Samsung | SAMSUNG NV100HD | Samsung NV100HD Používateľská príručka

NV100HD
Tento návod na použitie obsahuje podrobné
inštrukcie pre použitie fotoaparátu.
Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.
Ďalšie informácie získate po stlačení tlačidla.
Rýchle vyhľadávanie
Obsah
1 Základné funkcie
2 Rozšírené funkcie
3 Možnosti snímania
4 Prehrávanie/úpravy
5 Príloha
Register
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom
použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a
maximálne využijete fotoaparát.
Bezpečnostné varovania
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či
ďalších osôb
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu či ďalších zariadení
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani
chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny,
plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a
jeho príslušenstvom.
Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie
informácie
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu
malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu
malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať
fyzické ohrozenie.
Chráňte zrak objektu
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat.
Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže
spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
• Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo
skorodovať a poškodiť fotoaparát.
• Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých
miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
• Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým
zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
• Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či
batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie
nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty
vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov
či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené
nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
• Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou
Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu
spôsobiť zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých
batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
• Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra
zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače.
Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.
Bezpečnostné upozornenia
Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor
Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a
pamäťové karty
• Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny
môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja
mokrými rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k
strate záruky.
• Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku
ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu
slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k
poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
• Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých,
znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí
poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
• Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani
vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Extrémne
teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť
nefunkčnosť pamäťových kariet.
• Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi,
môžu spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej
dočasnému alebo trvalému poškodeniu.
• Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou
a cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu,
očistite kartu mäkkou handričkou pred vložením do
fotoaparátu
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
• Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.
• Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
• Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v
počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
• Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Dôležité informácie ohľadom použitia
Opravy zverte iba kvalikovanej osobe.
Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalikovanej
ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie
spôsobené nekvalikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung
Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky
Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.
• Nabíjanie akumulátorov môže skracovať ich životnosť.
Po skončení nabíjania odpojte kábel od fotoaparátu.
• Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom
čase sa musia pred použitím nabiť.
• Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
• Batérie používajte iba na stanovený účel.
Chráňte objektív fotoaparátu
• Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate
citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
• Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku
čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva
vlákna.
Buďte opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom
prostredí
Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia
sa na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí
vlhkosť. V takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte
najmenej 1 hodinu do vyparenia vlhkosti.
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta
ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho
nesprávnym použitím.
3
Usporiadanie návodu na použitie
©2008 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre
fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.
1
Základné funkcie..............................................10
2
Rozšírené funkcie............................................19
3
Možnosti snímania...........................................29
4
Prehrávanie/úpravy.........................................47
5
Príloha...................................................................67
Informácia o autorských právach
• Microsoft Windows a logo Windows sú
registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation.
• HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ sú obchodné známky alebo
registrované obchodné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC.
• QuickTime® a logo QuickTime® sú obchodné známky
alebo registrované obchodné známky spoločnosti
Apple Computer, Inc. a sú použité v licencii.
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikony a základné
funkcie snímania.
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi
režimami a ako zaznamenávať videá alebo
hlasové poznámky.
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v
režime snímania.
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a
hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču,
tlačiarni, televízoru a HDTV.
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické
údaje a tipy pre údržbu.
Označenia použité v návode
Ikony použité v návode
Režim snímania
Označenie
AUTO (AUTOMATICKÝ)
2
Ikona Funkcia
Ďalšie informácie
PROGRAM
1
MANUAL (RUČNE)
8
Situácie, kedy je nutné dbať na opatrnosť
DUAL IS (DUÁLNA
STABILIZÁCIA OBRAZU)
7
NIGHT (NOC)
6
BEAUTY SHOT (SNÍMKA S
RETUŠOU)
5
SCENE (SCÉNA)
4
MOVIE (VIDEO)
3
[ ]
Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšte]
(označuje tlačidlo spúšte)
( )
Číslo strany s odkazom
“
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné
postupne zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Dotknite
sa “
(označuje , nasledované
).
*
Poznámka
Skratky použité v návode
Ikona režimu snímania vedľa titulu
Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v
zodpovedajúcom režime. Režim 4 nemusí podporovať
funkcie vo všetkých scénických režimoch.
Skratka
Denícia
ACB
Auto Contrast Balance
(Automatické vyváženie kontrastu)
napr.:
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická séria so zmenou expozície)
AF
Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS
Digital Image Stabilisation
(Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
EV
Exposure Value (Hodnota expozície)
OIS
Optical Image Stabilisation
(Optická stabilizácia obrazu)
WB
White Balance (Vyváženie bielej)
Dostupné v režimoch
AUTO (AUTOMATICKÝ),
PROGRAM, NIGHT
(NOC), BEAUTY SHOT
(SNÍMKA S RETUŠOU)
a niektorých SCENE
(SCÉNA)
5
Výrazy použité v návode
Expozícia (jas)
Použitie tlačidla spúšte
Množstvo svetla, ktoré vstupuje do objektívu, sa označuje
ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou
expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície
vedie k tmavším alebo svetlejším snímkam.
• Polovičné stlačenie [Spúšte]: stlačte spúšť do polovice
zdvihu a pridržte
• Stlačenie [Spúšte]: úplné stlačenie tlačidla spúšte
Normálna expozícia
Polovičné stlačenie [Spúšte]
Stlačenie [Spúšte]
Objekt, pozadie a kompozícia
• Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo
zátišie
• Pozadie: predmety obklopujúce objekt
• Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Kompozícia
Objekt
Pozadie
6
Preexpozícia (príliš svetlé)
Rýchle vyhľadávanie
Fotografovanie osôb
• Režim 4 > PORTRAIT
(PORTRÉT), CHILDREN (DETI), SELF
SHOT (AUTOPORTRÉT) f 20
• Režim 5 f 21
• Red Eye (Červené oči), Red Eye Fix
(Redukcia červených očí)
(potlačenie alebo oprava červených očí)
f 33
• Face detection (Rozpoznanie tváre),
Self Portrait (Autoportrét), Smile Shot
(Úsmev), Blink Detection (Detekcia
žmurkania) f 38
Fotografovanie v noci alebo v šere
• Režim 6 f 20
• Režim 4 > DAWN (SVITANIE),
FIREWORK (OHŇOSTROJ) f 20
• Nastavenie blesku f 33
• ISO (voľba citlivosti na svetlo) f 35
Fotografovanie pohybujúcich sa
objektov
• Nastavenie expozície v režime 8 f 22
• Continuous (Sekvenčné), High Speed
(Vysoká rýchlosť), M. Capture (Veľmi
vysoká rýchlosť) f 44
Fotografovanie jedla, hmyzu alebo
kvetín
• Režim 4 > CLOSE UP (DETAIL),
FOOD (JEDLO) f 20
• Macro (Makro), Auto Macro (Auto Makro)
(pre snímky zblízka) f 36
• WB (White Balance; vyváženie bielej
určuje farebný tón obrazu) f 42
Nastavenie expozície (jasu)
Nastavenie expozície v režime 8 f 22
ISO (voľba citlivosti na svetlo) f 35
EV (na nastavenie expozície) f 40
ACB (kompenzácia expozície objektu na
jasnom pozadí) f 41
• Metering (Meranie) f 42
• AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej
scény s rôznou expozíciou) f 44
•
•
•
•
Použitie rôznych efektov
• Štýl snímky (použitie rôznych farebných
tónov) f 45
• Efekt (použitie rôznych farebných ltrov)
f 45
• Nastavenie sýtosti, ostrosti a kontrastu
f 46
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
• Optická stabilizácia obrazu (OIS) f 18
• Režim 7 f 21
7
• Zmazanie všetkých
súborov z pamäťovej
karty f 50
• Zobrazenie prezentácie
súborov f 52
• Zobrazenie súborov na
TV alebo HDTV f 59
• Pripojenie fotoaparátu k
počítaču f 61
• Nastavenie zvuku a
hlasitosti f 69
• Nastavenie jasu displeja
f 69
• Zmena jazyka zobrazenia
na displeji f 69
• Nastavenie dátumu a
času f 69
• Formátovanie pamäťovej
karty f 70
• Riešenie ťažkostí f 76
Obsah
1. Základné funkcie .............................................................. 10
3. Možnosti snímania ........................................................... 29
Usporiadanie fotoaparátu ........................................... 11
Voľba rozlíšenia a kvality ............................................ 30
Voľba rozlíšenia ........................................................... 30
Voľba kvality ................................................................. 31
Ikony ............................................................................ 13
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu ................................. 14
Použitie samospúšte a diaľkového ovládača ............. 32
Použitie dotykového displeja ...................................... 15
Nastavenie displeja ...................................................... 16
Vytváranie snímok ...................................................... 17
Použitie transfokátora .................................................. 17
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) OIS
......... 18
2. Rozšírené funkcie ............................................................. 19
Režimy snímania ........................................................
2 Použitie automatického režimu ..........................
6 Použitie noc režim (Night) .......................................
4 Použitie scénických režimov ...........................
7Použitie režimu duálna stabilizácia obrazu .......
5 Použitie režimu snímky s retušou ...........................
1 Použitie režimu programov .......................................
8 Použitie ručného režimu ..........................................
3 Záznam videa ........................................................
Tipy pre vytvorenie lepších snímok ...............................
20
20
20
20
21
21
22
22
24
26
Snímanie pri zlom osvetlení .......................................
Zabránenie efektu červených očí Red
eyes
(Červené
oči)
.....
Použitie blesku .............................................................
Nastavenie citlivosti ISO ISO
................................
33
33
33
35
Zmena zaostrenia fotoaparátu ...................................
Použitie makra Macro
(Makro)
........................................
Použitie automatického ostrenia AF
....................
Ostrenie dotykom Touch
AF (AF
dotykom)
.............................
Nastavenie oblasti ostrenia AF area
............................
36
36
36
37
37
Použitie rozpoznávania tváre ........................................ 38
Nastavenie jasu a farieb EV
..............................
Ručné nastavenie expozície ACB
.........................
Kompenzácia protisvetla Metering
(Meranie)
.......................
Zmena možností merania WB
..............................
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ...................
40
40
41
42
42
Použitie režimu série ..................................................... 44
Vytváranie lepších snímok ..........................................
Použitie fotograckých štýlov Photo
Style
(Štýl
snímky)
.........
Použitie farebných efektov Color
effect
(Farebný
efekt)
...........
Nastavenie snímok ......................................................
Záznam hlasových poznámok .................................... 28
Záznam hlasových poznámok ...................................... 28
Pridanie poznámky k snímke ........................................ 28
8
45
45
45
46
Obsah
4. Prehrávanie/úpravy .......................................................... 47
5. Príloha ................................................................................. 67
Prehrávanie .................................................................
Spustenie režimu prehrávania ......................................
Zobrazenie snímok ......................................................
Prehrávanie videa .......................................................
Prehrávanie hlasových poznámok ................................
48
48
51
53
54
Úpravy snímok ............................................................
Otočenie snímky ..........................................................
Zmena veľkosti snímky ................................................
Úprava farieb ...............................................................
Použitie zvláštnych efektov ..........................................
Oprava nesprávnej expozície .......................................
Vytvorenie tlačovej objednávky DPOF
......................
55
55
55
56
56
57
58
Ponuka nastavení fotoaparátu ...................................
Prístup k ponuke nastavení fotoaparátu .......................
Nastavenie zvuku
...................................................
Nastavenie displeja
.................................................
Nastavenie fotoaparátu
...........................................
Nastavenie pripojenia
..............................................
Chybové hlásenia ....................................................... 72
Údržba fotoaparátu .....................................................
Čistenie fotoaparátu .....................................................
Pamäťové karty ............................................................
Batéria .........................................................................
Technické údaje fotoaparátu ....................................... 79
Prenos súborov do počítača ....................................... 61
Pre používateľov Windows ........................................... 61
Pre používateľov Mac .................................................. 64
PictBridge
73
73
74
75
Skôr, než sa obrátite na servis ................................... 76
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV .................... 59
Tlač snímok v tlačiarni
68
68
69
69
70
71
Register ....................................................................... 83
................................. 65
9
1. Základné funkcie
1. Základné funkcie
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikony a základné
funkcie snímania.
Usporiadanie fotoaparátu ............................ 11
Ikony ............................................................... 13
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu ................. 14
Použitie dotykového displeja ...................... 15
Nastavenie displeja ...................................... 16
Vytváranie snímok ........................................ 17
Použitie transfokátora .................................. 17
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) ....... 18
Usporiadanie fotoaparátu
Vypínač
Tlačidlo spúšte
Kontrolka AF-assist/samospúšte
Blesk
Volič režimov
Pozri ďalej
Ak je potrebný blesk,
automaticky sa vysunie po
stlačení [Spúšte]
(Uzavrite jemným
zatlačením).
Prijímač diaľkového
ovládania
• Ak blesk nepoužívate, zaklopte ho; znížite
nebezpečenstvo poškodenia.
