Samsung | MC28H5135CK | Samsung MC28H5135CK Instrukcja obsługi

MC28H5135**
Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby korzystać z pełnej pomocy serwisowej, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/register
Uprzejmie informujemy, że gwarancja firmy Samsung NIE obejmuje wizyt serwisowych
mających na celu wyjaśnienie działania produktu, poprawienia źle wykonanego
montażu czy przeprowadzenia standardowego czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 1
2014-02-14 �� 10:58:54
spis treści
zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa....................................................................... 2
Skrócona instrukcja obsługi.................................................................11
Cechy piekarnika...................................................................................12
Piekarnik...............................................................................................12
Panel sterowania..................................................................................12
Akcesoria.............................................................................................13
Korzystanie z kuchenki.........................................................................13
Jak działa kuchenka mikrofalowa..........................................................13
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki.......................................14
Ustawianie godziny...............................................................................14
Gotowanie/Podgrzewanie.....................................................................14
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw.....................................15
Dostosowywanie czasu pracy...............................................................15
Zatrzymywanie pracy kuchenki.............................................................15
Ustawianie trybu oszczędzania energii..................................................16
Korzystanie z funkcji gotowania slim fry.................................................16
Korzystanie z funkcji automatycznego gotowania..................................18
Korzystanie z funkcji zdrowe gotowanie................................................20
Korzystanie z funkcji rośnięcia ciasta/jogurtu.........................................22
Korzystanie z funkcji szybkiego rozmrażania.........................................23
Korzystanie z funkcji automatycznego podgrzewania/gotowania...........24
Korzystanie z talerza teflonowego.........................................................25
Gotowanie konwekcyjne.......................................................................25
Grillowanie............................................................................................26
Wybór akcesoriów................................................................................26
Tryb łączony mikrofal i grilla...................................................................26
Tryb łączony mikrofal i gotowania konwekcyjnego.................................27
Wyłączanie sygnału dźwiękowego........................................................27
Korzystanie z blokady rodzicielskiej.......................................................28
Włączanie i wyłączanie tacy obrotowej..................................................28
Lista naczyń i przyborów kuchennych................................................28
Zasady przygotowywania potraw........................................................29
Rozwiązywanie problemów i kody błędów.........................................38
Rozwiązywanie problemów...................................................................38
Kod błędu.............................................................................................39
Parametry techniczne...........................................................................39
JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI
Gratulujemy zakupu kuchenki mikrofalowej firmy SAMSUNG. Instrukcja
obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat gotowania przy użyciu
kuchenki mikrofalowej dotyczących:
• Zasady bezpieczeństwa
• Właściwe akcesoria i przybory kuchenne
• Pomocne wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
• Wskazówki dotyczące przygotowywania potraw
LEGENDA DLA SYMBOLI I IKON
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do poważnego kalectwa lub śmierci.
PRZESTROGA
Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą
prowadzić do drobnych obrażeń lub uszkodzenia
mienia.
Ostrzeżenie; zagrożenie
pożarem
Ostrzeżenie; gorąca
powierzchnia
Ostrzeżenie; prąd
Ostrzeżenie; materiał
wybuchowy
NIE próbować.
NIE dotykać.
NIE rozmontowywać.
Postępować zgodnie z
instrukcjami.
Odłącz wtyczkę zasilania z
gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie
jest uziemione, aby zapobiec
porażeniu prądem.
Skontaktować się z
centrum serwisowym.
Uwaga!
Ważne
Polski – 2
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 2
2014-02-14 �� 10:58:56
OSTRZEŻENIE
(Tylko funkcja kuchenki mikrofalowej)
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki,
jeśli drzwiczki lub ich uszczelnienie są
uszkodzone — muszą one najpierw zostać
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności
serwisowych i naprawa urządzenia
wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej
przed promieniowaniem mikrofalowym przez
osoby niewykwalifikowane może być bardzo
niebezpieczna.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z
kuchenki mikrofalowej tylko po przekazaniu
im odpowiednich informacji umożliwiających
bezpieczne korzystanie z kuchenki
oraz wyjaśnieniu ryzyka związanego z
niewłaściwym jej użyciem.
OSTRZEŻENIE: Z urządzenia mogą
korzystać dzieci powyżej 8. roku życia i
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy
jedynie pod nadzorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznej obsługi i zagrożeń.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie
i konserwację urządzenia wyłącznie pod
nadzorem osoby dorosłej i pod warunkiem
ukończenia 8 lat.
Należy używać wyłącznie naczyń
odpowiednich do stosowania w kuchenkach
mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub
papierowych pojemnikach powinno odbywać
się pod ścisłym nadzorem użytkownika ze
względu na ryzyko zapłonu.
01 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Należy upewnić się, czy przedstawione
instrukcje są przestrzegane przez cały czas
korzystania z kuchenki.
Przed użyciem kuchenki należy
zapoznać się z poniższymi instrukcjami.
Polski – 3
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 3
2014-02-14 �� 10:58:56
Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań
oraz podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia,
wilgotnych ściereczek i podobnych rzeczy
grozi obrażeniami, zapłonem i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę
należy wyłączyć oraz odłączyć od źródła
zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki
zamknięte w celu zduszenia płomienia.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania
napojów w kuchence mikrofalowej może
w niektórych przypadkach dojść do
opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego
należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
OSTRZEŻENIE: Przed podaniem zawartość
butelek i słoiczków z jedzeniem dla dzieci
należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz
sprawdzić temperaturę, aby uniknąć
poparzenia.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo
nie należy podgrzewać w kuchenkach
mikrofalowych, ponieważ mogą one
eksplodować nawet po zakończeniu
podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać
z niej wszelkie pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni
i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do powstania
niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w
pojazdach drogowych, przyczepach itp.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np.
dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez
inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się
urządzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony
przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Płyny i inna żywność nie mogą
być podgrzewane w szczelnie zamkniętych
pojemnikach, gdyż grozi to wybuchem.
Nie należy czyścić urządzenia strumieniem wody.
Polski – 4
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 4
2014-02-14 �� 10:58:56
OSTRZEŻENIE
(Tylko funkcja kuchenki) - Opcjonalnie
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą z korzystać
z trybu łączonego wyłącznie pod nadzorem
osób dorosłych ze względu na bardzo wysoką
temperaturę gotowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy
zachować odpowiednie środki ostrożności w
celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi
wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia
łatwo dostępne części mogą się nagrzewać. Nie
należy pozwalać małym dzieciom zbliżać się do
urządzenia.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia możliwości
porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą
żarówki należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo
dostępne części nagrzewają się.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności
w celu uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi.
Dzieci poniżej ósmego roku życia powinny
korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałą
kontrolą.
W czasie pracy urządzenia dostępne powierzchnie
mogą być gorące.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna
powierzchnia mogą się nagrzewać.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej ósmego
roku życia.
01 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Kuchenka powinna być umieszczona w takim
kierunku i na takiej wysokości, aby zapewnić łatwy
dostęp do jej wnętrzna i do panelu sterowania.
Przed pierwszym użyciem kuchenki należy wstawić
do niej wodę i uruchomić kuchenkę na 10 minut.
Jeżeli kuchenka wydaje dziwny dźwięk, swąd
spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć
wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym
serwisem.
Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Kuchenka mikrofalowa została zaprojektowana
jedynie z myślą o pracy na blacie. Nie należy
umieszczać jej na półkach.
Polski – 5
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 5
2014-02-14 �� 10:58:56
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8.
roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o
niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie
pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie
bezpiecznej obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie
wolno bawić się urządzeniem. Dzieci mogą
przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie
wolno używać środków zawierających składniki
ścierne lub ostrych szczotek metalowych,
ponieważ mogą one zarysować powierzchnię, co
może doprowadzić do pęknięcia szyby.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą
o współpracy z zewnętrznym urządzeniem
wyłączającym ani oddzielnym systemem zdalnego
sterowania.
Ten produkt jest urządzeniem Grupy
2 Klasy B według ISM. Definicja grupy
2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w
których przypadku energia o częstotliwości
radiowej jest wytwarzana rozmyślnie i/lub
wykorzystywana w formie promieniowania
elektromagnetycznego do obróbki materiału,
obróbki typu EDM i spawania łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe
do użytku w gospodarstwach domowych i
lokali podłączonych bezpośrednio do sieci
niskiego napięcia, która dostarcza prąd do
budynków wykorzystywanych w celach
mieszkaniowych.
INSTALOWANIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Ustaw kuchenkę na płaskiej powierzchni, 85 cm od
podłogi. Powierzchnia powinna mieć wytrzymałość
odpowiednią do ciężaru kuchenki.
20 cm
10 cm
1.Instalując kuchenkę, zapewnij
od góry
z tyłu
jej odpowiednią wentylację,
pozostawiając przynajmniej 10 cm
85 cm
10 cm
od podłogi
po bokach
przestrzeni z tyłu i po bokach
urządzenia oraz 20 cm nad urządzeniem.
2.Wyjmij wszystkie materiały opakowania z wnętrza
kuchenki.
3.Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę obrotową.
Sprawdź, czy taca obraca się swobodnie.
(Dotyczy wyłącznie modeli z tacą obrotową).
4.Ustaw kuchenkę mikrofalową w pobliżu wolnego
gniazdka elektrycznego.
Polski – 6
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 6
2014-02-14 �� 10:58:56
CZYSZCZENIE KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Wymienione poniżej części kuchenki należy czyścić
regularnie w celu usunięcia tłuszczu i pozostałości jedzenia:
• powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne;
• drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek;
• taca obrotowa i pierścienie obrotowe
(tylko model z tacą obrotową).
Uszczelki powinny być ZAWSZE czyste, aby
można było prawidłowo zamykać drzwiczki.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może
spowodować uszkodzenia jej powierzchni i wpłynąć
negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
1.Zewnętrzne powierzchnie należy czyścić za pomocą
miękkiej szmatki zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem
detergentu. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
2.Zachlapania i plamy na wewnętrznych powierzchniach
lub na pierścieniu obrotowym kuchenki należy
usuwać za pomocą szmatki namoczonej w wodzie z
detergentem. Po umyciu spłukać i wysuszyć.
3.Aby ułatwić zmycie zaschniętych pozostałości
jedzenia i usunąć nieprzyjemne zapachy, należy
umieścić na tacy obrotowej kuchenki szklankę
rozcieńczonego soku cytrynowego i podgrzewać ją
przez dziesięć minut przy użyciu maksymalnej mocy.
4.W razie potrzeby tacę można normalnie myć
(także w zmywarce).
NIE WOLNO wlewać wody do otworów
wentylacyjnych. NIE WOLNO używać
produktów zawierających składniki ścierne ani
rozpuszczalników. Należy szczególnie uważać
podczas czyszczenia uszczelnienia drzwiczek, by
nie dopuścić do:
01 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony
przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez
wykwalifikowaną osobę.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa kabel należy
podłączyć do odpowiedniego uziemionego
gniazdka prądu zmiennego.
Nie należy instalować kuchenki mikrofalowej w
gorących lub wilgotnych miejscach, na przykład
w pobliżu zwykłej kuchenki lub kaloryfera. Należy
przestrzegać parametrów technicznych kuchenki
dotyczących źródła zasilania, a zastosowany
przedłużacz musi spełniać takie same normy,
jak przewód zasilający dostarczony z kuchenką.
Przed pierwszym użyciem kuchenki mikrofalowej
należy przetrzeć jej wnętrze i uszczelnienie
drzwiczek zwilżoną szmatką.
Polski – 7
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 7
2014-02-14 �� 10:58:56
• gromadzenia się pozostałości jedzenia,
• uniemożliwienia prawidłowego zamykania
drzwiczek w wyniku nagromadzenia się
pozostałości jedzenia.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą
roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu.
Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem
należy zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
Podczas czyszczenia górnej części
wnętrza komory element grzejny można
obrócić o 45 ° ku dołowi i wyczyścić
go.
(Dotyczy wyłącznie modeli z obrotowym elementem
grzejnym).
PRZECHOWYWANIE I NAPRAWA
KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Podczas przechowywania kuchenki mikrofalowej lub
oddawania jej do naprawy należy przestrzegać kilku
prostych zasad.
Kuchenki nie wolno używać, jeśli uszkodzeniu uległy
drzwiczki lub ich uszczelnienie, w tym m.in.:
• zawias jest złamany,
• uszczelnienie jest zużyte,
• obudowa jest uszkodzona lub pogięta.
Naprawy powinny być dokonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
NIE WOLNO zdejmować obudowy kuchenki.
Jeśli kuchenka jest uszkodzona i wymaga
naprawy lub pojawiły się wątpliwości dotyczące
jej działania:
• odłącz kuchenkę od sieci,
• skontaktuj się z najbliższym serwisem.
Jeśli przez pewien czas nie zamierzasz korzystać
z kuchenki, umieść ją w miejscu suchym i
niezakurzonym.
Powód: Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny
wpływ na działanie kuchenki.
Ta kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona
do zastosowań komercyjnych.
Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy
wymieniać samodzielnie.
Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum
obsługi klienta, aby zlecić wymianę żarówki.
OSTRZEŻENIE
Kuchenka może być modyfikowana lub naprawiana wyłącznie przez
wykwalifikowanych pracowników.
Nie wolno podgrzewać płynów lub innego jedzenia w zamkniętych
pojemnikach z wykorzystaniem funkcji kuchenki mikrofalowej.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno stosować myjek
wysokociśnieniowych ani urządzeń do czyszczenia strumieniem pary.
Polski – 8
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 8
2014-02-14 �� 10:58:57
Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu grzałki lub materiałów
łatwopalnych. Nie wolno instalować urządzenia w wilgotnym, tłustym
lub zakurzonym miejscu, ani tam, gdzie urządzenie byłoby narażone na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych bądź wody (deszcz). Nie
wolno instalować urządzenia w miejscu, gdzie istnieje ryzyko wycieku gazu,
ani na nierównej powierzchni.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, a także
obluzowanych gniazdek elektrycznych. W przypadku uszkodzenia
wtyczki zasilającej lub przewodu zasilającego należy skontaktować się z
najbliższym serwisem.
Urządzenie musi być prawidłowo uziemione zgodnie ze wszystkimi
miejscowymi przepisami.
Nie wolno stawiać na kuchence, wewnątrz kuchenki lub na jej drzwiczkach
żadnych przedmiotów.
Wszystkie obce substancje, takie jak kurz czy woda, należy regularnie
usuwać z końcówki wtyczki zasilania i punktów styku przy użyciu suchej
szmatki.
Nie należy rozpylać na powierzchni kuchenki lotnych substancji, np.
środków owadobójczych.
Nie wolno rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie.
W przypadku wycieku gazu (np. propanu, LPG itd.) należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie, bez dotykania wtyczki zasilania.
Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu kuchenki podczas otwierania i
zamykania drzwiczek, gdyż mogłyby w nie uderzyć lub przytrzasnąć sobie
palce.
Nie dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękami.
OSTRZEŻENIE: Podczas podgrzewania napojów w kuchence
mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego
gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
Aby temu zapobiec, należy przestrzegać poniższych zaleceń: ZAWSZE
o wyłączeniu kuchenki należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby
temperatura się ustabilizowała. W czasie podgrzewania jedzenie można w
razie potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE
pamiętać.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi
instrukcjami PIERWSZEJ POMOCY.
• Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10
minut.
• Załóż czysty, suchy opatrunek.
• Nie smaruj poparzonego miejsca żadnym kremem, tłuszczem ani
płynem.
Nie wyłączać urządzenia poprzez odłączenie przewodu zasilającego, jeżeli
urządzenie pracuje.
Nie wolno wkładać palców ani obcych substancji. Jeżeli do urządzenia
dostała się jakakolwiek obca substancja, np. woda, należy natychmiast
odłączyć wtyczkę zasilania i skontaktować się z najbliższym serwisem.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie lub uderzać go.
Nie należy umieszczać kuchenki nad zlewem, a także szklanymi i innymi
wrażliwymi przedmiotami.
Do czyszczenia nie używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu, urządzenia
do czyszczenia parą lub urządzenia do czyszczenia przy użyciu wysokiego
ciśnienia.
Sprawdź, czy napięcie, częstotliwość i natężenie odpowiada danym
technicznym produktu.
01 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Nie należy przechowywać w kuchence materiałów łatwopalnych. Podczas
podgrzewania posiłków lub napojów z alkoholem należy zachować
szczególną ostrożność. Opary alkoholu mogą zetknąć się z gorącymi
elementami kuchenki.
Nie zginać nadmiernie i nie skręcać przewodu zasilającego ani kłaść na nim
ciężkich przedmiotów.
Nie wkładaj tacy ani drucianej podstawki do wody zaraz po gotowaniu,
gdyż może to spowodować jej zniszczenie lub uszkodzenie.
Zdecydowanie wciśnij wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie używaj
rozgałęziacza, przedłużacza lub transformatora prądu.
Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać do smażenia na głębokim
tłuszczu, ponieważ nie można kontrolować temperatury oleju.
Gorąca ciecz może ulec nagłemu wykipieniu.
Nie wieszaj przewodu na metalowych przedmiotach ani nie wkładaj go
między różne przedmioty lub za kuchenkę.
Polski – 9
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 9
2014-02-14 �� 10:58:59
Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Z powodów
bezpieczeństwa kuchenka automatycznie wyłączy się po 30 minutach.
Zalecamy, aby przez cały czas, gdy kuchenka nie jest używana, stała
w niej szklanka wody. Pozwoli to na absorpcję energii mikrofal po
przypadkowym uruchomieniu kuchenki.
PRZESTROGA
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania w
kuchenkach mikrofalowych. NIE UŻYWAĆ żadnych metalowych
pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami,
szpikulców, widelców itd.
Należy usunąć druciane zamknięcia z plastikowych lub papierowych
toreb.
Powód: Mogą one spowodować wystąpienie łuków elektrycznych
oraz iskrzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia kuchenki
mikrofalowej.
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej do suszenia papieru lub
odzieży.
Mniejsze ilości jedzenia należy krócej podgrzewać. Pozwoli to
zapobiec ich przypaleniu.
Nie wolno zanurzać kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie; należy
unikać ich kontaktu z gorącymi powierzchniami.
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy podgrzewać
w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować
nawet po zakończeniu podgrzewania. Nie wolno również podgrzewać
szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo butelek, słoików i
innych pojemników, a także orzechów w łupinach, pomidorów itp.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem.
Mogą się one zapalić, ponieważ z kuchenki wydobywa się gorące
powietrze. Kuchenka może się również przegrzać i automatycznie
wyłączyć. Do momentu jej schłodzenia ponowne włączenie nie będzie
możliwe.
Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy zawsze używać
rękawic kuchennych w celu uniknięcia przypadkowych oparzeń.
W połowie podgrzewania lub po jego zakończeniu należy zamieszać
podgrzewany płyn i pozwolić mu odstać przynajmniej 20 sekund.
Zapobiegnie to gwałtownemu wrzeniu.
Podczas otwierania kuchenki należy od niej stać na wyciągnięcie
ramion. Pozwoli to uniknąć oparzeń przez gorące powietrze lub parę.
Kuchenkę należy zainstalować, zachowując odstępy podane w
niniejszej instrukcji. (Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej).
Należy zachować ostrożność podczas podłączania urządzeń
elektrycznych w pobliżu kuchenki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE MOŻLIWEJ
EKSPOZYCJI NA NADMIERNE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA
MIKROFALOWEGO
(TYLKO FUNKCJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ)
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika
na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego.
(a) Pod żadnym pozorem nie wolno próbować uruchomić kuchenki z otwartymi
drzwiczkami, manipulować przy blokadach bezpieczeństwa (zatrzaskach
drzwiczek) ani wkładać przedmiotów do otworów blokad.
(b) Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki
a płytą czołową, ani dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek
środków czyszczących na powierzchniach uszczelniających. Po użyciu
kuchenki drzwiczki i ich powierzchnie uszczelniające należy wytrzeć najpierw
wilgotną, a potem suchą, miękką szmatką.
(c) W przypadku uszkodzenia kuchenki NIE WOLNO jej uruchamiać, dopóki
nie zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego pracownika serwisu,
odpowiednio przeszkolonego przez producenta. Należy zwrócić szczególną
uwagę na prawidłowe zamykanie się drzwiczek kuchenki oraz uszkodzenie
następujących elementów:
(1) Drzwiczki (nie mogą być wygięte)
(2) Zawiasy drzwiczek (nie mogą być ułamane lub poluzowane)
(3) Uszczelnienie drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
(d) Regulacja i naprawa kuchenki powinny być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników serwisu, odpowiednio przeszkolonych
przez producenta.
Naprawienie urządzenia, wymiana akcesorium lub naprawa uszkodzenia obudowy
podlega opłacie, jeśli urządzenie i/lub akcesorium zostało uszkodzone przez klienta.
Powyższy warunek dotyczy następujących uszkodzeń:
Polski – 10
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 10
2014-02-14 �� 10:59:00
skrócona instrukcja obsługi
Chcę przygotować posiłek.
1. Umieść potrawę w kuchence. Naciśnij przycisk
START/+30s.
Efekt:
Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End (Koniec)” na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Aby wydłużyć czas gotowania o 30 sekund.
Naciśnij przycisk START/+30s raz lub więcej razy, jeśli chcesz
kilkakrotnie wydłużyć czas o 30 sekund.
Obracając pokrętło wielofunkcyjne, można ustawić czas.
02 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
(a) Wyszczerbienia, wgniecenia, zarysowania i pęknięcia drzwiczek, uchwytu,
panelu zewnętrznego i panelu sterowania;
(b) Uszkodzenia lub zgubienia tacki, pierścienia obrotowego, łącznika i drucianej
podstawki.
• Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem i stosując się
do instrukcji. Ostrzeżenia, przestrogi i ważne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich
warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas
instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną
ostrożność i zdrowy rozsądek.
• Ponieważ niniejsze instrukcje obsługi dotyczą wielu modeli, cechy zakupionej
kuchenki mikrofalowej mogą nieznacznie różnić się od opisanych w instrukcji
i część może jej nie dotyczyć. W przypadku pytań lub wątpliwości należy
skontaktować się z najbliższym serwisem albo uzyskać pomoc i informacje
na stronie www.samsung.com.
• Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania jedzenia.
Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Nie
wolno podgrzewać tkanin lub poduszek wypełnionych ziarnami. Może to
spowodować poparzenia i pożar. Producent nie odpowiada za szkody
spowodowane nieprawidłową eksploatacją urządzenia.
• Nadmierne zabrudzenie piekarnika może spowodować uszkodzenia jego
powierzchni i wpłynąć negatywnie na okres eksploatacji urządzenia lub
doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji.
PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU
(ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza,
że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów
(np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o
odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić
warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z
innymi odpadami komercyjnymi.
Polski – 11
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 11
2014-02-14 �� 10:59:01
cechy piekarnika
PANEL STEROWANIA
PIEKARNIK
1
2
6
4
3
7
8
5
9
10
1. UCHWYT DRZWICZEK
7. TACA OBROTOWA
2. DRZWICZKI
8. ŁĄCZNIK
3. OTWORY WENTYLACYJNE
9. PIERŚCIEŃ OBROTOWY
4. ELEMENT GRZEJNY
10.OTWORY BLOKADY
BEZPIECZEŃSTWA
5. OŚWIETLENIE
6. ZATRZASKI DRZWICZEK
11.PANEL STEROWANIA
11
1. PRZYCISK FUNKCJI GOTOWANIA SLIM
FRY
2. PRZYCISK AUTOMATYCZNE GOTOWANIE
3. PRZYCISK ZDROWE GOTOWANIE
4. PRZYCISK ROŚNIĘCIE CIASTA/JOGURT
5. PRZYCISK SZYBKIE ROZMRAŻANIE
6. PRZYCISK AUTOMATYCZNE
PODGRZEWANIE/GOTOWANIE
7. PRZYCISK GOTOWANIE KONWEKCYJNE
8. PRZYCISK GRILL
9. PRZYCISK MIKROFALE
10.PRZYCISK TRYB ŁĄCZONY
11.PRZYCISK WŁ./WYŁ. TACY
OBROTOWEJ
12.POKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE
13.PRZYCISK BLOKADA
RODZICIELSKA
14.PRZYCISK STOP/EKOLOGICZNY
15.PRZYCISK START/+30s
Polski – 12
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 12
2014-02-14 �� 10:59:02
korzystanie z kuchenki
JAK DZIAŁA KUCHENKA MIKROFALOWA
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których
można używać na różne sposoby.
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia umożliwia
gotowanie lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
• rozmrażania,
• podgrzewania,
• gotowania.
1. Pierścień obrotowy – umieszczany na środku kuchenki.
Przeznaczenie:Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.
2. Taca obrotowa umieszczana na pierścieniu obrotowym
(środkowa część jest umieszczana na łączniku).
Przeznaczenie:Taca obrotowa stanowi podstawową
powierzchnię do gotowania i może być
łatwo wyjmowana w celu wyczyszczenia.

Zasada gotowania.
3. Wysoka i niska podstawa, umieszczane na tacy
obrotowej.
Przeznaczenie:Metalowe podstawy mogą być używane
do przygotowywania dwóch potraw
jednocześnie. Małą potrawę można
umieścić na tacy obrotowej, a drugą
– na podstawie. Druciane podstawy
mogą być używane do grillowania,
gotowania konwekcyjnego oraz
gotowania w trybie łączonym.
1. Mikrofale generowane przez magnetron ulegają odbiciom
wewnątrz kuchenki i rozprzestrzeniają się równomiernie,
padając na pożywienie obracające się na tacy. Dzięki temu
pożywienie jest przygotowywane równomiernie.
03 FUNKCJE KUCHENKI
AKCESORIA
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie do głębokości
około 2,5 cm. Proces jest kontynuowany, gdyż temperatura
rozprasza się wewnątrz pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego pojemnika i
właściwości pożywienia:
• ilości i gęstości,
• zawartości wody,
• temperatury początkowej (zamrożone czy
niezamrożone).
4. Talerz teflonowy, patrz strona 25.
Przeznaczenie:Teflonowy talerz służy do lepszego
przypiekania potraw w trybie łączonym
mikrofal lub grilla. Służy także do
przygotowywania na krucho ciast i
spodów do pizzy.
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki zjawisku
rozproszenia temperatury, proces jest kontynuowany nawet po wyjęciu pożywienia
z kuchenki. Należy zatem przestrzegać czasów przygotowania określonych w
przepisach oraz w niniejszej instrukcji, aby zapewnić:
• równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej pożywienia;
• równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
Polski – 13
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 13
2014-02-14 �� 10:59:02
SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA KUCHENKI
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa
poprawnie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie
problemów” na stronach 38-39.
4. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić godzinę.
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
Taca obrotowa musi być włożona na swoje miejsce w kuchence. W przypadku
korzystania z innego poziomu mocy niż maksymalny (100 % - 900 W) zagotowanie
wody zajmuje więcej czasu.
Otwórz drzwiczki kuchenki przy użyciu uchwytu po prawej stronie drzwiczek.
Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
5. Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
6. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić minuty.
Naciśnij przycisk START/+30s i ustaw czas na 4 lub 5 minut,
naciskając przycisk START/+30s odpowiednią liczbę razy.
Efekt:Kuchenka będzie podgrzewała wodę przez 4 lub
5 minut. Po tym czasie woda powinna zawrzeć.
7. Po wyświetleniu właściwej godziny naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne, aby uruchomić zegar.
Efekt:
Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy kuchenka
mikrofalowa nie jest używana.
USTAWIANIE GODZINY
Po włączeniu zasilania na ekranie wyświetli się automatycznie „88:88”, a następnie
„12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 24- lub 12-godzinnym.
Zegar należy ustawić w następujących przypadkach:
• przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
• po awarii zasilania.
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub
zimowy.
GOTOWANIE/PODGRZEWANIE
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Należy ZAWSZE sprawdzać ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki
bez nadzoru.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki. Nigdy
nie włączaj pustej kuchenki mikrofalowej.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofal).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb mikrofal)
1. Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
2. Obracaj pokrętło wielofunkcyjne do momentu
wyświetlenia odpowiedniego poziomu mocy.
Naciśnij wówczas pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić
poziom mocy.
• Jeśli nie ustawisz poziomu mocy w ciągu 5 sekund,
ustawienie czasu etapu gotowania zmieni się
automatycznie.
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić format
wyświetlania godziny (12-godzinny lub 24-godzinny).
3. Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby zakończyć
konfigurację.
Polski – 14
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 14
2014-02-14 �� 10:59:03
DOSTOSOWYWANIE CZASU PRACY
Możesz zwiększyć czas gotowania, naciskając przycisk START/+30s. Każde naciśnięcie
dodaje 30 sekund do czasu gotowania.
3. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Efekt:
Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
Aby wydłużyć czas gotowania podczas gotowania, naciśnij
przycisk START/+30s jeden raz na każde dodatkowe
30 sekund.
• Przykład: Aby wydłużyć czas o trzy minuty, naciśnij przycisk
START/+30s sześć razy.
Wystarczy obrócić pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić czas
gotowania.
• Obróć pokrętło w prawo, aby wydłużyć czas gotowania, lub
w lewo, aby skrócić czas gotowania.
POZIOMY MOCY I CZAS PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w
rezultacie czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności
od jego rodzaju i ilości.
Do wyboru jest sześć poziomów mocy.
Poziom mocy
Wartość procentowa
Moc wyjściowa
WYSOKI
PODWYŻSZONY
ŚREDNI
OBNIŻONY
ROZMRAŻANIE
NISKI
100 %
67%
50 %
33%
20 %
11%
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Czas przygotowania musi zostać...
wyższy poziom mocy
niższy poziom mocy
zmniejszony
zwiększony
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:
• sprawdzić stan pożywienia,
• przełożyć lub zamieszać pożywienie,
• odstawić pożywienie do ostygnięcia.
Aby zatrzymać pracę
kuchenki...
Na chwilę
Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają
określonym dla nich poziomom mocy.
Jeśli zostanie wybrany...
ZATRZYMYWANIE PRACY KUCHENKI
04 KORZYSTANIE Z KUCHENKI
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
W kuchence zapali się światło, a taca zacznie się
obracać. Kuchenka rozpocznie pracę, a po jej
zakończeniu:
• Wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, a
na wyświetlaczu 4 razy zamiga symbol
„End (Koniec)”.
Następnie kuchenka będzie nadawała sygnał
dźwiękowy co minutę.
• Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp przygotowania potrawy,
otwierając drzwiczki, oraz
• Wydłużyć pozostałą ilość czasu przygotowania.
Całkowicie
Wykonaj następujące czynności...
Na chwilę: Otwórz drzwiczki lub naciśnij raz przycisk
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Aby wznowić gotowanie, ponownie zamknij drzwiczki i
naciśnij przycisk START/+30s.
Całkowicie: Naciśnij raz przycisk STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia gotowania, ponownie
naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Polski – 15
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 15
2014-02-14 �� 10:59:03
USTAWIANIE TRYBU OSZCZĘDZANIA ENERGII
Piekarnik dysponuje trybem oszczędzania energii.
3. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, obracając i naciskając
pokrętło wielofunkcyjne.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnych
zaprogramowanych ustawień, zapoznaj się z tabelą na
następnej stronie.
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać rodzaj
pożywienia.
• Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Wyświetlacz zostanie wyłączony.
• Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, otwórz drzwiczki
lub naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Na wyświetlaczu pojawi się bieżący czas. Kuchenka jest
gotowa do użycia.
4. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień urządzenia lub pracy w tymczasowym trybie
zatrzymania nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a
po 25 minutach zostanie wyświetlony zegar.
Jeśli drzwiczki są otwarte, lampa kuchenki jest wyłączana po 5 minutach.
5. Naciśnij przycisk START/+30s.
KORZYSTANIE Z FUNKCJI GOTOWANIA SLIM FRY
Funkcja Slim Fry umożliwia korzystanie z 12 fabrycznie zaprogramowanych czasów
gotowania.
Nie ma potrzeby ustawiania czasu gotowania i poziomu mocy.
Kategorię gotowania Slim Fry można ustawić za pomocą przycisku funkcji Slim Fry.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
Poniższa tabela przedstawia 12 automatycznych programów smażenia funkcji Slim Fry.
Zawiera ona ilości potraw oraz odpowiednie instrukcje.
Smażenie będzie wymagało mniejszej ilości oleju w porównaniu ze smażeniem
we frytkownicy, a przygotowane w ten sposób potrawy będą smaczne. Programy
wykorzystują połączenie działania konwekcji, grzałki górnej i energii mikrofalowej.
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie
używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia
szklane i ceramiczne, ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez
potrawę. Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE
używaj rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
1. Naciśnij przycisk Slim Fry.
2. Wybierz rodzaj jedzenia. Aby to zrobić obróć i naciśnij
pokrętło wielofunkcyjne.
1) Ziemniaki/Warzywa
2) Owoce morza
3) Kurczak
Polski – 16
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 16
2014-02-14 �� 10:59:04
1. Ziemniaki/Warzywa
Symbol/Potrawa
1-2
Mrożone krokiety
ziemniaczane
1-3
Domowe frytki
Wielkość
porcji
300-350 g
450-500 g
200-250 g
300-350 g
300-350 g
450-500 g
1-4
Kawałki
ziemniaków
200-250 g
300-350 g
400-450 g
1-5
Mrożone krążki
cebulowe
100-150 g
200-250 g
1-6
Plastry cukinii
100-150 g
200-250 g
Symbol/
Potrawa
Wielkość
porcji
2-1
Mrożone
krewetki
2-2
Kotlety rybne
200-250 g
300-350 g
Ułóż mrożone panierowane krewetki równomiernie na całym
talerzu teflonowym. Umieść talerz na niskiej podstawie.
Odczekaj 1-2 minuty.
200-250 g
300-350 g
2-3
Smażone
kalmary
100-150 g
200-250 g
Ułóż panierowane kotlety rybne równomiernie na całym talerzu
teflonowym. Umieść talerz na niskiej podstawie.
Odczekaj 1-2 minuty.
Ułóż panierowane krążki kalmarowe równomiernie na całym
talerzu teflonowym. Umieść talerz na niskiej podstawie.
Odczekaj 1-2 minuty.
Instrukcje
Równomiernie rozprowadź frytki po całym talerzu
teflonowym. Umieść talerz na niskiej podstawie.
Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Naciśnij
przycisk Start, aby kontynuować.
(Jeśli nie odwrócisz frytek, kuchenka będzie działać przez
cały czas). Odstaw na 1-2 minuty.
Ułóż mrożone krokiety ziemniaczane równomiernie na całym
talerzu teflonowym. Umieść talerz na niskiej podstawie.
Odczekaj 1-2 minuty.
Wybierz twarde lub średniotwarde ziemniaki i umyj je.
Obierz ziemniaki i pokrój je w paski grubości 10x10 mm.
Namaczaj je w zimnej wodzie (przez pół godziny).
Osusz ziemniaki ręcznikiem, zważ je i posmaruj 5 g oliwy
z oliwek. Równomiernie rozprowadź frytki domowej roboty
po całym talerzu teflonowym. Umieść talerz na niskiej
podstawie. Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.
Naciśnij przycisk Start, aby kontynuować. (Jeśli nie
odwrócisz frytek, kuchenka będzie działać przez cały czas).
Odstaw na 1-2 minuty.
Umyj ziemniaki normalnej wielkości i pokrój je w łódki. Skrop
oliwą i posyp przyprawami.
Ułóż je na talerzu przeciętą częścią ku dołowi. Umieść talerz
na wyższej podstawie. Odstaw na 1-3 minuty.
Równomiernie rozprowadź mrożone panierowane krążki
cebulowe lub mrożone panierowane krążki kalmarowe na
talerzu teflonowym. Umieść talerz na niskiej podstawie.
Odstaw na 1-2 minuty.
Umyj cukinię i pokrój ją w plastry. Posmaruj 5 g oliwy i posyp
przyprawami. Ułóż plastry równomiernie na talerzu i umieść
talerz na wyższej podstawie. Odwróć po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego. Naciśnij przycisk Start, aby kontynuować.
(Jeśli nie odwrócisz frytek, kuchenka będzie działać przez
cały czas). Odstaw na 1-2 minuty.
Instrukcje
3. Kurczak
Symbol/
Potrawa
Wielkość
porcji
3-1
Mrożone
kawałki
kurczaka
200-250 g
300-350 g
3-2
Udka
kurczaka
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3-3
Skrzydełka
kurczaka
200-250 g
300-350 g
Instrukcje
Ułóż kawałki kurczaka równomiernie na całym talerzu
teflonowym. Umieść talerz na niskiej podstawie.
Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Naciśnij przycisk
Start, aby kontynuować. (Jeśli nie odwrócisz frytek, kuchenka
będzie działać przez cały czas).
Odstaw na 1-2 minuty.
Zważ udka, posmaruj je olejem i posyp przyprawami. Rozmieść
je równomiernie na wyższej podstawie.
Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Kuchenka przerwie
działanie. Naciśnij przycisk Start, aby kontynuować.
Odstaw na 1-3 minuty.
Zważ skrzydełka kurczaka, posmaruj je olejem i posyp
przyprawami. Rozmieść je równomiernie na wyższej podstawie.
Odwróć po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Kuchenka przerwie
działanie. Naciśnij przycisk Start, aby kontynuować.
Odstaw na 1-2 minuty.
04 KORZYSTANIE Z KUCHENKI
1-1
Mrożone frytki z
piekarnika
2. Owoce morza
Polski – 17
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 17
2014-02-14 �� 10:59:04
KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA
Funkcja automatycznego gotowania umożliwia korzystanie z 8 fabrycznie
zaprogramowanych czasów gotowania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Tryb automatycznego gotowania można dopasować za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
Symbol/
Potrawa
Wielkość
porcji
1
Napoje
150-250 g
2
Różyczki
brokułów
200-500 g
3
Plastry
marchwi
200-500 g
Należy używać tylko naczyń, które są bezpieczne dla kuchenek mikrofalowych.
1. Naciśnij przycisk Sensor (Automatyczne gotowanie).
2. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. Opis fabrycznie zaprogramowanych ustawień
można znaleźć w tabeli na następnej stronie. Naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne, aby wybrać rodzaj pożywienia.
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę. Po zakończeniu
gotowania:
1) Wyemitowane zostaną 4 sygnały dźwiękowe.
2) Kuchenka 3 razy przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w
kuchence mikrofalowej.
Gdy temperatura wewnętrzna przekroczy 60 °C, na 3 minuty włączy się wentylator
4
chłodzący. Do chwili schłodzenia kuchenki do odpowiedniej temperatury dla
Różyczki
bezpiecznego użycia trybu automatycznego gotowania nie można użyć przycisku
kalafiora
automatyczne gotowanie.
Poniższa tabela przedstawia 8 programów automatycznego gotowania. Zawiera ona
zalecane zakresy wag potraw, czynności po gotowaniu oraz odpowiednie instrukcje. Na
początku programu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony czas automatycznego gotowania.
Po tym czasie czas gotowania i poziom mocy zostaną obliczone automatycznie. Następnie
wyświetli się pozostały czas gotowania. Proces gotowania jest kontrolowany przez system
czujników dla wygody użytkownika.
Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Polski – 18
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 18
200-500 g
Instrukcje
Wlej napój (o temperaturze pokojowej) do ceramicznej
filiżanki lub kubka. Podgrzewaj bez przykrycia.
Postaw na środku tacy obrotowej. Pozostaw w
pozycji stojącej wewnątrz kuchenki. Wymieszaj przed
rozpoczęciem i po upłynięciu czasu oczekiwania. Zachowaj
ostrożność przy wyjmowaniu naczynia z napojem (patrz
instrukcje bezpieczeństwa dotyczące gotowania płynów).
Odstaw na 1-2 minuty.
Opłucz i oczyść świeże warzywa, na przykład brokuły, i
przygotuj różyczki. Rozłóż ją równomiernie w szklanej misie
z przykrywką. Dodaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej.
Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Program służy do przygotowywania brokułów, pokrojonej
cukinii, bakłażana, dyni i papryki. Odstaw na 1-2 minuty.
Opłucz i oczyść świeże warzywa, na przykład marchew,
następnie potnij na równe okrągłe plasterki. Umieść je w
szklanej misie z przykrywką.
Dodaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej.
Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Program służy do przygotowywania plastrów marchwi,
różyczek kalafiora i rzepy. Odstaw na 1-2 minuty.
Opłucz i oczyść świeże warzywa, na przykład różyczki
kalafiora, i przygotuj je. Rozłóż ją równomiernie w szklanej
misie z przykrywką.
Dodaj 30-45 ml (2-3 łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej.
Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj.
Program służy do przygotowywania brokułów, pokrojonej
cukinii, bakłażana, dyni i papryki. Odstaw na 1-2 minuty.
2014-02-14 �� 10:59:04
Przybory i pokrywa do gotowania automatycznego
Wielkość
porcji
5
Ziemniaki w
mundurkach
6
Gotowanie
makaronu
200-800 g
Opłucz i oczyść ziemniaki, każdy o wadze 200 g.
Posmaruj oliwą z oliwek i ponakłuwaj skórkę nożem. Ułóż
w okręgu na tacy obrotowej. Odstaw na 2-3 minuty.
100-300 g
7
Mini Ravioli
200-400 g
8
Kawałki
kurczaka
200-500 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką.
Dodaj wrzącą wodę (4 razy), szczyptę soli i dobrze
wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. Po ugotowaniu
zamieszaj, a następnie starannie odcedź.
Odstaw na 1-3 minuty.
Umieść mini ravioli na głębokim talerzu ceramicznym.
Umieść talerz na środku tacy obrotowej.
Przykryj plastikową pokrywką. Odstaw na 2-3 minuty.
Posmaruj zimne kawałki kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Umieść skórą do dołu na niskiej podstawie.
Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Naciśnij
przycisk Start, aby kontynuować. Odstaw na 2-3 minuty.
Instrukcje
Instrukcje dotyczące automatycznego gotowania
Czujnik umożliwia automatyczne przygotowywanie potraw, ponieważ wykrywa gazy
wydzielane przez gotowane pokarmy.
• Podczas gotowania wydzielają się gazy.
Automatyczny czujnik umożliwia określenie właściwego czasu i poziomu mocy na
podstawie wykrywanych gazów. W ten sposób eliminuje konieczność ustawiania
czasu gotowania i poziomu mocy przez użytkownika.
• Kiedy podczas automatycznego gotowania pojemnik zostanie przykryty pokrywą lub
folią, automatyczny czujnik wykrywa gazy wydzielane po nasyceniu pojemnika parą.
• Na krótko przed zakończeniem gotowania wyświetlany jest czas pozostały do końca
procesu. Jeśli jest to konieczne w tym momencie należy zamieszać lub obrócić
potrawę, aby zapewnić jej równomierne przygotowanie.
• Przed przygotowaniem potrawy z użyciem programu automatycznego gotowania,
może ona zostać przyprawiona ziołami, przyprawami lub sosami. Uwaga — sól i
cukier mogą powodować plamy spalenizny na potrawie. Dlatego te składniki należy
dodawać po zakończeniu gotowania.
• Aby uzyskać najlepsze wyniki gotowania z użyciem tej funkcji, należy przestrzegać
wskazówek dotyczących wyboru odpowiednich pojemników i pokryw, wskazanych
w schematach w niniejszej instrukcji.
• Należy zawsze używać pojemników, które można bezpiecznie stosować w
kuchenkach mikrofalowych i ich pokryw lub folii plastikowej. W przypadku folii
plastikowej należy odchylić jeden narożnik, aby umożliwić wydostawanie się pary w
odpowiednim tempie.
• Należy zawsze używać pokrywy przeznaczonej do danego naczynia. Jeśli naczynie
nie ma własnej pokrywy, należy użyć folii plastikowej.
• Pojemniki należy wypełniać co najmniej do połowy.
• Potrawy należy mieszać lub obracać pod koniec cyklu automatycznego gotowania,
gdy na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie do ustawionego czasu.
Ważne
• Po zainstalowaniu kuchenki i podłączeniu jej do sieci elektrycznej nie należy wyciągać
przewodu zasilającego z gniazdka. Aby zapewnić odpowiednią jakość gotowanych
potraw, należy odczekać pewien czas wymagany do ustabilizowania czujnika gazu.
• Nie należy używać funkcji automatycznego gotowania przez cały czas. To znaczy po
jednym gotowaniu przy użyciu tej funkcji nie należy rozpoczynać kolejnego.
• Kuchenkę należy zainstalować w dobrze wietrzonym miejscu, aby zapewnić
odpowiednie chłodzenie i przepływ powietrza oraz precyzyjną pracę czujnika.
• Aby zapewnić najlepsze wyniki gotowania, nie należy używać automatycznego
czujnika, gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
• Nie należy używać lotnych detergentów do czyszczenia kuchenki mikrofalowej. Gaz
powstały po użyciu takiego detergentu może mieć niekorzystny wpływ na czujnik.
• Nie należy umieszczać kuchenki w pobliżu urządzeń emitujących gaz lub wysoki
poziom wilgoci, ponieważ takie warunki uniemożliwiają prawidłową pracę
automatycznego czujnika.
• Wnękę kuchenki należy zawsze utrzymywać w czystości. Rozlane płyny należy
zetrzeć wilgotną ściereczką. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku
domowego.
04 KORZYSTANIE Z KUCHENKI
Symbol/
Potrawa
Polski – 19
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 19
2014-02-14 �� 10:59:04
KORZYSTANIE Z FUNKCJI ZDROWE GOTOWANIE
Funkcja zdrowe gotowanie umożliwia korzystanie z 15 fabrycznie zaprogramowanych
czasów gotowania.
Nie ma potrzeby ustawiania czasu gotowania i poziomu mocy.
Wielkość porcji można ustawić, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w
kuchence mikrofalowej.
Poniższa tabela przedstawia ilości i odpowiednie instrukcje 15 programów funkcji
zdrowe gotowanie. Są to między innymi Zboża/makaron (1), Warzywa (2) i Drób/ryby
(3).
Wyjmując zawartość kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
1. Zboża/makaron
Symbol/Potrawa
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Healthy Cooking (Zdrowego
gotowania).
2. Wybierz rodzaj jedzenia, obracając i naciskając pokrętło
wielofunkcyjne.
1) Zboża/makaron
2) Warzywa
3) Drób/ryby
3. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. Opis fabrycznie zaprogramowanych
ustawień można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać rodzaj
pożywienia.
4. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Wielkość porcji
Instrukcje
1-1
Ryż brązowy
150-200 g
200-250 g
1-2
Komosa ryżowa
150-200 g
200-250 g
1-3
Macaroni
100-150 g
200-250 g
Użyj dużego szklanego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Dodaj
podwójną ilość zimnej wody. Gotuj pod
przykryciem.
Po upływie czasu gotowania zamieszaj i
dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 5-10 minuty.
Użyj dużego szklanego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Dodaj
podwójną ilość zimnej wody. Gotuj pod
przykryciem. Po upływie czasu gotowania
zamieszaj i dodaj sól oraz zioła.
Odstaw na 1-3 minuty.
Użyj dużego szklanego naczynia
żaroodpornego z pokrywką. Dodaj
wrzącą wodę (4 razy), szczyptę soli i
dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Po ugotowaniu zamieszaj, a następnie
starannie odcedź.
Odstaw na 1-3 minuty.
5. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
Jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End (Koniec)” na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co
minutę.
Polski – 20
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 20
2014-02-14 �� 10:59:05
2. Warzywa
Symbol/
Potrawa
Wielkość
porcji
200-250 g
300-350 g
2-2
Szpinak
100-150 g
200-250 g
2-3
Obrane
ziemniaki
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2-4
Zapiekanka
ziemniaczana
2-5
Bakłażany z
grilla
400-450 g
800-850 g
2-6
Pomidory z
grilla
400-450 g
600-650 g
100-150 g
200-250 g
Symbol/
Potrawa
Instrukcje
Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką. W
przypadku porcji 200-250 g dodaj 30 ml
(2 łyżki stołowe) wody, a w przypadku porcji
300-450 g dodaj 45 ml (3 łyżki stołowe) wody.
Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na
1-2 minuty.
Opłucz i oczyść szpinak. Umieść go w szklanej misie
z przykrywką. Nie dodawaj wody. Umieść miskę na
środku tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 minuty.
Umyj i obierz ziemniaki, pokrój je na połówki i włóż
je do szklanej misy z pokrywką. Dodaj 15-30 ml
(1-2 łyżki stołowe) wody. Po ugotowaniu zamieszaj.
Jeśli gotowana jest większa ilości warzyw, zamieszaj
je raz podczas gotowania. Odstaw na 3-5 minuty.
Włóż świeżą zapiekankę ziemniaczaną do naczynia
żaroodpornego. Postaw na dolnej tacy. Odstaw na
2-3 minuty.
Umyj bakłażany i pokrój je w plastry. Skrop olejem i
posyp przyprawami. Rozłóż równomiernie plasterki
na wysokiej podstawie. Odwróć po usłyszeniu
sygnału dźwiękowego. Naciśnij przycisk Start,
aby kontynuować. (Jeśli nie odwrócisz plastrów,
kuchenka będzie działać przez cały czas). Odstaw
na 1-2 minuty.
Opłucz i oczyść pomidory. Pokrój je na połówki i
umieść w naczyniu żaroodpornym. Połóż na górze
trochę tartego sera. Postaw naczynie na wysokiej
podstawie. Odstaw na 1-2 minuty.
Wielkość
porcji
3-1
Pierś z
kurczaka
300-350 g
400-450 g
3-2
Pierś z indyka
300-350 g
400-450 g
3-3
Grillowane
piersi z
kurczaka
3-4
Filety rybne z
grilla
3-5
Grillowane
steki z łososia
3-6
Pieczona ryba
300-350 g
400-450 g
Instrukcje
Opłucz piersi z kurczaka i połóż na talerzu
ceramicznym. Owiń folią do kuchenek
mikrofalowych i ponakłuwaj ją. Umieść naczynie na
tacy obrotowej. Odstaw na 2 minuty.
Opłucz piersi z indyka i włóż je do głębokiego
naczynia żaroodpornego. Owiń folią do kuchenek
mikrofalowych i ponakłuwaj ją. Umieść naczynie na
tacy obrotowej. Odstaw na 2 minuty.
Opłucz piersi z kurczaka, zamarynuj je i połóż na
wysokiej podstawie. Po usłyszeniu sygnału obróć na
drugą stronę. Odstaw na 2 minuty.
200-300 g
400-500 g
Rozłóż równomiernie filety rybne na wysokiej
podstawce. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Odstaw na 1-2 minuty.
200-250 g
300-350 g
Rozłóż równomiernie steki z ryby na wysokiej
podstawce. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Odstaw na 2 minuty.
200-300 g
400-500 g
Posmaruj skórę całej ryby (pstrąga lub dorady)
olejem i dodaj zioła oraz przyprawy. Ułóż ryby
obok siebie w przeciwnych kierunkach na wysokiej
podstawce. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Odstaw na 3 minuty.
04 KORZYSTANIE Z KUCHENKI
2-1
Zielona
fasolka
3. Drób/Ryby
Polski – 21
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 21
2014-02-14 �� 10:59:05
KORZYSTANIE Z FUNKCJI ROŚNIĘCIA CIASTA/JOGURTU
Funkcja rośnięcie ciasta/jogurt umożliwia korzystanie z fabrycznie zaprogramowanych
5 czasów gotowania. Nie ma potrzeby ustawiania czasu gotowania i poziomu mocy.
Kategorię rośnięcia ciasta/jogurtu można dopasować, obracając pokrętło
wielofunkcyjne i naciskając przycisk rośnięcie ciasta/jogurt.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje na temat korzystania z automatycznych
programów rośnięcia ciasta drożdżowego i domowego jogurtu.
1. Rośnięcie ciasta
Symbol/Potrawa
1. Naciśnij przycisk Dough Proof/Yogurt (Rośnięcie ciasta/
Jogurt).
2. Wybierz funkcję rośnięcia ciasta lub jogurtu i naciśnij
pokrętło wielofunkcyjne.
1) Rośnięcie ciasta
2) Jogurt
3. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. Numer programu można wybrać,
obracając pokrętło wielofunkcyjne.
Aby uzyskać informacje dotyczące różnych
zaprogramowanych ustawień, zapoznaj się z tabelą na
następnej stronie. Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby
wybrać rodzaj pożywienia.
Wielkość
porcji
Instrukcje
300-500 g Umieść ciasto w misce odpowiedniej wielkości na
1-1
niskiej podstawie. Przykryj folią aluminiową.
Ciasto na pizzę
500-800 g Umieść ciasto w misce odpowiedniej wielkości na
1-2
niskiej podstawie. Przykryj folią aluminiową.
Ciasto drożdżowe
600-900 g Umieść ciasto w misce odpowiedniej wielkości na
1-3
niskiej podstawie. Przykryj folią aluminiową.
Ciasto chlebowe
2. Domowy jogurt
Symbol/Potrawa
Wielkość
porcji
2-1
Małe kubki
500 g
2-2
Duża miska
500 g
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Taca obrotowa nie pracuje podczas gotowania jogurtu.
Instrukcje
Przelej 150 g jogurtu naturalnego do
5 ceramicznych kubków lub małych szklanych
słoików (po 30 g w każdym). Dodaj 100 ml
mleka do każdego kubka. Użyj mleka UHT (o
temperaturze pokojowej, 3,5 % tłuszczu). Przykryj
filiżanki folią kuchenną i umieść je w okręgu na
tacy obrotowej. Po zakończeniu trzymaj przez
6 godzin w lodówce.
Za pierwszym razem zalecamy użycie fermentu
jogurtowego.
Zmieszaj 150 g jogurtu naturalnego i 500 ml
mleka UHT (o temperaturze pokojowej,
3,5 % tłuszczu). Przelej całość do szklanej miski.
Przykryj miskę folią kuchenną i umieść ją na tacy
obrotowej. Po zakończeniu trzymaj przez
6 godzin w lodówce.
Za pierwszym razem zalecamy użycie fermentu
jogurtowego.
Polski – 22
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 22
2014-02-14 �� 10:59:05
KORZYSTANIE Z FUNKCJI SZYBKIEGO ROZMRAŻANIA
Funkcja szybkie rozmrażanie umożliwiają rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb, chleba, ciast
i owoców. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy
wybrać odpowiedni program i określić wagę.
Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie na talerzu ceramicznym, na środku tacy
obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Power Defrost (Szybkie rozmrażanie).
2. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. Opis fabrycznie zaprogramowanych
ustawień można znaleźć w tabeli na następnej stronie.
Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać rodzaj
pożywienia.
3. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
Symbol/
Potrawa
Wielkość
porcji
1
Mięso
200-1500 g Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału obróć
mięso na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wołowiny, baraniny, wieprzowiny, steków,
mięsa krojonego i mielonego. Odstaw na 20-90 minuty.
200-1500 g Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową. Po
usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania całych
kurczaków, a także kawałków kurczaka.
Odstaw na 20-90 minuty.
200-1500 g Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu sygnału
obróć rybę na drugą stronę. Ten program jest odpowiedni
do rozmrażania całych ryb oraz filetów rybnych. Odstaw na
20-80 minuty.
125-1000 g Umieść chleb płasko na kawałku papieru kuchennego i
po usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Połóż ciasto
na talerzu ceramicznym i – jeśli to możliwe – po usłyszeniu
sygnału obróć na drugą stronę. (Kuchenka działa przez
cały czas i wyłącza się po otwarciu drzwiczek.)
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich
rodzajów chleba krojonego lub całego, a także bułek i
bagietek. Bułki należy ułożyć w okrąg.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich
rodzajów ciast drożdżowych, francuskich, biszkoptów
i serników. Nie jest odpowiedni do ciasta kruchego,
ciast z kremem lub z owocami, a także ciast z dekoracją
czekoladową. Odstaw na 10-60 minut.
100-600 g Rozłóż owoce równo w płaskim, szklanym naczyniu.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania wszystkich
rodzajów owoców. Odstaw na 5-20 minuty.
2
Drób
3
Ryby
4
Chleb/
Ciasto
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
• Rozpocznie się rozmrażanie.
• Podczas rozmrażania kuchenka emituje
sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia.
5. Naciśnij ponownie przycisk Start/+30s, aby zakończyć
rozmrażanie.
Efekt:
Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End (Koniec)” na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
5
Owoce
Instrukcje
04 KORZYSTANIE Z KUCHENKI
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach
mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono poszczególne programy funkcji szybkie rozmrażanie,
ilości i odpowiednie zalecenia. Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć produkt z
opakowania. Mięso, drób lub rybę należy umieścić na płaskim talerzu szklanym, a chleb,
ciasto i owoce na papierze kuchennym.
Polski – 23
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 23
2014-02-14 �� 10:59:05
KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO
PODGRZEWANIA/GOTOWANIA
Funkcja automatyczne podgrzewanie/gotowanie umożliwia korzystanie z fabrycznie
zaprogramowanych 5 czasów gotowania.
Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy.
Wielkość porcji można ustawić, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
Poniższa tabela przedstawia ilości i odpowiednie instrukcje dotyczące funkcji
automatycznego podgrzewania i gotowania.
Wyjmując zawartość kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
1. Automatyczne podgrzewanie
Należy używać tylko tych składników, które można bezpiecznie podgrzewać w
kuchence mikrofalowej.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Auto Reheat/Cook (Automatyczne
podgrzewanie/Gotowanie).
2. Obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać kategorię
gotowania (Auto Reheat (automatyczne podgrzewanie) lub Auto
Cook (automatyczne gotowanie)).
3. Wybierz funkcję automatycznego podgrzewania, naciskając
pokrętło wielofunkcyjne.
4. Wybierz rodzaj gotowanego pożywienia, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. Opis fabrycznie zaprogramowanych ustawień
można znaleźć w tabeli na następnej stronie. Naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne, aby wybrać rodzaj pożywienia.
Symbol/
Potrawa
Wielkość
porcji
1-1
Gotowe danie
(schłodzone)
300-350 g
400-450 g
1-2
Mrożona pizza
1-3
Mrożona
lasagne
300-350 g
400-450 g
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i ziemniaki, ryż lub makaron). Odstaw na
2-3 minuty.
Połóż mrożoną pizzę na dolnej tacy.
Włóż mrożoną lasagnę do naczynia
żaroodpornego odpowiedniej wielkości. Umieść
naczynie na niskiej podstawie. Odstaw na 3-4
minuty.
2. Gotowanie automatyczne
Symbol/
Potrawa
5. Wybierz wielkość porcji, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
6. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
Jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End (Koniec)” na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
400-450 g
600-650 g
Instrukcje
Wielkość
porcji
2-1
Pieczony
kurczak
1100-1150 g
1200-1250 g
2-2
Babeczki
250-300 g
Instrukcje
Posmaruj zimnego kurczaka olejem i posyp
przyprawami. Ułóż piersią do dołu na środku
niskiej podstawy. Po usłyszeniu sygnału obróć
na drugą stronę. Naciśnij przycisk Start, aby
kontynuować. Odstaw na 5 minuty.
