Samsung | SAMSUNG L110 | Samsung L110 Používateľská príručka

Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
Postup pri používaní fotoaparátu je nasledujúci.
Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát značky Samsung.
Nainštalujte jednotku
fotoaparátu
Nasnímajte obrázok
Pripojte kábel USB
Pred pripojením fotoaparátu k počítaču
pomocou kábla USB je potrebné
nainštalovať ovládač fotoaparátu.
Nainštalujte ovládač fotoaparátu, ktorý
sa nachádza na disku CD-ROM so
softvérovou aplikáciou (str.79)
x
x
x
Nasnímanie fotografie. (str.20)
Pripojte dodaný kábel USB do portu
rozhrania USB v počítači a do konektora
USB na fotoaparáte. (str.82)
x
x
Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne prečítajte používateľskú príručku.
Ak potrebujete záručnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súčasť, ktorá
spôsobuje nefunkčnosť (napr. batériu, pamäťovú kartu atď.), stredisku
záručných opráv.
Ak plánujete používať fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôležitej udalosti),
skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu. Spoločnosť
Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody, ktoré môžu byť
výsledkom poruchy fotoaparátu.
Túto príručku si uschovajte na bezpečnom mieste.
Obsah tejto príručky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu pri inovácii
funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
K Microsoft Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.
Skontrolujte napájanie
fotoaparátu
Skontrolujte napájanie fotoaparátu. Ak je
fotoaparát vypnutý, stlačením tlačidla ho
zapnite.
Skontrolujte [Removable
Disk] (Vymeniteľný disk)
Otvorte program Prieskumník systému
Windows a vyhľadajte [Removable Disk]
(Vymeniteľný disk). (str.83)
K Všetky značky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto príručke, sú
registrované ochranné známky príslušných spoločností.
„ Ak používate na kopírovanie snímok na pamäťovej karte do počítača čítačku
kariet, snímky sa môžu poškodiť. Pri prenášaní snímok, nasnímaných
fotoaparátom, do počítača cez dodaný kábel USB, skontrolujte, či používate na
pripojenie fotoaparátu k počítaču kábel USB dodaný s fotoaparátom. Výrobca
neberie na seba žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie snímok na
pamäťovej karte, ak sa používa čítačka kariet.
(( 1 ))
NEBEZPEČENSTVO
VAROVANIE
Označenie NEBEZPEČENSTVO signalizuje bezprostredne nebezpečnú situáciu,
ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť smrť alebo vážne
zranenie.
Označenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá
v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.
x
x
x
x
x
Nepokúšajte sa nijakým spôsobom upravovať tento fotoaparát. Môže dôjsť
k požiaru, poraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo inému osobnému
poškodeniu alebo poškodeniu fotoaparátu. Kontrolu vnútorných častí, údržbu
a opravy smie vykonávať len predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov
Samsung.
Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov, vedie
to k zvýšeniu rizika výbuchu.
Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ľubovoľnej podobe alebo nejaký cudzí
predmet, fotoaparát nepoužívajte. Vypnite fotoaparát a odpojte zdroj napájania.
Musíte sa obrátiť na svojho predajcu alebo na servisné stredisko fotoaparátov
Samsung. Nepoužívajte ďalej fotoaparát, inak môže dôjsť k požiaru alebo
k úrazu elektrickým prúdom.
Nevkladajte žiadne kovové ani horľavé cudzie predmety do fotoaparátu cez
prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäťovej karty a priestor na batériu.
Môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte tento fotoaparát s mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
(( 2 ))
x
x
x
x
x
Nepoužívajte blesk príliš blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku do
tesnej blízkosti predmetov fotografovania môže spôsobiť poškodenie zraku.
Z bezpečnostných dôvodov uschovávajte tento výrobok a jeho príslušenstvo
mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedošlo k nehodám, napr.:
- Prehltnutie batérie alebo malých častíc fotoaparátu. Ak k dôjde k nehode,
obráťte sa ihneď na lekára.
- možnosť zranenia pohyblivými časťami fotoaparátu.
Pri dlhom používaní sa môžu batéria a fotoaparát prehrievať, čo môže viesť
k chybnej funkčnosti fotoaparátu. Ak dôjde k takejto situácii, nechajte fotoaparát
na niekoľko minút vychladnúť.
Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naň mohli pôsobiť extrémne
vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na priamom slnečnom svetle
alebo na miestach, kde dochádza k prudkým výkyvom teploty. Vystavenie
účinkom extrémnych teplôt môže výrazne ovplyvniť vnútorné súčasti
fotoaparátu a spôsobiť požiar.
Pri používaní fotoaparátu alebo nabíjačky ich nezakrývajte. Môže dôjsť
k nahromadeniu tepla, ktoré môže poškodiť telo fotoaparátu alebo spôsobiť
požiar. Fotoaparát a jeho príslušenstvo používajte vždy na dobre vetraných
miestach.
UPOZORNENIE
Označenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá
v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť ľahké alebo stredne ťažké
zranenie.
x
Obsah
PRÍPRAVA
7
7
7
8
8
9
10
10
11
11
11
12
15
15
16
18
18
18
Systémová tabuľka
Súčasti balenia
Voliteľné položky
Popis funkcií
Predná a vrchná časť
Späť
Spodok
Tlačidlo s 5 funkciami
Kontrolka časovača
Kontrolka stavu fotoaparátu
Ikona režimu
Pripojenie k zdroju energie
Vkladanie batérie
Vloženie pamäťovej karty
Pokyny na používanie pamäťovej karty
Prvé použitie fotoaparátu
Nastavenie jazyka
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
SNÍMANIE
19
20
20
20
21
21
22
23
Indikátor na displeji LCD v režime nahrávania
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim AUTO
Ako používať režim PROGRAM
Ako používať režim RUČNE
Ako používať režim DUAL IS
Používanie režimu PRÍRUČKA K FOTOAPARÁTU
Ako používať režim PORTRÉT
Vytečenie batérie, jej prehriatie alebo iné poškodenie môžu spôsobiť požiar
alebo zranenie.
– Používajte batériu určenú technickými údajmi fotoaparátu.
– Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa.
– Nevkladajte batériu prevrátenými pólmi.
x
x
x
x
x
x
x
x
Ak neplánujete dlhšiu dobu fotoaparát používať, vyberte z neho batériu. Inak
môže dôjsť k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému poškodeniu
súčastí fotoaparátu.
Nespúšťajte blesk, ak sa ho dotýkate rukami alebo inými predmetmi.
Nedotýkajte sa blesku po dlhšom používaní. Môže spôsobiť popáleniny.
Nepremiestňujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keď je k nemu pripojená
nabíjačka so striedavým napätím. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky
vždy fotoaparát vypnite. Potom skontrolujte, či sú všetky konektory káblov
alebo káble iných zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak
neurobíte, môžu sa zástrčky alebo káble poškodiť a spôsobiť požiar alebo úraz
elektrickým prúdom.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu, aby nedošlo
k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti fotoaparátu.
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu skontrolujte
smerovanie a nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsť k poškodeniu kábla alebo
fotoaparátu.
Kreditné karty sa môžu odmagnetizovať, ak sa ponechajú blízko puzdra. Dbajte
na to, aby ste nenechávali karty s magnetickým pásom blízko puzdra.
Je veľmi pravdepodobné, že pri pripojení 20 kolíkového konektora k portu
rozhrania USB v počítači dôjde k poruchám počítača. Nikdy nepripájajte 20
kolíkový konektor k portu rozhrania USB v počítači.
(( 3 ))
Obsah
23
24
24
24
25
26
26
26
26
28
28
30
30
32
34
34
35
36
37
37
37
38
38
39
39
(( 4 ))
Ako používať režim SCÉNAs
Ako používať režim FILMOVÝ KLIP
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu
(postupné nahrávanie)
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel
fotoaparátu
Tlačidlo ZAPNÚŤ
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ/
TELEOBJEKTÍV
Popis/Informácie o funkcii /tlačidlo nahor
Tlačidlo /makro nadol
Zámok zaostrenia
Tlačidlo blesk / vľavo
Tlačidlo Samospúšť / doprava
Tlačidlo PONUKA/OK
OIS(Optical Image Stabilization)
Tlačidlo E (Efekty)
Tlačidlo E (Efekty): Farba
Tlačidlo E (Efekty): Ostrosť
Tlačidlo E (Efekty): Kontrast
Tlačidlo E (Efekty): Sýtosť
Tlačidlo Fn
Ako používať ponuku Fn
Veľkosť
Kvalita/Rýchlosť snímkovania
40
Meranie expozície
40
Opakované snímanie
41
ISO
41
Vyváženie bielej
42
43
PREHRÁVANIE
Kompenzácia expozície
Nastavenie funkcií nahrávania pomocou displeja LCD
43
Ako používať ponuku
44
Focus Area
46
ACB
47
Hlasová poznámka
47
Nahrávanie hlasu
48
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
48
Režim SCÉNA
49
Spustenie režimu prehrávania
49
Prehrávanie fotografií
49
Prehrávanie filmového klipu
50
Funkcia snímania filmového klipu
50
Prehrávanie nahratého hlasu
51
Prehrávanie hlasovej poznámky
51
Indikátor na displeji LCD je v režime prehrávania
52
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel
fotoaparátu
52
Tlačidlo Miniatúry /Zväčšenie
53
Tlačidlo Informácie /nahor
54
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť / Nadol
54
Tlačidlo Doľava/Doprava/Ponuka/OK
Obsah
54
Tlačidlo Tlačiareň
55
Tlačidlo Odstrániť
55
Tlačidlo E (Efekty): Zmeniť veľkosť
56
Tlačidlo E (Efekty): Otáčanie snímky
57
Tlačidlo E (Efekty): Farba
57
Tlačidlo E (Efekty): Úprava snímky
58
ACB
58
Odstránenie efektu čerených očí
58
Ovládanie jasu
58
Ovládanie kontrastu
58
Ovládanie sýtosti
59
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
60
Prezentácia
60
Spustenie prezentácie
61
Výber obrazov
61
Nastavenie efektov prezentácie
62
Nastavenie intervalu prehrávania
62
62
Nastavenie hudby v pozadí
Prehrávanie
62
Hlasové poznámky
63
Ochrana snímok
63
Odstraňovanie snímok
64
DPOF
66
Kopírovať na kartu
67
PictBridge
68
PictBridge : Výber snímky
NASTAVENIE
68
69
PictBridge : Nastavenie tlače
PictBridge : Vynulovať
69
70
70
70
70
70
70
70
71
72
72
72
73
73
73
73
74
74
74
75
75
76
76
77
Ponuka Zvuk
Zvuk
Hlasitosť
Zvuk zapnutia
Zvuk spúšte
Pípnutie
Zvuk automatického zaostrenia
Autoportrét
Ponuka Nastavenie
Displej
JAZYK
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
Obrázok pri spustení
Jas displeja LCD
Rýchly náhľad
Úsporný režim displeja
NASTAVENIA
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Názov súboru
Pečiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Výber typu výstupného obrazu
Svetlo automatického zaostrenia
(( 5 ))
Obsah
SOFTVÉR
78
78
79
80
82
85
86
86
86
87
Poznámky k softvéru
Systémové požiadavky
Informácie o softvéri
Nainštalovanie aplikačného softvéru
Spustenie režimu PC
Odoberanie vymeniteľného disku
Nainštalovanie ovládača USB v systéme MAC
Používanie ovládača USB v systéme MAC
Odstránenie ovládača USB v systéme Windows 98SE
Samsung Master
PRÍLOHA
90
93
95
96
98
Technické údaje
Dôležité poznámky
Ukazovateľ varovania
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Často kladené otázky
(( 6 ))
Systémová tabuľka
Skontrolujte pred používaním tohto výrobku, či má balenie správny obsah. Obsah sa môže líšiť v závislosti od regiónu, kde ste výrobok kúpili. Ak si chcete zakúpiť voliteľné
vybavenie, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov spoločnosti Samsung alebo na servisné stredisko Samsung.
Súčasti balenia
Fotoaparát
Dobíjateľná batéria
(SLB-10A)
Disk CD so softvérom
Používateľská príručka,
Záručný list
kábel USB (SUC-C3)
Adaptér striedavého prúdu
(SAC-47)
Kábel AV
Remienok na fotoaparát
Voliteľné položky
SD/SDHC/MMC pamäťová
karta (pozrite si str.15)
Puzdro fotoaparátu
(( 7 ))
Popis funkcií
Predná a vrchná časť
Otočný ovládač režimu
Tlačidlo napájania
Tlačidlo spúšte
Mikrofón
Reproduktor
Blesk
Senzor automatického zaostrenia/
kontrolka samospúšte
Konektor pripojenia
USB/AV
Objektív/Kryt objektívu
(( 8 ))
Popis funkcií
Späť
Kontrolka stavu fotoaparátu
Tlačidlo Priblíženie teleobjektív
(Digitálne priblíženie)
Tlačidlo Zoom W (Miniatúra)
Displej LCD
Tlačidlo E (Efekty)
Očko na remienok fotoaparátu
Tlačidlo Fn/Odstrániť
Tlačidlo s 5 funkciami
Tlačidlo OIS
(Optická stabilizácia obrazu)
Tlačidlo Režim prehrávania/Tlač
(( 9 ))
Popis funkcií
Spodok
Tlačidlo s 5 funkciami
Držiak batérie
Popis funkcie/Informácie/tlačidlo
Nahor
Priestor na batérie
Tlačidlo PONUKA/OK
www.samsungcamera.com
Tlačidlo
blesk/vľavo
Kryt priestoru na batérie
Tlačidlo
Samospúšť/
doprava
Zásuvka
pamäťovej karty
Otvor na statív
Tlačidlo Makro/doleTlačidlo prehrať
a pozastaviť
K Ak chcete otvoriť kryt priestoru na batériu, posuňte ho v naznačenom smere.
(( 10 ))
Popis funkcií
Kontrolka časovača
Ikona




Ikona režimu
Stav
Popis
Bliká
Počas prvých 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch
1 s.
Počas posledných 2 sekúnd kontrolka rýchlo bliká v
intervaloch 0.25 s.
Bliká
2 sekundy kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
Bliká
Bliká
„ Ďalšie informácie o nastavení režimu fotoaparátu nájdete na str. 20-24.
REŽIM
Auto
Program
Manual
IKONA



Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších
2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.
REŽIM
Photo help
guide
Portrait
Scene
Movie
Po stlačení tlačidla uzávierky sa obrázok nasníma v
súlade s pohybom objektu.
IKONA




Kontrolka stavu fotoaparátu
DUAL IS
Scene()
Stav
Popis
Zapnutie
Kontrolka zasvieti a zhasne, keď je fotoaparát
pripravený na nasnímanie fotografie.
Po nasnímaní obrázka
Kontrolka bliká počas ukladania obrazových
údajov. Zhasne, keď je fotoaparát pripravený na
nasnímanie fotografie.
Keď sa dobíja batéria blesku
Kontrolka bliká
Keď sa pripojí kábel USB
k počítaču
Kontrolka sa rozsvieti (po inicializácii zariadenia
sa vypne displej LCD).
Prenos údajov medzi
fotoaparátom a počítačom
Kontrolka bliká (displej LCD sa vypne)
Keď sa pripojí kábel USB k
tlačiarni
Kontrolka je zhasnutá
Keď tlačiareň tlačí
Kontrolka bliká
Keď sa aktivuje automatické
zaostrenie
Kontrolka svieti (fotoaparát zaostruje na subjekt)
Kontrolka bliká (fotoaparát nezaostruje na
subjekt)
REŽIM
Nightscene
Children
Landscape
Close up
Text
IKONA





REŽIM
Sunset
Dawn
Backlight
Firework
Beach &
Snow
IKONA





(( 11 ))
Pripojenie k zdroju energie
Mali by ste používať nabíjateľnú batériu SLB-10A dodávanú spolu s fotoaparátom.
Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.
„ SLB-10A technické údaje nabíjateľnej batérie
Model
SLB-10A
Typ
Lítium-iónová
Kapacita
1,050mAh
Napätie
3,7V
Čas nabíjania (pri vypnutom fotoaparáte)
približne 180 min.
„ Počet snímok a výdrž batérie: Používanie SLB-10A
Fotografia
Film
Výdrž batérie
Počet snímok
Čas nahrávania
Približne 110 min.
Približ. 220 záberov
Približne 120 min.
Podmienky
Plne nabitá batéria, automatický
režim, veľkosť snímky 8M,
kvalita snímky Jemná, interval
medzi snímkami: 30 s., zmena
polohy priblíženia zo širokouhlého na
teleobjektív medzi každou snímkou,
použitie blesku pri každej druhej
snímke, používanie fotoaparátu po
dobu 5 minút, potom vypnutie na
1 min.
Plne nabitá batéria,
veľkosť snímky
640 x 480rýchlosť
snímkovania 30 fps
K Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti Samsung.
Môžu sa líšiť v závislosti od spôsobu používateľa.
K Hodnoty sú merané pri snímaní s funkciou OIS.
(( 12 ))
Dôležité informácie o používaní batérie
x
x
x
x
x
Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
Ak nebudete fotoaparát používať dlhšiu dobu, vyberte batérie. Batéria
môže časom strácať energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte, môže dôjsť
k vytečeniu.
Nízke teploty (menej ako 0 °C) môžu ovplyvniť výkon batérie a spôsobiť
skrátenie jej životnosti.
Batérie sa pri bežných teplotách zvyčajne obnovujú.
Pri dlhodobom používaní sa fotoaparát môže prehrievať. Nie je to
nezvyčajný stav.
Pripojenie k zdroju energie
Dobíjateľné batérie SLB-10A môžete dobíjať pomocou súpravy SAC-47, ktorá
sa skladá z adaptéra na striedavý prúd (SAC-47) a kábla USB (SUC-C3). Keď
sa skombinuje adaptér SAC-47 and SUC-C3, môže sa používať ako kábel
striedavého prúdu.
Dôležité informácie o používaní kábla USB
x
x
Pomocou kábla striedavého prúdu
: Pripojte adaptér striedavého prúdu(SAC-47)
ku káblu USB. Môže sa použiť ako napájací
kábel.
x
x
x
x
x
Používajte kábel USB (SUC-C3) so správnymi parametrami.
Ak je fotoaparát pripojený pomocou rozbočovača USB: pripojte
fotoaparát priamo k počítaču.
Ak je k počítaču súčasne pripojený fotoaparát a iné zariadenie: odoberte
druhé zariadenie.
Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez port rozhrania USB
umiestnený na prednej časti počítača: Odpojte kábel a pripojte ho
k portu umiestnenému na počítači vzadu.
Ak port rozhrania USB v počítači nezodpovedá štandardnému
výstupnému napájaniu (4,2V, 400 mAh), fotoaparát nie je možné nabíjať.
Pomocou kábla USB
: Odstráňte adaptér
striedavého prúdu (SAC-47).
Pomocou kábla USB (SUC-C3) môžete
prevziať uložené obrázky do počítača (str.82)
alebo nabiť fotoaparát.
(( 13 ))
Pripojenie k zdroju energie
„ Ako nabíjať nabíjateľnú batériu (SLB-10A)
„ Kontrolka LED na adaptéri striedavého prúdu
Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa
Kontrolka LED
nabíjania
Červená kontrolka LED svieti
Nabíjanie je dokončené
Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní
Červená kontrolka LED je vypnutá
alebo bliká
Vybíja sa
Svieti oranžová kontrolka LED
- Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte súčasne fotoaparát.
Fotoaparát sa nemôže zapnúť, pretože je kapacita batérie veľmi nízka. Pred
použitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
- Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepoužívajte často blesk
ani nesnímajte filmový klip. Aj po pripojení nabíjačky môže byť napájanie
fotoaparátu vypnuté, pretože nabíjateľná batéria je znova vybitá.
x
x
x
(( 14 ))
Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu skontrolujte
smerovanie a nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
kábla alebo fotoaparátu.
Ak kontrolka nabíjania LED na nabíjačke striedavého prúdu nesvieti,
alebo po vložení nabíjateľnej batérie bliká, skontrolujte správnosť
vloženia batérie.
Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnutý, batériu nie je možné nabiť
doplna. Počas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.
Vkladanie batérie
Vloženie pamäťovej karty
„ Vložte batériu podľa tohto obrázka.
„ Pamäťovú kartu vložte podľa tohto obrázka.
- Ak sa fotoaparát po vložení batérie
nezapína, skontrolujte správnosť
polarity vloženej batérie (+/–).
www.samsungcamera.com
- Keď je otvorený kryt priestoru na
batériu, nestláčajte ho násilím. Môže
dôjsť k poškodeniu krytu priestoru na
batériu.
- Pred vložením pamäťovej karty
vypnite fotoaparát.
www.samsungcamera.com
- Predok pamäťovej karty otočte
smerom k zadnej časti fotoaparátu
(k displeju LCD) a kontakty
pamäťovej karty smerom k prednej
časti fotoaparátu (k objektívu).
- Nevkladajte pamäťovú kartu otočenú opačne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zásuvky pamäťovej karty.
„ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.
Indikátor
batérie
Nízka kapacita Nízka kapacita
Batéria je
batérie
batérie
prázdna
(pripravte sa na (pripravte sa na
Batéria je úplne
(Nabite batériu
Stavbatérie
nabíjanie alebo nabíjanie alebo
nabitá
alebo použite
na použitie
na použitie
náhradnú
náhradnej
náhradnej
batériu)
batérie)
batérie)
(( 15 ))
Pokyny na používanie pamäťovej karty
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ak prvýkrát používate novú zakúpenú pamäťovú kartu, musí byť naformátovaná
(pozrite si str.74). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát
nedokáže rozoznať údaje na nej uložené, alebo ak obsahuje snímky zachytené
iným fotoaparátom.
x
– Keď sa pamäťová karta používa nesprávnym spôsobom.
– Keď sa počas nahrávania, odstraňovania (formátovania) alebo čítania vypne
napájanie alebo sa pamäťová karta vytiahne.
Pri každom vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty vypnite fotoaparát.
Opakovaným používaním pamäťovej karty môže dochádzať k znižovaniu
jej výkonu. V takom prípade možno bude potrebné zakúpiť novú pamäťovú
kartu. Opotrebovanie a poškodenie pamäťovej karty nespadá pod záruku
poskytovanú spoločnosťou Samsung.
Pamäťová karta je citlivé elektronické zariadenie. Pamäťovú kartu neohýbajte,
nehádžte, ani ju nevystavujte tvrdým nárazom.
Neuschovávajte pamäťovú kartu v prostredí, kde sú silné elektronické alebo
magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímačov.
Nepoužívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
Zabráňte zašpineniu pamäťovej karty, ako aj v styku s akoukoľvek kvapalinou.
Ak k tomu dôjde, vyčistite pamäťovú kartu mäkkou tkaninou.
Ak pamäťovú kartu nepoužívate, uschovajte ju v jej puzdre.
Počas dlhodobého používania (alebo po ňom) môžete spozorovať, že sa
pamäťová karta prehrieva. To je úplne normálne.
Nepoužívajte pamäťovú kartu, ktorá sa používa v inom digitálnom fotoaparáte.
Ak chcete použiť túto pamäťovú kartu, najprv ju naformátujte.
Nepoužívajte pamäťovú kartu naformátovanú iným digitálnym fotoaparátom
alebo čítačkou pamäťových kariet.
(( 16 ))
Zaznamenané údaje môžu byť poškodené, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich
situácií:
x
x
x
Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
Odporúča sa zálohovať si dôležité údaje na iné médium, napr. na diskety, pevné
disky, disky CD atď.
Ak v pamäti nie je dostatok miesta:A Objaví sa hlásenie [Memory Full!] (Pamäť
plná!) a fotoaparát nepracuje. Ak chcete optimalizovať množstvo pamäte vo
fotoaparáte, vymeňte pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky
uložené na pamäťovej karte.
x
Nevyberajte pamäťovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, inak
môže dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej karte.
Pokyny na používanie pamäťovej karty
„ Vo fotoaparáte sa môžu používať pamäťové karty typu SD/SDHC a MMC (Multi
Media Card).
nasledujúca. Tieto hodnoty sú približné, pretože kapacita snímok závisí od
fotografovaného subjektu a od typu pamäťovej karty.
Kontakty karty
x
Veľkosť snímky
Veľmi
jemná
Jemná
Normálna
30
15
snímok/s. snímok/s.
Prepínač ochrany
proti zápisu

