Samsung | VP-D391 | Samsung VP-D391 Používateľská príručka

VP-D391(i)
VP-D3910
VP-D392(i)
VP-D395i
Cyfrowa kamera
wideo
podręcznik użytkownika
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby uzyskać pełną obsługę, prosimy zarejestrować
produkt na stronie internetowej
www.samsung.com/global/register
Digitálna video
kamera
užívateľská príručka
predstavte si svoje možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Samsung
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte si váš výrobok
na webovej adrese
www.samsung.com/global/register
)
kluczowe funkcje kamery
miniDV
Charakteristické vlastnosti
vašej MiniDV videokamery
FUNKCJE NOWEJ KAMERY CYFROWEJ MINI DV
VLASTNOSTI VAŠEJ NOVEJ MINIDV VIDEOKAMERY
Przesyłanie danych cyfrowych za
pomocą protokołu IEEE1394
Obsługa protokołu IEEE 1394
(i.LINK™: jest to protokół szeregowej
transmisji danych i system połączeń
wzajemnych używany do przesyłania
cyfrowych danych obrazu) można
przesyłać zdjęcia i filmy do komputera
w celu ich dalszej obróbki.
Interfejs USB do przesyłania
cyfrowych danych obrazu
(tylko model VP-D395i)
Interfejs USB pozwala na przesyłanie
danych do komputera bez konieczności
instalowania dodatkowej karty.
Zapisywanie zdjęć na taśmie
Funkcja zapisywania zdjęć umożliwia
fotografowanie i zapisywanie zdjęć na
kasecie.
800 tys. pikseli CCD
Kamera jest wyposażona w
przetwornik obrazu CCD o
rozdzielczości 800 tys. pikseli Zdjęcia
można nagrywać na karcie pamięci.
Zoom cyfrowy 1200x
Umożliwia 1200-krotne powiększenie
obrazu.
Lepsza jakość dźwięku
Kamera umożliwia uzyskanie dźwięku
o lepszej jakości dzięki efektom audio i
funkcji prawdziwego stereo.
Kolorowy wyświetlacz TFT LCD
Kolorowy wyświetlacz TFT LCD o
wysokiej rozdzielczości pozwala na
natychmiastowe odtworzenie nagrania i
zapewnia wyraźny, ostry obraz.
Cyfrowy stabilizator obrazu (DIS)
Stabilizator DIS przeciwdziała
ruchom wynikającym z drżenia dłoni,
zmniejszając liczbę niestabilnych
ii_ Polish
zdjęć, zwłaszcza przy dużym
powiększeniu.
Różne efekty wizualne
Te funkcje umożliwiają nadanie
nagraniom charakterystycznego wyglądu
poprzez dodanie efektów specjalnych.
Tryb kompensacji przy filmowaniu
pod światło (BLC)
Funkcja BLC kompensuje jasne tło za
filmowanym obiektem.
Automatyczna ekspozycja
(Program AE)
Ta funkcja umożliwia zmienianie
szybkości migawki i przysłony
odpowiednio do rodzaju filmowanej
sceny/akcji.
Obiektyw Powiększający z
elektryczną zmianą ogniskowej
Obiektyw z elektryczną zmianą
ogniskowej umożliwia nawet
34-krotne powiększenie obiektu.
Tryb aparatu cyfrowego
(tylko model VP-D395i)
• Na karcie pamięci można łatwo
zapisywać typowe zdjęcia, które
następnie można obejrzeć.
• Interfejs USB pozwala na
przesyłanie standardowych zdjęć
z karty pamięci do komputera.
Zapisywanie filmów na karcie pamięci
(tylko model VP-D395i)
Dzięki funkcji nagrywania filmów
można rejestrować filmy na karcie
pamięci.
Gniazdo kart MMC/SD (tylko model
VP-D395i)
Gniazdo kart MMC/SD obsługuje
karty MMC (Multi Media Card) i SD.
Funkcia digitálneho prenosu dát
pomocou rozhrania IEEE1394
Prostredníctvom integrovaného
konektora IEEE 1394 (i.LINK™: i.Link
je protokol pre sériový prenos dát a
prepájací systém používaný na prenos
dát DV) na vysokorýchlostný prenos dát
je možné prenášať pohyblivý záznam
a statické zábery do počítača pre ich
následnú úpravu.
Rozhranie USB na prenos dát
digitálneho záznamu (len pre VP-D395i)
Pomocou rozhrania USB môžete
záznam prenášať do počítača bez
potreby používať dodatočné pamäťové
karty.
rúk pri snímaní a redukuje počet
rozmazaných záznamov obzvlášť pri
snímaní pri vyššej transfokácii.
Rôzne vizuálne efekty
Funkcia vizuálnych efektov umožňuje
obohatiť záznam netradičným vzhľadom
pomocou rôznych špeciálnych efektov.
Kompenzácia protisvetla (BLC)
Funkcia BLC kompenzuje svetlé
pozadie za snímaným objektom.
Program AE
Funkcia Program AE umožňuje
zmeniť rýchlosť uzávierky a clonu
tak, aby presne vyhovovali podmienkam
snímania.
Snímanie statických záberov na kazetu
Funkcia snímania statických záberov na
kazetu umožní snímať želané zábery na
kazetu.
Vysokovýkonný zväčšovací objektív
(High Power Zoom Lens)
Objektívy Power Zoom umožňujú
až 34-násobnú optickú transfokáciu.
Snímací prvok CCD s rozlíšením
800000 pixelov
Videokamera disponuje snímacím
prvkom CCD s rozlíšením 800000
pixelov. Snímať môžete aj na pamäťovú
kartu.
•
1200-násobný digitálny zoom
1200x digitálny zoom umožní
1200-násobné zväčšenie obrazu.
Vylepšenie zvuku
Video kamera poskytuje dokonalejší zvuk
vďaka funkciám Real Stereo (Reálne
stereo) a Audio Effect (Zvukový efekt).
Farebný TFT LCD displej
Farebný TFT LCD displej s vysokým
rozlíšením poskytuje čistý a ostrý obraz.
Umožní tiež okamžité zobrazenie
záznamu.
Digitálny stabilizátor obrazu (DIS)
Stabilizátor DIS kompenzuje otrasy
Funkcia digitálneho fotoaparátu
(len pre VP-D395i)
Na pamäťovú kartu môžete
jednoducho snímať a následne z
nej zobrazovať štandardné statické
zábery.
Statické zábery uložené na
pamäťovej karte môžete
prostredníctvom rozhrania USB
prenášať do počítača.
•
Snímanie pohyblivého záznamu na
pamäťovú kartu (len pre VP-D395i)
Funkcia snímavania pohyblivého
záznamu umožní snímať takýto záznam
priamo na vloženú pamäťovú kartu.
Slot pre kartu MMC/SD (len pre VPD395i)
Slot pre kartu MMC/SD je kompatibilný
s pamäťovými kartami MMC/SD.
Slovak _ii
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa bezpečnostné upozornenia
Co oznaczają ikony i symbole znajdujące się w
instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
Oznacza, że istnieje ryzyko śmierci lub poważnych
obrażeń.
UWAGA
Oznacza, że istnieje ryzyko doznania obrażeń lub
uszkodzenia mienia.
UWAGA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji,
porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń
podczas korzystania z kamery, należy
przestrzegać następujących podstawowych zasad
bezpieczeństwa:
Oznacza wskazówki lub strony, które mogą pomóc
w obsłudze kamery.
Niniejsze symbole ostrzegawcze mają na celu zapobieganie obrażeniom ciała
użytkownika i osób postronnych. Należy ściśle ich przestrzegać. Po przeczytaniu
niniejszego rozdziału należy zachować go w bezpiecznym miejscu na przyszłość.
zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!
•
•
Kamerę należy zawsze podłączać do gniazda z odpowiednim uziemieniem.
Nie należy wystawiać akumulatora na działanie nadmiernie wysokich
temperatur, generowanych np. przez promienie słoneczne, ogień itp.
Uwaga
Niewłaściwie przeprowadzona wymiana akumulatora stwarza
ryzyko wybuchu.
Baterię należy wymieniać na akumulator tego samego typu lub na
jego odpowiednik.
W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę
z gniazda zasilania; z tego względu należy zapewnić łatwy dostęp
do wtyczki zasilania.
iii_ Polish
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode na použitie:
VÝSTRAHA
Upozorňuje na riziko smrti alebo vážneho úrazu.
Upozorňuje na riziko úrazu alebo poškodenia
UPOZORNENIE majetku.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, výbuchu,
úrazu elektrickým prúdom, alebo iným úrazom,
UPOZORNENIE dodržujte pri používaní kamkordéra základné
bezpečnostné opatrenia:
Rady alebo referenčné strany, ktoré
môžu pomôcť pri práci s kamkordérom.
Výstražné značky slúžia ako prevencia pred úrazom vás alebo iných
osôb. Dodržujte uvedené upozornenia. Po prečítaní návodu si návod
uschovajte na vhodné miesto pre budúce použitie.
bezpečnostné opatrenia
Výstraha!
•
•
Videokameru pripojte len do elektrickej zásuvky s uzemnením
podľa platných predpisov.
Akumulátor nevystavujte nadmernému teplu, napr. slnečnému
žiareniu, ohňu a pod.
Upozornenie
Pri nesprávnej výmene akumulátora hrozí riziko jeho explózie.
Pôvodný akumulátor nahraďte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom.
Pri odpájaní zariadenia od napájania ťahajte za koncovku, nikdy
nie za samotnú sieťovú šnúru. Elektrická zásuvka musí byť ľahko
dostupná.
Slovak _iii
uwagi i instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
poznámky a
bezpečnostné pokyny
UWAGI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA GŁOWIC WIDEO
POZNÁMKY O ČISTENÍ VIDEOHLÁV
•
•
Regularne czyszczenie głowic wideo zapewnia prawidłowe nagrywanie
i wyraźny obraz. Jeśli podczas odtwarzania pojawiają się kwadraty
lub tylko niebieski ekran, powodem mogą być zabrudzone głowice. W
takim przypadku należy przeczyścić je kasetą czyszczącą na sucho.
Nie należy używać kasety czyszczącej na mokro. Może to doprowadzić
do uszkodzenia głowic.
•
•
Kvôli zabezpečeniu normálneho priebehu nahrávania a jasného obrazu musíte
videohlavy pravidelne čistiť. Ak je prehrávanie rušené mozaikovým skreslením
alebo sa zobrazuje iba modrá plocha, videohlavy môžu byť znečistené. Ak k
tomu dôjde, vyčistite videohlavy čistiacou kazetou suchého typu.
Nepoužívajte čistiacu kazetu vlhkého typu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu videohláv.
NASTAVENIE LCD OBRAZOVKY
REGULACJA WYŚWIETLACZA LCD
Wyświetlacz LCD należy obracać ostrożnie
w sposób pokazany na rysunku. Nadmierne
obrócenie może spowodować uszkodzenie
wewnętrznej części zawiasu łączącego wyświetlacz
z kamerą.
1. Odchyl palcem wyświetlacz LCD, ustawiając
go pod kątem 90 stopni względem kamery.
2. Obróć wyświetlacz w celu uzyskania optymalnego
kąta do nagrywania lub odtwarzania.
- Po obróceniu wyświetlacza LCD o 180 stopni
do siebie tak, aby był zwrócony do przodu,
będzie go można zamknąć tak, aby ekran był
odwrócony na zewnątrz.
- Jest to wygodne rozwiązanie podczas odtwarzania.
Informacje o regulacji jasności i kolorów wyświetlacza
LCD można znaleźć na stronie 31.
W
MODE
POWER
T
•
•
•
Bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym może uszkodzić
wyświetlacz LCD lub wnętrze obiektywu. Zdjęcia słońca należy robić
wyłącznie wtedy, gdy nie świeci ono jasno, np. o zmierzchu.
Wyświetlacz LCD został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo
precyzyjnej technologii. Mogą jednak pojawiać się na nim małe
kropki (czerwone, niebieskie lub zielone). Zjawisko to jest normalne
i nie wpływa na nagrywany obraz.
Nie należy podnosić kamery, trzymając za ekran LCD lub akumulator.
iv_ Polish
DV
AV
MENU
UWAGI DOTYCZĄCE WYŚWIETLACZA LCD
LCD panel otáčajte opatrne podľa obrázka. Ak
ho vyklopíte/otočíte za aretačnú polohu, môže
dôjsť k poškodeniu mechanizmu LCD panela.
1. LCD panel odklopte o 90 stupňov voči telu
kamkordéra.
2. Otočte ho tak, aby bol obraz na displeji dobre
zreteľný pri snímaní aj prehrávaní.
- Ak LCD panel otočíte o 180 stupňov tak, že
bude otočený displejom smerom dopredu,
môžete ho priklopiť k telu kamkordéra tak,
že bude displej otočený smerom von.
- Táto poloha je výhodná počas prehrávania.
Ak chcete nastaviť jas a farbu LCD displeja, pozrite si stranu 31.
BATT
.
CHG
POZNÁMKY O LCD DISPLEJI
•
•
•
Priame slnečné svetlo môže poškodiť LCD displej, vnútornú stranu
hľadáčika alebo objektív. Slnko snímajte iba pri nízkej intenzite
osvetlenia, ako napr. za šera.
LCD monitor bol vyrobený pomocou veľmi presnej technológie,
Napriek tomu sa na ňom môžu objaviť drobné bodky (červené,
modré alebo zelené). Tieto bodky sú normálne a neovplyvňujú
kvalitu snímaného obrazu.
Videokameru nedvíhajte uchopením za LCD panel alebo akumulátor.
Slovak _iv
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
•
•
•
•
•
Nie dokonywać samodzielnie napraw serwisowych.
Otwieranie lub zdejmowanie osłon może narazić użytkownika na kontakt
z wysokim napięciem lub inne niebezpieczeństwa.
W sprawach napraw gwarancyjnych należy zwracać się do
wykwalifikowanego personelu serwisowego.
Jeżeli potrzebne są części zamienne, należy dopilnować, aby stosowane były części
określone przez producenta lub mające takie same cechy jak części oryginalne.
Stosowanie nieodpowiednich części zamiennych grozi wybuchem pożaru,
porażeniem prądem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
UWAGI DOTYCZĄCE KAMERY
•
•
•
•
•
Nie narażać kamery na działanie wysokich temperatur (powyżej 60 °C lub
140 °F). Nie należy jej na przykład zostawiać w zaparkowanym samochodzie
latem lub narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie dopuszczać do zawilgocenia kamery. Chronić kamerę przez deszczem,
słoną wodą i wilgocią w dowolnej postaci.Czynniki te mogą spowodować jej
uszkodzenie. Usterki wywołane działaniem cieczy mogą być nieodwracalne.
Nagły wzrost temperatury otoczenia może spowodować skroplenie się
wilgoci wewnątrz kamery.
- Gdy kamera zostanie przeniesiona z zimnego do ciepłego miejsca (np.
z zewnątrz do pomieszczenia zimą).
- Gdy kamera zostanie przeniesiona z chłodnego do ciepłego miejsca
(np. z pomieszczenia na zewnątrz latem).
Jeśli włączono funkcję ochrony
(DEW) należy pozostawić kamerę w
ciepłym, suchym pomieszczeniu przez co najmniej dwie godziny. Należy
otworzyć przedział kasety i wyjąć baterie.
W celu odłączenia urządzenia od zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazda
zasilania; z tego względu należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki zasilania.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się
do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi
z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na
środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego
typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania
ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem
władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki
umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
v_ Polish
SERVISNÉ A NÁHRADNÉ DIELY
•
•
•
•
•
Videokameru sa nepokúšajte opravovať sami.
Otvorením alebo odstránením krytov môžu byť odkryté časti s
nebezpečným napätím alebo inak nebezpečné súčasti.
Všetky druhy opráv prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Ak sú potrebné náhradné diely, uistite sa, že servisný technik použil
náhradné diely špecifikované výrobcom, ktoré majú rovnaké vlastnosti
ako pôvodná súčiastka.
Nesprávne náhradné diely môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom
alebo iné nebezpečenstvo.
POZNÁMKY K VIDEOKAMERE
•
•
•
•
•
Videokameru nevystavujte vysokým teplotám (nad 60 °C). Napríklad v
automobile, ktorý je zaparkovaný na slnku alebo na priamom slnečnom svetle.
Videokameru chráňte pred namočením. Uchovávajte ju mimo
dosahu dažďa, morskej vody a ďalších zdrojov vlhkosti. Pri namočení
videokamery môže dôjsť k jej poškodeniu. Závady spôsobené tekutinami
sú niekedy neopraviteľné.
Náhle zvýšenie teploty môže spôsobiť vytváranie kondenzácie vo vnútri
videokamery.
- Premiestnenie videokamery zo studeného prostredia do teplého
prostredia (napr. z vonku do vnútra v zime).
- Premiestnenie videokamery z chladného do teplého prostredia (napr.
z vnútra von v lete).
Ak je aktivovaná ochranná funkcia
(DEW) nechajte videokameru
aspoň na dve hodiny v suchej, teplej miestnosti s otvorenou priehradkou
na kazetu a vybratou batériou.
Ak chcete odpojiť zariadenie od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky, a potom bude zásuvka znovu pripravená na použitie.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí,
že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný
s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného
prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a
vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Slovak _v
spis treści
obsah
INFORMACJE O 06 Akcesoria dołączone do kamery miniDV
KAMERZE MINIDV 07 Widok z przodu i z lewej strony
06
08
09
10
11
Widok z lewej strony
Widok z prawej strony i z góry
Widok z tyłu i od dołu
Używanie pilota (tylko modele
VP-D392(i)/D395i)
PRZYGOTOWANIE 12 Korzystanie z paska na rękę i
12
13
14
17
18
19
20
21
22
22
osłony obiektywu
Instalacja baterii płaskiej
Użycie akumulatora
Podłączanie do źródła zasilania
Podstawowa obsługa kamery miniDV
Wskaźniki wyświetlacza w trybach
Camera/Player
Wskaźniki ekranowe w trybach M.Cam/
M.Player (tylko modele VP-D395i)
Stosowanie przycisku wyświetlacza
(
)
Stosowanie dżojstika
Obsługa menu podręcznych za
pomocą dżojstika
USTAWIENIA 24 Ustawianie zegara (Clock Set
(Ust. zegara))
POCZĄTKOWE:
25 Ustawianie funkcji sterowania pilotem
USTAWIENIA MENU
bezprzewodowym (Remote (Pilot)) (Tylko
SYSTEMOWEGO
modele VP-D392(i)/D395i)
24
02_ Polish
26 Ustawianie sygnału dźwiękowego
(beep sound (sygnał dźwiękowy))
27 Ustawianie dźwięku migawki
(shutter sound (dźw. migawki))
28 Wybór języka menu ekranowego
(Language)
29 Funkcja prezentacji (Demonstration (Demonstracja))
SPOZNÁVANIE 06 Dodávané príslušenstvo
VAŠEJ MINIDV 07 Pohľad spredu a zľava
VIDEOKAMERY 08 Pohľad zľava
06
09 Pohľad sprava a zhora
10 Pohľad zozadu a zospodu
11 Používanie diaľkového ovládania (len
pre VP-D392(i)/D395i)
PRÍPRAVA 12 Použitie remienka na ruku a krytu
12
13
14
17
18
19
20
21
22
22
objektívu
Inštalácia batérie gombíkového typu
Používanie akumulátora
Pripojenie zdroja napájania
Základná prevádzka minidv videokamery
Indikátory na displeji v
režimoch snímania/prehrávania
Indikátory na displeji v režimoch
M.Cam/M.Player (len pre VP-D395i)
Používanie tlačidla zobrazenia
)
(
Používanie univerzálneho
ovládača (joysticka)
Ovládanie ponúk Menu pomocou
univerzálneho ovládača
VÝCHODISKOVÉ 24 Nastavenie hodín (Clock Set)
NASTAVENIE: 25 Ovládanie bezdrôtovým diaľkovým
ovládaním (Remote) (len pre
NASTAVENIE
VP-D392(i)/D395i)
SYSTÉMOVEJ 26 Nastavenie zvukovej signalizácie
PONUKY
- pípania (Beep Sound)
24
27 Nastavenie zvuku uzávierky
(Shutter Sound)
28 Výber jazyka pre OSD zobrazenia
(Language)
29 Predvádzací režim (Demonstration)
Slovak _02
USTAWIENIA 30 Ustawianie wskazówki (guideline
(wskazówka))
POCZĄTKOWE:
ekranu LCD (LCD Bright/
KONFIGUROWANIE 31 Regulacja
LCD Colour (Jasność LCD/Kolor LCD))
USTAWIEŃ MENU 32 Wyświetlanie daty i godziny (Date/
Time (Data/Godzina))
WYŚWIETLANIA
33 Konfigurowanie ustawień
wyświetlania na ekranie telewizora (TV Display (Wyśw. TV))
PODSTAWOWE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
NAGRYWANIA
34
34
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Wkładanie / wyjmowanie kasety
Techniki nagrywania
Pierwsze nagranie
Łatwe nagrywanie dla początkujących
(EASY.Q Mode (Tryb EASY.Q))
Powiększanie i pomniejszanie
Szybkie wyszukiwanie żądanej
sceny (ustawianie opcji zero memory
(punktu początkowego)) (tylko modele VP-D392(i)/D395i)
Sterowanie samowyzwalaczem
przy użyciu pilota (ustawianie opcji
self timer (samowyzwalacza)) (tylko
modele VP-D392(i)/D395i)
Przeglądanie i wyszukiwanie nagrań
Korzystanie z funkcji włączania i
wyłączania wygaszania
Auto focus (aut. reg. ostr.)/ manual
focus (fokus-ręcznie)
Ustawianie opcji shutter speed (szybkość
migawki) i exposure (ekspozycja)
ZAAWANSOWANE 44 Wybieranie trybu nagrywania i trybu
audio (tryby rec i audio)
FUNKCJE
45 Redukcja szumów (WindCut Plus
NAGRYWANIA
(Red. Szumów +)
44
03_ Polish
46 Wybór funkcji Real Stereo
47 Ustawianie automatycznej ekspozycji
(Program AE)
49 Ustawianie balansu bieli (White
Balance (Balans Bieli))
51 Stosowanie efektów wizualnych
(Visual Effect (Efekty obrazu))
53 Ustawianie trybu formatu 16:9
(16:9 Wide (Form. 16:9))
54 Funkcja Tele Macro
VÝCHODISKOVÉ
NASTAVENIE:
NASTAVENIE
PONUKY
ZOBRAZENIA
30
Nastavenie orientačného indikátora
(Guideline)
31 Nastavenie LCD displeja (LCD
Bright/LCD Color) (Jas/farba LCD)
32 Zobrazenie dátumu/času (Date/Time)
33 Nastavenie zobrazenia na TV
obrazovke (tv display)
ZÁKLADNÉ 34 Vloženie/vysunutie kazety
NAHRÁVANIE 34 Rôzne metódy snímania
34
35 Vaše prvé snímanie
36 Jednoduché snímanie pre
začiatočníkov (EASY.Q Mode)
37 Priblíženie a oddialenie
38 Rýchle vyhľadanie želanej scény (nastavenie funkcie zero memory) (len pre
VP-D392(i)/D395i)
39 Snímanie vlastnej osoby pomocoudialkového ovládania (nastavenie
funkcie self timer) (len pre VPD392(i)/D395i)
40 Zobrazenie a vyhľadávanie záznamu
41 Používanie funkcie fade on a off
(zatmievanie a zjasňovanie)
42 Automatické zaostrovanie/
manuálne zaostrovanie
43 Nastavenie funkcie shutter speed
(rýchlosti uzávierky) a exposure
(expozície)
POKROČILÉ 44 Výber režimu nahrávania a režimu
zvuku (rec mode a audio mode)
NAHRÁVANIE 45 Protihlukový
filter (funkcia windcut plus)
44
46 Voľba funkcie reálneho sterea
(Real Stereo)
47 Nastavenie režimu predprogramovanej
automatickej expozície (Program AE)
49 Nastavenie funkcie vyváženia
bielej farby (White Balance)
51 Použitie vizuálnych efektov
(Visual Effect)
53 Nastavenie širokouhlého režimu
16:9 (16:9 Wide)
54 Použitie funkcie tele Makro
Slovak _03
spis treści
obsah
55 Nastavenie digitálneho stabilizátora obrazu (DIS)
56 Použitie funkcie kompenzácie
protisvetla (BLC)
57 Zväčšovanie a zmenšovanie pomocou digitálneho transfokátora
(Digital Zoom)
58 Použitie funkcie Colour nite (C.Nite)
59 Používanie svetla (Light) (len VPD392(i)/D395i)
60 Nahrávanie fotografií na kazetu
– nahrávanie fotografií na kazetu
61 Vyhľadanie fotografie na páske
(Photo Search)
55 Ustawianie funkcji cyfrowego
stabilizatora obrazu (DIS)
56 Tryb kompensacji przy filmowaniu
pod światło (BLC)
57 Korzystanie z zoomu cyfrowego
(Digital Zoom (Zoom Cyfrowy))
58 Stosowanie funkcji trybu nocnego
(C.Nite)
59 Używanie lampy (Light (Lampa)) (tylko
modele VP-D392(i)/D395i)
60 Funkcja zapisywania zdjęć na kasecie – zapisywanie zdjęć na taśmie
61 Wyszukiwanie zdjęć na kasecie
(Photo Search (Wyszuk. Zdj.))
PREHRÁVANIE 62 Prehrávanie kazety na LCD obrazovke
ODTWARZANIE 62 Odtwarzanie kasety na wyświetlaczu LCD
62
63 Różne funkcje trybu Player
65 Podkładanie dźwięku (tylko modele VP-D392(i)/D395i)
66 Odtwarzanie podłożonej ścieżki
dźwiękowej (Audio Select (Wybór Audio))
67 Audio effect (efekty audio)
PODŁĄCZANIE 68 Ustawianie wejścia/wyjścia AV (AV In/Out)
68
69
71
72
73
(tylko modele VP-D391i/D392i/D395i)
Odtwarzanie kasety na ekranie telewizora
Kopiowanie z kasety kamery na kasetę wideo
Korzystanie z funkcji Voice+
Nagrywanie (kopiowanie) programu telewizyjnego lub zawartości kasety wideo na kasetę
kamery (tylko modele VP-D391i/D392i/D395i )
TRYB APARATU 74 Korzystanie z karty pamięci
(obsługiwane karty pamięci) (nie
CYFROWEGO (tylko
należy do wyposażenia)
model VP-D395i) 75 Struktura folderów i plików na
74
04_ Polish
karcie pamięci
77 Ustawianie numeracji plików (File
No. (Nr Pliku))
78 Robienie zdjęć (JPEG) na karcie pamięci
79 Przeglądanie zdjęć (JPEG)
62
63 Rôzne funkcie v režime prehrávača
65 Funkcia Audio dubbing (len pre
VP-D392(i)/D395i)
66 Prehrávanie dodatočného zvukového
záznamu (Audio Select)
67 Audio Effect (Zvukový efekt)
PRIPOJENIE 68 Nastavenie AV in/out (AV In/Out) (len
68
preVP-D391i/D392i/D395i)
69 Prehrávanie kazety na TV obrazovke
71 Kopírovanie kazety videokamery
na videokazetu
72 Používanie funkcie VOICE+
73 Nahrávanie (kopírovanie) TV programu
alebo videokazety na kazetu videokamery (len pre VP-D391i/D392i/D395i)
REŽIM 74 Použitie pamäťovej karty
(použiteľná pamäťová karta) (nie
DIGITÁLNEHO
je súčasťou dodávky)
FOTOAPARÁTU 75 Štruktúra priečinkov a súborov na
(len pre
pamäťovej karte
VP-D395i) 77 Nastavenie čísla súboru (File No.)
74
78 Fotografovanie (JPEG) na
pamäťovú kartu
79 Prezeranie fotografií (JPEG)
Slovak _04
80 Ochrana proti náhodnému vymazaniu (protect)
81 Vymazávanie fotografií a videozáznamov (Delete)
83 Formátovanie pamäťovej karty
(Format)
84 Nahrávanie videa (MPEG) na
pamäťovú kartu
86 Prehrávanie videozáznamu (mpeg)
z pamäťovej karty (M.play select)
87 Nahrávanie obrazu z kazety ako
fotografie
88 Kopírovanie fotografií z kazety na
pamäťovú kartu (Photo Copy)
89 Označovanie snímok pre tlač (Print
Mark)
80 Zabezpieczenie przed przypadkowym
usunięciem (Protect (Zabezpiecz))
81 Usuwanie zdjęć i filmów (Delete
(Usuń))
83 Formatowanie karty pamięci (Format (Formatuj))
84 Nagrywanie filmów (MPEG) na
karcie pamięci
86 Odtwarzanie filmów (MPEG) z karty
pamięci (M.Play select (Wybór M.Play)
87 Nagrywanie obrazu z kasety jako zdjęcia
88 Kopiowanie zdjęć z kasety na kartę
pamięci (Photo Copy (Kop. Zdjęć))
89 Oznaczanie zdjęć do wydruku (Print
Mark (Nadruk))
PICTBRIDGE™
(tylko model VP-D395i) 90 Drukowanie zdjęć – korzystanie z
funkcji PictBridge™
PROTOKÓŁ
PRZESYŁANIA 92 Typowe połączenia transmisji
danych o standardzie IEEE1394
DANYCH IEEE 1394
(i.LINK)-DV
INTERFEJS USB 94 Korzystanie z interfejsu USB
(tylko model VP-D395i) 96 Wybieranie urządzenia USB (USB
94
Connect (Złącze USB))
97 Instalowanie oprogramowania
(Program DV Media Pro)
98 Podłączanie do komputera
KONSERWACJA 100 Po zakończeniu nagrywania
100
100 Obsługiwane kasety
101 Czyszczenie i konserwacja kamery
102 Korzystanie z kamery miniDV za granicą
ROZWIĄZYWANIE 103 Rozwiązywanie problemów
PROBLEMÓW 105 Opcje menu ustawień
PARAMETRY 107
TECHNICZNE
05_ Polish
PICTBRIDGE™ 90 Tlač vašich fotografií – pomocou
(LEN VP-D395i)
funkcie pictBridge™
PRENOS DÁT 92 Prenos dát prostredníctvom
rozhrania ieee1394 (i.Link)
POMOCOU
– štandardné dátové pripojenie DV
ROZHRANIA IEEE 1394
USB ROZHRANIE 94 Použitie USB rozhrania
(LEN VP-D395i) 96 Výber USB zariadenia (USB
94
pripojenie)
97 Inštalácia softvéru (program DV
Media Pro)
98 Pripojenie k počítaču
ÚDRŽBA 100 Po ukončení nahrávania
100
100 Použiteľné kazety
101 Čistenie a údržba videokamery
102 Používanie vašej miniDV videokamery v zahraničí
RIEŠENIE 103 Riešenie problémov
PROBLÉMOV 105 Nastavenie položiek ponuky
TECHNICKÉ ÚDAJE 107
Slovak _05
informacje o kamerze
miniDV
oboznámenie sa s
miniDV videokamerou
AKCESORIA DOŁĄCZONE DO KAMERY MINI DV
DODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Do nowej kamery cyfrowej dołączono następujące akcesoria. Jeśli
w pudełku brakuje któregokolwiek z tych elementów, należy się
skontaktować z centrum obsługi klienta firmy Samsung.
Vaša nová digitálna videokamera je dodávaná s nasledovným
príslušenstvom. Ak vám v balení niektorá z týchto položiek chýba,
zavolajte do Centra starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
✪ Dokładny wygląd każdego z elementów może być nieco inny, w
zależności od modelu.
✪ Presný tvar každej položky sa v závislosti od modelu môže líšiť.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Akumulator (IA-BP80WA )
Zasilacz sieciowy
(Typ: AA-E9)
Przewód audio/wideo
Przewód USB (tylko model VPD395i)
Płyta CD z oprogramowaniem
(tylko model VP-D395i )
Płyta CD z podręcznikiem
użytkownika
Skrócona instrukcja obsługi
Bateria płaska do pilota(Type:
CR2025) (Tylko modele VPD392(i)/D395i)
Pilot zdalnego sterowania (Tylko
modele VP-D392(i)/D395i )
Osłona obiektywu
Pasek osłony obiektywu
Filtr przeciwzakłóceniowy
Kaseta *(Opcja)
Pokrowiec* (Opcja)
••
•
•
1
3
1
2
3
4
5
4
6
5
6
7
8
9
7
8
10
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od regionu.
Części i akcesoria można nabyć u lokalnego dealera firmy
Samsung.
*(Opcja): Jest to wyposażenie dodatkowe. Aby je zakupić,
skontaktuj
się z najbliższym sprzedawcą produktów Samsung.
Karta pamięci nie jest dostarczana. Informacje na temat kart
pamięci zgodnych z kamerą miniDV znajdują się na stronie 74.
06_ Polish
2
11
9
12
10
11
12
13
14
13
14
••
•
•
Batéria (IA-BP80WA )
Napájací adaptér
(typ: AA-E9)
Kábel audio/video
USB kábel (len pre VP-D395i)
Disk CD so softvérom
(len pre VP-D395i )
Disk CD s užívateľskou
príručkou
Stručný návod
Batéria gombíkového typu pre
diaľkové ovládanie (typ: CR2025) (len
pre VP-D392(i)/D395i )
Diaľkový ovládač (len preVPD392(i)/D395 i)
Kryt objektívu
Remienok krytu objektívu
Feritové jadro
Kazeta* (voliteľné príslušenstvo)
Prenosné puzdro*
(voliteľné príslušenstvo)
Obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny predaja.
Jednotlivé časti a príslušenstvo sú dostupné u vášho
predajcu Samsung.
*(Voliteľné príslušenstvo): Toto je voliteľné príslušenstvo.
Ak si chcete zakúpiť toto voliteľné príslušenstvo, kontaktujte
najbližšieho predajcu Samsung.
Pamäťová karta nie je súčasťou dodávky. Pamäťové karty
kompatibilné s vašou miniDV videokamerou sú uvedené na
strane 74.
Slovak _06
WIDOK Z PRZODU I Z LEWEJ STRONY
POHĽAD SPREDU A ZĽAVA
OPEN
1
Obiektyw
1
Objektív
2
Odbiornik zdalnego sterowania (Tylko modele VP-D392(i)/D395i )
2
Snímač diaľkového ovládania (len pre VP-D392(i)/D395i)
3
Lampa (Tylko modele VP-D392(i)/D395i )
3
Svetlo (len pre VP-D392(i)/D395i )
4
Przełącznik OPEN
4
Spínač OPEN (otvoriť)
5
Przycisk EASY Q ➥strona 36
5
Tlačidlo EASY Q ➥strana 36
6
Przycisk Display (
6
Tlačidlo zobrazenia (
)
7 Wyświetlacz LCD TFT
8
Mikrofon wewnętrzny
UWAGA
Podczas nagrywania należy uważać, aby nie zakrywać
mikrofonu wewnętrznego i obiektywu.
07_ Polish
)
7 TFT LCD displej
8 Vstavaný mikrofón
UPOZORNENIE
Dávajte pozor, aby ste počas nahrávania neblokovali
vstavaný mikrofón a objektív.
Slovak _07
informacje o kamerze
miniDV
oboznámenie sa s
miniDV videokamerou
WIDOK Z LEWEJ STRONY
POHĽAD ZĽAVA
DV
AV
MENU
W
MODE
POWE
T
R
CHG
BAT
T.
CARD
TAPE
(VP-D395 i only)
1
Przycisk MENU
1
2
Dżojstik (S / T/ W / X,Wyboru), (W/T) ➥strona 23
2
3
Przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania
4
Osłona gniazda (gniazdo AV/DV)
5
Wbudowany głośnik
6
Przełącznik wyboru (CARD-TAPE) (tylko model VP-D395i)
7
Akumulator (Battery Pack)
8
Przełącznik zwolnienia akumulatora (BATT.)
W przypadku zamknięcia panelu LCD z ekranem skierowanym
na zewnątrz funkcja dostępna za pomocą dżojstika
(S/T/W /X) działa w odwrotny sposób.
08_ Polish
Tlačidlo MENU (menu)
Univerzálny ovládač (S / T/ W / X, Výber), (W/T - transfokácia)
➥strana 23
3 Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
4
Kryt konektora (konektor AV/DV)
5
Zabudovaný reproduktor
6
Voľbový spínač (CARD-TAPE) (karta-kazeta) (len pre VP-D395i)
7
Batéria
8
Spínač uvoľnenia batérie (BATT.)
Keď zatvoríte LCD panel s LCD obrazovkou otočenou smerom
von, funkcia pákového ovládača (S/T/W /X) pracuje naopak.
Slovak _08
WIDOK Z PRAWEJ STRONY I Z GÓRY
POHĽAD SPRAVA A ZHORA
L
VO
AV
DV
POW
ER
MODE
CHG
1
Dźwignia zoom (W/T)/głośność (VOL)
1
Ovládač transfokácie (W/T)/hlasitosti (VOL)
2
Przycisk PHOTO ➥strona 60,78
2
Tlačidlo PHOTO ➥strana 60,78
3
Przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania
3
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
4
Przełącznik POWER
4
Hlavný vypínač POWER
5
Pokrywa gniazda (gniazdo DC IN, USB (tylko model VP-D395i)
5
Kryt konektora (konektor DC IN, USB (len pre VP-D395i )
6
Pokrywa przedziału kasety
6
Kryt priečinku pre kazetu
7
Pasek na rękę
7
Remienok na ruku
09_ Polish
Slovak _09
informacje o kamerze
miniDV
oboznámenie sa s
miniDV videokamerou
WIDOK Z TYŁU I OD DOŁU
POHĽAD ZOZADU A ZOSPODU
AV
DV
MODE
POWER
CHG
DC IN
1
Gniazdo AV
1
Konektor AV
2
Przycisk MODE
2
Tlačidlo MODE
3
4
Indikátor režimu (režim kamera (
Konektor DC IN
Wskaźnik trybu (tryb Camera (
4 Gniazdo DC IN
3
) / Player (
))
) / prehrávač (
5
Gniazdo DV (IEEE1394)
5
Napájací konektor (IEEE1394)
6
Wskaźnik naładowania akumulatora (CHG)
6
Indikátor nabíjania (CHG)
7
Gniazdo USB (tylko model VP-D395i)
7
USB konektor (len pre VP-D395i )
8
Gniazdo kart pamięci (tylko model VP-D395i)
8
Zásuvka pre pamäťovú kartu (len pre VP-D395i )
9
Gniazdo statywu
9
Závit pre statív
Obsługiwane karty pamięci (maks. 2GB)
Gniazda
Wyłącznie modele VP-D395i
VP-D395 i
AV
VP-D391(i)
/D3910/D392(i)
10_Polish
AV
DV
DV
DC IN
Použiteľné pamäťové karty (max. 2 GB) Konektory
len pre VP-D395i
VP-D395i
USB
VP-D391(i)
/D3910/D392(i)
DC IN
MMC/SD
))
MMC/SD
AV
DV
DC IN
AV
DV
DC IN
USB
Slovak _10
UŻYWANIE PILOTA
(TYLKO MODELE VP-D392(i)/D395i)
POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
(LEN PRE VP-D392(i)/D395i)
1
Przycisk PHOTO ➥strona 60,78
1
Tlačidlo PHOTO ➥strana 60,78
2
Przycisk REC
2
Tlačidlo REC
3
Przycisk SELF TIMER ➥strona 39
3
Tlačidlo SELF TIMER ➥strana 39
4
Przycisk ZERO MEMORY ➥strona 38
4
Tlačidlo ZERO MEMORY ➥strana 38
5
Przycisk PHOTO SEARCH ➥strona 61
5
Tlačidlo PHOTO SEARCH ➥strana 61
6
Przycisk A.DUB ➥strona 65
6
Tlačidlo A.DUB ➥strana 65
7
Przycisk (FF)
7
Tlačidlo (FF)
8
Przycisk (REW)
8
Tlačidlo (REW)
9
Tlačidlo (PLAY)
(-) /
Tlačidlo
Przycisk (PLAY)
Przycisk
(-) /
(+) (Kierunku)
10
➥strona 64
)
11 Przycisk wyświetlacza (
10
12 Przycisk W/T (Zoom)
12 Tlačidlo W/T (Zoom)
13 Przycisk X2 ➥strona 64
13
14 Przycisk DATE/TIME
14 Tlačidlo DATE/TIME
15 Przycisk (SLOW)
15 Tlačidlo (SLOW)
16 Przycisk (PAUSE)
16 Tlačidlo(PAUSE)
17 Przycisk (STOP)
17 Tlačidlo (STOP)
18 Przycisk F.ADV ➥strona 64
18 Tlačidlo F.ADV ➥strana 64
9
Przyciski na pilocie zdalnego sterowania działają tak samo, jak
przyciski na kamerze miniDV.
11_ Polish
➥strana 64
11 Tlačidlo Displej (
(+) (smerové)
)
Tlačidlo X2 ➥strana 64
Tlačidlá na diaľkovom ovládači sú rovnaké ako na miniDV
videokamere.
Slovak _11
przygotowanie
príprava
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące użytkowania kamery miniDV.
takie jak sposób korzystania z dostarczonych akcesoriów, sposób
ładowania akumulatora oraz sposób konfiguracji trybu pracy i
wskaźników ekranowych w poszczególnych trybach.
Táto časť poskytuje informácie o používaní tejto miniDV videokamery:
rady o správnom používaní príslušenstva, nabíjaní batérie, nastavení
funkcie a indikátorov na obrazovke v každom režime.
KORZYSTANIE Z PASKA NA RĘKĘ I OSŁONY OBIEKTYWU
POUŽITIE RAMIENKA NA RUKU A KRYTU OBJEKTÍVU
Pred spustením záznamu je veľmi dôležité, aby bol správne nastavený
remienok na ruku.
Vďaka remienku na ruku môžete:
• Držať videokameru v stabilnej a pohodlnej polohe.
• Ruku dajte do polohy, kde sa vám ľahko ovláda tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania, tlačidlo PHOTO a ovládač transfokácie.
Przed rozpoczęciem nagrywania bardzo ważne jest prawidłowe
wyregulowanie paska na rękę.
Pasek na rękę umożliwia:
• Trzymanie kamery w wygodnej i stabilnej pozycji,
• Umieść dłoń w pozycji, w której łatwo będzie można sterować
przyciskami uruchamiania/zatrzymywania nagrywania i PHOTO
oraz dźwignią Zoom.
Pasek na rękę
1
2
3
1. Wsuń pasek do zaczepu w
przedniej części kamery i
przeciągnij go przez zaczep.
2. Włóż rękę do paska i odpowiednio wyreguluj jego długość.
3. Zablokuj pasek.
2. Zasuňte ruku do remienka a nastavte dĺžku podľa potreby.
3. Upevnite remienok.
Kryt objektívu
Osłona obiektywu
5
6
4. Przymocuj pasek do osłony w
sposób pokazany na rysunku.
5. Przymocuj pasek osłony do paska
na rękę. Wyreguluj pasek na rękę
w sposób opisany powyżej.
6. Zablokuj pasek.
12_ Polish
Pripevnenie krytu objektívu
4. Pripevnite remienok ku krytu
objektívu podľa nákresu.
5. Pripevnite remienok krytu
objektívu k remienku na ruku
a nastavte ho podľa krokov
opísaných pre remienok na ruku.
6. Upevnite remienok.
Pripevnenie krytu objektívu po skončení
činnosti
Zakładanie osłony obiektywu po
zakończeniu korzystania z kamery
Naciśnij przyciski po obu stronach osłony obiektywu, a
następnie wsuń osłonę w obiektyw.
Nastavenie remienka na ruku
1. Navlečte remienok do háčka na
prednej strane videokamery a
koniec prevlečte cez háčik.
Regulacja paska na rękę
Zakładanie osłony obiektywu 4
Remienok na ruku
OPEN
Stlačte tlačidlá na obidvoch stranách krytu objektívu
a potom ho založte na objektív videokamery.
Slovak _12
ZAKŁADANIE FILTRA PRZECIWZAKŁÓCENIOWEGO
Aby zmniejszyć interferencje elektryczne, załóż filtr
przeciwzakłóceniowy na kabel zasilacza sieciowego.
•
•
PRIPEVNENIE FERITOVÉHO JADRA
Na zníženie elektrického rušenia pripojte feritové
jadro k sieťovému adaptéru.
Wind once!
Aby założyć filtr przeciwzakłóceniowy
na kabel zasilacza sieciowego, należy
wykonać kablem pętlę wokół filtra.
Podczas zakładania filtra
przeciwzakłóceniowego należy uważać,
aby nie uszkodzić kabla.
INSTALACJA BATERII PŁASKIEJ
•
AC power adaptor
INŠTALÁCIA BATÉRIE GOMBÍKOVÉHO TYPU
Instalowanie baterii płaskiej do
pilota (tylko modele VP-D392(i)/
D395i)
1. Wyciągnij komorę baterii płaskiej w
kierunku wskazanym strzałką.
2. Włóż baterię płaską do komory biegunem
dodatnim ( ) w górę.
3. Włóż uchwyt baterii płaskiej na miejsce.
Zalecenia dotyczące baterii płaskiej
•
•
•
Niewłaściwie przeprowadzona wymiana płaskiej baterii stwarza
ryzyko wybuchu. Baterię należy wymieniać na baterię tego samego
typu lub na jej odpowiednik.
Nie chwytaj baterii za pomocą szczypiec, ani innych narzędzi
metalowych. Może to spowodować zwarcie.
Nie należy ponownie ładować, demontować na części, podgrzewać,
ani zanurzać baterii w wodzie, ponieważ grozi to wybuchem.
OSTRZEŻENIE
Baterię płaską należy przechowywać w miejscach
niedostępnych dla dzieci. W wypadku jej połknięcia,
natychmiast skontaktować się z lekarzem.
13_ Polish
•
Ak chcete k sieťovému adaptéru pripojiť
feritové jadro, raz okolo neho obmotajte
kábel.
Dávajte pozor, aby ste pri pripájaní
feritového jadra kábel nepoškodili.
Inštalácia batérie gombíkového
typu pre diaľkové ovládanie (len
pre VP-D392(i)/D395i )
1. Držiak batérie gombíkového typu
vytiahnite v smere šípky.
2. Batériu gombíkového typu vložte do
držiaka tak, aby označenie kladného
pólu ( ) smerovalo nahor.
3. Vložte späť držiak batérie gombíkového typu.
Bezpečnostné opatrenie týkajúce sa batérie
gombíkového typu
•
•
•
V prípade nesprávnej výmeny batérie gombíkového typu hrozí
nebezpečenstvo explózie. Pôvodnú batériu nahraďte iba rovnakým
alebo rovnocenným typom.
Batériu nevyberajte pomocou pinzety alebo iných kovových
nástrojov. Spôsobí to skrat.
Batériu nenabíjajte, nedemontujte, neohrievajte alebo nevkladajte
do vody, predídete tým riziku výbuchu.
VÝSTRAHA
Gombíkový typ batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade prehltnutia batérie ihneď kontaktujte lekára.
Slovak _13
przygotowanie
príprava
UŻYCIE AKUMULATORA
POUŽÍVANIE AKUMULÁTORA
•
•
•
Należy używać wyłącznie akumulatora IA-BP80WA.
Zakupiony akumulator może być częściowo naładowany.
Przed użyciem akumulatora w kamerze miniDV należy go naładować.
Wkładanie/wyjmowanie akumulatora
Používajte len batériu IA-BP80WA.
Batéria môže byť v čase zakúpenia trochu nabitá.
Pred použitím miniDV videokamery sa uistite, že ste batériu nabili.
Vloženie/vysunutie batérie
Insert
POWE
BATT.
R
ER
POW
BATT.
CH
1. Otwórz wyświetlacz LCD w sposób pokazany na
rysunku.
2. Włóż akumulator tak, aby zatrzasnął się w gnieździe.
• Należy się upewnić, że oznaczenie (SAMSUNG) jest
zwrócone na zewnątrz, gdy kamera ustawiona jest w
sposób pokazany na rysunku.
3. Przesuń przełącznik zwalniający BATT. i wyjmij
akumulator.
• Delikatnie przesuń przełącznik zwalniający BATT. w
kierunku pokazanym na rysunku.
• Zapasowe akumulatory można nabyć u lokalnego
sprzedawcy produktów firmy Samsung.
• Jeżeli kamera miniDV nie będzie używana przez
dłuższy czas, należy wyjąć z niej akumulator.
•
•
•
Eject
Nabíjanie batérie
Ładowanie akumulatora
BATT.
CH
14_ Polish
BATT.
ER
POW
Stosuj wyłącznie akumulatory zatwierdzone przez firmę Samsung. Nie
używaj akumulatorów innych producentów.
W przeciwnym wypadku może wystąpić zagrożenie przegrzania, pożaru
lub wybuchu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy
powstałe w wyniku stosowania nieodpowiednich akumulatorów.
BATT.
R
Zaleca się zakup co najmniej jednego akumulatora zapasowego,
co zapewni możliwość ciągłego korzystania z kamery miniDV.
POWE
1. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby wyłączyć zasilanie.
2. Włóż akumulator do kamery cyfrowej.
3. Otwórz osłonę gniazda i podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN.
4. Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazda ściennego.
5. Po naładowaniu odłącz zasilacz sieciowy od gniazda DC
IN w kamerze.
• Nawet po wyłączeniu zasilania akumulator znajdujący
się w kamerze będzie się nadal rozładowywać.
1. Otvorte LCD obrazovku podľa obrázka.
2. Batériu zasuňte do otvoru, až kým ľahko nezaklapne.
• Uistite sa, že slovné označenie (SAMSUNG)
smeruje von, pokiaľ je videokamera uložená tak,
ako na obrázku.
3. Posuňte spínač uvoľnenia batérie (BATT.) a batériu
vytiahnite.
• Jemne posuňte spínač uvoľnenia batérie (BATT.) v
smere, ktorý je uvedený na obrázku.
• Doplnkové batérie sú k dispozícii u vášho
miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
• Ak miniDV videokameru nebudete dlhšiu dobu
používať, vyberte z nej batériu.
1. Vypínač POWER posuňte smerom nadol a zariadenie
vypnite.
2. Batériu vložte do videokamery.
3. Otvorte kryt konektora a pripojte AC sieťový adaptér ku
konektoru DC IN.
4. Pripojte AC sieťový adaptér k zásuvke.
5. Keď je úplne nabitá, odpojte AC sieťový adaptér od
konektora DC IN na vašej videokamere.
• Aj keď je prístroj vypnutý a batéria zostane pripojená
k videokamere, bude sa stále vybíjať.
Aby ste mohli miniDV videokameru používať nepretržite,
odporúčame vám zakúpiť jednu alebo viac náhradných batérií.
Používajte iba batérie, ktoré sú odsúhlasené spoločnosťou Samsung.
Batérie od iných výrobcov nepoužívajte.
Inak hrozí nebezpečenstvo prehriatia, požiaru alebo explózie.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy spôsobené používaním
neschváleného druhu batérií.
Slovak _14
Wskaźnik naładowania
akumulatora
Kontrolka nabíjania
POWER
Kolor diody LED wskazuje stan zasilania lub
naładowania.
• Jeśli akumulator jest całkowicie naładowany,
dioda jest zielona.
• Podczas ładowania akumulatora wskaźnik ma
kolor pomarańczowy.
• W przypadku wystąpienia błędu podczas
ładowania akumulatora dioda miga na
pomarańczowo.
AV
DV
MODE
CHG
POWER
CHG
DC IN
<Charging indicator>
Farba LED kontrolky ukazuje stav napájania alebo
nabíjania.
• Ak je batéria plne nabitá, indikátor nabitia je
zelený.
• Ak batériu nabíjate, indikátor nabíjania je
oranžový.
