Samsung | wam351 | Samsung Multiroom bezdrôtové audio WAM351 User Manual(Web)

WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351
Wireless Audio - Multiroom
M7/M5/M3
Používateľská príručka
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky
Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
Obsah
Začíname
Pripojenie k Wi-Fi.......................................17
Automatické pripojenie k Wi-Fi (Android/iOS)......17
Príslušenstvo................................................4
Manuálne pripojenie k Wi-Fi (Android).................19
Horný panel.................................................5
Manuálne pripojenie k Wi-Fi (iOS)........................21
Zadný panel.................................................6
Pripojenie s rozbočovačom
(nie je súčasťou dodávky)...........................24
Pripojenie napájacieho kábla
(Len modely WAM750, WAM751)................9
Pridanie rozbočovača.........................................27
Pripojenie Krytu-Stojana
(Len modely WAM750, WAM751)..............10
Pridanie ďalších reproduktorov...................28
Pripojenie s funkciou
Bluetooth
Odňatie Krytu-Stojana
(Len modely WAM750, WAM751).......................11
Montáž na Stenu
(Len modely WAM750, WAM751)..............12
Pripojenie zariadení Bluetooth....................30
Montáž toroidného feritového jadra na
napájací kábel produktu M7
(Len modely WAM750, WAM751)..............13
Pripojenie pomocou funkcie NFC
(Len modely WAM750, WAM751, WAM550,
WAM551) - Android...................................31
Pripojenie k vstupu AUX IN (Len modely
WAM750, WAM751)..................................32
Ovíjanie napájacieho kábla okolo toroidného
feritového jadra...................................................13
Pripojenie stojana
(Len modely WAM550, WAM551, WAM350,
WAM351)...................................................14
Používanie aplikácie
Samsung Multiroom
Montáž na stenu
(Len modely WAM550, WAM551, WAM350,
WAM351)...................................................14
Aplikácia na prvý pohľad............................33
Prehrávanie hudby.....................................34
Pohotovostný režim...................................15
Prehrávanie hudby uloženej na inteligentnom
zariadení.............................................................34
Resetovanie produktu................................15
Počúvanie hudby cez reproduktor telefónu.........35
Pripojenie k sieti Wi-Fi
Počúvanie streamovanej hudby..........................36
Počúvanie internetového rádia...................37
Príprava na pripojenie.................................16
Sledovanie stanice..............................................38
Inštalácia aplikácie Samsung Multiroom..............16
Nastavenie predvolieb.........................................39
Prístup k aplikácii Samsung Multiroom................16
44
2
Dodatok
Pripojenie TV k reproduktoru......................40
Pripojenie k TV prostredníctvom Bluetooth
(TV SoundConnect)............................................40
Riešenie problémov....................................65
Počúvanie hudby z iných zariadení v sieti............42
Poznámka k licencii s otvoreným
zdrojovým kódom......................................67
Nastavenie ekvalizéru a DRC..............................44
Technické údaje.........................................68
Pripojenie k TV prostredníctvom Wi-Fi.................42
Licencie.....................................................67
Používanie ponuky prehrávania..................43
Správa radu........................................................45
Vyhlásenie o zákonnej zhode......................71
Správa zoznamu prehrávania..............................47
Varovanie............................................................71
Používanie ponuky nastavení......................50
VÝSTRAHA.........................................................71
Pridanie reproduktora.........................................50
VÝSTRAHA.........................................................71
Sprievodca.........................................................51
Služby................................................................51
Elektroinštalácia hlavného vedenia zástrčky
(iba pre Anglicko)................................................72
Nastavenia zariadenia.........................................52
Bezpečnostné opatrenia............................73
Podpora.............................................................57
Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii..................74
Dôležité bezpečnostné pokyny...........................72
Režim reproduktora............................................52
Bezpečnostné opatrenia pre napájací zdroj.........73
Hodiny................................................................55
Bezpečnostné opatrenia pre obsluhu..................74
Informácie...........................................................57
Bezpečnostné opatrenia pre čistenie..................75
Pripojenie niekoľkých
produktov
Ďalšie informácie........................................75
O rozhraní NFC (Len modely WAM750, WAM751,
WAM550, WAM551) - Android ..........................75
Nastavenie skupín......................................58
Informácie o sieťovom pripojení..........................76
Nastavenie režimu priestorového zvuku......60
Kompatibilné zariadenia......................................76
Autorské práva...........................................76
Používanie rôznych
funkcií
Prehrávanie mediálneho obsahu
uloženého v PC..........................................62
Samsung Link.....................................................62
Wireless Audio - Multiroom for Desktop..............63
44
3
Začíname
AA Príslušenstvo
Potvrďte, že máte k dispozícii nižšie uvedené dodávané príslušenstvo.
• WAM750, WAM751
Napájací kábel
Kryt-stojan
Používateľská príručka
Toroidné feritové jadro
Začíname
• WAM550, WAM551
Sieťový adaptér
Stojan
Používateľská príručka
Začíname
• WAM350, WAM351
Napájací kábel
Stojan
44
4
Používateľská príručka
AA Horný panel
• WAM750, WAM751, WAM550, WAM551
• WAM350, WAM351
q
VOLU
VOLU
ME
ME
wer t y
1
Značka NFC
2
Tlačidlo Predvoľba
internetového rádia
3
4
5
6
Pripojte svoje zariadenie kompatibilné s NFC prostredníctvom Bluetooth k produktu
pomocou jednoduchého postupu označenia NFC. (Len modely WAM750, WAM751,
WAM550, WAM551) - Android
Stlačením tohto tlačidla budete počúvať internetovú rozhlasovú stanicu. Po každom
stlačení tohto tlačidla sa produkt prepne na nasledujúcu predvolenú stanicu, pričom
bude prechádzať cez 3 predvolené stanice.
Tlačidlo Bluetooth Stlačením tohto tlačidla povolíte rozhranie Bluetooth.
Tlačidlo
TV SoundConnect
Tlačidlo Ovládanie
hlasitosti
Tlačidlo Stlmiť
Stlačením tohto tlačidla povolíte funkciu TV SoundConnect.
Ovláda úroveň hlasitosti.
Ak chcete vykonať úpravy, dotknite sa prstom a zľahka potiahnite.
Ak vyviniete prstom nadmerný tlak, operácia nebude fungovať.
Vypína zvuk z tohto produktu. Opätovným stlačením obnovíte hlasitosť na
predchádzajúcu úroveň.
POZNÁMKY
99 Keď zapnete produkt, na jeho hornom paneli sa zobrazia dotykové tlačidlá.
Vypnúť zvuk, aby ste prepli produkt do
99 Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo
pohotovostného režimu.
TV SoundConnect dlhšie ako 5 sekúnd vynulujete funkciu TV
99 Stlačením a podržaním tlačidla
SoundConnect a pripojíte nový televízor.
Predvoľba internetového rádia na hornom paneli produktu môžete počúvať
99 Stlačením tlačidla
rozhlasovú stanicu. Po každom stlačení tohto tlačidla sa produkt prepne na nasledujúcu predvolenú
stanicu, pričom bude prechádzať cez 3 predvolené stanice.
NFC značku na hornom
99 Aktivujte Bluetooth svojho inteligentného zariadenia tak, že sa ho dotknete za
paneli produktu. (Len modely WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) – Android
44
5
AA Zadný panel
• WAM750, WAM751
SPK ADD
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
WPS /
Wi-Fi SETUP
SERVICE
q
w
ETHERNET
e
POWER
AUX IN
SERVICE
r
SPK ADD
t
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
SERVICE
ETHERNET
ETHERNET
y
POWER
POWER
Tlačidlo SPK ADD
(pridanie
reproduktora)
Stlačením tohto tlačidla pridáte produkt M7 do vašej siete.
AUX IN
Umožňuje vam pripojiť produkt M7 k analogovemu vystupu na inteligentnom zariadeni.
4
SERVICE
5
Výlučne na servisné účely. Umožňuje servisným technikom aktualizovať firmvér na
produkte M7.
ETHERNET
Umožňuje vám pripojiť produkt M7 k sieti pomocou kábla LAN.
6
POWER
Port na pripojenie napájacieho kábla produktu M7.
1
2
3
Tlačidlo WPS/
Wi-Fi SETUP
Stlačením tohto tlačidla pripojíte produkt M7 k sieti pomocou nastavenia WPS alebo
Wi-Fi.
POZNÁMKY
99 Tlačidlo SPK ADD: Ak chcete produkt M7 spárovať s rozbočovačom, stlačte a podržte 1 sekundu.
99 Tlačidlo WPS/Wi-Fi SETUP:
-- Ak chcete produkt M7 pripojiť k bezdrôtovému smerovaču pomocou WPS, stlačte a podržte 1 sekundu.
-- Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo, aby ste pripojili produkt M7 k sieti
prostredníctvom inteligentného zariadenia používajúceho metódu nastavenia Wi-Fi.
44
6
• WAM550, WAM551
q
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
w
WPS
Wi-Fi SETUP
e
r
SERVICE
SERVICE
ETHERNET
t
POWER
DC 14V 2.5A
ETHERNET
y
POWER
DC 14V 2.5A
1
2
3
Tlačidlo SPK ADD
(pridanie
reproduktora)
Stlačením tohto tlačidla pridáte produkt M5 do vašej siete.
Držiak na stenu
A chcete produkt zavesiť na stenu, na tento účel môžete zakúpiť držiak na stenu.
(Bližšie informácie nájdete na strane 14.) Kliknite sem.
Tlačidlo WPS/
Wi-Fi SETUP
Stlačením tohto tlačidla pripojíte produkt M5 k sieti pomocou nastavenia WPS alebo
Wi-Fi.
4
SERVICE
Výlučne na servisné účely. Umožňuje servisným technikom aktualizovať firmvér na
produkte M5.
5
ETHERNET
Umožňuje vám pripojiť produkt M5 k sieti pomocou kábla LAN.
6
POWER
Pripojenie pre sieťový adaptér M5.
POZNÁMKY
99 Tlačidlo SPK ADD: Ak chcete produkt M5 spárovať s rozbočovačom, stlačte a podržte 1 sekundu.
99 Tlačidlo WPS/Wi-Fi SETUP:
-- Ak chcete produkt M5 pripojiť k bezdrôtovému smerovaču pomocou WPS, stlačte a podržte 1 sekundu.
-- Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo, aby ste pripojili produkt M5 k sieti
prostredníctvom inteligentného zariadenia používajúceho metódu nastavenia Wi-Fi.
44
7
• WAM350, WAM351
q
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
w
WPS
SPK ADD
Wi-Fi SETUP
e
r
SERVICE
SERVICE
ETHERNET
t
POWER
ETHERNET
y
POWER
1
2
3
Tlačidlo SPK ADD
(pridanie
reproduktora)
Stlačením tohto tlačidla pridáte produkt M3 do vašej siete.
Držiak na stenu
A chcete produkt zavesiť na stenu, na tento účel môžete zakúpiť držiak na stenu.
(Bližšie informácie nájdete na strane 14.) Kliknite sem.
