Samsung | HMX-H400BP | Samsung HMX-H400BP Používateľská príručka

Užívateľská
Príručka
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
www.samsung.com/register
Pri nahrávaní videa vám odporúčame, aby ste používali pamäťovú kartu, ktorá podporuje
vyššiu rýchlosť zapisovania.
- Odporúčaná pamäťová karta: 6 MB/s (Trieda 6) alebo vyššia.
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽITIE
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode na použitie:
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti
alebo vážne osobné poranenie.
Znamená, že hrozí možné riziko osobného
poranenia alebo poškodenie materiálu.
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru,
výbuchu, úrazu elektrickým prúdom,
alebo osobného poranenia, pri používaní
vašej videokamery dodržujte základné
bezpečnostné opatrenia:
Znamená rady alebo referenčné strany,
ktoré vám môžu pomôcť pri práci s
videokamerou.
Požadované nastavenia pred použitím
funkcie.
O tejto užívateľskej príručke
Ďakujeme vám za zakúpenie tejto videokamery Samsung. Pred
použitím videokamery si pozorne prečítajte užívateľskú príručku a
odložte si ju pre budúce použitie. Ak vaša videokamera nefunguje
správne, obráťte sa na časť Riešenie problémov.
Tento návod na použitie sa týka modelov HMX-H400, HMXH405, HMX-H430, HMX-H440.
•
•
•
•
Tieto varovné značky slúžia ako prevencia pred vašim poranením a
poranením iných osôb. Postupujte, prosím, presne podľa nich. Po
prečítaní tejto časti, si ju odložte na bezpečné miesto pre budúce použitie.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Varovanie!
•
•
Túto videokameru môžete pripojiť iba k vývodu s ochranným
uzemneným pripojením.
Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
V tomto návode na použitie sú použité nasledovné pojmy:
•
Upozornenie
Pri nesprávnej výmene hrozí nebezpečenstvo explózie batérie. Pôvodnú
batériu nahraďte iba rovnakým alebo rovnocenným typom.
2
Ak chcete odpojiť zariadenie od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo
zásuvky, a potom bude zásuvka znovu pripravená na použitie.
V tejto užívateľskej príručke sú použité nákresy modelu HMXH400.
Zobrazenia v tejto užívateľskej príručke nemusia byť presne
také isté, ako tie, ktoré uvidíte na LCD obrazovke.
Vzhľady a špecifikácie videokamery a ostatných doplnkov
môžu byť zmenené bez upozornenia.
Keď sa v tomto návode na použitie objaví ikona alebo symbol
v zátvorke v popise položky vedľajšej ponuky indikuje to, že sa
objavia na obrazovke pri nastavovaní príslušnej položky.
Príklad) Položka vedľajšej ponuky „Video Quality“ (Kvalita
videa) strana 54
- „Super Fine“ (Super jemné) ( ): Nahráva
vysokokvalitne. (Ak je to nastavené, na obrazovke
sa zobrazí príslušná ikona ( ).)
•
‘Scéna’ sa vzťahuje na bod, kde stlačíte tlačidlo Spustenia/
Zastavenia Nahrávania, až kým toto tlačidlo nestlačíte
opätovne, kvôli pozastaveniu nahrávania.
Pojmy 'fotografia' a 'snímka' majú rovnaký význam.
Pred prečítaním si tohto návodu na použitie
Pred použitím tejto videokamery
•
•
•
•
•
•
•
•
Táto videokamera nahráva video vo formáte H.264 (MPEG4
part10/AVC) a s vysokým rozlíšením (HD-VIDEO) alebo so
štandardným rozlíšením (SD-VIDEO).
Môžete prehrávať a upravovať video nahrané videokamerou na
osobnom počítači so zabudovaným softvérom tejto videokamery.
Nezabudnite, že táto videokamera nie je kompatibilná s
ostatnými formátmi digitálneho videa.
Pred nahrávaním dôležitého videa vykonajte skúšobné
nahrávanie.
Skúšobnú nahrávku si prehrajte, aby ste sa uistili, že video a zvuk
boli nahraté správne.
Nahratý obsah môže byť stratený z dôvodu chyby pri manipulácii s
videokamerou alebo pamäťovou kartou, atď. Spoločnosť Samsung
nie je zodpovedná za kompenzácie škôd kvôli strateným nahratým
obsahom.
Zálohujte si dôležité nahrané údaje.
Ochráňte svoje dôležité nahrané údaje skopírovaním súborov do
počítača. Taktiež vám kvôli uloženiu odporúčame ich skopírovanie
z vášho počítača na iné pamäťové médium. Pozrite sa do príručky
inštalácie softvéru a USB pripojenia.
Autorské práva: Táto videokamera je určená pre súkromné
použitie.
Údaje zaznamenané na karte v tejto videokamere pomocou
ďalších digitálnych/analógových médií alebo zariadení sú chránené
autorským právom a nemôžu byť použité bez povolenia majiteľa
autorského práva, okrem osobného pôžitku. Aj keď nahrávate
udalosť ako prehliadku, predstavenie, alebo výstavu pre osobné
potešenie, dôrazne odporúčame, aby ste si predtým zaobstarali
povolenie.
Informácie o licencii otvoreného zdrojového kódu nájdete v súbore
„Opensource-H400.pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom CD-ROM-e.
Poznámky týkajúce sa ochrannej známky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky
uvedené v tejto príručke a ďalšej dokumentácií dodanej s výrobkom
Samsung sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky príslušných vlastníkov.
Symboly „™“ a „®“ nie sú v tejto príručke v každom jednotlivom
prípade uvádzané.
Logá SD, SDHC sú ochranné známky.
Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7 a DirectX®
sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky
Microsoft Corporation, registrované v Spojených štátoch a iných
krajinách.
Intel®, Core™, Core 2 Duo® a Pentium® sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky Intel Corporation, registrované v
Spojených štátoch a iných krajinách.
AMD a Athlon™ sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti AMD registrované v Spojených štátoch a iných
krajinách.
Macintosh, Mac OS sú tiež registrované ochranné známky alebo
ochranné známky Apple Inc., registrované v Spojených štátoch a/
alebo iných krajinách.
YouTube je ochranná známka Google Inc.
Flickr je ochranná známka Yahoo.
twitter je ochranná známka Twitter.
Picasa je ochranná známka Google Inc.
Facebook je ochranná známka spoločnosti Facebook, Inc.
Adobe, Adobe logo, a Adobe Acrobat sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky Adobe Systems Incorporated
v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
HDMI, HDMI logo a Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením
sú obchodnými známkami alebo registrovanými obchodnými
známkami HDMI Licensing LLC.
3
Bezpečnostné opatrenia pri použití
Bezpečnostné predpisy zobrazené nižšie slúžia na to, aby ste predišli poraneniu osôb alebo poškodeniu na majetku. Všetky pokyny
starostlivo dodržiavajte.
VAROVANIE
4
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážne osobné poranenie.
Výstupy ani predlžovacie káble
nepreťažujte, pretože by mohli
spôsobiť nadmerné teplo alebo
požiar.
Používanie videokamery pri teplote
vyššej ako 60°C môže viesť k požiaru.
Uchovávanie batérií pri vysokých
teplotách môže spôsobiť výbuch.
Nedovoľte, aby do videokamery
alebo sieťového kábla vošla voda
alebo kovové a horľavé materiály.
Ak to nedodržíte, môže to vyústiť do
požiaru.
Žiadny piesok alebo prach! Jemný
piesok alebo prach, ktorý sa nazbiera
vo videokamere alebo v sieťovom
adaptéri, môže spôsobiť zlyhania
alebo poruchy.
Žiadny olej! Olej, ktorý sa dostane
do videokamery alebo sieťového
adaptéra, môže spôsobiť elektrický
šok, zlyhania alebo chyby.
LCD obrazovkou nemierte priamo
na slnko. Nedodržanie tohto pokynu
môže spôsobiť poranenie očí a taktiež
môže viesť k zlyhaniu vnútorných
častí výrobku.
Sieťový kábel neohýbajte násilím
a sieťový adaptér nepoškodzujte
tým, že ho budete tlačiť ťažkým
predmetom. Môže hroziť
nebezpečenstvo požiaru alebo
poranenie elektrickým prúdom.
Sieťový adaptér neodpájajte tak, že
ho budete ťahať za šnúru, pretože by
ste ho mohli poškodiť.
Sieťový kábel nepoužívajte ak má
poškodenú, rozštiepenú alebo
zlomenú šnúru alebo drôty. Ak to
nedodržíte, môže dôjsť k poškodeniu
elektrickým prúdom.
Bezpečnostné opatrenia pri použití
VAROVANIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážne osobné poranenie.
Sieťový adaptér nepripájajte kým nie
je zástrčka úplne zastrčená tak, že
žiadna časť lopatky nevytŕča von.
Batérie nevystavujte ohňu, pretože by
mohli vybuchnúť.
Nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok
alebo chemikálie. Čistiace prostriedky
nikdy nestriekajte do videokamery.
Ak to nedodržíte, môže to vyústiť do
požiaru.
Pri použití v blízkosti pláže, bazéna
alebo keď prší držte videokameru
mimo dosahu vody. V opačnom
prípade hrozí nebezpečenstvo
poruchy alebo poranenia elektrickým
prúdom.
Sieťový kábel nepripájajte ani
neodpájajte mokrými rukami.
V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom.
Použitú lítiovú batériu alebo
pamäťovú kartu udržiavajte mimo
dosahu detí. Ak dieťa lítiovú batériu
alebo pamäťovú kartu prehltne,
okamžite kontaktujte doktora.
Napájací kábel odpojte keď
zariadenie nepoužívate a počas búrok
s bleskami. Hrozí tu nebezpečenstvo
požiaru.
Pri čistení sieťového adaptéra odpojte
napájací kábel. V opačnom prípade
hrozí nebezpečenstvo poruchy alebo
poranenia elektrickým prúdom.
Ak videokamera vydáva neobvyklý
zvuk, alebo z nej vychádza zápach
alebo dym, okamžite odpojte napájací
kábel a zariadenie odneste do
servisného strediska spoločnosti
Samsung. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo poranenia osôb.
Pri poruche videokamery okamžite
odpojte sieťový adaptér, alebo z
videokamery vyberte batériu. Hrozí
tu nebezpečenstvo požiaru alebo
poranenia.
Videokameru ani sieťový adaptér
nikdy nerozoberajte, neopravujte
ani nevylepšujte, aby ste sa vyhli
nebezpečenstvu požiaru alebo
poranenia elektrickým prúdom.
5
Bezpečnostné opatrenia pri použití
UPOZORNENIE
6
Znamená, že hrozí možné riziko osobného poranenia alebo poškodenie materiálu.
Povrch LCD obrazovky nestláčajte
silne, neudierajte doň ani naň netlačte
ostrým predmetom. Ak budete tlačiť
na povrch LCD, môže sa objaviť
nerovnosť na displeji.
Videokameru, jednotku batérie,
sieťový adaptér a ostatné
príslušenstvo nehádžte na zem, ani
ich nevystavujte vibráciám alebo
tvrdým nárazom. Mohlo by dôjsť k
poškodeniu alebo poraneniu.
Videokameru nepoužívajte na
statíve (nie je súčasťou dodávky) na
mieste, kde je riziko vibrácii alebo
tvrdých nárazov.
Videokameru nepoužívajte na
priamom slnečnom svetle ani v
blízkosti vykurovacieho zariadenia.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo
poraneniu.
Videokameru nenechávajte v
zatvorenom vozidle ak je teplota
dlhší čas veľmi vysoká.
Videokameru nevystavujte sadziam
alebo pare. Hrubé sadze alebo para
môžu poškodiť videokameru alebo
spôsobiť poruchu.
Videokameru nepoužívajte v
blízkosti hustých výfukových plynov
vyrábaných benzínovými alebo
naftovými motormi, alebo koróznych
plynov, ako je napríklad sírovodík.
Ak to nedodržíte, externé alebo
interné koncovky môžu skorodovať
a znemožniť normálnu prevádzku.
Videokameru nevystavujte
prostriedkom na ničenie hmyzu. Ak
sa prostriedky na ničenie hmyzu
dostanú do videokamery, môže to
viesť k tomu, že výrobok nebude
normálne fungovať. Pred použitím
prostriedku na ničenie hmyzu
videokameru vypnite a prikryte
vinylovým obalom, a pod.
Videokameru nevystavujte náhlym
zmenám teploty ani vlhkým miestam.
Pri použití vonku v búrkach s
bleskami tiež hrozí nebezpečenstvo
poruchy alebo poranenia elektrickým
prúdom.
Videokameru neumiestňujte s
otvorenou LCD obrazovkou nadol.
Teleso videokamery neutierajte
benzénom ani rozpúšťadlom:
Vonkajší plášť by sa mohol stiahnuť
alebo sa môže poškodiť povrch
obalu.
Ak videokameru nepoužívate, LCD
monitor zatvorte.
Bezpečnostné opatrenia pri použití
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí možné riziko osobného poranenia alebo poškodenie materiálu.
Pri zdvíhaní nedržte videokameru
za LCD monitor. LCD obrazovka sa
môže odpojiť a videokamera môže
spadnúť.
Videokameru nepoužívajte v
blízkosti televízora alebo rádia: Toto
môže spôsobiť, že sa na televíznej
obrazovke alebo vo vysielaní rádia
objaví šum.
Videokameru nepoužívajte v
blízkosti rádiových vĺn ani pri
magnetických polich, ako sú
napríklad reproduktory a veľký
motor. Do nahrávaného videa alebo
zvuku by sa mohlo dostať rušenie.
Používajte iba príslušenstvo,
ktoré je schválené spoločnosťou
Samsung. Používanie výrobkov
od iných výrobcov môže spôsobiť
prehriatie, požiar, výbuch, poranenie
elektrickým prúdom alebo poranenie
osôb z dôvodu neobvyklej
prevádzky.
Videokameru umiestnite na pevný
povrch a na miesto s ventilačnými
otvormi.
Dôležité údaje udržujte oddelene.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za stratu údajov.
Používajte elektrickú zástrčku
tam, kde je ľahko dostupná. Ak sa
pri výrobku vyskytne akákoľvek
porucha, musíte zástrčku odpojiť od
zdroja elektrickej energie. Vypnutie
tlačidla na výrobku neodpojí zdroj
energie úplne.
Výrobcovia neautorizovaného
príslušenstva, ktoré je kompatibilné
s týmto výrobkom, sú zodpovední
za svoje výrobky. Voliteľné
príslušenstvo používajte v súlade
s ich bezpečnostnými predpismi.
Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za žiadne poruchy,
požiare, úrazy elektrickým prúdom
alebo za poškodenia spôsobené
neautorizovaným príslušenstvom.
7
Obsah
PRED PREČÍTANÍM SI TOHTO NÁVODU
NA POUŽITI................................................... 2
ZÁKLADNÉ ČINNOSTI VIDEOKAMERY .... 27
Bezpečnostné upozornenia.............................................................. 2
Nastavenie LCD obrazovky ........................................................ 28
Bezpečnostné opatrenia ............................................................... 2
Nastavenie ovládacích režimov .................................................. 29
Dôležité informácie pre použitie ................................................... 2
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽITÍ . 4
Zapnutie/vypnutie videokamery .................................................. 27
Používanie tlačidla displeja (
).............................................. 29
Používanie dotykového panela................................................... 30
Varovanie...................................................................................... 4
PRVÉ NASTAVENIA.................................... 31
Upozornenie ................................................................................. 6
Nastavenie časového pásma a dátumu/času prvýkrát ............... 31
OBSAH ................................................................... 8
Výber jazykov ............................................................................. 32
STRUČNÝ NÁVOD ..................................... 11
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264!..................................11
O PAMÄŤOVOM MÉDIU ............................... 33
Výber pamäťového média (iba pre HMX-H405) ............................... 33
Vkladanie/vysunutie pamäťovej karty (nie je súčasťou dodávky)..34
ZOZNÁMENIE SA S VAŠOU VIDEOKAMEROU. 15
Výber vhodnej pamäťovej karty (nie je súčasťou dodávky)........ 35
Čo obsahuje vaša videokamera ................................................. 15
Čas a kapacita nahrávania ......................................................... 37
Umiestnenie ovládacích prvkov .................................................. 16
8
Identifikácia obrazovkových zobrazení ....................................... 18
ZÁKLADNÉ ČINNOSTI: NAHRÁVANIE ...... 38
ÚVOD .......................................................... 21
Nahrávanie videa........................................................................ 38
Označovanie skvelých momentov počas nahrávania
Pripevnenie popruhu na pevné uchopenie ................................. 21
(funkcia My Clip) ......................................................................... 40
Pripojenie feritového jadra .......................................................... 21
Snímanie fotografií ..................................................................... 41
Použitie batérie ........................................................................... 22
Jednoduché nahrávanie pre začiatočníkov (smart auto) ............ 42
Nabíjanie batérie ........................................................................ 23
Transfokácia ............................................................................... 43
Kontrola stavu batérie................................................................. 24
Anti-shake(OIS: optický stabilizátor obrazu) (Protiotras(OIS)) ... 44
Obsah
ZÁKLADNÉ PREHRÁVANIE ....................... 45
Cont. Shot (Prieb. Sním.) ........................................................... 62
Zmena režimu prehrávania......................................................... 45
Wind Cut (Stlmenie šumu).......................................................... 63
Prehrávanie videí........................................................................ 46
Digital Zoom (Digitálny zoom) .................................................... 63
Prezeranie fotografií ................................................................... 48
Self Timer (Časovač) .................................................................. 64
Art Time Lapse REC (Časosb. Zázn.) ........................................ 64
POUŽÍVANIE POLOŽIEK PONUKY ............ 50
Quick View (Rýchle prezeranie) ................................................. 67
Manipulácia s ponukami ............................................................. 50
Guideline (Vodiaca čiara) ........................................................... 68
Položky ponuky .......................................................................... 51
POKROČILÉ PREHRÁVANIE ..................... 68
POKROČILÉ METÓDY ZÁZNAMU ............. 53
Play Option (Možnosť prehr.) ..................................................... 68
SCENE ...................................................................................... 53
Highlight (Najzaujím.) ................................................................. 69
Video Resolution (Rozlíšenie videa)........................................... 53
Slide Show Option (Možnosti prezentácie)................................. 70
Video Quality (Kvalita videa) ...................................................... 54
File Info (Informácie o súbore).................................................... 70
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie) ...................................... 54
Photo Sharpness (Ostrosť fotografie)......................................... 55
EDITAREA FIŞIERELOR............................. 71
White Balance (Vyváženie bielej) ............................................... 55
Vymazať ..................................................................................... 71
Aperture (Clona) ......................................................................... 56
Odstrániť My Clip........................................................................ 72
Shutter (Uzávierka)..................................................................... 57
Vytvorenie My Clip ...................................................................... 72
EV ............................................................................................... 58
Ochrana. ..................................................................................... 73
Super C.Nite ............................................................................... 58
Kopírovať (iba pre HMX-H405) ................................................... 74
Focus (Zaostrenie) ..................................................................... 59
Rozdeliť ...................................................................................... 75
Digital Effect (Digitálny efekt) ..................................................... 60
Skombin...................................................................................... 76
Fader (Stmievač) ........................................................................ 61
Tele Macro (Tele makro) ............................................................. 62
9
Obsah
NASTAVENIE SYSTÉMU .............................77
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU .....................90
Nastavenie položiek ponuky ....................................................... 77
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením ............................. 90
Typ pamäte (iba pre HMX-H405) ................................................ 78
Pripojenie k bežnému televízoru ................................................ 91
Info o mieste ukladania (iba pre HMX-H405) .............................. 78
Prezeranie na obrazovke televízora ........................................... 92
Card Info (Info o karte) (iba pre HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440) . 78
File No. (Číslo súboru)................................................................ 79
KOPÍROVANIE VIDEÍ...................................93
Time Zone (Časové pásmo) ....................................................... 79
Kopírovanie do video alebo DVD/HDD rekordéra ...................... 93
Date/Time Set (Nast dát/času) ................................................... 80
Date Type (Typ dátumu) ............................................................. 80
TLAČENIE FOTOGRAFIÍ .............................94
Time Type (Typ času) ................................................................. 80
Priama tlač s tlačiarňou PictBridge ............................................. 94
Date/Time Display (Zobr. dát./času) ........................................... 81
Auto LCD Off (Automat. vypnutie LCD) ...................................... 82
POUŽÍVANIE S POČÍTAČOM WINDOWS ...96
Beep Sound (Pípnutie) ............................................................... 83
Čo môžete robiť s počítačom windows....................................... 96
Shutter Sound (Zvuk uzávierky) ................................................. 83
Používanie programu Intelli-studio ............................................. 97
Auto Power Off (Automat vyp) .................................................... 84
Použitie ako odstrániteľné veľkokapacitné zariadenie ............. 101
Quick On STBY (Rých. zap. poh. r.) ........................................... 84
PC Software (Počítačový softvér)............................................... 85
RIEŠENIE PROBLÉMOV ...........................103
USB Connect (USB pripojenie) .................................................. 86
Výstražné indikátory a správy................................................... 103
HDMI TV Out (HDMI výstup tel.) ................................................ 86
Symptómy a riešenia ................................................................ 108
TV Connect Guide (Sprievodca pripojením tel.) ......................... 87
TV Display (Displej tel) ............................................................... 87
ÚDRŽBA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE..114
Format (Formátovať) .................................................................. 88
Údržba .......................................................................................114
Default Set (Východis nast) ........................................................ 88
Používanie vašej videokamery v zahraničí................................115
Language ................................................................................... 88
Slovník Pojmov ..........................................................................116
Demo (Ukáž) .............................................................................. 89
10
Anynet+ (HDMI-CEC) ................................................................. 89
TECHNICKÉ ÚDAJE ..................................117
Stručný návod
Stručný návod predstavuje základné činnosti a funkcie videokamery. Viac informácií nájdete na referenčných stranách.
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264!
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264, ktorý vyhovuje e-mailom a zdieľaniu s vašimi priateľmi a rodinou. Pomocou vašej videokamery
môžete tiež snímať fotografie.
KROK 1: Začíname
1. Batériu pripevnite k
videokamere. strana 22
• Batériu vyrovnajte s
indikátorom (▲) na kryte
priehradky batérie a batériu
stlačte v smere šípky.
KROK 2: Nahrávanie vašou videokamerou
Tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania
indikátor režimu
Tlačidlo PHOTO /
Ovládač
transfokácie
(My Clip)
2. Batériu úplne nabite.
strana 23
• Batéria je úplne nabitá, keď
sa rozsvieti indikátor CHG
(nabíjanie) na zeleno.
3. Vložte pamäťovú kartu.
strana 34
• S touto videokamerou
môžete používať
komerčne dostupné
pamäťové karty SDHC
(SD s vysokou
kapacitou) alebo SD.
• Nastavenie ukladacieho
média.
strana 33 (iba pre HMX-H405)
Tlačidlo MODE
Obrazovka LCD
Vaša videokamera sa zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
11
Stručný návod
Nahrávanie videa
Snímanie fotografií
Vaša videokamera používa na dosiahnutie najvyššej kvality
videa pokročilú kompresnú technológiu H.264.
Vaša kamera je schopná zaznamenávať vysokokvalitné
fotografie s pomerom strán 16 : 9.
1. Odklopte obrazovku LCD.
1. Odklopte obrazovku LCD.
2. Stlačte tlačidlo Spustenia/Zastavenia Nahrávania.
2. Jemným stlačením tlačidla PHOTO /
nastavíte zaostrenie.
3. Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo Spustenia/
Zastavenia Nahrávania.
00:00:20
(My Clip)
3. Tlačidlo PHOTO /
(My Clip) zatlačte úplne, keď
zaostrujete na objekt.
[307Min]
9999
Používanie „Quick On STBY“ (Rých. zap. poh. r.) otvorením/zatvorením LCD obrazovky.
Keď počas pohotovostného režimu zatvoríte LCD obrazovku, vaša videokamera prejde do režimu rýchleho zapnutia pohotovostného
režimu (režim sníženia spotreby energie). Nahrávanie môžete rýchlo spustiť, keď otvoríte LCD obrazovku. strana 84
Východiskové nastavenie je „1080/50i“. Taktiež môžete nahrávať kvalitou videa SD (štandardné rozlíšenie).
12
Stručný návod
KROK 3: Prehrávanie videí alebo fotografií
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Prezeranie videí alebo fotografií na LCD obrazovke
Požadované nahrávky môžete pomocou náhľadu indexu miniatúr rýchlo nájsť.
).
1. V pohotovostnom režime sa na LCD obrazovke dotknite záložky prehrávania (
• Objaví sa obrazovka indexu miniatúr. Miniatúra naposledy vytvoreného alebo
prehrávaného súboru je zvýraznená.
2. Dotknite sa požadovanej záložky miniatúry (
požadovaného obrazu.
HD
/
SD
/
) a potom sa dotknite
HD
SD
3/3
Prezeranie na televízore s vysokým rozlíšením
Môžete si vychutnávať videá v HD (vysoké rozlíšenie) kvalite. strana 90
Videá tiež môžete prehrávať v SD (štandardné rozlíšenie) kvalite obrazu televízora. strana 91
KROK 4: Ukladanie nahraných videí alebo fotografií
Jednoducho a zábavne! Vychutnajte si rôzne funkcie Intelli-Studio na vašom
počítači Windows.
Pomocou programu Intelli-Studio, ktorý je zabudovaný vo vašej videokamere, môžete
importovať videá/fotografie do vášho počítača, upravovať ich alebo sa o ne deliť o so
svojimi priateľmi a rodinou. Viac informácií nájdete na stranách 97-100.
13
Stručný návod
Importovanie a prezeranie videí/fotografií z vášho počítača
Contents Manager
Uložené súbory vo
vašom počítači
1. Spustite program Intelli-Studio pripojením videokamery k počítaču pomocou USB kábla.
• V hlavnom okne Intelli-Studio sa zobrazí obrazovka uloženia nového súboru. Kliknite
na „Yes“ (Áno) a keď proces aktualizácie kompletný
2. Nové súbory sú uložené vo vašom počítači do priečinku „Contents Manager“ v
programe Intelli-studio.
• Súbory môžete usporiadať rôznymi spôsobmi, ako je napríklad dátum, umiestnenie
atď.
3. Ak chcete spustiť prehrávanie, dvakrát kliknete na súbor.
Zoznam adresárov vo vašom počítači
Zdieľanie videí/fotografií na YouTube/Flickr/FaceBook
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite fotografie, prezentácie a
videá priamo na webovú stránku.
Kliknite na záložku „Share“ „Upload“ v prehliadači. strana 100
Zabudovaný softvér na upravovanie Intelli-Studio sa na počítači spustí automaticky, po
pripojení videokamery k počítaču Windows (keď uvediete „PC Software: On“ (Počítačový
softvér: Zap.) strana 85
KROK 5: Mazanie videí alebo fotografií
Keď je pamäťové zariadenie plné, nemôžete nahrávať nové videá ani fotografie. Vymažte videá alebo fotografie, ktoré ste uložili do
počítača z pamäťového zariadenia. Potom môžete nahrávať nové videá alebo fotografie do uvoľneného miesta v pamäťovom médiu.
Dotknite sa záložky prehrávania (
14
) ponuky (
) „Delete“ (Vymazať) na LCD obrazovke. strana 71
Zoznámenie sa s vašou videokamerou
ČO OBSAHUJE VAŠA VIDEOKAMERA
Kontrola vášho príslušenstva
Vaša nová videokamera je dodávaná s nasledovným príslušenstvom.
Ak vám v balení niektorá z týchto položiek chýba, zavolajte do centra
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
Batéria
(IA-BP210R)
Sieťový
adaptér
(Typ AAMA9)
USB kábel
Disk CD s
užívateľskou
príručkou
Stručný
návod
Voliteľné príslušenstva
Názov modelu
zabudovaná
pamäť
HMX-H400BP/
HMX-H430BP/
HMX-H440BP
-
HMX-H405BP
32GB
Farba
Objektív
Čierna
30x (Optický)
45x (Digitálne)
• Napriek tomu, že niektoré funkcie modelov sú odlišné, fungujú
rovnakým spôsobom.
Mini HDMI kábel
Kábel audio/video
Pamäťová karta
Pamäťová karta/
Adaptér pamäťovej
karty
•
•
•
•
•
•
Puzdro na
prenášanie
(IA-CC1U27B)
Feritové jadro
Presný tvar sa v závislosti od modelu môže líšiť.
Obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny predaja.
Súčasti a príslušenstvo si môžete zakúpiť po konzultácii so svojim
miestnym predajcom spoločnosti Samsung. Spoločnosť SAMSUNG
nie je zodpovedná za zníženie životnosti batérie alebo poruchy,
ktoré sú spôsobené akýmkoľvek neautorizovaným použitím
príslušenstva, ako je napríklad sieťový adaptér alebo batérie.
Ďalšie batérie (IA-BP210E/IA-BP420E) si môžete zakúpiť od
autorizovaného servisného strediska Samsung.
Pamäťová karta nie je súčasťou dodávky. Pamäťové karty
kompatibilné s vašou videokamerou sú uvedené na strane 35.
Vaša videokamera je dodávaná s manuálom na CD a s
vytlačeným stručným návodom.