• Ak sa počas nabíjania batérie vyskytne
porucha, kontrolka nabíjania bude blikať na
oranžovo.
Czasy ładowania i nagrywania przy w pełni
naładowanym akumulatorze (bez korzystania z
zoomu, otwartego wyświetlacza itp.)
Doby nabíjania, nahrávania s úplne nabitou
batériou (bez transfokácie, bez otvorenej LCD
obrazovky, atď.)
•
•
•
•
Czas podany w tabeli odpowiada modelowi VP-D395i.
(czas dla modeli VP-D391(i)/D3910/D392(i)/D395i jest prawie
identyczny)
Podane czasy służą jedynie informacji. Pomiary wartości podanych
w tabeli są dokonywane w środowisku testowym firmy Samsung
i mogą różnić się od warunków eksploatacji urządzenia przez
użytkownika.
Czas nagrywania ulega znacznemu skróceniu przy niskich
temperaturach. Czasy ciągłego nagrywania podane w
podręczniku zostały zmierzone dla całkowicie naładowanego
akumulatora w temperaturze 25°C. Ponieważ temperatura
otoczenia i warunki zmieniają się, czas pozostały do
wyczerpania akumulatora może być inny niż przybliżony
czas
Akumulator
IA-BP80WA
15_ Polish
Czas
ładowania
Czas
nagrywania
Ok.
1 godz. 20min
Ok.
1 godz. 20min
•
•
Namerané časy v tabuľke sa vzťahujú na model VP-D395i.
(Časy pre VP-D391(i)/D3910/D392(i)/D395i sú takmer rovnaké.)
Uvedená doba je iba informatívna. Vyššie uvedené hodnoty sú
merané v skúšobnom prostredí firmy Samsung a vzhľadom od
vášho aktuálneho používania sa môžu líšiť.
V chladnom prostredí sa čas záznamu výrazne skracuje. Doby
neprerušovaného záznamu v prevádzkových pokynoch sú merané
pri použití plne nabitej batérie pri teplote 25 °C (77 °F). Ako sa
okolitá teplota a podmienky menia, zostávajúci čas batérie sa
môže líšiť od približných časov nepretržitého záznamu v daných
pokynoch.
Čas
Batéria
IA-BP80WA
Čas dobíjania
Čas nahrávania
Približne
1 hodina 20minút
Približne
1 hodina 20minút
Slovak _15
przygotowanie
príprava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maksymalny czas nagrywania zależy od:
Celkový čas záznamu závisí od:
Typu i pojemności używanych akumulatorów,
Temperatury otoczenia,
Częstotliwości używania zoomu,
Trybu pracy (kamera/aparat/wyświetlacz LCD itd.),
Zaleca się przygotowanie kilku akumulatorów zapasowych.
• Aby sprawdzić pozostały poziom baterii, naciśnij i
przytrzymaj przycisk wyświetlacza (
). ➥strona 21
• Czas ładowania zależy od poziomu naładowania
akumulatora.
Typu a kapacity používanej batérie.
Okolitej teploty.
Frekvencie používania funkcie transfokátora.
Spôsobu využívania (videokamera/fotoaparát/s LCD obrazovkou atď.)
Odporúčame vám, aby ste mali dispozícii viac batérií.
• Aby ste skontrolovali zostávajúce nabitie batérie, stlačte a
podržte tlačidlo Displej (
). ➥strana 21
• Doba nabíjania sa bude v závislosti od zostávajúcej hladiny
batérie líšiť.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Zobrazenie stavu nabitia batérie
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora pokazuje ilość pozostałej
energii.
Ukazovateľ kapacity batérie znázorňuje zostávajúce množstvo energie
batérie.
a.
b.
c.
d.
e.
Całkowicie naładowany
Wyładowany w 20~40%
Wyładowany w 40~80%
Wyładowany w 80~95%
Całkowicie rozładowany (wskaźnik miga)
(Kamera wkrótce się wyłączy. Należy jak
najszybciej wymienić akumulator.)
a.
b.
c.
d.
e.
(Blinking)
úplne nabitá
20~40% vybitie batérie
40~80% vybitie batérie
80~95% vybitie batérie
úplne vybitá (bliká)
(Videokamera sa čoskoro vypne, čo najskôr vymeňte
batérie.)
Zasady postępowania z akumulatorem
Ošetrovanie batérie
•
•
•
•
•
•
•
Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 0 C (32 F)
do 40 C (104 °F).
Używanie akumulatora przez długi czas w temperaturach poniżej
0 C (32 °F) lub powyżej 40°C (104 °F) skraca jego żywotność i
pojemność, nawet jeżeli jest całkowicie naładowany.
Akumulatora nie należy umieszczać w pobliżu źródeł ciepła (np. ognia
lub grzejnika).
Akumulatora nie wolno demontować, ściskać ani podgrzewać.
Nie wolno dopuścić do zwarcia biegunów + i - akumulatora. Może
to spowodować wyciek elektrolitu, emisję ciepła, przegrzanie lub
pożar.
16_ Polish
•
•
•
Batérie by sa mali nabíjať v prostredí s teplotou od 0 °C do 40 °C.
Životnosť a kapacita batérie sa zníži pri používaní v teplotách pod
0 °C, alebo ak sa dlhý čas ponechá v teplotách vyšších než 40 °C,
aj keď je úplne nabitá.
Neumiestňujte batériu do blízkosti zdrojov tepla (napríklad oheň alebo
kúrenie).
Batérie nerozoberajte a nevystavujte tlaku alebo teplu.
Zabráňte spôsobenie skratu pólov + a – na batérii. Mohlo by dôjsť k
úniku elektrolytu, tvorbe tepla, prehriatiu alebo požiaru.
Slovak _16
Poznámky k batérii
Uwagi dotyczące akumulatora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Przybliżone maksymalne czasy nagrywania podano w tabeli na stronie 15.
Na czas nagrywania ma wpływ temperatura i warunki otoczenia.
Czas nagrywania ulega znacznemu skróceniu przy niskich temperaturach
oraz przy zmiennych warunkach otoczenia i temperaturowych.
Maksymalne czasy nagrywania podane w instrukcji obsługi zostały zmierzone
dla całkowicie naładowanego akumulatora w temperaturze 25°C. Czas
pozostały do wyczerpania akumulatora może być inny niż przybliżony
maksymalny czas nagrywania podany w instrukcji.
Zaleca się kupowanie identycznego akumulatora jak akumulator
dostarczony wraz z kamerą. Akumulator można nabyć u sprzedawcy
produktów firmy SAMSUNG.
Gdy okres żywotności akumulatora dobiegnie końca, należy skontaktować się
ze sprzedawcą. Baterie należy traktować jako odpad chemiczny.
Przed przystąpieniem do nagrywania należy sprawdzić, czy akumulator jest
całkowicie naładowany.
Nowy akumulator dostarczany z urządzeniem nie jest naładowany. Przed
przystąpieniem do eksploatacji akumulatora należy go naładować.
Zwiększa się też prawdopodobieństwo wycieku. Pełne rozładowanie
akumulatora powoduje uszkodzenie jego wewnętrznych ogniw.
Aby oszczędzać baterie, należy wyłączać kamerę, jeśli nie jest używana.
Jeśli urządzenie pracuje w trybie Camera(Cam), po 5 minutach bezczynności
przy załadowanej taśmie w trybie gotowości STBY wyłączy się ono
automatycznie. Pozwala to zaoszczędzić energię akumulatora.
Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora. Może to spowodować jego
uszkodzenie.
PODŁĄCZANIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA
•
Zasilanie z gniazdka w instalacji domowej
Kamerę można podłączyć do gniazdka elektrycznego
w instalacji domowej, aby uniezależnić się od zasilania
akumulatorowego. Akumulator może pozostać
podłączony — nie grozi to jego rozładowaniem.
•
•
•
•
•
•
•
•
PRIPOJENIE ZDROJA NAPÁJANIA
•
1
Videokameru môžete napájať z dvoch typov napájania.
- Sieťový adaptér: používa sa na nahrávanie v interiéroch.
- Batéria: používa sa na nahrávanie v exteriéroch.
AV
DV
POWER
POW
3
1. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby wyłączyć
zasilanie.
2. Otwórz osłonę gniazda i podłącz zasilacz sieciowy do gniazda DC IN.
3. Podłącz zasilacz prądu zmiennego do gniazda ściennego.
Wtyczka i rodzaj gniazdka ściennego mogą się różnić w zależności
od kraju użytkowania.
4. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć zasilanie, a następnie
naciśnij przycisk MODE aby ustawić tryb Camera(
) lub Player(
).
17_ Polish
Orientačné časy nepretržitého záznamu nájdete v tabuľke na strane 15.
Čas záznamu je ovplyvnený teplotou a okolitými podmienkami.
Čas záznamu sa rapídne skráti v chladnom prostredí, pretože sa zmení
teplota a podmienky prostredia.
Doby neprerušovaného záznamu v prevádzkových pokynoch sú merané pri
použití plne nabitej batérie pri teplote 25 °C (77 °F). Skutočný zostávajúci
čas funkčnosti batérie sa nemusí zhodovať s približnými údajmi o dĺžke
nepretržitého záznamu uvedenými v týchto pokynoch.
Pri kúpe novej batérie vám odporúčame zakúpiť rovnakú batériu, aká je
súčasťou dodávky tejto videokamery. Batérie si môžete zakúpiť u vášho
predajcu značky SAMSUNG.
Po skončení životnosti batérie kontaktujte miestneho predajcu. S batériami
treba manipulovať ako s chemickým odpadom.
Pred zahájením záznamu sa ubezpečte, že je batéria úplne nabitá.
Úplne nová batéria nie je nabitá. Pred použitím musíte batériu úplne nabiť.
Keď je batéria úplne vybitá, mohla by vytiecť.
Úplné vybitie batérie poškodzuje jej vnútorné články.
Energiu batérie ušetríte, ak budete videokameru vypínať na čas, keď s ňou
nepracujete.
Ak je videokamera v režime Camera (foto) ponechaná v pohotovostnom
režime STBY s vloženou kazetou a viac než 5 minút sa nepoužíva,
automaticky sa vypne, aby sa zamedzilo zbytočnému vybíjaniu batérie.
Nenechajte batériu spadnúť. Pád by mohol batériu poškodiť.
VOL
Do kamery można podłączyć dwa typy źródeł
zasilania.
- Zasilacz: do nagrywania w pomieszczeniach,
- Akumulator: do nagrywania na zewnątrz.
•
•
•
•
ER
MODE
CHG
2
Pripojenie k domácemu zdroju
napájania
Videokameru môžete pripojiť k domácemu zdroju
napájania bez toho, aby ste sa obávali o batériu. Batériu
môžete nechať pripojenú, pretože jej energia sa nezníži.
1. Vypínač POWER posuňte smerom nadol a
zariadenie vypnite.
2. Otvorte kryt konektora a pripojte AC sieťový adaptér ku konektoru DC IN.
3. Pripojte AC sieťový adaptér k zásuvke.
Typ zástrčky a elektrickej zásuvky sa môže podľa krajiny vášho
pobytu líšiť.
4. Posunutím vypínača POWER smerom nadol zapnite zariadenie a stlačte
tlačidlo MODE, aby ste zvolili režim Camera(
) alebo Player(
).
Slovak _17
przygotowanie
príprava
PODSTAWOWA OBSŁUGA KAMERY MINIDV
Włączanie i wyłączanie kamery miniDV
Kamerę można włączać i wyłączać, przesuwając przełącznik
POWER w dół.
• Przesuwaj przełącznik POWER, aby naprzemian włączać
i wyłączać zasilanie.
ZÁKLADNÁ PREVÁDZKA MINIDV VIDEOKAMERY
Zapnutie a vypnutie miniDV videokamery
Mode indicator
AV
Ustawianie trybów pracy
Videokameru zapnete alebo vypnete posunutím vypínača
POWER smerom nadol.
• Vypínač POWER opakovane posúvajte a prepínajte
medzi zapnutím a vypnutím.
DV
Nastavenie ovládacích režimov
•
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności, należy
• Prevádzkový režim nastavíte stlačením tlačidla
wybrać tryb pracy, ustawiając przycisk MODE i
MODE a prepínača režimu (len pre VP-D395i) pred
przełącznik Select (tylko model VP-D395i).
ovládaním akejkoľvek funkcie.
1. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera(Cam)(
)
1. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
lub Player (
).Każde naciśnięcie przycisku MODE powoduje
Camera(foto)(
) alebo Player (Prehr.)(
).
przełączanie pomiędzy trybami Camera(Cam)(
) lub Player(
).
Každé stlačenie tlačidla MODE prepne medzi režimom
2. Ustaw przełącznik wyboru trybu Select w pozycji CARD
Camera(foto) (
) a Player (Prehr.) (
).
MODE button
(Karta) lub TAPE (Kaseta). (tylko model VP-D395i)
2. Voľbový spínač Select uveďte do polohy CARD alebo
POWER switch
- Tryb Camera (Cam)(
): Aby nagrać film lub zapisać
TAPE. (len pre VP-D395i only)
zdjęcie na kasecie. ➥strona19
- Režim Camera (foto) (
): Pre nahrávanie videa alebo fotografií na kazetu. ➥strana 19
- Tryb Player (
): Aby odtworzyć film lub zdjęcia z kasety. ➥strona 19
- Režim Player (Prehr.) (
): Pre prehrávanie videa alebo fotografií na kazete. ➥strana 19
- Tryb M.Cam (
): Aby nagrać film lub zapisać zdjęcia na karcie pamięci. ➥strona 20
Režim
M.Cam
(Kamery)
(
):
Pre nahrávanie videa alebo fotografií na pamäťovú kartu. ➥strana 20
- Tryb M.Player (M.Play)(
): Aby odtworzyć film lub zdjęcia z karty
- Režim M.Player(video pr.)(
): Pre prehrávanie videa alebo fotografií z pamäťovej karty. ➥strana 20
pamięci. ➥strona 20
• Prevádzkové režimy sú určené polohou tlačidla MODE a spínača Select
• Wyboru trybu pracy dokonuje się, ustawiając odpowiednio przycisk
(len pre VP-D395i).
MODE oraz przełącznik Select (tylko model VP-D395i).
MODE
POWER
CHG
DC IN
Nazwa trybu
Camera Mode
(Tryb Cam)
Player Mode
(Tryb Player)
M.Cam Mode
(Tryb M.Cam)
M.Player Mode
(Tryb M.Play)
•
•
Przycisk MODE
tvkl
tvkl
tvkl
tvkl
Przełącznik wyboru
(tylko model VP-D395i)
jhyk
{hwl
jhyk
{hwl
jhyk
{hwl
{hw
l
jhyk
{hwl
{hw
l
Tryb M.Cam: Tryb pracy aparatu cyfrowego
Tryb M.Player(M.Play): Tryb odtwarzania pamięci
Tryby M.Cam i M.Player(M.Play) dostępne są tylko w modelu
(tylko model VP-D395i).
18_ Polish
Názov režimu
Camera Mode
(Režim foto)
Player Mode
(Režim Prehr.)
M.Cam Mode
(Režim Kamery)
M.Player Mode
(Režim video pr.)
•
•
Tlačidlo MODE
tvkl
tvkl
tvkl
tvkl
Spínač Select
(len pre VP-D395i)
jhyk
{hwl
jhyk
{hwl
jhyk
{hwl
{hw
l
jhyk
{hwl
{hw
l
Režim M.Cam (Kamery): Režim kamery s pamäťou
Režim M.Player (video prehr.): Režim prehrávača s pamäťou
Režimy M.Cam(Kamery) a M.Player (video pr.) sú dostupné len na
modeloch, (len pre VP-D395i).
Slovak _18
WSKAŹNIKI WYŚWIETLACZA W TRYBACH CAMERA/PLAYER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Poziom naładowania akumulatora ➥strona 16
Tele Macro * ➥strona 54
Zapisywanie zdjęć na taśmie ➥strona 60 / Samowyzwalacz
* ➥strona 39 (Tylko modele VP-D392(i)/D395i )
Tryb pracy
Tryb szybkości nagrywania ➥strona 44
Przycisk ZERO MEMORY ➥strona 38 (Tylko modele VPD392(i)/D395i )
Licznik czasu (czas nagrywania filmu)
Wskaźnik kasety
Czas pozostały na taśmie (w minutach)
Tryb dźwięku ➥strona 44
Lampa * ➥strona 59 (Tylko modele VP-D392(i)/D395i )
BLC (tryb kompensacji przy filmowaniu pod światło) * ➥strona 56
Redukcja szumu * ➥strona 45
Wygaszanie ➥strona 41
Pilot ➥strona 25 (Tylko modele VP-D392(i)/D395i)
Gniazdo USB * ➥strona 98 (Tylko modele VP-D395i)
Funkcja C.Nite * ➥strona 58
Prawdziwe stereo ➥strona 46
Pozycje zoomu * ➥strona 37
Data/godzina ➥strona 32
Ręczna regulacja ostrości * ➥strona 42
Ręczna ekspozycja * ➥strona 43
Szybkość migawki * ➥strona 43
Balans bieli * ➥strona 49
Ekspozycja automatyczna * ➥strona 47
DIS * ➥strona 55
Tryb efektów wizualnych * ➥strona 51
EASY.Q * ➥strona 36 Format 16:9 Wide ➥strona 53
Dubbing dźwięku ➥strona 65
(Tylko modeleVP-D392(i)/D395i)
Efekty Audio ➥strona 67
3 AV IN * ➥strona 68 (Tylko modeleVP-D391i/D392i/D395i )
Pilot ➥strona 25 (Tylko modele VP-D392(i)/D395i
4 DV IN (tryb transmisji danych DV) ➥strona 93
5 Wskaźnik Voice+ (Głos+) ➥strona 72
6 Wskaźnik ostrzeżenia ➥strona 103
7 Wiersz komunikatów ➥strona 103
8 Regulacja głośności * ➥strona 62
9 DEW ➥strona 104
10 Odtwarzanie podłożonej ścieżki dźwiękowej ➥strona 66
INDIKÁTORY NA DISPLEJI V REŽIMOCH SNÍMANIA/PREHRÁVANIA
1
2
3
OSD in Camera Mode
4
1
26
2
3
4
5
STBY
SP
6
7
6
0:00:00
Art
25
60min
9
16Bit
10
S
24
23
22
21
M
No Tape !
1/50
19
20
19
W
5
8
T
C.Nite 1/25
00:00 1.JAN.2008
18
19_ Polish
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
26
16:9 Wide
1/50
22
16
19
21
17
20
18
14
19
3
10Sec
20
21
22
23
24
25
OSD in Player Mode
26
1
1
1
2
7
STOP SP
10
0:00:46:06
2
60min
Sound[2]
V
9
S
3
16Bit
2
4
No Tape !
5
AV In
8
3
6
7
[11]
4
00:00 1.JAN.2008
8
9
7
6
5
10
3
Stav batérie ➥strana 16
Tele Macro * ➥strana 54
Nahrávanie fotografií na kazetu ➥strana 60 / funkcia Self
timer * ➥strana 39 (len pre VP-D392(i)/D395i)
Prevádzkový režim
Režim rýchleho nahrávania ➥strana 44
Funkcia Zero Memory ➥strana 38 (len pre VP-D392(i)/D395i)
Počítadlo času (čas záznamu videa)
Indikátor kazety
Zostávajúca kazeta (merané v minútach)
Režim zvuku ➥strana 44
Svetlo * ➥strana 59 (len pre VP-D392(i)/D395i )
BLC (kompenzácia protisvetla) * ➥strana 56
Funkcia WindCut Plus * ➥strana 45
Funkcia Fade ➥strana 41
Diaľkové ovládanie ➥strana 25 (len pre VP-D392(i)/D395i )
USB * ➥strana 98 (len pre VP-D395i)
Funkcia C.Nite * ➥strana 58
Funkcia Real Stereo ➥strana 46
Poloha transfokátora * ➥strana 37
Dátum/Čas ➥strana 32
Manuálne zaostrovanie * ➥strana 42
Manuálna expozícia * ➥strana 43
Rýchlosť uzávierky * ➥strana 43
Vyváženie bielej * ➥strana 49
Program AE * ➥strana 47
DIS * ➥strana 55
Režim vizuálnych efektov * ➥strana 51
EASY.Q * ➥strana 36
Širokouhlý formát 16:9 ➥strana 53
Funkcia Audio Dubbing ➥strana 65
(len pre VP-D392(i)/D395i)
Zvukové efekty ➥strana 67
AV IN * ➥strana 68 (len pre VP-D391i/D392i/D395i)
Diaľkové ovládanie ➥strana 25 (len pre VP-D392(i)/D395i)
DV IN (režim prenosu dát DV) ➥strana 93
Indikátor VOICE+ ➥strana 72
Výstražný indikátor ➥strana 103
Riadok na zobrazovanie správ ➥strana 103
Ovládanie hlasitosti * ➥strana 62
DEW ➥strana 104
Prehrávanie dodatočného zvukového záznamu ➥strana 66
Slovak _19
przygotowanie
príprava
WSKAŹNIKI EKRANOWE W TRYBACH M.CAM/
M.PLAY (TYLKO MODEL VP-D395i )
INDIKÁTORY NA DISPLEJI V REŽIMOCH M.CAM/
M.PLAYER (LEN PRE VP-D395i )
OSD in M.Cam Mode
Wskaźnik nagrywania i ładowania kasety
Licznik zdjęć (łączna liczba zdjęć, jaką
można zapisać)
3 Wskaźnik CARD (karty pamięci)
4 Lampa ➥strona 59 (Tylko modele VPD392(i) /D395i)
1
1
2
1
Licznik czasu (czas nagrywania filmu)
2
Numer pliku filmowego
3
7
Regulacja głośności * ➥strona 86
Wskaźnik zabezpieczenia przed
usunięciem ➥strona 80
Slajd ➥strona 79
Licznik zdjęć (aktualnie wyświetlane zdjęcie/
łączna liczba zdjęć, jaką można zapisać)
Rozmiar zdjęcia ➥strona 75
8
Numer folderu-Numer pliku ➥strona 77
4
5
6
9
•
•
Przedstawione poniżej wskaźniki menu
ekranowego odpowiadają modelowi VP-D395i.
Wyżej przedstawiony ekran służy jako przykład;
różni się on od rzeczywistego ekranu.
Przedstawione wskaźniki menu ekranowego
dotyczą karty pamięci o pojemności 2 GB (tylko
model VP-D395i).
W związku z ulepszaniem działania
urządzenia, wskaźniki na wyświetlaczu i ich
układ mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Funkcje oznaczone symbolem *nie zostaną
zapisane po wyłączeniu i ponownym włączeniu
kamery miniDV.
2
60min
10Sec
4
No Memory
No Tape Card
! !
19
W
T
00:00 1.JAN.2008
OSD in M.Player Mode
STOP
1
Počítadlo času (čas záznamu videa)
2
Číslo súboru videozáznamu
3
Ovládanie hlasitosti * ➥strana 86
4
Indikátor ochrany proti vymazaniu ➥strana 80
Posun ➥strana 79
Počítadlo snímok (Aktuálna snímka/
Celkový počet zaznamenateľných snímok)
7 Veľkosť snímky ➥strana 75
5
1
6
0:00:00
4
No Memory Card !
8
Číslo adresára – Číslo súboru ➥strana 77
9
Značka tlače ➥strana 89
•
3
[10]
00:00 1.JAN.2008
5
Slide
SMOV0001
2
•
6
2/30
800X600
7
•
•
No Memory Card !
•
9
002
00:00 1.JAN.2008
20_ Polish
Indikátor záznamu a načítania snímok
Počítadlo snímok (Celkový počet
zaznamenaných sníok)
3 Indikátor CARD (pamäťová karta)
4 Svetlo ➥strana 59 (len pre VP-D392(i)
/D395i )
1
3
10314
Art
Oznaczenia do drukowania ➥strona 89
•
•
•
2
100-0001
8
Tu uvedené OSD indikátory sa vzťahujú
na model VP-D395i.
Obrazovka vyššie slúži ako príklad na
vysvetlenie. Aktuálny displej sa od nej
líši.
Indikátory OSD sú založené na kapacite
pamäte 2 GB (len pre VP-D395i).
Kvôli zvýšeniu výkonu sú údaje na
displeji a pokyny predmetom zmeny,
bez predchádzajúceho upozornenia.
Funkcie označené hviezdičkou
* nezostanú po vypnutí miniDV
videokamery
Slovak _20
STOSOWANIE PRZYCISKU WYŚWIETLACZA (
)
POUŽÍVANIE TLAČIDLA ZOBRAZENIA (
)
Istnieje możliwość przełączania pomiędzy trybami wyświetlania
informacji na ekranie: Naciśnij przycisk wyświetlacza (
).
Môžete prepínať medzi režimami zobrazenia informácií na obrazovke:
Stlačte tlačidlo Displej (
).
Włączanie trybu informacji na ekranie
Prepnutie režimu zobrazenia informácií
Istnieje możliwość przełączania pomiędzy trybami
wyświetlania informacji na ekranie:
Naciśnij przycisk wyświetlacza (
).
Tryby wyświetlania pełnego i minimalnego będą się
zmieniać.
• Tryb pełnego wyświetlania: Zostaną wyświetlone
wszystkie informacje.
• Tryb minimalnego wyświetlania: Wyświetlane są
tylko wskaźniki stanu pracy.
AV
•
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Wyświetlacz (
) podczas ładowania
przy wyłączonym zasilaniu. Po chwili na
wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony
stan ładowania przez 7 sekund.
Stan naładowania baterii jest podawany
orientacyjne i jest wartością przybliżoną.
Może on różnić się w zależności od
W
MOD
E
R
POWE
T
BATT.
CHG
Kontrola zostávajúceho nabitia
batérie
•
Battery Info
Battery
Battttery
ery charge
charged
harged
0%
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich
posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu
oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu
takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują,
że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie
nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
21_ Polish
DV
MENU
Sprawdzanie informacji
o poziomie naładowania
akumulatora
•
Môžete prepínať medzi režimami zobrazenia
informácií na obrazovke:
Stlačte tlačidlo Displej (
).
Vystrieda sa plný a minimálny režim obrazovky.
Režim
plného
zobrazenia:
Zobrazia sa všetky
•
informácie.
• Režim minimálneho zobrazenia: Zobrazí sa iba
ukazovateľ prevádzkového stavu.
50%
100%
•
Pri nabíjaní s vypnutým napájaním stisnite
a podržte tlačidlo Displej (
) O chvíľu sa
na LCD obrazovke na 7 sekúnd objaví stav
nabíjania.
Stav nabitia batérie je uvedený ako
referencia a je len približný.
Môže sa líšiť v závislosti od kapacity batérie
a teploty.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych
krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje
ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné
hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a
recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
Slovak _21
przygotowanie
príprava
STOSOWANIE DŻOJSTIKA
POUŽÍVANIE UNIVERZÁLNEHO OVLÁDAČA (JOYSTICKA)
Służy do odtwarzania, wstrzymywania, przewijania do
przodu i do tyłu. Jest również używany jako przyciski
kierunku (góra, dół, lewa, prawa) oraz do wybierania
żądanego filmu, zdjęcia lub menu.
1. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼).
2. Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo (W / X).
•
Potwierdź wybór, naciskając dżojstik.
DV
AV
MENU
E
MOD
W
POWE
Więcej informacji na temat menu ekranowych
wyświetlanych za pomocą dżojstik
(S/T/W /X),znajduje się na stronie 23.
OBSŁUGA MENU PODRĘCZNYCH ZA
POMOCĄ DŻOJSTIKA
22_ Polish
R
T
CHG
BAT
STBY SP
10Sec
T.
0:00:00
60min
S
Za pomocą dżojstika z łatwością można przejść do
często stosowanych menu, bez użycia przycisku MENU.
✪ Aby użyć opcji menu wymienionych na tej stronie,
postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. Na przykład:
ustawianie ekspozycji w trybie Camera (Kamera)(
).
1. Naciśnij dżojstik.
Zostanie wyświetlone menu podręczne.
2. Naciśnij dżojstik (S/T/W/X) aby sterować
ustawieniami.
Przesunięcie dżojstika w górę powoduje
przełączanie pomiędzy opcjami "Auto Exposure
(Autom. ekspoz.)" i "Manual Exposure (Ręczna
ekspoz.)".
3. Naciśnij dżojstik, aby potwierdzić wybór.
Naciśnij przycisk dżojstika, aby zakończyć menu
podręczne zgodnie z wybranym trybem.
• Niektórych funkcji nie można aktywować
jednocześnie za pomocą dżojstika.
Elementy wyszarzone na ekranie są
niedostępne.
• Opcje dostępne w menu i menu podręcznym
różnią się w zależności od trybu pracy.
Ovládač sa používa na prehrávanie, pozastavenie,
zrýchlený posuv vpred/vzad. Môžete ho tiež používať ako
smerové tlačidlá (nahor, nadol, doľava, doprava) a na výber
záznamov alebo ponúk Menu.
1. Posuňte univerzálny ovládač typu joystick (▲ / ▼)
smerom nahor alebo nadol.
2. Posuňte pákový ovládač (W / X) smerom doľava
alebo doprava.
Potvrďte svoj výber stlačením pákového ovládača.
Viac informácií o zobrazených ponukách
OSD s pomocou pákového ovládača
(S/T/W /X), nájdete na strane 23.
STBY SP
10Sec
16Bit
0:00:05
60min
S
16Bit
Auto Exposur
Exposure
e
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
S
Manual Exposur
Exposure
e
19
16Bit
OVLÁDANIE RÝCHLYCH PONÚK S
PÁKOVÝM OVLÁDAČOM
Pomocou pákového ovládača môžete jednoducho
vstúpiť do najčastejšie používaných ponúk bez použitia
tlačidla MENU.
✪ Pre použitie všetkých položiek ponuky uvedených
za touto stranou, postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov. Napríklad: nastavenie expozície v režime
Camera (foto) (
).
1. Stlačte pákový ovládač.
Zobrazí sa rýchla ponuka.
2. Stlačte univerzálny ovládač typu joystick (S/T/W/
X) pre zmenu nastavenia.
Presunutím joysticka nahor prepnete medzi
"Auto Exposure (Auto. expozícia)" a "Manual
Exposure (Man. expozícia)".
3. Stlačením pákového ovládača potvrďte výber.
Stlačte tlačidlo pákového ovládača, aby ste
opustili rýchlu ponuku podľa zvoleného režimu.
•
•
Niektoré funkcie nemôžete aktivovať
súčasne, ak používate pákový ovládač.
Nemôžete zvoliť položky ponuky, ktoré sú na
obrazovke tieňované šedou farbou.
Dostupné položky v ponuke a rýchla ponuka
sa môžu podľa prevádzkového režimu líšiť.
Slovak _22
OBSŁUGA MENU PODRĘCZNYCH ZA POMOCĄ DŻOJSTIKA
Menu podręczne w trybach Camera(Cam) /Player
Dżojstik
Camera Mode
(Tryb Cam)
(
)
Wejście
Stan
-
▲
▼
W
Ekspozycja Ostrość Migawka
X
OK
Ovládač
Fade
Powrót/
Wybór/
Zakończenie
menu
Režim Camera
(foto)
(
)
STOP
-
-
REW
FF
PLAY
PLAY
-
STOP
REW
FF
PAUSE
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
Player Mode
(Tryb Player) PAUSE
)
(
FF
REW
Menu podręczne w trybach M.Cam /M.Player
(M.Play) (wyłącznie model VP-D395i)
Dżojstik
M.Cam Mode
(Tryb M.Cam)
)
(
M.Player
Mode
)
(
(Tryb
M.Play)
(filmy)
M.Player
Mode
)
(
(Tryb
M.Play)
(Zdjęcia)
23_ Polish
Stan
Wejście
-
STOP
▲
▼
Ekspozycja Ostrość
-
Miniatura
W
-
X
OK
-
Powrót/
Wybór/
Zakończenie
menu
Szybkie
Szybkie
przejście do przejście do
poprzedniego następnego
Stav
▲
▼
W
X
OK
Návrat/
Zjasňovanie
výber/
Expozícia Zaostrenie Uzávierka a zatmievanie
opustenie
(Fade)
ponuky
STOP
-
-
REW
FF
PLAY
Režim Player PLAY
(Prehr.)
PAUSE
)
(
FF
-
STOP
REW
FF
PAUSE
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
REW
Ovládač
Režim M.Cam
(Kamery)
(
)
PLAY
PLAY
-
STOP
REW
FF
PAUSE
-
STOP
REW
FF
PLAY
FF
-
STOP
REW
FF
PLAY
REW
-
STOP
REW
FF
PLAY
Usuń
Vstup
Rýchle menu v režimoch M.Cam(Kamery) a
M.Player(video pr.) (len pre VP-D395i)
PAUSE
-
OVLÁDANIE PONÚK MENU POMOCOU UNIVERZÁLNEHO OVLÁDAČA
Rýchle menu v režimoch Camera (foto) a Player (Prehr.)
Szybkie
Szybkie
Pokaz
Miniatura przejście do przejście do
slajdów
poprzedniego następnego
Stav
Vstup
-
STOP
Režim M.Player
(video pr.) PLAY
(
)
PAUSE
(videá)
FF
REW
Režim M.Player
(video pr.)
(
)
(Fotografie)
-
▲
▼
Expozícia Zaostrenie
-
W
-
Skok na
Miniatúra predchádzajúcu
X
OK
-
Návrat/
výber/
opustenie
ponuky
Skok na
nasledujúcu
PLAY
PAUSE
-
FF
REW
FF
-
FF
REW
FF
PLAY
-
PLAY
REW
FF
PLAY
-
PLAY
REW
FF
PLAY
Skok na
Vymazať Miniatúra predchádzajúcu
Skok na
nasle- Prezentácia
dujúcu
Slovak _23
Ustawienia początkowe: konfigurowanie východiskové nastavenie:
ustawień w menu systemowym
nastavenie systémovej ponuky
USTAWIANIE ZEGARA (CLOCK SET (UST. ZEGARA))
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Funkcja ustawiania zegara jest dostępna w trybach Camera(Cam)
/ Player / M.Cam / M.Player(M.Play). ➥strona 18
Datę i godzinę należy ustawić przy pierwszym użyciu kamery.
Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (tylko model VP-D395i)
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
) lub Player (
).
Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "System", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Clock Set (Ust. Zegara)", a
następnie naciśnij dżojstik.
• Najpierw zostanie podświetlony rok.
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
ustawić bieżący rok, a następnie naciśnij dżojstik.
• Zostanie podświetlony miesiąc.
Miesiąc, dzień, godzinę i minuty ustawia się w taki
sam sposób po ustawieniu roku.
Po ustawieniu minut naciśnij dżojstik.
• Zostanie wyświetlony komunikat "Complete!
(Zakończone!)".
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Można ustawić maks. rok 2037.
• Włączanie i wyłączanie wyświetlania daty i godziny
Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
daty i godziny, należy wejść do menu i
zmienić tryb data/godzina. ➥strona 32
Ekrany przedstawione w niniejszej instrukcji
- W niniejszym podręczniku użytkownika użyto
ilustracji menu ekranowego modelu VP-D395i.
- Niektóre z przedstawionych ekranów mogą się
nieco różnić od rzeczywistych ekranów w danej
kamerze.
24_ Polish
NASTAVENIE HODÍN (CLOCK SET)
•
CARD
MODE
TAPE
•
(VP-D395i only)
1.
2.
CHG
3.
BATT.
4.
5.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Adjust
Sele
lect
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Sele
lect
T.
6.
7.
1 JAN 2008
00 : 00
8.
9.
Exit
MENU Exi
1 JAN 2008
00 : 00
Complete !
Exit
MENU Exi
Nastavenie hodín funguje v režimoch Camera/Player/
M.Cam/M.Player(foto/Prehr./Kamery/video pr.)
➥strana 18
Pri prvom použití tejto videokamery nastavte dátum a čas.
Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i)
Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
) alebo Player (Prehr.)(
).
Camera(foto)(
Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "System(Systém)", potom stlačte
pákový ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X).
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Clock Set (Nast.
hodín)", potom stlačte pákový ovládač.
• Najskôr sa zvýrazní rok.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste nastavili aktuálny rok, potom stlačte
pákový ovládač.
• Zvýrazní sa mesiac.
Mesiac, deň, hodinu a minútu nastavíte rovnakým
postupom ako rok.
Po nastavení minút stlačte pákový ovládač.
• Zobraz sa správa "Complete ! (Dokončené !)".
Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
•
•
Môžete nastaviť maximálne rok 2037.
Zapnutie a vypnutie dátumu a času
Ak chcete displej dátumu zapnúť alebo vypnúť,
vstúpte do ponuky a zmeňte režim dátumu/času.
➥strana 32
Zobrazenia displejov v tomto manuáli
- V tomto manuáli sú použité ilustrácie OSD typu
VP-D395i.
- Niektoré OSD v tomto manuáli sa môžu od
aktuálnych položiek vašej videokamery mierne líšiť.
Slovak _24
USTAWIANIE FUNKCJI STEROWANIA PILOTEM
BEZPRZEWODOWYM (REMOTE (PILOT)) (TYLKO
MODELE VP-D392(I)/D395i )
•
•
Funkcja pilota jest dostępna w trybach
Camera(Cam) / Player / M.Cam / M.Player(M.
Play). ➥strona 18
Za pomocą funkcji pilota można włączać i wyłączać
sterowanie kamerą przy użyciu pilota.
OVLÁDANIE BEZDRÔTOVÝM DIAĽKOVÝM
OVLÁDANÍM (REMOTE)
(LEN PRE VP-D392(I)/D395i )
•
CARD
MODE
TAPE
•
(VP-D395i only)
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (Tylko model VP-D395i)
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i)
CHG
BATT.
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
) alebo Player (Prehr) (
).
Camera(foto)(
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
) lub Player (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
DV
AV
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "System", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Remote (Pilot)", a następnie
naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "On" lub "Off", a następnie naciśnij
dżojstik.
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
T.
On
On
On
English
On
Sele
lect
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
25_ Polish
Sele
lect
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "System(Systém)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X).
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Remote (Diaľk.
ovl.)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položky "On(Zap.)" alebo
"Off(Vyp.)", potom stlačte pákový ovládač.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Exit
MENU Exi
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Po ustawieniu w menu opcji "Remote (Pilot)"
na "Off" próba użycia pilota spowoduje
pojawienie się na 3 sekundy migającej ikony
pilota ( ) na wyświetlaczu LCD.
Funkcia diaľkového ovládača funguje v režimoch
Camera/Player/M.Cam/M.Player(foto/Prehr./
Kamery/video pr.) ➥strana 18
Táto funkcia umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu
diaľkového ovládača k videokamere.
✔
Off
On
Ak nastavíte položku "Remote (Diaľk. ovl.)"
na "Off (Vyp.)" a použijete diaľkový ovládač,
na LCD obrazovke bude 3 sekundy blikať
indikátor diaľkového ovládača ( ) a potom
zmizne.
Exit
MENU Exi
Slovak _25
Ustawienia początkowe: konfigurowanie východiskové nastavenie:
ustawień w menu systemowym
nastavenie systémovej ponuky
USTAWIANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO (BEEP
SOUND (SYGNAŁ DŹWIĘKOWY))
•
•
Funkcja sygnału dźwiękowego jest dostępna
w trybach Camera(Cam) / Player / M.Cam /
M.Player (M.Play). ➥strona 18
Można włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy,
który jest emitowany przy każdym naciśnięciu
dowolnego przycisku.
CARD
NASTAVENIE ZVUKOVEJ SIGNALIZÁCIE PÍPANIA (BEEP SOUND)
•
MODE
TAPE
•
(VP-D395i only)
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (Tylko model VP-D395i)
Funkcia pípanie funguje v režimoch Camera/
Player/M.Cam/M.Player(foto/Prehr./Kamery/video
pr.) ➥strana 18
Pípanie môžete zapnúť alebo vypnúť, ak
ho zapnete, každé stlačenie tlačidla bude
sprevádzané zvukovým signálom.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i)
CHG
BATT.
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
) alebo Player (Prehr.) (
Camera(foto)(
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera(Cam) (
) lub Player (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
DV
AV
MENU
W
).
MODE
POWER
T
CHG
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "System", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Beep Sound (Dźwięk Beep)", a
następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "On" lub "Off", a następnie naciśnij
dżojstik.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Jeśli sygnał jest wyłączony, dźwięk włączenia/
wyłączenia kamery nie będzie słyszalny.
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
Move
Mov
e
26_ Polish
On
On
On
English
On
Sele
lect
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Sele
lec
ct
T.
Exit
MENU Exi
✔
Off
On
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "System(Systém)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol vyberte položku "Beep Sound (Zvuk.
indik.)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položky "On(Zap.)" alebo
"Off (Vyp.)", potom stlačte pákový ovládač.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Keď je signalizácia vypnutá, zvuk zapnutia/
vypnutia je vypnutý.
Exitt
MENU Exi
Slovak _26
NASTAVENIE ZVUKU UZÁVIERKY (SHUTTER
SOUND)
USTAWIANIE DŹWIĘKU MIGAWKI (SHUTTER SOUND
(DŹW. MIGAWKI))
•
•
Funkcja dźwięku migawki jest dostępna w trybach
Camera(Cam) / Player / M.Cam. ➥strona 18
Dźwięk migawki Shutter Sound (Dźw. Migawki),
który jest emitowany przy każdym naciśnięciu
przycisku PHOTO można włączyć lub wyłączyć.
•
CARD
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
•
CHG
Funkcia Zvuk uzávierky funguje v režimoch
Camera/Player/M.Cam(foto/Prehr./Kamery)
➥strana 18
Funkciu Zvuk uzávierky môžete zapnúť a vypnúť,
ak ju zapnete, každé stlačenie tlačidla PHOTO
(Fotografia) bude sprevádzané zvukovým
signálom.
BATT.
1. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk MODE w celu
ustawienia trybu Camera(Cam) (
), ustaw
przełącznik wyboru na opcję CARD lub TAPE.
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk MODE w celu
ustawienia trybu Player (
), ustaw przełącznik
wyboru na opcję TAPE.
1. Ak stlačíte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
), uveďte prepínač režimov
Camera(foto) (
buď do polohy CARD alebo TAPE.
Ak stlačíte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr.)(
), uveďte voľbový spínač do
polohy TAPE.
DV
AV
2. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
3. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "System", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Shutter Sound (Dźw. Migawki)", a
następnie naciśnij dżojstik.
MENU
W
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "On" lub "Off", a następnie naciśnij
dżojstik.
6. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Sele
lect
T.
On
On
On
English
On
2. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
3. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "System(Systém)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
Sele
lect
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
27_ Polish
MODE
POWER
T
Exit
MENU Exi
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol vyberte položku "Shutter Sound (Zvuk
spúšte)", potom stlačte pákový ovládač.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položky "On(Zap.)" alebo
"Off (Vyp.)", potom stlačte pákový ovládač.
✔
Off
On
6. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Exit
MENU Exi
Slovak _27
Ustawienia początkowe: konfigurowanie východiskové nastavenie:
ustawień w menu systemowym
nastavenie systémovej ponuky
WYBÓR JĘZYKA MENU EKRANOWEGO (LANGUAGE)
•
•
Funkcja ustawiania języka jest dostępna w
trybach Camera(Cam) / Player / M.Cam /
M.Player (M.Play). ➥strona 18
Istnieje możliwość wyboru języka wyświetlania
menu i komunikatów.
VÝBER JAZYKA PRE OSD ZOBRAZENIA (LANGUAGE)
•
CARD
MODE
TAPE
•
(VP-D395i only)
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (Tylko model VP-D395i)
CHG
BATT.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera(Cam) (
) lub Player (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "System", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
DV
AV
MENU
W
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "Language", a następnie naciśnij dżojstik.
• Wyświetlone zostaną dostępne języki.
• English / Français / Español / Deutsch / Italiano /
Português / Polski / Nederlands / Magyar / Svenska
/
/ Iran / Русский / Українська
/
/
/ Suomi / Türkçe / Norwegian / Danish /
/
Czech / Slovakia
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼)
aby wybrać żądany język menu ekranowego, a
następnie naciśnij dżojstik.
• Menu ekranowe zostanie odświeżone i
wyświetlone w wybranym języku.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Opcje dostępne w menu Language mogą
zostać zmienione bez wcześniejszego
powiadomienia.
28_ Polish
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
Move
Mov
On
On
On
English
On
Sele
lect
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Sele
lect
T.
Exit
MENU Exi
✔
English
Français
Español
Deutsch
Italiano
Português
Funkcia Jazyk funguje v režimoch Camera/
Player/M.Cam/M.Player(foto/Prehr./Kamery/
video pr.) . ➥strana 18
Môžete si vybrať jazyk, v ktorom sa majú
zobrazovať ponuky a odkazy obrazovky.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
Camera(foto) (
) alebo Player (Prehr.) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "System(Systém)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Language", potom
stlačte pákový ovládač.
• Zobrazia sa dostupné jazykové možnosti.
• English / Français / Español / Deutsch /
Italiano / Português / Polski / Nederlands /
/
/
Magyar / Svenska /
/
Iran / Русский / Українська /
/ Suomi
/ Türkçe / Norwegian / Danish / Czech /
Slovakia
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol vyberte požadovaný jazyk OSD, potom
stlačte pákový ovládač.
• OSD sa obnoví vo vybranom jazyku.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Možnosti Language sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Exit
MENU Exi
Slovak _28
FUNKCJA PREZENTACJI (DEMONSTRATION (DEMONSTRACJA))
•
•
•
•
W trybie prezentacji automatycznie przedstawiane
są podstawowe funkcje kamery, dzięki czemu
obsługa urządzenia jest łatwiejsza.
Z funkcji demonstracji można korzystać tylko w
trybie Camera (Cam). W urządzeniu nie może
znajdować się kaseta. ➥strona 18
Zanim rozpoczniesz: sprawdź, czy w kamerze nie
ma kasety. ➥strona 34
Tryb demonstracji jest powtarzany do
momentu jego wyłączenia.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera (Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "System", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Demonstration (Demonstracja)",
a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "On", a następnie naciśnij dżojstik.
7. Naciśnij przycisk MENU.
• Rozpoczyna się prezentacja.
8. Aby przerwać prezentację, naciśnij przycisk MENU.
•
•
•
Tryb demonstracji włącza się automatycznie po
10 minutach bezczynności kamery w trybie
Camera (Cam) (jeśli w urządzeniu nie ma kasety).
Naciśnięcie innych przycisków podczas
prezentacji (MENU, dżojstik, EASY Q) spowoduje
jej tymczasowe zatrzymanie. Po 10 minutach
bezczynności prezentacja zostanie wznowiona.
Tryb demonstracji umożliwia wyświetlanie na
ekranie LCD w formacie 4:3.
29_ Polish
CARD
PREDVÁDZACÍ REŽIM (DEMONSTRATION)
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
CHG
BATT.
•
•
•
•
1.
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
2.
On
On
On
English
On
3.
Sele
lect
4.
Exit
MENU Exi
5.
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Mov
6.
✔
Off
On
Sele
lect
SAMSUNG Camcorder is...
Exit
MENU Exi
7.
8.
Ukážka automaticky predvedie hlavné funkcie vašej
videokamery, aby ste ich mohli jednoduchšie používať.
Funkciu Ukážka možno použiť len v režime
Camera (foto) bez vloženej kazety vo
videokamere. ➥strana 18
Skôr ako začnete: Overte si, že vo videokamere
nie je vložená kazeta. ➥strana 34
Ukážka sa bude opakovať stále dookola, kým
tento režim neukončíte.
Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre
VP-D395i)
Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera (foto)(
).
Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "System(Systém)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Demonstration
(Demo režim)", potom stlačte pákový ovládač.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "On (Zap.)",
potom stlačte pákový ovládač.
Stlačte tlačidlo MENU.
• Spustí sa ukážka.
Stlačením tlačidla MENU ukážku ukončíte.
•
34x Optical Zoom
1200x Digital Zoom
Multi-Visual Effect
•
Demonstration
•
Ak sa s videokamerou po prepnutí do
režimu Camera (foto) nenarába viac než
10 minút, automaticky sa spustí funkcia
ukážky (ak nie je vo videokamere vložená
žiadna kazeta).
Ak počas tohto režimu stlačíte iné tlačidlo
(MENU, pákový ovládač, EASY.Q...),
ukážka sa dočasne preruší, a ak necháte
videokameru v nečinnosti, bude po 10
minútach pokračovať.
Ukážka sa zobrazí na LCD obrazovke s
pomerom strán 4:3.
Slovak _29
Ustawienia początkowe: konfigurowanie východiskové nastavenie:
ustawień w menu wyświetlania
nastavenie ponuky zobrazenia
USTAWIANIE WSKAZÓWKI (GUIDELINE (WSKAZÓWKA))
•
•
•
Funkcja regulacji wyświetlacza LCD jest dostępna w
trybach Camera (Cam)/ M.Cam. ➥strona 18
Funkcja wskazówki powoduje wyświetlenie na ekranie
LCD wzoru, który ułatwia użytkownikowi skomponowanie
obrazu podczas nagrywania lub fotografowania.
W kamerze miniDV dostępne są 3 rodzaje wskazówek.
CARD
Opis
Off
Wyłącza funkcję.
Umożliwia nagrywanie obiektu znajdującego
Cross
się w środku kadru, jako najbardziej typowa
(Krzyżyk) kompozycja nagrywania.
Wyświetlane
na ekranie
Brak
Grid Umożliwia nagrywanie obiektu w kompozycji
(Siatka) poziomej lub pionowej lub ze zbliżeniem.
Umożliwia nagrywanie obiektu w strefie
bezpiecznej, zapobiegającej odcięcie
obiektu podczas edycji w formacie 4:3 z
lewej i prawej strony oraz 2,35: 1 od góry
i dołu. Ustaw opcję Safety Zone "(Strefa
bezp.)", aby skadrować różne obiekty w
jednej scenie w odpowiedniej wielkości.
Safety
Zone
(Strefa
bezp.)
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
•
•
Umieszczenie obiektu w punkcie przecięcia
umożliwia zrównoważone skomponowanie obrazu.
Wzór wskazówki nie jest zapisywany na
rejestrowanych obrazach.
30_ Polish
•
•
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
•
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD lub
TAPE. (Tylko model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Display (Wyśw.)", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać opcję
"Guideline (Wskazówka)", a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać rodzaj
wyświetlanej wskazówki, a następnie naciśnij dżojstik.
Ustawienia
NASTAVENIE ORIENTAČNÉHO INDIKÁTORA (GUIDELINE)
CHG
BATT.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
T.
Display
Move
Mov
Off
Off
On
Sele
lect
Exi
MENU Exit
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
Mov
Sele
lect
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Camera
(foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
zvolili položku "Display (Zobrazenie)", potom stlačte pákový
ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby
ste zvolili položku "Guideline (Orient. prvok)", potom
stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol vyberte
typ zobrazenia vodiacej čiary, potom stlačte pákový ovládač.
Nastavenia
Camera Mode
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Nastavenie LCD obrazovky je možné v režimoch
Camera/M.Cam(foto/Kamery) . ➥strana 18
Vodiaca čiara zobraz na LCD obrazovke určitý vzor tak,
aby užívateľ mohol jednoducho navrhnúť kompozíciu
obrazu počas nahrávania videa alebo snímania fotografií.
MiniDV videokamera poskytuje 3 typy vodiacich čiar.
✔
Off
Cross
Grid
Safety Zone
Exit
MENU Exi
Obsah
Off (Vyp.) Deaktivuje funkciu.
Cross Nahráva predmet umiestnený v strede ako
(Krížik) najvšeobecnejšiu kompozíciu nahrávania.
Zobrazenie
na obrazovke
Žiadne
Grid Nahráva predmet v horizontálnej alebo
(Mriežka) vertikálnej kompozícii alebo priblížený.