Asi 64
Asi 117
Asi 171
-
-
Štítok

Asi 71
Asi 135
Asi 192
-
-

Asi 84
Asi 157
Asi 220
-
-

Asi 100
Asi 186
Asi 256
-
-

Asi 150
Asi 269
Asi 372
-
-

Asi 459
Asi 822
Asi 868
-
-

-
-
-
Asi 2' 02" Asi 4' 05"

-
-
-
Asi 7' 39" Asi 13' 15"
(Pamäťová karta SD (Secure Digital))
x
„ Pri používaní pamäťovej karty MMC s kapacitou 256 MB je kapacita snímania
Pamäťová karta SD/SDHC je vybavená prepínačom ochrany proti zápisu, ktorý
chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo naformátovaním. Posunutím
prepínača k dolnej časti pamäťovej karty SD sa aktivuje ochrana údajov.
Posunutím prepínača k hornej časti pamäťovej karty SD sa zruší ochrana
údajov.
Foto-grafia
Film-ovýklip
Pred snímaním fotografie posuňte prepínač k hornej časti pamäťovej karty SD.
x
x
Časy nahrávania sa môžu meniť podľa priblíženia.
Počas nahrávania filmu tlačidlo priblíženia nefunguje.
(( 17 ))
Prvé použitie fotoaparátu
x
x
Pred prvým použitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateľnú batériu.
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia
dátumu/času a jazyka. Táto ponuka sa už po nastavení nezobrazuje. Pred
použitím fotoaparátu nastavte dátum/čas a jazyk.
DISPLAY
Language
Date&Time
2. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Back
x
x
(( 18 ))
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Date&Time] (Dátum a čas) a stlačte
tlačidlo DOPRAVA.
2. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL/DOĽAVA/
DOPRAVA vyberte požadovanú podponuku
a stlačte tlačidlo OK.
Nastavenie jazyka
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Language] (Jazyk) a stlačte tlačidlo
DOPRAVA.
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
13:00
yyyy/mm/dd
Back
Set
: Vyberte položky
SVETOVÝ ČAS/ROK/MESIAC/DEŇ/HODINA/
MINÚTA/TYP DÁTUMU.
Tlačidlo DOĽAVA
: Ak je kurzor na prvej položke ponuky nastavenia
dátumu a času, presunie ho do hlavnej ponuky
[Date&Time] (Dátum a čas). Vo všetkých ostatných
prípadoch sa kurzor presunie naľavo od svojej
aktuálnej pozície.
Tlačidlo NAHOR/NADOL: mení hodnotu položky.
Vybrať je možné spomedzi 22 jazykov. Tieto sú uvedené ižšie:
- angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina,
zjednodušená čínština, tradičná čínština, japončina, ruština,
portugalčina, holandčina, dánčina, švédčina, fínčina, thajčina, bahasa
(malajčina/indonézčina), arabčina, čeština, poľština, maďarčina a
turečtina.
Aj po reštartovaní fotoaparátu ostatne nastavenie jazyka zachované.
London
08/01/01
Tlačidlo DOPRAVA
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
Set
DISPLAY
Language
Date&Time
Indikátor na displeji LCD v režime nahrávania
„ Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a možnostiach.
Číslo
Popis
Ikony
7
Ostrosť

8
Farba/nasýtenie
[Image & Full Status] (Snímka a úplný stav)
Číslo
Popis
Ikony
Strana
1
Recording mode
 

p.20
2
Face Detection / Self Portrait
 /
p.44
3
Flash
   
p.30
4
Self-timer
   
p.32
5
Macro
 
p.28
6
Contrast
p.37

/
Strana
p.37

p.36/37
9
OIS
10
Rámček automatického
zaostrenia
11
Varovanie pri otrasoch

p.25
12
Dátum/Čas
2008/01/01 01:00 PM
p.72
13
Kompenzácia expozície

p.42
14
White balance
      
p.41
15
ISO

p.41
16
Opakované snímanie

17
Meranie expozície
18
Kvalita snímky/
rýchlosť snímkovania
   / 
p.39
19
Veľkosť snímky

p.39
20
Batéria
21
Ikona pamäťovej karty/
Ikona vnútornej pamäte
/
-
22
Počet zostávajúcich
snímok/Zostávajúci čas
6/00:00:00
p.17
23
Hlasové poznámky/Mikr.
Vyp.
/
p.47/48
24
Lišta optického a digitálneho
priblíženia/Mierka digitálneho
priblíženia
p.34

p.45
p.40
p.40
p.15
p.26
(( 19 ))
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim AUTO (
)
„ Tento režim vyberte, ak chcete fotografovať rýchlo a jednoducho s minimálnymi
zásahmi požívateľa.
1. Vložte batérie (str.15). Pri vkladaní batérií dávajte
pozor na polaritu (+/–).
2. Vložte pamäťovú kartu (str.15). Pretože tento
fotoaparát má internú pamäť s veľkosťou 10MB, nie je
nutné vložiť pamäťovú kartu. Ak nie je vložená
pamäťová karta, snímka bude uložená do
internej pamäte. Ak je vložená pamäťová
karta, snímka bude uložená na pamäťovú
kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlačením tlačidla zapnutia fotoaparát zapnite.
(Ak je dátum a čas zobrazený na displeji LCD
nesprávny, pred snímaním fotografie ho vynulujte.)
5. Otočením ovládača režimu vyberte režim AUTO.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.7.Stlačením spúšte zachyťte snímku.
x
x
(( 20 ))
Ak rámček automatického zaostrenia zmení po polovičnom stlačení
tlačidla spúšte farbu na červenú, znamená to, že fotoaparát nemôže
zaostriť na subjekt. V takom prípade nedokáže fotoaparát zachytiť
obrázok jasne.
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo
blesk.
Ako používať režim PROGRAM ( )
„ Týmto automatickým režimom sa nakonfiguruje fotoaparát na optimálne
nastavenie. Všetky funkcie (okrem hodnoty clony a rýchlosti uzávierky) sa dajú
nakonfigurovať ručne.
1. Otočením ovládača režimu vyberte režim PROGRAM.
2. Stlačte tlačidlo Fn, aby ste nakonfigurovali ďalšie
funkcie, napríklad veľkosť snímky (str. 39), kvalita (str.
39), meranie expozície (str. 40), opakované snímanie
(str. 40), ISO (str. 41), vyváženie bielej farby
(str. 41), kompenzácia expozície(str. 42).
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim RUČNE (
)
„ Všetky funkcie sa dajú nakonfigurovať ručne (vrátane hodnoty clony a rýchlosti
uzávierky).
1. Otočením ovládača režimu vyberte režim RUČNE.
2. Stlačte tlačidlo Fn a objaví sa ponuka rýchlosti
uzávierky a hodnota clony. Tlačidlo Nahor/Nadol: zmení
hodnotu clony Ľavé / pravé tlačidlo: mení rýchlosť
uzávierky.
3. Stlačte dvakrát tlačidlo Fn a nasnímajte obrázok.
x
x
Menšie hodnoty clony vyostrujú objekt, ale
rozostrujú pozadie. Väčšie hodnoty vyostrujú
objekt aj pozadie.
Vyššie rýchlosti uzávierky dokážu zachytiť
pohybujúci sa objekt na fotografii tak, ako
keby sa objekt nehýbal. Nízke rýchlosti uzávierky dokážu zachytiť
pohybujúci sa objekt s efektom „aktivity“.
Ako používať režim DUAL IS (
)
Tento režim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a pomáha získať dobre
exponovanú snímku pomocou funkcií OIS aj DIS.
1. Vyberte režim DUAL IS otáčaním otočného ovládača
režimu.
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou
displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačením spúšte zachyťte snímku.
„ Na čo treba dávať pozor pri používaní režimu DUAL IS
- Digitálne priblíženie v režime DUAL IS nefunguje.
- Ak sú svetelné podmienky jasnejšie ako
žiarivkové svetlo, režim DUAL IS sa neaktivuje.
- Ak sú svetelné podmienky tmavšie ako žiarivkové
svetlo, zobrazí sa indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu ().
Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nefotografujte v momente, kedy je
tento indikátor () zobrazený.
- Ak sa subjekt pohybuje, výsledná zachytená snímka bude rozmazaná.
- Z dôvodu dosiahnutia lepších výsledkov dbajte na to, aby ste nehýbali
fotoaparátom, ak je zobrazené hlásenie [Capturing!] (Sníma sa!).
- Pretože režim DUAL IS využíva digitálny procesor fotoaparátu, spracovanie
snímok zachytených v režime DUAL IS môže trvať dlhšie.
- Ak je veľkosť obrázku () alebo (), režim DUAL IS nemožno vybrať.
(( 21 ))
Spustenie režimu nahrávania
Používanie režimu PRÍRUČKA K FOTOAPARÁTU (
Dostupné funkcie sprievodcu k fotoaparátu
)
x
x
x
x
x
„ Pomáha používateľovi, aby sa naučil správnu metódu
snímania obrázkov a obsahuje riešenia potenciálnych
problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. To tiež umožňuje
používateľovi nacvičiť si najlepší spôsob snímania
obrázkov.
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri trasúcom sa obraze na obrazovke
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri snímaní v tme
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní jasu obrazu
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní farby obrazu
PHOTO HELP GUIDE
Features to use when the image is out of focus
Half press shutter button to focus
Features to use when the image is out of focus
Half press shutter button to focus
Features to counter camera shake
To focus on a subject 80cm or more away
Features to use in low light conditions
To focus on a subject less than 80 cm away
Focusing status can be
checked by half-pressing
shutter button
- Green: Focusing successful
- Red: Focusing failed
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
Move
Stlačenie tlačidla
Doľava/Doprava
Next
Stlačenie tlačidla
Doľava/Doprava
To focus on people’s faces
Back
Next
Back
Practice
Stlačenie tlačidla
PONUKA
Stlačenie tlačidla Nahor/nadol
Half press shutter button to focus
When focusing is successful,
fully press the shutter button to
Stlačenie tlačidla spúšte
Guide list
Practice begins
when you press the
shutter.
Stlačenie tlačidla Doprava
Guide list
(Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní)
(( 22 ))
shoot. If focusing fails, half
press the button again.
Back
Practice
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim PORTRÉT (
„ Režimy scény sú nasledujúce.
)
„ Tento režim vyberte na rýchle a jednoduché portréty.
1. Otočením ovládača režimu vyberte režim portrét.
2. Stlačením spúšte zachyťte snímku.
Ako používať režim SCÉNAs (
)
„ Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete
optimálne nastavenie pre mnohé situácie snímania.
1. Otočením otočného ovládača režimu vyberte režim
Scéna.
2. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a pomocou
displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačením spúšte zachyťte snímku.
Ikona
Popis
Nightscene
(Noc)
Režim

Použite v prípade, že chcete snímať fotografie
v noci alebo v tmavšom prostredí.
Children
(Deti)

Slúži na zachytenie rýchlo sa pohybujúcich
objektov, napríklad detí.
Landscape
(Krajina)

Slúži na snímanie vzdialenej scenérie.
Close Up
(Zblízka)

Snímanie malých objektov (napríklad rastlín a
hmyzu) zblízka.
Text
(Text)

Tento režim použite pri snímaní dokumentu.
Sunset
(Západ slnka)

Na snímanie západu slnka.
Dawn
(Úsvit)

Scény pri svitaní.
Backlight
(Protisvetlo)

Portrét bez tieňov spôsobených zadným
svetlom.
Firework
(Ohňostroj)

Ohňostrojové scény.
Beach & Snow
(Pláž a sneh)

Pri scénach s oceánom, jazerom, plážou a
snehom.
(( 23 ))
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim FILMOVÝ KLIP(
)
„ Filmový klip je možné nahrávať tak dlho, aký dostupný čas umožňuje pamäťová
5. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte ponuku [RECORDING]
(NAHRÁVANIE).
karta.
6. Stlačením tlačidla NADOL vyberte ponuku [Voice Mute] (Stlmiť hlas) a
stlačte tlačidlo DOPRAVA .
1. Otočením ovládača režimu vyberte režim Filmový klip.
7. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte ponuku [On] (Zap.).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou
displeja LCD naaranžujte obraz.
8. Stlačte tlačidlo OK. Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
3. Stlačte tlačidlo spúšte raz a filmový klip sa bude
nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii.
Filmové klipy budú nahrávané stále, aj keď je
tlačidlo spúšte uvoľnené. Ak chcete zastaviť
nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu (postupné
nahrávanie)
K Veľkosť a typ snímky sú nasledujúce.
- Veľkosť snímky : 640x480, 320x240
(je možné vybrať)
- Typ súboru filmového klipu: : AVI (MJPEG)
- Rýchlosť snímkovania
: 30FPS, 15FPS
Tento fotoaparát umožňuje pri nahrávaní filmového klipu dočasne zastaviť
nahrávanie počas neželaných scén. Pomocou tejto funkcie môžete nahrať do
filmového klipu svoje obľúbené scény bez toho, aby sa vytvárali viaceré filmové
klipy.
„ Používanie postupného nahrávania
Kroky 1 a 2 sú rovnaké ako pri režime FILMOVÝ
KLIP.
Kroky 1 až 3 sú rovnaké ako pri režime FILMOVÝ
KLIP.
3. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
Stop
REC
Stlačte tlačidlo spúšte, filmový klip sa bude
nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Filmové klipy budú
nahrávané stále, aj keď je tlačidlo spúšte uvoľnené.
4. Stlačte tlačidlo ponuky.
4. Stlačte tlačidlo Pozastaviť (
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
„ Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
), aby ste pozastavili nahrávanie.
), aby ste obnovili nahrávanie.
5. Stlačte znovu tlačidlo Pozastaviť (
6. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
(( 24 ))
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
x
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Jemným stlačením tlačidla spúšte potvrdíte zaostrenie a nabíjanie batérie
blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate fotografiu.
[Jemné stlačenie tlačidla spúšte]
x
x
x
x
x
x
Za určitých podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovať
podľa očakávania:
- Pri fotografovaní objektu s malým kontrastom.
- ak ide o subjekt s vysokým odrazom alebo leskom.
- ak sa subjekt pohybuje vysokou rýchlosťou.
- na mieste, kde je silné odrážané svetlo alebo veľmi jasné pozadie.
- ak má subjekt na sebe len vodorovné čiary alebo je veľmi úzky (napríklad
tyč alebo stožiar).
- ak je okolie tmavé.
[Úplné stlačenie tlačidla spúšte]
Dostupná kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania
a nastavenia fotoaparátu.
Ak je pri horších svetelných podmienkach vybraný režim vypnutého blesku
alebo pomalej synchronizácie, na displeji LCD sa môže objaviť ikona
upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (). V takom prípade použite statív,
oprite fotoaparát o pevný povrch alebo zmeňte do režimu fotografovania s
bleskom.
Fotografovanie proti svetlu: Nesnímajte fotografie priamo proti slnku. Ak to
urobíte, môže tým obraz stmavnúť. Ak chcete
snímať fotografiou proti svetlu, použite režim
[BACKLIGHT] (ZADNÉ SVETLO) v režime
snímania scény (pozrite str. 23), doplňujúci blesk
(pozrite str. 31), bodové meranie expozície (pozrite
str. 40) alebo kompenzáciu expozície (pozrite
str. 42).
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
Naaranžujte snímku pomocou displeja LCD.
(( 25 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Funkciu režimu nahrávania je možné nastaviť pomocou tlačidiel fotoaparátu.
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ/TELEOBJEKTÍV
Tlačidlo ZAPNÚŤ
Ak ponuka nie je zobrazená, toto tlačidlo funguje
ako tlačidlo OPTICKÉHO PRIBLÍŽENIA alebo
DIGITÁLNEHO PRIBLÍŽENIA. Tento fotoaparát
je vybavený funkciou 3 - násobného optického
priblíženia a 3 - násobného digitálneho priblíženia.
Pomocou obidvoch je možné dosiahnuť pomer
priblíženia 9x.
Používa sa na zapnutie a vypnutie fotoaparátu.
Z dôvodu úspory energie batérie sa po určitom
čase bez vykonania nejakej činnosti fotoaparát
automaticky vypne. Informácie o funkcii
automatického vypnutia nájdete na strane 76.
„ Priblíženie TELEOBJEKTÍV
Tlačidlo spúšte
Používa sa na nasnímanie fotografie alebo na nahrávanie hlasu v režime
SNÍMANIE.
x
x
V režime FILMOVÝ KLIP
úplným stlačením tlačidla spúšte sa
začne nahrávanie filmového klipu. Stlačte
raz tlačidlo spúšte, filmový klip sa bude
nahrávať po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii. Ak si želáte zastaviť nahrávanie,
stlačte znova spúšť.
V režime STATICKÁ SNÍMKA
stlačením spúšte do polovice zapnete automatické zaostrenie a skontrolujete
stav blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte za zachytí a uloží snímka. Ak
vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie sa začne 10 sekúnd po
uložení obrazových údajov fotoaparátom.
(( 26 ))
Optické priblíženie TELEOBJEKTÍV: Stlačenie tlačidla PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV. Tým priblížite subjekt, t.j. subjekt sa
bude zdať bližší.
Digitálne priblíženie TELEOBJEKTÍV : Ak je vybrané maximálne optické
priblíženie (3x), stlačením tlačidla PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV sa aktivuje softvér digitálneho
priblíženia. Uvoľnením tlačidla PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV sa zastaví digitálne priblíženie
na požadovanom nastavení. Ak už je dosiahnuté
maximálne digitálne priblíženie (3x), stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE TELEOBJEKTÍV nemá žiadny efekt.
Stlačenie
TLAČIDLA
ZOOM T
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
Stlačenie
TLAČIDLA
ZOOM T
[Priblíženie TELEOBJEKTÍV]
[Digitálne priblíženie 3,0x]
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
x
„ Priblíženie ŠIROKOUHLÉ
Optické priblíženie ŠIROKOUHLÉ: Stlačenie tlačidla PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ Tým vzdialite subjekt,
t.j. subjekt sa bude zdať vzdialenejší.
Súvislým stlačením tlačidla PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ nastavíte fotoaparát na
minimálne nastavenie priblíženia, tzn.
subjekt sa bude zdať najvzdialenejší.
Stlačenie
tlačidla
ZOOM W
Stlačenie
tlačidla
ZOOM W
x
x
x
x
x
[Optické priblíženie 2x]
[Priblíženie TELEOBJEKTÍV]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
Digitálne priblíženie ŠIROKOUHLÉ: Ak je v činnosti digitálne priblíženie, stlačením
tlačidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ sa
v krokoch zmenšuje digitálne priblíženie.
Uvoľnenie tlačidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ
zastaví digitálne priblíženie. Stlačením tlačidla
PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ sa zmenšuje
Digitálne priblíženie
digitálne priblíženie, a potom sa pokračuje
zmenšením optického priblíženia, kým sa
nedosiahne minimálne nastavenie.
Optické priblíženie
Stlačenie
tlačidla
ZOOM W
[Digitálne priblíženie 3,0x]
x
x
Spracovanie snímok zachytených pomocou digitálneho priblíženia môže
trvať o niečo dlhšie. Vyhraďte teda na to viac času.
Ak sa počas snímania filmového klipu stlačia tlačidlá priblíženia, zvuk
nebude nahratý.
Pri použití digitálneho klipu si môžete všimnúť zníženie kvality snímky.
Aby ste obrázok priblížený digitálne videli ostrejšie, stlačte tlačidlo
spúšte do polovice, k polohe maximálneho optického priblíženia a znovu
stlačte tlačidlo priblíženia.
Digitálne priblíženie nie je možné aktivovať v niektorých režimoch
scény (noc, deti, text, zblízka, ohňostroj), v režime DUAL IS, v režime
filmového klipu a režime zisťovania tváre.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu
objektívu, aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne
k nefunkčnosti fotoaparátu. Ak je snímka tmavá, vypnite
fotoaparát a znova ho zapnite, aby sa upravila poloha objektívu.
Dbajte na to, aby ste netlačili na objektív, inak môže dôjsť k nefunkčnosti
fotoaparátu.
Keď je fotoaparát zapnutý, nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu,
inak môže dôjsť k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, keď pracujete s tlačidlom
priblíženia.
Stlačenie
tlačidla
ZOOM W
[Priblíženie TELEOBJEKTÍV]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
(( 27 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Popis/Informácie o funkcii () /tlačidlo nahor
Tlačidlo () /makro nadol
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nahor funguje ako tlačidlo smeru. Ak sa
obrazovka ponuky nezobrazí, k informáciám alebo popisov funkcií aktuálneho
snímaného obrazu môžete získať prístup cez displej LCD tak, že stlačíte tlačidlo
popisu funkcie/informácií ().
Ak je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla NADOL sa presúvate z hlavnej ponuky
do podponuky alebo smerom nadol v podponuke. Ak ponuka nie je zobrazená,
môžete tlačidlo MAKRO () /NADOL použiť na zachytenie makro snímok.
Rozsahy vzdialenosti sú uvedené ďalej. Stlačte tlačidlo Makro, kým sa na displeji
LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu makra.
Display every piece of information
about shooting.
[Snímacia obrazovka]
Display the basic information.
Display desciption for each feature.
[Informačná obrazovka]
[Obrazovka s popisom
funkcií]
[Autom. zaostrenie]
„ Popis funkcie
Keď stlačíte tlačidlo popisu funkcií v režime obrazovky informácií, môžete
zobraziť podrobné popisy funkcií. Popis funkcií sa dá zrušiť opätovným
stlačením tlačidla popisu funkcií.
[Autom. makro ()]
Stlačenie
tlačidla popisu
funkcií
Display desciption for each feature.
Stlačenie
tlačidla Fn
[Príklady popisov funkcie]
(( 28 ))
Set the photo size.
SIZE
[Makco (Makro)()]
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
„ Typy režimu zaostrenia a rozsahu zaostrenia (W: širokouhlé, T: teleobjektív)
„ Dostupné spôsoby zaostrenia, podľa režimu nahrávania
( O : je možné vybrať,
(jednotka: cm)
Režim
Typ
zaostrenia
Rozsah
zaostrenia
x
x
x
Auto (  )
Auto makro
()
W:5~
nekonečno
T : 50 ~
nekonečno
Normálna
W : 80 ~
nekonečno
T : 80 až
nekonečno
Program (  )
Makro
()
W : 5~80
T : 50~80
Normálna
W : 80 ~
nekonečno
T : 80 až
nekonečno
Keď je vybraný režim makra, dávajte obzvlášť pozor na destabilizáciu
fotoaparátu.
Keď snímate obrázok vo vzdialenosti do 20 cm (širokouhlé priblíženie)
alebo 50 cm (Teleobjektív) v režime makro, vyberte režim vypnutého
blesku.
Keď snímate fotografiu vo vzdialenosti 10 cm v rozsahu Makro, funkcii
automatického zaostrenia môže nastavenie správnej vzdialenosti pre
zaostrenie trvať dlhšie.
: rozsah zaostrenia nekonečno)
Režim
Auto Makro
Makro
Normálna

