Samsung | SAMSUNG PL121 | Samsung PL121 Používateľská príručka

Tento návod na použitie obsahuje
podrobné inštrukcie ohľadom použitia
fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme,
pozorne.
Ä Kliknite na tému
Základné riešenie problémov
Rýchly sprievodca
User Manual
PL120/PL121
Obsah
Základné funkcie
Rozšírené funkcie
Možnosti snímania
Prehrávanie/Úpravy
Nastavenia
Prílohy
Register
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete
fotoaparát.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých
častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické
ohrozenie.
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či
ďalších osôb
Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte opravovať.
Mohlo by to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom alebo do
poškodenia fotoaparátu.
Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani vysokým
teplotám.
Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým
teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo výbušných
plynov či kvapalín.
Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte látkami ani oblečením.
Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže pokaziť alebo to môže
spôsobiť požiar.
Do fotoaparátu nevkladajte horľavé materiály, ani tieto materiály
neukladajte do blízkosti fotoaparátu.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
Ak sa do vášho fotoaparátu dostanú tekutiny alebo cudzie
predmety, odpojte všetky zdroje napájania, ako je napríklad
batéria alebo nabíjačka a potom kontaktujte servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
Chráňte zrak objektu
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat.
Ak blesk používate príliš blízko očí objektu, môže to spôsobiť
dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.
Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či
ďalších zariadení
Ak používate nabíjačku na striedavý prúd, vypnite fotoaparát skôr,
ako túto nabíjačku odpojíte.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo
poranenia elektrickým prúdom.
Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo
skorodovať a poškodiť fotoaparát.
Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovo-iónové
náhradné batérie. Batériu nepoškodzujte ani ju neohrievajte.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenia osôb.
Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
Nedodržanie tohto pokynu môže vyústiť do požiaru alebo
poranenia elektrickým prúdom.
Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo, ktoré sú
schválené spoločnosťou Samsung.
• Neodsúhlasené batérie, nabíjačky, káble alebo príslušenstvo
môže spôsobiť výbuch batérie, poškodenie fotoaparátu alebo
poranenie.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo
poranenia spôsobené používaním neodsúhlasených batérií,
nabíjačiek, káblov alebo príslušenstva.
Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový prívod,
zástrčku ani sieťovú zásuvku.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
Nedovoľte, aby sa nabíjačka na striedavý prúd dostala do kontaktu
s koncovkami +/- na batérii.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Na diely fotoaparátu netlačte, ani na ne nevyvíjajte tlak.
Mohlo by to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Batérie nepoužívajte na účely, na ktoré neboli navrhnuté.
Mohlo by to spôsobiť požiar alebo poranenie elektrickým prúdom.
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Pri pripájaní káblov či sieťových adaptérov a práci s kartou či
batériou konajte opatrne.
Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných káblov a nesprávna
inštalácia batérie či karty vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja
a príslušenstva.
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené údaje ani
škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym
použitím.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.
Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra fotoaparátu.
Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.
Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Môže to vyústiť do poranenia elektrickým prúdom, poškodenia
fotoaparátu, alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
3
Prehľad návodu na použitie
Základné funkcie
Informácia o autorských právach
• Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými
obchodnými známkami spoločnosti Microsoft
Corporation.
• Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti
Apple Corporation.
• microSD™, microSDHC™ sú registrované obchodné
značky SD Association.
• Obchodné známky a obchodné názvy použité v tejto
príručke sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
12
Tu nájdete rozloženie fotoaparátu, ikon a základných
funkcií snímania.
Rozšírené funkcie
31
Naučte sa ako nasnímať fotografiu, nahrávať video
a zvukové poznámky vybraním režimu.
Možnosti snímania
47
Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.
Prehrávanie/Úpravy
• V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre
fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať
žiadnu časť tejto príručky bez predchádzajúceho
povolenia.
• Informácie ohľadom licencie Open Source License
nájdete v „OpenSourceInfo.pdf“ na priloženom disku
CD.
69
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a
hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni
a televízoru.
Nastavenia
94
Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie
nastavení fotoaparátu.
Prílohy
Získajte informácie o chybových správach, technických
údajoch a údržbe.
4
100
Označenia použité v návode
Režim snímania
Ikony použité v návode
Indikátor
Ikona
Funkcia
Smart Auto
(Inteligentný automatický režim)
S
Ďalšie informácie
Program (programu)
p
Bezpečnostné varovania a upozornenia
Scene (Scéna)
s
Movie (Video)
v
[ ]
Tlačidlá fotoaparátu. Napr. [Spúšte] označuje tlačidlo
spúšte.
( )
Číslo strany s príslušnou informáciou
“
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne
zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Shooting
(Snímanie) “ Photo Size (Veľkosť fotografie) (predstavuje
výber Shooting (Snímania) a potom výber Photo Size
(Veľkosť fotografie)).
*
Poznámka
Ikony režimov snímania
Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom
režime. Režim s nemusí podporovať funkcie vo všetkých
scénických režimoch.
Napr.:
Dostupné v režimoch
Program a Movie
(Video)
Skratky použité v návode
5
Skratka
Definícia
ACB
Auto Contrast Balance (Automatické vyváženie kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická séria so zmenou expozície)
AF
Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
(Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV
Exposure Value (Hodnota expozície)
ISO
International Organization for Standardization
(Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu)
WB
White Balance (Vyváženie bielej)
Výrazy použité v návode
Použitie tlačidla spúšte
• Polovičné stlačenie [Spúšte]: stlačenie spúšte do polovice
zdvihu
• Stlačenie [Spúšte]: úplné stlačenie tlačidla spúšte
Expozícia (jas)
Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako
expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času,
clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo
svetlejším snímkam.
Normálna expozícia
Polovičné stlačenie [Spúšte]
Stlačenie [Spúšte]
Objekt, pozadie a kompozícia
• Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátišie
• Pozadie: predmety obklopujúce objekt
• Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Pozadie
Kompozícia
Objekt
6
Preexpozícia (príliš svetlé)
Základné riešenie problémov
Naučte sa riešiť bežné problémy nastavením možností snímania.
Oči objektu sa javia
červené.
Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.
Red-eye (Červené oči) alebo
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). (str. 51)
• Nastavte blesk na
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 82)
• Ak už bola snímka vytvorená, zvoľte
Na snímkach sú
prachové stopy.
Ak sa vo vzduchu nachádzajú malé čiastočky prachu, môžete ich nasnímať na fotografiu ak používate
blesk.
• Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.
• Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 52)
Snímky nie sú ostré.