Nahráva predmet v bezpečnej zóne, ktorá
Safety chráni pred orezaním pri úprave do formátu 4:3
Zone pre ľavú a pravú stranu a pri úprave do formátu
2.35:1 pre vrchnú a spodnú časť. Nastavte
(Zabez. "Safety Zone(Zabez. zónu)" vtedy, keď chcete
zóna) mať rôzne objekty na jednej scéne so správnou
veľkosťou.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
•
•
Umiestnenie predmetu do priesečníka vodiacich
čiar vytvorí vyváženú kompozíciu.
Vodiaca čiara sa nedá zaznamenať na
zaznamenávaný obraz.
Slovak _30
REGULACJA EKRANU LCD (LCD BRIGHT
(JASNOŚĆ LCD)/ LCD COLOR (KOLOR LCD))
•
•
•
Funkcja regulacji wyświetlacza LCD jest dostępna
w trybach Camera (Cam)/ Player / M.Cam /
M.Player(M.Play). ➥strona 18
Kamera jest wyposażona w 2,7-calowy kolorowy
wyświetlacz LCD, który umożliwia bezpośredni
podgląd lub odtworzenie nagrania.
Zależnie od warunków, w jakich używana jest
kamera (np. w pomieszczeniu lub na dworze),
możesz dostosować następujące opcje:
NASTAVENIE LCD DISPLEJA (LCD BRIGHT/LCD
COLOUR) (JAS/FARBA LCD)
•
CARD
MODE
TAPE
•
(VP-D395i only)
•
CHG
BATT.
- "LCD Bright (Jasność LCD),"
- "LCD Colour (Kolor LCD)"
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (Tylko model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera (Cam) (
) lub Player (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Display (Wyśw.)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać parametr, który ma zostać wyregulowany
— "LCD Bright (Jasność LCD)" lub "LCD Color
(Kolor LCD)" — a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
wartość parametru, który ma zostać wyregulowany —
"LCD Bright (Jasność LCD)" lub "LCD Color (Kolor
LCD)" — a następnie naciśnij dżojstik.
Dla funkcji "LCD Bright (Jasność LCD)" i "LCD Colour
(Kolor LCD)" dostępne są wartości od "0" do "35".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Regulacja wyświetlacza LCD nie ma wpływu
na jasność ani kolor nagrywanego obrazu.
31_ Polish
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
T.
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Adjust
Sele
lect
[18]
Exit
MENU Exi
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Adjust
Sele
lect
[18]
Exi
MENU Exit
Nastavenie LCD obrazovky je možné v režimoch
Camera/Player/M.Cam/M.Player(foto/Prehr./
Kamery/video pr.) ➥strana 18
Videokamera je vybavená farebným 2,7-palcovým
širokouhlým farebným monitorom z tekutých
kryštálov (LCD), ktorý slúži na priame zobrazenie
záznamu alebo na prehrávanie.
V závislosti od podmienok, v ktorých videokameru
používate (interiér nebo exteriér), môžete nastaviť
tieto parametre:
- "LCD Bright (Jas LCD)"
- "LCD Colour (Fareb. LCD)"
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
Camera(foto) (
) alebo Player (Prehr.) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste zvolili položku "Display
(Zobrazenie)", potom stlačte pákový ovládač
alebo posuňte pákový ovládač (X).
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol vyberte položku, ktorú chcete upraviť "LCD
Bright (Jas LCD)" alebo "LCD Colour (Fareb.
LCD)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol nastavte hodnotu zvolenej položky "LCD
Bright (Jas LCD)" alebo "LCD Colour (Fareb.
LCD)", potom stlačte pákový ovládač.
Hodnoty pre položky "LCD Bright (Jas LCD)" a
"LCD Colour (Fareb. LCD)" môžete nastaviť v
rozsahu "0" až "35".
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Nastavenie LCD obrazovky nemá vplyv na jas
a farby zaznamenávaného obrazu.
Slovak _31
Ustawienia początkowe: konfigurowanie východiskové nastavenie:
ustawień w menu wyświetlania
nastavenie ponuky zobrazenia
WYŚWIETLANIE DATY I GODZINY (DATE/TIME (DATA/GODZINA))
•
•
Funkcja jest dostępna w trybach Camera (Cam) / Player /
M.Cam / M.Player (M.Play). ➥strona 18
Data i godzina są automatycznie zapisywane na
wydzielonym obszarze taśmy.
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD lub TAPE.
(Tylko model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
)
lub Player (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać opcję "Display
(Wyśw.)", a następnie naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać opcję
"Date/Time (Data/Czas)", a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać format
wyświetlania opcji "Date/Time (Data/Czas)", a następnie
naciśnij dżojstik.
Format wyświetlania daty/godziny: "Off", "Date (Data)", "Time
(Czas)", "Date&Time (Data i Czas)".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
CARD
ZOBRAZENIE DÁTUMU/ČASU (DATE/TIME)
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
CHG
•
•
•
Ładowanie wbudowanego akumulatora
Kamera wyposażona jest we wbudowany akumulator
odpowiadający za utrzymanie daty, czasu i innych ustawień,
nawet przy wyłączonym zasilaniu. Wbudowany akumulator
ładuje się zawsze, gdy kamera jest podłączona do gniazda
ściennego za pomocą zasilacza sieciowego lub gdy
podłączony jest akumulator główny.
Po 3 miesiącach niekorzystania z kamery akumulator
rozładuje się całkowicie. Po naładowaniu wbudowanego
akumulatora można korzystać z kamery. Jeśli wbudowany
akumulator nie jest naładowany, żadne wprowadzone dane
nie będą zachowywane, a data i godzina będą wyświetlane
na ekranie jako "00:00 1.JAN.2008 (00:00 1.STY.2008)" (gdy
opcja "Date/Time (Data/Czas)" jest ustawiona na "On").
W następujących przypadkach zamiast daty i godziny
na wyświetlaczu pojawi się wartość "00:00 1.JAN.2008
(00:00 1.STY.2008)":
- Gdy poziom naładowania wbudowanego akumulatora
spadnie lub gdy akumulator się wyczerpie.
- Jeśli film lub zdjęcie zostały zapisane przed
ustawieniem daty/czasu w kamerze miniDV.
Ten sam przycisk funkcyjny znajduje się także na pilocie.
Naciśnij go jeden raz, aby wyświetlić datę "1.JAN.2008
(1.STY.2008)", naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić
godzinę a następnie naciśnij ponownie, aby wyświetlić na
ekranie datę i godzinę.
32_ Polish
Funkcia dátum/čas funguje v režimoch Camera/Player/
M.Cam/M.Player(foto/Prehr./Kamery/video pr.) ➥strana 18
Dátum a čas sa automaticky zaznamenávajú do špeciálnej
dátovej stopy na kazete.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo TAPE. (len pre VPD395i )
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim Camera(foto)
(
) alebo Player (Prehr.) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
zvolili položku "Display (Zobrazenie)", potom stlačte pákový
ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol vyberte
položku "Date/Time(Dátum/Čas)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol vyberte
typ zobrazenia dátumu/času, potom stlačte pákový ovládač.
Typ zobrazenia dátumu/času: "Off (Vyp.)", "Date(Dátum)",
"Time(Čas)", "Date&Time (Dátum a čas)".
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
•
BATT.
•
•
•
•
•
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
T.
•
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
Mov
Off
Off
On
Sele
lect
Exi
MENU Exit
•
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
Mov
Sele
lect
✔
Off
Date
Time
Date&Time
•
Nabíjanie integrovanej nabíjateľnej batérie
Vaša videokamera má zabudovanú dobíjateľnú batériu,
ktorá uchováva dátum, čas a ostatné nastavenia, aj keď
je zariadenie vypnuté. Zabudovaná nabíjateľná batéria sa
nabíja vždy, keď pripojíte videokameru k zásuvke pomocou
napájacieho kábla, alebo po pripojení jednotky batérie.
Nabíjateľná batéria sa úplne vybije približne po 3
mesiacoch, ak videokameru vôbec nepoužívate. Vašu
videokameru používajte po nabití zabudovanej nabíjateľnej
batérie. Ak zabudovaná batéria nie je nabitá, žiadne
vstupné údaje nebudú zálohované a dátum/čas sa na
displeji objaví ako "00:00 1.JAN.2008" (keď je zobrazenie
"Date/Time(Dátum/čas)" nastavené na "On (Zap.)").
Za nasledujúcich okolností sa namiesto dátumu a času
zobrazí "00:00 1.JAN.2005":
- Keď je zabudovaná dobíjateľná batéria slabá
alebo úplne vybitá.
- Ak bol záznam videa alebo fotografie uskutočnený
pred nastavením dátumu/času v miniDV
videokamere.
Rovnaké funkčné tlačidlo sa nachádza aj na diaľkovom
ovládaní. Stlačte ho raz, aby ste zobrazili dátum "1.JAN.2008",
stlačte ho dvakrát, aby ste zobrazili čas a stlačte ho znovu, aby
ste na obrazovke zobrazili aj čas aj dátum.
Exit
MENU Exi
Slovak _32
NASTAVENIE ZOBRAZENIA NA TV OBRAZOVKE
(TV DISPLAY)
KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WYŚWIETLANIA NA
EKRANIE TELEWIZORA (TV DISPLAY (WYŚW. TV))
•
•
Funkcja wyświetlania na ekranie telewizora jest
dostępna w trybach Camera (Cam)/ Player /
M.Cam / M.Player (M.Play). ➥strona 18
Funkcja umożliwia wybranie miejsca wyświetlania
menu ekranowego.
- "Off": menu ekranowe jest widoczne tylko na
wyświetlaczu LCD.
- "On": menu ekranowe jest widoczne na
wyświetlaczu LCD i na ekranie telewizora.
(Podłączanie do telewizora ➥strona 69~70)
- Przycisk wyświetlacza (
) umożliwia
włączanie/wyłączanie menu ekranowego na
wyświetlaczu LCD i ekranie telewizora.
➥strona 21
CARD
•
TAPE
(VP-D395i only)
Funkcia televízneho zobrazenia funguje v režimoch Camera/
Player/M.Cam/M.Player(foto/Prehr./Kamery/video pr.)
➥strana 18
MODE
• Umožňuje voľbu výstupu obrazovkovej ponuky (OSD).
- "Off(Vyp.)": OSD sa zobrazuje iba na LCD
monitore.
- "On(Zap.)": OSD sa zobrazuje na LCD
monitore a na obrazovke televízora.(Pripojenie
k TV ➥strany 69~70)
- Použite tlačidlo displeja (
) ak chcete
zapnúť/vypnúť OSD na LCD displeji a na
obrazovke televízora. ➥strana 21
CHG
BATT.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i)
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (Tylko model VP-D395i)
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera (Cam) (
) lub Player (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Display (Wyśw.)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼)
aby wybrać opcję "TV Display (Wyśw. TV)", a
następnie naciśnij dżojstik.
6. Aby uruchomić funkcję wyświetlania na ekranie
telewizora, przesuń dżojstik w górę lub w dół
(▲ / ▼) aby wybrać opcję "On" lub "Off", a
następnie naciśnij dżojstik.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
CHG
BAT
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
Mov
Off
Off
On
Sele
lect
Exi
MENU Exit
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
✔
Sele
lect
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste zvolili položku "Display
(Zobrazenie)", potom stlačte pákový ovládač
alebo posuňte pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol vyberte položku "TV Display (Zobr. na
TVP)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Ak chcete funkciu TV Display aktivovať, pohybom
pákového ovládača (▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte nastavenie "On (Zap.)" alebo "Off (Vyp.)",
potom stlačte pákový ovládač.
Camera Mode
Move
Mov
33_ Polish
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
Camera(foto) (
) alebo Player (Prehr.) (
T.
Off
On
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Exit
MENU Exi
Slovak _33
podstawowe informacje
dotyczące nagrywania
WKŁADANIE / WYJMOWANIE KASETY
•
•
Nie należy wkładać kasety lub zamykać przedziału
kieszeni z nadmierną siłą, gdyż może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie należy używać kaset innych niż DV.
OPEN
1. Podłącz kamerę do źródła zasilania i przesuń
przełącznik OPEN.
• Pokrywa kieszeni kasety zostanie otwarta
automatycznie.
2. Wkładanie kasety: Włóż kasetę do kieszeni, tak
by okienko taśmy było skierowane na zewnątrz,
a zabezpieczenie przed zapisem do góry
Wyjmowanie kasety: Wyjmij kasetę, która
jest automatycznie wysuwana.
3. Naciśnij kieszeń kasety w miejscu z napisem
PUSH, tak by się zatrzasnęła.
• Kaseta zostanie automatycznie
załadowana.
4. Zamknij osłonę kieszeni kasety.
TECHNIKI NAGRYWANIA
W niektórych sytuacjach wymagane mogą być różne techniki nagrywania.
1. Pozycja standardowa.
2. Pozycja niska.
• Nagrywanie z wyświetlaczem LCD
skierowanym w górę.
3. Pozycja wysoka.
• Nagrywanie z wyświetlaczem LCD
skierowanym w dół.
4. Pozycja autoportret.
• Nagrywanie z wyświetlaczem LCD
skierowanym do przodu.
Wyświetlacz LCD należy obracać
ostrożnie. Nadmierne obrócenie
może spowodować uszkodzenie
wewnętrznej części zawiasu
łączącego wyświetlacz z kamerą.
34_ Polish
základný nahrávanie
VLOŽENIE/VYSUNUTIE KAZETY
•
•
Pri vkladaní kazety alebo zatváraní priehradky
na kazetu nepoužívajte príliš veľkú silu, v
opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu.
Nepoužívajte žiadne iné kazety ako kazety typu DV.
1. Zapojte zdroj napájania a posuňte spínač
OPEN (Otvoriť).
• Dvierka priečinku na kazety sa
automaticky otvoria.
2. Vloženie kazety: Do priehradky vložte kazetu
tak, aby jej okienko smerovalo von a plôška
na ochranu proti zápisu hore.
Vysunutie kazety: Automaticky vysunutú
kazetu vyberte jej vytiahnutím z držiaka.
3. Stlačte oblasť označenú nápisom PUSH
na kryte priehradky pre kazetu, pokým kryt
nezapadne na miesto.
• Kazeta sa zavedie automaticky.
4. Zatvorte kryt priečinku kazety.
RÔZNE METÓDY SNÍMANIA
V niektorých situáciách môžete použiť iné
metódy záznamu.
1. Bežné nahrávanie.
2. Nahrávanie pri pohľade zhora.
• Záznam so sledovaním LCD monitora
zhora.
3. Nahrávanie pri pohľade zdola.
• Záznam so sledovaním LCD monitora
zdola.
4. Nahrávanie samého seba.
• Záznam so sledovaním LCD monitora
spredu.
LCD monitor otáčajte opatrne,
pretože prílišným otáčaním by
mohlo dôjsť k poškodeniu vnútornej
časti pántu, ktorý spája LCD monitor
s videokamerou.
Slovak _34
PIERWSZE NAGRANIE
VAŠE PRVÉ SNÍMANIE
1. K videokamere pripojte zdroj
1. Podłącz kamerę do źródła zasilania. ➥strona 17
napájania. ➥strana 17
(może być to akumulator lub zasilacz
(Batérie alebo AC sieťový adaptér)
➥strona
prądu zmiennego)
14,17
➥strana 14,17
• Włóż kasetę. ➥strona 34
• Vložte kazetu. ➥strana 34
• Aby nagrywać na karcie pamięci,
• Ak chcete nahrávať na pamäťovú
włóż kartę pamięci. (Tylko model
kartu, vložte ju. (len pre VP-D395i)
VP-D395i) ➥strona 74
➥strana 74
2. Zdejmij osłonę obiektywu.
2. Snímte kryt objektívu.
3. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby
3. Vypínač POWER posuňte smerom
włączyć zasilanie.
dole a zariadenie zapnite.
• Otwórz wyświetlacz LCD.
• Odklopte LCD monitor.
• Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji
• Voľbový spínač uveďte do polohy
CARD lub TAPE. (Tylko model VP-D395i)
CARD alebo TAPE. (len pre VPD395i )
• Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić
tryb Camera (Cam) (
).
• Stlačte tlačidlo MODE pre
nastavenie režimu Camera(foto)
- Sprawdź, czy na wyświetlaczu
(
).
pojawił się napis STBY.
- Uistite sa, či je zobrazený nápis STBY (Pohotovostný režim).
• Jeśli kaseta jest chroniona przed zapisem (otwór
Ak
je
plôška
na
ochranu
kazety
proti
zápisu otvorená (kazeta je
•
zabezpieczający otwarty), zostaną wyświetlone napisy STOP
zabezpečená), zobrazí sa nápis STOP a "Protection! (Ochrana!)".
i "Protection! (Zabezpieczenie!)". Aby nagrywać, usuń
Ak chcete nahrávať, uvoľnite plôšku na ochranu proti zápisu.
zabezpieczenie przed zapisem.
• Overte si, či sa záber, ktorý chcete nahrať, zobrazuje
• Sprawdź, czy obraz, który chcesz zarejestrować, jest widoczny na
na LCD monitore.
wyświetlaczu LCD.
Skontrolujte, či ukazovateľ stavu batérie indikuje
•
Sprawdź,
czy
akumulator
jest
naładowany
w
stopniu
•
dostatok zostávajúcej kapacity na predpokladaný
SP
0:00:00
REC
wystarczającym na przewidywany czas nagrywania. 16:9 Wide 10Sec
60min
čas záznamu.
16Bit
• Można wybrać dowolny tryb nagrywania ➥strona 44
• Môžete si vybrať vlastný režim nahrávania. ➥strana 44
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk
4. Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo pre
No Tape !
uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
spustenie/zastavenie nahrávania.
1/50
Na
monitorze
LCD
zostanie
wyświetlony
• Na LCD monitore sa zobraz ukazovateľ "REC
•
29
●" Ak chcete nahrávanie ukončiť, znovu stlačte
komunikat "REC●".
W
T
tlačidlo pre spustenie/zastavenie nahrávania.
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij
• Na LCD monitore sa zobrazí ukazovateľ
przycisk uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
"STBY (Pohotovostný režim)".
• Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis "STBY" .
Po dokončení nahrávania batériu vysuňte, aby ste zabránili
•
zakończeniu nagrywania odłącz akumulator, aby uniknąć
• Po
jej zbytočnému vybíjaniu.
niepotrzebnego zużycia energii.
• MiniDV videokamera má dve tlačidlá spustenia/zastavenia
cyfrowa miniDV oferuje dwa przyciski Uruchamiania/
• Kamera
nahrávania. Jedno sa nachádza na zadnej strane
zatrzymywania nagrywania. Jeden znajduje się z tyłu kamery, a
videokamery a druhé na LCD paneli. Tlačidlo spustenia/
drugi znajduje się na panelu LCD. Wybierz przycisk uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania, stosownie do potrzeb.
zastavenia nahrávania vyberte podľa použitia.
OPEN
VO
L
MENU
OPEN
POW
ER
MODE
CHG
S
M
35_ Polish
Slovak _35
podstawowe informacje
dotyczące nagrywania
základný nahrávanie
•
•
•
•
ŁATWE NAGRYWANIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH
(EASY.Q MODE(TRYB EASY Q))
1.
2.
3.
4.
JEDNODUCHÉ SNÍMANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV
(REŽIM EASY Q)
Funkcja EASY Q działa tylko w trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Dzięki funkcji EASY Q większość ustawień kamery miniDV jest
automatycznie regulowana, co pozwala uniknąć szczegółowej konfiguracji.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(VP-D395 i only)
(Cam) (
).
Naciśnij przycisk EASY. Q ponownie.
• Po naciśnięciu przycisku EASY Q większość funkcji
jest wyłączanych, a dla następujących funkcji zostaje
wybrane ustawienie Auto: DIS, Focus (Ostrość),
White Balance (Balans Bieli), Exposure (Ekspozycja),
Program AE, Shutter (Migawka).
• W tym samym czasie zostaną wyświetlone
symbole EASY.Q oraz DIS (
).
Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania
nagrywania, aby rozpocząć nagrywanie.
• Po rozpoczęciu nagrywania zostaną zastosowane
podstawowe ustawienia automatyczne.
CARD
MODE
TAPE
CHG
BATT.
OPEN
Anulowanie trybu EASY Q
Režim EASY Q funguje len v režime Camera(foto). ➥strana 18
S funkciou EASY Q je väčšina nastavení miniDV videokamery
upravená automaticky, čo vás oslobodí od podrobných nastavení.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE.
(len pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera (foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo EASY Q.
• Keď stlačíte tlačidlo EASY Q, väčšina
funkcií sa vypne a nasledujúce funkcie sa
nastavia na "Auto" (DIS, Focus (zaostrenie),
White Balance (vyváženie bielej), Exposure
(Expozícia), Program AE(Režimy AE), Shutter
(Uzávierka))
• Indikátory EASY.Q a DIS ( ) sa na obrazovke
objavia súčasne.
4. Záznam spustíte stlačením tlačidla pre spustenie/
zastavenie nahrávania.
• Nahrávanie sa spustí so základnými
automatickými nastaveniami.
Naciśnij przycisk EASY. Q ponownie.
STBY SP
10Sec
• Symbole EASY.Q i DIS ( ) znikają z ekranu.
• Niemal wszystkie ustawienia powrócą do
konfiguracji sprzed aktywacji trybu EASY Q.
No Tape !
• Podczas nagrywania anulowanie trybu EASY.Q 1/50
jest niemożliwe.
29
• Przyciski niedostępne podczas działania
W
funkcji EASY.Q
Następujące przyciski są niedostępne, ponieważ
regulowane przez nie funkcje są ustawiane automatycznie.
W przypadku próby użycia niedostępnych funkcji mogą zostać
wyświetlone komunikaty "Release the Easy.Q! (Zwolnij Easy.Q)".
- Przycisk MENU
• Fotografowanie za pomocą przycisku PHOTO w trybie EASY Q powoduje
wyłączenie funkcji DIS.
0:00:00
60min
S
M
36_ Polish
T
•
•
16Bit
Zrušenie režimu EASY Q
Opätovne stlačte tlačidlo EASY Q.
• Indikátory EASY Q a DIS( ) z obrazovky
zmiznú.
• Takmer všetky nastavenia sa vrátia do
nastavení, ktoré boli nastavené pred
aktivovaním režimu EASY Q.
• Počas nahrávania režim EASY.Q nemôžete zrušiť.
Tlačidlá, ktoré nie sú dostupné počas prevádzky v režime EASY.Q
Nasledovné tlačidlá a ovládača nie sú dostupné, pretože položky
sú nastavené automaticky. Ak sa pokúšate o nedostupné činnosti,
zobrazí sa vám odkaz "Release the Easy.Q! (Vypnite EASY.Q !)".
- tlačidlo MENU
Pri fotografovaní pomocou tlačidla PHOTO v režime EASY.Q sa
funkcia DIS (digitálny stabilizátor) nepoužije.
Slovak _36
POWIĘKSZANIE I POMNIEJSZANIE
PRIBLÍŽENIE A ODDIALENIE
•
•
•
•
•
Funkcja zoomu jest dostępna w trybach Camera (Cam) i M.Cam
➥strona 18
Funkcji zoom należy użyć do nagrywania zbliżeń i ujęć szerokokątnych.
Kamera miniDV umożliwia nagrywanie przy użyciu
34-krotnego zoomu optycznego i 1200-krotnego
zoomu cyfrowego.
Funkcia priblíženia funguje v režimoch Camera a M.Cam(foto/
Kamery). ➥strana 18
Funkciu priblíženia použite na nahrávanie zblízka alebo širokouhlé nahrávanie.
• Táto miniDV videokamera vám umožňuje používať 34-násobný
výkonný transfokátor a 1200-násobný digitálny transfokátor.
Priblíženie
Posuňte ovládač transfokácie smerom k polohe T (telefoto)
(Alebo posuňte pákový ovládač smerom nadol k
polohe ( T ) na LCD displeji.)
Powiększanie
Przesuń dźwignię zoomu w kierunku T (teleobiektyw).
(lub przesuń dżojstik w dół (T) na panelu LCD.)
VOL
MENU
Oddialenie
Pomniejszanie
POW
ER
Posuňte ovládač transfokácie smerom k polohe W (široký uhol).
(Alebo posuňte pákový ovládač smerom nahor k
polohe ( W ) na LCD displeji.)
MODE
CHG
Przesuń dźwignię zoomu w kierunku W (szerokokątny).
(lub przesuń dżojstik w górę (W) na panelu LCD.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Im dalej przesunięta zostanie dźwignia zoomu, tym szybciej nastąpi
zmiana powiększenia.
Umieść palec na dźwigni zoom. Jeśli palec zostanie zdjęty z
dźwigni zoom, dźwięk pracy dźwigni zoomu może również zostać
nagrany.
Gdy stosowany jest zoom, ustawianie ostrości może być
niestabilne. W takim przypadku należy ustawić zoom przed
nagrywaniem i zablokować ostrość za pomocą ręcznej regulacji
ostrości, a następnie powiększać i pomniejszać podczas
nagrywania. ➥strona 42
Minimalna możliwa odległość pomiędzy kamerą a obiektem
niezbędna do utrzymania ostrości to około 1 cm (około 0,39
cala) dla ujęć szerokokątnych i 50 cm (około 19,68 cali) dla
teleobiektywu.
Zoom optyczny zachowuje jakość obrazu, natomiast podczas
używania zoomu cyfrowego jakość obrazu może się pogorszyć.
W przypadku zastosowania zoomu w celu powiększenia obiektu
znajdującego się blisko, kamera miniDV może automatycznie
zmniejszyć stopień powiększenia w zależności od odległości od
obiektu. W takiej sytuacji ustaw funkcję "Macro" na "On"
➥strona 54
•
•
•
•
Čím ďalej posuniete ovládač transfokácie, tím bude
činnosť transfokácie rýchlejšia.
Prst majte na ovládača transfokácie. Ak dáte prst z
ovládača transfokácie preč, zvuk činnosti ovládača
transfokácie sa môže nahrať tiež.
Počas transfokácie môže byť zaostrenie nestále. V takom
prípade nastavte transfokáciu pred nahrávaním a pomocou
manuálneho zaostrenia zaostrenie uzamknite, potom počas
nahrávania predmet približujte alebo odďaľujte. ➥strana 42
Minimálna možná vzdialenosť medzi videokamerou a
predmetom pri udržiavaní ostrého zaostrenia je asi 1 cm
pre široký uhol a 50 cm pre teleobjektív.
Optická transfokácia zachováva kvalitu videa, ale počas
digitálnej transfokácie sa môže kvalita videa zhoršiť.
Keď priblížite na predmet v blízkosti objektívu, miniDV
videokamera môže automaticky oddialiť v závislosti na
vzdialenosti od objektu. V takom prípade nastavte funkciu
"Macro(Makro)" na "On(Zap.)". ➥strana 54
TELE
WIDE
W
37_ Polish
T
Slovak _37
podstawowe informacje
dotyczące nagrywania
základný nahrávanie
SZYBKIE WYSZUKIWANIE ŻĄDANEJ SCENY (USTAWIANIE OPCJI
ZERO MEMORY (PUNKTU POCZĄTKOWEGO)) (TYLKO MODELE VPD392(I)/D395i )
•
•
Funkcja punktu początkowego działa w trybach
Camera (Cam) i Player. ➥strona 18
Na taśmie można zaznaczyć punkt, do którego
można powrócić, aby kontynuować odtwarzanie.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
) lub Player (
).
3. Przed rozpoczęciem nagrywania lub podczas
odtwarzania naciśnij przycisk ZERO MEMORY na
pilocie w punkcie, do którego chcesz powrócić.
• Kod czasu zmieni się w licznik taśmy ustawiony
początkowo w pozycji Zero memory
( 0:00:00 ) (symbol punktu początkowego).
• Funkcję zaznaczania miejsca na taśmie można
wyłączyć, naciskając ponownie przycisk ZERO
MEMORY.
4. Wyszukiwanie zaznaczonego miejsca.
• Po zakończeniu odtwarzania przewiń taśmę
do przodu lub do tyłu w trybie zatrzymania.
Taśma zostanie zatrzymana automatycznie po
osiągnięciu zaznaczonego miejsca.
• Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk
MODE, aby ustawić tryb Player (
) naciśnij
przycisk przewijania
Taśma zostanie
zatrzymana automatycznie po osiągnięciu
zaznaczonego miejsca.
5. Z wyświetlacza zniknie licznik taśmy oznaczony
ikoną ( ) (symbol punktu początkowego), a
zastąpi go kod czasu.
•
•
•
CARD
•
•
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
CHG
BATT.
16:9 Wide
STBY SP
10Sec
Funkcja Zero Memory (Punkt początkowy) może
być wyłączana automatycznie w następujących sytuacjach:
- Na końcu fragmentu oznaczonego za pomocą funkcji Zero Memory (Punkt
początkowy)
- Po wyjęciu taśmy
- Po wyjęciu akumulatora lub odłączeniu zasilania.
Funkcja zaznaczania miejsca na taśmie może nie działać prawidłowo,
jeżeli między nagraniami na taśmie są przerwy.
Funkcja zaznaczania miejsca na taśmie jest dostępna wyłącznie za
pomocą pilota.
38_ Polish
RÝCHLE VYHĽADANIE ŽELANEJ SCÉNY (NASTAVENIE FUNKCIE
ZERO MEMORY) (LEN PRE VP-D392i/D395i)
0:00:00
0:00:30
60min
S
16Bit
16BIt
Funkcia Zero memory funguje v režimoch Camera/
Player(foto/Prehr.) ➥strana 18
Na kazete môžete označiť miesto, ku ktorému sa
chcete pri prehrávaní vrátiť.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
Camera(foto) (
) alebo Player (Prehr.) (
).
3. Pred spustením záznamu alebo počas prehrávania
stlačte na mieste, ku ktorému sa chcete neskôr vrátiť,
tlačidlo ZERO MEMORY na diaľkovom ovládači.
• Časov údaj sa zmení na počítadlo kazety, ktoré
je nastavené na zero memory so zobrazeným
indikátorom zero memory ( 0:00:00 ).
• Ak chcete funkciu zero memory zrušiť,
opätovne stlačte tlačidlo ZERO MEMORY.
4. Vyhľadanie nulovej pozície.
• Po dokončení prehrávania pretočte kazetu
rýchlym posuvom vpred alebo vzad v režime
zastavenia. Po dosiahnutí nulovej pozície sa
kazeta automaticky zastaví.
• Po dokončení nahrávania stlačte tlačidlo
MODE, aby ste nastavili režim Player (Prehr.)
(
) a stlačte tlačidlo
(REW). Po
dosiahnutí nulovej pozície sa kazeta
automaticky zastaví.
5. Počítadlo kazety s indikátorom zero memory ( )
zmizne a počítadlo sa vráti k zobrazeniu času.
C.Nite 1/30
•
•
•
V nasledujúcich situáciách sa môže režim zero memory automaticky
zrušiť:
- Na konci časti označenej funkciou zero memory (pamäť nulovej pozície).
- Po vysunutí kazety.
- Po vybratí batérie alebo odpojení zdroja napájania.
Funkcia zero memory pravdepodobne nebude správne fungovať v
mieste pauzy medzi záznamami.
Funkcia zero memory je dostupná len s použitím diaľkového ovládania.
Slovak _38
STEROWANIE SAMOWYZWALACZEM PRZY UŻYCIU PILOTA
(USTAWIANIE OPCJI SELF TIMER (SAMOWYZWALACZA))
(TYLKO MODELE VP-D392i/D395i)
SNÍMANIE VLASTNEJ OSOBY POMOCOUDIALKOVÉHO
OVLÁDANIA (NASTAVENIE FUNKCIE SELF TIMER) (LEN
PRE VP-D392(I)/D395i )
•
•
•
Funkcja SELF TIMER (SAMOWYZWALACZ) działa tylko w trybie
Camera (Cam). ➥strona 18
Po użyciu funkcji SELF TIMER (SAMOWYZWALACZ) na pilocie
nagrywanie rozpocznie się automatycznie po 10
sekundach.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
CARD
Funkcia SELF TIMER (Samospúšť) je k dispozícii iba v režime
Camera(foto). ➥strana 18
Pri použití funkcie SELF TIMER (Samospúšť) na diaľkovom ovládači
sa po 10 sekundách automaticky spustí záznam.
•
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
pre VP-D395i)
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(fotoaparátu)(
).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk SELF TIMER.
• Wyświetlony zostanie symbol ( ) .
3. Stlačte tlačidlo SELF TIMER.
• Zobrazí sa indikátor ( ).
CHG
BATT.
4. Pre nahrávanie videa stlačte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania.
• Samospúšť začne odpočítavať od 10. V tom
okamihu indikátor nahrávania bliká a pípa.
• V poslednej sekunde odpočítavania sa
nahrávanie spustí automaticky.
• Ak chcete funkciu samospúšte pred
nahrávaním zrušiť, stlačte znovu tlačidlo SELF
TIMER.
4. Aby nagrać film, naciśnij przycisk uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania.
• Rozpocznie się odliczanie od 10. Podczas
odliczania miga symbol nagrywania i jest
emitowany sygnał dźwiękowy.
• Po ostatniej sekundzie odliczania nagrywanie
rozpoczyna się automatycznie.
• Aby wyłączyć samowyzwalacz przed
rozpoczęciem nagrywania, naciśnij ponownie
przycisk SELF TIMER.
•
•
•
•
Między pilotem a kamerą miniDV nie
umieszczaj przeszkód, które mogą
blokować czujnik pilota.
Zasięg pilota wynosi maksymalnie 4-5
metrów (13-17 stóp).
Maksymalny kąt odchylenia pilota wynosi
30 stopni w lewo lub prawo od linii prostej.
Podczas korzystania z funkcji
samowyzwalacza zaleca się stosowanie
statywu (sprzedawany osobno).
39_ Polish
16:9 Wide
STBY SP
10Sec
10Sec
0:00:30
•
60min
S
16Bit
16BIt
•
•
C.Nite 1/30
•
Snímač diaľkového ovládača neblokujte
prekážkami medzi diaľkovým ovládačom a
miniDV videokamerou.
Maximálny dosah diaľkového ovládača je
4 až 5 m.
Uhol dosahu diaľkového ovládača je max.
30° vľavo/vpravo od centrálnej osi.
Pre záznam pomocou samospúšte
vám odporúčame používať statív (nie je
súčasťou dodávky).
Slovak _39
podstawowe informacje
dotyczące nagrywania
základný nahrávanie
PRZEGLĄDANIE I WYSZUKIWANIE NAGRAŃ
ZOBRAZENIE A VYHĽADÁVANIE ZÁZNAMU
•
•
•
•
Funkcja wyszukiwania nagrań działa tylko w trybie Camera (Cam).
➥strona 18
Służy ona do przeglądania zarejestrowanych wcześniej obrazów
lub do znajdowania miejsca, w którym ma być zarejestrowany nowy
obraz, w trybie STBY.
Funkcia Rec Search (vyhľadávanie v zázname) funguje iba v
režime Camera(foto). ➥strana 18
Používa sa na prezeranie predtým nahraných záznamov alebo na hľadanie
bodu, kde je možné nahrať novú snímku v STBY (pohotovostnom) režime.
Vyhľadávanie v zázname (pákový ovládač)
Przeszukiwanie (dżojstik)
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk
uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
4. Przełącz kamerę w tryb STBY, naciskając przycisk
uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
5. Wykonywanie przeszukiwania wstecz:
• Przesuń dżojstik w lewo (W).
- Naciśnięcie i przytrzymanie dżojstika (W),
spowoduje odtwarzanie zaznaczonych obrazów
16:9 Wide
w odwrotnej kolejności. Naciśnij i zwolnij
dżojstik (W) aby odtwarzać obrazy w odwrotnej
kolejności przez 3 sekundy przed zresetowaniem
kolejności odtwarzania do normalnej.
Wykonywanie zwykłego przeszukiwania:
• Przesuń dżojstik w prawo (X).
- Naciśnięcie i przytrzymanie dżojstika (X),
spowoduje odtwarzanie zaznaczonych obrazów
w zwykłej kolejności. Aby wznowić nagrywanie po zakończeniu
przeszukiwania nagrań, naciśnij ponownie przycisk uruchamiania/
wyłączania nagrywania.
VO
L
MENU
•
•
W trybie przeszukiwania na ekranie mogą się pojawiać
zniekształcenia w kształcie mozaiki.
Naciśnięcie przycisku uruchamiania/wyłączania
nagrywania po użyciu funkcji wyszukiwania nagrań
spowoduje zastąpienie nagrań od wskazanego punktu.
40_ Polish
POW
ER
MODE
CHG
SP
0:00:00
60min
16Bit
16BIt
•
•
1. Prepínač režimov nastavte do polohy TAPE.
(len pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
).
Camera(foto) (
3. Ak chcete začať nahrávať, stlačte tlačidlo pre
spustenie/zastavenie nahrávania.
4. Spustite pohotovostný režim (STBY) stlačením
tlačidla spustenia/zastavenia nahrávania.
5. Spätné vyhľadávanie:
• Pohnite pákovým ovládačom (W) doľava.
- Ak podržíte pákový ovládač (W), stlačený,
zvolené obrazy sa prehrajú v opačnom poradí.
Stlačte a uvoľnite pákový ovládač (W) aby
ste prehrali obrazy v spätnom poradí na 3
sekundy pred obnovením normálneho poradia
prehrávania.
Normálne vyhľadávanie:
• Pohnite pákovým ovládačom (X) doprava.
- Ak podržíte pákový ovládač (X), stlačený,
zvolené obrazy sa prehrajú v normálnom
poradí. Pre obnovenie nahrávania po ukončeniu
vyhľadávania stlačte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania.
V režime vyhľadávania záznamu môže dochádzať k
mozaikovej deformácii obrazu.
Ak po vyhľadaní záznamu stlačíte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania, záznamy nahrané po tomto bode
sa prepíšu.
Slovak _40
KORZYSTANIE Z FUNKCJI WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA WYGASZANIA
•
•
POUŽÍVANIE FUNKCIE FADE ON A OFF (ZATMIEVANIE A ZJASŇOVANIE)
•
Funkcja Fade działa tylko w trybie Camera(Cam)
➥strona 18
Nagraniom można nadać bardziej profesjonalny
wygląd, używając efektów specjalnych, takich jak
rozjaśnianie obrazu i przygłaśnianie dźwięku na
początku oraz wygaszanie obrazu i wyciszanie
dźwięku na końcu nagrywanego ujęcia.
•
VOL
MENU
POWE
R
MODE
CHG
Spustenie záznamu
Początek nagrywania
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera(Cam) (
).
3. Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij dżojstik,
a następnie przesuń go w prawo (X).
• Przesuń dżojstik (X) w prawo, aby wybrać
ustawienie funkcji wygaszania na "Fade
On(Wyg. wł.)".
4. Naciśnij przycisk uruchamiania/zatrzymywania
nagrywania i jednocześnie zwolnij przycisk funkcji
wygaszania.
• Rozpocznie się nagranie i stopniowo pojawiać się
będą obraz i dźwięk. (Rozjaśnianie i przygłaśnianie).
Koniec nagrywania
STBY SP
10Sec
0:00:00
60min
S
16Bit
Fade On
5. Aby zakończyć nagrywanie przy użyciu funkcji
Fade On
ściemniania i wyciszania, naciśnij dżojstik,
następnie przesuń go w prawo (X).
• Przesuń dżojstik (X) w prawo, aby wybrać
ustawienie funkcji
wygaszania na "Fade
On(Wyg. wł.)".
Fade In (Approx. 4 seconds)
6. Naciśnij przycisk
uruchamiania/
zatrzymywania
nagrywania, aby zakończyć
nagrywanie.
• Obraz i dźwięk stopniowo
zanikają. (ściemnianie
obrazu, ściszanie
dźwięku).
41_ Polish
Funkcia zatmievania funguje len v režime
Camera(foto). ➥strana 18
Pomocou špeciálnych efektov, napríklad
zjasňovanie na začiatku scény alebo zatmievania
na konci scény, môžete svojim nahrávkam dodať
profesionálny vzhľad.
C.Nite 1/30
STBY SP
10Sec
0:00:00
60min
S
16Bit
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Pred začatím nahrávania stlačte pákový ovládač
a potom ho posuňte (X) doprava.
• Posuňte pákový ovládač (X) doprava, aby ste
funkciu zatmievania uviedli do polohy "Fade On
(Stmievanie zap.)".
4. Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
a zároveň zrušte funkciu zatmievania.
• Videokamera začne nahrávať a obraz so zvukom sa
začne zobrazovať postupne. (Fade In (Zjasňovanie))
Zastavenie nahrávania
5. Ak chcete nahrávanie ukončiť zatmievanie, stlačte
pákový ovládač a potom pákový ovládač
posuňte (X) doprava.
• Posuňte pákový ovládač
(X) doprava, aby ste funkciu
zatmievania uviedli do polohy
"Fade On (Stmievanie zap.)".
Fade Out (Approx. 4 seconds)
6. Záznam ukončíte stlačením
tlačidla spustenia/
zastavenia nahrávania.
• Obraz a zvuk sa začne
postupne strácať. (Fade
Out (Zatmavenie)).
Slovak _41
podstawowe informacje
dotyczące nagrywania
základný nahrávanie
AUTO FOCUS (AUT. REG. OSTR.)/ MANUAL FOCUS (FOKUS-RĘCZNIE)
•
•
•
•
Auto Focus (Aut. reg. ostr.)
•
AUTOMATICKÉ ZAOSTROVANIE/MANUÁLNE ZAOSTROVANIE
•
•
•
•
Funkcja Auto Focus (Aut. reg. ostr.)/Manual Focus (Fokus-Ręcznie) jest
dostępna w trybach Camera (Cam) i M.Cam. ➥strona 18
W większości przypadków lepiej używać automatycznej regulacji ostrości,
ponieważ dzięki niej można skupić się na twórczej stronie nagrania.
Ręczna regulacja ostrości może być konieczna w określonych sytuacjach, w
których automatyczna regulacja ostrości jest utrudniona lub nie skutkuje.
Wyreguluj funkcje Auto Focus (Aut. reg. ostr.)/Manual Focus (FokusRęcznie) tylko za pomocą dżojstika.
Jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w
użytkowaniu kamer, zaleca się korzystanie z funkcji
automatycznej regulacji ostrości.
a
Funkcia Auto Focus/Manual Focus (Automatické zaostrovanie/Manuálne zaostrovanie)
funguje v režime Camera aj M.Cam(foto/Kamery). ➥strana 18
Vo väčšine situácií je výhodnejšie použiť funkciu automatického zaostrovania,
pretože umožňuje koncentrovať sa na kreatívnu stránku nahrávania.
V určitých podmienkach, v ktorých je automatické zaostrovanie obtiažne
alebo nespoľahlivé, budete musieť použiť ručné zaostrovanie.
Nastavte funkcie Auto Focus/Manual Focus (Automatické zaostrovanie/
Manuálne zaostrovanie) len pomocou pákového ovládača.
Automatické zaostrenie
b
•
Manuálne zaostrovanie
Manual Focus (Fokus-Ręcznie)
•
a.
b.
c.
d.
Ręczna regulacja ostrości pozwala na osiągnięcie
lepszych rezultatów w następujących sytuacjach:
c
W kadrze znajduje się kilka obiektów, z których
część znajduje się blisko kamery, a część dalej.
Osoba znajduje się we mgle lub na tle śniegu.
Bardzo błyszczące lub lakierowane powierzchnie, np.
karoseria samochodu.
Osoby i przedmioty w ruchu lub poruszające się szybko lub ze stałą prędkością,
na przykład sportowcy lub widzowie na zawodach lekkoatletycznych.
•
d
a.
b.
c.
d.
42_ Polish
VOL
MENU
POW
ER
MODE
CHG.
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
Manual Focus
V nasledujúcich prípadoch môžete získať lepšie
výsledky manuálnym zaostrovaním.
Obraz obsahuje viacero predmetov, niektoré sú
bližšie k videokamere, niektoré ďalej.
Osoba zahalená hmlou alebo obklopená snehom.
Veľmi žiarivé alebo lesklé povrchy, napríklad automobil.
Nepretržite alebo rýchlo sa pohybujúce osoby alebo
predmety, napríklad atléti alebo dav ľudí.
Nastavenie zaostrenia
Ustawianie ostrości
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD lub
TAPE. (Tylko model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
).
3. Naciśnij dżojstik.
Zostanie
wyświetlone
menu
podręczne.
•
4. Przesuń dżojstik w dół (▼) aby wybrać tryb
"Manual Focus (Fokus-Ręcznie) (
)".
• Poruszając dżojstikiem w dół (▼) można przełączać
pomiędzy opcjami "Auto Focus (Aut. reg. ostr.)" i
"Manual Focus (Fokus-Ręcznie)".
• Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo (W / X) aby
wybrać żądaną wartość ręcznej regulacji ostrości,
następnie naciśnij dżojstik.
5. Aby zakończyć, naciśnij dżojstik.
• Na ekranie zostaną wyświetlone symbol ( ) opcji
Manual focus (Fokus-Ręcznie) oraz pasek stanu.
Opcja Manual Focus (Fokus-Ręcznie) jest
niedostępna w trybie EASY.Q.
Ak nemáte s používaním videokamery skúsenosti,
odporúčame použiť funkciu automatického zaostrovania.
16Bit
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo TAPE.
(len pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto)(
).
3. Stlačte pákový ovládač.
Zobrazí
sa
zoznam
položiek rýchlej ponuky.
•
4. Pákový ovládač (▼) posuňte smerom nadol, aby
ste zvolili režim "Manual Focus (Man. zaostr.)".
• Môžete prepínať medzi "Auto Focus (Auto.
zaostr.)" a "Manual Focus(Man. zaostr.)"
posunutím pákového ovládača (▼).
• Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo
doprava, aby ste zvolili želanú hodnotu manuálneho
zaostrenia, potom stlačte pákový ovládač.
5. Pre ukončenie stlačte pákový ovládač.
• Indikátor Manual focus (Manuálne zaostrovanie) ( )
a stavová lišta budú zobrazené na LCD obrazovke.
Ručné zaostrovanie nie je dostupné v režime EASY.Q.
Slovak _42
USTAWIANIE OPCJI SHUTTER SPEED (SZYBKOŚĆ
MIGAWKI) I EXPOSURE (EKSPOZYCJA)
NASTAVENIE FUNKCIE SHUTTER SPEED (RÝCHLOSTI
UZÁVIERKY) A EXPOSURE (EXPOZÍCIE)
•
•
•
Funkcja Shutter Speed (Szybkość migawki) działa tylko w trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Funkcja ekspozycji jest dostępna w trybach Camera (Cam) i M.Cam. ➥strona 18
Ustaw funkcje Shutter Speed (Szybkość Migawki) i Exposure (Ekspozycja)
tylko za pomocą dżojstika.
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD lub TAPE.
(Tylko model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
).
3. Naciśnij dżojstik.
Zostanie wyświetlone menu podręczne.
•
•
•
VOL
MENU
•
Ustawianie szybkości migawki
4. Przesuń dżojstik w lew (W) aby wybrać tryb "Auto Shutter
(Autom. mig.) (
)".
W trybie automatycznym przesuń dżojstik w górę (▲)
aby przełączyć na tryb ręczny.
Poruszając dżojstikiem w górę (▲) można przełączać
pomiędzy opcjami Auto Shutter (Autom. mig.) i Manual
Shutter (Ręczna migawka).
5. Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo (W / X) aby wybrać
żądaną prędkość migawki, następnie naciśnij dżojstik.
Dostępne wartości opcji Shutter Speed (Szybkość migawki): 1/50,
1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 i 1/10000 sekundy.
R
CHG
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
C.Nite 1/30
STBY SP
STBY
10Sec
10Se
c
60min
60mi
n
16Bitt
16Bi
Manual Exposur
Exposure
e
Szybkości migawki zalecane podczas nagrywania
Sporty na powietrzu, np. golf lub tenis: "1/2000" lub "1/4000".
Samochody lub pociągi w ruchu oraz inne szybko poruszające się pojazdy, np.
kolejki w wesołych miasteczkach: "1/1000", "1/500" lub "1/250".
Sporty w pomieszczeniach, np. koszykówka: "1/120".
Jeśli szybkość migawki i wartość ekspozycji zostaną zmienione ręcznie, gdy włączona
jest funkcja Program AE, najpierw zostaną uwzględnione zmiany wprowadzone ręcznie.
Obraz może nie być tak płynny, jak w przypadku wysokiej szybkości migawki.
Po uruchomieniu trybu EASY.Q w kamerze cyfrowej przywracane są automatyczne
ustawienia migawki i ekspozycji.
Podczas nagrywania przy szybkości migawki 1/1000 lub wyższej należy uważać, aby
słońce nie świeciło bezpośrednio w obiektyw.
43_ Polish
0:00:30
0:00:3
0
S
•
•
•
•
•
•
4. Pákový ovládač (W) posuňte smerom doľava, aby ste
zvolili režim "Auto Shutter (
)(Auto. uzávierka)".
V automatickom režime posuňte pákový ovládač (▲)
aby ste prepli režim na manuálny.
Môžete taktiež prepínať medzi Auto Shutter
(Automatická uzávierka) a Manual Shutter (Manuálna
uzávierka) posunutím pákového ovládača (▲).
5. Pákový ovládač (W / X) doľava alebo doprava, aby ste zvolili
želanú hodnotu rýchlosti uzávierky, potom stlačte pákový ovládač.
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť na hodnoty "1/50",
"1/120", "1/250", "1/500", "1/1000", "1/2000", "1/4000"
alebo "1/10000" sekundy.
•
•
•
1/120
•
•
•
•
•
16Bit
Manual Shutter
Ustawianie opcji Exposure (Ekspozycja)
4. Przesuń dżojstik w górę (▲) aby wybrać tryb "Auto
Exposure (Autom. ekspoz.) (
)".
W trybie automatycznym przesuń dżojstik w górę (▲)
aby przełączyć na tryb ręczny.
Poruszając dżojstikiem w górę (▲) można przełączać
pomiędzy opcjami Auto Exposure (Autom. ekspoz.) i
Manual Exposure (Ręczna ekspozycja).
5. Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo (W / X) aby wybrać
żądaną wartość ekspozycji, następnie naciśnij dżojstik.
Wartości ekspozycji można ustawić w przedziale: "00"–"29".
6. Aby zakończyć, naciśnij dżojstik.
Zostaną wyświetlone wybrane ustawienia.
•
Nastavenie rýchlosti závierky
MODE
POWE
•
•
•
Funkcia Shutter Speed (Rýchlosť závierky) funguje len v režime Camera(foto). ➥strana 18
Funkcia Exposure (Expozícia) funguje v režimoch Camera aj M.Cam(foto/Kamery). ➥strana 18
Nastavte funkcie Shutter Speed (Rýchlosť uzávierky) a Exposure (Expozícia)
len pomocou pákového ovládača.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo TAPE. (len pre VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Stlačte pákový ovládač.
Zobrazí sa zoznam položiek rýchlej ponuky.
18
C.Nite 1/30
1/30
Nastavenie funkcie Exposure (Expozícia)
4. Pákový ovládač (▲) posuňte smerom nahor, aby ste zvolili
režim "Auto Exposure (
) (Auto. Expozícia)".
V automatickom režime posuňte pákový ovládač (▲)
aby ste prepli režim na manuálny.
Prepnúť medzi Auto Exposure (Auto. Expozícia)
a Manual Exposure (Man. Expozícia) môžete aj
posunutím pákového ovládača (▲).
5. Pákový ovládač (W / X) doľava alebo doprava, aby ste zvolili
želanú hodnotu expozície, potom stlačte pákový ovládač.
Hodnotu expozície môžete nastaviť v rozsahu "00" až "29".
6. Pre ukončenie stlačte pákový ovládač.
Zobrazia sa vybrané nastavenia.
