Samsung i100 Používateľská príručka

advertisement

Samsung i100 Používateľská príručka
Pokyny
Oboznámenie sa s fotoaparátom
Postup pri používaní fotoaparátu je nasledujúci.
Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát značky Samsung.
Nainštalujte ovládač fotoaparátu
Nasnímajte fotografiu
Pred pripojením fotoaparátu k počítaču
pomocou kábla USB je potrebné
nainštalovať ovládač fotoaparátu.
Nainštalujte ovládač fotoaparátu, ktorý
sa nachádza na disku CD-ROM so
softvérovou aplikáciou (str. 119 až 122)
Nasnímanie fotografie (str. 20)
Pripojte kábel USB
Pripojte dodaný kábel USB do portu
rozhrania USB v počítači a do konektora
USB na fotoaparáte (str. 123)
Skontrolujte napájanie fotoaparátu
Skontrolujte napájanie fotoaparátu. Ak
je fotoaparát vypnutý, stlačením tlačidla
ho zapnite.
Skontrolujte [vymeniteľný disk]
Otvorte program Prieskumník systému
Windows a vyhľadajte položku
[vymeniteľný disk]. (str. 124)
Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne prečítajte používateľskú
príručku.
Ak požadujete poprodejní servis, zaneste fotoaparát a príčinu závady
prístroja (napríklad batériu, pamäťovú kartu, atď.) do A/S centra.
Ak plánujete používať fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôležitej
udalosti), skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu.
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody
vplývajúce z nefunkčnosti fotoaparátu.
Túto príručku uschovajte na bezpečnom mieste.
Obsah tejto príručky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu pri inovácii
funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Ak používate na kopírovanie snímok na pamäťovej karte do počítača
čítačku kariet, snímky sa môžu poškodiť. Pri prenášaní snímok,
nasnímaných fotoaparátom, do počítača cez dodaný kábel USB,
skontrolujte, či používate na pripojenie fotoaparátu k počítaču kábel USB
dodaný s fotoaparátom. Výrobca neberie na seba žiadnu zodpovednosť za
stratu alebo poškodenie snímok na pamäťovej karte, ak sa používa čítačka
kariet.
Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších krajinách.
je obchodnou známkou spoločnosti SRS Labs, Inc.
Technológia WOW HD sa dodáva v rámci licenice od spoločnosti SRS
Labs, Inc.
Všetky značky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto príručke,
sú registrované ochranné známky príslušných spoločností.
001
NEBEZPEČENSTVO
VAROVANIE
NEBEZPEČENSTVO naznačuje okamžite nebezpečnú situáciu, ktorej
ak sa nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
Označenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu,
ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť smrť alebo
vážne zranenie.
Nepokúšajte sa nijakým spôsobom upravovať tento fotoaparát. Môže
dôjsť k požiaru, poraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu
fotoaparátu. Kontrolu vnútorných častí, údržbu a opravy smie vykonávať
len predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov Samsung.
Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných plynov,
vedie to k zvýšeniu rizika výbuchu.
Ak by do fotoaparátu prenikla akákoľvek forma kvapaliny alebo
neznámeho objektu, nepoužívajte ho. Vypnite fotoaparát a odpojte
zdroj napájania. Musíte sa obrátiť na svojho predajcu alebo na servisné
stredisko fotoaparátov Samsung. Nepokračujte v používaní fotoaparátu,
pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Nevkladajte žiadne kovové ani horľavé cudzie predmety do fotoaparátu
cez prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäťovej karty a priestor na
batériu. Toto môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Neovládajte tento fotoaparát mokrými rukami. Môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
002
Nepoužívajte blesk príliš blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku
do tesnej blízkosti predmetov fotografovania môže spôsobiť poškodenie
zraku.
Z bezpečnostných dôvodov uschovávajte tento výrobok a jeho
príslušenstvo mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedošlo k nehodám,
napr.:
– prehltnutie batérie alebo malého príslušenstva fotoaparátu.
ak k dôjde k nehode, obráťte sa ihneď na lekára.
– Zranenia môžu spôsobiť aj pohyblivé časti fotoaparátu.
Pri dlhom používaní sa môžu batéria a fotoaparát prehrievať, čo môže
viesť k chybnej funkčnosti fotoaparátu. Ak by to bol váš prípad, nechajte
fotoaparát niekoľko minút bez používania, aby sa mu umožnilo schladiť.
Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naň mohli pôsobiť extrémne
vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na priamom slnečnom
svetle alebo na miestach, kde dochádza k prudkým výkyvom teploty.
Vystavenie extrémnym teplotám môže mať nepriaznivý vplyv na interné
komponenty fotoaparátu a mohlo by to spôsobiť požiar.
Pri používaní nezakrývajte fotoaparát alebo nabíjačku. Toto môže
spôsobiť vytvorenie tepla a narušiť telo fotoaparátu alebo spôsobiť požiar.
Fotoaparát a jeho príslušenstvo používajte vždy na dobre vetraných
miestach.
UPOZORNENIE
Označenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpečnú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť
ľahké alebo stredne ťažké zranenie.
Vytečenie batérie, jej prehriatie alebo iné poškodenie môžu spôsobiť
požiar alebo zranenie.
– Používajte batériu určenú technickými údajmi fotoaparátu.
– Batériu neskratujte, neprehrievajte, ani ju nevhadzujte do ohňa.
– Nevkladajte batériu prevrátenými pólmi.
Ak neplánujete dlhšiu dobu fotoaparát používať, vyberte z neho
batériu. Môže dôjsť k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému
poškodeniu súčastí fotoaparátu.
Nespúšťajte blesk, ak sa ho dotýkate rukami alebo inými predmetmi.
Po nepretržitom používaní blesku sa ho nedotýkajte. Môže spôsobiť
popálenia.
Nepohybujte fotoaparátom zatiaľ, čo sa zapína alebo vtedy, keď používate
sieťovú nabíjačku. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vždy fotoaparát
vypnite. Potom skontrolujte, či sú všetky káble konektorov alebo káble iných
zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môže to
poškodiť vodiče alebo káble a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým výbojom.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu, aby
nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti fotoaparátu.
Predchádzajte zakrývaniu objektívu alebo blesku pri snímaní obrázka.
Ak sa fotoaparát používa pri nízkych teplotách, môže dôjsť k nasledujúcim
stavom. Nejde o nesprávne funkcie fotoaparátu a pri bežnej teplote sa
zvyčajne normálny stav obnoví.
– Zapnutie displeja LCD trvá dlhšie a farby na ňom sa môžu líšiť od farieb
subjektu.
– Keď meníte kompozíciu snímky, na displeji LCD sa môže prejaviť
oneskorenie.
Kreditné karty sa môžu odmagentizovať, ak sa ponechajú blízko puzdra.
Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetickým pásom blízko puzdra.
Je veľmi pravdepodobné, že pri pripojení 20 kolíkového konektora k portu
rozhrania USB v počítači dôjde k poruchám počítača. Nikdy nepripájajte 20
kolíkový konektor k portu rozhrania USB v počítači..
Obsah
PRÍPRAVA
007
007
007
008
008
009
010
010
012
015
015
016
SNÍMANIE
Systémová tabuľka
Obsah balenia
Predáva sa samostatne
Popis funkcií
Predná a vrchná časť
Zadní časť
Spodok
Tlačidlo s 5 funkciami
018
Pripojenie k zdroju energie
Vkladanie batérie
Vloženie pamäťovej karty
Pokyny na používanie pamäťovej
karty
Prvé použitie fotoaparátu
019
020
Indikátor LCD monitora
Spustenie režimu nahrávania
020
020
021
021
021
022
023
023
023
024
Výber režimu
Ako používať režim Auto
Ako používať režim Program
Spôsob používania režimu DUAL IS
(Dvojitej stabilizácie obrazu)
Ako sa používa režim FUN
Používanie režimu sprievodcu
filmovaním
Ako používať režim Filmový klip
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Pozastavenie počas nahrávania
filmového klipu (postupné nahrávanie)
Ako používať režimy Scéna
003
Obsah
025
026
026
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
Zámok zaostrenia
Používanie tlačidiel na nastavenie
fotoaparátu
026
027
027
028
030
030
032
034
036
036
037
037
038
Tlačidlo POWER
Tlačidlo spúšte
OIS (Optická stabilizácia obrazu)
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE W/T
Popis funkcií / Tlačidlo informácie/nahor
Makro/nadol
Tlačidlo Blesk/doľava
Tlačidlo Samospúšť/Doprava
Tlačidlo MENU/OK
Tlačidlo Fn
Ako používať ponuku Fn
Tlačidlo Fn: Veľkosť
Tlačidlo Fn: Kvalita/Rýchlosť
snímkovania
Tlačidlo Fn: Meranie
Tlačidlo Fn: Režim snímania
Tlačidlo Fn: ISO
Tlačidlo Fn: Vyváženie bielej
Tlačidlo Fn: Kompenzácia expozície
Tlačidlo Fn: Dlhý čas uzávierky
Tlačidlo Fn: Stabilizátor obrazu
filmového klipu
Tlačidlo E (Efekty)
Tlačidlo E (Efekty): Voľba fotogr. štýlu
Tlačidlo E (Efekty): Úprava snímky
Farba
Sýtosť
Kontrast
038
039
039
040
041
041
041
042
042
043
043
044
044
004
044
045
047
048
050
051
052
052
055
055
056
057
NASTAVENIE
057
Ostrosť
Tlačidlo E (Efekty): ZÁBAVA
Tlačidlo E (Efekty): Predvolenie rámca
zaostrenia
Tlačidlo E (Efekty): Zložené snímky
Tlačidlo E (Efekty): Foto rámček
Tlačidlo E (Efekty): Farebná maska
Používanie displeja LCD na
nastavenie fotoaparátu
Oblasť zaostrenia
ACB
Hlasová poznámka
Nahrávanie hlasu
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Spustenie režimu prehrávania
057
058
058
059
059
060
Prehrávanie fotografií
Prehrávanie filmového klipu
Zachytenie snímky z filmového klipu
Strihanie filmu vo fotoaparáte
Prehrávanie nahratého hlasu
Prehrávanie hlasovej poznámky
060
061
Indikátory na displeji LCD
Používanie tlačidiel na nastavenie
fotoaparátu
061
061
063
063
064
064
Tlačidlo režimu prehrávania
Tlačidlo Miniatúryl/Zväčšenie
Tlačidlo Info/Nahor
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/Nadol
Tlačidlo Doľava/Doprava/Menu/OK
Tlačidlo tlače
Obsah
064
065
066
066
067
067
067
068
068
068
068
069
069
070
071
072
074
074
075
Tlačidlo Odstrániť
Tlačidlo E (Efekt): Zmeniť veľkosť
Tlačidlo E (Efekt): Otáčanie snímky
Tlačidlo E (Efekt): Farba
Tlačidlo E (Efekt): Úprava snímky
ACB
Odstránenie efektu čerených očí
Ovládanie jasu
Ovládanie kontrastu
Ovládanie sýtosti
Efekt šumu
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Kreslené obrázky
Foto rámček
Predvoľba rámčeka zaostrenia
Zložená snímka
Nálepka
Farebný filter
Farebná maska
081
083
084
085
085
085
085
085
085
085
086
087
087
087
088
088
088
088
089
PREHRÁVANIE
076
077
077
078
078
079
079
080
080
080
080
Nastavenie funkcií prehrávania
pomocou displeja LCD
Spustenie prezentácie
Spustenie prezentácie
Výber obrazov
Nastavenie efektov prezentácie
Nastavenie intervalu prehrávania
Nastavenie hudby v pozadí
Prehrávanie
Hlasová poznámka
Chránené snímky
Odstraňovanie snímok
TLAČIŤ
DPOF
Kopírovať na kartu
Ponuka Zvuk
Zvuk
Hlasitosť
Zvuk zapnutia
Zvuk spúšte
Pípnutie
Zvuk automatického zaostrenia
Vlastný portrét
Ponuka nastavenie
Ponuka Nastavenie 1
Jazyk
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
Obrázok pri spustení
Jas displeja LCD
Rýchly náhľad
Úsporný režim displeja
Ponuka Nastavenie 2
089
089
090
091
091
092
093
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Názov súboru
Pečiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Výber typu videovýstup Video Out
Svetlo automatického zaostrenia
093
094
095
095
PictBridge
PictBridge: Výber snímky
PictBridge: Nastavenie tlače
PictBridge: Vynulovať
005
Obsah
MULTIMEDI
096
096
097
099
100
100
100
100
101
101
102
103
103
103
104
104
104
104
105
105
105
105
106
106
106
006
106
Režim MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
Preberanie súborov
107
Spustenie režimu MP3/PMP/
PREZERAČ TEXTU
Indikátory displeja LCD pre režimy
MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
Používanie tlačidiel na nastavenie
fotoaparátu
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/Vyhľadať
Tlačidlo Odstrániť
Tlačidlo Podržať/Ekvalizér
Tlačidlo Zoznam skladieb
Nastavenie funkcií prehrávania
pomocou displeja LCD
Obnoviť
Režim prehrávania
Vzhľad prehrávača MP3
Prehrávanie prezentácie
Nastavenie intervalu prezentácie
Odstrániť všetko
Hľadať snímku
Nastavenie zobrazenia
Informácie o súbore s DRM
Nastavenie funkcie nahrávania v režime
MP3
Automat. posúvanie
Nastavenie hudby na pozadí (MP3)
Nastavenie jazyka
Sprievodca na cestách
109
111
112
114
SOFTVÉR
117
118
118
119
123
125
126
126
127
127
129
132
Prevzatie informácií sprievodcu na
cestách
Režim Sprievodca na cestách
Dôležité poznámky
Ukazovateľ varovania
Predtým, než sa obrátite na servisné
stredisko
Technické údaje
Poznámky k softvéru
Systémové požiadavky
Informácie o softvéri
Nainštalovanie aplikačného softvéru
Spustenie režimu PC
Odoberanie vymeniteľného disku
Nainštalovanie ovládača USB v
systéme MAC
Používanie ovládača USB v systéme
MAC
Odstránenie ovládača USB v
systéme Windows 98SE
Samsung Converter
Samsung Master
Často kladené otázky
Systémová tabuľka
Pred použitím výrobku si skontrolujte, či máte správny obsah. V závislosti od miesta predaja sa obsahy môžu líšiť. Ak si chcete zakúpiť voliteľné
príslušenstvo, obráťte sa na najbližšieho predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko Samsung.
Obsah balenia
Fotoaparát
Používateľská
príručka, Záručný list
Popruh fotoaparátu
Kábel AV
Sieťový adaptér (SAC-47)/
kábel USB (SUC-C5)
Disk CD so softvérom
(pozrite str. 118 až 119)
Slúchadlá
20-kolíkový konektor
Nabíjateľná batéria
(SLB-1137D)
Predáva sa samostatne
Pamäťová karta SD/SDHC/
MMC (pozrite str. 17)
Puzdro fotoaparátu
007
Popis funkcií
Predná a vrchná časť
Tlačidlo POWER
Tlačidlo spúšte
Blesk
Tlačidlo OIS /MP3, tlačidlo
podržania PMP
Mikrofón
Reproduktor
Objektív
Pomocné svetlo
automatického
ostrenia/kontrolka
samospúšte
Otvoriť
Zavrieť
Kryt objektívu
008
Popis funkcií
Zadní časť
Tlačidlo Zoom W (Miniatúra)
Tlačidlo priblíženia
T (digitálne priblíženie)
Kontrolka stavu fotoaparátu
Očko na remienok
Zavrieť
LCD monitor
Otvoriť
Tlačidlo M (Režim)
Tlačidlo Fn/Odstrániť
Tlačidlo s 5 funkciami
Konektor pripojenia USB/
AV/siete/slúchadiel
Zatlačte a podržte 20-kolíkový kryt
podľa zobrazenia a potom pripojte
kábel k pripojovaciemu konektoru.
Tlačidlo Režim
prehrávania/Tlač
Tlačidlo E (Efekt)
009
Popis funkcií
Spodok
Tlačidlo s 5 funkciami
Priečinok priestoru na batérie
Popis funkcie/Informácie/Tlačidlo Nahor
Tlačidlo
Samospúšť/
Doprava
Tlačidlo
Blesk/Doľava
Tlačidlo MENU/OK
Otvor pre statív
Držiak batérie
Zásuvka pamäťovej karty
Kryt priestoru na batérie
010
Tlačidlo Makro/
Prehrať a Pozastaviť/
Nadol
Popis funkcií
Kontrolka Samospúšte
Ikona
Stav
Popis
Bliká
– Počas prvých 8 sekúnd kontrolka bliká v
intervaloch 1 s.
– Počas posledných 2 sekúnd kontrolka rýchlo
bliká v intervaloch 0,25 s.
Bliká
2 sekundy kontrolka rýchlo bliká v intervaloch
0,25 s.
Bliká
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších
2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.
Bliká
Fotoaparát zaznamenáva pohyb objektu počas
6 sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte a záber sa
nasníma po zastavení pohybu.
Kontrolka stavu fotoaparátu
Stav
Popis
Zapnutie
Kontrolka zasvieti a zhasne, keď je fotoaparát
pripravený na nasnímanie fotografie.
Po nasnímaní obrázka
Kontrolka bliká počas ukladania obrazových
údajov. Zhasne, keď je fotoaparát pripravený
na nasnímanie ďalšej fotografie.
Keď sa pripojí kábel
USB k počítaču
Prenos údajov medzi
fotoaparátom a
počítačom
Keď sa pripojí kábel USB
k tlačiarni
Keď tlačiareň tlačí
Kontrolka zabliká a vypne sa, keď je tlačiareň
pripravená na vytlačenie obrázka.
Kontrolka je vypnutá.
Keď sa aktivuje
automatické zaostrenie
Kontrolka sa rozsvieti.
(fotoaparát je zaostrený na subjekt)
Kontrolka bliká.
(fotoaparát nezaostruje na subjekt)
Ikona režimu: ďalšie informácie o nastavení režimu fotoaparátu
nájdete na str. 20.
REŽIM
FOTOGRAFOVANIE
SCÉNA
Auto
Program
DUAL IS
Children
(DETI)
Príručka k
fotoaparátu
FUN
Nightscene
Portrait
(PORTRÉT)
Landscape
(KRAJINA)
Text
(Text)
Dawn
(VÝCHOD
SLNKA)
Back light
Fire works
Beach&Snow
Selfshot
Food
(PROTISVETLO) (OHŇOSTROJ) (PLÁŽ A SNEH) (AUTOPORTRÉT) (JEDLO)
Kontrolka sa rozsvieti. (Po inicializácii
zariadenia sa vypne displej LCD)
Kontrolka bliká. (Displej LCD zhasne)
MULTIMÉDIÁ
MP3
PMP
TEXT VIEWER
(PREZERAČ TEXTU)
Close-up
(DETAIL)
Movie (FILM)
Sunset
(ZÁPAD
SLNKA)
Cafe
(KAVIAREŇ)
Travel Guide
(SPRIEVODCA NA
CESTÁCH)
011
Pripojenie k zdroju energie
Mali by ste používať nabíjateľnú batériu SLB-1137D dodávanú spolu
s fotoaparátom. Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.
Technické údaje nabíjateľnej batérie SLB-1137D
Model
SLB-1137D
Typ
Lítium-iónová
Kapacita
1100 mAh
Napätie
3,7 V
Čas nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
Približ. 150 min.
PMP
Počet snímok a výdrž batérie: pri použití batérie SLB-1137D
Výdrž
batérie/
Počet
snímok
Fotografie *1
Film
012
MP3
Multimédiá
Podmienky
Plne nabitá batéria, automatický režim,
veľkosť snímky 10M, kvalita snímky
Jemná, interval medzi snímkami:
Približ. 115
30s. Zmena pozície zväčšenia medzi
min./
širokouhlým a teleobjektívom po
Približne 230
každom zábere. Používanie blesku
záberov
na každý druhý záber. Používanie
fotoaparátu na 5 minút a následné
vypnutie na 1 minútu.
Približ. 115 Plne nabitá batéria, veľkosť snímky 640
min.
x 480, rýchlosť snímkovania 30 fps
Výdrž
batérie/
Počet
snímok
Približ. 320
min.
Približ. 200
min.
Podmienky
Používanie plne nabitej batérie pri
vypnutom LCD.
Plne nabitá batéria,
Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti
Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od spôsobu používateľa.
*1 Tieto čísla sa namerali v súlade s podmienkami pre snímanie OIS.
Dôležité informácie o používaní batérie
Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
Ak nebudete fotoaparát používať dlhšiu dobu, vyberte batérie.
Batéria môže časom strácať energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte,
môže dôjsť k vytečeniu.
Nízke teploty (menej ako 0 °C) môžu ovplyvniť výkon batérie a
spôsobiť skrátenie jej životnosti.
Batérie sa pri bežných teplotách zvyčajne obnovujú.
Pri dlhodobom používaní sa fotoaparát môže prehrievať.
Nie je to nezvyčajný stav.
Keď používate slúchadlá, nevyberajte zo zapnutého fotoaparátu
batériu. Mohla by vygenerovať hlasitý šum.
Pripojenie k zdroju energie
Nabíjateľnú batériu (SLB-1137D) môžete nabíjať pomocou súpravy
SAC-47 KIT, ktorá sa skladá z adaptéra striedavého prúdu (SAC-47)
a kábla USB (SUC-C5).
Keď sa skombinuje adaptér SAC-47 a kábel SUC-C5, môže sa
používať ako kábel striedavého prúdu.
Pomocou kábla striedavého prúdu:
Pripojte adaptér striedavého prúdu
ku káblu USB.
Môže sa použiť ako napájací kábel.
Dôležité informácie o používaní kábla USB.
Používajte kábel USB (SUC-C5) so správnymi parametrami.
Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez rozbočovač USB:
pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
Ak je k počítaču súčasne pripojený fotoaparát a iné
zariadenie: odoberte druhé zariadenie.
Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez port rozhrania
USB umiestnený na prednej časti počítača: Odpojte kábel
a pripojte ho k portu umiestnenému na počítači vzadu.
Ak port rozhrania USB v počítači nezodpovedá
štandardnému výstupnému napájaniu (4.2V, 400mA),
fotoaparát nie je možné nabíjať.
Pomocou kábla USB: Odstráňte
adaptér striedavého prúdu (SAC-47).
Pomocou kábla USB môžete stiahnuť
obrázky do počítača (str.123) alebo
nabíjať fotoaparát.
013
Pripojenie k zdroju energie
Ako nabíjať nabíjateľnú batériu (SLB-1137D)
Kontrolka LED na adaptéri striedavého prúdu
Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa
Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu
skontrolujte smerovanie a nezapájajte ich násilím. Môže to
spôsobiť deštrukciu kábla alebo fotoaparátu.
Ak kontrolka nabíjania LED na nabíjačke striedavého prúdu
nesvieti, alebo po vložení nabíjateľnej batérie bliká, skontrolujte
správnosť vloženia batérie.
Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnutý, batériu nie
je možné nabiť doplna. Počas nabíjania batérie vypnite
fotoaparát.
014
Červená kontrolka LED svieti
Nabíjanie je dokončené
Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní
Červená kontrolka LED je vypnutá
alebo bliká
Vybíja sa (pomocou adaptéra
striedavého prúdu)
Svieti oranžová kontrolka LED
– Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte súčasne
fotoaparát. Toto je spôsobené nízkou kapacitou batérie. Pred použitím
fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
– Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepoužívajte často blesk
ani nesnímajte filmový klip. Aj po pripojení nabíjačky môže byť napájanie
fotoaparátu vypnuté, pretože nabíjateľná batéria je znova vybitá.
Vkladanie batérie
Vloženie pamäťovej karty
Vložte batériu podľa tohto obrázka.
Pamäťovú kartu vložte podľa tohto obrázka.
– Ak sa fotoaparát po vložení
batérie nezapína, skontrolujte
správnosť polarity vloženej
batérie (+/–).
– Keď je otvorený kryt priestoru na
batériu, nestláčajte ho násilím.
Môže dôjsť k poškodeniu krytu
priestoru na batériu.
Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav
batérie.
– Pred vkladaním pamäťovej
karty vypnite fotoaparát.
– Predok pamäťovej karty
otočte smerom k zadnej
časti fotoaparátu (k displeju
LCD), a kontakty pamäťovej
karty smerom k prednej časti
fotoaparátu (k objektívu).
– Nevkladajte pamäťovú kartu
otočenú opačne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zásuvky pamäťovej
karty.
Indikátor
batérie
Stav
batérie
Batéria je
plne nabitá
Nízka kapacita Nízka kapacita
Batéria je
batérie
batérie
prázdna.
(pripravte sa (pripravte sa
na nabíjanie Nabite alebo
na nabíjanie
použite
alebo na
alebo na
náhradnú
použitie
použitie
batériu.
náhradnej
náhradnej
batérie)
batérie)
Keď používate fotoaparát a batériu na mieste, ktoré je extrémne
chladné alebo horúce, stav batérie na LCD sa môže odlišovať od
aktuálneho stavu batérie.
015
Pokyny na používanie pamäťovej karty
Ak prvýkrát používate novú zakúpenú pamäťovú kartu, musí byť
naformátovaná (pozrite str. 89). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak
fotoaparát nedokáže rozoznať údaje na nej uložené, alebo ak obsahuje
snímky zachytené iným fotoaparátom.
Pri každom vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty vypnite fotoaparát.
Opakovaným používaním pamäťovej karty môže dochádzať k znižovaniu
jej výkonu. V takom prípade možno bude potrebné zakúpiť novú pamäťovú
kartu. Opotrebovanie a poškodenie pamäťovej karty nespadá pod záruku
poskytovanú spoločnosťou Samsung.
Pamäťová karta je citlivé elektronické zariadenie. Pamäťovú kartu
neohýbajte ani ju nevystavujte tvrdým nárazom.
Neuschovávajte pamäťovú kartu v prostredí, kde sú silné elektronické
alebo magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych
prijímačov.
Nepoužívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
Dbajte na to, aby nebola pamäťová karta znečistená a aby neprišla do
kontaktu so žiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde, vyčistite pamäťovú kartu
mäkkou tkaninou.
Ak pamäťovú kartu nepoužívate, uschovajte ju v jej puzdre.
Počas dlhodobého používania (alebo po ňom) môžete spozorovať, že sa
pamäťová karta prehrieva. Nie je to nezvyčajný stav.
Nepoužívajte pamäťovú kartu, ktorá sa používa v inom digitálnom
fotoaparáte. Ak chcete použiť túto pamäťovú kartu, najprv ju naformátujte
pomocou tohto fotoaparátu.
Nepoužívajte pamäťovú kartu naformátovanú iným digitálnym
fotoaparátom alebo čítačkou pamäťových kariet.
016
Zaznamenané údaje môžu byť poškodené, ak dôjde k niektorej
z nasledujúcich situácií:
– Keď sa pamäťová karta používa nesprávnym spôsobom.
– Keď sa počas nahrávania, odstraňovania (formátovania) alebo čítania
vypne napájanie alebo sa pamäťová karta vytiahne.
Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
Odporúča sa zálohovať si dôležité údaje na iné médium, napr. na diskety,
pevné disky, disky CD atď.
Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte:Objaví sa hlásenie [Pamäť plná!] a
fotoaparát nepracuje. Ak chcete optimalizovať množstvo pamäte vo
fotoaparáte, vymeňte pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky
uložené na pamäťovej karte.
Nevyberajte pamäťovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu
bliká, inak môže dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej
karte.
Pokyny na používanie pamäťovej karty
Vo fotoaparáte sa môžu používať pamäťové karty typu SD/SDHC a
MMC (Multi Media Card).
Kontakty karty
Prepínač ochrany
proti zápisu
Pri používaní pamäťovej karty MMC s kapacitou 256 MB je kapacita
snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú približné, pretože kapacita
snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäťovej karty.
Veľkosť
nahraného
obrázka
47
Štítok
<Pamäťová karta SD (Secure Digital)>
Super
Normal
30
20
15
fine
Fine
(Veľmi (Jemná) (Normálne) snímok/s. snímok/s. snímok/s.
jemná)
Fotog
grafie
Pamäťová karta SD/SDHC je vybavená prepínačom ochrany proti zápisu,
ktorý chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo naformátovaním.
Posunutím prepínača k dolnej časti pamäťovej karty SD sa aktivuje ochrana
údajov. Posunutím prepínača k hornej časti pamäťovej karty SD sa zruší
ochrana údajov.
Pred snímaním fotografie posuňte prepínač k hornej časti pamäťovej karty SD.
* Filmový
klip
90
104
–
–
–
52
98
140
–
–
–
62
118
161
–
–
–
66
122
173
–
–
–
86
161
220
–
–
–
134
226
306
–
–
–
433
520
600
–
–
–
–
–
–
–
–
Približne
8’31”
–
–
–
Približne
8’58”
–
Približne
16’59”
–
–
–
Približne
28’56”
–
Približne
53’31”
* Časy nahrávania sa môžu meniť podľa priblíženia. Počas testovania filmu
tlačidlo priblíženia nebolo použité.
017
Prvé použitie fotoaparátu
Pred prvým použitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateľnú batériu.
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia
dátumu a času, jazyka a svetový čas. Táto ponuka sa už po nastavení
nezobrazuje. Pred použitím fotoaparátu nastavte dátum a čas, jazyk a
svetový čas.
Zapnutie fotoaparátu
Fotoaparát zapnite stlačením tlačidla
POWER alebo otvorením fotoaparátu (ako
je znázornené).
Nastavenie jazyka
1. Stlačením tlačidla Nahor/nadol vyberte
ponuku [Language] (Jazyk) a stlačte
SETUP1
tlačidlo Doprava.
Language
ENGLISH
Date&Time
한국어
2. Stlačením tlačidla Nahor/nadol vyberte
FRANÇAIS
požadovanú podponuku a stlačte
DEUTSCH
ESPAÑOL
tlačidlo OK.
ITALIANO
– Vybrať je možné spomedzi
OK Set
Back
22 jazykov. Sú uvedené nižšie:
angličtina, kórejčina, francúzština, nemčina, španielčina, taliančina,
zjednodušená čínština, tradičná čínština, japončina, ruština,
portugalčina, holandčina, dánčina, švédčina, fínčina, thajčina,
bahasa (malajčina/indonézčina), arabčina, čeština, poľština,
maďarčina a turečtina.
018
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
1. Stlačením tlačidla Nahor/nadol vyberte
ponuku [Date&Time] (Dátum a čas)
SETUP1
Language
a stlačte tlačidlo Doprava.
London
Date&Time
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol/
2008 / 03 / 01
Doľava/Doprava vyberte požadovanú
12 : 00
yy/mm/dd
podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Doprava:
Slúži na výber svetového
OK Set
Back
času/roka/mesiaca/dňa/
hodiny/minúty a typu dátumu.
Doľava:
Ak je kurzor na prvej položke ponuky nastavenia dátumu
a času, presunie ho do hlavnej ponuky [Date&Time]
(Dátum a čas). Vo všetkých ostatných prípadoch
sa kurzor presunie naľavo od svojej aktuálnej pozície.