Przełóż ciasto do 6-8 papierowych lub
silikonowych foremek do babeczek (po 45 g) i
umieść je na niskiej podstawie. Uruchom program
(rozpocznie się podgrzewanie kuchenki). Po
usłyszeniu sygnału dźwiękowego włóż podstawkę
z jedzeniem.
Polski – 24
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 24
2014-02-14 �� 10:59:06
GOTOWANIE KONWEKCYJNE
Talerz służy do lepszego przypiekania potraw nie tylko z wierzchu przy pomocy grilla,
ale także od spodu dzięki temperaturze samego talerza. W tabeli na następnej stronie
znajduje się kilka potraw, które można przygotować na talerzu. Talerza można również
używać do smażenia bekonu, jajek, kiełbasek itp.
Tryb gotowania konwekcyjnego umożliwia gotowanie potraw w taki sam sposób, jak w
tradycyjnym piecyku. Tryb mikrofal nie jest używany. Można ustawić wymagany poziom
temperatury w zakresie od 40 °C do 200 °C. Maksymalny czas gotowania wynosi
60 minut.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj
rękawic ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
• Lepsze rezultaty gotowania/przypiekania można osiągnąć, używając niższej
podstawy.
Element grzejny musi być ustawiony poziomo. Otwórz drzwiczki, umieść składniki na
niższej podstawie i ustaw ją na tacy obrotowej.
1. Umieść talerz bezpośrednio na tacy obrotowej i rozgrzej go,
używając maksymalnej mocy dostępnej w trybie łączonym
mikrofal i grilla [600 W + Grill], stosując się do instrukcji oraz
czasów umieszczonych w tabeli.
2. Posmaruj talerz olejem, aby potrawy, takie jak jaja czy bekon
mogły się odpowiednio przypiec.
3. Umieść jedzenie na talerzu.
1. Naciśnij przycisk Convection (Gotowanie konwekcyjne).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
180 °C
4. Umieść talerz teflonowy na metalowej podstawce (lub tacy
obrotowej) w kuchence mikrofalowej.
5. Wybierz odpowiedni czas gotowania i moc.
(Więcej informacji można znaleźć w tabeli na sąsiedniej
stronie).
(tryb gotowania konwekcyjnego)
(temperatura)
2. Ustaw temperaturę, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
(Temperatura: 40-200 °C, w odstępach co 10 °C)
• Jeśli nie ustawisz temperatury w ciągu 5 sekund,
ustawienie czasu etapu gotowania zmieni się
automatycznie.
04 KORZYSTANIE Z KUCHENKI
KORZYSTANIE Z TALERZA TEFLONOWEGO
3. Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne.
Pamiętaj, aby wyjmując talerz zawsze nosić rękawice kuchenne, ponieważ jest
bardzo gorący.
Pamiętaj, że talerz ma teflonową powłokę, która nie jest odporna na zarysowania.
Dlatego nie używaj żadnych ostrych narzędzi, takich jak nóż, do cięcia jedzenia na
tym talerzu.
Nie kładź na talerzu żadnych elementów, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
Nie wolno umieszczać talerza w kuchence bez tacy obrotowej.
Talerz teflonowy należy myć ciepłą wodą z detergentem, po czym spłukać czystą
wodą.
Nie należy używać szczotki do szorowania lub szorstkiej gąbki, ponieważ mogą one
uszkodzić górną warstwę talerza.
Talerza teflonowego nie można myć w zmywarce.
4. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło
wielofunkcyjne.
(Jeśli chcesz podgrzać kuchenkę, wybierz opcję: „ : 0”).
5. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
Kuchenka rozpocznie pracę:
• Zakończenie gotowania zostanie
zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym
oraz miganiem symbolu „End (Koniec)” na
wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co
minutę.
Polski – 25
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 25
2014-02-14 �� 10:59:07
GRILLOWANIE
TRYB ŁĄCZONY MIKROFAL I GRILLA
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal.
• Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj rękawic
ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
• Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć, używając wyższej
podstawy.
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za pomocą mikrofal można
połączyć z grillowaniem.
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie używane
w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne,
ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE używaj rękawic
ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące.
Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć, używając wyższej podstawy.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na podstawie odpowiedniej do przyrządzania danego rodzaju
żywności. Postaw podstawę na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
1. Otwórz drzwiczki i umieść jedzenie na podstawce.
2. Naciśnij przycisk Grill.
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb grilla)
• Nie można ustawić temperatury grilla.
1. Naciśnij przycisk Combi (Trybu łączonego).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Cb - 1
(Mikrofale + Grill)
3. Ustaw czas grillowania, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas grillowania wynosi 60 minut.
2. Wywołaj na wyświetlaczu kod Cb – 1, a następnie naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne.
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
Rozpocznie się grillowanie.
• Zakończenie gotowania zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem symbolu
„End (Koniec)” na wyświetlaczu (4 razy). Następnie
kuchenka będzie nadawała sygnał dźwiękowy co
minutę.
WYBÓR AKCESORIÓW
Tradycyjne gotowanie konwekcyjne nie wymaga użycia specjalnych
przyborów kuchennych. Należy jednak używać wyłącznie przyborów
wykorzystywanych podczas gotowania tradycyjnego.
Pojemniki, które można bezpiecznie stosować w kuchenkach
mikrofalowych, nie są zwykle odpowiednie do gotowania
konwekcyjnego; nie należy używać pojemników i naczyń plastikowych,
papierowych kubków, ręczników itp.
W przypadku wybrania trybu łączonego (mikrofale + grill lub gotowanie konwekcyjne) należy używać
wyłącznie przyborów, które mogą być bezpiecznie używane w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych.
Więcej szczegółów dotyczących przyborów kuchennych można znaleźć na liście naczyń i
przyborów kuchennych na str. 28-29.
600 W
(tryb łączony mikrofal i grilla)
(moc wyjściowa)
3. Wybierz odpowiedni poziom mocy, obracając pokrętło
wielofunkcyjne do momentu wyświetlenia odpowiedniej mocy
wyjściowej (600, 450, 300 W). Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne,
aby ustawić poziom mocy.
• Nie można ustawić temperatury grilla.
• Jeśli nie ustawisz temperatury w ciągu 5 sekund, ustawienie
czasu etapu gotowania zmieni się automatycznie.
4. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas wynosi 60 minut.
5. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
• Rozpocznie się gotowanie w trybie łączonym.
• Zakończenie gotowania zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem symbolu „End
(Koniec)” na wyświetlaczu (4 razy). Następnie kuchenka
będzie nadawała sygnał dźwiękowy co minutę.
Polski – 26
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 26
2014-02-14 �� 10:59:08
TRYB ŁĄCZONY MIKROFAL I GOTOWANIA KONWEKCYJNEGO
4. Wybierz odpowiednią temperaturę, obracając pokrętło
wielofunkcyjne. (Temperatura: 200-40 °C). Naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne, aby ustawić poziom mocy.
• Jeśli nie ustawisz temperatury w ciągu 5 sekund, ustawienie
czasu etapu gotowania zmieni się automatycznie.
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb łączony mikrofal i gotowania
konwekcyjnego)
600 W
(moc wyjściowa)
180 °C
(temperatura)
Należy ZAWSZE używać przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie używane
w kuchenkach mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne,
ponieważ umożliwiają swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE używaj rękawic
ochronnych, ponieważ mogą one być bardzo gorące. Lepsze rezultaty gotowania/przypiekania
można osiągnąć, używając niższej podstawy.
5. Ustaw czas gotowania, obracając pokrętło wielofunkcyjne.
• Maksymalny czas wynosi 60 minut.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na tacy obrotowej lub na niskiej podstawie, którą należy ustawić
na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki. Element grzejny musi być ustawiony poziomo.
6. Naciśnij przycisk START/+30s.
Efekt:
• Rozpocznie się gotowanie w trybie łączonym.
• Najpierw następuje podgrzanie kuchenki do
wymaganej temperatury, a następnie kuchenka
gotuje za pomocą promieniowania mikrofalowego
przez ustawiony czas.
• Zakończenie gotowania zostanie zasygnalizowane
sygnałem dźwiękowym oraz miganiem symbolu
„End (Koniec)” na wyświetlaczu (4 razy). Następnie
kuchenka będzie nadawała sygnał dźwiękowy co
minutę.
1. Naciśnij przycisk Combi (Trybu łączonego).
Efekt:
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
Cb - 1
(Mikrofale + Grill)
2. Wywołaj na wyświetlaczu kod Cb – 2 (Mikrofale + Gotowanie
konwekcyjne), obracając i naciskając pokrętło wielofunkcyjne.
3. Wybierz odpowiedni poziom mocy, obracając pokrętło
wielofunkcyjne do momentu wyświetlenia odpowiedniej mocy
wyjściowej (600, 450, 300, 180, 100 W). Naciśnij pokrętło
wielofunkcyjne, aby ustawić poziom mocy.
• Jeśli nie ustawisz poziomu mocy w ciągu 5 sekund, ustawienie
czasu etapu gotowania zmieni się automatycznie.
(Domyślnie: 180 °C).
04 KORZYSTANIE Z KUCHENKI
W tym przypadku do gotowania potraw wykorzystywana jest energia mikrofalowa i ogrzewanie
konwekcyjne. Ze względu na używane promieniowanie mikrofalowe nie ma konieczności wstępnego
podgrzewania kuchenki.
Tryb łączony umożliwia przygotowanie wielu potraw, a zwłaszcza:
• pieczonego mięsa i drobiu,
• ciasta,
• jaj i potrawy z sera.
WYŁĄCZANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1. Naciśnij jednocześnie przyciski START/+30s i STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyłączenie tej funkcji
nie zostanie nadany.
2. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe, ponownie naciśnij jednocześnie
przyciski START/+30s i STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Efekt:
Kuchenka działa w sposób normalny.
Polski – 27
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 27
2014-02-14 �� 10:59:08
KORZYSTANIE Z BLOKADY RODZICIELSKIEJ
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który
uniemożliwia przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Blokada rodzicielska przez
3 sekundy.
Efekt:
• Kuchenka zostanie zablokowana (nie będzie
można uruchomić żadnej funkcji).
• Zostanie wyświetlony symbol „L”.
lista naczyń i przyborów kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez
żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia. Należy zatem odpowiednio
dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot posiada specjalne oznaczenie, może on być bez
obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych. W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje
naczyń i przyborów kuchennych, a także ich przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Folia aluminiowa
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
✓✗
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk
Blokada rodzicielska przez 3 sekundy.
Efekt:
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TACY OBROTOWEJ
Przycisk włączania/wyłączania tacy obrotowej umożliwia przygotowywanie dużych
potraw, które wypełniają całą przestrzeń w kuchence, zatrzymując obroty tacy (tylko w
trybie gotowania ręcznego).
W takim przypadku wyniki gotowania mogą być mniej zadowalające, ponieważ
gotowanie nie przebiega równomiernie.
Zaleca się ręczne obrócenie potrawy po upływie połowy czasu gotowania.
OSTRZEŻENIE
Nie należy uruchamiać tacy obrotowej w przypadku pustej kuchenki.
Powód: Może to spowodować pożar lub uszkodzenie urządzenia.
1. Naciśnij przycisk Włączania/Wyłączania tacy obrotowej.
Efekt:
Taca nie będzie się obracać.
2. Aby ponownie włączyć obracanie się tacy, naciśnij jeszcze
raz przycisk Włączania/Wyłączania tacy obrotowej.
Efekt:
Taca zacznie się obracać.
Przycisk Włączania/Wyłączania tacy obrotowej działa tylko podczas gotowania.
Komentarz
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i
porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
Teflonowy talerz
Naczynia porcelanowe
i gliniane
✓
✓
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
Opakowania żywności
typu fast food
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
✓
• Papierowe torby lub
gazety
• Papier makulaturowy
i metalowe elementy
ozdobne
Wyroby szklane
• Ceramika
✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Mogą ulec zapłonowi.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
✓
Polski – 28
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 28
2014-02-14 �� 10:59:09
zasady przygotowywania potraw
Przybory kuchenne
Możliwość
użycia w
kuchence
mikrofalowej
✓
• Słoiki
✓
Wyroby metalowe
• Naczynia
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
• Papier makulaturowy
Wyroby plastikowe
• Pojemniki
• Folia kuchenna
✗
✗
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego
na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą
w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom
lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania
lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie
zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić
widelcem.
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
✓
• Torby do zamrażania
✓✗
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
✓
✓
: Zalecane
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia
lub płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
✓✗
: Używać ostrożnie
✗
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w nim
wodę, tłuszcz i cukier.
Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch cząsteczek
powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia ugotowanie jedzenia.
GOTOWANIE
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i naczynia
kuchenne muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale są odbijane przez
metale, takie jak stal nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę,
szkło, porcelanę i plastik, a także przez papier i drewno. Zatem nigdy nie można używać
do gotowania metalowych pojemników.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w tym
świeże i mrożone warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso. W
kuchence mikrofalowej można również przygotować sosy, kremy, zupy, konserwy i
konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence mikrofalowej można przygotować takie same
dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki. Można na przykład roztopić masło lub czekoladę
(dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale zawierającym wskazówki i techniki
przygotowania potraw).
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ unosząca
się para ułatwia gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne sposoby: np. za
pomocą ceramicznego talerza, plastikowej pokrywki lub folii kuchennej do kuchenek
mikrofalowych.
05 LISTA NACZYŃ I PRZYBORÓW KUCHENNYCH
• Delikatne wyroby
szklane
MIKROFALE
Komentarz
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu wyrównania się
temperatury potrawy.
: Niebezpieczne
Polski – 29
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 29
2014-02-14 �� 10:59:09
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Zasady gotowania świeżych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Gotuj warzywa pod
przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią
miękkość warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć.
Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas gotowania oraz jeszcze raz po jego
zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. Po ugotowaniu
warzywa powinny pozostać przykryte w podanym czasie oczekiwania.
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Jeśli w tabeli
poniżej nie została zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml zimnej wody
(2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw. Gotuj warzywa pod przykryciem co najmniej
przez czas określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość warzyw,
czas gotowania można nieco wydłużyć. Zamieszaj warzywa w czasie gotowania i po
jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. W czasie
3-minutowego oczekiwania warzywa powinny być przykryte.
Wskazówka: Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości. Im mniejsze
kawałki, tym krótszy czas ich gotowania.
Potrawa
Szpinak
Brokuły
Groszek
Zielona
fasolka
Mieszanka
warzyw
(marchewka/
groszek/
kukurydza)
Mieszanka
warzyw
(danie
chińskie)
Porcja
Zasilanie
Czas (min)
150 g
600 W
5-6
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
300 g
600 W
8-9
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżkę stołową) zimnej wody. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
300 g
600 W
7-8
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
300 g
600 W
7½-8½
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżkę stołową) zimnej wody. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
300 g
600 W
7-8
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
300 g
600 W
7½-8½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
Potrawa
Brokuły
Brukselki
Marchew
Kalafior
Cukinie
Porcja
Zasilanie
Czas (min)
250 g
900 W
4½-5
500 g
7-8
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Ułóż je łodygami do środka. Przed
podaniem odstaw na 3 minuty.
250 g
900 W
6-6½
Instrukcje
Dodaj 60-75 ml (5-6 łyżki stołowe) wody. Przed podaniem odstaw na
3 minuty.
250 g
900 W
4½-5
Instrukcje
Potnij marchewki na plasterki o podobnej wielkości. Przed podaniem
odstaw na 3 minuty.
250 g
900 W
5-5½
500 g
7½-8½
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Przetnij większe kwiaty na pół.
Ułóż je łodygami do środka. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
250 g
900 W
4-4½
Instrukcje
Potnij cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub trochę
masła. Gotuj do pierwszej miękkości. Przed podaniem odstaw na
3 minuty.
Polski – 30
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 30
2014-02-14 �� 10:59:09
Zasady gotowania ryżu i makaronu
Potrawa
Bakłażany
Pieczarki
Cebula
Papryka
Ziemniaki
Rzepa
Zasilanie
Ryż:
Czas (min)
250 g
900 W
3½-4
Instrukcje
Potnij bakłażany na małe plasterki i polej je 1 łyżką stołową soku z
cytryny. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
250 g
900 W
4-4½
Instrukcje
Potnij pory na grube plastry. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
125 g
900 W
1½-2
250 g
2½-3
Instrukcje
Przygotuj małe grzyby lub potnij większe na plasterki. Nie dodawaj
wody. Polej sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. Przed podaniem
odcedź. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
250 g
900 W
5-5½
Instrukcje
Potnij cebule na plasterki lub połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową)
wody. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
250 g
900 W
4½-5
Instrukcje
Potnij paprykę na małe plasterki.
250 g
900 W
4-5
500 g
7-8
Instrukcje
Zważ obrane ziemniaki i potnij je w kostkę o równej wielkości. Przed
podaniem odstaw na 3 minuty.
250 g
900 W
5½-6
Instrukcje
Potnij rzepę w małą kostkę. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
Użyj dużej miski (ze szkła żaroodpornego) z przykrywką — ryż zwiększa
dwukrotnie swoją objętość w czasie gotowania. Gotuj pod przykryciem.
Po upływie czasu gotowania zamieszaj, dodaj sól, zioła lub masło, a
następnie odczekaj określony czas.
Uwaga: Po zakończeniu gotowania może okazać się, że ryż nie wchłonął
całej wody.
Makaron: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli
i dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia.
W czasie gotowania i po jego zakończeniu od czasu do czasu zamieszaj.
Po ugotowaniu trzymaj pod przykryciem, a następnie starannie odcedź.
Potrawa
Biały ryż
(parboiled)
Brązowy ryż
(parboiled)
Ryż mieszany
(ryż i dziki ryż)
Mieszanka zbóż
(ryż i zboża)
Makaron
Porcja
Zasilanie
Czas (min)
250 g
900 W
15-16
375 g
17½-18½
Instrukcje
Dodaj podwójną ilość zimnej wody. Przed podaniem odstaw na
5 minuty.
250 g
900 W
20-21
375 g
22-23
Instrukcje
Dodaj podwójną ilość zimnej wody. Przed podaniem odstaw na
5 minuty.
250 g
900 W
16-17
Instrukcje
Dodaj 500 ml zimnej wody. Przed podaniem odstaw na 5 minuty.
250 g
900 W
17-18
Instrukcje
Dodaj 400 ml zimnej wody. Przed podaniem odstaw na 5 minuty.
250 g
900 W
10-11
Instrukcje
Dodaj 1000 ml gorącej wody. Przed podaniem odstaw na
5 minuty.
06 ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Por
Porcja
Polski – 31
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 31
2014-02-14 �� 10:59:09
PODGRZEWANIE
PODGRZEWANIE PŁYNÓW
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym niż na
tradycyjnej kuchni.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Dla podanych
czasów podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową (około +18 do
+20 °C), a jedzenie jest schłodzone do temperatury około +5 do +7 °C.
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund, aby
jego temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie
potrzeby zamieszać, natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. Aby
uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy włożyć do napojów
plastikową łyżeczkę lub szklaną pałeczkę oraz zamieszać je przed, w trakcie i po zakończeniu
podgrzewania.
Układanie i przykrywanie
Unikaj podgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa —
mogą się one przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając zimne wewnątrz. Dużo
efektywniejsze jest podgrzewanie małych kawałków.
Poziomy mocy i mieszanie
Niektóre rodzaje żywności można podgrzewać przy użyciu mocy 900 W, natomiast inne
powinny być podgrzewane przy użyciu mocy 600 W, 450 W, a nawet 300 W.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli.
Zwykle lepszym rozwiązaniem jest podgrzewanie jedzenia przy użyciu niższego poziomu
mocy, szczególnie gdy jedzenie jest delikatne, jest go dużo, lub podgrzewa się bardzo
szybko (np. pasztet).
Podczas podgrzewania jedzenia należy pamiętać o zamieszaniu lub obróceniu jedzenia
na drugą stronę. Jeśli to możliwe, przed podaniem jedzenie należy zamieszać ponownie.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek dla
dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy pamiętać
o zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po zakończeniu podgrzewania. Podczas
oczekiwania po podgrzaniu produkty te powinny pozostawać w kuchence mikrofalowej.
Zaleca się włożenie do podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki lub szklanej pałeczki.
Unikaj nadmiernego podgrzewania jedzenia (może to spowodować obniżenie jego
wartości odżywczych). Najlepiej ustawić krótszy czas podgrzewania i wydłużyć go w
razie potrzeby.
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować czas na
przyszłość.
Upewnij się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie podgrzane.
Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki czas, aby jego temperatura mogła się
wyrównać.
Jeśli w tabeli nie podano innych wartości, zalecany czas oczekiwania po podgrzaniu
wynosi od 2 do 4 minut.
Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów i odżywek dla
dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym zasad bezpieczeństwa.
PODGRZEWANIE ODŻYWEK DLA DZIECI
JEDZENIE DLA DZIECI:
Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz ceramiczny. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj! Przed podaniem odstaw na 2-3 minuty. Wymieszaj
ponownie i sprawdź temperaturę. Zalecana temperatura: pomiędzy 30-40 °C.
MLEKO DLA DZIECI:
Wlej mleko do wysterylizowanej szklanej butelki. Podgrzewaj bez przykrycia. Nie wolno podgrzewać butelki
z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć. Wstrząśnij przed
odstawieniem, a następnie jeszcze raz przed podaniem dziecku! Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia lub
mleka dla dzieci przed ich podaniem. Zalecana temperatura: ok. 37 °C.
UWAGA:
Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie sprawdzać temperaturę jedzenia dla
dzieci przed jego podaniem. Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w tabeli
obok.
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Napoje
(kawa,
herbata i
woda)
Porcja
Zasilanie
Czas (min)
150 ml (1 filiżanka)
900 W
1-1½
300 ml (2 filiżanki)
2-2½
450 ml (3 filiżanki)
3-3½
600 ml (4 filiżanki)
3½-4
Instrukcje
Przelej napój do szklanek i podgrzewaj bez przykrycia: Jedną filiżankę połóż
na środku, 2 filiżanki ułóż naprzeciw siebie, a 3 filiżanki ułóż w okrąg. Podczas
oczekiwania pozostaw w kuchence mikrofalowej, następnie dokładnie zamieszaj.
Przed podaniem odstaw na 1-2 minuty.
Polski – 32
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 32
2014-02-14 �� 10:59:09
Podgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Potrawa
Zupa
(schłodzona)
Makaron
z sosem
(schłodzony)
Nadziewane
pierożki
z sosem
(schłodzone)
Danie na
talerzu
(schłodzone)
Gotowe do
podania
fondue
serowe
(schłodzone)
Zasilanie
Czas (min)
250 g
350 g
450 g
550 g
900 W
2½-3
3-3½
3½-4
4½-5
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Potrawa
Instrukcje
Nalej na głęboki talerz ceramiczny lub do ceramicznej miski. Przykryj plastikową
pokrywką. Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed
podaniem. Przed podaniem odstaw na 2-3 minuty.
350 g
600 W
4½-5½
Instrukcje
Umieść potrawę na głębokim talerzu ceramicznym. Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania, a także przed odstawieniem i
podaniem. Przed podaniem odstaw na 2-3 minuty.
350 g
600 W
3½-4½
Instrukcje
Połóż makaron (np. spaghetti) na płaskim talerzu ceramicznym. Przykryj kuchenną
folią do kuchenek mikrofalowych. Wymieszaj przed podaniem. Przed podaniem
odstaw na 3 minuty.
350 g
600 W
4-5
Instrukcje
Umieść nadziewane pierożki (np. ravioli, tortellini) na głębokim talerzu ceramicznym.
Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania,
a także przed odstawieniem i podaniem. Przed podaniem odstaw na 3 minuty.
350 g
600 W
4½-5
450 g
5½-6½
Instrukcje
Umieść danie składające się z 2-3 schłodzonych składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Przed podaniem
odstaw na 3 minuty.
400 g
600 W
6-7
Instrukcje
Umieść gotowe do podania fondue serowe w odpowiedniej wielkości szklanej misie
z przykrywką. W czasie podgrzewania i po jego zakończeniu od czasu do czasu
zamieszaj. Przed podaniem dokładnie zamieszaj. Przed podaniem odstaw na
1-2 minuty.
Odżywki dla
dzieci
(warzywa +
mięso)
Kaszka dla
dzieci
(zboża +
mleko +
owoce)
Mleko dla
dzieci
Porcja
Zasilanie
Czas
190 g
600 W
30 sekund
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po zakończeniu gotowania zamieszaj. Przed
podaniem zamieszaj i sprawdź temperaturę. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
190 g
600 W
20 sekund
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod
przykryciem. Po zakończeniu gotowania zamieszaj. Przed
podaniem zamieszaj i sprawdź temperaturę. Przed podaniem
odstaw na 2-3 minuty.
100 ml
300 W
30-40 s.
200 ml
60-70 s.
Instrukcje
Zamieszaj lub wstrząśnij i przelej do wysterylizowanej szklanej
butelki. Postaw na środku tacy obrotowej. Gotuj bez przykrycia.
Przed podaniem wstrząśnij i sprawdź temperaturę. Przed
podaniem odstaw na 2-3 minuty.
06 ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Potrawy
duszone
(schłodzone)
Porcja
Polski – 33
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 33
2014-02-14 �� 10:59:09
ROZMRAŻANIE
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności. Umożliwiają one
skuteczne rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle wygodne, np. w przypadku
niespodziewanych gości.
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń metalowe
elementy i opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł swobodnie
ściekać.
Potrawa
Porcja
Zasilanie
Czas (min)
Drób
Kawałki kurczaka
500 g (2 szt.)
180 W
14-15
Cały kurczak
Umieść zamrożone jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu rozmrażania
obróć na drugą stronę i odlej płyn. Usuń podroby jak tylko będzie to możliwe. Od czasu
do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się, czy nie jest ciepłe.
Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać, można je
osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii aluminiowej.
Jeśli zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i odczekaj
20 minut przed kontynuowaniem.
Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia rozmrażania. Czas
oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w zależności od ilości jedzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.
Wskazówka:
Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube, a
mniejsza ilość może zostać rozmrożona w krótszym czasie. Pamiętaj o
tym podczas zamrażania i rozmrażania jedzenia.
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze około -18 do -20 °C należy
kierować się wskazówkami zawartymi w tabeli na sąsiedniej stronie.
Potrawa
Mięso
Mięso mielone
Steki wieprzowe
Porcja
Zasilanie
Czas (min)
250 g
500 g
180 W
6-7
8-13
250 g
180 W
7-8
Instrukcje
Umieść mięso na tacy obrotowej. Osłoń cieńsze brzegi za pomocą folii
aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Przed podaniem odstaw na 15-30 minut.
Ryby
Filety rybne
Całe ryby
Owoce
Jagody
Pieczywo
Bułki
(każda ok. 50 g)
Tosty/kanapki
1200 g
180 W
32-34
Instrukcje
Umieść na płaskim talerzu ceramicznym kawałki kurczaka skórką do
dołu, a całego kurczaka piersiami do dołu. Osłoń cieńsze kawałki, takie
jak skrzydełka i końce udek, za pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu rozmrażania!
Przed podaniem odstaw na 15-60 minut.
200 g
180 W
6-7
400 g
180 W
11-13
Instrukcje
Umieść mrożone ryby na środku płaskiego talerza ceramicznego. Cieńsze
końce podłóż pod grubsze części. Nałóż folię aluminiową na węższe końce
filetów. Owiń folią ogon całej ryby. Obróć na drugą stronę po upływie
połowy czasu rozmrażania! Przed podaniem odstaw na 10-25 minut.
300 g
180 W
6-7
Instrukcje
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Przed podaniem odstaw na 5-10 minuty.
2 szt.
4 szt.
180 W
1-1½
2½-3
250 g
180 W
4-4½
Instrukcje
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo na papierze kuchennym pośrodku
tacy obrotowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania! Przed podaniem odstaw na 5-20 minuty.
Polski – 34
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 34
2014-02-14 �� 10:59:10
GRILL
Podręcznik grillowania świeżej żywności
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką. Włącza się on
tylko wtedy, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte i taca się obraca. Obracanie się tacy
umożliwia równomierne przypieczenie jedzenia. Wstępne podgrzanie grilla przez
3-5 minuty sprawi, że jedzenie upiecze się szybciej.
Rozgrzej grill, włączając na 2-3 minuty funkcję grillowania.
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Wyjmując zawartość kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania: Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery,
plastry bekonu i baleronu, cienkie kawałki ryb, wszelkiego rodzaju kanapki i tosty z
przybraniem.
Ważna uwaga: W przypadku używania trybu grillowania należy pamiętać o umieszczeniu
jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
MIKROFALE + GRILL
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą grilla z szybkością
gotowania za pomocą mikrofal. Działa on tylko, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte, a
taca się obraca. Obracanie się tacy umożliwia równe przypieczenie potrawy. Ten model
został wyposażony w trzy tryby łączone: 600 W + grill, 450 W + grill i 300 W + grill.
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + grill: Należy używać
przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie mikrofal. Przybory kuchenne
powinny być niepalne. W trybie łączonym nie można używać przyborów zawierających
elementy metalowe. Nie można także używać przyborów wykonanych z plastiku,
ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Żywność, którą można gotować w trybie mikrofale + grill: Rodzaje jedzenia odpowiednie
do gotowania w trybie łączonym to wszystkie rodzaje jedzenia, które wymagają podgrzania
i przypieczenia (np. pieczony makaron), a także te wymagające krótkiego czasu gotowania
w celu przypieczenia tylko górnej części. Tryb ten może być również używany do gotowania
większych kawałków potraw, które powinny być z wierzchu przypieczone i chrupiące
(np. kawałki kurczaka, które należy odwrócić na drugą stronę po upływie połowy czasu
przyrządzania). Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli grillowania.
Ważna uwaga: W przypadku używania trybu łączonego (mikrofale + grill) należy
pamiętać o umieszczeniu jedzenia na wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca
inaczej. Zapoznaj się ze wskazówkami w tabeli na sąsiedniej stronie. Jeśli jedzenie
ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie połowy czasu przygotowania
odwrócić je na drugą stronę.
Świeża
żywność
Tosty
Porcja
Zasilanie
1 krok (min)
2 krok (min)
4 szt.
Tylko grill
3-4
2-3
(każdy ok. 25 g)
Instrukcje
Ułóż tosty obok siebie na wysokiej podstawie.
400 g (2 szt.)
300 W + grill
5-6
Pomidory z
grilla
Instrukcje
Przetnij pomidory na połówki. Połóż na górze trochę sera. Ułóż w okręgu na
płaskim, szklanym naczyniu żaroodpornym. Umieść na wysokiej podstawie.
Odstaw na 2-3 minuty.
4 szt. (300 g)
300 W + grill
4-5
Tost z
pomidorami i
Instrukcje
serem
Podpiecz najpierw kawałki chleba w tosterze. Umieść gotowe tosty na
wysokiej podstawie. Odstaw na 2-3 minuty.
4 szt. (500 g)
300 W + grill
5-6
Tosty hawajskie
(szynka, ananas, Instrukcje
plastry sera)
Podpiecz najpierw kawałki chleba w tosterze. Umieść gotowe tosty na
wysokiej podstawie. Odstaw na 2-3 minuty.
500 g
600 W + grill
7-8
Pieczone
ziemniaki
Instrukcje
Przetnij ziemniaki na połówki. Umieść je na wyższej podstawie, układając
na ściętej stronie.
450 g
450 W + grill
9-11
Zapiekanka
ziemniaczana
Instrukcje
/ warzywa
Włóż świeże ziemniaki gratin do małego naczynia z pyreksu. Postaw
naczynie na wysokiej podstawie. Po zakończeniu przyrządzania odstaw na
(mrożone)
2-3 minuty.
(ciąg dalszy)
06 ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Przybory kuchenne używane podczas grillowania: Powinny być wykonane z
niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe części. Nie można także używać
przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Polski – 35
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 35
2014-02-14 �� 10:59:10
GOTOWANIE KONWEKCYJNE
Świeża
żywność
Pieczone jabłka
Kawałki
kurczaka
Pieczony
kurczak
Pieczona ryba
Porcja
Zasilanie
1 krok (min)
2 krok (min)
2 jabłka
300 W + grill
7-8
(ok. 400 g)
Instrukcje
Usuń z jabłek pestki. W puste miejsce wsyp rodzynki i dodaj dżem. Połóż
na górze kilka kawałków migdałów. Umieść jabłka na płaskim, szklanym
naczyniu. Postaw naczynie na niskiej podstawie.
500 g (2 szt.)
300 W + grill
8-10
6-8
Instrukcje
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okręgu
na wysokiej podstawie. Po zakończeniu grillowania odstaw na 2-3 minuty.
1200 g
450 W + grill
18-19
17
Instrukcje
Posmaruj kurczaka olejem i posyp przyprawami. Umieść kurczaka na niskiej
podstawie. Po zakończeniu grillowania odstaw potrawę na 5 minuty.
400-500 g
300 W + grill
5-7
5½-6½
Instrukcje
Posmaruj skórę całej ryby olejem i dodaj zioła oraz przyprawy. Ułóż obok
siebie dwie ryby (w przeciwnych kierunkach) na wysokiej podstawie. Po
zakończeniu grillowania odstaw na 2-3 minuty.
Gotowanie za pomocą konwekcji jest tradycyjnym i powszechnie używanym sposobem
gotowania w piekarnikach, wykorzystującym obieg gorącego powietrza.
Na tylnej ściance kuchenki mikrofalowej umieszczony jest element grzejny i
wentylator, dzięki czemu gorące powietrze może swobodnie krążyć. W tym trybie jest
wykorzystywana górna grzałka.
Przybory kuchenne używane do gotowania konwekcyjnego
Można używać wszystkich przyborów używanych do pieczenia w piekarnikach, także
blach i form do pieczenia.
Jedzenie, które można przygotowywać konwekcyjnie
W tym trybie można przyrządzać biszkopty, ciastka, bułki i ciasta z owocami, ciasta
ptysiowe i suflety.
MIKROFALE + GOTOWANIE KONWEKCYJNE
Tryb ten umożliwia połączenie użycia mikrofal i gorącego powietrza, dzięki czemu czas
gotowania ulega skróceniu, a danie zyskuje przypieczoną i chrupiącą powierzchnię.
Gotowanie konwekcyjne jest to tradycyjny sposób gotowania stosowany w zwykłych
kuchenkach, w których obieg gorącego powietrza jest wytwarzany przez wentylator
zamontowany na tylnej ściance.
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + gotowanie
konwekcyjne
Powinny umożliwiać przenikanie mikrofal. Powinny być żaroodporne (np. szkło, ceramika
lub porcelana bez metalowych elementów), tak jak przybory wymienione dla trybu
Mikrofale + Grill.
Potrawy, które można przygotowywać przy użyciu trybu łączonego mikrofale +
gotowanie konwekcyjne:
Wszystkie rodzaje mięs i drobiu, a także potrawy zapiekane i dania z rusztu, biszkopty,
lekkie ciasta z owocami, pieczone warzywa, babeczki i pieczywo.
Polski – 36
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 36
2014-02-14 �� 10:59:10
Przewodnik gotowania konwekcyjnego świeżej i mrożonej żywności
Rozgrzej kuchenkę do odpowiedniej temperatury przy użyciu funkcji automatycznego
wstępnego podgrzewania. Poziomy mocy i czas gotowania konwekcyjnego zostały
opisane w poniższej tabeli. Wyjmując zawartość kuchenki, używaj rękawic kuchennych.
PIZZA
Mrożona pizza
(już upieczona)
Porcja
Zasilanie
300 g
1 etap: 300 W + 200 °C
2 etap: Grill
1 krok
(min)
2 krok
(min)
11-12
2-3
15-16
5-6
Instrukcje
Umieść pizzę na wysokiej podstawie.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2-3 minut.
MAKARON
Mrożona
lasagne
400 g
1 etap: 450 W + 200 °C
2 etap: Konwekcja 200 °C
Instrukcje
Włóż do szklanego naczynia odpowiedniej wielkości lub pozostaw
w oryginalnym opakowaniu (upewnij się, że można je używać do
przyrządzania potraw z wykorzystaniem mikrofal i gorącego powietrza).
Połóż mrożone danie z makaronu na niskiej podstawie.
Po zakończeniu przyrządzania odstaw na 2-3 minuty.
MIĘSO
Pieczeń
wołowa/
Pieczona
jagnięcina
(średnia)
Pieczony
kurczak
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Instrukcje
Posmaruj wołowinę/jagnięcinę olejem i przypraw ją pieprzem, solą i
papryką. Umieść ją na niskiej podstawie, układając tłustszą stroną
do dołu. Po upieczeniu owiń mięso w folię aluminiową i pozostaw na
10-15 minut.
1000-1100 g
450 W + 200 °C
20-22
20
Instrukcje
Posmaruj kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż kurczaka na
niskiej podstawie jedną piersią w dół, drugą w górę.
Odstaw na 5 minuty.
PIECZYWO
Świeże bułki
Pieczywo
czosnkowe
(mrożone,
wstępnie
upieczone)
CIASTO
Babki
marmurkowe
(surowe ciasto)
Małe babeczki
(surowe ciasto)
Ciastka
(surowe ciasto)
Mrożone ciasto
Porcja
Zasilanie
1 krok
(min)
2 krok
(min)
6 szt. (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
Instrukcje
Ułóż bułki w okręgu na niskiej podstawie. Odstaw na 2-3 minuty.
200 g (1 szt.)
180 W + 200 °C
8-10
Instrukcje
Ułóż zamrożoną bagietkę na papierze do pieczenia na dolnej tacy.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 2-3 minut.
500 g
Tylko 180 °C
38-43
Instrukcje
Włóż surowe ciasto do małej, prostokątnej blachy z czarnego metalu
(długość 25 cm). Postaw na niskiej podstawie.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 5-10 minut.
10 x 28 g
Tylko 160 °C
26-28
Instrukcje
Przelej ciasto równomiernie do papierowych foremek i umieść foremki
na blasze do pieczenia na niskiej podstawie.
Po zakończeniu pieczenia odstaw na 5 minut.
200-250 g
Tylko 200 °C
15-20
Instrukcje
Ułóż zamrożone rogaliki bagietkę na papierze do pieczenia na dolnej
tacy.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
Instrukcje
Umieść mrożone ciasto na niskiej podstawie.
Po rozmrożeniu i podgrzaniu odstaw na 15-20 minut.
06 ZASADY PRZYGOTOWYWANIA POTRAW
Świeża
żywność
Świeża
żywność
Polski – 37
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 37
2014-02-14 �� 10:59:10
WSKAZÓWKI I PRZYDATNE PORADY
ROZTAPIANIE MASŁA
Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową
pokrywką. Podgrzewaj przez 30-40 sekund przy użyciu mocy 900 W, aż do roztopienia
masła.
ROZTAPIANIE CZEKOLADY
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 3-5 minut przy użyciu mocy 450 W, aż do roztopienia.
Podczas roztapiania zamieszaj raz lub dwa razy. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
ROZTAPIANIE ZESTALONEGO MIODU
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia.
Podgrzewaj przez 20-30 sekund przy użyciu mocy 300 W aż do roztopienia.
ROZTAPIANIE ŻELATYNY
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej
szklanej miseczki żaroodpornej. Roztapiaj przez 1 minutę przy użyciu mocy 300 W.
Pomieszaj po roztopieniu.
PRZYGOTOWANIE POLEWY I LUKRU NA CIASTA
Zmieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia
w szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy 900 W, aż
polewa lub lukier staną się przezroczyste. Podczas gotowania zamieszaj dwukrotnie.
GOTOWANIE DŻEMU
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej
misy żaroodpornej z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj.
Gotuj pod przykryciem przez 10-12 minut przy użyciu mocy 900 W. Podczas gotowania
kilkakrotnie zamieszaj. Przełóż zawartość bezpośrednio do niewielkich, zakręcanych
słoików na dżem. Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na 5 minut.
GOTOWANIE BUDYNIU
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta
i dokładnie wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej z
przykrywką. Gotuj pod przykryciem przez 6½-7½ minuty przy użyciu mocy 900 W.
Podczas gotowania kilkakrotnie dokładnie zamieszaj.
rozwiązywanie problemów i kody
błędów
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy
wypróbować sugerowane rozwiązania.
Jest to zjawisko normalne.
• Skraplanie się wilgoci wewnątrz kuchenki.
• Podmuchy powietrza w okolicach drzwiczek i obudowy
• Odbijanie światła wokół drzwiczek i obudowy
• Wydobywanie się pary z otworów wentylacyjnych lub w okolicach drzwiczek
Piekarnik nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku START/+30s.
• Czy drzwiczki są poprawnie zamknięte?
Jedzenie nie jest wcale gotowe.
• Czy minutnik został ustawiony poprawnie i/lub został naciśnięty przycisk
START/+30s?
• Czy drzwiczki są zamknięte?
• Czy obwód sieci elektrycznej nie został przeciążony, co spowodowało przepalenie
lub wyskoczenie bezpiecznika?
Jedzenie jest za mało lub zbyt mocno ugotowane.
• Czy dla danego typu żywności został ustawiony odpowiedni czas przygotowania?
• Czy został wybrany odpowiedni poziom mocy?
Światło nie działa.
• Ze względów bezpieczeństwa żarówki nie należy wymieniać samodzielnie. Skontaktuj
się z najbliższym autoryzowanym centrum obsługi klienta, aby zlecić wymianę
żarówki.
Działanie kuchenki zakłóca pracę radia i telewizora.
• Podczas pracy kuchenki mogą występować niewielkie zakłócenia pracy radia i
telewizora. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, kuchenkę należy
zainstalować w dużej odległości od telewizora, radia i anteny.
• Jeśli zakłócenia zostaną wykryte przez mikroprocesor kuchenki, ustawienia
wyświetlacza mogą zostać wyzerowane.
Aby rozwiązać ten problem, odłącz kabel zasilania i podłącz go ponownie. Ustaw
ponownie godzinę.
PRZYPIEKANIE PLASTERKÓW MIGDAŁÓW
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu.
Przypiekaj przez 3½-4½ minuty przy użyciu mocy 600 W; podczas przypiekania
kilkakrotnie wymieszaj. Pozostaw na 2-3 minuty w kuchence. Wyjmując, używaj rękawic
ochronnych!
Polski – 38
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 38
2014-02-14 �� 10:59:10
Wewnątrz kuchenki występuje iskrzenie i trzaski (powstaje łuk elektryczny).
• Czy zostało użyte naczynie z metalowymi zdobieniami?
• Czy w kuchence znajduje się widelec lub inny metalowy przedmiot?
• Czy folia aluminiowa znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek?
Jeśli powyższe wskazówki nie umożliwiają rozwiązania problemu, należy
skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy SAMSUNG.
Należy przygotować następujące informacje:
• model i numer seryjny znajdujące się na tylnej części urządzenia,
• szczegółowe informacje dotyczące gwarancji,
• dokładny opis problemu.
Następnie należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub działem obsługi
klientów firmy SAMSUNG.
KOD BŁĘDU
Wyświetlany jest komunikat „SE”.
• Wyczyść przyciski i sprawdź, czy na powierzchni wokół przycisków nie ma wody. Wyłącz
mikrofalówkę i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z lokalnym
Centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Wyświetlany jest komunikat „E-12”.
• Komunikat „E-12” dotyczy wystąpienia zwarcia czujnika gazu. Błąd ten może wystąpić w
przypadku ponownego użycia kuchenki w krótki odstępie czasowym od poprzedniego
użycia, gdy wewnątrz panuje jeszcze wysoka wilgotność. W takim przypadku, ponieważ
istnieje możliwość, że czujnik gazu nie jest zepsuty, wyłącz kuchenkę i spróbuj ponownie ją
ustawić. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG.
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów.
Zarówno dane techniczne, jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z
tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor
deklarujemy, że kuchenka MC28H5135** firmy Samsung spełnia podane
poniżej parametry techniczne.
Model
Źródło zasilania
230 V ~ 50 Hz AC
Pobór mocy
Moc maksymalna
Mikrofale
Grill (element grzejny)
Konwekcja (element grzejny)
2900 W
1400 W
1500 W
Maks. 2100 W
Moc wyjściowa
100 / 900 W – 6 poziomów (IEC‑705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
Obudowa
Wnętrze kuchenki
517 x 475,6 x 310 mm
358 x 327 x 235,5 mm
Objętość
28 litry
Waga
Netto
ok. 17,8 kg
Wyświetlany jest komunikat „E-24”.
Emisja hałasu
• Przed ewentualnym przegrzaniem się kuchenki mikrofalowej na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „E-24”. Jeśli pojawi się komunikat „E-24”, naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY), aby przejść do trybu inicjalizacji. Po ochłodzeniu kuchenki spróbuj ją
uruchomić. Jeśli komunikat „E-24” pojawi się ponownie, skontaktuj się z lokalnym Centrum
obsługi klienta firmy Samsung.
Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie
usunęło problemu, należy skontaktować się z Centrum obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Polski – 39
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 39
MC28H5135**
07 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PARAMETRY TECHNICZNE
Dym i nieprzyjemny zapach po rozpoczęciu pracy.
• Jest to tymczasowy stan spowodowany nagrzewaniem się nowych elementów.
Dym i zapach znikną całkowicie po 10 minutach działania. Aby szybciej pozbyć się
nieprzyjemnego zapachu, umieść w kuchence cytrynę lub sok z cytryny.
parametry techniczne
42 dBA
2014-02-14 �� 10:59:10
BOSNIA
BULGARIA
051 331 999
www.samsung.com/support
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
CROATIA
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
SERBIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04245K-00
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_PL.indd 40
2014-02-14 �� 10:59:11
MC28H5135**
Mikrohullámú sütő
Használati utasítás és főzési útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung terméket.
Ha szeretne még inkább teljes körű szolgáltatást kapni,
kérjük, regisztrálja termékét a következő oldalon:
www.samsung.com/register honlapon.
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz
segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe
helyezés következményeit, illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
Az útmutató 100 %-ban újrahasznosított papírból készult.
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 1
2014-02-14 �� 10:59:54
tartalom
biztonsági információk
Biztonsági információk......................................................................... 2
Gyorskalauz...........................................................................................11
A sütő jellemzői.....................................................................................12
Sütő.....................................................................................................12
Kezelőpanel..........................................................................................12
Tartozékok............................................................................................13
A sütő használata..................................................................................13
A mikrohullámú sütő működése............................................................13
A sütő működésének ellenőrzése..........................................................14
Az idő beállítása....................................................................................14
Főzés/Melegítés....................................................................................14
Teljesítményszintek és elkészítési idők...................................................15
Az elkészítési idő beállítása...................................................................15
A főzés leállítása...................................................................................15
Az energiatakarékos üzemmód beállítása..............................................16
A Zsírszegény sütés funkció használata................................................16
A programozott főzési funkció használata.............................................18
Az egészséges ételek funkció használata..............................................20
A kelesztés/joghurtkészítés funkció használata.....................................22
A gyorskiolvasztás funkció használata...................................................23
Az automatikus melegítés/főzés funkció használata..............................24
A pirítótányér használata.......................................................................25
Légkeverés...........................................................................................25
Grillezés................................................................................................26
A tartozékok kiválasztása......................................................................26
Mikrohullám és grill kombinációja..........................................................26
Mikrohullám és légkeverés kombinációja...............................................27
A hangjelzés kikapcsolása....................................................................27
A gyermekzár funkció használata..........................................................28
A forgótányér be- és kikapcsolása........................................................28
A mikrohullámú sütőben használható edények..................................28
Sütési útmutató.....................................................................................29
Hibaelhárítás és hibakódok..................................................................38
Hibaelhárítás.........................................................................................38
Hibakód................................................................................................39
Műszaki adatok.....................................................................................39
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
Köszönjük, hogy a SAMSUNG mikrohullámú sütőjét választotta! A
Használati útmutató fontos információkat tartalmaz a mikrohullámú sütőben
történő főzéssel kapcsolatban:
• Biztonsági előírások
• A megfelelő tartozékok és edények
• Hasznos főzési tanácsok
• Főzési tippek
JELMAGYARÁZAT
FIGYELEM
Olyan veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely kisebb
személyi sérülést vagy vagyoni kárt okozhat.
Vigyázat, tűzveszély
Vigyázat; forró felület
Vigyázat, áramütés-veszély
Vigyázat, robbanásveszély
NE kísérelje meg.
NE érintse meg.
NE szerelje szét.
Pontosan kövesse az
utasításokat.
Húzza ki a tápkábelt a fali
aljzatból.
Az áramütés elkerülése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a készülék földelve
legyen.
Segítségért forduljon a
szervizközponthoz.
Megjegyzés
Fontos
Magyar - 2
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 2
2014-02-14 �� 10:59:55
VIGYÁZAT
(Csak a mikrohullámú funkcióra
vonatkozik)
VIGYÁZAT: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos
használni, amíg szakember meg nem
javította.
VIGYÁZAT: Szakképzett szerelőkön kívül
mindenki más számára veszélyes olyan
karbantartási vagy javítási műveletet
végezni, amely a mikrohullámú energia
kisugárzása elleni védelmet biztosító burkolat
eltávolításával jár.
A készüléket kizárólag háztartási használata
tervezték.
VIGYÁZAT: Gyermekek csak akkor
használhatják a sütőt felügyelet nélkül, ha
megfelelő útmutatást kaptak, amelynek
révén a gyermek képes biztonságos módon
használni a sütőt, és tisztában van a helytelen
használat veszélyeivel.
VIGYÁZAT: A készüléket 8 év fölötti gyerekek
és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal
nem rendelkező személyek csak felügyelet
mellett vagy eligazítás után használhatják.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A készülék tisztítását és karbantartását
gyerekek nem végezhetik, kivéve ha már
elmúltak 8 évesek, és valaki felügyeli a
tevékenységüket.
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóba
csomagolt ételt melegít, ügyeljen rá, hogy a
csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
01 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE
MEG, MERT KÉSŐBB IS SZÜKSÉGE
LEHET RÁ.
Mindig tartsa be ezeket a biztonsági
előírásokat.
A sütő használata előtt feltétlenül
olvassa el, és mindig tartsa be az alábbi
utasításokat:
Magyar - 3
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 3
2014-02-14 �� 10:59:56
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok
melegítésére szolgál. Étel vagy ruha szárítása,
melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves
rongy vagy más hasonló tárgy melegítése
sérülést, robbanást vagy tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket
vagy húzza ki a vezetékét a fali aljzatból, és
tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok
elfojtása érdekében.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú
melegítésekor a kitörő erejű forrás késleltetve
jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az
edényt.
VIGYÁZAT: Az égési sérülések elkerülése
érdekében a cumisüvegek és a bébiételes
üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel, és ellenőrizze a hőmérsékletüket
fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és főtt tojás egészben nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert
akár még azután is felrobbanhat, hogy a
mikrohullámú melegítés már befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradványokat el kell távolítani.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületi
károsodáshoz vezethet, ami kedvezőtlenül
befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és
veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
A készüléket ne használja mozgó autóban,
lakókocsiban vagy hasonló járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan
személy (beleértve a gyerekeket is), aki
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem
rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és
jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért
felelős személy biztosítja számára a
felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz
használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne
játszhassanak a készülékkel.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően
képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
VIGYÁZAT: Folyadékok és élelmiszerek
nem melegíthetők lezárt edényekben, mivel
könnyen felrobbanhatnak.
A készülék nem tisztítható nagynyomású
mosóval.
Magyar - 4
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 4
2014-02-14 �� 10:59:56
VIGYÁZAT
(Csak a sütő funkcióra vonatkozik) Opcionális
VIGYÁZAT: Ha a készülék kombinált
üzemmódban működik, gyermekek csak
felnőtt felügyelete mellett használhatják a
sütőt a keletkező hő miatt.
Használat során a készülék felforrósodik.
Ezért ne érjen a sütő belsejében található
fűtőelemekhez.
VIGYÁZAT: A hozzáférhető alkatrészek a
használat során felforrósodhatnak. Ezért
kisgyermekek nem tartózkodhatnak a
készülék közelében.
Gőztisztítóval nem tisztítható.
VIGYÁZAT: Az izzócserét megelőzően - az
áramütés elkerülése érdekében - a készüléket
ki kell kapcsolni.
VIGYÁZAT: A készülék és annak
hozzáférhető részei használat közben
felforrósodnak.
Ezért ne érjen a fűtőelemekhez.
8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne
tartózkodjanak a sütő közelében.
A hozzáférhető felületek a berendezés
működése közben felforrósodhatnak.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés
működése közben felforrósodhat.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol
a 8 évesnél fiatalabb gyermekektől.
01 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy
a sütő belseje és kezelőszervei könnyen
hozzáférhetőek legyenek (a sütő a megfelelő
irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10
percig csak vizet melegítsen, és csak azután
használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag
érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa
meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a
legközelebbi szervizközponttal.
A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy
a csatlakozódugó könnyen hozzáférhető
legyen.
A mikrohullámú sütőt asztalon vagy pulton
történő használatra tervezték, ne építse be
vagy zárja a konyhaszekrénybe.
Magyar - 5
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 5
2014-02-14 �� 10:59:56
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak felügyelet mellett vagy
eligazítás után használhatják. Gyermekek
nem játszhatnak a készülékkel. A készülék
tisztítását és karbantartását gyerekek csak
felügyelettel végezhetik.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fém
kaparókat a sütő ajtóüvegének tisztításához,
mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az
üveg megrepedését eredményezheti.
A készülék nem üzemeltethető külső
időzítő vagy különálló távirányító-rendszer
segítségével.
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak
megfelelő berendezés. A 2. csoportba
tartoznak az anyagkezelés céljából a
rádiófrekvenciás energiát elektromágneses
sugárzás formájában létrehozó és/vagy
felhasználó ISM berendezések, továbbá az
EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni
használatra szánt berendezések, illetve
az olyan létesítmények számára szánt
berendezések, amelyek közvetlenül a
háztartásokat ellátó alacsonyfeszültségű
hálózatra csatlakoznak.
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ ÜZEMBE
HELYEZÉSE
A sütőt helyezze egyenes felületre, a padlótól
85 cm távolságra. A felületnek elég erősnek
kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a sütő súlyát.
20 cm
10 cm
1.A sütő üzembe helyezésekor
felette mögötte
győződjön meg arról, hogy a
sütő szellőzése érdekében a
85 cm
10 cm
oldalt
készülék mögött és a két oldal a padlótól
mellett legalább 10 cm, felette pedig 20 cm
szabad tér legyen.
2.Távolítson el minden csomagolóanyagot a
sütő belsejéből.
3.Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért. Ellenőrizze, hogy a
forgótányér akadálytalanul forog-e.
(Csak a forgótányéros modellek esetében)
4.A mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni,
hogy a csatlakozódugó könnyen
hozzáférhető legyen.
Magyar - 6
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 6
2014-02-14 �� 10:59:57
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTÍTÁSA
Mikrohullámú sütőjének alábbi részei rendszeres
tisztítást igényelnek, hogy az olaj és az ételmaradék
ne rakódhasson le rájuk:
• Belső és külső felületek
• Ajtó és ajtótömítések
• Forgótányér és görgős gyűrű
(Csak a forgótányéros modellek esetében)
MINDIG ügyeljen arra, hogy az ajtótömítések
tiszták legyenek és az ajtó megfelelően záródjon.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása
felületének károsodásához vezethet, ami
kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék
teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását
okozhatja.
1.A külső felületeket meleg, szappanos vízbe
mártott puha ronggyal tisztítsa meg. Ezután
öblítse le és törölje szárazra.
2.Szappanos vízbe mártott ronggyal távolítsa el a
kifröccsenéseket és szennyeződéseket a sütő
belső felületekről. Ezután öblítse le és törölje
szárazra.
3.A megkeményedett ételmaradványok fellazítása
és a szagok eltávolítása céljából helyezzen
a sütőbe egy csésze hígított citromlevet, és
10 percig melegítse maximális fokozaton.
4.A mosogatógépben mosható tányért mindig
mossa el, ha szükséges.
A szellőzőnyílásokba NEM kerülhet víz. NE
használjon súroló terméket vagy kémiai
oldószert. Az ajtótömítések tisztításakor külön
ügyeljen arra, hogy különféle részecskék:
•Ne gyűljenek fel
•Ne akadályozzák az ajtó rendes záródását
01 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély
megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó
szervizképviseletével vagy megfelelően képzett
szakemberrel kell kicseréltetni.
Személyes biztonsága érdekében a hálózati
kábelt megfelelően földelt, váltakozó áramú fali
aljzathoz csatlakoztassa.
Ne helyezze üzembe a mikrohullámú sütőt forró
vagy nedves környezetben, pl. hagyományos
sütők vagy fűtőtestek közelében. Tartsa be a sütő
villamos hálózati csatlakoztatására vonatkozó
előírásokat, és olyan hosszabbító kábelt használjon,
amelynek típusa megegyezik a készülék hálózati
kábelének típusával. Törölje át a készülék belsejét
és az ajtótömítést nedves ronggyal, mielőtt először
használatba venné mikrohullámú sütőjét.
Magyar - 7
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 7
2014-02-14 �� 10:59:57
A mikrohullámú sütő belső terét minden
használat után rögtön tisztítsa meg enyhe
mosogatószeres oldattal, de a sérülések
megelőzése érdekében ezt megelőzően
hagyja kihűlni a sütőt.
Amikor a felső részt tisztítja a
sütőtéren belül, érdemes 45 °-kal
lefelé fordítani a fűtőelemet, és
úgy tisztítani.
(Csak az elfordítható fűtőegységgel
rendelkező modellek esetén)
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TÁROLÁSA
ÉS JAVÍTÁSA
Néhány egyszerű óvintézkedést be kell
tartani a mikrohullámú sütő tárolásakor vagy
javíttatásakor.
A sütő nem használható, ha az ajtó vagy az
ajtótömítés sérült:
•Törött zsanér
•Megrongálódott tömítések
•Eldeformálódott vagy meggörbült készülékház
Csak mikrohullámú sütőkre szakosodott
szakember végezze a javítást
NE vegye le a sütő külső házát. Ha a
készülék hibás és javításra szorul, vagy az
állapotát illetően kétely merül fel:
•Húzza ki a csatlakozódugaszt a konnektorból
•Lépjen kapcsolatba a legközelebbi
szervizközponttal
Ha ideiglenesen el akarja csomagolni a
sütőt, akkor erre a célra válasszon száraz,
pormentes helyet.
Oka: A por és a nedvesség
megrongálhatja a sütő alkatrészeit.
Ez a mikrohullámú sütő háztartási célokra
készült.
Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje!
Kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos
Samsung ügyfélszolgálathoz, és az izzó
cseréjéhez kérje szakember segítségét.
FIGYELEM
A készüléket csak képesített szakember javíthatja és
alakíthatja át.
Ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben a
mikrohullámú funkcióval.
Saját biztonsága érdekében ne használjon
nagynyomású vízsugaras vagy gőztisztítót.
Ne használja a készüléket hőforrás vagy gyúlékony
anyagok közelében; párás, olajos vagy poros helyen;
közvetlen napsütésnek vagy víznek kitett helyen; ott, ahol
gázszivárgás fordulhat elő; illetve egyenetlen felületen.
