Samsung | VP-MX25E | Samsung VP-MX25E Instrukcja obsługi

VP-DX100( i )
VP-DX100H
VP-DX102
VP-DX103( i )
VP-DX104
VP-DX105( i )
Kamera DVD
DVD videokamera
podręcznik użytkownika užívateľská príručka
wyobraź sobie możliwości
predstavte si svoje možnosti
www.samsung.com/global/register
www.samsung.com/global/register
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać pełną obsługę, prosimy zarejestrować
produkt na stronie internetowej
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 1
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky
Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte si
prosím váš výrobok na
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:08:50
kluczowe funkcje kamery kľúčové vlastnosti vašej
DVD
DVD videokamery
Kamera na płyty DVD o średnicy 3 1/2 cala
Nagrywanie DVD-VIDEO na płytach 3 1/2 cala (8 cm) DVDRW/+RW/-R/+R DL (dwuwarstwowych.)
Panoramiczny (16:9) ekran LCD o przekątnej 2,7”
(112 tys. pikseli)
Panoramiczny (16:9) ekran LCD o przekątnej 2,7” oferuje
przejrzysty obraz i wysoką rozdzielczość. Ekran LCD o
rozdzielczości 112 tysięcy pikseli obraca się o 270 stopni, oferując
wiele kątów wyświetlania i umożliwiając
uzyskanie wyraźnego, szczegółowego obrazu
w celu monitorowania lub odtwarzania,
a format panoramiczny ekranu ułatwia
wykonywanie nagrań w trybie 16:9 i ich
montaż.
Rejestruje obrazy niedostępne dla
ludzkiego oka
(zoom optyczny 34X/cyfrowy 1200X)
Doskonałe obiektywy firmy Samsung
przybliżają użytkownikowi świat bez
uszczerbku na jakości obrazu. Ponadto,
interpolacja zastosowana w zoomie
cyfrowym umożliwia uzyskanie bardzo
przejrzystego powiększenia cyfrowego z
mniejszymi zniekształceniami w porównaniu
z poprzednimi typami zoomu cyfrowego.
Umożliwia przeglądanie obrazów na
komputerze i za pomocą PC CAM (Kamera PC)
Dzięki funkcji DV Media PRO, możliwe jest
przeglądanie nagranych obrazów na komputerze
i skorzystanie z funkcji kamery PC po podłączeniu
kamery DVD do komputerastrony 91~98
Tryb Voice Plus
Po podłączeniu kamery DVD do telewizora można
dodawać głos do obrazu. strona 89
ii_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 2
Videokamera na 8 cm DVD disky
DVD-VIDEO nahrávanie s 8 cm DVD-RW/+RW/-R/+R DL (dvojitá
vrstva) diskami.
2,7-palcová širokouhlá (16:9) LCD obrazovka
(112 tisíc pixelov)
2,7” široká (16:9) LCD obrazovka poskytuje vynikajúcu čistotu
pozerania so zvýšeným rozlíšením. 112 tis. pixelová LCD
obrazovka sa kvôli mnohonásobnému sledovaniu uhlov otáča
o 270 stupňov, poskytuje ostré a detailné
zobrazenie na sledovanie alebo prehrávanie
a široký formát obrazovky tvorí nahrávky
v režime 16:9 a nahrávanie robí ešte
jednoduchším.
Zachytenie obrazu vo väčšej vzdialenosti,
ako dokáže ľudské oko vidieť
(34x optická/1200x digitálna transfokácia)
Výkonný objektív Samsung s optickou
transfokáciou prináša svet bližšie, bez
obetovania kvality obrazu. Interpolácia
digitálnej transfokácie naviac znamená, že
extrémna digitálna transfokácia je čistejšia, s
menším skreslením, ako u predchádzajúcich
typoch digitálnych transfokácií.
Prezeranie obrazu na vašom počítači a
pomocou PC kamery
Pomocou DVD Media PRO môžete sledovať
nahrané obrazy na počítači a pomocou funkcie PC
kamery, pripojením DVD videokamery k počítaču.
strany 91-98
Plus hlas
Pripojením DVD videokamery k televízoru môžete k pohyblivému
obrazu pridať svoj hlas. strana 89
Slovak _ii
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:01
ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Co oznaczają ikony i symbole znajdujące się w
instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
UWAGA
UWAGA
bezpečnostné
upozornenia
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode na
použitie:
Oznacza, że istnieje ryzyko śmierci lub
poważnych obrażeń.
VAROVANIE
Oznacza, że istnieje ryzyko doznania obrażeń
lub uszkodzenia mienia.
UPOZORNENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji,
porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń
podczas korzystania z kamery, należy
przestrzegać następujących podstawowych
zasad bezpieczeństwa:
Oznacza wskazówki lub strony, które mogą
pomóc w obsłudze kamery.
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo
vážne osobné poranenie.
Znamená, že hrozí možné riziko osobného
poranenia alebo poškodenie materiálu.
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru,
výbuchu, úrazu elektrickým prúdom, alebo
osobného poranenia, pri používaní vašej
videokamery dodržujte základné bezpečnostné
opatrenia:
Znamená rady alebo referenčné strany, ktoré
vám môžu pomôcť pri práci s videokamerou.
Niniejsze symbole ostrzegawcze mają na celu zapobieganie
obrażeniom ciała użytkownika i osób postronnych.
Należy ściśle ich przestrzegać. Po przeczytaniu niniejszego rozdziału
należy zachować go w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
Tieto varovné značky slúžia ako prevencia pred vašim poranením
a poranením iných osôb.
Postupujte, prosím, presne podľa nich. Po prečítaní tejto časti, si
ju odložte na bezpečné miesto pre budúce použitie.
zasady bezpieczeństwa
bezpečnostné opatrenia
•
•
Ostrzeżenie!
Kamerę należy zawsze podłączać do gniazda z odpowiednim uziemieniem.
Nie należy wystawiać akumulatora na działanie nadmiernie wysokich temperatur,
generowanych np. przez promienie słoneczne, ogień itp.
Uwaga
Niewłaściwie przeprowadzona wymiana akumulatora stwarza ryzyko wybuchu.
Baterię należy wymieniać na baterię tego samego typu lub na jej odpowiednik.
W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania; z
tego względu należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki zasilania.
PRODUKT LASEROWY 1 KLASY
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
iii_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 3
•
•
Varovanie!
Túto videokameru môžete pripojiť iba k vývodu s ochranným uzemneným
pripojením.
Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
Upozornenie
Pri nesprávnej výmene hrozí nebezpečenstvo explózie batérie.
Pôvodnú batériu nahraďte iba rovnakým alebo rovnocenným typom.
Ak chcete odpojiť zariadenie od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, a
potom bude zásuvka znovu pripravená na použitie.
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Slovak _iii
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:02
ważne informacje
dotyczące użytkowania
dôležité informácie pre
použitie
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA KAMERY
PRED POUŽITÍM TEJTO VIDEOKAMERY
•
•
•
•
•
•
Kamera DVD nagrywa obraz wideo w formacie MPEG2 w
trybie kamery DVD, w formacie MPEG4 w trybie kamery
cyfrowej oraz w standardowej rozdzielczości (SD-VIDEO).
Należy pamiętać, że kamera DVD nie jest zgodna z innymi
cyfrowymi formatami wideo.
Przed nagraniem ważnego filmu zrób nagranie próbne.
Odtwórz nagranie próbne, aby upewnić się, czy obraz i dźwięk
zostały nagrane poprawnie.
Nagranie nie może być podstawą do roszczeń:
- Firma Samsung nie odpowiada za szkody wynikające
z niemożności odtworzenia nagrania na skutek usterki
kamery DVD lub karty pamięci. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za nagrany przez użytkownika
obraz wideo i dźwięk.
- Nagrania mogą zostać utracone przez błąd w obsłudze
kamery DVD lub karty pamięci itp. Firma Samsung nie
ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z utraty
nagrań.
Twórz kopie zapasowe ważnych nagrań.
Chroń ważne nagrania, kopiując pliki do komputera. W celu
archiwizacji zalecamy także skopiowanie nagrań z komputera
na inne nośniki. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi
instalacji oprogramowania i podłączania urządzeń USB.
Prawa autorskie: Należy pamiętać, że kamera DVD
przeznaczona jest wyłącznie do użytku osobistego.
Dane zapisane na karcie pamięci w kamerze przy użyciu
innych cyfrowych/analogowych urządzeń lub nośników są
chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane
bez zgody posiadacza praw, za wyjątkiem użytku własnego.
Nawet w przypadku nagrywania do użytku własnego
wydarzenia, takiego jak pokaz, przedstawienie lub wystawa,
zaleca się uzyskanie na to wcześniejszej zgody.
iv_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 4
•
•
•
•
•
•
Táto DVD videokamera nahráva v režime DVD
videokamera video vo formáte MPEG2, v režime
digitálneho fotoaparátu a pri štandardnom rozlíšení (SDVIDEO) formát MPEG4.
Prosím pamätajte si, že táto DVD videokamera nie je
kompatibilná s ostatnými digitálnymi videami.
Pred nahrávaním dôležitého videozáznamu spravte
skúšobné nahrávanie.
Znovu prehrajte skúšobné video, aby ste sa uistili, že zvuk
a obraz sa zaznamenali správne.
Nahratý obsah nemôže byť odškodnený:
- Spoločnosť Samsung nekompenzuje spôsobené škody
ak sa nahrávka nedá prehrať z dôvodu poškodenej
DVD videokamery alebo pamäťovej karty. Samsung tiež
nemôže byť zodpovedný za váš zaznamenaný obraz a
zvuk.
- Nahratý obsah môže byť stratený z dôvodu chyby pri
manipulácii s DVD videokamerou alebo pamäťovou
kartou, atď. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za
kompenzácie škôd kvôli strateným nahratým obsahom.
Zálohujte si dôležité nahrané údaje
Ochráňte svoje dôležité nahrané údaje skopírovaním súborov
do počítača. Taktiež vám kvôli uloženiu odporúčame ich
skopírovanie z vášho počítača do iného pamäťového média.
Pozrite sa do príručky inštalácie softvéru a USB pripojenia.
Autorské práva: Nezabudnite prosím, že DVD
videokamera je určená iba na osobné použitie.
Údaje zaznamenané na karte v tejto DVD videokamere
používajúcej ďalšie digitálne/analógové médiá alebo
zariadenia sú chránené autorským právom a nemôžu byť
použité bez povolenia majiteľa autorského práva, okrem
osobného pôžitku. Aj keď nahrávate udalosť ako prehliadku,
predstavenie, alebo výstavu pre osobné potešenie, dôrazne
odporúčame, aby ste si predtým zaobstarali povolenie.
Slovak _iv
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:02
INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEGO
PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA
O TEJTO UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE
•
•
•
•
•
•
(
•
Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy modeli VP-DX100( i )/DX100H/
DX102/DX103( i )/DX104/DX105( i ). Należy pamiętać, że modele z literą „i” w
nazwie wyposażone są w funkcję „Analogue In”. Modele VP-DX103(i )/DX104/
DX105( i ) mają dwa nośniki pamięci, płytę i kartę pamięci. Mimo różnic w
wyglądzie modeli VP-DX100( i )/DX100H/DX102/DX103( i )/DX104 oraz
DX105( i ), działają one w ten sam sposób.
W niniejszym podręczniku użytkownika użyto ilustracji modelu VP-DX105( i ).
Ekrany przedstawione w niniejszym podręczniku użytkownika mogą różnić się
od wyświetlanych na wyświetlaczu LCD.
Projekt i specyfikacje kamery i innych akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
,
) OZNACZENIA OBOK NAGŁÓWKÓW
Niektóre funkcje kamery DVD są niedostępne w przypadku
korzystania z wbudowanej pamięci, karty pamięci lub płyty.
Zapoznaj się z oznaczeniami umieszczonymi nad każdą z funkcji,
które informują, czy karta pamięci lub płyta obsługują daną funkcję.
Oznaczenia te umożliwiają identyfikację funkcji i czynności, które mogą
być przeprowadzane przy użyciu karty pamięci i płyty.
UWAGI DOTYCZĄCE ZNAKÓW HANDLOWYCH
•
•
•
•
•
Wszystkie nazwy handlowe i zarejestrowane znaki handlowe użyte w
niniejszym podręczniku oraz innej dokumentacji dostarczanej z urządzeniami
Samsung należą do ich właścicieli.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation,
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Macintosh jest znakiem handlowym firmy Apple Computer, Inc.
Wszystkie inne nazwy produktów użyte w niniejszej instrukcji mogą być
znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich właścicieli.
Ponadto, nie we wszystkich przypadkach w niniejszym podręczniku
użytkownika pojawiają się znaki „TM” oraz „R”.
•
•
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
„Dolby” i znak podwójnego D są znakami towarowymi
firmy Dolby Laboratories.
Niektóre części oprogramowania objęte są prawem autorskim z 2006 r. The
Free Type. Strona internetowa: http://www.freetype.org.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
v_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 5
•
•
(
•
Tento návod na použitie platí pre modely VP-DX100( i )/DX100H/
DX102/DX103( i )/DX104/DX105( i ). Modely s označením “i” majú funkciu
“Analógového vstupu”. VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ) majú dve pamäťové
zariadenia, disk a kartu. Napriek tomu, že sa modely VP-DX100( i )/DX100H/
DX102/DX103( i )/DX104 a DX105( i ) externe líšia, fungujú rovnakým
spôsobom.
V tejto príručke sú použité ilustrácie modelu VP-DX105( i ).
Zobrazenia v tejto užívateľskej príručke nemusia byť úplne rovnaké ako tie,
ktoré vidíte na LCD obrazovke.
Vzhľad a špecifikácie videokamery a ostatných doplnkov môžu byť zmenené
bez upozornenia.
,
) ZNAČKY PRI ZÁHLAVIACH
Niektoré funkcie tejto DVD videokamery sú s pamäťovou kartou
alebo diskom nedostupné.
Ak chcete zistiť, či je pamäťová karta alebo disk kompatibilná s funkciou,
obráťte sa na značky napravo pri každej funkcii. Obráťte sa na tieto
značky a identifikujte funkcie a činnosti, ktoré zodpovedajú pamäti,
pamäťovej karte alebo diskom, ktoré používate.
POZNÁMKY VZŤAHUJÚCE SA K OCHRANNEJ ZNÁMKE
•
•
•
•
•
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky uvedené v tejto
príručke a ďalšej dokumentácií dodanej s výrobkom Samsung sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
Windows® je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka
Microsoft Corporation, registrovaná v Spojených štátoch a iných krajinách.
Macintosh je ochranná známka Apple Computer, Inc.
Všetky ostatné názvy produktov tu zmienených môžu byť ochranné známky
alebo registrované ochranné známky ich príslušných spoločností.
Okrem toho, „TM“ a „R“ nie sú v tejto príručke spomenuté v každom prípade.
•
•
Vyrobené na základe licencie z Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého D sú obchodnými známkami
Dolby Laboratories.
Časti tohto softvéru sú copyright © 2006 The Free Type Project. Webová
stránka: http://www.freetype.org.
Všetky práva vyhradené.
Slovak _v
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:04
zalecenia dotyczące
użytkowania
bezpečnostné opatrenia
pri použití
UWAGA
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obchodź się ostrożnie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD):
Wyświetlacz LCD jest urządzeniem bardzo wrażliwym: Nie należy mocno
naciskać jego powierzchni, uderzać jej, ani kłuć ostrymi przedmiotami.
W przypadku naciśnięcia powierzchni wyświetlacza LCD mogą się na nim pojawić
nierówności. Jeśli nierówności nie znikną, wyłącz kamerę, odczekaj chwilę i
uruchom ją ponownie.
Kamery nie należy kłaść z otwartym wyświetlaczem LCD stykającym się z
powierzchnią.
Jeśli nie korzystasz z kamery, zamknij wyświetlacz LCD.
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny:
Wyświetlacz LCD staje się odrobinę ciemniejszy niż zwykle, kiedy temperatura
kamery jest niższa, np. w zimnym otoczeniu lub zaraz po włączeniu urządzenia.
Standardowa jasność zostanie przywrócona, kiedy temperatura wewnątrz kamery
się podniesie. Nie ma to wpływu na nośnik pamięci i nie oznacza to usterki.
Prawidłowo trzymaj kamerę:
W trakcie podnoszenia kamery nie należy trzymać jej za wyświetlacz LCD: wizjer
lub wyświetlacz LCD mogą się odłączyć i kamera może spaść na ziemię.
Nie narażaj kamery DVD na uderzenia:
Kamera DVD jest urządzeniem precyzyjnym. Należy bardzo uważać, aby nie
uderzyć nią o twarde przedmioty i jej nie upuszczać.
Nie należy umieszczać kamery DVD na statywie w miejscu, gdzie może być
narażona na silne drgania lub uderzenia.
Uwaga na piasek i kurz!
Drobiny piasku lub kurzu dostające się do wnętrza kamery lub zasilacza sieciowego
mogą spowodować niepoprawne działanie urządzenia lub usterki.
Uwaga na wodę i tłuszcz!
Woda, substancje tłuste lub ropopochodne dostające się do wnętrza kamery lub
zasilacza sieciowego mogą spowodować porażenie prądem, niepoprawne działanie
urządzenia lub usterki.
Nagrzewanie się powierzchni urządzenia:
Powierzchnia kamery może być cieplejsza w trakcie użytkowania; nie oznacza to
jednak usterki.
Uważaj na temperaturę otoczenia:
Korzystanie z kamery DVD w miejscu, gdzie temperatura przekracza
60°C lub jest niższa od 0°C może spowodować problemy z nagrywaniem i/lub
odtwarzaniem.
Nie należy pozostawiać kamery na plaży lub w zamkniętym pojeździe, gdzie
temperatura jest wysoka przez dłuższy czas. Może to spowodować nieprawidłowe
działanie.
Nie kieruj obiektywu w stronę słońca:
Bezpośredni kontakt obiektywu kamery ze światłem słonecznym może
spowodować awarię lub zapalenie.
Nie należy pozostawiać kamery z wyświetlaczem LCD wystawionym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych: Może to spowodować
nieprawidłowe działanie.
Nie korzystaj z kamery w pobliżu telewizora lub radia:
Może to spowodować pojawienie się zakłóceń na ekranie telewizora lub w
odbiorze programów radiowych.
vi_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S displejom s tekutými kryštálmi (LCD) manipulujte opatrne:
LCD je veľmi citlivé zobrazovacie zariadenie: Nestláčajte jeho povrch silne,
neudierajte doň ani ho netlačte ostrým predmetom.
Ak budete tlačiť na povrch LCD, môže sa objaviť nerovnosť na displeji. Ak
nerovnosť nezmizne, vypnite videokameru, počkajte chvíľu a potom ju znovu
zapnite.
Neumiestňujte videokameru s otvorenou LCD obrazovkou nadol.
Ak nepoužívate videokameru, zavrite LCD monitor.
Displej s tekutými kryštálmi:
LCD obrazovka bude mierne tmavšia ako obyčajne, keď je videokamera v nižších
teplotách, ako napr. v chladných oblastiach, alebo ihneď po jej zapnutí. Normálna
jasnosť sa obnoví, keď teplota vo vnútri videokamery stúpne. Toto neovplyvňuje
obraz v pamäťovom médiu, preto sa nemusíte znepokojovať.
DVD videokameru držte správne:
Pri zdvíhaní nedržte DVD videokameru za LCD monitor: hľadáčik alebo LCD
monitor sa môžu odpojiť a DVD videokamera môže spadnúť.
DVD videokameru nevystavujte nárazom:
Táto DVD videokamera je presné zariadenie. Dávajte veľký pozor, aby ste ju
nenarazili na tvrdý objekt, ani ju nenechajte spadnúť.
DVD videokameru nepoužívajte na statíve na mieste, kde je riziko ťažkých vibrácii
alebo nárazu.
Žiadny piesok alebo prach!
Jemný piesok alebo prach, ktorý sa dostane do DVD videokamery alebo adaptéru
striedavého prúdu, môže spôsobiť zlyhania alebo poruchy.
Žiadna voda alebo olej!
Voda alebo olej, ktorý sa dostane do DVD videokamery alebo adaptéra striedavého
prúdu, môže spôsobiť elektrický šok, zlyhania alebo poruchy.
Teplo na povrchu produktu:
Povrch DVD videokamery bude počas používania mierne teplý, ale toto neznačí chybu.
Buďte opatrný pri nezvyčajnej teplote okolia:
Používanie DVD videokamery na mieste, kde je teplota vyššia ako 60°C (140°F)
alebo nižšia ako 0°C (32°F) môže viesť k neobvyklému nahrávaniu/prehrávaniu.
Nenechávajte DVD videokameru na pláži alebo v uzavretom vozidle, kde je
teplota po celý čas veľmi vysoká: Toto môže spôsobiť poruchu.
Nemierte priamo do slnka:
Ak priame slnečné svetlo zasiahne objektív, DVD videokamera môže zlyhať alebo
sa môže objaviť požiar.
DVD videokameru nenechávajte s odkrytou LCD obrazovkou na priamom
slnečnom svetle: Toto môže spôsobiť poruchu.
DVD videokameru nepoužívajte v blízkosti televízora alebo rádia:
Toto môže spôsobiť, že sa na televíznej obrazovke alebo vo vysielaní rádia objaví
šum.
Slovak _vi
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:05
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie korzystaj z kamery w pobliżu silnych fal radiowych lub magnetycznych:
Jeśli z kamery korzysta się w pobliżu źródła silnych fal radiowych lub magnetycznych,
takich jak nadajniki radiowe lub urządzenia elektryczne, mogą pojawić się zakłócenia
w obrazie i dźwięku nagrania. Zakłócenia mogą się także pojawić w trakcie
odtwarzania standardowo nagranego obrazu i dźwięku. W najgorszym razie kamera
może ulec awarii.
Nie wystawiaj kamery na działanie sadzy lub pary wodnej:
Gęsta sadza lub para wodna mogą doprowadzić do uszkodzenia kamery lub
spowodować niewłaściwe działanie urządzenia.
Nie korzystaj z kamery w pobliżu źródeł gazów korozyjnych:
Jeśli kamera jest używana w otoczeniu, gdzie pojawiają się gęste gazy wylotowe
z silników benzynowych lub wysokoprężnych bądź gazy korozyjne, takie jak
siarkowodór, zewnętrzne i wewnętrzne styki mogą ulec korozji, uniemożliwiając
poprawne działanie. Korozji mogą również ulec styki podłączone do akumulatora, co
spowoduje brak zasilania urządzenia.
Nie wystawiaj kamery na działanie środków owadobójczych:
Środki owadobójcze dostające się do środka kamery mogą zanieczyścić soczewkę w
laserowym bloku optycznym, co może powodować niewłaściwą pracę kamery. Przed
użyciem środków owadobójczych należy wyłączyć kamerę i nakryć ją winylową tkaniną.
Nie korzystaj z opcjonalnej czyszczącej płyty CD 3 1/2 cala (8 cm):
Czyszczenie obiektywu nie jest konieczne, jeśli kamera DVD użytkowana jest w
normalny sposób.
Korzystanie z czyszczących płyt 3 1/2 cala (8 cm) może spowodować niewłaściwe
działanie kamery DVD.
Nie dotykaj soczewki w laserowym bloku optycznym.
Dotknięcie soczewki w laserowym bloku optycznym może spowodować nieprawidłowe
działanie. W przypadku niewłaściwego użytkowania gwarancja na laserowy blok optyczny
nie obowiązuje. Dlatego zalecamy ostrożne korzystanie z kamery.
Nie czyść korpusu kamery DVD za pomocą benzenu lub rozcieńczalnika:
Zewnętrzna powłoka może się złuszczyć, a stan powierzchni obudowy może ulec
pogorszeniu.
Kartę pamięci trzymaj z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się
do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.W
celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego
dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem
sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub
z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni
skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy
zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
vii_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 7
•
•
•
•
•
•
•
•
DVD videokameru nepoužívajte v blízkosti silných rádiových vĺn alebo magnetizmu:
Ak je DVD videokamera používaná v blízkosti silných rádiových vĺn alebo
magnetizmu, ako v blízkosti rádio vysielača alebo elektrických spotrebičov, môže sa
do obrazu alebo zvuku, ktorý je zaznamenávaný, dostať šum. Počas opätovného
prehrávania normálne nahraného obrazu alebo zvuku môže byť šum prítomný aj na
obraze a zvuku. V najhoršom prípade môže DVD videokamera zlyhať.
DVD videokameru nevystavujte sadziam alebo pare:
Hrubé sadze alebo para môžu poškodiť DVD videokameru alebo spôsobiť zlyhanie.
DVD videokameru nepoužívajte v blízkosti koróznych plynov:
Ak je DVD videokamera používaná na mieste, kde je hustý výfukový plyn produkovaný
benzínovými alebo naftovými motormi, alebo leptavé plyny ako sírovodík, externé
alebo interné koncovky sa môžu rozleptať, znemožní sa normálna obsluha, alebo sa
koncovky pripojenia batérie môžu rozleptať, takže sa prístroj nezapne.
DVD videokameru nevystavujte prostriedkom na ničenie hmyzu:
Ak do DVD videokamery vojde prostriedok na ničenie hmyzu, môže zašpiniť objektív v
bloku laserového snímača a v takom prípade nemusí DVD videokamera pracovať správne.
Pred použitím prostriedku na ničenie hmyzu DVD videokameru vypnite a prikryte vinylovým
obalom, a pod.
Nepoužívajte voliteľný čistič objektívu na 8 cm CD:
Ak DVD videokameru požívate bežným spôsobom, čistenie objektívu nie je potrebné.
Použitie 8 cm CD na čistenie objektívu by mohlo spôsobiť poruchu DVD videokamery.
Objektívu v bloku laserového snímača sa nedotýkajte.
Ak sa objektívu v bloku laserového snímača dotknete priamo, môžete spôsobiť poškodenie.
Blok laserového snímača nemá platnú záruku na poškodenie spôsobené nesprávnym
použitím. Preto naň pri použití videokamery dávajte pozor.
Teleso DVD videokamery neutierajte benzénom ani rozpúšťadlom:
Vonkajší plášť by sa mohol stiahnuť alebo sa môže poškodiť povrch plášťa.
Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu detí, aby ste zabránili prehltnutiu.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí,
že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s
ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia
alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto
typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich
na recykláciu.Používatelia v domácnostiach by pre podrobné
informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom,
mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo
príslušný úrad v okolí ich bydliska. Priemyselní používatelia by
mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej
zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Slovak _vii
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:06
spis treści
obsah
wprowadzenie do
podstawowych
funkcji
06
WPROWADZENIE DO
PODSTAWOWYCH
FUNKCJI
INFORMACJE O
KAMERZE DVD
09
Akcesoria dołączone do kamery
DVD
10
Widok z przodu i z prawej strony
11
Widok z lewej strony i z tyłu
12
Widok z tyłu i z góry
PRZYGOTOWANIE
13
TRYB KAMERY
DVD: PRZED
NAGRYWANIEM
30
úvod k základným
funkciám
06
ÚVOD K
ZÁKLADNÝM
VLASTNOSTIAM
SPOZNÁVANIE DVD
VIDEOKAMERY
09
Čo je vo vašej DVD videokamere
zahrnuté
10
Pohľad spredu a sprava
11
Ľavá strana a pohľad zdola
12
Zadný pohľad a pohľad zvrchu
PRÍPRAVA
13
Diaľkový ovládač (iba pre VPDX102/DX104/DX105(i))
14
Inštalácia batérie gombíkového typu
15
Držanie DVD videokamery
16
Nabíjanie batérie
13
Pilot zdalnego sterowania (tylko
model VP-DX102/DX104/DX105(i))
14
Instalacja baterii płaskiej
15
Trzymanie kamery DVD
16
Ładowanie akumulatora
21
Podstawowa obsługa kamery DVD
21
Základná obsluha DVD videokamery
22
Wskaźniki ekranowe
22
TIndikátory na obrazovke
26
26
26
Korzystanie z przycisku
)
wyświetlacza (
Korzystanie z Joystick
26
)
Používanie tlačidlo displeja (
Používanie pákového ovládača
27
Korzystanie z wyświetlacza LCD
27
Používanie LCD obrazovky
27
Korzystanie z wizjera
28
Ustawienia początkowe: język menu
ekranowego oraz data i godzina
30
Wybór nośnika pamięci (tylko
modele VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
30
Wkładanie i wyjmowanie płyty
32
Czas nagrywania
02_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 2
13
REŽIM DVD
VIDEOKAMERY: PRED
NAHRÁVANÍM
30
27
Používanie hľadáčika
28
Prvé nastavenie:
jazyk OSD, dátum a čas
30
Výber pamäťového zariadenia
(iba pre VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
30
Vkladanie a vyberanie disku
32
Doba nahrávania
Slovak _02
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:07
TRYB KAMERY
DVD: NAGRYWANIE/
ODTWARZANIE
33
Nagrywanie filmów
35
Łatwe nagrywanie dla
początkujących (Tryb EASY.Q)
36
Zapisywanie scen w postaci zdjęć
w trakcie odtwarzania (tylko modele
VP-DX103( i )/DX104/X105( i ))
37
Zoom
38
Odtwarzanie filmów
TRYB KAMERY
DVD: EDYTOWANIE
FILMÓW
40
Usuwanie obrazów
41
Usuwanie fragmentu filmu
(częściowe usuwanie)
42
Lista odtwarzania
TRYB KAMERY
DVD: ZARZĄDZANIE
PŁYTĄ
47
Finalisacja płyty
49
Cofanie finalisacji płyty
50
Format płyty
51
Informacje o płycie
TRYB KAMERY
CYFROWEJ
(TYLKO MODELE
VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
52
Wkładanie i wyjmowanie karty
pamięci
55
Czas nagrywania i liczba obrazów
56
Nagrywanie filmów
57
Wykonywanie zdjęć
58
Odtwarzanie filmów
59
Oglądanie zdjęć
60
Ochrona przed przypadkowym
zapisem
61
Usuwanie obrazów
33
40
47
52
03_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 3
REŽIM DVD
VIDEOKAMERY:
NAHRÁVANIE/
PREHRÁVANIE
33
REŽIM DVD
VIDEOKAMERY:
UPRAVOVANIE VIDEÍ
40
REŽIM DVD
VIDEOKAMERY:
SPRÁVA DISKU
47
REŽIM DIGITÁLNEHO
FOTOAPARÁTU
(iba pre VP-DX103(i)/
DX104/DX105(i))
52
33
Nahrávanie videa
35
Nahrávanie s jednoduchým režimom
pre začiatočníkov ( režim EASY.Q)
36
Fotografovanie počas prehrávania
videa (iba pre VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i ))
37
Transfokácia
38
Prehrávanie videa
40
Mazanie obrazov
41
Vymazanie úseku videa (čiastočné
vymazanie)
42
Zoznam nahrávok
47
Finalisácia disku
49
Odfinalisácia disku
50
Formát disku
51
Informácie o disku
52
Vloženie a vysunutie pamäťovej
karty
55
Doba nahrávania a počet obrázkov
56
Nahrávanie videa
57
Snímanie fotografií
58
Prehrávanie videa
59
Prezeranie fotografií
60
Ochrana pred náhodným vymazaním
61
Mazanie obrázkov
Slovak _03
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:07
spis treści
KORZYSTANIE Z
OPCJI MENU
obsah
62
Obsługa menu
63
Pozycje menu
62
65
Opcje menu nagrywania
78
Opcje menu odtwarzania
78
Opcje menu ustawień
DRUKOWANIE
ZDJĘĆ (TYLKO
MODELE VPDX103(i)/DX104/
DX105(i))
83
Ustawienia wydruku DPOF
84
Drukowanie bezpośrednie za
pomocą funkcji PictBridge
PODŁĄCZANIE DO
URZĄDZEŃ AV
86
Podłączanie do telewizora
88
Dodawanie podkładu
dźwiękowego do obrazów
przy użyciu magnetowidu lub
nagrywarki DVD/HDD
PODŁĄCZANIE DO
KOMPUTERA PC
(TYLKO MODELE
VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
04_ Polish
91
62
Ponuky ovládania
63
Položky ponuky
62
65
Položky ponuky nahrávania
78
Položky ponuky prehrávania
78
Nastavenie položiek ponuky
TLAČENIE
FOTOGRAFIÍ (iba pre
VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
83
Nastavenie tlače DPOF
84
Priama tlač s PictBridge
PRIPOJENIE K AV
ZARIADENIAM
86
Pripojenie k televízoru
88
Kopírovanie obrazu na video alebo
DVD/HDD rekordéri
89
Používanie Voice Plus
90
Nahrávanie (kopírovanie)
televízneho programu alebo
externého obsahu na disk (iba pre
VP-DX100i/DX103i/DX105i)
91
Požiadavky na systém
92
Inštalácia DV Media PRO
94
Pripojenie kábla USB
95
Prezeranie obsahu pamäťového
média
97
Prenos súborov z DVD
videokamery do vášho počítača
98
Použitie funkcie počítačovej
kamery
83
83
86
POUŽÍVANIE
POLOŽIEK PONUKY
89
Korzystanie z funkcji voice plus
90
Nagrywanie (kopiowanie)
programu telewizyjnego lub
materiałów z urządzenia
zewnętrznego na płytę (tylko
modele VP-DX100i/DX103i/
DX105i)
91
Wymagania systemowe
92
Instalacja aplikacji DV Media PRO
94
Podłączanie przewodu USB
95
Wyświetlanie zawartości nośnika
pamięci
97
Przesyłanie plików z kamery DVD
do komputera
98
Korzystanie z funkcji kamery
komputerowej
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 4
86
PRIPOJENIE K
POČÍTAČU (iba pre
VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
91
Slovak _04
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:07
KONSERWACJA
I INFORMACJE
DODATKOWE
99
Konserwacja
100
Informacje dodatkowe
103
Korzystanie z kamery DVD za
granicą
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
104
Rozwiązywanie problemów
PARAMETRY
TECHNICZNE
113
05_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 5
ÚDRŽBA A
DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE
99
Údržba
100
Doplňujúce informácie
103
Používanie vašej DVD
videokamery v zahraničí
RIEŠENIE
PROBLÉMOV
104
Riešenie problémov
TECHNICKÉ ÚDAJE
113
Slovak _05
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:08
wprowadzenie do
podstawowych funkcji
W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe funkcje kamery
DVD. Aby uzyskać więcej informacji, patrz poniżej wskazane strony.
úvod k základným
funkciám
Táto kapitola vám predstaví základné vlastnosti vašej DVD
videokamery. Viac informácií nájdete na referenčných stranách nižšie.
Krok 1: Príprava
Krok 1: Przygotowanie
Ładowanie akumulatora strona 18
Ustawianie języka i daty/czasu strony 28, 29
Wybieranie nośnika pamięci (PŁYTA i KARTA
PAMIĘCI) (Tylko modele VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) strona 30
Możesz zapisywać filmy i zdjęcia.
Zdjęcia można zapisywać wyłącznie na karcie
pamięci. Płyty DVD nie obsługują trybu zdjęć.
Aby uzyskać informacje o obsługiwanych
kartach przed ich zakupem, patrz strony 52-54.
•
•
•
INSERT
BATTERY
PACK
•
Nagrywanie filmów na płycie DVD .
Nabíjanie batérie strana 18
Nastavenie jazyka OSD a dátumu/času
strany 28, 29
Výber pamäťového zariadenia (DISK a KARTA)
(iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
Môžete nahrávať video a fotografie.
Fotografie môžete snímať iba do pamäťovej karty.
DVD disky režim fotografie nepodporujú.
Pred kúpou sa obráťte na strany 52-54, kde
nájdete podporované pamäťové karty.
Pri nahrávaní videa naa DVD disky.
Wybierz odpowiednią płytę.
Vyberte správny typ disku.
Czy chcesz usunąć lub edytować filmy znajdujące się w kamerze DVD?
TAK
•
•
Chcete na DVD videokameremazať alebo upravovať video?
NIE
ÁNO
Czy chcesz ponownie użyć płyty po formatowaniu?
NIE
Po formátovaní chcete disk opätovne použiť?
NIE
TAK
Nagrywanie przez dłuższy czas
•
•
•
DVD -RW
DVD -RW
VR
VIDEO
DVD +RW
DVD +R DL
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 6
Pri dlhom nahrávaní
DVD -R
W przypadku płyt DVD+RW, DVD+R DL oraz DVD-R nie ma
możliwości wyboru trybu Video lub VR.
Film można usunąć tylko z płyt DVD-RW (w trybie VR).
Wybór i formatowanie żądanej płyty. strony 30-31
06_ Polish
NIE
ÁNO
•
•
•
DVD-RW
DVD-RW
VR
VIDEO
DVD+RW
DVD+R DL
DVD -R
DVD+RW, DVD+R DL a DVD-R nemajú výber režimu Video ani
VR.
Video môžete mazať iba na DVD-RW disku (režim VR).
Výber požadovaného disku a formátovanie disku. strany 30-31
Slovak _06
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:10
Krok 2: Nahrávanie
Krok 2: Nagrywanie
•
•
Nagrywanie filmów strony
strony 33-37, 56
Wykonywanie zdjęć (wyłącznie modele
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strona 57
•
•
����
Krok 3: Odtwarzanie/edycja
•
•
•
Nahrávanie videí strany
strany 33-37, 56
Snímanie fotografií (iba pre VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) strana 57
Krok 3: Prehrávanie/Upravovanie
Wybieranie obrazu do odtworzenia z widoku
indeksu miniatur strony 38, 58-59
Oglądanie nagrań z kamery DVD na
komputerze (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) lub telewizorze strony 86-90, 97
Edycja filmów zgodnie z preferencjami (Funkcja
edycji dostępna jest wyłącznie w trybie DVDRW(VR)) strony 40-46
•
•
•
Krok 4: Przeglądanie na urządzeniach DVD
Výber snímky na prehrávanie v náhľade miniatúr
strany 38, 58-59
Sledovanie prehrávania z DVD videokamery na
vašom počítači (iba pre VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) alebo televízore strany 86-90, 97
Upravovanie videí podľa vašich požiadaviek (Funkcia
upravovania je dostupná iba na DVD-RW(režim
VR)) strany 40-46
Krok 4: Prezeranie na DVD zariadeniach
Aby przeglądać obrazy nagrane na kamerze DVD za pomocą
urządzeń DVD, należy najpierw sfinalisować płytę. (Finalisacja to
funkcja, która pozwala na odtwarzanie płyt nagranych za pomocą
kamery DVD na innych urządzeniach, np. odtwarzaczach płyt
DVD).
Disk musíte najskôr finalisovať, ak si chcete obrazy nahrané na
DVD videokamere pozerať na DVD zariadeniach. (Finalisácia
je funkcia , ktorá umožňuje, aby sa disk nahratý na DVD
videokamere dal prehrávať na DVD zariadeniach, ako napr. na
DVD prehrávačoch.)
Finalise
ciąg dalszy
ciąg
07_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 7
pokračovanie
pokračovanie
Slovak _07
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:13
wprowadzenie do
podstawowych funkcji
Funkcia finalisovaného disku záleží od typu disku.
Funkcja finalisacji płyty zależy od jej typu.
DVD
-R
DVD
+R DL
Sfinalisowano
Sfinalisowano
Sfinalisowano
DVD
-RW
VIDEO
Sfinalisowano
VR
DVD
+RW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sfinalisowanąpłytę DVD
można odtwarzać na
większości urządzeń DVD.
úvod k základným
funkciám
Nie można już
nagrywać, nawet
jeśli na płycie jest
wystarczająco dużo
miejsca.
DVD
-R
DVD
+ R DL
Finalisované
Finalisované
Finalisovaný DVD disk
môžete prehrávať na
väčšine DVD zariadení.
Na disk už nemôžete
ďalej nahrávať,
aj keď sa na ňom
nachádza dostatok
miesta.
Finalisované
Po cofnięciu
finalisacji można
dalej nagrywać.
strona 49
DVDRW
Płyty można odtwarzać na innych odtwarzaczach DVD —
finalisowanie nie jest konieczne.
DVD
+RW
Odtwarzanie płyt możliwe jest
tylko na odtwarzaczach DVD
obsługujących płyty DVD-RW
zapisane w trybie VR.
Nie można stosować następujących płyt.
płyty CD/DVD 5 cali (12 cm)
CD/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD+R (jednowarstwowe)/DVDRAM/DVD-R (dwuwarstwowe), dyskietki, MO, MD, iD, LD
Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zapisanych na płycie.
Gwarancja nie obejmuje szkód ani strat spowodowanych niemożnością
nagrywania lub odtwarzania powstałą w wyniku awarii płyty lub karty.
Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztów za awarie podczas
nagrywania, utratę materiału nagranego lub edytowanego oraz za uszkodzenia
nagrywarki wywołane nieprawidłowym stosowaniem płyt.
Stabilne i trwałe nagrania i odtwarzanie zapewniają płyty TDK, MKM,
Verbatim z oznaczeniem „
”. W przypadku innych płyt funkcje
nagrywania i odtwarzania mogą nie działać poprawnie lub mogą wystąpić
trudności z wysuwaniem płyty włożonej do kamery.
Czas potrzebny na finalisację może się różnić w zależności od czasu nagrania
na płycie.
Na sfinalisowanej płycie nie można dokonać ponownego zapisu, edycji
danych ani formatowania. W razie potrzeby można cofnąć finalisację.
(tylko płyty DVD-RW) strona 49
Nie gwarantuje się, że wszystkie odtwarzacze/nagrywarki/napędy DVD będą
odtwarzać płyty sfinalisowane za pomocą kamery DVD.
Szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności zawiera instrukcja
obsługi nagrywarki/odtwarzacza/napędu DVD.
Aby uzyskać więcej informacji o dostępnych płytach, patrz strony 102-103.
VIDEO
Finalisované
VR
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 8
Po finalisácii
môžete na disk viac
nahrávať.
strana 49
Disk môžete prehrávať na iných DVD zariadeniach bez
finalisovania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
08_ Polish
Disk môžete prehrávať iba na
DVD prehrávači, ktorý podporuje
disky DVD-RW, ktoré sú nahraté v
režime VR.
Nasledovné disky nemôžete použiť.
12 cm CD/DVD disky
CD/CD-R/CD-RW/DVD-ROM/DVD+R (jednovrstvové)/DVD-RAM/
DVD-R (dvojvrstvové), disketa, MO, MD, iD, LD
Nie sme zodpovední za stratu údajov na disku.
Nie sme zodpovední za škody alebo straty, spôsobené počas nahrávania
a prehrávania z dôvodu zlyhania disku alebo karty.
Nepreberáme zodpovednosť a nekompenzujeme zlyhanie nahrávania, stratu
nahraného alebo upravovaného materiálu a/alebo škody na rekordéri, ktoré
vzniknú nesprávnym použitím diskov.
Kvôli stabilnému a nepretržitému nahrávaniu a prehrávaniu, používajte
disky TDK, MKM, Verbatim , ktoré majú označenie “
”. Ak ich
nebudete používať, nahrávanie a prehrávanie nemusí pracovať správne alebo
sa vám z videokamery nebude dať vybrať disk.
Čas na dokončenie sa môže meniť v závislosti na čase záznamu na disku.
Finalisovaný disk nemôžete prepisovať, upravovať ani formátovať. Ak je
to potrebné, diskodfinalisujte. (iba DVD-RW) strana 49
Nezaručujeme, že všetky DVD prehrávače/rekordéry/mechaniky dokážu
prehrávať disky, finalisované na tejto DVD videokamere.
Detaily ohľadom kompatibility nájdete v návode na použitie DVD
prehrávača/rekordéra/mechaniky.
Viac informácií o dostupných diskoch nájdete na stranách 102-103.
Slovak _08
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:15
informacje o kamerze
DVD
oboznámenie sa s DVD
videokamerou
AKCESORIA DOŁĄCZONE DO KAMERY DVD
ČO JE VO VAŠEJ DVD VIDEOKAMERE ZAHRNUTÉ
Do nowej kamery DVD dołączono następujące akcesoria. Jeśli
w pudełku brakuje któregokolwiek z tych elementów, należy się
skontaktować z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
✪ Dokładny wygląd każdego z elementów może być nieco
inny, w zależności od modelu.
Akumulator
Zasilacz prądu zmiennego
(typ AA-E9)
Przewód AV
Przewód USB
(tylko modele VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
Podręcznik użytkownika
Bateria płaska zegara
wewnętrznego (TYP: CR2025)
lub pilota (tylko model VP-DX102/
DX104/DX105(i))
Pilot zdalnego sterowania (tylko
model VP-DX102/DX104/DX105(i))
Płyta CD z oprogramowaniem
(DV Media PRO)
(tylko modele VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
Etui(Opcjonalnie)
Płyta DVD-RW 3 1/2 cala
(8cm)(Opcjonalnie)
 Zawartość opakowania może się różnić w zależności od regionu.
 Części i akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy
produktów Samsung.
 Karta pamięci nie jest dostarczana. Informacje na temat kart
pamięci zgodnych z kamerą DVD znajdują się na stronach 52-53.
(Tylko modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
 Aby zakupić wyposażenie opcjonalne, skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów Samsung.
Vaša videokamera je dodávaná s nasledovným príslušenstvom.
Ak vám v balení niektorá z týchto položiek chýba, zavolajte do
Centra starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
✪ Presný tvar sa v závislosti od modelu môže líšiť.
09_ Polish
DX100_POL_SLK 1.indd 9
Batéria
Napájací adaptér na striedavý prúd
(typ AA-E9)
AV kábel
USB kábel
(iba pre VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
Príručka pre používateľa
Gombíkový typ batérie pre interné
hodiny(TYP: CR2025) alebo
diaľkový ovládač(iba pre
VP-DX102/DX104/DX105(i))
Diaľkový ovládač(iba pre
VP-DX102/DX104/DX105(i))
Softvérové CD(DV Media PRO)
(iba pre VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
Etui (voliteľné)
8 cm DVD-RW disk (voliteľné)




Obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny predaja.
Jednotlivé časti a príslušenstvo sú dostupné u vášho
predajcu Samsung.
Pamäťová karta nie je súčasťou dodávky. Pamäťové karty
kompatibilné s vašou DVD videokamerou sú uvedené na
stranách 52-53. (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Ak si chcete zakúpiť toto voliteľné príslušenstvo, kontaktujte
najbližšieho predajcu Samsung.
Slovak _09
2008-05-08 ¿ÀÈÄ 2:38:53
informacje o kamerze
DVD
oboznámenie sa s DVD
videokamerou
WIDOK Z PRZODU I Z PRAWEJ STRONY
POHĽAD SPREDU A SPRAVA
CLOSE
OPEN
����
Przełącznik otwierania/zamykania obiektywu
Obiektyw
Odbiornik zdalnego sterowania(tylko model VP-DX102/
DX104/DX105( i ))
Lampa (tylko model VP-DX102/DX105( i ))
Mikrofon wewnętrzny
Zaczep paska na rękę
Pasek na rękę
Obrotowy uchwyt
Pokrywa płyty
10_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 10
Spínač na otvorenie/zatvorenie objektívu
Objektív
Senzor diaľkového ovládania(iba pre VP-DX102/DX104/
DX105( i ))
Svetlo (iba pre VP-DX102/DX105( i ))
Zabudovaný mikrofón
Háčik popruhu na pevné uchytenie
Popruh na pevné uchytenie
Otočné držadlo
Kryt disku
Slovak _10
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:20
WIDOK Z LEWEJ STRONY I Z TYŁU
Przycisk wyświetlacza (
)
Przycisk EASY Q
Wbudowany głośnik
Przycisk FINALIZE
Przełącznik zwolnienia akumulatora
Przełącznik nośnika pamięci (DISC/CARD)
(tylko modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Akumulator
Wyświetlacz LCD
Przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania
Joystick (góra/dół/prawo/lewo/Wybierz, W/T)
Przycisk MENU
Gniazdo statywu
Gniazdo karty pamięci (tylko modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
11_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 11
ĽAVÁ STRANA A POHĽAD ZDOLA
Tlačidlo displeja (
)
Tlačidlo EASY Q
Zabudovaný reproduktor
Tlačidlo FINALIZE
Tlačidlo BATT. (uvoľnenie batérie)
Prepínač režimu uloženia (DISC/CARD)
(iba pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Batéria
LCD obrazovka
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
Ovládacia páka (hore/dole/doprava/doľava/Vybrať, W/T)
Tlačidlo MENU
Závit pre statív
Slot na pamäťovú kartu (iba pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Slovak _11
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:23
informacje o kamerze
DVD
WIDOK Z TYŁU I Z GÓRY
Wizjer
Dźwignia zoom (W/T) / regulacja głośności
Przycisk PHOTO (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Regulator ostrości
Przycisk MODE/wskaźnik trybu
(tryb Film ( )/Odtwarzanie ( ))
Przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania
Wskaźnik ACCESS/CHG
Przełącznik OPEN
Gniazdo AV
Gniazdo USB (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Pokrywa gniazda DC IN/USB/pokrywa gniazda AV
Gniazdo DC IN
Przełącznik POWER
12_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 12
oboznámenie sa s DVD
videokamerou
ZADNÝ POHĽAD A POHĽAD ZVRCHU
Hľadáčik
Ovládač transfokácie (W/T)/Ovládanie hlasitosti
Tlačidlo PHOTO (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Tlačidlo na nastavenie zaostrenia
Tlačidlo MODE/Indikátor režimu
(Režim nahrávania ( )/prehrávania ( ))
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
Indikátor ACCESS/CHG
Tlačidlo OPEN
AV konektor
USB konektor (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Kryt DC IN/USB/AV konektor
Konektor DC IN
Tlačidlo POWER
Slovak _12
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:26
przygotowanie
príprava
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (tylko model
VP-DX102/DX104/DX105( i ))
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ (iba pre VP-DX102/DX104/
DX105( i ))
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące użytkowania kamery DVD, takie
jak sposób korzystania z dostarczonych akcesoriów, sposób wymiany
akumulatora, sposób konfiguracji trybu pracy i ustawień początkowych.
Przycisk START/STOP
Tlačidlo START/STOP
Przycisk DISPLAY
Przycisk pomijania (
Tlačidlo DISPLAY
/
)
Tlačidlo preskočenia (
)
Przycisk zatrzymywania (
Przycisk Odtwarzanie/Pauza (
Przycisk MENU
Przyciski sterowania (
Táto časť poskytuje informácie o používaní DVD videokamery, napríklad ako
používať poskytnuté príslušenstvo, ako nabíjať batériu, ako nastaviť režim
ovládania a východiskové nastavenie.
/
/
)
/
/
Przycisk PHOTO
)
Tlačidlo prehrávania/pozastavenia (
Tlačidlo MENU
)
/
)
Tlačidlo pomalého prehrávania (
)
Ovládacie tlačidlá (
/
/
/
Tlačidlo PHOTO
Przycisk zoom (W/T)
Przycisk wyszukiwania (
)
/
)
Tlačidlo zastavenia (
Tlačidlo transfokácie (W/T)
/
)
Przycisk odtwarzania w zwolnionym
tempie ( )
Przyciski na pilocie zdalnego
sterowania działają tak samo, jak
przyciski na kamerze DVD.
13_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 13
Tlačidlo vyhľadávania (
/
)
Tlačidlá na diaľkovom ovládači sú
rovnaké ako na DVD videokamere.
Slovak _13
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:30
przygotowanie
príprava
INSTALACJA BATERII PŁASKIEJ
INŠTALÁCIA BATÉRIE GOMBÍKOVÉHO TYPU
Przełącznik zwolnienia baterii zegara wewnętrznego
1. Otwórz wyświetlacz LCD, następnie przesuń przełącznik
BATT. (zwolnienia baterii) w kierunku wskazanym strzałką w
celu wyjęcia akumulatora.
2. Zdejmij pokrywę baterii.
3. Wymień baterię płaską, zamknij pokrywę baterii.
Włóż baterię płaską biegunem dodatnim w górę (+) w
gnieździe baterii.
Instalacja baterii zegara wewnętrznego
Bateria płaska zasila zegar i pamięć zawierającą ustawienia
użytkownika, nawet po odłączeniu akumulatora lub zasilacza.
Przy normalnym użytkowaniu żywotność baterii płaskiej w
kamerze DVD wynosi około 6 miesięcy, licząc od daty instalacji.
Jeśli bateria płaska jest słaba lub wyczerpana, na wyświetlaczu
zamiast daty i godziny będzie wyświetlany napis „01/JAN/2008
00:00” (01/STY/2008 00:00), jeśli funkcja wyświetlania daty i
godziny jest włączona.
Inštalácia pre tlačidlo vstavaných hodín (uvoľnenie batérie).
1. Batériu vyberiete tak, že otvoríte LCD obrazovku a potom
posuniete tlačidlo BATT. (uvoľnenie batérie) v smere šípky.
2. Vyberte kryt batérie.
3. Vyberte gombíkový typ batérie a potom vložte novú batériu.
- Kladný (+) pól gombíkového typu batérie smeruje v slote na
gombíkový typ batérie von.
Instalacja baterii płaskiej w pilocie (tylko model VP-DX102/
DX104/DX105( i ))
1. Paznokciem lub monetą obróć pokrywę komory baterii
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (kierunek oznaczony
symbolem ()). Komora baterii otworzy się.
2. Włóż baterię do komory tak, aby biegun dodatni (+) był
skierowany w dół i dociśnij mocno aż do zatrzaśnięcia.
3. Umieść komorę baterii w pilocie, dopasowując oznaczenie
komory ()do oznaczenia () na pilocie, i obróć komorę
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować.
Zalecenia dotyczące baterii płaskiej
•
Niewłaściwie przeprowadzona wymiana płaskiej baterii
stwarza ryzyko wybuchu. Baterię należy wymieniać na baterię
tego samego typu lub na jej odpowiednik.
•
Nie chwytaj baterii za pomocą szczypiec ani innych narzędzi
metalowych. Może to spowodować zwarcie.
•
Nie należy ponownie ładować, demontować na części,
podgrzewać ani zanurzać baterii w wodzie, ponieważ grozi to
wybuchem.
OSTRZEŻENIE
Baterie płaskie należy trzymać w miejscach
niedostępnych dla dzieci. W przypadku połknięcia
baterii należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.
14_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 14
Inštalácia batérie pre interné hodiny
Vďaka gombíkovému typu batérie sú zachované časové funkcie
a vopred nastavený obsah pamäte: dokonca aj po vybratí batérie
alebo odpojení napájacieho adaptéra.
Za normálnych prevádzkových podmienok vydrží gombíkový typ
batérie DVD videokamery 6 mesiacov od jej inštalácie.
Keď je gombíkový typ batérie takmer alebo úplne vybitý, indikátor
dátumu/času zobrazí “01/JAN/2008 00:00” keď zapnete displej
dátumu a času.
1
2
Battery
holder
3
Inštalácia batérie gombíkového typu v diaľkovom ovládači
(iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
1. Otočte držiak batérie proti smeru hodinových ručičiek (tak,
ako je to naznačené znamienkom () pomocou nechta alebo
mince a otvorte ho. Držiak batérie sa otvorí.
2. Batériu do držiaka vložte tak, aby kladný pól (+) smeroval
dole a pevne ju zatlačte, až kým nezačujete, že zapadla.
3. Držiak batérie vložte späť do diaľkového ovládača tak, aby
bolo jeho označenie () zrovnané s označením () na
diaľkovom ovládači. Potom držiak batérie otočte v smere
hodinových ručičiek a zatvorte ho.
Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie gombíkového
typu
•
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo
explózie. Pôvodnú batériu nahraďte iba rovnakým alebo
rovnocenným typom.
•
Batériu nevyberajte pomocou pinzety alebo iných kovových
nástrojov. Spôsobí to skrat.
•
Batériu nenabíjajte, nedemontujte, neohrievajte alebo
nevkladajte do vody, predídete tým nebezpečenstvo výbuchu.
VAROVANIE
Lítiovú batériu uchovávajte mimo dosahu detí. Pri
prehltnutí batérie, okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc.
Slovak _14
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:34
TRZYMANIE KAMERY DVD
DRŽANIE DVD VIDEOKAMERY
Mocowanie paska na rękę
Włóż prawą dłoń od dołu kamery, aż do podstawy kciuka.
Umieść dłoń w pozycji,
w której łatwo będzie
można sterować
przyciskami uruchamiania/
zatrzymywania
nagrywania i PHOTO oraz
dźwignią Zoom.
Dopasuj długość paska na
rękę, aby kamera DVD była
stabilna podczas naciskania
przycisku uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania za pomocą kciuka.
1. Pociągnij i odczep pasek na rękę.
Włóż pasek w zaczep w sposób przedstawiony na ilustracji.
2. Włóż rękę do paska i odpowiednio wyreguluj jego długość.
3. Zapnij pasek na rękę
Pripevnenie popruhu na pevné uchopenie
Pravú ruku vložte od spodnej strany DVD videokamery smerom
ku koreňu palca.
Ruku dajte do polohy,
kde sa vám ľahko ovláda
tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania,
tlačidlo PHOTO a ovládač
transfokácie.
Dĺžku popruhu nastavte tak,
aby bola DVD videokamera
ustálená, keď palcom
stlačíte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania.
1. Popruh na pevné uchopenie potiahnite a odpojte.
Popruh na pevné uchopenie vložte do háčika tak, ako je to
zobrazené na obrázku.
2. Zasuňte ruku do remienka a nastavte jeho dĺžku.
3. Zatvorte popruh na pevné uchopenie.
Nastavenie uhla
Otočné držadlo nakloňte do
najpohodlnejšieho uhla.
Môžete ho otočiť smerom dole až do
140°.
Dávajte pozor, aby ste otočné
držadlo neotočili dozadu, pretože
by ste ho mohli poškodiť.