Toto môže byť spôsobené snímaním fotografií pri slabom osvetlení, alebo nesprávnym držaní
fotoaparátu. Použite funkciu DIS alebo do polovice stlačte [Spúšte], aby ste zabezpečili zaostrenie
objektu. (str. 29)
Snímky sú neostré pri Fotoaparát sa pokúša využiť zvyšky svetla a rýchlosť uzávierky sa znižuje. To zvyšuje požiadavky na
nočnom snímaní.
stabilitu fotoaparátu a môže viesť k roztraseniu snímky.
Night (Noc) v režime s. (str. 34)
• Vyberte
• Zapnite blesk. (str. 51)
• Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 52)
• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
V protisvetle
vychádzajú objekty
príliš tmavé.
Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými
oblasťami, objekt vyjde na snímke príliš tmavý.
• Vyhnite sa snímaniu proti slnku.
Backlight (Podsvietenie) v režime s. (str. 34)
• Vyberte
• Nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 51)
• Nastavte expozíciu. (str. 60)
• Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 61)
Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 61)
• Nastavte meranie na
7
Rýchly sprievodca
Snímanie fotografií ľudí
Režim s > Beauty Shot (Retuš tváre) f 35
Self-Shot (Samospúšť) f 43
Children (Deti) f 44
Red-eye (Červené oči)/ Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
(pre potlačenie vzniku alebo opravu javu) f 51
• Face Detection (Rozpoznanie tváre) f 56
•
•
•
•
Fotografovanie v noci alebo v šere
• Režim s > Dawn (Úsvit) Night (Noc),
Sunset (Západ slnka)f 34
• Nastavenie blesku f 51
• ISO citlivosť (na nastvenie citlivosti na svetlo) f 52
Fotografovanie textu, hmyzu alebo
kvetín
• Režim s > Text f 34
• Macro (Makro) f 53
Aplikovanie efektov na fotografie
• Režim s > Magic Frame (Kúzelný rám) f 34
• Režim s > Object Highlight (Zvýraznenie objektu)
f 36
• Efekty Smart Filter (Inteligentný filter) f 65
• Image Adjust (Upravenie fotografie) (ak chcete upraviť
Contrast (Kontrast), Sharpness (Ostrosť) alebo
Saturation (Nasýtenie) f 68
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Snímanie akčných fotografií
• Digitálna stabilizácia obrazu (DIS) f 28
• Zobrazenie súborov podľa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Continuous, Motion Capture f 64
•
Nastavenie expozície (jasu)
• ISO citlivosť (na nastvenie citlivosti na svetlo) f 52
• EV (Nastavenie expozície) f 60
• ACB (ATS) (na kompenzáciu objektov proti jasnému
pozadiu) f 61
• Metering (Meranie) f 61
• AEB (Stupňovanie AE) (vytvorenie troch snímok
rovnakej scény s rôznou expozíciou) f 64
8
kategórií v Inteligentnom
albume f 72
Prezeranie súborov ako
miniatúr f 73
Zmazanie všetkých súborov z
pamäťovej karty f 74
Zobrazenie prezentácie
snímok f 76
Prezeranie súborov na
televízore f 86
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču f 87
Nastavenie zvuku a hlasitosti
f 96
Nastavenie jasu displeja f 97
Nastavenie jazyka displeja
f 98
Nastavenie dátumu a času
f 98
Pred kontaktovaním
servisného strediska f 110
Obsah
Základné funkcie ......................................................................12
Rozšírené funkcie.....................................................................31
Vybalenie ............................................................................ 13
Usporiadanie fotoaparátu ................................................ 14
Vloženie batérie a pamäťovej karty ................................ 16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu ....................... 17
Nabíjanie batérie ............................................................. 17
Zapnutie fotoaparátu ........................................................ 17
Vykonanie úvodného nastavenia .................................... 18
Informácie o ikonách ........................................................ 20
Výber možností alebo ponúk ........................................... 21
Nastavenie dátumu a času ............................................... 23
Nastavenie typu displeja .................................................. 23
Nastavenie zvuku ............................................................ 23
Snímanie fotografií ............................................................ 24
Zapnutie predného displeja .............................................. 25
Transfokácia .................................................................... 26
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) ............................ 28
Tipy pre vytváranie lepších snímok ................................ 29
Použitie režimu Smart Auto ............................................. 32
Použitie režimu Scéna ...................................................... 34
Používanie režimu kúzelného rámu ................................. 34
Používanie retuše tváre režim .......................................... 35
Používanie režimu zvýraznenia objektu ........................... 36
Používanie nočného režimu ............................................. 38
Použitie režimu Program .................................................. 39
Používanie režimu filmu ................................................... 40
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény ..................... 41
Snímanie fotografií predným displejom ......................... 43
Používanie režimu samospúšte ....................................... 43
Používanie detského režimu režim .................................. 44
Používanie časovača snímania skoku .............................. 44
Nahrávanie videa pomocou predného displeja ................. 45
Záznam hlasových poznámok ......................................... 46
Záznam hlasových poznámok .......................................... 46
Pridanie hlasovej poznámky k snímke ............................. 46
9
Obsah
Možnosti snímania ...................................................................47
Použitie režimov série ...................................................... 64
Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií ....................... 65
Použitie efektov inteligentného filtra ................................. 65
Nastavenie fotografie ....................................................... 68
Voľba rozlíšenia a kvality ................................................. 48
Voľba rozlíšenia ............................................................... 48
Výber kvality fotografie ..................................................... 49
Použitie samospúšte ........................................................ 50
Snímanie pri slabom osvetlení ........................................ 51
Potlačenie červených očí ................................................. 51
Použitie blesku ................................................................ 51
Nastavte citlivosť ISO. ..................................................... 52
Zmena zaostrenia fotoaparátu ......................................... 53
Použitie makra ................................................................. 53
Použitie automatického ostrenia ...................................... 53
Použitie ostrenia so sledovaním ....................................... 54
Nastavenie oblasti ostrenia .............................................. 55
Používanie detekcie tváre ................................................ 56
Rozpoznanie tvárí ............................................................ 56
Snímanie snímky s úsmevom .......................................... 57
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia) ............................. 57
Používanie inteligentného rozpoznania tváre ................... 58
Registrácia tvárí ako obľúbených (Moja hviezda) ............. 59
Nastavenie jasu a farieb ................................................... 60
Ručné nastavenie expozície (EV) .................................... 60
Kompenzácia protisvetla (ACB) ....................................... 61
Zmena možností merania ................................................ 61
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ....................... 62
Prehrávanie/Úpravy .................................................................69
Prezeranie fotografií alebo videí v režime
prehrávania ........................................................................ 70
Spustenie režimu prehrávania ......................................... 70
Zobrazenie snímok .......................................................... 75
Prehrávanie videa ............................................................ 77
Prehranie hlasovej poznámky .......................................... 78
Úprava snímky ................................................................... 80
Zmena veľkosti snímok .................................................... 80
Otočenie snímky .............................................................. 80
Použitie efektov inteligentného filtra ................................. 81
Nastavenie fotografie ....................................................... 82
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ........................... 84
Zobrazenie súborov na televízore ................................... 86
Prenos súborov do počítača ........................................... 87
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio .............. 88
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku ........................................................ 90
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) ........................ 91
Prenos súborov do počítača ........................................... 92
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge) ......... 93
10
Obsah
Nastavenia ................................................................................94
Ponuka nastavení .............................................................. 95
Otvorenie ponuky nastavení ............................................ 95
Zvuk ................................................................................ 96
Nastavenia predného displeja .......................................... 96
Displej ............................................................................. 97
Nastavenia ...................................................................... 98
Prílohy .....................................................................................100
Chybové hlásenia ............................................................ 101
Údržba fotoaparátu ......................................................... 102
Čistenie fotoaparátu ....................................................... 102
Používanie a uskladnenie fotoaparátu ........................... 103
Pamäťové karty ............................................................. 104
Batéria ........................................................................... 106
Skôr, než sa obrátite na servis ...................................... 110
Technické údaje fotoaparátu ......................................... 113
Slovníček .......................................................................... 117
Register ............................................................................ 122
11
Základné funkcie
Tu nájdete rozloženie fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.
