Samsung | SAMSUNG S1030 | Samsung S1030 Používateľská príručka

Návod na obsluhu
ëakujeme vám, Ïe ste si zakúpili fotoaparát Samsung.
Táto pouÏívateºská príruãka vás nauãí zaobchádzaÈ s fotoaparátom
najmä vytvoriÈ snímku, ukladaÈ snímky a pouÏívaÈ aplikaãn˘ softvér.
Pre‰tudujte si prosím tento návod predt˘m, neÏ zaãnete fotoaparát pouÏívaÈ.
SLOVENSKY
Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
■ Postup pri pouÏívaní fotoaparátu je nasledujúci.
Nain‰talujte ovládaã fotoaparátu
Nasnímajte obrázok
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu
pomocou kábla USB je potrebné nain‰talovaÈ
ovládaã fotoaparátu. Nain‰talujte ovládaã
fotoaparátu, ktor˘ sa nachádza na disku CDROM so softvérovou aplikáciou (str. 68).
Nasnímanie fotografie (str. 14).
Pripojte kábel USB
Pripojte dodan˘ kábel USB do portu
rozhrania USB v poãítaãi a do konektora
USB na fotoaparáte (str. 70).
Skontrolujte napájanie fotoaparátu
Skontrolujte napájanie fotoaparátu. Ak je
fotoaparát vypnut˘, stlaãením tlaãidla ho
zapnite.
Skontrolujte vymeniteºn˘ disk
Otvorte program Prieskumník systému
Windows a vyhºadajte vymeniteºn˘ disk (str. 72).
● Ak pouÏívate na kopírovanie snímok na pamäÈovej karte do poãítaãa ãítaãku
kariet, snímky sa môÏu po‰kodiÈ. Pri prená‰aní snímok, nasníman˘ch
fotoaparátom, do poãítaãa cez dodan˘ kábel USB, skontrolujte, ãi pouÏívate na
pripojenie fotoaparátu k poãítaãu kábel USB dodan˘ s fotoaparátom. V˘robca
neberie na seba Ïiadnu zodpovednosÈ za stratu alebo po‰kodenie snímok na
pamäÈovej karte, ak sa pouÏíva ãítaãka kariet.
ëakujeme, Ïe ste si zakúpili digitálny fotoaparát znaãky Samsung.
● Pred pouÏitím tohto fotoaparátu si pozorne preãítajte pouÏívateºskú príruãku.
● Ak potrebujete záruãnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súãasÈ, ktorá spôsobuje
nefunkãnosÈ (napr. batériu, pamäÈovú kartu atì.), stredisku záruãn˘ch opráv.
● Ak plánujete pouÏívaÈ fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôleÏitej udalosti),
skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu. SpoloãnosÈ
Samsung nenesie zodpovednosÈ za Ïiadne straty ani ‰kody vpl˘vajúce z
nefunkãnosti fotoaparátu.
● Túto príruãku uschovajte na bezpeãnom mieste.
Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky
spoloãnosti Microsoft Corporation v USA a v ìal‰ích krajinách.
V‰etky znaãky a názvy v˘robkov, ktoré sa objavujú v tejto príruãke, sú
registrované ochranné známky príslu‰n˘ch spoloãností.
Obsah tejto príruãky a obrázky, ktoré sú v nej pouÏité, sa môÏu pri inovácii
funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
SpoloãnosÈ Samsung Techwin sa pri kaÏdom v˘robku stará
o Ïivotné prostredie na kaÏdom v˘robnom stupni, a robí
mnoÏstvo krokov, aby priná‰ala zákazníkom v˘robky ão
naj‰etrnej‰ie k Ïivotnému prostrediu. Znaãka Eco
symbolizuje fakt, Ïe spoloãnosÈ Samsung Techwin vyrába
v˘robky ‰etrné k Ïivotnému prostrediu, a znamená, Ïe
v˘robok spæÀa smernicu RoHS Európskej únie.
1
Nebezpeãenstvo
Oznaãenie NEBEZPEâENSTVO signalizuje bezprostredne nebezpeãnú situáciu,
ktorá v prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo váÏne zranenie.
■ Nepokú‰ajte sa nijak˘m spôsobom upravovaÈ tento fotoaparát. MôÏe dôjsÈ k
poÏiaru, poraneniu, úrazu elektrick˘m prúdom alebo po‰kodeniu fotoaparátu.
Kontrolu vnútorn˘ch ãastí, údrÏbu a opravy smie vykonávaÈ len predajca alebo
servisné stredisko fotoaparátov Samsung.
■ NepouÏívajte tento v˘robok v blízkosti horºav˘ch alebo v˘bu‰n˘ch plynov, vedie
to k zv˘‰eniu rizika v˘buchu.
■ Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ºubovoºnej podobe alebo nejak˘ cudzí predmet,
fotoaparát nepouÏívajte. Vypnite fotoaparát a odpojte zdroj napájania. Musíte sa obrátiÈ
na svojho predajcu alebo na servisné stredisko fotoaparátov Samsung. NepouÏívajte
ìalej fotoaparát, inak môÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo k úrazu elektrick˘m prúdom.
■ Nevkladajte Ïiadne kovové ani horºavé cudzie predmety do fotoaparátu cez
prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäÈovej karty a priestor na batériu.
MôÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo úrazu elektrick˘m prúdom.
■ NepouÏívajte tento fotoaparát s mokr˘mi rukami. MôÏe dôjsÈ k úrazu elektrick˘m prúdom.
Varovanie
Oznaãenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu, ktorá v
prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo váÏne zranenie.
■ NepouÏívajte blesk príli‰ blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku do tesnej
blízkosti predmetov fotografovania môÏe spôsobiÈ po‰kodenie zraku.
■ Z bezpeãnostn˘ch dôvodov uschovávajte tento v˘robok a jeho prísluöenstvo
mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedoölo k nehodám, napr.:
•ñ prehltnutie batérie alebo malého príslu‰enstva fotoaparátu. Ak k dôjde k
nehode, obráÈte sa ihneì na lekára.
•Zranenia môÏu spôsobiÈ aj pohyblivé ãasti fotoaparátu.
■ Pri dlhom pouÏívaní sa môÏu batéria a fotoaparát prehrievaÈ, ão môÏe viesÈ k
chybnej funkãnosti fotoaparátu. Ak dôjde k takejto situácii, nechajte fotoaparát na
niekoºko minút vychladnúÈ.
■ Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naÀ mohli pôsobiÈ extrémne vysoké
teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na priamom slneãnom svetle alebo na
2
miestach, kde dochádza k prudk˘m v˘kyvom teploty. Vystavenie úãinkom extrémnych
teplôt môÏe v˘razne ovplyvniÈ vnútorné súãasti fotoaparátu a spôsobiÈ poÏiar.
■ Pri pouÏívaní fotoaparátu alebo nabíjaãky ich nezakr˘vajte. MôÏe dôjsÈ k
nahromadeniu tepla, ktoré môÏe po‰kodiÈ telo fotoaparátu alebo spôsobiÈ poÏiar.
Fotoaparát a jeho príslu‰enstvo pouÏívajte vÏdy na dobre vetran˘ch miestach.
Upozornenie
Oznaãenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu, ktorá v
prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ ºahké alebo stredne ÈaÏké zranenie.
■ Vyteãenie batérie, jej prehriatie alebo iné po‰kodenie môÏu spôsobiÈ poÏiar
alebo zranenie.
•PouÏívajte batériu urãenú technick˘mi údajmi fotoaparátu.
•Batériu neskratujte, neprehrievajte, ani ju nevhadzujte do ohÀa.
•Nevkladajte batériu prevráten˘mi pólmi.
■ Ak neplánujete dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, vyberte z neho batériu. MôÏe dôjsÈ k
úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému po‰kodeniu súãastí fotoaparátu.
■ Nespú‰Èajte blesk, ak sa ho dot˘kate rukami alebo in˘mi predmetmi.
Nedot˘kajte sa blesku po dlh‰om pouÏívaní. MôÏe spôsobiÈ popáleniny.
■ NepremiestÀujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keì je k nemu pripojená
nabíjaãka so striedav˘m napätím. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vÏdy
fotoaparát vypnite. Potom skontrolujte, ãi sú v‰etky konektory káblov alebo káble
in˘ch zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môÏu
sa zástrãky alebo káble po‰kodiÈ a spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrick˘m prúdom.
■ Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu alebo krytu objektívu, aby nedo‰lo k
vytváraniu nejasn˘ch snímok, prípadne k nefunkãnosti fotoaparátu.
■ Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
■ Kreditné karty sa môÏu odmagentizovaÈ, ak sa ponechajú blízko puzdra. Dbajte
na to, aby ste nenechávali karty s magnetick˘m pásom blízko puzdra.
■ Pred vkladaním batérií skontrolujte, ãi sú hlasí typ batérie a nastavenie v ponuke
[Setup] > [Battery Type] (str. 60).
Obsah
PRÍPRAVA
●Systémová tabuºka …………………4
●Popis funkcií …………………………5
■Predná a vrchná ãasÈ ………………5
■Zadná a spodná ãasÈ ………………6
■Spodná ãasÈ / tlaãidlo s 5 funkciami…7
■Kontrolka samospú‰te ………………8
■Kontrolka stavu fotoaparátu…………8
■Ikona reÏimu …………………………8
●Pripojenie k zdroju energie …………8
●VloÏenie pamäÈovej karty ……………9
●Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty…10
●Prvé pouÏitie fotoaparátu …………12
SNÍMANIE
●Indikátory na displeji LCD …………13
●Spustenie reÏimu nahrávania………14
■Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO…………14
■Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM …14
■Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL ……14
■Ako pouÏívaÈ reÏim FILMOV¯ KLIP…15
■Nahrávanie filmového klipu bez zvuku…15
■Pozastavenie poãas nahrávania
filmového klipu ……………………15
■ReÏim Noc / Portrét / Deti …………16
■Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE ………16
■Ako pouÏívaÈ reÏim VOICE RECORDING…17
●Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní …17
●PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie
fotoaparátu …………………………18
■Tlaãidlo POWER……………………18
■Tlaãidlo spú‰te ……………………18
■Tlaãidlo ZOOM W/T ………………18
■Tlaãidlo Nahrávanie hlasu /
Hlasové poznámky / NAHOR ……20
■Tlaãidlo Makro / Nadol ……………20
■Zámok zaostrenia …………………21
■Tlaãidlo Blesk / Doºava ……………22
■Tlaãidlo Samospú‰È / Doprava ……23
■Tlaãidlo MENU (PONUKA) / OK …24
■Tlaãidlo E (Efekty) …………………25
■·peciálne efekty: Farba ……………25
■·peciálne efekty: Predvoºba rámãeka
zaostrenia …………………………26
■·peciálne efekty: ZloÏené snímky…27
■·peciálne efekty: Foto rámãek ……28
■Stabilizátor rámca filmového klipu…29
■Tlaãidlo +/– …………………………29
●PouÏívanie displeja LCD na
nastavenie fotoaparátu ……………32
■How to use the menu ………………32
■Size (VeºkosÈ) ………………………33
■Kvalita / R˘chlosÈ snímkovania ……33
■Meranie expozície …………………34
■Súvislé snímanie……………………34
■OstrosÈ………………………………35
■Informácie na obrazovke (OSD) …35
PREHRÁVANIE
●Spustenie reÏimu prehrávania ……36
■Prehrávanie fotografií ………………36
■Prehrávanie filmového klipu ………36
■Ako snímaÈ filmov˘ klip ……………37
■Prehrávanie nahratého hlasu ……38
●Indikátory na displeji LCD …………38
●PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu …39
■Tlaãidlo Miniatúry / Zväã‰enie ……39
■Tlaãidlo Hlasové poznámky / Nahor …40
■Tlaãidlo PrehraÈ a PozastaviÈ / Nadol…41
■Tlaãidlo E (Efekty) …………………41
■Tlaãidlo OdstrániÈ …………………42
■Tlaãidlo TlaãiareÀ …………………42
■Tlaãidlo Doºava / Doprava / Ponuka / OK…43
●Nastavenie funkcií prehrávania
pomocou displeja LCD ……………43
■Spustenie prezentácie ……………45
■Ochrana snímok ……………………46
■OdstraÀovanie snímok ……………47
■ZmeniÈ veºkosÈ ……………………47
■Otáãanie snímky ……………………48
■DPOF ………………………………48
■DPOF: Standard (·tandardn˘) ……49
■DPOF: Index ………………………49
■DPOF: VeºkosÈ snímky ……………50
■Kopírovanie na kartu ………………50
■Informácie na obrazovke (OSD) …51
■PictBridge …………………………51
■PictBridge : V˘ber snímky …………52
■PictBridge : Nastavenie tlaãe………52
■PictBridge : Tlaã ……………………53
■PictBridge : Tlaã DPOF ……………54
■PictBridge : Reset (VynulovaÈ) ……54
NASTAVENIE
●Ponuka Setup ………………………54
■File name (Názov súboru) …………55
■Auto power off (Automatické vypnutie)…56
■Language (Jazyk) …………………56
■Formatting a memory (Formátovanie pamäti)…57
■Setting up the Date/ Time/ Date type
(Nastavenie dátumu/ ãasu/ typu dátumu)…57
■Imprinting the recording date (VloÏiÈ
dátum snímania) ……………………57
■Sound (Zvuk) ………………………58
■Connecting an External Device (USB) …58
■Auto Focus lamp (Pomocné svetlo zaostr.) …58
■LCD brightness (Jas displeja) ……58
■Selecting Video out type
(V˘ber typu v˘stup. videosignálu) …59
■Quick view (R˘chly náhºad) ………59
■Initialisation (Inicializácia) …………60
■V˘ber typu batérie …………………60
●Nastavenie ponuky Mycam ………60
■Snímka pri spustení ………………60
■Zvuk zapnutia ………………………61
■Zvuk spú‰te…………………………61
●DôleÏité poznámky …………………61
●Ukazovateº varovania ………………63
●Predt˘m, neÏ sa obrátite na
servisné stredisko …………………63
●Technické údaje ……………………65
SOFTVÉR
●Poznámky k softvéru ………………67
●Systémové poÏiadavky ……………67
●Informácie o softvéri ………………67
●Nain‰talovanie aplikaãného softvéru…68
●Spustenie reÏimu PC ………………70
●Odoberanie vymeniteºného disku …72
●Nain‰talovanie ovládaãa USB v systéme MAC…72
●PouÏívanie ovládaãa USB v systéme MAC…72
●Odstránenie ovládaãa USB v
systéme Windows 98SE……………73
●Digimax Master ……………………73
●âasto kladené otázky ………………76
3
Systémová tabuºka
Skontrolujte pred pouÏívaním tohto v˘robku, ãi má balenie správny obsah. Obsah sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde ste v˘robok kúpili. Ak si chcete zakúpiÈ voliteºné
vybavenie, obráÈte sa na najbliωieho predajcu v˘robkov spoloãnosti Samsung alebo na servisné stredisko Samsung.
< Súãasti balenia >
PouÏívateºská príruãka,
Záruãn˘ list
Puzdro fotoaparátu
TlaãiareÀ kompatibilná s
funkciou DPOF (pozrite str. 48)
Remienok na
fotoaparát
Disk CD Softvér
(pozrite str. 67)
PamäÈová karta SD/MMC
(pozrite str. 9)
Poãítaã
(pozrite str. 70)
Kábel USB
TlaãiareÀ kompatibilná s funkciou
PictBridge (pozrite str. 51)
Kábel AV
Alkalické batérie
typu AA
Nabíjateºná batéria
(SNB-2512)
Extern˘ monitor (pozrite str. 59)
Kábel striedavého napätia
4
Nabíjaãka (SBC-N2)
Popis funkcií
Predná a vrchná ãasÈ
Otoãn˘ ovládaã reÏimu
Tlaãidlo na zapnutie
Tlaãidlo spú‰te
Reproduktor
Blesk
Oãko na remienok
Kontrolka samospú‰te /
Kontrolka automatického zaostrenia
Objektív / Kryt objektívu
Mikrofón
5
Popis funkcií
Zadná a spodná ãasÈ
Kontrolka stavu fotoaparátu
Tlaãidlo Zoom W (Miniatúra)
Tlaãidlo Zoom T (Digitálne priblíÏenie)
Displej LCD
Tlaãidlo E (Efekty)
Tlaãidlo +/–, tlaãidlo OdstrániÈ
Tlaãidlo ReÏim prehrávania /
TlaãiareÀ
Tlaãidlo s 5 funkciami
Otvor na statív
6
Konektor pripojenia USB/AV
Popis funkcií
Spodná ãasÈ / tlaãidlo s 5 funkciami
Kryt priestoru na batérie
Tlaãidlo Hlasové poznámky / Nahrávanie / Nahor
Tlaãidlo MENU (Ponuka)/OK
Zásuvka
pamäÈovej karty
Priestor na batérie
Tlaãidlo Blesk
/ Doºava
Tlaãidlo Samospú‰È /
Doprava
Tlaãidlo Makro / Nadol
Tlaãidlo PrehraÈ a PozastaviÈ
7
Popis funkcií
■ Kontrolka samospú‰te
Ikona
Stav
Popis
Poãas prv˘ch 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s.
Bliká
Poãas posledn˘ch 2 sekúnd kontrolka r˘chlo bliká v
intervaloch 0.25 s.
Bliká
Bliká
Pred snímaním fotografie kontrolka r˘chlo bliká po dobu 2
sekúnd v intervaloch 0,25 s.
REÎIM AUTOMATICKÉ PROGRAM
(MODE)
(AUTO)
(PROGRAM)
MANUAL
(MANUAL)
sekundách bude nasníman˘ druh˘ obrázok.
Stav
Zapnutie
Po nasnímaní obrázka
Poãas nahrávania
hlasovej poznámky
Popis
Kontrolka zasvieti a zhasne, keì je fotoaparát
pripraven˘ na nasnímanie fotografie.
Kontrolka bliká poãas ukladania obrazov˘ch údajov.
Zhasne, keì je fotoaparát pripraven˘ na nasnímanie
fotografie.
Kontrolka bliká
Poãas nahrávania hlasu Kontrolka bliká
Prenos údajov medzi
Kontrolka zasvieti (displej LCD sa vypne)
fotoaparátom a poãítaãom
Keì sa pripojí kábel
USB k tlaãiarni
Keì tlaãiareÀ tlaãí
Keì sa aktivuje
automatické zaostrenie
Kontrolka je zhasnutá
Kontrolka bliká
Kontrolka svieti (fotoaparát zaostruje na subjekt)
Kontrolka bliká (fotoaparát nezaostruje na subjekt)
NOC
(NIGHT)
PORTRÉT
(PORTRAIT)
Ikona(Icon)
REÎIM
DETI
(MODE) (CHILDREN)
FILM
(MOVIE)
NAHRÁVANIE HLASU PREHRÁVANIE
(VOICE RECORDING)
(PLAY)
Ikona(Icon)
-
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2
■ Kontrolka stavu fotoaparátu
8
■ Ikona reÏimu: ìal‰ie informácie o nastavení reÏimu fotoaparátu nájdete na str.
14 aÏ 17.
SCÉNA
REÎIM
KRAJINA ZBLÍZKA ZÁPAD SLNKA ÚSVIT ZADNÉ SVETLO OH≈OSTROJ SNEH A PLÁÎ
(MODE)
(LANDSCAPE) (CLOSE UP) (SUNSET) (DAWN) (BACKLIGHT) (FIREWORKS) (BEACH & SNOW)
Ikona(Icon)
Pripojenie k zdroju energie
■ Odporúãame pouÏívaÈ batériu dodanú spolu s fotoaparátom. Dostupné batérie
sú uvedené dole.
- Nenabíjateºné batérie: 2 ks alkalické typu AA (s vysokou kapacitou)
- Nabíjateºné batérie: SNB-2512 (Ni-MH)
■ Technické údaje SNB-2512 (voliteºné)
Model
SNB-2512
Type (Typ)
Ni-MH
Kapacita
2500 mAh
Napätie
1,2 V x 2
âas nabíjania
PribliÏne 300 minút (pre SBC-N2)
※ Pribalená batéria sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde ste v˘robok zakúpili.
Pripojenie k zdroju energie
INFORMÁCIE
DôleÏité informácie o pouÏívaní batérie
● Keì fotoaparát nepouÏívate, vypnite ho.
● Ak nebudete fotoaparát pouÏívaÈ dlh‰iu dobu, vyberte batérie.
Batéria môÏe ãasom strácaÈ energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte, môÏe
dôjsÈ k vyteãeniu.
● Nízke teploty (menej ako 0 °C) môÏu ovplyvniÈ v˘kon batérie a spôsobiÈ
skrátenie jej Ïivotnosti.
● Batérie sa pri beÏn˘ch teplotách zvyãajne obnovujú.
● Pri dlhodobom pouÏívaní sa fotoaparát môÏe prehrievaÈ.
Nie je to nezvyãajn˘ stav.
■ VloÏte batériu podºa tohto obrázka.
- Ak sa fotoaparát po vloÏení batérie
nezapína, skontrolujte správnosÈ polarity
vloÏenej batérie (+/–).
- Keì je otvoren˘ kryt priestoru na batériu,
nestláãajte ho násilím. MôÏe dôjsÈ k
po‰kodeniu krytu priestoru na batériu.
■ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.
Indikátor
batérie
Batéria je úplne
Stav batérie
nabitá
Nízka kapacita
Nízka kapacita
Nízka kapacita
batérie (pripravte batérie (pripravte batérie (pripravte
sa na nabíjanie
sa na nabíjanie
sa na nabíjanie
alebo na pouÏitie alebo na pouÏitie alebo na pouÏitie
náhradnej batérie) náhradnej batérie) náhradnej batérie)
VloÏenie pamäÈovej karty
■ PamäÈovú kartu vloÏte podºa tohto obrázka.
- Pred vkladaním pamäÈovej karty vypnite
fotoaparát.
- Predok pamäÈovej karty otoãte smerom k
prednej ãasti fotoaparátu (k objektívu), a
kontakty pamäÈovej karty smerom k zadnej
ãasti fotoaparátu (k displeju LCD).
- Nevkladajte pamäÈovú kartu otoãenú
opaãne. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu
zásuvky pamäÈovej karty.
9
Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
● Ak prv˘krát pouÏívate novú zakúpenú pamäÈovú kartu, musí byÈ naformátovaná
(pozrite str. 57). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát nedokáÏe
rozoznaÈ údaje na nej uloÏené, alebo ak obsahuje snímky zachytené in˘m
fotoaparátom.
● Pri kaÏdom vkladaní alebo vyberaní pamäÈovej karty vypnite fotoaparát.
● Opakovan˘m pouÏívaním pamäÈovej karty môÏe dochádzaÈ k zniÏovaniu jej
v˘konu. V takom prípade moÏno bude potrebné zakúpiÈ novú pamäÈovú kartu.
Opotrebovanie a po‰kodenie pamäÈovej karty nespadá pod záruku poskytovanú
spoloãnosÈou Samsung.
● PamäÈová karta je citlivé elektronické zariadenie.
PamäÈovú kartu neoh˘bajte ani ju nevystavujte tvrd˘m nárazom.