•
•
•
•
Odporúčané rýchlosti uzávierky pri zázname
•
•
•
Exteriérové športy, napríklad golf alebo tenis: "1/2000" alebo "1/4000".
Idúce vozidlá, vlaky alebo iné rýchlo sa pohybujúce objekty, napríklad horská
dráha: "1/1000", "1/500" alebo "1/250".
Halové športy, napríklad basketbal: "1/120"
•
•
•
•
Ak ručne zmeníte nastavenie rýchlosti uzávierky a expozície, keď je
zvolený režim automatického nastavenia program AE, takto vykonané
zmeny sa použijú primárne.
Pri vyššej rýchlosti závierky nemusí obraz vyzerať plynulo.
Pri prepnutí do režimu EASY.Q sa videokamera vráti k automatickému
nastaveniu uzávierky a expozície.
Pri zázname s rýchlosťou uzávierky 1/1000 alebo vyššej sa
uistite, že do objektívu nesvieti slnko.
Slovak _43
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
WYBIERANIE TRYBU NAGRYWANIA I TRYBU
AUDIO (TRYBY REC I AUDIO)
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Funkcja Record mode działa w trybach Camera (Cam) i Player. ➥strona 18
Kamera może nagrywać i odtwarzać obraz w trybach SP
(Standard Play) i LP (Long Play).
- "SP" : Tryb, w którym na kasecie DVM60 mieści się 60
minut nagrania.
- "LP" : Tryb, w którym na kasecie DVM60 mieści się 90
minut nagrania.
Funkcja Audio Mode działa w trybach Camera (Cam) i Player ➥strona 18
Kamera rejestruje dźwięk na dwa sposoby. (12Bit, 16Bit)
- "12Bit": W tym trybie można nagrać dwie 12-bitowe stereofoniczne
ścieżki dźwiękowe. Oryginalny dźwięk stereofoniczny można
nagrać na ścieżce głównej (Sound1). Dodatkowy dźwięk
stereofoniczny można podłożyć na ścieżce (Sound2).
- "16Bit": W trybie tym można nagrać jedną 16-bitową
stereofoniczną ścieżkę dźwiękową wysokiej jakości. W tym
trybie funkcja dodawania ścieżki dźwiękowej jest niedostępna.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko model VP-D395i)
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
)
lub Player (
).
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlona lista menu
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać opcję
"Record (Nagrywanie)", a następnie naciśnij dżojstik lub
przesuń go w prawo (X).
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać opcję
"Rec Mode (Tryb Nagr)" lub "Audio Mode (Tryb Audio)", a
następnie naciśnij dżojstik.
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać żądany
tryb nagrywania lub audio, a następnie naciśnij dżojstik.
Tryb Rec (Tryb Nagr.) można ustawić na "SP"albo "LP".
Tryb Audio można ustawić na "12Bit" albo "16Bit".
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Wyświetlony zostanie wybrany symbol.
Gdy wybrany jest tryb "12Bit", nie jest wyświetlany żaden symbol.
Zaleca się, aby za pomocą tej kamery odtwarzać tylko
taśmy nagrane przy jej użyciu. Odtwarzanie taśm
nagranych za pomocą innego urządzenia może powodować
występowanie mozaikowych zniekształceń obrazu.
Przy nagrywaniu w trybach SP i LP lub tylko w trybie LP
mogą wystąpić zniekształcenia odtwarzanego obrazu,
bądź też kod czasu nagrania każdego z fragmentów
może zostać zapisany nieprawidłowo, jeśli pomiędzy
scenami występuje przerwa.
Najlepszą jakość obrazu i dźwięku uzyskuje się w trybie SP.
CARD
•
•
•
•
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
•
•
CHG
BATT.
1.
2.
DV
AV
•
•
•
•
•
VÝBER REŽIMU NAHRÁVANIA A REŽIMU ZVUKU
(REC MODE A AUDIO MODE)
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
4.
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
Move
Mov
5.
✔
Sele
lect
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
SP
LP
Exi
MENU Exit
✔
12Bit
16Bit
UWAGA
44_ Polish
6.
7.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby możliwy był montaż dźwięku przy użyciu kamery, należy
wybrać tryb Audio 12Bit oraz tryb Rec (Tryb Nagr.) SP.
3.
T.
Funkcia režimu nahrávania funguje v režimoch Camera aj
Player(foto/Prehr.). ➥strana 18
Táto videokamera nahráva a prehráva v režime SP (štandardná
rýchlosť) a LP (pomalá rýchlosť).
- "SP" : Tento režim umožňuje na kazetu DVM60 nahrať
záznam v dĺžke 60 minút.
- "LP" : Tento režim umožňuje na kazetu DVM60 nahrať
záznam v dĺžke 90 minút.
Funkcia režimu zvuku funguje v režimoch Camera aj Player
(foto/Prehr.). ➥strana 18
Táto videokamera zaznamenáva zvuk v dvoch formátoch. (12bit, 16bit)
- "12Bit" : Možnosť záznamu dvoch stereofónnych stop s
rozlíšením 12 bitov. Predvolený stereofónny zvuk môžete
nahrať na hlavnú stopu (Sound1). Dodatočný stereofónny
zvuk môžete pridať na vedľajšiu stopu (Sound2).
- "16Bit" : Možnosť jedného stereofónneho záznamu vo
vysokej kvalite s rozlíšením 16 bitov. V tomto režime
nemôžete pridať dodatočný zvukový záznam.
Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre VP-D395i)
Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim Camera(foto)
) alebo Player (Prehr.) (
).
(
Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa zoznam položiek ponuky
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
zvolili položku "Record (Snimanie)", potom stlačte pákový
ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X).
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
zvolili položku "Rec Mode (Režim snίmania)" alebo "Audio
Mode (Režim zvuku)", potom stlačte pákový ovládač.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
vybrali požadovaný režim nahrávania alebo režim zvuku,
potom stlačte pákový ovládač.
Režim nahrávania Rec môžete nastaviť na "SP" alebo "LP".
Režim Audio (zvuk) môžete nastaviť na "12Bit" alebo "16Bit".
Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Zobrazí sa zvolený indikátor.
Keď je zvolený "12Bit", nie je zobrazený žiadny indikátor.
Všetky kazety nahrané na tejto videokamere vám
odporúčame prehrávať opäť na nej. Pri prehrávaní
kazety nahranej na inom prístroji sa môže objaviť
mozaikové skreslenie.
Ak pre záznam na jedinú kazetu používate režim SP aj
LP alebo iba režim LP, obraz môže by pri prehrávaní
skreslený. Ak je medzi jednotlivými scénami medzera,
nemusí sa správne zaznamenávať časov údaj.
Ak chcete najlepšiu kvalitu obrazu a zvuku, používajte pri
zázname štandardnú rýchlosť SP.
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
Ak chcete upraviť zvuk na videokamere, musíte nastaviť v režime
zvuku formát na 12-bitov a v režime záznamu rýchlosť na SP.
UPOZORNENIE
Slovak _44
REDUKCJA SZUMÓW (WINDCUT PLUS (RED. SZUMÓW +))
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Funkcja redukcji szumów działa w trybach
Camera (Cam) i Player (dodawanie podkładu
dźwiękowego). ➥strona 18
Funkcja redukcji szumów jest przydatna w wietrznych
miejscach, np. na plaży lub w pobliżu budynków.
Służy ona do ograniczania szumów wiatru oraz
innych szumów podczas nagrywania.
- Gdy funkcja ta jest włączona, eliminowane są
niskie dźwięki oraz szum wiatru.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
) lub Player (
).
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie
wyświetlona
lista
menu
•
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Record (Nagrywanie)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "WindCutPlus (Red. szumów +)",
a następnie naciśnij dżojstik.
Aby uruchomić funkcję redukcji szumów, przesuń
dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać rodzaj
redukcji szumów, a następnie naciśnij dżojstik.
• "Off": Wyłącza funkcję
• "Auto": Ogranicza szum wiatru, jednocześnie
zachowując głosy ludzi.
• "On": Usuwa szum wiatru o niskiej częstotliwości.
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Wyświetlany jest symbol WindCut Plus (Red.
szumów +) ( "On" (
) lub "Auto" (
)).
Jeśli mikrofon ma być bardzo czuły, należy
wyłączyć funkcję WindCut Plus
(Red. szumów +).
PROTIHLUKOVÝ FILTER (FUNKCIA WINDCUT PLUS)
•
CARD
TAPE
(VP-D395i only)
Funkcia windcut plus (protihlukový filter) funguje v režimoch
Camera aj Player (foto/Prehr.) (Audio dubbing (pridávanie
zvuku)). ➥strana 18
• Funkciu windcut plus použite pri nahrávaní na veterných
MODE
miestach, napríklad na pláži alebo v blízkosti budov.
• Funkcia windcut plus minimalizuje pri nahrávaní
hluk vetra a iné rušivé zvuky.
- Pri zapnutí funkcie windcut plus sú súčasne s hlukom
vetra odfiltrované aj niektoré hlboké tóny.
CHG
BATT.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
✔
Move
Mov
16:9 Wide
T.
Off
Auto
On
Sele
lect
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
16Bit
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre
VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim
) alebo Player (Prehr) (
).
Camera(foto) (
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Record (Snimanie)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X).
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste vybrali položku "WindCut Plus (Elim. vetra
plus)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Ak chcete funkciu windcut plus aktivovať, pohybom
pákového ovládača (▲ / ▼) nahor alebo nadol vyberte
typ funkcie windcut plus a potom stlačte pákový ovládač.
• "Off(Vyp.)": Deaktivuje funkciu
• "Auto": Minimalizuje hluk vetra a súčasne
zachytáva hlasy.
• "On(Zap.)": Odstraňuje hlboké tóny hluku vetra.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa indikátor funkcie WindCut Plus
) alebo "Auto" (
)).
( "On(Zap.)" (
Ak chcete využiť citlivosť mikrofónu na
maximum, funkciu windcut plus vypnite.
C.Nite 1/30
45_ Polish
Slovak _45
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
WYBÓR FUNKCJI REAL STEREO
•
•
Funkcja Real Stereo (Real Stereo) działa tylko w
trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Funkcja Real Stereo wzmacnia sygnały wejściowe
lewego i prawego kanału za pośrednictwem
wewnętrznego mikrofonu.
VOĽBA FUNKCIE REÁLNEHO STEREA (REAL STEREO)
•
CARD
•
MODE
TAPE
(VP-D395i only)
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
pre VP-D395i)
CHG
BATT.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
).
Camera(foto) (
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam)(
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼)
aby wybrać opcję "Record (Nagrywanie)", a
następnie naciśnij dżojstik lub przesuń go w
prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼)
wybierz opcję "Real Stereo", a następnie naciśnij
dżojstik.
6. Aby uruchomić funkcję Real Stereo, przesuń
dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) by wybrać opcję
"On", a następnie naciśnij dżojstik.
• Funkcję Real Stereo można wyłączyć,
wybierając w menu "Real Stereo" opcję "Off".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Wyświetlona zostanie ikona funkcji Real Stereo
( S ).
46_ Polish
Funkcia Real Stereo funguje iba v režime Camera
(foto). ➥strana 18
Skutočné stereo zvyšuje pri používaní interného
mikrofónu ľavé a pravé vstupné signály.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste zvolili položku "Record
(Snimanie)", potom stlačte pákový ovládač alebo
ho posuňte (X) doprava.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste vybrali položku "Real
Stereo(Reálne stereo)", potom stlačte pákový
ovládač.
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
✔
Move
Mov
16:9 Wide
T.
Off
On
Sele
lect
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
16Bit
16BIt
6. Ak chcete funkciu reálneho sterea aktivovať,
pohybom pákového ovládača (▲ / ▼) nahor
alebo nadol vyberte nastavenie "On (Zap.)" a
potom stlačte pákový ovládač.
• Ak nechcete používať funkciu reálneho sterea,
nastavte položku "Real Stereo(Reálne
stereo)" na "Off (Vyp.)".
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa indikátor funkcie Real Stereo (
C.Nite 1/30
S
).
Slovak _46
USTAWIANIE AUTOMATYCZNEJ EKSPOZYCJI
(PROGRAM AE)
•
•
•
Funkcja Program AE działa tylko w trybie Camera
(Cam). ➥strona 18
Za jej pomocą można ustawiać szybkości migawki
i przysłony zależnie od warunków otoczenia.
W ten sposób można w kreatywny sposób panować
nad głębią pola.
NASTAVENIE REŽIMU PREDPROGRAMOVANEJ
AUTOMATICKEJ EXPOZÍCIE (PROGRAM AE)
•
CARD
•
MODE
TAPE
(VP-D395 i only)
•
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE.
(len pre VP-D395i )
CHG
BATT.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky
DV
AV
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Camera (Kamera)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Program AE", a następnie naciśnij
dżojstik.
• Wyświetlone zostaną dostępne opcje.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać żądaną opcję funkcji automatycznej
ekspozycji (Program AE), a następnie naciśnij
dżojstik.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Zostanie wyświetlony symbol wybranego trybu.
• Gdy wybrany jest tryb "Auto", nie jest
wyświetlany żaden symbol.
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
Sele
lect
T.
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Sele
lect
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
47_ Polish
Funkcia Program AE funguje len v režime Camera
(foto). ➥strana 18
Funkcia Program AE umožňuje nastavenie
rýchlosti uzávierky a clony tak, aby vyhovovali
rôznym záznamovým podmienkam.
Ponúka kreatívnu kontrolu nad hĺbkou záberu.
Exit
MENU Exi
✔
Auto
Sports
Portrait
Spotight
Sand/Snow
High Speed
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste zvolili položku
"Camera(Fotoaparát)", potom stlačte pákový
ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X)
doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "Program
AE(Režimy AE)", potom stlačte pákový ovládač.
• Zobrazia sa dostupné možnosti.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali želanú možnosť program AE
a potom stlačte pákový ovládač.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobraz sa indikátor vybratého režimu.
• Pri zvolenom režime "Auto" nie je zobrazený
žiadny indikátor.
Exit
MENU Exi
Slovak _47
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
USTAWIANIE AUTOMATYCZNEJ EKSPOZYCJI (PROGRAM AE)
Ustawienia
Opis
Wyświetlane na
ekranie
- Automatyczna regulacja równowagi
między obiektem a tłem.
- Zastosowanie: warunki normalne.
Auto
- Szybkość migawki automatycznie zmienia
się w zakresie od 1/50 do 1/250 sekundy
w zależności od warunków nagrywania.
- Zmniejsza rozmazania podczas
nagrywania szybko ruszających się
obiektów, jak w przypadku gry w golfa czy
Sports
w tenisa. Jeśli tryb Sport jest używany
(Sport)
w świetle fluorescencyjnym, obraz
może migotać. W takim przypadku do
nagrywania należy użyć trybu Auto.
- Tworzy płytką głębię ostrości, aby osoba lub
obiekt wyświetlany był na rozmazanym tle.
Portrait
- Ten tryb najlepiej sprawdza się na dworze.
(Portret)
- Szybkość migawki automatycznie zmienia
się od 1/50 do 1/1000 sekundy.
- Zapobiega nadmiernej ekspozycji twarzy
Spotlight
portretowanej osoby, na przykład gdy
znajduje się ona w ostrym świetle, jak na
(Reflektor)
przykład na weselu lub na scenie.
- Zapobiega niedoświetleniu twarzy
Sand/Snow
portretowanej osoby, na przykład w miejscach,
w których odbicia światła są intensywne,
(Śnieg)
takich jak plaża latem lub stok narciarski.
High Speed - Służy do filmowania szybko poruszających się
obiektów, np. osób grających w golfa lub tenisa.
(Duża Szyb.)
•
•
Funkcja Program AE nie działa w trybie EASY.Q.
Gdy szybkość migawki lub ekspozycja są ustawione na tryb
ręczny, nie można ustawić funkcji Program AE.
48_ Polish
NASTAVENIE PROGRAMU AE (PROGRAM AE)
Nastavenia
Obsah
Zobrazenie na
obrazovke
- Automatické vyváženie medzi predmetom
a pozadím.
- Môžete ho použiť za normálnych okolností.
Auto
- Rýchlosť uzávierky sa podľa scény
automaticky mení od 1/50 do 1/250 za
sekundu.
- Redukuje rozmazanie pri rýchlo sa
pohybujúcich predmetoch, ako napríklad
Sports
pri golfe alebo tenise. Ak športový režim
použijete pod fluorescenčným svetlom,
(Šport)
obraz sa môže chvieť. V takom prípade
použite na nahrávanie automatický režim.
- Vytvára plytkú hĺbku poľa a tak sa osoby
alebo predmety zobrazujú na zmäkčenom
pozadí.
Portrait
- Režim portrét je najúčinnejší pri použití v
(Portrét)
exteriéroch.
- Rýchlosť uzávierky sa automaticky mení
od 1/50 do 1/1000 za sekundu.
Spotlight - Chráni pred preexponovaním tváre
predmetu, atď. keď predmet zasahuje silné
(Reflektor)
svetlo, ako napr. pri svadbe alebo na pódiu.
- Ochrana pred podexponovaním tváre
Sand/Snow
objektu atď. na miestach, kde sú
intenzívne odrazy svetla, napr. na letnej
(Pláž/Sneh)
pláži alebo na lyžiarskom svahu.
Je určený na záznam rýchlo sa
High Speed
pohybujúcich objektov, napríklad hráčov
(Vys. rýchl.)
golfu alebo tenisu.
•
•
Funkciu Program AE Nemôžete aktivovať v režime EASY.Q.
Ak je rýchlosť uzávierky alebo Expozícia nastavená na
manuálne nastavenie, nemôžete nastaviť možnosť Program AE.
Slovak _48
NASTAVENIE FUNKCIE VYVÁŽENIA BIELEJ FARBY
(WHITE BALANCE)
USTAWIANIE BALANSU BIELI (WHITE BALANCE
(BALANS BIELI))
•
•
•
•
Funkcja White Balance (Balans Bieli) jest dostępna w trybach
Camera (Cam) i B. ➥strana 18
Funkcja White Balance (Balans Bieli) pozwala
CARD
TAPE
zachować charakterystyczne kolory obiektu we
(VP-D395 i only)
wszystkich warunkach nagrywania.
Wybierając odpowiedni tryb White Balance (Balans
Bieli), można uzyskać kolor obrazu dobrej jakości.
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (Tylko model VP-D395i)
Funkcia White Balance (Vyváženie bielej) funguje v režimoch
Camera aj M.Cam (foto/Kamery). ➥strana 18
• White Balance (Vyváženie bielej) je záznamovou
MODE
funkciou, pri ktorej sú jedinečné farby objektu
zachované za všetkých podmienok záznamu.
• Ak chcete uskutočniť zábery s dobrým podaním
farieb, vyberte vhodný režim vyváženia bielej.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len pre VP-D395i )
CHG
BATT.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Camera (Kamera)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "White Balance (Balans Bieli)", a
następnie naciśnij dżojstik.
• Wyświetlone zostaną dostępne opcje.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać żądany tryb balansu bieli, a następnie
naciśnij dżojstik.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Zostanie wyświetlony symbol wybranego trybu.
• Gdy wybrany jest tryb "Auto", nie jest
wyświetlany żaden symbol.
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
Sele
lect
T.
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Sele
lect
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
49_ Polish
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky
DV
AV
MENU
Exit
MENU Exi
✔
Auto
Daylight
Cloudy
Fluorescent
Tungsten
Custom WB
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "Camera(Fotoaparát)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "White Balance
(Vyváženie bielej)", potom stlačte pákový ovládač.
• Zobrazia sa dostupné možnosti.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali želaný režim vyváženia bielej
farby a potom stlačte pákový ovládač.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobraz sa indikátor vybratého režimu.
• Pri zvolenom režime "Auto" nie je zobrazený
žiadny indikátor.
Exit
MENU Exi
Slovak _49
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
Ustawienia
Wyświetlane na
ekranie
Opis
Nastavenia
Ta opcja służy do automatycznego ustawiania balansu bieli.
Steruje balansem bieli odpowiednio do warunków
Daylight (Św.
nagrywania na zewnątrz, szczególnie w przypadku
dzien.)
zbliżeń i tam, gdzie obiekt ma kolor dominujący.
Cloudy
Ta opcja jest używana w przypadku nagrywania
(Zachm.)
przy pochmurnej pogodzie.
Fluorescent Ta opcja jest używana w przypadku nagrywania w
(Lam. fluor.) białym świetle fluorescencyjnym.
Tungsten
Ta opcja jest używana, gdy otoczenie jest oświetlone
(Żarówka) światłem żarowym o temperaturze niższej niż 3200K.
Custom WB Można ręcznie skorygować balans bieli na
(Ręczny WB) odpowiadający źródłu światła lub sytuacji
Auto
Ręczne ustawianie balansu bieli:
•
•
•
•
•
White thick
paper
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
BAT
Art Wide
16:9
Funkcja White Balance (Balans Bieli) nie działa w
trybie EASY.Q.
Zaleca się ustawienie opcji "Digital Zoom
(Zoom Cyfrowy)" na "Off" przed ustawieniem
balansu bieli. ➥strona 57.
W przypadku zmiany warunków oświetlenia należy
ponownie ustawić balans bieli.
Podczas nagrywania na dworze w normalnych
warunkach lepsze rezultaty można uzyskać, włączając funkcję Auto .
Naciśnięcie przycisku MENU podczas ustawiania opcji Custom WB
(Ręczny WB) spowoduje anulowanie ustawienia oraz ustawienie
opcji White Balance (Balans Bieli) na wartość Auto.
50_ Polish
Zobrazenie na
obrazovke
Táto možnosť sa bežne používa na automatické
vyváženie bielej.
Táto možnosť ovláda vyváženie bielej farby podľa
Daylight
vonkajšieho prostredia, obzvlášť pri detailu a na
(Den. svetlo)
miestach, kde má predmet jednu z dominantných farieb.
Cloudy
Táto možnosť sa používa, keď nahrávate pri
(Zamračené) zamračenom počasí.
Fluorescent Táto možnosť sa používa, keď nahrávate pri
(Žiarivka)
žiarivkovom svetle.
Tungsten
Táto možnosť sa používa, keď je prostredie menej
(Žiarovka) ako 3200 K wolfrámového osvetlenia.
Custom WB Vyváženie bielej farby môžete ručne nastaviť
(Už.nas. VB) podľa zdroja osvetlenia alebo situácie.
Auto
1. Wybierz opcję "Custom WB (Ręczny WB)".
• Wyświetlony zostanie symbol ( ) i komunikat
"Set White Balance (Ustaw balans bieli)".
2. Umieść w kadrze biały obiekt, na przykład kartkę
papieru, aby całkowicie wypełnić ekran. Użyj obiektu,
który nie jest przeźroczysty.
• Jeśli obiekt wypełniający ekran nie jest ostry,
skoryguj ostrość za pomocą funkcji "Manual Focus
(Fokus-Ręcznie)". ➥strona 42
3. Naciśnij dżojstik.
• Ustawienie balansu bieli zostanie zastosowane i
wyświetlony zostanie symbol (
).
Obsah
STBY SP
10Sec
CHG
T.
0:00:30
60min
S
•
•
16Bit
16BIt
Ručné nastavenie vyváženia bielej:
1. Vyberte "Custom WB(Už.nas. VB)".
• Zobraz sa indikátor ( ) a odkaz "Set white
balance(Nastaviť VB)".
2. Objektív zamerajte na biely objekt, ako napr. kúsok
papiera tak, aby vyplnil obrazovku. Použite predmet, ktorý
nie je priehľadný.
• Ak nie je objekt, ktorý vypĺňa obrazovku,
zaostrený, opravte zaostrenie pomocou "Manual
Focus(Man. zaostr.)" ➥strana 42
3. Stlačte pákový ovládač.
• Nastavenie funkcie white balance (vyváženia
bielej) sa aplikuje a zobrazí sa indikátor (
).
•
•
Funkciu White Balance nemôžete aktivovať v
režime EASY.Q.
Odporúčame vám, aby ste pred nastavením vyváženia
bielej farby nastavili "Digital Zoom (Digitálny zoom)"
na "Off (Vyp.)". ➥strana 57
C.Nite 1/30
• Pri zmene svetelných podmienok nastavte
vyváženie bielej znovu.
Za normálnych podmienok v exteriéroch je možné, že dosiahnete lepšie výsledky
s nastavením Auto.
Ak počas nastavovania funkcie Custom WB (Vlastné VB) stlačíte tlačidlo MENU,
zruší sa vlastné nastavenie vyváženia bielej farby a nastaví sa na "Auto".
Slovak _50
STOSOWANIE EFEKTÓW WIZUALNYCH (VISUAL
EFFECT (EFEKTY OBRAZU))
•
•
•
POUŽITIE VIZUÁLNYCH EFEKTOV (VISUAL
EFFECT)
Funkcja Visual Effect (Efekty obrazu) działa tylko w trybie
Camera (Cam). ➥strona 18
Efekty obrazu nadają nagraniom bardziej twórczy
CARD
TAPE
wygląd.
(VP-D395 i only)
Należy wybrać efekt obrazu odpowiedni dla
rodzaju nagrywanego obrazu i rezultatu, jaki chce
się uzyskać. Dostępnych jest 10 trybów efektów
wizualnych.
•
•
MODE
•
CHG
BATT.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
pre VP-D395i)
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
).
Camera(foto) (
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste zvolili položku
"Camera(Fotoaparát)", potom stlačte pákový
ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X).
T
CHG
BAT
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Camera (Kamera)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Visual Effect (Efekty obrazu)", a
następnie naciśnij dżojstik.
• Wyświetlone zostaną dostępne opcje.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać żądaną opcję funkcji Visual Effect (Efekty
obrazu), a następnie naciśnij dżojstik.
• Ustawiany jest wybrany tryb wyświetlania.
Funkcia visual effect (Obrazové efekt) funguje len
v režime Camera(foto). ➥strana 18
Vizuálne efekty vám umožňujú kreatívne
obohatenie záberov.
Pre filmový záber, ktorý chcete obohatiť, vyberte
a použite vhodný vizuálny efekt. K dispozícii je 10
režimov vizuálneho efektu.
Move
Mov
Artt
Ar
✔
T.
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
Sele
lect
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
16Bit
16BIt
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "Visual Effect
(Obrazové efekty)", potom stlačte pákový
ovládač.
• Zobrazia sa dostupné možnosti.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali želanú možnosť vizuálneho
efektu a potom stlačte pákový ovládač.
• Vybraný efekt bude nastavený.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
C.Nite 1/30
51_ Polish
Slovak _51
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
Ustawienia
Nastavenia
Opis
Off
Wyłącza funkcję.
Art (Efekt Art)
Służy do dodawania efektu ziarnistości do obrazów.
Obsah
Off (Vyp.)
Deaktivuje funkciu.
Art (Umelecký)
Dáva vyniknúť hrubým obrysom záberov.
Mosaic(Mozaika) Tento režim dodáva záberom mozaikový efekt.
Mosaic (Mozaika) Służy do dodawania efektu mozaiki do obrazów.
Sepia
Służy do nadawania obrazom czerwonobrązowego odcienia.
Sepia(Sépia)
Tento režim dodáva záberom červenohnedé zafarbenie.
Negative
(Negatyw)
W tym trybie odwracane są kolory, dzięki czemu
uzyskuje się obraz w negatywie.
Negative
(Negativ)
Tento režim konvertuje farby a vytvára negatívny
obraz.
Mirror (Lustro)
W tym trybie obraz jest przecinany na pół (efekt lustra).
Mirror (Zrkadlo) Tento režim rozdelí záber pomocou zrkadlového efektu na polovice.
BLK&WHT
(Czerń/Biel)
W tym trybie obraz jest zmieniany na czarno-biały.
BLK&WHT
(Čiernobiele)
Emboss1
W tym trybie tworzy się efekt trójwymiarowy (wytłaczanie).
Emboss1(Reliéf1) Tento režim vytvor 3D efekt (reliéf).
Emboss2
W tym trybie tworzy się efekt trójwymiarowy
(wytłaczanie) w obszarze otaczającym obraz.
Pastel1
Tento režim vytvorí bledý pastelový efekt.
Pastel2
Tento režim vytvorí bledý pastelový efekt v okolitej oblasti záberu.
Emboss2(Reliéf2) Tento režim vytvor 3D efekt (reliéf) v okolitej oblasti záberu.
Pastel1 (Pastela1) W tym trybie do obrazu dodaje się efekt pasteli.
Pastel2 (Pastela2) W tym trybie do otoczenia obrazu dodaje się efekt pasteli.
•
•
•
•
Opcja "Mirror (Lustro)" nie jest dostępna w trybie "16:9 Wide (Form.
16:9)". Aby ustawić opcję "Mirror (Lustro)", należy najpierw wyłączyć
tryb "16:9 Wide (Form. 16:9)". ➥strona 53
Tryby Visual Effect (Efekty obrazu) nie są dostępne w trybie EASY.Q.
Tryby "Mosaic (Mozaika)", "Mirror (Lustro)", "Emboss2", "Pastel1
(Pastela1)" i "Pastel2 (Pastela2)" nie są dostępne podczas używania
funkcji "DIS" lub "C.Nite". (Po włączeniu funkcji DIS lub Color Nite
tryby "Mosaic (Mozaika)", "Mirror (Lustro)", "Emboss2" ,"Pastel1
(Pastela1)" lub "Pastel2 (Pastela2)" zostaną wyłączone.)
Funkcja "Digital Zoom (Zoom Cyfrowy)" nie jest dostępna w trybach
"Mosaic (Mozaika)", "Mirror (Lustro)", "Emboss2","Pastel1
(Pastela1)" lub "Pastel2 (Pastela2)".
52_ Polish
Čiernobiely záznam.
•
•
•
•
Režim "Mirror(Zrkadlo)" nie je v režime "16:9 Wide (Širokouhlý 16:9)"
dostupný. Zrušte najprv režim "16:9 Wide (širokouhlý 16:9)", aby ste
mohli nastaviť režim "Mirror(Zrkadlo)". ➥strana 53
Režimy Visual Effect (Obrazové efekt) nie sú dostupné ani v prípade
použitia funkcie EASY.Q.
Režimy "Mosaic(Mozaika)", "Mirror(Zrkadlo)", "Emboss2(Reliéf2)"
,"Pastel1" a "Pastel2" nie sú dostupné pri používaní DIS alebo
C.Nite. (Keď sú nastavené funkcie "DIS" alebo "C.Nite", režim
"Mosaic(Mozaika)", "Mirror(Zrkadlo)", "Emboss2(Reliéf2)",
"Pastel1" alebo "Pastel2" nebudú funkčné.)
Funkcia "Digital Zoom (digitálny zoom)" nie je dostupná v režimoch
"Mosaic(Mozaika)", "Mirror(Zrkadlo)", "Emboss2(Reliéf2)","Paste
l1" alebo "Pastel2".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Slovak _52
USTAWIANIE TRYBU FORMATU 16:9 (16:9 WIDE
(FORM. 16:9))
•
•
•
•
Funkcja 16:9 Wide (Form. 16:9) działa tylko w
trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Nagrania w trybie 16:9 Wide (Form. 16:9) będą
odtwarzane naturalnie tylko na telewizorze
obsługującym format 16:9.
Produkt jest fabrycznie ustawiony na format 16:9
Wide (Form. 16:9).
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Camera (Kamera)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "16:9 Wide (Form. 16:9)", a
następnie naciśnij dżojstik.
6. Aby uruchomić funkcję 16:9 Wide (Form. 16:9),
przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) by
wybrać opcję "On", a następnie naciśnij dżojstik.
• Funkcję 16:9 Wide (Form. 16:9) można
wyłączyć, wybierając w menu "16:9 Wide
(Form. 16:9)" opcję "Off".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Zostanie wyświetlony symbol formatu 16:9.
W trybie 16:9 Wide (Form. 16:9) nie można ustawiać
następujących funkcji. Aby użyć następujących
funkcji, najpierw wybierz opcję "Off" w menu "16:9
Wide (Form. 16:9)".
- "Mirror (Lustro)"(Visual Effect (Efekty obrazu))
53_ Polish
NASTAVENIE ŠIROKOUHLÉHO REŽIMU 16:9 (16:9
WIDE)
CARD
•
MODE
TAPE
(VP-D395 i only)
•
CHG
BATT.
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
Move
Mov
16:9 Wide
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
VP-D395i).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto)(
).
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
Sele
lect
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Exit
MENU Exi
✔
Off
On
Sele
lect
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:00
60min
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Camera(Fotoaparát)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "16:9 Wide (Šir.uh.
16:9)", potom stlačte pákový ovládač.
S
M
Funkcia 16:9 wide (širokouhlý 16:9) funguje iba v
režime Camera(foto). ➥strana 18
Nahrávky sa vo funkcii 16:9 wide budú prehrávať
prirodzene iba v tom prípade, ak televízor
podporuje pomer strán 16:9.
Tento produkt je priamo z výroby nastavený na
širokouhlý formát 16:9.
T
C.Nite 1/30
6. Ak chcete funkciu 16:9 wide aktivovať, pohybom
pákového ovládača (▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte nastavenie "On (Zap.)" a potom stlačte
pákový ovládač.
• Ak nechcete používať funkciu 16:9 Wide, nastavte
menu "16:9 Wide (Šir.uh. 16:9)" na "Off (Vyp.)".
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa indikátor funkcie 16:9 wide.
Vrežime 16:9 Wide nemôžete nastaviť nasledujúce
funkcie. Ak chcete použiť nasledujúce funkcie,
nastavte najprv režim „"16:9 Wide (Šir.uh. 16:9)" na
"Off (Vyp.)"
- "Mirror (Zrkadlo)" (Visual Effect) (Obrazové
efekt)
Slovak _53
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
FUNKCJA TELE MACRO
•
•
POUŽITIE FUNKCIE TELE MACRO
Funkcja Tele Macro jest dostępna w trybach Camera
(Cam) i M.Cam. ➥strona 18
Skuteczna ogniskowa w trybie Tele Macro wynosi
50-100 cm (19,7-39,4 cala).
CARD
•
•
MODE
TAPE
(VP-D395 i only)
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD lub
TAPE. (Tylko model VP-D395i).
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo TAPE.
(len VP-D395i).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "Camera (Kamera)", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "Macro", a następnie naciśnij dżojstik.
CHG
BATT.
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
6. Aby uruchomić funkcję Macro, przesuń dżojstik w górę
lub w dół (▲ / ▼) by wybrać opcję "On", a następnie
naciśnij dżojstik.
• Funkcję Macro można wyłączyć, wybierając w
menu "Macro" opcję "Off".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Wyświetlony zostanie symbol Tele Macro (
•
•
•
•
•
•
54_ Polish
Move
Mov
Move
Mov
16:9 Wide
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Sele
lect
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
).
Podczas nagrywania w trybie Tele Macro
regulacja ostrości może być wolniejsza.
Podczas korzystania z zoomu w trybie Tele
Macro filmowany obiekt może stać się nieostry.
Aby nie trząść kamerą w trybie Tele Macro,
należy używać statywu (sprzedawany osobno).
W trybie Tele Macro należy unikać filmowania w
cieniu.
Wraz ze zmniejszaniem się odległości do
obiektu, zmniejsza się pole ostrości.
Jeśli nie można ustawić właściwej ostrości,
należy użyć dżojstika (W/T) lub dźwigni
Zoomu.
Funkcia Tele Macro funguje v režimoch Camera aj
M.Cam (foto/Kamery). ➥strana 18
Efektívna ohnisková vzdialenosť v režime Tele
Macro je 50 až 100 cm.
Exit
MENU Exi
6. Ak chcete funkciu Macro aktivovať, pohybom pákového
ovládača (▲ / ▼) nahor alebo nadol vyberte nastavenie
"On (Zap.)" a potom stlačte pákový ovládač.
• Ak nechcete funkciu Macro používa, nastavte
"Macro(Makro)" na "Off (Vyp.)".
✔
Sele
lect
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa indikátor funkcie Tele Macro (
Off
On
Exit
MENU Exi
0:00:00
STBY SP
10Sec
60min
S
M
16BIt
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "Camera(Fotoaparát)", potom
stlačte pákový ovládač alebo posuňte pákový
ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "Macro(Makro)", potom stlačte
pákový ovládač.
T
C.Nite 1/30
•
•
•
•
•
•
).
Pri zázname v režime Tele Macro môžete rýchlosť
zaostrovania znížiť.
Pri použití funkcie transfokátora v režime Tele
Macro môže dôjsť k rozostreniu snímaného
objektu.
V režime Tele Macro použite statív (nie je
súčasťou dodávky), aby ste zabránili chveniu rúk.
Pri zázname v režime Tele Macro sa vyhnite
tieňom.
So znižovaním vzdialenosti objektu sa zužuje
oblasť zaostrenia.
Ak nemôžete dosiahnuť správne zaostrenie,
použite pákový ovládač (W/T) alebo ovládač
funkcie Zoom.
Slovak _54
USTAWIANIE FUNKCJI CYFROWEGO
STABILIZATORA OBRAZU (DIS)
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NASTAVENIE DIGITÁLNEHO STABILIZÁTORA
OBRAZU (DIS)
Funkcja DIS działa tylko w trybie Camera (Cam).➥strona 18
Cyfrowy stabilizator obrazu (DIS Digital Image
Stabilizer) służy do kompensowania skutków wstrząsów
i ruchów ręki podczas nagrywania (w miarę możliwości).
Dzięki tej funkcji zdjęcia są bardziej stabilne w
następujących przypadkach:
- Nagrywanie z zoomem,
- Filmowanie zbliżenia małego obiektu,
- Nagrywanie w ruchu,
- Nagrywanie przez okno z wnętrza pojazdu.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE.
(Tylko model VP-D395i).
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam)(
).
Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie
wyświetlona
lista
menu.
•
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "Camera (Kamera)", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "DIS", a następnie naciśnij dżojstik.
Aby uruchomić funkcję DIS, przesuń dżojstik w górę lub w dół
(▲ / ▼) by wybrać opcję "On", a następnie naciśnij dżojstik.
• Funkcję DIS można wyłączyć, wybierając w menu
"DIS" opcję "Off".
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Wyświetlony zostanie symbol funkcji DIS ( ).
•
•
•
•
•
•
Funkcja DIS jest automatycznie włączana po przejściu
do trybu EASY.Q.
W trybie DIS nie można ustawiać następujących
funkcji.: "Mosaic (Mozaika)", "Mirror (Lustro)",
"Emboss2", "Pastel1 (Pastela1)","Pastel2
(Pastela2)", "C.Nite", "Digital Zoom (Zoom
Cyfrowy)".
Funkcja DIS w trybie 16:9 Wide (Form. 16:9) może
powodować pogorszenie jakości obrazu w stosunku
do trybu normalnego.
Po naciśnięciu przycisku PHOTO funkcja DIS zostanie
wyłączona i ponownie automatycznie włączona po
zapisaniu zdjęcia na taśmie.
Podczas nagrywania kamerą umieszczoną na
statywie zaleca się wyłączenie funkcji DIS.
Używanie funkcji DIS może powodować pogorszenie
jakości obrazu.
55_ Polish
CARD
•
•
•
MODE
TAPE
(VP-D395 i only)
CHG
BATT.
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
Move
Mov
16:9 Wide
3.
4.
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Sele
lect
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
1.
2.
5.
Exit
MENU Exi
7.
✔
•
•
Off
On
Sele
lect
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
S
M
16BIt
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
6.
Funkcia DIS funguje len v režime Camera (foto).
➥strana 18
Digitálny stabilizátor obrazu (DIS) kompenzuje pohyby
rúk pri držaní videokamery (do určitej miery).
Umožňuje zachytenie stabilnejších záberov pri:
- Nahrávaní so zoomom
- Nahrávaní malého objektu v malej vzdialenosti
- Nahrávaní počas chôdze
- Nahrávaní cez okno vozidla
Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len VP-D395i).
Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto)(
).
Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
zvolili položku "Camera (Fotoaparát)", potom stlačte pákový
ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X) doprava.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby
ste zvolili položku "DIS", potom stlačte pákový ovládač.
Ak chcete funkciu DIS aktivovať, pohybom pákového
ovládača (▲ / ▼) nahor alebo nadol vyberte nastavenie
"On(Zap.)" a potom stlačte pákový ovládač.
• Ak nechcete funkciu DIS používať, nastavte "DIS" na "Off (Vyp.)".
Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa indikátor funkcie DIS ( ).
T
C.Nite 1/30
•
•
•
•
Režim EASY.Q automaticky nastavuje funkciu DIS na
"On(Zap.)".
V režime DIS nemôžete nastaviť nasledujúce
funkcie.: "Mosaic(Mozaika)", "Mirror(Zrkadlo)",
"Emboss2(Reliéf2)", "Pastel1", "Pastel2",
"C.Nite(Farebná nočná uzávierka)", "Digital Zoom
(Digitálny zoom)"
Nastavenie funkcie DIS v režime 16:9 Wide môže
vytvoriť nižšiu kvalitu ako pri nastavení v normálnom
režime.
Ak počas aktivovanej funkcie DIS stlačíte tlačidlo
PHOTO, funkcia DIS sa nakrátko preruší a po
zachytení fotografie bude automaticky pokračovať.
Pri používaní statívu odporúčame stabilizátor DIS
vypnúť.
Ak používate funkciu DIS (Digitálny stabilizátor
obrazu), kvalita obrazu sa môže zhoršiť.
Slovak _55
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
TRYB KOMPENSACJI PRZY FILMOWANIU POD
POUŽITIE FUNKCIE KOMPENZÁCIE PROTISVETLA (BLC)
ŚWIATŁO (BLC)
•
•
Funkcja BLC jest dostępna w trybach Camera
(Cam) i M.Cam . ➥strona 18
Podczas filmowania pod światło obiekt jest
ciemniejszy niż tło:
- Obiekt stoi przed oknem;
- Filmowana osoba ma na sobie białe lub
świecące ubranie i znajduje się na jasnym tle;
<BLC Off>
twarz tej osoby jest zbyt ciemna, aby można było
odróżnić szczegóły;
Camera Mode
- Obiekt znajduje się na dworze, a tło jest
Camera
Camer
pochmurne;
Program AE
White Balance
- źródła światła są zbyt jasne;
Visual Effect
- Obiekt znajduje się na tle śniegu.
16:9 Wide
Macro
DIS
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD
lub TAPE. (Tylko model VP-D395i).
Move
Mov
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Camera (Kamera)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "BLC", a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "On", a następnie naciśnij dżojstik.
• Funkcję BLC można wyłączyć, wybierając w
menu "BLC" opcję "Off".
Move
Mov
16:9 Wide
W trybie EASY Q funkcja ta zostanie
ustawiona na "Off".
56_ Polish
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Exit
MENU Exi
✔
Off
On
Sele
lect
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
S
M
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Zostanie wyświetlony symbol funkcji BLC(
<BLC On>
Sele
lect
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
•
•
16BIt
No Tape !
1/50
29
).
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/30
Funkcia BLC funguje v režimoch Camera a
M.Cam (foto/Kamery). ➥strana 18
K osvetleniu protisvetlom dochádza v situáciách,
keď je objekt tmavší ako osvetlené pozadie:
- Predmet sa nachádza pred oknom.
- Nahrávaná osoba je oblečená v bielom alebo
žiarivom odeve a stojí pred svetlým pozadím,
tvár postavy je príliš tmavá a nedajú sa
rozoznať detaily.
- Predmet je v exteriéri a pozadie je zamračené.
- Zdroj svetla je príliš jasný.
- Predmet sa nachádza na snežnom pozadí.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len VP-D395i).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Camera(Fotoaparát)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "BLC", potom stlačte
pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "On (Zap.)", potom
stlačte pákový ovládač.
• Ak nechcete funkciu BLC používať, nastavte
"BLC" na "Off (Vyp.)".
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa indikátor BLC ( ).
Táto funkcia bude v režime EASY Q
nastavená na "Off (Vyp.)".
Slovak _56
KORZYSTANIE Z ZOOMU CYFROWEGO (DIGITAL
ZOOM (ZOOM CYFROWY))
ZVÄČŠOVANIE A ZMENŠOVANIE POMOCOU
DIGITÁLNEHO TRANSFOKÁTORA (DIGITAL ZOOM)
•
•
•
•
Maksymalny zoom cyfrowy działa tylko w trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Można wybrać maksymalny poziom powiększenia, jeśli podczas nagrywania
zoom ma być ustawiany na większy niż 34-krotny
(ustawienie domyślne). Powiększenie do poziomu 34x
jest wykonywane optycznie, a większe powiększenie, do
CARD
TAPE
1200x, jest wykonywane cyfrowo.
(VP-D395 i only)
Zastosowanie nadmiernego zoomu cyfrowego dla obiektu
może spowodować pogorszenie obrazu.
Maximálny Digital Zoom (Digitálny zoom) funguje len v režime Camera (foto).
➥strana 18
Môžete vybrať maximálny stupeň priblíženia v prípade,
že chcete použiť transfokáciu s mierou vyššou než 34x
(východiskové nastavenie) počas nahrávania. Do hodnoty
MODE
34 x je vykonávaný opticky a potom, do hodnoty 1200 x je
vykonávaný digitálne.
Pri vyššej úrovni transfokátora sa môže kvalita obrazu zhoršovať.
•
•
Nastavenie funkcie Digital Zoom
(digitálneho transfokátora)
Wybieranie opcji Digital Zoom (Zoom Cyfrowy)
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko model VP-D395i).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać opcję
"Camera (Kamera)", a następnie naciśnij dżojstik lub
przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać opcję
"Digital Zoom (Zoom Cyfrowy)", a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
określony tryb zoomu "Off", "100x", "200x", "400x" lub
"1200x", a następnie naciśnij dżojstik.
Off : Dostępny jest tylko zoom optyczny do 34x.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) lub przesuń
dźwignię zoomu, aby korzystać z funkcji zoomu cyfrowego.
Wyświetlany jest symbol zoomu cyfrowego.
Maksymalny zoom cyfrowy może spowodować
pogorszenie jakości obrazu.
W następujących trybach ustawienie trybu Digital
Zoom (Zoom Cyfrowy) jest niemożliwe. Aby
ustawić tryb Digital Zoom (Zoom Cyfrowy) należy
najpierw wyłączyć te funkcje: "EASY.Q", "Mosaic
(Mozaika)", "Mirror (Lustro)", "Emboss2",
"Pastel1 (Pastela1)","Pastel2 (Pastela2)", "DIS"
Tryb zoomu cyfrowego nie działa w następujących
sytuacjach:
- Zapisywanie zdjęć na kasecie
- Podczas stosowania funkcji "EASY.Q",
"Mosaic (Mozaika)", "Mirror (Lustro)",
"Emboss2", "Pastel1 (Pastela1)",
"Pastel2 (Pastela2)", "DIS".
Gdy podczas stosowania trybu Digital Zoom
(Zoom Cyfrowy) zostanie włączony tryb DIS,
zoom cyfrowy zostanie wyłączony.
Gdy używany jest tryb Digital Zoom (Zoom
Cyfrowy), nie można ustawić trybu C.Nite.
CHG
BATT.
•
•
•
•
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
•
•
•
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Sele
lect
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
Move
Mov
Exit
MENU Exi
✔
•
Sele
lect
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:10
•
57_ Polish
•
•
•
60min
S
M
•
•
•
Off
100x
200x
400x
1200x
•
16:9 Wide
Wide
16:9
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len VP-D395i).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
zvolili položku "Camera(Fotoaparát)", potom stlačte pákový
ovládač alebo posuňte pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby
ste vybrali položku "Digital Zoom (Digitálny zoom)",
potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste
vybrali požadovanú úroveň transfokácie "Off(Vyp.)", "100x",
"200x", "400x" alebo "1200x"), potom stlačte pákový ovládač.
Off (Vyp.): K dispozícii je iba 34x optický transfokátor.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol
alebo posuňte ovládač transfokácie pre využitie
digitálneho transfokátora.
Zobrazí sa indikátor digitálneho transfokátora.
16BIt
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/30
•
•
Pri maximálnom zväčšení môže byť kvalita obrazu znížená.
Funkciu Digital Zoom (digitálny transfokátor) nemôžete
použiť v nasledujúcich režimoch. Ak chcete použiť
funkciu Digital Zoom (digitálny transfokátor), vypnite
najprv tieto funkcie: "EASY.Q", "Mosaic(Mozaika)",
"Mirror(Zrkadlo)", "Emboss2(Reliéf2)", "Pastel1",
"Pastel2", "DIS"
Režim Digital Zoom (Digitálny zoom) nefunguje v
nasledujúcich situáciách:
- Nahrávanie fotografií na kazetu (počas
nahrávania fotografií na kazetu)
- Pri použití režimov "EASY.Q",
"Mosaic(Mozaika)", "Mirror(Zrkadlo)",
"Emboss2(Reliéf2)", "Pastel1","Pastel2" alebo
"DIS".
Ak zapnete režim DIS počas používania režimu Digital
Zoom (digitálny zoom), režim Digital Zoom sa zruší.
Nemôžete použiť režim C.Nite počas používania
režimu Digital Zoom (Digitálny zoom).
Slovak _57
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
STOSOWANIE FUNKCJI TRYBU NOCNEGO (C.NITE)
•
•
POUŽÍVANIE FUNKCIE COLOUR NITE (C.NITE)
•
Funkcja C.Nite jest dostępna tylko w trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Sterowanie szybkością migawki umożliwia nagrywanie
ruchu obiektu w zwolnionym tempie lub rozjaśnienie
CARD
TAPE
obrazu w ciemnych miejscach bez pogorszenia jakości
kolorów.
(VP-D395i only)
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE.
(Tylko model VP-D395i).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "Camera (Kamera)", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "C.Nite", a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję trybu "C.Nite", a następnie naciśnij dżojstik.
• Opcje trybu C.Nite: "Off", "1/25", "1/13".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Zostanie wyświetlony symbol wybranego trybu.
Gdy wybrany jest tryb "Off", nie jest wyświetlany żaden symbol.
•
•
•
•
•
Jeśli używana jest funkcja C.Nite, obraz jest
zapisywany w zwolnionym tempie.
Podczas korzystania z funkcji C.Nite, ostrość jest
ustawiana powoli i czasami na wyświetlaczu są
widoczne białe kropki. Nie jest to usterka.
Funkcja C.Nite nie działa w następujących
sytuacjach:
- Gdy włączona jest funkcja DIS lub EASY.Q.
Gdy używana jest funkcja C.Nite, następujące
opcje są niedostępne:
- "Program AE", "Mosaic (Mozaika)",
"Mirror (Lustro)", "Emboss2", "Pastel1
(Pastela1)", "Pastel2 (Pastela2)", "BLC",
"Digital Zoom (Zoom Cyfrowy)", "Shutter
(Migawka)", "Exposure (Ekspozycja)"
Zapisywanie zdjęć na kasecie
Po włączeniu stabilizatora DIS funkcja C.Nite
zostanie wyłączona.
58_ Polish
Funkcia C.Nite je dostupná len v režime Camera(foto) . ➥strana 18
• Môžete zaznamenať spomalený záber objektu
ovládaním rýchlosti uzávierky, alebo jasnejší obraz v
MODE
tmavších miestach bez ovplyvnenia farieb.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len VP-D395i).
CHG
BATT.
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Sele
lect
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
Move
Mov
e
16:9 Wide
Exit
MENU Exi
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Zobraz sa indikátor vybratého režimu. Pri zvolenom
režime "Off (Vyp.)" nie je zobrazený žiadny indikátor.
✔
•
•
Off
1/25
1/13
Sele
lec
ct
Exitt
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
S
M
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "Camera(Fotoaparát)" , potom
stlačte pákový ovládač alebo Posuňte pákový
ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "C.Nite(Far. nč. uzáv.)", potom
stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili typ C.Nite, potom stlačte pákový ovládač.