Magyar - 8
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 8
2014-02-14 �� 10:59:58
A készüléket a helyi és országos szabályozásnak
megfelelően földelni kell.
Ne használjon sérült tápcsatlakozót, sérült tápkábelt
vagy meglazult fali aljzatot. A tápcsatlakozó vagy
a tápkábel megrongálódása esetén forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
Száraz ruhával rendszeresen távolítson el minden
idegen anyagot, például port vagy vizet, a
csatlakozóaljzatokból és a csatlakozókról.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő
belsejében vagy a sütő ajtaján.
Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal
szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a
sütő felületére.
Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóaljzathoz.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Különös
gonddal járjon el alkoholtartalmú italok vagy ételek
melegítésekor, mivel az alkoholgőz kapcsolatba
léphet a sütő forró részeivel.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket,
hogy kihúzza a tápcsatlakozót.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen
anyagot. Ha idegen anyag, például víz kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a tápcsatlakozót, és
forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
Az ajtó kinyitása vagy becsukása közben ne
tartózkodjanak gyerekek a közelben, mert az ajtó
megütheti őket vagy becsípheti az ujjukat.
01 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Ne húzza meg és nem hajlítsa meg túlzottan a
tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
VIGYÁZAT: Italok mikrohullámú melegítése során
robbanásszerű, késleltetett forrás következhet be,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. A sérülések
elkerülése érdekében MINDIG várjon legalább 20
másodpercet a sütő kikapcsolása után, hogy a
hőmérséklet kiegyenlítődhessen. Melegítés közben
szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi ELSŐSEGÉLYutasítások szerint járjon el:
• Tartsa a megégett bőrfelületet legalább
10 percig hideg vízbe.
• Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
• Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy
testápolót.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a készülékre.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak, például mosogató
vagy üvegtárgyak fölé.
A készülék tisztításához ne használjon benzolt, hígítót,
alkoholt, gőzborotvát vagy nagynyomású mosót.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és
az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Erősen csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
Ne használjon elosztót, hosszabbítókábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt
vezesse el a tárgyak között vagy a sütő háta mögé.
Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül
használat után, mert eltörhet vagy megrongálódhat.
Magyar - 9
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 9
2014-02-14 �� 11:00:01
Ne használja a mikrohullámú sütőt bő olajban
kisütött ételek készítésére, mert az olaj hőmérséklete
nem szabályozható.
Emiatt a forró olaj hirtelen kifuthat.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak
lejártával keverje meg, melegítés után pedig hagyja
őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű
forrás elkerülése érdekében.
VIGYÁZAT
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől,
nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő vagy gőz.
Csak mikrohullámú sütőben használható
konyhai eszközöket használjon; NE használjon
fémedényeket, arany vagy ezüst szegéllyel díszített
tányérokat, nyársat, villát stb.
A papír- vagy műanyag zacskók lezárására használt
drótokat távolítsa el.
Magyarázat: Elektromos kisülés vagy szikra
keletkezhet, ezáltal a sütő tönkremehet.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A mikrohullámú
sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan
kikapcsol. Azt javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár
vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a mikrohullámú
energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
A mikrohullámú sütőben ne szárítson újságpapírt
vagy ruhát.
Körültekintően járjon el, ha további elektromos
berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő aljzatokba.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen,
nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az étel.
Ne merítse a tápkábelt vagy a tápcsatlakozót vízbe,
és tartsa a tápkábelt hőtől távol.
Tojás héjastól, illetve egész főtt tojás nem
melegíthető a mikrohullámú sütőben, mert még
a mikrohullámú melegítés befejezése után is
felrobbanhat. Ne melegítsen továbbá légmentesen
zárt vagy vákuumcsomagolású üvegeket vagy
edényeket, diót héjában, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se
papírral. A konyharuha vagy a papír meggyulladhat,
amikor a forró levegő kiáramlik a sütőből. Ezenkívül a
sütő is túlmelegedhet, és automatikusan kikapcsolhat.
A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad,
amíg kellőképpen le nem hűl.
Az égési sérülések elkerülése érdekében mindig használjon
edényfogó kesztyűt, amikor kiveszi az ételt a sütőből.
A sütőt elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt
szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő üzembe
helyezése” című részt.)
ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ESETLEGES TÚLZOTT
MIKROHULLÁMÚENERGIA-KISUGÁRZÁS ELLEN
(CSAK A MIKROHULLÁMÚ FUNKCIÓRA VONATKOZIK)
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros
mikrohullámúenergia-kisugárzásnak teszi ki magát és a környezetét.
(a) Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval vagy hatástalanított biztonsági
reteszekkel, illetve úgy, hogy bármilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba
helyez.
(b) NE helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja,
hogy étel- vagy tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen
az ajtó és az ajtótömítés felületének tisztaságára. Használat után először
nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
(c) Ha megsérült a sütő, NE üzemeltesse addig, amíg meg nem javíttatta a
gyártó által felkészített szakemberrel. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja
megfelelően záródjon, és ne sérüljenek meg a következő elemek:
(1) Ajtó (meghajlás)
(2) Ajtózsanérok (törés vagy kilazulás)
(3) Ajtótömítés és tömítőfelületek
(d) A sütőt csak a gyártó által felkészített, szakképzett mikrohullámúkészülékszerelő javíthatja vagy helyezheti üzembe.
Magyar - 10
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 10
2014-02-14 �� 11:00:03
gyorskalauz
Főzés
1. Helyezze az ételt a sütőbe. Nyomja meg a START/+30s
gombot.
Eredmény:Ha az étel elkészült, a sütő négyszer hangjelzést
ad, a kijelzőn pedig négyszer felvillan az „End
(Vége)” felirat. Ezt követően a sütő percenként
egy hangjelzést ad.
Ha az elkészítési időt 30 másodperccel növelni kívánja:
Nyomja meg a Start/+30s gombot annyiszor, ahányszor
30 másodperccel növelni szeretné az elkészítési időt.
02 GYORSKALAUZ
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a
felhasználó hibájából van szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a
következő esetekre vonatkozik:
(a) Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
(b) Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
• A készüléket csak a használati útmutatóban leírt módon, rendeltetésének
megfelelően használja. Az útmutatóban szereplő figyelmeztetések és fontos
biztonsági előírások nem tesznek említést minden esetlegesen előforduló
helyzetről. A készülék üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a
felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen, elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
• Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az Ön
mikrohullámú sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban
leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem minden figyelmeztetés vonatkozik
Önre. Kérdéseivel forduljon a legközelebbi szervizközponthoz, vagy további
tájékoztatásért látogasson el a www.samsung.com honlapra.
• Ez a mikrohullámú sütő ételek melegítésére szolgál. Háztartási célokra
készült. Ne melegítsen benne textíliát vagy magvakkal töltött párnát, mert
az égési sérüléseket vagy tüzet okozhat. A gyártó nem felelős a készülék
helytelen vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.
• A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához vezethet,
ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék teljesítményét, és veszélyes
helyzet kialakulását okozhatja.
A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be a
kívánt időt.
A TERMÉK HULLADÉKBA HELYEZÉSÉNEK
MÓDSZERE (WEEE - ELEKTROMOS ÉS
ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan
hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb
közületi hulladékkal együtt kezelni.
Magyar - 11
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 11
2014-02-14 �� 11:00:03
a sütő jellemzői
KEZELŐPANEL
SÜTŐ
1
2
6
4
3
7
8
5
9
10
11
1. AJTÓFOGANTYÚ
7. FORGÓTÁNYÉR
2. AJTÓ
8.ÖSSZEKÖTŐELEM
3.SZELLŐZŐNYÍLÁSOK
9. GÖRGŐS GYŰRŰ
4. FŰTŐELEM
10.A BIZTONSÁGI RETESZ NYÍLÁSAI
5.VILÁGÍTÁS
11.KEZELŐPANEL
6. AZ AJTÓZÁR KALLANTYÚI
1.
2.
3.
4.
ZSÍRSZEGÉNY SÜTÉS GOMB
PROGRAMOZOTT FŐZÉS GOMB
EGÉSZSÉGES ÉTELEK GOMB
KELESZTÉS/JOGHURTKÉSZÍTÉS
GOMB
5. GYORSKIOLVASZTÁS GOMB
6. AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS/FŐZÉS
GOMB
7. LÉGKEVERÉS GOMB
8. GRILL GOMB
9. MIKROHULLÁM GOMB
10.KOMBINÁLT GOMB
11.FORGÓTÁNYÉR BE/KI GOMB
12.FUNKCIÓVÁLASZTÓ FORGÓ GOMB
13.GYERMEKZÁR GOMB
14.STOP/ENERGIATAKARÉKOS GOMB
15.START/+30s GOMB
Magyar - 12
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 12
2014-02-14 �� 11:00:04
a sütő használata
A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ MŰKÖDÉSE
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen
alkalmazható tartozékot kap.
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett energia
hatására az étel forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
• Kiolvasztás
• Melegítés
• Sütés, főzés
1. Görgős gyűrű, amelyet a sütő közepére kell helyezni.
Rendeltetés: A görgős gyűrű tartja a forgótányért.
2.Forgótányér, amelyet a görgős gyűrűre kell helyezni úgy,
hogy közepe az összekötőelemre illeszkedjen.
Rendeltetés: A forgótányér tölti be a fő főzőfelület
szerepét; mosogatáshoz könnyen
kivehető.

Főzési elv.
3. Magas és alacsony állvány: helyezze őket a
forgótányérra.
Rendeltetés: A fémállványok segítségével egyidejűleg
két ételt készíthet a sütőben. Egy kisebb
adagot a forgótányérra tehet, egy másikat
pedig az állványra. A fémállványok
használhatók grillezéshez,
légkeveréses és kombinált sütéshez.
4.Pirítótányér, lásd 25. oldal.
Rendeltetés: A pirítótányér segítségével mikrohullámú
vagy grillezéssel kombinált üzemmódban
szebben megpiríthatja az ételeket.
Ropogósra sütheti a tésztaféléket és a
pizzákat.
1. A magnetron által termelt mikrohullámok visszatükröződnek
a belső térben, és a forgótányéron forgó ételben
egyenletesen oszlanak el. Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak az ételbe.
Ezután a hőnek az étel belsejében történő eloszlásával
folytatódik a főzés.
03 A SÜTŐ JELLEMZŐI
TARTOZÉKOK
3. A főzési idők a használt edény és az étel tulajdonságai
szerint változnak:
• Mennyiség és sűrűség
• Víztartalom
• Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy nem)
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből való kivétele
után is folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a jelen kézikönyvben előírt
pihentetési időket, hogy biztosítsa:
• Hogy az étel középen is egyenletes átsüljön/megfőjön.
• Hogy az étel mindenhol egyforma hőmérsékletű legyen.
Magyar - 13
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 13
2014-02-14 �� 11:00:04
A SÜTŐ MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően működik-e. Ha
kétségei vannak, tekintse meg a „Hibaelhárítás” című részt a 38-39. oldalon.
5. Nyomja meg a funkcióválasztó forgógombot.
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak a sütőben kell
lennie. A maximálistól (100 % – 900 W) eltérő teljesítményszint alkalmazásakor a víz
hosszabb idő alatt forr fel.
Az ajtó jobb oldalán található fogantyút meghúzva nyissa ki az ajtót.
Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Csukja be az ajtót.
6. A perc beállításához forgassa el a funkcióválasztó
forgógombot.
Nyomja meg a START/+30s gombot, és a START/+30s gomb
ismételt megnyomásával állítsa be az időt 4 vagy 5 percre.
Eredmény:A sütő 4 vagy 5 percig melegíti a vizet.
Ennyi idő alatt a víznek fel kell forrnia.
7. Ha a megfelelő időkijelzést látja, az óra elindításához nyomja
meg a funkcióválasztó forgógombot.
Eredmény:Ha a mikrohullámú sütő nincs használatban, a
kijelzőn a pontos idő látható.
AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA
FŐZÉS/MELEGÍTÉS
Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a „88 88”, majd a
„12:00” felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 24 vagy 12 órás formátumban. Az órát
a következő alkalmakkor kell beállítani:
• A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
• Áramszünetet követően
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
Ne kapcsolja be üresen a mikrohullámú sütőt.
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Nyomja meg a funkcióválasztó forgógombot.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
Eredmény:A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
(mikrohullám üzemmód)
2. Forgassa el a funkcióválasztó forgógombot, amíg
megjelenik a megfelelő teljesítményszint.
Ezután a funkcióválasztó forgógomb megnyomásával
állítsa be a teljesítményszintet.
• Ha 5 másodpercen belül nem állítja be a
teljesítményszintet, a készülék automatikusan átvált az
elkészítési idő beállítására.
2. A funkcióválasztó forgógombot forgatva állítsa be az
időkijelzés típusát. (12 vagy 24 órás)
3. A beállításhoz véglegesítéséhez nyomja meg a
funkcióválasztó forgógombot.
3. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be az
elkészítési időt.
Eredmény:A kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.
4. Az óra beállításához forgassa el a funkcióválasztó
forgógombot.
Magyar - 14
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 14
2014-02-14 �� 11:00:05
AZ ELKÉSZÍTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a START/+30s gombot annyiszor, ahányszor
30 másodpercből áll a beállítani kívánt idő.
• Az ajtót kinyitva bármikor ellenőrzi, hogyan halad a főzés
• A hátralévő főzési időt növelése
Az étel elkészítési idejének növeléséhez nyomja meg a
START/+30s gombot. A gomb minden megnyomása
30 másodperccel növeli az időt.
• Például: Ha három perccel szeretné növelni az elkészítési
időt, hatszor nyomja meg a START/+30s gombot.
TELJESÍTMÉNYSZINTEK ÉS ELKÉSZÍTÉSI IDŐK
A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be a
kívánt elkészítési időt.
• Az elkészítési idő növeléséhez jobbra, az idő
csökkentéséhez pedig balra forgassa el a gombot.
A teljesítményszint funkció lehetővé teszi, hogy az eloszlandó energia mennyiségét, tehát
az étel elkészítésének vagy felmelegítésének idejét az étel típusához és mennyiségéhez
igazítsa.
Hat teljesítményszint közül választhat.
Teljesítményszint
MAGAS
KÖZEPESEN MAGAS
KÖZEPES
KÖZEPESEN ALACSONY
KIOLVASZTÁS
ALACSONY
Százalékarány
Teljesítmény
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
A FŐZÉS LEÁLLÍTÁSA
A főzést bármikor leállíthatja, hogy az ételt:
• Ellenőrizhesse
• Átfordíthassa vagy megkeverhesse
• Állni hagyja
A főzés leállításához...
Művelet
Ideiglenesen
Ideiglenesen: Nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg egyszer
a STOP/ECO (STOP/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény:A főzés leáll.
A főzés folytatásához csukja be ismét az ajtót, és nyomja
meg a START/+30s gombot.
Teljesen: Egyszer nyomja meg a STOP/ECO
(STOP/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény:A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja, nyomja meg még
egyszer a STOP/ECO (STOP/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot.
A kézikönyvben és a receptekben megadott főzési idők a jelzett specifikus
teljesítményszinteknek felelnek meg.
Ha az Ön választása...
Akkor a főzési idő...
Magasabb teljesítményszint
Alacsonyabb teljesítményszint
Csökkentse
Növelje
04 A SÜTŐ HASZNÁLATA
4. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:A sütő világítása bekapcsol, és a forgótányér
forogni kezd. A főzés megkezdődik, majd
amikor befejeződött:
• A sütő hangjelzést ad, és négyszer felvillan
az „End (Vége)” felirat.
Ezt követően a sütő percenként egy
hangjelzést ad.
Teljesen
Magyar - 15
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 15
2014-02-14 �� 11:00:05
AZ ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal.
3. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
elkészíteni kívánt étel típusát.
A következő oldalon található táblázat további tájékoztatást
ad a különböző előre beprogramozott beállításokról.
Ezt követően az étel típusának kiválasztásához nyomja meg
a funkcióválasztó forgógombot.
• Nyomja meg a STOP/ECO (STOP/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot.
Eredmény:Kikapcsol a kijelző.
• Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyissa ki az
ajtót, vagy nyomja meg a STOP/ECO
(STOP/ENERGIATAKARÉKOS) gombot. Ekkor a kijelzőn
megjelenik a pontos idő. A sütő használatra kész.
4. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával válassza ki
az adag méretét.
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés
közben átmenetileg leállítja a berendezést, a rendszer 25 perc elteltével törli a
funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
A ZSÍRSZEGÉNY SÜTÉS FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A Zsírszegény sütés funkció előre beprogramozott elkészítési idők használatát teszi
lehetővé.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
A sütés típusát a Zsírszegény sütés gomb megnyomásával állíthatja be.
5. Nyomja meg a START/+30s gombot.
A következő táblázat a 12 automatikus Zsírszegény sütés programot ismerteti.
A táblázat tartalmazza a mennyiségeket és a vonatkozó javaslatokat.
Kevesebb zsiradék használatával készíthet ízletes ételeket, mintha olajsütőben sütne.
A programok a légkeverés, a felső fűtés és a mikrohullámú energia kombinációját
alkalmazzák.
Először is helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt használjon. Ideálisak
az üveg- vagy kerámiaedények, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok
egyenletesen átjárják az ételt. MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő
edényeket, mivel ezek nagyon felforrósodnak.
1. Nyomja meg a Slim Fry (Zsírszegény sütés) gombot.
2. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
étel típusát, majd nyomja meg a funkcióválasztó
forgógombot.
1) Burgonya/zöldség
2) Tenger gyümölcsei
3) Csirke
Magyar - 16
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 16
2014-02-14 �� 11:00:06
1. Burgonya/zöldség
Kód/Étel
2. Tenger gyümölcsei
Adag
300-350 g
450-500 g
1-2
Fagyasztott
burgonyakrokett
1-3
Saját készítésű
sült burgonya
200-250 g
300-350 g
300-350 g
450-500 g
1-4
Burgonyacikkek
200-250 g
300-350 g
400-450 g
1-5
Fagyasztott
hagymakarikák
100-150 g
200-250 g
1-6
Szeletelt cukkíni
100-150 g
200-250 g
Tudnivalók
Kód/Étel
Ossza el egyenletesen a fagyasztott burgonyát a
pirítótányéron. A tányért tegye az alacsony állványra.
A hangjelzés után fordítsa meg. A folytatáshoz nyomja meg
az indítás gombot. (Ha nem fordítja meg, a sütő folytatja a
programot.)
1-2 percig hagyja állni.
Ossza el egyenletesen a fagyasztott burgonyakroketteket a
pirítótányéron. A tányért tegye az alacsony állványra.
1-2 percig hagyja állni.
Mossa meg a nem vagy közepesen szétfövő burgonyákat.
Hámozza meg a burgonyát, és vágja 10×10 mm-es kockákra.
Áztassa be hideg vízbe (30 percre). Törlőkendővel itassa fel
róluk a nedvességet, majd dörzsölje be 5 g olívaolajjal. Ossza
el egyenletesen a burgonyaszeleteket a pirítótányéron.
A tányért tegye az alacsony állványra. A hangjelzés után
fordítsa meg. A folytatáshoz nyomja meg az indítás gombot.
(Ha nem fordítja meg, a sütő folytatja a programot.)
1-2 percig hagyja állni.
Mossa meg a közepes méretű burgonyákat, és negyedelje
el őket. Dörzsölje be olívaolajjal és fűszerekkel. A darabokat
a vágott felükkel lefelé helyezze a pirítótányérra. Helyezze a
tányért a magas állványra. 1-3 percig hagyja állni.
Egyenletesen oszlassa el a fagyasztott, bepanírozott
hagymakarikákat vagy a fagyasztott, bepanírozott
tintahalkarikákat a pirítótányéron. A tányért tegye az alacsony
állványra. 1-2 percig hagyja állni.
Mossa meg és szeletelje fel a cukkinit. Dörzsölje be 5 g
olívaolajjal és fűszerekkel. Egyenletesen helyezze a szeleteket
a pirítótányérra, és helyezze a tányért a magas állványra.
A hangjelzés után fordítsa meg. A folytatáshoz nyomja meg
az indítás gombot. (Ha nem fordítja meg, a sütő folytatja a
programot.)
1-2 percig hagyja állni.
Adag
Tudnivalók
2-1
Fagyasztott
garnéla
2-2
Halszeletek
200-250 g
300-350 g
Ossza el egyenletesen a bepanírozott, fagyasztott garnélát
a pirítótányéron. A tányért tegye az alacsony állványra.
1-2 percig hagyja állni.
200-250 g
300-350 g
2-3
Fagyasztott
tintahal
100-150 g
200-250 g
Ossza el egyenletesen a bepanírozott halszeleteket a
pirítótányéron. A tányért tegye az alacsony állványra.
1-2 percig hagyja állni.
Ossza el egyenletesen a bepanírozott tintahalkarikákat
a pirítótányéron. A tányért tegye az alacsony állványra.
1-2 percig hagyja állni.
3. Csirke
Kód/Étel
Adag
3-1
Mélyhűtött
csirkefalatok
200-250 g
300-350 g
3-2
Csirkecomb
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3-3
Csirkeszárnyak
200-250 g
300-350 g
Tudnivalók
04 A SÜTŐ HASZNÁLATA
1-1
Fagyasztott,
sütőben
elkészíthető
burgonya
Ossza el egyenletesen a fagyasztott csirkefalatokat a
pirítótányéron. A tányért tegye az alacsony állványra.
A hangjelzés után fordítsa meg. A folytatáshoz nyomja meg
az indítás gombot. (Ha nem fordítja meg, a sütő folytatja a
programot.)
1-2 percig hagyja állni.
Mérje meg a combokat, majd dörzsölje be őket olajjal és
fűszerekkel. Egyenletes ossza el őket a magas állványon.
A hangjelzés után fordítsa meg. Ekkor a sütő leáll.
A folytatáshoz nyomja meg az indítás gombot.
1-3 percig hagyja állni.
Mérje meg a csirkeszárnyakat, majd dörzsölje be őket olajjal
és fűszerekkel. Egyenletes ossza el őket a magas állványon.
A hangjelzés után fordítsa meg. Ekkor a sütő leáll.
A folytatáshoz nyomja meg az indítás gombot.
1-2 percig hagyja állni.
Magyar - 17
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 17
2014-02-14 �� 11:00:06
A PROGRAMOZOTT FŐZÉSI FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A 8 programozott főzési program előre beállított elkészítési idővel rendelkezik.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
A kívánt programozott főzési üzemmódot a funkcióválasztó forgógombbal állíthatja be.
Először is helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
Kód/Étel
Adag
Tudnivalók
1
Italok
150-250 g
2
Brokkolirózsák
200-500 g
3
Szeletelt
sárgarépa
200-500 g
4
Karfiolrózsák
200-500 g
Öntse a (szobahőmérsékletű) folyadékot kerámia
csészébe vagy bögrébe. Fedő nélkül melegítse.
Helyezze a forgótányér közepére. Melegítés után hagyja
állni a sütőben. A várakozási idő előtt és után keverje
meg az italokat. A csészét óvatosan vegye ki (lásd a
folyadékokra vonatkozó biztonsági utasításokat).
1-2 percig hagyja állni.
Mossa le és tisztítsa le a zöldségeket, pl. a brokkolit,
és szedje szét azokat rózsákra. Egyenletesen oszlassa
el a darabokat egy fedeles üvegtálban. Adjon hozzá
30-45 ml (2-3 ek.) vizet. Helyezze a tálat a forgótányér
közepére. Lefedve főzze. Elkészítés után keverje meg.
Ez a program brokkoli, szeletelt cukkini, padlizsán,
sütőtök vagy paprika elkészítésére alkalmas.
1-2 percig hagyja állni.
Mossa le és tisztítsa le a friss zöldségeket, pl.
sárgarépát, és vágja azokat egyforma, kerek szeletekre.
Tegye a zöldséget fedeles üvegtálba. Adjon hozzá
30-45 ml (2-3 ek.) vizet. Helyezze a tálat a forgótányér
közepére. Lefedve főzze. Elkészítés után keverje meg.
Ez a program szeletelt sárgarépa, karfiolrózsák vagy
karalábé elkészítésére alkalmas.
1-2 percig hagyja állni.
Mossa meg és tisztítsa meg a zöldségeket, pl. a karfiolt,
és szedje rózsáira. Egyenletesen oszlassa el a darabokat
egy fedeles üvegtálban. Adjon hozzá 30-45 ml (2-3 ek.)
vizet. Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. Ez a program
brokkoli, szeletelt cukkini, padlizsán, sütőtök vagy
paprika elkészítésére alkalmas.
1-2 percig hagyja állni.
Csak mikrohullámú sütőben is használható edényeket használjon.
1. Nyomja meg a Sensor (Programozott főzés) gombot.
2. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
elkészíteni kívánt étel típusát. A következő oldalon olvasható
táblázat további tájékoztatást ad a különböző előre
beprogramozott beállításokról. Ekkor a funkcióválasztó
forgatógomb megnyomásával állítsa be az étel típusát.
3. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:A főzés megkezdődik. Amikor befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Ha a belső hőmérséklet 60 °C-nál magasabb, a hűtőventilátor 3 percre bekapcsol.
A programozott főzés gombbot átmenetileg nem használhatja, amíg a készülék
nem hűl le az érzékelő biztonsági módjának megfelelő hőmérsékletre.
Az alábbi táblázatban a 8 programozott főzési program látható. A táblázat tartalmazza
az ételtípusonként ajánlott mennyiséget és a vonatkozó javaslatokat. A program elején a
kijelzőn a program hossza látható. Ezt követően a készülék automatikusan kiszámítja az
elkészítési időt és a teljesítményszintet, majd megjelenik a hátralévő elkészítési idő.
Az elkészítést egy érzékelőrendszer vezérli, így Önnek nem kell számolgatnia.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Magyar - 18
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 18
2014-02-14 �� 11:00:06
A programozott főzéshez használható edények és fedők
Kód/Étel
Adag
200-800 g
6
Tésztafőzés
100-300 g
7
Mini ravioli
200-400 g
8
Darabolt csirke
200-500 g
Mossa és tisztítsa meg a burgonyát (200 grammos
darabok). Kenje meg olívaolajjal, és szurkálja meg a
héját. Helyezze el körben a pirítótányéron.
2-3 percig hagyja állni.
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel. Adjon
hozzá 4-szeres mennyiségű forrásban lévő vizet, egy
csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedő nélkül főzze.
A pihentetési idő elején keverje meg, utána alaposan
csöpögtesse le.
1-3 percig hagyja állni.
Szedje ki a mini raviolit mély kerámiatálba. Helyezze
a tányért a forgótányér közepére. Fedje le műanyag
fedővel. 2-3 percig hagyja állni.
A mélyhűtött csirkedarabokat kenje meg olajjal és
fűszerekkel. Bőrös oldallal lefelé helyezze a magas
állványra. Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
A folytatáshoz nyomja meg az indítógombot.
2-3 percig hagyja állni.
Az automatikus programozott főzéssel kapcsolatos
figyelmeztetések
Az érzékelőnek köszönhetően az ételek automatikus elkészíthetők, mivel az érzékelő
érzékeli a főzés közben keletkezett gázok mennyiségét.
• Főzés közben sokféle gáz felszabadul.
Az érzékelő az ételből felszabaduló gázok alapján folyamatosan ellenőrzi és beállítja
az elkészítési időt és teljesítményszintet.
• Ha programozott főzés közben fedővel vagy műanyag fóliával lefedi az edényt, az
érzékelő azután érzékeli a felszabadult gázokat, miután az edény megtelik gőzzel.
• Nem sokkal a főzés vége előtt megjelenik a hátralévő elkészítési idő, és elindul
a visszaszámlálás. Ilyenkor érdemes megfordítani vagy megkeverni az ételt az
egyenletes eredmény érdekében, ha szükséges.
• A programozott főzés előtt az ételt ízlés szerint fűszerezheti vagy leöntheti szósszal.
De vigyázat! A só és a cukor foltokban ráéghet az ételre, így ezeket a hozzávalókat
csak főzés után adja hozzá.
• A jó főzési eredmény elérése érdekében ennél a funkciónál tartsa be a táblázatokban
található, megfelelő edényekre és fedőkre vonatkozó utasításokat.
• Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon, és a hozzájuk tartozó
fedővel vagy műanyag fóliával fedje le őket. Műanyag fólia használata esetén hajtsa
vissza az egyik sarkot, hogy a gőz megfelelően kiáramolhasson az edényből.
• A használt edényt mindig annak saját fedelével takarja le. Ha az edénynek nincs
fedele, használjon műanyag fóliát.
• Legalább félig töltse meg az edényt.
• A keverést vagy forgatást igénylő ételeket a programozott főzési ciklus vége felé
kell megkeverni vagy megfordítani, miután a hátralévő elkészítési idő megjelenik a
kijelzőn.
Fontos
• A sütő elhelyezése és az áramellátás csatlakoztatása után ne húzza ki a tápkábelt.
A gázérzékelő stabilizációjához időre van szükség a megfelelő működés érdekében.
• Nem tanácsos a programozott főzési funkció folyamatos használata, ezért ne
használja közvetlenül egymás után többféle étel elkészítéséhez.
• A sütőt jól szellőző helyen helyezze el, mert az érzékelő csak megfelelő hűtés és
szellőzés mellett működik pontosan.
• A gyenge eredmény elkerülése érdekében ne használja a programozott főzést, ha a
helyiségben túl hideg vagy túl meleg van.
• A sütő tisztításához ne használjon illékony tisztítószereket. Az ilyen tisztítószerekből
felszabaduló gázok befolyásolhatják az érzékelő működését.
• Ne tegye a sütőt nedvességet vagy gázt kibocsátó készülékek közelébe, mivel ezek
befolyásolhatják az érzékelő működését.
• A sütő belsejét mindig tartsa tisztán. Nedves törlőkendővel törölje le a keretet.
A sütőt kizárólag háztartási használatra tervezték.
04 A SÜTŐ HASZNÁLATA
5
Héjában sült
burgonya
Tudnivalók
Magyar - 19
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 19
2014-02-14 �� 11:00:07
AZ EGÉSZSÉGES ÉTELEK FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Az Egészséges ételek funkció 15 előre programozott elkészítési idő használatát teszi
lehetővé.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
Az adag méretét a funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állíthatja be.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
Az alábbi táblázat a 15 Egészséges ételek programhoz tartozó mennyiségeket és a
vonatkozó utasításokat tartalmazza. A programok Gabonafélék/tészta (1), zöldségek (2)
és szárnyasok/hal (3) elkészítéséhez nyújtanak segítséget.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
1. Gabonafélék/tészta
Kód/Étel
Adag
1. Nyomja meg a Healthy Cooking (Egészséges ételek)
gombot.
1-1
Barna rizs
150-200 g
200-250 g
2. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
étel típusát, majd nyomja meg a funkcióválasztó
forgógombot.
1) Gabonafélék/tészta
2) Zöldség
3) Szárnyas/hal
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
1-3
Makaróni
100-150 g
200-250 g
3. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
elkészíteni kívánt étel típusát. A következő oldalon olvasható
táblázat további tájékoztatást ad a különböző előre
beprogramozott beállításokról. Ekkor a funkcióválasztó
forgatógomb megnyomásával állítsa be az étel típusát.
Tudnivalók
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszeres mennyiségű hideg vizet.
Lefedve főzze.
A pihentetési idő elején keverje meg, sózza és
fűszerezze. 5-10 percig hagyja állni.
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszeres mennyiségű hideg vizet.
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
sózza és fűszerezze. 1-3 percig hagyja állni.
Használjon nagyméretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá 4-szeres mennyiségű forrásban lévő
vizet, egy csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedő
nélkül főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
utána pedig alaposan szűrje le. 1-3 percig hagyja
állni.
4. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával válassza ki
az adag méretét.
5. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:A készülék az ételt a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás szerint készíti el.
• Ha az étel elkészült, a sütő négyszer
hangjelzést ad, a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End (Vége)” felirat. Ezt követően
a sütő percenként egy hangjelzést ad.
Magyar - 20
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 20
2014-02-14 �� 11:00:07
2. Zöldségek
Kód/Étel
2-1
Zöldbab
Adag
Tudnivalók
200-250 g
300-350 g
Mossa és tisztítsa meg a zöldbabot. Egyenletesen
oszlassa el a darabokat egy fedeles üvegtálban.
200-250 g-hoz adjon 30 ml (2 evőkanál) vizet,
300-450 g-hoz pedig 45 ml-t (3 evőkanálnyit).
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig hagyja
állni.
Mossa és tisztítsa meg a spenótot. Tegye fedeles
üvegtálba. Ne adjon hozzá vizet. Helyezze a tálat a
forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés után
keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
Mossa meg a meghámozott burgonyát, vágja félbe,
tegye üvegtálba és fedővel takarja le. Adjon hozzá
15-30 ml vizet (1-2 evőkanálnyi). Elkészítés után
keverje meg. Nagyobb mennyiség főzésekor közben
is keverje meg egyszer. 3-5 percig hagyja állni.
A friss rakott burgonyát helyezze tűzálló üvegtálba. Az
edényt helyezze az alacsony állványra.
2-3 percig hagyja állni.
100-150 g
200-250 g
2-3
Hámozott
burgonya
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2-4
Rakott
burgonya
2-5
Grillezett
padlizsán
400-450 g
800-850 g
2-6
Grillezett
paradicsom
400-450 g
600-650 g
100-150 g
200-250 g
Kód/Étel
Mossa meg és szeletelje fel a padlizsánt. Kenje
meg olajjal és fűszerekkel. Egyenletesen ossza el
a szeleteket a magas állványon. A hangjelzés után
fordítsa meg. A folytatáshoz nyomja mega Start
gombot (ha nem fordítja meg, a sütő folytatja a
programot). 1-2 percig hagyja állni.
Mossa és tisztítsa meg a paradicsomot. Vágja
félbe, és tegye mikrohullámú sütőben használható
edénybe. A tetejét szórja meg reszelt sajttal. Helyezze
az edényt a magas állványra. 1-2 percig hagyja állni.
Adag
Tudnivalók
3-1
Csirkemell
300-350 g
400-450 g
3-2
Pulykamell
300-350 g
400-450 g
3-3
Grillezett
csirkemell
3-4
Grillezett
halfilé
3-5
Grillezett
lazacszeletek
3-6
Sült hal
300-350 g
400-450 g
Mossa meg a csirkemellet, és helyezze kerámiatálra.
Fedje le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával és szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
Mossa meg a pulykamellet, és tegye mély,
hőálló üvegtálba. Fedje le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával és szurkálja meg a
fóliát. Helyezze az edényt a forgótányérra. 2 percig
hagyja állni.
Mossa meg a csirkemellet, pácolja be, és tegye
a magas állványra. Fordítsa meg, amikor a sütő
hangjelzést ad. 2 percig hagyja állni.
200-300 g
400-500 g
Egyenletesen helyezze el a halfiléket a magas
állványon. Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést
ad. 1-2 percig hagyja állni.
200-250 g
300-350 g
Egyenletesen helyezze el a halszeleteket a magas
rácson. Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
2 percig hagyja állni.
200-300 g
400-500 g
Dörzsölje be a hal (pl. pisztráng) bőrét olajjal és
fűszerezze be. A halakat egymás mellé, egymáshoz
képest fordítva fektesse a magas állványra. Fordítsa
meg, amikor a sütő hangjelzést ad. 3 percig hagyja
állni.
04 A SÜTŐ HASZNÁLATA
2-2
Spenót
3. Szárnyas/Hal
Magyar - 21
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 21
2014-02-14 �� 11:00:07
A KELESZTÉS/JOGHURTKÉSZÍTÉS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
Az 5 kelesztés/joghurtkészítési program előre beállított elkészítési idővel rendelkezik.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
Egyszerűen állítsa be a élesztő felfuttatása/joghurt programot a funkcióválasztó
forgógombbal, majd nyomja meg a kelesztés/joghurtkészítés gombot.
Először is helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Dough Proof/Yogurt (Kelesztés/
Joghurtkészítés) gombot.
2. Válassza ki a kelesztés vagy a joghurtkészítés típusát, és
nyomja meg a funkcióválasztó forgógombot.
1) Kelesztés
2) Joghurtkészítés
3. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
elkészíteni kívánt étel típusát. A funkcióválasztó
forgógombbal válassza ki a megfelelő számot.
A következő oldalon található táblázat további tájékoztatást
ad a különböző előre beprogramozott beállításokról. Ekkor a
funkcióválasztó forgatógomb megnyomásával állítsa be
az étel típusát.
A következő táblázat azt mutatja be, hogyan használja az automatikus programokat
élesztős tészták kelesztésére vagy joghurtkészítésre.
1. Kelesztés
Kód/Étel
Adag
1-1
Pizzatészta
300-500 g
1-2
Süteménytészta
500-800 g
1-3
Kenyértészta
600-900 g
Tudnivalók
Tegye az élesztőt egy megfelelő méretű edénybe,
és helyezze az alacsony állványra. Takarja le
alufóliával.
Tegye az élesztőt egy megfelelő méretű edénybe,
és helyezze az alacsony állványra. Takarja le
alufóliával.
Tegye az élesztőt egy megfelelő méretű edénybe,
és helyezze az alacsony állványra. Takarja le
alufóliával.
2. Házi készítésű joghurt
Kód/Étel
Adag
Tudnivalók
2-1
Kis csészék
500 g
2-2
Nagy tál
500 g
Egyenletesen osszon el 150 g natúr joghurtot
5 darab kerámia csészébe vagy kisméretű
(30 grammos) befőttesüvegbe. Minden csészébe
öntsön 100 ml tejet. Tartós tejet használjon
(szobahőmérsékletű, 3,5 %-os) Fedje le a
csészéket háztartási fóliával, majd helyezze őket
körben a forgótányérra. Ha kész, tegye 6 órára a
hűtőszekrénybe.
Javasoljuk, hogy első alkalommal szárított
joghurterjesztő baktériumot használjon.
Keverjen össze 150 g joghurtot 500 ml
(szobahőmérsékletű, 3,5 %-os) tartós tejjel. Öntse
egy nagyméretű üvegtálba. Takarja le háztartási
fóliával, és helyezze a forgótányérra. Ha kész, tegye
6 órára a hűtőszekrénybe.
Javasoljuk, hogy első alkalommal szárított
joghurterjesztő baktériumot használjon.
4. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Joghurtkészítés közben a forgótányér nem forog.
Magyar - 22
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 22
2014-02-14 �� 11:00:07
A GYORSKIOLVASZTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A gyorskiolvasztás funkció hús, baromfi, hal, kenyér és sütemény kiolvasztását teszi
lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus. Mindössze a
programot és a súlyt kell kiválasztania.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
Kód/Étel
1
Hús
1. Nyomja meg a Power Defrost (Gyorskiolvasztás)
gombot.
2. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
elkészíteni kívánt étel típusát. A következő oldalon olvasható
táblázat további tájékoztatást ad a különböző előre
beprogramozott beállításokról. Ekkor a funkcióválasztó
forgatógomb megnyomásával állítsa be az étel típusát.
2
Baromfi
3. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával válassza ki
az adag méretét.
3
Hal
4. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kiolvasztás.
• A kiolvasztás közben a sütő jelez, ha meg
kell fordítani az ételt.
4
Kenyér/
Sütemény
5. A kiolvasztás leállításához nyomja meg újra a START/+30s
gombot.
Eredmény:Ha az étel elkészült, a sütő négyszer hangjelzést
ad, a kijelzőn pedig négyszer felvillan az „End
(Vége)” felirat. Ezt követően a sütő percenként
egy hangjelzést ad.
5
Gyümölcs
Adag
Tudnivalók
200-1500 g A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át a húst, amikor
a sütő hangjelzést ad. A program marha-, bárány-,
sertéshúshoz, sült marhaszelethez, apróhúshoz és darált
húshoz alkalmas. 20-90 percig hagyja állni.
200-1500 g Takarja le a baromfi lábának és szárnyának végeit
alufóliával. Fordítsa át a baromfit, amikor a sütő
hangjelzést ad. Ez a program egész csirke és a csirke
részeinek melegítéséhez egyaránt használható.
20-90 percig hagyja állni.
200-1500 g Takarja le az egész hal farkát alufóliával. Fordítsa át a
halat, amikor a sütő hangjelzést ad. Ezt a programot
egész halhoz és szeletelt halhoz is használhatja.
20-80 percig hagyja állni.
125-1000 g Tegye a kenyeret fektetve sütőpapírra, és a sütő
megfelelő hangjelzésére fordítsa át. Helyezze a süteményt
egy kerámia tányérra, majd – ha lehet – fordítsa át,
amikor a sütő jelez. (A sütő tovább működik, majd leáll,
amikor kinyitja az ajtót.)
Ez a program alkalmas mindenféle szelelt kenyér vagy
egész cipó, valamint zsemlék és péksütemények
kiolvasztására. A zsemléket körben helyezze el. Ez a
program alkalmas mindenféle kelt tészta, aprósütemény,
túrótorta és leveles tészta kiolvasztásához. Nem alkalmas
azonban vajas tészta, pite, gyümölcsös és krémes
sütemények, valamint csokoládéval bevont sütemények
kiolvasztásához. Hagyja állni 10-60 percig.
100-600 g A gyümölcsöt ossza el egyenletesen egy lapos
üvegtálban. A program mindenféle gyümölcshöz
megfelelő. 5-20 percig hagyja állni.
04 A SÜTŐ HASZNÁLATA
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére. Csukja
be az ajtót.
Az alábbi táblázat a különböző gyorskiolvasztó programokat, mennyiségeket,
és a vonatkozó utasításokat tartalmazza. A kiolvasztás előtt távolítson el minden
csomagolóanyagot az élelmiszerről.
A húst, baromfit és a halat helyezze üveg- vagy kerámiatányérra, a kenyeret,süteményt és
gyümölcsöt pedig tegye sütőpapírra.
Magyar - 23
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 23
2014-02-14 �� 11:00:08
AZ AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS/FŐZÉS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
Az 5 automatikus elkészítési funkció esetében előre be van programozva az elkészítési
idő.
Sem az elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani.
Az adag méretét a funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állíthatja be.
Az alábbi táblázat a különböző automatikus melegítési és főzési programokhoz tartozó
mennyiségeket és a vonatkozó utasításokat tartalmazza.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
1. Automatikus melegítés
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg az Auto Reheat/Cook (Automatikus
melegítés/főzés) gombot.
2. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával válassza
ki az elkészítési kategóriát. (Automatikus melegítés vagy
Automatikus főzés)
3. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
Automatikus melegítést.
4. A funkcióválasztó forgógombbal válassza ki az
elkészíteni kívánt étel típusát. A következő oldalon olvasható
táblázat további tájékoztatást ad a különböző előre
beprogramozott beállításokról. Ekkor a funkcióválasztó
forgatógomb megnyomásával állítsa be az étel típusát.
Adag
Tudnivalók
1-1
Készételek
(mélyhűtött)
Kód/Étel
300-350 g
400-450 g
1-2
Fagyasztott pizza
1-3
Mélyhűtött
lasagne
300-350 g
400-450 g
Tegye kerámiatányérba és takarja le háztartási
fóliával. Ez a program alkalmas a
3 összetevőből álló ételek melegítéséhez
(pl. hús mártással, zöldség és egyféle köret,
mint például burgonya, rizs vagy főtt tészta).
2-3 percig hagyja állni.
A fagyasztott pizzát helyezze az alacsony
állványra.
400-450 g
600-650 g
Helyezze a mélyhűtött lasagnét megfelelő
méretű hőálló edénybe. Helyezze az edényt
az alacsony állványra. 3-4 percig hagyja állni.
Adag
Tudnivalók
1100-1150 g
1200-1250 g
A mélyhűtött csirkét kenje meg olajjal és
fűszerekkel.
Mellével lefelé helyezze az állvány közepére.
Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad.
A folytatáshoz nyomja meg az indítógombot.
5 percig hagyja állni.
Öntse a tésztát 6-8 papír vagy szilikon
muffinformába (45 g/db), és helyezze az
alsó állványra. Indítsa el a programot (a sütő
előmelegszik). A hangjelzés után tegye be a
sütőbe az állványt és az ételt.
2. Automatikus főzés
Kód/Étel
2-1
Sült csirke
5. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával válassza ki
az adag méretét.
6. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:A készülék az ételt a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás szerint készíti el.
• Ha az étel elkészült, a sütő négyszer
hangjelzést ad, a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End (Vége)” felirat. Ezt követően
a sütő percenként egy hangjelzést ad.
2-2
Muffin
250-300 g
Magyar - 24
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 24
2014-02-14 �� 11:00:08
LÉGKEVERÉS
Ezzel a pirítótányérral nem csak a grillen piríthatja az ételt, hanem a pirítótányér magas
hőmérsékletének köszönhetően az étel alja is barna és ropogós lesz. A pirítótányéron
elkészíthető ételeket táblázat foglalja össze (lásd a következő oldalt). A pirítótányér sonka,
tojás és kolbászfélék stb. elkészítésére is használható.
A légkeveréses üzemmód lehetővé teszi, hogy ugyanúgy készítse el ételeit, ahogy
hagyományos sütőben tenné. A mikrohullám üzemmódot nem használja. A hőmérséklet
igény szerint beállítható a 40 °C és 200 °C közötti tartományban. A maximális sütési idő
60 perc
• A sütőben lévő edényeket csak edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek
nagyon felforrósodnak.
• Az étel jobban megsül, és szebben megpirul, ha az alacsony állványt használja.
Ügyeljen rá, hogy a fűtőelem vízszintes helyzetben legyen. Nyissa ki az ajtót, és az edényt
helyezze az alacsony állványra, majd a forgótányérra.
1. A pirítótányért tegye közvetlenül a forgótányérra, és a
táblázatban megadott elkészítési idők és utasítások
betartásával melegítse elő a legmagasabb mikrohullám-grill
kombinációval [600 W + Grill].
2. Ha sonkás tojás jellegű ételt készít, kenje be a tálat olajjal,
hogy az étel szépen megpiruljon.
1. Nyomja meg a Convection (Légkeverés) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
180 °C
3. Helyezze az ételt a pirítótányérra.
(légkeveréses üzemmód)
(hőmérsékletű)
04 A SÜTŐ HASZNÁLATA
A PIRÍTÓTÁNYÉR HASZNÁLATA
2. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be a
hőmérsékletet.
(Hőmérséklet: 40-200 °C, 10 °C-os lépésekben)
• Ha 5 másodpercen belül nem állítja be a hőmérsékletet,
a készülék automatikusan átvált az elkészítési idő
beállítására.
4. Helyezze a pirítótányért a mikrohullámú sütőben található
fémállványra (vagy forgótányérra).
5. Válassza ki az elkészítési időt és teljesítményt.
(Lásd a jobb oldali táblázatot)
3. Nyomja meg a funkcióválasztó forgógombot.
A pirítótányért mindig edényfogó kesztyű segítségével vegye ki, mert az nagyon
forró.
4. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be az
elkészítési időt.
(Ha elő szeretné melegíteni a sütőt, válassza a következőt:
„ : 0”)
Ügyeljen arra, hogy a pirítótányér teflonbevonata könnyen megkarcolódik. Ne
használjon tehát éles eszközöket, például kést.
Ne tegyen nem hőálló edényt a pirítótányérra.
A forgótányér nélkül soha ne tegye be a pirítótányért a sütőbe.
Tisztítsa meg a pirítótányért meleg vízzel és mosószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel.
Ne használjon súrolókefét vagy durva szivacsot, mert az megsértheti a bevonatot.
A pirítótányér nem tisztítható mosogatógépben.
5. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:A sütés megkezdődik:
• Ha az étel elkészült, a sütő négyszer
hangjelzést ad, a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End (Vége)” felirat. Ezt követően
a sütő percenként egy hangjelzést ad.
Magyar - 25
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 25
2014-02-14 �� 11:00:09
GRILLEZÉS
MIKROHULLÁM ÉS GRILL KOMBINÁCIÓJA
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti és megpiríthatja.
• A sütőben lévő edényeket csak edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek
nagyon felforrósodnak.
• A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú üzemmódot grillel is
kombinálhatja.
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt használjon. Ideálisak az üveg- vagy
kerámiaedények, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel ezek nagyon
felforrósodnak. A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Az ételt helyezze az elkészítendő ételféleséghez legjobban megfelelő
állványra. Az állványt állítsa a forgótányérra. Csukja be az ajtót.
1. Nyissa ki az ajtót, és az ételt helyezze az állványra.
1. Nyomja meg a Combi (Kombinált) gombot.
Eredmény:A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
2. Nyomja meg a Grill gombot.
Eredmény:A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
(grill üzemmód)
• A grillezés hőmérséklete nem állítható.
Cb - 1
3. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be a
grillezési időt.
• A maximális grillezési idő 60 perc.
4. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:A grillezés megkezdődik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négyszer
hangjelzést ad, a kijelzőn pedig négyszer
felvillan az „End (Vége)” felirat. Ezt követően
a sütő percenként egy hangjelzést ad.
A TARTOZÉKOK KIVÁLASZTÁSA
A hagyományos légkeveréses sütéshez főzőedényre van
szükség. Csak olyan edényeket vegyen, amelyeket a
hagyományos sütőben is használna.
A mikrohullámhoz alkalmas edények rendszerint nem felelnek
meg légkeveréses sütéshez; ne használjon műanyag edényeket,
tányérokat, papírpoharakat, papírtörlőt stb.
Ha kombinált sütési üzemmódot választ (mikrohullám és grill vagy légkeverés), csak olyan
edényt használjon, amely mikrohullámhoz is alkalmas, és sütőbe is megfelelő.
A megfelelő edényekről és konyhai eszközökről további részleteket tudhat meg az Útmutató a
mikrohullámú sütőben használható edényekkel kapcsolatban című részben, a 28-29. oldalon.
(Mikrohullám + grill)
2. Jelenítse meg a kijelzőn a Cb - 1 feliratot, majd nyomja meg a
funkcióválasztó forgógombot.
Eredmény:A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
600 W
(kombinált mikrohullámú sütés és
grillezés)
(kimeneti teljesítmény)
3. Állítsa be a megfelelő teljesítményszintet úgy, hogy a funkcióválasztó
forgógombot forgatja, amíg a megfelelő kimeneti teljesítmény
meg nem jelenik (600, 450, 300 W). Ekkor a funkcióválasztó
forgatógomb megnyomásával állítsa be a teljesítményszintet.
• A grillezés hőmérséklete nem állítható.
• Ha 5 másodpercen belül nem állítja be a hőmérsékletet, a
készülék automatikusan átvált az elkészítési idő beállítására.
4. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be az
elkészítési időt.
• A maximális elkészítési idő 60 perc.
5. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kombinált sütés.
• Ha az étel elkészült, a sütő négyszer hangjelzést ad, a
kijelzőn pedig négyszer felvillan az „End (Vége)” felirat.
Ezt követően a sütő percenként egy hangjelzést ad.
Magyar - 26
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 26
2014-02-14 �� 11:00:10
MIKROHULLÁM ÉS LÉGKEVERÉS KOMBINÁCIÓJA
4. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával válassza ki a
megfelelő hőmérsékletet. (Hőmérséklet: 200-40 °C). Ekkor a
funkcióválasztó forgatógomb megnyomásával állítsa be a
teljesítményszintet.
• Ha 5 másodpercen belül nem állítja be a hőmérsékletet, a
készülék automatikusan átvált az elkészítési idő beállítására.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
(mikrohullámú sütés és légkeverés
kombinációja)
600 W
(kimeneti teljesítmény)
180 °C
(hőmérséklet)
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt használjon. Ideálisak
az üveg- vagy kerámiaedények, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok
egyenletesen átjárják az ételt.
MINDIG hőálló kesztyűben fogja meg a sütőben lévő edényeket, mivel ezek nagyon
felforrósodnak. Az alacsony állvánnyal eredményesebben főzhet és piríthat.
5. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával állítsa be az
elkészítési időt.
• A maximális elkészítési idő 60 perc.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Az ételt helyezze a forgótányérra, vagy az alacsony állványra,
és azt a forgótányérra. Csukja be az ajtót. A fűtőelem vízszintesen álljon.
1. Nyomja meg a Combi (Kombinált) gombot.
Eredmény: A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
Cb - 1
6. Nyomja meg a START/+30s gombot.
Eredmény:
• Megkezdődik a kombinált sütés.
• A sütő felmelegszik a kívánt hőmérsékletre, majd
a mikrohullámú energia folytatja a főzést, amíg a
beállított idő le nem telik.
• Ha az étel elkészült, a sütő négyszer hangjelzést
ad, a kijelzőn pedig négyszer felvillan az „End
(Vége)” felirat. Ezt követően a sütő percenként egy
hangjelzést ad.
(Mikrohullám + grill)
2. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával jelenítse meg a
kijelzőn a Cb - 2 feliratot (mikrohullám + légkeverés), majd nyomja
meg a funkcióválasztó forgógombot.
3. A funkcióválasztó forgógomb elforgatásával válassza ki a
megfelelő teljesítményszintet (600, 450, 300, 180, 100 W). Ekkor
a funkcióválasztó forgatógomb megnyomásával állítsa be a
teljesítményszintet.
• Ha 5 másodpercen belül nem állítja be a teljesítményszintet, a
készülék automatikusan átvált az elkészítési idő beállítására.
(Alapértelmezés szerint: 180 °C)
04 A SÜTŐ HASZNÁLATA
Kombinált sütésnél a mikrohullámú energiát és a légkeveréses hevítést egyaránt
felhasználja. Előmelegítésre nincs szükség, mivel a mikrohullámú energia azonnal készen
áll.
Kombinált üzemmódban számos ételt készíthet, elsősorban az alábbiakat:
• Sült húsok és szárnyas
• Piték és sütemények
• Tojásos és sajtos fogások
A HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1. Nyomja meg egyszerre a START/+30s és a STOP/ECO
(STOP/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Eredmény: A sütő a továbbiakban a művelet végén nem ad
hangjelzést.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja meg ismét egyszerre a
START/+30s és a STOP/ECO (STOP/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot.
Eredmény: A sütő visszatér a rendes üzemhez.
Magyar - 27
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 27
2014-02-14 �� 11:00:10
A GYERMEKZÁR FUNKCIÓ HASZNÁLATA
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal rendelkezik, amely lehetővé
teszi a sütő „lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos
személyek azt véletlenül bekapcsolják.
1. 3 másodpercig tartsa lenyomva a Gyermekzár gombot.
Eredmény:
• A sütő most le van zárva (semmilyen funkciót
nem lehet kiválasztani).
• A kijelzőn az „L” jelzés látható.
a mikrohullámú sütőben használható edények
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, az szükséges, hogy a mikrohullámok
be tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné őket.
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben
használható jelöléssel rendelkezik, akkor nem kell aggódnia. Az alábbi táblázat felsorolja a különböző
edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Alufólia
2. A sütő zárolásának feloldásához 3 másodpercig tartsa
lenyomva a Gyermekzár gombot.
Eredmény:A sütő rendeltetésszerűen használható.
A FORGÓTÁNYÉR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A forgótányér be- kikapcsoló gombjának segítségével leállíthatja a forgótányért, így az
egész sütőt kitöltő nagy edényeket is használhat (csak manuális főzésnél).
Az eredmény ebben az esetben kevésbé kielégítő, mivel a főzés egyenetlen.
Javasoljuk, hogy az elkészítési idő közepénél kézzel fordítsa meg az edényt.
FIGYELEM
A forgótányért soha ne működtesse úgy, hogy a sütőben nincs étel.
Oka: Ez tüzet okozhat, vagy tönkreteheti a készüléket.
1. Nyomja meg a Forgótányér be/Ki gombot.
Eredmény: A forgótányér nem forog.
2. A forgás visszakapcsolásához nyomja meg ismét a
Forgótányér be/Ki gombot.
Eredmény: A forgótányér ismét forog.
A Forgótányér be/Ki gomb csak főzés közben használható.
Mikrohullámú
sütőben
használható
✓✗
Pirítótányér
Porcelán és
agyagedény
✓
✓
Eldobható poliészter
ételdobozok
Gyorsételek
csomagolása
✓
• Polisztirol poharak,
tartók
• Papírzacskók vagy
újságpapír
• Újrahasznosított
papír vagy
fémszegélyek
✓
Megjegyzések
Kis mennyiségekben használható egyes területek
túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet, ha a fólia túl
közel van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát
használ.
8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán
edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú
sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe csomagolják.
✗
Használhatók étel melegítésére. A túlmelegítéstől a
polisztirol megolvadhat.
Tüzet foghat.
✗
Ívkisülést okozhat.
✓
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
✓
Ételek és italok melegítésére használható. A finom
üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen melegítéskor.
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre használható.
Üvegedény
• Főző- és
tálalóedény egyben
• Finomüveg
edények
• Befőttes üvegek
✓
Magyar - 28
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 28
2014-02-14 �� 11:00:11
sütési útmutató
Főzőeszköz
Mikrohullámú
sütőben
használható
MIKROHULLÁMOK
Megjegyzések
Fém
• Edények
• Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
✗
Ívkisülést vagy tüzet eredményezhet.
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
✗
Ívkisülést okozhat.
• Tárolódobozok
✓
• Háztartási fólia
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek. Melamin
műanyagok használata tilos.
A nedvesség megtartására használható. Az étellel
nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát, mert
forró gőz szállhat fel.
Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne
legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával
szurkálja meg.
A nedvességtartalom megőrzésére és a kifröccsenés
megelőzésére alkalmazható.
FŐZÉS
Papír
• Tányér, pohár,
szalvéta,
papírtörülköző
• Újrahasznosított
papír
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a mikrohullámokat.
A mikrohullámokat a fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a réz visszaveri,
akadálytalanul át tudnak azonban hatolni a kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon,
éppúgy, mint a papíron és a fán. Ezért az ételt nem szabad fémedényekben készíteni.
Műanyag
• Fagyasztózacskók
✓✗
Zsírpapír
✓
: Ajánlott
✓
✓✗
: Körültekintően használja
✗
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss vagy
fagyasztott zöldség, gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús. Mikrohullámú
sütőben készíthet mártásokat, tejsodót, levest, gőzölt pudingot, befőttet és csatnit is.
Általában véve a mikrohullámú főzés ideális minden olyan ételhez, amelyet rendesen
tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy csokoládé olvasztása (lásd a tippeket,
technikákat és javaslatokat tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből képződő gőz
hozzájárul a főzés folyamatához. Az étel többféle módon fedhető le: pl. kerámia tányérral,
műanyag fedővel, vagy mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával.
05 A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és
cukortartalma magába szívja.
Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors mozgás
súrlódást kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel belsejében
egyenletes legyen.
: Nem biztonságos
Magyar - 29
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 29
2014-02-14 �� 11:00:11
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést.
Főzés közben kétszer, főzés után egyszer keverje meg. Főzés után sózza és fűszerezze
meg, és adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. 250 grammonként adjon hozzá 30-45 ml
(2-3 evőkanál) hideg vizet, hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő vízmennyiség – lásd a
táblázatot. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény
eléréséig folytassa a főzést. Főzés közben és után keverje meg egyszer. Főzés után sózza
és fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. 3 percig lefedve hagyja állni.