O
-
O

-
O
O

-
O
O
O
-
O

-
O
O

-
-
O

-
O
O
Režim Scéna
()
Auto Makro
Makro
Normálna

-
-
O

-
-
O

-
-
O

-
O
-

O
-
-

-
-
O

-
-
O

-
-
O

-
-

-
-
O
(( 29 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Zámok zaostrenia
Tlačidlo blesk () / vľavo
Ak chcete zaostriť na subjekt, ktorý nie je v strede snímky, použite funkciu zámku
zaostrenia.
Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením
tlačidla DOĽAVA presuniete kurzor na ľavú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo
DOĽAVA funguje ako tlačidlo BLESK.
„ Používanie zámku zaostrenia
1. Skontrolujte, či je subjekt v strede rámčeka automatického zaostrenia.
2. Stlačte do polovice tlačidlo SPÚŠŤ. Keď sa nazeleno rozsvieti rámček
automatického zaostrenia, znamená to, že fotoaparát je zaostrený na
subjekt. Ak nechcete nasnímať neželaný obrázok, dajte pozor, aby ste
nestlačili tlačidlo SPÚŠŤ úplne.
3. Držte do polovice stlačené tlačidlo spúšte, namierte fotoaparát tak, aby
bola snímka naaranžovaná podľa potreby, potom úplným stlačením tlačidla
spúšte nasnímajte obrázok. Ak zdvihnete svoj prst z tlačidla spúšte,
funkcia zámku zaostrenia bude zrušená.
„ Výber režimu blesku
1. Stlačením tlačidla režimu vyberte režim
NAHRÁVANIE, a to okrem režimu Filmový klip
alebo režimu DUAL IS.
(Výber režimu autom.
blesku)
2. Stlačte tlačidlo Blesk, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazený indikátor režimu blesku. Použite správny
blesk, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu.
„ Dosah blesku
(jednotka: m)
Normálna
Makro
Auto Makro
ISO
1. Snímka, ktorá má
byť zachytená.
(( 30 ))
2. Stlačte do polovice
tlačidlo spúšte
a zaostrite na
subjekt.
3. Naaranžujte
snímku a úplne
stlačte tlačidlo
spúšte.
ŠIROKOUHLÉ TELEOBJEKTÍV ŠIROKOUHLÉ TELEOBJEKTÍV ŠIROKOUHLÉ TELEOBJEKTÍV
AUTO
0.8 ~ 4.7
0.8 ~ 2.5
0.2 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.2 ~ 4.7
0.5 ~ 2.5
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
x
x
x
x
x
x
x
Ak stlačíte tlačidlo spúšte po vybraní možnosti blesku Automaticky,
Doplňujúci blesk a Pomalá synchronizácia prvým bleskom sa
skontroluje stav snímania (dosah blesku a pomer výkonu blesku).
Nehýbte fotoaparátom, kým sa blesk nerozsvieti druhýkrát.
Časté používanie blesku skracuje životnosť batérie.
Za normálnych prevádzkových podmienok je čas nabíjania blesku
zvyčajne najviac 4 sekundy. Ak je batéria opotrebovaná, čas nabíjania
sa môže predĺžiť.
V režime DUAL IS, režimoch scény Landscape (Krajina), Close up
(Zblízka), Text (Text), Sunset (Západ slnka), Dawn (Úsvit), Firework
(Ohňostroj) a v režime Filmový klip funkcia blesku nie je aktívna.
Fotografie snímajte v dosahu blesku.
Ak je subjekt príliš blízko alebo má vysokú odrážavosť, kvalita snímky
nie je zaručená.
Pri snímaní fotografií za sťažených svetelných podmienok s bleskom sa
môže v zachytenom snímku objaviť biela škvrna. Škvrna je spôsobená
odrazom svetla blesku od častíc poletujúcich v ovzduší.
„ Indikátor režimu blesku
Ikona
Režim blesku
Popis
Ak je subjekt alebo pozadie príliš tmavé,
blesk fotoaparátu funguje automaticky.

Automatický blesk

Automatický s redukciou
efektu červených očí
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky, a redukuje
efekt červených očí pomocou funkcie
redukcie efektu červených očí.

Doplňujúci blesk
Blesk osvetľuje nezávisle od svetla, ktoré je
k dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná
v závislosti od smerodajných podmienok.
Pomalá synchronizácia
Blesk funguje s malou rýchlosťou uzávierky,
aby sa dosiahla vyvážená správna
expozícia. Pri zlých svetelných podmienkach
sa na displeji LCD fotoaparátu zobrazí ikona
destabilizácie obrazu ().

Blesk vypnutý
Blesk sa nepoužíva. Tento režim vyberte
vtedy, ak zachytávate snímky na mieste
alebo v situáciu, ktoré neumožňujú použitie
blesku. Keď snímate obrázok pri zhoršených
svetelných podmienkach, na displeji
LCD sa objaví indikátor upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu () .

Redukcia efektu
červených očí

Keď sa zistí snímka s „efektom červených
očí“, týmto režimom sa tento efekt
automaticky redukuje.
(( 31 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
„ Dostupné režimy blesku, podľa režimu nahrávania
Tlačidlo Samospúšť() / doprava
( O : je možné vybrať)
Režim



O
O

O
O


O

O
O


O
O
O
O
O
Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla Doprava presuniete
kurzor na pravú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo DOPRAVA funguje ako
tlačidlo Samospúšť (). Táto funkcia sa používa v prípade, že chcete byť na
snímke aj samotný fotograf.
x
O

O

O
O
O
O

O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O

O

O

O

O

O

O


(( 32 ))
O
O
x
x
x
Ak počas činnosti časovača stlačíte tlačidlo časovača, funkcia časovača
bude zrušená.
Ak chcete zabrániť destabilizácii, použite statív.
V režime Filmový klip funguje len 10-sekundová samospúšť.
Ak je nastavená možnosť [Motion Timer] (Časovač pohybu), nedá sa
vybrať možnosť [Self Portrait] (Autoportrét).
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
„ Výber časovača
„ Časovač pohybu
1. Otočte otočný ovládač režimu do želaného
režimu NAHRÁVANIA.
Pohyb
2. Stlačte tlačidlo SAMOSPÚŠŤ () / VPRAVO,
kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu. Na displeji LCD sa
objaví ikona 10-sekundového, 2-sekundového
alebo dvojitého časovača.
Ikona a kontrolka časovača
Stlačenie tlačidla uzávierky po
nastavení časovača pohybu
Blikanie (1 sekundový interval)
Zaznamenávanie pohybu objektu
Blikanie (0,25 sekundový interval)
Nezaznamenáva sa pohyb
Zapnite a snímka sa po 2 sekundách
nasníma.
„ Priebeh časovača pohybu je nasledovný. (S výnimkou režimu filmového klipu)
3. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, snímka bude
zachytená po uplynutí určeného času.
[Výber 10-sekundovej samospúšte]
„ Indikátor režimu samospúšte
Ikona
Režim
Popis

10-sekundová
samospúšť
Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená
po 10-sekundovom intervale.

2-sekundová
samospúšť
Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená
po 2-sekundovom intervale.

Dvojitá
samospúšť
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po
ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý
obrázok. Ak používate blesk, 2-sekundový
časovač môže byť oneskorený v závislosti od doby
nabíjania blesku.
Časovač pohybu
Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6
sekundách po stlačení tlačidla spúšte a snímka sa
nasníma po zastavení pohybu.
Vybratie pohybu časovača J Stlačením tlačidla spúšte J
Potvrdenie kompozície (Do 6 s.)*1 J Spustenie detekcie
(Úplne zamávajte rukou)*2 J Stopping the detection (Do not move)
J Snímanie obrázka (po 2 s)
*1 : Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6 sekundách od stlačenia tlačidla
spúšte spúšte, takže potvrďte kompozíciu v rámci 6 sekúnd.
*2 Úplne pohnite telom alebo rukami.
Časovač pohybu nemusí fungovať v nasledujúcich prípadoch.
x Ohnisková vzdialenosť je väčšia ako 3 m.
x Expozícia je príliš svetlá alebo tmavá
x Podmienky so zadným svetlom.
Rozsah zaznamenania
x Pohyb je nepodstatný
časovača pohybu
x Pohyb sa zaznamenáva za stredovej
oblasti (50%) senzora, kde sa pohyb
rozpoznáva.
x Ak fotoaparát nesníma po dobu 30 sekúnd
žiadny pohyb alebo ak fotoaparát nesníma
statický obraz po snímacom pohybe.
(( 33 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Tlačidlo PONUKA/OK
OIS (Optická stabilizácia obrazu)
„ Tlačidlo PONUKA
„ Funkcia OIS redukuje rozmazanie spôsobované trasením fotoaparátu pri
- Keď stlačíte tlačidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví ponuka príslušného
režimu fotoaparátu. Opätovným stlačením vrátite displej LCD do prvotného
zobrazenia.
- Možnosť ponuky sa môže zobraziť, keď je vybraný nasledujúci režim:
MOVIE CLIP (FILMOVÝ KLIP) a STILL IMAGE (STATICKÝ OBRÁZOK)
(AUTO (AUTOMATICKY), PROGRAM, MANUAL (MANUÁLNE), DUAL
IS, PORTRAIT (PORTRÉT) a SCENE (SCÉNA)). Ak je vybraný režim
NAHRÁVANIE HLASU, k dispozícii nie je žiadna ponuka.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Recording
[Stlačenie tlačidlaMENU
(PONUKA)]
[Vypnutá ponuka]
Exit
Center AF
Off
Off
stlačení tlačidla spúšte.
1. Stlačte tlačidlo OIS (
dispozícii.
) v režime, kde je k
2. Na ľavej strane displeja sa zobrazí
ikona OIS.
3. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
Na displeji LCD bude zobrazená rýchlosť
uzávierky a hodnota clony. Fotoaparát
aktivuje funkciu stabilizácie.
tiež
Move
[Zapnutá ponuka]
„ Tlačidlo OK
– Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlačidlo sa používa na presun
kurzora do podponuky alebo na potvrdenie údajov.
4. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu.
䮝#Funkcia OIS nebude účinne pracovať v nasledujúcich prípadoch.
- Pri fotografovaní pohybujúcich sa objektov
- Pri snímaní obrázkov s vyššími hodnotami digitálneho priblíženia
- Ak je trasenie fotoaparátu mimo rozsah opravy destabilizácie fotoaparátu
- Čím je rýchlosť uzávierky nižšia, tým menší výkon funkcie opravy
destabilizácie fotoaparátu
(( 34 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
x
x
x
x
x
x
Ak používate funkciu OIS a súčasne statív, snímka môže byť
rozmazaná vplyvom vibrácií senzora funkcie OIS. Ak používate statív,
vypnite funkciu OIS.
Ak vystavíte fotoaparát nejakému nárazu, displej LCD môže byť
roztrasený. V takom prípade vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
Potom budú funkcie fotoaparátu znova pracovať správne.
Funkciu OIS používajte vtedy, ak je batéria dostatočne nabitá
(
,
).
), funkcia OIS môže byť nastavená,
Ak je kapacita batérie nízka (
ale nepracuje.
Neodporúča sa používať funkciu OIS v režime Makro.
Ak je pri nahrávaní videa nastavená funkcia OIS, môžu byť nahrávané aj
zvuky vznikajúce vplyvom funkcie OIS.
Tlačidlo E (Efekty)
Do snímok je možné pridávať pomocou tohto tlačidla špeciálne efekty.
- Režim Fotografia: Môžete vybrať ponuky farby a nastavenia obrazu.
V automatickom režime môžete vybrať len ponuku
[COLOR] (FARBA).
- Režim Filmový klip: Môžete vybrať ponuku farby.
„ Dostupné efekty, podľa režimu nahrávania
(O : je možné vybrať)
COLOR ()
Image Adjust ()
x
x
x








O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Toto tlačidlo nefunguje v režime DUAL IS, Nahrávanie hlasu a v
niektorých režimoch scény (noc, text, západ slnka, úsvit, zadné svetlo,
ohňostroj, pláž a sneh).
Aj po vypnutí fotoaparátu ostane nastavenie efektu zachované.
Ak chcete zrušiť špeciálny efekt, vyberte podponuku  v ponuke
Color (Farba) a vyberte podponuku  v ponuke Image Adjust
(Nastavenie obrazu).
(( 35 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
„ Vlastné farby: Môžete zmeniť hodnoty červenej
(R), zelenej (G) a modrej (B) farby.
Tlačidlo E (Efekty): Farba
Custom Color
Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je možné do snímok pridávať
špeciálne efekty.
„ Stlačte tlačidlo E v niektorom z dostupných režimov nahrávania.
Move
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
- Tlačidlo nahor/nadol : Vyberá R, G, B
COLOR
- tlačidlo doľava/doprava: Mení hodnoty
Move
Farba
Exit
Popis

Do snímky nebude pridaný žiadny efekt.

Zachytené snímky budú uložené čiernobielo.

Zachytené snímky budú uložené v odtieni sépie(žlté až
hnedé farby).

Zachytené snímky budú uložené v červenom odtieni.

Zachytené snímky budú uložené v zelenom odtieni.

Zachytené snímky budú uložené v modrom odtieni.
Snímka sa uloží v režime negatívu.

Zachytená snímka bude uložená v nastavení odtieňov RGB.
2. Stlačením spúšte zachyťte snímku.
(( 36 ))
Set
Custom Color
Move
Set
K V režime Auto nemôžete vybrať možnosť Custom Color (Vlastná farba).
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Tlačidlo E (Efekty): Ostrosť
Tlačidlo E (Efekty): Sýtosť
„ Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je možné do snímok pridávať
„ Môžete nastaviť ostrosť obrázka, ktorý chcete
nasnímať. Efekt ostrosti nie je možné overiť na
displeji LCD pred nasnímaním obrázka, pretože
táto funkcia sa použije až vtedy, keď je snímka
uložená v pamäti.
1. Stlačte tlačidlo E a vyberte položku
[Sharpness] (Ostrosť)() stlačením tlačidla
nahor/nadol.
špeciálne efekty.
Sharpness
1. Stlačte tlačidlo E a vyberte položku
[Saturation]( Sýtosť)() stlačením
tlačidla nahor/nadol.
Move
Set
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte
sýtosť.
3. Stlačte tlačidlo OK, hodnota sa uloží.
Nasnímajte obrázok stlačením spúšte.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte ostrosť.
Saturaton
Move
OK Set
3. Stlačte tlačidlo OK, hodnota sa uloží. Nasnímajte obrázok stlačením spúšte.
Tlačidlo E (Efekty): Kontrast
„ Môžete zmeniť kontrast snímky.
1. Stlačte tlačidlo E a vyberte položku [Contrast]
(Kontrast)() stlačením tlačidla nahor/nadol.
Contrast
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte
kontrast.
3. Stlačte tlačidlo OK, hodnota sa uloží.
Nasnímajte obrázok stlačením spúšte.
Move
Set
(( 37 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Tlačidlo Fn
Ako používať ponuku Fn
„ Pomocou tlačidla Fn nastavte nasledujúce ponuky.
1. Stlačte tlačidlo Fn v niektorom z dostupných režimov.
( O : je možné vybrať)





Size
O
O
O
O
O
O
O
str. 39
Quality
/Frame rate
O
O
O
O
O
O
O
str. 39
Metering
O
O
O
O
str. 40
Drive
O
O
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú ponuku. Na ľavej
spodnej strane displeja LCD sa potom zobrazí podponuka.
 Strana
SIZE
ISO
O
O
White Balance
O
O
EV
O
O*1
Tlačidlo
nahor/nadol
3264X2448
QUALITY
Fine
str. 40
str. 41
O
O
str. 41
O
O
str. 42
3. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovanú ponuku, potom
stlačte tlačidlo OK .
*1. Táto ponuka je k dispozícii len v režime scény Deti ().
SIZE
3264X2448
(( 38 ))
Tlačidlo
Doľava/
Doprava
SIZE
3264X2176
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Veľkosť
Kvalita/Rýchlosť snímkovania
„ Môžete vybrať veľkosť snímky v závislosti od použitia.
„ Môžete vybrať pomer kompresie v závislosti od použitia zachytených snímok.
Vyšší pomer kompresie znamená nižšiu kvalitu snímky.
Režim
Fotografia
Ikona






Veľkosť
3264
x2448
3264
x2176
3264
x1836
2592
x1944
2048
x1536
1024
x768


640 x 480
320 x 240
Ikona
Režim
Filmový klip Veľkosť
SIZE
SIZE
3264 x 2448
640X480
Režim
Režim FOTOGRAFIA