Korekta kąta
Obróć uchwyt, aby uzyskać
odpowiedni kąt.
Uchwyt można obracać w dół do 140°.
Należy uważać, aby nie obrócić
uchwytu w przeciwną stronę,
ponieważ może to spowodować
uszkodzenia.
15_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 15

140°
Slovak _15
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:09:48
przygotowanie
príprava
ŁADOWANIE AKUMULATORA
NABÍJANIE BATÉRIE
•
•
•
•
Kamerę DVD można podłączyć do dwóch rodzajów źródeł zasilania.
Nie należy używać dostarczonego zasilacza z innymi urządzeniami.
Akumulator: do nagrywania na dworze.
Zasilacz sieciowy: do nagrywania w pomieszczeniach.
Ładowanie akumulatora
Przed użyciem akumulatora w kamerze DVD należy go
naładować.
Wkładanie akumulatora do kamery DVD.
1. Odchyl palcem wyświetlacz LCD, ustawiając go pod
kątem 90 stopni.
2. Wsuń akumulator do platformy mocującej i wciśnij aż
do zatrzaśnięcia, jak pokazano na rysunku.
Wyjmowanie akumulatora z kamery DVD.
1. Odchyl palcem wyświetlacz LCD, ustawiając go pod
kątem 90 stopni.
2. Przesuń przełącznik BATT. (zwolnienia akumulatora)
w kierunku przedstawionym na rysunku i wyjmij
akumulator.
Włóż akumulator dokładnie zgodnie z
kierunkiem przedstawionym na rysunku.
OSTRZEŻENIE Niewłaściwe włożenie akumulatora może
spowodować nieprawidłowe działanie kamery
DVD i akumulatora.
 Zaleca się zakup co najmniej jednego
akumulatora zapasowego, co zapewni
możliwość ciągłego korzystania z kamery
DVD.
 Zapasowe akumulatory można nabyć u
lokalnego sprzedawcy produktów firmy
Samsung.
 Jeżeli kamera nie będzie używana przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niej akumulator.
Stosuj wyłącznie akumulatory zatwierdzone przez
firmę Samsung. Nie używaj akumulatorów innych
producentów.
W przeciwnym wypadku może występować
zagrożenie przegrzaniem, pożarem lub wybuchem.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności
za problemy powstałe w wyniku stosowania
nieodpowiednich akumulatorów.
16_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 16
DVD videokameru môžete napájať z dvoch typov napájania.
Dodávaný zdroj napájania nepoužívajte s inými zariadeniami.
Jednotka batérií: používa sa na nahrávanie v exteriéroch.
Adaptér striedavého prúdu: používa sa na nahrávanie v interiéroch.
Nabíjanie jednotky batérie
Pred použitím DVD videokamery sa uistite, že ste batériu
nabili.
Pripojenie jednotky batérie k DVD videokamere
1. LCD obrazovku prstom otvorte na 90 stupňov.
2. Jednotku batérie pripevnite k priestoru príslušenstva
batérie a jednotku batérie zatlačte tak, ako je to
znázornené na obrázku, až kým nezačujete kliknutie.
Odstránenie jednotky batérie od DVD videokamery
1. LCD obrazovku prstom otvorte na 90 stupňov.
2. Tlačidlo BATT. (uvoľnenie batérie) posuňte v smere
zobrazenom na obrázku a jednotku batérie vytiahnite.
VAROVANIE
Batériu vkladajte správnym smerom tak, ako je
uvedené na obrázku.
Ak batériu vložíte nesprávne, môže spôsobiť
poruchu DVD videokamery a samotnej batérie.



Aby ste mohli DVD videokameru používať
nepretržite, odporúčame vám zakúpiť jednu
alebo viac náhradných batérií.
Náhradné batérie sú dostupné u vášho
miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
Ak DVD videokameru nebudete dlhšiu dobu
používať, vyberte z nej batériu.
�����
Používajte iba batérie, ktoré sú odsúhlasené
spoločnosťou Samsung. Batérie od iných výrobcov
nepoužívajte.
Inak hrozí nebezpečenstvo prehriatia, požiaru alebo
explózie.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy
spôsobené používaním neschváleného druhu batérií.
Slovak _16
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:01
Informacje na temat akumulatorów
•
Akumulator należy ładować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C.
Jednak w przypadku wystawienia go na działanie niskich temperatur (poniżej
0°C) czas pracy może się skrócić lub akumulator może przestać działać. Jeśli
tak się stanie, umieść akumulator na krótki czas w kieszeni lub innym ciepłym,
chronionym miejscu, a następnie włóż go ponownie do kamery DVD.
•
Akumulatora nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła (np. ognia lub
grzejnika).
•
Akumulatora nie wolno demontować, ściskać ani podgrzewać.
•
Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów akumulatora. Może to spowodować
wyciek elektrolitu, emisję ciepła, przegrzanie lub pożar.
Konserwacja akumulatora
•
Na czas nagrywania ma wpływ temperatura i warunki otoczenia.
•
Czas nagrywania ulega znacznemu skróceniu przy niskich temperaturach.
Czasy ciągłego nagrywania podane w podręczniku zostały zmierzone dla
całkowicie naładowanego akumulatora w temperaturze 25°C. Ponieważ
temperatura otoczenia i warunki zmieniają się, czas pozostały do wyczerpania
akumulatora może być inny niż przybliżony maksymalny czas nagrywania
podany w instrukcji.
•
Zalecamy używanie tylko oryginalnego akumulatora, dostępnego w punkcie
sprzedaży produktów Samsung. Gdy okres żywotności akumulatora dobiegnie
końca, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Akumulator jest odpadem
chemicznym i należy się go pozbyć w odpowiedni sposób.
•
Przed przystąpieniem do nagrywania należy sprawdzić, czy akumulator jest
całkowicie naładowany.
•
Pełne rozładowanie akumulatora powoduje uszkodzenie jego wewnętrznych
ogniw. Zwiększa się też prawdopodobieństwo wycieku.
•
Gdy kamera nie jest używana, należy wyjąć z niej akumulator. Nawet po
wyłączeniu zasilania akumulator znajdujący się w kamerze będzie się nadal
rozładowywać.
•
Aby zaoszczędzić energię, kamera DVD automatycznie przełączy się w tryb
uśpienia po 3 minutach bezczynności w trybie STBY (GOT) i widoku indeksu
miniatur. Po dalszych 3 minutach bezczynności urządzenie wyłączy się. W
przypadku wykonania działania w trybie uśpienia, kamera DVD wychodzi
z trybu uśpienia. Funkcja ta działa wyłącznie, gdy opcja „Auto Power Off”
(Autom. wyłączanie) ustawiona jest na „6 min.”strona 80
•
Upewnij się, że akumulator został prawidłowo włożony. Uważaj, aby nie
upuścić akumulatora, ponieważ może to spowodować uszkodzenia.
Informacje na temat żywotności akumulatora
Wydajność akumulatora zmniejsza się z czasem i w wyniku ciągłego użytkowania.
Jeśli ubytek czasu działania pomiędzy kolejnymi cyklami ładowania stanie się
znaczny, oznacza to, że należy wymienić akumulator na nowy.
Żywotność każdego akumulatora uzależniona jest od warunków przechowywania,
pracy i otoczenia.
17_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 17
O batérii
•
Batéria by sa mala nabíjať v prostredí s teplotou medzi 0°C a 40 °C.
Ak ju však vystavíte chladným teplotám (pod 0°C), doba používania sa zníži
a funkcie sa môžu zastaviť. V takom prípade si vložte na chvíľu batériu do
vrecka, alebo na iné teplé a chránené miesto. Potom ju opätovne vložte do
DVD videokamery.
•
Neumiestňujte batériu do blízkosti zdrojov tepla (napríklad oheň alebo kúrenie).
•
Batérie nerozoberajte a nevystavujte tlaku alebo teplu.
•
Nedovoľte, aby koncovky jednotky batériezoskratovali. Mohlo by dôjsť k úniku
elektrolytu, tvorbe tepla, prehriatiu alebo požiaru.
Údržba batérie
•
Čas záznamu je ovplyvnený teplotou a okolitými podmienkami.
•
V chladnom prostredí sa čas záznamu výrazne skracuje. Doby
neprerušovaného záznamu v prevádzkových pokynoch sú merané pri použití
plne nabitej batérie pri teplote 25°C. Ako sa okolitá teplota a podmienky
menia, zostávajúci čas batérie sa môže líšiť od približných časov nepretržitého
záznamu v daných pokynoch.
•
Odporúčame vám používať iba originálnu batériu, ktorá je dostupná u vášho
predajcu Samsung. Po skončení životnosti batérie kontaktujte miestneho
predajcu. S batériami musíte zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
•
Pred začatím nahrávania sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
•
Úplné vybitie lítium-iónovej batérie poškodzuje vnútorné články. Keď je batéria
úplne vybitá, mohla by vytiecť.
•
Ak videokameru nepoužívate, batériu z nej vyberte. Aj keď je prístroj vypnutý a
batéria zostane pripojená k DVD videokamere, bude sa stále vybíjať.
•
Z dôvodu šetrenia energie prejde DVD videokamera automaticky do režimu
spánku, ak v režime STBY a v režime náhľadu miniatúr nevykonáte 3 minúty
žiadnu činnosť. Ak ani ďalšie 3 minúty nevykonáte žiadnu činnosť, automaticky
sa vypne. Ak v režime spánku vykonáte nejakú činnosť, DVD videokamera
režim spánku opustí. Táto funkcia pracuje iba vtedy, ak je “Auto Power Off”
(Autom. vypnutie) nastavené na “6 min.”strana 80
•
Ubezpečte sa, že batéria je na mieste pevne uchytená. Dávajte pozor, aby vám
batéria nespadla, pretože by sa mohla poškodiť.
Životnosť batérie
Kapacita batérie sa časom a opakovaným použitím zníži.
Ak je doba používania medzi nabitiami podstatne nižšia, pravdepodobne nastal čas
výmeny batérie za novú.
Životnosť každej batérie ovplyvňujú podmienky uskladnenia, prevádzky a okolia.
Slovak _17
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:02
przygotowanie
príprava
Ładowanie
akumulatora
Należy stosować wyłącznie
akumulatory IA-BP80W
•
Zakupiony akumulator może
być częściowo naładowany.
1. Przesuń przełącznik
POWER w dół, aby
wyłączyć zasilanie.
2. Otwórz wyświetlacz LCD i
włóż akumulator do kamery
DVD. strona 16
3. Otwórz osłonę gniazd DC
IN/USB/AV.
4. Podłącz zasilacz sieciowy
do gniazda DC IN w
kamerze DVD.
5. Podłącz zasilacz sieciowy
do gniazda ściennego.
•
Kontrolka ACCESS/
CHG (ładowanie)
zaświeci się na
pomarańczowo i rozpocznie się ładowanie. Po całkowitym
naładowaniu kontrolka ACCESS/CHG (ładowanie) zaświeci się na
zielono.
6. Po naładowaniu odłącz zasilacz sieciowy od gniazda DC IN w kamerze
DVD.
•
Nawet po wyłączeniu zasilania akumulator znajdujący się w
kamerze będzie się nadal rozładowywać. Zaleca się wyjęcie
akumulatora z kamery.
����
Wskaźnik naładowania akumulatora
POWER switch
•
Kolor wskaźnika ACCESS/CHG (ładowanie)
sygnalizuje stan zasilania lub naładowania.
Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany,
wskaźnik naładowania jest zielony.
Podczas ładowania akumulatora wskaźnik ma
kolor pomarańczowy.
W przypadku wystąpienia błędów podczas
ładowania akumulatora kontrolka miga na
pomarańczowo.
18_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 18
6.
Nabíjanie batérie
• Používajte iba batériu
IA-BP80W.
• Batéria môže byť v čase
zakúpenia trochu nabitá.
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom
dole a zariadenie vypnite.
2. Otvorte LCD obrazovku a do
DVD videokamery vložte jednotku
batérie. strana 16
3. Otvorte kryt konektora DC IN/
USB/AV.
4. Ku konektoru DC IN na vašej DVD
videokamere pripojte napájací
kábel.
5. Napájací kábel pripojte k zásuvke.
• Indikátor ACCESS/CHG
(nabíjanie) sa rozsvieti na
oranžovo a nabíjanie sa spustí.
Indikátor ACCESS/CHG
(nabíjanie) sa rozsvieti na zeleno,
keď je batéria úplne nabitá.
Keď je úplne nabitá, odpojte napájací kábel od konektora DC IN na
vašej DVD videokamere.
•
Aj keď je prístroj vypnutý a batéria zostane pripojená k DVD
videokamere, bude sa stále vybíjať. Odporúčame vám, aby ste z
DVD videokamery vybrali batériu.
Indikátor nabíjania
Farba indikátora ACCESS/CHG (nabíjanie) označuje
stav zapnutia alebo nabíjania.
- Ak je batéria úplne nabitá, indikátor nabíjania je
zelený.
- Ak batériu nabíjate, farba indikátora nabíjanie je
oranžová.
- Ak sa počas nabíjania batérie vyskytne porucha,
indikátor nabíjania bude blikať na oranžovo.
Slovak _18
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:05
Czasy ładowania, nagrywania i odtwarzania przy w pełni
naładowanym akumulatorze (bez korzystania z zoomu itp.)
Doby nabíjania, nahrávania a prehrávania s úplne
nabitou batériou (bez transfokácie, atď.)
Informacje na temat przybliżonego czasu dla całkowicie
naładowanego akumulatora:
Pre vašu informáciu, približná doba s úplne nabitou batériou:
Batéria
Akumulator (Battery Pack)
Czas
ładowania
LCD
Wizjer
-
-
1 godz. 50 min
Čas nabíjania
Czas ciągłego
nagrywania
Czas odtwarzania
60min
65min
Czas podany powyżej odnosi się do trybu Wysokiej jakości.
W przypadku trybów Bardzo wysokiej lub normalnej jakości
może się różnić.
Podane czasy służą jedynie informacji. Pomiary powyższych
wartości są dokonywane w środowisku testowym firmy
Samsung i mogą różnić się od warunków eksploatacji
urządzenia przez użytkownika.
Czas ładowania zależy od poziomu naładowania akumulatora.
Nagrywanie ciągłe (bez funkcji zoom)
Czasy podane w tabeli oznaczają dostępny czas nagrywania,
gdy kamera DVD jest w trybie nagrywania bez zastosowania
żadnej innej funkcji. W przypadku nagrywania w warunkach
rzeczywistych akumulator może rozładować się 2–3 razy szybciej
niż podano, jeśli wykonywane są operacje uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania, regulacji zoomu i odtwarzania.
Należy założyć, że dostępny czas nagrywania przy w pełni
naładowanym akumulatorze to od 1/2 do 1/3 czasu podanego
w tabeli i należy przygotować taką liczbę akumulatorów, jaka
odpowiada planowanemu czasowi nagrywania.
Należy pamiętać, że akumulator rozładowuje się szybciej przy
niskich temperaturach.
19_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 19
LCD
Hľadáčik
-
1 hod. 50 min.
Celkový čas
nahrávania
Doba prehrávania
60 min.
65 min.
Časy uvedené vyššie sú založené na Kvalitnom režime.
V závislosti od režimov Super kvalitne alebo Normálne sa
môžu líšiť.
Uvedená doba je iba informatívna. Vyššie uvedené hodnoty
sú merané v skúšobnom prostredí firmy Samsung a vzhľadom
od vášho aktuálneho používania sa môžu líšiť.
Doba nabíjania sa bude v závislosti od zostávajúcej hladiny
batérie líšiť.
Nepretržité nahrávanie (bez transfokácie)
Čas, zobrazený v tabuľke odráža dostupnú dobu nahrávania
keď je DVD videokamera v režime nahrávania bez používania
iných funkcií. Pri skutočnom nahrávaní sa batéria môže vybiť
2-3 krát rýchlejšie ako je uvedené v týchto referenciách, pretože
pri nahrávaní ste používali funkciu spustenia/zastavenia a
transfokácie. Predpokladajte, že doba nahrávania s úplne
plnou batériou je medzi 1/2 a 1/3 doby uvedenej v tabuľke a na
plánovanú dobu nahrávania na DVD videokamere si pripravte
požadované množstvo batérií.
Nezabudnite, že batéria sa v chladnom prostredí vybije rýchlejšie.
Slovak _19
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:05
przygotowanie
príprava
Używanie kamery DVD z zasilaczem sieciowym
Používanie DVD videokamery s napájacím káblom
Zaleca się korzystanie z zasilacza sieciowego podczas zmiany
ustawień, finalisacji płyty, odtwarzania lub edycji obrazów oraz
podczas użytkowania kamery wewnątrz pomieszczeń.
strona 18
Odporúčame vám, aby ste používali adaptér striedavého prúdu
k napájaniu DVD videokamery z domáceho vývodu striedavého
prúdu, počas vykonávania nastavení na nej, spätnom prehrávaní,
alebo používaní vo vnútri. strana 18


•
UWAGA
•
•
Należy upewnić się, że do zasilania kamery jest
używany odpowiedni zasilacz sieciowy. Używanie
innych zasilaczy sieciowych grozi porażeniem prądem
elektrycznym lub wybuchem pożaru.
Zasilacz sieciowy może być wykorzystywany na całym
świecie. W niektórych krajach wymagane będzie użycie
przejściówki do wtyczki. Jeśli zaistnieje taka potrzeba,
można ją nabyć u lokalnego sprzedawcy produktów
firmy Samsung.
Przed odłączeniem źródła zasilania należy upewnić
się, że zasilanie kamery DVD jest wyłączone.
Niewykonanie tej czynności może spowodować awarię
kamery.
Zasilacz sieciowy należy podłączyć do najbliższego
gniazda ściennego. W przypadku wystąpienia awarii
kamery w czasie jej używania należy natychmiast
odłączyć zasilacz sieciowy z gniazda ściennego.
Podczas ładowania nie należy umieszczać zasilacza
sieciowego w wąskiej przestrzeni, na przykład
pomiędzy ścianą a meblami.
20_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 20
Uistite sa, že používate stanovený adaptér striedavého
prúdu na napájanie DVD videokamery. Používanie
iných adaptérov striedavého prúdu môže spôsobiť
elektrický šok alebo vyústiť do požiaru.
Adaptér striedavého prúdu môžete používať vo svete.
V niektorých zahraničných krajinách je potrebná
prípojka adaptéru striedavého prúdu. Ak ju potrebujete,
kúpte si ju u miestneho predajcu Samsung.


•
UPOZORNENIE
•
•
Pred odpojením zdroja napätia sa uistite, že DVD
videokamera je vypnutá.
V opačnom prípade môže dôjsť k poruche DVD
videokamery.
Pri používaní adaptéra používajte najbližšiu
zásuvku. Ak sa pri používaní DVD videokamery
vyskytne akákoľvek porucha, okamžite odpojte
napájací adaptér od zdroja elektrickej energieDVD
videokamera.
Adaptér nepoužívajte na úzkych miestach, ako
napríklad medzi stenou a nábytkom.
Slovak _20
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:06
PODSTAWOWA OBSŁUGA KAMERY DVD
ZÁKLADNÁ OBSLUHA DVD VIDEOKAMERY
Włączanie i wyłączanie kamery DVD
Zapnutie a vypnutie DVD videokamery.
����
Kamerę można włączać i wyłączać, przesuwając
przełącznik POWER w dół.
Videokameru zapnete alebo vypnete posunutím
vypínača POWER smerom dole.
Wybór trybu pracy
Výber ovládacích režimov
•
Przed rozpoczęciem nagrywania lub wykonaniem
•
jakichkolwiek czynności ustaw tryb pracy, korzystając
z przełącznika Tryb pamięci (tylko w modelach VPDX103( i )/DX104/DX105( i )) oraz przycisku MODE.
STBY
0:00:00 [30 min]
1. Ustaw przełącznik Tryb pamięci w opcji DISC
1.
lub CARD. (Tylko modele VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
- Tryb kamery DVD: Nagrywanie filmów na
płycie DVD. Strona 33
- Tryb kamery cyfrowej: Nagrywanie filmów
lub zapisywanie zdjęć na karcie pamięci.
<DVD camcorder record mode>
2.
strony 56-57
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Nagrywania( ) lub Odtwarzania( ). Każde
naciśnięcie przycisku MODE powoduje
przełączenie pomiędzy trybami Nagrywania
( ) a Odtwarzania( ).
12/12
Po włączeniu kamery DVD następuje
uruchomienie funkcji diagnostycznej i może
<DVD camcorder play mode>
zostać wyświetlony komunikat. W takim
przypadku należy zapoznać się ze wskaźnikami i
komunikatami ostrzegawczymi (strony 104-106),
a następnie podjąć działania naprawcze.
Pierwsze użycie kamery
• Przy pierwszym użyciu kamery DVD lub po jej
zresetowaniu jako początkowy wyświetlony
zostanie ekran „Date/Time Set” (Ust. zegara).
Jeśli data i godzina nie zostaną ustawione,
ekran „Date/Time Set” (Ust. zegara) będzie
wyświetlany za każdym razem po włączeniu
kamery.
21_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 21
STBY
0:00:00 [30 min]
Date/Time Set
Day
01
Month
Year
/ JAN / 2008
Hour
Min
00 : 00
Ok
Cancel
Prevádzkový režim nastavte nastavením tlačidla
režimu uloženia (iba pre VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) a tlačidla MODE pred nahrávaním
alebo ovládaním akýchkoľvek funkcií.
Tlačidlo režimu uloženia prepnite na DISC alebo
CARD. (iba pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
- Režim DVD videokamery: Ak chcete
nahrávať film na DVD disk. strana 33
- Režim digitálneho fotoaparátu: Ak chcete
nahrávať film alebo fotografie na pamäťovú
kartu. strany 56-57
Stlačením tlačidla MODE nastavte režim
nahrávania( ) alebo prehrávania( ).
Každým stlačením tlačidla MODE prepínate
medzi režimom nahrávania( ) a režimom
prehrávania( ).
Keď je DVD videokamera zapnutá,
samodiagnostická funkcia je aktivovaná a
môže sa zobraziť odkaz. V takom prípade sa
obráťte na časť o varovných indikátoroch a
odkazoch (na stranách 104-106) a vykonajte
správnu činnosť.
Pri prvom použití tejto videokamery
• Pri prvom použití vašej DVD videokamery
alebo pri obnovení jej nastavení sa ako úvodná
obrazovka zobrazí ponuka “Date/Time Set”
(Nastavenie dátumu/času). Ak dátum a čas
nenastavíte, obrazovka “Date/Time Set”
(Nastavenie dátumu/času) sa objaví vždy, keď
videokameru zapnete.
Slovak _21
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:10
przygotowanie
príprava
WSKAŹNIKI EKRANOWE
INDIKÁTORY NA OBRAZOVKE
Tryb nagrywania kamery DVD
Tryb nagrywania filmów
Tryb pracy (STBY (oczekiwanie) lub 
(nagrywanie))
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Licznik czasu (czas nagrywania filmu)
Czas pozostały
Nośnik pamięci (płyta)
Informacje o akumulatorze (Pozostały
poziom naładowania akumulatora)
Format płyty (tylko płyty DVD-RW)
Jakość
Stabilizacja (DIS)
Red. szumu
Tylne oświetlenie
Wygaszanie*
Lampa* (tylko model DX102/VP-DX105( i ))
C.Nite*
Pozycja zoomu/zoomu cyfrowego*
Data/czas
Ręczna migawka*
Ręczna ekspozycja*
Efekty cyfrowe
Ręczna regulacja ostrości*
Balans bieli
Tryb sceny (AE)/ EASY.Q
•
•
•
•
Režim nahrávania na DVD
videokamere
STBY
21
0:00:00 [30 min]
Insert Disc
1/50
01/JAN/2008 00:00
Wskaźniki menu ekranowego działają w oparciu o płytę DVD-RW.
Powyższy ekran to ekran przykładowy służący objaśnieniom:
Różni się on od rzeczywistego wyglądu wyświetlacza.
Funkcje oznaczone symbolem * nie zostaną zapisane po
wyłączeniu i ponownym włączeniu kamery DVD.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony
w ciągu 8 sekund po włączeniu. Jeśli poziom naładowania
akumulatora jest niski, wskaźnik zostanie wyświetlony natychmiast
po włączeniu.
22_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 22
1/25
•
•
•
•
Režim nahrávania videa
Prevádzkový režim (STBY (pohotovostný)
alebo  (nahrávanie))
Výstražné indikátory a správy
Časové počítadlo (doba nahrávania videa)
Zostávajúci čas
Pamäťové zariadenie (disk)
Informácie o batérii (zostávajúca hladina
batérie)
Typ formátu disku (iba disk DVD-RW)
Kvalita
Protiotrasová funkcia (DIS)
Zabránenie šumu vetra
Podsvietenie
Prelínač*
Svetlo* (iba pre VP-DX102/DX105( i ))
C. Nite*
Poloha transfokácie/digitálnej transfokácie*
Dátum/Čas
Manuálna závierka*
Manuálna expozícia*
Digitálny efekt
Manuálne zaostrenie*
Vyváženie bielej farby
Režim scény (AE)/ EASY.Q
Tieto OSD indikátory sú založené na DVD-RW disku.
Vyššie uvedené zobrazenie je príkladom na vysvetlenie: Je
odlišné od skutočného displeja.
Funkcie označené * sa neuchovajú po vypnutí a opätovnom
zapnutí DVD videokamery.
Indikátor batérie sa zobrazí 8 sekúnd po zapnutí zariadenia. Ak je
hladina nabitia batérie nízka, zobrazí sa ihneď po zapnutí.
Slovak _22
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:16
Režim prehrávania na DVD
videokamere
Tryb odtwarzania kamery
DVD
Tryb odtwarzania filmów
Režim prehrávania videa
0:00:59
Stan pracy (odtwarzanie/
Prevádzkový stav
pauza)
(prehrávanie/pozastavenie)
Wskaźniki i komunikaty
ostrzegawcze
Kod czasu (czas miniony)
Nośnik pamięci (płyta)
Informacje o akumulatorze
(pozostały poziom
In
Activate Remote Control
Časový kód (uplynutý čas)
Pamäťové zariadenie (disk)
Informácie o batérii
02
01/JAN/2008 00:00
Výstražné indikátory a správy
001
(zostávajúca hladina batérie)
Formát disku (Iba pre -RW
naładowania akumulatora)
Video/režim VR)
Format płyty (tylko tryb -RW
Kvalita
Video/tryb nagrywarki)
Vstup AV (iba pre VP-
Jakość
DX100i/DX103i/DX105i)
Wej. AV (tylko model VP-
Plus hlas
DX100i/DX103i/DX105i)
Č. videa
Tryb Voice plus
Dátum/Čas
Nr filmu
Ovládanie hlasitosti
Data/czas
Regulacja głośności
23_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 23
Slovak _23
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:17
príprava
przygotowanie
Tryb nagrywania kamery
cyfrowej
Tryb nagrywania
Tryb pracy (STBY (standby) lub ●
(nagrywania))
Wskaźniki i komunikaty
ostrzegawcze
Licznik czasu (czas nagrywania
filmu)
Czas pozostały
Nośnik pamięci (karta pamięci)
Informacje o akumulatorze
(pozostały poziom naładowania
akumulatora)
Łączna liczba zdjęć możliwych do
zapisania
Tylne oświetlenie
Pozycja zoomu
Data/czas
Ręczna ekspozycja*
Ręczna regulacja ostrości*
Balans bieli
Režim nahrávania na digitálny
fotoaparát
STBY
0:00:00 [64 min]
4830
29
Insert Card
01/JAN/2008 00:00
Tryb kamery cyfrowej dostępny jest wyłącznie w modelach
(VP-DX103( i ) /DX104/DX105( i )).
24_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 24
Režim nahrávania
Prevádzkový režim (STBY
(pohotovostný) alebo ●
(nahrávanie))
Výstražné indikátory a správy
Časové počítadlo (doba nahrávania
videa)
Zostávajúci čas
Pamäťové zariadenie (pamäťová
karta)
Informácie o batérii (zostávajúca
hladina batérie)
Celkové množstvo nahrávateľných
fotografií
Podsvietenie
Poloha transfokácie
Dátum/Čas
Manuálna expozícia*
Manuálne zaostrenie*
Vyváženie bielej farby
Režim digitálneho fotoaparátu je iba pre modely
(VP-DX103( i ) /DX104/DX105( i )).
Slovak _24
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:21
Tryb odtwarzania kamery
cyfrowej (Video)
Tryb odtwarzania video
Stan pracy (odtwarzanie/pauza)
Kod czasu (czas miniony/czas
nagrania)
Wskaźniki i komunikaty
ostrzegawcze
Nośnik pamięci (karta pamięci)
Informacje o akumulatorze
(pozostały poziom naładowania
akumulatora)
Zabezpieczenie przed usunięciem
Nazwa pliku (nazwa folderu-pliku)
Regulacja głośności
Data/czas
Režim prehrávania digitálneho
fotoaparátu (Video)
0:00:03
Activate
Activate Remote
Remote Control
Control
02
02
01/JAN/2008 00:00
100-0002
Tryb odtwarzania kamery
cyfrowej(Zdjęcia)
Tryb odtwarzania zdjęć
Pokaz slajdów
Licznik zdjęć (bieżące zdjęcie/łączna
liczba zapisanych zdjęć)
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Nośnik pamięci (karta pamięci)
Informacje o akumulatorze (pozostały
poziom naładowania akumulatora)
Zabezpieczenie przed usunięciem
pliku (nazwa folderu-pliku)
Data/czas Nazwa
Nadruk (DPOF)
Rozdzielczość zdjęcia
Režim prehrávania digitálneho
fotoaparátu (Fotografie)
9/9
1
Activate
Activate Remote
Remote Control
Control
01/JAN/2008 00:00
Tryb kamery cyfrowej dostępny
jest wyłącznie w modelach (VPDX103( i ) /DX104/DX105( i )).
25_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 25
Režim prehrávania videa
Prevádzkový stav (prehrávanie/
pozastavenie)
Časový kód (uplynutý čas)
Výstražné indikátory a správy
Pamäťové zariadenie
(pamäťová karta)
Informácie o batérii (zostávajúca
hladina batérie)
Ochrana proti vymazaniu
Názov súboru
(názov adresára - súboru)
Ovládanie hlasitosti
Dátum/čas
100-0002
Režim prehrávania fotografií
Prezentácia
Počítadlo snímok(aktuálna snímka/
celkový počet vyfotografovaných
snímok)
Výstražné indikátory a správy
Pamäťové zariadenie (pamäťová karta)
Informácie o batérii (zostávajúca
hladina)
Ochrana proti vymazaniu
Názov súboru
(názov adresára - súboru)
Dátum/Čas
Značka tlače (DPOF)
Rozlíšenie fotografie
Režim digitálneho fotoaparátu je iba pre modely
(VP-DX103( i ) /DX104/DX105( i )).
Slovak _25
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:30
príprava
przygotowanie
KORZYSTANIE Z PRZYCISKU WYŚWIETLACZA (
)
POUŽÍVANIE TLAČIDLA DISPLEJA (
)
Prepnutie režimu zobrazenia informácií
Włączanie trybu informacji na ekranie
Istnieje możliwość przełączania pomiędzy trybami
wyświetlania informacji na ekranie:
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie, a następnie naciśnij przycisk Wyświetlacz
(
).
Każde naciśnięcie przełącza stan menu ekranowego (OSD)
między włączonym i wyłączonym.
•
Tryb pełnego wyświetlania: Zostaną wyświetlone wszystkie informacje.
•
Tryb minimalnego wyświetlania: Wyświetlany jest tylko wskaźnik
stanu pracy.
Jeśli wymagane będzie ostrzeżenie, zostanie wyświetlony komunikat.
Môžete prepínať medzi režimami zobrazenia informácií na
obrazovke:
Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
).
zapnite, potom stlačte tlačidlo displeja (
Každým stlačením tlačidla sa funkcia OSD (Obrazovkový
displej) zapne alebo vypne.
•
Režim plnej obrazovky: Zobrazia sa všetky informácie.
•
Režim minimálnej obrazovky: Zobrazí sa iba ukazovateľ
prevádzkového stavu.
Ak má DVD videokamera varovné informácie, zobrazí sa varovný odkaz.
KORZYSTANIE Z JOYSTICK
POUŽÍVANIE PÁKOVÉHO OVLÁDAČA
Pákový ovládač slúži na uskutočňovanie výberu a
pohybu kurzora doľava, doprava, hore a dole.
Joystick służy do przesuwania kursora w lewo,
w prawo, w górę i w dół oraz do zatwierdzania
wyboru.
Pomocou pákového ovládača môžete jednoducho
uskutočniť voľbu a pohyb v režime.
Korzystając z Joystick, można łatwo dokonać
wyboru i poruszać się po menu.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Przejście do opcji poprzedniego menu / Ustawienie
wybranej opcji (w lewo).
Przejście do opcji podmenu / Ustawienie
wybranej opcji (w lewo).
1
Przejście do niższej opcji menu.
Przejście do niższej opcji menu.
Aby wybrać opcję, wciśnij (Wybierz).
2.
4
26_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 26
3
2
Presun na predchádzajúcu položku v ponuke/
nastavenie vybranej položky (doľava).
Presun na vedľajšiu položku v ponuke/aktivácia
vybranej položky (doprava).
3. Presun na spodnú položku v ponuke.
4. Presun na hornú položku v ponuke.
5. Stlačením vyberte požadovanú
položku (Vybrať).
5
Slovak _26
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:34
KORZYSTANIE Z WYŚWIETLACZA LCD
POUŽÍVANIE LCD OBRAZOVKY
Regulacja wyświetlacza LCD
Nastavenie LCD obrazovky
1. Odchyl palcem wyświetlacz LCD,
ustawiając go pod kątem 90 stopni.
2. Obróć wyświetlacz w celu uzyskania
optymalnego kąta do nagrywania lub
odtwarzania.
Nie należy podnosić kamery
cyfrowej, trzymając za
OSTRZEŻENIE
wyświetlacz LCD.
• Nadmierne przekręcenie może
spowodować uszkodzenie
wewnętrznej części zawiasu
łączącego wyświetlacz z kamerą
DVD.
• Aby uzyskać informacje na
temat regulacji jasności i koloru
wyświetlacza LCD, patrz strona 79.
1. LCD obrazovku prstom otvorte do
90 stupňov.
2. Otočte ju do najlepšieho uhla pre
nahrávanie alebo prehrávanie.
KORZYSTANIE Z WIZJERA
Jeśli jakość obrazu wyświetlanego na ekranie LCD
jest słaba, obraz można przeglądać przy użyciu
wizjera, widoczny obraz jest wtedy bardziej wyraźny.
Wizjer działa, kiedy wyświetlacz LCD jest zamknięty.
VAROVANIE
DVD videokameru nezdvíhajte
za LCD obrazovku.
•
•
Pretočením môže dôjsť k
poškodeniu vo vnútri časti pántu,
ktorý spája LCD monitor s DVD
videokamerou.
Nastavenie jasu a farby LCD
obrazovky nájdete na strane 79.
POUŽÍVANIE HĽADÁČIKA
Obrázky môžete pozerať cez hľadáčik, alebo si
môžete pozrieť správne obrázky, ak je obraz na LCD
displeji slabý.
Hľadáčik funguje, keď je LCD monitor zatvorený.
Regulacja ostrości
Nastavenie zaostrenia
Pokrętło regulacji ostrości wizjera umożliwia osobom mającym
problemy ze wzrokiem ustawienie bardziej wyraźnego obrazu.
1. Zamknij wyświetlacz LCD.
2. Za pomocą pokrętła regulacji ostrości wizjera ustaw ostrość
obrazu.
Koliesko na zaostrovanie hľadáčika umožňuje lepšie sledovanie
obrazu osobám so zrakovými problémami.
1. Zatvorte LCD obrazovku.
2. Na zaostrenie obrazu v hľadáčiku použite koliesko na
zaostrovanie.
Spoglądanie przez dłuższy czas na słońce lub inne silne
źródło światła przez wizjer może doprowadzić do uszkodzenia
wzroku lub czasowego obniżenia sprawności oka.
27_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 27
Pozorovanie slnka alebo iného silného zdroja svetla cez
hľadáčik dlhší čas môže byť škodlivé a spôsobiť dočasné
poškodenie zraku.
Slovak _27
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:36
przygotowanie
príprava
USTAWIENIA POCZĄTKOWE: JĘZYK MENU
EKRANOWEGO ORAZ DATA I GODZINA
VÝCHODISKOVÉ NASTAVENIE: JAZYK OSD A
DÁTUM A ČAS
•
•
•
Ustawienia początkowe są dostępne we
wszystkich trybach pracy. strona 21
Aby menu i komunikaty były wyświetlane w
żądanym języku, ustaw język ekranu.
Aby zapisywać datę i godzinę podczas
nagrywania, ustaw datę/godzinę.
Datę i godzinę należy ustawić przy pierwszym
użyciu kamery DVD. strona 21
Datę i godzinę można ustawić również przy
użyciu menu ustawień. strona 29
Wybieranie języka menu ekranowego
Istnieje możliwość wyboru języka wyświetlania
menu i komunikatów.
1. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlone menu.
2. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby
wybrać opcję „Setting” (Ustawienia).
• Zostanie wyświetlone menu ustawień.
3. Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać
opcję „Language” , następnie naciśnij Joystick.
4. Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać
żądany język, następnie naciśnij Joystick.
5. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
•
•
STBY
•
•
STBY
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 28
0:00:00 [30 min]
Setting
Date/Time Set
Date/Time
LCD Brightness
LCD Colour
Off
18
18
Počiatočné nastavenie je dostupné vo všetkých
pracovných režimoch. strana 21
Nastavte jazyk OSD a ponuky alebo odkazy si
prečítajte vo vašom požadovanom jazyku.
Ak chcete počas nahrávania uložiť dátum a čas,
nastavte dátum/čas.
Pri prvom použití tejto videokamery nastavte
dátum a čas. strana 21
Dátum a čas môžete tiež nastaviť pomocou
ponuky nastavenia. strana 29
Výber jazyka OSD
Môžete si vybrať jazyk, v ktorom sa majú
zobrazovať obrazovky ponuky a odkazy.
1. Stlačte tlačidlo MENU.
STBY
0:00:00 [30 min]
• Zobrazia sa položky ponuky.
Setting
2. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava
Menu Colour
Midnight Blue
a vyberte “Setting”(Nastavenie).
Transparency
20%
• Zobrazí sa ponuka nastavenia.
Language
English
Demo
On
3. Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a
Select
Exit
vyberte “Language”, potom pákový ovládač
stlačte.
4. Pohybom pákového ovládača hore alebo dole vyberte
požadovaný jazyk, potom pákový ovládač stlačte.
5. Pre opustenie stlačte tlačidlo MENU.
Exit
Ustawienie języka zostanie zachowane nawet
po wyjęciu akumulatora lub odłączeniu zasilania
sieciowego.
Opcje dostępne w menu „Language” mogą zostać
zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
28_ Polish
•
0:00:00 [30 min]
Select
•
•
Nastavenie jazyka bude zachované, dokonca aj
keď vyberiete batériu alebo zariadenie odpojíte od
napájania.
“Language” možnosti sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Slovak _28
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:43
Ustawianie daty i godziny
Nastavenie dátumu a času
Pri prvom použití DVD videokamery nastavte dátum a čas.
Datę i godzinę należy ustawić przy pierwszym użyciu kamery DVD.
Dátum/Čas spustenia nahrávania je zaznamenávaný na video/
Data/godzina rozpoczęcia nagrywania zapisywana jest na filmie/
fotografie (iba pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)).
zdjęciach (tylko VP-DX103(i)/DX104/ DX105(i)).
1. Stlačte tlačidlo MENU.
1. Naciśnij przycisk MENU.
• Zobrazia sa položky ponuky.
• Zostanie wyświetlone menu.
STBY
0:00:00 [30 min]
2. Posuňte pákový ovládač doprava alebo
2. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby
doľava a vyberte “Setting” (Nastavenie).
wybrać opcję „Setting” (Ustawienia).
• Zobrazí sa ponuka nastavenia.
• Zostanie wyświetlone menu ustawień.
3. Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a
3. Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać
vyberte “Date/Time Set” (Nastavenie dátumu/
opcję „Date/Time Set” (Ust. zegara), następnie
času), potom pákový ovládač stlačte.
naciśnij Joystick.
• Deň sa vyberie.
• Zostanie wybrany dzień.
STBY
0:00:00
[30
min]
4.
Posuňte pákový ovládač doprava alebo
4. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo do
doľava k požadovanej položke (deň, mesiac,
żądanej opcji (dzień, miesiąc, rok, godzina,
Setting
rok, hodina, min.) a potom posunutím
minuty), następnie przesuń Joystick w górę lub
Date/Time Set
pákového ovládača hore alebo dole nastavte
w dół, aby ustawić wartości.
Off
Date/Time
18
LCD Brightness
hodnoty.
5. Aby zapisać datę i godzinę, przesuń Joystick
18
LCD Colour
5. Dátum a čas nastavíte posunutím pákového
w prawo lub w lewo do opcji „Ok,” następnie
Select
Exit
ovládača doprava alebo doľava k “ Ok”, potom
naciśnij Joystick.
pákový ovládač stlačte.
• Aby anulować ustawienia, przesuń Joystick
•
Ak chcete nastavenie zrušiť, posuňte
i wybierz „Cancel” (Anuluj), następnie
Date/Time Set
pákový ovládač a vyberte “Cancel”
naciśnij Joystick.
Day Month Year Hour Min
(Zrušiť), potom pákový ovládač stlačte.
6. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
01 / JAN / 2008
00 : 00
Ok
6. Pre opustenie stlačte tlačidlo MENU.
Cancel
• Po wyczerpaniu się baterii płaskiej, data i
• Ak sa táto batéria gombíkového typu
godzina zostaną ustawione jako „01/
vybije, dátum a čas sa vynuluje na
JAN/2008 00:00 2008” (01/STY/2008 00:00).
“01/JAN/2008 00:00 2008”.
Wymień baterię płaską zegara
Vymeňte ju za batériu gombíkového
wewnętrznego. strona 14
typu pre interné hodiny. strana 14
• Można ustawić maks. rok 2040.
• Môžete nastaviť maximálne rok 2040.
• Data i godzina nie są wyświetlane podczas
• Dátum a čas sa počas nahrávania
nagrywania, ale są automatycznie
nezobrazujú, ale do pamäťového média
zapisywane na nośniku pamięci i
sú automaticky zaznamenávané a
można je wyświetlać po włączeniu opcji
môžete ich zobraziť zapnutím displeja
wyświetlania daty i godziny.
dátumu a času.
Włączanie i wyłączanie wyświetlania daty i godziny
Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie daty i godziny, należy
wejść do menu i zmienić tryb data/czas. strona 79
29_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 29
Zapnutie a vypnutie dátumu a času
Ak chcete displej dátumu zapnúť alebo vypnúť, vstúpte do ponuky
a zmeňte režim dátumu/času. strana 79
Slovak _29
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:49
tryb kamery DVD:
przed nagrywaniem
režim DVD videokamery:
pred nahrávaním
WYBÓR NOŚNIKA PAMIĘCI (tylko modele
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
VÝBER PAMÄŤOVÉHO ZARIADENIA (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Film i zdjęcia można zapisać na żądanym nośniku pamięci (na płycie
DVD lub na karcie pamięci), więc przed rozpoczęciem nagrywania
lub odtwarzania należy wybrać nośnik pamięci. Pamiętaj, że nie ma
możliwości zapisu zdjęć na płycie DVD.
Funkcja zapisu na płycie DVD dostępna jest jedynie w trybie filmu.
����
Wybór żądanego nośnika pamięci
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC lub CARD.
(DISC  CARD)
Tryb kamery DVD: Nagrywanie filmów na płycie DVD.
Strona 33
Tryb kamery cyfrowej: Nagrywanie filmów lub zapisywanie
zdjęć na karcie pamięci. strony 56-57
WKŁADANIE I WYJMOWANIE PŁYTY
•
•
•
Podczas wkładania płyty lub zamykania pokrywy płyty nie należy
stosować nadmiernej siły. Może to spowodować awarię kamery.
Otwarcie pokrywy płyty w trakcie ładowania obrazu jest
niemożliwe.
Do nagrywania filmu można zastosować nową płytę DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R lub dwuwarstwową DVD+R 3 1/2 cala (8cm).
Zapisywanie zdjęć na płycie DVD nie jest możliwe.
Funkcja zapisu na płycie DVD dostępna jest jedynie w trybie
filmu.
����
Video a fotografie môžete nahrávať do požadovaného pamäťového
zariadenia (DVD disk alebo na pamäťová karta), preto by ste si mali
požadované pamäťové zariadenie vybrať pred spustením nahrávania
alebo prehrávania. Na DVD disk nemôžete nahrávať fotografie.
DVD Disk je dostupný iba v režime videa.
Výber požadovaného uloženia
•
1
����
Nastavte tlačidlo režimu uloženia na DISC alebo CARD.
(DISC  CARD)
Režim DVD videokamery: Ak chcete nahrávať film na DVD
disk. strana 33
Režim digitálneho fotoaparátu: Ak chcete nahrávať film alebo
fotografie na pamäťovú kartu. strany 56-57
VKLADANIE A VYBERANIE DISKU
•
•
•
Pri vkladaní disku a zatváraní krytu nevyvíjajte veľký tlak. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu.
Kryt disku nemôžete otvoriť počas načítavania.
Na nahrávanie videa môžete používať nové, 8 cm disky DVDRW, DVD+RW, DVD-R alebo DVD+R DL (s dvojitou vrstvou). Na
DVD disk nemôžete nahrávať fotografie.
DVD disk je dostupný iba v režime videa.
3
Wkładanie płyty
Vkladanie disku
1.
1.
2.
3.
4.
Przesuń przełącznik OPEN w kierunku wskazanym strzałką.
•
Pokrywa płyty zostanie uchylona.
Delikatnie, ręcznie otwórz pokrywę do końca.
Wciśnij płytę do kieszeni płyty tak, aby słychać było kliknięcie.
•
Strona płyty, na której materiał będzie nagrywany, powinna
być zwrócona do środka kamery DVD.
•
Nie dotykaj obiektywu.
Ostrożnie naciśnij pokrywę płyty, aby ją zamknąć.
•
Po włożeniu płyta jest rozpoznawana a wskaźnik ACCESS/
CHG miga.
W tym czasie nie wyłączaj zasilania. Nie potrząsaj ani nie
narażaj na silne uderzenia.
Może to spowodować awarię kamery.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC.
(tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
30_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 30
2.
3.
4
4.
Stlačte tlačidlo OPEN v smere šípky.
•
Kryt disku sa čiastočne otvorí.
Rukou opatrne otvorte kryt úplne.
Do zásuvky zatlačte disk, kým nezačujete kliknutie.
•
Nahrávacia strana disku musí smerovať smerom dovnútra
DVD videokamery.
•
Nedotýkajte sa snímača objektívu.
Kryt disku jemne zatlačte a zatvorte.
•
Po vložení je disk rozoznanýd a indikátor ACCESS/CHG
bliká.
Počas tohto času neprerušujte prívod energie. Videokamerou
netraste ani neudierajte.
Mohlo by dôjsť k poruche.
•
Nastavte tlačidlo Režimu uloženia na DISC.
(iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Slovak _30
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:54
•
•
Przesuń pasek na rękę, aby nie przeszkadzał w czasie wyjmowania i
wkładania płyty.
Pokrywę płyty można otworzyć, gdy urządzenie jest podłączone
do zasilacza sieciowego lub akumulatora nawet, jeśli zasilanie jest
wyłączone.
Uwaga
W produkcie stosowany jest laser. Użycie elementów
sterowania, regulacji lub przeprowadzanie czynności innych niż
opisane w instrukcji może spowodować wystawienie na wpływ
niebezpiecznego promieniowania.
Nie należy otwierać pokryw ani zaglądać do środka produktu,
jeżeli doszło do uszkodzenia mechanizmu blokady.
Ostrzeżenie
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić mechanizmu
blokady.
•
•
Popruh na pevné uchopenie posuňte tak, aby neprekážal pri vkladaní
alebo vyberaní disku.
Kryt disku môžete otvoriť keď je zariadenie pripojené k sieťovému
adaptéru alebo keď je vložená batéria, , dokonca aj keď je zariadenie
vypnuté.
Upozornenie
Tento výrobok využíva laser. Používanie ovládačov, nastavení
alebo vykonávanie činností iných, ako je uvedené v tejto príručke
môže vyústiť do nebezpečného radiačného ožiarenia.
Ak je uzamykací mechanizmus poškodený, neotvárajte kryt a
nepozerajte sa do vnútra výrobku.
Varovanie
Dávajte pozor, aby ste uzamykací mechanizmus nepoškodili.
pickup lens
Używanie nowej płyty: formatowanie nowej płyty
Pri použití nového disku: formátovanie nového disku
Po włożeniu nowej płyty konieczne może być jej sformatowanie.
Zostanie rozpoczęte rozpoznawanie płyty.
W przypadku płyty DVD-R/+R DL: Formatowanie rozpocznie się
automatycznie.
W przypadku płyty DVD-RW: Dostępne jest menu formatowania. Należy
wybrać format nagrywania — Video lub VR.
Należy sformatować dysk za pomocą menu „Disc Manage” (Zarządz. pł.),
jeśli konieczne jest ponowne sformatowanie. strona 50
Po vložení nového disku môže byť potrebné naformátovanie.
Spustí sa rozpoznávanie disku.
Pre DVD-R/+R DL disk: Formátovanie sa spustí automaticky.
Pre DVD-RW disk: Bude ponúknutá ponuka formátovania. Vyberte formát
nahrávania, režim video alebo VR.
Keď chcete disk formátovať opätovne, formátujte ho v ponuke “Disc
Manage” (Správa disku). strana 50
Różnice między
trybem Video i VR
Video (Tryb Video): W przypadku,
gdy płyta została sfinalisowana,
można będzie odtwarzać ją
na większości odtwarzaczy/
nagrywarek/napędów DVDs.
VR (Tryb nagrywania) : Płytę
można edytować w kamerze DVD,
ale odtwarzanie jest możliwe
tylko przy użyciu nagrywarki DVD
obsługującej tryb VR.
Format the disc in Video mode?
- Can play in DVD devices.
- Cannot edit in camcorder.
If not, Remove the disc.
Video
<When
When a DVD-RW disc is formatted.>
formatted.
- Na stronie 8 znajdują się informacje na temat zgodności sfinalisowanych płyt.
W przypadku płyty DVD+RW: Dostępne jest menu formatowania. Formatowanie
powoduje usunięcie danych z płyty, po którym płyta staje się pusta i może zostać
użyta ponownie.
31_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 31
Rozdiely medzi
režimom Video a
VR
VR
Video (Režim Video) : Ak už
bol disk finalisovaný, budete
ho môcťprehrávať na väčšine
DVD prehrávačoch/rekordérov/
mechanikáchs.
VR (Režim VR ) : Disk môžete v
DVD videokamere upravovať, ale
prehrávanie je možné iba na DVD
rekordéri, ktorý podporuje režim
VR.
- Kvôli kompatibilite finalisovaného disku sa obráťte na stranu 8.
Pre DVD+RW disk: Bude vám ponúknutá ponuka formátovania. Formátovanie
tvorí vymazaním všetkých nahratých údajov na disku nahratý disk novým a
opätovne použiteľným.
Slovak _31
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:57
tryb kamery DVD: przed
nagrywaniem
režim DVD videokamery:
pred nahrávaním
Wyjmowanie płyty
Vybratie disku
2.
3.
2.
3.
1.
4.
Przesuń przełącznik OPEN w kierunku wskazanym strzałką.
•
Pokrywa płyty zostanie uchylona.
Delikatnie, ręcznie otwórz pokrywę do końca.
Wyjmij płytę.
•
Przyciskając środkową część płyty, wyjmij płytę poprzez uniesienie krawędzi.
Ostrożnie naciśnij pokrywę płyty, aby ją zamknąć.
•
•
•
•
•
Funkcje Finalisacji/Formatowania nie są dostępne przy niskim poziomie naładowania
akumulatora ( ).
Podczas finalisacji/formatowania płyty DVD należy używać zasilacza sieciowego.
Otwarcie pokrywy płyty w trakcie ładowania obrazu jest niemożliwe. Odczekaj, aż
ładowanie płyty zostanie zakończone.
Nie należy przestawiać przełącznika POWER ani wyjmować płyty podczas dostępu
do nośnika pamięci.
Może to spowodować uszkodzenie płyty lub danych na niej zapisanych.
Nagrywanie nie zostanie rozpoczęte przy otwartej pokrywie płyty. Zostanie
wyświetlona ikona oraz komunikat informujący o tym, że nagrywanie z otwartą
pokrywą płyty jest niemożliwe.
W przypadku używania płyt DVD+RW otwieranie pokrywy może trwać dłużej niż przy
innych typach płyt. Szczególnie długo (ponad 5 minut) może to potrwać, jeśli na płycie
nagranych jest dużo plików filmowych.
CZAS NAGRYWANIA
Czas nagrywania filmów
DVD+RW/-RW/-R
DVD+R DL
Pojemność
Jakość filmu
1.4GB
2.6GB
Super Fine(B. wysoka)
Ok. 20min.
Ok. 35 min.
Fine(Wysoka)
Ok. 30 min.
Normal(Normalna)
Ok. 60 min.
•
•
•
•
•
•
•
Funkcie Finalisovať/Formát nie sú dostupné, ak je batéria slabá ( ).
Pri finalisovaní/formátovaní DVD disku používajte napájací adaptér.
Kryt disku nemôžete otvoriť počas načítavania. Počkajte, kým nie je disk načítaný
úplne.
Pri vstupe na disk nestláčajte tlačidlo POWER, ani disk nevyberajte.
Ak tak urobíte, môžete disk poškodiť, alebo stratiť údaje, ktoré sú na ňom uložené.
Keď je kryt disku otvorený, nemôžete pokračovať v nahrávaní. Zobrazí sa ikona a
odkaz, že nahrávanie sa s otvoreným krytom disku nemôže uskutočniť.
Pri používaní DVD+RW disku, môže otváranie krytu trvať dlhšie, ako pri iných typoch
diskov. Ak je na disku nahraných veľa videí, môže to trvať aj dlhšie, ako 5 minút.
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 32
Kapacita
DVD+RW/-RW/-R
DVD+R DL
2,6GB
Super Fine
Približne 20 min.
Približne 35 min.
Ok. 53 min.
Fine
Približne 30 min.
Približne 53 min.
Ok. 106 min.
Normal
Približne 60 min.
Približne 106 min.
Pomiary powyższych wartości są wykonywane przez firmę Samsung w standardowych
warunkach testowych i mogą różnić się w zależności od rzeczywistego zastosowania.
W kamerze DVD dostępne są trzy opcje jakości nagrywania filmów: „Super
Fine” (B. wysoka), „Fine” (Wysoka) i „Normal” (Normalna).
Im wyższe ustawienie jakości, tym więcej pamięci zostanie wykorzystane.
Stopień kompresjirośnie w przypadku wybrania niższej jakości. Im wyższy
stopień kompresji, tym dłuższy czas nagrywania. Jednak niższa będzie
jakość obrazu.
Pliki filmów nagrane przy użyciu innego sprzętu nie mogą zostać odtworzone w tej
kamerze DVD.
32_ Polish
Uloženie
1,4GB
Rzeczywista sformatowana pojemność może być mniejsza, ponieważ część pamięci jest
wykorzystywana przez wewnętrzne oprogramowanie sprzętowe.
•
4.
Stlačte tlačidlo OPEN v smere šípky.
•
Kryt disku sa čiastočne otvorí.
Rukou opatrne otvorte kryt úplne.
Odstráňte disk.
•
Pri stláčaní stredu disku, zodvihnite disk uchopením za okraje a disk vyberte.
Kryt disku jemne zatlačte a zatvorte ho.
DOBA NAHRÁVANIA
Doba nahrávania videa
Nośnik
•
1.
Kvalita videa
Aktuálna formátovaná kapacita môže byť nižšia, pretože časť pamäte používa interný
firmware.
•
•
•
•
Vyššieuvedené údaje sú merané v štandardných podmienkach testovacieho
nahrávania spoločnosti Samsung a od aktuálneho použitia sa môžu líšiť.
DVD videokamera s pamäťou poskytuje tri možnosti kvality pre nahrávanie
videa: “Super Fine,” “Fine” a “Normal.”
Čím vyššie nastavenie kvality, tým viac je použitej pamäte.
Pomer kompresie sazvyšuje pri výbere nastavení nižšej kvality. Čím vyšší
je kompresný pomer, tým bude doba nahrávania dlhšia. Kvalita obrazu však
bude lnižšia.
Videosúbory nahrané na inom zariadení sa na tejto DVD videokamere nedajú
prehrávať.
Slovak _32
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:10:57
tryb kamery DVD:
nagrywanie/odtwarzanie
režim DVD videokamery:
nahrávanie/prehrávanie
NAGRYWANIE FILMÓW
NAHRÁVANIE VIDEA
•
•
•
1.
STBY
0:00:00 [30 min]
Przed nagrywaniem na płycie ustaw przełącznik
• Tlačidlo režimu uloženia môžete nastaviť na
nośnika pamięci w opcji DISC.
DISC pred nahrávaním na DISC.
(tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
(iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
strona 30
strana 30
Film można nagrywać przy użyciu pilota. (tylko
• Nahrávať video môžete aj pomocou diaľkového
model VP-DX102/DX104/DX105( i )) strona 13
ovládača. (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Kamera DVD wyposażona jest w dwa przyciski
strana 13
• Táto DVD videokamera je vybavená
uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
dvomi tlačidlami na spustenie/zastavenie
Jeden znajduje się z tyłu kamery, a drugi
nahrávania. Jedno sa nachádza na zadnej
znajduje się na panelu LCD. Korzystaj z tego
strane videokamery a druhé na LCD paneli.
przycisku uruchamiania/zatrzymywania
Vyberte si tlačidlo spustenia/zastavenia
nagrywania, który ci bardziej odpowiada.
nahrávania ktoré vám vyhovuje najlepšie.
Włącz kamerę DVD.
1. DVD videokameru zapnite.
• Podłącz do kamery DVD źródło zasilania.
• K DVD videokamere pripojte zdroj napájania
(Może być to akumulator lub zasilacz prądu
(Jednotku batérie alebo napájací adaptér)
zmiennego).
• Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby
DVD videokameru zapnite.
włączyć zasilanie kamery.
• Tlačidlo uloženia režimu nastavte na DISC.
• Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji
(iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
DISC. (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) strona 30
strana 30
2. Skontrolujte objekt na LCD obrazovke. (Objektív
Sprawdź obraz na wyświetlaczu LCD. (obiektyw
a
LCD)
i LCD)
0:00:00 [30 min]