• Pokus o násilné vyklopenie blesku vedie k
poškodeniu fotoaparátu.
Objektív
Mikrofón
Ikona
Režim
Popis
2
AUTO
(AUTOMATICKÝ)
Vytvorenie dobrých snímok s
minimom nastavení
1
PROGRAM
Vytvorenie snímok s nastavením
možností (okrem expozičného času
a clony)
8
MANUAL (RUČNE)
Vytvorenie snímok s ručným
nastavením
4 SCENE (SCÉNA)
Vytvorenie snímky s
prednastavenou scénou
Vytvorenie snímky s nastavením
pre potlačenie otrasov fotoaparátu
3
Záznam videa
DUAL IS (DUÁLNA
7 STABILIZÁCIA
OBRAZU)
Ikona
Režim
Popis
6
NIGHT (NOC)
Vytvorenie snímky s nastavením
pre nočné snímanie
5
BEAUTY SHOT
(SNÍMKA S
RETUŠOU)
Vytvorenie snímky osoby s
odstránením chýb pleti
Základné funkcie
11
MOVIE (VIDEO)
Usporiadanie fotoaparátu
Reproduktor
Stavová kontrolka
Dotyková
obrazovka
• Bliká: Pri ukladaní snímok a videa, zázname
hlasovej poznámky, čítaní počítačom alebo
tlačiarňou alebo pri nezaostrení
• Stále svieti: Pri pripojení k počítaču alebo pri
zaostrení
Tlačidlo Menu
Otvára ponuku
nastavení fotoaparátu
Tlačidlo prehrávania
Tlačidlo Zoom T/zväčšenia
Tlačidlo Zoom W/miniatúr
Závit statívu
Kryt priestoru batérie
Zásuvky USB a A / V
Vložte pamäťovú kartu a batériu
Základné funkcie
12
Ikony
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.
A
B. Dotykové ikony
Ikona Popis
B
Ikona Popis
Zvolený štýl snímky
Vyberte počet snímok za sekundu
Výber vyváženia bielej
Nastavte rozpoznanie tváre
Nastavenie expozície s ACB
A. Hlavná obrazovka
Ikona
Popis
Zvolený režim snímania
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
: Nutné nabiť
Vstavaná pamäť
Pamäťová karta vložená
Počet zostávajúcich snímok
Výber typu zobrazenia
Návrat do predchádzajúcej obrazovky
Vyberte scénu
Vyberte typ série
Nastavte meranie
Zvoľte kvalitu obrazu
Vyberte citlivosť ISO
Nastavte samospúšť
Nastavte jas tváre
Nastavte expozíciu ručne
Zostávajúci záznamový čas
Optická stabilizácia obrazu
(OIS)
Aktuálny dátum a čas
Nastavte expozičný čas
Hlasová poznámka
Nastavte automatické ostrenie
Zväčšenie
Nastavte oblasť ostrenia
Nastavte nedokonalosti pleti
Vyberte hodnotu clony
Pridajte hlasovú poznámku k
snímke alebo ju vytvorte
Nastavte optickú stabilizáciu obrazu
Použitie farebného efektu
Nastavte ostrosť
Nastavte kontrast
Rámček automatického
ostrenia
Otrasy fotoaparátu
Nastavte blesk
Vyberte rozlíšenie videa
Nastavte sýtosť farieb
Možnosť nastavenia 1 (z 3)
Vyberte rozlíšenie fotograe
Zobrazte ďalší riadok možností
Základné funkcie
13
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu
Stlačením [POWER] zapnete alebo vypnete fotoaparát.
V režime prehrávania
Stlačením [Prehrávania] zobrazíte uložené snímky.
Stlačením a pridržaním [Prehrávania] stlmíte zvuky fotoaparátu.
Základné funkcie
14
Použitie dotykového displeja
Tu sa naučíte o základnom ovládaní dotykového displeja. Dotykový displej pracuje najlepšie pri ovládaní mäkkou časťou prsta.
Nepoužívajte žiadne ostré a tvrdé predmety. Môže dôjsť k poškodeniu displeja.
Dotknutie
Dotknutím ikony otvoríte ponuku alebo zvolíte možnosť.
Ťahanie
Ťahajte prstom vodorovne doľava alebo doprava.
Ťahajte prstom zvisle hore alebo dole.
Dotykový displej nemusí správne rozpoznať dotyk, ak:
- sa dotýkate súčasne na viacerých miestach
- používate prístroj vo vlhku alebo vlhkými prstami
- používate ochrannú fóliu na displej alebo iný LCD doplnok
Volume
Medium
Beep Sound
Sound 1
Shutter Sound Sound 1
Start Sound
Off
AF Sound
On
Základné funkcie
15
Použitie dotykového displeja
Nastavenie displeja
Voľba úvodného obrázka
Nastavte úvodný obrázok, ktorý sa objaví pri zapnutí
fotoaparátu.
Voľba zobrazenia
Vyberte štýl zobrazenia v režimoch snímania a prehrávania.
1
2
3
4
c Dotknite sa
d Dotknite sa
5
Možnosť
V režime prehrávania stlačte [MENU].
Dotknite sa
“Start Image (Úvodný obrázok) “
User Image (Používateľský obrázok).
Dotknite sa
.
Vyberte snímku a dotknite sa
.
• Ak snímky nie sú dostupné, najprv ich vytvorte.
Nastavte úvodný obrázok.
Dostupný režim Popis
Full
(Celý)
Snímanie,
Prehrávanie
Hide
(Skrytý)
Snímanie,
Prehrávanie
Basic
(Základný)
Prehrávanie
Function
Description
Snímanie
(Popis
funkcie)
d Dotknite sa
Zobrazí názov položky pri
dotyku na ikonu.
Skryje ikony, ak nevykonáte
žiadnu operáciu do 3 sekúnd
(ikony opäť zobrazíte
dotykom na displej).
c Dotknite sa
Zobrazí ikony bez názvov.
• Do zabudovanej pamäte sa zaznamená iba jeden úvodný
obrázok.
• Ak vyberiete inú snímku ako úvodný obrázok alebo resetujete
fotoaparát, aktuálny úvodný obrázok sa zmaže.
• Ako úvodný obrázok nie je možné zvoliť snímku širokouhlú
alebo s pomerom strán 3:2.
Zobrazí názov položky a
stručný popis pri dotyku na
ikonu.
Základné funkcie
16
Vytváranie snímok
1
Otočte voličom režimov na 2.
2
Nastavte objekt do rámčeka.
Použitie transfokátora
Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky
zväčšených objektov. Tento fotoaparát má 3,6× optický a 5×
digitálny transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie
až 18-krát.
Stlačením a pridržaním [T] objekt zväčšíte. Stlačením a
pridržaním [W] objekt zmenšíte a zorné pole sa rozšíri.
Pomer zväčšenia
Zväčšenie
Zmenšenie
3
Polovičným stlačením [Spúšte] zaostrite.
• Zelená: Zaostrené
• Červená: Nie je možné
zaostriť
4
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
Základné funkcie
17
Vytváranie snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)
Digitálny transfokátor
Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj
používa digitálne zväčšenie. Kvalita snímky sa pritom môže
zhoršiť.
Optický rozsah
Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.
1
Indikátor transfokátora
2
V režime snímania sa dotknite “
.
(V niektorých režimoch sa dotknite dvakrát.)
Vyberte možnosť.
• Po zapnutí funkcie sa v hornej časti displeja zobrazí
Digitálny rozsah
• Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití režimov 7,
6, 5, 4(v niektorých scénach) a 3 a pri použití High
Speed (Vysoká rýchlosť), M. Capture (Veľmi vysoká rýchlosť)
alebo Face Detection (Rozpoznanie tváre).
• Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky
trvať dlhšie.
• Pri použití digitálneho transfokátora sa oblasť ostrenia nastaví
na Center AF (AF na stred).
d Dotknite sa
c Dotknite sa
• Optická stabilizácia obrazu (OIS) nemusí pracovať správne:
- ak sledujete fotoaparátom objekt
- ak používate digitálny transfokátor
- ak sú otrasy príliš silné
- pri dlhom expozičnom čase
(napr. pri snímaní v režime 6)
- ak je batéria vybitá
- pri snímaní zblízka
• Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak
rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite
stabilizátor OIS.
Základné funkcie
18
.
2. Rozšírené funkcie
2. Rozšírené funkcie
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi
režimami a ako zaznamenávať videá alebo
hlasové poznámky.
Režimy snímania .......................................... 20
2 Použitie automatického režimu ......... 20
6 Použitie noc režim (Night) ...................... 20
4 Použitie scénických režimov .......... 20
7Použitie režimu duálna stabilizácia
obrazu .......................................................... 21
5 Použitie režimu snímky s retušou .......... 21
1 Použitie režimu programov ...................... 22
8 Použitie ručného režimu ......................... 22
3 Záznam videa ........................................ 24
Tipy pre vytvorenie lepších snímok ............. 26
Záznam hlasových poznámok .................... 28
Záznam hlasových poznámok ..................... 28
Pridanie poznámky k snímke ....................... 28
Režimy snímania
Fotografovanie alebo záznam videa voľbou najlepšieho režimu podľa podmienok.
2 Použitie automatického režimu
4 Použitie scénických režimov
Vyberte 2 pre vytvorenie dobrých snímok s minimom
nastavení.
Vyberte 4 pre vytvorenie snímky s nastavením pre
štandardnú scénu.
1
2
1
2
3
3
Otočte voličom režimov na 2.
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšte] zaostrite.
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
Otočte voličom režimov na 4.
Dotknite sa
.
Vyberte scénu.
PORTRAIT
This mode is appropriate for
photographing people.
6 Použitie noc režim (Night)
c Dotykom zvoľte scénu
Vyberte 6 pre vytvorenie snímky s nastavením pre nočné
snímanie. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
1
2
3
Otočte voličom režimov na 6.
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšte] zaostrite.
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
d Dotknite sa
4
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšte] zaostrite.
5
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
Rozšírené funkcie
20
Režimy snímania
7Použitie režimu duálna
stabilizácia obrazu
5 Použitie režimu snímky s retušou
Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a vyvarujte sa neostrým
snímkam použitím funkcie optickej a digitálnej stabilizácie
obrazu.
Pred opravou
1
2
3
Voľbou 5 vytvoríte snímku osoby s odstránenými
nedokonalosťami tváre.
1
2
Otočte voličom režimov na 5.
Nastavte jas tváre.
c Dotknite sa
d Dotknite sa
Po oprave
So zvyšujúcim sa číslom
je tvár jasnejšia.
Otočte voličom režimov na 7.
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšte] zaostrite.
3
Nastavte nedostatky pleti.
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
• Pokým sa zobrazuje „Capturing! (Záznam!)“, netraste
fotoaparátomn.
c Dotknite sa
d Dotknite sa
• V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
• Snímka bude opticky upravená iba v prípade, že použitý
svetelný zdroj bol jasnejší než žiarivka.
• Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
• Funkciu optickej stabilizácie obrazu môžete použiť na
obmedzenie otrasov v rôznych režimoch snímania. (str. 18)
So zvyšujúcim sa číslom sa
tvár čistí.
Rozšírené funkcie
21
Režimy snímania
4
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšte] zaostrite.
5
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
1 Použitie režimu programov
V ručnom režime môžete nastaviť všetky možnosti (vrátane
expozičného času a clony). Tieto možnosti vám dovoľujú určiť
si expozíciu a získať tvorivým spôsobom pozmenené snímky.
Expozičný čas
Expozičný čas udáva, ako dlho je otvorená uzávierka
fotoaparátu. Pri použití dlhšieho expozičného času dopadá
svetlo na snímač dlhšie a snímka je svetlejšia. S kratším
expozičným časom získate tmavšie snímky.
V režime programov môžete nastaviť rôzne možnosti
(okrem expozičného času a clony).
1
2
8 Použitie ručného režimu
Otočte voličom režimov na 1.
Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kap.
3 „Možnosti snímania“.)
Pri použití dlhých expozičných časov sa obraz pohybujúcich
sa predmetov rozmaže. Pri použití krátkych expozičných
časov zachytíte „zamrznutý“ obraz rýchlo sa pohybujúcich
predmetov.
Dotykom nastavte
možnosti
Dlhý expozičný čas
3
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšte] zaostrite.
4
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
Rozšírené funkcie
22
Krátky expozičný čas
Režimy snímania
Hodnota clony
So zvyšujúcou sa hodnotou clony dopadá na snímač menej
svetla, snímka bude tmavšia. Naopak, s nižšou hodnotou
clony dopadá na snímač viac svetla a snímka bude svetlá.
3
Vyberte hodnotu clony.
c Dotknite sa
d Dotknite sa
Veľká hodnota clony
1
2
Malá hodnota clony
Otočte voličom režimov na 8.
Vyberte expozičný čas.
4
Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kap. 3 „Možnosti snímania“.)
5
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšte] zaostrite.
6
Dotlačením [Spúšte] vytvorte fotograu.