Vybalenie ………………………………………
13
Usporiadanie fotoaparátu
……………………
14
Vloženie batérie a pamäťovej karty …………
16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu …… 17
Nabíjanie batérie …………………………… 17
Zapnutie fotoaparátu ………………………… 17
Vykonanie úvodného nastavenia ……………
18
Informácie o ikonách …………………………
20
Výber možností alebo ponúk …………………
21
Nastavenie dátumu a času …………………… 23
Nastavenie typu displeja …………………… 23
Nastavenie zvuku …………………………… 23
Snímanie fotografií ……………………………
Zapnutie predného displeja …………………
Transfokácia …………………………………
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) ……
24
25
26
28
Tipy pre vytváranie lepších snímok
29
…………
Vybalenie
V škatuli vášho výrobku sa nachádzajú nasledovné predmety.
Voliteľné príslušenstvo
Fotoaparát
Akumulátorová batéria
Disk CD-ROM s návodom na
použitie
Sieťový zdroj/Kábel USB
Puzdro na fotoaparát
Kábel A/V
Nabíjačka batérie
Pamäťová karta/Adaptér
pamäťovej karty
Popruh
Návod pre rýchle spustenie
Ilustrácie sa môžu mierne odlišovať od dodaných predmetov s vašim
výrobkom.
Základné funkcie 13
Usporiadanie fotoaparátu
Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.
Tlačidlo POWER
Tlačidlo Spúšte
Tlačidlo predného LCD
Mikrofón
Blesk
Reproduktor
Kontrolka AF-assist/samospúšte
Predný displej
Objektív
Závit statívu
Zásuvka USB a A/V
Umožňuje pripojenie kábla USB alebo A/V
Kryt priehradky na batériu
Vloženie pamäťovej karty a batérie
Základné funkcie 14
Usporiadanie fotoaparátu
Tlačidlo transfokátora
• V režime snímania: Zväčšenie a
zmenšenie
• V režime prehrávania: Priblížte časť
fotografie alebo si prezerajte súbory ako
miniatúry, alebo nastavujte hlasitosť.
Stavová kontrolka
• Bliká: Pri ukladaní snímok alebo
videa, čítaní obsahu počítačom alebo
tlačiarňou alebo pri nezaostrení
• Stále svieti: Keď je fotoaparát
pripojený k počítaču alebo zaostruje
Pripevnenie zápästného remienka
x
y
Hlavný displej
Obráťte sa na tabuľku dole
Tlačidlo
Popis
Tlačidlo
Popis
Otvára možnosti a ponuky.
Zvoľte režim snímania.
M
Popis
Základné funkcie
Ďalšie funkcie
D
Zmena nastavenia displeja
Pohyb hore
c
Zmena nastavenia makra
Pohyb dole
F
Zmena nastavenia blesku
Pohyb doľava
Zmena nastavenia časovača
Pohyb doprava
S
Smart Auto (Inteligentný automatický režim): Snímanie
fotografií ponechaním fotoaparátu, aby so vybral režim
scény automaticky.
p
Program (programu): Vytvorenie snímok s nastavením
možností.
Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.
s
Scene (Scéna): Vytvorenie snímky s prednastavenými
možnosťami pre danú scénu.
Zapnutie režimu prehrávania.
v
Movie (Video): Záznam videa.
Základné funkcie 15
t
• Možnosti v režime snímania.
• Mazanie súborov v režime prehrávania.
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.
Vybratie batérie a pamäťovej karty
Zatlačte jemne na kartu, až
sa vysunie z fotoaparátu, a
potom ju vytiahnite zo slotu.
Pamäťová karta
Kartu vložte tak, aby
pozlátené kontakty
smerovali nahor.
Poistka batérie
Stlačením poistky uvoľnite
batériu
Pamäťová karta
Batériu vložte logom
Samsung smerom nahor.
Akumulátorová batéria
Akumulátorová batéria
Internú pamäť môžete používať na dočasné uloženie ak nie je vložená
pamäťová karta.
Základné funkcie 16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
Zapnutie fotoaparátu
Pred prvým použitím fotoaparátu musíte nabiť batériu. Pripojte
kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou
pripojte k fotoaparátu.
Stlačením [POWER] zapnite alebo vypnite fotoaparát.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného
nastavenia. (str. 18)
Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania
Stlačte [P]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.
Kontrolka
• Červená: Nabíjanie
• Oranžová: Chyba
• Zelená: Plne nabité
Keď fotoaparát zapnete stlačením a podržaním [P] na približne 5 sekúnd,
fotoaparát nevydá žiadne zvuky.
Základné funkcie 17
Vykonanie úvodného nastavenia
Keď sa zobrazí obrazovka úvodného nastavenia, podľa nasledujúcich krokov nakonfigurujte základné nastavenia fotoaparátu.
1
Stlačením [t] vyberte Language (Jazyk) a potom stlačte
[t] alebo [o].
4
Stlačením [F] alebo [t] vyberte časové pásmo a potom
stlačte [o].
• Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte [D].
Time Zone
London
Back
2
Stlačením [D] alebo [c] vyberte jazyk a potom stlačte
[o].
3
Stlačením [D] alebo [c] vyberte Time Zone (Časové
pásmo) a potom stlačte [t] alebo [o].
5
DST
Stlačením [D] alebo [c] vyberte Date/Time Set
(Nastavenie dátumu/času) a potom stlačte [t] alebo
[o].