Tipp:
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél kisebbre vágja, annál
hamarabb megfő.
Étel
Spenót
Brokkoli
Borsó
Zöldbab
Vegyes
zöldség
(sárgarépa/
zöldborsó/
kukorica)
Vegyes
zöldség
(kínai)
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
150 g
600 W
5-6
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni,
majd tálalja.
300 g
600 W
8-9
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni,
majd tálalja.
300 g
600 W
7-8
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni,
majd tálalja.
300 g
600 W
7½-8½
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni,
majd tálalja.
300 g
600 W
7-8
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni,
majd tálalja.
300 g
600 W
7½-8½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni,
majd tálalja.
Étel
Brokkoli
Kelbimbó
Sárgarépa
Karfiol
Cukkini
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
250 g
900 W
4½-5
500 g
7-8
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A szárakat helyezze középre.
3 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
6-6½
Tudnivalók
Adjon hozzá 60-75 ml (5-6 ek.) vizet. 3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
250 g
900 W
4½-5
Tudnivalók
A sárgarépát vágja egyforma szeletekre. 3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
250 g
900 W
5-5½
500 g
7½-8½
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A nagy rózsákat vágja félbe.
A szárakat helyezze középre. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
4-4½
Tudnivalók
A cukkinit vágja szeletekre. Adjon hozzá 30 ml (2 ek.) vizet vagy egy
darabka vajat. Éppen csak puhulásig főzze. 3 percig hagyja állni,
majd tálalja.
Magyar - 30
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 30
2014-02-14 �� 11:00:11
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Étel
Padlizsán
Gomba
Hagyma
Paprika
Burgonya
Karalábé
Teljesítmény
Rizs:
Idő (perc)
250 g
900 W
3½-4
Tudnivalók
A padlizsánt vágja vékony szeletekre, és hintse meg 1 evőkanál
citromlével. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
4-4½
Tudnivalók
A póréhagymát vágja vastag szeletekre. 3 percig hagyja állni, majd
tálalja.
125 g
900 W
1½-2
250 g
2½-3
Tudnivalók
Készítsen elő apró egész gombafejeket vagy szeletelt gombát. Vizet
ne tegyen hozzá. Hintse meg citromlével. Sózza és borsozza meg.
Tálalás előtt csöpögtesse le. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
5-5½
Tudnivalók
A hagymát vágja félbe vagy szeletelje fel. Csak 15 ml (1 ek.) vizet
adjon hozzá.
3 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
4½-5
Tudnivalók
A paprikát vágja kis szeletekre.
250 g
900 W
4-5
500 g
7-8
Tudnivalók
A hámozott burgonyát mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekre. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
5½-6
Tudnivalók
A karalábét vágja kis kockákra. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Tészta:
Nagyméretű, fedeles hőálló üvegtálat használjon - a rizs főzés közben a
duplájára dagad. Lefedve főzze.
A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje, sózza és fűszerezze
meg, és adjon hozzá vajat.
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig nem szívja
magába az összes vizet.
Nagyméretű hőálló üvegtálat használjon. Adjon hozzá forrásban lévő vizet,
egy csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedő nélkül főzze.
Főzés közben időnként, és utána is keverje meg. Lefedve hagyja állni,
utána alaposan csöpögtesse le.
Étel
Fehér rizs
(előfőzött)
Barna rizs
(előfőzött)
Vegyes rizs
(rizs + vadrizs)
Vegyes
gabonafélék
(rizs + gabona)
Tészta
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
250 g
900 W
15-16
375 g
17½-18½
Tudnivalók
Adjon hozzá kétszeres mennyiségű hideg vizet. 5 percig hagyja
állni, majd tálalja.
250 g
900 W
20-21
375 g
22-23
Tudnivalók
Adjon hozzá kétszeres mennyiségű hideg vizet. 5 percig hagyja
állni, majd tálalja.
250 g
900 W
16-17
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
17-18
Tudnivalók
Adjon hozzá 400 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
10-11
Tudnivalók
Adjon hozzá 1000 ml forró vizet. 5 percig hagyja állni, majd tálalja.
06 ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Póréhagyma
Adag
Magyar - 31
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 31
2014-02-14 �� 11:00:11
MELEGÍTÉS
BÉBIÉTEL MELEGÍTÉSE
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő töredéke
alatt melegítheti fel ételét.
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket és melegítési
időket. A táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli szobahőmérsékletű folyadékokat,
vagy +5 és +7 °C körüli hőmérsékletre lehűtött ételeket vesznek alapul.
BÉBIÉTEL: Az ételt szedje ki kerámia mélytányérba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés
után jól keverje meg! Tálalás előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze
a hőmérsékletét. Ajánlott tálalási hőmérséklet: 30-40 °C között.
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen terjedelmes dolgokat, mint pl. egybesült hús - ezek hajlamosak túlfőni és
kiszáradni, mielőtt a közepük átvenné a hőt. Kis darabokat sikeresebben melegíthet.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket 900 watton melegíthet, míg másokhoz 600, 450, vagy akár 300 wattot
kell beállítani. Útmutatásért tekintse meg a táblázatot.
Általában érdemes alacsonyabb teljesítményszinten melegíteni, ha az étel kényes, nagy
mennyiségű, vagy ha valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik (például vagdalthúspástétom).
Az optimális eredmény érdekében melegítés közben jól keverje át, vagy fordítsa meg az
ételt. Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg.
Csak különös körültekintéssel melegítsen folyadékot és bébiételt. A folyadékokat a
kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás elkerülése érdekében melegítés előtt, közben
és után is keverje meg. A várakozási idő alatt hagyja őket a mikrohullámú sütőben.
Tegyen a folyadékba műanyag kanalat vagy üvegpálcát. Kerülje az étel túlmelegítését (és
ezáltal elrontását). Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és szükség esetén még
tovább melegíteni.
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználás végett megjegyzi az
időtartamot. Mindig ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében átvette-e a hőt.
Melegítés után az egyenletes hőeloszlás biztosítása céljából rövid ideig hagyja állni az
ételt.
A javasolt várakozási idő melegítés után 2-4 perc, hacsak a táblázat mást nem ajánl.
Folyadék és bébiétel melegítésénél különös gondossággal járjon el. Lásd a biztonsági
óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
ANYATEJ: A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül melegítse. Cumisüveget ne
melegítsen cumival együtt, mivel az üveg túlhevülés hatására felrobbanhat. A várakozási
idő előtt, majd tálalás előtt újra jól rázza fel! A bébiétel vagy tej hőmérsékletét mindig
gondosan ellenőrizze, mielőtt a babának adná. Ajánlott tálalási hőmérséklet: kb. 37 °C.
MEGJEGYZÉS:
A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig gondosan kell ellenőrizni.
Melegítési útmutatóul a következő táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
Italok
(kávé, tea,
víz)
Leves
(mélyhűtött)
FOLYADÉKOK MELEGÍTÉSE
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon legalább
20 másodperc várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után MINDIG
keverje meg. A kitörésszerű forrás és esetleges forrázás elkerülése érdekében tegyen az
italba kanalat vagy üvegpálcát, és melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
150 ml (1 csésze)
900 W
1-1½
300 ml (2 csésze)
2-2½
450 ml (3 csésze)
3-3½
600 ml (4 csésze)
3½-4
Tudnivalók
Töltse csészékbe, és fedetlenül melegítse. Tegyen egy csészét középre,
kettőt egymással szembe, hármat pedig körbe. A várakozási idő alatt
hagyja őket a mikrohullámú sütőben, és jól keverje meg őket. 1-2 percig
hagyja állni, majd tálalja.
250 g
900 W
2½-3
350 g
3-3½
450 g
3½-4
550 g
4½-5
Tudnivalók
Szedje ki kerámia mélytányérba vagy kerámia levesestálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés után jól keverje meg. Tálalás előtt újra keverje
meg. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
Magyar - 32
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 32
2014-02-14 �� 11:00:11
Bébiétel és tej melegítése
Étel
Adag
350 g
Ragu
(mélyhűtött) Tudnivalók
Töltött
tészta
szósszal
(mélyhűtött)
Vegyes tál
(mélyhűtött)
Tálalásra
kész
sajtfondü
(mélyhűtött)
Idő (perc)
600 W
4½-5½
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Étel
A ragut szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként keverje meg, majd pihentetés és tálalás előtt keverje meg
újra. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
350 g
600 W
3½-4½
Tudnivalók
A tésztát (pl. spagetti vagy tojásos metélt) szedje ki kerámia lapostányérra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával. Tálalás előtt
újra keverje meg. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
350 g
600 W
4-5
Tudnivalók
A töltött tésztát (pl. ravioli, tortellini) szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés közben időnként, pihentetés és tálalás előtt
újra keverje meg. 3 percig hagyja állni, majd tálalja.
350 g
600 W
4½-5
450 g
5½-6½
Tudnivalók
Állítson össze egy 2-3 mélyhűtött összetevőből álló fogást egy kerámia
tányéron. Fedje le mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával.
3 percig hagyja állni, majd tálalja.
400 g
600 W
6-7
Tudnivalók
Tegye a tálalásra kész sajtfondüt egy megfelelő méretű fedeles hőálló
üvegtálba. Melegítés közben és utána keverje meg. Tálalás előtt jól keverje
meg. 1-2 percig hagyja állni, majd tálalja.
Bébiétel
(zöldségek +
hús)
Kása
babáknak
(gabona + tej
+ gyümölcs)
Anyatej
Adag
Teljesítmény
Idő
190 g
600 W
30 mp
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő
leteltével keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan
ellenőrizze a hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
190 g
600 W
20 mp
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő
leteltével keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan
ellenőrizze a hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
100 ml
300 W
30-40 mp
200 ml
1 perc – 1 perc 10 mp.
Tudnivalók
Jól keverje meg vagy rázza fel, és töltse sterilizált üvegbe. Helyezze
az ételt a forgótányér közepére. Fedő nélkül főzze. Mielőtt a
babának adná, jól keverje meg, és gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni, majd tálalja.
06 ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Tészta
szósszal
(mélyhűtött)
Teljesítmény
Magyar - 33
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 33
2014-02-14 �� 11:00:11
KIOLVASZTÁS
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok finoman,
rövid idő alatt olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan vendégek érkezésekor.
A fagyasztott baromfit főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a csomagról
minden fém kötözőhuzalt, és távolítsa el a csomagolást, hogy a kiolvadt folyadék
lecsöpöghessen.
A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye egy tálra. Félidőben fordítsa meg, csepegtesse
le, és amint lehet, vegye ki a belsőségeket. Időnként ellenőrizze, nem meleg-e az étel.
Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek felmelegedni, ezeket a
kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal beburkolhatja.
Étel
Baromfi
Darabolt
csirke
Egész csirke
Ha a szárnyas külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és mielőtt
folytatná, 20 percig hagyja állni.
A halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni. A teljes
kiolvadáshoz szükséges várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől függően eltér. Lásd az
alábbi táblázatban.
Tipp:
A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok, és kisebb
mennyiségekhez kevesebb idő szükséges, mint a nagyokhoz. Ételek
fagyasztásakor és kiolvasztásakor gondoljon erre.
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához útmutatóul a
következő táblázatot használja.
Étel
Hús
Darált hús
Sertéssült
Adag
Teljesítmény
Hal
Halfilé
Egész hal
Idő (perc)
250 g
180 W
6-7
500 g
8-13
250 g
180 W
7-8
Tudnivalók
Helyezze a húst a forgótányérra. Az elvékonyodó végeket borítsa be
alufóliával. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
15-30 percig hagyja állni, majd tálalja.
Gyümölcsök
Bogyós
gyümölcsök
Kenyér
Zsömle
(kb. 50 g/db)
Pirítós/
Szendvics
Adag
Teljesítmény
Idő (perc)
500 g (2 db)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Tudnivalók
Először is helyezze a darabolt csirkét a bőrös részekkel lefelé, az egész
csirkét pedig először mellével lefelé kerámia lapostányérra. A vékonyabb
részeket, mint például szárnyvégek, borítsa be alufóliával. A kiolvasztási
idő felénél fordítsa meg!
15-60 percig hagyja állni, majd tálalja.
200 g
180 W
6-7
400 g
180 W
11-13
Tudnivalók
A fagyasztott halat helyezze kerámia lapostányér közepére. Úgy helyezze
el, hogy a vékonyabb részek a vastagabbak alá kerüljenek. Takarja le a
filék keskeny végét és az egész hal farkát alufóliával. A kiolvasztási idő
felénél fordítsa meg!
10-25 percig hagyja állni, majd tálalja.
300 g
180 W
6-7
Tudnivalók
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen egy nagy átmérőjű kerek, lapos
üvegtányéron. 5-10 percig hagyja állni, majd tálalja.
2 db
4 db
180 W
1-1½
2½-3
250 g
180 W
4-4½
Tudnivalók
A zsemléket körben vagy vízszintes sorban helyezze a forgótányér
közepére egy papírtörlőre. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg!
5-20 percig hagyja állni, majd tálalja.
Magyar - 34
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 34
2014-02-14 �� 11:00:12
GRILL
Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó, és forgásban lévő forgótányér
mellett működik. A forgótányér forgása egyenletesebbé teszi az étel pirulását. Ha a grillt
3-5 percig előmelegíti, az étel gyorsabban pirul meg.
A grillt a grill funkcióval 2-3 percig melegítse elő.
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időtartamokat vegye figyelembe.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Friss élelmiszer
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt sonka, vékony
halszeletek, szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból összeállított melegszendvicsek.
Fontos megjegyzés:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen arra,hogy az ételt a magas állványra kell
tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak.
Pirítós szeletek
Grillezett
paradicsom
MIKROHULLÁM + GRILL
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával egyesíti.
Csak csukott ajtó és forgásban lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér forgása
következtében az étel egyenletesen pirul meg. A modellnél három kombinált üzemmód áll
rendelkezésre: 600 W + Grill, 450 W + Grill és 300 W + Grill.
Mikrohullámú + grill üzemmódban használható edények
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény tűzálló legyen.
Kombinált üzemmódban ne használjon fém eszközöket. Semmilyen műanyag edényt ne
használjon, mivel az megolvadhat.
Mikrohullámú + grill üzemmódban elkészíthető ételek:
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt étel, amelyet
fel kell melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint mindazok, amelyek
tetejének megpirításához rövid sütési idő szükséges. Ez az üzemmód használható olyan
vastagabb ételek elkészítéséhez is, amelyeknél jó, ha a tetejük finom ropogósra pirul (pl.
darabolt csirke, amelyet a sütés félidejében meg kell fordítani). További részleteket a grill
táblázatból tudhat meg.
Fontos megjegyzés:
Ha a kombinált (mikrohullám + grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra,hogy az ételt a
magas állványra kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak. Kérjük, tekintse át a
következő táblázat utasításait.
Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
Paradicsomossajtos
melegszendvics
Hawaii
melegszendvics
(sonka,
ananász,
sajtszeletek)
Sült burgonya
Rakott
burgonya/
zöldség
(mélyhűtött)
Adag
Teljesítmény
1. lépés
(perc)
2. lépés
(perc)
4 db
Csak grill
3-4
2-3
(egyenként 25 g)
Tudnivalók
A pirítós szeleteket egymás mellé helyezze a magas állványra.
400 g (2 db)
300 W + Grill
5-6
Tudnivalók
A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre tegyen sajtot. Lapos, hőálló
üvegtányéron rendezze el körben. Tegye a magas állványra.
2-3 percig hagyja állni.
4 db (300 g)
300 W + Grill
4-5
Tudnivalók
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. A hozzávalókkal megrakott
szeleteket rakja a magas állványra. 2-3 percig hagyja állni.
4 db (500 g)
300 W + Grill
5-6
Tudnivalók
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. A hozzávalókkal megrakott
szeleteket rakja a magas állványra. 2-3 percig hagyja állni.
06 ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Edények grillezéshez:
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen műanyag
edényt ne használjon, mivel az megolvadhat.
500 g
600 W + Grill
7-8
Tudnivalók
A burgonyákat vágja félbe. Vágott oldalukkal a grill felé helyezze el
őket körben a magas állványon.
450 g
450 W + Grill
9-11
Tudnivalók
A friss csőben sültet szedje ki kisméretű tűzálló üvegtálba. Az edényt
helyezze a magas állványra. Sütés után 2-3 percig hagyja állni.
(folytatás)
Magyar - 35
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 35
2014-02-14 �� 11:00:12
LÉGKEVERÉS
Friss élelmiszer
Sült alma
Darabolt csirke
Sült csirke
Sült hal
Adag
Teljesítmény
1. lépés
(perc)
2. lépés
(perc)
2 alma
300 W + Grill
7-8
(kb. 400 g)
Tudnivalók
Az almákat magozza ki, majd töltse meg mazsolával és lekvárral.
Tetejére szórjon mandulaszeleteket. Az almákat tegye egy lapos hőálló
üvegtálra. A tálat közvetlen az alacsony állványra helyezze.
500 g (2 db)
300 W + Grill
8-10
6-8
Tudnivalók
A csirkedarabokat dörzsölje be olajjal és fűszerekkel. Körben helyezze
el a magas állványon. Grillezés után 2-3 percig hagyja állni.
1200 g
450 W + Grill
18-19
17
Tudnivalók
Dörzsölje be a csirkét olajjal és fűszerekkel. Helyezze a csirkét az
alacsony állványra. A grillezés után 5 percig hagyja állni az ételt.
400-500 g
300 W + Grill
5-7
5½-6½
Tudnivalók
Dörzsölje be a hal bőrét olajjal és fűszeres páccal. Két halat egymás
mellé, egymáshoz képest fordítva fektessen a magas állványra.
Grillezés után 2-3 percig hagyja állni.
A légkeverés a forró levegővel működő hagyományos sütőkben való ételkészítés
tradicionális, jól ismert módja.
A forró levegő keringetését a hátsó falon található fűtőelem és ventilátor biztosítja. Ebben
az üzemmódban a felső fűtőelem működik.
Légkeveréses sütéshez használható edények:
Minden hagyományos hőálló edény, sütőforma vagy tepsi használható– bármi, amit
betenne egy hagyományos sütőbe.
Légkeveréses sütéssel készíthető ételek:
Kekszek, kiflik, zsömlék és sütemények, valamint gyümölcstorták, lekváros hasék és
szuflék.
MIKROHULLÁM + LÉGKEVERÉS
Ez az üzemmód a mikrohullámú energiát a forró levegővel kombinálja, ezért lerövidíti a
sütési időt, miközben az étel külsejét ropogósra pirítja.
A légkeveréses sütés hagyományos és jól ismert módszer olyan sütőknél, amelyekben a
hátfalon lévő ventilátor forró levegőt keringet.
Mikrohullámú + légkeveréses sütéshez használható edények:
Ezek átengedik a mikrohullámokat. Legyenek hőállók (mint az üveg, kerámia vagy
fémszegély nélküli porcelán); hasonlóan a Mikrohullám + grill részben leírtakhoz.
Mikrohullámú + légkeveréses üzemmódban készíthető ételek:
Mindenfajta hús és baromfi, valamint tepsis és csőben sült fogások, piskóták és könnyű
gyümölcstorták, piték és omlós tészták, sült zöldségek, lángos és kenyér.
Magyar - 36
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 36
2014-02-14 �� 11:00:12
Légkeverési útmutató friss és fagyasztott ételhez
A légkeveréses sütőt melegítse elő a kívánt hőfokra az előmelegítő funkcióval.
Légkeveréses sütéshez az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és
időpontokat alkalmazza. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó
kesztyűt!
PIZZA
Mélyhűtött
pizza
(készre sütött)
TÉSZTA
Mélyhűtött
lasagne
Adag
Teljesítmény
300 g
1. lépés: 300 W + 200 °C
2. lépés: Grill
1. lépés
(perc)
2. lépés
(perc)
11-12
2-3
15-16
5-6
Tudnivalók
A pizzát helyezze az alacsony állványra.
Sütés után 2-3 percig hagyja állni.
400 g
1. lépés: 450 W + 200 °C
2. lépés: Légkeverés 200 °C
Tudnivalók
Tegye egy megfelelő méretű, hőálló üvegtálba, vagy hagyja az eredeti
csomagolásában (amennyiben az mikrohullámon és sütőben sütéshez
is alkalmas). A fagyasztott, csőben sült tésztát helyezze az alacsony
állványra. Sütés után 2-3 percig hagyja állni.
HÚS
Marhasült/
báránysült
(közepes)
Sült csirke
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Tudnivalók
A marha- vagy bárányszeletet dörzsölje be olajjal, fűszerezze borssal,
sóval és paprikával. Helyezze az alacsony állványra, először a zsíros
oldalával lefelé. Sütés után alufóliába burkolva 10-15 percig hagyja állni.
1000-1100 g
450 W + 200 °C
20-22
20
Tudnivalók
A csirkét dörzsölje be olajjal és fűszerekkel. Először mellével lefelé, utána
mellével felfelé helyezze az alacsony állványra. 5 percig hagyja állni.
KENYÉR
Friss zsömle
Fokhagymás
kenyér
(mélyhűtött,
elősütött)
TORTA
Márványkuglóf
(friss tészta)
Muffin
(friss tészta)
Sütemény
(friss tészta)
Fagyasztott
sütemény
Adag
Teljesítmény
1. lépés
(perc)
2. lépés
(perc)
6 db (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
Tudnivalók
A zsömléket körben helyezze el az alacsony állványon.
2-3 percig hagyja állni.
200 g (1 db)
180 W + 200 °C
8-10
Tudnivalók
A fagyasztott franciakenyeret sütőpapíron helyezze az alacsony állványra.
Sütés után 2-3 percig hagyja állni.
500 g
Csak 180 °C
38-43
Tudnivalók
Tegye a tésztát a kicsi, négyszögletű, fekete fém sütőformába
(25 cm hosszúságú). Helyezze a tésztát az alacsony állványra.
Sütés után 5-10 percig hagyja állni.
10 × 28 g
Csak 160 °C
26-28
Tudnivalók
Egyenletesen ossza el a friss tésztát papír sütőformákban, majd tegye
őket az alacsony állványra helyezett pirítótányérra.
Sütés után 5 percig hagyja állni.
200-250 g
Csak 200 °C
15-20
Tudnivalók
A fagyasztott croissant-okat sütőpapíron helyezze az alacsony állványra.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
Tudnivalók
Helyezze a fagyasztott tésztát közvetlenül az alacsony állványra.
Kiolvasztás és melegítés után hagyja állni 15-20 percig.
06 ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ
Friss
élelmiszer
Friss
élelmiszer
Magyar - 37
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 37
2014-02-14 �� 11:00:12
hibaelhárítás és hibakódok
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
VAJ OLVASZTÁSA
Tegyen 50 g vajat egy kisméretű mély üvegtálba. Fedje le műanyag fedővel.
900 watton melegítse 30-40 másodpercig, amíg a vaj megolvad.
HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerül, az alábbi megoldások alapján járjon el.
CSOKOLÁDÉ OLVASZTÁSA
Tegyen 100 g csokoládét egy kisméretű mély üvegtálba.
450 watton melegítse 3-5 percig, amíg a csokoládé meg nem olvad.
Olvasztás közben egyszer-kétszer keverje meg.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Normális jelenség.
• Páralecsapódás a sütőben.
• Légáramlás az ajtó és a külső burkolat körül
• Fényvisszaverődés az ajtó és a külső burkolat körül.
• Az ajtó körül, vagy a nyílásokon kiszökő gőz
KRISTÁLYOS MÉZ OLVASZTÁSA
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kisméretű mély üvegtálba.
300 watton melegítse 20-30 másodpercig, amíg a méz megolvad.
A sütő nem reagál a START/+30s gomb megnyomására.
• Az ajtó megfelelően záródik?
ZSELATIN OLVASZTÁSA
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe.
A lecsöpögtetett zselatint helyezze kisméretű hőálló üvegtálba.
300 watton 1 percig melegítse. Olvadás után keverje meg.
MÁZ/CUKORMÁZ FŐZÉSE (SÜTEMÉNYEKHEZ ÉS TORTÁHOZ)
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel. Hőálló
üvegtálban fedő nélkül, 900 watton főzze 3½-4½ percig, amíg a máz/cukormáz áttetsző
nem lesz. Főzés közben kétszer keverje meg.
LEKVÁRFŐZÉS
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy megfelelő méretű
fedeles hőálló üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító cukrot, és jól keverje össze.
Lefedve főzze 900 watton 10-12 percig.
Főzés közben többször keverje meg. Kisméretű, csavaros tetejű lekváros üvegekbe
töltse. 5 percig hagyja állni fedéllel lefelé.
PUDINGFŐZÉS
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral és tejjel (500 ml).
Használjon megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Lefedve főzze 900 watton
6½-7½ percig. Főzés közben többször jól keverje meg.
MANDULASZELETEK PIRÍTÁSA
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes méretű kerámia
tányéron. Pirítsa 600 watton 3½-4½ percig, közben néhányszor keverje meg.
2-3 percig hagyja állni a sütőben. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó
kesztyűt!
Az étel egyáltalán nem főtt meg.
• Jól állította be az időzítőt, és megnyomta a START/+30s gombot?
• Az ajtó zárva van?
• Túlterhelte a villamos hálózatot, ezzel a biztosíték kiolvadását vagy az automata
leoldását eredményezte?
Az étel vagy túlfőtt, vagy egyáltalán nem főtt meg.
• Az étel elkészítési ideje helyesen van beállítva?
• A megfelelő teljesítményszintet választotta?
Kiégett az izzó.
• Biztonsági okokból tilos az izzó cseréje! Kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos
Samsung ügyfélszolgálathoz, és az izzó cseréjéhez kérje szakember segítségét.
A sütő zavarja a rádió- vagy televízióvételt.
• Enyhe interferencia figyelhető meg a televízió képernyőjén vagy a rádióban, amikor
a sütő üzemel. Normális jelenség. Ez a probléma úgy orvosolható, ha a sütőt
távolabbra helyezi a televíziótól, a rádiókészüléktől és az antennától.
• Ha a sütő mikroprocesszora interferenciát észlel, a kijelző lenullázódhat.
A probléma a hálózati kábel fali aljzatból történő kihúzásával, majd ismételt
csatlakoztatásával hárítható el. Állítsa be újra az időt.
Magyar - 38
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 38
2014-02-14 �� 11:00:12
A sütő belseje szikrázik és serceg (íves kisülés).
• Fémmel díszített edényt használt?
• A sütőben felejtett egy villát vagy más fém eszközt?
• Az alumínium fólia túl közel van a belső falakhoz?
Ha a problémát a fenti útmutató alapján nem lehet elhárítani, forduljon a helyi
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kérjük, ezt megelőzően írja össze a következő adatokat:
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a
tervezési jellemzők, mind a használati útmutatók előzetes figyelmeztetés
nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében a Samsung mint
forgalmazó tanúsítja, hogy az MC28H5135** típusú sütők megfelelnek az
alább felsorolt műszaki paramétereknek.
Modell
MC28H5135**
Tápellátás
230 V ~ 50 Hz váltakozó áram
Teljesítményfelvétel
Maximális teljesítmény
Mikrohullám
Grill (fűtőelem)
Légkeverés (fűtőelem)
2900 W
1400 W
1500 W
Max. 2100 W
HIBAKÓD
Kimeneti teljesítmény
100 / 900 W – 6 szint (IEC-705)
Az „SE” üzenet jelentése:
• Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze, hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt, és próbálkozzon meg ismét a beállítással. Ha a
probléma újra felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Méretek (h × sz × m)
Kívül
Sütőtér
517 x 475,6 x 310 mm
358×327×235,5 mm
Űrtartalom
28 liter
Súly
Nettó
kb. 17,8 kg
Zajszint
42 dBA
• a rendszerint a sütő hátoldalára nyomtatott típus- és sorozatszámokat
• a garanciára vonatkozó adatokat
• a probléma világos leírását.
Azután forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a SAMSUNG vevőszolgálathoz.
Az „E-12” üzenet jelentése
• Az „E-12” üzenet a gázérzékelő hibáját jelzi. Ez a hiba olyankor fordulhat elő, ha
a sütőtérben magas a páratartalom, amikor a mikrohullámú sütőt rövid időn belül
újra használja. Mivel a gőzérzékelő valószínűleg nem hibásodott meg, ilyen esetben
kapcsolja ki a sütőt, és végezze el újra a beállítást. Ha a probléma újra jelentkezik,
forduljon a helyi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Az „E-24” üzenet jelentése
• Mielőtt a mikrohullámú sütő túlmelegszik, a kijelzőn megjelenik az „E-24” üzenet.
Ha az „E-24” üzenet megjelenik, a STOP/ECO (STOP/ENERGIATAKARÉKOS) gomb
megnyomásával nullázza a beállításokat. Miután a sütő lehűlt, próbálja meg újra
bekapcsolni. Ha újra megjelenik az „E-24” üzenet, forduljon a legközelebbi Samsung
ügyfélszolgálathoz.
07 HIBAELHÁRÍTÁS ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS
Füst és kellemetlen szag az első használatnál.
• Átmeneti állapot az új alkatrészek felmelegedése miatt. A füst és a kellemetlen szag
teljesen megszűnik 10 perc használat után.
A szag gyorsabb megszüntetése érdekében működtesse a mikrohullámú sütőt
citromlevet behelyezve.
műszaki adatok
Ha a fentiektől eltérő kód jelenik meg a kijelzőn, vagy a javasolt módon nem lehet
megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Magyar - 39
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 39
2014-02-14 �� 11:00:12
BOSNIA
BULGARIA
051 331 999
www.samsung.com/support
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
CROATIA
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
SERBIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04245K-00
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_HU.indd 40
2014-02-14 �� 11:00:13
MC28H5135**
Mikrovlnná rúra
Pokyny pre používateľa a sprievodca varením
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
značky Samsung. Ak chcete získať kompletnejší
servis, zaregistrujte si svoj produkt na lokalite
www.samsung.com/register
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné
hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a
výkonu bežného čistenia alebo údržby.
Táto príručka sa vyrobila zo 100 % recyklovaného papiera.
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 1
2014-02-14 �� 10:55:02
obsah
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie..................................................................... 2
Rýchly sprievodca s náhľadom............................................................11
Funkcie rúry...........................................................................................12
Rúra.....................................................................................................12
Ovládací panel......................................................................................12
Príslušenstvo........................................................................................13
Používanie rúry......................................................................................13
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry......................................................13
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry........................................14
Nastavenie času...................................................................................14
Varenie/Prihrievanie...............................................................................14
Zmeny úrovní výkonov a času...............................................................15
Nastavenie času varenia.......................................................................15
Zastavenie varenia................................................................................15
Nastavenie režimu úspory energie.........................................................16
Používanie funkcií varenia slim fry..........................................................16
Používanie funkcií snímačového varenia................................................18
Používanie funkcií zdravého varenia......................................................20
Používanie funkcií cesto/jogurt..............................................................22
Používanie funkcií výkonného rozmrazovania........................................23
Používanie funkcií automatického prihriatia/varenia...............................24
Používanie podnosu na schrumkavenie.................................................25
Prúdenie tepla.......................................................................................25
Grilovanie..............................................................................................26
Výber príslušenstva...............................................................................26
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania a grilu......................................26
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania a prúdenia tepla.......................27
Vypínanie signalizácie...........................................................................27
Používanie funkcií detskej zámky..........................................................28
Používanie funkcií zapnutia/vypnutia taniera..........................................28
Sprievodca pomôckami na varenie.....................................................28
Sprievodca varením..............................................................................29
Riešenie problémov a kód chyby.........................................................38
Riešenie problémov..............................................................................38
Kód chyby............................................................................................39
Technické údaje.....................................................................................39
POUŽÍVANIE TEJTO POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY
Práve ste si zakúpili mikrovlnnú rúru značky SAMSUNG. Vaša používateľská
príručka obsahuje mnoho cenných informácií o varení s vašou mikrovlnnou
rúrou:
• Bezpečnostné opatrenia
• Vhodné príslušenstvo a náčinie na varenie
• Užitočné tipy pre varenie
• Tipy pre varenie
LEGENDA PRE SYMBOLY A IKONY
VAROVANIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť vážne fyzické zranenie alebo smrť.
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvá alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu
spôsobiť menšie fyzické zranenie alebo škody na
majetku.
Varovanie: Riziko požiaru
Varovanie: Horúci povrch
Varovanie: Elektrická energia
Varovanie: Výbušný materiál
NEPOKÚŠAJTE SA.
NEDOTÝKAJTE SA.
NEROZOBERAJTE.
Explicitne dodržiavajte
pokyny.
Odpojte napájaciu zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že zariadenie je
uzemnené, aby ste predišli
zásahu elektrickým prúdom.
Ak potrebujete pomoc,
volajte servisné stredisko.
Poznámka
Upozornenie
Slovenčina – 2
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 2
2014-02-14 �� 10:55:04
VAROVANIE
(iba pre funkciu mikrovlnnej rúry)
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka
alebo tesnenia dvierok, rúra sa nemôže
používať dovtedy, kým ju neopraví
kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako
kompetentnú osobu je nebezpečné,
aby vykonávali servis alebo opravu,
ktorá zahŕňa demontovanie krytu, ktorý
zabezpečuje ochranu pred vystavením sa
mikrovlnnému žiareniu.
Tento spotrebič je určený len na použitie
v domácnosti.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať
mikrovlnnú rúru bez dozoru len v prípade,
ak ste im dali dostatočné pokyny na
to, aby vedeli používať rúru bezpečným
spôsobom a pochopili riziká nesprávneho
používania.
VAROVANIE: Tento spotrebič môžu
používať deti staršie ako 8 rokov a osoby
so zníženými fyzickými, vnemovými alebo
duševnými schopnosťami, prípadne
nedostatkom skúseností, a to za
predpokladu, že sú pod dozorom alebo
dostali podrobné pokyny k bezpečnému
používaniu spotrebiča a porozumeli
príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať so
spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru mladšie ako
8 rokov.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú
vhodné pre mikrovlnné rúry.
Pri ohreve potravín v plastových alebo
papierových nádobách dávajte pozor, aby
nedošlo k ich vznieteniu.
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE
A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
Zaistite neustále dodržiavanie týchto
bezpečnostných zásad.
Pred začatím používania rúry zaistite
dodržiavanie nasledujúcich pokynov.
Slovenčina – 3
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 3
2014-02-14 �� 10:55:04
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie
jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo
odevov a zohrievanie ohrevných vankúšov,
papúč, špongií, vlhkých handričiek
a podobných predmetov môže znamenať
riziko zranenia, vznietenia alebo zapálenia.
Ak z rúry vychádza dym, zariadenie vypnite
alebo odpojte a nechajte zatvorené dvierka,
aby ste zadusili akékoľvek plamene.
VAROVANIE: Mikrovlnné ohrievanie
nápojov môže spôsobiť oneskorené
vyvretie, preto dávajte pozor pri manipulácii
s nádobou.
VAROVANIE: Obsah detských fliaš alebo
pohárikov s detskou stravou zamiešajte
alebo pretraste a pred konzumáciou
skontrolujte jeho teplotu, aby ste predišli
popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo
uvarené vajíčka sa nemôžu ohrievať
v mikrovlnnej rúre, pretože môžu
vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení
mikrovlnného ohrievania.
Rúru je potrebné pravidelne čistiť a musia
sa z nej odstraňovať akékoľvek zvyšky
jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave,
môže to viesť k opotrebovaniu povrchu, čo
by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť
zariadenia a pravdepodobne mať za
následok nebezpečnú situáciu.
Zariadenie nie je určené na montáž do
automobilov, karavanov ani podobných
dopravných prostriedkov.
Tento spotrebič nie je určený pre
používanie osobami (vrátane detí)
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne
s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na ne nebude dozerať alebo sa im
neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča
zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa
zaistilo, že sa nebudú hrať so zariadením.
Ak je sieťový napájací kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný
technik alebo podobne kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny
sa nemôžu zohrievať v uzatvorených
nádobách, pretože by mohli vybuchnúť.
Slovenčina – 4
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 4
2014-02-14 �� 10:55:04
VAROVANIE
(iba pre funkciu rúry)-voliteľné
VAROVANIE: Keď sa spotrebič
prevádzkuje v kombinačnom režime, deti
môžu používať rúru výlučne pod dozorom
dospelej osoby kvôli vytváraným teplotám.
Počas používania sa spotrebič zahrieva.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali
ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu
počas používania zahriať. K zariadeniu
nesmú mať prístup malé deti.
Nepoužívajte parný čistič.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia
zaručte, aby bolo zariadenie vypnuté a
predišlo sa možnosti zásahu elektrickým
prúdom.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho
prístupné časti sa môžu počas používania
zahriať.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali
ohrevných prvkov.
Deti mladšie ako 8 rokov musia byť
v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča,
ak nie sú pod neustálym dozorom.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas
prevádzky spotrebiča vysoká.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča
môžu byť počas jeho prevádzky horúce.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu
detí mladších ako 8 rokov.
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou
silného prúdu vody.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom
smere a v správne výške, aby bol
zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru
a riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali
nechať 10 minút v prevádzke s vodou a až
následne začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach
horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak,
aby bol prístup k zástrčke.
Mikrovlnná rúra je určená na použitie len na
pracovnom pulte alebo pracovnom stole,
nemali by ste ju umiestňovať do skriniek.
Slovenčina – 5
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 5
2014-02-14 �� 10:55:04
Tento spotrebič môžu používať deti
staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, vnemovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne nedostatkom
skúseností, a to za predpokladu, že sú pod
dozorom alebo dostali podrobné pokyny
k bezpečnému používaniu spotrebiča a
porozumeli príslušným rizikám. Deti sa
nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a
používateľskú údržbu nebudú vykonávať
deti bez dozoru.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace
prostriedky alebo ostré kovové stierky,
aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože
môžu poškriabať povrch, čo môže mať za
následok rozbitie skla.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu
prostredníctvom externého časovača
ani samostatného systému diaľkového
ovládania.
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy
B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne
generuje alebo používa rádiofrekvenčná
energia v podobe elektromagnetického
žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj
EDM a vybavenie na oblúkové zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné
na použitie v domácnostiach a príbytkoch
s priamym pripojením k nízkonapäťovej
napájacej sieti, ktorá privádza energiu do
obytných budov.
INŠTALÁCIA MIKROVLNNEJ RÚRY
Rúru umiestnite na plochý rovný povrch 85 cm
nad zemou. Povrch musí byť dostatočne silný, aby
bezpečne uniesol hmotnosť rúry.
10 cm
1.Keď inštalujete svoju rúru, uistite
20 cm
vzadu
hore
sa, že má dostatočné vetranie tak,
že necháte aspoň 10 cm (4 palce)
85 cm nad
10 cm na
podlahou
bočnej strane
priestoru za rúrou a na bočných
stranách a 20 cm (8 palcov) nad rúrou.
2.Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
3.Nainštalujte valčekový krúžok a tanier.
Skontrolujte, či sa tanier voľne otáča.
(Iba model s otočným tanierom)
4.Táto mikrovlnná rúra sa musí umiestniť tak, aby bol
prístup k zástrčke.
Slovenčina – 6
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 6
2014-02-14 �� 10:55:04
ČISTENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
Nasledujúce časti vašej mikrovlnnej rúry sa musia
pravidelne čistiť, aby sa zabránilo v nahromadení
mastnoty a čiastočiek jedla:
• Vnútorné a vonkajšie povrchy
• Dvierka a tesnenia dvierok
• Otočný tanier a valčekové krúžky
(iba model s otočným tanierom)
VŽDY zaistite, aby boli tesnenia dvierok čisté
a dvierka sa poriadne zatvárali.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to
viesť k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo
nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia
a pravdepodobne mať za následok nebezpečnú
situáciu.
1.Vonkajšie povrchy vyčistite jemnou handričkou
a teplou mydlovou vodou. Opláchnite a poutierajte
dosucha.
2.Pomocou namydlenej handričky odstráňte
akékoľvek rozliatia alebo škvrny na vnútorných
povrchoch. Opláchnite a poutierajte dosucha.
3.Ak chcete uvoľniť zatvrdnuté čiastočky jedla
a odstrániť zápach, umiestnite do rúry šálku
s rozriedenou citrónovou šťavou a zahrejte ju na
desať minút pri maximálnom výkone.
4.Vždy, keď je to potrebné, umyte platňu vhodnú do
umývačky riadu.
NEVYLIEVAJTE do ventilačných otvorov vodu.
NIKDY nepoužívajte žiadne drsné produkty alebo
chemické rozpúšťadlá. Buďte obzvlášť opatrní
pri čistení tesnení dvierok, aby sa zaistilo, že sa
čiastočky:
• nenahromadia
• nezabránia v správnom zatvorení dvierok
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Ak je sieťový napájací kábel poškodený, musí ho
vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo
podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Pre vašu osobnú bezpečnosť zapojte kábel do
vyhovujúcej uzemnenej zásuvky so striedavým
prúdom.
Mikrovlnnú rúru nemontujte v horúcom alebo
vlhkom prostredí, ako napríklad vedľa bežnej
rúry alebo radiátora. Musíte dodržiavať technické
údaje sieťového napájania rúry a akýkoľvek
použitý predlžovací kábel musí dosahovať rovnaký
štandard ako sieťový kábel, ktorý sa dodáva
s rúrou. Pred prvým použitím mikrovlnnej rúry
utrite interiér a tesnenie dverí vlhkou handričkou.
Slovenčina – 7
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 7
2014-02-14 �� 10:55:05
Vyčistite vnútorný priestor mikrovlnnej rúry po
každom použití jemným čistiacim roztokom,
no pred čistením nechajte mikrovlnnú rúru
vychladnúť, aby sa predišlo zraneniam.
Keď čistíte hornú časť v priestore rúry,
bude pohodlné, keď otočíte ohrevný
prvok nadol o 45 ° a vyčistíte ho.
(Iba model s visiacim ohrevným prvkom.)
USKLADNENIE A OPRAVA VAŠEJ
MIKROVLNNEJ RÚRY
Musíte vykonať niekoľko jednoduchých
bezpečnostných opatrení, keď odkladáte alebo
nechávate vykonať servis svojej mikrovlnnej rúry.
Rúra sa nemôže používať, ak sú poškodené dvierka
alebo tesnenia dvierok:
• zlomený pánt
• opotrebované tesnenia
• poškodené alebo prehnuté puzdro rúry
Opravu môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný
technik pre mikrovlnné rúry.
NIKDY z rúry neodstraňujte vonkajší obal. V
prípade, že je rúra pokazená a potrebuje opravu
alebo máte pochybnosti o jej stave:
• Odpojte ju od sieťovej zásuvky.
• Kontaktujte najbližšie stredisko popredajného servisu.
Ak chcete svoju rúru dočasne odložiť, vyberte si
suché a bezprašné miesto.
Dôvod: Prach a vlhkosť môžu nepriaznivo
ovplyvniť funkčné diely v rúre.
Táto mikrovlnná rúra nie je určená na komerčné
využitie.
Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte
žiarovku osobne.
Kontaktujte najbližšie autorizované stredisko
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung
a dohodnite sa s kvalifikovaným technikom na
výmene žiarovky.
VAROVANIE
Úpravy a opravy spotrebiča môže vykonávať len
kvalifikovaný personál.
Pri funkcii mikrovlnnej rúry nezohrievajte tekutiny ani iné
jedlo v uzavretých nádobách.
Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte vysoko tlakové vodné
čistiace prostriedky, ani parné čističe.
Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievačov a horľavých
materiálov; na vlhké, mastné alebo prašné miesta; na
miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode; na
miesta, kde môže dôjsť k úniku plynu; na nerovný podklad.
Tento spotrebič sa musí riadne uzemniť v súlade s
miestnymi a národnými predpismi.
Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a
kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr.
prach alebo vodu).
Slovenčina – 8
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 8
2014-02-14 �� 10:55:08
Na povrch rúry nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite
vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky.
V rúre neskladujte horľavé materiály. Pri zohrievaní jedál a
nápojov s obsahom alkoholu buďte opatrní, pretože výpary
z alkoholu môžu dôjsť do kontaktu s horúcimi časťami rúry.
Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
Dbajte na to, aby sa počas otvárania alebo zatvárania
dvierok nenachádzali v ich blízkosti deti, pretože sa môžu
nechcene udrieť o dvierka alebo si do nich privrieť prsty.
Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas
prevádzky zariadenia.
VAROVANIE: Mikrovlnné zahrievanie nápojov môže
spôsobiť oneskorené vyvretie, preto musíte dávať pozor,
keď manipulujete s nádobou. Aby sa zabránilo v tejto
situácii, po vypnutí rúry ju nechajte VŽDY v nečinnosti
aspoň 20 minút, aby sa mohla vyrovnať teplota. Ak je
to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po
zohrievaní.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov PRVEJ
POMOCI:
• ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do
studenej vody,
• zakryte ho čistým suchým kusom látky,
• nepoužívajte žiadne krémy, oleje alebo pleťové
mlieka.
Do vnútra nezasúvajte prsty ani cudzie predmety. Ak sa do
vnútra zariadenia dostane cudzia látka (napr. voda), odpojte
sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
Zariadenie nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety (napr. na
kuchynský drez alebo sklenené predmety).
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo,
alkohol, parné čistiace zariadenia ani vysokotlakové čističe.
Zaistite, že napájacie napätie, frekvencia a prúd
zodpovedajú hodnotám predpísaným pre zariadenie.
Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.
Nepoužívajte rozbočovací adaptér, predlžovací kábel ani
elektrický transformátor.
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Napájací kábel nadmerne neprehýbajte ani naň neklaďte
ťažké predmety.
Tanier alebo stojan nevkladajte krátko po varení do vody,
pretože to by mohlo spôsobiť ich rozbitie alebo poškodenie.
Napájací kábel nevešajte na kovové predmety, nevkladajte
ho medzi predmety ani ho neumiestňujte za rúru.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na fritovanie, pretože teplotu
oleja nemožno ovládať.
Mohlo by to viesť k náhlemu vykypeniu horúcej tekutiny.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený
napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku. Keď sa
napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na
najbližšie servisné centrum.
Na rúru nelievajte ani priamo nesprejujte vodu.
Na vrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry
neumiestňujte žiadne predmety.
Slovenčina – 9
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 9
2014-02-14 �� 10:55:10
UPOZORNENIE
Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie v
mikrovlnných rúrach; NEPOUŽÍVAJTE žiadne kovové
nádoby, riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou,
ihlice, vidličky atď.
Odstráňte zakrútené upevňovacie drôtiky z papiera alebo
plastových vreciek.
Dôvod: Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk alebo iskrenie,
ktoré môže následne poškodiť rúru.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie papiera alebo
oblečenia.
Ak sa má predísť prehriatiu a zhoreniu jedla, u menšieho
objemu jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania.
Sieťový kábel alebo napájaciu zástrčku neponárajte do
vody a sieťový kábel uchovávajte mimo tepelných zdrojov.
Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo by sa
nemali zohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu
vybuchnúť, a to dokonca aj po skončení mikrovlnného
ohrevu; taktiež nezohrievajte vzduchotesné ani vákuovo
uzatvorené fľaše, poháre, nádoby, orechy v škrupine,
rajčiny atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom.
Môžu sa vznietiť, pretože z rúry uniká horúci vzduch.
Rúra sa tiež môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto
prípade zostane vypnutá, kým dostatočne nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte
chňapky, aby ste predišli neúmyselnému popáleniu.
Nespúšťajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna. Mikrovlnná
rúra sa automaticky vypne z bezpečnostných dôvodov
na 30 minút. Ak sa mikrovlnná rúra uvedie do činnosti
omylom, odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár
vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Rúru nainštalujte podľa vzdialeností uvedených v tejto
príručke. (Pozrite si časť Inštalácia mikrovlnnej rúry.)
Keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v
blízkosti rúry, dávajte pozor.
ZÁSADY PREDCHÁDZANIA VYSTAVENIU SA NADMERNEJ
INTENZITE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA
(IBA FUNKCIA MIKROVLNNEJ RÚRY)
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné
vystavenie sa mikrovlnnému žiareniu.
(a) Za žiadnych okolností sa nepokúšajte ovládať rúru s otvorenými dvierkami,
upravovať bezpečnostné vnútorné uzamknutia (západky dverí) alebo
čokoľvek vkladať do otvorov bezpečnostného vnútorného uzamknutia.
(b) Medzi dvierka rúry a prednú stranu NEDÁVAJTE žiadne objekty ani
nedovoľte, aby sa jedlo alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili
na povrchoch tesnení. Zaistite, aby sa dvierka a tesniace povrchy dvierok
uchovávali čisté tak, že ich po použití rúry najskôr utriete vlhkou handričkou
a potom jemnou suchou handričkou.
(c) Rúru NEPREVÁDZKUJTE, ak je poškodená, kým ju neopraví kvalifikovaný
servisný technik mikrovlnných rúr vyškolený výrobcom. Je obzvlášť dôležité,
aby sa dvierka rúry poriadne zatvárali a aby nevzniklo poškodenie:
(1) Dvierok (zohnutie)
(2) Pántov dvierok (rozbitie alebo uvoľnenie)
(3) Tesnení dvierok a tesniacich povrchov
(d) Rúru nemôže nastavovať ani opravovať ktokoľvek iný ako príslušne
kvalifikovaný servisný technik mikrovlnných rúr, vyškolený výrobcom.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny
premiešajte a po skončení ohrievania nechajte tekutinu
ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže,
aby vás neobaril unikajúci horúci vzduch alebo para.
Slovenčina – 10
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 10
2014-02-14 �� 10:55:11
rýchly sprievodca s náhľadom
Chcem uvariť nejaké jedlo.
1. Umiestnite jedlo do rúry. Stlačte tlačidlo START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Po skončení varenia rúra zapípa a 4-rát zabliká
„End (Koniec)“. Rúra bude následne pípať raz za
minútu.
Ak chcete pridať dodatočných 30 sekúnd.
Jeden alebo viackrát stlačte tlačidlo START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s), aby ste zakaždým pridali dodatočných
30 sekúnd.
Otočením multifunkčného voliča môžete nastaviť čas podľa
potreby.
02 RÝCHLY SPRIEVODCA S NÁHĽADOM
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu
kozmetickej poruchy, ak poškodenie zariadenia a/alebo poškodenie alebo stratu
príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na nasledujúce položky:
(a) Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväť, vonkajší panel
alebo ovládací panel.
(b) Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie
alebo mriežka.
• Tento spotrebič používajte len na určené účely tak, ako je to opísané v tejto
používateľskej príručke. Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto
príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu
vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke tohto spotrebiča postupujte
uvážlivo, pozorne a obozretne.
• Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov,
vlastnosti vašej mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od opisu v tejto
príručke a nemusia sa na ňu vzťahovať všetky výstražné značky. Ak máte nejaké
otázky alebo pripomienky, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo
vyhľadajte pomoc a informácie online na stránke www.samsung.com.
• Táto mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie potravín. Je určená výlučne na
použitie v domácnosti. Nezohrievajte v nej žiadny textil ani vankúše z vláknin,
ktoré by mohli spôsobiť popáleniny alebo požiar. Výrobca nenesie zodpovednosť
za škody spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym používaním spotrebiča.
• Zlyhanie pri udržiavaní rúry v čistom stave môže viesť k opotrebovaniu povrchu,
čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za
následok nebezpečnú situáciu.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHOTO VÝROBKU
(ELEKTROTECHNICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a
vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by
nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Slovenčina – 11
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 11
2014-02-14 �� 10:55:12
funkcie rúry
OVLÁDACÍ PANEL
RÚRA
1
2
6
4
3
7
8
5
9
10
1. RUKOVÄŤ DVIEROK
7. TANIER
2.DVIERKA
8. SPOJOVACIE ZARIADENIE
3. VETRACIE OTVORY
9. VALČEKOVÝ KRÚŽOK
4. OHREVNÝ PRVOK
10.OTVORY BEZPEČNOSTNÉHO
VNÚTORNÉHO UZAMKNUTIA
5. SVETLO
6. ZÁPADKY DVIEROK
11.OVLÁDACÍ PANEL
11
1.
2.
3.
4.
5.
TLAČIDLO FUNKCIE SLIM FRY
TLAČIDLO SNÍMAČOVÉ VARENIE
TLAČIDLO ZDRAVÉ VARENIE
TLAČIDLO CESTO/JOGURT
TLAČIDLO VÝKONNÉ
ROZMRAZOVANIE
6. TLAČIDLO AUTOMATICKÉ
OPÄTOVNÉ OHRIEVANIE/VARENIE
7. TLAČIDLO PRÚDENIA TEPLA
8. TLAČIDLO GRILU
9. TLAČIDLO MIKROVLNNÉ
OHRIEVANIE
10.TLAČIDLO KOMBINOVANÝ
11.TLAČIDLO ZAP./VYP. TANIERA
12.MULTIFUNKČNÝ VOLIČ
13.TLAČIDLO DETSKÁ ZÁMKA
14.TLAČIDLO ZASTAVIŤ/EKO
15.TLAČIDLO SPUSTIŤ/+30s
Slovenčina – 12
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 12
2014-02-14 �� 10:55:12
používanie rúry
SPÔSOB FUNGOVANIA MIKROVLNNEJ RÚRY
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť
rôznym spôsobom.
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Uvoľnená
energia umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby zmenilo svoju formu
alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
• rozmrazovanie,
• ohrievanie,
• varenie.
1. Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do stredu rúry.
Účel:
Valčekový krúžok podopiera tanier.
2.Tanier sa musí umiestniť na valčekový krúžok, pričom jeho
stred musí byť upevnený k spojovaciemu zariadeniu.
Účel:
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa
ľahko vybrať, aby sa vyčistil.

Princíp varenia.
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom a odrážané
vo vnútornom priestore sa rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo
otáča na tanieri. Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne uvarí.
3. Vysoký stojan a nízky stojan sa umiestňujú na tanier.
Účel:
Kovové stojany sa dajú použiť na varenie dvoch
jedál súčasne. Malé jedlo môžete umiestniť na
tanier a druhá jedlo na stojan. Kovové stojany
môžete použiť pri grilovaní, prúdení tepla
a kombinovanom varení.
4. Podnos na schrumkavenie, pozrite si stranu 25.
Účel:
Podnos na schrumkavenie sa používa na
dôkladnejšie zapečenie potravín v režime
mikrovlnného ohrievania alebo v kombinovanom
režime s grilovaním. Vďaka tejto funkcii získate
chrumkavé pečivo a cesto na pizzu.
03 FUNKCIE RÚRY
PRÍSLUŠENSTVO
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až do hĺbky
približne 1 palca (2,5 cm). Varenie potom pokračuje, keď sa
teplo rozptýli v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od používanej nádoby
a vlastností jedla, ktorými sú:
• množstvo a hustota,
• obsah vody,
• pôvodná teplota (zmrazené alebo nie).
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po vybratí jedla z
rúry. Čas odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke sa musí preto rešpektovať,
aby sa zaistili:
• rovnomerné uvarenie jedla až do stredu,
• rovnaká teplota v rámci jedla.
Slovenčina – 13
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 13
2014-02-14 �� 10:55:13
KONTROLA SPRÁVNEJ PREVÁDZKY MIKROVLNNEJ
RÚRY
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas celej doby
správne funguje. Ak máte pochybnosti, pozrite si časť s názvom Riešenie problémov na
strane 38-39.
4. Otočte multifunkčným voličom, aby ste nastavili hodiny.
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre v správnej
polohe Ak sa použije iná ako maximálna (100 % - 900 W) úroveň výkonu, vode trvá
dlhšie, kým zovrie.
Otvorte dvierka rúry tak, že potiahnete za rukoväť na pravej strane dvierok.
Na tanier umiestnite pohár s vodou. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte multifunkčný volič.
6. Otočte multifunkčným voličom, aby ste nastavili minúty.
Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) a nastavte
čas na 4 až 5 minút tak, že stlačíte tlačidlo START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s) toľkokrát, koľko to bude potrebné.
Výsledok:Rúra zahreje vodu za 4 alebo 5 minút. Voda by
potom mala vrieť.
7. Keď sa zobrazí správny čas, stlačte multifunkčný volič,
aby sa spustili hodiny.
Výsledok: Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú rúru
nepoužívate.
NASTAVENIE ČASU
Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť v 24-hodinovom alebo 12-hodinovom
režime. Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
• po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
• bol výpadok elektrickej energie.
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.
VARENIE/PRIHRIEVANIE
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka. Mikrovlnnú rúru
nikdy nezapínajte, keď je prázdna.
1. Stlačte multifunkčný volič.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnné ohrievanie).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(režim mikrovlnnej rúry)
2. Otočte multifunkčným voličom, aby ste nastavili druh
časového displeja. (12 h alebo 24 h)
2. Otáčajte multifunkčným voličom dovtedy, kým sa
nezobrazí príslušná úroveň výkonu.
Potom stlačte multifunkčný volič, aby ste nastavili úroveň
výkonu.
• Ak do 5 sekúnd nenastavíte úroveň výkonu, automaticky
sa zmení vo fáze nastavenia doby varenia.
3. Stlačením multifunkčného voliča dokončite nastavenie.
3. Čas varenia nastavte otočením multifunkčného voliča.
Výsledok: Zobrazí sa čas varenia.
Slovenčina – 14
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 14
2014-02-14 �� 10:55:14
NASTAVENIE ČASU VARENIA
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) pre
každých 30 sekúnd, ktoré chcete pridať.
• Skontrolovať priebeh varenia môžete kedykoľvek jednoducho otvorením dvierok.
• Môžete zvýšiť zostávajúci čas varenia.
Ak chcete zvýšiť čas varenia vášho jedla, stlačte raz tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) pre každých 30 sekúnd, ktoré
si želáte pridať.
• Príklad: Ak chcete pridať tri minúty, stlačte šesťkrát tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
ZMENY ÚROVNÍ VÝKONOV A ČASU
Funkcia úrovne výkonu vám umožní prispôsobiť množstvo vyžarovanej energie a tým aj
čas, ktorý je potrebný na uvarenie alebo prihriatie jedla, v závislosti od jeho typu a kvality.
Môžete si vybrať zo šiestich úrovní výkonu.
Úroveň výkonu
VYSOKÁ
STREDNE VYSOKÁ
STREDNÁ
STREDNE NÍZKA
ROZMRAZOVANIE
NÍZKA
Percento
Výstup
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
ZASTAVENIE VARENIA
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť, aby ste mohli:
• skontrolovať jedlo,
• otočiť jedlo alebo ho zamiešať,
• nechať ho odstáť.
Čas varenia uvádzaný v receptoch a v tejto brožúrke je v súlade s uvádzanou špecifickou
úrovňou výkonu.
Ak vyberiete...
Potom čas varenia musí byť...
Vyššia úroveň výkonu
Nižšia úroveň výkonu
Znížený
Zvýšený
Otočením multifunkčného voliča nastavte želaný čas varenia.
• Ak chcete predĺžiť čas varenia jedla, otočte voličom doprava,
a ak ho chcete skrátiť, otočte ním doľava.
04 POUŽÍVANIE RÚRY
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčať. Začne sa varenie. Keď sa dokončí, dôjde
k nasledovnému.