15
Zoznámenie sa s vašou videokamerou
UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV
Predná & Ľavá strana
1
Vstavaný mikrofón
2
2
Vstavaný mikrofón
3
3
Spínač na otvorenie/zatvorenie objektívu
4
TFT LCD obrazovka (dotyková obrazovka)
5
Tlačidlo napájania
6
Tlačidlo zobrazenia
7
Tlačidlo MODE
8
Tlačidlo funkcie zabránenia otrasom (OIS)
9
Tlačidlo SMART AUTO
10
Konektor AV (Audio/Video)
11
Konektor USB
12
HDMI konektor
13
Kryt konektora (HDMI, USB, AV)
1
5
6
4
13
12 11
7
8
9
10
Dávajte pozor, aby ste počas nahrávania neprikryli vnútorný mikrofón
a objektív.
16
Zoznámenie sa s vašou videokamerou
Pravá Horná & Spodná strana
1
2
3
4
3
1
2
5
6
9
7
8
5
1
Tlačidlo MODE
•
: Režim nahrávania (Video/Fotografia)
•
: Režim Play (Prehrávanie)
2
Tlačidlo PHOTO /
3
Ovládač transfokácie (W/T)
4
Zabudovaný reproduktor
5
Indikátor nabíjania (CHG)
6
Kryt konektora (DC IN)
7
Konektor DC IN
8
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
9
Popruhu na pevné uchytenie
(My Clip)
1
Slot na pamäťovú kartu
2
Kryt pamäťovej karty
3
Háčik popruhu na pevné uchytenie
4
Závit pre statív
5
Spínač uvoľnenia batérie
4
17
Zoznámenie sa s vašou videokamerou
IDENTIFIKÁCIA OBRAZOVKOVÝCH ZOBRAZENÍ
Dostupné funkcie sa v závislosti od vybraného prevádzkového režimu líšia a v závislosti od nastavených hodnôt sa zobrazia rôzne
indikátory.
•
•
Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime nahrávania (
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
).
Režim Nahrávania
Ľavá strana LCD obrazovky
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
1Sec/72Hr
Indikátor
STBY / /
F2
- 0.3
Card Full
00:00
01/JAN/2012
•
•
•
•
•
•
•
18
/
Funkcie označené * sa po opätovnom
zapnutí videokamery nezachovajú. (Po
zapnutí prevádzkového režimu nebudú
nastavenia položiek Aperture, Shuttera
Focus zachované.)
Obrazovkové indikátory sú podľa kapacity
32 GB SDHC pamäťovej karty.
Varovné indikátory a odkazy nájdete na
stranách 103~107
Vyššie zobrazené položky a ich polohy sa
môže zmeniť bez upozornenia z dôvodu
lepšieho výkonu.
Celkové množstvo nahrávateľných
fotografií záleží od voľného miesta v
pamäťovom zariadení.
Množstvo nahrávateľných fotografií v OSD
je maximálne 9999.
Celkové množstvo nahrávateľných fotografi
í záleží od voľného miesta v pamäťovom
médiu. Malá zmena v zostávajúcom
voľnom mieste v pamäti nemusí zmeniť
počítadlo snímok po nahratí.
,
SCENE, Digital Effect (Digitálny
efekt)
,
White Balance (Vyváženie bielej),
Fader (Stmievač)*
/
Manual focus (Manuálne zaostrenie)*
/ Touch Point (Dotykový bod)*
m F2
m
Prevádzkový stav (pohotovostný režim/
nahrávanie) / pauza / Self Timer (Časovač)*
/
Záložka prehrávania / Záložka
Pauza/Záložka Zastavenie, záložka
Nahrávanie
Stred LCD obrazovky
Význam
00:00:00
Časové počítadlo (dĺžka nahrávania
videa)
Výstražné indikátory a správy
Card Full
Zostávajúca doba nahrávania
Date/Time (Dátum/čas)
Art Time Lapse REC (Časosb. zázn.)*
My Clip
Pravá strana LCD obrazovky
Indikátor
/
9999 ,
,
,
/
Indikátor
[307Min]
1Sec/72Hr
EV (Hodnota expozície)*
- 0.3
/
,
Time Zone (visit) (Časové pásmo (Návšt.))
00:00
01/JAN/2012
Manual aperture (Manuálna
clona)* / Manual shutter (Manuálna
uzávierka)*
/
S.1/50
Význam
Optický zoom /Digitálny zoom
Režim Nahrávania (Video/
Fotografia) / Smart Auto
/
/
m
Indikátor
Význam
/
Význam
Pamäťové médium (pamäťová
karta alebo zabudovaná pamäť (iba
pre HMX-H405))
Informácie o batérii (zostávajúca
úroveň batérie)
Počítadlo snímok (celkový počet
vyfotografovaných snímok), Photo
Resolution (Rozlíšenie fotografie),
Video Quality (Kvalita videa), Video
Resolution (Rozlíšenie videa)
Anti-shake(OIS) (Protiotras(OIS)) /
Anti-shake(OIS DUO) (Protiotras(OIS
DUO)) / Anti-shake(OIS DUO+)
(Protiotras(OIS DUO+))
,
Tele Macro (Tele makro)*, Super C.Nite
,
Cont. Shot (Prieb. sním.), Wind Cut
(Stlmenie šumu)*
Photo Sharpness (Ostrosť fotografie)
Záložka ponuky
Zoznámenie sa s vašou videokamerou
•
•
Toto obrazovkové zobrazenie (OSD) je zobrazené iba v režime prehrávania videa ( HD /
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania videa (
Vyberte záložku prehrávania (
SD
).
HD
/
SD
). strana 45
Režim prehrávania videa
00:00:05/00:00:50
100_0001
Horná strana LCD obrazovky
Indikátor
Význam
Spodná strana LCD obrazovky
Indikátor
Význam
01/JAN/2012 00:00
Režim prehrávania videa
/
00:00:05/00:00:50
•
•
Na krátku chvíľu sa zobrazí
obrazovková ponuka, ako je napríklad
záložka ovládania prehrávania,
hlasitosti a návratu. Ak sa dotknete
akéhokoľvek miesta na obrazovke,
zobrazia sa opätovne.
Varovné indikátory a odkazy nájdete
na stranách 103~107.
/
Doba prehrávania/
Celkový čas súboru
Pamäťové médium
(pamäťová karta alebo
zabudovaná pamäť (iba
pre HMX-H405))
Informácie o batérii
(zostávajúca úroveň
batérie)
Play Option (Možnosť
prehr.)
100_0001
,
10
Prevádzkový stav
(Prehrávanie/
pozastavenie)
Názov súboru (číslo
súboru)
Video Quality (Kvalita
videa), Video Resolution
(Rozlíšenie videa)
/
Ovládanie hlasitosti
Záložka hlasitosti/
záložka funkcií,
týkajúcich sa
prehrávania (posúvanie
po snímkach)
Záložka návratu
Záložka funkcií,
týkajúcich sa
prehrávania
(preskočenie/
vyhľadanie/
pozastavenie/
prehrávanie/spomalené
prehrávanie)
Záložka ponuky
Protect (Ochrana)
01/JAN/2012 00:00
Date/Time (Dátum/čas)
19
Zoznámenie sa s vašou videokamerou
•
•
Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime prehrávania fotografií ( ).
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania fotografií (
Vyberte záložku prehrávania (
). strana 45
Režim prehrávania fotografií
Horná strana LCD obrazovky
1/10
Spodná strana LCD obrazovky
100_0001
Indikátor
01/JAN/2012 00:00
Význam
Režim prehrávania
fotografií
X1.1
/
100_0001
1/10
/
Prezentácia/
Transfokácia
prehrávania (x1,1 – x8,0)
Názov súboru (číslo
súboru)
Počítadlo fotografií
(aktuálna snímka/
celkový počet
vyfotografovaných
snímok)
Pamäťové médium
(pamäťová karta alebo
zabudovaná pamäť (iba
pre HMX-H405))
Informácie o batérii
Ochrana proti
vymazaniu
Photo resolution
(Rozlíšenie fotografie)
20
01/JAN/2012 00:00
Date/Time (Dátum/čas)
Indikátor
Význam
Záložka hlasitosti (pri
aktivovaní prezentácie)
Záložka návratu
Záložka
predchádzajúceho
obrázku, nasledovného
obrázku
Záložka spustenia
prezentácie
Záložka ponuky
Úvod
PRIPEVNENIE POPRUHU NA PEVNÉ UCHOPENIE
Dĺžku popruhu nastavte tak, aby bola HD videokamera ustálená, keď palcom stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
Musíme vás upozorniť, že ak pri vkladaní ruky použijete nadmernú silu, zatiaľ čo je remienok na ruku nastavený natesno, môžete
poškodiť háčik na remienok na ruku videokamery.
PRIPOJENIE FERITOVÉHO JADRA
Na zníženie elektrického rušenia pripojte feritové jadro k
sieťovému adaptéru.
Feritové jadro
•
•
Ak chcete k sieťovému adaptéru pripojiť izoláciu,
obmotajte kábel raz okolo izolácie.
Dávajte pozor, aby ste pri pripájaní feritového jadra kábel
nepoškodili.
Zarážka
Kábel zmotajte tak,
aby nebol uvoľnený.
21
Úvod
VLOŽENIE/VYSUNUTIE BATÉRIE
Kvôli nepretržitému použitiu svojej videokamery si zakúpte náhradné batérie.
Pripájanie batérie
Batériu vyrovnajte s indikátorom (▲) na kryte priehradky batérie a
batériu stlačte v smere šípky.
•
•
22
Odpájanie batérie
Posuňte spínač uvoľnenia batérie a batériu vytiahnite. Jemne
posuňte spínač uvoľnenia batérie v smere, ktorý je uvedený na
obrázku.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy spôsobené používaním neschváleného druhu batérií. Používajte iba batérie, ktoré sú odsúhlasené
spoločnosťou Samsung. Batérie od iných výrobcov nepoužívajte. Inak hrozí nebezpečenstvo prehriatia, požiaru alebo explózie.
Batériu odpájajte od videokamery opatrne, aby vám nespadla.
Úvod
NABÍJANIE BATÉRIE
Batériu môžete nabíjať pomocou napájacieho adaptéra alebo
USB kábla.
•
•
Pomocou USB kábla
USB kábel pripojte riadne k videokamere a druhý koniec pripojte k
USB portu na počítači.
Vložte batériu do videokamery. strana 22
Použite dodaný napájací adaptér na striedavý prúd alebo kábel
USB.
Nabíjanie batérie
Batériu nabite pomocou napájacieho adaptéra na striedavý prúd
alebo USB kábla.
• Kontrolka nabíjania (CHG) sa rozsvieti a spustí sa nabíjanie.
Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka nabíjania (CHG) sa
zmení na zelenú.
Pomocou adaptéra na striedavý prúd
Napájací adaptér na striedavý prúd pripojte riadne k videokamere
a napájací adaptér potom pripojte k zásuvke v stene.
Pri pripájaní videokamery sa uistite, že sa v zásuvke a zástrčke
nenachádzajú žiadne cudzie látky.
•
•
•
•
Pri nabíjaní s pripojeným USB káblom aj napájacím adaptérom
dostane pred USB prednosť napájací adaptér.
Videokamera nefunguje iba s napájaním USB. Napájací adaptér
alebo batériu používajte na ovládanie videokamery.
Doba nabíjania batérie môže záležať od typu USB hostiteľa
(počítača).
Ak používate kameru počas nabíjania batérie, nabíjanie potrvá
dlhšie.
23
Úvod
KONTROLA STAVU BATÉRIE
Môžete skontrolovať stav nabíjania a zostávajúcu kapacitu batérie.
Zobrazenie úrovne nabitia batérie
Ukazovateľ úrovne nabitia batérie znázorňuje zostávajúce
množstvo energie batérie.
Kontrola stavu nabíjania
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Indikátor
úrovne nabitia
batérie
Farba LED kontrolky ukazuje stav napájania alebo nabíjania.
(oranžová)
Nabíjanie
Úplne nabitá
(zelená)
(Vyp.)
•
•
Chyba
24
-
•
Stav
Správa
Úplne nabitá
-
Použitých 25 – 50 %
-
Použitých 50 – 75 %
-
Použitých 75 – 95 %
-
Použitých 95 – 98 %
-
Vybitá (bliká): Zariadenie sa čoskoro
vypne. Hneď, ako to bude možné,
batériu vymeňte.
-
Zariadenie sa po 3 sekundách
automaticky vypne.
"Low battery"
(Slabá batéria)
Vyššie uvedené obrázky vychádzajú z úplne nabitej batérie pri normálnej
teplote. Nízka okolitá teplota môže ovplyvniť dobu používania.
Kapacita batérie sa časom a opakovaným použitím zníži. Keď
videokameru nepoužívate, vypnite ju.
Po ukončení nabíjania alebo ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu
používať, uložte batériu oddelene. Takým spôsobom môžete
predísť zníženiu životnosti batérie.
Úvod
Doba prevádzky batérie
•
•
•
•
•
Nepretržité nahrávanie (bez transfokácie)
Typ batérie
IA-BP210R
Čas nabíjania
Pomocou napájacieho adaptéra:
Približne 160 min.
Pomocou USB kábla: Približne 330 min.
Rozlíšenie videa
HD
SD
Celkový čas
nahrávania
Približne 180 min.
Približne 200 min.
Doba prehrávania
Približne 200 min.
Približne 260 min.
Čas nabíjania: Približný čas v minútach, ktorý je potrebný na
úplné nabitie úplne vybitej batérie.
Doba nahrávania/prehrávania: Dostupný približný čas, keď
máte úplne nabitú batériu.
'HD' predstavuje kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a 'SD'
predstavuje štandardnú kvalitu obrazu.
Čas nahrávania/prehrávania sa môže líšiť v závislosti od
spôsobu používania a podmienok. Ak napríklad opakovane
použijete transfokáciu alebo tlačidlo Recording start/stop
(Spustenie/zastavenie nahrávania), batérie sa môžu
rýchlejšie vybiť.
Ak videokameru používate pri nízkych teplotách, doba
nahrávania a prehrávania bude kratšia.
Pri používaní funkcie Odstup v umení vám odporúčame
používať sieťový adaptér.
Doba nepretržitého nahrávania na videokamere, ktorá je
uvedená v tabuľke, uvádza dostupnú dobu nahrávania, keď je
videokamera v režime nahrávania, bez použitia iných funkcií po
spustení nahrávania. Pri skutočnom nahrávaní sa batéria môže
vybiť 2 – 3 krát rýchlejšie ako je uvedené v týchto referenciách,
pretože pri nahrávaní ste používali funkcie spustenia/zastavenia
a transfokácie. Pripravte si náhradnú batériu (batérie), aby ste na
videokamere mohli nahrávať vo vopred naplánovaný čas.
Pomocou zdroja napájania
Odporúčame vám, aby ste používali napájací adaptér na
napájanie videokamery z domáceho vývodu striedavého prúdu
počas nastavovania funkcií, prehrávaní alebo upravovaní snímok
vo vnútri. Vykonajte rovnaké pripojenia ako pri nabíjaní batérie.
strana 23
25
Úvod
O batérii
•
•
•
•
Vlastnosti batérie
Lítium-iónová batéria má malú veľkosť a vysokú kapacitu.
Nízka okolitá teplota (menej ako 10ºC) môže skrátiť jej
životnosť a ovplyvniť správnosť funkcií. V takom prípade
si dajte batériu do vrecka, zohrejte ju a potom vložte do
videokamery.
Po použití sa uistite, že ste batériu uskladnili samostatne.
- Aj keď je videokamera vypnutá, stále sa spotrebuje malé
množstvo energie, ak v nej zostane vložená batéria.
- Ak je batéria vo videokamere vložená a nepoužívaná
dlhšiu dobu, batéria sa vybije. Batériu nemôžete používať
aj keď je nabitá.
- Ak sa batéria dlhý čas nepoužíva, raz za 1 mesiacov
ju úplne nabite a vybite pomocou videokamery, aby sa
zachovala jej správna funkčnosť.
Pri používaní videokamery vonku si pripravte náhradnú
batériu.
- Chladné teploty môžu skrátiť dobu nahrávania.
- Počas cestovania si vezmite napájací adaptér, aby ste
mohli nabíjať batériu.
Ak vám batéria spadne skontrolujte, či nie je koncovka
batérie poškodená.
- Ak do videokamery vložíte batériu s poškodenou
koncovkou, videokamera sa môže poškodiť.
•
•
•
Po použití vyberte z videokamery batériu a pamäťovú
kartu a odpojte napájací adaptér.
- Batériu uskladňujte na stabilnom, chladnom a suchom
mieste.
(Odporúčaná teplota: 15ºC – 25ºC, Odporúčaná vlhkosť:
40%~ 60%)
- Príliš vysoké alebo príliš nízke teploty skracujú životnosť
batérie.
- Ak batériu uskladníte na zadymenom alebo prašnom
mieste, môžu jej zhrdzavieť alebo môžu byť poruchové.
Nepoužiteľnú batériu vyhoďte do recyklačného
kontajnera.
Životnosť batérie je obmedzená.
- Batéria dosiahne koniec svojej životnosti ak je
prevádzková doba po úplnom nabití skrátená. Batériu
vymeňte za novú.
- Životnosť batérie môže závisieť od uskladnenia, prevádzky
a podmienok používania.
•
•
•
•
•
•
•
26
Pred odpojením napájacieho adaptéra sa uistite, že ste
videokameru vypli. V opačnom prípade sa môže poškodiť
pamäťové médium alebo údaje.
Pri používaní adaptéra používajte najbližšiu zásuvku. Ak sa pri
používaní videokamery vyskytne akákoľvek porucha, okamžite
odpojte napájací adaptér od zdroja elektrickej energie.
Adaptér nepoužívajte na úzkych miestach, ako napríklad medzi
stenou a nábytkom.
Uistite sa, že na napájanie videokamery používate stanovený
adaptér striedavého prúdu. Používanie iných napájacích adaptérov
môže spôsobiť elektrický šok alebo vyústiť do požiaru.
Napájací adaptér môžete používať vo svete. V niektorých
zahraničných krajinách je potrebný napájací adaptér prípojky. Ak
ho potrebujete, kúpte si ho od svojho dodávateľa.
Doba nabíjania sa bude v závislosti od zostávajúcej hladiny
batérie líšiť.
Batéria je nabitá nad 95 % po približne 2 hodinách a indikátor
nabíjania sa zmení na zelený. Nabitie batérie na 100 % trvá
približne 2 hodiny a 40 minút.
Základné činnosti videokamery
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VIDEOKAMERY
Obrazovka LCD
•
•
•
Po zapnutí ovláda videokamera funkciu samodiagnostiky. Ak sa
zobrazý výstražný odkaz, obráťte sa na časť 'Výstražné indikátory
a odkazy' (strany 103 – 107) a vykonajte nápravnú činnosť.
Keď zavriete LCD obrazovku keď je napájanie zapnuté, aktivuje sa
režim šetrenia energie. strana 28
Kamera sa zapína automaticky pri pripojení napájacieho
adaptéra AC alebo vložením batérie do kamery s otvorenou LCD
obrazovkou.
Pri prvom použití tejto videokamery
Pri prvom použití vašej videokamery alebo pri obnovení jej
nastavení sa zobrazí obrazovka časového pásma. Vyberte svoju
zemepisnú polohu a nastavte dátum a čas. strana 31
Ak dátum a čas nenastavíte, obrazovka časového pásma sa objaví
vždy, keď videokameru zapnete.
Tlačidlo (
) napájania
1. Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.
• Vaša videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte
LCD obrazovku.
2. Ak chcete videokameru vypnúť, stlačte tlačidlo
Napájania ( ) na približne jednu sekundu.
27
Základné činnosti videokamery
NASTAVENIE LCD OBRAZOVKY
Široká LCD obrazovka na vašej videokamere poskytuje vysokú kvalitu sledovaného obrazu.
1.
2.
LCD monitor otvorte prstom.
• Obrazovka sa otvorí na 90°.
LCD obrazovku otvorenú do uhla 90° natáčajte nahor alebo nadol.
• Môžete ju otočiť 180° smerom k objektívu a až 90° dozadu. Ak chcete sledovať nahrávky pohodlnejšie, otočte obrazovku o 180°
smerom k objektívu a potom ju zložte späť k telesu.
Nadmerné otáčanie by mohlo poškodiť spájací pánt medzi obrazovkou a videokamerou.
Odtlačky prstov alebo prach čistite pomocou mäkkej látky.
28
Základné činnosti videokamery
NASTAVENIE OVLÁDACÍCH REŽIMOV
Každým stlačením tlačidla MODE prepínate ovládací režim
) ↕ Režim
v nasledovnom poradí. Režim Nahrávania (
Prehrávanie ( ).
• Pri každej zmene ovládacieho režimu sa rozsvieti príslušná
kontrolka.
) v režime videa
• Stlačením tlačidla záložky prehrávania (
alebo fotografie prepnete prevádzkový režim do režimu
prehrávania videa alebo fotografií.
POUŽÍVANIE TLAČIDLA DISPLEJA (
)
Prepnutie režimu zobrazenia informácií
Stlačte tlačidlo Displeja (
).
Vystrieda sa plný a minimálny režim obrazovky.
]
in
M
07
[3
0
0:0
99
99
:0
00
Y
TB
S
Záložka
prehrávania
Režim plnej obrazovky
Tlačidlo MODE / indikátor režimu
STBY
00:00:00
[307Min]
Režim minimálnej obrazovky
STBY
9999
(Režim Nahrávania):
Nahrávanie videa alebo snímanie fotografií.
(Režim Prehrávanie):
•
Pre prehrávanie videa alebo fotografií, alebo ich
editovanie.
•
Videokamera poskytuje jeden režim nahrávania, ktorý je kombinovaný
režim nahrávania videa a snímania fotografií. Takže môžete
jednoducho nahrávať videá alebo snímať fotografie v rovnakom
režime bez zmeny príslušného režimu nahrávania.
•
•
Môžu sa zobrazovať výstražné indikátory a odkazy, záleží od
podmienok nahrávania.
) (Displej) nefunguje, keď je zobrazená
Tlačidlo Display (
obrazovka ponuky.
29
Základné činnosti videokamery
POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO PANELA
Dotyk
Prstom sa jemne dotknite položiek, ktoré chcete vybra alebo
uskuto ni .
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Dotykový panel vám umožňuje vychutnať si prehrávanie a
nahrávanie jednoduchým dotykom vášho prsta. Ruku položte
na zadnú stranu LCD obrazovky a podoprite ju. Potom sa
dotýkajte položiek zobrazených na obrazovke.
•
•
Na LCD obrazovku nedávajte fóliu na ochranu obrazovky.
Ak je fólia na obrazovke príliš dlho, silné priľnutie na povrchu
obrazovky môže spôsobiť poruchu dotykového panela.
•
Dávajte pozor, aby ste pri používaní dotykového panela náhodou
nestlačili tlačidlá vedľa LCD panela.
Záložky a indikátory, ktoré sa na LCD obrazovke objavujú závisia
od aktuálneho stavu nahrávania/prehrávania vašej videokamery.
Videokamera nerozpoznáva správne pri dotyku viac ako dvoch
bodov na obrazovke naraz. Naraz sa dotknite iba jedného bodu.
Pri používaní dotykovej obrazovky nikdy nepoužívajte predmety s
ostrou špičkou, ako je pero alebo ceruzka.
•
•
•
30
Prvé nastavenia
NASTAVENIE ČASOVÉHO PÁSMA A
DÁTUMU/ČASU PRVÝKRÁT
•
Pri prvom použití videokamery nastavte dátum a čas vašej
miestnej oblasti.
•
1. Otvorením LCD obrazovky
zapnite videokameru.
• Obrazovka časového pásma
(„Home“ (Doma)) sa zobrazí
podľa Lisabonu, Londýna
(greenwichský čas).
2. Vyberte svoju miestnu oblasť
) alebo pravej
dotykom ľavej (
() záložky na LCD obrazovke a
).
potom stlačte záložku (
• Zobrazí sa obrazovka „Date/
Time Set“ (Nast dát/času).
Zabudovaná nabíjateľná batéria
Home
•
London,Lisbon
•
[GMT 00:00] 01/JAN/2012 00:00
Vaša videokamera obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorá
uchová nastavenia dátumu a času aj po vypnutí napájania.
Keď sa batéria vybije, predchádzajúce hodnoty dátumu/času sa
všetky resetujú na východiskové a vy budete musieť zabudovanú
nabíjateľnú batériu nabiť. Potom nastavte čas/dátum opätovne.
Nabíjanie zabudovanej nabíjateľnej batérie
•
Date/Time Set
Day
01
Month
00
Year
•
/ JAN / 2012
Hr
Min
:
00
3. Dotknite sa informácií o dátume a
) alebo dole (
čase a pomocou záložiek hore (
hodnoty nastavenia.
4. Uistite sa, že hodiny sú správne
nastavené a potom sa dotknite
).
záložky (
• Zobrazí sa odkaz
„Date/Time Set“ (Nast
dát/času).
Rok môžete nastaviť až do 2037, na základe položky „Home“
(Doma).
Nastavte displej „Date/Time Display“ (Zobr. dát./času) na Zapnúť.
strana 81
Aktivovanie ikony ( ) urýchli čas o 1 hodinu.
•
) zmeňte
Zabudovaná nabíjateľná batéria sa nabíja vždy, keď pripojíte
videokameru k zásuvke pomocou napájacieho kábla, alebo po
pripojení batérie.
Ak videokameru nepoužívate približne 2 týždne bez pripojenia k
sieťovému adaptéru alebo vloženia batérie, zabudovaná batéria
sa úplne vybije. Keď sa tak stane, zabudovanú batériu nabite
pripojením k dodanému sieťovému adaptéru na približne 24
hodín.
Zapnutie a vypnutie dátumu a času
•
Ak chcete zobrazenie dátumu zapnúť alebo vypnúť, vstúpte do
ponuky a zmeňte režim Zobr. dát./času. strana 81
Date/Time Set
Jednoduché nastavenie hodín podľa časového rozdielu
Year
Month
Day
Date/Time
/ 01 Set01
2010
Hr
Min
01/JAN/2012
00:00
12 : 00
AM
•
Pri používaní videokamery s pamäťou v zahraničí môžete
hodiny jednoducho nastaviť podľa miestneho času nastavením
časového rozdielu. V ponuke vyberte „Time Zone“ (Časové
pásmo) a potom nastavte časový rozdiel. strana 79
31
Prvé nastavenia
VÝBER JAZYKOV
•
Môžete si vybrať jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať obrazovky
ponuky alebo odkazy. Nastavenie jazyka sa po vypnutí kamery
uchová.
•
1. Dotknite sa záložky ponuky (
2. Dotýkajte sa záložiek hore (
nezobrazí „Language“.
) Nastavenia (
)/dole (
).
), až kým sa
TV Display
Format
5/6
Default Set
Language
3. Dotknite sa položky „Language“, a potom vyberte požadovaný
jazyk OSD.
4. Pre ukončnie nasatvenia sa dotknite záložky opustenia ( )
).
alebo návratu (
• Obrazovka ponuky a odkazy sa zobrazia vo vybranom
jazyku.
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
32
•
Možnosti „Language“ sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia
Vybraný jazyk je zachovaný aj bez batérie alebo sieťového
adaptéra.
Formát dátumu a času sa môže zmeniť, záleží od vybraného
jazyka.
O pamäťovom médiu
VÝBER PAMÄŤOVÉHO MÉDIA (IBA PRE
HMX-H405)
Video a fotografie môžete nahrávať do zabudovanej pamäte alebo
na pamäťovú kartu, preto by ste si pred spustením nahrávania
alebo prehrávania mali vybrať požadované pamäťové médium.
•
•
Na vašej HD videokamere môžete použiť pamäťové karty SDHC
a SD. (Niektoré karty nie sú kompatibilné v závislosti od výrobcu a
typu pamäťovej karty.)
Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty vypnite HD
videokameru.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ).
(
• Nu formataţi suportul de stocare (Memorie internă sau
cardul de memorie) pe un PC.
• Când introduceţi un card de memorie apare ecranul de
configurare a suportului de stocare. Atingeţi “Yes” dacă
doriţi să utilizaţi un card de memorie sau “No” în caz
contrar.
• Nu decuplaţi alimentarea (acumulatorul sau adaptorul
CA) în timpul accesării mediului de stocare printr-o
acţiune de tipul înregistrare, redare, formatare, ştergere
etc. Mediul de stocare şi datele din acesta pot fi
deteriorate.
• Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce este utilizat de
camera video.
Storage Type
2. Stláčajte záložku nahor
(
)/nadol (
) , pokým
nebude zobrazené “Storage
Type” (Typ pamäte).
Storage Info
1/6
File No.
Time Zone
3. Stlačte “Storage Type” (Typ
pamäte) a potom požadované
pamäťové médium.
Storage Type
Internal Memory
Card
1/1
Položky podponuky
• Internal Memory (Pamäť) ( ): Ak chcete použiť
zabudovanú pamäť.
• Card (Karta) ( ): Ak chcete použiť pamäťovú kartu (SDHC
alebo SD).
33
O pamäťovom médiu
VKLADANIE/VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY (NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
Vloženie pamäťovej karty
1. Videokameru s pamäťou vypnite.
2. Otvorte kryt zásuvky pre pamäťovú kartu.
3. Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky, až ľahko zaklapne.
• Uistite sa, že časť s konektormi smeruje hore a
videokamera je umiestnená tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
4. Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
•
•
34
Aby ste sa vyhli strate údajov, videokameru pred vkladaním alebo
vyberaním pamäťovej karty vypnite stlačením tlačidla Napájania
( ) na jednu sekundu.
Dávajte pozor, aby ste na kartu netlačili príliš silno. Pamäťová
karta môže náhle vyskočiť.
Táto videokamera podporuje iba SD (Secure Digital) a SDHC (Secure
Digital High Capacity) karty. Kompatibilita s videokamerou sa môže
podľa výrobcu a typu pamäťových kariet líšiť.