Tlačidlo WPS/
Wi-Fi SETUP
Stlačením tohto tlačidla pripojíte produkt M3 k sieti pomocou nastavenia WPS alebo
Wi-Fi.
4
SERVICE
Výlučne na servisné účely. Umožňuje servisným technikom aktualizovať firmvér na
produkte M3.
5
ETHERNET
Umožňuje vám pripojiť produkt M3 k sieti pomocou kábla LAN.
6
POWER
Port na pripojenie napájacieho kábla produktu M3.
POZNÁMKY
99 Tlačidlo SPK ADD: Ak chcete produkt M3 spárovať s rozbočovačom, stlačte a podržte 1 sekundu.
99 Tlačidlo WPS/Wi-Fi SETUP:
-- Ak chcete produkt M3 pripojiť k bezdrôtovému smerovaču pomocou WPS, stlačte a podržte 1 sekundu.
-- Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo, aby ste pripojili produkt M3 k sieti
prostredníctvom inteligentného zariadenia používajúceho metódu nastavenia Wi-Fi.
44
8
AA Pripojenie napájacieho kábla (Len modely WAM750, WAM751)
1 Odstráňte zadný kryt.
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
SERVICE
ETHERNET
POWER
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
2 Cez otvor na zadnom kryte do napájacieho portu
na produkte M7 zaveďte napájací kábel.
SERVICE
ETHERNET
POWER
3 Zavrite zadný kryt.
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
SERVICE
ETHERNET
POWER
POZNÁMKA
99 Po dokončení sieťovej konfigurácie zavrite zadný kryt.
44
9
AA Pripojenie Krytu-Stojana (Len modely WAM750, WAM751)
1 Pred pripojením krytu-stojana odstráňte zadný
kryt.
Cez otvor na kryte-stojane do napájacieho portu
na produkte M7 zaveďte napájací kábel.
A
VOLUME
B
➡
3 Produkt M7 otočte tak, aby strana s označením
B na diagrame bola otočená smerom k vám.
Pomocou palcov oboch rúk zatlačte stranu B
krytu-stojana tak, aby výstupky na strane B
zapadli do slotov v oblasti vyznačenej na diagrame
písmenom B. Na stranu B krytu-stojana môže byť
potrebné zatlačiť určitou silou.
VOLUME
2 Vnútro krytu-stojana má dve strany.
Na jednej strane (A) sú štyri výstupky - dva veľké
výstupky a dva malé výstupky. Na druhej strane
(B) sú len dva veľké výstupky. Dva veľké výstupky
na strane A zaveďte do dvoch slotov v oblasti
vyznačenej na diagrame písmenom A.
4 Produkt M7 je teraz možné nainštalovať vo zvislej
polohe.
Upozornenie
99 Produkt M7 neumiestňujte na nestabilné povrchy.
E
VOLUM
POZNÁMKY
99 Položte reproduktor kolmo za pomoci stojana, aby ste ho
nastavili do režimu MONO.
99 Otočenie produktu do kolmej polohy alebo jeho položenie
počas prehrávania hudby môže dočasne spôsobiť
nestabilný zvuk.
444
10
❚❚ Odňatie Krytu-Stojana (Len modely WAM750, WAM751)
1 Lokalizujte rukoväť krytu-stojana. Pozrite si
diagram napravo.
➡
2 Rukoväť krytu-stojana tlačte za súčasného
pôsobenia silou na kryt-stojan v smere šípky.
Dôležité: Kryt-stojan tlačte priamo a paralelne k
povrchu produktu M7. Môže byť potrebné vyvinúť
určitú silu.
3 Výstupky sa uvoľnia a kryt-stojan sa oddelí podľa
znázornenia na obrázku.
POZNÁMKY
99 Produkt M7 nezdvíhajte za stojan. Môže sa oddeliť od stojana a spôsobiť škodu alebo ublíženie na zdraví.
99 Pri inštalácii produktu M7 vo zvislej polohe vždy používajte stojan.
V opačnom prípade vibrácie reproduktorov produktu M7 môžu spôsobiť, že produkt M7 sa prevráti alebo
spadne a poškodí sa.
444
11
AA Montáž na Stenu (Len modely WAM750, WAM751)
Varovanie
99 Pri inštalácii nástenného držiaka využite služby kvalifikovaného inštalatéra.
99 Pred montážou konzoly držiaka na stenu skontrolujte pevnosť steny. Ak je pevnosť nedostatočná,
pred montážou konzoly držiaka a produktu M7 stenu vystužte.
99 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá zodpovednosť za akékoľvek poškodeniu produktu
z dôvodu nevhodnej inštalácie produktu.
99 Po dokončení inštalácie sa na produkt M7 nevešajte, dávajte pozor, aby ste do neho nenarazili alebo
ho nevystavili silnému úderu. Pri zmene miesta montáže konzoly držiaka na stenu a produktu M7
použite rovnaké skrutky ako sú tie, ktoré sú súčasťou dodávky konzoly držiaka na stenu. (Tieto skrutky
môžete zakúpiť u predajcu, kde ste zakúpili samotný produkt.)
1 Dokončite párovanie produktu M7 a potom skontrolujte, či aplikácia správne prehráva
hudbu cez produkt M7.
2 Zavrite zadný kryt produktu M7.
3 Namontujte konzolu držiaka na stenu (predáva sa samostatne). Môžete ju upevniť zvisle
alebo vodorovne. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú súčasťou dodávky konzoly.
or
alebo
4 Produkt M7 nainštalujte do príslušných slotov na konzole držiaka na stenu.
Inštalácia sa dokončila.
or
alebo
POZNÁMKA
99 Viac informácií nájdete v príručke na rýchlu inštaláciu držiaka na stenu.
444
12
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AA Montáž toroidného feritového jadra na napájací kábel
produktu M7 (Len modely WAM750, WAM751)
AUX IN
SERVICE
Montáž toroidného feritového jadra na napájací kábel produktu M7 pomáha predchádzať
rádiofrekvenčnému rušeniu rádiovým signálom.
ETHERNET
POWER
1 Otvorte potiahnutím za fixačné pútko toroidného feritového jadra.
2 Napájacím káblom produktu M7 vytvorte slučku okolo jadra.
3 Toroidné feritové jadro pripojte k napájaciemu káblu produktu M7 podľa znázornenia na
obrázku a potom naň tlačte, kým nezapadne.
❚❚ Ovíjanie napájacieho kábla okolo toroidného feritového jadra
➧
•• Zdvihnite
a uvoľnite
zámku
a otvorte
jadro.
➧
➧
•• Napájacím káblom
vytvorte slučku
okolo jadra.
POZNÁMKA
99 Toroidné feritové jadro je lepšie montovať na oba konce kábla, jedno do blízkosti elektrickej zásuvky a
druhé do blízkosti konektora, ktorý sa pripája k produktu M7.
444
13
AA Pripojenie stojana
(Len modely WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
➧
•• Stojan zasuňte do slotu A na
produkte M5/M3.
➧
•• Zatiahnite skrutku v bode B.
•• Produkt M5/M3 je teraz možné
nainštalovať vo zvislej polohe.
Výstraha
99 Produkt M5/M3 neumiestňujte na nestabilné povrchy.
POZNÁMKY
99 Položte reproduktor kolmo za pomoci stojana, aby ste ho nastavili do režimu MONO. (Len modely WAM550,
WAM551)
99 Otočenie produktu do kolmej polohy alebo jeho položenie počas prehrávania hudby môže dočasne spôsobiť
nestabilný zvuk.
AA Montáž na stenu
(Len modely WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
Ak chcete produkt upevniť na stenu, môžete zakúpiť držiak na stenu podľa vlastného výberu.
`` Úvahy pri nákupe
Informácie o hmotnosti a veľkosti otvorov nájdete na strane 69.
-- Prípustná záťaž: Viac ako 5,1 libry (2,3 kg)
-- Veľkosť otvoru: 1/4 - 20 otvor so závitom
POZNÁMKY
Kliknite sem.
99 Keďže inštalácia držiaka na stenu je voliteľná, mali by ste dokúpiť príslušné doplnky.
99 Pri inštalácii nástenného držiaka využite služby kvalifikovaného inštalatéra.
99 Montáž produktu na stenu zverte do rúk odborníka.
99 Pred montážou konzoly držiaka na stenu skontrolujte pevnosť steny. Ak je pevnosť nedostatočná,
pred montážou konzoly držiaka a produktu M5 stenu vystužte.
99 Viac informácií nájdete v príručke držiaka na stenu.
99 Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá zodpovednosť za akékoľvek poškodeniu produktu z
dôvodu nevhodnej inštalácie produktu.
444
14
AA Pohotovostný režim
`` V režime Wi-Fi/Bluetooth/TV SoundConnect
-- Ak 15 minút nedochádza k žiadnej obsluhe (prehrávanie hudby, stlačenie tlačidla,
používanie aplikácie), produkt sa prepne do pohotovostného režimu.
``
V režime AUX (Len modely WAM750, WAM751)
-- Produkt M7 sa prepne do režimu spánku, ak 8 hodín nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla
(či už na hornom paneli alebo v aplikácii).
POZNÁMKY
99 Počas prehrávania hudby v režime pripojenia Wi-Fi, Bluetooth alebo TV SoundConnect sa produkt
neprepne do pohotovostného režimu.
99 Počas prehrávania hudby v režime AUX sa môže prepnúť do pohotovostného režimu. (Len modely
WAM750, WAM751)
99 Na manuálne prepnutie do pohotovostného režimu stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené
tlačidlo
Vypnúť zvuk.
AA Resetovanie produktu
1 Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlá
rádia a
Vypnúť zvuk, aby ste produkt resetovali.
Predvoľba internetového
3 Stlačte a na dlhšie ako 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo
rádia, aby sa produkt znovu spustil.
Predvoľba internetového
2 Dvakrát zabliká dotykové tlačidlo na produkte.
POZNÁMKA
99 Resetovanie vymaže všetky informácie uložené v produkte.
444
15
Pripojenie k sieti Wi-Fi
AA Príprava na pripojenie
Internet
Bezdrôtový smerovač Inteligentné zariadenie
1 Požiadavky: bezdrôtový smerovač, inteligentné zariadenie
2 Bezdrôtový smerovač musí byť pripojený k internetu.
3 Inteligentné zariadenie musí byť pripojené k smerovaču prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.
❚❚ Inštalácia aplikácie Samsung Multiroom
Ak chcete využívať produkt, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu Samsung Multiroom,
ktorú nájdete v predajni Google Play alebo App Store.
S nainštalovanou aplikáciou Samsung Multiroom máte možnosť prehrávať hudbu uloženú
v inteligentnom zariadení, z pripojených zariadení a od iných poskytovateľov obsahu, ako aj z
internetových rozhlasových staníc.