Nahor/nadol: mení hodnotu položky.
Viacej informácií o Svetovom čase nájdete na str. 87.
Indikátor LCD monitora
LCD monitor zobrazuje informácie o funkciách snímania a výberoch.
①
②
③
X5.0
00016
④
⑳
⑲
7
Meranie/Stabilizátor
Režim snímania
ISO
Vyváženie bielej
Kompenzácia expozície/
dlhá expozícia
Dátum/čas
OIS
Sýtosť
Ostrosť/vypnutý mikrofón
Kontrast
Blesk
Makro
Samospúšť
⑧
⑨
⑭
⑬
<Obrázok a celkový stav>
⑩
⑪
⑫
Číslo
Popis
1
Ukazovateľ optickej/digitálnej
transfokácie/
Pomer digitálnej transfokácie
2
Počet zostávajúcich snímok
/Zostávajúci čas
00016/00:00:00
3
Ikona pamäťovej karty/
Ikona internej pamäte
/
4
Batéria
Ikony
Strana
x 5,0
6
Kvalita snímky/snímková
frekvencia
8
9
10
⑰
01:00 PM
2008/03/01
Veľkosť snímky
⑥
⑦
⑮
Popis
5
⑤
⑱
⑯
Číslo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ikony
Strana
str.37
str.38
/
str.41
/ LT
2008/03/01 01:00 PM
/
/
/
str.38/
str.41
str.39
str.39
str.40
str.87
str.27
str.44
str.44/23
str.44
str.30-31
str.34-35
str.32-33
str.52-54/
str.42/
str.43
20
Rozpoznávanie tváre/Farba/
Nahrávanie filmového klipu
bez zvuku/Sýtosť
str. 17
21
Režim nahrávania
str.11
-
22
23
Hlasová poznámka
Rámček automatického zaostrenia
str.55
str.54
str. 15
24
Varovanie pri otrasoch
str.21
str. 28
019
Spustenie režimu nahrávania
Výber režimu
Ako používať režim Auto
Požadovaný prevádzkový režim možno vybrať tlačidlom M (Režim)
umiestneným na zadnej strane fotoaparátu.
Ako používať tlačidlo Režim
Tento režim vyberte, ak chcete fotografovať rýchlo a jednoducho
s minimálnymi zásahmi požívateľa.
00016
01:00 PM
2008/03/01
SCENE
<Režim Auto>
SHOOTING
<Stlačenie tlačidla
Režim>
Program
Directly set various features
for shooting.
SCENE
<Stlačenie tlačidla Vpravo>
SHOOTING
MULTIMEDIA
<Režim Program>
Auto
This mode minimizes user settings
for quick, convenient shooting.
SCENE
SHOOTING
<Stlačenie tlačidla Vľavo>
MULTIMEDIA
<Ponuka výberu režimu>
Movie
In this mode, you can take a video.
<Stlačením
tlačidla
Nahor>
MULTIMEDIA
<Režim Filmový klip>
MULTIMEDIA
SCENE
Nightscene
This mode is appropriate for
photographing at night (use of tripod is
<Stlačenie tlačidla
Vpravo>
MULTIMEDIA
SCENE
Portrait
This mode is appropriate for
photographing people.
SHOOTING
SHOOTING
<Režim Scéna>
<Výber režimu Scéna>
020
1. Vložte batériu (str. 15) a dávajte pozor
00016
na polaritu (+/–).
2. Vložte pamäťovú kartu (str. 15).
Pretože fotoaparát je vybavený
internou pamäťou 190 MB, nie je
nutné vkladať pamäťovú kartu. Ak nie
je vložená pamäťová karta, snímka
01:00 PM
2008/03/01
bude uložená do internej pamäte. Ak je
vložená pamäťová karta, snímka bude uložená na pamäťovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát. (Ak je dátum a čas
zobrazený na displeji LCD nesprávny, pred snímaním fotografie ho
vynulujte.)
5. Stlačením tlačidla Režim vyberte režim Auto.
6. Nasmerujte fotoaparát na subjekt a naaranžujte snímku.
7. Stlačením tlačidla spúšte zachyťte snímku.
Ak rámček automatického zaostrenia zmení po polovičnom
stlačení tlačidla spúšte farbu na červenú, znamená to, že
fotoaparát nemôže zaostriť na subjekt. V takom prípade
nedokáže fotoaparát zachytiť obrázok dostatočne jasne.
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív
alebo blesk.
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim Program
Výberom automatického režimu nakonfigurujete nastavenie fotoaparátu
na optimálne hodnoty a ručne môžete nastaviť rôzne funkcie.
1. Stlačením tlačidla M (Režim) vyberte
režim Program (str. 20).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla spúšte zachyťte
snímku.
Ďalšie informácie o ponukách režimu
Program nájdete na stranách 36 až 41.
00016
01:00 PM
2008/03/01
Spôsob používania režimu DUAL IS (Dvojitej
stabilizácie obrazu)
Tento režim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a pomáha získať dobre
exponovanú snímku aj pri tmavšom okolí.
1. Stlačením tlačidla M (Mode) vyberte
režim DUAL IS (Dvojitá stabilizácia
obrazu) (str. 20).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlačením uzávierky zachyťte snímku.
00016
Na čo treba dávať pozor pri používaní režimu DUAL IS (Dvojitej stabilizácie
obrazu)
– Digitálne priblíženie v režime DUAL IS (Dvojitej stabilizácie obrazu) nefunguje.
– Ak sú svetelné podmienky jasnejšie ako podmienky pri žiarivkovom svetle,
režim DUAL IS (Dvojitej stabilizácie obrazu) sa neaktivuje.
– Ak sú svetelné podmienky tmavšie ako podmienky pri žiarivkovom svetle,
zobrazí sa indikátor upozornenia na trasenie s fotoaparátom( ). Na
dosiahnutie najlepších výsledkov snímajte obrázky len v situáciách, kedy sa
nezobrazuje indikátor upozornenia na trasenie ( ).
– Ak sa subjekt pohybuje, výsledná zachytená snímka bude rozmazaná.
– Z dôvodu dosiahnutia lepších výsledkov dbajte na to, aby ste nehýbali
fotoaparátom, ak je zobrazené hlásenie [Capturing! (Sníma sa!)].
– Pretože režim DUAL IS (Dvojitej stabilizácie obrazu) využíva digitálny procesor
fotoaparátu, spracovanie snímok zachytených v režime EPS môže trvať dlhšie.
– Ak je veľkosť obrázka ( ) alebo ( ), režim DUAL IS (Dvojitej stabilizácie
obrazu) sa nedá vybrať.
Ako sa používa režim FUN
V tomto režime možno ľahko a jednoducho snímať fotografie s rôznymi
efektmi.
Stlačením tlačidla M (Mode – Režim)
vyberte režim FUN (ZÁBAVA).
Ďalšie informácie nájdete na str.
45 až 51.
00016
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
021
Spustenie režimu nahrávania
Používanie režimu sprievodcu filmovaním
Dostupné funkcie sprievodcu filmovaním
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní
Funkcia, ktorá sa dá použiť vtedy, keď je záber rozmazaný
Funkcia,, ktorá sa dá použiť pri filmovaní v tmavom prostredí
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní jasu obrazu
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní farby obrazu
Napomáha používateľovi pri voľbe správnej metódy snímania, vrátane
riešení potenciálnych problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. Tiež umožňuje
používateľovi osvojiť si najlepší spôsob, ako robiť zábery.
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní
1/2
Guide List
Features to use when the image is ou
2. Features to counter camera shake
3. Features to use in low light conditions
4. Features to use when adjusting bright
5. Features to use when adjusting colours
Move
Stlačte tlačidlo
Doľava/Doprava
Next
1. Features to use when the image is ou
Half press shutter button to focus
b. To focus on a subject 80cm or more a
c. To focus on a subject less than 80cm
d. To focus on a subject less than 5cm a
e. To focus on people’s faces
Stlačenie tlačidla
Doľava/Doprava
Next
Back
1.a Half press shutter button to focus
Focusing status can be checked
by half-pressing shutter button
- Green: Focusing successful
- Red: Focusing failed
Back
Practice
Stlačenie tlačidla
Nahor/nadol
Stlačenie tlačidla
PONUKA.
00016
00016
Stlačenie tlačidla Spúšť.
Practice begins
when you press the
shutter.
MENU Guide List
022
MENU Guide List
2/2
Stlačenie tlačidla Doprava.
1.a Half press shutter button to focus
When focusing is successful, fully
press the shutter button to shoot.
If focusing fails, half press the
button again.
Back
Practice
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim Filmový klip
Filmový klip môžete nahrávať až do 2 hodín.
6. Stlačením tlačidla Nadol vyberte
ponuku [Voice Mute] (Stlmenie hlasu)
a stlačte tlačidlo Doprava.
7. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol
vyberte ponuku [On.] (Zap.).
8. Stlačte tlačidlo OK. Filmový klip je
možné nahrávať bez zvuku.
00:01:01
1. Stlačením tlačidla M (Režim) vyberte režim
Filmový klip (str. 20).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranžujte obraz.
3. Stlačte raz tlačidlo uzávierky a nahraje sa
filmové klipy s trvaním až do 2 hodín. Filmové
STANDBY
klipy sa nasnímajú, ak sa pustí tlačidlo
spúšte. Ak chcete prestať nahrávať, opätovne stlačte tlačidlo spúšte.
Veľkosť a typ snímky sú nasledujúce.
– Veľkosť snímky: 800 x 592, 640 x 480, 320 x 240
– Typ súboru filmového klipu: AVI (MPEG-4)
– Rýchlosť snímkovania: 30 záberov/s, 20 záberov/s, 15 záberov/s
– Rýchlosť snímkovania možno zvoliť vtedy, ak je vybraná nasledujúca
veľkosť snímky.
800 x 592: možno vybrať rýchlosť 20 snímok/s.
640 x 480, 320 x 240: možno vybrať rýchlosť 30 alebo 15 snímok/s.
– Môže sa stať, že nahráte pípanie a zvuk tlačidiel fotoaparátu, zatiaľ čo
snímate filmové klipy.
Tento fotoaparát umožňuje pri nahrávaní filmového klipu dočasne
zastaviť nahrávanie počas neželaných scén. Pomocou tejto funkcie
môžete nahrať do filmového klipu svoje obľúbené scény bez toho, aby
sa vytvárali viaceré filmové klipy.
Používanie postupného nahrávania
Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
RECORDING
Voice Mute
Back
Off
On
OK Set
STANDBY
Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu
(postupné nahrávanie)
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Kroky 1-3 sú rovnaké ako pri režime
Filmový klip.
4. Stlačte tlačidlo MENU.
5. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
vyberte ponuku [RECORDING]
(NAHRÁVANIE).
00:01:01
Kroky 1 a 2 sú rovnaké ako pri režime
Filmový klip.
3. Nasmerujte fotoaparát smerom
k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz. Stlačte tlačidlo
spúšte, filmový klip sa bude nahrávať
00:00:18
po dobu, ktorá je na nahrávanie k
SH Stop
REC
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané
stále, aj keď je tlačidlo spúšte uvoľnené.
4. Stlačením tlačidla Prehrať a pozastaviť (
) pozastavíte nahrávanie.
5. Opätovným stlačením tlačidla Prehrať a pozastaviť (
) obnovíte
nahrávanie.
6. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo Spúšť.
023
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režimy Scéna
Použite ponuku pre jednoduchú konfiguráciu optimálnych nastavení
pre rozličné snímané situácie.
Režimy scény sú nasledujúce.
Ikony
1. Stlačením tlačidla M (Režim) vyberte
režim Scéna (str. 20).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla spúšte zachyťte
snímku.
00016
Režimy scény
([Nightscene] (NOC)
[Portrait] (PORTRÉT)
[Children] (DETI)
01:00 PM
2008/03/01
[Landscape]
(KRAJINA)
[Text]
[Close up] (DETAIL)
[Sunset]
(ZÁPAD SLNKA)
[Dawn] (VÝCHOD
SLNKA)
[Backlight]
(PROTISVETLO)
[Firework]
(OHŇOSTROJ)
[Beach&Snow]
(PLÁŽ A SNEH)
[Self Shot]
(AUTOPORTRÉT)
[Food] (JEDLO)
[Café] (KAVIAREŇ)
024
Popis
Použite v prípade, že chcete snímať fotografie
v noci alebo v tmavšom prostredí.
Ak chcete nasnímať jednu osobu.
Slúži na zachytenie rýchlo sa pohybujúcich
objektov, napríklad detí.
Slúži na snímanie vzdialenej scenérie.
Tento režim použite pri snímaní dokumentu.
Snímanie malých objektov (napríklad rastlín a
hmyzu) zblízka.
Na snímanie západu slnka.
Scény pri svitaní.
Portrét bez tieňov spôsobených protisvetlom.
Ohňostrojové scény.
Pri scénach s oceánom, jazerom, plážou a
snehom.
Používa sa v prípade, že chce byť na snímke aj
samotný fotograf.
Slúži na snímanie chutne vyzerajúceho jedla.
Slúži na snímanie v kaviarni a reštaurácii.
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
Jemne stlačte tlačidlo spúšte, aby ste potvrdili zaostrenie a nabitie batérie blesku.
Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol, aby ste nasnímali obrázok.
<Jemné stlačenie tlačidla uzávierky>
<Stlačte úplne tlačidlo spúšte>
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
Naaranžujte snímku pomocou displeja LCD.
Za určitých podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovať
podľa očakávania.
– pri fotografovaní objektu s malým kontrastom,
– ak ide o subjekt s vysokým odrazom alebo leskom,
– ak sa subjekt pohybuje vysokou rýchlosťou,
– na mieste, kde je silné odrážané svetlo alebo veľmi jasné pozadie,
– ak má subjekt na sebe len vodorovné čiary alebo je veľmi úzky
(napríklad tyč alebo stožiar),
– ak je okolie tmavé.
Dostupná kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania a nastavenia fotoaparátu.
Ak je pri horších svetelných podmienkach vybraný režim vypnutého
blesku alebo pomalej synchronizácie, na displeji LCD sa môže objaviť
ikona upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu ( ). V takom prípade
použite statív, oprite fotoaparát o pevný povrch alebo zmeňte do režimu
fotografovania s bleskom.
Fotografovanie proti svetlu: Nesnímajte fotografie priamo proti slnku.Ak
to urobíte, môže tým obraz stmavnúť. Ak chcete snímať fotografiu proti
svetlu, použite funkciu [BACKLIGHT] (PROTISVETLO) v režime snímania
scény (pozrite str. 24), doplňujúci blesk (pozrite str. 33), bodové meranie
expozície (pozrite str. 38) alebo kompenzáciu expozície (pozrite str. 41).
025
Zámok zaostrenia
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Ak chcete zaostriť na subjekt, ktorý nie je v strede snímky, použite
funkciu zámku zaostrenia.
Funkciu režimu nahrávania je možné nastaviť pomocou tlačidiel
fotoaparátu.
Používanie zámku zaostrenia
1. Skontrolujte, či je subjekt v strede rámčeka automatického zaostrenia.
2. Čiastočne stlačte tlačidlo spúšte. Keď sa nazeleno rozsvieti rámček
automatického zaostrenia, znamená to, že fotoaparát je zaostrený na
subjekt. Ak nechcete nasnímať neželaný obrázok, dajte pozor, aby ste
nestlačili tlačidlo spúšte úplne.
3. Držte do polovice stlačené tlačidlo spúšte , namierte fotoaparát tak,
aby bola snímka naaranžovaná podľa potreby, potom úplným stlačením
tlačidla spúšte nasnímajte obrázok. Ak zdvihnete svoj prst z tlačidla
spúšte, funkcia zámku zaostrenia bude zrušená.
00016
00016
F 3.5
1/45s
01:00 PM
2008/03/01
1. Snímka, ktorá má
byť zachytená.
026
00016
F 3.5
1/45s
01:00 PM
2008/03/01
2. Stlačte do polovice
tlačidlo spúšte a
zaostrite na subjekt.
01:00 PM
2008/03/01
3. Naaranžujte snímku
a úplne stlačte
tlačidlo spúšte.
Tlačidlo POWER
Používa sa na zapnutie a vypnutie
fotoaparátu. Z dôvodu úspory energie batérie
sa po určitom čase bez vykonania nejakej
činnosti fotoaparát automaticky vypne.
Informácie o funkcii automatického vypnutia
nájdete na strane 91.
Ak je kryt objektívu zatvorený, posuňte ho nadol, aby ste boli
pripravení na nahrávanie.
Tlačidlo spúšte
Používa sa na nasnímanie fotografie alebo na nahrávanie hlasu v
režime Snímanie.
Režim Filmový klip
Úplným stlačením tlačidla spúšte sa
začne nahrávanie filmového klipu.
Stlačte raz tlačidlo spúšte , filmový klip
sa bude nahrávať po dobu, ktorá je
na nahrávanie k dispozícii. Ak chcete
zastaviť nahrávanie, stlačte znova
tlačidlo spúšte.
V režime statického obrázka
Čiastočným stlačením tlačidla spúšte aktivuje automatické zaostrenie
a kontrolu stavu blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte sa zachytí a
uloží snímka. Ak vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie
sa začne po uložení obrazových údajov fotoaparátom.
OIS (Optická stabilizácia obrazu)
Funkcia OIS obmedzuje rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu
pri stlačení tlačidla uzávierky.
1. Stlačte tlačidlo OIS vo voliteľnom
režime.
Keď sa filmový klip zaznamená,
nebude sa dať nastaviť funkcia OIS
(Optickej stabilizácie obrazu).
2. Na ľavej strane sa zobrazí ikona OIS (
).
3. Dopolovice stlačte tlačidlo uzávierky.
Rýchlosť uzávierky a hodnota
clony sa zobrazia na LCD monitore.
Tento fotoaparát tiež aktivuje funkciu
stabilizácie.
4. Úplným stlačením tlačidla uzávierky
nasnímajte fotografiu.
00016
01:00 PM
2008/03/01
Funkcia OIS nemusí dostatočne fungovať v nasledujúcich prípadoch.
– Snímanie obrázkov pohybujúceho sa objektu
– Snímanie obrázkov s vyššími hodnotami digitálnej transfokácie
– Keď je trasenie fotoaparátu za úrovňou rozsahu odstránenia trasenia
s fotoaparátom
– Keď je pomalá rýchlosť uzávierky
027
OIS (Optická stabilizácia obrazu)
Ak ovládate funkciu OIS pomocou statívu, obraz môže byť
rozmazaný vibráciami snímača OIS. Pri používaní statívu vypnite
funkciu OIS.
Ak sa fotoaparát vystaví nárazu, môže roztriasť LCD monitor.
Ak sa tak stane, fotoaparát vypnite a potom opätovne zapnite.
Následne by mal fungovať správne.
Ovládajte funkciu OIS, keď sa batéria dostatočne nabije ( ,
).
Ak sa zobrazí nízka úroveň batérie (
), is showing, OIS sa dá
stale nastaviť, ale nebude fungovať.
Odporúča sa, aby ste funkciu OIS nepoužívali v režime makro.
Keď je zapnutá funkcia OIS (Optickej stabilizácie obrazu) a je
nastavená samospúšť, ikona OIS sa zobrazí, ale funkcia sa
nebude dať ovládať.
Po nastavení sa môže vyskytnúť zvuk prevádzky OIS, avšak
nevyskytuje sa žiadny problém s prevádzkou fotoaparátu a
nepredstavuje to poruchu.
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE W/T
Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlačidlo
funguje ako tlačidlo OPTICKÉHO
alebo DIGITÁLNEHO PRIBLÍŽENIA.
Tento fotoaparát je vybavený funkciou
3-násobného optického priblíženia a
5-násobného digitálneho priblíženia.
Pomocou obidvoch je možné dosiahnuť
pomer priblíženia 15x.
Priblíženie TELE (teleobjektív)
Optické priblíženie TELEOBJEKTÍV: Stlačenie tlačidla Priblíženie T Tým
priblížite subjekt, t.j. subjekt sa bude
zdať bližší.
Digitálne priblíženie TELEOBJEKTÍV: Ak je vybrané maximálne optické
priblíženie (3x), stlačením tlačidla
Priblíženie T sa aktivuje softvér
digitálneho priblíženia. Uvoľnením
tlačidla Priblíženie T sa zastaví digitálne
priblíženie na požadovanom nastavení.
Ak už je dosiahnuté maximálne digitálne
priblíženie (5x), stlačenie tlačidla
Priblíženie T nemá žiadny efekt.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Priblíženie ŠIROKOUHLÉ>
028
Stlačenie
tlačidla
Zväčšenia
T
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Priblíženie TELEOBJEKTÍV>
Stlačenie
tlačidla
Zväčšenia
T
X5.0
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Digitálne priblíženie 5,0x>
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE W/T
ŠIROKOUHLÉ priblíženie
Optické priblíženie ŠIROKOUHLÉ: Stlačenie tlačidla priblíženie W Tým
vzdialite subjekt, t.j. subjekt sa bude zdať
vzdialenejší. Súvislým stlačením tlačidla
Priblíženie W nastavíte fotoaparát na
minimálne nastavenie priblíženia, tzn.
subjekt sa bude zdať najvzdialenejší.
00016
00016
01:00 PM
2008/03/01
00016
Stlačenie
tlačidla
Zväčšenie
W
Stlačenie
tlačidla
Zväčšenie
W
01:00 PM
2008/03/01
<Priblíženie TELEOBJEKTÍV>
01:00 PM
2008/03/01
<Optické priblíženie 2x>
<Priblíženie ŠIROKOUHLÉ>
Digitálne priblíženie ŠIROKOUHLÉ: Ak je v činnosti digitálne priblíženie,
stlačením tlačidla Priblíženie W sa
v krokoch zmenšuje digitálne priblíženie.
Optické priblíženie
Uvoľnenie tlačidla Priblíženie W zastaví
digitálne priblíženie. Stlačením tlačidla
X 5.0
Priblíženie W sa zmenšuje digitálne
Digitálne priblíženie
priblíženie, a potom sa pokračuje
zmenšením optického priblíženia, kým
sa nedosiahne minimálne nastavenie.
X5.0
00016
00016
Stlačenie
tlačidla
Zväčšenie
W
01:00 PM
2008/03/01
<Digitálne priblíženie 5,0x>
01:00 PM
2008/03/01
<Priblíženie TELEOBJEKTÍV>
Stlačenie
tlačidla
Zväčšenie
W
Spracovanie snímok zachytených pomocou digitálneho
priblíženia môže trvať o niečo dlhšie. Vyhraďte teda na to viac
času.
Digitálne priblíženie nie je možné použiť pri snímaní filmového
klipu.
Pri použití digitálneho priblíženia si môžete všimnúť zníženie
kvality snímky.
Ak chcete vidieť jasnejšiu snímku s digitálnym priblížením,
stlačte v maximálnej polohe optického priblíženia do polovice
tlačidlo spúšte, potom znova stlačte tlačidlo Priblíženie T.
Digitálne priblíženie nie je možné aktivovať v niektorých
režimoch scény ([Nightscene (Nočná scéna)], [Portrait
(Portrét)], [Children (Deti)], [Text], [Close-up (Detailný záber)],
[Fireworks (Ohňostroj)], [Selfshot (Autoportrét)], [Food (Jedlo)],
[Café (Kaviareň)]), v režime DUAL IS (Dvojitej stabilizácie
obrazu), režime filmového klipu a v režime FUN (ZÁBAVNÉHO)
nahrávania.
Dbajte na to, aby ste netlačili na objektív, inak môže dôjsť
k nefunkčnosti fotoaparátu.
Môže sa stať, že nahráte pípanie a zvuk tlačidiel fotoaparátu,
zatiaľ čo snímate filmové klipy.
00016
01:00 PM
2008/03/01
<Priblíženie ŠIROKOUHLÉ>
029
Popis funkcií / Tlačidlo informácie Makro ( )/nadol
Ak je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla Nadol sa presúvate z
( )/nahor
hlavnej ponuky do podponuky alebo smerom nadol v podponuke.
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nahor funguje ako tlačidlo smeru.
Ak sa obrazovka ponuky nezobrazí, k informáciám alebo popisov
funkcií aktuálneho filmovaného obrazu (režim filmovania) môžete
získať prístup cez monitor z tekutých kryštálov tak, že stlačíte tlačidlo
popisu funkcie/informácií ( ).
00016
00016
Display every piece of
information about shooting.
Ak ponuka nie je zobrazená, môžete tlačidlo Makro/Nadol použiť na
zachytenie makro snímok. Rozsahy sú uvedené ďalej. Stlačte tlačidlo
Makro, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného
režimu makra.
00016
00016
Display description for
each feature.
Display the basic information.
01:00 PM
2008/03/01
<Filmovacia obrazovka> <Informačná obrazovka> <Obrazovka s popisom funkcií>
01:00 PM
2008/03/01
<Autom. zaostrenie>
■
Popis funkcií: Keď stlačíte tlačidlo popisu funkcií v režime obrazovky informácií, môžete
zobraziť podrobné popisy funkcií. Popis funkcií sa dá zrušiť opätovným
stlačením tlačidla popisu funkcií.
00016
00016
Stlačenie
tlačidla popisu
funkcií
Display description for
each feature.
Stlačenie
tlačidla Fn
<Príklady popisov funkcií>
030
00016
SIZE
Set the photo size.
01:00 PM
2008/03/01
<Makro (
)>
00016
00016
01:00 PM
2008/03/01
01:00 PM
2008/03/01
<Auto Makro (
)>
<Super Makro (
)>
Makro ( )/nadol
Typy režimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia (W: širokouhlé, T: teleobjektív)
(jednotka: cm)
Režim
Auto ( )
Typ zaostrenia Super Makro ( ) Auto Makro ( )
Normálne
Rozsah
W: 5 až nekonečno W: 80 až nekonečno
–
zaostrenia
T: 50 až nekonečno T: 80 až nekonečno
Režim
Program ( )
Normálne
Typ zaostrenia Super Makro ( )
Makro ( )
W: 80 až nekonečno
Rozsah
W: 1 až 5
W: 5 až 80
T: 80 až nekonečno
zaostrenia
(len širokouhlé)
T: 50 až 80
Režim
Režim DUAL IS ( )
Typ zaostrenia Super Makro (
Rozsah
–
zaostrenia
Režim
)
Typ zaostrenia Super Makro (
Rozsah
–
zaostrenia
)
Dostupné spôsoby zaostrenia, podľa režimu nahrávania
( : Je možné vybrať, ∞: rozsah zaostrenia nekonečno)
Režim
Režim
Auto Makro
Super Makro
Makro
Normálne
Auto Makro
SCÉNA
Super Makro
Makro
Normálne
Normálne
Auto Makro ( )
W: 5 až nekonečno W: 80 až nekonečno
T: 50 až nekonečno T: 80 až nekonečno
Režim FUN ( )
Normálne
Makro( )
W: 80 až nekonečno
W: 5 až 80
T: 80 až nekonečno
T: 50 až 80
Keď je vybraný režim makra, dávajte obzvlášť pozor na otrasy
fotoaparátu.
Keď snímate obrázok vo vzdialenosti do 30cm (širokouhlý
obj.) alebo 50 cm (teleobjektív) v režime makro, vyberte režim
vypnutého blesku.
Keď snímate fotografiu vo vzdialenosti 5 cm v rozsahu Super
makro, funkcii automatického zaostrenia môže nastavenie
správnej vzdialenosti pre zaostrenie trvať dlhšie.
∞
031
Tlačidlo Blesk ( )/doľava
Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla Doľava
presuniete kurzor na ľavú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo Doľava funguje
ako tlačidlo Blesk( ).
Výber režimu blesku
1. Stlačením tlačidla režimu vyberte režim nahrávania, a to okrem režimu
Filmový klip alebo režimu DUAL IS (Dvojitej stabilizácie obrazu). (str. 20)
2. Stlačte tlačidlo Blesk, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazený indikátor režimu blesku. Použite
správny blesk, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu.
Rozsah blesku
ISO
AUTO
(jednotka: m)
Normálne
Makro
Auto Makro
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
0.8 - 3.5
0.8 - 3.0
0.3 - 0.8
0.5 - 0.8
0.3 - 3.5
0.5 - 3.0
Ak je vybraný režim Super Makro, blesk bude vypnutý.
032
Ak stlačíte tlačidlo spúšte po vybraní možnosti blesku
Automatický blesk, Doplňujúci blesk a Pomalá synchronizácia,
prvým bleskom sa skontroluje stav snímania (dosah blesku a
pomer výkonu blesku). Nehýbte fotoaparátom, kým sa blesk
nerozsvieti druhýkrát.
Časté používanie blesku skracuje životnosť batérie.
Za normálnych prevádzkových podmienok je čas nabíjania
blesku zvyčajne najviac 4 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná,
čas nabíjania sa môže predĺžiť.
V režime DUAL IS (Dvojitej stabilizácie obrazu), v režimoch
scény [Landscape (Krajina)], [Close up (Detailný záber)], [Text],
[Sunset (Západ slnka)], [Dawn (Úsvit)], [Firework (Ohňostroj)],
[Self Shot (Autoportrét)], [Food (Jedlo)], [Café (Kaviareň)] a
režime filmového klipu nebude fungovať funkcia blesku.
Fotografie snímajte v dosahu blesku.
Kvalita snímky nie je zaručená, ak je subjekt príliš blízko alebo
má vysokú reflektivitu.
Pri snímaní fotografií za sťažených svetelných podmienok
s bleskom sa môže v zachytenom snímku objaviť biela
škvrna. Škvrna je spôsobená odrazom svetla blesku od častíc
poletujúcich v ovzduší.
Tlačidlo Blesk ( )/doľava
Indikátor režimu blesku
Ikona
Režim blesku
Automatický
blesk
Dostupný režim blesku, podľa režimu nahrávania
( : je možné vybrať)
Popis
Ak je subjekt alebo pozadie príliš tmavé,
blesk fotoaparátu funguje automaticky.
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk
Automatický s
fotoaparátu funguje automaticky, a redukuje
redukciou efektu
efekt červených očí pomocou funkcie
červených očí
redukcie efektu červených očí.
Blesk osvetľuje nezávisle od svetla, ktoré je
Doplňujúci blesk k dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná
v závislosti od smerodajných podmienok.
Blesk funguje s malou rýchlosťou uzávierky,
aby sa dosiahla vyvážená správna
Pomalá
expozícia. Pri zlých svetelných podmienkach
synchronizácia
sa na displeji LCD fotoaparátu zobrazí ikona
destabilizácie obrazu ( ).
Blesk vypnutý
Blesk sa nepoužíva.
Tento režim vyberte vtedy, ak zachytávate
snímky na mieste alebo v situáciách,
ktoré neumožňujú použitie blesku. Keď
snímate obrázok pri zhoršených svetelných
podmienkach, na displeji LCD sa objaví
indikátor upozornenia na destabilizáciu
fotoaparátu ( ).