So zmenou expozičného času alebo clony sa hodnota expozície
(
) príslušne zmení.
c Dotknite sa
d Posuňte doľava alebo
doprava
e Dotknite sa
Rozšírené funkcie
23
Režimy snímania
3 Záznam videa
Nahrajte až 20 minút videa vo vysokom rozlíšení (1280 × 720
bodov). Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG4.AVC).
3
• H.264 (MPEG4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát
pre záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými
organizáciami ISO/IEC a ITU-T.
• Niektoré pamäťové karty nemusia podporovať nahrávanie vo
vysokom rozlíšení. V takom prípade nastavte nižšie rozlíšenie.
(str. 30)
• Pri použití optického stabilizátora obrazu (
) môže byť vo
zvuku nahraného videa počuť zvuk stabilizátora.
• Pri použití transfokátora pri zázname videa sa môže nahrať
zvuk motorčeka.
1
2
Dotknite sa
a vyberte možnosti zvuku.
d Dotknite sa
c Dotknite sa
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté)
Záznam videa bez zvuku.
Otočte voličom režimov na 3.
Zoom Mute
(Stíšiť Zoom)
Záznam videa bez zvuku pri použití
transfokátora.
Vyberte rýchlosť záznamu (počet snímok za sekundu).
On (Zapnuté)
Záznam videa so zvukom.
d Dotknite sa
So zvyšujúcim sa počtom
snímok sa akcia javí
prirodzenejšie, veľkosť
súboru však prudko narastá.
4
Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kap. 3 „Možnosti snímania“.)
5
6
Stlačenie [Spúšte].
Ďalším stlačením [Spúšte] záznam zastavíte.
c Dotknite sa
Ak je zvolené 60 FPS(60 snímok/s), video sa zaznamená v
rozlíšení 320×240.
Rozšírené funkcie
24
Režimy snímania
Prerušenie záznamu videa
Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa.
Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden
video súbor.
Stop:Shutter
Dotykom prerušte záznam
(Ďalším dotykom pokračujte.)
Rozšírené funkcie
25
Režimy snímania
Tipy pre vytvorenie lepších snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Držte fotoaparát správne
• Pre optické obmedzenie vplyvu otrasov
fotoaparátu zvoľte funkciu optického
stabilizátora. (str. 18)
• Pre obmedzenie vplyvu otrasov opticky aj
elektronicky zvoľte režim 7. (str. 21)
Uistite sa, že nič
nezakrýva objektív.
Ak je zobrazené
Stlačte spúšť do polovice
Pri použití v tme nenastavujte
blesk na Slow Sync (Pomalá
synchronizácia) alebo Off
(Vypnuté). Uzávierka je dlho
otvorená a je ťažké fotoaparát
udržať v pokoji.
Stlačte [Spúšte] do polovice
a nastavte bod ostrenia.
Ostrenie a expozícia sa nastavia
automaticky, príp. sa vysunie
blesk.
Varovanie pred
otrasmi
Clona a expozičný čas sa nastavia
automaticky.
Rámček ostrenia
• Ak sa zobrazuje zeleno, stlačením
[Spúšte] vytvoríte snímku.
• Ak sa zobrazuje červeno, zmeňte
polohu rámčeka a stlačte [Spúšte]
do polovice znovu.
Rozšírené funkcie
26
• Použite statív alebo nastavte
blesk na Fill In (Vyrovnávací).
(str. 33)
• Nastavte citlivosť ISO.
(str. 35)
Režimy snímania
Ochrana pred rozostrením objektu
• Objekt je náročné zaostriť v týchto prípadoch:
Použitie aretácie ostrenia
Polovičným stlačením [Spúšte] zaostrite. Po zaostrení
môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu
snímky. Ak ste hotoví, dotlačením [Spúšte] vytvorte
snímku.
- medzi objektom a pozadím je malý kontrast
(Odev objektu má farbu pozadia)
- za objektom je jasný zdroj svetla
- objekt sám žiari
- vodorovné pruhy na objekte, napr. žalúzie
- objekt nie je v strede snímky
• Pri fotografovaní za slabého svetla
• Pri rýchlom pohybe objektu
Použitie nepretržitého
snímania, snímania
s vysokou rýchlosťou
alebo zachytenia
pohybu. (str. 44)
Zapnite blesk.
(str. 33)
Rozšírené funkcie
27
Záznam hlasových poznámok
Môžete zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú si môžete kedykoľvek prehrať alebo ju priradiť k snímke pre pripomenutie
podmienok pri jej snímaní.
Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od
fotoaparátu.
Záznam hlasových poznámok
Pridanie poznámky k snímke
1
2
1
2
3
V režime snímania (okrem 3) sa dotknite .
Dotknite sai
“
.
Stlačením [Spúšte] spustite záznam.
• Dostupná dĺžka záznamu sa zobrazí v hornej časti
displeja.
• Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
4
Stlačením [Spúšte] záznam zastavíte.
• Ďalším stlačením [Spúšte] spustíte záznam novej
5
Dotykom
3
4
V režime snímania (okrem 3) sa dotknite .
Dotknite sai
.
Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
• Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení
snímky.
Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
• Ďalším stlačením [Spúšte] zastavte záznam hlasovej
poznámky.
hlasovej poznámky.
prepnete do režimu snímania.
Rozšírené funkcie
“
28
3. Možnosti snímania
3. Možnosti snímania
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia
v režime snímania.
Voľba rozlíšenia a kvality .............................. 30
Voľba rozlíšenia ............................................. 30
Voľba kvality .................................................. 31
Použitie samospúšte a diaľkového
ovládača ......................................................... 32
Snímanie pri zlom osvetlení ......................... 33
Zabránenie efektu červených očí ................... 33
Použitie blesku .............................................. 33
Nastavenie citlivosti ISO ................................ 35
Zmena zaostrenia fotoaparátu ..................... 36
Použitie makra .............................................. 36
Použitie automatického ostrenia .................... 36
Ostrenie dotykom .......................................... 37
Nastavenie oblasti ostrenia ............................ 37
Použitie rozpoznávania tváre ....................... 38
Nastavenie jasu a farieb ............................... 40
Ručné nastavenie expozície .......................... 40
Kompenzácia protisvetla ............................... 41
Zmena možností merania .............................. 42
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) .... 42
Použitie režimu série ..................................... 44
Vytváranie lepších snímok ............................ 45
Použitie fotograckých štýlov ......................... 45
Použitie farebných efektov ............................. 45
Nastavenie snímok ........................................ 46
Voľba rozlíšenia a kvality
Voľba rozlíšenia
Možnosť
2 1 8 7 6 5 4 3
Pri vytváraní snímok:
1
2
V režime snímania sa dotknite
1
2
4384 x 2464
Tlač na formát A5 alebo prehrávanie na
HDTV.
1024 x 768
Priloženie k e-mailu alebo vystavenie na
webovej stránke.
V režime 3 sa dotknite
.
Vyberte rozlíšenie.
• Pre kvalitu HD zvoľte 1280x720HQ alebo 1280x720.
Popis
4384 x 3288 Tlač na papier A1.
4384 x 2920
1920 x 1080
Pri vytváraní videa:
.
Vyberte rozlíšenie.
Možnosť
Popis
2592 x 1944 Tlač na papier A4.
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z
viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší
papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou
vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.
Možnosť
Tlač na formát A1 v širokom pomere
strán (3:2).
Tlač na formát A2 alebo prehrávanie na
HDTV.
3264 x 2448 Tlač na papier A3.
Možnosti snímania
30
Popis
1280 x 720
Prehrávanie na HDTV vo vysokej kvalite.
1280 x 720
Prehrávanie na HDTV.
640 x 480
Prehrávanie na bežnom TV.
320 x 240
Vystavenie na webovú stránku.
Voľba rozlíšenia a kvality
Voľba kvality
2187654
Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte
JPG. S vyššou zvolenou kvalitou sa snímky zlepšujú, veľkosť
súboru sa však zväčšuje.
1
V režime snímania sa dotknite “
(V niektorých režimoch sa dotknite
2
Vyberte kvalitu snímky.
Možnosť
Super Fine
(Veľmi Jemná)
Fine (Jemná)
NORMAL
(Normálna)
.
.)
Popis
Vysoká kvalita
Jemná kvalita
Normálna kvalita
Možnosti snímania
31
Použitie samospúšte a diaľkového ovládača
1
2
V režime snímania sa dotknite
“
3
.
Nastavte samospúšť.
21876543
Stlačením [Spúšte] spustite samospúšť.
• Kontrolka samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky
vytvorí snímku po stanovenom čase.
Kontrolka samospúšte
Možnosť
Off
(Vypnuté)
Popis
Samospúšť nie je aktívna.
10 Sec
Vytvorí snímku po 10 sekundách.
(10 sekundy)
• Samospúšť zrušíte dotykom na ikonu.
• Pri nastavení Smile Shot (Úsmev) alebo Blink Detection
(Detekcia žmurkania) nie je samospúšť dostupná.
2 Sec
(2 sekundy)
Vytvorí snímku po 2 sekundách.
Double
(Dvojitá)
Vytvorí snímku po 10 sekundách a ďalšiu
po 2 sekundách.
Vytvorí snímku po 2 sekundách od
stlačenia spúšte na diaľkovom ovládači.
Remote
(Diaľková)
Dosah
diaľkového
ovládača
Možnosti snímania
32
Snímanie pri zlom osvetlení
Zabránenie efektu červených očí
Použitie blesku
21654
Pri snímaní v šere použite blesk.
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na
snímke javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou Red Eye
(Červené Oči) alebo Red Eye Fix (Redukcia Červených Očí).
1
2
V režime snímania sa dotknite
.
Vyberte možnosť pre blesk.
Možnosť
Off (Vypnuté)
Auto
(Automatický)
Red Eye*
(Červené Oči)
Fill in
(Vyrovnávací)
Možnosti snímania
218654
33
Popis
• Blesk nepracuje.
• Pri nedostatku svetla sa zobrazí
varovanie pred otrasmi ( ).
Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
• Blesk pracuje iba pri zlých
svetelných podmienkach.
• Fotoaparát obmedzí jav červených
očí.
• Blesk pracuje vždy.
• Intenzita blesku sa nastavuje
automaticky.
Snímanie pri zlom osvetlení
Možnosť
Slow Sync
(Pomalá
Synchronizácia)
Red Eye Fix
(Redukcia
Červených Očí)*
Ako používať blesk
Popis
• Po záblesku zostane uzávierka
otvorená.
• Použite večer alebo v tme.
• Na ochranu pred roztrasením
záberu použite statív.
• Blesk pracuje iba pri zlých
svetelných podmienkach.
• Fotoaparát opraví červené oči
pokročilou analýzou snímky.
Polovičným stlačením [Spúšte] sa blesk vysunie, ak je to
potrebné. Dotlačením [Spúšte] sa vypáli blesk a vytvorí
snímka.
• Ak blesk nepoužívate, zaklopte
ho; znížite nebezpečenstvo
poškodenia.
• Pokus o násilné vyklopenie
blesku vedie k poškodeniu
fotoaparátu.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa
dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.
• Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo Self Portrait
(Autoportrét) alebo Blink Detection (Detekcia Žmurkania).
• Uistite sa, že objekt leží v odporúčanom dosahu blesku. (str. 79)
• Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu
prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.
Po použití blesk jemne zatlačte.
Možnosti snímania
34
Snímanie pri zlom osvetlení
Nastavenie citlivosti ISO
18
Citlivosť ISO udáva citlivosť lmu na svetlo podľa organizácie
International Organization for Standardisation (ISO). Čím
vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na
svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu
snímku bez použitia blesku.
1
2
V režime snímania sa dotknite
.
Vyberte citlivosť ISO.
• Vyberte
a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu
objektu a pozadia.
• Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac
šumu.
• Pri nastavení High Speed (Vysoká Rýchlosť), M. Capture
(Veľmi Vysoká Rýchlosť), AEB, Blink Detection (Detekcia
Žmurkania) alebo ACB alebo pri voľbe režimu 8 nie sú
niektoré hodnoty ISO dostupné.
• Ak nastavíte ISO na 3200, rozlíšenie bude pevne nastavené
na 3M.
Možnosti snímania
35
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Použitie makra
Použitie automatického ostrenia
21873
Pre snímanie objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu,
použite Macro (Makro) alebo Auto Macro (Automatické
makro).
21873
Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením
vzdialenosti prístroja od objektu.
1
2
V režime snímania sa dotknite
.
Vyberte možnosť vzdialenosti ostrenia.
Možnosť
• Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
• Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.
Popis
Normal (AF)
(Normálne)
Ostrí na objekt vzdialenejší než
80 cm.
Macro (Makro)
Ostrí na objekt medzi 5 a 80 cm
(medzi 50 a 80 cm pri použití
transfokátora).
Auto Macro
(Autom. makro)
Ostrí na objekt vzdialenejší než 5 cm
(ďalej než 50 cm pri použití
transfokátora).