• Rúra zapípa a štyrikrát zabliká „End
(Skončiť)“.
Rúra bude následne pípať raz za minútu.
Na zastavenie varenia...
Potom...
Dočasne
Dočasne: Otvorte dvierka alebo raz stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak chcete pokračovať vo varení, opätovne
zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s).
Úplne: Stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenie varenia, opätovne stlačte
tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Úplne
Slovenčina – 15
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 15
2014-02-14 �� 10:55:14
NASTAVENIE REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Rúra disponuje režimom úspory energie.
3. Druh jedla, ktoré varíte, vyberte otočením multifunkčného
voliča.
Pozrite si tabuľku na nasledujúcej strane, kde nájdete popis
rôznych predprogramovaných nastavení.
Potom stlačte multifunkčný volič, aby ste nastavili druh
jedla.
• Stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Displej sa vypne.
• Ak chcete zrušiť režim úspory energie, otvorte dvierka alebo
stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO) a na displeji
sa zobrazí aktuálny čas. Rúra je pripravená na použitie.
4. Otočením multifunkčného voliča vyberte veľkosť porcie.
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky dočasného stavu
zastavenia zariadenia, funkcia sa zruší a po 25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
5. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ VARENIA SLIM FRY
Funkcia varenia Slim Fry obsahuje/poskytuje dvanásť predprogramovaných časov
varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Kategóriu Slim Fry môžete nastaviť stlačením tlačidla Slim Fry.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
VŽDY používajte náčinie na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry.
Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu
rovnomerne preniknúť do jedla. Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte
chňapky, pretože budú veľmi horúce.
Nasledujúca tabuľka uvádza 12 automatických programov Slim Fry. Obsahuje množstvá
a príslušné pokyny.
V porovnaní s prípravou vo fritéze použijete menej oleja a súčasne budú pripravené
jedlá veľmi chutné. Pri programoch sa používa kombinácia prúdenia vzduchu, horného
ohrievača a mikrovlnnej energie.
1. Stlačte tlačidlo Slim Fry.
2. Otočením multifunkčného voliča vyberte kategóriu jedla a
stlačte multifunkčný volič.
1) Zemiaky/Zelenina
2) Plody mora
3) Kura
Slovenčina – 16
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 16
2014-02-14 �� 10:55:14
1. Zemiaky/Zelenina
Kód/Jedlo
2. Plody mora
Veľkosť
porcie
300-350 g
450-500 g
1-2
Mrazené
zemiakové
krokety
1-3
Domáce
hranolčeky
200-250 g
300-350 g
300-350 g
450-500 g
1-4
Zemiakové
kliny
200-250 g
300-350 g
400-450 g
1-5
Mrazené
cibuľové
krúžky
1-6
Nakrájaná
cuketa
100-150 g
200-250 g
100-150 g
200-250 g
Kód/Jedlo
Rovnomerne rozmiestnite mrazené hranolčeky do rúry na
podnos na schrumkavenie. Podnos umiestnite na nízky
stojan. Po pípnutí obráťte. Pokračujte stlačením tlačidla
spustenia. (Ak potraviny neprevrátite, rúra bude pokračovať v
prevádzke).
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Rovnomerne rozmiestnite mrazené zemiakové krokety do rúry
na podnos na schrumkavenie. Podnos umiestnite na nízky
stojan.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Umyte zemiaky tvrdého alebo stredne tvrdého typu. Ošúpte
zemiaky a nakrájajte ich na hranolčeky s hrúbkou 10 x 10 mm.
Namočte ich do studenej vody (30 min.).
Osušte ich pomocou utierky, odvážte ich a potrite 5 g
olivového oleja. Rovnomerne rozmiestnite domáce hranolčeky
na podnos na schrumkavenie. Podnos umiestnite na nízky
stojan. Po pípnutí obráťte. Pokračujte stlačením tlačidla
spustenia. (Ak potraviny neprevrátite, rúra bude pokračovať v
prevádzke). Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Umyte zemiaky bežnej veľkosti a nakrájajte ich na mesiačiky.
Potrite olivovým olejom a koreninami. Položte ich odrezanou
stranou na podnos na schrumkavenie. Podnos umiestnite na
vysoký stojan. 1-3 minúty nechajte odstáť.
Rovnomerne rozmiestnite mrazené cibuľové alebo kalamárové
krúžky obalené v strúhanke na podnos na schrumkavenie.
Podnos umiestnite na nízky stojan.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Umyte a nakrájajte cuketu na plátky. Potrite ich 5 g olivového
oleja a pridajte koreniny. Plátky rovnomerne rozmiestnite na
podnos na schrumkavenie a položte ho na vysoký stojan.
Po pípnutí obráťte. Pokračujte stlačením tlačidla spustenia.
(Ak potraviny neprevrátite, rúra bude pokračovať v prevádzke).
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Veľkosť
porcie
2-1
Mrazené
krevety
200-250 g
300-350 g
2-2
Rybie
prsty
200-250 g
300-350 g
2-3
Smažené
kalamáre
100-150 g
200-250 g
Pokyny
Rovnomerne rozmiestnite mrazené krevety obalené v
strúhanke do rúry na podnos na schrumkavenie. Podnos
umiestnite na nízky stojan.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Rovnomerne rozmiestnite rybie prsty obalené v strúhanke
do rúry na podnos na schrumkavenie. Podnos umiestnite na
nízky stojan.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Rovnomerne rozmiestnite kalamárové krúžky obalené v
strúhanke do rúry na podnos na schrumkavenie. Podnos
umiestnite na nízky stojan.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
04 POUŽÍVANIE RÚRY
1-1
Mrazené
hranolčeky
do rúry
Pokyny
3. Kura
Kód/Jedlo
Veľkosť
porcie
3-1
Mrazené
kúsky
kuraťa
200-250 g
300-350 g
3-2
Kuracie
stehná
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3-3
kuracie
krídelká
200-250 g
300-350 g
Pokyny
Rovnomerne rozmiestnite mrazené kuracie nugety do rúry
na podnos na schrumkavenie. Podnos umiestnite na nízky
stojan. Po pípnutí obráťte. Pokračujte stlačením tlačidla
spustenia. (Ak potraviny neprevrátite, rúra bude pokračovať v
prevádzke).
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Odvážte kuracie stehná a potrite ich olejom a koreninami.
Rovnomerne ich rozložte na vysoký stojan.
Po pípnutí obráťte. Rúra sa vypne. Pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
1-3 minúty nechajte odstáť.
Odvážte kuracie krídelká a potrite ich olejom a koreninami.
Rovnomerne ich rozložte na vysoký stojan.
Po pípnutí obráťte. Rúra sa vypne. Pokračujte stlačením
tlačidla spustenia.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Slovenčina – 17
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 17
2014-02-14 �� 10:55:15
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ SNÍMAČOVÉHO VARENIA
Osem funkcií snímačového varenia zahŕňajú/poskytujú predprogramované časy
varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Kategóriu snímačového varenia môžete upraviť otočením multifunkčného voliča.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
Kód/Jedlo
Veľkosť
porcie
1
Nápoje
150-250 g
2
Kvietky
brokolice
200-500 g
3
Porciované
mrkvy
200-500 g
4
Ružičky
karfiolu
200-500 g
Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
1. Stlačte tlačidlo Sensor (Snímačové varenie).
2. Druh jedla, ktoré varíte, nastavte otočením multifunkčného
voliča. Obráťte sa na tabuľku na nasledujúcej strane, kde
nájdete popis rôznych predprogramovaných nastavení.
Potom stlačte multifunkčný volič, aby ste nastavili druh
jedla.
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Spustí sa varenie. Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
trikrát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Ak vnútorná teplota presahuje 60 °C, ventilátor chladenia sa zapne na 3 minúty.
Tlačidlo Snímačové varenie dočasne nemôžete použiť, kým sa rúra neochladí na
teplotu potrebnú pre režim bezpečného snímania.
Nasledujúca tabuľka uvádza 8 programov snímačového varenia. Obsahuje odporúčané
hmotnostné rozsahy pre jednotlivé položky, časy odstátia po varení a príslušné pokyny.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazuje čas snímača. Potom sa automaticky
vypočítajú časy varenia a úrovne výkonu a zobrazí sa zostávajúci čas varenia. Proces
varenia ovláda pre vaše pohodlie systém snímačov.
Pri vyberaní používajte chňapky!
Pokyny
Kvapalinu (izbovej teploty) vylejte do keramickej šálky
alebo džbánu. Zohrievajte nezakryté.
Umiestnite do stredu taniera. Nechajte ich stáť v rúre.
Pred a po odstátí nápoje zamiešajte. Buďte opatrní
počas vyberania šálok (pozrite si bezpečnostné pokyny
pre kvapaliny).
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Opláchnite a vyčistite čerstvú zeleninu, ako napríklad
brokolicu, a pripravte kvety. Rovnomerne ich vložte do
sklenenej misky s krytom.
Pridajte 30-45 ml (2-3 polievkové lyžice) vody.
Misku dajte do stredu taniera.
Varte zakryté. Po dovarení zamiešajte.
Tento program je vhodný pre brokolicu, ako aj nakrájaná
cuketa, baklažán, tekvica alebo paprika.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Opláchnite a vyčistite čerstvú zeleninu, ako napríklad
mrkvu, a narežte ju na plátky. Vložte ich do sklenenej
misky s pokrievkou.
Pridajte 30-45 ml (2-3 polievkové lyžice) vody.
Misku dajte do stredu taniera.
Varte zakryté. Po dovarení zamiešajte.
Tento program je vhodný pre nakrájanú mrkvu, ako aj
kvietky karfiolu alebo kaleráb.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Opláchnite a vyčistite čerstvú zeleninu, ako napríklad
ružičky karfiolu, a pripravte ružičky. Rovnomerne ich
vložte do sklenenej misky s krytom. Pridajte 30-45 ml
(2-3 polievkové lyžice) vody.
Misku dajte do stredu taniera.
Varte zakryté. Po dovarení zamiešajte.
Tento program je vhodný pre brokolicu, ako aj nakrájaná
cuketa, baklažán, tekvica alebo paprika.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Slovenčina – 18
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 18
2014-02-14 �� 10:55:15
Riady a pokrievky pre snímačové varenie
Kód/Jedlo
Veľkosť
porcie
200-800 g
6
Varené
cestoviny
100-300 g
7
Mini Ravioli
200-400 g
8
Kuracie
kúsky
200-500 g
Zemiaky opláchnite a vyčistite, každý 200 g.
Natrite ich olivovým olejom a šupku prepichnite nožom.
Položte ich do kruhu na tanier. 2-3 minúty nechajte
odstáť.
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla s vekom.
Pridajte štvornásobné množstvo vriacej vody, štipku
soli a dobre zamiešajte. Varte nezakryté. Pred odstátím
premiešajte a následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
1-3 minúty nechajte odstáť.
Mini ravioli vložte do hlbokej keramickej misky.
Platňu dajte do stredu taniera. Zakryte plastovým
krytom. 2-3 minúty nechajte odstáť.
Chladené kuracie kúsky potrite olejom a koreninami.
Položte ich na nízky stojan s kožou smerom nadol.
Po zapípaní rúry ich obráťte. V procese pokračujte
stlačením tlačidla spustenia. 2-3 minúty nechajte odstáť.
Pokyny pre automatické snímačové varenie
Automatický snímač vám umožňuje vaše jedlo variť automaticky zisťovaním množstva
plynov vytváraných jedlom počas varenia.
• Pri varení jedál sa vytvára mnoho druhov plynov.
Automatický snímač určuje správny čas a úroveň výkonu zisťovaním týchto plynov z
jedla, čím odstraňuje potrebu nastavenia času varenia a úrovne výkonu.
• Keď počas snímačového varenia nádobu zakryjete jej krytom alebo plastovým
obalom, automatický snímač bude zisťovať plyny vytvorené po nasýtení nádoby
parou.
• Krátko pred dokončením varenia sa začne odpočítavanie zostávajúceho času
varenia. Bude to dobrý čas na otočenie alebo premiešanie jedla, ak je to nevyhnutné
pre rovnomerné uvarenie.
• Pred automatickým snímačovým varením môžete jedlo dochutiť bylinkami, koreninami
alebo omáčkami na zhnednutie. Predsa vás ale upozorňujeme, že soľ a cukor môžu
mať za následok vznik spálených miest na jedle, takže tieto prísady by ste mali
pridávať po varení.
• Na dosiahnutie dobrých výsledkov varenia s touto funkciou dodržiavajte pri výbere
vhodných nádob a pokrievok pokyny v tabuľkách v tejto knižke.
• Vždy používajte nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry a zakrývajte ich príslušnými
vekami alebo plastovým obalom. Pri používaní plastového obalu obráťte jeden roh,
aby mohla para unikať správnym spôsobom.
• Vždy zakrývajte krytom, ktorý je určený pre dané riady. Ak daný riad nemá vlastné
veko, použite plastový obal.
• Nádoby napĺňajte minimálne do polovice.
• Jedlá vyžadujúce premiešanie alebo obrátenie premiešavajte alebo obracajte ku
koncu cyklu snímačového varenia po tom, ako sa na displeji začne odpočítavať čas.
Upozornenie
• Po namontovaní rúry a jej zapojení do sieťovej zásuvky neodpájajte napájací kábel.
Plynový snímač potrebuje čas na stabilizáciu, aby bolo varenie uspokojivé.
• Neodporúčame vám používať funkciu automatického snímačového varenia pri
neprerušovanom varení, t. j. keď jedno varenie nasleduje hneď za iným.
• Rúru namontujte na dobre vetrané miesto kvôli dosiahnutiu správneho chladenia a
prúdenia vzduchu, a aby sa tak zabezpečila presná prevádzka snímača.
• Slabým výsledkom zabráňte nepoužívaním automatického snímača pri príliš vysokej
alebo príliš nízkej teplote prostredia.
• Na čistenie rúry nepoužívajte prchavé čistiace prostriedky. Plyn vznikajúci z takýchto
čistiacich prostriedkov môže mať vplyv na snímač.
• Zabráňte umiestneniu rúry do blízkosti spotrebičov vytvárajúcich vysokú vlhkosť alebo
plyny, pretože to bude rušiť správny výkon automatického snímača.
• Vnútornú časť rúry uchovávajte vždy čistú. Rozliate potraviny utrite vlhkou handričkou.
Táto rúra je navrhnutá len na používanie v domácnosti.
04 POUŽÍVANIE RÚRY
5
Zemiaky v
šupke
Pokyny
Slovenčina – 19
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 19
2014-02-14 �� 10:55:15
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ ZDRAVÉHO VARENIA
Funkcia varenia Zdravé varenie poskytuje pätnásť predprogramovaných časov varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Veľkosť porcie môžete nastaviť otočením multifunkčného voliča.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Nasledujúca tabuľka uvádza množstvá a príslušné odporúčania pre 15 programov
Zdravé varenie. Pozostáva z častí Obilniny/Cestoviny(1), Zelenina(2) a Hydina/ryby(3).
Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
1. Obilniny/Cestoviny
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
Veľkosť porcie
Pokyny
1-1
Tmavá ryža
Kód/Jedlo
150-200 g
200-250 g
2. Otočením multifunkčného voliča vyberte kategóriu jedla a
stlačte multifunkčný volič.
1) Obilniny/Cestoviny
2) Zelenina
3) Hydina/ryby
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
3. Druh jedla, ktoré varíte, nastavte otočením multifunkčného
voliča. Obráťte sa na tabuľku na nasledujúcej strane, kde
nájdete popis rôznych predprogramovaných nastavení.
Potom stlačte multifunkčný volič, aby ste nastavili druh
jedla.
1-3
Makaróny
100-150 g
200-250 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo
studenej vody. Varte zakryté.
Pred odstátím premiešajte a pridajte soľ a
bylinky. 5-10 minút nechajte odstáť.
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo
studenej vody. Varte zakryté. Pred odstátím
premiešajte a pridajte soľ a bylinky.
1-3 minúty nechajte odstáť.
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte štvornásobné množstvo
vriacej vody, štipku soli a dobre zamiešajte.
Varte nezakryté. Pred odstátím premiešajte a
následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
1-3 minúty nechajte odstáť.
1. Stlačte tlačidlo Healthy Cooking (Zdravé varenie).
4. Otočením multifunkčného voliča vyberte veľkosť porcie.
5. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
Slovenčina – 20
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 20
2014-02-14 �� 10:55:15
2. Zelenina
Kód/Jedlo
2-1
Zelené fazuľky
Veľkosť
porcie
200-250 g
300-350 g
100-150 g
200-250 g
2-3
Ošúpané
zemiaky
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2-4
Zapekané
zemiaky
2-5
Grilovaný
baklažán
400-450 g
800-850 g
2-6
Grilované
paradajky
400-450 g
600-650 g
100-150 g
200-250 g
Pokyny
Kód/Jedlo
Opláchnite a očistite zelené fazuľky. Rovnomerne
ich vložte do sklenenej misky s krytom.
Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice) vody na
200-250 g surovín alebo 45 ml (3 polievkové
lyžice) na 300-450 g surovín. Vložte misku
do stredu taniera. Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte. Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Špenát opláchnite a očistite. Vložte ho do
sklenenej misky s pokrievkou. Nepridávajte vodu.
Misku dajte do stredu taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Umyte a ošúpte zemiaky, rozrežte ich na polovice
a vložte do sklenenej misky s vekom. Pridajte
15-30 ml (1-2 polievkové lyžice) vody. Po dovarení
zamiešajte. Keď varíte väčšie množstvá, zamiešajte
raz počas varenia. 3-5 minút nechajte odstáť.
Čerstvé zemiakové cestíčko vložte do taniera z
ohňovzdorného skla. Tanier umiestnite na nízky
stojan. 2-3 minúty nechajte odstáť.
Umyte a nakrájajte baklažán na plátky.
Potrite olejom a koreninami. Plátky rovnomerne
rozložte na vysoký stojan. Po pípnutí obráťte.
Pokračujte stlačením tlačidla štart (rúra pokračuje
v prevádzke, pokiaľ ich neotočíte). Nechajte odstáť
1-2 minúty.
Rajčiny opláchnite a vyčistite. Rozrežte ich na
polovice a dajte do nádoby vhodnej na vloženie
do rúry. Navrch dajte trochu postrúhaného syra.
Nádobu položte na vysoký stojan. Nechajte odstáť
1-2 minúty.
Veľkosť
porcie
3-1
Kuracie prsia
300-350 g
400-450 g
3-2
Morčacie prsia
300-350 g
400-450 g
3-3
Grilované
kuracie prsia
3-4
Grilované rybie
filety
3-5
Grilovaný steak z
lososa
3-6
Opekaná ryba
300-350 g
400-450 g
Pokyny
Kuracie prsia opláchnite a položte na keramický
tanier. Prikryte nádobu potravinovou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry a fóliu poprepichujte.
Misku položte na tanier. 2 minúty nechajte odstáť.
Morčacie prsia opláchnite a vložte do hlbokej
sklenenej nádoby vhodnej na vloženie do rúry.
Prikryte nádobu potravinovou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry a fóliu poprepichujte. Misku
položte na tanier. 2 minúty nechajte odstáť.
Kuracie prsia opláchnite, namarinujte a umiestnite
na vysoký stojan. Po zapípaní rúry otočte.
2 minúty nechajte odstáť.
200-300 g
400-500 g
Rovnomerne položte rybacie filety na vysoký
stojan. Po zapípaní rúry otočte. Nechajte odstáť
1-2 minúty.
200-250 g
300-350 g
Rovnomerne položte rybacie stejky na vysoký
stojan. Po zapípaní rúry otočte. 2 minúty nechajte
odstáť.
200-300 g
400-500 g
Potrite kožu celej ryby (pstruh alebo pleskáč)
olejom a pridajte bylinky a koreniny. Ryby položte
vedľa seba hlavou k chvostu na vysoký stojan. Po
zapípaní rúry otočte. 3 minúty nechajte odstáť.
04 POUŽÍVANIE RÚRY
2-2
Špenát
3. Hydina/ryby
Slovenčina – 21
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 21
2014-02-14 �� 10:55:15
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ CESTO/JOGURT
Päť funkcií Cesto/Jogurt zahŕňa/poskytuje predprogramované časy varenia. Nemusíte
nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Kategóriu prípravy cesta/jogurtu môžete nastaviť otočením multifunkčného voliča po
stlačení tlačidla Cesto/Jogurt.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Dough Proof/Yogurt (Cesto/Jogurt).
2. Vyberte možnosť Cesto alebo Jogurt a stlačte
multifunkčný volič.
1) Cesto
2) Jogurt
V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú informácie o používaní automatických programov na
prípravu kysnutého cesta alebo domácich jogurtov.
1. Cesto
Kód/Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
1-1
Cesto na pizzu
1-2
Cesto na koláče
1-3
Cesto na chlieb
300-500 g
Vložte cesto do misky vhodnej veľkosti a
položte ju na nízky stojan. Zakryte alobalom.
500-800 g
Vložte cesto do misky vhodnej veľkosti a
položte ju na nízky stojan. Zakryte alobalom.
600-900 g
Vložte cesto do misky vhodnej veľkosti a
položte ju na nízky stojan. Zakryte alobalom.
2. Domáci jogurt
3. Druh jedla, ktoré varíte, nastavte otočením multifunkčného
voliča. Číslo, ktoré chcete použiť na varenie, musíte vybrať
otočením multifunkčného voliča.
Pozrite si tabuľku na nasledujúcej strane, kde nájdete popis
rôznych predprogramovaných nastavení. Potom stlačte
multifunkčný volič, aby ste nastavili druh jedla.
Veľkosť porcie
Pokyny
2-1
Malé hrnčeky
Kód/Jedlo
500 g
2-2
Veľká miska
500 g
Rovnomerne rozdeľte 150 g prírodného
jogurtu do 5 keramických šálok (do každej
30 g). Pridajte 100 ml mlieka do každej
šálky. Použite trvanlivé mlieko (izbová
teplota, 3,5 % tuku). Zakryte každú šálku
fóliou na potraviny a položte ich do kruhu na
tanier. Po dokončení nechajte 6 hodín odstáť
v chladničke.
Po prvýkrát odporúčame použiť sušené
bakteriálne jogurtové kvasnice.
Zmiešajte 150 g bieleho jogurtu s 500 ml
trvanlivého mlieka (izbová teplota, 3,5 %
tuku). Zmes rovnomerne nalejte do sklenenej
misky. Zakryte fóliou na potraviny a položte
na tanier. Po dokončení nechajte 6 hodín
odstáť v chladničke.
Po prvýkrát odporúčame použiť sušené
bakteriálne jogurtové kvasnice.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Počas varenia jogurtu tanier nepracuje.
Slovenčina – 22
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 22
2014-02-14 �� 10:55:16
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ VÝKONNÉHO ROZMRAZOVANIA
Funkcie výkonného rozmrazovania vám umožňujú rozmrazovať mäso, hydinu, ryby,
chlieb, koláče a ovocie. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia automaticky. Vy
iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
1. Stlačte tlačidlo Power Defrost (Výkonné rozmrazovanie).
2. Druh jedla, ktoré varíte, nastavte otočením multifunkčného
voliča. Obráťte sa na tabuľku na nasledujúcej strane, kde
nájdete popis rôznych predprogramovaných nastavení.
Potom stlačte multifunkčný volič, aby ste nastavili druh
jedla.
3. Otočením multifunkčného voliča vyberte veľkosť porcie.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok:
• Rozmrazovanie sa spustí.
• Rúra zapípa počas rozmrazovania, aby vám
pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
Kód/
Jedlo
1
Mäso
2
Hydina
3
Ryba
4
Chlieb/
Koláč
5. Opätovne stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s),
aby ste dokončili rozmrazovanie.
Výsledok: Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne pípať
raz za minútu.
5
Ovocie
Veľkosť
porcie
Pokyny
200-1500 g Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa, mäso
prevráťte. Tento program je vhodný pre hovädzie mäso,
jahňacinu, bravčovinu, steaky, rezne a mleté mäso.
20-90 minút nechajte odstáť.
200-1500 g Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra
zapípa, hydinu prevráťte. Tento program je vhodný pre celé
kura, ako aj pre časti kuraťa.
20-90 minút nechajte odstáť.
200-1500 g Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď rúra zapípa,
rybu prevráťte. Tento program je vhodný pre celé ryby, ako
aj pre rybie filé.
20-80 minút nechajte odstáť.
125-1000 g Chlieb umiestnite vodorovne na kúsok kuchynského papiera
a otočte ho po zapípaní rúry. Koláč umiestnite na keramickú
tácku a ak to bude možné, otočte ho po zapípaní rúry.
(Po otvorení dvierok rúra pokračuje v prevádzke, ale jej
funkcie sú zastavené.)
Tento program je vhodný pre všetky druhy chleba (rezaného
alebo celého) ako aj pre pečivo a bagety. Pečivo poukladajte
do kruhu.
Tento program je vhodný pre všetky druhy kysnutých
koláčov, sušienok, tvarohových koláčov a krehkého pečiva.
Nie je vhodný pre linecké/chrumkavé pečivo, ovocné
a krémové koláče, ako aj pre koláče obliate čokoládou.
Nechajte odstáť 10-60 minút.
100-600 g Ovocie rovnomerne rozložte na plochom sklenenom tanieri.
Tento program je vhodný pre všetky druhy ovocia.
5-20 minút nechajte odstáť.
04 POUŽÍVANIE RÚRY
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na keramiku do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
Nasledujúca tabuľka predstavuje rôzne programy Výkonné rozmrazovanie, množstvá a
príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním odstráňte všetok baliaci materiál.
Mäso, hydinu a ryby umiestnite na plochý sklenený tanier alebo na keramický tanier
a chlieb, koláč a ovocie umiestnite na kuchynský papier.
Slovenčina – 23
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 23
2014-02-14 �� 10:55:16
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ AUTOMATICKÉHO PRIHRIATIA/
VARENIA
5 funkcií Automatické zohrievanie/varenie zahŕňa/poskytuje predprogramované časy
varenia.
Nemusíte nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu.
Veľkosť porcie môžete nastaviť otočením multifunkčného voliča.
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
V nasledujúcej tabuľke nájdete množstvá a príslušné pokyny pre automatické zohrievanie
a varenie.
Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
1. Automatické prihrievanie
Kód/Jedlo
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Auto Reheat/Cook (Automatické
zohrievanie/Varenie).
2. Otočte multifunkčným voličom, aby ste nastavili kategóriu
varenia. (Automatické zohrievanie alebo Automatické
varenie)
3. Stlačením multifunkčného voliča vyberte automatický
ohrev.
4. Druh jedla, ktoré varíte, nastavte otočením multifunkčného
voliča. Obráťte sa na tabuľku na nasledujúcej strane, kde
nájdete popis rôznych predprogramovaných nastavení.
Potom stlačte multifunkčný volič, aby ste nastavili druh
jedla.
5. Otočením multifunkčného voliča vyberte veľkosť porcie.
6. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
Veľkosť porcie
Pokyny
1-1
Hotové jedlo
(chladené)
300-350 g
400-450 g
1-2
Mrazená pizza
1-3
Mrazené
lasagne
300-350 g
400-450 g
Umiestnite ho na keramický tanier a zakryte
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Tento
program je vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú
z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina
a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny). 2-3 minúty nechajte odstáť.
Mrazenú pizzu umiestnite na nízky stojan.
400-450 g
600-650 g
Ochladené zmrazené lasagne vložte do
primerane veľkej misky vhodnej do rúry. Misku
umiestnite na nízky stojan. 3-4 minúty nechajte
odstáť.
2. Automatické varenie
Kód/Jedlo
Veľkosť porcie
2-1
Opekané kura
1100-1150 g
1200-1250 g
2-2
Muffiny
250-300 g
Pokyny
Potrite chladené kura olejom a koreninami.
Do stredu nízkeho stojana umiestnite kura
prsiami nadol. Po zapípaní rúry ich obráťte.
V procese pokračujte stlačením tlačidla
spustenia. 5 minút nechajte odstáť.
Cesto vylejte do 6-8 papierových alebo
silikónových foriem na muffiny (každý 45 g)
a postavte na nízky stojan. Spustite program
(rúra sa vyhrieva). Po zaznení zvukového
signálu vložte stojan s jedlom.
Slovenčina – 24
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 24
2014-02-14 �� 10:55:16
PRÚDENIE TEPLA
Tento podnos na schrumkavenie vám umožňuje opražiť jedlo nielen z vrchnej strany
pomocou grilu, ale aj zo spodnej strany, a to vďaka vysokej teplote podnosu na
schrumkavenie. Niekoľko jedál, ktoré možno pripraviť na podnose na schrumkavenie,
možno nájsť v tabuľke (pozrite si ďalšiu stranu). Podnos na schrumkavenie sa tiež môže
použiť pre slaninu, vajcia, omáčky atď.
Režim prúdenia tepla vám umožní variť rovnakým spôsobom ako pri tradičnej rúre. Režim
mikrovlnného ohrievania sa nepoužíva. Podľa potreby môžete nastaviť teplotu v rozsahu
od 40 °C do 200 °C. Maximálna doba varenia je 60 minút.
• Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
• Ak použijete nízky stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a schrumkavenie.
Skontrolujte, či je ohrevný prvok vo vodorovnej polohe. Otvorte dvierka a objekt
umiestnite na nízky stojan, ktorý následne položte na otočný tanier.
1. Umiestnite podnos na schrumkavenie priamo na tanier
a predhrejte ho pri najvyššom nastavení kombinácie
mikrovlnnej rúry a grilu [600 W + Gril] a dodržiavajte
príslušné doby a pokyny v tabuľke.
2. Ak varíte jedlo, ako napríklad slaninku a vajíčka, natrite
platňu olejom, aby sa jedlo pekne opieklo.
1. Stlačte tlačidlo Convection (Prúdenie tepla).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
180 °C
3. Jedlo umiestnite na podnos na schrumkavenie.
4. Podnos na schrumkavenie umiestnite na kovový držiak
(alebo tanier) do mikrovlnnej rúry.
5. Zvoľte primeranú dobu varenia a výkon.
(Pozrite si tabuľku na bočnej strane)
Na vyberanie podnosu na schrumkavenie používajte chňapky, pretože bude veľmi
horúci.
Uvedomte si, že podnos na schrumkavenie obsahuje teflónovú vrstvu, ktorá nie je
odolná voči poškriabaniu. Na rezanie na podnose na schrumkavenie nepoužívajte
žiadne ostré predmety, ako napríklad nôž.
Na podnos na schrumkavenie nedávajte žiadne predmety, ktoré nie sú odolné voči
teplu.
Podnos na schrumkavenie nikdy nedávajte do rúry bez otočného taniera.
Podnos na schrumkavenie čistite teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Opláchnite
čistou vodou.
Nepoužívajte kefku na drhnutie alebo tvrdú špongiu, pretože v opačnom prípade sa
poškodí horná vrstva.
Uvedomte si, že podnos na schrumkavenie nie je vhodný do umývačky riadu.
Slovenčina – 25
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 25
(režim prúdenia tepla)
(teplota)
04 POUŽÍVANIE RÚRY
POUŽÍVANIE PODNOSU NA SCHRUMKAVENIE
2. Teplotu varenia nastavte otočením multifunkčného voliča.
(Teplota: 40 až 200 °C, v intevaloch po 10 °C)
• Ak do 5 sekúnd nenastavíte teplotu, automaticky sa
prepne do fázy nastavenia času varenia.
3. Stlačte multifunkčný volič.
4. Čas varenia nastavte otáčaním multifunkčného voliča.
(Ak chcete rúru predhriať, vyberte „ : 0“.)
5. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Spustí sa varenie:
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
2014-02-14 �� 10:55:17
GRILOVANIE
KOMBINOVANIE MIKROVLNNÉHO OHRIEVANIA A GRILU
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
• Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi
horúce.
• Ak použijete vysoký stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a výsledky grilovania.
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili a opekali.
VŽDY používajte pomôcky na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry.
Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu
rovnomerne preniknúť do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce.
Ak použijete vysoký stojan, môžete zdokonaliť varenie a grilovanie.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo na stojan, ktorý je najvhodnejší pre typ vareného jedla.
Stojan umiestnite na tanier. Zatvorte dvierka.
1. Otvorte dvierka a umiestnite jedlo na stojan.
1. Stlačte tlačidlo Combi (Kombinovaný).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
2. Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(režim grilu)
• Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
Cb - 1
3. Čas grilovania nastavte otočením multifunkčného voliča.
• Maximálny čas grilovania je 60 minút.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok: Spustí sa grilovanie.
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
VÝBER PRÍSLUŠENSTVA
Bežné varenie prúdením tepla vyžaduje náčinie na varenie. Mali
by ste však používať len náčinie na varenie, ktoré by ste použili
pri normálnej rúre.
Nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry nie sú zvyčajne vhodné pre
varenie prúdením tepla. Nepoužívajte plastové nádoby, riady,
papierové poháriky, utierky atď.
Ak chcete vybrať kombinovaný režim varenia (mikrovlnné ohrievanie a gril alebo prúdenie
tepla), použite iba riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry a rúry na pečenie.
Ďalšie podrobnosti o vhodných pomôckach alebo riadoch nájdete v časti
Sprievodca náčiním na varenie na stranách 28-29.
(Mikrovlnný ohrev + grilovanie)
2. Zobrazte na displeji Cb - 1 a potom stlačte multifunkčný
volič.
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
600 W
(kombinovaný režim mikrovlnnej
rúry a grilu)
(výstupný výkon)
3. Otáčajte multifunkčný volič, aby ste vybrali vhodnú úroveň
výkonu, až kým sa nezobrazí príslušná výstupná úroveň
(600, 450, 300 W). Potom stlačte multifunkčný volič, aby
ste nastavili úroveň výkonu.
• Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
• Ak do 5 sekúnd nenastavíte teplotu, automaticky sa
prepne do fázy nastavenia času varenia.
4. Čas varenia nastavte otočením multifunkčného voliča.
• Maximálny čas varenia je 60 minút.
5. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok:
• Spustí sa kombinované varenie.
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
Slovenčina – 26
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 26
2014-02-14 �� 10:55:18
KOMBINOVANIE MIKROVLNNÉHO OHRIEVANIA
A PRÚDENIA TEPLA
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
VŽDY používajte pomôcky na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry.
Sklo alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu
rovnomerne preniknúť do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce.
Ak použijete nízky stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a zhnednutie.
600 W
180 °C
5. Čas varenia nastavte otočením multifunkčného voliča.
• Maximálny čas varenia je 60 minút.
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na tanier alebo na nízky stojan, ktorý sa potom musí
položiť na tanier. Zatvorte dvierka. Ohrevný prvok musí byť vo vodorovnej polohe.
1. Stlačte tlačidlo Combi (Kombinovaný).
Výsledok: Zobrazia sa nasledujúce voľby:
Cb - 1
6. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Výsledok:
• Spustí sa kombinované varenie.
• Rúra sa zahreje na požadovanú teplotu
a mikrovlnné varenie pokračuje, kým
neuplynie čas varenia.
• Po skončení varenia rúra zapípa a štyrikrát
zabliká „End (Koniec)“. Rúra bude následne
pípať raz za minútu.
(Mikrovlnný ohrev + grilovanie)
2. Zobrazte na displeji Cb - 2 (Mikrovlnné ohrievanie + prúdenie
tepla) otočením multifunkčného voliča a potom stlačte
multifunkčný volič.
3. Otáčajte multifunkčným voličom, aby ste nastavili vhodnú
úroveň výkonu, až kým sa nezobrazí príslušná výstupná
úroveň (600, 450, 300, 180, 100 W). Potom stlačte
multifunkčný volič, aby ste nastavili úroveň výkonu.
• Ak do 5 sekúnd nenastavíte úroveň výkonu, automaticky
sa zmení vo fáze nastavenia doby varenia.
(Predvolené nastavenie: 180 °C)
(kombinovaný režim mikrovlnnej rúry
a prúdenia tepla)
(výstupný výkon)
(teplota)
04 POUŽÍVANIE RÚRY
4. Príslušnú teplotu varenia vyberte otočením multifunkčného
voliča (teplota: 200 až 40 °C) Potom stlačte multifunkčný
volič, aby ste nastavili úroveň výkonu.
• Ak do 5 sekúnd nenastavíte teplotu, automaticky sa
prepne do fázy nastavenia času varenia.
Kombinované varenie používa mikrovlnnú energiu a ohrievanie prúdením tepla.
Nevyžaduje sa predhrievanie, pretože mikrovlnná energia je okamžite dostupná.
V kombinačnom režime sa môže variť mnoho jedál, a to obzvlášť:
• pečené mäso a hydina,
• koláče a múčniky,
• vaječné a syrové jedlá.
VYPÍNANIE SIGNALIZÁCIE
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1. Súčasne stlačte tlačidlá START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) a
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Rúra nezapípa, aby naznačila koniec funkcie.
2. Ak chcete zvukovú signalizáciu zapnúť, znovu súčasne
stlačte tlačidlá START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) a
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Výsledok: Rúra bude normálne fungovať.
Slovenčina – 27
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 27
2014-02-14 �� 10:55:19
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ DETSKEJ ZÁMKY
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej zámky, ktorý umožní
„uzamknutie“ rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať, ju nebude môcť
náhodne ovládať.
1. Stlačte tlačidlo Detská zámka a podržte ho stlačené
3 sekundy.
Výsledok:
• Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať žiadne
funkcie).
• Na displeji sa zobrazí „L“.
sprievodca pomôckami na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do
jedla bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie
označené ako vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa
musia použiť v mikrovlnnej rúre.
Náčinie na varenie
Hliníková fólia
2. Aby ste odomkli rúru, na tri sekundy stlačte tlačidlo
Detská zámka.
Výsledok: Rúru budete môcť normálne používať.
POUŽÍVANIE FUNKCIÍ ZAPNUTIA/VYPNUTIA TANIERA
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
✓✗
Podnos na
schrumkavenie
Porcelán a kamenina
✓
Riady z jednorazového
polyesterového kartónu
Balenie rýchleho
občerstvenia
✓
• Polystyrénové pohárové
nádoby
• Papierové vrecká alebo
noviny
• Recyklovaný papier alebo
kovové pásiky
✓
✓
Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie taniera vám umožní variť veľké jedlá, ktoré naplnia celú rúru
tak, že zastavíte otáčanie taniera (len manuálny režim varenia).
Výsledky budú v tomto prípade menej uspokojivé, keďže varenie bude menej
rovnomerné.
Odporúčame, aby ste jedlo rukou otočili v polovici varenia.
VAROVANIE
Nikdy nepoužívajte tanier bez vloženého jedla v rúre.
Dôvod: Môže to spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.
1. Stlačte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie taniera.
Výsledok: Tanier sa nebude otáčať.
2. Ak chcete znovu zapnúť otáčanie taniera, opätovne stlačte
tlačidlo Zapnutie/Vypnutie taniera.
Výsledok: Tanier sa bude otáčať.
Komentáre
Je možné použiť v malých množstvách na
ochranu častí jedla pred prevarením. Ak sa fólia
nachádza príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa
použije priveľa fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne
vhodné, pokiaľ nie sú dekorované kovovým
pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
✗
Môžu sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie
môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
Môžu začať horieť.
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie taniera je dostupné len počas varenia.
Slovenčina – 28
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 28
2014-02-14 �� 10:55:19
sprievodca varením
Náčinie na varenie
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
MIKROVLNNÉ ŽIARENIE
Komentáre
• Riad do rúry a na stôl
✓
• Jemný sklenený tovar
✓
• Sklenené džbány
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo
nápojov. Jemné sklo sa môže pri nečakanom
zahriatí rozbiť alebo prasknúť.
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.
✗
✗
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre
dosiahnutie maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako napríklad
nehrdzavejúca oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať cez keramiku, sklo, porcelán a plasty,
ako aj cez papier a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy variť v kovových nádobách.
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
Môže spôsobiť iskrenie.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej
alebo mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky,
vaječné krémy, polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu variť v
mikrovlnnej rúre. Vo všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo,
ktoré by sa normálne pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo
čokolády (pozrite si kapitolu s tipmi, technikami a radami).
✓
Kov
• Riady
• Sťahovacie popruhy na
vrecká do mrazničiek
Papier
• Taniere, šálky, obrúsky
a kuchynský papier
• Recyklovaný papier
✗
Plast
• Nádoby
✓
• Priľnavá fólia
✓
• Vrecká do mrazničky
✓✗
Voskový alebo mastný
papier
✓
✓
: Odporúča sa
✓✗
VARENIE
Obzvlášť v prípade teplovzdorných termoplastov.
Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých
teplotách vlniť alebo stratiť farbu. Nepoužívajte
melamínové plasty.
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti.
Nemala by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď
odstraňujete fóliu, pretože môže unikať horúca
para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné
do rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade
potreby prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti
a zabránenie v rozstrekovaní.
: Používajte opatrne
✗
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para
a prispieva k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi spôsobmi, ako napríklad
pomocou keramického taniera, plastového krytu alebo fólie vhodnej do mikrovlnnej rúry.
05 SPRIEVODCA POMÔCKAMI NA VARENIE
Sklenený tovar
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje
voda, tuky a obsah cukru v jedle.
Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly pohyb týchto
molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
Trvanie
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
: Nebezpečné
Slovenčina – 29
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 29
2014-02-14 �� 10:55:19
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté čo najkratšie –
pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované výsledky.
Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml studenej
vody (2-3 polievkové lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné množstvo vody
– pozrite si tabuľku. Varte zakryté čo najkratšie – pozrite tabuľku. Pokračujte vo varení,
aby ste dosiahli požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení.
Po dovarení pridajte soľ, bylinky alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
Rada:
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím menšie sa
nasekajú, tým rýchlejšie sa uvaria.
Jedlo
Špenát
Brokolica
Hrášok
Zelené fazuľky
Zmiešaná
zelenina
(mrkvy/hrášok/
kukurica)
Zmiešaná
zelenina
(čínsky štýl)
Porcia
Príkon
Čas (min.)
150 g
600 W
5-6
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
300 g
600 W
8-9
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
300 g
600 W
7-8
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
300 g
600 W
7½-8½
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
300 g
600 W
7-8
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
300 g
600 W
7½-8½
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody.
Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
Jedlo
Brokolica
Ružičková
kapusta
Mrkvy
Karfiol
Cukiny
Porcia
Príkon
Čas (min.)
250 g
900 W
4½-5
500 g
7-8
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte stonky k stredu.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250 g
900 W
6-6½
Pokyny
Pridajte 60-75 ml (5-6 polievkových lyžíc) vody.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250 g
900 W
4½-5
Pokyny
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké prúžky. Nechajte 3 minúty
odstáť a podávajte.
250 g
900 W
5-5½
500 g
7½-8½
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte veľké kvety na polovice.
Nasmerujte stonky k stredu. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250 g
900 W
4-4½
Pokyny
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte 30 ml (2 polievkové lyžice) vody
alebo pridajte hrudku masla. Uvarte až do jemného stavu. Nechajte
3 minúty odstáť a podávajte.
Slovenčina – 30
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 30
2014-02-14 �� 10:55:19
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Jedlo
Baklažán
Hríby
Cibule
Korenie
Zemiaky
Kaleráb
Príkon
Čas (min.)
250 g
900 W
3½-4
Pokyny
Baklažány nasekajte na malé plátky a polejte 1 polievkovou lyžicou
citrónovej šťavy. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250 g
900 W
4-4½
Pokyny
Pór nasekajte na hrubé plátky. Nechajte 3 minúty odstáť a
podávajte.
125 g
900 W
1½-2
250 g
2½-3
Pokyny
Pripravte malé celé alebo nakrájané hríby. Nepridávajte žiadnu
vodu. Polejte citrónovou šťavou. Posypte soľou a korením.
Pred servírovaním nechajte odtiecť. Nechajte 3 minúty odstáť a
podávajte.
250 g
900 W
5-5½
Pokyny
Cibule nasekajte na plátky alebo polovičky.
Pridajte len 15 ml (1 polievkovú lyžicu) vody.
Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250 g
900 W
4½-5
Pokyny
Papriku nakrájajte na malé plátky.
250 g
900 W
4-5
500 g
7-8
Pokyny
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich na rovnako veľké
polovice alebo štvrtiny. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
250 g
900 W
5½-6
Pokyny
Kaleráb nakrájajte na malé kocky. Nechajte 3 minúty odstáť a
podávajte.
Ryža:
Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom – ryža
počas varenia zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté.
Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte a posoľte alebo pridajte
bylinky a maslo.
Poznámka: Ryža nemusela absorbovať všetku vodu po skončení varenia.
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku soli a dobre
zamiešajte. Varte nezakryté.
Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia zakryte a
následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
Jedlo
Biela ryža
(Predvarená)
Hnedá ryža
(Predvarená)
Miešaná ryža
(ryža + divoká
ryža)
Zmiešané zrná
(Ryža + obilie)
Cestoviny
Porcia
Príkon
250 g
900 W
375 g
Pokyny
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody.
Nechajte 5 minút odstáť a podávajte.
250 g
900 W
375 g
Pokyny
Pridajte dvojnásobné množstvo studenej vody.
Nechajte 5 minút odstáť a podávajte.
250 g
900 W
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody.
Nechajte 5 minút odstáť a podávajte.
250 g
900 W
Pokyny
Pridajte 400 ml studenej vody.
Nechajte 5 minút odstáť a podávajte.
250 g
900 W
Pokyny
Pridajte 1000 ml horúcej vody.
Nechajte 5 minút odstáť a podávajte.
Čas (min.)
15-16
17½-18½
06 SPRIEVODCA VARENÍM
Pór
Porcia
20-21
22-23
16-17
17-18
10-11
Slovenčina – 31
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 31
2014-02-14 �� 10:55:20
PRIHRIEVANIE
PRIHRIEVANIE DETSKEJ STRAVY
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy
v tabuľke predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až +20 °C alebo
ochladené jedlo s teplotou približne +5 až +7 °C.
DETSKÁ STRAVA:
Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí
dobre zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postáť 2-3 minúty. Znovu zamiešajte a
skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota podávania je 30 až 40 °C.
Príprava a zakrytie
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú sklon sa prevariť
a vyschnúť skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude lepšie.
DETSKÉ MLIEKO:
Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky. Zohrievajte nezakryté. Nikdy neohrievajte
detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže fľaška
vybuchnúť. Pred odstátím dobre zatraste a opätovne pred podávaním! Pred daním
detskej stravy alebo mlieka dieťatku vždy starostlivo skontrolujte teplotu. Odporúčaná
teplota podávania je pribl. 37 °C.
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny sa môžu prihriať pomocou výkonu 900 W zatiaľ, čo iné sa môžu
ohrievať pomocou 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách.
Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo s použitím nižšej úrovne výkonu, ak je jedlo
chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo má sklony sa veľmi rýchlo zahriať (napríklad
ovocné koláče).
Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania dobre zamiešajte alebo prevráťte.
Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste zabránili vyvretiu
kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas odstátia ich
nechajte v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín vložili plastovú lyžičku alebo
sklenenú paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a následnému rozliatiu). Ak je to
potrebné, odporúča sa podhodnotiť čas varenia a pridať dodatočný čas ohrievania.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo po prvýkrát, je užitočné, aby ste si zaznamenali potrebný čas – pre
referenciu do budúcnosti.
Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce.
Po ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postáť – aby sa vyrovnala teplota.
Odporúčaný čas odstátia po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča iný
čas.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež kapitolu
s bezpečnostnými opatreniami.
POZNÁMKA:
Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr, ako sa bude podávať,
aby sa zabránilo popáleniu. Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako
smerodajné pre ohrievanie.
Prihrievanie tekutín a jedla
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Nápoje
(káva, čaj
a voda)
Polievka
(chladená)
PRIHRIEVANIE KVAPALÍN
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnať
teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní. Aby ste
zabránili výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do nápojov musíte umiestniť lyžičku
alebo sklenenú paličku a zamiešať ich pred ohrievaním, počas neho a po ňom.
Porcia
Príkon
Čas (min.)
150 ml (1 šálka)
900 W
1-1½
300 ml (2 šálky)
2-2½
450 ml (3 šálky)
3-3½
600 ml (4 šálky)
3½-4
Pokyny
Nalejte do šálky a ohrievajte nezakryté: Umiestnite 1 šálku do stredu,
2 oproti sebe a 3 do kruhu. Počas odstátia nechajte v mikrovlnnej rúre
a dobre zamiešajte. Nechajte 1-2 minúty odstáť a podávajte.
250 g
900 W
2½-3
350 g
3-3½
450 g
3½-4
550 g
4½-5
Pokyny
Nalejte do hlbokého keramického taniera alebo hlbokej keramickej
misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí dobre zamiešajte. Pred
podávaním znovu zamiešajte. Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
Slovenčina – 32
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 32
2014-02-14 �� 10:55:20
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Jedlo
Dusené
mäso
(chladené)
Plnené
cestoviny
s omáčkou
(chladené)
Plátky
mäsa
(chladené)
Syrové
fondue
pripravené
na
podávanie
(chladené)
Príkon
Čas (min.)
350 g
600 W
4½-5½
Pokyny
Dusené mäso vložte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým
krytom. Počas prihrievania príležitostne zamiešajte a opätovne pred
odstátím a podávaním. Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
350 g
600 W
3½-4½
Pokyny
Vložte cestoviny (napr. špagety alebo vaječné rezance) do plochej
keramickej misky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
Pred podávaním zamiešajte. Nechajte 3 minúty odstáť a podávajte.
350 g
600 W
4-5
Pokyny
Vložte plnené cestoviny (napr. ravioli, tortellini) do hlbokej keramickej
misky. Zakryte plastovým krytom. Príležitostne premiešajte počas
ohrievania a opätovne pred odstátím a podávaním. Nechajte 3 minúty
odstáť a podávajte.
350 g
600 W
4½-5
450 g
5½-6½
Pokyny
Plátky mäsa 2-3 chladených zložiek na keramickom tanieri. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Nechajte 3 minúty odstáť
a podávajte.
400 g
600 W
6-7
Pokyny
Vložte syrové fondue pripravené na podávanie do vhodne veľkej misky
z ohňovzdorného skla s vekom. Počas a po prihriatí príležitostne
zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte. Nechajte 1-2 minúty
odstáť a podávajte.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Detská strava
(zelenina +
mäso)
Detská ovsená
kaša
(pšenica +
mlieko + ovocie)
Detské mlieko
Porcia
Príkon
Čas
190 g
600 W
30 sek.
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu. Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
190 g
600 W
20 sek.
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne
skontrolujte teplotu. Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
100 ml
300 W
30-40 sek.
200 ml
1 min. až 1 min. 10 s.
Pokyny
Dobre zamiešajte alebo zatraste a prelejte do sterilizovanej
sklenenej fľašky. Umiestnite do stredu taniera. Varte nezakryté.
Pred podávaním dobre zatraste a opatrne skontrolujte teplotu.
Nechajte 2-3 minúty odstáť a podávajte.
06 SPRIEVODCA VARENÍM
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
Porcia
Slovenčina – 33
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 33
2014-02-14 �� 10:55:20
ROZMRAZOVANIE
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedla.
Mikrovlnné žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže predstavovať
vynikajúcu výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia.
Mrazená hydina sa musí pred varením poriadne roztopiť. Odstráňte akékoľvek kovové
upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek obalu, aby sa umožnilo v odtečení roztopenej
kvapaliny.
Jedlo
Hydina
Kuracie kúsky
Celé kura
Zmrazené jedlo položte na tanier bez zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte akúkoľvek
kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek drobky. Príležitostne jedlo skontrolujte, aby
ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé.
Ak sa menšie a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievať, môžu sa zakryť tak, že ich
počas rozmrazovania obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie.
Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu zohrievať, zastavte rozmrazovanie a pred
pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút.
Rybu, mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia pre
kompletné rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od rozmrazovaného množstva.
Obráťte sa na nižšie zobrazenú tabuľku.
Rada:
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie množstvá trvajú
kratšie ako väčšie. Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania
a rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite ako
sprievodcu nasledujúcu tabuľku.
Jedlo
Mäso
Mleté mäso
Bravčové rezne
Porcia
Príkon
Čas (min.)
250 g
500 g
180 W
6-7
8-13
250 g
180 W
7-8
Pokyny
Položte mäso na tanier. Tenšie okraje zakryte hliníkovou fóliou.
V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte 15-30 minút odstáť a podávajte.
Ryba
Rybie prsty
Celá ryba
Ovocie
Bobuľové plody
Chlieb
Pečivo (každé
približne 50 g)
Hrianka/
Sendvič
Porcia
Príkon
Čas (min.)
500 g (2 kusy)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Pokyny
Najskôr vložte kúsky kuraťa kožkou smerom nadol, celé kura
prsiami nadol na rovný keramický tanier. Zakryte tenšie časti,
ako napríklad krídla a končeky hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevráťte!
Nechajte 15-60 minút odstáť a podávajte.
200 g
180 W
6-7
400 g
180 W
11-13
Pokyny
Mrazenú rybu položte do stredu plytkého keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod hrubšie časti. Zakryte užšie časti
prstov a chvost celej ryby obaľte do hliníkovej fólie. V polovici
rozmrazovania prevráťte!
Nechajte 10-25 minút odstáť a podávajte.
300 g
180 W
6-7
Pokyny
Ovocie rozmiestnite na plytkom okrúhlom sklenenom tanieri (s
veľkým priemerom) Nechajte 5-10 minút odstáť a podávajte.
2 ks
4 ks
180 W
1-1½
2½-3
250 g
180 W
4-4½
Pokyny
Rolky umiestnite do kruhu alebo chlieb vodorovne na kuchynský
papier v strede taniera. V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte 5-20 minút odstáť a podávajte.
Slovenčina – 34
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 34
2014-02-14 �� 10:55:20
GRIL
Návod na grilovanie čerstvých potravín
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy, keď sú dvierka
zatvorené a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje rovnomernejšie zhnednutie jedla.
Predhriatie grilu na 3 až 5 minút zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
2-3 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu.
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre grilovanie.
Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Jedlo vhodné na grilovanie:
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky, sendviče
a všetky druhy hrianok s oblohou.
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na vysoký
stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny.
MIKROVLNNÝ OHREV + GRILOVANIE
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlosťou
mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča.
Kvôli otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model sú dostupné tri
kombinačné režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + gril.
Náčinie na varenie pomocou mikrovlnného ohrievania a grilu
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzať mikrovlnné žiarenie. Náčinie na
varenie musí byť ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime nepoužívajte kovové náčinie na
varenie. Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Jedlo vhodné na varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy varených jedál,
ktoré je potrebné ohriať a opiecť (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá, ktoré vyžadujú
krátky čas varenia, aby schrumkavela horná časť jedla. Tento režim sa môže tiež použiť
pre hrubé porcie jedla, ktorým prispieva opečená a chrumkavá horná časť (napr. kuracie
kúsky, pričom ich musíte v polovici varenia obrátiť). Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke
grilovania.
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije kombinovaný režim (mikrovlnný ohrev + grilovanie), nezabudnite,
že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné postupy. Pokyny
nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť z obidvoch strán.
Čerstvé jedlo
Plátky hrianok
Grilované
paradajky
Paradajkovosyrová hrianka
Porcia
Hrianka
Hawaii
(šunka,
ananás, plátky
syra)
500 g
Zapekané
zemiaky
Pokyny
Zapekané
zemiaky/
zelenina
(chladené)
Príkon
1 krok (min.)
2 krok (min.)
4 ks
Iba grilovanie
3-4
2-3
(každý 25 g)
Pokyny
Plátky hrianok položte vedľa seba na vysoký stojan.
400 g (2 kusy)
300 W + gril
5-6
Pokyny
Paradajky rozrežte na polovičky. Posypte ich syrom. Umiestnite ich
do kruhu na plochý tanier z ohňovzdorného skla. Tanier dajte na
vysoký stojan. 2-3 minúty nechajte odstáť.
4 ks (300 g)
300 W + gril
4-5
Pokyny
Najskôr opečte plátky chleba. Hrianku s obložením položte na
vysoký stojan. 2-3 minúty nechajte odstáť.
4 ks (500 g)
300 W + gril
5-6
Pokyny
Najskôr opečte plátky chleba. Hrianku s obložením položte na
vysoký stojan. 2-3 minúty nechajte odstáť.
600 W + gril
7-8
06 SPRIEVODCA VARENÍM
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať kovy. Nepoužívajte žiadny typ plastového
náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
-
Zemiaky rozrežte na polovičky. Položte ich do kruhu na vysoký
stojan s rozrezanou stranou na gril.
450 g
450 W + gril
9-11
Pokyny
Čerstvé cestíčko vložte do malého taniera z ohňovzdorného skla.
Jedlo položte na vysoký stojan. Po varení nechajte 2-3 minúty
odstáť.
(pokračovanie)
Slovenčina – 35
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 35
2014-02-14 �� 10:55:20
PRÚDENIE TEPLA
Čerstvé jedlo
Pečené jablká
Kuracie kúsky
Opekané kura
Opekaná ryba
Porcia
Príkon
1 krok (min.)
2 krok (min.)
2 jablká
300 W + gril
7-8
(pribl. 400 g)
Pokyny
Odstráňte jadrá jabĺk a naplňte ich hrozienkami a lekvárom.
Navrch položte prúžky mandlí. Jablká položte na plochý tanier z
ohňovzdorného skla. Položte ho priamo na otočný tanier.
500 g (2 kusy)
300 W + gril
8-10
6-8
Pokyny
Potrite kuracie kúsky olejom a koreninami. Položte ich do kruhu na
vysoký stojan. Po grilovaní nechajte 2-3 minúty odstáť.
1200 g
450 W + gril
18-19
17
Pokyny
Potrite kura olejom a koreninami. Kura umiestnite na nízky stojan.
Po grilovaní nechajte 5 minúty odstáť.
400-500 g
300 W + gril
5-7
5½-6½
Pokyny
Potrite kožu celej ryby olejom a pridajte bylinky a koreniny. Dve
ryby položte vedľa seba (hlavou k chvostu) na vysoký stojan. Po
grilovaní nechajte 2-3 minúty odstáť.
Varenie s prúdením tepla je tradičná a dobre známa metóda varenia v bežnej rúre
pomocou horúceho vzduchu.
Ohrevný prvok a ventilátor sa nachádzajú na zadnej stene, aby cirkuloval horúci vzduch.
Tento režim podporuje horný ohrevný prvok.
Náčinie na varenie pre varenie s prúdením tepla:
Môžete použiť všetko bežné náčinie na varenie vhodné do rúry, plechy na pečenie
a podnosy, čiže všetko, čo by ste normálne používali v rúre s prúdením tepla.
Jedlo vhodné pre varenie s prúdením tepla:
Všetky koláče, jednotlivé čajové koláče, rolky a múčniky by sa mali robiť v tomto režime,
ako aj bohaté ovocné koláče, pečivo choux a suflé.
MIKROVLNNÝ OHREV + PRÚDENIE TEPLA
Tento režim kombinuje mikrovlnnú energiu s horúcim vzduchom, a tým skracuje čas
varenia zatiaľ, čo vytvára na jedle hnedý a chrumkavý povrch.