Vybratie pamäťovej karty
1.
2.
3.
4.
Videokameru s pamäťou vypnite.
Otvorte kryt zásuvky pre pamäťovú kartu.
Jemne zatlačte na pamäťovú kartu a vyberte ju.
Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú kartu.
Ak chcete s týmto produktom, počítačom alebo čítačkou
pamäťových kariet používať pamäťovú kartu typu micro,
kartu vložte do adaptéra.
O pamäťovom médiu
SVÝBER VHODNEJ PAMÄŤOVEJ KARTY
(NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
Kompatibilné pamäťové karty
•
•
•
•
•
SDHC (Zabezpečená digitálna vysoká kapacita) karty
•
•
Túto videokameru môžete používať s SD (Zabezpečená digitálna
kapacita) a SDHC (Zabezpečená digitálna vysoká kapacita) kartami.
Odporúčame vám, aby ste používali SDHC (Zabezpečená digitálna
vysoká kapacita) kartu. SD karta podporuje do 2GB. SD karty väčšie
ako 2GB nezaručujú normálnu prevádzku tejto videokamery.
MMC (Multi-mediálna karta) a MMC Plus nie sú podporované.
Kapacita kompatibilných pamäťových kariet:
SD: 1GB ~ 2GB
SDHC: 4GB ~ 32GB
Pri nahrávaní videa vám odporúčame, aby ste používali pamäťovú
kartu, ktorá podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania (karty vyššie
ako SDHC trieda 6).
Pamäťové karty SD/SDHC majú mechanický prepínač na ochranu
proti zápisu. Nastavenie prepínača zabraňuje náhodnému
vymazaniu súborov nahraných na karte. Pre umožnenie zápisu
posuňte prepínač hore v smere kontaktov. Na nastavenie ochrany
posuňte prepínač dolu.
SDHC karta je vyššia verzia (Ver.2.00) SD karty a podporuje
vysokú kapacitu, vyššiu ako 2GB.
Nedá sa použiť s aktuálnymi hostiteľskými zariadeniami
umožňujúcimi SD.
Bežné opatrenia pre pamäťovú kartu
•
•
•
Poškodené údaje sa nedajú obnoviť. Odporúčame vám, aby
ste vytvorili zálohovanie dôležitých údajov samostatne, na
pevný disk vo vašom počítači.
Vypnutie zariadenia alebo vybratie pamäťovej karty počas
činnosti, ako je napríklad formátovanie, mazanie, nahrávanie a
prehrávanie, môže spôsobiť stratu údajov.
Potom, ako upravíte názov súboru alebo adresára v
pamäťovej karte pomocou počítača, vaša kamera nemusí
upravený súbor rozoznať.
Použiteľné pamäťové karty (1GB~32GB)
Kontakty
Kontakty
Ochranný
jazýček
Ochranný
jazýček
<SD>
<SDHC>
35
O pamäťovom médiu
Manipulácia s pamäťovou kartou
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odporúčame vám, aby ste pred vložením alebo vybratím
pamäťovej karty vypli prístroj, aby sa zabránilo strate dát.
Nezaručujeme, že budete môcť používať pamäťovú kartu
naformátovanú na inom zariadení. Vašu pamäťovú kartu
naformátujte pomocou tejto videokamery.
Formátovať musíte novo zakúpené pamäťové karty, pamäťové
karty s údajmi, ktoré vaša videokamera nedokáže rozoznať,
alebo boli uložené inými zariadeniami. Nezabudnite, že
formátovanie vymaže všetky údaje na pamäťovej karte. Ak
nemôžete používať pamäťovú kartu, ktorá bola používaná na
inom zariadení, formátujte ju pomocou vašej videokamery s
pamäťou. Nezabudnite, že formátovanie vymaže všetky údaje
na pamäťovej karte.
Pamäťová karta má určitú životnosť. Ak nemôžete nahrávať
nové údaje, musíte si kúpiť novú pamäťovú kartu.
Pamäťová karta je presné elektronické zariadenie. Neohýbajte
ju, nepustite na zem, ani ju nevystavujte silným otrasom.
Dbajte, aby sa kontakty pamäťovej karty neznečistili. V
prípade potreby použite na čistenie kontaktov mäkkú suchú
handričku.
Na miesto lepenia nálepky nenalepujte nič iné, okrem
originálnej nálepky.
Nepoužívajte poškodenú pamäťovú kartu.
Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu detí, pretože by ju
mohli prehltnúť.
Videokamera podporuje SD a SDHC pamäťové karty na
uloženie údajov.
Rýchlosť ukladania údajov sa môže líšiť, záleží od výrobcu a
systému výroby.
• Systém SLC (jednovrstvová bunka): možnosť vyššej
rýchlosti zapisovania.
• Systém MLC (viacvrstvová bunka): podporuje iba nižšie
rýchlosti zapisovania.
Pre najlepšie výsledky vám odporúčame používať pamäťovú
kartu, ktorá podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania.
Používateľ, ktorý na nahrávanie videa používa pamäťovú
kartu s nižšou rýchlosťou zapisovania, môže mať pri ukladaní
videa do pamäťovej karty problémy. Počas nahrávania
môžete dokonca svoje video stratiť. Aby chránila každý
kúsok nahraného videa, videokamera nútene uloží video do
pamäťovej karty a zobrazí upozornenie:
„Low speed card. Please record at a lower resolution.“
(Karta s nízkou rýchlosťou. Nahrávajte prosím v nižšej
kvalite.)
Ak musíte použiť pomalú pamäťovú kartu, rozlíšenie a kvalita
záznamu môže byť nižšia ako nastavená hodnota.
strana 53
Čím je však kvalita a rozlíšenie vyššie, tým viac pamäte bude
použitej.
•
•
•
36
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu údajov spôsobenú
nesprávnym použitím. (vrátane počítačových vírusov)
Odporúčame vám, aby ste používali puzdro na pamäťovú kartu,
aby sa zabránilo strate dát kvôli pohybu a statickej elektrine.
Pri používaní sa po určitom čase môže pamäťová karta zohriať. Je
to normálne, nie je to porucha.
O pamäťovom médiu
ČAS A KAPACITA NAHRÁVANIA
Nasledovnú sú údaje doby nahrávania videa a počtu fotografií, ktoré môžete nasnímať na základe veľkosti pamäte a rozlíšenia.
Pri nahrávaní videí alebo snímaní fotografií sa obráťte na dobu nahrávania videa a počet fotografií.
Nahrávateľný čas dostupný pre video
Kvalita
videa
1080/50i
720/50p
576/50p
Zabudovaná pamäť*
32GB
Super Fine (Super jemné)
247
Fine (Jemné)
300
Normal
381
Super Fine (Super jemné)
350
Fine (Jemné)
465
Normal
692
Super Fine (Super jemné)
1028
Fine (Jemné)
1357
Normal
1995
Kvalita
1GB
8
9
12
11
14
21
32
42
62
2GB
15
18
23
21
28
42
63
83
123
2944x1656
1920x1080
Zabudovaná pamäť*
32GB
9999
9999
16GB
125
152
193
177
235
351
521
688
1011
32GB
253
307
390
357
475
708
1051
1387
2039
(Jednotka: približné minúty nahrávania))
Nahrávateľné množstvo fotografií
Kvalita videa
Pamäťové médium (kapacita)
4GB
8GB
30
61
36
74
46
94
42
86
57
115
84
171
126
254
166
336
244
494
1GB
656
1173
2GB
1251
2346
Pamäťové médium (kapacita)
4GB
8GB
2482
5014
4654
9402
16GB
9999
9999
32GB
9999
9999
(Jednotka: približné množstvo obrázkov)
1GBⴊ 1,000,000,000 bajtov : Aktuálna formátovaná kapacita môže byť nižšia, pretože časť pamäte používa interný firmware.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obrázky v tabuľke sa môžu líšiť, záleží od aktuálnych podmienok nahrávania a od predmetu.
Čím vyššie nastavenie kvality, tým viac je použitej pamäte.
Nízke rozlíšenie a kvalita zvyšuje pomer kompresie a dobu nahrávania, ale môže utrpieť kvalita obrazu.
Prenosová rýchlosť sa automaticky nastaví podľa nahrávaného obrazu. Podľa toho sa doba nahrávania môže líšiť.
Pamäťové karty, ktoré sú väčšie ako 32GB nemusia fungovať normálne.
Maximálna veľkosť videa, ktoré môžete naraz nahrať je 1,8GB.
Maximálne množstvo nahrávateľných súborov s fotografiami a videami je 9999 pre každý typ.
Dĺžka nahrávania v režime Odstup v umení sa môže v závislosti od nastavení líšiť.
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch HMX-H405.
37
Základné činnosti: nahrávanie
NAHRÁVANIE VIDEA
1.
Skontrolujte predmet, ktorý chcete
nahrávať.
Použite LCD obrazovku.
•
Na nastavenie veľkosti predmetu
•
používajte páčku Zoom
(Priblíženie).strana 43
2.
Stlačte tlačidlo Spustenia/Zastavenia
Nahrávania.
Zobrazí sa indikátor nahrávania
•
() a nahrávanie sa spustí.
Táto videokamera podporuje kvalitu obrazu plného HD (vysoké rozlíšenie)
a obraz so štandardným rozlíšením (SD). Pred nahrávaním nastavte
požadovanú kvalitu. strana 53
•
•
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru. Vaša
videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na otvorenie
( ). strana 16
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
00:00:20
STBY
00:00:00
[307Min]
[307Min]
9999
3.
Ak chcete nahrávanie ukončiť, znovu
stlačte tlačidlo Spustenia/Zastavenia
Nahrávania.
4.
Ak si chcete pozrieť video, ktoré ste
).
práve nahrali, dotknite sa ikony Quick View (Rýchle prezeranie) (
Po ukončení rýchleho prehrávania sa vaša videokamera vráti späť
•
do pohotovostného režimu.
Používanie funkcie trvalého nahrávania
S použitím funkcie trvalého nahrávania
sa môžete vyhnúť nahrávaniu
nechcených scén počas nahrávania
videa. S použitím tejto funkcie môžete
nahratím iba požadovaných scén
vytvoriť jeden video súbor.
1.
2.
38
Stlačte tlačidlo Spustenia/
Zastavenia Nahrávania.
Zobrazí sa indikátor nahrávania
•
() a nahrávanie sa spustí.
Dotknite sa záložky Pauza a spolu
so zobrazením indikátora ( ) sa
pozastaví nahrávanie.
Ak chcete súvisle nahrávať,
•
znovu sa dotknite záložky
Nahrávanie, a ak chcete
zastaviť nahrávanie, dotknite sa
záložky Zastaviť.
00:00:20
00:00:20
[307Min]
[307Min]
Základné činnosti: nahrávanie
•
•
•
•
Ak sa počas nahrávanie preruší napájanie alebo sa vyskytne
chyba, videá nemusia byť nahrané/upravené.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody, ktoré
sa vyskytnú počas zlyhania normálneho nahrávania alebo
prehrávania z dôvodu chyby pamäťovej karty.
poškodené údaje sa nedajú obnoviť.
Pri vstupe do pamäťového zariadenia videokameru nevypínajte,
ani nevyberajte pamäťovú kartu. V opačnom prípade môžete
poškodiť pamäťové zariadenie alebo údaje, ktoré sú na ňom
uložené.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Videá sú komprimované vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).
Po dokončení nahrávania batériu odpojte, aby ste zabránili jej
zbytočnému vybíjaniu.
Pre displej s obrazovkovými informáciami viď stranu 103~107.
Približnú dobu nahrávania nájdete na strane 37.
Zvuk sa nahráva z vnútorného stereo mikrofónu, ktorý sa
nachádza na prednej strane videokamery. Uistite sa, že mikrofón
nie je blokovaný.
Pred nahrávaním dôležitého videa sa uistite sa, že ste otestovali
nahrávaciu funkciu pre kontrolu, či nie je nejaký problém so
záznamom zvuku a obrazu.
Pre rôzne funkcie dostupné počas nahrávania pozri strany 53~70
Ak je elektrický kábel/batéria odpojená alebo sa nahrávanie preruší
počas nahrávania, systém sa prepne do režimu obnovy údajov.
Počas obnovy údajov nie je dostupná žiadna iná funkcia.
V režime nahrávania môžete nastaviť možnosť ponuky rýchleho
prehliadania. Ikona rýchleho prehliadania sa zobrazí ak nastavíte
možnosť ponuky Quick View (Rýchle prehliadanie) na On (Zap.).
Záložky nastavenia ponuky zobrazené na LCD obrazovke
neovplyvňujú nahrávaný obraz.
Pri niektorých podmienkach slabého osvetlenia, ktoré sa môžu
vyskytnúť, nemusí byť pohyb videa taký plynulý ako pri normálnych
podmienkach osvetlenia.
Ak nahrávate video v tichom prostredí, kvôli zvýšenej citlivosti
mikrofónu sa môže zaznamenať aj okolitý hluk. Kvôli zvýšenej
citlivosti mikrofónu sa môže zaznamenať hluk motorčeka pri
transfokácii.
Pri nahrávaní v interiéri alebo v tmavých priestoroch sa
automaticky nastaví ISO. V takomto prípade sa vo videu môže
vyskytnúť šum, alebo ak nahrávate vo veľmi tmavom priestore,
nemusí sa dať skontrolovať. Pri nahrávaní v noci odporúčame
používať profesionálne kamery, ktoré majú infračervený
zobrazovací systém.
Pri vykonávaní HDIS na trojnožke alebo s pevne ukotveným
zariadením môže byť obraz roztrasený. Pri upevnení kamery na
trojnožku vypnite funkciu HDIS.
Aj s použitím funkcie trvalého nahrávania je možné nahrať video
s maximálnou veľkosťou 1,8 GB. Ak pokračujete v nahrávaní po
pozastavení videa, a ak nahrávaný súbor prekročí veľkosť 1,8 GB,
bude video automaticky zaznamenané do ďalšieho súboru.
Ak sa kamera pri nahrávaní vypne, video sa uloží na pamäťové
médium.
39
Základné činnosti: nahrávanie
Označovanie skvelých momentov počas
nahrávania (funkcia My Clip)
Pomocou funkcie Like It môžete označovať vydarené scény
počas záznamu, pričom následne ich môžete aj v dlhom zázname
poľahky vyhľadať s použitím funkcie My Clip ( ).
•
•
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H303/H304/H305)
strana 33
Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru. Vaša
videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na otvorenie
( ). strana 16
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Stlačte tlačidlo Spustenia/
Zastavenia Nahrávania.
• Zobrazí sa indikátor
nahrávania () a nahrávanie
sa spustí.
2. Pri každom vydarenom okamihu
počas záznamu stlačte tlačidlo
(My Clip)].
[PHOTO /
• Kamera označí scénu ako My
Clip ( ).
3. Pre zastavenie nahrávania
stlačte znovu tlačidlo Spustenia/
Zastavenia Nahrávania opätovne.
00:00:20
[307Min]
00:00:32
[307Min]
Význam funkcie My Clip
My Clip (
)
My Clip (
)
My Clip (
)
Počas
záznamu
videa
Keď kamera extrahuje scény označené ako My Clip ( ) a vytvorí z
nich jeden súbor, tento súbor sa uloží v zobrazení video miniatúr.
•
•
•
40
•
Videokamera označí scénu nasnímanú v rozmedzí 3 sekundy
pred a 5 sekúnd po stlačení tlačidla [PHOTO /
(My Clip)]
Videokamera označí scénu nasnímanú v rozmedzí 3 sekundy
pred a 5 sekúnd po stlačení tlačidla
Označiť môžete aj ľubovoľné scény videa stláčaním tlačidla
[PHOTO /
(My Clip)] počas prehrávania videa.
Ak chcete preskočiť nudné úseky videa a vychutnať si len
vzrušujúce momenty, označené scény môžete sekvenčne
kombinovať. strana 72
Videokamera dokáže do videa prostredníctvom funkcie My Clip
( ) vložiť až 999 tagov.
Základné činnosti: nahrávanie
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ
1.
Môžete snímať fotografie a ukladať ich do pamäťového média. Pred
nahrávaním nastavte požadované rozlíšenie. strana 54
•
•
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru. Vaša
videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na otvorenie
( ). strana 16
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
2.
Skontrolujte predmet, ktorý chcete
nahrávať.
Použite LCD obrazovku.
•
Na nastavenie veľkosti predmetu
•
používajte páčku Zoom
(Priblíženie).strana 43
Predmet nastavte do stredu LCD
obrazovky a do polovice stlačte tlačidlo
(My Clip).
PHOTO /
Keď je predmet zaostrený,
•
indikátor () sa zmení na zelený.
Ak je indikátor červený, zaostrenie
nastavte opätovne.
9999
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
3.
(My Clip) stlačte
Tlačidlo PHOTO /
úplne.
Začujete zvuk uzávierky. (ak je nastavený „Shutter Sound: On“
•
(Zvuk uzávierky: Zapnúť))
4.
Ak si chcete pozrieť fotografiu, ktorú ste práve nahrali, dotknite sa ikony
).
Quick View (Rýchle prezeranie) (
Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, dotknite sa záložky
•
návratu (
).
Počas snímania fotografií sa nedotýkajte tlačidla POWER, ani
nevyberajte pamäťovú kartu, pretože by sa mohlo poškodiť pamäťové
médium alebo údaje.
•
•
•
•
•
•
•
Počet nahrávateľných fotografií sa líši v závislosti od podmienok
nahrávania a rozlíšenia fotografií. strana 37
Počas snímania fotografií sa nenahráva zvuk.
Počas snímania fotografií sa nedotýkajte tlačidla POWER, ani
nevyberajte pamäťovú kartu, pretože by sa mohlo poškodiť
pamäťové médium alebo údaje.
Ak je zaostrovanie ťažké, použite ručnú funkciu zaostrovania. strana 59
Viac informácií o displeji s obrazovkovými informáciami nájdete na strane
103~107.
Pre rôzne funkcie dostupné počas nahrávania pozri strany 53~70
Súbory s fotografiami vyhovujú štandardu DCF(Design rule for
Camera File system), zavedenému spoločnosťou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association.)
41
Základné činnosti: nahrávanie
JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE PRE
ZAČIATOČNÍKOV (SMART AUTO)
V režime Smart Auto vaša videokamera automaticky vyberie
správne nastavenia na základe zisteného typu scény. Tento režim
vám pomôže ak nie ste dostatočne oboznámení s nastaveniami
videokamery pre rôzne scény.
3. Stlačte tlačidlo Spustenia/Zastavenia Nahrávania alebo
(My Clip). strany 38, 41
tlačidlo PHOTO /
4. Ak chcete zrušiť režim Smart Auto, stlačte tlačidlo SMART
AUTO opätovne.
1. Stlačte tlačidlo SMART AUTO.
2. Vyrovnajte svoj objekt v ráme.
• Pri vyrovnávaní zaostrenia videokamera automaticky
rozpozná scénu.
• Na LCD obrazovke sa zobrazí príslušná ikona scény.
Objaví sa pri nahrávaní v noci. (Noc)
Zobrazí sa pri nahrávaní obrazov krajiny s protisvetlom.
(Protisvetlo)
STBY
Zobrazí sa pri nahrávaní osôb. (Portrét)
WHITE
00:00:00
[307Min]
9999
Objaví sa pri nahrávaní veľmi jasnej scény. (Biely)
Objaví sa pri nahrávaní vonkajšej scény. (Krajina)
Objaví sa pri nahrávaní obrazov zblízka. (Makro)
Zobrazí sa pri nahrávaní obrazov jasnej oblohy. (Modrá
obloha)
Zobrazí sa pri nahrávaní obrazov v zalesnených
oblastiach.
(Prirodzené svetlo)
Zobrazí sa pri nahrávaní obrazov západu slnka. (Západ
slnka)
42
<Pri nahrávaní zblízka>
•
•
•
•
Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii počas prevádzky v režime
) / Tlačidlo funkcie zabránenia
Smart Auto: Záložka ponuky (
otrasom (OIS) /atď.
V režime Smart Auto jsa väčšina nastavení nastaví automaticky.
Ak chcete nastaviť alebo upraviť funkcie podľa vlastných predstáv,
najskôr deaktivujte režim Smart Auto.
Funkciu SMART AUTO musíte nastaviť pred nahrávaním.
).
Tam, kde nie je rozpoznaná scéna, sa zobrazí ikona (
Videokamera nemôže vybrať správnu scénu podľa prostredia
snímania, ako je trasenie videokamery, osvetlenie a vzdialenosť
k subjektu.
Základné činnosti: nahrávanie
TRANSFOKÁCIA
Rýchlosť transfokácie
Pri použití funkcie transfokácie môžete znižovať rýchlosť pomalým
pohybom ovládača transfokácie (W/T). Rýchly pohyb rýchlosť
transfokácie zvýši.
Táto videokamera vám umožňuje nahrávanie pomocou 30x
transfokácie a digitálnej transfokácie posunutím páčky Zoom
(Priblíženie).
Priblíženie
•
•
Posuňte páčku transfokácie smerom k T (telefotografia).
• Vzdialený subjekt sa postupne priblíži a môžete ho snímať.
• Najviac zväčšený pomer transfokácie je 10x transfokácia pri
normálnom transfokovaní.
Oddialenie
•
•
Posuňte páčku transfokácie smerom k W (širokouhlé).
• Predmet sa vzďaľuje.
• Najmenší pomer transfokácie je originálna veľkosť subjektu pri
oddialení.
•
•
•
•
W :Širokouhlé
T : Telefoto
Použitie optickej transfokácie nezníži kvalitu ani čistotu obrazu.
Digitálnu trasnfokáciu používajte ak chcete transfokovať viac, ako
je rozsah optickej transfokácie (Iba pre režim nahrávania videa).
strana 63
Pri nahrávaní s rýchlou transfokáciu alebo pri transfokovaní
predmetu, ktorý je príliš ďaleko od objektívu, môže byť zaostrenie
nestabilné. V tomto prípade použite režim manuálneho zaostrenia.
strana 59
Minimálna možná vzdialenosť medzi videokamerou a predmetom
pri udržiavaní ostrého zaostrenia je asi 1 cm pre široký uhol a 100
cm pre teleobjektív. (približne 50 cm pre Tele makro)
Ak chcete snímať objekt, ktorý je bližšie k objektívu v širokom uhle,
použite funkciu Tele Macro (Tele makro). strana 62
Časté používanie transfokácie spotrebuje viac energie.
Zvuk transfokácie pri používaní ovládača transfokácie alebo tlačidla
transfokácie môže byť nahraný.
Pri používaní funkcie transfokácia počas držania videokamery v
ruke, použite kvôli stabilnejšiemu nahrávaniu funkciu “Anti-Shake
(OIS)” (Stab. obrazu (OIS)). strana 44
43
Základné činnosti: nahrávanie
Anti-Shake(OIS: Optický Stabilizátor Obrazu)
(Protiotras(OIS))
Funkciu Anti-Shake(OIS) (Stab. obrazu) používajte v nasledovných
prípadoch:
• Pri nahrávaní počas chôdze
alebo pri nahrávaní v
pohybujúcom sa aute.
• Pri nahrávaní s funkciou
transfokácie.
• Pri nahrávaní predmetov
malých veľkostí.
Funkciu Anti-Shake (OIS: optický stabilizátor obrazu) používajte
na kompenzáciu nestabilných obrazov, spôsobených trasením
videokamery.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
Po každom stlačení tlačidla Protiotras (OIS) ( ) sa bude režim
prepínať na Protiotras (OIS), Protiotras (OIS DUO), Protiotras
(OIS DUO+) a Vypnuté.
Používanie OIS DUO
• Pomocou funkcií na optickú a
digitálnu stabilizáciu obrazu
znížite trasenie kamery a
predídete tak rozmazaným
obrazom.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
•
•
•
Položky podponuky
•
•
•
•
44
Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
): Funkcia stabilizátora obrazu (OIS) je určená na
OIS (
kompenzáciu trasenia.
): Vďaka použitiu optickej a aj digitálnej stabilizácie
OIS DUO (
obrazu vytvára nahrávky obsahujúce minimálne množstvo chvenia
ruky.
): Je to pokročilá funkcia pre výkon OIS DUO.
OIS DUO+ (
Videokamere to umožňuje kompenzovať väčšie úrovne chvenia
videokamery a prináša to ohromnú úroveň plynulosti obrazu.
•
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Režim Smart Auto automaticky nastaví Zabránenie otrasom
(OIS) na Zap.
Drsné otrasy videokamery nebudú úplne opravené, aj keď je
nastavené „Anti-Shake(OIS): On“ (Protiotras(OIS): Zapnúť).
Videokameru držte pevne obomi rukami.
Keď je táto funkcia nastavená na Zapnúť, aktuálny pohyb
predmetu a pohyb zobrazený na obrazovke môže byť mierne
odlišný.
Pri nahrávaní na tmavých miestach s veľkým zväčšením, zatiaľ
čo je táto funkcia nastavená na Zapnúť, môžete vidieť paobrazy.
V takom prípade vám odporúčame použiť statív (nie je súčasťou
dodávky) a prepnúť funkciu Protiotras(OIS) na Vypnúť.
Základné prehrávanie
ZMENA REŽIMU PREHRÁVANIA
Zmena typu zobrazenia miniatúr
Možnosti zobrazenia miniatúr si môžete vybrať z 3x2 (
) a podľa dátumu (
).
(
• Nastavený režim nahrávania a prehrávania môžete striedavo
meniť tlačidlom MODE. Prevádzkový režim môžete prepnúť
priamo na zobrazenie režimu miniatúr dotykom záložky
) na LCD obrazovke.
prehrávania (
• Posledný vytvorený súbor je v náhľade miniatúr zvýraznený.
• Možnosti zobrazenia miniatúr sú vybrané v závislosti od
prevádzkového režimu, ktorý bol naposledy použitý, avšak vy
si môžete vybrať zobrazenie náhľadu miniatúr videa (HD alebo
SD) alebo fotografií, dotykom záložky HD ( HD ), SD ( SD )
) na LCD obrazovke.
alebo fotografie (
HD
SD
HD
3/3
HD
SD
2/2
<Typ 3X2>
Porozumenie ako zmeniť režimy prevádzky
Režimy prevádzky môžete zmeniť jednoduchým dotykom
LCD obrazovky, alebo pomocou tlačidiel tak, ako je to na
nasledovných zobrazeniach:
), 4x3
<Typ 4X3>
SD
01/JAN/2012 (17)
2/2
<Triedenie podľa dátumu>
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
HD
HD
SD
SD
3/3
3/3
45
)%
4%
Základné prehrávanie
PREHRÁVANIE VIDEÍ
Počas prehrávania fotografií zariadenie nevypínajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu. Ak tak urobíte, môžete poškodiť nahrané údaje.
Nahrané videá môžete prehrávať v náhľade indexu miniatúr.
Rýchlo nájdite svoje video a priamo si ho prehrajte.
•
•
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a
Dotknite sa záložky prehrávania (
vyberte režim prehrávania. strana 45
1. Stlačte záložku pre HD ( HD )
alebo SD ( SD ).
• Na obrazovke sa objavia
miniatúry prislúchajúce k
vybranej kvalite videa.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu
stranu s náhľadom miniatúr,
dotknite sa záložky hore
) alebo dole (
).
(
2. Dotknite sa požadovaného videa.
• Vybrané video sa prehrá a
nakrátko sa zobrazí záložka
ovládania. Ak sa dotknete
akéhokoľvek miesta na
obrazovke, zobrazia sa
opätovne.
• Zastavte prehrávanie, vráťte
sa do náhľadu miniatúr a
dotknite sa záložky návratu (
).
46
•
•
•
HD
SD
•
3/3
00:00:05/00:00:50
100_0013
Spustenie prehrávania môže chvíľu trvať, záleží od veľkosti a
kvality vybraného videa.
Videokamera nemusí prehrávať nasledovné formáty:
- Video nahrané na iných zariadeniach.
- Video, ktorého formát súboru nie je podporovaný na
videokamere.
Počas prehrávania videa môžete používať rôzne možnosti.
Ak nastavíte prehrávanie pomocou ponuky „Play Option“
(Možnosť prehr.). strana 68
Nahrané videá môžete prehrať na televízore alebo počítači.
strany 90,96
) počas prehrávania,
Ak sa dotknete záložky Ponuka (
prehrávanie sa pozastaví a zobrazí sa obrazovka s ponukami.
Základné prehrávanie
Prehrať/pozastaviť/zastaviť
Prehrávanie snímka po snímke
)/
• Ak sa počas prehrávania dotknete záložky pauzy (
), prepínate medzi prehrávaním a pauzou.
prehrávania (
• Ak chcete zastaviť prehrávanie, dotknite sa záložky návratu (
).
Keď sa počas pauzy dotknete záložky posunu po snímkach dozadu
) / posunu po snímkach dopredu (
), posunie sa nahrávka o
(
jednu snímku dozadu alebo dopredu.
Vyhľadávanie prehrávania
Ak sa počas prehrávania dotknete
záložky vyhľadávania dopredu
) / vyhľadávania dozadu
(
), každým dotykom zvýšite
(
rýchlosť prehrávania:
• Rýchlosť RPS (Vyhľadávanie
prehrávania dozadu)/FPS
(Vyhľadávanie prehrávania
dopredu): x2 x4 x8 x2
Nastavenie hlasitosti
Nahraný zvuk počujete zo
zabudovaného reproduktora.
00:00:05/00:00:50
100_0013
Preskočené prehrávanie
Pomalé prehrávanie
Dotknite sa záložky hlasitosť (
na LCD obrazovke.