• Tlačidlo otvorenia/zatvorenia objektívu
• Ustaw przełącznik otwierania/zamykania
nastavte na otvorenie ( )strana 10
obiektywu w położeniu otwarcia ( ).
3. Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia
strona 10
Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania
nahrávania.
• Zobrazí sa indikátor nahrávania a
nagrywania.
• Zostanie wyświetlony wskaźnik nagrywania
nahrávanie sa spustí ().
() i rozpocznie się nagrywanie.
• Opätovným stlačením tlačidla spustenia/
zastavenia nahrávania nahrávanie zastavíte.
• Naciśnij ponownie przycisk uruchamiania/
4. Po ukončení nahrávania DVD videokameru vypnite.
zatrzymywania nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie.
Po zakończeniu nagrywania wyłącz kamerę DVD.
����
����
2.
3.
4.
33_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 33
Slovak _33
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:15
tryb kamery DVD:
nagrywanie/odtwarzanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozdzielczość obrazu nagranego filmu wynosi 720X576.
Po zakończeniu nagrywania odłącz akumulator, aby uniknąć
niepotrzebnego zużycia energii.
Aby wyświetlać informacje na ekranie, patrz strona 22.
Aby poznać przybliżony czas nagrywania, patrz strona 32.
Dźwięk nagrywany jest za pomocą wewnętrznego mikrofonu
stereofonicznego umieszczonego z przodu kamery DVD. Należy
uważać, aby mikrofon ten nie był zablokowany.
Przed nagraniem ważnego filmu należy przetestować funkcję
nagrywania, aby sprawdzić, czy występują jakiekolwiek problemy
z nagrywaniem dźwięku i obrazu.
Różne funkcje dostępne podczas nagrywania filmów.
strony 65-77
Nie należy przestawiać przełącznika zasilania ani wyjmować
płyty podczas dostępu do nośnika pamięci. Może to
spowodować uszkodzenie płyty lub danych na niej zapisanych.
Jeśli ustawiony nośnik pamięci będzie płytą DVD, na płytach
DVD-R/+RW/+R DL/-RW (Tryb video) można utworzyć
maksymalnie 253 scen danego filmu, a na płytach DVD-RW (tryb
nagrywarki) maksymalnie 999.
Nagrywanie nie zostanie rozpoczęte przy otwartej pokrywie
płyty. Zostanie wyświetlona ikona oraz komunikat informujący o
tym, że nagrywanie z otwartą pokrywą płyty jest niemożliwe.
Jeśli w trakcie pracy menu naciśnięty zostanie przycisk
uruchamiania/zatrzymywania nagrywania, urządzenie
powróci do trybu pauzy w nagrywaniu.
W przypadku wyłączenia kamery DVD podczas nagrywania
należy ją ponownie włączyć z włożonym nośnikiem
pamięci: Naprawa nośnika pamięci zostanie wykonana
automatycznie. Nie należy wyłączać zasilania lub wyjmować
nośnika pamięci podczas odzyskiwania go w kamerze DVD.
Może to spowodować uszkodzenie danych lub samego nośnika.
Odzyskiwanie danych trwakilka minut, jednak w niektórych
przypadkach może potrwać dłużej. Podczas odzyskiwania
danych urządzenie powinno być podłączone do zasilacza.
34_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 34
režim DVD videokamery:
nahrávanie/prehrávanie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nahraná veľkosť videa je 720 X 576.
Po dokončení nahrávania batériu odpojte, aby ste zabránili jej
zbytočnému vybíjaniu.
Pre displej s obrazovkovými informáciami viď stranu 22.
Približnú dobu nahrávania nájdete na strane 32.
Zvuk sa nahráva z vnútorného stereo mikrofónu na prednej
strane DVD videokamery. Dávajte si preto pozor, aby tento
mikrofón nebol zakrytý.
Pred nahrávaním dôležitého filmu sa uistite sa, že ste otestovali
nahrávaciu funkciu pre kontrolu, či nie je nejaký problém so
záznamom zvuku a obrazu.
Rôzne dostupné funkcie pri nahrávaní videa. strany 65-77
Pri vstupe na disk nestláčajte vypínač, ani disk nevyberajte. Ak
tak urobíte, môžete disk poškodiť, alebo stratiť údaje, ktoré sú na
ňom uložené.
Ak pamäťové zariadenie nastavíte na:DVD, môžete vytvoriť až
do 253 videí na disky DVD-R/+RW/+R DL/-RW (Režim Video), a
do 999 na DVD-RW (Režim VR).
Keď je kryt disku otvorený, nemôžete pokračovať v nahrávaní.
Zobrazí sa ikona a odkaz, že nahrávanie je sotvoreným krytom
nemožné.
Ak stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania kým je v
činnosti obsluha ponuky, DVD videokamera začne nahrávať.
Ak DVD videokameru vypnete počas nahrávania, zapnite
ju znova s vloženým pamäťovým zariadením: Oprava
pamäťového zariadenia bude vykonaná automaticky
spolu s odkazom. Počas toho ako prebieha obnovovanie,
DVD videokameru nevypínajte, ani neodstraňujte pamäťové
zariadenie. Mohlo by to poškodiť údaje, alebo samotné
pamäťové zariadenie. Obnovovanie údajov sa skončí
doniekoľkých minút, ale niekedy to trvá trochu dlhšie. Pri
obnovovaní údajov používajte napájací adaptér.
Slovak _34
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:15
ŁATWE NAGRYWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
(TRYB EASY.Q)
•
1.
2.
3.
Dzięki funkcji EASY.Q większość ustawień kamery DVD
jest automatycznie regulowana, co pozwala uniknąć
szczegółowej konfiguracji.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC.
(tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
 strona 30
Naciśnij przycisk EASY Q.
STBY
•
Naciśnięcie przycisku EASY Q powoduje
wyłączenie większości funkcji i wybranie ustawienia
„Auto.” dla poszczególnych funkcji.
„Scene Mode (AE)” (Tryb sceny (AE)), „
White Balance” (Balans bieli), „Exposure”
(Ekspozycja), „Anti-Shake (DIS)”
(stabilizacja (DIS)), „Digital Effect” (Efekt
cyfrowy), „Focus” (Ostrość), „Shutter”
(Migawka), „Back Light” (Tyl. ośw), „C.Nite” itp.
i stabilizacji (DIS) (
)) wyświetlane są na
•
Kontrolki (
ekranie jednocześnie.
Aby nagrać film, naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania
nagrywania.
JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV
(REŽIM EASY Q)
•
0:00:00
S funkciou EASY Q je väčšina nastavení DVD
videokamery upravená automaticky, čo vás oslobodí od
podrobných nastavení.
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
zapnite.
• Tlačidlo režimu uloženia nastavte na DISC. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))  strana 30
2. Stlačte tlačidlo EASY Q.
• Keď stlačíte tlačidlo EASY Q, väčšina funkcií sa vypne
[30 min]
a nasledovné funkcie sa nastavia na “Automatické.”
“Scene Mode (AE)”, “White Balance”
(Vyváženie bielej), “Exposure” (Expozícia),
“Anti-Shake (DIS)”, “Digital Effect” (Digitálny
efekt), “Focus” (Zaostrenie), “Shutter” (Spúšť),
“Back Light” (Podsvietenie), “C. Nite”, atď.
• V rovnaký čas sa na obrazovke zobrazia indikátory
(
a protiotrasový (DIS) (
)).
3. Ak chcete nahrávať video, stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania.
Anulowanie trybu EASY.Q
Zrušenie režimu EASY.Q
Ponownie naciśnij przycisk EASY Q.
i stabilizacji (DIS) (
)) znikną z ekranu.
•
Kontrolki (
•
Niemal wszystkie ustawienia powrócą do konfiguracji sprzed aktywacji
trybu EASY Q.
•
Podczas nagrywania anulowanie trybu EASY.Q jest niemożliwe.
Opätovne stlačte tlačidlo EASY Q.
•
Indikátory (
a protiotrasový (DIS) (
))z obrazovky zmiznú.
•
Takmer všetky nastavenia sa vrátia do nastavení, ktoré boli nastavené
pred aktivovaním režimu EASY Q.
•
Počas nahrávania režim EASY.Q nemôžete zrušiť.
•
•
•
Przyciski niedostępne podczas działania trybu EASY Q.
Następujące przyciski/ikony są niedostępne, ponieważ
regulowane przez nie funkcje są ustawiane automatycznie.
W przypadku próby użycia niedostępnych funkcji może zostać
wyświetlony odpowiedni komunikat („Release the EASY.Q!”
(Wyłącz EASY.Q!)).
Przycisk Menu, Joystick.
Wyłącz funkcję EASY.Q, jeśli chcesz dodać efekt lub ustawienia
obrazu.
Ustawienia trybu EASY Q są zwalniane po wyłączeniu kamery
DVD.
35_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 35
•
•
•
Nedostupné tlačidla počas činnosti funkcie EASY.Q.
Nasledovné ovládače nie sú dostupné, pretože položky sú
nastavené automaticky.
Môže sa zobraziť zodpovedajúca správa (“Release the EASY.Q!”
(Uvoľnite EASY.Q!”)), ak skúsite nedostupné operácie.
Tlačidlo Menu, pákový ovládač.
Ak chcete k obrazom pridať efekt alebo nastavenia, zrušte
funkciu EASY.Q.
Nastavenia režimu EASY Q sú po vypnutí DVD videokamery
zrušené.
Slovak _35
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:19
tryb kamery DVD:
nagrywanie/odtwarzanie
režim DVD videokamery:
nahrávanie/prehrávanie
ZAPISYWANIE SCEN W POSTACI ZDJĘĆ W TRAKCIE
ODTWARZANIA (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ POČAS PREHRÁVANIA
VIDEA (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
•
•
1.
2.
3.
4.
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie
odtwarzania. strona 21
Naciśnięcie przycisku PHOTO podczas
odtwarzania powoduje zatrzymanie odtwarzania
i zapisanie obrazu bieżącej zatrzymanej sceny
na karcie pamięci.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby
włączyć zasilanie, i ustaw nośnik pamięci w
opcji DISC.
• Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
odtwarzania. strona 21
• Zostanie wyświetlony ekran indeksu
miniatur.
Użyj Joystick, aby wybrać żądany obraz.
• Aby zmienić bieżącą stronę miniatur,
przesuń Joystick w dół, aby podświetlić
pasek strony, następnie przesuń Joystick w
prawo lub w lewo, aby wybrać stronę.
Naciśnij Joystick.
Wybrany plik wypełni ekran i zostanie
automatycznie odtworzony.
W żądanym momencie naciśnij przycisk
PHOTO.
• Słychać będzie dźwięk migawki. Zdjęcie
zostanie zapisane na karcie pamięci i
zostanie wyświetlony komunikat „Photo
capture” (Przechwyć zdjęcie).
•
Obrazy kopiowane z filmów na nośnik
pamięci są zapisywane w formacie
800 x 600.
36_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 36
•
•
1.
12/12
2.
0:00:59
3.
012
Photo capture
4.
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
strana 21
Ak počas prehrávania tlačíte tlačidlo PHOTO,
prehrávanie sa zastaví a na pamäťovú kartu
sa uloží fotografia aktuálne prehrávanej scény,
ktorá je pozastavená.
Posuňte tlačidlo POWER nadol, aby ste zapli
prívod energie a nastavte tlačidlo režimu
uloženia na DISC.
• Stlačením tlačidla MODE nastavte režim
prehrávania. strana 21
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr.
Pomocou pákového ovládača vyberte
požadované video.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu náhľadu
miniatúr, posuňte pákový ovládač dole,
označte lištu strany a potom, posunutím
pákového ovládača doprava alebo doľava
vyberte stranu.
Stlačte pákový ovládač.
Vybraný súbor vyplní obrazovku a automaticky
sa prehrá.
V požadovanom bode stlačte tlačidlo PHOTO.
• Začujete zvuk uzávierky. Fotografia sa nahrá
na pamäťovú kartu a zobrazí sa odkaz
“Photo capture” (Zachytenie fotografie).
•
Fotografie skopírované z videa do
pamäťového zariadenia sú uložené vo
formáte 800 x 600.
Slovak _36
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:24
KORZYSTANIE Z ZOOMU
Funkcji zoom należy użyć do nagrywania zbliżeń i
ujęć szerokokątnych.
Kamera DVD umożliwia nagrywanie przy użyciu
34-krotnego zoomu optycznego i 1200-krotnego
zoomu cyfrowego.
• Dźwignia zoomu znajduje się na górze kamery.
• Można także użyć funkcji zoomu, przesuwając
Joystick (W/T) w górę lub w dół.
Powiększanie
Przesuń dźwignię zoomu w kierunku T
(teleobiektyw).
Pomniejszanie
Przesuń dźwignię zoomu w kierunku W
(szerokokątny).
• Im dalej przesunięta zostanie dźwignia zoomu,
tym szybciej nastąpi zmiana powiększenia.
• Powiększenie powyżej 34-krotnego jest
dokonywane poprzez cyfrowe przetwarzanie
obrazu i dlatego jest nazywane powiększeniem
cyfrowym. Dostępny jest zoom cyfrowy do
1200x.
Ustaw „Digital Zoom” (Zoom cyfrowy) w
żądanej wartości. strona 76
W trybie filmu można ustawić zoom cyfrowy na
1200x.
•
•
•
•
TRANSFOKÁCIA
����
W : Wide angle
STBY
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 37
T : Telephoto
0:00:00 [30 min]
Umieść palec na dźwigni zoom. Jeśli palec zostanie zdjęty
z dźwigni zoom, dźwięk pracy dźwigni zoomu może również
zostać nagrany.
Minimalna możliwa odległość pomiędzy kamerą a obiektem
niezbędna do utrzymania ostrości to około 1 cm dla ujęć
szerokokątnych i 50 cm dla teleobiektywu.
Ostrość będzie zmieniana w trakcie używania funkcji zoom po
ręcznym ustawieniu ostrości. Ustaw ostrość automatycznie lub
zapisz żądaną scenę przed ręczną regulacją ostrości. strona 70.
Zoom optyczny zachowuje jakość obrazu, natomiast podczas
używania zoomu cyfrowego jakość obrazu może się pogorszyć.
37_ Polish
Funkciu transfokácie použite na nahrávanie zblízka,
alebo širokouhlé nahrávanie.
Táto DVD videokamera vám umožňuje používať
34x optický motorový transfokátor a 1200x digitálny
transfokátor.
• Ovládač transfokácie sa nachádza na vrchu
videokamery.
• Funkciu transfokácie môžete tiež používať
posúvaním pákového ovládača (W/T) hore
alebo dole.
Priblíženie
Posuňte ovládač transfokácie smerom k T
(fototelegrafia).
Oddialenie
Posuňte ovládač transfokácie smerom k W
(široký uhol).
• Čím ďalej posuniete ovládač transfokácie, tým
bude činnosť transfokácie rýchlejšia.
• Zväčšenie transfokáciou o viac, ako 34x sa
vykonáva cez spracovanie digitálneho obrazu
a preto sa volá digitálna transfokácia. Digitálna
transfokácia je možná do 1200 x.
“Digital Zoom” (Digitálny zoom) nastavte na
požadovanú hodnotu. strana 76
V režime videa môžete nastaviť digitálnu
transfokáciu do 1200 x.
VOL
•
•
•
•
Prst majte na ovládači transfokácie. Ak dáte prst z ovládača
transfokácie preč, zvuk činnosti ovládača transfokácie sa môže
nahrať tiež.
Minimálna možná vzdialenosť medzi videokamerou a
predmetom pri udržiavaní ostrého zaostrenia je asi 1 cm pre
široký uhol a 50 cm pre teleobjektív.
Po manuálnom zaostrovaní sa pri zväčšovaní zaostrenie zmení.
Zaostrujte automaticky alebo pred manuálnym zaostrením
najprv želanú scénu zväčšite. strana 70.
Optická transfokácia zachováva kvalitu videa, ale počas
digitálnej transfokácie sa môže kvalita videa zhoršiť.
Slovak _37
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:28
tryb kamery DVD:
nagrywanie/odtwarzanie
režim DVD videokamery:
nahrávanie/prehrávanie
ODTWARZANIE FILMÓW
PREHRÁVANIE VIDEA
•
•
•
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie odtwarzania. strona 21
Można przełączyć na tryb odtwarzania, naciskając
przycisk MODE.
• Dzięki widokowi indeksu miniatur można szybko
odnaleźć żądany film.
• W tym celu należy użyć przycisków związanych z
odtwarzaniem na pilocie. (tylko model VP-DX102/
DX104/DX105( i )) strona 13
1. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby wyłączyć
zasilanie i otwórz wyświetlacz LCD.
• Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji
DISC. (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) strona 30
• Dostosuj jasność lub kolor wyświetlacza LCD.
strona 79
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
odtwarzania.
• Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur.
Ostatnio utworzony lub odtwarzany plik jest
zaznaczony.
• Aby zmienić bieżącą stronę miniatur, przesuń
Joystick w dół, aby podświetlić pasek strony,
następnie przesuń Joystick w prawo lub w
lewo, aby wybrać stronę.
3. Przesuń Joystick, aby wybrać żądany film,
następnie naciśnij Joystick.
• Wybrany plik wypełni ekran i zostanie automatycznie
odtworzony.
• Aby zatrzymać odtwarzanie, przesuń Joystick w dół.
•
•
•
•
����
12/12
0:00:59
Naciśnij przycisk Wyświetlacza (
), aby włączyć lub
wyłączyć menu ekranowe.
W zależności od rozmiaru danych do odtworzenia,
wyświetlenie obrazu może chwilę potrwać.
Filmy edytowane na komputerze nie mogą być wyświetlane
za pomocą kamery DVD.
Filmy nagrane na innej kamerze nie mogą być odtwarzane za
pomocą tej kamery DVD.
38_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 38
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania. strana 21
• Na režim prehrávania môžete použiť tlačidlo MODE.
• Požadované video môžete rýchlo nájsť pomocou
náhľadu indexu miniatúr.
• Na diaľkovom ovládači použite tlačidlá, prislúchajúce
prehrávaniu. (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
strana 13
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole, zariadenie
vypnite a otvorte LCD obrazovku.
• Nastavte tlačidlo režimu uloženia na DISC. (iba
pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
• Nastavte jas alebo farbu LCD obrazovky.
strana 79
2. Stlačením tlačidla MODE nastavte režim
prehrávania.
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr. Označená
miniatúra je na poslednom vytvorenom alebo
prehrávanom súbore.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu náhľadu
miniatúr, posuňte pákový ovládač dole, označte
lištu strany a potom, posunutím pákového
ovládača doprava alebo doľava vyberte stranu.
3. Posuňte pákový ovládač a vyberte požadované
video, potom pákový ovládač stlačte.
012
• Vybraný súbor vyplní obrazovku a automaticky
sa prehrá.
• Prehrávanie zastavíte posunutím pákového ovládača
smerom dole.
•
•
•
•
Stlačením tlačidla displeja (
) prepínate medzi zapnutím
a vypnutím funkcie OSD (obrazovkový displej).
Doba zobrazenia videa záleží od množstva údajov na
prehrávanie.
Videá upravované na počítači sa na tejto DVD videokamere
nemusia zobraziť.
Videá nahraté na inej videokamere sa na tejto DVD
videokamere nemusia zobraziť.
Slovak _38
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:34
Regulowanie głośności
•
•
•
Głośność można regulować przy użyciu dźwigni zoom podczas
odtwarzania.
Wbudowany głośnik służy do odsłuchiwania nagranego dźwięku.
Poziom można regulować w przedziale od 0 do 19.
Nastavenie hlasitosti
•
0:00:59
•
•
Zamknięcie wyświetlacza LCD podczas odtwarzania
spowoduje, że dźwięki nie będą wydobywać się z głośnika.
Počas prehrávania môžete pomocou ovládača transfokácie
nastavovať hlasitosť.
Nahraný zvuk počujete zo zabudovaného reproduktora.
Stupeň hlasitosti môžete nastaviť kamkoľvek medzi 0 a 19.
Ak počas prehrávania LCD obrazovku zatvoríte, zvuk
z reproduktora sa vypne.
02
012
Różne funkcje odtwarzania
Odtwarzanie/pauza/zatrzymanie
•
Tryby odtwarzania i pauzy zmieniają się po każdym naciśnięciu
Joystick.
•
Aby zatrzymać odtwarzanie, przesuń Joystick w dół.
•
Tę samą operację można wykonać za pomocą pilota ( / ).
(tylko model VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Przewijanie z podglądem
•
Podczas odtwarzania przesuń Joystick w prawo lub w lewo i
przytrzymaj.
Szybkość RPS (odtwarzania do tyłu): x2  x16  x2
Szybkość FPS (odtwarzania do przodu): x2  x16  x2
•
Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij Joystick.
•
Tę samą operację można wykonać za pomocą pilota( / )
(tylko model VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Prehrať/pozastaviť/zastaviť
•
Funkcie prehrávania a pozastavenia sa striedajú keď stlačíte
pákový ovládač.
•
Prehrávanie zastavíte posunutím pákového ovládača smerom
dole.
•
Rovnakú činnosť môžete vykonať aj pomocou diaľkového ovládača
( / ). (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
0:00:59
012
0:00:59
Rôzne možnosti prehrávania
Vyhľadávanie prehrávania
•
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava počas prehrávania.
- Rýchlosť RPS (Vyhľadávanie prehrávania dozadu):
x2  x 16  x2
- Rýchlosť FPS (Vyhľadávanie prehrávania dopredu):
x2  x 16  x2
•
Ak chcete pokračovať v normálnom prehrávaní, stlačte pákový
ovládač.
•
Rovnakú činnosť môžete vykonať aj pomocou diaľkového ovládača
( / ). (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Odtwarzanie z pomijaniem
Preskočené prehrávanie
012
•
Podczas odtwarzania przesuń Joystick w prawo lub w lewo.
•
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava počas prehrávania.
Przesunięcie Joysticka w lewo w ciągu 3 sekund od
- Ak do 3 sekúnd od spustenia videa posuniete pákový ovládač
rozpoczęcia odtwarzania filmu spowoduje odtworzenie
doľava, prehrá sa predchádzajúce video.
poprzedniego filmu.
- Ak pákový ovládač posuniete doľava po 3 sekundách od
Przesunięcie Joysticka w lewo po trzech 3 sekundach
začiatku videa, aktuálne video sa spustí od začiatku.
od rozpoczęcia odtwarzania filmu spowoduje odtworzenie
- Ak pákový ovládač posuniete doprava, prehrá sa nasledovné
bieżącego filmu od początku.
video.
Przesunięcie Joystick w prawo spowoduje odtwarzanie
•
Rovnakú činnosť môžete vykonať aj pomocou diaľkového ovládača
kolejnego obrazu.
( / ). (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
•
Tę samą operację można wykonać za pomocą pilota ( / ). (tylko
model VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Pomalé prehrávanie
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
•
Stlačením pákového ovládača pozastavte prehrávanie, potom
•
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij Joystick, następnie przesuń
posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava. Videá sa prehrajú
Joystick w prawo lub w lewo. Film będzie odtwarzany do przodu
dopredu alebo dozadu v 1/2 rýchlosti.
lub do tyłu z prędkością 1/2x.
•
Ak chcete pokračovať v normálnom prehrávaní, stlačte pákový
<VP-DX102/DX104/
•
Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij Joystick.
ovládač.
DX105( i ) only>
•
Odtwarzanie w zwolnionym tempie trwa 3 minuty.
•
Pomalé prehrávanie na 3 minúty.
•
Tę samą operację można wykonać za pomocą pilota ( ). (tylko modele VP-DX102/
•
Rovnakú činnosť môžete vykonať aj pomocou diaľkového ovládania ( ). (iba pre VPDX104/DX105( i ))
DX102/DX104/DX105( i ))
•
Naciśnięcie przycisku ( ) lub ( ) na pilocie podczas odtwarzania w zwolnionym
•
Ak počas pomalého prehrávania stlačíte tlačidlá ( ) alebo ( ) na diaľkovom ovládači,
tempie, powoduje odtwarzanie do tyłu lub do przodu w zwolnionym tempie. (tylko
prehráva sa pomaly dozadu alebo dopredu. (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
model VP-DX102/DX104/DX105( i ))
39_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 39
Slovak _39
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:42
tryb kamery DVD:
edytowanie filmów
USUWANIE OBRAZÓW
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
režim DVD videokamery:
upravovanie videí
(
(
)
MAZANIE VIDEÍ
Ta funkcja działa tylko w trybie odtwarzania.
Możesz usuwać niechciane filmy zapisane na płycie.
Ta funkcja dostępna jest wyłącznie dla płyt DVD-RW
(tryb VR).
Usuniętych obrazów nie można odzyskać.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC.
strona 30
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb odtwarzania.
Video
•
Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur.
Naciśnij przycisk MENU.
Delete
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
Select file
opcję „Delete” (Usuń).
Select All
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać żądaną
opcję („Select file” (Wybierz plik) lub „Select All” (Wyb.
wsz.)), następnie naciśnij Joystick.
•
„Select file” (Wybierz plik): Usuwanie
poszczególnych plików.
Aby usunąć określony plik, użyj Joystick, aby
Delete
wybrać plik do usunięcia.
Back
Przy wybranych filmach wyświetlany jest
wskaźnik ( ).
Naciśnięcie Joystick powoduje przełączanie
pomiędzy wybraniem do usunięcia (na obrazie
pojawi się wskaźnik ( )) a cofnięciem wyboru
(brak wskaźnika ( )). Przesuń Joystick w
Move
Select
górę, aby wybrać opcję „Execute (Wykonaj)”,
następnie naciśnij Joystick.
•
„Select All” (Wyb. wsz.): Usuwanie wszystkich
Delete
obrazów.
Przesuń Joystick w górę, aby wybrać opcję
Delete selected files?
„Execute” (Wykonaj), następnie naciśnij
Joystick.
Yes
Zostanie wyświetlony komunikat stosowny do wybranej
opcji. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo,
Move
Select
aby wybrać opcję „Yes” (Tak), naciśnij Joystick.
•
Po zakończeniu wszystkie wybrane obrazy zostaną usunięte.
(Usunięte pliki znikną również z listy odtwarzania.strona 45)
40_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 40
12/12
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
7/12
Execute
6.
No
(
(
)
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
Môžete mazať nechcené videá, nahrané na disku.
Táto funkcia pracuje iba na DVD-RW disku (Režim VR).
Obrázok, ktorý ste vymazali, sa nedá obnoviť.
Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
zapnite.
• Tlačidlo režimu uloženia nastavte na DISC.
strana 30
Stlačením tlačidla MODE nastavte režim prehrávania.
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr.
Stlačte tlačidlo MENU.
Posunutím pákového ovládača doprava alebo doľava
vyberte “Delete” (Vymazať).
Posunutím pákového ovládača hore alebo dole vyberte
požadovanú možnosť (“Select file” (Zvoliť súbor) alebo
“Select All” (Zvoliť všetko)), potom pákový ovládač
stlačte.
• “Select file” (Zvoliť súbor): Vymaže jednotlivé
videá.
Ak chcete vymazať individuálne videá, pomocou
pákového ovládača vyberte video, ktoré chcete
vymazať.
Na vybratých videách sa zobrazí indikátor ( ).
Stlačením pákového ovládača prepínate
medzi miniatúrou videa, vybratou na vymazanie
(na obrázku sa zobrazí indikátor ( )) alebo
nie (indikátor ( ) z obrázku zmizne). Posuňte
pákový ovládač hore a vyberte “Vykonať”,
potom pákový ovládač stlačte.
• “Select All” (Zvoliť všetko): Maže všetky obrazy.
Posuňte pákový ovládač a vyberte “Execute”
(Vykonať), potom pákový ovládač stlačte.
Podľa vybranej možnosti sa zobrazí odkaz. Posuňte
pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Yes”
(Áno), potom pákový ovládač stlačte.
• Po ukončení budú všetky vybrané videá vymazané.
(Zároveň vymazané súbory zmiznú zo zoznamu
skladieb strana 45)
Slovak _40
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:11:58
USUWANIE FRAGMENTU FILMU
(CZĘŚC. USUW)
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie odtwarzania.
strona 21
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko
modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ) ) strona 30
Istnieje możliwość usunięcia części filmu.
Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick w
prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Edit” (Edytuj).
Naciśnij Joystick, aby wybrać opcję „Partial Delete”
(Częśc. usuw.).
Przy użyciu Joystick wybierz żądany film, następnie
naciśnij Joystick.
•
Wybrany film wypełni ekran w opcji pauzy.
•
Aby powrócić, użyj Joystick, aby wybrać opcję
„Back” (Wst.), następnie naciśnij Joystick.
Przesuń Joystick w prawo, aby odtworzyć film.
Naciśnij Joystick w punkcie początkowym części do
usunięcia.
•
Punkt początkowy usuwania zostanie oznaczony
symbolem „.”
Przesuń Joystick w prawo, aby wyszukać punkt
końcowy części do usunięcia. Naciśnij Joystick.
•
Punkt końcowy usuwania zostanie oznaczony
symbolem „.”
Naciśnij Joystick, aby usunąć wybraną część.
•
Wyświetlony zostanie komunikat „Partial
Delete? Selected part of a file will be deleted.”
(Częściowe usunięcie? Wybr. część pliku
zostanie usunięta.).
Przesuń Joystick w lewo, aby wybrać opcję „Yes” (Tak),
następnie naciśnij Joystick.
•
Wybrany fragment tytułu zostanie usunięty.
•
•
•
•
•
Nie wyjmuj akumulatora ani zasilacza w trakcie
częściowego usuwania. Może to spowodować
uszkodzenie pliku.
Usuniętej części filmu nie można odzyskać.
Częściowe usuwanie nie jest dostępne, jeśli
nagranie jest krótsze niż 3 sekundy.
Częściowe usuwanie nie jest dostępne w przypadku
3-sekundowej części nagrania oraz w przypadku
3-sekundowej części pozostałego czasu.
Przy częściowym usuwaniu filmu, usuwane są
również te same fragmenty z filmów znajdujących
się na liście odtwarzania.
41_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 41
(
VYMAZANIE ČASTI VIDEA (ČIASTOČNÉ
(
VYMAZANIE)
))
•
12/12
•
•
1.
2.
Video
3.
Edit
Partial Delete
4.
Partial Delete
11/12
Back
5.
6.
7.
0:00:59/0:02:00
011
Partial Delete
8.

Play


Frame
Delete
•
0:00:59/0:02:00
001
•
•
Partial Delete
Partial Delete?
Selected part of a file
will be deleted.
Yes
Play


Exit
Frame
Cancel
Delete
(
))
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
strana 21
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na DISC. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
Video môžete čiastočne vymazať.
Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač
doprava alebo doľava a vyberte “Edit” (Editovať).
Stlačením pákového ovládača vyberte “Partial Delete”
(Čiastočne vymazať).
Pomocou pákového ovládača vyberte požadované
video a potom pákový ovládač stlačte.
•
Vybraný súbor v pauze vyplní obrazovku.
•
Ak sa chcete vrátiť, pomocou pákového ovládača
vyberte “Back” (Späť), pákový ovládač potom
stlačte.
Pákový ovládač posuňte doprava a spustite prehrávanie
videa.
Pákový ovládač stlačte v začiatočnom bode, kde chcete
mazať.
•
Začiatočný bod vymazania sa označí “.”
Pákový ovládač posuňte doprava a nájdite konečný
bod vymazania. Stlačte pákový ovládač.
•
Konečný bod vymazania sa označí “.”
Stlačte pákový ovládač ak chcete vymazať vybranú
časť.
•
Zobrazí sa odkaz “Partial Delete? Selected part
of a file will be deleted.” (Vymazať čiastočne?
Vybraná časť súboru bude vymazaná).
Posuňte pákový ovládač doľava a vyberte “Yes” (Áno)
potom pákový ovládač stlačte.
•
Vybratá časť videa sa vymaže.
•

•
Počas čiastočného vymazávania nevyberajte batériu
ani neodstraňujte adaptér na striedavý prúd. Súbor
by sa mohol poškodiť.
Vymazanú časť videa nemôžete obnoviť.
Čiastočné mazanie nie je možné ak je nahrávka
kratšia ako 3 sekundy.
Čiastočné vymazanie nie je dostupné v počiatočnom
3 sekundovom úseku videa a tiež nie je dostupné v
3 sekundovom úseku zostávajúcej dĺžky videa.
Po vykonaní čiastočného vymazania, sú videá v
zozname prehrávania čiastočne vymazané.
Slovak _41
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:12:08
tryb kamery DVD:
edytowanie filmów
LISTA ODTWARZANIA
režim DVD videokamery:
upravovanie videí
(
(
))
ZOZNAM PREHRÁVANIA
Czym jest lista odtwarzania?
Čo je zoznam prehrávania?
•
•
•
Listę odtwarzania można utworzyć na tej samej płycie, gromadząc ulubione
sceny z różnych nagranych filmów. Podczas tworzenia lub usuwania listy
odtwarzania oryginalne filmy nie są usuwane. Dodawanie lub usuwanie filmów z
listy nie ma wpływu na pliki.
Ta funkcja dostępna jest wyłącznie dla płyt DVD-RW (tryb VR).
Przed nagraniem należy sformatować płytę DVD-RW do trybu VR. strona 50
Przykład: Kilka scen zostało nagranych na płycie DVD. Chcesz zachować
oryginalne nagranie, ale chcesz także stworzyć zbiór łączący ulubione sceny.
W takim przypadku możesz utworzyć listę odtwarzania, wybierając ulubione
sceny i pozostawiając oryginalne nagranie bez zmian.
•
(
(
))
Zoznam prehrávania môžete vytvoriť na rovnakom disku získaním vašich
obľúbených súborov z nahratých videí. Pri vytváraní alebo vymazávaní
zoznamu súborov určených na prehrávanie nebude originálne video vymazané.
Pridávanie alebo vymazávanie videí zo zoznamu prehrávania neovplyvňuje
aktuálne videá.
Táto funkcia pracuje iba na DVD-RW disku (Režim VR).
Pred nahrávaním by ste mali disk DVD-RW naformátovať v režime VR. strana 50
Príklad: Nahrali ste niekoľko scén na DVD disk. Chcete si uložiť originálnu nahrávku,
ale taktiež si chcete vytvoriť výber spojením svojich najobľúbenejších scén.
V takom prípade môžete vytvoriť zoznam prehrávania výberom vašich
najobľúbenejších scén a ponechaním originálu v nezmenenej podobe.
12.JAN.2008
30.JAN.2008
Movie image 1
Movie image 2
Movie image 3
Movie image 4
Movie image 5
Movie image 6
Movie image 7
10:00
10:30
11:30
14:00
16:10
18:20
20:00
Playlist
42_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 42
Slovak _42
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:12:18
Tworzenie listy odtwarzania
•
•
•
•
1.
Przesuń Joystick, aby wybrać kartę listy odtwarzania
( ) w widoku indeksu miniatur.
•
2.
3.
4.
Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur listy
odtwarzania.
Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick w
prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Edit” (Edytuj).
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać opcję
„Add” (Dodaj), a następnie naciśnij Joystick.
Przy użyciu Joystick wybierz filmy, które chcesz dodać
do listy odtwarzania.
•
•
Wskaźnik ( ) jest wyświetlany przy wybranych filmach.
Naciśnięcie Joystick powoduje przełączanie pomiędzy
wybraniem miniatury do usunięcia (na obrazie pojawi się
wskaźnik ( )), a cofnięciem wyboru (brak wskaźnika
( )).
Aby powrócić, użyj Joystick, aby wybrać opcję „Back”
(Wst.), następnie naciśnij Joystick.
•
5.
Przesuń Joystick, aby wybrać opcję „Execute”
(Wykonaj), a następnie naciśnij Joystick.
Zostanie wyświetlony komunikat „Add selected files to
Playlist?” (Dodać wybrane pliki do listy odt.?).
•
6.
Vytvorenie zoznamu prehrávania
Ta funkcja działa tylko w trybie odtwarzania.
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko
modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strona 30
Listę odtwarzania można utworzyć, gromadząc ulubione filmy
spośród wszystkich nagranych.
Można utworzyć tylko jedną listę odtwarzania.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Yes” (Tak), następnie naciśnij Joystick.
•
•
Wybrane pliki są dodawane do listy odtwarzania.
Można odtwarzać listę odtwarzania w taki sam sposób
jak film. strona 38
•
•
•
•
Jeśli na płycie brakuje miejsca, usuń niepotrzebne
filmy.
Lista odtwarzania może obejmować do 64 filmów.
Podczas odtwarzania listy, licznik odnosi się do
całkowitej liczby plików na liście.
Aby powrócić do widoku indeksu miniatur, przy użyciu
Joystick wybierz kartę odtwarzania ( ).
43_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 43
•
•
•
Empty
•
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na DISC. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
Zoznam prehrávania si môžete vytvoriť získaním vašich
najobľúbenejších súborov z nahratých videí.
Môžete vytvoriť iba jeden zoznam prehrávania.
1. Posuňte pákový ovládač a náhľade indexu miniatúr
vyberte ( ) záložku zoznamu prehrávania.
Move
•
Zobrazí sa index náhľadu miniatúr.
•
•
Na vybratých videách sa zobrazí indikátor ( ).
Stlačením pákového ovládača prepínate medzi
miniatúrou videa, ktorú ste vybrali na vytvorenie zoznamu
prehrávania (na obrázku sa zobrazí indikátor ( )) alebo
nie (indikátor z obrázku zmizne ( )).
Ak sa chcete vrátiť, pomocou pákového ovládača
vyberte “Back” (Späť), potom pákový ovládač stlačte.
2. Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač
doprava alebo doľava a vyberte “Edit” (Editovať).
3. Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a vyberte
“Add” (Pridať), potom pákový ovládač stlačte.
4. Ak chcete do zoznamu prehrávania pridať videá, použite
pákový ovládač.
Playlist
Edit
Add
Arrange
Delete
Partial Delete
Add
7/12
Execute
Back
Move
5. Pomocou pákového ovládača vyberte “Execute”
(Vykonať), potom pákový ovládač stlačte.
•
Zobrazí sa správa “Add selected files to Playlist?”
Select
(Pridať zvolené súbory do zoznamu?).
6. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a
vyberte “Yes” (Áno), potom pákový ovládač stlačte.
Add
Add selected files to Playlist?
Yes
Move
•
No
Select
•
•
Vybrané súbory sa pridajú do zoznamu prehrávania.
Zoznam titulov môžete prehrávať rovnakým spôsobom
ako video. strana 38
•
•
•
•
Ak sa na disku nenachádza dostatočné množstvo
voľného miesta, vymažte nepotrebné videá.
V zozname prehrávania sa môže nachádzať až 64
videí.
Pri prehrávaní zoznamu prehrávania počítadlo
odkazuje na počítadlo celého zoznamu.
Ak sa chcete vrátiť do indexu náhľadu miniatúr,
vyberte pomocou pákového ovládača záložku
prehrávania ( ).
Slovak _43
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:12:39
tryb kamery DVD:
edytowanie filmów
režim DVD videokamery:
upravovanie videí
Ustalanie kolejności filmów na liście odtwarzania
Usporiadanie poradia videí v zozname prehrávania
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ta funkcja działa tylko w trybie odtwarzania.
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko
modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strona 30
Można układać filmy znajdujące się na liście
dotwarzania, przesuwając je na żądane pozycje.
Przesuń Joystick, aby wybrać kartę listy odtwarzania
( ) w widoku indeksu miniatur.
•
Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur listy
odtwarzania.
Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick w
prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Edit” (Edytuj).
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać opcję
„Arrange” (Aranżacja), a następnie naciśnij Joystick.
Użyj Joystick, aby wybrać filmy do ułożenia.
•
Wskaźnik ( ) jest wyświetlany przy wybranych
filmach.
•
Naciśnięcie Joysticka powoduje przełączanie
pomiędzy wybraniem miniatury obrazu do listy
odtwarzania (na obrazie pojawi się wskaźnik ( )),
a cofnięciem wyboru (brak wskaźnika ( )).
•
Obok obrazu wyświetlony zostanie również pasek.
Przesuń Joystick, aby wybrać żądaną pozycję,
następnie naciśnij Joystick.
•
Wybrany plik zostanie ułożony w żądanej pozycji.
•
Aby powrócić, użyj Joystick, aby wybrać opcję
„Back” (Wst.), następnie naciśnij Joystick.
Przesuń Joystick, aby wybrać opcję „Execute”
(Wykonaj), a następnie naciśnij Joystick.
•
Zostanie wyświetlony komunikat „Arrange
selected a file to this order?” (Ułożyć wybrane
pliki w tej kolejności?).
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Yes” (Tak), następnie naciśnij Joystick.
•
Wybrane pliki zostaną ułożone w żądanej
kolejności.
44_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 44
12/12
•
•
•
Playlist
Edit
Add
Arrange
Delete
Partial Delete
Arrange
8/12
Execute
Back
Move
Select
Arrange
Arrange selected a file
to this order?
Yes
Move
No
Select
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na DISC. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
Videá v zozname prehrávania môžete usporiadať v
rámci zoznamu ich presunutím na želanú pozíciu.
1. Posuňte pákový ovládač a náhľade indexu miniatúr
vyberte ( ) záložku zoznamu prehrávania.
•
Zobrazí sa index náhľadu miniatúr.
2. Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač
doprava alebo doľava a vyberte “Edit” (Editovať).
3. Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a vyberte
“Arrange” (Usporiadať), potom pákový ovládač
stlačte.
4. Pomocou pákového ovládača vyberte videá, ktoré
chcete usporiadať.
•
Na vybratých videách sa zobrazí indikátor ( ).
•
Stláčaním pákového ovládača prepínate medzi
miniatúrou videa, vybratou na upravenie v zozname
skladieb (na obrázku sa zobrazí indikátor ( ))
alebo nie (indikátor ( ) z obrázku zmizne).
•
Vedľa vybraného videa sa taktiež objaví lišta.
5. Posunutím pákového ovládača vyberte požadovanú
polohu, potom pákový ovládač stlačte.
•
Vybranú súbor sa usporiada do požadovanej polohy.
•
Ak sa chcete vrátiť, pomocou pákového ovládača
vyberte “Back” (Späť), pákový ovládač potom
stlačte.
6. Ak to chcete vykonať, pomocou pákového ovládača
vyberte “Execute” (Vykonať), potom pákový ovládač
stlačte.
•
Zobrazí sa odkaz “Arrange selected a file to this
order?” (Usporiadať zvolený súbor v tomto
poradí?).
7. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a
vyberte “Yes” (Áno), potom pákový ovládač stlačte.
•
Vybrané súbory sú usporiadané do vybranej polohy.
Slovak _44
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:12:44
Usuwanie filmów z listy odtwarzania
• Ta funkcja działa tylko w trybie odtwarzania.
• Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji
DISC. (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) strona 30
• Z listy można usuwać niechciane filmy.
12/12
Vymazávanie videí v zozname prehrávania
• Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
• Tlačidlo uloženia režimu nastavte na DISC. (iba
pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
• Nežiadúce videá môžete v zozname prehrávania
vymazať.
1. Posuňte pákový ovládač a náhľade indexu
1. Przesuń Joystick, aby wybrać kartę listy ( )
Playlist
odtwarzania w widoku indeksu miniatur.
miniatúr vyberte ( ) záložku zoznamu
prehrávania.
• Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur
Edit
• Zobrazí sa index náhľadu miniatúr.
listy odtwarzania.
Add
2. Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový
2. Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń
Arrange
Delete
ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Edit”
Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję
Partial Delete
(Editovať).
„Edit” (Edytuj).
Exit
3. Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a
3. Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać
vyberte “Delete” (Vymazať), potom pákový
opcję „Delete” (Usuń), a następnie naciśnij
Delete
ovládač stlačte.
Joystick.
Execute
Back
4. Pomocou pákového ovládača vyberte videá,
4. Użyj Joystick, aby wybrać filmy do usunięcia.
ktoré chcete vymazať.
• Wskaźnik ( ) jest wyświetlany przy
• Na vybratých videách sa zobrazí indikátor
wybranych filmach.
( ).
• Naciśnięcie Joysticka powoduje przełączanie
Move
Select
• Stláčaním pákového ovládača prepínate
pomiędzy wybraniem miniatury obrazu do
medzi miniatúrou videa, vybratou na
usunięcia z listy odtwarzania (na obrazie
Delete
vymazanie zo zoznamu skladieb (na obrázku
pojawi się wskaźnik ( )), a cofnięciem
sa zobrazí indikátor ( )) alebo nie (indikátor
Delete files from playlist?
wyboru (brak wskaźnika ( )).
Original file not deleted.
( ) z obrázku zmizne).
• Aby powrócić, użyj Joystick, aby wybrać
• Ak sa chcete vrátiť, pomocou pákového
opcję „Back” (Wst.), następnie naciśnij
Yes
No
ovládača vyberte “Back” (Späť), potom
Joystick.
Move
Select
pákový ovládač stlačte.
5. Przesuń Joystick, aby wybrać opcję „Execute”
5. Pomocou pákového ovládača vyberte
(Wykonaj), a następnie naciśnij Joystick.
“Execute” (Vykonať), potom pákový ovládač
• Zostanie wyświetlony komunikat „Delete files from
stlačte.
Playlist? Original files not deleted.” (Usuń pliki z listy
Zobrazí
sa
odkaz “Delete files from Playlist? Original
•
odtw.? Plik oryginalny nie jest usuwany).
fi
les
not
deleted.”
(Vymazať súbory zo zoznamu?
6. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję
Originálny súbor nevymazaný).
„Yes” (Tak), następnie naciśnij Joystick.
6. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte
• Wybrane pliki zostaną usunięte.
“Yes” (Áno), potom pákový ovládač stlačte.
• Vybrané súbory sa vymažú.
7/12
45_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 45
Slovak _45
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:12:52
tryb kamery DVD:
edytowanie filmów
režim DVD videokamery:
upravovanie videí
Usuwanie fragmentu filmu z list odtwarzania
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ta funkcja działa tylko w trybie odtwarzania.
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC.
(tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strona 30
Z listy można usuwać części niechcianych filmów.
Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick w
prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Edit” (Edytuj).
Naciśnij Joystick, aby wybrać opcję „Partial Delete”
(Częśc. usuw.).
Przesuń Joystick, aby wybrać żądany film, następnie
naciśnij Joystick.
•
Wybrany film wypełni ekran w opcji pauzy.
Przesuń Joystick w prawo, aby odtworzyć film.
Naciśnij Joystick w początkowym punkcie fragmentu
do usunięcia.
•
Punkt początkowy usuwania zostanie oznaczony
symbolem „.”
Za pomocą Joystick znajdź końcowy punkt fragmentu
do usunięcia. Naciśnij Joystick.
•
Punkt końcowy usuwania zostanie oznaczony symbolem
„.”
Naciśnij Joystick, aby usunąć wybraną część.
•
Wyświetlony zostanie komunikat „Partial Delete?
Selected part of a file will be deleted.” (Częściowe
usunięcie? Wybr. część pliku zostanie usunięta.).
Przesuń Joystick w lewo, aby wybrać opcję „Yes” (Tak),
następnie naciśnij Joystick.
•
Wybrany fragment tytułu zostanie usunięty.
•
•
•
•
Nie wyjmuj akumulatora ani zasilacza w trakcie
częściowego usuwania. Może to spowodować uszkodzenie
pliku.
Usuniętej części filmu nie można odzyskać.
Częściowe usuwanie nie jest dostępne, jeśli nagranie
jest krótsze niż 3 sekundy.
Częściowe usuwanie nie jest dostępne w przypadku
3-sekundowej części nagrania oraz w przypadku
3-sekundowej części pozostałego czasu.
Vymazanie úseku videa v zozname prehrávania
12/12
•
1.
2.
Playlist
4.
5.
6.
Partial Delete
11/12
Back
7.
8.
0:00:59/0:02:00
011
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na DISC. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
V zozname prehrávania môžete vymazať časť videa.
Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač
doprava alebo doľava a vyberte “Edit” (Editovať).
Stlačte pákový ovládač vyberte “Partial Delete”
(Čiastočne vymazať).
Posunutím pákového ovládača vyberte požadované
video, potom pákový ovládač stlačte.
•
Vybraný súbor v pauze vyplní obrazovku.
Posuňte pákový ovládač doprava a prehrajte video.
Pákový ovládač stlačte v začiatočnom bode, v ktorom
chcete mazať.
•
Začiatočný bod vymazania sa označí „.“
Pre vyhľadanie začiatočného bodu vymazania použite
pákový ovládač. Stlačte pákový ovládač.
•
Koncový bod vymazania sa označí „.“
Ak chcete vymazať vybrané časti, stlačte pákový
ovládač.
•
Zobrazí sa odkaz “Partial Delete? Selected part of a file
will be deleted.” (Vymazať čiastočne? Zvolená časť
súboru bude vymazaná).
Posuňte pákový ovládač doľava a vyberte “Yes” (Áno),
potom pákový ovládač stlačte.
•
Vybratá časť videa sa vymaže.
Partial Delete
•

Play


Frame
Delete
0:00:59/0:02:00

Cancel
•
•
•
001
Partial Delete
Partial Delete?
Selected part of a file
will be deleted.
Play
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 46
3.
Edit
Add
Arrange
Delete
Partial Delete
Yes
46_ Polish
•
•

Exit
Frame
Delete
Počas čiastočného vymazávania nevyberajte batériu ani
neodstraňujte adaptér na striedavý prúd. Súbor by sa
mohol poškodiť.
Vymazanú časť videa nemôžete obnoviť.
Čiastočné mazanie nie je možné ak je nahrávka kratšia
ako 3 sekundy.
Čiastočné vymazanie nie je dostupné v počiatočnom
3 sekundovom úseku videa a tiež nie je dostupné v 3
sekundovom úseku zostávajúcej dĺžky videa.