Varenie s prúdením tepla je bežná a dobre známa metóda varenia jedla v rúre pomocou
horúceho vzduchu cirkulovaného ventilátorom na zadnej stene.
Náčinie na varenie pre varenie s mikrovlnným ohrevom a prúdením tepla:
Malo by umožňovať prechádzaniu mikrovlnnej energie. Malo by byť vhodné do rúry
(ako napríklad sklo, hrnčiarske výrobky, porcelán bez kovových pásikov) a byť podobné
pomôckam na varenie opísaným v časti pri mikrovlnnom ohreve s grilom.
Jedlo vhodné na varenie mikrovlnným ohrevom a prúdením tepla:
Všetky druhy mäsa a hydiny ako aj dusené a zapečené jedlá, koláče z piškótového cesta
a ľahké ovocné koláče, bublaniny a mrveničkové koláče, pečená zelenina, čajové koláčiky
a chleby.
Slovenčina – 36
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 36
2014-02-14 �� 10:55:20
Sprievodca varením pomocou prúdenia tepla pre čerstvé a mrazené potraviny
Predhrejte pred varením prúdením tepla pomocou funkcie automatického predhrievania
na požadovanú teplotu. Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre
varenie s prúdením tepla. Pri ich vyberaní používajte chňapky.
Čerstvé jedlo
Príkon
300 g
1 krok 300 W + 200 °C
2-krokový gril
1 krok
(min.)
2 krok
(min.)
11-12
2-3
Pokyny
Pizzu položte na nízky stojan.
Po pečení nechajte 2-3 minúty odstáť.
CESTOVINY
Mrazené
lasagne
400 g
1 krok 450 W + 200 °C
2 krokové prúd. 200 °C
15-16
5-6
Pokyny
Vložte do vhodne veľkej nádoby z ohňovzdorného skla alebo
nechajte v pôvodnom balení (uistite sa, že je vhodné pre
mikrovlnný ohrev a rúru) Mrazené cestoviny na zapečenie
umiestnite na nízky stojan. Po varení nechajte 2-3 minúty odstáť.
MÄSO
Pečené mäso/
pečená
jahňacina
(stredne veľká)
Opekané kura
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Pokyny
Potrite hovädzie mäso/jahňacie mäso olejom a pokoreňte ho
korením, posoľte a posypte paprikou. Položte ho do nízkeho
stojana, a to najskôr so stranou na odkvapkávanie tuku smerom
nadol. Po varení zabaľte do hliníkovej fólie a 10 až 15 minút
nechajte odstáť.
1000-1100 g
450 W + 200 °C
20-22
20
Pokyny
Potrite kura olejom a koreninami. Kura najskôr položte prsiami
nadol a potom prsiami nahor na nízky stojan.
5 minút nechajte odstáť.
CHLIEB
Čerstvé žemle
Cesnakový
chlieb
(chladený,
predpečený)
KOLÁČ
Mramorovaný
koláč
(čerstvé cesto)
Malé koláče
(čerstvé cesto)
Sladké pečivo
(čerstvé cesto)
Mrazený koláč
Porcia
Príkon
1 krok
(min.)
2 krok
(min.)
6 ks (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
Pokyny
Rožky položte do kruhu na nízky stojan.
2-3 minúty nechajte odstáť.
200 g (1 ks)
180 W + 200 °C
8-10
Pokyny
Položte chladenú bagetu na mastný papier na nízky stojan.
Po pečení nechajte 2-3 minúty odstáť.
500 g
Len 180 °C
38-43
Pokyny
Čerstvé cesto umiestnite do malej obdĺžnikovej čiernej kovovej
misky na pečenie (dĺžka 25 cm). Koláč umiestnite na nízky stojan.
Po pečení nechajte 5-10 minúty odstáť.
10 x 28 g
Len 160 °C
26-28
Pokyny
Naplňte čerstvé cesto rovnomerne do papierových foriem a
položte ich na plech na pečenie na nízky stojan.
Po upečení nechajte 5 minút odstáť.
200-250 g
Len 200 °C
15-20
Pokyny
Položte chladený croissant na mastný papier na nízky stojan.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
Pokyny
Mrazený koláč umiestnite priamo na nízky stojan.
Po rozmrazení a ohriatí nechajte 15-20 minút odstáť.
06 SPRIEVODCA VARENÍM
PIZZA
Mrazená pizza
(upečená)
Porcia
Čerstvé jedlo
Slovenčina – 37
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 37
2014-02-14 �� 10:55:20
riešenie problémov a kód chyby
TIPY A TRIKY
ROZTÁPANIE MASLA
Vložte 50 g masla do malej hlbokej sklenenej misky. Zakryte plastovým krytom.
Zahrievajte 30-40 sekúnd s použitím 900 W, kým sa maslo neroztopí.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
ROZTÁPANIE ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450 W, kým sa čokoláda neroztopí.
Počas roztápania raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri vyberaní používajte chňapky!
Je to normálne.
• Kondenzácia v rúre.
• Prietok vzduchu okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Odraz svetla okolo dvierok a vonkajšieho puzdra.
• Unikajúca para z oblasti dvierok alebo ventilačných otvorov.
ROZTÁPANIE KRYŠTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g kryštalizovaného medu do malej hlbokej sklenenej misky.
Zahrievajte 20-30 sekúnd s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
Rúra sa nespustí, keď stlačíte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
• Sú dvierka úplne zatvorené?
ROZTÁPANIE ŽELATÍNY
Ponorte suché plátky želatíny (10 g) na 5 minút do studenej vody.
Odtečenú želatínu vložte do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla.
Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W. Po roztopení pomiešajte.
VARENIE POLEVY/CUKROVEJ POLEVY (PRE KOLÁČ A TORTU)
Zmiešajte instantnú polevu (približne 14 g) s 40 g cukru a 250 ml studenej vody. Varte
nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone 900 W, kým nebude
poleva priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
VARENIE DŽEMU
Vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných bobuľových plodov) do vhodne veľkej misky
z varného skla s krytom. Pridajte 300 g želírovacieho cukru a dobre zamiešajte.
Varte zakryté 10-12 minút s použitím 900 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte. Vylejte priamo do malých pohárikov na
džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstáť na uzávere.
Jedlo sa vôbec neuvarilo.
• Nastavili ste správne časovač a/alebo stlačili tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s)?
• Sú dvierka zatvorené?
• Preťažili ste elektrický okruh a spôsobili vypálenie poistky alebo odpojenie
prerušovača obvodu?
Jedlo je nadmerne uvarené alebo nedovarené.
• Nastavili ste vhodnú dĺžku varenia pre daný typ jedla?
• Vybrali ste vhodnú úroveň výkonu?
Žiarovka nesvieti.
• Z bezpečnostných dôvodov nevymieňajte žiarovku osobne. Kontaktujte najbližšie
autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung a dohodnite
sa s kvalifikovaným technikom na výmene žiarovky.
VARENIE PUDINGU
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov výrobcu a
dobre zamiešajte. Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté
6½ až 7½ minúty s použitím 900 W.
Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Rúra spôsobuje rušenie rádioprijímačov alebo televízorov.
• Počas prevádzky rúry môžete badať jemné rušenie televízorov alebo rádioprijímačov.
Je to normálne. Tento problém vyriešite inštaláciou rúry ďalej od televízorov,
rádioprijímačov a antén.
• Ak mikroprocesor rúry zaznamená rušenie, môže sa reštartovať displej.
Aby ste tento problém vyriešili, odpojte sieťovú zástrčku a opätovne ju pripojte.
Vynulujte čas.
OPEKANIE KÚSKOV MANDLÍ
Rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí rovnomerne na stredne veľký keramický tanier.
Počas opekania niekoľkokrát zamiešajte počas 3½ až 4½ minúty s použitím 600 W.
Nechajte 2-3 minúty odstáť v rúre. Pri vyberaní používajte chňapky!
V rúre je počuť iskrenie a praskanie (iskriaci oblúk).
• Použili ste riad s kovovými ozdobami?
• Nechali ste v rúre vidličku alebo iné kovové kuchynské náčinie?
• Nie je v blízkosti vnútorných stien hliníková fólia?
Slovenčina – 38
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 38
2014-02-14 �� 10:55:20
Dym a zápach pri prvotnej prevádzke.
• Ide o dočasný stav spôsobený novými ohrevnými prvkami. Dym a zápach po
10 minútach prevádzky úplne zmiznú.
Ak chcete zápach odstrániť čo najrýchlejšie, počas prevádzky mikrovlnnej rúry
umiestnite do jej vnútra citrónový roztok alebo šťavu.
Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis spoločnosti
SAMSUNG.
KÓD CHYBY
Správa „SE“ znamená.
• Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na povrchu okolo tlačidla nie je voda. Mikrovlnnú
rúru vypnite a znovu vyskúšajte nastavenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte vaše
miestne stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Zobrazuje sa správa „E-12“.
• Správa „E-12“ znamená skrat plynového snímača. Táto chyba sa môže vyskytnúť z
dôvodu vysokej vlhkosti vo vnútri mikrovlnnej rúry počas prevádzky bezprostredne
po dokončení predchádzajúcej prevádzky pre konkrétne jedlo. V takomto
prípade vypnite mikrovlnnú rúru a skúste vykonať nastavenia znova, pretože
to pravdepodobne neznamená, že je plynový snímač pokazený. Ak táto chyba
pretrváva, kontaktujte vaše miestne stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
Zobrazuje sa správa „E-24“.
• Pred prehriatím mikrovlnnej rúry sa na displeji zobrazí hlásenie „E-24“. Ak sa zobrazí
hlásenie „E-24“, stlačením tlačidla STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO) spustite inicializačný
režim. Keď sa rúra vychladí, skúste ju znova uviesť do prevádzky. Ak sa znovu
zobrazí chyba „E-24“, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Samsung.
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty.
Navrhnuté technické údaje a tieto používateľské pokyny preto podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM. ako
dodávatelia vyhlasujeme, že rúry MC28H5135** značky Samsung sú v
súlade s nižšie uvedenými technologickými parametrami.
Model
MC28H5135**
Zdroj napájania
230 V pri 50 Hz striedavého prúdu
Príkon napájania
Maximálny výkon
Mikrovlnné ohrievanie
Gril (ohrevný prvok)
Prúdenie tepla (ohrevný prvok)
2900 W
1400 W
1500 W
Max. 2100 W
Výstupný výkon
100 / 900 W – 6 úrovní (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Rozmery (Š x H x V)
Vonkajšie
Priestor rúry
517 x 475,6 x 310 mm
358 x 327 x 235,5 mm
Objem
28 litrov
Hmotnosť
Čistá
Približne 17,8 kg
Úroveň hluku
42 dBA
07 RIEŠENIE PROBLÉMOV A TECHNICKÉ ÚDAJE
Ak vám vyššie uvedené rady nepomohli problém vyriešiť, kontaktujte vaše miestne
stredisko služieb zákazníkom spoločnosti SAMSUNG.
Pripravte si nasledujúce informácie.
• model a sériové čísla, ktoré sú za normálnych okolností vytlačené na zadnej
strane rúry,
• vaše záručné podmienky,
• jasný popis problému.
technické údaje
Ak sa objavil kód, ktorý nie je uvedený vyššie, alebo navrhované riešenie problému
nepomáha, kontaktujte vaše miestne stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Slovenčina – 39
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 39
2014-02-14 �� 10:55:20
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
SERBIA
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04245K-00
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_SK.indd 40
2014-02-14 �� 10:55:21
MC28H5135**
Mikrovlnná trouba
Příručka spotřebitele a pokyny pro přípravu pokrmů
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung. Chcete-li získat přístup
k dalším službám, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy
servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy
nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 1
2014-02-14 �� 11:00:54
obsah
bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny............................................................................ 2
Stručné a přehledné pokyny.................................................................11
Funkce trouby........................................................................................12
Trouba..................................................................................................12
Ovládací panel......................................................................................12
Příslušenství..........................................................................................13
Používání trouby....................................................................................13
Princip funkce mikrovlnné trouby..........................................................13
Kontrola správného chodu trouby.........................................................14
Nastavení času.....................................................................................14
Vaření/Ohřev.........................................................................................14
Výkonové stupně a nastavení doby.......................................................15
Nastavení doby vaření...........................................................................15
Zastavení vaření....................................................................................15
Nastavení režimu úspory energie..........................................................16
Použití funkce zdravé smažení..............................................................16
Použití funkcí automatického vaření.......................................................18
Používání funkce zdravé vaření..............................................................20
Použití funkce těsto/jogurt.....................................................................22
Použití funkce rozmrazování..................................................................23
Použití funkce automatický ohřev/vaření................................................24
Použití opékacího talíře.........................................................................25
Horkovzdušný režim.............................................................................25
Grilování...............................................................................................26
Volba příslušenství................................................................................26
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování..........................................26
Kombinace mikrovlnného a horkovzdušného ohřevu.............................27
Vypnutí zvukového signálu....................................................................27
Použití funkce dětská pojistka...............................................................28
Použití funkce zapnutí/vypnutí otočného talíře.......................................28
Pokyny pro výběr nádobí......................................................................28
Pokyny pro přípravu pokrmů................................................................29
Odstraňování problémů a kódy chyb...................................................38
Odstraňování závad..............................................................................38
Kód chyby............................................................................................39
Technické údaje.....................................................................................39
JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU
Právě jste si zakoupili mikrovlnnou troubu SAMSUNG. Tato Příručka
spotřebitele obsahuje cenné informace o přípravě pokrmů v mikrovlnné
troubě:
• Bezpečnostní opatření
• Vhodné příslušenství a nádobí
• Praktické rady pro přípravu pokrmů
• Tipy pro přípravu pokrmů
POPISKY SYMBOLŮ A IKON
VÝSTRAHA
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
vážná zranění nebo smrt.
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit
lehké zranění osob nebo škodu na majetku.
Výstraha: Nebezpečí
požáru
Výstraha: Horký povrch
Výstraha: Riziko zasažení
elektrickým proudem
Výstraha: Výbušný materiál
Neprovádějte.
Nedotýkejte se.
Nerozebírejte.
Dodržte přesně pokyny.
Odpojte zástrčku
napájecího kabelu
z elektrické zásuvky.
Ověřte uzemnění spotřebiče,
aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
Vyžádejte si pomoc
servisního střediska.
Poznámka
Důležité
Čeština – 2
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 2
2014-02-14 �� 11:00:56
VÝSTRAHA
(týká se pouze režimu mikrovlnná
trouba)
VÝSTRAHA: Pokud jsou poškozená dvířka
nebo těsnění dvířek, nesmí být trouba
zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní
pracovník.
VÝSTRAHA: Pro všechny osoby
s výjimkou kompetentních pracovníků je
nebezpečné provádět servis nebo opravy,
při nichž je třeba sejmout kryt chránící před
účinkem mikrovlnné energie.
Tento spotřebič je určen pouze k použití
v domácnosti.
VÝSTRAHA: Dětem dovolte používat
troubu bez dozoru pouze v případě, že
jste je odpovídajícím způsobem poučili,
jak ji bezpečně používat a jaká jsou rizika
nesprávného použití.
VÝSTRAHA: Děti od 8 let a starší a osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí
mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsouli poučeny o bezpečném používání
spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti
by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění
a údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti, pokud nebudou starší 8 let a pod
dozorem.
Používejte pouze nádobí vhodné pro
použití v mikrovlnné troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo
papírových nádobách vždy troubu
průběžně kontrolujte, protože by nádoby
mohly vzplanout.
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE
A USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU
NAHLÉDNUTÍ.
Tato bezpečnostní opatření je třeba
bezpodmínečně dodržovat.
Před použitím trouby je třeba
postupovat podle následujících pokynů.
Čeština – 3
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 3
2014-02-14 �� 11:00:56
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev
pokrmů a nápojů. Při používání k sušení
jídla nebo oblečení a nahřívání ohřívacích
podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek
a podobně hrozí úraz, vznícení, případně
vznik požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte
nebo odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
VÝSTRAHA: V důsledku mikrovlnného
ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému
intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
VÝSTRAHA: Kvůli možným popáleninám
je nutné obsah dětských lahví před
podáváním promíchat nebo protřepat
a zkontrolovat jeho teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána
vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená
vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení
mikrovlnného ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit
a odstraňovat všechny zbytky potravin.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče
a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Spotřebič není určen pro instalaci
v obytných vozidlech, karavanech a
podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití
osobami (včetně malých dětí), které mají
snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné
zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou
být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání
spotřebiče dohlížet a poskytne těmto
osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se
spotřebičem nehrály.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí
poškozený napájecí kabel vyměnit pouze
výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
VÝSTRAHA: Tekutiny ani jiné potraviny
nesmějí být ohřívány v uzavřených
nádobách, protože takové nádoby jsou
náchylné k explozi.
Čeština – 4
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 4
2014-02-14 �� 11:00:56
VÝSTRAHA
(týká se pouze režimu horkovzdušná
trouba) - volitelně
VÝSTRAHA: Pracuje-li spotřebič
v kombinovaném režimu, měly by jej děti
používat pouze pod dohledem dospělých
osob, protože dochází ke vzniku vysoké
teploty.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte
opatrní a nedotýkejte se topných těles
uvnitř trouby.
VÝSTRAHA: Během používání se mohou
zahřát přístupné součásti. Zabraňte malým
dětem přibližovat se.
Nesmí se používat parní čistič.
VÝSTRAHA: Před výměnou lampy je třeba
spotřebič vypnout, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
VÝSTRAHA: Během používání se
spotřebič a jeho přístupné součásti
zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných
těles.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah
trouby, případně na ně dohlížejte.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít
přístupné povrchy vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být
dvířka nebo vnější povrchy horké.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být
mimo dosah dětí do 8 let.
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím
vysokotlakého nebo parního čističe.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze
a výšce, aby byl zajištěn snadný přístup
k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát
do trouby na 10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je
cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř,
okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu
a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak,
aby zástrčka zůstala přístupná.
Mikrovlnná trouba je určena pouze pro
instalaci na pult nebo polici, neměla by být
umístěna ve skříňce.
Čeština – 5
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 5
2014-02-14 �� 11:00:56
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou používat
tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li
pod dohledem nebo jsou-li poučeny
o bezpečném používání spotřebiče
a rozumí možným rizikům. Děti by si
neměly hrát se spotřebičem. Děti bez
dozoru by neměly provádět čištění
a údržbu spotřebiče.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí
prostředky ani ostré kovové škrabky pro
čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by
povrch poškrábat a způsobit popraskání
skla.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání
externími časovači nebo samostatnými
systémy dálkového ovládání.
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B,
skupiny 2. Definice skupiny 2, která
zahrnuje všechna zařízení ISM, ve kterých je
generována nebo používána radiofrekvenční
energie ve formě elektromagnetického záření
pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a
obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro
používání v domácnosti a v provozovnách
přímo připojených k elektrické síti rozvodu
nízkého napětí, která zajišťuje dodávku
energie pro domácnosti a obytné domy.
INSTALACE MIKROVLNNÉ TROUBY
Troubu umístěte na rovnou plochu ve výšce
85 cm nad podlahou. Tato plocha musí mít
dostatečnou nosnost, aby bezpečně unesla
hmotnost trouby.
20 cm
10 cm
1.Při instalaci trouby zajistěte
nad
za
její přiměřenou ventilaci
ponecháním nejméně 10 cm
85 cm od
10 cm po
podlahy
straně
volného prostoru za troubou
a po jejích stranách a 20 cm volného
prostoru nad ní.
2.Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové
materiály.
3.Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř.
Zkontrolujte, zda se otočný talíř volně
otáčí.
(pouze model s otočným talířem)
4.Mikrovlnnou troubu je nutné umístit tak,
aby zástrčka zůstala přístupná.
Čeština – 6
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 6
2014-02-14 �� 11:00:57
ČIŠTĚNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Následující součásti trouby by měly být
pravidelně čištěny, aby nedošlo k usazení
částeček potravin a tuků:
•Vnitřní a vnější povrchy
•Dvířka a těsnění dvířek
•Otočný talíř a otočné kruhy
(pouze model s otočným talířem)
VŽDY zajistěte, aby bylo těsnění dvířek
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 7
čisté a dvířka správně zavřená.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě,
může dojít k narušení povrchu. To by
negativně ovlivnilo životnost spotřebiče
a mohlo by vyústit i v nebezpečnou
situaci.
1.Vnější plochy očistěte měkkým hadříkem
a teplou mýdlovou vodou. Opláchněte
a osušte.
2.Skvrny nebo cákance na vnitřních površích
odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové
vodě. Opláchněte a osušte.
3.Ztvrdlé částečky potravin a nepříjemný
zápach odstraníte takto: vložte do trouby
šálek zředěné citrónové šťávy a deset
minut zahřívejte na maximální výkon.
4.Kdykoli je třeba, můžete talíř mýt v myčce.
NELIJTE vodu do ventilačních otvorů.
NIKDY nepoužívejte žádná brusná čistidla
ani chemická rozpouštědla. Při čištění
těsnění dvířek věnujte zvláštní pozornost
tomu, aby se žádné částečky:
•Nehromadily
•Nebránily správnému zavírání dvířek
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V případě poškození napájecího kabelu ho
musí vyměnit výrobce, zástupce servisu
výrobce nebo jiná osoba s odpovídající
kvalifikací, jinak hrozí nebezpečí.
Kvůli vaší osobní bezpečnosti je potřeba,
abyste kabel zapojili do řádně uzemněné
elektrické zásuvky.
Neinstalujte mikrovlnnou troubu do teplého
ani vlhkého prostředí, například vedle tradiční
trouby či topného tělesa. Je nutné dodržovat
specifikace napájení trouby a veškeré
prodlužovací kabely, pokud budou použity,
musejí odpovídat stejnému standardu jako
napájecí kabel dodávaný s troubou. Než
troubu poprvé použijete, otřete vnitřní prostor
trouby a těsnění dvířek vlhkým hadříkem.
Čeština – 7
2014-02-14 �� 11:00:57
Vyčistěte vnitřní prostor mikrovlnné trouby
ihned po každém použití slabým roztokem
čisticího prostředku. Před čištěním však nechte
troubu vychladnout, aby nedošlo ke zranění.
Pro pohodlnější čištění horní
vnitřní části trouby je vhodné
otočit topné těleso o 45 ° dolů a
vyčistit je.
(pouze model s výklopným topným tělesem)
SKLADOVÁNÍ A OPRAVY MIKROVLNNÉ
TROUBY
Při skladování trouby nebo jejím odevzdání
do servisu je třeba dodržet několik
jednoduchých bezpečnostních opatření.
Trouba se nesmí používat v případě, že jsou
poškozena dvířka nebo těsnění dvířek:
•Prasklý závěs
•Poškozené těsnění
•Zkroucený nebo prohnutý plášť trouby
Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný
technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
NIKDY nesnímejte vnější plášť trouby.
Má-li trouba poruchu a je třeba ji opravit
anebo máte pochybnosti o jejím stavu:
•Odpojte ji z elektrické zásuvky
•Obraťte se na nejbližší poprodejní
servisní středisko
Chcete-li troubu dočasně uskladnit, zvolte
suché a bezprašné místo.
Důvod: Prach a vlhkost mohou negativně
ovlivnit funkční součásti trouby.
Tato mikrovlnná trouba není určena pro
komerční využití.
Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte
žárovku sami.
Obraťte se na nejbližší autorizované
středisko péče o zákazníky společnosti
Samsung a požádejte o výměnu žárovky
kvalifikovaného technika.
VÝSTRAHA
Opravy nebo úpravy spotřebiče smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Neohřívejte tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených
nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte tlakové
čisticí přístroje na vodu nebo páru.
Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých
materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému
slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo
na nerovné ploše.
Čeština – 8
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 8
2014-02-14 �� 11:00:57
Tento spotřebič musí být řádně uzemněn v souladu
s místními předpisy.
Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího
kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou
elektrickou zásuvku. Pokud je poškozen napájecí
kabel nebo zástrčka napájecího kabelu, obraťte se
na nejbližší servisní středisko.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu
pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých
cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se
nesmí pokládat těžké předměty.
V případě úniku plynu (například propan-butanu
apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky
napájecího kabelu.
Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky,
např. insekticidy.
Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Při ohřevu
pokrmů nebo nápojů, které obsahují alkohol, je třeba
dbát zvýšené opatrnosti, protože alkoholové výpary
mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte
zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
Do spotřebiče nevkládejte prsty a cizí předměty.
V případě, že do spotřebiče vnikne cizí látka,
například voda, odpojte zástrčku napájecího kabelu
a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
Děti se nesmí pohybovat v blízkosti dvířek, pokud
je otevíráte nebo zavíráte; mohly by do nich narazit
nebo si do nich přivřít prsty.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do
zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací
kabely nebo elektrické transformátory.
VÝSTRAHA: Ohřívání nápojů v mikrovlnném režimu
může způsobit zpožděný prudký var, proto je při
manipulaci s nádobou třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Nechte VŽDY nádobu stát v troubě alespoň
20 sekund po skončení ohřevu, aby se teplota
vyrovnala. Při ohřívání pokrm v případě potřeby
míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto
pokynů POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:
• Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut
do studené vody.
• Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
• Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Napájecí kabel nezavěšujte na kovové objekty.
Umístěte jej mezi objekty nebo do prostoru za
spotřebičem.
Nedávejte vložku nebo rošt do vody krátce po
vaření, neboť by to mohlo způsobit prasknutí nebo
poškození zásuvky nebo roštu.
Spotřebič nesmí být vystaven nadměrnému tlaku
nebo nárazům.
Spotřebič nestavte na křehké předměty, jako je
například keramický dřez nebo předměty ze skla.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo,
alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud
odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku.
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo
postříkáním vodou.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu
a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké předměty.
Čeština – 9
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 9
2014-02-14 �� 11:01:01
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k fritování, neboť
nelze kontrolovat teplotu oleje.
Mohlo by dojít k náhlému překypění horké tekutiny.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti
natažené paže. Předejdete tak opaření uvolněným
horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
V takovém případě se mikrovlnná trouba automaticky
vypne na 30 minut. Doporučuje se ponechat v troubě
sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii
v případě nechtěného zapnutí trouby.
VAROVÁNÍ
Používejte pouze nádobí a kuchyňské náčiní vhodné pro
použití v mikrovlnných troubách; NEPOUŽÍVEJTE jakékoli
kovové nádoby, nádobí se zlatými nebo stříbrnými
linkami, jehly na špíz, vidličky apod.
Z papírových a plastových sáčků sejměte kovové sponky.
Důvod: Mohou vzniknout elektrické oblouky a jiskry a
poškodit troubu.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení papíru ani
oblečení.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší
čas, aby nedošlo k přehřátí a spálení jídla.
Neponořujte napájecí kabel ani zástrčku do vody
a dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v blízkosti
zdrojů tepla.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve
skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce,
protože by mohla explodovat, a to dokonce i po
skončení mikrovlnného ohřevu. Neohřívejte ani
vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené láhve, sklenice
a nádoby, ořechy ve skořápce, rajčata apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Mohly
by se vznítit, protože z trouby vychází horký vzduch. Trouba
se může přehřát a v takovém případě se automaticky
vypne a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte
kuchyňské chňapky, aby nedošlo k popálení.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané
tekutiny během ohřevu nebo po jeho dokončení a poté
je nechejte alespoň 20 sekund odstát.
Troubu instalujte s dodržením minimálních volných mezer
uvedených v této příručce. (viz část Instalace mikrovlnné
trouby)
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek
v blízkosti trouby postupujte opatrně.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZABRAŇUJÍCÍ NADMĚRNÉMU VYSTAVENÍ
MIKROVLNNÉ ENERGII. (TÝKÁ SE POUZE REŽIMU MIKROVLNNÁ TROUBA)
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke
škodlivému vystavení mikrovlnné energii.
(a) Trouba nesmí být v žádném případě spouštěna s otevřenými dvířky.
Nesmíte manipulovat s bezpečnostními zámky (západky dvířek) a do otvorů
bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
(b) Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu NEVKLÁDEJTE žádné předměty.
Zabraňte hromadění zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu
těsnění. Zajistěte, aby dvířka a plochy těsnění byly na dvířkách stále čisté.
Nejprve je otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým hadříkem.
(c) Troubu NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená. Nechte ji opravit kvalifikovaným
a výrobcem vyškoleným technikem, zaměřeným na opravy mikrovlnných
trub. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby správně zavírala a nebyly
poškozeny následující součásti trouby:
(1) Dvířka (nesmějí být ohnutá)
(2) Závěsy dvířek (nesmějí být nalomené ani uvolněné)
(3) Těsnění dvířek a povrch těsnění
(d) Troubu nesmí seřizovat ani opravovat nikdo jiný než řádně kvalifikovaný a
výrobcem vyškolený technik zaměřený na opravy mikrovlnných trub.
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo
opravy kosmetického defektu, pokud poškození jednotky a/nebo poškození nebo
ztrátu příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto podmínky zahrnují:
Čeština – 10
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 10
2014-02-14 �� 11:01:02
stručné a přehledné pokyny
Chcete-li připravit pokrm:
1. Vložte pokrm do trouby. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek: Po skončení vaření se ozve zvukový signál a 4x
zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude ozývat
zvukový signál jednou za minutu.
Chcete-li přidat dalších 30 sekund.
Jednou nebo opakovaně stiskněte tlačítko START/+30s.
Každým stisknutím přidáte 30 sekund.
Otočením ovladače pro výběr více funkcí můžete nastavit
požadovaný čas.
02 STRUČNÉ A PŘEHLEDNÉ POKYNY
(a) Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadlo, vnější panel nebo
ovládací panel.
(b) Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
• Tento spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou
uvedeny v této příručce. Varování a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti
uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací,
k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě
a provozu spotřebiče počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
• Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti
vaší mikrovlnné trouby mohou mírně lišit od charakteristik uvedených
v příručce a nemusí být použity všechny výstražné symboly. Máte-li jakékoli
dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko
nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
• Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů. Je určena pouze pro
pro domácí použití. Tento spotřebič se nesmí používat k ohřevu textilií
nebo polštářků plněných semínky. Hrozí popálení a riziko požáru. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití tohoto
spotřebiče.
• Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít k narušení povrchu.
To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by vyústit i
v nebezpečnou situaci.
SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU
(ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že
výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB
kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních
typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání
druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo
u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny
podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být
likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Čeština – 11
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 11
2014-02-14 �� 11:01:02
funkce trouby
OVLÁDACÍ PANEL
TROUBA
1
2
6
4
3
7
8
5
9
10
1. RUKOJEŤ DVÍŘEK
7. OTOČNÝ TALÍŘ
2.DVÍŘKA
8.SPOJKA
3. VENTILAČNÍ OTVORY
9. OTOČNÝ KRUH
4. TOPNÉ TĚLESO
10.OTVORY BEZPEČNOSTNÍHO
ZÁMKU
5.OSVĚTLENÍ
6. ZÁPADKY DVÍŘEK
11.OVLÁDACÍ PANEL
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TLAČÍTKO ZDRAVÉ SMAŽENÍ
TLAČÍTKO AUTOMATICKÉ VAŘENÍ
TLAČÍTKO ZDRAVÉ VAŘENÍ
TLAČÍTKO TĚSTO/JOGURT
TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ
TLAČÍTKO AUTOMATICKÝ OHŘEV/
VAŘENÍ
7. TLAČÍTKO HORKOVZDUŠNÝ REŽIM
8. TLAČÍTKO GRIL
9. TLAČÍTKO MIKROVLNNÝ OHŘEV
10.TLAČÍTKO KOMBINOVANÝ
REŽIM
11.TLAČÍTKO ZAPNOUT/VYPNOUT
OTOČNÝ TALÍŘ
12.OVLADAČ PRO VÝBĚR VÍCE FUNKCÍ
13.TLAČÍTKO DĚTSKÉ POJISTKY
14.TLAČÍTKO STOP/ÚSPORNÝ REŽIM
15.TLAČÍTKO START/+30s
Čeština – 12
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 12
2014-02-14 �� 11:01:03
používání trouby
PRINCIP FUNKCE MIKROVLNNÉ TROUBY
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze
využít různým způsobem.
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná energie umožňuje
vařit nebo ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k:
• rozmrazování,
• ohřevu,
• vaření.
1. Otočný kruh, který je třeba vložit do středu trouby.
Účel:
Otočný kruh slouží jako podpora otočného talíře.
2. Otočný talíř: Otočný talíř nasaďte na otočný kruh. Střed
otočného talíře musí nasednout na spojku.
Účel:
Otočný talíř představuje hlavní varnou plochu.
Lze jej snadno vyjmout a vyčistit.

Princip vaření.
1. Mikrovlny, generované magnetronem, se uvnitř trouby
odrazem rozptýlí, a protože se pokrm otáčí na otočném talíři,
rovnoměrně jím prostupují. Díky tomu se pokrm rovnoměrně
uvaří.
3. Horní rošt, dolní rošt: Pokládá se na otočný talíř.
Účel:
Kovový rošt se používá při ohřevu dvou pokrmů
současně. Malý pokrm lze umístit na otočný
talíř a druhý pokrm na rošt. Kovový rošt se
používá při grilování, horkovzdušném
ohřevu a kombinovaném vaření.
4. Opékací talíř: Viz strana 25.
Účel:
Opékací talíř je určen pro lepší opečení pokrmů
při použití kombinovaných režimů mikrovlnného
ohřevu a grilování. Umožňuje připravit křupavé
koláče a pizzy.
03 FUNKCE TROUBY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
2. Pokrmy pohlcují mikrovlny přibližně do hloubky 2,5 cm.
Vaření potom pokračuje procesem rozptýlení tepla
v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a podle vlastností
pokrmu:
• množství a hustoty,
• obsahu vody,
• počáteční teploty (podle toho, zda byla potravina
v chladničce nebo ne).
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje i po vyjmutí
pokrmu z trouby. Proto je třeba dodržovat dobu odstání uvedenou v receptech
popsaných v této příručce. Zajistíte tím:
• Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu.
• Stejnou teplotu v celém pokrmu.
Čeština – 13
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 13
2014-02-14 �� 11:01:04
KONTROLA SPRÁVNÉHO CHODU TROUBY
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy funguje
správně. V případě pochybností nahlédněte do části „Odstraňování problémů“ na
stranách 38-39.
5. Stiskněte ovladač pro výběr více funkcí.
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný talíř musí
být v troubě na svém místě. Pokud použijete jiný výkonový stupeň než maximální
(100 % – 900 W), voda se začne vařit po delší době.
Otevřete dvířka trouby zatažením za rukojeť na pravé straně dvířek.
Položte na otočný talíř sklenici s vodou. Zavřete dvířka.
6. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte
minutu.
7. Po zobrazení správného času stisknutím ovladače pro
výběr více funkcí spustíte hodiny.
Výsledek: Čas se zobrazuje vždy, když troubu právě
nepoužíváte.
Stiskněte tlačítko START/+30s a nastavte dobu 4 až 5 minut
příslušným počtem stisknutí tlačítka START/+30s.
Výsledek:Trouba bude ohřívat vodu po dobu 4 až 5 minut.
Poté by se voda měla vařit.
VAŘENÍ/OHŘEV
NASTAVENÍ ČASU
Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí údaj „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém
formátu. Hodiny je nutno nastavit:
• Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
• Po výpadku napájení
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka. Nikdy
nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu.
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
1. Stiskněte ovladač pro výběr více funkcí.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný ohřev).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(mikrovlnný režim)
2. Otáčejte ovladačem pro výběr více funkcí, dokud se
nezobrazí požadovaný výkonový stupeň.
V tomto okamžiku nastavte výkonový stupeň stisknutím
ovladače pro výběr více funkcí.
• Pokud výkonový stupeň nenastavíte do 5 sekund,
automaticky se změní na fázi nastavení doby vaření.
2. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte typ
zobrazení času. (12hodinové nebo 24hodinové)
3. Stisknutím ovladače pro výběr více funkcí dokončete
nastavení.
3. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte dobu
vaření.
Výsledek: Zobrazí se doba vaření.
4. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte
hodinu.
Čeština – 14
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 14
2014-02-14 �� 11:01:04
NASTAVENÍ DOBY VAŘENÍ
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka START/+30s – každým dalším stisknutím
o dalších 30 sekund.
• Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu prostým otevřením dvířek.
• Prodloužení zbývající doby vaření
Dobu vaření prodloužíte stisknutím tlačítka START/+30s o
30 sekund každým stisknutím.
• Příklad: Chcete-li prodloužit vaření o tři minuty, stiskněte
tlačítko START/+30s šestkrát.
VÝKONOVÉ STUPNĚ A NASTAVENÍ DOBY
Požadovanou dobu vaření nastavte pouhým otočením
ovladače pro výběr více funkcí.
• Dobu vaření zvýšíte otočením doprava a snížíte ji otočením
doleva.
Funkce nastavení výkonu umožňuje přizpůsobit množství vyzařované energie a tím ovlivnit
čas, potřebný pro ohřev pokrmu podle druhu a množství pokrmu.
K dispozici je šest výkonových stupňů.
Výkonový stupeň
Procent
Výkon
VYSOKÝ
STŘEDNĚ VYSOKÝ
STŘEDNÍ
STŘEDNĚ NÍZKÝ
ROZMRAZOVÁNÍ
NÍZKÝ
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
Doba vaření, uváděná v receptech a v této příručce, odpovídá uváděnému výkonu.
Pokud zvolíte…
Dobu vaření byste měli...
Vysoký výkonový stupeň
Nízký výkonový stupeň
Zkrátit
Prodloužit
04 POUŽÍVÁNÍ TROUBY
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek: Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný talíř
se začne otáčet. Spustí se vaření a po jeho
dokončení:
• Trouba vydá zvukový signál a na displeji 4x
blikne „End (Konec)“.
Trouba pak bude vydávat jeden zvukový
signál každou minutu.
ZASTAVENÍ VAŘENÍ
Vaření lze kdykoli zastavit, takže můžete:
• Zkontrolovat pokrm.
• Obrátit pokrm nebo jej zamíchat.
• Nechat jej odstát.
Chcete-li vaření zastavit…
Proveďte…
Dočasně
Dočasně: Otevřete dvířka nebo jednou stiskněte
tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Vaření obnovíte uzavřením dvířek a stisknutím
tlačítka START/+30s.
Zcela: Stiskněte jednou tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, stiskněte opět
tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Zcela
Čeština – 15
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 15
2014-02-14 �� 11:01:04
NASTAVENÍ REŽIMU ÚSPORY ENERGIE
Trouba je vybavena režimem úspory energie.
3. Otočením ovladače pro výběr více funkcí zvolte druh
pokrmu, který vaříte.
Podrobné informace a popis různých programů jsou
uvedeny v tabulce na další straně.
Stisknutím ovladače pro výběr více funkcí vyberete druh
pokrmu.
• Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Displej se vypne.
• Když budete chtít režim úspory energie ukončit, otevřete
dvířka nebo stiskněte tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM). Na displeji se zobrazí aktuální
čas. Trouba bude připravena k použití.
4. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí vyberte velikost
porce.
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou
funkci, funkce se po 25 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
5. Stiskněte tlačítko START/+30s.
POUŽITÍ FUNKCE ZDRAVÉ SMAŽENÍ
Funkce Zdravé smažení nabízí 12 předprogramovaných dob vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Kategorii funkce zdravé smažení můžete změnit stisknutím tlačítka Zdravé smažení.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
VŽDY používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo keramické nádoby,
protože jimi mohou mikrovlny rovnoměrně proniknout. VŽDY používejte chňapky,
protože nádobí je velmi horké.
Tato tabulka představuje 12 automatických programů Zdravé smažení. Tabulka
obsahuje údaje o odpovídajícím množství a příslušné pokyny.
Použijete méně oleje v porovnání s fritézou, ale dosáhnete chutných výsledků. Programy
jsou nastaveny jako kombinace horkovzdušného režimu, funkce horního topného tělesa
a mikrovlnné energie.
1. Stiskněte tlačítko Slim Fry (Zdravé smažení).
2. Vyberte kategorii pokrmu otočením ovladače pro výběr
více funkcí a stiskněte ovladač pro výběr více funkcí.
1) Brambory/Zelenina
2) Plody moře
3) Kuře
Čeština – 16
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 16
2014-02-14 �� 11:01:05
1. Brambory/Zelenina
Kód/
Potravina
1-2
Mražené
krokety
1-3
Domácí
hranolky
Velikost
porce
300 až 350 g
450 až 500 g
200 až 250 g
300 až 350 g
300 až 350 g
450 až 500 g
1-4
Americké
brambory
200 až 250 g
300 až 350 g
400 až 450 g
1-5
Mražené
cibulové
kroužky
1-6
Plátky
cukety
100 až 150 g
200 až 250 g
100 až 150 g
200 až 250 g
Pokyny
Rozprostřete zmražené hranolky rovnoměrně na opékací talíř.
Položte talíř na dolní rošt.
Po zaznění zvukového signálu obraťte. Pokračujte stisknutím
tlačítka Start. (trouba bude nadále pracovat, pokud obrácení
neprovedete).
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Rozprostřete mražené krokety rovnoměrně na opékací talíř.
Položte talíř na dolní rošt.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Použijte brambory tvrdého až středního typu a omyjte je.
Oloupejte brambory a nakrájejte je na proužky tloušťky
10 x 10 mm.
Ponořte je do studené vody (na 30 minut).
Osušte je utěrkou, zvažte a potřete 5 g olivového oleje.
Rozprostřete domácí hranolky rovnoměrně na opékací talíř.
Položte talíř na dolní rošt. Po zaznění zvukového signálu
obraťte. Pokračujte stisknutím tlačítka Start. (trouba bude
nadále pracovat, pokud obrácení neprovedete)
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Omyjte brambory normální velikosti a rozkrájejte je na čtvrtky.
Potřete olivovým olejem a přidejte koření. Rozkrojenou
stranou je položte na opékací talíř. Položte talíř na horní rošt.
Nechte 1 až 3 minuty odstát.
Rozprostřete obalované cibulové kroužky nebo obalované
mražené kalamárové kroužky rovnoměrně na opékací talíř.
Položte talíř na dolní rošt.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Kód/
Potravina
Velikost
porce
2-1
Mražené
krevety
2-2
Rybí filety
200 až 250 g
300 až 350 g
Rozprostřete obalované mražené krevety rovnoměrně na
opékací talíř. Položte talíř na dolní rošt.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
200 až 250 g
300 až 350 g
2-3
Smažené
kalamáry
100 až 150 g
200 až 250 g
Rozprostřete obalované rybí filety rovnoměrně na opékací
talíř. Položte talíř na dolní rošt.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Rozprostřete obalované kalamárové kroužky rovnoměrně na
opékací talíř. Položte talíř na dolní rošt.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Pokyny
3. Kuře
Kód/
Potravina
Velikost
porce
3-1
Mražené
kuřecí
nugety
200 až 250 g
300 až 350 g
3-2
Kuřecí
stehýnka
200 až 250 g
300 až 350 g
400 až 450 g
3-3
Kuřecí
křidélka
200 až 250 g
300 až 350 g
Omyjte a nakrájejte cukety. Potřete je 5 g olivového oleje
a přidejte koření. Rozprostřete plátky rovnoměrně na opékací
talíř a ten umístěte na vysoký rošt. Po zaznění zvukového
signálu obraťte. Pokračujte stisknutím tlačítka Start. (trouba
bude nadále pracovat, pokud obrácení neprovedete)
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
04 POUŽÍVÁNÍ TROUBY
1-1
Mražené
hranolky
2. Plody moře
Pokyny
Rozprostřete mražené kuřecí nugety rovnoměrně na opékací
talíř. Položte talíř na dolní rošt. Po zaznění zvukového signálu
obraťte. Pokračujte stisknutím tlačítka Start. (trouba bude
nadále pracovat, pokud obrácení neprovedete)
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Zvažte paličky a potřete je olejem a kořením. Rozložte je
rovnoměrně na horní rošt.
Po zaznění zvukového signálu je obraťte, trouba přestane
pracovat. Pokračujte stisknutím tlačítka Start.
Nechte 1 až 3 minuty odstát.
Zvažte kuřecí křidélka a potřete je olejem a kořením. Rozložte
je rovnoměrně na horní rošt.
Po zaznění zvukového signálu je obraťte, trouba přestane
pracovat. Pokračujte stisknutím tlačítka Start.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Čeština – 17
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 17
2014-02-14 �� 11:01:05
POUŽITÍ FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO VAŘENÍ
Funkce Automatické vaření zahrnuje 8 předprogramovaných dob vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Kategorii automatického vaření můžete upravit otáčením ovladače pro výběr více
funkcí.
Kód/
Potravina
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
Velikost
porce
1
Nápoje
150 až 250 g
2
Růžičky
brokolice
200 až 500 g
3
Plátky mrkve
200 až 500 g
4
Růžičky
květáku
200 až 500 g
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě.
1. Stiskněte tlačítko Sensor (Automatické vaření).
2. Otočením ovladače pro výběr více funkcí zvolte typ
připravovaného pokrmu. Podrobné informace a popis
různých programů jsou uvedeny v tabulce na další straně.
V tomto okamžiku stisknutím ovladače pro výběr více
funkcí vyberte typ pokrmu.
3. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek: Začne vaření. Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) 3x zazní signál připomínající ukončení vaření
(jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě.
Pokud vnitřní teplota přesahuje 60 °C, zapne se na 3 minuty ventilátor. Dočasně
nelze používat funkci Automatické vaření, dokud se trouba neochladí na
požadovanou teplotu tak, aby bylo možné režim automatického vaření bezpečně
používat.
Následující tabulka představuje 8 programů funkce Automatické vaření. Obsahuje
doporučený obsah hmotnosti na položku po vaření a příslušné pokyny. Na začátku
programu se na displeji zobrazí doba automatického vaření. Poté se automaticky vypočítá
doba vaření a výkonový stupeň a zobrazí se zbývající doba do konce vaření. Pro zajištění
vašeho pohodlí je proces vaření řízen systémem senzorů.
Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 18
Pokyny
Nalijte tekutinu (o pokojové teplotě) do keramických
šálků nebo hrnků. Ohřívejte nezakryté.
Postavte do středu otočného talíře. Ponechte
odstát v troubě. Před odstavením a po něm nápoje
opatrně zamíchejte. Při vyjímání šálků buďte opatrní
(viz bezpečnostní pokyny pro tekutiny). Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Čerstvou zeleninu, například brokolici, omyjte a
očistěte a připravte růžičky. Rozložte je rovnoměrně
na skleněnou mísu s víkem. Přidejte 30 až 45 ml
(2–3 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře.
Vařte zakryté. Po skončení vaření zamíchejte.
Tento program je vhodný pro brokolici, plátky
cukety, lilku, dýně nebo papriky. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Čerstvou zeleninu, například mrkev, omyjte a
očistěte a nakrájejte ji rovnoměrně na kolečka.
Použijte skleněnou mísu s víkem.
Přidejte 30 až 45 ml (2–3 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře.
Vařte zakryté. Po skončení vaření zamíchejte.
Tento program je vhodný pro plátky mrkve, růžice
květáku nebo kedlubny. Nechte 1 až 2 minuty
odstát.
Čerstvou zeleninu, například růžičky květáku,
omyjte a očistěte a připravte ji. Rozložte je
rovnoměrně na skleněnou mísu s víkem.
Přidejte 30 až 45 ml (2–3 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře.
Vařte zakryté. Po skončení vaření zamíchejte.
Tento program je vhodný pro brokolici, plátky
cukety, lilku, dýně nebo papriky. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Čeština – 18
2014-02-14 �� 11:01:05
Kuchyňské nádobí a kryt pro automatické vaření
Velikost
porce
5
Brambory ve
slupce
200 až 800 g
6
Těstoviny
100 až 300 g
7
Mini ravioli
200 až 400 g
8
Kuřecí
kousky
200 až 500 g
Pokyny
Opláchněte a očistěte brambory, každou po 200 g.
Potřete slupku olivovým olejem a propíchněte ji
nožem. Položte je do kruhu na otočný talíř. Nechte
2 až 3 minuty odstát.
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte vroucí vodu (4x objem těstovin), špetku
soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté. Před
odstavením zamíchejte a potom důkladně sceďte.
Nechte 1 až 3 minuty odstát.
Vložte mini ravioli do hlubokého keramického talíře.
Umístěte talíř do středu otočného talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Chlazené kuřecí kousky potřete olejem a kořením.
Položte je na dolní rošt kůží dolů. Jakmile se ozve
zvukový signál, otočte je. Pokračujte stisknutím
tlačítka Spustit. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pokyny pro automatické vaření
Automatické vaření umožňuje uvařit jídlo automaticky na základě detekce množství plynů
unikajících z jídla při vaření.
• Při vaření jídla uniká celá řada různých plynů.
Funkce automatického vaření určí správný čas a výkonový stupeň na základě detekce
těchto plynů, a odstraní tak nutnost nastavovat dobu vaření a výkonový stupeň.
• Jakmile přikryjete nádobu poklicí nebo fólií, funkce automatického vaření zahájí po
nasycení nádoby párou detekci unikajících plynů.
• Krátce před koncem vaření se začne odpočítávat zbývající doba vaření. To je vhodná
doba pro případné otočení nebo zamíchání jídla za účelem rovnoměrného uvaření.
• Před spuštěním funkce automatického vaření lze jídlo dochutit bylinkami, kořením
nebo omáčkami. Sůl a cukr však mohou na jídle způsobit skvrny, proto by měly být
tyto přísady přidávány až po uvaření.
• Chcete-li pomocí této funkce dosáhnout náležitých výsledků, postupujte podle
pokynů pro výběr správných nádob a krytů v tabulkách uvedených v této příručce.
• Vždy používejte nádobí vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě a přikryjte je
příslušnými kryty nebo fólií. Při použití fólie otočte jeden její roh tak, aby mohlo unikat
náležité množství páry.
• Kuchyňské nádobí vždy opatřete příslušným krytem. Nemá-li nádobí vlastní kryt,
použijte fólii.
• Nádoby naplňujte alespoň z poloviny.
• U potravin, které vyžadují míchání nebo otočení, by se tyto akce měly provádět ke
konci cyklu automatického vaření v době, kdy se na displeji začne odpočítávat čas.
Důležité
• Po nainstalování a zapojení trouby do elektrické zásuvky neodpojujte napájecí šňůru.
Plynové čidlo potřebuje pro uspokojivé vaření určitý čas na stabilizaci.
• Nedoporučujeme používat funkci automatického vaření u souvislého vaření, tj. jedna
operace vaření následuje bezprostředně po druhé.
• Troubu nainstalujte na dobře větrané místo pro zajištění náležitého chlazení a proudění
vzduchu a správnou funkci senzoru.
• Chcete-li předejít neuspokojivým výsledkům, nepoužívejte funkci automatického
vaření, pokud je pokojová teplota příliš vysoká nebo nízká.
• K čištění trouby nepoužívejte těkavý čisticí prostředek. Výpary unikající z tohoto
prostředku mohou mít negativní vliv na senzor.
• Troubu neumisťujte poblíž zařízení s vysokou vlhkostí nebo vysokou úrovní
vypouštěných výparů, neboť může dojít k narušení správného výkonu funkce
automatického vaření.
• Vždy udržujte vnitřek mikrovlnné trouby v čistotě. Veškeré stopy polití utřete vlhkou
utěrkou. Trouba je určena výhradně pro použití v domácnosti.
04 POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Kód/
Potravina
Čeština – 19
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 19
2014-02-14 �� 11:01:05
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE ZDRAVÉ VAŘENÍ
Funkce Zdravé vaření obsahuje 15 předprogramovaných dob vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Velikost porce můžete nastavit otáčením ovladače pro výběr více funkcí.
V následující tabulce je uvedeno množství a příslušné pokyny týkající se 15 programů
funkce zdravé vaření. Tato funkce má tyto možnosti: Rýže/Těstoviny(1), Zelenina(2) a
Drůbež/Ryby(3).
Při vyjímání pokrmu z trouby použijte chňapky.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě.
1. Rýže/Těstoviny
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
Kód/
Potravina
1. Stiskněte tlačítko Healthy Cooking (Zdravé vaření).
2. Vyberte kategorii pokrmu otočením ovladače pro výběr
více funkcí a stiskněte ovladač pro výběr více funkcí.
1) Rýže/Těstoviny
2) Zelenina
3) Drůbež/Ryby
3. Otočením ovladače pro výběr více funkcí zvolte typ
připravovaného pokrmu. Podrobné informace a popis
různých programů jsou uvedeny v tabulce na další straně.
V tomto okamžiku stisknutím ovladače pro výběr více
funkcí vyberte typ pokrmu.
Velikost
porce
1-1
Hnědá rýže
150 až 200 g
200 až 250 g
1-2
Merlík
150 až 200 g
200 až 250 g
1-3
Špagety
100 až 150 g
200 až 250 g
4. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí vyberte velikost
porce.
Pokyny
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody.
Vařte zakryté.
Před odstavením zamíchejte, osolte a posypte
bylinkami. Nechte 5 až 10 minut odstát.
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody.
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 1 až 3 minuty odstát.
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte vroucí vodu (4x objem těstovin), špetku
soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté. Před
odstavením zamíchejte a potom důkladně sceďte.
Nechte 1 až 3 minuty odstát.
5. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek: Pokrm se začne ohřívat podle zvoleného
programu.
• Po skončení vaření se ozve zvukový signál a
4x zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Čeština – 20
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 20
2014-02-14 �� 11:01:06
2. Zelenina
3. Drůbež/Ryby
Kód/
Potravina
Velikost
porce
2-1
Zelené fazolky
200 až 250 g
300 až 350 g
2-3
Oloupané
brambory
100 až 150 g
200 až 250 g
300 až 350 g
400 až 450 g
500 až 550 g
2-4
Zapékané
brambory
2-5
Grilované lilky
400 až 450 g
800 až 850 g
2-6
Grilovaná
rajčata
400 až 450 g
600 až 650 g
100 až 150 g
200 až 250 g
Opláchněte a očistěte zelené fazolky. Rozložte je
rovnoměrně na skleněnou mísu s víkem. Při porci
200 až 250 g přidejte 30 ml vody (2 polévkové
lžíce), při 300 až 450 g přidejte 45 ml vody
(3 polévkové lžíce). Umístěte mísu doprostřed
otočného talíře. Vařte zakryté. Po skončení vaření
zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Opláchněte a očistěte špenát. Vložte do skleněné
mísy s víkem. Nepřidávejte vodu. Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté.
Po skončení vaření zamíchejte.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Omyjte a oloupejte brambory, rozkrojte je na
poloviny a vložte do skleněné mísy s pokličkou.
Přidejte 15 až 30 ml (1-2 polévkové lžíce) vody.
Po skončení vaření zamíchejte. Vaříte-li větší
množství, zamíchejte jednou během vaření.
Nechte 3 až 5 minut odstát.
Vložte čerstvé zapékané brambory do mísy
z ohnivzdorného skla. Tu pak položte na dolní rošt.
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Omyjte a nakrájejte lilky. Potřete olejem a kořením.
Rozložte plátky rovnoměrně na horní rošt.
Po zaznění zvukového signálu obraťte. Pokračujte
stisknutím tlačítka Start (trouba bude nadále
pracovat, pokud obrácení neprovedete).
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Opláchněte a očistěte rajčata. Nakrájejte je na
půlky a vložte do varné nádoby. Navrch nasypte
strouhaný sýr. Nádobu postavte na horní rošt.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Velikost
porce
3-1
Kuřecí prsa
300 až 350 g
400 až 450 g
3-2
Krůtí prsa
300 až 350 g
400 až 450 g
3-3
Grilovaná
kuřecí prsa
3-4
Grilované rybí
filety
3-5
Grilované
steaky
z lososa
3-6
Pečené ryby
300 až 350 g
400 až 450 g
Pokyny
Opláchnutá kuřecí prsa položte na keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby, kterou pak propíchnete. Položte nádobí na
otočný talíř. Nechte 2 minut odležet.
Opláchněte krůtí prsa a vložte je do hluboké
skleněné varné nádoby. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby, kterou pak
propíchnete. Položte nádobí na otočný talíř.
Nechte 2 minut odležet.
Opláchnutá kuřecí prsa naložená v marinádě
položte na horní rošt. Jakmile se ozve zvukový
signál, otočte je. Nechte 2 minut odležet.
200 až 300 g
400 až 500 g
Rozložte rybí filety rovnoměrně na horní rošt.
Jakmile se ozve zvukový signál, otočte je.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
200 až 250 g
300 až 350 g
Rozložte rybí steaky rovnoměrně na horní rošt.
Jakmile se ozve zvukový signál, otočte je.
Nechte 2 minut odležet.
200 až 300 g
400 až 500 g
Celé ryby (pstruh nebo pražma) potřete olejem
a přidejte bylinky a koření. Ryby naskládejte
podélně vedle sebe na horní rošt. Jakmile se ozve
zvukový signál, otočte je. Nechte 3 minut odležet.
04 POUŽÍVÁNÍ TROUBY
2-2
Špenát
Kód/
Potravina
Pokyny
Čeština – 21
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 21
2014-02-14 �� 11:01:06
POUŽITÍ FUNKCE TĚSTO/JOGURT
Funkce Těsto/Jogurt zahrnuje 5 předprogramovaných dob vaření. Nemusíte nastavovat
ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Kategorii Těsto/Jogurt můžete nastavit otočením ovladače pro výběr více funkcí a
stisknutím tlačítka Těsto/Jogurt.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Dough Proof/Yogurt (Těsto/Jogurt).
2. Vyberte možnost Těsto nebo Jogurt a stiskněte ovladač
pro výběr více funkcí.
1) Dough Proof (Těsto)
2) Yogurt (Jogurt)
3. Otočením ovladače pro výběr více funkcí zvolte typ
připravovaného pokrmu. Otočením ovladače pro výběr
více funkcí musíte zvolit číslo, které chcete použít pro
vaření.
Podrobné informace a popis různých programů jsou
uvedeny v tabulce na další straně. V tomto okamžiku
stisknutím ovladače pro výběr více funkcí vyberte typ
pokrmu.
V následující tabulce jsou uvedeny automatické programy pro kynutí těsta nebo přípravu
domácího jogurtu.
1. Těsto
Kód/
Potravina
1-1
Těsto na pizzu
1-2
Těsto na koláč
1-3
Těsto na chléb
Velikost porce
Pokyny
300 až 500 g
Vložte těsto do vhodné mísy a tu pak položte
na dolní rošt. Mísu přikryjte alobalem.
500 až 800 g
Vložte těsto do vhodné mísy a tu pak položte
na dolní rošt. Mísu přikryjte alobalem.
600 až 900 g
Vložte těsto do vhodné mísy a tu pak položte
na dolní rošt. Mísu přikryjte alobalem.
2. Domácí jogurt
Kód/
Potravina
Velikost porce
Pokyny
2-1
Malé formy
500 g
2-2
Velká mísa
500 g
Rozlijte 150 g přírodního jogurtu do
5 keramických šálků nebo malých skleniček
(30 g do každé). Do každého šálku přidejte
100 ml mléka. Použijte trvanlivé mléko
(pokojové teploty, 3,5 % tuku). Zakryjte každý
šálek potravinovou fólií a postavte je do kruhu
na otočný talíř. Poté vložte na 6 hodin do
lednice.