2.
Dotknite sa záložky hlasitosti
)/(
) na LCD obrazovke.
(
•
Počas prehrávania sa dotknite záložky preskočenia dozadu (
)/
).
preskočenia dopredu (
), prehrá sa
• Ak sa dotknete záložky preskočenia dopredu (
ďalšie video.
), prehrá sa začiatok
• Ak sa dotknete preskočenia dozadu (
) do 3 sekúnd od
scény. Ak sa dotknete preskočenia dozadu (
začiatku scény, prehrá sa predchádzajúce video.
• Ak chcete požadované číslo videa rýchlo vyhľadať, položte a
) / preskočiť
podržte svoj prst na záložke preskočiť dozadu (
). Keď prst zdvihnete, vybrané video sa prehrá.
dopredu (
Ak sa počas pauzy dotknete záložky
)/
pomalého pretáčania dozadu (
),
pomalého pretáčania dopredu (
znížite rýchlosť prehrávania:
• Rýchlosť pomalého pretáčania
dozadu/dopredu:
x1/2 x1/4 x1/8 x1/2
1.
•
•
Úroveň hlasitosti je možné
nastaviť medzi „0~19“. Keď je
úroveň na „0“, nebudete
počuť žiadny zvuk.
00:00:05/00:00:50
100_0013
)
00:00:05/00:00:50
100_0013
10
10
Ak chcete prehrávať normálnou rýchlosťou, dotknite sa tlačidla
).
prehrávania (
Pri prehrávaní normálnou rýchlosťou budete počuť zvuk.
00:00:05/00:00:50
100_0013
47
Základné prehrávanie
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ
Počas prehrávania fotografií zariadenie nevypínajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu. Ak tak urobíte, môžete poškodiť nahrané údaje.
Nahrané fotografie si môžete pozerať pomocou rôznych funkcií
prehrávania.
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a
Dotknite sa záložky prehrávania (
vyberte režim prehrávania. strana 45
•
•
•
1. Dotknite sa záložky fotografie
).
(
• Objaví sa náhľad indexu
miniatúr.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu
stranu s náhľadom miniatúr,
dotknite sa záložky hore
) alebo dole (
).
(
2. Dotknite sa požadovanej
fotografie, ktorú chcete prehrať.
• Vybraná fotografia sa
zobrazí na celej obrazovke a
nakrátko sa zobrazia záložky
ovládania prehrávania. Ak
sa dotknete akéhokoľvek
miesta na obrazovke,
zobrazia sa opätovne.
3. Ak sa chcete vrátiť do náhľadu
miniatúr, dotknite sa záložky
návratu (
).
48
HD
SD
3/3
HD
SD
3/3
14/17
100_0014
Doba načítavania sa môže líšiť podľa veľkosti a kvality vybranej
fotografie.
Vaša videokamera nemusí prehrávať nasledovné súbory s
fotografiami normálne:
- Fotografia nahraná na iných zariadeniach.
- Fotografia s formátom súboru, ktorý na tejto videokamere nie je
podporovaný. (nevyhovuje štandardu DCF.)
)/
Dotknite sa záložky predchádzajúceho obrázku (
) a pozrite si predchádzajúcu alebo
nasledovného obrázku (
nasledovnú fotografiu.
Základné prehrávanie
Prezeranie prezentácie
Transfokácia počas prehrávania fotografií
Môžete sledovať prezentáciu
fotografií s hudbou v pozadí. Počas
prehrávania sa dotknite záložky
).
prezentácie (
• Zobrazí sa indikátor ( ).
Prezentácia začína od aktuálne
zobrazenej fotografie.
• Prezentáciu zastavíte dotknutím
).
sa záložky návratu (
14/17
100_0014
Prehrávaný obraz môžete zväčšiť.
Dotykom hore/dole/doľava/doprava
vyberte požadovanú oblasť, ktorú
chcete zväčšiť.
1. Dotknite sa požadovanej
fotografie, ktorú chcete zväčšiť.
• Vybraná fotografia sa zobrazí
na celej obrazovke.
14/17
100_0014
Slide Show Start
•
Slide Show Option
1/2
Delete
Protect
•
•
•
X3.0
2. Zväčšenie nastavte pomocou
páčky Zoom (Priblíženie) (W/T).
• Zväčšovanie sa začne od
stredu fotografie.
• Môžete transfokovať od 1,1x
do 8,0x.
3. Dotknite sa záložky hore ( )/dole ( )/doľava ( )/ doprava
( ) a na zväčšenej fotografii si pozrite požadovanú oblasť.
4. Pre zrušenie sa dotknite záložky návratu (
).
Spustenie prezentácie na obrazovke ponuky
Dotknite sa záložky ponuky
(
) „Slide Show Start“
(Spustenie prezentácie).
14/17
100_0014
•
Fotografie nahrané na iných zariadeniach, alebo tie, ktoré boli
upravované na počítači sa nedajú zväčšiť.
Pri používaní transfokácie počas prehrávania nemôžete vybrať
žiadny predchádzajúci/nasledovný obrázok.
Všetky fotografie sa budú nepretržite prehrávať podľa nastavenej
možnosti prezentácie. strana 70
Ak vyberiete zobrazenie miniatúr podľa dátumu (
), zobrazia
sa v prezentácii iba fotografie, ktoré boli nasnímané v príslušnom
dátume.
Počas prezentácie s hudbou môžete pomocou záložky hlasitosti
) nastaviť úroveň hlasitosti hudby v pozadí.
(
49
Používanie položiek ponuky
PONUKY OVLÁDANIA A RÝCHLE PONUKY
Nižšie uvedené pokyny sú
príkladmi toho, ako vstupovať
do položiek ponuky a používať
ich pomocou záložky Ponuka (
). Keď vstúpite a používate
iné položky ponuky, použite tieto
príklady ako pomôcky.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Záložka ponuky
3. Dotknite sa požadovanej
možnosti.
• Podľa toho nastavte hodnoty
nastavenia.
4. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
•
•
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky (
)
na dotykovom paneli. Zobrazí
sa obrazovka rýchlej ponuky.
• Zobrazí sa obrazovka s
ponukou.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu
stranu, dotknite sa záložky
)/dole (
).
hore (
SCENE
Video Resolution
1/6
Video Quality
Photo Resolution
2. Dotknite sa „ SCENE“. (Funkcia SCENE je použitá ako
príklad.)
50
SCENE
Auto
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
Pri používaní položiek ponuky sa niektoré položky ponuky nedajú
súčasne používať alebo budú vytieňované. Viac informácií o
sivých položkách nájdete v časti Riešenie problémov, strana 113.
Z dôvodu jednoduchšieho pochopenia sú všetky príklady
nastavenia ponuky na tejto strane vysvetlené na základe
najjednoduchších spôsobov. Spôsoby nastavenia ponuky sa môžu
líšiť, záleží od možností ponuky, ktoré vybral používateľ.
Používanie položiek ponuky
POLOŽKY PONUKY
•
•
Dostupné položky v ponuke sa podľa prevádzkového režimu líšia.
Detaily prevádzky nájdete na zodpovedajúcej strane.
Položky ponuky nahrávania
Položky
Východisková hodnota
Strana
Auto (Automaticky)
53
Video Resolution (Rozlíšenie videa)
1080/50i
53
Video Quality (Kvalita videa)
Fine (Jemné)
54
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie)
2944x1656
54
Photo Sharpness (Ostrosť fotografie)
Normal (Normálne)
55
White Balance (Vyváženie bielej)
Auto (Automaticky)
55
Aperture (Clona)
Auto (Automaticky)
56
Shutter (Uzávierka)
Auto (Automaticky)
57
58
SCENE
EV
0
Super C.Nite
Normal (Normálne)
58
Focus (Zaostrenie)
Auto (Automaticky)
59
Anti-Shake(OIS) (Protiotras(OIS))
OIS
44
Digital Effect (Digitálny efekt)
Off (Vypnúť)
60
Fader (Stmievač)
Off (Vypnúť)
61
Tele Macro (Tele makro)
Off (Vypnúť)
62
Cont. Shot (Prieb. sním.)
Off (Vypnúť)
62
Wind Cut (Stlmenie šumu)
Off (Vypnúť)
63
Digital Zoom (Digitálny zoom)
Off (Vypnúť)
63
Self Timer (Časovač)
Off (Vypnúť)
64
Art Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
Off (Vypnúť)
64
Quick View (Rýchle prezeranie)
On (Zapnúť)
67
Guideline
Off (Vypnúť)
68
51
Používanie položiek ponuky
Položky ponuky prehrávania
Prevádzkový
režim
Video
Fotografie
Východisková
hodnota
Strana
X
Play All
(Prehrať všetko)
68
X
X
-
69
-
71
X
X
-
72
Protect (Ochrana)
Off
73
Copy (Kopírovať) *
náhľad
miniatúr
jedno
náhľad miniatúr
jedno
Play Option (Možnosť prehr.)
X
Highlight (Najzaujím.)
Delete (Vymazať)
Delete My Clip (Odstrániť My
Clip)
Položky
Divide
(Rozdeliť)
X
X
-
75
Combine
(Skombinovať)
X
X
X
-
76
File Info
(Informácie o súbore)
-
70
Slide Show Start
(Spustenie prezentácie)
X
X
-
49
Slide Show Option
(Možnosti prezentácie)
X
X
-
70
Edit (Editovať)
74
: možné, X : nemožné
52
•
•
•
Položky ponuky a východiskové hodnoty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Niektoré sivé možnosti ponuky sa nedajú vybrať. strana 113
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch HMX-H405.
Pokročilé metódy záznamu
SCENE
Video Resolution (Rozlíšenie videa)
Pomocou funkcie iScene môžete zvoliť nastavenie, ktoré najlepšie vyhovuje
snímanej scéne (Šport, Portrét, atď.). Na základe vašej voľby kamera
automaticky nastaví vhodnú rýchlosť závierky a expozíciu pre optimálne
nahrávanie.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1.
Dotknite sa záložky ponuky (
SCENE“.
2.
Dotknite sa požadovanej položky
podponuky.
•
Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu,
dotknite sa záložky hore
)/dole (
).
(
3.
)„
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Video Resolution“
(
(Rozlíšenie videa).
SCENE
Auto
Sports
1/2
Pri videu, ktoré zaznamenávate, môžete zvoliť rozlíšenie.
Portrait
Spotlight
Ponuku opustíte stlačením záložky
).
opustenia ( ) alebo návratu (
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Prirodzené nahrávanie v normálnych
podmienkach.
• Sports (Športy) ( ): Nahrávanie osôb alebo objektov v pohybe.
• Portrait (Portrét) ( ): Nahrávanie pokožky v prirodzených
farbách.
• Spotlight (Bodové svetlo) ( ): Keď svetlo veľmi osvetľuje
predmet.
• Beach/Snow (Pláž/Sneh) ( ): Tam, kde je intenzívny odraz
svetla, napr. snehové pole
alebo pláž.
• Food (Jedlo) ( ): Vytvára farebnejšiu farbu jedla.
• Candle Light (Svetlo sviečky) ( ): Nahrávanie mäkkého
žiarenia sviečok.
• Indoor (Interiér) ( ): Vo vnútri pri umelom osvetlení.
Keď uvediete „Aperture: Manual“ (Clona: Manuálne) alebo „Shutter:
Manual“ (Uzávierka: Manuálne) režim SCENE sa zruší.
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
Video Resolution
1080/50i
720/50p
1/1
576/50p
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
Položky podponuky
• 1080/50i (
• 720/50p (
• 576/50p (
•
•
•
•
): Nahráva vo formáte HD (1920x1080/50i).
): Nahráva vo formáte HD (1280x720/50p).
): Nahráva vo formáte SD (720x576/50p).
„50i“ indikuje, že videokamera bude nahrávať v prekladanom
režime vykresľovania pri 50 snímkach za sekundu.
„50p“ indikuje, že videokamera bude nahrávať v prepletenom
režime vyhľadávania pri 50 rámoch za sekundu.
Nahrané súbory sú zakódované s kolísavou prenosovou
rýchlosťou (VBR). VBR je systém na kódovanie, ktorý automaticky
nastavuje prenosovú rýchlosť podľa nahrávaného obrazu.
Dostupný čas nahrávania videa sa podľa vybraného rozlíšenia
videa líši. strana 37
53
Pokročilé metódy záznamu
Video Quality (Kvalita videa)
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie)
Môžete si vybrať kvalitu zaznamenávaných fotografií.
Pri fotografiách, ktoré zaznamenávate, môžete zvoliť rozlíšenie.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Video Quality“
(
(Kvalita videa).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
Video Quality
Super Fine
Fine
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo návratu (
Normal
).
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Photo Resolution“
(
(Rozlíšenie fotografie).
Photo Resolution
2944x1656
1920x1080
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
návratu (
) alebo
Položky podponuky
• Super Fine (Super jemné) (
): Nahráva v vynikajúcej
kvalite.
• Fine (Jemné) ( ): Nahráva v štandardnej kvalite.
• Normal (Normálne) ( ): Nahráva v normálnej kvalite.
•
54
Čím je rozlíšenie vyššie, tým kratšia je doba nahrávania. Na druhej
strane však platí, čím nižšie je nastavené rozlíšenie, tým je dlhší
dostupný čas nahrávania.
Položky podponuky
• 2944x1656 (
• 1920x1080 (
•
•
): Nahráva v rozlíšení 2944x1656.
): Nahráva v rozlíšení 1920x1080.
Množstvo nahrávateľných obrazov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania. strana 37
Fotografie nahrané na vašej HD videokamere sa na iných
digitálnych zariadeniach, ktoré nepodporujú túto veľkosť fotografie,
nemusia dať prehrávať správne.
Pokročilé metódy záznamu
Photo Sharpness (Ostrosť fotografie)
White Balance (Vyváženie bielej)
Prostredníctvom tejto funkcie môžete dodatočným spracovaním
po vyfotografovaní získať ostrejšie snímky.
Táto videokamera s pamäťou automaticky nastaví farbu predmetu.
V závislosti od predmetu a podmienok osvetlenia môžete nahrávať v
prírodných farbách.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Photo Sharpness“
(
(Ostrosť fotografie).
Photo Sharpness
Soft
Normal
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
návratu (
Sharp
2.
3.
Dotknite sa záložky ponuky (
)
„White Balance“
(Vyváženie bielej).
Dotknite sa požadovanej položky
podponuky.
Ponuku opustíte stlačením záložky
).
opustenia ( ) alebo návratu (
Aperture
Auto
m
Manual
1/1
) alebo
Položky podponuky
• Soft (Hladké) ( ): Vyhladí hrany fotografie. Zjemní obraz.
• Normal (Normálne) ( ): Fotografie sa objavia s ostrými
okrajmi a sú vhodné na tlač.
• Sharp (Ostré) ( ): Zvýši zaostrenie hrán fotografií.
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Automaticky riadi vyváženie bielej farby,
záleží od podmienok nahrávania.
• Daylight (Denné svetlo) ( ): Vyváženie bielej farby bude
podľa podmienok osvetlenia vonku.
• Cloudy (Zamračené) ( ): Nahrávanie v tieni alebo v
zamračenom počasí.
• Fluorescent (Fluorescentné) ( ): Nahrávanie pri
fluorescentnom osvetlení.
• Tungsten (Wolfrám) ( ): Nahrávanie pod halogénovými
lampami a silnom svetle.
• Custom WB (Vlastné VB) ( ): Vyváženie bielej farby môžete
ručne nastaviť podľa zdroja osvetlenia alebo situácie.
Pochopenie vyváženie bielej
Vyváženie bielej (WB) je proces odstraňovania nerealistických
farebných nádychov, takže objekty, ktorý sa na osobe javia
ako biele, sú na vašej fotografii prevedené ako biele. Správne
vyváženie bielej musí brať do úvahy "teplotu farby" zdroja svetla,
ktorá sa vzťahuje relatívne teplého alebo chladného bieleho svetla.
55
Pokročilé metódy záznamu
Nastavenie vyváženia bielej manuálne
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „White Balance“
(
(Vyváženie bielej) „Custom
WB“ (Vlastné VB).
• Zobrazí sa indikátor
„( ) Set White Balance“
(Nastavenie vyváženia
bielej.).
Aperture (Clona)
White Balance
Tungsten
Custom WB
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
• Uložené nastavenie vyváženia bielej bude aplikované pri
ďalšom snímaní.
•
•
•
•
56
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
2/2
2. Vyplňte obrazovku bielym predmetom a dotknite sa záložky
).
(
• Nastavenie vyváženia bielej sa uloží.
•
Videokamera nastavuje clonu automaticky, záleží od predmetu
a podmienok nahrávania. Clonu tiež môžete nastaviť manuálne,
podľa vlastných požiadaviek.
Pri nastavovaní vyváženia bielej farby manuálne musí byť
predmet, ktorý vyplní obrazovku biely, v opačnom prípade nemusí
videokamera rozoznať príslušnú hodnotu nastavenia.
Nastavené nastavenie sa zachová, až kým nenastavíte vyváženie
bielej opätovne.
Za normálnych podmienok v exteriéroch je možné, že dosiahnete
lepšie výsledky pomocou nastavenia „Auto“ (Automaticky).
Kvôli jasnému a presnému nastaveniu zrušte funkciu digitálnej
transfokácie. strana 63
Pri zmene svetelných podmienok nastavte vyváženie bielej znovu.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Aperture“ (Clona).
(
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
Aperture
Auto
m
Manual
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Nastavuje hodnotu clony automaticky.
• Manual (Manuálne) ( m ): Pre nastavenie požadovanej
hodnoty sa dotknite záložky
) alebo (
). Hodnoty
(
nastavenia sú nasledovné:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8,
F11, F16
Pokročilé metódy záznamu
Pochopenie clony
Zastavenie clony môžete nastaviť na ovládanie množstva svetla
dosahujúceho snímač obrazu.
Hodnotu clony musíte nastaviť v nasledovných prípadoch:
•
•
•
•
•
Pri natáčaní pomocou spätného osvetlenia alebo ak je pozadie
príliš jasné.
Pri natáčaní odrážajúceho sa prírodného pozadia, ako napr. na
pláži alebo pri lyžovaní.
Keď je pozadie príliš tmavé (napríklad nočná scéna).
Ak vyberiete „Aperture: Manual“ (Clona: Manuálne), režim
SCENE sa zruší, „Super C.Nite“ sa nastaví na „Off“ (Vypnúť)
a „Shutter“ (Uzávierka) sa automaticky nastaví na „Auto“
(Automaticky).
Ak je clona nastavená na manuálnu, hodnota clony sa zmení
podľa zmenenej úrovne transfokácie.
Shutter (Uzávierka)
Videokamera automaticky nastaví rýchlosť uzávierky podľa jasu
predmetu. Môžete nasnímať moment rýchlo sa pohybujúcich
objektov alebo môžete dynamicky nahrávať pomaly sa
pohybujúce objekty.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Shutter“ (Uzávierka).
(
Shutter
Auto
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
m
Manual
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Videokamera s pamäťou automaticky
nastaví správnu hodnotu otvoru.
• Manual (Manuálne) ( m ): Pre nastavenie požadovanej
hodnoty sa dotknite záložky ( ) alebo ( ). Hodnoty
nastavenia sú nasledovné: 1/50,1/120, 1/250, 1/500,
1/1000, 1/2000, 1/4000 alebo 1/10000.
•
•
•
•
Pri vyššej rýchlosti uzávierky nemusí obraz vyzerať plynulo.
Pri nahrávaní s rýchlosťou uzávierky 1/1000 alebo vyššou sa uistite,
že slnko nesvieti priamo do objektívu. Pri spomalení rýchlosti
závierky môže byť kamera ovplyvnená prílišným množstvom svetla.
Ak vyberiete „Shutter: Manual“ (Uzávierka: Manuálne), režim
SCENE sa zruší, „Super C.Nite“ sa nastaví na „Off“ (Vypnúť) a
„Aperture“ (Clona) sa automaticky nastaví na „Auto“ (Automaticky).
Aj keď je uzávierka nastavená na 1/10000, kamera počas
snímania fotografií podporuje maximálne 1/2000.
57
Pokročilé metódy záznamu
EV
Super C.Nite
Vaše videá alebo fotografie môžu byť príliš jasné alebo tmavé,
záleží od intenzity okolitého osvetlenia. V takýchto prípadoch
môžete nastaviť uzávierku, aby snímala lepšie videá a fotografie.
Môžete nasnímať predmet spomalene ovládaním rýchlosti
uzávierky alebo nahrávať jasnejší obraz na tmavých miestach bez
toho, aby ste obetovali kvalitu farieb.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „EV“.
(
EV
0
2. Pre nastavenie požadovanej
hodnoty sa dotknite záložky
(
) alebo (
). Hodnoty
nastavenia sú nasledovné:
• Hodnoty EV ( ): -2.0, -1.6, -1.3, -1.0, -0.6, -0.3, 0, +0.3,
+0.6, +1.0, +1.3, +1.6, +2.0
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
návratu (
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Super C.Nite“.
(
2. Dotknite sa požadovanej položky
podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky
opustenia ( ) alebo návratu (
).
0
Off
Normal
1/1
SUPER
Super
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• Normal (Normálne) ( ): V normálnom režime sa
uzávierka otvára na 1/50 za sekundu a automaticky sa na
tmavom mieste prepne na otvorenie na 1/25 za sekundu.
Túto funkciu používajte na získanie jasnejších obrazov na
tmavom mieste.
• Super ( ): Uzávierka sa otvára na 1/13 za sekundu
bez ohľadu na okolité podmienky, normálny režim. Túto
funkciu používajte na získanie jasnejších obrazov na
tmavšom mieste.
SUPER
Tmavšia (-)
OFF
) alebo
Pochopenie EV (Hodnota expozície)
Hodnota expozície je celkové množstvo svetla umožneného vstúpiť
do fotografického média (fotografický film alebo snímač obrazu) tiež
počas procesu snímania fotografií alebo videa.
58
Super C.Nite
Jasnejšie (+)
Pokročilé metódy záznamu
Manuálne zaostrovanie počas nahrávania
Focus (Zaostrenie)
Videokamera zvyčajne zaostrí na predmet automaticky
(automatické zaostrenie). Keď je videokamera zapnutá,
automatické zaostrenie bude nastavené vždy. Zaostrenie
predmetu môžete nastaviť aj ručne, záleží od podmienok
nahrávania.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Focus“ (Zaostrenie).
(
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
Focus
Auto
Táto HD videokamera automaticky zaostruje na predmet, ktorý sa
nachádza v blízkosti až do nekonečna. Správne zaostrenie však
nemusí byť dosiahnuté, záleží od podmienok nahrávania. V takom
prípade použite režim manuálneho zaostrenia. Ak chcete nastaviť
) pre bližší
zaostrenie, dajte a podržte svoj prst na záložke (
) pre vzdialenejší subjekt.
subjekt a na (
• Bližšia alebo vzdialenejšia ikona ( / ) sa zobrazí v strede,
keď nastavenie zaostrenia dosiahne koniec.
• Nastavená hodnota je aktivovaná ihneď po dotknutí sa záložky
) alebo (
).
(
Manual
1/1
Touch Point
Manual
Manual
10CM
10CM
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Vo väčšine situácií je výhodnejšie
použiť funkciu automatického zaostrovania, pretože
umožňuje koncentrovať sa na kreatívnu stránku
nahrávania.
• Manual (Manuálne) ( ): V určitých podmienkach, v
ktorých je automatické zaostrovanie obtiažne alebo
nespoľahlivé, budete musieť použiť ručné zaostrovanie.
Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa dotknite záložky
) alebo (
).
(
• Touch Point (Dotykový bod) ( ): Jednoducho sa môžete
dotknúť predmetu na LCD obrazovke v bode, ktorý chcete
zaostriť.
<Bližší predmet>
<Vzdialenejší predmet>
Situácie, kedy nastaviť zaostrenie manuálne
• Záber obsahuje niekoľko objektov, niektoré sú k videokamere
blízko, iné ďaleko.
• Osoba zahalená hmlou alebo obklopená snehom.
• Veľmi jasné alebo lesklé povrchy, napríklad automobil.
• Trvalo alebo rýchlo sa pohybujúce osoby alebo objekty,
napríklad atlét alebo dav ľudí.
59
Pokročilé metódy záznamu
9 exemple de efecte digitale
Používanie dotykového bodu
Pomocou funkcie dotykového bodu
môžete ukázať predmet v pozadí
mimo zaostrenia. Zaostrite na určitý
bod tak, že sa dotknete želaného
bodu v štvorcovej oblasti.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Aktivovanie dotykového bodu dlhým dotykom
Dotykový bod môžete aktivovať stlačením určitého bodu na 2
sekundy na LCD obrazovke.
•
•
•
Funkcia AF je užitočná keď pracujete s funkciami transfokácie,
pretože možno nebudete schopný udržať presný bod zaostrenia
potom, ako sa zmení pomer transfokácie.
V obrazovkovej ponuke nastavenia manuálneho zaostrenia je
funkcia automatického zaostrenia dostupná použitím záložky AF
) Funkciu manuálneho zaostrenia môžete nastaviť opätovne,
(
keď sa dotknete záložiek manuálneho zaostrenia.
Keď je aktivovaná funkcia dotykového bodu, môžete sa
) na LCD obrazovke a nastaviť „Focus“
dotknúť záložky AF (
(Zaostrenie) na „Auto“ (Automaticky).
Off (Vypnúť)
Bez akéhokoľvek
digitálneho efektu sa
počas nahrávania
alebo prehrávania
zobrazí normálny,
prirodzený obraz.
Black & White
(Čiernobiele) ( )
Tento režim
mení obraz na
čiernobiely.
Sepia (Sépia) ( )
Tento režim
dodáva záberom
červenohnedé
zafarbenie.
Negative
(Negatívne) ( )
Tento režim
konvertuje farby a
vytvára negatívny
obraz.
Art (Umenie) ( )
Tento režim
pomáha retušovať
nedostatky na tvári.
Ghost (Duch) ( )
Tento režim pomáha
dosiahnuť na
obraze doznievajúci
obraz s efektom
duchov.
Dazzle (Lesk) ( 02 )
Tento režim vytvorí
jasnejší obraz
zvýšením nasýtenia.
Noir ( 03 )
Tento režim zmení
efekt obrazu
zvýraznením
kontrastu.
Digital Effect (Digitálny efekt)
Funkcia digitálneho efektu vám umožňuje nahrávať v kreatívnom štýle.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Digital Effect“
(
(Digitálny efekt).
Digital Effect
Off
Black & White
60
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
1/3
Sepia
Negative
Western ( 04 )
Tento režim dodá
obrazu výzor
vyblednutého a
starého filmu.
Pokročilé metódy záznamu
Fader (Stmievač)
Nahrávanie videa s efektom stmievača
Pomocou špeciálnych efektov, napríklad zjasňovaním na
začiatku scény alebo zatmievaním na konci scény, môžete svojim
nahrávkam dodať profesionálny vzhľad.
Zjasňovanie
Stlačte tlačidlo Spustenia/Zastavenia Nahrávania, keď je „Fader“
(Stmievač) nastavený na „In“ (Roztmieť). Nahrávanie sa spustí s
tmavou obrazovkou a potom sa obraz a zvuk zjasňujú.
1. Dotknite sa záložky ponuky
(
) „Fader“ (Stmievač).
Zatmievanie
Stlačte tlačidlo Spustenia/Zastavenia Nahrávania, keď je „Fader“
(Stmievač) nastavený na „Out“ (Stmieť). Nahrávanie sa zastaví
potom, ako obraz a zvuk úplne zoslabnú.
Fader
Off
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
In
1/1
Out
In-Out
Roztmievanie
Stlačte tlačidlo Spustenia/Zastavenia Nahrávania, keď je „Fader“
(Stmievač) nastavený na „In-Out“ (Roztmievač). Nahrávanie sa
spustí s tmavou obrazovkou a potom sa obraz a zvuk zjasňujú.
Nahrávanie sa zastaví potom, ako sa obraz a zvuk úplne stratia.
Zjasňovanie (približne 3 sekundy)
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• In (Roztmieť) ( ): Predtým, ako začnete nahrávať sa
vykoná rozotmenie.
• Out (Stmieť) ( ): Po ukončení nahrávania bude
vykonané zatmenie.
• In-Out (Roztmievač) ( ): Rozotmenie alebo zatmenie
bude vykonané podľa toho,
či začnete alebo skončíte
nahrávanie.
Stmievanie (približne 3 sekundy)
Táto funkcia sa po jednom použití deaktivuje. Pred každým použitím
musíte funkciu znovu nastaviť.
61
Pokročilé metódy záznamu
Tele Macro
Cont. Shot (Prieb. sním.)
Pomocou funkcie Tele Macro môžete získať bližšie obrazy, ktoré
sa vytvoria zaostrením na malú časť veľkého objektu v širokom
uhle. Je to užitočné pri získavaní obrazov kvetov alebo hmyzu
atď. zblízka.
Táto funkcia vám umožňuje snímať fotografie jednu za druhou
a tým vám poskytuje viac príležitostí snímania fotografií pri
nahrávaní pohyblivých predmetov.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Tele Macro“ (Tele
(
makro).
Tele Macro
Off
On
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
návratu (
) alebo
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť) ( ): Pri snímaní teleobjektívom môžete
zaostriť na malú časť veľkého objektu.
•
•
•
•
•
•
62
Pri zázname v režime Tele makro môžete rýchlosť zaostrovania
znížiť.
V režime Tele makro použite statív (nie je súčasťou dodávky), aby
ste zabránili chveniu rúk.