• Typ C.Nite: "Off(Vyp.)", "1/25", "1/13".
16BIt
•
•
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/25
•
Pri používaní funkcie C.Nite budú zábery
pripomínať efekt spomaleného filmu.
Pri používaní funkcie C.Nite prebieha
zaostrovanie pomaly a na monitore sa môžu
objaviť biele bodky. Nie je to porucha.
Funkcia C.Nite nefunguje v nasledujúcich
situáciách:
- Ak sa používa funkcia DIS alebo EASY.Q.
Pri používaní funkcie C.Nite nemôžete používať
nasledujúce funkcie:
- "Program AE(Režimy AE)",
"Mosaic(Mozaika)", "Mirror(Zrkadlo)",
"Emboss2(Reliéf2)", "Pastel1", "Pastel2",
"BLC", "Digital Zoom (Digitálny zoom)",
"Shutter(Uzávierka)", "Exposure(Expozícia)"
- Nahrávanie fotografií na kazetu
Ak Používate funkciu DIS, bude režim C.Nite
ukončený.
Slovak _58
UŻYWANIE LAMPY (LIGHT (LAMPA)) (TYLKO MODELE
VP-D392( i )/D395i )
•
•
Funkcja lampy jest dostępna w trybach Camera (Cam)
i M.Cam . ➥strona 18
Funkcja lampy umożliwia filmowanie obiektów w
słabo oświetlonych miejscach bez pogorszenia
jakości kolorów. Za pomocą tej funkcji można
na przykład wykonać dobrej jakości nagranie
środowiska nocnych zwierząt.
CARD
POUŽÍVANIE SVETLA (LIGHT) (LEN VP-D392( i )
/D395i )
MODE
TAPE
(VP-D395 i only)
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu w pozycji CARD lub
TAPE. (Tylko model VP-D395i).
OSTRZEŻENIE
•
•
Lampa może być bardzo gorąca.
Nie należy dotykać jej, gdy jest włączona i
bezpośrednio po jej wyłączeniu. W przeciwnym
wypadku można ulec ciężkim obrażeniom.
Nie należy wkładać kamery do torby
natychmiast po zakończeniu filmowania za
pomocą lampy, ponieważ pozostaje ona gorąca
jeszcze przez pewien czas.
Nie należy używać lampy w pobliżu materiałów
łatwopalnych i wybuchowych.
Camera Mode
Camera
Camer
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Mov
59_ Polish
Auto
Auto
Off
On
Off
Off
Exit
MENU Exi
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
✔
Move
Mov
16:9 Wide
Off
On
Exit
MENU Exi
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
S
M
16BIt
No Tape !
1/50
29
12:00 1.JAN.2008
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Camera(Fotoaparát)",
potom stlačte pákový ovládač alebo Posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Light (Svetlo)",
potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "On(Zap.)", potom
stlačte pákový ovládač.
• Pre zrušenie funkcie svetla nastavte položku
"Light (Svetlo)" na "Off (Vyp.)".
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobraz sa indikátor svetla ( ).
Sele
lect
W
Zasięg lampy jest ograniczony. (maks. 2 m (6,6 stóp)).
Sele
lect
Funkcia svetla funguje v režimoch Camera a M.Cam
(foto/Kamery). ➥strana 18
Funkcia svetla umožňuje nahrávať predmety
na tmavých miestach bez ovplyvnenia farieb.
Napríklad môžete s použitím tejto funkcie veľmi
dobre nahrať prostredie nočných zvierat.
1. Voľbový spínač uveďte do polohy CARD alebo
TAPE. (len VP-D395i).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
CHG
BATT.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera (Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Camera (Kamera)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Light (Lampa)", a następnie
naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) w górę
lub w dół, aby wybrać opcję "On", a następnie
naciśnij dżojstik.
• Aby anulować funkcję lampy, w menu "Light
(Lampa)" wybierz opcję "Off".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Zostanie wyświetlony symbol funkcji Light
(Lampa) (
).
•
•
•
•
T
C.Nite 1/30
VÝSTRAHA
•
•
Svetlo sa môže príliš zahriať.
Nedotýkajte sa ho, keď je zapnuté alebo
krátko po jeho vypnutí. V opačnom prípade
môže dôjsť k vážnym poraneniam.
• Neumiestňujte videokameru do prenosného
puzdra okamžite po použití svetla, pretože
môže nejakú dobu zostať veľmi horké.
• Nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo
výbušných materiálov.
Dosah svetla je obmedzený. (maximálne 2 m)
Slovak _59
zaawansowane funkcje nagrywania pokročilé nahrávanie
NAHRÁVANIE FOTOGRAFIÍ NA KAZETU – NAHRÁVANIE FOTOGRAFIÍ NA KAZETU
FUNKCJA ZAPISYWANIA ZDJĘĆ NA KASECIE – ZAPISYWANIE ZDJĘĆ NA TAŚMIE
1.
2.
3.
4.
AV
DV
POW
ER
•
•
•
•
•
Zapisywanie zdjęć na kasecie trwa ok. 6-7 sekund, po
czym kamera powraca do trybu oczekiwania. W ciągu
siedmiu sekund nie można zapisać innego zdjęcia.
W trakcie zapisywania zdjęcia na kasecie nie
należy potrząsać kamerą. Na obrazie mogą
pojawić się zniekształcenia mozaikowe.
Podczas nagrywania zdjęć na kasecie
następujące funkcje są niedostępne:
- "Visual Effect (Efekty obrazu)", "DIS", "Digital
Zoom (Zoom Cyfrowy)", "C.Nite", "16:9 Wide
(Form. 16:9)" (Po nagraniu zdjęcia na kasecie
większość funkcji powraca do poprzedniego trybu)
Funkcja nagrywania zdjęć na kasecie nie działa
w następujących sytuacjach:
- Nagrywanie filmów
- Gdy włączona jest funkcja "C.Nite".
Kamera może zapisywać zdjęcia także na karcie
pamięci. ➥strona 78
Naciśnij przycisk PHOTO na pilocie. Naciśnięcie
przycisku PHOTO na pilocie powoduje zapisanie
zdjęcia na kasecie z automatyczną regulacją ostrości
(tylko modele VP-D392(i)/D395i only)
60_ Polish
MODE
CHG
16:9 Wide
3 SEC
REC SP
10Sec
60min
S
M
•
•
•
PHOTO
VOL
•
•
Tryb zapisywania zdjęć na taśmie jest dostępny tylko
w trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Zdjęcia można nagrywać na kasecie. Zdjęcie jest
zapisywane na taśmie przez ok. 6-7 sekund. Funkcja
ta jest przydatna, gdy użytkownik chce zapisać obraz,
na przykład zdjęcie, na kasecie.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE.
(Tylko model VP-D395i).
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera
(Cam) (
).
Naciśnij przycisk PHOTO.
• Na ekranie LCD wyświetlany jest symbol " REC
" zapisywanie zdjęcia trwa ok. 6-7 sekund.
Po zapisaniu zdjęcia kamera powraca do
poprzedniego trybu.
16BIt
No Tape !
1/50
12:00 1.JAN.2008
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len VPD395i).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
3. Stlačte tlačidlo PHOTO.
Na
LCD
obrazovke
je zobrazené "
REC "
•
fotografia sa nahrá na približne 6-7 sekúnd.
4. Po uložení fotografie sa videokamera vráti do
predchádzajúceho režimu.
•
29
W
Nahrávanie fotografií na kazetu je k dispozícii iba v
režime Camera(foto). ➥strana 18
Môžete nahrať fotografiu na kazetu. Fotografia sa na
kazetu nahrá na približne 6-7 sekúnd. Táto funkcia je
užitočná vtedy, keď chcete zaznamenať obraz, ako
napr. fotografiu, na kazetu.
T
C.Nite 1/30
•
•
•
<VP-D392(i)/D395i only>
•
•
Fotografia sa na kazetu nahrá na približne šesť
až sedem sekúnd a vaša videokamera sa vráti
do pohotovostného režimu. Počas siedmych
sekúnd nemôžete nahrať inú fotografiu.
Počas nahrávania fotografie na kazetu
videokamerou netraste. Na obrázku sa môže
objaviť mozaikový rušivý vzor.
Počas nahrávania fotografie na kazetu
nemôžete použiť nasledujúce funkcie:
- "Visual Effect (Obrazové efekty)", "DIS",
"Digital Zoom(Digitálny zoom)",
"C.Nite(Far. nč. uzáv.)", "16:9 Wide (Šir.uh.
16:9)" (Po ukončení nahrávania fotografie na
kazetu sa väčšina funkcií vráti do pôvodného
režimu.)
Nahrávanie fotografií na kazetu nefunguje v
nasledujúcich situáciách:
- Počas nahrávania videa
- Keď je nastavený režim "C.Nite(Far. nč.
uzáv.)".
Vaša videokamera môže fotografie nahrávať aj
na pamäťovú kartu ➥strana 78
Stlačte tlačidlo PHOTO na diaľkovom ovládači.
Keď stlačíte tlačidlo PHOTO na diaľkovom
ovládači, fotografie sa nahraj na kazetu s
automatickým zaostrením (len VP-D392(i)/
D395i)
Slovak _60
WYSZUKIWANIE ZDJĘĆ NA KASECIE (PHOTO SEARCH
(WYSZUK. ZDJ.))
•
Funkcja wyszukiwania zdjęć działa tylko w trybie
odtwarzania Player. ➥strona 18
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Tape (Taśma)", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Photo Search (Wyszuk. Zdj.)", a
następnie naciśnij dżojstik.
• Na wyświetlaczu LCD zacznie migać symbol / .
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (W / X) aby
wyszukać zdjęcie na kasecie.
• Informacje o postępie wyszukiwania są
wyświetlane na wyświetlaczu.
• Po zakończeniu wyszukiwania na wyświetlaczu
pojawia się zdjęcie.
• W przypadku braku zdjęć taśma jest całkowicie
przewijana do tyłu lub do przodu.
7. Aby zatrzymać wyszukiwanie zdjęć, przesuń dżojstik w
dół (▼) lub naciśnij przycisk MENU.
•
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player
(Prehr.) (
).
Move
Mov
Sele
lect
SP
Exit
MENU Exi
0:02:59:24
57min
Photo Search10Sec
S
M
16Bit
No Tape !
1/50
29
W
T
MENU Exit
Search
SP
0:03:30:23
57min
Photo Search10Sec
S
16Bit
Photo searching...
M
No Tape !
1/50
29
W
Search
T
MENU Exit
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "Tape (Kazeta)", potom
stlačte pákový ovládač alebo Posuňte pákový
ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač(▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte položku "Photo Search (Vyhľad. foto)",
potom stlačte pákový ovládač.
• Na LCD monitore bude blikať / .
6. Posuňte pákový ovládač(W / X) doľava alebo
doprava, aby ste vyhľadali fotografiu na kazete.
• Priebeh hľadania fotografií sa zobrazí počas
vyhľadávania.
• Po dokončení vyhľadávania bude fotografia
zobrazená na videokamere.
• Ak nie sú na kazete zaznamenané žiadne fotografie,
kazeta sa previnie na koniec alebo začiatok.
7. Pre zastavenie vyhľadávania fotografie posuňte pákový
ovládač (▼) alebo stlačte tlačidlo MENU.
Pilot jest pomocny w wyszukiwaniu żądanego
zdjęcia. (Tylko modele VP-D392(i)/D395i)
- W trybie STOPnaciśnij przycisk PHOTO
SEARCH na pilocie.
Gdy na ekranie miga symbol
/
użyj
przycisku
(przewijanie do tyłu) lub
(przewijanie do przodu), aby wyszukać
żądany obraz.
W ten sposób można znaleźć wybrane
zdjęcie i skopiować je na kartę pamięci.
(Tylko model VP-D395i) ➥strona 88
•
•
<VP-D392(i)/D395i only>
61_ Polish
Hľadanie fotografií funguje len v režime Player
(Prehr.). ➥strana 18
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre
VP-D395i)
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
•
•
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
VYHĽADANIE FOTOGRAFIE NA KAZETE (PHOTO SEARCH)
Diaľkový ovládač vám pomôže vyhľadať želanú
fotografiu. (len VP-D392(i)/D395i )
- V režime STOP stlačte tlačidlo PHOTO
SEARCH na diaľkovom ovládači.
Keď indikátor
/
bliká na obrazovke,
použite tlačidlo
(pretáčanie dozadu) alebo
(pretáčanie dopredu), aby ste vyhľadali
želaný obraz.
Môžete vyhľadať fotografiu podľa vášho želania
a skopírovať ju na pamäťovú kartu.
(len VP-D395i ) ➥strana 88
Slovak _61
odtwarzanie
prehrávanie
ODTWARZANIE KASETY NA WYŚWIETLACZU LCD
PREHRÁVANIE KAZETY NA LCD OBRAZOVKE
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcja odtwarzania działa tylko w trybie odtwarzania
Player. ➥strona 18
Nagrane obrazy można obejrzeć na wyświetlaczu LCD.
Włóż kasetę, którą chcesz obejrzeć. ➥strona 34
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
Otwórz wyświetlacz LCD.
• Dostosuj kąt odchylenia wyświetlacza i w razie potrzeby
popraw ustawienia jasności lub koloru. ➥strona 31
Naciśnij dżojstik, następnie przesuń go w lewo lub w
prawo (W/X) aby przewinąć taśmę do przodu lub do
tyłu, do punktu początkowego.
• Aby zatrzymać przewijanie, przesuń dżojstik w dół (T).
• Przewijanie zostaje automatycznie zatrzymane po zakończeniu.
Naciśnij dżojstik, aby rozpocząć odtwarzanie.
• Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony nagrany film.
• Aby zatrzymać odtwarzanie, przesuń dżojstik w dół (T).
CARD
LCD Bright (Jasność LCD)/LCD Colour (Kolor LCD)
można regulować podczas odtwarzania.
Metoda regulacji jest taka sama, jak w przypadku
trybu Camera(Cam). ➥strona 31
1.
2.
(VP-D395i only)
3.
4.
CHG
BATT.
5.
6.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Regulacja opcji LCD Bright (Jasność LCD)/LCD Colour
(Kolor LCD) w trakcie odtwarzania
•
•
•
•
MODE
TAPE
SP
T.
0:00:30:23
60min
MIX[1+2]
16BIt
S
Regulowanie głośności
•
•
•
Wbudowany głośnik służy do odsłuchiwania nagranego
dźwięku podczas odtwarzania nagrania na wyświetlaczu LCD.
- Aby zmniejszyć lub wyciszyć głośność przy odtwarzaniu
kasety w kamerze, należy wykonać poniższe czynności.
Po usłyszeniu dźwięków przy odtwarzaniu kasety, użyj
dźwigni zoomu (VOL), aby dostosować głośność.
- Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony
poziom głośności.
- Poziomy można regulować w zakresie od "00" do "19".
- Zamknięcie wyświetlacza LCD podczas
odtwarzania spowoduje, że dźwięki nie będą
wydobywać się z głośnika.
Po podłączeniu przewodu audio/wideo do kamery nie
słychać dźwięku z wbudowanego głośnika i nie można
regulować głośności.
62_ Polish
AV In
STOP SP
[11]
12:00 1.JAN.2008
Nastavenie parametrov LCD Bright/LCD Color
(Jas LCD/Farba LCD) počas Prehrávania
•
•
Jas/farby LCD obrazovky môžete počas prehrávania
upraviť.
Spôsob nastavenia je rovnaký ako v režime
Camera(foto). ➥strana 31
Nastavenie hlasitosti
•
12:00 1.JAN.2008
Funkcia prehrávania a reproduktor funguje len v
režime Player (Prehr.). ➥strana 18
Prehrávaný obraz môžete sledovať na LCD obrazovke.
Vložte kazetu, ktorú chcete prehrať. ➥strana 34
Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre VPD395i)
Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player
(Prehr.) (
).
Odklopte LCD monitor.
a v prípade potreby
• Nastavte uhol LCD monitora
upravte jas alebo farby. ➥strana 31
Stlačte pákový ovládač, potom posuňte pákový
ovládač (W/X) doľava alebo doprava, aby ste kazetu
pretočili dozadu alebo dopredu na začiatočný bod.
• Pre zastavenie pretáčania posuňte pákový ovládač (T).
• Po dokončení pretáčania sa videokamera
automaticky zastaví.
Stlačte pákový ovládač pre spustenie prehrávania.
• Nahraný záznam môžete sledovať na LCD
obrazovke.
• Pre zastavenie prehrávania posuňte pákový
ovládač (T) nadol.
0:00:30:23
60min
•
MOV_0001
•
Ak použijete LCD obrazovku na prehrávanie, nahraný
zvuk budete počuť z vstavaného reproduktora.
- Ak chcete počas prehrávania kazety na videokamere
znížiť hlasitosť alebo vypnúť zvuk, postupujte podľa
nasledovných pokynov.
Na nastavenie hlasitosti po spustení reprodukcie použite
ovládač transfokácie (VOL).
- Úroveň hlasitosti sa zobrazí na LCD monitore.
- Úrovne hlasitosti je možné nastaviť v rozmedzí
"00" až "19".
- Ak počas prehrávania LCD monitor zatvoríte, zvuk
z reproduktoru sa vypne.
Ak je k videokamere pripojený Audio/Video kábel,
zo vstavaného reproduktora nepočuť žiaden zvuk a
Slovak _62
nemožno nastaviť hlasitosť.
RÓŻNE FUNKCJE TRYBU PLAYER
RÔZNE FUNKCIE V REŽIME PREHRÁVAČA
•
•
•
•
•
•
Ta funkcja działa tylko w trybie Player. ➥strona 18
Przyciski PLAY, PAUSE, STOP, FF i REW znajdują się na pilocie (tylko
modele VP-D392(i)/D395i) a odpowiadającymi im funkcjami można
sterować za pomocą dżojstika na kamerze (S/T/W/X).
Przyciski F.ADV (odtwarzanie poklatkowe), X2 i SLOW znajdują się tylko
na pilocie.(tylko modele VP-D392(i)/D395i )
Aby zapobiec zużywaniu się taśmy i bębnów głowic, kamera
automatycznie przerywa odtwarzanie po trzech minutach pracy w trybie
wstrzymania lub odtwarzania w zwolnionym tempie.
Prehrávanie/Pozastavenie prehrávania
Odtwarzanie/wstrzymanie
•
•
Naciśnij dżojstik, w trakcie odtwarzania.
Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij dżojstik.
(Naciśnij przycisk X(PLAY) lub ❙❙ (PAUSE) na pilocie.)
Wyszukiwanie obrazu (Przewijanie do
przodu/cofanie)
•
•
•
Táto funkcia je k dispozícii len v režime Player (prehr.). ➥strana 18
Tlačidlá PLAY, PAUSE, STOP, FF a REW sa nachádzajú na diaľkovom
ovládači (len VP-D392(i)/D395i) a všetky môžete ovládať pákovým
ovládačom (S/T/W/X) videokamery.
Tlačidlá F.ADV (Posun po snímkach), X2 a SLOW sú umiestnené len na
diaľkovom ovládači. (len VP-D392(i)/D395i )
Ak necháte videokameru pozastavenú alebo v režime Slow (spomalené
prehrávanie) dlhšie ako 3 minúty, prehrávanie sa z dôvodu ochrany pred
opotrebovaním kazety a hláv automaticky zastaví.
SP
0:00:20:23
60min
MIX[1+2]
S
AV In
12:00 1.JAN.2008
Przesuń dżojstik w prawo lub w lewo (W/X) w trakcie
odtwarzania lub wstrzymania. Aby przywrócić normalny
tryb odtwarzania, naciśnij dżojstik. (Naciśnij przycisk
(REW) /
(FF) na pilocie.)
Odtwarzanie w zwolnionym tempie (Do przodu/do
tyłu) (tylko modele VP-D392(i)/D395i )
•
•
Odtwarzanie w zwolnionym tempie do przodu
- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
(SLOW)
na pilocie.
- Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij
przycisk odtwarzania X(PLAY).
Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu
- Podczas odtwarzania w zwolnionym tempie do
przodu naciśnij przycisk W❙❙ (-).
<VP-D392(i)/D395i only>
- Aby powrócić do odtwarzania w zwolnionym tempie
do przodu, naciśnij przycisk ❙❙X(+).
- Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzania
X(PLAY).
63_ Polish
16BIt
•
•
Počas prehrávania stlačte pákový ovládač.
Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte pákový
ovládač znovu. (Stlačte tlačidlo X(PLAY) alebo ❙❙
(PAUSE) na diaľkovom ovládači.)
Vyhľadávanie (Forward/Reverse)
(Dopredu/dozadu)
•
Posuňte pákový ovládač (W/X) doľava alebo
doprava počas režimu prehrávania alebo
pozastavenia. Ak chcete pokračovať v normálnom
prehrávaní, stlačte pákový ovládač. (Stlačte tlačidlá
(REW) /
(FF) na diaľkovom ovládači.)
Spomalené prehrávanie (dopredu/
dozadu) (len VP-D392(i)/D395i )
•
•
Spomalené prehrávanie dopredu
- Počas prehrávania stlačte tlačidlo
(SLOW)
na diaľkovom ovládači.
- Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
tlačidlo X(PLAY) .
Spomalené prehrávanie dozadu
- Počas spomaleného prehrávania dopredu stlačte
tlačidlo W❙❙ (-) .
- Ak chcete obnoviť spomalené prehrávanie
dopredu, stlačte tlačidlo ❙❙X(+).
- Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
tlačidlo X(PLAY).
Slovak _63
odtwarzanie
prehrávanie
Odtwarzanie poklatkowe (odtwarzanie klatka po klatce)
(tylko modele VP-D392(i)/D395i )
Posun po snímkach (Prehrávanie snímky po snímke) (len
VP-D392(i)/D395i )
•
•
W trybie wstrzymania naciśnij przycisk F.ADV na pilocie.
- Każde naciśnięcie przycisku F.ADV lub ❙❙X(+)
spowoduje wyświetlenie następnej klatki.
- Funkcja F.ADV działa tylko w trybie wstrzymania.
Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij
przycisk odtwarzania X(PLAY).
- Odtwarzanie poklatkowe do przodu.
W trybie wstrzymania naciśnij przycisk F.ADV
lub ❙❙X(+) na pilocie.
- Odtwarzanie poklatkowe do tyłu
Aby zmienić kierunek odtwarzania
poklatkowego w trybie F.ADV, naciśnij przycisk
W❙❙(-) na pilocie.
•
V režime statického obrazu Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo F.ADV.
- Každým stlačením tlačidla F.ADV alebo ❙❙X(+) sa
videozáznam posunie o jednu snímku dopredu.
- Funkcia F.ADV (posun po snímkach) je dostupná
len v režime pozastavenia.
• Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
tlačidlo X(PLAY).
- Posun po snímkach dopredu
V režime pozastavenia stlačte na diaľkovom
ovládači tlačidlo F.ADV alebo ❙❙X(+).
- Posun po snímkach dozadu
Stlačením tlačidla W❙❙(-) na diaľkovom ovládači
zmeňte v režime F.ADV smer pohybu.
Prehrávanie X2 (dopredu/dozadu) (len VPD392(i)/D395i )
Odtwarzanie przyspieszone (Do przodu/do
tyłu) (tylko modele VP-D392(i)/D395i )
•
•
• Prehrávanie dvojnásobnou rýchlosťou (X2) dopredu
- Počas prehrávania stlačte tlačidlo X2 na
Odtwarzanie przyspieszone do przodu
diaľkovom ovládači.
<VP-D392(i)/D395i only>
- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk X2 na pilocie.
- Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte
- Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzania X(PLAY).
tlačidlo X(PLAY).
Odtwarzanie przyspieszone do tyłu
• Prehrávanie dvojnásobnou rýchlosťou (X2) dozadu
- Podczas odtwarzania przyspieszonego do przodu naciśnij przycisk W❙❙ (-).
- Počas prehrávania dvojnásobnou rýchlosťou (X2) dopredu
- Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzania X(PLAY).
stlačte tlačidlo W❙❙ (-) .
- Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo X(PLAY).
Odtwarzanie do tyłu (tylko modele VP-D392(i)/D395i )
•
•
Aby rozpocząć odtwarzanie do tyłu z normalną szybkością, naciśnij
przycisk W❙❙ (-) na pilocie podczas standardowego odtwarzania do przodu.
Naciśnij przycisk X(PLAY) lub ❙❙X(+) aby powrócić do
standardowego odtwarzania do przodu.
•
•
•
W niektórych trybach odtwarzania na wyświetlaczu mogą się
pojawiać zniekształcenia w postaci mozaiki. Zniekształcenia
w postaci mozaiki lub zakłócenia mogą występować przy
odtwarzaniu kaset nagranych w standardzie LP zawierających
różne funkcje odtwarzania.
Dźwięk będzie słyszalny tylko w standardowym trybie
odtwarzania SP lub LP.
Aby uruchomić pilota, ustaw opcję "Remote (Pilot)" na "On".
➥strona 25 (tylko modele VP-D392(i)/D395i )
64_ Polish
Prehrávanie vzad (len VP-D392(i)/D395i )
•
•
Ak chcete prehrávať normálnou rýchlosťou dozadu, stlačte počas
normálneho prehrávania dopredu tlačidlo W❙❙ (-) na diaľkovom ovládači.
Prehrávanie normálnou rýchlosťou dopredu obnovíte stlačením
tlačidla X(PLAY) alebo ❙❙X(+).
•
•
•
V niektorých režimoch prehrávania sa môže na obrazovke objaviť
mozaikové skreslenie. Mozaikové skreslenie alebo šum sa môže
objaviť pri použití rôznych prehrávacích funkcií pri kazete so
záznamom v režime LP.
Zvuk budete počuť iba pri normálnom prehrávaní v režimoch SP alebo LP.
Pre aktivovanie diaľkového ovládača nastavte položku "Remote (Diaľk.
ovl.)" na "On (Zap.)". ➥strana 25 (len VP-D392(i)/D395i )
Slovak _64
FUNKCIA AUDIO DUBBING (LEN VP-D392(I)
/D395i )
PODKŁADANIE DŹWIĘKU (TYLKO MODELE VPD392(I)/D395i )
•
•
•
•
Ta funkcja umożliwia podłożenie głosu przez
wewnętrzny mikrofon kamery lub inny sprzęt audio
na nagranej wcześniej kasecie.
Pierwotna ścieżka dźwiękowa zapisana na kasecie
nie zostanie usunięta.
Funkcja podkładania dźwięku Audio Dubbing działa
tylko w trybie odtwarzania Player. ➥strona 18
Nie można podkładać dźwięku na kasecie już
zapisanej w trybie LP lub 16-bitowym.
Można dodać dźwięk do oryginalnej ścieżki
dźwiękowej zapisanej na kasecie w trybie SP z
dźwiękiem 12-bitowym.
16:9 Wide
60min
S
M
•
0:00:00
STOP SP
10Sec
16BIt
•
•
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/30
•
Táto funkcia vám umožňuje nahrať váš hlas cez
interný mikrofón alebo in zvukové zariadenie na už
nahranú kazetu videokamery.
Pôvodný zvuk na kazete sa nevymaže.
Funkcia Audio Dubbing (Dodatočný zvukový záznam)
funguje len v režime Player(Prehr.). ➥strana 18
Dodatočný zvukový záznam nemôžete uskutočniť
na kazete so záznamom uskutočneným v režime
LP alebo 16bit.
Dodatočným zvukovým záznamom môžete
doplniť pôvodný zvuk na kazete so záznamom
nahraným v režime SP s 12-bitovým zvukom.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
VP-D395i).
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
model VP-D395i).
Player (Prehr.) (
).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
3. Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo
3. Przesuń dżojstik w lewo lub prawo (W / X) i
doprava a vyhľadajte rámček scény, ktorý má byť
znajdź początek sceny, która ma uzyskać podkład
dodatočne ozvučený.
dźwiękowy.
4. Stlačte pákový ovládač pre prehrávanie a stlačte
4. Naciśnij dżojstik, aby rozpocząć odtwarzanie; aby
ho znovu, aby ste pozastavili scénu.
wstrzymać scenę, naciśnij go ponownie.
• Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znovu
• Aby wznowić odtwarzanie, ponownie naciśnij dżojstik.
stlačte pákový ovládač.
5. Naciśnij przycisk A.DUB na pilocie.
5. Stlačte tlačidlo A.DUB na diaľkovom ovládači.
• Wyświetlany jest symbol funkcji podkładania
• Zobrazí sa indikátor funkcie Audio dubbing ( ).
dźwięku ( ).
• Videokamera je teraz pripravená na
<VP-D392(i)/D395i only>
dodatočný zvukový záznam.
• Kamera jest gotowa do nagrywania podkładu
dźwiękowego.
6. Stlačte tlačidlo X(PLAY) (na diaľkovom ovládači)
alebo pákový ovládač pre spustenie dodatočného
6. Aby rozpocząć podkładanie dźwięku, naciśnij przycisk X(PLAY) (na
zvukového záznamu.
pilocie) lub dżojstik.
■ (STOP) (na diaľkovom ovládači) alebo
Stlačte
tlačidlo
•
• Aby zatrzymać podkładanie dźwięku, naciśnij przycisk ■
pákový ovládač posuňte nadol (▼) pre zastavenie
(STOP) (na pilocie) lub przesuń dżojstik w dół (▼).
dodatočného zvukového záznamu.
•
•
Z funkcji podkładania ścieżki dźwiękowej nie można korzystać przy
odtwarzaniu kasety wideo zabezpieczonej przed zapisem.
Aby użyć zewnętrznego źródła dźwięku, podłącz je za pomocą
przewodu audio/wideo.
Aby nagrywać podkład dźwiękowy z zewnętrznego źródła dźwięku,
dla opcji "AV In/Out" wybierz ustawienie "In". (Tylko modele VPD391i/D392i/D395i) ➥ strona 68
65_ Polish
•
•
Funkciu Audio Dubbing nemôžete použiť pri prehrávaní kazety
chránenej proti vymazaniu.
Ak chcete na dodatočný záznam využiť externý zdroj zvuku, pripojte
externý zdroj zvuku Audio/Video káblom.
Ak chcete nahrať záznam zvuku z externého zdroja, nastavte funkciu
"AV In/Out (AV vstup/výstup)" na "In". (len VP-D391i/D392i/D395i)
➥ strana 68
Slovak _65
odtwarzanie
prehrávanie
ODTWARZANIE PODŁOŻONEJ ŚCIEŻKI DŹWIĘKOWEJ
(AUDIO SELECT (WYBÓR AUDIO))
•
Funkcja odtwarzania podłożonej ścieżki dźwiękowej
działa tylko w trybie odtwarzania Player mode.
➥strona 18
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player
(
).
3. Włóż kasetę z podłożoną ścieżką dźwiękową i
naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Tape (Taśma)", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Audio Select (Wybór Audio)", a
następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać kanał odtwarzania dźwięku, a następnie
naciśnij dżojstik.
• "Sound[1] (Dźwięk[1])": Odtwarzanie
oryginalnej ścieżki dźwiękowej.
• "Sound[2] (Dźwięk[2])": Odtwarzanie
podłożonej ścieżki dźwiękowej.
• "MIX[1+2] (Poł.[1+2])": Odtwarzanie
zmiksowanej ścieżki dźwiękowej 1 i 2.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
8. Naciśnij dżojstik, aby odtwarzać kasetę z
podłożoną ścieżką dźwiękową.
• Aby zatrzymać odtwarzanie podłożonej ścieżki
dźwiękowej, przesuń dżojstik (▼) w dół.
•
CARD
MODE
TAPE
(VP-D395 i only)
CHG
BATT.
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Move
Mov
Sele
lect
✔
Move
Mov
Sound[1]
Off
Exit
MENU Exi
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Sele
lect
STBY SP
Sound[1]
Sound[2]
MIX[1+2]
Exit
MENU Exi
0:00:20:23
60min
MIX[1+2]
S
Przy odtwarzaniu dodanej ścieżki dźwiękowej Sound
[2] (Dźwięk[2]) lub MIX[1+2] (Poł.[1+2]) może
nastąpić pogorszenie jakości odtwarzanego dźwięku.
16BIt
AV In
12:00 1.JAN.2008
66_ Polish
PREHRÁVANIE DODATOČNÉHO ZVUKOVÉHO
ZÁZNAMU (AUDIO SELECT)
Funkcia prehrávania dodatočného zvukového
záznamu pracuje len v režime Player(Prehr.).
➥strana 18
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
VP-D395i ).
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr) (
).
3. Vložte dodatočne ozvučenú videokazetu a stlačte
tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Tape(Kazeta)",
potom stlačte pákový ovládač alebo posuňte
pákový ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼)nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "Audio Select (Výber
zvuku)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol vyberte kanál prehrávania, potom stlačte
pákový ovládač.
• "Sound[1](Zvuk 2)": Prehrá pôvodný zvuk.
• "Sound[2](Zvuk 2)": Prehrá dodatočný
zvukový záznam.
• "MIX[1+2]" : Prehrá oba zvukové kanály súčasne.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
8. Stlačte pákový ovládač, aby ste prehrali
dodatočne ozvučenú kazetu.
• Pre zastavenie prehrávania dodatočného zvukového
záznamu posuňte pákový ovládač (▼) nadol.
Pri prehrávaní dodatočne pridaného zvuku
"Sound[2](Zvuk 2)" alebo "MIX[1+2]" môže
dôjsť k zhoršeniu kvality zvuku.
Slovak _66
AUDIO EFFECT (EFEKTY AUDIO)
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Funkcja Audio Effect (Efekty Audio) działa tylko w
trybie odtwarzania Player. ➥strona 18
Funkcja Audio Effect (Efekty Audio) udostępnia
różne efekty odtwarzania sygnałów dźwiękowych
zapisanych na taśmie.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
Włóż nagraną kasetę i naciśnij przycisk MENU.
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Tape (Taśma)", a następnie
naciśnij dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać opcję "Audio Effect (Efekty Audio)", a
następnie naciśnij dżojstik.
Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby
wybrać kanał efektu dźwiękowego, a następnie
naciśnij dżojstik.
• "Off": Wyłącza funkcję.
• "Voice (Głos)": Służy do uwypuklania głosu ludzkiego.
• "Music (Muzyka)": Służy do uwypuklania dźwięków
poprzez wzmacnianie niskich i wysokich tonów.
• "Wide (Szeroki)": Umożliwia wzmocnienie
efektu stereofonicznego, poprzez wzmocnienie
sygnałów z lewego i prawego kanału.
• "Echo": Umożliwia uzyskanie efektu echa.
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
•
•
AUDIO EFFECT (ZVUKOV EFEKT)
Funkcia zvukových efektov je dostupná iba v režime
Player(Prehr.). ➥strana 18
• Funkcia zvukových efektov pridáva rôzne efekty
Player Mode
počas prehrávania zvukových signálov uložených
Tape
na kazete.
Photo Search
Photo Copy
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len
Sound[1]
Audio Select
Off
pre VP-D395i )
Audio Effect
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr.)(
).
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
3. Vložte nahranú pásku a stlačte tlačidlo MENU.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
Player Mode
nadol, aby ste zvolili položku "Tape(Kazeta)",
Tape
Photo Search
potom stlačte pákový ovládač alebo Posuňte
Off
Photo Copy
pákový ovládač (X) doprava.
✔ Voice
Audio Select
Music
Audio Effect
5.
Posuňte
pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
Wide
nadol, aby ste vybrali položku "Audio Effect
Echo
(Zvukové efekty)", potom stlačte pákový ovládač.
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali kanál zvukového efektu,
STOP SP 0:00:20:23
potom stlačte pákový ovládač.
60min
MIX[1+2]
16BIt
• "Off(Vyp.)": Deaktivuje funkciu.
• "Voice(Hlas)": Zvýrazňuje ľudský hlas.
• "Music(Hudba)": Zvýrazňuje zvuk stupňovaním
basov a výšok.
AV In
• "Wide(Rozšírený)": Zosilňuje stereo efekt
zvýraznením ľavých a pravých zvukov.
12:00 1.JAN.2008
• "Echo": Poskytuje efekt ozveny.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
W celu uzyskania lepszych efektów dźwiękowych zaleca się
korzystanie z urządzeń stereofonicznych (telewizora, głośników).
Funkcja efektu dźwiękowego nie jest dostępna w przypadku
połączenia DV.
67_ Polish
•
V
S
•
•
Pre lepšie zvukové efekty vám odporúčame pripojenie k
stereo zariadeniam (TV, reproduktory).
Funkcija avdio učinka ni na voljo prek povezave DV.
Slovak _67
podłączanie
pripojenie
USTAWIANIE WEJŚCIA WYJŚCIA AV (AV IN/OUT)
(TYLKO MODELE VP-D391i/D392i/D395i)
NASTAVENIE AV IN/OUT (AV IN/OUT) (LEN VPD391i/D392i/D395i)
•
•
Funkcja AV In/Out działa tylko w trybie odtwarzania
Player. ➥strona 18
Ustawienie funkcji wejścia i wyjścia audio-wideo AV In/Out
umożliwia nagrywanie sygnału pochodzącego z zewnętrznych
źródeł i wyświetlanie go na wyświetlaczu LCD. Ponadto można
przesłać sygnał wideo lub obrazy do zewnętrznych urządzeń
w celu ich nagrania lub odtworzenia.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko
model VP-D395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "Record (Nagrywanie)", a następnie naciśnij
dżojstik lub przesuń go w prawo (X).
5. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "AV In/Out", a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik w górę lub w dół (▲ / ▼) aby wybrać
opcję "Out" lub "In", a następnie naciśnij dżojstik.
• "Out": Wybierz tę opcję w przypadku kopiowania
lub odtwarzania materiałów z tej kamery na
urządzeniu zewnętrznym.
"In":
Wybierz
tę opcję w przypadku nagrywania
•
materiałów z urządzenia zewnętrznego na
kamerze.
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Player Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
AV In/Out
Move
Mov
•
Kiedy nagrywane obrazy pochodzą z
magnetowidu, muszą być odtwarzane ze
standardową prędkością; w przeciwnym razie
na kamerze będzie wyświetlana tylko szara
plansza.
Jeśli opcja "AV In/Out" jest ustawiona na
"In", funkcja WindCut Plus (Red. szumów +)
nie jest dostępna.
68_ Polish
Exit
MENU Exi
Player Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
AV In/Out
✔
Sele
lect
STOP
Out
In
Exit
MENU Exi
SP
S
M
1/50
AV In
W
•
SP
12Bit
Off
Out
Sele
lect
Move
Mov
•
•
T
•
•
Funkcia AV In/Out (Vstup/výstup AV) funguje len v
režime Player (Prehr.). ➥strana 18
Nastavenie AV In/Out umožňuje záznam signálu z
externých zdrojov a jeho zobrazenie na LCD monitore.
Zároveň môžete posla videozáznam alebo snímku
na externé zariadenie za účelom nahrávania alebo
prehrávania.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre
VP-D395i)
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player
(Prehr.)(
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí
sa
zoznam položiek ponuky.
•
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "Record (Snimanie)", potom
stlačte pákový ovládač alebo Posuňte pákový
ovládač (X) doprava.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte položku "AV In/Out (AV vstup/výstup)",
potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte položku "Out(Výstup)" alebo "In(Vstup)",
potom stlačte pákový ovládač.
• "Out(Výstup)": Túto možnosť vyberte, ak chcete
kopírovať alebo prehrávať
obsah videokamery na externom
zariadení.
• "In(Vstup)": Túto možnosť vyberte, ak chcete
nahrávať obsah externého zariadenia
do videokamery.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Pri nahrávaní snímok z videa musí byť prehrávanie nastavené
na normálnu rýchlosť. V opačnom prípade sa na videokamere
zobrazí sivý obraz.
Ak je funkcia "AV In/Out (AV vstup/výstup)" nastavená na
"In(Vstup)", funkcia windcut plus nie je dostupná.
Slovak _68
ODTWARZANIE KASETY NA EKRANIE TELEWIZORA
PREHRÁVANIE KAZETY NA TV OBRAZOVKE
•
•
•
•
Funkcja odtwarzania kaset działa tylko w trybie odtwarzania
Player . ➥strona 18
Aby można było odtworzyć kasetę, telewizor musi obsługiwać
system PAL. ➥strona 102
Zaleca się podłączanie kamery do źródła zasilania przez zasilacz
sieciowy.
•
•
Funkcia prehrávania je k dispozícii len v režime Player(Prehr.).
➥strana 18
Aby ste mohli kazetu prehrať, televízor musí byť kompatibilný s
normou PAL. ➥strana 102
Na napájanie videokamery vám odporúčame použiť sieťový
adaptér.
Podłączanie do
telewizora z gniazdem
wejściowym audio/
wideo
Camcorder
AV
Pripojenie k televíznemu
prijímači vybavenému
vstupnými konektormi
Audio/Video
DV
1. Połącz kamerę i telewizor
1. Pripojte videokameru k
AV Jack
przewodem audio/wideo.
televízoru pomocou kábla
TV
audio/video.
• Żółte gniazdo: Wideo
• Białe gniazdo: Audio(L)-mono
• Žltý konektor: Video
• Czerwone gniazdo: Audio(P)
• Biely konektor: Audio signál
(L – ľavý kanál – mono)
Signal flow
• W przypadku telewizora
monofonicznego
• Červený konektor: Audio (R
Audio/Video Cable
podłącz żółtą wtyczkę
– pravý konektor)
(Video) do wejścia
• Ak pripájate k
monofónnemu
wideo telewizora, a białą
televíznemu prijímači,
wtyczkę (Audio L) do wejścia audio telewizora.
2. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko model VPpripojte žltý konektor
D395i)
(Video) k video vstupu
).
3. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
• TV a biely konektor (Audio L) k audio vstupu TV.
4. Włącz telewizor i ustaw selektor TV/VIDEO telewizora na Video.
2. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre VP-D395i)
3. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player (Prehr.)
• Informacje dotyczące tej operacji zawarte są w instrukcji
(
).
obsługi telewizora.
4. Zapnite TV a nastavte volič TV/VIDEO na TV na položku Video.
5. Włącz odtwarzanie kasety. ➥strona 70
• Podrobnosti vyhľadajte v dokumentácii k televízoru.
Podłączenie przewodu do gniazda AV spowoduje, że dźwięk
5. Spustite prehrávanie kazety. ➥strana 70
nie będzie odtwarzany przez głośnik kamery.
Po pripojení kábla do konektora AV nebudete z reproduktora
videokamery počuť žiadny zvuk.
MODE
POWER
CHG
69_ Polish
Slovak _69
podłączanie
pripojenie
Podłączanie do telewizora bez gniazda wejściowego audio/wideo
Pripojenie k televíznemu prijímači, ktorý nie je vybavený
vstupnými konektormi Audio/Video
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Można podłączyć kamerę do telewizora za pośrednictwem
magnetowidu.
Podłącz kamerę do magnetowidu
za pomocą przewodu audio/wideo.
VCR
• Żółte gniazdo: Wideo
• Białe gniazdo: Audio(L)-mono
• Czerwone gniazdo: Audio(P)
Podłącz telewizor do magnetowidu.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji
TAPE. (Tylko model VP-D395i).
Naciśnij przycisk MODE, aby
ustawić tryb Player (
).
TV
Włącz telewizor i magnetowid.
• Ustaw selektor wejścia
magnetowidu w pozycji Line.
• W telewizorze ustaw
kanał przeznaczony dla
Antenna
magnetowidu.
Włącz odtwarzanie kasety.
Odtwarzanie kasety
1.
2.
3.
4.
5.
Videokameru nemôžete k televízoru pripojiť cez videorekordér.
1. Pomocou kábla audio/video
pripojte videokameru k
videorekordéru.
Camcorder
• Žltý konektor: Video
• Biely konektor: Audio signál
(L – ľavý kanál – mono)
• Červený konektor: Audio (R –
pravý konektor)
AV Jack
2. K videorekordéru pripojte televízor.
3. Voľbový spínač nastavte do
polohy TAPE. (len VP-D395i).
4. Stlačte tlačidlo MODE pre
Signal flow
nastavenie režimu Player
(Prehr.) (
).
Audio/Video Cable
5. Zapnite televízor a
videorekordér.
Podłącz do źródła zasilania.
Włóż kasetę do odtwarzania.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko model VP-D395i).
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
Przesuń dżojstik w prawo lub lewo (W/X) znajdź pierwszą
pozycję, która ma być odtwarzana.
6. Naciśnij dżojstik.
• Po kilku sekundach na telewizorze zostanie wyświetlony nagrany obraz.
• Po dotarciu do końca kasety kamera automatycznie przewinie taśmę.
7. Aby zatrzymać odtwarzanie, przesuń dżojstik (▼) w dół.
•
•
Wybór trybu odtwarzania (SP/LP) zostaje dokonany
automatycznie.
Jeżeli telewizor wyposażony jest tylko w monofoniczne
wejście audio, należy użyć przewodu audio z białą
wtyczką (Audio L).
70_ Polish
•
AV
DV
MODE
POWER
CHG
• Prepínač vstupov na videorekordéri prepnite do polohy Line.
• Televízor prepnite na kanál vyhradený na videorekordér.
6. Spustite prehrávanie kazety.
Prehrávanie kazety
1.
2.
3.
4.
5.
Pripojte zdroj napájania.
Do videokamery vložte kazetu, ktorú chcete prehrať.
Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len VP-D395i).
Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player (Prehr.)(
).
Posuňte pákový ovládač (W/X) doľava alebo doprava, aby ste
vyhľadali prvú pozíciu, od ktorej chcete začať prehrávanie.
6. Stlačte pákový ovládač.
• Nahraný záznam sa o niekoľko sekúnd objav na televíznej obrazovke.
• Keď sa kazeta prehrá a do konca, automaticky sa previnie na začiatok.
7. Pre zastavenie prehrávania posuňte pákový ovládač (▼) nadol.
•
•
Režim prehrávania (SP/LP) sa zvolí automaticky.
Ak je na televízore k dispozícii iba monofónny zvukový vstup,
použite audio kábel s bielym konektorom (Audio L – ľavý
kanál).
Slovak _70
KOPIOWANIE Z KASETY KAMERY NA KASETĘ WIDEO
KOPÍROVANIE KAZETY VIDEOKAMERY NA VIDEOKAZETU
•
•
•
•
•
•
Funkcja kopiowania działa tylko w trybie Player. ➥ strona 18
Aby skopiować nagranie z kasety kamery na kasetę w magnetowidzie,
podłącz kamerę do magnetowidu za pośrednictwem gniazda AV.
Przed rozpoczęciem kopiowania na urządzenie zewnętrzne ustaw opcję
"AV In/Out" na "Out". (Tylko modele VP-D391i/D392i/D395i)
➥strona 68
1. Włóż do kamery kasetę, którą
chcesz skopiować.
2. Ustaw przełącznik wyboru w
pozycji TAPE. (Tylko model
VP-D395i).
3. Naciśnij przycisk MODE, aby
ustawić tryb Player (
).
4. Włóż nową kasetę wideo do
magnetowidu.
5. Podłącz kamerę do
magnetowidu za pomocą
przewodu audio/wideo.
•
•
•
•
VCR
Podłącz przewód
audio/wideo do gniazda
wejściowego na
magnetowidzie.
Żółte gniazdo: Wideo
Białe gniazdo: Audio(L)-mono
Czerwone gniazdo: Audio(P)
6. Naciśnij przycisk nagrywania na magnetowidzie, aby rozpocząć nagrywanie.
7. Uruchom odtwarzanie kasety w kamerze. Informacje na temat
odtwarzania kasety znajdują się na stronie 70.
•
Jeśli elementy wyświetlane na ekranie nie mają być kopiowane,
ustaw opcję menu "TV Display (Wyśw. TV)" na "Off". ➥ strona 33
Po zakończeniu kopiowania:
Zatrzymaj nagrywanie w magnetowidzie, a następnie przesuń dżojstik
kamery w dół (▼) .
• W przypadku korzystania z kamery podłączonej do innego
urządzenia należy zawsze zasilać kamerę z gniazda ściennego za
pośrednictwem przewodu zasilania.
• Za pomocą kamery można również kopiować obrazy na inne
nośniki zewnętrzne.
71_ Polish
Funkcia kopírovania je k dispozícii iba v režime Player(Prehr.)
➥ strana 18
Pripojte videokameru k videorekordéru pomocou AV konektora pre
nahrávanie z kazety videokamery na videokazetu.
Pred kopírovaním do externého zariadenia nastavte "AV In/Out(AV
Vstup/Výstup)" na "Out
(Výstup)". (len VP-D391i/D392i/
Camcorder
D395i) ➥strana 68
AV
DV
AV Jack
MODE
POWER
CHG
Signal flow
Audio/Video Cable
1. Do videokamery vložte kazetu,
ktorú chcete kopírovať.
2. Voľbový spínač nastavte do
polohy TAPE.(len VP-D395i).
3. Stlačte tlačidlo MODE pre
nastavenie režimu Player
(Prehr.)(
).
4. Do videorekordéra vložte novú
videokazetu.
5. Pomocou kábla audio/video
pripojte videokameru k
videorekordéru.
•
Pripojte Audio/Video kábel
do vstupného konektora na
vašom videorekordéri.
•
•
•
Žltý konektor: Video
Biely konektor: Audio signál (L – ľavý kanál – mono)
Červený konektor: Audio (R – pravý konektor)
•
Ak nechcete skopírovať zobrazenie na displeji, nastavte funkciu "TV
Display(Zobr. na TVP)" na "Off (Vyp.)" v ponuke. ➥ strana 33
6. Stlačte tlačidlo nahrávania na vašom videorekordéri, aby sa spustilo
nahrávanie.
7. Na videokamere prehrajte kazetu. Pozrite si stranu 70, kde nájdete
informácie o prehrávaní kazety.
Po ukončení kopírovania:
Zastavte nahrávanie na vašom videorekordéri a potom posuňte
pákový ovládač na vašej videokamere nadol (▼).
•
•
Ak používate videokameru pripojenú k inému zariadeniu,
videokameru vždy napájajte z domácej zásuvky pomocou
adaptéra.
Pomocou tejto videokamery môžete obrázky taktiež kopírovať
do iného externého pamäťového média.
Slovak _71
podłączanie
pripojenie
•
•
•
•
KORZYSTANIE Z FUNKCJI VOICE+
1.
2.
3.
4.
5.
POUŽÍVANIE FUNKCIE VOICE+
Funkcja Voice+ działa tylko w trybie Player . ➥ strona 18
Funkcia Voice+ je k dispozícii iba v režime Player(Prehr.). ➥ strana 18
W przypadku odtwarzania lub nagrywania filmu z kasety na innym urządzeniu AV
Ak chcete nahraný videozáznam prehrávať alebo nahrávať na inom AV zariadení,
możliwy jest transfer dźwięku pochodzącego z wewnętrznego mikrofonu kamery
môžete prenášať zvuk prichádzajúci zo zabudovaného mikrofónu vašej
zamiast dźwięku z nagranej kasety.
videokamery, namiesto zvukových signálov na nahranej páske.
Podłącz dostarczony przewód audio/wideo do gniazda AV kamery.
1. Pripojte poskytnutý kábel Audio/Video k AV konektoru videokamery.
Podłącz drugi koniec przewodu do
2. Pripojte druh koniec kábla k
magnetowidu/nagrywarki DVD/
videorekordéru/DVD rekordéru/
TV
Camcorder
telewizora, dopasowując kolory złączy.
televízoru dodržaním farieb konektorov.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji
3. Voľbový spínač nastavte do polohy
TAPE. (Tylko model VP-D395i).
TAPE. (len VP-D395i).
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić
4. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie
tryb Player (
).
režimu Player (Prehr.) (
).
AV Jack
Włóż kasetę, która ma być odtwarzana,
5. Do videokamery vložte kazetu, ktorú
do kamery.
chcete prehrať.