Android
Vyhľadávanie v aplikácii Market :
Samsung Multiroom
ANDROID APP ON
ANDROID APP ON
iOS
Vyhľadávanie v aplikácii Market :
Samsung Multiroom
❚❚ Prístup k aplikácii Samsung Multiroom
Samsung
Multiroom
POZNÁMKA
99 Aplikáciu Samsung Multiroom zrušte, keď sa nepoužívajú reproduktory, pretože sa môže rýchlo vybíjať
batéria vášho inteligentného zariadenia, keď je aplikácia v prevádzke.
444
16
AA Pripojenie k Wi-Fi
❚❚ Automatické pripojenie k Wi-Fi (Android/iOS)
VOLUM
Bezdrôtový smerovač
SPK ADD
E
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM750, WAM751,
WAM350, WAM351>
<WAM550, WAM551>
1 Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky.
2 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.
3 Ak chcete, spustite si Tutorial a potom stlačte tlačidlo Done.
4 Stlačte tlačidlo Connect Now.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
444
17
5 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti.
V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia zobrazí výzva k
zadaniu hesla.
Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
• V závislosti od sieťového prostredia sa produkty nemusia automaticky pripojiť. V
takýchto prípadoch vyberte možnosť Manual a pokračujte ďalšími krokmi podľa
pokynov na strane 19 až 23. Kliknite sem.
6 Stlačte tlačidlo Done.
• Sieťové pripojenie sa dokončilo.
POZNÁMKY
99 Ak sa chcete bezpečne pripojiť k bezdrôtovej sieti, musíte zadať platné heslo.
-- Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti doma alebo v práci, poraďte sa s poskytovateľom služby
alebo správcom siete.
99 Ak sa produkt nepripojí k sieti alebo sieťové pripojenie riadne nefunguje, produkt premiestnite bližšie k
rozbočovaču alebo smerovaču a skúste znova.
99 Vzdialenosť medzi zariadeniami alebo prekážky a rušenie inými bezdrôtovými zariadeniami môžu mať
vplyv na komunikáciu medzi produktom a sieťou.
99 Tento produkt môžu vyhľadať aj iné zariadenia Wi-Fi. Nemajú však oprávnenie na pripojenie k tomuto
produktu.
99 Po úspešnom úvodnom nadviazaní spojenie zostáva aktívne, pokiaľ nedôjde k výmene bezdrôtového
smerovača alebo zmene sieťových nastavení.
444
18
❚❚ Manuálne pripojenie k Wi-Fi (Android)
V závislosti od sieťového prostredia sa produkty nemusia automaticky pripojiť. V tomto prípade
môžete produkt manuálne nastaviť na pripájanie k sieti.
1 Ak automatické nastavenie zlyhá, vyberte možnosť Manual.
2 Stlačením a podržaním tlačidla WPS/Wi-Fi SETUP na zadnej strane produktu na dlhšie
ako 5 sekúnd nakonfigurujete Wi-Fi Setup.
• Produkt môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2 minúty.
VOLUM
E
Bezdrôtový smerovač
Tlačidlo WPS/Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
WPS
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM550, WAM551>
<WAM350, WAM351>
POWER
<WAM750, WAM751>
444
19
3 Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Next.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
4 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne najskôr pokus o pripojenie produktu k
novo nájdenému inteligentnému zariadeniu a následne prebehne pokus o pripojenie k
bezdrôtovej sieti.
V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia zobrazí výzva k
zadaniu hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
5 Stlačte tlačidlo Done.
• Sieťové pripojenie sa dokončilo.
Ak sa chcete
pripojiť k inej
bezdrôtovej sieti,
stlačte toto tlačidlo.
444
20
❚❚ Manuálne pripojenie k Wi-Fi (iOS)
1 Ak automatické nastavenie zlyhá, vyberte možnosť Manual.
2 Stlačením a podržaním tlačidla WPS/Wi-Fi SETUP na zadnej strane produktu na dlhšie
ako 5 sekúnd nakonfigurujete Wi-Fi Setup.
• Produkt M7/M5/M3 môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi
čakať 2 minúty.
VOLUM
E
Bezdrôtový smerovač
Tlačidlo WPS/Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
WPS
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM550, WAM551>
<WAM350, WAM351>
POWER
<WAM750, WAM751>
444
21
3 Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo Next.
• Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.
4 V systéme iOS prejdite na položky Nastavenia ; Wi-Fi a vyberte možnosť Samsung
Wireless Audio.
5 Ak chcete inteligentné zariadenie pripojiť k produktu M7/M5/M3, heslo zadajte na
zobrazenej klávesnici.
• Predvolené heslo je 1234567890.
• Zariadenie M7/M5/M3 a inteligentné zariadenie sa vzájomne prepoja.
444
22
6 Vráťte sa do aplikácie Samsung Multiroom.
7 Vyberte možnosť Next.
8 V zozname bezdrôtových sietí vyberte požadovanú sieť pre pripojenie M7/M5/M3.
9 Pokiaľ ide o zabezpečenú sieť, na obrazovke inteligentného zariadenia sa zobrazí výzva
na zadanie hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
• Keď dokončíte zadávanie, produkt M7/M5/M3 sa pripojí k sieti.
10 Prejdite na položky Nastavenia ; Wi-Fi v systéme iOS, a potom vyberte sieť, ku ktorej
je pripojené zariadenie M7/M5/M3.
(Zariadenie M7/M5/M3 a inteligentné zariadenie musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému smerovaču.)
• Inteligentné zariadenie sa pripojí k sieti.
11 Po úplnom pripojení zariadenia M7/M5/M3 stlačte tlačidlo Next.
12 Vráťte sa do aplikácie Samsung Multiroom.
• Všetky sieťové pripojenia sú dokončené.
444
23
AA Pripojenie s rozbočovačom (nie je súčasťou dodávky)
• Ak sa produktu nepodarí pripojiť k sieti, prípadne ak sieťové pripojenie riadne nefunguje,
produkt umiestnite bližšie k rozbočovaču alebo smerovaču a skúste znova.
• Produkt je bezdrôtové sieťové zariadenie. Jeho komunikácia so sieťou sa môže narušiť
v dôsledku nadmernej vzdialenosti medzi ním a ostatnými zariadeniami v sieti, vplyvom
prekážok, prípadne rušením inými bezdrôtovými zariadeniami.
HUB
Bezdrôtový smerovač
VOLUM
E
LAN
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM750, WAM751,
WAM350, WAM351>
<WAM550, WAM551>
1 Sieťový kábel LAN pripojte k smerovaču a konektoru ETHERNET SWITCH na zadnej
strane rozbočovača.
POZNÁMKA
99 Kábel LAN môžete pripojiť k ľubovoľnému portu ETHERNET SWITCH na rozbočovači.
2 Napájací kábel zariadenia HUB pripojte k portu napájania na zadnej strane zariadenia
HUB a potom pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
3 Indikátory napájania (
) a rozbočovača (
) na prednej strane rozbočovača sa rozsvietia.
) začne blikať, produkt zapojte do zásuvky.
Keď indikátor párovania (
Indikátor LED na produkte začne blikať.
Ak indikátor párovania na rozbočovači nezačne blikať, stlačte tlačidlo SPK ADD na zadnej
strane rozbočovača.
POZNÁMKA
99 Ak pridávate niekoľko produktov, všetky produkty zapojte do elektrických zásuviek. Ak nepripájate všetky
produkty, pozrite si strany 28 až 29. Kliknite sem.
444
24
4 Počkajte, kým indikátor LED na produkte neprestane blikať. Ak indikátor LED na produkte
zostane svietiť neprerušovane namodro, párovanie sa dokončilo. Produkt taktiež môže
zapípať.
POZNÁMKY
99 Pri pripájaní k rozbočovaču každý produkt umiestnite aspoň 20 palcov (50 cm) od rozbočovača.
99 Vaše inteligentné zariadenie sa nemôže pripojiť k produktu ani zariadeniu HUB, ak nie je k dispozícii
bezdrôtový smerovač.
99 Ak chcete overiť, či máte k dispozícii náležité pripojenie, skontrolujte indikátor párovania na prednej
strane rozbočovača.
-- Keď po prvýkrát zapnete rozbočovač, nastane 20 minútové obdobie párovania.
Indikátor párovania (
) bude blikať týchto 20 minút alebo kým nedôjde k spárovaniu. Keď
stlačíte tlačidlo SPK ADD na spárovanie ďalších produktov, obdobie párovania sa skráti na 10 minút.
Indikátor párovania (
) bliká 10 minút alebo kým nedôjde k spárovaniu. Zapnite produkt, ktorý
chcete spárovať, kým indikátor párovania bliká.
-- Ak režim párovania exspiroval, stlačte tlačidlo SPK ADD na zadnej strane ROZBOČOVAČA, aby ste
opätovne zapli režim párovania. Následne produkt vypnite a znova zapnite alebo stlačte tlačidlo SPK ADD
na zadnej strane produktu, aby sa produkt prepojil s ROZBOČOVAČOM.
99 V záujme správneho pripojenia rozbočovač pred zapnutím produktu pripojte k smerovaču.
-- Pripojenie produktu k rozbočovaču môže trvať niekoľko minút.
-- Po nadviazaní spojenia zaznie krátky zvukový signál.
5 Inteligentné zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi. (Zariadenie HUB a inteligentné zariadenie
musia byť pripojené k rovnakému smerovaču.)
444
25
6 Do inteligentného zariadenia prevezmite aplikáciu Samsung Multiroom z lokality Google
Play alebo App Store.
7 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom. Spustí sa inštalácia.
8 Ak automatické nastavenie zlyhá, opätovne spustite aplikáciu.
444
26
❚❚ Pridanie rozbočovača
Produkt a zariadenie HUB sa nemusia úspešne spárovať, ak sú produkt a zariadenie HUB príliš
ďaleko od seba alebo sa nachádzajú na rôznych podlažiach.
V takýchto prípadoch môžete prepojiť dva rozbočovače dohromady nastavením druhého
rozbočovača do režimu opakovača. Doplnkový rozbočovač zosilňuje signál a umožňuje vám
spárovať produkt s najbližším rozbočovačom.
1 Rozbočovač pripojený k bezdrôtovému smerovaču
nastavte do režimu párovania stlačením tlačidla SPK
ADD a jeho podržaním 1 sekundu.
2 Pripojte nový rozbočovač, ktorý používate ako
rozširovač pokrytia, a potom 10 sekúnd podržte
stlačené tlačidlo SPK ADD.
3 Indikátory LED na aktuálne pridanom rozbočovači
zhasnú a rozsvietia sa a rozbočovač sa prepne do
režimu opakovača.
Produkt
4 Po nadviazaní spojenia medzi dvomi rozbočovačmi
indikátor (
) na pridanom rozbočovači prestane
blikať.
Používa sa ako
rozširovač pokrytia
POZNÁMKY
Rozbočovač
99 Ak vaše inteligentné zariadenie nie je pripojené k
bezdrôtovému smerovaču prostredníctvom pripojenia Wi-Fi,
produkt sa nezobrazí v aplikácii Samsung Multiroom.
99 Rozbočovač v režime opakovača umiestnite na vhodné miesto medzi produkt a rozbočovač pripojený
k bezdrôtovému smerovaču.