Slovak _46
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:13:10
tryb kamery DVD:
zarzadz. pł.
FINALIZACJA PŁYTY
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(
(
-R
+R DL
))
režim DVD videokamery:
správa disku
FINALIZÁCIA DISKU
(
(
-R
+R DL
))
Táto funkcia pracuje iba v režime nahrávania. strana 21
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie nagrywania. strona 21
Pre prehrávanie obsahu disku DVD-RW/-R/+R DL na iných DVD prehrávačoch/nahrávačoch/
Aby odtworzyć płytę DVD-RW/-R/+R DL na innych odtwarzaczach/nagrywarkach/napędach
mechanikách musíte disk finalisovať. Pre finalisáciu je potrebný dostatok energie v batérii. Ak sa
DVD, należy ją sfinalisować. Do sfinalisowania wymagany jest odpowiedni poziom naładowania
chystáte použiť sieťový adaptér, uistite sa, že je konektor správne zapojený. Prerušenie dodávky
akumulatora. Jeśli używany ma być zasilacz, należy się upewnić, że jest prawidłowo podłączony
prúdu počas finalisácie môže znemožniť prehrávanie disku.
do gniazda. Odcięcie zasilania podczas finalisacji może uniemożliwić ponowne odtwarzanie płyty.
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie zapnite. strana 21
Przesuń przycisk POWER w dół, aby włączyć zasilanie. strona 21
STBY
0:00:00 [30 min]
2. Nastavte tlačidlo režimu uloženia na DISC. (iba pre VP-DX103(i)/DX104/
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko modele
DX105(i)) strana 30
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i) ) strona 30
Disc Manage
3. Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač doprava alebo
Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick w prawo lub w lewo,
doľava a vyberte “Disc Manage.” (Správa disku.)
aby wybrać opcję „Disc Manage.” (Zarządz. pł.)
Disc Finalise
4. Pohybom pákového ovládača hore alebo dole vyberte “Finalisovať disk”,
Disc Unfinalise
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Disc Finalise”
potom pákový ovládač stlačte.
Disc Format
(Sfinalisuj), następnie naciśnij Joystick.
Disc Info
•
Disk môžete jednoducho finalisovať pomocou tlačidla FINALIZE na
•
Można po prostu sfinalisować płytę, korzystając z przycisku
DVD videokamere.
FINALIZE na kamerze DVD.
5 Zobrazí sa odkaz “DVD needs to finalise for other DVD player or recorder
Zostanie wyświetlony komunikat „DVD needs to finalise for other DVD
to be played.” But no more recording is allowed after finalising” (DVD
player or recorder to be played.” But no more recording is allowed
Finalise
musí byť finalisované, aby ho iné DVD prehrávače mohli prehrať. Po
after finalising” (Koniecz. finalisacja DVD do odtwarz. w innym
finalisácii nie je možné na disk nahrávať). Posuňte pákový ovládač
odtwarzaczu lub nagrywar. DVD. Po final. niemożliwe nast.nagrania.).
Next
Back
doprava alebo doľava a vyberte “Next” (Ďalej), potom pákový ovládač
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Next” (Następny),
stlačte.
następnie naciśnij Joystick.
DVD needs to finalise for other DVD
player or recorder to be played.
•
Zobrazia sa informácie o disku.
•
Zostaną wyświetlone informacje o płycie.
But no more recording is allowed after
6. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Execute”
Przesuń Joystick w lewo, aby wybrać opcję „Execute” (Wykonaj),
finalising.
(Vykonať), potom pákový ovládač stlačte.
następnie naciśnij Joystick.
•
Ak chcete odísť, pomocou pákového ovládača vyberte “Exit”
•
Aby wyjść, użyj Joystick, aby wybrać opcję „Exit” (Wyjdź),
(Ukončiť) potom pákový ovládač stlačte.
następnie naciśnij Joystick.
7. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Yes” (Áno),
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać „Yes” (Tak), następnie
Finalise
potom pákový ovládač stlačte.
naciśnij Joystick.
•
Zobrazí sa odkaz, že disk sa finalisuje.
•
Zostanie wyświetlony komunikat o finalisacji płyty.
•
•
Execute
Podczas finalisacji nie należy narażać kamery DVD na uderzenia
ani na drgania. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
OSTRZEŻENIE
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta funkcja nie jest dostępna przy poziomie naładowanie
akumulatora poniżej (
).
Po finalisacji usunięcie i edycja filmów lub list odtwarzania
zapisanych na płycie będą niemożliwe.
Czas trwania finalisacji zależy od typu płyty.
Na stronie 8 znajdują się informacje na temat kompatybilności
sfinalisowanych płyt.
Firma nie gwarantuje możliwości odtwarzania na
wszystkich odtwarzaczach/nagrywarkach/napędach
DVD. Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi odtwarzacza/nagrywarki/
napędu DVD.
Po sfinalisowaniu płyty DVD-R/+R DL nie można jej ponownie
nagrać na kamerze DVD.
Płyty DVD+RW można odtwarzać na innych urządzeniach —
finalisowanie nie jest konieczne.
Na sfinalisowanej płycie DVD-RW nie można nagrać
dodatkowego materiału bez cofnięcia finalisacji płyty.
47_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 47
Disc Name
Disc Type
Disc Format
Used
Free
Rename
Exit
01/JAN/2008
DVD-RW [Unfinalised]
VR Mode
0:10:00
0:20:00 [Fine]
Počas finalisácie do DVD videokamery nenarážajte ani s ňou
nemykajte. Toto môže spôsobiť poruchu.
VAROVANIE
•
•
Now Finalising...
•
•
•
Avoid Shock & Vibration
•
•
•
Funkcia finalisácie nie je dostupná ak je úroveň nabitia batérie
nižšia, ako (
).
Po ukončení finalisácie nemôžete videá alebo zoznam
prehrávania vymazať ani upravovať.
Čas, potrebný na finalisáciu sa môže líšiť v závislosti na type
disku.
Kvôli kompatibilite finalisovaného disku sa obráťte na stranu 8.
Prehrávanie nie je zaručené na všetkých DVD
prehrávačoch/rekordéroch/mechanikách Kvôli detailom
kompatibility sa obráťte na návod na použitie vášho DVD
prehrávača/rekordéra/mechaniky.
Po finalisovaní disku DVD-R/+R DL nemôžete na disk nahrávať
na DVD videokamere.
DVD+RW disky môžete prehrávať na iných zariadeniach bez
finalisovania.
Na DVD-RW disky nemôžete vykonať dodatočné nahrávanie
bez jeho odfinalisovania, ak ste ho predtým finalisovali.
Slovak _47
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:13:19
tryb kamery DVD:
zarzadz. pł.
Odtwarzanie na komputerze za pomocą napędu
DVD
1.
2.
Włącz komputer PC.
Włóż sfinalisowaną płytę do napędu DVD.
•
Zostanie uruchomiona aplikacja odtwarzająca płyty DVD i płyta
zostanie odczytana.
•
Jeżeli aplikacja odtwarzająca płyty DVD nie zostanie uruchomiona
automatycznie, należy ją uruchomić z menu Start.
•
•
•
DVD
+R DL
DVD
-RW
Finalise
•
•
PC
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 48
Prehrávanie disku
DVD
-R
DVD
+R DL
DVD
-RW
Finalise
➟
48_ Polish
Použite jednotku DVD, ktorá je kompatibilná s 8 cm diskom.
Súbory nahrané na DVD sa nemusia dať prehrávať na
“Mediálnom prehrávači Windows”.
Microsoft, Windows a logo Windows sú registrovanými
ochrannými značkami spoločnosti Microsoft Corporation,
registrovanej v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
Pri prehrávaní DVD disku na vašom počítači sa môže video a
zvuk pozastaviť alebo preskočiť. V takom prípade prekopírujte
údaje na váš pevný disk.
Prehrávanie finalisovaného disku na DVD
prehrávači/rekordéri
➟
Sfinalisowana płyta DVD-RW w trybie VR może być odtwarzana za pomocą
kompatybilnej nagrywarki DVD.
Zapnite počítač.
Vložte finalisovaný disk do DVD mechaniky na počítači.
•
Aplikačný softvér DVD prehrávania sa spustí a disk sa začne
prehrávať.
•
Ak sa aplikácia prehrávania DVD nespustí automaticky, spusťte
ju pomocou ponuky štart.
•
•
Odtwarzanie płyty
Odtwarzanie płyt DVD-RW nagranych w trybie
VR:
DVD disk môžete prehrávať na počítači s DVD mechanikou
(jednotka DVD).
1.
2.
Odtwarzanie sfinalisowanych płyt na
odtwarzaczu/nagrywarce DVD
Sfinalisowane płyty DVD-R/-RW (tryb Video)/+R DL można odtwarzać na
nagrywarkach/odtwarzaczach DVD.
Producent nie gwarantuje możliwości odtwarzania na wszystkich
odtwarzaczach/nagrywarkach DVD. Szczegóły dotyczące kompatybilności
zawiera instrukcja obsługi nagrywarki/odtwarzacza DVD.
Większość odtwarzaczy/nagrywarek DVD może odtwarzać płyty DVD+RW,
które nie zostały sfinalisowane.
•
Na stronie 8 znajdują się informacje na temat kompatybilności
sfinalisowanych płyt.
1. Włącz odtwarzacz/nagrywarkę DVD.
2. Włóż sfinalisowaną płytę do odtwarzacza/nagrywarki DVD.
Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie. W przeciwnym razie
naciśnij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć.
Szczegóły dotyczące odtwarzania płyt DVD zawiera instrukcja obsługi
nagrywarki/odtwarzacza DVD.
Prehrávanie na počítači s DVD mechanikou
➟
•
Należy korzystać z napędu DVD zgodnego z płytami 3 1/2 cala
(8 cm).
Pliki nagrane na płycie mogą nie być odtwarzane przez
program „Windows Media Player”.
Microsoft, Windows oraz logo Windows stanowią zastrzeżone
znaki towarowe firmy Microsoft Corporation, zarejestrowane w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
Obraz i dźwięk mogą zatrzymywać się lub przeskakiwać
podczas odtwarzania płyty DVD na komputerze. W takim
przypadku należy skopiować dane na dysk twardy.
DVD
-R
➟
Płytę DVD można odtwarzać na komputerach PC wyposażonych w
urządzenie obsługujące płyty DVD (np. napęd DVD).
režim DVD videokamery:
správa disku
DVD player/recorder
Na DVD prehrávačoch/rekordéroch môžete prehrávať finalisované disky
DVD-R/-RW (režim video)/+R DL.
Prehrávanie nie je zaručené na všetkých DVD prehrávačoch/rekordéroch.
Detaily ohľadom kompatibility nájdete v návode na použitie DVD prehrávača/
rekordéra.
Väčšina DVD prehrávačov/rekordérov môže prehrávať len DVD+RW disky,
ktoré neboli finalisované.
•
Kvôli kompatibilite finalisovaného disku sa obráťte na stranu 8.
1. Zapnite DVD prehrávač/rekordér.
2. Vložte finalisovaný DVD disk do priečinku DVD prehrávača/rekordéra.
Mal by sa spustiť automaticky alebo stlačte pre spustenie tlačidlo PLAY.
Ďalšie detaily o prehrávaní DVD diskov si pozrite v návode na použitie
DVD prehrávača/rekordéra.
Pre prehrávanie DVD-RW diskov, nahratých v
režime VR:
Finalisovaný disk DVD-RW v režime VR môže byť prehrávaný na DVD
rekordéri, ktorý ho podporuje.
podporuje
Slovak _48
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:13:39
COFANIE FINALIZACJI
(
(
))
•
•
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie nagrywania. strona 21
Jeżeli płyta DVD-RW została sfinalisowana w trybie VR lub Video,
można cofnąć finalisowanie, aby kontynuować nagrywanie. Podczas
cofania finalisacji płyty akumulatory powinny być odpowiednio
naładowane. Jeśli używany ma być zasilacz, należy się upewnić, że jest
prawidłowo podłączony do gniazda.
1.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie.strona 21
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strona 30
Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick
w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Disc Manage”
(Zarządz. pł).
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Disc Unfinalise” (Cofnij finalis.), następnie
naciśnij Joystick.
•
Można po prostu sfinalisować płytę, korzystając z
przycisku FINALIZE na kamerze DVD.
•
Zostaną wyświetlone informacje o płycie.
Przesuń Joystick, aby wybrać opcję „Execute”
(Wykonaj), a następnie naciśnij Joystick.
Aby wyjść, użyj Joystick, aby wybrać opcję „Back”
•
(Wst.), następnie naciśnij Joystick.
Zostanie wyświetlony komunikat „Make the disc
recordable?” (Umożliwić nagrywanie dysku?).
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Yes” (Tak), następnie naciśnij Joystick.
•
Zostanie wyświetlony komunikat o cofnięciu
finalisacji płyty i finalisacja płyty zostanie cofnięta.
2.
3.
4.
5.
6.
•
OSTRZEŻENIE
•
STBY
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 49
•
•
0:00:00 [30 min]
Disc Manage
Unfinalise
Execute
Back
Disc Name
Disc Type
Disc Format
Used
Free
(
(
))
Táto funkcia pracuje iba v režime nahrávania. strana 21
Ak bol disk DVD-RW finalisovaný v režime VR alebo v režime Video,
môžete ho odfinalisovať pre ďalšie nahrávanie. Pri odfinalisovaní by
malo byť v batériách dostatok energie. Ak sa chystáte použiť sieťový
adaptér, uistite sa, že je konektor správne zapojený.
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
01/JAN/2008
DVD-RW [Finalised]
VR Mode
0:10:00
0:20:00 [Fine]
Now Unfinalising...
Avoid Shock & Vibration
Funkcja cofania finalisacji nie jest dostępna przy poziomie
naładowania akumulatora poniżej ( ).
Podczas finalisacji nie należy narażać kamery DVD
na uderzenia ani na drgania.Może to spowodować
nieprawidłowe działanie.
49_ Polish
ODFINALISÁCIA DISKU
•
VAROVANIE
•
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
zapnitestrana 21
2. Tlačidlo režimu uloženia prepnite na DISC. (iba pre
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strana 30
3. Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač
doprava alebo doľava a vyberte “Disc Manage” (Správa
disku).
4. Pákový ovládač posuňte hore alebo dole a vyberte
“Disc Unfinalise” (Zrušiť finalisáciu disku), potom
pákový ovládač stlačte.
•
Disk môžete jednoducho odfinalisovať pomocou
tlačidla FINALIZE na DVD videokamere.
•
Zobrazia sa informácie o disku.
5. Pomocou pákového ovládača vyberte “Execute”
(Vykonať), potom pákový ovládač stlačte.
•
Ak chcete odísť, pomocou pákového ovládača
vyberte “Back” (Späť) potom pákový ovládač
stlačte.
6. Zobrazí sa odkaz “Make the disc recordable?”
(Upraviť disk pre nahrávanie?). Posuňte pákový
ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Yes” (Áno),
potom pákový ovládač stlačte.
•
Zobrazí sa odkaz, ktorý oznamuje že na disku
prebieha proces odfinalisovania a disk bude
odfinalisovaný.
Funkcia odfinalisovania nie je dostupná pri batérii slabšej, ako
( ).
Počas odfinalisácie do DVD videokamery nenarážajte ani
s ňou nemykajte.Toto môže spôsobiť poruchu.
Slovak _49
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:13:41
tryb kamery DVD:
zarzadz. pł.
FORMATOWANIE PŁYTY
•
•
režim DVD videokamery:
správa disku
(
(
+RW
))
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie nagrywania. strona 21
Można sformatować płytę do ponownego użycia.
Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich istniejących
danych.
1. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby
włączyć zasilanie.strona 21
2. Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji
DISC. (tylko modele VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i)) strona 30
3. Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń
Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję
„Disc Manage” (Zarządz. pł).
4. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby
wybrać opcję „Disc Format” (Format płyt),
następnie naciśnij Joystick.
• Po włożeniu płyty DVD-RW, przesuń Joystick
w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Video”
lub „VR” w zależności od przeznaczenia płyty,
następnie naciśnij Joystick.
• Po włożeniu płyty DVD+RW przesuń Joystick
aby wybrać opcję „Yes” (Tak), następnie
naciśnij Joystick.
•
•
•
•
•
Funkcja formatowania nie jest dostępna przy
poziomie naładowania akumulatora poniżej ( ).
Sformatowanie płyty spowoduje usunięcie całej
jej zawartości. Należy zachować ostrożność, aby
przez pomyłkę nie usunąć danych.
Nie wolno wyłączać zasilania podczas
formatowania. Dane zapisane na płycie mogą ulec
uszkodzeniu.
Podczas formatowania płyty należy podłączyć
zasilacz, aby zapobiec wyłączeniu się kamery
DVD w trakcie procesu.
Więcej informacji o typach formatów płyt znajduje
się na stronach 102-103.
50_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 50
STBY
•
•
0:00:00 [30 min]
Disc Manage
Format the disc?
Select the disc mode.
VR
Cancel
<DVD-RW disc>
Format the disc?
All Files will be deleted.
Yes
(
+RW
))
Táto funkcia pracuje iba v režime nahrávania. strana 21
Nahratý disk môžete kvôli opätovnému použitiu formátovať.
Formátovaním sa stratia všetky existujúce údaje.
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
Video
(
FORMÁT DISKU
No
<DVD+RW disc>
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a
zariadenie zapnitestrana 21
2. Tlačidlo režimu uloženia prepnite na DISC. (iba
pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strana 30
3. Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový
ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Disc
Manage” (Správa disku).
4. Pákový ovládač posuňte hore alebo dole a
vyberte “Disc Format” (Formátovať disk),
potom pákový ovládač stlačte.
• Po vložení DVD-RW disku posuňte pákový
ovládač doprava alebo doľava a vyberte
“Video” alebo “VR”, podľa toho, ako chcete
disk používať a potom pákový ovládač stlačte.
• Ak ste vložili DVD+RW disk, posunutím
pákového ovládača vyberte “Yes” (Áno),
potom pákový ovládač stlačte.
•
•
•
•
•
Funkcia formátovania nie je dostupná pri batérii
slabšej, ako ( ).
Formátovanie vymaže všetok obsah nahratý na
disku. Buďte opatrný, aby ste údaje nevymazali
omylom.
V priebehu formátovania nevypínajte napájanie.
Údaje nahraté na disku môžu byť poškodené.
Pri formátovaní disku používajte sieťový adaptér,
aby sa DVD videokamera nevypla uprostred
procesu.
Informácie o type formátu disku nájdete na
stranách 102-103.
Slovak _50
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:13:48
INFORMACJE O PŁYCIE
•
•
(
(
+RW
-R
+R DL
))
INFORMÁCIE O DISKU
Funkcja ta działa tylko w trybie nagrywania kamery DVD.
strona 21
Wyświetlane są informacje o płycie, takie jak nazwa płyty, typ płyty,
format płyt itd.
UWAGA: Należy upewnić się, że płyta została włożona.
strona 30
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie.strona 21
2. Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strona 30
3. Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick
w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Disc Manage”
(Zarządz. pł).
4. Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać opcję
„Disc Info” (Inf. o płycie), następnie naciśnij Joystick.
•
“Wyświetlone zostaną: „Disc Name” (Nazwa pł.),
„Disc Type” (Typ płyty), „Disc Format” (Format
płyt), „Used” (Używ.) oraz „Free” (Wolne).
•
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Back” (Wst.), następnie naciśnij Joystick.
1.
Zmiana nazwy płyty
1. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Rename” (Zm. nazwę), następnie naciśnij
Joystick.
•
Zostanie wyświetlony ekran Disc Name (Nazwa pł.).
2. Użyj Joystick, aby przesunąć kursor do opcji „Delete”
(Usuń), następnie naciśnij Joystick, aby usunąć
bieżącą nazwę płyty.
3. Przesuń Joystick, aby wybrać żądane znaki i pozycje,
następnie naciśnij Joystick.
4. Przesuń Joystick, aby wybrać opcję „Done” (Zrobione),
a następnie naciśnij Joystick.
•
„Disc Name” (Nazwa pł.) zostanie zmieniona.
•
Aby powrócić, przesuń Joystick w prawo lub w
lewo i wybierz opcję „Back” (Wst.), następnie
naciśnij Joystick.
•
•
•
STBY
Disc Info
Rename
Disc Rename
Disc Name
02/JAN/2008_
ABC
FGH
K LM
PQR
U VW
Z
DE
I J
NO
ST
XY
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 51
a
f
k
p
u
z
b c
gh
l m
q r
vw
Space
d
i
n
s
x
e
j
o
t
y
Done
1
6
+
!
:
@
2
7
?
;
#
3
8
*
~
”
$
4 5
9 0
/ ^
, .
( )
%&
Disc Info
Back
Disc Name
Disc Type
Disc Format
Used
Free
Informacje o płycie wyświetlane są w zależności od typu płyty.
51_ Polish
01/JAN/2008
DVD-RW [Unfinalised]
VR Mode
0:10:00
0:20:00 [Fine]
Delete
-R
+R DL
))
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
zapnitestrana 21
2. Tlačidlo režimu uloženia prepnite na DISC. (iba pre
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strana 30
3. Stlačte tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač
doprava alebo doľava a vyberte “Disc Manage” (Správa
disku”).
4. Pákový ovládač posuňte hore alebo dole a vyberte “Disc
Info” (Info o disku), potom pákový ovládač stlačte.
•
“Disc Name” (Názov disku), “Disc Type”
(Typ disku), “Disc Format” (Formátovanie disku),
“Used” (Použité) a “Free” (Voľné) sa zobrazia.
•
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava
a vyberte “Back” (Späť), potom pákový ovládač
stlačte.
Disc Finalise
Disc Unfinalise
Disc Format
Disc Info
Back
+RW
POZNÁMKA: Uistite sa, že ste vložili disk. strana 30
0:00:00 [30 min]
Back
(
Táto funkcia je k dispozícii iba v režime nahrávania na DVD
videokamere.strana 21
Zobrazuje informácie o disku, ako sú názov disku, typ disku, formát
disku, atď.
Disc Manage
Disc Name
Disc Type
Disc Format
Used
Free
(
Rename
02/JAN/2008
DVD-RW [Unfinalised]
VR Mode
0:10:00
0:20:00 [Fine]
•
Premenovanie disku
1. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a
vyberte “Rename” (Premenovať), potom pákový
ovládač stlačte.
•
Objaví sa obrazovka názvu disku.
2. Pomocou pákového ovládača posuňte kurzor na
“Delete” (Vymazať), potom stlačením pákového
ovládača vymažete aktuálny názov disku.
3. Pomocou pákového ovládača vyberte požadované
znaky a položky, potom pákový ovládač stlačte.
4. Pomocou pákového ovládača vyberte “Done” (Hotovo),
potom pákový ovládač stlačte.
“Disc Name” (Názov disku) sa zmení.
•
•
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava
a vyberte “Back” (Späť), potom pákový ovládač
stlačte.
V závislosti od typu disku sa môžu objaviť informácie o disku.
Slovak _51
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:13:58
tryb kamery cyfrowej (tylko modele režim digitálneho fotoaparátu (iba
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
WKŁADANIE I WYJMOWANIE KARTY PAMIĘCI
•
Kamera DVD wyposażona
jest w uniwersalne gniazdo
pamięci na karty SD
(Secure Digital) oraz MMC
(MultiMediaCard) .
Niektóre karty,
w zależności od
producenta i typu karty,
nie są obsługiwane.
Wkładanie karty pamięci
1. Otwórz osłonę karty
pamięci.
2. Włóż kartę pamięci tak, aby
zatrzasnęła się w gnieździe
•
Upewnij się, że strona z
etykietą zwrócona jest
do góry, a kamera jest
umieszczona tak, jak
przedstawia rysunek.
3. Zamknij osłonę karty pamięci.
Wyjmowanie karty pamięci
1. Otwórz osłonę karty
pamięci.
2. Lekko naciśnij kartę pamięci
w kierunku wnętrza gniazda,
aby została wysunięta.
3. Wyjmij kartę pamięci z
gniazda i zamknij osłonę.
Wybór odpowiedniej karty pamięci
•
Można używać kart SD i MMC.
Karty pamięci typu RS MMC lub Mini SD należy wkładać przy użyciu
złącza pośredniczącego (sprzedawane osobno).
•
W tej kamerze cyfrowej można używać kart pamięci o następującej
pojemności: Do 2GB
•
W celu nagrywania filmów należy stosować karty pamięci obsługujące
wyższe szybkości zapisu (co najmniej 1,25 MB/s).
52_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 52
VLOŽENIE A VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY
•
label-pasting portion
Táto DVD videokamera
má viacnásobný otvor na
kartu pre vstup kariet SD
(Secure Digital) a MMC
(MultiMediaCard).
Niektoré karty nie
sú kompatibilné v
závislosti od výrobcu a
typu pamäťovej karty.
Vkladanie pamäťovej karty
1. Otvorte kryt zásuvky pre
pamäťovú kartu.
2. Pamäťovú kartu zasuňte
do priečinku, až kým ľahko
zaklapne.
•
Uistite sa, že strana
s nálepkou smeruje
hore a videokamera
je v polohe podľa
obrázku.
3. Zatvorte kryt zásuvky pre
pamäťovú kartu.
Vybratie pamäťovej karty
1. Otvorte kryt zásuvky pre
pamäťovú kartu.
2. Pamäťovú kartu mierne
zatlačte dovnútra a karta
sa vysunie von.
3. Pamäťovú kartu vytiahnite
zo zásuvky a kryt
pamäťovej karty zatvorte.
Výber vhodnej pamäťovej karty
•
Môžete používať karty SD a MMC.
Pamäťové karty typu RS MMC alebo Mini SD je nutné vkladať
prostredníctvom adaptéra (nie je súčasťou dodávky).
•
V tejto DVD videokamere môžete používať pamäťové karty nasledovnej
kapacity: Do 2 GB
•
Pri nahrávaní videa vám odporúčame, aby ste používali pamäťovú kartu,
ktorá podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania (minimálne 1,25 MB/s).
Slovak _52
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:06
Karta pamięci SD
Pamäťová karta SD
•
Karty pamięci SD wyposażone są w mechaniczny
•
Pamäťová karta SD podporuje mechanický prepínač
na ochranu proti zápisu. Nastavenie prepínača
przełącznik zabezpieczenia przed zapisem.
zabraňuje náhodnému vymazaniu súborov
Odpowiednie ustawienie przełącznika zabezpiecza
nahraných na pamäťovej karte SD. Pre umožnenie
przed przypadkowym usunięciem plików zapisanych
zápisu posuňte prepínač hore v smere kontaktov. Na
na karcie pamięci SD. W celu umożliwienia zapisu
<MMC>
nastavenie ochrany posuňte prepínač dolu.
należy przesunąć przełącznik do góry w kierunku
Terminals
styków. W celu włączenia zabezpieczenia przed
zapisem należy przesunąć przełącznik w dół.
MMC (MultiMediaCard)
MMC (Multimediálna karta)
•
Karty MMC nie posiadają zabezpieczenia przed
•
MMCplus nemajú ochranný jazýček, preto použite
zapisem, więc należy użyć funkcji zabezpieczenia w
ochrannú funkciu v ponuke. strana 60
menu. strona 60
Protection
Bežné
opatrenia pre pamäťovú kartu
<SD memory card>
Standardowe ostrzeżenia dotyczące kart pamięci
tab
•
Poškodené údaje sa nedajú obnoviť. Odporúčame
•
Uszkodzonych danych nie można odzyskać. Zaleca
vám, aby ste vytvorili zálohovanie dôležitých údajov
się wykonywanie kopii zapasowych ważnych nagrań
samostatne, na pevný disk vo vašom počítači.
na dysku twardym komputera.
<Usable memory cards>
•
Vypnutie zariadenia alebo vybratie pamäťovej karty
•
Wyłączenie zasilania lub usunięcie karty pamięci w
počas činnosti, ako napríklad formátovanie, mazanie,
czasie operacji formatowania, kasowania, nagrywania i odtwarzania
nahrávanie a prehrávanie, môže spôsobiť stratu
może spowodować utratę danych.
údajov.
•
Po zmodyfikowaniu nazwy pliku lub folderu zapisanego na karcie
•
Potom, ako upravíte názov súboru alebo adresára
pamięci za pomocą komputera kamera może nie rozpoznać
v pamäťovej karte pomocou počítača, vaša kamera
zmodyfikowanego pliku.
nemusí upravený súbor rozoznať.
Obchodzenie się z kartą pamięci
Manipulácia s pamäťovou kartou
•
Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci zaleca się wyłączenie
•
Odporúčame vám, aby ste pred vložením alebo vybratím pamäťovej
zasilania, aby uniknąć utraty danych.
karty vypli prístroj, aby ste zabránili strate údajov.
•
Nie gwarantuje się możliwości korzystania z karty pamięci sformatowanej
•
Nezaručujeme, že budete môcť používať pamäťovú kartu naformátovanú
w innych urządzeniach. Kartę pamięci należy formatować za pomocą
na inom zariadení. Vašu pamäťovú kartu naformátujte pomocou tejto
niniejszej kamery.
videokamery.
•
Przed użyciem w kamerze kartę pamięci należy sformatować.
•
Pred použitím musíte pamäťové karty formátovať na tejto videokamere.
•
Jeśli skorzystanie z karty pamięci stosowanej wcześniej z innym
•
Ak nemôžete používať pamäťovú kartu, ktorá bola používaná na
urządzeniem jest niemożliwe, należy ją sformatować za pomocą kamery
inom zariadení, formátujte ju pomocou vašej videokamery s pamäťou.
DVD. Należy pamiętać, że formatowanie kasuje wszystkie informacje na
Nezabudnite, že formátovanie vymaže všetky údaje na pamäťovej karte.
karcie pamięci.
•
Pamäťová karta má určitú životnosť. Ak nemôžete nahrávať nové údaje,
•
Karta pamięci ma ograniczoną żywotność. Jeśli nie można nagrywać
musíte si kúpiť novú pamäťovú kartu.
nowych danych, należy zakupić nową kartę pamięci.
•
Pamäťovú kartu neohýnajte a nevystavujte silným nárazom.
•
Karty pamięci nie wolno zginać, upuszczać ani narażać na silne
•
Nepoužívajte ju, ani ju neuchovávajte na miestach, kde je vysoká teplota
uderzenia.
a vlhkosť alebo v prašnom prostredí.
•
Kart nie należy używać ani przechowywać w miejscach, w których
•
Dbajte, aby sa kontakty pamäťovej karty neznečistili. V prípade potreby
występuje wysoka temperatura, wilgotność lub duże zapylenie.
použite na čistenie kontaktov mäkkú suchú handričku.
•
Nie należy umieszczać obcych substancji na stykach karty pamięci. W razie
•
Na pamäťovú kartu nelepte žiadne ďalšie nálepky.
potrzeby styki należy czyścić miękką suchą ściereczką.
•
Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu detí, pretože by ju mohli
•
Nie należy naklejać żadnych dodatkowych etykiet na karcie pamięci.
prehltnúť.
•
Należy przechowywać kartę pamięci w miejscach niedostępnych dla
dzieci, które mogłyby ją połknąć.
53_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 53
Slovak _53
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:08
tryb kamery cyfrowej (tylko modele režim digitálneho fotoaparátu (iba
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Informacje dotyczące użytkowania
•
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych wskutek
nieprawidłowego użytkowania karty pamięci.
•
Zaleca się używanie futerału na karty pamięci w celu uniknięcia utraty
danych na skutek prądów błądzących i ładunków elektrostatycznych.
•
Podczas pracy karta pamięci może się nagrzewać. Jest to normalne
zjawisko i nie oznacza awarii.
•
Zdjęcia nagrane na karcie pamięci za pomocą kamery DVD są zgodne
z uniwersalnym standardem DCF (Design rule for Camera File system),
opracowanym przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
•
DCF to zintegrowany format plików obrazów stosowany w aparatach cyfrowych:
pliki obrazów można odczytywać za pomocą wszystkich urządzeń cyfrowych
zgodnych ze standardem DCF.
Kamera DVD obsługuje karty pamięci SD i MMC.
Prędkość zapisywania danych może się różnić w zależności od
producenta i systemu produkcji.
System SLC (komórka jednopoziomowa): możliwe szybsze
prędkości zapisu.
System MLC (komórka wielopoziomowa): obsługuje tylko niższe
prędkości zapisu.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się używanie kart pamięci
obsługujących wyższe prędkości zapisu.
Korzystanie z karty pamięci o niższej prędkości zapisu przy nagrywaniu
filmu może powodować trudności z zapisaniem filmu na karcie pamięci.
W czasie nagrywania może nawet dojść do utraty danych.
W celu zachowania każdego bitu zapisywanego filmu kamera DVD może
wymusić zapisanie filmu na karcie pamięci, wyświetlającostrzeżenie:
„Low Speed card” (Karta o niskiej prędkości).
54_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 54
Poznámka k použitiu
•
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu údajov spôsobenú
nesprávnym použitím.
•
Odporúčame vám, aby ste používali puzdro na pamäťovú kartu, aby sa
zabránilo strate dát kvôli pohybu a statickej elektrine.
•
Pri používaní sa po určitom čase môže pamäťová karta zohriať. Je to
normálne, nie je to porucha.
•
Fotografie zaznamenané na pamäťovú kartu pomocou DVD videokamery
zodpovedajú univerzálnym normám “DCF (Pravidlá dizajnu pre systém
súborov videokamier)”, stanovenými JEITA (Japonská asociácia technológií
elektronického a informačného priemyslu).
•
DCF je integrovaný formát obrazu pre digitálne fotoaparáty: obrazové súbory
môžu byť použité na všetkých zariadeniach, ktoré vyhovujú DCF.
DVD videokamera podporuje uloženie údajov na pamäťové karty
SD a MMC.
Rýchlosť ukladania údajov sa môže líšiť, záleží od výrobcu a systému
výroby.
Systém SLC (jednovrstvová bunka): možnosť vyššej rýchlosti
zapisovania.
Systém MLC (viacvrstvová bunka): podporuje iba nižšie rýchlosti
zapisovania.
Pre najlepšie výsledky vám odporúčame používať pamäťovú
kartu, ktorá podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania.
Používateľ, ktorý na nahrávanie videa používa pamäťovú kartu
s nižšou rýchlosťou zapisovania môže mať pri ukladaní videa do
pamäťovej karty problémy. Počas nahrávania môžete dokonca svoje
video stratiť.
Aby chránila každý kúsok nahraného videa, DVD videokamera nútene
uloží video do pamäťovej karty a zobrazíupozornenie: “Low Speed card”
(Karta s nízkou rýchlosťou).
Slovak _54
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:08
CZAS NAGRYWANIA I LICZBA ZDJĘĆ
ČAS NAHRÁVANIA A POČET SNÍMOK
Czas nagrywania filmów
Doba nahrávania videa
Karta pamięci
Nośnik
Pamäťová karta
Uloženie
Pojemność
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
Film
Ok. 8 min.
Ok. 16 min.
Ok. 32 min.
Ok. 64 min.
Ok. 120 min.
Kapacita
128 MB
Nośnik
Pamäťová karta
Uloženie
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
Približne
600
Približne
1200
Približne
2400
Približne
4830
Približne
9740
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
Super Fine
(B. wysoka)
Około 600
Około 1200
Około 2400
Około 4830
Około 9740
Super Fine
Rzeczywista sformatowana pojemność może być mniejsza,
ponieważ część pamięci jest wykorzystywana przez
wewnętrzne oprogramowanie sprzętowe.
•
•
2 GB
Karta pamięci
Kapacita
Kvalita snímok
•
1 GB
Videozáznam Približne 8 min. Približne 16 min. Približne 32 min. Približne 64 min. Približne 120 min.
Pojemność
Jakość zdjęć
•
512 MB
Nahrávateľné množstvo fotografií
Maksymalna liczba zdjęć
•
256 MB
Pomiary powyższych wartości są wykonywane przez
firmę Samsung w standardowych warunkach testowych
i mogą różnić się w zależności od rzeczywistego
zastosowania.
Kamera DVD zapewnia wyłącznie najlepszą jakość
zdjęć.
Stopień kompresjirośnie w przypadku wybrania niższej
jakości. Im wyższy jest stopień kompresji, tym dłuższy
czas nagrywania. Jednak niższa będzie jakość obrazu.
Karty pamięci o pojemności większej niż 2 GB mogą
nie działać prawidłowo.
Pliki filmów nagrane przy użyciu innego sprzętu nie
mogą zostać odtworzone w tej kamerze DVD.
55_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 55
Aktuálna formátovaná kapacita môže byť nižšia, pretože časť
pamäte používa interný firmware.
•
•
•
•
•
Vyššieuvedené údaje sú merané v štandardných
podmienkach testovacieho nahrávania spoločnosti
Samsung a od aktuálneho použitia sa môžu líšiť.
DVD videokamera poskytuje iba super kvalitnú
možnosť pre fotografie.
Pomer kompresie sazvyšuje pri výbere nastavení nižšej
kvality. Čím vyšší je pomer kompresie, tým bude doba
nahrávania dlhšia. Kvalita obrazu však bude nižšia.
Pamäťové karty s kapacitou vyššou, ako 2 GB nemusia
pracovať správne.
Videosúbory nahrané na inom zariadení sa na tejto
DVD videokamere nedajú prehrávať.
Slovak _55
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:09
tryb kamery cyfrowej (tylko modele režim digitálneho fotoaparátu (iba
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
NAGRYWANIE FILMÓW
•
•
•
1.
2.
3.
4.
Przed nagrywaniem na karcie ustaw przełącznik nośnika
pamięci w opcji CARD.
Film można nagrywać przy użyciu pilota. (tylko model
VP-DX104/DX105( i )) strona 13
Kamera DVD wyposażona jest w dwa przyciski
uruchamiania/zatrzymywania nagrywania. Jeden
znajduje się z tyłu kamery, a drugi znajduje się na
panelu LCD. Korzystaj z tego przycisku uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania, który ci bardziej odpowiada.
Włącz kamerę DVD.
•
Podłącz do kamery DVD źródło zasilania.
(Może być to akumulator lub zasilacz prądu
zmiennego).
•
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie kamery.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
strona 30
Sprawdź obraz na wyświetlaczu LCD. (obiektyw i LCD)
•
Ustaw przełącznik otwierania/zamykania obiektywu
w położeniu otwarcia ( ). strona 10
Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania
nagrywania.
•
Zostanie wyświetlony wskaźnik nagrywania (●) i
rozpocznie się nagrywanie.
•
Naciśnij ponownie przycisk uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania, aby rozpocząć
nagrywanie.
Po zakończeniu nagrywania wyłącz kamerę DVD.
•
•
•
•
W trakcie nagrywania można używać funkcji
zoom. strona 37
Więcej informacji o nagrywaniu znajduje się na
stronie 63.
Filmy nagrywane są na karcie pamięci w
formacie 4:3.
Rozdzielczość obrazu nagranego filmu wynosi
720X576.
56_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 56
NAHRÁVANIE VIDEA
STBY
0:00:00
•
[64 min]
4830
•
•
����
����

0:00:00
Tlačidlo režimu uloženia by ste mali nastaviť na CARD
pred nahrávaním na pamäťovú kartu.
Nahrávať video môžete aj pomocou diaľkového ovládača.
(iba pre VP-DX104/DX105( i )) strana 13
Táto DVD videokamera je vybavená dvomi tlačidlami na
spustenie/zastavenie nahrávania. Jedno sa nachádza na
zadnej strane videokamery a druhé na LCD paneli. Vyberte
si tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania ktoré vám
vyhovuje najlepšie.
1. DVD videokameru zapnite.
•
K DVD videokamere pripojte zdroj napájania
(Jednotku batérie alebo napájací adaptér)
•
Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a DVD
videokameru zapnite.
•
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na CARD.
strana 30
2. Skontrolujte objekt na LCD obrazovke. (Objektív a LCD)
•
Tlačidlo otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na
otvorenie ( )strana 10
3. Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
•
Zobrazí sa indikátor nahrávania (●) a nahrávanie sa
spustí.
•
Opätovným stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
nahrávania nahrávanie zastavíte.
4. Po ukončení nahrávania DVD videokameru vypnite.
[30 min]
•
•
•
•
Počas nahrávania môžete používať funkciu
transfokácie. strana 37
Viac informácií o nahrávaní nájdete
na strane 63.
Videá sú na pamäťovú kartu nahrávané s
pomerom strán 4:3.
Nahraná veľkosť videa je 720 X 576.
Slovak _56
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:29
FOTOGRAFOWANIE
•
•
1.
2.
3.
Przed nagrywaniem na karcie ustaw przełącznik nośnika
pamięci w opcji CARD.
Zdjęcia można wykonywać za pomocą pilota. strona 13
(tylko model VP-DX104/DX105( i ))
FOTOGRAFOVANIE
STBY
4830
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
kamerę DVD.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
strona 30
Sprawdź obraz na wyświetlaczu LCD. (obiektyw i LCD)
•
Ustaw przełącznik otwierania/zamykania obiektywu w
położeniu otwarcia ( ). strona 10
Aby zrobić zdjęcie, naciśnij przycisk PHOTO.
•
Słychać będzie dźwięk migawki. Zdjęcie zostanie
zapisane na karcie pamięci i zostanie wyświetlony
komunikat „Photo capture” (Przechwyć zdjęcie).
•
W czasie zapisywania zdjęcia na karcie pamięci
nagrywanie jest niemożliwe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W trakcie nagrywania można używać funkcji
zoom. strona 37
Liczba zdjęć, jaką można zapisać zależy od
jakości i rozmiaru obrazu. strona 55
Zdjęcia zapisywane są na karcie pamięci w formacie
4:3.
Na nośniku pamięci nie można zapisać dźwięku
razem ze zdjęciami.
Przed rozpoczęciem nagrywania należy
sprawdzić ustawienie przełącznika
zabezpieczającego na karcie pamięci.
Jeżeli klapka jest zamknięta, nagrywanie nie będzie
możliwe.
Jeśli ustawienie ostrości jest utrudnione, należy
użyć funkcji ręcznej regulacji ostrości. strona 70
Nie należy przestawiać przełącznika POWER ani
wyjmować karty pamięci podczas dostępu do nośnika
pamięci. Może to spowodować uszkodzenie nośnika
pamięci lub danych zapisanych na nośniku pamięci.
Zdjęcia są w rzeczywistości szersze niż widok na
wyświetlaczu LCD.
Rozdzielczość obrazu nagranego zdjęcia wynosi
800X600.
57_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 57
•
0:00:00 [64 min]
•
Tlačidlo režimu uloženia by ste mali nastaviť na CARD pred
nahrávaním na pamäťovú kartu.
Fotografie môžete snímať pomocou diaľkového ovládača.
strana 13 (iba pre VP-DX104/DX105( i ))
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom nadol a zapnite DVD
videokameru.
•
Tlačidlo režimu uloženia nastavte na CARD.
strana 30
2. Skontrolujte objekt na LCD obrazovke. (Objektív a LCD)
•
Tlačidlo otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na
otvorenie ( )strana 10
3. Stlačením tlačidla PHOTO vyfotografujte snímku.
•
Začujete zvuk závierky. Fotografia sa nahrá na
pamäťovú kartu a zobrazí sa odkaz “Photo capture”
(Zachytenie fotografie).
•
Pri ukladaní fotografie na pamäťové zariadenie
nemôžete pokračovať s ďalším záznamom.
•
����
•
•
•
•
Photo capture
•
•
•
•
Počas nahrávania môžete používať funkciu
transfokácie. strana 37
Skutočný počet fotografií, ktoré môžete uložiť záleží
od ich kvality a veľkosti. strana 55
Videá sú na pamäťovú kartu nahrávané s pomerom
strán 4:3.
Do pamäťového zariadenia nebude pri fotografii
zaznamenaný zvuk.
Pred nahrávaním skontrolujte nastavenie
ochrany na vašej videokamere.
Ak je uzamknutá, nemôžete uskutočniť nahrávanie.
Ak je zaostrovanie ťažké, použite ručnú funkciu
zaostrovania.strana 70
Pri vstupe do pamäťového zariadenia nepracujte s
tlačidlom POWER, ani nevyberajte pamäťovú kartu.
Mohli by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
Fotografie sú v skutočnosti širšie ako tie, ktoré sa
zobrazujú na LCD obrazovke.
Nahraná veľkosť fotografie je 800 X 600.
Slovak _57
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:40
tryb kamery cyfrowej (tylko modele režim digitálneho fotoaparátu (iba
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
ODTWARZANIE FILMÓW
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie odtwarzania. strona 21
Możesz włączyć tryb odtwarzania, naciskając przycisk MODE.
Dzięki widokowi indeksu miniatur można szybko odnaleźć żądany film.
Możesz używać przycisków związanych z odtwarzaniem na pilocie.
strona 13 (tylko model VP-DX104/DX105( i ))
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby wyłączyć zasilanie i otwórz
wyświetlacz LCD.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
•
Dostosuj jasność lub kolor wyświetlacza LCD. strona 79
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb odtwarzania.
•
Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur. Ostatnio utworzony lub
odtwarzany plik jest zaznaczony.
•
Aby zmienić bieżącą stronę miniatur, przesuń Joystick w dół, aby
zaznaczyć pasek strony, następnie przesuń Joystick w prawo lub w
lewo, aby wybrać stronę.
Użyj Joystick, aby wybrać żądany film, następnie naciśnij
Joystick.
•
Wybrany plik wypełni ekran i zostanie automatycznie odtworzony.
•
Aby zatrzymać odtwarzanie, przesuń Joystick w dół.
•
Użyj Joystick, aby zastosować różne funkcje odtwarzania.
Naciśnij Joystick, aby wstrzymać lub odtworzyć obraz.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby przejść do
poprzedniej lub następnej strony.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby przewinąć do
przodu lub odtwarzać do tyłu (x2).
Aby powrócić do widoku indeksu miniatur, przesuń Joystick w dół.
PREHRÁVANIE VIDEA
•
•
•
•
1.
����
2.
12/12
100-0012
3.
0:00:03
100-0002
0:00:03
•
•
•
•
•
•
Głośnośćmożna regulować przy użyciu dźwigni zoom
podczas odtwarzania. strona 39
Odtwarzanie w zwolnionym tempie jest niedostępne w trybie
kamery cyfrowej.
), aby przełączyć stan
Naciśnij przycisk wyświetlacza (
menu ekranowego (OSD) między włączonym i wyłączonym.
W zależności od rozmiaru danych do odtworzenia, wyświetlenie
obrazu może chwilę potrwać.
Filmy edytowane na komputerze nie mogą być wyświetlane
za pomocą kamery DVD.
Filmy nagrane na innej kamerze nie mogą być odtwarzane za
pomocą tej kamery DVD.
4.
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania. strana 21
Stlačením tlačidla MODE môžete prepnúť na režim prehrávania.
Požadované video môžete rýchlo nájsť pomocou náhľadu indexu miniatúr.
Použite tlačidlá prislúchajúce k prehrávaniu na diaľkovom ovládači.
strana 13 (iba pre VP-DX104/DX105( i ))
Tlačidlo POWER posuňte smerom dole, zariadenie vypnite a otvorte
LCD obrazovku.
•
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na CARD.
•
Nastavte jas alebo farbu LCD obrazovky.  strana 79
Stlačením tlačidla MODE nastavte režim prehrávania.
•
Objaví sa obrazovka indexu miniatúr. Označená miniatúra je na
poslednom vytvorenom alebo prehrávanom súbore.
•
Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu náhľadu miniatúr, posuňte pákový
ovládač dole, označte lištu strany a potom, posunutím pákového
ovládača doprava alebo doľava vyberte stranu.
Pomocou pákového ovládača vyberte požadované video, potom
pákový ovládač stlačte.
•
Vybraný súbor vyplní obrazovku a automaticky sa prehrá.
•
Prehrávanie zastavíte posunutím pákového ovládača smerom dole.
•
Pomocou pákového ovládača si môžete vychutnať rôzne činnosti
prehrávania.
Stlačením pákového ovládača prehrávanie pozastavíte alebo
spustíte.
Posunutím pákového ovládača doprava alebo doľava
preskočíte na ďalší alebo predchádzajúci obraz.
Posunutím pákového ovládača doprava alebo doľava a
podržaním môžete pretáčať rýchlo dopredu alebo prehrávať
spätne (x 2).
Ak sa chcete vrátiť do náhľadu indexu miniatúr, pohnite pákovým
ovládačom dole.
•
•
100-0002
0:00:03
•
•
•
•
02
Počas prehrávania môžete pomocou ovládača transfokácie
nastavovať hlasitosť.strana 39
Pomalé prehrávanie nie je v režime digitálneho fotoaparátu
možné.
Každým stlačením tlačidla displeja (
) sa funkcia OSD
(Obrazovkový displej) zapne alebo vypne.
Doba zobrazenia videa záleží od množstva údajov na
prehrávanie.
Videá upravované na počítači sa na tejto DVD videokamere
nemusia zobraziť.
Videá nahraté na inej videokamere sa na tejto DVD videokamere
nemusia zobraziť.
100-0002
58_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 58
Slovak _58
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:49
OGLĄDANIE ZDJĘĆ
•
•
1.
2.
3.
4.
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie odtwarzania. strona 21
Zdjęcia zapisane na karcie pamięci można odtwarzać i
oglądać.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby wyłączyć
zasilanie i otwórz wyświetlacz LCD.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
strona 30
•
Dostosuj jasność lub kolor wyświetlacza LCD.strona 79
Naciśnij przycisk MODE. Przy użyciu Joystick zaznacz
kartę zdjęć (
).
•
Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur.
•
Aby zmienić bieżącą stronę miniatur, przesuń Joystick
w dół, aby zaznaczyć pasek strony, następnie przesuń
Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać stronę.
Użyj Joystick, aby wybrać żądane zdjęcie, następnie
naciśnij Joystick.
•
Aby obejrzeć poprzednie zdjęcie, przesuń Joystick w
lewo.
•
Aby obejrzeć następne zdjęcie, przesuń Joystick w
prawo.
•
Aby szybko wyszukać zdjęcie, przesuń Joystick w prawo
lub w lewo i przytrzymaj. Podczas przeszukiwania zmienia
się numer obrazu, ale sam obraz pozostaje niezmieniony.
Aby powrócić do widoku indeksu miniatur, przesuń
Joystick w dół.
•
•
•
Naciśnięcie przycisku wyświetlacza (
) na
kamerze spowoduje zniknięcie wszystkich ikon.
Czas ładowania slajdów może się różnić w
zależności od rozdzielczości obrazu.
Wszelkie zdjęcia o dużych rozmiarach wykonane
innym aparatem będą wyświetlane jako miniaturki.
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ
•
•
����
12/12
100-0002
12/12
100-0002
2.
Naciśnij przycisk MENU w trybie wyświetlania
pojedynczego obrazu.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
„Slide Show” (Pokaz slajdów)  „Start”, następnie
naciśnij Joystick.
•
Wyświetlony zostanie wskaźnik ( ). Pokaz slajdów
rozpoczyna się od zdjęcia bieżącego.
Zostaną wyświetlone wszystkie zdjęcia jedno po drugim, każde przez 2~3
•
sekundy.
•
Aby zatrzymać pokaz slajdów, przesuń Joystick w dół lub naciśnij przycisk
MENU.
59_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 59
•
Slide
1 Show
Start
Ustaw funkcję pokazu slajdów na ciągłe
wyświetlanie.
1.
12/12
100-0009
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania. strana 21
Fotografie uložené na pamäťovej karte môžete prehrávať a
prezerať.
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole, zariadenie
vypnite a otvorte LCD obrazovku.
•
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na CARD.strana 30
•
Nastavte jas alebo farbu LCD obrazovky. strana 79
2 Stlačte tlačidlo MODE. Pomocou pákového ovládača
).
označte záložku fotografie (
•
Objaví sa obrazovka indexu miniatúr fotografií.
•
Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu náhľadu miniatúr,
posuňte pákový ovládač dole, označte lištu strany a
potom, posunutím pákového ovládača doprava alebo
doľava vyberte stranu.
3. Pomocou pákového ovládača vyberte požadovanú
fotografiu, potom pákový ovládač stlačte.
•
Ak chcete zobraziť predchádzajúcu snímku, pohnite
pákovým ovládačom doľava.
•
Ak chcete zobraziť ďalšiu snímku, posuňte pákový
ovládač doprava.
•
Ak chcete obrázok vyhľadať rýchlejšie, posuňte pákový
ovládač doprava alebo doľava a podržte ho. Počas
vyhľadávania sa zmení číslo obrázku, ale samotné
obrázky zostanú nezmenené.
4 Ak sa chcete vrátiť do náhľadu indexu miniatúr, posuňte
pákový ovládač dole.
•
•
Každým stlačením tlačidla displeja (
) na
videokamere sa všetky ikony stratia alebo
zobrazia.
Čas načítania sa môže líšiť podľa veľkosti snímky.
Snímky väčších rozmerov zaznamenané iným
zariadením sa zobrazia ako miniatúrne náhľady.
Nastavenie funkcie prezentácie na nepretržité
zobrazovanie.
12/12
100-0002
1. V režime zobrazenia jedného obrázku stlačte tlačidlo
MENU.
2. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a
vyberte “Slide Show” (Prezentácia)  “Start” (Štart) a
potom pákový ovládač stlačte.
•
Zobrazí sa indikátor ( ). Prezentácia sa spustí od
aktuálnej fotografie.
V intervale 2 – 3 sekúnd sa postupne prehrajú všetky snímky.
•
•
Ak chcete prezentáciu zastaviť, posuňte pákový ovládač
dole, alebo stlačte tlačidlo MENU.
Slovak _59
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:14:59
tryb kamery cyfrowej (tylko modele
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
režim digitálny fotoaparát (iba pre VPDX103(i)/DX104/DX105(i))
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYPADKOWYM USUNIĘCIEM
OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU VYMAZANIU
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie odtwarzania. strona 21
Ważne zdjęcia można zabezpieczyć przed przypadkowym
usunięciem.
W przypadku formatowania wszystkie pliki,
łącznie z plikami zabezpieczonymi, zostaną
100-0009
usunięte.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby
włączyć zasilanie.
• Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji
CARD. strona 30
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Video
odtwarzania filmów.
• Zostanie wyświetlony widok indeksu
Protect
miniatur.
Off
• Aby powrócić do widoku indeksu miniatur,
On
przy użyciu Joystick wybierz kartę
odtwarzania zdjęć ( ).
Przy użyciu Joystick wybierz obraz do
zabezpieczenia i naciśnij przycisk MENU.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby
100-0009
wybrać opcję „Protect” (Zabezpiecz).
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać
żądaną opcję („Off” (Wyłączony) lub „On”
(Włączony)), następnie naciśnij Joystick.
• Po zakończeniu wszystkie wybrane obrazy
będą zabezpieczone.
• Na wybranych plikach wyświetlona zostanie ikona ( ).
•
•
•
Funkcja ta działa tak samo w trybie pełnego wyświetlania
obrazów (wyświetlanie pojedynczego obrazu). (Tylko zdjęcia)
Przy wyświetlaniu zdjęć, zdjęcia zabezpieczone będą oznaczone
symbolem ( ).
Jeżeli zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci
ustawiono w pozycji lock, nie będzie można ustawić
zabezpieczenia zdjęcia przed usunięciem.strona 53
60_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 60
•
•
•
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania. strana 21
Dôležité snímky môžete chrániť proti náhodnému vymazaniu.
Ak však vykonáte formátovanie, vymažú sa všetky snímky
vrátane chránených.
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a
zariadenie vypnite.
• Tlačidlo režimu uloženia prepnite na CARD.
strana 30
2. Stlačte tlačidlo MODE a nastavte režim
prehrávania.
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr.
• Ak sa chcete vrátiť do indexu náhľadu miniatúr
fotografií, vyberte pomocou pákového
ovládača záložku prehrávania ( ).
3. Pomocou pákového ovládača vyberte obrázok,
ktorý chcete chrániť a stlačte tlačidlo MENU.
4. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava
a vyberte “Protect” (Chrániť.)
5. Posunutím pákového ovládača hore alebo dole
a vyberte požadovanú možnosť (“Off” (Vyp.)
alebo “On” (Zap.)), potom pákový ovládač
stlačte.
• Po ukončení budú všetky vybrané obrázky
chránené.
• Na vybraných obrázkoch sa objaví indikátor
( ).
12/12
12/12
•
•
•
Táto funkcia pracuje rovnako aj v režime zobrazenia na celú
obrazovku (na obrazovke sa zobrazí jeden obraz).
(len fotografie)
Chránené snímky sa pri zobrazení označia symbolom ( ).
Ak je na pamäťovej karte aktivovaná ochrana proti zápisu,
ochranu snímok nemôžete nastaviť.strana 53
Slovak _60
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:07
USUWANIE OBRAZÓW
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ta funkcja działa tylko w trybie odtwarzania.
Możesz usuwać niechciane filmy zapisane na karcie
100-0009
pamięci.
Jeżeli chcesz usunąć obrazy zabezpieczone przed
usunięciem, należy wcześniej wyłączyć zabezpieczenie.
Usuniętych obrazów nie można odzyskać.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
strona 30
Video
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb odtwarzania.
•
Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur.
Delete
•
Aby powrócić do widoku indeksu miniatur, przy
This File
użyciu Joystick wybierz kartę odtwarzania zdjęć
All Files
( ).
Przy użyciu Joystick wybierz zdjęcie do usunięcia,
następnie naciśnij przycisk MENU.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Delete” (Usuń).
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać żądaną
Delete this file?
opcję („This file” (Ten plik) lub „All Files” (Wsz. pliki)),
następnie naciśnij Joystick.
•
„This File” (Ten plik): Usuwane są wybrane pliki.
Yes
•
„All Files” (Wsz. pliki): Usuwanie wszystkich
obrazów.
Zostanie wyświetlony komunikat stosowny do wybranej
opcji. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Yes” (Tak), następnie naciśnij Joystick.
•
Po zakończeniu wszystkie wybrane obrazy zostaną usunięte.
•
•
•
Funkcja ta działa tak samo w trybie pełnego wyświetlania obrazów
(wyświetlanie pojedynczego obrazu). (Tylko zdjęcia)
Aby zabezpieczyć ważne obrazy przez przypadkowym usunięciem,
należy włączyć ich zabezpieczenie. strona 60
Nie można usuwać zabezpieczonych obrazów. Aby usunąć obraz,
należy wyłączyć funkcję zabezpieczenia.  strona 60
61_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 61
MAZANIE OBRÁZKOV
12/12
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
No
6.
•
•
•
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania.
Môžete mazať nechcené videá, nahrané na pamäťovej
karte.
Ak chcete vymazať aj chránené zábery, musíte najskôr
zrušiť ich ochranu.
Obrázok, ktorý ste vymazali, sa nedá obnoviť.
Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
zapnite.
•
Tlačidlo režimu uloženia nastavte na CARD.
strana 30
Stlačením tlačidla MODE nastavte režim prehrávania.
•
Objaví sa obrazovka indexu miniatúr videa.
•
Ak sa chcete vrátiť do indexu náhľadu miniatúr
fotografií, vyberte pomocou pákového ovládača
záložku prehrávania ( ).
Pomocou pákového ovládača vyberte obraz, ktorý
chcete vymazať a potom stlačte tlačidlo MENU.
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a
vyberte “Delete” (Vymazať).
Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a vyberte
požadovanú možnosť (“This file” (Tento súbor) alebo
“All Files” (Všetky súbor)), potom pákový ovládač
stlačte.
•
“This File” (Tento súbor): Vymaže vybraný súbor.
•
“All Files” (Všetky súbory): Maže všetky obrazy.
Podľa vybranej možnosti sa zobrazí odkaz. Posuňte
pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Yes”
(Áno), potom pákový ovládač stlačte.
•
Po ukončení budú všetky vybrané obrazy
vymazané.
Táto funkcia pracuje rovnako aj v režime zobrazenia na celú
obrazovku (na obrazovke sa zobrazí jeden obraz). (len fotografie)
Ak chcete dôležitý obraz zabezpečiť proti náhodnému vymazaniu,
aktivujte ochranu obrazu. strana 60
Chránený obraz nemôžete vymazať. Ak chcete obraz vymazať,
musíte zrušiť ochrannú funkciu.  strana 60
Slovak _61
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:16
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
OBSŁUGA MENU
PONUKY OVLÁDANIA
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby użyć
każdej z pozycji menu wymienionych na tej stronie.
Na przykład: ustawianie ostrości
✪ Pre použitie všetkých položiek ponuky, uvedených na tejto
strane, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Napríklad: nastavenie zaostrenia
✪
Používanie tlačidla MENU
Korzystanie z przycisku MENU
1.
2.
3.
4.
5.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie.
•
Ustaw odpowiedni nośnik pamięci. (tylko modele
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strona 30
Naciśnij przycisk MENU.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać
opcję „Focus” (Ostrość).
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać żądaną
pozycję, następnie naciśnij Joystick.
•
Przesuń Joystick w lewo lub prawo, aby ręcznie
wyregulować ostrość.
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
����
STBY
0:00:00 [30 min]
Focus
Auto
Manual
Korzystanie z Joystick
Menu skrótów umożliwia łatwiejszy dostęp do często
używanych menu bez potrzeby naciskania przycisku MENU.
1. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie.
2. Naciśnij Joystick, aby wyświetlić menu skrótów.
3. Przesuń Joystick w dół, aby wybrać opcję ostrość( ).
4. Przesuń Joystick w dół, aby wybrać żądaną opcję.
•
Przesunięcie Joystick w dół spowoduje
przełączenie pomiędzy opcjami „Auto Focus (Aut.
reg. ostr.)” i „Manual Focus (Ręczna reg. ostr.)”
5. Aby zakończyć, naciskaj kilkakrotnie Joystick do
momentu zniknięcia menu skrótów.
•
Opcje dostępne w menu różnią się w zależności
od trybu pracy.
62_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 62
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
zapnite.
•
Nastavte príslušné pamäťové zariadenie. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
2. Stlačte tlačidlo MENU.
3. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a
vyberte “Focus” (Zaostrenie.)
4. Posunutím pákového ovládača hore alebo dole vyberte
požadovanú možnosť, potom pákový ovládač stlačte.
•
Pohybom pákového ovládača doprava alebo
doľava nastavte zaostrenie manuálne.
5. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Používanie pákového ovládača
����
STBY
0:00:59/0:01:00
Nápoveda umožňuje jednoduchší prístup k často
používaným ponukám bez potreby použiť tlačidla MENU.
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie
zapnite.
2. Stlačte pákový ovládač a zobrazte nápovedu.
3. Posuňte pákový ovládač dole a vyberte zaostrenie( ).
4. Posuňte pákový ovládač dole a vyberte požadovanú
polohu.
•
Pohybom pákového ovládača prepínate
medzi “Autom. zaostrovanie” a “Manuálne
zaostrovanie”.
5. Ak chcete ponuku opustiť, stláčajte pákový ovládač
opakovane, až kým nápoveda nezmizne.
•
Dostupné položky v ponuke sa podľa
prevádzkového režimu líšia.
Slovak _62
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:21
OPCJE MENU
POLOŽKY PONUKY
•
•
•
•
Opcje dostępne w menu różnią się w zależności od trybu pracy.
Aby uzyskać informacje na temat danej opcji, należy zapoznać się z odpowiednimi
stronami.
Položky ponuky nahrávania
Opcje menu nagrywania
Tryb pracy
Scene Mode(AE)
(Tryb sceny (AE))
White Balance
(Balans bieli)
Exposure (Ekspozycja)
Anti-Shake (DIS)
(Stabilizacja (DIS))
Digital Effect
(Efekt cyfrowy)
Focus (Ostrość)
DISC

Dostupné položky v ponuke sa podľa prevádzkového režimu líšia.
Detaily prevádzky nájdete na zodpovedajúcej strane.
CARD
(tylko modele VP-DX103( i )/ Wartość domyślna
DX104/DX105( i ))
X
Auto
Strona
Prevádzkový režim
65
Scene Mode(AE)
White Balance
(Vyváženie bielej)
Exposure (Expozícia)


Auto
66


Auto
67

X
Off (Wyłączony)
68

X
Off (Wyłączony)
69


Auto
70
Shutter (Migawka)
16:9 Wide
(Format 16:9)
Quality (Jakość)
Wind Cut
(Red. szumów)
Back Light (Tyl. ośw.)