● Neuschovávajte pamäÈovú kartu v prostredí, kde sú silné elektronické alebo
magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímaãov.
● NepouÏívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
● Dbajte na to, aby nebola pamäÈová karta zneãistená, a aby nepri‰la do kontaktu
so Ïiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde, vyãistite pamäÈovú kartu mäkkou
tkaninou.
● Ak pamäÈovú kartu nepouÏívate, uschovajte ju v jej puzdre.
● Poãas dlhodobého pouÏívania (alebo po Àom) môÏete spozorovaÈ, Ïe sa
pamäÈová karta prehrieva. Nie je to nezvyãajn˘ stav.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu, ktorá sa pouÏíva v inom digitálnom fotoaparáte.
Ak chcete pouÏiÈ túto pamäÈovú kartu, najprv ju naformátujte.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu naformátovanú in˘m digitálnym fotoaparátom
alebo ãítaãkou pamäÈov˘ch kariet.
10
● Zaznamenané údaje môÏu byÈ po‰kodené, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich
situácií:
- Keì sa pamäÈová karta pouÏíva nesprávnym spôsobom.
- Keì sa poãas nahrávania, odstraÀovania (formátovania) alebo ãítania vypne
napájanie alebo sa pamäÈová karta vytiahne.
● SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
● Odporúãa sa zálohovaÈ si dôleÏité údaje na iné médium, napr. na diskety, pevné
disky, disky CD atì.
● Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte
: Objaví sa hlásenie [Memory Full!] a fotoaparát nepracuje.
Ak chcete optimalizovaÈ mnoÏstvo pamäte vo fotoaparáte, vymeÀte pamäÈovú
kartu alebo odstráÀte nepotrebné snímky uloÏené na pamäÈovej karte.
Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
INFORMÁCIE
● Nevyberajte pamäÈovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, inak
môÏe dôjsÈ k po‰kodeniu údajov na pamäÈovej karte.
■ Pri pouÏívaní pamäÈovej karty MMC (Multi Media Card) s kapacitou 256 MB je
kapacita snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú pribliÏné, pretoÏe kapacita
snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäÈovej karty.
VeºkosÈ snímky Super Fine (Veºmi jemná) Fine (Jemná) Normal (Normálna)
■ Vo fotoaparáte sa môÏu pouÏívaÈ pamäÈové karty typu SD a MMC (Multi Media Card).
Kontakty karty
Prepínaã ochrany
proti zápisu
·títok
[PamäÈová karta SD (Secure Digital)]
PamäÈová karta SD je vybavená
prepínaãom ochrany proti zápisu, ktor˘
chráni obrázkové súbory pred
odstránením alebo naformátovaním.
Posunutím prepínaãa k dolnej ãasti
pamäÈovej karty SD sa aktivuje ochrana
údajov. Posunutím prepínaãa k hornej
ãasti pamäÈovej karty SD sa zru‰í
ochrana údajov. Pred snímaním
fotografie posuÀte prepínaã k hornej ãasti
pamäÈovej karty SD.
Fotogr
afia
*Filmov˘
klip
30 fps
15 fps
10M
48
94
109
-
-
9M
53
104
151
-
-
8M
60
115
169
-
-
7M
67
128
197
-
-
6M
80
157
223
-
-
5M
93
181
264
-
-
4M
121
226
279
-
-
3M
148
284
400
-
-
2M
244
434
520
-
-
1M
520
868
1041
-
-
VGA
1041
1116
1302
-
-
640
-
-
-
Asi 13 min. Asi 21 min.
320
-
-
-
Asi 36 min. Asi 60 min.
160
-
-
-
Asi 73 min. Asi 133 min.
※ âasy nahrávania sa môÏu meniÈ podºa priblíÏenia.
Poãas nahrávania filmu tlaãidlo priblíÏenia nefunguje.
11
Prvé pouÏitie fotoaparátu
INFORMÁCIE
■ Pred prv˘m pouÏitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateºnú batériu.
■ Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia
dátumu a ãasu, jazyka a typu batérie. Táto ponuka sa uÏ po nastavení
nezobrazuje. Pred pouÏitím fotoaparátu nastavte dátum a ãas, jazyk a typ
batérie.
● Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
SETUP
ponuku [Date&Time] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
Date&Time
07/03/01
Language
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL / DOªAVA /
Battery Type
13:00
DOPRAVA vyberte poÏadovanú podponuku a
yy/mm/dd
stlaãte tlaãidlo OK.
Back:
Set:OK
Tlaãidlo DOPRAVA : Vyberte poloÏky ROK /
MESIAC / DE≈ / HODINA/ MINÚTA / TYP DÁTUMU.
Tlaãidlo DOªAVA : Ak je kurzor na prvej poloÏke ponuky nastavenia dátumu
a ãasu, presunie ho do hlavnej ponuky [Date&Time]. Vo
v‰etk˘ch ostatn˘ch prípadoch a kurzor presunie naºavo
od svojej aktuálnej pozície.
Tlaãidlo NAHOR / NADOL: mení hodnotu poloÏky.
● Nastavenie jazyka
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
ponuku [Language] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
SETUP
Date&Time
Language
Battery Type
Back:
12
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
Set:OK
● VybraÈ je moÏné spomedzi 22 jazykov. Sú to tieto jazyky:
- angliãtina, kórejãina, francúz‰tina, nemãina, ‰panielãina, talianãina,
zjednodu‰ená ãín‰tina, tradiãná ãín‰tina, japonãina, ru‰tina, portugalãina,
holandãina, dánãina, ‰védãina, fínãina, thajãina, bahasa
(malajãina/indonézãina), arabãina, ãe‰tina, poº‰tina, maìarãina a tureãtina.
● Aj po re‰tartovaní fotoaparátu ostatne nastavenie jazyka zachované.
● Nastavenie typu batérie
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Battery Type] a stlaãte tlaãidlo
DOPRAVA.
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
SETUP
Date&Time
Language
Battery Type
Back:
Alkaline
Ni-MH
Set:OK
Indikátory na displeji LCD
■ Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a moÏnostiach.
①
âíslo
Popis
4
Súvislé snímanie
Ikony
str. 34
Strana
5
Blesk / Bez zvuku
str. 22 aÏ
23/15
⑳
6
Samospú‰È
str. 23aÏ 24
②
③
④
⑲
7
Makro
str. 20aÏ 21
⑱
8
Meranie expozície
str. 34
Indikátor vloÏenej karty
-
⑤
⑰
9
10
Rámãek automatického zaostrenia
-
11
Varovanie pri destabilizácii
str. 17
⑯
⑥
⑦
⑧
⑮
12
Dátum / âas
⑭
13
Kompenzácia expozície
str. 31
14
VyváÏenie bielej
str. 30 aÏ 31
⑬
⑨
⑩ ⑪
⑫
[Snímka a úpln˘ stav]
âíslo
Popis
1
ReÏim nahrávania
str. 14
aÏ 17
2
Batéria
str. 9
3
Hodnota clony / R˘chlosÈ uzávierky
Ikony
F2.8, 1/30
2007/03/01 01:00 PM
str. 57
15
ISO
16
RGB
str. 30
17
OstrosÈ
str. 35
18
Kvalita snímky / R˘chlosÈ snímkovania
str. 33
19
VeºkosÈ snímky
str. 33
RGB
str. 29
Strana
str. 14
20
21
22
Poãet zostávajúcich snímok
18
str. 11
Zostávajúci ãas (filmov˘ klip/nahrávanie hlasu)
00:01:30/ 01:00:00
str. 11
Hlasové poznámky
str. 17/20
Li‰ta optického a digitálneho priblíÏenia
str.18
aÏ 19
/ Mierka digitálneho priblíÏenia
13
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO (
)
Tento reÏim vyberte, ak chcete fotografovaÈ r˘chlo a jednoducho s minimálnymi
zásahmi poÏívateºa.
1. VloÏte batérie (str. 9). Pri vkladaní batérií dávajte
pozor na polaritu (+/–).
2. VloÏte pamäÈovú kartu (str. 9). PretoÏe tento
fotoaparát má internú pamäÈ s veºkosÈou 45 MB,
nie je nutné vloÏiÈ pamäÈovú kartu. Ak nie je
vloÏená pamäÈová karta, snímka bude uloÏená do
internej pamäte. Ak je vloÏená pamäÈová karta,
snímka bude uloÏená na pamäÈovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlaãením tlaãidla zapnutia fotoaparát zapnite.
(Ak je dátum a ãas zobrazen˘ na displeji LCD
[ReÏim AUTO]
nesprávny, pred snímaním fotografie ho vynulujte.)
5. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim AUTO.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranÏujte obraz.
7. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
INFORMÁCIE
● Ak rámãek automatického zaostrenia zmení po poloviãnom stlaãení tlaãidla
spú‰te farbu na ãervenú, znamená to, Ïe fotoaparát nemôÏe zaostriÈ na
subjekt. V takom prípade nedokáÏe fotoaparát zachytiÈ obrázok jasne.
14
■ Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM (
)
T˘mto automatick˘m reÏimom sa nakonfiguruje
fotoaparát na optimálne nastavenie. V‰etky funkcie
(okrem hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky) sa dajú
nakonfigurovaÈ ruãne.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
PROGRAM.
2. Stlaãením tlaãidla ponuky nastavte ìal‰ie funkcie,
napríklad veºkosÈ snímky (str. 33), kvalitu (str. 33),
meranie expozície (str. 34), súvislé snímanie
(str. 34) a ‰peciálne efekty (str. 25).
■ Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL (
)
V‰etky funkcie sa dajú nakonfigurovaÈ ruãne
(vrátane hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky).
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
MANUAL.
2. Stlaãte tlaãidlo +/–, objaví sa ponuka r˘chlosti
uzávierky a hodnota clony.
Tlaãidlo Nahor / Nadol : mení hodnotu clony.
Tlaãidlo Doºava / Doprava : mení r˘chlosÈ uzávierky.
3. Stlaãte dvakrát tlaãidlo +/– a nasnímajte fotografiu.
[ReÏim PROGRAM]
[ReÏim MANUAL]
* Men‰ie hodnoty clony vyostrujú objekt, ale rozostrujú pozadie. Väã‰ie hodnoty
vyostrujú objekt aj pozadie.
* Vy‰‰ie r˘chlosti uzávierky dokáÏu zachytiÈ pohybujúci sa objekt na fotografii tak,
ako keby sa objekt neh˘bal. Nízke r˘chlosti uzávierky dokáÏu zachytiÈ pohybujúci
sa objekt s efektom „aktivity“.
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim FILMOV¯ KLIP (
)
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ak˘
dostupn˘ ãas umoÏÀuje pamäÈová karta.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim MOVIE
CLIP.
2. Na displeji LCD sa zobrazí ikona reÏimu MOVIE
CLIP a ãas nahrávania, ktor˘ je k dispozícii.
3. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz. Stlaãte
tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude nahrávaÈ po
dobu, ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Filmové [ReÏim FILMOV¯ KLIP]
klipy budú nahrávané stále, aj keì je tlaãidlo
spú‰te uvoºnené.
Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova tlaãidlo spú‰te.
* VeºkosÈ a typ snímky sú nasledujúce.
- VeºkosÈ snímky: 640x480, 320x240, 160x128 (je moÏné vybraÈ)
- Typ súboru : *.avi (MPEG-4)
■ Pozastavenie poãas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)
Tento fotoaparát umoÏÀuje pri nahrávaní filmového klipu doãasne zastaviÈ
nahrávanie poãas neÏelan˘ch scén. Pomocou tejto funkcie môÏete nahraÈ do
filmového klipu svoje obºúbené scény bez toho, aby sa vytvárali viaceré filmové
klipy.
● PouÏívanie postupného nahrávania
1. Stlaãte tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále,
aj keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
Stop:Shutter
REC:/
2. Stlaãením tlaãidla PozastaviÈ (
)
nahrávanie doãasne zastavíte. V nahrávaní
[Postupné nahrávanie
pokraãujte opätovn˘m stlaãením tlaãidla
filmového klipu]
PozastaviÈ (
).
3. Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova tlaãidlo spú‰te.
■ Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ bez zvuku.
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor, na displeji LCD sa objaví
ikona (
).
2. Stlaãte tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie bez
zvuku k dispozícii.
3. Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, znova stlaãte
tlaãidlo spú‰te.
[ReÏim FILMOV¯ KLIP]
15
Spustenie reÏimu nahrávania
■ ReÏim Noc / Portrét / Deti
Otáãaním ovládaãa reÏimu vyberte poÏadovan˘ reÏim.
- ReÏim Night
: PouÏite v prípade, Ïe chcete snímaÈ fotografie v noci alebo v
tmav‰om prostredí.
- ReÏim Portrait : Ak chcete nasnímaÈ jednu osobu.
- ReÏim Children : PouÏite v prípade, Ïe chcete nasnímaÈ pohybujúce sa deti.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE (
)
Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete
optimálne nastavenie pre mnohé situácie snímania.
Patria sem reÏimy scény LANDSCAPE, CLOSE UP,
SUNSET, DAWN, BACKLIGHT, FIREWORKS a
BEACH & SNOW.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim SCENE.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky a vyberte poÏadovanú
ponuku scény.
[ReÏim SCÉNA]
[ReÏim Night]
16
[ReÏim Portrait]
[ReÏim Children]
※ReÏimy scény sú nasledujúce.
[Landscape]
(
) : Slú i na snímanie vzdialenej scenérie.
[Close up]
(
) : Snímanie mal ch objektov (napríklad rastlín a
hmyzu) zblízka.
[Sunset]
(
) : Na snímanie západu slnka.
[Dawn]
(
) : Scény pri svitaní.
[Backlight]
(
) : Portrét bez tieòov spôsoben ch zadn m svetlom.
[FIirework]
(
) : Ohòostrojové scény.
[Beach&Snow] (
) : Pri scénach s oceánom, jazerom, plá ou a snehom.
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim VOICE RECORDING (
)
1. V ºubovoºnom reÏime okrem reÏimu filmového klipu
vyberte reÏim VOICE RECORDING dvojit˘m
stlaãením tlaãidla Nahrávanie hlasu.
2. Stlaãením tlaãidla spú‰te nahrajte hlas.
- Stlaãte raz tlaãidlo spú‰te, zvuk sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii (max. 1 hodina). âas nahrávania
bude zobrazen˘ na displeji LCD. Zvuk bude
nahrávan˘ stále, aj keì je tlaãidlo spú‰te
uvoºnené.
REC:Shutter
EXIT:
- Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
[ReÏim VOICE RECORDING]
- Typ súboru: *.wav
* Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ
40 cm medzi vami a fotoaparátom (mikrofónom).
Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní
■ Stlaãte tlaãidlo spú‰te do polovice.
Jemn˘m stlaãením tlaãidla spú‰te potvrdíte zaostrenie a nabíjanie batérie blesku.
Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímate fotografiu.
[Jemné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
[Úplné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
■ âas nahrávania, ktor˘ je k dispozícii, sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od podmienok
snímania a nastavenia fotoaparátu.
■ Ak je pri hor‰ích sveteln˘ch podmienkach vybran˘ reÏim vypnutého blesku alebo
pomalej synchronizácie, na displeji LCD sa môÏe objaviÈ ikona upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
). V takom prípade pouÏite statív, oprite fotoaparát
o pevn˘ povrch alebo zmeÀte do reÏimu fotografovania s bleskom.
■ Fotografovanie proti svetlu:
Nesnímajte fotografie priamo proti slneãnému svetlu. Snímanie fotografií proti
slnku môÏe viesÈ k stmavnutiu snímky. Ak chcete snímaÈ fotografiou proti slnku,
pouÏite funkciu [Backlight] (Zadné svetlo) v reÏime snímania scény (pozrite str.
16), doplÀujúci blesk (pozrite str. 23), bodové meranie expozície (pozrite str. 34)
alebo kompenzáciu expozície (pozrite str. 31).
■ Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
■ NaaranÏujte snímku pomocou displeja LCD.
■ Za urãit˘ch podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovaÈ podºa oãakávania:
- pri fotografovaní objektu s mal˘m kontrastom,
- ak ide o subjekt s vysok˘m odrazom alebo leskom;
- ak sa subjekt pohybuje vysokou r˘chlosÈou,
- na mieste, kde je silné odráÏané svetlo alebo veºmi jasné pozadie,
- ak má subjekt na sebe len vodorovné ãiary alebo je veºmi úzky (napríklad tyã alebo stoÏiar),
- ak je okolie tmavé.
17
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
■ Funkciu reÏimu nahrávania je moÏné nastaviÈ pomocou tlaãidiel fotoaparátu.
Tlaãidlo ZOOM W/T
● Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlaãidlo
funguje ako tlaãidlo OPTICKÉHO alebo
DIGITÁLNEHO PRIBLÍÎENIA.
Tlaãidlo POWER
● PouÏíva sa na zapnutie a vypnutie fotoaparátu.
● Z dôvodu úspory energie batérie sa po urãitom
ãase bez vykonania nejakej ãinnosti fotoaparát
automaticky vypne.
Informácie o funkcii automatického vypnutia
nájdete na strane 56.
Tlaãidlo spú‰te
● PouÏíva sa na nasnímanie fotografie alebo na
nahrávanie hlasu v reÏime SNÍMANIE.
● V reÏime FILMOV¯ KLIP:
Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te sa zaãne
nahrávanie filmového klipu. Stlaãte raz tlaãidlo
spú‰te, filmov˘ klip sa bude nahrávaÈ po dobu,
ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Ak chcete
zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova tlaãidlo spú‰te.
● V reÏime STATICKÁ SNÍMKA
Poloviãné stlaãenie tlaãidla spú‰te aktivuje automatické zaostrenie a kontrolu
stavu blesku. Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te za zachytí a uloÏí snímka. Ak
vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie sa zaãne po uloÏení
obrazov˘ch údajov fotoaparátom.
18
● Tento fotoaparát je vybaven˘ funkciou 3-násobného optického priblíÏenia a 5násobného digitálneho priblíÏenia.
Pomocou obidvoch je moÏné dosiahnuÈ pomer priblíÏenia 15x.
● PriblíÏenie TELE (teleobjektív)
Optické priblíÏenie TELE : Stlaãenie tlaãidla ZOOM T. T˘m priblíÏite subjekt, t.j.
subjekt sa bude zdaÈ bliωí.
Digitálne priblíÏenie TELE : Ak je vybrané maximálne optické priblíÏenie (3x),
stlaãením tlaãidla ZOOM T sa aktivuje softvér
digitálneho priblíÏenia. Uvoºnením tlaãidla ZOOM T
sa zastaví digitálne priblíÏenie na poÏadovanom
nastavení. Ak uÏ je dosiahnuté maximálne digitálne
priblíÏenie (5x), stlaãenie tlaãidla ZOOM T nemá
Ïiadny efekt.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
[PriblíÏenie WIDE
(‰irokouhl˘)]
[PriblíÏenie TELE
(teleobjektív)]
[Digitálne priblíÏenie 5x]
Tlaãidlo ZOOM W/T
● PriblíÏenie WIDE (‰irokouhl˘)
Optické priblíÏenie WIDE : Stlaãenie tlaãidla ZOOM W. T˘m vzdialite subjekt, t.j.
subjekt sa bude zdaÈ vzdialenej‰í. Súvisl˘m
stlaãením tlaãidla ZOOM W nastavíte fotoaparát na
minimálne nastavenie priblíÏenia, tzn. subjekt sa
bude zdaÈ najvzdialenej‰í.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
[Optické priblíÏenie 2x]
[PriblíÏenie TELE
(teleobjektív)]
[PriblíÏenie WIDE
(‰irokouhl˘)]
Digitálne priblíÏenie WIDE: Ak je v ãinnosti digitálne priblíÏenie, stlaãením tlaãidla
ZOOM W sa v krokoch zmen‰uje digitálne
Optické priblíÏenie
priblíÏenie. Uvoºnenie tlaãidla ZOOM W zastaví
digitálne priblíÏenie. Stlaãením tlaãidla ZOOM W sa
zmen‰uje digitálne priblíÏenie, a potom sa pokraãuje
Digitálne priblíÏenie
zmen‰ením optického priblíÏenia, k˘m sa
nedosiahne minimálne nastavenie.
● Spracovanie snímok zachyten˘ch pomocou digitálneho priblíÏenia môÏe
trvaÈ o nieão dlh‰ie. Vyhraìte teda na to viac ãasu.
● Digitálne priblíÏenie nie je moÏné pouÏiÈ pri snímaní filmového klipu.
● Pri pouÏití digitálneho klipu si môÏete v‰imnúÈ zníÏenie kvality snímky.
● Ak chcete vidieÈ jasnej‰iu snímku s digitálnym priblíÏením, stlaãte v
maximálnej polohe optického priblíÏenia do polovice tlaãidlo spú‰te, potom
znova stlaãte tlaãidlo ZOOM T.
● Digitálne priblíÏenie nemoÏno aktivovaÈ v reÏime scény Nightscene,
Children a dvoch reÏimoch scény (Close up, Fireworks).
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, aby nedo‰lo k vytváraniu
nejasn˘ch snímok a moÏnej nefunkãnosti fotoaparátu. Ak je snímka tmavá,
vypnite fotoaparát a znova ho zapnite, aby sa upravila poloha objektívu.
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, inak môÏe dôjsÈ k
nefunkãnosti fotoaparátu.
● Keì je fotoaparát zapnut˘, nedot˘kajte sa pohybliv˘ch ãastí objektívu, inak
môÏe dôjsÈ k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
[Digitálne priblíÏenie 5x]
INFORMÁCIE
[PriblíÏenie TELE
(teleobjektív)]
[PriblíÏenie WIDE
(‰irokouhl˘)]
19
Tlaãidlo Nahrávanie hlasu (
)/Hlasové poznámky ( )/NAHOR
■ Ak je zobrazená ponuka, tlaãidlom NAHOR sa posúva v ponuke smerom nahor.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo NAHOR funguje ako tlaãidlo
nahrávania hlasu alebo hlasovej poznámky ( ). K uloÏenej snímke je moÏné
pridaÈ svoj hlas. ëal‰ie informácie o nahrávaní hlasu nájdete na strane 17.
Tlaãidlo Makro (
) / Nadol
■ Ak je zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla NADOL sa presúvate z hlavnej
ponuky do podponuky alebo smerom nadol v podponuke. Ak ponuka nie je
zobrazená, môÏete tlaãidlo MAKRO/NADOL pouÏiÈ na zachytenie
makrosnímok. Rozsahy sú uvedené ìalej. Stlaãte tlaãidlo Makro, k˘m sa na
displeji LCD neobjaví indikátor poÏadovaného reÏimu makra.
● Nahrávanie hlasovej poznámky
1. Otoãením OTOâNÉHO OVLÁDANIA REÎIMU vyberte reÏim RECORDING
(okrem reÏimu MOVIE CLIP).
2. Stlaãte tlaãidlo HLASOVÁ POZNÁMKA ( ). Ak je na displeji LCD zobrazen˘
indikátor hlasovej poznámky, nastavenie je dokonãené.