Podponuka
Veľmi
jemná
Jemná
Normálna
30 snímok/s.
15 snímok/s.
Formát
súboru
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
QUALITY
[Režim FOTOGRAFIA]
[Režim FILMOVÝ KLIP]
Fine
x
[Režim FOTOGRAFIA]
Pri vyššom rozlíšení bude k dispozícii menej snímok, pretože snímky s
vysokým rozlíšením vyžadujú viac pamäte.
Režim FILMOVÝ KLIP
Ikona
x
x
FRAME RATE
30fps
[Režim FILMOVÝ KLIP]
Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for
Camera File).
JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG je kompresný
štandard obrázkov vyvinutý spoločnosťou Joint Photographic Experts
Group. Tento typ kompresie sa používa najčastejšie na kompresiu
fotografií a obrázkov, pretože dokáže efektívnejšie komprimovať obrázky.
(( 39 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
Meranie expozície
Opakované snímanie
„ Ak nemôžete dosiahnuť vhodné podmienky expozície, môžete zmeniť spôsob
„ Môžete vybrať režim súvislého snímania a AEB (Auto Exposure Bracketing).
merania expozície, aby bolo možné nasnímať jasnejšie obrázky.
[Multi] (Viacnásobné) ()
: Expozícia bude vypočítaná na základe priemeru
svetla dostupného v oblasti snímky. Výpočet
však bude smerom k stredu snímky skreslený.
Toto nastavenie je vhodné pri štandardnom
použití.
[Single] (Samostatné) () : Snímanie len jedného obrázka.
[Continuous] (Postupné) (): Snímky budú
zachytávané súvislo za sebou, až kým nebude
tlačidlo spúšte uvoľnené.
METERING
Multi
[Spot] (Bodové) ( )
: Svetlo bude merané len v obdĺžnikovej oblasti v strede displeja LCD. To je
vhodné v prípade, že je subjekt v strede exponovaný správne, bez ohľadu na
zadné svetlo.
[Center Weighted] (Stredové) ( )
: Expozícia bude vypočítaná na základe priemeru svetla dostupného v oblasti
snímky. Výpočet však bude smerom k stredu snímky skreslený. Vhodné pri
snímaní obrázka malého objektu, napríklad rastliny alebo hmyzu.
K Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepoužívajte bodové meranie
expozície, pretože môže dôjsť k chybám v expozícii. Za týchto okolností je
lepšie použiť kompenzáciu expozície.
[AEB] (): Snímanie troch obrázkov v sérii pri
rôznej expozícii: štandardná expozícia (0,0 EV),
krátka expozícia (-1/3EV) a dlhá expozícia (+1/3EV).
Túto funkciu použite, keď nemôžete určiť hodnotu expozície subjektu.
Single
[Motion Capture] (Zachytenie pohybu) () : Týmto režimom zachytíte súvislo
6 snímok za sekundu, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte. Maximálny počet
snímok je 30 a veľkosť snímky je pevne stanovená na VGA.
x
x
x
x
x
(( 40 ))
DRIVE
Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita snímky predlžujú čas ukladania
snímky, čím sa predlžuje doba pohotovosti.
Ak je vybraná ponuka [Continuous] (Súvislé), [AEB] (AEB) alebo
[Motion Capture] (Pohyblivý snímok), blesk bude automaticky vypnutý.
Ak je v pamäti miesto len na 3 snímky, snímanie funkciou [AEB] nie je
k dispozícii.
Pri snímaní funkciou [AEB] je lepšie používať statív, pretože čas
na ukladanie každého súboru snímky je dlhší a mohlo by dôjsť k
rozmazaniu spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
Ak je v pamäti miesto len na 30 snímok, snímanie pohybu nie je k
dispozícii.
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
ISO
Vyváženie bielej
„ Pri snímaní obrázkov môžete zvoliť citlivosť ISO.Rýchlosť alebo špecifická
„ Ovládanie vyváženia bielej farby umožňuje
citlivosť na svetlo fotoaparátu je udaná v číslach ISO.
[Auto] (Automatické) () : Citlivosť fotoaparátu
sa mení automaticky
podľa určitých
premenných, napr.
podľa svetelnosti alebo
jasu subjektu.
upraviť farby tak, aby sa zdali prirodzenejšími.
WHITE BALANCE
Auto WB
ISO
Auto
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] (     ) :
Zvýšením citlivosti ISO môžete zvýšiť rýchlosť uzávierky, ak je prítomné
rovnaké množstvo svetla. Snímka však môže byť nasýtená vysokým jasom.
Čím je hodnota ISO vyššia, tým je vyššia citlivosť fotoaparátu na svetlo
– zväčšuje sa tým teda schopnosť zachytávať snímky pri slabšom osvetlení. V
snímke sa však so zvyšovaním hodnoty ISO zvyšuje úroveň šumu, snímka sa
potom zdá byť zrnitejšou.
Režim
Ikona
Popis
Auto WB
(Autom. čiernobiele)

Fotoaparát automaticky vyberie príslušné
nastavenie vyváženia bielej farby v
závislosti od smerodajný svetelných
podmienok.
Daylight
(Denné svetlo)

Na snímanie fotografií vonku.
Cloudy
(Zamračené)

Na snímanie fotografií pri zamračenom
počasí.
Fluorescent_H
(Žiarivkové svetlo H)

Na snímanie pri osvetlení trojcestnými
žiarivkami typu denného svetla.
Fluorescent_L
(Žiarivkové svetlo L )

Snímanie pri žiarivkách s bielym svetlom.
Tungsten
(Žiarovka)

Na snímanie pri žiarovkovom osvetlení
(štandardné žiarovky).
Custom Set
(Vlastné nastavenie)

Umožňuje používateľovi nastaviť vyváženie
bielej v závislosti od podmienok snímania.
K Rozdielne svetelné podmienky môžu spôsobiť rôzne farebné odtiene na
snímkach.
(( 41 ))
Nastavenie nahrávacej funkcie pomocou tlačidiel fotoaparátu
„ Používanie vlastného nastavenia vyváženia bielej
Kompenzácia expozície
Nastavenie vyváženia bielej farby sa môže mierne líšiť podľa okolia, v
ktorom sa sníma. Vlastným nastavením vyváženia bielej farby môžete vybrať
najvhodnejšie nastavenie pre konkrétne okolie.
1. V ponuke White Balance vyberte ponuku
CUSTOM (). Pred fotoaparát umiestnite
hárok bieleho papiera tak, aby sa na
displeji LCD zobrazovala len biela farba.
„ Kompenzácia expozície
1. Stlačte tlačidlo Fn apotom použite tlačidlá
NAHOR a NADOL, aby ste vybrali ikonu
kompenzácie expozície (). Objaví sa lišta
s ponukou kompenzáciou expozície (ako je
znázornené na obrázku).
2. Tlačidlo PONUKA/OK :
slúži na výber predchádzajúcej vlastnej
hodnoty vyváženia bielej.
Tlačidlo spúšte : ukladá nové nastavenie
vyváženia bielej.
x
x
(( 42 ))
Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od okolitých
svetelných podmienok. Avšak, hodnotu expozície môžete nastaviť pomocou
ponuky [EV].
Biely papier
Vlastná hodnota vyváženia bielej farby bude použitá počnúc nasledujúcou
snímkou.
Používateľom nastavená hodnota vyváženia bielej farby bude v platnosti, až
kým nebude nahradená inou.
EV
2. Pomocou tlačidla DOĽAVA a DOPRAVA nastavte požadovaný faktor
kompenzácie expozície.
3. Stlačte znovu tlačidlo Fn. Nastavená hodnota sa uloží a režim nastavenia
kompenzácie expozície sa zatvorí. Ak zmeníte hodnotu expozície, v spodnej
časti displeja LCD bude zobrazený ()indikátor expozície.
K Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmenšujú expozíciu. Všimnite si,
že kladná hodnota kompenzácie expozície zväčšuje expozíciu, displej LCD
môže byť biely, alebo nebude možné nasnímať dobré obrázky.
Nastavenie funkcií nahrávania pomocou displeja LCD
Ponuku na displeji LCD je možné použiť na nastavenie funkcie nahrávania.
Ako používať ponuku
„ Zvýraznené položky sú
1. Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo PONUKA. V každom režime sa objaví
ponuka.
predvolené nastavenia.
Ponuka
Podponuka
Dostupný režim
Strana
Face Detection


str. 44


Self Portrait
Focus Area
Center AF
Multi AF
ACB
Off
On
Voice Memo
Off
On
Voice Record
Voice Mute
Scene mode
Off
On
Nightscene
Children
Landscape
Close up
Text
Sunset
Dawn
Backlight
Firework
Beach & Snow
2. Na pohyb v ponukách použite tlačidlo DOĽAVA a DOPRAVA.
str. 45
 
str. 45 až

str. 46


str. 46
 
str. 47 až

str. 48


str. 48


str. 48
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice record
Exit
Center AF
Off
Off
Stlačte tlačidlo
DOĽAVA alebo
DOPRAVA.
Move
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Exit
Medium
Off
Sound 1
Sound 1
On
On
Move
Stlačte tlačidlo
DOĽAVA alebo
DOPRAVA.
DISPLAY
Language
Date&Time
Start Image
LCD Bright
Quick View
LCD Save
Exit
ENGLISH
08/01/01
Off
Normal
0.5sec
Off
Move
3. Na výber podponuky použite tlačidlo NAHOR a NADOL.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice record
Move
Center AF
Off
Off
Change
Stlačte tlačidlo
NAHOR alebo
NADOL.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice record
Move
Center AF
Off
Off
Change
Stlačte tlačidlo
NAHOR alebo
NADOL.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice record
Move
Center AF
Off
Off
Change
4. Vyberte podponuku, potom sa hodnota, ktorú ste nastavili uloží.Stlačte tlačidlo
PONUKA a ponuka zmizne.
K Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
(( 43 ))
Nastavenie funkcií nahrávania pomocou displeja LCD
Oblasť zaostrenia
Môžete vybrať uprednostňovanú oblasť zaostrenia v závislosti od podmienok pri
snímaní.
1. Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) v režime, kde je k
dispozícii.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte
ponuku [RECORDING] (NAHRÁVANIE).
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte ponuku
[Focus Area] (Oblasť zaostrenia). Potom znova
stlačte tlačidlo Doprava.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Face Detection
Self Portrait
Center AF
Multi AF
Set
Tento režim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom nastavuje
zaostrenie a expozíciu. Tento režim vyberte, ak chcete rýchlo a jednoducho
fotografovať portréty tvárí.
䮝#Na výber sú tieto režimy : Auto (Automaticky), Program, Manual (Ručne), DUAL
IS, Photo Help Guide (Návod na fotografovanie),
Portrait (Portrét),
Children (Deti), Beach
RECORDING
Face Detection
Focus Area
& Snow (Pláž a sneh)
2. Stlačte tlačidlo OK. Na ľavej strane displeja LCD
sa zobrazí ikona funkcie rozoznávania tváre.
(( 44 ))
4. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte. Keď sa zaostrenie aktivuje, farba
rámčeka zaostrenia sa zmení na zelenú.
5. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu.
Back
„ Rozoznávanie tváre
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
podponuku [Face Detection] (Rozoznávanie
tváre).
3. Veľkosť a umiestnenie rámčeka automatického
zaostrenia sa nastaví automaticky podľa tváre
subjektu.
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
Self Portrait
Center AF
Multi AF
Set
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Táto funkcia dokáže zisťovať najviac 9 osôb.
Keď fotoaparát rozozná viac ľudí súčasne, zaostrí na najbližšiu osobu.
V tomto režime nie je digitálne priblíženie aktivované.
Rozoznávanie tváre nepracuje, ak je nastavený režim efektov.
Keď fotoaparát zistí cieľovú tvár, zobrazí sa cez ňu biely rámček
zaostrenia. Cez ostatné tváre (najviac 8) sa zobrazí sivý rámček
zaostrenia. Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaostrí na tvár a
zelený rámček zaostrenia zmení farbu na zelenú (celkom 9).
Ak sa vyskytne pri zisťovaní tváre chyba, vráťte sa do režimu
automatického zaostrenia.
Za určitých podmienok táto funkcia nepracuje správne.
- Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká časť tváre skrytá
- Ak sa fotografovaná osoba nepozerá do fotoaparátu.
Maximálny dosah funkcie rozoznávania tváre je 3 m (širokouhlé).
Čím bližšie subjekt je, tým rýchlejšie ho dokáže fotoaparát rozoznať.
Nastavenie funkcií nahrávania pomocou displeja LCD
„ Autoportrét
x
Pri snímaní autoportrétu sa automaticky zisťuje umiestnenie tváre subjektu,
vďaka čomu je fotenie autoportrétov rýchlejšie a pohodlnejšie.
䮝#Na výber sú tieto režimy : Auto (Automaticky), Program, Manual (Ručne),
DUAL IS, Photo Help Guide (Návod na
fotografovanie), Portrait (Portrét), Beach & Snow
(Pláž a sneh)
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
podponuku [Self Portrait] (Autoportrét).
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
x
x
x
Ak je tvár umiestnená v strede obrazovky, opakovane sa vydáva
rýchlejší zvuk. Ak tvár nie je v strede, vydávaný zvuk je odlišný.
Nápomocný zvuk možno nastaviť v ponuke nastavenia zvukov
(pozrite str. 69).
Ak je nastavený režim na [Self Portrait] (Autoportrét), zaostrenie je
nastavené na Makro.
Ak je nastavený režim [Self Portrait] (Autoportrét), nemožno vybrať
funkciu [Motion Timer] (Časovač pohybu).
Face Detection
Self Portrait
Center AF
Multi AF
Set
„ Automatické zaostrenie na stred
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
podponuku [Center AF] (Automatické
zaostrenie na stred).
2. Stlačte tlačidlo OK. Na ľavej strane displeja LCD
sa zobrazí ikona funkcie autoportrétu.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
Face Detection
Self Portrait
Center AF
Multi AF
Set
2. Stlačte tlačidlo OK. Zaostrená bude obdĺžniková
oblasť v strede displeja LCD.
3. Pri snímaní autoportrétu nasmerujte objektív
fotoaparátu smerom k tvári subjektu. Tvár
subjektu sa zisťuje automaticky a zvukom sa
potvrdzuje.
[Automatické
zaostrenie na stred]
4. Stlačením tlačidla spúšte spustite snímanie.
(( 45 ))
Nastavenie funkcií nahrávania pomocou displeja LCD
„ Viacbodové automatické zaostrenie
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
podponuku [Multi AF] (Viacbodové
automatické zaostrenie).
ACB
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
Face Detection
Self Portrait
Center AF
Multi AF
ACB(Automatické vyváženie kontrastu) slúži na
automatické nastavenie kontrastu. Keď snímate obrázky
v prostredí s veľkými rozdielmi v expozícii, t.j. zadné
svetlo alebo kontrast, táto funkcia automaticky upravuje
jas a umožňuje, aby bol subjekt fotografovaný jasne.
Set
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
Off
On
Set
[Off] (VYP.) : ruší funkciu ACB.
2. Stlačte tlačidlo OK. Tým fotoaparát vyberie
všetky dostupné body automatického zaostrenia
spomedzi 9 zobrazených bodov.
[On] (ZAP.) : automatically upravuje kontrast.
[Viacbodové automatické
zaostrenie]
䮝 Keď fotoaparát zaostrí subjekt, rámček automatického zaostrenia sa
zafarbí nazeleno. Keď fotoaparát nezaostrí subjekt, rámček automatického
zaostrenia sa zafarbí načerveno.
[ACB OFF] (ACB VYP.)
[ACB ON] (ACB ZAP.)
K Keď používate režim AUTO (AUTOMATICKY), PROGRAM a Portrait (Portrét),
bude fungovať funkcia ACB. V režimoch Auto (Automaticky) a Portrait (Portrét)
vždy pracuje funkcia ACB.
K Keď je vybratá funkcia ACB, môžete vybrať iba režimy ISO AUTO, 80, 100 a
200.
(( 46 ))
Nastavenie funkcií nahrávania pomocou displeja LCD
Hlasová poznámka
K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas. (Max.
10 sek.)
Nahrávanie hlasu
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Hlas je možné nahrávať tak dlho, ako to umožňuje
čas, ktorý je k dispozícii (Max. 10 hodín).
Off
On
Back
Set
- Ak je na displeji LCD zobrazený indikátor
hlasovej poznámky, nastavenie je dokončené.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Move
Center AF
On
Off
Set
Stlačením tlačidla spúšte nahrajte zvuk.
- Stlačte raz tlačidlo spúšte, zvuk sa bude
nahrávať po dobu, ktorá je k dispozícii (max.
10 hodín). Čas nahrávania bude zobrazený
na displeji LCD. Zvuk bude nahrávaný stále, aj
keď je tlačidlo spúšte uvoľnené.
- Stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte fotografiu.
Snímka sa uloží na pamäťovú kartu.
- Hlasová poznámka sa bude nahrávať po dobu
10 sekúnd od momentu uloženia snímky.
Ak počas nahrávania zvuku stlačíte tlačidlo
spúšte, nahrávanie hlasovej poznámky sa
zastaví.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova
tlačidlo spúšte
REC
Exit
(Režim Nahrávanie hlasu)
- Typ súboru: *.wav
Stop
(( 47 ))
Nastavenie funkcií nahrávania pomocou displeja LCD
Pozastavenie nahrávania hlasu
Režim SCÉNA
Pomocou tejto funkcie môžete nahrávať svoje obľúbené
zvukové klipy do zvukového súboru bez toho, aby ste
vytvárali viac súborov nahrávky.
Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete
optimálne nastavenie pre mnohé situácie snímania.

1. Stlačte tlačidlo Pozastaviť (
), aby ste
pozastavili nahrávanie.
), aby
2. Stlačte znovu tlačidlo Pozastaviť (
ste obnovili nahrávanie.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova
tlačidlo spúšte.

x
x
Stlačte tlačidlo PONUKA a vyberte požadovanú
podponuku.
Stop
REC
[Režim Nahrávanie hlasu]
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
(( 48 ))
K Ďalšie informácie nájdete na str. 23.
Back
Nightscene
Children
Landscape
Close up
Text
Sunset
Set
[Ponuka režimu SCÉNA]
Na nahrávanie zvuku je najlepšia vzdialenosť 40 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
Ak sa počas pozastaveného nahrávania hlasu fotoaparát vypne,
nahrávanie hlasu bude zrušené.
V režime Filmový klip vyberte ponuku [On] (zap.)
[Voice Mute] [Stlmiť hlas]. (Na displeji LCD sa
zobrazí ikona ). Stlačte tlačidlo spúšte, filmový
klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá je na
nahrávanie bez zvuku k dispozícii.
RECORDING
Scene
Focus Area
Voice Memo
Voice Record
RECORDING
Voice Mute
Back
Off
On
Set
Spustenie režimu prehrávania
Zapnite fotoaparát a vyberte režim prehrávania stlačením tlačidla režimu play
modeprehrávania(). Fotoaparát teraz bude prehrávať snímky uložené v pamäti.
Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, všetky funkcie fotoaparátu sa
vzťahujú len na pamäťovú kartu.
Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, všetky funkcie fotoaparátu sa
vzťahujú len na pamäťovú kartu.
Prehrávanie filmového klipu
1. Pomocou tlačidla doľava/doprava vyberte
filmový klip, ktorý chcete prehrávať.
2. Stlačením tlačidla prehrávania
) prehrajte súbor
a pozastavenia (
s filmovým klipom.

#⡖ↇ#
Play
Prehrávanie fotografií
1. Vyberte režim prehrávania stlačením
tlačidla režimu prehrávania ().
2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná
snímka ložená pamäti.
㛾ᬞ⽋⵺
Capture
- Ak chcete počas prehrávania filmový klip
pozastaviť, stlačte znova tlačidlo Prehrať/
Pozastaviť (
).
- Opätovným stlačením tlačidla Prehrať/
Pozastaviť sa (
)prehrávanie
filmového klipu znova spustí.
- Ak chcete počas prehrávania filmový
klip previnúť dozadu, stlačte tlačidlo
doľava(REW). Ak chcete filmový klip
rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo
doprava(FF).
- Pre zastavenie prehrávania filmového klipu stlačte tlačidlo prehrať a
pozastaviť(
) a potom tlačidlo doľava alebo doprava.



3. Stlačením tlačidla doľava/doprava
vyberte snímku, ktorú chcete prehrať.
K Stlačením a podržaním tlačidla doľava
alebo doprava rýchlo prehrávate snímky.
(( 49 ))
Spustenie režimu prehrávania
Funkcia snímania filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
Môžete nasnímať fotografie z filmového klipu.
1. Pomocou tlačidla doľava/doprava vyberte
filmový klip, ktorý chcete prehrávať.
„ Ako snímať filmový klip
2. Stlačením tlačidla prehrávania
) prehrajte súbor
a pozastavenia (
s nahratým hlasom.

1. Počas prehrávania filmového klipu stlačte tlačidlo
). Potom stlačte
Prehrať/Pozastaviť (
tlačidlo E.

2. Pozastavený filmový klip sa uloží pod novým
názvom súboru.
#⡖ↇ#
Play
K Nasnímaný filmový klip má rovnakú veľkosť ako
pôvodný filmový klip (640 x 480, 320 x 240).
K Keď stlačíte tlačidlo E na začiatku filmového
klipu, prvá snímka filmového klipu sa uloží ako
fotografia.
㛾ᬞ⽋⵺
Capture
[Pozastavené]
[Stlačte tlačidlo E]
(( 50 ))
Play
- Ak chcete počas prehrávania súbor
s nahratým hlasom pozastaviť, stlačte
).
znova tlačidlo Prehrať/Pozastaviť (
- Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasového súboru, stlačte tlačidlo
Prehrať/Pozastaviť.
- Ak chcete počas prehrávania hlasový súbor previnúť dozadu, stlačte
tlačidlo doľava(REW). Ak chcete zvukový súbor rýchlo previnúť dopredu,
stlačte tlačidlo doprava (FF).
- Ak chcete prehrávanie hlasovej nahrávky zastaviť, stlačte tlačidlo
Prehrať/Pozastaviť a potom stlačte tlačidlo PONUKA/OK.