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
36
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Ostrenie dotykom
Nastavenie oblasti ostrenia
187
Môžete zaostriť na určitú časť scény. Dotknite sa miesta, kam
chcete zaostriť. Nastavte oblasť ostrenia na Touch AF
(AF Dotykom).
Rámček sa posunie do
oblasti, ktorej ste sa dotkli.
218764
Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia
podľa umiestnenia objektu v scéne.
1
2
V režime snímania sa dotknite
.
Nastavte oblasť ostrenia.
• Ak sa nedotknete displeja, rámček zostane v strede obrazovky.
• Pri použití funkcie rozpoznanie tváre nebude táto funkcia
dostupná.
Možnosť
Popis
Center AF
(Stredové
Ostrenie)
Ostrí na stred
(vhodné pre objekty v strede poľa).
Multi AF
(Viacbodové
Ostrenie)
Ostrí na jednu alebo niekoľko
z deviatich oblastí (pri použití
digitálneho transfokátora sa ostrenie
zmení na Center AF
(Stredové Ostrenie)).
Touch AF
(AF Dotykom)
Ostrí na oblasť, ktorú určíte dotykom
na displeji
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
37
Použitie rozpoznávania tváre
218754
Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná
ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát
automaticky expozíciu. Súčasne je praktické využiť detekciu
žmurknutia na zistenie zatvorených očí alebo možnosť
„úsmev“ na zachytenie smejúcej sa tváre.
1
2
V režime snímania sa dotknite
Možnosť
Off
(Vypnuté)
Popis
Rozpoznanie tváre nie je aktívne.
Fotoaparát automaticky rozpoznáva
ľudské tváre (až 10 tvárí).
.
Vyberte možnosť rozpoznania tváre.
Face Detection
(Rozpoznanie
Tváre)
Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom,
ostatné sú označené rámčekmi sivými.
• Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím
je bližšie k fotoaparátu.
• Ak sa fotoaparátu nepodarí
rozpoznať tvár, zaostrí na stred.
Možnosti snímania
38
Použitie rozpoznania tváre
Možnosť
Popis
Možnosť
Popis
Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči,
vytvorí sériu troch snímok.
Môžete sa sami vyfotografovať.
Vzdialenosť ostrenia sa nastaví na
blízko a fotoaparát pípne.
Blink
Detection
(Detekcia
Žmurkania)
Self Portrait
(Autoportrét)
Po zaznení krátkeho pípnutia stlačte [Spúšte].
Ak sa zobrazí správa „Picture taken
with eyes closed (Snímka vytvorená
so zatvorenými očami)“, vytvorte
ďalšiu snímku.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Pípnutie môžete zapnúť alebo vypnúť
voľbou Self Portrait (Autoportrét) v
nastaveniach zvuku. (str. 69)
• Rozpoznanie tváre nemusí pracovať pri:
- veľkej vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom (rámček
sa pri možnostiach Úsmev a Detekcia žmurkania zobrazí
oranžovo)
- je príliš málo alebo veľa svetla
- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
- objekt má slnečné okuliare alebo masku
• Pri použití efektov a štýlov nie je dostupné rozpoznanie tváre.
• Pri použití funkcie rozpoznania tváre nepracuje digitálne
transfokátor.
• Pri nastavení Smile Shot (Úsmev) alebo Blink Detection
(Detekcia žmurkania) nie je samospúšť dostupná.
• Pri použití funkcie rozpoznania tváre (Face Detection) sa oblasť
ostrenia nastaví na Center AF (Stredové ostrenie).
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku
po rozpoznaní usmievajúcej sa tváre.
Smile Shot
(Úsmev)
Fotoaparát ľahšie
rozpozná široký
úsmev.
Možnosti snímania
39
Nastavenie jasu a farieb
Ručné nastavenie expozície
173
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky
niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate
lepšie snímky nastavením expozície.
3
Dotknite sa
.
• Zobrazí sa zvolená hodnota expozície.
Zvolená hodnota expozície
Tmavšie (-)
1
2
Neutrálne
Svetlejšie (+)
V režime snímania sa dotknite
• Hneď ako expozíciu nastavíte, zostane bez zmeny. Expozíciu
môže byť nutné zmeniť, aby ste zabránili vzniku nesprávne
exponovaných snímok.
• Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, vyberte AEB (Auto
Exposure Bracket). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym
nastavením expozície: normálna, podexponovaná a
preexponovaná. (str. 44)
.
Posunom doľava alebo doprava nastavte expozíciu.
• +: svetlejšie, -: tmavšie
Možnosti snímania
40
Nastavenie jasu a farieb
Kompenzácia protisvetla
Možnosť
18
Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr.
je za objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý
na svetlom pozadí. V tom prípade nastavte automatické
vyváženie kontrastu (ACB).
Popis
Off
(Vypnuté)
ACB je vypnuté.
On
(Zapnuté)
ACB je zapnuté.
• Funkcia ACB je vždy zapnutá v režime 2.
• Pri zapnutí funkcie ACB nie sú dostupné voľby High Speed
(Vysoká Rýchlosť), M. Capture (Veľmi Vysoká Rýchlosť), AEB
alebo niektoré hodnoty citlivosti ISO.
Bez ACB
1
2
S ACB
V režime snímania sa dotknite
.
Vyberte možnosť ACB.
Možnosti snímania
41
Nastavenie jasu a farieb
Zmena možností merania
Možnosť
1873
1
V režime snímania sa dotknite
(V režime 3 sa dotknite
.)
2
Vyberte možnosť merania.
“
Popis
• Fotoaparát určí expozíciu ako
priemer jasu celej snímky s
Center Weighted
dôrazom na stred.
(Stredové Vyváženie)
• Vhodné pre snímky s objektom v
strede poľa.
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria
množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť
podľa zvoleného spôsobu merania.
.
Voľba svetelného zdroja
(vyváženie bielej) 1 8 7 3
Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom
svetla. Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám,
ktoré ste videli vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou
svetelných podmienok, ako sú automatické vyváženie bielej,
denné svetlo, zamračené alebo žiarovka.
Možnosť
Popis
Multi
(Multi)
• Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých
oblastí a meria jas každej z nich.
• Vhodné pre bežné fotografovanie.
Spot
(Bodové)
• Fotoaparát meria jas iba v strede
rámčeka.
• Ak nie je objekt snímky v strede scény,
nemusí byť snímka správne osvetlená.
• Vhodné pre objekty v protisvetle.
(Auto WB)
(Autom. vyváž. bielej)
(Cloudy) (Zamračené)
Možnosti snímania
42
(Daylight) (Denné svetlo)
(Tungsten) (Žiarovka)
Nastavenie jasu a farieb
1
2
V režime snímania sa dotknite
Ikona
.
Zvoľte možnosť vyváženia bielej.
• Posunutím doľava alebo doprava zobrazíte ukážku.
Popis
Tungsten
(Žiarovka)
Vyberte pre snímky v interiéri
pri osvetlení klasickými alebo
halogénovými žiarovkami.
Custom Set
(Vlastné
nastavenie)
Použite vlastné, dopredu denované
nastavenia.
Pri voľbe vyváženia bielej môžete použiť efekty Normal
(Normálny) alebo Negative (Negatív) (okrem Auto WB (Autom.
vyváž. bielej)). (str. 45)
Ikona
Vlastné nastavenie vyváženia bielej
Popis
Auto WB
(Autom. vyváž.
bielej)
Použije automatické nastavenie
podľa podmienok.
Daylight
(Denné svetlo)
Vyberte pre snímanie v exteriéri pri
jasnom počasí.
Cloudy
(Zamračené)
Vyberte pre snímanie v exteriéri pri
oblačnosti alebo v tieni.
Fluorescent_H
(Žiarivka typu H)
Vyberte pre snímanie pri použití
žiariviek s farbou denného svetla
alebo trojpásmových žiariviek.
Fluorescent_L
(Žiarivka typu L)
Vyberte pri osvetlení bielou
žiarivkou.
1
2
V možnostiach vyváženia bielej sa dotknite
Namierte objektív na biely papier.
Biely papier
3
Možnosti snímania
Stlačte [Spúšte].
• Dotknite sa
43
alebo
pre zrušenie.
“
.
Použitie režimu série
184
Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo
zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V
týchto prípadoch môžete použiť niektorý z režimov série.
1
2
V režime snímania sa dotknite
“
Možnosť
Popis
• Po plnom stlačení a pridržaní [Spúšte]
fotoaparát vytvára tri snímky každé dve
sekundy.
High Speed
(Vysoká Rýchlosť) • Rýchlosť fotografovania sa môže znížiť
v závislosti od podmienok a od počtu
snímok.
• Po úplnom stlačení [Spúšte] fotoaparát
vytvorí 1 megabajt snímok (15 snímok
M. Capture
(Veľmi Vysoká
za 2 sekundy, max. 30 snímok).
Rýchlosť)
• Fotoaparát snímky automaticky zobrazí
a potom ich uloží.
• Fotoaparát vytvorí 3 snímky s rôznym
nastavením expozície: normálna,
podexponovaná a preexponovaná.
AEB
• Odporúča sa použitie statívu,
vytvorenie snímok s touto funkciou
trvá dlhšie.
.
Vyberte možnosť série.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosť
Single
(Jednorázovo)
Continuous
(Sekvenčne)
• Pokým nie je zvolené Single (Jednorázovo), nie je možné
použiť blesk ani samospúšť.
• Pri nastavení High Speed (Vysoká Rýchlosť), M. Capture
(Veľmi Vysoká Rýchlosť) alebo AEB nie sú dostupné funkcie
ACB a niektoré hodnoty citlivosti ISO.
• Pri nastavení High Speed (Vysoká Rýchlosť) alebo M.
Capture (Veľmi Vysoká Rýchlosť) nie je dostupný digitálny
transfokátor.
• Pri voľbe M. Capture (Veľmi Vysoká Rýchlosť), bude rozlíšenie
pevne nastavené na 1M.
Popis
Vytvorenie jednej snímky.
• Pridržaním [Spúšte] fotoaparát
vytvára snímky nepretržite.
• Maximálny počet takto vytvorených
snímok je daný veľkosťou vloženej
pamäťovej karty.
Možnosti snímania
44
Vytváranie lepších snímok
Použitie fotograckých štýlov
2187
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Mäkká, Výrazná
alebo Les.
Soft (Mäkká)
1
2
Vivid (Výrazná)
Forest (Les)
V režime snímania sa dotknite
.
Vyberte štýl fotograe.
Použitie farebných efektov
1843
Na snímky môžete použiť rôzne efekty, ako Čiernobiela,
Sépia alebo Modrá.
B&W
(Čiernobiela)
1
• Posunutím doľava alebo doprava zobrazíte ukážku.
2
Blue (Modrá)
V režime snímania sa dvakrát dotknite “
(V niektorých režimoch sa dotknite .)
Vyberte farebný efekt.
• Posunutím hore alebo dole zobrazíte ukážku.
Po nastavení štýlu sa vyváženie bielej nastaví na Auto WB
(Automatické vyváženie bielej).
Možnosti snímania
Sepia (Sépia)
45
.
Vytváranie lepších snímok
• Ak chcete použiť rozpoznanie tváre alebo vyváženie bielej,
vyberte Normal (Normálna).
• Ak zvolíte štýl (okrem Normal (Normálna)), nie sú tieto funkcie
dostupné.
Nastavenie snímok
Možnosti ostrosti
/
/
18
Zaostruje obrysy a zvyšuje tak
čistotu snímky. Môže však dôjsť
aj k zvýrazneniu šumu v obraze.
Normal (Normálna)
Nepoužíva efekty (vhodné pre
tlač).
Soft (Mäkká)/
Soft+ (Mäkká+)
Zmäkčuje obrysy na snímke
(vhodné na úpravu snímok v
PC).
Nastavte ostrosť, sýtosť a kontrast svojich fotograí.
1
2
3
Možnosti kontrastu
V režime snímania sa dvakrát dotknite .
Vyberte možnosť nastavenia.
•
•
•
: Sharpness (Ostrosť)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Sýtosť)
Popis
+
Pridá farby a jas.
-
Zníži farebnosť a jas.
Možnosti sýtosti
Vyberte možnosť (napr. Sharpness (Ostrosť)).
Popis
Vivid+ (Výrazná+)/
Vivid (Výrazná)
Popis
+
Zvýši farebnú sýtosť.
-
Zníži farebnú sýtosť.
Ak zvolíte štýl fotograe (okrem Normal (Normálna)), nemôžete
nastaviť kontrast ani sýtosť.
Možnosti snímania
46
4. Prehrávanie/úpravy
4. Prehrávanie/úpravy
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí
a hlasových poznámok a o úprave snímok a
videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k
počítaču, tlačiarni, televízoru a HDTV.