Pri zázname v režime Tele makro sa vyhnite tieňom.
So znižovaním vzdialenosti objektu sa zužuje oblasť zao strenia.
Ak nemôžete dosiahnuť správne zaostrenie, posuňte páčku Zoom
(Priblíženie) na nastavenie zaostrenia.
Keď je funkcia Tele Macro zapnutá, efektívna ohnisková
vzdialenosť v režime tele sa zmení zo 1 m na 50 cm.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Cont. Shot“ (Prieb.
(
sním.).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
Cont. Shot
Off
On
1/1
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Zaznamená len jednu fotografiu.
• On (Zapnúť) (
): Stlačením tlačidla PHOTO /
(My
Clip) môžete snímať až 8 fotografií za
1 sekundu.
•
•
Ak sa počas nepretržitého snímania vyskytne chyba (napr. plná
karta), nahrávanie sa zastaví a zobrazí sa správa o chybe.
Keď je funkcia „Cont. Shot“ (Prieb. sním.) nastavené na „On“
(Zapnúť), rozlíšenie fotografie je pevne nastavené na 1920 x 1080.
Pokročilé metódy záznamu
Wind Cut (Stlmenie šumu)
Digital Zoom (Digitálny zoom)
Pomocou funkcie stlmenia šumu môžete pri nahrávaní zvuku
pomocou zabudovaného mikrofónu znížiť hluk vetra.
Digitálna transfokácia vám umožňuje väčšie zväčšenie
transfokácie, ako pri pomere optickej transfokácie. Digitálny zoom
môže elektronicky zväčšovať obraz vytvorený objektívom až 300násobne.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Wind Cut“ (Stlmenie
(
šumu).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
Wind Cut
Off
On
1/1
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť) ( ): Pri nahrávaní zvuku pomocou
zabudovaného mikrofónu znížuje zvuk
vetra.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Digital Zoom“
(
(Digitálny zoom).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
Digital Zoom
Off
On
1/1
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
Pravá strana lišty zobrazuje zónu
digitálnej transfokácie. Keď posuniete
ovládač transfokácie, zobrazí sa lišta
transfokácie.
Položky podponuky
Používanie funkcie stlmenia šumu tiež odstráni niektoré zvuky s
nízkou frekvenciou so šumením.
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť): Aktivuje vyššie priblíženie digitálnej
transfokácie.
S digitálnou transfokáciou je obraz viac digitálne spracovaný, ako pri
režimoch optickej transfokácie. Takže obraz môže byť zhoršený.
63
Pokročilé metódy záznamu
Self Timer (Časovač)
Art Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
Ak je aktivovaná funkcia časovača, pred začiatkom nahrávania bude
časové oneskorenie 10 sekúnd. Môžete nahrávať alebo snímať
fotografie samých seba.
Pomocou funkcie Odstup v umení môžete kameru nastaviť tak,
aby suchému a nudnému videu s časovým posunom vdýchla život
pridaním emócií.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1.
Dotknite sa záložky ponuky (
„Self Timer“ (Časovač).
2.
Dotknite sa požadovanej položky
podponuky.
3.
Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
)
Self Timer
OFF
Off
10 Sec
1/1
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• 10 Sec (10 sekúnd) ( ): Po stlačení tlačidla Spustenia/
Zastavenia Nahrávania alebo
(My Clip)
tlačidla PHOTO /
vznikne 10 sekundové omeškanie.
Táto funkcia sa po jednom použití deaktivuje. Pred každým použitím
musíte funkciu znovu zapnúť.
64
1. Dotknite sa záložky ponuky
). “Art Time Lapse REC”
(
(Časosb. zázn.)
• Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
2. Dotknite sa požadovanej položky
podponuky.
3. Nastavte hodnoty pre nahrávanie
v intervaloch, celkovú dobu a
rozlíšenie položiek tak, že sa
) alebo
dotknete záložky hore (
).
dole (
Art Time Lapse REC
Off
Normal
1/2
Jumping
Zooming
Art Time Lapse REC
Interval
:
0.5 Sec
Zoom
:
in
[HD] 720 50P SF
Pokročilé metódy záznamu
4. Pre ukončenie nastavenia sa dotknite záložky (
5. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
(
6. Po nastavení režimu nahrávania
v intervaloch stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia nahrávania.
• Nahrávanie v intervaloch sa
spustí.
• Položka Nahrávanie odstupu v
umení podporuje len rozlíšenie
[HD]720/50P a super jemnú kvalitu.
•
).
Ikona
) alebo návratu
00:00:20
[307Min]
1Sec/24Hr
Art Time Lapse Recording
Ak chcete nahrávanie v režime Odstup v umení zastaviť,
stlačte tlačidlo [Spustenia/zastavenia nahrávania].
Popis
Normálne: Nastavte snímanie obrázkov v zadefinovanom
intervale.
• Interval: Každých 0,1, 0,5, 1, 3 alebo 5 sekúnd sa
nasníma jeden obrázok scény.
Skákanie: Nastavte záznam videa s časovým odstupom v
zadefinovanom intervale.
• Interval: Scéna sa každých 1, 3, 5, 10 alebo 20 sekúnd
bude nahrávať 3 sekundy. Zaznamená sa tiež zvuk.
Približovanie: Pre video s časovým posunom nastavte efekt
priblíženia.
• Interval: Každých 0,1, 0,5, 1, 3 alebo 5 sekúnd sa
nasníma jeden obrázok scény.
• Približovanie: Pridá na video s časovým posunom efekt
priblíženia/oddialenia.
Panoráma: Pre video s časovým posunom nastavte efekt
posúvania záberu.
• Interval: Každých 0,1, 0,5, 1, 3 alebo 5 sekúnd sa
nasníma jeden obrázok scény.
• Smer: K videu s časovým posunom pridá efekt posúvania
záberu (doľava/doprava/nahor/nadol).
Približovanie + panoráma: Nastavte efekt priblíženia a
posúvania záberu a pridajte ich súčasne.
• Interval: Každých 0,1, 0,5, 1, 3 alebo 5 sekúnd sa
nasníma jeden obrázok scény.
• Smer: K videu s časovým posunom pridá efekt posúvania
záberu (doľava/doprava/nahor/nadol).
• Približovanie: Pridá na video s časovým posunom efekt
priblíženia/oddialenia.
65
Pokročilé metódy záznamu
Príklad záznamu Odstup v umení
Funkcia Odstup v umení zaznamenáva obrazové snímky v
preddefinovanom intervale počas celej doby záznamu za
účelom zachytenia videa so zrýchleným plynutím času.
Celková doba nahrávania
Interval nahrávania
Timeline
Čas nahrávania na
pamäťové médium (video
nahrávania v intervaloch)
00:00:20/00:20:00
HD
SD
100_0013
Odstup v umení je funkcia užitočná na filmovanie
nasledujúcich objektov:
• Kvitnúce kvety
• Vták, stavajúci si hniezdo
• Kotúľanie mrakov po oblohe
00:00:25/00:20:00
100_0013
00:00:30/00:20:00
100_0013
3/3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
66
•
Pri zázname v režime Odstup v umení funkcia Super C.Nite nefunguje.
Záznam v režime Odstup v umení sa stratí bol dokončení nahrávania. Ak chcete spustiť ďalší režim Odstup v umení, zopakujte kroky 1 až 7.
25 zachytených obrázkov vytvorí video o dĺžke 1 sekundy. Keďže minimálna dĺžka videa, ktoré vaša kamera dokáže uložiť, je jedna sekunda, tento
interval zároveň definuje minimálnu dobu záznamu pre režim Odstup v umení. Ak napríklad interval nastavíte na 5 sek., dobu záznamu pre režim
Odstup v umení musíte nastaviť na min. 2 minúty a 30 sekúnd, aby sa zaznamenalo video v minimálnej dĺžke 1 sekundy (25 snímok).
Počas časosberného nahrávania sa nedá pozastaviť nahrávanie.
Počas nahrávania v režime Odstup v umení sa nenahráva zvuk. (Zvuk sa zaznamená len počas nahrávania Skákanie v režime Výtvarný časozberný záznam.)
Keď nahrávanie videa vyplní 1,8 GB pamäťového zariadenia, nový súbor nahrávania sa automaticky spustí v tomto bode.
Pri používaní režimu Odstup v umení odporúčame namiesto batérie zariadenie napájať sieťovým adaptérom.
Ak sa počas záznamu Odstup v umení vyčerpá batéria, kamera uloží záznam do tohto okamihu a prepne sa do pohotovostného režimu. Po chvíli
zobrazí výstražné hlásenie a potom sa automaticky vypne.
Ak sa počas záznamu Odstup v umení naplní úložné médium, kamera sa prepne do pohotovostného režimu po uložení záznamu do vyčerpania
pamäťovej kapacity.
Nahrávanie odstupu v umení sa automaticky skončí po 72 hodinách.
Pokročilé metódy záznamu
Quick View (Rýchle prezeranie)
Vymazanie súborov po Rýchlom náhľade
Ak sa počas rýchleho prehrávania dotknete záložky vymazania
) súbor sa vymaže.
(
Pomocou funkcie Quick View (Rýchle prezeranie) môžete
pozerať posledné nahrané videá a fotografie ihneď po ukončení
nahrávania.
00:00:05/00:00:50
100_0013
Quick View
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Quick View“ (Rýchle
(
prezeranie).
Quick View
Off
On
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo návratu (
•
).
Položky podponuky
•
Funkcia rýchleho prezerania nie je dostupná v nasledovných
prípadoch:
- Ak bol po nahrávaní zmenený režim
- Keď je k videokamere pripojený USB kábel.
- Ak bola videokamera po nahrávaní reštartovaná.
- Po prehraní rýchleho náhľadu.
Pre fotografie nahrané v „Cont. Shot“ (Prieb. sním.) sa prehrá iba
posledný súbor.
• Off (Vypnúť): Ikona rýchleho prezerania ( ) sa
po ukončení nahrávania neobjaví na
obrazovke.
• On (Zapnúť): Ikona rýchleho prezerania ( ) sa objaví na
obrazovke hneď, ako ukončíte nahrávanie.
Ak si chcete pozrieť video alebo fotografiu,
ktoré ste práve nahrali, dotknite sa ikony
rýchleho prezerania. Po ukončení rýchleho
prehrávania sa vaša videokamera vráti späť
do pohotovostného režimu.
67
Pokročilé prehrávanie
Guideline (Vodiaca čiara)
Play Option (Možnosť prehr.)
Videokamera poskytuje 3 typy vodiacich čiar, aby vám pomohla
nastaviť vyrovnanú kompozíciu obrazu na obrazovke.
Podľa vlastných požiadaviek môžete nastaviť určitý štýl
prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 29
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Guideline“ (Vodiaca
(
čiara).
Vyberte záložku prehrávania (
režim prehrávania videa ( HD /
Guideline
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Play Option“
(
(Možnosť prehr.).
Off
2. Podľa predmetu sa dotknite
požadovanej vodiacej čiary.
• Vybraná vodiaca čiara sa
zobrazí na obrazovke.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
) na LCD obrazovke a vyberte
). strana 45
SD
Play Option
Play All
Play One
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo návratu (
Repeat All
Repeat One
).
Položky podponuky
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
: Umiestňuje predmet do stredu krížika, do stredu rámu.
•
: Umiestnenie predmetov do obdĺžnika Bezpečnej
zóny zabezpečí, že sa nahrajú.
: Pre nahrávanie viacerých objektov. Umiestnenie
predmetov do alebo blízko mriežkovaného kríža
vytvára vyváženú kompozíciu.
•
•
•
•
68
Predmet umiestnite do krížika vodiacej čiary na vyváženie
kompozície obrazu.
Vodiace čiary na obrazovke sa neobjavia na aktuálne nahrávanom
obraze.
• Play All (Prehrať všetko) ( ): Jedno za druhým prehrá
videozáznamy od vybraného až po posledné video, potom
sa vráti k náhľadu indexu miniatúr.
• Play One (Prehrať jedno) ( ): Prehráva iba vybraté video
a potom sa vracia do náhľadu indexu miniatúr.
• Repeat All (Zopakovať všetko) ( ): Opakuje prehrávanie
všetkých videí, až kým sa nedotknete záložky návratu
).
(
• Repeat One (Zopakovať jedno) ( ): Opakuje prehrávanie
iba jedného vybraného videa, až kým sa nedotknete
).
záložky návratu (
Pokročilé prehrávanie
Highlight (Najzaujím.)
Čas prehrávania ukážok podľa času nahrávky pri videách
Táto videokamera zobrazuje časť nahraného videa (videí)
náhodne.
Vyberte záložku prehrávania (
režim prehrávania videa ( HD /
Nahraný čas
) na LCD obrazovke a vyberte
). strana 45
Plné prehrávanie
5 až 30 sek.
Náhodne prehrá 5 sekúnd.
30 sek. až 5 min.
Náhodne prehrá 5 sekúnd z každej 30
sekundovej časti.
5 min. až 10 min.
Náhodne prehrá 11 sekúnd z každej 2
minútovej časti.
Viac ako 10 min.
Náhodne prehrá 15 sekúnd z každej 3
minútovej časti.
SD
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Highlight“
(
(Najzaujím.).
Highlight
Recent
All
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
Zvýraznená doba prehrávania
Menej ako 5 sek.
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo návratu (
).
•
•
Položky podponuky
Ak vykonáte funkciu zvýraznenia v zobrazení miniatúr podľa
dátumu, všetky súbory s vybraným dátumom sa zosumarizujú a
zobrazia.
V režime prehrávania najzaujímavejšieho môžete nastaviť
hlasitosť tak, že sa dotknete obrazovky a taktiež môžete zrušiť
prehrávanie.
• Recent (Nedávno) ( ): Zobrazuje videá, ktoré boli
vytvorené za posledných 24
hodín.
• All (Všetky dni) ( ): Zobrazuje časť všetkých súborov s
videami.
69
Pokročilé prehrávanie
Slide Show Option (Možnosti prezentácie)
File Info (Informácie o súbore)
Možnosti prehrávania prezentácie môžete nastaviť pomocou
ponuky nastavení prezentácie.
Táto videokamera zobrazí informácie na nahraných obrazoch.
Vyberte záložku prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte
režim prehrávania fotografií ( ). strana 45
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Slide Show Option“
(
(Možnosti prezentácie).
Slide Show Option
Interval
:
1 Sec
Music
:
On
:
On
2. Požadovanú hodnotu nastavíte
Effect
tak, že sa dotknete požadovanej
položky vedľajšej ponuky a
)/(
).
záložky (
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu (
).
) alebo
Položky podponuky
70
• Interval: Všetky fotografie sa budú prehrávať za sebou
v nastavených intervaloch prezentácie (1 sek.
alebo 3 sekundy).
• Music (Hudba): Môžete zapnúť alebo vypnúť hudbu
v pozadí. Táto videokamera má 7
východiskových melódií na pozadie,
ktoré sú uložené v zavádzacej pamäti
flash. Spustením prezentácie sa spustí
7 melódií pozadia v režime náhodného
poradia.
• Effect (Efekt): Nepretržité prehrávanie fotografií s
efektom zatmenia/rozotmenia medzi
prechodmi obrázkov.
Vyberte záložku prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte
režim prehrávania videa ( HD / SD ) alebo režim prehrávania
). strana 45
fotografií (
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „File Info“
(
(Informácie o súbore).
File Info
100VIDEO
HDV_0017.MP4
2. Ak chcete zobraziť informácie
o súbore, vyberte požadovaný
Size
Resolution
súbor.
• Zobrazia sa informácie o vybranom súbore.
3. Ponuku opustíte dotknutím sa záložky návratu (
Date
Duration
: 01.JAN.2012
: 00:00:05
: 9.56MB
: 1080 50i F
).
Upravovanie súborov
VYMAZAŤ
Svoje nahrávky môžete mazať jednu po druhej, alebo naraz.
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a
Dotknite sa záložky prehrávania (
vyberte režim prehrávania. strana 45
1. Dotknite sa záložky HD ( HD ),
).
SD ( SD ) alebo fotografie (
• Videá alebo fotografie sa
zobrazia ako miniatúry.
Delete
Select Files
Položky podponuky
• Select Files (Zvoľte súbory): Maže individuálne obrazy.
Dotknite sa obrazov, ktoré chcete vymazať. Na
vybratých obrazoch sa zobrazí indikátor ( ). Ak sa
dotknete miniatúry videa, prepínate medzi vybraným
( ) alebo nevybraným obrazom.
). Vybrané obrazy sa vymažú.
Dotknite sa záložky (
• All Files (Všetky súbory): Maže všetky obrazy.
All Files
1/1
2. Dotknite sa záložky ponuky
) „Delete“ (Vymazať)
(
dotknite sa požadovanej
položky vedľajšej ponuky.
Delete
• Ak sa dotknete „Select
Files“ (Zvoľte súbory),
zobrazia sa miniatúry
obrazu. Prejdite na Krok 3.
3/3
• Ak sa dotknete „All Files“
Remain:3.62GB
(Všetky súbory), zobrazí sa
hlásenie zodpovedajúce tejto možnosti. Prejdite na Krok 4.
3. Dotknite sa súborov, ktoré chcete vymazať. Po vybraní
všetkých súborov, ktoré chcete vymazať, sa dotknite záložky
). Prejdite na Krok 4.
(
• Pozrite si položky vedľajšej ponuky nižšie, kde nájdete
doplňujúce informácie.
•
•
Vymazané obrazy sa nedajú obnoviť.
Počas mazania videa nahraného na pamäťovej karte pamäťovú
kartu nevyberajte ani nevypínajte zariadenie. Ak tak urobíte, mohli
by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
•
Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s
jedným obrazom.
Ak chcete dôležitý obraz zabezpečiť proti náhodnému vymazaniu,
aktivujte predtým ochranu obrazu. strana 73
Chránené obrazy nemôžete vymazať. Najskôr zrušte funkciu
ochrany. strana 73
Ak je na pamäťovej karte nastavená záložka ochrany na
uzamknutej možnosti, obrazy nebudete môcť vymazať.
Funkcia mazania nefunguje, ak je nedostatočná kapacita betérie.
Aby ste mohli pokračovať v napájaní počas procesu mazania,
odporúčame vám, aby ste použili sieťový adaptér.
•
•
•
•
4. Dotknite sa „Yes“ (Áno).
• Ak vyberiete „All Files“ (Všetky súbory), videokamera
vymaže všetky súbory na pamäťovom médiu, s výnimkou
média, ktoré je chránené pred vymazaním.
• Ak vyberiete „Select Files“ (Zvoľte súbory), videokamera
vymaže všetky označené súbory.
71
Upravovanie súborov
Odstrániť My Clip
Vytvorenie My Clip
Z videa s označením My Clip môžete vymazať značky My Clip.
Vzrušujúce scény označené funkciou My Clip môžete z videa
extrahovať a vytvoriť z nich jeden súbor.
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a vyberte
Vyberte záložku prehrávania (
režim prehrávania videa ( HD / SD ). strana 45
1. Dotknite sa miniatúry označenej
funkciou My Clip ( ).
2. Dotknite sa tlačidla MENU (
)
karta Odstrániť My Clip.
3. Dotknite sa Áno.
• Kamera vymaže všetky tagy
z videa.
Play Option
Highlight
1/2
Delete
Delete My Clip
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a vyberte
Vyberte záložku prehrávania (
režim prehrávania videa ( HD / SD ). strana 45
1. Stlačte tlačidlo PHOTO / (My
Clip) pri miniatúrnom zobrazení
videa.
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
My Clip
Creation Start
Preview
Položky podponuky
•
•
Spustenie vytvárania : Sekvenčne skombinuje označené scény,
uloží a lokalizuje ich vo forme videa na pozícii prvého súboru v
zobrazení miniatúr videí.
Ukážka : Zobrazí sekvenčný náhľad scén označených tagmi.
•
•
72
Pri zobrazení náhľadu scén označených funkciou My Clip
nemôžete ťahať lištu priebehu na LCD obrazovke.
Ak na úložisku médií nie je dostatok voľného miesta na vytvorenie
nových súborov z označených videí, karta Spustenie vytvárania
bude neaktívna.
OCHRANA
Dôležité nahrávky môžete chrániť proti náhodnému vymazaniu.
Chránené videá a fotografie nie sú vymazané, iba ak by boli
naformátované alebo ak bola zrušená ochrana.
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a
Dotknite sa záložky prehrávania (
vyberte režim prehrávania. strana 45
1. Dotknite sa záložky HD ( HD ),
SD ( SD ) alebo fotografie
).
(
• Videá alebo fotografie sa
zobrazia ako miniatúry.
2.
3.
Protect
Select Files
All On
1/1
All Off
Dotknite sa záložky ponuky
Protect
(
) „Protect“ (Ochrana) dotknite sa požadovanej položky
vedľajšej ponuky.
3/3
• Ak sa dotknete „Select Files“
(Zvoľte súbory), zobrazia sa
miniatúry obrazu. Prejdite na
Krok 3.
• Ak sa dotknete „All Files“ (Všetky súbory), zobrazí sa
hlásenie zodpovedajúce tejto možnosti. Prejdite na Krok 4.
Dotknite sa súborov, ktoré chcete chrániť. Po vybraní všetkých
súborov, ktoré chcete chrániť, sa dotknite záložky (
).
Prejdite na Krok 4.
• Pozrite si položky vedľajšej ponuky nižšie, kde nájdete
doplňujúce informácie.
4. Dotknite sa „Yes“ (Áno).
• Ak ste vybrali „All On“ (Všetko zap.), na všetkých
súboroch sa zobrazí indikátor ( ).
• Ak ste vybrali „All Off“ (Všetko vyp.), zo všetkých súborov
sa stratí indikátor ( ).
• Ak vyberiete „Select Files“ (Zvoľte súbory), zobrazí sa
indikátor na súboroch, ktoré ste označili ako chránené
pred vymazaním.
Položky podponuky
• Select Files (Zvoľte súbory): Ochráni jednotlivé obrazy.
Dotknite sa obrazov, ktoré chcete chrániť pre vymazaním.
Na vybratých obrazoch sa zobrazí indikátor ( ). Ak sa
dotknete miniatúry videa, prepínate medzi vybraným ( )
alebo nevybraným obrazom.
).
Dotknite sa záložky (
• All On (Všetko zap.): Chráni všetky obrazy.
• All Off (Všetko vyp.): Uvoľní všetky chránené obrazy naraz.
•
•
Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s jedným
obrazom.
Ak je na pamäťovej karte nastavená záložka ochrany na uzamknutej
možnosti, túto funkciu nebudete môcť nastaviť. strana 35
73
Upravovanie súborov
Kopírovať (iba pre HMX-H405)
Položky podponuky
Videá a fotografi e uložené v zabudovanej pamäti môžete kopírovať
na externú pamäťovú kartu fl ash. Kopírovanie na pamäťovú kartu
nevymaže originály v zabudovanej pamäti.
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
) na LCD obrazovke a vyberte
Dotknite sa záložky prehrávania (
režim prehrávania. strana 45
1. Dotknite sa záložky HD ( HD ),
).
SD ( SD ) alebo fotografie (
• Videá alebo fotografie sa
zobrazia ako miniatúry.
Copy
Select Files
All Files
1/1
2. Dotknite sa záložky ponuky (
“Copy (Kopírovať).”
•
•
Copy
•
3/3
Remain:2GB
Zostávajúce voľné miesto v
cieľovej pamäťovej karte
74
•
)
3. Dotknite sa požadovanej položky
podponuky.
4. Podľa vybranej možnosti sa
zobrazí odkaz. Dotknite sa “Yes”
(Áno).
• Vybrané obrazy sa skopírujú.
• Select Files (Zvoľte súbory): Skopíruje jednotlivé obrazy.
Dotknite sa obrazov, ktoré chcete kopírovať. Na vybratých
videách sa zobrazí indikátor ( ). Dotykom miniatúr videa
prepínate medzi miniatúrou videa, vybratou na kopírovanie
(na obrázku sa zobrazí indikátor ( ) alebo nie (indikátor
). Vybrané
( ) z obrázku zmizne). Dotknite sa záložky (
obrazy sa skopírujú.
• All Files (Všetky súbory): Skopíruje všetky obrazy.
Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s
jedným obrazom.
Snímky nemôžete kopírovať, ak je aktivovaná ochrana proti zápisu
na pamäťovú kartu. strana 35
Súbor nemôžete na pamäťovú kartu kopírovať ak na nej nie je
dostatok voľného miesta. Skôr, ako budete pokračovať, odstráňte
nepotrebné súbory. strana 103
Funkcia kopírovania nemusí fungovať, keď je slabá batéria. Aby
ste mohli pokračovať v napájaní počas kopírovania, odporúčame
vám, aby ste použili sieťový adaptér.
Upravovanie súborov
ROZDELIŤ
Video môžete rozdeliť na dve a jednoducho vymazať nepotrebné
časti. Táto funkcia upravuje originálne video. Dôležité nahrávky si
zálohujte oddelene.
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a vyberte
Vyberte záložku prehrávania (
režim prehrávania videa ( HD / SD ). strana 45
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Edit“ (Editovať) (
„Divide“ (Rozdeliť).
2. Dotknite sa požadovaného
videa, ktoré chcete upravovať.
• Vybrané video sa zobrazí
ako pozastavené.
3. Dotknutím sa záložiek ovládania
prehrávania vyhľadajte bod
rozdelenia.
• Záložky ovládania
prehrávania:
/
/
/
/
/
Počas upravovania videa nahraného na pamäťovej karte pamäťovú
kartu nevyberajte ani nevypínajte zariadenie. Ak tak urobíte, mohli by
ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
•
•
•
•
Edit
Divide
Combine
1/1
•
•
00:00:25/00:00:50
100_0013
•
Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s
jedným obrazom.
) nemôžete
Súbory, na ktorých s nachádza indikátor ochrany (
rozdeliť. Najskôr zrušte funkciu ochrany. strana 73
Rozdelené video môže pred alebo po bode rozdelenia približne 2
sekundy kolísať.
Funkcia čiastočného vymazania nie je dostupná v nasledovných
podmienkach:
- Ak chcete vymazať časť, ktorá je kratšia ako 6 sekundy.
- Ak je dĺžka zostávajúcej časti (po vymazaní časti) kratšia ako 3
sekundy.
- Ak je zostávajúca časť pamäte menšia ako 15 MB.
- Keď počet súborov dosiahne 9999.
Fotografie rozdeľovať nemôžete.
Keď rozdelíte video pomocou značiek My Clip, prestanú sa
zobrazovať značky My Clip.
Video zaznamenané v režime Odstup v umení nemôžete rozdeliť.
Divide
4. Stlačte záložku pre pozastavenie
) v bode rozdelenia, potom sa
(
).
dotknite záložky pre obrezanie (
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
5. Dotknite sa „Yes“ (Áno).
• Vybrané video sa rozdelí na dva videozáznamy.
• Druhý videozáznam rozdeleného videa sa zobrazí v
poslednej miniatúre.
• Po rozdelení môžete čiastočne vymazať nepotrebné časti
alebo ich kombinovať s inými videami.
75
Upravovanie súborov
SKOMBIN
Nemôžete kombinovať dve rôzne videá. Pretože táto funkcia
upravuje originálny súbor, uistite sa, že ste si dôležité nahrávky
zálohovali samostatne.
•
•
•
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a vyberte
Vyberte záložku prehrávania (
režim prehrávania videa ( HD / SD ). strana 45
1. Dotknite sa záložky ponuky
) „Edit“ (Editovať) (
„Combine“ (Skombinovať).
Počas upravovania videa nahraného na pamäťovej karte pamäťovú
kartu nevyberajte ani nevypínajte zariadenie. Ak tak urobíte, mohli by
ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
•
•
•
Edit
Divide
Combine
2. Dotknite sa požadovaných
miniatúr, ktoré chcete
kombinovať.
• Na vybraných videách sa
)a
zobrazí indikátor (
číslo vybraného poradia. Ak
sa dotknete miniatúry videa,
prepínate medzi vybraným
) alebo nevybraným
(
obrazom.
• Indikátor (
) sa nezobrazí
ak majú vybrané súbory s
videom rozdielne rozlíšenie.
1/1
•
Combine
1
3/3
).
3. Dotknite sa záložky (
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
4. Dotknite sa „Yes“ (Áno).
• Skombinuje sa 2 videí vo vybranom poradí a uložia sa ako
jedno video.
76
•
Súbory s indikátorom ochrany (
) sa nedajú mazať. Ak chcete
súbor vymazať, zrušte funkciu ochrany. strana 73
Originálne videá nebudú uchované.
Funkcia kombinovania nie je dostupná v nasledovných
podmienkach:
- Videá v rôznom formáte kvality (Videá nahrané v „Video
Resolution: 1080/50i“ (Rozlíšenie videa: 1080/50i) a „Video
Resolution: 720/50p“ (Rozlíšenie videa: 720/50p)) nemôžete
kombinovať.
- Veľkosť súboru kombinovaného videa nemôže presiahnuť 1,8
GB.
- Súbory sa nedajú kombinovať. ak je zostávajúca časť pamäte
menšia ako 15 MB.
- Video, ktorého formát súboru nie je podporovaný na
videokamere.
- Pri prehrávaní video súboru.
Keď skombinujete video so značkami My Clip, značky My Clip sa
prestanú zobrazovať.
Nemôžete kombinovať video zaznamenané v režime Odstup v
umení.
Nastavenie systému
NASTAVENIE POLOŽIEK PONUKY
•
•
Informácie o ponukách nastavení nájdete na strane 50.
Detaily prevádzky nájdete na zodpovedajúcej strane.