Spustenie režimu prehrávania
Indikátor na displeji LCD je v režime prehrávania
Prehrávanie hlasovej poznámky
Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej snímky.
1. Vyberte snímku, ktorá obsahuje hlasovú
poznámku.
2. Stlačením tlačidla prehrávania
) prehrajte hlasovú
a pozastavenia (
poznámku.

- Ak chcete počas prehrávania súbor
s nahratým hlasom pozastaviť, stlačte
).
znova tlačidlo Prehrať/Pozastaviť(
- Ak chcete pokračovať v prehrávaní
hlasového súboru, stlačte tlačidlo dole.

Pause
Číslo
Popis
1
Batéria
Ikona
Strana
2
Indikátor pamäťovej karty
/
-
3
Názov priečinka a súboru
100-0031
str. 75
str. 15
4
Režim prehrávania

str.49
5
Hlasová poznámka
str.62
6
Ochrániť


7
DPOF

str. 64
8
Dátum nahrávky
2008/01/01
str. 72
9
Veľkosť snímky
3264x2448 ~ 320x240
str. 39
10
Blesk
On/Off
str. 30
11
Rýchlosť uzávierky
8 ~ 1/1,500
str.21
12
Hodnota clony
F2,8 ~ F12,9
str.21
13
ISO
80 ~ 1600
str. 41
str.63
(( 51 ))
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel fotoaparátu
V režime prehrávania môžete použiť tlačidlá fotoaparátu na pohodlné nastavenie
funkcie režimu prehrávania.
Tlačidlo Miniatúry ()/Zväčšenie ()
K dispozícii je možnosť zobraziť viac snímok, zväčšiť vybranú snímku, orezať a
uložiť vybranú oblasť snímky.
„ Zobrazenie miniatúr
2. Pri zobrazení miniatúr bude zvýraznená snímka,
ktorá bola zobrazená vo chvíli, keď bol vybraný
režim miniatúr.
3. Stlačením tlačidla s 5 funkciami sa presuňte na
požadovanú snímku.
4. Ak chcete zobraziť snímku samostatne, stlačte tlačidlo zväčšenia.
Stlačenie tlačidla
miniatúr ()
Stlačenie tlačidla
zväčšenia ()
Zvýraznená snímka
(( 52 ))
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a stlačte
tlačidlo zväčšenia.
2. Ostatné časti snímky si môžete prezrieť stláčaním
tlačidla s 5 funkciami.
3. Stlačením tlačidla miniatúr vrátite priblíženie
naspäť na pôvodnú veľkosť snímky.
- Zväčšené zobrazenie snímky je signalizované
indikátorom zväčšenia snímky, ktorý sa
zobrazuje v ľavom hornom rohu displeja LCD.
(Ak snímka nie je vo zväčšenom zobrazení,
indikátor sa nezobrazuje.) Môžete si aj
skontrolovať zväčšenú oblasť.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je možné zväčšiť.
- Ak je snímka zväčšená, môže sa vyskytnúť strata kvality.
1. Keď je snímka zobrazená na celú obrazovku,
stlačte tlačidlo miniatúr.
[Zvýraznená snímka]
„ Zväčšenie snímky
[Režim zobrazenia miniatúr]
Trim
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel fotoaparátu
„ Maximálny násobok zväčšenia v pomere k veľkosti snímky.
Tlačidlo Informácie ()/nahor
Veľkosť snímky






Maximálne
zväčšenie
X10.2
X9.1
X8.5
X8.1
X6.4
X3.2
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo NAHOR funguje ako tlačidlo
smeru.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka stlačením tlačidla Informácie sa na
displeji LCD zobrazia informácie o snímke.
„ Orezávanie: Môžete vyrezať požadovanú časť snímky a uložiť ju samostatne.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a stlačte
tlačidlo zväčšenia. Stlačte tlačidlo PONUKA/OK,
zobrazí sa hlásenie.
2. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Tlačidlo Informácie
()
Trimming?
No
Yes
Confirm
- [No] (Nie) : Ponuka orezania sa stratí.
- [Yes] (Áno) : Orezaná snímka bude uložená pod novým názvom súboru
a zobrazí sa na displeji LCD.
Tlačidlo Informácie
()
Tlačidlo Informácie
()
K Ak je na uloženie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku nie je
možné orezať.
(( 53 ))
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel fotoaparátu
) / Nadol
Tlačidlo Doľava/Doprava/Ponuka/OK
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť (
) / dolu takto:
V režime prehrávania funguje tlačidlo Prehrať/Pozastaviť (
- Ak je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla NADOL sa presúvate z hlavnej
ponuky do podponuky alebo smerom nadol v podponuke.
Tlačidlá DOĽAVA/DOPRAVA/PONUKA/OK aktivujú nasledujúce funkcie.
- Tlačidlo DOĽAVA
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor alebo
filmový klip
x V režime zastavenia
: Ak sa prehráva fotografia s hlasovou
poznámkou, hlasový súbor alebo filmový klip
: Prehrávanie sa dočasne zastaví.
x Počas prehrávania
x V režime pozastavenia : Pokračuje sa v prehrávaní
- Tlačidlo DOPRAVA : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo DOPRAVA funguje
ako tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená ponuka,
stlačením tlačidla DOPRAVA sa vyberá nasledujúca
snímka.
- Tlačidlo PONUKA : Keď stlačíte tlačidlo PONUKA, na displeji LCD sa
objaví ponuka režimu prehrávania. Opätovným
stlačením vrátite displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Tlačidlo OK
Play
[Nahrávka hlasu je
zastavená]
Pause
Stop
[Nahrávka hlasu sa
prehráva]
Play
: Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo DOĽAVA funguje
ako tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená ponuka,
stlačením tlačidla DOĽAVA sa vyberá predchádzajúca
snímka.
: Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo OK
sa používa na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola
vykonaná tlačidlom s 5 funkciami.
Stop
[Nahrávka hlasu je
pozastavená]
Tlačidlo Tlačiareň ()
Ak je fotoaparát pripojený k tlačiarni podporujúcou funkciu PictBridge, môžete
stlačením tlačidla Tlačiareň vytlačiť snímky.
Print
(( 54 ))
Menu
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel fotoaparátu
Tlačidlo Odstrániť ()
Tlačidlo E (Efekty): Zmeniť veľkosť
Slúži na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.
Slúži na zmenu rozlíšenia (veľkosti) nasnímaných obrázkov. Ak chcete snímku
uložiť ako snímku pri spustení, vyberte možnosť [Start image] (Snímka pri
spustení) ().
1. Vyberte snímku, ktorú chcete odstrániť stlačením tlačidla doľava/doprava a
stlačte tlačidlo DELETE ().
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom
stlačte tlačidlo E.
Select
2. Stlačte tlačidlo doľava/doprava,
potom vyberte kartu ponuky
[RESIZE] (ZtMENIŤ VEĽKOSŤ) ().
Delete?
No
Yes
Delete?
No
Yes
Confirm
[Jedna snímka]
[Miniatúra snímky]
Exit
„ Typy zmeny veľkosti snímky
(z: je možné vybrať)
Prev Next
Select
Delete
3. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte hodnoty podponuky, potom
stlačte tlačidlo OK.
-
Move
3. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Confirm
2. Aby ste pridali snímku na odstránenie,
stlačte tlačidlo T.
- Tlačidlo doľava/doprava : Vyberá snímky
- TlačidloT
: skontroluje
vymazanie
- Tlačidlo OK
: potvrdenie
voľby
RESIZE
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : zruší „Vymazanie obrázku“.
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno) : Vybrané snímky sa odstránia.





z
z
z
z
z
z
z


z



z
z



z
z
z


z
z


(( 55 ))
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel fotoaparátu
- Veľké snímky je možné zmeniť na menšie snímky, ale nie naopak.
Tlačidlo E (Efekty): Otáčanie snímky
- Zmeniť veľkosť je možné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je možné
zmeniť veľkosť filmových klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
Uložené snímky je možné otáčať v rôznych uhloch.
- Rozlíšenie je možné zmeniť len pri súboroch komprimovaných vo formáte
JPEG 4:2:2.
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom
stlačte tlačidlo E.
- Snímka so zmenenou veľkosťou bude mať nový názov súboru. Snímka s
funkciou vlastného obrázka [Start Image] (Obrázok pri spustení) ()nie je
uložená na pamäťovej karte, ale v internej pamäti.
2. Stlačte tlačidlo DOĽAVA/DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [ROTATE] (OTOČIŤ) ().
- Ak sa uloží nová vlastná snímka, jedna z dvoch vlastných snímok v poradí
bude odstránená.
- Ak je kapacita pamäte na uloženie snímky so zmenenou veľkosťou
nedostatočná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Memory full!] (Pamäť
plná!]) a snímka so zmenenou veľkosťou nemôže byť uložená.
ROTATE
3. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú ponuku.
Right 90˚
Set
E Back
Set
E Back
: Left 90˚] (Doľava o 90˚) :
[
Otočí snímku proti smeru
hodinových ručičiek
Horizontal
Set
Exit
Set
E Back
180˚
Left 90˚
[
: Right 90˚] (Doprava 90˚):
Otáčanie snímky v smere
hodinových ručičiek
Move
[
: 180˚] :
Otočí snímku o 180
stupňov
Vertical
E Back
[
: Horizontal] (Horizontálne) :
Otáčanie snímky vo vodorovnom
smere
Set
E Back
[
:Vertical] (Vertikálne)
: Otáča snímku v zvislom
smere
K Ak zobrazujete otáčanú snímku na displeji LCD, naľavo a napravo do snímky
sa môže objaviť prázdne miesto.
(( 56 ))
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel fotoaparátu
„ Vlastná farba
Tlačidlo E (Efekty): Farba
Môžete zmeniť hodnoty červenej (R), zelenej (G)
a modrej (B) farby.
Do snímok je možné pridávať pomocou tohto tlačidla farebné efekty.
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom
stlačte tlačidlo E.
Custom Color
COLOR
2. Vyberte kartu ponuky () stlačením tlačidla
doľava/doprava.
3. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Move
Move
Exit
4. Zmenená snímka je uložená pod novým názvom súboru.
- Tlačidlo OK : Uložte zmenenú hodnotu
vlastnej farby
Set
Custom Color
- Tlačidlo Nahor/nadol : Vyberá R, G, B
- Tlačidlo doľava/doprava : Mení hodnoty
Farba
Popis

Zachytené snímky budú uložené čiernobielo.

Zachytené snímky budú uložené v odtieni sépie(žlté až
hnedé farby).

Zachytená snímka bude uložená v nastavení odtieňov
RGB.

Zachytená snímka bude uložená v nastavení odtieňov
RGB.

Zachytená snímka bude uložená v nastavení odtieňov
RGB.
Move
Set
Tlačidlo E (Efekty): Úprava snímky
1. Stlačte tlačidlo prehrávania, potom stlačte tlačidlo E.
2. Vyberte kartu ponuky () stlačením tlačidla doľava/doprava.
Snímka sa uloží v režime negatívu.

Zachytená snímka bude uložená v nastavení odtieňov
RGB.
(( 57 ))
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou tlačidiel fotoaparátu
ACB
ACB(Automatické vyváženie kontrastu) slúži na
automatické nastavenie kontrastu.
Ovládanie kontrastu
Môžete zmeniť kontrast snímky.
ACB
1. Vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol
položku ( ), zobrazí sa lišta výberu kontrastu.
1. Vyberte () stlačením tlačidla Nahor/nadol
a stlačte tlačidlo OK.
2. Snímka je uložená pod novým názvom súboru.
Set
Back
Ovládanie sýtosti
Môžete zmeniť sýtosť snímky.
Set
Back
1. Vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol
položku ( ), zobrazí sa lišta výberu sýtosti.
Ovládanie jasu
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte
sýtosť.
Môžete zmeniť jas snímky.
3. Stlačte tlačidlo OK, snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Brightness
1. Vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol
položku (), zobrazí sa lišta výberu jasu.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte
jas.
Move
3. Stlačte tlačidlo OK, snímka sa uloží pod novým názvom súboru.
(( 58 ))
Set
Red Eye Fix
1. Vyberte () stlačením tlačidla Nahor/nadol
a stlačte tlačidlo OK.
2. Snímka je uložená pod novým názvom
súboru.
Move
3. Stlačte tlačidlo OK, snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Odstránenie efektu čerených očí
Z nasnímanej fotografie je možné odstrániť efekt
červených očí.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte
kontrast.
Contrast
Set
Saturation
Move
Set
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Funkcie režimu prehrávania je možné zmeniť pomocou displeja LCD. V režime
PREHRÁVANIA sa po stlačení tlačidla PONUKA zobrazí na displeji LCD
ponuka. Ponuky, ktoré je možné v režime prehrávania nastaviť, sú tieto: Ak
chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiť snímku, stlačte tlačidlo režimu
PREHRÁVANIA alebo tlačidlo spúšte.
Karta
ponuky
Hlavná ponuka
Show
Images
MULTI
SLIDE
SHOW
(
)

Sekundárna ponuka Strana
Play / Repeat Play
-
All
-
Date
-
Select
Effect
Interval
Music
Voice Memo
Protect
PLAY
BACK
()
Podponuka
Delete
DPOF
Copy To Card
Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojený k tlačiarni s podporou funkcie
PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu, zakúpená samostatne) pomocou kábla
rozhrania USB.
Karta ponuky Hlavná ponuka
str. 60
Images
str. 61
-
Off
Basic
Classic
Memories
Rhythmic
Delight
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
Panorama
First Smile
Remembrance
Off
-
On
-
Select
-
All
Lock / Unlock
Select
-
All
No / Yes
Standard
Select / All Pics / Cancel
Index
No / Yes
Size
Select / All Pics / Cancel
No
-
Yes
-
str.61
Size
str.62
str.62
str.62

str.63
str. 63
Layout
str. 64
str. 66
Podponuka
Sekundárna
ponuka
One Pic
-
All Pics
-
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Strana
str. 68
str. 68
(( 59 ))
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Karta ponuky Hlavná ponuka
Type
Quality

Date Print
File Name
Reset
Prezentácia()
Snímky je možné prezerať súvislo vo vopred definovaných intervaloch. Prezentáciu
je možné sledovať po pripojení fotoaparátu k externému monitoru.
Podponuka
Sekundárna
ponuka
Auto
-
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo ponuky.
Plain
-
Photo
-
2. Stlačte tlačidlo DOĽAVA/DOPRAVA, potom vyberte kartu ponuky [MULTI
SLIDE SHOW] (PREZENTÁCIA) ().
FastPhoto
-
Auto
-
Draft
-
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
On
-
Auto
-
Off
-
On
-
No
-
Yes
-
K Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Strana
Spustenie prezentácie
Prezentáciu je možné spustiť len v ponuke [Show] (Ukázať).
str. 68
1. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
ponuku [Show] (Ukázať) a stlačte tlačidlo
Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú ponuku.
[Play] (Prehrať)
Back
: Prezentácia
sa ukončí po
dokončení jedného cyklu.
Set
[Repeat Play] (Opak. prehr.) : Prezentácia sa bude opakovať, kým nebude
zrušená.
3. Stlačte tlačidlo OK a prezentácia sa začne.
str. 69
- Ak chcete počas prehrávania súbor s prezentáciou pozastaviť, stlačte
znova tlačidlo Prehrať/Pozastaviť(
).
) sa prehrávanie
- Opätovným stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť(
prezentácie znova spustí.
- Ak chcete prehrávanie prezentácie zastaviť, stlačte tlačidlo Prehrať/
Pozastaviť(
) a potom stlačte tlačidlo PONUKA/OK.