Prehrávanie ................................................... 48
Spustenie režimu prehrávania ..................... 48
Zobrazenie snímok ...................................... 51
Prehrávanie videa ....................................... 53
Prehrávanie hlasových poznámok ............... 54
Úpravy snímok .............................................. 55
Otočenie snímky .......................................... 55
Zmena veľkosti snímky ................................ 55
Úprava farieb ................................................ 56
Použitie zvláštnych efektov .......................... 56
Oprava nesprávnej expozície ...................... 57
Vytvorenie tlačovej objednávky ................... 58
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV ... 59
Prenos súborov do počítača ....................... 61
Pre používateľov Windows .......................... 61
Pre používateľov Mac ................................. 64
Tlač snímok v tlačiarni ................................. 65
Prehrávanie
Spustenie režimu prehrávania
Displej v režime prehrávania
Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa a hlasových
poznámok vo fotoaparáte.
1
2
Stlačte [Prehrávania].
• Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
• Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.
Informácie
Ťahaním prstom doľava alebo doprava sa posúvate v
súboroch.
Ikona
Popis
Názov priečinka – názov súboru
Dotykom zobrazíte
predchádzajúci súbor.
Dotykom a pridržaním
zobrazujete súbory rýchlejšie.
Súbor video
Chránený súbor
Snímka s hlasovou poznámkou
Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
Dotykom zobrazíte ďalší
súbor. Dotykom a pridržaním
zobrazujete súbory rýchlejšie.
Výber typu zobrazenia (str. 16)
Prezentácia (str. 52)
Mazanie súborov (str. 50)
• Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte
pamäťovú kartu.
• Na prehrávanie môžete použiť aj voliteľný diaľkový ovládač.
(Pozri „Návod k stojančeku HDMI“)
Úprava ponuky snímok (str. 55)
Prehrávanie videa alebo hlasových poznámok
(Video str. 53/Hlasové pozn. str. 54)
Prehrávanie/úpravy
48
Prehrávanie
Zobrazenie súborov podľa dátumu
Zobrazenie súborov ako miniatúr
Zobrazenie súborov podľa dátumu vytvorenia.
1
2
3
Prechádzajte súbormi pomocou miniatúr.
V režime prehrávania stlačte [MENU].
V režime prehrávania stlačením [W] otvorte miniatúry
(stlačením [T] miniatúry opustíte).
Dotknite sa View (Zobraziť) “ Date (Dátum).
• Dotknite sa All (Všetko) pre zobrazenie všetkých súborov
Dotykom opustíte miniatúry
Vyberte dátum vytvorenia súboru.
Dotykom zvoľte súbor na vymazanie
c Dotykom
alebo
zvoľte dátum
Pohyb medzi súbormi:
• dotknite sa alebo
• ťahajte lištou doľava alebo doprava
d Dotknite sa
4
Dotykom zobrazíte súbor
Ťahaním prstom doľava alebo doprava sa posúvate v
súboroch.
• Dotykom
zmeňte dátum.
Prehrávanie/úpravy
49
Prehrávanie
Ochrana súborov
Mazanie súborov
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
1
2
3
4
Môžete zmazať jeden súbor alebo všetky naraz. Nemôžete
mazať chránené súbory.
V režime prehrávania stlačte [MENU].
Vymazanie jedného súboru:
Dotknite sa Protect (Chrániť).
1
2
Dotknite sa Select (Zvolené) alebo All (Všetko).
• Ak ste zvolili All (Všetko), pokračujte krokom 5.
Vyberte súbor.
.
Dotykom Yes (Áno) súbor vymažte.
Vymazanie všetkých súborov:
c Dotknutím súbor vyberte
d Dotknite sa
Vybraté
Chránené
5
V režime prehrávania vyberte súbor a dotknite sa
1
2
3
V režime prehrávania stlačte [MENU].
Dotknite sa Delete (Vymazať) “ All (Všetko).
Dotykom Yes (Áno) súbory vymažte.
Ďalšie spôsoby mazania súborov
Počas zobrazenia súboru v režime prehrávania napíšte X
na displej. Stlačením Yes (Áno) súbor vymažte.
Dotknite sa Lock (Zablokovať).
• Súbor odomknete dotykom na Unclock (Odblokovať).
Prehrávanie/úpravy
50
Prehrávanie
Obnovenie snímo z koša
Kopírovanie súborov na kartu
Ak máte zapnutú funkciu koša, snímky sa pri zmazaní presunú do
koša miesto toho, aby boli úplne vymazané. (str. 70) Táto funkcia
pracuje iba pri mazaní jednotlivých alebo vybraných snímok – ak
zvolíte možnosť zmazania všetkých snímok, súbory nebudú
presunuté do koša.
Koš môže obsahovať až 10 MB súborov. Hneď ako bude
prekročený limit 10 MB, súbory z koša budú automaticky mazané
(najstarší súbor v koši bude zmazaný ako prvý).
1
2
Súbory môžete skopírovať z vnútornej pamäte na pamäťovú
kartu.
1
2
3
V režime prehrávania stlačte [MENU].
Dotknite sa Copy to Card (Kopírovať na kartu).
Dotykom Yes (Áno) súbory skopírujte.
V režime prehrávania stlačte [MENU].
Zobrazenie snímok
Dotknite sa
“ Recycle Bin (Kôš) “ Recycle
Folder (Priečinok koša).
Môžete meniť orientáciu zobrazených snímok dotykom,
zväčšovať časti snímok alebo spúšťať prezentácie.
• Obnovenie začne.
pre zrušenie obnovenia.
• Dotknite sa
Otáčanie snímok dotykom
• Táto funkcia nepracuje pre videá ani hlasové poznámky.
• Pri použití koša môže mazanie súboru trvať dlhšie.
• Pri formátovaní zabudovanej pamäte sa všetky súbory v koši
vymažú.
• Pre zobrazenie súborov v priečinku RECYCLE (Priečinok) koša
pripojte fotoaparát k počítaču.
Pri zobrazení jedného súboru otočíte snímku o 90° pohybom
prsta podľa spodného obrázka.
Prehrávanie/úpravy
51
Prehrávanie
Zväčšenie snímky
Spustenie prezentácie
Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky.
V režime prehrávania stlačením [T] zväčšíte
snímku (stlačením [W] snímku zmenšíte).
1
2
Zväčšená oblasť
V režime prehrávania sa dotknite
.
Vyberte efekt prezentácie.
Pomer zväčšenia
(max. pomer zväčšenia závisí od
rozlíšenia snímky.)
Uchopením presúvajte zväčšenú
oblasť
Možnosť
Ikona
Popis
Popis
Effect (Efekt)
Orezanie zväčšenej snímky
(bude uložená ako nový súbor).
Návrat k pôvodnému vzhľadu.
Interval
(Interval)
Music (Hudba)
Play Mode
(Režim
Prehrávania)
3
Prehrávanie/úpravy
Dotknite sa
• Vyberte prechodový efekt.
• Vyberte Off (Vypnuté)
pre odstránenie efektu.
• Nastavte interval medzi snímkami.
• Voľba nie je dostupná pri nastavení
Off (Vypnuté) alebo Basic
(Základný) v ponuke Effect (Efekt).
Voľba hudby na pozadí.
Vyberte možnosť opakovania
prezentácie.
pre spustenie prezentácie.
• Dotknite sa pre prerušenie prezentácie.
prepnete do režimu prehrávania.
• Dotykom
52
Prehrávanie
Prehrávanie videa
Orezanie videa
Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo
orezávať.
1
2
V režime prehrávania vyberte súbor a dotknite sa
Trimming?
.
No
Prehrávanie ovládate týmito ikonami.
c Dotknite sa v mieste, kde
má nové video začať, a v
mieste, kde má skončiť.
Yes
d Dotknite sa
• Pôvodné video by malo byť najmenej 5 sekúnd dlhé.
• Upravené video bude uložené ako nový súbor.
Uplynutý čas
Zachytenie snímky počas prehrávania
Ikona
Popis
• Skok vzad.
• Dotykom a pridržaním sa posúvate vzad
(max. rýchlosť prechádzania: 16 ×).
c Dotknite sa v mieste, v
Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
d Dotknite sa
ktorom chcete uložiť snímku.
Zastavenie prehrávania.
(Zobrazí sa po dotyku
• Skok vpred.
• Dotykom a pridržaním sa posúvate vpred
(max. rýchlosť prechádzania: 16 ×).
Súbor so zachytenou snímkou bude mať rovnaké rozlíšenie ako
pôvodný súbor s videom a bude uložený ako nový.
Prehrávanie/úpravy
53
.)
Prehrávanie
Prehrávanie hlasových poznámok
Prehranie hlasovej poznámky pri snímke
Prehranie hlasovej poznámky
1
V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a
dotknite sa
.
2
Prehrávanie ovládate týmito ikonami.
1
V režime prehrávania vyberte snímku s hlasovou
poznámkou a dotknite sa
.
2
Prehrávanie ovládate týmito ikonami.
Ikona
Popis
Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
Ikona
Zastavenie prehrávania.
Popis
• Skok vzad.
• Dotykom a pridržaním sa posúvate vzad.
Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
Zastavenie prehrávania.
• Skok vpred.
• Dotykom a pridržaním sa posúvate vzad.
Prehrávanie/úpravy
54
Úpravy snímok
Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a
sýtosti.
Otočenie snímky
Zmena veľkosti snímky
1
Môžete zmeniť veľkosť snímky a uložiť ju ako nový súbor.
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
1
.
2
Otočte snímku.
2
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
.
Vyberte rozlíšenie.
• Zmeny sa uložia automaticky.
d Dotknite sa
Posunutím hore alebo dole
zobrazíte ukážku.
d Dotknite sa
c Dotknite sa
3
Dotykom
c Dotknite sa
uložte zmeny.
Prehrávanie/úpravy
55
Úpravy snímok
Úprava farieb
Použitie zvláštnych efektov
Na snímku môžete použiť rôzne farebné tóny, ako
Čiernobiela, Sépia alebo Modrá, a uložiť ich ako nové súbory.
Na snímky môžete použiť rôzne efekty, ako farebné ltre
alebo vinetáciu.
B & W (Čiernobiela)
Sepia (Sépia)
1
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
.
2
Vyberte zvláštny efekt.
Blue (Modrá)
d Dotknite sa
1
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
.
2
Vyberte farebný tón.
c Dotknite sa
Možnosť
d Dotknite sa
Posunutím hore alebo dole
zobrazíte ukážku.
c Dotknite sa
3
Dotykom
uložte zmeny.
3
Prehrávanie/úpravy
Zmení pozadie na čiernobiele a hlavný
objekt ponechá bez zmien.
Shaded
(Tiene)
Použije efekt odtienenia okrajov
(vinetácia), ktorý stmaví okraje obrazu
oproti stredu snímky.
Elegant
(Elegantná)
Použije na snímku efekt, ktorý ju
zosvetlí a zmäkčí.
Add Noise
(Pridať Šum)
Pridá šum do snímky, ktorá tak vyzerá
staršia.
Dotykom
56
Popis
Color Filter
(Farebný Filter)
uložte zmeny.
Úpravy snímok
Oprava nesprávnej expozície
Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sýtosť,
odstráňte červené oči alebo chyby pleti. Upravené snímky
budú uložené ako nový súbor.
2
Nastavenie ACB (Auto Contrast Ballance)
1
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
.
2
3
Dotknite sa
Dotykom
“
.
“
1
uložte zmeny.
3
4
Odstránenie červených očí
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
.
Dotknite sa
•
•
•
a vyberte možnosti nastavenia:
: Brightness (Jas)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Sýtosť)
Vyberte hodnotu. (-: menej alebo +: viac)
• Posunutím doľava alebo doprava zobrazíte ukážku.
Dotykom
uložte zmeny.
Odstránenie nedostatkov pleti
1
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
.
1
V režime prehrávania vyberte snímku a dotknite sa
.
2
3
Dotknite sa
2
3
Dotknite sa
Dotykom
“
“
uložte zmeny.
.
4
Prehrávanie/úpravy
“
.
Nastavte úroveň.
• So zvyšujúcim sa číslom sa tvár čistí.
Dotykom
57
uložte zmeny.
Úpravy snímok
Vytvorenie tlačovej objednávky
Možnosť
Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu
o počte výtlačkov a veľkosti papiera.
• Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré
podporuje DPOF (Digital Print Order Format) alebo si môžete
snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
• Širokouhlé snímky môžu byť pri tlači orezané na ľavej aj pravej
strane, preto pri objednávke tlače skontrolujte,či nejde o širokú
snímku.
• Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti
fotoaparátu.
1
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte
[MENU].
2
3
Dotknite sa DPOF.
Popis
Images
(Snímky)
Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť.
•
(Jedna): vytlačí iba aktuálnu
snímku.
(Všetky): tlač všetkých snímok z
•
pamäťovej karty.
Size
(Veľkosť)
Nastavenie veľkosti fotograe.
•
(Jedna): voľba veľkosti pre
aktuálnu snímku.
(Všetky): voľba veľkosti pre všetky
•
snímky.
Index*
(Prehľad)
Vyberte tlač snímok vo forme miniatúr.
* DPOF umožňuje tlač viacerých snímok na jeden papier.