English
London
Time Zone
Date/Time Set
Date Type
YYYY MM DD
Back
6
Set
Stlačte [F] alebo [t] a vyberte položku.
Základné funkcie 18
Vykonanie úvodného nastavenia
7
Stlačte [D] alebo [c] a nastavte dátum a čas a potom
stlačte [o].
8
Stlačením [D] alebo [c] vyberte Date Type (Typ
dátumu), a potom stlačte [t] alebo [o].
Time Zone
Date/Time Set
Date Type
Back
English
London
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
Off
Set
9
Stlačte [D] alebo [c] a nastavte formát dátumu
a potom stlačte [o].
10
Stlačením [m] prepnite na režim snímania.
Základné funkcie 19
Informácie o ikonách
Ikony zobrazení na fotoaparáte sa menia podľa vybraného režimu, alebo podľa nastavených možností.
1
Ikona
2
Popis
Ikona
Popis
Rámček automatického ostrenia
Možnosti automatického ostrenia
Otrasy fotoaparátu
Rozpoznanie tváre
Mikrofón vypnutý
Indikátor transfokácie
Pomer zväčšenia
3
Aktuálny dátum a čas
Rozlíšenie fotografie so
zapnutým režimom Intelli zoom
1 Stavové ikony
Ikona
Popis
3 Ikony možností (naľavo)
Ikona
Popis
Clona a expozičný čas
Dlhá uzávierka
Nastavená hodnota expozície
Režim snímania
Počet zostávajúcich snímok
2 Ikony možností (napravo)
Vyváženie bielej
Popis
Tón tváre
Zostávajúci záznamový čas
Rozlíšenie fotografie
Nie je vložená pamäťová karta
(Vnútorná pamäť)
Retuš tváre
Rozlíšenie videa
Citlivosť ISO
Pamäťová karta vložená
Kvalita fotografií
Inteligentný filter
Frekvencia snímania
Nastavenie obrazu (ostrosť,
kontrast, sýtosť)
Meranie
Typ série
Blesk
Stabilizácia digitálneho obrazu
(DIS)
•
•
•
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
: Vybitá (Dobite)
Hlasová poznámka
Ikona
Samospúšť
Základné funkcie 20
Výber možností alebo ponúk
Možnosti môžete vybrať stlačením [m] a následným stlačením [D], [c], [F] alebo [t]. Stlačením [o] svoj výber potvrďte.
Možnosti nastavenia snímania sprístupníte taktiež stlačením [f], ale niektoré nebudú dostupné.
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte možnosť alebo ponuku.
Návrat k predchádzajúcej ponuke
Stlačením [m] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.
• Ak sa chcete posunúť hore alebo dole, stlačte [D]
alebo [c].
• Ak sa chcete posunúť doľava alebo doprava, stlačte [F]
alebo [t].
Stlačením [Spúšte] do polovice sa vrátite do režimu snímania.
Stlačením [o] potvrďte zvýraznenú možnosť alebo
ponuku.
Základné funkcie 21
Výber možností alebo ponúk
5
Napríklad, výber možnosti vyváženia bielej farby v režime Program
1
2
3
Stlačením [D] alebo [c] vyberte White Balance
(Vyváženie bielej farby) a potom stlačte [t] alebo [o].
V režime snímania stlačte [M].
Photo Size
Zvoľte p.
Quality
EV
Stlačte [m].
ISO
White Balance
Photo Size
Shooting
Quality
Sound
EV
Front Display Settings
ISO
Display
White Balance
Settings
Exit
4
Smart Filter
Face Detection
Exit
6
Smart Filter
Face Detection
Back
Stlačte [F] alebo [t] a vyberte možnosť vyváženia bielej
farby.
Change
Stlačte [D] alebo [c] a vyberte Shooting (Snímanie)
a potom stlačte [t] or [o].
Daylight
Back
7
Stlačte [o].
Základné funkcie 22
Move
Nastavenie dátumu a času
Naučte sa ako meniť informácie o základnom zobrazení a nastavenia zvuku.
Nastavenie typu displeja
Nastavenie zvuku
Môžete vybrať typ displeja pre režim snímania alebo prehrávania.
Nastavenie zvuku fotoaparátu, keď vykonávate nejaké činnosti.
Opakovaným stláčaním [D] meníte typ displeja.
1
2
3
Show all photographic
information.
Režim
Popis
Snímanie
• Ukrýva informácie o snímaní, okrem základných
informácií, ako sú napríklad dostupný počet
fotografií, dostupná doba nahrávania a ikona
batérie.
• Zobrazenie všetkých informácií o snímaní.
Prehrávanie
• Skrytie všetkých informácií o aktuálnom súbore.
• Zobrazenie informácií o aktuálnom súbore, okrem
pre informácie o súbore.
• Zobrazia sa všetky informácie o aktuálnom súbore.
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Sound (Zvuk) “ Beep Sound (Zvuk pípania).
Zvoľte možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vyp)
Fotoaparát nevydáva zvuky.
1/2/3
Fotoaparát vydáva zvuky.
Základné funkcie 23
Snímanie fotografií
Naučte sa ako snímať fotografie jednoducho a rýchlo v režime Smart Auto.
1
2
3
V režime snímania stlačte [M].
4
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite.
5
Dotlačením [Spúšte] fotografujte.
Zvoľte S.
• Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
• Červený rámček indikuje, že na objekt nie je zaostrené.
Nastavte objekt do rámčeka.
Pozri tipy pre dobré snímky na str. 29.
Základné funkcie 24
Snímanie fotografií
Zapnutie predného displeja
Ikona
Popis
Predný displej vám pomáha snímať vlastné portréty, fotografie
detí alebo skákajúcich osôb. Ak používate detský režim, môžete
na prednom displeji prehrávať krátky kreslený film, aby ste zaujali
pozornosť dieťaťa. (str. 44)
Front On (Zap. predný displej): Zapnutie predného
displeja.
1
Children (Deti): Zobrazenie krátkeho kresleného filmu
na prednom displeji na upútanie pozornosti dieťaťa.
(str. 44)
V režime snímania stlačte tlačidlo prednej LCD obrazovky.
Self-Shot (Samospúšť): Počas snímania vlastného
portrétu sa pozerajte na seba. (str. 43)
Jump Shot (Snímanie skoku): Zobrazenie vizuálneho
podnetu na prednom displeji, aby si objekt mohol
načasovať skoky na fotografii. (str. 44)
• Keď nastavíte možnosti časovača, predný displej zostane aktívny.
(str. 50)
• Predný displej nemusí byť jasne viditeľný pri používaní fotoaparátu
v jasnom svetle alebo slnečnom prostredí.