Naciśnij przycisk uruchamiania/
6. Počas prehrávania stlačte tlačidlo
zatrzymywania nagrywania w
spustenia/zastavenia prehrávania
wybranym momencie odtwarzania.
na požadovanom mieste.
VCR
Symbol funkcji Voice+ (
)
Indikátor Voice+ (
) je
Signal flow
zostanie wyświetlony na ekranie i
zobrazený na displeji a na
przez chwilę migać będzie słowo
chvíľu bude na obrazovke blikať
"VOICE+".
"VOICE+".
Audio/Video Cable
Dźwięk pochodzący z
Zvuk zo zabudovaného mikrofónu
wewnętrznego mikrofonu zostanie
bude prenášaný do pripojeného AV
przesłany do podłączonego urządzenia AV i zastąpi dźwięk nagrany na
zariadenia, namiesto nahraných
kasecie.
zvukových záznamov na páske.
Aby anulować funkcję, naciśnij ponownie przycisk
7. Pre zrušenie funkcie stlačte znovu tlačidlo spustenia/
SP 0:00:20:23
uruchamiania/zatrzymywania nagrywania.
zastavenia nahrávania.
AV
DV
MODE
6.
7.
POWER
CHG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Funkcja VOICE+ jest dostępna tylko wtedy, gdy
podłączony jest przewód audio/wideo. Jeśli podłączony
jest inny przewód (DV lub USB (tylko modele VP-D395i),
funkcja Voice+ może nie działać prawidłowo.
Poruszenie dżojstikiem (S/T/W/X) w trakcie działania
funkcji Voice+ spowoduje jej wyłączenie.
Podczas działania funkcji Voice+ funkcje przycisku MENU
i przycisku PHOTO nie działają.
Funkcja Voice+ nie ma wpływu na oryginalny dźwięk
nagrany na kasecie.
Podczas korzystania z funkcji Voice+ dźwięk jest
przesyłany z mikrofonu wewnętrznego kamery do
urządzenia AV. Należy więc uważać, aby mikrofon nie był
zablokowany.
Należy wyregulować głośność na podłączonym
urządzeniu zewnętrznym (telewizor itp.)
W pobliżu głośnika urządzenia zewnętrznego może
wystąpić tzw. gwizd, z tego względu nie należy do niego
zbliżać kamery.
Przed podłączeniem sprawdź, czy poziom głośności
urządzenia zewnętrznego został zmniejszony. Pominięcie
tej czynności może spowodować wystąpienie gwizdu w
głośnikach urządzenia wewnętrznego.
72_ Polish
60min
MIX[1+2]
S
16BIt
AV In
12:00 1.JAN.2008
SP
0:00:20:23
•
•
•
•
•
60min
MIX[1+2]
S
16Bit
Voice+
•
•
AV In
12:00 1.JAN.2008
•
Funkcia Voice+ je dostupná iba ak je pripojený Audio/Video
kábel. Ak je pripojený iný kábel (DV kábel alebo USB kábel (len
VP-D395i)), funkcia Voice+ nebude pracovať správne.
Ak posuniete pákový ovládač (S/T/W/X) pri využívaní
funkcie Voice+ , funkcia Voice+ sa deaktivuje.
Počas procesu Voice+ nebudú funkcie tlačidla MENU a
PHOTO pracovať.
Funkcia Voice+ neovplyvňuje pôvodný zvuk na nahranej
kazete.
Pri použití funkcie Voice + sa zvuk prenáša zo zabudovaného
mikrofónu vo videokamere do pripojeného zariadenia AV.
Preto sa uistite, že mikrofón nie je blokovaný.
Na pripojenom externom zariadení nastavte hlasitosť.
(televízor, atď.)
V blízkosti reproduktora externého zariadenia sa môže
vyskytnúť pískanie. Videokameru udržujte prosím vo
vzdialenosti od externého zariadenia.
Pred pripojením sa uistite, že hlasitosť je na externom zariadení
vypnutá. Ak na to zabudnete, z reproduktorov externého
zariadenia sa môže ozývať pískanie.
Slovak _72
NAGRYWANIE (KOPIOWANIE) PROGRAMU TELEWIZYJNEGO LUB ZAWARTOŚCI
KASETY WIDEO NA KASETĘ KAMERY (TYLKO MODELE VP-D391i/D392i/D395i )
NAHRÁVANIE (KOPÍROVANIE) TV PROGRAMU ALEBO VIDEOKAZETY
NA KAZETU VIDEOKAMERY (LEN VP-D391i/D392i/D395i)
•
•
•
•
•
Funkcja nagrywania (kopiowania) działa tylko w trybie odtwarzania
Player. ➥ strona 18
Aby nagrać program telewizyjny lub skopiować nagranie z kasety wideo
na kasetę kamery, podłącz kamerę do magnetowidu lub telewizora za
pośrednictwem gniazda AV.
Przed rozpoczęciem nagrywania (kopiowania) ustaw opcję "AV In/On"
na "In". ➥ strona 18
Nagrywanie (kopiowanie) na
kasetę kamery
1. Przygotuj telewizor lub magnetowid.
2. Podłącz kamerę do magnetowidu
lub telewizora za pomocą
przewodu audio/wideo.
• Podłącz przewód audio/wideo
do gniazda wyjściowego w
magnetowidzie lub telewizorze.
• Żółte gniazdo: Wideo
Białe
gniazdo: Audio(L) - mono
•
• Czerwone gniazdo: Audio(P)
3. Włóż pustą kasetę do kamery.
VCR
Camcorder
OUTPUT
or
MODE
POWER
CHG
TV
Aby nagrywać z telewizora
4. Wybierz kanał telewizyjny, z którego ma nastąpić nagrywanie.
5. Rozpocznij nagrywanie poprzez naciśnięcie przycisku uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania na kamerze.
Po zakończeniu nagrywania (kopiowania)
Przesuń dżojstik w dół (▼) aby zakończyć nagrywanie (kopiowanie).
W przypadku korzystania z kamery podłączonej do innego urządzenia
należy zawsze zasilać kamerę z gniazda ściennego za pośrednictwem
przewodu zasilania.
Nagraną zawartość można odtworzyć w taki sam sposób jak
odtwarzane są obrazy nagrane na kamerze.
Na kamerę nie można nagrać kaset wideo z zabezpieczeniem
przeciwko kopiowaniu oraz niestabilnych sygnałów telewizyjnych.
73_ Polish
DV
AV Jack
4. Włóż kasetę wideo do magnetowidu.
• Wstrzymaj odtwarzanie w momencie, w którym ma się zacząć nagrywanie.
5. Uruchom kopiowanie, naciskając przycisk uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania na kamerze.
6. Naciśnij przycisk PLAY na magnetowidzie, aby rozpocząć odtwarzanie.
•
•
Nahrávanie (kopírovanie) na
kazetu videokamery
1. Pripravte svoj televízor alebo
videorekordér.
2. Pomocou kábla Audio/Video
pripojte videokameru k
videorekordéru alebo k televízoru.
• Pripojte Audio/Video kábel do
výstupného konektora na vašom
Signal flow
videorekordéri alebo televízore.
• Žltý konektor: Video
Audio/Video Cable
• Biely konektor: Audio (L – ľavý
konektor) - Mono
• Červený konektor: Audio (R – pravý konektor)
3. Do vašej videokamery vložte prázdnu pásku.
AV
Aby nagrywać z magnetowidu
•
•
Funkcia nahrávania (kopírovania) funguje len v režime Player(Prehr.).
➥ strana 18
Pre nahrávanie televízneho programu alebo kopírovanie videokazety
na kazetu videokamery, pripojte videokameru k videorekordéru alebo k
televízoru pomocou AV konektora.
Pred nahrávaním (kopírovaním) nastavte "AV In/Out(AV Vstup/Výstup)"
na "In(Vstup)". ➥ strana 68
Nahrávanie z videorekordéra
4. Do videorekordéra vložte videokazetu, ktorú chcete prehrávať.
• Pozastavte začiatočný bod prehrávania.
5. Nahrávanie spustite stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
nahrávania na vašej videokamere.
6. Stlačte tlačidlo PLAY na vašom videorekordéri, aby sa spustilo prehrávanie pásky.
Nahrávanie z televízora
4. Vyberte televízny kanál, ktorý chcete nahrávať.
5. Nahrávanie spustite stlačením tlačidla spustenia/zastavenia
nahrávania na vašej videokamere.
Po ukončení nahrávania (kopírovania):
Posuňte pákový ovládač na vašej videokamere (▼) nadol, aby ste zastavili
nahrávanie (kopírovanie).
•
•
•
Ak používate videokameru pripojenú k inému zariadeniu, videokameru
vždy napájajte z domácej zásuvky pomocou adaptéra.
Nahraný obsah môžete prehrávať rovnakým spôsobom, ako keď
prehrávate obrázky nahrané videokamerou.
Na tejto videokamere nie je možné nahrávať videokazety chránené proti
kopírovaniu, ako je napríklad Macrovision, alebo nestály televízny signál.
Slovak _73
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
KORZYSTANIE Z KARTY PAMIĘCI (OBSŁUGIWANE
KARTY PAMIĘCI) (NIE NALEŻY DO WYPOSAŻENIA)
POUŽITIE PAMÄŤOVEJ KARTY (POUŽITEĽNÁ
PAMÄŤOVÁ KARTA) (NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
•
•
•
Kamera obsługuje karty pamięci SD i MMC (Multi
Media Card).
Niektóre karty, w zależności od producenta i typu
karty, nie są obsługiwane.
Karta pamięci służy do przechowywania i zarządzania
zdjęciami wykonanymi kamerą.
Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci, kamerę
miniDV należy wyłączyć.
Protection
Tab
•
•
•
•
•
•
Wkładanie karty pamięci
1. Otwórz osłonę karty pamięci.
2. Włóż kartę pamięci do gniazda aż do usłyszenia
cichego kliknięcia.
3. Zamknij osłonę karty pamięci.
•
•
Label
MMC/SD
Funkcje karty pamięci
Zapisywanie/wyświetlanie zdjęć
Zabezpieczenie zdjęć przed przypadkowym
wymazaniem. (z wyjątkiem MMC)
Karta pamięci MMC nie ma zabezpieczenia przed
zapisem.
Podczas korzystania z karty MMC należy uważać, aby
przez pomyłkę nie zmienić ani nie usunąć danych.
Usuwanie zdjęć zapisanych na karcie pamięci.
Oznaczanie zdjęć informacjami dotyczącymi druku
Formatowanie kart pamięci
•
Terminals
Funkcie pamäťovej karty
•
•
•
Adapter
Protection Tab
Adapter
•
•
•
*RS MMC or Mini SD should be insetred
by using an Adapter (not supplied)
1. Otvorte kryt priečinku pre pamäťovú kartu.
2. Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky, kým ľahko
nezaklapne.
3. Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
Vybranie pamäťovej karty
POWER
BATT.
CHG
Label pasting portion
* 1GB = 1,000,000,000 bajtów, rzeczywista sformatowana
pojemność może być mniejsza, ponieważ część pamięci jest
wykorzystywana przez wewnętrzne oprogramowanie sprzętowe.
74_ Polish
Záznam/Prezeranie fotografií.
Ochrana fotografií pred náhodným vymazaním.
(okrem MMC)
Pamäťová karta MMC nemá ochranný jazýček.
Pri používaní pamäťovej karty MMC dávajte pozor,
aby ste omylom neupravili alebo nevymazali údaje.
Vymazanie obrázkov uložených na pamäťovej karte
Označovanie fotografií informáciami na tlač
Formátovanie pamäťových kariet
Vloženie pamäťovej karty
RS MMC/Mini SD
Wyjmowanie karty pamięci
1. Otwórz osłonę karty pamięci.
2. Lekko naciśnij kartę pamięci w kierunku wnętrza
gniazda, aby ją wysunąć.
3. Wyciągnij kartę pamięci z gniazda i zamknij osłonę
karty pamięci.
Táto videokamera pracuje s pamäťovými kartami SD
a MMC (Multimediálne karty).
Niektoré karty nie sú kompatibilné v závislosti od
výrobcu a typu pamäťovej karty.
Pamäťová karta slúži na ukladanie a spravovanie
snímok zaznamenaných videokamerou.
Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty
vypnite miniDV videokameru.
1. Otvorte kryt priečinku pre pamäťovú kartu.
2. Pamäťovú kartu mierne zatlačte dovnútra a karta sa
vysunie von.
3. Pamäťovú kartu vytiahnite zo zásuvky a zatvorte kryt.
1GB = 1 000 000 000 bajtov; aktuálna formátovaná kapacita môže
byť nižšia, pretože časť pamäte používa interný firmvér.
Slovak _74
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie należy wywierać nadmiernej siły przy wkładaniu/wyjmowaniu karty pamięci.
W czasie zapisywania, ładowania, usuwania zdjęć oraz formatowaniu karty
pamięci nie należy wyłączać kamery.
Przed włożeniem i wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć kamerę, aby uniknąć utraty danych.
Nie należy umieszczać karty pamięci w pobliżu urządzeń wytwarzających silne
pole elektromagnetyczne.
Nie dotykać końcówek karty pamięci przedmiotami z metalu.
Karty pamięci nie wolno zginać, upuszczać lub potrząsać nią.
Po wyjęciu karty pamięci z kamery należy przechowywać ją w miękkim futerale,
aby uniknąć gromadzenia się ładunków elektrostatycznych.
Nieprawidłowe użytkowanie, ładunki elektrostatyczne, zakłócenia pola
elektrycznego lub naprawy mogą spowodować zmianę lub utratę zawartości
zachowanej na karcie pamięci. Ważne zdjęcia należy zapisywać również w
innym miejscu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych
wskutek nieprawidłowego użytkowania karty pamięci.
Karty pamięci typu RS-MMC lub Mini SD należy wkładać przy użyciu złącza
pośredniczącego (sprzedawane osobno).
W trybie M.CAM lub M.Player nie jest obsługiwany tryb 16:9 wide (Form. 16:9). Szeroki
format ekranu wyświetlany jest wyłącznie ze współczynnikiem kształtu obrazu 4:3.
Kamera obsługuje karty SD/MMC o pojemności 2 GB lub mniejszej. W
przypadku kart pamięci SD/MMC o pojemności większej niż 2 GB prawidłowe
nagrywanie lub odtwarzanie może okazać się niemożliwe.
•
•
•
Pri vkladaní/vysúvaní pamäťovej karty nepoužívajte príliš veľkú silu.
Počas nahrávania, prehrávania, odstraňovania fotografie alebo formátovania karty
nevypínajte napájanie.
Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty vypnite napájanie. Zabránite tak strate
údajov.
Kartu neukladajte do blízkosti zdroja silného elektromagnetického poľa.
Zabráňte dotyku kovových predmetov s kontaktmi pamäťovej karty.
Pamäťovú kartu neohýnajte a nevystavujte nárazom.
Po vybratí z videokamery uložte kartu do mäkkého puzdra chrániaceho pred
statickou elektrinou.
Nesprávnym zaobchádzaním, statickou elektrinou, elektrickým šumom alebo
v dôsledku opravy môže dôjsť k poškodeniu alebo strate údajov uložených na
pamäťovej karte. Dôležité fotografie ukladajte samostatne. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu údajov spôsobenú nesprávnym použitím.
Pamäťové karty typu RS-MMC alebo Mini SD je nutné vkladať prostredníctvom
adaptéra (nie je súčasťou dodávky).
V režimoch M.Cam alebo M.Player nie je podporovaný režim 16:9 Wide. Širokouhlý
formát sa zobrazí len v pomere strán 4:3.
Videokamera podporuje kapacitu až do 2GB SD/MMC. SD/MMC karty väčšie ako 2
GB nemusia byť správne nahrávané alebo prehrávané.
STRUKTURA FOLDERÓW I PLIKÓW NA KARCIE
PAMIĘCI
ŠTRUKTÚRA PRIEČINKOV A SÚBOROV NA PAMÄŤOVEJ
KARTE
•
•
•
•
•
Struktura folderów i plików na karcie pamięci jest następująca:
Nie wolno dowolnie zmieniać nazw folderów lub plików ani ich usuwać.
Odtwarzanie może stać się wówczas niemożliwe.
Nazwy plików zgodne są z formatem DCF (zasadami projektowymi
dla systemu plików kamery).
Tak, jak w przypadku plików filmowych, numer pliku jest
automatycznie zwiększany, gdy tworzony jest nowy plik obrazu.
Kiedy liczba zdjęć przekroczy wartość 99, zostanie utworzony nowy
folder. W nowym folderze zapisywane są pliki od DCAM_0001.JPG.
Numer w nazwie folderu wzrasta w porządku 100SSDVC J 101 SSDVC itp.
75_ Polish
Sem sa ukladajú údaje pre súbory fotografií, ako napr. DPOF.
SSMOV
..
.
..
.
Nazwy plików filmowych formatowane są w następujący sposób:
SMOV_####.AVI. Numer pliku jest automatycznie zwiększany, gdy
tworzony jest nowy plik filmowy. Gdy numer przekroczy wartość 99,
tworzony jest nowy folder o nazwie 101SSMOV.
Plik obrazu 3
Konfiguračný obrazový súbor 1
MSAMSUNG
W tym pliku zapisywane są dane plików zdjęć, takie jak DPOF.
Plik filmowy 2
•
MISC
Plik konfiguracji obrazów 1
Štruktúra adresárov a súborov pamäťovej karty je nasledovná:
Názov adresára alebo súboru svojvoľne nemeňte, ani neodstraňujte. Nemusia byť
potom prehrávateľné.
Názvy súborov sa riadia DCF (Pravidlá dizajnu pre systém
súborov videokamery).
1
100SSMOV
SMOV0001.AVI
SMOV0002.AVI
..
.
2
Videá sú formátované s názvom súboru nasledovne: SMOV_####.
AVI. Číslo súboru sa automaticky zvýši po vytvorení nového videa.
Keď číslo presiahne 99, vytvorí sa nový adresár a je uložený ako
101SSMOV
DCIM
..
.
..
.
100SSDVC
DCAM0001.JPG
DCAM0002.JPG
..
.
Súbor pohyblivého záznamu súbor 2
3
Súbor fotografie súbor 3
Tak, ako pri videách sa číslo súboru automaticky zvýši po vytvorení
nového videa.
Keď množstvo fotografií presiahne 99, vytvorí sa nový priečinok.
Nový adresár ukladá súbory od DCAM_0001.JPG. Názov adresára
sa zvýši v poradí 100SSDVC J 101 SSDVC, atď.
Slovak _75
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
Format obrazów
Obrazový formát
•
•
•
•
•
•
Zdjęcie
Fotografie
Wykonane zdjęcia zostają poddane kompresji do formatu JPEG (ang. Joint
Photographic Experts Group).
Rozszerzenie pliku to ".JPG".
Rozmiar obrazu to 800 x 600. ➥strona 78 (Przechwytywanie z kasety - 640 x 480)
Film
•
•
•
Wykonane filmy zostają poddane kompresji do formatu MPEG4 (ang. Moving
Picture Experts Group).
Rozszerzenie pliku to ".AVI".
Rozmiar obrazu to 720 x 576 pikseli. ➥strona 84.
W jednym folderze można zapisać do 99 plików. Po przekroczeniu liczby
99 plików tworzony jest nowy folder.
Nazwy plików/folderów przechowywanych na karcie pamięci można
zmieniać za pomocą komputera PC. Kamera może jednak nie rozpoznać
zmodyfikowanych plików.
Videozáznam
•
•
•
•
•
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
800x600
Ok. 600
Ok. 1200
Ok. 2400
Ok. 4830
Ok. 9740
•
•
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Ok.
8min
Ok.
16min
Ok.
32min
Ok.
64min
Ok.
120min
Podane wartości są wartościami przybliżonymi, ponieważ
pojemności mogą różnić się w zależności od pewnych czynników,
takich jak rodzaj nagrywanych materiałów czy typ karty pamięci.
76_ Polish
Veľkosť
fotografie
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
800x600
Približn.
600
Približn.
1200
Približn.
2400
Približn.
4830
Približn.
9740
Počet snímok, ktoré môžete uložiť na pamäťovú kartu, závisí od
rôznych podmienok.
Na pamäťovej karte môžete uložiť až 20 000 súborov fotografií (JPEG).
Dostupná doba nahrávania na pamäťovej karte
Maksymalny czas nagrywania na karcie pamięci
•
•
•
•
•
Liczba zdjęć, jakie można zapisać na karcie pamięci, zależy od
różnych czynników.
Na karcie pamięci można zapisać maksymalnie 20 000 plików zdjęć
(JPEG).
Film
Videozáznamy sa skomprimujú do formátu MPEG4 (Moving Picture Experts Group).
Prípona súboru je ".AVI".
Rozmer snímky je 720 x 576. ➥strana 84
V jednom adresári môžete vytvoriť až do 99 súborov. Po vytvorení viac,
ako 99 súborov sa vytvorí nový adresár.
Môžete meniť názov súboru/priečinku uloženého na pamäťovej karte
pomocou počítača. Táto videokamera nemusí rozoznať zmenené súbory.
Počet fotografií na pamäťovej karte
Liczba zdjęć mieszczących się na karcie pamięci
Wlk. zdj
Fotografie sa skomprimujú do formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Prípona súboru je ".JPG".
Rozmer snímky je 800 x 600. ➥strana 78 (záznam na kazetu 640x480)
Videozáznam
•
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Približn
8min
Približn
16min
Približn
32min
Približn
64min
Približn.
120min
Tieto časy sú približné, pretože kapacita nahrávania môže byť
ovplyvnená rôznymi faktormi, ako je napr. téma a typ pamäťovej
karty.
Slovak _76
USTAWIANIE NUMERACJI PLIKÓW (FILE NO. (NR PLIKU))
•
•
•
Ustawienia numerowania plików działają tylko w
trybie M.Cam ➥strona 18
Obrazy są numerowane w kolejności, w jakiej
zostały zapisane na karcie pamięci.
Dostępne są dwie możliwości numerowania plików:
- "Series (Serie)": Jeśli istnieją już zapisane
pliki, nowe zdjęcie otrzyma nazwę o kolejnym
numerze ciągu.
- "Reset (Resetuj)": Jeśli na karcie pamięci
nie ma żadnych zapisanych plików, to
numerowanie zostanie rozpoczęte od 0001.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
NASTAVENIE ČÍSLA SÚBORU (FILE NO.)
•
CARD
MODE
TAPE
•
CHG
BATT.
M.Cam Mode
Memory
Photo
File
No.Quality
Super Fine
Series
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera(Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Memory (Pamięć)", a następnie
naciśnij dżojstik.
5. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "File No. (Nr Pliku)", a następnie
naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać określoną opcję "Series (Serie)" lub
"Reset (Resetuj)", a następnie naciśnij dżojstik.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto)(
).
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
Memory
✔ Series
File No.
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Memory (Pamäť)",
potom stlačte pákový ovládač.
M.Cam Mode
Reset
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "File No.(Čísl.
súb.)", potom stlačte pákový ovládač.
Move
Mov
Sele
lect
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
Jeśli dla opcji "File No. (Nr Pliku)" zostanie wybrane
ustawienie "Series (Serie)", każdemu plikowi będzie
przypisywany inny numer, co pozwoli uniknąć powielania nazw
plików. Jest to wygodny sposób na łatwe zarządzanie plikami
w komputerze.
77_ Polish
•
Nastavenie číslovania súborov funguje iba v
režime M.Cam(Kamery). ➥strana 18
Fotografie sú pri ukladaní na pamäťovú kartu
číslované a ukladané ako súbory v poradí, v
ktorom boli vykonané.
Číslovanie súborov možno nastaviť takto:
- "Series (Sekv. čísl.)": Nové fotografie
budú k jestvujúcim fotografiám priradené s
nasledujúcimi vzostupnými číslami.
- "Reset": Ak na pamäťovej karte nie sú
uložené žiadne súbory, číslovanie sa začne
číslom 0001.
Exit
MENU Exi
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali želanú možnosť "Series
(Sekv. čísl.)" alebo "Reset" a potom stlačte
pákový ovládač.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Keď nastavíte "File No.(Čísl. súb.)" na "Series (Sekv.
čísl.)", každému súboru je pridelené iné číslo, aby sa predišlo
duplikovaniu názvov. Je to vhodné vtedy, ak chcete súbory
spravovať v počítači.
Slovak _77
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
ROBIENIE ZDJĘĆ (JPEG) NA KARCIE PAMIĘCI
FOTOGRAFOVANIE (JPEG) NA PAMÄŤOVÚ KARTU
•
•
W trybie M.Cam można wykonywać zdjęcia i
zapisywać je na karcie pamięci. ➥strona 18
Zdjęcia można wykonywać za pomocą pilota.
•
CARD
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera(Cam)(
).
3. Po uchwyceniu obiektu do uchwycenia,
naciśnij do końca przycisk PHOTO, aby zrobić
zdjęcie.
• Zrobienie i zapisanie zdjęcia na karcie pamięci
zajmuje kilka sekund.
• W tym czasie nie można zrobić następnego
zdjęcia.
• Słychać będzie dźwięk migawki. Zniknięcie
wskaźnika "
" oznacza, że zdjęcie
zostało zapisane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V režime M.Cam(Kamery) možno zaznamenávať
fotografie a ukladať ich na pamäťovú kartu.➥strana 18
Fotografovať môžete i pomocou diaľkového ovládača.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
CHG
BATT.
3. Po zameraní fotografovaného objektu snímku
zaznamenajte úplným stlačením tlačidla PHOTO.
• Zaznamenaná snímka sa o niekoľko sekúnd
uloží na pamäťovú kartu.
• V tomto časovom intervale nemožno
zaznamenať ďalšiu snímku.
• Začujete zvuk uzávierky. Keď indikátor "
" zmizne, fotografia bola zaznamenaná.
Zdjęcia zapisywane są w formacie szerszym
niż zostały wyświetlone na ekranie
wyświetlacza LCD.
Zdjęcia są zapisywane na karcie pamięci w
rozdzielczości 800x600.
REC SP
16:9 Wide 10Sec
Liczba zdjęć, jaką można zapisać zależy od
jakości obrazu.
Na karcie pamięci można zapisać maksymalnie
20 000 plików zdjęć (JPEG).
No Tape !
1/50
Wykonane zdjęcia są zapisywane na karcie
29
pamięci w plikach o formacie JPEG.
W
W trybie M.CAM lub M.Player (Tryb M.Play) nie
12:00 1.JAN.2008
jest obsługiwany tryb 16:9 wide (Form. 16:9).
Szeroki format ekranu wyświetlany jest wyłącznie ze
współczynnikiem kształtu obrazu 4:3.
Na karcie pamięci nie można zapisać dźwięku razem ze
zdjęciami.
Podczas zapisywania zdjęć nie należy przestawiać przełącznika
POWER lub wyjmować karty pamięci. Może spowodować to
uszkodzenie karty pamięci.
78_ Polish
MODE
TAPE
4536
60min
S
16BIt
M
T
•
•
•
•
•
•
C.Nite 1/30
•
•
Uložené fotografie sú širšie, ako na LCD
obrazovke.
Statické snímky sa na pamäťovú kartu ukladajú
v rozlíšení 800x600.
Skutočný počet fotografií, ktoré možno uložiť,
závisí od ich kvality.
Na pamäťovej karte môžete uložiť až 20 000
súborov fotografií (JPEG).
Nahrané snímky sa na pamäťovú kartu
ukladajú vo formáte JPEG.
V režimoch M.Cam alebo M.Player nie je
podporovaný režim 16:9 Wide. Širokouhlý
formát sa zobrazí len v pomere strán 4:3.
Do pamäťového média nebude pri fotografii
zaznamenaný zvuk.
Pri vstupe do pamäťového média nepracujte s
vypínačom POWER, ani nevyberajte pamäťovú
kartu. Ak tak urobíte, môžete poškodiť
pamäťovú kartu.
Slovak _78
PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ (JPEG)
• Ta funkcja działa tylko w trybie M.Player (M.Play). ➥strona 18
Zdjęcia zapisane na karcie pamięci można odtwarzać i oglądać.
• Upewnij się, że opcja M.Play Select (Wybór M.Play)
jest ustawiona w menu na Photo. ➥strona 86
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
• Zostaje wyświetlone ostatnio zapisane zdjęcie.
Jeżeli na karcie pamięci nie ma zapisanych zdjęć,
na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "No
image! (Brak obrazu!)".
Oglądanie zdjęć pojedynczo
Przesuń dżojstik (W / X) w prawo lub w lewo, aby
wyszukać zdjęcie.
• Aby obejrzeć następne zdjęcie: Przesuń dżojstik
(X) w prawo.
• Aby obejrzeć poprzednie zdjęcie: Przesuń dżojstik
(W) w lewo.
• Aby szybko przeglądać obrazy w celu znalezienia
konkretnego zdjęcia, naciśnij i przytrzymaj
dżojstik (W / X) w prawo lub w lewo.
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ (JPEG)
Memory
✔ Photo
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Mov
Movie
Sele
lect
SP
MIX[1+2]]
MIX[1+2
Exit
MENU Exi
1/33
1/
60minn
60mi
800X600
S
Táto funkcia je k dispozícii len v režime M.Player(video
pr.). ➥strana 18
Fotografie uložené na pamäťovej karte môžete
prehrávať a prezerať.
• Zaistite, aby bola v ponuke nastavená možnosť
M.Play Select (Výb. pr. v. záz.) na voľbu Photo
(Fotografia). ➥strana 86
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player
(Prehr.) (
).
• Zobrazí sa naposledy zaznamenaná snímka. Ak
nie sú na karte uložené žiadne fotografie, zobrazí
sa nápis "No image! (Žiadny obrázok !)".
Prezeranie jednotlivých snímok
100-00011
100-000
12:00 1.JAN.200
1.JAN.20088
Slidee
Slid
MIX[1+2]]
MIX[1+2
SP
1/33
1/
60minn
60mi
800X600
S
16BItt
16BI
AV IInn
12:00 1.JAN.2008
1.JAN.2008
100-0001
Oglądanie wielu zdjęć jednocześnie
Przesunięcie dżojstika w dół (T) (
), powoduje
wyświetlenie komunikatu "Please wait. (Czekaj)",
a po chwili na ekranie pojawia się 6 zdjęć.
• Aby wyświetlić poprzednie sześć zdjęć, naciśnij i
przytrzymaj przycisk (W) dżojstika przez około 3 sekundy.
Move
• Aby wyświetlić następne sześć zdjęć, naciśnij i
przytrzymaj przycisk (X) dżojstika przez około 3 sekundy.
• Przesuń dżojstik (W/X/S/T) aby znaleźć żądane zdjęcie.
Aby powrócić do trybu oglądania zdjęć pojedynczo, ponownie naciśnij dżojstik.
• Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone w trybie pełnoekranowym.
Wszelkie zdjęcia o dużych rozmiarach wykonane innym aparatem
będą wyświetlane jako miniaturki.
79_ Polish
16BItt
16BI
AV IInn
Oglądanie pokazu slajdów
Naciśnij dżojstik.
• Wyświetlana jest opcja "Slide (Slajd)". Pokaz
slajdów rozpoczyna się od zdjęcia bieżącego.
• Zostaną wyświetlone wszystkie zdjęcia jedno po
drugim, każde przez 2–3 sekundy.
Aby zatrzymać pokaz slajdów, ponownie naciśnij dżojstik.
•
1/3
M.Player Mode
100-00011
100-000
1/3
Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo doprava,
aby ste vyhľadali želanú fotografiu.
• Zobrazenie nasledujúcej snímky: Pohnite pákovým
ovládačom (X) doprava.
• Zobrazenie predchádzajúcej snímky: Pohnite
pákovým ovládačom (W) doľava.
• Stlačte a podržte pákový ovládač stlačený (W / X)
buď doľava alebo doprava, aby ste vykonali rýchle
skenovanie fotografií.
Prezeranie prezentácie
Stlačte pákový ovládač.
• Zobrazí sa indikátor "Slide(Posun)". Prezentácia sa
spustí od aktuálnej snímky.
• V intervale 2 – 3 sekúnd sa postupne prehrajú všetky snímky.
Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte pákový ovládač znovu.
Viacnásobné zobrazenie snímok
Ak pákový ovládač posuniete nadol (T) (
), uvidíte správu
"Please wait.. (Moment..)" a 6 fotografií na obrazovke súčasne.
• Ak chcete zobraziť šesť predchádzajúcich snímok, na
cca 3 sekundy stlačte a pridržte pákový ovládač (W).
Select
• Ak chcete zobraziť šesť nasledujúcich snímok, na cca 3
sekundy stlačte a pridržte pákový ovládač (X).
• Požadovanú fotografiu vyhľadajte pomocou pákového ovládača (W/X/S/T).
Do režimu prezerania jednotlivých snímok sa vrátite ďalším stlačením
pákového ovládača.
• Zvolená snímka sa zobrazí v plnej veľkosti.
Snímky väčších rozmerov zaznamenané iným zariadením sa
zobrazia ako miniatúrne náhľady.
Slovak _79
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
ZABEZPIECZENIE PRZED PRZYPADKOWYM
USUNIĘCIEM (PROTECT (ZABEZPIECZ))
OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU VYMAZANIU
(PROTECT)
•
•
•
•
Zabezpieczenie działa tylko w trybie M.Player (M.Play). ➥strona 18
Ważne zdjęcia można zabezpieczyć przed przypadkowym
usunięciem. Po sformatowaniu pamięci w kamerze zostaną
usunięte wszystkie obrazy, w tym obrazy zabezpieczone.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
M.Player Mode
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
Memory
M.Play Select
• Zostaje wyświetlone ostatnio zapisane zdjęcie.
Delete
• Jeżeli na karcie pamięci nie ma zapisanych
Delete All
Protect
zdjęć, na ekranie zostanie wyświetlony
Print Mark
komunikat "No image! (Brak obrazu!)".
Format
3. Przesuń dżojstik (W / X) w prawo lub w lewo, aby
Move
Mov
Sele
lect
wyszukać zdjęcie, które ma być zabezpieczone.
4. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
5. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Memory (Pamięć)", a następnie
naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Protect (Zabezpiecz)", a następnie
naciśnij dżojstik.
7. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać opcję
"On", a następnie naciśnij dżojstik.
8. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Wyświetlony zostanie wskaźnik zabezpieczenia ( )
•
Jeżeli zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci jest
ustawione w pozycji LOCK (ZABLOKOWANA), nie będzie
można użyć opcji zabezpieczania zdjęcia przed usunięciem.
Zabezpieczonych
obrazów nie można w żaden sposób
•
usunąć, nawet poprzez wybranie z menu polecenia "Delete
All (Usuń wszystkie)".
80_ Polish
Funkcia Protection (Ochrana) je k dispozícii iba v režime
M.Player(video pr.). ➥strana 18
Dôležité snímky môžete chrániť proti náhodnému vymazaniu.
Ak však vykonáte formátovanie videokamery, vymažú sa všetky
snímky vrátane chránených.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr.) (
).
• Zobrazí sa naposledy zaznamenaná snímka.
Off
✔ On
• Ak nie sú na karte uložené žiadne fotografie,
zobrazí sa nápis "No image!(Žiadny obrázok!)".
Exit
MENU Exi
3. Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo
doprava, aby ste vyhľadali želanú fotografiu.
1/33
1/
4. Stlačte tlačidlo MENU.
800X600
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Memory (Pamäť)",
potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
100-00011
100-000
nadol, aby ste zvolili položku "Protect (Chrániť)",
potom stlačte pákový ovládač.
7. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "On (Zap.)",
potom stlačte pákový ovládač.
8. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa indikátor funkcie Protection ( ).
• Ak je aktivovaná ochrana proti zápisu na pamäťovú kartu
LOCK, ochranu snímok nemôžete nastaviť.
• Chránené snímky nie je možné odstrániť žiadnym
spôsobom, ani spustením príkazu "Delete All(Odstraniť
vš.)" v ponuke.
Slovak _80
1/3
USUWANIE ZDJĘĆ I FILMÓW (DELETE (USUŃ))
•
•
•
•
Funkcja Delete (Usuń) działa tylko w trybie M.Player (M.Play).
➥strona 18
M.Player Mode
Zdjęcia i filmy zapisane na karcie pamięci można
Memory
usuwać.
M.Play Select
Aby usunąć obrazy zabezpieczone przed
Delete
Delete All
usunięciem, należy wcześniej wyłączyć
Protect
zabezpieczenie przed usunięciem.
Print Mark
Usuniętych zdjęć nie można odzyskać.
Format
Funkcję Delete (Usuń) można ustawić za pomocą
Move
Mov
Sele
lect
dżojstika.
VYMAZÁVANIE FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMOV (DELETE)
1/3
•
•
•
•
Funkcia Delete (Odstrániť) je k dispozícii iba v
režime M.Player(video pr.). ➥strana 18
Fotografie a videozáznamy uložené na pamäťovej
karte možno vymazať.
Ak chcete vymazať aj chránené zábery, musíte
najprv zrušiť ich ochranu.
Odstránený záznam nemožno obnoviť.
Funkciu Delete (Vymazať) môžete nastaviť
pomocou pákového ovládača.
Exit
MENU Exi
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
Slide
1/3
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
800X600
640X480
Player (Prehr.)(
).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player
002
(
).
• Zobrazí sa naposledy zaznamenaná snímka.
Do you want to delete?
• Ak nie sú na karte uložené žiadne fotografie,
• Zostaje wyświetlone ostatnio zapisane zdjęcie.
zobrazí sa nápis "No image! (Žiadny obrázok!)".
Yes
No
• Jeżeli na karcie pamięci nie ma zapisanych
zdjęć, na ekranie zostanie wyświetlony
3. Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo
komunikat "No image! (Brak obrazu!)".
doprava, aby ste vyhľadali želanú fotografiu.
100-0001
12:00 1.JAN.2008
3. Przesuń dżojstik (W / X) w prawo lub w lewo,
4. Stlačte tlačidlo MENU.
aby wyszukać zdjęcie, które ma zostać usunięte.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
1/3
Slide
4. Naciśnij przycisk MENU.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
640X480
• Zostanie wyświetlona lista menu.
nadol, aby ste zvolili položku "Memory (Pamäť)",
002
potom stlačte pákový ovládač.
5. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
Now deleting...
wybrać opcję "Memory (Pamięć)", a następnie
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
naciśnij dżojstik.
nadol, aby ste zvolili položku "Delete (Odstrániť)",
potom stlačte pákový ovládač.
6. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Delete (Usuń)", a następnie naciśnij
• Zobrazí sa správa "Do you want to delete?
100-0001
12:00 1.JAN.2008
(Chcete odstraňovať?)".
dżojstik.
• Zostanie wyświetlone pytanie "Do you want to
7. Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo doprava, aby ste vybrali
delete? (Chcesz skasować?)".
položku "Yes (Áno)" alebo "No(Nie)", potom stlačte pákový ovládač.
7. Przesuń dżojstik (W / X) w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję
"Yes (Tak)" lub "No (Nie)", a następnie naciśnij dżojstik.
Používanie pákového ovládača
• Pomocou pákového ovládača môžete priamo pristúpiť k funkcii
Korzystanie z dżojstika
vymazania.
• Dżojstik umożliwia bezpośredni dostęp do funkcji usuwania.
1. Posuňte pákový ovládač (▲) nahor, aby ste vybrali položku
1. Aby wybrać opcję "Delete (Usuń) ( )" przesuń dżojstik w górę (▲) .
"Delete (
)(Odstrániť)".
• Zostanie wyświetlone pytanie "Do you want to delete? (Chcesz
Zobrazí sa správa "Do you want to delete?(Chcete
•
skasować?)".
odstraňovať?)".
2. Przesuń dżojstik (W / X) w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję
2. Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo doprava, aby ste
"Yes (Tak)" lub "No (Nie)", a następnie naciśnij dżojstik.
vybrali položku "Yes(Áno)" alebo "No(Nie)", potom stlačte pákový
ovládač.
81_ Polish
Slovak _81
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
Usuwanie wszystkich zdjęć naraz
•
•
•
•
M.Player Mode
1/3
Odstránenie všetkých snímok naraz
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player
(Prehr.)(
).
• Zobrazí sa naposledy zaznamenaná snímka.
• Ak nie sú na karte uložené žiadne fotografie,
zobrazí sa nápis "No image! (Žiadny obrázok!)".
3. Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
doprava, aby ste vyhľadali želanú fotografiu.
4. Stlačte tlačidlo MENU.
1/3
Slide
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
800X600
640X480
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
002
aby ste zvolili položku "Memory (Pamäť)", potom
stlačte pákový ovládač.
Do you want to delete all?
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol
Yes
No
vyberte položku "Delete All (Odstrániť vš.)", potom
stlačte pákový ovládač.
100-0001
12:00 1.JAN.2008
• Zobrazí sa správa "Do you want to delete all?
(Chcete odstrániť všetko?)".
7.
Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo
Slide
1/3
doprava, aby ste vybrali položku "Yes(Áno)" alebo
640X480
002
"No (Nie)", potom stlačte pákový ovládač.
8. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Now deleting...
• Ak nie je na pamäťovej karte uložená žiadna
snímka, zobrazí sa upozornenie "No Image!
Jeśli na karcie pamięci nie ma zapisanych żadnych
(Žiadny obrázok!)".
zdjęć, zostanie wyświetlony komunikat "No image!
(Brak obrazu!)".
• V prípade zistenia chybného súboru na pamäťovej
100-0001
12:00 1.JAN.2008
100-0001
karte sa zobrazí upozornenie "Memory Card
Jeżeli na karcie pamięci znaleziony zostanie plik
Error! (Chybná pamäťová karta !)".
w nieprawidłowym formacie, wyświetli się komunikat "Memory
Príčinou môže byť skopírovanie snímok z
Card Error! (Błąd Karty Pamięci !)". Przyczyną może być
iných digitálnych zariadení.
kopiowanie zdjęć z innych urządzeń cyfrowych.
Aby zabezpieczyć ważne zdjęcia przed przypadkowym usunięciem,
• Ak chcete dôležitú snímku zabezpečiť proti náhodnému vymazaniu,
➥strana
aktivujte
ochranu
snímky.
80
należy włączyć zabezpieczenie zdjęć. ➥strona 80
Funkcje formatowania karty pamięci służą do zupełnego usunięcia
• Formátovanie môžete použiť na úplné odstránenie všetkých snímok a
nastavení uložených na pamäťovej karte, vrátane snímok chránených
wszystkich zdjęć, filmów oraz opcji zawartych na karcie pamięci, w
proti náhodnému vymazaniu. ➥strana 83
tym zdjęć i filmów zabezpieczonych przed usunięciem. ➥strona 83
• Odstraňovanie všetkých súborov použitím funkcie "Delete All
Usuwanie wszystkich plików za pomocą opcji "Delete All (Usuń
(Odstrániť vš.)" môže chvíľu trvať. Ak chcete odstrániť všetky súbory
wszystko)" może potrwać. Aby usunąć wszystkie pliki dużo
oveľa rýchlejšie, naformátujte pamäťovú kartu po zálohovaní súborov v
szybciej, utwórz kopię zapasową plików na innym nośniku pamięci i
inom zariadení.
sformatuj kartę pamięci.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
• Zostaje wyświetlone ostatnio zapisane zdjęcie.
• Jeżeli na karcie pamięci nie ma zapisanych zdjęć,
na ekranie zostanie wyświetlony komunikat "No
image! (Brak obrazu!)".
3. Przesuń dżojstik (W / X) w prawo lub w lewo, aby
wyszukać zdjęcie, które ma zostać usunięte.
4. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
5. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Memory (Pamięć)", a następnie
naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Delete All (Usuń wszystkie)", a
następnie naciśnij dżojstik.
• Zostanie wyświetlone pytanie "Do you want to
delete all? (Usunąć wszystko?)".
7. Przesuń dżojstik (W / X) w lewo lub w prawo, aby
wybrać opcję "Yes (Tak)" lub "No (Nie)", a następnie
naciśnij dżojstik.
8. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
•
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
82_ Polish
Memory
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Slovak _82
FORMATOWANIE KARTY PAMIĘCI (FORMAT (FORMATUJ))
•
•
•
Funkcja formatowania działa tylko w trybie
M.Player(M.Play). ➥strona 18
Funkcje formatowania karty pamięci służą do
zupełnego usunięcia wszystkich zdjęć, filmów oraz
opcji zawartych na karcie pamięci, w tym zdjęć i
filmów zabezpieczonych przed usunięciem.
Formatowanie przywraca początkowy stan karty pamięci.
M.Player Mode
FORMÁTOVANIE PAMÄŤOVEJ KARTY (FORMAT)
•
•
1/3
Memory
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Mov
Sele
lect
•
Exit
MENU Exi
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player(
).
1/3
Slide
800X600
640X480
3. Naciśnij przycisk MENU.
002
• Zostanie wyświetlona lista menu.
All files will be deleted !
4. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
Do you want to format?
wybrać opcję "Memory (Pamięć)", a następnie
Yes
No
naciśnij dżojstik.
5. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
100-0001
12:00 1.JAN.2008
wybrać opcję "Format (Formatuj)", a następnie
naciśnij dżojstik.
1/3
Slide
• Pojawia się komunikat "All files will be
800X600
640X480
deleted! Do you want to format?
002
(Wsz. Pliki Usunięte ! Chcesz
Now formatting...
sformatować?)".
6. Przesuń dżojstik (W / X) w lewo lub w prawo,
aby wybrać opcję "Yes (Tak)" lub "No (Nie)",
a następnie naciśnij dżojstik.
100-0001
12:00 1.JAN.2008
• Po zakończeniu formatowania zostanie
wyświetlony komunikat "Complete! (Zakończone!)".
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE
•
Wykonanie formatowania karty pamięci spowoduje całkowite
usunięcie wszystkich zdjęć i filmów, których nie będzie już można
odzyskać.
Formatowanie karty pamięci za pomocą innego urządzenia
spowoduje błędy odczytu karty.
Nie wolno wyłączać zasilania podczas formatowania.
Nie można sformatować karty pamięci z klapką zabezpieczającą
ustawioną w pozycji zabezpieczenia. ➥strona 74
Karty pamięci nie należy formatować na komputerze. Jeśli karta
pamięci zostanie sformatowana na komputerze i zainstalowana
w kamerze, może pojawić się komunikat "Not Formatted! (Nie
Sformatowany!)".
•
•
•
•
Wykonanie formatowania spowoduje zupełne usunięcie wszystkich
zdjęć i filmów, których nie będzie można już odzyskać.
83_ Polish
Funkcia formátovania je k dispozícii iba v režime
M.Player(video pr.). ➥strana 18
Formátovanie môžete použiť na úplné odstránenie
všetkých snímok a nastavení uložených na
pamäťovej karte, vrátane snímok chránených proti
náhodnému vymazaniu.
Formátovaním sa obnoví východiskový stav karty.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr.)(
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Memory (Pamäť)",
potom stlačte pákový ovládač.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste zvolili položku "Format
(Formátovať)", potom stlačte pákový ovládač.
• Zobrazí sa správa "All files will be deleted!
Do you want to format? (Všetky súb. sa
odstránia! Chcete formátovať?)".
6. Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo
doprava, aby ste vybrali položku "Yes (Áno)"
alebo "No (Nie)", potom stlačte pákový ovládač.
• Po dokončení formátovania sa zobrazí
správa "Complete!(Dokončené!)".
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Ak aktivujete funkciu formátovania, všetky statické snímky a
videozáznamy budú nenávratne odstránené. Takto odstránené
snímky a videozáznamy už nie je možné obnoviť.
Formátovanie pamäťovej karty pomocou iného zariadenia
spôsobí chyby pri načítaní karty.
V priebehu formátovania nevypínajte napájanie.
Pamäťovú kartu s ochranným jazýčkom nastaveným na
uzamknutie nie je možné formátovať ➥strana 74
Neformátujte pamäťovú kartu v počítači. Po vložení pamäťovej
karty, ktorá bola naformátovaná na počítači, sa môže zobraziť
správa "Not Formatted!(Nenaformátovaná)".
Pri formátovaní dôjde k nenávratnému vymazaniu všetkých
snímok.
VÝSTRAHA
Slovak _83
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
NAGRYWANIE FILMÓW (MPEG) NA KARCIE PAMIĘCI
NAHRÁVANIE VIDEA (MPEG) NA PAMÄŤOVÚ KARTU
•
•
•
•
W trybie M.Cam można robić filmy i zapisywać je na karcie
pamięci ➥strona 18
Na karcie pamięci można zapisywać filmy z dźwiękiem.
Rozdzielczość nagrywanych filmów wynosi 720x576.
•
•
V režime M.Cam(Kamery) možno zaznamenávať fotografie
a ukladať ich na pamäťovú kartu. ➥strana 18
Na pamäťovú kartu možno ukladať videozáznamy
sprevádzané zvukom.
Videozáznamy sa ukladajú vo formáte 720 x 576.
Zapisywanie filmów na karcie pamięci
Ukladanie videozáznamov na pamäťovú
kartu
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb
Camera(Cam) (
).
3. Naciśnij przycisk uruchamiania/wyłączania
nagrywania; na karcie pamięci rozpocznie się
nagrywanie filmu w formacie MPEG4.
• Na monitorze LCD zostanie wyświetlony
komunikat "REC●".
• Zdjęcia można zapisywać na karcie
pamięci przez naciśnięcie przycisku
PHOTO zamiast przycisku uruchamiania/
wyłączania nagrywania. ➥strona 78
4. Naciśnij przycisk uruchamiania/wyłączania
nagrywania, aby zakończyć nagrywanie.
84_ Polish
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
POW
ER
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Camera(foto) (
).
MODE
CHG
REC
SP
0:00:08
0:00:00
60min
16BIt
3. Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania a nahraté snímky sa uložia na
pamäťovú kartu vo formáte MPEG4.
• Na LCD monitore sa zobrazí ukazovateľ
"REC●".
• Stlačením tlačidla PHOTO namiesto
tlačidla spustenia/zastavenia nahrávania
možno ukladať na pamäťovú kartu statické
snímky (fotografie). ➥strana 78
4. Záznam ukončíte stlačením tlačidla
spustenia/zastavenia nahrávania.
Slovak _84
NAGRYWANIE FILMÓW (MPEG) NA KARCIE PAMIĘCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na karcie pamięci można zapisać do 2000 plików w
formacie MPEG.
Można nagrywać pliki MPEG (filmy) o rozmiarach do 2 GB.
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji nagrywania
filmu należy sprawdzić, czy do kamery włożono kartę
pamięci.
Podczas nagrywania filmu nie można korzystać z
przycisku MENU. Aby móc użyć przycisku MENU, należy
zakończyć nagrywanie. Nagrywanie filmów nie jest
dostępne, jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat
MENU. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk
MENU w celu zamknięcia menu.
Nagrane filmy zostają zapisane na karcie pamięci w
plikach o formacie *.avi (avi 1.0).
Filmy zapisywane na karcie pamięci mają mniejszy
rozmiar oraz niższą rozdzielczość od filmów nagrywanych
na taśmie.
Nagrywany dźwięk jest monofoniczny.
W trybie M. Cam nie są dostępne następujące funkcje:
"DIS", "Digital Zoom (Zoom Cyfrowy)", "Fade",
"Program AE", "Visual Effect (Efekty obrazu)", "16:9
Wide (Form. 16:9)", "C.Nite"
Podczas nagrywania na karcie pamięci nie należy
wkładać lub wyjmować kasety, ponieważ może to
spowodować nagranie szumów.
Podczas nagrywaniu na karcie pamięci nie należy
wyjmować karty pamięci, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie danych na niej zawartych lub uszkodzenie
samej karty pamięci.
Wyłączenie kamery podczas zapisywania danych na
karcie pamięci lub odczytywania z niej danych może
spowodować uszkodzenie tych danych.
85_ Polish
NAHRÁVANIE VIDEA (MPEG) NA PAMÄŤOVÚ KARTU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na pamäťovej karte môžete uložiť až 2000 MPEG
súborov.