(( 60 ))
MULTI SLIDE SHOW
Show
Play
Images
Repeat Play
Effect
Interval
Music

Prezentácia()
Výber obrazov
Nastavenie efektov prezentácie
Môžete vybrať snímky na zobrazenie
Pri prezentácii je možné použiť jedinečné obrazovkové efekty.
1. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
ponuku [Image] (Snímka) a stlačte tlačidlo
Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú ponuku.
[All] (Všetky)
[Date] (Dátum)
: Prehrávajú sa všetky
snímky uložené v pamäti.
MULTI SLIDE SHOW
Show
Images
All
Effect
Date
Interval
Select
Music
Back
Set
: Prehrajú sa snímky nasnímané v určitý dátum. Stlačte
tlačidlo doprava a vyberte dátum.
[Select] (Vybrať) : Prehrá len zvolené obrázky. Ak stlačíte pravé tlačidlo,
budete môcť vybrať prehratie požadovaných obrázkov.
Zvolený obrázok sa dá uložiť ako [Select1] (Vybrať 1),
[Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať 3). Ak uložíte
zvolený obrázok pomocou príkazu [New Select] (Vybrať
nový), uloží sa ako [Select1] (Vybrať 1). Ale v prípade, ak
sa nový obrázok opätovne uloží pomocou položky [New
Select] (Vybrať nový), predchádzajúci obrázok, ktorý sa
uložil ako [Select1] (Vybrať 1) sa automaticky uloží ako
[Select2] (Vybrať 2). Obrázky, ktoré sa uložili ako [Select1]
(Vybrať 1), [Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať 3),
môžete zmeniť a zrušiť.
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Effect] (Efekt) a stlačte tlačidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovaný typ efektu.
MULTI SLIDE SHOW
Show
Off
Images
Basic
Effect
Classic
Interval
Memories
Music
Rhythmic
Delight
Back
Set
[Off] (Vyp.)
: Žiadny efekt.
[Basic] (Základné)
: Pridá sa efekt zaniknutia a zábery sa zobrazia ako
stanovený interval.
[Classic] (Klasické)
: Môžete pridať šum na snímku, aby ste jej dodali
klasický vzhľad.
[Memories] (Pamäte) : Pridajú sa škrabance ako na starom filme.
[Rhythmic] (Rytmické) : Zobrazia sa obrázky so špeciálnymi efektmi.
[Delight] (Pôvabné)
: Zobrazia sa obrázky so špeciálnymi efektmi.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
3. Stlačte tlačidlo OK a nastavenia sa uložia.
4. Vyberte položku [Play] (Prehrať) alebo [Opakovať prehrávanie] (Opakovať
prehrávanie) v ponuke [Show] (Zobraziť) pre začatie prezentácie.
(( 61 ))
Prezentácia()
Prehrávanie ()
Nastavenie intervalu prehrávania
Hlasové poznámky
Nastavte interval prehrávania prezentácie.
K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas.
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Interval] (Interval) a stlačte tlačidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovaný interval.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
x
x
x
x
MULTI SLIDE SHOW
Show
Images
Effect
1 sec
Interval
3 sec
Music
5 sec
10 sec
Back
Set
Off
On
00:00:05
Back
Nastavte hudbu prezentácie.
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Music] (Hudba) a stlačte tlačidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú hudbu.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
MULTI SLIDE SHOW
Show
Images
Effect
Off
Interval
Panorama
Music
First Smile
Remembrance
Back
Set
Stop
Set
[Ponuka Hlasové poznámky] [Pripravené na nahrávanie]
Čas načítania závisí od veľkosti snímky a kvality.
Počas prehrávania prezentácie sa zobrazuje len prvá snímka
FILMOVÉHO súboru.
Počas prehrávania prezentácie sa súbor s nahrávkou hlasu
nezobrazuje.
Ponuka interval funguje len v ponuke [Off] (Vyp.), [Basic] (Základné) a
[Classic] (Klasické).
Nastavenie hudby v pozadí
(( 62 ))
PLAYBACK
Voice Memo
Protect
Delete
DPOF
Copy to Card
[Hlas sa nahráva]
- Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu. Snímky sa uložia do
pamäte. Potom, ako sa snímky uložia, sa začne nahrávanie hlasu po dobu
10 sekúnd.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo spúšte.
Prehrávanie ()
Ochrana snímok
Odstraňovanie snímok
Používa sa na ochranu špecifických záberov pred náhodným odstránením
(Zamknutie).Dajú sa tak aj odomknúť zábery, ktoré boli predtým chránené
(Odomknutie).
Slúži na odstránenie snímok uložených v pamäti. Keď sa vloží pamäťová karta,
obrázky na pamäťovej karte budú odstránené. Inak budú obrázky na pamäťovej
karte odstránené.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Protect] (Ochrániť). Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
PLAYBACK
Voice memo
Protect
Delete
DPOF
Copy To Card
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Delete] (Odstrániť). Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
Select
All
Back
Set
[Select] (Vybrať): zobrazí sa okno výberu
snímky, ktorá bude chránená/
odomknutá.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava : Vyberte
snímku
- Tlačidlo Priblíženie širokouhlé/
teleobjektív: Ochrana/odomknutie snímky.
- tlačidlo OK: Zmeny sa uložia a ponuka sa
stratí.
[All] (Všetky): Chrániť/odomknúť všetky
uložené snímky.
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa
objaví ikona () ochrany. (Nechránená
snímka je bez indikátora)
- Snímka v režime LOCK bude chránená
pred funkciami [Delete] (Odstrániť), ale
NEBUDE chránená pred funkciou [Format]
(Formátovať).
Unlock
Set
Protect All?
Unlock
Lock
Confirm
2. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
[Select] (Vybrať): zobrazí sa okno výberu
snímky, ktorá bude
odstránená.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava : Vyberte
snímku
- Tlačidlo Priblíženie teleobjektív: Vyberte
snímku, ktorú odstrániť. (značka V)
- Tlačidlo OK: Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí
potvrdzovacie hlásenie. Vyberte
ponuku [Yes] (Áno) a stlačením
tlačidla OK odstráňte označené
snímky.
PLAYBACK
Voice Memo
Protect
Delete
DPOF
Copy To Card
Select
All
Back
Set
Select
Delete
Delete All?
No
Yes
[All] (Všetky) : Zobrazí sa potvrdzovacie okno.
Vyberte ponuku [Yes] (Áno) a
Comfirm
stlačením tlačidla OK odstráňte všetky
nechránené snímky. Ak nie sú žiadne snímky chránené, všetky snímky
sú odstránené a zobrazí sa hlásenie [No image!] (Žiadna snímka!).
3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.
(( 63 ))
Prehrávanie ()
x
Zo všetkých súborov uložených na pamäťovej karte budú odstránené
všetky nechránené súbory v podpriečinku DCIM. Zapamätajte si, že
tým natrvalo odstránite nechránené snímky. Dôležité snímky by mali byť
pred odstraňovaním uložené do počítača. Snímka spustenia sa ukladá
v internej pamäti fotoaparátu (tzn. nie na pamäťovej karte), a nebude
odstránená ani vtedy, ak odstránite všetky súbory na pamäťovej karte.
„ Štandardný
táto funkcia umožňuje vložiť do uloženej snímky informácie o kvalite tlače.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo
Doprava.
2. Znova stlačte tlačidlo Doprava, zobrazí sa
podponuka [Standard] (Štandardný).
PLAYBACK
Standard
Index
Size
Select
All Pics
Cancel
Back
Set
DPOF
DPOF(Digital Print Order Format) umožňuje vložiť do priečinka MISC na
pamäťovej karte informácie o tlači. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlačiť, a
spôsob, akým sa budú tlačiť.
Keď sa prehráva snímka, ktorá má uložené informácie DPOF, na displeji LCD
sa zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je možné tlačiť na tlačiarňach s podporou
funkcie DPOF alebo v čoraz viac sa rozširujúcich fotografických štúdiách.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu.
Keď sa širokouhlá snímka tlačí ako širokouhlý výtlačok, 8 % na ľavej a na
pravej strane snímky sa nevytlačí. Pri tlači snímky skontrolujte, či vaša tlačiareň
podporuje širokouhlé snímky. Keď tlačíte snímky vo fotografickom štúdiu,
požiadajte o vytlačenie snímok v širokouhlom formáte. (Niektoré fotografické
štúdiá nemusia podporovať tlač širokouhlých snímok.)
3. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu
snímky, ktorá bude tlačená.
W 00 Images T
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava :
Vyberte snímku, ktorá sa bude tlačiť.
- Tlačidlo Priblíženie širokouhlé/
teleobjektív: Vyberte počet výtlačkov.
[All Pics] (Všetky): Nastaví počet výtlačkov na
všetky snímky okrem filmov
a zvukových súborov.
Set
W
00 Images
T
Set
- W / T tlačidlo: Vyberte počet výtlačkov
[Cancel] (Zrušiť): Zrušenie nastavenia tlače.
4. Stlačte tlačidlo OK, aby ste potvrdili nastavenie.Ak obrázok nesie pokyny
DPOF, zobrazí sa indikátor DPOF ().
(( 64 ))
Prehrávanie ()
„ Index
„ Veľkosť snímky
Snímky (okrem filmových klipov a zvukových súborov) sa vytlačia ako index.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo
Doprava.
2. Znova stlačte tlačidlo Doprava, zobrazí sa
podponuka [Index] (Index).
3. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú ponuku.
PLAYBACK
Standard
Index
Size
Back
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte tlačidlo
Doprava.
No
Yes
Set
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Zruší sa nastavenie tlače indexu.
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno) : Snímky budú vytlačené vo formáte
indexu.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
Pri tlači snímok uložených na pamäťovej karte je možné vybrať veľkosť tlače.
Ponuka [Size] (Veľkosť) je k dispozícii len pre tlačiarne podporujúce funkciu
DPOF 1.1.
2. Znovu stlačte tlačidlo Doprava a vyberte
položku [Size] (Veľkosť). Zobrazí sa
podponuka.
PLAYBACK
Standard
Index
Size
3. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Select
All Pics
Cancel
Back
Set
[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno výberu
zmeny veľkosti tlače snímky.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava : Vyberte
snímku.
- Tlačidlo Priblíženie širokouhlé/
teleobjektív: Zmeňte veľkosť snímky pri
tlači.
- TlačidloOK: Zmeny sa uložia a ponuka sa
stratí.
[All Pics] (Všetky): Zmeňte veľkosť pri tlači u
všetkých uložených snímok.
- W / T tlačidlo: Vyberte veľkosť tlače.
- TlačidloOK: Potvrdzuje zmenené nastavenie.
W Cancel T
Set
W Cancel T
Set
[Cancel] (Zrušiť): Ruší všetky nastavenia veľkosti tlače.
K Sekundárna ponuka DPOF [Size] (Veľkosť): Cancel, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
x
Kým tlačiareň zruší tlač, môže to trvať dlhšie. Závisí to od výrobcu a typu
tlačiarne.
(( 65 ))
Prehrávanie ()
Kopírovať na kartu
x
Umožňuje kopírovať súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukových nahrávok na
pamäťovú kartu.
x
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte kartu
ponuky [Copy to card] (Kopírovať na kartu).
Potom stlačte tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
PLAYBACK
Voice Memo
Protect
Delete
DPOF
Copy To Card
No
Yes
Back
Set
- [No] (Nie) : zruší „kopírovanie na kartu“.
- [Yes] (Áno) : Po zobrazení hlásenia
[Processing!] (Spracováva sa!) sa všetky snímky, filmové
klipy a súbory s nahrávkou hlasu uložené v internej pamäti
skopírujú na pamäťovú kartu. Po dokončení kopírovania sa
displej vráti do režimu prehrávania.
(( 66 ))
x
[Copy to card] (Kopírovať na kartu) nebude bez vloženia pamäťovej karty
vybraté.
Ak nie je na pamäťovej karte k dispozícii dostatok miesta na kopírovanie
snímok uložených v internej pamäti (10 MB), príkaz [Copy To Card]
(Kopírovať na kartu) skopíruje len niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie
Pamäť plná!]. Systém sa vráti do režimu prehrávania. Pred vkladaním
pamäťovej karty do fotoaparátu zabezpečte kvôli uvoľneniu miesta
odstránenie všetkých nepotrebných súborov.
Keď presúvate snímky, ktoré sú uložené v internej pamäti, pomocou
príkazu [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) na kartu, na karte sa
vytvoria názvy súborov nasledované číslom, aby sa predišlo duplicite v
názvoch súborov.
- Ak je nastavená možnosť [Reset] (Vynulovať) v ponuke nastavenia
[File] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú začínať od
posledného názvu uloženého súboru.
- Ak je nastavená možnosť [Series] (Séria) v ponuke nastavenia [File]
(Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú začínať od posledného
názvu nasnímaného súboru. Po dokončení príkazu [Copy To Card]
(Kopírovať na kartu) sa na displeji LCD zobrazí posledná uložená
snímka z posledného skopírovaného priečinka.
PictBridge
Na pripojenie fotoaparátu k počítaču, ktorý podporuje funkciu PictBridge (predáva
sa samostatne), a priamu tlač uložených snímok, môžete použiť kábel rozhrania
USB. Filmové klipy a zvukové súbory nie je možné tlačiť.
2. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
požadovanú ponuku [Printer] (Tlačiareň)
a stlačte tlačidlo OK.
Ak pripojíte fotoaparát k tlačiarni v režime
prehrávania, môžete jednoducho vytlačiť snímky.
- Stlačenie tlačidla Doľava/Doprava: slúži na
výber predchádzajúcej/nasledujúcej snímky.
„ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlačiarni
1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla
rozhrania USB.
„ Jednoduchá tlač
Select USB
Computer
Printer
- Stlačenie tlačidla () tlačiarne:Práve
zobrazený obrázok sa vytlačí na predvolenom
nastavení tlačiarne.
Print
Menu
Confirm
„ Pripojenie fotoaparátu k počítaču
K Ak je ponuka [USB] nastavená na možnosť [Computer] (Počítač), nie je
možné pripojiť tlačiareň podporujúcu funkciu PictBridge k fotoaparátu
pomocou kábla rozhrania USB – objaví sa hlásenie [Connecting Computer]
(Pripája sa k počítaču). V takom prípade odpojte kábel a znova prejdite
na kroky 1 a 2.
(( 67 ))
PictBridge : Výber snímky
PictBridge : Nastavenie tlače
K dispozícii máte možnosť vybrať snímku, ktorú chcete vytlačiť.
Pre tlačené snímky je možné vybrať ponuky Veľkosť papiera, Rozloženie tlače, Typ
papiera, Kvalita tlače, Tlač dátumu a Tlač názvu súboru.
„ Nastavenie počtu kópií
1. Stlačte tlačidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka
PictBridge.
Pictbridge
Images
Size
Layout
Type
Quality
Date Print
Back
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte ponuku
[Images] (Snímky) a stlačte tlačidlo Doprava.
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
1. Stlačte tlačidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka
PictBridge.
One Pic
All Pics
Set
- Vyberte možnosť [One pic] (Jedna snímka) alebo [All pic] (Všetky
snímky). Objaví sa obrazovka, na ktorej je možné vybrať počet kópií (ako
znázorňuje ďalej uvedený obrázok).
#
Suhy#
Qh{w
Exit
Set
[Ak je vybraná možnosť
[One Pic] (Jedna snímka)]
Exit
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a potom stlačte
tlačidlo OK.
Pictbridge
Images
Size
Layout
Type
Quality
Date Print
Back
Auto
PostCard
Card
4X6
L
2L
Set
Ponuka
Funkcia
Podponuka
Size
Nastavenie veľkosti papiera
v tlačiarni.
Auto, PostCard, Card, 4×6, L,
2L, Letter, A4, A3
Layout
Nastavte počet snímok, ktoré
budú vytlačené na jeden hárok
papiera.
Auto, Full,
1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Type
Nastavte kvalitu papiera v
tlačiarni.
Auto, Plain, Photo,
FastPhoto
Quality
Nastavte kvalitu snímok, ktoré sa
budú tlačiť.
Auto, Draft, Normal, Fine
Date Print
Nastavte, či sa má tlačiť dátum
Auto, Off, On
File Name
Nastavte, či sa má tlačiť dátum
Auto, Off, On
Set
[Ak je vybraná možnosť
[All Pics] (Všetky obrázky)]
- Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte počet kópií.
- Ak je vybraná možnosť [One Pic] (Jedna snímka):
pomocou tlačidla Doľava/Doprava vyberte ďalšiu snímku. Po vybraní
ďalšej snímky vyberte aj pre túto snímku počet kópií.
- Po nastavení počtu kópií uložte stlačením tlačidla OK.
- Stlačením tlačidla spúšte sa vrátite do ponuky bez nastavenia počtu
kópií.
4. Stlačte tlačidlo Tlač () a obrázky sa vytlačia.
(( 68 ))
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo
Doprava.
K Niektoré možnosti ponuky, nie sú podporované vo všetkých tlačiarňach. Ak
nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na displeji LCD, ale nie je
možné ich vybrať.
PictBridge : Vynulovať
Ponuka Zvuk
Inicializuje používateľom zmenené nastavenia.
V tomto režime je možné nastaviť možnosti zvuku. Ponuku Nastavenie je možné
použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem režimu nahrávania hlasu.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Reset] (Vynulovať). Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a potom stlačte
tlačidlo OK.
Pictbridge
Layout
Type
Quality
Date Print
File Name
Reset
Back
„ Zvýraznené položky sú
Režim
Ponuka
No
Yes
Volume
Set
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Nastavenia
nebudú vynulované.
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Všetky nastavenia tlače a snímok budú
vynulované.
K Predvolené nastavenie tlače sa líši v závislosti od výrobcu tlačiarne.Predvolené
nastavenie vašej tlačiarne si pozrite v príručke dodanej spolu s vašou
tlačiarňou.
Start Sound
predvolené nastavenia.
Podponuka
Off
Low
Medium
High
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3

Shutter Sound
(SOUND)
Beep Sound
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Off
AF Sound
On
Off
Self Portrait
On
Dostupný režim
Strana
 



str. 70
 



str. 70
 



str. 70
 



str. 70
 



str. 70
 



str. 70
(( 69 ))
Zvuk ()
Hlasitosť
Pípnutie
Môžete vybrať hlasitosť zvuku pri spustení, zvuku spúšte, zvuku upozornenia
a zvuku automatického zaostrenia.
Ak je zvuk zapnutý, budú aktivované rôzne zvuky pri spustení fotoaparátu alebo pri
stlačení tlačidiel, čím oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.
- Podponuka [Volume] (Hlasitosť):
[Off] (Vyp.), [Low] (Nízka), [Medium] (Stredná),
[High] (Vysoká)]
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
Low
Medium
High
Set
Zvuk automatického zaostrenia
Zvuk zapnutia
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
- Podponuka [AF sound] (Zvuk zaostrenia):
[Off] (Vyp.), [On] (Zap.)
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Set
Zvuk spúšte
(( 70 ))
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Set
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
On
Set
Autoportrét
Môžete vybrať zvuk spúšte.
- Podponuka [Shutter Sound] (zvuk spúšte) :
[Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1),
[Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Ak je zvuk automatického zaostrenia zapnutý, bude tento zvuk aktivovaný vo chvíli,
keď je subjekt zaostrený, čím oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.
Môžete vybrať zvuk, ktorý sa aktivuje pri každom zapnutí fotoaparátu.
- Podponuka [Start Sound] (zvuk pri spustení) :
[Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1),
[Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
- Podponuka [Beep Sound] (Pípnutie):
[Off](Vyp.), [Sound 1](Zvuk 1),[Sound 2](Zvuk 2),
[Sound 3](Zvuk 3)
Toto sa objaví, keď sa automaticky zistí poloha tváre subjektu pri snímaní
autoportrétu.
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Set
- Samofilmovanie sa dá nastaviť pomocou
tlačidiel [Off] (Vyp.) a [On] (Zap.).
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
On
Set
Ponuka Nastavenie
V tomto režime je možné nastaviť základné možnosti. Ponuku Nastavenie je
možné použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem režimu nahrávania hlasu.
„ Zvýraznené položky sú
Karta
ponuky
Strana
Honolulu, Hawaii
Podponuka
Strana
ENGLISH
㢧Ⴘ⣿
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
ㅔԧЁ᭛
㐕储Ё᭛
ᣣᧄ⺆
Date & Time
FRANÇAIS
ɊɍɋɋɄɂɃ PORTUGUÊS
DANSK
SVENSKA
ϣιτ
BAHASA
Čeština
POLSKI
DUTCH
SUOMI
Alaska
LA, San Francisco Denver, Phoenix
World
time
Chicago, Dallas New York, Miami str. 72
Caracas, La Paz Newfoundland
Buenos Aires
str. 72
Start Image
LCD Bright
Magyar
Mid-Atlantic
Cape Verde
(DISPLAY)
Türkçe
(DISPLAY)
Podponuka
Wellington, Auckland Samoa, Midway
predvolené nastavenia.
Hlavná
ponuka
Language
Karta ponuky Hlavná ponuka
-
Off
Logo
User Image
-
Auto
Dark
Normal
Bright
str. 73
str. 73
Quick View
Off
0.5, 1, 3 sec
str. 73
08/01/01
13:00
LCD Save
Off
On
str. 73
yyyy/mm/dd
Off
Format
No
Yes
str. 74
dd/mm/yyyy
mm/dd/yyyy
Reset
No
Yes
str. 74
File
Reset
Series
str. 75
London
Date & Time
World
time
Rome,Paris,Berlin
Athens, Helsinki
Moscow
Teheran
Abu Dhabi