99 Do režimu opakovača je možné nastaviť len jeden rozbočovač.
Premiestnenie produktu
Keď premiestňujete produkt, naštudujte si nižšie uvedenú tabuľku.
Bezdrôtový smerovač
ROZBOČOVAČ
Bez zariadenia HUB
Ak chcete produkt pripojiť k aktuálnemu
bezdrôtovému smerovaču.
Vypnite produkt, premiestnite ho a znovu
zapnite.
So zariadením HUB
444
27
Ak chcete produkt pripojiť k inému
bezdrôtovému smerovaču.
Vypnite produkt, premiestnite ho a potom
nadviažte nové spojenie podľa popisu v
inštalačných pokynoch na stranách 17 až
23. Kliknite sem.
Medzi rozbočovač a nový bezdrôtový
smerovač pripojte kábel LAN, zapnite
rozbočovač a potom zapnite produkt.
AA Pridanie ďalších reproduktorov
Ak chcete k existujúcemu pripojeniu reproduktorov pridať ďalšie reproduktory, použite funkciu
Add Speaker.
1 Napájací kábel pridávaného reproduktora zapojte do elektrickej zásuvky.
• Ak pripájate napájací kábel reproduktora k elektrickej zásuvke, Wi-Fi sa automaticky
prepne do pohotovostného režimu.
• Reproduktor môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2
minúty.
2 Na inteligentnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Multiroom.
3 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo
4 Stlačte tlačidlo
.
.
5 Stlačte tlačidlo Add Speaker.
6 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti.
V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia zobrazí výzva k
zadaniu hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
• V závislosti od sieťového prostredia sa reproduktory nemusia automaticky pripojiť.
V takýchto prípadoch si pred pokračovaním naštudujte strany 19 a 20 Kliknite sem. v
prípade systému Android alebo strany 21 až 23 Kliknite sem. v prípade systému iOS.
444
28
7 Dôjde ku kompletnému pridaniu doplnkového nového reproduktora.
444
29
Pripojenie s funkciou Bluetooth
AA Pripojenie zariadení Bluetooth
Produkt môžete pripojiť k zariadeniu Bluetooth a vychutnávať si hudbu uloženú v zariadení
Bluetooth.
1 Zapnite reproduktor a potom stlačte tlačidlo
Bluetooth na hornom paneli.
2 Na inteligentnom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a vyberte možnosť Search.
3 Vyberte položku [Samsung] M7, [Samsung] M5 alebo [Samsung] M3.
Vytvorí sa spojenie Bluetooth medzi inteligentným zariadením a produktom.
POZNÁMKY
99 Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
-- je časť vášho tela v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo
s produktom,
-- je zariadenie vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo
predelením miestnosti,
-- je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom,
vrátane medicínskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
99 Pri párovaní produktu so zariadením Bluetooth medzi nimi zachovajte malú vzdialenosť.
99 V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth preruší, ak vzdialenosť medzi produktom a
zariadením Bluetooth prekročí 32 stopy (10 m). Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť
prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.
99 Produkt môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.
99 Produkt podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
99 Funkcia AVRCP nie je podporovaná.
99 Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
99 Nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (Hands Free).
99 Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
99 Ak odpojíte produkt, spojenie Bluetooth sa preruší. Ak chcete spojenie obnoviť, produkt zapojte do
zásuvky a potom znova nastavte pripojenie Bluetooth.
444
30
AA Pripojenie pomocou funkcie NFC (Len modely WAM750,
WAM751, WAM550, WAM551) - Android
Produkt M7(M5) môžete jednoducho pripojiť k zariadeniam s rozhraním Bluetooth jemným
na hornom paneli produktu M7(M5) inteligentným zariadením.
dotykom značky
Ak chcete počúvať hudbu s kvalitným stereo zvukom bez použitia káblov, pripojte zariadenie
kompatibilné s rozhraním NFC.
VOLU
ME
Pripojiť
Inteligentné zariadenie
1 Produkt M7(M5) pripojte k elektrickej zásuvke.
2 Na inteligentnom zariadení zapnite funkciu NFC a potom sa jemne dotknite značky
na hornom paneli produktu M7(M5) inteligentným zariadením.
3 Na inteligentnom zariadení sa zobrazí obrazovka Bluetooth.
4 Vyberte možnosť OK.
5 V zozname hudby uloženej v inteligentnom zariadení vyberte požadovanú skladbu,
ktorú chcete prehrať.
6 Produkt M7(M5) prehrá zvolenú skladbu.
POZNÁMKY
na hornom
99 Ak chcete zrušiť pripojenie cez rozhranie Bluetooth, znova sa zľahka dotknite značky
paneli produktu M7(M5) inteligentným zariadením.
99 Dávajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlá v okolí značky NFC.
99 Svoje zariadenie NFC neklaďte ani nenechajte prehrávať položené na značke NFC produktu M7(M5).
Vibrácie vznikajúce pri prehrávaní hudby by mohli spôsobiť, že zariadenie sa prevrhne a vyvolá
odpojenie produktu M7(M5) alebo dokonca môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
99 Funkcia NFC je vstavaná do zariadení Android s operačným systémom Android OS 4.1 Jellybean
alebo novším.
99 Umiestnenie antény NFC je na každom zariadení iné. Pred pripojením si overte, kde sa nachádza anténa NFC.
99 Ak je vaše zariadenie chránené hrubým krytom, spojenie nemusí fungovať.
je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc.,
99 Značka
registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách.
99 Ak odpojíte produkt M7(M5), spojenie NFC sa preruší. Ak chcete spojenie obnoviť, produkt M7(M5)
zapojte do zásuvky a potom znova nastavte pripojenie NFC.
99 Označenie štítku NFC, zatiaľ čo sa aplikácia nenainštalovala; presmeruje na webovú stránku pre
inštaláciu aplikácie.
99 Ak sa označí štítok NFC s nainštalovanou aplikáciou, aplikácia sa spustí automaticky.
444
31
AA Pripojenie k vstupu AUX IN (Len modely WAM750, WAM751)
V tejto časti vám vysvetlíme, ako pripojiť produkt M7 k zvukovému zariadeniu pomocou vstupu
AUX IN.
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
AUX IN
SERVICE
SERVICE
ETHERNET
POWER
Zvukový kábel
(nie je súčasťou
dodávky)
ETHERNET
Konektor
pre
Earphones
jack
slúchadlá
POWER
Inteligentné zariadenie
1 Produkt M7 pripojte k elektrickej zásuvke.
2 Zvukový kábel (nie je súčasťou dodávky) pripojte k vstupu AUX IN na produkte M7
a výstupu AUX OUT na inteligentnom zariadení.
3 V zozname hudby uloženej v inteligentnom zariadení vyberte požadovanú skladbu,
ktorú chcete prehrať.
4 Produkt M7 prehrá zvolenú skladbu.
444
32
Používanie aplikácie Samsung Multiroom
AA Aplikácia na prvý pohľad
q
y
w
u
e
i
r
o
t
p
1
Pozrite si kompletný zoznam pripojených produktov, aby ste ich zmenili alebo nastavili.
2
Zmena zdroja zvuku.
3
Skontrolujte rad alebo upravte zoznam prehrávania.
4
Otáčajte, zatiaľ čo presúvate koliesko, aby ste vybrali hudbu z radu. Uvoľnite koliesko, aby sa prehrala
hudba.
- Časť hudby môžete vybrať otočením vnútornej časti kolieska.
5
Ponuka prehrávania
6
Zadaním kľúčového slova vyhľadajte požadovanú hudbu.
7
Zmeňte na inú pieseň z aktuálneho zdroja.
8
Ak sa zľahka dotknete vonkajšej strany kolieska na obrazovke, môžete prejsť na obrazovku s paličkou
prehrávania, aby ste skontrolovali celkový čas prehrávania pre všetky hudobné skladby.
9
Prehrajte, pozastavte alebo prejdite na predchádzajúcu/nasledujúcu pieseň
10
Len na zmenu produktu práve prehrávanej hudby.
444
33
AA Prehrávanie hudby
❚❚ Prehrávanie hudby uloženej na inteligentnom zariadení
1 Stlačte Source.
2 Vyberte Songs on Phone (súbory uložené v inteligentnom zariadení).
3 Stlačte tlačidlo a potom vyberte vami požadovanú kategóriu.
• Songs: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa názvu.
• Albums: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa albumu.
• Artists: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
interpretov.
• Genres: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa žánru.
• Folders: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
uložených priečinkov.
• Playlists: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa
zoznamu prehrávania.
• Favourites: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov označených ako obľúbené.
4 Po výbere kategórie vyhľadajte a vyberte požadovanú hudbu.
444
34
❚❚ Počúvanie hudby cez reproduktor telefónu
1 Stlačte tlačidlo
na domovskej obrazovke a potom vyberte možnosť Phone Speaker.
alebo
1-1 Vyberte položku Phone Speaker zo zoznamu All Speakers.
2 Hudbu uloženú vo vašom mobilnom telefóne môžete počúvať cez možnosť Phone
Speaker.
POZNÁMKY
99 Ak sa nenadviaže pripojenie Wi-Fi, vychutnajte si hudbu cez možnosť Phone Speaker.
99 Hudbu uloženú vo vašom mobilnom telefóne si môžete vychutnať cez možnosť Phone Speaker.
444
35
❚❚ Počúvanie streamovanej hudby
Na počúvanie hudby si môžete vybrať svoju požadovanú službu obsahu.
1 Stlačte Source.
2 Vyberte položku More.
Zobrazí sa kompletný zoznam Music Services.
3 Pod položkou Music Services vyberte požadovanú službu.
4 Potiahnite
na zmenu poradia zobrazovaných hudobných služieb.
POZNÁMKY
99 V závislosti od vášho regiónu alebo výrobcu sa podporované služby obsahu môžu líšiť.
99 Niektoré hudobné služby môžu vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali za účelom členstva alebo sa
prihlásili.
99 Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby pomocou počítača.
99 Niektoré rozhlasové kanály Tunein môžu byť obmedzené, a to v závislosti od politík ich stránky.
444
36
AA Počúvanie internetového rádia
1 Stlačte Source.
2 Vyberte TuneIn.
3 Vyberte požadovanú kategóriu.
• Following: Uvádza zoznam staníc pridaných do zoznamu predvolieb alebo označených
ako sledované. Predvolene sa v zozname predvolieb zobrazujú 3 rozhlasové stanice.
• Browse: Zobrazí všetky podporované internetové rozhlasové stanice.
• Search: Umožňuje vám vyhľadať požadovanú rozhlasovú stanicu pomocou
klávesnicového vstupu.
4 Nájdite a vyberte stanicu.
444
37
❚❚ Sledovanie stanice
Ľubovoľný kanál môžete pridať do zoznamu Following.
1 Vyberte želaný kanál.
2 Stlačením
zobrazte kontextovú ponuku a potom vyberte + Following.
3 Stlačte Save.
• Aktuálne počúvaný kanál sa pridá do zoznamu Following.