Tlačiť fotograe stanovenej veľkosti môžete iba na tlačiarňach
kompatibilných s DPOF 1.1.
Nastavte možnosti DPOF.
Prehrávanie/úpravy
58
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV
Prehrávanie snímok alebo videa po prepojení fotoaparátu s TV priloženým káblom A/V.
1
Vyberte výstup video signálu podľa krajiny alebo
oblasti, kde ste. (str. 71)
2
3
Vypnite fotoaparát a TV
• Na niektorých TV sa môže objaviť iba časť obrazu alebo
digitálny šum.
• Podľa nastavení TV sa snímky nemusia zobrazovať
centrované.
• Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete robiť snímky aj
videá.
Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
Video
Audio
Zobrazenie súborov na HDTV
Môžete zobrazovať kvalitné a nekomprimované snímky a
videá na HDTV cez voliteľný stojanček HDMI. HDMI
(High Denition Multimedia Interface) podporuje väčšina
HDTV. Podrobnosti v návode k stojančeku HDMI.
1
2
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [MENU].
4
Zapnite TV a vyberte vstup videa pomocou ovládača
TV.
5
6
Zapnite fotoaparát a stlačte [Prehrávanie].
Anynet +
On
Zobrazte si snímky alebo prehrávajte video pomocou
dotykovej obrazovky fotoaparátu.
HDMI Size
1080i
Video Out
NTSC
Vyberte rozlíšenie HDMI.
c Dotknite sa
3
Prehrávanie/úpravy
Vypnite fotoaparát a HDTV.
59
d Vyberte rozlíšenie
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV
4
Fotoaparát vložte do stojančeka a prepojte stojanček s
HDTV káblom HDMI.
Ak je k stojančeku pripojený kábel A/V, odpojte ho.
Kábel HDMI
5
6
Zapnite fotoaparát.
• HDTV sa automaticky zapne a zobrazí displej fotoaparátu.
Súbory zobrazujte pomocou dotykovej obrazovky
fotoaparátu alebo diaľkového ovládača fotoaparátu
alebo HDTV.
Ak HDTV podporuje prol Anynet+ (CEC), zvoľte v ponuke
nastavení Anynet+ (str. 71) a budete môcť ovládať všetky
zariadenia AV Samsung ovládačom TV. Podrobnosti v návode k
stojančeku HDMI.
Prehrávanie/úpravy
60
Prenos súborov do počítača
Pre používateľov Windows
Požiadavky pre QuickTime Player 7.4
Súbory prenesiete po pripojení fotoaparátu k PC. Použite
priložený kábel USB po inštalácii potrebných programov z
disku CD.
• Intel Pentium 4, 3,2 GHz a lepší/ AMD Athlon 64FX, 2,6 GHz
a lepší
• Windows XP service pack 2 alebo Vista
• Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac sa odporúča)
• 64-megabajtová alebo lepšia videokarta (nVIDIA Geforce
7600GT a vyššia/séria ATI X1600 a vyššia sa odporúčajú)
Inštalácia programov
Požiadavky na počítač
Položka
CPU
RAM
OS
• Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným OS
môže spôsobiť stratu záruky.
• V 64-bitových verziách Windows XP a Vista nemusia programy
pracovať správne.
Požiadavka
Pentium III 500 MHz alebo vyšší
(odporúčaný Pentium III 800 MHz a vyšší)
256 MB a viac (odporúčané 512 MB a viac)
Windows 2000/XP/Vista
Programy na disku CD
Kapacita
pevného
disku
250 MB a viac (odporúčané 1 GB a viac)
Ďalšie
• port USB
• mechanika CD-ROM
• 1024x768 pixlov, kompatibilný monitor so 16bitovovým farebným zobrazením (24-bitovové
farby odporúčané)
• Microsoft Direct X 9.0 a vyšší
Položka
Požiadavka
Samsung Master
Úprava snímok a videa.
QuickTime Player 7.4
Zobrazenie videa
(súbory MPEG-4 AVC/H.264) na PC.
Adobe Reader
Zobrazenie návodu na použitie.
Prehrávanie/úpravy
61
Prenos súborov do počítača
1
2
Vložte inštalačný disk CD do mechaniky CD-ROM.
Po zobrazení inštalačného okna kliknite na Samsung
Digital Camera Installer a spustite inštaláciu.
Prenos súborov do PC
Po pripojení k PC bude fotoaparát rozpoznaný ako
vymeniteľný disk.
Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.
1
Pripojte fotoaparát k PC.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do
fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu
súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so
stratou dát.
3
Vyberte programy pre inštaláciu a postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
4
Kliknutím na OK dokončite inštaláciu.
2
3
Prehrávanie/úpravy
Zapnite fotoaparát.
Dotknite sa Computer (Počítač).
62
Prenos súborov do počítača
4
V PC vyberte Tento počítač “ Vymeniteľný disk “
DCIM “ 100SSCAM.
5
Vyberte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich
uložte do PC.
Odpojenie zariadenia (pre Windows XP)
Postup odpojenia kábla USB pre Windows 2000/Vista je
podobný.
1
Vyčkajte na ukončenie prenosu súborov z fotoaparátu.
• Ak kontrolka fotoaparátu bliká, vyčkajte na jej zhasnutie.
2
Kliknite na
v hlavnom paneli v pravom dolnom rohu
obrazovky PC.
3
4
Kliknite do zobrazeného okna.
Použitie programu Samsung Master
Môžete sťahovať súbory alebo upravovať snímky a video v
PC. Podrobnosti nájdete v pomocníkovi programu.
Tento program nepodporuje úpravy video súborov (H.264
(MPEG4. AVC)) vo fotoaparáte.
Stiahnutie súborov pomocou programu Samsung
Master
Okno pre stiahnutie súborov sa automaticky zobrazí po
pripojení fotoaparátu. Označte súbory, ktoré chcete stiahnuť.
Kliknite na Next (Ďalej) a postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Miniatúry súborov
(Kliknutím súbory
stiahnete.)
Odpojte kábel USB.
Klepnutím stáhněte
požadované soubory
stiahnutých súborov
Prehrávanie/úpravy
63
Kliknutím stiahnete zvolené súbory
Prenos súborov do počítača
Pre používateľov Mac
Použitie rozhrania Samsung Master
Režim zobrazenia
Hlavný panel Ponuky
Kliknutím zobrazíte
podrobnosti o programe
Kliknutím zväčšíte alebo
zmenšíte snímky v zozname
Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude
zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať
z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.
Je podporovaný Mac OS X verzia 10.3 a vyššia.
1
2
Dvojitým kliknutím
prepnete do
zobrazenia na celú
obrazovku
Ukážka
informácií o
zvolenom súbore
3
4
Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
Zapnite fotoaparát.
• Počítač zariadenie automaticky rozpozná a zobrazí sa
ikona vymeniteľného disku.
Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
Prenos snímok a videí do počítača.
Snímky vo zvolenom priečinku
Zmena režimu
: Režim
zobrazenia
: Režim úprav
fotograí
: Režim úprav videa
Prehrávanie/úpravy
64
Tlač snímok v tlačiarni
Tlač snímok fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.
1
Pri zapnutej tlačiarni pripojte fotoaparát káblom USB.
4
Zvoľte režim tlače.
c Dotknite sa
d Dotknite sa
2
Stlačením [POWER] alebo [Prehrávania] zapnite
fotoaparát.
3
Dotknite sa Printer (Tlačiareň).
Ikona
Popis
Tlač aktuálnej snímky s nastavením tlačiarne.
(Dotknutím
vytlačte.)
Tlač snímok s vlastným nastavením. (str. 66)
Prehrávanie/úpravy
65
Tlač snímok v tlačiarni
Tlač snímok s vlastným nastavením
1
2
3
Nastavte možnosti tlače.
Dotykom
vytlačte.
Dotykom Yes (Áno) potvrďte.
• Tlač začne. Dotykom
zrušte.
Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.
Reset (Resetovať)
Možnosť
Popis
Images
(Snímky)
Výber tlače zobrazenej snímky alebo
všetkých snímok.
Size (Veľkosť)
Nastavenie veľkosti fotograe.
Layout
(Dispozícia)
Vytvorenie výtlačkov miniatúr.
Type (Typ)
Voľba typu papiera.
Quality
(Kvalita)
Nastavenie kvality tlače.
Date (Dátum)
Nastavenie tlače dátumu.
File Name
(Názov
Súboru)
Nastavenie tlače názvu súboru.
Prehrávanie/úpravy
66
5. Príloha
5. Príloha
Tu nájdete nastavenia, chybové správy,
technické údaje a tipy pre údržbu.
Ponuka nastavení fotoaparátu ................... 68
Prístup k ponuke nastavení fotoaparátu ...... 68
................................... 69
Nastavenie zvuku
................................ 69
Nastavenie displeja
.......................... 70
Nastavenie fotoaparátu
Nastavenie pripojenia .............................. 71
Chybové hlásenia ......................................... 72
Údržba fotoaparátu ...................................... 73
Čistenie fotoaparátu ..................................... 73
Pamäťové karty ............................................ 74
Batéria .......................................................... 75
Skôr, než sa obrátite na servis ................... 76
Technické údaje fotoaparátu ....................... 79
Register .......................................................... 83
Ponuka nastavení fotoaparátu
Prístup k ponuke nastavení fotoaparátu
1
2
3
Vyberte ponuku a nastavenia uložte.
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [MENU].
c Dotknite sa ponuky
Vyberte ponuku.
Dotknite sa ponuky
Volume
Medium
Beep Sound
Sound1
Shutter Sound
Sound1
Start Sound
Off
AF Sound
On
Ikona
4
Popis
Nastavenie hlasitosti alebo zvukov pípnutia,
uzávierky, spustenia, AF alebo samospúšte. (str. 69)
Vyberte jazyk displeja, nastavte dátum a čas, zvoľte
úvodný obrázok, nastavte jas displeja a dĺžku
prehrávania súborov alebo čas do vypnutia displeja.
(str. 69)
Sformátujte zabudovanú pamäť a pamäťovú kartu,
sformátujte pamäťovú kartu, resetujte nastavenie
na východiskové hodnoty, zapnite kôš, určte názvy
súborov, nastavte zobrazenie dátumu vytvorenia
snímky a čas do vypnutia fotoaparátu alebo zapnite
kontrolku AF assist. (str. 70)
Nastavte Anynet+, rozlíšenie HDMI a vyberte výstup
videa. (str. 71)
Príloha
68
Volume
Off
Beep Sound
Low
Shutter Sound
Medium
Start Sound
High
AF Sound
On
Dotykom
d Dotknite sa možnosti
sa vrátite do predchádzajúcej obrazovky.
Ponuka nastavení fotoaparátu
Nastavenie zvuku
* Východiskové
Nastavenie displeja
Položka
Popis
Položka
Popis
Volume
(Hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov.
(Off (Vypnuté), Low (Potichu), Medium*
(Stredne), High (Hlasito))
Language
Voľba jazyka textu displeja.
Beep Sound
(Pípnutie)
Výber zvuku pri použití dotykového displeja
alebo prepínaní režimov.
(Off (Vypnuté), Sound1* (Zvuk 1),
Sound2 (Zvuk 2), Sound3 (Zvuk 3))
Shutter Sound
(Zvuk uzávierky)
Výber zvuku pri stlačení spúšte. (Off (Vypnuté),
Sound1* (Zvuk 1), Sound2 (Zvuk 2),
Sound3 (Zvuk 3))
Start Sound
(Úvodný zvuk)
Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu. (Off*
(Vypnuté), Sound1 (Zvuk 1), Sound2 (Zvuk 2),
Sound3 (Zvuk 3))
AF Sound
(Zvuk AF)
Výber zvuku pri stlačení spúšte do polovice.
(Off (Vypnuté), On* (Zapnuté))
Self Portrait
(Autoportrét)
Nastavenie zvuku pípnutia pri rozpoznaní vašej
tváre. (Off (Vypnuté), On* (Zapnuté))
* Východiskové
Výber oblasti, nastavenie času a dátumu a formátu
dátumu. (yyyy/mm/dd (rok/mesiac/deň),
Date & Time mm/dd/yyyy (mesiac/deň/rok),
(Dátum a
dd/mm/yyyy (deň/mesiac/rok), Off* (Vypnuté))
čas)
Start Image
(Úvodný
obrázok)
Display
Bright (Jas
displeja)
Quick View
(Ukážka)
Príloha
69
Pri použití fotoaparátu v inej krajine vyberte mesto,
aby sa nastavil miestny čas.
Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri
zapnutí fotoaparátu.
• Off* (Vypnuté): Žiadny úvodný obrázok.
• Logo: Zobrazí sa východisková snímka zo
zabudovanej pamäte.
• User Image (Používateľský obrázok): Zobrazí sa
snímka zvolená používateľom. (str. 16)
Nastavenie jasu displeja.