Do MPEG súborov (videozáznamy) môžete nahrať až 2
GB na videozáznam.
Pred použitím funkcie nahrávania videozáznamu
skontrolujte, či je vo videokamere vložená pamäťová
karta.
Počas nahrávania videozáznamu nie je k dispozícii
tlačidlo MENU. Ak chcete použiť tlačidlo MENU, zastavte
nahrávanie. Počas zobrazenia MENU na obrazovke nie
je možné zhotovovať videozáznam. Ak chcete začať
nahrávať, stlačte tlačidlo MENU.
Zaznamenané videozáznamy sa na pamäťovú kartu
ukladajú vo formáte *.avi (avi 1.0).
Videozáznamy na pamäťovej karte majú menšiu veľkosť
a nižšie rozlíšenie než záznamy na kazete.
Zvuk sa nahráva monofonicky.
V režime M.Cam nie sú dostupné nasledujúce funkcie.
"DIS", "Digital Zoom (Digitálny zoom)", "Fade",
"Program AE (Režimy AE)", "Visual Effect (Obrazové
efekty)","16:9 Wide (Šir.uh. 16:9)", "C.Nite(Far. nč.
uzáv.)".
Počas záznamu na pamäťovú kartu nevkladajte ani
nevyberajte kazetu, pretože to môže spôsobiť vznik
šumu.
Pamäťovú kartu počas záznamu nevyberajte, mohlo by
dôjsť k poškodeniu uložených údajov alebo samotnej
karty.
Vypínanie napájania počas prístupu na pamäťovú
kartu môže spôsobiť poškodenie údajov uložených na
pamäťovej karte.
Slovak _85
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
ODTWARZANIE FILMÓW (MPEG) Z KARTY PAMIĘCI (M.PLAY SELECT (WYBÓR M.PLAY))
PREHRÁVANIE VIDEOZÁZNAMU (MPEG) Z PAMÄŤOVEJ KARTY (M.PLAY SELECT)
•
•
•1.
•
•
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Funkcja odtwarzania filmów działa tylko w trybie M. Player (M.Play). ➥strona 18
Funkcia prehrávania videozáznamov funguje len v režime M.Player(video pr.). ➥strana 18
Umožňuje prehrávanie videozáznamov uložených na pamäťovej karte.
Filmy zapisane na karcie pamięci można następnie odtwarzać.
Obraz prehrávania bude vo vyššej kvalite, ak si ho budete prezerať na počítači, nie na televízore.
Jakość obrazu odtwarzanego na ekranie monitora komputera jest lepsza niż obrazu na ekranie telewizora.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player (Prehr.) (
).
1/3
M.Player Mode
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
3. Stlačte tlačidlo MENU.
Memory
Naciśnij przycisk MENU.
Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
Photo
M.Play Select
Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste zvolili
Delete
✔ Movie
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać opcję
položku "Memory(Pamäť)", potom stlačte pákový ovládač.
Delete All
"Memory (Pamięć)", a następnie naciśnij dżojstik.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste zvolili
Protect
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać opcję
položku "M.Play Select(Výb. pr. v. záz.)", potom stlačte pákový
Print Mark
"M.Play Select (Wybór M.Play)", a następnie naciśnij dżojstik.
ovládač.
Format
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać opcję "Movie
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby ste zvolili
položku "Movie (Video záznam)", potom stlačte pákový ovládač.
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
(Film)", a następnie naciśnij dżojstik.
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
8.
Požadovanú fotografiu vyhľadajte pomocou pákového ovládača
Przesuń dżojstik (W/X) aby znaleźć żądany film, następnie naciśnij dżojstik.
0:00:04
(W/X) potom stlačte pákový ovládač.
Zostaną odtworzone filmy zapisane na karcie pamięci.
Prehrajú sa videozáznamy uložené na pamäťovej karte.
Aby zatrzymać odtwarzanie, przesuń dżojstik (T) w dół.
9. Pre zastavenie prehrávania posuňte pákový ovládač (T) nadol.
Użyj dźwigni zoomu, aby wyregulować głośność w trybie STOP.
Pomocou ovládača transfokátora nastavte hlasitosť v režime STOP.
W trybie STOP przesuń dżojstik (
) w dół.
Pákový ovládač posuňte nadol (
) v režime STOP.
- Wyświetlony zostanie komunikat "Please wait. (Czekaj)", a
- Uvidíte správu "Please wait.. (Moment....)" a 6
po chwili na ekranie pojawia się 6 filmów.
videozáznamov na obrazovke súčasne.
- Przesuń dżojstik (W/X/S/T) aby znaleźć żądany film,
- Požadovaný videozáznam vyhľadajte pomocou pákového
następnie naciśnij dżojstik.
ovládača (W/X/S/T) potom stlačte pákový ovládač.
SMOV0007
12:00 1.JAN.2008
Pomocou pákového ovládača môžete vykonávať rôzne funkcie
Za pomocą dżojstika można uruchomić różne opcje odtwarzania.
prehrávania.
- Naciśnięcie dżojstika powoduje wstrzymanie lub wznowienie
STOP
STO
P
1/3
1/3
- Stlačte pákový ovládač, aby ste pozastavili alebo spustili
odtwarzania.
prehrávanie.
- Przesunięcie dżojstika w prawo lub w lewo powoduje przeszukiwanie
- Posuňte pákový ovládač doprava alebo doľava pre
odtwarzanego filmu w trybie odtwarzania lub wstrzymania.
vyhľadávanie počas prehrávania alebo pozastavenia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
Podczas odtwarzania filmu przycisk MENU jest niedostępny.
Aby móc użyć przycisku MENU, należy zakończyć
odtwarzanie. Odtwarzanie filmów nie jest dostępne, jeśli
na wyświetlaczu widoczne jest MENU. Aby rozpocząć
odtwarzanie, naciśnij przycisk MENU, aby zamknąć menu.
Przy odtwarzaniu filmów mogą zostać wyświetlane
uszkodzone lub mozaikowe obrazy, lecz nie jest to
spowodowane awarią kamery.
Odtwarzanie filmów zapisanych na karcie pamięci za pomocą
urządzeń innych producentów może być niemożliwe.
Filmy nagrane inną kamerą mogą nie być odtwarzane na tej kamerze.
Aby odtwarzać filmy na komputerze, konieczne jest zainstalowanie
kodeka wideo (zawartego na płycie CD dołączonej do kamery).
- Aby można było odtwarzać filmy z karty pamięci na
komputerze, konieczne jest posiadanie zainstalowanego
programu Microsoft Windows Media Player w wersji 9
lub wyższej.
- Żądaną wersję językową programu Microsoft Windows
Media Player można pobrać ze strony internetowej
firmy Microsoft, http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/download/default.asp.
86_ Polish
•
SMOV0007
12:00 1.JAN.200
1.JAN.20088
100-0007
Mov
Mo
ve
1/3
Selec
Sele
ct
•
•
•
•
Tlačidlo MENU nie je k dispozícii počas prehrávania
videozáznamu. Ak chcete použiť tlačidlo MENU, zastavte
prehrávanie. Počas zobrazenia MENU na obrazovke nie je
možné prehrávať videozáznam. Ak chcete začať prehrávať,
stlačte tlačidlo MENU, aby zobrazenie zmizlo.
Pri prehrávaní videozáznamov môže dôjsť k poruchám obrazu
alebo vzniku mozaikových rastrov, nejde však o chybu.
Videozáznamy, ktoré ste nahrali na pamäťovú kartu, sa
nemusia prehrávať na zariadení výrobcu.
Videozáznamy nahraté na inej videokamere sa nemusia dať
prehrať na tejto videokamere.
Na prehrávanie videozáznamov na počítači je nutné nainštalovať
video kodek (je súčasťou priloženého CD).
- Na prehrávanie videozáznamov z pamäťovej karty
v počítači budete potrebovať prehrávač Microsoft
Windows Media Player verzie 9 alebo vyššej.
- Jednotlivé jazykové verzie prehrávača Microsoft
Windows Media Player si môžete stiahnuť z internetovej
stránky Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/download/default.asp.
Slovak _86
NAGRYWANIE OBRAZU Z KASETY JAKO
ZDJĘCIA
•
•
•
PHOTO
•
VOL
Ta funkcja działa tylko w trybie Player. ➥strona 18
Kamera może odczytać dane filmu nagranego na
kasecie i zapisać je w postaci zdjęcia na karcie
pamięci.
NAHRÁVANIE OBRAZU Z KAZETY AKO
FOTOGRAFIE
AV
DV
Przed użyciem funkcji
POW
ER
MODE
CHG
Pred začatím
Włóż kasetę z nagranym filmem oraz kartę pamięci
do kamery.
Vložte nahratú kazetu a pamäťovú kartu do vášho
počítača.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player
(
).
STOP
STO
P
SP
0:00:16:24
0:00:16:2
4
60min
60mi
n
MIX[1+2]]
MIX[1+2
S
3. Naciśnij dżojstik, aby odtworzyć nagranie z
kasety.
• Odtwarzany jest obraz zapisany na kasecie.
4. Naciśnij przycisk PHOTO.
• Dane zdjęcie zostanie zapisane na karcie
pamięci.
• Podczas zapisywania zdjęcia ekran
odtwarzania jest wstrzymany i wyświetlane jest
menu ekranowe.
5. Po zakończeniu nagrywania, przesuń dżojstik
(▼) w dół, aby zakończyć nagrywanie i przełączyć
na tryb M. Player (Tryb M.Play), aby wyświetlić
nagranie. ➥strona 79
•
12:00 1.JAN.2008
1.JAN.2008
STOP
SP
0:00:16:24
60min
MIX[1+2]
Photo
Copy
Copy
S
16BIt
Now coping...
AV In
12:00 1.JAN.2008
Zdjęcia kopiowane z kasety na kartę pamięci zostają
zapisane w formacie 640x480.
Liczba możliwych do zapisania zdjęć zależy od
rozdzielczości obrazu.
87_ Polish
16BItt
16BI
AV In
In
•
•
Táto funkcia je k dispozícii len v režime
Player(Prehr.) ➥strana 18
Vaša videokamera dokáže čítať údaje
videozáznamu nahratého na kazete a uložiť ich
ako fotografie na pamäťovú kartu.
•
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr.) (
).
3. Stlačte pákový ovládač, prehrajte kazetu.
• Prehrá sa obraz nahraný na kazete.
4. Stlačte tlačidlo PHOTO.
• Statické záber sa uloží na pamäťovú kartu.
• Počas ukladania snímok je obrazovka
pozastavená a zobrazí sa OSD.
5. Keď ukončíte nahrávanie, posuňte pákový
ovládač smerom nadol (▼) aby ste zastavili
nahrávanie a prepli do režimu M. Player(video
pr.) pre vašu vizuálnu preferenciu.
➥strana 79
Statické zábery skopírované z kazety na pamäťovú kartu
sa ukladajú vo formáte 640 x 480.
Počet záberov, ktoré možno uložiť, závisí od ich rozlíšenia.
Slovak _87
tryb aparatu cyfrowego
(tylko modele VP-D395i)
režim digitálneho fotoaparátu
(len VP-D395i)
KOPIOWANIE ZDJĘĆ Z KASETY NA KARTĘ PAMIĘCI
(PHOTO COPY (KOP. ZDJĘĆ))
KOPÍROVANIE FOTOGRAFIÍ Z KAZETY NA
PAMÄŤOVÚ KARTU (PHOTO COPY)
•
•
Funkcja kopiowania zdjęć działa tylko w trybie
odtwarzania Player. ➥strona 18
Za pomocą funkcji wyszukiwania można automatycznie
wybrać tylko zdjęcia z kaset nagranych za pomocą
kamery miniDV i zapisać je kolejno na karcie pamięci.
Przed użyciem funkcji
•
•
1.
2.
3.
•
•
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Funkcia kopírovania fotografií pracuje len v režime
Player(Prehr.). ➥strana 18
Pomocou funkcie vyhľadávania môžete automaticky
prevziať z kaziet nahraných na vašej miniDV
videokamere fotografie a následne ich nahrať na
pamäťovú kartu.
Pred začatím
Włóż kasetę z nagraniem do kamery miniDV i
przewiń taśmę.
Włóż kartę pamięci do kamery.
•
•
Do vašej miniDV videokamery vložte nahratú
kazetu a pretočte ju na začiatok.
Do videokamery vložte pamäťovú kartu.
SP
0:03:30:23
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE.
57min 1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE.
Photo Cooy 10Sec
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player
16Bit 2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
(
).
Photo searching...
Player (Prehr.)(
).
Naciśnij przycisk MENU.
No Tape !
3. Stlačte tlačidlo MENU.
1/50
• Zostanie wyświetlona lista menu.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
29
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać
W
T
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
opcję "Tape (Taśma)", a następnie naciśnij dżojstik.
MENU Exit
Back
Bac
k
nadol, aby ste zvolili položku "Tape (Kazeta)",
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
potom stlačte pákový ovládač.
wybrać opcję "Photo Copy (Kop. Zdjęć)", a
3/33
3/
STOP
STO
P SP
5. Pohybom pákového ovládača (▲ / ▼) nahor alebo
następnie naciśnij dżojstik.
Photo
Cop
Copy
56minn
56mi
[1+2]
[1+2
] y
nadol vyberte položku "Photo Copy (Kopír. foto)",
• Wszystkie zdjęcia nagrane na kasecie zostaną
16BItt
16BI
potom stlačte pákový ovládač.
skopiowane na kartę pamięci.
• Všetky fotografie nahraté na kazete sa
Now coping...
Kamera automatycznie przeprowadzi wyszukiwanie
skopírujú na pamäťovú kartu.
zdjęć i rozpocznie kopiowanie.
6. Videokamera tieto statické zábery automaticky
AV In
In
Przesuń dżojstik (▼) w dół, aby zakończyć
vyhľadá a začne sa kopírovanie.
kopiowanie.
MENU Exi
Exitt
Backk
Bac
12:00 1.JAN.2008
1.JAN.2008
7. Pákový ovládač posuňte nadol (▼) aby sa
• Kopiowanie zostaje zatrzymane po zapełnieniu
zastavilo kopírovanie.
karty pamięci lub zakończeniu kasety.
• Po kopírovaní všetkých záberov z kazety alebo
Przełącz na tryb M.Player (M.Play), aby móc zobaczyć zdjęcia.
po zaplnení karty sa kopírovanie samo ukončí.
➥strona 79
8. Predtým, ako si budete môcť prezrieť fotografiu, prepnite do režimu
• Zostanie wyświetlone ostatnie zdjęcie zapisane z kasety.
M.Player(video pr.).➥strana 79
• Zobrazí sa posledná fotografia nahratá na kazete.
• Zdjęcia kopiowane z kasety na kartę pamięci zostają zapisane w
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
S
M
4.
5.
S
6.
7.
8.
•
88_ Polish
formacie 640x480.
Nawet jeśli zdjęcia nagrane na kasecie zostaną skopiowane na kartę
pamięci, pozostaną nadal na kasecie.
•
•
Statické zábery skopírované z kazety na pamäťovú kartu sa
ukladajú vo formáte 640 x 480.
Aj keď ste fotografie prekopírovali z kazety na pamäťovú kartu, stále
zostanú uložené aj na kazete.
Slovak _88
OZNACZANIE ZDJĘĆ DO WYDRUKU (PRINT MARK (NADRUK))
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Funkcja oznaczania zdjęć do wydruku działa tylko w trybie M. Player
(M.Play). ➥strona 18
Kamera obsługuje format drukowania DPOF (ang. Digital
Print Order Format).
M.Player Mode
Memory
Korzystając z drukarki obsługującej format DPOF, można
M.Play Select
automatycznie drukować zdjęcia zapisane na karcie pamięci.
Delete
Upewnij się, że opcja M.Play Select (Wybór M.Play)
Delete All
jest ustawiona w menu na Photo. ➥strona 79
Protect
Zdjęcie można oznaczyć do wydrukowania przez
Print Mark
użycie jednej z dwóch opcji:
Format
- "This File (Ten Plik)": Opcja ta pozwala na oznaczenie
Move
Mov
Sele
lect
do wydrukowania zdjęcia wyświetlanego na wyświetlaczu
LCD. Można ustawić wartość wynoszącą maksymalnie 999.
- "All Files (Wsz. Pliki)": Opcja ta pozwala na
M.Player Mode
wydrukowanie jednej kopii każdego z zachowanych zdjęć.
Memory
M.Play Select
Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
Delete
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
Delete All
• Zostaje wyświetlone ostatnio zapisane zdjęcie.
Protect
Przesuń dżojstik (W / X) w prawo lub w lewo, aby
Print Mark
wyszukać zdjęcie, które ma zostać oznaczone.
Format
Naciśnij przycisk MENU.
Move
Mov
Sele
lect
• Zostanie wyświetlona lista menu.
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać
opcję "Memory (Pamięć)", a następnie naciśnij dżojstik.
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Print Mark (Nadruk)", a następnie
naciśnij dżojstik.
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać
określoną opcję "All Off", "This File (Ten Plik)" lub
"All Files (Wsz. Pliki)", a następnie naciśnij dżojstik.
002
Jeżeli wybrana zostanie opcja "This File (Ten plik)",
przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać
ilość, a następnie naciśnij dżojstik.
Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
• Wyświetli się wskaźnik oznaczenia drukowania ( ) i wybrana
liczba kopii.
Usuwanie oznaczenia do drukowania
Aby usunąć wszystkie oznaczenia do drukowania, wybierz opcję "All Off
(Wsz. Off)". Aby usunąć oznaczenie do drukowania danego pliku, wybierz
plik i ustaw opcję "This File (Ten plik)" na "000".
•
•
•
•
Jeśli dla opcji Print Mark (Nadruk) wybrano ustawienie "This File (Ten
plik)", można ustawić liczbę kopii od "000" do "999".
Jeśli dla opcji Print Mark (Nadruk) wybrano ustawienie "All Files
(Wszystkie pliki)", można ustawić liczbę kopii na "001".
Opcja "All Files (Wszystkie pliki)" może wymagać większej ilości
czasu, w zależności od liczby zachowanych obrazów.
Drukarki obsługujące funkcję DPOF są dostępne w sprzedaży.
89_ Polish
OZNAČOVANIE SNÍMOK PRE TLAČ (PRINT MARK)
•
•
Funkcia značky tlače je k dispozícii iba v režime M.Player(video pr.). ➥strana 18
Táto videokamera podporuje tlačový formát DPOF (Digital Print Order Format
– Formát príkazu pre digitálnu tlač).
1/3
e uložené na pamäťovej karte môžete
• Fotografi
vytlačiť na tlačiarni, ktorá podporuje formát DPOF.
aby bola v ponuke nastavená možnosť
Photo
• Zaistite,
M.Play Select (Výb. pr. v. záz.) na voľbu Photo.
➥strana 79
Off
• Označenie pre tlač možno uskutočniť dvoma spôsobmi.
- "This File(Súbor)": Značku tlače možno umiestniť
na fotografiu zobrazenú na LCD monitore. Môže sa
nastaviť do 999.
Exit
MENU Exi
- "All Files (Všetky súbory)": Vytlačiť po jednej kópii
zo všetkých uložených fotografií.
1/3
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
002
Player (Prehr.)(
).
• Zobrazí sa naposledy zaznamenaná snímka.
3.
Posuňte
pákový
ovládač
(W / X) doľava alebo
All Off
doprava, aby ste vyhľadali želanú fotografiu.
✔ This File
002
4.
Stlačte
tlačidlo
MENU.
All Files
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
Exit
MENU Exi
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "Memory(Pamäť)",
potom stlačte pákový ovládač.
1/3
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
800X600
nadol vyberte položku "Print Mark(Značka pre
tlač)", potom stlačte pákový ovládač.
7. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste vybrali želanú možnosť "All Off (Všetko vyp.)",
"This File(Súbor)" alebo "All Files(Všetky súbory)" a
potom stlačte pákový ovládač.
8. Ak vyberiete možnosť "This File(Súbor)", pohybom
100-0001
pákového ovládača (▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte množstvo a stlačte pákový ovládač.
9. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
• Zobrazí sa značka tlače ( ) a počet kópií.
Odstránenie značky tlače
Ak chcete odstrániť všetky značky tlače, zvoľte "All Off(Všetko vyp.)".
Ak chcete odstrániť jednotlivé tlačové značky, vyberte súbor a nastavte
položku "This File(Súbor)" na hodnotu "000".
•
•
•
•
Ak nastavíte položku Print Mark (Značka tlače) na "This File (Súbor)",
môžete nastaviť počet kópií od "0" do "999".
Ak nastavíte položku Print Mark (Značka tlače) na "All Files (Všetky
súbory)", môžete nastaviť počet kópií na "001".
Uskutočnenie príkazu "All Files (Všetky súbory)" môže trvať dlhší
čas v závislosti od množstva uložených obrázkov.
Tlačiarne podporujúce funkciu DPOF sú bežne k dispozícii.
Slovak _89
pictbridgeTM
(tylko modele VP-D395i)
pictbridgeTM
(len VP-D395i)
•
•
•
•
DRUKOWANIE ZDJĘĆ – KORZYSTANIE Z FUNKCJI
PICTBRIDGE™
•
TLAČ VAŠICH FOTOGRAFIÍ – POMOCOU FUNKCIE
PICTBRIDGETM
Funkcja PictBridge™ działa tylko w trybie M.Player (M.Play). ➥strona 18
Po podłączeniu kamery do drukarki (sprzedawanej osobno) obsługującej
protokół PictBridge można przesyłać zdjęcia z karty pamięci
bezpośrednio do drukarki po wykonaniu jedynie kilku prostych operacji.
Dzięki funkcji PictBridge można sterować drukarką bezpośrednio przy
pomocy kamery i drukować zapisane w niej zdjęcia. Aby drukować
zdjęcia bezpośrednio z kamery przy pomocy funkcji PictBridge, należy
podłączyć kamerę do drukarki obsługującej protokół PictBridge,
korzystając z przewodu USB.
Podłączanie do drukarki
1. Wyłącz zasilanie drukarki.
2. Przesuń przełącznik POWER w dół, aby włączyć
zasilanie i ustaw przełącznik wyboru w położenie CARD.
3. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
4. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
5. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać
opcję "System", a następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "USB Connect (Złącze USB)", a
następnie naciśnij dżojstik.
7. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "Printer (Drukarka)", a następnie
naciśnij dżojstik.
• "Computer (Komputer)": Opcja
pozwalająca na łączenie z komputerem.
• "Printer (Drukarka)": Podłączanie do drukarki.
(Aby korzystać z funkcji PictBridge, należy
ustawić na połączenie z drukarką.)
8. Podłącz kamerę do drukarki, korzystając z
dostarczonego przewodu USB.
9. Włącz drukarkę.
• Po krótkiej chwili zostanie automatycznie
wyświetlony ekran menu funkcji PictBridge.
• Kursor podświetla opcję "Print (Druk)".
90_ Polish
Funkcia PictBridgeTM je k dispozícii len v režime M.Player
(video pr.). ➥strana 18
Po pripojení videokamery k tlačiarni s podporou technológie PictBridge
(predávané samostatne) môžete snímky z pamäťovej karty odosielať
priamo do tlačiarne iba pomocou niekoľkých jednoduchých operácií.
Vďaka podpore rozhrania PictBridge môžete ovládať tlačiareň a vytlačiť
uložené snímky priamo z videokamery. Pre priamu tlač uložených
fotografií pomocou funkcie PictBridge je nutné pripojiť videokameru k
tlačiarni, ktorá podporuje technológiu PictBridge pomocou
1/3
USB kábla.
•
M.Player Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
Mov
Sele
lect
Pripojenie k tlačiarni
On
On
Computer
English
Exit
MENU Exi
1/3
M.Player Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
Mov
Sele
lect
Computer
✔ Printer
Exit
MENU Exi
AV
DV
MODE
POWER
CHG
DC IN
1. Vypnite tlačiareň.
2. Posuňte spínač POWER nadol, aby ste zapli prívod
energie a voľbový spínač uveďte do polohy CARD.
3. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr.) (
).
4. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "System(systém)",
potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "USB Connect (USB
pripojenie)", potom stlačte pákový ovládač.
7. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor
alebo nadol, aby ste zvolili položku "Printer
(Tlačiareň)", potom stlačte pákový ovládač.
• "Computer(PC)":Pripojenie k počítaču.
• "Printer(Tlačiareň)": Pripojenie k tlačiarni.
(Ak chcete použiť funkciu PictBridge,
pripojte videokameru k tlačiarni).
8. Na pripojenie videokamery k tlačiarni použite
priložený kábel USB.
9. Zapnite tlačiareň.
• O chvíľu sa zobrazí stránka s ponukou
PictBridge.
• Kurzor zvýrazní položku "Print (Tlačiť)".
Slovak _90
Wybieranie obrazów
Przesuń dżojstik (W / X) w lewo lub w prawo, aby
wybrać zdjęcie do drukowania.
• Każde naciśnięcie przycisku MENU powoduje
przełączanie pomiędzy włączeniem i wyłączeniem
menu ekranowego PictBridge.
Ustawianie liczby kopii
1. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać opcję
"Copies (Kopie)", a następnie naciśnij dżojstik.
2. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby ustawić
liczbę wydruków, a następnie naciśnij dżojstik.
Ustawianie daty/godziny opcji nadruku
1. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać opcję
"Date/Time (Data/Czas)", a następnie naciśnij dżojstik.
2. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać format wyświetlania opcji Date/Time (Data/
Czas), a następnie naciśnij dżojstik.
• Format wyświetlania daty/godziny: "Off", "Date
(Data)", "Time (Czas)", "Date&Time (Data i Czas)".
Posuňte pákový ovládač (W / X) doľava alebo doprava,
aby ste zvolili obrázok pre tlač.
• Každé stlačenie tlačidla MENU prepne medzi
zapnutím a vypnutím ponuky PictBridge.
Print
Print
Copies
Date/Time
Num.
02
Nastavenie počtu výtlačkov
Move
Mov
Sele
lect
1. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol,
aby ste zvolili položku "Copies (kópie)", potom
stlačte pákový ovládač.
2. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol, aby
ste nastavili počet kópií, potom stlačte pákový ovládač.
Exit
MENU Exi
1/3
M.Player Mode
Print
Print
Copies
Date/Time
Nastavenie zobrazenia dátumu a času
Off
✔ Date
Time
Date&Time
Move
Mov
Sele
lect
Exit
MENU Exi
1/3
Drukowanie zdjęć
Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby wybrać
opcję "Print (Druk)", a następnie naciśnij dżojstik.
Wybrane pliki zostaną wydrukowane.
Výber snímok
1/3
M.Player Mode
800x600
Now printing...
Tlač snímok
[01/01]
Pohybom pákového ovládača (▲ / ▼) nahor alebo
nadol vyberte možnosť "Print (Tlačiť)", stlačte pákový
ovládač a vytlačia sa vybraté snímky.
Anulowanie drukowania
Aby anulować drukowanie zdjęcia, naciśnij ponownie dżojstik.
Wyświetlony zostanie komunikat "Cancel (Anuluj)" i
drukowanie zdjęcia zostanie anulowane.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cancel
Nie wszystkie drukarki obsługują opcję nadruku daty/godziny. Informacje na ten
temat można uzyskać od producenta drukarki. Jeśli drukarka nie obsługuje tej
opcji, nie można skonfigurować menu "Date/Time (Data/Godzina)".
PictBridge™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia Camera
& Imaging Products Association (CIPA) i jest to standard przesyłu obrazów
opracowany przez firmy Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson i Sony.
Drukarki obsługujące standard PictBridge są dostępne w sprzedaży.
Należy korzystać z przewodu USB dołączonego do kamery.
W celu bezpośredniego drukowania przy użyciu funkcji PictBridge należy
korzystać z zasilacza sieciowego. Wyłączenie kamery podczas drukowania może
spowodować uszkodzenie danych na karcie pamięci.
Drukować można tylko zdjęcia. Drukowanie filmów nie jest możliwe.
W zależności od drukarki można ustawić różne opcje drukowania.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w instrukcji obsługi drukarki.
91_ Polish
1. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte položku "Date/Time (Dátum/Čas)", potom
stlačte pákový ovládač.
2. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo nadol
vyberte typ zobrazenia dátumu/času, potom stlačte
pákový ovládač.
• Typ zobrazenia dátumu/času: "Off (Vyp.)", "Date
(Dátum)", "Time (Čas)", "Date&Time(Dátum a čas)".
100-0022
•
•
•
•
•
•
•
•
Zrušenie tlače
Ak chcete tlač zrušiť, opätovne stlačte pákový ovládač.
Zobrazí sa správa "Cancel (Zrušiť)" a tlač snímok sa zruší.
Tlač dátumu a času nemusí byť podporované všetkými tlačiarňami.
Preverte to u výrobcu tlačiarne. Ak tlačiareň túto možnosť nepodporuje,
nie je možné nastaviť ponuku "Date/Time (Dátum a čas)".
PictBridge™ je registrovaná obchodná známka združenia CIPA
(Camera & Imaging Products Association). Ide o štandard prenosu
obrazových súborov vyvinutý spoločnosťami Canon, Fuji, HP,
Olympus, Seiko Epson a Sony.
Tlačiarne podporujúce funkciu PictBridge sú bežne k dispozícii.
Použite kábel USB dodávaný s videokamerou.
Počas priamej tlače pomocou PictBridge používajte napájací adaptér
videokamery. Vypnutím videokamery počas tlače môže dôjsť k
poškodeniu údajov na pamäťovej karte.
Podporovaná je iba tlač statických snímok. Videozáznamy tlačiť nemôžete.
Možnosti nastavenia tlače závisia od typu tlačiarne.
Podrobnosti sú uvedené v dokumentácii k tlačiarni.
Slovak _91
protokół przesyłania
danych IEEE 1394
Prenos dát prostredníctvom
rozhrania IEEE 1394
TYPOWE POŁĄCZENIA TRANSMISJI DANYCH O
STANDARDZIE IEEE1394 (I.LINK)-DV
Łączenie z urządzeniem DV (nagrywarka DVD, kamera itp.)
PRENOS DÁT PROSTREDNÍCTVOM ROZHRANIA IEEE1394
(I.LINK) – ŠTANDARDNÉ DÁTOVÉ PRIPOJENIE DV
•
•
Łączenie z innymi produktami zgodnymi ze standardem DV.
- Wykonywanie połączenia w standardzie DV jest bardzo proste.
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w gniazdo DV, dane można
przenosić po podłączeniu do gniazda DV kamery właściwego
przewodu. (nie należy do wyposażenia)
Ponieważ nawiązane połączenie jest połączeniem cyfrowym,
obraz i dźwięk są przesyłane w formacie cyfrowym, co zapewnia
zachowanie wysokiej jakości obrazu.
Podłączanie do komputera PC
•
•
Aby przesłać dane do komputera PC, musi się w nim znajdować
zainstalowana dodatkowa karta IEEE 1394 (nie należy do
wyposażenia)
Szybkość (w klatkach na sekundę) jest zależna od mocy
komputera PC.
Wymagania systemowe
•
•
•
•
Procesor: kompatybilny z procesorem Intel® Pentium III™ 450
MHz lub szybszym.
System operacyjny: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA , Mac
OS (9.1~10.4)
Pamięć systemowa: ponad 64 MB pamięci RAM
Karta z portem IEEE1394 lub wbudowany port IEEE1394.
•
•
•
OSTRZEŻENIE
Nie ma gwarancji, że połączenie będzie działać prawidłowo we
wszystkich wyżej wymienionych środowiskach.
IEEE 1394 to międzynarodowa norma zatwierdzona przez
organizację IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Urządzenia DV niezgodne ze specyfikacją standardu DV
mogą nie być obsługiwane. Zobacz dokumentację urządzenia,
które ma być podłączone, aby uzyskać dodatkowe uwagi oraz
informacje na temat zgodnego oprogramowania.
Należy zachować ostrożność, ponieważ istnieją dwa rodzaje gniazd
DV (4- i 6-stykowe). Kamera wyposażona jest w gniazdo 4-stykowe.
92_ Polish
Pripojenie DV zariadenia (DVD rekordér,
videokamera, a pod.).
•
•
Prepojenie k inému štandardnému zariadeniu DV.
- Štandardné prepojenie DV je pomerne jednoduché.
- Ak je prístroj vybavený rozhraním DV, môžete prenášať údaje
pomocou správneho kábla pripojeného k rozhraniu DV.
(nie je súčasťou dodávky)
Pri digitálnom prepojení sú video- a audio signály prenášané v
digitálnom formáte, čo zaručuje vysokú kvalitu prenosu.
Pripojenie k počítaču
•
•
Ak chcete údaje prenášať do počítača, musíte doň nainštalovať
prídavnú kartu s rozhraním IEEE 1394. (nie je súčasťou dodávky)
Frekvencia obnovenia videozáznamu závisí od výkonu počítača.
Požiadavky na systém
•
•
•
•
PROCESOR: kompatibilný s Intel® Pentium III™ 450 MHz alebo rýchlejší
Operačný systém: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Mac OS (9.1~10.4)
Hlavná pamäť: viac ako 64 MB RAM
Rozširujúca karta IEEE1394 alebo vstavané rozhranie IEEE1394
•
•
•
VÝSTRAHA
Správny priebeh činnosti nie je u všetkých vyššie zmienených
počítačových systémov zaručený.
IEEE1394 je medzinárodná norma rozhrania, ktorú normoval
IEEE (Inštitút elektrických a elektronických inžinierov).
Zariadenie DV, ktoré nezodpovedá špecifikácii normy DV,
nemusí byť podporované.
Podrobnosti o poznámkach a kompatibilných softvérových
aplikáciách si pozrite v dokumentácii produktu, ktorý chcete
pripojiť.
Pri pripájaní buďte opatrní, pretože rozhranie DV existuje v
dvoch typoch (4-vývodové a 6-vývodové). Táto videokamera
má 4-kolíkový konektor.
Slovak _92
Nagrywanie za pomocą kabla połączeniowego DV
•
Modele z przyrostkiem „i” są wyposażone w wejście DV(IEEE1394)/
AV(analogowe).
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE. (Tylko modele VP-D395i)
).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
3. Podłącz przewód DV (nie dostarczany)
do gniazda DV kamery i do gniazda
DV drugiego urządzenia DV.
Sprawdź, czy na wyświetlaczu
pojawił się napis (
).
PC
4. Naciśnij przycisk uruchomienia/
zatrzymania nagrywania, aby uaktywnić
tryb REC PAUSE (PAUZA REC).
Wyświetlony zostanie napis
"PAUSE (PAUZA)".
5. Kontroluj obraz i włącz odtwarzanie
na innym urządzeniu DV.
6. Naciśnij przycisk uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania, aby
rozpocząć nagrywanie.
Aby na chwilę zatrzymać
nagrywanie, naciśnij ponownie
przycisk uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania.
7. Aby zatrzymać nagrywanie, przesuń dżojstik (T) w dół.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player (Prehr.) (
).
3. Pomocou DV kábla (nie je súčasťou príslušenstva) prepojte rozhranie DV
videokamery s rozhraním DV iného DV
zariadenia.
Uistite sa, že sa zobrazí (
).
DV Jack
4. Stlačením tlačidla spustenia/
zastavenia prehrávania prepnite
zariadenie do režimu REC PAUSE
(pozastavenie nahrávania).
Zobrazí sa indikátor "PAUSE
(Pozastavenie)".
5. Na pripojenom zariadení DV spustite
prehrávanie a sledujte obraz.
6. Záznam spustíte stlačením tlačidla pre
spustenie/zastavenie nahrávania.
Ak chcete záznam dočasne
Camcorder
IEEE1394 cable
prerušiť, opätovne stlačte
(DV cable)
tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania.
7. Pre zastavenie nahrávania posuňte
pákový ovládač (T).
Pri prenose údajov z videokamery do iného DV zariadenia nemusia
niektoré funkcie pracovať. Ak k tomu dôjde, odpojte a znovu pripojte
Przy przesyłaniu danych z kamery do innego urządzenia DV, pewne funkcje
mogą przestać działać. W takim przypadku należy ponownie podłączyć
DV kábel alebo vypnite a znovu zapnite napájanie kamery.
przewód DV lub włączyć i wyłączyć zasilanie.
Ak prenášate dáta z videokamery do počítača, tlačidlo s funkciou PC
Przy przesyłaniu danych z kamery do komputera PC, przycisk funkcji PC nie
nie je v režime M.Player(video prehrávača) k dispozícii.(len pre VPjest dostępny w trybie M.Player (M.Play). (Tylko modele VP-D395i)
D395i)
W przypadku używania protokołu IEEE1394 nie należy korzystać z innego
Pri používaní rozhrania IEEE1394 nepoužívajte ďalšie zariadenia DV.
urządzenia DV.
Videokameru nepripájajte k počítaču súčasne pomocou káblov DV aj
Nie należy podłączać kamery do komputera jednocześnie kablem DV i kablem
USB (len VP-D395i), Nemuseli by správne fungovať.
USB (tylko model VP-D395i). Może to spowodować jej nieprawidłowe działanie.
Kábel IEEE1394 (kábel DV) sa predáva samostatne.
Kabel DV (IEEE 1394) sprzedawany jest osobno.
Softvér na prácu s videozáznamami je komerčne dostupný.
Oprogramowanie do filmów dostępne jest w sprzedaży.
Väčšina počítačov podporujúcich DV má 6-vývodový konektor. V takom
Większość komputerów obsługujących port DV wyposażona jest w 6-stykowe
prípade je potrebný prepojovací kábel 6-4.
gniazdo. W takim przypadku do połączenia należy użyć przewodu z 6- i
Väčšina prenosných počítačov a notebookov s podporou DV má
4-stykowymi końcówkami.
Większość komputerów przenośnych obsługujących port DV jest wyposażona
4-kolíkovú zásuvku. Použite preto prepojovací kábel 4-4.
w 4-stykowe gniazdo. Do połączenia należy użyć przewodu z dwoma
Funkcie DIS a C.Nite nie sú dostupné v režime DV (IEEE1394). Pri
4-stykowymi końcówkami.
nastavení režimu DV (IEEE1394) budú režimy DIS a C.Nite ukončené.
Funkcje DIS i C.Nite (C.Nite) nie są dostępne w trybie DV (IEEE1394). Po
Funkcia vyhľadávania (dopredu/dozadu) nie je v režime DV (IEEE1394)
włączeniu trybu DV (IEEE1394) tryby DIS i C.Nite zostaną wyłączone.
dostupná.
Wyszukiwanie (do przodu/do tyłu) jest niedostępne w trybie DV (IEEE1394).
Pri použití videokamery ako rekordéra sa zobrazenie na monitore môže
W trakcie korzystania z kamery do nagrywania, obraz widoczny na monitorze
javiť ako nestabilné, záznam však nebude ovplyvnený.
komputera może wydawać się nierówny; jednakże nie wpływa to na jakość nagrania.
93_ Polish
•
L
•
Modely s príponou ‘i’ majú funkciu DV(IEEE1394)/AV(Analógové) In.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE. (len pre VP-D395i)
VO
•
Záznam s prepojovacím DV káblom
•
AV
DV
POWE
R
•
MODE
CHG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slovak _93
Interfejs USB (tylko modele VP-D395i)
USB rozhranie (len VP-D395i)
KORZYSTANIE Z INTERFEJSU USB
Przesyłanie obrazów cyfrowych przez połączenie USB
POUŽITIE USB ROZHRANIA
Prenos digitálneho obrazu prostredníctvom rozhrania USB
Opisywana kamera obsługuje standard USB 1.1 oraz 2.0. (W zależności
od parametrów technicznych komputera PC.)
Można przenieść plik zapisany na karcie pamięci do komputera za
pomocą połączenia USB.
W celu przenoszenia danych na komputer PC konieczne jest
zainstalowanie oprogramowania (sterownika DV, kodeka wideo i DirectX
9.0) dostarczonego z kamerą.
Videokamera podporuje normu USB 1.1 a 2.0. (závisí od parametrov
počítača)
Prostredníctvom USB rozhrania môžete nahrané súbory z pamäťovej
karty prenášať do počítača.
Ak chcete prenášať údaje do počítača, musíte inštalovať softvér (ovládač
DV, obrazový kodek, multimediálne rozšírenie DirectX 9.0)
dodávaný s videokamerou.
•
•
•
•
•
•
Szybkość połączenia USB zależnie
od systemu
Szybkie połączenie USB (2.0) jest obsługiwane wyłącznie
przez sterowniki urządzenia firmy Microsoft (system Windows).
• Windows 2000 — USB o dużej szybkości (High speed
USB) w systemie z zainstalowanym pakietem Service Pack 4 lub późniejszym.
• Windows XP — USB o dużej szybkości (High speed USB) w systemie z
zainstalowanym pakietem Service Pack 1 lub późniejszym.
• Windows VISTA — USB o dużej szybkości (High speed USB) w systemie
z zainstalowanym pakietem Service Pack 1 lub późniejszym.
Wymagania systemowe
Procesor
System operacyjny
Memory (Pamięć wewn.)
Wolne miejsce na dysku twardym
Rozdzielczość
USB
•
•
System Windows
Intel® Pentium 4™, 2GHz
Windows® 2000/XP/VISTA
* Zalecana jest instalacja standardowa.
Nie można zagwarantować działania, jeśli
zostanie wykonane uaktualnienie powyższego
systemu operacyjnego.
512MB
2 GB lub więcej
1024 x 768 punktów / kolor 24-bitowy
USB2.0 High Speed
Interfejs USB nie jest obsługiwany w systemach operacyjnych Macintosh.
Wyżej wymienione wymagania systemowe stanowią jedynie zalecenia.
Nawet w systemach spełniających te wymagania nie ma pewności, że
działanie będzie poprawne we wszystkich przypadkach.
94_ Polish
Rýchlosť rozhrania USB závisí od
parametrov systému
•
•
Vysokorýchlostné pripojenie USB podporuje len ovládač
zariadení Microsoft (Windows).
• Windows 2000 – vysokorýchlostné rozhranie USB v
systéme s aktualizáciou Service Pack 4 alebo vyššou.
Windows XP – vysokorýchlostné rozhranie USB v systéme s
aktualizáciou Service Pack 1 alebo vyššou.
Windows VISTA – vysokorýchlostné rozhranie USB v systéme s
aktualizáciou Service Pack 1 alebo vyššou.
Požiadavky na systém
CPU
OS (Operačný systém)
Pamäť
Kapacita pevného disku
Rozlíšenie
USB
•
•
Systém Windows
Intel® Pentium 4™, 2GHz
Windows® 2000/XP/VISTA
* Odporúča sa štandardná inštalácia.
Funkčnosť nemusí byť zaručená, ak boli vyššie
uvedené OS aktualizované.
512MB
2 GB alebo viac
1024 x 768 bodov, 24-bitová farba
Vysokorýchlostné rozhranie USB 2.0
Rozhranie USB nepodporujú operačné systémy Macintosh.
Vyššie uvedené systémové požiadavky sú odporúčania. Dokonca aj v
systéme, ktorý vyhovuje požiadavkám, nie je zaručená prevádzka.
Slovak _94
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W przypadku stosowania na komputerze PC wolniejszym
od zalecanego, odtwarzanie filmów może nie być równe lub
edycja obrazu wideo może długo trwać.
W przypadku stosowania na komputerze PC wolniejszym
od zalecanego, przy odtwarzaniu filmów może występować
pomijanie klatek lub nieprzewidywalna praca.
Intel® Pentium III™ i Pentium 4™ są znakami towarowymi
firmy Intel Corporation.
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Microsoft®.
Wszystkie pozostałe marki i nazwy stanowią własność ich
odpowiednich właścicieli.
Nie ma gwarancji, że połączenie będzie działać prawidłowo
we wszystkich wyżej wymienionych zalecanych
środowiskach komputerowych.
Nie należy podłączać kamery do komputera jednocześnie
kablem DV i kablem USB. Może to spowodować jej
nieprawidłowe działanie.
W trybie M.Cam lub M.Player Mode (M. Play) przed
podłączeniem przewodu USB należy sprawdzić, czy do
kamery włożona została karta pamięci.
Niewłożenie karty pamięci lub włożenie niesformatowanej
karty spowoduje, że komputer nie rozpozna kamery jako
dysku wymiennego.
Odłączenie kabla USB do komputera lub kamery w trakcie
przesyłania danych spowoduje zatrzymanie przesyłania i
może uszkodzić dane.
Podłączanie przewodu USB do komputera przez
koncentrator USB lub równocześnie z innymi urządzeniami
może spowodować konflikt i kamera może nie działać
prawidłowo. W takim wypadku należy odłączyć wszystkie
urządzenia USB i spróbować ponownie.
95_ Polish
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná,
nemusí byť prehrávanie obrazu plynulé alebo môže strih
videozáznamu trvať dlhší čas.
V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná,
môže dochádzať k výpadkom snímok alebo neočakávanému
chovaniu.
Intel® Pentium III™ alebo Pentium 4™ je ochranná známka
spoločnosti Intel Corporation.
Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Microsoft ® Corporation.
Všetky ostatné značky a názvy sú majetkom príslušných
vlastníkov.
Správny priebeh činnosti nie je u všetkých vyššie
odporúčaných počítačových systémov zaručený.
Videokameru nepripájajte k počítaču súčasne pomocou
káblov DV aj USB, Nemuseli by správne fungovať.
V režime M.Cam(Kamery) alebo M.Player (video pr.) si
pred pripojením kábla USB overte, či bola do videokamery
vložená pamäťová karta.
Ak do nej nebola vložená pamäťová karta alebo bola vložená
karta nenaformátovaná, počítač videokameru nerozpozná
ako vymeniteľný disk.
Ak odpojíte kábel USB od počítača alebo videokamery
počas prenosu, prenos údajov sa zastaví a môže dôjsť k ich
porušeniu.
Ak pripájate kábel USB k počítaču pomocou rozbočovača
USB HUB alebo za súčasného pripojenia ďalšieho
zariadenia, môže dôjsť ku konfliktu a zariadenie nemusí
pracovať správne. V tomto prípade odpojte všetky ostatné
zariadenia USB a skúste znovu nadviazať spojenie.
Slovak _95
Interfejs USB (tylko modele VP-D395i)
USB rozhranie (len VP-D395i)
WYBIERANIE URZĄDZENIA USB (USB CONNECT
(ZŁĄCZE USB))
VÝBER USB ZARIADENIA (USB PRIPOJENIE)
•
•
•
Funkcja połączenia USB działa tylko w trybie M.Player (M.Play).
➥strona 18
Korzystając z przewodu USB, można połączyć kamerę z
komputerem, celem skopiowania filmów i zdjęć z karty pamięci,
albo z drukarką w celu wydrukowania zdjęć.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
CARD
Funkcia pripojenia USB je dostupná iba v režime M.Player(video
pr.). ➥strana 18
Aby bolo možné kopírovať videozáznamy a zábery z pamäťovej
karty alebo tlačiť fotografie, možno videokameru pomocou USB
kábla prepojiť s počítačom alebo s tlačiarňou.
•
MODE
TAPE
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu
Player (Prehr.) (
).
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player
(
).
3. Naciśnij przycisk MENU.
• Zostanie wyświetlona lista menu.
4. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "System", a następnie naciśnij
dżojstik.
5. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół, aby
wybrać opcję "USB Connect (Złącze USB)", a
następnie naciśnij dżojstik.
6. Przesuń dżojstik (▲ / ▼) w górę lub w dół,
aby wybrać opcję "Computer (Komputer)"
lub "Printer (Drukarka)", a następnie naciśnij
dżojstik.
• "Computer (Komputer)": Opcja pozwalająca
na łączenie z komputerem.
• "Printer (Drukarka)": Podłączanie do drukarki. (Aby
korzystać z funkcji PictBridge, należy ustawić na
połączenie z drukarką.)
7. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć.
96_ Polish
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
CHG
BATT.
1/3
M.Player Mode
3. Stlačte tlačidlo MENU.
• Zobrazí sa zoznam položiek ponuky.
4. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste zvolili položku "System (systém)",
potom stlačte pákový ovládač.
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connetct
Language
Move
Mov
Sele
lect
On
On
Computer
English
Exit
MENU Exi
1/3
M.Player Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connetct
Language
Move
Mov
Sele
lect
Computer
✔ Printer
5. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "USB Connect (USB
pripojenie)", potom stlačte pákový ovládač.
6. Posuňte pákový ovládač (▲ / ▼) nahor alebo
nadol, aby ste vybrali položku "Computer (PC)"
alebo "Printer (Tlačiareň)", potom stlačte pákový
ovládač.
• "Computer(PC)":Pripojenie k počítaču.
• "Printer(Tlačiareň)": Pripojenie k tlačiarni.
(Ak chcete použiť funkciu PictBridge, pripojte
videokameru k tlačiarni).
7. Ponuku opustíte stlačením tlačidla MENU.
Exit
MENU Exi
Slovak _96
INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA (PROGRAM DV MEDIA PRO)
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU (PROGRAM DV MEDIA PRO)
Musíte nainštalovať program DV Media Pro, aby ste mohli prehrávať
nahrané filmy alebo prenesené údaje z miniDV videokamery
pomocou USB kábla na počítač. Po inštalácii softvéru DV Media
Pro do vášho počítača so systémom Windows si môžete vychutnať
nasledovné činnosti pripojením vašej miniDV videokamery k
počítaču pomocou USB kábla.
Aby program DV Media Pro fungoval správne, je potrebné
nainštalovať položky "DV Driver(Ovládač DV)", "Video Codec
(Videokodek)" a "DirectX 9.0".
Pre prehrávanie videa na počítači nainštalujte softvér v tomto
poradí: Ovládač DV – DirectX 9.0 – Video kodek
Za uporabo spletne kamere namestite programsko opremo v
tem vrstnem redu: DV Driver – DirectX 9.0 – Video Codec
Do odtwarzania plików filmowych przesłanych z kamery miniDV
do komputera PC za pośrednictwem przewodu USB konieczne
jest zainstalowanie programu DV Media Pro. Po zainstalowaniu
oprogramowania DV Media Pro na komputerze z systemem
Windows przy pomocy przewodu USB można korzystać z
następujących funkcji kamery miniDV.
Do prawidłowej pracy aplikacji DV Media Pro wymagana jest
instalacja sterownika DV, kodeka wideo i sterownika DirectX 9.0.
Do odtwarzania filmu na komputerze PC konieczne jest
zainstalowanie oprogramowania w następującej kolejności:
sterownik DV — DirectX 9.0 — kodek wideo
Aby korzystać z kamery internetowej, należy zainstalować
następujące oprogramowanie w podanej kolejności:
sterownik DV — DirectX 9.0 — kodek wideo
•
•
•
Przed rozpoczęciem!
•
•
Włącz komputer PC. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
Włóż dostarczoną płytę CD do napędu CD-ROM.
- Po włożeniu płyty CD automatycznie wyświetlony zostanie ekran instalatora. Jeżeli
ekran instalatora nie pojawi się, kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu i wybierz
polecenie Uruchom, aby wyświetlić okno dialogowe. Jeżeli napęd CD-ROM jest
przypisany do dysku „D”, wpisz „D:\autorun.exe” i naciśnij klawisz ENTER.
Instalowanie sterownika - sterownik DV i DirectX 9.0
•
Sterownik DV to sterownik programowy wymagany do nawiązywania połączenia z komputerem
PC. (Jeżeli oprogramowanie to nie jest zainstalowane, niektóre funkcje nie będą obsługiwane.)
1. Kliknij pozycję DV Driver (Sterownik DV) na ekranie instalacji.
Wymagane oprogramowanie sterownika instalowane jest automatycznie.