Keď sa zistí snímka s „efektom červených
Redukcia efektu
očí“, týmto režimom sa tento efekt
červených očí
automaticky redukuje.
033
Tlačidlo Samospúšť (
)/Doprava
Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla Doprava
presuniete kurzor na pravú kartu. Ak nie je na displeji LCD zobrazená
ponuka, tlačidlo Doprava funguje ako tlačidlo Samospúšť ( ). Táto
funkcia sa používa v prípade, že chcete byť na snímke aj samotný
fotograf.
Ak počas činnosti samospúšte stlačíte tlačidlo samospúšte
( ) alebo tlačidlo režimu prehrávania, funkcia samospúšte
bude zrušená.
Ak chcete zabrániť destabilizácii, použite statív.
V režime Filmový klip funguje len 10-sekundová samospúšť.
Ak vyberiete 2-sekundovú samospúšť s bleskom, oneskorenie
(2 sekundy) sa môže predĺžiť v závislosti od stavu nabíjania
blesku.
Ak je nastavená položka časovača pohybu, nedá sa zvoliť
položka [Self Portrait] (Vlastný portrét).
Výber časovača
1. Vyberte režim Nahrávanie, okrem
režimu Nahrávanie hlasu. (str. 20)
00016
2. Stlačte tlačidlo Samospúšť ( ), kým
sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu.
3. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, snímka
01:00 PM
bude zachytená po uplynutí určeného
2008/03/01
času.
<Výber 10-sekundovej samospúšte>
Ikona
Režim
časovača
Popis
10-sekundová
samospúšť
Stlačením tlačidla spúšte bude snímka
zachytená po 10-sekundovom intervale.
2-sekundová
samospúšť
Stlačením tlačidla spúšte bude snímka
zachytená po 2-sekundovom intervale.
Dvojitá
samospúšť
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po
ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý
obrázok.
Fotoaparát zaznamenáva pohyb objektu počas
Časovač pohybu 6 sekúnd od stlačenia tlačidla spúšte a záber
sa nasníma po zastavení pohybu.
034
Tlačidlo Samospúšť (
)/Doprava
Časovač pohybu
Pohyb
Ikona a kontrolka časovača
Stlačenie tlačidla spúšte po
nastavení časovača pohybu
Blikanie (1 sekundový interval)
Zaznamenanie pohybu objektu
Blikanie (0,25 sekundový interval)
Nezaznamenáva sa žiaden
pohyb
Zapnite a záber sa po 2 sekundách
nasníma.
Priebehy časovača pohybu sú nasledovné. (Režim klipu je
vylúčený)
Výber časovača pohybu → Stlačenie tlačidla závierky → Potvrdenie
konfigurácie kompozície (V rámci 6 sekúnd)*1 → Spustenie
zaznamenávania (Úplne zamávajte rukami) *2 → Zastavenie
zaznamenávania (Nehýbte sa) → Nasnímanie záberu (po približne po 2
sekundách)
Časovač pohybu nemusí fungovať v nasledujúcich prípadoch.
Vzdialenosť zaostrenia je
00016
väčšia ako 3 m.
Expozícia je veľmi svetlá alebo
tmavá
V podmienkach svetla v pozadí
Pohyb je nepodstatný
01:00 PM
2008/03/01
Pohyb sa zaznamenáva mimo
stredovej oblasti (50%) senzora,
<Rozsah zaznamenania
kde sa pohyb rozpoznáva.
časovača pohybu>
Keď kamera nezistí žiaden pohyb
počas 30 sekúnd alebo keď kamera
nezachytí pokoj po zaznamenaní pohybu
*1: Fotoaparát zaznamená pohyb objektu počas 6 sekúnd od stlačenia
tlačidla spúšte, takto potvrďte kompozíciu v rámci 6 sekúnd.
*2: Úplne pohnite telom alebo rukami.
035
Tlačidlo MENU/OK
Tlačidlo Fn
Pomocou tlačidla Fn nastavte nasledujúce ponuky.
Tlačidlo MENU
– Keď stlačíte tlačidlo MENU, na displeji LCD sa objaví ponuka
príslušného režimu fotoaparátu. Opätovným stlačením vrátite displej
LCD do prvotného zobrazenia.
– Možnosť ponuky sa môže zobraziť, keď je vybraný nasledujúci režim:
režim Filmový klip alebo Fotografia. Ak je vybraný režim Nahrávanie
hlasu, k dispozícii nie je žiadna ponuka.
00016
Stlačenie
tlačidla MENU
01:00 PM
2008/03/01
<Vypnutá ponuka>
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Move
Center AF
Off
Off
MENU Exit
<Zapnutá ponuka>
( : Je možné vybrať)
Strana
[SIZE] (Veľkosť)
str.37
[QUALITY/
FRAME RATE]
(Kvalita/snímk.
frekvencia)
str.38
[METERING]
(Meranie)
str.38
[DRIVE]
(Rež. snímania)
str.39
[ISO]
str.39
[WHITE
BALANCE]
(Vyváženie bielej)
str.40
[EXPOSURE
VALUE] (Hodnotu
expozície)
str.41
Tlačidlo OK
– Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlačidlo sa používa na
presun kurzora do podponuky alebo na potvrdenie údajov.
[LONG TIME
SHUTTER] (Dlhý
čas uzávierky)
*1
str.41
[STABILIZER]
(Stabilizátor)
*1 Táto ponuka je k dispozícii len v režime scény Noc (
036
str.41
).
Tlačidlo Fn
Tlačidlo Fn: Veľkosť
Ako používať ponuku Fn
Môžete vybrať veľkosť snímky v závislosti od použitia.
1. Stlačte tlačidlo Fn v niektorom z dostupných režimov.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte požadovanú ponuku. Na ľavej
strane displeja LCD sa potom zobrazí podponuka.
Režim
statickejfotografie
QUALITY
Režim
Filmový
klip
SIZE
Nahor/Nadol
3. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovanú ponuku
stlačením tlačidla OK.
SIZE
Ikona
SIZE
(Veľkosť)
3648x 3648x 3648x 3072x 2592x 2048x 1024x
2736 2432 2052 2304 1944 1536 768
Ikona
SIZE
(Veľkosť)
800x592
10M 3648x2736
640x480
320x240
800 x 592
9MP 3648x2432
<Režim Fotografia>
Doľava/
Doprava
<Režim Filmový klip>
Pri vyššom rozlíšení bude k dispozícii menej snímok, pretože
snímky s vysokým rozlíšením vyžadujú viac pamäte.
037
Tlačidlo Fn: Kvalita/Rýchlosť snímkovania Tlačidlo Fn: Meranie
Môžete vybrať pomer kompresie v závislosti od použitia zachytených
snímok. Vyšší pomer kompresie znamená nižšiu kvalitu snímky.
Režim
Režim Fotografia
Ak nemôžete dosiahnuť vhodné podmienky expozície, môžete zmeniť
spôsob merania expozície, aby bolo možné nasnímať jasnejšie
obrázky.
Režim Filmový klip
Ikona
Multi
Podponuka
Super Fine
Fine
Formát súboru
jpeg
jpeg
Fine
Normal 30FPS 20FPS 15FPS
jpeg
avi
avi
avi
20 FPS
Ikona
<Režim Fotografia>
<Režim Filmový klip>
Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design
rule for Camera File).
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je kompresný štandard obrázkov vyvinutý spoločnosťou
Joint Photographic Experts Group. Tento typ kompresie sa
používa najčastejšie na kompresiu fotografií a obrázkov,
pretože dokáže efektívnejšie komprimovať obrázky.
Režim
merania
Popis
Expozícia sa vypočíta na základe priemeru svetla pre
[Multi] každú oblasť obrázku rozdelenú do viacerých regiónov.
(Viacero) Výpočet však bude smerom k stredu snímky zdôraznený.
Toto nastavenie je vhodné pri štandardnom použití.
[Spot]
(Bod)
Svetlo bude merané len v obdĺžnikovej oblasti v strede
displeja LCD. To je vhodné v prípade, že je subjekt v
strede exponovaný správne, bez ohľadu na zadné svetlo.
[Center]
(Stred)
Expozícia bude vypočítaná na základe priemeru svetla
dostupného v oblasti snímky. Výpočet však bude smerom
k stredu snímky skreslený. Vhodné pri snímaní obrázka
malých objektov, napríklad rastliny alebo hmyzu.
Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepoužívajte bodové meranie
expozície, pretože môže dôjsť k chybám v expozícii. Za týchto okolností je
lepšie použiť kompenzáciu expozície.
038
Tlačidlo Fn: Režim snímania
Môžete vybrať režim súvislého snímania a AEB (Auto Exposure Bracketing).
Tlačidlo Fn: ISO
Pri snímaní obrázkov môžete zvoliť citlivosť ISO.Rýchlosť alebo
špecifická citlivosť na svetlo fotoaparátu je udaná v číslach ISO.
Single
Auto
Ikona
Opakované
snímanie
Popis
[Single]
(Samostatný)
Snímanie len jedného obrázka.
[Continuous]
(Nepretržité)
Snímky budú zachytávané súvislo za sebou,
až kým nebude tlačidlo spúšte uvoľnené.
[Motion
Capture]
(Nasnímanie
Pohybu)
Týmto režimom zachytíte súvislo 6 snímok za sekundu, keď
stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte. Po dokončení súvislého
snímania sa snímky automaticky uložia. Maximálny počet
snímok je 30 a veľkosť snímky je pevne stanovená na VGA.
[AEB]
Nasnímajte tri obrázky v série pri rôznej expozícii:
bežná expozícia (0,0 EV), krátka expozícia (-1/3 EV) a
preexponovanie (+1/3 EV).
Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita snímky predlžujú čas ukladania
snímky, čím sa predlžuje doba čakania.
Ak je vybraná podponuka [Continuous (Súvisle)], [Motion Capture
(Zachytenie pohybu)] alebo [AEB], blesk bude automaticky vypnutý.
Ak je v pamäti miesto na menej ako 3 snímky, snímanie funkciou AEB nie
je k dispozícii.
Ak je v pamäti miesto na menej ako 30 snímok, snímanie pohybu nie je k
dispozícii.
Pri snímaní funkciou AEB je lepšie používať statív, pretože čas na
ukladanie každého súboru snímky je dlhší a mohlo by dôjsť k rozmazaniu
spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
Ikona
Režim ISO
Popis
Citlivosť fotoaparátu sa mení automaticky podľa
[Auto]
určitých premenných, napr. podľa svetelnosti alebo
(Automaticky)
jasu subjektu.
[ISO 80]
[ISO 100]
[ISO 200]
[ISO 400]
[ISO 800]
[ISO 1600]
[ISO 3200]
Zvýšením citlivosti ISO môžete zrýchliť uzávierku (skrátiť
čas), ak je prítomné rovnaké množstvo svetla. Čím je
hodnota ISO vyššia, tým je vyššia citlivosť fotoaparátu
na svetlo – zväčšuje sa tým teda schopnosť zachytávať
snímky pri slabšom osvetlení. V snímke sa však so
zvyšovaním hodnoty ISO zvyšuje úroveň šumu, snímka
sa potom zdá byť zrnitejšou.
Keď sa vyberie ponuka ISO 3200, veľkosť obrázka sa pevne nastaví pod 3M.
039
Tlačidlo Fn: Vyváženie bielej
Ovládanie vyváženia bielej farby umožňuje upraviť farby tak, aby sa
zdali prirodzenejšími.
Auto WB
Ikona
Režim vyváženia
bielej
[Auto WB]
(Automatické
vyváženie bielej)
[Daylight]
(Denné svetlo)
[Cloudy]
(Oblačno)
[Fluorescent_H]
(Žiarivka H)
[Fluorescent_L]
(Žiarivka L)
[Tungsten]
(Žiarovka)
[Custom
Set] (Vlastné
nastavenie)
Popis
Fotoaparát automaticky vyberie príslušné
nastavenie vyváženia bielej farby v závislosti
od smerodajný svetelných podmienok.
Na snímanie fotografií vonku.
Na snímanie fotografií pri zamračenej alebo
zatiahnutej oblohe.
Na snímanie pri osvetlení trojcestnými
žiarivkami typu denného svetla.
Pre snímanie pri žiarivkách s bielym svetlom.
Na snímanie pri žiarovkovom osvetlení
(štandardné žiarovky).
Umožňuje používateľovi nastaviť vyváženie
bielej v závislosti od podmienok snímania.
Rozdielne svetelné podmienky môžu spôsobiť rôzne farebné odtiene na
snímkach.
040
Používanie vlastného nastavenia vyváženia bielej
Nastavenie vyváženia bielej farby sa môže mierne líšiť podľa okolia,
v ktorom sa sníma. Vlastným nastavením vyváženia bielej farby môžete
vybrať najvhodnejšie nastavenie pre konkrétne okolie.
1. V ponuke Vyváženie bielej vyberte
ponuku VLASTNÉ ( ). Pred
fotoaparát umiestnite hárok bieleho
papiera tak, aby sa na displeji LCD
zobrazovala len biela farba.
2. Tlačidlo MENU/OK: slúži na výber
predchádzajúcej
Biely papier
vlastnej hodnoty
vyváženia bielej.
uzávierka: ukladá nové nastavenie vyváženia bielej.
– Vlastná hodnota vyváženia bielej farby bude použitá počnúc
nasledujúcou snímkou.
– Používateľom nastavená hodnota vyváženia bielej farby bude v
platnosti, až kým nebude nahradená inou.
Tlačidlo Fn: Kompenzácia expozície
Tlačidlo Fn: Dlhý čas uzávierky
Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od
okolitých svetelných podmienok.
Hodnotu expozície je možné vybrať aj tlačidlom Fn.
Fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky a hodnoty clony
podľa prostredia, v ktorom sa fotografuje. V režime scény Nočná scéna
však môžete nastaviť rýchlosť uzávierky a hodnoty clony podľa seba.
Kompenzácia expozície
1. Stlačte tlačidlo Fn a potom použite
tlačidlo Nahor/Nadol, aby ste vybrali
ikonu kompenzácie expozície ( ).
Objaví sa lišta s ponukou kompenzáciou
expozície (ako je znázornené na
obrázku).
EXPOSURE VALUE
-2
-1
0
+1
+2
2. Pomocou tlačidla Doľava/Doprava
0
nastavte požadovaný faktor
kompenzácie expozície.
3. Opätovne stlačte tlačidlo Fn. Nastavená hodnota sa uloží a režim
nastavenia kompenzácie expozície sa zatvorí. Ak zmeníte hodnotu
expozície, v spodnej časti displeja LCD bude zobrazený indikátor
expozície ( ).
Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmenšujú expozíciu.
Všimnite si, že kladná hodnota kompenzácie expozície zväčšuje
expozíciu, displej LCD môže byť biely, alebo nebude možné
nasnímať dobré obrázky.
Zmena rýchlosti uzávierky a
hodnoty clony
1. Vyberte režim scény [Nightscene]
(NOC). (str. 24)
2. Stlačte tlačidlo Fn, zobrazí sa ponuka
Dlhý čas uzávierky.
3. Pomocou 5-funkčného tlačidla
nakonfigurujte hodnotu dlhodobej spúšte.
Hodnota clony
4. Stlačte znova tlačidlo Fn. Nastavená
Širokouhlý obj.:
Auto, F3,5 až 9,1
hodnota sa uloží a fotoaparát sa
Teleobjektív: Auto,
F4,0 až 10,4
prepne do režimu Nočná scéna.
LONG TIME SHUTTER
F 3.5
1S
Rýchlosť uzávierky
AUTO, 1 až 16 s.
Tlačidlo Fn: Stabilizátor obrazu
filmového klipu
Táto funkcia pomáha stabilizovať snímky zachytené počas nahrávania
filmového klipu. Túto ponuku je možné vybrať len v režime Filmový klip.
Ak nie je vložená pamäťová karta, táto funkcia nie je aktívna.
[Off] (VYP.): Funkcia stabilizátora
obrazu filmového klipu
bude deaktivovaná.
[On] (ZAP.): Chráni pred destabilizáciou
počas nahrávania filmového
klipu.
Keď vyberiete túto ponuku rozsah rámca
nahrávky bude užší.
Off
041
Tlačidlo E (Efekty)
Pomocou tohto tlačidla je možné pridávať do snímok špeciálne efekty.
Dostupné efekty, podľa režimu nahrávania ( : je možné vybrať)
Režim
Tlačidlo E
Režim
Tlačidlo E
Tlačidlo E (Efekty): Voľba
fotogr. štýlu
Do obrázku môžete pridávať rozličné
efekty bez software na editovanie obrázku.
Stlačte tlačidlo E v niektorom z dostupných
režimov.
Soft
Move
E
Exit
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovaný režim, potom
stlačte tlačidloOK.
2. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Ikona
Režim Style
Opis
[Normal] (Normálne) Do snímky sa nepridáva žiaden efekt.
Toto tlačidlo nefunguje v režime DUAL IS (Dvojitej stabilizácie
obrazu), Nahrávanie hlasu a v niektorých režimoch scény
([Nightscene (Nočná scéna)], [Text], [Sunset (Západ slnka)],
[Dawn (Úsvit)], [Backlight (Protisvetlo)], [Firework (Ohňostroj)],
[Beach&Snow (Pláž a sneh)]).
Aj po vypnutí fotoaparátu zostane nastavenie efektu
zachované.
Ak je veľkosť obrázka (
ponuku ZÁBAVA.
042
) alebo (
), nemôžete vybrať
[Soft] (Jemné)
V snímke sa použijú jemné farby.
[Vivid] (Intenzívne)
V snímke sa použijú svetlé farby.
[Forest] (Les)
Použije sa obraz so živými prirodzenými
farbami.
[Retro] (Retro)
Použije sa obraz s odtieňmi sépia.
[Cool] (Chladné)
V snímke sa použijú studené farby.
[Calm] (Pokojné)
V snímke sa použijú pokojné farby.
[Classic] (Klasické)
V snímke sa použijú klasické farby.
Tlačidlo E (Efekty): Úprava snímky
Stlačte tlačidlo E v režimoch scény [Program], [Movie (Film)], [Portrait
(Portrét)], [Children (Deti)], [Landscape (Krajina)], [Close up (Detailný
záber)], [Self Shot (Autoportrét)], [Food (Jedlo)] a [Café (Kaviareň)].
„
Vlastná farba: Môžete zmeniť
hodnoty červenej (R), zelenej
(G) a modrej (B) farby.
Color
Farba
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
).
ponuku farby(
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
vyberte požadovanú podponuku, potom
stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Move
Color
– Tlačidlo OK: Vyberie / nastaví vlastnú
farbu
– Up/Down tlačidlo: Vyberá R, G, B
– Left/Right tlačidlo: Mení hodnoty
Move
Ikona
Color
[Normal]
(Normálne)
[B/W]
(Čiernobielo)
[Sepia] (Sépia)
OK Set
Color
OK Set
Popis
Move
OK Set
Do snímky nebude pridaný žiadny farebný efekt.
Zachytené snímky budú uložené čiernobielo.
Zachytené snímky budú uložené v odtieni sépie
(stúpajúce žltohnedé farby).
[Red] (Červené) Zachytené snímky budú uložené v červenom odtieni.
[Green] (Zelené) Zachytené snímky budú uložené v zelenom odtieni.
[Blue] (Modré)
[Negative]
(Negatív)
[Custom Color]
(Vlastná farba)
Zachytené snímky budú uložené v modrom odtieni.
Snímka sa uloží v režime negatívu.
Zachytená snímka bude uložená v nastavenom odtieni
RGB.
043
Tlačidlo E (Efekty): Úprava snímky
Stlačte tlačidlo E v režime [Program].
Ostrosť
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
ponuku ostrosti ( ) a zobrazí sa lišta
výberu ostrosti.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
zmeňte ostrosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Sýtosť
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
ponuku sýtosti (
) a zobrazí sa lišta
výberu sýtosti.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
zmeňte sýtosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Saturation
Move
Move
OK Set
Kontrast
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
ponuku kontrastu (
) a zobrazí sa
lišta výberu kontrastu).
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
zmeňte kontrast.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Contrast
Move
044
Sharpness
OK Set
OK Set
Tlačidlo E (Efekty): ZÁBAVA
Môžete pridať na obrázok textové okno, takže snímka bude vyzerať
ako kreslený obrázok. Rozmer obrázku je pevne daný na 1M.
Stlačte tlačidlo E v niektorom z dostupných režimov nahrávania.
00016
FUN
Cartoon
Stlačením tlačidla
Doľava/Doprava vyberte
požadovaný rámček a
stlačte tlačidlo OK.
Vyberte položku
Kreslený obrázok
).
(
Move
E
Exit
OK Set
Frame
SH Capture
00016
00016
Rovnakým postupom
vyberte pozíciu textového
políčka tretej snímky a
nasnímajte tretiu snímku.
SH Capture
Stlačte tlačidlo Fn a
vyberte požadovanú
pozíciu textového políčka
tak, že stlačíte tlačidlo
Doľava/Doprava.
00016
Stlačením tlačidla
Spúšť zachyťte
snímku.
SH Capture
Fn Edit
Fn Edit
Fn Edit
00016
SH Capture
Balloon
100-0016
Stlačte tlačidlo OK a súbor sa
uloží pod novým názvom.
OK Save
Fn Delete
045
Tlačidlo E (Efekty): ZÁBAVA
Zmena kresleného obrázku pred zachytením posledného záberu
Pred uložením kresleného obrázka môžete snímok opätovne nasnímať.
1. Pomocou tlačidla Doľava/Doprava vyberte snímku na odstránenie.
2. Stlačte tlačidlo Fn a snímka sa odstráni.
00016
OK Save
Fn Delete
00016
Stlačenie
tlačidla Fn
SH Capture
Fn Edit
3. Ak chcete nový obrázok nasnímať, stlačte tlačidlo Spúšť.
Ponuku možno vybrať stlačením tlačidla MENU (PONUKA),
keď je kreslená snímka zachytená, ale neuložená v pamäti.
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno), ponuka bude zobrazená
na displeji LCD a kreslená snímka, ktorá nie je uložená, bude
odstránená.
046
Tlačidlo E (Efekty): Predvolenie rámca zaostrenia
Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť efekt „odstupu“ subjektu od
okolia. Subjekt bude zaostrený, zvyšok snímky bude rozostrený.
Veľkosť snímky s vysokým osvetlením je pevne stanovená pod 5 M.
Stlačte tlačidlo E v niektorom z dostupných režimov nahrávania.
FUN
Presúvanie a zmena rámčeka zaostrenia
Rámček zaostrenia je možné zmeniť výberom ponuky Rámček.
00016
High Light
E
Move
Vyberte možnosť
High Light
(Presvetlené)
( ).
Exit
Stlačenie
tlačidla Fn
SH Capture
Range
Range
High Light
OK Set
<Rozsah 1>
Range
<Rozsah 2>
Range
SH Capture
OK Set
Move
<Rozsah je aktivovaný: Rámček
zaostrenia sa zmení na súvislú čiaru.>
Stlačenie tlačidla Nahor/
Nadol/Doľava/Doprava.
00016
00016
High Light
High Light
OK Set
Fn Edit
<Nasmerujte fotoaparát na
subjekt a naaranžujte snímku
pomocou LCD monitora.>
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte správnu ponuku a stlačte
tlačidlo OK .
High Light
00016
OK Set
<Rozsah 3>
2. Objaví sa predvolený rámec zaostrenia.
Stlačením stlačidla Spúšť zachytíte
obrázok.
Stlačenie
tlačidla Fn
OK Set
Range
<Rozsah 4>
00016
SH Capture
Fn Edit
Stlačenie tlačidla
Spúšť.
SH Capture
Move
<Po zmene rozsahu>
100-0016
SH Capture
Fn Edit
<Výsledná snímka>
047
Tlačidlo E (Efekty): Zložené snímky
Výber snímky zloženej z 2 snímok
Vo fotografii je možné skombinovať 2 až 4 rôzne snímky.
Veľkosť zloženej snímky je pevne stanovená pod 5 M.
00016
00016
Stlačte tlačidlo E v niektorom z dostupných režimov nahrávania.
Stlačenie ikony
Spúšť tlačidla.
FUN
Composite
SH Capture
E
Move
Vyberte možnosť
Composite
(Kompozitné)
).
(
Exit
Composite
Composite
Composite
OK Set
<Zložka 1>
Composite
Composite
OK Set
<Zložka 2>
Composite
Stlačenie tlačidla
Spúšť .
100-0016
OK Set
Composite
00016
Stlačenie ikony
OK tlačidla.
Composite
<Zložka 3>
Fn Delete
<Prvá snímka>
OK Set
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovanú ponuku a
stlačte tlačidlo OK. (Môžete vybrať 2 až 4 skladané snímky)
Composite
SH Capture
<Pripravené na snímanie>
OK Save
OK Set
<Zložka 4>
2. Po vybraní požadovanej ponuky stlačením tlačidla Spúšť nasnímajte
fotografiu.
<Výsledná snímka>
Fn Delete
<Druhá snímka>
Po nasnímaní posledného obrázka stlačením tlačidla OK snímku uložte.
Počas zloženého snímania môžete použiť tlačidlo Blesk,
Samospúšť, Makro zaostrenie a Priblíženie W/T.
Ak počas zloženého snímania stlačíte tlačidlo Režim
prehrávania , MENU, E alebo tlačidlo Režim, vykoná sa
každý aktívny režim fotoaparátu. Predtým zachytené snímky
budú odstránené.
048
Tlačidlo E (Efekty): Zložené snímky
Zmena časti zloženej snímky pred nasnímaní poslednej
snímky
Pred nasnímaním poslednej snímky je možné zmeniť časť zloženej
snímky.
1. Počas zachytenia zloženej snímky stlačte tlačidlo Fn .
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená a zobrazí sa nová snímka.
Aby ste vymazali predtým zachytenú snímku, stlačte znovu tlačidlo Fn .
00016
Zmena časti zloženej snímky po nasnímaní poslednej snímky
Po nasnímaní poslednej snímky je možné zmeniť časť zloženej snímky.
1. Po nasnímaní poslednej snímky sa zobrazí kurzor na výber rámčeka.
Stlačením tlačidla Nahor/Nadol/Doľava/Doprava vyberiete rámček.
2. Stlačte tlačidlo Fn a snímka bude odstránená. Bude aktivovaný rámček
zloženého snímania.
3. Stlačte tlačidlo Spúšť. Iné snímky môžete zachytiť znova použitím
tlačidla Nahor/Nadol/Doľava/Doprava a tlačidla Fn .
4. Opätovným stlačením tlačidla OK uložíte zachytenú snímku.
00016
00016
00016
Stlačenie tlačidla
Doľava.
Stlačenie
tlačidla Fn
OK Save
SH Capture
Fn Delete
<Pred nasnímaním tretej snímky>
SH Capture
Fn Delete
Fn
Delete
OK Save
<Po nasnímaní štvrtej snímky>
00016
<Presun naspäť na druhú snímku>
3. Stlačením tlačidla Spúšť zachyťte novú snímku.
Stlačenie tlačidla
Spúšť .
Delete
Stlačenie
tlačidla Fn .
SH Capture
00016
Fn
<Presun naspäť na tretiu
snímku>
100-0016
<Odstránenie tretej snímky>
Stlačenie
tlačidla OK .
OK Save
Fn
Delete
<Opätovné zachytenie tretej snímky>
<Výsledná snímka>
049
Tlačidlo E (Efekty): Foto rámček
K fotografii, ktorú chcete nasnímať, je možné pridať 9 typov rámčekov.
V snímke uloženej pomocou ponuky foto rámčeka nebudú vytlačené
údaje o dátume a čase.
Veľkosť snímky s fotografickým rámčekom je pevne stanovená pod 5 M.
Stlačte tlačidlo E v niektorom z dostupných režimov nahrávania.
FUN
Photo Frame
Move
E
Exit
Vyberte možnosť
Photo Frame
(Foto rámček)
).
(
OK Set
Frame
Stlačenie
tlačidla OK.
00016
00016
Stlačenie
tlačidla Fn .
2. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu.
SH Capture
Move
SH Capture
Fn Edit
1. Vybraný foto rámček sa zobrazí stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
050
Tlačidlo E (Efekty): Farebná maska
Pomocou tejto ponuky môžete zvoliť časť, ktorú chcete zvýrazniť. Zvyšná časť obrázka bude čiernobiela.
Stlačte tlačidlo E v niektorom z dostupných režimov nahrávania.
00016
00016
Color Mask
E
Back
OK Set
Stlačením tlačidla OK vyberte možnosť
Color Mask (Farebná maska) ( ), na
displeji LCD sa zobrazí značka masky.
Stlačte tlačidlo Fn. Môžete zmeniť
veľkosť a umiestnenie masky.
SH Capture
Fn Edit
Move
T/W Size
Priblíženie W/T tlačidlo:
Slúži na zmenu masky
00016
100-0016
00016
Stlačením tlačidla Spúšť nasnímajte
fotografiu s maskou.
Stlačenie tlačidla Fn .
SH Capture
<Výsledná snímka>
Move
T/W Size
Nahor/Nadol/Doľava/Doprava tlačidlo:
Presúvanie masky
Fn Edit
00016
<Snímka s pridanou maskou>
Move
T/W Size
051
Používanie displeja LCD na
nastavenie fotoaparátu
Oblasť zaostrenia
Môžete vybrať uprednostňovanú oblasť zaostrenia v závislosti od
podmienok pri snímaní.
Ponuku na displeji LCD je možné použiť na nastavenie funkcií
nahrávania.
Položky, ktoré sú označené
Ponuka
sú predvolené nastavenia.
Podponuka
Dostupný režim
Strana
Center AF (Aut.
zaostr. na stred)
Multi AF (Aut. zaostr.
na viac obj.)
Face Detection
(Zaznam enanie tváre)
Self Portrait
(Autoportrét)
[ACB]
Off (Vyp.)
On (Zap.)
str.55
[Voice Memo]
(Hlasová
poznámka)
Off (Vyp.)
On (Zap.)
str.55
[Focus Area]
(Oblasť
zaostrenia)
str.52
[Voice Record]
(Hlasová
nahrávka)
[Voice Mute]
(Stlmiť hlas)
On (Zap.)
Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
052
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
Center AF
Multi AF
Face Detection
Self Portrait
OK Set
Center AF (Automatické zaostrenie na stred)
1. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
podponuku [Center AF] (Automatické
zaostrenie na stred).
str.56
–
Off (Vyp.)
1. Stlačte tlačidlo MENU vo voliteľnom
režime.
2. Stlačením tlačidla doľava/doprava
vyberte ponuku [RECORDING]
(Snímanie).
3. Stlačením tlačidla doľava/doprava
vyberte ponuku [Focus Area] (Oblasť
zaostrenia). Potom opätovne stlačte
pravé tlačidlo.
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Center AF
Multi AF
Face Detection
Self Portrait
str.57
Back
2. Stlačte tlačidlo OK. Zaostrená bude
obdĺžniková oblasť v strede displeja
LCD.