X
Auto
71

X
On (Włączony)
72

X
Fine (Wysoka)
72

X
Off (Wyłączony)
73


Off (Wyłączony)
73
C.Nite
Light (Lampa) (tylko
model VP-DX102/
DX105(i))
Fader (Wygasz.)

X
Off (Wyłączony)
74

X
Off (Wyłączony)
74

X
Off (Wyłączony)
75
Guideline (Wskazówka)
Digital Zoom (Zoom
cyfrowy)
File No. (Nr pliku)
Disc Manage
(Zarządz. pł.)


Off (Wyłączony)
75

X
Off (Wyłączony)
76
X

Series (Serie)
77

X
-
47~51
CARD
DISC (iba pre VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i ))

X
Východisková
hodnota
Strana
Auto
65
Auto
66




Auto
67

X
Off (Vyp.)
68

X
Off (Vyp.)
69


Auto
70
Shutter (Spúšť)

X
Auto
71
16:9 Wide

X
On (Zap.)
72
Quality (Kvalita)
Wind Cut
(Ochrana proti vetru)
Back Light
(Podsvietenie)
C. Nite
Light (Svetlo) (iba pre
VP-DX102/DX105(i))
Fader (Zatmievanie)

X
Fine
72

X
Off (Vyp.)
73


Off (Vyp.)
73

X
Off (Vyp.)
74

X
Off (Vyp.)
74

X
Off (Vyp.)
75
Guideline (Nápoveda)
Digital Zoom
(Digitálny zoom)
File No. (Číslo súboru)
Disc Manage
(Správa disku)


Off (Vyp.)
75
Anti-Shake(DIS)
Digital Effect
(Digitálny efekt)
Focus (Zaostrenie)

X
Off (Vyp.)
76
X

Series (Séria)
77

X
-
47~51
 : možné, X : nemožné
 : możliwe, X : niemożliwe
•
•
W zależności od typu nośnika pamięci niektóre opcje mogą nie zostać
wyświetlone. (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Niektórych funkcji nie można aktywować jednocześnie w Menu. Elementy
wyszarzone na ekranie są niedostępne.
Aby zapoznać się z przykładami niemożliwych kombinacji funkcji i opcji menu,
przejdź do rozdziału poświęconego rozwiązywaniu problemów. strona 112
63_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 63
•
•
Niektoré položky sa neobjavia, záleží od typu pamäťového zariadenia.
(iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Niektoré funkcie nemôžete v ponuke aktivovať súčasne. Sivé položky v
ponuke nemôžete vybrať.
Príklady neprevádzkovateľných kombinácií funkcií a položiek ponuky nájdete
v časti Riešenie problémov. strana 112
Slovak _63
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:22
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
Opcje menu odtwarzania
Položky ponuky prehrávania
Tryb pracy
CARD
(tylko modele VP-DX103(i)/
DX104/DX105(i))
Photo
Video
(Zdjęcia)


DISC
Wartość
domyślna
Strona
-
40,61

X
X
-
41,46
X


-
60
Card Manage (Zarządz. kart.)
X


-
78
Print Mark (DPOF) (Nadruk(DPOF))
Slide Show (Pokaz slajdów) (wyświetlanie
pojedynczego obrazu)
X
X

-
83
X
X

-
59
Delete (Usuń)
Partial Delete
(Część usuw.)
Protect (Zabezpiecz)
Edit (Edytuj)

Prevádzkový režim
Delete (Vymazať)
Partial Delete
(Čiastočne vymazať)
Protect (Chrániť)
Card Manage (Správa karty)
Print Mark (DPOF)
(Tlačová značka (DPOF))
Slide Show (Prezentácia)
(na displeji samostatného obrázku)
Edit (Editovať)
DISC
CARD
(iba pre VP-DX103(i)/DX104/ Východisková
Strana
DX105(i))
hodnota
Video
Fotografia



-
40,61

X
X
-
41,46
X
X




-
60
78
X
X

-
83
X
X

-
59
 : možné, X : nemožné
 : możliwe, X : niemożliwe
Opcje menu ustawień
Tryb pracy
Date/Time Set (Ust. zegara)
Wartość domyślna
01/JAN/2008 00:00
(01/STY/2008 00:00)
Off (Wyłączony)
18
18
On (Włączony)
Date/Time (Data/Czas)
LCD Brightness (Jasność LCD)
LCD Colour (Kolor LCD)
Beep Sound (Sygnał)
Shutter Sound (Dźwięk migawki) (tylko
On (Włączony)
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Auto Power Off (Autom. wyłączanie)
6 min
Pilot (tylko model VP-DX102/DX104/
On (Włączony)
DX105(i))
TV Display (Wyśw. TV)
On (Włączony)
USB Connect
DISC
PC Cam (Kamera PC)
(Połącz. USB)
(tylko model VPDX103(i)/DX104/
CARD
Mass Storage (Pamięć mas.)
DX105(i))
Wejście/wyjście AV (tylko modele
Out (Wyj.)
VP-DX100i/DX103i /DX105i)
Default Set (Domyślne)
-
Nastavenie položiek ponuky
Strona
78
79
79
79
80
80
80
81
81
81
81
82
Menu Colour (Menu Kolor)
Midnight Blue (Ciemnonieb.)
82
Transparency (Przezroczysty)
Language
Demo
20%
On (Włączony)
82
82
82
64_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 64
Prevádzkový režim
Východisková hodnota
Date/Time Set (Nastavenie dátumu/
01/JAN/2008 00:00
času)
Date/Time (Dátum/čas)
Off (Vyp.)
LCD Brightness (Jas LCD)
18
LCD Colour (Farba LCD)
18
Beep Sound (Zvukový signál)
On (Zap.)
Shutter Sound (Zvuk spúšte )(iba pre
On (Zap.)
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Auto Power Off (Autom. vypnutie)
6 min.
Pilot (Diaľkové ovládanie) (iba pre VPOn (Zap.)
DX102/DX104/DX105(i))
TV Display (TV zobrazenie)
On (Zap.)
USB Connect (USB
DISC
PC Cam
pripojenie) (iba pre
Mass Storage (Mass
VP-DX103(i)/DX104/
CARD
Storage)
DX105(i))
Wejście/wyjście AV (AV vstup/
Out
výstup) (iba pre VP-DX100i/DX103i
/DX105i)
Default Set (Východiskové nastav.)
Midnight Blue
Menu Colour (Farebný odtieň)
(Polnočná modrá)
Transparency (Priehľadnosť)
20%
Language
Demo (Ukážka)
On (Zap.)
Strana
78
79
79
79
80
80
80
81
81
81
81
82
82
82
82
82
Slovak _64
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:23
OPCJE MENU NAGRYWANIA
POLOŽKY PONUKY NAHRÁVANIA
Można skonfigurować pozycje menu dla nagrywania.
Môžete nastaviť položky ponuky na nahrávanie.
Scene Mode(AE) (Tryb sceny (AE))
Scene Mode(AE)
Ta kamera DVD automatycznie ustawia szybkość migawki i przysłonę
odpowiednio do jasności obiektu w celu optymalnego nagrywania: Można
również określić jeden z sześciu trybów, w zależności od rodzaju obiektu,
środowiska nagrywania lub celu filmowania.
Ustawienia
Opis
-
Auto
-
Sports (Sport)
-
Portrait
(Portret)
-
Spotlight
(Reflektor)
Beach/Snow
(Plaża/Śnieg)
High Speed
(Duża szyb.)
•
•
•
Automatyczna regulacja równowagi między
obiektem a tłem.
Zastosowanie: warunki normalne.
Szybkość migawki jest automatycznie
ustawiana, w zależności od otoczenia.
Táto DVD videokamera automaticky nastavuje rýchlosť závierky a clony
v súlade s jasnosťou predmetu pre optimálne nahrávanie: Taktiež môžete
špecifikovať jeden alebo šesť režimov podľa stavu predmetu, prostredia
nahrávania alebo zámeru filmovania.
Wyświetlane na
ekranie
Nastavenia
Brak
Auto
Obsah
-
Służy do nagrywania szybko poruszających
się ludzi lub obiektów. Jeśli tryb Sport jest
używany w świetle fluorescencyjnym, obraz
może migotać. W takim przypadku do
nagrywania należy użyć trybu Auto.
-
Portrait
(Portrét)
Zapobiega nadmiernej ekspozycji twarzy
portretowanej osoby, gdy znajduje się ona w
ostrym świetle, jak na przykład na weselu lub
na scenie.
Spotlight
(Kužeľ svetla)
Zapobiega niedoświetleniu twarzy
portretowanej osoby, na przykład w miejscach,
w których odbicia światła są intensywne,
takich jak plaża latem lub stok narciarski.
Beach/Snow
(Pláž/Sneh)
-
Zmniejsza rozmazania podczas nagrywania
szybko ruszających się obiektów, jak w
przypadku gry w golfa czy w tenisa.
High Speed
(Vysoká
rýchlosť)
65_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 65
Je určený na zaznamenávanie rýchlo sa
pohybujúcich osôb alebo objektov. Ak športový
režim použijete pod fluorescenčným svetlom,
obraz sa môže chvieť. V takom prípade
použite na nahrávanie automatický režim.
-
Vytvára plytkú hĺbku poľa a tak sa osoby alebo
predmety zobrazujú na zmäkčenom pozadí.
Režim portrét je najúčinnejší pri použití
v exteriéroch.
-
-
Wybrane ustawienie „Scene Mode(AE)” (trybu sceny (AE)) można
sprawdzić na wyświetlaczu. Nic jednak nie będzie wyświetlane w trybie
„Auto”.
W trybie EASY.Q funkcja ta zostanie ustawiona na „Auto”.
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
Sports (Šport)
Tworzy płytką głębię ostrości, aby osoba lub
obiekt wyświetlany był na rozmazanym tle.
Ten tryb najlepiej sprawdza się na dworze.
•
•
•
Automatické vyváženie medzi predmetom a
pozadím.
Môžete ho použiť za normálnych okolností.
Rýchlosť závierky je nastavená automaticky,
záleží od scény.
-
Chráni pred preexponovaním tváre predmetu,
atď., keď predmet zasahuje silné svetlo, ako
napr. pri svadbe alebo na pódiu.
-
Chráni pred podexponovaním tváre predmetu
atď. na miestach, kde je odraz svetla
intenzívny, ako napr. na morskom pobreží
uprostred leta alebo na lyžiarskom svahu.
-
Redukuje rozmazanie pri rýchlo sa
pohybujúcich predmetoch, ako napríklad pri
golfe alebo tenise.
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Na displeji s obrazovkovými informáciami môžete kontrolovať vybraný
“Scene Mode(AE). ”Akokoľvek, v režime “Auto” sa nič nezmení.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Auto”.
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD
videokamerou.
Slovak _65
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:26
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
White Balance (Balans bieli)
White Balance (Vyváženie bielej)
Ta kamera DVD automatycznie koryguje kolor obiektu. Ustawienie balansu
bieli należy zmieniać zależnie od warunków nagrywania.
Táto DVD videokamera automaticky nastaví farbu predmetu. Nastavenie
zmeny vyváženia bielej farby záleží od podmienok nahrávania.
Ustawienia
Opis
Auto
Ta opcja służy do automatycznego ustawiania balansu
bieli.
Daylight
(Światło dzien.)
Steruje balansem bieli odpowiednio do tła, szczególnie
w przypadku zbliżeń i tam, gdzie obiekt ma kolor
dominujący.
Cloudy
(Zachmurzenie)
Ta opcja jest używana w przypadku nagrywania przy
pochmurnej pogodzie.
Fluorescent
(Św. fluoresc.)
Ta opcja jest używana w przypadku nagrywania w
białym świetle fluorescencyjnym.
Tungsten (Światło
wolframowe)
Custom WB
(BB użytk.)
Wyświetlane na
ekranie
Nastavenia
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Brak
Auto
Táto možnosť sa bežne používa na automatické vyváženie bielej.
Žiadne
Ta opcja jest używana, gdy otoczenie jest oświetlone
światłem o temperaturze niższej niż 3200K wolframu.
66_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 66
Cloudy
(Zamračené)
Táto možnosť sa používa keď nahrávate pri zamračenom počasí.
Fluorescent
(Žiarivka)
Táto možnosť sa používa, keď nahrávate pri žiarivkovom svetle.
Tungsten
(Žiarovka)
Táto možnosť sa používa keď je prostredie menej ako 3200K
wolfrámového osvetlenia.
Custom WB
(Vlastné vyv.
bielej )
Można ręczenie skorygować balans bieli na
odpowiadający źródłu światła lub sytuacji.
Ręczne ustawianie balansu bieli
1. Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać opcję
„Custom WB” (BB użytk.), a następnie naciśnij
Joystick.
Zostanie wyświetlony wskaźnik „Set White Balance”
(Ustaw balans bieli).
2. Umieść w kadrze biały obiekt, na przykład kartkę
papieru, aby całkowicie wypełnić ekran.
Użyj obiektu, który nie jest przeźroczysty.
•
Jeśli obiekt wypełniający ekran nie jest ostry,
skoryguj ostrość za pomocą funkcji „Manual
Focus” (Ręczna reg. ostr.). strona 70
•
Naciśnij przycisk MENU, aby anulować.
3. Naciśnij Joystick.
Ustawienie balansu bieli zostanie zastosowane i
).
wyświetlony zostanie wskaźnik(
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Táto možnosť ovláda vyváženie bielej farby podľa vonkajšieho
Daylight
prostredia, obzvlášť pri zatvorení a na miestach, kde má predmet
(Denné svetlo)
jednu, z dominantných farieb.
white thick paper
STBY
0:00:00 [30 min]
Vyváženie bielej farby môžete ručne nastaviť podľa zdroja
osvetlenia alebo situácie.
Ručné nastavenie vyváženia bielej
1. Pohybom pákového ovládača hore alebo dole vyberte
“Custom WB” (Vlastné vyv. bielej), potom pákový
ovládač stlačte.
Zobrazí sa indikátor “Set White Balance” (Nastaviť
vyváženie bielej).
2 Zarámuje biely predmet, ako napr. kúsok papiera tak,
aby vyplnil obrazovku.
Použite predmet, ktorý nie je priehľadný.
•
Ak nie je objekt, ktorý vypĺňa obrazovku zaostrený,
opravte zaostrenie pomocou “Manual Focus”
(Manuálne zaostrovanie) strana 70
•
Pre zrušenie stlačte tlačidlo MENU.
3. Stlačte pákový ovládač.
Bude aplikované nastavenie vyváženia bielej a zobrazí
).
sa indikátor (
Pre opustenie stlačte tlačidlo MENU.
Slovak _66
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:28
•
•
•
•
•
•
Obiekt w pomieszczeniu można nagrywać w różnych typach warunków
oświetlenia (naturalnym, fluorescencyjnym, świetle świec itd.). Ponieważ
temperatura koloru różni się w zależności od źródła światła, zabarwienie
obiektu będzie różnić się w zależności od ustawienia balansu bieli.
Należy użyć tej funkcji, aby uzyskać bardziej naturalny efekt.
Zaleca się ustawienie opcji „Digital Zoom: Off” (Zoom cyfrowy:
Wyłączony) (strona 76) przed konfiguracją balansu bieli.
Nie należy używać kolorowego obiektu w celu ustawienia balansu bieli:
Nie będzie można ustawić odpowiedniego zabarwienia.
W trybie EASY.Q funkcja ta zostanie ustawiona na „Auto”.
W przypadku zmiany warunków oświetlenia należy ponownie ustawić
balans bieli.
Podczas nagrywania na dworze w normalnych warunkach lepsze
rezultaty można uzyskać, włączając ustawienie Auto.
•
•
•
•
•
•
Predmet môžete snímať pri rôznych podmienkach osvetlenia vo vnútri
(prirodzené, žiarivka, sviečka, atď.). Pretože je teplota farby rôzna,
záleží od zdroja osvetlenia, tón predmetu sa bude od nastavení
vyváženia bielej líšiť. Túto funkciu môžete použiť kvôli prirodzenejšiemu
výsledku.
Odporúčame vám, aby ste uviedli “Digital Zoom: Off” (Digitálny
zoom: Vyp.) (strana 76) pred nastavením vyváženia bielej.
Pri nastavení vyváženia bielej nepoužívajte zafarbený predmet: Správny
tón sa nedá nastaviť.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Auto”.
Pri zmene svetelných podmienok nastavte vyváženie bielej znovu.
Za normálnych podmienok v exteriéroch je možné, že dosiahnete lepšie
výsledky s automatickým nastavením.
Exposure (Ekspozycja)
Exposure (Expozícia)
Kamera DVD zazwyczaj automatycznie reguluje ekspozycję. Można również ręcznie
skorygować ekspozycję w zależności od warunków nagrywania.
DVD videokamera zvyčajne nastavuje zaostrovanie automaticky. Expozíciu môžete
nastaviť aj ručne, v závislosti od podmienok nahrávania.
Ustawienia
Auto
Manual
(Ręcznie)
Opis
Ta opcja automatycznie koryguje jasność obrazu
stosownie do warunków oświetlenia otoczenia.
Można skorygować jasność obrazu ręcznie. Skoryguj
jasność, gdy obiekt jest za jasny lub za ciemny.
Wyświetlane
na ekranie
Nastavenia
Brak
Auto
xx
Ręczne ustawianie ekspozycji:
STBY
W przypadku ręcznego ustawiania ekspozycji wyświetlane jest
ustawienie domyślne, ponieważ wartość jest automatycznie
korygowana stosownie do warunków oświetlenia otoczenia.
1. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby dostosować
ekspozycję podczas wyświetlania obrazu na wyświetlaczu
LCD.

Wartość ekspozycji można ustawić pomiędzy „0” a „29.”
2. Naciśnij Joystick.
Ustawienie balansu bieli zostanie zastosowane i
xx ).
wyświetlony zostanie wskaźnik (
3. Aby zakończyć, naciskaj Joystick do momentu zniknięcia menu skrótów
(przycisk OK).
67_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 67
Manual
(Manuálne)
0:00:00 [30 min]
 23
Zobrazenie
na
obrazovke
Obsah
Táto možnosť automatický nastaví jas obrazu, v
súlade so svetelnými podmienkami okolia.
Žiadne
Jas obrazu môžete nastaviť manuálne. Jas nastavte,
keď je predmet príliš jasný alebo príliš tmavý.
xx
Manuálne nastavenie expozície:
Pri manuálnom nastavení expozície sa objaví východiskové
nastavenie, zatiaľ čo hodnota je nastavená automaticky, v súlade
so svetelnými podmienkami okolia.
1. Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a nastavte
expozíciu počas prezerania obrazu na LCD obrazovke.
Hodnotu expozície môžete nastaviť medzi hodnotami “0“
a “29“.
2. Stlačte pákový ovládač.
Nastavenie vyváženia bielej sa aplikuje a zobrazí sa
xx ).
indikátor (
3. Ak chcete ponuku opustiť, stlačte pákový ovládač
opakovane, až kým OK nápoveda nezmizne.
Slovak _67
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:29
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
Użycie ręcznej ekspozycji jest zalecane w następujących
sytuacjach:
Manuálnu expozíciu vám odporúčame používať v situáciách
uvedených nižšie:
•
•
•
W przypadku nagrywania z użyciem odwróconego oświetlenia lub gdy tło jest
zbyt jasne.
W przypadku nagrywania na naturalnym tle odbijającym światło, na przykład na
plaży lub na stoku narciarskim.
Gdy tło jest zbyt ciemne lub gdy obiekt jest jasny.
•
•
Jeśli wartość ekspozycji zostanie zmieniona ręcznie przy wybranej
funkcji „Scene Mode(AE)” (Tryb sceny(AE)), najpierw zostaną
zastosowane zmiany ręczne.
W trybie EASY.Q funkcja ta zostanie ustawiona na „Auto”.
Anti-Shake (DIS) (Stabilizacja (DIS))
W przypadku użycia zoomu do nagrania powiększonego obrazu zostanie
skorygowane rozmazanie nagranego obrazu.
Ustawienia
Opis
Off (Wyłączony) Wyłącza funkcję.
•
•
•
•
•
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 68
•
•
Ak hodnotu expozície zmeníte manuálne keď je vybraná funkcia
„Scene Mode(AE)“ (Režim scény (AE)), najskôr sú aplikované
manuálne zmeny.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na „Auto“
Anti-Shake(DIS) (Zabránenie otrasom (DIS))
Pri nahrávaní zväčšeného predmetu opraví nejasnosť nahrávaného obrazu.
Nastavenia
Brak
Off (Vyp.)
Deaktivuje funkciu.
On (Zap.)
Kompenzuje nestabilný obraz spôsobený
trasením videokamery, obzvlášť pri
vysokom zväčšení.
Tryb EASY Q automatycznie ustawia opcję „Anti-Shake(DIS)”
(Stabilizacja(DIS)) na „On” (Włączony).
Jeśli ustawiona została opcja „Anti-Shake(DIS): ”(Stabilizacja
(DIS)) na “On” (Włączony), widoczna będzie nieznaczna różnica
pomiędzy rzeczywistym ruchem a ruchem na ekranie.
Znaczne poruszenia kamerą mogą nie zostać całkowicie
skorygowane, nawet gdy ustawiona jest opcja „Anti-Shake(DIS): ”
(Stabilizacja (DIS)) na „ On” (Włączony).
Należy dobrze trzymać kamerę obiema rękami.
Zaleca się ustawienie opcji „Anti-Shake(DIS)”: (Stabilizacja
(DIS)): na “Off” (Wyłączony) w przypadku korzystania z
kamery DVD na biurku lub statywie (nie należy do wyposażenia).
Podczas nagrywania zdjęć przy 34-krotnym lub większym
powiększeniu oraz przy funkcji “Anti-Shake(DIS)” (Stabilizacja
(DIS)) ustawionej na „On” (Włączony) w ciemnych miejscach,
może występować zjawisko powidoku. W takim przypadku
zaleca się korzystanie ze statywu (nie należy do wyposażenia)
oraz ustawienie funkcji“Anti-Shake(DIS)” (Stabilizacja (DIS)) na
”Off” (Wyłączony).
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
68_ Polish
•
Pri natáčaní pomocou spätného osvetlenia alebo ak je pozadie príliš jasné.
Pri natáčaní odrážajúceho sa prírodného pozadia, ako napr. na pláži alebo pri
lyžovaní.
Keď je pozadie príliš tmavé, alebo je predmet príliš jasný.
Wyświetlane na
ekranie
Kompensuje niestabilne obrazy wywołane
On (Włączony) poruszeniem kamery, szczególnie przy
dużym powiększeniu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Režim EASY Q funkciu “Anti-Shake (DIS)” (Zabránenie
otrasom (DIS)) automaticky nastaví na “On” (Zap.).
Keď nastavíte “Anti-Shake (DIS): On” (Zapránenie otrasom:
Zap.), vyskytne sa mierny rozdiel medzi aktuálnym pohybom a
pohybom na obrazovke.
Drsné otrasy videokamery nebudú úplne opravené, aj keď je
nastavené “Anti-Shake(DIS): On” (Zabránenie otrasom (DIS):
Zap.).
DVD videokameru držte pevne obidvomi rukami.
Keď DVD videokameru používate na stole alebo statíve (nie je
súčasťou dodávky), odporúčame vám, aby ste nastavili “AntiShake (DIS): Off” (Zabránenie otrasom: Vyp.).
Keď nahrávate obraz s 34-násobným alebo väčším priblížením
a “Anti-Shake (DIS)” (Zabránenie otrasom) je nastavené
na “On” (Zap.) v tmavých priestoroch, môžu sa vytvoriť tzv.
dodatočné obrazy. V takom prípade vám odporúčame použiť
statív (nie je súčasťou dodávky) a prepnúť funkciu “Anti-Shake
(DIS)” (Zabránenie otrasom (DIS)) na “Off” (Vyp.).
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD videokamerou.
Slovak _68
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:30
Digital Effect (Efekt cyfrowy)
Digital Effect (Digitálny efekt)
Efekt cyfrowy nadaje nagraniom bardziej interesujący wygląd. Należy wybrać efekt cyfrowy
odpowiedni dla rodzaju nagrywanego obrazu i rezultatu, jaki chce się uzyskać. Dostępnych
jest 10 różnych opcji efektów cyfrowych.
Digitálne efekty slúžia na kreatívne obohatenie záberov. Pre filmový záber, ktorý chcete obohatiť,
vyberte a použite vhodný digitálny efekt. Existuje 10 rôznych možností digitálneho efektu.
Ustawienia
Opis
Off
Wyłącza funkcję.
(Wyłączony)
Black & White W tym trybie obraz jest
(Czerń/Biel)
zmieniany na czarno-biały.
Służy do nadawania obrazom
Sepia
czerwonawobrązowego
odcienia.
W tym trybie odwracane są
Negative
kolory, dzięki czemu uzyskuje
(Negatyw)
się obraz w negatywie.
Służy do dodawania efektu
Art (Efekt Art)
ziarnistości do obrazów.
Emboss1
W tym trybie tworzy się efekt
(Obrys 1)
trójwymiarowy (wytłaczanie).
W tym trybie tworzy się efekt
Emboss2
trójwymiarowy (wytłaczanie)
(Obrys 2)
w obszarze otaczającym
obraz.
Mosaic
Służy do dodawania efektu
(Mozaika)
mozaiki do obrazów.
W tym trybie obraz jest
Mirror
przecinany na pół (efekt
(Lustro)
lustra).
Pastel1
(Pastela1)
W tym trybie do obrazu
dodaje się efekt pasteli.
Pastel2
(Pastela2)
W tym trybie do otoczenia
obrazu dodaje się efekt
pasteli.
•
•
•
•
•
Wyświetlane na
ekranie
1
2
69_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 69
Deaktivuje funkciu.
Black & White Tento režim mení záznam na
(Čiernobiela čiernobiely.
3
4
N
Opcja „Mirror” (Lustro) nie jest dostępna w trybie 16:9.
Aby ustawić opcję „Mirror” (Lustro), należy najpierw
wyłączyć tryb 16:9.
W trybie EASY.Q funkcja ta zostanie ustawiona na „Off”
(Wyłączony).
Tryby „Emboss2” (Obrys 2), „Mosaic” (Mozaika)
„Mirror” (Lustro) „Pastel1” (Pastela1) i „Pastel2”
(Pastela2) są niedostępne, gdy włączona jest funkcja
stabilizacji lub filmowania w opcji „Anti-Shake (DIS)”
(Stabilizacja (DIS)) lub „C.Nite”.
Zoom cyfrowy nie jest dostępny w trybach „Emboss2”
(Obrys2) „Mosaic” (Mozaika) „Mirror” (Lustro) „Pastel1”
(Pastela1). lub „Pastel2” (Pastela2).
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie nagrywania
kamery DVD.
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Obsah
Off (Vyp.)
Brak
S
Nastavenia
Sepia (Sépia)
Tento režim dodáva záberom
červenohnedé zafarbenie.
S
Negative
(Negatív)
Tento režim konvertuje farby
a vytvára negatívny obraz.
N
Emboss1
(Tepanie1)
Dáva vyniknúť hrubým
obrysom záberov.
Tento režim vytvorí 3D efekt
(reliéf).
Emboss2
(Tepanie2)
Tento režim vytvorí 3D efekt
(reliéf) v okolitej oblasti
záberu.
Art (Umenie)
5
6
Mosaic
(Mozaika)
7
99
8
10
Mirror
(Zrkadlo)
Tento režim dodáva záberom
mozaikový efekt.
Tento režim rozdelí záber
pomocou zrkadlového efektu
na polovice.
Pastel1
Tento režim vytvorí bledý
pastelový efekt.
Pastel2
Tento režim vytvorí bledý
pastelový efekt v okolitej
oblasti záberu.
•
•
•
•
•
Režim “Mirror” (Zrkadlo) nie je v režime 16:9 Wide
dostupný. Najskôr vypnite nastavenie 16:9 a potom
nastavte “Mirror” (Zrkadlo.)
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Off”
(Vyp.)
Režimy “Emboss2” (Tepanie2), “Mosaic” (Mozaika),
“Mirror” (Zrkadlo), “Pastel1” a “Pastel2” nie sú
dostupné, ak je aktivovaný režim“Anti-Shake (DIS)”
alebo “C. Nite”.
Digitálna transfokácia nie je v režimoch “Emboss2”
(Tepanie2), “Mosaic” (Mozaika), “Mirror” (Zrkadlo)
“Pastel1” alebo “Pastel2” dostupná.
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania
DVD videokamerou.
Slovak _69
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:33
používanie položiek
korzystanie z opcji menu ponuky
Focus (Ostrość)
Kamera DVD zazwyczaj automatycznie ustawia ostrość (Aut. reg. ostr.). Po włączeniu
kamery DVD zawsze ustawiona jest automatyczna regulacja ostrości. Można jednak
ręcznie ustawić ostrość obiektu w zależności od warunków nagrywania.
Focus (Zaostrenie)
DVD videokamera zvyčajne zaostrí na predmet automaticky (automatické
zaostrenie). Keď je videokamera zapnutá, automatické zaostrenie bude nastavené
vždy. Zaostrenie predmetu môžete nastaviť aj ručne, záleží od podmienok.
Ustawienia
Opis
Wyświetlane
na ekranie
Nastavenia
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Auto
W większości przypadków lepiej używać
automatycznej regulacji ostrości, ponieważ dzięki niej
można skupić się na twórczej stronie nagrania.
Brak
Auto
Vo väčšine situácií je výhodnejšie použiť funkciu
automatického zaostrovania, pretože umožňuje
koncentrovať sa na kreatívnu stránku nahrávania.
Žiadne
Manual Ręczna regulacja ostrości może być konieczna w
określonych sytuacjach, w których automatyczna
(Ręcznie) regulacja ostrości jest utrudniona lub nie skutkuje.
Ręczne ustawianie ostrości w czasie nagrywania
V určitých podmienkach v ktorých je automatické
Manual
zaostrovanie obtiažne alebo nespoľahlivé, budete
(Manuálne) musieť použiť ručné zaostrovanie.
Manuálne zaostrovanie počas nahrávania
STBY
0:00:00 [30 min]
Ta kamera DVD automatycznie ustawia ostrość obiektu od bliskiej odległości do
Táto DVD videokamera automaticky zaostruje na predmet, ktorý sa nachádza
nieskończoności.
blízko až do nekonečna.
Jednak uzyskanie prawidłowej ostrości może nie być możliwe w niektórych
Správne zostrenie však nemusí byť dosiahnuté, záleží od podmienok nahrávania.
warunkach nagrywania. W takim przypadku należy użyć trybu ręcznego ustawiania
V takom prípade použite režim manuálneho zaostrenia.
ostrości.
1.
Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a vyberte “Manual” (Manuálne),
1.
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Manual” (Ręcznie),
potom pákový ovládač stlačte.
następnie naciśnij Joystick.


•
Zobrazí sa indikátor manuálneho nastavenia zaostrenia.
•
Zostanie wyświetlony wskaźnik ręcznej regulacji ostrości.
2.
Pohybom pákového ovládač doprava alebo doľava vyberte požadovaný
2.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać żądany wskaźnik w celu
indikátor na nastavenie zaostrenia, potom pákový ovládač stlačte.
ustawienia ostrości, następnie naciśnij Joystick.
Zaostrenie na vzdialenejší predmet
Ustawianie ostrości na dalszych obiektach
Ak chcete zaostriť na vzdialenejší predmet, posuňte pákový
Aby ustawić ostrość na dalszym obiekcie, przesuń Joystick w
).
ovládač k indikátoru (
).
kierunku wskaźnika (
Zaostrenie na bližší predmet
Ustawianie ostrości na bliższych obiektach
Ak chcete zaostriť na bližší predmet, posuňte pákový ovládač k
Aby ustawić ostrość na bliższym obiekcie, przesuń Joystick w
indikátoru (
).
).
kierunku wskaźnika (
/
) sa zobrazí medzi
•
Bližšia alebo vzdialenejšia ikona (
) jest
•
Ikona bliższego lub dalszego obiektu ( /
indikátormi, keď nastavenie zaostrenia dosiahne koniec.
wyświetlana na środku po zakończeniu ustawiania
Nastavená hodnota bude aplikovaná hneď, ako posuniete
ostrości. Ustawiona wartość zostaje zastosowania zaraz
<Nearer subject>
<Farther subject>
pákový ovládač doprava alebo doľava na nastavenie
po przesunięciu Joystick w prawo lub w lewo w celu
zaostrenia.
ustawienia ostrości.
•
Manuálne zaostrenie sa aplikuje a zobrazí sa indikátor ( ).
•
Ręczne ustawienie ostrości zostanie zastosowane i
3.
Ak chcete ponuku opustiť, stláčajte pákový ovládač opakovane, až kým nápoveda nezmizne.
zostanie wyświetlony wskaźnik ( ).
3.
Aby zakończyć, naciskaj kilkakrotnie Joystick do momentu zniknięcia menu skrótów.
V nasledujúcich prípadoch môžete získať lepšie výsledky ručným zaostrovaním.
Ręczna regulacja ostrości pozwala na osiągnięcie lepszych rezultatów w następujących
•
Záber obsahuje niekoľko objektov, niektoré sú k DVD videokamere blízko, iné ďaleko.
sytuacjach:
•
Osoba zahalená hmlou alebo obklopená snehom.
•
W kadrze znajduje się kilka obiektów — niektóre blisko kamery DVD, a inne dalej.
•
Veľmi jasné alebo lesklé povrchy, napríklad automobil.
•
Osoba znajduje się we mgle lub na tle śniegu.
•
Bardzo błyszczące lub lakierowane powierzchnie, np. karoseria samochodu.
•
Trvalé alebo rýchlo sa pohybujúce osoby alebo objekty, napríklad atlét alebo dav ľudí.
•
Osoby i przedmioty w ruchu bądź poruszające się szybko lub ze stałą prędkością, na przykład
sportowcy lub tłum ludzi.
70_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 70
Slovak _70
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:37
•
•
Shutter (Migawka)
Opis
Kamera DVD automatycznie ustawia
odpowiednią wartość przysłony.
Auto
Dostępne szybkości migawki: 1/50, 1/120,
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 lub
1/10000.
Manual
(Ręcznie)
DVD videokamera automaticky nastaví rýchlosť závierky podľa jasu predmetu.
Rýchlosť závierky môžete tiež nastaviť podľa podmienok scény.
Wyświetlane na ekranie
Nastavenia
Obsah
Zobrazenie na obrazovke
Brak
Auto
DVD videokamera automaticky nastaví správnu
hodnotu clony.
Žiadne
Manual
(Manuálne)
Rýchlosť závierky môžete nastaviť na hodnoty
1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000,
1/4000 alebo 1/10000.
STBY
Szybkości migawki zalecane podczas nagrywania
1/120
1/250, 1/500, 1/1000
1/2000, 1/4000, 1/10000
Warunki
Szybkość migawki ustawiona na 1/50 sekundy. Czarne paski
pojawiające się zazwyczaj podczas nagrywania ekranu telewizora
są węższe.
Szybkość migawki ustawiona jest na 1/120 sekundy dla
sportów w pomieszczeniach, takich jak koszykówka.
Migotanie, które występuje podczas nagrywania w świetle
fluorescencyjnym lub przy lampie rtęciowej jest zredukowane.
Samochody lub pociągi w ruchu oraz inne szybko poruszające się
pojazdy, np. kolejki w wesołych miasteczkach.
Sporty na powietrzu, np. golf lub tenis.
71_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 71
2.
•
•
3.
1/XX
Manuálne nastavenie závierky
0:00:00 [30 min]
Szybkość migawki można ustawić ręcznie. Wysoka szybkość migawki
pozwala uchwycić ruch szybko poruszającego się obiektu, a niska
szybkość rozmazuje obiekt, co pozwala na uzyskanie złudzenia ruchu.
Ustawiona wartość zostaje zastosowana zaraz po przesunięciu Joystick
w prawo lub w lewo w celu ustawienia szybkości migawki.
1. Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać opcję „Manual”

(Ręcznie), następnie naciśnij Joystick.
•
Zostanie wyświetlony wskaźnik ręcznej regulacji migawki.
2. Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby ustawić szybkość migawki, następnie
naciśnij Joystick.
•
Ustawiona wartość zostaje zastosowana zaraz po przesunięciu Joystick w prawo
lub w lewo w celu ustawienia szybkości migawki.
•
Ustawienie balansu bieli zostanie zastosowane i wyświetlony zostanie wskaźnik
(
1/XX).
3. Aby zakończyć, naciskaj kilkakrotnie Joystick do momentu zniknięcia menu skrótów.
1/50
•
1/XX
Ręczne ustawianie szybkości migawki
Szybkość migawki
•
Shutter (Spúšť)
Kamera DVD automatycznie ustawia szybkość migawki w zależności od jasności
obiektu. Można również ręcznie skorygować szybkość migawki w zależności od
warunków nagrywania.
Ustawienia
Funkcia “Focus” (Zaostrenie) sa prepína medzi manuálnym zaostrovaním
alebo automatickým nastavovaním. Pri automatickom zaostrovaní sa na
obrazovke nezobrazí žiadny indikátor.
Ak nemáte s používaním DVD videokamery skúsenosti, odporúčame použiť
funkciu automatického zaostrovania.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Auto”.
•
Funkcja „Focus” (Ostrość) pozwala na przełączanie między ręcznym a
automatycznym ustawieniem ostrości. Przy automatycznej regulacji ostrości
na ekranie nie pojawia się żaden wskaźnik.
Jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w użytkowaniu kamer DVD, zaleca się
korzystanie z funkcji automatycznej regulacji ostrości.
W trybie EASY.Q funkcja ta zostanie ustawiona na „Auto”.
•
Rýchlosť závierky môžete nastaviť manuálne. Vysoká rýchlosť závierky
môže zmraziť pohyb rýchlo sa pohybujúceho predmetu a nízka rýchlosť
závierky môže predmet rozmazať a dať mu tak pocit pohybu. Nastavená
hodnota bude aplikovaná hneď, ako posuniete pákový ovládač doprava
alebo doľava na nastavenie rýchlosti závierky.
1. Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a vyberte “Manual”
 1/50
(Manuálne), potom pákový ovládač stlačte.
•
Zobrazí sa indikátor manuálneho nastavenia závierky.
Pohybom pákového ovládača
ovládačadoprava alebo doľava vyberte požadovaný indikátor na
nastavenie rýchlosti závierky, potom pákový ovládač stlačte.
Nastavená hodnota bude aplikovaná hneď, ako posuniete pákový ovládač doprava
alebo doľava na nastavenie rýchlosti závierky.
Nastavenie vyváženia bielej sa aplikuje a zobrazí sa indikátor
(
1/XX).
Ak chcete ponuku opustiť, stláčajte pákový ovládač opakovane, až kým nápoveda
nezmizne.
Odporúčané rýchlosti závierky pri nahrávaní
Rýchlosť závierky
Podmienky
1/50
Rýchlosť závierky je nastavená na 1/50 sekundy. Čierne pásy, ktoré
sa pri snímaní zvyčajne vyskytnú zúžia televíznu obrazovku.
1/120
1/250, 1/500, 1/1000
1/2000, 1/4000, 1/10000
Rýchlosť závierky nastavte na 1/120 sekúnd pri športoch vo vnútri,
ako je napríklad basketbal.
Blikanie, ktoré sa vyskytne pri snímaní pod žiarivkovým alebo
neónovým svetlom je redukované.
Pohybujúce savozidlá, vlaky alebo iné rýchlo sa pohybujúce
objekty, napríklad horská dráha.
Exteriérové športy, napríklad golf alebo tenis.
Slovak _71
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:39
korzystanie z opcji menu
•
•
•
•
•
•
•
Zaleca się korzystanie ze statywu podczas nagrywania przy niskiej szybkości migawki.
Jeśli szybkość migawki zostanie zmieniona ręcznie przy wybranej funkcji „Scene
Mode(AE)” (Tryb sceny(AE)), najpierw zostaną zastosowane zmiany ręczne.
Obraz może nie być tak płynny, jak w przypadku wysokiej szybkości.
W trybie EASY.Q funkcja ta zostanie ustawiona na „Auto”.
W przypadku nagrywania przy szybkości migawki 1/1000 lub wyższej należy
upewnić się, że słońce nie świeci bezpośrednio w obiektyw.
Prędkość migawki można ustawić wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
Wyższa szybkość migawki pozwala na uchwycenie szybko poruszającego się obiektu
klatka po klatce.
16:9 Wide (Form. 16:9)
Film można nagrać w formacie 16:9 lub 4:3 w zależności od żądanego współczynnika obrazu. Należy
ustawić współczynnik obrazu zgodny z formatem telewizora. Funkcja Format 16:9 dostępna jest
wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
Ustawienia
Off
(Wyłączony)
On
(Włączony)
•
•
Opis
Nagrywanie obrazów na pełnym ekranie, dla
ekranu telewizora 4:3.
Nagrywanie obrazów na pełnym ekranie, dla
ekranu telewizora 16:9.
•
•
•
•
16:9 Wide
Video môžete nahrávať v pomere 16:9 alebo 4:3 podľa požadovaného pomeru strán. Správny pomer
strán nastavte podľa vášho televízora. Funkcia 16:9 Wide pracuje iba v režime nahrávanie DVD
videokamery.
-
Off (Vyp.)
-
On (Zap.)
Można wybrać jakość nagrywanych filmów. Kamera DVD może nagrywać w trybie
SF (B. wysoka), F (Wysoka) i N (Normalna). Tryb Fine (Wysoka) jest ustawieniem
domyślnym.
Super Fine
(B. wysoka)
Fine
(Wysoka)
Normal
(Normalna)
•
•
•
Pri nahrávaní pri nízkej rýchlosti závierky vám odporúčame používať statív.
Ak hodnotu uzávierky zmeníte manuálne, keď je vybraná funkcia „Scene Mode (AE)“,
najskôr sú aplikované manuálne zmeny.
Pri vyššej rýchlosti uzávierky nemusí obraz vyzerať plynulo.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Auto”.
Pri nahrávaní s rýchlosťou závierky 1/1000 alebo vyššej sa uistite, že slnko
nesvieti priamo na objektív.
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD videokamerou.
Vysoká rýchlosť závierky vám umožňuje zachytiť rýchle sa pohybujúci predmet ostro.
Nastavenia
Quality (Jakość)
Opis
•
•
Wyświetlane na
ekranie
Tryb Lustro i Zoom cyfrowy nie są dostępne w trybie Form. 16:9.
Film jest odtwarzany w kamerze DVD w formacie 16:9. Jeśli film nagrany w formacie
4:3 jest odtwarzany w kamerze DVD lub na ekranie o współczynniku obrazu 16:9,
wyświetlany obraz może być szerszy niż jego rzeczywisty rozmiar.
Ustawienia
používanie položiek
ponuky
Wyświetlane
na ekranie
•
•
Obsah
Nahráva obraz na plnú obrazovku na pomer
televíznej obrazovky 4:3.
Nahráva obraz na plnú obrazovku na pomer
televíznej obrazovky 16:9 (široká).
Pri videu, ktoré zaznamenávate, môžete zvoliť kvalitu. Táto DVD videokamera
môže nahrávať v režimoch SF (Super Fine), F (Fine) a N (Normal). Režim Fine je
nastavený ako východiskový z výroby.
Nastavenia
Obsah
Nagrywanie filmów w wysokiej jakości obrazu.
Fine
Nahráva video vo dobrej kvalite obrazu.
Nagrywanie filmów w normalnej jakości obrazu.
Normal
72_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 72
-
Quality (Kvalita)
Super Fine
Nagrane pliki są kodowane ze zmienną szybkością (VBR).
VBR to system kodowania, który automatycznie reguluje prędkość transmisji w
zależności od nagrywanego obrazu.
Jakość ta może być ustawiona wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
-
Režim zrkadlo a Digitálny Zoom nie je v režime 16:9 Wide dostupný.
Na DVD videokamere sa video prehráva s pomerom strán 16:9. Keď je video nahrané
s pomerom strán 4:3 a prehrávate ho na DVD videokamere alebo na obrazovke s
pomerom 16:9, zobrazený obraz sa môže zdať širší, ako je jeho aktuálna veľkosť.
Nahráva video vo vysokokvalitnej kvalite
obrazu.
Nagrywanie filmów w bardzo wysokiej jakości
obrazu.
Zobrazenie na
obrazovke
•
•
Zobrazenie na
obrazovke
Nahráva video v normálnej kvalite obrazu.
Nahrané súbory sú zakódované s kolísavou prenosovou rýchlosťou (VBR).
VBR je systém na kódovanie, ktorý automaticky nastavuje prenosovú rýchlosť podľa
nahrávaného obrazu.
Kvalitu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD videokamerou.
Slovak _72
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:40
Wind Cut (Red. szumu)
Wind Cut (Ochrana proti vetru)
Można zredukować szumy podczas nagrywania dźwięku za pomocą wbudowanego
mikrofonu.
Jeśli funkcja „Wind Cut” (Red. szumu) ustawiona jest w opcji „On” (Włączony), dźwięki
o niskiej częstotliwości rejestrowane przez mikrofon zostaną zredukowane podczas
nagrywania: dzięki temu głosy i dźwięk podczas odtwarzania są wyraźniejsze.
•
Opcja Red. szumu jest przydatna w wietrznych miejscach, np. na plaży.
Pri nahrávaní zvuku pomocou zabudovaného mikrofónu môžete znížiť hluk vetra.
Ak je “Wind Cut” (Ochrana proti vetru) nastavená na “On” (Zap.),budú komponenty zvuku s
nízkou frekvenciou, ktoré zachytí mikrofón, počas nahrávania vystrihnuté: to zjednoduší počúvanie
hlasov a zvuku počas nahrávania.
•
Funkciu Ochrana proti vetru použite pri nahrávaní na veterných miestach, napríklad na
pláži.
Ustawienia
Wyświetlane
na ekranie
Opis
Off (Wyłączony) Wyłącza funkcję.
Brak
On (Włączony) Minimalizuje szumy w czasie nagrywania.
•
•
Jeśli mikrofon ma być bardzo czuły, należy ustawić funkcję „Wind Cut” (Red.
szumów) na „Off” (Wyłączony).
Funkcja Redukcja szumów jest dostępna wyłącznie w trybie nagrywania
kamery DVD z wbudowanym mikrofonem.
Nastavenia
Zobrazenie
na obrazovke
Obsah
Off (Vyp.)
Deaktivuje funkciu.
On (Zap.)
Minimalizuje zvuk vetra a iných hlukov počas
nahrávania.
•
•
Žiadne
Uistite sa, že funkcia “Wind Cut”(Ochrana proti vetru) je nastavená na “Off”
(Vyp.), ak chcete využiť citlivosť mikrofónu na maximum.
Funkcia ochrany proti vetru pracuje iba v režime nahrávania DVD
videokamerou so zabudovaným mikrofónom.
Back Light (Tyl. ośw.)
Back Light (Podsvietenie)
Gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, niniejsza funkcja kompensuje oświetlenie, aby obiekt nie
był zbyt jasny.
Keď je predmet osvetlený odzadu, táto funkcia bude kompenzovať osvetlenie tak, aby nebol
predmet príliš tmavý.
Ustawienia
Opis
Off
(Wyłączony) Wyłącza funkcję.
Wykonywana jest kompensacja
On
oświetlenia tylnego.
(Włączony) Kompensacja oświetlenia tylnego
szybko rozjaśnia obiekt.
Wyświetlane
na ekranie
Nastavenia
Brak
Off (Vyp.)
Funkcja kompensacji tylnego oświetlenia koryguje nagranie,
gdy obiekt jest ciemniejszy niż tło:
-
-
-
Kompenzácia osvetlenia zozadu je
vykonaná.
Kompenzácia osvetlenia zozadu rýchlo
osvetlí predmet.
Osvetlenie protisvetlom ovplyvňuje nahrávanie v situáciách,
kaď je objekt tmavší ako osvetlené pozadie:
-
obiekt stoi przed oknem;
filmowana osoba ma na sobie białe lub
świecące ubranie i znajduje się na jasnym
tle; twarz tej osoby jest zbyt ciemna, aby
można było odróżnić szczegóły;
obiekt znajduje się na dworze, a tło jest
pochmurne;
źródła światła są zbyt jasne;
obiekt znajduje się na tle śniegu.
-
<Back Light off>
W trybie EASY.Q funkcja ta zostanie ustawiona na
„Off” (Wyłączony).
73_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 73
Žiadne
Deaktivuje funkciu.
-
On (Zap.)
Zobrazenie na
obrazovke
Obsah
<Back Light on>
Predmet sa nachádza pred oknom.
Nahrávaná osoba je oblečená v bielom
alebo žiarivom odeve a stojí pred svetlým
pozadím; tvár postavy je príliš tmavá a
nedajú sa rozoznať detaily.
Predmet je v exteriéri a pozadie je
zamračené.
Zdroj svetla je príliš jasný.
Predmet sa nachádza na zasneženom
pozadí.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na
“Off” (Vyp.).
Slovak _73
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:41
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
C.Nite
C. Nite
Poprzez sterowanie szybkością migawki pozwala na stworzenie wrażenia, że obiekt porusza
się w zwolnionym tempie, lub uzyskanie jaśniejszego obrazu w ciemnych miejscach bez
pogorszenia jakości kolorów.
Nahrávaný obraz môžete spraviť tak, aby vyzeral, že je v pomalom pohybe vládaním
rýchlosti závierky alebo zjasnením obrazu na tmavých miestach bez farebného vyrovnania.
Ustawienia
Opis
Wyświetlane na ekranie
Off (Wyłączony) Wyłącza funkcję.
Brak
1/25
Nagrywanie jaśniejszego obrazu.
1/25
1/13
Nagrywanie jaśniejszego obrazu nawet w
ciemnym miejscu.
1/13
•
•
•
•
•
Podczas korzystania z funkcji C.Nite ostrość jest ustawiana powoli i czasami
na wyświetlaczu są widoczne białe kropki. Nie jest to usterka.
Funkcja C.Nite nie jest dostępna, gdy włączone są następujące funkcje:
“Scene Mode(AE)” (Tryb sceny (AE)), „Shutter” (Migawka), „Exposure”
(Ekspozycja), „Digital Zoom” (Zoom cyfrowy), „Digital Effect” (Efekt
cyfrowy) („Emboss2” (Obrys2), „Mosaic” (Mozaika), „Mirror” (Lustro)
„Pastel1” (Pastela1)) oraz „Pastel2” (Pastela2)).
Po włączeniu stabilizacji (DIS) funkcja C.Nite zostanie wyłączona.
Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
W trybie EASY.Q ta funkcja zostanie ustawiona na „Off” (Wyłączony).
Nastavenia
Off (Vyp.)
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Deaktivuje funkciu.
1/25
Nahráva jasnejší obraz jasnejší.
1/25
1/13
Nahráva jasnejší obraz aj v na tmavších miestach.
1/13
•
Pri používaní funkcie C.Nite prebieha zaostrovanie pomaly a na monitore sa
môžu objaviť biele bodky – nejde o závadu.
Funkcia Colour Nite nie je dostupná pri nasledovných funkciách: “Scene
Mode(AE)” (Scene Mode(AE)), “Shutter” (Spúšť), “Exposure” (Expozícia),
“Digital Zoom” (Digitálny Zoom), “Digital Effect” (Digitálny efekt)
(“Emboss2” (Tepanie2), “Mosaic” (Mozaika), “Mirror” (Zrkadlo) “Pastel1”
a “Pastel2”.
Pri nastavení funkcie Anti-Shake (DIS) bude režim C. Nite deaktivovaný.
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD videokamerou.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Off“ (Vyp.)
•
•
•
•
Light(Lampa (tylko model VP-DX102/DX105( i ))
Light(Svetlo (iba pre VP-DX102/DX105( i ))
Nagrywanie jaśniejszego obrazu nawet w ciemnym miejscu.
Nahráva jasnejší obraz aj v na tmavších miestach.
Ustawienia
Opis
Off (Wyłączony)
Nagrywanie obrazu bez użycia światła.
On (Włączony)
Nagrywanie wyraźnego obrazu w ciemnym miejscu
bez straty koloru, z wykorzystaniem światła.
•
UWAGA
Wyświetlane na
ekranie
Nastavenia
Brak
Off (Vyp.)
Nahráva obraz bez použitia svetla.
On (Zap.)
Nahráva jasný obraz na tmavých miestach bez
znehodnotenia farby osvetlením.
•
Dioda LED może się mocno nagrzać. Nie należy dotykać diody, gdy jest
włączona i bezpośrednio po jej wyłączeniu. W przeciwnym wypadku można
ulec ciężkim obrażeniom.
Nie należy wkładać kamery DVD do torby natychmiast po zakończeniu
filmowania przy użyciu diody, ponieważ dioda pozostaje gorąca jeszcze przez
pewien czas.
Nie należy używać diody w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
•
•
•
•
•
Dioda umożliwia nagrywanie w ciemnych miejscach.
Diody nie można włączyć ani wyłączyć w trakcie nagrywania.
Zasięg diody jest ograniczony. (maks. 2 m).
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
W trybie EASY.Q ta funkcja zostanie ustawiona na „Off” (Wyłączony).
•
74_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 74
•
UPOZORNENIE
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
•
Svetlo LED sa môže príliš zahriať. Nedotýkajte sa ho, keď je zapnuté
alebo krátko po jeho vypnutí. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnym
poraneniam.
Neumiestňujte DVD videokameru do prenosného puzdra okamžite po
použití svetla, pretože môže nejakú dobu zostať veľmi horúce.
Nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.
•
•
•
•
•
Funkcia svetla umožňuje nahrávať predmety na tmavých miestach.
Počas záznamu nemôžete zapnúť ani vypnúť.
Dosah svetla je obmedzený. (maximálne 2 m).
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD videokamerou.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Off“ (Vyp.)
•
Slovak _74
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:42
Fader (Wygasz.)
Nagraniom można nadać bardziej profesjonalny wygląd, używając efektów specjalnych,
takich jak rozjaśnianie obrazu i przygłaśnianie dźwięku na początku oraz wygaszanie obrazu
i wyciszanie dźwięku na końcu nagrywanego ujęcia.
Ustawienia
Wyświetlane na
ekranie
Opis
Pomocou špeciálnych efektov, napríklad zjasňovaním na začiatku scény alebo zatmievaním
na konci scény, môžete svojim nahrávkam dodať profesionálny vzhľad.
Fade in (approx. 3 seconds)
Nastavenia
Brak
Off (Wyłączony) Wyłącza funkcję.
Funkcja wygaszania
jest aktywna.
On (Włączony)
Rozjaśnianie i przygłaśnianie
Fade out (approx. 3 seconds)
Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania,
gdy funkcja „Fader” (Wygasz.) jest ustawiona na „On” (Włączony). Nagrywanie rozpocznie
się od ciemnego ekranu i stopniowo pojawiać się będzie obraz i dźwięk (rozjaśnianie obrazu,
przygłaśnianie dźwięku).
Wygaszanie i ściszanie
Aby zakończyć nagrywanie stopniowym wygaszeniem obrazu i ściszeniem dźwięku,
ponownie ustaw funkcję „Fader” (Wygasz.) na „On” (Włączony) podczas nagrywania.
Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania. Obraz i dźwięk stopniowo
zanikają i następuje zatrzymanie nagrywania (wygaszanie), stopniowo pojawiać się będzie
obraz i dźwięk (przygłaśnianie).
•
•
Fader (Zatmievanie)
•
•
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD videokamerou.
Táto funkcia bude v režime EASY Q nastavená na “Off“ (Vyp.)
•
Cross
(Krzyżyk)
Opis
Wyłącza funkcję.
•
Nápoveda zobrazí na LCD obrazovke určitý vzor tak, aby používateľ mohol jednoducho
navrhnúť kompozíciu obrazu počas nahrávania videa alebo snímania fotografií.
DVD videokamera poskytuje 3 typy nápovied.
Wyświetlane na
ekranie
Nastavenia
Brak
Off (Vyp.)
Nagrywa obiekt umieszczony w środku ogólnej
kompozycji.
Obsah
Deaktivuje funkciu.
Nagrywa obiekt w kompozycji poziomej lub pionowej lub
w zbliżeniu.
Grid (Mriežka)
Safety Zone
(Strefa bezp.)
Nagrywa obiekt w strefie bezpieczeństwa, co pozwala
uniknąć wycięcia z lewej i z prawej strony lub z góry i od
dołu podczas edycji w trybie 4:3.
Jeśli chcesz nagrać różne obiekty w jednej scenie w
odpowiednim rozmiarze, ustaw „Safety Zone” (Strefę bezp.).
Nahráva predmety v bezpečnej zóne, čím zabraňuje ich
orezaniu pri editovaní na 4:3 zľava a zprava a 2,35:1
Safety Zone
navrchu a dole.
(Bezpeč. zóna)
Ak chcete mať v jednej scéne viacero predmetov v správnej
veľkosti, nastavte “Safety Zone” (Bezpeč. zóna).
•
Umieszczenie obiektu w punkcie przecięcia umożliwia zrównoważone
skomponowanie obrazu.
Wzór wskazówki nie jest zapisywany na rejestrowanych obrazach.
75_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 75
•
•
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Nahráva predmety umiestnené v strede, ako
najhlavnejšiu kompozíciu nahrávania.
Cross (Kríž)
Grid (Siatka)
•
Žiadne
Zatmievač - koniec
•
Off
(Wyłączony)
Zatmievanie sa vykoná.
Keď chcete zastaviť nahrávanie zatmievaním, nastavte “Fader” (Zatmievačna) “On”
(Zap) znovu počas nahrávania. Potom stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
Nahrávanie sa zastaví, keď sa obraz a zvuk stratia (zatmievač - koniec), obraz a zvuk sa
rozjasnia (zatmievač - začiatok).
Guideline (Nápoveda)
Ustawienia
Zap.
Zobrazenie na
obrazovke
Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania, keď je
“Fader” (Zatmievač) nastavený na “On” (Zap.). Nahrávanie sa spustí s tmavou obrazovkou
a potom sa obraz a zvuk zjasňujú. (zatmievač - začiatok).
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
W trybie EASY.Q ta funkcja zostanie ustawiona na „Off” (Wyłączony).
Funkcja ta powoduje wyświetlenie na ekranie LCD wzoru, który ułatwia użytkownikowi
skomponowanie obrazu podczas nagrywania lub fotografowania.
W kamerze DVD dostępne są 3 rodzaje wskazówek.
Deaktivuje funkciu.
Zatmievač - začiatok
Guideline (Wskazówka)
•
Obsah
Vyp.
Nahráva predmet v horizontálnej alebo vertikálnej
kompozícii, alebo detailne.
Umiestnenie predmetu do bodu pretnutia vodiacich línií vytvorí vyváženú
kompozíciu.
Nápoveda sa nedá zaznamenať na zaznamenávaný obraz.
Slovak _75
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:43
používanie položiek
korzystanie z opcji menu ponuky
Digital Zoom (Zoom cyfrowy)
Digital Zoom (Digitálny zoom)
Można wybrać maksymalny poziom powiększenia, jeśli podczas nagrywania
zoom ma być ustawiany na większy niż 34-krotny (ustawienie domyślne).
Zbliżenie większe niż 34-krotne wykonywane jest cyfrowo, co w połączeniu z
zoomem optycznym daje powiększenie 1200-krotne.
Môžete vybrať maximálny stupeň priblíženia v prípade, že chcete transfokovať stupeň
vyšší, ako 34x (východiskové nastavenie) počas nahrávania. Digitálny transfokátor
sa používa pri vyše 34-násobnom priblížení, kombináciou optického a digitálneho
transfokátora môžete dosiahnuť až 1200-násobné priblíženie.
Z prawej strony paska znajduje się wskaźnik zoomu cyfrowego. Strefa
zoomu jest wyświetlana przy wyborze poziomu zoomu.
Táto pravá strana lišty zobrazuje násobok digitálnej transfokácie. Keď
vyberiete stupeň transfokácie, zobrazí sa lišta transfokácie.
Ustawienia
Opis
Off (Wyłączony) Zbliżenie do 34x to zoom optyczny.
100x, 200x,
400x, 1200x
•
•
•
•
•
Powiększenie do poziomu 34x jest
wykonywane optycznie, a większe
powiększenie, do 100x (200x, 400x, 1200x),
jest wykonywane cyfrowo.
Wyświetlane na
ekranie
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 76
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Brak
Off (Vyp.)
Transfokácia do 34x je vykonaná opticky.
Žiadne
Brak
100x, 200x,
400x, 1200x
Do hodnoty 34x je vykonávané opticky a
potom, do 100x (200x, 400x alebo 1200x)
je vykonávané digitálne.
Žiadne
Zastosowanie nadmiernego zoomu dla obiektu może spowodować
pogorszenie obrazu.
Maksymalny zoom może spowodować pogorszenie jakości obrazu.
Funkcja zoomu cyfrowego nie jest dostępna, gdy włączone są funkcje
„Anti-Shake(DIS)” (Stabilizacja (DIS), „EASY.Q”,
„C.Nite”, „Digital Effect” (Efekt cyfrowy), („Emboss2” (Obrys2),
„Mosaic” (Mozaika), „Mirror” (Lustro) „Pastel1” (Pastela1) i
„Pastel2” (Pastela2)).
Po wybraniu funkcjifunkcji „Anti-Shake(DIS)” (Stabilizacja (DIS), „
C.Nite”, „EASY.Q”, „Digital Effect” (Efekt cyfrowy) („Emboss2”
(Obrys2), „Mosaic” (Mozaika), „Mirror” (Lustro) „Pastel1” (Pastela1)
i „Pastel2” (Pastela2)), zoom cyfrowy zostanie wyłączony. (Po
wyłączeniu funkcji ustawienia zoomu cyfrowego zostaną zapisane(tylko
modele “C. Nite,” “EASY Q”)).
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie nagrywania kamery DVD.
76_ Polish
Nastavenia
•
•
•
•
•
Pri vyššej úrovni transfokátora sa môže kvalita obrazu zhoršovať.
Pri maximálnom zväčšení môže byť kvalita obrazu znížená.
Digitálny Zoom nie je dostupný počas používania režimov “AntiShake(DIS)” , “EASY.Q”, “C.Nite” , “Digital Effect” (Digitálny
efekt) (“Emboss2” (Tepanie2), “Mosaic” (Mozaika), “Mirror”
(Zrkadlo) “Pastel1” a “Pastel2”).
Ak vyberiete “Anti-Shake(DIS)” (Spúšť), “C.Nite”, “EASY.Q”,
“Digital Effect” (Digitálny efekt) (“Emboss2” (Tepanie2),
“Mosaic” (Mozaika), “Mirror” (Zrkadlo) “Pastel1” a “Pastel2”)
režim Digitálneho Zoomu bude deaktivovaný. (Po ich deaktivovaní sa
režim Digitálneho Zoomu vráti(iba pre “C. Nite,” “EASY Q”)).
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania DVD videokamerou.
Slovak _76
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:44
File No. (Nr pliku)
(tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
File No. (Číslo súboru)
(iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
•
•
Numery plików są przydzielane do zdjęć w kolejności ich
nagrywania.
Wyświetlane na
Ustawienia
Opis
ekranie
Przyporządkowuje numery plików
w kolejności nawet wtedy, gdy
karta pamięci została wymieniona
Series
na inną, po formatowaniu karty
Brak
(Serie)
lub usunięciu wszystkich plików.
Numer pliku zostaje wyzerowany po
utworzeniu nowego katalogu.
Zeruje numer pliku do 0001 nawet po
sformatowaniu, usunięciu wszystkich
plików lub włożeniu nowej karty
pamięci. Z funkcji „Reset” (Resetuj)
Reset
Brak
(Resetuj) można korzystać, gdy nie można już
tworzyć folderów i plików, ponieważ
maksymalna liczba folderów i plików
została osiągnięta.
•
Funkcję tę można ustawić tylko w trybie nagrywania cyfrowego kamery.
77_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 77
Čísla súborov sú priraďované k fotografiám v poradí, v akom
boli nahrávané.
Nastavenia
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Series
(Séria)
Priradí čísla súborov v poradí, aj
keď je pamäťová karta nahradená
inou alebo po formátovaní, alebo
po vymazaní všetkých súborov.
Číslo súboru je vynulované keď je
vytvorený nový priečinok.
Žiadne
Reset
Vynuluje číslo súboru na 0001 aj
po formátovaní, vymazaní všetkých
alebo vložení novej pamäťovej
karty. Použite funkciu “Reset” keď
už nebudete môcť vytvárať viac
adresárov ani súborov, pretože
množstvo adresárov a súborov
dosiahlo hranicu.
Žiadne
•
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime nahrávania digitálnej kamery.
Slovak _77
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:44
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
OPCJE MENU ODTWARZANIA
POLOŽKY PONUKY PREHRÁVANIA
odele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Card Manage (Správa karty) (iba pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
•
Nagrywaną kartą pamięci można zarządzać w trybie odtwarzania cyfrowego kamery.
Ustawienia
Opis
Format
(Formatuj)
Usuwa wszystkie pliki i opcje pamięci, łącznie z
plikami zabezpieczonymi.
Card Info
(Info. karty)
Wyświetla informacje o karcie, takie jak
wykorzystana i dostępna przestrzeń.
•
•
•
•
•
•
Pamäťovú kartu môžete riadiť na nahrávanie v režime prehrávania digitálnej kamery.
Wyświetlane na ekranie
Nastavenia
Brak
Format
(Formátovať)
Vymaže všetky súbory a možnosti na pamäťovej
karte, vrátane chránených súborov.
Žiadne
Brak
Card Info
(Info o karte)
Zobrazuje informácie o karte, ako napríklad použité
miesto, voľné miesto.
Žiadne
Po włączeniu funkcji formatowania wszystkie pliki zostaną
usunięte, przy czym odzyskanie usuniętych plików będzie
niemożliwe.
Nie wolno wyłączać zasilania podczas formatowania.
Nie można sformatować karty pamięci, jeśli zabezpieczenie
przed zapisem jest ustawione w pozycji zablokowania.
strona 53
Informacje o karcie wyświetlane są w zależności od typu
karty.
Funkcję tę można ustawić tylko w trybie odtwarzania
cyfrowego kamery
Obsah
•
Video
Card Info
- Used : 56 MB
- Free : 427 MB
Ok
•
•
•
•
Zobrazenie na obrazovke
Ak vykonáte funkciu formátovania, úplne vymažete všetky
súbory a vymazané súbory sa nebudú dať obnoviť.
V priebehu formátovania nevypínajte napájanie.
Pamäťová karta s ochranným jazýčkom nastaveným na
uzamknutie, nebude naformátovaná. strana 53
Môžu sa zobraziť informácie o karte, záleží od typu karty.
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime prehrávania
digitálnej kamery.
OPCJE MENU USTAWIEŃ
POLOŽKY PONUKY NASTAVENIA
Można skonfigurować datę i godzinę, język menu ekranowego, wyjście wideo oraz
ustawienia kamery DVD.
Môžete nastaviť dátum a čas, OSD jazyk, video výstup a nastavenia displeja DVD
videokamery.
Date/Time Set (Ust. zegara)
Date/Time Set (Nastavenie Dátumu/Času)
Funkcja ta umożliwia ustawienie bieżącej daty i godziny, aby były poprawnie zapisywane.
strona 29
Nastavte aktuálny dátum a čas, aby sa nahrávali správne. Êstrana 29
78_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 78
Slovak _78
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:45
Date/Time (Data/Czas)
Date/Time (Dátum/čas)
Istnieje możliwość wyświetlania daty i godziny na wyświetlaczu LCD.
•
Przed użyciem funkcji „Date/Time” (Data/czas), należy ustawić datę i godzinę.
strona 29
Môžete nastaviť, aby sa dátum a čas zobrazovali na LCD obrazovke.
•
Predtým, ako použijete funkciu “Date/Time” (Dátum/Čas), musíte nastaviť dátum a
čas. strana 29
Ustawienia
Opis
Off
(Wyłączony)
Bieżąca data i czas nie są wyświetlane.
Date (Data)
Wyświetlana jest bieżąca data.
Time (Czas)
Wyświetlany jest bieżący czas.
Date&Time
(Data/czas)
Wyświetlane są bieżąca data i czas.
•
Wyświetlane na ekranie
Nastavenia
Brak
Off (Vyp.)
01/JAN/2008 (01/STY/2008)
00:00
LCD Brightness (Jasność LCD)
STBY
Time (Čas)
•
0:00:00 [30 min]
 18