(Auto* (Automaticky), Dark (Tmavý),
Normal (Normálny), Bright (Jasný))
Normal (Normálny) je pevne nastavené v
režime prehrávania aj v prípade, že zvolíte Auto
(Automaticky).
Nastavenie dĺžky prehrávania práve vytvorenej
snímky či videa pred návratom do režimu snímania.
(Off (Vypnuté), 0.5 sec* (0,5 s), 1 sec (1 s), 3 sec
(3 s))
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Popis
Display
Save
(Úsporný
režim)
Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd,
fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného
režimu (režim zrušíte dotykom na displej). (Off*
(Vypnuté), On (Zapnuté))
Nastavenie fotoaparátu
Položka
Format
(Formátovanie)
Reset
(Resetovať)
* Východiskové
Položka
Položka
Určenie spôsobu pomenovávania súborov.
• Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania
súborov tak, aby začínalo od 001 po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
• Series* (Série): Nastavenie číslovania súborov
tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
* Východiskové
File (Súbor)
Popis
Formátovanie zabudovanej pamäte a pamäťovej
karty (všetky súbory vrátane chránených sa
vymažú). (No* (Nie), Yes (Áno))
Ak vo fotoaparáte použijete pamäťovú kartu
formátovanú v prístroji iného výrobcu, v čítačke
kariet alebo v počítači, nemusí byť správne čítaná.
Sformátujte pamäťovú kartu pred použitím.
Resetovanie ponúk a možností snímania (dátum
a čas, jazyk a nastavenia výstupu video nebudú
resetované). (No* (Nie), Yes (Áno))
Nastavenie koša alebo obnovenie zmazaných
súborov. (Off* (Vypnuté), On (Zapnuté),
Recycle Bin
Recycle Folder (Priečinok koša))
(Kôš)
• Voľbou Recycle Folder (Priečinok koša) obnovte
súbory.
Príloha
Popis
70
• Východiskový názov prvého priečinka je
100SSCAM a východiskový názov prvého súboru
je SDC1001.
• Čísla súborov rastú po jednej od SDC10001 do
SDC19999.
• Čísla priečinkov rastú po jednej od 100SSCAM do
999SSCAM.
• Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999.
• Fotoaparát denuje názvy súborov podľa normy
Digital rule for Camera File system (DCF). Ak
názvy súborov zmeníte, fotoaparát ich nemôže
prehrať.
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Imprint
(Tlač
dátumu)
Popis
Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačiť aj dátum
vytvorenia snímky. (Off* (Vypnuté), Date (Dátum),
Date & Time (Dátum a čas))
• Dátum a čas sa zobrazia žlto v pravom dolnom
rohu snímky.
• Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu a času.
• Ak zvolíte v režime 4, dátum a čas sa
nezobrazia.
Vypnutie zariadenia, ak nie je používané.
(Off* (Vypnuté), 1 min (1 minúta), 3 min (3 minúty),
5 min (5 minút), 10 min (10 minút))
Power Off
(Vypínanie)
AF Lamp
(Svetlo AF)
• Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia.
• Funkcia nefunguje, keď:
- je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k
tlačiarni
- prehrávate prezentáciu alebo video
- nahrávate hlasovú poznámku
Nastavenie pripojenia
Popis
Anynet +
Nastavenie pre ovládanie fotoaparátu z HDTV
Samsung s podporou Anynet+(CEC) pomocou
ovládača televízora.
• Off (Vypnuté): Zobrazenie súborov bez ovládača
HDTV.
• On* (Zapnuté): Ovládanie fotoaparátu
ovládačom HDTV.
HDMI Size
(Veľkosť
HDMI)
Video Out
(Video
výstup)
Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v tme.
(Off (Vypnuté), On* (Zapnuté))
Príloha
* Východiskové
Položka
71
Voľba rozlíšenia snímok pri prehrávaní súborov na
HDTV v stojančeku HDMI.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p / PAL: 1080i*, 720p,
576p)
Ak HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie,
automaticky sa prepne na najbližšie nižšie.
Nastavenie výstupu video signálu podľa krajiny
alebo oblasti, kde ste.
• NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan,
Mexiko a pod.
• PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko,
Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Anglicko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový
Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko a pod.
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, pokúste sa problémy vyriešiť.
Hlásenie
Navrhnuté riešenia
Hlásenie
Navrhnuté riešenia
Card Error!
(Chyba karty!)
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 70)
Card Locked!
(Karta zablokovaná!)
Odblokujte pamäťovú kartu.
Low Battery!
(Slabá batéria!)
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
DCF Full Error
(Chyba DCF)
Názvy súborov nezodpovedajú norme
DCF. Preneste súbory z pamäťovej karty
do počítača a sformátujte kartu. (str. 70)
No Image!
(Žiadna snímka!)
Vytvorte snímky alebo vložte kartu so
snímkami.
Low Light!
(Nedostatok svetla!)
Zapnite blesk. (str. 33)
File Error!
(Chyba súboru!)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte
na servis.
Memory Full!
(Pamäť plná!)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte
novú kartu.
Príloha
72
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Puzdro fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Objektív a dotykový displej fotoaparátu
Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív
mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim
roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.
• Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie.
Môže dôjsť k poškodeniu.
• Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.
Príloha
73
Údržba fotoaparátu
Pamäťové karty
Kapacita karty
Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu
súborov. Pre kartu SD s kapacitou 1 GB:
Použiteľné pamäťové karty
Môžete používať karty SD (Secure Digital), SDHC (Secure
Digital High Capacity) alebo MMC (MultiMedia Card).
Veľkosť
Kontakty
S
n
í
m
k
y
Prepínač ochrany
proti zápisu
Popis (spredu)
Na kartách SD alebo SDHC môžete chrániť súbory proti
zmazaniu prepínačom. Prepnutím dole sú súbory chránené,
hore odblokované. Pre fotografovanie kartu odblokujte.
*
V
i
d
e
á
Veľmi
Jemná
Jemná Normálna
60 FPS
30 FPS
15 FPS
(snímok/s) (snímok/s) (snímok/s)
136
265
386
-
-
-
153
296
430
-
-
-
180
347
501
-
-
-
240
457
653
-
-
-
370
685
957
-
-
-
807
1374
1794
-
-
-
1655
2438
2894
-
-
cca
20min.
-
-
-
-
cca
12’ 38’’
-
-
-
-
cca
20min.
cca
20min.
-
-
-
cca
20min.
cca
20min.
-
-
-
cca
20min.
cca
20min.
cca
20min.
* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.
Príloha
74
Údržba fotoaparátu
Batéria
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Údaje o batérií
Režim
Typ
Kapacita článkov
Napätie
Dĺžka nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
SLB-1137D
Lítiovo-iónová batéria
1100 mAh
3,7 V
cca 150min.
Podmienky snímania
(pri plne nabitej batérii)
Videá
Záznam videa v rozlíšení 640 x 480 a
30 fps.
cca 90 min.
• Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť
podľa podmienok.
• Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka
záznamu.
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
•
•
•
•
Výdrž batérie
Dĺžka použitia/
Počet snímok
Dĺžka použitia/
Počet snímok
Podmienky snímania
(pri plne nabitej batérii)
Meranie prebehlo za týchto podmienok:
v režime 2, rozlíšenie 14M, kvalita
Fine (Jemná), OIS zapnuté.
1. Nastavenie blesku na Fill in
(Vyrovnávací), vytvorenie jednej
snímky a transfokátor do krajnej
polohy a späť.
cca 100 min./
Snímky
2. Nastavenie blesku na Off (Vypnutý),
cca 200
vytvorenie jednej snímky a
transfokátor do krajnej polohy a späť.
3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas 30
sekúnd a opakovanie počas 5 minút.
Potom vypnutie fotoaparátu na 1
minútu.
4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Príloha
Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
Vypnite fotoaparát pri nabíjaní.
Po nabití zapnite fotoaparát na najmenej 10 minút.
Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie.
Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
• Ak kontrolka bliká červeno alebo nesvieti, odpojte a znovu
zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
• Ak nabíjate zahriatu batériu, kontrolka sa môže rozsvietiť
oranžovo. Po vychladnutí batérie sa nabíjanie spustí.
Poznámky ohľadom nabíjania z pripojeného PC
• Používajte iba priložený kábel USB.
• Batéria sa nemusí nabíjať, ak:
- používate rozbočovač USB.
- k PC sú pripojené iné zariadenia USB.
- pripájate kábel do zásuvky na prednej stene počítača.
- port USB počítača nepodporuje štandard pre výstupné
napájanie (5 V, 500 mA).
75
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili
ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát
• Uistite sa, že je vložená batéria.
• Uistite sa, že je batéria vložená
správne.
• Nabite batériu.
Napájanie sa náhle
vyplo
• Nabite batériu.
• Fotoaparát môže byť v úspornom
režime. (str. 69)
• Fotoaparát sa vypol po páde, aby
zabránil poškodeniu pamäťovej karty.
Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo
vybíja
• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych
teplotách (pod 0°C). Udržujte batériu v
teple, napr. vo vrecku.
• Použitie blesku a záznam videa
vybíjajú batériu rýchlejšie. Nabite
batériu.
• Batéria je spotrebná súčasť a musí byť
občas vymenená. Ak sa vybíja veľmi
rýchlo, použite novú batériu.
Príloha
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné vytvárať
snímky
• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte
nepotrebné súbory alebo vložte novú
kartu.
• Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 70)
• Karta je chybná. Vložte inú kartu.
• Karta je chránená proti zápisu
(blokovaná). Odblokujte pamäťovú
kartu. (str. 72)
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Nabite batériu.
• Uistite sa, že je batéria vložená
správne.
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
Blesk nepracuje
• Blesk je nastavený na Off (Vypnuté).
(str. 33)
• Nemôžete používať blesk v režimoch
7, 3 alebo niektorom z režimov
4.
76
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Situácia
Blesk môže samovoľne blesknúť v
Blesk sa náhle spúšťa dôsledku statickej elektriny.
Nejde o poruchu fotoaparátu.
Navrhnuté riešenia
• Snímka je preexponovaná. Nastavte
Snímka je príliš svetlá
expozíciu. (str. 40)
• Vypnite blesk. (str. 33)
Nastavte dátum a čas v ponuke
nastavení zobrazenia.
Snímky sa
nezobrazujú na TV
• Uistite sa, že je fotoaparát správne
pripojený k TV priloženým káblom A/V.
• Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Karta je chybná
Karta nebola resetovaná. Sformátujte
pamäťovú kartu. (str. 70)
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
Nie je možné
prehrávať súbory
Ak zmeníte názov súboru na karte,
fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy
súborov musia zodpovedať norme DCF).
Ak sa to stane, prehrávajte súbory v
počítači.
• Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Uistite sa, že používate podporovaný
operačný systém.
Prenos bol prerušený statickou
Počítač odpojil
fotoaparát pri prenose elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu
súborov
ho pripojte.
Snímka je neostrá
• Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia
vhodný pre vaše zábery. (str. 36)
• Uistite sa, že je objekt v dosahu
blesku. (str. 79)
• Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie,
očistite ho. (str. 73)
Farby snímky
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie k
nerealistickým fotograám. Zvoľte
správne vyváženie bielej podľa
podmienok a osvetlenia. (str. 42)
Nie je správny dátum
a čas
Dotykový displej alebo
Vyberte batériu a znovu vložte.
tlačidlá nepracujú
Príloha
77
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Kodeky inštalované v počítači nie sú
kompatibilné s prehrávaným videom.
Použite prehrávač QuickTime® Player
alebo nainštalujte balík Codec Pack Full.
Nie je možné
prehrávať videá v
počítači
• Použitie prehrávača QuickTime®
Player 7.4
1. Nainštalujte prehrávač QuickTime®
Player 7.4 s podporou MP4(H.264
(MPEG.AVC)).
2. Prehrávajte videá v prehrávači
QuickTime® Player.
• Použitie balíka Codec Pack Full
1. Nainštalujte poslednú verziu balíka
Codec Pack Full.
2. Prehrávajte video v prehrávači
médií (Media Player Classic alebo
Windows Media Player 11).
• Nainštalujte prehrávač QuickTime®
Player 7.4 alebo balík K-Lite Codec
Pack Full na Windows XP SP2 alebo
novší.
• V závislosti na počítači môže byť
prehrávanie videa prerušované.
Príloha
78
Technické údaje fotoaparátu
Typ
Snímač
obrazu
Objektív
Celkový počet
cca 15,0 megapixlov
Ohnisková
vzdialenosť
Objektív Schneider-KREUZNACH f
= 6,0 - 21,6 mm
(kinolm. prístroj: 28 - 102 mm)
Svetelnosť F
F2.8 (W) - F5.9 (T)
Digitálny
transfokátor
• Režim statických snímok: 1,0× - 5,0×
• Prehrávanie: 1,0× - 13,7×
(závisí od veľkosti snímky)
Expozícia
Blesk
3.0" (7,62 cm) hVGA farebný TFT LCD
(460 000 pixlov) (dotykový)
LCD displej
Typ
Ostrenie
1/1.72" (1,49 cm) CCD
Efektívny počet cca 14,7 megapixlov
bodov
TTL automatické ostrenie (Viacbodové
Ostrenie, Stredové Ostrenie, AF Dotykom,
Rozpoznanie Tváre AF)
Dosah
Expozičný čas
Normálne
Makro
Autom.