•
•
•
•
Položky
Východisková hodnota
Strana
Storage Type (Typ pamäte) *
Internal Memory (Pamäť)
78
Storage Info (Info o mieste ukladania) *
-
78
Card Info (Info o karte)**
File No. (Číslo súboru)
Series (Séria)
78
79
Time Zone (Časové pásmo)
Home (Doma)
79
Date/Time Set (Nast dát/času)
01/JAN/2012 00:00 (Letný čas : Vypnúť)
80
Date Type (Typ dátumu)
01/JAN/2012
80
Time Type (Typ času)
24 Hr (24 hod)
80
Date/Time Display (Zobr. dát./času)
Auto LCD Off (Automat. vypnutie LCD)
Beep Sound (Pípnutie)
Shutter Sound (Zvuk uzávierky)
Auto Power Off (Automat vyp)
Quick On STBY (Rých. zap. poh. r.)
PC Software (Počítačový softvér)
USB Connect (USB pripojenie)
HDMI TV Out (HDMI výstup tel.)
TV Connect Guide (Sprievodca pripojením tel.)
TV Display (Displej tel)
Format (Formátovať)
Default Set (Východis nast)
Language
Demo
Anynet+(HDMI-CEC)
Off (Vypnúť)
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
5 Min (5 minút)
Off (Vypnúť)
On (Zapnúť)
Mass Storage
Auto (Automaticky)
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
Položky ponuky a východiskové hodnoty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Typ času sa môže zmeniť, záleží od vybraného jazyka.
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch HMX-H405.
Položky označené ** sú dostupné iba pri modeloch HMX-H400, HMX-H430, HMX-H440.
77
Nastavenie systému
Storage Type (Typ pamäte) (iba pre
HMX-H405)
Card Info (Info o karte) (iba pre HMX-H400,
HMX-H430, HMX-H440)
Video a fotografie môžete nahrávať do zabudovanej pamäte alebo
na pamäťovú kartu, preto si pred spustením nahrávania môžete
vybrať požadované pamäťové médium. strana 33
Táto funkcia zobrazuje informácie o uložení vybraného
pamäťového zariadenia (pamäťová karta), ako je napríklad
použité miesto v pamäti a voľné miesto, atď.
Storage Info (Info o mieste ukladania) (iba pre
HMX-H405)
Táto funkcia zobrazuje informácie o uložení vybraného
pamäťového zariadenia (pamäťová karta), ako je napríklad
použité miesto v pamäti a voľné miesto, atď.
Pred prezeranim informacii o mieste uloženia vložte do videokamery
pamaťovu kartu.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Setting (
) tab (
“Storage Info.” (Info o mieste
ukladania)
Storage Info
Internal Memory
Card
1/1
2. Dotknite sa požadovanej položky
podponuky.
• V závislosti od vybraného
rozlíšenia videa sa zobrazí použité miesto v pamäti,
dostupné voľné miesto v pamäti a doba nahrávania.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
návratu (
) alebo
Položky podponuky
78
• Internal Memory (Pamäť): Zobrazuje informácie o pamäti
zabudovanej pamäte.
• Card (Karta): Zobrazuje informácie o pamäti pamäťovej
karty.
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Card Info“ (Info o karte).
• V závislosti od vybraného
rozlíšenia videa sa zobrazí
použité miesto v pamäti,
dostupné voľné miesto v
pamäti a doba nahrávania.
Card Info
• Used: 40.5MB
• Free: 30.8GB
[HD]1080/50i
Super Fine : 253Min
Fine
: 307Min
Normal
: 390Min
2. Ponuku opustíte dotknutím sa záložky návratu (
).
Nastavenie systému
File No. (Číslo súboru)
Time Zone (Časové pásmo)
Názvy (čísla) súboru sú pridelené nahraným obrazom podľa
vybranej možnosti číslovania.
Pomocou videokamery môžete počas cestovania hodiny
jednoducho prestaviť na miestny čas.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„File No.“ (Číslo súboru).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
Nastavenie miestneho času pre zistenie časového rozdielu
File No.
Series
Reset
1/1
Položky podponuky
• Series (Séria): Uloží čísla súboru po poradí, dokonca aj
keď vymeníte alebo naformátujete pamäťovú kartu alebo
vymažete všetky súbory. Každý súbor ma identické číslo,
čo umožňuje pohodlné ovládanie na počítači.
• Reset: Vynuluje číslo súboru na 0001 aj po formátovaní,
vymazaní všetkých alebo vložení novej pamäťovej karty.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Time Zone“ (Časové pásmo)
„Visit“ (Návšt.).
2
Time Zone
Home
Visit
1/1
Dotknite sa záložky zníženia
) alebo zvýšenia (
)a
(
vyberte navštívenú oblasť.
3. Po dokončení nastavenia
časového pásma sa dotknite
).
záložky (
• Hodnoty časového pásma
nie sú aplikované, ak
nastavenie pomocou záložky
(
) bez dotknutia sa záložky (
Visit
London,Lisbon
[HOME 00:00] 01/JAN/2012 00:00
).
Položky podponuky
Keď nastavíte „File No.“ (Číslo súboru) na „Series“ (Séria), každému
súboru je pridelené iné číslo, aby sa predišlo duplikovaniu názvov. Je
to vhodné vtedy, ak chcete súbory spravovať v počítači.
• Home (Doma): Hodiny budú aplikované v súlade s vašim
nastavením v ponuke nastavenia dátumu/času. Vyberte pri
prvom použití videokamery, alebo ak chcete hodiny vrátiť na
domáce nastavenie dátumu/času.
• Visit (Návšt.) ( ): Keď navštívite iné časové pásmo,
umožní vám aplikovať miestny čas bez zmeny vášho
domáceho nastavenia času. Hodiny budú nastavené v
súlade s časovým rozdielom medzi dvomi miestami.
79
Nastavenie systému
Time Type (Typ času)
Date/Time Set (Nast dát/času)
Nastavením dátumu a času môžete
zobraziť dátum a čas nahrávky počas
prehrávania. strana 31
Date/Time Set
Day
01
Month
/ JAN / 2012
Hr
00
Year
Min
:
00
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) „Date
(
Type“ (Typ dátumu).
Date Type
Time Type
12 Hr
24 Hr
1/1
2012/01/01
JAN/01/2012
1/1
01/JAN/2012
01/01/2012
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu (
).
Položky podponuky
• 12Hr (12 hod): Zobrazí informáciu o čase v 12 hodinách.
• 24Hr (24 hod): Zobrazí informáciu o čase v 24 hodinách.
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
) alebo
Položky podponuky
• 2012/01/01: Dátum je zobrazený v poradí rok/mesiac
(dvojciferný)/deň.
• JAN/01/2012: Dátum je zobrazený v poradí mesiac/deň/
rok.
• 01/JAN/2012: Dátum je zobrazený v poradí deň/mesiac/
rok.
• 01/01/2012: Dátum je zobrazený v poradí deň/mesiac
(dvojciferný)/rok.
80
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Time Type“ (Typ času).
2. Dotknite sa požadovanej možnosti
zobrazenia.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky
opustenia ( ) alebo návratu (
).
Date Type (Typ dátumu)
Môžete nastaviť zobrazenie typu
dátumu, nastaveného podľa vybranej
možnosti.
Môžete nastaviť zobrazenie typu času, nastaveného podľa
vybranej možnosti.
Táto funkcia závisí od nastavenia „Date/Time Display“ (Zobr. dát./
času). strana 81
Táto funkcia závisí od nastavenia „Date/Time Display“ (Zobr. dát./
času). strana 81
Nastavenie systému
Date/Time Display (Zobr. dát./času)
Položky podponuky
Môžete nastaviť dátum a čas, ktorý bude zobrazený na LCD
obrazovke podľa vybranej možnosti.
Pred použitím funkcie „Date/Time Display“ (Zobr. dát./času). musíte
nastaviť dátum a čas. strana 31
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Date/Time Display“ (Zobr. dát./času).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
• Dátum/čas zobrazený na
LCD obrazovke je podľa
vybranej možnosti.
• Off (Vypnúť): Informácia o aktuálnom dátume a čase nie
je zobrazená.
• Date (Dátum): Zobrazenie aktuálneho dátumu.
• Time (Čas): Zobrazenie aktuálneho času.
• Date & Time (Dátum a čas): Zobrazenie aktuálneho
dátumu a času.
•
Date/Time Display
Off
Date
1/1
•
Dátum/čas budú zobrazené ako „01/JAN/2012 00:00“ v
nasledovných podmienkach:
- Keď je zabudovaná nabíjateľná batéria vybitá.
Táto funkcia závisí od nastavenia „Date Type“ (Typ dátumu) a „Time
Type“ (Typ času). strana 80
Time
Date & Time
81
Nastavenie systému
Auto LCD Off (Automat. vypnutie LCD)
Ak chcete znížiť spotrebu energie, videokamera automaticky stlmí
jas LCD obrazovky ak je videokamera dlhšiu dobu v nečinnosti.
[307Min]
[307Min]
9999
999
999
Auto LCD Off
Off
On
<V režime STBY>
<LCD obrazovka je stmavnutá>
1/1
00:00:20
00:00:20
2
20
[307Min]
Po 5 minútach
<Počas nahrávania>
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť): Keď je videokamera nečinná viac ako 2
minúty v pohotovostnom režime videa
alebo fotografie, alebo viac ako 5 minút pri
nahrávaní videa, spustí sa režim šetrenia
energie stlmením LCD obrazovky.
[307Min]
3. Ponuku opustíte stlačením záložky
opustenia ( ) alebo návratu (
).
82
STBY 00:00:00
0
0:00
9999
Po 2 minútach
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Auto LCD Off“ (Automat.
vypnutie LCD).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
STBY 00:00:00
•
•
<LCD obrazovka je stmavnutá>
V tomto je funkcia „Auto LCD Off“ (Automat. vypnutie LCD)
aktivovaná. Môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo na videokamere a
vrátiť jas LCD do normálu.
Automatické vypnutie LCD obrazovky bude deaktivované v
nasledovných prípadoch:
- Keď je pripojený napájací adaptér.
- Keď je v prevádzke funkcia ukážky.
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (Kábel audio/
video, HDMI kábel atď.)
Nastavenie systému
Beep Sound (Pípnutie)
Shutter Sound (Zvuk uzávierky)
Toto nastavenie umožňuje, že činnosti, ako sú dotýkanie záložiek
a tlačidiel na obrazovke, budú signalizované pípnutím.
Každým stlačením tlačidla PHOTO /
(My Clip) možno zapnúť
alebo vypnúť zvukovú signalizáciu uzávierky.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Beep Sound“ (Pípnutie).
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Shutter Sound“ (Zvuk
uzávierky).
2. Dotknite sa požadovanej
1/1
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stláčaním
záložky opustenia ( ) alebo návratu (
ponuka nestratí.
Beep Sound
Off
On
Shutter Sound
Off
On
1/1
), až kým sa
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť): Pri práci s ovládacími tlačidlami alebo
záložkami, ako je napríklad tlačidlo
Napájania ( ) alebo tlačidlo Spustenia/
Zastavenia Nahrávania začujete pípnutie.
Zvuk pípnutia je zrušený v nasledovných prípadoch:
- Počas nahrávania a prehrávania
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (Kábel audio/video,
HDMI kábel atď.)
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu (
).
) alebo
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť): Pri práci s tlačidlom PHOTO /
budete počuť zvuk uzávierky.
(My Clip)
Zvuk uzávierky nepočujete v nasledovných podmienkach:
(My Clip) počas nahrávania
- Pri používaní tlačidla PHOTO /
videa.
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (Kábel audio/video,
HDMI kábel atď.)
83
Nastavenie systému
Auto Power Off (Automat vyp)
Quick On STBY (Rých. zap. poh. r.)
Videokameru môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypla ak 5
minút nevykonáte žiadnu činnosť. Táto funkcia zabráni nežiaducej
spotrebe energie.
Ak budete nahrávať častejšie dlhšiu dobu, používajte funkciu
Quick On STBY na zníženie spotreby energie a vybitia batérie.
Keď je funkcia Quick On STBY zapnutá, aktivuje sa zatvorením
LCD obrazovky.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Auto Power Off“ (Automat
vyp).
Auto Power Off
Off
5 Min
1/1
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu (
).
) alebo
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• 5 Min (5 minút): Videokamera sa vypne po 5 minútach
nečinnosti.
•
•
84
Funkcia automatického vypnutia nefunguje v nasledovných
prípadoch:
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (USB kábel,
Sieťový adaptér atď.)
- Keď je v prevádzke funkcia Demo.
- Počas nahrávania, prehrávania (okrem pozastavenia), alebo
prezentácie fotografií.
Ak chcete s videokamerou pracovať opätovne, stlačte tlačidlo
Napájania ( ).
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Quick On STBY“ (Rých. zap.
poh. r.).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
Quick On STBY
Off
5 Min
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu (
).
) alebo
Nastavenie systému
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Zatvorenie LCD obrazovky vypne
videokameru.
• 5 Min (5 minút): Zatvorenie LCD obrazovky po krátkom
čase spustí režim Quick On STBY. V pohotovostnom
režime zatvorte LCD obrazovku a videokamera čoskoro
prejde do režimu Quick On STBY (Rýchle zapnutie
pohotovostného režimu) a potom sa po 5 minútach
vypne.
PC Software (Počítačový softvér)
Ak počítačový softvér zapnete, môžete videokameru jednoducho
používať tak, že medzi videokameru a počítač pripojíte USB
kábel. Videá a fotografie uložené vo videokamere môžete
sťahovať na pevný disk vášho počítača a taktiež ich môžete tlačiť.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„PC Software“ (Počítačový
softvér).
PC Software
Off
On
1/1
•
•
•
Aby ste ušetrili spotrebu energie odporúčame vám, aby ste
videokameru po použití vypli. V podmienkach častého snímania
podľa určitého časového harmonogramu však môžete účinne
používať funkciu rýchleho zapnutia pohotovostného režimu.
V režime rýchleho zapnutia pohotovostného režimu bliká indikátor
režimu.
Režim Quick On STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu)
nie je dostupný v nasledovných prípadoch:
- Keď je otvorená LCD obrazovka.
- Keď je k videokamere pripojený video kábel (HDMI, Kábel
audio/video) alebo USB kábel.
- Pri práci s tlačidlami na videokamere.
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
návratu (
) alebo
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť): Zabudovaný softvér na upravovanie sa
spustí po pripojení videokamery k počítaču.
•
•
•
Funkcia počítačového softvéru nie je dostupná v nasledovných
podmienkach:
- Keď je „USB Connect“ (USB pripojenie) nastavené na
„PictBridge“
Ak chcete funkciu počítačového softvéru aktivovať, nastavte „USB
Connect“ (USB pripojenie) na „Mass Storage“ v možnosti ponuky
nastavenia systému. strana 86
Počítačový softvér je kompatibilný iba s Windows OS.
85
Nastavenie systému
USB Connect (USB pripojenie)
HDMI TV Out (HDMI výstup tel.)
Pomocou USB pripojenia môžete priamo prenášať údaje do
počítača, alebo tlačiť fotografie.
HDMI výstup videa môžete nastaviť tak, aby zodpovedal
pripojenému televízoru.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„USB Connect“ (USB
pripojenie).
USB Connect
Mass Storage
PictBridge
1/1
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu (
).
) alebo
Položky podponuky
• Mass Storage: Pripojte k počítaču na prenos videí alebo
fotografií. strana 101
• PictBridge: Pripojte k tlačiarni PictBridge, ak chcete
tlačiť fotografie priamo (pri použití funkcie
PictBridge). strana 94
Pred pripojením USB kábla skontrolujte, či je aktuálny režim USB
vhodný pre funkciu, ktorú chcete použiť.
86
Pomocou HDMI kábla (nie je súčasťou dodávky) prepojte
videokameru s vašim televízorom. strana 90
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„HDMI TV Out“ (HDMI výstup
tel.).
HDMI TV Out
Auto
576p
1/1
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
).
návratu (
) alebo
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Videosignály sa vysielajú
s rovnakým formátom, ako nahraný súbor. Toto
nastavenie používajte iba pri pripojení k HD televízoru.
• 576p: Zaznamenaný súbor bude vysielaný vo
formáte 720 x 576p. Toto nastavenie použite iba ak je
videokamera pripojená k bežnému televízoru, ktorý
pomocou HDMI konektorov podporuje progresívny režim
vykresľovania na úrovni SD (štandardné rozlíšenie).
Nastavenie systému
TV Connect Guide (Sprievodca pripojením tel.)
TV Display (Displej tel)
Pred pripojením videokamery k svojmu televízoru si môžete
pozrieť sprievodcu pripojením televízora.
Obrazovkové zobrazenie (OSD), ktoré sa objaví na obrazovke
televízora pri pripojení vašej videokamery k televízoru, môžete
aktivovať alebo deaktivovať.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„TV Connect Guide“
(Sprievodca pripojením tel.).
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
• Sprievodca pripojením
televízora sa objaví v
závislosti od vybraných
položiek podponuky.
• Na sprievodcu pripojením
televízora sa obráťte pri
pripájaní vašej videokamery
k iným externým zariadeniam.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky
).
opustenia ( ) alebo návratu (
TV Connect Guide
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„TV Display“ (Displej tel).
HDMI
Composite
TV Display
Off
On
1/1
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu (
).
TV Connect Guide
Composite
Camcorder
1/1
) alebo
TV
Video
L
Audio
R
Položky podponuky
<Pripojenie zvukového/
video kábla>
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Ponuky OSD (obrazovkový displej) sa
zobrazia iba na LCD paneli.
• On (Zapnúť): Ponuky OSD sú zobrazené na LCD paneli a
aj na televíznej obrazovke.
Obrazovky zobrazenia miniatúr a ukážok sú na televízore zobrazené
aj vtedy, keď je „TV Display“ (Displej tel) nastavený na „Off“ (Vypnúť).
• HDMI: Ak pripájate videokameru k televízoru pomocou
HDMI kábla, vyberte HDMI.
• Composite (Kompozitný): Ak pripájate videokameru
k televízoru pomocou Video/Audio (kompozitového)
kábla, vyberte Composite (Kompozitový).
87
Nastavenie systému
Format (Formátovať)
Default Set (Východis nast)
Túto funkciu používajte ak chcete úplne vymazať všetky súbory alebo ak
chcete opraviť problémy na pamäťovom zariadení.
Všetky nastavenia ponuky môžete obnoviť na východiskové nastavenia.
1.
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
1.
Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Format“ (Formátovať).
Dotknite sa požadovanej položky
podponuky. (iba pre HMX-H405)
•
Zobrazí sa odkas s otázkou o
formátovaní pamäťovej karty.
2.
TV Connect Guide
TV Display
5/6
3.
Dotknite sa „Yes“ (Áno) „Yes“ (Áno).
•
Formát je uskutočnený s odkazom.
•
•
•
•
•
•
88
Počas formátovania nevyberajte nahrávacie médium, ani
nevykonávajte žiadne iné funkcie (napr. vypnutie zariadenia). Tiež
nezabudnite použiť poskytnutý sieťový adaptér, pretože ak sa počas
formátovania batéria vybije, mohlo by sa nahrávacie médium poškodiť.
Ak sa nahrávacie médium poškodí, formátujte ho opätovne.
Pamäťové zariadenie neformátujte na počítači ani na inom
zariadení. Uistite sa, že pamäťové zariadenie ste naformátovali na
tejto videokamere.
Pamäťová karta s ochranným jazýčkom nastaveným na
uzamknutie, nebude naformátovaná. strana 35
Ak nemáte vložené žiadne pamäťové zariadenie, nebudete ho
môcť vybrať. V ponuke sa objaví stlmené.
Môžete úplne vymazať všetky súbory a možnosti pamäťového
média, vrátane chránených súborov. Toto umožní ustálené
rýchlosti a prevádzku pri vstupe do pamäťového zariadenia.
Nezabudnite, že všetky súbory a údaje, vrátane chránených
súborov budú vymazané.
Format
5/6
Default Set
Language
Ak chcete, aby sa všetky nastavenia
vrátili k východiskovým nastaveniam,
dotknite sa „Yes“ (Áno).
Potom, ako sa všetky nastavenia vrátia k východiskovým hodnotám,
•
sa zobrazí obrazovka časového pásma.
3.
Opätovne nastavte dátum a čas. strana 31
Default Set
Internal Memory (Pamäť) : Môžete formátovať zabudovanú pamäť.
Card (Karta) : Môžete formátovať pamäťovú kartu.
TV Display
2.
Format
Položky podponuky (iba pre HMX-H405)
•
•
Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Default Set“ (Východis nast).
•
Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada
vaše potvrdenie.
•
•
Počas používania tejto funkcie nevypínajte napájanie.
Inicializácia nastavení HD videokamery na výrobné nastavenia
neovplyvňuje nahrané videá.
Language
Môžete si vybrať požadovaný jazyk, v
ktorom sa majú zobrazovať obrazovky
ponuky a správy. strana 32
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
Nastavenie systému
Demo (Ukáž)
Anynet+(HDMI-CEC)
Ukážka automaticky predvedie hlavné funkcie vašej videokamery,
aby ste ich mohli jednoduchšie používať.
Táto videokamera podporuje Annynet+. Anynet+ je AV sieťový
systém, ktorý vám umožňuje ovládať všetky pripojené AV
zariadenia značky Samsung s diaľkovým ovládaním k televízoru
značky Samsung, ktoré podporujú Anynet+.
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Demo“ (Ukáž).
2. Dotknite sa požadovanej
1/1
položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo návratu (
Demo
Off
On
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„Anynet+(HDMI-CEC)“.
Anynet+(HDMI-CEC)
Off
On
).
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť): Aktivuje funkciu Demo.
Používanie funkcie ukážky
Funkciu ukážky môžete ľahko spustiť dotknutím sa záložky Ponuka
(
) na 5 sekúnd.
Režim ukážky sa zruší v nasledovných prípadoch:
- Ak sa dotknete LCD obrazovky.
- Ak pracujete s ktorýmkoľvek tlačidlom (Spustenia/Zastavenia
Nahrávania, funkcie zabránenia otrasom (OIS), displeja
), SMART AUTO, MODE, PHOTO, atď) Videokamera
(
však vstúpi do režimu ukážky automaticky po 5 minútach v
pohotovostnom režime, ak je 5 minút v nečinnosti. Ak nechcete,
aby sa funkcia ukážky spustila, nastavte „Demo“ (Ukáž) na „Off“
(Vypnúť).
Funkcia ukážky nefunguje v nasledovných prípadoch.
- Ak je „Auto Power Off“ (Automat vyp) nastavené na „5 Min“ (5
minút), funkcia Auto Power Off (Automat vyp) bude uprednostnená
pred ukážkou.
2. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
1/1
3. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
návratu (
).
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť): Funkcia Anynet+ je aktivovaná. Keď je
videokamera pripojená k televízoru, ktorý
podporuje Anynet+, môžete niektoré
funkcie ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora.
•
•
Ak vypnete videokameru, ktorá je pripojená k televízoru, ktorý
podporuje Anynet+ pomocou HDMI kábla, televízor (podporujúci
Anynet+) sa automaticky zapne. k nechcete použiť funkciu
Anynet+, nastavte „Anynet+(HDMI-CEC)“ na „Off“ (Vypnúť).
Viac informácií o funkcii Anynet+(HDMI-CEC) nájdete v návode na
použitie televízora Samsung, ktorý podporuje Anynet+.
89
Pripojenie k televízoru
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU S VYSOKÝM
ROZLÍŠENÍM
Pochopenie HDMI kábla
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) je
kompaktné rozhranie zvuku/videa na prenos nekomprimovaných
digitálnych údajov.
Môžete si vychutnávať videá vo vysokej kvalite (HD) nahrané v
rozlíšení HD pomocou HDTV. Táto videokamera podporuje na
prenos videa s vysokým rozlíšením výstup HDMI.
•
•
•
Čo je funkcia Anynet+?
Na zariadenia, ktoré podporujú funkciu Anynet+, môžete používať
rovnaký diaľkový ovládač. Funkciu Anynet+ môžete používať ak
je videokamera pripojená k televízoru, ktorý podporuje Anynet+,
pomocou HDMI kábla. Pre viac informácií sa obráťte na podporu
Anynet+ v návode na použitie televízora.
Skontrolujte, či sa na vašom televízore nachádza konektor vstupu HDMI.
Na pripojenie videokamery s televízorom používajte napájací adaptér.
Vyberte „HDMI TV Out“ (HDMI výstup tel.) podľa HDMI TV typu
televízora pripojeného s videokamerou. strana 86
HDTV
Videokamera
•
•
Tok signálu
•
Mini HDMI kábel
Pomocou HDMI kábla
1. Zapnite kameru.
• Ak najskôr nezapnete kameru, môže sa stať, že kamera
nerozpozná pripojený TV prijímač.
2. Videokameru pripojte k TV prijímaču pomocou Mini HDMI
kábla.
90
3. Nastavte vstup televízora, aby ste umožnili televízoru
rozpoznať pripojenú videokameru.
• Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie
televízora.
4. Vyberte režim prehrávania na videokamere a spustite
prehrávanie videí. strany 46, 48
•
•
•
Keď je „HDMI TV Out“ (HDMI výstup tel.) nastavený na „Auto“
(Automaticky) môžete prehrať video súbor SD vo formáte HD.
Táto videokamera má funkciu ponuky „TV Connect Guide“
(Sprievodca pripojením tel.). Ak sa pokúšate pripojiť videokameru
k televízoru (bez použitia návodu na použitie), použite funkciu
ponuky „TV Connect Guide“ (Sprievodca pripojením tel.).
strana 87
S touto videokamerou môžete používať iba C na A typ Mini HDMI
kábla.
HDMI konektor na videokamere je poskytnutý iba na účely
výstupu.
Ak je k videokamere pripojený televízor, ktorý podporuje Anynet+,
môže sa pri zapnutí videokamery zapnúť aj televízor. (Funkcia
Anynet+) Ak nechcete túto funkciu, nastavte „Anynet+ (HDMICEC)“ na „Off“ (Vypnúť). strana 89
Na pripojenie ku konektoru HDMI na tejto videokamere používajte
iba HDMI 1.3 kábel. Ak je vaša videokamera pripojená pomocou
iných HDMI káblov, obrazovkový displej nemusí fungovať.
Pripojenie k televízoru
PRIPOJENIE K BEŽNÉMU TELEVÍZORU
Obrazy nahrané na vašej videokamere si môžete vychutnať
na bežnom televízore, ktorý podporuje štandardné rozlíšenie.
Táto videokamera podporuje kompozitný výstup pre štandardné
rozlíšenie prenosu videa.
Na pripojenie videokamery s televízorom používajte napájací adaptér.
Bežný televízor
Videokamera
Pripojenie zvukového/video kábla pre kompozitný
výstup
1. Pripojte videokameru k televízoru pomocou zvukového/video
kábla.
• Zapnite videokameru a potom pripojte zvukový/video
kábel. Ak tak neurobíte, videokamera nemusí rozpoznať
pripojený televízor.
2. Nastavte vstup televízora, aby ste umožnili televízoru
rozpoznať pripojenú videokameru.
• Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie
televízora.
3. Vyberte režim prehrávania na videokamere a spustite
prehrávanie videí. strany 46, 48
•
•
Tok signálu
Kábel audio/video
•
•
•
•
•
Skontrolujte stav pripojenia medzi videokamerou a televízorom.
Ak je televízor nesprávne pripojený, nemusí odovzdávať správne
informácie o videu.
Pri pripájaní k televízoru pomocou Audio/Video kábla, zlaďte farby
medzi káblami a príslušnými konektormi.
Vstup videa môže byť zelený, záleží od televízora. V takom
prípade pripojte žltú zástrčku zvukového/video kábla k zelenému
konektoru televízora.
Keď je videokamera pripojená k televízoru pomocou viacerých
káblov naraz, signál výstupu je nasledovný, v poradí podľa
dôležitosti.
- HDMI zvukový/video (kompozitný) výstup
Táto videokamera má funkciu ponuky „TV Connect Guide“
(Sprievodca pripojením tel.). Ak sa pokúšate pripojiť videokameru
k televízoru (bez použitia návodu na použitie), použite funkciu
ponuky „TV Connect Guide“ (Sprievodca pripojením tel.).
strana 87
Ak má televízor jeden zvukový konektor (vstup mono), pripojte žltú
zástrčku zvukového/video kábla ku konektoru videa, bielu zástrčku
ku konektoru zvuku a červenú zástrčku nechajte tak.
Obrazy nahrané v kvalite s vysokým rozlíšením obrazu (1080/50i
alebo 720/50p) sú prehrávané v kvalite so štandardným rozlíšením
obrazu.
91
Pripojenie k televízoru
PREZERANIE NA OBRAZOVKE TELEVÍZORA
Prehrávanie na televízore
Pomer nahrávania
Na širokouhlom televízore (16:9)
Na televízore (4:3)
Obraz zaznamenaný v pomere 16:9
• Video
• Photo
• Fotografie
•
•
92
Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň. Ak je hlasitosť príliš vysoká, informácie o videu budú možno šumieť.
Ak je „TV Display“ (Displej tel) nastavený na „Off“ (Vypnúť), obrazovka televízora neobsahuje ponuky OSD (obrazovkový displej). strana 87
Kopírovanie videí
KOPÍROVANIE DO VIDEO ALEBO DVD/HDD
REKORDÉRA
Videá nahrané na tejto videokamere môžete kopírovať na video
alebo DVD/HDD rekoredéri.
•
•
Videá sú kopírované na iné nahrávacie zariadenie cez prenos
analógových údajov. (kompozitné pripojenie) Použite dodaný
zvukový/video kábel.