Adjust
Exit
Select
•
Większa jasność wyświetlacza LCD powoduje większe zużycie akumulatora.
Jasność wyświetlacza LCD można regulować w zakresie od 0 do 35, gdy
oświetlenie jest zbyt jasne i trudno zobaczyć obraz na wyświetlaczu.
Jasność wyświetlacza LCD nie wpływa na jasność zapisywanych obrazów.
LCD Colour (Kolor LCD)
STBY
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
01/JAN/2008
00:00
01/JAN/2008 00:00
Dátum a čas budú nastavené na “01/JAN/2008 00:00” za
nasledovných podmienok.
Ak bola nahrávka videa alebo fotografie uskutočnená
pred nastavením dátumu/času v DVD videokamere.
Keď je batéria gombíkového typu pre interné hodiny
slabá alebo vybitá.
LCD Brightness (Jas LCD)
Jas LCD obrazovky je možné prispôsobiť podmienkam okolitého
osvetlenia.
Pohyb pákového ovládača smerom nahor rozjasní obrazovku
a pohyb smerom nadol ju stmaví.
Jasność wyświetlacza LCD można dostosować do oświetlenia.
Przesuwanie Joystick w prawo powoduje rozjaśnienie ekranu, a przesuwanie w lewo —
przyciemnienie ekranu.
•
•
Zobrazenie aktuálneho času.
Date&Time
Zobrazenie aktuálneho dátumu a času.
(Dátum a čas)
LCD Brightness
MENU
Informácia o aktuálnom dátume a čase nie je
zobrazená.
Date (Dátum) Zobrazenie aktuálneho dátumu.
01/JAN/2008 00:00
(01/STY/2008 00:00)
Opcja Data/czas wskazywać będzie „01/JAN/2008 00:00”
(01/STY/2008 00:00) w następujących warunkach.
Jeśli film lub zdjęcie nagrane zostały przed ustawieniem
daty/czasu w kamerze DVD.
Jeśli bateria płaska zegara wewnętrznego będzie
wyczerpana.
Obsah
•
•
•
0:00:00 [30 min]
Pri nastavení väčšieho jasu LCD monitora dochádza k vyššej spotrebe energie
z batérie.
LCD jas môžete nastaviť od 0 do 35, keď je okolité svetlo príliš jasné a na
monitor sa dá ťažšie vidieť.
Jas LCD neovplyvňuje jas ukladaného obrazu.
LCD Colour (Farba LCD)
Hodnotu farby LCD môžete nastaviť od 0 do 35.
Keď nastavujete rozsah farby, čím vyššie bude číslo, tým jasnejšia bude
LCD obrazovka.
Kolor wyświetlacza można regulować w zakresie od 0 do 35
Przy ustawianiu zakresu koloru wyższe wartości oznaczają jaśniejszy
wyświetlacz.
LCD Colour
 18