OK Set
Oblasť zaostrenia
Multi AF (Viacnásobné automatické zaostrenie)
1. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
podponuku [Multi AF] (Viacnásobné
automatické zaostrenie).
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
Face Detection (Zaznamenanie tváre)
Center AF
Multi AF
Face Detection
Self Portrait
OK Set
2. Stlačte tlačidlo OK. Tento fotoaparát
vyberie všetky dostupné body
automatického zaostrenia v rámci 9
bodov automatického zaostrenia tak,
ako je zobrazené.
Tento režim automaticky zaznamená tváru objektu a potom nastaví
zaostrenie a expozíciu. Vyberte tento režim pre rýchle a jednoduché portréty.
Voliteľné režimy: [Auto] (Automaticky), [Program], [DUAL IS], [Fun], [Photo Help
Guide] (Príručka pomocníka fotografovaním), [Portrait] (Portrét),
[Children] (Deti), [Beach & Snow] (Pláž a sneh), [Self Shot]
(AUTOPORTRÉT), [Café] (KAVIAREŇ)
1. Stlačením tlačidla nahor/nadol
vyberte podponuku [Face Detection]
RECORDING
Focus Area
Center AF
(Zaznamenanie tváre).
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
2. Stlačte tlačidlo OK. Ikona rozpoznania
tváre sa zobrazí na ľavej strane LCD
monitora.
Keď sa fotoaparát zaostrí na object, rámik automatického zaostrenia
zmení farbu na zelenú. Keď sa fotoaparát nezaostrí na object, rámik
automatického zaostrenia zmení farbu na červenú.
Multi AF
Face Detection
Self Portrait
OK Set
00016
01:00 PM
2008/03/01
3. Veľkosť a umiestnenie rámčeka
automatického zaostrenia sa nastaví
automaticky na tvár objektu.
4. Dopolovice stlačte tlačidlo uzávierky.
Keď sa zaostrenie aktivuje, farba
rámčeka zaostrenia sa zmení na zelenú.
5. Úplným stlačením tlačidla uzávierky
nasnímajte fotografiu.
00016
01:00 PM
2008/03/01
053
Oblasť zaostrenia
Táto funkcia dokáže zisťovať najviac 9 ľudí.
Keď fotoaparát rozozná viac ľudí súčasne, zaostrí na najbližšiu
osobu.
Digitálne priblíženie sa v tomto režime neaktivuje.
Sledovanie tváre nefunguje, keď nastavíte režim efektu.
Keď fotoaparát zistí cieľovú tvár, zobrazí sa cez ňu biely rámček
zaostrenia. Cez ostatné tváre (najviac 8) sa zobrazí sivý rámček
zaostrenia. Stlačením tlačidla uzávierky do polovice sa zaostrí
na tvár a rámček zaostrenia zmení farbu na zelenú (celkom 9).
Ak zisťovanie tváre zlyhalo, vráťte sa do režimu automatického
zaostrenia.
V niektorých podmienkach táto funkcia správne nefunguje. Keď
osoba nosí tmavé okuliare alebo sú zakryté niektoré časti tváre.
Keď sa fotografovaná osoba nepozerá na fotoaparát.
Maximálna dostupná vzdialenosť zaznamenania tváre je 3 m
(Širokouhlo).
Čím je bližšie objekt, tým rýchlejšie môže fotoaparát rozpoznať
objekt.
Zaznamenané zábery môžu byť rozmazané, ak sa spodná časť
fotoaparátu vystavila nárazu. V tomto prípade fotoaparát vypnite
a potom ho znova zapnite.
Self Portrait (Autoportrét)
Pri snímaní autoportrétu automaticky zaznamená tvár objektu, čo má za
následok rýchlejšie a pohodlnejšie autoportréty.
Voliteľné režimy: [Auto] (Automaticky), [Program], [DUAL IS], [Fun], [Photo Help
Guide] (Príručka pomocníka fotografovaním), [Portrait] (Portrét),
[Children] (Deti), [Beach & Snow] (Pláž a sneh), [Self Shot]
(AUTOPORTRÉT), [Café] (KAVIAREŇ)
054
1. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
podponuku [Self Portrait] (Autoportrét).
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
2. Stlačte tlačidlo OK. Ikona autoportrétu
sa zobrazí na ľavej strane LCD
monitora.
Center AF
Multi AF
Face Detection
Self Portrait
OK Set
00016
01:00 PM
2008/03/01
3. Pri autoportrétoch nasmerujte objektív
fotoaparátu smerom k tvári objektu.
Automaticky zaznamená tvár objektu a
vydá zvuk, aby sa to potvrdilo.
4. Začnite snímať stlačením tlačidla
uzávierky.
00016
01:00 PM
2008/03/01
Keď hľadá tvár v strede obrazovky, opakovane bude vydávať rýchlejší
zvuk na rozdiel od zvukov, ktoré sa vysielajú, keď tvár nie je v strede.
Zvuk navádzania sa dá použiť pomocou zvuku v ponuke nastavení.
(Pozrite str. 85)
Ak je nastavená možnosť [Self Portrait] (Autoportrét), je pevne
nastavená na makrozaostrovanie.
Ak je nastavená možnosť [Self Portrait] (Autoportrét), nedá sa vybrať
možnosť [Motion Timer] (Časovač pohybu).
ACB
Hlasová poznámka
Táto funkcia slúži na automatickú úpravu kontrastu, keď sa robia
zábery v prostredí s veľkou expozičnou rozdielnosťou, napr. svetlé
pozadie alebo kontrast. Táto funkcia slúži na automatickú úpravu jasu
a umožňuje, aby sa dal predmet zreteľne vyfotografovať.
K uloženej snímke je možné pridať svoj
hlas. (Max. 10 sek.)
- Submenu [ACB] : [Off(Vyp)], [On(Zap.)].
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Back
Off
On
OK Set
Keď sa používa režim [Auto] (Automaticky), [Program] a režim scény
[Portrait] (Portrét), pracuje funkcia ACB.
Funkcia ACB pracuje vždy v režime nahrávania [Auto] (Automaticky) a v
režime scény [Portrait] (Portrét).
Keď používate ponuku [Continuous] (Súvislé), [Motion Capture]
(Snímanie filmu) alebo [AEB], funkcia ACB nebude fungovať.
Keď je vybraná funkcia ACB, nie je možné vybrať možnosť ISO 400
alebo vyššie.
Off
On
OK Set
– Ak je na displeji LCD zobrazený
indikátor hlasovej poznámky,
nastavenie je dokončené.
– Stlačte tlačidlo Spúšť a nasnímajte
fotografiu. Snímka sa uloží na pamäťovú
kartu.
00016
01:00 PM
2008/03/01
– Hlasová poznámka sa bude nahrávať po
dobu 10 sekúnd od momentu uloženia
snímky. Ak počas nahrávania zvuku
stlačíte tlačidlo Spúšť, nahrávanie
hlasovej poznámky sa zastaví.
00016
00:00:03
SH Stop
055
Nahrávanie hlasu
Hlas je možné nahrávať tak dlho, ako to
umožňuje čas, ktorý je k dispozícii (Max.
10 hodín).
Stlačením tlačidla Spúšť nahrajte hlas.
– Stlačte raz tlačidlo Spúšť, zvuk sa bude
nahrávať po dobu, ktorá je k dispozícii
(max. 10 hodín). Čas nahrávania bude
zobrazený na displeji LCD. Zvuk bude
nahrávaný stále, aj keď je tlačidlo
Spúšť uvoľnené.
– Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte
znova tlačidlo Spúšť.
– Typ súboru: *.wav
RECORDING
Focus Area
ACB
Voice Memo
Voice Record
Center AF
Off
Off
00:00:06
Move
OK Set
00:01:00
00:00:00
SH
REC
MENU Exit
<Režim Nahrávanie hlasu>
056
Pozastavenie nahrávania hlasu
Pomocou tejto funkcie môžete nahrávať
svoje obľúbené zvukové klipy do
zvukového súboru bez toho, aby ste
vytvárali viac súborov nahrávky.
REC
1. Stlačením tlačidla Prehrať a pozastaviť SH Stop
<Pozastavenie nahrávania hlasu>
(
) pozastavíte nahrávanie.
) obnovíte
2. Opätovným stlačením tlačidla Prehrať a pozastaviť (
nahrávanie.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo Spúšť .
Na nahrávanie zvuku je najlepšia vzdialenosť 40 cm medzi
vami a fotoaparátom (mikrofónom).
Ak sa počas pozastaveného nahrávania hlasu fotoaparát
vypne, nahrávanie hlasu bude zrušené.
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku Spustenie režimu prehrávania
Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
Ponuku [Voice Mute] (Stlmiť hlas)
vyberte v režime Filmový klip.(str. 23)
Ikona ( ) sa objaví na LCD displeji.
Stlačte tlačidlo Spúšť a filmový klip
sa bude nahrávať po dobu, ktorá je k
dispozícii na nahrávanie bez zvuku.
RECORDING
Voice Mute
Back
Off
On
Zapnite fotoaparát a zvoľte režim prehrávania stlačením tlačidla Režim
prehrávania ( ). Fotoaparát teraz bude prehrávať snímky uložené
v pamäti. Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, všetky funkcie
fotoaparátu sa vzťahujú len na pamäťovú kartu. Ak vo fotoaparáte nie
je vložená pamäťová karta, všetky funkcie fotoaparátu sa vzťahujú len
na internú pamäť.
OK Set
00:01:01
Prehrávanie fotografií
1. Režim prehrávania vyberte stlačením
tlačidla Režim prehrávania ( ).
STANDBY
2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná
snímka uložená v pamäti.
100-0016
3. Snímku, ktorú chcete zobraziť vyberte
stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
Stlačením a podržaním tlačidla
Doľava alebo Doprava rýchlo
prehávate snímky.
057
Spustenie režimu prehrávania
Prehrávanie filmového klipu
1. Filmový klip, ktorý chcete prehrávať
100-0016
vyberte pomocou tlačidla Doľava/
Doprava .
2. Stlačením tlačidla Prehrať a Pozastaviť
(
) prehrajte súbor filmového klipu.
– Ak chcete počas prehrávania filmový
00:00:02
klip pozastaviť, stlačte znova tlačidlo
Play
E Capture
Prehrať a Pozastaviť (
).
– Opätovným stlačením tlačidla Prehrať
a Pozastaviť (
) sa prehrávanie
filmového klipu znova spustí.
– Ak chcete počas prehrávania filmový
klip previnúť dozadu, stlačte tlačidlo
Doľava. Ak chcete filmový klip rýchlo
previnúť dopredu, stlačte tlačidlo
Doprava.
– Prehrávanie filmového klipu zastavíte stlačením tlačidla Prehrať
a Pozastaviť (
) a potom stlačením tlačidla Doľava alebo
Doprava.
Zachytenie snímky z filmového klipu
Môžete nasnímať fotografie z filmového klipu.
Ako snímať filmový klip
1. Počas prehrávania filmového klipu
stlačte tlačidlo Prehrať a Pozastaviť
(
). Potom stlačte tlačidlo E.
2. Pozastavený filmový klip sa uloží pod
novým názvom súboru.
Nasnímaný filmový klip má rovnakú
veľkosť ako pôvodný filmový klip
(800 x 592, 640 x 480, 320 x 240).
Keď stlačíte tlačidlo E na začiatku
filmového klipu, prvá snímka filmového
klipu sa uloží ako fotografia.
00:00:24
T
Trim
E Capture
<Pozastavené>
<Stlačte tlačidlo E >
058
Spustenie režimu prehrávania
Strihanie filmu vo fotoaparáte
Prehrávanie nahratého hlasu
Počas prehrávania filmového klipu môžete
extrahovať požadované snímky filmového
klipu. Ak je dĺžka klipu kratší 10 sekundy,
film nie je možné strihať.
1. Stlačte tlačidlo Prehrať a Pozastaviť
(
) na mieste filmového klipu, kde
T
chcete začať extrahovanie.
2. Stlačte tlačidlo T.
3. Stlačte tlačidlo Prehrať a Pozastaviť
(
) a extrahovaný úsek sa zobrazí
v stavovom riadku.
4. Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť (
)
znova stlačte na mieste, kde chcete
T
extrahovaný súbor zastaviť
5. Po stlačení tlačidla T sa zobrazí okno s
potvrdením.
6. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
[No] (Nie): Strihanie filmu sa zruší.
[Yes] (Áno): Extrahované snímky sa
uložia pod novým názvom súboru.
00:00:24
Trim
E Capture
00:00:45
Trim
1. Nahratý hlas, ktorý chcete prehrávať
100-0017
vyberte pomocou tlačidla Doľava/
Doprava.
2. Stlačením tlačidla Prehrať a Pozastaviť
(
) prehráte súbor nahratého hlasu.
– Ak chcete pozastaviť prehrávanie
00:02:51
zvukového súboru, stlačte znova
Play
tlačidlo Prehrať a Pozastaviť
(
).
– Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasového súboru, stlačte tlačidlo
Prehrať a Pozastaviť (
)
– Ak chcete počas prehrávania hlasového súboru previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo Doľava. Ak chcete zvukový súbor rýchlo previnúť
dopredu, stlačte tlačidlo Doprava.
– Prehrávanie hlasovej poznámky zastavíte stlačením tlačidla Prehrať
a Pozastaviť (
) a potom stlačením tlačidla MENU/OK.
Trimming?
No
Yes
Ak neurčíte koncový bod filmového klipu, v bode poslednej
snímky sa zobrazí okno s potvrdením orezania.
059
Spustenie režimu prehrávania
Indikátory na displeji LCD
Prehrávanie hlasovej poznámky
Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej snímky.
1. Vyberte snímku, ktorá obsahuje hlasovú
poznámku.
2. Stlačením tlačidla Prehrať a Pozastaviť
(
) prehráte hlasovú poznámku.
– Ak chcete pozastaviť hlasovú
poznámku, stlačte znova tlačidlo
Prehrať a Pozastaviť (
).
– Ak chcete pokračovať v prehrávaní
hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo
Prehrať a Pozastaviť(
).
– Prehrávanie hlasovej poznámky
zastavíte stlačením tlačidla Prehrať
a Pozastaviť (
) a potom
stlačením tlačidla MENU/OK.
①
100-0016
③ ④
100-0016
⑬
⑫
⑪
⑤
⑥
⑦
ISO 80
AV 3.5
TV
Flash
Size
Date
100-0016
1/11
Off
3648x2736
2008/03/01
⑩⑨ ⑧
00:00:06
Pause
100-0016
Číslo
1
2
/
-
4
5
Popis
Režim prehrávania
Názov priečinka a súboru
Ikona internej pamäte/Ikona
indikátora pamäťovej karty
Batéria
ISO
80 ~ 3200
str.15
str.39
6
Hodnota clony
F3.5 ~ F10.4
str.41
7
8
9
10
11
12
Rýchlosť uzávierky
Blesk
Veľkosť snímky
Dátum nahrávky
DPOF
Ochrániť
Filmový klip/hlasová
poznámka
16 ~ 1/1500
On/Off
3648x2736 ~ 320x240
2008/03/01
str.41
str.32
str.37
str.87
str.81-83
str.80
/
str.23/55
3
00:00:06
Play
13
060
②
Ikona
100-0010
Strana
str.57
str.90
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
V režime prehrávania môžete použiť tlačidlá fotoaparátu na
pohodlné nastavenie funkcií režimu prehrávania.
Tlačidlo režimu prehrávania
Ak ste zapli fotoaparát tlačidlom
POWER alebo otvorením krytu
objektívu, môžete jedným stlačením
tlačidla režimu prehrávania prepnúť
do režimu prehrávania, a ďalším
stlačením prepnúť do režimu
nahrávania.
Fotoaparát je možné zapnúť tlačidlom Play mode (Režim prehrávania).
Fotoaparát sa zapne do režimu prehrávania. Opätovným stlačením
tlačidla Play mode (Režim prehrávania) sa fotoaparát
Režim správania: Ak chcete vybrať režim správania, stlačte
Play mode (Režim prehrávania) najmenej
na 3 sekundy. V režime správania nebudú
generované zvuky spúšte, prevádzkové
zvuky, zvuk spustenia a zvuk efektu. Ak
chcete zrušiť režim správania, zapnite
fotoaparát stlačením tlačidla POWER.
V režime PMP, MP3 a Zobrazenietextu zobrazíte stlačením
tlačidla Play mode (Režim prehrávania) zoznam skladieb
Tlačidlo Miniatúryl(
) /Zväčšenie (
)
K dispozícii je možnosť zobraziť viac snímok, zväčšiť vybranú
snímku, orezať a uložiť vybranú oblasť snímky.
V režime MP3, PMP, Text Viewer (Zobrazovač textu), Movie
(Film), počas prezentácie a pri prehrávaní nahratého hlasu
môžete ovládať hlasitosť multimediálnych súborov.
Zobrazenie miniatúry
1. Keď je snímka zobrazená na celú obrazovku,
stlačte tlačidlo Miniatúry.
2. Pri zobrazení miniatúr bude zvýraznená snímka,
ktorá bola zobrazená vo chvíli,
keď bol vybraný režim miniatúr.
3. Stlačením tlačidla s 5 funkciami sa presuňte na požadovanú snímku.
4. Ak chcete zobraziť snímku samostatne, stlačte tlačidlo zväčšenia.
100-0016
100-0016
Stlačenie tlačidla
Miniatúry ( )
1
Stlačenie tlačidla
Zväčšenie ( )
<Režim normálneho zobrazenia>
2
3
4
5
6
7
8
9
<Režim zobrazenia miniatúr>
Zvýraznená snímka
061
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Zväčšenie snímky
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a stlačte
tlačidlo Zväčšenie.
2. Ostatné časti snímky si môžete prezrieť stláčaním
tlačidla s 5 funkciami.
3. Stlačením tlačidla Miniatúry vrátite priblíženie naspäť na pôvodnú
veľkosť snímky.
– Zväčšené zobrazenie snímky je
signalizované indikátorom zväčšenia
x 2.0
snímky, ktorý sa zobrazuje v
ľavom hornom rohu displeja LCD.
(Ak snímka nie je vo zväčšenom
zobrazení, indikátor sa nezobrazuje.)
Môžete si aj skontrolovať zväčšenú
OK Trim
oblasť.
– Filmové klipy a súbory WAV nie je možné zväčšiť.
– Ak je snímka zväčšená, môže sa vyskytnúť strata kvality.
062
Maximálny násobok zväčšenia v pomere k veľkosti snímky
Veľkosť snímky
Maximálny násobok
zväčšenia
11.4X
9.5X
9.5X
9.6X
8.1X
6.4X
3.2X
Orezanie : Môžete vyrezať požadovanú časť snímky a uložiť ju
samostatne.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a
x 2.0
stlačte tlačidlo zväčšenia. Stlačte tlačidlo
Trimming?
MENU/OK a zobrazí sa hlásenie.
No
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
Yes
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
OK Confirm
– [No] (Nie): Ponuka orezania sa stratí.
– [Yes] (Áno): Orezaná snímka bude uložená pod novým názvom
súboru a zobrazí sa na displeji LCD.
Ak je na uloženie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku nie je
možné orezať.
Tlačidlo Info (
)/Nahor
Ak je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo NAHOR funguje ako
tlačidlo smeru. Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka stlačením
tlačidla Informácie( ) sa na displeji LCD zobrazia informácie
o snímke
100-0016
100-0016
Informácie (
Informácie (
)
)
ISO
AV
TV
Flash
Size
Date
Informácie (
80
3.5
1/11
Off
3648x2736
2008/03/01
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť
(
)/Nadol
V režime prehrávania funguje tlačidlo prehrať a pozastaviť(
nasledovne:
)/nadol
– Ak je zobrazená ponuka
Stlačením tlačidla Nadol sa presúvate z hlavnej ponuky do podponuky
alebo smerom nadol v podponuke.
– Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor alebo
filmový klip
·V režime zastavenia: Prehráva sa fotografia s hlasovou poznámkou,
hlasový súbor alebo filmový klip.
·Počas prehrávania:
Dočasne zastaví prehrávanie.
·V režime pozastavnia: Pokračuje sa v prehrávaní
)
100-0017
00:02:51
Play
100-0017
◀ REW
Pause
100-0017
00:00:05 FF ▶
OK Stop
00:00:12
Play
OK Stop
<Nahrávka hlasu je zastavená> <Nahrávka hlasu sa prehráva> <Nahrávka hlasu je pozastavená>
063
Tlačidlo Doľava/Doprava/
Menu/OK
Doľava/Doprava/MENU/OK aktivuje nasledovné.
– Tlačidlo Doľava :
– Tlačidlo Doprava :
– Tlačidlo MENU :
– Tlačidlo OK :
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Doľava
funguje ako tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená
ponuka, stlačením tlačidla Doľava sa vyberá
predchádzajúca snímka.
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Doprava funguje ako
tlačidlo smeru. Keď nie je zobrazená ponuka, stlačením
tlačidla Doprava sa vyberá nasledujúca snímka.
Keď stlačíte tlačidlo MENU na displeji LCD sa objaví
ponuka režimu prehrávania. Opätovným stlačením
vrátite displej LCD do prvotného zobrazenia.
Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo
OK sa používa na potvrdenie zmeny údajov, ktorá
bola vykonaná tlačidlom s 5 funkciami.
Tlačidlo tlače (
)
Ak je fotoaparát pripojený k tlačiarni podporujúcou funkciu PictBridge,
môžete stlačením tlačidla Tlač vytlačiť snímky.
100-0016
Print
064
OK Menu
Tlačidlo Odstrániť ( )
Slúži na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.
1. Snímku, ktorú chcete odstrániť vyberte stlačením tlačidla Doľava/
Doprava a stlačením tlačidla Odstrániť ( ).
100-0016
100-0016
Delete image?
1
Delete
image?2
3
No
Yes
5
6
8
9
No
Yes
T
Select
4
7
OK Confirm
<Jedna snímka>
OK Confirm
<Miniatúra snímky>
2. Aby ste pridali snímku na odstránenie,
stlačte tlačidlo T.
– Tlačidlo Doľava/Doprava : Výber
snímok
– Tlačidlo T : Označí na odstránenie
– Tlačidlo OK : Odstráni výber
100-0016
Prev ◀
T
Select
▶ Next
OK Delete
3. Hodnoty podponuky vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol a potom
stlačte tlačidlo OK.
– Ak je vybraná možnosť [No] (Nie): Odstránenie sa zruší.
– Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Vybrané snímky sa odstránia.
Tlačidlo E (Efekt): Zmeniť veľkosť
Slúži na zmenu rozlíšenia (veľkosti) nasnímaných obrázkov. Ak chcete
snímku uložiť ako snímku pri spustení, vyberte možnosť [Start image]
(Spustiť obrázok).
1. Stlačte tlačidlo Režim prehrávania a
stlačte tlačidlo E.
2. Stlačte tlačidlo Doľava/Doprava
a vyberte kartu ponuky [RESIZE]
(ZMENIŤ VEĽKOSŤ) ( ).
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
Typy zmeny veľkosti snímky
– Veľké snímky je možné zmeniť na menšie snímky, ale nie naopak.
– Zmeniť veľkosť je možné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je možné
zmeniť veľkosť filmových klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
– Rozlíšenie je možné zmeniť len pri súboroch komprimovaných vo
formáte JPEG 4:2:2.
RESIZE
– Snímka so zmenenou veľkosťou bude mať nový názov súboru. Snímka
s funkciou vlastného obrázka [OBRÁZOK PRI SPUSTENÍ] nie je
uložená na pamäťovej karte, ale v internej pamäti.
Move
E
Exit
( : Je možné vybrať)
– Ak sa uloží nová vlastná snímka, jedna z dvoch vlastných snímok
v poradí bude odstránená.
– Ak je kapacita pamäte na uloženie snímky so zmenenou veľkosťou
nedostatočná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Memory Full!] (Pamäť
je plná!) a snímka so zmenenou veľkosťou nemôže byť uložená.
065
Tlačidlo E (Efekt): Otáčanie snímky
Tlačidlo E (Efekt): Farba
Uložené snímky je možné otáčať v rôznych uhloch.
Po dokončení prehrávania otáčanej snímky sa snímka vráti do
pôvodného stavu.
Do snímok je možné pridávať pomocou tohto tlačidla farebné efekty.
1. Stlačte tlačidlo Režim prehrávania a
stlačte tlačidlo E.
2. Stlačte tlačidlo Doľava/Doprava
a vyberte kartu ponuky [ROTATE]
(OBRÁTIŤ) ( ).
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol
vyberte požadovanú podponuku.
2. Kartu ponuky (
) vyberte stlačením
tlačidla Doľava/Doprava.
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
ROTATE
E
Move
Right 90 ˚
Left 90 ˚
1. Stlačte tlačidlo Režim prehrávania a
stlačte tlačidlo E.
Exit
Ikona
Režim efektu
[B/W]
(Čiernobielo)
180 ˚
[Sepia]
(Sépia)
E
Back
OK Set
< : Doprava o 90˚>:
Otáčanie snímky v smere
hodinových ručičiek
Horizontal
E
Back
OK Set
< : Doľava o 90˚>:
Otáčanie snímky proti
smeru hodinových ručičiek
E
Back
OK Set
< : 180˚>:
Otáčanie snímky o
180 stupňov
Vertical
E
Back
OK Set
E
Back
E
Exit
Popis
Zachytené snímky budú uložené čiernobielo.
Zachytené snímky budú uložené v odtieni sépie
(žlté až hnedé farby).
Zachytené snímky budú uložené v červenom
odtieni.
[Green]
(Zelené)
Zachytené snímky budú uložené v zelenom
odtieni.
[Blue]
(Modré)
Zachytené snímky budú uložené v modrom
odtieni.
Snímka sa uloží v režime negatívu.
OK Set
< : Vertikálne>:
Otáča snímku v zvislom
smere
Ak zobrazujete otáčanú snímku na displeji LCD, naľavo a napravo do
snímky sa môže objaviť prázdne miesto.
066
Move
[Red]
(Červené)
[Negative]
(Negatív)
< : Horizontálne>:
Otáčanie snímky vo
vodorovnom smere
COLOR
[Custom Color] Zachytené snímky budú uložené v nastavenom
(Vlastná farba) odtieni RGB.
4. Zmenená snímka je uložená pod novým názvom súboru.
Tlačidlo E (Efekt): Farba
Tlačidlo E (Efekt): Úprava snímky
1. Stlačte tlačidlo Prehrať a stlačte tlačidlo E.
Vlastná farba
Môžete zmeniť hodnoty červenej (R),
zelenej (G) a modrej (B) farby.
2. Kartu ponuky (
) vyberte stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
ACB
Custom Color
Môžete automaticky upraviť jas oblasti
s veľkou expozičnou diferenciou od
snímaného záberu.
E
– OK : Vyberie/nastaví vlastnú farbu
– Nahor/Nadol : Vyberá R, G, B
– Doľava/Doprava : Mení hodnoty
Back
OK Set
Custom Color
1. Vyberte ( ) stlačením tlačidla Nahor/
Nadol a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Processing!]
(Spracováva sa!) a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
ACB
E
Back
OK Set
Odstránenie efektu čerených očí
Z nasnímanej fotografie je možné odstrániť efekt červených očí.
E
Back
OK Set
1. Vyberte (
) stlačením tlačidla Nahor/
Nadol a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Processing!]
(Spracováva sa!) a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Red Eye Fix
E
Back
OK Set
067
Tlačidlo E (Efekt): Úprava snímky
Ovládanie jasu
Ovládanie sýtosti
Môžete zmeniť jas snímky.
Môžete zmeniť sýtosť snímky.
1. Vyberte (
) stlačením tlačidla Nahor/
Nadol a zobrazí sa lišta pre výber jasu.
2. Jas zmeňte stlačením tlačidla Doľava/
Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Brightness
◀▶
Move
OK Set
1. Vyberte (
) stlačením tlačidla Nahor/
Nadol a zobrazí sa lišta pre výber
sýtosti.
2. Sýtosť zmeňte stlačením tlačidla
Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Saturation
◀▶
Move
OK Set
Ovládanie kontrastu
Efekt šumu
Môžete zmeniť kontrast snímky.
Aby ste docielili pocit klasickejšej fotografie, môžete pridať do snímky
šum. Obrázok upravený efektom šumu sa uloží ako obrázok s
veľkosťou 5 M.
1. Vyberte (
) stlačením tlačidla Nahor/
Nadol a zobrazí sa lišta pre výber
kontrastu.
2. Kontrast zmeňte stlačením tlačidla
Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Contrast
◀▶
Move
OK Set
1. Vyberte (
) stlačením tlačidla Nahor/
Nadol a stlačte tlačidlo OK.
2. Objaví sa hlásenie [Processing!]
(Spracováva sa!) a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Add Noise
E
068
Back
OK Set
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Ak je veľkosť snímky (
) alebo (
), ponuku FUN (ZÁBAVA) nemožno vybrať.
Kreslené obrázky
Môžete pridať na obrázok textové okno, takže snímka bude vyzerať ako kreslený obrázok.
Kreslený obrázok sa uloží ako veľkosť snímky 1M.
Cartoon
Vyberte položku
Kreslené obrázky
(
).
E
Move
Exit
Stlačením tlačidla
Doľava/Doprava
vyberte požadovaný
rámček a potom
stlačte tlačidlo OK.
Frame
Stlačením tlačidla
Nahor/Nadol/Doľava/
Doprava vyberte
požadovanú polohu a
stlačte tlačidlo OK.
◀ ▶
FUN
OK Set
◀ ▶
Move
OK Set
◀▶
Balloon
OK Set
100-0006
OK
Select
1
2
3
4
5
6
E
Stlačte tlačidlo OK a
snímka sa uloží. Ďalším
stlačením tlačidla OK
otvoríte nový uložený
obrázok.
Back
Stlačením tlačidla
Doľava/Doprava
zmeňte umiestnenie
textového okna.
◀▶
OK
Balloon
OK Set
100-0020
Stlačením tlačidla Nahor/
Nadol/Doľava/Doprava
vyberte snímku a stlačte
tlačidlo OK. Tretí obrázok
vyberte rovnakým spôsobom.
◀ ▶
Pozíciu snímku
a textové políčko
vyberte rovnakým
postupom.
◀ ▶
Move
OK Set
Stlačte tlačidlo OK
a súbor sa uloží pod
novým názvom.
OK Save
Fn
Delete
069
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Pred uložením kresleného obrázka môžete zmeniť vybranú
snímku.
Foto rámček
Zmena kresleného obrázku pred zachytením posledného záberu
K fotografii, ktorú chcete nasnímať, je možné pridať 9 typov rámčekov.
V snímke uloženej pomocou ponuky foto rámčeka nebudú vytlačené
údaje o dátume a čase.
1. Stlačením tlačidla Fn odstránite snímky v poradí.
2. Stlačte tlačidlo OK a môžete vybrať snímky.
FUN
Photo Frame
Stlačenie tlačidla Fn
OK Save
Fn Delete
Move
OK Search
Fn
Exit
Frame
OK Set
Delete
3. Po vybraní požadovaných obrázkov stlačením tlačidla OK uložíte
snímku pod novým názvom súboru.