str. 72
Imprint
(SETTINGS)
Off
Date
Date&Time
-
str. 75
Kabul
Tashkent
Power Off
Off
1, 3, 5, 10 min
str. 76
Mumbai, New Delhi
Kathmandu
Video Out
NTSC
PAL
str. 76
Almaty
Yangon
AF Lamp
Off
On
str. 77
Bankok, Jakarta Beijing, Hong Kong
Seoul, Tokyo Darwin, Adelaide
Guam, Sydney
K Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Okhotsk
(( 71 ))
Displej (
)
„ Svetový čas
JAZYK
- Dostupné mestá
Ide o výber jazyka, ktorý sa zobrazuje na displeji LCD. Aj po vytiahnutí a
opätovnom vložení batérie bude nastavenie jazyka zachované.
- Podponuka JAZYK
: Angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina,
španielčina, taliančina, zjednodušená
čínština, tradičná čínština, japončina, ruština,
portugalčina, holandčina, dánčina, švédčina,
fínčina, thajčina, bahasa (malajčina/
indonézčina), arabčina, čeština, poľština,
maďarčina a turečtina.
DISPALY
Language
Date&Time
Start Image
LCD Bright
Quick View
LCD Save
Back
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
Set
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
Môžete zmeniť dátum a čas, ktoré sú zobrazené na zachytených snímkach, a
nastaviť typ dátumu.
- Nastavenie dátumu a času, výber formátu dátumu
- Tlačidlo DOPRAVA : Slúži na výber svetového
času/roka/mesiaca/dňa/
hodiny/minúty a typu
dátumu.
DISPALY
Language
Date&Time
Start Image
LCD Bright
Quick View
LCD Save
Back
London
08/01/01
13:00
yyyy/mm/dd
Tlačidlo DOĽAVA : Ak je kurzor na prvej
Set
položke ponuky nastavenia
dátumu a času, presunie ho do hlavnej ponuky
[Date&Time] (Dátum a čas). Vo všetkých ostatných
prípadoch sa kurzor presunie naľavo od jeho súčasnej
pozície.
Tlačidlá NAHOR a NADOL : Slúžia na zmenu nastavenia hodnoty.
- Typ dátumu: [yyyy/mm/dd] (rrrr/mm/dd), [Off] (Vyp.), [dd/mm/yyyy]
(dd/mm/rrrr), [mm/dd/yyyy] (mm/dd/rrrr)
(( 72 ))
DISPLAY
: Londýn, Cape Verde, Stredný Atlantik,
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
LaPaz, New York, Miami, Chicago, Dallas,
Seoul, Tokyo
Denver, Phoenix, LA, San Francisco,
[GMT +09:00]
2008/01/01 01:00PM
Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway,
Confirm
DST
Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam,
Sydney, Darwin, Adelaide, Soul, Tokyo,
Beijing, Hong Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu,
Mumbay, New Delhi, Tashkent, Kábul, Abu Dhabi, Teherán, Moskva, Atény,
Helsinki, Rým, Paríž, Berlín
Displej (
)
Obrázok pri spustení
Rýchly náhľad
Môžete vybrať obrázok, ktorý sa objaví na displeji LCD pri každom zapnutí
fotoaparátu.
Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Rýchly náhľad, môžete práve
zachytenú snímku zobraziť na displeji LCD po dobu, ktorá sa na stavuje v
časti [Quick View] (Rýchly náhľad). Funkcia Rýchly náhľad je k dispozícii len pri
fotografiách.
- Podponuky: [Off] (Vyp.), [LOGO] (LOGO),
[User Image] (Vlastný obrázok)
- Pri možnosti [Start Image] (Obrázok pri
spustení) použite na obrázok pri spustení
uloženú snímku v ponuke [RESIZE] (ZMENIŤ
VEĽKOSŤ) v režime prehrávania.
DISPLAY
Language
Date & Time
Start Image
LCD Bright
Quick View
LCD Save
Back
- Podponuky
Off
Set
- Snímka pri spustení nebude ponukou [Delete]
(Odstrániť) alebo [Format] (Formátovať) odstránená.
[Off] (Vyp.) : Funkciu Rýchly náhľad nie je
možné aktivovať.
[0,5, 1, 3 sec] (sek.) : Zachytená snímka
bude zobrazená počas
vybranej doby.
DISPLAY
Language
Date & Time
Start Image
LCD Bright
Quick View
LCD Save
Back
Off
0.5sec
1sec
3sec
Set
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (Vynulovať).
Úsporný režim displeja
Jas displeja LCD
Ak nastavíte možnosť [LCD save] (Úsporný režim displeja) na hodnotu Zap. a
fotoaparát sa počas určeného času nepoužíva, displej LCD sa automaticky vypne.
Môžete nastaviť jas displeja LCD.
- Podponuky: [Auto] (Automatické), [Dark]
(Tmavý), [Normal] (Normálny),
- Podponuky
DISPLAY
Language
Date & Time
Start Image
LCD Bright
Quick View
LCD Save
Back
[Off] (Vyp.) : Displej LCD sa nevypína.
Auto
Dark
Normal
Bright
Set
[On] (Zap.) : Ak sa fotoaparát počas určeného
času (asi 30 sekúnd) nepoužíva,
napájanie fotoaparátu bude
automaticky nečinné (kontrolka
stavu fotoaparátu bliká).
DISPLAY
Language
Date & Time
Start Image
LCD Bright
Quick View
LCD Save
Back
Off
On
Set
K Ponuku [LCD save] (Úsporný režim LCD) Režimu prehrávania nemôžete
vidieť.
(( 73 ))
NASTAVENIA ()
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Používa sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu [Format] (Formátovanie)
pamäte, všetky snímky (vrátane chránených snímok) budú odstránené. Pred
formátovaním pamäte skontrolujte, či ste prevzali do počítača všetky dôležité
snímky.
Všetky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na predvolené
hodnoty. Hodnoty dátumu, času, jazyka a výstupu videa sa však nezmenia.
[No] (Nie)
- Podponuky
[No] (Nie)
: Pamäť nebude naformátovaná.
SETTINGS
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
No
Yes
[Yes] (Áno) : Zobrazí sa okienko pre
potvrdenie výberu. Vyberte
ponuku [Yes] (Áno). Objaví
Set
sa hlásenie [Processing!]
(Spracováva sa!) a pamäť bude
naformátovaná. Ak spustíte funkciu formátovania v režime
prehrávania, objaví sa hlásenie [No Image!] (Žiadna snímka!).
„ Dbajte na to, aby ste funkciu [Format] (Formátovanie) spustili na nasledujúcich
typoch pamäťových kariet.
- Nová pamäťová karta alebo nenaformátovaná pamäťová karta
- Pamäťová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznaný fotoaparátom,
alebo súbor nasnímaný iným fotoaparátom
- Pamäťovú kartu formátujte vždy pomocou tohto fotoaparátu. Ak vložíte
pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná inými fotoaparátmi, čítačkami
pamäťových kariet alebo počítačmi, objaví sa hlásenie [Card Error!] (Chyba
karty!).
(( 74 ))
- Podponuky
: Nastavenie nebude obnovené
na predvolené hodnoty.
[Yes] (Áno) : Okno pre potvrdenie výberu sa
zobrazí. Zvoľte ponuku [Yes]
(Áno) a obnovia sa všetky
pôvodné nastavenia.
SETTINGS
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
No
Yes
Set
NASTAVENIA ()
Názov súboru
Pečiatka dátumu nahrávania
Táto funkcia umožňuje používateľovi vybrať formát pomenovania súboru.
Ide o možnosť vložiť do fotografií DÁTUM a ČAS.
[Reset] (Vynulovať) : Po použití funkcie
vynulovania bude názov
nasledujúceho súboru aj po
naformátovaní, odstránení
všetkých snímok alebo
vložení pamäťovej karty
nastavený od hodnoty 0001.
[Series] (Séria)
-
- Podponuky
SETTINGS
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
[Off] (Vyp.)
Reset
Series
Set
: Nové súbory sú pomenované pomocou čísiel, ktoré
pokračujú v predchádzajúcej sekvencii aj v prípade, že
sa používa nová pamäťová karta, po naformátovaní
alebo po odstránení všetkých snímok.
Názov prvého uloženého priečinka je 100SSCAM a názov prvej uloženej
snímky je SDC10001.
- Názvy súborov sú priraďované postupne od SDC10001, SDC10002 až
SDC19999.
: DÁTUM a ČAS nebudú v
súbore snímky vložené.
[Date] (Dátum) : V súbore snímky bude
vložený len dátum.
[Date&Time] (Dátum a čas)
: DÁTUM a ČAS budú v súbore snímky
vložené.
SETTINGS
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
Off
Date
Date&Time
Set
K Dátum a čas sa vložia do pravého dolného rohu fotografie.
K Funkcia časovej pečiatky sa použije len na statické obrázky.
K V závislosti od výrobcu tlačiarne a režimu tlače nemusí byť dátum na snímke
vytlačený správne.
- Číslo priečinka je priradené postupne od 100 do 999, a to nasledovne:
100SSCAM, 101SSCAM až 999SSCAM.
- Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
- Súbory použité na pamäťovej karte sú v súlade s formátom DCF (systémy
Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov súboru snímky, možno sa
nebude dať prehrať.
(( 75 ))
NASTAVENIA ()
Automatické vypnutie
Výber typu výstupného obrazu
Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného času, čím chráni batériu
pred neželaným vyčerpaním.
Výstupný filmový signál fotoaparátu môže byť v norme NTSC alebo PAL.
Nastavenie výstupu treba urobiť vzhľadom na typ zariadenia (monitor, televízor
atď.), ku ktorému je fotoaparát pripojený. Režim PAL podporuje len BDGHI.
- Podponuky
[Off] (Vyp.)
: Funkcia vypínania nie je
SETTINGS
aktívna.
Format
Reset
[1, 3, 5, 10 min] (min.) : Napájanie sa
File
automaticky vypne,
Imprint
Power Off
ak sa fotoaparát
Video Out
nepoužíva po určenú
Back
dobu.
- Po výmene batérie bude nastavenie vypnutia zachované.
Off
1 min
3 min
5 min
10 min
Set
„ Pripojenie k externému monitoru
Keď sa fotoaparát pripojí k externému monitoru,
snímka a ponuky na LCD monitore sa zobrazia
na externom monitore a LCD monitor fotoaparátu
sa vypne.
SETTINGS
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
- Všimnite si, že funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je
fotoaparát v režime PC/Tlačiareň, počas prezentácie, prehrávania
a nahrávania hlasu, prehrávania filmového klipu a pri zachytávaní zloženej
snímky.
Žltý – video
Biely – zvuk
(( 76 ))
NTSC
PAL
Set
NASTAVENIA ()
- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Tajvan, Mexiko.
- PAL
: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Spojené kráľovstvo, Holandsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový
Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko,
Nórsko.
- Ak používate ako externý monitor televízor, je na ňom potrebné vybrať externý
kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny šum, ale nejde o chybu.
- Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov ju
vycentrujte.
Svetlo automatického zaostrenia
Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.
- Podponuky
[Off] (Vyp.) : Svetlo automatického zaostrenia
nebude pri zníženej viditeľnosti
svietiť.
[On] (Zap.) : Svetlo automatického zaostrenia
bude pri zníženej viditeľnosti
svietiť.
SETTINGS
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
AF Lamp
Back
Off
On
Set
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, niektoré časti snímky sa
nemusia zobrazovať.
(( 77 ))
Poznámky k softvéru
Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku.
- Priložený softvér je ovládač fotoaparátu a softvérový nástroj na úpravu snímok
(pre systém Windows).
- Nie je dovolené za žiadnych okolností kopírovať softvér a používateľskú
príručku ako celok ani ich časti.
- Autorské práva k softvéru sú licencované len na používanie s fotoaparátom.
- V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opravený alebo
vymenený. Nenesieme však zodpovednosť za žiadne škody spôsobené
nesprávnym používaním.
- Záruka spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na používanie fotoaparátu
v spojení s počítačom, ktorý bol poskladaný podomácky, alebo počítačom
s operačným systémom, za ktorý nenesie jeho výrobca zodpovednosť.
- Pred prečítaním tejto príručky by ste mali mať základné vedomosti o počítačoch
a OS (operačných systémoch).
(( 78 ))
Systémové požiadavky
Pre systém Windows
Pre systém Macintosh
Počítač s procesorom lepším ako Pentium II
450 MHz (odporúča sa Pentium 800 MHz)
Power Mac G3 alebo novší
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 10,0 až 10,4
Minimálne 128MB RAM
(Odporúča sa nad 512MB)
200MB dostupného miesta na pevnom disku
(Odporúča sa nad 1GB)
Minimálne 64MB RAM
110MB dostupného miesta
na pevnom disku
Port rozhrania USB
Port rozhrania USB
Jednotka CD-ROM
Jednotka CD-ROM
1024x768 pixelov, kompatibilný monitor
s farebnou hĺbkou 16 bitov
(odporúča sa monitor s farebnou hĺbkou 24 bitov)
MicroSoft DirectX 9.0C
MPlayer (pre filmový klip)
Informácie o softvéri
Po vložení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CD-ROM by sa malo
automaticky otvoriť nasledujúce okno.
Pred pripojením fotoaparátu k počítaču
je potrebné najprv nainštalovať ovládač
fotoaparátu.
x
x
Pred inštaláciou ovládača je potrebné overiť si systémové požiadavky.
V závislosti od výkonu počítača je potrebné počkať 5 až 10 sekúnd, kým
sa spustí automatický inštalačný program. Ak sa okno neobjaví, otvorte
program [Windows Explorer] (Prehľadávač systému Windows) a vyberte
v koreňovom priečinku disku CD-ROM súbor [Installer.exe].
„ Ovládač fotoaparátu: umožňuje prenášanie snímok medzi fotoaparátom a
počítačom.
Fotoaparát využíva ovládač USB Storage Driver. Fotoaparát sa môže používať
ako čítačka kariet cez rozhranie USB. Po nainštalovaní ovládača a po pripojení
fotoaparátu k počítaču môžete nájsť položku [Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) v programe [Windows Explorer] (Prieskumník) alebo v časti [My computer]
(Tento počítač). Ovládač USB Storage Driver sa poskytuje len pre systém
Windows. Ovládač rozhrania USB pre systém MAC nie je na disku s aplikáciami
priložený. Fotoaparát je možné používať so systémom Mac OS 10,0 až 10,4.
„ Samsung Master: Multimediálne softvérové riešenie všetko v jednom.
Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a ukladať
svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len so
systémom Windows.
(( 79 ))
Nainštalovanie aplikačného softvéru
„ Ak chcete používať fotoaparát spolu s počítačom, musíte najskôr nainštalovať
softvér aplikácie.Potom môžete presunúť obrázky uložené vo fotoaparáte
do počítača a môžete ich upraviť pomocou programu na úpravu obrázkov.K
dispozícii máte možnosť navštíviť prostredníctvom internetu webovú stránku
spoločnosti Samsung.
http: // www.samsungcamera.com: Anglicky
http: // www.samsungcamera.co.kr : Kórejsky
1. Zobrazí sa okno automatického
spustenia. V okne automatického
spustenia kliknite na ponuku [Samsung
Digital Camera Installer] (Inštalátor
digitálneho fotoaparátu značky
Samsung).
2. Pomocou tlačidla zobrazeného na monitore nainštalujte ovládač fotoaparátu,
program DirectX, Samsung Master a Adobe Reader. Ak už je v počítači
nainštalovaná najnovšia verzia programu DirectX, nie je potrebné ho
inštalovať.
(( 80 ))
Nainštalovanie aplikačného softvéru
3. Po reštartovaní počítača pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla
rozhrania USB.
4. Zapnite fotoaparát. Otvorí sa okno
[Found New Hardware Wizard]
(Sprievodca pridaním nového hardvéru)
a počítač rozpozná fotoaparát.
K Ak máte operačný systém Windows XP/
Vista, spustí sa prehliadač obrázkov.
Ak sa po spustené programu Samsung
Master otvorí stiahnuté okno programu
Samsung Master, ovláda fotoaparátu bol
nainštalovaný úspešne.
(( 81 ))
Nainštalovanie aplikačného softvéru
x
x
x
x
(( 82 ))
Ak máte nainštalovaný ovládač fotoaparátu, okno [Found New Hardware
Wizard] (Sprievodca pridaním nového hardvéru) sa nemusí otvoriť.
V systéme Windows 98 SE sa otvorí okno sprievodcu Sprievodca
pridaním nového hardvéru, a môže sa objaviť okno s výzvou, aby ste
vybrali súbor ovládača. V takom prípade vyberte z pribaleného disku CD
položku „USB Driver“.
Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza
dokumentácia v podobe používateľských príručiek vo formáte PDF.
Pomocou Prehľadávača systému Windows vyhľadajte súbory PDF.Pred
spustením súborov PDF musíte nainštalovať program Adobe Reader,
ktorý je priložený na CD-ROM-e so softvérom.
Pre správnu inštaláciu programu Adobe Reader 6.0.1 musíte
nainštalovať program Internet Explorer 5.01 alebo novší. Navštívte
lokalitu „www.microsoft.com“ a inovujte program Internet Explorer.
Spustenie režimu PC
Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v počítači a potom
zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do režimu „pripojenia k počítaču“.
V tomto režime je možné preberať uložené snímky do počítača cez kábel
rozhrania USB.
„ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie
1. Zapnite fotoaparát
2. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla
rozhrania USB.
3. Zapnite počítač. Fotoaparát a počítač sú
prepojené.
4. Na displeji LCD sa objaví ponuka výberu
externého zariadenia.
5. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte ponuku
[Computer] (Počítač) a stlačte tlačidlo OK.
Select USB
Computer
Printer
Confirm
Spustenie režimu PC
„ Pripojenie fotoaparátu k počítaču
„ Preberanie uložených snímok
Fotografie uložené vo fotoaparáte je možné preberať na pevný disk počítača,
a potom ich vytlačiť alebo použiť na ich úpravu softvér určený na úpravu
obrázkov.
1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla
rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche počítača vyberte
položku [My computer] (Tento počítač) a
dvakrát kliknite na položku [Removable Disk
(Vymeniteľný disk) 䮫#DCIM#䮫#100SSCAM].
Kontrolka LED
nabíjania
3. Vyberte snímku a stlačte prvé tlačidlo myši.
K Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, a v kroku 5 vyberiete možnosť
[Printer] (Tlačiareň), zobrazí sa hlásenie [Connecting Printer] (Pripája sa
tlačiareň), a pripojenie nie je možné nadviazať. V takom prípade odpojte
kábel rozhrania USB a postupujte od kroku 2.
„ Odpojenie fotoaparátu od počítača
Pozrite str. 85 (Odoberanie vymeniteľného disku).
(( 83 ))
Spustenie režimu PC
4. Otvorí sa vyskakovacia ponuka.Kliknite
na ponuku [Cut] (Vystrihnúť) alebo [Copy]
(Kopírovať).
- [Cut] (Vystrihnúť) : vystrihne vybraný
súbor.
- [Copy] (Kopírovať) : skopíruje súbory.
-
Pomocou programu [Samsung Master] môžete prezerať snímky uložené
v pamäti priamo na monitore počítača a kopírovať alebo presúvať súbory
snímok.
x
x
5. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete prilepiť súbor.
6. Stlačte pravé tlačidlo myši, otvorí sa
miestna ponuka. Kliknite na položku [Paste]
(Prilepiť).
7. Súbor snímky sa prenesie z fotoaparátu do
počítača.
(( 84 ))
Ak chcete prezerať snímky v počítači, odporúčame ich skopírovať do
počítača. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteľného disku môže dôjsť
neočakávanému odpojeniu.
Keď odovzdáte na vymeniteľný disk súbor, ktorý nebol nasnímaný týmto
fotoaparátom, v režime prehrávania sa na displeji LCD objaví hlásenie
[File Error!] (Chyba súboru!). V režime miniatúr sa nezobrazí nič.
Odoberanie vymeniteľného disku
„ Windows 98SE
1. Skontrolujte, či neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a počítačom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka prestane blikať
a začne nepretržite svietiť.
2. Odpojte kábel rozhrania USB.
„ Windows 2000/ME/XP/Vista(Obrázky sa môžu v závislosti do verzie
5. Otvorí sa okno [Safe to Remove Hardware]
(Hardvér je možné bezpečne odobrať). Kliknite
na tlačidlo [OK].
6. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware]
(Odpojiť alebo vysunúť hardvér). Kliknite na
tlačidlo [Close] (Zavrieť) a vymeniteľný disk
bude bezpečne odobraný.
operačného systému Windows mierne líšiť.)
1. Skontrolujte, či neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a počítačom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka prestane blikať
a začne nepretržite svietiť.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware] (Odpojiť alebo vysunúť hardvér) v
oznamovacej oblasti.
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
[Dvakrát kliknite]
3. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware]
(Odpojiť alebo vysunúť hardvér). Vyberte
položku [USB Mass Storage Device]
(Veľkokapacitné zariadenie USB) a kliknite na
tlačidlo [Stop] (Zastaviť).
4. Otvorí sa okno [Stop a Hardware device]
(Zastaviť hardvérové zariadenie). Vyberte
položku [USB Mass Storage Device]
(Veľkokapacitné zariadenie USB) a kliknite na
tlačidlo [OK].
(( 85 ))
Nainštalovanie ovládača USB v systéme MAC
1. Ovládač USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom nenachádza,
pretože systém MAC OS už odporu ovládača obsahuje.
2. Počas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS. Tento fotoaparát je
kompatibilný s operačným systémom MAC OS 10.0 až 10.4.
3. Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k počítaču MAC sa na ploche zobrazí nová ikona.
Odstránenie ovládača USB v systéme Windows 98SE
Ak chcete odstrániť ovládač USB, postupujte podľa ďalej uvedeného procesu.
1. Pripojte fotoaparát k počítaču a zapnite ich.
2. Skontrolujte, či sa v časti [My Computer] (Tento počítač) nachádza položka
Removable Disk.
3. Odstráňte v časti Správca zariadení položku [Samsung Digital Camera]
(Digitálny fotoaparát Samsung).
Používanie ovládača USB v systéme MAC
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa priečinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuňte ho do počítača MAC.
4. Odpojte kábel rozhrania USB.
x
Pre systém Mac OS 10.0 a novší: najprv dokončite prenos medzi
počítačom a fotoaparátom, potom
odoberte vymeniteľný disk pomocou
príkazu Extract.
5. Odstráňte položku [Samsung USB Driver] (Ovládač Samsung USB) v časti
Pridanie alebo odstránenie programov.
6. Odinštalovanie je dokončené.
(( 86 ))
Samsung Master
Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a ukladať svoje
snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len so systémom Windows.
Program spustíte kliknutím na položku [Start (Štart)䮫Programs (Programy) 䮫#
Samsung (Samsung) 䮫Samsung Master (Samsung Master)䮫Samsung Master
(Samsung Master)].
„ Preberanie snímok
1. Pripojte fotoaparát k svojmu počítaču.
2. Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa
zobrazí okno na preberanie snímok.
- Ak chcete prevziať zachytené snímky,
vyberte tlačidlo [Select All] (Vybrať
všetky).
- Vyberte v okne požadovaný priečinok a kliknite na tlačidlo [Select All]
(Vybrať všetky). Môžete uložiť zachytené snímky a vybraný priečinok.
- Ak kliknete na tlačidlo [Cancel] (Zrušiť), preberanie bude zrušené.
4. Vyberte cieľové umiestnenie a vytvorte
priečinok, do ktorého uložiť preberané
snímky a priečinky.
- Názvy priečinkov môžu byť vytvorené
v poradí podľa dátumu., a snímky
budú prevzaté.
- Názov priečinka bude ľubovoľný, a
snímky budú prevzaté.
- Po vybraní predtým vytvoreného
priečinka budú snímky prevzaté.
5. Kliknite na tlačidlo [Next >] (Ďalšie).
6. Otvorí sa okno, tak ako je to zobrazené
na obrázku vedľa.Cieľové umiestnenie
zvoleného priečinka sa zobrazí v hornej
časti okna.Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart),
aby ste začali preberať obrázky.
3. Kliknite na tlačidlo [Next >] (Ďalšie).
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
(( 87 ))
Samsung Master
„ Zobrazovač snímok: Môžete v ňom prezerať uložené snímky.
„ Úprava snímky: Môžete upravovať fotografiu.
- Ďalej sú uvedené funkcie zobrazovača snímok.
1 Lišta s ponukou: môžete vybrať ponuky. Súbor, Upraviť, Zobraziť,
Nástroje, funkcie Zmeniť, Automatické preberanie,
Pomocník atď.
2 Okno výberu snímky: v tomto okne je možné vybrať požadované snímky.
3 Ponuka výberu typu média: v tejto ponuke môžete vybrať zobrazovač snímok a
funkcie úpravy snímky a filmového klipu.
4 Okno s ukážkou: Môžete prezerať ukážku snímky alebo filmového klipu a
skontrolovať multimediálne informácie.
5 Lišta priblíženia: Môžete zmeniť veľkosť ukážky.
6 Okno zobrazenia priečinka: tu je možné vidieť umiestnenie priečinka
vybranej snímky.
7 Okno zobrazenia snímky: Tu sú zobrazené snímky vybraného priečinka.
K Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung
Master.
(( 88 ))
- Ďalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.
1 Ponuka Edit: Môžete vybrať nasledujúce ponuky.
[Tools] (Nástroje): môžete zmeniť veľkosť vybranej snímky alebo ju
orezať. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
[Adjust] (Upraviť): Môžete zmeniť kvalitu snímky. Pozrite ponuku [Help]
(Pomocník).
[Retouch] (Retušovať): môžete zmeniť snímku alebo do nej vložiť efekty.
Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
2 Nástroje na kreslenie: Nástroje na úpravu snímky.
3 Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
4 Okno s ukážkou: Môžete prezerať ukážku zmenenej snímky.
K Fotografiu upravenú pomocou programu Samsung Master nie je možné
prehrávať vo fotoaparáte.
K Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung
Master.
Samsung Master
„ Úprava filmu: z klipu môžete získať fotografiu, pridať ďalší filmový klip, komentár
a hudobné súbory.
K Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktorý nie je kompatibilný s
programom Samsung Master nie je možné v tomto programe prehrávať.
K Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung
Master.
– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
1 Ponuka Edit
: Môžete vybrať nasledujúce ponuky.
[Add Media] (Pridať médium) : Do filmu môžete pridať ďalšie mediálne
prvky.
[Edit Clip] (Upraviť klip)
: môžete zmeniť jas, kontrast, farbu a
sýtosť.
[Effects] (Efekty)
: môžete vložiť nejaký efekt.
[Set Text] (Nastaviť text)
: môžete vložiť texty.
[Narrate] (Komentár)
: môžete vložiť komentár.
[Produce] (Vytvoriť)
: môžete uložiť upravené multimédium pod
novým názvom súboru.
* K dispozícii máte na výber tieto typy
súborov: AVI, Windows media (wmv) a
Windows media (asf).
2 Okno zobrazenia rámca: V tomto okne môžete vložiť multimédium.
(( 89 ))
Technické údaje
Obrazový snímač - Typ: 1/2,5" CCD
- Efektívne pixely: Približne 8,2 megapixlov
- Pixely celkom: Približne 8,3 megapixlov
Objektív
- Ohnisková vzdialenosť: Objektív SAMSUNG f = 6,2 až
18,6mm (ekvivalent 35 mm film:
37 až 111mm)
- Svetelnosť objektívu: F 2,8(W) ~ F 5,2(T)
- Digitálne priblíženie: x Režim statickej snímky: 1,0X až 3,0X
xRežim prehrávania: 1,0X až 10,2X
(závisí od veľkosti snímky)
Displej LCD
- 2,5" palcový farebný TFT LCD (230,000 bodov)
Zaostrovanie
- Typ: TTL auto focus (Multi-AF, Center-AF, Face Detection AF)
(Automatické zaostrenie TTL (viacnásobné, stredové,
zisťovanie tváre))
- Rozsah
Širokouhlé
Teleobjektív
Normálna
Makro
Auto Makro
80cm až
nekonečno
5cm až 80 cm
5cm až nekonečno
50cm až 80 cm
50cm až nekonečno
Uzávierka
- Rýchlosť: 1 až 1/1,500 s. (ručne: 8 až 1/1,500 s.)
Expozícia
- Ovládanie: program AE
- Meranie expozície: Multi, Spot, Center Weighted
(viacbodové, bodové, stredové)
- Kompenzácia: ±2EV (1/3EV krokov)
- ISO : Automaticky, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
(( 90 ))
Blesk
- Režimy: Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in flash,
Slow sync, Flash off, Red-eye Fix (automaticky,
automaticky s redukciou efektu červených očí,
vyplňujúci blesk, pomalá synchronizácia, blesk
vypnutý, oprava efektu červených očí)
- Rozsah: Širokouhlé: 0,2m až 4,7m;
Teleobjektív: 0,5m až 2,5m (ISO AUTO)
- Čas nabíjania: Približ. 4 sek.
Ostrosť
- -2, -1, 0, +1, +2
Efekty farieb
- Normal, B&W, Sepia, Red, Blue, Green, Negative,
Custom Color (Normálne, Čiernobiele, Sépia, Červené,
Modré, Zelené, Negatív, Vlastná farba)
Vyváženie bielej
- Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L,
Tungsten, Custom (Automaticky, denné svetlo, zamračené,
žiarivka H, žiarivka L, žiarovka, vlastné)
Nahrávanie hlasu - Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
- Hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sekúnd)
Dátumová pečiatka - Dátum, dátum a čas, vypnuté (používateľ si môže vybrať)
Fotografovanie
-
Režim
• Statickej snímky: Auto, Program, Manual, DUAL IS,
Photo Help Guide, Scene, Portrait
(Automaticky, Program, Ručne, DUAL
IS, Sprievodca k fotoaparátu, Scéna,
Portrét)
Technické údaje
• Scéna: Nightscene, Children, Landscape, Close up,
Text, Sunset, Dawn, Backlight, Firework, Beach
& Snow (noc, deti, na šírku, zblízka, text, západ
slnka, úsvit, zadné svetlo, ohňostroj, pláž a sneh)
• Snímanie: Single, Continuous, AEB, Motion Capture
(jednotlivo, súvislé, AEB, zachytávanie pohybu)
• Samospúšť: 10 sec., 2 sec., Double, Motion Timer
(10 sek., 2 sek., dvojité, časovač pohybu)
- Filmový klip
• So zvukom alebo bez zvuku
K Maximálna pamäťová kapacita súvisléhofilmového
klipu je 2 hodiny.
• Rozmer: 640 x 480, 320 x 240
• Rýchlosť snímkovania: 30 snímok/s, 15 snímok/s
Ukladací priestor