MENU
79_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 79
Exit
Adjust
Select
Slovak _79
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:47
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
Beep Sound (Sygnał)
Zvukový signál
Signalizáciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
Sygnał można włączyć lub wyłączyć.
Ustawienia
Opis
Wyświetlane na ekranie
Off (Wyłączony)
Anulowanie sygnału.
Brak
On (Włączony)
Po włączeniu opcji przy każdym
naciśnięciu przycisku generowany jest
sygnał dźwiękowy.
Brak
•
•
Sygnał jest wyłączony podczas nagrywania filmu.
Jeśli sygnał jest wyłączony, dźwięk włączenia/wyłączenia kamery nie będzie
słyszalny.
Shutter Sound (Dźwięk migawki) (tylko modele VP-DX103( i )/
DX104/DX105( i ))
Dźwięk migawki można włączyć lub wyłączyć.
Ustawienia
Opis
Off
(Wyłączony)
Anulowanie dźwięku migawki.
Jeżeli ta opcja jest włączona, przy każdym użyciu
On (Włączony)
przycisku PHOTO zostanie wyemitowany dźwięk.
Wyświetlane na
ekranie
Brak
Off
(Wyłączony)
-
6 Min (6 min)
-
Kamera DVD nie wyłączy się
automatycznie.
Kamera DVD nie przechodzi w
tryb uśpienia nawet po 3 minutach
bezczynności.
Kamera DVD przełączy się w tryb uśpienia
po 3 minutach bezczynności w trybie
gotowości STBY lub widoku indeksu miniatur.
Po dalszych 3 minutach bezczynności
urządzenie wyłączy się. Jednak w przypadku
wykonania działania w trybie uśpienia,
kamera DVD wychodzi z trybu uśpienia.
Kamera DVD nie wyłączy się
automatycznie w trakcie nagrywania lub
odtwarzania.
80_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 80
Zobrazenie na
obrazovke
Zrušenie signalizácie.
Žiadne
On (Zap.)
Ak je zapnuté, pri každom stlačení tlačidla sa
ozve pípnutie.
Žiadne
•
•
Počas nahrávania videa je zvukový signál vypnutý.
Keď je signalizácia vypnutá, zvuk zapnutia/vypnutia je vypnutý.
Shutter Sound (Zvuk spúšte) (iba pre VP-DX103(i)/DX104/
DX105(i))
Zvuk závierky môžete zapnúť alebo vypnúť.
Nastavenia
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
Off (Vyp.)
Zrušenie zvuku závierky.
Žiadne
On (Zap.)
Keď je funkcia zapnutá, pri každom stlačení
tlačidla PHOTO budete počuť zvuk závierky.
Žiadne
Auto Power Off (Autom. vypnutie)
Można skonfigurować kamerę DVD, aby wyłączała się automatycznie przy braku aktywności
przez 6 minut w trybie gotowości i w widoku indeksu miniatur.
Opis
Obsah
Off (Vyp.)
Brak
Auto Power Off (Autom. wyłączanie)
Ustawienia
Nastavenia
DVD videokameru môžete nastaviť na automatické vypnutie, ak sa v pohotovostnom režime
nevykoná žiadna činnosť počas 6 minút.
Wyświetlane na
ekranie
Nastavenia
Brak
Off (Vyp.)
Brak
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
-
DVD videokamera sa nevypne automaticky.
DVD videokamera neprejde do režimu
spánku aj po prejdení 3 minút bez stlačenia
ktoréhokoľvek tlačidla.
Žiadne
-
DVD videokamera prejde do režimu
spánku, ak 3 minúty v pohotovostnom
režime alebo v náhľade miniatúr
nevykonáte žiadnu činnosť. Ak ani ďalšie
3 minúty nevykonáte žiadnu činnosť,
automaticky sa vypne. Ak však v režime
spánku vykonáte nejakú činnosť, DVD
videokamera režim spánku opustí.
DVD videokamera sa počas nahrávania a
prehrávania nevypne automaticky.
Žiadne
6 Min (6 min.)
-
Slovak _80
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:48
Remote (Pilot) (tylko model VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Remote (Diaľkové ovládanie) (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Za pomocą tej funkcji można włączać i wyłączać sterowanie kamerą DVD przy użyciu pilota.
Táto funkcia umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu diaľkového ovládača k DVD videokamere.
Ustawienia
Opis
Wyłącza funkcję.
Off
Wskaźnik ( ) jest wyświetlany, gdy
(Wyłączony) używany jest pilot.
On
Można sterować kamerą DVD za pomocą pilota.
(Włączony)
Wyświetlane na
ekranie
Nastavenia
Brak
Off (Vyp.)
Brak
On (Zap.)
Obsah
Deaktivuje funkciu.
Pri použití diaľkového ovládača sa zobrazí
indikátor ( ).
DVD videokameru môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládača.
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Žiadne
TV Display (Wyśw. TV)
TV Display (TV zobrazenie)
Funkcja Wyświetlacz TV działa w trybie nagrywania i odtwarzania.
Funkcja umożliwia wybranie miejsca wyświetlania menu ekranowego. Umożliwia ustawienie
menu ekranowego w celu przeglądania w wizjerze, na ekranie LCD lub zewnętrznym
odbiorniku TV.
Funkcia televízneho zobrazenia je k dispozícii v režime nahrávania a prehrávania.
Umožňuje voľbu výstupu obrazovkovej ponuky OSD (Obrazovkové zobrazenie). Umožňuje
vám nastavenie OSD na prezeranie v hľadáčiku, LCD obrazovke alebo externom televízore.
Ustawienia
Opis
Off
(Wyłączony)
On
(Włączony)
Menu ekranowe jest widoczne tylko na
wyświetlaczu LCD i w wizjerze.
Menu ekranowe jest widoczne na wyświetlaczu
LCD, w wizjerze i na ekranie telewizora.
Wyświetlane na
ekranie
Nastavenia
Obsah
Brak
Off (Vyp.)
Brak
On (Zap.)
OSD sa zobrazuje iba na LCD monitore a v
hľadáčiku.
OSD sa zobrazuje na LCD monitore, v hľadáčiku
a na obrazovke televízora.
USB Connect (Połącz USB)
(tylko modele VP-DX100(i)/DX103(i)/DX105(i))
Ustawienia
Opis
Mass Storage
(Pamięć mas.)
Podłącz kamerę do komputera, aby użyć kamery
DVD jako nośnika danych w trybie cyfrowym. (Tylko
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Podłączanie do drukarki.(Tylko modele VP-DX103(i)/
DX104/DX105(i))
Podłącz kamerę do komputera, aby użyć kamery
DVD jako kamerę PC w trybie nagrywania kamery
DVD.
PC Cam
(Kamera PC)
Žiadne
Žiadne
USB Connect (USB pripojenie)
(tylko modele VP-DX100(i)/DX103(i)/DX105(i))
Korzystając z przewodu USB, można połączyć kamerę DVD z komputerem lub drukarką.
Filmy i zdjęcia można skopiować z karty pamięci na komputer a także drukować zdjęcia w trybie
kamery cyfrowej. W trybie nagrywania kamery DVD kamera może służyć jako kamera PC.
PictBridge
Zobrazenie na
obrazovke
DVD videokameru môžete pomocou USB kábla pripojiť k počítaču alebo tlačiarni.
Z pamäťovej karty môžete kopírovať svoje videá alebo fotografie do počítača a v režime
digitálneho fotoaparátu môžete svoje fotografie vytlačiť. DVD videokameru môžete v režime
nahrávania DVD videokamery môžete DVD videokameru používať ako počítačovú kameru.
Wyświetlane
na ekranie
Nastavenia
Brak
Mass Storage
Brak
PictBridge
Brak
PC Cam
(Počítačová
kamera)
Obsah
Ak chcete DVD videokameru použiť ako veľkokapacitné
pamäťové zariadenie v režime digitálnej kamery, pripojte
ju k počítaču. (iba pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Pripojenie k tlačiarni.(Tylko modele VP-DX103(i)/
DX104/DX105(i))
Ak chcete DVD videokameru použiť ako webkameru
v režime nahrávania DVD videokamery, pripojte ju k
počítaču.
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Žiadne
Žiadne
AV In/Out (Wej./Wyj. AV) (tylko modele VP-DX100i/DX103i/DX105i)
AV vstup/výstup (iba pre VP-DX100i/DX103i/DX105i)
Można nagrywać sygnały pochodzące z zewnętrznych źródeł. Ponadto można przesłać
sygnały wideo do zewnętrznych urządzeń w celu ich nagrania lub odtworzenia.
Môžete nahrávať signály z externých zdrojov. Zároveň môžete poslať videozáznam na
externé zariadenie za účelom nahrávania alebo prehrávania.
Ustawienia
In (Wej.)
Out (Wyj.)
•
Opis
Nagrywanie zawartości urządzenia
zewnętrznego na kamerę.
Wyświetlane na ekranie
In (Vstup)
Brak
Out (Výstup)
Kopiowanie lub odtwarzanie zawartości
kamery na urządzeniu zewnętrznym.
Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w trybie odtwarzania kamery DVD.
81_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 81
Nastavenia
In (Wej.)
•
Obsah
Nahráva obsah externého zariadenia do
videokamery.
Kopíruje alebo prehráva obsah tejto
videokamery do externého zariadenia.
Zobrazenie na
obrazovke
In (Vstup)
Žiadne
Túto funkciu môžete nastaviť iba v režime prehrávania DVD videokamery.
Slovak _81
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:49
korzystanie z opcji menu
používanie položiek
ponuky
Default Set (Domyślne)
Default Set (Východiskové nastavenie)
Ustawienia kamery DVD można przywrócić do ustawień domyślnych.
Inicjowanie ustawień kamery DVD do ustawień fabrycznych nie ma wpływu na nagrane
obrazy.
Nastavenia DVD videokamery môžete inicializovať na východiskové nastavenia.
Inicializácia nastavení DVD videokamery na výrobné nastavenia neovplyvňuje nahraté
videá.
Menu Colour (Menu Kolor)
Menu Colour (Ponuka farby)
Transparency (Przezroczysty)
Transparency (Priehľadnosť)
Można wybrać pożądany kolor, w którym wyświetlane będzie menu.
„Midnight Blue” (Ciemnonieb.)  „Lovely Pink” (Różowy)  „Mystic Purple” (Fioletowy)
 „Sunny Orange” (Pomarańczowy)  „Oasis Green” (Zielony)
Na zobrazenie ponuky si môžete vybrať požadovanú priehľadnosť.
“0%”  “20%”  “40%”  “60%”
Można wybrać pożądaną przezroczystość wyświetlania menu.
“0%”  “20%”  “40%”  “60%”
•
Istnieje możliwość wyboru żądanego języka wyświetlania menu i komunikatów.
“English”  “ 한국어 ”  “Français”  “Deutsch”  “Italiano”  “Español”  “Português”
 “Nederlands” “Svenska”  “Suomi”  “Norsk”  “Dansk” “Polski”  “Česky”
“Slovensky”  “Magyar”  “Украϊнська”  “Русский”  “ 中文 ”  “ไทย”  “Türkçe” 
“
”“
”  “IsiZulu”
W trybie prezentacji automatycznie przedstawiane są podstawowe funkcje kamery DVD,
dzięki czemu obsługa urządzenia jest łatwiejsza.
Ustawienia
Opis
Off
(Wyłączony)
On
(Włączony)
•
•
Wyświetlane na ekranie
Wyłącza funkcję.
Brak
Następuje aktywacja trybu demonstracji i
pokazywane są różne funkcje.
Brak
Tryb demonstracji uruchamiany jest w następujących przypadkach:
Zaraz po ustawieniu funkcji „Demo” na „On” (Włączony).
Przy funkcji „Auto Power Off” (Autom. wyłączanie) ustawionej na „Off
” (Wyłączony),, po 6 minutach bezczynności w trybie gotowości, bez
względu na to, czy płyta jest włożona, czy nie.
Demonstracja zostaje tymczasowo zatrzymana po naciśnięciu innych
przycisków (MENU, Joystick, uruchomienie/zatrzymanie nagrywania itp.).
Podczas nagrywania opcja demo w menu ustawień będzie wyszarzona.
W trybie kamery cyfrowej,demonstracja nie zostanie uruchomiona nawet
po jej ustawieniu na „On” (Włączony). (Tylko modele VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i ))
82_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 82
Táto funkcia sa dá zvoliť iba v režime nahrávania.
Language
Je možné vybrať si požadovaný jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať obrazovky ponuky a správy.
“English”  “ 한국어 ”  “Français”  “Deutsch”  “Italiano”  “Español”  “Português”
 “Nederlands” “Svenska”  “Suomi”  “Norsk”  “Dansk” “Polski”  “Česky”
“Slovensky”  “Magyar”  “Украϊнська”  “Русский”  “ 中文 ”  “ไทย”  “Türkçe” 
“
”“
”  “IsiZulu”
Opcje dostępne w menu „Language” mogą zostać zmienione bez
wcześniejszego powiadomienia.
Demo
•
•
Tę funkcję można ustawić tylko w trybie nagrywania.
Language
•
Na zobrazenie ponuky si môžete vybrať požadovanú farbu ponuky.
“Midnight Blue” (Polnočná modrá)  “Lovely Pink” (Nádherná ružová)  “Mystic Purple”
(Mystická fialová)  “Sunny Orange” (Sunny Orange)  “Oasis Green” (Oázová zelená)
•
Možnosti „Language“ sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Demo
Ukážka automaticky predvedie hlavné funkcie vašej DVD videokamery, aby ste ich mohli
jednoduchšie používať.
Nastavenia
Obsah
Off (Vyp.)
Deaktivuje funkciu.
On (Zap.)
Aktivuje ukážkový režim a zobrazí viaceré
funkcie.
•
•
•
Zobrazenie na
obrazovke
Žiadne
Žiadne
Ukážka sa spustí v nasledovných prípadoch:
Hneď po nastavení “Demo” (Ukážka) na “On” (Zap.).
Ak je “Auto Power Off” (Autom. vypnutie) nastavené na “Off ” (Vyp.) a
v pohotovostnom režime neprebehne približne 6 minút žiadna činnosť, či
už disk je vložený, alebo nie.
Ukážka sa dočasne zastaví, ak stlačíte iné tlačidlá (MENU, pákový
ovládač, Spustenie/zastavenie nahrávania, atď.).
Počas nahrávania je ukážka v ponuke stlmená.
V režime nahrávania digitálnym fotoaparátom, sa ukážka nezobrazí, dokonca
aj keď je nastavená na “On” (Zap.). (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Slovak _82
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:15:52
drukowanie zdjęć (tylko modele tlačenie fotografií (iba pre VPVP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) DX103(i)/DX104/DX105(i))
Można drukować zdjęcia, wsuwając kartę ustawień DPOF do drukarki obsługującej format
DPOF lub podłączając kamerę DVD do drukarki obsługującej protokół PictBridge.
Fotografie môžete tlačiť, ak do tlačiarne, ktorá je kompatibilná s DPOF vložíte nastavovaciu
kartu DPOF, alebo ak DVD videokameru pripojíte k tlačiarni PictBridge.
USTAWIENIA WYDRUKU DPOF
NASTAVENIE TLAČE DPOF
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie odtwarzania. strona 21
Ta kamera DVD jest zgodna z formatem DPOF (Digital Print
Order Format). Można wybierać, które obrazy i w ilu kopiach
mają zostać wydrukowane z kamery DVD. Funkcja ta przydatna
jest do drukowania za pomocą drukarki obsługującej format
DPOF lub w przypadku drukowania zdjęć z nośnika pamięci w
laboratorium fotograficznym.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć zasilanie.
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
strona 30
Naciśnij przycisk MODE, następnie przesuń Joystick, aby
wybrać kartę zdjęć ( ) i ustawić tryb odtwarzania zdjęć.
•
Zostanie wyświetlony widok indeksu miniatur.
Naciśnij przycisk MENU.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Print
Mark” (DPOF) (Nadruk (DPOF).
Przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać żądaną opcję („Set
All” (Us. wsz.) lub „Reset All” (Resetuj wsz.)), następnie naciśnij
Joystick.
•
„Set All” (Us. wsz.): Oznaczenie wszystkich obrazów do
drukowania.
Można wydrukować jedną kopię każdego zdjęcia, wybierając
„Set All” (Wyb. wsz.).
•
„Reset All” (Resetuj wsz.): Cofnięcie oznaczeń do
drukowania.
Zostanie wyświetlony komunikat stosowny do wybranej opcji.
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Yes”
(Tak), następnie naciśnij Joystick.
Liczbę wydruków można ustawić wyłącznie w trybie widoku
pojedynczego. Naciśnij przycisk MENU, następnie przesuń Joystick
w prawo lub w lewo, aby wybrać opcję „Print Mark” (DPOF) (Nadruk
(DPOF)). Przesuń Joystick w górę i w dół, aby określić ilość wydruków.
Z każdego obrazu można wydrukować 99 kopii. Naciśnij przycisk MENU,
aby zakończyć.
•
•
•
•
Obrazy zaznaczone do drukowania będą po wyświetleniu
oznaczone wskaźnikiem ( ).
Wykonanie funkcji „Reset All” (Resetuj wszyst.) może zająć
więcej czasu, w zależności od liczby zapisanych obrazów.
Funkcja DPOF (Digital Print Order Format) umożliwia wstawienie
informacji dotyczących drukowania w folderze MISC na karcie
pamięci. Należy wybrać zdjęcia do drukowania i określić liczbę
wydruków.
Ta funkcja jest niedostępna dla filmów.
83_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 83
12/12
100-0012
•
•
1.
2.
Photo
3.
4.
Print Mark(DPOF)
Set All
Reset All
5.
12/12
100-0012
1
1
1
1
1
1
12/12
100-0002
Print1 Mark(DPOF)
0
6.
Táto funkcia pracuje iba v režime prehrávania. strana 21
Táto DVD videokamera je kompatibilná s DPOF (Formát digitálnej
tlače). S touto DVD videokamerou môžete vybrať fotografie, ktoré
chcete tlačiť, aj ich množstvo. Táto funkcia je užitočná pri tlačení
na tlačiarni, ktorá je kompatibilná s DPOF alebo pri prinesení
pamäťového média do fotografického laboratória na tlač.
Tlačidlo POWER posuňte smerom dole a zariadenie vypnite.
•
Nastavte tlačidlo režimu ukončenia na CARD. strana 30
Stlačte tlačidlo MODE, potom pomocou pákového ovládača
vyberte záložku fotografie ( ) a nastavte režim prehrávania
fotografií.
•
Objaví sa obrazovka indexu miniatúr fotografií.
Stlačte tlačidlo MENU.
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Print
Mark” (DPOF) (Tlačovú značku (DPOF).
Posuňte pákový ovládač hore alebo dole a vyberte požadovanú
možnosť (“Set All” (Nastaviť všetko) alebo “Reset All” (Resetovať
všetko)), potom pákový ovládač stlačte.
•
“Set All” (Nastaviť všetko): Tlač všetkých fotografií.
Výberom “Set All” (Nastaviť všetko) môžete z každého
obrázku tlačiť iba jednu kópiu.
•
“Reset All” (Resetovať všetko): Odstráni označenia tlače.
Podľa vybranej možnosti sa zobrazí odkaz. Posuňte pákový
ovládač doprava alebo doľava a vyberte “Yes” (Áno), potom
stlačte pákový ovládač.
Množstvo pre tlač môžete nastaviť iba v jednoduchom zobrazení. Stlačte
tlačidlo MENU, potom posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava
a vyberte “Print Mark” (DPOF) (Tlačová značka (DPOF)). Ak chcete
nastaviť počet výtlačkov, pohnite pákovým ovládačom hore alebo
dole. Z každého obrázku môžete vytlačiť až 99 kópií. Ponuku opustíte
stlačením tlačidla MENU.
•
•
•
•
Pri zobrazení fotografií určených na tlač sa zobrazí indikátor ( ).
Možnosť “Reset All” (Resetovať všetko) trvať dlhšiu dobu, v
závislosti od množstva uložených obrázkov.
Funkcia DPOF (Formát pre digitálnu tlač) umožňuje vkladanie
informácií o tlači v adresári MISC. Vyberte fotografie, ktoré chcete
vytlačiť a určite počet výtlačkov.
Táto funkcia nie je dostupná pre videá.
Slovak _83
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:03
drukowanie zdjęć (tylko modele tlačenie fotografií (iba pre VPVP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) DX103(i)/DX104/DX105(i))
DRUKOWANIE BEZPOŚREDNIE ZA POMOCĄ
FUNKCJI PICTBRIDGE
Jeśli drukarka obsługuje protokół PictBridge, można drukować
zdjęcia, podłączając kamerę przewodem USB bezpośrednio
do drukarki.
Nie można ustawić opcji DPOF, gdy włączona jest funkcja
PictBridge. strona 83
UWAGA: Po wybraniu z menu opcji „PictBridge” należy
podłączyć przewód USB.
1. Przejdź do trybu odtwarzania zdjęć. strona 59
•
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
•
Naciśnij przycisk MODE i przy użyciu Joystick
wybierz kartę zdjęć ( ), aby ustawić tryb odtwarzania
zdjęć.
2. Ustaw funkcję „USB Connect” (Połącz. USB) w opcji „
PictBridge”. strona 81
•
(Naciśnij przycisk MENU  Przy użyciu Joystick
wybierz opcję „Setting” (Ustawienia)  „USB
Connect” (Połącz. USB)  „PictBridge”)
3. Podłącz kamerę DVD do drukarki, korzystając z
dostarczonego przewodu USB.
4. Włącz drukarkę.
•
Po krótkiej chwili zostanie automatycznie wyświetlony
ekran menu funkcji PictBridge.
•
Aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie, naciśnij
przycisk MENU i przesuń Joystick w lewo lub w prawo.
•
Każde naciśnięcie przycisku MENU powoduje włączenie
lub wyłączenie ekranu menu funkcji PictBridge.
5. Naciśnij przycisk MENU. Przesuń Joystick w prawo lub w
lewo, aby wybrać opcję „Print” (Druk), następnie naciśnij
Joystick, aby rozpocząć drukowanie.
•
Wybrane zdjęcie zostanie wydrukowane.
•
Aby anulować drukowanie, naciśnij przycisk MENU.
PRIAMA TLAČ S PICTBRIDGE
•
•
Ustawianie liczby kopii do druku
Naciśnij przycisk MENU.
Przesuń Joystick w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję „Copies”
(Kopie), następnie przesuń Joystick w górę lub w dół, aby wybrać
liczbę kopii.
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
•
Jeśli obraz zostanie przesunięty na poprzedni lub następny,
liczba kopii zostanie wyzerowana.
84_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 84
12/12
100-0012
12/12
Print
Start
12/12
Copies
1
Ak je vaša tlačiareň kompatibilná s PictBridge, fotografie
môžete tlačiť jednoducho pripojením USB kábla priamo k
tlačiarni.
DPOF nemôžete nastaviť, keď používate PictBridge.
strana 83
POZNÁMKA: Po výbere “PictBridge” v ponuke, pripojte USB
kábel.
1. Prejdite do režimu prehrávania fotografií. strana 59
•
Tlačidlo uloženia režimu nastavte na CARD.
•
Stlačte tlačidlo MODE a pomocou pákového ovládača
vyberte záložku fotografie ( ) a nastavíte režim
prehrávania fotografií.
2. Nastavte “USB Connect” (USB pripojenie) na “PictBridge.”
strana 81
•
(Stlačte tlačidlo MENU.  Pomocou pákového ovládača
vyberte “Setting” (Nastavenie)  “USB Connect” (USB
pripojenie)  “PictBridge”)
3. Na pripojenie DVD videokamery k tlačiarni použite priložený
kábel USB.
4. Zapnite tlačiareň.
•
O chvíľu sa zobrazí stránka s ponukou PictBridge.
•
Ak chcete nastaviť predchádzajúcu alebo ďalšiu
fotografiu, stlačte tlačidlo MENU a posuňte pákový
ovládač doľava alebo doprava.
•
Každým stlačením tlačidla MENU zapínate alebo
vypínate obrazovku ponuky PictBridge.
5. Stlačte tlačidlo MENU. Posuňte pákový ovládač doprava
lebo doľava a vyberte “Print” (Tlač) a potom pákový
ovládač stlačte.
•
Vybraná fotografia bude vytlačená.
•
Ak chcete tlač zastaviť potom, ako bola spustená, stlačte
tlačidlo MENU.
Nastavenie množstva kópií pre tlač
Stlačte tlačidlo MENU.
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte
“Copies” (Kópie), potom pákový ovládač posuňte hore alebo
dole a vyberte počet kópií.
Pre opustenie stlačte tlačidlo MENU.
•
Ak obrázok prejde na predchádzajúci alebo nasledujúci, počet
kópií sa vynuluje.
Slovak _84
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:15
Ustawianie opcji nadruku daty/czasu
Przesuń Joystick w prawo lub w lewo, aby wybrać „Date/
Time,”(Date/Czas), następnie przesuń Joystick w górę lub
w dół, aby wybrać żądaną opcję. Naciśnij przycisk MENU,
aby zakończyć.
Drukowanie z zastosowaniem ustawień DPOF
Jeśli drukarka jest zgodna z formatem DPOF, można
zastosować ustawienia DPOF. strona 83
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W przypadku nierozpoznania drukarki lub
aby wykonać kolejny wydruk po drukowaniu
bezpośrednim, należy wyjąć przewód USB, wybrać
ponownie z menu opcję „PictBridge” i ponownie
podłączyć przewód.
Jeśli w menu „USB Connect” (Połącz. USB)
wybrana jest opcja „Mass Storage” (Pamięć
mas.), podłączenie drukarki obsługującej
protokół PictBridge przy użyciu przewodu USB
jest niemożliwe. W niektórych przypadkach
nawiązanie połączenia pomiędzy kamerą a
drukarką może nie być możliwe, zależy to od
marki drukarki. Jeśli połączenie się nie powiedzie,
odłącz przewód USB, wyłącz drukarkę i włącz ją
ponownie. Następnie podłącz przewód USB i ustaw
kamerę DVD na „PictBridge”.
Nie wszystkie drukarki obsługują opcję nadruku
daty/czasu. Informacje na ten temat można
uzyskać od producenta drukarki. Jeśli drukarka nie
obsługuje tej opcji, nie można skonfigurować menu
„Date/Time” (Data/Czas).
PictBridge™ jest zastrzeżonym znakiem
towarowym stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association (CIPA) i jest to standard
przesyłu obrazów opracowany przez firmy
Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko, Epson i Sony.
Należy korzystać z przewodu USB dołączonego do
kamery DVD.
Podczas bezpośredniego drukowania z kamery
DVD przy użyciu funkcji PictBridge należy korzystać
z zasilacza sieciowego. Wyłączenie kamery
DVD podczas drukowania może spowodować
uszkodzenie danych na nośniku pamięci.
Drukowanie filmów nie jest możliwe.
W zależności od drukarki można ustawić różne
opcje drukowania. Szczegółowe informacje zostały
zawarte w instrukcji obsługi drukarki.
W trakcie drukowania nie należy wyjmować
przewodu USB ani karty pamięci.
Drukowanie zdjęć nagranych za pomocą innych
urządzeń jest niemożliwe.
85_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 85
Nastavenie možnosti vytlačenia dátumu/času
Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava a vyberte
“Date/Time,”(Dátum/Čas), potom posuňte pákový ovládač
hore alebo dole a vyberte požadovanú možnosť. Ponuku
opustíte stlačením tlačidla MENU.
Tlačenie pomocou nastavenia DPOF
Ak je tlačiareň kompatibilná s DPOF, môžete použiť
nastavenie DPOF.strana 83
12/12
Date/Time
Off
Date
Time
Date&Time
•
12/12
1
•
01/JAN/2008 00:00
100-0012
•
•
•
•
•
•
•
•
Ak nie je rozoznaná tlačiareň, alebo ak chcete
tlačiť opätovne po priamom tlačení s tlačiarňou
PictBridge printer, odstráňte USB kábel, opätovne
vyberte v ponuke “PictBridge” a potom kábel
opätovne pripojte.
Ak je ponuka “USB Connect” (USB pripojenie)
nastavená na “Mass Storage”, nemôžete
k videokamere pripojiť tlačiareň, ktorá je
kompatibilná s PictBridge cez USB kábel. V
niektorých prípadoch sa DVD videokamera
nemusí dať pripojiť k tlačiarni, záleží od výrobcu
tlačiarne. Ak pripojenie zlyhá, odpojte USB kábel
a tlačiareň vypnite a opätovne zapnite. Potom
pripojte USB kábel a nastavte DVD videokameru
na “PictBridge”.
Možnosť tlače dátumu/času nemusí byť
podporovaná všetkými tlačiarňami. Preverte to
u výrobcu tlačiarne. Ak tlačiareň túto možnosť
nepodporuje, ponuku “Date/Time” (Dátum/Čas)
nemôžete nastaviť.
PictBridge™ je registrovaná ochranná známka
združenia CIPA (Camera & Imaging Products
Association), štandard na prenos obrazových
súborov vyvinutý spoločnosťami Canon, Fuji, HP,
Olympus, Seiko Epson a Sony.
Použite kábel USB dodávaný s DVD videokamerou.
Počas priamej tlače PictBridge používajte sieťový
adaptér pre vašu DVD videokameru. Vypnutím
DVD videokamery počas tlače môže dôjsť k
poškodeniu údajov na pamäťovom zariadení.
Videozáznamy tlačiť nemôžete.
Možnosti nastavenia tlače závisia od typu tlačiarne.
Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie
k tlačiarni.
Počas tlače neodstraňujte USB kábel ani pamäťovú
kartu.
Fotografie, snímané na iných zariadeniach sa
nemusia dať vytlačiť.
Slovak _85
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:22
podłączanie do urządzeń pripojenie k AV
zariadeniam
AV
Po podłączeniu kamery DVD do telewizora można przeglądać nagrane filmy i zdjęcia (tylko
modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) na dużym ekranie.
Nahraté video a fotografie (iba pre VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) si môžete prezrieť na
veľkej obrazovke pripojením DVD videokamery k televízoru.
PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU
•
Aby odtworzenie nagrań było możliwe, telewizor musi
być zgodny z systemem PAL. strona 103
•
Zaleca się zasilanie kamery DVD z zasilacza sieciowego.
Aby podłączyć kamerę DVD do telewizora, należy użyć
dołączonego przewodu AV w następujący sposób:
1. Podłącz koniec przewodu AV z pojedynczą wtyczką do
gniazda AV kamery.
2. Podłącz drugi koniec przewodu zakończony wtyczką
wideo (żółta) i wtyczkami audio — kanał lewy (biała)/prawy
(czerwona) — do telewizora.
•
•
•
•
1.
2.
3.
����
Włącz telewizor i ustaw selektor wejścia na łącze wejścia, do którego podłączona jest
kamera.
Wejście to jest często nazywane „line” (liniowe). Aby uzyskać informacje
o sposobie, w jaki można przełączyć wejście telewizyjne, zapoznaj się z
podręcznikiem użytkownika odbiornika telewizyjnego.
Włącz kamerę DVD.
Przesuń przełącznik POWER w dół, następnie otwórz wyświetlacz LCD.
Ustaw odpowiedni nośnik pamięci. (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
strona 30
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb odtwarzania. strona 21
Obraz z kamery DVD zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
Włącz odtwarzanie.
Można odtwarzać obraz z kamery, nagrywać lub zmienić ustawienia menu,
korzystając z podglądu na ekranie telewizora.
86_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 86
•
Ak chcete vaše nahrávky prehrávať, televízor musí byť
kompatibilný so systémom PAL . strana 103
Odporúčame vám, aby ste ako zdroj napájania použili
napájací adaptér.
Pomocou poskytnutého AV kábla pripojte DVD
videokameru k televízoru nasledovne:
1. Koniec AV kábla s jedným kolíkom pripojte ku konektoru
AV na DVD videokamere.
2. Druhý koniec pripojte s káblami video (žltý) a audio ľavým
(biely)/pravý (červený) k televízoru.
•
Więcej informacji o podłączaniu należy szukać w
instrukcji obsługi telewizora.
Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy
poziom głośności telewizora został zmniejszony:
w przeciwnym razie może wystąpić gwizd w
głośnikach telewizora.
Ostrożnie podłącz przewody wejścia i wyjścia do
odpowiednich łączy urządzenia, do którego ma
zostać podłączona kamera.
Ustaw „AV In/Out” (Wej./Wyj. AV) w opcji
„Out” (Wyj.) przed podłączeniem do urządzenia
zewnętrznego.
(tylko modele VP-DX100i/DX103i/DX105i)
strona 81
Odtwarzanie obrazu na ekranie telewizora
TV
DVD camcorder
•
Signal flow
•
AV cable
•
•
Pre viac informácií o pripojení si pozrite užívateľskú
príručku k televízoru.
Pred zapojením sa uistite, že hlasitosť na televízore
je stiahnutá dole: ak na to zabudnete, môže to
spôsobiť spätnú odozvu z televíznych reproduktorov.
Dôkladne pripojte vstupné a výstupné káble k
zodpovedajúcim pripojeniam na zariadení, s
ktorým je DVD videokamera používaná.
Uistite sa, že ste “AV In/Out” (AV vstup/výstup)
nastavili na “Out” (Výstup) pred pripojením k
externému zariadeniu.
(iba pre VP-DX100i/DX103i/DX105i) strana 81
Prezeranie na obrazovke televízora
1.
2.
3.
Zapnite televízor a nastavte vstupný prepínač na vstupné pripojenie, ku ktorému je
DVD videokamera pripojená.
Toto je často nazývané „linka“. Pozrite sa do návodu na obsluhu televízora ako
pripojiť vstup televízora.
Zapnite DVD videokameru.
Tlačidlo POWER prepnite dole a potom otvorte LCD obrazovku.
Nastavte príslušné pamäťové zariadenie. (iba pre VP-DX103( i )/DX104/
DX105( i )) strana 30
Stlačením tlačidla MODE nastavte režim prehrávania. strana 21
Obraz z DVD videokamery sa zobrazí na televíznej obrazovke.
Uskutočnite prehrávanie.
Počas prezerania na obrazovke televízora môžete vykonávať prehrávanie,
nahrávanie alebo nastavovanie ponuky.
Slovak _86
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:29
•
•
•
•
•
•
•
Wyświetlanie obrazu w zależności od proporcji
ekranu telewizora
Proporcje
nagrywania
Nośnik
DISC
CARD
(tylko
modele
VPDX103( i )/
DX104/
DX105( i ))
•
•
•
Dostosuj poziom głośności telewizora.
Podczas oglądania obrazu na ekranie telewizora w obsłudze kamery DVD
przydatny jest pilot. (tylko model VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Jeżeli podłączone urządzenie (telewizor itp.) wyposażone jest tylko w
monofoniczne wejście audio, należy użyć przewodu audio z białą wtyczką
(Audio L).
W przypadku odtwarzania filmu zabezpieczonego przed kopiowaniem obraz
nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
Jeśli „TV Display” (Wyśw. TV) jest ustawiony w opcji „Off” (Wyłączony), na
ekranie telewizora nie będzie wyświetlane menu ekranowe. strona 81
Informacja o tym, że kamera nagrywa, zostanie wyświetlona na ekranie
telewizora: Aby przełączyć stan wyświetlania, naciśnij przycisk wyświetlacza
(
). strona 26
Jeśli kamera znajduje się za blisko innego urządzenia lub ustawiona jest
wysoka głośność, może wystąpić tzw. gwizd. Należy trzymać kamerę DVD z
dala od innych podłączonych urządzeń.
Telewizor
panoramiczny (16:9)
•
•
•
•
•
Obraz displeja závisí od pomeru obrazovky
Telewizor 4:3
Uloženie
Obrazy
nagrane w
formacie 16:9
(16:9 Wide: On
(Form. 16:9:
Włączony))
87_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 87
Širokouhlý televízor
(16:9)
Televízor 4:3
DISC
Video nahraté v
pomere 4:3
(16:9 Wide:
Off (Vyp.))
CARD
(iba
pre VPDX103( i )/
DX104/
DX105( i ))
Filmy
Zdjęcia
Aby uzyskać informacje na temat ustawienia „16:9 Wide”
(Form. 16:9), patrz strona 72.
Pomer nahrávania
Video nahraté v
pomere 16:9
(16:9 Wide:
On (Zap.))
Obrazy
nagrane w
formacie 4:3
(16:9 Wide: Off
(Form. 16:9:
Wyłączony))
•
•
Na televízore nastavte hlasitosť.
Počas prezerania obrazu na televíznej obrazovke je na ovládanie DVD
videokamery užitočný diaľkový ovládač. (iba pre VP-DX102/DX104/DX105( i ))
Ak je na pripojenom zariadení (televízor, atď.) k dispozícii iba monofónny
zvukový vstup, použite audiokábel s biely konektorom (Audio L – ľavý kanál).
Keď je prehrávané video s ochranou proti kopírovaniu, na televíznej
obrazovke sa neobjaví žiadny obraz.
Ak je “TV Display” (TV zobrazenie) nastavené na “Off” (Vyp.), OSD
(Obrazovkový displej) sa na televíznej obrazovke nezobrazí. strana 81
Informácia, ktorú DVD videokamera zaznamenáva, sa objaví na obrazovke
televízora: Stlačením tlačidla displeja (
) prepnete na stav displeja.
strana 26
Keď je DVD videokamera blízko pri ostatných zariadeniach alebo ak je
hlasitosť príliš vysoká, môže sa vyskytnúť pískanie. Udržiavajte DVD
videokameru v dostatočnej vzdialenosti od ostatných pripojených zariadení.
•
•
•
Video
Fotografie
Viac informácií o nastavení “16:9 Wide” nájdete na strane 72.
Slovak _87
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:29
podłączanie do urządzeń pripojenie k AV
AV
zariadeniam
DODAWANIE PODKŁADU DŹWIĘKOWEGO DO
OBRAZÓW PRZY UŻYCIU MAGNETOWIDU LUB
NAGRYWARKI DVD/HDD
KOPÍROVANIE OBRAZU NA VIDEO ALEBO DVD/HDD
REKORDÉRI
Do obrazów odtwarzanych na kamerze DVD
DVD camcorder
można dodać ścieżkę dźwiękową za pomocą
urządzeń takich, jak magnetowid lub nagrywarka
DVD/nagrywarka z dyskiem twardym. Użyj
przewodu AV (dołączony w zestawie) do
podłączenia kamery do innego urządzenia wideo,
jak pokazano na rysunku:
1. Przesuń przełącznik POWER w dół,
aby włączyć zasilanie, następnie otwórz
wyświetlacz LCD.strona 21
•
Ustaw odpowiedni nośnik pamięci. (tylko
modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
strona 30
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
odtwarzania.
3. Przy użyciu Joystick wybierz zapisany obraz
(z podkładem dźwiękowym) w widoku indeksu
miniatur, następnie naciśnij Joystick.
4. Naciśnij przycisk nagrywania znajdujący się na podłączonym
urządzeniu.
•
Kamera DVD rozpocznie odtwarzanie i urządzenie nagrywające
nagra materiał.
VCRs or DVD/HDD recorders
����
•
•
•
•
•
Aby utworzyć listę odtwarzania poprzez wybranie żądanych scen
ze scen nagranych na kamerze DVD, zapoznaj się z rozdziałem
poświęconym edycji. strony 40-46
Dźwięk dochodzi z głośników. Jeśli głośność jest zbyt duża,
przez nagrany obraz mogą przebijać się szumy.
Podczas nagrywania na inne urządzenie wideo należy pamiętać,
aby używać zasilacza sieciowego podłączonego do gniazda
ściennego w celu uniknięcia wyłączenia z powodu rozładowania
akumulatora.
Upewnij się, że funkcja „AV In/Out” (Wej./Wyj. AV) jest ustawiona
w opcji „Out” (Wyj.) przed podłączeniem do urządzenia
zewnętrznego.(Tylko modele VP-DX100 i/DX103 i/DX105 i)
strona 81
Należy uważać, aby przesuwając przycisk OPEN przez
przypadek nie odłączyć kabla AV.
88_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 88
Signal flow
AV cable
•
•
•
•
•
Obrazy, prehrávané na tejto DVD videokamere
môžete nahrávať do iných zariadení, ako sú
napríklad video alebo DVD/HDD rekordéry. Na
pripojenie DVD videokamery k ďalšiemu video
zariadeniu použite dodaný AV kábel, tak ako je
zobrazené na nasledujúcej schéme:
1. Tlačidlo POWER posuňte smerom dole,
zariadenie zapnite a otvorte LCD obrazovku.
strana 21
•
Nastavte príslušné pamäťové zariadenie.
(iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
strana 30
2. Stlačením tlačidla MODE nastavte režim
prehrávania.
3. Pomocou pákového ovládača vyberte
nahrávaný (kopírovaný) obraz v náhľade
miniatúr a potom pákový ovládač stlačte.
4. Na pripojenom zariadení stlačte tlačidlo
nahrávania.
•
DVD videokamera začne prehrávanie a
nahrávacie zariadenie začne nahrávať.
Ak chcete z vybratých scén z nahrávok v tejto DVD videokamere
vytvoriť Zoznam nahrávok, obráťte sa na časť “Upravovanie
kapitoly”. strany 40-46
Zvuk počujete z reproduktora. Ak je hlasitosť príliš vysoká, šum
sa môže dostať do kopírovaného obrazu.
Aby ste zabránili vypnutiu batérie počas nahrávania na ďalšie
video zariadenie, uistite sa, že na napájanie DVD videokamery
používate adaptér striedavého prúdu.
Uistite sa, že ste “AV In/Out” (AV vstup/výstup) nastavili na “Out”
(Výstup) pred pripojením k externému zariadeniu.
(iba pre VP-DX100 i /DX103 i /DX105 i) strana 81
Dávajte pozor, aby ste AV kábel neodpojili náhodne, stlačením
tlačidla OPEN.
Slovak _88
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:32
KORZYSTANIE Z FUNKCJI VOICE PLUS
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Funkcja Voice Plus jest dostępna wyłącznie w trybie
odtwarzania kamery DVD. strona 38
Ta funkcja umożliwia dodanie głosu na wcześniej nagrany
dysk przy użyciu mikrofonu kamery DVD.
Podczas kopiowania płyty DVD na inne urządzenie AV
(nagrywarkę DVD, magnetowid) można na kopii zapisać
dźwięk pochodzący z wewnętrznego mikrofonu kamery
DVD zamiast oryginalnego dźwięku z nagranej płyty.
Podłącz kamerę DVD do urządzenia AV przy użyciu
przewodu AV. strona 86
Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko
modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strona 30
Włóż płytę, która ma być odtwarzana, do kamery DVD.
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb odtwarzania.
Przy użyciu Joystick wybierz żądany obraz.
Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymania nagrywania w
żądanym punkcie w trakcie odtwarzania.
•
Wyświetlona zostanie ikona Voice Plus ( ) i przez chwilę
migać będzie napis „Voice+”.
•
Dźwięk pochodzący z wewnętrznego mikrofonu zostanie
przesłany do podłączonego urządzenia AV i zastąpi dźwięk
nagrany na płycie.
Aby anulować, naciśnij ponownie przycisk uruchamiania/
zatrzymania nagrywania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
POUŽÍVANIE VOICE PLUS
����
Signal flow
AV cable
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 89
4.
5.
6.
0:00:59
Voice +
Funkcja Voice Plus jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączony jest przewód
AV. Jeśli podłączony jest przewód USB, funkcja Voice Plus może nie działać
prawidłowo.(tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Jeśli podczas działania funkcji Voice Plus wybrane zostanie zatrzymanie,
odtwarzanie/pauza, przewijanie do przodu lub przewijanie wstecz, funkcja
Voice Plus zostanie wyłączona.
Gdy funkcja Voice Plus jest używana, przyciski MENU i PHOTO nie są
dostępne.
Funkcja Voice Plus nie ma wpływu naoryginalny dźwięk nagrany na płycie.
Podczas korzystania z funkcji Voice Plus dźwięk jest przesyłany
z mikrofonu wewnętrznego kamery do podłączonego urządzenia AV.
Sprawdź, czy mikrofon nie jest zakryty ani zablokowany.
Należy wyregulować głośność na podłączonym urządzeniu zewnętrznym
(telewizor, system audio itp.)
Jeśli kamera DVD zostanie umieszczona w pobliżu głośnika urządzenia
zewnętrznego, może wystąpić gwizd.
Zmniejsz poziom głośności kamery DVD i połóż kamerę DVD w miejscu
bardziej oddalonym.
Ustaw „AV In/Out” (Wej./Wyj. AV) w opcji „Out” (Wyj.) przed
podłączeniem do urządzenia zewnętrznego.
(Tylko modele VP-DX100 i/DX103 i/DX105 i) strona 81
89_ Polish
TV
DVD camcorder
012
7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
prip
•
Funkcia Voice Plus fungujeiba v režime prehrávania
videokamery. strana 38
•
Táto funkcia vám umožňuje pridať komentár na
prednahraný disk cez mikrofón DVD videokamery.
•
Ak chcete DVD kopírovať do iných zariadení AV (DVD
rekordér, video), môžete prenášať zvuk prichádzajúci zo
zabudovaného mikrofónu vašej DVD videokamery do AV
zariadenia, namiesto kopírovania zvukových signálov na
prednahranom disku.
1. Pripojte DVD videokameru k AV zariadeniu pomocou AV
kábla. strana 86
2. Nastavte tlačidlo režimu uloženia na DISC. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
3. Do DVD videokamery vložte disk, ktorý chcete na nej
prehrať.
Stlačením tlačidla MODE nastavte režim prehrávania.
Pomocou pákového ovládača vyberte požadovaný obrázok.
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania stlačte v bode, od
ktorého chcete začať prehrávať.
•
Ikona Voice Plus ( ) je zobrazená na displeji chvíľu bude
blikať “Voice +”.
•
Zvukové signály zo zabudovaného mikrofónu budú prenášané
do pripojeného zariadenia AV, namiesto kopírovania
prednahraných zvukových záznamov na disku.
Ak chcete nahrávanie ukončiť, znovu stlačte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania.
Funkcia Voice Plus je dostupná iba vtedy, keď je pripojený AV kábel. Ak je
pripojený USB kábel, funkcia Voice Plus nemusí fungovať správne.
Ak pri práci s funkciou Voice Plus stlačíte Stop, Prehrávanie/Pozastavenie,
REW alebo FF, funkcia Voice Plus bude zrušená.(iba pre VP-DX103( i )/
DX104/DX105( i ))
Keď je funkcia Voice Plus aktivovaná, tlačidlo MENU alebo PHOTO nefunguje.
Funkcia Voice Plus neovplyvňuje originálny zvuk na nahrávanom disku.
Pri použití funkcie Voice Plus sa zvuk prenáša zo zabudovaného mikrofónu
vo videokamere do pripojeného zariadenia AV. Uistite sa, že mikrofón nie je
žiadnym spôsobom prikrytý ani blokovaný.
Na pripojenom externom zariadení nastavte hlasitosť. (televízor, audio systém,
atď.)
Ak DVD videokameru pripojíte v blízkosti reproduktora alebo externého
zariadenia, môže sa vyskytnúť spätná väzba.
Vypnite hlasitosť externého zariadenia a DVD videokameru umiestnite do
rozumnej vzdialenosti.
Uistite sa, že ste “AV In/Out” (AV vstup/výstup) nastavili na “Out” (Výstu)”
pred pripojením k externému zariadeniu.
(iba pre VP-DX100 i /DX103 i /DX105 i) strana 81
Slovak _89
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:40
podłączanie do urządzeń pripojenie k AV
zariadeniam
AV
NAHRÁVANIE (KOPÍROVANIE) TELEVÍZNEHO PROGRAMU
ALEBO EXTERNÉHO OBSAHU NA DISK (IBA PRE
VP-DX100i/DX103i/DX105i))
NAGRYWANIE (KOPIOWANIE) PROGRAMU TELEWIZYJNEGO
LUB MATERIAŁÓW Z URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNEGO NA
VP-DX100i/DX103i/DX105i))
PŁYTĘ (TYLKO MODELE VP-DX100
•
•
•
Funkcja nagrywania (kopiowania) działa
wyłącznie w trybie odtwarzania. strona 21
Aby nagrać program telewizyjny lub skopiować
kasetę wideo na płytę, połącz kamerę
DVD z magnetowidem lub telewizorem za
pośrednictwem gniazda AV.
Ustaw funkcję „AV In/Out” (Wej./Wyj. AV)
w opcji „In” (Wej.) przed podłączeniem
urządzenia zewnętrznego. strona 81
TV
DVD camcorder
VCRs or DVD/HDD recorders
•
•
����
Nagrywanie (kopiowanie) na płytę
1.
2.
Podłącz kamerę DVD do magnetowidu,
nagrywarki DVD/HDD lub telewizora przy
użyciu przewodu AV.
•
Podłącz przewód AV do gniazda
wyjściowego w magnetowidzie,
nagrywarce DVD/HDD lub telewizorze.
•
Żółte gniazdo: Video
•
Białe gniazdo: Audio (L) – Mono
•
Czerwone gniazdo: Audio (P)
Włóż pustą płytę do kamery DVD.
•
Więcej informacji na temat wyboru
i formatowania płyt znajduje się na
stronach 102-103.
2.
3.
Włóż kasetę wideo do magnetowidu VCR płytę do nagrywarki DVD/HDD.
•
Wstrzymaj odtwarzanie w momencie, w którym ma się zacząć nagrywanie.
Rozpocznij kopiowanie, naciskając przycisk uruchamiania/
zatrzymania nagrywania na kamerze DVD.
STBY
Naciśnij przycisk odtwarzania (PLAY) na magnetowidzie lub
nagrywarce DVD/HDD.
1. DVD videokameru pripojte k videu, DVD/HDD
rekordérom alebo k televízoru pomocou AV
kábla.
Signal flow
•
Pripojte A/V kábel do výstupného konektora
na vašom videu, DVD/HDD rekordéri alebo
AV cable
televízore.
•
Žltý konektor: Video
•
Biely konektor: Audio signál (L – ľavý kanál)
– mono
Červený konektor: Audio (R – pravý konektor)
•
2. Do vašej DVD videokamery vložte prázdny disk.
•
O výbere a formátovaní diskov si pozrite stranu 102-103.
Nahrávanie z video alebo DVD/HDD rekordéra.
1.
0:00:00
Nagrywanie z telewizora
Do video DVD/HDD rekordéra vložte kazetu, ktorú chcete prehrávať.
•
Pozastavte začiatočný bod prehrávania.
2. Kopírovanie spustíte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
nahrávania na vašej DVD videokamere.
3. Stlačte tlačidlo PLAY na vašom video alebo DVD/HDD rekordéri, aby sa
spustilo prehrávanie kazety.
In
1.
2.
Wybierz kanał telewizyjny, z którego ma nastąpić nagrywanie.
Rozpocznij nagrywanie, naciskając przycisk uruchamiania/
zatrzymania nagrywania na kamerze DVD.
Po zakończeniu nagrywania (kopiowania):
Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymania nagrywania na kamerze
DVD, aby zatrzymać nagrywanie (kopiowanie).
•
•
W przypadku korzystania z kamery DVD podłączonej do innego urządzenia
należy zawsze zasilać kamerę z gniazda ściennego za pośrednictwem zasilacza.
Na kamerę nie można nagrać materiałów z zabezpieczeniami przed
kopiowaniem, takimi jak Macrovision, oraz niestabilnych sygnałów telewizyjnych.
90_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 90
Funkcia nahrávania (kopírovania) funguje iba v
režime prehrávania DVD videokamery.
strana 21
Pre nahrávanie televízneho programu alebo
kopírovanie videokazety na disk pripojte DVD
videokameru k videorekordéru alebo k televízoru
pomocou AV konektora .
Uistite sa, že ste “AV In/Out” (AV vstup/výstup)
nastavili na “In” (Vstup) pred pripojením k
externému zariadeniu. strana 81
Nahrávanie (kopírovanie) na disk
Nagrywanie z magnetowidów i nagrywarek DVD/HDD
1.
•
Nahrávanie z televízora
1.
2.
Vyberte televízny kanál, ktorý chcete nahrávať.
Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
nahrávania na vašej DVD videokamere.
Po ukončení nahrávania (kopírovania):
Nahrávanie (kopírovanie) zastavíte stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
nahrávania na vašej DVD videokamere.
•
•
Ak používate DVD videokameru pripojenú k inému zariadeniu, DVD videokameru
vždy zásobujte z domácej zásuvky pomocou adaptéra.
Na tejto DVD videokamere nie je možné nahrávať obsahy chránené proti
kopírovaniu, ako je napríklad Macrovision, alebo nestály televízny signál.
Slovak _90
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:48
podłączanie do komputera PC (tylko
pripojenie k počítaču (iba pre
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
W niniejszym rozdziale opisano sposób podłączania kamery do komputera za pomocą
przewodu USB w celu wykonania różnych czynności.
✪ Przed podłączeniem przewodu USB do komputera zapoznaj się z poniższymi instrukcjami
dotyczącymi instalacji oprogramowania i parametrów technicznych komputera.
Táto kapitola vysvetľuje ako pripojiť počítač pomocou USB kábla pre rôzne funkcie.
✪ Pri pripájaní USB kábla k počítaču sa obráťte na pokyny k inštalácii softvéru a dostupné
špecifikácie počítača.
WYMAGANIA SYSTEMOWE
POŽIADAVKY NA SYSTÉM
Oprogramowanie DV Media PRO
DV Media PRO
Aby korzystać z aplikacji DV Media PRO, muszą być spełnione poniższe wymagania.
Ak chcete používať DV Media PRO, musíte vyhovovať nasledujúcim požiadavkám.
Windows Vista (32-bitowy,64-bitowy), XP lub 2000
*Zalecana jest instalacja standardowa.
System operacyjny
Aplikacja może nie działać po aktualizacji powyższych systemów
operacyjnych do wyższej wersji.
Windows Vista(32bit,64bit), XP, alebo 2000
* Odporúča sa štandardná inštalácia.
Funkčnosť nie je zaručená, ak boli vyššie uvedené OS vylepšené.
OS
Procesor
Zalecany Intel® Pentium® 4,2 GHz
CPU
Intel® Pentium® 4 odporúčame minimálne 2 GHz
RAM
512MB (zaleca się 2GB lub więcej)
RAM
512MB (odporúčame 2GB a viac)
Złącze
Wyświetlacz
Inne
•
•
•
•
•
▪
•
•
USB 1.1/2.0
Konektor
Konektor USB 1.1/2.0
1024 x 768, głębia koloru 24-bitowa lub większa
Displej
1024 x 768, 24-bit farieb alebo viac
Przeglądarka Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej
DirectX w wersji 9.0 lub nowszej
Ďalšie
Internet Explorer 5.5 alebo novší
DirectX 9.0 alebo novší
Gniazdo USB powinno obsługiwać standard USB 2.0 lub 1.1. Zaleca się
Hi-speed USB (USB 2.0).
Interfejs USB nie jest obsługiwany w systemach operacyjnych Macintosh
Powyższe informacje na temat wymagań systemowych nie gwarantują, że
dostarczone oprogramowanie będzie działać na wszystkich komputerach
osobistych spełniających wymogi.
W przypadku stosowania na komputerze PC wolniejszym od zalecanego,
odtwarzanie filmów może nie być równe lub edycja obrazu wideo może długo
trwać.
W przypadku stosowania na komputerze PC wolniejszym od zalecanego, przy
odtwarzaniu filmów może występować pomijanie klatek lub nieprzewidywalna
praca.
Intel® Pentium III™ i Pentium 4™ są znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft®.
Wszystkie pozostałe marki i nazwy stanowią własność ich odpowiednich
właścicieli.
91_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 91
•
•
•
•
•
•
•
•
USB port musí byť vybavený štandardným USB 2.0 alebo USB 1.1.
Odporúčame vám vysokorýchlostné USB (USB 2.0).
Rozhranie USB nepodporujú operačné systémy Macintosh.
Vyššie uvedené informácie o systémových požiadavkách nezaručujú, že
poskytnutý softvér bude fungovať na všetkých osobných počítačoch, ktoré
tieto požiadavky spĺňajú.
V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná, nemusí byť
prehrávanie obrazu plynulé alebo môže strih videozáznamu trvať dlhší čas.
V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná, môže dochádzať
k výpadkom snímok alebo neočakávanému chovaniu.
Intel® Pentium III™ alebo Pentium 4™ je ochranná známka spoločnosti Intel
Corporation.
Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft ®
Corporation.
Všetky ostatné značky a názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.
Slovak _91
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:48
podłączanie do komputera PC (tylko
pripojenie k počítaču (iba pre
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
INSTALACJA APLIKACJI DV MEDIA PRO
INŠTALÁCIA DV MEDIA PRO
Po zainstalowaniu oprogramowania DV Media PRO na komputerze z
systemem Windows można korzystać z następujących funkcji kamery DVD
przy użyciu kabla USB.
Przeglądanie nagrań filmów i zdjęć na komputerze: Sterownik DV,
DirectX9.0, kodek wideo
Funkcja kamera PC/transmisja strumieniowa USB: Sterownik DV,
DirectX9.0, kodek wideo
Po inštalácii softvéru DV Media PRO do vášho počítača Windows si môžete
vychutnať nasledovné činnosti pripojením vašej DVD videokamery k počítaču
pomocou USB kábla.
Pri prezeraní videí a fotografií na počítači: Ovládač DV, DirectX 9.0,
Video kodek
Počítačová kamera/funkcia USB streaming: Ovládač DV, DirectX 9.0,
Video kodek
•
Włącz komputer PC. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
•
Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD-ROM.
Po włożeniu płyty CD automatycznie wyświetlony zostanie ekran instalatora.
Jeżeli ekran instalatora nie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk „Start” w
lewym dolnym rogu i wybierz polecenie „Uruchom”, aby wyświetlić okno
dialogowe. Wpisz „D:\autorun.exe” i naciśnij klawisz ENTER pod warunkiem,
że napęd CD-ROM jest przypisany do litery „D:”.
•
Zapnite počítač. Ukončite všetky iné spustené aplikácie.
•
Vložte dodaný disk CD do mechaniky CD-ROM.
Inštalačná obrazovka sa zobrazí automaticky čoskoro potom, ako bol
vložený disk CD. Ak sa inštalačná obrazovka nezobrazí, kliknite na tlačidlo
“Štart” v spodnom ľavom rohu a vyberte “Spustiť” aby sa zobrazilo dialógové
okno. Napíšte „D:\autorun.exe“, a potom stlačte ENTER, ak je mechanika
nastavená na “D:“.
Zanim rozpoczniesz
Instalowanie sterownika — sterownik DV i DirectX 9.0
•
1.
2.
3.
Sterownik DV to sterownik programowy wymagany do nawiązywania
połączenia z komputerem PC.
(Jeżeli oprogramowanie to nie jest zainstalowane, niektóre funkcje nie
będą obsługiwane.)
Kliknij pozycję „DV Driver” (Sterownik DV) na ekranie instalacji.
•
Oprogramowanie sterownika instalowane jest automatycznie.
Zainstalowane zostaną następujące sterowniki:
Sterownik kamery PC/transmisji strumieniowej USB (sterownik
przechwytywania)
Naciśnij przycisk „Confirm” (Potwierdź), aby zakończyć instalację
sterownika.
Jeżeli sterownik „DirectX 9.0” nie jest zainstalowany, instalowany jest
automatycznie po wybraniu opcji „DV Driver” (Sterownik DV).
•
Po zainstalowaniu sterownika „DirectX 9.0” należy ponownie
uruchomić komputer.
Jeżeli sterownik „DirectX 9.0” jest już zainstalowany, nie ma
potrzeby ponownego uruchamiania komputera PC.
Instalacja aplikacji — kodek wideo
•
Kliknij pozycję „Video Codec” (Kodek wideo) na ekranie instalacji.
Do odtwarzania plików filmowych zapisanych za pomocą kamery DVD
na komputerze PC niezbędny jest kodek wideo.
92_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 92
Predtým ako začnete!
Inštalácia ovládača - Ovládač DV a DirectX 9.0
•
1.
2.
3.
Ovládač DV je softvérový ovládač, ktorý sa vyžaduje na podporu
nadviazania pripojenia k počítaču.
(Ak nie je nainštalovaný, niektoré funkcie nebudú podporované.)
Kliknite na položku „DV Driver“ (Ovládač DV) na inštalačnej obrazovke.
•
Požadovaný softvér ovládačov sa automaticky nainštaluje. Budú
nainštalované nasledovné ovládače:
Ovládač pre počítačovú kameru a ovládač na prenos údajov
Streaming
Stlačte tlačidlo “Potvrdiť” pre ukončenie inštalácie ovládača.
Ak nie je nainštalovaný “DirectX 9.0“, nainštaluje sa automaticky po
nastavení <Ovládača DV>.
•
Po inštalácii “DirectX 9,0.0”, reštartujte prosím váš počítač.
Ak už máte nainštalovaný “DirectX 9,0”, nemusíte reštartovať
počítač.
Inštalácia aplikácie – video kodek
•
Kliknite na položku „Videokodek” na inštalačnej obrazovke.
“Videokodek” je potrebný na prehranie video súborov nahraných DVD
videokamerou na počítači.
Slovak _92
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:48
Instalacja aplikacji QuickTime
1. Kliknij pozycję „QuickTime” na ekranie instalatora.
• QuickTime to opracowana przez firmę Apple technologia
obsługi filmów, dźwięku, animacji, grafiki, tekstu, muzyki, a
nawet scen w rzeczywistości wirtualnej (VR) z możliwością
obrotu o 360 stopni.
•
•
•
•
•
•
Aby zainstalować program, należy
skorzystać z płyty CD dołączonej do
kamery DVD.
Producent nie gwarantuje
kompatybilności z wersjami z innychpłyt
CD.
Do odtwarzania filmu na komputerze
PC konieczne jest zainstalowanie
oprogramowania w następującej
kolejności: Sterownik DV, DirectX 9.0,
kodek wideo
Aby korzystać z kamery PC,
należy zainstalować następujące
oprogramowanie w podanej kolejności:
Sterownik DV, DirectX 9.0, kodek
wideo
Do prawidłowego działania aplikacji DV
Media Pro konieczne jest zainstalowanie
sterownika DV, DirectX 9.0, kodeka
wideo.
Jeśli wyświetlony zostanie komunikat
„Digital signature not found” (Nie
znaleziono podpisu cyfrowego) lub
podobny, należy go zignorować i
kontynuować instalację.
Jeśli podczas instalacji zostanie
wyświetlone ostrzeżenie Microsoft
LOGO, kliknij polecenie „Kontynuuj”.
93_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 93
Inštalácia aplikácie – Quick Time
1. Kliknite na položku “Quick Time” na inštalačnej obrazovke.
• QuickTime je technológia firmy Apple pre prácu s videom,
zvukom, animáciou, grafikou, textom, hudbou a dokonca s
360 stupňovými virtuálnymi reálnymi scénami (VR).
•
•
•
•
•
•
Inštalujte pomocou CD disku so
softvérom, ktoré je dodávané s DVD
videokamerou.
Nezaručujeme kompatibilitu s inými
verziami CD.
Pre prehrávanie videa na počítači
nainštalujte softvér v tomto poradí:
Ovládač DV - DirectX 9.0 - Videokodek
Na použitie počítačovej kamery
nainštalujte softvér v tomto poradí:
Ovládač DV - DirectX 9.0 - Videokodek
Musíte si nainštalovať Ovládač DV DirectX 9.0 - Videokodek aby ste vedeli
správne spustiť DV Media Pro.
Ak sa zobrazí odkaz “Digitálna signatúra
sa nenašla”, alebo niečo podobné,
odkaz ignorujte a pokračujte v inštalácii.
Ak sa počas inštalácie zobrazí
upozornenie testu Microsoft LOGO,
kliknite iba na Continue (C).
Slovak _93
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:49
po
po
podłączanie do komputera PC (tylko
pripojenie k počítaču (iba pre
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
PODŁĄCZANIE PRZEWODU USB
Aby kopiować filmy i zdjęcia na komputer,
podłącz kamerę DVD do komputera za
pomocą przewodu USB.
1. Ustaw funkcję „USB Connect” (Połącz.
USB) w opcji „Mass Storage” (Pamięć
mas.) strona 81
2. Podłącz kamerę DVD do komputera za
pomocą przewodu USB.
•
•
•
PRIPOJENIE USB KÁBLA
DVD camcorder
PC
Przy wkładaniu lub wyjmowaniu
przewodu USB do/z gniazda
USB nie należy wywierać
nadmiernej siły.
Włóż wtyczkę USB po
sprawdzeniu, czy kierunek
styków jest właściwy.
Zaleca się stosowanie Hi-speed
USB (USB 2.0).
•
•
•
•
•
•
•
Jako źródło zasilania zaleca się stosowanie zasilania sieciowego
zamiast akumulatora.
Po podłączeniu przewodu USB włączenie lub wyłączenie
kamery może spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
Odłączenie przewodu USB od komputera lub kamery w trakcie
przesyłania danych spowoduje zatrzymanie przesyłania i może
uszkodzić dane.
Podłączanie przewodu USB do komputera poprzez koncentrator
USB lub równocześnie z innymi urządzeniami może spowodować
nieprawidłowe działanie kamery DVD. W takim wypadku należy
odłączyć od komputera wszystkie urządzenia USB i ponownie
podłączyć kamerę DVD.
94_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 94
Pri vyberaní USB kábla do/z USB
konektora nevyvíjajte nadmernú
silu.
Po kontrole správneho smeru
vloženia pripojte USB kábel.
Odporúčame vám
vysokorýchlostné USB
(USB 2.0).
Odpojenie kábla USB
Odłączanie przewodu USB
Po zakończeniu transmisji danych należy odłączyć przewód
w następujący sposób:
1. Kliknij ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” na pasku
zadań.
2. Wybierz opcję „Masowe urządzenie magazynujące USB” lub „Dysk
USB” i kliknij przycisk „Zatrzymaj.”
3. Kliknij przycisk „OK.”
4. Odłącz kabel USB od kamery DVD i komputera.
Ak do vášho počítača chcete kopírovať
videá a fotografie, DVD videokameru
pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
1. Nastavte “USB Connect” (USB
pripojenie) na “Mass Storage”
(Mass Storage.) strana 81
2. DVD videokameru pripojte k počítaču
pomocou kábla USB.
2.
3.
4.
Na dokončenie prenosu údajov musíte kábel odpojiť
nasledovným spôsobom:
1. Kliknite na ikonu “Odpojiť alebo vybrať hardvér” na
pracovnej lište.
Vyberte “USB Mass Storage Device” alebo “USB Disk”, a potom kliknite
na “Stop”.
Kliknite na “OK”.
USB kábel odpojte od DVD videokamery a počítača.
•
•
•
•
Odporúčame vám, aby ste namiesto batérie používali sieťový
adaptér.
Keď je USB pripojený,zapnutie alebo vypnutie videokamery by
mohlo spôsobiť poruchu počítača.
Ak odpojíte USB kábel od počítača alebo DVD videokamery počas
prenosu, prenos údajov sa zastaví a môže dôjsť k ich porušeniu.
Ak pripájate kábel USB k počítaču cez rozbočovač USB HUB alebo
ho pripájate súčasne s iným USB zariadením, DVD videokamera
nemusí pracovať správne. V tomto prípade odstráňte z počítača
všetky USB zariadenia a DVD videokameru znovu pripojte.
Slovak _94
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:51
WYŚWIETLANIE ZAWARTOŚCI NOŚNIKA PAMIĘCI
•
1.
2.
3.
4.
PREZERANIE OBSAHU PAMÄŤOVÉHO ZARIADENIA
Pliki zapisane na karcie pamięci można przenieść
lub skopiować do komputera za pomocą
przewodu USB.
Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie, następnie ustaw przełącznik nośnika
pamięci w opcji CARD. strony 21, 30
•
Funkcja dysków wymiennych obsługuje tylko
kartę pamięci. (Nie obsługuje napędu DVD).
Podłącz kamerę DVD do komputera za pomocą
przewodu USB. strona 94
W przypadku użycia systemu operacyjnego
Windows® XP/Vista :
•
Na ekranie po chwili wyświetlone zostanie
okno „Dysk wymienny”.
•
Wybierz opcję „Otwórz folder, aby wyświetlić
pliki; używanie Eksplorator Windows” i kliknij
przycisk OK”.
W przypadku użycia systemu operacyjnego
Windows® 2000:
a. Kliknij dwukrotnie ikonę „Mój komputer” na
pulpicie. W oknie „Mój komputer” zostanie
wyświetlona ikona „Dysk wymienny”, która
odpowiada nośnikowi pamięci w kamerze
DVD.
b. Kliknij dwukrotnie ikonę „Dysk wymienny”.
Zostaną wyświetlone foldery znajdujące się na
nośniku pamięci.
•
Pliki różnych typów zapisywane są w różnych
folderach.
•
•
•
Jeśli okno „Dysk wymienny” nie zostanie
wyświetlone, sprawdź stan połączenia
(strona 94) lub wykonaj kroki 1 i 2.
Jeśli nie zostanie wyświetlone okno „Dysk
wymienny”, kliknij ikonę „Mój komputer”, aby
przejść do pozycji „Dysk wymienny”.
W trybie CAMERA, przed podłączeniem
przewodu USB należy sprawdzić, czy do
kamery DVD włożona została karta pamięci.
Niewłożenie karty pamięci lub włożenie
niesformatowanej karty spowoduje, że
komputer nie rozpozna kamery jako dysku
wymiennego.
95_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 95
•
1.
2.
3.
4.
Pomocou USB kábla môžete prenášať alebo
kopírovať súbory uložené na pamäťovej karte do
počítača.
Posuňte tlačidlo POWER smerom dole a zapnite
zariadenie, potom nastavte tlačidlo režimu
uloženia na CARD. strany 21, 30
•
Odstrániteľný disk podporuje iba pamäťová
karta. (DVD nie je podporované)
DVD videokameru pripojte k počítaču pomocou
kábla USB. .strana 94
Pri použití Windows® XP/Vista :
•
Po chvíli sa na obrazovke počítača zobrazí
okno “Odstrániteľný disk”.
•
Vyberte “Otvoriť adresáre na prezeranie
súborov pomocou Windows Explorer“ a
kliknite na “OK“.
Pri použití Windows® 2000:
a. Dvakrát kliknite na ikonu “Tento počítač” na
pracovnej ploche. Ikona “Odstrániteľný disk”,
ktorá predstavuje pamäťové zariadenie sa
zobrazí v okne “Tento počítač”.
b. Dvakrát kliknite na ikonu “Odstrániteľný disk”.
Objavia sa adresáre v pamäťovom zariadení.
•
Rôzne typy súborov sú uložené v rôznych
adresároch.
•
•
MSAMSUNG
Photo images Movie images Setting data
•
Ak sa okno “Odstrániteľný disk” neobjaví,
potvrďte pripojenie (strana 94) alebo
vykonajte kroky 1 a 2.
Ak sa neobjaví okno “Odstrániteľný disk“,
kliknite na ikonu “Tento počítač“, aby ste
vstúpili do “Odstrániteľný disk.“
V režime digitálneho fotoaparátu si pred
pripojením kábla USB overte, či bola do
DVD videokamery vložená pamäťová karta.
Ak do nej nebola vložená pamäťová karta
alebo bola vložená karta nenaformátovaná,
počítač DVD videokameru nerozpozná ako
výmenný disk.
Slovak _95
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:52
podłączanie do komputera PC (tylko
modele VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
pripojenie k počítaču (iba pre
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
Struktura folderów i plików na
nośniku pamięci
Štruktúra adresárov a súborov
na pamäťovom zariadení
•
•
•
Štruktúra adresárov a súborov zabudovanej
pamäte je nasledovná:
Názov adresára alebo súboru svojvoľne
nemeňte, ani neodstraňujte. Nemusia byť potom
prehrávateľné.
•
Názvy súborov sa riadia DCF (Pravidlá dizajnu pre
systém súborov videokamery).
Súbor s konfiguráciou obrazu 1
Sem sa ukladajú údaje pre súbory fotografií, ako napr.
DPOF.
Súbor s videami 2
Videá sú formátované s názvom súboru nasledovne:
SMOV0001. Číslo súboru sa automaticky zvýši po
vytvorení nového videa. Keď číslo presiahne 99, vytvorí
sa nový adresár a je uložený v 101SSMOV.
Súbor s fotografiami 3
Tak, ako pri videách, sa číslo súboru automaticky zvýši
po vytvorení novej fotografie. Keď množstvo fotografií
presiahne 99, vytvorí sa nový priečinok.
Nový adresár ukladá súbory od DCA0001. Názov
adresára sa zvýši v poradí 100SSDVC  101SSDVC
atď.
•
Struktura folderów i plików na karcie pamięci jest
następująca:
Nie wolno dowolnie zmieniać nazw folderów lub
plików ani ich usuwać. Odtwarzanie może stać się
wówczas niemożliwe.
•
Nazwy plików są zgodne z formatem DCF (Design
rule for Camera File System).
Plik konfiguracji obrazów 1
W tym pliku zapisywane są dane plików zdjęć, takie jak
DPOF.
Plik filmowy 2
Nazwy plików filmowych formatowane są w następujący
sposób: SMOV0001. Numer pliku jest automatycznie
zwiększany, gdy tworzony jest nowy plik filmowy. Gdy
numer przekroczy wartość 99, tworzony jest nowy folder
o nazwie 101SSMOV.
Plik obrazu 3
Tak, jak w przypadku plików filmowych, numer pliku jest
automatycznie zwiększany, gdy tworzony jest nowy plik
zdjęciowy. Kiedy liczba zdjęć przekroczy wartość 99, zostanie utworzony
nowy folder.
W nowym folderze zapisywane są pliki od DCAM0001. Numer w nazwie
folderu wzrasta w porządku 100SSDVC  101SSDVC itp.
Format obrazów
Formát obrazu
•
•
Film
•
Wykonane filmy zostają poddane kompresji do formatu MPEG4 (ang.
Moving Picture Experts Group). Rozszerzenie pliku to „AVI”.
Rozmiar zdjęcia to 720x576 pikseli.
Zdjęcie
•
•
Wykonane zdjęcia zostają poddane kompresji do formatu JPEG (ang.
Joint Photographic Experts Group). Rozszerzenie pliku to „.JPG.”
Rozmiar obrazu to 800x600.
•
•
W jednym folderze można zapisać do 99 plików. Po
przekroczeniu liczby 99 plików tworzony jest nowy folder.
Nazwy plików/folderów przechowywanych na karcie pamięci
można zmieniać za pomocą komputera PC. Kamera DVD może
jednak nie rozpoznać zmodyfikowanych plików.
96_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 96
Videozáznam
•
Videozáznamy sa skomprimujú do formátu MPEG4 (Moving Picture
Experts Group). Prípona súboru je “.AVI.”
Rozmer snímky je 720 x 576.
Fotografie
•
•
Fotografie sa skomprimujú do formátu JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Rozšírenie súboru je “.JPG.”
Rozmer snímky je 800 x 600.
•
•
V jednom adresári môžete vytvoriť až do 99 súborov. Po
vytvorení viac, ako 99 súborov sa vytvorí nový adresár.
Pomocou počítača môžete meniť názov súboru / adresáru
uloženého na pamäťovej karte. DVD videokamera nemusí
rozoznať zmenené súbory.
Slovak _96
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:53
PRZESYŁANIE PLIKÓW Z KAMERY DVD DO
KOMPUTERA
Film i zdjęcia można skopiować do komputera i
odtwarzać.
1. Wykonaj procedurę opisaną w rozdziale „
Wyświetlanie zawartości nośnika pamięci”.
strony 95-96
• Zostaną wyświetlone foldery znajdujące
się na nośniku pamięci.
2. Utwórz nowy folder, wprowadź nazwę folderu,
a następnie kliknij go dwukrotnie.
3. Wybierz folder do skopiowania, a następnie
przeciągnij go i upuść do folderu docelowego.
• Folder zostanie skopiowany z karty
pamięci do komputera.
• Nie gwarantuje się, że pliki pobrane z
komputera będą odtwarzane.
97_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 97
PRENOS SÚBOROV Z DVD VIDEOKAMERY DO
VÁŠHO POČÍTAČA
Videá a fotografie môžete kopírovať do svojho
počítača a potom ich prehrávať.
1. Vykonajte proces podľa časti “Prezeranie
obsahu pamäťového zariadenia.”
strany 95-96
• Objavia sa adresáre v pamäťovom
zariadení.
2. Vytvorte nový adresár, zadajte názov
adresára a potom naň dvakrát kliknite.
3. Vyberte adresár, ktorý chcete kopírovať a
potom ho preneste do cieľového adresára.
• Adresár sa skopíruje z pamäťovej karty
do počítača.
• Nie je zaručené, že súbory, ktoré stiahnete
z počítača sa budú dať prehrávať.
Slovak _97
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:53
podłączanie do komputera (tylko modele pripojenie k počítaču (iba pre
VP-DX103( i ) / DX104/DX105( i ) )
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i))
KORZYSTANIE Z FUNKCJI KAMERY KOMPUTEROWEJ
Funkcja ta działa wyłącznie w trybie nagrywania.
strona 21
• Aby skorzystać z funkcji kamery komputerowej,
należy zainstalować na komputerze sterownik DV,
kodek wideo i DirectX 9.0.
• Ta kamera DVD może być używana jako kamera
komputerowa.
• Po połączeniu z witryną internetową zapewniającą
możliwość komunikacji z przesyłaniem obrazu (tzw. wideo czaty) z
funkcji tych można korzystać za pośrednictwem kamery DVD.
• Jeśli kamera DVD jest wykorzystywana podczas wideokonferencji
(np. za pośrednictwem usługi NetMeeting), w przypadku niektórych
programów wideokonferencyjnych komunikacja głosowa może nie
być obsługiwana. W takim wypadku, aby możliwa była komunikacja
głosowa, należy podłączyć mikrofon zewnętrzny do karty dźwiękowej
komputera
• Korzystając z kamery DVD z zainstalowanym na komputerze
programem PC Net Meeting, można uczestniczyć w
wideokonferencji.
• Rozmiar wyświetlacza kamery komputerowej (szybkość transmisji
dla kamery komputerowej wynosi maks. 12,5 kl./s).
- 640X480 (VGA) pikseli dla połączenia USB 2.0.
• Jeśli komputer połączono z kamerą DVD przy użyciu przewodu USB,
dostępne są tylko przełącznik POWER i dźwignia Zoom.
• Uruchom aplikację do internetowych rozmów wideo, np. Windows
Messenger, i korzystaj z możliwości, jakie daje internetowa
transmisja wideo.
• Dzięki funkcji kamery komputerowej można korzystać z wielu
aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji
konkretnego produktu.
1. Ustaw przełącznik nośnika pamięci w opcji DISC. (tylko modele VPDX103( i )/DX104/DX105( i )) strona 30
2. Podłącz jeden koniec przewodu USB do gniazda USB kamery DVD,
a drugi koniec do złącza USB komputera.
POUŽITIE FUNKCIE POČÍTAČOVEJ KAMERY
•
•
98_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 98
•
•
•
•
•
•
Táto funkcia je k dispozícii iba v režime nahrávania na
DVD videokamere. strana 21
• Použitie funkcie počítačovej kamery je podmienené
inštaláciou DV ovládača a DirectX 9,0.
• Túto DVD videokameru môžete použiť ako počítačovú
kameru.
• DVD videokameru môžete po pripojení na webové
stránky, ktoré umožňujú obrazový video „chat“, použiť
na tieto účely.
Pri používaní tejto DVD videokamery na videokonferenciu (napríklad
NetMeeting) nemusí byť podporovaná hlasová komunikácia v
závislosti od softvéru pre videokonferencie. Ak chcete komunikáciu
doplniť zvukom, pripojte do zvukovej karty počítača externý mikrofón.
Ak DVD videokameru použijete na počítači s nainštalovaným
programom Net-meeting, môžete viesť videokonferencie.
Veľkosť obrazu v režime počítačovej kamery (maximálna rýchlosť
prenosu videa vo funkcii webkamery je 12,5 snímok/sekunda)
- 640 x 480 (VGA) pixelov pre pripojenie USB 2.0.
Ak je počítač spojený s DVD videokamerou pomocou USB kábla,
môžete používať iba tlačidlo POWER a ovládač transfokácie.
Spusťte aplikáciu video chatu ako napríklad Windows Messenger a
vychutnajte si použitie videa.
Rôzne aplikácie môžu využiť funkciu webkamery. Viac podrobností
nájdete v dokumentácii k výrobku.
1. Nastavte tlačidlo režimu uloženia na DISC. (iba pre
VP-DX103( i )/DX104/DX105( i )) strana 30
2. Jeden koniec kábla USB pripojte do konektora USB na DVD
videokamere, druhý koniec do konektora USB počítača.
Slovak _98
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:54
konserwacja i dodatkowe údržba a doplňujúce
informacje
informácie
KONSERWACJA
ÚDRŽBA
Kamera DVD jest urządzeniem o nowoczesnym wzornictwie i starannym wykonaniu,
powinno się z nią obchodzić z ostrożnością. Poniższe wskazówki pomogą w spełnieniu
wymagań związanych z gwarancją i pozwolą na bezproblemowe użytkowanie urządzenia
przez wiele lat.
•
Aby bezpiecznie przechowywać kamerę DVD, należy ją wyłączyć.
Wyjąć akumulator i zasilacz sieciowy. strony 16, 18
Wyjąć kartę pamięci i płytę DVD. strony 32, 52
Vaša DVD videokamera je produkt kvalitného dizajnu a odbornej práce a musí s ňou byť
zaobchádzané s opatrnosťou. Pripomienky spomenuté nižšie vám pomôžu splniť všetky
záručné povinnosti a dovolia vám užívať si výrobok veľa rokov.
•
Vypnite DVD videokameru pre jej úschovu.
Vyberte batériu a napájací kábel. strany 16, 18
Vyberte pamäťovú kartu a DVD disk. strany 32, 52
Ostrzeżenie dotyczące przechowywania
Upozornenia pri odkladaní.
•
•
•
•
Nie pozostawiać kamery DVD w miejscu, gdzie temperatura jest wysoka przez
dłuższy czas:
Temperatura wewnątrz zamkniętych pojazdów lub w bagażniku w gorące dni może
być bardzo wysoka. Jeśli kamera DVD zostanie pozostawiona w takim miejscu,
może potem działać niepoprawnie lub zostać uszkodzona. Kamery DVD nie należy
wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani umieszczać w pobliżu
grzejnika.
Nie przechowywać kamery w miejscu o wysokiej wilgotności powietrza lub
poziomie zakurzenia:
Kurz dostający się do wnętrza kamery może spowodować niepoprawne działanie. Jeśli
wilgotność powietrza jest wysoka, obiektyw może ulec zapleśnieniu, przez co kamera
może nie nadawać się do użytku. Jeśli urządzenie będzie przechowywane w szafie
itp., zaleca się umieszczenie go w opakowaniu razem ze środkiem wysuszającym itp.
Nie należy przechowywać kamery DVD w miejscach, w których może być
narażona na działanie silnych pól magnetycznych lub wstrząsów:
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Odłącz akumulator od kamery i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu:
Pozostawienie akumulatora podłączonego do kamery lub przechowywanie go w
ciepłym miejscu może skrócić czas jego działania.
Czyszczenie kamery DVD
•
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kamerę DVD i usuń akumulator oraz
zasilacz sieciowy.
Czyszczenie zewnętrznej części kamery
Delikatnie wycieraj powierzchnię za pomocą miękkiej szmatki. Lekko pocieraj
powierzchnię i nie wywieraj nadmiernej siły przy czyszczeniu.
Do czyszczenia kamery nie używaj benzenu lub rozcieńczalnika. Zewnętrzna
powłoka może się złuszczyć, a stan powierzchni obudowy może ulec
pogorszeniu.
Czyszczenie wyświetlacza LCD
Delikatnie wycieraj powierzchnię za pomocą miękkiej szmatki. Zachowaj ostrożność,
aby nie uszkodzić wyświetlacza.
Czyszczenie obiektywu
Użyj opcjonalnej dmuchawy w celu usunięcia brudu i małych zanieczyszczeń. Nie
wycierać soczewki szmatką ani palcami. W razie konieczności delikatnie przetrzyj
obiektyw za pomocą papieru do czyszczenia obiektywów.
Obiektyw może ulec zapleśnieniu, jeśli pozostawi się na nim brud.
Jeśli widoczność przez obiektyw pogorszyła się, należy wyłączyć kamerę DVD i
nie korzystać z niej przez ok. godzinę.
99_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 99
•
•
•
•
DVD videokameru nenechávajte na mieste s veľmi vysokou teplotou po dlhú
dobu:
Teplota vo vnútri uzavretého vozidla alebo kufra môže byť veľmi vysoká počas letnej
sezóny. Ak necháte DVD videokameru na takomto mieste, môže zlyhať alebo sa
môže poškodiť obal. Nevystavujte DVD videokameru priamemu slnečnému svetlu a
neumiestňujte ju do blízkosti ohrievača.
DVD videokameru neskladujte na mieste s veľmi vysokou vlhkosťou alebo na
prašnom mieste:
Prach, ktorý sa dostane do DVD videokamery môže spôsobiť zlyhania. Ak je vysoká
vlhkosť, objektív sa môže pokryť plesňou, alebo DVD videokamera môže prestať
fungovať. Odporúča sa dať videokameru s pamäťou do škatule spolu s pohlcovačom
vlhkosti, ak ju skladujete v komore, atď.
DVD videokameru neskladujte na mieste vystavenom silnému magnetizmu alebo
intenzívnym vibráciám:
Toto môže spôsobiť zlyhania.
Odpojte batériu od DVD videokamery a uložte ju na chladné miesto:
Ponechanie batérie pripojenej, alebo jej skladovanie vo vysokých teplotách môže
skrátiť jej životnosť.
Čistenie DVD videokameryr
•
Pred čistením vypnite DVD videokameru a odstráňte batériu a sieťový adaptér.
Čistenie vonkajšej časti
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte nadmernú silu počas čistenia,
jemne otrite povrch.
a čistenie videokamery nepoužívajte benzén alebo riedidlo. Plášť vonkajšej časti
sa môže stiahnuť alebo sa môže poškodiť obal.
Čistenie LCD obrazovky
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Dávajte pozor, aby ste obrazovku
nepoškodili.
Čistenie objektívu
Použite voliteľný fúkač na vyfúknutie špiny a iných malých objektov. Objektív neutierajte
textilom ani prstami. Ak je to nutné, utrite ho jemne s čistiacim papierom na objektív.
Ak objektív necháte špinavý, môže sa objaviť pleseň.
Ak sa objektív zdá tmavší, vypnite DVD videokameru a nechajte ju tak asi 1
hodinu.
Slovak _99
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:55
konserwacja i dodatkowe údržba a doplňujúce
informácie
informacje
Czyszczenie i obchodzenie
się z płytą
Čistenie a manipulácia s
diskom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Należy uważać, by nie dotykać strony
płyty, na której materiał będzie nagrywany
(strona wielokolorowa). Płyty ze śladami
palców lub obcych substancji mogą nie
być odczytywane prawidłowo.
Do czyszczenia płyty używać miękkiej
ściereczki.
Czyścić lekko, przesuwając ściereczkę
od środka do zewnętrznej krawędzi płyty.
Czyszczenie wokół środka lub zbyt mocne dociskanie może spowodować zarysowania
płyty i zakłócenia odtwarzania.
Do czyszczenia płyty nie stosować benzenu, rozcieńczalnika, detergentów, alkoholu
lub środków antyelektrostatycznych. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
Aby łatwo wyjąć płytę, należy nacisnąć uchwyt na środku płyty.
Płyty należy chwytać za krawędzie oraz otwór, aby nie pozostawiać śladów palców na stronie
nagrywania.
Nie należy zginać ani podgrzewać płyty.
Kiedy płyty nie są używane, należy je przechowywać w pozycji pionowej, w
plastikowym opakowaniu.
Płyty należy przechowywać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci lub
kurzu.
•
•
•
•
•
•
Dávajte pozor, aby ste sa prstami nedotkli
nahrávacej strany disku (strana s dúhovými
farbami). Disk s odtlačkami prstov alebo s
cudzími látkami sa nemusí dať prehrávať
správne.
•
Na čistenie diskov použite mäkkú handričku.
•
Čistite jemne od stredu disku k vonkajšiemu
okraju. Príliš silné otáčanie alebo čistenie
môže na disku vytvoriť škrabance a
spôsobiť, že disk nebude pracovať správne.
Na čistenie disku nepoužívajte benzén, riedidlo, saponát, alkohol alebo sprej proti
statickej elektrine. Môžete tým spôsobiť nefunkčnosť disku.
Disk ľahko vyberiete z obalu, ak zatlačíte na podporný držiak v strede disku.
Pri manipulácii s diskom držte ho za okraje a otvor v strede, aby ste na nahratej strane
nezanechali odtlačky prstov.
Disky neohýnajte a nevystavujte teplu.
Keď disky nepoužívate, vždy ich odložte vo vertikálnej polohe do plastového puzdra.
Disky skladujte mimo priameho slnečného žiarenia, vyhrievacích prvkov, vlhkosti alebo
prachu.
INFORMACJE DODATKOWE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Nośniki pamięci
Pamäťové zariadenia
•
•
•
•
Upewnij się, że postępujesz zgodnie z poniższymi wytycznymi, które pomogą
zapobiec uszkodzeniu zapisanych danych.
Nie należy zginać, upuszczać nośnika, poddawać wysokiemu ciśnieniu, ani
narażać na wstrząsy.
Nie wystawiać nośnika na działanie wody.
Nie używać, wymieniać lub przechowywać nośników pamięci w miejscach,
w których występują ładunki elektrostatyczne lub szumy spowodowane
urządzeniami elektrycznymi.
Nie wyłączać zasilania kamery ani nie usuwać akumulatora lub zasilacza podczas
nagrywania, odtwarzania lub podczas uzyskiwania dostępu do nośnika pamięci w
inny sposób.
Nie zbliżać nośnika pamięci do przedmiotów o silnym polu magnetycznym lub
emitujących silne fale elektromagnetyczne.
Nie przechowywać nośnika pamięci w miejscach o wysokiej temperaturze i
wilgotności.
Nie dotykać metalowych części.
Skopiuj ważne pliki do komputera. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności
za utratę danych.
Awaria może spowodować nieprawidłowe działanie nośnika pamięci. Firma
Samsung nie udziela odszkodowania z tytułu utraty danych.
Więcej informacji znajduje się na stronach 30-32, 52-55.
100_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 100
•
•
•
•
Uistite sa, že ste postupovali podľa pokynov nižšie,aby ste predišli prerušeniu
alebo poškodeniu nahratých údajov.
Pamäťové zariadenie neohýnajte, ani nedovoľte, aby vám spadlo, nevystavujte
ho silnému tlaku, otrasom a vibráciám.
Nedovoľte, aby sa pamäťové zariadenie dostalo do kontaktu s vodou.
Pamäťové zariadenie nepoužívajte, nevymieňajte ani neuskladňujte na miestach,
ktoré sú vystavené vysokej statickej energii alebo elektrickému rušeniu.
Videokameru nevypínajte, ani nevyberajte batériu, počas nahrávania,
prehrávania, alebo ak inak vstupujete do pamäťového zariadenia.
Pamäťové zariadenie nenoste do blízkosti predmetov, ktoré majú vysoké
magnetické pole alebo vysielajú silné elektromagnetické vlny.
Pamäťové zariadenie neskladujte na miestach s vysokou teplotou alebo
vlhkosťou.
Nedotýkajte sa kovových častí.
Dôležité nahraté súbory skopírujte do vášho počítača. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za stratu údajov.
Porucha môže spôsobiť nesprávnu činnosť pamäťového zariadenia. Spoločnosť
Samsung neposkytne žiadnu kompenzáciu za stratené údaje.
Viac informácií nájdete na stranách 30-32, 52-55.
Slovak _100
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:56
Wyświetlacz LCD
•
•
•
•
Nie pozostawiać kamery DVD w miejscu, gdzie temperatura jest wysoka przez
dłuższy czas:
Aby zapobiec uszkodzeniu wyświetlacza LCD
Nie naciskać zbyt mocno ani nie uderzać.
Nie umieszczać kamery z wyświetlaczem LCD skierowanym do dołu.
Aby wydłużyć okres użytkowania, unikać pocierania szorstką szmatką.
Należy pamiętać o następujących zjawiskach związanych z użytkowaniem
wyświetlaczy LCD. Nie stanowią one niewłaściwego działania.
Podczas użytkowania kamery powierzchnia wokół wyświetlacza LCD może się
nagrzewać.
W przypadku pozostawienia włączonego zasilania przez dłuższy czas obszar w
pobliżu wyświetlacza LCD może być gorący.
LCD obrazovka
•
•
•
•
DVD videokameru nenechávajte na mieste s veľmi vysokou teplotou po dlhú
dobu:
Ochrana pred poškodením LCD obrazovky
Príliš na ňu netlačte, ani ňou o nič neudierajte.
Videokameru neukladajte s LCD obrazovkou smerom dole.
Aby ste predĺžili jej životnosť, neutierajte ju drsnou látkou.
Pri použití LCD obrazovky obrazovky dávajte pozor na nasledovné javy. Nie sú
to poruchy.
Počas používania videokamery sa povrch okolo LCD obrazovky môže zohriať.
Ak necháte zariadenie dlhšiu dobu zapnuté, povrch okolo LCD obrazovky sa
môže veľmi zohriať.
Akumulatory
Batéria
Jeśli kamera DVD nie jest wykorzystywana przez dłuższy czas:
Zaleca się, aby raz w roku całkowicie naładować akumulator, podłączyć do kamery DVD i
rozładować, następnie usunąć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Dostarczony akumulator to akumulator litowo-jonowy. Przed rozpoczęciem użytkowania
dostarczonego lub opcjonalnego akumulatora należy zapoznać się z poniższymi
ostrzeżeniami:
•
Aby uniknąć niebezpieczeństw
Nie wrzucać do ognia.
Nie dopuszczać do zwarcia styków. Podczas transportu przewoź akumulator w
plastikowej torebce.
Nie modyfikować ani nie demontować na części.
Nie wystawiać akumulatora na temperatury przekraczające 60°C, ponieważ może
to doprowadzić do przegrzania, wybuchu lub zapalenia akumulatora.
•
Unikanie uszkodzeń i wydłużenie okresu użytkowania
Nie narażać na niepotrzebne wstrząsy.
Ładować w otoczeniu, w którym temperatura mieści się w zakresach podanych
poniżej.
Jest to akumulator działający w oparciu o reakcję chemiczną — niskie
temperatury hamują reakcję chemiczną, z drugiej jednak strony wysokie
temperatury mogą uniemożliwiać pełne naładowanie.
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Dłuższe wystawienie na
działanie wysokich temperatur przyspieszy naturalne rozładowanie i skróci czas
eksploatacji.
W przypadku niekorzystania z kamery należy odłączyć ją od zasilacza lub
urządzenia zasilanego z sieci, ponieważ niektóre urządzenia pobierają prąd
nawet, gdy są wyłączone.
Pri nepoužívaní DVD videokamery po dlhšiu dobu:
Odporúčame vám, aby ste batériu raz za rok úplne nabili, pripojili k DVD videokamere a
použili. Potom batériu vyberte a opätovne uložte na chladné a suché miesto.
Dodávaná jednotka batérie ja lítiovo - iónová batéria. Pred použitím dodanej batérie, alebo
voliteľnej batérie sa uistite, že ste si prečítali nasledovné opatrenia:
•
Vyhnutie sa nebezpečenstvu
Nepodpaľujte.
Neskratujte koncovky. Pri preprave dajte batériu do plastového obalu.
Neupravujte a nerozoberajte.
Batériu nevystavujte teplotám vyšším ako 60°C, pretože by mohli spôsobiť
prehriatie batérie, explóziu alebo požiar.
•
Vyhnutie sa poškodeniu a predĺženie životnosti
Nevystavujte nepotrebným otrasom.
Nabíjajte v prostredí, kde je teplota, ktorá sa nachádza v tolerancii, podľa nižšie
uvedenej tabuľky.
Toto je typ batérie s chemickou reakciou - chladnejšie teploty prekážajú chemickej
reakcii, zatiaľ čo vyššie teploty môžu zabrániť úplnému nabitiu.
Uskladňujte na chladnom, suchom mieste. Nadmerné vystavovanie vysokým
teplotám predĺžia prirodzené nabíjanie a skrátia životnosť.
Keď zariadenie nepoužívate, odpojte nabíjačku alebo napájanú jednotku, pretože
niektoré zariadenia využívajú elektrickú energiu, aj keď sú vypnuté.
•
•
•
•
Zaleca się korzystanie wyłącznie z oryginalnych akumulatorów firmy Samsung.
Stosowanie akumulatorów producentów innych niż firmy Samsung może
spowodować uszkodzenia wewnętrznych zespołów obwodów elektrycznych
odpowiedzialnych za ładowanie.
Po ładowaniu lub użytkowaniu akumulator jest ciepły — jest to normalne.
Specyfikacja zakresu temperatur
Ładowanie: od 10°C do 35°C
Użytkowanie: od 0°C do 40°C
Przechowywanie: od -20°C do 50°C
Im niższa temperatura, tym dłużej trwa ładowanie.
Więcej informacji znajduje się na stronach 16-19.
101_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 101
•
•
•
•
Odporúčame vám, aby ste v tejto videokamere používali iba pravé batérie spoločnosti
Samsung. Použitie iných, ako originálnych batérií spoločnosti Samsung môže
spôsobiť poškodenie vnútorného okruhu nabíjania.
Je normálne, že po nabíjaní a použití sa jednotka batérie zohreje.
Špecifikácia rozsahu teplôt
Nabíjanie: 10°C až 35°C
Prevádzka: 0°C až 40°C
Ukladanie: -20°C až 50°C
Čím nižšia je teplota, tým dlhšia je doba nabíjania.
Viac informácií nájdete na stranách 16-19.
Slovak _101
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:56
údržb
konserwacja i informacje
dodatkowe
údržba a doplňujúce
informácie
Opis typów płyt
Popis typu disku
Typ płyty
Tryb
Pojemność
Formatowanie
nowej płyty
strony 31
Nagrywanie
strony 33-37
Usuwanie
strona 40
Ponowny zapis
Odtwarzanie
w innych
odtwarzaczach
DVD 
(Finalisacja))
strona 48
Odtwarzanie w innych
nagrywarkach DVD 
strona 48
Dodatkowe
nagrywanie po
finalisacji (Cofanie
finalisacji)
strona 49
Edytowanie
strona 40-46
Ponowne
wykorzystanie
płyty poprzez
formatowanie 
(Formatowanie)
strona 50




DVD-R
(3 1/2˝ )
DVD+R
DL
(3 1/2 ˝ )
–
–
DVD-RW (3 1/2 ˝ )
VR
(nagrywanie
wideo)
1,4 GB
Wideo
1,4 GB
DVD+RW
(3 1/2 “)
–
1,4 GB
2,6 GB
Auto
Auto