070
E
Vyberte možnosť
Photo Frame
(Foto rámček)
).
(
1. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte ponuku (
OK.
) a stlačte tlačidlo
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Predvoľba rámčeka zaostrenia
Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť efekt „odstupu“ subjektu od
okolia. Subjekt bude zaostrený, zvyšok snímky bude rozostrený.
Obrázok s vysokým osvetlením sa uloží s veľkosťou obrázku menšou
ako 5 M.
High Light
FUN
Move
E Exit
Vyberte možnosť
High Light
(Presvetlené)( ).
Range
OK Set
Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovaný rámček a stlačte
tlačidlo OK.
High Light
High Light
Range
OK Set
Range
<Rozsah 1>
2. Stlačením tlačidla doľava/doprava
vyberte požadovaný rámček fotografie
a potom uložte obrázok stlačením
tlačidla OK.
OK Set
<Rozsah 2>
100-0020
High Light
High Light
Range
OK Set
<Rozsah 3>
Range
OK Set
<Rozsah 4>
071
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Presúvanie a zmena rámčeka zaostrenia
Zložená snímka
Rámček zaostrenia je možné zmeniť výberom ponuky Rámček.
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte rámček zaostrenia a stlačte
tlačidlo OK.
2. Polohu rámčeka zmeníte stlačením tlačidla Nahor/Nadol/Doľava/
Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a súbor sa uloží pod novým názvom.
Vo fotografii je možné skombinovať 2 až 4 rôzne snímky.
Kompozitná snímka je uložená ako snímka s veľkosťou do 5M.
FUN
Composite
High Light
Stlačenie
tlačidla OK
◀ ▶
Range
Move
◀ ▶
OK Set
Move
OK Save
<Rámček je aktivovaný>
Stlačenie tlačidla
Nahor/Nadol/
Doľava/Doprava
Exit
Composite
OK Set
Stlačte tlačidlo OK.
(Môžete vybrať 2 až
4 skladané snímky)
◀ ▶
100-0020
E
Vyberte možnosť
Composite
(Kompozitné)
( ).
◀ ▶
Move
OK Set
◀ ▶
Stlačenie
tlačidla OK
◀ ▶
Move
OK Save
<Po zmene polohy rámčeka>
072
Ak stlačíte tlačidlo Spúšť a Režim prehrávania, vykoná sa
režim snímania.
Zložený obrázok sa medzi pôvodnými snímkami ukladá podľa
minimálnej veľkosti snímkov.
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Výber snímky zloženej z 2 snímok
Pred vybraním posledného obrázka zloženej snímky je možné
zmeniť časť zloženej snímky.
◀ ▶
Move
1. Počas úpravy zloženej snímky stlačte tlačidlo Fn.
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená. Stlačte tlačidlo OK a môžete
vybrať nový obrázok. Po vybraní snímky znova stlačte tlačidlo Fn
a snímky bude znova odstránená.
◀ ▶
◀ ▶
Stlačenie tlačidla
Nahor/Nadol/
Doľava/Doprava.
OK Set
◀ ▶
Move
OK Set
<Zmena umiestnenia>
Stlačenie
tlačidla OK.
Stlačenie
tlačidla Fn.
100-0006
OK Search
OK
Select
1
2
3
4
5
6
E
Stlačenie
tlačidla OK.
Delete
OK Search
Fn
Delete
3. Stlačte tlačidlo OK a môžete znovu vybrať snímku.
OK Search
Back
Fn
<Výber druhej snímky>
Stlačením tlačidla s 5 funkciami
vyberte snímku a stlačte
tlačidlo OK.
Fn
Delete
Pred vybraním posledného obrázka zloženej snímky je možné
zmeniť časť zloženej snímky.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo Fn.
2. Vybraná kompozitná snímka bude odstránená. Stlačte tlačidlo OK a
môžete vybrať novú snímku.
Stlačením tlačidla Nahor/Nadol/
Doľava/Doprava zmeňte polohu
druhého snímku a stlačením
tlačidla OK snímku uložte.
OK Save
Fn
Delete
073
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Nálepka
Farebný filter
Na snímku je možné pridať rôzne nálepky. Obrázok nálepky sa uloží
ako veľkosť snímky 1 M.
Pomocou tejto ponuky je možné zmeniť údaje farieb snímky
(okrem červenej, modrej, zelenej a žltej) na čiernobielu farbu.
FUN
1. Vyberte (
Sticker
Vyberte (
) stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
).
FUN
Move
E
Exit
Sticker
OK Set
Vyberte požadovanú nálepku
stlačením tlačidla Doľava/
Doprava a stlačte tlačidlo OK.
Stlačením tlačidla
Nahor/Nadol/
Doľava/Doprava
vyberte polohu
nálepky.
Fn
Add
100-0016
074
OK Save
◀ ▶
◀ ▶
Move
Move
E
Exit
E
Back
OK Set
2. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží pod novým názvom súboru.
OK Save
◀ ▶
Color Filter
◀ ▶
Move
Stlačením tlačidla Fn môžete
pridať ďalšie nálepky. (Max. 2
nálepky) Stlačením tlačidla OK
uložte snímku.
Fn
Add
Tlačidlo E (Efekt): ZÁBAVA
Farebná maska
Pomocou tejto ponuky môžete zvoliť časť, ktorú chcete zvýrazniť. Zvyšná časť obrázka bude čiernobiela.
Color Mask
Stlačte tlačidlo OK a môžete
nastaviť veľkosť a umiestnenie
vybranej časti.
Vyberte položku (
) a objaví
sa značka na výber časti.
E
Back
E
Exit
OK Set
OK Set
◀ ▶
Move
T/W Size
W/T: Zmena veľkosti časti
100-0020
◀ ▶
OK Set
◀ ▶
<Výsledná snímka>
Stlačte tlačidlo OK a snímka
s farebnou maskou sa uloží
pod novým názvom súboru.
Veľkosť a umiestnenie časti
nastavíte stlačením tlačidla E.
Stlačenie tlačidla
OK.
E
Back
Move
T/W Size
Nahor/Nadol/Doľava/Doprava:
Zmena umiestnenia
OK Save
OK Set
◀ ▶
Move
◀ ▶
FUN
◀ ▶
Move
T/W Size
075
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Funkcie režimu prehrávania je možné zmeniť pomocou displeja LCD.
V režime prehrávania sa po stlačení tlačidla MENU zobrazí na displeji
LCD ponuka. Ponuky, ktoré je možné v režime prehrávania nastaviť,
sú tieto: Ak chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiť snímku,
stlačte tlačidlo Režim prehrávania alebo tlačidlo Spúšť.
Karta ponuky
Hlavná ponuka
Show Start
(Zobraziť)
Images (Obrázky)
SLIDE SHOW
(PREZENTÁCIA)
(
)
Effect (Efekt)
Podponuka
Play/Repeat Play (Prehrávanie/
Opakované prehrávanie)
All (Všetky)
Date (Dátum)
(
str. 77
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
Images
(Obrázky)
str. 78
str. 78
Size (Veľkosť)
Podponuka
Podponuka
One Pic (Jeden obrázok)
–
All Pics (Všetky obrázky)
–
Auto (Automaticky)
–
PostCard (Pohľadnica)
–
Card (Karta)
–
4X6 (10 x 15 cm)
–
L
–
2L
–
Interval
–
str. 79
Letter (List)
–
Music (Hudba)
–
str. 79
A4
–
A3
–
–
–
str. 80
Auto (Automaticky)
–
Unlock/Lock
(Odomknúť/zamknúť)
str. 80
Full (Plný)
–
1
–
2
–
4
–
8
–
Delete (Odstrániť)
Select (Vybrať)
–
All (Všetky)
No/Yes (Nie/áno)
Standard (Bežne)
)
DPOF
Index (Register)
Size (Veľkosť)
Copy To Card
(Kopírovať na kartu)
076
Strana
–
–
New Select (Vybrať nový)/
Select (Vybrať)
Select1(Vybrať1)/Select2
(Vybrať2)/Select3(Vybrať3)
Off (Vyp.)
Basic (Základný) Classic (Klasický)
Delight
Memories (Pamäte) Rhythmic (Rytmický)
(Potešenie)
1, 3, 5, 10 sec (1, 3, 5, 10 s)
Off (Vypnuté)/Panorama (Panoráma)/
First smile (Prvý úsmev)/Remembrance
(Spomienka)/My Music (Moja hudba)
Off (Vyp.)
Voice Memo
(Hlasová poznámka)
On (Zap.)
Select (Vybrať)
Protect (Chrániť)
All (Všetky)
PLAYBACK
(PREHRÁVANIE)
Podponuka
Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojený k tlačiarni s
podporou funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu,
zakúpená samostatne) pomocou kábla rozhrania USB.
No (Nie)
Yes (Áno)
Select/All/Cancel (Vybrať/
Všetky obr./Zrušiť)
No/Yes (Nie/áno)
Select/All/Cancel (Vybrať/
Všetky obr./Zrušiť)
–
–
str. 80
Layout
(Vzhľad)
str. 81-83
str.83
9
–
16
–
Index (Register)
–
Strana
str. 94
str. 95
Nastavenie funkcií prehrávania Spustenie prezentácie ( )
pomocou displeja LCD
Snímky je možné prezerať súvislo vo vopred definovaných intervaloch.
Prezentáciu je možné sledovať po pripojení fotoaparátu k externému
monitoru.
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
Type (Typ)
Quality
(Kvalita)
Date (Dátum)
File Name
(Názov
súboru)
Reset
(Vynulovať)
Podponuka
Podponuka
Auto (Automaticky)
-
Plain (Čistý)
-
Photo (Fotografia)
-
FastPhoto (Rýchla
fotografia)
-
Auto (Automaticky)
-
Draft (Koncept)
-
Normal (Normálna)
-
Fine (Jemná)
-
Auto (Automaticky)
-
Off (Vyp.)
-
On (Zap.)
-
Auto (Automaticky)
-
Off (Vyp.)
-
On (Zap.)
-
No (Nie)
-
Yes (Áno)
-
Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Strana
1. Stlačte tlačidlo Režim prehrávania a stlačte tlačidlo MENU.
2. Stlačte tlačidlo Doľava/Doprava a vyberte kartu ponuky [SLIDE
SHOW] (PREZENTÁCIA).
Spustenie prezentácie
Prezentáciu je možné spustiť len v ponuke [Show Start].
1. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber
ponuky [Show] (Prezentácia) a stlačte
tlačidlo Doprava.
str. 95
SLIDE SHOW
Show Start
Images
Effect
Interval
Music
Play
Repeat Play
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku.
[Play] (Prehrať): Prezentácia sa ukončí
OK Set
Back
po dokončení jedného
cyklu.
[Repeat Play] (Opakovane prehrať): Prezentácia sa bude opakovať,
kým nebude zrušená.
3. Stlačte tlačidlo OK a prezentácia sa spustí.
– Ak chcete pozastaviť prezentáciu, stlačte znova tlačidlo Prehrať a
Pozastaviť (
).
– Opätovné stlačenie tlačidla Prehrať a Pozastaviť (
) znova
spustí prehrávanie prezentácie.
– Prehrávanie prezentácie zastavíte stlačením tlačidla Prehrať a
Pozastaviť (
) a potom stlačte tlačidlo OK/MENU.
077
Spustenie prezentácie (
)
Výber obrazov
Nastavenie efektov prezentácie
Môžete vybrať snímky na zobrazenie.
Pri prezentácii je možné použiť jedinečné obrazovkové efekty.
1. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber
ponuky [Image] (Obrázok) a stlačte
SLIDE SHOW
tlačidlo Doprava.
Show Start
All
Images
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte Effect
Date▶
požadovanú podponuku.
Select▶
Interval
Music
[All] (Všetky): Prehrávajú sa všetky
snímky uložené v pamäti.
OK Set
Back
[Date] (Dátum): Prehrajú sa snímky
nasnímané v určitý dátum.
[Select] (Vybrať): Prehrá len zvolené obrázky.
Ak stlačíte pravé tlačidlo, budete môcť vybrať
prehratie požadovaných obrázkov.
Zvolený obrázok sa dá uložiť ako [Select1] (Vybrať 1),
[Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať 3). Ak uložíte
zvolený obrázok pomocou príkazu [New Select]
(Vybrať nový), uloží sa ako [Select1] (Vybrať 1). Ale v
prípade, ak sa nový obrázok opätovne uloží pomocou
položky [New Select] (Vybrať nový), predchádzajúci
obrázok, ktorý sa uložil ako [Select1] (Vybrať 1) sa
automaticky uloží ako [Select2] (Vybrať 2). Uložené
obrázky ako [Select 1] (Vybrať 1), [Select 2] (Vybrať 2)
a [Select 3] (Vybrať 3) môžete zmeniť a zrušiť.
3. Stlačte tlačidlo OK a nastavenia sa uložia.
078
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
podponuku [Effect] (Efekt) a stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
typ efektu.
3. Stlačte tlačidlo OK a potvrďte
nastavenie.
SLIDE SHOW
Show Start
Images
Effect
Interval
Music
Back
Off
Basic
Classic
Memories
Rhythmic
Delight
OK Set
– Po vybratí efektu sa zmení hudba na pozadí v závislosti od
predvoleného nastavenia efektu.
Efekt
Popis
[Off], [Basic]
Žiadna hudba na pozadí.
[Classic]
Hudba pozadia je nastavená na možnosť [Remembrance]
(Spomienka).
[Memories]
Hudba pozadia je nastavená na možnosť [Remembrance]
(Spomienka).
[Rhythmic]
Hudba pozadia je nastavená na možnosť [First Smile] (Prvý
úsmev).
[Delight]
Hudba pozadia je nastavená na možnosť [Panorama]
(Panoráma).
Môžet zmeniť želanú hudbu pre každý efekt.
Spustenie prezentácie (
)
Nastavenie intervalu prehrávania
Nastavenie hudby v pozadí
Nastavte interval prehrávania prezentácie.
Nastavte hudbu prezentácie.
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
podponuku [Interval] a stlačte tlačidlo
Doprava.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
želaný interval.
3. Stlačením tlačidla OK uložíte
konfiguráciu.
SLIDE SHOW
Show Start
Images
Effect
Interval
Music
Back
1 sec
3 sec
5 sec
10 sec
OK Set
Čas načítania závisí od veľkosti snímky a kvality.
Počas prehrávania prezentácie sa zobrazuje len prvá snímka
filmového súboru.
Počas prehrávania prezentácie sa súbor s nahrávkou hlasu
nezobrazuje.
Možnosť [Interval] je dostupná, keď je počas prezentácie efekt
nastavený na [Off], [Basic], [Classic]. Nie je dostupné, keď je počas
prezentáce efekt nastavený na [Memories], [Rhythmic], a [Delight].
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
SLIDE SHOW
podponuku [Music] a stlačte tlačidlo
Show Start
Doprava.
Images
Off
Panorama
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte Effect
Interval
First Smile
želanú hudbu.
Music
Remembrance
3. Stlačením tlačidla OK uložííte
My Music
OK Set
Back
konfiguráciu.
[Off] (Vyp.): Hudba na pozadí sa neprehráva.
[Panorama] (Panoráma), [First smile] (Prvý úsmev), [Remembrance]
(Spomienka), [My Music] (Moje Hudba):
Prehráva sa vybratá hudba.
079
Prehrávanie (
)
Hlasová poznámka
K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas.
100-0016
100-0016
PLAYBACK
Voice Memo
Off
Protect
On
Delete
DPOF
Copy To Card
00:00:00
Back
OK Set
00:00:06
SH Start
SH Stop
<Ponuka Hlasové poznámky> <Pripravené na nahrávanie>
<Hlas sa nahráva>
– Stlačením tlačidla uzávierky pridáte hlas k obrázku. Bude sa nahrávať
počas 10 sekúnd.
– Nahrávanie ukončite opätovným stlačením tlačidla uzávierky.
Chránené snímky
Používa sa na ochranu určitých snímok
pred náhodným vymazaním (Zamknúť).
Slúži aj na zrušenie ochrany snímok, ktoré
boli predtým chránené (Odomknúť).
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [Protect] (Chrániť). Potom
stlačte tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno
výberu snímky, ktorá
bude chránená/
odomknutá.
080
– Nahor/Nadol/Doľava/Doprava:
Vyberte snímku.
– Priblíženie W/T: Ochrana/odomknutie
snímky.
– OK: Zmeny sa uložia a ponuka sa
stratí.
[All] (Všetky): Chrániť / odomknúť
všetky uložené snímky.
– Ak snímku chránite, na displeji
LCD sa zobrazí ikona ochrany.
(Nechránený snímok nemá žiadne
označenie)
– Snímka v režime Zamknúť bude
chránená pred funkciou odstránenia
alebo funkciami [Delete] (Odstrániť),
ale NEBUDE chránená pred funkciou
[Format] (Formátovať).
100-0016
Protect All?
Unlock
Lock
OK
Confirm
Odstraňovanie snímok
PLAYBACK
Voice Memo
Protect
Delete
DPOF
Copy To Card
Slúži na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.
Select
All
OK Set
Back
100-0020
T/W Unlock
1
2
3
4
5
6
OK
Set
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [Delete] (Odstrániť).
PLAYBACK
Potom stlačte tlačidlo Doprava.
Voice Memo
Protect
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte Delete
požadovanú podponuku a stlačte
DPOF
Copy To Card
tlačidlo OK.
[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno
OK Set
Back
výberu snímky, ktorá
bude odstránená.
– Nahor/Nadol/Doľava/Doprava : Vyberte snímku.
– Priblíženie T : Vyberte snímku, ktorú odstrániť. (Značka V)
Select
All
Prehrávanie (
)
– OK: Po stlačení tlačidla OK sa
zobrazí potvrdzovacie hlásenie.
Vyberte ponuku [Yes] a stlačením
tlačidla OK odstráňte označené
snímky.
[All] (Všetky): Zobrazí sa potvrdzovacie
okno. Vyberte ponuku
[Yes] a stlačením tlačidla
OK odstráňte všetky
nechránené snímky. Ak
nie sú žiadne snímky
chránené, všetky snímky
sú odstránené a zobrazí
sa hlásenie [No Image!].
DPOF
100-0020
T
1
2
3
4
5
6
Select
OK
Delete
DPOF(Digital Print Order Format) umožňuje vložiť do priečinka MISC na
pamäťovej karte informácie o tlači. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlačiť,
a spôsob, akým sa budú tlačiť.
Keď sa prehráva snímka, ktorá má uložené informácie DPOF, na
displeji LCD sa zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je možné tlačiť na
tlačiarňach s podporou funkcie DPOF alebo v čoraz viac sa rozširujúcich
fotografických štúdiách.
Delete All?
No
Yes
OK Confirm
3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.
Zo všetkých súborov uložených na pamäťovej karte budú
odstránené všetky nechránené súbory v podpriečinku DCIM.
Zapamätajte si, že tým natrvalo odstránite nechránené snímky.
Dôležité snímky by mali byť pred odstraňovaním uložené
do počítača. Snímka spustenia sa ukladá v internej pamäti
fotoaparátu (tzn. nie na pamäťovej karte), a nebude odstránená
ani vtedy, ak odstránite všetky súbory na pamäťovej karte.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou
hlasu.
Keď sa širokouhlá snímka tlačí ako širokouhlý výtlačok, 8% na ľavej
a na pravej strane snímky sa nevytlačí. Pri tlači snímky skontrolujte,
či vaša tlačiareň podporuje širokouhlé snímky. Keď tlačíte snímky vo
fotografickom štúdiu, požiadajte o vytlačenie snímok v širokouhlom
formáte. (Niektoré fotografické štúdiá nemusia podporovať tlač
širokouhlých snímok.)
081
Prehrávanie (
)
Štandardné
Index
Táto funkcia umožňuje vložiť do uloženej snímky informácie o kvalite tlače.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Znova stlačte tlačidlo Doprava a zobrazí
sa podponuka [Standard] (Bežne).
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol
vyberte požadovanú podponuku
a stlačte tlačidlo OK.
[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno
výberu snímky, ktorá
bude tlačená.
– Nahor/Nadol/Doľava/Doprava:
Vyberte snímku, ktorá sa bude tlačiť.
– Priblíženie W/T : Vyberte počet
výtlačkov.
Select
All
Cancel
Standard
Index
Size
OK Set
Back
100-0020
1
2
4
W
◀
3
5
0 images
6
▶
T
OK Set
[All] (Všetky): Nastavte počet výtlačkov
W ◀ 0 images ▶ T
pre všetky snímky okrem
filmov a zvukových súborov.
– Priblíženie W/T : Vyberte počet
OK Set
výtlačkov.
[Cancel] (Zrušiť): Zrušenie nastavenia tlače.
4. Stlačte tlačidlo OK a potvrďte nastavenie. Ak niektorá snímka obsahuje
pokyny DPOF, zobrazí sa indikátor DPOF ( ).
082
Snímky (okrem filmových klipov a zvukových súborov) sa vytlačia ako
index.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
Standard
tlačidlo Doprava.
No
Index
2. Znova stlačte tlačidlo Doprava a
Yes
Size
zobrazí sa podponuka [Index]
(Register).
OK Set
Back
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku.
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie): Zruší sa nastavenie tlače indexu.
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno): Snímky budú vytlačené vo formáte
indexu.
4. Stlačte tlačidlo OK a potvrďte nastavenie.
Prehrávanie (
)
Veľkosť tlače
Pri tlači snímok uložených na pamäťovej karte je možné vybrať veľkosť tlače.
Ponuka [Size] (Veľkosť) je k dispozícii len pre tlačiarne podporujúce funkciu
DPOF 1.1.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
Select
Standard
tlačidlo Doprava.
All
Index
2. Znova stlačte tlačidlo Doprava a
Cancel
Size
zobrazí sa podponuka [Size] (Veľkosť).
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte
OK Set
Back
tlačidlo OK.
100-0020
[Select] (Vybrať): Zobrazí sa okno
výberu snímky, ktorej
1
2
3
veľkosť tlače bude
zmenená.
4
5
6
– Nahor/Nadol/Doľava/Doprava:
Cancel
▶ T
W ◀
Vyberte snímku.
OK Set
– Priblíženie W/T : Zmeňte veľkosť
snímky pri tlači.
– OK : Zmeny sa uložia a ponuka sa stratí.
[All] (Všetky): Zmeňte veľkosť pri tlači u
Cancel
▶ T
W ◀
všetkých uložených snímok.
– Priblíženie W/T : Vyberte veľkosť tlače
– OK : Potvrdzuje zmenené nastavenie.
OK Set
[Cancel] (Zrušiť): Ruší všetky
nastavenia veľkosti tlače.
Sekundárna ponuka DPOF [Size] (Veľkosť): Zrušiť, 3x5 (9 x 13 cm),
4x6 (10 x 15 cm), 5x7 (13 x 18 cm), 8x10 (20 x 25 cm)
Kým tlačiareň zruší tlač, môže to trvať dlhšie. Závisí to od
výrobcu a typu tlačiarne.
Kopírovať na kartu
Umožňuje kopírovať súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukových
nahrávok na pamäťovú kartu.
PLAYBACK
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte Voice Memo
Protect
ponuku [[Copy To Card] (Kopírovať na
Delete
kartu). Potom stlačte tlačidlo Doprava.
DPOF
No
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte Copy To Card
Yes
požadovanú podponuku a stlačte
OK Set
Back
tlačidlo OK.
– [No] (Nie): Ruší možnosť [Copy To Card] (Kopírovať na kartu).
– [Yes] (Áno): Po zobrazení hlásenia [Processing!] sa všetky snímky,
filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu uložené
v internej pamäti skopírujú na pamäťovú kartu. Po
dokončení kopírovania sa displej vráti do režimu
prehrávania.
083
Prehrávanie (
)
Ak sa táto ponuka vyberie, ak nie je vložená pamäťová
karta, zobrazí sa hlásenie [No Card!] (Žiadna karta!).
Ak nie je na pamäťovej karte k dispozícii dostatok miesta na
kopírovanie snímok uložených v internej pamäti (190MB),
príkaz [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) skopíruje len
niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full!] (Pamäť
je plná!). Systém sa vráti do režimu prehrávania. Pred
vkladaním pamäťovej karty do fotoaparátu zabezpečte
kvôli uvoľneniu miesta odstránenie všetkých nepotrebných
súborov.
Keď presúvate snímky, ktoré sú uložené v internej pamäti,
pomocou príkazu [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) na
kartu, na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované
číslom, aby sa predišlo duplicite v názvoch súborov.
– Ak je nastavená možnosť [Reset] (Vynulovať) v ponuke
nastavenia [File] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov
budú začínať od posledného názvu uloženého súboru.
– Ak je nastavená možnosť [Series] (Séria) v ponuke
nastavenia [File] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov
budú začínať od posledného názvu nasnímaného
súboru. Po dokončení príkazu [Copy To Card] (Kopírovať
na kartu) sa na displeji LCD zobrazí posledná uložená
snímka z posledného skopírovaného priečinka.
084
Ponuka Zvuk
V tomto režime je možné nastaviť možnosti zvuku. Ponuku Nastavenie je možné
použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem režimu nahrávania hlasu.
Položky, ktoré sú označené
Režim
Ponuka
Volume
(Hlasitosť)
Start Sound
(Úvodný
zvuk)
Podponuka
Off (Vyp.)
Low (Nízka)
Medium (Stredná)
High (Vysoká)
Off (Vyp.)
sú predvolené nastavenia.
Dostupný režim
Strana
Sound 1 (Zvuk 1)
Sound 2 (Zvuk 2)
Sound 3 (Zvuk 3)
Off (Vyp.)
Shutter
Sound (Zvuk
uzávierky)
Sound 1 (Zvuk 1)
Sound 2 (Zvuk 2)
Sound 3 (Zvuk 3)
(ZVUK)
Off (Vyp.)
Beep Sound
(Zvuk
pípania)
Sound 1 (Zvuk 1)
Sound 2 (Zvuk 2)
Sound 3 (Zvuk 3)
Off (Vyp.)
AF Sound
(Zvuk aut.
zaostr.)
On (Zap.)
Self Portrait
(Vlastný
portrét)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
str. 85
Zvuk (
)
Hlasitosť
Môžete vybrať hlasitosť zvuku pri
spustení, zvuku spúšte, pípnutie a zvuku
automatického zaostrenia.
– Podponuka [Volume] (Hlasitosť) :
[Off] (Vyp.), [Low] (Nízka), [Medium]
(Stredná), [High] (Vysoká)
Zvuk zapnutia
Môžete vybrať zvuk, ktorý sa aktivuje pri
každom zapnutí fotoaparátu.
– Zvuk zapnutia : [Off] (Vyp.), [Sound 1]
(Zvuk 1), [Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3]
(Zvuk 3)
– Ak je funkcia snímky pri spustení
nastavená na hodnotu [Off] (Vyp.), zvuk
pri spustení sa neaktivuje ani v prípade,
že je nastavený.
Pípnutie
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
Low
Medium
High
OK Set
– Podponuka [Beep Sound] (Zvuk
pípania) : [Off] (Vyp.), [Sound 1, 2, 3]
(Zvuk 1, 2, 3)
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
OK Set
Zvuk automatického zaostrenia
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Ak je zvuk automatického zaostrenia
zapnutý, bude tento zvuk aktivovaný pri
stlačení tlačidla spúšte, čím sa oznamuje
stav prevádzky fotoaparátu.
– Podponuka [AF sound] (Zvuk AF): [Off]
(Vyp.), [On] (Zap.)
OK Set
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
On
OK Set
Vlastný portrét
Zvuk spúšte
Tento prvok automaticky zaznamená
umiestnenie tváre a optimalizuje
nastavenia kamery, aby bol zaistený
nádherný autoportrét.
Môžete vybrať zvuk spúšte.
– Zvuk spúšte [Shutter Sound] : [Off]
(Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1), [Sound 2]
(Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
Ak je zvuk zapnutý, budú aktivované
rôzne zvuky pri spustení fotoaparátu alebo
pri stlačení tlačidla MENU/OK, čím sa
oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
– Tento prvok sa dá nastaviť pomocou
tlačidiel [OFF] (VYP.) a [ON] (ZAP.).
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self Portrait
Back
Off
On
OK Set
OK Set
085
Ponuka nastavenie
V tomto režime je možné nastaviť základné možnosti. Ponuku
Nastavenie je možné použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem
režimu nahrávania hlasu.
Položky, ktoré sú označené
sú predvolené nastavenia.
Karta ponuky Hlavná ponuka
Language
(Jazyk)
Podponuka
Strana
ENGLISH
한국어
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
Karta ponuky
str.87
Date&Time
(Dátum ačas)
Setup 1
(Nasta venie
1)
BAHASA
Setup 1
(Nasta
venie 1)
Magyar
–
–
yy/mm/dd (rr/mm/dd)
Off (Vyp.)
dd/mm/yy (dd/mm/rr)
mm/dd/yy (mm/dd/rr)
London
Rome, Paris, Berlin
Athens, Helsinki
Moscow
Almaty
086
Quick View
(Rýchly
náhľad)
LCD Save
(Šetrič LCD)
Format
(Formátovať)
Reset
(Vynulovať)
File (Súbor)
Abu Dhabi
Tashkent
Kathmandu
Yangon
Bankok, Jakarta Beijing, Hong Kong
Seoul, Tokyo
Start Image
(Spustiť
obrázok)
LCD
POLSKI
Date &
Teheran
Time
Kabul
(Dátum a World Time
(Svetový Mumbai, New
čas)
čas)
Delhi
Hlavná ponuka
Darwin, Adelaide
str.87
Setup 2
(Nasta venie
2)
Imprint
(Potlač)
Power Off
(Vypnutie)
Video Out
(Videovýstup)
AF Lamp
(Svetlo aut.
zaostr.)
Podponuka
Strana
Guam, Sydney
Okhotsk
Wellington,
Samoa,
Midway
Auckland
Honolulu, Hawaii
Alaska
World Time
Denver, Phoenix
(Svetový LA, San Francisco
čas)
Chicago, Dallas New York, Miami
Caracas, La Paz
Newfoundland
Buenos Aires
Mid-Atlantic
–
Cape Verde
Off (Vyp.)
Logo
User Image
–
(Obr. používateľa)
Auto (Automaticky)
Dark (Tmavý)
Normal (Normálny)
Bright (Jasný)
Off (Vyp.)
0.5, 1, 3sec
p.87
str.88
Off (Vyp.)
On (Zap.)
No (Nie)
Yes (Áno)
str.89
No (Nie)
Yes (Áno)
str.89
Reset (Vynulovať)
Off (Vyp.)
Date & Time
(Dátum a čas)
Series (Séria)
Date (Dátum)
str.90
–
str.91
1, 3, 5, 10min
–
str.91
NTSC
PAL
str.92
Off (Vyp.)