• Pri prehrávaní prezentácií alebo videí sa predný displej nemusí
aktivovať, aj keď stlačíte tlačidlo na prednej LCD obrazovke.
2
• Self-Shot (Samospúšť) sa automaticky vyberie ak nevyberiete
Vyberte možnosť snímania.
možnosť do 3 sekúnd.
• Nastavenie fotoaparátu na automatické uvoľnenie uzávierky, keď
rozpozná tvár v režime samospúšte alebo dieťaťa. (str. 96)
Self-Shot
Základné funkcie 25
Snímanie fotografií
Transfokácia
Digitálny transfokátor
Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených
objektov. Váš fotoaparát má 5x optickú transfokáciu, 2x
inteligentnú transfokáciu a 5x digitálnu transfokáciu. Inteligentnú
a digitálnu transfokáciu nemôžete používať naraz.
ps
Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa
digitálne zväčšenie. Pomocou optickej transfokácie môžete
uskutočniť až 25-násobnú transfokáciu.
Digitálny rozsah
Optický rozsah
Indikátor transfokácie
Pomer zväčšenia
Zväčšenie
• Digitálna transfokácia nie je dostupná v efekte inteligentného filtra
alebo sledovania AF.
• Ak snímate fotografiu pomocou digitálnej transfokácie, kvalita
Zmenšenie
fotografie sa môže zhoršiť.
Dostupný pomer zväčšenia pre videá sa líši od pomeru zväčšenia fotografií.
Základné funkcie 26
Snímanie fotografií
Inteligentná transfokácia doprava
Nastavenie inteligentnej transfokácie
Sps
Ak je indikátor transfokátora v inteligentnom rozsahu, prístroj
používa inteligentnú transfokáciu. Rozlíšenie fotografie sa líši
podľa pomeru transfokácie, ktorý ste použili v inteligentnej
transfokácii. Pomocou optickej a inteligentnej transfokácie môžete
uskutočniť až 10-násobnú transfokáciu.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Zvoľte možnosť.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Intelli Zoom (Inteligentná
transfokácia).
Ikona
Rozlíšenie fotografie
so zapnutým režimom
Intelli zoom
Optický rozsah
Popis
Off (Vyp): Inteligentná transfokácia je deaktivovaná.
Inteligentný rozsah
On (Zapnuté): Inteligentná transfokácia je aktivovaná.
Indikátor transfokácie
• Inteligentná transfokácia nie je dostupná v efekte inteligentného filtra
alebo sledovania AF.
• Inteligentná transfokácia je dostupná iba ak nastavíte pomer
rozlíšenia 4:3. Ak nastavíte iný pomer rozlíšenia so zapnutou
inteligentnou transfokáciou, inteligentná transfokácia sa automaticky
vypne.
• Inteligentné zväčšenie vám pomáha pri snímaní fotografií s menším
znížením kvality ako digitálne zväčšenie. Kvalita fotografie sa však
môže zhoršiť ak používate optické zväčšenie.
Základné funkcie 27
Snímanie fotografií
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)
ps
Pred opravou
1
2
3
Po oprave
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ DIS.
Zvoľte možnosť.
Ikona
• Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak:
- fotoaparátom sledujete objekt,
- používate digitálnu transfokáciu
- sú otrasy príliš silné,
- je rýchlosť spúšte pomalá (napríklad pri snímaní nočných scén)
- je vybitá batéria,
- Snímate záber zblízka.
• Ak sa fotoaparát udrie alebo vám spadne, zobrazenie sa rozmaže. Ak
sa tak stane, vypnite fotoaparát a potom ho znovu zapnite.
Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.
Popis
Off (Vyp): DIS je deaktivované.
On (Zapnuté): DIS je aktivované.
Základné funkcie 28
Tipy pre vytváranie lepších snímok
Správne držanie fotoaparátu
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Uistite sa, že objektív
nič nezakrýva.
Aby ste znížili trasenie fotoaparátu, nastavte
možnosť obmedzenia otrasov fotoaparátu. (str. 28)
Ak je zobrazené
Stlačenie spúšte do polovice
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite.
Fotoaparát nastaví zaostrenie a expozíciu
automaticky.
Fotoaparát nastavuje hodnotu clony
a spúšte automaticky.
Rámček ostrenia
• Stlačte [Spúšte] a nasnímajte
fotografiu keď sa rám zaostrenia
zobrazí zelenou farbou.
• Zmeňte kompozíciu a [Spúšte] stlačte
do polovice opätovne, ak sa rám
zaostrenia zobrazí červenou farbou.
Otrasy fotoaparátu
Pri použití v tme nenastavujte blesk na Slow Sync (Pomalá
synchronizácia) alebo Off (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená dlhšie
a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.
• Použite statív alebo nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 51)
• Možnosti nastavenia ISO citlivosti. (str. 52)
Základné funkcie 29
Ochrana pred rozostrením objektu
Objekt je náročné zaostriť, ak:
- medzi objektom a pozadím je príliš malý kontrast (ak má napríklad
objekt na sebe oblečenie, ktoré je podobné ako farba pozadia)
- za objektom je jasný zdroj svetla,
- objekt žiari alebo odráža svetlo
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
- objekt nie je v strede rámu
• Pri fotografovaní za slabého svetla
Zapnite blesk.
(str. 51)
• Keď sa objekt rýchlo pohybuje
Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 64)
Použitie aretácie ostrenia
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite. Po zaostrení
môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu snímky. Ak
ste pripravení, dotlačením [Spúšte] vytvorte snímku.
Základné funkcie 30
Rozšírené funkcie
Naučte sa ako nasnímať fotografiu, nahrávať video a zvukové poznámky vybraním režimu.
Použitie režimu Smart Auto ……………………
32
Použitie režimu Scéna …………………………
Používanie režimu kúzelného rámu …………
Používanie retuše tváre režim ………………
Používanie režimu zvýraznenia objektu ……
Používanie nočného režimu …………………
34
34
35
36
38
Použitie režimu Program ………………………
39
Používanie režimu filmu ……………………… 40
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény … 41
Snímanie fotografií predným displejom ………
Používanie režimu samospúšte ……………
Používanie detského režimu režim …………
Používanie časovača snímania skoku ………
Nahrávanie videa pomocou predného displeja
Záznam hlasových poznámok
43
43
44
44
45
……………… 46
Záznam hlasových poznámok ……………… 46
Pridanie hlasovej poznámky k snímke ……… 46
Použitie režimu Smart Auto
V režime Smart Auto váš fotoaparát automaticky vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú rozpozná. Tento režim sa hodí v
prípade, že nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu pre rôzne scény.
1
2
3
V režime snímania stlačte [M].