[Automatické zaostrenie –
bez ikony]
Stop:Shutter
[Príprava na hlasovú poznámku] [Nahrávanie hlasovej poznámky]
INFORMÁCIE
● Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ 40 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
20
)]
[Auto makro (
■ Typy reÏimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia
(W: Wide (‰irokouhl˘), T: Tele (teleobjektív))
ReÏim
Auto (
Typ zaostrenia Auto makro (
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te a nasnímajte fotografiu. Snímka sa uloÏí na pamäÈovú
kartu.
4. Hlasová poznámka sa bude nahrávaÈ po dobu 10 sekúnd od momentu
uloÏenia snímky. Ak poãas nahrávania zvuku stlaãíte tlaãidlo spú‰te,
nahrávanie hlasovej poznámky sa zastaví.
[Makro (
)
) Normal (Normálna)
Rozsah W: 4 aÏ nekoneãno W: 80 aÏ nekoneãno
zaostrenia T: 50 aÏ nekoneãno T: 80 aÏ nekoneãno
)]
(jednotka: cm)
Program (
Makro (
)
)
Normal (Normálna)
W: 4 aÏ 80
T: 50 aÏ 80
W: 80 aÏ nekoneãno
T: 80 aÏ nekoneãno
INFORMÁCIE
● Ak je vybran˘ reÏim makra, môÏe dôjsÈ k destabilizácii fotoaparátu. Dbajte
na to, aby ste netriasli fotoaparátom.
● Keì snímate obrázok vo vzdialenosti do 30cm v reÏime makro, vyberte
reÏim vypnutého blesku.
Tlaãidlo Makro (
) / Nadol
Zámok zaostrenia
■ Dostupné spôsoby zaostrenia, podºa reÏimu nahrávania
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ, ∞: rozsah zaostrenia nekoneãno)
ReÏim
Normal
(Normálna)
Makro
Auto makro
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
X
X
X
SCÉNA
X
X
X
X
O
X
∞
X
∞
∞
O
∞
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ReÏim
Normal
(Normálna)
Makro
Auto makro
■ Ak chcete zaostriÈ na subjekt, ktor˘ nie je v strede snímky, pouÏite funkciu zámku
zaostrenia.
● PouÏívanie zámku zaostrenia
1. Skontrolujte, ãi je subjekt v strede rámãeka automatického zaostrenia.
2. Stlaãte do polovice tlaãidlo spú‰te. Keì sa nazeleno rozsvieti rámãek
automatického zaostrenia, znamená to, Ïe fotoaparát je zaostren˘ na subjekt.
Ak nechcete nasnímaÈ neÏelan˘ obrázok, dajte pozor, aby ste nestlaãili tlaãidlo
spú‰te úplne.
3. DrÏte do polovice stlaãené tlaãidlo spú‰te, namierte fotoaparát tak, aby bola
snímka naaranÏovaná podºa potreby, potom úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te
nasnímajte obrázok. Ak zdvihnete svoj prst z tlaãidla spú‰te, funkcia zámku
zaostrenia bude zru‰ená.
1. Snímka, ktorá má
byÈ zachytená
2. Stlaãte do polovice
tlaãidlo spú‰te a
zaostrite na subjekt.
3. NaaranÏujte snímku a
úplne stlaãte tlaãidlo
spú‰te.
21
Tlaãidlo Blesk (
) / Doºava
INFORMÁCIE
■ Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka,
stlaãením tlaãidla DOªAVA presuniete kurzor na
ºavú kartu.
■ Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo
DOªAVA funguje ako tlaãidlo BLESK (
).
[V˘ber reÏimu autom. blesku]
● V˘ber reÏimu blesku
1. Otoãením OTOâNÉHO OVLÁDANIA REÎIMU
vyberte reÏim RECORDING (okrem reÏimu MOVIE CLIP).
2. Stlaãte tlaãidlo Blesk, k˘m sa na displeji LCD neobjaví indikátor
poÏadovaného reÏimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazen˘ indikátor reÏimu blesku.
PouÏite správny blesk, ktor˘ zodpovedá okolitému prostrediu.
● Dosah blesku
(jednotka: m)
Normal (Normálna)
ISO
AUTOM
ATICKÉ
22
Makro
Auto makro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
WIDE
TELE
(‰irokouhl˘) (teleobjektív) (‰irokouhl˘) (teleobjektív) (‰irokouhl˘) (teleobjektív)
0.8 ~ 4.8
0.8 ~ 4.3
0.4 ~ 0.8
0.5 ~ 0.8
0.4 ~ 4.8
0.5 ~ 4.3
● Ak stlaãíte tlaãidlo spú‰te po vybraní moÏnosti blesku Auto, Fill-in a Slow
sychro, prv˘m bleskom sa skontroluje stav snímania (dosah blesku a
pomer v˘konu blesku).
Neh˘bte fotoaparátom, k˘m sa blesk nerozsvieti druh˘krát.
● âasté pouÏívanie blesku skracuje ÏivotnosÈ batérie.
● Za normálnych prevádzkov˘ch podmienok je ãas nabíjania blesku najviac 5
sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, ãas nabíjania sa môÏe predæÏiÈ.
● Poãas súvislého snímania, v reÏime AEB a v reÏime filmového klipu blesk
nefunguje.
● Fotografie snímajte v dosahu blesku.
● Ak je subjekt príli‰ blízko alebo má vysokú odráÏavosÈ, kvalita snímky nie je
zaruãená.
● Pri snímaní fotografií za sÈaÏen˘ch sveteln˘ch podmienok s bleskom sa
môÏe v zachytenej snímke objaviÈ biela ‰kvrna. ·kvrna je spôsobená
odrazom svetla blesku od poletujúcich ãastíc. Nejde o zlú funkciu
fotoaparátu.
Tlaãidlo Blesk (
) / Doºava
● Indikátor reÏimu blesku
Karta ponuky
ReÏim blesku
Automatick˘
blesk
Automatick˘ s
redukciou efektu
ãerven˘ch oãí
DoplÀujúci
blesk
Popis
Ak je subjekt alebo pozadie príli‰ tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky.
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk fotoaparátu
funguje automaticky, a redukuje efekt ãerven˘ch oãí
pomocou funkcie redukcie efektu ãerven˘ch oãí.
● Dostupné reÏimy blesku, podºa reÏimu nahrávania
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ)
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Blesk osvetºuje nezávisle od svetla, ktoré je k dispozícii.
Intenzita blesku bude ovládaná v závislosti od
smerodajn˘ch podmienok. âím je pozadie alebo
subjekt svetlej‰í, t˘m menej bude blesk intenzívny.
Tlaãidlo Samospú‰È (
Blesk funguje v spolupráci s pomalou r˘chlosÈou
uzávierky, aby sa dosiahla správna expozícia.
Pomalá
Keì snímate obrázok pri zhor‰en˘ch sveteln˘ch
synchronizácia podmienkach, na displeji LCD sa objaví indikátor
upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (
).
Pri tejto funkcii odporúãame pouÏiÈ statív.
Blesk vypnut˘
O
) / Doprava
■ Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOPRAVA
presuniete kurzor na pravú kartu.
■ Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo DOPRAVA funguje ako
tlaãidlo Samospú‰È ( ). Táto funkcia sa pouÏíva v prípade, Ïe chcete byÈ na
snímke aj samotn˘ fotograf.
Blesk sa nepouÏíva. Tento reÏim vyberte vtedy, ak
zachytávate snímky na mieste alebo v situáciu, ktoré
neumoÏÀujú pouÏitie blesku. Keì snímate obrázok
pri zhor‰en˘ch sveteln˘ch podmienkach, na displeji
LCD sa objaví indikátor upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
).
Pri tejto funkcii odporúãame pouÏiÈ statív.
23
Tlaãidlo Samospú‰È (
) / Doprava
● V˘ber samospú‰te
1. Otoãením OTOâNÉHO OVLÁDANIA REÎIMU
vyberte reÏim RECORDING (okrem reÏimu VOICE
RECORDING).
2. Stlaãte tlaãidlo SAMOSPÚ·Ë, k˘m sa na displeji
LCD neobjaví indikátor poÏadovaného reÏimu.
Na displeji LCD sa objaví ikona 10-sekundovej, 2sekundovej alebo dvojitej samospú‰te. V reÏime
Movie Clip funguje len 10-sekundová samospú‰È.
•10-sekundová samospú‰È (
)
: Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka
zachytená po 10-sekundovom intervale.
•2-sekundová samospú‰È (
)
[V˘ber 10-sekundovej
: Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka
samospú‰te]
zachytená po 2-sekundovom intervale.
•Dvojitá samospú‰È (
)
: Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2 sekundách bude
nasníman˘ druh˘ obrázok. Ak pouÏívate blesk, 2-sekundová samospú‰È
môÏe byÈ oneskorená v závislosti od doby nabíjania blesku.
3. Keì stlaãíte tlaãidlo spú‰te, snímka bude zachytená po uplynutí urãeného
ãasu.
INFORMÁCIE
● Ak poãas ãinnosti samospú‰te stlaãíte tlaãidlo samospú‰te alebo tlaãidlo
reÏimu prehrávania, funkcia samospú‰te bude zru‰ená.
● Ak chcete zabrániÈ destabilizácii, pouÏite statív.
● V reÏime Movie Clip funguje len 10-sekundová samospú‰È.
24
Tlaãidlo MENU (PONUKA) / OK
■ Tlaãidlo PONUKA
- Keì stlaãíte tlaãidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví ponuka príslu‰ného
reÏimu fotoaparátu. Opätovn˘m stlaãením vrátite displej LCD do prvotného
zobrazenia.
- MoÏnosÈ ponuky sa môÏe zobraziÈ, keì je vybran˘ nasledujúci reÏim: reÏim
FILMOV¯ KLIP a STATICKÁ SNÍMKA. Ak je vybran˘ reÏim NAHRÁVANIE
HLASU, k dispozícii nie je Ïiadna ponuka.
SIZE
Stlaãenie tlaãidla PONUKA
[Vypnutá ponuka]
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
[Zapnutá ponuka]
■ Tlaãidlo OK
- Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlaãidlo sa pouÏíva na presun
kurzora do podponuky alebo na potvrdenie údajov.
Tlaãidlo E (Efekty)
·peciálne efekty: Farba
■ Do snímok je moÏné pridávaÈ pomocou tohto tlaãidla ‰peciálne efekty.
■ ReÏim Statická snímka: MôÏete vybraÈ ponuky farby, rozostrenia, zloÏenej
snímky a rámãeka.
■ ReÏim Filmov˘ klip: MôÏete vybraÈ ponuky farby a stabilizátora.
■ Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je moÏné do snímok pridávaÈ
‰peciálne efekty.
1. Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z reÏimov nahrávania.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte kartu ponuky
.
■ Dostupné efekty, podºa reÏimu nahrávania
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
※ Toto tlaãidlo nefunguje v reÏime nahrávania hlasu a v niektor˘ch reÏimoch scény
(noc, západ slnka, úsvit, zadné svetlo, ohÀostroj).
Ak je vybran˘ ‰peciálny efekt, v‰etky predt˘m vybrané ‰peciálne efekty
(predvoºby rámãeka zaostrenia, zloÏené snímanie, foto rámãek) sú automaticky
zru‰ené.
■ Aj po vypnutí fotoaparátu ostane nastavenie ‰peciálneho efektu zachované.
Ak chcete zru‰iÈ ‰peciálny efekt, vyberte podponuku
v ponuke Colour a
vyberte podponuku
v ostatn˘ch ponukách efektu.
Normal
[ReÏim Statická snímka]
Normal
[ReÏim Filmov˘ klip]
3. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte poÏadovanú podponuku a stlaãte
tlaãidlo OK.
: Do snímky nebude pridan˘ Ïiadny efekt.
: Zachytené snímky budú uloÏené ãiernobielo.
: Zachytené snímky budú uloÏené v odtieni sépie (Ïlté aÏ hnedé farby).
: Zachytené snímky budú uloÏené v ãervenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v modrom odtieni.
: Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
4. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
25
·peciálne efekty: Predvoºba rámãeka zaostrenia
■ Pomocou tejto funkcie môÏete vytvoriÈ efekt „odstupu“ subjektu od okolia.
Subjekt bude zaostren˘, zvy‰ok snímky bude rozostren˘.
1. Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z reÏimov
nahrávania (okrem reÏimu filmového klipu a
reÏimu AUTO).
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte kartu
ponuky
.
HighLight
3. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
HighLight
HighLight
HighLight
● Presúvanie a zmena rámãeka zaostrenia
Rámãek zaostrenia je moÏné zmeniÈ v˘berom ponuky Range (Rozsah).
1. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranÏujte obraz.
2. Stlaãte tlaãidlo +/–.
3. Farba rámãeka sa zmení na bielu. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol / Doºava /
Doprava zmeÀte polohu rámãeka zaostrenia.
4. Vyberte umiestnenie rámãeka zaostrenia opätovn˘m stlaãením tlaãidla +/– a
môÏete nasnímaÈ fotografiu.
Stlaãenie tlaãidla +/–
HighLight
Capture:Shutter
[Range 1]
[Range 2]
[Range 3]
Edit:+/-
Capture:Shutter
[Range 4]
Move:
[Rámãek je aktivovan˘]
Stlaãenie tlaãidla
Nahor / Nadol /
Doºava / Doprava
4. Objaví sa rámãek predvoºby zaostrenia.
Stlaãením tlaãidla spú‰te zachyÈte snímku.
Capture:Shutter
Edit:+/-
Stlaãenie tlaãidla +/–
Capture:Shutter
Edit:+/-
Capture:Shutter
Move:
[Po zmene polohy rámãeka]
26
·peciálne efekty: ZloÏené snímky
■ Vo fotografii je moÏné skombinovaÈ 2 aÏ 4 rôzne statické snímky.
1. Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z reÏimov
nahrávania (okrem reÏimu filmového klipu a
reÏimu AUTO).
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte
ponuku
.
Composite
3. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
-
: Zru‰í zloÏené snímky.
: Vo fotografii sú skombinované 2
: Vo fotografii sú skombinované 3
: Vo fotografii sú skombinované 4
: Vo fotografii sú skombinované 2
rôzne snímky.
rôzne snímky.
rôzne snímky.
rôzne panoramatické snímky.
4. Poãet snímok vybran˘ch v kroku 3 je zobrazen˘ na displeji LCD.
Stlaãením tlaãidla spú‰te zaãnite so zloÏen˘m snímaním.
※ V˘ber snímky zloÏenej z 2 snímok
Capture:Shutter
[Pripravené na snímanie]
Del:+/-
[Prvá snímka]
● Poãas zloÏeného snímania môÏete pouÏiÈ tlaãidlo blesku, samospú‰te,
makra, hlasovej poznámky a tlaãidlo priblíÏenia W/T.
● Ak poãas zloÏeného snímania stlaãíte tlaãidlo reÏimu prehrávania alebo
tlaãidlo nahrávania hlasu, vykoná sa kaÏd˘ aktívny reÏim fotoaparátu. Keì
stlaãíte tlaãidlo Ponuka alebo E, objaví sa potvrdzovacie okno. Predt˘m
zachytené snímky budú odstránené.
● Po zachytení posledného obrázka zloÏenej snímky stlaãte tlaãidlo OK.
Potom sa zaãne nahrávanie hlasovej poznámky.
● Zmena ãasti zloÏenej snímky pred nasnímaním poslednej snímky
Pred nasnímaním poslednej snímky je moÏné zmeniÈ ãasÈ zloÏenej snímky.
1. Poãas zachytenia zloÏenej snímky stlaãte tlaãidlo +/–.
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená a zobrazí sa nová snímka.
Ak bola predt˘m zachytená nejaká snímka, stlaãte znova tlaãidlo +/– a
predchádzajúca snímka bude znova odstránená.
Stlaãenie
tlaãidla
OK
Stlaãenie
tlaãidla
spú‰te
Stlaãenie
tlaãidla
spú‰te
INFORMÁCIE
Save:OK
Del:+/-
[Druhá snímka]
[V˘sledná snímka]
Stlaãenie tlaãidla +/–
Capture:Shutter
5. Ak chcete uloÏiÈ zloÏenú snímku, stlaãte po nasnímaní posledného obrázka
tlaãidlo OK.
Del:+/-
[Pred nasnímaním tretej snímky]
Capture:Shutter
Del:+/-
[Presun naspäÈ na druhú snímku]
3. Stlaãením spú‰te zachyÈte novú snímku.
27
·peciálne efekty: ZloÏené snímky
·peciálne efekty: Foto rámãek
● Zmena ãasti zloÏenej snímky po nasnímaní poslednej snímky
1. Po nasnímaní poslednej snímky sa zobrazí kurzor na v˘ber rámãeka.
Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol / Doºava / Doprava vyberte rámãek.
2. Stlaãte tlaãidlo +/–, snímka bude odstránená. Bude aktivovan˘ rámãek
zloÏeného snímania.
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te. Ostatné snímky môÏete znova zachytiÈ pomocou
tlaãidla Nahor / Nadol / Doºava / Doprava a tlaãidla +/–.
4. Opätovn˘m stlaãením tlaãidla OK uloÏíte zachytenú snímku.
■K fotografii, ktorú chcete nasnímaÈ, je moÏné pridaÈ 9 typov rámãekov.
1. Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z reÏimov nahrávania
(okrem reÏimu filmového klipu a reÏimu AUTO).
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte
ponuku
.
3. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
-
Photoframe
: Foto rámãek nebude pridan˘.
Stlaãenie tlaãidla
Nahor
Save:OK
Del:+/-
Save:OK
[Po nasnímaní ‰tvrtej snímky]
Del:+/-
[Presun naspäÈ na druhú snímku]
Stlaãenie tlaãidla
+/–
Stlaãenie tlaãidla
spú‰te
[Odstránenie druhej snímky]
Stlaãenie tlaãidla
OK
Save:OK
Del:+/-
[Po opätovnom nasnímaní
druhej snímky]
28
4. Objaví sa foto rámãek.
Stlaãením tlaãidla spú‰te zachyÈte snímku.
[V˘sledná snímka]
※ Pred nasnímaním obrázka môÏete zmeniÈ rámãek
stlaãením tlaãidla +/–. Stlaãením tlaãidla Nahor /
Nadol / Doºava / Doprava zmeÀte typ rámãeka.
Capture:Shutter
Frame:+/-
Stabilizátor rámca filmového klipu
■ Táto funkcia pomáha stabilizovaÈ snímky zachytené poãas nahrávania filmového
klipu.
1. Stlaãte tlaãidlo E v reÏime Movie clip.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte kartu
ponuky stabilizátora.
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
Stabilizer
: Funkcia stabilizátora rámca filmového
klipu bude deaktivovaná.
: Chráni pred destabilizáciou poãas nahrávania filmového klipu.
Rozsah rámca nahrávky bude uωí, neÏ v prípade v˘beru ponuky
. Na displeji LCD sa ukáÏkové rámce nemusia zobrazovaÈ plynulo.
■ RGB : UmoÏÀuje pouÏívateºovi nastaviÈ hodnoty farieb R (Red), G (Green) a
B (Blue) pre snímky, ktoré budú zachytávané.
● Nastavenie hodnôt RGB
1. Stlaãte tlaãidlo +/–, potom pomocou tlaãidla
NAHOR a NADOL vyberte ikonu RGB (
).
Objaví sa li‰ta s ponukou RGB (ako je
znázornené na obrázku).
2. Pomocou tlaãidiel NAHOR / NADOL/DOªAVA
a DOPRAVA vyberte poÏadovanú hodnotu
RGB.
- Tlaãidlo Nahor / Nadol: SlúÏi na pohyb medzi ikonami R, G a B.
- Tlaãidlo Doºava / Doprava: Mení hodnotu kaÏdej ikony.
3. Keì znova stlaãíte tlaãidlo +/–, nastavená hodnota sa uloÏí a reÏim
nastavenia RGB sa ukonãí.
※ Keì je vybran˘ ‰peciálny efekt (farba) z inej ikony neÏ
vybraÈ RGB.
Tlaãidlo +/–
, nie je moÏné
■ Tlaãidlo +/– môÏete pouÏiÈ na úpravu hodnôt RGB, ISO, vyváÏenia bielej a
kompenzácie expozície.
Hlavná ponuka
Podponuka
RGB
R (Red – ãervená, G (Green – zelená), B (Blue – modrá)
ISO
AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1000
WHITE BALANCE
AUTO, DAYLIGHT, CLOUDY,
FLUORESCENT H,
FLUORESCENT L, TUNGSTEN,
CUSTOM.
Dostupné reÏimy fotoaparátu
Kompenzácia expozície –2,0 aÏ 0,0 aÏ + 2,0 EV (kroky po 0,5 EV)
29
Tlaãidlo +/–
■ ISO : Pri snímaní fotografií je moÏné vybraÈ citlivosÈ ISO.
R˘chlosÈ alebo ‰pecifická svetelná citlivosÈ fotoaparátu sa poãíta podºa
ãísiel ISO.
● V˘ber citlivosti ISO.
1. Stlaãte tlaãidlo +/–, potom pomocou tlaãidla
NAHOR a NADOL vyberte ikonu ISO (
).
Objaví sa li‰ta s ponukou ISO (ako je
znázornené na obrázku).
2. Pomocou tlaãidiel DOªAVA a DOPRAVA
vyberte poÏadovanú hodnotu citlivosti ISO.
- AUTO : CitlivosÈ fotoaparátu sa mení
automaticky podºa urãit˘ch premenn˘ch, napr. podºa svetelnosti
alebo jasu subjektu.
- 80, 100, 200, 400, 800, 1000 :
Zv˘‰ením citlivosti ISO môÏete zv˘‰iÈ r˘chlosÈ uzávierky, ak je prítomné
rovnaké mnoÏstvo svetla. Snímka v‰ak môÏe byÈ nas˘tená vysok˘m jasom.
âím je hodnota ISO vy‰‰ia, t˘m je vy‰‰ia citlivosÈ fotoaparátu na svetlo –
zväã‰uje sa t˘m teda schopnosÈ zachytávaÈ snímky pri tmav‰om osvetlení.
V snímke sa v‰ak so zvy‰ovaním hodnoty ISO zvy‰uje úroveÀ ‰umu,
snímka sa potom zdá byÈ zrnitej‰ou.
3. Keì znova stlaãíte tlaãidlo +/–, nastavená hodnota sa uloÏí a reÏim
nastavenia ISO sa ukonãí.
■ VyváÏenie bielej : Ovládanie vyváÏenia bielej farby umoÏÀuje upraviÈ farby tak,
aby vyzerali prirodzenej‰ie.
● V˘ber vyváÏenia bielej
1. Stlaãte tlaãidlo +/–, potom pomocou tlaãidla
NAHOR a NADOL vyberte ikonu vyváÏenia
bielej (
). Objaví sa li‰ta s ponukou
vyváÏenia bielej (ako je znázornené na obrázku).
2. Pomocou tlaãidiel DOªAVA a DOPRAVA
nastavte poÏadovanú hodnotu vyváÏenia bielej.
Nastavená hodnota bude zobrazená na displeji LCD.
AUTO
: Fotoaparát automaticky vyberie príslu‰né
nastavenie vyváÏenia bielej farby v závislosti od
smerodajn˘ sveteln˘ch podmienok.
DENNÉ SVETLO
: Na snímanie fotografií vonku.
ZAMRAâENÉ
: Na snímanie fotografií pri zamraãenom poãasí.