On (Zap.)
str.93
Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Ponuka Nastavenie 1 ( )
Jazyk
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
Ide o výber jazyka, ktorý sa zobrazuje na displeji LCD. Aj po vytiahnutí
a opätovnom vložení batérie bude nastavenie jazyka zachované.
Môžete zmeniť dátum a čas, ktoré sú
zobrazené na zachytených snímkach, a
nastaviť typ dátumu. Ak sa v zahraničí
nastaví [World Time] (Svetový čas), na
LCD monitore sa zobrazí dátum a čas
cieľového miesta.
– Podponuka Language (Jazyk):
angličtina, kórejčina, francúzština,
SETUP1
Language
nemčina, španielčina, taliančina,
Date&Time
zjednodušená čínština, tradičná
Start Image
čínština, japončina, ruština,
LCD
portugalčina, holandčina, dánčina, Quick View
Save
švédčina, fínčina, thajčina, bahasa LCDBack
(malajčina/indonézčina), arabčina,
čeština, poľština, maďarčina a turečtina.
ENGLISH
한국어
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
SETUP1
Language
Date&Time
Start Image
LCD
Quick View
LCD Save
London
2008 / 03 / 01
OK
Back
– Typ dátumu: [yy/mm/dd] (rr/mm/dd),
[Off] (Vyp.), [dd/mm/yy] (dd/mm/rr), [mm/dd/yy]
(mm/dd/rr)
13:00
yy/mm/dd
Set
OK Set
– Svetový čas
Dostupné mestá:
Londýn, Cape Verde, Stredný Atlantik,
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, World Time
La Paz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San
Francisco, Alijaška, Honolulu, Hawaj,
Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
Seoul, Tokyo
[GMT +09:00] 2008 / 03 / 01 13:00 PM
Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin,
OK Set
DST
Adelaide, Soul, Tokyo, Peking, Hong
Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kátmandú, Mumbai, Nové
Dílí, Taškent, Kábul, Abú Dabí, Teherán, Moskva, Atény, Helsinki, Rím,
Paríž, Berlín, Soul, Tokyo
– [DST] (Letný a zimný čas) : Stlačte tlačidlo Nahod a nastavte [DST].
Pred názvom mesta sa zobrazí ikona ( ).
087
Ponuka Nastavenie 1 ( )
Obrázok pri spustení
Rýchly náhľad
Môžete vybrať obrázok, ktorý sa objaví na displeji LCD pri každom
zapnutí fotoaparátu.
Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Rýchly náhľad, môžete
práve zachytenú snímku zobraziť na displeji LCD po dobu, ktorá sa
nastavuje v časti [Quick View] (Rýchly náhľad). Funkcia Rýchly náhľad
je k dispozícii len pri fotografiách.
– Podponuky: [Off] (Vyp.), [LOGO] (Logo),
[User Image] (Obrázok
SETUP1
používateľa)
Language
Date&Time
– Pri možnosti [Start Image] použite na
Start Image
OFF
obrázok pri spustení uloženú snímku v
LCD
ponuke [RESIZE] (ZMENIŤ VEĽKOSŤ) Quick View
LCD Save
v režime prehrávania.
OK Set
Back
– Snímka pri spustení nebude ponukou
[Delete] (Odstrániť) alebo [Format] (Formát) odstránená.
– Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (Vynulovať).
– Podponuky
[Off] (Vyp.): Funkciu Rýchly náhľad nie
je možné aktivovať.
[0.5, 1, 3 sec] (0,5, 1, 3 s): Zachytená
snímka bude
zobrazená
počas vybranej
doby.
SETUP1
Language
Date&Time
Start Image
LCD
Quick View
LCD Save
Back
Off
0.5 sec
1 sec
3 sec
OK Set
Jas displeja LCD
Úsporný režim displeja
Môžete nastaviť jas displeja LCD.
Ak nastavíte [LCD save] na hodnotu Zap., a fotoaparát sa počas
určeného času nepoužíva, displej LCD sa automaticky vypne.
– Podponuky:
[Auto](Automaticky),
[Dark] (Tmavý),
[Normal] (Normálny),
[Bright] (Jasný)
SETUP1
Language
Date&Time
Start Image
LCD
Quick View
LCD Save
Back
088
Auto
Dark
Normal
Bright
OK Set
– Podponuky
[Off] (Vyp.): Displej LCD sa nevypína.
[On] (Zap.): Ak sa fotoaparát počas
určeného času (asi
30 sekúnd) nepoužíva,
napájanie fotoaparátu
bude automaticky nečinné
(kontrolka stavu fotoaparátu
bliká).
SETUP1
Language
Date&Time
Start Image
LCD
Quick View
LCD Save
Back
Off
On
OK Set
Ponuka Nastavenie 2 ( )
Formátovanie pamäte
Ak spustíte [Format] pamäte, budú odstránené všetky súbory obrázkov,
video klipov, multimédií, sprievodcu na cestách a dokonca aj chránené
obrázky. Pred formátovaním pamäte skontrolujte, či ste prevzali do
počítača všetky dôležité súbory.
– Podponuky
[No] (Nie): Pamäť nebude
naformátovaná.
[Yes] (Áno): Zobrazí sa okienko na
potvrdenie výberu.
SETUP2
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
Ak zvolíte menu [Yes], zobrazí sa ďalšie
okienko na potvrdenie výberu.
No
Yes
OK Set
Formatting the memory will delete all
data on the memory (Images, MP3,
PMP, Text and World Tour Guide files)
Format?
No
– Objaví sa hlásenie [Processing!] (Spracováva sa!) a pamäť bude
naformátovaná. Ak spustíte funkciu FORMÁTOVANIE v režime
prehrávania, objaví sa hlásenie [No Image!] (Žiadny obrázok!).
Dbajte na to, aby ste funkciu [Format] (Formátovať) spustili na
nasledujúcich typoch pamäťových kariet.
– Nová pamäťová karta alebo nenaformátovaná pamäťová karta
– Pamäťová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznaný
fotoaparátom, alebo súbor nasnímaný iným fotoaparátom
– Pamäťovú kartu formátujte vždy pomocou tohto fotoaparátu. Ak
vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná inými fotoaparátmi,
čítačkami pamäťových kariet alebo počítačmi, objaví sa hlásenie
[Card Error!] (Chyba karty!).
Inicializácia
Všetky ponuky a nastavenia funkcií fotoaparátu sa obnovia na svoje
predvolené hodnoty. Avšak hodnoty pre [Date&Time (Dátum a čas)],
[Language (Jazyk)] a [Video Out (Výstup videa)] sa nezmenia.
Yes
[Keep Folder] (Zachovať záložku):
Priečinky sa zachovajú, aj
keď sa pamäť naformátuje.
[Delete Folder] (Zrušiť záložku): Vymažú
sa všetky priečinky, ako
aj všetky súbory.
Formatting the memory will delete all
data on the memory (Images, MP3,
PMP, Text and World Tour Guide files)
Format?
Keep Folder
Delete Folder
– Podponuky
[No] (Nie): Nastavenie nebude
obnovené na predvolené
hodnoty.
[Yes] (Áno): Zobrazí sa okienko pre
potvrdenie výberu. Zvoľte
ponuku [Yes] (Áno) a
obnovia sa všetky pôvodné
nastavenia.
SETUP2
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
No
Yes
OK Set
089
Ponuka Nastavenie 2 ( )
Názov súboru
Táto funkcia umožňuje používateľovi vybrať
formát pomenovania súboru.
SETUP2
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
Názov
súboru
Reset
Series
OK Set
Popis
[Reset]
(Vynulovať)
Po použití funkcie vynulovania bude názov nasledujúceho
súboru aj po naformátovaní, odstránení všetkých snímok
alebo vložení pamäťovej karty nastavený od hodnoty 0001.
[Series]
(Séria)
Nové súbory sú pomenované pomocou čísiel, ktoré
pokračujú v predchádzajúcej sekvencii aj v prípade, že sa
používa nová pamäťová karta, po naformátovaní alebo po
odstránení všetkých snímok.
090
Názov prvého uloženého priečinka je 100SSCAM a názov
prvej uloženej snímky je SDC10001.
Názvy súborov sú priradené postupne od SDC10001
SDC10002 ~ SDC19999.
Číslo priečinka je priradené postupne od 100 do 999 takto:
100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
Súbory použité na pamäťovej karte sú v súlade s formátom
DCF (systémy Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov
súboru snímky, možno sa nebude dať prehrať.
Ponuka Nastavenie 2 ( )
Pečiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Ide o možnosť vložiť do fotografií DÁTUM a ČAS.
Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného času, čím
chráni batériu pred neželaným vyčerpaním.
– Podponuky
[Off] (VYP.): DÁTUM a ČAS nebudú
SETUP2
v súbore snímky vložené. Format
Reset
[Date] (Dátum): V súbore snímky bude
File
vložený len DÁTUM.
Off
Imprint
Date
Power Off
[Date&Time] (Dátum a čas): DÁTUM
Date&Time
Video Out
a ČAS budú v súbore
OK Set
Back
snímky vložené.
Dátum a čas sa vložia do pravého dolného rohu fotografie.
Funkcia časovej pečiatky sa týka len fotografií, okrem snímok
zachytených v režime efektu foto rámčeka.
V závislosti od výrobcu tlačiarne a režimu tlače nemusí byť dátum na
snímke vytlačený správne.
– Podponuky
[1, 3, 5, 10 min]: Napájanie sa
SETUP2
automaticky vypne,
Format
ak sa fotoaparát
Reset
nepoužíva po určenú
1 min
File
3 min
Imprint
dobu.
5 min
Power Off
– Po výmene batérie bude nastavenie
10 min
Video Out
OK
Set
Back
vypnutia zachované.
– Všimnite si, že funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je
fotoaparát v režime PC/Tlačiareň, počas prezentácie, prehrávania
a nahrávania hlasu, prehrávania filmového klipu a pri zachytávaní
zloženej snímky.
091
Ponuka Nastavenie 2 ( )
Výber typu videovýstup Video Out
Výstupný video signál fotoaparátu môže byť v norme NTSC alebo
PAL. Nastavenie výstupu treba urobiť vzhľadom na typ zariadenia
(monitor, televízor atď.), ku ktorému je fotoaparát pripojený. Režim PAL
podporuje len BDGHI.
Žltý – video
Biely – zvuk
Pripojenie k externému monitoru
Keď sa fotoaparát pripojí k externému
monitoru, snímka a ponuky na LCD
monitore sa zobrazia na externom
monitore a LCD monitor fotoaparátu sa
vypne.
SETUP2
Format
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
Back
Výber typu
výstupného
obrazu
NTSC
PAL
092
NTSC
PAL
OK Set
Popis
USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Tajvan,
Mexiko.
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo,
Holandsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový
Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.
– Ak používate ako externý monitor televízor, je na ňom potrebné vybrať
externý kanál alebo kanál AV.
– Na externom monitore sa vyskytne digitálny šum, ale nejde o chybu.
– Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích TV prvkov ju
vycentrujte.
– Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, niektoré časti snímky
sa nemusia zobrazovať.
– Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, ponuka bude
viditeľná na externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako na
displeji LCD.
– Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, zvuk tlačidiel nemusí
byť počuť.
Ponuka Nastavenie 2 ( )
PictBridge
Svetlo automatického zaostrenia
Na pripojenie fotoaparátu k tlačiarni, ktorá podporuje funkciu PictBridge
(predáva sa samostatne), a priamu tlač uložených snímok, môžete
použiť kábel rozhrania USB. Filmové klipy a zvukové súbory nie je
možné tlačiť.
Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.
– Podponuky
[Off] (Vyp.): Svetlo automatického
zaostrenia nebude pri
zníženej viditeľnosti svietiť.
[On] (Zap.): Svetlo automatického
zaostrenia bude pri zníženej
viditeľnosti svietiť.
Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlačiarni
SETUP2
Reset
File
Imprint
Power Off
Video Out
AF Lamp
Back
Off
On
OK Set
1. Pripojte fotoaparát k tlačiarni pomocou
kábla rozhrania USB.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol
vyberte ponuku [Printer] (Tlačiareň) a
stlačte tlačidlo OK.
Select USB
Computer
Printer
OK Confirm
■ Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
093
PictBridge
PictBridge: Výber snímky
Ak je ponuka [USB] nastavená na možnosť [Computer] (Počítač), nie je
možné pripojiť tlačiareň podporujúcu funkciu PictBridge k fotoaparátu
pomocou kábla rozhrania USB – objaví sa hlásenie [Connecting Computer]
(Pripojenie k počítaču). V takom prípade odpojte kábel a znova prejdite
na kroky 1 a 2.
Jednoduchá tlač
Ak pripojíte fotoaparát k tlačiarni v režime
prehrávania, môžete jednoducho vytlačiť
snímky.
– Stlačenie tlačidla Doľava/Doprava:
Slúži na výber predchádzajúcej/
nasledujúcej snímky.
– Stlačenie tlačidla Tlač ( ): Podľa
predvoleného nastavenia tlačiarne bude
vytlačená práve zobrazená snímka.
100-0016
Print
K dispozícii máte možnosť vybrať snímku, ktorú chcete vytlačiť.
Nastavenie počtu kópií pre tlač
1. Stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa
ponuka PictBridge.
PICTBRIDGE
One Pic
2. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber Images
All Pics
Size
ponuky [Images] (Obrázky) a stlačte
Layout
Type
tlačidlo Doprava.
Quality
3. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber Date
želanej podponuky a stlačte tlačidlo OK.
OK Set
Back
– Vyberte možnosť [One Pic] (Jeden obrázok) alebo [All Pics] (Všetky
obrázky). Objaví sa obrazovka, na ktorej je možné vybrať počet kópií
(ako znázorňuje ďalej uvedený obrázok).
OK Menu
Prev ◀ ▶ Next
SH Exit
OK Set
<Ak je vybraná možnosť [One Pic]
(Jeden obrázok) >
SH Exit
OK Set
<Ak je vybraná možnosť [All Pics]
(Všetky obrázky)>
– Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte počet kópií.
– Ak je vybraná možnosť [One Pic] (Jeden obrázok): Pomocou tlačidla
Doľava/Doprava vyberte ďalšiu snímku. Po vybraní ďalšej snímky
vyberte aj pre túto snímku počet kópií.
– Po nastavení počtu kópií uložte stlačením tlačidla OK.
– Stlačením tlačidla Spúsť sa vrátite do ponuky bez nastavenia počtu
kópií.
4. Stlačením tlačidla Tlač ( ) vytlačíte všetky snímky.
094
PictBridge: Nastavenie tlače
PictBridge: Vynulovať
Pre tlačené snímky je možné vybrať ponuky Veľkosť papiera, Formát
tlače, Typ papiera, Kvalita tlače, Tlač dátumu a Tlač názvu súboru.
Inicializuje používateľom zmenené nastavenia.
1. Stlačte tlačidlo MENU a zobrazí sa
ponuka PictBridge.
2. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber
želanej ponuka a potom stlačte tlačidlo
Doprava .
3. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber
želanej hodnoty podponuky a potom
stlačte tlačidlo OK.
Ponuka
Funkcia
[Size]
(Veľkosť)
Nastavenie veľkosti
tlačového papiera.
[Layout]
(Vzhľad)
Nastavenie počtu snímok,
ktoré budú vytlačené na
jeden hárok papiera.
[Type]
(Typ)
Nastavenie kvality papiera
v tlačiarni.
[Quality]
(Kvalita)
Nastavenie kvality snímok,
ktoré sa budú tlačiť.
Nastavenie, či sa má tlačiť
dátum.
[File Name]
Nastavenie, či sa má tlačiť
(Názov súboru) názov súboru.
[Date] (Dátum)
PICTBRIDGE
Images
Size
Layout
Type
Quality
Date
Back
Auto
Postcard
Card
4x6
L
2L
OK Set
Podponuka
Auto, PostCard, Card, 4X6, L, 2L,
Letter, A4, A3 (Automaticky, Pohľadnica,
Karta, 4X6, L, 2L, List, A4, A3)
Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
Index (Automaticky, Plný, 1, 2,
4, 8, 9, 16, Register)
Auto, Plain, Photo, FastPhoto
(Automaticky, Čistý, Fotografi
a, Rýchlafotografia)
Auto, Draft, Normal, Fine
(Automaticky, Koncept,
Normálna, Jemná)
Auto, Off, On (Automaticky,
Vyp., Zap.
Auto, Off, On (Automaticky,
Vyp., Zap.
1. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber
karty ponuky [Reset] (Vynulovať).
PICTBRIDGE
Layout
Potom stlačte tlačidlo Doprava.
Type
Reset?
2. Tlačidlo Nahor/Nadol použite na výber Quality
No
Yes
želanej hodnoty podponuky a potom
Date
No
File Name
stlačte tlačidlo OK.
Yes
Reset
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno):
Print
Move
Všetky nastavenia tlače a snímok budú
vynulované.
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie): Nastavenia nebudú vynulované.
Predvolené nastavenie tlačiarne je závislé od výrobcu tlačiarne.
Ak potrebujete informácie o predvolenom nastavení tlačiarne,
pozrite používateľskú príručku dodanú k tlačiarni.
Niektoré možnosti ponuky, nie sú podporované vo všetkých tlačiarňach.
Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na displeji LCD, ale
nie je možné ich vybrať.
095
Režim MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
Fotoaparát má zabudované programy MP3, PREZERAČ TEXTU &
Portable Media Player. Môžete fotografovať, počúvať súbory MP3
a sledovať filmové klipy (filmy a videoklipy) kedykoľvek chcete. Ak chcete
používať režim PMP, musíte previesť multimediálny súbor pomocou
programu Samsung Converter. V režime PREZERAČ TEXTU môžete
počas počúvania hudby vo formáte MP3 čítať texty.
Ak je súbor alebo názov súboru dlhší ako 120 znakov (vrátane
jednobytových/dvojbytových jazykov ako sú kórejčina, čínština atď.),
súbor alebo názov súboru sa v zozname skladieb nezobrazí.
Preberanie súborov
Ak chcete používať funkcie MP3, PMP a PREZERAČ TEXTU, súbory
vo formáte MP3, PMP (multimediálne súbory) a textové súbory musia
byť uložené v internej pamäti alebo na pamäťovej karte vloženej
do fotoaparátu.
1. Uložte požadované súbory v počítači.
2. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB a zapnite
fotoaparát.
3. Otvorte program Prieskumník systému Windows a vyhľadajte
vymeniteľný disk.
4. Na vymeniteľnom disku vytvorte priečinok.
MP3 režim: [MP3]
PMP režim: [PMP]
Režim PREZERAČ
TEXTU: [TEXT]
5. Vyberte súbory, ktoré chcete uložiť, a skopírujte ich do požadovaného
priečinka.
096
Spustenie režimu MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
Dbajte na to, aby ste nekopírovali súbory MP3 a multimediálne
súbory nelegálne. Ide o porušenie rôznych zákonov
na ochranu autorských práv.
Bez povolenia spoločnosti Samsung nie je dovolené kopírovať,
upravovať ani rozširovať žiadny súbor MP3 a PMP (ani ich
časti) nachádzajúcich sa v internej pamäti.
Fotoaparát dokáže prehrávať len súbory MP3 v režime MP3
a súbory SDC (upravené video XviD MPEG4 a zvuk MPEG
Layer2) v režime PMP.
Ak súbor nie je možné vo fotoaparáte prehrať, preveďte ho
do podporovaného formátu pomocou programu Samsung
Converter (str.127~128)
Do priečinka možno uložiť najviac 200 súborov a 100 podpriečinkov.
Celkovo možno mať uložených najviac 200 súborov a
podpriečinkov naraz.
Nové priečinky možno vytvoriť v priečinkoch MP3, PMP a TEXT.
V opačnom prípade sa všetky súbory v iných priečinkoch, ktoré
vytvoríte, nedajú prehrávať.
Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú uložené súbory MP3, PMP
a TEXT. Pretože fotoaparát má internú pamäť s veľkosťou 190 MB,
môžete súbory uložiť aj do internej pamäte.
1. Vyberte požadovaný režim multimédií. (str.98)
2. Ponuka sa zobrazí tak, ako je znázornené na obrázku.
[Resume] (Pokračovať): zapamätá
SHOOTING
si poslednú
MULTIMEDIA
zastavenú
snímku.
MP3
Režim MP3: prehráva sa od začiatku
In this mode you can play MP3 files.
súboru.
Režim PMP: prehráva sa od poslednej
SCENE
zastavenej snímky.
Režim PREZERAČ TEXTU: prehráva sa
od poslednej
zastavenej
Resume
snímky.
Open
[Open] (Otvoriť): Zobrazí sa ponuka
prehľadávania,
OK Confirm
ktorou je možné
vybrať požadovaný
súbor.
3. Vyberte požadovaný súbor a stlačte tlačidlo OK. Súbor sa potom
prehrá.
097
Spustenie režimu MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
<Režim MP3>
03-Audio Track 03.mp3
01-Audio Track 01.mp3
Move
OK Select
<Režim PMP>
[SDC]-move sample.sdc
Who bent my camera?
Move
OK Select
<Režim PREZERAČ TEXTU>
TEST.TXT
TEST.TXT
Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual will guide you through using the
camera, includin capturing images, downloading
images and using the application software.
Please read this manual carefully before using your
new camera.
Move
098
OK Select
Ak je ponuka [Obnoviť] (str. 103) v jednotlivých režimoch nastavená
na hodnotu [Vyp.], ponuka prehľadávania sa neotvorí. Ak bol
naposledy prehrávaný súbor odstránený, ponuka prehľadávania sa
otvorí aj v prípade vyššie uvedeného nastavenia.
Usporiadanie zoznamov skladieb v ponuke prehľadávania
a usporiadanie súborov v pamäti sú rovnaké.
Titul pomenovaný nepodporovaným jazykom sa zobrazí ako „--------“.
Ak sa prehráva súbor, funkcia automatického vypnutia nie je aktívna.
Ak je počet súborov vyšší ako 100, alebo je v podpriečinku
množstvo veľkých súborov, môže fotoaparátu trvať prechod do
režimu MP3 alebo PMP dlhšie.
Ak počas určenej doby (asi 30 sekúnd) v režime MP3/PREZERAČ
TEXTU nie je zaznamenaná žiadna činnosť (zvuk na pozadí: Vyp.,
Auto rolovanie : Vyp.) displej LCD sa automaticky vypne a kontrolka
stavu fotoaparátu začne blikať. Ak chcete znova fotoaparát použiť,
stlačte ktorékoľvek tlačidlo fotoaparátu okrem tlačidla POWER.
Prehrávanie súboru VBR (premenlivá bitová rýchlosť). Súbor VBR
mení množstvo výstupných údajov každého segmentu v závislosti
od komplexnosti vstupných údajov v tomto segmente. Keď sa
prehrávajú súbory kódované VBR, displej LCD znázorňuje nasledujúce.
– Namiesto ikony bitovej rýchlosti sa zobrazuje ikona VBR.
– Zobrazí sa čas prehrávania, ale celkový čas sa nezobrazí.
Zhruba 2 sekundy od počiatočnej a koncovej snímky súboru PMP
nie je možné používať žiadne tlačidlo okrem tlačidla POWER.
Ak sa súbor MP3 neprehráva správne, prevezmite si nejaký
neplatený program na prevod súborov MP3 a súbor MP3 pred
použitím vo fotoaparáte skonvertujte.
V závislosti od typu súboru sa môže filmový klip počas prehrávania
v režime PMP pozastaviť. Filmový klip sa spustí od začiatku, nejde
o poruchu fotoaparátu.
Indikátory displeja LCD pre režimy MP3/PMP/PREZERAČ TEXTU
Na displeji LCD sa zobrazujú informácie o súbore MP3,
multimediálnom a textovom súbore.
Aktuálna strana/Počet strán
Signalizácia prítomnosti textu
Režim MP3
Batéria (str. 15)
Zámok (str. 101)
Ekvalizér (str. 101)
Stlmenie (str.100)
Čas prehrávania
Režim PREZERAČ
TEXTU
Batéria (str. 15)
TEST.TXT
Thank you for buying a Samsung Camera.
Typ kódovania
(ANSI, Uni)
Zobrazenie
hlasitosti (str. 100)
This manual will guide you through using the camera,
Obsah textu
including capturing images, downloading images and
using the application software.
Please read this manual carefully before using your
Názov súboru
Prehrať a Pozastaviť/
Kontrola (str.100)
Bitová rýchlosť (str. 98)
Režim prehrávania (str. 103)
Hlasitosť (str. 100)
new camera.
<Režim PREZERAČ TEXTU>
<Režim MP3>
Názov súboru
Stavový riadok
Režim PMP
Časová osa
Batéria (str. 15)
Zámok (str. 101)
Rýchlosť vyhľadávania
Hlasitosť (str. 100)
Ekvalizér (str. 101)
Stlmenie (str.100)
Who bent my camera?
Prehrať a Pozastaviť/
Tlačidlo vyhľadávania
(str.100)
Titulok (str. 127)
Typ kódovania : Typ ANSI (American National Standards Institute),
Typ Uni (Unicode)
– Keď je zobrazené kódovanie ANSI:
Musíte kvôli zobrazeniu textu nastaviť ponuku Language v režime
PREZERAČ TEXTU. Nastavte ponuku Language rovnako,
aký je jazyk operačného systému, v ktorom bol text vytvorený.
– Keď je zobrazené kódovanie UNI:
Textový súbor bude zobrazený s ľubovoľnou ponukou jazyka.
Ak je textový súbor väčší ako 10 MB, jeho zobrazenie môže trvať dlhšie
alebo nemusí byť vôbec možné. V takomto prípade textový súbor rozdeľte.
<Režim PMP>
099
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Tlačidlo hlasitosti
Tlačidlo Odstrániť
Týmto tlačidlom môžete ovládať hlasitosť.
K dispozícii je 0 až 30 krokov.
Slúži na odstránenie súborov uložených
v pamäti.
– Stlmenie ( ): Zvuk súboru MP3
môžete stlmiť tlačidlom nahor.
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/ Vyhľadať
Počas prehrávania súboru stlačte tlačidlo Nadol, čím súbor pozastavíte.
Opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní.
Režim MP3
Súbory MP3 možno hľadať stlačením tlačidla Doľava/Doprava.
Režim PMP
Multimediálne súbory môžete vyhľadávať stlačením tlačidla Doľava/
Doprava.
Počas prehrávania možno vyhľadať požadovanú snímku súboru
stlačením tlačidla Doľava/Doprava. (2x až 32x)
Režim PREZERAČ TEXTU
Ak je zobrazená ponuka zoznamu textov: textový súbor vyberte
stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
Keď je zobrazený text: stlačením tlačidla Nahor/Nadol zobrazíte
predchádzajúcu/nasledujúcu stranu. Stlačením a podržaním stlačeného
tlačidla Nahor/Nadol sa preskočí 10 strán súčasne.
100
1. Vyberte v ponuke prehľadávania
požadovaný súbor, ktorý chcete
odstrániť, a stlačte tlačidlo Odstrániť.
2. Správa sa objaví tak, ako je znázornené
na obrázku
[No] (Nie): Zruší odstraňovanie
súborov a zobrazí sa
ponuka prehľadávania.
[Yes] (Áno): Odstráni vybraný súbor.
Delete?
No
Yes
OK
Confirm
Pred odstránením súborov z fotoaparátu zabezpečte prevzatie
súborov, ktoré chcete uchovať, do počítača.
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Tlačidlo Podržať/Ekvalizér
Ak stlačíte tlačidlo Podržať dlhšie ako 1 sekundu, tlačidlá fotoaparátu sa
zablokujú.
– Ak sú tlačidlá fotoaparátu zablokované,
nie je možné ich počas prehrávania
používať. Funkcie Vypnutie, Video
výstup, Pripojenie cez USB a Displej
LCD zapnutý však možno používať.
Tlačidlo Zoznam skladieb
Počas prehrávania multimediálneho súboru môžete vybrať požadovaný
súbor pomocou ponuky prehľadávania.
1. Počas prehrávania multimediálneho súboru stlačte tlačidlo Zoznam
).
skladieb (
2. Práve prehrávaný zoznam skladieb bude zvýraznený.
3. Stlačením tlačidla ovládania presuňte kurzor na požadovaný zoznam.
Stlačenie tlačidla OK: prehrávať sa bude vybraný súbor. Stlačenie
tlačidla Zoznam skladieb (
) : výber bude zrušený.
03-Audio Track 03.mp3
[SDC]-move sample.sdc
TEST.TXT
01-Audio Track 01.mp3
Move
– Ak znovu stlačíte tlačidlo Zámok alebo vypnete fotoaparát, bude
fotoaparát odblokovaný.
OK Select
<Režim MP3>
Move
OK Select
<Režim PMP>
Move
OK Select
<Režim PREZERAČ TEXTU>
Pre toto nastavenie môže
používateľ vybrať príslušný zvuk.
– Stlačte tlačidlo E a vyberte
spomedzi možností <SRS>,
<Normálne>, <Naživo>, <Klasika>,
<Džez>, <Rock> alebo <Dance>.
101
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Funkcie režimov MP3/PMP/Prezerač textu je možné zmeniť pomocou
displeja LCD. Stlačte tlačidlo MENU a na displeji LCD sa objaví ponuka.
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
RESUME
(Pokračovať)
PLAY MODE
(Režim
prehrávania)
Podponuka
On (Zap.)
Off (Vyp.)
str. 103
Play All
(Prehrať všetky)
Repeat One
(Opakovať jednu)
str. 103
Default 1 (Predvolený 1)
User Skin 1
(Užívateľský vzhľad 1 )
SHOW PLAY
(Zobraziť
SLIDE SHOW
prehrávanie)
(Prezentácia)
SHOW INTERVAL
(Zobraziť interval)
DELETE ALL
(Odstrániť
No (Nie)
všetko)
MP3 SKIN
(Vzhľad MP3)
MP3
PMP
102
AUTO
SCROLL
(Autom.
pokračovať)
MP3 BGM
PREZERAČ
TEXTU
2, 3, 5 sec (2, 3, 5 s)
Yes (Áno)
str. 104
-
-
str.105
RESUME
(Pokračovať)
On (Zap.)
Off (Vyp.)
str. 103
SEEKING
(Vyhľadáva sa)
Normal(Normálne)
1 min
5 min
30 sec (30 s)
3 min
10 min
str. 104
5 sec
On (Zap.)
Off (Vyp.)
–
No (Nie)
Yes (Áno)
str. 105
str. 104
Hlavná
ponuka
RESUME
(Pokračovať)
Default 2 (Predvolený 2)
str. 103
User Skin 2
(Užívateľský vzhľad 2 )
Play/Repeat Play
(Prehrávať/opakovane
prehrávať)
str. 104
DRM License
Information
(Informácie o
súbore s DRM)
PLAYER
DISPLAY
(Obrazovka
prehrávača)
DELETE ALL
(Odstrániť
všetko)
Karta
ponuky
Strana
On (Zap.)
Off (Vyp.)
Off (Vyp.)
1.1 sec
0.8 sec
1.4 sec
1.7 sec
2.0 sec
Off (Vyp.)