Ikona
Popis
Krajina s podsvietením
Zvoľte S.
Portréty s podsvietením
Nastavte objekt do rámčeka.
• Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky. Ikony sú
uvedené nižšie.
Portréty
Detailné fotografie objektov
Detailné fotografie textu
Západ slnka
Jasné oblohy
Zalesnené oblasti
Detailné fotografie farebných predmetov
Kamera je stabilizovaná alebo je na statíve (pri snímaní
v tme)
Ikona
Aktívne sa pohybujúce objekty
Popis
Ohňostroje (pri použití statívu)
Krajina
Scény so svetlobielym pozadím
Krajina v noci (keď je blesk vypnutý)
Portrét v noci
Rozšírené funkcie 32
Použitie režimu Smart Auto
4
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite.
5
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
• V niektorých scénach fotoaparát automaticky nasníma
fotografiu, keď do polovice stlačíte [Spúšte].
• Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény použije východiskové
nastavenia pre režim S.
• Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že
je v obraze detegovaná ľudská tvár – záleží na polohe a osvetlení
objektu.
• Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť
objektu.
• Fotoaparát nemusí ani pri použití statívu správne rozpoznať režim
ak sa objekt pohybuje.
• V režime S spotrebuje fotoaparát viac energie batérie, pretože
častejšie mení nastavenia, aby vybral príslušné scény.
,
Rozšírené funkcie 33
Použitie režimu Scéna
V režime scény môžete snímať fotografiu s predvolenými možnosťami na konkrétnej scéne.
1
2
3
V režime snímania stlačte [M].
Zvoľte s.
Zvoľte scénu.
4
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšte] do
polovice zaostrite.
5
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
Magic Frame
Používanie režimu kúzelného rámu
Beauty Shot
Object Highlight
V režime kúzelného rámu môžete na vaše fotografie aplikovať
rôzne efekty rámov. Tvar a pocit fotografií sa mení podľa rámov,
ktoré vyberiete.
Night
Landscape
Text
Sunset
• Ak chcete zmeniť režim scény, stlačte [m] a potom
vyberte Scene (Scéna). Môžete vybrať akúkoľvek požadovanú
scénu.
• Režim Magic Frame (Kúzelný rám) nájdete v časti „Používanie
režimu kúzelného rámu“ na strane 34.
• Pre režim Beauty Shot pozri „Používanie retuše tváre režim“
na strane 35.
• Režim Object Highlight (Zvýraznenie objektu) nájdete v časti
„Používanie režimu zvýraznenia objektu“ na strane 36.
• Režim Night (Noc) nájdete v časti „Používanie nočného
režimu“ na strane 38.
1
2
3
4
V režime snímania stlačte [M].
Vyberte s “ Magic Frame (Kúzelný rám).
Stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Frame (Rám).
Rozšírené funkcie 34
Použitie režimu Scéna
5
Používanie retuše tváre režim
Zvoľte možnosť.
V režime retuše tváre môžete snímať portrét s možnosťou skrytia
nedokonalostí na tvári.
Old Film
Back
1
2
3
4
5
Move
6
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšte] do
polovice zaostrite.
7
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
• V režime kúzelného rámu sa rozlíšenie automaticky nastaví na
• Ak pripojíte fotoaparát k televízoru v režime kúzelného rámu,
V režime snímania stlačte [M].
Zvoľte s “ Beauty Shot (Snímka s retušou).
Stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Face Tone (Tón tváre).
Zvoľte možnosť.
• Ak napríklad zvýšite nastavenie Tónu pokožka sa zobrazí
svetlejšie.
.
Level 2
automaticky sa prepne na režim prehrávania. V režime prehrávania
nemôžete snímať fotografie.
Back
Rozšírené funkcie 35
Move
Použitie režimu Scéna
6
7
Stlačte [m].
Používanie režimu zvýraznenia objektu
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Face Retouch (Retuš
tváre).
Pomocou režimu zvýraznenia objektu je objekt lepšie
rozpoznateľný nastavením hĺbky poľa.
8
Zvoľte možnosť.
1
2
3
• Nastavenie retuše tváre nastavte napríklad kvôli skrytiu
nedokonalostí tváre.
Vyberte s “ Object Highlight (Zvýraznenie objektu).
Umiestnite fotoaparát na optimálnu vzdialenosť zobrazenú
na obrazovke.
• Optimálna vzdialenosť sa bude odlišovať podľa použitého
pomeru transfokácie.
Level 2
Back
V režime snímania stlačte [M].
Move
9
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšte] do
polovice zaostrite.
10
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
Ak používate režim retuše, vzdialenosť zaostrenia bude nastavená na Auto
Macro.
4
5
Stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Object Highlight Effect
(Efekt zvýraznenia objektu).
Rozšírené funkcie 36
Použitie režimu Scéna
6
Vyberte možnosť upravenia Blur (Rozmazanie) alebo
Tone (Tón).
• Blur (Rozmazanie): Čím vyššia hodnota, tým intenzívnejší
efekt rozmazania fotografie.
• Tone (Tón): Čím vyššia je hodnota, tým je fotografia jasnejšia.
Blur
Tone
Blur
• Dostupné rozlíšenia v režime zvýraznenia objektu sú .
• Ak nie je vzdialenosť snímania v rámci optimálneho rozsahu, môžete
•
•
•
•
•
•
Back
Move
7
8
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
9
Dotlačením [Spúšte] fotografujte.
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite.
• Keď môže fotoaparát aplikovať efekt zvýraznenia objektu,
zobrazí sa .
• Keď nemôže fotoaparát aplikovať efekt zvýraznenia objektu,
zobrazí sa . Ak sa tak stane, nastavte vzdialenosť od
fotoaparátu po subjekt.
Rozšírené funkcie 37
nasnímať fotografiu alebo efekt zvýraznenia objektu sa nebude dať
aplikovať.
Efekt zvýraznenia objektu sa nedá používať na tmavých miestach.
Efekt zvýraznenia objektu sa nedá používať s optickou transfokáciu
3x a vyššou.
Digitálna transfokácia nie je dostupná v režime zvýraznenia objektu.
Aby ste predišli traseniu fotoaparátu, použite statív, pretože
fotoaparát nasníma 2 za sebou idúce fotografie aby mohol aplikovať
efekt.
Objekt a pozadie by mali mať výrazný farebný kontrast.
Objekty by nemali byť ďaleko od pozadia pre najlepší efekt.
Použitie režimu Scéna
Používanie nočného režimu
V nočnom režime môžete používať pomalý rýchlosť spúšte na
predĺženie času až kým sa spúšť nezavrie. Preexponovanie
záberu potlačíte zväčšením clony.