Fluorescent H
: Na snímanie pri osvetlení trojcestn˘mi Ïiarivkami
typu denného svetla.
Fluorescent L
: Snímanie pri Ïiarivkách s bielym svetlom.
ÎIAROVKA
: Na snímanie pri Ïiarovkovom osvetlení (‰tandardné
Ïiarovky).
VLASTNÉ
: UmoÏÀuje pouÏívateºovi nastaviÈ vyváÏenie bielej v
závislosti od podmienok snímania.
Rozdielne svetelné podmienky môÏu spôsobiÈ rôzne farebné odtiene na
snímkach.
3. Znova stlaãte tlaãidlo +/–. Nastavená hodnota sa uloÏí a reÏim nastavenia
vyváÏenia bielej sa zatvorí.
30
Tlaãidlo +/–
● PouÏívanie vlastného nastavenia vyváÏenia bielej
Nastavenie vyváÏenia bielej farby sa môÏe mierne lí‰iÈ podºa okolia, v ktorom sa
sníma.
Vlastn˘m nastavením vyváÏenia bielej farby môÏete vybraÈ najvhodnej‰ie
nastavenie pre konkrétne okolie.
1. Vyberte ponuku VLASTNÉ (
) funkcie
vyváÏenia bielej.
2. Pred fotoaparát umiestnite hárok bieleho
papiera tak, aby sa na displeji LCD
zobrazovala len biela farba. Potom stlaãte
tlaãidlo spú‰te.
3. Vlastná hodnota nastavenia vyváÏenia bielej
sa uloÏí.
- Vlastná hodnota vyváÏenia bielej farby bude
pouÏitá poãnúc nasledujúcou snímkou.
- PouÏívateºom nastavená hodnota vyváÏenia
bielej farby bude v platnosti, aÏ k˘m nebude
nahradená inou.
Measure:Shutter
■ Kompenzácia expozície: Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v
závislosti od okolit˘ch sveteln˘ch podmienok.
Hodnotu expozície je moÏné vybraÈ aj tlaãidlom +/–.
● Kompenzácia expozície
1. Stlaãte tlaãidlo +/–, potom pomocou tlaãidla
NAHOR a NADOL vyberte ikonu kompenzácie
expozície (
).
Objaví sa li‰ta s ponukou kompenzáciou expozície
(ako je znázornené na obrázku).
2. Pomocou tlaãidla DOªAVA a DOPRAVA nastavte
poÏadovan˘ faktor kompenzácie expozície.
3. Znova stlaãte tlaãidlo +/–. Nastavená hodnota sa uloÏí a reÏim nastavenia
kompenzácie expozície sa zatvorí.
Ak zmeníte hodnotu expozície, v spodnej ãasti displeja LCD bude zobrazen˘
indikátor expozície (
).
[Biely papier]
※ Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmen‰ujú expozíciu.
V‰imnite si, Ïe kladná hodnota kompenzácie expozície zväã‰uje expozíciu,
displej LCD môÏe byÈ biely, alebo nebude moÏné nasnímaÈ dobré obrázky.
31
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
■ Ponuku na displeji LCD je moÏné pouÏiÈ na nastavenie funkcie nahrávania.
V ºubovoºnom reÏime (okrem reÏimu VOICE RECORDING) sa po stlaãení
tlaãidla PONUKA objaví na displeji LCD ponuka.
※ Ponuka sa na displeji LCD neobjaví v t˘chto prípadoch:
- Keì je v ãinnosti iné tlaãidlo.
- Keì sa spracovávajú obrazové údaje.
- Keì nie je k dispozícii dostatok energie batérie.
■ Nasledujúce funkcie sú k dispozícii v závislosti od reÏimu, ktor˘ je vybran˘.
Zv˘raznené poloÏky
sú predvolené nastavenia.
Karta ponuky Hlavná ponuka
SIZE
(STATICKÁ
SNÍMKA)
SIZE
(FILMOV¯ KLIP)
QUALITY
FRAME RATE
METERING
SHOOTING
SHARPNESS
32
Podponuka
3648X2736
3264X2448
2816X2112
2272X1704
1600X1200
640X480
640X480
160X128
Super Fine
Normal
30 FPS
Multi
Single
AEB
Soft
Vivid
3472x2604
3072X2304
2592X1944
2048X1536
1024X768
320X240
Fine
15 FPS
Spot
Continuous
Normal
-
Prevádzkov˘ reÏim fotoaparátu Strana
str.33
Karta ponuky Hlavná ponuka
Podponuka
Full
Basic
OSD
INFORMATION LCD Save
Landscape Close up
Sunset
Dawn
MODE
Backlight
Firework
Beach&Snow
-
str.33
str.33
str.34
str.34
str.35
str.35
str.16
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
Ako pouÏívaÈ ponuku
1. Zapnite fotoaparát a stlaãte tlaãidlo PONUKA. V kaÏdom reÏime sa objaví
ponuka. V reÏime Voice Recording (
) sa v‰ak neobjaví Ïiadna ponuka.
2. Na pohyb v ponukách pouÏite tlaãidlo DOªAVA a DOPRAVA.
SIZE
str.33
Prevádzkov˘ reÏim fotoaparátu Strana
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
Stlaãte tlaãidlo
DOªAVA
alebo
DOPRAVA.
QUALITY
Super Fine
Fine
Normal
Stlaãte tlaãidlo
DOªAVA
alebo
DOPRAVA.
METERING
Multi
Spot
3. Na v˘ber podponuky pouÏite tlaãidlo NAHOR alebo NADOL.
SIZE
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
Stlaãte tlaãidlo
NAHOR
alebo
NADOL.
SIZE
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
Stlaãte tlaãidlo
NAHOR
alebo
NADOL.
SIZE
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
4. Vyberte podponuku, potom sa uloÏí nastavená hodnota. Stlaãením tlaãidla
PONUKA sa ponuka z displeja stratí.
Size (VeºkosÈ)
Kvalita / R˘chlosÈ snímkovania
■ MôÏete vybraÈ veºkosÈ snímky v závislosti od pouÏitia.
■ MôÏete vybraÈ pomer kompresie v závislosti od pouÏitia zachyten˘ch snímok.
Vy‰‰í pomer kompresie znamená niωiu kvalitu snímky.
ReÏim STATICKÁ SNÍMKA
ReÏim
Ikona
ReÏim
Size 3648X 3472X 3264X 3072X 2816X 2592X 2272X 2048X 1600X 1024X 640X
(VeºkosÈ) 2736 2604 2448 2304 2112 1944 1704 1536 1200 768 480
ReÏim FILMOV¯ KLIP
ReÏim
ReÏim FILMOV¯ KLIP
ReÏim STATICKÁ SNÍMKA
Ikona
Podponuka Super Fine (Veºmi jemná)
Formát súboru
Fine (Jemná)
Normal (Normálna)
30 fps
15 fps
jpeg
jpeg
avi
avi
jpeg
Ikona
Size (VeºkosÈ)
640X480
320X240
160X128
QUALITY
SIZE
3648X2736
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
[ReÏim Statická snímka]
Super Fine
Fine
Normal
SIZE
FRAME RATE
30FPS
15FPS
640X480
320X240
160X128
[ReÏim STATICKÁ SNÍMKA]
[ReÏim FILMOV¯ KLIP]
[ReÏim FILMOV¯ KLIP]
INFORMÁCIE
INFORMÁCIE
●Pri vy‰‰om rozlí‰ení bude k dispozícii menej snímok, pretoÏe snímky s
vysok˘m rozlí‰ením vyÏadujú viac pamäte.
● Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for Camera
File).
● JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG je kompresn˘ ‰tandard
obrázkov vyvinut˘ spoloãnosÈou Joint Photographic Experts Group.
Tento typ kompresie sa pouÏíva najãastej‰ie na kompresiu fotografií a
obrázkov, pretoÏe dokáÏe efektívnej‰ie komprimovaÈ obrázky bez
po‰kodenia údajov.
33
Meranie expozície
■ Ak nemôÏete dosiahnuÈ vhodné podmienky expozície, môÏete zmeniÈ spôsob
merania expozície, aby bolo moÏné nasnímaÈ jasnej‰ie obrázky.
- Multi : Expozícia bude vypoãítaná na základe
METERING
priemeru svetla dostupného v oblasti
Multi
Spot
snímky. V˘poãet v‰ak bude smerom k
stredu snímky skreslen˘. Toto nastavenie je
vhodné pri ‰tandardnom pouÏití.
- Spot : Svetlo bude merané len v obdæÏnikovej
[ReÏim PROGRAM]
oblasti v strede displeja LCD. To je vhodné
v prípade, Ïe je subjekt v strede
exponovan˘ správne, bez ohºadu na zadné svetlo.
※ Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepouÏívajte bodové meranie
expozície, pretoÏe môÏe dôjsÈ k chybám v expozícii. Za t˘chto okolností je
lep‰ie pouÏiÈ kompenzáciu expozície.
34
Súvislé snímanie
■ MôÏete vybraÈ reÏim súvislého snímania a AEB (Auto Exposure Bracketing).
- Single
: Snímanie len jedného obrázka.
SHOOTING
- Continuous : Snímky budú zachytávané súvislo za
Single
sebou, aÏ k˘m nebude tlaãidlo
Continuous
AEB
spú‰te uvoºnené. Kapacita snímania
závisí od pamäte.
- AEB
: Snímanie troch obrázkov v sérii pri
rôznej expozícii: ‰tandardná
[ReÏim PROGRAM]
expozícia (0,0 EV), krátka expozícia
(– 0,5 EV) a dlhá expozícia (+ 0,5 EV). ReÏim pouÏite v
prípade, Ïe je ÈaÏké rozhodnúÈ o expozícii objektu.
※ Vysoké rozlí‰enie a vysoká kvalita snímky predlÏujú ãas ukladania snímky,
ãím sa predlÏuje doba pohotovosti.
※ Ak je vybraná ponuka [Continuous] (Súvislé) alebo [AEB], blesk bude
automaticky vypnut˘.
※ Ak je v pamäti miesto len na 3 snímky, snímanie funkciou AEB nie je k
dispozícii.
※ Pri snímaní funkciou AEB je lep‰ie pouÏívaÈ statív, pretoÏe ãas na ukladanie
kaÏdého súboru snímky je dlh‰í a mohlo by dôjsÈ k rozmazaniu
spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
OstrosÈ
Informácie na obrazovke (OSD)
■ MôÏete nastaviÈ ostrosÈ obrázka, ktor˘ chcete
nasnímaÈ. Efekt ostrosti nie je moÏné overiÈ na
displeji LCD pred nasnímaním obrázka, pretoÏe táto
funkcia sa pouÏije aÏ vtedy, keì je snímka uloÏená
v pamäti.
SHARPNESS
Soft
Normal
Vivid
[ ReÏim PROGRAM ]
Podponuka
Soft (Mäkká)
Normal
(Normálna)
Vivid
(Intenzívna)
Ikona
Popis
Hrany snímky sú vyhladené.
Tento efekt je vhodn˘ pre úpravu snímok v poãítaãi.
Hrany snímky sú ostré.
Toto nastavenie je vhodné pre tlaã.
Hrany snímky sú zdôraznené. Hrany sa zdajú byÈ
ostré, ale v nasnímanom obrázku sa môÏe
vyskytnúÈ ‰um.
■ V ktoromkoºvek reÏime (okrem reÏimu VOICE RECORDING), môÏete na
displeji LCD skontrolovaÈ stav nahrávania.
■ Neãinn˘ stav: Ak vyberiete moÏnosÈ [LCD Save]
OSD INFORMATION
(Úsporn˘ reÏim LCD) a fotoaparát sa
Full
poãas urãeného ãasu (asi 30 sekúnd)
Basic
LCD Save
nepouÏíva, napájanie fotoaparátu
bude automaticky neãinné (displej
LCD sa vypne, sa vypne, kontrolka
stavu fotoaparátu bliká) automaticky.
- Ak chcete znova fotoaparát pouÏiÈ, stlaãte ktorékoºvek tlaãidlo fotoaparátu
(okrem tlaãidla zapnutia).
- Z dôvodu úspory energie batérie sa po urãitom ãase bez vykonania nejakej
ãinnosti fotoaparát automaticky vypne. Informácie o funkcii automatického
vypnutia nájdete na strane 56.
[ReÏim úpln˘ch informácií]
[reÏim základn˘ch informácií]
35
Spustenie reÏimu prehrávania
■ Ak je vo fotoaparáte vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu sa
vzÈahujú len na pamäÈovú kartu.
■ Ak vo fotoaparáte nie je vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu sa
vzÈahujú len na internú pamäÈ.
■ Ak ste zapli fotoaparát tlaãidlom ZAPNÚË, môÏete jedn˘m stlaãením tlaãidla
REÎIM PREHRÁVANIA prepnúÈ do reÏimu prehrávania, a ìal‰ím stlaãením
prepnúÈ do reÏimu nahrávania.
■ Fotoaparát je moÏné zapnúÈ tlaãidlom reÏimu prehrávania. Fotoaparát sa zapne
do reÏimu prehrávania. Stlaãte znova tlaãidlo reÏimu prehrávania a fotoaparát sa
vypne.
■ Funkciu reÏimu prehrávania je moÏné aktivovaÈ pomocou tlaãidiel fotoaparátu a
displeja LCD.
● Prehrávanie fotografií
1. Vyberte reÏim prehrávania stlaãením
tlaãidla reÏimu prehrávania (
).
2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná
snímka uloÏená v pamäti.
3. Pomocou tlaãidla DOªAVA / DOPRAVA
vyberte snímku, ktorú chcete prehraÈ.
※ Stlaãením a podrÏaním tlaãidla Doºava
alebo Doprava r˘chlo prehrávate snímky.
36
INFORMÁCIE
● ReÏim správania: Stlaãením tlaãidla reÏimu prehrávania po dobu viac ako
3 sekundy sa mení nastavenie bzuãiaka a spú‰Èacieho
zvuku na hodnotu OFF (Vypnuté), aj v prípade, Ïe sú
inak nastavené na hodnotu ON (Zapnuté).
● ªahk˘m stlaãením tlaãidla spú‰te v reÏime prehrávania prepnete aktuálny
reÏim snímania.
● Prehrávanie filmového klipu
Kroky 1 aÏ 2 sú rovnaké ako pri prehrávaní
fotografie.
3. Vyberte nahrat˘ filmov˘ klip a stlaãením tlaãidla
PrehraÈ / PozastaviÈ (
) ho prehrajte.
Play:/
Capture:E
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo PrehraÈ /
PozastaviÈ.
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla PrehraÈ /
PozastaviÈ sa prehrávanie filmového klipu
znova spustí.
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo DOªAVA.
Ak chcete filmov˘ klip r˘chlo previnúÈ dopredu, stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
- Ak chcete prehrávanie filmového klipu zastaviÈ, stlaãte tlaãidlo prehraÈ a
PozastaviÈ, potom stlaãte tlaãidlo DOªAVA alebo DOPRAVA.
Spustenie reÏimu prehrávania
■ Funkcia snímania filmového klipu: sníma fotografie z filmového klipu.
● Ako snímaÈ filmov˘ klip
Kroky 1 aÏ 3 sú rovnaké ako pri prehrávaní
filmového klipu.
4. Poãas prehrávania filmového klipu stlaãte tlaãidlo
PrehraÈ / PozastaviÈ. Potom stlaãte tlaãidlo E.
5. Pozastaven˘ filmov˘ klip sa uloÏí pod nov˘m
názvom súboru.
Play:/
■ Strihanie filmu na fotoaparáte: Poãas prehrávania filmového klipu môÏete
extrahovaÈ poÏadované snímky filmového klipu.
Capture:E
[Pozastavené]
※ Nasníman˘ filmov˘ klip má rovnakú veºkosÈ ako
pôvodn˘ filmov˘ klip (640x480, 320x240,
160x128).
[Stlaãenie tlaãidla E]
● Ak je ãas spustenia krat‰í ako 10 sekundy, film nie je moÏné strihaÈ.
1. Stlaãte tlaãidlo PozastaviÈ na mieste filmového
klipu, kde chcete zaãaÈ extrahovanie.
2. Stlaãte tlaãidlo T. Zaãiatoãn˘ bod sa v stavovom
riadku nezobrazí, ale bod bude vyznaãen˘.
Play:/
Capture:E
3. Stlaãte tlaãidlo PrehraÈ / PozastaviÈ a
extrahovan˘ úsek sa zobrazí v stavovom riadku.
4. Na mieste, kde chcete extrahovan˘ súbor
zastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo PrehraÈ /
PozastaviÈ.
5. Po stlaãení tlaãidla T sa zobrazí okno s
Trim:T
Capture:E
potvrdením.
6. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte
poÏadovanú podponuku, potom stlaãte tlaãidlo OK.
Trimming?
[Yes] (Áno): Extrahované snímky sa uloÏia pod
Yes
No
nov˘m názvom súboru.
Confirm:OK
[No] (Nie) : Strihanie filmu sa zru‰í.
INFORMÁCIE
● Ak chcete extrahovaÈ filmov˘ klip na zaãiatku snímky, pred spustením
filmového klipu stlaãte tlaãidlo priblíÏenia T.
● Keì ãasová li‰ta dosiahne zaãiatoãn˘ bod stlaãením tlaãidla PREVINÚË
DOZADU (Doºava), zobrazí sa prvá snímka filmového klipu.
● Ak neurãíte koncov˘ bod filmového klipu, v bode poslednej snímky sa
zobrazí okno s potvrdením orezania.
37
Spustenie reÏimu prehrávania
● Prehrávanie nahratého hlasu
Kroky 1 aÏ 2 sú rovnaké ako pri prehrávaní
fotografie.
3. Vyberte súbor s nahrat˘m hlasom a stlaãením
tlaãidla PrehraÈ / PozastaviÈ (
) ho prehrajte.
PLAY:
- Ak chcete poãas prehrávania súbor s nahrat˘m
hlasom pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo
PrehraÈ / PozastaviÈ.
- Ak chcete pokraãovaÈ v prehrávaní hlasového súboru, stlaãte tlaãidlo
PrehraÈ / PozastaviÈ.
- Ak chcete poãas prehrávania hlasov˘ súbor previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo
DOªAVA.
Ak chcete zvukov˘ súbor r˘chlo previnúÈ dopredu, stlaãte tlaãidlo
DOPRAVA.
- Ak chcete prehrávanie zvukového súboru zastaviÈ, stlaãte tlaãidlo
PrehraÈ/PozastaviÈ, potom stlaãte tlaãidlo DOªAVA alebo DOPRAVA.
38
Indikátory na displeji LCD
■ Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej snímky.
⑫
①
②
ISO : 80
Av : F 2.8
Tv : 1/30
Flash : On
3648 x 2736
2007/03/01
③
④
⑤
âíslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
âíslo
Ikona reÏimu prehrávania
Batéria
Voice Memo (Hlasová poznámka)
Protect (OchrániÈ)
DPOF
Dátum nahrávky
VeºkosÈ snímky
Blesk
R˘chlosÈ uzávierky
Hodnota clony
ISO
Názov prieãinka a súboru
Ikona
2007/03/01
3648 x 2736 ~ 256 x 192
On / Off
8 ~ 1/1,500
F2.8 ~ F13.1
80 ~ 1000
100-0007
⑪
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
Strana
str. 9
str. 20
str. 46
str. 48
str. 33
str. 22
str. 14
str. 14
str. 30
str. 55
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
■ V reÏime prehrávania môÏete pouÏiÈ tlaãidlá fotoaparátu na pohodlné
nastavenie funkcie reÏimu prehrávania.
Tlaãidlo Miniatúry (
) / Zväã‰enie (
)
● K dispozícii je moÏnosÈ zobraziÈ viac snímok, zväã‰iÈ vybranú snímku, orezaÈ a
uloÏiÈ vybranú oblasÈ snímky.
● Zobrazenie miniatúr
1. Keì je snímka zobrazená na celú obrazovku,
stlaãte tlaãidlo miniatúr.
2. Pri zobrazení miniatúr bude zv˘raznená snímka,
ktorá bola zobrazená vo chvíli, keì bol vybran˘
reÏim miniatúr.
3. Stlaãením tlaãidla s 5 funkciami sa presuÀte na
poÏadovanú snímku.
4. Ak chcete zobraziÈ snímku samostatne, stlaãte tlaãidlo zväã‰enia.
Tlaãidlo Miniatúry (
) / Zväã‰enie (
)
● Zväã‰enie snímky
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväã‰iÈ, a stlaãte
tlaãidlo zväã‰enia.
2. Ostatné ãasti snímky si môÏete prezrieÈ stláãaním
tlaãidla s 5 funkciami.
3. Stlaãením tlaãidla miniatúr vrátite priblíÏenie
naspäÈ na pôvodnú veºkosÈ snímky.
- Zväã‰ené zobrazenie snímky je signalizované
indikátorom zväã‰enia snímky, ktor˘ sa
zobrazuje v ºavom hornom rohu displeja LCD.
(Ak snímka nie je vo zväã‰enom zobrazení,
indikátor sa nezobrazuje.) MôÏete si aj
skontrolovaÈ zväã‰enú oblasÈ.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je moÏné zväã‰iÈ.
- Ak je snímka zväã‰ená, môÏe sa vyskytnúÈ strata kvality.
Stlaãenie tlaãidla miniatúr
(
)
Stlaãenie tlaãidla zväã‰enia
(
)
Zv˘raznená snímka
[ReÏim normálneho zobrazenia]
[ReÏim zobrazenia miniatúr]
39
Tlaãidlo Miniatúry (
) / Zväã‰enie (
)
● Maximálny násobok zväã‰enia v pomere k veºkosti snímky.
VeºkosÈ snímky 10M 9M
8M
7M
6M
5M
4M
Maximálny násobok
14,3x 13,6x 12,8x 12,0x 11,0x 10,1x 8,9x
zväã‰enia
3M
2M
1M VGA
8,0x 6,3x 4,0x
2,5x
● Orezávanie : MôÏete vyrezaÈ poÏadovanú ãasÈ
snímky a uloÏiÈ ju samostatne.
Trimming?
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväã‰iÈ, a stlaãte
No
Yes
tlaãidlo zväã‰enia. Stlaãte tlaãidlo Ponuka, zobrazí
Confirm:OK
sa hlásenie.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte
poÏadovanú podponuku, potom stlaãte tlaãidlo OK.
[Yes] (Áno) : Orezaná snímka bude uloÏená pod nov˘m názvom súboru a
zobrazí sa na displeji LCD.
[No] (Nie) : Ponuka orezania sa stratí.
※ Ak je na uloÏenie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku nie je
moÏné orezaÈ.
※ Ak chcete odstrániÈ zväã‰enú snímku poãas orezávania, stlaãte tlaãidlo
odstránenia.
40
Tlaãidlo Hlasové poznámky (
) / Nahor
■ Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla NAHOR presuniete
kurzor ponuky nahor.
■ Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo NAHOR funguje ako tlaãidlo
hlasovej poznámky. K uloÏenej snímke je moÏné pridaÈ svoj hlas.
● Pridanie hlasovej poznámky k fotografii
1. Stlaãením tlaãidla DOªAVA/DOPRAVA vyberte
snímku, ku ktorej chcete pridaÈ hlasovú poznámku.
2. Stlaãte tlaãidlo hlasovej poznámky ( ), zobrazí
sa indikátor hlasovej poznámky. Fotoaparát je
teraz pripraven˘ na nahrávanie hlasovej
poznámky.
3. Stlaãením tlaãidla spú‰te zaãnete nahrávaÈ
hlasovú poznámku v dæÏke 10 sekúnd, ktorá bude
zaznamenaná do snímky.
Poãas nahrávania hlasu bude zobrazené okno
stavu nahrávania (ako znázorÀuje obrázok vedºa).
Stop:Shutter
4. Nahrávanie je moÏné zastaviÈ opätovn˘m
stlaãením tlaãidla spú‰te.
5. Po dokonãení nahrávania hlasovej poznámky sa
na displeji LCD zobrazí ikona (
).
- Hlasové poznámky nie je moÏné nahrávaÈ do
filmov˘ch klipov a súborov s nahrávkou hlasu.
- Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ
40 cm medzi vami a fotoaparátom (mikrofónom
- Hlasová poznámka bude uloÏená vo formáte
.wav, ale s rovnak˘m názvom súboru, ak˘ má príslu‰ná fotografia.
- Ak chcete pridaÈ hlasovú poznámku do fotografie, ktorá uÏ hlasovú
poznámku obsahuje, existujúca hlasová poznámka bude vymazaná.
Tlaãidlo PrehraÈ a PozastaviÈ (
) / Nadol
■ V reÏime prehrávania funguje tlaãidlo PrehraÈ/PozastaviÈ takto:
- Ak je zobrazená ponuka
Stlaãením tlaãidla NADOL sa presúvate z hlavnej ponuky do podponuky alebo
smerom nadol v podponuke.
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasov˘ súbor alebo filmov˘ klip
V reÏime zastavenia : Prehráva sa fotografia s hlasovou poznámkou,
hlasov˘ súbor alebo filmov˘ klip.
Poãas prehrávania
: Prehrávanie sa doãasne zastaví.
V reÏime pozastavenia : Pokraãuje sa v prehrávaní.
PAUSE:
PLAY:
REW
[Nahrávka hlasu je zastavená]
STOP:OK
PLAY:
■ Do snímok je moÏné pridávaÈ pomocou tohto tlaãidla ‰peciálne efekty.
1. Vyberte fotografiu alebo filmov˘ klip a stlaãte
tlaãidlo E.
2. Vyberte poÏadovanú podponuku a stlaãte
tlaãidlo OK.
Exit:E
: Zachytené snímky budú uloÏené ãiernobielo.
: Zachytené snímky budú uloÏené v odtieni sépie
(Ïlté aÏ hnedé farby).
: Zachytené snímky budú uloÏené v ãervenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v modrom odtieni.
: Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
EXIT:OK
FF
[Nahrávka hlasu sa prehráva]
Tlaãidlo E (Efekty)
※ Zmenená snímka je uloÏená pod nov˘m názvom súboru.
[Nahrávka hlasu je pozastavená]
41
Tlaãidlo OdstrániÈ (
)
Tlaãidlo TlaãiareÀ
■ SlúÏi na odstránenie snímok uloÏen˘ch v pamäti.
● Odstránenie snímok v reÏime prehrávania
1. Stlaãením tlaãidla DOªAVA / DOPRAVA vyberte
snímku, ktorú chcete odstrániÈ, potom stlaãte
tlaãidlo ODSTRÁNIË ( ).
2. Na displeji LCD sa objaví hlásenie (ako je
znázornené na obrázku vedºa).
Delete?
3. Stlaãením tlaãidla DOªAVA/DOPRAVA vyberte
Yes
No
hodnoty podponuky, potom stlaãte tlaãidlo OK.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] (Áno):
Confirm:OK
vybrané snímky sa odstránia.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] (Nie):
odstránenie sa zru‰í.
● Odstránenie snímok v reÏime zobrazenia miniatúr
1. Pomocou tlaãidla NAHOR, NADOL, DOªAVA a DOPRAVA vyberte snímku,
ktorú chcete odstrániÈ, potom stlaãte tlaãidlo ODSTRÁNIË ( ).
2. Na displeji LCD sa objaví hlásenie (ako je znázornené na obrázku dole).
3. Stlaãením tlaãidla DOªAVA/DOPRAVA vyberte hodnoty podponuky, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] (Áno) : vybrané snímky sa odstránia.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] (Nie) : odstránenie sa zru‰í.
Stlaãte tlaãidlo
odstránenia.
Delete?
Yes
No
Confirm:OK
INFORMÁCIE
● Pred odstraÀovaním snímok z fotoaparátu by ste mali nastaviÈ ochranu
snímok, ktoré chcete ponechaÈ, alebo ich prevziaÈ do poãítaãa.
42
■ Ak vyberiete podponuku [Computer] v ponuke
[USB], po pripojení fotoaparátu k tlaãiarni sa
zobrazí hlásenie [Connecting Computer] a
pripojenie nebude nadviazané.
V takom prípade stlaãte tlaãidlo Printer. Zobrazí sa
hlásenie [Connecting Printer] a vybran˘ bude
reÏim jednoduchej tlaãe.
* Niekedy nie je moÏné fotoaparát pripojiÈ k tlaãiarni, závisí to od v˘robcu tlaãiarne.
- Po pripojení sa na displeji LCD sa objaví ponuka
Easy printing (Jednoduchá tlaã).
Ak chcete zobraziÈ ponuku PictBridge, stlaãte
tlaãidlo Ponuka. ëal‰ie informácie o ponuke
PictBridge nájdete na strane 51.
IMAGES
One Pic
All Pics
Exit:MENU
Move:
Tlaãidlo Doºava / Doprava / Ponuka / OK
■ Tlaãidlá DOªAVA / DOPRAVA / PONUKA / OK aktivujú nasledujúce funkcie.
- Tlaãidlo DOªAVA : Keì je zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOªAVA sa
vyberá karta ponuky naºavo od kurzora. Keì nie je
zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOªAVA sa vyberá
predchádzajúca snímka.
- Tlaãidlo DOPRAVA : Keì je zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOPRAVA
sa vyberá karta ponuky napravo od kurzora, alebo sa
presúva na sekundárnu ponuku. Keì nie je zobrazená
ponuka, stlaãením tlaãidla DOPRAVA sa vyberá
nasledujúca snímka.
- Tlaãidlo PONUKA : Keì stlaãíte tlaãidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví
ponuka reÏimu prehrávania. Opätovn˘m stlaãením vrátite
displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Tlaãidlo OK
: Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo OK sa
pouÏíva na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola
vykonaná tlaãidlom s 5 funkciami.
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
■ Funkcie reÏimu prehrávania je moÏné zmeniÈ pomocou displeja LCD. V reÏime
prehrávania sa po stlaãení tlaãidla MENU (PONUKA) zobrazí na displeji LCD
ponuka. Ponuky, ktoré je moÏné v reÏime prehrávania nastaviÈ, sú tieto: Ak
chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiÈ snímku, stlaãte tlaãidlo reÏimu
prehrávania alebo tlaãidlo spú‰te.
Karta ponuky Hlavná ponuka
SLIDE
Podponuka
Sekundárna ponuka
Show
Play / Repeat Play
Interval
1, 3, 5, 10 sec
Effect
PROTECT
DELETE
RESIZE
Select
All Pics
Strana
OFF
str. 45
aÏ 46
Unlock / Lock
str.46
Select
-
All Pics
-
3472 X 2604
-
3264 X 2448
-
3072 X 2304
-
2816 X 2112
-
2592 X 1944
-
2272 X 1704
-
2048 X 1536
-
1600 X 1200
-
1024 X 768
-
640 X 480
-
User Image 1, 2
-
str.47
str.47
43
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Karta ponuky Hlavná ponuka
Podponuka
Right 90。
ROTATE
DPOF
COPY TO CARD
OSD
INFORMATION
Sekundárna ponuka
Strana
-
Left 90。
-
180。
-
Horizontal
-
Vertical
-
Standard
Select / All Pics / Cancel
Index
No / Yes
Size
Select / All Pics / Cancel
No
-
Yes
-
Full
-
Basic
-
OSD Off
-
str.48
■ Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni s podporou
funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu, zakúpená samostatne)
pomocou kábla rozhrania USB.
Karta ponuky Hlavná ponuka
IMAGES
AUTO SET
Podponuka
Sekundárna ponuka
One Pic
-
All Pics
-
No
-
Yes
-
str.48
Strana
str.52
str.52
Auto
Postcard
Card
str.50
4X6
Size
str.51
L
2L
Letter
A4
CUSTOM
A3
SET
Auto
Full
1
2
Layout
4
8
9
16
Index
44
str.53
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Karta ponuky Hlavná ponuka
Podponuka
Sekundárna ponuka
Strana
Auto
Type
Plain
Photo
str.53
str.53
● Nastavenie intervalu prehrávania: Nastavte interval prehrávania prezentácie.
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
SLIDE
podponuku [Interval] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
1 sec
Show
3 sec
Interval
2. Pomocou tlaãidiel Nahor / Nadol vyberte
5 sec
Effect
poÏadovan˘ interval.
10 sec
3. Stlaãením tlaãidla OK uloÏte nastavenie.
Back:
Set:OK
Auto
Quality
SET
Draft
Normal
Fine
Auto
Date
Off
On
Auto
File name
Off
On
PRINT
DPOF PRINT
RESET
Standard
-
Index
-
No
-
Yes
-
No
-
Yes
-
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
■ Snímky je moÏné prezeraÈ súvislo vo vopred definovan˘ch intervaloch.
Prezentáciu je moÏné sledovaÈ po pripojení fotoaparátu k externému monitoru.
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA / DOPRAVA, potom vyberte kartu ponuky [SLIDE].
● Spustenie prezentácie: Prezentáciu je moÏné spustiÈ len v ponuke [Show] (SpustiÈ).
1. Pomocou tlaãidiel Nahor / Nadol vyberte ponuku
SLIDE
[Show] (SpustiÈ) a stlaãte tlaãidlo Doprava.
Show
Play
2. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte
Interval
Repeat Play
Effect
poÏadovanú podponuku.
[Play] (PrehraÈ): Prezentácia sa ukonãí po
Back:
Set:OK
dokonãení jedného cyklu.
[Repeat Play] (Opak. prehr.): Prezentácia sa bude
opakovaÈ, k˘m nebude zru‰ená.
3. Stlaãte tlaãidlo OK, prezentácia sa spustí.
Fastphoto
CUSTOM
Spustenie prezentácie
str.54
str.54
INFORMÁCIE
● âas naãítania závisí od veºkosti snímky a kvality.
● Poãas prehrávania prezentácie sa zobrazuje len prvá snímka FILMOVÉHO
súboru.
● Poãas prehrávania prezentácie sa súbor s nahrávkou hlasu nezobrazuje.
45
Spustenie prezentácie
● Nastavenie efektov prezentácie: pri prezentácii je moÏné pouÏiÈ jedineãné
obrazovkové efekty.
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
SLIDE
podponuku [Effect] (Efekt) a stlaãte tlaãidlo
OFF
Show
DOPRAVA.
Interval
Effect
2. Pomocou tlaãidiel Nahor / Nadol vyberte
poÏadovan˘ efekt.
Back:
Set:OK
: Normálne zobrazenie.
: Snímka je zobrazovaná pomaly.
: Snímka sa zobrazuje pomaly zo stredu ku okrajom.
: Snímka sa pohybuje z vrchnej ºavej strany.
: Snímka sa posúva v uhloprieãke zºava hore doprava dole.
: Snímky sa posúvajú nepravidelne.
3. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
Ochrana snímok
■ PouÏíva sa na ochranu urãit˘ch snímok pred náhodn˘m vymazaním (Lock)
(Zámok). SlúÏi aj na zru‰enie ochrany snímok, ktoré boli predt˘m chránené
(Unlock) (OdomknúÈ).
● Ochrana snímok
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA / DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [PROTECT].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Select] (VybraÈ): zobrazí sa okno v˘beru snímky,
ktorá bude chránená /
odomknutá.
- Nahor / Nadol / Doºava / Doprava: Vyberte snímku
- Tlaãidlo Zoom W/T: ochrana/odomknutie snímky.
- Tlaãidlo OK: zmeny sa uloÏia a ponuka sa stratí.
[All Pics] (V‰etky snímky): chrániÈ / odomknúÈ
v‰etky uloÏené snímky.
- Tlaãidlo Zoom W/T: Ochrana / odomknutie
snímok.
- Tlaãidlo OK: zmeny sa uloÏia a ponuka sa stratí.
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa objaví
ikona ochrany. (Nechránená snímka nemá
Ïiadny indikátor.)
- Snímka v reÏime LOCK bude chránená pred
funkciou odstránenia alebo funkciami [Delete]
(OdstrániÈ), ale NEBUDE chránená pred
funkciou [Format] (FormátovaÈ).
46
PROTECT
Select
All Pics
Move:
Exit:MENU
W
Unlock
T
Set:OK
W
Unlock
Set:OK
T
OdstraÀovanie snímok
■ Zo v‰etk˘ch súborov uloÏen˘ch na pamäÈovej karte budú odstránené v‰etky
nechránené súbory v podprieãinku DCIM. Zapamätajte si, Ïe t˘m natrvalo
odstránite nechránené snímky. DôleÏité snímky by mali byÈ pred odstraÀovaním
uloÏené do poãítaãa. Snímka spustenia sa ukladá v internej pamäti fotoaparátu
(tzn. Nie na pamäÈovej karte), a nebude odstránená ani vtedy, ak odstránite
v‰etky súbory na pamäÈovej karte.
● OdstraÀovanie snímok
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
DELETE
tlaãidlo ponuky.
Select
All Pics
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA / DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [Delete].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
Exit:MENU
Move:
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Select] (VybraÈ): zobrazí sa okno v˘beru snímky,
ktorá bude odstránená.
- Nahor/Nadol/Doºava/Doprava: Vyberte snímku
- Tlaãidlo Zoom T: vyberte snímku, ktorú odstrániÈ.
Select:T
(znaãka )
Del:OK
- Tlaãidlo OK: Po stlaãení tlaãidla OK sa zobrazí
potvrdzovacie hlásenie.
Vyberte ponuku [Yes] (Áno) a
Delete?
Yes
No
stlaãením tlaãidla OK odstráÀte
oznaãené snímky .
Confirm:OK
[All Pics] (V‰etky snímky):
Del:OK
zobrazí sa potvrdzovacie okno. Vyberte ponuku
[Yes] (Áno) a stlaãením tlaãidla OK odstráÀte
v‰etky nechránené snímky. Ak nie sú Ïiadne snímky chránené, v‰etky snímky
sú odstránené a zobrazí sa hlásenie [No Image!].
ZmeniÈ veºkosÈ
■ SlúÏi na zmenu rozlí‰enia (veºkosti) nasníman˘ch obrázkov. Ak chcete snímku
uloÏiÈ ako snímku pri spustení, vyberte moÏnosÈ [User Image]. Snímka so
zmenenou veºkosÈou bude maÈ nov˘ názov súboru.
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [RESIZE].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
RESIZE
3472X2604
3264X2448
3072X2304
2816X2112
2592X1944
Exit:MENU
Move:
INFORMÁCIE
● VeºkosÈ snímky môÏe byÈ len men‰ia neÏ je veºkosÈ zobrazenej snímky.
● Veºké snímky je moÏné zmeniÈ na men‰ie snímky, ale nie naopak.
● ZmeniÈ veºkosÈ je moÏné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je moÏné
zmeniÈ veºkosÈ filmov˘ch klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
● Rozlí‰enie je moÏné zmeniÈ len pri súboroch komprimovan˘ch vo formáte
JPEG 4:2:2.
● Snímka so zmenenou veºkosÈou bude maÈ nov˘ názov súboru.
PouÏívateºsk˘ obrázok nie je uloÏen˘ na pamäÈovej karte, ale v internej
pamäti.
● UloÏiÈ je moÏné len dve snímky typu [User Image].
● Ak je kapacita pamäte na uloÏenie snímky so zmenenou veºkosÈou
nedostatoãná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Memory Full!] a snímka
so zmenenou veºkosÈou nebude uloÏená.
4. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.
47
Otáãanie snímky
DPOF
■ UloÏené snímky je moÏné otáãaÈ v rôznych uhloch. Po dokonãení prehrávania
otáãanej snímky sa snímka vráti do pôvodného stavu.
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [ROTATE] (OtoãiÈ).
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku.
[Right 90°]:
Otáãanie snímky v smere
hodinov˘ch ruãiãiek
[Left 90°] :
Otáãanie snímky proti
smeru hodinov˘ch ruãiãiek
[Horizontal] :
Otáãanie snímky vo
vodorovnom smere
■ Keì sa prehráva snímka, ktorá má uloÏené informácie DPOF, na displeji LCD sa
zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je moÏné tlaãiÈ na tlaãiarÀach s podporou
funkcie DPOF alebo v ãoraz viac sa roz‰irujúcich fotografick˘ch ‰túdiách.
ROTATE
Right 90。
Left 90。
180。
Horizontal
Vertical
Exit:MENU
Move:
■ Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu.
■ Ak sa táto ponuka vyberie, ak nie je vloÏená pamäÈová karta, ponuku [DPOF] je
moÏné vybraÈ, ale nie je ju moÏné spustiÈ.
[180°] :
Otáãanie snímky o
180 stupÀov
[Vertical]:
Otáãanie snímky v
zvislom smere
4. Stlaãte tlaãidlo OK, zobrazí sa otoãená snímka.
Ak zobrazujete otáãanú snímku na displeji LCD, naºavo a napravo do snímky
sa môÏe objaviÈ prázdne miesto.
48
■ DPOF(Digital Print Order Format) umoÏÀuje vloÏiÈ do prieãinka MISC na
pamäÈovej karte informácie o tlaãi. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlaãiÈ, a
spôsob, ak˘m sa budú tlaãiÈ.
DPOF: Standard (·tandardn˘)
DPOF: Index
■ táto funkcia umoÏÀuje vloÏiÈ do uloÏenej snímky informácie o kvalite tlaãe.
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [DPOF].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Standard] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
4. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Select] (VybraÈ): zobrazí sa okno v˘beru snímky,
ktorá bude tlaãená.
- Nahor / Nadol / Doºava / Doprava:
vyberte snímku, ktorá sa bude tlaãiÈ.
- Tlaãidlo Zoom W/T: vyberte poãet v˘tlaãkov.
[All Pics] (V‰etky snímky): nastaví poãet v˘tlaãkov na
v‰etky snímky okrem filmov
a zvukov˘ch súborov.
- Tlaãidlo W/T: vyberte poãet v˘tlaãkov.
[Cancel] (Zru‰iÈ): zru‰enie nastavenia tlaãe.
5. Ak niektorá snímka obsahuje pokyny DPOF,
zobrazí sa indikátor DPOF (
).
■ snímky (okrem filmov˘ch klipov a zvukov˘ch súborov) sa vytlaãia ako index.
DPOF
Standard
Index
Size
Select
All Pics
Cancel
Back:
W
Set:OK
00 Prints
T
Set:OK
W
00 Prints
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
DPOF
tlaãidlo ponuky.
Standard
No
Index
Yes
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom
Size
vyberte kartu ponuky [DPOF].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
Back:
Set:OK
ponuku [Index] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
4. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] (Nie): zru‰í sa nastavenie tlaãe indexu.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] (Áno): snímky budú vytlaãené vo formáte indexu.
5. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
T
Set:OK
49
DPOF: VeºkosÈ snímky
Kopírovanie na kartu
■ Pri tlaãi snímok uloÏen˘ch na pamäÈovej karte je moÏné vybraÈ veºkosÈ v˘tlaãku.
Ponuka [Size] (VeºkosÈ) je k dispozícii len pre tlaãiarne podporujúce funkciu
DPOF 1.1.
● Nastavenie veºkosti tlaãe
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA / DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [DPOF].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Size] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
4. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Select] (VybraÈ): zobrazí sa okno v˘beru snímky,
ktorej veºkosÈ tlaãe bude zmenená.
- Nahor/Nadol/Doºava/Doprava: Vyberte snímku.
- Tlaãidlo Zoom W/T: ZmeÀte veºkosÈ snímky pri
tlaãi.
- Tlaãidlo OK: zmeny sa uloÏia a ponuka sa stratí.
[All Pics] (V‰etky snímky): zmeÀte veºkosÈ pri tlaãi u
v‰etk˘ch uloÏen˘ch snímok.
- Tlaãidlo W/T: Vyberte veºkosÈ tlaãe
- Tlaãidlo OK: potvrdzuje zmenené nastavenie.
[Cancel] (Zru‰iÈ): ru‰í v‰etky nastavenia veºkosti tlaãe.
DPOF
Standard
Index
Size
Select
All Pics
Cancel
Back:
Set:OK
● Kopírovanie na pamäÈovú kartu
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
COPY TO CARD
tlaãidlo ponuky.
No
Yes
2. Stlaãením tlaãidla DOªAVA/DOPRAVA vyberte kartu
ponuky [COPY TO CARD] (KopírovaÈ na kartu).
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
Exit:MENU
Move:
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
- [No] (Nie) : ru‰í kopírovanie na kartu.
- [Yes] (Áno): po zobrazení hlásenia [Processing!] sa v‰etky snímky, filmové klipy a
súbory s nahrávkou hlasu uloÏené v internej pamäti skopírujú na pamäÈovú
kartu. Po dokonãení kopírovania sa displej vráti do reÏimu prehrávania.
INFORMÁCIE
W
W
Cancel
Set:OK
Cancel
T
T
Set:OK
※ Sekundárna ponuka DPOF [Size] (VeºkosÈ) : Cancel (Zru‰iÈ), 3x5, 4x6, 5x7,
8x10
INFORMÁCIE
● K˘m tlaãiareÀ zru‰í tlaã, môÏe to trvaÈ dlh‰ie. Závisí to od v˘robcu a typu
tlaãiarne.
50
■ UmoÏÀuje kopírovaÈ súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukov˘ch nahrávok
na pamäÈovú kartu.
● Ak sa táto ponuka vyberie, ak nie je vloÏená pamäÈová karta, ponuku
[COPY TO CARD] je moÏné vybraÈ, ale nie je ju moÏné spustiÈ.
● Ak nie je na pamäÈovej karte k dispozícii dostatok miesta na kopírovanie snímok
uloÏen˘ch v internej pamäti (45 MB), príkaz [COPY TO CARD] skopíruje len
niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full!]. Systém sa vráti do reÏimu
prehrávania. Pred vkladaním pamäÈovej karty do fotoaparátu zabezpeãte kvôli
uvoºneniu miesta odstránenie v‰etk˘ch nepotrebn˘ch súborov.
● Keì presúvate snímky, ktoré sú uloÏené v internej pamäti, pomocou príkazu
[COPY TO CARD] (KopírovaÈ na kartu) na kartu, na karte sa vytvoria názvy
súborov nasledované ãíslom, aby sa predi‰lo duplicite v názvoch súborov.
- Ak je v ponuke nastavenia [File] (Súbor) nastavená moÏnosÈ [Reset] (VynulovaÈ):
názvy skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od posledného názvu uloÏeného súboru.
- Ak je nastavená moÏnosÈ [Series] (Séria) v ponuke nastavenia [File] (Súbor):
názvy skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od posledného názvu
nasnímaného súboru. Po dokonãení príkazu [COPY TO CARD] sa na displeji
LCD zobrazí posledná uloÏená snímka z posledného skopírovaného prieãinka.
Informácie na obrazovke (OSD)
PictBridge
■ SlúÏia na kontrolu informácií o snímaní t˘kajúcich sa zobrazenej snímky.
● Ako vybraÈ informácie, ktoré chcete vidieÈ
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte
tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãením tlaãidla DOªAVA / DOPRAVA vyberte
kartu ponuky [OSD INFORMATION].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
OSD INFORMATION
Full
Basic
OSD Off
Exit:MENU
ISO : 80
Av : F 2.8
Tv : 1/30
Flash : On
3648 x 2736
2007/03/01
[Full]
[Basic]
■ Na pripojenie fotoaparátu k poãítaãu, ktor˘ podporuje funkciu PictBridge
(predáva sa samostatne), a priamu tlaã uloÏen˘ch snímok, môÏete pouÏiÈ kábel
rozhrania USB. Filmové klipy a zvukové súbory nie je moÏné tlaãiÈ.
[OSD Off]
Move:
● Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlaãiarni
1. V ktoromkoºvek reÏime (okrem reÏimu Voice
Recording) stlaãte tlaãidlo PONUKA.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA / DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [SETUP].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
ponuku [USB] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
4. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
ponuku [Printer] a stlaãte tlaãidlo OK.
SETUP
Format
Date&Time
Imprint
Sound
USB
Computer
Printer
Back:
Set:OK
■ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
Prepojte fotoaparát a port rozhrania USB na tlaãiarni pribalen˘m káblom
rozhrania USB.
51
PictBridge: V˘ber snímky
※ Keì je fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni, a v kroku 4 vyberiete moÏnosÈ
[Computer], zobrazí sa hlásenie [Connecting Computer], a pripojenie nie je
moÏné nadviazaÈ. V takom prípade odpojte kábel rozhrania USB a postupujte od
kroku 2. Alebo stlaãíte tlaãidlo TlaãiareÀ a fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni
zobrazí hlásenie [Connecting Printer]. Fotoaparát v‰ak nemusí byÈ k tlaãiarni
pripojen˘. Závisí to od v˘robcu a modelu tlaãiarne.
■ Jednoduchá tlaã
Ak pripojíte fotoaparát k tlaãiarni v reÏime
prehrávania, môÏete jednoducho vytlaãiÈ snímky.
- Stlaãenie tlaãidla TlaãiareÀ (
):
podºa predvoleného nastavenia tlaãiarne bude
vytlaãená práve zobrazená snímka.
- Stlaãenie tlaãidla Doºava / Doprava:
slúÏi na v˘ber predchádzajúcej / nasledujúcej snímky.
0
PREV
Exit:Shutter
0
NEXT
Set:OK
[Ak je vybraná moÏnosÈ [One Pic]
(Jeden obrázok)]
Print:
Menu:OK
■ V˘ber snímok na tlaã
1. Stlaãte tlaãidlo Ponuka.
IMAGES
2. Objaví sa ponuka [IMAGES].
One Pic
3. Pomocou tlaãidiel NAHOR a NADOL vyberte
All Pics
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte
tlaãidlo OK.
Exit:MENU
Move:
Ak je vybraná moÏnosÈ [One Pic]:
Funkcia PictBridge sa pouÏije len na aktuálne
zobrazenú snímku.
Ak je vybraná moÏnosÈ [All Pics]:
Funkcia PictBridge sa pouÏije na v‰etky snímky, okrem filmov˘ch klipov a
hlasov˘ch súborov.
52
● Nastavenie poãtu kópií
- Vyberte moÏnosÈ [One Pic] (Jeden obrázok) alebo [All Pics] (V‰etky obrázky).
Objaví sa obrazovka, na ktorej je moÏné vybraÈ poãet kópií (ako znázorÀuje
ìalej uveden˘ obrázok).
Exit:Shutter
Set:OK
[Ak je vybraná moÏnosÈ [All Pics]
(V‰etky obrázky)]
- Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte poãet kópií.
- Ak je vybraná moÏnosÈ [One Pic] (Jeden obrázok): pomocou tlaãidla
Doºava/Doprava vyberte ìal‰iu snímku. Po vybraní ìal‰ej snímky vyberte aj
pre túto snímku poãet kópií.
- Po nastavení poãtu kópií uloÏte stlaãením tlaãidla OK.
- Stlaãením tlaãidla spú‰te sa vrátite do ponuky bez nastavenia poãtu kópií.
PictBridge: Nastavenie tlaãe
■ AUTO SET
1. Pomocou tlaãidiel DOªAVA/DOPRAVA vyberte
kartu ponuky [AUTO SET].
2. Pomocou tlaãidiel NAHOR a NADOL vyberte
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte tlaãidlo OK.
[No] (Nie): Zachovajú sa hodnoty [CUSTOM SET].
[Yes] (Áno): V‰etky hodnoty v nastavení [CUSTOM
SET] sa automaticky zmenia.
AUTO SET
No
Yes
Exit:MENU
Move:
PictBridge: Nastavenie tlaãe
PictBridge: Tlaã
■ Custom Set: Pre tlaãené snímky je moÏné vybraÈ ponuky VeºkosÈ papiera, Formát
tlaãe, Typ papiera, Kvalita tlaãe, Tlaã dátumu a Názov súboru.
1. Pomocou tlaãidiel DOªAVA a DOPRAVA vyberte
kartu ponuky [CUSTOM SET].
2. Pomocou tlaãidiel NAHOR a NADOL vyberte
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte tlaãidlo
DOPRAVA.
3. Pomocou tlaãidiel NAHOR a NADOL vyberte
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte tlaãidlo OK.
Ponuka
Funkcia
Nastavenie veºkosÈ papiera v
Size
(VeºkosÈ) tlaãiarni
CUSTOM SET
Size
Layout
Type
Quality
Date
Exit:MENU
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Move:
Podponuka
Auto, PostCard, Card, 4x6, L, 2L,
Letter, A4, A3
Layout Nastavenie poãtu snímok, ktoré budú Auto (Automatické), Full (Plné), 1, 2,
4, 8, 9, 16, Index
(RozloÏenie) vytlaãené na jeden hárok papiera
Auto (Automaticky), Plain (Obyãajn˘),
Nastavenie kvality papiera v
Type (Typ)
Photo (Foto), FastPhoto (R˘chle foto)
tlaãiarni
Quality Nastavenie kvality snímky, ktorá Auto (Automatická), Draft (Návrh),
(Kvalita) sa bude tlaãiÈ
Normal (Normálna), Fine (Jemná)
Nastavenie moÏnosti tlaãe
Date
(Dátum) dátumu
■ Tlaã snímok
1. Pomocou tlaãidiel DOªAVA/DOPRAVA vyberte kartu ponuky [PRINT].
2. Pomocou tlaãidiel NAHOR a NADOL vyberte poÏadovanú hodnotu
podponuky a stlaãte tlaãidlo OK.
[Standard] : Tlaã snímok uloÏen˘ch na
PRINT
pamäÈovej karte podºa ãísiel. Na
Standard
Index
jeden hárok papiera bude vytlaãená
jedna snímka.
[Index]
: Tlaã viacer˘ch snímok na jeden
Exit:MENU
Move:
hárok papiera.
3. Objaví sa obrazovka, ktorá je znázornená na
obrázku vpravo, a obrázok bude vytlaãen˘.
Ak nie je vybran˘ Ïiadny obrázok, zobrazí sa
hlásenie [No Image!]. Stlaãením tlaãidla DOªAVA
poãas tlaãe sa tlaã zru‰í a zobrazí sa ponuka
[PRINT].
Now Printing
001 / 001
Cancel:
※ Poãet snímok pri tlaãi indexu závisí od pouÏitej
tlaãiarne.
Auto (Automaticky), Off (Vyp.),
On (Zap.)
File Name Nastavenie moÏnosti tlaãe názvu Auto (Automaticky), Off (Vyp.),
On (Zap.)
(Názov súboru) súboru
※ Niektoré moÏnosti ponuky nemusia byÈ v‰etk˘mi v˘robcami a typmi tlaãiarní
podporované. Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na displeji
LCD, ale nie je moÏné ich vybraÈ.
※ Ak nie sú hodnoty nastavenia zmenené automatick˘m alebo ruãn˘m
nastavením, ostanú automaticky zachované.
53
PictBridge : Tlaã DPOF
Ponuka Setup
■ DPOF Print: UmoÏÀuje priamu tlaã súborov s údajmi DPOF.
1. Pomocou tlaãidiel DOªAVA/DOPRAVA vyberte
kartu ponuky [DPOF PRINT].
2. Pomocou tlaãidiel NAHOR a NADOL vyberte
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte
tlaãidlo OK.
[No] (Nie) : Zru‰í tlaã.
[Yes] (Áno) : Priama tlaã súboru s údajmi DPOF.
■ V tomto reÏime je moÏné nastaviÈ základné moÏnosti. Ponuku Setup je moÏné
pouÏiÈ vo v‰etk˘ch reÏimoch fotoaparátu okrem reÏimu nahrávania hlasu.
Zv˘raznené poloÏky
sú predvolené nastavenia.
DPOF PRINT
No
Yes
Karta ponuky Hlavná ponuka
Move:
Exit:MENU
File
Power Off
※ V závislosti od v˘robcu a modelu tlaãiarne nemusia byÈ niektoré ponuky k
dispozícii.
Ak tlaãiareÀ nepodporuje funkciu DPOF, ponuka je stále zobrazená, ale nie je
k dispozícii.
ENGLISH
DEUTSCH
Language
PictBridge: Reset (VynulovaÈ)
Format
■ Inicializuje pouÏívateºom zmenené nastavenia.
1. Pomocou tlaãidiel DOªAVA / DOPRAVA vyberte
kartu ponuky [RESET].
2. Pomocou tlaãidiel NAHOR a NADOL vyberte
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte tlaãidlo OK.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] (Nie):
nastavenia nebudú vynulované.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] (Áno):
v‰etky nastavenia tlaãe a snímok budú vynulované.
RESET
Exit:MENU
※ Predvolené nastavenie tlaãiarne je závislé od v˘robcu tlaãiarne.
Ak potrebujete informácie o predvolenom nastavení tlaãiarne, pozrite
pouÏívateºskú príruãku dodanú k tlaãiarni.
54
Date&Time
No
Yes
Podponuka
Series
Reset
Off, 1, 3, 5, 10 min
Move:
Imprint
Sound
DANSK
Sekundárna ponuka Strana
str. 55
str.56
-
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
SVENSKA
BAHASA
POLSKI
-
No
Yes
07/03/01 13:00
yy/mm/dd
Off
dd/mm/yy
mm/dd/yy
Off
Date
Date&Time
Off
Low
Medium
High
FRANÇAIS
ITALIANO
DUTCH
SUOMI
str.56
Magyar
-
-
str.57
str.57
str.57
str.58
Ponuka Setup
Karta ponuky Hlavná ponuka
USB
AF Lamp
LCD
Video Out
Quick View
Reset
Battery type
Podponuka
Computer
Printer
Off
On
Dark
Normal
Bright
NTSC
PAL
Off / 0.5, 1, 3 sec
No
Yes
Alkaline
Ni-MH
Sekundárna ponuka Strana
str.58
str.58
str.58
str.59
str.59
str.60
str.60
-
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
[ File name ] (Názov súboru)
■ Táto funkcia umoÏÀuje pouÏívateºovi vybraÈ formát pomenovania súboru.
● Priradenie názvov súborov
1. V ktoromkoºvek reÏime (okrem reÏimu Voice
SETUP
Recording) stlaãte tlaãidlo PONUKA.
Series
File
Reset
Power Off
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA / DOPRAVA, potom
Language
vyberte kartu ponuky [SETUP].
Format
Date&Time
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
Back:
Set:OK
ponuku [File] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
4. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Series] (Séria)
: Nové súbory sú pomenované pomocou ãísiel, ktoré
pokraãujú v predchádzajúcej sekvencii aj v prípade,
Ïe sa pouÏíva nová pamäÈová karta, po naformátovaní
alebo po odstránení v‰etk˘ch snímok.
[Reset] (VynulovaÈ) : Po pouÏití funkcie vynulovania bude názov
nasledujúceho súboru aj po naformátovaní, odstránení
v‰etk˘ch snímok alebo vloÏení pamäÈovej karty
nastaven˘ od hodnoty 0001.
5. Stlaãte dvakrát tlaãidlo ponuky, ponuka sa stratí z displeja.
- Názov prvého uloÏeného prieãinka je 100SSCAM a názov prvej uloÏenej
snímky je SS100001.
- Názvy súborov sú priradené postupne od SS100001 → SS100002 → ~ →
SS109999.
- âíslo prieãinka je priradené postupne od 100 do 999 takto: 100SSCAM →
101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Súbory pouÏité na pamäÈovej karte sú v súlade s formátom DCF (systémy
Design rule for Camera File). NemeÀte sami od seba názov súboru snímky.
Snímka sa nebude daÈ vo fotoaparáte zobraziÈ.
55
Ponuka Setup
[ Auto power off ] (Automatické vypnutie)
[ Language ] (Jazyk)
■ Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného ãasu, ãím chráni batériu
pred neÏelan˘m vyãerpaním.
■ Ide o v˘ber jazyka, ktor˘ sa zobrazuje na displeji LCD.
Aj po vytiahnutí a opätovnom vloÏení batérie bude nastavenie jazyka zachované.
● Podponuky
[Off] (Vyp.): Funkcia vypínania nie je aktívna.
[1, 3, 5, 10 min]: Napájanie sa automaticky vypne,
ak sa fotoaparát nepouÏíva po
urãenú dobu
SETUP
File
Power Off
Language
Format
Date&Time
Back:
Off
1 min
3 min
5 min
10 min
Set:OK
- Po v˘mene batérie bude nastavenie vypnutia
zachované.
- V‰imnite si, Ïe funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je fotoaparát v
reÏime PC/Printer, poãas prezentácie, prehrávania a nahrávania hlasu,
prehrávania filmového klipu a pri zachytávaní zloÏenej snímky.
56
- Podponuka LANGUAGE (JAZYK): angliãtina,
kórejãina, francúz‰tina, nemãina, ‰panielãina,
talianãina, zjednodu‰ená ãín‰tina, tradiãná ãín‰tina,
japonãina, ru‰tina, portugalãina, holandãina,
dánãina, ‰védãina, fínãina, thajãina, bahasa
(malajãina/indonézãina), arabãina, ãe‰tina,
poº‰tina, maìarãina a tureãtina.
SETUP
File
Power Off
Language
Format
Date&Time
Back:
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
Set:OK
Ponuka Setup
[ Formatting a memory ] (Formátovanie pamäti)
[ Setting up the Date/Time/Date type ] (Nastavenie dátumu/ãasu/typu dátumu)
■ PouÏíva sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu formátovania pamäte,
v‰etky snímky (vrátane chránen˘ch snímok) budú odstránené. Pred
formátovaním pamäte skontrolujte, ãi ste prevzali do poãítaãa v‰etky dôleÏité
snímky.
■ MôÏete zmeniÈ dátum a ãas, ktoré sú zobrazené na zachyten˘ch snímkach, a
nastaviÈ typ dátumu.
● Podponuky
[No] (Nie) : PamäÈ nebude naformátovaná. Stlaãte
trikrát tlaãidlo ponuky, k˘m sa ponuka
nestratí.
[Yes] (Áno) : Objaví sa hlásenie [Processing!] a
pamäÈ bude naformátovaná.
Ak spustíte funkciu formátovania v
reÏime prehrávania, objaví sa hlásenie
[No Image!].
SETUP
File
Power Off
Language
Format
Date&Time
Back:
No
Yes
Set:OK
Dbajte na to, aby ste funkciu formátovania spustili na nasledujúcich typoch
pamäÈov˘ch kariet.
- Nová pamäÈová karta alebo nenaformátovaná pamäÈová karta
- PamäÈová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznan˘ fotoaparátom,
alebo súbor nasníman˘ in˘m fotoaparátom.
- PamäÈovú kartu formátujte vÏdy pomocou tohto fotoaparátu. Ak vloÏíte
pamäÈovú kartu, ktorá bola naformátovaná in˘mi fotoaparátmi, ãítaãkami
pamäÈov˘ch kariet alebo poãítaãmi, objaví sa hlásenie [Card Error!].
● Nastavenie dátumu a ãasu, v˘ber formátu dátumu
Tlaãidlo DOPRAVA : SlúÏi na v˘ber roka, mesiaca,
SETUP
dÀa, hodiny, minúty a typu
File
07/03/01
Power Off
dátumu.
Language
13:00
Tlaãidlo DOªAVA : Ak je kurzor na prvej poloÏke
Format
yy/mm/dd
Date&Time
ponuky nastavenia dátumu a
Back:
Set:OK
ãasu, presunie ho do hlavnej
ponuky [Date&Time]. Vo v‰etk˘ch ostatn˘ch prípadoch a
kurzor presunie naºavo od svojej aktuálnej pozície.
Tlaãidlá NAHOR a NADOL: SlúÏia na zmenu nastavenia hodnoty.
- Typ dátumu: [yy/mm/dd], [Off], [dd/mm/yy], [mm/dd/yy]
[Imprinting the recording date] (VloÏiÈ dátum snímania)
■ Ide o moÏnosÈ vloÏiÈ do fotografií DÁTUM a âAS.
● Podponuky
[Off] (Vyp.)
: DÁTUM a âAS nebudú v súbore
snímky vloÏené.
[Date] (Dátum) : V súbore snímky bude vloÏen˘ len
dátum.
[Date&Time] (Dátum a ãas): DÁTUM a âAS budú v
súbore snímky vloÏené.
SETUP
Power Off
Language
Format
Date&Time
Imprint
Back:
Off
Date
Date&Time
Set:OK
※ Dátum a ãas sa vloÏia do pravého dolného rohu fotografie.
※ V závislosti od v˘robcov tlaãiarne a typu tlaãiarne nemusí byÈ dátum na snímke
vytlaãen˘ správne.
57
Ponuka Setup
[ Sound ] (Zvuk)
[ Auto Focus lamp ] (Pomocné svetlo zaostr.)
■ Ak je zvuk zapnut˘, budú aktivované rôzne zvuky pri spustení fotoaparátu alebo
pri stlaãení tlaãidiel, ãím oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.
■ Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.
● Podponuka [Sound] (Zvuk): Off / Low / Medium / High
SETUP
Language
Format
Date&Time
Imprint
Sound
Off
Low
Medium
High
● Podponuky
[Off] (Vyp.): Svetlo automatického zaostrenia
nebude pri zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
[On] (Zap.): Svetlo automatického zaostrenia bude
pri zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
[ LCD brightness ] (Jas displeja)
■ MôÏete vybraÈ externé zariadenie, ku ktorému chcete pripojiÈ fotoaparát
pomocou kábla USB.
■ MôÏete nastaviÈ jas displeja LCD.
58
● Podponuka [LCD]: Dark (Tmav˘), Normal
(Normálny), Bright (Jasn˘)
SETUP
Back:
Set:OK
Set:OK
[ Connecting an External Device ] (USB)
Format
Date&Time
Imprint
Sound
USB
Off
On
Back:
Back:
● Podponuky
- [Computer] : Vyberte v prípade, Ïe chcete pripojiÈ
fotoaparát k poãítaãu.
Pokyny na pripojenie fotoaparátu k
poãítaãu nájdete na strane 70.
- [Printer]
: Vyberte v prípade, Ïe chcete pripojiÈ
fotoaparát k svojej tlaãiarni.
Pokyny na pripojenie fotoaparátu k
tlaãiarni nájdete na strane 51.
SETUP
Date&Time
Imprint
Sound
USB
AF Lamp
Computer
Printer
Set:OK
SETUP
Imprint
Sound
USB
AF Lamp
LCD
Back:
Dark
Normal
Bright
Set:OK
Ponuka Setup
[ Selecting Video out type ] (V˘ber typu v˘stup. videosignálu)
■ V˘stupn˘ filmov˘ signál fotoaparátu môÏe byÈ v norme NTSC alebo PAL.
Nastavenie v˘stupu treba urobiÈ vzhºadom na typ zariadenia (monitor, televízor
atì.), ku ktorému je fotoaparát pripojen˘. ReÏim PAL podporuje len BDGHI.
■ Pripojenie k externému monitoru
Pripojte fotoaparát k externému monitoru pomocou
kábla AV.
SETUP
Sound
USB
AF Lamp
LCD
Video Out
Back:
NTSC
PAL
Set:OK
- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, JuÏná Kórea, Tajvan, Mexiko.
- PAL : Austrália, Rakúsko, Belgicko, âína, Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Spojené kráºovstvo, Holandsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nov˘
Zéland, Singapur, ·panielsko, ·védsko, ·vajãiarsko, Thajsko,
Nórsko.
- Ak pouÏívate ako extern˘ monitor televízor, je na Àom potrebné vybraÈ extern˘
kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny ‰um, ale nejde o chybu.
- Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov ju
vycentrujte.
- Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru, ponuka bude viditeºná na
externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako na displeji LCD.
- Keì vyberiete typ v˘stupného obrazu PAL, pri nahrávaní videozáznamu sa
televízna obrazovka vypne a displej LCD fotoaparátu sa zapne Po dokonãení
nahrávania sa obrazovka TV zapne a displej LCD fotoaparátu sa vypne.
[ Quick view ] (R˘chly náhºad)
■ Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Quick View, môÏete práve
zachytenú snímku zobraziÈ na displeji LCD po dobu, ktorá sa na stavuje v ãasti
[Quick View] (R˘chly náhºad). Funkcia R˘chle prezeranie je k dispozícii len pri
fotografiách.
Îlt˘ – video
Biely – zvuk
● Podponuky
[Off] (Vyp.) : Funkciu Quick View nie je moÏné
aktivovaÈ.
[0.5, 1, 3 sec] : Napájanie sa pri neãinnosti
automaticky vypne po uplynutí
nastaveného ãasu.
SETUP
USB
AF Lamp
LCD
Video Out
Quick View
Back:
Off
0.5 sec
1 sec
3 sec
Set:OK
59
Ponuka Setup
Nastavenie ponuky Mycam
[ Initialisation ] (Inicializácia)
■ Vöetky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na predvolené
hodnoty.
Hodnoty dátumu, ãasu, jazyka a v˘stupu videa sa v‰ak nezmenia.
● Podponuky
[No] (Nie) : Nastavenie nebude obnovené na
predvolené hodnoty.
[Yes] (Áno) : Vöetky nastavenia budú obnovené na
predvolené hodnoty.
■ MôÏete nastaviÈ snímku zobrazenú pri spustení, zvuk pri spustení a zvuk
spú‰te. Ponuka MyCAM je k dispozícii v kaÏdom prevádzkovom reÏime okrem
reÏimu nahrávania hlasu.
Zv˘raznené poloÏky
sú predvolené nastavenia.
Karta ponuky
Start Image
SETUP
AF Lamp
LCD
Video Out
Quick View
Reset
No
Yes
Back:
Hlavná ponuka
Start Sound
Set:OK
Shutter Sound
Podponuka
Off
LOGO
User Image 1
User Image 2
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Strana
str. 60
str. 61
str. 61
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
[V˘ber typu batérie]
Snímka pri spustení
■ Ak je vybran˘ typ batérie, fotoaparát sa optimalizuje v závislosti od vybraného
typu batérie.
■ MôÏete vybraÈ obrázok, ktor˘ sa objaví na displeji LCD pri kaÏdom zapnutí
fotoaparátu.
● Podponuka [Battery Type]: Alkaline / Ni-MH
SETUP
LCD
Video Out
Quick View
Reset
Battery Type
Back:
60
Alkaline
Ni-MH
Set:OK
● Obrázok pri spustení :
MYCAM
[Off] (Vyp.), [LOGO] (Logo), [User Image1]
Start Image
Start Sound
(PouÏívateº. obr. 1), [User Image2] (PouÏívateº. obr. 2)
Shutter Sound
- Pomocou moÏnosti [User Image] (PouÏívateº. obr.)
v ponuke [RESIZE] (ZmeniÈ veºkosÈ) v reÏime
Back:
Set:OK
prehrávania môÏete pouÏiÈ na obrázok pri spustení
uloÏenú snímku.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [DELETE] (OdstrániÈ) alebo [Format]
(FormátovaÈ) odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (VynulovaÈ).
Zvuk zapnutia
DôleÏité poznámky
■ MôÏete vybraÈ zvuk, ktor˘ sa aktivuje pri kaÏdom zapnutí fotoaparátu.
DodrÏiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
● Zvuk pri spustení: [Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1),
[Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3]
(Zvuk 3)
- Ak je obrázok pri spustení nastaven˘ na hodnotu
[Off] (Vyp.), zvuk pri spustení sa neaktivuje ani v
prípade, Ïe je nastaven˘.
■ Tento prístroj obsahuje precízne elektronické prvky. NepouÏívajte ani
neuskladÀujte prístroj na nasledujúcich miestach.
- Miesta s v˘kyvmi teploty a vlhkosti.
- Miesta, kde sa vyskytuje ‰pina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slneãnému svetlu alebo v teplom poãasí vo vnútri
vozidiel.
- Prostredie s vysok˘m magnetizmom alebo nadmern˘mi vibráciami.
- Miesta s veºmi v˘bu‰n˘mi alebo veºmi horºav˘mi materiálmi.
MYCAM
Start Image
Start Sound
Shutter Sound
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Back:
Set:OK
■ Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by bol vystaven˘ pôsobeniu prachu,
chemick˘ch látok (napríklad nafta a naftalín), vysok˘m teplotám a vysokej vlhkosti.
Ak neplánujte fotoaparát dlh‰iu dobu pouÏívaÈ, uskladÀujte ho v hermeticky
uzatvorenej ‰katuli.
■ Piesok môÏe fotoaparátom spôsobovaÈ niektoré problémy.
- Nedovoºte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho pouÏívate na pláÏach,
na pobreÏn˘ch dunách alebo na in˘ch miestach, kde je mnoÏstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsÈ k chybe alebo spôsobiÈ také po‰kodenie, Ïe
bude fotoaparát natrvalo nepouÏiteºn˘.
Zvuk spú‰te
■ MôÏete vybraÈ zvuk spú‰te.
● Zvuk spú‰te: [Off] (Vyp.), [Sound 1] (Zvuk 1),
[Sound 2] (Zvuk 2), [Sound 3] (Zvuk 3)
MYCAM
Start Image
Start Sound
Shutter Sound
Back:
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Set:OK
■ Zaobchádzanie s fotoaparátom
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani vibráciám.
- ChráÀte veºk˘ displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepouÏívate,
uschovajte ho v puzdre.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
- Fotoaparát nie je odoln˘ voãi vode.
Vyhnite sa nebezpeãn˘m úrazom elektrick˘m prúdom – nikdy fotoaparát
nedrÏte ani nepouÏívajte mokr˘mi rukami.
- Ak pouÏívate fotoaparát na miestach s vodou (napríklad pláÏ alebo bazén),
dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok. Inak môÏe dôjsÈ
k chybe alebo k trvalému po‰kodeniu prístroja.
61
DôleÏité poznámky
■ Teplotné v˘kyvy môÏu spôsobovaÈ komplikácie.
- Ak prená‰ate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia, na
citliv˘ch elektronick˘ch obvodoch sa môÏe vytváraÈ kondenzovaná vlhkosÈ. Ak
k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a poãkajte aspoÀ hodinu, k˘m sa vlhkosÈ
nevyparí. VlhkosÈ sa môÏe vyskytnúÈ aj na pamäÈovej karte. Ak k tomu dôjde,
vypnite fotoaparát a vyberte pamäÈovú kartu. Poãkajte, k˘m sa vlhkosÈ
nevyparí.
■ Upozornenie na pouÏívanie objektívu
- Ak bude objektív vystaven˘ úãinku priameho slneãného svetla, môÏe dôjsÈ k
zafarbeniu a po‰kodeniu obrazového snímaãa.
- Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlaãky prstov ani iné
cudzie látky.
■ Ak sa digitálny fotoaparát dlh‰iu dobu nepouÏíva, môÏe dôjsÈ k jeho vybitiu.
Ak neplánujete nejakú v˘razne dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, mali by ste
vybraÈ batériu a pamäÈovú kartu.
■ Ak bude fotoaparát vystaven˘ úãinkom elektronického ru‰enia, sám od seba sa
vypne z dôvodu ochrany pamäÈovej karty.
■ ÚdrÏba fotoaparátu
- Na ãistenie objektívu a displeja LCD pouÏívajte jemnú kefku, ktorú je moÏné
kúpiÈ v obchodoch s fotografick˘mi potrebami. Na ãistenie je prípadne moÏné
pouÏiÈ papier na ãistenie objektívov s ãistiacim prípravkom na objektívy.
Teleso fotoaparátu ãistite jemnou tkaninou. Dbajte na to, aby fotoaparát
nepri‰iel do styku s rozpú‰Èadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá
atì. teleso fotoaparátu by sa mohlo po‰kodiÈ. Mohol by byÈ tieÏ ovplyvnen˘
jeho v˘kon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môÏe po‰kodiÈ. Dbajte
na to, aby ste sa vyhli jeho po‰kodeniu. Ak fotoaparát nepouÏívate, vÏdy ho
schovajte do ochranného puzdra.
■ Nepokú‰ajte sa fotoaparát rozoberaÈ ani upravovaÈ.
■ Za urãit˘ch podmienok sa môÏe staÈ, Ïe statická elektrina spôsobí aktivovanie
blesku. Nepredstavuje to Ïiadne riziko pre fotoaparát, nejde o chybnú funkãnosÈ.
■ Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môÏe byÈ prenos údajov ovplyvnen˘
statickou elektrinou.
V takom prípade odpojte a znova pripojte kábel rozhrania USB a skúste prenos
znova.
■ Pred dôleÏitou udalosÈou alebo pred cestou by ste mali skontrolovaÈ stav
fotoaparátu.
- Otestujte stav fotoaparátu skú‰obnou snímkou a pripravte si náhradnú batériu.
- SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za nefunkãnosÈ fotoaparátu.
62
Ukazovateº varovania
■ Na displeji LCD sa môÏu objaviÈ rôzne upozornenia.
Card Error!
•Chyba pamäÈovej karty.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
→ VloÏte znova pamäÈovú kartu.
→ VloÏte pamäÈovú kartu a naformátujte ju (p.57)
Card Locked!
•PamäÈová karta je zamknutá.
→ PamäÈová karta SD: posuÀte prepínaã ochrany proti zápisu smerom navrch
pamäÈovej karty.
Memory Full!
•Na nasnímanie obrázka nie je dostatok pamäte.
→ VloÏte novú pamäÈovú kartu.
→ Uvoºnite nejakú pamäÈ odstránením nepotrebn˘ch obrázkov˘ch súborov.
Low Battery!
•Kapacita batérie je nízka.
→ VloÏte nabité batérie
Low Light!
•Keì fotografujete na tmav˘ch miestach.
→ Nasnímajte fotografie so zapnut˘m bleskom.
Out Of Number
•Ak v ponuke PictBridge vyberiete príli‰ veºa strán tlaãe.
→ Vyberte strany tlaãe v rámci rozsahu.
DCF Full Error
•V˘nimka formátu DCF
→ Skopírujte snímky do poãítaãa a naformátujte pamäÈ.
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
No Image!
•V pamäti nie sú uloÏené Ïiadne snímky.
→ Nasnímajte fotografie.
→ VloÏte pamäÈovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.
File Error!
•Chyba súboru.
→ OdstráÀte chybné súbory.
•Chyba pamäÈovej karty.
→ ObráÈte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
■ Skontrolujte nasledujúce:
Fotoaparát sa nezapne.
•Kapacita batérie je nízka.
→ VloÏte nabité batérie (str. 9)
•Batéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
•Nie je vloÏená batéria.
→ VloÏte batériu a zapnite fotoaparát.
63
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
Fotoaparát po stlaãení tlaãidla spú‰te nesníma fotografie.
•Nie je dostatok pamäte.
→ OdstráÀte nepotrebné súbory snímok.
•PamäÈová karta nebola naformátovaná.
→ Naformátujte pamäÈovú kartu (str. 57).
•PamäÈová karta je plná.
→ VloÏte novú pamäÈovú kartu.
•PamäÈová karta je zamknutá.
→ Pozrite chybové hlásenie [Card Locked!].
•Fotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
•Batéria je vybitá.
→ VloÏte nabité batérie
•Batéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
âinnosÈ fotoaparát sa poãas pouÏívania náhodne zastavuje.
•âinnosÈ fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkãnosti.
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Snímky sú nejasné.
•Snímka bola zachytená bez nastavenia príslu‰ného reÏimu makra.
→ Ak chcete nasnímaÈ jasnú fotografiu, vyberte príslu‰n˘ reÏim makra.
•Subjekt na zachytenej snímke bol mimo dosah blesku.
→ Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku.
•Objektív je zneãisten˘.
→ Vyãistite objektív.
Blesk nefunguje.
•Bol vybran˘ reÏim vypnutého blesku.
→ Zru‰te reÏim vypnutého blesku.
•Fotoaparát nedokáÏe pouÏiÈ blesk.
→ Pozrite pokyny k blesku (str. 22)
Zobrazuje sa nesprávny dátum a ãas.
•Dátum a ãas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu.
→ Nastavte správne dátum a ãas.
Tlaãidlá fotoaparátu nefungujú.
•Chyba fotoaparátu
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Vyskytla sa chyba pamäÈovej karty, ktorá je vloÏená vo fotoaparáte.
•Nesprávny formát pamäÈovej karty.
→ Naformátujte znova pamäÈovú kartu.
Snímky sa neprehrávajú.
•Nesprávny názov súboru (v˘nimka formátu DCF).
→ NemeÀte názov súboru snímky.
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
•Nastavenie vyváÏenia bielej farby alebo efektu nie je správne.
→ Vyberte príslu‰né nastavenie vyváÏenia bielej farby a efektu.
Obrázky sú príli‰ svetlé.
•Expozícia je nadmerná.
→ Vynulujte kompenzáciu expozície.
64
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
Na externom monitore nie je Ïiadny obraz.
•Extern˘ monitor nebol k fotoaparátu pripojen˘ správne.
→ Skontrolujte prepojovacie káble.
•Na pamäÈovej karte sú nesprávne súbory.
→ VloÏte pamäÈovú kartu so správnymi súbormi.
Pri pouÏívaní Prieskumníka v poãítaãi nie je viditeºná poloÏka [Removable Disk].
•Prepojenie káblom nie je správne.
→ Skontrolujte pripojenie.
•Fotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
•Operaãn˘ systém nie je Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista alebo Mac OS 9.2
aÏ 10.4. Prípadne poãítaã nepodporuje rozhranie USB.
→ Nain‰talujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista alebo Mac OS 9.2
aÏ 10.4 do poãítaãa, ktor˘ podporuje rozhranie USB.
•Ovládaã fotoaparátu nie je nain‰talovan˘.
→ Nain‰talujte ovládaã [USB Storage Driver].
Technické údaje
■ Obrazov˘ snímaã
- Typ: 1/1.8" CCD
- Efektívne pixely: pribliÏne 10.1 megapixelov
- Pixely celkom: pribliÏne 10.3 megapixelov
■ Objektív
- Ohnisková vzdialenosÈ: SHD objektív f = 7,4 aÏ 22,2 mm
(ekvivalent 35 mm film: 35 aÏ 105 mm)
- SvetelnosÈ objektívu: F2,8 aÏ F7,1 (‰irok˘), F5,1 aÏ F13,1 (tele)
- Digitálne priblíÏenie :·ReÏim fotografie: 1,0x aÏ 5,0x
·ReÏim prehrávania: 1,0x aÏ 14,3x (závisí od veºkosti snímky)
■ Displej LCD: 2.7-palcov˘ farebn˘ TFT LCD (230 000 bodov)
■ Zaostrovanie
- Typ: automatické zaostrenie TTL
- Rozsah : ·Normal : 80 cm aÏ nekoneãno
·Makro: 4 cm aÏ 80 cm (‰irok˘), 50 cm aÏ 80 cm (tele)
·Autom. makro: 4 cm aÏ nekoneãno (‰irok˘), 50 cm aÏ nekoneãno (tele)
■ Uzávierka
- R˘chlosÈ: 1 aÏ 1/1,500 s. (ruãne: 8 aÏ 1/1,500 s)
■ Expozícia
- Ovládanie : ·program AE
·Meranie expozície: viacbodové, bodové
- Kompenzácia: ±2 EV (kroky po 0,5 EV)
- Ekvivalent ISO: Auto, 80,100, 200, 400, 800, 1000
■ Blesk
- ReÏimy: automaticky, automaticky s redukciou efektu ãerven˘ch oãí, doplÀujúci
blesk, pomalá synchronizácia, blesk vypnut˘
- Rozsah: ·irokouhl˘ – 0,4m aÏ 4,8m; Tele – 0,5m aÏ 4,3m (ISO AUTO)
- âas nabíjania: pribliÏne 5 sekúnd
■ OstrosÈ: mäkké, normálne, intenzívne
■ Efekt: normálne, ãiernobiele, sépia, ãervené, zelené, modré, negatív, RGB
65
Technické údaje
■ VyváÏenie bielej: Automaticky, denné svetlo, zamraãené, Ïiarivka H, Ïiarivka L,
Ïiarovka, vlastné
■ Nahrávanie hlasu: Nahrávanie hlasu (max. 1 hod.),
Hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sekúnd)
■ Dátumová peãiatka: dátum, dátum a ãas, vypnuté (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
■ Snímanie
- Fotografia : ·ReÏimy: Auto, Program, Scene
※ Scéna: noc, portrét, deti (otoãn˘ ovládaã reÏimu), krajina,
zblízka, západ slnka, úsvit, zadné svetlo, ohÀostroj,
pláÏ a sneh
※ Otoãn˘ ovládaã reÏimu: automaticky, program, ruãne, scéna,
portrét, noc, deti
·Snímanie: jednotlivo, súvislé, AEB
·Samospú‰È: 10 s., 2 s., dvojité (10 s., 2 s.)
- Filmov˘ klip : ·So zvukom (ãas nahrávania: závisí od kapacity pamäte)
·VeºkosÈ : 640x480, 320x240, 160X128 (3-násobné optické
priblíÏenie, stlmenie poãas ãinnosti priblíÏenia)
·R˘chlosÈ snímkovania: 30 snímok/s., 15 snímok/s.
·Stabilizátor filmu
·Úprava filmu (zabudovaná): pauza poãas nahrávania, zachytenie
snímky, orezanie podºa ãasu
■ Ukladací priestor
- Médium :·Interná pamäÈ: flash pamäÈ pribliÏne 45 MB
·Externá pamäÈ: karta MMC/SD (zaruãené aÏ 2 GB)
- Formát súboru :·Fotografia: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Filmov˘ klip: AVI (MPEG-4)
10M
9M
8M
7M
6M
5M
3648x2736 3472x2604 3264x2448 3072x2304 2816x2112 2592x1944
4M
3M
2M
1M
2272x1704 2048x1536 1600x1200 1024x768
66
VGA
640x480
-
·Zvuk: WAV
- VeºkosÈ snímky
- Kapacita: 256 MB karta MMC (Multi Media Card)
Super Fine (Veºmi jemná)
Fine (Jemná)
Normal (Normálna)
Super Fine (Veºmi jemná)
Fine (Jemná)
Normal (Normálna)
10M
48
94
109
4M
121
226
279
9M
53
104
151
3M
148
284
400
8M
60
115
169
2M
244
434
520
7M
67
128
197
1M
520
868
1041
6M
80
157
223
VGA
1041
1116
1302
5M
93
181
264
-
* Tieto hodnoty sú merané podºa ‰tandardn˘ch podmienok spoloãnosti Samsung.
MôÏu sa lí‰iÈ v závislosti od podmienok pri snímaní a nastavenia fotoaparátu.
■ Prehrávanie snímok
- Typ: jedna snímka, miniatúry, prezentácia, filmov˘ klip
- Úprava: orezanie, zmena veºkosti, otoãenie, efekt
■ Rozhranie
- Konektor digitálneho v˘stupu: USB 2.0 High speed
- Zvuk: mono
- Video v˘stup: NTSC, PAL (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
■ Zdroj napájania
- Primárna batéria: 2 ks alkalické typu AA (s vysokou kapacitou)
- Nabíjateºná batéria (voliteºná): SNB-2512B KIT (2 ks batéria typu AA 2500
mAh Ni-MH a nabíjaãka)
※ Pribalená batéria sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde ste v˘robok zakúpili.
■ Rozmery (·xVxH): 99,6 x 61,8 x 26,95 mm (bez v˘stupkov)
■ HmotnosÈ: pribliÏne 169 g (bez batérií a karty)
■ Prevádzková teplota: 0 aÏ 40°C
■ Prevádzková vlhkosÈ: 5 % aÏ 85 %
■ Softvér: Digimax Master, Adobe Reader
※ Technické údaje sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
※ V‰etky ochranné známky sú vlastníctvom príslu‰n˘ch majiteºov.
Poznámky k softvéru
Informácie o softvéri
Pred pouÏívaním v˘robku si pozorne preãítajte pouÏívateºskú príruãku.
•PriloÏen˘ softvér je ovládaã fotoaparátu a softvérov˘ nástroj na úpravu snímok
(pre systém Windows).
•Nie je dovolené za Ïiadnych okolností kopírovaÈ softvér a pouÏívateºskú príruãku
ako celok ani ich ãasti.
•Autorské práva k softvéru sú licencované len na pouÏívanie s fotoaparátom.
•V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opraven˘ alebo vymenen˘.
Nenesieme v‰ak zodpovednosÈ za Ïiadne ‰kody spôsobené nesprávnym
pouÏívaním.
•Záruka spoloãnosti Samsung sa nevzÈahuje na pouÏívanie fotoaparátu v spojení
s poãítaãom, ktor˘ bol poskladan˘ podomácky, alebo poãítaãom s operaãn˘m
systémom, za ktor˘ nenesie jeho v˘robca zodpovednosÈ.
•Pred preãítaním tejto príruãky by ste mali maÈ základné vedomosti o poãítaãoch
a OS (operaãn˘ch systémoch).
Systémové poÏiadavky
Pre systém Windows
Pre systém Macintosh
Poãítaã s procesorom lep‰ím ako Pentium II
450 MHz (odporúãa sa Pentium 700 MHz)
Power Mac G3 alebo nov‰í
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 9.2 aÏ 10,4
Minimálne 64 MB RAM
Minimálne 64 MB RAM
200 MB voºného miesta na pevnom disku
110 MB voºného miesta na pevnom disku
Port rozhrania USB
Port rozhrania USB
Jednotka CD-ROM
Jednotka CD-ROM
1024x768 pixelov, kompatibiln˘ monitor
s farebnou hæbkou 16 bitov (odporúãa
sa monitor s farebnou hæbkou 24 bitov)
Na prehrávanie filmového klipu
Mac OS 10.1 aÏ 10.4
MPlayer, VLC Media Player
Po vloÏení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CD-ROM by sa malo
automaticky otvoriÈ nasledujúce okno.
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu je
potrebné najprv nain‰talovaÈ ovládaã
fotoaparátu.
※Obrázky uvedené v tejto príruãke
pochádzajú z anglickej verzie systému
Windows.
■ Ovládaã fotoaparátu: umoÏÀuje prená‰anie snímok medzi fotoaparátom a
poãítaãom.
Fotoaparát vyuÏíva ovládaã USB Storage Driver. Fotoaparát sa môÏe pouÏívaÈ
ako ãítaãka kariet cez rozhranie USB. Po nain‰talovaní ovládaãa a po pripojení
fotoaparátu k poãítaãu môÏete nájsÈ poloÏku [Removable Disk] (Vymeniteºn˘
disk) v programe [Windows Explorer] (Prieskumník) alebo v ãasti [My computer]
(Tento poãítaã). Ovládaã USB Storage Driver sa poskytuje len pre systém
Windows. Ovládaã rozhrania USB pre systém MAC nie je na disku s aplikáciami
priloÏen˘. Fotoaparát je moÏné pouÏívaÈ so systémom Mac OS 9.2 aÏ 10,4.
■ Digimax Master: Multimediálne softvérové rie‰enie v‰etko v jednom.
Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so
systémom Windows.
INFORMÁCIE
● Pred in‰taláciou ovládaãa je potrebné overiÈ si systémové poÏiadavky.
● V závislosti od v˘konu poãítaãa je potrebné poãkaÈ 5 aÏ 10 sekúnd, k˘m
sa spustí automatick˘ in‰talaãn˘ program. Ak sa okno neobjaví, otvorte
program [Windows Explorer] (Prieskumník Windows) a vyberte v
koreÀovom prieãinku disku CD-ROM súbor [Samsung.exe].
67
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
■ Ak chcete pouÏívaÈ fotoaparát s poãítaãom, nain‰talujte najprv aplikaãn˘ softvér.
Po dokonãení in‰talácie je moÏné snímky uloÏené vo fotoaparáte presúvaÈ do
poãítaãa a upravovaÈ v programe na úpravu snímok.
■ K dispozícii máte moÏnosÈ nav‰tíviÈ prostredníctvom internetu webovú stránku
spoloãnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com – English
http://www.samsungcamera.co.kr – kórejãina
1. Zobrazí sa okno automatického spustenia.
V okne automatického spustenia kliknite
na ponuku [Install] (In‰talovaÈ).
2. Pomocou tlaãidla zobrazeného na monitore nain‰talujte ovládaã fotoaparátu,
program DirectX, Xvid a softvér Digimax Master. Ak uÏ je v poãítaãi
nain‰talovaná nov‰ia verzia programu DirectX, nie je potrebné ho in‰talovaÈ.