Doporučujeme, abyste poprvé použili sušené
kvasinky bakterií jogurtu.
Smíchejte 150 g bílého jogurtu a 500 ml
trvanlivého mléka (pokojové teploty, 3,5 %
tuku). Vše nalijte do velké skleněné mísy.
Zakryjte potravinovou fólií a postavte na otočný
talíř. Poté vložte na 6 hodin do lednice.
Doporučujeme, abyste poprvé použili sušené
kvasinky bakterií jogurtu.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Otočný talíř se nebude během přípravy pomocí funkce Jogurt otáčet.
Čeština – 22
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 22
2014-02-14 �� 11:01:06
POUŽITÍ FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ
Funkce Rozmrazování umožňuje rozmrazovat maso, drůbež, ryby, chleba, koláče a
ovoce. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí jednoduše
vybrat program a hmotnost.
Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, množství a příslušné pokyny k funkci
Rozmrazování. Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály.
Maso, drůbež nebo ryby položte na plochý skleněný talíř nebo na keramický talíř, a chléb
nebo koláč podložte kuchyňským papírem.
1. Stiskněte tlačítko Power Defrost (Rozmrazování).
2. Otočením ovladače pro výběr více funkcí zvolte typ
připravovaného pokrmu. Podrobné informace a popis
různých programů jsou uvedeny v tabulce na další straně.
V tomto okamžiku stisknutím ovladače pro výběr více
funkcí vyberte typ pokrmu.
3. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí vyberte velikost
porce.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:
• Spustí se rozmrazování.
• Během rozmrazování zazní zvukový signál,
který připomíná nutnost otočit potravinu.
Velikost
porce
1
Maso
200 až 1500 g
2
Drůbež
200 až 1500 g
3
Ryby
200 až 1500 g
4
Chléb nebo
koláč
125 až 1000 g
5
Ovoce
100 až 600 g
5. Dalším stisknutím tlačítka START/+30s rozmrazování
dokončíte.
Výsledek: Po skončení vaření se ozve zvukový signál a 4x
zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude ozývat
zvukový signál jednou za minutu.
Pokyny
Okraje chraňte alobalem. Po zaznění zvukového
signálu maso obraťte. Tento program je vhodný pro
hovězí, jehněčí, vepřové, steaky, kotlety a mleté
maso. Nechte 20 až 90 minut odstát.
Konce stehen a křídel chraňte alobalem.
Po zaznění zvukového signálu drůbež otočte. Tento
program je vhodný pro celé kuře i porce kuřete.
Nechte 20 až 90 minut odstát.
Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem.
Po zaznění zvukového signálu rybu otočte.
Tento program je vhodný pro celé ryby i rybí filety.
Nechte 20 až 80 minut odstát.
04 POUŽÍVÁNÍ TROUBY
Kód/
Potravina
Otevřete dvířka. Položte mražený pokrm na keramický talíř do středu otočného talíře.
Zavřete dvířka.
Položte chléb na kousek kuchyňského papíru
a otočte jej, jakmile zazní zvukový signál. Koláč
položte na keramický talíř a je-li to možné, otočte jej,
až zazní zvukový signál. (Trouba je nadále v chodu a
při otevření dvířek se zastaví.)
Tento program je vhodný pro všechny druhy chleba
(krájený nebo vcelku), i pro dalamánky a bagety.
Dalamánky uspořádejte do kruhu.
Tento program je vhodný pro všechny druhy koláčů
z kynutého těsta, sušenky, tvarohový koláč a listové
pečivo. Není vhodný pro křehké pečivo, ovocné
a krémové koláče ani pro koláče s čokoládovou
polevou. Nechte 10 až 60 minut odstát.
Ovoce rozložte do kruhu na plochý skleněný talíř.
Tento program je vhodný pro všechny druhy ovoce.
Nechte 5 až 20 minut odstát.
Čeština – 23
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 23
2014-02-14 �� 11:01:06
POUŽITÍ FUNKCE AUTOMATICKÝ OHŘEV/VAŘENÍ
Funkce Automatický ohřev/vaření zahrnují 5 předprogramovaných dob vaření.
Nemusíte nastavovat ani dobu ohřívání, ani výkonový stupeň.
Velikost porce můžete nastavit otáčením ovladače pro výběr více funkcí.
V následující tabulce jsou uvedena množství a příslušné pokyny týkající se funkce
automatického ohřevu a vaření.
Při vyjímání pokrmu z trouby použijte chňapky.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě.
1. Automatický ohřev
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Auto Reheat/Cook (Automatický
ohřev/Vaření).
2. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte
kategorii Vaření. (automatický ohřev nebo automatické
vaření)
3. Stisknutím ovladače pro výběr více funkcí vyberte funkci
Automatický ohřev.
4. Otočením ovladače pro výběr více funkcí zvolte typ
připravovaného pokrmu. Podrobné informace a popis
různých programů jsou uvedeny v tabulce na další straně.
V tomto okamžiku stisknutím ovladače pro výběr více
funkcí vyberte typ pokrmu.
5. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí vyberte velikost
porce.
6. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek: Pokrm se začne ohřívat podle zvoleného
programu.
• Po skončení vaření se ozve zvukový signál a
4x zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Kód/
Potravina
Velikost
porce
1-1
Hotový pokrm
(chlazený)
300 až 350 g
400 až 450 g
1-2
Mražená pizza
1-3
Mražené
lasagne
300 až 350 g
400 až 450 g
400 až 450 g
600 až 650 g
Pokyny
Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou
fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby. Tyto
programy jsou vhodné pro pokrmy tvořené
3 složkami (například maso v omáčce se
zeleninou a přílohou, jako jsou brambory, rýže
nebo těstoviny). Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Vložte mraženou pizzu na dolní rošt.
Vložte mražené lasagne do zapékací nádoby
vhodné velikosti. Nádobu postavte na dolní
rošt. Nechte 3 až 4 minuty odstát.
2. Automatické vaření
Kód/
Potravina
2-1
Pečené kuře
2-2
Muffiny
Velikost
porce
1100 až 1150 g
1200 až 1250 g
250 až 300 g
Pokyny
Chlazené kuře potřete olejem a kořením.
Položte je prsíčky dolů do středu dolního roštu.
Jakmile se ozve zvukový signál, otočte je.
Pokračujte stisknutím tlačítka Spustit. Nechte
5 minut odležet.
Nalijte těsto do 6 až 8 papírových nebo
silikonových forem na muffiny (každá má 45 g)
a položte je na dolní rošt. Spusťte program
(trouba se předehřívá). Po zaznění zvukového
signálu vložte rošt s pokrmem.
Čeština – 24
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 24
2014-02-14 �� 11:01:07
HORKOVZDUŠNÝ REŽIM
S tímto opékacím talířem nemusíte opékat pokrmy pouze v horní části s grilem, ve spodní
části se pokrmy díky vysoké teplotě opékacího talíře také opečou dozlatova. V tabulce
(viz další strana) najdete další pokrmy, které můžete s pomocí opékacího talíře připravit.
Opékací talíř je možné použít také pro slaninu, vejce, párky apod.
Režim horkovzdušného vaření umožňuje přípravu pokrmů stejným způsobem jako
v tradiční troubě. Mikrovlnný ohřev není použit. Nastavte požadovanou teplotu v rozsahu
od 40 °C do 200 °C. Maximální doba vaření je 60 minut.
• Když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, vždy používejte chňapky, protože nádobí
je velmi horké.
• Lepších výsledků při vaření a pečení dosáhnete s použitím dolního roštu.
Zkontrolujte, zda je topné těleso ve vodorovné poloze. Otevřete dvířka a vložte nádobí
s pokrmem na dolní rošt na otočný talíř.
1. Položte opékací talíř přímo na otočný talíř v troubě a
předehřejte jej na nejvyšší stupeň kombinovaného režimu
Mikrovlnný ohřev – gril [600 W + Gril] dle časů a instrukcí
v tabulce.
1. Stiskněte tlačítko Convection (Horkovzdušný režim).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
2. Pokud budete připravovat například slaninu nebo vejce,
potřete talíř olejem, aby se pokrm dobře opekl.
180 °C
3. Položte pokrm na opékací talíř.
(horkovzdušný režim)
(teplota)
2. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí vyberte teplotu.
(Teplota: 40 až 200 °C, intervaly po 10 °C)
• Pokud teplotu nenastavíte do 5 sekund, automaticky se
změní na fázi nastavení doby vaření.
4. Položte opékací talíř na kovový rošt (nebo otočný talíř)
v mikrovlnné troubě.
04 POUŽÍVÁNÍ TROUBY
POUŽITÍ OPÉKACÍHO TALÍŘE
3. Stiskněte ovladač pro výběr více funkcí.
5. Vyberte odpovídající dobu vaření a výkon.
(Viz tabulka na následující straně.)
4. Nastavte dobu vaření otočením ovladače pro výběr více
funkcí.
(Chcete-li troubu předehřát, vyberte možnost „ : 0”)
Opékací talíř se zahřeje na velmi vysokou teplotu, proto při jeho vyjímání vždy
používejte chňapky.
Vezměte prosím na vědomí, že opékací talíř je potažen teflonovou vrstvou, která není
odolná proti poškrábání. Nepoužívejte žádné ostré nástroje (například nůž) ke krájení
na opékacím talíři.
Na opékací talíř nepokládejte předměty, které nejsou žáruvzdorné.
5. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek: Vaření se spustí:
• Po skončení vaření se ozve zvukový signál a
4x zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
Opékací talíř nikdy nedávejte do trouby bez otočného talíře.
Opékací talíř čistěte teplou vodou a čisticím prostředkem a opláchněte čistou vodou.
Nepoužívejte tvrdé kartáče nebo tvrdé houby, aby nedošlo k poškození vnější vrstvy.
Mějte na paměti, že opékací talíř byste neměli omývat v myčce.
Čeština – 25
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 25
2014-02-14 �� 11:01:08
GRILOVÁNÍ
KOMBINACE MIKROVLNNÉHO OHŘEVU A GRILOVÁNÍ
Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití mikrovln.
• Když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, vždy používejte chňapky, protože nádobí
je velmi horké.
• Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím vysokého roštu.
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž dosáhnete současně
uvaření i opečení potravin.
VŽDY používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě i pro
pečení v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo keramické nádoby, protože jimi mohou
mikrovlny rovnoměrně proniknout.
VŽDY používejte chňapky, když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, protože nádobí je velmi horké.
Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím horního roštu.
Otevřete dvířka. Položte pokrm na rošt, který nejlépe vyhovuje typu připravovaného pokrmu. Položte
rošt na otočný talíř. Zavřete dvířka.
1. Otevřete dvířka a vložte pokrm na rošt.
2. Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(režim grilování)
• Teplotu grilu nelze nastavit.
1. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinovaný režim).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
Cb - 1 (Mikrovlnný ohřev + grilování)
3. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte dobu
grilování.
• Maximální doba grilování je 60 minut.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek: Začne grilování:
• Po skončení vaření se ozve zvukový signál a
4x zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
VOLBA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Tradiční horkovzdušné vaření vyžaduje kuchyňské potřeby.
Používejte pouze kuchyňské náčiní vhodné pro použití
v normální troubě.
2. Ujistěte se, že je na displeji uvedeno Cb - 1, a stiskněte ovladač
pro výběr více funkcí.
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
(kombinovaný režim mikrovlnný ohřev a grilování)
600 W (výstupní výkon)
3. Vhodný výkonový stupeň zvolte otáčením ovladače pro výběr více
funkcí, dokud se nezobrazí odpovídající výkonový stupeň (600, 450,
300 W). V tomto okamžiku nastavte výkonový stupeň stisknutím
ovladače pro výběr více funkcí.
• Teplotu grilu nelze nastavit.
• Pokud teplotu nenastavíte do 5 sekund, automaticky se změní
na fázi nastavení doby vaření.
4. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte dobu vaření.
• Maximální doba vaření je 60 minut.
Nádobí vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě není obvykle
vhodné pro horkovzdušné vaření. Nepoužívejte plastové
nádoby, plastové nádobí, papírové kelímky, utěrky apod.
Chcete-li vybrat režim kombinovaného vaření (mikrovlnný ohřev a gril nebo horkovzdušný
režim), používejte pouze nádobí, které je vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě i pro
pečení v normální troubě.
Další informace o vhodném nádobí a náčiní naleznete v části Pokyny pro výběr
nádobí na stranách 28-29.
5. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:
• Zahájí se kombinované vaření.
• Po skončení vaření se ozve zvukový signál a 4x
zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude ozývat
zvukový signál jednou za minutu.
Čeština – 26
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 26
2014-02-14 �� 11:01:09
KOMBINACE MIKROVLNNÉHO A HORKOVZDUŠNÉHO
OHŘEVU
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
VŽDY používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné
troubě i pro pečení v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo keramické nádoby,
protože jimi mohou mikrovlny rovnoměrně proniknout.
VŽDY používejte chňapky, když se dotýkáte nádobí uvnitř trouby, protože nádobí je
velmi horké.
Lepších výsledků při vaření a opékání dosáhnete s použitím dolního roštu.
600 W
180 °C
5. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí nastavte dobu
vaření.
• Maximální doba vaření je 60 minut.
Otevřete dvířka. Položte pokrm na otočný talíř nebo na dolní rošt, který umístěte na
otočný talíř. Zavřete dvířka. Topné těleso musí být ve vodorovné poloze.
6. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Výsledek:
• Zahájí se kombinované vaření.
• Trouba se vyhřeje na požadovanou teplotu
a poté pokračuje v režimu mikrovlnného
ohřevu až do uplynutí doby vaření.
• Po skončení vaření se ozve zvukový signál a
4x zabliká nápis „End (Konec)“. Poté se bude
ozývat zvukový signál jednou za minutu.
1. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinovaný režim).
Výsledek: Zobrazí se následující údaje:
Cb - 1
(Mikrovlnný ohřev + grilování)
2. Otočením ovladače pro výběr více funkcí nastavte na
displeji Cb - 2 (Mikrovlnný ohřev + horkovzdušný ohřev) a
poté stiskněte ovladač pro výběr více funkcí.
3. Vhodný výkonový stupeň nastavte otáčením ovladače
pro výběr více funkcí, dokud se nezobrazí odpovídající
výkonový stupeň (600, 450, 300, 180, 100 W). V tomto
okamžiku nastavte výkonový stupeň stisknutím ovladače
pro výběr více funkcí.
• Pokud výkonový stupeň nenastavíte do 5 sekund,
automaticky se změní na fázi nastavení doby vaření.
(Výchozí nastavení: 180 °C)
(kombinovaný režim mikrovlnného a
horkovzdušného ohřevu)
(výstupní výkon)
(teplota)
04 POUŽÍVÁNÍ TROUBY
4. Otáčením ovladače pro výběr více funkcí vyberte
příslušnou teplotu. (Teplota: 40 až 200 °C). V tomto
okamžiku nastavte výkonový stupeň stisknutím ovladače
pro výběr více funkcí.
• Pokud teplotu nenastavíte do 5 sekund, automaticky se
změní na fázi nastavení doby vaření.
Kombinované vaření používá režim mikrovlnného ohřevu a horkovzdušný režim.
Předehřívání není potřebné, protože mikrovlnná energie působí okamžitě.
V kombinovaném režimu je možné připravovat mnoho pokrmů, zvláště pak:
• Pečená masa a drůbež
• Koláče a buchty
• Vaječné a sýrové pokrmy
VYPNUTÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1. Stiskněte současně tlačítka START/+30s a STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Výsledek: Trouba přestane vydávat zvukové signály.
2. Zvukový signál lze opětovně zapnout současným stisknutím
tlačítek START/+30s a STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM).
Výsledek: Normální funkce trouby se obnoví.
Čeština – 27
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 27
2014-02-14 �� 11:01:09
POUŽITÍ FUNKCE DĚTSKÁ POJISTKA
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem Dětská pojistka. Ten
umožňuje troubu „uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti a nekompetentní
osoby.
1. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Dětská pojistka.
Výsledek:
• Trouba se zamkne (nelze volit žádné funkce).
• Na displeji se zobrazí „L“.
pokyny pro výběr nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout.
Použité nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro
vaření v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se
mají používat v mikrovlnné troubě.
Nádobí
2. Chcete-li troubu odemknout, stiskněte na 3 sekundy tlačítko
Dětská pojistka.
Výsledek: Poté můžete troubu normálně používat.
POUŽITÍ FUNKCE ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OTOČNÉHO
TALÍŘE
Tlačítko zapnutí a vypnutí otočného talíře umožňuje použití velkého nádobí, které
vyplní celou troubu, vypnutím otáčení otočného talíře (pouze v režimu ruční přípravy).
Výsledky budou v tomto případě méně uspokojivé, protože příprava je méně
rovnoměrná.
Doporučujeme otáčet nádobím během přípravy ručně o polovinu otáčky.
VÝSTRAHA
Nikdy nespouštějte troubu s otočným talířem bez pokrmu.
Důvod: Mohlo by dojít k požáru nebo poškození zařízení.
1. Stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí otočného talíře.
Výsledek: Otočný talíř se přestane otáčet.
2. Chcete-li znovu zapnout otočný talíř, stiskněte znovu tlačítko
Zapnutí/Vypnutí otočného talíře.
Výsledek: Otočný talíř se začne otáčet.
Alobal
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓✗
Poznámky
Lze jej použít v malém množství k ochraně
částí pokrmů před převařením. Při použití příliš
velkého množství alobalu nebo v případě, že je
alobal příliš blízko stěny trouby, může dojít ke
vzniku elektrického oblouku.
Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a
kostní porcelán jsou obvykle vhodné, pokud
nemají kovové zdobení.
V těchto miskách jsou baleny některé mražené
potraviny.
Opékací talíř
Čínský porcelán a
keramika
✓
✓
Jednorázové nádobí
z polyesterového kartonu
Balení potravin rychlého
občerstvení
✓
• Polystyrénové kelímky
✓
• Papírové sáčky nebo
noviny
• Recyklovaný papír nebo
kovové lemy
✗
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí
se polystyrén může roztavit.
Mohou se vznítit.
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
Tlačítko Zapnutí/Vypnutí otočného talíře je k dispozici pouze během vaření.
Čeština – 28
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 28
2014-02-14 �� 11:01:10
pokyny pro přípravu pokrmů
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
MIKROVLNY
Poznámky
• Stolní nádobí do trouby
• Jemné skleněné nádobí
✓
✓
• Sklenice
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové zdobení.
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo tekutin.
Tenké sklo může při náhlém zahřátí prasknout
nebo se roztříštit.
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro
ohřívání.
Kovové nádobí
• Nádobí
✗
• Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku
nebo požár.
Papírové nádobí
• Talíře, kelímky a
kuchyňské utěrky
• Recyklovaný papír
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
✓
✗
Plastové nádobí
• Nádoby
✓
• Potravinová fólie
✓
• Sáčky do mrazničky
✓✗
Voskový papír nebo papír
odolný proti tukům
✓
: Doporučené
✓
✓✗
Zvláště pokud jde o termoplast odolný proti
teplu. Některé plasty se při vysokých teplotách
mohou zkroutit nebo ztratit barvu. Nepoužívejte
melaminové plasty.
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se dotýkat
potraviny. Při odstraňování fólie buďte opatrní,
protože bude unikat horká pára.
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo
mikrovlnnou troubu. Nesmí být vzduchotěsné.
V případě potřeby propíchněte vidličkou.
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
: Buďte opatrní
✗
VAŘENÍ
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod mikrovlnné energie.
Mikrovlny se odrážejí od kovů, například od nerezové oceli, hliníku a mědi, ale dokáží
proniknout keramikou, sklem, porcelánem a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto
důvodu se pokrmy nikdy nesmějí vařit v kovových nádobách.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například čerstvá nebo
mražená zelenina, ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny, ryby a maso. V mikrovlnné
troubě je možné připravovat i omáčky, pudink, polévky, pudinky vařené v páře, konzervy
a čatní. Obecně řečeno je mikrovlnné vaření ideální pro všechny potraviny, které lze
běžně připravit na varné desce. Například rozpouštění másla nebo čokolády (viz kapitola
obsahující tipy, techniky a rady).
05 POKYNY PRO VÝBĚR NÁDOBÍ
Skleněné nádobí
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr obsažené
v potravinách. Energie je těmito látkami absorbována.
Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách. Rychlý pohyb těchto molekul
vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda stoupá ve formě
páry a přispívá tak k procesu vaření. Pokrmy lze zakrýt několika způsoby, například
keramickým talířem, plastovým víkem nebo potravinovou fólií.
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota v pokrmu.
: Nebezpečné
Čeština – 29
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 29
2014-02-14 �� 11:01:10
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté po minimální dobu
– viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
Zamíchejte dvakrát během vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky nebo máslo
přidejte po skončení vaření. Na dobu odstavení zakryjte.
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30 až 45 ml studené
vody (2 až 3 polévkové lžíce) na každých 250 g, pokud není doporučeno jiné množství
vody – viz tabulka. Vařte zakryté po minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření,
dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Během vaření a po něm jednou zamíchejte.
Sůl, bylinky nebo máslo přidejte po skončení vaření. Nádobu zakryjte a nechte 3 minuty
odstát.
Tip:
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím menší kousky
budou, tím rychleji se uvaří.
Pokrm
Špenát
Brokolice
Hrášek
Zelené fazolky
Míchaná zelenina
(mrkev/hrášek/
kukuřice)
Míchaná zelenina
(po čínsku)
Porce
Výkon
Doba (min)
150 g
600 W
5-6
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
300 g
600 W
8-9
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
300 g
600 W
7-8
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
300 g
600 W
7½-8½
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
300 g
600 W
7-8
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
300 g
600 W
7½-8½
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody.
Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
Pokrm
Brokolice
Růžičková
kapusta
Mrkev
Květák
Cuketa
Porce
Výkon
Doba (min)
250 g
900 W
4½-5
500 g
7-8
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Stonky srovnejte směrem ke středu.
Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
250 g
900 W
6-6½
Pokyny
Přidejte 60-75 ml (5-6 polévkové lžíce) vody. Nechte odstát
3 minuty a poté můžete podávat.
250 g
900 W
4½-5
Pokyny
Mrkev nakrájejte na stejně velké plátky. Nechte odstát 3 minuty a
poté můžete podávat.
250 g
900 W
5-5½
500 g
7½-8½
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Velké růžice rozpulte. Stonky upravte
směrem do středu. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete
podávat.
250 g
900 W
4-4½
Pokyny
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce)
vody nebo oříšek másla. Vařte, dokud nezměkne. Nechte odstát
3 minuty a poté můžete podávat.
Čeština – 30
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 30
2014-02-14 �� 11:01:10
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
Pokrm
Lilek
Žampióny
Cibule
Paprika
Brambory
Řepa
Výkon
Rýže:
Doba (min)
250 g
900 W
3½-4
Pokyny
Lilky nakrájejte na malé plátky a pokapejte je 1 polévkovou lžící
citrónové šťávy. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
250 g
900 W
4-4½
Pokyny
Pórek nakrájejte na silné proužky. Nechte odstát 3 minuty a poté
můžete podávat.
125 g
900 W
1½-2
250 g
2½-3
Pokyny
Malé žampióny připravujte vcelku, větší nakrájené na plátky.
Nepřidávejte vodu. Pokapejte citrónovou šťávou. Osolte a
opepřete. Před podáváním sceďte. Nechte odstát 3 minuty a poté
můžete podávat.
250 g
900 W
5-5½
Pokyny
Cibuli nakrájejte na plátky nebo na půlky.
Přidejte pouze 15 ml (1 polévkovou lžíci) vody.
Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
250 g
900 W
4½-5
Pokyny
Papriku nakrájejte na malé plátky.
250 g
900 W
4-5
500 g
7-8
Pokyny
Oloupané brambory zvažte a nakrájejte je na půlky nebo čtvrtky
podobné velikosti. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
250 g
900 W
5½-6
Pokyny
Řepu nakrájejte na kostičky. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete
podávat.
Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu s víkem – rýže při vaření
zdvojnásobí svůj objem. Vařte zakryté.
Po uplynutí doby vaření pokrm před odstavením zamíchejte a osolte
nebo přidejte bylinky či máslo.
Poznámka: Rýže nemusí po uplynutí doby vaření absorbovat všechnu
vodu.
Těstoviny: Použijte velkou skleněnou pyrexovou mísu. Přidejte vroucí vodu, špetku
soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté.
Během vaření a po něm občas zamíchejte. Během doby odstavení
zakryjte a poté důkladně sceďte.
Pokrm
Bílá rýže
(předvařená)
Hnědá rýže
(předvařená)
Míchaná rýže
(rýže + divoká
rýže)
Míchané
obiloviny
(rýže +
obiloviny)
Těstoviny
Porce
Výkon
Doba (min)
250 g
900 W
15-16
375 g
17½-18½
Pokyny
Přidejte dvojnásobné množství studené vody. Nechte odstát
5 minuty a poté můžete podávat.
250 g
900 W
20-21
375 g
22-23
Pokyny
Přidejte dvojnásobné množství studené vody. Nechte odstát
5 minuty a poté můžete podávat.
250 g
900 W
16-17
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Nechte odstát 5 minuty a poté
můžete podávat.
250 g
900 W
17-18
Pokyny
Přidejte 400 ml studené vody. Nechte odstát 5 minuty a poté
můžete podávat.
250 g
900 W
10-11
Pokyny
Přidejte 1000 ml teplé vody. Nechte odstát 5 minuty a poté můžete
podávat.
06 POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
Pórek
Porce
Čeština – 31
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 31
2014-02-14 �� 11:01:10
OHŘEV
OHŘEV DĚTSKÉ VÝŽIVY
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba k ohřátí v běžné
troubě.
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující tabulce použijte jako orientační pokyny. Při
stanovení dob uvedených v tabulce byly uvažovány tekutiny o pokojové teplotě přibližně
+18 až +20 °C nebo chlazené potraviny o teplotě přibližně +5 až +7 °C.
DĚTSKÁ VÝŽIVA:
Vyklopte výživu do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Po ohřátí
dobře zamíchejte! Před podáváním nechte 2 až 3 minuty odstát. Znovu zamíchejte a
zkontrolujte teplotu. Doporučená teplota podávání: mezi 30 až 40 °C.
Uspořádání a zakrytí
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají sklon k převaření a vysušení ještě předtím,
než se ohřeje jejich střed. Při ohřívání menších kousků dosáhnete lepšího výsledku.
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení na výkon 900 W, zatímco některé musejí být
ohřívány při výkonu 600 W, 450 W nebo dokonce 300 W.
Pokyny naleznete v tabulce. Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy při nastavení
na nižší výkonový stupeň v případě, že je potravina křehká, je jí mnoho nebo je
pravděpodobné, že se rychle zahřeje (například plněné koláčky).
Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu pokrm dobře míchejte anebo otáčejte. Je-li to
možné, před podáváním znovu zamíchejte.
Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Abyste zabránili intenzivnímu
varu a možnému opaření, je třeba míchat pokrm před ohříváním, během ohřívání i po
něm. Během doby odstavení ponechte pokrm v mikrovlnné troubě. Doporučujeme do
tekutin vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku. Vyhněte se přehřátí (a tedy
znehodnocení) pokrmů a potravin. Je lepší nastavit dobu vaření na nižší hodnotu a
v případě potřeby ji prodloužit.
Doby ohřevu a odstavení
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější potřebu vhodné poznamenat si dobu
potřebnou k ohřátí. Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina všude horká.
Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala teplota.
Doporučená doba odstavení po ohřevu je 2 až 4 minuty, pokud není v tabulce
doporučeno jinak. Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Další
informace jsou uvedeny také v kapitole popisující bezpečnostní opatření.
KOJENECKÉ MLÉKO:
Mléko nalijte do sterilizované skleněné láhve. Ohřívejte nezakryté. Nikdy neohřívejte
dětskou láhev s nasazenou savičkou, protože láhev by mohla při přehřátí explodovat.
Před odstavením dobře protřepejte a před podáváním znovu protřepejte! Vždy
zkontrolujte teplotu kojeneckého mléka nebo dětské výživy, než je dítěti podáte.
Doporučená teplota podávání: cca 37 °C.
POZNÁMKA:
Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě zkontrolovat, abyste předešli
popáleninám. Výkonové stupně a doby uvedené v následující tabulce použijte jako
orientační pokyny pro ohřev.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro
ohřev.
Pokrm
Nápoje
(káva, čaj a
voda)
OHŘEV TEKUTIN
Porce
Výkon
Doba (min)
150 ml (1 šálek)
900 W
1-1½
300 ml (2 šálky)
2-2½
450 ml (3 šálky)
3-3½
600 ml (4 šálky)
3½-4
Pokyny
Nalijte do keramických šálků a ohřívejte nezakryté. Jeden šálek
dejte do středu, 2 šálky proti sobě a 3 postavte do kruhu.
Během doby odstavení je ponechte v mikrovlnné troubě a dobře
zamíchejte. Nechte odstát 1 až 2 minuty a poté můžete podávat.
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo dojít
k vyrovnání teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte
po ohřátí. Abyste zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba do nápojů
vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku a nápoje míchat před ohříváním, během
ohřívání a po něm.
Čeština – 32
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 32
2014-02-14 �� 11:01:10
Pokrm
Pokrm
Polévka
(chlazená)
Těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
Plněné
těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
Pokrm na talíři
(chlazený)
Výkon
Doba (min)
250 g
900 W
2½-3
350 g
3-3½
450 g
3½-4
550 g
4½-5
Pokyny
Ohřívejte v hlubokém keramickém talíři nebo hluboké keramické
míse. Zakryjte plastovým víkem. Po ohřátí dobře zamíchejte. Znovu
zamíchejte před podáváním. Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté
můžete podávat.
350 g
600 W
4½-5½
Pokyny
Vložte dušený pokrm do hlubokého keramického talíře. Zakryjte
plastovým víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a znovu
zamíchejte před odstavením a poté před podáváním. Nechte
odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
350 g
600 W
3½-4½
Pokyny
Těstoviny (např. špagety nebo nudle) dejte na mělký keramický
talíř. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Před
podáváním zamíchejte. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete
podávat.
350 g
600 W
4-5
Pokyny
Plněné těstoviny (např. ravioli, tortellini) dejte do hlubokého
keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Během ohřevu
občas zamíchejte a znovu zamíchejte před odstavením a poté před
podáváním. Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
350 g
600 W
4½-5
450 g
5½-6½
Pokyny
Pokrm tvořený 2–3 chlazenými složkami umístěte na keramickou
misku. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Nechte odstát 3 minuty a poté můžete podávat.
Porce
Výkon
Doba (min)
400 g
600 W
6-7
Sýrové fondue
připravené
Pokyny
k podávání
Vložte do vhodné skleněné pyrexové nádoby s víkem. Během
ohřívání a po něm zamíchejte. Před podávání dobře zamíchejte.
(chlazené)
Nechte odstát 1 až 2 minuty a poté můžete podávat.
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro
ohřev.
Pokrm
Dětská výživa
(zelenina +
maso)
Dětská kaše
(obilovina
+ mléko +
ovoce)
Kojenecké
mléko
Porce
Výkon
Čas
190 g
600 W
30 s
Pokyny
Ohřívejte v hlubokém keramickém talíři. Vařte zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté
můžete podávat.
190 g
600 W
20 s
Pokyny
Ohřívejte v hlubokém keramickém talíři. Vařte zakryté. Po skončení
doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté
můžete podávat.
100 ml
300 W
30-40 s
200 ml
1 min. až 1 min. 10 s
Pokyny
Dobře zamíchejte nebo protřepejte a nalijte do sterilizované
skleněné láhve. Postavte do středu otočného talíře. Vařte
nezakryté. Před podáváním dobře protřepejte a pečlivě zkontrolujte
teplotu. Nechte odstát 2 až 3 minuty a poté můžete podávat.
06 POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
Dušený pokrm
(chlazený)
Porce
Čeština – 33
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 33
2014-02-14 �� 11:01:10
ROZMRAZOVÁNÍ
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny. Mikrovlny
mražené potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být velmi výhodné například
v případě, kdy se objeví nečekaní hosté.
Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte všechny kovové
sponky a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci.
Vložte mraženou potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování obraťte,
sceďte všechny tekutiny a co nejdříve odstraňte všechny drůbky. Občas potravinu
zkontrolujte a ujistěte se, že není zahřátá.
Pokud se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné je během
rozmrazování chránit zabalením do velmi malých proužků alobalu.
Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte rozmrazování a nechte 20 minut
odstát. Pak teprve pokračujte v rozmrazování.
Ryby, maso a drůbež nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit. Doba
odstavení pro úplné rozmrazení se liší podle množství potraviny. Údaje naleznete
v následující tabulce.
Tip:
Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá množství
vyžadují kratší dobu rozmrazování. Myslete na tuto radu při zmrazování a
rozmrazování potravin.
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě -18 až -20 °C použijte pro orientaci tuto
tabulku.
Pokrm
Maso
Mleté maso
Vepřové steaky
Porce
Výkon
Doba (min)
250 g
500 g
180 W
6-7
8-13
250 g
180 W
7-8
Pokyny
Položte maso na otočný talíř. Tenčí okraje chraňte alobalem. Po uplynutí
poloviny doby rozmrazování otočte!
Nechte odstát 15 až 30 minut a poté můžete podávat.
Pokrm
Drůbež
Kuřecí kousky
Celé kuře
Ryby
Rybí filety
Celé ryby
Ovoce
Bobulovité
ovoce
Chléb
Dalamánky
(každý asi 50 g)
Toasty nebo
sendviče
Porce
Výkon
Doba (min)
500 g (2 ks)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Pokyny
Nejprve položte kuřecí kousky kůží dolů, celé kuře položte prsíčky
na mělký keramický talíř. Tenčí části, například konce stehen a křídla,
chraňte alobalem. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte!
Nechte odstát 15 až 60 minut a poté můžete podávat.
200 g
180 W
6-7
400 g
180 W
11-13
Pokyny
Mraženou rybu položte doprostřed mělkého keramického talíře. Tenčí
části zasuňte pod silnější části. Tenké části filet a ocas (u ryby vcelku)
chraňte alobalem. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte!
Nechte odstát 10 až 25 minut a poté můžete podávat.
300 g
180 W
6-7
Pokyny
Ovoce rozložte na mělkou kulatou skleněnou misku (o velkém
průměru). Nechte odstát 5 až 10 minut a poté můžete podávat.
2 ks
4 ks
180 W
1-1½
2½-3
250 g
180 W
4-4½
Pokyny
Dalamánky uspořádejte do kruhu, chléb vodorovně na kuchyňský
papír položený na střed otočného talíře. Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte! Nechte odstát 5 až 20 minut a poté můžete
podávat.
Čeština – 34
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 34
2014-02-14 �� 11:01:10
GRILOVÁNÍ
Pokyny pro přípravu čerstvých pokrmů na grilu
Topné grilovací těleso je umístěno pod stropem prostoru trouby. Je v činnosti, když
jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře zajišťuje rovnoměrnější opečení
potraviny. Předehřátím grilu po dobu 3-5 minut docílíte rychlejšího opečení potraviny.
Předehřívejte gril 2 až 3 minuty pomocí funkce grilování.
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro
grilování.
Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
Potraviny vhodné ke grilování:
Kotlety, párky, steaky, hamburgery, plátky šunky a slaniny, tenké porce ryb, sendviče a
všechny druhy toastů s oblohou.
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit na horní rošt (pokud není v pokynech
uvedeno jiné doporučení).
Čerstvé
potraviny
Toastové
plátky
Grilovaná
rajčata
MIKROVLNNÝ OHŘEV + GRILOVÁNÍ
Tento režim vaření kombinuje vyzařované teplo grilu s rychlostí mikrovlnného vaření. Je
v činnosti, jen když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Díky otáčení otočného
talíře se potravina rovnoměrně opeče. Tento model trouby nabízí tři kombinované režimy:
600 W + gril, 450 W + gril a 300 W + gril.
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci s grilováním:
Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny proniknout. Nádobí by mělo být ohnivzdorné.
V kombinovaném režimu vaření nepoužívejte kovové nádobí. Nepoužívejte žádný druh
plastového nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Potraviny vhodné pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci s
grilováním:
Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný režim vaření patří všechny druhy vařených
pokrmů, které je třeba ohřát a opéci (například zapékané těstoviny) a také potraviny
vyžadující krátkou dobu pro opečení povrchu. Tento režim je také možné použít pro silné
porce potravin, kterým prospívá opečený a křupavý povrch (například kuřecí kousky,
které se v polovině doby vaření otočí). Podrobné informace naleznete v tabulce pro
grilování.
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že v kombinovaném režimu vaření (mikrovlny + grilování) je třeba potraviny
položit na horní rošt, pokud není v pokynech uvedeno jiné doporučení. Pokyny si prosím
vyhledejte v následující tabulce.
Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je třeba jej otočit.
Toast se
sýrem a
rajčaty
Havajské
toasty
(šunka,
ananas,
sýrové plátky)
Pečené
brambory
Zapékané
brambory/
zelenina
(chlazené)
Porce
Výkon
1. krok
(min)
2. krok
(min)
4 ks
Pouze gril
3-4
2-3
(každý po 25 g)
Pokyny
Položte toastové plátky vedle sebe na horní rošt.
400 g (2 ks)
300 W + gril
5-6
Pokyny
Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch položte sýr. Uspořádejte je
do kruhu na mělkou nádobu z ohnivzdorného skla. Uložte na horní
rošt. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
4 kusy (300 g)
300 W + gril
4-5
Pokyny
Nejprve opečte toastové plátky. Položte toasty s oblohou na horní
rošt. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
4 kusy (500 g)
300 W + gril
5-6
Pokyny
Nejprve opečte toastové plátky. Položte toasty s oblohou na horní
rošt. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
06 POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
Nádobí vhodné pro grilování:
Mělo by být ohnivzdorné a může obsahovat kov. Nepoužívejte žádný druh plastového
nádobí, protože by se mohlo roztavit.
500 g
600 W + gril
7-8
Pokyny
Brambory rozkrojte na poloviny. Položte je do kruhu na horní rošt,
stranou řezu ke grilu.
450 g
450 W + gril
9-11
Pokyny
Vložte čerstvé suroviny do malé mísy z ohnivzdorného skla. Položte
mísu na horní rošt. Po uvaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
(pokračování)
Čeština – 35
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 35
2014-02-14 �� 11:01:11
HORKOVZDUŠNÝ OHŘEV
Čerstvé
potraviny
Pečená jablka
Kuřecí kousky
Pečené kuře
Pečené ryby
Porce
Výkon
1. krok
(min)
2. krok
(min)
2 jablka
300 W + gril
7-8
(přibl. 400 g)
Pokyny
Vykrájejte jádřince a naplňte jablka hrozinkami a džemem. Ozdobte
mandlovými plátky. Uspořádejte do kruhu na mělkou misku
z ohnivzdorného skla. Položte misku přímo na dolní rošt.
500 g (2 ks)
300 W + gril
8-10
6-8
Pokyny
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte je do kruhu na
horní rošt. Po grilování je nechte 2 až 3 minuty odstát.
1200 g
450 W + gril
18-19
17
Pokyny
Potřete kuře olejem a kořením. Položte kuře na dolní rošt. Po
grilování nechte 5 minuty odstát.
400 až 500 g
300 W + gril
5-7
5½-6½
Pokyny
Celé ryby potřete olejem a přidejte bylinky a koření. Dvě ryby
položte vedle sebe (podél) na horní rošt. Po grilování je nechte 2 až
3 minuty odstát.
Režim horkovzdušného ohřevu umožňuje přípravu pokrmů stejným způsobem jako
v tradiční troubě.
Topné těleso a ventilátor jsou umístěny na zadní stěně trouby tak, aby horký vzduch
cirkuloval. V tomto režimu pracuje horní topné těleso.
Nádobí pro horkovzdušný ohřev:
Jakékoli běžné žáruvzdorné nádobí, plechy na pečení a pečicí papír – použít můžete
každé nádobí, které byste použili v konvenční troubě.
Potraviny vhodné pro horkovzdušný ohřev:
Tímto způsobem mohou být připraveny například sušenky, čajové koláčky, rolády, koláče
a ovocné koláče, plněné větrníčky a bublaniny.
MIKROVLNNÝ A HORKOVZDUŠNÝ OHŘEV
Tento režim kombinuje působení mikrovlnné energie s horkým vzduchem. Tím se zkracuje
doba přípravy a pokrm získává křupavou opečenou kůrku.
Horkovzdušné vaření je tradiční a dobře známý způsob přípravy pokrmů v troubě
s horkým vzduchem, cirkulujícím pomocí větráku na zadní stěně trouby.
Nádobí pro vaření pomocí kombinace mikrovlnného a horkovzdušného ohřevu:
Nádoby by měly být schopné propouštět mikrovlny. Měly by být také žáruvzdorné (jako je
sklo, keramika nebo porcelán bez kovového zdobení); obdobně jako nádobí uvedené pro
mikrovlnné vaření + grilování.
Potraviny vhodné pro mikrovlnné + horkovzdušné vaření:
Všechny druhy masa a drůbeže, také dušené a zapékané pokrmy, piškotové moučníky a
lehké ovocné dorty a koláče, pečená zelenina, vdolky a chléb.
Čeština – 36
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 36
2014-02-14 �� 11:01:11
Pokyny pro horkovzdušnou přípravu čerstvých a mražených potravin
Troubu předehřejte pomocí funkce automatické předehřívání na požadovanou teplotu.
Orientačně používejte pro horkovzdušné vaření výkon a dobu vaření uvedené v této
tabulce. Při vyjímání z trouby použijte chňapky.
PIZZA
Mražená pizza
(předpečená)
Porce
Výkon
300 g
Krok 1:
300 W + 200 °C
Krok 2:
Gril
1. krok
(min)
2. krok
(min)
11-12
2-3
Pokyny
Pizzu položte na dolní rošt.
Po upečení nechte 2 až 3 minuty odstát.
TĚSTOVINY
Mražené
lasagne
400 g
Krok 1:
450 W + 200 °C
Krok 2:
Horkovzdušný režim
200 °C
15-16
Pečené kuře
Česnekový
chléb
(chlazený,
předpečený)
BÁBOVKA
Bábovka
(čerstvé těsto)
5-6
Malé koláčky
(čerstvé těsto)
Pokyny
Vložte do vhodné nádoby z ohnivzdorného skla nebo ponechte
v původním obalu (zkontrolujte, zda je vhodný pro mikrovlnné
trouby a snáší zahřívání). Vložte mražené zapékané těstoviny na
dolní rošt. Po uvaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
MASO
Hovězí nebo
jehněčí pečeně
(střední)
CHLÉB
Čerstvé veky
1200 až 1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Pokyny
Pečeni potřete olejem a okořeňte solí, pepřem a paprikou. Položte
na dolní rošt, nejprve tučnou stranou dolů. Po upečení zabalte
pečeni do alobalu a nechte 10 až 15 minut odstát.
1000 až 1100 g
450 W + 200 °C
20-22
20
Pokyny
Kuře potřete olejem a kořením. Nejprve kuře položte prsíčky dolů,
potom otočte a položte na dolní rošt. Nechte 5 minut odležet.
Sušenky
(čerstvé těsto)
Mražený koláč
Porce
Výkon
1. krok
(min)
2. krok
(min)
6 kusů (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
Pokyny
Položte veky do kruhu na dolní rošt. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
200 g (1 kus)
180 W + 200 °C
8-10
Pokyny
Položte chlazené bagety na pečicí papír na dolní rošt. Po upečení
nechte 2 až 3 minuty odstát.
500 g
Pouze 180 °C
38-43
Pokyny
Vložte čerstvé těsto do malé čtverhranné formy z černého kovu
(o délce 25 cm). Položte koláč na dolní rošt. Po upečení nechte 5
až 10 minut odstát.
10 x 28 g
Pouze 160 °C
26-28
Pokyny
Naplňte čerstvým těstem rovnoměrně papírové kelímky a položte
je na pečicí plech, který pak postavte na dolní rošt.
Po upečení nechte 5 minut odstát.
200 až 250 g
Pouze 200 °C
15-20
Pokyny
Položte chlazené croissanty na pečicí papír na dolní rošt.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
Pokyny
Položte mražený koláč přímo na dolní rošt. Po rozmrazení a
prohřátí nechte 15 až 20 minut odstát.
06 POKYNY PRO PŘÍPRAVU POKRMŮ
Čerstvé
potraviny
Čerstvé
potraviny
Čeština – 37
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 37
2014-02-14 �� 11:01:12
odstraňování problémů a kódy chyb
NÁPADY A TIPY
ROZPOUŠTĚNÍ MÁSLA
Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým víkem.
Zahřívejte 30 až 40 sekund při výkonu 900 W, dokud se máslo nerozpustí.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
ROZPOUŠTĚNÍ ČOKOLÁDY
Vložte 100 g čokolády do malé hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 3 až 5 minut při výkonu 450 W, dokud se čokoláda nerozpustí.
Během rozpouštění jednou či dvakrát zamíchejte. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
ROZPOUŠTĚNÍ KRYSTALIZOVANÉHO MEDU
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké skleněné nádoby.
Zahřívejte 20 až 30 sekund při výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí.
Jedná se o běžný jev.
• Kondenzace uvnitř trouby.
• Proud vzduchu kolem dvířek a vnějšího pláště.
• Odraz světla kolem dvířek a vnějšího krytu.
• Pára unikající zpoza dvířek nebo ventilačních otvorů.
Trouba se po stisknutí tlačítka START/+30s nezapne.
• Jsou dvířka úplně zavřená?
ROZPOUŠTĚNÍ ŽELATINY
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut do studené vody.
Odkapanou želatinu vložte do malé mísy z ohnivzdorného skla.
Zahřívejte po dobu 1 minuty při výkonu 300 W.
PŘÍPRAVA POLEVY (NA DORTY A KOLÁČE)
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody. Vařte
nezakryté v nádobě z ohnivzdorného skla po dobu 3½ až 4½ minuty při výkonu 900 W,
až poleva/želatina zprůhlední. Během vaření dvakrát zamíchejte.
VAŘENÍ MARMELÁDY
Vložte 600 g ovoce (například směs bobulovitých plodů) do nádoby z ohnivzdorného skla
s víkem. Přidejte 300 g cukru pro konzervaci a dobře zamíchejte.
Vařte nezakryté po dobu 10 až 12 minut při výkonu 900 W.
Během vaření několikrát zamíchejte. Vlijte přímo do malých zavařovacích sklenic se
šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku po dobu 5 minut.
VAŘENÍ PUDINKU
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka (500 ml) podle pokynů výrobce a dobře
rozmíchejte. Použijte nádobu z ohnivzdorného skla vhodné velikosti s víkem. Vařte zakryté
po dobu 6½ až 7½ minuty při výkonu 900 W.
Během vaření několikrát důkladně zamíchejte.
OPÉKÁNÍ MANDLOVÝCH PLÁTKŮ
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí na středně velký keramický talíř.
Během opékání několikrát promíchejte, opékejte 3½ až 4½ minuty při výkonu 600 W.
Nechte v troubě 2 až 3 minuty odstát. Při vyjímání z trouby použijte chňapky!
Pokrm není vůbec uvařený.
• Nastavili jste správně časovač a stiskli tlačítko START/+30s?
• Jsou dvířka zavřená?
• Nepřetížili jste elektrický obvod a nedošlo k přepálení pojistky nebo vypadnutí
elektrického jističe?
Pokrm je převařený nebo nedovařený.
• Byla nastavena příslušná doba vaření, odpovídající typu pokrmu?
• Byl zvolen odpovídající výkonový stupeň?
Žárovka nefunguje.
• Z bezpečnostních důvodů nevyměňujte žárovku sami. Obraťte se na nejbližší
autorizované středisko péče o zákazníky společnosti Samsung a požádejte o výměnu
žárovky kvalifikovaného technika.
Trouba způsobuje rušení rádia nebo televize.
• Při provozu trouby je možné pozorovat mírné rušení televize nebo rádia. Jedná
se o běžný jev. Problém vyřešíte tak, že umístíte troubu mimo dosah televizorů,
rádiových přijímačů a antén.
• Pokud mikroprocesor trouby zjistí rušení, může dojít k resetování displeje.
Tento problém vyřešíte odpojením napájení ze zásuvky a opětovným zapojením
zástrčky napájecího kabelu. Resetujte čas.
Čeština – 38
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 38
2014-02-14 �� 11:01:12
Jiskření a praskání uvnitř trouby (elektrický oblouk).
• Nepoužili jste nádobí s kovovým zdobením?
• Nezapomněli jste uvnitř trouby vidličku nebo jiné kovové kuchyňské náčiní?
• Není alobal příliš blízko vnitřních stěn trouby?
Pokud výše uvedené pokyny nevedly k odstranění problému, obraťte se na místní
zákaznické středisko společnosti SAMSUNG.
Připravte si laskavě následující informace:
• Číslo modelu a výrobní číslo; obvykle jsou uvedena na zadní části trouby.
• Podrobné informace o vaší záruce.
• Srozumitelný popis problému.
Poté se obraťte na svého prodejce nebo servis SAMSUNG.
KÓD CHYBY
Zobrazila se zpráva „SE“.
• Vyčistěte tlačítka a ujistěte se, že povrch a okolí tlačítek jsou suché. Vypněte
mikrovlnnou troubu a znovu použijte požadovanou funkci. Pokud se problém bude
opakovat, obraťte se na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.
Zobrazila se zpráva „E-12“.
• Zpráva „E-12“ označuje zkrat plynového čidla. Tato chyba může nastat v důsledku
vysoké vlhkosti ve vnitřním prostoru trouby, pokud mikrovlnnou troubu znovu spustíte
krátce po dokončení předchozího pokrmu. V tomto případě je možné, že plynové
čidlo není mimo provoz, proto vypněte mikrovlnnou troubu a zopakujte nastavení.
Pokud se chyba bude opakovat, obraťte se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti Samsung.
Zobrazila se zpráva „E-24“.
• Dříve než se může mikrovlnná trouba přehrát, zobrazí se na displeji kód „E-24“.
Pokud se zobrazí kód „E-24“, spusťte stisknutím tlačítka STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM) počáteční režim. Jakmile trouba zchladne, zkuste ji znovu
použít. Pokud se znovu zobrazí kód „E-24“, obraťte se na místní středisko péče
o zákazníky společnosti Samsung.
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické
údaje, tak tyto pokyny pro uživatele proto mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor
potvrzujeme, že trouby Samsung MC28H5135** odpovídají níže uvedeným
technologickým parametrům.
Model
MC28H5135**
Zdroj napájení
230 V ~ 50 Hz AC
Spotřeba energie
Maximální výkon
Mikrovlnný režim
Gril (topné těleso)
Horkovzdušný režim (topné těleso)
2900 W
1400 W
1500 W
Max. 2100 W
Výstupní výkon
100 W / 900 W – 6 stupňů (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Rozměry (Š x H x V)
Vnější
Vnitřní prostor trouby
517 x 475,6 x 310 mm
358 x 327 x 235,5 mm
Objem
28 litrů
Hmotnost
Čistá
Přibližně 17,8 kg
Úroveň hluku
42 dBA
07 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A TECHNICKÉ ÚDAJE
Kouř a zápach při prvním použití.
• Jedná se o dočasný stav způsobený zahříváním nových součástí. Kouř a zápach
zcela odezní po 10 minutách provozu.
Pokud se chcete zápachu zbavit rychleji, spusťte mikrovlnnou troubu s vloženým
vymačkaným citronem nebo citrónovou šťávou.
technické údaje
V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení nevyřeší problém, obraťte se
na místní středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.
Čeština – 39
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 39
2014-02-14 �� 11:01:12
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
SERBIA
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DE68-04245K-00
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_CS.indd 40
2014-02-14 �� 11:01:12
MC28H5135**
Microwave Oven
Owner’s instructions & Cooking guide
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service
calls to explain product operation, correct improper installation, or
perform normal cleaning or maintenance.
This manual is made with 100 % recycled paper.
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 1
2014-02-14 �� 10:51:26
contents
safety information
Safety information................................................................................. 2
Quick look-up guide..............................................................................11
Oven features.........................................................................................12
Oven.....................................................................................................12
Control panel........................................................................................12
Accessories..........................................................................................13
Oven use.................................................................................................13
How a microwave oven works..............................................................13
Checking that your oven is operating correctly......................................14
Setting the time....................................................................................14
Cooking/Reheating...............................................................................14
Power levels and time variations...........................................................15
Adjusting the cooking time....................................................................15
Stopping the cooking............................................................................15
Setting the energy save mode..............................................................16
Using the slim fry cook features............................................................16
Using the sensor cook features.............................................................18
Using the healthy cooking features.......................................................20
Using the dough proof/yogurt features..................................................22
Using the power defrost features..........................................................23
Using the auto reheat/cook features.....................................................24
Using the crusty plate...........................................................................25
Convection...........................................................................................25
Grilling..................................................................................................26
Choosing the accessories.....................................................................26
Combining microwaves and grill...........................................................26
Combining microwaves and convection................................................27
Switching the beeper off.......................................................................27
Using the child lock features.................................................................28
Using the turntable on/off features........................................................28
Cookware guide....................................................................................28
Cooking guide........................................................................................29
Troubleshooting and error code..........................................................38
Troubleshooting....................................................................................38
Error code............................................................................................39
Technical specifications.......................................................................39
USING THIS INSTRUCTION BOOKLET
You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner’s
Instructions contain valuable information on cooking with your microwave
oven:
• Safety precautions
• Suitable accessories and cookware
• Useful cooking tips
• Cooking tips
LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS
WARNING
Hazards or unsafe practices that may result in severe
personal injury or death.
CAUTION
Hazards or unsafe practices that may result in minor
personal injury or property damage.
Warning; Fire hazard
Warning; Hot surface
Warning; Electricity
Warning; Explosive material
Do NOT attempt.
Do NOT touch.
Do NOT disassemble.
Follow directions explicitly.
Unplug the power plug
from the wall socket.
Make sure the machine is
grounded to prevent electric
shock.
Call the service center for
help.
Note
Important
English - 2
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 2
2014-02-14 �� 10:51:28
WARNING
(Microwave function only)
WARNING: If the door or door seals
are damaged, the oven must not be
operated until it has been repaired by a
competent person.
WARNING: It is hazardous for anyone
other than a competent person to carry
out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which
gives protection against exposure to
microwave energy.
This appliance is intended to be used in
household only.
WARNING: Only allow children to use
the oven without supervision when
adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven
in a safe way and understands the
hazards of improper use.
WARNING: This appliance can be
used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made
by children unless they are aged from
8 years and above and supervised.
Only use utensils that are suitable for use
in microwave ovens.
When heating food in plasitic or paper
containers, keep an eye on the oven due
to the possibility of ignitions.
01 SAFETY INFORMATION
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE.
Make sure that these safety precautions are
obeyed at all times.
Before using the oven, confirm that the
following instructions are followed.
English - 3
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 3
2014-02-14 �� 10:51:28
The microwave oven is intended for
heating food and beverages. Drying of
food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and
similar may lead to risk of injury, ignition
or fire.
If smoke is emitted, switch off or unplug
the appliance and keep the door closed
in order to stifle any flames.
WARNING: Microwave heating of
beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken
when handling the container.
WARNING: The contents of feeding
bottles and baby food jars shall be
stirred or shaken and the temperature
checked before consumption, in order to
avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled
eggs should not be heated in microwave
ovens since they may explode, even
after microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly
and any food deposites removed.
Failure to maintain the oven in a clean
conditioin could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect
the life of the appliance and possibly
result in a hazardous situation.
The appliance is not intended for
installing in road vehicles, caravans and
similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
WARNING: Liquids or other foods must
not be heated in sealed containers since
they are liable to explode;
English - 4
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 4
2014-02-14 �� 10:51:29
During use the appliance becomes hot.
Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may
become hot during use. Young children
should be kept away.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is
switched off before replacing the lamp to
avoid the possibility of electric shock.
WARNING: The appliance and its
accessible parts become hot during use.
Care should be taken to avoid touching
heating elements.
Children less than 8 years of age shall
be kept away unless continuously
supervised.
The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating.
The door or the outer surface may get
hot when the appliance is operating.
Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
WARNING
(Oven function only) - Optional
WARNING: When the appliance is
operated in the combination mode,
children should only use the oven
under adult supervision due to the
temperatures generated.
01 SAFETY INFORMATION
The appliance should not be cleaned
with a water jet.
This oven should be positioned proper
direction and height permitting easy
access to cavity and control area.
Before using the your oven first time,
oven should be operated with the water
during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise,
a burning smell, or smoke is emitted,
unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
The microwave oven has to be
positioned so that plug is accessible.
The microwave oven is intended to be
used on the counter or counter top use
only, the microwave oven shall not be
placed in a cabinet.
English - 5
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 5
2014-02-14 �� 10:51:30
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
Do not use harsh abrasive cleaners or
sharp metal scrapers to clean the oven
door glass since they can scratch the
surface, which may result in shattering of
the glass.
Appliances are not intended to be
operated by means of an external timer
or separate remote-control system.
This product is a Group 2 Class B ISM
equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radiofrequency energy is intentionally generated
and/or used in the form of electromagnetic
radiation for the treatment of material, and
EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment
suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected
to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic
purposes.
INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN
Place the oven on a flat level surface 85 cm
above the floor. The surface should be strong
enough to safety bear the weight of the oven.
20 cm
10 cm
1.When you install your oven,
above
behind
make sure there is adequate
ventilation for your oven by
85 cm of
10 cm on
leaving at least 10 cm (4 inches) the floor the side
of space behind and, on the sides of the
oven and 20 cm (8 inches) of space above.
2.Remove all packing materials inside the oven.
3.Install the roller ring and turntable. Check
that the turntable rotates freely.
(Turntable type model only)
4.This microwave oven has to be positioned
so that plug is accessible.
English - 6
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 6
2014-02-14 �� 10:51:30
CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN
The following parts of your microwave oven
should be cleaned regularly to prevent
grease and food particles from building up:
•Inside and outside surfaces
•Door and door seals
•Turntable and Roller rings
(Turntable type model only)
ALWAYS ensure that the door seals are
clean and the door closes properly.
Failure to maintain the oven in a clean
condition could lead to deterioration of the
surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a
hazardous situation.
1.Clean the outside surfaces with a soft cloth
and warm, soapy water. Rinse and dry.
2.Remove any splashes or stains on the
inside surfaces of oven with a soapy cloth.
Rinse and dry.
3.To loosen hardened food particles and
remove smells, place a cup of diluted
lemon juice in the oven and heat for ten
minutes at maximum power.
4.Wash the dishwasher-safe plate whenever
necessary.
DO NOT spill water in the vents. NEVER
use any abrasive products or chemical
solvents. Take particular care when
cleaning the door seals to ensure that no
particles:
•Accumulate
•Prevent the door from closing correctly
01 SAFETY INFORMATION
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
For your personal safety, plug the cable
into a proper AC earthed socket.