1
2
3
4
V režime snímania stlačte [M].
5
Vyberte hodnotu clony alebo expozičný čas.
Vyberte s “ Night (Noc).
6
Zvoľte možnosť.
7
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšte] do
polovice zaostrite.
8
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
• Ak zvolíte AUTO (Automaticky), clona a expozičný čas sa
nastavia automaticky.
Stlačte [m].
Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Long Time Shutter (Dlhá
uzávierka).
Clonové číslo
Rýchlosť závierky
Aperture
Back
Move
Rozšírené funkcie 38
Použitie režimu Program
V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti okrem rýchlosti uzávierky a hodnoty clony, ktoré fotoaparát nastaví automaticky.
1
2
3
V režime snímania stlačte [M].
4
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšte] do
polovice zaostrite.
5
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
Zvoľte p.
Nastavte požadované možnosti. (Zoznam možností
nájdete na strane 47.)
Rozšírené funkcie 39
Používanie režimu filmu
V režime videa môžete nahrávať videá s vysokým rozlíšením v rozlíšení 1280 X 720. Môžete nahrávať až 4 GB (približne 11 minút) pri
rozlíšení 1280 X 720 a fotoaparát uloží nahrané videá ako MJPEG súbory.
• Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať. V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie.
• Pamäťové karty s nízkymi rýchlosťami zapisovania nebudú podporovať videá s vysokým rozlíšením a vysokou rýchlosťou. Ak chcete nahrávať videá s vysokým
rozlíšením alebo rýchlosťou, používajte pamäťové karty s rýchlymi rýchlosťami zapisovania.
8
1
2
3
4
V režime snímania stlačte [M].
5
Vyberte rýchlosť záznamu (počet snímok za sekundu).
Zvoľte možnosť.
Ikona
Zvoľte v.
Stlačte [m].
Sound Alive Off (Zvuk naživo vypnutý): Vypína funkciu
Sound Alive (Zvuk naživo).
Vyberte Movie (Video) “ Frame Rate (Obnovovací
kmitočet).
Mute (Vypnutie zvuku): Nenahrávajú sa žiadne zvuky.
• Ak sa zvýši pomer rámu, činnosť bude vyzerať prirodzenejšie,
ale zvýši sa aj veľkosť súboru.
• Pri používaní funkcie Zvuk naživo neblokujte mikrofón.
• Nahrávky s funkciou Zvuk naživo sa môžu od aktuálnych zvukov
líšiť.
V závislosti od rozlíšenia a obnovovacieho kmitočtu sa môže zdať video
menšie ako originálna veľkosť, ktorá je zobrazená na hlavnom displeji.
6
7
Popis
Sound Alive On (Zvuk naživo zapnutý): Zapína funkciu
Sound Alive (Zvuk naživo).
Stlačte [m].
Vyberte Movie (Video) “ Sound Alive (Zvuk naživo).
9
Nastavte požadované možnosti. (Zoznam možností
nájdete na strane 47.)
10
11
Stlačením [Spúšte] spustite záznam.
Opätovným stlačením [Spúšte] záznam zastavíte.
Rozšírené funkcie 40
Používanie režimu filmu
Pozastavenie nahrávania
Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa.
Môžete tak zaznamenať viacero scén ako jeden videosúbor.
Stop
Record
• Stlačením [o] záznam prerušíte.
• Ak ho chcete obnoviť, stlačte [o].
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény
V režime inteligentnej detekcie scény váš fotoaparát automaticky
vyberie správne nastavenia na základe typu scény, ktorú
rozpoznal.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Nastavte objekt do rámčeka.
Vyberte Movie (Video) “ Smart Scene Detection
(Inteligentné rozpoznanie scény) “ On (Zap.).
• Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky. Ikony sú
uvedené nižšie.
Ikona
Popis
Krajina
Západ slnka
Jasné oblohy
Zalesnené oblasti
Rozšírené funkcie 41
Používanie režimu filmu
4
5
Stlačením [Spúšte] spustite záznam.
Opätovným stlačením [Spúšte] záznam zastavíte.
• Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény použije východiskové
nastavenia pre režim inteligentného rozpoznania scény.
• Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť
objektu.
• V režime inteligentného rozpoznania scény nemôžete nastaviť efekty
inteligentného filtra.
Rozšírené funkcie 42
Snímanie fotografií predným displejom
Predný displej vám pomáha snímať vlastné portréty alebo fotografie detí. Na prednom displeji tiež môžete použiť časovač snímky skoku.
Používanie režimu samospúšte
Jednoduchá samospúšť
Sps
Pohodlné snímanie fotografií samých seba pomocou predného
displeja.
1
2
V režime snímania stlačte tlačidlo prednej LCD obrazovky.
3
4
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite.
Vyberte Self-Shot (Samospúšť).
• Fotoaparát automaticky rozpozná vašu tvár a indikuje ju
v obraze rámčekom.
Ak stlačíte tlačidlo prednej LCD obrazovky keď je vypnuté
napájanie, predný displej sa zapne v režime jednoduchej
samospúšte. Keďže je hlavný displej vypnutý, fotoaparát
spotrebuje menšie množstvo energie batérie a vy zabránite
ostatným, aby si prezerali hlavný displej.
• Po opätovnom stlačení tlačidla prednej LCD obrazovky alebo po
stlačení [POWER] sa fotoaparát vypne.
• Predný displej sa vypne a hlavný displej sa zapne ak stlačíte
[o].
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
Rozšírené funkcie 43
Snímanie fotografií predným displejom
Používanie detského režimu režim
Používanie časovača snímania skoku
Sps
Detský režim zaujme deti premietnutím krátkeho kresleného filmu
na prednom displeji.
1
2
V režime snímania stlačte tlačidlo prednej LCD obrazovky.
3
4
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite.
Sps
Snímanie fotografie skákajúcich ľudí. Na prednom displeji sa
zobrazí ikona, ktorá napovedá objektom, kedy majú skákať.
Vyberte Children (Deti).
• Fotoaparát spustí kreslený film.
Stlačením [Spúšte] fotografujte.
• Kreslené filmy si môžete stiahnuť z internetovej stránky spoločnosti
Samsung, alebo ich môžete preniesť pomocou aplikácie Intelli-studio.
(str. 89) Viac informácií získate na www.samsung.com.
• Aplikáciu Intelli-studio môžete používať na upravovanie videí, ktoré
ste nasnímali a na ich prehrávanie na prednom displeji. (str. 89)
• Môžete pridávať zvuky alebo animácie, aby ste upútali pozornosť
dieťaťa. (str. 96)
1
2
3
V režime snímania stlačte tlačidlo prednej LCD obrazovky.
Vyberte Jump Shot (Snímanie skoku).