Na pripojenie videokamery s televízorom používajte napájací
adaptér.
1. Vašu videokameru pripojte k nahrávaciemu zariadeniu (video
alebo DVD/HDD rekordér) pomocou zvukového/video kábla.
• Vašu videokameru pripojte k vstupným konektorom
nahrávacieho zariadenia.
• Ak má vaše nahrávacie zariadenie volič vstupu, nastavte
ho na vstupný režim.
2. Do nahrávacieho zariadenia vložte pamäťové zariadenie.
3. Na videokamere spustite prehrávanie a nahrajte ho na
nahrávacom zariadení.
• Viac informácií nájdete v návodoch na použitie dodaných s
vašim nahrávacím zariadením.
4. Keď je kopírovanie ukončené, zastavte nahrávacie zariadenie
a potom videokameru.
Videokamera
Video alebo DVD/
HDD rekordér
Tok signálu
Kábel audio/video
•
•
•
•
•
•
Videá nahrané na tejto videokamere môžete kopírovať pripojením
zvukového/video kábla. Všetky nahrané videá budú kopírované
v kvalite obrazu SD (štandardné rozlíšenie), bez ohľadu na
rozlíšenie nahrávania (HD/SD).
Do rekordéra nemôžete kopírovať pomocou HDMI kábla.
Ak chcete kopírovať video nahrané v kvalite obrazu HD (vysoké
rozlíšenie), použite zabudovaný softvér vo vašej videokamere
a skopírujte obrazy v počítači. strana 97
Pretože je kopírovanie vykonávané pomocou prenosu
analógových údajov, kvalita obrazu môže byť zhoršená.
Ak chcete skryť indikátory (ako napríklad počítadlo, atď.) na
obrazovke monitora zariadenia, nastavte „TV Display: Off“
(Displej tel: Vypnúť). strana 87
Ak chcete nahrať dátum/čas, zobrazte ho na obrazovke.
strana 81.
93
Tlačenie fotografií
PRIAMA TLAČ S TLAČIARŇOU PictBridge
Nastavenie množstva výtlačkov
Dotknite sa záložky zníženia (
množstvo kópií na tlač.
• Nastaví sa množstvo kópií.
Môžete priamo tlačiť fotografie pripojením videokamery k tlačiarni
PictBridge (predávaná samostatne) pomocou USB kábla.
•
•
•
1. Dotknite sa záložky ponuky
) Nastavenia ( ) (
„USB Connect“ (USB
pripojenie) „PictBridge“.
USB Connect
PictBridge
2. Na pripojenie vašej videokamery
k tlačiarni použite USB kábel.
3. Zapnite tlačiareň.
• Zobrazia sa miniatúry
fotografií.
4. Dotknite sa fotografie, ktorá sa
má tlačiť a potom sa dotknite
).
záložky tlače (
• Zobrazí sa príslušná správa.
5. Dotknite sa „Yes“ (Áno).
14/17
100-0014
01
) a nastavte
) na LCD obrazovke.
Zastavenie tlače po spustení tlačenia
Dotknite sa „Cancel“ (Zrušiť) na obrazovke.
•
Mass Storage
1/1
94
Zrušenie nastavenia tlače
Dotknite sa záložky návratu (
Vložte pamäťovú kartu. strana 34
Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H405) strana 33
) na LCD obrazovke a vyberte
Vyberte záložku prehrávania (
). strana 45
režim prehrávania fotografií (
)/zvýšenia (
•
Ak videokamera tlačiareň nerozozná, odstráňte USB kábel
a potom vypnite tlačiareň. Nastavte „USB Connect“ (USB
pripojenie) na „PictBridge“ a potom pripojte USB kábel opätovne.
Použite dodaný USB kábel.
Tlačenie fotografií
Nastavenie značky dátum/čas
1. V režime tlačiarne sa dotknite
).
záložky ponuky (
• Na obrazovke sa zobrazia
možnosti tlače.
14/17
100-0014
01/JAN/
2012 00
01
00
2. Dotknite sa „Date/Time“
(Dátum/čas).
3. Dotknite sa požadovanej
položky podponuky.
• Vybraná možnosť
zobrazenia dátumu a čas sa
nastaví.
:00
012
00:
N/2
JA
01/
Date/Time
1/1
4. Ponuku opustíte stlačením
záložky opustenia ( ) alebo
).
návratu (
• Na fotografie sa vytlačí
vybraný dátum a čas.
•
Date/Time
Off
Date
1/1
Time
•
Date & Time
•
•
•
•
Tlač dátumu/času nemusí byť podporované všetkými tlačiarňami.
Preverte to u výrobcu tlačiarne. Ak tlačiareň túto možnosť
nepodporuje, nie je možné nastaviť možnosť „Date/Time“
(Dátum/čas).
PictBridge™ je registrovaná obchodná známka združenia CIPA
(Camera & Imaging Products Association). Ide o štandard prenosu
obrazových súborov vyvinutý spoločnosťami Canon, Fuji, HP,
Olympus, Seiko Epson a Sony.
Počas priamej tlače pomocou PictBridge používajte sieťový
adaptér videokamery. Vypnutím videokamery počas tlače môže
dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovom zariadení.
Videá tlačiť nemôžete.
Fotografie nahrané na inom zariadení sa nebudú dať tlačiť.
Dostupných je viacero možností tlače, záleží od tlačiarne. Viac
informácií nájdete v návode na použitie tlačiarne.
95
Používanie s počítačom Windows
ČO MÔŽETE ROBIŤ S POČÍTAČOM
WINDOWS
Po pripojení vašej videokamery k počítaču Windows pomocou
USB kábla si môžete vychutnať nasledovné činnosti.
Hlavné funkcie
• Pomocou softvéru na upravovanie Intelli-Studio zabudovaného
vo vašej videokamere si môžete vychutnať nasledovné
činnosti.
- Prehrávanie nahraných videí alebo fotografií.
- Upravovanie nahraných videí alebo fotografií.
- Sťahovanie nahraných videí a fotografií do YouTube / Flickr/
Facebook, atď.
• Môžete prenášať alebo kopírovať súbory (videá a fotografie)
uložené v pamäťovom zariadení do počítača. (funkcia
pamäťového zariadenia)
Požiadavky na systém
Na používanie zabudovaného softvéru na upravovanie (IntelliStudio) musí počítač vyhovovať nasledovným požiadavkám:
Položky
Požiadavky
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo Windows 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® odporúčané 1.66 GHz alebo vyššie
Odporúčané je AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz
alebo vyššie
(Notebook: odporúčaný je Intel Core2 Duo 2,2 GHz
alebo AMD Athlon X2 Dual-Core 2,6 GHz
alebo vyšší)
RAM
Odporúčame 1 GB a viac
Grafická
karta
NVIDIA GeForce 8500 alebo vyššia ATI Radeon HD
2600 alebo vyššia
Displej
1024 x 768, 16 bit. farby, alebo viac (odporúčame 1280
x 1024, 32 bit. farby)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c alebo vyšší
•
•
•
•
•
•
96
Vyššie uvedené systémové požiadavky sú odporúčania. Dokonca
aj v systéme, ktorý vyhovuje požiadavkám, nie je zaručená
prevádzka, záleží od systému.
V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná, môže
dochádzať k výpadkom snímok alebo neočakávanému chovaniu.
Ak je verzia DirectX vo vašom počítači nižšia ako 9.0c, nainštalujte
si program s verziou 9.0c alebo vyššou.
Nahrané video údaje vám odporúčame pre prehrávaním alebo
upravovaním preniesť do počítača.
Aby ste to mohli spraviť, prenosný počítač si vyžaduje vyššie
systémové požiadavky, ako stolový počítač.
Zabudovaný softvér vo vašej videokamere, ‘Intelli-Studio’, nie je
kompatibilný s počítačom Macintosh.
Používanie s počítačom Windows
POUŽÍVANIE PROGRAMU Intelli-studio
Odpojenie USB kábla
Po dokončení prenosu údajov je potrebné odpojiť kábel
nasledovnými spôsobmi:
Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávať
a upravovať súbory. Súbory môžete odoslať na webové stránky,
napríklad YouTube alebo Flickr. Podrobné informácie získate
výberom položky „Pomocník“ → „Pomocník“ na obrazovke
programu Intelli-studio.
Krok 1. Pripojenie USB kábla
1. „USB Connect (USB
pripojenie): Mass Storage“
nastavte na „PC Software: On“
(Počítačový softvér: Zapnúť).
• Zbadáte, že nastavenia
východiskovej ponuky sú
nastavené tak, ako je to
uvedené vyššie.
1.
Kliknite na „Safely Remove
Hardware icon“
(Bezpečné odstránenie
hardvéru) na lište.
2.
Vyberte „USB Mass Storage Device“ (Pamäťové zariadenie
USB) a potom kliknite na „Stop“.
3.
Keď sa objaví okno „Stop a Hardware device“ (Zastaviť
hardvérové zariadenie), kliknite na „OK“.
4.
USB kábel odpojte od videokamery a počítača.
PC Software
Off
On
1/1
2. Videokameru pripojte k počítaču
pomocou USB kábla.
• V hlavnom okne IntelliStudio sa zobrazí obrazovka
uloženia nového súboru. Ak sa v zariadení nenachádzajú
žiadne nové súbory, kontextové okno na uloženie nových
súborov sa nezobrazí.
• Podľa typu vášho počítača sa zobrazí príslušné okno
odstrániteľného disku. Ak ho nechcete použiť, vyberte
Zrušiť.
•
•
•
•
•
•
•
Použite poskytnutý USB kábel. (Dodaný spoločnosťou Samsung)
Po kontrole správneho smeru vloženia pripojte USB.
Odporúčame vám, aby ste namiesto batérie používali sieťový
adaptér.
Keď je USB kábel pripojený, zapnutie alebo vypnutie videokamery
spôsobí poruchu počítača.
Ak odpojíte kábel USB od počítača alebo videokamery počas
prenosu, prenos údajov sa zastaví a môže dôjsť k ich poškodeniu.
Ak pripájate USB kábel k počítaču cez rozbočovač USB HUB
alebo ho pripájate súčasne s iným USB zariadením, videokamera
nemusí pracovať správne. V tomto prípade odstráňte z počítača
všetky USB zariadenia a videokameru znovu pripojte.
Záleží od typu vášho počítača, program Intelli-Studio sa nemusí
spustiť automaticky. V takom prípade otvorte v časti Tento počítač
požadovanú mechaniku CD-ROM, ktorá má program Intelli-Studio
a spustite iStudio.exe.
97
Používanie s počítačom Windows
Krok 2. O hlavnom okne Intelli-Studio
Podrobné informácie získate výberom položky Pomocník →
Pomocník na obrazovke programu Intelli-studio.
Keď sa spustí program Intelli-Studio, v hlavnom okne sa zobrazia
miniatúry videí a fotografií.
1
2 3
4
5 6
7
%
$
#
8
9
@
0
!
•
•
•
98
Ak program Intelli-studio nainštalujete do počítača, program sa
spustí rýchlejšie. Ak chcete nainštalovať program, vyberte položku
„Nástroje“ → „Nainštalovať program Intelli-studio do počítača“.
Najnovšiu verziu softvéru Intelli-studio môžete aktualizovať
kliknutím na Webová podpora → Aktualizovať Intelli-studio →
Spustiť aktualizáciu.
Softvér Intelli-studio zabudovaný vo videokamere je určený na
domáce použitie. Nie je určený na presnú alebo priemyselnú
výrobu. Na tieto aplikácie odporúčame editovací softvér navrhnutý
na profesionálne použitie.
Č.
Popis
1
Položky ponuky
2
Zobrazenie súborov vo vybratom priečinku.
3
Prepnutie do režimu úprav fotografií.
4
Prepnutie do režimu úprav videa.
5
Prepnutie do režimu zdieľania.
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname.
7
Výber typu súboru.
8
Zobrazenie videí a fotografií vo vybratom priečinku v počítači.
9
Zobrazenie alebo skrytie videí a fotografií v pripojenom
zariadení.
0
Zobrazenie videí a fotografií vo vybratom priečinku v zariadení.
!
Zobrazenie súborov ako miniatúr alebo na mape.
@
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení.
#
Prehľadávanie priečinkov uložených v počítači.
$
Presun na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok.
%
Tlačte súbory, zobrazujte ich na mape, ukladajte súbory v
manažérovi obsahu, registrujte tváre alebo obnovujte manažéra
obsahu.
Používanie s počítačom Windows
Krok 3. Prehrávanie videí (alebo fotografií)
Pomocou aplikácie Intelli-studio môžete pohodlne prehrávať
nahrávky.
1. V programe Intelli-studio kliknite na požadovaný priečinok na
zobrazenie nahrávok.
• Na obrazovke sa zobrazí video (alebo fotografie) podľa
vybraného zdroja.
2. Vyberte video (alebo fotografiu), ktoré chcete prehrať.
• Môžete skontrolovať informácie o súbore posunutím myši
nad súborom.
• Jedným kliknutím na miniatúru videa zobrazíte prehrávanie
videa v ráme miniatúry, čo vám umožňuje jednoduchšie
vyhľadávanie požadovaného videa.
Krok 4. Upravovanie videí (alebo fotografií)
Videá alebo fotografie môžete rôznymi spôsobmi editovať
pomocou rôznych funkcií (zmeniť veľkosť, jemné ladenie, efekt
obrázku, vložiť snímku, atď.). Pred editáciou videa alebo fotografie
v programe Intelli-studio si urobte záložnú kópiu videosúboru
alebo fotosúboru a uložte si ho v počítači pomocou okna Tento
počítač alebo Prieskumník Windows z dôvodu bezpečnosti.
1. Vyberte videá alebo fotografie, ktoré chcete upraviť.
2. Kliknite na položku „Úprava videa“ alebo „Úprava fotografie“
podľa súboru vybratého v prehľadávači programu Intelli-studio.
•
Vybratý súbor sa zobrazí v okne úprav.
3. Upravte video alebo fotografiu pomocou rôznych funkcií úprav.
3. Vyberte video (alebo fotografie), ktoré chcete prehrávať a
potom dvakrát kliknite na prehrávanie.
• Prehrávanie sa spustí a zobrazia sa ovládače prehrávania.
Formáty súborov, podporované programom Intelli-Studio:
- Formáty videa: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV
7/8/9)
- Formáty fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
99
Používanie s počítačom Windows
Krok 5. Zdieľanie videí/fotografií online
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite
fotografie a videá priamo na webovú stránku.
1. Vyberte požadované videá alebo fotografie, ktoré chcete
zdieľať.
4. Kliknite na „Upload“ (Odoslať) a spustite odosielanie.
• Zobrazí sa automaticky otvárané okno pre otvorenie
vybranej stránky pomocou internetového prehliadača alebo
sa zobrazí automaticky otvárané okno pre zadanie vášho
ID a hesla.
2. V prehliadači kliknite na „Share“ (Zdieľať).
• V zdieľanom okne sa zobrazí vybraný súbor.
5. Zadajte vaše ID a heslo pre vstup.
• Prístup k obsahu webovej stránky môže byť v závislosti od
vášho webového prístupu obmedzený.
3. Kliknite na webovú stránku, kam chcete stiahnuť súbory.
• Môžete vybrať YouTube, twitter, Flickr, Facebook, Picasa,
E-mail alebo inú webovú stránku, ktorú chcete použiť na
správu svojich stránok.
100
Čas nahrávania a kapacita dostupná na odosielanie videonahrávok
sa môže meniť v závislosti od pravidiel jednotlivých internetových
stránok.
Používanie s počítačom Windows
POUŽITIE AKO ODSTRÁNITEĽNÉ
VEĽKOKAPACITNÉ ZARIADENIE
Video alebo fotografie nahrané videokamerou môžete prenášať
do počítača so systémom Windows pripojením USB kábla k
videokamere.
Prezeranie obsahu pamäťového zariadenia
1. Skontrolujte nastavenie „USB Connect (USB pripojenie):
Mass Storage“. strana 86
2. Skontrolujte nastavenie „PC Software: Off“ (Počítačový
softvér: Vypnúť). strana 85
3. Vložte pamäťovú kartu. strana 34
4. Videokameru pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
strana 97
• Po chvíli sa na obrazovke počítača zobrazí okno
„Removable Disk“ (Odstrániteľný disk) alebo
„Samsung“.
• Vyberte „Open folders to view files using Windows
Explorer“ (Otvoriť adresáre na prezeranie súborov
pomocou Windows Explorer) a kliknite na „OK“.
5. Objavia sa adresáre v pamäťovom zariadení.
• Rôzne typy súborov sú uložené v rôznych adresároch.
6. Vyberte adresár, ktorý chcete kopírovať a preneste
ho do cieľového adresára.
• Adresár bude skopírovaný z pamäťového
média do počítača.
fotografií videí
Nastavenie dátumu
Systémové dáta
•
•
•
Ak sa okno „Removable Disk“ (Odstrániteľný disk) nezobrazí,
potvrďte pripojenie (strana 97) alebo vykonajte kroky 1 a 4
opätovne. Keď sa odstrániteľný disk nezobrazí automaticky,
otvorte adresár odstrániteľného disku v časti Tento počítač.
Ak sa disková jednotka pripojenej videokamery neotvorí, alebo
ak je kontextová ponuka pravého kliknutia myšou (otvoriť alebo
prezerať) poškodená, váš počítač je zrejme nakazený vírusom
Autorun. Odporúčame vám, aby ste si aktualizovali najnovšiu
verziu antivírového softvéru.
V závislosti od funkcií kamkordéru sa dajú vytvoriť dodatočné
priečinky.
101
Používanie s počítačom Windows
Formát súboru
Štruktúra adresárov a súborov v pamäťovom zariadení
•
Štruktúra adresárov a súborov pamäťového zariadenia je
nasledovná:
Názvy súborov sa riadia DCF (Pravidlá dizajnu pre systém súborov
videokamery).
•
Súbor s videom (H.264) ➀
Videá v kvalite HD majú formát HDV_####.MP4.
Videá v kvalite SD majú formát SDV_####.MP4.
Číslo súboru sa automaticky zvýši po vytvorení nového videa.
Keď počet súborov v adresári presiahne 999~ 1,000, vytvorí
sa nový adresár.
• Názvy adresárov sú stanovené v poradí 100VIDEO,
101VIDEO. Maximálny počet adresárov je 999.
• Pomocou videokamery môžete v pamäťovom zariadení
vytvoriť maximálne 9,999 súborov.
•
•
•
•
Súbor s fotografiou ➁
• Tak, ako pri fotografiách, sa číslo súboru automaticky zvýši po
vytvorení novej fotografie.
• Fotografie majú formát SAM_####.JPG.
• Názvy adresárov sú stanovené v poradí 100PHOTO,
101PHOTO.
102
Súbory s videom
•
•
Súbory s videom sú komprimované vo formáte H.264.
Prípona súboru je „.MP4“.
Rozlíšenie videa nájdete na strane 53.
Súbory s fotografiami
•
•
Fotografie sa komprimujú vo formáte JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Rozšírenie súboru je „.JPG“.
Rozlíšenie fotografií nájdete na strane 54.
Názov súboru s videom nahraný videokamerou by ste nemali
upravovať, pretože správne prehrávanie na videokamere si vyžaduje
tradičný názov originálneho adresára a súboru.
Riešenie problémov
Skôr než sa obrátite na autorizované servisné stredisko firmy Samsung, vykonajte nasledujúce jednoduché skúšky.
Môžu vám ušetriť čas a náklady na zbytočné telefonické hovory.
VÝSTRAŽNÉ INDIKÁTORY A SPRÁVY
Problémy sa môžu vyskytnúť z nasledovných dôvodov. Skontrolujte informáciu a vykonajte nápravnú akciu.
Batéria
Správa
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Low Battery
(Slabá batéria)
-
Batéria je takmer vybitá.
• Vymeňte ju za nabitú batériu alebo pripojte sieťový adaptér.
Check authenticity
of the battery.
(Skontrolujte
originalitu tejto
batérie)
-
Batéria neprešla kontrolou pravosti.
• Skontrolujte autenticitu batérie a vymeňte ju za novú.
• Odporúčame vám, aby ste v tejto videokamere používali iba
originálne batérie spoločnosti Samsung.
Pamäťové zariadenie
Správa
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Internal Memory Full
(Pamäť je plná)
• Zo zabudovanej pamäte odstráňte nepotrebné súbory.
V zabudovanej pamäti nie je dostatok • Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom pamäťovom médiu a
miesta na nahrávanie.
vymažte súbory.
• Použite pamäťovú kartu.
Insert card
(Vložte kartu)
V priečinku na kartu nie je vložená
žiadna karta.
• Vložte pamäťovú kartu.
Card Full
(Karta je plná)
Na pamäťovej karte nie je dostatok
miesta na nahrávanie.
• Z pamäťovej karty odstráňte nepotrebné súbory.
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom pamäťovom
zariadení a vymažte súbory.
• Vymeňte za inú pamäťovú kartu, ktorá má dostatok voľného
miesta.
103
Riešenie problémov
Správa
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Card Locked
(Karta je
uzamknutá)
Prepínač ochrany proti zápisu na
karte SD alebo SDHC je uzamknutý.
• Ak chcete nahrávať, uvoľnite jazýček na ochranu proti zápisu.
Card Error
(Chyba karty)
Pamäťová karta má nejaký problém
a nedá sa rozoznať.
• Vymeňte pamäťovú kartu za inú.
Not Formatted
(Nenaformátované)
Táto karta nie je naformátovaná na tejto
videokamere.
•
Pamäťovú kartu naformátujte pomocou tejto videokamery.
Not Supported Format
(Nepodporovaný
formát)
Pamäťová karta mohla byť
naformátovaná na inom zariadení
a ešte stále sa na nej môžu nachádzať
obrázky.
•
Súbory sa nedajú prehrať, keďže formát pamäťovej karty nie je
podporovaný videokamerou.
Kvôli nahrávaniu s videokamerou použite pamäťovú kartu po
formátovaní alebo novú.
Not Supported Card
(Nepodporovaná
karta)
Táto videokamera túto pamäťovú kartu
nepodporuje.
•
Vymeňte pamäťovú kartu za odporúčanú.
Pamäťová karta nemá na nahrávanie
dostatočnú výkonnosť.
•
•
Video nahrávajte v nižšom rozlíšení a kvalite.
Vymeňte pamäťovú kartu za inú.
Low Speed Card.
Please record at
a lower resolution.
(Karta s nízkou
rýchlosťou.
Nahrávajte prosím v
nižšej kvalite.)
-
•
Nahrávanie
Správa
104
Ikona
Popis problému...
Write Error
(Chyba pri zápise)
-
Vyskytla sa chyba počas zapisovania
údajov na pamäťové zariadenie.
Release the Smart
Auto (Uvoľnite Smart
Auto)
-
Niektoré funkcie sa nedajú ovládať
manuálne, ak je aktivovaný automatický
inteligentný režim.
Činnosť
•
•
Vypnite videokameru a opätovne ju kvôli obnove údajov zapnite.
Ak sa súbor neobnová, po zálohovaní dôležitých súborov do vášho
počítača alebo iného pamäťového zariadenia naformátujte pomocou
ponúk pamäťové zariadenie.
•
Deaktivujte funkciu Smart Auto.
Riešenie problémov
Nahrávanie
Správa
Recovering Data…
Don’t power off and
keep card inside.
(Obnovujú sa
údaje... Zariadenie
nevypínajte a kartu
nechajte vo vnútri.)
The number of video
files is full.
Cannot record
video. (Množstvo
videosúborov je plné.
Nemôžete nahrávať
video.)
The number of photo
files is full.
Cannot take a photo.
(Množstvo súborov
s fotografiami je
plné. Nemôžete
fotografovať.)
File number is full.
Cannot record video.
(Mn. súb je plné.
Nemôžete nahrávať
video.)
File number is full.
Cannot take a
photo. (Mn. súb je
plné. Nemôžete
fotografovať.)
Check the lens
cover. (Skontrolujte
kryt šošovky!)
Ikona
Popis problému...
-
Súbor nebol vytvorený normálne.
-
Množstvo súborov s videami, ktoré
môžete uložiť je 9 999.
Činnosť
•
•
Počkajte, kým sa obnova údajov nedokončí.
Nikdy nevypínajte ani nevyberajte pamäťovú kartu počas nahrávania.
•
•
Vymažte nepotrebné súbory z pamäťového zariadenia.
Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom pamäťovom zariadení a
vymažte súbory.
Vymeňte za inú kartu, ktorá má dostatok voľného miesta.
Nastavte „File No.“ (Číslo súboru) na „Reset“.
Naformátujte pamäťové médium.
•
•
•
•
•
Vymažte nepotrebné súbory z pamäťového zariadenia.
Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom pamäťovom zariadení a
vymažte súbory.
Vymeňte za inú kartu, ktorá má dostatok voľného miesta.
Nastavte „File No.“ (Číslo súboru) na „Reset“.
Naformátujte pamäťové médium.
-
Množstvo súborov s fotografiami, ktoré
môžete uložiť je 9 999.
-
Počet priečinkov a súborov dosiahol
maximum a nemôžete ďalej nahrávať.
•
Nastavte „File No.“ (Číslo súboru) na „Reset“ a naformátujte pamäťové
médium. Pred formátovaním si nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
-
Počet priečinkov a súborov dosiahol
maximum a nemôžete ďalej nahrávať.
•
Nastavte „File No.“ (Číslo súboru) na „Reset“ a naformátujte pamäťové
médium. Pred formátovaním si nezabudnite zálohovať dôležité údaje.
Kryt objektívu je zatvorený.
•
Otvorte kryt objektívu.
•
•
•
105
Riešenie problémov
Prehrávanie
Správa
Ikona
Popis problému...
Read Error
(Chyba pri čítaní)
-
Vyskytla sa chyba počas načítavania
údajov z pamäťového zariadenia.
Corrupted file
(Poškodený súbor)
-
Tento súbor sa nedá načítať.
Činnosť
•
Po zálohovaní dôležitých súborov do vášho počítača alebo iného
pamäťového zariadenia naformátujte pomocou ponúk pamäťové
médium.
•
Po zálohovaní dôležitých súborov do vášho počítača alebo iného
pamäťového zariadenia naformátujte pomocou ponúk pamäťové
médium.
Upravovanie videí
Správa
106
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Cannot select different
resolution. (Nie je
možné vybrať iné
rozlíšenie.)
-
Súbory, ktoré chcete kombinovať majú
rôzne rozlíšenie.
•
Dva súbory s rozdielnym rozlíšením nemôžete kombinovať.
Not enough free space
in Card. (Nedostatok
pamäte na karte.)
-
Nemôžete upravovať z dôvodu
nedostatočného voľného miesta na
pamäťovej karte.
•
Funkciu upravovania vykonajte po vymazaní nepotrebných súborov.
Select 2 files for
combine. (Zvoľte
2 súbory pre
skombinovanie.)
-
Kombinovať môžete iba dva súbory.
•
Najskôr skombinujte dva súbory a potom skombinujte ďalšie. Súbory sa
nedajú skombinovať ak celková kapacita súborov presiahne 1,8 GB.
Total file size is over
than 1.8GB. (Celková
veľkosť súboru je viac
ako 1,8 GB.)
-
Súbory, ktorých celková kapacita
pravdepodobne presiahne 1,8 GB, sa
nedajú kombinovať.
•
Najskôr vykonajte funkciu rozdelenia alebo čiastočného vymazania
nepotrebných častí a potom uskutočnite funkciu kombinovania.
Riešenie problémov
USB
Správa
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Fail Printer Connecting
Change ‘USB Connect’
(Chyba pripoj. Tlačiarne
Zmeniť „USB pripojenie„)
-
Vyskytol sa problém pri pripojení
videokamery k tlačiarni pomocou
USB kábla.
• Skontrolujte USB kábel.
• Proces pripojenia zopakujte esšte raz.
• Prepnite funkciu „USB connect“ (USB pripojenie) na
„PicBridge“.
Fail USB Connecting
Change ‘USB Connect’
(Chyba pripojenia USB
Zmeniť „USB pripojenie„)
-
Vyskytol sa problém pri pripojení
videokamery k počítaču pomocou
USB kábla.
• Skontrolujte USB kábel.
• Proces pripojenia zopakujte esšte raz.
• Prepnite funkciu „USB connect“ (USB pripojenie) na „Mass
Storage“.
Ink Error
(Chyba náplne!)
-
Problémy s náplňou.
• Skontrolujte náplň tlačiarne.
• Do tlačiarne vložte novú náplň.
Paper Error
(Chyba papiera)
-
Problémy s papierom.
• Skontrolujte papier v tlačiarni. Ak sa minul papier, vložte ďalší.
File Error
(Chyba súboru)
-
Problémy so súborom.
• Vaša videokamera nepodporuje tento formát súboru.
• Vyskúšajte iný súbor, ktorý ste nahrali na vašej videokamere
Printer Error
(Chyba tlačiarne)
-
Problémy s tlačiarňou.
• Tlačiareň vypnite a zapnite.
• Kontaktujte servisné stredisko výrobcu tlačiarne.
Print Error
(Chyba tlače)
-
Problém sa vyskytol počas tlače.
• Počas tlače neodstraňujte zdroj energie ani nevyberajte
pamäťovú kartu.
107
Riešenie problémov
SYMPTÓMY A RIEŠENIA
Ak nasledujúce pokyny nepomôžu odstrániť problém, spojte sa s najbližším autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Samsung.
Napájanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Videokamera sa nezapne.
• Vo videokamere sa nenachádza batéria. Vložte batériu do videokamery.
• Vložená batéria môže byť vybitá. Batériu nabite, alebo ju vymeňte za nabitú.