Do not install the microwave oven in hot or
damp surroundings like next to a traditional
oven or radiator. The power supply
specifications of the oven must be respected
and any extension cable used must be
of the same standard as the power cable
supplied with the oven. Wipe the interior and
the door seal with a damp cloth before using
your microwave oven for the first time.
English - 7
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 7
2014-02-14 �� 10:51:31
Clean the microwave oven cavity right after
each use with a mild detergent solution, but
let the microwave oven cool down before
cleaning in order to avoid injury.
When cleaning the upper
part inside the cavity, it will
be convenient to turn heater
downward by 45 ° and clean it.
(Swing heater model only)
STORING AND REPAIRING YOUR
MICROWAVE OVEN
A few simple precautions should be taken
when storing or having your microwave oven
serviced.
The oven must not be used if the door or
door seals are damaged:
•Broken hinge
•Deteriorated seals
•Distorted or bent oven casing
Only a qualified microwave service technician
should perform repair
NEVER remove the outer casing from
the oven. If the oven is faulty and needs
servicing or you are in doubt about its
condition:
•Unplug it from the wall socket
•Contact the nearest after-sales service
centre
If you wish to store your oven away
temporarily, choose a dry, dustfree place.
Reason : Dust and damp may adversely
affect the working parts in the oven.
This microwave oven is not intended for
commercial use.
The Light bulb should not be replaced in
person for safety reasons.
Please contact nearest authorised
Samsung customer care, to arrange for a
qualified engineer to replace the bulb.
WARNING
Only qualified staff should be allowed to modify or
repair the appliance.
Do not heat liquids and other food in sealed
containers for microwave function.
For your safety, do not use high-pressure water
cleaners or steam jet cleaners.
Do not install this appliance; near heater,
inflammable material; in a humid, oily or dusty
location, in a location exposed to direct sunlight and
water or where gas may leak; on un level ground.
This appliance must be properly grounded in
accordance with local and national codes.
English - 8
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 8
2014-02-14 �� 10:51:33
Remove all foreign substances such as dust or
water from the power plug terminals and contact
points using a dry cloth on a regular basis.
Do not use a damaged power plug, damaged power
cord or loose wall socket. When the power plug
or power cord is damaged, contact your nearest
service centre.
Do not pull or excessively bend or place heavy
objecton the power cord.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside or on the
door of the oven.
Do not touch the power plug with wet hands.
Do not spray volatile material such as insecticide
onto the surface of the oven.
Do not turn the appliance off by unplugging the
power plug while an operation is in progress.
Do not store flammable materials in the oven. Take
special care when heating dishes or drinks that
contain alcohol as alcohol vapours may contact a
hot part of the oven.
Do not insert fingers or foreign substances, If any
foreign substance such as water has entered the
appliance, unplug the power plug and contact your
nearest service centre.
Keep children away from the door when opening or
closing it as they may bump themselves on the door
or catch their fingers in the door.
Do not apply excessive pressure or impact to the
appliance.
01 SAFETY INFORMATION
In the event of a gas leak (such as propane gas, LP
gas, etc.), ventilate immediately without touching the
power plug.
WARNING: Microwave heating of beverages can
result in delayed eruptive boiling, therefore care must
be taken when handling the container; To prevent
this situation ALWAYS allow a standing time of at
least 20 seconds after the oven has been switched
off so that the temperature can equalize. Stir during
heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating.
In the event of scalding, follow these FIRST AID
instructions:
• Immerse the scalded area in cold water for at
least 10 minutes.
• Cover with a clean, dry dressing.
• Do not apply any creams, oils or lotions.
Do not place the oven over a fragile object such as a
sink or glass object.
Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner
or high pressure cleaner to clean the appliance.
Ensure that the power voltage, frequency and
current are the same as those of the product
specifications.
Plug the power plug into the wall socket firmly. Do
not use a multiple plug adapter, an extension cord or
an electric transformer.
Do not hook the power cord on a metal object,
insert the power cord between the objects or behind
the oven.
Do not put the tray or rack in water shortly after
cooking because it may cause breakage or damage
of the tray or rack.
English - 9
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 9
2014-02-14 �� 10:51:42
Do not operate the microwave oven for deep
fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of
the hot liquid.
Stand at arms length from the oven when opening
the door to avoid getting scalded by escaping hot air
or steam.
Do not operate the microwave oven when it is
empty. The microwave oven will automatically
shut down for 30 minutes for safety purposes. We
recommend placing a glass of water inside the oven
at all times to absorb microwave energy in case the
microwave oven is started accidentally.
CAUTION
Only use utensils that are suitable for use in
microwave ovens; DO NOT use any metallic
containers, Dinnerware with gold or silver trimmings,
Skewers, forks, etc.
Remove wire twist ties from paper or plastic bags.
Reason: Electric arcing or sparking may occur and
may damage the oven.
Do not use your microwave oven to dry papers or
clothes.
Use shorter times for smaller amounts of food to
prevent overheating and burning food.
Install the oven in compliance with the clearances stated
in this manual. (See installing your microwave oven.)
Take care when connecting other electrical
appliances to sockets near the oven.
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE
MICROWAVE ENERGY.(MICROWAVE FUNCTION ONLY)
Always use oven mitts when removing a dish from
the oven to avoid unintentional burns.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to
microwave energy.
(a) Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven
with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to
insert anything into the safety interlock holes.
(b) Do NOT place any object between the oven door and front face or allow
food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the
door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a
damp cloth and then with a soft dry cloth.
(c) Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a
qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is
particularly important that the oven door closes properly and that there is no
damage to the:
(1) door (bent)
(2) door hinges (broken or loose)
(3) door seals and sealing surfaces
(d) The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly
qualified microwave service technician trained by the manufacturer.
Stir liquids halfway during heating or after heating
ends and allow the liquid stand at least 20 seconds
after heating to prevent eruptive boiling.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic
defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was
caused by the customer. Items this stipulation covers include:
Do not immerse the power cable or power plug in
water and keep the power cable away from heat.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs
should not be heated in microwave ovens since they
may explode, even after microwave heating has
ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed
bottles, jars, containers, nuts inshells, tomatoes etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper.
They may catch fire as hot air escapes from the
oven. The oven may also overheat and switch itself
off automatically, and will remain off until it cools
sufficiently.
English - 10
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 10
2014-02-14 �� 10:51:44
quick look-up guide
I want to cook some food.
1. Place the food in the oven. Press the START/+30s button.
Result: When cooking has finished, the oven will beep
and flash “End” 4 times. The oven will then beep
one time per minute.
If you want to add an extra 30 seconds.
Press START/+30s button one or more times for each extra
30 seconds that you wish to add.
By turning the Multi Function Selector Dial, You can set the
time as you want.
02 QUICK LOOK-UP GUIDE
(a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
(b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.
• Use this appliance only for its intended purpose as described in this
instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this
manual do not cover all possible conditions and situations that may occur.
It is your responsibility to use common sense, caution, and care when
installing, maintaining, and operating your appliance.
• Because these following operating instructions cover various models,
the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those
described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you
have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find
help and information online at www.samsung.com.
• This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for
domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled
with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be
held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
• Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of
the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible
result in a hazardous situation.
CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
(WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and
its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible
harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please
separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this
product, or their local government office, for details of where and how they can take
these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions
of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be
mixed with other commercial wastes for disposal.
English - 11
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 11
2014-02-14 �� 10:51:45
oven features
CONTROL PANEL
OVEN
1
2
6
4
3
7
8
5
9
10
1. DOOR HANDLE
7. TURNTABLE
2. DOOR
8. COUPLER
3. VENTILATION HOLES
9. ROLLER RING
4. HEATING ELEMENT
10.SAFETY INTERLOCK HOLES
5.LIGHT
11.CONTROL PANEL
6. DOOR LATCHES
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SLIM FRY BUTTON
SENSOR BUTTON
HEALTHY COOKING BUTTON
DOUGH PROOF/YOGURT BUTTON
POWER DEFROST BUTTON
AUTO REHEAT/COOK BUTTON
CONVECTION BUTTON
GRILL BUTTON
9. MICROWAVE BUTTON
10.COMBI BUTTON
11.TURNTABLE ON/OFF BUTTON
12.MULTI FUNCTION SELECTOR DIAL
13.CHILD LOCK BUTTON
14.STOP/ECO BUTTON
15.START/+30s BUTTON
English - 12
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 12
2014-02-14 �� 10:51:46
oven use
HOW A MICROWAVE OVEN WORKS
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released enables
food to be cooked or reheated without changing either the form or the colour.
You can use your microwave oven to:
• Defrost
• Reheat
• Cook
1. Roller ring, to be placed in the centre of the oven.
Purpose: The roller ring supports the turntable.
2.Turntable, to be placed on the roller ring with the centre
fitting on to the coupler.
Purpose: The turntable serves as the main cooking
surface; it can be easily removed for cleaning.
Cooking principle.
3. High rack, Low rack, to be placed on the turntable.
Purpose: The metal racks can be used to cook two dishes
at the same time. A small dish may be placed
on the turntable and a second dish on the
rack. The metal racks can be used in grill,
convection and combination cooking.
4. Crusty plate, see page 25.
Purpose: The crusty plate is used to brown food better
in the microwave or grill combination cooking
modes. It helps keep pastry and pizza dough
crisp.
1. The microwaves generated by the magnetron reflected at
cavity and are distributed uniformly as the food rotates on
the turntable. The food is thus cooked evenly.
03 OVEN FEATURES
ACCESSORIES
2. The microwaves are absorbed by the food up to a depth of
about 1 inch (2.5 cm). Cooking then continues as the heat is
dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the container used and the
properties of the food:
• Quantity and density
• Water content
• Initial temperature (refrigerated or not)
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
• Even cooking of the food right to the centre.
• The same temperature throughout the food.
English - 13
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 13
2014-02-14 �� 10:51:47
CHECKING THAT YOUR OVEN IS OPERATING
CORRECTLY
The following simple procedure enables you to check that your oven is working correctly
at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled “Troubleshooting” on the
page 38-39.
4. Turn the Multi Function Selector Dial to set the hour.
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 900 W) is
used, the water takes longer to boil.
Open the oven door by pulling the handle on the right side of the door.
Place a glass of water on the turntable. Close the door.
5. Press the Multi Function Selector Dial.
6. Turn the Multi Function Selector Dial to set the minute.
Press the START/+30s button and set the time to 4 or
5 minutes, by pressing the START/+30s button the appropriate
number of times.
Result:The oven heats the water for 4 or 5 minutes.
The water should then be boiling.
7. When the right time is displayed, press the Multi Function
Selector Dial to start the clock.
Result: The time is displayed whenever you are not
using the microwave oven.
SETTING THE TIME
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on the
display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12-hour
notation. You must set the clock:
• When you first install your microwave oven
• After a power failure
COOKING/REHEATING
The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never switch
the microwave oven on when it is empty.
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Multi Function Selector Dial.
2. Turn the Multi Function Selector Dial to set time display
type. (12H or 24H)
3. Press the Multi Function Selector Dial to complete the
setup.
1. Press the Microwave button.
Result: The following indications are displayed:
(microwave mode)
2. Turn the Multi Function Selector Dial until the appropriate
power level is displayed.
At that time, press the Multi Function Selector Dial to set
the power level.
• If don’t set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
3. Set the cooking time by turning the Multi Function
Selector Dial.
Result: The cooking time is displayed.
English - 14
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 14
2014-02-14 �� 10:51:48
ADJUSTING THE COOKING TIME
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for each
30 seconds to be added.
• Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
• Increase the remaining cooking time
To increase the cooking time of your food during cooking, press
the START/+30s button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press the START/+30s
button six times.
POWER LEVELS AND TIME VARIATIONS
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated and thus
the time required to cook or reheat your food, according to its type and quantity.
You can choose between six power levels.
Power level
Percentage
Output
HIGH
MEDIUM HIGH
MEDIUM
MEDIUM LOW
DEFROST
LOW
100 %
67 %
50 %
33 %
20 %
11 %
900 W
600 W
450 W
300 W
180 W
100 W
STOPPING THE COOKING
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific power
level indicated.
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Lower power level
Decreased
Increased
Just turning Multi Function Selector Dial to adjust cooking
time.
• To increase cooking time, turn to right and to decrease
cooking time, turn to left.
04 OVEN USE
4. Press the START/+30s button.
Result: The oven light comes on and the turntable starts
rotating. Cooking starts and when it has finished.
• The oven beep and flash “End” 4 times.
The oven will then beep one time per minute.
You can stop cooking at any time so that you can:
• Check the food
• Turn the food over or stir it
• Leave it to stand
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
Temporarily : Open the door or press the STOP/ECO
button once.
Result: Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press the
START/+30s button.
Completely : Press the STOP/ECO button once.
Result: Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
Completely
English - 15
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 15
2014-02-14 �� 10:51:48
SETTING THE ENERGY SAVE MODE
The oven has an energy save mode.
3. Select the type of food that you are cooking by turning the
Multi Function Selector Dial.
Refer to the table on the following page for a description of
the various pre-programmed settings.
At that time, press the Multi Function Selector Dial to
select the type of food.
• Press the STOP/ECO button.
Result: Display off.
• To remove energy save mode, open the door or press the
STOP/ECO button and then display shows current time.
The oven is ready for use.
4. Select the size of the serving by turning the Multi Function
Selector Dial.
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
5. Press the START/+30s button.
USING THE SLIM FRY COOK FEATURES
The 12 Slim Fry cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the slim fry cook category by press the Slim Fry button.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly. ALWAYS use
oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be very hot.
The following table presents the 12 Slim Fry auto programmes for frying. It contains its
quantities and appropriate instructions.
You will use less oil compared to frying with oil fryer, while you will get tasty results.
Programmes are running with a combination of convection, top heater and microwave
energy.
1. Press the Slim Fry button.
2. Select the category of food by turning the Multi Function
Selector Dial and press the Multi Function Selector Dial.
1) Potatoes/Vegetables
2) Seafood
3) Chicken
English - 16
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 16
2014-02-14 �� 10:51:49
1. Potatoes/Vegetables
Code/Food
2. Seafood
Serving Size
300-350 g
450-500 g
1-2
Frozen Potato
Croquettes
1-3
Homemade
French Fries
200-250 g
300-350 g
300-350 g
450-500 g
1-4
Potato Wedges
200-250 g
300-350 g
400-450 g
1-5
Frozen Onion
Ring
1-6
Sliced
Courgettes
100-150 g
200-250 g
100-150 g
200-250 g
Instructions
Code/Food
Distribute frozen oven chips evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue. (The oven keeps operating if you do
not turn over). Stand for 1-2 minutes.
Distribute frozen potato croquettes evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
Use hard to medium type of potatoes and wash
them. Peel potatoes and cut into sticks with a
thickness of 10 x 10 mm.
Soak in cold water (for 30 min.).
Dry them with a towel, weigh them and brush
with 5 g olive oil.
Distribute homemade fries evenly on the crusty
plate. Set plate on low rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue. (The oven keeps operating if you do
not turn over). Stand for 1-2 minutes.
Wash normal sized potatoes and cut them into
wedges. Brush with olive oil and spices.
Put them with the cut side on the crusty plate.
Set plate on high rack. Stand for 1-3 minutes.
Put frozen breaded onion rings or frozen
breaded squid rings evenly on the crusty plate.
Set plate on low rack. Stand for 1-2 minutes.
Serving Size
2-1
Frozen Prawns
200-250 g
300-350 g
2-2
Fish Cutlets
200-250 g
300-350 g
2-3
Fried Squid
100-150 g
200-250 g
Instructions
Distribute frozen breaded prawns evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
Distribute breaded fish cutlets evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
Distribute breaded squid rings evenly on the
crusty plate. Set plate on low rack.
Stand for 1-2 minutes.
04 OVEN USE
1-1
Frozen Oven
Chips
3. Chicken
Code/Food
Serving Size
Instructions
3-1
Frozen Chicken
Nuggets
200-250 g
300-350 g
3-2
Chicken
Drumsticks
200-250 g
300-350 g
400-450 g
3-3
Chicken Wings
200-250 g
300-350 g
Distribute frozen chicken nuggets evenly on
the crusty plate. Set plate on low rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue. (The oven keeps operating if you do
not turn over). Stand for 1-2 minutes.
Weigh drumsticks and brush with oil and
spices. Place them evenly on high rack.
Turnover after beep sounds, oven will stop
process. Press start to continue. Stand for
1-3 minutes.
Weigh chicken wings and brush with oil and
spices. Place them evenly on high rack.
Turnover after beep sounds, oven will stop
process. Press start to continue. Stand for
1-2 minutes.
Rinse and slice courgettes. Brush with 5 g
olive oil and add spices. Put slices evenly on
the crusty plate and set plate on high rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue. (The oven keeps operating if you do
not turn over). Stand for 1-2 minutes.
English - 17
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 17
2014-02-14 �� 10:51:49
USING THE SENSOR COOK FEATURES
The 8 Sensor Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the Sensor Cook category by turning the Multi Function Selector Dial.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Code/Food
Serving Size
Instructions
1
Drinks
150-250 g
2
Broccoli Florets
200-500 g
3
Sliced Carrots
200-500 g
4
Cauliflower
Florets
200-500 g
Pour the liquid (room-temperature) into
ceramic cup or mug. Reheat uncovered.
Place in the centre of turntable. Leave them
to stand in the oven. Stir drinks before and
after standing time. Be careful while taking
the cup out (see safety instructions for
liquids). Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean fresh vegetables, such as
broccoli and prepare florets. Put them evenly
into a glass bowl with lid. Add 30-45 ml water
(2-3 tbsp).
Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
This programme is suitable for broccoli as
well as sliced courgette, egg plant, pumpkin
or pepper. Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean fresh vegetables, such as
carrots and cut into round slices evenly. Put
them into a glass bowl with lid. Add 30-45 ml
water (2-3 tbsp).
Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
This programme is suitable for sliced carrots
as well as cauliflower florets or turnip
cabbage. Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean fresh vegetables, such as
cauliflower florets and prepare florets. Put
them evenly into a glass bowl with lid. Add
30-45 ml water (2-3 tbsp).
Put bowl in the centre of turntable.
Cook covered. Stir after cooking.
This programme is suitable for broccoli as
well as sliced courgette, egg plant, pumpkin
or pepper. Stand for 1-2 minutes.
Use only dishes that are microwave-safe.
1. Press the Sensor button.
2. Select the type of food that you are cooking by turning
the Multi Function Selector Dial. Refer to the table
on the following page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to select the type of food.
3. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts. When it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3 times
(once every minute).
3) The current time is displayed again.
Use only recipients that are microwave-safe.
If the inside temperature is over the 60 °C, cooling fan will operate for 3 minutes. You
can’t use Sensor button temporarily until oven get cool to a desired temperature for
sensor safe mode.
The following table presents 8 Sensor Cook programmes. It contains its recommended
weight range per item after cooking and appropriate instructions. In the beginning of the
programme the display shows the sensor period. After this period the cooking time and
power level is calculated automatically and the remaining cooking time will be displayed.
The cooking process is controlled by the sensor system for your convenience.
Use oven gloves while taking out!
English - 18
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 18
2014-02-14 �� 10:51:50
Utensils & Cover for sensor cooking
Serving Size
5
Jacket Potatoes
200-800 g
6
Boiling Pasta
100-300 g
7
Mini Ravioli
200-400 g
8
Chicken Pieces
200-500 g
Instructions
Rinse and clean potatoes, each 200 g.
Brush with olive oil and pierce skin with a
knife. Put in a circle on the turntable. Stand
for 2-3 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add hot boiling water of 4 times, a pinch
of salt and stir well. Cook uncovered. Stir
before standing time and drain thoroughly
afterwards. Stand for 1-3 minutes.
Put mini ravioli in a deep ceramic plate.
Put plate in the centre of turntable. Cover
with plastic lid. Stand for 2-3 minutes.
Brush chilled chicken pieces with oil and
spices. Put skin-side down on the low rack.
Turnover, as soon as the oven beeps. Push
start button to continue process. Stand for
2-3 minutes.
Auto sensor cooking instructions
The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting the amount of
gases generated from the food while cooking.
• When cooking food, many kinds of gases are generated.
The Auto Sensor determines the proper time and power level by detecting these
gases from the food, eliminating the need to set the cooking time and power level.
• When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor Cooking, the
Auto Sensor will detect the gases generated after the container has been saturated
with steam.
• Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its count down.
This will be a good time for you to rotate or stir the food for even cooking if it is
necessary.
• Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices or browning
sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause burn spots on food so
these ingredients should be added after cooking.
• To obtain good cooking results with this function, follow the directions for selecting
appropriate containers and covers in the charts in this book.
• Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with plastic
wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to escape at the
proper rate.
• Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil does not
have its own lid, use plastic wrap.
• Fill containers at least half full.
• Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the end of
the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the display.
04 OVEN USE
Code/Food
Important
• After installing the oven and plugging into an electrical outlet, do not unplug the
power cord. The gas sensor needs time to stabilize in order to cook satisfactorily.
• It is not advisable to use the auto sensor cooking feature on a continuous cooking
operation, i.e. one cooking operation immediately after another.
• Install the oven in a well ventilated location for proper cooling and airflow and to
ensure the sensor will operate accurately.
• To avoid poor results, do not use the Auto sensor when the room ambient
temperature is too high or too low.
• Do not use volatile detergent to clean your oven. Gas resulting from this detergent
may affect the sensor.
• Avoid placing the oven near high moisture or gas emitting appliances, since this will
interfere with the proper performance of the Auto Sensor.
• Always keep the inside of the oven clean. Wipe all spills with a damp cloth. This oven
is designed for household use only.
English - 19
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 19
2014-02-14 �� 10:51:50
USING THE HEALTHY COOKING FEATURES
The 15 Healthy Cooking features provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
The following table presents quantities and appropriate instructions about 15 Healthy
Cooking programmes. This is composed of Grain/Pasta(1), Vegetables(2) and Poultry/
Fish(3).
Use oven gloves when taking out food.
Use only recipients that are microwave-safe.
1. Grain/Pasta
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
Serving Size
Instructions
1-1
Brown Rice
Code/Food
150-200 g
200-250 g
1-2
Quinoa
150-200 g
200-250 g
1-3
Macaroni
100-150 g
200-250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add cold water of double quantity. Cook
covered.
Stir before standing time and add salt and
herbs. Stand for 5-10 minutes.
Use a large glass ovenware dish with
lid. Add cold water of double quantity.
Cook covered. Stir before standing time and
add salt and herbs. Stand for 1-3 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add hot boiling water of 4 times, a pinch
of salt and stir well. Cook uncovered.
Stir before standing time and drain thoroughly
afterwards. Stand for 1-3 minutes.
1. Press the Healthy Cooking button.
2. Select the category of food by turning the Multi Function
Selector Dial and press the Multi Function Selector Dial.
1) Grain/Pasta
2) Vegetables
3) Poultry/Fish
3. Select the type of food that you are cooking by turning
the Multi Function Selector Dial. Refer to the table
on the following page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to select the type of food.
4. Select the size of the serving by turning the Multi Function
Selector Dial.
5. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
English - 20
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 20
2014-02-14 �� 10:51:50
2. Vegetables
Code/Food
2-1
Green Beans
3. Poultry/Fish
Instructions
200-250 g
300-350 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30 ml
(2 tbsp) water when cooking for 200-250 g
and add 45 ml (3 tbsp) for 300-450 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Wash and peel potatoes, cut into halves and
put into a glass bowl with lid. Add 15-30 ml
of water (1-2 tbsp). Stir after cooking. When
cooking higher quantities stir once during
cooking. Stand for 3-5 minutes.
Put the fresh potato gratin into a glass pyrex
dish. Put the dish on the low rack. Stand for
2-3 minutes.
Rinse and slice eggplants. Brush with oil and
spices. Put slices evenly on the high rack.
Turnover after beep sounds. Press start to
continue (The oven keeps operating if you do
not turnover). Stand for 1-2 minutes.
Rinse and clean tomatoes. Cut them
into halves and put in an ovenware dish.
Add grated cheese on top. Put dish on the
high rack. Stand for 1-2 minutes.
2-2
Spinach
100-150 g
200-250 g
2-3
Peeled Potatoes
300-350 g
400-450 g
500-550 g
2-4
Potatoes Gratin
400-450 g
800-850 g
2-5
Grilled Eggplants
100-150 g
200-250 g
2-6
Grilled Tomatoes
400-450 g
600-650 g
Serving Size
Instructions
3-1
Chicken Breasts
Code/Food
300-350 g
400-450 g
3-2
Turkey Breasts
300-350 g
400-450 g
3-3
Grilled Chicken
Breasts
3-4
Grilled Fish Fillets
300-350 g
400-450 g
Rinse chicken breast and put on a ceramic
plate. Cover with microwave cling film
and pierce film. Put dish on the turntable.
Stand for 2 minutes.
Rinse turkey breast and put on deep glass
ovenware dish. Cover with microwave cling
film and pierce film. Put dish on the turntable.
Stand for 2 minutes.
Rinse chicken breast, marinate and put them
on the high rack. Turnover as soon as the
beep sounds. Stand for 2 minutes.
3-5
Grilled Salmon
Steaks
3-6
Roast Fish
200-250 g
300-350 g
200-300 g
400-500 g
200-300 g
400-500 g
04 OVEN USE
Serving Size
Put fish fillets evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
Stand for 1-2 minutes.
Put fish steaks evenly on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
Stand for 2 minutes.
Brush skin of whole fish (trout or gilthead)
with oil and add herbs and spices. Put fish
side by side, head to tail on the high rack.
Turnover as soon as the beep sounds.
Stand for 3 minutes.
English - 21
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 21
2014-02-14 �� 10:51:50
USING THE DOUGH PROOF/YOGURT FEATURES
The 5 Dough Proof/Yogurt features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the dough proof/yogurt category by turning the Multi Function Selector
Dial after press the Dough Proof/Yogurt button.
The following table presents how to use the auto programmes for rising yeast dough or
homemade yogurt.
1. Dough Proof
Code/Food
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
Serving Size
1-1
Pizza Dough
1-2
Cake Dough
1-3
Bread Dough
1. Press the Dough Proof/Yogurt button.
2. Select the Dough Proof or Yogurt and press the Multi
Function Selector Dial.
1) Dough proof
2) Yogurt
Put dough in suitable sized bowl and set on
the low rack. Cover with aluminium foil.
500-800 g
Put dough in suitable sized bowl and set on
the low rack. Cover with aluminium foil.
600-900 g
Put dough in suitable sized bowl and set on
the low rack. Cover with aluminium foil.
2. Homemade Yogurt
3. Select the type of food that you are cooking by turning the
Multi Function Selector Dial. You have to choose the
number that you want to use for cooking by turning the
Multi Function Selector Dial.
Refer to the table on the following page for a description of
the various pre-programmed settings. At that time, press the
Multi Function Selector Dial to select the type of food.
Serving Size
Instructions
2-1
Small Cups
Code/Food
500 g
2-2
Large Bowl
500 g
Distribute 150 g natural yogurt into 5 ceramic
cups or small glass jars evenly (30 g each).
Add 100 ml milk into each cup. Use long-life
milk (room-temperature; 3,5 % fat). Cover
each with cling film and set in a circle on
turntable. After finish, keep 6 hours in a
refrigerator.
For the first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
Mix 150 g natural yogurt with 500 ml long-life
milk (room-temperature; 3,5 % fat). Pour
evenly into large glass bowl. Cover with cling
film and set on turntable. After finish, keep 6
hours in a refrigerator.
For the first time we recommend to use dried
yoghurt bacteria ferment.
4. Press the START/+30s button.
Turntable is not operating during yogurt cooking.
Instructions
300-500 g
English - 22
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 22
2014-02-14 �� 10:51:51
USING THE POWER DEFROST FEATURES
The Power Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, bread, cake
and fruit. The defrost time and power level are set automatically. You simply select the
programme and the weight.
Use only containers that are microwave-safe.
1. Press the Power Defrost button.
2. Select the type of food that you are cooking by turning
the Multi Function Selector Dial. Refer to the table
on the following page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to select the type of food.
Code/Food
Serving Size
Instructions
1
Meat
200-1500 g
2
Poultry
200-1500 g
3
Fish
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat
over, when the oven beeps. This programme is
suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced
meat. Stand for 20-90 minutes.
Shield the leg and wing tips with aluminium foil.
Turn the poultry over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-90 minutes.
Shield the tail of a whole fish with aluminium foil.
Turn the fish over, when the oven beeps. This
programme is suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-80 minutes.
4
Bread/Cake
125-1000 g
5
Fruit
100-600 g
3. Select the size of the serving by turning the Multi Function
Selector Dial.
4. Press the START/+30s button.
Result:
• Defrosting begins.
• The oven beeps through defrosting to
remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to finish defrosting.
Result: When cooking has finished, the oven will beep
and flash “End” 4 times. The oven will then beep
one time per minute.
04 OVEN USE
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable. Close
the door.
The following table presents the various Power Defrost programmes, quantities and
appropriate instructions. Remove all kind of package material before defrosting.
Place meat, poultry and fish on a flat glass plate or on a ceramic plate, arrange bread,
cake and fruit on kitchen paper.
Put bread horizontally on a piece of kitchen
paper and turn over, as soon as the oven beeps.
Place cake on a ceramic plate and if possible, turn
over, as soon as the oven beeps. (Oven keeps
operating and is stopped, when you open the door.)
This programme is suitable for all kinds of bread,
sliced or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of yeast
cake, biscuit, cheese cake and puff pastry. It is not
suitable for short/crust pastry, fruit and cream cakes
as well as for cake with chocolate topping.
Stand for 10-60 minutes.
Spread fruits evenly into a flat glass dish.
This programme is suitable for all kind of fruits.
Stand for 5-20 minutes.
English - 23
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 23
2014-02-14 �� 10:51:51
USING THE AUTO REHEAT/COOK FEATURES
The 5 Auto Reheat/Cook features include/provide pre-programmed cooking times.
You do not need to set either the cooking times or the power level.
You can adjust the size of the serving by turning the Multi Function Selector Dial.
The following table presents quantities and appropriate instructions for auto reheat and
cook.
Use oven gloves when taking out food.
Use only recipients that are microwave-safe.
1. Auto Reheat
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door.
1. Press the Auto Reheat/Cook button.
Code/Food
Serving Size
1-1
Ready Meal (Chilled)
300-350 g
400-450 g
1-2
Frozen Pizza
1-3
Frozen Lasagne
300-350 g
400-450 g
2. Turn the Multi Function Selector Dial to select Cook
category. (Auto Reheat or Auto Cook)
3. Select the Auto Reheat by pressing the Multi Function
Selector Dial.
4. Select the type of food that you are cooking by turning
the Multi Function Selector Dial. Refer to the table
on the following page for a description of the various
pre-programmed settings. At that time, press the Multi
Function Selector Dial to select the type of food.
400-450 g
600-650 g
Instructions
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of
3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dish like potatoes,
rice or pasta). Stand for 2-3 minutes.
Put frozen pizza on the low rack.
Put frozen lasagne into a suitable sized
ovenproof dish. Put dish on low rack.
Stand for 3-4 minutes.
2. Auto Cook
Code/Food
5. Select the size of the serving by turning the Multi Function
Selector Dial.
2-1
Roast Chicken
6. Press the START/+30s button.
Result: The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
2-2
Muffins
Serving Size
Instructions
1100-1150 g
1200-1250 g
Brush chilled chicken with oil and spices.
Put breast-side-down, in the middle of
the low rack. Turnover, as soon as the
oven beeps. Push start button to continue
process. Stand for 5 minutes.
Pour dough into 6-8 paper or silicone
cups for muffins (each 45 g) and set
on low rack. Start programme (oven is
preheating). After beep sounds insert rack
with food.
250-300 g
English - 24
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 24
2014-02-14 �� 10:51:52
CONVECTION
This crusty plate allows you to brown food not only on the top with the grill, but also the
bottom of the food turns crispy and brown due to the high temperature of the crusty
plate. Several items which you can prepare on the crusty plate can be found in the chart
(see next page). The crusty plate can also be used for bacon, eggs, sausages, etc.
The convection mode enables you to cook food in the same way as in a traditional oven.
The microwave mode is not used. You can set the temperature, as required, in a range
varying from 40 °C to 200 °C. The maximum cooking time is 60 minutes.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
• You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Check that the heating element is in the horizontal position. Open the door and place the
recipient on the low rack and set on turntable.
1. Place the crusty plate directly on the turntable and preheat it
with highest Microwave-Grill-Combination [600 W + Grill] by
following the times and instructions in the chart.
2. Brush the plate with oil if you are cooking food, such as
bacon and eggs, in order to brown the food nicely.
1. Press the Convection button.
Result: The following indications are displayed:
180 °C
3. Place the food on the crusty plate.
(convection mode)
(temperature)
4. Place the crusty plate on the metal rack (or turntable) in the
microwave.
2. Set the temperature by turning the Multi Function
Selector Dial.
(Temperature : 40~200 °C, 10 °C interval)
• If don’t set the temperature within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
5. Select the appropriate cooking time and power.
(Refer to the table on the side)
3. Press the Multi Function Selector Dial.
Always use oven gloves to take out the crusty plate, as will become very hot.
Please note that the crusty plate has a teflon layer which is not scratch-resistant. Do
not use any sharp objects like a knife to cut on the crusty plate.
Do not place any objects on the crusty plate that are not heat-resistant.
Never place the crusty plate in the oven without turntable.
Clean the crusty plate with warm water and detergent and rinse off with clean water.
Do not use a scrubbing brush or a hard sponge otherwise the top layer will be
damaged.
04 OVEN USE
USING THE CRUSTY PLATE
4. Set the cooking time by turning the Multi Function
Selector Dial.
(If you want to preheat the oven, select “ : 0”)
5. Press the START/+30s button.
Result: Cooking starts:
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
Please note that the crust plate is not dish washer-safe.
English - 25
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 25
2014-02-14 �� 10:51:53
GRILLING
COMBINING MICROWAVES AND GRILL
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
• Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
• You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown at the
same time.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
You can improve cooking and grilling, if you use the high rack.
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be cooked.
Place the rack on the turntable. Close the door.
1. Open the door and place the food on the rack.
2. Press the Grill button.
Result: The following indications are displayed:
(grill mode)
• You cannot set the temperature of the grill.
1. Press the Combi button.
Result: The following indications are displayed:
Cb - 1
3. Set the grilling time by turning the Multi Function Selector
Dial.
• The maximum grilling time is 60 minutes.
4. Press the START/+30s button.
Result: Grilling starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
CHOOSING THE ACCESSORIES
Traditional convection cooking does require cookware.
You should, however, use only cookware that you would use in
your normal oven.
Microwave-safe containers are not usually suitable for
convection cooking; don’t use plastic containers, dishes, paper
cups, towels, etc.
If you wish to select a combined cooking mode (microwave and grill or convection), use
only recipients that are microwave-safe and oven-proof.
For further details on suitable cookware and utensils, refer to the Cookware Guide
on page 28-29.
(Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb-1, and then press the Multi
Function Selector Dial.
Result: The following indications are displayed:
600 W
(microwave & grill combi mode)
(output power)
3. Select the appropriate power level by turning the Multi
Function Selector Dial until the corresponding output
power is displayed (600, 450, 300 W). At that time, press
the Multi Function Selector Dial to set the power level.
• You cannot set the temperature of the grill.
• If don’t set the temperature within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
4. Set the cooking time by turning the Multi Function
Selector Dial.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
5. Press the START/+30s button.
Result:
• Combination cooking starts.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
English - 26
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 26
2014-02-14 �� 10:51:56
COMBINING MICROWAVES AND CONVECTION
4. Select the appropriate temperature by turning the Multi
Function Selector Dial (Temperature : 200~40 °C). At that
time, press the Multi Function Selector Dial to set the
power level.
• If don’t set the temperature within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic dishes
are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
You can get better cooking and browning, if you use the low rack.
Result:
600 W
180 °C
Open the door. Place the food on the turntable or on the low rack which should then be
placed on the turntable. Close the door. The heating element must be in the horizontal
position.
6. Press the START/+30s button.
Result:
• Combination cooking starts.
• The oven is heated to the required
temperature and then microwave cooking
continues until the cooking time is over.
• When cooking has finished, the oven will
beep and flash “End” 4 times. The oven will
then beep one time per minute.
(Microwave + Grill)
2. Make the display indicating Cb-2 (Microwave + Convection)
by turning the Multi Function Selector Dial, and then
press the Multi Function Selector Dial.
3. Select the appropriate power level by turning the Multi
Function Selector Dial until the corresponding output
power is displayed (600, 450, 300, 180, 100 W). At that
time, press the Multi Function Selector Dial to set the
power level.
• If don’t set the power level within 5 seconds,
Automatically changes to the cooking time setting stage.
(Default : 180 °C )
(microwave & convection combi
mode)
(output power)
(temperature)
5. Set the cooking time by turning the Multi Function
Selector Dial.
• The maximum cooking time is 60 minutes.
1. Press the Combi button.
Result: The following indications are displayed:
Cb - 1
The following indications are displayed:
04 OVEN USE
Combination cooking uses both microwave energy and convection heating. No
preheating is required as the microwave energy is immediately available.
Many foods can be cooked in combination mode, particularly:
• Roast meats and poultry
• Pies and cakes
• Egg and cheese dishes
SWITCHING THE BEEPER OFF
You can switch the beeper off whenever you want.
1. Press the START/+30s and STOP/ECO button at the same
time.
Result: The oven does not beep to indicate the end of a
function.
2. To switch the beeper back on, press the START/+30s and
STOP/ECO button again at the same time.
Result: The oven operates normally.
English - 27
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 27
2014-02-14 �� 10:51:56
cookware guide
USING THE CHILD LOCK FEATURES
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot operate it
accidentally.
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food,
without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked
microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they
should be used in a microwave oven.
1. Press the Child Lock button for 3 second.
Result:
• The oven is locked (no functions can be
selected).
• The display shows “L”.
Cookware
2. To unlock the oven, press the Child Lock button for
3 second.
Result: The oven can be used normally.
USING THE TURNTABLE ON/OFF FEATURES
The Turntable On/Off button enables you to use large dishes which fill the whole oven
by stopping the turntable from rotating (only manual cooking mode).
The results will be less satisfactory in this case as the cooking is less even.
We recommend that you turn the dish by hand halfway through the cooking
process.
WARNING
Never operate the turntable without food in the oven.
Reason: This may cause fire or damage to the unit.
1. Press the Turntable On/Off button.
Result: The turntable will not rotate.
2. To switch the turntable rotating back on, press the
Turntable On/Off button again.
Result: The turntable will rotate.
Microwavesafe
Aluminum foil
✓✗
Crust plate
China and
earthenware
✓
✓
Disposable
polyester
cardboard dishes
Fast-food
packaging
✓
• Polystyrene cups
containers
• Paper bags or
newspaper
• Recycled paper
or metal trims
✓
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can occur
if the foil is too close to the oven wall or if
too much foil is used.
Do not preheat for more than 8 minutes.
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable, unless
decorated with a metal trim.
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
✗
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
May catch fire.
✗
May cause arcing.
This Turntable On/Off button is available only during cooking.
English - 28
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 28
2014-02-14 �� 10:51:57
cooking guide
Microwavesafe
Comments
• Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a metal
trim.
• Fine glassware
✓
• Glass jars
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if heated
suddenly.
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
Cookware
MICROWAVES
Glassware
• Dishes
✗
• Freezer bag twist
ties
✗
May cause arcing or fire.
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
✗
May cause arcing.
✓
Particularly if heat-resistant thermoplastic.
Some other plastics may warp or discolour
at high temperatures. Do not use Melamine
plastic.
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
Only if boilable or oven-proof. Should not be
airtight. Prick with a fork, if necessary.
Can be used to retain moisture and prevent
spattering.
Plastic
• Containers
• Cling film
✓
• Freezer bags
✓✗
Wax or greaseproof paper
✓
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum efficiency.
Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium and copper, but
they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as well as paper and
wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave oven.
Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would normally be
prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the chapter with tips,
techniques and hints).
Paper
• Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
• Recycled paper
COOKING
05 COOKWARE GUIDE
Metal
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water, fat and
sugar content.
The microwaves cause the molecules in the food to move rapidly. The rapid movement of
these molecules creates friction and the resulting heat cooks the food.
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises as
steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different ways: e.g.
with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature to even
out within the food.
: Unsafe
English - 29
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 29
2014-02-14 �� 10:51:57
Cooking Guide for frozen vegetables
Cooking Guide for fresh vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time – see table.
Continue cooking to get the result you prefer.
Stir twice during cooking and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking.
Cover during standing time.
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for every
250 g unless another water quantity is recommended – see table. Cook covered for the
minimum time – see table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir once during
and once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during a standing
time of 3 minutes.
Hint:
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut,
the quicker they will cook.
Food
Spinach
Broccoli
Peas
Green Beans
Portion
Power
Time (min.)
150 g
600 W
5-6
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
300 g
600 W
7-8
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Mixed
Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
300 g
600 W
7½-8½
Mixed
Vegetables
Instructions
(Chinese style) Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Serve after 2-3 minutes standing.
Food
Broccoli
Brussels
Sprouts
Carrots
Cauliflower
Courgettes
Egg plants
Portion
Power
Time (min.)
250 g
900 W
4½-5
500 g
7-8
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre. Serve
after 3 minutes standing.
250 g
900 W
6-6½
Instructions
Add 60-75 ml (5-6 tbsp) water. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
4½-5
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
5-5½
500 g
7½-8½
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves. Arrange
stems to the centre. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
4-4½
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a knob of
butter. Cook until just tender. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
3½-4
Instructions
Cut egg plants into small slices and sprinkle with 1 tbsp lemon
juice. Serve after 3 minutes standing.
English - 30
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 30
2014-02-14 �� 10:51:57
Cooking Guide for rice and pasta
Food
Leeks
Onions
Pepper
Potatoes
Turnip
Cabbage
Power
Rice:
Time (min.)
250 g
900 W
4-4½
Instructions
Cut leeks into thick slices. Serve after 3 minutes standing.
125 g
900 W
1½-2
250 g
2½-3
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any water.
Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper. Drain before
serving. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
5-5½
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp) water.
Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices.
250 g
900 W
4-5
500 g
7-8
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized halves
or quarters. Serve after 3 minutes standing.
250 g
900 W
5½-6
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Serve after 3 minutes
standing.
Pasta:
Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered.
After the cooking time is over, stir before standing time and salt or add
herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time
is finished.
Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered.
Stir occasionally during and after cooking. Cover during standing time
and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Mixed Rice
(Rice + Wild
rice)
Mixed Corn
(Rice + Grain)
Pasta
Portion
Power
Time (min.)
250 g
900 W
15-16
375 g
17½-18½
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
20-21
375 g
22-23
Instructions
Add cold water of double quantity. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
16-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
17-18
Instructions
Add 400 ml cold water. Serve after 5 minutes standing.
250 g
900 W
10-11
Instructions
Add 1000 ml hot water. Serve after 5 minutes standing.
06 COOKING GUIDE
Mushrooms
Portion
English - 31
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 31
2014-02-14 �� 10:51:58
REHEATING
REHEATING BABY FOOD
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional ovens
hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The times in
the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C or a chilled
food with a temperature of about +5 to +7 °C.
BABY FOOD:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating! Let stand
for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature. Recommended
serving temperature: between 30-40 °C.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry out
before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 900 W power while others should be reheated using
600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance.
In general, it is better to reheat food using a lower power level, if the food is delicate, in
large quantities, or if it is likely to heat up very quickly (mince pies, for example).
Stir well or turn food over during reheating for best results. When possible, stir again
before serving.
Take particular care when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling
of liquids and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or glass
stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food. It is preferable to
underestimate cooking time and add extra heating time, if necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time taken - for
future reference.
Always make sure that the reheated food is piping hot throughout.
Allow food to stand for a short time after reheating - to let the temperature even out.
The recommended standing time after reheating is 2-4 minutes, unless another time is
recommended in the chart.
Take particular care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the
safety precautions.
BABY MILK:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s bottle with
teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before standing time and
again before serving ! Always carefully check the temperature of baby milk or food before
giving it to the baby. Recommended serving temperature: ca. 37 °C.
REMARK:
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent burns.
Use the power levels and times in the next table as a guide lines for reheating.
Reheating Liquids and Food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Soup (Chilled)
REHEATING LIQUIDS
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off
to allow the temperature to even out. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir
after heating. To prevent eruptive boiling and possible scalding, you should put a spoon
or glass stick into the beverages and stir before, during and after heating.
Portion
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
900 W
1-1½
300 ml (2 cups)
2-2½
450 ml (3 cups)
3-3½
600 ml (4 cups)
3½-4
Instructions
Pour into cups and reheat uncovered: 1 cup in the centre, 2 cups
opposite of each other, 3 cups in a circle. Keep in microwave
oven during standing time and stir well. Serve after 1-2 minutes
standing.
250 g
900 W
2½-3
350 g
3-3½
450 g
3½-4
550 g
4½-5
Instructions
Pour into a deep ceramic plate or deep ceramic bowl. Cover with
plastic lid. Stir well after reheating. Stir again before serving.
Serve after 2-3 minutes standing.
English - 32
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 32
2014-02-14 �� 10:51:58
Reheating Baby Food and Milk
Food
Portion
Power
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Time (min.)
Food
Stew (Chilled)
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Portion
Power
Time
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after cooking
time. Before serving, stir well and check the temperature carefully.
Serve after 2-3 minutes standing.
100 ml
300 W
30-40 sec.
200 ml
1 min. to 1 min.
10 sec.
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle. Place into
the centre of turntable. Cook uncovered. Before serving, shake
well and check the temperature carefully. Serve after 2-3 minutes
standing.
06 COOKING GUIDE
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving.
Serve after 2-3 minutes standing.
350 g
600 W
3½-4½
Pasta with
Sauce (Chilled) Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Serve after 3 minutes standing.
350 g
600 W
4-5
Filled Pasta
with Sauce
Instructions
(Chilled)
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and again
before standing and serving. Serve after 3 minutes standing.
350 g
600 W
4½-5
Plated Meal
450 g
5½-6½
(Chilled)
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling-film. Serve after 3 minutes standing.
400 g
600 W
6-7
Cheese Fondue
Ready-To-Serve Instructions
(Chilled)
Put the ready-to-serve cheese fondue in a suitable sized glass
pyrex bowl with lid. Stir occasionally during and after reheating.
Stir well before serving. Serve after 1-2 minutes standing.
English - 33
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 33
2014-02-14 �� 10:51:58
DEFROSTING
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently defrost
frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if unexpected
guests suddenly show up.
Frozen poultry must be thoroughly thawed before cooking. Remove any metal ties and
take it out of any wrapping to allow thawed liquid to drain away.
Put the frozen food on a dish without cover. Turn over half way, drain off any liquid and
remove any giblets as soon as possible. Check the food occasionally to make sure that it
does not feel warm.
If smaller and thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by
wrapping very small strips of aluminium foil around them during defrosting.
Should poultry start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand
for 20 minutes before continuing.
Leave the fish, meat and poultry to stand in order to complete defrosting. The standing
time for complete defrosting will vary depending on the quantity defrosted. Please refer to
the table below.
Hint:
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time
than bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the following
table as a guide.
Food
Meat
Minced Meat
Pork Steaks
Portion
250 g
500 g
Power
180 W
Food
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Fish
Fish Fillets
Whole Fish
Time (min.)
6-7
8-13
250 g
180 W
7-8
Instructions
Place the meat on turntable. Shield thinner edges with
aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Serve after 15-30 minutes standing.
Fruits
Berries
Bread
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
Toast/Sandwich
Portion
Power
Time (min.)
500 g (2 pcs)
180 W
14-15
1200 g
180 W
32-34
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time!
Serve after 15-60 minutes standing.
200 g
180 W
6-7
400 g
180 W
11-13
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow ends
of fillets and tail of whole fish with aluminium foil. Turn over
after half of defrosting time!
Serve after 10-25 minutes standing.
300 g
180 W
6-7
Instructions
Spread fruit on a flat, round glass dish (with a large diameter).
Serve after 5-10 minutes standing.
2 pcs
4 pcs
180 W
1-1½
2½-3
250 g
180 W
4-4½
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen paper
in the middle of turntable. Turn over after half of defrosting
time! Serve after 5-20 minutes standing.
English - 34
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 34
2014-02-14 �� 10:51:58
GRILL
Grill Guide for Fresh Food
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It operates while
the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s rotation makes the food
brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes will make the food brown more
quickly.
Preheat the grill with the grill-function for 2-3 minutes.
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Use oven gloves when taking out.
Food suitable for grilling:
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish portions,
sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed on the
high rack, unless another instruction is recommended.
MICROWAVE + GRILL
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with the speed
of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the turntable is
rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly. Three combination
modes are available with this model:
600 W + Grill, 450 W + Grill and 300 W + Grill.
Cookware for cooking with microwave + grill
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any type of
plastic cookware, as it can melt.
Food suitable for microwave + grill cooking:
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food which
need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which require a short
cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can be used for thick food
portions that benefit from a browned and crispy top (e.g. chicken pieces, turning them
over half way through cooking). Please refer to the grill table for further details.
Important remark:
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer to the
instructions in the following chart.
The food must be turned over, if it is to be browned on both sides.
Fresh food
Toast Slices
Grilled
Tomatoes
TomatoCheese Toast
Toast Hawaii
(Ham,
Pineapple,
Cheese slices)
Baked
Potatoes
Gratin
Potatoes/
Vegetables
(Chilled)
Portion
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
4 pcs
Grill only
3-4
2-3
(each 25 g)
Instructions
Put toast slices side by side on the high rack.
400 g (2 pcs)
300 W + Grill
5-6
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in a
circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the high rack. Stand for
2-3 minutes.
4 pcs (300 g)
300 W + Grill
4-5
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes.
4 pcs (500 g)
300 W + Grill
5-6
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the high
rack. Stand for 2-3 minutes.
500 g
600 W + Grill
7-8
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the high rack with
the cut side to the grill.
450 g
450 W + Grill
9-11
Instructions
Put the fresh gratin into a small glass pyrex dish. Put the dish on
the high rack. After cooking stand for 2-3 minutes.
(continued)
06 COOKING GUIDE
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic cookware,
as it can melt.
English - 35
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 35
2014-02-14 �� 10:51:58
CONVECTION
Fresh food
Baked Apples
Chicken
Pieces
Roast Chicken
Roast Fish
Portion
Power
1 step (min.)
2 step (min.)
2 apples
300 W + Grill
7-8
(ca. 400 g)
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish. Place
the dish directly on the low rack.
500 g (2 pcs)
300 W + Grill
8-10
6-8
Instructions
Brush chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle on
the high rack. After grilling stand for 2-3 minutes.
1200 g
450 W + Grill
18-19
17
Instructions
Brush the chicken oil and spices. Put the chicken on the low rack.
After grilling stand for 5 minutes.
400-500 g
300 W + Grill
5-7
5½-6½
Instructions
Brush skin of whole fish with oil and add herbs and spices. Put two
fishes side by side (head to tail) on the high rack. After grilling stand
for 2-3 minutes.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in a
traditional oven with hot air.
The heating element and the fan position is at the back-wall, so that the hot air is
circulating. This mode is supported by the top heating element.
Cookware for convection cooking:
All conventional ovenproof cookware, baking tins and sheets – anything you would
normally use in a traditional convection oven – can be used.
Food suitable for convection cooking:
All biscuits, individual scones, rolls and cakes should be made by this mode as well as
rich fruit cakes, choux pastry and soufflés.
MICROWAVE + CONVECTION
This mode combines the microwave energy with the hot air and is therefore reducing the
cooking time while giving the food a brown and crispy surface.
Cooking with convection is the traditional and well known method of cooking food in an
oven with hot air circulated by a fan on the back-wall.
Cookware for cooking with microwaves + convection:
Should be able to let the microwaves pass through. Should be ovenproof (like glass,
pottery or china without metal trims); similar to the cookware described under Microwave
+ Grill.
Food suitable for Microwave + Convection cooking:
All kinds of meats and poultry as well as casseroles and gratin dishes, sponge cakes and
light fruit cakes, pies and crumbles, roast vegetables, scones and breads.
English - 36
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 36
2014-02-14 �� 10:51:58
Convection Guide for fresh and frozen food
Preheat the convection with the auto pre-heat function to the desired temperature. Use
the power levels and times in this table as guide lines for convection cooking. Use oven
gloves when taking out.
PIZZA
Frozen Pizza
(Ready baked)
Portion
Power
300 g
1 step 300 W + 200 °C
2 step Grill
1 step
(min.)
2 step
(min.)
11-12
2-3
Instructions
Place the pizza on the low rack.
After baking stand for 2-3 minutes.
PASTA
Frozen Lasagne
400 g
1 step 450 W + 200 °C
2 step Convt. 200 °C
15-16
5-6
Instructions
Put into a suitable sized glass pyrex dish or leave in the original
packaging (take care that this is suitable for microwaves and oven
heat). Put frozen pasta gratin on the low rack. After cooking stand
for 2-3 minutes.
MEAT
Roast Beef/
Roast Lamb
(Medium)
Roast Chicken
1200-1300 g
600 W + 180 °C
20-23
10-13
Instructions
Brush beef/ lamb with oil and spice it with pepper, salt and
paprika. Put it on the low rack, first with the fat side down. After
cooking wrap in aluminium foil and stand for 10-15 minutes.
1000-1100 g
450 W + 200 °C
20-22
20
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast side
down, second side breast side up on the low rack. Stand for
5 minutes.
BREAD
Fresh Bread
Rolls
Garlic Bread
(Chilled,
Prebaked)
CAKE
Marble Cake
(Fresh Dough)
Small Cakes
(Fresh Dough)
Cookies
(Fresh Dough)
Frozen Cake
Portion
Power
1 step
(min.)
2 step
(min.)
6 pcs (350 g)
100 W + 180 °C
8-10
Instructions
Put bread rolls in a circle on the low rack. Stand for 2-3 minutes.
200 g (1 pc)
180 W + 200 °C
8-10
Instructions
Put the chilled baguette on baking paper on the low rack. After
baking stand for 2-3 minutes.
500 g
Only 180 °C
38-43
Instructions
Put the fresh dough in a small rectangular black metal baking dish
(length 25 cm). Put the cake on the low rack. After baking stand
for 5-10 minutes.
10 x 28 g
Only 160 °C
26-28
Instructions
Fill the fresh dough evenly in paper cups and set on baking tray
on the low rack.
After baking stand for 5 minutes.
200-250 g
Only 200 °C
15-20
Instructions
Put the chilled croissants on baking paper on the low rack.
1000 g
180 W + 180 °C
18-20
Instructions
Put the frozen cake directly on the low rack. After defrost and
warming stand for 15-20 minutes.
06 COOKING GUIDE
Fresh food
Fresh food
English - 37
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 37
2014-02-14 �� 10:51:58
troubleshooting and error code
TIPS AND TRICKS
MELTING BUTTER
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid.
Heat for 30-40 seconds using 900 W, until butter is melted.
TROUBLESHOOTING
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
MELTING CHOCOLATE
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish.
Heat for 3-5 minutes, using 450 W until chocolate is melted.
Stir once or twice during melting. Use oven gloves while taking out!
This is normal.
• Condensation inside the oven.
• Air flow around the door and outer casing.
• Light reflection around the door and outer casing.
• Steam escaping from around the door or vents.
MELTING CRYSTALLIZED HONEY
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish.
Heat for 20-30 seconds using 300 W, until honey is melted.
The oven does not start when you press the START/+30s button.
• Is the door completely closed?
MELTING GELATINE
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water.
Put drained gelatine into a small glass pyrex bowl.
Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
COOKING GLAZE/ICING (FOR CAKE AND GATEAUX)
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water. Cook
uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 900 W, until glaze/icing is
transparent. Stir twice during cooking.
COOKING JAM
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl with lid.
Add 300 g preserving sugar and stir well.
Cook covered for 10-12 minutes using 900 W.
Stir several times during cooking. Empty directly into small jam glasses with twist-off lids.
Stand on lid for 5 minutes.
COOKING PUDDING
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook covered for
6½ to 7½ minutes using 900 W.
Stir several times well during cooking.
BROWNING ALMOND SLICES
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate.
Stir several times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W.
Let it stand for 2-3 minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
The food is not cooked at all.
• Have you set the timer correctly and/or pressed the START/+30s button?
• Is the door closed?
• Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be
triggered?
The food is either overcooked or undercooked.
• Was the appropriate cooking length set for the type of food?
• Was an appropriate power level chosen?
The light bulb is not working.
• The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please contact
nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to
replace the bulb.
The oven causes interference with radios or televisions.
• Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven
is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from
televisions, radios and aerials.
• If interference is detected by the oven’s microprocessor, the display may be reset.
To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.
English - 38
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 38
2014-02-14 �� 10:51:58
technical specifications
Sparking and cracking occur inside the oven (arcing).
• Have you used a dish with metal trimmings?
• Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
• Is aluminum foil too close to the inside walls?
If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your
local SAMSUNG customer service centre.
Please have the following information read;
• The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
• Your warranty details
• A clear description of the problem
Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.
ERROR CODE
“SE” message indicates.
• Clean the keys and check if there is water on the surface around key. Turn off the
microwave oven and try setting again. If it occurs again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
“E-12” message indicates.
• The “E-12” message is Gas Sensor Short. This error may occur because of the high
humidity in the cavity when you operate the microwave oven once again shortly
after the previous operation of microwave oven for some food is finished. In this
case, because there is a possibility that the Gas Sensor is not out of order turn off
the microwave oven and try setting again. If this error occurs again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
Model
MC28H5135**
Power source
230 V ~ 50 Hz AC
Power consumption
Maximum power
Microwave
Grill (heating element)
Convection (heating element)
2900 W
1400 W
1500 W
Max. 2100 W
Output power
100 W / 900 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions (W x D x H)
Outside
Oven cavity
517 x 475.6 x 310 mm
358 x 327 x 235.5 mm
Volume
28 liter
Weight
Net
17.8 kg approx.
Noise level
42 dBA
07 TROUBLESHOOTING & TECHNICAL SPEC
Smoke and bad smell when initial operating.
• It’s a temporary condition by new component heating. Smoke and smell will
disappear completely after 10 minutes operation.
To remove smell more quickly, please operate microwave oven with putting lemon
formation or lemon juice in the cabinet.
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and
these user instructions are thus subject to change without notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors testify, that
the MC28H5135** ovens of Samsung comply with the undermentioned technological
parameters.
“E-24” message indicates.
• Before the microwave can overheat, the “E-24” message appears on the display. If
the “E-24” message appears, press the Stop/Eco key to utilize the initialization mode.
After the oven cools, try operating the oven. If the “E-24” message appears again,
contact your local Samsung Customer Care Centre.
For any codes not listed above, or if the suggested solution does not solve the
problem, contact your local SAMSUNG Customer Care Centre.
English - 39
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 39
2014-02-14 �� 10:51:59
BOSNIA
BULGARIA
051 331 999
www.samsung.com/support
07001 33 11 , sharing cost
www.samsung.com/bg/support
062 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
CROATIA
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls
według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com/ro/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SERBIA
DE68-04245K-00
MC28H5135CK_EO_DE68-04245K-00_EN.indd 40
2014-02-14 �� 10:51:59
Download PDF

advertising