ENGLISH
DEUTSCH
Language
(Jazyk)
DANSK
BAHASA
Ú
str.103
str. 105
2.3 sec
On (Zap.)
한국어
ESPAÑOL
str. 106
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS DUTCH str. 106
SVENSKA SUOMI
POLSKI
Magyar
DELETE
ALL
(Odstrániť
všetko)
Strana
Podponuka
No (Nie)
Yes (Áno)
Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
str.104
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Obnoviť
Režim prehrávania
Môžete nastaviť typ prehrávania.
Môžete nastaviť rôzne možnosti opakovania a náhodného prehrávania.
Táto funkcia sa použije len vo vybranom priečinku.
1. Stlačte tlačidlo MENU v každom režime.
2. V ponuke [Resume](Obnoviť) vyberiete požadovaný typ prehrávania
stlačením tlačidla Nahor/Nadol a stlačením tlačidla OK.
RESUME
On
Off
Move
RESUME
On
Off
Exit
<Režim MP3>
Move
RESUME
On
Off
Exit
<Režim PMP>
Move
Exit
<Režim PREZERAČ TEXTU>
[Off] (Vyp.): Zobrazí sa ponuka prehľadávania, ktorou je možné vybrať
požadovaný súbor.
[On] (Zap.): Keď sa fotoaparát zapne/vypne alebo sa zmení režim
fotoaparátu, prístroj si zapamätá poslednú zastavenú
snímku.
Režim MP3: prehráva sa od začiatku súboru.
Režim PMP: prehráva sa od poslednej zastavenej snímky.
Režim PREZERAČ TEXTU : prehráva sa od poslednej
zastavenej snímky.
[Play All] (Prehrať všetky): Prehrá sa
raz jedna skladba.
PLAY MODE
Play All
[Repeat One] (Opakovať jeden):
Repeat One
Prehrá sa jedna skladba
Repeat All
Shuffle
opakovane.
[Repeat All] (Opakovať všetky):
Move
Prehrajú sa opakovane
všetky skladby v priečinku.
[Shuffle] (Náhodne opakovať) : Prehrajú sa náhodne a
opakovane všetky skladby v priečinku.
Exit
Vzhľad prehrávača MP3
Môžete nastaviť vzhľad (skin) prehrávača
MP3.
MP3 SKIN
Default 1
[Default 1, 2] (Predvolené 1, 2): Bude
nastavený predvolený vzhľad.
[User Skin 1, 2] (Vzhľad používateľa 1, 2):
Bude nastavený obrázok
vytvorený v ponuke
[Vzhľad MP3] (str. 65).
Default 2
User Skin 1
User Skin 2
Move
Exit
103
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Prehrávanie prezentácie
Odstrániť všetko
Počas prehrávania súborov MP3 sa na displeji LCD nepretržite
zobrazujú nasnímané obrázky.
Všetky súbory uložené na pamäťovej karte budú odstránené. V režime
MP3 sú odstránené len súbory MP3. V režime PMP sú odstránené len
multimediálne súbory. V režime PREZERAČ TEXTU sú odstránené
textové súbory.
[Play] (Prehrať): Snímky sa zobrazujú raz.
[Repeat Play] (Opakovane prehrať):
Snímky sa zobrazujú
nepretržite.
Po dokončení prehrávania sa prezentácia
zastaví.
Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte
tlačidlo E.
SLIDE SHOW
SHOW PLAY
Play
SHOW INTERVAL ▶
Repeat Play
Move
Exit
DELETE ALL
DELETE ALL
DELETE ALL
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Move
Exit
<Režim MP3>
Nastavenie intervalu prezentácie
Môžete nastaviť interval prezentácie v režime prehrávania MP3.
Move
Exit
Move
<Režim PMP>
[No] (Nie): Odstránenie sa zruší.
[Yes] (Áno): Zobrazí sa okno s potvrdením.
Vyberte možnosť [Áno]
a stlačte tlačidlo OK. Všetky
súbory budú odstránené.
DELETE ALL
No
No
Yes
Move
SHOW PLAY
2 sec
3 sec
5 sec
Move
Exit
Hľadať snímku
▶
SHOW INTERVAL
Exit
Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
môžete nastaviť čas rozsahu preskočenia
pri vyhľadávaní vo filme. Jednoducho tak
môžete vyhľadávať snímku.
[Normal, 30 sec, 1, 3, 5, 10 min]
(Normálne, 30 s, 1, 3, 5, 10 min.):
Pri každom stlačení tlačidla Doľava/
Doprava preskočíte na nastavenú snímku.
104
Delete All?
Yes
– Vyberte interval 2, 3 alebo 5 sekúnd.
SLIDE SHOW
Exit
<Režim PREZERAČ TEXTU>
SEEKING
Normal
30 sec
1 min
3 min
5 min
10 min
Move
Exit
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Nastavenie zobrazenia
Nastavenie funkcie nahrávania v režime MP3
Môžete nastaviť zobrazovanie na displeji LCD pri funkcii prehrávania.
Môžete súčasne snímať obrázky a počúvať súbory
MP3.
[5 sec] (5 s): Ak sa počas 5 sekúnd
PLAYER DISPLAY
nevykoná žiadna akcia,
5sec
panel s ponukou sa prestane
On
Off
zobrazovať.
[On] (Zap.): Na displeji LCD sa bude
zobrazovať panel s ponukou.
Exit
Move
[Off] (Vyp.): Na displeji LCD sa nebude
zobrazovať panel s ponukou.
Ak chcete vidieť titulok, vložte pomocou programu Samsung Converter
súbor s titulkom (.smi) (str.127)
Ak multimediálny súbor obsahuje titulok, bude sa zobrazovať bez ohľadu
na nastavenie.
Informácie o súbore s DRM
Zobrazia sa informácie, ktoré zahŕňajú
dostupné servisné obdobie na prehrávanie
MP3 súboru pomocou DRM.
1. Stlačte tlačidlo Spúšť a zobrazí sa ikona
pohotovostného režimu MP3.
2. Stlačte tlačidlo Spúšť a snímka bude
zachytená.
E MP3
E MP3
Nastavenie fotoaparátu je v režime Auto trvalo nastavené
na predvolené hodnoty ( , , , ). Nastavenie nemožno zmeniť.
Ak nie je vložená pamäťová karta, táto funkcia nie je aktívna.
Občas sa po stlačení tlačidla Spúšť prehrá nasledujúci súbor,
aj v prípade, že je vložená pamäťová karta.
Ak chcete zrušiť režim nahrávania v režime MP3, stlačte
tlačidlo E alebo nestláčajte asi 10 sekúnd žiadne tlačidlá.
Nastavenie ekvalizéra je pevne stanovené na možnosť
<Normálne>.
V tomto režime môže byť zvuk súboru MP3 o niečo hlasnejší.
Automat. posúvanie
DRM License Information
Service Started On: 2008/03/01
Service Expired On: 2009/03/01
License information is missing or expired.
Move
00016
Exit
<Režim MP3>
Prehrávať možno len súbor „NetSync DRM“ prevzatý z obchodu
SMS (Samsung media studio) online.
Text zobrazovaný na displeji LCD sa
automaticky posúva.
[Off] (Vyp.): Text nebude posúvaný
automaticky.
Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a budete
môcť použit funkciu Autom. posúvania.
[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 sec]
(0,8, 1,1 1,4, 1,7, 2,0, 2,3 s):
Text bude posúvaný automaticky.
Interval je naznačený ikonou.
AUTO SCROLL
Off
0.8 sec
1.1 sec
1.4 sec
1.7 sec
2.0 sec
MOVE
EXIT
105
Nastavenie funkcií prehrávania
pomocou displeja LCD
Nastavenie hudby na pozadí (MP3)
Pri zobrazovaní textu môžete prehrávať
súbory MP3.
MP3 BGM
Sprievodca na cestách
Môžete získať užitočné cestovné informácie po celom svet. Cestovné
informácie sú podporované v kórejčine, angličtine, čínštine, nemčine,
francúzštine a ruštine. Jazyk sa môže líšiť v závislosti od oblasti
predaja. Informácie sprievodcu môžete prevziať z webovej stránky
pre fotoaparáty spoločnosti Samsung.
Off
[Off] (Vyp.): Súbory MP3 nie je možné
prehrávať.
[On] (Zap.): Pri zobrazovaní textu je možné
prehrávať súbory MP3.
Spustené budú naposledy prehrávané
súbory MP3.
On
Prevzatie informácií sprievodcu na cestách
Move
Exit
Nastavenie jazyka
Môžete nastaviť jazyk operačného systému, v ktorom bol textový súbor
vytvorený.
– Ak sa znaky v textovom súbore
LANGUAGE
nezobrazujú správne, otvorte súbor
ENGLISH
v operačnom systéme Windows 2000
한국어
FRANÇAIS
alebo novšom a znova ho uložte.
DEUTSCH
Odporúčame použiť program Notepad
ESPAÑOL
ITALIANO
a uložiť s typom kódovania ANSI.
Move
Exit
– Niektoré zvláštne znaky nie je možné
vo fotoaparáte zobraziť správne.
– Kódujte textové súbory ako štandardný typ, inak sa nemusia niektoré
znaky zobrazovať správne.
Ak chcete používať funkciu Sprievodca na cestách, súbor s
turistickými informáciami musí byť uložený v pamäti. Ak je k dispozícii
požadovaný informačný súbor, navštívte našu webovú stránku a
prevezmite si požadovaný súbor.
1. Navštívte stránku http://www.samsungcamera.com a vyberte si
požadované informácie sprievodcu.
2. Prevezmite súbor do počítača a extrahujte ho.
3. Pripojte a zapnite fotoaparát a počítač.
4. Spustite program Prieskumník systému Windows. Vyhľadajte
vymeniteľný disk.
5. Na vymeniteľnom disku vytvorte priečinok [SPRIEVODCA].
6. Vyberte požadovaný súbor a skopírujte ho na vymeniteľný disk.
106
Sprievodca na cestách
Režim Sprievodca na cestách
Vyberte režim Sprievodca na cestách
SHOOTING
MULTIMEDIA
Travel Guide
This mode provides tour information for
famous tourist destinations around the
SCENE
Fn Back
OK Select
Fn
Stlačením tlačidla nahor/
nadol/doľava/doprava vyberte
požadovanú stránku prehliadky
a stlačte tlačidlo OK.
Spustenie sprievodcu na cestách
Back
OK
Select
Stlačením tlačidla Doľava/Doprava/
Nahor/Nadol vyberte miesto v cieli
cesty.
Získate podrobné informácie a obrázky.
Move
Obrázky
skontrolujte
stlačením
tlačidla T.
OK Select
Stlačením tlačidla
nahor/nadol/doľava/
doprava vyberte pozíciu
a stlačte tlačidlo OK.
Fn Back
OK Select
Stlačením tlačidla
nahor/nadol/doľava/
doprava vyberte krajinu
a stlačte tlačidlo OK.
Fn Back
Fn
Back
Fn
Back
OK Select
Stlačením tlačidla
W skontrolujte
W Text
OK Select
informácie o
Vyberte obraz stlačením tlačidla
Pozrite si iné miesta
mieste.
nahor/nadol a stlačte tlačidlo OK.
cesty stlačením tlačidla
Na obrazovke môžete vidieť obraz
doľava/doprava.
požadovanej prehliadanej stránky.
T
Image
T
Image
Stlačením tlačidla
nahor/nadol/doľava/
doprava vyberte pozíciu
a stlačte tlačidlo OK.
107
Sprievodca na cestách
3 Vyberte položku [Yes] (Áno), aby ste
pridali záložku. Pridanú záložku môžete
potvrdiť v [Bookmark list] (Zoznam
záložiek).
Môžete vybrať požadovanú funkciu.
Bookmark (Záložka)
Bookmark list
World time (Svetový čas)
(Zoznam záložiek)
Language
(Jazyk)
Information (Informácie)
Sound (Zvuk)
BOOKMARK
Do you want to
bookmark this region?
No
Yes
Move
Exit
Move
Bookmark list
MENU
Confirm
BOOKMARK LIST
USA/California / Los Angeles
[Bookmark list] (Zoznam záložiek):
Japan / Kyoto / Nago Pineapple Park
Vyberte položku [Bookmark list]
Japan / Okinawa
Korea / Jejudo / Jeju Bunjae Artpia Muse
(Zoznam záložiek) na lište ponuky a
Korea / Seoul
zobrazí sa zoznam záložiek.
USA / Alaska / Anchorage
MENU Select
Fn
Delete
– Stlačením tlačidla MENU zobrazte
informácie sprievodcu cestou.
– Stlačením tlačidla Fn odstránite zvolenú oblasť v zozname záložiek.
Select
Pridanie [Bookmark] (Záložka)
Language
1 Vyberte požadovanú oblasť a stlačením
tlačidla E zobrazíte lištu ponuky.
LANGUAGE
[Language] (Jazyk): Vyberte položku
[Language] (Jazyk) na lište ponuky a
zobrazí sa zoznam jazykov.
한국어
ENGLISH
ㅔԧЁ᭛
FRANÇAIS
DEUTSCH
РУССКИЙ
Move
Fn Back
Sound
Select
SOUND
[Sound] (Zvuk): Vyberte položku [Sound]
(Zvuk) na lište ponuky a zobrazí sa
zoznam zvukov.
Bookmark
Off
Music1
Music2
Music3
My MP3
Move
Move
이동
MENU
OK Select
2 Vyberte položku [Bookmark] (Záložka).
108
OK
MENU 선택
Select
MENU
Select
Sprievodca na cestách
Ukladanie informácií o niektorých miestach môže trvať dlho.
Všetky informácie o miestach ukladajte podľa poradia.
Ak sa prevzaté súbory akýmkoľvek neoficiálnym spôsobom
zmenia, vo fotoaparáte sa neprehrajú.
Formátovanie fotoaparátu odstráni všetky údaje v pamäti
(vrátane chránených obrázkov, filmov, multimediálnych
súborov a informácií sprievodcu). Pred formátovaním pamäti
skopírujte snímky do počítača.
Ak v pamäti nie je žiaden príbuzný súbor s informáciami,
ponuka miesta sa zobrazí, ale nebude ju možné vybrať.
Dôležité poznámky
Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
Tento prístroj obsahuje precízne elektronické prvky. Nepoužívajte
ani neuskladňujte prístroj na nasledujúcich miestach.
– Miesta s veľkými výkyvmi teploty a vlhkosti.
– Miesta, kde sa vyskytuje špina a prach.
– Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo v teplom počasí
vo vnútri vozidiel.
– Prostredie s vysokým magnetizmom alebo nadmernými vibráciami.
– Miesta s veľmi výbušnými alebo veľmi horľavými materiálmi.
Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by bol vystavený
pôsobeniu prachu, chemických látok (napríklad nafta molom a
naftalín), vysokým teplotám a vysokej vlhkosti. Ak neplánujte
fotoaparát dlhšiu dobu používať, uskladňujte ho v hermeticky
uzatvorenej škatuli.
Piesok môže fotoaparátom spôsobovať niektoré problémy.
– Nedovoľte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho používate
na plážach, na pobrežných dunách alebo na iných miestach, kde je
množstvo piesku.
– V takom prípade by mohlo dôjsť k chybe alebo spôsobiť také
poškodenie, že bude fotoaparát natrvalo nepoužiteľný.
Zaobchádzanie s fotoaparátom
– Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom
ani vibráciám.
– Chráňte veľký displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepoužívate,
uschovajte ho v puzdre.
– Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
109
Dôležité poznámky
– Tento fotoaparát nie je odolný voči vode. Vyhnite sa nebezpečným
úrazom elektrickým prúdom – nikdy fotoaparát nedržte ani nepoužívajte
mokrými rukami.
– Ak používate fotoaparát na miestach s vodou (napríklad pláž alebo
bazén), dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok.
Inak môže dôjsť k chybe alebo k trvalému poškodeniu prístroja.
Teplotné výkyvy môžu spôsobovať komplikácie.
– Ak prenášate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia,
na citlivých elektronických obvodoch sa môže vytvárať kondenzovaná
vlhkosť. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a počkajte aspoň hodinu,
kým sa vlhkosť nevyparí. Vlhkosť sa môže vyskytnúť aj na pamäťovej
karte. Pred výmenou pamäťovej karty vo fotoaparáte počkajte, kým
sa odparí vlhkosť.
Upozornenie na používanie objektívu
– Ak bude objektív vystavený účinku priameho slnečného svetla, môže
dôjsť k zafarbeniu a poškodeniu obrazového snímača.
– Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlačky prstov ani
iné cudzie látky.
Ak sa digitálny fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, môže
dôjsť k jeho vybitiu. Ak plánujete nejakú výrazne dlhšiu dobu
fotoaparát nepoužívať, mali by ste vybrať batériu a pamäťovú
kartu.
Ak bude fotoaparát vystavený účinkom elektronického rušenia,
sám od seba sa vypne z dôvodu ochrany pamäťovej karty.
110
Údržba fotoaparátu
– Na čistenie objektívu a displeja LCD používajte jemnú kefku, ktorú
je možné kúpiť v obchodoch s fotografickými potrebami. Na čistenie
je prípadne možné použiť papier na čistenie objektívov s čistiacim
prípravkom na objektívy. Teleso fotoaparátu čistite jemnou tkaninou.
Dbajte na to, aby fotoaparát neprišiel do styku s rozpúšťadlami, ako
je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá atď. teleso fotoaparátu by
sa mohlo poškodiť. Mohol by byť tiež ovplyvnený jeho výkon. Hrubé
zaobchádzanie s displejom LCD ho môže poškodiť. Dbajte na to, aby ste
sa vyhli jeho poškodeniu a vždy keď fotoaparát nepoužívate, schovajte
ho do ochranného puzdra.
Nepokúšajte sa fotoaparát rozoberať ani upravovať.
Za určitých podmienok sa môže stať, že statická elektrina
spôsobí aktivovanie blesku. Nepredstavuje to žiadne riziko pre
fotoaparát, nejde o chybnú funkčnosť.
Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môže byť prenos údajov
ovplyvnený statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova
pripojte kábel rozhrania USB pred novým pokusom o prenos.
Pred dôležitou udalosťou alebo odchodom na cestu by ste mali
skontrolovať stav fotoaparátu.
– Otestujte stav fotoaparátu skúšobnou snímkou a pripravte si náhradnú
batériu.
– Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poruchy fotoaparátu.
Nepoužívajte slúchadlá počas šoférovania, bicyklovania a jazdy
na motorke. V niektorých oblastiach je to zakázané a predstavuje
to ohrozenie premávky.
Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Odborníci na sluch
neodporúčajú dlhodobé hlasne prehrávanie. Ak sa stretnete
so zvonením vo svojich ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte
slúchadlá používať.
Ukazovateľ varovania
Na displeji LCD sa môžu objaviť rôzne upozornenia.
[ Card Error ! ] (Chyba karty!)
• Chyba pamäťovej karty.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite
Opäť vložte pamäťovú kartu.
Vložte pamäťovú kartu a naformátujte ju. (str.89)
[ Card Locked! ] (Karta je uzamknutá!)
• Pamäťová karta je zamknutá.
Pamäťová karta SD/SDHC: posuňte prepínač ochrany proti zápisu
smerom navrch pamäťovej karty.
[ File Error! ] (Chyba súboru!)
• Chyba súboru.
Odstráňte súbor.
• Chyba pamäťovej karty.
Obráťte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
[ Low Battery! ] (Takmer vybitá batéria!)
• Kapacita batérie je nízka.
Vložte nabité batérie.
[ Low Light! ] (Slabé osvetlenie!)
• Keď fotografujete na tmavých miestach.
Nasnímajte fotografie so zapnutým bleskom.
[ Card Locked! ]
• Nie je vložená pamäťová karta.
Vložte pamäťovú kartu
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite
[ No Image! ] (Žiadny obrázok!)
• V pamäti nie sú uložené žiadne snímky.
Nasnímajte fotografie.
Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.
[Out of Number] (Nedostatočný počet)
• Ak v ponuke PictBridge vyberiete príliš veľa strán tlače.
Vyberte strany tlače v rámci rozsahu.
[DCF Full Error] (Kompl. chyba DCF)
• Výnimka formátu DCF.
Skopírujte snímky do počítača a naformátujte pamäť.
[Not Support!] (Nepodporuje sa!)
• Obrázok na prehrávanie sa nedokáže podporiť rozlíšenie fotoaparátu.
Skopírujte obrázky do počítača a prehrajte ich.
111
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Skontrolujte nasledujúce.
Fotoaparát sa nezapne.
• Kapacita batérie je nízka.
Vložte nabité batérie. (str.15)
• Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
Vložte batériu podľa značiek polarity (+, –).
Fotoaparát sa počas používania vypol.
• Batéria je vybitá.
Vložte nabité batérie.
• Fotoaparát sa vypol automaticky.
Zapnite znova fotoaparát.
• Prevádzka sa zastavila pri nízkej teplote mimo rozsahu teploty pre
používanie fotoaparátu.
Fotoaparát a batériu zahrejte tak, že ich dáte do vrecka atď. a potom
okamžite pred snímaním vložte batériu do fotoaparátu a snímajte.
Fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nesníma fotografie.
• Nie je dostatok pamäte.
Odstráňte nepotrebné súbory snímok.
• Pamäťová karta nebola naformátovaná.
Naformátujte pamäťovú kartu (str. 89).
• Pamäťová karta je plná.
Vložte novú pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je zamknutá.
Pozrite chybové hlásenie [Karta zamknutá!].
• Fotoaparát je vypnutý.
Zapnite fotoaparát.
• Batéria je vybitá.
Vložte nabité batérie. (str.15)
• Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
Vložte batériu podľa značiek polarity (+, –).
Činnosť fotoaparát sa počas používania náhodne zastavuje.
• Činnosť fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkčnosti.
Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
Tlačidlá fotoaparátu nefungujú.
• Chyba fotoaparátu.
Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát.
112
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Fotoaparát nezaostruje na objekt.
• Snímka zachytila objekt bez nastavenia príslušného režimu makra.
Ak chcete nasnímať jasnú fotografiu, vyberte príslušný režim makra.
• Fotoaparát je poškodený.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
Snímky sú nejasné.
• Snímka bola zachytená mimo dosah blesku.
Nasnímajte fotografiu v dosahu blesku.
• Objektív je znečistený.
Vyčistite objektív.
Blesk sa nepoužíva.
• Bol vybraný režim vypnutého blesku.
Zrušte režim vypnutého blesku.
• Fotoaparát nedokáže použiť blesk.
Pozrite pokyny k blesku. (str.32 až 33)
Zobrazuje sa nesprávny dátum a čas.
• Dátum a čas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu.
Nastavte správne dátum a čas.
Vyskytla sa chyba pamäťovej karty, ktorá je vložená vo fotoaparáte.
• Nesprávny formát pamäťovej karty.
Naformátujte znova pamäťovú kartu.
Snímky sa neprehrávajú.
• Nesprávny názov súboru. (Výnimka formátu DCF)
Nemeňte názov súboru snímky.
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
• Nastavenie vyváženia bielej farby alebo efektu nie je správne.
Vyberte príslušné nastavenie vyváženia bielej farby a efektu.
Obrázky sú príliš svetlé.
• Expozícia je nadmerná.
Vynulujte kompenzáciu expozície.
Na externom monitore nie je žiadny obraz.
• Externý monitor nebol k fotoaparátu pripojený správne.
Skontrolujte prepojovacie káble.
• Na pamäťovej karte sú nesprávne súbory.
Vložte pamäťovú kartu so správnymi súbormi.
Pri používaní Prieskumníka v počítači nie je viditeľná položka [Odstrániteľný disk].
• Prepojenie káblom nie je správne.
Skontrolujte prepojenie.
• Fotoaparát je vypnutý.
Zapnite fotoaparát.
• Operačný systém nie je Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista alebo
Mac OS 10,1 až 10.4. Prípadne počítač nepodporuje rozhranie USB.
Nainštalujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista alebo
Mac OS 10,1 až 10,4 do počítača, ktorý podporuje rozhranie USB.
• Ovládač fotoaparátu nie je nainštalovaný.
Nainštalujte ovládač [USB Storage Driver].
113
Technické údaje
Obrazový snímač
– Typ: 1/2,33” CCD
– Efektívne pixely : Približne 10,2 megapixlov
– Pixely celkom : Približne 10,4 megapixlov
Objektív
– Ohnisková vzdialenosť : objektív Samsung f = 6,7 až 20,1 mm
(ekvivalent 35 mm film: 38 až 114 mm)
– Svetelnosť objektívu: F3,5 (širokouhlé) až F4,0 (tele)
– Digitálne priblíženie:
Režim fotografie: 1,0X až 5,0X
Režim prehrávania: 1,0x až 12,0x (závisí od veľkosti
snímky)
Displej LCD
– 3,0” palcový farebný TFT LCD (230 000 pixelov)
Zaostrovanie
– Typ: Automatické zaostrovanie TTL (viacbodové,
rozpoznávanie tváre), manuálne zaostrovanie
– Rámček
Normálne
Širokouhlý
obj
Teleobjektív
80cm až
nekonečno
Makro
Super Makro
5cm až 80cm
1cm až 5cm
50cm až 80cm
-
Auto makro
5cm až
nekonečno
50cm až
nekonečno
Uzávierka
– Rýchlosť 1 až 1/1,500 s. (režim Noc: 16 až 1/1,500 s.)
Expozícia
– Riadenie : Program AE
– Meranie expozície: Multisegmentové, bodové, stredovo
vyvážené, rozpoznávanie tváre
– Kompenzácia: ±2 EV (Krok 1/3 EV)
– ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (Voliteľné 3M alebo menej)
114
Blesk
– Režimy : Automaticky, automaticky s redukciou efektu
červených očí, doplňujúci blesk, pomalá
synchronizácia, blesk vypnutý, oprava efektu
červených očí
– Rozsah: Široký – 3,5 m, Tele: 3,0 m (ISO Auto)
– Čas nabíjania: Približne menej ako 4 sekúnd
(nová batéria)
Ostrosť
– mäkká+, mäkká, normálna, intenzívna, intenzívna+
Vyváženie bielej
– Automaticky, denné svetlo, zamračené, žiarivka H,
žiarivka L, žiarovka, vlastné
Nahrávanie hlasu
– Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
– Hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sekúnd)
Dátumová
pečiatka
– Dátum, dátum a čas, vypnuté (používateľ si môže
vybrať)
Snímanie
– Fotografia
• Režimy: Auto (Automaticky), Program, DUAL
IS, Fun (Zábava), Photo Heip Guide
(Návod na fotografovanie), Movie (Film),
Multimedia (Multimédiá): MP3, PMP,
TextViewer (Zobrazovač textu) Travel
Guid (Sprievodca na cestách)
Scéna: Noc, portrét, deti, krajina, text, detail, západ
slnka, svitanie, protisvetlo, ohňostroj, pláž
a sneh, kaviareň, jedlo, autoportrét (Scene
: Night, Portrait, Children, Landscape,
Text,Close-up, Sunset, Dawn, Backlight,
Fireworks,Beach & Snow, Cafe, Food, Self
Shot)
• Režim snímania: jednotlivo, súvislé,AEB,
Nasnímanie Pohybu
• Samospúšť: 2 s., 10 s., dvojité (10 s., 2 s.), časovač
pohybu
Technické údaje
– Filmový klip
• So zvukom alebo bez zvuku (používateľ si môže
vybrať, čas nahrávania: závisí od kapacity pamäte,
max. 2 hod.)
• Veľkosť: 800 x 592, 640 x 480, 320 x 240
• Optický zoom so záznamom zvuku
• Snímková frekvencia: 30 snímok/s, 20 snímok /s,
15 snímok /s (20 snímok /s
pre 800x592)
• Optická transfokácia: až do 3,0x
• Stabilizátor fi lmu (používateľ si môže vybrať)
• Úprava filmu (Zapnuté): pauza počas nahrávania
filmu, zachytenie snímky,
orezanie podľa času
Pamäť
– Veľkosť snímky a kapacita (Veľkosť 256 MB MMC karta)
Super fine
(Veľmi jemná)
Fine (Jemná)
Normal
(Normálne)
3648x
2736
3648x
2432
3648x
2052
3072x
2304
2592x
1944
2048x
1536
1024x
768
47
52
62
66
86
134
433
90
98
118
122
161
226
520
104
140
161
173
220
306
600
These figures are measured under Samsung standard conditions and may vary depending on
shooting conditions and camera settings.
Špeciálne tlačidlo „E“
– Efekt nahrávania:
Photo Style Selector (Výber štýlu fotografie):
Normal (Normálne), Vivid (Intenzívne), Soft (Mäkké),
Forest (Les), Retro (Retro štýl), Cool, Calm (Pokoj),
Classic (Klasika)
Color (Farba): Normal (Normálne), B&W (Čiernobiele), Sepia (Sépia), Red
(Červené), Blue (Modré), Green (Zelené), Negative (Negatív),
Custom Color (Vlastné farby)
Image Adjust(Úprava obrazu:): Saturation (Sýtosť), Contrast (Kontrast)
Fun (Zábava): Cartoon (Kreslené obrázky), Photo Frame (Foto rámček), High
Light (Presvetlené), Composite (Kompozitné), Color Mask
(Farebná maska)
– Efekt prehrávania:
Úprava snímky: Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť)
Color (Farba): Normal (Normálne), B&W (Čiernobiele), Sepia (Sépia), Red
(Červené), Blue (Modré), Green (Zelené), Negative (Negatív),
Custom Color (Vlastné farby)
Image Adjust (Úprava obrazu):
ACB, Red Eye Fix (Oprava efektu červených očí), Brightness
(Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť), Add Noise
(Pridanie šumu)
Fun (Zábava): Cartoon (Kreslené obrázky), Photo Frame (Foto rámček), High
Light (Presvetlené), Composite (Kompozitné), Sticker (Nálepka),
Color Filter (Farebný filter), Color Mask (Farebná maska)
Prehrávanie fotografií
–
– Médium
• Interná pamäť: 256 MB (používateľská pamäť: 190 MB)
• Externá pamäť (voliteľné)
MMC Plus (zaručené najviac 2 GB)
SD/SDHC Card (zaručené najviac 4 GB)
* Kapacita internej pamäte sa môže bez
predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
– Formát súboru
• Fotografie: JPEG (DCF), EXIF 2,2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
• Filmový klip: AVI (MPEG-4)
• Audio : WAV
Jedna snímka, miniatúry, prezentácia
115
Technické údaje
Multifunkcie
– MP3, PMP, Turistický sprievodca, Prezerač textu,
Prenosná pamäť, Diktafón
Rozhranie
–
–
–
–
Konektor digitálneho výstupu: Vysokorýchlostný USB 2,0
Audio : Mono
Video výstup : NTSC, PAL (vyberá používateľ)
Externé napájanie: 4,2 V, 20-kolíkový konektor
Zdroj napájania
– Nabíjateľná batéria: SLB-1137D, 3,7 V (1100mAh)
– Adaptér: SAC-47 (jednosm. 4,2 V; 400mA)
Pribalená batéria sa môže líšiť v závislosti od regiónu,
kde ste výrobok zakúpili.