• Pri použití napájacieho adaptéra sa uistite, že ste ho k zásuvke pripojili správne.
Zariadenie sa automaticky vypne.
• Je „Auto Power Off“ (Automat vyp) nastavené na „5 Min“ (5 minút)? Ak 5 minút nestlačíte žiadne
tlačidlo, videokamera sa automaticky vypne („Auto Power Off“ (Automat vyp)). k chcete túto možnosť
vypnúť, zmeňte nastavenie „Auto Power Off“ (Automat vyp) na „Off“ (Vypnúť). strana 84
• Batéria je takmer vybitá. Batériu nabite, alebo ju vymeňte za nabitú.
Napájanie sa nedá vypnúť.
• Vyberte batériu alebo odpojte napájací adaptér a pred zapnutím videokameru opätovne pripojte k
zdroju napájania.
Batéria sa rýchlo vybije.
• Teplota prostredia je príliš nízka.
• Batéria nie je úplne nabitá. Batériu opätovne nabite.
• Batéria ukončila životnosť a už sa nedá nabíjať. Použite inú batériu.
Displej
Symptóm
108
Vysvetlenie/Riešenie
Obrazovka televízora alebo LCD
displej zobrazujú skreslené obrazy,
alebo majú pásiky úplne hore/dole
alebo úplne vľavo/vpravo.
• Môže sa to vyskytnúť pri nahrávaní alebo prezeraní s pomerom strán 16:9 na televízore s pomerom 4:3
a opačne. Viac informácií nájdete v časti popis displeja. strana 92
Na LCD obrazovke sa objaví
neznámy obraz.
• Videokamera s pamäťou je v režime ukážky. Ak nechcete vidieť obraz ukážky, zmeňte nastavenie
„Demo“ (Ukáž) na „Off“ (Vypnúť). strana 89
Na obrazovke sa objaví neznámy
indikátor.
• Na obrazovke sa zobrazí varovný indikátor alebo odkaz. strany 103~107
Na LCD obrazovke zostane obraz.
• Stáva sa to v prípadoch, keď odpojíte napájací adaptér alebo batériu a zariadenie predtým nevypnete.
Obraz na LCD obrazovke vyzerá
tmavo.
• Okolité osvetlenie je príliš jasné.
Riešenie problémov
Nahrávanie
Symptóm
Stlačením tlačidla Spustenia/Zastavenia
Nahrávania sa nahrávanie nespustí.
Aktuálna doba nahrávania je menšia, ako
odhadovaná doba nahrávania.
Nahrávanie sa automaticky zastaví.
Vysvetlenie/Riešenie
Stlačením tlačidla MODE nastavte Video. strana 29
Na pamäťovom médiu nie je dostatok voľného miesta na nahrávanie.
Skontrolujte, či je vložená pamäťová karta alebo je jazýček nastavený na uzamknutie.
Odhadovaná doba nahrávania sa môže v závislosti od obsahu a použitej funkcie líšiť.
Pri nahrávaní predmetu, ktorý sa pohybuje rýchlo, môže byť doba nahrávania skrátená.
Na pamäťovom zariadení nie je dostatok voľného miesta pre ďalšie nahrávanie. Zálohujte si dôležité údaje v
počítači a naformátujte pamäťové zariadenie alebo vymažte nepotrebné súbory.
• Ak budete vykonávať časté nahrávanie alebo mazanie súborov, výkonnosť pamäťového média bude
zhoršená. V takom prípade pamäťové zariadenie formátujte.
• Ak používate pamäťovú kartu s nízkou rýchlosťou zapisovania, videokamera s pamäťou automaticky
prestane nahrávať video a na LCD obrazovke sa zobrazí zodpovedajúci odkaz.
•
•
•
•
•
•
Pri nahrávaní predmetu, ktorý je
osvetlený jasným svetlom sa zobrazí
kolmá čiara.
•
Nie je to porucha.
Ak je obrazovka počas nahrávania na
priamom slnečnom žiarení, sčervenie
alebo stmavne.
•
Nie je to porucha.
Počas nahrávania sa nezobrazuje dátum/ •
čas.
Fotografia sa nedá nahrať.
•
•
•
Pri nahrávaní fotografie nepočujete zvuk
uzávierky.
•
•
•
„Date/Time Display“ (Zobr. dát./času) je nastavený na „Off“ (Vypnúť). Nastavte „Date/Time Display“ (Zobr.
dát./času) na On (Zapnúť). strana 81
Videokameru nastavte na režim nahrávania. strana 29
Uvoľnite ochranu proti zápisu na pamäťovej karte, ak sa tam nachádza.
Pamäťové médium je plné. Použite novú pamäťovú kartu alebo pamäťové médium naformátujte. strana 88
Alebo odstráňte nepotrebné fotografie. strana 71
Nastavte „Shutter Sound“ (Zvuk uzávierky) na „On“ (Zapnúť).
Počas duálneho nahrávania nie je počuť zvuk uzávierky.
Ak je k videokamere pripojený Mini HDMI kábel alebo zvukový/video kábel, zvuk uzávierky nie je k dispozícii.
Nepočujete pípnutie.
•
•
•
Nastavte „Beep Sound“ (Pípnutie) na „On“ (Zapnúť).
Počas nahrávania videa je pípanie vypnuté.
Ak je k videokamere pripojený Mini HDMI kábel alebo zvukový/video kábel, zvuk pípnutia nie je k dispozícii.
•
Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania a aktuálnym bodom, kde nahrané video
začína/zastavuje, môže byť mierne omeškanie. Nie je to porucha.
•
Vyskytuje sa to pri nahrávaní pod žiarivkou, sodíkovou výbojkou alebo ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo
Spustenia/Zastavenia Nahrávania a
bodom, kde nahrané video začína/
zastavuje je časový rozdiel.
Na obrazoch sa objavia horizontálne
pruhy.
109
Riešenie problémov
Pamäťové zariadenie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Funkcie pamäťovej karty
sa nedajú ovládať.
• Pamäťovú kartu vložte do videokamery správne. strana 34
• Ak použijete pamäťovú kartu formátovanú na počítači, formátujte ju opätovne na vašej videokamere. strana 88
Obraz sa nedá vymazať.
• Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na pamäťovej karte (SDHC/SD pamäťová karta, atď.), ak sa
tam nachádza. strana 35
• Chránené obrazy nemôžete mazať. Ochranu obrazu vypnite na pamäťovom médiu, na ktorom ste ochranu zapli.
strana 72
Pamäťovú kartu
nemôžete formátovať.
• Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na pamäťovej karte (SDHC/SD pamäťová karta, atď.), ak sa
tam nachádza. strana 35
• Vaša kamera túto pamäťovú kartu nepodporuje alebo sú s kartou nejaké problémy.
Údaje názvu súboru sa
nezobrazia správne.
• Súbor môže byť poškodený.
• Formát súboru nie je videokamerou podporovaný.
• Ak štruktúra súboru nevyhovuje medzinárodným normám, zobrazí sa iba názov súboru.
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Symptóm
Prístroj nezaostruje
automaticky.
Vysvetlenie/Riešenie
•
•
•
•
Nastavte „Focus“ (Zaostrenie) na „Auto“ (Automaticky). strana 59
Podmienky nahrávania nie sú vhodné na automatické zaostrovanie. Ručné nastavenie zaostrenia. strana 59
Objektív je na povrchu zaprášený. Vyčistite objektív a skontrolujte zaostrenie.
Nahrávanie prebieha za nedostatočných svetelných podmienok. Použite svetlo a osvetlite oblasť.
Obraz je príliš svetlý, bliká • Toto sa môže vyskytnúť pri nahrávaní pod osvetlením zo žiarovky alebo neónovej lampy. Zrušte „ SCENE“, aby
alebo mení farby.
ste sa tomuto fenoménu vyhli, alebo ho minimalizovali. strana 53
Vyváženie farieb snímky
nie je prirodzené.
110
• Je potrebné nastaviť vyváženie bielej farby. „White Balance“ (Vyváženie bielej) nastavte na správnu hodnotu.
strana 55
Zobrazí sa predmet, ktorý • Toto sa nazýva fenomén fokálnej roviny. Nie je to porucha. Je to zapríčinené spôsobom, akým obrazové
prechádzal pri ráme veľmi
zariadenie (senzor CMOS) číta videosignály, preto rýchlo sa pohybujúci predmet môže vyzerať ohnutý v
rýchlo.
závislosti na podmienkach snímania.
Riešenie problémov
Prehrávanie na vašej videokamere
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
•
Funkcia prehrávania (prehrávanie/pauza) nefunguje.
•
Súbory s videom nahrané na iných zariadeniach sa nemusia dať na vašej videokamere
prehrávať.
Skontrolujte kompatibilitu pamäte. strana 35
Fotografie uložené v pamäťovom médiu nie sú
zobrazené v skutočnej veľkosti.
•
Fotografie nahrané na inom zariadení sa nemusia zobrazovať v skutočnej veľkosti. Nie je to
porucha.
Prehrávanie sa neočakávane preruší.
•
Skontrolujte, či je napájací adaptér alebo batéria pripevnená a zabezpečená.
Prehrávanie na ďalších zariadeniach (televízor, atď.)
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Na pripojenom zariadení nevidíte obraz, alebo
nepočujete zvuk.
•
Uistite sa, že kábel je pripojený k správnemu konektoru.
Na televízore sa zobrazí skreslený obraz.
•
Tento úkaz je spôsobený pripojením k televízoru k s pomerom strán 4:3.
Z televízora, ktorý je pripojený pomocou HDMI kábla
nevidíte obraz ani nepočujete zvuk.
•
Ak je materiál chránený pred zápisom, obrazy nebudú z HDMI konektora vystupovať.
Pripojenie/kopírovanie na iných zariadeniach (rekordér, počítač, tlačiareň, atď.)
Symptóm
Pomocou HDMI kábla nemôžete správne prehrávať.
Pomocou Audio/Video kábla nemôžete správne
kopírovať.
Tlač PictBridge sa nedá uskutočniť pomocou
tlačiarne PictBridge.
Vysvetlenie/Riešenie
•
Pomocou HDMI kábla nemôžete prehrávať obrázky.
•
Audio/Video káble nie sú správne pripojené. Uistite sa, že zvukový/video kábel je pripojený
k správnemu konektoru, t. j. k vstupnému konektoru zariadenia na prehrávanie obrazu vašej
videokamery. strana 93
•
Vaša tlačiareň nemusí tlačiť snímky upravované na počítači alebo nahraté pomocou iného
zariadenia. Nie je to porucha.
111
Riešenie problémov
Pripojenie k počítaču
Symptóm
112
Vysvetlenie/Riešenie
Počítač nevie rozoznať vašu
videokameru.
• Z počítača a videokamery odpojte USB kábel, reštartujte počítač a potom ich pripojte správne.
Video sa na vašom počítači nedá
správne prehrať.
• Na prehrávania súboru nahraného na vašej videokamere je potrebný video kodek. Nainštalujte softvér,
ktorý je dodávaný s videokamerou. strana 96
• Uistite sa, že konektor ste vložili v správnom smere a USB kábel pevne pripojte ku konektoru USB na
videokamere.
• Kábel odpojte od počítača a videokamery, počítač reštartujte. A opätovne ho pripojte správne.
• Ak chcete prehrávať súbor s HD videom budete potrebovať počítač s lepším technickým vybavením.
Skontrolujte, či má počítač odporúčané technické vybavenie. strana 96
Intelli-studio nefunguje správne.
• Opustite aplikáciu Intelli-studio a reštartujte počítač Windows.
Intelli-studio sa nevykoná.
• V ponuke nastavení nastavte „PC Software“ (Počítačový softvér) na „On“ (Zapnúť) alebo do počítača
nainštalujte Intelli-studio. strany 85, 97
Obraz alebo zvuk z vašej
videokamery sa nedajú na vašom
počítači správne prehrať.
• Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže dočasne zastaviť v závislosti od vášho počítača. Video alebo
zvuk kopírované do vášho počítača tým nie sú ovplyvnené.
• Ak je vaša videokamera pripojená k počítaču, ktorý nepodporuje vysokorýchlostné pripojenie USB
(USB 2.0), obraz alebo zvuk nemusia byť prehrané správne. Obraz alebo zvuk kopírované do vášho
počítača tým nie sú ovplyvnené.
Obrazovka prehrávania je
pozastavená, alebo je skreslená.
• Na prehrávanie videa skontrolujte systémové požiadavky.
• Na aktuálnom počítači ukončite všetky ostatné spustené aplikácie.
• Ak prehrávate video z videokamery pripojenej k vášmu počítaču, obraz nemusí byť prehrávaný plynule,
záleží od rýchlosti prenosu. Súbor skopírujte do počítača a potom ho prehrajte.
Riešenie problémov
Celková prevádzka
Symptóm
Dátum a čas sú nesprávne.
Vysvetlenie/Riešenie
• Nepoužívala sa videokamera dlhšiu dobu?
Záložná zabudovaná lítium-iónová batéria môže byť vybitá. strana 23
Položky ponuky, ktoré sa nedajú použiť naraz
Symptóm
Naraz nie je možné
používať dve funkcie.
Funkcia nie je povolená
Kvôli nasledovným nastaveniam
“ SCENE”
“Clona.: Manuálne,” “Uzávierka: Manuálne”
“Clona.: Manuálne”
“Uzávierka: Manuálne, ” “ SCENE”
“Uzávierka: Manuálne”
“Clona.: Manuálne,” “ SCENE”
“Rozlíšenie videa,”
“Kvalita videa,”
“Stmievač”
“Časosb. zázn.”
“Rozlíšenie fotografie”
“Prieb. sním”
• Šedé položky nemôžete v aktuálnom režime nahrávania/prehrávania vybrať.
• Niektoré funkcie nemôžete aktivovať súčasne. Nasledujúci zoznam zobrazuje príklady neuskutočniteľných kombinácií funkcií a
položky ponuky.
• Ponuku nemôžete používať v režime Smart Auto.
• Nasledovné funkcie nemôžete používať počas nahrávania videa:
„Video Resolution“ (Rozlíšenie videa), „Video Quality“ (Kvalita videa), „Photo Resolution“ (Rozlíšenie fotografie), „Photo Sharpness“
(Ostrosť fotografie), „Fader“ (Stmievač), „Cont.Shot“ (Prieb. sním.), „Digital Zoom“ (Digitálny zoom), „Self Timer“ (Časovač).
• Nasledovné funkcie sa automaticky vypnú alebo prepnú do automatického režimu v režime Smart Auto: „ SCENE“, „Shutter“
(Uzávierka), „Digital Effect“ (Digitálny efekt), „Tele Macro“ (Tele makro) atď.
• V režime Smart Auto vaša videokamera automaticky vyberie správne nastavenia videokamery na základe zisteného typu scény.
Väčšina nastavení sa automaticky upraví v režime Smart Auto. Ak chcete nastaviť alebo upraviť funkcie podľa vlastných predstáv,
najskôr deaktivujte režim Smart Auto..
113
Údržba a doplňujúce informácie
ÚDRŽBA
Pripomienky spomenuté nižšie vám pomôžu splniť všetky záručné
povinnosti a dovolia vám užívať si výrobok veľa rokov.
Upozornenia pri odkladaní
• LCD obrazovka je vyrobená technológiou s pokročilou presnosťou
a má viac ako 99,99 % platných pixlov. Napriek tomuto faktu sa
zriedkakedy objavia čierne alebo jasné body (červený, modrý, biely)
v strede jedného bodu a v okolí až dvoch bodov. Tieto body, ktoré sa
bežne vyskytnúpri výrobno procese neovplyvňujú nahrávané obrazy.
• Vypnite videokameru pred jej úschovou.
- Odpojte batériu a napájací adaptér.
- Vyberte pamäťovú kartu.
Ak je videokamera zarosená, pred použitím ju na chvíľu odložte na
bok
Čistenie videokamery
Pred čistením vypnite videokameru a odstráňte batériu a sieťový
adaptér.
• Čistenie vonkajšej časti
- Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte
nadmernú silu. Počas čistenia, jemne otrite povrch.
- Na čistenie videokamery nepoužívajte benzén alebo riedidlo.
Plášť vonkajšej časti sa môže stiahnuť alebo sa môže poškodiť
obal.
• Čistenie LCD obrazovky
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili monitor.
• Čistenie objektívu
Pomocou čistiaceho balóna so štetcom odstráňte prach a objektív
jemne utrite mäkkou handričkou.Ak je to nutné, utrite ho jemne s
čistiacim papierom na objektív.
- Ak objektív necháte špinavý, môže sa objaviť pleseň.
- Ak sa objektív zdá tmavší, vypnite videokameru a nechajte ju tak
asi 1 hodinu.
Obrazovka LCD
114
Aby ste predĺžili jej životnosť, neutierajte ju drsnou látkou.
• Pri použití LCD obrazovky dávajte pozor na nasledovné javy. Nie
sú to poruchy.
- Počas používania videokamery sa povrch okolo LCD obrazovky
môže zohriať.
- Ak necháte zariadenie dlhšiu dobu zapnuté, povrch okolo LCD
obrazovky sa môže veľmi zohriať.
- Pri používaní videokamery v chladných podmienkach sa na LCD
obrazovke môže zobraziť paobraz.
•
•
•
Čo je zarosenie?
Zarosenie sa vyskytne, keď videokameru prenesiete na miesto
s výrazne odlišnou teplotou od predchádzajúceho miesta.
Zarosenie sa vytvorí na externých alebo interných častiach
videokamery a na reflekčnom objektíve. Ak sa tak stane, môže
to spôsobiť poruchu alebo poškodenie videokamery, ak ju
budete používať zarosenú.
•
Kedy sa objaví zarosenie?
Kondenzáciu spôsobuje keď zariadenie prenesiete na miesto s
vyššou teplotou, ako bola na predchádzajúcom mieste, alebo ak
ho odrazu používate v horúcom prostredí.
- Pri nahrávaní vonku v studenom počasí cez zimu a po chvíli
ho použijete vo vnútri.
- Pri nahrávaní vonku v horúcom počasí po pobyte vo vnútri,
alebo vo vnútri auta so spustenou klimatizáciou.
•
Čo mam robiť?
Zariadenie vypnite, vyberte batériu a 1 – 2 hodiny pred použitím
ju nechajte na suchom mieste.
Videokameru používajte, až keď sa kondenzácia stratí úplne.
Uistite sa, že s videokamerou používate iba odporúčané
príslušenstvá. Kvôli servisu kontaktujte najbližšie autorizované
servistné centrum spoločnosti Samsung.
Údržba a doplňujúce informácie
POUŽÍVANIE VAŠEJ VIDEOKAMERY V
ZAHRANIČÍ
•
•
Každá krajina alebo región má vlastný elektrický systém a
systém farieb.
Pred použitím videokamery v zahraničí si overte nasledujúce
položky.
Zdroje energie
Poskytnutý napájací kábel predstavuje automatický výber napätia
v rozsahu od 100 V do 240 V. Videokameru môžete s napájacím
káblom používať vo všetkých krajinách/regiónoch s napätím
v rozsahu od 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Použite obchodne
dostupnú zástrčku adaptéru striedavého prúdu, ak je to potrebné,
v závislosti od tvaru zásuvky v stene.
Krajiny/regióny používajúce normu PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Čína, SNS, Česká
Republika, Dánsko, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko,
Grécko, Veľká Británia, Holandsko, Hongkong, Maďarsko,
India, Irán, Irak, Kuvajt, Líbya, Malajzia, Maurícius,
Nórsko, Rumunsko, Saudská Arábia, Singapur, Slovenská
Republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria,
Thajsko, Tunis, atď.
Krajiny/regióny používajúce normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stredná Amerika, Japonsko, Kórea,
Mexiko, Filipíny, Tchaj-wan, Spojené štáty americké, atď.
S touto videokamerou môžete nahrávať záznamy a sledovať
ich na vstavanom LCD monitore kdekoľvek na svete.
O farebných systémoch televízora
Vaša videokamera je videokamera založená na systéme PAL. Ak
si chcete prezrieť vaše nahrávky na televízore, alebo ak ich chcete
skopírovať do externého zariadenia, musí to byť televízor alebo
externé zariadenie založené na systéme PAL, ktoré má príslušné
Audio/Video konektory. V opačnom prípade budete možno musieť
použiť samostatný transkodér video formátov (konvertor formátov
PAL - NTSC).
Transkodér formátov spoločnosť Samsung nedodáva.
115
Údržba a doplňujúce informácie
SLOVNÍK POJMOV
AF (Automatické zaostrovanie)
Clonové číslo (číslo F)
Systém, ktorý automaticky zaostruje objektív zariadenia na predmet. Vaše
zariadenie používa na automatické zaostrenie kontrast.
Číslo f definuje svetelnosť objektívu. Objektívy s nižším číslom svetelnosti majú vo
všeobecnosti jasnejší obraz. Číslo f je priamo úmerné ohniskovej vzdialenosti a
nepriamo úmerné priemeru objektívu.
*Číslo F = ohnisková vzdialenosť/priemer clony objektívu
Clona
Clona riadi množstvo svetla, ktoré prenikne k snímaču zariadenia.
Trasenie kamery (Rozmazanie)
Ak sa zariadenie pohne, keď je clona otvorená, celý obraz môže byť rozmazaný.
Stáva sa to častejšie, keď použijete dlhší čas uzávierky. Traseniu zariadenia môžete
predísť zvýšením citlivosti, čo umožní použiť kratší čas uzávierky. Prípadne môžete
použiť statív alebo funkcie DIS alebo OIS na stabilizáciu zariadenia.
MPEG-4 AVC/H.264 definuje najnovší formát kódovania videa štandardizovaný
podľa noriem ISO-IEC a ITU-T z roku 2003. V porovnaní s bežným formátom
MPEG-2 má formát MPEG-4 AVC/H.264 viac ako dvojnásobnú účinnosť. Toto
zariadenie používa formát MPEG-4 AVC/H.264 na kódovanie videí s vysokým
rozlíšením.
Kompozícia
Optická transfokácia
Kompozícia vo fotografii znamená umiestnenie predmetov na fotografii.
Dodržiavanie pravidla tretín zvyčajne vedie k dobrej kompozícii.
Ide o všeobecnú transfokáciu, pomocou ktorej sa dá zväčšiť obraz pomocou
objektívu a nezhoršuje sa kvalita snímok.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)
Kvalita
CMOS je obrazový snímač vytvárajúci obrazy blížiaci sa kvalite snímačov CCD
(charge coupled device – nábojovo viazaná štruktúra) Má menšiu spotrebu energie, čo
znamená dlhšiu životnosť batérie v zariadení.
Vyjadrenie stupňa kompresie použitej pri digitálnej snímke. Snímky s vyššou
kvalitou majú nižší stupeň kompresie, výsledkom čoho je zvyčajne väčšia veľkosť
súboru.
Digitálna transfokácia
Rozlíšenie
Funkcia, ktorá umelo zvyšuje hodnotu priblíženia dostupnú pri objektíve s
transfokáciou (optická transfokácia) Pri použití digitálnej transfokácie sa kvalita
obrazu bude zhoršovať pri zvyšujúcom sa zväčšení.
Počet pixlov použitých v digitálnej snímke. Snímky s vysokým rozlíšením obsahujú
viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov ako snímky s nízkym rozlíšením.
Efektívny počet pixlov
Na rozdiel od celkového počtu pixlov označuje skutočný počet pixlov použitých na
zachytenie snímky.
EV (Hodnota expozície)
Všetky kombinácie času uzávierky a clony objektívu, ktorých výsledkom je rovnaká
expozícia.
Expozícia
Množstvo svetla, ktoré prenikne k snímaču zariadenia. Expozícia sa ovláda
kombináciou času uzávierky, hodnoty clony a citlivosti ISO.
Ohnisková vzdialenosť
116
MPEG-4 AVC/H.264
Vzdialenosť od stredu objektívu po jeho ohnisko (v milimetroch). Pri dlhších ohniskových vzdialenostiach je uhol záberu užší a predmet je zväčšený. Pri kratších
ohniskových vzdialenostiach je uhol záberu širší.
Čas závierky
Čas závierky označuje množstvo času, počas ktorého sa otvorí a zatvorí závierka, a
ide o dôležitý faktor ovplyvňujúci svetelnosť fotografie, keďže ovplyvňuje množstvo
svetla prechádzajúceho clonou predtým, ako dosiahne obrazový snímač. Pri
krátkom čase uzávierky prenikne dnu menej svetla a snímka je tmavšia. Zároveň je
jednoduchšie zastaviť predmety v pohybe.
Tele Macro (Tele makro)
Táto funkcia umožňuje snímať detailné snímky veľmi malých predmetov. Pri
použití funkcie Tele makro zariadenie dokáže udržať presné zaostrenie na malých
predmetoch takmer v životnej veľkosti (1:1).
Vyváženie bielej (farebné vyváženie)
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne primárnych farieb červenej, zelenej a modrej)
na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej, alebo farebného vyváženia, je
správne zobraziť farby na snímke.
Technické údaje
Názov modelu
Systém
Obrazovka LCD
Konektory
Všeobecné
HMX-H400BP/HMX-H405BP/HMX-H430BP/HMX-H440BP
Videosignál
Formát kompresie obrazu
Formát kompresie zvuku
Optický snímací modul
Platné pixle
Celkové pixely
Objektív
Ohnisková vzdialenosť
Rozmer/počet bodov
Typ LCD obrazovky
Kompozitný výstup
Výstup HDMI
Audio výstup
Výstup USB
Zdroj napájania
Typ zdroja napájania
Spotreba energie (Záznam)
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota
Pamäťové zariadenie
Vonkajšie rozmery (ŠxVxH)
Hmotnosť
Vstavaný mikrofón
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Advanced Audio Coding)
1/4“ CMOS
1.7 megapixelov
5 megapixelov
F1.8 ~ F3,8, 30x optická transfokácia, 45x Digitálny zoom
2.47mm ~ 74.1mm
3” širokouhlá dotyková LCD / 230k
TFT LCD
1Vp-p (75 Ω ukončené)
Konektor typu C
-7.5 dBs (600 Ω ukončené)
Typ mini USB-B (Vysokorýchlostné USB 2.0)
DC 5 V, lítium-iónová batéria 3.7 V
Lítium-iónová batéria, sieťový adaptér (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
2.5W (LCD zap.)
0 ˚C ~ 40 ˚C (32 ˚F~104 ˚F)
-20 ˚C ~ 60 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F)
pamäťová karta (SD/SDHC) (Nie je súčasťou dodávky)
Šírka 49.5mm x výška 56.6mm x dĺžka 119.7mm
228g (0.50 lb, 8.04 oz) (okrem lítium iónovej batérie)
Všesmerový stereofónny mikrofón
Specificaţiile tehnice şi de design pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
117
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Region
North
America
Latin
America
Country
Web Site
Region
Country
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ca (English)
www.samsung.com/ca_fr (French)
BOSNIA
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.S.A
- Consumer
Electronics
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
www.samsung.com
Uruguay
40543733
www.samsung.com
Contact Centre 
Web Site
051 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
030-6227 515
www.samsung.com
Paraguay
98005420001
www.samsung.com
FINLAND
BRAZIL
0800-124-421, 4004-0000
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-24 82 82 00
www.samsung.com/cl
800-10-7260
www.samsung.com
GERMANY
www.samsung.com
Bolivia
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
(*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
COLOMBIA
01-8000112112
Bogotá: 6001272
www.samsung.com/co
CYPRUS
0-800-507-7267
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
www.samsung.com
COSTA RICA
DOMINICA
1-800-751-2676
GREECE
www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
EL SALVADOR
800-6225
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
www.samsung.com
GUATEMALA
NICARAGUA
Europe
Contact Centre 
CANADA
1-800-299-0013
00-1800-5077267
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
www.samsung.com/latin (Spanish)
www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
336-8686 (From HHP & landline)
www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
www.samsung.com
TRINIDAD &
TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
Europe
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
RUMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
KKontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Region
Europe
CIS
Asia
Pacific
Country
Contact Centre 
Web Site
Region
Country
Contact Centre 
Web Site
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
www.samsung.com/ph
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
SERBIA
+381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee
BAHRAIN
8000-4726
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
Qatar
800-2255 (800-CALL)
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
Egypt
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
www.samsung.com/Levant (English)
IRAN
021-8255
www.samsung.com
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
NIGERIA
www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
KAZAKHSTAN 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN 00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Mongolia
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.com
PHILIPPINES
Asia
Pacific
SINGAPORE
THAILAND
www.samsung.com/th
VIETNAM
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
TAIWAN
Middle
East
JORDAN
Syria
Ghana
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com
Senegal
800-00-0077
www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW
ZEALAND
Cameroon
7095- 0077
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
0685 88 99 00
www.samsung.com
0860-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com/in
TANZANIA
SOUTH
AFRICA
Botswana
0800-726-000
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888, 021-5699-7777
www.samsung.com/id
Namibia
8197267864
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
Angola
91-726-7864
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com/my
Zambia
211350370
www.samsung.com
Africa
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že
batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti
nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.
V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd
alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium
alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu
tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory
opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene
od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom
miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a
elektronický odpad)
(Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť
likvidovaný s ostatným odpadom.)
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy
výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.Používatelia v domácnostiach by pre podrobné
informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto
výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok
predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska. Priemyselní
používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a
preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by
nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
Zhoda s RoHS
(PBDE-y).
Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach. V našich výrobkoch nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium (Cd), Olovo
(Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6), Polybromované bifenyly (PBB-y) a Polybromované difenylové étery
Download PDF

advertising