444
38
❚❚ Nastavenie predvolieb
Do zoznamu predvolieb môžete pridať internetovú rozhlasovú stanicu, ktorú sledujete, prípadne
môžete zmeniť usporiadanie poradia zobrazenia v tomto zozname.
1 Stlačte
a potom stlačte Following.
2 Stlačte tlačidlo Edit.
3 Požadovaný kanál potiahnite spod položky Following na položku Presets.
4 Ak chcete dokončiť úpravy, stlačte Done.
444
39
AA Pripojenie TV k reproduktoru
❚❚ Pripojenie k TV prostredníctvom Bluetooth (TV SoundConnect)
Funkcia TV SoundConnect vám umožňuje kompletne bezdrôtovo pripojiť Samsung TV k
externému reproduktoru(om) a vychutnať si zvuk z TV.
1 Zapnite reproduktor a potom stlačte tlačidlo
TV SoundConnect na hornom paneli.
VOLUME
TV
alebo
1-1 Stlačte tlačidlo Source na domovskej obrazovke a vyberte položku TV SoundConnect.
444
40
2 Zobrazí sa hlásenie, ktoré vám kladie otázku, či si prajete pokračovať v párovaní
Bluetooth.
POZNÁMKA
99 Položku Add New Device nastavte na možnosť On v ponuke nastavení funkcie TV SoundConnect.
(Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k televízoru.)
3 Keď sa zobrazí hlásenie, ktoré sa vás pýta, či si prajete vykonať párovanie Bluetooth
alebo nie, vyberte Yes.
Produkt sa spáruje s TV.
POZNÁMKY
TV SoundConnect podržte stlačené
99 Ak chcete resetovať funkciu TV SoundConnect, tlačidlo
dlhšie ako 5 sekúnd.
99 Optimálna vzdialenosť párovania je 6,5 stopy (2 m) alebo menej.
99 Ak odpojíte produkt, spojenie funkcie TV SoundConnect sa zruší. Ak chcete spojenie obnoviť, produkt
zapojte do zásuvky a potom znova nastavte pripojenie TV SoundConnect.
99 Keď je reproduktor v pohotovostnom režime, pripojenie TV SoundConnect sa nepreruší.
99 Prevádzkový dosah funkcie TV SoundConnect
-- Odporúčaná vzdialenosť pri párovaní: do 6,5 stopy (2 m).
-- Odporúčaná vzdialenosť pri prevádzke: do 32 stopy (10 m).
-- Ak vzdialenosť medzi TV a produktom presiahne 32 stopy (10 m), spojenie sa môže prerušiť,
prípadne obraz môže trhať.
99 Funkcia SoundConnect je k dispozícii na vybraných TV Samsung uvedených na trh v roku 2012 alebo
neskôr. Overte si, či váš TV podporuje funkciu SoundShare alebo SoundConnect.
(Bližšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.)
99 Nestabilita sieťového prostredia môže spôsobiť prerušenie spojenia alebo zasekávanie zvuku.
444
41
❚❚ Pripojenie k TV prostredníctvom Wi-Fi
1 Nastavte TV a reproduktor do rovnakej siete Wi-Fi.
2 Stlačte tlačidlo Source na domovskej obrazovke a vyberte TV na pripojenie zo zoznamu
Other Music Sources.
3 Zobrazí sa správa, ktorá sa informuje, či chcete uskutočniť proces sieťového spárovania
s TV.
4 Výberom možnosti Yes pripojíte TV k reproduktoru.
5 Môžete si vychutnať hudbu z TV cez reproduktor.
❚❚ Počúvanie hudby z iných zariadení v sieti
Môžete si vypočuť hudbu uloženú na inom zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej sieti.
Prejdite na www.samusng.com, aby ste si prevzali a nainštalovali program Wireless Audio Multiroom for Desktop.
Môžete zdieľať hudbu uloženú na pripojených inteligentných zariadeniach k počítaču.
Podrobnosti nájdete v časti „Program Wireless Audio - Multiroom for Desktop“ na stranách
63~64. Kliknite sem.
1 Stlačte Source.
444
42
2 Pod položkou Nearby Devices vyberte požadované zariadenie.
3 Prostredníctvom tohto produktu môžete prehrávať hudobné súbory uložené vo zvolenom
zariadení.
XX-XXX-XXX
Music Services |
Amazon Music
Milk Music
TuneIn
More |
Nearby Devices
Songs on Phone
XX-XXX-XXX
Other Music Sources
TV SoundConnect
AA Používanie ponuky prehrávania
1 Stlačte
.
2 Keď sa zobrazí kontextová ponuka, vyberte požadovanú funkciu.
• Shuffle: Prehrá hudobné súbory v pohotovostnom zozname v náhodnom poradí.
• Repeat: Opakuje aktuálny hudobný súbor alebo všetky hudobné súbory v
pohotovostnom zozname.
• Add to Playlist: Vytvorí nový zoznam prehrávania alebo pridá aktuálne prehrávanú
hudbu do aktuálneho zoznamu prehrávania.
• Favourite: Pridá aktuálne prehrávaný hudobný súbor do zoznamu obľúbených.
• Equaliser: Umožňuje vám vhodne upraviť hlasitosť prehrávanej hudby na základe
frekvencie v závislosti od žánru, preferencií a miesta.
444
43
❚❚ Nastavenie ekvalizéru a DRC
V možnosti ekvalizéru môžete vybrať jednu z predvolene poskytnutých predvolieb alebo vytvoriť
svoje vlastné nastavenia pre manuálnu úpravu frekvencií.
Okrem toho nastavte položku DRC na možnosť On na plynulú zmenu hlasitosti. Ak sa hlasitosť
zníži, môžete jasne počúvať tichý a jemný hlas.
1 Stlačte
.
2 Keď sa zobrazí kontextová ponuka, stlačte tlačidlo Equaliser.
3 Na nastavenie frekvenčných rozsahov basov alebo sopránu potiahnite jazdec nahor alebo nadol.
Nastavte položku DRC a potom stlačte možnosť Save.
4 Stlačte tlačidlo Custom a potom zadajte názov. Stlačte tlačidlo Done.
5 Stlačte tlačidlo Yes a potom vyberte možnosť OK.
POZNÁMKA
99 Keď sú reproduktory v skupine, táto funkcia nie je dostupná.
444
44
❚❚ Správa radu
`` Pridávanie hudby do radu
Do aktuálneho zoznamu hudby môžete pridať novú hudbu alebo upraviť zoznam hudby.
1 Stlačte tlačidlo
a potom vyberte možnosť Songs.
2 Vyberte z hudby na pridanie a potom vyberte možnosť Add to Queue.
(Výberom možnosti Select Multiple uložíte viacero hudobných skladieb do Queue
súčasne.)
3 Vybratím hudobného titulu na domovskej obrazovke skontrolujete uložený Queue.
POZNÁMKY
99 Do radu môžete uložiť až 360 hudobných skladieb.
99 Do radu nemôžete uložiť hudbu prehrávanú poskytovateľmi hudobných staníc, ako napríklad Tunein,
Pandora atď.
444
45
`` Úprava radu
1 Vyberte hudobný titul na domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo Edit.
2 Potiahnutím zmeňte poradie hudby, vyberte vami požadovanú hudbu na
odstránenie a potom stlačte tlačidlo Done.
3 Stlačte možnosť Yes.
444
46
❚❚ Správa zoznamu prehrávania
`` Vytvorenie zoznamu skladieb
Na uloženie alebo úpravu môžete vytvoriť svoj vlastný zoznam prehrávania.
1 Stlačte tlačidlo
a potom vyberte položku Playlists.
2 Vyberte položku Create Playlist a potom zadajte názov pre zoznam prehrávania.
Stlačte tlačidlo Done.
3 Vyberte položku Playlists a potom stlačte vytvorený zoznam prehrávania.
444
47
4 Stlačte tlačidlo Add Songs a potom vyberte možnosť Songs.
5 Vyberte vami požadovanú hudbu na uloženie do zoznamu prehrávania a potom stlačte
tlačidlo Add.
POZNÁMKA
99 Do zoznamu prehrávania môžete uložiť až 360 hudobných skladieb.
444
48
`` Úprava zoznamu prehrávania
1 Stlačte tlačidlo
2 Vyberte
a potom vyberte možnosť Playlists.
Playlists alebo
hudby na použitie dodatočnej ponuky.
444
49
AA Používanie ponuky nastavení
1 Na inteligentnom zariadení spustite aplikáciu Samsung Multiroom.
2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo
3 Stlačte tlačidlo
.
❚❚ Pridanie reproduktora
`` Add Speaker
.
Na pridanie dodatočného reproduktora(ov) k existujúcemu pripojeniu reproduktora sa
obráťte na časť „Pridanie ďalších reproduktorov“ na stranách 28~29. Kliknite sem.
444
50
❚❚ Sprievodca
`` Tutorial
Ak sa chcete naučiť používať aplikáciu, vyberte položku Tutorial.
❚❚ Služby
Zobrazí zoznam dostupných služieb.
POZNÁMKY
99 V závislosti od vášho regiónu alebo výrobcu sa podporované služby obsahu môžu líšiť.
99 Niektoré hudobné služby môžu vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali za účelom členstva alebo sa
prihlásili.
99 Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby pomocou počítača.
99 Niektoré rozhlasové kanály Tunein môžu byť obmedzené, a to v závislosti od politík ich stránky.
99 Podporovaná hudobná služba sa môže pridať alebo odstrániť v súlade s príslušnou politikou.
444
51
❚❚ Režim reproduktora
`` Bluetooth
• Off : Vypne funkciu Bluetooth.
• On : Zapne funkciu Bluetooth.
❚❚ Nastavenia zariadenia
`` Front LED
• Off: Vypne indikátory Front LED na produkte.
• On: Zapne indikátory Front LED na produkte.
444
52
`` Sound Feedback
Sound Feedback je funkcia, ktorá naznačuje aktuálny stav produktu prostredníctvom zvuku.
• Off: Vypne funkciu Sound Feedback.
• On: Zapne funkciu Sound Feedback.
`` Software Update
Zobrazí aktuálnu verziu softvéru produktu a umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť automatickú
aktualizáciu.
• On: Keď je funkcia zapnutá, softvér sa automaticky aktualizuje po vydaní nového firmvéru.
• Off: Vypne funkciu automatickej aktualizácie.
444
53
POZNÁMKY
99 Automatická aktualizácia je dostupná v čase, keď je produkt pripojený k sieti a funkcia Software
Auto Update je nastavená na možnosť On.
99 Dôrazne vám odporúčame nastavenia Software Auto Update na všetkých používaných produktoch
nakonfigurovať na možnosť On. V opačnom prípade môžu nastať problémy so sieťovými funkciami
vzhľadom na problémy s nekompatibilitou, keď sa na prepojených produktoch používajú rôzne verzie
softvéru.
99 Software Auto Update aktualizuje reproduktor len vtedy, keď sa nachádza v pohotovostnom režime.
Manuálne prepnutie reproduktora do pohotovostného režimu.
1) Nastavte položku Software Auto Update na možnosť On.