- Médium
• Interná pamäť: 10MB pamäť flash
• Externá pamäť (voliteľné): SD (zaručených až 2GB)
Karta SDHC
(zaručených až 4GB)
MMC Plus (až 2GB)
- Formát súboru
• fotografia: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
• Filmový klip: AVI (MJPEG)
• Zvuk: WAV
- Veľkosť snímky




3264X2448 3264X2176 3264X1836 2592X1944 2048X1536

1024X768
- Kapacita (karta 256 MB)






Veľmi jemná
64
71
84
100
150
459
Jemná
117
135
157
186
269
822
Normálna
171
192
220
256
372
868
K Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti Samsung.
Môžu sa líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a nastavenia fotoaparátu.
Tlačidlo „E“
- Efekt: Color, Image Adjust (Sharpness, Contrast, Saturation)
(Farba, nastavenie obrazu, (Ostrosť, Kontrast, Sýtosť))
- Úprava: Resize, Rotate, Color, Image Adjust (ACB,
Red Eye Fix, Brightness, Contrast, Saturation)
(Zmeniť veľkosť, Otočiť, Farba, Upraviť snímku
(ACB, Oprava efektu červených očí, jas, kontrast,
sýtosť))
Prehrávanie snímok
- Typ: Jednoduchý obrázok, miniatúry, prezentácia, filmový
klip
Rozhranie
- Konektor digitálneho výstupu: Vysokorýchlostný USB 2,0
- Zvuk: Mono
- Video výstup: NTSC, PAL (vyberá používateľ)
Zdroj napájania
- Nabíjateľná batéria: SLB-10A, 3,7V (1,050mAh)
- Adaptér: SAC-47 (DC 4,2V, 400mA)
(( 91 ))
Technické údaje
Rozmery (ŠxVxH) - 87,7 x 56,3 x 20mm (bez výstupkov)
Hmotnosť
- 114,5g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota
- 0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť
- 5 ~ 85%
Softvér
- Samsung Master, Adobe Reader
K Technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
K Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov.
(( 92 ))
Dôležité poznámky
Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
x
Zaobchádzanie s fotoaparátom
Tento prístroj obsahuje precízne elektronické prvky. Nepoužívajte ani
neuskladňujte prístroj na nasledujúcich miestach.
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani
vibráciám.
- Miesta s výkyvmi teploty a vlhkosti.
- Chráňte veľký displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepoužívate,
uschovajte ho v puzdre.
- Miesta, kde sa vyskytuje špina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo v teplom počasí vo
vnútri vozidiel.
- Prostredie s vysokým magnetizmom alebo nadmernými vibráciami.
- Miesta s veľmi výbušnými alebo veľmi horľavými materiálmi.
x
x
Nenechávajte fotoaparát na prašných miestach, miestach kde sú chemikálie
(ako je naftalín a guľôčky proti moliam), vysoké teploty alebo vlhkosť. Ak
fotoaparát nebudete dlhší čas používať, uchovávajte ho spolu s kremičitým
gélom v hermeticky uzatvorenej krabici.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
- Tento fotoaparát nie je vodotesný.Vyhnite sa nebezpečným úrazom
elektrickým prúdom
- nikdy fotoaparát nedržte ani nepoužívajte mokrými rukami.
- Ak používate fotoaparát na miestach s vodou (napríklad pláž alebo bazén),
dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok. Inak môže
dôjsť k chybe alebo k trvalému poškodeniu prístroja.
- Nedovoľte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho používate na plážach,
na pobrežných dunách alebo na iných miestach, kde je množstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsť k chybe alebo spôsobiť také poškodenie, že
bude fotoaparát natrvalo nepoužiteľný.
(( 93 ))
Dôležité poznámky
x
Teplotné výkyvy môžu spôsobovať komplikácie.
- Ak prenášate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia, na
citlivých elektronických obvodoch sa môže vytvárať kondenzovaná vlhkosť.
Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a počkajte aspoň hodinu, kým sa
vlhkosť nevyparí. Vlhkosť sa môže vyskytnúť aj na pamäťovej karte. Ak k
tomu dôjde, vypnite fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu. Počkajte, kým sa
vlhkosť nevyparí.
x
x
x
x
x
x
x
x
Nepokúšajte sa fotoaparát rozoberať ani upravovať.
Za určitých podmienok sa môže stať, že statická elektrina spôsobí aktivovanie
blesku. Nepredstavuje to žiadne riziko pre fotoaparát, nejde o chybnú funkčnosť.
Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môže byť prenos údajov ovplyvnený
statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova pripojte kábel rozhrania
USB pred novým pokusom o prenos.
Upozornenie na používanie objektívu
Pred dôležitou udalosťou alebo pred cestou by ste mali skontrolovať stav
fotoaparátu.
- Ak bude objektív vystavený účinku priameho slnečného svetla, môže dôjsť k
zafarbeniu a poškodeniu obrazového snímača.
- Otestujte stav fotoaparátu skúšobnou snímkou a pripravte si náhradnú
batériu.
- Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlačky prstov ani iné
cudzie látky.
- Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za nefunkčnosť fotoaparátu.
Ak sa digitálny fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, môže dôjsť k jeho vybitiu. Ak
neplánujete nejakú výrazne dlhšiu dobu fotoaparát používať, mali by ste vybrať
batériu a pamäťovú kartu.
Ak bude fotoaparát vystavený účinkom elektronického rušenia, sám od seba sa
vypne z dôvodu ochrany pamäťovej karty.
Údržba fotoaparátu
- Na čistenie objektívu a displeja LCD používajte jemnú kefku, ktorú je možné
kúpiť v obchodoch s fotografickými potrebami. Ak to nefunguje, môžete
použiť čistiaci papier na objektív s čistiacim roztokom.Teleso fotoaparátu
čistite pomocou jemnej handričky. Dbajte na to, aby fotoaparát neprišiel
do styku s rozpúšťadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá atď.
teleso fotoaparátu by sa mohlo poškodiť. Mohol by byť tiež ovplyvnený jeho
výkon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môže poškodiť. Dbajte
na to, aby ste sa vyhli jeho poškodeniu a vždy keď fotoaparát nepoužívate,
schovajte ho do ochranného puzdra.
(( 94 ))
Ukazovateľ varovania
Na displeji LCD sa môžu objaviť rôzne upozornenia.
[ File Error! (Chyba súboru!) ]
[ Card Error !] (Chyba karty!)
x Chyba súboru.
x Chyba pamäťovej karty.
o Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
o Vložte znova pamäťovú kartu.
o Odstráňte súbor.
x Chyba pamäťovej karty.
o Obráťte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
o Vložte pamäťovú kartu a naformátujte ju (str. 74)
[ Low Battery! (Slabá batéria! ]
[ Card Locked! (Karta zamknutá!) ]
x Pamäťová karta je zamknutá.
o Pamäťová karta SD/SDHC: posuňte prepínač ochrany proti zápisu smerom
navrch pamäťovej karty.
x Kapacita batérie je nízka.
o Vložte nabité batérie.
[ Low Light! (Málo svetla! ]
x Keď fotografujete na tmavých miestach.
[ No Card! (Žiadna karta!) ]
o Nasnímajte fotografie so zapnutým bleskom.
x Nie je vložená pamäťová karta.
o Vložte znova pamäťovú kartu.
o Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
[ No Image! (Žiadna snímka!) ]
x V pamäti nie sú uložené žiadne snímky.
o Nasnímajte fotografie.
o Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.
(( 95 ))
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Skontrolujte nasledujúce:
Fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nesníma fotografie
Fotoaparát sa nezapne.
x Nedostatok kapacity pamäte
oOdstráňte obrázky, ktoré nie sú nevyhnutné
x Kapacita batérie je nízka.
o Vložte nabité batérie. (str. 15)
x Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
o Vložte batériu podľa značiek polarity (+, –).
Fotoaparát sa počas používania vypol.
x Batéria je vybitá.
o Vložte nabité batérie.
x Fotoaparát sa vypol automaticky.
o Zapnite znova fotoaparát.
x Pamäťová karta nebola naformátovaná
oNaformátujte pamäťovú kartu (str. 74)
x Pamäťová karta je vyčerpaná
oVložte novú pamäťovú kartu
x Pamäťová karta je uzamknutá
oPozrite si chybové hlásenie [Card Locked!] (Karta uzamknutá!)
x Napájanie fotoaparátu je vypnuté
oZapnite fotoaparát
x Pamäťová karta je vyčerpaná
oVložte nové batérie (str. 15)
x Batéria je vložená nesprávne, s obrátenou polaritou.
oVložte batériu podľa značiek polarity (+, -)
Batéria sa rýchlo vybíja.
Činnosť fotoaparát sa počas používania náhodne zastavuje
x Fotoaparát sa používa pri nízkych teplotách.
x Zlyhanie fotoaparátu
oVyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát
o Uchovávajte fotoaparát v teple (napríklad v kabáte alebo bunde) a vyťahujte
ho len na nasnímanie fotografie.
Snímky sú nejasné.
x Snímka zachytila subjekt bez nastavenia príslušného režimu makra
oAk chcete nasnímať jasnú fotografiu, vyberte príslušný režim makra.
x Snímanie obrázkov mimo dosahu blesku
oNasnímajte obrázok v dosahu blesku
x Objektív je znečistený alebo špinavý
oVyčistite objektív
(( 96 ))
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Blesk nefunguje.
x Bol vybratý režim s vypnutým bleskom
oVypnite režim s vypnutým bleskom
Obrázky sú príliš svetlé.
x Expozícia je nadmerná
oVynulujte kompenzáciu expozície
x Režim fotoaparátu nemôže používať blesk
oPozrite si inštrukcie k BLESKU (str. 30)
Na externom monitore nie je žiadny obraz.
Zobrazuje sa nesprávny dátum a čas.
x Dátum a čas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu.
oObnovte správny dátum a čas
x Externý monitor nebol k fotoaparátu pripojený správne
oSkontrolujte pripájacie káble
x Na pamäťovej karte sa nachádzajú nesprávne súbory
oVložte pamäťovú kartu, na ktorej sú správne súbory
Tlačidlá fotoaparátu nefungujú
Pri používaní Prieskumníka v počítači nie je viditeľná položka [Removable
Disk] (Vymeniteľný disk)
x Zlyhanie fotoaparátu
oVyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát
x Prepojovací kábel je nesprávny
oSkontrolujte prepojenie
Vyskytla sa chyba pamäťovej karty, ktorá je vložená vo fotoaparáte.
x Fotoaparát je vypnutý
oZapnite fotoaparát
x Nesprávny formát pamäťovej karty
oNaformátujte pamäťovú kartu
Snímky sa neprehrávajú
x Operačný systém nie je Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/Mac OS 10,0 až
10,4.
oNainštalujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista alebo
Mac OS 10,0 až 10,4 do počítača, ktorý podporuje rozhranie USB
x Nesprávny názov súboru (Porušenie formátu DCF)
oNemeňte názov súboru snímky
x Ovládač fotoaparátu nie je nainštalovaný
oNainštalujte [USB Storage Driver] (Ovládač zariadenia USB)
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
x Vyváženie bielej alebo nastavenie efektu je nesprávne
oVyberte vhodné vyváženie bielej a efekt
(( 97 ))
Často kladené otázky
Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
1. prípad
6. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojený, alebo nie je použitý pribalený
kábel rozhrania USB.
o Pripojte pribalený kábel rozhrania USB.
2. prípad
3. prípad
o Kliknite pravým tlačidlom na položku s otáznikom (?) alebo
výkričníkom (!) a vyberte položku „Remove“ (Odstrániť).
Reštartujte počítač a pripojte fotoaparát znova. V počítači so
systémom Windows 98SE tiež odstráňte ovládač fotoaparátu,
reštartujte počítač a znova ovládač nainštalujte.
Fotoaparát nebol počítačom rozpoznaný. Niekedy sa môže
fotoaparát objaviť v správcovi zariadení v časti [Unknown Devices]
(Neznáme zariadenia).
o Nainštalujte správne ovládač fotoaparátu.Vypnite fotoaparát,
vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho zapojte, a potom zapnite
fotoaparát.
7. prípad
Počas prenosu súboru došlo k neočakávanej chybe.
Používate rozbočovač rozhrania USB.
o Môže sa jednať o problém, že pripájate fotoaparát k počítaču
prostredníctvom rozbočovača rozhrania USB a rozbočovač a
počítač nie sú kompatibilné. Ak je to možné, pripojte fotoaparát k
počítaču priamo.
5. prípad
Sú k počítaču pripojené aj iné káble rozhrania USB?
o Pripojenie fotoaparátu k počítaču nemusí fungovať, ak v tom istom
čase pripojený k počítaču aj iný kábel rozhrania USB. V takom
prípade odpojte druhý kábel rozhrania USB a pripojte len kábel
rozhrania USB fotoaparátu.
(( 98 ))
Kvôli niektorým zabezpečovacím programom (Norton Anti Virus, V3
atď.) nemusí počítač rozpoznať fotoaparát ako vymeniteľný disk.
oZastavte zabezpečovacie programy a pripojte fotoaparát k
počítaču. Informácie o tom, ako dočasne zakázať program,
nájdete v pokynom k zabezpečovaciemu programu.
oVypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
4. prípad
Keď otvoríte Správcu zariadení (kliknutím na ponuku Štart ¤
Nastavenie ¤ Ovládací panel ¤ Výkon a údržba ¤ Systém ¤
Hardvér ¤ Správca zariadení), nachádzajú sa tu položky v častiach
Neznáme zariadenia alebo Ostatné zariadenia označené žltým
otáznikom (?) alebo zariadenia označené výkričníkom (!).
8. prípad
Fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenému na
prednom paneli počítača.
o Ak je fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenom
na prednom paneli počítača, nemusí počítač rozpoznať fotoaparát.
Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na
zadnej strane počítača.
Často kladené otázky
Ak sa filmový klip neprehráva v počítači
K Keď sa filmový klip zaznamenaný fotoaparátom neprehráva v počítači, je to
väčšinou z dôvodu kodeku, ktorý je v počítači nainštalovaný.
„ Ak nemáte nainštalované DirectX 9.0 alebo novšie
o Nainštalujte DirectX 9.0 alebo novšie
1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte položky [CD-ROM drive:\
USB Driver\DirectX 9.0] (jednotka CD-ROM:\ USB Driver\DirectX 9.0)
a kliknite na súbor DXSETUP.exe.Nainštaluje sa DirectX. Program DirectX
je možné prevziať na nasledujúcej webovej stránke: http://www.microsoft.
com/directx.
„ Ak počítač (so systémom Windows 98 SE) opakovane počas pripojenia
fotoaparátu k počítaču prestane reagovať
o Ak je počítač (so systémom Windows 98 SE) spustený dlhšiu dobu,
a fotoaparát sa k nemu opakovane pripája, počítač nemusí fotoaparát
rozpoznať. V tom prípade reštartujte počítač.
„ Ak počítač s pripojeným fotoaparátom počas spúšťania systému Windows
prestane reagovať
o V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača, systém Windows sa spustí.
Ak problém naďalej pretrváva, zakážte funkciu Legacy USB Support a
reštartujte počítač. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke
BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môže v závislosti od výrobcu počítača líšiť.
Niektoré programy BIOS nemajú funkciu Legacy USB Support.). Ak neviete
sami zmeniť túto možnosť, obráťte sa na výrobcu počítača alebo na výrobcu
BIOS-u.
„ Ak nie je možné odstrániť filmový klip, odobrať vymeniteľný disk, alebo sa
počas prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie
o Ak nainštalujte len program Samsung Master, občas sa môžu vyskytnúť tieto
problémy.
- Zatvorte program Samsung Master kliknutím na ikonu programu
Samsung Master v oznamovacej oblasti.
- Nainštalujte aplikačné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD so
softvérom.
(( 99 ))
Správna likvidácia tohto výrobku
Správna likvidácia tohto výrobku (Odpadové elektrické a elektronické
vybavenie)
(Týka sa Európskej únie a ďalších európskych krajín so systémami
separovaného zberu odpadu) Tento symbol na produkte alebo na jeho
obale označuje, že tento produkt sa nesmie po skončení životnosti
likvidovať spolu s iným odpadom z domácností. Namiesto toho je
vašou povinnosťou zlikvidovať nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na určenom
zbernom mieste, aby sa mohli recyklovať nepotrebné elektrické a elektronické
zariadenia. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na predajcu, u ktorého
výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a
spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu.
Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho dodávateľa, a overiť si podmienky
uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným
firemným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku (Aplikovateľné v krajinách
Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých
existujú systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku
by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo
Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii
batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu
batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom
miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Nabíjateľnú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť užívateľom. Ohľadom
informácií týkajúcich sa výmeny batérie, prosím, kontaktujte poskytovateľa služby.
Ekologická značka Samsung
Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý slúži na
účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti Samsung pri výrobe
produktov priateľských k životnému prostrediu. Značka
vyjadruje trvalú snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov,
ktoré nepoškodzujú životné prostredie.
(( 100 ))
POZNÁMKY
(( 101 ))
Download PDF