Makro
•
•
•
•
Multi, Bodové, Stredové Vyváženie,
Rozpoznanie Tváre AE
Kompenzácia
±2EV (krok 1/3EV)
ISO ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
(3200 je pri fotografovaní pevne na 3M)
Režim
Vyp., Auto, Červené oči, Vyrovnávací,
Pomalá synchronizácia,
Redukcia červených očí
Dosah
široký (W): 0,3 m - 5,4 m (ISO Auto)
Tele: 0,5 m - 2,7 m (ISO Auto)
Trvanie
nabíjania
cca 5 s
Dual IS [OIS (Optická stabilizácia obrazu) +
DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)]
Ostrosť
Mäkká+, Mäkká, ,Normálna,Výrazná,
Výrazná+
Efekt
Príloha
Program AE
Meranie
Obmedzenie otrasov
Širokouhlý (W) Tele (T)
80cm – nekonečno
5cm – 80 cm 50 cm – 80 cm
5cm
50 cm
– nekonečno
– nekonečno
AUTO: 1 - 1/2 000 s
RUČNE: 16 - 1/2 000 s
NOC: 8 - 1/2 000 s
OHŇOSTROJ: 4 s
Riadenie
79
Režim
snímania
• Štýl snímky: Normálna, Mäkká, Výrazná,
les, Retro, Cool, Pokojná, Klasická
• Farebný efekt: Normálna, Čiernobiela,
Sépia, Modrá, Červená, Zelená, Negatív
• Úpravy obrazu: Ostrosť, Kontrast, Sýtosť
Režim
prehrávania
• Úpravy obrazu: Zmena veľkosti, Otočenie,
Orezanie
• Farebný efekt: Normálna, Čiernobiela,
Sépia, Modrá, Červená, Zelená, Negatív
• Farebný efekt: Farebný lter, Tiene,
Elegantná, Pridať šum
• Úpravy obrazu: Retuš tváre, Jas, Kontrast,
Sýtosť, Redukcia červených očí, ACB
Technické údaje fotoaparátu
Vyváženie bielej
Záznam zvuku
Tlač dátumu
Snímky
Videá
Snímanie
Auto, Denné, Zamračené, Žiarivky H a L,
Žiarovky, Vlastné
Médiá
Zvukové poznámky (max. 10 hodín)
Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s)
Dátum a čas, Dátum, Vypnuté
(voliteľné používateľom)
• Vnútorná pamäť: cca 40 MB
• Vonkajšia pamäť (voliteľná)
- Karta SD (do 4 GB zaručené)
- karta SDHC (do 8 GB zaručené)
- MMC Plus
(do 2GB zaručené, 4 bity 20 MHz)
Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do
týchto údajov.
• Režimy: AUTO, PROGRAM, RUČNÝ,
DUAL IS, NOC, RETUŠ TVÁRE, SCÉNY
(PORTRÉT, DETI, KRAJINA, MAKRO,
TEXT, VÝCHOD A ZÁPAD SLNKA,
PROTISVETLO, OHŇOSTROJ, PLÁŽ
& SNEH, AUTOPORTRÉT, JEDLO,
KAVIAREŇ)
• Sekvenčné snímanie: Jedna, sekvenčne,
vysoká rýchlosť, veľmi vysoká rýchlosť,
AEB
• Samospúšť: 10 s, 2 s, Dvojitá, z ovládača
• So zvukom aj bez zvuku
(max. dĺžka: 20 min.)
• Veľkosť: 1280 x 720 High Quality (30 FPS,
15 FPS), 1280 x 720 Standard Quality (30
FPS, 15 FPS), 640 x 480 (30 FPS,
15 FPS), 320 x 240 (60 FPS, 30 FPS)
• Rýchlosť záznamu: 60 FPS, 30 FPS,
15 FPS
• 3,6X optický transfokátor, stlmenie pri
transfokácii (zvuk je stlmený pri použití
transfokátora)
• Farebný efekt a voliteľné vyváženie bielej
• Úprava videa (zabudovaná): prerušenie
záznamu, zachytenie snímky, orezanie
Súborový
formát
Veľkosť obrazu Pre kartu 1 GB SD
Ukladanie
Veľmi
Jemná Normálna
Jemná
386
4384 x 3288 136 265
4384 x 2920 153
296
430
4384 x 2464 180
347
501
3264 x 2448 240
457
653
2592 x 1944 370
685
957
1920 x 1080
807
1374
1794
1024 x 768
1655 2438
2894
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných
podmienok Samsung a môžu sa líšiť podľa
podmienok použitia a nastavenia fotoaparátu.
Prehrávanie snímok
S ohľadom na rušivý zvuk transfokátora je možné
zvoliť záznam so zvukom alebo bez neho.
Príloha
• Statické snímky: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Video: MP4 (H.264 (MPEG4.AVC))
• Zvuk: WAV
80
Jedna snímka, miniatúry, pokročilá
prezentácia (s efektmi a hudbou)
Technické údaje fotoaparátu
Digitálny
výstup
Zásuvka: USB 2.0 (30 pólov)
Výstup zvuku
Mono (vnútorný reproduktor),
Stereo (mikrofón)
Rozhranie Výstup obrazu
• AV: NTSC, PAL (voliteľné)
• HDMI 1.2: NTSC, PAL (voliteľné)
HDMI je dostupné po prepojení s voliteľným
stojančekom.
Napájacia
zásuvka DC
30 pólov, 4,2 V
Akumulátorová Lítiovo-iónová batéria SLB-1137D
batéria
(1100 mAh)
Napájací
zdroj
Sieťový
adaptér
Sieťový zdroj (SAC-47),
kábel USB (SUC-C4)
Stojanček
(voliteľný)
SCC-NV5 HD
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.
Rozmery (š × v × h)
94,9 × 59,5 × 19,9 mm
(bez vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť
138 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prevádzková teplota
0 - 40˚C
Prevádzková vlhkosť
5 - 85%
Softvér
Samsung Master, QuickTime® Player 7.4,
Adobe Reader
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Príloha
81
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Správna likvidácia výrobku
(elektrické & elektronické zariadenia)
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií.)
(Platí v krajinách Európskeho spoločenstva a ďalších
európskych krajinách so systémom oddeleného zberu
odpadu)
Toto označenie v návode k výrobku znamená, že výrobok by
nemal byť po skončení životnosti likvidovaný v bežnom domácom
odpade. Pre ochranu životného prostredia a ľudského zdravia pred
neriadeným zaobchádzaním s odpadmi likvidujte tento výrobok
oddelene od ostatného odpadu a jeho recykláciou umožnite
udržateľný rozvoj využitia prírodných zdrojov. Domácnosti sa
môžu obracať na predajcu, kde bol výrobok zakúpený, alebo na
svoje miestne úrady, ktoré im poskytnú informáciu o možnostiach
oddeleného zberu a recyklácie elektronického odpadu.
Profesionálni používatelia sa musia obrátiť na svojich dodávateľov
a postupovať podľa ustanovení kúpnej zmluvy. Tento výrobok by
nemal byť likvidovaný s iným komerčným odpadom.
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto
označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri
nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo
životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
Nabíjateľnú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť
užívateľom. Ohľadom informácií týkajúcich sa výmeny batérie,
prosím, kontaktujte poskytovateľa služby.
Ekologická značka Samsung
Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý
slúži na účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti
Samsung pri výrobe produktov priateľských k
životnému prostrediu. Značka vyjadruje trvalú
snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov, ktoré
nepoškodzujú životné prostredie.
Príloha
82
Register
A
ACB 41, 57
Adobe Reader 61
AF Lamp
(Kontrolka AF) 71
AF Sound (Zvuk AF) 69
Anynet+ 71
Automatické vyváženie
kontrastu (ACB) 41, 57
B
Batéria
Nabíjanie 75
Technické údaje 75
Životnosť 75
Blesk 11
Auto (Automatický) 33
Fill in (Vyrovnávací) 33
Off 33
Red Eye (Červené oči) 33
Red Eye Fix
(Redukcia červených očí) 34
Slow Sync
(Pomalá synchronizácia) 34
Display bright
(Jas displeja) 69
Blink Detection
(Detekcia žmurkania) 39
Dotknutie 15
Dotyková obrazovka 12
DPOF 58
C
Chybové hlásenia 72
E
Citlivosť ISO 35
Č
Čistenie
Objektív 73
Puzdro 73
Digitálna stabilizácia
obrazu 21
Digitálny transfokátor 18
Príloha
I
Ikony 13
Expozičný čas 22
Imprint (Tlač dátumu) 71
F
K
Face Detection
(Rozpoznanie tváre) 38
Kontrolka AF-assist 11
Filter
Diaľkový ovládač 32
Hodnota clony 23
Image Restoration
(Obnovenie snímok) 70
Farebný tón 56
Date & Time
(Dátum a čas) 69
HDTV 59
Expozícia 40
Farebné efekty 45
D
H
Add noise (Pridať šum) 56
Colour lter (Farebný lter) 56
Elegant (Elegantná) 56
Shaded (Tiene) 56
Format (Formátovanie) 70
83
Kontrolka samospúšte 11
Kôš 51
Kvalita fotograí 31
Register
M
O
Prenos súborov
Rozlíšenie
Mazanie súborov 50
Oblasť ostrenia
Snímka 30
Video 30
Meranie
Center AF
(Stredové ostrenie) 37
Multi AF
(Viacbodové ostrenie) 37
Touch AF (AF dotykom) 37
pre Mac 64
pre Windows 61
Center
(Stredové vyváženie) 42
Multi 42
Spot (Bodové) 42
Ochrana súborov 50
N
Odpojenie zariadenia 63
Nastavenie
Optická stabilizácia
obrazu (OIS) 18, 21
Brightness (Jas) 57
Contrast (Kontrast)
v režime prehrávania 57
v režime snímania 46
Saturation (Sýtosť)
v režime prehrávania 57
v režime snímania 46
Sharpness (Ostrosť) 46
Nočný režim (Night) 20
Orezanie 53
Otočenie 55
Prezentácia 52
Ručný režim (Manual) 22
Prijímač diaľkového
ovládania 11
Rýchlosť záznamu 24
Q
QuickTime Player 61
Samospúšť 32
Samsung Master
Quick View (Ukážka) 69
Inštalácia 61
Použitie 63
R
Scénický režim
(Scene) 20
Red eyes (Červené oči) 33
Otrasy fotoaparátu 26
S
Režim Auto 20
Self Portrait
(Autoportrét) 39
P
Režim Dual IS 21
Séria
Pamäťová karta
Režim prehrávania 48
Kapacita 74
MMC 74
SD 74
SDHC 74
Režim programov
(Program) 22
Automatická séria so zmenou
expozície (AEB) 44
High Speed
(Vysoká rýchlosť) 44
Motion Capture
(Zachytenie pohybu) 44
Režim snímky
s retušou 21
Príloha
84
Register
Servisné stredisko 76
Tlačová objednávka
V
Smile Shot (Úsmev) 39
Register 58
Veľkosť 58
Video
Start Image
(Úvodný obrázok) 69
Stlmenie
Fotoaparát 14
Video 24
Š
Štýl snímky 45
Tlač snímok
Date (Dátum) 66
File name (Názov súboru) 66
Images (Snímky) 66
Layout (Dispozícia) 66
Quality (Kvalita) 66
Typ 66
Veľkosť 66
Transfokácia 17
T
Tlačidlo Menu 12
Tlačidlo prehrávania
12, 14
Prehrávanie 53
Záznam 24
Zmena veľkosti 55
Video Out
(Video výstup) 71
ako miniatúr 49
na TV 59
podľa dátumu 49
Volič režimov 11
Volume (Hlasitosť) 69
Vyváženie bielej 42
Vzdialenosť ostrenia
Auto Macro (Auto Makro) 36
Makro 36
Normal (AF) (Normálne) 36
Ť
Ťahanie 15
Z
Tlačidlo spúšte 11
Ú
Zachytenie snímky 53
Tlačidlo Zoom
T/zväčšenia 12
Údržba 73
Zásuvky USB a A/V 12
Úpravy 55
Závit statívu 12
Tlačidlo Zoom
W/miniatúr 12
Záznam
Video 24
Zvuková poznámka 28
Príloha
Zdroj svetla
(vyváženie bielej) 42
85
Zobrazenie súborov
Zväčšenie 52
Zvuková poznámka
Prehrávanie 54
Záznam 28
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia
ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri
kúpe, alebo na stránkach http://www.samsungcamera.com/.
Značka CE potvrdzuje zhodu výrobku so
smernicou Európskeho spoločenstva (EC)
Download PDF

advertising