2) Dotknite sa tlačidla
Vypnúť zvuk na reproduktore.
Update Now
Softvér reproduktora môžete aktualizovať manuálne pomocou tlačidla Update Now.
1 Stlačte
.
2 Vyberte položku Software Update.
3 Vyberte položku Update Now.
4 Funkcia Update Now vyhľadá aktuálnu aktualizáciu softvéru. Ak je aktualizácia dostupná,
prevezme ju a nainštaluje do reproduktora. Ak už máte najnovší softvér v reproduktore,
funkcia Update Now zobrazí „Latest version already installed.“.
`` Continuous Play
Pretože vám táto funkcia umožňuje prepnúť výstup zvuku z vášho mobilného zariadenia
do produktu automaticky, jednoducho si budete môcť bezproblémovo užívať hudbu.
444
54
`` Hub : Wireless Band
Bezdrôtové pásmo svojej ZBERNICE môžete zmeniť, a to v závislosti od prostredí
bezdrôtovej komunikácie vo vašej domácnosti.
❚❚ Hodiny
`` Alarm
1 Stlačte tlačidlo Alarm a potom stlačte tlačidlo Add Alarm.
2 Vyberte dátum, čas a deň v týždni budíka, jeho hlasitosť a trvanie.
444
55
3 Stlačte tlačidlo Music, vyberte položku Sound alebo TuneIn, aby ste vybrali
požadovaný zvuk budíka.
`` Sleep Timer
Nastavením času režimu spánku môžete produkt vypnúť.
1 Stlačte tlačidlo Sleep Timer a potom stlačte tlačidlo Off.
2 Potiahnite na možnosť On, nastavte požadovaný čas a potom vyberte položku Start.
444
56
❚❚ Podpora
`` Terms & Conditions
Umožňuje vám zobraziť Terms & Conditions.
`` Device ID
Umožňuje vám overiť Device ID.
`` Contact Samsung
Ponúka prepojenie na webovú lokalitu spoločnosti Samsung.
`` Open Source Licenses
Umožňuje vám zobraziť Open Source Licenses.
❚❚ Informácie
`` Samsung Multiroom
Umožní vám skontrolovať číslo verzie softvéru reproduktora.
`` App Version
Umožní vám skontrolovať verziu aplikácie Samsung Multiroom.
444
57
Pripojenie niekoľkých produktov
AA Nastavenie skupín
Na prehrávanie rovnakej hudby môžete zhromaždiť niekoľko produktov do jednej skupiny.
Zoskupovanie je k dispozícii len v čase, keď je k aplikácii pripojených viacero produktov.
1 Stlačte
, ak chcete prejsť na zoznam všetkých produktov.
2 Stlačte Group.
3 Vyberte iné produkty na pridanie do skupiny a potom stlačte tlačidlo Done.
POZNÁMKA
99 Skupinové prehrávanie nie je k dispozícii v prípade pripojení Bluetooth a TV SoundConnect.
`` Úprava skupiny
1 Stlačte tlačidlo Edit.
2 Vyberte reproduktor na úpravu a potom stlačte tlačidlo Done.
444
58
`` Zrušenie zoskupenia
Stlačte tlačidlo Ungroup.
444
59
AA Nastavenie režimu priestorového zvuku
Môžete nakonfigurovať niekoľko produktov do režimu priestorového zvuku.
1 Stlačte
, ak chcete prejsť na zoznam všetkých produktov.
2 Stlačte Surround.
3 Stlačte a podržte produkt, potiahnite ho na požadované miesto a vyberte Next.
1
2
2
1
POZNÁMKA
99 Ak sú pripojené len 2 reproduktory, stlačte tlačidlo Surround, aby ste automaticky nakonfigurovali
systém priestorového zvuku.
444
60
4 Otestujte produkty, nastavte hlasitosť na produkte a stlačte tlačidlo Done.
POZNÁMKY
99 Režim Surround sa môže zrušiť automaticky, ak je sieťové pripojenie nestabilné.
99 Keď aktivujete režim priestorového zvuku, odporúčame, aby ste nastavili rovnaké reproduktory, ktoré
priradíte k Front L a Front R.
99 Systém priestorového zvuku so 4.1 kanálmi môžete nakonfigurovať pomocou zariadenia Soundbar a 2
reproduktorov.
99 Systém zvuku Surround nemôžete nakofigurovať pomocou zariadenia Soundbar a jedného reproduktora.
444
61
Používanie rôznych funkcií
AA Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v PC
❚❚ Samsung Link
V záujme jednoduchšieho prehrávania hudby uloženej v PC prostredníctvom reproduktora si
nainštalujte program Samsung Link.
Navštívte http://link.samsung.com a prevezmite si aplikáciu Samsung Link a dokončite jej inštaláciu.
1 Navštívte stránku http://link.samsung.com a prihláste sa so svojím kontom Samsung.
Aplikáciu nainštalujte podľa uvedených pokynov.
2 Vyberte priečinok, ktorý chcete zdieľať.
1) Kurzor myši umiestnite na ikonu Samsung Link na lište s ikonami, kliknite na ňu
pravým tlačidlom a vyberte “1”.
1
2) Na zobrazenej obrazovke môžete pridávať a vymazávať zdieľané priečinky.
Po pridaní alebo zmene obsahu zdieľaných priečinkov nezabudnite stlačiť tlačidlo
.
3 V aplikácii Samsung Multiroom vyberte položku Zariadenia a zvoľte PC. Zobrazia sa
zdieľané priečinky a hudobné súbory uložené v PC. (Viac informácií nájdete na strane
42~43.) Kliknite sem.
POZNÁMKY
99 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že zdieľané priečinky a reproduktor musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému smerovaču.
99 V počítači by mal byť nainštalovaný softvér Samsung Link. Mobilné zariadenie by malo podporovať softvér
Samsung Link. Viac informácií získate na portáli s obsahom a službami od spoločnosti Samsung na adrese
http://link.samsung.com.
99 Pri pokuse prehrať mediálne súbory prostredníctvom servera s technológiou DLNA tretej strany sa môžu
vyskytnúť problémy s kompatibilitou.
99 Obsah zdieľaný počítačovým zariadením sa nemusí prehrať v závislosti od typu kódovania a formátu
súboru obsahu. Okrem toho nemusia byť dostupné niektoré funkcie.
99 V závislosti od stavu siete sa mediálny obsah nemusí prehrávať plynulo. V takomto prípade použite úložné
zariadenie USB.
444
62
❚❚ Wireless Audio - Multiroom for Desktop
Ak chcete hudobné súbory zo systému iTunes a zdieľaného PC prehrávať prostredníctvom
produktu, nainštalujte aplikáciu Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Na stránke www.samsung.com prevezmite aplikáciu Wireless Audio - Multiroom for Desktop
a nainštalujte ju.
POZNÁMKY
99 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že zdieľané priečinky a produkt musia byť pripojené k rovnakému
bezdrôtovému smerovaču.
99 Ak sa počítač so systémom Windows alebo Mac prepne do režimu vypnutej obrazovky, úspory energie
alebo hlbokého spánku, aplikácia sa zastaví.
99 Ak je v počítači so systémom Windows aktivovaný firewall, aplikácia nemusí fungovať. V tomto prípade
firewall systému Windows alebo od externého dodávateľa deaktivujte.
99 Inštalačný súbor *.pkg je určený pre systémy Mac, zatiaľ čo súbor *.msi je určený systémy Windows.
Prevezmite príslušný súbory do svojho počítača a nainštalujte ho.
99 Podporovaný operačný systém: Systém Windows 7 alebo novší, Mac OS X 10.7 alebo novší.
1 Dvakrát kliknite na vytvorenú ikonu na pracovnej ploche PC.
2 Ak chcete nastaviť zdieľané priečinky, vyberte možnosť Next.
Umožnite
zdieľať prístup
k externému
zariadeniu: Off, On
Aplikáciu môžete
nastaviť, aby povoľovala
alebo blokovala prístup
externých zariadení k
vášmu počítaču.
444
63
3 Vyberte typ obsahu a pridajte zvolený priečinok do zoznamu zdieľaných priečinkov.
Po nazdieľaní priečinkov stlačte tlačidlo Done.
1
2
3
4 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu Samsung Multiroom.
5 Vyberte požadované PC v aplikácii Samsung Multirooma zobrazia sa zdieľané
priečinky a súbory uložené v PC. (Viac informácií nájdete na strane 42~43) Kliknite sem.
POZNÁMKA
99 Po pridaní alebo zmene obsahu zdieľaných priečinkov nezabudnite stlačiť tlačidlo .
Ak nestlačíte tlačidlo , súbory zdieľané počítačovým zariadením sa nemusia zobraziť v aplikácii Samsung
Multiroom.
444
64
Dodatok
AA Riešenie problémov
Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.
Symptóm
Zariadenie sa nezapne.
Rozbočovač a produkt nie sú
spárované.
Po stlačení tlačidla funkcia
nefunguje.
Nevychádza zvuk.
Funkcia TV SoundConnect
(párovanie s TV) zlyhala.
Kontrola
•• Je sieťový kábel pripojený k
zásuvke? (Len modely WAM750,
WAM751, WAM350, WAM351)
•• Je sieťový adaptér pripojený k
zásuvke? (Len modely WAM550,
WAM551)
•• Keď je rozbočovač pripojený,
signalizujú predné indikátory
na smerovači jeho náležitú
prevádzku?
•• Je kábel LAN riadne pripojený
k bezdrôtovému smerovaču a
rozbočovaču?
•• Uistite sa, že predný indikátor
LED na produkte zmení farbu z
červenej na modrú.
Náprava
•• Napájací kábel pripojte k zásuvke.
(Len modely WAM750, WAM751,
WAM350, WAM351)
•• Napájací adaptér pripojte k
zásuvke. (Len modely WAM550,
WAM551)
•• Resetujte zariadenie HUB. (Podrobnosti
nájdete v používateľskej príručke k
rozbočovaču.)
Rozbočovač odpojte a znova ho
zapojte. Skontrolujte, či bliká
indikátor párovania na prednej strane
rozbočovača.
•• Resetujte produkt (pozri stranu
15). Kliknite sem.
Produkt odpojte a znova ho
zapojte. Skontrolujte, či bliká
indikátor LED na prednej strane
produktu.
•• Je vo vzduchu statická elektrina? •• Odpojte zástrčku a opätovne ju
pripojte.
•• Je hlasitosť nastavená na
•• Produkt pripojte správne.
minimum?
•• Nastavenie hlasitosti.
•• Podporuje váš TV funkciu TV
•• Funkciu TV SoundConnect podporujú
vybrané TV Samsung uvedené
SoundConnect?
na trh v roku 2012 alebo neskôr.
•• Máte v TV nainštalovanú najnovšiu
Skontrolujte, či váš TV podporuje
verziu firmvéru?
funkciu TV SoundConnect.
•• Dochádza pri pripojení k chybe?
•• Overte, či je položka TV
SoundConnect v ponuke vášho TV
nastavená na možnosť Zap..