Rozmery
(Š x V x H)
– 94,5 x 59,6 x 21,3mm (bez výstupkov)
Hmotnosť
– 116 g (bez batérií a karty)
Prevádzková
teplota
– 0 až 40°C
Prevádzková
vlhkosť
– 5 až 85%
Software
– Aplikácia: Samsung Master, Samsung Converter,
Adobe Reader
Súbor
– Formát súboru: MP3 (MPEG-1/2/2,5 Layer 3)
– Bitová rýchlosť: 48 až 320 kb/s (vrátane
premenlivého dátového toku VBR)
Zvukové efekty
– SRS, Normal, Classic, Dance, Jazz, Live, Rock
Režim prehrávania
– Všetko, opakovať raz, opakovať všetko, opakovať
náhodne
– Preskočenie pri prehrávaní, automatické preskočenie
– Zapnutie/vypnutie prezentácie (používateľom vybrané)
– MP3 a fotografovanie (fotografovanie iba v režime Auto,
3 MP)
– Funkcia automatického znovunačítania (pamätá si
naposledy prehrávaný súbor a snímku)
– Vzhľad pozadia pri prehrávaní MP3 pomocou
vlastných snímok
Parametre PMP
Dekodér PMP
– Film: Upravený Xvid MPEG4 (Iné videosúbory
musia použiť softvér Samsung Converter)
– Audio: MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)
Režim prehrávania
– Rýchle prevíjanie dopredu/dozadu (max. 32x)
– Vyhľadávanie v prehrávaní, preskakovanie v prehrávaní
(Normálne, 30 s, 1 min., 3 min., 5 min., 10 min.)
– Automatické preskočenie po prehraní súboru
– Funkcia automatického znovunačítania (pamätá si
naposledy prehrávanú snímku)
– Podpora celej obrazovky v konverznom softvéri
Titulky
– Podpora súborov SMI (pomocou softvéru Samsung
Converter)
Technické údaje pre MP3
Zvuk
116
–
–
–
–
Frekvenčný rozsah: 20 Hz až 20 KHz
Konektor slúchadiel: 20-kolíkový (typ stereo)
Výstupní výkon: ľavé 40 mW + pravé 40 mW (16Ω)
Odstup signál/šum: 88 dB pri frekvencii 20 kHz LPF
Technické údaje
Poznámky k softvéru
Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú príručku.
Parametre textu
Súbor
– Názov prípony TXT, až do 99999 strán
Formát súboru
– Windows : ANSI (Windows 98 alebo novší),
Unicode/Unicode (Big- Endian)/UTF-8
(Windows 2000/XP)
– Mac : ANSI, Unicode (UTF-16)
Funkcia
– Automatické posúvanie (0,8 s. až 2,3 s.)
– Preskočenie o 1 stranu/10 strán
– Funkcia automatického znovunačítania (pamätá si
poslednú stranu)
– Podpora prehrávania MP3 na pozadí počas zobrazenia
textového súboru
Jazyk
– Angličtina, Kórejčina, Francúzština, Nemčina,
Španielčina, Taliančina, Čínština, Tchajwanský,
Japončina, Ruština, Portugalčina, Holandčina, Dánčina,
Švédčina, Fínčina, Bahasa, Poľština, Maďarčina,
Čeština, Turečtina.
* Podporované jazyky sa môžu bez predchádzajúceho
oznámenia zmeniť.
– Priložený softvér je ovládač fotoaparátu a softvérový nástroj na úpravu
snímok (pre systém Windows).
– Nie je dovolené za žiadnych okolností kopírovať softvér a používateľskú
príručku ako celok ani ich časti.
– Autorské práva k softvéru sú licencované len na používanie s
fotoaparátom.
– V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opravený alebo
vymenený. Nenesieme však zodpovednosť za žiadne škody spôsobené
nesprávnym používaním.
– Záruka spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na používanie fotoaparátu
v spojení s počítačom, ktorý bol poskladaný podomácky, alebo
počítačom s operačným systémom, za ktorý nenesie jeho výrobca
zodpovednosť.
– Pred prečítaním tejto príručky by ste mali mať základné vedomosti
o počítačoch a OS (operačných systémoch).
Technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov.
117
Systémové požiadavky
Pre Windows
PC s procesorom lepším ako
Pentium 450 MHz
(odporúča sa Pentium 800 MHz)
* Samsung Converter
Počítač s procesorom lepším ako
Pentium III 500 MHz (odporúča
sa Pentium IV)
Pre Macintosh
Power Mac G3 alebo novší,
prípadne procesor Intel
̪Obrázky uvedené v tejto príruãke
pochádzajú z anglickej verzie systému
Windows.
Ovládač fotoaparátu: umožňuje prenášanie snímok medzi
fotoaparátom a počítačom.
Mac OS 10,1 až 10,4
Minimálne128MB RAM
(odporúčame sa viac ako 512 MB)
Minimálne 256 MB RAM
110 MB voľného miesta na pevnom
disku
Port USB
Port USB
Jednotka CD-ROM
Jednotka CD-ROM
118
Po vložení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CDROM by sa malo automaticky otvoriť nasledujúce okno.
Pred pripojením fotoaparátu k počítaču
je potrebné najprv nainštalovať ovládač
fotoaparátu.
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
* Samsung Converter
Odporúča sa systém Windows
2000 alebo novší
kompatibilný monitor s farebnou
hĺbkou 16 bitov, 1024 x 768 bodov
(odporúča sa obrazovka s farebnou
hĺbkou 24 bitov)
Microsoft DirectX 9.0 alebo novší
Informácie o softvéri
MPlayer (pre filmový klip)
Fotoaparát využíva ovládač USB Storage Driver. Fotoaparát sa môže
používať ako čítačka kariet cez rozhranie USB. Po nainštalovaní ovládača
a po pripojení fotoaparátu k počítaču môžete nájsť položku [Vymeniteľný
disk] v programe [Prieskumník] alebo v časti [Tento počítač]. Ovládač USB
Storage Driver sa poskytuje len pre systém Windows. Ovládač rozhrania
USB pre systém MAC nie je na disku s aplikáciami priložený. Fotoaparát
je možné používať so systémom Mac OS 10,1 až 10,4.
Kodek XviD: Umožňuje prehrávať v počítači filmové klipy
(MPEG-4) zaznamenané fotoaparátom.
Ak chcete v počítači prehrávať filmový klip zaznamenaný týmto
fotoaparátom, nainštalujte kodek XviD. Ak sa filmový klip zaznamenaný
týmto fotoaparátom neprehráva, nainštalujte kodek. Tento softvér je
kompatibilný len so systémom Windows.
Informácie o softvéri
Samsung Converter: Program na konverziu multimédií.
Multimediálne súbory (filmy, videoklipy atď.) možno previesť do formátu
filmových klipov, ktoré je možné prehrávať vo fotoaparáte. Tento softvér je
kompatibilný len so systémom Windows.
Samsung Master: Multimediálne softvérové riešenie všetko v
jednom.
Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a
ukladať svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný
len so systémom Windows.
Pred inštaláciou ovládača je potrebné overiť si systémové
požiadavky.
V závislosti od výkonu počítača je potrebné počkať
5 až 10 sekúnd, kým sa spustí automatický inštalačný
program. Ak sa okno neobjaví, otvorte program [Windows
Explorer] a vyberte v koreňovom priečinku disku CD-ROM
súbor [Installer.exe].
Nainštalovanie aplikačného softvéru
Ak chcete používať fotoaparát s počítačom, nainštalujte najprv
aplikačný softvér.
Po dokončení inštalácie je možné snímky uložené vo fotoaparáte
presúvať do počítača a upravovať v programe na úpravu snímok.
K dispozícii máte možnosť navštíviť prostredníctvom internetu
webovú stránku spoločnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com : Anglicky
http://www.samsungcamera.co.kr : Kórejsky
1. Zobrazí sa okno automatického
spustenia. V okne automatického
spustenia kliknite na ponuku
[Samsung Digital Camera
Installer].
2. Pomocou tlačidla zobrazeného na monitore nainštalujte ovládač
fotoaparátu, program DirectX, Xvid, Samsung Converter, Samsung
Master a Adobe Reader. Ak už je v počítači nainštalovaná najnovšia
verzia programu DirectX, nie je potrebné ho inštalovať.
119
Nainštalovanie aplikačného softvéru
3. Ak chcete v počítači prehrávať filmový klip zaznamenaný týmto
fotoaparátom, nainštalujte kodek XviD.
Kodek XviD je distribuovaný podľa podmienok licencie GNU General
Public License. Každý má právo tento kodek kopírovať, distribuovať
a meniť. Táto Licencia sa týka každého programu alebo iného diela, ktoré
obsahuje oznámenie umiestnené vlastníkom autorských práv, ktoré hovorí
o tom, že môže byť distribuovaný podľa podmienok licencie General Public
License. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii licencie
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
120
Nainštalovanie aplikačného softvéru
4. Nainštalujte softvér podľa pokynov na monitore.
121
Nainštalovanie aplikačného softvéru
5. Po reštartovaní počítača pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla
rozhrania USB.
6. Zapnite fotoaparát. Otvorí sa okno
[Sprievodca pridaním nového hardvéru]
a počítač rozpozná fotoaparát.
Ak je operačným systémom
Windows XP/Vista, otvorí sa program na
prezeranie snímok. Ak sa po spustení
softvéru Samsung Master otvorí okno na
preberanie snímok, ovládač fotoaparátu
bol úspešne nainštalovaný.
122
Ak máte nainštalovaný ovládač fotoaparátu, okno [Sprievodca
pridaním nového hardvéru] sa nemusí otvoriť.
V systéme Windows 98 SE sa otvorí okno sprievodcu
Sprievodca pridaním nového hardvéru a môže sa objaviť okno
s výzvou, aby ste vybrali súbor ovládača. V takom prípade
vyberte z pribaleného disku CD položku „Ovládač pre USB“.
Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza
dokumentácia v podobe používateľských príručiek vo formáte
PDF. Vyhľadajte súbory PDF pomocou programu Prieskumník
Windows. Pred otváraním súborov PDF musíte nainštalovať
program Adobe Reader, ktorý sa nachádza na disku CD-ROM
so softvérom.
Pre správnu inštaláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je
potrebné mať nainštalovaný program Internet Explorer 5.01
alebo novší. Navštívte lokalitu „www.microsoft.com“ a inovujte
program Internet Explorer.
Spustenie režimu PC
Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v počítači a
potom zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do režimu „
pripojenia k počítaču“. V tomto režime je možné preberať uložené
snímky do počítača cez kábel rozhrania USB.
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Nastavenie fotoaparátu na pripojenie
1. Zapnite fotoaparát
2. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou
kábla rozhrania USB.
3. Zapnite počítač. Fotoaparát a počítač
sú prepojené.
4. Na displeji LCD sa objaví ponuka
výberu externého zariadenia.
5. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
ponuku [Počítač] a stlačte tlačidlo OK.
Select USB
Computer
Printer
OK Confirm
Keď je fotoaparát pripojený k počítaču, a v kroku 5 vyberiete možnosť
[Tlačiareň], zobrazí sa hlásenie [Pripájanie tlačiarne], a pripojenie nie
je možné nadviazať. V takom prípade odpojte kábel rozhrania USB a
postupujte od kroku 2.
Odpojenie fotoaparátu od počítača:
Pozrite str. 125 až 126 (Odoberanie vymeniteľného disku).
123
Spustenie režimu PC
Preberanie uložených snímok
Fotografie uložené vo fotoaparáte je možné preberať na pevný disk
počítača a potom ich vytlačiť alebo použiť na ich úpravu softvér určený na
úpravu obrázkov.
4. Objaví sa miestna ponuka.
Kliknite na ponuku [Vystrihnúť] alebo
[Kopírovať].
– [Vystrihúť] : vystrihne vybraný súbor.
– [Kopírovať]: skopíruje súbory.
1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou
kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche počítača vyberte
položku [Tento počítač] a dvakrát kliknite
na položku [Vymeniteľný disk DCIM
100SSCAM]. Zobrazia sa súbory snímok.
5. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete prilepiť súbor.
6. Stlačte pravé tlačidlo myši a otvorí sa
miestna ponuka. Kliknite na položku
[Prilepiť].
3. Vyberte snímku a stlačte prvé tlačidlo
myši.
7. Súbor snímky sa prenesie z fotoaparátu
do počítača.
124
Spustenie režimu PC
– Pomocou programu [Samsung Master] môžete prezerať snímky
uložené v pamäti priamo na monitore počítača a kopírovať alebo
presúvať súbory snímok.
Ak chcete prezerať snímky v počítači, odporúčame ich
skopírovať do počítača. Pri otváraní snímok priamo z
vymeniteľného disku môže dôjsť neočakávanému odpojeniu.
Keď odovzdáte na vymeniteľný disk súbor, ktorý nebol
nasnímaný týmto fotoaparátom, v režime prehrávania sa na
displeji LCD objaví hlásenie [File Error!]. V režime miniatúr sa
nezobrazí nič.
Odoberanie vymeniteľného disku
Windows 98SE
1. Skontrolujte, či neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a
počítačom. Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka
prestane blikať a začne nepretržite svietiť.
2. Odpojte kábel rozhrania USB.
Windows 2000/ME/XP/Vista
(Obrázky sa môžu v závislosti do verzie operačného systému Windows
mierne líšiť.)
1. Skontrolujte, či neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a
počítačom. Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka
prestane blikať a začne nepretržite svietiť.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Odpojiť alebo
vysunúť hardvér] v oznamovacej oblasti.
Double-click!
3. Otvorí sa okno [Odpojiť alebo vysunúť
hardvér]. Vyberte položku [USB
veľkokapacitné pamäťové zariadenie] a
kliknite na tlačidlo [Zastaviť].
4. Otvorí sa okno [Zastaviť hardvérové
zariadenie]. Vyberte položku [USB
veľkokapacitné pamäťové zariadenie] a
kliknite na tlačidlo [OK].
125
Odoberanie vymeniteľného disku Nainštalovanie ovládača USB
v systéme MAC
5. Otvorí sa okno [Hardvér je možné
bezpečne odobrať]. Kliknite na tlačidlo
[OK].
6. Otvorí sa okno [Odpojiť alebo vysunúť
hardvér]. Kliknite na tlačidlo [Zavrieť]
a vymeniteľný disk bude bezpečne
odobraný.
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
1. Ovládač USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom
nenachádza, pretože systém MAC OS už odporu ovládača obsahuje.
2. Počas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS. Fotoaparát je
kompatibilný so systémom MAC OS 10,1 až 10,4.
3. Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k počítaču MAC sa na ploche zobrazí nová
ikona.
Používanie ovládača USB v
systéme MAC
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa priečinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuňte ho do počítača MAC.
Pre systém Mac OS 10,1 a novší: Najprv dokončite prenos
medzi počítačom a fotoaparátom, potom odoberte vymeniteľný
disk pomocou príkazu Extract.
126
Odstránenie ovládača USB
v systéme Windows 98SE
Ak chcete odstrániť ovládač USB, postupujte podľa ďalej uvedeného procesu.
1. Pripojte fotoaparát k počítaču a zapnite ich.
2. Skontrolujte, či sa v časti [Tento počítač] nachádza položka Vymenitelný
disk.
3. Odstráňte v časti Správca zariadení položku [Samsung Digital Camera].
4. Odpojte kábel rozhrania USB.
5. Odstráňte položku [Ovládač Samsung USB] v časti Pridanie alebo
odstránenie programov.
6. Odinštalovanie je dokončené.
Samsung Converter
Multimediálne súbory (filmy, videoklipy atď.) možno previesť do formátu
filmových klipov, ktoré je možné prehrávať vo fotoaparáte. Tento softvér
je kompatibilný s operačným systémom Windows 2000, XP a Vista.
Môžete ho použiť pri operačnom systéme Windows 98SE alebo ME,
ale nezaručuje sa jeho normálna činnosť.
Ako používať program Samsung Converter
1. Dvakrát kliknite na ikonu Samsung Converter
na pracovnej ploche.
2. Kliknite na ikonu Pridať a vyberte súbor, ktorý
chcete pridať.
3. Ak chcete pridať titulok, označte možnosť „
Use subtitles from file (*.smi) Použiť titulky
zo súboru (*.smi)“.
4. Vyberte požadované nastavenie a kliknite
na tlačidlo Previesť.
– [Formát výstupu]: Môžete nastaviť výstupný formát
– [Veľkosť snímky]: Môžete nastaviť šírku a výšku výstupného
filmového klipu.
– [Rýchlosť snímkovania]: Môžete nastaviť počet snímok za sekundu
(fps – snímok za minútu).
– [Veľkosť obrazovky]: Môžete nastaviť typ obrazovky
– [Rozdeliť podľa veľkosti]: Môžete nastaviť
veľkosť súboru
výstupného
filmového klipu.
5. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou
pribaleného kábla rozhrania USB.
6. Skopírujte v cieľovom priečinku skonvertovaný
filmový klip a prilepte ho do priečinka [PMP].
127
Samsung Converter
7. Skonvertovaný filmový klip môžete
prehrávať v režime prehrávania
fotoaparátu.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke
[Pomocník] programu Samsung
Converter.
Who bent my camera?
Pred konverziou multimediálneho súboru skontrolujte, či sa
súbor prehráva správne v programe Windows Media Player.
Skonvertované súbory sa uložia ako súbory *.sdc, ktoré možno
prehrávať v programe Windows Media Player.
Program Samsung Converter nepokrýva všetky kodeky. Ak
multimediálny súbor nemožno prehrávať v programe Windows
Media Player, nainštalujte balík kodekov (odporúčame
úplnú verziu najnovšieho balíka kodekov K-Lite Codec). Po
nainštalovaní balíka kodekov nainštalujte program Samsung
Converter znova.
Každému konvertovanému súboru môžete určiť cieľový
priečinok. Ak nie je priečinok vybraný, konvertované súbory sa
uložia v priečinku, kde bol zdrojový súbor.
Ak konvertujete súčasne viac súborov, počítač sa môže
spomaliť z dôvodu zaťaženia procesora. V takom prípade
pridávajte súbory v programe po jednom.
128
Hlavnými príčinami chýb pri konverzii sú parametre počítača,
nainštalovaný kodek a ostatné programy. Keď sa vyskytne
chyba pri konverzii, skontrolujte nasledujúce.
– Či sú nainštalované nejaké kodeky kompatibilné so súbormi
alebo či nie sú nainštalované nesprávne. V takom prípade
vyhľadajte kompatibilný kodek a nainštalujte ho. Ak
nenájdete žiadny kompatibilný kodek, nainštalujte balík
viacerých kodekov.
– Ak nainštalujete do počítača viaceré balíky kodekov,
môže dôjsť k problémom pri konverzii. V takom prípade
odinštalujte všetky kodeky a nainštalujte správny balík
kodekov.
– Nainštalujte najnovší program Windows Media Player.
– Navštívte webovú stránku výrobcu zariadenia (počítač,
grafická karta, zvuková karta) a aktualizujte ich najnovšími
ovládačmi.
Niektoré druhy multimediálnych súborov nie je možné
konvertovať. Ak sú konvertované mediálne súbory poškodené,
nemusia sa dať vo fotoaparáte prehrať. Nezvyčajné typy
súborov sa nemusia dať konvertovať. Zvuk a scény nemusia
byť synchronizované.
Očakávaná veľkosť súborov sa môže po skonvertovaní líšiť.
Závisí od počítačového systému, ktorý používate.
Ak nie je žiadny typ písma kompatibilný so súborom skriptu
‘.
v počítači, skript sa zobrazí ako ‘
Prenos skonvertovaného súboru na vymeniteľý disk vyžaduje
čas. Môže trvať dlhšiu dobu. Trvanie závisí od veľkosti súboru.
Nepoužívajte režim PMP počas šoférovania. Môže to spôsobiť
dopravné riziko.
Súbor, ktorý nepodporuje funkciu rýchleho vyhľadávania
v programe Windows Media Player nemožno vybrať
na konverziu úseku a rozdelenie veľkosti súboru.
Samsung Master
Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať a
ukladať svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len
so systémom Windows.
Ak chcete spustiť program Samsung Master, dvakrát kliknite na ikonu
Samsung Master na pracovnej ploche.
Preberanie uložených snímok
1. Pripojte fotoaparát k svojmu počítaču.
2. Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí
okno na preberanie snímok.
– Ak chcete prevziať všetky zachytené
snímky, vyberte tlačidlo [Vybrať všetko].
– Vyberte v okne požadovaný priečinok
a kliknite na tlačidlo [Vybrať všetko].
Môžete uložiť zachytené snímky a vybraný
priečinok.
– Ak kliknete na tlačidlo [Zrušiť], preberanie bude zrušené.
3. Kliknite na tlačidlo [Ďalej >].
4. Vyberte cieľové umiestnenie a vytvorte nový
priečinok, do ktorého sa uložia preberané
snímky a priečinky.
– Názvy priečinkov môžu byť vytvorené
v poradí podľa dátumu a snímky budú
prevzaté.
– Názov priečinka bude ľubovoľný, a
snímky budú prevzaté.
– Po vybraní predtým vytvoreného
priečinka budú snímky prevzaté.
5. Kliknite na tlačidlo [Ďalej >].
6. Otvorí sa okno, aké vidíte na vedľajšom
obrázku. V hornej časti okna bude zobrazené
cieľové umiestnenie vybraného priečinka.
Kliknutím na tlačidlo [Spustiť] prevezmite
snímky.
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
129
Samsung Master
Prehliadač snímok: Môžete v ňom prezerať uložené snímky.
– Ďalej sú uvedené funkcie zobrazovača snímok.
1 Panel s ponukou: Môžete vybrať ponuky Súbor, Upraviť, Zobraziť,
Nástroje, funkcie Zmeniť, Automatické preberanie,
Pomocník atď.
2 Okno výberu snímky: V tomto okne je možné vybrať požadované snímky.
3 Ponuka výberu typu média: v tejto ponuke môžete vybrať zobrazovač
snímok a funkcie úpravy snímky a filmového
klipu.
4 Okno s ukážkou: môžete prezerať ukážku snímky alebo filmového klipu
a skontrolovať multimediálne informácie.
5 Lišta priblíženia: Môžete zmeniť veľkosť ukážky.
6 Okno zobrazenia priečinka: tu je možné vidieť umiestnenie priečinka
vybranej snímky.
7 Okno zobrazenia snímky: Tu sú zobrazené snímky vybraného
priečinka.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Pomocník] programu Samsung
Master.
130
Úprava snímky: Môžete upravovať fotografiu.
– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy.
1 Pon uka Upraviť: Môžete vybrať nasledujúce ponuky.
[Tools] (Nástroje): Môžete zmeniť veľkosť vybranej snímky alebo ju
orezať. Pozrite ponuku [Pomocník].
[Adjust] (Upravenie): Môžete zmeniť kvalitu snímky. Pozrite ponuku
[Pomocník].
[Retušovať] (Retouch): Môžete zmeniť snímku alebo do nej vložiť
efekty. Pozrite ponuku [Pomocník].
2 Nástroje na kreslenie: Nástroje na úpravu snímky.
3 Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
4 Okno s ukážkou: Môžete prezerať ukážku zmenenej snímky.
Fotografiu upravenú pomocou programu Samsung Master nie je možné
prehrávať vo fotoaparáte.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Pomocník] programu Samsung
Master.
Samsung Master
„
Úprava filmu: z klipu môžete získať fotografiu, pridať ďalší
filmový klip, komentár a hudobné súbory.
Ú
Ú
2 Okno zobrazenia snímky: v tomto okne môžete vložiť multimédium.
Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktorý nie je kompatibilný s
programom Samsung Master nie je možné v tomto programe prehrávať.
Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Pomocník] programu Samsung
Master.
– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
1 Ponuka Upraviť: Môžete si vybrať nasledovné ponuky.
[Add Media] (Pridať médiá): do filmu môžete pridať ďalšie mediálne
prvky.
[Edit Clip] (Upraviť klip): Môžete zmeniť jas, kontrast, farbu a sýtosť.
[Effects] (Efekty): Môžete vložiť nejaký efekt.
[Set Text] (Nastaviť text): Môžete vložiť texty.
[Narrate] (Komentár): Môžete vložiť texty.[Rozprávanie]: môžete vložiť
komentár.
[Produce] (Vytvoriť): Môžete uložiť upravené multimédium pod novým
názvom súboru. K dispozícii máte na výber tieto
typy súborov: AVI, Windows media (wmv) a
Windows media (asf).
131
Často kladené otázky
Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce
postupy.
1. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojený, alebo nie je použitý pribalený kábel
rozhrania USB.
Pripojte pribalený kábel rozhrania USB.
2. prípad
Fotoaparát nebol počítačom rozpoznaný.
Niekedy sa môže fotoaparát objaviť v správcovi zariadení v časti [Neznáme
zariadenia].
Nainštalujte správne ovládač fotoaparátu. Vypnite fotoaparát, vytiahnite
kábel rozhrania USB, znova ho zapojte, a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad
Počas prenosu súboru došlo k neočakávanej chybe.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
6. prípad
Keď otvorím správcu zariadení (kliknutím na ponuku Štart (Nastavenia)
Ovládací panel (Výkona a údržba) Systém
(Hardvér)
Správca zariadení), nachádzajú sa tu položky "Neznáme zariadenia" alebo
"Iné zariadenia" označené žltým otáznikom (?) alebo zariadenia označené
výkričníkom (!).
Kliknite pravým tlačidlom na položku s otáznikom (?) alebo
výkričníkom (!) a vyberte položku „Odstrániť“. Reštartujte počítač a
pripojte fotoaparát znova. V počítači so systémom Windows 98SE
tiež odstráňte ovládač fotoaparátu, reštartujte počítač a znova
ovládač nainštalujte
7. prípad
Kvôli niektorým zabezpečovacím programom (Norton Anti Virus, V3 atď.)
nemusí počítač rozpoznať fotoaparát ako vymeniteľný disk.
Zastavte zabezpečovacie programy a pripojte fotoaparát k počítaču.
Informácie o tom, ako dočasne zakázať program, nájdete v pokynom
k zabezpečovaciemu programu.
8. prípad
4. prípad
Používate rozbočovač rozhrania USB.
Môže sa jednať o problém, že pripájate fotoaparát k počítaču
prostredníctvom rozbočovača rozhrania USB a rozbočovač a počítač nie
sú kompatibilné. Ak je to možné, pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
5. prípad
Sú k počítaču pripojené aj iné káble rozhrania USB?
Pripojenie fotoaparátu k počítaču nemusí fungovať, ak v tom istom
čase pripojený k počítaču aj iný kábel rozhrania USB. V takom
prípade odpojte druhý kábel rozhrania USB a pripojte len kábel
rozhrania USB fotoaparátu.
132
Fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenému na prednom
paneli počítača.
Ak je fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenom
na prednom paneli počítača, nemusí počítač rozpoznať fotoaparát.
Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na zadnej
strane počítača.
Často kladené otázky
Ak sa filmový klip neprehráva v počítači
Keď sa filmový klip zaznamenaný fotoaparátom neprehráva v počítači,
je to väčšinou z dôvodu kodeku, ktorý je v počítači nainštalovaný.
Keď nie je nainštalovaný kodek na prehrávanie filmových klipov
Nainštalujte kodek podľa nasledujúceho postupu.
[Inštalácia kodeku pre systém Windows]
Inštalácia kodeku XviD
1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
2) Spustite prieskumníka systému windows a vyberte priečinok
[CD-ROM jednotka:\XviD] a kliknite na súbor XviD-1.1.2-01112006.
exe file.
Kodek XviD sa distribuuje v súlade s všeobecnou verejnou licenciou
GNU a každý môže tento kodek kopírovať, ditribuovať a meniť
Táto Licencia sa týka každého programu alebo iného diela, ktoré
obsahuje oznámenie umiestnené vlastníkom autorských práv, ktoré
hovorí o tom, že môže byť distribuovaný podľa podmienok licencie
General Public License. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii
licencie (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[Inštalácia kodeku pre systém Mac OS]
1) Kodek je možné prevziať na nasledujúcej webovej stránke
(http://www.divx.com/divx/mac)
2) Kliknite na ponuku [Bezplatné preberanie] na pravej hornej strane
okna a potom sa objaví okno preberania.
3) Skontrolujte verziu Mac OS a kliknite na tlačidlo [Prebrať], aby ste
súbor prevzali a uložte ho do želaného priečinka.
4) Spustite prevzatý súbor a kodek na prehrávanie filmových klipov sa
nainštalujte.
Ak nie je možné prehrávať filmový súbor v operačnom systéme
Macintosh, použite prehrávač médií, ktorý podporuje kodek XviD
(napr.: Mplayer).
Ak nie je nainštalovaný program DirectX 9.0 alebo novší.
Nainštalujte program DirectX 9.0 alebo novší.
1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte položky
[jednotka CD-ROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] a kliknite na súbor
DXSETUP.exe. Nainštaluje sa program DirectX. Program
DirectX je možné prevziať na nasledujúcej webovej stránke:
http://www.microsoft.com/directx
Ak počítač (so systémom Windows 98 SE) opakovane počas
pripojenia fotoaparátu k počítaču prestane reagovať
Ak je počítač (so systémom Windows 98 SE) spustený dlhšiu dobu,
a fotoaparát sa k nemu opakovane pripája, počítač nemusí fotoaparát
rozpoznať. V tom prípade reštartujte počítač.
133
Často kladené otázky
Ak počítač s pripojeným fotoaparátom počas spúšťania
systému Windows prestane reagovať.
V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača, systém Windows
sa spustí. Ak problém naďalej pretrváva, zakážte funkciu Legacy
USB Support a reštartujte počítač. Funkcia Legacy USB Support sa
nachádza v ponuke BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môže v závislosti od
výrobcu počítača líšiť. Niektoré programy BIOS nemajú funkciu Legacy
USB Support.). Ak neviete sami zmeniť túto možnosť, obráťte sa na
výrobcu počítača alebo na výrobcu BIOS-u.
Ak nie je možné odstrániť filmový klip, odobrať vymeniteľný
disk, alebo sa počas prenosu súboru zobrazí chybové
hlásenie.
Ak nainštalujte len program Samsung Master, občas sa môžu vyskytnúť
tieto problémy.
– Zatvorte program Samsung Master kliknutím na ikonu programu
Samsung Master v oznamovacej oblasti.
– Nainštalujte aplikačné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD
so softvérom.
Správna likvidácia tohoto výrobku
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť
likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Firemný používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Spoločnosť Samsung Techwin sa pri každom
výrobku stará o životné prostredie na každom
výrobnom stupni, a robí množstvo krokov, aby
prinášala zákazníkom výrobky čo najšetrnejšie k
životnému prostrediu. Značka Eco symbolizuje fakt,
že spoločnosť Samsung Techwin vyrába výrobky
šetrné k životnému prostrediu, a znamená, že
výrobok spĺňa smernicu RoHS Európskej únie.
134
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement