Samsung | SAMSUNG S1050 | Samsung S1050 Používateľská príručka

Návod na obsluhu
ëakujeme vám, Ïe ste si zakúpili fotoaparát Samsung.
Táto pouÏívateºská príruãka vás nauãí zaobchádzaÈ s fotoaparátom
najmä vytvoriÈ snímku, ukladaÈ snímky a pouÏívaÈ aplikaãn˘ softvér.
Pre‰tudujte si prosím tento návod predt˘m, neÏ zaãnete fotoaparát pouÏívaÈ.
SLOVENSKY
Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
■ Postup pri pouÏívaní fotoaparátu je nasledujúci.
In‰talácia ovládaãa
fotoaparátu
Nasnímanie obrázka
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu
pomocou kábla USB je potrebné nain‰talovaÈ
ovládaã fotoaparátu. Nain‰talujte ovládaã
fotoaparátu, ktor˘ sa nachádza na disku CDROM so softvérovou aplikáciou (str.86).
Nasnímajte obrázok (str.15).
Zapojenie kábla USB
Pripojte dodan˘ kábel USB do portu
rozhrania USB v poãítaãi a do konektora
USB na fotoaparáte (str.89)
Kontrola napájania
fotoaparátu
Skontrolujte napájanie fotoaparátu. Ak je
fotoaparát vypnut˘, stlaãením tlaãidla ho
zapnite.
Kontrola
vymeniteºného disku
Otvorte program Prieskumník systému
Windows a vyhºadajte vymeniteºn˘ disk
(str.90).
ëakujeme, Ïe ste si zakúpili digitálny fotoaparát znaãky Samsung.
● Pred pouÏitím tohto fotoaparátu si pozorne preãítajte pouÏívateºskú príruãku.
● Ak potrebujete záruãnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súãasÈ, ktorá
spôsobuje nefunkãnosÈ (napr. batériu, pamäÈovú kartu atì.), stredisku
záruãn˘ch opráv.
● Ak plánujete pouÏívaÈ fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôleÏitej udalosti),
skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu. SpoloãnosÈ
Samsung nenesie zodpovednosÈ za Ïiadne straty ani ‰kody vpl˘vajúce z
nefunkãnosti fotoaparátu.
● Túto príruãku uschovajte na bezpeãnom mieste.
● Ak pouÏívate na kopírovanie snímok na pamäÈovej karte do poãítaãa ãítaãku
kariet, snímky sa môÏu po‰kodiÈ. Pri prená‰aní snímok uroben˘ch fotoaparátom
do poãítaãa cez dodan˘ kábel USB skontrolujte, ãi pouÏívate na pripojenie
fotoaparátu k poãítaãu kábel USB dodan˘ s fotoaparátom. V˘robca neberie na
seba Ïiadnu zodpovednosÈ za stratu alebo po‰kodenie snímok na pamäÈovej
karte, ak sa pouÏíva ãítaãka kariet.
● Obsah tejto príruãky a obrázky, ktoré sú v nej pouÏité, sa môÏu pri inovácii
funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
● Ak bol fotoaparát zakúpen˘ v inej krajine, neÏ sa teraz nachádzate, servisné
poplatky sú úãtované obchodn˘mi zástupcami v˘robcu v danej krajine.
● V niektor˘ch krajinách, kde tento fotoaparát nie je na trhu, nemusia byÈ servisné
sluÏby k dispozícii.
Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky
spoloãnosti Microsoft Corporation v USA a v ìal‰ích krajinách.
V‰etky znaãky a názvy v˘robkov, ktoré sa objavujú v tejto príruãke, sú
registrované ochranné známky príslu‰n˘ch spoloãností.
1
Nebezpeãenstvo
Oznaãenie NEBEZPEâENSTVO signalizuje bezprostredne nebezpeãnú situáciu,
ktorá v prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo váÏne
zranenie.
■ Nepokú‰ajte sa nijak˘m spôsobom upravovaÈ tento fotoaparát. MôÏe dôjsÈ k
poÏiaru, poraneniu, úrazu elektrick˘m prúdom alebo inému osobnému
po‰kodeniu alebo po‰kodeniu fotoaparátu. Kontrolu vnútorn˘ch ãastí, údrÏbu a
opravy smie vykonávaÈ len predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov
Samsung.
■ NepouÏívajte tento v˘robok v blízkosti horºav˘ch alebo v˘bu‰n˘ch plynov, vedie
to k zv˘‰eniu rizika v˘buchu.
■ Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ºubovoºnej podobe alebo nejak˘ cudzí
predmet, fotoaparát nepouÏívajte. Vypnite fotoaparát a odpojte zdroj napájania.
Musíte sa obrátiÈ na svojho predajcu alebo na servisné stredisko fotoaparátov
Samsung. NepouÏívajte ìalej fotoaparát, inak môÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo k
úrazu elektrick˘m prúdom.
■ Nevkladajte Ïiadne kovové ani horºavé cudzie predmety do fotoaparátu cez
prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäÈovej karty a priestor na batériu.
MôÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo úrazu elektrick˘m prúdom.
■ NepouÏívajte tento fotoaparát s mokr˘mi rukami. MôÏe dôjsÈ k úrazu
elektrick˘m prúdom.
2
Varovanie
Oznaãenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu, ktorá v
prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo váÏne zranenie.
■ NepouÏívajte blesk príli‰ blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku do tesnej
blízkosti predmetov fotografovania môÏe spôsobiÈ po‰kodenie zraku.
■ Z bezpeãnostn˘ch dôvodov uschovávajte tento v˘robok a jeho príslu‰enstvo
mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedo‰lo k nehodám, napr.:
•prehltnutie batérie alebo malého príslu‰enstva fotoaparátu; ak dôjde k
nehode, obráÈte sa ihneì na lekára.
•moÏnosÈ zranenia pohybliv˘mi ãasÈami fotoaparátu.
■ Pri dlhom pouÏívaní sa môÏu batéria a fotoaparát prehrievaÈ, ão môÏe viesÈ k
chybnej funkãnosti fotoaparátu. Ak dôjde k takejto situácii, nechajte fotoaparát
na niekoºko minút vychladnúÈ.
■ Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by na neho mohli pôsobiÈ extrémne
vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na priamom slneãnom svetle
alebo na miestach, kde dochádza k prudk˘m v˘kyvom teploty. Vystavenie
úãinkom extrémnych teplôt môÏe v˘razne ovplyvniÈ vnútorné súãasti fotoaparátu
a spôsobiÈ poÏiar.
■ Pri pouÏívaní fotoaparátu alebo nabíjaãky ich nezakr˘vajte. MôÏe dôjsÈ k
nahromadeniu tepla, ktoré môÏe po‰kodiÈ teleso fotoaparátu alebo spôsobiÈ
poÏiar. Fotoaparát a jeho príslu‰enstvo pouÏívajte vÏdy na dobre vetran˘ch
miestach.
Upozornenie
Oznaãenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu, ktorá v
prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ ºahké alebo stredné zranenie.
■ Vyteãenie batérie, jej prehriatie alebo iné po‰kodenie môÏu spôsobiÈ poÏiar
alebo zranenie.
•PouÏívajte batériu urãenú technick˘mi údajmi fotoaparátu.
•Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohÀa.
•Nevkladajte batériu prevráten˘mi pólmi.
■ Ak neplánujete dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, vyberte z neho batériu. Inak
môÏe dôjsÈ k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému po‰kodeniu
súãastí fotoaparátu.
■ Nespú‰Èajte blesk, ak sa ho dot˘kate rukami alebo in˘mi predmetmi.
Nedot˘kajte sa blesku po dlh‰om pouÏívaní. MôÏe spôsobiÈ popáleniny.
■ NepremiestÀujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keì sa pouÏíva
nabíjaãka striedavého prúdu. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vÏdy
fotoaparát vypnite. Potom skontrolujte, ãi sú v‰etky konektory káblov alebo káble
in˘ch zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte,
môÏu sa zástrãky alebo káble po‰kodiÈ a spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrick˘m
prúdom.
■ Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu ani krytu objektívu, aby nedo‰lo k
vytváraniu nejasn˘ch snímok a moÏnej nefunkãnosti fotoaparátu.
■ Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
■ Kreditné karty sa môÏu odmagentizovaÈ, ak sa ponechajú blízko puzdra.
Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetick˘m pásom blízko puzdra.
■ PouÏívanie adaptéra striedavého prúdu, ktor˘ nie je v súlade s technick˘mi
údajmi fotoaparátu môÏe spôsobiÈ nefunkãnosÈ fotoaparátu. Odporúãame
pouÏívaÈ dodávanú batériu alebo vyhradenú nabíjateºnú batériu.
※ Dostupn˘ adaptér striedavého prúdu:
napätie: 3,3 V; prúd: 2,0 A; priemer (Φ): 2,35
■ Pred fotografovaním skontrolujte nastavenie batérie (str. 38).
Ak typ batérie vo fotoaparáte nesúhlasí, fotoaparát nemusí fungovaÈ správne.
Obsah
PRÍPRAVA
●Systémová tabuºka
5
●Popis funkcií
6
■Predná a vrchná ãasÈ
6
■Zadná a spodná ãasÈ
7
■Spodná ãasÈ / tlaãidlo s 5 funkciami 8
■Kontrolka samospú‰te
8
■Kontrolka stavu fotoaparátu
8
■Ikona reÏimu
9
●Pripojenie k zdroju energie
9
●VloÏenie pamäÈovej karty
10
●Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty 11
●Prvé pouÏitie fotoaparátu
13
NAHRÁVANIE
●Indikátory na displeji LCD
●Spustenie reÏimu nahrávania
■Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO
■Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM
■Ako pouÏívaÈ reÏim APERTURE
PRIORITY
■Ako pouÏívaÈ reÏim SHUTTER
PRIORITY
■Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL
■Ako pouÏívaÈ reÏim ASR
(Advanced Shake Reduction)
■Funkcia Wise Shot
■Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE
14
15
15
15
15
16
16
16
17
17
18
■Rozoznávanie tváre
■Ako pouÏívaÈ reÏim MOVIE CLIP 19
■Nahrávanie filmového klipu bez zvuku 19
■Pozastavenie poãas nahrávania filmového
klipu (postupné nahrávanie)
19
■PouÏívanie postupného nahrávania 19
■Ako pouÏívaÈ reÏim VOICE
RECORDING
20
●Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní 20
●PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie
fotoaparátu
21
■Tlaãidlo POWER
21
■Tlaãidlo spú‰te
21
■Tlaãidlo ZOOM W/T
22
■Tlaãidlo Nahrávanie hlasu / Hlasové
poznámky / NAHOR
23
■Tlaãidlo Makro / Nadol
24
■Zámok zaostrenia
25
■Tlaãidlo Blesk / Doºava
26
■Tlaãidlo Samospú‰È / Doprava 28
■Tlaãidlo PONUKA/OK
28
NASTAVENIE
●PouÏívanie displeja LCD na
nastavenie fotoaparátu
●Ako pouÏívaÈ ponuku
●Nahrávanie
■OstrosÈ
■Kontrast
29
31
31
31
31
3
Obsah
■Typ moÏnosti Auto Focus
■Informácie OSD (On Screen Display)
●Zvuk
■HlasitosÈ
■Úvodn˘ zvuk
■Zvuk spú‰te závierky
■Pípnutie
■Zvuk AF
●NASTAVENIE 1
■Súbor
■Jazyk
■Nastavenie Date / Time / Date type
■Imprint - VloÏenie dátumu nahrávania
■Jas LCD displeja
■Svetlo AF
■Úvodn˘ obraz
●NASTAVENIE 2
■Náhºad
■Automatické vypínanie
■·etriÈ LCD
■V˘ber typu v˘stupu obrazu
■Formátovanie pamäte
■Initialisation
■V˘ber typu batérie
●Tlaãidlo E (Efekty)
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) : Farba
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) : Úprava snímky
■S˘tosÈ
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
4
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
37
37
38
38
38
39
40
40
41
■Predvoºba rámãeka zaostrenia
■ZloÏené snímky
■Foto rámãek
●Tlaãidlo +/–
●VeºkosÈ
●Kvalita/R˘chlosÈ snímkovania
●Meranie expozície
●Súvislé snímanie
●ISO
●VyváÏenie bielej
●Kompenzácia expozície
●Stabilizátor rámca filmového klipu
41
42
44
45
46
46
47
47
48
48
49
50
PREHRÁVANIE
●Spustenie reÏimu prehrávania
■Prehrávanie fotografií
■Prehrávanie filmového klipu
■Ako snímaÈ filmov˘ klip
■Strihanie filmu na fotoaparáte
■Prehrávanie nahratého hlasu
●Indikátory na displeji LCD
●PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie
fotoaparátu
●Tlaãidlo Miniatúry / Zväã‰enie
●Tlaãidlo Hlasové poznámky / Nahor
●Tlaãidlo PrehraÈ a PozastaviÈ / Nadol
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) :
Zmena veºkosti
50
50
51
51
51
52
52
53
53
54
55
56
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) :
Otáãanie snímky
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) : Farba
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) :
·peciálna farba
■Farebn˘ filter
■Farebná maska
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) :
Úprava snímky
●·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
■Kreslené obrázky
■Predvoºba rámãeka zaostrenia
■ZloÏená snímka
■Foto rámãek
■Nálepka
●Tlaãidlo OdstrániÈ
●Tlaãidlo TlaãiareÀ
●Tlaãidlo Doºava / Doprava / Ponuka / OK
●Nastavenie funkcií prehrávania
pomocou displeja LCD
●Spustenie prezentácie
●Prehrávanie
■Ochrana snímok
■OdstraÀovanie snímok
■DPOF
■Kopírovanie na kartu
■Informácie na obrazovke (OSD)
●PictBridge
■PictBridge : V˘ber snímky
57
57
58
58
59
60
61
61
62
63
65
66
67
68
69
69
71
72
72
73
73
75
76
77
78
■PictBridge : Nastavenie tlaãe
78
■PictBridge: Vynulovanie
79
●DôleÏité poznámky
79
●Ukazovateº varovania
81
●Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné
stredisko
81
●Technické údaje
83
SOFTVÉR
●Poznámky k softvéru
●Systémové poÏiadavky
●Informácie o softvéri
●Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
●Spustenie reÏimu PC
●Odoberanie vymeniteºného disku
●Nain‰talovanie ovládaãa USB v
systéme MAC
●PouÏívanie ovládaãa USB v systéme MAC
●Odstránenie ovládaãa USB v
systéme Windows 98SE
●Digimax Master
●âasto kladené otázky
85
85
86
86
88
90
91
91
92
92
95
Systémová tabuºka
Skontrolujte pred pouÏívaním tohto v˘robku, ãi má balenie správny obsah. Obsah sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde ste v˘robok kúpili. Ak si chcete zakúpiÈ voliteºné
vybavenie, obráÈte sa na najbliωieho predajcu v˘robkov spoloãnosti Samsung alebo na servisné stredisko Samsung.
< Súãasti balenia >
Puzdro
fotoaparátu
PouÏívateºská príruãka,
Záruãn˘ list
TlaãiareÀ kompatibilná s
funkciou DPOF (pozrite str. 73)
Remienok na
fotoaparát
Disk CD Softvér
(pozrite str. 86)
Poãítaã
(pozrite str. 89)
TlaãiareÀ kompatibilná s funkciou
PictBridge (pozrite str. 77)
PamäÈová karta SD/MMC
(pozrite str. 10)
Kábel USB
Kábel AV
Nabíjateºná batéria
(SNB-2512)
Alkalické batérie typu AA
Kábel striedavého napätia
Nabíjaãka (SBC-N2)
Extern˘ monitor
(pozrite str. 37)
5
Popis funkcií
Predná a vrchná ãasÈ
Otoãn˘ ovládaã reÏimu
Tlaãidlo na zapnutie
Tlaãidlo spú‰te
Reproduktor
Blesk
Kontrolka samospú‰te /
Kontrolka automatického zaostrenia
Konektor pripojenia USB/AV
Konektor vstupu jednosmerného napätia
Objektív / Kryt objektívu
Mikrofón
6
Popis funkcií
Zadná a spodná ãasÈ
Kontrolka stavu fotoaparátu
Tlaãidlo Zoom T
(Digitálne priblíÏenie)
Tlaãidlo Zoom W (Miniatúra)
Tlaãidlo E (Efekty)
Displej LCD
Oãko na remienok
Tlaãidlo s 5 funkciami
Tlaãidlo Rozoznávanie tváre (FR)
Otvor na statív
Tlaãidlo +/–, tlaãidlo OdstrániÈ
Tlaãidlo ReÏim prehrávania / TlaãiareÀ
7
Popis funkcií
■ Kontrolka samospú‰te
Spodná ãasÈ / tlaãidlo s 5 funkciami
Ikona
Kryt priestoru na batériu
Priestor na batériu
Zásuvka pamäÈovej
karty
Stav
Popis
Bliká
Pred snímaním fotografie kontrolka r˘chlo bliká po dobu 2
sekúnd v intervaloch 0,25 s.
Bliká
Poãas prv˘ch 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s.
Poãas posledn˘ch 2 sekúnd kontrolka r˘chlo bliká v
intervaloch 0,25 s.
Bliká
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2
sekundách bude nasníman˘ druh˘ obrázok.
■ Kontrolka stavu fotoaparátu
Stav
Tlaãidlo Hlasové poznámky / Nahrávanie / Nahor
Tlaãidlo Ponuka / OK
Tlaãidlo Blesk /
Doºava
Tlaãidlo Samospú‰È /
Doprava
Tlaãidlo Makro / Nadol
Tlaãidlo PrehraÈ a PozastaviÈ
8
Popis
Svieti
Kontrolka zasvieti a zhasne, keì je fotoaparát
pripraven˘ na nasnímanie fotografie.
Po nasnímaní obrázka
Kontrolka bliká poãas ukladania obrazov˘ch údajov. Zhasne,
keì je fotoaparát pripraven˘ na nasnímanie fotografie.
Poãas nahrávania
hlasovej poznámky
Kontrolka bliká
Keì sa pripojí kábel USB
k poãítaãu
Kontrolka svieti (zhasne po rozpoznaní fotoaparátu)
Prenos údajov medzi
fotoaparátom a poãítaãom
Kontrolka zasvieti (displej LCD sa vypne)
Keì sa pripojí kábel USB
k tlaãiarni
Kontrolka je zhasnutá
Keì tlaãiareÀ tlaãí
Keì sa aktivuje
automatické zaostrenie
Kontrolka bliká
Kontrolka svieti (fotoaparát zaostruje na subjekt)
Kontrolka bliká (fotoaparát nezaostruje na subjekt)
Popis funkcií
Pripojenie k zdroju energie
■ Ikona reÏimu: ìal‰ie informácie o nastavení reÏimu fotoaparátu nájdete na str.
15 aÏ 20.
REÎIM
AUTO
PROGRAM
A
S
MOVIE
VOICE RECORDING
PLAY
M
Ikona
REÎIM
■ Technické údaje SNB-2512 (voliteºné)
ASR
(FILMOV¯ KLIP) (NAHRÁVANIE HLASU) (PREHRÁVANIE)
-
Model
Typ
-
Ikona
Kapacita
SCÉNA
REÎIM
NIGHT
PORTRAIT CHILDREN LANDSCAPE CLOSE UP
(NOC)
(PORTRÉT)
(DETI)
(KRAJINA)
(ZBLÍZKA)
Ikona
SNB-2512
Ni-MH
Napätie
2500 mAh
1,2 V x 2
âas nabíjania
PribliÏne 300 minút (pre SBC-N2)
TEXT
INFORMÁCIE
Ikona
REÎIM
■ Odporúãame pouÏívaÈ batériu dodanú spolu s fotoaparátom. Dostupné batérie
sú uvedené dole.
- Nenabíjateºné batérie : 2 ks alkalické typu AA (s vysokou kapacitou)
- Nabíjateºné batérie
: SNB-2512 (Ni-MH)
SUNSET
DAWN
BACKLIGHT FIREWORKS BEACH & SNOW
(ZÁPAD SLNKA) (ÚSVIT) (ZADNÉ SVETLO) (OH≈OSTROJ) (SNEH A PLÁÎ)
-
DôleÏité informácie o pouÏívaní batérie
● Keì fotoaparát nepouÏívate, vypnite ho.
● Ak nebudete fotoaparát pouÏívaÈ dlh‰iu dobu, vyberte batériu.
Batéria môÏe ãasom strácaÈ energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte, môÏe
dôjsÈ k vyteãeniu.
● Nízke teploty (menej ako 0 °C) môÏu ovplyvniÈ v˘kon batérie a spôsobiÈ
skrátenie jej Ïivotnosti.
● Batérie sa pri beÏn˘ch teplotách zvyãajne obnovujú.
● Pri dlhodobom pouÏívaní sa fotoaparát môÏe prehrievaÈ.
Nie je to nezvyãajn˘ stav.
● Alkalické batérie je moÏné ºahko zakúpiÈ. Doba pouÏiteºnosti batérií v‰ak
závisí od v˘robcu batérie alebo od podmienok pri fotografovaní.
● NepouÏívajte mangánové batérie, pretoÏe neposkytujú dostatok energie.
9
Pripojenie k zdroju energie
VloÏenie pamäÈovej karty
■ PamäÈovú kartu vloÏte podºa tohto obrázka.
■ VloÏte batériu podºa tohto obrázka.
- Pred vkladaním pamäÈovej karty vypnite
fotoaparát.
- Ak sa fotoaparát po vloÏení batérie
nezapína, skontrolujte správnosÈ polarity
vloÏenej batérie (+/–).
- Predok pamäÈovej karty otoãte smerom k
prednej ãasti fotoaparátu (k objektívu), a
kontakty pamäÈovej karty smerom k
zadnej ãasti fotoaparátu (k displeju LCD).
- Keì je otvoren˘ kryt priestoru na batériu,
nestláãajte ho násilím. MôÏe dôjsÈ k
po‰kodeniu krytu priestoru na batériu.
- Nevkladajte pamäÈovú kartu otoãenú
opaãne. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu
zásuvky pamäÈovej karty.
■ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.
Indikátor
batérie
Batéria je úplne
Stav batérie
nabitá
10
Nízka kapacita
batérie (pripravte
sa na nabíjanie
alebo na pouÏitie
náhradnej batérie)
Nízka kapacita
batérie (pripravte
sa na nabíjanie
alebo na pouÏitie
náhradnej batérie)
Nízka kapacita
batérie (pripravte
sa na nabíjanie
alebo na pouÏitie
náhradnej batérie)
Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
● Ak prv˘krát pouÏívate novú zakúpenú pamäÈovú kartu, musí byÈ naformátovaná
(pozrite str. 37). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát nedokáÏe
rozoznaÈ údaje na nej uloÏené, alebo ak obsahuje snímky zachytené in˘m
fotoaparátom.
● Pri kaÏdom vkladaní alebo vyberaní pamäÈovej karty vypnite fotoaparát.
● Opakovan˘m pouÏívaním pamäÈovej karty môÏe dochádzaÈ k zniÏovaniu jej
v˘konu. V takom prípade moÏno bude potrebné zakúpiÈ novú pamäÈovú kartu.
Opotrebovanie a po‰kodenie pamäÈovej karty nespadá pod záruku
poskytovanú spoloãnosÈou Samsung.
● PamäÈová karta je elektronické citlivé zariadenie.
PamäÈovú kartu neoh˘bajte ani ju nevystavujte tvrd˘m nárazom.
● Neuschovávajte pamäÈovú kartu v prostredí, kde sú silné elektronické alebo
magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímaãov.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu naformátovanú in˘m digitálnym fotoaparátom
alebo ãítaãkou pamäÈov˘ch kariet.
● Zaznamenané údaje môÏu byÈ po‰kodené, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich
situácií:
- Keì sa pamäÈová karta pouÏíva nesprávnym spôsobom.
- Keì sa poãas nahrávania, odstraÀovania (formátovania) alebo ãítania vypne
napájanie alebo sa pamäÈová karta vytiahne.
● SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
● Odporúãa sa zálohovaÈ si dôleÏité údaje na iné médium, napr. na diskety, pevné
disky, disky CD atì.
● Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte
: Objaví sa hlásenie [Memory Full!] a fotoaparát nepracuje. Ak chcete
optimalizovaÈ mnoÏstvo pamäte vo fotoaparáte, vymeÀte pamäÈovú kartu
alebo odstráÀte nepotrebné snímky uloÏené na pamäÈovej karte.
● NepouÏívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
● Dbajte na to, aby nebola pamäÈová karta zneãistená, a aby nepri‰la do kontaktu
so Ïiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde, vyãistite pamäÈovú kartu mäkkou
tkaninou.
● Ak pamäÈovú kartu nepouÏívate, uschovajte ju v jej puzdre.
● Poãas dlhodobého pouÏívania (alebo po Àom) môÏete spozorovaÈ, Ïe sa
pamäÈová karta prehrieva. Nie je to nezvyãajn˘ stav.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu, ktorá sa pouÏíva v inom digitálnom fotoaparáte.
Ak chcete pouÏiÈ túto pamäÈovú kartu, najprv ju naformátujte.
11
Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
INFORMÁCIE
● Nevyberajte pamäÈovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, inak
môÏe dôjsÈ k po‰kodeniu údajov na pamäÈovej karte.
■ Pri pouÏívaní pamäÈovej karty MMC (Multi Media Card) s kapacitou 256 MB je
kapacita snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú pribliÏné, pretoÏe kapacita
snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäÈovej karty.
VeºkosÈ snímky
■ Vo fotoaparáte sa môÏu pouÏívaÈ pamäÈové karty typu SD/SDHC a MMC (Multi
Media Card). Informácie o pouÏívaní pamäÈov˘ch kariet MMC nájdete v
priloÏenom návode.
Kontakty
karty
Fotografia
Prepínaã ochrany
proti zápisu
·títok
[PamäÈová karta SD (Secure Digital)]
PamäÈová karta SD/SDHC je vybavená prepínaãom ochrany proti zápisu, ktor˘
chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo naformátovaním. Posunutím
prepínaãa naspodok pamäÈovej karty SD/SDHC sa aktivuje ochrana údajov.
Posunutím prepínaãa navrch pamäÈovej karty SD/SDHC sa zru‰í ochrana údajov.
Pred snímaním fotografie posuÀte prepínaã navrch pamäÈovej karty SD/SDHC.
*Filmov˘
klip
Super Fine
Fine
Normal 30 FPS 20 FPS 15 FPS
(Veºmi jemná) (Jemná) (Normálna) (30sn./s) (20sn./s) (15sn./s)
48
94
109
-
-
-
53
104
151
-
-
-
67
128
197
-
-
-
67
128
197
-
-
-
95
183
269
-
-
-
142
269
363
-
-
-
459
744
868
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PribliÏne
PribliÏne
PribliÏne
10 min. 37 s. 12 min. 09 s. 15 min. 11 s.
-
-
-
PribliÏne
PribliÏne
PribliÏne
13 min. 13 s. 17 min. 01 s. 21 min. 27 s.
-
-
-
PribliÏne
PribliÏne
PribliÏne
36 min. 36 s. 47 min. 21 s. 60 min. 21 s.
* âasy nahrávania sa môÏu meniÈ podºa priblíÏenia.
NepouÏívajte tlaãidlo priblíÏenia poãas nahrávania filmu.
12
PribliÏne
PribliÏne
10 min. 54 s. 13 min. 43 s.
Prvé pouÏitie fotoaparátu
■ Pred prv˘m pouÏitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateºnú batériu.
■ Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia
dátumu a ãasu, jazyka a typu batérie. Táto ponuka sa uÏ po nastavení
nezobrazuje. Pred pouÏitím fotoaparátu nastavte dátum a ãas, jazyk a typ
batérie.
● Nastavenie jazyka
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Language] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
SETUP1
Language
Date&Time
Battery type
Back
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
OK Set
● Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
SETUP1
ponuku [Date&Time] a stlaãte tlaãidlo
Language
07/02/01
Date&Time
DOPRAVA.
Battery Type
12:00
2. Stlaãením tlaãidla
YY/MM/DD
NAHOR/NADOL/DOªAVA/DOPRAVA vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
OK Set
Back
Tlaãidlo DOPRAVA: vyberte poloÏky
ROK/MESIAC/DE≈/HODINA/MINÚTA/TYP DÁTUMU.
Tlaãidlo DOªAVA: Ak je kurzor na prvej poloÏke ponuky nastavenia dátumu a
ãasu, presunie ho do hlavnej ponuky [Date&Time]. Vo v‰etk˘ch ostatn˘ch
prípadoch a kurzor presunie naºavo od svojej aktuálnej pozície.
Tlaãidlo NAHOR/NADOL: mení hodnotu poloÏky.
INFORMÁCIE
● VybraÈ je moÏné spomedzi 22 jazykov. Sú to tieto jazyky:
- angliãtina, kórejãina, francúz‰tina, nemãina, ‰panielãina, talianãina,
zjednodu‰ená ãín‰tina, tradiãná ãín‰tina, japonãina, ru‰tina, portugalãina,
holandãina, dánãina, ‰védãina, fínãina, thajãina, bahasa
(malajãina/indonézãina), arabãina, ãe‰tina, poº‰tina, maìarãina a
tureãtina.
● Aj po re‰tartovaní fotoaparátu ostatne nastavenie jazyka zachované.
● Nastavenie typu batérie
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
ponuku [Battery Type] a stlaãte tlaãidlo
DOPRAVA.
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
SETUP1
Language
Date&Time
Battery Type
Back
Alkaline
Ni-MH
OK Set
13
Indikátory na displeji LCD
■ Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a moÏnostiach.
①
âíslo
⑳
⑲
Popis
Ikony
Strana
6
Makro
str. 24
7
Kontrast
str. 31
8
OstrosÈ
str. 31
9
Rámãek automatického zaostrenia
str. 32
10
Varovanie pri destabilizácii
str. 20
②
⑱
③
⑰
11
Dátum/âas
④
⑯
12
Kompenzácia expozície
⑤
⑮
13
VyváÏenie bielej
str. 48
14
ISO
str. 48
15
Súvislé snímanie
str. 47
16
Meranie expozície
str. 47
17
Kvalita snímky
str. 46
18
VeºkosÈ snímky
str. 46
19
Batéria
str.10
20
Li‰ta optického a digitálneho
priblíÏenia/Mierka digitálneho priblíÏenia
str.22
21
Hlasové poznámky/Bez zvuku
str.23/19
⑥
⑭
⑦
⑬
⑧
⑫
⑨ ⑩
⑪
2007/02/01 01:00 PM
str. 34
str. 49
[Snímka a celá obrazovka]
âíslo
Popis
1
ReÏim nahrávania
2
Hodnota clony/R˘chlosÈ uzávierky
3
Rozoznávanie tváre
str. 18
4
Blesk
str. 27
5
Samospú‰È
str. 28
14
Ikony
Strana
str. 9
F2.8, 1/30
str. 15/16
Poãet zostávajúcich snímok
6
str.12
22
âas nahrávania filmu alebo
hlasu
00:00:00
str.12
23
Indikátor vloÏenej karty
-
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO (
)
Tento reÏim vyberte, ak chcete fotografovaÈ r˘chlo a
jednoducho s minimálnymi zásahmi pouÏívateºa.
1. VloÏte batérie (str. 10). Pri vkladaní batérií
dávajte pozor na polaritu (+/–).
2. VloÏte pamäÈovú kartu (str. 10). PretoÏe tento
fotoaparát má internú pamäÈ s veºkosÈou 48
MB, nie je nutné vloÏiÈ pamäÈovú kartu. Ak nie je
vloÏená pamäÈová karta, snímka bude uloÏená
do internej pamäte. Ak je vloÏená pamäÈová
karta, snímka bude uloÏená na pamäÈovú kartu.
[ReÏim AUTO]
3. Zatvorte kryt priestoru na batériu.
4. Stlaãením tlaãidla zapnutia fotoaparát zapnite.
(Ak je dátum a ãas zobrazen˘ na displeji LCD nesprávny, pred snímaním
fotografie ho vynulujte.)
5. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim AUTO.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranÏujte obraz.
7. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
INFORMÁCIE
● Ak rámãek automatického zaostrenia zmení po poloviãnom stlaãení tlaãidla
spú‰te farbu na ãervenú, znamená to, Ïe fotoaparát nemôÏe zaostriÈ na
subjekt. V takom prípade nedokáÏe fotoaparát zachytiÈ obrázok jasne.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM (
)
T˘mto automatick˘m reÏimom sa nakonfiguruje
fotoaparát na optimálne nastavenie. V‰etky funkcie
(okrem hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky) sa dajú
nakonfigurovaÈ ruãne.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
PROGRAM.
2. Stlaãením tlaãidla +/– nastavte roz‰írené funkcie,
napríklad veºkosÈ snímky (str. 46), kvalitu(str.
46), meranie expozície (str. 47), súvislé snímanie
(str. 47), ISO (str. 48), vyváÏenie bielej (str. 48)
a kompenzáciu expozície (str. 49).
■ Ako pouÏívaÈ reÏim APERTURE PRIORITY (
[ReÏim PROGRAM]
)
1. Pomocou otoãného ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
APERTURE PRIORITY.
2. Pomocou tlaãidla +/– alebo Nahor/Nadol nastavte
hodnotu clony.
3. Stlaãte dvakrát tlaãidlo +/– a nasnímajte fotografiu.
* Men‰ie hodnoty clony vyostrujú objekt, ale rozostrujú
pozadie.
Väã‰ie hodnoty vyostrujú objekt aj pozadie.
[ReÏim APERTURE PRIORITY]
15
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim SHUTTER PRIORITY (
)
1. Pomocou otoãného ovládaãa reÏimu vyberte
reÏim SHUTTER PRIORITY.
2. Pomocou tlaãidla +/– alebo Doºava/Doprava
nastavte r˘chlosÈ uzávierky.
3. Stlaãte dvakrát tlaãidlo +/– a nasnímajte
fotografiu.
* Vy‰‰ie r˘chlosti uzávierky dokáÏu zachytiÈ
pohybujúci sa objekt na fotografii tak, ako keby sa
objekt neh˘bal.
Nízke r˘chlosti uzávierky dokáÏu zachytiÈ pohybujúci
sa objekt s efektom „aktivity“.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim ASR
(Advanced Shake Reduction) (
)
Ide o reÏim pokroãilej redukcie destabilizácie
(ASR). Tento reÏim redukuje efekt trasenia
fotoaparátu a pomáha získaÈ dobre exponovanú
snímku aj pri tmav‰om okolí.
[ReÏim SHUTTER PRIORITY]
● Na ão treba dávaÈ pozor pri pouÏívaní reÏimu ASR
1. Digitálne priblíÏenie v reÏime ASR nefunguje.
2. Ak sú svetelné podmienky jasnej‰ie ako Ïiarivkové svetlo, reÏim ASR sa
neaktivuje.
3. Ak sú svetelné podmienky tmav‰ie ako Ïiarivkové svetlo, zobrazí sa indikátor
upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (
). Ak chcete dosiahnuÈ
najlep‰ie v˘sledky, nefotografujte v momente, kedy je tento indikátor (
)
zobrazen˘.
4. Ak sa subjekt pohybuje, v˘sledná zachytená snímka bude rozmazaná.
5. Z dôvodu dosiahnutia lep‰ích v˘sledkov dbajte na to, aby ste neh˘bali
fotoaparátom, ak je zobrazené hlásenie [Capturing!].
6. PretoÏe reÏim ASR vyuÏíva digitálny procesor fotoaparátu, spracovanie
snímok zachyten˘ch v reÏime ASR môÏe trvaÈ dlh‰ie.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL (
)
V‰etky funkcie sa dajú nakonfigurovaÈ ruãne (vrátane
hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky).
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
MANUAL.
2. Stlaãte tlaãidlo +/–, objaví sa ponuka r˘chlosti
uzávierky a hodnota clony.
Tlaãidlo Nahor/Nadol: mení hodnotu clony.
Tlaãidlo Doºava/Doprava: mení r˘chlosÈ uzávierky.
3. Stlaãte dvakrát tlaãidlo +/– a nasnímajte fotografiu.
[ReÏim MANUAL]
16
[ReÏim ASR]
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Funkcia Wise Shot
Nasnímané sú 2 fotografie súãasne. Jedna je
nasnímaná v reÏime doplÀujúceho blesku, druhá
je nasnímaná v reÏime ASR.
● Ako pouÏívaÈ funkciu Wise Shot
1. Otáãaním ovládaãa vyberte reÏim ASR a stlaãte tlaãidlo +/–.
2. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte kartu ponuky Drive.
3. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava vyberte ponuku Wise shot.
Potom stlaãte tlaãidlo OK.
4. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímky.
- Nasnímajú sa dve za sebou idúce snímky.
INFORMÁCIE
● V reÏime Wise Shot môÏe byÈ r˘chlosÈ uzávierky zobrazená na displeji
LCD odli‰ná od skutoãnej r˘chlosti uzávierky.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE (
)
Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete
optimálne nastavenie pre mnohé situácie snímania.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
SCENE.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky a vyberte poÏadovanú
ponuku scény.
[ReÏim SCENE]
※ReÏimy scény sú nasledujúce.
[Night](NOC)
(
) : Ak chcete nasnímaÈ jednu osobu.
[Portrait](PORTRÉT) (
) : PouÏite v prípade, Ïe chcete snímaÈ
fotografie v noci alebo v tmav‰om prostredí.
(
) : SlúÏi na zachytenie r˘chlo sa pohybujúcich
[Children](DETI)
objektov, napríklad detí.
) : SlúÏi na snímanie vzdialenej scenérie.
[Landscape](KRAJINA) (
) : Snímanie mal˘ch objektov (napríklad rastlín a
[Close up]( ZBLÍZKA) (
hmyzu) zblízka.
(
) : Tento reÏim pouÏite pri snímaní dokumentu.
[Text](TEXT)
) : Na snímanie západu slnka.
[Sunset] (ZÁPAD SLNKA) (
(
) : Scény pri svitaní.
[Dawn] (ÚSVIT)
) : Portrét bez tieÀov spôsoben˘ch zadn˘m
[Backlight] (ZADNÉ SVETLO) (
svetlom.
) : OhÀostrojové scény.
[FIirework] (OH≈OSTROJ) (
) : Pri scénach s oceánom, jazerom, pláÏou a
[Beach&Snow] (PLÁÎ a SNEH)(
snehom.
17
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Rozoznávanie tváre
Tento reÏim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom nastavuje
zaostrenie a expozíciu. Tento reÏim vyberte, ak chcete r˘chlo a jednoducho
fotografovaÈ tvár.
Na v˘ber sú tieto reÏimy:
1. V reÏimoch v˘beru stlaãte tlaãidlo FR (Face
Recognition) (
). Na ºavej strane displeja sa
zobrazí ikona FR.
2. VeºkosÈ a umiestnenie rámãeka
automatického zaostrenia sa nastaví
automaticky podºa tváre subjektu.
3. Stlaãte do polovice tlaãidlo spú‰te. Keì sa zaostrenia aktivuje, farba rámãeka
zaostrenia sa zmení na zelenú.
4. Stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímajte fotografiu.
18
INFORMÁCIE
● Táto funkcia dokáÏe zisÈovaÈ najviac 9 osôb.
● Keì fotoaparát rozozná viac ºudí súãasne, zaostrí na najbliωiu osobu.
● Keì fotoaparát zistí cieºovú tvár, zobrazí sa cez Àu biely rámãek zaostrenia.
Cez ostatné tváre (najviac 8) sa zobrazí siv˘ rámãek zaostrenia. Stlaãením
tlaãidla spú‰te do polovice sa zaostrí na tvár a zelen˘ rámãek zaostrenia
zmení farbu na zelenú (celkom 9).
● Ak sa vyskytne pri zisÈovaní tváre chyba, vráÈte sa do reÏimu
automatického zaostrenia.
● Za urãit˘ch podmienok táto funkcia nepracuje správne.
- Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká ãasÈ tváre skrytá.
- Ak sa fotografovaná osoba nepozerá do fotoaparátu.
- Fotoaparát nezisÈuje tvár, ak je jas príli‰ tmav˘ alebo príli‰ svetl˘.
- Ak je vzdialenosÈ medzi fotoaparátom a objektom príli‰ veºká.
● Maximálny moÏn˘ rozsah funkcie Rozoznávanie tváre je 2,7 m (‰irokouhl˘).
● âím je subjekt bliωie, t˘m r˘chlej‰ie ho fotoaparát dokáÏe rozoznaÈ.
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim MOVIE CLIP (
)
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ak˘ dostupn˘
ãas umoÏÀuje pamäÈová karta.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim MOVIE
CLIP. (Na displeji LCD sa zobrazí ikona reÏimu
MOVIE CLIP a ãas nahrávania, ktor˘ je k
dispozícii.)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz.
Stlaãte tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
[ReÏim MOVIE CLIP]
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále, aj
keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené. Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
* VeºkosÈ a typ snímky sú nasledujúce.
- VeºkosÈ snímky: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240 (je moÏné vybraÈ)
- Typ súboru: *.avi (MPEG-4)
■ Pozastavenie poãas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)
Tento fotoaparát umoÏÀuje pri nahrávaní filmového klipu doãasne zastaviÈ
nahrávanie poãas neÏelan˘ch scén. Pomocou tejto funkcie môÏete nahraÈ do
filmového klipu svoje obºúbené scény bez toho, aby sa vytvárali viaceré filmové klipy.
● PouÏívanie postupného nahrávania
1. Stlaãte tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále, aj
keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
2. Stlaãením tlaãidla PozastaviÈ nahrávanie
doãasne zastavíte. V nahrávaní pokraãujte
opätovn˘m stlaãením tlaãidla PozastaviÈ.
3. Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
00:00:12
00 : 00 : 18
SH Stop
/
Pause
[Postupné nahrávanie
filmového klipu]
※ Pri veºkosti 800x592 nie je moÏné pouÏiÈ r˘chlosÈ snímkovania 30 fps.
※ Maximálna veºkosÈ súboru súvislého filmového klipu je 2 GB.
■ Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ bez zvuku.
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor, na displeji LCD sa objaví
ikona (
).
2. Stlaãte tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie bez
zvuku k dispozícii.
3. Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, znova stlaãte
tlaãidlo spú‰te.
[ReÏim MOVIE CLIP]
19
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim VOICE RECORDING (
)
Hlas je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ako to umoÏÀuje
ãas, ktor˘ je k dispozícii (max. 10 hodín).
1. V ºubovoºnom reÏime okrem reÏimu filmového
klipu vyberte reÏim VOICE RECORDING dvojit˘m
stlaãením tlaãidla Nahrávanie hlasu.
2. Stlaãením tlaãidla spú‰te nahrajte hlas.
- Stlaãte raz tlaãidlo spú‰te, zvuk sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je k dispozícii (max.
10 hodín). âas nahrávania bude zobrazen˘ na
displeji LCD. Zvuk bude nahrávan˘ stále, aj
keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
Exit
SH REC
- Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
[ReÏim VOICE RECORDING]
tlaãidlo spú‰te.
- Typ súboru: *.wav
* Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ 40 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní
■ Stlaãte tlaãidlo spú‰te do polovice.
Jemn˘m stlaãením tlaãidla spú‰te potvrdíte zaostrenie a nabíjanie batérie
blesku. Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímate fotografiu.
[Jemné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
[Úplné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
■ âas nahrávania, ktor˘ je k dispozícii, sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od podmienok
snímania a nastavenia fotoaparátu.
■ Ak je pri hor‰ích sveteln˘ch podmienkach vybran˘ reÏim vypnutého blesku alebo
pomalej synchronizácie, na displeji LCD sa môÏe objaviÈ ikona upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
). V takom prípade pouÏite statív, oprite
fotoaparát o pevn˘ povrch alebo zmeÀte do reÏimu fotografovania s bleskom.
■ Fotografovanie proti svetlu:
Nesnímajte fotografie priamo proti slneãnému svetlu. Snímanie fotografií proti
slnku môÏe viesÈ k stmavnutiu snímky. Ak chcete snímaÈ fotografiou proti slnku,
pouÏite reÏim [Backlight] v reÏime snímania scény (pozrite str. 17), doplÀujúci
blesk (pozrite str. 27), bodové meranie expozície (pozrite str. 47) alebo
kompenzáciu expozície (pozrite str. 49).
■ Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív ani blesk.
■ NaaranÏujte snímku pomocou displeja LCD.
20
Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní
■ Za urãit˘ch podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovaÈ podºa
oãakávania:
- pri fotografovaní objektu s mal˘m kontrastom,
- ak ide o subjekt s vysok˘m odrazom alebo leskom;
- ak sa subjekt pohybuje vysokou r˘chlosÈou,
- na mieste, kde je silné odráÏané svetlo alebo veºmi jasné pozadie,
- ak má subjekt na sebe len vodorovné ãiary alebo je veºmi úzky (napríklad tyã
alebo stoÏiar),
- ak je okolie tmavé.
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
■ Funkciu reÏimu nahrávania je moÏné nastaviÈ pomocou tlaãidiel fotoaparátu.
Tlaãidlo POWER
● PouÏíva sa na zapnutie a vypnutie fotoaparátu.
● Z dôvodu úspory energie batérie sa po urãitom
ãase bez vykonania nejakej ãinnosti fotoaparát
automaticky vypne.
Informácie o funkcii automatického vypnutia
nájdete na strane 36.
Tlaãidlo spú‰te
● PouÏíva sa na nasnímanie fotografie alebo na
nahrávanie hlasu v reÏime RECORDING.
● V reÏime MOVIE CLIP
Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te sa zaãne
nahrávanie filmového klipu. Stlaãte raz tlaãidlo
spú‰te, filmov˘ klip sa bude nahrávaÈ po dobu,
ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Ak chcete
zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova tlaãidlo spú‰te.
● V reÏime STILL IMAGE
Poloviãné stlaãenie tlaãidla spú‰te aktivuje automatické zaostrenie a kontrolu
stavu blesku. Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te za zachytí a uloÏí snímka.
Ak vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie sa zaãne po uloÏení
obrazov˘ch údajov fotoaparátom.
21
Tlaãidlo ZOOM W/T
● Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlaãidlo
funguje ako tlaãidlo OPTICKÉHO alebo
DIGITÁLNEHO PRIBLÍÎENIA.
● Tento fotoaparát je vybaven˘ funkciou 5-násobného optického priblíÏenia a 5násobného digitálneho priblíÏenia. Pomocou obidvoch je moÏné dosiahnuÈ
pomer priblíÏenia 25x.
● PriblíÏenie TELE
Optické priblíÏenie TELE : Stlaãenie tlaãidla ZOOM T. T˘m priblíÏite subjekt, t.j.
subjekt sa bude zdaÈ bliωí.
Digitálne priblíÏenie TELE : Ak je vybrané maximálne optické priblíÏenie (5x),
stlaãením tlaãidla ZOOM T sa aktivuje softvér
digitálneho priblíÏenia. Uvoºnením tlaãidla ZOOM T
sa zastaví digitálne priblíÏenie na poÏadovanom
nastavení. Ak uÏ je dosiahnuté maximálne digitálne
priblíÏenie (5x), stlaãenie tlaãidla ZOOM T nemá
Ïiadny efekt.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
[PriblíÏenie WIDE]
[PriblíÏenie TELE]
● PriblíÏenie WIDE
Optické priblíÏenie WIDE : Stlaãenie tlaãidla ZOOM W. T˘m vzdialite subjekt, t.j.
subjekt sa bude zdaÈ vzdialenej‰í.
Súvisl˘m stlaãením tlaãidla ZOOM W nastavíte
fotoaparát na minimálne nastavenie priblíÏenia, tzn.
subjekt sa bude zdaÈ najvzdialenej‰í.
[Optické priblíÏenie 2x]
[PriblíÏenie TELE]
[PriblíÏenie WIDE]
Digitálne priblíÏenie WIDE : Ak je v ãinnosti digitálne priblíÏenie, stlaãením
tlaãidla ZOOM W sa v krokoch zmen‰uje digitálne
Optické priblíÏenie
priblíÏenie. Uvoºnenie tlaãidla ZOOM W zastaví
digitálne priblíÏenie. Stlaãením tlaãidla ZOOM W sa
zmen‰uje digitálne priblíÏenie, a potom sa
Digitálne priblíÏenie
pokraãuje zmen‰ením optického priblíÏenia, k˘m sa
nedosiahne minimálne nastavenie.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
[Digitálne priblíÏenie 5x]
[Digitálne priblíÏenie 5x]
22
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
[PriblíÏenie TELE]
[PriblíÏenie WIDE]
Tlaãidlo ZOOM W/T
INFORMÁCIE
● Spracovanie snímok zachyten˘ch pomocou digitálneho priblíÏenia môÏe
trvaÈ o nieão dlh‰ie. Vyhraìte teda na to viac ãasu.
● Digitálne priblíÏenie nie je moÏné pouÏiÈ pri snímaní filmového klipu.
● Ak sa poãas snímania filmového klipu stlaãia tlaãidlá priblíÏenia, zvuk
nebude nahrat˘.
● Pri pouÏití digitálneho klipu si môÏete v‰imnúÈ zníÏenie kvality snímky.
● Ak chcete vidieÈ jasnej‰iu snímku s digitálnym priblíÏením, stlaãte v
maximálnej polohe optického priblíÏenia do polovice tlaãidlo spú‰te, potom
znova stlaãte tlaãidlo ZOOM T.
● Digitálne priblíÏenie nie je moÏné aktivovaÈ v reÏimoch Nightscene,
Children, Text, Close up, Firework, ASR a Movie clip.
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, nech nedôjde k vytváraniu
nejasn˘ch snímok a moÏnej chybnej funkcii fotoaparátu. Ak je snímka
tmavá, vypnite fotoaparát a znova ho zapnite, aby sa upravila poloha
objektívu.
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, inak môÏe dôjsÈ k chybnej
funkcii fotoaparátu.
● Keì je fotoaparát zapnut˘, nedot˘kajte sa pohybliv˘ch ãastí objektívu, inak
môÏe dôjsÈ k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
● Keì je v ãinnosti tlaãidlo priblíÏenia, nedot˘kajte sa pohybliv˘ch ãastí
objektívu.
Tlaãidlo Nahrávanie hlasu (
)/Hlasové poznámky (
)/NAHOR
■ Ak je zobrazená ponuka, tlaãidlom NAHOR sa posúva v ponuke smerom nahor.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo NAHOR funguje ako tlaãidlo
nahrávania hlasu alebo hlasovej poznámky. K uloÏenej snímke je moÏné pridaÈ
svoj hlas. ëal‰ie informácie o nahrávaní hlasu nájdete na strane 20.
● Nahrávanie hlasovej poznámky
1. Otoãením OTOâNÉHO OVLÁDANIA REÎIMU vyberte reÏim RECORDING
(okrem reÏimu MOVIE CLIP).
2. Stlaãte tlaãidlo HLASOVÁ POZNÁMKA ( ). Ak je na displeji LCD
zobrazen˘ indikátor hlasovej poznámky, nastavenie je dokonãené.
SH
Stop
[Príprava na hlasovú poznámku]
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te a nasnímajte fotografiu. Snímka sa uloÏí na pamäÈovú
kartu.
4. Hlasová poznámka sa bude nahrávaÈ po dobu 10 sekúnd od momentu
uloÏenia snímky. Ak poãas nahrávania zvuku stlaãíte tlaãidlo spú‰te,
nahrávanie hlasovej poznámky sa zastaví.
INFORMÁCIE
● Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ 40 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
23
Tlaãidlo Makro (
)/Nadol
INFORMÁCIE
■ Ak je zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla NADOL sa presúvate z hlavnej
ponuky do podponuky alebo smerom nadol v podponuke. Ak ponuka nie je
zobrazená, môÏete tlaãidlo MAKRO/NADOL pouÏiÈ na zachytenie
makrosnímok. Rozsahy sú uvedené ìalej. Stlaãte tlaãidlo Makro, k˘m sa na
displeji LCD neobjaví indikátor poÏadovaného reÏimu makra.
● Ak je vybran˘ reÏim makra, môÏe dôjsÈ k destabilizácii fotoaparátu.
Dbajte na to, aby ste netriasli fotoaparátom.
● Keì snímate obrázok vo vzdialenosti do 20 cm v reÏime makro, vyberte
reÏim vypnutého blesku.
■ Stlaãením tohto tlaãidla môÏete v reÏimoch Program, A, S, M zmeniÈ hodnotu
clony a r˘chlosÈ uzávierky.
[Auto macro (
)]
[Macro (
)]
[Super Macro (
)]
■ Typy reÏimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia (W: ‰irok˘, T: tele) (jednotka: cm)
ReÏim Typ zaostrenia
Rozsah zaostrenia
ReÏim Typ zaostrenia
W: 80 aÏ nekoneãno
Auto
Auto
Auto
macro
Program
24
Normal
W: 10 aÏ 80
Macro
T: 150 aÏ nekoneãno
W: 10 aÏ nekoneãno
T: 50 aÏ nekoneãno
W: 80 aÏ nekoneãno
T: 150 aÏ nekoneãno
Rozsah zaostrenia
Program
Super
Macro
T: 50 aÏ 150
W: 1 aÏ 10
(len Wide)
W: 1 aÏ nekoneãno
Ruãné
zaostrenie T: 50 aÏ nekoneãno
●Ruãné zaostrenie:
Ak nie je automatické zaostrovanie k dispozícii
(napríklad pri veºmi tmavom prostredí), pouÏite
ruãné zaostrovanie. Pri pouÏívaní ruãného
zaostrenia dávajte pozor, pretoÏe snímka sa ºahko
rozmazaÈ.
●Ako pouÏívaÈ ruãné zaostrenie
1. Trikrát stlaãte tlaãidlo Macro. Zobrazí sa li‰ta
ruãného zaostrenia.
2. Pomocou tlaãidla Nahor/Nadol nastavte
ohniskovú vzdialenosÈ. Stlaãením spú‰te
zachyÈte snímku.
Tlaãidlo nahor: posúva ohniskov˘ bod ìalej.
Tlaãidlo nadol: posúva ohniskov˘ bod bliωie.
Tlaãidlo Makro (
)/Nadol
Zámok zaostrenia
■ Dostupné spôsoby zaostrenia, podºa reÏimu nahrávania
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ, ∞: rozsah zaostrenia nekoneãno)
ReÏim
Normal
O
O
O
O
O
O
O
O
Macro
X
O
O
O
O
X
Auto Macro
O
X
X
X
X
O
X
Super Macro
O
O
O
O
O
O
X
Manual focus
X
O
O
O
O
X
X
SCENE
ReÏim
Normal
O
O
O
∞
X
X
Macro
X
X
X
X
O
O
Auto Macro
X
X
X
X
X
X
Super Macro
X
X
X
X
X
X
Manual focus
X
X
X
X
X
X
Normal
∞
∞
O
∞
O
-
-
Mode
Macro
X
X
X
X
X
-
Auto Macro
X
X
X
X
X
-
Super Macro
X
X
X
X
X
-
Manual focus
X
X
X
X
X
-
■ Ak chcete zaostriÈ na subjekt, ktor˘ nie je v strede snímky, pouÏite funkciu
zámku zaostrenia.
● PouÏívanie zámku zaostrenia
1. Skontrolujte, ãi je subjekt v strede rámãeka automatického zaostrenia.
2. Stlaãte do polovice tlaãidlo spú‰te. Keì sa nazeleno rozsvieti rámãek
automatického zaostrenia, znamená to, Ïe fotoaparát je zaostren˘ na subjekt.
Ak nechcete nasnímaÈ neÏelan˘ obrázok, dajte pozor, aby ste nestlaãili
tlaãidlo spú‰te úplne.
3. DrÏte do polovice stlaãené tlaãidlo spú‰te, namierte fotoaparát tak, aby bola
snímka naaranÏovaná podºa potreby, potom úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te
nasnímajte obrázok. Ak zdvihnete svoj prst z tlaãidla spú‰te, funkcia zámku
zaostrenia bude zru‰ená.
1. Snímka, ktorá má
byÈ zachytená
2. Stlaãte do polovice
tlaãidlo spú‰te a zaostrite
na subjekt.
3. NaaranÏujte snímku a
úplne stlaãte tlaãidlo
spú‰te.
25
Tlaãidlo Blesk (
)/Doºava
INFORMÁCIE
■ Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka,
stlaãením tlaãidla DOªAVA presuniete kurzor na
ºavú kartu.
■ Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka,
tlaãidlo DOªAVA funguje ako tlaãidlo BLESK (
).
[V˘ber reÏimu autom. blesku]
● V˘ber reÏimu blesku
1. Otoãením OTOâNÉHO OVLÁDANIA REÎIMU vyberte reÏim RECORDING
(okrem reÏimu Movie clip).
2. Stlaãte tlaãidlo Blesk, k˘m sa na displeji LCD neobjaví indikátor
poÏadovaného reÏimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazen˘ indikátor reÏimu blesku.
PouÏite správny blesk, ktor˘ zodpovedá okolitému prostrediu.
● Dosah blesku
ISO
AUTO
26
(Unit : m)
Normal
Macro
Auto macro
WIDE
TELE
WIDE
TELE
WIDE
TELE
0.8~3.0
1.5~2.5
0.2~0.8
0.5~1.5
0.2~3.0
0.5~2.5
● âasté pouÏívanie blesku skracuje v˘drÏ batérie.
● Za normálnych prevádzkov˘ch podmienok je ãas nabíjania blesku najviac 5
sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, ãas nabíjania sa môÏe predæÏiÈ.
● Poãas súvislého snímania, v reÏime AEB), snímaní filmu, pri niektor˘ch
reÏimoch scény (str. 27) a v reÏime filmového klipu blesk nefunguje.
● Fotografie snímajte v dosahu blesku.
● Ak je subjekt príli‰ blízko alebo má vysokú odráÏavosÈ, kvalita snímky nie je
zaruãená.
● Pri snímaní fotografií za sÈaÏen˘ch sveteln˘ch podmienok s bleskom sa
môÏe v zachytenom snímku objaviÈ biela ‰kvrna. ·kvrna je spôsobená
odrazom svetla blesku od ãastíc poletujúcich v ovzdu‰í. Nejde o zlú
funkciu fotoaparátu.
Tlaãidlo Blesk (
)/Doºava
● Indikátor reÏimu blesku
Ikona
ReÏim blesku
Autom. blesk
● Dostupné reÏimy blesku, podºa reÏimu nahrávania
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ)
Popis
Ak je subjekt alebo pozadie príli‰ tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky.
Automaticky s Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk fotoaparátu
redukciou efektu funguje automaticky a redukuje efekt ãerven˘ch oãí
ãerven˘ch oãí pomocou funkcie redukcie efektu ãerven˘ch oãí.
DoplÀujúci
blesk
Blesk osvetºuje nezávisle od svetla, ktoré je k
dispozícii.
Intenzita blesku bude ovládaná v závislosti od
smerodajn˘ch podmienok. âím je pozadie alebo
subjekt svetlej‰í, t˘m menej bude blesk intenzívny.
Blesk funguje v spolupráci s pomalou r˘chlosÈou
uzávierky, aby sa dosiahla správna expozícia.
Keì snímate obrázok pri zhor‰en˘ch sveteln˘ch
Pomalá
synchronizácia podmienkach, na displeji LCD sa objaví indikátor
upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (
).
Pri tejto funkcii odporúãame pouÏiÈ statív.
X
O
O
X
X
O
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
ReÏimy scény
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
X
Blesk sa nepouÏíva. Tento reÏim vyberte vtedy, ak
zachytávate snímky na mieste alebo v situáciách,
ktoré neumoÏÀujú pouÏitie blesku. Keì snímate
Blesk vypnut˘ obrázok pri zhor‰en˘ch sveteln˘ch podmienkach,
na displeji LCD sa objaví indikátor upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
). Pri tejto funkcii
odporúãame pouÏiÈ statív.
27
Tlaãidlo Samospú‰È (
)/Doprava
■ Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOPRAVA
presuniete kurzor na pravú kartu.
■ Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo DOPRAVA funguje ako
tlaãidlo Samospú‰È (
). Táto funkcia sa pouÏíva v prípade, Ïe chce byÈ na
snímke aj samotn˘ fotograf.
● V˘ber samospú‰te
1. Otoãením OTOâNÉHO OVLÁDANIA REÎIMU
vyberte reÏim RECORDING (okrem reÏimu
VOICE RECORDING).
2. Stlaãte tlaãidlo SAMOSPÚ·Ë, k˘m sa na displeji
LCD neobjaví indikátor poÏadovaného reÏimu.
Na displeji LCD sa objaví ikona 10-sekundovej, 2sekundovej alebo dvojitej samospú‰te. V reÏime
Movie Clip funguje len 10-sekundová samospú‰È.
•2-sekundová samospú‰È (
)
: Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka
zachytená po 2-sekundovom intervale.
•10-sekundová samospú‰È (
)
: Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka
[V˘ber 2-sekundovej samospú‰te]
zachytená po 10-sekundovom intervale.
•Dvojitá samospú‰È (
)
: Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2 sekundách bude
nasníman˘ druh˘ obrázok. Ak pouÏívate blesk, 2-sekundov˘ ãasovaã
môÏe byÈ oneskoren˘ v závislosti od doby nabíjania blesku.
3. Keì stlaãíte tlaãidlo spú‰te, snímka bude zachytená po uplynutí urãeného
ãasu.
28
INFORMÁCIE
● Ak poãas ãinnosti samospú‰te stlaãíte tlaãidlo samospú‰te alebo tlaãidlo
reÏimu prehrávania, funkcia samospú‰te bude zru‰ená.
● Ak chcete zabrániÈ destabilizácii, pouÏite statív.
● V reÏime Movie Clip funguje len 10-sekundová samospú‰È.
Tlaãidlo PONUKA/OK
■ Tlaãidlo PONUKA
- Keì stlaãíte tlaãidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví ponuka príslu‰ného
reÏimu fotoaparátu. Opätovn˘m stlaãením vrátite displej LCD do prvotného
zobrazenia.
- MoÏnosÈ ponuky sa dá zobraziÈ v reÏimoch MOVIE CLIP a STILL IMAGE.
Ak je vybran˘ reÏim VOICE RECORDING, k dispozícii nie je Ïiadna ponuka.
Recording
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Stlaãenie tlaãidla
PONUKA
[Vypnutá ponuka]
MEMU Exit
Normal
Normal
Center AF
Full
Move
[Zapnutá ponuka]
■ Tlaãidlo OK
- Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlaãidlo sa pouÏíva na presun
kurzora do podponuky alebo na potvrdenie údajov.
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
■ Ponuku na displeji LCD je moÏné pouÏiÈ na nastavenie funkcií nahrávania.
V ºubovoºnom reÏime (okrem reÏimu VOICE RECORDING) sa po stlaãení
tlaãidla PONUKA objaví na displeji LCD ponuka.
ReÏim
Ponuka
Podponuka
Prevádzkov˘ reÏim fotoaparátu Strana
Off
Volume
※ Ponuka sa na displeji LCD neobjaví v t˘chto prípadoch:
- Keì je v ãinnosti iné tlaãidlo.
- Keì sa spracovávajú obrazové údaje.
- Keì nie je k dispozícii dostatok energie batérie.
Low
Medium
str. 33
High
Off
■ Nasledujúce funkcie sú k dispozícii v závislosti od reÏimu, ktor˘ je vybran˘.
Zv˘raznené poloÏky
sú predvolené nastavenia.
Start Sound
Sound 1
Sound 2
str. 33
Sound 3
ReÏim
Ponuka
Podponuka
Prevádzkov˘ reÏim fotoaparátu Strana
Off
Soft+
Soft
Sharpness
Normal
SOUND
Shutter Sound
str. 31
Sound 1
Beep Sound
High
RECORDING
str. 33
Off
Vivid+
Normal
Sound 2
Sound 3
Vivid
Contrast
Sound 1
str. 31
Sound 2
str. 33
Sound 3
Low
Auto Focus
Center AF
Multi AF
Off
str. 32
AF Sound
str. 33
On
Full
str. 32
OSD Info
Basic
29
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
Karta ponuky Hlavná ponuka
File
Podponuka
Strana
Reset
Series
ENGLISH
Karta ponuky Hlavná ponuka
str.34
Quick View
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
Language
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
str.34
BAHASA
07/02/01
SETUP1
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Start Image
30
SETUP 2
Strana
0.5sec
1sec
3sec
str.36
Off
1min
3min
5min
10min
-
LCD Save
Off
On
str.36
str.37
Power Off
PORTUGUÊS
Podponuka
Off
str.36
Video Out
NTSC
PAL
POLSKI
Magyar
Format
No
Yes
str.37
-
-
Reset
No
Yes
str.38
Battery Type
Alkaline
Ni-MH
str.38
13:00
YYMMDD
Off
DDMMYY
MMDDYY
Off
Date
Date&Time
-
Auto
Dark
Normal
Bright
Off
On
Off
LOGO
User Image
-
str.34
※ Pri inovácii funkcií fotoaparátu sa ponuky môÏu bez predchádzajúceho
oznámenia zmeniÈ.
str.35
str.35
str.35
str.35
Ako pouÏívaÈ ponuku
Nahrávanie (
1. Zapnite fotoaparát a stlaãte tlaãidlo PONUKA. V kaÏdom reÏime sa objaví
ponuka. V reÏime Voice Recording (
) sa v‰ak neobjaví Ïiadna ponuka.
2. Na pohyb v ponukách pouÏite tlaãidlo DOªAVA a DOPRAVA.
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Normal
Normal
Center AF
Full
Stlaãte tlaãidlo
DOªAVA
alebo
DOPRAVA.
Move
MEMU Exit
SOUND
Volume
Start
Shutter
Beep
AF Sound
Normal
Off
Sound1
Sound1
On
Stlaãte tlaãidlo
DOªAVA
alebo
DOPRAVA.
Move
MEMU Exit
SETUP1
File
Language
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
MEMU Exit
[ OstrosÈ ]
■ MôÏete nastaviÈ ostrosÈ obrázka, ktor˘ chcete
nasnímaÈ. Efekt ostrosti nie je moÏné overiÈ na
displeji LCD pred nasnímaním obrázka, pretoÏe
táto funkcia sa pouÏije aÏ vtedy, keì je snímka
uloÏená v pamäti.
Ponuka
Soft+
Soft
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Move
Normal
Normal
Center AF
Full
Change
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Move
Normal
Normal
Center AF
Full
Stlaãte tlaãidlo
NAHOR alebo
NADOL.
Change
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Move
Normal
Normal
Normal
Center AF
Full
Back
Soft+
Soft
Normal
Vivid
Vivid+
OK
Set
[ReÏim PROGRAM]
Ikona
Stlaãte tlaãidlo
NAHOR alebo
NADOL.
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Series
ENGLISH
07/02/01
Off
Normal
On
Move
3. Na v˘ber podponuky pouÏite tlaãidlo NAHOR alebo NADOL.
RECORDING
)
Vivid
Change
Vivid+
Popis
Hrany snímky sú vyhladené.
Tento efekt je vhodn˘ pre úpravu snímok v poãítaãi.
Hrany snímky sú ostré.
Toto nastavenie je vhodné pre tlaã.
Hrany snímky sú zdôraznené. Hrany sa zdajú byÈ
ostré, ale v nasnímanom obrázku sa môÏe vyskytnúÈ
‰um.
4. Vyberte podponuku, potom sa uloÏí nastavená hodnota.
Stlaãením tlaãidla PONUKA sa ponuka z displeja stratí.
[ Kontrast ]
■ MôÏete nastaviÈ rozdiel medzi jasnou ãasÈou
snímky a tmavou ãasÈou snímky. T˘m sa stane
snímka s˘tou alebo jemnou.
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
High
Normal
Low
● Na v˘ber sú ponuky [High], [Normal] a [Low].
Back
OK
Set
[ReÏim PROGRAM]
31
Nahrávanie (
)
[Typ moÏnosti Auto Focus]
■ MôÏete vybraÈ uprednostÀovan˘ typ automatického
zaostrenia v závislosti od podmienok pri snímaní.
[Informácie OSD (On Screen Display)]
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Back
Center AF
Multi AF
OK
■ V ktoromkoºvek reÏime (okrem reÏimu VOICE
RECORDING), môÏete na displeji LCD
skontrolovaÈ stav nahrávania.
RECORDING
Sharpness
Contrast
Auto Focus
OSD Info
Set
[ReÏim PROGRAM]
Full
Basic
Back
- [Center AF] : Zaostrená bude obdæÏniková oblasÈ v strede displeja LCD.
- [Multi AF] : Fotoaparát vyberie bod zaostrenia spomedzi 5 bodov zaostrenia.
[Úplné informácie]
[ Center AF ]
[ Multi AF ]
※ Keì fotoaparát zaostrí subjekt, rámãek automatického zaostrenia sa zafarbí
nazeleno. Keì fotoaparát nezaostrí subjekt, rámãek automatického
zaostrenia sa zafarbí naãerveno.
32
OK
Set
[ReÏim PROGRAM]
[Základné informácie]
Zvuk (
)
[ HlasitosÈ ]
■ MôÏete vybraÈ hlasitosÈ zvuku, zvuk pri spustení,
zvuk spú‰te, zvuk upozornenia a zvuk
automatického zaostrenia.
● Podponuka [Volume]: [Off], [Low], [Medium], [High]
[ Pípnutie ]
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
Off
Low
Medium
High
■ Ak je zvuk zapnut˘, budú aktivované rôzne zvuky
pri spustení fotoaparátu alebo pri stlaãení tlaãidiel,
ãím oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.
● Podponuka [Sound]: [Off], [Sound 1, 2, 3]
OK
Set
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
[ReÏim PROGRAM]
[ Úvodn˘ zvuk ]
■ MôÏete vybraÈ zvuk, ktor˘ sa aktivuje pri kaÏdom
zapnutí fotoaparátu.
● Zvuk pri spustení: [Off], [Sound 1], [Sound 2],
[Sound 3]
Back
Off
Sound1
Sound2
Sound3
OK Set
[ReÏim PROGRAM]
[ Zvuk AF ]
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
OK
Set
[ReÏim PROGRAM]
■ Ak je zvuk automatického zaostrenia zapnut˘,
bude tento zvuk aktivovan˘ vo chvíli, keì je subjekt
zaostren˘, ãím oznamuje stav prevádzky
fotoaparátu.
● Podponuka [AF sound]: [Off], [On]
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
Off
On
OK
Set
[ReÏim PROGRAM]
[ Zvuk spú‰te závierky ]
■ MôÏete vybraÈ zvuk spú‰te.
● Zvuk spú‰te: [Off], [Sound 1], [Sound 2], [Sound 3]
SOUND
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
Off
Sound 1
Sound 2
Sound 3
OK Set
[ReÏim PROGRAM]
33
NASTAVENIE 1 (
)
[ Súbor ]
[ Jazyk ]
■ Táto funkcia umoÏÀuje pouÏívateºovi vybraÈ formát pomenovania súboru.
■ Ide o v˘ber jazyka, ktor˘ sa zobrazuje na displeji LCD. Aj po vytiahnutí a
opätovnom vloÏení batérie bude nastavenie jazyka zachované.
● Priradenie názvov súborov
[Reset] : Po pouÏití funkcie vynulovania bude
názov nasledujúceho súboru aj po
naformátovaní, odstránení v‰etk˘ch
snímok alebo vloÏení pamäÈovej karty
nastaven˘ od hodnoty 0001.
[Series] : Nové súbory sú pomenované pomocou
ãísiel, ktoré pokraãujú v predchádzajúcej
sekvencii aj v prípade, Ïe sa pouÏíva
nová pamäÈová karta, po naformátovaní
alebo po odstránení v‰etk˘ch snímok.
SETUP1
File
Language
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Back
Reset
Series
OK Set
- Názov prvého uloÏeného prieãinka je 100SSCAM a názov prvej uloÏenej
snímky je S1050001.
- Názvy súborov sú priradené postupne od S1050001 → S1050002 → ~ →
S1059999.
- âíslo prieãinka je priradené postupne od 100 do 999 takto:
100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Súbory pouÏité na pamäÈovej karte sú v súlade s formátom DCF (systémy
Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov súboru snímky, moÏno sa
nebude daÈ prehraÈ.
34
- Podponuka LANGUAGE:
angliãtina, kórejãina, francúz‰tina, nemãina,
‰panielãina, talianãina, zjednodu‰ená ãín‰tina,
tradiãná ãín‰tina, japonãina, ru‰tina, portugalãina,
holandãina, dánãina, ‰védãina, fínãina, thajãina,
bahasa (malajãina/indonézãina), arabãina,
ãe‰tina, poº‰tina, maìarãina a tureãtina.
SETUP1
File
Language
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Back
ENGLISH
한국어
FRANÇAIS
DEUTSCH
ESPAÑOL
ITALIANO
OK Set
[Nastavenie Date / Time / Date type]
■ MôÏete zmeniÈ dátum a ãas, ktoré sú zobrazené na zachyten˘ch snímkach, a
nastaviÈ typ dátumu.
● Nastavenie dátumu a ãasu, v˘ber formátu dátumu
SETUP1
Tlaãidlo DOPRAVA : SlúÏi na v˘ber roka,
File
07/02/01
Language
mesiaca, dÀa, hodiny,
Date&Time
13:00
minúty a typu dátumu.
Imprint
yy/mm/dd
Tlaãidlo DOªAVA : Ak je kurzor na prvej poloÏke LCD
AF Lamp
OK Set
Back
ponuky nastavenia dátumu a
ãasu, presunie ho do hlavnej
ponuky [Date&Time]. Vo v‰etk˘ch ostatn˘ch prípadoch sa
kurzor presunie naºavo od svojej aktuálnej pozície.
Tlaãidlá NAHOR a NADOL: SlúÏia na zmenu nastavenia hodnoty.
- Typ dátumu: [yy/mm/dd], [Off], [dd/mm/yy], [mm/dd/yy]
NASTAVENIE 1 (
)
[Imprint – VloÏenie dátumu nahrávania]
[ Svetlo AF ]
■ Ide o moÏnosÈ vloÏiÈ do fotografií dátum a ãas.
■ Vypnite alebo zapnite kontrolku automatického zaostrenia.
● Podponuky
[Off]
: Dátum a ãas nebudú v súbore
snímky vloÏené.
[Date]
: V súbore snímky bude vloÏen˘ len
dátum.
[Date&Time] : Dátum a ãas budú v súbore snímky
vloÏené.
SETUP1
File
Language
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Back
Off
Date
Date&Time
OK Set
● Podponuky
[Off] : Kontrolka automatického zaostrenia nebude
pri zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
[On] : Kontrolka automatického zaostrenia bude pri
zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
SETUP1
File
Language
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Back
Off
On
OK
Set
[ Jas LCD displeja ]
[ Úvodn˘ obraz ]
■ MôÏete nastaviÈ jas displeja LCD.
■ MôÏete vybraÈ obrázok, ktor˘ sa objaví na displeji LCD pri kaÏdom zapnutí
fotoaparátu.
● Podponuka [LCD]: Auto, Dark, Normal, Bright
SETUP1
File
Language
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Back
Auto
Dark
Normal
Bright
OK Set
● Obrázok pri spustení: [Off], [LOGO], [User Image]
- Pri moÏnosti [User Image] pouÏite na obrázok pri
spustení uloÏenú snímku v ponuke [RESIZE] v
reÏime prehrávania.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [DELETE]
alebo [Format] odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou
[Reset].
SETUP1
Language
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Start Image
Back
OK
Set
35
NASTAVENIE 2 (
)
[ Náhºad ]
[ ·etriÈ LCD ]
■ Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Quick View, môÏete práve
zachytenú snímku zobraziÈ na displeji LCD po dobu, ktorá sa na stavuje v ãasti
[Quick View]. Funkcia Quick View je k dispozícii len pri fotografiách.
■ Ak nastavíte úsporn˘ reÏim LCD [LCD save] na hodnotu On, a fotoaparát sa
poãas urãeného ãasu nepouÏíva, displej LCD sa automaticky vypne.
● Podponuka [LCD save]
● Podponuky
[Off]
: Funkciu Quick View nie je moÏné
aktivovaÈ.
[0.5, 1, 3 sec] : Zachytená snímka sa zobrazí po
stanovenú dobu.
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
Back
Off
0.5 sec
1 sec
3 sec
OK
Set
[Off]: Displej LCD sa nevypína.
SETUP2
[On]: Ak vyberiete moÏnosÈ [LCD Save] a
Quick View
Power Off
fotoaparát sa poãas urãeného ãasu (asi 30
LCD Save
sekúnd) nepouÏíva, napájanie fotoaparátu
Video Out
Format
bude automaticky neãinné (displej LCD sa
Reset
Back
vypne, kontrolka stavu fotoaparátu bliká). Ak
chcete znova fotoaparát pouÏiÈ, stlaãte
ktorékoºvek tlaãidlo fotoaparátu (okrem tlaãidla ZapnúÈ).
Off
On
OK
Set
[ Automatické vypínanie ]
■ Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného ãasu, ãím chráni batériu
pred neÏelan˘m vyãerpaním.
● Podponuky
[Off]
: Funkcia vypínania nie je aktívna.
[1, 3, 5, 10 min] : Napájanie sa automaticky vypne,
ak sa fotoaparát nepouÏíva po
urãenú dobu.
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
Back
Off
1 min
3 min
5 min
10 min
OK Set
- Po v˘mene batérie bude nastavenie vypnutia
zachované.
- V‰imnite si, Ïe funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je fotoaparát v
reÏime PC/TlaãiareÀ, poãas prezentácie, prehrávania a nahrávania hlasu,
prehrávania filmového klipu a pri zachytávaní zloÏenej snímky.
36
INFORMÁCIE
● Po v˘mene batérie alebo po opätovnom pripojení adaptéra striedavého
prúdu bude nastavenie automatického vypnutia zachované.
● V reÏime PC/TlaãiareÀ a Prehrávanie nie je funkcia LCD save k dispozícii.
NASTAVENIE 2 (
)
[V˘ber typu v˘stupu obrazu]
[Formátovanie pamäte]
■ V˘stupn˘ filmov˘ signál fotoaparátu môÏe byÈ v norme NTSC alebo PAL.
Nastavenie v˘stupu treba urobiÈ vzhºadom na typ zariadenia (monitor, televízor
atì.), ku ktorému je fotoaparát pripojen˘. ReÏim PAL podporuje len BDGHI.
■ PouÏíva sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu formátovania pamäte,
v‰etky snímky (vrátane chránen˘ch snímok) budú odstránené. Pred formátovaním
pamäte skontrolujte, ãi ste prevzali do poãítaãa v‰etky dôleÏité snímky.
■ Pripojenie k externému monitoru
● Podponuky
[No] : PamäÈ nebude naformátovaná. Stlaãte
trikrát tlaãidlo ponuky, k˘m sa ponuka
nestratí.
[Yes] : Objaví sa hlásenie [Processing!] a pamäÈ
bude naformátovaná. Ak spustíte funkciu
formátovania v reÏime prehrávania, objaví
sa hlásenie [No Image!].
● Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru
v reÏime nahrávania alebo prehrávania (film alebo
fotografia), obraz bude viditeºn˘ na externom
monitore a displej LCD na fotoaparáte bude
vypnut˘.
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
Back
Îlt˘ – video
Biely – zvuk
NTSC
PAL
OK Set
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
Back
No
Yes
OK
Set
Dbajte na to, aby ste funkciu formátovania spustili na nasledujúcich typoch
pamäÈov˘ch kariet.
- Nová pamäÈová karta alebo nenaformátovaná pamäÈová karta
- PamäÈová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznan˘ fotoaparátom,
alebo súbor nasníman˘ in˘m fotoaparátom.
- PamäÈovú kartu formátujte vÏdy pomocou tohto fotoaparátu. Ak vloÏíte
pamäÈovú kartu, ktorá bola naformátovaná in˘mi fotoaparátmi, ãítaãkami
pamäÈov˘ch kariet alebo poãítaãmi, objaví sa hlásenie [Card Error!].
37
NASTAVENIE 2 (
)
Tlaãidlo E (Efekty)
[ Initialisation ]
■ V‰etky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na predvolené
hodnoty. Hodnoty dátumu, ãasu, jazyka a v˘stupu videa sa v‰ak nezmenia.
● Podponuky
[No] : Nastavenie nebude obnovené na
predvolené hodnoty.
[Yes] : V‰etky nastavenia budú obnovené na
predvolené hodnoty.
■ Do snímok je moÏné pridávaÈ pomocou tohto tlaãidla ‰peciálne efekty.
■ ReÏim Still image: MôÏete vybraÈ farbu, úpravu snímky alebo ponuku Fun.
■ ReÏim Movie clip: MôÏete vybraÈ ponuku farby.
■ Dostupné efekty, podºa reÏimu nahrávania
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ)
SETUP2
Quick View
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
Back
No
Yes
OK
Set
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
INFORMÁCIE
[V˘ber typu batérie]
■ Ak je vybran˘ typ batérie, fotoaparát sa optimalizuje
v závislosti od vybraného typu batérie.
Podponuka [Battery Type]: Alkaline / Ni-MH
38
SETUP2
Power Off
LCD Save
Video Out
Format
Reset
Battery Type
Back
Alkaline
Ni-MH
OK Set
● Toto tlaãidlo nefunguje v reÏime ASR, Nahrávanie hlasu a v niektor˘ch
reÏimoch scény (Night, Text, Sunset, Dawn, Backligh, Fireworks,
Beach&Snow).
● Ak je vybraná ponuka farby, úpravy snímky a zábavy, v‰etky predt˘m
vybrané efekty sa automaticky zru‰ia.
● Aj po vypnutí fotoaparátu ostane nastavenie efektu zachované.
Ak chcete zru‰iÈ ‰peciálny efekt, vyberte podponuku (
) v ponuke
Colour a vyberte podponuku (
) v ostatn˘ch ponukách efektu.
·peciálne efekty (tlaãidlo E): Farba
■ Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je moÏné do snímok pridávaÈ
‰peciálne efekty.
■ Vlastné farby: MôÏete zmeniÈ hodnoty ãervenej (R),
zelenej (G) a modrej (B) farby.
Custom Color
1. Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z dostupn˘ch reÏimov nahrávania.
.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte kartu ponuky
Move
COLOR
- Tlaãidlo Nahor / Nadol
: Vyberá R, G, B.
- Tlaãidlo Doºava / Doprava : Mení hodnoty.
OK
Set
OK
Set
COLOR
Move
이동
E
E
Exit
해제
[ReÏim Still image]
Move
E
Custom Color
Exit
[ReÏim Movie clip]
Move
3. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte poÏadovanú podponuku a stlaãte
tlaãidlo OK.
: Do snímky nebude pridan˘ Ïiadny efekt.
: Zachytené snímky budú uloÏené ãiernobielo.
: Zachytené snímky budú uloÏené v odtieni sépie
(Ïlté aÏ hnedé farby).
: Zachytené snímky budú uloÏené v ãervenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v modrom odtieni.
: Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
: Zachytená snímka bude uloÏená v nastavení odtieÀov RGB.
4. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
39
·peciálne efekty (tlaãidlo E): Úprava snímky
S˘tosÈ
■ MôÏete zmeniÈ s˘tosÈ snímky.
● Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z dostupn˘ch reÏimov (
,
,
,
,
,
,
,
Saturation
채도
IMAGE ADJUST
Vyberte ponuku Saturation (
),
zobrazí sa li‰ta na zmenu s˘tosti.
Move
).
E
Stlaãením tlaãidla Doºava /
Doprava zmeÀte s˘tosÈ.
이동
Move
Exit
OK
E
해제
Set
Li‰ta na zmenu s˘tosti
Saturation
Move
OK
Set
smer +: Vysoká s˘tosÈ
(farba bude intenzívnej‰ia)
smer –: Nízka s˘tosÈ
(farba bude jemnej‰ia)
Stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímajte
fotografiu.
[V˘sledná snímka]
40
Stlaãte tlaãidlo OK, s˘tosÈ snímky
bude zmenená.
·peciálne efekty (tlaãidlo E): FUN
● Presúvanie a zmena rámãeka zaostrenia
Rámãek zaostrenia je moÏné zmeniÈ v˘berom ponuky Range.
Predvoºba rámãeka zaostrenia
■ Pomocou tejto funkcie môÏete vytvoriÈ efekt „odstupu“ subjektu od okolia.
Subjekt bude zaostren˘, zvy‰ok snímky bude rozostren˘.
1. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranÏujte obraz.
2. Stlaãte tlaãidlo +/–.
3. Farba rámãeka sa zmení na bielu. Stlaãením tlaãidla
Nahor/Nadol/Doºava/Doprava zmeÀte polohu rámãeka zaostrenia.
4. Stlaãte tlaãidlo +/–, fotoaparát je pripraven˘ na nasnímanie obrázka.
Ak chcete obrázok nasnímaÈ, stlaãte tlaãidlo spú‰te.
● Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z dostupn˘ch reÏimov
(
,
,
,
,
,
,
,
).
FUN
High Light
6
Move
E
Range
Exit
OK
Stlaãenie tlaãidla
+/–
Set
Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte správny reÏim, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
High Light
High Light
Range
OK
Set
[Range 1]
High Light
Range
OK
Set
[Range 2]
SH Capture
OK
Set
Stlaãenie tlaãidla Nahor/ Nadol/
Doºava/ Doprava
Range
[Range 3]
Move
[Rámãek je aktivovan˘]
High Light
Range
SH Capture
+/- Edit
OK
Set
[Range 4]
6
6
Stlaãenie tlaãidla
+/–
Objaví sa rámãek predvoºby zaostrenia.
Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
SH Capture
+/- Edit
SH Capture
Move
[Po zmene polohy rámãeka]
SH Capture
+/- Edit
41
·peciálne efekty (tlaãidlo E): FUN
※ V˘ber snímky zloÏenej z 2 snímok
ZloÏené snímky
■ Vo fotografii je moÏné skombinovaÈ 2 aÏ 4 rôzne snímky.
6
● Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z dostupn˘ch reÏimov
(
,
,
,
,
,
,
,
).
FUN
6
Stlaãenie
tlaãidla spú‰te
SH Capture
Composite
[Pripravené na snímanie]
Move
E
Exit
Composite
OK
Stlaãenie tlaãidla
spú‰te
Set
100-0031
Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte poÏadovan˘ reÏim, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
42
6
Stlaãenie
tlaãidla OK
OK Save
INFORMÁCIE
● Poãas zloÏeného snímania môÏete pouÏiÈ tlaãidlo blesku, samospú‰te,
makra, hlasovej poznámky a tlaãidlo priblíÏenia W/T.
● Ak poãas zloÏeného snímania stlaãíte tlaãidlo prehrávania, aktivuje sa reÏim
prehrávania. Predt˘m zachytené snímky budú odstránené.
● Po zachytení posledného obrázka zloÏenej snímky stlaãte tlaãidlo OK.
Potom sa zaãne nahrávanie hlasovej poznámky.
+/- Delete
[Prvá snímka]
[V˘sledná snímka]
+/- Delete
[Druhá snímka]
Ak chcete uloÏiÈ zloÏenú snímku, stlaãte po nasnímaní posledného obrázka
tlaãidlo OK.
·peciálne efekty (tlaãidlo E): FUN
● Zmena ãasti zloÏenej snímky pred nasnímaním poslednej snímky.
Pred nasnímaním poslednej snímky je moÏné zmeniÈ ãasÈ zloÏenej snímky.
1. Stlaãte tlaãidlo +/–.
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená a zobrazí sa nová snímka.
Ak bola predt˘m zachytená nejaká snímka, stlaãte znova tlaãidlo +/– a
predchádzajúca snímka bude znova odstránená.
6
6
● Zmena ãasti zloÏenej snímky po nasnímaní poslednej snímky
1. Po nasnímaní poslednej snímky sa zobrazí kurzor na v˘ber rámãeka.
Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol / Doºava / Doprava vyberte rámãek.
2. Stlaãte tlaãidlo +/–, snímka bude odstránená. Bude aktivovan˘ rámãek
zloÏeného snímania.
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te. ëal‰ie snímky môÏete znova zachytiÈ pomocou tlaãidla
Nahor / Nadol / Doºava / Doprava a tlaãidla +/–.
4. Opätovn˘m stlaãením tlaãidla OK uloÏíte zachytenú snímku.
6
6
Stlaãenie tlaãidla
Nahor
Stlaãenie tlaãidla +/–
SH Capture
+/- Delete
[Pred nasnímaním tretej snímky]
SH Capture
+/- Delete
[Presun naspäÈ na druhú snímku]
OK Save
+/- Delete
OK Save
[Po nasnímaní ‰tvrtej snímky]
+/- Delete
[Presun naspäÈ na druhú snímku]
6
3. Stlaãením spú‰te zachyÈte novú snímku.
Stlaãenie tlaãidla
+/–
Stlaãenie tlaãidla
spú‰te
SH Capture
+/- Delete
[Odstránenie druhej snímky]
6
100-0031
Stlaãenie tlaãidla
OK
OK Save
+/- Delete
[Po opätovnom nasnímaní druhej snímky]
[V˘sledná snímka]
43
·peciálne efekty (tlaãidlo E): FUN
Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte poÏadovanú podponuku, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
Foto rámãek
■ K fotografii, ktorú chcete nasnímaÈ, je moÏné pridaÈ 9 typov rámãekov.
■ V snímke uloÏenej pomocou ponuky foto rámãeka nebudú vytlaãené údaje o
dátume a ãase.
-
: Foto rámãek nebude pridan˘.
● Stlaãte tlaãidlo E v niektorom z dostupn˘ch reÏimov
(
,
,
,
,
,
,
,
).
Tlaãidlo
Nahor/Nadol
FUN
Move
E
Exit
PHOTO FRAME
Frame
OK
Set
Zobrazí sa vybran˘ foto rámãek. Stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímajte
fotografiu.
44
Tlaãidlo +/–
■ Pomocou tlaãidla +/– nastavte nasledujúce ponuky.
■ Ako pouÏívaÈ ponuku +/–
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ)
Strana
Size(VeºkosÈ)
O
O
O
O
O
O
O
O
str.46
Quality(Kvalita)
O
O
O
O
O
O
O
O
str.46
X
O
O
O
O
X
X
O
str.47
Metering
1. Stlaãte tlaãidlo +/– v niektorom z dostupn˘ch reÏimov.
2. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte poÏadovanú ponuku. Na ºavej
spodnej strane displeja LCD sa potom zobrazí podponuka.
6
(Meranie expozície)
Shooting
6
SIZE
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
O
O
X
X
X
*
3648X2736
O
X
str.47
X
X
X
str.48
O
X
X
O
str.48
O
X
X
X
X
str.49
X
X
X
X
O
str.50
QUALITY
Tlaãidlo
Nahor / Nadol
Fine
(Snímanie)
ISO
White Balance
3. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava vyberte poÏadovanú ponuku, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
(VyváÏenie bielej)
EV
Stabilizer
6
6
(Stabilizátor)
SIZE
* V niektor˘ch reÏimoch scény (
) nie je moÏné vybraÈ ponuky snímania.
3648X2736
Tlaãidlo Doºava
/ Doprava
SIZE
3648X2432
45
Kvalita/R˘chlosÈ snímkovania
VeºkosÈ
■ MôÏete vybraÈ veºkosÈ snímky v závislosti od pouÏitia.
ReÏim Ikona
Still
3648 x
Size
image (VeºkosÈ) 2736
Ikona
ReÏim
Movie clip Size(VeºkosÈ)
■MôÏete vybraÈ pomer kompresie v závislosti od pouÏitia zachyten˘ch snímok.
Vy‰‰í pomer kompresie znamená niωiu kvalitu snímky.
ReÏim
3648 x 3072 x
3648 x
2592 x
2048 x 1024 x
2432
2052
1944
1536
2304
6
720 x 480
640 x 480
320 x 240
Formát súboru
Super Fine
Fine
(Veºmi jemná) (Jemná)
jpeg
jpeg
6
00:00:10
SIZE
SIZE
3648X2736
800X592
[ReÏim STILL IMAGE]
[ReÏim MOVIE CLIP]
INFORMÁCIE
● Pri vy‰‰om rozlí‰ení bude k dispozícii menej snímok, pretoÏe snímky s
vysok˘m rozlí‰ením vyÏadujú viac pamäte.
46
768
Podponuka
800 x 592
ReÏim STILL IMAGE
ReÏim MOVIE CLIP
Ikona
Normal 30 FPS
(Normálna) (30fps)
jpeg
avi
20 FPS
15 FPS
(30fps)
(15fps)
avi
avi
00:00:10
QUALITY
FRAME RATE
Fine
20FPS
[ReÏim STILL IMAGE]
[ReÏim MOVIE CLIP]
INFORMÁCIE
● Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for
Camera File).
● JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG je kompresn˘ ‰tandard
obrázkov vyvinut˘ spoloãnosÈou Joint Photographic Experts Group.
Tento typ kompresie sa pouÏíva najãastej‰ie na kompresiu fotografií a
obrázkov, pretoÏe dokáÏe efektívnej‰ie komprimovaÈ obrázky.
Meranie expozície
■ Ak nemôÏete dosiahnuÈ vhodné podmienky expozície, môÏete zmeniÈ spôsob
merania expozície, aby bolo moÏné nasnímaÈ jasnej‰ie obrázky.
6
- [Multi] : Expozícia bude vypoãítaná na základe
priemeru svetla dostupného v oblasti
snímky. V˘poãet v‰ak bude smerom k
stredu snímky skreslen˘. Toto nastavenie je
METERING
vhodné pri ‰tandardnom pouÏití.
Multi
- [Spot] : Svetlo bude merané len v obdæÏnikovej
oblasti v strede displeja LCD. To je vhodné
[ReÏim PROGRAM]
v prípade, Ïe je subjekt v strede
exponovan˘ správne, bez ohºadu na zadné svetlo.
※ Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepouÏívajte bodové meranie
expozície, pretoÏe môÏe dôjsÈ k chybám v expozícii. Za t˘chto okolností je
lep‰ie pouÏiÈ kompenzáciu expozície.
Súvislé snímanie
■ MôÏete vybraÈ reÏim súvislého snímania a AEB (Auto Exposure Bracketing).
- [Single]
- [Wise Shot]
: Snímanie len jedného obrázka.
6
: Nasnímané sú 2 fotografie
súãasne. Jedna je nasnímaná v
reÏime doplÀujúceho blesku,
DRIVE
druhá je nasnímaná v reÏime
ASR.
Single
- [Continuous]
: Snímky budú zachytávané súvislo
[ReÏim PROGRAM]
za sebou, aÏ k˘m nebude tlaãidlo
spú‰te uvoºnené. Kapacita snímania závisí od pamäte.
- [AEB]
: Snímanie troch obrázkov v sérii pri rôznej expozícii:
‰tandardná expozícia (0,0 EV), krátka expozícia (-1/3EV) a
dlhá expozícia (+1/3EV).
- [Motion Capture] : T˘mto reÏimom zachytíte súvislo 30 snímok za sekundu,
keì stlaãíte a podrÏíte tlaãidlo spú‰te. Po dokonãení
súvislého snímania budú snímky uloÏené a na displeji LCD
sa snímky prehrajú. Maximálny poãet snímok je 30 a
veºkosÈ snímky je pevne stanovená na 1024x768.
INFORMÁCIE
● Vysoké rozlí‰enie a vysoká kvalita snímky predlÏujú ãas ukladania snímky,
ãím sa predlÏuje doba pohotovosti.
● Funkcia Wise Shot je k dispozícii len v reÏime ASR (str. 16).
● Ak je vybraná ponuka [Continuous] alebo [AEB], blesk bude automaticky
vypnut˘.
● Ak je v pamäti miesto na menej ako 3 snímky, snímanie funkciou AEB nie
je k dispozícii.
● Pri snímaní funkciou AEB je lep‰ie pouÏívaÈ statív, pretoÏe ãas na ukladanie
kaÏdého súboru snímky je dlh‰í a mohlo by dôjsÈ k rozmazaniu
spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
47
ISO
VyváÏenie bielej
■ ISO : Pri snímaní fotografií je moÏné vybraÈ citlivosÈ ISO. R˘chlosÈ alebo
‰pecifická svetelná citlivosÈ fotoaparátu sa poãíta podºa ãísiel ISO.
- AUTO
: CitlivosÈ fotoaparátu sa mení automaticky podºa
urãit˘ch premenn˘ch, napr. podºa svetelnosti
alebo jasu subjektu.
■ Ovládanie vyváÏenia bielej farby umoÏÀuje upraviÈ farby tak, aby sa zdali
prirodzenej‰ími. Okrem ponuky AWB môÏete vybraÈ len ponuku efektu negatívu.
6
ISO
- 80, 100, 200, 400, 800, 1600
: Zv˘‰ením citlivosti ISO môÏete zv˘‰iÈ r˘chlosÈ
uzávierky, ak je prítomné rovnaké mnoÏstvo svetla. Snímka v‰ak môÏe byÈ
nas˘tená vysok˘m jasom.
âím je hodnota ISO vy‰‰ia, t˘m je vy‰‰ia citlivosÈ fotoaparátu na svetlo –
zväã‰uje sa t˘m teda schopnosÈ zachytávaÈ snímky pri tmav‰om osvetlení.
V snímke sa v‰ak so zvy‰ovaním hodnoty ISO zvy‰uje úroveÀ ‰umu, snímka
sa potom zdá byÈ zrnitej‰ou.
Auto
48
6
: Fotoaparát automaticky
vyberie príslu‰né nastavenie
vyváÏenia bielej farby v
závislosti od smerodajn˘
WHITE BALANCE
sveteln˘ch podmienok.
Auto WB
DAYLIGHT
: Na snímanie fotografií vonku.
CLOUDY
: Na snímanie fotografií pri
zamraãenom poãasí.
Fluorescent H
: Na snímanie pri osvetlení trojcestn˘mi Ïiarivkami typu
denného svetla.
Fluorescent L
: Snímanie pri Ïiarivkách s bielym svetlom.
TUNGSTEN
: Na snímanie pri Ïiarovkovom osvetlení (‰tandardné
Ïiarovky).
CUSTOM
: UmoÏÀuje pouÏívateºovi nastaviÈ vyváÏenie bielej v
závislosti od podmienok snímania.
Rozdielne svetelné podmienky môÏu spôsobiÈ rôzne farebné odtiene na
snímkach.
AUTO
VyváÏenie bielej
● PouÏívanie vlastného nastavenia vyváÏenia bielej
Nastavenie vyváÏenia bielej farby sa môÏe mierne lí‰iÈ podºa okolia, v ktorom
sa sníma. Vlastn˘m nastavením vyváÏenia bielej farby môÏete vybraÈ
najvhodnej‰ie nastavenie pre konkrétne okolie.
Kompenzácia expozície
■ Kompenzácia expozície: Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v
závislosti od okolit˘ch sveteln˘ch podmienok.
Hodnotu expozície je moÏné vybraÈ aj tlaãidlom +/–.
● Kompenzácia expozície
1. V ponuke White Balance vyberte ponuku
CUSTOM (
). Pred fotoaparát umiestnite
hárok bieleho papiera tak, aby sa na displeji
LCD zobrazovala len biela farba.
2. Tlaãidlo OK: SlúÏi na v˘ber predchádzajúcej
Biely papier
vlastnej hodnoty vyváÏenia bielej.
Tlaãidlo spú‰te: Ukladá nové nastavenie vyváÏenia bielej.
- Vlastná hodnota vyváÏenia bielej farby bude pouÏitá poãnúc nasledujúcou
snímkou.
- PouÏívateºom nastavená hodnota vyváÏenia bielej farby bude v platnosti, aÏ
k˘m nebude nahradená inou.
1. Stlaãte tlaãidlo +/–, potom pomocou tlaãidla
6
NAHOR a NADOL vyberte ikonu kompenzácie
expozície (
). Objaví sa li‰ta s ponukou
kompenzácie expozície (ako je znázornené na
obrázku).
EV
-2
-1
0
+1
+2
2. Pomocou tlaãidla DOªAVA a DOPRAVA
nastavte poÏadovan˘ faktor kompenzácie
expozície.
3. Znova stlaãte tlaãidlo +/–. Nastavená hodnota sa uloÏí a reÏim nastavenia
kompenzácie expozície sa zatvorí. Ak zmeníte hodnotu expozície, v spodnej
ãasti displeja LCD bude zobrazen˘ indikátor expozície (
).
※ Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmen‰ujú expozíciu.
V‰imnite si, Ïe kladná hodnota kompenzácie expozície zväã‰uje expozíciu,
displej LCD môÏe byÈ biely, alebo nebude moÏné nasnímaÈ dobré obrázky.
49
Stabilizátor rámca filmového klipu
Spustenie reÏimu prehrávania
■ Táto funkcia pomáha stabilizovaÈ snímky zychytené poãas nahrávania filmového
klipu. Túto ponuku je moÏné vybraÈ len v reÏime MOVIE CLIP.
-
: Funkcia stabilizátora rámca filmového klipu
bude deaktivovaná.
: Redukuje destabilizáciu poãas nahrávania
filmového klipu. Rozsah rámca nahrávky
bude uωí, neÏ v prípade v˘beru ponuky
(
). Na displeji LCD sa ukáÏkové rámce
nemusia zobrazovaÈ plynulo.
6
STABILIZER
Off
■ Ak je vo fotoaparáte vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu sa
vzÈahujú len na pamäÈovú kartu.
■ Ak vo fotoaparáte nie je vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu sa
vzÈahujú len na internú pamäÈ.
■ Ak ste zapli fotoaparát tlaãidlom POWER, môÏete jedn˘m stlaãením tlaãidla
PLAY MODE prepnúÈ do reÏimu prehrávania, a ìal‰ím stlaãením prepnúÈ do
reÏimu nahrávania.
■ Fotoaparát je moÏné zapnúÈ tlaãidlom reÏimu prehrávania. Fotoaparát sa zapne
do reÏimu prehrávania. Stlaãte znova tlaãidlo reÏimu prehrávania a fotoaparát sa
vypne.
■ Funkciu reÏimu prehrávania je moÏné aktivovaÈ pomocou tlaãidiel fotoaparátu a
displeja LCD.
● Prehrávanie fotografií
1. Vyberte reÏim prehrávania stlaãením
tlaãidla reÏimu prehrávania (
).
2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná
snímka uloÏená v pamäti.
3. Pomocou tlaãidla DOªAVA / DOPRAVA
vyberte snímku, ktorú chcete prehraÈ.
※ Stlaãením a podrÏaním tlaãidla Doºava
alebo Doprava snímky r˘chlo prehrávate
dopredu.
50
100-0007
Spustenie reÏimu prehrávania
INFORMÁCIE
■ Funkcia snímania filmového klipu: sníma fotografie z filmového klipu.
● ReÏim Manner: Stlaãením tlaãidla reÏimu prehrávania po dobu viac ako 3
sekundy sa mení nastavenie bzuãiaka a spú‰Èacieho
zvuku na hodnotu OFF (Vypnuté), aj v prípade, Ïe sú inak
nastavené na hodnotu ON (Zapnuté).
● ªahk˘m stlaãením tlaãidla spú‰te v reÏime prehrávania prepnete aktuálny
reÏim snímania.
● Ako snímaÈ filmov˘ klip
● Prehrávanie filmového klipu
100-0031
Kroky 1 aÏ 2 sú rovnaké ako pri prehrávaní
fotografie.
3. Vyberte filmov˘ klip a stlaãením tlaãidla
PrehraÈ/PozastaviÈ ho prehrajte.
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
00 : 00 : 03
/ Play
E Capture
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo
PrehraÈ/PozastaviÈ.
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla
PrehraÈ/PozastaviÈ sa prehrávanie filmového
klipu znova spustí.
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo DOªAVA.
Ak chcete filmov˘ klip r˘chlo previnúÈ dopredu,
stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
- Ak chcete prehrávanie filmového klipu zastaviÈ, stlaãte tlaãidlo prehraÈ a
PozastaviÈ, potom stlaãte tlaãidlo DOªAVA alebo DOPRAVA.
Kroky 1 aÏ 3 sú rovnaké ako pri prehrávaní
filmového klipu.
4. Poãas prehrávania filmového klipu stlaãte tlaãidlo
PrehraÈ/PozastaviÈ. Potom stlaãte tlaãidlo E.
5. Pozastaven˘ filmov˘ klip sa uloÏí pod nov˘m
názvom súboru.
00 : 00 : 18
/
Play
E
Capture
[ Pozastavené ]
※ Nasníman˘ filmov˘ klip má rovnakú veºkosÈ ako
pôvodn˘ filmov˘ klip (800X592, 720X480,
640X480, 320X240)
[Stlaãenie tlaãidla E]
■ Strihanie filmu na fotoaparáte: poãas prehrávania filmového klipu môÏete
extrahovaÈ poÏadované snímky filmového klipu.
● Ak je ãas spustenia krat‰í ako 10 sekundy, film nie
je moÏné strihaÈ.
1. Stlaãte tlaãidlo PozastaviÈ na mieste filmového
klipu, kde chcete zaãaÈ extrahovanie.
2. Stlaãte tlaãidlo OK. (Zaãiatoãn˘ bod sa v
stavovom riadku nezobrazí, ale bod bude
vyznaãen˘.)
3. Film sa znova prehrá a extrahovan˘ úsek sa
zobrazí v stavovom riadku.
4. Na mieste, kde chcete extrahovan˘ súbor
zastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo
PrehraÈ/PozastaviÈ.
T
Trim
E
Capture
T
Trim
E
Capture
51
Spustenie reÏimu prehrávania
5. Po stlaãení tlaãidla OK sa zobrazí okno s
potvrdením.
6. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava vyberte
poÏadovanú podponuku, potom stlaãte tlaãidlo OK.
[Yes] : Extrahované snímky sa uloÏia pod
nov˘m názvom súboru.
[No] : Strihanie filmu sa zru‰í.
Indikátory na displeji LCD
Trimming?
■ Keì vyberiete ponuku [Full] v ponuke [OSD information], na displeji LCD sa
zobrazia informácie snímania o zobrazenej snímke.
⑬
No
Yes
OK
②
③
INFORMÁCIE
52
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
④
●Keì ãasová li‰ta dosiahne zaãiatoãn˘ bod stlaãením tlaãidla PREVINÚË
DOZADU (Doºava), zobrazí sa prvá snímka filmového klipu.
●Ak neurãíte koncov˘ bod filmového klipu, v bode poslednej snímky sa
zobrazí okno s potvrdením orezania.
Kroky 1 aÏ 2 sú rovnaké ako pri prehrávaní fotografie.
3. Vyberte súbor s nahrat˘m hlasom a stlaãením
tlaãidla PrehraÈ/PozastaviÈ ho prehrajte.
- Ak chcete poãas prehrávania súbor nahrat˘m
hlasom pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo
PrehraÈ/PozastaviÈ.
/ Play
- Ak chcete pokraãovaÈ v prehrávaní hlasového
súboru, stlaãte tlaãidlo PrehraÈ/PozastaviÈ.
- Ak chcete poãas prehrávania hlasov˘ súbor previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo DOªAVA.
Ak chcete zvukov˘ súbor r˘chlo previnúÈ dopredu, stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
- Ak chcete prehrávanie zvukového súboru zastaviÈ, stlaãte tlaãidlo
PrehraÈ/PozastaviÈ, potom stlaãte tlaãidlo DOªAVA alebo DOPRAVA.
⑪
①
Confirm
● Prehrávanie nahratého hlasu
⑫
âíslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Popis
Ikona reÏimu prehrávania
Hlasové poznámky
Ochrana
DPOF
Dátum nahrávky
VeºkosÈ snímky
Blesk
R˘chlosÈ uzávierky
Hodnota clony
ISO
Batéria
Názov prieãinka a súboru
Indikátor pamäÈovej karty
80
F2.8
1/250
OFF
3648X2736
2007/02/01
Ikona
2007/02/01
3648X2736 ~ 256X192
ON/OFF(ZAP./VYP.)
16 ~ 1/2000
F2.8 aÏ F 11.7
80 ~ 1600
100-0031
⑩
⑨
⑧
⑦
⑥
⑤
Strana
str.23
str.72
str.73
str.46
str.26
str.16
str.15
str.48
str.10
str.34
-
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
■ V reÏime prehrávania môÏete pouÏiÈ tlaãidlá fotoaparátu na pohodlné
nastavenie funkcie reÏimu prehrávania.
Tlaãidlo Miniatúry (
)/Zväã‰enie (
)
● K dispozícii je moÏnosÈ zobraziÈ viac snímok, zväã‰iÈ vybranú snímku, orezaÈ a
uloÏiÈ vybranú oblasÈ snímky.
● Zobrazenie miniatúr
1. Keì je snímka zobrazená na celú obrazovku, stlaãte
tlaãidlo miniatúr.
2. Pri zobrazení miniatúr bude zv˘raznená snímka,
ktorá bola zobrazená vo chvíli, keì bol vybran˘ reÏim
miniatúr.
3. Stlaãením tlaãidla s 5 funkciami sa presuÀte na poÏadovanú snímku.
4. Ak chcete zobraziÈ snímku samostatne, stlaãte tlaãidlo zväã‰enia.
Tlaãidlo Miniatúry (
)/Zväã‰enie (
)
● Zväã‰enie snímky
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväã‰iÈ, a stlaãte
tlaãidlo zväã‰enia.
2. Ostatné ãasti snímky si môÏete prezrieÈ
stláãaním tlaãidla s 5 funkciami.
3. Stlaãením tlaãidla miniatúr vrátite priblíÏenie
naspäÈ na pôvodnú veºkosÈ snímky.
- Zväã‰ené zobrazenie snímky je signalizované
indikátorom zväã‰enia snímky, ktor˘ sa
zobrazuje v ºavom hornom rohu displeja LCD.
(Ak snímka nie je vo zväã‰enom zobrazení,
indikátor sa nezobrazuje.) MôÏete si aj
skontrolovaÈ zväã‰enú oblasÈ.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je moÏné zväã‰iÈ.
- Ak je snímka zväã‰ená, môÏe sa vyskytnúÈ strata kvality.
Stlaãenie tlaãidla miniatúr
(
)
Stlaãenie tlaãidla zväã‰enia
(
)
Zv˘raznená snímka
[ReÏim normálneho zobrazenia]
[ReÏim zobrazenia miniatúr]
53
Tlaãidlo Miniatúry (
)/Zväã‰enie (
)
Tlaãidlo Hlasové poznámky (
)/Nahor
■ Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla NAHOR presuniete
kurzor ponuky nahor.
●Maximálny násobok zväã‰enia v pomere k veºkosti snímky.
VeºkosÈ snímky
Maximálny násobok
zväã‰enia
14.3x
14.3x
12.0x
14.3x
10.1x
8.0x
4.0x
■ Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo NAHOR funguje ako tlaãidlo
hlasovej poznámky. K uloÏenej snímke je moÏné pridaÈ svoj hlas.
● Pridanie hlasovej poznámky k fotografii
● Orezávanie: MôÏete vyrezaÈ poÏadovanú ãasÈ
snímky a uloÏiÈ ju samostatne.
Trimming?
No
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväã‰iÈ, a stlaãte
Yes
tlaãidlo zväã‰enia. Stlaãte tlaãidlo Ponuka,
zobrazí sa hlásenie.
OK Confirm
2. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava vyberte
poÏadovanú podponuku, potom stlaãte tlaãidlo OK.
- [No] : Ponuka orezania sa stratí.
- [Yes] : Orezaná snímka bude uloÏená pod nov˘m názvom súboru a zobrazí
sa na displeji LCD.
※ Ak je na uloÏenie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku nie je
moÏné orezaÈ.
54
1. Stlaãením tlaãidla DOªAVA/DOPRAVA vyberte
snímku, ku ktorej chcete pridaÈ hlasovú poznámku.
2. Stlaãte tlaãidlo hlasovej poznámky (
),
zobrazí sa indikátor hlasovej poznámky.
Fotoaparát je teraz pripraven˘ na nahrávanie
hlasovej poznámky.
3. Stlaãením tlaãidla spú‰te zaãnete nahrávaÈ
hlasovú poznámku v dæÏke 10 sekúnd, ktorá
bude zaznamenaná do snímky. Poãas
nahrávania hlasu bude zobrazené okno stavu
nahrávania (ako znázorÀuje obrázok vedºa).
4. Nahrávanie je moÏné zastaviÈ opätovn˘m
stlaãením tlaãidla spú‰te.
00 : 00 : 04
SH Stop
Tlaãidlo Hlasové poznámky (
)/Nahor
5. Po dokonãení nahrávania hlasovej poznámky sa
na displeji LCD zobrazí ikona ( ).
- Hlasové poznámky nie je moÏné nahrávaÈ do
filmov˘ch klipov a súborov s nahrávkou hlasu.
- Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ
40 cm medzi vami a fotoaparátom
(mikrofónom).
- Hlasová poznámka bude uloÏená vo formáte .wav, ale s rovnak˘m názvom
súboru, ak˘ má príslu‰ná fotografia.
- Ak chcete pridaÈ hlasovú poznámku do fotografie, ktorá uÏ hlasovú
poznámku obsahuje, existujúca hlasová poznámka bude vymazaná.
Tlaãidlo PrehraÈ a PozastaviÈ (
)/Nadol
■ V reÏime prehrávania funguje tlaãidlo PrehraÈ/PozastaviÈ takto:
- Ak je zobrazená ponuka
Stlaãením tlaãidla NADOL sa presúvate z hlavnej ponuky do podponuky alebo
smerom nadol v podponuke.
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasov˘ súbor alebo filmov˘ klip
V reÏime zastavenia : Prehráva sa fotografia s hlasovou poznámkou,
hlasov˘ súbor alebo filmov˘ klip.
Poãas prehrávania
: Prehrávanie sa doãasne zastaví.
V reÏime pozastavenia : Pokraãuje sa v prehrávaní.
00 : 00 : 11
/
Play
[Nahrávka hlasu je zastavená]
/
Play
OK Stop
[Nahrávka hlasu sa prehráva]
/
Play
OK Stop
[Nahrávka hlasu je pozastavená]
55
·peciálne efekty (tlaãidlo E): Zmena veºkosti
■ SlúÏi na zmenu rozlí‰enia (veºkosti) nasníman˘ch obrázkov. Ak chcete snímku
uloÏiÈ ako snímku pri spustení, vyberte moÏnosÈ [User Image] (
). Snímka
so zmenenou veºkosÈou bude maÈ nov˘ názov súboru.
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom
stlaãte tlaãidlo E.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [RESIZE] (
).
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
- Snímka so zmenenou veºkosÈou bude maÈ nov˘ názov súboru. Snímka s
funkciou vlastného obrázka [User Image] nie je uloÏená na pamäÈovej karte, ale
v internej pamäti.
Move
E
Exit
- Ak sa uloÏí nová vlastná snímka, predchádzajúca vlastná snímka bude
odstránená.
● Typy zmeny veºkosti snímky
- Ak je kapacita pamäte na uloÏenie snímky so zmenenou veºkosÈou
nedostatoãná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Memory Full!] a snímka so
zmenenou veºkosÈou nebude uloÏená.
VeºkosÈ
Ponuka
Resize
56
- ZmeniÈ veºkosÈ je moÏné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je moÏné zmeniÈ
veºkosÈ filmov˘ch klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
- Rozlí‰enie je moÏné zmeniÈ len pri súboroch komprimovan˘ch vo formáte JPEG
4:2:2.
RESIZE
- Veºké snímky je moÏné zmeniÈ na men‰ie snímky, ale nie naopak.
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
O
O
O
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : Otáãanie snímky
■ UloÏené snímky je moÏné otáãaÈ v rôznych uhloch. Po dokonãení prehrávania
otáãanej snímky sa snímka vráti do pôvodného stavu.
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom
stlaãte tlaãidlo E.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom
vyberte kartu ponuky [ROTATE] (
).
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku.
Right 90°
OK
Set
E
Back
OK
Set
Back
OK
[
: Left 90°]
: Otáãanie snímky proti
smeru hodinov˘ch ruãiãiek
Horizontal
OK
E
Move
E
E
Back
OK
.
Exit
Set
E
Back
Back
[
: 180°]
: Otáãanie snímky o 180
stupÀov
Vertical
[
: Horizontal]
: Otáãanie snímky vo
vodorovnom smere
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte tlaãidlo E.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava vyberte kartu ponuky
COLOR
180°
Set
■ Do snímok je moÏné pridávaÈ pomocou tohto tlaãidla ‰peciálne efekty.
ROTATE
Left 90°
[
: Right 90°]
: Otáãanie snímky v smere
hodinov˘ch ruãiãiek
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : Farba
Set
E
Back
[
: Vertical]
: Otáãanie snímky v zvislom
smere
Move
E
Exit
3. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte poÏadovanú podponuku a stlaãte
tlaãidlo OK.
: Zachytené snímky budú uloÏené ãiernobielo.
: Zachytené snímky budú uloÏené v odtieni sépie
(Ïltohnedé farby).
: Zachytené snímky budú uloÏené v ãervenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v modrom odtieni.
: Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
: Zachytená snímka bude uloÏená v nastavení odtieÀov RGB.
4. Zmenená snímka je uloÏená pod nov˘m názvom súboru.
4. Stlaãte tlaãidlo OK. Zobrazí sa otáãaná snímka a ponuka sa stratí.
※ Ak zobrazujete otáãanú snímku na displeji LCD, naºavo a napravo do snímky
sa môÏe objaviÈ prázdne miesto.
57
·peciálne efekty (tlaãidlo E): Farba
■ Vlastné farby: MôÏete zmeniÈ hodnoty ãervenej (R),
zelenej (G) a modrej (B) farby.
·peciálne efekty (tlaãidlo E): ·peciálna farba
Farebn˘ filter
Custom Color
● Pomocou tejto ponuky je moÏné zmeniÈ údaje farieb snímky (okrem ãervenej,
modrej, zelenej a Ïltej) na ãiernobielu farbu.
Move
- Tlaãidlo Nahor / Nadol
: Vyberá R, G, B.
- Tlaãidlo Doºava / Doprava : Mení hodnoty.
OK
Set
1. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte poloÏku (
).
Color Filter
Custom Color
Move
OK
Set
OK
Set
E
Back
2. Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí pod nov˘m názvom súboru.
100-0031
58
·peciálne efekty (tlaãidlo E): ·peciálna farba
Farebná maska
● Pomocou tejto ponuky je moÏné vybraÈ ãasÈ snímky, ktorej farba sa zmení na ãiernobielu.
SPECIAL COLOR
Color Mask
Vyberte poloÏku (
), objaví sa
znaãka na v˘ber ãasti.
Move
E
Exit
Stlaãte tlaãidlo OK a môÏete nastaviÈ
veºkosÈ a umiestnenie vybranej ãasti.
OK
Set
E
Back
OK Set
Move
T/W Size
Tlaãidlo W/T:
Zmena veºkosti ãasti
100-0031
OK Set
Move
이동
OK 설정
Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí
pod nov˘m názvom súboru.
OK Save
OK
Set
E
Stlaãte dvakrát tlaãidlo OK, zobrazí sa
obrázok farebnej masky.
T/W Size
Tlaãidlo s 5 funkciami:
Zmena umiestnenia
Back
V˘sledná snímka
OK Set
Move
T/W Size
59
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : Úprava snímky
● Ovládanie kontrastu: MôÏete zmeniÈ kontrast snímky.
1. Stlaãte tlaãidlo prehrávania, potom stlaãte tlaãidlo E.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava vyberte kartu ponuky
.
● Odstránenie efektu ãeren˘ch oãí: Z nasnímanej fotografie je moÏné odstrániÈ
efekt ãerven˘ch oãí.
1. Vyberte stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol poloÏku
, zobrazí sa hlásenie [Processing!].
2. Efekt ãerven˘ch oãí bude odstránen˘. Stlaãte
tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí pod nov˘m názvom
súboru.
Contrast
Move
Set
E
Back
Set
OK
Set
Brightness
Move
● Ovládanie s˘tosti: MôÏete zmeniÈ s˘tosÈ snímky.
1. Vyberte stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol poloÏku
, zobrazí sa li‰ta v˘beru s˘tosti.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava zmeÀte
s˘tosÈ.
3. Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí pod nov˘m
názvom súboru.
● Ovládanie jasu: MôÏete zmeniÈ jas snímky.
OK
Set
Saturation
Move
● Efekt ‰umu : Do snímky môÏete pridaÈ efekt ‰umu, ãím vytvoríte snímku s
v˘zorom starej fotografie.
1. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte
poloÏku
.
2. Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí pod nov˘m
názvom súboru.
Add Noise
OK
60
OK
Red eye Fix
OK
1. Vyberte stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol poloÏku
, zobrazí sa li‰ta v˘beru jasu.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava zmeÀte jas.
3. Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí pod nov˘m
názvom súboru.
1. Vyberte stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol poloÏku
, zobrazí sa li‰ta v˘beru kontrastu.
2. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava zmeÀte
kontrast.
3. Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí pod nov˘m
názvom súboru.
Set
E
Back
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
Ponuky FUN je moÏné vybraÈ, ak sú splnené nasledujúce podmienky: veºkosÈ snímky je 10M, 7M, 5M, 3M alebo 1M.
Kreslené obrázky
■ MôÏete pridaÈ na obrázok textové okno, takÏe snímka bude vyzeraÈ ako kreslen˘ obrázok.
FUN
Cartoon
Cartoon
Vyberte poloÏku
Cartoon (
)
Move
E
Zobrazí sa rámãek pre
kreslené obrázky
Frame
Exit
OK
Stlaãením tlaãidla Doºava
/ Doprava vyberte
poÏadovan˘ rámãek.
Frame
Set
OK
Set
Tlaãidlo OK
100-0054
Stlaãením tlaãidla Doºava /
Doprava zmeÀte
umiestnenie textového okna.
Stlaãte dvakrát tlaãidlo
OK.
OK
Select
E
Move
Back
OK
Set
Move
OK
Set
Stlaãením tlaãidla s 5
funkciami vyberte
umiestnenie textového
okna. Potom stlaãte
tlaãidlo OK.
Stlaãením tlaãidla s 5 funkciami vyberte
snímku a stlaãte tlaãidlo OK.
100-0055
Move
OK
Set
Pomocou tlaãidla s 5 funkciami vyberte umiestnenie snímky
(tlaãidlo Nahor / Nadol / Doºava / Doprava) a textové okno
(tlaãidlo Doºava / Doprava), a dvojit˘m stlaãením tlaãidla OK
uloÏte zmenenú snímku pod nov˘m názvom súboru.
61
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
● Pred uloÏením kresleného obrázka môÏete zmeniÈ vybran˘ obrázok.
1. Stlaãenie tlaãidla +/– odstráni obrázok v poradí.
2. Stlaãte tlaãidlo OK a môÏete vybraÈ obrázok.
Predvoºba rámãeka zaostrenia
■ Pomocou tejto funkcie môÏete vytvoriÈ efekt „odstupu“ subjektu od okolia.
Subjekt bude zaostren˘, zvy‰ok snímky bude rozostren˘.
FUN
HighLight
Stlaãenie
tlaãidla +/–
OK
Search
+/-
Delete
OK
Search
+/-
Delete
3. Po vybraní poÏadovan˘ch obrázkov stlaãením tlaãidla OK uloÏíte snímku pod
nov˘m názvom súboru.
tMove
이동
E
E
Exit
해제
Range
OK
Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte poÏadovan˘ rámãek, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
※ VeºkosÈ kresleného obrázka je pevne stanovená na 1 M.
HighLight
HighLight
Range
OK
Set
Range
[Range 1]
OK
Set
[Range 2]
HighLight
HighLight
Range
OK
[Range 3]
62
Set
Set
Range
OK
[Range 4]
Set
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
● Presúvanie a zmena rámãeka zaostrenia.
Rámãek zaostrenia je moÏné zmeniÈ v˘berom ponuky Range.
ZloÏená snímka
1. Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava vyberte rámãek zaostrenia, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
2. Stlaãením tlaãidla s 5 funkciami zmeÀte umiestnenie rámãeka.
3. Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí pod nov˘m názvom súboru.
■ Vo fotografii je moÏné skombinovaÈ 2 aÏ 4 rôzne snímky.
FUN
Composite
HighLight
Stlaãenie tlaãidla
OK
Range
OK
Set
Move
OK
Save
[Rámãek je aktivovan˘]
Move
이동
E
E
Exit
해제
Composite
OK
Set
Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte poÏadovan˘ reÏim, potom stlaãte
tlaãidlo OK.
INFORMÁCIE
Stlaãenie tlaãidla s 5
funkciami
● Ak poãas úpravy snímky stlaãíte reÏim prehrávania alebo stlaãíte do
polovice tlaãidlo spú‰te, aktivuje sa kaÏd˘ pracovn˘ reÏim fotoaparátu.
100-0054
Stlaãenie tlaãidla
OK
Move
OK
Save
[Po zmene polohy rámãeka]
63
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
※ V˘ber snímky zloÏenej z 2 snímok
● Pred vybraním posledného obrázka zloÏenej snímky je moÏné zmeniÈ ãasÈ
zloÏenej snímky.
1. Stlaãte tlaãidlo +/–, predchádzajúci obrázok bude odstránen˘.
2. Stlaãte tlaãidlo OK a môÏete vybraÈ nov˘ obrázok.
Stlaãenie
tlaãidla s 5
funkciami
Move
OK
Set
Move
OK
Set
[Zmena umiestnenia]
Dvojnásobné
stlaãenie tlaãidla OK
Stlaãenie tlaãidla +/–
OK
Search
+/-
Delete
[Pred vybraním tretieho obrázka]
100-0054
OK
Stlaãenie
tlaãidla OK
3. Stlaãte tlaãidlo OK a môÏete znova vybraÈ obrázok.
Move
OK
Save
+/-
Delete
OK
Select
E
Back
[V˘ber druhej snímky]
Stlaãením tlaãidla s 5 funkciami
vyberte umiestnenie a stlaãte
tlaãidlo OK.
100-0054
[V˘sledná snímka]
64
Search
+/-
Delete
[Presun naspäÈ na druh˘ obrázok]
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
■ Stlaãením tlaãidla Doºava / Doprava vyberte poÏadovanú podponuku a stlãením
tlaãidla OK uloÏte snímku pod nov˘m názvom súboru.
Foto rámãek
■ K fotografii, ktorú chcete nasnímaÈ, je moÏné pridaÈ 9 typov rámãekov.
● V snímke uloÏenej pomocou ponuky foto rámãeka nebudú vytlaãené údaje o
dátume a ãase.
FUN
Photo Frame
Move
이동
E
E
Exit
해제
Frame
OK
Set
65
·peciálne efekty (tlaãidlo E) : FUN
Nálepka
● Na snímku je moÏné pridaÈ rôzne nálepky.
FUN
Sticker
Select(
Move
E
)
Sticker
Exit
OK
Set
Stlaãením tlaãidla
Doºava/Doprava vyberte
poÏadovanú nálepku, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
Move
OK
+/-
Save
Add
Stlaãením tlaãidla s 5 funkciami
vyberte umiestnenie nálepky.
Pridávanie nálepky
Move
OK Save
Stlaãením tlaãidla Doºava/Doprava
vyberte ìal‰iu nálepku, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
Stlaãenie tlaãidla +/–
Move
OK
Set
Move
OK
+/-
Save
Add
Stlaãenie tlaãidla OK
100-0054
Stlaãením tlaãidla s 5 funkciami
vyberte umiestnenie nálepky.
Stlaãením tlaãidla OK uloÏte
snímku.
Move
※ VeºkosÈ snímky s pridanou nálepkou je pevne stanovená na 1 M.
66
OK
Save
Tlaãidlo OdstrániÈ (
)
■ SlúÏi na odstránenie snímok uloÏen˘ch v pamäti.
- Odstránenie viacer˘ch snímok
● Odstránenie snímok v reÏime prehrávania
Tlaãidlo T: Oznaãuje sa ním snímka na
odstránenie.
Tlaãidlo Doºava / Doprava: Vyberá sa ním
odstraÀovaná snímka.
1. Stlaãením tlaãidla DOªAVA / DOPRAVA vyberte
snímku, ktorú chcete odstrániÈ, potom stlaãte
tlaãidlo ODSTRÁNIË ( ).
Po vybraní snímok stlaãte tlaãidlo OK.
100-0054
2. Na displeji LCD sa objaví hlásenie (ako je
znázornené na obrázku vedºa).
100-0054
19
Delete?
No
Yes
Prev T
T
Select
OK
- Odstránenie zobrazenej snímky
Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte poÏadovanú ponuku a stlaãte
tlaãidlo OK.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] : Odstránenie sa zru‰í.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] : Zobrazená snímka sa odstráni.
Select
Next
OK
Delete
Confirm
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] : Odstránenie sa
zru‰í.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] : Odstránia sa
vybrané snímky.
100-0054
Delete?
No
Yes
OK
Confirm
67
Tlaãidlo OdstrániÈ (
)
Tlaãidlo TlaãiareÀ (
● Odstránenie snímok v reÏime zobrazenia miniatúr
1. Pomocou tlaãidla NAHOR, NADOL, DOªAVA a DOPRAVA vyberte snímku,
ktorú chcete odstrániÈ, potom stlaãte tlaãidlo ODSTRÁNIË (
).
2. Na displeji LCD sa objaví hlásenie (ako je znázornené na obrázku dole).
3. Stlaãením tlaãidla DOªAVA/DOPRAVA vyberte hodnoty podponuky, potom
stlaãte tlaãidlo OK.
)
■ Pomocou tohto tlaãidla je moÏné po pripojení k tlaãiarni s funkciou PictBridge
vytlaãiÈ snímky.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] : Odstránenie sa zru‰í.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] : Vybrané snímky sa odstránia.
Print
Stlaãte tlaãidlo
OdstrániÈ
Delete?
No
Yes
OK
Confirm
INFORMÁCIE
● Pred odstraÀovaním snímok z fotoaparátu by ste mali nastaviÈ ochranu
snímok, ktoré chcete ponechaÈ, alebo ich prevziaÈ do poãítaãa.
68
OK
Menu
Tlaãidlo Doºava/Doprava/Ponuka/OK
■ Tlaãidlá DOªAVA/DOPRAVA/PONUKA/OK aktivujú nasledujúce funkcie.
- Tlaãidlo DOªAVA
: Keì je zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOªAVA sa
vyberá karta ponuky naºavo od kurzora. Keì nie je
zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOªAVA sa vyberá
predchádzajúca snímka.
- Tlaãidlo DOPRAVA : Keì je zobrazená ponuka, stlaãením tlaãidla DOPRAVA
sa vyberá karta ponuky napravo od kurzora, alebo sa
presúva na sekundárnu ponuku. Keì nie je zobrazená
ponuka, stlaãením tlaãidla DOPRAVA sa vyberá
nasledujúca snímka.
- Tlaãidlo PONUKA : Keì stlaãíte tlaãidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví
ponuka reÏimu prehrávania. Opätovn˘m stlaãením vrátite
displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Tlaãidlo OK
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
■ Funkcie reÏimu prehrávania je moÏné zmeniÈ pomocou displeja LCD. V reÏime
prehrávania sa po stlaãení tlaãidla PONUKA zobrazí na displeji LCD ponuka.
Ponuky, ktoré je moÏné v reÏime prehrávania nastaviÈ, sú uvedené v
nasledujúcej tabuºke. Ak chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiÈ
snímku, stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania alebo tlaãidlo spú‰te.
Karta ponuky Hlavná ponuka
SLIDE
SHOW
(
)
Podponuka
Sekundárna ponuka
Show
Play / Repeat Play
-
Interval
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
-
Effect
Music
Protect
: Keì je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaãidlo OK sa
pouÏíva na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola
vykonaná tlaãidlom s 5 funkciami.
Delete
PLAY
BACK
(
DPOF
)
Copy To Card
OSD Info
Effect1, 2, 3, MIX
-
Off / Music 1, 2, 3
-
Select
All
Unlock / Lock
Select
-
All
No / Yes
Standard
Select / All Pics / Cancel
Index
No / Yes
Size
Select / All Pics / Cancel
No
-
Yes
-
Full
-
Basic
-
Off
-
Strana
str.71
str.72
str.72
str.73
str.73
str.75
str.76
69
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
■ Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni s podporou
funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu, zakúpená samostatne)
pomocou kábla rozhrania USB.
Karta ponuky
Hlavná ponuka
Images
Size
Layout
Type
70
Podponuka
One Pic
All Pics
Auto
PostCard
Card
4X6
L
2L
Letter
A4
A3
Auto
Full
1
2
4
8
9
16
Index
Auto
Plain
Photo
FastPhoto
Sekundárna ponuka
-
Strana
Karta ponuky
Hlavná ponuka
Quality
str.78
Date Print
File Name
Reset
Podponuka
Auto
Draft
Normal
Fine
Auto
Off
On
Auto
Off
On
No
Yes
Sekundárna ponuka
-
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
str.78
Strana
str.78
str.79
Spustenie prezentácie (
)
■ Snímky je moÏné prezeraÈ súvislo vo vopred definovan˘ch intervaloch.
Prezentáciu je moÏné sledovaÈ po pripojení fotoaparátu k externému monitoru.
1. Stlaãte tlaãidlo reÏimu prehrávania, potom stlaãte tlaãidlo ponuky.
2. Stlaãte tlaãidlo DOªAVA/DOPRAVA, potom vyberte kartu ponuky [SLIDE SHOW].
● Spustenie prezentácie: Prezentáciu je moÏné spustiÈ len v ponuke [Show].
1. Pomocou tlaãidiel Nahor / Nadol vyberte ponuku
SLIDE SHOW
[Show] a stlaãte tlaãidlo Doprava.
Play
Show
Repeat Play
Interval
2. Stlaãením tlaãidla Nahor / Nadol vyberte
Effect
poÏadovanú podponuku.
Music
[Play]
: Prezentácia sa ukonãí po
OK Set
Back
dokonãení jedného cyklu.
[Repeat Play] : Prezentácia sa bude opakovaÈ,
k˘m nebude zru‰ená.
3. Stlaãte tlaãidlo OK, prezentácia sa spustí.
- Ak chcete poãas prehrávania prezentáciu pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo
PrehraÈ / PozastaviÈ.
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla PrehraÈ / PozastaviÈ sa prehrávanie
prezentácie znova spustí.
- Ak chcete prehrávanie prezentácie zastaviÈ, stlaãte tlaãidlo PrehraÈ /
PozastaviÈ, potom stlaãte tlaãidlo DOªAVA alebo DOPRAVA.
● Setting play interval : Set the slide show play interval.
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Interval] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
2. Pomocou tlaãidiel Nahor / Nadol vyberte
poÏadovan˘ interval.
3. Stlaãením tlaãidla OK uloÏte nastavenie.
SLIDE SHOW
1 sec
3 sec
5 sec
10 sec
Show
Interval
Effect
Music
Back
OK
Set
INFORMÁCIE
● âas naãítania závisí od veºkosti snímky a kvality.
● Poãas prehrávania prezentácie sa zobrazuje len prvá snímka FILMOVÉHO
súboru.
● Poãas prehrávania prezentácie sa súbor s nahrávkou hlasu nezobrazuje.
71
Spustenie prezentácie (
)
Prehrávanie (
● Nastavenie efektov prezentácie: pri prezentácii je moÏné pouÏiÈ jedineãné
obrazovkové efekty.
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Effect] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
Show
Interval
Back
Off
Effect 1
Effect 2
Effect 3
Mix
OK Set
72
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
PLAYBACK
끄기
Select
All
Protect
Delete
DPOF
Copy To Card
OSD Info
Back
OK
W
Unlock
OK
● Nastavenie hudby na pozadí: nastavte hudbu prezentácie.
SLIDE SHOW
Show
Interval
Effect
Music
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Protect]. Potom stlaãte tlaãidlo Doprava.
[Select]: zobrazí sa okno v˘beru snímky, ktorá
bude chránená/odomknutá.
- Nahor/Nadol/Doºava/Doprava: vyberte snímku.
- Tlaãidlo Zoom W/T: ochrana/odomknutie
snímky.
- Tlaãidlo OK: zmeny sa uloÏia a ponuka sa stratí.
3. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
1. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Music] a stlaãte tlaãidlo DOPRAVA.
2. Pomocou tlaãidiel Nahor/Nadol vyberte
poÏadovanú hudbu.
3. Stlaãením tlaãidla OK uloÏte nastavenie.
Ochrana snímok
: PouÏíva sa na ochranu urãit˘ch snímok pred náhodn˘m vymazaním (Zámok).
SlúÏi aj na zru‰enie ochrany snímok, ktoré boli predt˘m chránené (OdomknúÈ).
SLIDE SHOW
2. Pomocou tlaãidiel Nahor/Nadol vyberte
Effect
Music
poÏadovan˘ efekt.
[Off]
: Normálna obrazovka.
[Effect1] : Snímka je zobrazovaná pomaly.
[Effect2] : Snímka sa zobrazuje pomaly zo stredu
ku okrajom.
[Effect3] : Snímka sa pohybuje z vrchnej ºavej strany.
[Mix]
: Snímky sa posúvajú nepravidelne.
)
Back
Off
Music 1
Music 2
Music 3
OK Set
[All] : ChrániÈ/odomknúÈ v‰etky uloÏené snímky.
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa
objaví ikona ochrany. (Nechránená snímka
nemá Ïiadny indikátor.)
- Snímka v reÏime LOCK bude chránená pred
funkciou odstránenia alebo funkciami [Delete],
ale NEBUDE chránená pred funkciou [Format].
Set
T
Set
Protect All?
Unlock
Lock
OK
Confirm
Prehrávanie (
)
INFORMÁCIE
OdstraÀovanie snímok
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Delete]. Potom stlaãte tlaãidlo Doprava.
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Select] : Zobrazí sa okno v˘beru snímky, ktorá
bude odstránená.
- Nahor/Nadol/Doºava/Doprava: Vyberte snímku.
- Tlaãidlo Zoom T: Vyberte snímku, ktorú
odstrániÈ, symbol ( ).
- Tlaãidlo OK: Po stlaãení tlaãidla OK sa zobrazí
potvrdzovacie hlásenie. Vyberte
ponuku [Yes] a stlaãením tlaãidla
OK odstráÀte oznaãené snímky.
[All] : zobrazuje potvrdzovacie okno. Vyberte
ponuku [Yes] a stlaãením tlaãidla OK
odstráÀte v‰etky nechránené snímky. Ak nie
sú Ïiadne snímky chránené, v‰etky snímky
sú odstránené a zobrazí sa hlásenie [No
Image!].
3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku
prehrávania.
PLAYBACK
Protect
Delete
DPOF
Copy To Card
OSD Info
Select
All
Back
OK
● Zo v‰etk˘ch súborov uloÏen˘ch na pamäÈovej karte budú odstránené
v‰etky nechránené súbory v podprieãinku DCIM. Zapamätajte si, Ïe t˘m
natrvalo odstránite nechránené snímky. DôleÏité snímky by mali byÈ pred
odstraÀovaním uloÏené do poãítaãa. Snímka spustenia sa ukladá v internej
pamäti fotoaparátu (tzn. nie na pamäÈovej karte), a nebude odstránená ani
vtedy, ak odstránite v‰etky súbory na pamäÈovej karte.
Set
DPOF
T
Select
OK
Delete
Delete All?
No
Yes
OK
Confirm
■DPOF(Digital Print Order Format) umoÏÀuje vloÏiÈ do prieãinka MISC na
pamäÈovej karte informácie o tlaãi. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlaãiÈ, a
spôsob, ak˘m sa budú tlaãiÈ.
■Keì sa prehráva snímka, ktorá má uloÏené informácie DPOF, na displeji LCD sa
zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je moÏné tlaãiÈ na tlaãiarÀach s podporou
funkcie DPOF alebo v ãoraz viac sa roz‰irujúcich fotografick˘ch ‰túdiách.
■Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu.
■Keì sa ‰irokouhlá snímka tlaãí ako ‰irokouhl˘ v˘tlaãok, 8 % na ºavej a na pravej
strane snímky sa nevytlaãí. Pri tlaãi snímky skontrolujte, ãi va‰a tlaãiareÀ
podporuje ‰irokouhlé snímky. Keì tlaãíte snímky vo fotografickom ‰túdiu,
poÏiadajte o vytlaãenie snímok v ‰irokouhlom formáte. (Niektoré fotografické
‰túdiá nemusia podporovaÈ tlaã ‰irokouhl˘ch snímok.)
73
Prehrávanie (
)
■ Standard : táto funkcia umoÏÀuje vloÏiÈ do uloÏenej snímky informácie o kvalite
tlaãe.
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [DPOF]. Potom stlaãte tlaãidlo Doprava.
2. Znova stlaãte tlaãidlo Doprava, zobrazí sa
podponuka [Standard].
3. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Select] : Zobrazí sa okno v˘beru snímky, ktorá
bude tlaãená.
- Nahor/Nadol/Doºava/Doprava:
Vyberte snímku, ktorá sa bude tlaãiÈ.
- Tlaãidlo Zoom W/T: Vyberte poãet v˘tlaãkov.
[All Pics] : Nastavte poãet v˘tlaãkov pre v‰etky
snímky okrem filmov a zvukov˘ch
súborov.
- Tlaãidlo W/T: Vyberte poãet v˘tlaãkov.
[Cancel] : Zru‰í nastavenie tlaãe.
4. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
Ak niektorá snímka obsahuje pokyny DPOF,
zobrazí sa indikátor DPOF (
).
74
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor / Nadol a vyberte kartu
PLAYBACK
ponuky [DPOF]. Potom stlaãte tlaãidlo Doprava.
Standard
Index
No
2. Znova stlaãte tlaãidlo Doprava, zobrazí sa
Size
Yes
podponuka [Index].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR / NADOL vyberte
◀ Back
OK Set
poÏadovanú podponuku.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No] : Zru‰í sa
nastavenie tlaãe indexu.
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes] : Snímky budú vytlaãené vo formáte indexu.
4. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
PLAYBACK
Standard
Index
Size
끄기
Select
All Pics
Cancel
Back
W
OK
OK
W
Set
○○ Images
T
Set
00 Images
OK
Set
■ Index : Snímky (okrem filmov˘ch klipov a zvukov˘ch súborov) sa vytlaãia ako
index.
T
Prehrávanie (
)
■ VeºkosÈ tlaãe: Pri tlaãi snímok uloÏen˘ch na pamäÈovej karte je moÏné vybraÈ
veºkosÈ tlaãe. Ponuka [Size] je k dispozícii len pre tlaãiarne
podporujúce funkciu DPOF 1.1.
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [DPOF]. Potom stlaãte tlaãidlo Doprava.
2. Znova stlaãte tlaãidlo Doprava, zobrazí sa
podponuka [Size].
3. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
[Select] : zobrazí sa okno v˘beru snímky, ktorej
veºkosÈ tlaãe bude zmenená.
- Nahor/Nadol/Doºava/Doprava: Vyberte snímku.
- Tlaãidlo Zoom W/T: ZmeÀte veºkosÈ snímky pri tlaãi.
- Tlaãidlo OK: Zmeny sa uloÏia a ponuka sa stratí.
[All Pics] : ZmeÀte veºkosÈ tlaãe v‰etk˘ch
uloÏen˘ch snímok.
- Tlaãidlo W/T: Vyberte veºkosÈ tlaãe.
- Tlaãidlo OK: Potvrdzuje zmenené nastavenie.
[Cancel] : Ru‰í v‰etky nastavenia veºkosti tlaãe.
※ Sekundárna ponuka DPOF [Size]:
Cancel, 3x5, 4x6, 5x7, 8x10
◀
Select
All Pics
Cancel
Back
W
OK
Cancel
OK
W
Set
T
Set
Cancel
OK
: UmoÏÀuje kopírovaÈ súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukov˘ch
nahrávok na pamäÈovú kartu.
1. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte kartu
PLAYBACK
ponuky [COPY TO CARD]. Potom stlaãte tlaãidlo Protect
Delete
Doprava.
DPOF
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
No
Copy To Card
Yes
OSD Info
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
- [No] : Ru‰í kopírovanie na kartu.
Back
OK Set
- [Yes] : Po zobrazení hlásenia [Processing!] sa
v‰etky snímky, filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu uloÏené v
internej pamäti skopírujú na pamäÈovú kartu. Po dokonãení
kopírovania sa displej vráti do reÏimu prehrávania.
PLAYBACK
Standard
Index
Size
Kopírovanie na kartu
T
Set
INFORMÁCIE
● K˘m tlaãiareÀ zru‰í tlaã, môÏe to trvaÈ dlh‰ie. Závisí to od v˘robcu a typu
tlaãiarne.
75
Prehrávanie (
)
INFORMÁCIE
● Ak sa táto ponuka vyberie, ak nie je vloÏená pamäÈová karta, zobrazí sa
hlásenie [No Card].
● Ak nie je na pamäÈovej karte k dispozícii dostatok miesta na kopírovanie
snímok uloÏen˘ch v internej pamäti (48 MB), príkaz [Copy To Card]
skopíruje len niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full!].
Systém sa vráti do reÏimu prehrávania. Pred vkladaním pamäÈovej karty do
fotoaparátu zabezpeãte kvôli uvoºneniu miesta odstránenie v‰etk˘ch
nepotrebn˘ch súborov.
● Keì presúvate snímky, ktoré sú uloÏené v internej pamäti, pomocou príkazu
[Copy To Card] na kartu, na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované
ãíslom, aby sa predi‰lo duplicite v názvoch súborov.
- Ak je nastavená moÏnosÈ [Reset] v ponuke nastavenia [File]:
názvy skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od posledného názvu
uloÏeného súboru.
- ñ Ak je nastavená moÏnosÈ [Series] v ponuke nastavenia [File]:
názvy skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od posledného názvu
nasnímaného súboru. Po dokonãení príkazu [Copy To Card] sa na displeji
LCD zobrazí posledná uloÏená snímka z posledného skopírovaného
prieãinka.
76
Informácie na obrazovke (OSD)
: SlúÏia na kontrolu informácií o snímaní t˘kajúcich sa zobrazenej snímky.
1. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte kartu
ponuky [OSD Info]. Potom stlaãte tlaãidlo
Doprava.
2. Stlaãením tlaãidla NAHOR/NADOL vyberte
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
PLAYBACK
Protect
Delete
DPOF
Copy To Card
OSD Info
ISO
AV
TV
FLASH
SIZE
DATE
[V‰etko]
Back
Full
예
Basic
Off
OK Set
80
F2.8
1/250
OFF
3648X2736
2007/02/01
[Základné]
[Ponuka OSD vypnutá]
PictBridge
■ Na pripojenie fotoaparátu k poãítaãu, ktor˘ podporuje funkciu PictBridge
(predáva sa samostatne), a priamu tlaã uloÏen˘ch snímok, môÏete pouÏiÈ kábel
rozhrania USB. Filmové klipy a zvukové súbory nie je moÏné tlaãiÈ.
● Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlaãiarni
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla
rozhrania USB.
2. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte ponuku
[Printer] a stlaãte tlaãidlo OK.
Select USB
Computer
Printer
OK
■ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
※ Ak je ponuka [USB] nastavená na moÏnosÈ [Computer], nie je moÏné pripojiÈ
tlaãiareÀ podporujúcu funkciu PictBridge k fotoaparátu pomocou kábla rozhrania
USB – objaví sa hlásenie [Connecting Computer]. Ak je zobrazené hlásenie
[Connecting Printer], stlaãením tlaãidla TlaãiareÀ teraz nie je moÏn˘ reÏim
jednoduchého pripojenia k tlaãiarni.
Niekedy nie je moÏné fotoaparát pripojiÈ k tlaãiarni, závisí to od v˘robcu
tlaãiarne.
Confirm
■ Jednoduchá tlaã
Ak pripojíte fotoaparát k tlaãiarni v reÏime
prehrávania, môÏete jednoducho vytlaãiÈ snímky.
- Stlaãenie tlaãidla TlaãiareÀ (
):
Podºa predvoleného nastavenia tlaãiarne bude
vytlaãená práve zobrazená snímka.
- Stlaãenie tlaãidla Doºava/Doprava:
SlúÏi na v˘ber predchádzajúcej/nasledujúcej
snímky.
Print
OK Menu
77
PictBridge : V˘ber snímky
PictBridge : Nastavenie tlaãe
■ K dispozícii máte moÏnosÈ vybraÈ snímku, ktorú chcete vytlaãiÈ.
● Nastavenie poãtu kópií
1. Stlaãte tlaãidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka
PICTBRIDGE
PictBridge.
One
Image
All
Size
2. Pomocou tlaãidiel Nahor/Nadol vyberte ponuku
Layout
[Images] a stlaãte tlaãidlo Doprava.
Type
Quality
3. Pomocou tlaãidiel Nahor/Nadol vyberte
Date
OK Set
Back
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK:
- Vyberte moÏnosÈ [One Pic] alebo [All Pics].
Objaví sa obrazovka, na ktorej je moÏné vybraÈ poãet kópií (ako znázorÀuje
ìalej uveden˘ obrázok).
Prev
t
SH Exit
⓪
⓪
1. Stlaãte tlaãidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka
PictBridge.
2. Pomocou tlaãidiel Nahor/Nadol vyberte
poÏadovanú ponuku a stlaãte tlaãidlo Doprava.
3. Pomocou tlaãidiel Nahor/Nadol vyberte
poÏadovanú hodnotu podponuky a stlaãte
tlaãidlo OK.
Ponuka
Size
(VeºkosÈ)
OK
Set
SH Exit
OK Set
[Ak je vybraná moÏnosÈ [All Pics]]
- Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte poãet kópií.
- Ak je vybraná moÏnosÈ [One Pic]: omocou tlaãidla Doºava/Doprava vyberte
ìal‰iu snímku. Po vybraní ìal‰ej snímky
vyberte aj pre túto snímku poãet kópií.
- Po nastavení poãtu kópií uloÏte stlaãením tlaãidla OK.
- Stlaãením tlaãidla spú‰te sa vrátite do ponuky bez nastavenia poãtu kópií.
4. Stlaãením tlaãidla TlaãiareÀ (
) budú snímky vytlaãené.
Funkcia
Nastavenie veºkosti papiera v
tlaãiarni.
Layout Nastavenie poãtu snímok, ktoré budú
(RozloÏenie) vytlaãené na jeden hárok papiera.
Next
[Ak je vybraná moÏnosÈ [One Pic]]
78
■ Pre tlaãené snímky je moÏné vybraÈ ponuky Paper Size, Print Format, Paper
Type, Print Quality, Date Print a File Name.
Type(Typ)
Quality
(Kvalita)
PICTBRIDGE
Image
Size
Layout
Type
Quality
Date
Back
Auto
PostCard
Card
4×6
L
2L
OK Set
Podponuka
Auto, PostCard, Card, 4X6, L, 2L,
Letter, A4, A3
Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index
Nastavenie kvality papiera v
tlaãiarni.
Auto, Plain, Photo, FastPhoto
Nastavenie kvality snímok,
ktoré sa budú tlaãiÈ.
Auto, Draft, Normal, Fine
Date(Dátum) Nastavenie, ãi sa má tlaãiÈ dátum. Auto, Off, On
File Name Nastavenie, ãi sa má tlaãiÈ
Auto, Off, On
(Názov súboru) názov súboru.
※ Niektoré moÏnosti ponuky, nie sú podporované vo v‰etk˘ch tlaãiarÀach.
Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na displeji LCD, ale nie je
moÏné ich vybraÈ.
PictBridge: Vynulovanie
DôleÏité poznámky
■ Vynuluje pouÏívateºom zmenené nastavenie.
1. Stlaãte tlaãidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
PICTBRIDGE
ponuky [Reset]. Potom stlaãte tlaãidlo Doprava.
Layout
Type
2. Pomocou tlaãidiel Nahor/Nadol vyberte
Quality
poÏadovanú podponuku a stlaãte tlaãidlo OK.
Date
File
Ak je vybraná moÏnosÈ [Yes]: V‰etky nastavenia
Reset
Back
tlaãe a snímok
budú vynulované.
Ak je vybraná moÏnosÈ [No]: Nastavenia nebudú vynulované.
DodrÏiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
No
Yes
OK Set
※ Predvolené nastavenie tlaãiarne je závislé od v˘robcu tlaãiarne.
Ak potrebujete informácie o predvolenom nastavení tlaãiarne, pozrite
pouÏívateºskú príruãku dodanú k tlaãiarni.
■ Tento prístroj obsahuje precízne elektronické prvky. NepouÏívajte ani
neuskladÀujte prístroj na nasledujúcich miestach.
- Miesta s v˘kyvmi teploty a vlhkosti.
- Miesta, kde sa vyskytuje öpina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slneãnému svetlu alebo v teplom poãasí vo vnútri
vozidiel.
- Prostredie s vysok˘m magnetizmom alebo nadmern˘mi vibráciami.
- Miesta s veºmi v˘bu‰n˘mi alebo veºmi horºav˘mi materiálmi.
■ Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by bol vystaven˘ pôsobeniu prachu,
chemick˘ch látok (napríklad nafta a naftalín), vysok˘m teplotám a vysokej
vlhkosti. Ak neplánujte fotoaparát dlh‰iu dobu pouÏívaÈ, uskladÀujte ho v
hermeticky uzatvorenej ‰katuli.
■ Piesok môÏe fotoaparátom spôsobovaÈ niektoré problémy.
- Nedovoºte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho pouÏívate na pláÏach,
na pobreÏn˘ch dunách alebo na in˘ch miestach, kde je mnoÏstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsÈ k chybe alebo spôsobiÈ také po‰kodenie, Ïe
bude fotoaparát natrvalo nepouÏiteºn˘.
■ Zaobchádzanie s fotoaparátom
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani vibráciám.
- ChráÀte veºk˘ displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepouÏívate,
uschovajte ho v puzdre.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
- Fotoaparát nie je odoln˘ voãi vode. Vyhnite sa nebezpeãn˘m úrazom elektrick˘m
prúdom – nikdy fotoaparát nedrÏte ani nepouÏívajte mokr˘mi rukami.
- Ak pouÏívate fotoaparát na miestach s vodou (napríklad pláÏ alebo bazén),
dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok. Inak môÏe dôjsÈ
k chybe alebo k trvalému po‰kodeniu prístroja.
79
DôleÏité poznámky
■ Teplotné v˘kyvy môÏu spôsobovaÈ komplikácie.
- Ak prenáöate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia, na
citliv˘ch elektronick˘ch obvodoch sa môÏe vytváraÈ kondenzovaná vlhkosÈ.
Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a poãkajte aspoÀ hodinu, k˘m sa vlhkosÈ
nevyparí. VlhkosÈ sa môÏe vyskytnúÈ aj na pamäÈovej karte. Ak k tomu dôjde,
vypnite fotoaparát a vyberte pamäÈovú kartu. Poãkajte, k˘m sa vlhkosÈ
nevyparí.
■ Upozornenie na pouÏívanie objektívu
- Ak bude objektív vystaven˘ úãinku priameho slneãného svetla, môÏe dôjsÈ k
zafarbeniu a po‰kodeniu obrazového snímaãa.
- Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlaãky prstov ani iné
cudzie látky.
■ Ak sa digitálny fotoaparát dlh‰iu dobu nepouÏíva, môÏe dôjsÈ k jeho vybitiu.
Ak neplánujete nejakú v˘razne dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, mali by ste
vybraÈ batériu a pamäÈovú kartu.
■ Ak bude fotoaparát vystaven˘ úãinkom elektronického ru‰enia, sám od seba sa
vypne z dôvodu ochrany pamäÈovej karty.
■ ÚdrÏba fotoaparátu
- Na ãistenie objektívu a displeja LCD pouÏívajte jemnú kefku, ktorú je moÏné
kúpiÈ v obchodoch s fotografick˘mi potrebami. Na ãistenie je prípadne moÏné
pouÏiÈ papier na ãistenie objektívov s ãistiacim prípravkom na objektívy.
Teleso fotoaparátu ãistite jemnou tkaninou. Dbajte na to, aby fotoaparát
nepri‰iel do styku s rozpú‰Èadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá
atì. teleso fotoaparátu by sa mohlo po‰kodiÈ. Mohol by byÈ tieÏ ovplyvnen˘
jeho v˘kon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môÏe po‰kodiÈ.
Dbajte na to, aby ste sa vyhli jeho po‰kodeniu. Ak fotoaparát nepouÏívate, vÏdy
ho schovajte do ochranného puzdra.
■ Nepokú‰ajte sa fotoaparát rozoberaÈ ani upravovaÈ.
■ Za urãit˘ch podmienok sa môÏe staÈ, Ïe statická elektrina spôsobí aktivovanie
blesku. Nepredstavuje to Ïiadne riziko pre fotoaparát, nejde o chybnú funkãnosÈ.
■ Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môÏe byÈ prenos údajov ovplyvnen˘
statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova pripojte kábel rozhrania
USB a skúste prenos znova.
■ Pred dôleÏitou udalosÈou alebo pred cestou by ste mali skontrolovaÈ stav
fotoaparátu.
- Otestujte stav fotoaparátu skú‰obnou snímkou a pripravte si náhradnú batériu.
- SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za nefunkãnosÈ fotoaparátu.
80
Ukazovateº varovania
■ Na displeji LCD sa môÏu objaviÈ rôzne upozornenia.
Memory Error!
ㆍChyba pamäÈovej karty.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
→ VloÏte znova pamäÈovú kartu.
→ VloÏte pamäÈovú kartu a naformátujte ju (str. 37).
Low Battery!
ㆍKapacita batérie je nízka.
→ VloÏte nabité batérie.
Low Light!
ㆍKeì fotografujete na tmav˘ch miestach.
→ Nasnímajte fotografie so zapnut˘m bleskom.
Card Locked!
ㆍPamäÈová karta je zamknutá.
→ PamäÈová karta SD/SDHC: posuÀte prepínaã ochrany proti zápisu smerom
navrch pamäÈovej karty.
No Card!
ㆍNie je vloÏená pamäÈová karta.
→ VloÏte znova pamäÈovú kartu.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
No Image!
ㆍV pamäti nie sú uloÏené Ïiadne snímky.
→ Nasnímajte fotografie.
→ VloÏte pamäÈovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.
File Error!
ㆍChyba súboru
→ Naformátujte pamäÈovú kartu.
ㆍChyba pamäÈovej karty.
→ ObráÈte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
■ Skontrolujte nasledujúce:
Fotoaparát sa nezapne.
ㆍKapacita batérie je nízka.
→ VloÏte nabité batérie (str. 10).
ㆍBatéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
Fotoaparát sa poãas pouÏívania vypol.
ㆍBatéria je vybitá.
→ VloÏte nabité batérie.
ㆍFotoaparát sa vypol automaticky.
→ Zapnite znova fotoaparát.
81
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
Batéria sa r˘chlo vybíja.
ㆍFotoaparát sa pouÏíva pri nízkych teplotách.
→ Uchovávajte fotoaparát v teple (napríklad v kabáte alebo bunde) a vyÈahujte
ho len na nasnímanie fotografie.
Fotoaparát po stlaãení tlaãidla spú‰te nesníma fotografie.
ㆍNie je dostatok pamäte.
→ OdstráÀte nepotrebné súbory snímok.
ㆍPamäÈová karta nebola naformátovaná.
→ Naformátujte pamäÈovú kartu (str. 37).
ㆍPamäÈová karta je plná.
→ VloÏte novú pamäÈovú kartu.
ㆍPamäÈová karta je zamknutá.
→ Pozrite chybové hlásenie [Card Locked!].
ㆍFotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
ㆍBatéria je vybitá.
→ VloÏte nabité batérie (str. 10).
ㆍBatéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
âinnosÈ fotoaparát sa poãas pouÏívania náhodne zastavuje.
ㆍâinnosÈ fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkãnosti.
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Snímky sú nejasné.
ㆍSnímka zachytila subjekt bez nastavenia príslu‰ného reÏimu makra.
→ Ak chcete nasnímaÈ jasnú fotografiu, vyberte príslu‰n˘ reÏim makra.
ㆍSnímka bola zachytená mimo dosah blesku.
→ Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku.
ㆍObjektív je zneãisten˘.
→ Vyãistite objektív.
Blesk nefunguje.
ㆍBol vybran˘ reÏim vypnutého blesku.
→ Zru‰te reÏim vypnutého blesku.
ㆍFotoaparát nedokáÏe pouÏiÈ blesk.
→ Pozrite pokyny k blesku (str. 27).
Zobrazuje sa nesprávny dátum a ãas.
ㆍDátum a ãas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu.
→ Nastavte správne dátum a ãas.
Tlaãidlá fotoaparátu nefungujú.
ㆍChyba fotoaparátu
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Vyskytla sa chyba pamäÈovej karty, ktorá je vloÏená vo fotoaparáte.
ㆍNesprávny formát pamäÈovej karty.
→ Naformátujte znova pamäÈovú kartu.
Snímky sa neprehrávajú.
ㆍNesprávny názov súboru (v˘nimka formátu DCF).
→ NemeÀte názov súboru snímky.
82
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
Technické údaje
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
ㆍNastavenie vyváÏenia bielej farby alebo efektu nie je správne.
→ Vyberte príslu‰né nastavenie vyváÏenia bielej farby a efektu.
Obrazov˘ snímaã
- Typ: 1/1.8" CCD
- Efektívne pixely: pribliÏne 10,1 megapixelov
- Pixely celkom: pribliÏne 10,3 megapixelov
Obrázky sú príli‰ svetlé.
ㆍExpozícia je nadmerná.
→ Vynulujte kompenzáciu expozície.
Objektív
- Ohnisková vzdialenosÈ : SHD objektív f = 7,8 aÏ 39 mm
(ekvivalent 35 mm film: 38 aÏ 190 mm)
- SvetelnosÈ objektívu : ·irok˘ : 2,8 aÏ 7,4
Tele : 4,5 aÏ 11,7
- Digitálne priblíÏenie : ·ReÏim fotografie : 1,0x aÏ 5,0x
·ReÏim prehrávania : 1.0X aÏ 14.3X
(závisí od veºkosti snímky)
Displej LCD
3,0-palcov˘ farebn˘ TFT LCD (230 000 bodov)
Zaostrenie
- Typ: automatické zaostrenie TTL (viacnásobné, stredové,
rozpoznávanie tváre)
- Rozsah
äirok˘
Tele
Normálne
80 cm aÏ nekoneãno 1,5 m aÏ nekoneãno
Macro
10 cm aÏ 80 cm
50 cm aÏ 1,5 m
Auto Macro
1 aÏ 10 cm (len ‰iroké)
Super Macro
10 cm aÏ nekoneãno 50 cm aÏ nekoneãno
Ruãné zaostrenie 1 cm aÏ nekoneãno 50 cm aÏ nekoneãno
Na externom monitore nie je Ïiadny obraz.
ㆍExtern˘ monitor nebol k fotoaparátu pripojen˘ správne.
→ Skontrolujte prepojovacie káble.
ㆍNa pamäÈovej karte sú nesprávne súbory.
→ VloÏte pamäÈovú kartu so správnymi súbormi.
Pri pouÏívaní Prieskumníka v poãítaãi nie je viditeºná poloÏka [Removable Disk].
ㆍPrepojenie káblom nie je správne.
→ Skontrolujte pripojenie.
ㆍFotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
ㆍOperaãn˘ systém nie je Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 aÏ
10.3. Prípadne poãítaã nepodporuje rozhranie USB.
→ Nain‰talujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.2 aÏ
10.3 do poãítaãa, ktor˘ podporuje rozhranie USB.
ㆍOvládaã fotoaparátu nie je nain‰talovan˘.
→ Nain‰talujte ovládaã [USB Storage Driver].
Uzávierka
- R˘chlosÈ uzávierky: 1 aÏ 1/2,000 s. Ruãne: 16 ~ 1/2,000 sec.)
Expozícia
- Ovládanie: program AE
Meranie expozície : viacnásobné, bodové, merané na stred,
rozpoznávanie tváre
- Kompenzácia: ±2 EV (kroky po 1/3 EV)
- Ekvivalent ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Blesk
- ReÏimy: automaticky, automaticky s redukciou efektu
ãerven˘ch oãí, doplÀujúci blesk, pomalá
synchronizácia, blesk vypnut˘
83
Technické údaje
- Rozsah: ·irok˘ – 0,2 m aÏ 3,0 m;
Tele – 0,4 m aÏ 2,5 m (ISO AUTO)
- âas nabíjania: pribliÏne 5 sekúnd
OstrosÈ
Veºmi mäkké, mäkké, normálne, intenzívne, veºmi intenzívne
Efekty farieb
Normálne, ãiernobiele, sépia, ãervené, zelené, modré, negatív,
vlastné
VyváÏenie bielej Automaticky, denné svetlo, zamraãené, Ïiarivka H, Ïiarivka L,
Ïiarovka, vlastné
Nahrávanie hlasu Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
Hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sekúnd)
Ukladací priestor - Médium: ·Interná pamäÈ: flash pamäÈ pribliÏne 48 MB
·Externá pamäÈ: karta MMC / SD (zaruãené aÏ 2 GB)
karta SDHC (zaruãené aÏ 4 GB)
※ V závislosti od v˘robcu pamäÈovej karty a jej typu
nemusia byÈ niektoré karty kompatibilné.
- Formát súboru: Fotografia: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
·Filmov˘ klip: AVI (MPEG-4)
·Zvuk: WAV
- VeºkosÈ snímky
Dátumová peãiatka
Dátum, dátum a ãas, vypnuté (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
Snímanie
84
- Fotografia: ReÏimy: automaticky, program, A, S, M, ASR, scéna
·Scéna: noc, portrét, deti, na ‰írku, zblízka, text, západ slnka,
úsvit, zadné svetlo, ohÀostroj, pláÏ a sneh
·Snímanie: jednotlivo, súvislé, AEB, zloÏená snímka, film
·Samospú‰È: 2 s., 10 s., dvojité (10 s., 2 s.)
- Filmov˘ klip: So zvukom alebo bez zvuku (pouÏívateº si môÏe
vybraÈ, ãas nahrávania: závisí od kapacity pamäte)
※ Maximálna veºkosÈ súboru súvislého filmového
klipu je 2 GB.
·VeºkosÈ: 800X592, 720X480, 640X480, 320X240
※ Pri veºkosti 800x592 nie je moÏné pouÏiÈ r˘chlosÈ
snímkovania 30 fps.
·R˘chlosÈ snímkovania: 30 snímok/s., 20 snímok/s, 15 snímok/s.
·Optické priblíÏenie: max. 5x
·Stabilizátor filmu
·Úprava filmu (zabudovaná): pauza poãas nahrávania,
zachytenie snímky, orezanie podºa ãasu
3648 x 3648 x
2736
2432
3072 x
2304
3648 x
2052
2592 x
1944
2048 x 1024 x
1536
768
- Kapacita (karta MMC 256 MB)
48
53
67
67
95
142
459
94
104
128
128
183
269
744
109
151
197
197
269
363
868
※ Tieto hodnoty sú merané podºa ‰tandardn˘ch podmienok
spoloãnosti Samsung. MôÏu sa lí‰iÈ v závislosti od
podmienok pri snímaní a nastavenia fotoaparátu.
Tlaãidlo „E“
- Efekt: farba, úprava snímky, zábava (zv˘raznenie, zloÏená
snímka, foto rámãek)
- Úprava: zmena veºkosti, otáãanie, farba, ‰peciálna farba,
úprava snímky (oprava efektu ãerven˘ch oãí, jas,
kontrast, s˘tosÈ, pridanie ‰umu), zábava (kreslené,
zv˘raznenie, zloÏená snímka, foto rámãek, nálepka)
Technické údaje
Prehrávanie snímok
- jedna snímka, miniatúry, prezentácia, filmov˘ klip
Rozhranie
- Konektor digitálneho v˘stupu: USB 2.0 High Speed
- Zvuk : mono
- V˘stup obrazu : NTSC, PAL (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
Zdroj napájania
- Primárna batéria: 2 ks alkalické typu AA
- Nabíjateºná batéria (voliteºná): SNB-2512B KIT (2 ks batéria
typu AA 2500 mAh Ni-MH a
nabíjaãka)
※ Pribalená batéria sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde
ste v˘robok zakúpili.
Rozmery (· x V x H)
104,5 x 64,2 x 25,5 mm (bez v˘stupkov)
HmotnosÈ
pribliÏne 205 g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota
0 aÏ 40 °C
Prevádzková vlhkosÈ
5 % aÏ 85 %
Softvér
Digimax Master, Adobe Reader
※ Technické údaje sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
※ V‰etky ochranné známky sú vlastníctvom príslu‰n˘ch majiteºov.
Poznámky k softvéru
Pred pouÏívaním v˘robku si pozorne preãítajte pouÏívateºskú príruãku.
•PriloÏen˘ softvér je ovládaã fotoaparátu a softvérov˘ nástroj na úpravu snímok
(pre systém Windows).
•Nie je dovolené za Ïiadnych okolností kopírovaÈ softvér a pouÏívateºskú príruãku
ako celok ani ich ãasti.
•Autorské práva k softvéru sú licencované len na pouÏívanie s fotoaparátom.
•V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opraven˘ alebo
vymenen˘. Nenesieme v‰ak zodpovednosÈ za Ïiadne ‰kody spôsobené
nesprávnym pouÏívaním.
•Záruka spoloãnosti Samsung sa nevzÈahuje na pouÏívanie fotoaparátu v spojení
s poãítaãom, ktor˘ bol poskladan˘ podomácky, alebo poãítaãom s operaãn˘m
systémom, za ktor˘ nenesie jeho v˘robca zodpovednosÈ.
•Pred preãítaním tejto príruãky by ste mali maÈ základné vedomosti o poãítaãoch
a OS (operaãn˘ch systémoch).
Systémové poÏiadavky
Pre systém Windows
PC s procesorom minimálne
Pentium II 450 MHz
(odporúãa sa Pentium 700 MHz)
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/ Vista
Minimálne 64 MB RAM
200 MB voºného miesta na pevnom disku
Port rozhrania USB
Jednotka CD-ROM
Pre systém Macintosh
Power Mac G3 alebo nov‰í
Mac OS 9.2 aÏ 10.3
Minimálne 64 MB RAM
110 MB voºného miesta na pevnom disku
Port rozhrania USB
Jednotka CD-ROM
1024x768 pixelov, kompatibiln˘ monitor s
farebnou hæbkou 16 bitov (odporúãa sa
obrazovka s farebnou hæbkou 24 bitov)
Microsoft DirectX 9.0C
85
Informácie o softvéri
Po vloÏení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CD-ROM by sa malo
automaticky otvoriÈ nasledujúce okno.
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu je
potrebné najprv nain‰talovaÈ ovládaã
fotoaparátu.
※Obrázky uvedené v tejto príruãke
pochádzajú z anglickej verzie systému
Windows.
■ Ovládaã fotoaparátu: umoÏÀuje prená‰anie snímok medzi fotoaparátom a
poãítaãom.
Fotoaparát vyuÏíva ovládaã USB Storage Driver. Fotoaparát sa môÏe pouÏívaÈ
ako ãítaãka kariet cez rozhranie USB. Po nain‰talovaní ovládaãa a po pripojení
fotoaparátu k poãítaãu môÏete nájsÈ poloÏku [Removable Disk] v programe
[Windows Explorer] alebo v ãasti [My computer]. Ovládaã USB Storage Driver
sa poskytuje len pre systém Windows. Ovládaã rozhrania USB pre systém MAC
nie je na disku s aplikáciami priloÏen˘. Fotoaparát je moÏné pouÏívaÈ so
systémom Mac OS 9.2 aÏ 10.3.
■ Digimax Master: multimediálne softvérové rie‰enie v‰etko v jednom.
Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so
systémom Windows.
INFORMÁCIE
● Pred in‰taláciou ovládaãa je potrebné overiÈ si systémové poÏiadavky.
● V závislosti od v˘konu poãítaãa je potrebné poãkaÈ 5 aÏ 10 sekúnd, k˘m
sa spustí automatick˘ in‰talaãn˘ program. Ak sa okno neobjaví, otvorte
program [Windows Explorer] a vyberte v koreÀovom prieãinku disku CDROM súbor [Samsung.exe].
86
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
■ Ak chcete pouÏívaÈ fotoaparát s poãítaãom, nain‰talujte najprv aplikaãn˘ softvér.
Po dokonãení in‰talácie je moÏné snímky uloÏené vo fotoaparáte presúvaÈ do
poãítaãa a upravovaÈ v programe na úpravu snímok.
■ K dispozícii máte moÏnosÈ nav‰tíviÈ prostredníctvom internetu webovú stránku
spoloãnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com – angliãtina
http://www.samsungcamera.co.kr – kórejãina
1. Zobrazí sa okno automatického spustenia.
V okne automatického spustenia kliknite na
ponuku [Install].
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
2. Pomocou tlaãidla zobrazeného na monitore nain‰talujte ovládaã fotoaparátu,
program DirectX a softvér Digimax Master. Ak uÏ je v poãítaãi nain‰talovaná
nov‰ia verzia programu DirectX, nie je potrebné ho in‰talovaÈ.
87
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
3. Po re‰tartovaní poãítaãa pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla
rozhrania USB.
4. Zapnite fotoaparát. Otvorí sa okno [Found
New Hardware Wizard] a poãítaã
rozpozná fotoaparát.
※ Ak je operaãn˘m systémom Windows
XP, otvorí sa program na prezeranie
snímok. Ak sa po spustení softvéru
Digimax Master otvorí okno na
preberanie snímok, ovládaã fotoaparátu
bol úspe‰ne nain‰talovan˘.
INFORMÁCIE
● Ak máte nain‰talovan˘ ovládaã fotoaparátu, okno [Found New Hardware
Wizard] sa nemusí otvoriÈ.
● V systéme Windows 98 SE sa otvorí okno sprievodcu Found New
Hardware Wizard, a môÏe sa objaviÈ okno s v˘zvou, aby ste vybrali súbor
ovládaãa. V takom prípade vyberte z pribaleného disku CD poloÏku „USB
Driver“ (pre systém Windows 98 SE).
● Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza dokumentácia v
podobe pouÏívateºsk˘ch príruãiek vo formáte PDF. Vyhºadajte súbory PDF
pomocou programu Prieskumník systému Windows. Pred otváraním
súborov PDF musíte nain‰talovaÈ program Adobe Reader, ktor˘ sa
nachádza na disku CD-ROM so softvérom.
● Pre správnu in‰taláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je potrebné maÈ
nain‰talovan˘ program Internet Explorer 5.01 alebo nov‰í. Nav‰tívte lokalitu
„www.microsoft.com“ a inovujte program Internet Explorer.
88
Spustenie reÏimu PC
•Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v poãítaãi a potom
zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do reÏimu „pripojenia k
poãítaãu“.
•V tomto reÏime je moÏné preberaÈ uloÏené snímky do poãítaãa cez kábel
rozhrania USB.
■ Nastavenie fotoaparátu na pripojenie
1. Zapnite fotoaparát.
2. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla
rozhrania USB.
3. Zapnite poãítaã. Fotoaparát a poãítaã sú
prepojené.
4. Na displeji LCD sa objaví ponuka v˘beru
externého zariadenia.
5. Stlaãením tlaãidla Nahor/Nadol vyberte ponuku
[Computer] a stlaãte tlaãidlo OK.
Select USB
Computer
Printer
OK
Confirm
Spustenie reÏimu PC
■ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
■ Preberanie uloÏen˘ch snímok
Fotografie uloÏené vo fotoaparáte je moÏné preberaÈ na pevn˘ disk poãítaãa, a
potom ich vytlaãiÈ alebo pouÏiÈ na ich úpravu softvér urãen˘ na úpravu
obrázkov.
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche poãítaãa vyberte poloÏku
[My computer] a dvakrát kliknite na poloÏku
[Removable Disk → DCIM → 100SSCAM].
Zobrazia sa súbory snímok.
※Keì je fotoaparát pripojen˘ k poãítaãu, a v kroku 5 vyberiete moÏnosÈ
[Printer], zobrazí sa hlásenie [Connecting Printer], a pripojenie nie je moÏné
nadviazaÈ.
V takom prípade odpojte kábel rozhrania USB a postupujte od kroku 2.
3. Vyberte snímku a stlaãte prvé tlaãidlo my‰i.
■ Odpojenie fotoaparátu od poãítaãa: pozrite str. 89
(Odoberanie vymeniteºného disku).
4. Objaví sa miestna ponuka.
Kliknite na ponuku [Cut] alebo [Copy].
- [Cut] : Vystrihne vybran˘ súbor.
- [Copy] : Skopíruje súbory.
5. Kliknite na prieãinok, do ktorého chcete prilepiÈ
súbor.
89
Spustenie reÏimu PC
6. Stlaãte pravé tlaãidlo my‰i, otvorí sa miestna
ponuka. Kliknite na poloÏku [Paste].
Odoberanie vymeniteºného disku
■ Windows 98SE
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Odpojte kábel rozhrania USB.
■ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Obrázky sa môÏu v závislosti do verzie operaãného systému Windows mierne lí‰iÈ.)
7. Súbor snímky sa prenesie z fotoaparátu do
poãítaãa.
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware] v oznamovacej oblasti.
[Dvakrát kliknite]
- Pomocou programu [Digimax Master] môÏete prezeraÈ snímky uloÏené v
pamäti priamo na monitore poãítaãa a kopírovaÈ alebo presúvaÈ súbory
snímok.
3. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware].
Vyberte poloÏku [USB Mass Storage Device]
a kliknite na tlaãidlo [Stop].
UPOZORNENIE
● Ak chcete prezeraÈ snímky v poãítaãi, odporúãame ich skopírovaÈ do
poãítaãa. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteºného disku môÏe dôjsÈ
neoãakávanému odpojeniu.
● Keì odovzdáte na vymeniteºn˘ disk súbor, ktor˘ nebol nasníman˘ t˘mto
fotoaparátom, v reÏime prehrávania sa na displeji LCD objaví hlásenie [File
Error!]. V reÏime miniatúr sa nezobrazí niã.
90
4. Otvorí sa okno [Stop a Hardware device].
Vyberte poloÏku [USB Mass Storage Device]
a kliknite na tlaãidlo [OK].
Odoberanie vymeniteºného disku
5. Otvorí sa okno [Safe to Remove Hardware].
Kliknite na tlaãidlo [OK].
6. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware].
Kliknite na tlaãidlo [Close] a vymeniteºn˘ disk
bude bezpeãne odobran˘.
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
Nain‰talovanie ovládaãa USB v systéme MAC
1. Ovládaã USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom nenachádza,
pretoÏe systém MAC OS uÏ odporu ovládaãa obsahuje.
2. Poãas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibiln˘ so systémom MAC OS 9.2 aÏ 10.3.
3. Pripojte fotoaparát k poãítaãu Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu MAC sa na ploche zobrazí nová ikona.
PouÏívanie ovládaãa USB v systéme MAC
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa prieãinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuÀte ho do poãítaãa MAC.
UPOZORNENIE
● Pre systém Mac OS 10.0 a nov‰í: najprv dokonãite prenos medzi poãítaãom
a fotoaparátom, potom odoberte
vymeniteºn˘ disk pomocou príkazu
Extract.
91
Odstránenie ovládaãa USB v systéme Windows 98SE
■ Ak chcete odstrániÈ ovládaã USB, postupujte podºa ìalej uvedeného procesu.
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu a zapnite ho.
2. Skontrolujte, ãi sa v ãasti [My Computer] nachádza poloÏka Removable Disk.
3. OdstráÀte v ãasti Device manager poloÏku [Samsung Digital Camera].
Digimax Master
■ Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so systémom
Windows.
■ Ak chcete spustiÈ program, kliknite na poloÏky [Start → Programs → Samsung
→ Digimax Master → Digimax Master].
● Preberanie snímok
1. Pripojte fotoaparát k svojmu poãítaãu.
4. Odpojte kábel rozhrania USB.
5. OdstráÀte poloÏku [Samsung USB Driver] v ãasti Add/Remove Programs
Properties.
2. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu sa
zobrazí okno na preberanie snímok.
- Ak chcete prevziaÈ v‰etky zachytené
snímky, vyberte tlaãidlo [Select All].
- Vyberte v okne poÏadovan˘ prieãinok a
kliknite na tlaãidlo [Select All]. MôÏete
uloÏiÈ zachytené snímky a vybran˘
prieãinok.
- Ak kliknete na tlaãidlo [Cancel],
preberanie bude zru‰ené.
3. Kliknite na tlaãidlo [Next >].
6. Odin‰talovanie je dokonãené.
92
Digimax Master
4. Vyberte cieºové umiestnenie a vytvorte
prieãinok, do ktorého uloÏiÈ preberané
snímky a prieãinky.
- Názvy prieãinkov môÏu byÈ vytvorené v
poradí podºa dátumu., a snímky budú
prevzaté.
- Názov prieãinka bude ºubovoºn˘, a
snímky budú prevzaté.
- Po vybraní predt˘m vytvoreného
prieãinka budú snímky prevzaté.
● Zobrazovaã snímok: môÏete v Àom prezeraÈ uloÏené snímky.
①
⑤
⑥
⑦
②
③
5. Kliknite na tlaãidlo [Next >].
6. Otvorí sa okno, aké vidíte na vedºaj‰om
obrázku. V hornej ãasti okna bude
zobrazené cieºové umiestnenie vybraného
prieãinka. Kliknutím na tlaãidlo [Start]
prevezmite snímky.
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
④
- ëalej sú uvedené funkcie zobrazovaãa snímok.
① Li‰ta s ponukou: MôÏete vybraÈ ponuky.
File, Edit, View, Tools, funkcie Change, Auto download, Pomocník atì.
② Okno v˘beru snímky: V tomto okne je moÏné vybraÈ poÏadované snímky.
③ Ponuka v˘beru typu média: V tejto ponuke môÏete vybraÈ zobrazovaã
snímok a funkcie úpravy snímky a filmového klipu.
④ Okno s ukáÏkou: môÏete prezeraÈ ukáÏku snímky alebo filmového klipu a
skontrolovaÈ multimediálne informácie.
⑤ Li‰ta priblíÏenia: môÏete zmeniÈ veºkosÈ ukáÏky.
⑥ Okno zobrazenia prieãinka: tu je moÏné vidieÈ umiestnenie prieãinka vybranej
snímky.
⑦ Okno zobrazenia snímky: tu sú zobrazené snímky vybraného prieãinka.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Master.
93
FA
D
igQ
imax Master
● Úprava snímky: môÏete upravovaÈ fotografiu.
● Úprava filmu: z klipu môÏete získaÈ fotografiu, pridaÈ ìal‰í filmov˘ klip, komentár
a hudobné súbory.
①
①
④
②
②
③
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.
① Ponuka Edit: MôÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Tools] : MôÏete zmeniÈ veºkosÈ vybranej snímky alebo ju orezaÈ. Pozrite
ponuku [Help].
[Adjust] : MôÏete zmeniÈ kvalitu snímky. Pozrite ponuku [Help].
[Retouch] : MôÏete zmeniÈ snímku alebo do nej vloÏiÈ efekty. Pozrite ponuku
[Help].
② Nástroje na kreslenie: Nástroje na úpravu snímky.
③ Okno zobrazenia snímky: V tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
④ Okno s ukáÏkou: MôÏete prezeraÈ ukáÏku zmenenej snímky.
※ Fotografiu upravenú pomocou programu Digimax Master nie je moÏné
prehrávaÈ vo fotoaparáte.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Master.
94
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
① Ponuka Edit: MôÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Add Media] : Do filmu môÏete pridaÈ ìal‰ie mediálne prvky.
[Edit Clip] : MôÏete zmeniÈ jas, kontrast, farbu a s˘tosÈ.
[Effects]
: MôÏete vloÏiÈ nejak˘ efekt.
[Set Text] : MôÏete vloÏiÈ texty.
[Narrate] : MôÏete vloÏiÈ komentár.
[Produce] : MôÏete uloÏiÈ upravené multimédium pod nov˘m názvom
súboru. K dispozícii máte na v˘ber tieto typy súborov: AVI,
Windows media (wmv) a Windows media (asf).
② Okno zobrazenia snímok: V tomto okne môÏete vloÏiÈ multimédium.
※ Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktor˘ nie je kompatibiln˘ s
programom Digimax Master nie je moÏné v tomto programe prehrávaÈ.
※ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Master.
âasto kladené otázky
■ Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
1. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojen˘, alebo nie je pouÏit˘ pribalen˘
kábel rozhrania USB.
→ Pripojte pribalen˘ kábel rozhrania USB.
2. prípad
Fotoaparát nebol poãítaãom rozpoznan˘.
Niekedy sa môÏe fotoaparát objaviÈ v správcovi zariadení v ãasti
[Unknown Devices].
→ Nain‰talujte správne ovládaã fotoaparátu.
Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho zapojte,
a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad
Poãas prenosu súboru do‰lo k neoãakávanej chybe.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
4. prípad
PouÏívate rozboãovaã rozhrania USB.
→ There may be a problem in connecting the camera to the PC through
the USB hub if the PC and the hub are not compatible. Ak je to
moÏné, pripojte fotoaparát k poãítaãu priamo.
5. prípad
Sú k poãítaãu pripojené aj iné káble rozhrania USB?
→ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu nemusí fungovaÈ, ak v tom istom
ãase pripojen˘ k poãítaãu aj in˘ kábel rozhrania USB. V takom prípade
odpojte druh˘ kábel rozhrania USB a pripojte len kábel rozhrania USB
fotoaparátu.
6. prípad
Keì otvoríte správcu zariadení (kliknutím na ponuku Start → (Settings)
→ Control Panel → (Performance and Maintenance) → System →
(Hardware) → Device Manager), nachádzajú sa tu poloÏky v ãastiach
Unknown Devices alebo Other Devices oznaãené Ïlt˘m otáznikom (?)
alebo zariadenia oznaãené v˘kriãníkom (!).
→ Kliknite prav˘m tlaãidlom na poloÏku s otáznikom (?) alebo
v˘kriãníkom (!) a vyberte poloÏku „Remove“. Re‰tartujte poãítaã a
pripojte fotoaparát znova. V poãítaãi so systémom Windows 98 SE
tieÏ odstráÀte ovládaã fotoaparátu, re‰tartujte poãítaã a znova ovládaã
nain‰talujte.
7. prípad
Kvôli niektor˘m zabezpeãovacím programom (Norton Anti Virus, V3
atì.) nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát ako vymeniteºn˘ disk.
→ Zastavte zabezpeãovacie programy a pripojte fotoaparát k poãítaãu.
Informácie o tom, ako doãasne zakázaÈ program, nájdete v pokynom k
zabezpeãovaciemu programu.
8. prípad
Fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenému na
prednom paneli poãítaãa.
→ Ak je fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenom na
prednom paneli poãítaãa, nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát.
Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na zadnej
strane poãítaãa.
95
âasto kladené otázky
■ Ak nie je nain‰talovan˘ program DirectX 9.0 alebo nov‰í
→ Nain‰talujte program DirectX 9.0 alebo nov‰í.
1) VloÏte disk CD dodan˘ spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte poloÏky [jednotka CDROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] a kliknite na súbor DXSETUP.exe.
Nain‰taluje sa program DirectX. Program DirectX je moÏné prevziaÈ na
nasledujúcej webovej stránke.
http://www.microsoft.com/directx
■ Ak poãítaã (so systémom Windows 98 SE) opakovane poãas pripojenia
fotoaparátu k poãítaãu prestane reagovaÈ
→ Ak je poãítaã (so systémom Windows 98 SE) spusten˘ dlh‰iu dobu, a
fotoaparát sa k nemu opakovane pripája, poãítaã nemusí fotoaparát
rozpoznaÈ. V tom prípade re‰tartujte poãítaã.
Správna likvidácia tohto v˘robku
Správna likvidácia tohto v˘robku (Odpadové elektrické a elektronické
vybavenie)
(T˘ka sa Európskej únie a ìal‰ích európskych krajín so systémami
separovaného zberu odpadu) Tento symbol na produkte alebo na jeho
obale oznaãuje, Ïe tento produkt sa nesmie po skonãení Ïivotnosti
likvidovaÈ spolu s in˘m odpadom z domácností.
Namiesto toho je va‰ou povinnosÈou zlikvidovaÈ nepotrebné zariadenia ich
odovzdaním na urãenom zbernom mieste, aby sa mohli recyklovaÈ nepotrebné
elektrické a elektronické zariadenia. Domáci pouÏívatelia sa musia obrátiÈ buì na
predajcu, u ktorého v˘robok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú
informácie o mieste a spôsobe manipulácie s t˘mto v˘robkom, ktor˘ je ‰etrn˘ voãi
Ïivotnému prostrediu. Firemní pouÏívatelia sa musia obrátiÈ na svojho dodávateºa, a
overiÈ si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento v˘robok sa nesmie pri likvidácii mie‰aÈ s in˘m firemn˘m odpadom.
■ Ak poãítaã s pripojen˘m fotoaparátom poãas spú‰Èania systému Windows
prestane reagovaÈ
→ V takom prípade odpojte fotoaparát od poãítaãa, systém Windows sa spustí.
Ak problém naìalej pretrváva, zakáÏte funkciu Legacy USB Support a
re‰tartujte poãítaã. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke BIOSu. (Ponuka BIOS-u sa môÏe v závislosti od v˘robcu poãítaãa lí‰iÈ. Niektoré
programy BIOS nemajú funkciu Legacy USB Support.) Ak neviete sami zmeniÈ
túto moÏnosÈ, obráÈte sa na v˘robcu poãítaãa alebo na v˘robcu BIOS-u.
■ Ak nie je moÏné odstrániÈ filmov˘ klip, odobraÈ vymeniteºn˘ disk, alebo sa poãas
prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie
→ Ak nain‰talujte len program Digimax Master, obãas sa môÏu vyskytnúÈ tieto problémy.
- Zatvorte program Digimax Master kliknutím na ikonu programu Digimax
Master v oznamovacej oblasti.
- Nain‰talujte aplikaãné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD so
softvérom. (Je potrebné nain‰talovaÈ kodek filmového klipu.)
96
SpoloãnosÈ Samsung Techwin sa pri kaÏdom v˘robku stará
o Ïivotné prostredie na kaÏdom v˘robnom stupni, a robí
mnoÏstvo krokov, aby priná‰ala zákazníkom v˘robky ão
naj‰etrnej‰ie k Ïivotnému prostrediu. Znaãka Eco
symbolizuje fakt, Ïe spoloãnosÈ Samsung Techwin vyrába
v˘robky ‰etrné k Ïivotnému prostrediu, a znamená, Ïe
v˘robok spæÀa smernicu RoHS Európskej únie.
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internet address - http : //www.samsungcamera.com
The CE Mark is a Directive conformity
mark of the European Community (EC)
6806-4228
Download PDF

advertising