•• Aktualizujte firmvér TV na
najnovšiu verziu.
•• Obráťte sa na call-centrum
spoločnosti Samsung.
TV
•• Stlačením a podržaním tlačidla
SoundConnect dlhšie ako 5 sekúnd
vynulujete funkciu TV SoundConnect a
pripojíte nový televízor.
444
65
Symptóm
Kontrola
Náprava
Zariadenie HUB nepracuje
správne
•• Je rozbočovač pripojený?
•• Je kábel LAN riadne pripojený
k bezdrôtovému smerovaču a
rozbočovaču?
•• Keď je rozbočovač pripojený,
signalizujú predné indikátory
na smerovači jeho náležitú
prevádzku?
Produkt nepracuje správne
•• Je produkt pripojený?
•• Zapojte produkt.
•• Zostane predný indikátor LED na •• Skontrolujte, či používaný
smerovač Wi-Fi disponuje
produkte 5 minút po zapnutí svietiť
certifikáciou pre štandard Wi-Fi.
načerveno?
•• Odpojte produkt, znovu ho zapojte
a potom ho znovu pripojte k
smerovaču.
•• Resetujte produkt (pozri stranu
15). Kliknite sem.
•• V prípade používania so zariadením
HUB
-- Uistite sa, že inteligentné
zariadenie a rozbočovač sú
pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
-- Uistite sa, že indikátor LED na
rozbočovači signalizuje jeho
náležitú prevádzku. (Pozri stranu
24, položka 3.) Kliknite sem.
-- Ak problém pretrváva, resetujte
zariadenie HUB. (Podrobnosti
nájdete v používateľskej
príručke k rozbočovaču.)
-- Odpojte a znovu zapojte
rozbočovač. Potom odpojte a
znovu zapojte produkt.
-- Ak sa vyskytnú problémy s
pripojením rozbočovača a
produktu, skúste premiestniť
produkt bližšie k bezdrôtovému
smerovaču alebo rozbočovaču.
444
66
•• Zapojte zariadenie HUB.
•• Kábel LAN pripojte k portu
ETHERNET SWITCH na
zadnej strane rozbočovača a k
bezdrôtovému smerovaču.
•• Resetujte zariadenie HUB.
(Podrobnosti nájdete v
používateľskej príručke k
rozbočovaču.)
•• Ak sa vyskytnú problémy s
pripojením rozbočovača a
produktu, skúste premiestniť
produkt bližšie k bezdrôtovému
smerovaču alebo rozbočovaču.
Symptóm
Kontrola
Nedá sa zoskupiť produkty.
•• Je produkt pripojený k sieti
pomocou rozhrania Wi-Fi?
Aplikácia nepracuje správne
•• Zobrazí sa spúšťaní aplikácie
chyba?
Náprava
•• Ak je produkt pripojený k sieti
prostredníctvom Bluetooth,
označovania NFC (Len modely
WAM750, WAM751, WAM550,
WAM551 - Android), TV SoundConnect
alebo vstupu AUX IN (Len modely
WAM750, WAM751), nemôžete použiť
funkciu zoskupenia produktov.
•• Uistite sa, že inteligentné
zariadenie podporuje danú
aplikáciu. (Pozrite si stranu 76)
Kliknite sem.
•• Uistite sa, že používate najnovšiu
verziu aplikácie.
•• Uistite sa, že predný indikátor
LED na produkte zmení farbu z
červenej na modrú.
•• V prípade používania so zariadením
HUB
-- Uistite sa, že rozbočovač
a inteligentné zariadenie
sú pripojené k rovnakému
smerovaču.
-- Uistite sa, že indikátor LED na
rozbočovači signalizuje jeho
náležitú prevádzku. (Pozri stranu
24, položka 3.) Kliknite sem.
-- Ak sa vyskytnú problémy s
pripojením rozbočovača a
produktu, skúste premiestniť
produkt bližšie k bezdrôtovému
smerovaču alebo rozbočovaču.
POZNÁMKA
99 Ak problém pretrváva, pri riešení sa obráťte na servisné stredisko.
AA Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
• Bližšie informácie o otvorenom zdrojovom kóde používanom v rámci tohto produktu nájdete
na adrese: http://opensource.samsung.com
AA Licencie
• Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto
adrese: www.spotify.com/connect/third-party licenses.
• Bližšie informácie o službe Spotify Connect nájdete na adrese www.
spotify.com/connect
444
67
AA Technické údaje
• WAM750, WAM751
Všeobecné
Hmotnosť
3,9 kg
Prevádzkový teplotný rozsah
+5°C až +35°C
Rozmery
402 (Š) X 194 (H) X 137 (V) mm
Prevádzkový rozsah vlhkosti
Zosilňovač
10 % až 75 %
Vstupná citlivosť/impedancia
Odstup signálu od šumu (analógový vstup)
Rozdelenie (1 KHz)
Ethernet
65 dB
65 dB
Konektor 100BASE - TX
Bezdrôtová LAN
Vstavaná
WEP (OPEN)
Zabezpečenie
Sieť
450 mV/KOHM (AUX)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
WPS(PBC/PIN)
Podporuje sa
Celková spotreba energie v pohotovostnom
režime (W)
6.7
(Všetky sieťové porty sú v stave „ZAP.“)
Wi-Fi/Ethernet
Spôsob deaktivácie
portov
Bluetooth
Spôsob deaktivácie
portov
68
444
Stlačením tlačidla WPS na produkte a jeho
podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo
vypnete Wi-Fi/Ethernet.
Stlačením tlačidla SPK ADD na produkte
a jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete
alebo vypnete Bluetooth.
• WAM550, WAM551
Všeobecné
Hmotnosť
Rozmery
Prevádzkový teplotný rozsah
Prevádzkový rozsah vlhkosti
Ethernet
Bezdrôtová LAN
2,3 kg
343 (Š) X 168 (H) X 113,5 (V) mm
+5°C až +35°C
10 % až 75 %
Konektor 100BASE - TX
Vstavaná
WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
Podporuje sa
Zabezpečenie
Sieť
WPS(PBC/PIN)
Celková spotreba energie v pohotovostnom
režime (W)
6.1
(Všetky sieťové porty sú v stave „ZAP.“)
Stlačením tlačidla WPS na produkte a jeho
Spôsob deaktivácie
Wi-Fi/Ethernet
podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo
portov
vypnete Wi-Fi/Ethernet.
Stlačením tlačidla SPK ADD na produkte
Spôsob deaktivácie
Bluetooth
a jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete
portov
alebo vypnete Bluetooth.
• WAM350, WAM351
Všeobecné
Hmotnosť
Rozmery
Prevádzkový teplotný rozsah
Prevádzkový rozsah vlhkosti
Ethernet
Bezdrôtová LAN
1,9 kg
250 (Š) X 145 (H) X 113,5 (V) mm
+5°C až +35°C
10 % až 75 %
Konektor 100BASE - TX
Vstavaná
WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
Podporuje sa
Zabezpečenie
Sieť
WPS(PBC/PIN)
Celková spotreba energie v pohotovostnom
režime (W)
6.6
(Všetky sieťové porty sú v stave „ZAP.“)
Stlačením tlačidla WPS na produkte a jeho
Spôsob deaktivácie
Wi-Fi/Ethernet
podržaním na 30 sekúnd zapnete alebo
portov
vypnete Wi-Fi/Ethernet.
Stlačením tlačidla SPK ADD na produkte
Spôsob deaktivácie
Bluetooth
a jeho podržaním na 30 sekúnd zapnete
portov
alebo vypnete Bluetooth.
69
444
POZNÁMKA
99 Ak zapnete/vypnete Wi-Fi/Ethernet, produkt sa automaticky reštartuje.
-- Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 MB/s nie sú podporované.
(Ak používate kábel LAN, zvoľte typ STP.
- Len modely WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
-- Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-- Informácie o napájaní a spotrebe energie nájdete na údajovom štítku na produkte.
-- Hmotnosť a rozmery sú približné.
-- Táto používateľská príručka je založená na produkte využívajúcom operačný systém Android
alebo iOS.
-- Obrazovka aplikácie zobrazuje aplikáciu v operačnom systéme Android a môže sa zmeniť po
inovácii verzie softvéru.
-- Bližšie podrobnosti nájdete na adrese www.samsung.com.
• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
(a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste
si neprečítali túto používateľskú príručku).
(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j.
v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek
obhliadka v práci alebo domácnosti.
444
70
AA Vyhlásenie o zákonnej zhode
VÝSTRAHA
Blesk so šípkou na konci
v trojuholníku je výstražný symbol,
ktorý vás upozorňuje na nebezpečné
napätie vnútri zariadenia.
❚❚ Varovanie
NEBEZPEČENATVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE
VÝSTRAHA: ABY STE ZNÍŽILI
NEBEZPEČENSTVO PORANENIA
ELEKRICKÝM PRÚDOM,
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO
ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI,
KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL
OPRAVIŤ SÁM. SERVISNÉ PRÁCE
MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÝ TECHNIK.
Výkričník v trojuholníku je výstražný
symbol, ktorý vás upozorňuje
na dôležité pokyny týkajúce sa
zariadenia.
• Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
• Tento prístroj nevystavuje kvapkajúcim ani špliechajúcim kvapalinám.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
❚❚ VÝSTRAHA
AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU
ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.
• Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s ochranným uzemňovacím pripojením.
• Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je
potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.
❚❚ VÝSTRAHA
• Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu. Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
444
71
❚❚ Elektroinštalácia hlavného vedenia zástrčky (iba pre Anglicko)
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Hlavné vedenie tohto prístroja je dodávané s liatou zástrčkou s poistkou. Hodnota poistky je
uvedená na kolíkovej strane zástrčky a ak je potrebná jej výmena, musíte použiť schválenú
poistku BS1362 s rovnakým výkonom. Zástrčku nikdy nepoužívajte s odstráneným krytom
poistky. Ak je kryt oddeliteľný a je potrebná výmena, musí byť nový kryt rovnakej farby ako
poistka, ktorou je zástrčka vybavená. Náhradné kryty sú dostupné u predajcov. Pokiaľ nie je
nainštalovaná zástrčka vhodná pre elektrické zásuvky vo vašom dome alebo nie je kábel dosť
dlhý, aby dosiahol k elektrickej zásuvke, obstarajte si vhodný zabezpečený predlžovací kábel
alebo sa poraďte s predajcom. Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie zástrčky, odstráňte
poistku a zástrčku bezpečne zlikvidujte. Zástrčku nepripájajte k zásuvke, pretože hrozí
nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom z neizolovaného ohybného kábla. Neizolované
káble nikdy nepripájajte priamo k zásuvke. Vždy musíte použiť zástrčku a poistku.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Drôty v hlavnom vedení sú zafarbené v súlade s nasledovným kódom:– MODRÝ = NEUTRÁLNY,
HNEDÝ = ŽIVÝ. Keďže tieto farby nemusia zodpovedať farebným označeniam, ktoré identifikujú
svorky vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne: MODRÝ vodič musíte pripojiť ku svorke, ktorá
je označená písmenom N alebo má MODRÚ alebo ČIERNU farbu. HNEDÝ vodič musí byť
pripojený ku svorke, ktorá je označená písmenom L alebo má HNEDÚ alebo ČERVENÚ farbu.