X
X

X
X
X
X





X







X
X


–
X
X

X
X
X
X




1,4 GB

 : możliwe, X : niemożliwe, –: niepotrzebne
Nową płytę należy sformatować przed rozpoczęciem nagrywania na niej.
W przypadku załadowania płyty DVD-RW należy ją sformatować w trybie Video lub VR.
W przypadku załadowania płyty DVD+RW należy ją sformatować.
Firma nie gwarantuje, że możliwe będzie odtwarzanie nagranych płyt na kamerach
DVDc, odtwarzaczach/nagrywarkach lub komputerach PC innych producentów.
Informacje na temat kompatybilności zawierają instrukcje obsługi urządzenia, na
którym płyta ma być odtwarzana.
102_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 102
Typ disku
Režim
Kapacita
Formátovanie
nového disku
strany 31
Nahrávanie
strany 33-37
Vymazávanie
strana 40
Prepisovanie
Prehrávanie
na iných DVD
prehrávačoch 
(Finalisácia)
strana 48
Prehrávanie
na iných DVD
rekordéroch 
strana 48
Doplňujúce
nahrávanie
po finalisácii
(Odfinalisácia)
strana 49
Upravovanie
strana 40-46
Opätovné
používanie
disku
formátovaním 
(Formátovanie)
strana 50




DVD-R
(3 1/2˝ )
DVD+R
DL
(3 1/2˝ )
–
–
1.4 G
2.6 G
Auto
Auto




X
X

X
X
X
X





X







X
X


–
X
X

X
X
X
X



DVD+RW
(3 1/2 “)
DVD-RW (3 1/2˝ )
VR
(Nahrávanie
videa)
1.4 G
Video
–
1.4 G
1.4 G



 : možné, X : nemožné, - : nepotrebné
Pred nahrávaním musíte disk najskôr formátovať.
Pri načítavaní musíte disk DVD-RW formátovať v režime Video alebo VR.
Pri načítavaní musíte disk DVD+RW formátovať.
Nezaručujeme vám, že disky budete môcť prehrávať na DVD videokamerách,
DVD prehrávačoch/rekordéroch, alebo počítačoch od iných výrobcov. Informácie o
kompatibilite nájdete v návode na použitie zariadenia, na ktorom ich chcete prehrávať.
Slovak _102
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:57
 Przed odtwarzaniem na standardowych odtwarzaczach/nagrywarkach
DVD płyty należy sfinalisować.
Na stronie 8 znajdują się informacje na temat kompatybilności
sfinalisowanych płyt.
 Płyty DVD+RW można odtwarzać na odtwarzaczach/nagrywarkach
DVD — finalisowanie nie jest konieczne.
 Formatowanie powoduje usuwanie nagranych danych z płyty, co
zwiększa pojemność płyty i umożliwia ponowne jej użycie.
 Pred prehrávaním na štandardných DVD prehrávačoch/rekordéroch
musíte disky finalisovať.
Kvôli kompatibilite finalisovaných diskov sa obráťte na stranu 8.
 DVD+RW disky môžete prehrávať na iných DVD prehrávačoch/
rekordéroch bez finalisovania.
 Pri formátovaní nahratého disku budú údaje na disku vymazané a
kapacita disku obnovená, čo vám umožní disk opätovne použiť.
KORZYSTANIE Z KAMERY DVD ZA GRANICĄ
POUŽÍVANIE VAŠEJ DVD VIDEOKAMERY V
ZAHRANIČÍ
•
•
Każdy kraj posiada własne systemy zasilania i systemy
kodowania kolorów.
Przed rozpoczęciem korzystania z kamery DVD za granicą należy
sprawdzić następujące kwestie:
Źródła zasilania
Dostarczony zasilacz sieciowy automatycznie obsługuje zakres źródeł
zasilania od 100 V do 240 V.
Kamery i dostarczonego zasilacza sieciowego można używać w każdym
kraju/regionie, w którym zakres źródeł zasilania wynosi od 100 V do
240 V, a częstotliwość — 50/60 Hz. Zależnie od standardu gniazdek w
razie konieczności należy użyć innej dostępnej na rynku wtyczki.
Systemy kodowania kolorów
Kamera obsługuje system kodowania PAL.
Jeśli chcesz oglądać nagrania na telewizorze lub przekopiować je do
urządzenia zewnętrznego, musi to być telewizor obsługujący system
kodowania PAL lub urządzenie zewnętrzne posiadające odpowiednie
łącza audio/wideo. W przeciwnym razie należy użyć osobnego
urządzenia do zmiany kodowania (konwerter systemu PAL-NTSC).
•
•
•
•
•
Kraje i regiony stosujące system PAL
Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechy,
Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Hongkong, Indie, Iran, Irak, Kuwejt, Libia, Malezja, Mauritius, Niemcy,
Norwegia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Syria,
Tajlandia, Tunezja, Węgry, Wielka Brytania, Wspólnota Niepodległych
Państw itd.
Kraje i regiony stosujące system NTSC
Ameryka Środkowa, Filipiny, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk,
Tajwan, USA, Wyspy Bahama itd.
103_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 103
Každá krajina alebo región má vlastný elektrický systém a systém
farieb.
Pred použitím DVD videokamery v zahraničí si overte nasledujúce
položky.
Zdroje energie
Dodaný adaptér striedavého prúdu obsahuje automatickú voľbu napätia
v rozsahu striedavého prúdu v rozpätí od 100 V do 240 V.
Vašu videokameru môžete používať v ktorejkoľvek krajine/regióne s
použitím adaptéra striedavého prúdu dodaného s vašou videokamerou
v rámci rozpätia striedavého prúdu 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Použite
obchodne dostupnú zástrčku adaptéru striedavého prúdu, ak je to
potrebné, v závislosti od tvaru zásuvky v stene.
Na systémoch farebných televízorov
Vaša videokamera je videokamera založená na systéme PAL.
Ak si chcete prezrieť vaše nahrávky na televízore, alebo ak ich chcete
skopírovať do externého zariadenia, musí to byť televízor alebo externé
zariadenie založené na systéme PAL, ktoré má príslušné Audio/Video
konektory. V opačnom prípade budete možno musieť použiť samostatný
transkodér video formátov (konvertor formátov PAL - NTSC).
•
•
•
•
•
Krajiny/regióny používajúce normu PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Čína, SNS, Česká
Republika, Dánsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko,
Veľká Británia, Holandsko, Hongkong, Maďarsko, India, Irán, Irak,
Kuvajt, Líbya, Malajzia, Maurícius, Nórsko, Rumunsko, Saudská
Arábia, Singapur, Slovenská Republika, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Sýria, Thajsko, Tunis, atď.
Krajiny/regióny používajúce normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stredná Amerika, Japonsko, Kórea, Mexiko,
Filipíny, Tchaj-wan, Spojené štáty americké, atď.
Slovak _103
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:57
rozwiązywanie
problemów
riešenie problémov
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Varovné indikátory a odkazy
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy Samsung
należy wykonać poniższe proste czynności kontrolne.
Pozwolą one na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z niepotrzebnym
wzywaniem serwisu.
Ogólne
Komunikat
Ikona
Znaczenie
Low Battery
(Akumul.
rozład.)
Akumulator
jest prawie
rozładowany.
Cover is opened
(Pokrywa jest
otwarta)
Cover is opened.
(Pokrywa jest
otwarta.)
Działanie
Wymień na naładowany akumulator lub podłącz
zasilacz sieciowy. (Jeśli zasilacz sieciowy jest
podłączony w momencie wyświetlenia komunikatu
„Low Battery” (Akumul. rozład.) zasilanie jest
wyłączane i rozpoczyna się ładowanie).
Zamknij pokrywę.
Skôr než sa obrátite na autorizované servisné stredisko firmy Samsung, vykonajte
nasledujúce jednoduché skúšky.
Môžu vám ušetriť čas a náklady na zbytočné telefonické hovory.
Globálne
Odkaz
Popis problému...
Batéria je takmer
vybitá.
Cover is
opened (Kryt
je otvorený)
Otvorený kryt.
Činnosť
Vymeňte ju za nabitú batériu alebo pripojte sieťový
adaptér. (Keď napájací adaptér pripojíte keď je
zobrazený odkaz “Low Battery” (Slabá batéria)
zariadenie sa vypne a spustí sa nabíjanie.)
Kryt zatvorte.
Disky
Płyty
Znaczenie
Działanie
W kamerze DVD nie
Insert Disc. (Włóż płytę.)
ma płyty.
Odkaz
Disc Full
(Płyta pełna)
Brak miejsca na
płycie.
Zmień na nowa płytę. Usuń nagrane obrazy.
Finalised Disc
(Płyta sfinalisowana)
Płyta jest
sfinalisowana.
Aby nagrywać na płycie DVD-RW/+RW, należy
cofnąć finalisację.
Komunikat
Insert Disc
(Włóż płytę)
Ikona
Low Battery
(Slabá batéria)
Ikona
“Not Supported
Disc” (Disco no
admitido)
Disc Error
(Błąd płyty)
Write Error
(Błąd zapisu)
Płyta nie jest
rozpoznawana przez
kamerę DVD. Płyta
została sfinalisowana
w kamerze innego
producenta.
System plików nie
jest zgodny z płytą
Płyta została
sformatowana za
pomocą komputera.
Wystąpił problem
z zapisem danych
na płycie lub karcie
pamięci.
Płyta została
potrząśnięta podczas
nagrywania na niej
filmu.
Popis problému...
V DVD
videokamere nie je
vložený disk.
Činnosť
Disc Full
(Disk je plný)
Na disku nie je
dosť miesta.
Vložte nový disk alebo vymažte uložené
snímky.
Finalised Disc
(Finalisovaný disk)
Disk je
finalisovaný.
Pre nahrávanie na disk DVD-RW/+RW je
potrebné odfinalisovanie.
Obsługiwane formaty płyt to DVD-R, DVD+R DL,
DVD-RW oraz DVD+RW. Użyj nowej płyty.
“Not Supported
Disc”
(Nepodporovaný
disk)
DVD videokamera
nedokáže disk
načítať. Disk je
finalisovaný na
videokamere od
iného výrobcu.
Podporované disky sú DVD-R, DVD+R DL,
DVD-RW a DVD+RW. Použite nový disk.
Sformatuj ponownie płytę w opcji –RW/+RW.
Na powierzchni płyty nie powinno być
zarysowań.
Disc Error
(Chyba disku)
Aby odzyskać poprzednie dane na płycie lub
karcie pamięci, wyłącz zasilanie i włącz je
ponownie.
Po odzyskaniu danych system przełączy się w
tryb STBY (GOT.). Jeśli odzyskiwanie danych nie
powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat
„Disc Error” (Błąd płyty) lub „Card Error”
(Błąd karty).
104_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 104
Insert Disc
(Vložte disk)
Write Error
(Chyba zápisu)
Ikona
Systém súboru sa
nezhoduje s diskom.
Disk je formátovaný
v počítači.
Váš disk alebo
pamäťová karta
majú problémy so
zapísanými údajmi.
Počas nahrávania
filmu na disk sa
diskom zatriaslo.
Vložte disk.
Disk opätovne formátujte pre – RW/+RW.
Povrch disku by nemal byť poškriabaný.
Na obnovenie predchádzajúcich údajov
vo vašom disku alebo pamäťovej karte,
zariadenie vypnite a zapnete.
Po obnovení údajov bude systém prepnutý
do režimu STBY. Ak obnovenie údajov
zlyhá, zobrazí sa “Disc Error” (Chyba
disku) alebo “Card Error” (Chyba karty).
Slovak _104
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:16:59
Komunikat
Ikona
Recovering
Data...
Don’t power off
(Odzyskiwanie
danych...
Nie wyłączaj
zasilania)
Znaczenie
Działanie
W przypadku wyłączenia kamery DVD podczas
nagrywania należy ją ponownie włączyć z
Jeśli podczas
włożoną płytą lub kartą pamięci: Naprawa
nagrywania
płyty lub karty pamięci zostanie wykonana
zasilanie zostanie
automatycznie.
nagle wyłączone,
Nie wyłączaj zasilania w trakcie odzyskiwania
zapis plików
danych. Aby nie dopuścić do uszkodzenia
nie zostanie
danych lub nośnika pamięci (płyty lub karty
zakończony
pamięci), wykonaj następujące kroki:
prawidłowo.
- Podłącz zasilacz sieciowy
Po włączeniu
- Nie wyjmuj płyty ani karty pamięci
zasilania zostanie
- Nie wyjmuj akumulatora
wyświetlony
- Nie narażaj kamery DVD na drgania lub
komunikat,
uderzenia.
„Recovering
Odzyskiwanie danych trwa zwykle kilka minut,
Data... Don’t power
ale niekiedy może zająć więcej czasu.
off (Odzyskiwanie
- Odzyskiwanie danych może się nie powieść,
danych...
w zależności od tego, jak długo brakowało
Nie wyłączaj
zasilania oraz czy na nośniku pamięci
zasilania).”
znajdowały się nagrania z kamery DVD lub
nagrywarek.
Odkaz
Ikona
Recovering
Data...
Don’t power off
(Obnovujú sa
údaje...
Nevypínajte
zariadenie)
Popis problému...
Činnosť
Ak DVD videokameru vypnete počas
nahrávania, zapnite ju znova s vloženým
diskom alebo pamäťovou kartou: Oprava disku
alebo pamäťovej karty sa vykoná automaticky.
Ak je počas
Počas procesu obnovovania údajov DVD
nahrávania náhle
videokameru nevypínajte. Aby ste nepoškodili
vypnutý prúd,
údaje na samotnom pamäťovom zariadení
zapisovanie súboru
(disk alebo pamäťová karta), urobte
nebude vykonané
nasledovné:
správne. Keď
- Pripojte adaptér striedavého prúdu
zariadenie zapnete,
- Nevyberajte disk ani pamäťovú kartu
zobrazí sa odkaz
- Nevyberajte batériu
“Recovering
- Nevystavujte DVD videokameru silným
Data... Don’t power
vibráciám alebo nárazu.
off” (Obnovujú
Obnovovanie údajov sa po pár minútach
sa údaje...
ukončí, ale niekedy to môže trvať trochu
Nevypínajte
dlhšie.
zariadenie.)
- Obnovenie údajov nemusí byť úspešné,
záleží od toho, kedy vypadol prúd alebo
či sú nahrávky z DVD videokamery alebo
rekordéra na pamäťovom zariadení.
Karty pamięci (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Pamäťové karty (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Komunikat
Odkaz
Ikona
Insert Card (Włóż
kartę)
Card Full (Karta
pełna)
Not Supported
Card (Tarjeta no
admitida)
Card Error
(Błąd karty)
Low speed card
(Karta o niskiej
prędkości)
Not formatted!(Sin
formato!)
Card Locked
(Pamięć zabezp.)
Popis problému...
Činnosť
Do gniazda pamięci
Włóż kartę pamięci.
nie wsunięto żadnej
Użyj innego nośnika pamięci. strony 30
karty.
Insert Card
(Vložte kartu)
V slote na kartu nie
je vložená žiadna
karta.
Vložte pamäťovú kartu
Použite iné pamäťové zariadenie. strany 30
Brak wolnej przestrzeni
do nagrywania na
karcie pamięci.
Karta pamięci nie
jest obsługiwana
przez kamerę.
Uszkodzona
karta pamięci lub
kontroler.
Kamera DVD nie
nagrywa na karcie
pamięci o niskiej
prędkości.
System plików nie
jest zgodny z kartą
pamięci. Karta pamięci
została sformatowana
za pomocą komputera.
Kartę pamięci należy
sformatować.
Karta pamięci jest
zabezpieczona
przed zapisem.
Usuń niepotrzebne pliki z karty pamięci.
Użyj innego nośnika pamięci. strony 30
Card Full (Karta je
plná)
Na pamäťovej karte
nie je dostatok miesta
na nahrávanie.
Z pamäťovej karty odstráňte nepotrebné súbory.
Použite iné pamäťové zariadenie. strany 30
Zmień kartę pamięci na zalecaną.
strony 52-53
Not Supported
Card
(Nepodporovaná
karta)
Táto videokamera
Vymeňte za odporúčanú pamäťovú kartu.
túto pamäťovú kartu
strany 52-53
nepodporuje.
Card Error
(Chyba karty)
Pamäťová karta
alebo ovládač sú
poškodené.
Pamäťová karta môže byť poškodená.
Skúste inú pamäťovú kartu.
Użyj zalecanej karty pamięci.strony 52-53
Low speed card
(Pomalá karta)
DVD videokamera
nenahráva na
pomalé karty.
Použite odporúčanú pamäťovú kartu.
strany 52-53
Sformatuj kartę pamięci. strona 78
Not formatted!
(Nie je
formátovaná!)
Znaczenie
Działanie
Karta może być uszkodzona.
Spróbuj użyć innej karty pamięci.
Aby umożliwić nagrywanie, przestaw
zabezpieczenie przed zapisem karty
pamięci.
105_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 105
Karta uzamknutá
Ikona
Systém súboru
sa nezhoduje s
pamäťovou kartou.
Pamäťová karta je
Pamäťovú kartu formátujte. strana 78
formátovaná v počítači.
Pamäťovú kartu je
nutné naformátovať.
Pamäťová karta
je chránená pred
Uvoľnite ochranný jazýček na karte.
zápisom.
Slovak _105
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:00
rozwiązywanie
problemów
riešenie problémov
PictBridge (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
PictBridge (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Komunikat
Read
Error (Błąd
odczytu)
Ink Error
(Błąd
atramentu)
Paper
Error (Błąd
papieru)
Print Error
(Błąd
drukowania)
Znaczenie
Działanie
Wystąpiły problemy z plikiem.
Zwolnij zabezpieczenie.
Wystąpił problem z kasetą z
atramentem.
•
•
Wystąpiły problemy z
papierem.
Sprawdź ilość papieru w drukarce. Jeśli
zabrakło papieru, uzupełnij go.
Wystąpiły problemy z
drukarką.
Wyłącz i włącz zasilanie drukarki.
Sprawdź kasetę z atramentem.
Wymień kasetę z atramentem.
Aby uzyskać informacje o drukarce, której należy używać, patrz również podręcznik
użytkownika.
UWAGA
Jeżeli dochodzi do kondensacji pary, przed użyciem należy odłożyć kamerę na
pewien czas.
•
Czymjest skraplanie się pary?
Do kondensacji pary dochodzi, gdy kamera DVD zostanie przeniesiona do
miejsca, w którym temperatura jest inna niż w poprzednim otoczeniu. Para
wodna skrapla się na zewnętrznych lub wewnętrznych soczewkach obiektywu
kamery DVD oraz na soczewkach związanych z odtwarzaniem i powierzchni
płyty, z której odtwarzany jest materiał. Jeżeli do tego dojdzie, tymczasowo
nie będą dostępne funkcje nagrywania i odtwarzania w kamerze DVD. Ponadto
użytkowanie kamery podczas kondensacji może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie.
•
Co można zrobić?
Wyłącz zasilanie i odłącz akumulator. Przed użyciem pozostaw kamerę w suchym
pomieszczeniu do wyschnięcia, na 1–2 godziny.
•
Kiedydochodzi do skroplenia się pary?
Gdy urządzenie zostanie przeniesione z miejsca o wyższej temperaturze niż w
poprzednim miejscu lub w przypadku nagłego wzrostu temperatury.
W przypadku korzystania z kamery w zimie na zewnątrz, a następnie
przeniesienia kamery do pomieszczenia.
W przypadku nagrywania na zewnątrz w lecie po wyjściu z klimatyzowanego
pomieszczenia lub samochodu.
Uwaga przed wysłaniem kamery do naprawy.
•
Jeżeli problem nie został rozwiązany mimo zastosowania się do podanych tu
instrukcji, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Samsung.
•
W zależności od problemu, konieczne może być przywrócenie domyślnych
ustawień pamięci wewnętrznej, wymiana pamięci i usunięcie danych.
Przed wysłaniem kamery do naprawy utwórz kopie zapasowe danych z kamery
na komputerze.
Firma Samsung nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych.
106_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 106
Odkaz
Read Error
(Chyba pri
čítaní)
Ink Error
(Chyba
atramentu)
Paper Error
(Chyba
papieru)
Print Error
(Chyba
tlače)
Popis problému...
Činnosť
Problémy so súborom.
Uvoľnite ochranu.
Problémy s náplňou.
•
•
Problémy s papierom.
Skontrolujte papier v tlačiarni. Ak sa minul
papier, vložte ďalší.
Problémy s tlačiarňou.
Tlačiareň vypnite a zapnite.
Skontrolujte náplň.
Vymeňte náplň v tlačiarni.
Obráťte sa tiež na návod na použitie tlačiarne, ktorú budete používať.
Ak je zariadenie zarosené, pred použitím ho na chvíľu odložte na bok.
•
Čo je zarosenie?
Zarosenie sa vyskytne, keď DVD videokameru prenesiete na miesto s
UPOZORNENIE
výrazne odlišnou teplotou od predchádzajúceho miesta. Zarosenie sa
zbiera na externom alebo internom objektíve DVD videokamery a na
zrkadlovke a povrchu disku, ktorý chcete prehrávať. Keď sa tak stane,
nebudete môcť dočasne používať funkcie nahrávania alebo prehrávania
DVD videokamery. Používanie zarosenej videokamery môže spôsobiť
poruchu alebo poškodenie.
•
Čo môžem robiť?
Zariadenie vypnite, vyberte batériu a 1-2 hodiny pred použitím ju nechajte na
suchom mieste.
•
Kedysa objaví zarosenie?
Kondenzáciu spôsobuje keď zariadenie prenesiete na miesto s vyššou
teplotou, ako bola na predchádzajúcom mieste, alebo ak ho odrazu
používate v horúcom prostredí.
Pre nahrávaní vonku v studenom počasí cez zimu a po chvíli ho
použijete vo vnútri.
Pri nahrávaní vonku v horúcom počasí po pobyte vo vnútri, alebo vo
vnútri auta so spustenou klimatizáciou.
Predtým, ako pošlete videokameru na opravu.
•
Ak nasledujúce pokyny nepomôžu odstrániť problém, spojte sa s najbližším
autorizovaným servisným strediskom firmy Samsung.
•
Záleží od problému, ale možno bude potrebné inicializovať alebo vymeniť
vnútornú pamäť a údaje budú vymazané.
Pred poslaním videokamery do servisu sa uistite, že ste si všetky údaje
zálohovali do počítača.
Samsung nepreberá zodpovednosť za stratu vašich údajov.
Slovak _106
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:01
✪
W przypadku napotkania jakiegokolwiek problemu podczas użytkowania
kamery przejrzyj poniższe informacje przed skontaktowaniem się z punktem.
Jeżeli problem nie został rozwiązany mimo zastosowania się do
podanych tu instrukcji, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Samsung.
Objawy i rozwiązania
Zasilanie
Objaw
Zasilanie wyłącza się
automatycznie.
Nie można wyłączyć zasilania.
Akumulator szybko się
rozładowuje.
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
Czy funkcja „Auto Power Off” (Autom. wyłączanie)
jest ustawiona na „6 min”? Jeśli przez około 6 minut
nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, kamera cyfrowa
zostanie automatycznie wyłączona. Aby wyłączyć
tę opcję, ustaw funkcję „Auto Power Off” (Autom.
wyłączania) w opcji „Off” (Wyłączony). strona 80
•
Akumulator jest prawie wyczerpany. Naładuj akumulator lub
wymień na naładowany. Podłącz zasilacz sieciowy.
•
Wyjmij akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, a następnie
ponownie podłącz zasilanie do kamery i włącz ją.
•
Temperatura jest zbyt niska.
•
Akumulator nie jest całkowicie naładowany. Naładuj
ponownie akumulator.
•
Nastąpił koniec żywotności akumulatora i nie można go już
naładować. Użyj innego akumulatora.
Wyświetlacz
Objaw
Wyświetlacz LCD jest
wyłączony.
Obraz w wizjerze jest
zamazany.
Na ekranie telewizora lub
wyświetlaczu LCD wyświetlane
są zniekształcone obrazy
lub wzdłuż górnej i dolnej
lub prawej i lewej krawędzi
widoczne są pasy.
Na ekranie LCD wyświetlany
jest nieznany wskaźnik.
Na ekranie LCD pozostaje ślad
po obrazie.
Wyświetlacz LCD jest czarny.
Występują na nim tylko wskaźniki.
✪
Ak pri používaní vašej videokamery zbadáte nejaké problémy, pred
kontaktovaním servisu skontrolujte nasledovné.
Ak tieto pokyny váš problém nevyriešia, kontaktujte najbližšie
autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Symptómy a riešenia
Napájanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
•
Zariadenie sa automaticky
vypne.
•
Napájanie sa nedá zapnúť.
Batéria je rýchlo vybitá.
Je “Auto Power Off” nastavené na “6 min.”? Ak 6 minút
nestlačíte žiadne tlačidlo v pohotovostnom režime, DVD
videokamera sa automaticky vypne. Ak chcete túto
možnosť deaktivovať, nastavte “Auto Power Off”
(Autom. vypnutie) na “Off” (Vyp.). strana 80
Batéria je takmer vybitá. Batériu nabite, alebo ju
vymeňte za nabitú. Použite adaptér striedavého prúdu.
•
Vyberte batériu alebo odpojte napájací adaptér a pred
zapnutím videokameru opätovne pripojte k zdroju napájania.
•
•
•
Teplota okolitého prostredia je príliš nízka.
Batéria nie je úplne nabitá. Batériu opätovne nabite.
Batéria ukončila životnosť a už sa nedá nabíjať. Použite inú
batériu.
Displeje
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
Należy ją trzymać z dala od materiałów magnetycznych.
Gdy jakikolwiek materiał magnetyczny zbliży się do lewej
części kamery DVD, wyświetlacz LCD może się wyłączyć.
Nie oznacza to jednak usterki.
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
•
Udržujte mimo magnetických materiálov. Ak sa v blízkosti
ľavej strany DVD videokamery vyskytne magnetický
materiál, LCD obrazovka sa môže vypnúť, nejde však
o zlyhanie.
•
•
Hľadáčik nebol správne nastavený.
Tlačidlom zaostrovania nastavte hľadáčik tak, aby boli
obrysy ukazovateľov zobrazených v hľadáčiku ostré.
•
Môže sa to vyskytnúť pri nahrávaní alebo prezeraní
s pomerom strán 16:9 na televízore s pomerom 4:3 a
opačne. Viac informácií nájdete v časti popis displeja.
LCD obrazovka je vypnutá.
•
•
Nie wyregulowano obiektywu wizjera.
Dostosuj obiektyw wizjera, korzystając z dźwigni sterowania,
aż wskaźniki wyświetlane w wizjerze staną się ostre.
•
Sytuacja taka może mieć miejsce przy nagrywaniu lub
oglądaniu obrazów w formacie 16:9 na ekranie telewizora o
formacie 4:3 lub odwrotnie. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz dane techniczne wyświetlacza.
Obrazovka televízora alebo
LCD displej zobrazujú
skreslené obrazy, alebo majú
pásiky úplne hore/dole alebo
úplne vľavo/vpravo.
•
Na ekranie wyświetlany jest wskaźnik lub komunikat
ostrzegawczy. strony 104-106
Na LCD obrazovke sa objaví
neznámy indikátor.
•
Na obrazovke sa zobrazí varovný indikátor alebo odkaz.
strany 104-106
•
Sytuacja taka może wystąpić, jeśli odłączono zasilacz
sieciowy lub wyjęto akumulator, nie wyłączywszy uprzednio
zasilania.
Na LCD obrazovke zostane
obraz.
•
Stáva sa to v prípadoch, keď odpojíte napájací adaptér
alebo batériu a zariadenie predtým nevypnete.
•
Sprawdź osłonę obiektywu. Otwórz osłonę obiektywu, jeśli
jest założona.
LCD obrazovka je čierna a
zobrazujú sa na nej iba indikátory.
•
Skontrolujte kryt objektívu. Ak je kryt objektívu zatvorený,
otvorte ho.
107_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 107
Obrázok v hľadáčiku nie je
ostrý.
Slovak _107
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:01
rozwiązywanie
problemów
riešenie problémov
Płyty
Disky
Objaw
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
Nie można wyjąć płyty.
Płyta nie jest rozpoznawana, a
pokrywa płyty otwiera się.
We wnętrzu kamery nagromadziła się wilgoć
(skroplona para). Lub temperatura wewnątrz kamery
jest bardzo wysoka. Wyłącz kamerę i umieść ją na ok.
1 godzinę w chłodnym i suchym miejscu. strona 106
Finalisacja została przerwana wyłączeniem kamery.
Włącz kamerę i wyjmij płytę dopiero po zakończeniu
finalisacji. strony 47-48
•
•
Płyta jest uszkodzona. Włóż nową płytę.
Karty pamięci (tylko modele VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Objaw
Nie działają tryby kamery
cyfrowej.
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
•
•
Nie można usunąć obrazu.
•
•
Nie można sformatować karty
pamięci.
Nazwa pliku nie jest prawidłowo
wyświetlana.
•
•
•
•
Włóż kartę pamięci prawidłowo do kamery. strona 52
Jeśli używana karta pamięci została sformatowana w
komputerze, sformatuj ją ponownie w kamerze. strona 78
Jeśli na karcie pamięci (karta pamięci SD) znajduje się
blokada zabezpieczająca przed zapisem, zwolnij ją.
strona 53
Nie można usuwać obrazów zabezpieczonych przez inne
urządzenie. Zwolnij zabezpieczenie obrazu przy użyciu
owego urządzenia.
Jeśli na karcie pamięci (karta pamięci SD) znajduje się
blokada zabezpieczająca przed zapisem, zwolnij ją.
strona 53
Karta pamięci nie jest obsługiwana przez kamerę lub
wystąpiły problemy z kartą.
Plik może być uszkodzony.
Format pliku nie jest obsługiwany przez kamerę DVD.
Jeśli struktura katalogu jest zgodna z uniwersalnym
standardem, wyświetlana jest tylko nazwa pliku.
Nagrywanie
Objaw
Naciskanie przycisku
uruchamiania/zatrzymania
nagrywania nie powoduje
rozpoczęcia nagrywania.
Symptóm
Disk sa nedá vybrať.
Disk nebol rozpoznaný a
kryt disku sa otvoril.
Vysvetlenie/Riešenie
•
Vaša videokamera je mokrá a vo vnútri je vlhká
(kondenzácia). Alebo je vnútorná teplota vašej videokamery
nezvyčajne vysoká. Videokameru vypnite a nechajte ju
približne 1 hodinu na chladnom mieste. strana 106
Finalisovanie bolo z dôvodu vypnutia videokamery vypnuté.
Videokameru zapnite a disk vyberte až po ukončení
finalisácie. strany 47-48
•
•
Disk je poškodený. Vymeňte ho za nový disk.
Pamäťové karty (iba pre VP-DX103( i )/DX104/DX105( i ))
Symptóm
Režimy digitálneho fotoaparátu
nie sú prevádzkyschopné.
Obraz sa nedá vymazať.
Vysvetlenie/Riešenie
•
Do videokamery vložte pamäťovú kartu správne.
strana 52
•
Ak použijete pamäťovú kartu formátovanú na počítači,
formátujte ju opätovne na vašej videokamere. strana 78
•
Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na
pamäťovej karte (pamäťová karta SD, atď.), ak sa tam
nachádza. strana 53
•
Obrazy chránené iným zariadením nemôžete chrániť.
Ochranu obrazu vypnite na zariadení, na ktorom ste
ochranu zapli.
•
Pamäťovú kartu nemôžete
formátovať.
Údaje názvu súboru sa
nezobrazia správne.
•
•
•
•
Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na
pamäťovej karte (pamäťová karta SD, atď.), ak sa tam
nachádza. strana 53
Vaša kamera túto pamäťovú kartu nepodporuje alebo sú s
kartou nejaké problémy.
Súbor môže byť poškodený.
Formát súboru nie je DVD videokamerou podporovaný.
Zobrazí sa iba názov súboru ak štruktúra adresára
vyhovuje medzinárodným normám.
Nahrávanie
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
•
•
•
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb gotowości. ( ).
Brak wolnej przestrzeni do nagrywania na nośniku pamięci.
Sprawdź, czy karta pamięci została włożona lub czy
włączona jest blokada zapisu. (tylko modele
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strona 53
We wnętrzu kamery nagromadziła się wilgoć (skroplona
para). Wyłącz kamerę i umieść ją na ok. 1 godzinę w
chłodnym i suchym miejscu. strona 106
108_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 108
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
•
•
Stlačením tlačidla spustenie/
zastavenie nahrávania sa
nahrávanie nespustí.
•
•
Stlačením tlačidla MODE nastavte pohotovostný režim. ( ).
Na pamäťovom zariadení nie je dostatok voľného miesta
na nahrávanie.
Skontrolujte či nie je vložená pamäťová karta alebo je
jazýček nastavený na uzamknutie. (iba pre
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strana 53
Vaša videokamera je mokrá a vo vnútri je vlhká
(kondenzácia). Videokameru vypnite a nechajte ju približne
1 hodinu na chladnom a suchom mieste. strana 106
Slovak _108
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:02
Objaw
Rzeczywisty czas
nagrywania jest krótszy
niż szacunkowy czas
nagrywania.
Nagrywanie zostaje
automatycznie przerwane.
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
Szacunkowy czas nagrywania jest obliczany dla
określonych warunków pracy.
•
Jeśli nagrywany obiekt szybko się porusza,
rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy.
•
Temperatura wewnątrz kamery jest bardzo niska.
Włącz ją i poczekaj, aż się ogrzeje.
•
Częste nagrywanie lub usuwanie plików powoduje
stopniowe obniżanie się wydajności pamięci
wbudowanej. W takim przypadku należy ponownie
sformatować nośnik pamięci.
•
Jeśli korzystasz z karty pamięci o niskiej szybkości,
kamera DVD automatycznie zatrzyma nagrywanie
filmu, a na ekranie LCD zostanie wyświetlony
stosowny komunikat.
Symptóm
Aktuálna doba nahrávania
je menšia, ako odhadovaná
doba nahrávania.
Nahrávanie sa automaticky
zastaví.
W przypadku nagrywania
obiektu oświetlonego
jasnym światłem pojawia
się pionowa linia.
•
Nie jest to objaw awarii.
Gdy podczas nagrywania
ekran zostanie wystawiony
na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, staje
się on na chwilę czerwony
lub czarny.
•
Nie jest to objaw awarii.
•
„Date/Time” (Data/czas) ma ustawienie „Off”
(Wyłączony). Ustaw „Date/Time” (Datę/czas) na
„On” (Włączony). strona 29
•
•
Ustaw kamerę w trybie Zdjęcia. strona 30
Jeśli na karcie pamięci znajduje się blokada
zabezpieczająca przed zapisem, zwolnij ją.
Karta pamięci jest pełna. Użyj nowej karty pamięci
lub sformatuj kartę. strony 52-54
Lub usuń niepotrzebne obrazy. strona 61
Zapis zdjęć na płycie jest niemożliwy. Ustaw
przełącznik nośnika pamięci w opcji CARD.
Fotografia sa nedá nahrať.
(iba pre VP-DX103(i)/
DX104/DX105(i))
•
W kamerze może występować niewielkie opóźnienie
momentu rzeczywistego uruchomienia/zatrzymania
nagrywania filmu względem momentu naciśnięcia
przycisku uruchamiania/zatrzymywania
nagrywania. Nie jest to objaw błędu.
Medzi bodom, kde stlačíte
tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania
a bodom, kde nahrané
video začína/zastavuje je
časový rozdiel.
•
Nie można zmienić formatu filmu z 16:9 na 4:3.
Data/czas nie są
wyświetlane podczas
nagrywania.
Nie można nagrywać
zdjęć.
(tylko modele VPDX103(i)/DX104/DX105(i))
Występuje różnica czasu
pomiędzy momentem
naciśnięcia przycisku
uruchamiania/zatrzymania
nagrywania a momentem
rzeczywistego
uruchomienia/zatrzymania
nagrywania filmu.
Nie można zmienić
formatu filmu (16:9/4:3).
•
•
109_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 109
Vysvetlenie/Riešenie
•
Odhadovaná doba nahrávania je vypočítaná podľa
niektorých údajov.
•
Pri nahrávaní predmetu, ktorý sa pohybuje rýchlo,
môže byť doba nahrávania skrátená.
•
Vnútorná teplota vašej videokamery je nezvyčajne
vysoká. Nechajte ju zapnutú a počkajte, kým sa
zohreje.
•
Ak budete vykonávať časté nahrávanie alebo
mazanie súborov, výkonnosť pamäťového média
budezhoršená. V takom prípade pamäťové zariadenie
formátujte.
•
Ak používate pamäťovú kartu s nízkou rýchlosťou
zapisovania, DVD videokamera automaticky prestane
nahrávať video a na LCD obrazovke sa zobrazí
zodpovedajúci odkaz.
Pri nahrávaní predmetu,
ktorý je osvetlený jasným
svetlom sa zobrazí kolmá
čiara.
•
Nie je to porucha.
Ak je obrazovka počas
nahrávania na priamom
slnečnom žiarení, sčervenie
alebo stmavne.
•
Nie je to porucha.
•
“Date/Time” (Dátum/Čas) je nastavený na “Off”
(Vyp.) Nastavte “Date/Time” (Dátum/Čas) na Zap.
strana 29
•
Videokameru nastavte do režimu digitálneho
fotoaparátu. strana 30
Uvoľnite ochranu pri zápisu na pamäťovej karte, ak
sa tam nachádza.
Pamäťová karta je plná. Použite novú pamäťovú
kartu alebo pamäťovú kartu naformátujte.
strany 52-54
Alebo odstráňte nepotrebné obrázky. strana 61
Nemôžete nahrávať fotografie na disk. Nastavte
tlačidlo režimu uloženia na CARD.
Počas nahrávania sa
nezobrazuje dátum/čas.
•
•
•
Pomer strán videa
(16:9/4:3) sa nedá zmeniť.
•
Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania a aktuálnym bodom, kde
nahrané video začína/zastavuje môže byť mierne
omeškanie. Nie je to porucha.
•
Pomer strán videa 16:9 sa nedá zmeniť na 4:3.
Slovak _109
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:02
riešen
rozwiązywanie
problemów
riešenie problémov
Regulacja obrazu podczas nagrywania
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Objaw
Ostrość nie ustawia się
automatycznie.
Wyświetlany obraz jest
zbyt jasny, migoczący lub
zmieniają się kolory.
Balans kolorów obrazu nie
jest naturalny.
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
•
•
•
•
Może to wystąpić, jeśli nagranie odbywa się w
miejscu, w którym źródłem światła jest lampa
fluorescencyjna, sodowa lub rtęciowa.
Anuluj „Scene Mode (AE)” (Tryb sceny (AE)), aby
wyeliminować lub zwiększyć problem. strona 65
Obraz je príliš svetlý, bliká
alebo mení farby.
Wyreguluj balans bieli. Wybierz odpowiednie
ustawienie „White Balance” (Balansu bieli).
strona 66
Vyváženie farieb snímky
nie je prirodzené.
Użycie funkcji odtwarzania
(odtwarzanie/pauza) nie
powoduje rozpoczęcia
odtwarzania.
Funkcja pomijania lub
przewijania nie działa
prawidłowo.
•
•
•
•
•
•
Nastavte “Focus” (Zaostrenie) na “Auto.”
strana 70
Podmienky nahrávania nie sú vhodné na automatické
zaostrovanie.
Ručné nastavenie zaostrenia.strana 70
Objektív je na povrchu zaprášený. Vyčistite objektív a
skontrolujte zaostrenie.
•
Toto sa môže vyskytnúť pri nahrávaní pod osvetlením
zo žiarivky alebo neónovej lampy.
Zrušte “Scene Mode (AE)” aby ste sa tomuto javu
vyhli, alebo ho minimalizovali. strana 65
•
Je potrebné nastavenie vyváženia bielej.
Nastavte správne hodnoty “White Balance”
(Vyváženie bielej.) strana 66
Prehrávanie na vašej DVD videokamere
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
Vysvetlenie/Riešenie
•
Prístroj nezaostruje
automaticky.
Odtwarzanie w kamerze DVD
Objaw
Symptóm
Ustaw „Focus” (Ostrość) w opcji „Auto.” strona 70
Warunki nagrywania nie są odpowiednie dla funkcji
automatycznej regulacji ostrości.
Wyreguluj ostrość ręcznie. strona 70
Na powierzchni obiektywu nagromadził się kurz.
Przeczyść obiektyw i sprawdź ostrość.
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
odtwarzania.
Pliki nagrane przy użyciu innego urządzenia mogą
nie być odtwarzane przez tę kamerę DVD.
Wybierz odpowiedni nośnik pamięci. (tylko modele
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strona 30
Sprawdź kompatybilność karty pamięci.
strona 52-54
Jeśli temperatura we wnętrzu kamery jest zbyt
wysoka, urządzenie może nie działać prawidłowo.
Wyłącz kamerę, odczekaj chwilę i włącz ją ponownie.
110_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 110
Symptóm
Pomocou funkcie
prehrávania (Prehrávať/
Pauza) sa prehrávanie
nespustí.
Funkcia preskočenia alebo
vyhľadania nefunguje
správne.
Vysvetlenie/Riešenie
•
•
•
•
•
Stlačte tlačidlo MODE a nastavte režim prehrávania.
Súbory s videom nahrané na iných zariadeniach sa
nemusia dať na vašej DVD videokamere prehrávať.
Vyberte správne pamäťové zariadenie. (iba pre
VP-DX103(i)/DX104/DX105(i)) strana 30
Skontrolujte kompatibilitu pamäťovej karty.
strana 52-54
Ak je teplota vo vnútri videokamery príliš vysoká,
zariadenie nebude fungovať správne.
Vypnite videokameru a po chvíli ju opätovne zapnite.
Slovak _110
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:02
Podłączanie/podkładanie dźwięku w innych urządzeniach (w
telewizorze, odtwarzaczach DVD itp.)
Objaw
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
W podłączonym urządzeniu
nie jest widoczny obraz lub nie
słychać dźwięku.
•
•
Obraz jest zniekształcony na
ekranie telewizora o formacie
4:3.
Nie można prawidłowo
podkładać dźwięku przy użyciu
przewodu AV.
•
Może się to zdarzyć, jeśli na ekranie telewizora o formacie 4:3
odtwarzany jest obraz nagrany w formacie 16:9.
Aby obraz był prawidłowo wyświetlany na ekranie
telewizora, sprawdź typ telewizora i ustaw prawidłowy
format ekranu „16:9 Wide”(Form. 16:9) przed
rozpoczęciem nagrywania. strona 72
Na televízore 4:3 sa zobrazí
skreslený obraz.
Przewód AV nie jest prawidłowo podłączony. Upewnij się,
że przewód AV jest podłączony do właściwego gniazda,
tzn. do gniazda wejściowego urządzenia używanego do
podkładania dźwięku do obrazu z kamery. strona 88
Pomocou kábla AV nemôžete
správne prehrávať.
Komputer nie rozpoznaje
kamery.
•
•
•
Pliki filmowe nie są prawidłowo
odtwarzane na komputerze.
•
•
Obraz lub dźwięk z kamery nie
jest prawidłowo odtwarzany w
komputerze.
Ekran odtwarzania
jest wstrzymywany lub
zniekształcony.
•
•
•
•
Odłącz od komputera wszystkie urządzenia USB za
wyjątkiem klawiatury, myszy i kamery.
Odłącz przewód USB od komputera i kamery, ponownie
uruchom komputer, a następnie jeszcze raz prawidłowo
połącz obydwa urządzenia.
Korzystanie z kamery w trybie DVD z komputerami
Macintosh jest niemożliwe.
Upewnij się, że złącze jest włożone prawidłową stroną, a
następnie podłącz przewód USB do gniazda USB kamery
tak, aby było dobrze osadzone.
Odłącz przewód od komputera i kamery, a następnie
ponownie uruchom komputer.
Wówczas jeszcze raz podłącz prawidłowo przewód.
W zależności od komputera odtwarzanie filmu lub dźwięku
może być tymczasowo przerywane.
Ani film, ani dźwięk skopiowany do komputera nie jest
uszkodzony.
Jeśli kamera jest podłączona do komputera, który nie
obsługuje standardu Hi-Speed USB (USB2.0), obraz lub
dźwięk może nie być prawidłowo odtwarzany. Ani film, ani
dźwięk skopiowany do komputera nie jest uszkodzony.
Sprawdź wymagania systemowe do odtwarzania filmów. strona 91
Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje uruchomione na komputerze.
Jeśli nagrany film odtwarzany jest za pomocą kamery podłączonej
do komputera, obraz może nie być płynny, w zależności od prędkości
przesyłu. Skopiuj plik na komputer, następnie odtwórz go.
111_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 111
Vysvetlenie/Riešenie
•
Na pripojenom zariadení
nevidíte obraz, alebo
nepočujete zvuk.
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
Symptóm
Podłącz linię audio przewodu audio/wideo do kamery i do
podłączonego urządzenia (telewizora, nagrywarki DVD itp.).
(Kolor czerwony — prawa strona, kolor biały — lewa strona)
Połączenie przewodu (przewód AV) nie jest
prawidłowe. Upewnij się, że przewód jest podłączony
do właściwego gniazda. strona 86~87
Podłączanie do komputera
Objaw
Pripojenie/Prehrávanie na iných zariadeniach (televízor, DVD
prehrávač, atď.)
•
K videokamere alebo k pripojenému zariadeniu pripojte
A/V kábel (televízor, DVD rekordér, atď). (Červená farbapravý, biela farba-ľavý)
Pripojenie kábla (kábla AV) nie je správne. Uistite
sa, že kábel je pripojený k správnemu konektoru.
strany 86~87
•
Stane sa to, keď pozeráte video, nahrané v režime „16:9
wide“, na televízore s pomerom strán 4:3.
Ak chcete video na vašom televízore zobraziť
správne, skontrolujte typ vášho televízora a pred
nahrávaním nastavte správny režim televíznej
obrazovky („16:9 Wide“). strana 72
•
AV kábel nie je pripojený správne. Uistite sa, že kábel
AV je pripojený k správnemu konektoru, t. j. k vstupnému
konektoru zariadenia na prehrávanie obrazu vašej
videokamery. strana 88
Pripojenie k počítaču
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
•
Počítač nevie rozoznať vašu
videokameru.
•
•
•
Video sa na počítači nedá
prehrať správne.
•
•
Obraz alebo zvuk z vašej
videokamery sa nedajú na
vašom počítači správne
prehrať.
•
•
Obrazovka prehrávania
je pozastavená, alebo je
skreslená.
•
•
Od počítača odpojte USB zariadenia, okrem klávesnice,
myši a videokamery.
Z počítača a videokamery odpojte USB kábel, reštartujte
počítač a potom ich pripojte správne.
Videokameru nemôžete používať v režime DVD
videokamery s Macintosh.
Uistite sa, že konektor ste vložili v správnom smere a USB
kábel pevne pripojte ku konektoru USB na videokamere.
Kábel odpojte od počítača a videokamery, počítač
reštartujte.
A opätovne ho pripojte správne.
Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže dočasne zastaviť,
záleží od vášho počítača.
Video alebo zvuk kopírované do vášho počítača tým nie
sú ovplyvnené.
Ak je vaša videokamera pripojená k počítaču, ktorý
nepodporuje vysokorýchlostné pripojenie USB (USB 2.0),
obraz alebo zvuk nemusia byť prehrané správne. Obraz
alebo zvuk kopírované do vášho počítača tým nie sú
ovplyvnené.
Na prehrávanie videa skontrolujte požiadavky na systém.
strana 91
Na aktuálnom počítači ukončite všetky ostatné spustené aplikácie.
Ak prehrávate video z videokamery pripojenej k vášmu počítaču,
obraz nemusí byť prehrávaný plynule, záleží od rýchlosti prenosu.
Video skopírujte do počítača a potom ho prehrajte.
Slovak _111
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:02
rozwiązywanie problemów riešenie problémov
Celková prevádzka
Ogólna obsługa
Objaw
Data i godzina są
nieprawidłowe.
Wyjaśnienie/rozwiązanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
•
Dátum
a čas sú
nesprávne.
•
Czy kamera nie była używana przez dłuższy czas? Możliwe, że bateria
podtrzymująca zaprogramowane dane (bateria płaska) się rozładowała.
Wymień baterię na nową. strona 14
Ponuka
Menu
Objaw
Nechali ste videokameru dlhší čas bez použitia? Batéria zálohovania pamäte
(gombíkový typ batérie) môže byť vybitá: Vymeňte za novú batériu.
strana14
Symptóm
Wyjaśnienie/rozwiązanie
•
•
•
•
Nie można
używać
Pozycje
menu są
wyszarzone.
Scene
Mode(AE)
(Tryb sceny
(AE))
Ze względu na
następujące
ustawienia
Exposure (Manual)
(Ekspozycja
(Ręcznie))
Shutter (Manual)
(Migawka
(Ręcznie))
C.Nite
Anti-Shake(DIS)
(Stabilizacja (DIS))
Digital Effect
(Efekt cyfrowy):
Mosaic
(Mozaika)/
Emboss2
(Obrys2)/Pastel1 C.Nite
(Pastela1)/
Pastel2
(Pastela2)
16:9 Wide (Format
Digital
Effect (Efekt 16:9)
Anti-Shake(DIS)
cyfrowy):
(Stabilizacja (DIS))
Mirror
(Lustro)
C.Nite
112_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 112
Ze względu na
następujące
ustawienia
Digital Effect (Efekt
cyfrowy): Mosaic
(Mozaika)/Emboss2
(Obrys2)/Pastel1
Digital Zoom (Pastela1)/Pastel2
(Zoom
(Pastela2)/Mirror
cyfrowy)
(Lustro)
Anti-Shake(DIS)
(Stabilizacja (DIS))
C.Nite
Shutter (Manual)
C.Nite
(Migawka
(Ręcznie))
Exposure
(Manual)
C.Nite
(Ekspozycja
(Ręcznie))
Anti-Shake(DIS)
C.Nite
(Stabilizacja (DIS))
Vysvetlenie/Riešenie
•
•
Wyszarzone pozycje nie są dostępne w bieżącym trybie nagrywania/
odtwarzania.
Niektórych funkcji nie można włączać jednocześnie. Poniższa lista
przedstawia przykłady niemożliwych kombinacji funkcji i opcji menu.
Menu nie może być używane w trybie EASY Q.
Następujących pozycji menu nie można użyć podczas nagrywania:
„Anti-Shake(DIS)” (Stabilizacja (DIS)), „16:9 Wide” (Form. 16:9),
„Quality” (Jakość), „Wind Cut” (Red. szumu), „Digital Zoom” (Zoom
cyfrowy), „Disc Manage” (Zarządz. pł.)
•
•
V súčasnom režime nahrávania/prehrávania nemôžete zvoliť šedé položky.
Niektoré funkcie nemôžete aktivovať súčasne. Nasledujúci zoznam
zobrazuje príklady neuskutočniteľných kombinácií funkcií a položky ponuky.
Ponuku nemôžete v režime EASY Q používať.
Nasledujúce ponuky nemôžete používať počas nahrávania;
“Anti-Shake(DIS)”, “16:9 Wide”, “Quality” (Kvalita), “Wind Cut”
(Ochrana proti vetru), “Digital Zoom” (Digitálny Zoom), “Disc Manage”
(Správa disku)
Nedá sa
použiť
Nie można
używać
Položky
ponuky sú
šedé.
Scene
Mode(AE)
Digital Effect
(Digitálny
efekt:) Mosaic
(Mozaika)/
Emboss2
(Tepanie2)/
Pastel1/
Pastel2
Digital Effect
(Digitálny
efekt): Mirror
(Zrkadlo)
Kvôli
nasledovnému
nastaveniu
Exposure (Manual)
(Expozícia
(Manuálna))
Shutter (Manual)
(Spúšť (Manuálna))
C. Nite
Anti-Shake(DIS)
C. Nite
16:9 Wide
Anti-Shake(DIS)
C. Nite
Kvôli
nasledovnému
nastaveniu
Digital Effect
(Digitálny efekt):
Mosaic (Mozaika)/
Digital Zoom Emboss2
(Tepanie2)/Pastel1/
(Digitálny
Pastel2/Mirror
zoom)
(Zrkadlo)
Nedá sa
použiť
Anti-Shake(DIS)
C. Nite
Shutter
(Manual) (Spúšť C. Nite
(Manuálna))
Exposure
(Manual)
C. Nite
(Expozícia
(Manuálna))
C. Nite
Anti-Shake(DIS)
Slovak _112
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:03
parametry techniczne
NAZWA MODELU: VP-DX100( i )/DX100H/DX102/
DX103( i )/DX104/DX105( i )
technické údaje
IME MODELA: VP-DX100( i )/DX100H/DX102/
DX103( i )/DX104/DX105( i )
System
Sistem
Sygnał wideo
PAL
Video signal
PAL
Format kompresji obrazu
Format stiskanja slik
Ogniskowa
MPEG-2 (Płyta), MPEG-4 (Karta pamięci)
CCD (ang. Charge-coupled device) 800 tys.
pikseli
Elektroniczny obiektyw powiększający F1.6,
34x (optyczny), 1200x (cyfrowy)
f2.3-78,2mm
Goriščna razdalja
MPEG-2 (plošča), MPEG-4 (kartica)
CCD (tipalo s sklopljenim nabojem) 800 K
slikovnih pik
F1.6 34x (optični), 1200x (digitalni) Elektronski
teleobjektiv
f2.3-78,2mm
Średnica filtra
Ø30,5
Premer filtra
Ø30,5
Urządzenie obrazujące
Obiektyw
Slikovna naprava (tipalo)
Objektiv
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)/Wizjer
LCD-zaslon/okular
Rozmiar/liczba punktów
2,7 cala, panoramiczny, 112 tys.
Število točk/velikost
2,7 palca v širino, 112 tisoč
Rodzaj wyświetlacza LCD
Wyświetlacz LCD TFT
Metoda zaslona LCD
Zaslon LCD z matriko TFT
Wizjer
Kolorowy wyświetlacz LCD
Okular
LCD-barva
Złącza
Wyjście kompozytowe
1Vp-p (75 Ω z terminatorem)
Kompozitni izhod
1Vp-p (z zaključenim uporom 75 Ω)
Wyjście audio
-7,5dBs (600 Ω z terminatorem)
Avdio izhod
-7,5 dBs (z zaključenim uporom 600 Ω)
Wyjście USB
Złącze typu Mini-B
Izhod USB
Priključek tipa Mini-B
Informacje ogólne
Rodzaj źródła zasilania
Prąd stały 8,4 V; akumulator litowo-jonowy
7,4V
Akumulator litowo-jonowy, zasilanie sieciowe
(100–240 V) 50/60 Hz
Zużycie energii (nagrywanie)
4,6 W (wyświetlacz LCD/wizjer)
Źródło zasilania
Splošno
Vir napajanja
Vrsta vira napajanja
DC 8,4 V, litij-ionski baterijski paket 7,4 V
Litij-ionski baterijski paket,
napajanje (100~240 V) 50/60 Hz
Električna poraba (snemanje)
4, 6 W (LCD/okular)
0–40 ˚C
–20–60 ˚C
Širina 51,5 mm (2,03 palcev), višina 87,5 mm
(3,44 palcev), dolžina 122 mm (4,80 palcev)
439 g (0,92 lb, 14,71 oz) (Razen za litij-ionski
baterijski paket)
Večsmerni stereo mikrofon
Znotraj: dlje kot 15 m (v ravni črti),
zunaj: približno 5 m (v ravni črti)
Temperatura eksploatacji
0˚-40˚C
Obratovalna temperatura
Temperatura przechowywania
-20˚C-60˚C
Szerokość 51,5 mm , Wysokość 87,5 mm ,
Długość 122 mm
439 g (Bez akumulatora litowo-jonowego i
kasety)
Wielokierunkowy mikrofon stereofoniczny
Wewnątrz budynków: powyżej 15 m (w linii
prostej), na zewnątrz: około 5 m (w linii prostej)
Temperatura skladiščenja
Wymiary zewnętrzne
Waga
Mikrofon wewnętrzny
Pilot (Tylko modele VP-DX102/
DX104/DX105(i))
-
Priključki
Podane parametry techniczne oraz wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
113_ Polish
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 113
Zunanje mere
Teža
Vgrajen mikrofon
Daljinski upravljalnik (iba pre VPDX102/DX104/DX105(i))
-
Tehnične podrobnosti se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.
Slovak _113
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:04
kontakt z firmą SAMSUNG kontaktujte spoločnosť
na całym świecie
SAMSUNG celosvetovo
W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy związanych z produktami
firmy Samsung prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 114
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k výrobkom spoločnosti
Samsung, kontaktujte zákaznícke centrum SAMSUNG.
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min
815-56 480
0 801 801 881,022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG (726-7864)
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282, 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/
www.samsung.com/se
www.samsung.com/
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:04
Zgodność z przepisami o zakazie użycia substancji
niebezpiecznych (RoHs)
Nasz produkt spełnia wymagania określone w przepisach
“Zakaz użycia niektórych substancji niebezpiecznych w
urządzeniach elektrycznych i elektronicznych” (RoHS), a w
szczególności nie jest w nim używana żadna z 6 substancji
niebezpiecznych: kadm (Cd), ołów (Pb), rtęć (Hg), chrom
sześciowartościowy (Cr+6), bifenyle polibromowane (PBB),
polibromowane etery difenylowe (PBDE).
(AD68-00000)VP-DX100_POL+SLK_IB.indb 115
Zhoda s RoHS
Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení používania
určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach. V našich výrobkoch
nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium (Cd), Olovo
(Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6), Polybromované
bifenyly (PBB-y) a Polybromované difenylové étery (PBDE-y).
Code No. AD68-02550X-00
2008-03-07 ¿ÀÈÄ 11:17:04
Download PDF

advertising