Zainstalowane zostaną następujące sterowniki:
- Sterownik kamery komputerowej USB
2. Naciśnij przycisk "Potwierdź", aby zakończyć instalację sterownika.
3. Jeżeli sterownik "DirectX 9.0" nie jest zainstalowany, instalowany jest
automatycznie po wybraniu opcji "DV Driver" (Sterownik DV).
Po zainstalowaniu sterownika DirectX 9.0 konieczne jest
ponowne uruchomienie komputera PC.
Jeżeli sterownik DirectX 9.0 jest już zainstalowany, nie
ma potrzeby ponownego uruchamiania komputera PC.
•
•
•
Instalacja aplikacji - kodek wideo
•
Kliknij pozycję "Video Codec" (Kodek wideo) na ekranie instalacji. Kodek wideo
jest wymagany do odtwarzania na komputerze plików filmowych zapisanych za
pomocą kamery miniDV.
•
•
•
Zainstaluj oprogramowanie z płyty CD dołączonej do kamery cyfrowej.
Producent nie gwarantuje kompatybilności z innymi płytami CD.
Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone ostrzeżenie Microsoft
LOGO, kliknij polecenie „Kontynuuj” (C).
Jeśli pojawi się komunikat „Digital Signature not found” (Nie znaleziono
podpisu cyfrowego) lub podobny, należy go zignorować i kontynuować
instalację.
97_ Polish
•
•
•
Predtým, ako začnete!
•
•
Zapnite počítač. Ukončite všetky iné spustené aplikácie.
Vložte dodaný disk CD do mechaniky CD-ROM.
- Inštalačná obrazovka sa zobrazí automaticky čoskoro potom, ako bol
vložený disk CD. Ak sa inštalačná obrazovka nezobrazí, kliknite na tlačidlo
„Start“ (Štart) v spodnom ľavom rohu a vyberte „Run“ (Spustiť), aby sa
zobrazilo dialógové okno. Napíšte „D:\autorun.exe“, a potom stlačte
ENTER, ak je mechanika nastavená na „D:\“.
Inštalácia ovládača - Ovládač DV a DirectX 9.0
•
Ovládač DV je softvérový ovládač, ktorý sa vyžaduje na podporu nadviazania
pripojenia k počítaču. (Ak nie je nainštalovaný, niektoré funkcie nebudú podporované.)
1. Kliknite na položku "DV Driver (Ovládač DV)" na inštalačnej obrazovke.
Požadovaný softvér ovládačov sa automaticky
nainštaluje. Budú nainštalované nasledovné ovládače:
- Ovládač USB PC-Camera
2. Kliknite na tlačidlo "Confirm (Potvrdiť)" pre ukončenie
inštalácie ovládača.
3. Ak nie je nainštalovaný „DirectX 9.0“, nainštaluje sa
automaticky po nastavení „DV Driver“ (Ovládač DV).
Po nainštalovaní DirectX 9.0, musíte reštartovať počítač.
Ak už máte nainštalovaný DirectX 9.0, nemusíte
reštartovať počítač.
•
•
•
Inštalácia aplikácie – video kodec
•
Kliknite na položku „Video Codec“ (Videokodek) na inštalačnej obrazovke.
Video kodek je potrebný na prehranie video súborov nahraných miniDV
videokamerou s pamäťou na počítači.
•
•
•
Inštalujte pomocou CD disku so softvérom, ktorý je dodávaný s touto
videokamerou. Negarantujeme kompatibilitu iných diskov CD.
Ak sa počas inštalácie zobrazí upozornenie testu Microsoft LOGO,
kliknite na "Continue (C)".
Ak sa zobrazí odkaz „Digital Signature not found“ (Digitálny podpis sa
nenašiel) alebo niečo podobné, odkaz ignorujte a pokračujte v inštalácii.
Slovak _97
Interfejs USB (tylko modele VP-D395i)
USB rozhranie (len VP-D395i)
PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA
PRIPOJENIE K POČÍTAČU
VOL
1. Podłącz przewód USB do gniazda USB komputera.
• Jeżeli do gniazda USB kamery jest
podłączony przewód USB, przewód audio/
wideo jest nieaktywny.
2. Podłącz drugi koniec przewodu USB do
gniazda USB kamery. (Gniazdo USB)
AV
DV
POW
ER
MODE
CHG
Odłączanie przewodu USB
•
1.
2.
3.
4.
•
•
Na dokončenie prenosu údajov musíte kábel
odpojiť nasledovným spôsobom:
1. Kliknite na ikonu "Odpojte alebo vyberte
hardvér" na pracovnej lište.
2. Zvoľte "USB Mass Storage Device" alebo "USB Disk" a
potom kliknite na "Stop".
3. Kliknite na "OK"
4. USB kábel odpojte od miniDV videokamery a počítača.
Odłączenie przewodu USB od komputera lub kamery w trakcie
przesyłania danych spowoduje zatrzymanie przesyłania i może
uszkodzić dane.
Podłączanie przewodu USB do komputera poprzez koncentrator
USB lub równocześnie z innymi urządzeniami może
spowodować nieprawidłowe działanie kamery. W takim wypadku
należy odłączyć od komputera wszystkie urządzenia USB i
ponownie podłączyć kamerę.
Korzystanie z funkcji dysku wymiennego
•
•
Odpojenie kábla USB
Po zakończeniu transmisji danych należy
odłączyć przewód w następujący sposób:
Kliknij ikonę "Bezpieczne usuwanie sprzętu"
na pasku zadań.
Wybierz "Masowe urządzenie magazynujące USB" lub "Dysk USB",
następnie kliknij przycisk "Zatrzymaj".
Kliknij "OK".
Odłącz kabel USB od kamery miniDV i komputera.
•
Funkcja ta jest dostępna w trybach M.Cam i M.Player (M.Play). ➥strona 18.
Przez połączenie USB można z łatwością przenosić dane z karty pamięci
na komputer bez konieczności instalowania dodatkowej karty.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji CARD.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera(Cam) (
) lub
Player (
).
3. Podłącz jeden koniec przewodu USB do gniazda USB kamery, a drugi
koniec do gniazda USB komputera.
4. Aby sprawdzić, czy dysk wymienny został rozpoznany, należy otworzyć
Eksplorator Windows i znaleźć dysk wymienny.
• Film i zdjęcia można skopiować do komputera i odtwarzać.
98_ Polish
1. Do USB konektora na počítači pripojte kábel USB.
• Ak bude do USB konektora videokamery
pripojený kábel USB, kábel audio/video
nebude k dispozícii.
2. Druhý koniec USB kábla pripojte do
správneho konektora USB na videokamere.
(Konektor USB)
•
•
Ak odpojíte kábel USB od počítača alebo videokamery počas
prenosu, prenos údajov sa zastaví a môže dôjsť k ich porušeniu.
Ak pripájate kábel USB k počítaču cez rozbočovač USB HUB
alebo ho pripájate súčasne s iným USB zariadením, videokamera
nemusí pracovať správne. V tomto prípade odstráňte z počítača
všetky USB zariadenia a videokameru znovu pripojte.
Používanie funkcie vymeniteľného disku
•
•
Táto funkcia funguje v režimoch M.Cam(Kamery) a M.Player(video
pr.). ➥strana 18.
Prostredníctvom USB pripojenia môžete dáta z pamäťovej karty jednoducho
prenášať do počítača bez potreby zadováženia prídavných kariet.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy CARD.
2. Stlačte tlačidlo MODE, aby ste nastavili režim Camera(foto) (
) alebo
Player (Prehr.) (
).
3. Jeden koniec kábla USB pripojte do konektora USB na videokamere,
druhý koniec do konektora USB počítača.
4. Ak si chcete overiť, či bol vymeniteľný disk správne rozoznaný, otvorte
aplikáciu Prieskumník Windows a vyhľadajte vymeniteľný disk.
• Videá a fotografie môžete kopírovať do svojho počítača a potom ich
prehrávať.
Slovak _98
Korzystanie z funkcji kamery internetowej
•
•
•
•
•
•
Ta funkcja działa tylko w trybie Camera (Cam). ➥strona 18
Aby skorzystać z funkcji kamery internetowej, należy zainstalować na
komputerze sterownik DV, kodek wideo i DirectX 9.0.➥strona 97
Kamery można używać do korzystania z usługi wideo czatu po uzyskaniu
połączenia z witryną internetową zapewniającą możliwość przesyłania obrazu.
Jeśli kamera jest wykorzystywana podczas wideokonferencji (np. za
pośrednictwem usługi Net Meeting), komunikacja głosowa może nie być
obsługiwana w przypadku niektórych programów wideokonferencyjnych. W
takim wypadku, aby możliwa była komunikacja głosowa, należy podłączyć
mikrofon zewnętrzny do karty dźwiękowej komputera.
Korzystając z kamery z zainstalowanym na komputerze programem PC Net
Meeting można uczestniczyć w wideokonferencji.
Rozmiar wyświetlacza kamery internetowej (szybkość transmisji dla kamery
komputerowej wynosi maks. 12,5 kl./s).
- 640X480 (VGA) pikseli dla połączenia USB 2.0.
1. Ustaw przełącznik wyboru w pozycji TAPE.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
).
3. Podłącz jeden koniec przewodu USB do gniazda USB kamery, a drugi
koniec do złącza USB komputera.
• Uruchom aplikację do internetowych rozmów wideo, np. Windows
Messenger, i korzystaj z możliwości, jakie daje internetowa transmisja
wideo.
• Dzięki funkcji kamery komputerowej można korzystać z wielu aplikacji.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji konkretnego
produktu.
•
•
Gdy używana jest funkcja kamery internetowej, tryb formatu
16:9 nie jest obsługiwany. Ekran wyświetlany jest wyłącznie ze
współczynnikiem kształtu obrazu 4:3.
Jeżeli do kamery podłączono komputer przez przewód USB, nie
działają przyciski kamery, z wyjątkiem przełącznika POWER,
przełącznika wyboru, i dźwigni zoom i dżojstika (▲ / ▼).
(Kamera internetowa)
99_ Polish
Použitie funkcie Web Camera (webkamera)
•
•
•
•
•
•
Táto funkcia je dostupná len v režime Camera(foto). ➥strana 18
Použitie funkcie Web Camera (webkamera) je podmienené inštaláciou
ovládača DV, obrazového kodeku a rozšírenia DirectX 9.0. ➥strana 97
Videokameru môžete po pripojení na internetové stránky, ktoré umožňujú
obrazový video "chat", použiť na tieto účely.
Pri používaní tejto videokamery na videokonferenciu (napríklad NetMeeting)
nemusí byť podporovaná hlasová komunikácia (v závislosti od softvéru
pre videokonferencie). Ak chcete komunikáciu doplniť zvukom, pripojte do
zvukovej karty počítača externý mikrofón.
Ak videokameru použijete na počítači s nainštalovaným programom Net
Meeting, môžete viesť videokonferencie.
Veľkosť obrazu v režime webovej kamery (maximálna rýchlosť prenosu videa
vo funkcii webkamery je 12,5 snímky/sekunda)
- 640X480 pixelov (VGA) pre pripojenie USB 2.0.
1. Voľbový spínač nastavte do polohy TAPE.
2. Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Camera(foto) (
).
3. Jeden koniec kábla USB pripojte do konektora USB na videokamere, druhý
koniec do konektora USB počítača.
• Spustite aplikáciu pre video komunikáciu (napr. Windows Messenger) a
používajte nástroj na video hovor.
• Používanie funkcie web-kamery umožňujú rôzne aplikácie. Podrobnosti
pozri v dokumentácii pre príslušný produkt.
•
•
Med uporabo funkcije spletne kamere širokozaslonski način 16 : 9
ni na voljo. Obrazovka zobrazuje len v pomere strán 4:3.
Ak je k videokamere pripojený počítač pomocou kábla USB,
môžete používať iba spínač POWER, voľbový spínač, ovládač
transfokátora a pákový ovládač (▲ / ▼). (Spletna kamera)
Slovak _99
konserwacja
údržba
PO ZAKOŃCZENIU NAGRYWANIA
PO UKONČENÍ NAHRÁVANIA
•
•
•
Po zakończeniu nagrywania konieczne jest odłączenie źródła zasilania.
Przy nagrywaniu z zasilaniem z akumulatora,
pozostawienie akumulatora w kamerze może skrócić
OPEN
jego żywotność.
Po dokončení záznamu je nutné odpojiť zdroj napájania.
• Ak po dokončení záznamu necháte vo videokamere
batériu, môže dôjsť k skráteniu jej životnosti.
Po ukončení nahrávania by sa mala batéria vybrať.
Po zakończeniu nagrywania należy zawsze wyjąć
akumulator z kamery.
1. Otwórz kieszeń kasety, przesuwając przełącznik
OPEN w kierunku pokazanym strzałką.
• Spowoduje to automatyczne wysunięcie kieszeni kasety.
• Należy zaczekać do zupełnego wysunięcia kasety.
2. Po wyjęciu kasety zamknij drzwiczki i schowaj kamerę
w miejscu wolnym od pyłu. Pyły oraz inne ciała obce
mogą spowodować powstawanie kwadratowych
zakłóceń lub szarpanego odtwarzania filmów.
3. Wyłącz kamerę miniDV.
4. Odłącz źródło zasilania lub wyjmij akumulator.
• Aby wyjąć akumulator, otwórz panel wyświetlacza
LCD i przesuń w dół przełącznik zwolnienia
akumulatora (BATT.) po lewej stronie obudowy.
BATT.
ER
POW
BAT T.
CH
1. Otvorte dvierka kazety, pričom prepínač OPEN
(vysunutie kazety) posuňte v smere šípky.
• Automaticky vysunie kazetu z priehradky.
• Počkajte, kým sa kazeta úplne nevysunie.
2. Po vybraní kazety dvierka zatvorte a videokameru
uložte v bezprašnom prostredí. Prach a ostatné
cudzie telieska môžu spôsobiť mozaikové skreslenie
alebo nestabilitu obrazu.
3. MiniDV videokameru vypnite.
4. Odpojte napájací adaptér alebo vyberte batériu.
• Otvorte LCD panel videokamery a posuňte
prepínač uvolnenia batérie (BATT.) na levej strane
zariadenia nadol. Batéria sa s cvaknutím uvoľní.
OBSŁUGIWANE KASETY
POUŽITEĽNÉ KAZETY
Po zakończeniu nagrania, które ma być zachowane, można zabezpieczyć
kasetę przed przypadkowym zapisem.
a. Zabezpieczanie kasety: Przesuń zabezpieczenie przed
a SAVE
zapisem na kasecie w celu odsłonięcia otworu.
b. Usuwanie zabezpieczenia kasety: Aby usunąć dane
nagranie z kasty, przesuń zabezpieczenie przed
zapisem w celu zasłonięcia otworu.
Záznam, ktorý chcete zachovať, môžete zabezpečiť proti náhodnému
vymazaniu.
a. Ochrana kazety: plôšku na ochranu proti zápisu na
kazete posuňte tak, aby bol otvor odkrytý
b. Odstránenie ochrany kazety: ak už nahrávku na
kazete nechcete zachovať, posuňte plôšku na
ochranu proti zápisu späť, aby bol otvor zakrytý.
Przechowywanie kasety
a. Chronić kasetę przed kontaktem z magnesami i
zakłóceniami magnetycznymi.
b. Unikać miejsc narażonych na działanie wilgoci i kurzu.
c. Przechowywać kasetę w pozycji pionowej oraz
nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła
słonecznego.
d. Uważać, aby nie upuścić kasety. Nie rzucać kasetą.
100_ Polish
Skladovanie kazety
b
REC
a. Vyhnite sa miestam s magnetmi alebo magnetickým
rušením.
b. Vyhnite sa vlhkým miestam a miestam s vysokou
prašnosťou.
c. Uchovávajte kazetu v zvislej polohe a vyhnite sa
skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
d. Kazety nevystavujte pádom a nárazom.
Slovak _100
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KAMERY
ČISTENIE A ÚDRŽBA VIDEOKAMERY
Czyszczenie głowic wideo
Čistenie videohláv
•
•
•
Aby zapewnić prawidłowe nagrywanie i wyraźny obraz, należy
oczyścić głowice wideo, kiedy odtwarzane obrazy są wyświetlane
z kwadratowymi zakłóceniami lub zaburzeniami albo, jeżeli zostaje
wyświetlony niebieski ekran.
Ta funkcja działa tylko w
trybie Player. ➥strona 18
Na zaistenie normálneho záznamu a jasného obrazu je nutné čistiť
videohlavy. Čistení vykonajte vtedy, ak obraz obsahuje rušenie
mozaikovými obrazcami alebo ak sa pri prehrávaní zobrazuje
modrá plocha.
• Táto funkcia je k dispozícii len v
režime Player(Prehr.).
➥strana 18
1. Ustaw przełącznik wyboru w
pozycji TAPE. (Tylko modele
VP-D395i)
1. Voľbový spínač nastavte do
polohy TAPE. (len pre VPD395i)
2. Naciśnij przycisk MODE, aby
).
ustawić tryb Player (
(blue screen)
3. Włóż kasetę czyszczącą.
2. Stlačte tlačidlo MODE
pre nastavenie režimu
).
Player(Prehr.) (
4. Naciśnij dżojstik.
3. Vložte čistiacu kazetu.
5. Po 10 sekundach przesuń dżojstik w dół (▼).
•
•
•
Sprawdź jakość obrazu przy użyciu kasety wideo.
- Jeżeli jakość nie uległa polepszeniu, powtórz powyższe
czynności.
Wyczyść głowice wideo kasetą czyszczącą typu suchego.
Niektóre kasety czyszczące zatrzymują się samoczynnie.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi
kasety. Jeżeli problem nie zniknął mimo czyszczenia, należy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów
firmy Samsung lub autoryzowanym punktem serwisowym.
(niebieski ekran)
101_ Polish
4. Stlačte pákový ovládač.
5. Pákový ovládač posuňte nadol (▼) po 10 sekundách.
•
•
•
Pomocou videokazety skontrolujte kvalitu obrazu.
- Ak sa kvalita obrazu nezlepší, zopakujte čistenie.
Na čistenie videohláv použite čistiacu kazetu suchého typu.
Niektoré čistiace kazety sa zastavujú automaticky.
Podrobnosti nájdete v návode na použitie čistiacej
kazety. Ak problém pretrváva aj po vyčistení, kontaktujte
najbližšieho predajcu značky Samsung alebo autorizované
servisné stredisko. (modrá obrazovka)
Slovak _101
konserwacja
údržba
KORZYSTANIE Z KAMERY MINIDV ZA GRANICĄ
POUŽÍVANIE VAŠEJ MINIDV VIDEOKAMERY V ZAHRANIČÍ
•
•
•
•
Każdy kraj posiada własne systemy zasilania i systemy kodowania
kolorów.
Przed używaniem kamery cyfrowej za granicą sprawdź:
Źródła zasilania
Každá krajina alebo región má vlastný elektrický systém a systém farieb.
Pred použitím vašej miniDV videokamery v zahraničí skontrolujte
nasledujúce položky.
Zdroje energie
Dostarczony zasilacz sieciowy automatycznie obsługuje zakres źródeł
zasilania od 100 V do 240 V.
Kamery i dostarczonego zasilacza sieciowego można używać w
każdym kraju/regionie, w którym zakres źródeł zasilania wynosi od 100
V do 240 V, a częstotliwość — 50/60 Hz.
Zależnie od standardu gniazdek w razie konieczności należy użyć innej
dostępnej na rynku wtyczki.
Dodaný adaptér striedavého prúdu obsahuje automatickú voľbu
napätia v rozsahu striedavého prúdu v rozpätí od 100 V do 240 V.
Vašu videokameru môžete používať v ktorejkoľvek krajine/regióne s
použitím adaptéra striedavého prúdu dodaného s vašou videokamerou
v rámci rozpätia striedavého prúdu 100 V do 240 V, 50/60 Hz.
Použite obchodne dostupnú zástrčku adaptéru striedavého prúdu, ak
je to potrebné, v závislosti od tvaru zásuvky v stene.
W systemach telewizji kolorowej
Systémy farieb TV
Kamera obsługuje system kodowania PAL.
Jeśli chcesz przeglądać nagrania na telewizorze lub przekopiować
je do urządzenia zewnętrznego, musi to być telewizor obsługujący
system kodowania PAL lub urządzenie zewnętrzne posiadające
odpowiednie łącza audio/wideo. W przeciwnym razie należy użyć
osobnego urządzenia do zmiany kodowania (konwerter systemu PALNTSC).
Kraje/regiony stosujące system PAL
Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny,
Czechy, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Indie, Iran, Irak, Kuwejt, Libia, Malezja,
Mauritius, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Singapur, Słowacja,
Szwecja, Szwajcaria, Syria, Tajlandia, Tunezja, Węgry, Wielka
Brytania, Wspólnota Niepodległych Państw itd.
Kraje/regiony stosujące system NTSC
Ameryka Środkowa, Filipiny, Japonia, Kanada, Korea, Meksyk,
Tajwan, USA, Wyspy Bahama itd.
Nagrania przy użyciu kamery miniDV można wykonywać i
oglądać na całym świecie, korzystając z wyświetlacza LCD.
102_ Polish
Vaša videokamera je videokamera založená na systéme PAL.
Ak si chcete prezrieť vaše nahrávky na televízore, alebo ak ich chcete
skopírovať do externého zariadenia, musí to byť televízor alebo externé
zariadenie založené na systéme PAL, ktoré má príslušné Audio/Video
konektory. V opačnom prípade budete možno musieť použiť samostatný
transkóder video formátov (konvertor formátov PAL-NTSC).
Krajiny/regióny používajúce normu PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Čína, SNŠ, Česká
republika, Dánsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko,
Veľká Británia, Holandsko, Hongkong, Maďarsko, India, Irán, Irak,
Kuvajt, Líbya, Malajzia, Maurícius, Nórsko, Rumunsko, Saudská
Arábia, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Sýria, Thajsko, Tunisko atď.
Krajiny/regióny používajúce normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stredná Amerika, Japonsko, Kórea, Mexiko,
Filipíny, Tchajwan, Spojené štáty americké, atď.
S vašou miniDV videokamerou môžete nahrávať záznamy
a sledovať ich na vstavanom LCD monitore kdekoľvek na
svete.
Slovak _102
rozwiązywanie problemów
riešenie problémov
•
•
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym punktem serwisowym firmy
Samsung należy wykonać poniższe proste czynności kontrolne.
Pozwolą one na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z
niepotrzebnym wzywaniem serwisu.
Komunikaty diagnostyczne
Wyświetlacz Miganie
Tape end!
(Koniec Taśmy!)
Tape end!
(Koniec Taśmy!)
No Tape!
(Brak Taśmy!)
Protection!
(Zabezpieczenie!)
....D
L
C
R
Znaczenie
Działanie
wolne
Akumulator jest prawie rozładowany. Zmień baterię na naładowaną.
wolne
Na kasecie pozostało mniej niż 2
minuty wolnego miejsca.
nie
Przygotuj nową kasetę.
Kaseta skończyła się.
Zmień na nową kasetę.
wolne
W kamerze nie ma kasety.
Włóż kasetę.
wolne
Kaseta jest zabezpieczona przed
zapisem.
wolne
wolne
Jeżeli chcesz nagrywać, usuń
zabezpieczenie.
1. Wyjmij kasetę.
2. Wyłącz kamerę.
3. Wysuń akumulator.
Uszkodzenie mechaniczne kamery. 4. Włóż akumulator.
* Jeżeli problem nie został rozwiązany,
należy skontaktować się z
centrum serwisowym Samsung.
W kamerze skropliła się wilgoć.
Patrz strona 104.
Komunikaty diagnostyczne w trybach M.Cam /M.Player (Tryb
M.Play) (tylko modele VP-D395i)
Wyświetlacz Miganie
No Memory Card!
(Brak karty pamięc.!)
Memory Full!
(Pamięć Zapełniona!)
No image!
(Brak obrazu!)
Write protect!
(Blokada Przed Zapisem!)
Protect!
(Zabezpiecz!)
Read error!
(Błąd Odczytu!)
Write error!
(Błąd Zapisu!)
Not formatted! (Nie
Sformatowany!)
Now deleting...
(Usuwanie...)
Memory Card error!
(Błąd karty pamięci!)
Znaczenie
Działanie
wolne
W kamerze nie ma karty pamięci.
Włóż kartę pamięci.
wolne
Ilość wolnej pamięci jest
niewystarczająca do zapisu.
Na karcie pamięci nie zapisano
żadnych obrazów.
Karta pamięci jest zabezpieczona
przed zapisem.
Nie można usuwać
zabezpieczonych obrazów.
Włóż nową kartę pamięci.
Usuń nagrane obrazy.
wolne
wolne
wolne
wolne
Kamera nie może odtwarzać.
wolne
Kamera nie może nagrywać.
wolne
Nie sformatowano karty pamięci
wolne
Przy trwającym usuwaniu plików.
wolne
Kamera nie rozpoznaje
zainstalowanej karty pamięci.
103_ Polish
Nagraj nowe obrazy.
Aby umożliwić nagrywanie, przestaw
zabezpieczenie przed zapisem karty pamięci.
Usuń zabezpieczenie obrazu.
Sformatuj kartę pamięci lub włóż kartę
pamięci nagrywaną w tej kamerze.
Sformatuj kartę pamięci lub zmień
na nową kartę pamięci.
Sformatuj kartę pamięci
(patrz strona 83)
Poczekaj na zakończenie
usuwania.
Wyjmij i ponownie włóż kartę pamięci.
Spróbuj użyć innej karty pamięci.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Skôr než sa obrátite na autorizované servisné stredisko firmy Samsung,
vykonajte nasledujúce jednoduché skúšky.
Môžu vám ušetriť čas a náklady na zbytočné telefonické hovory.
Autodiagnostické zobrazenie (Self Diagnosis Display)
Displej
Blikanie
Popis problému...
pomalé Batéria je takmer vybitá.
Na kazete zostávajú približne 2
Tape end!
(Koniec kazety!) pomalé minúty záznamu.
Tape end!
nie
Kazeta
je na konci.
(Koniec kazety!)
No Tape!
videokamere nie je vložená
pomalé Vo
kazeta.
(Chýba kazeta!)
Protection!
pomalé Kazeta je chránená proti zápisu.
(Ochrana!)
....D
L
C
R
Činnosť
Vložte nabitú batériu.
Pripravte si novú kazetu.
Vymeňte kazetu za novú.
Vložte kazetu.
Ak chcete nahrávať, uvoľnite
ochranný pliešok.
1. Vyberte kazetu.
2. Videokameru vypnite.
3. Vyberte batériu.
má nejakú
pomalé Videokamera
4. Vložte batériu.
mechanickú poruchu.
* Ak závada pretrváva, obráťte sa
na miestneho servisného zástupcu
značky Samsung.
pomalé Kondenzácia vlhkosti vnútri kamery. Pozri stranu 104.
Autodiagnostické zobrazenie v režimoch M.Cam/M.Player
(len pre VP-D395i)
Displej
No Memory
Card! (Žiadna
pamäťová karta !)
Memory Full!
(Plná pamäť !)
No image!
(Žiadny obrázok !)
Write protect!
(Ochrana proti zápisu!)
Protect!
(Chrániť !)
Read error!
(Chyba pri
čítaní !)
Write error!
(Chyba pri zápise !)
Not formatted!
(Nenaformátované !)
Now deleting...
(Odstraňovanie...)
Memory Card
error! (Chybná
pamäťová karta !)
Blikanie
Popis problému...
Činnosť
videokamere nie je vložená
pomalé Vo
pamäťová karta.
Vložte pamäťovú kartu.
pomalé Nedostatok pamäte na záznam.
Vymeňte kartu za novú.
Vymažte nahranú snímku.
pamäťovej karte nie sú uložené
pomalé Na
žiadne snímky.
karta je chránená pred
pomalé Pamäťová
zápisom.
Pokúšate
sa
o odstránenie
pomalé chránenej snímky.
Nafotografujte nové.
pomalé Nemožno prehrávať.
pomalé Nemožno nahrávať.
kartu je nutné
pomalé Pamäťovú
naformátovať.
pomalé Prebieha mazanie súboru.
vložení pamäťovej karty ju
pomalé Po
videokamera nerozpozná.
Uvoľnite ochranný jazýček na
karte.
Zrušte ochranu proti vymazaniu.
Naformátujte pamäťovú kartu
alebo vložte kartu so záznamom
nahraným na tejto kamere.
Naformátujte pamäťovú kartu
alebo ju vymeňte za novú.
Pamäťovú kartu naformátujte. (pozri
str. 83)
Počkajte, kým sa odstraňovanie
neukončí.
Vyberte a opätovne vložte
pamäťovú kartu.
Skúste druhú pamäťovú kartu.
Slovak _103
rozwiązywanie problemów
•
Jeśli problem nie został rozwiązany mimo zastosowania się do powyższych
instrukcji, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym
firmy Samsung.
Objaw
Wyjaśnienie/rozwiązanie
Nie można włączyć kamery.
Sprawdź akumulator lub zasilacz sieciowy.
Przycisk uruchamiania/
zatrzymywania nagrywania
nie działa podczas nagrywania.
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Camera (Cam) (
).
Osiągnięto koniec kasety.
Sprawdź klapkę zabezpieczenia przed zapisem kasety.
Pozostawiono kamerę w trybie STBY dłużej niż przez 5
minut bez korzystania z jej.
Akumulator został rozładowany.
Za niska temperatura otoczenia.
Akumulatora nie naładowano do końca.
Akumulator został trwale rozładowany i nie może
zostać doładowany — użyj innego akumulatora.
Głowice wideo mogły ulec zabrudzeniu.
Wyczyść głowice kasetą czyszczącą.
Kontrast pomiędzy obiektem i tłem jest zbyt duży, co
sprawia, że kamera nie może działać prawidłowo. Rozjaśnij
tło, aby zmniejszyć kontrast albo użyj funkcji BLC przy
nagrywaniu obiektów z jasnymi tłami. ➥strona 56
Sprawdź menu Manual Focus.
Funkcja automatycznej regulacji ostrości nie działa w
trybie Manual Focus. ➥strona 42
Kamera wyłącza się
automatycznie.
Akumulator szybko się
rozładowuje.
W trakcie odtwarzania
widoczny jest niebieski ekran.
Przy nagrywaniu obrazu z
ciemnym tłem na ekranie
pojawia się pionowy pasek.
Funkcja automatycznej
regulacji ostrości nie działa.
Funkcja FF lub REW, Play
dżojstika (W / X) nie działa.
Podczas odtwarzania
widoczne są
zniekształcenia mozaikowe.
Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić tryb Player (
).
Osiągnięto początek lub koniec kasety.
Jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieprawidłowego
działania. Taśma może być uszkodzona. Wymień taśmę.
Czyszczenie głowic wideo ➥strona 101
Skraplanie wilgoci
•
•
Przy przeniesieniu kamery z zimnego do ciepłego miejsca, wewnątrz
urządzenia, na powierzchni kasety lub na obiektywie może skroplić się wilgoć.
W takim przypadku taśma kasety może przykleić się do bębna głowicy i zostać
uszkodzona albo kamera może nie działać prawidłowo.
Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń w takich warunkach, kamerę
wyposażono w czujnik wilgoci.
Jeżeli wewnątrz kamery zostanie wykryta obecność wilgoci, zostanie
(DEW). W takim przypadku nie będzie działać żadna
wyświetlony symbol
funkcja za wyjątkiem wyjęcia kasety.
Otwórz przedział kasety i wyjmij baterię. Pozostaw kamerę w ciepłym, suchym
pomieszczeniu przynajmniej na dwie godziny.
104_ Polish
riešenie problémov
•
Ak nasledujúce pokyny nepomôžu odstrániť problém, spojte sa s najbližším
autorizovaným servisným strediskom firmy Samsung.
Symptóm
Videokamera sa nedá
zapnúť.
Tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania
počas nahrávania
nefunguje.
Videokamera sa
automaticky vypína.
Vybíjanie prebieha rýchlo.
Pri prehrávaní sa zobrazuje
modrá plocha.
Pri zázname scény s
tmavým pozadím sa v
obraze objavuje zvislý
pruh.
Nefunguje automatické
zaostrovanie.
Funkcie (W / X) pákového
ovládača Play, FF alebo
REW nefungujú.
Počas vyhľadávania
prehrávania vidíte
mozaikový vzor.
Vysvetlenie/Riešenie
Skontrolujte batériu alebo napájací adaptér.
Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Camera
(foto) (
).
Kazeta je na konci.
Skontrolujte, či kazeta nie je chránená proti zápisu.
Kameru ste ponechali dlhšie než 5 minút nečinnú v
režime STBY. Batéria je úplne vybitá.
Teplota okolitého prostredia je príliš nízka.
Batéria nebola úplne nabitá.
Batéria je na konci svojej životnosti a nedá sa dobiť.
Použite inú.
Videohlavy môžu byť znečistené.
Použite čistiacu kazetu.
Kontrast medzi objektom a pozadím je príliš veľký na to,
aby kamera fungovala normálne. Zosvetlite pozadie, aby
sa kontrast znížil alebo pri zázname s jasnejším pozadím
použite funkciu BLC. ➥strana 56
Skontrolujte ponuku Manual Focus (Ručné zaostrovanie).
V režime Manual Focus (Ručné zostrenie) nie je
dostupné automatické zaostrenie. ➥strana 42
Stlačte tlačidlo MODE pre nastavenie režimu Player
(Prehrávača) (
).
Kazeta je na začiatku alebo na konci.
Tento jav je úplne normálny, nejde o poruchu ani kaz.
Môže byť poškodená kazeta. Vymeňte kazetu.
Čistenie videohláv. ➥strana 101
Kondenzácia vlhkosti
•
•
Ak premiestnite kameru z chladného prostredia priamo do teplej miestnosti,
vnútri kamery môže na povrchu pásky alebo na šošovkách objektívu dôjsť ku
kondenzácii vlhkosti. Za danej situácie sa môže páska v kazete prilepiť na
bubon hláv, čím sa poškodí alebo kamera prestane správne fungovať.
Na ochranu pred možným poškodením za týchto podmienok je kamera
vybavená senzorom vlhkosti.
(DEW).
Ak je vnútri kamery skondenzovaná vlhkosť, zobrazí sa symbol
V tomto prípade nebude dostupná žiadna funkcia okrem vysunutia kazety.
Otvorte priestor na kazetu a vyberte batériu.
Videokameru ponechajte najmenej dve hodiny v suchej a vykúrenej miestnosti.
Slovak _104
POLOŽKY PONUKY NASTAVENIA
OPCJE MENU USTAWIEŃ
Menu
Podmenu
główne
Camera
(Kamera)
Tape
(Taśma)
Record
(Nagrywanie)
Program
AE
White Balance
(Balans Bieli)
Visual Effect
(Efekty obrazu)
16:9 Wide
(Form. 16:9)
Macro
DIS
BLC
Digital Zoom
(Zoom Cyfrowy)
C.Nite
Light (Lampa)c
Photo Search
(Wyszuk. Zdj.)
Photo Copy
(Kop. Zdjęć)
Audio Select
(Wybór Audio)
Audio Effect
(Efekty Audio)
Rec Mode
(Tryb nagr.)
Audio Mode
(Tryb Audio)
WindCut Plus
(Red. szumów +)
Real Stereo
AV In/Oute
File No. (Nr Pliku)
Funkcje
Tryb
Cam
Tryb
Player
Tryb
Tryb
M.Cam d M.Play d
Strona
Hlavná Vedľajšia
ponuka ponuka
47, 48
Program AE
(Režimy AE)
White Balance
(Vyváženie bielej)
Visual Effect
(Obrazové efekty)
16:9 Wide
(Šir.uh. 16:9)
Macro(Makro)
DIS
BLC
Digital Zoom
(Digitálny zoom)
C.Nite
Light (Svetlo)c
Photo Search
(Vyhľad. foto)
Photo Copy
(Kopír. foto)
Audio Select
(Výber zvuku)
Audio Effect
(Zvukový efekty)
Rec Mode
(Režim snímania)
Audio Mode
(Režim zvuku)
WindCut Plus
(Elim. vetra Plus)
Real Stereo
(Reálne stereo)
AV In/Out
(AV Vstup/výstup)e
File No.
(Čísl. súb.)
M.Play Select
(Výb. pr. v.záz.)
Delete(Odstrániť)
Delete All
(Odstrániť vš.)
Protect(Chrániť)
Print Mark
(Značka pre tlač)
Format
(Formátovať)
Wybieranie funkcji programowania
ekspozycji automatycznej
✔
Ustawianie balansu bieli
✔
Ustawianie cyfrowych efektów
specjalnych
Ustawianie trybu panoramicznego
16:9.
Ustawianie funkcji makro
Wybieranie cyfrowego stabilizatora obrazu
Konfigurowanie funkcji BLC
✔
Wybieranie zoomu cyfrowego
✔
57
Wybieranie funkcji C.Nite
Wybieranie opcji lampy
Wyszukiwanie zdjęć zapisanych
na kasecie
Kopiowanie zdjęć z kasety na
kartę pamięci
Wybieranie kanału odtwarzania
dźwięku
✔
✔
58
59
Wybieranie szybkości nagrywania
✔
49,50
51, 52
✔
53
✔
✔
✔
Wybieranie efektów dźwiękowych
✔
Wybieranie jakości nagrywanego
dźwięku
✔
Redukcja szumów
✔
Wybieranie trybu Real Stereo
Wybieranie wejścia/wyjścia AV
Opcje numerowania plików
Wybieranie nośnika pamięci, z
M.Play Select
którego ma być odtworzony film
(Wybór M.Play)
lub załadowane zdjęcie
Delete (Usuń) Usuwanie plików
Memory Delete All
Usuwanie wszystkich plików
(Pamięć) (Usuń wsz.)
d
Protect
Uniemożliwienie przypadkowego
(Zabezpiecz) wymazania zapisanego zdjęcia/filmu
Print Mark Drukowanie zdjęć zapisanych na
(Nadruk)
karcie pamięci
Format
Formatowanie karty pamięci
(Formatuj)
105_ Polish
Dostępny tryb
✔
54
55
56
✔
✔
✔
61
✔
88
✔
66
✔
67
✔
Camera
(fotoaparát)
Tape
(Kazeta)
44
✔
44
✔
45
✔
Record
(Snimanie)
46
68
77
✔
✔
✔
86
✔
81
✔
82
✔
80
✔
89
✔
83
Memory
(Pamäť)
d
Dostupný režim
Funkcie
Režim M.Cam Režim M.Player
Režim Camera Režim Player
(Kamery) (video pr)
(foto)
(Prehr.)
d
d
Výber funkcie Program AE
✔
Nastavenie vyváženia bielej farby
(White Balance)
Nastavenie špeciálneho
digitálneho efektu
Nastavenie režimu 16:9 Wide
(Šírka 16:9).
Nastavenie funkcie Makro
Výber digitálnej stabilizácie obrazu
Nastavenie funkcie BLC
Nastavenie funkcie Digital Zoom
(digitálneho transfokátora)
Výber funkcie Colour Nite
Výber funkcie svetla
Vyhľadávanie fotografií nahraných
na kazete
Kopírovanie fotografií z kazety na
pamäťovú kartu
✔
Strana
47, 48
✔
49,50
✔
51, 52
✔
53
✔
✔
✔
✔
54
55
56
✔
✔
57
✔
✔
58
59
✔
✔
61
✔
88
Výber prehrávacieho audio kanála
✔
66
Výber zvukového efektu
✔
67
Výber záznamovej rýchlosti
✔
✔
44
Nastavenie kvality zvukového
záznamu
✔
✔
44
Minimalizovanie hluku vetra
✔
✔
45
Výber funkcie Real Stereo
✔
✔
68
Výber vstupu/výstupu AV
Možnosti číslovania súboru
46
✔
77
Výber uloženého média na
prehrávanie (fotografia, film)
Vymazávanie súborov
✔
✔
81
Vymazať všetky súbory
✔
82
Zabránenie náhodnému vymazaniu
Tlač fotografií uložených na
pamäťovej karte
✔
80
✔
89
Formátovanie pamäťovej karty
✔
83
86
Slovak _105
rozwiązywanie problemów
riešenie problémov
OPCJE MENU USTAWIEŃ
POLOŽKY PONUKY NASTAVENIA
Menu
główne
Podmenu
Guideline
(Wskazówka)
LCD Bright
(Jasność LCD)
Display LCD Colour
(Wyświetlacz) (Kolor LCD)
Date/Time
(Data/Czas)
TV Display
(Wyśw. TV)
Clock Set (Ust.
Zegara)
Remote (Pilot) f
Beep Sound
(Dźwięk Beep)
Shutter Sound
System (Dźwięk migawki)
USB Connect
(Złącze USB) d
Funkcje
Dostępny tryb
Tryb
Cam
Tryb
Player
Tryb
Tryb
M.Cam d M.Play d
✔
Strona
Ustawianie wskazówki
✔
Ustawianie jasności
wyświetlacza LCD
Ustawianie odcieni kolorów
wyświetlacza LCD
✔
✔
✔
✔
31
✔
✔
✔
✔
31
Ustawianie daty i godziny
✔
✔
✔
✔
32
Włączanie/wyłączanie menu
ekranowego na ekranie telewizora
✔
✔
✔
✔
33
Ustawianie zegara
✔
✔
✔
✔
24
Korzystanie z pilota
Ustawianie sygnału
dźwiękowego
✔
✔
✔
✔
25
✔
✔
✔
✔
26
Ustawianie dźwięku migawki
✔
✔
✔
Ustawianie USB
Language
Wybieranie języka menu
ekranowego
✔
Demonstration
(Demonstracja)
Demonstracja
✔
✔
✔
Hlavná
ponuka
30
27
✔
96
✔
28
Display
(Zobrazenie)
System
(Systém)
29
c : tylko modele VP-D392(i)/D395i
d : tylko modele VP-D395i
e : tylko modele VP-D391i/D392i/D395i f : tylko modele VP-D392(i)/D395i
•
•
•
•
•
Niniejszy podręcznik użytkownika dotyczy modeli VP-D391, VP-D391 i,
VP-D3910, VP-D392, VP-D392 i, VP-D395 i.
Mimo, że zewnętrzny wygląd modeli VP-D391(i)/D3910/D392(i)/VP-D395i się
różni, wszystkie obsługiwane są w taki sam sposób.
W niniejszym podręczniku użytkownika użyto ilustracji modelu VP-D395i.
Ekrany przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą różnić się od
wyświetlanych na ekranie LCD.
Wygląd i specyfikacje kamery i innych akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Niniejsza instrukcja użytkownika obejmuje modele VP-DXXX cyfrowych kamer
wideo, w tym wersje z wejściem nie obsługującym standardu DV(IEEE1394)/
AV(analogowe) oraz z wejściem obsługującym standard DV(IEEE1394)/
AV(analogowe) tych samych modeli. Należy pamiętać, że modele bez przyrostka
„i” nie są wyposażone w wejście DV(IEEE1394)/AV(analogowe). Modele z
przyrostkiem „i” są wyposażone w wejście DV(IEEE1394)/AV(analogowe).
Modele VP-D391(i)/D3910/D392(i) są przystosowane wyłącznie do stosowania
kaset. Modele VP-D395i posiadają dwa nośniki pamięci – kasetę i kartę.
106_ Polish
Guideline
(Orient. prvok)
LCD Bright
(Jas LCD)
LCD Colour
(Fareb. LCD)
Date/Time
(Dátum/čas)
TV Display
(Zobr. na TVP)
Clock Set
(Nast. hodín)
Remote
(Diaľk. ovl)f
Beep Sound
(Zvuk. indik.)
Shutter Sound
(Zvuk spúšte)
USB Connect
(USB Pripojenie) d
Language
Demonstration
(Demo režim)
Dostupný režim
Funkcie
Režim M.Cam Režim M.Player
Režim Camera Režim Player
(Kamery) (video pr)
(foto)
(Prehr.)
d
d
✔
Strana
Nastavenie vodiacej čiary
✔
Nastavenie jasu LCD
obrazovky
Nastavenie farebného odtieňa
LCD monitora
✔
✔
✔
✔
31
✔
✔
✔
✔
31
Nastavenie dátumu a času
✔
✔
✔
✔
32
Zobrazenie údajov OSD na
televízore
✔
✔
✔
✔
33
Nastavenie hodín
✔
✔
✔
✔
24
Použitie diaľkového ovládača
✔
✔
✔
✔
25
Nastavenie pípania (zvukovej
signalizácie)
✔
✔
✔
✔
26
Nastavenie zvuku závierky
✔
✔
✔
✔
96
✔
28
Nastavenie USB
Výber jazyka OSD
✔
Demo režim
✔
✔
✔
30
27
29
c : len VP-D392(i)/D395i
d : len VP-D395i
e : len VP-D391i/D392i/D395i f : len VP-D392(i)/D395i
INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA
•
Vedľajšia
ponuka
O TEJTO UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE
•
•
•
•
•
•
Táto užívateľská príručka sa vzťahuje na modely VP-D391, VP-D391 i ,
VP-D3910, VP-D392, VP-D392 i a VP-D395 i.
Aj napriek tomu, že externý vzhľad modelov VP-D391(i)/D3910/D392(i) a VP-D395i
je odlišný, pracujú rovnakým spôsobom.
V tejto príručke sú použité ilustrácie modelu VP-D395i.
Zobrazenia displeja v tejto užívateľskej príručke nemusia byť presne také isté, ako
tie, ktoré uvidíte na LCD obrazovke.
Vzhľady a špecifikácie videokamery a ostatných doplnkov môžu byť zmenené bez
upozornenia.
Táto užívateľská príručka sa vzťahuje na kompletnú paletu VP-DXXX digitálnych
videokamier, vrátane nie DV(IEEE1394)/AV(Analog) In a DV(IEEE1394)/
AV(Analógové) In verzií rovnakých modelov. Zapamätajte si, že modely bez
prípony 'i’ neobsahuje DV(IEEE1394)/AV(Analog) In. Modely s príponou ‘i’ obsahujú
DV(IEEE1394)/AV(Analógové) In.
Modely VP-D391(i)/D3910/D392(i) používajú výlučne kazety. Modely VP-D395i
majú dve pamäťové médiá, kazetu a kartu.
Slovak _106
parametry techniczne
NAZWA MODELU: VP-D391(i)/ VP-D3910/
VP-D392(i)/ VP-D395i
System
Sygnał wideo
System nagrywania obrazu
System nagrywania dźwięku
Obsługiwane kasety
Szybkość kasety
Czas nagrywania kasety
Czas przewijania
Urządzenie obrazujące
Obiektyw
Średnica filtra
Wyświetlacz LCD
Rozmiar/liczba punktów
Rodzaj wyświetlacza LCD
Złącza
Wyjście wideo
Wyjście audio
Wejście/wyjście DV
Wyjście USB (tylko
modele VP-D395i)
Informacje ogólne
Źródło zasilania
Rodzaj źródła zasilania
Zużycie energii
(nagrywanie)
Temperatura eksploatacji
Temperatura
przechowywania
Wymiary zewnętrzne
Waga
Mikrofon wewnętrzny
Pilot zdalnego sterowania
(tylko modele VP-D392(i)/
D395i)
PAL
2 głowice obrotowe, system skanowania spiralnego Helical scanning
Głowice obrotowe, system PCM 12-/16-bitowy
Kasety Digital Video (DV) (o szerokości 6,35 mm): Kasety Mini FV
SP: około. 18,83 mm/s, LP: około 12,57 mm/s
SP: 60 minut (dla kaset DVM60), LP: 90 minut (dla kaset DVM60)
około 150 sekund (dla kaset DVM60)
Charge Coupled Device (CCD): 800 tys. pikseli
F 1,6 34x, 1200x (cyfrowe), Elektroniczny obiektyw powiększający
Ø30
2,7 cali 112 tys.
Wyświetlacz LCD TFT
1Vp-p (75 Ω z zaciskiem)
-7,5 dBs (600 Ω z zaciskiem)
4-stykowe specjalne złącze wejścia/wyjścia
Złącze typu Mini-B (USB 2.0 High Speed)
Prąd stały 8,4 V; akumulator litowo-jonowy 7,4 V
Akumulator, zasilanie sieciowe (100~240 V) 50/60 Hz
3.7W
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Wysokość: 61 mm (2,40”), Długość: 95 mm (3,74"),
Szerokość: 112 mm (4,40”)
0,75 funta (340 g) (bez akumulatora i kasety)
Wielokierunkowy mikrofon stereofoniczny
Wewnątrz budynków: ponad 15 m (49 stóp) (w linii prostej);
na dworze: około 5 m (16,4 stóp) (w linii prostej)
- Podane parametry techniczne oraz wygląd mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
107_ Polish
technické údaje
NÁZOV MODELU: VP-D391(i)/ VP-D3910/
VP-D392(i)/VP-D395i
Systém
Video signál
Systém záznamu obrazu
Systém záznamu zvuku
Použiteľná kazeta
Rýchlosť posuvu
Čas záznamu
Čas pretáčania FF/REW
Optický snímací modul
Objektív
Priemer filtra
Obrazovka LCD
Rozmer/počet bodov
Typ LCD monitora
Konektory
Video výstup
Audio výstup
Vstup/výstup DV
USB výstup (len VPD395i)
Všeobecné
Zdroj napájania
Typ napájacieho zdroja
Spotreba energie
(Záznam)
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota
Vonkajšie rozmery
Hmotnosť
Vnútorný mikrofón
Diaľkové ovládanie (len
VP-D392(i)/D395i)
PAL
2 rotačné hlavy, systém špirálového snímania
Rotačné hlavy, záznam vo formáte PCM 12/16b
Digitálna videokazeta (šírka 6,35 mm): Mini DV kazeta
SP: cca 18,83mm/s LP: cca 12,57mm/s
SP: 60 minút (s kazetou DVM 60), LP: 90 minút (s kazetou DVM 60)
cca 150 s (s kazetou DVM 60)
CCD (obvod s nábojovou väzbou): 800K pixelov
F1,6 33x, 1200x (digitálny), elektronický transfokátor
Ø30
2,7 palcov 112K
TFT LCD
1 Vš-š (terminácia 75 Ω)
- 7,5 dBs (terminácia 600 Ω)
4-pólový špeciálny DV konektor
Konektor typu Mini-B (Vysokorýchlostné USB 2.0)
DC 8,4 V, lítium-iónová batéria 7,4 V
Batéria, sieťový adaptér (100V-240 V) 50/60 Hz
3.7W
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Výška: 61 mm (2,40"), dĺžka: 95 mm (3,74"), šírka: 112 mm
(4,40")
0,75 lb (340g) (bez batérie a kazety)
Všesmerový stereofónny mikrofón
Dosah v interiéri: viac než 15 m (priama vzdialenosť), Dosah
v exteriéri: približne 5 m (priama vzdialenosť)
- Tieto technické údaje a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Slovak _107
kontakt z firmą SAMSUNG na całym świecie kontaktujte spolonosť SAMSUNG celosvetovo
W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy związanych z produktami
firmy Samsung prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k výrobkom spoločnosti
Samsung, kontaktujte zákaznícke centrum SAMSUNG.
Contact Centre
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min
815-56 480
0 801 801 881,022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Zgodność z przepisami o zakazie użycia
substancji niebezpiecznych (RoHs)
Nasz produkt spełnia wymagania określone w przepisach
„Zakaz użycia niektórych substancji niebezpiecznych
w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych”
(RoHS), a w szczególności nie jest w nim używana żadna z 6
substancji niebezpiecznych: kadm (Cd), ołów (Pb), rtęć (Hg), chrom
sześciowartościowy (Cr+6), bifenyle polibromowane (PBB-y),
polibromowane etery difenylowe (PBDE-y).
Zhoda s RoHS
Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických
a elektronických zariadeniach. V našich výrobkoch
nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium (Cd), Olovo
(Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6), Polybromované bifenyly
(PBB-y) a Polybromované difenylové étery (PBDE-y).
Download PDF

advertising