UPOZORNENIE: ŽIADNY Z DRÔTOV NEPRIPÁJAJTE K UZEMŇOVACEJ KONCOVKE,
KTORÁ JE OZNAČENÁ PÍSMENOM E ALEBO SYMBOLOM ZEME
, ALEBO JE
ZAFARBENÁ NAZELENO ALEBO NAŽLTO.
❚❚ Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte
bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre budúce použitie.
1 Prečítajte si tieto pokyny.
2 Dodržujte tieto pokyny.
3 Berte ohľad na všetky upozornenia.
4 Dodržujte všetky pokyny.
5 Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6 Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7 Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
444
72
8 Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače,
kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9 Neobchádzajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná
zástrčka má dva kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky a jeden
uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná
zástrčka nepasuje do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej zásuvky s elektrikárom.
10 Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek
a na mieste, kde vychádza zo zariadenia.
11 Používajte len nástavce/príslušenstvo, ktoré určil výrobca.
12 Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom,
ktoré určil výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s výrobkom. Ak používate
vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie neprevrátilo a
nezranilo vás.
13 Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.
14 Všetky servisné práce prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servisné práce
sú potrebné, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení
sieťového kábla alebo zástrčky, ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké
predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nepracuje normálne,
alebo ak spadol.
AA Bezpečnostné opatrenia
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pre napájací zdroj
• Elektrické zásuvky a predlžovacie káble nadmerne nezaťažujte.
-- Môže to mať za následok abnormálne zvýšenie teploty alebo požiar.
• Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
• Neumiestňujte výrobok do blízkosti tepelných zdrojov.
• Ak chcete vyčistiť kolíky napájacej zástrčky, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a kolíky
utrite výlučne suchou tkaninou.
• Napájací kábel neohýbajte ani ho neťahajte silou.
• Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety.
• Napájací kábel nepripájajte k povolenej alebo poškodenej zásuvke.
• Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky, aby zástrčka v zásuvke
pevne držala.
-- Ak je pripojenie nepevné, hrozí riziko vzniku požiaru.
444
73
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii
• Neumiestňujte výrobok do blízkosti zariadení alebo objektov, ktoré produkujú teplo alebo sú
zdrojom ohňa (sviečky, odpudzovače komárov, ohrievače, radiátory atď.). Neumiestňujte na
priame slnečné svetlo.
• Pri premiestňovaní produktu vypnite napájanie a odpojte všetky káble (vrátane napájacieho
kábla) od zariadenia.
-- Poškodený kábel môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Montáž produktu do prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, prípadne prašných alebo
extrémne chladných priestorov, môže viesť k problémom s kvalitou a poruchám produktu.
Kým produkt nainštalujete v prostredí mimo štandardných špecifikácií, žiadajte o bližšie
informácie servisné stredisko Samsung.
• Keď sa produkt umiestňuje na policu, do skrinky alebo na stôl, uistite sa, že horný panel
smeruje nahor.
• Neumiestňujte výrobok na nestabilné podklady (napr. nestabilné poličky, zvažujúce sa
pracovné stoly atď.).
-- Ak dôjde k pádu produktu, môže to spôsobiť poruchu a riziko ujmy na zdraví. Silné vibrácie
alebo nárazy môžu spôsobiť poruchu produktu a viesť k možnosti vzniku požiaru.
• Produkt inštalujte s dostatočným priestorom na vetranie v jeho okolí.
-- Za produktom ponechajte voľný priestor viac ako 4 palce (10 cm) a viac ako 2 palce (5 cm)
voľného miesta po stranách.
• Plastové baliace materiály držte mimo dosah detí.
-- Deťom hrajúcim sa s plastovými baliacimi materiálmi hrozí riziko zadusenia.
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pre obsluhu
• Používanie po dlhé časové úseky pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť vážne poškodenie
sluchu.
-- Ak ste dlhší čas vystavený hlasitosti vyššej ako 85 dB, môže to mať nežiaduci vplyv na váš
sluch. Čím je hlasitosť vyššia, tým závažnejšie môže byť poškodenie sluchu. Uvedomte si, že
hlasitosť bežnej konverzácie je približne od 50 do 60 db a hlasitosť zvuku cestnej premávky je
približne 80 db.
• Tento produkt je pod nebezpečne vysokým napätím. Nepokúšajte sa svojpomocne rozoberať,
opravovať ani modifikovať toto zariadenie.
-- Keď produkt vyžaduje opravu, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
• Na produkt neumiestňujte žiadne nádoby s kvapalinami (napr. vázy, nápoje, kozmetiku,
chemikálie atď.). Nedovoľte, aby sa do produktu (cez vzduchové prieduchy, vstupno/výstupné
porty atď.) dostali kovové predmety (napr. mince, sponky do vlasov atď.) alebo horľavé
materiály (napr. papier, zápalky atď.).
-- Ak sa do produktu dostanú nežiaduce materiály alebo kvapaliny, produkt okamžite
vypnite, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
444
74
• Nedovoľte, aby produkt spadol na zem. V prípade mechanického poškodenia odpojte
napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko Samsung.
-- V opačnom prípade hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Výrobok nedržte ani neťahajte za napájací alebo signálny kábel.
-- Poškodený kábel môže spôsobiť poruchu produktu, požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
• V blízkosti produktu nepoužívajte ani neuchovávajte horľaviny.
• Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený zápach alebo dym, ihneď odpojte napájací kábel a
obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
• Ak zacítite plyn, okamžite vyvetrajte miestnosť. Nedotýkajte sa napájacej zástrčky výrobku.
Produkt nevypínajte ani nezapínajte.
• Produkt nevystavujte prudkým nárazom a úderom. Zabráňte perforácii produktu ostrými
predmetmi.
• Tento produkt sa môže presúvať a umiestňovať v interiéri.
• Tento produkt nie je odolný voči vode alebo prachu.
• Pri presúvaní produktu dávajte pozor, aby ste predišli jeho pádu a jeho možnému poškodeniu.
❚❚ Bezpečnostné opatrenia pre čistenie
• Na čistenie produktu nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá, vosky, benzén, riedidlá,
osviežovače vzduchu ani mazivá a nesprejujte ho insekticídmi.
-- Použitie ľubovoľného z týchto materiálov môže spôsobiť odfarbenie externého náteru,
prípadne jeho odlúčenie alebo odlúpenie. Z produktu neodstraňujte informačné štítky.
• Pri čistení výrobku odpojte napájací kábel a produkt utrite čistou, suchou a jemnou tkaninou (z
mikrovlákien alebo bavlny).
-- Nedovoľte, aby sa na produkte usádzal prach. Prach môže poškriabať jeho povrch.
AA Ďalšie informácie
❚❚ O rozhraní NFC (Len modely WAM750, WAM751, WAM550, WAM551)
- Android
• Značky NFC na nadviazanie spojenia cez rozhranie Bluetooth nebudú fungovať v priebehu
zapínania a vypínania produktu.
• Značky NFC na nadviazanie spojenia cez rozhranie Bluetooth nebudú fungovať, kým bliká
indikátor batérie na zariadení Bluetooth.
444
75
❚❚ Informácie o sieťovom pripojení
• V závislosti od používaného bezdrôtového smerovača niektoré sieťové operácie môžu
prebiehať inak.
• Podrobné informácie o sieťovej práci s využitím bezdrôtového smerovača alebo modemu
nájdete v dokumentácii k smerovaču alebo modemu.
• Vyberte jeden bezdrôtový kanál, ktorý sa aktuálne nevyužíva. Ak zvolený kanál využíva
iné komunikačné zariadenie v blízkosti, rušenie rádiových vĺn môže spôsobiť zlyhanie
komunikácie.
• V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi rozbočovač nepodporuje
bezpečnostné šifrovanie WEP, TKIP a TKIP-AES (WPA2 Mixed) v sieťach využívajúcich režim
802.11n.
• Bezdrôtová sieť LAN zo svojej podstaty môže byť rušená rádiovými vlnami v závislosti od
podmienok prostredia (napr. v závislosti od výkonu bezdrôtového smerovača, vzdialenosti,
prekážok, rušenia inými bezdrôtovými zariadeniami atď.)
• Šifrovanie WEP nefunguje s protokolmi WPS (PBC)/WPS (PIN).
❚❚ Kompatibilné zariadenia
• Mobilné zariadenia: Android 2.3.3 (Gingerbread) alebo novší, iOS (6.0) alebo novší
POZNÁMKY
99 Niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.
99 Upozorňujeme vás na skutočnosť, že produkt staršej verzie sa nemusí podporovať.
AA Autorské práva
© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť ani celý tento návod na používanie sa nesmie
reprodukovať alebo kopírovať bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti
Samsung Electronics Co.,Ltd.
• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v
súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice
1999/5/ES.
Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na
položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.
444
76
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Country
U.S.A
North America
CANADA
MEXICO
BRAZIL
COSTA RICA
DOMINICAN
REPUBLIC
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
Latin America
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
800-0726-7864
1-800-299-0013
1-800-299-0033
800-2791-9267
800-2791-9111
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
001-800-5077267
800-7267
800-0101
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
CHILE
BOLIVIA
PERU
ARGENTINE
0-800-SAMSUNG (726-7864)
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112
112
800-SAMSUNG(726-7864)
800-10-7260
0800-777-08
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
PARAGUAY
009-800-542-0001
COLOMBIA
URUGUAY
UK
EIRE
Europe
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
000-405-437-33
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
Web Site
www.samsung.com/us/support
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
www.samsung.com/mx/support
www.samsung.com/br/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/ve/support
www.samsung.com/co/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/pe/support
www.samsung.com/ar/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
Country
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
SLOVAKIA
AUSTRIA
Europe
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
BELARUS
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TAJIKISTAN
MONGOLIA
MOLDOVA
CHINA
0-800-614-40
400-810-5858
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
UKRAINE
China
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka
od 9. do 18. ure.
011 321 6899
800 111 31, Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land
line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
810-800-500-55-500
0-800-555-555
0-800-05-555
0-88-555-55-55
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
+7-495-363-17-00
SLOVENIA
CIS
Contact Centre 
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
HONG KONG
MACAU
0-800-502-000
(852) 3698 4698
0800 333
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
Country
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
S.E.A
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
S.W.A
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
ALGERIA
IRAN
SAUDI ARABIA
MENA
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
SYRIA
MOROCCO
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
MOZAMBIQUE
NIGERIA
Africa
Ghana
Cote D'Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
Contact Centre 
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
09612300300
94117540540
08000-7267864
16580
021 36 11 00
021-8255 [CE]
8002474357
0800-Samsung (72678) 80-1000-12 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
18252273
080 100 22 55
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
23052574020
262508869
847267864 / 827267864
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
Web Site
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani
jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným
domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Download PDF

advertising