※ Kodek XviD je distribuovan˘ podºa podmienok licencie GNU General Public
License. KaÏd˘ má právo voºne kopírovaÈ, upravovaÈ a distribuovaÈ tento kodek,
ale bez poskytnutia AKEJKOªVEK ZÁRUKY VYSLOVENEJ ALEBO
PREDPOKLADANEJ, ZÁRUKY OBCHODOVATEªNOSTI ALEBO VHODNOSTI
NA KONKRÉTNY ÚâEL. Pri kaÏdej distribúcii tohto kodeku alebo pri jeho úprave
v‰ak musia byÈ dodrÏané podmienky licencie GNU General Public License.
ëal‰ie informácie nájdete v dokumentácii licencie GNU General Publice License
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
68
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
3. Po re‰tartovaní poãítaãa pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla
rozhrania USB.
4. Zapnite fotoaparát.
Otvorí sa okno [Found New Hardware
Wizard] (Sprievodca pridaním nového
hardvéru) a poãítaã rozpozná fotoaparát.
※ Ak je operaãn˘m systémom Windows XP,
otvorí sa program na prezeranie snímok.
Ak sa po spustení softvéru Digimax Master
otvorí okno na preberanie snímok, ovládaã
fotoaparátu bol úspe‰ne nain‰talovan˘.
INFORMÁCIE
● Ak máte nain‰talovan˘ ovládaã fotoaparátu, okno [Found New Hardware
Wizard] (Sprievodca pridaním nového hardvéru) sa nemusí otvoriÈ.
● V systéme Windows 98 SE sa otvorí okno sprievodcu Found New
Hardware Wizard, a môÏe sa objaviÈ okno s v˘zvou, aby ste vybrali súbor
ovládaãa. V takom prípade vyberte z pribaleného disku CD poloÏku „USB
Driver“ (pre systém Windows 98 SE).
● Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza dokumentácia v
podobe pouÏívateºsk˘ch príruãiek vo formáte PDF. Vyhºadajte súbory PDF
pomocou programu Prieskumník systému Windows.
Pred otváraním súborov PDF musíte nain‰talovaÈ program Adobe Reader,
ktor˘ sa nachádza na disku CD-ROM so softvérom.
● Pre správnu in‰taláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je potrebné maÈ
nain‰talovan˘ program Internet Explorer 5.01 alebo nov‰í. Nav‰tívte lokalitu
„www.microsoft.com“ a inovujte program Internet Explorer.
69
Spustenie reÏimu PC
•Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v poãítaãi a potom
zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do reÏimu „pripojenia k poãítaãu“.
•V tomto reÏime je moÏné preberaÈ uloÏené snímky do poãítaãa cez kábel
rozhrania UB.
•V reÏime PC je displej LCD na fotoaparáte vÏdy vypnut˘.
■ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
1. V ktoromkoºvek reÏime (okrem reÏimu Voice
Recording) stlaãte tlaãidlo Ponuka.
Format
Date&time
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom
Imprint
Sound
vyberte kartu ponuky [SETUP].
USB
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
Back:
ponuku [USB] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
4. Pomocou tlaãidiel NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte tlaãidlo OK.
5. Stlaãte dvakrát tlaãidlo ponuky, ponuka sa stratí z displeja.
6. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla rozhrania USB.
■ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
SETUP
Computer
Printer
Set:OK
※Keì je fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni, a v kroku 4 vyberiete moÏnosÈ [Printer],
zobrazí sa hlásenie [Connecting Printer], a pripojenie nie je moÏné nadviazaÈ.
V takom prípade odpojte kábel rozhrania USB a postupujte od kroku 2.
■ Odpojenie fotoaparátu od poãítaãa: pozrite str. 72 (Odoberanie vymeniteºného disku).
70
Spustenie reÏimu PC
■ Preberanie uloÏen˘ch snímok
Fotografie uloÏené vo fotoaparáte je moÏné preberaÈ na pevn˘ disk poãítaãa, a
potom ich vytlaãiÈ alebo pouÏiÈ na ich úpravu softvér urãen˘ na úpravu obrázkov.
6. Stlaãte pravé tlaãidlo my‰i, otvorí sa miestna
ponuka. Kliknite na poloÏku [Paste] (PrilepiÈ).
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche poãítaãa vyberte poloÏku
[My computer] a dvakrát kliknite na poloÏku
[Removable Disk → DCIM → 100SSCAM].
Zobrazia sa súbory snímok.
7. Súbor snímky sa prenesie z fotoaparátu do
poãítaãa.
3. Vyberte snímku a stlaãte prvé tlaãidlo my‰i.
- Pomocou programu [Digimax Master] môÏete prezeraÈ snímky uloÏené v
pamäti priamo na monitore poãítaãa a kopírovaÈ alebo presúvaÈ súbory
snímok.
UPOZORNENIE
4. Objaví sa miestna ponuka.
Kliknite na ponuku [Cut] (VystrihnúÈ) alebo
[Copy] (KopírovaÈ).
- [Cut] (VystrihnúÈ) : vystrihne vybran˘ súbor.
- [Copy] (KopírovaÈ) : skopíruje súbory.
● Ak chcete prezeraÈ snímky v poãítaãi, odporúãame ich skopírovaÈ do
poãítaãa. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteºného disku môÏe dôjsÈ
neoãakávanému odpojeniu.
● Keì odovzdáte na vymeniteºn˘ disk súbor, ktor˘ nebol nasníman˘ t˘mto
fotoaparátom, v reÏime prehrávania sa na displeji LCD objaví hlásenie [File
Error!]. V reÏime miniatúr sa nezobrazí niã.
5. Kliknite na prieãinok, do ktorého chcete prilepiÈ
súbor.
71
Odoberanie vymeniteºného disku
■ Windows 98SE
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Odpojte kábel rozhrania USB.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Obrázky sa môÏu v závislosti do verzie operaãného systému Windows mierne lí‰iÈ.)
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware] (OdpojiÈ alebo vysunúÈ hardvér) v
oznamovacej oblasti.
3. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware]
(OdpojiÈ alebo vysunúÈ hardvér). Vyberte
poloÏku [USB Mass Storage Device] (Zariadenie
USB Mass Storage) a kliknite na tlaãidlo [Stop]
(ZastaviÈ).
[Dvakrát kliknite]
6. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware]
(OdpojiÈ alebo vysunúÈ hardvér). Kliknite na
tlaãidlo [Close] (ZavrieÈ) a vymeniteºn˘ disk bude
bezpeãne odobran˘.
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
Nain‰talovanie ovládaãa USB v systéme MAC
1. Ovládaã USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom nenachádza,
pretoÏe systém MAC OS uÏ odporu ovládaãa obsahuje.
2. Poãas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibiln˘ so systémom MAC OS 9.2 aÏ 10,4.
3. Pripojte fotoaparát k poãítaãu Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu MAC sa na ploche zobrazí nová ikona.
PouÏívanie ovládaãa USB v systéme MAC
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa prieãinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuÀte ho do poãítaãa MAC.
4. Otvorí sa okno [Stop a Hardware device]
(ZastaviÈ hardvérové zariadenie). Vyberte
poloÏku [USB Mass Storage Device] a kliknite
na tlaãidlo [OK].
5. Otvorí sa okno [Safe to Remove Hardware]
(Hardvér je moÏné bezpeãne odobraÈ).
Kliknite na tlaãidlo [OK].
72
UPOZORNENIE
● Pre systém Mac OS 10.0 a nov‰í: najprv dokonãite prenos medzi poãítaãom a
fotoaparátom, potom odoberte vymeniteºn˘
disk pomocou príkazu Extract.
● Ak nie je moÏné v systéme Mac OS prehrávaÈ filmov˘ klip, nav‰tívte
nasledujúcu stránku (http://www.divx.com/divx/mac/) a prevezmite si
kodek. Prípadne pouÏite prehrávaã médií, ktor˘ podporuje kodek Xvid –
Mplayer, VLC (VideoLAN Client) media player.
Odstránenie ovládaãa USB v systéme Windows 98SE
■ Ak chcete odstrániÈ ovládaã USB, postupujte podºa ìalej uvedeného procesu.
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu a zapnite ho.
2. Skontrolujte, ãi sa v ãasti [My Computer] (Tento poãítaã) nachádza poloÏka
Removable Disk.
3. OdstráÀte v ãasti Device manager poloÏku [Samsung Digital Camera].
Digimax Master
■ Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so systémom
Windows.
■ Ak chcete spustiÈ program, kliknite na poloÏky [Start (·tart) → Programs
(Programy) → Samsung → Digimax Master → Digimax Master].
● Preberanie snímok
1. Pripojte fotoaparát k svojmu poãítaãu.
4. Odpojte kábel rozhrania USB.
5. OdstráÀte poloÏku [Samsung USB Driver] (Ovládaã Samsung USB) v ãasti
Add / Remove Programs Properties (PridaÈ / odstrániÈ programy Vlastnosti).
2. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu sa
zobrazí okno na preberanie snímok.
- Ak chcete prevziaÈ zachytené snímky,
vyberte tlaãidlo [Select All] (VybraÈ v‰etky).
- Vyberte v okne poÏadovan˘ prieãinok a
kliknite na tlaãidlo [Select All] (VybraÈ
v‰etky). MôÏete uloÏiÈ zachytené snímky a
vybran˘ prieãinok.
- Ak kliknete na tlaãidlo [Cancel] (Zru‰iÈ),
preberanie bude zru‰ené.
3. Kliknite na tlaãidlo [Next >] (ëal‰ie >).
6. Odin‰talovanie je dokonãené.
73
Digimax Master
4. Vyberte cieºové umiestnenie a vytvorte
prieãinok, do ktorého uloÏiÈ preberané
snímky a prieãinky.
- Názvy prieãinkov môÏu byÈ vytvorené v
poradí podºa dátumu., a snímky budú
prevzaté.
- Názov prieãinka bude ºubovoºn˘, a snímky
budú prevzaté.
- Po vybraní predt˘m vytvoreného prieãinka
budú snímky prevzaté.
● Zobrazovaã snímok: môÏete v Àom prezeraÈ uloÏené snímky.
①
⑤
⑥
⑦
②
③
5. Kliknite na tlaãidlo [Next >] (ëal‰ie >).
④
6. Otvorí sa okno, aké vidíte na vedºaj‰om
obrázku.
V hornej ãasti okna bude zobrazené
cieºové umiestnenie vybraného prieãinka.
Kliknutím na tlaãidlo [Start] (SpustiÈ)
prevezmite snímky.
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
- ëalej sú uvedené funkcie zobrazovaãa snímok.
① Li‰ta s ponukou: môÏete vybraÈ ponuky.
File, Edit, View, Tools, funkcie Change, Auto download, Pomocník atì.
② Okno v˘beru snímky: v tomto okne je moÏné vybraÈ poÏadované snímky.
③ Ponuka v˘beru typu média: v tejto ponuke môÏete vybraÈ zobrazovaã snímok
a funkcie úpravy snímky a filmového klipu.
④ Okno s ukáÏkou: môÏete prezeraÈ ukáÏku snímky alebo filmového klipu a
skontrolovaÈ multimediálne informácie.
⑤ Li‰ta priblíÏenia: môÏete zmeniÈ veºkosÈ ukáÏky.
⑥ Okno zobrazenia prieãinka: tu je moÏné vidieÈ umiestnenie prieãinka vybranej
snímky.
⑦ Okno zobrazenia snímky: tu sú zobrazené snímky vybraného prieãinka.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Digimax Master.
74
Digimax Master
● Úprava snímky: môÏete upravovaÈ fotografiu.
①
● Úprava filmu: z klipu môÏete získaÈ fotografiu, pridaÈ ìal‰í filmov˘ klip, komentár
a hudobné súbory.
④
①
②
②
③
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.
① Ponuka Edit (UpraviÈ): môÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Tools] (Nástroje): môÏete zmeniÈ veºkosÈ vybranej snímky alebo ju orezaÈ.
Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
[Adjust] (UpraviÈ): môÏete zmeniÈ kvalitu snímky. Pozrite ponuku [Help]
(Pomocník).
[Retouch] (Retu‰ovaÈ): môÏete zmeniÈ snímku alebo do nej vloÏiÈ efekty.
Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
② Nástroje na kreslenie: nástroje na úpravu snímky.
③ Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
④ Okno s ukáÏkou: môÏete prezeraÈ ukáÏku zmenenej snímky.
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
① Ponuka Edit (UpraviÈ): môÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Add Media] (PridaÈ médiá): do filmu môÏete pridaÈ ìal‰ie mediálne prvky.
[Edit Clip] (UpraviÈ klip): môÏete zmeniÈ jas, kontrast, farbu a s˘tosÈ.
[Effects] (Efekty): môÏete vloÏiÈ nejak˘ efekt.
[Set Text] (NastaviÈ text): môÏete vloÏiÈ texty.
[Narrate] (Komentár): môÏete vloÏiÈ komentár.
[Produce] (VytvoriÈ): môÏete uloÏiÈ upravené multimédium pod nov˘m názvom
súboru. K dispozícii máte na v˘ber tieto typy súborov:
AVI, Windows media (wmv), Windows media (asf) a typy
súborov filmového klipu (avi, MPEG-4).
② Okno zobrazenia snímok: v tomto okne môÏete vloÏiÈ multimédium.
※ Fotografiu upravenú pomocou programu Digimax Master nie je moÏné
prehrávaÈ vo fotoaparáte.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Digimax Master.
※ Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktor˘ nie je kompatibiln˘ s
programom Digimax Master nie je moÏné v tomto programe prehrávaÈ.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Digimax Master.
75
FA
D
igQ
imax Master
FA
â
aQ
sto kladené otázky
■ Filmy na prezeranie vo fotoaparáte: Vo fotoaparáte je moÏné prehrávaÈ film.
1. Vyberte stlaãením tlaãidla [Add] film, ktor˘ chcete prehrávaÈ vo fotoaparáte. VloÏte
do filmu efekty a upravte ho. Upraven˘ film uloÏíte stlaãením tlaãidla [Make].
2. Vyberte typ videa [Movie for camera].
3. Vyberte moÏnosti Camera, Output location, File name a stlaãte tlaãidlo [Make].
- Frame size : Vyberte ‰írku a v˘‰ku snímky.
- Frame rate : Vyberte poãet snímok za sekundu.
- File location : Vyberte miesto, kam bude upraven˘ film uloÏen˘.
- File name : Ak chcete vo fotoaparáte prehrávaÈ film, musíte zachovaÈ
pravidlá DCF. UloÏte filmov˘ klip
ako SS10XXXX.avi. (Namiesto
písmen XXXX môÏete zadaÈ
ºubovoºné ãíslo od 0001 do 9999.)
4. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou
pribaleného kábla rozhrania USB.
5. Skopírujte upraven˘ film do [Removable
Disk\DCIM\XXXSSCAM]. (Namiesto písmen
môÏete zadaÈ ºubovoºné ãíslo od 100 do 999.)
6. Film môÏete prehrávaÈ vo fotoaparáte v reÏime
prehrávania.
Play:/
76
Capture:E
■ Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
1. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojen˘, alebo nie je pouÏit˘ pribalen˘
kábel rozhrania USB.
→ Pripojte pribalen˘ kábel rozhrania USB.
2. prípad
Fotoaparát nebol poãítaãom rozpoznan˘.
Niekedy sa môÏe fotoaparát objaviÈ v správcovi zariadení v ãasti
[Unknown Devices] (Neznáme zariadenia).
→ Nain‰talujte správne ovládaã fotoaparátu.
Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho zapojte,
a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad
Poãas prenosu súboru do‰lo k neoãakávanej chybe.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
4. prípad
PouÏívate rozboãovaã rozhrania USB.
→ MôÏe sa jednaÈ o problém, Ïe pripájate fotoaparát k poãítaãu
prostredníctvom rozdeºovaãa rozhrania USB, a rozdeºovaã a poãítaã
nie sú kompatibilné. Ak je to moÏné, pripojte fotoaparát k poãítaãu
priamo.
5. prípad
Sú k poãítaãu pripojené aj iné káble rozhrania USB?
→ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu nemusí fungovaÈ, ak v tom istom
ãase pripojen˘ k poãítaãu aj in˘ kábel rozhrania USB. V takom prípade
odpojte druh˘ kábel rozhrania USB a pripojte len kábel rozhrania USB
fotoaparátu.
âasto kladené otázky
6. prípad
7. prípad
8. prípad
Keì otvoríte správcu zariadení (kliknutím na ponuku Start (·tart) →
(Settings) (Nastavenia) → Control Panel (Ovládací panel) →
(Performance and Maintenance) (V˘kon a údrÏba) → System
(Systém) → (Hardware) (Hardvér) → Device Manager (Správca
zariadení)), nachádzajú sa tu poloÏky v ãastiach Unknown Devices
(Neznáme zariadenia) alebo Other Devices (Iné zariadenia) oznaãené
Ïlt˘m otáznikom (?) alebo zariadenia oznaãené v˘kriãníkom.
→ Kliknite prav˘m tlaãidlom na poloÏku s otáznikom (?) alebo v˘kriãníkom
(!) a vyberte poloÏku „Remove“ („OdstrániÈ“). Re‰tartujte poãítaã a
pripojte fotoaparát znova. V poãítaãi so systémom Windows 98 tieÏ
odstráÀte ovládaã fotoaparátu, re‰tartujte poãítaã a znova ho nain‰talujte
Kvôli niektor˘m zabezpeãovacím programom (Norton Anti Virus, V3
atì.) nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát ako vymeniteºn˘ disk.
→ Zastavte zabezpeãovacie programy a pripojte fotoaparát k poãítaãu.
Informácie o tom, ako doãasne zakázaÈ program, nájdete v pokynom k
zabezpeãovaciemu programu.
Fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenému na
prednom paneli poãítaãa.
→ Ak je fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenom na
prednom paneli poãítaãa, nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát.
Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na zadnej
strane poãítaãa.
● Keì nie je nain‰talovan˘ kodek na prehrávanie filmov˘ch klipov
→ Nain‰talujte kodek podºa nasledujúceho postupu.
[ In‰talácia kodeku pre systém Windows ]
1) VloÏte disk CD dodan˘ spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte prieãinok [jednotka CDROM:\XviD] a kliknite na súbor XviD-1.1.2-01112006.exe.
※ Kodek XviD je distribuovan˘ podºa podmienok licencie GNU General Public
License. KaÏd˘ má právo tento kodek kopírovaÈ, distribuovaÈ a meniÈ. Táto
Licencia sa t˘ka kaÏdého programu alebo iného diela, ktoré obsahuje
oznámenie umiestnené vlastníkom autorsk˘ch práv, ktoré hovorí o tom, Ïe
môÏe byÈ distribuovan˘ podºa podmienok licencie General Public License.
ëal‰ie informácie nájdete v dokumentácii k Licencii
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
[ In‰talácia kodeku pre systém Mac OS ]
1) Kodek je moÏné prevziaÈ na nasledujúcej webovej stránke
(http://www.divx.com/divx/mac).
2) Kliknite na tlaãidlo [Free Download] umiestnené v pravom hornom rohu
stránky. Zobrazí sa okno prevzatia kodeku DivX.
3) Vyberte systém Mac OS, ktor˘ pouÏívate, a kliknite na tlaãidlo
[Download]. UloÏte do poÏadovaného prieãinka.
4) Spustite prevzat˘ súbor, nain‰taluje sa kodek potrebn˘ na prehrávanie
filmov˘ch klipov.
※ Ak nie je moÏné prehrávaÈ filmov˘ klip v systéme Mac OS, pouÏite
prehrávaã médií, ktor˘ podporuje kodek XviD (Mplayer, VideoLanClient).
■ Ak sa filmov˘ klip neprehráva v poãítaãi
※ Keì sa filmov˘ klip zaznamenan˘ fotoaparátom neprehráva v poãítaãi, je to
väã‰inou z dôvodu kodeku, ktor˘ je v poãítaãi nain‰talovan˘.
77
âasto kladené otázky
● Ak nie je nain‰talovan˘ program DirectX 9.0 alebo nov‰í
→ Nain‰talujte program DirectX 9.0 alebo nov‰í.
1) VloÏte disk CD dodan˘ spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows a vyberte poloÏky [jednotka CDROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] a kliknite na súbor DXSETUP.exe.
Nain‰taluje sa program DirectX. Program DirectX je moÏné prevziaÈ na
nasledujúcej webovej stránke. http://www.microsoft.com/direct
● Ak poãítaã (so systémom Windows 98 SE) opakovane poãas pripojenia
fotoaparátu k poãítaãu prestane reagovaÈ
→ Ak je poãítaã (so systémom Windows 98 SE) spusten˘ dlh‰iu dobu, a
fotoaparát sa k nemu opakovane pripája, poãítaã nemusí fotoaparát
rozpoznaÈ. V tom prípade re‰tartujte poãítaã.
● Ak poãítaã s pripojen˘m fotoaparátom poãas spú‰Èania systému Windows
prestane reagovaÈ
→ V takom prípade odpojte fotoaparát od poãítaãa, systém Windows sa spustí.
Ak problém naìalej pretrváva, zakáÏte funkciu Legacy USB Support a
re‰tartujte poãítaã. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke BIOSu. (Ponuka BIOS-u sa môÏe v závislosti od v˘robcu poãítaãa lí‰iÈ. Niektoré
programy BIOS nemajú funkciu Legacy USB Support.) Ak neviete sami zmeniÈ
túto moÏnosÈ, obráÈte sa na v˘robcu poãítaãa alebo na v˘robcu BIOS-u.
● Ak nie je moÏné odstrániÈ filmov˘ klip, odobraÈ vymeniteºn˘ disk, alebo sa poãas
prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie.
→ Ak nain‰talujte len program Digimax Master, obãas sa môÏu vyskytnúÈ tieto
problémy.
- Zatvorte program Digimax Master kliknutím na ikonu programu Digimax
Master v oznamovacej oblasti.
- Nain‰talujte aplikaãné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD so
softvérom. (Je potrebné nain‰talovaÈ kodek filmového klipu.)
78
Správna likvidácia tohto v˘robku
Správna likvidácia tohto v˘robku (Odpadové elektrické a elektronické
vybavenie)
(T˘ka sa Európskej únie a ìal‰ích európskych krajín so systémom
separovaného zberu) Táto znaãka znázornená na v˘robku alebo
uvedená v dokumentácii k nemu signalizuje, Ïe prístroj sa nesmie po
skonãení Ïivotnosti likvidovaÈ spolu s ostatn˘m domov˘m odpadom.
Namiesto toho je va‰ou povinnosÈou zlikvidovaÈ nepotrebné zariadenia ich
odovzdaním na urãenom zbernom mieste, aby sa mohli recyklovaÈ nepotrebné
elektrické a elektronické zariadenia. Domáci pouÏívatelia sa musia obrátiÈ buì na
predajcu, u ktorého v˘robok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú
informácie o mieste a spôsobe manipulácie s t˘mto v˘robkom, ktor˘ je ‰etrn˘ voãi
Ïivotnému prostrediu. Firemní pouÏívatelia sa musia obrátiÈ na svojho dodávateºa,
a overiÈ si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento v˘robok sa nesmie pri likvidácii mie‰aÈ s in˘m firemn˘m odpadom.
MEMO
MEMO
79
MEMO
80
MEMO
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4242
Download PDF