Stlačte [Spúšte].
• Na prednom displeji sa spustí odpočítavanie niekoľkých
posledných sekúnd.
Rozšírené funkcie 44
Snímanie fotografií predným displejom
4
Nahrávanie videa pomocou predného
displeja v
Keď sa na prednom displeji zobrazí ikona, vyskočte.
• Fotoaparát nasníma 2 fotografie za sebou.
Nahrávanie videa v režime samospúšte
1
2
3
4
Ak snímate fotografie pomocou časovača snímania skoku v podmienkach
slabého osvetlenia alebo vo vnútri, fotografie sa môžu zdať tmavé.
V režime snímania stlačte tlačidlo prednej LCD obrazovky.
Vyberte Front On (Zap. predného displeja).
Stlačením [Spúšte] spustite záznam.
Opätovným stlačením [Spúšte] záznam zastavíte.
Nahrávanie videa v detskom režime
1
2
3
4
V režime snímania stlačte tlačidlo prednej LCD obrazovky.
Vyberte Children (Deti).
Stlačením [Spúšte] spustite záznam.
Opätovným stlačením [Spúšte] záznam zastavíte.
Rozšírené funkcie 45
Záznam hlasových poznámok
ps
Naučte sa ako nahrávať hlasové poznámky, ktoré si môžete neskôr prehrať. Hlasové poznámky môžete pridávať aj k fotografiám, aby vám
pripomenuli podmienky snímania.
Ak budete rozprávať 40 cm od fotoaparátu, získate najlepšiu kvalitu zvuku.
Záznam hlasových poznámok
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
1
2
V režime snímania stlačte [m].
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Stlačte [Spúšte].
3
Vyrovnajte svoj objekt v ráme a potom nasnímajte
fotografiu.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Voice (Hlas) “ Record
(Nahrávanie).
• Stlačením [o] nahrávanie pozastavíte a stlačením [o] ho
obnovíte.
• Ak je dostatok pamäte, môže byť každá poznámka až 10
hodín dlhá.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Voice (Hlas) “ Memo
(Poznámka).
• Fotoaparát začne nahrávať hlasovú poznámku hneď po tom,
čo vytvoríte fotografiu.
4
Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
• Stlačením [Spúšte] zastavte nahrávanie hlasovej poznámky
pred uplynutím 10 sekúnd.
K fotografiám v režime impulzu blesku nemôžete k fotografiám pridávať
hlasové poznámky.
Stop
Pause
4
Opätovným stlačením [Spúšte] záznam zastavíte.
5
Stlačením [m] prepnite na režim snímania.
• Ďalším stlačením [Spúšte] spustíte záznam novej hlasovej
poznámky.
Rozšírené funkcie 46
Možnosti snímania
Naučte sa nastavovať možnosti v režime snímania.
Voľba rozlíšenia a kvality ……………………… 48
Voľba rozlíšenia ……………………………… 48
Výber kvality fotografie ……………………… 49
Použitie samospúšte …………………………
50
Snímanie pri slabom osvetlení ………………
Potlačenie červených očí ……………………
Použitie blesku ………………………………
Nastavte citlivosť ISO. ………………………
51
51
51
52
Zmena zaostrenia fotoaparátu ………………
Použitie makra ………………………………
Použitie automatického ostrenia ……………
Použitie ostrenia so sledovaním ……………
Nastavenie oblasti ostrenia …………………
53
53
53
54
55
Používanie detekcie tváre ……………………
Rozpoznanie tvárí ……………………………
Snímanie snímky s úsmevom ………………
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia) ………
56
56
57
57
58
Používanie inteligentného rozpoznania tváre
Registrácia tvárí ako obľúbených
(Moja hviezda) ……………………………… 59
Nastavenie jasu a farieb ………………………
Ručné nastavenie expozície (EV) ……………
Kompenzácia protisvetla (ACB) ……………
Zmena možností merania ……………………
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) …
60
60
61
61
62
Použitie režimov série …………………………
64
Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií …… 65
Použitie efektov inteligentného filtra ………… 65
Nastavenie fotografie ……………………… 68
Voľba rozlíšenia a kvality
Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.
Voľba rozlíšenia
Ikona
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých
obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo
premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia
rastie aj veľkosť súboru.
Nastavenie rozlíšenia fotografie
1920 X 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere strán
(16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.
Sps
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Zvoľte možnosť.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Photo Size (Veľkosť
fotografie).
Ikona
Popis
1984 X 1488: Tlač na papier A5.
Popis
4320 X 3240: Tlač na papier A1.
Nastavenie rozlíšenia videa
1
2
3
v
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Movie (Video) “ Movie Size (Veľkosť videa).
Zvoľte možnosť.
Ikona
Popis
4320 X 2880: Tlač na formát A1 v širokom pomere strán
(3:2).
1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo vysokej kvalite.
4320 X 2432: Tlač na formát A2 v širokom pomere strán
(16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
640 X 480: Prehrávanie na analógovom televízore.
3648 X 2736: Tlač na papier A3.
2592 X 1944: Tlač na papier A4.
Možnosti snímania 48
320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.
Voľba rozlíšenia a kvality
Výber kvality fotografie
ps
Fotoaparát komprimuje a uloží fotografie, ktoré ste nasnímali vo
formáte JPEG. Nastavenia vyššej kvality fotografie vedie k väčším
veľkostiam súborov.
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Quality (Kvalita).
Zvoľte možnosť.
Ikona
Popis
Super Fine (Veľmi jemná): Snímanie fotografií
v mimoriadne vysokej kvalite.
Fine (Jemná): Snímanie fotografií vo vysokej kvalite.
Normal (Normálna): Snímanie fotografií v normálnej
kvalite.
Možnosti snímania 49
Použitie samospúšte
Spsv
Naučte sa používať samospúšť na oneskorenie vytvorenia snímky.
1
3
V režime snímania stlačte [t].
Off
2
Stlačením [Spúšte] spustite samospúšť.
• Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky
vytvorí snímku po stanovenom čase.
• Na prednom displeji sa spustí odpočítavanie niekoľkých
posledných sekúnd.
Zvoľte možnosť.
Ikona
Popis
Off (Vyp): Samospúšť nie je aktívna.
10 Sec (2 s): Snímanie fotografií s 10-sekundovým
omeškaním.
2 Sec (2 s): Snímanie fotografií s 2-sekundovým
omeškaním.
• Stlačením [Spúšte] alebo [t] samospúšť zrušíte.
• Záleží od možnosti detekcie tváre, ktorú ste vybrali, funkcia časovača
Double (Dvojitá): Snímanie jednej fotografie s
10-sekundovým omeškaním a ďalšej fotografie
s 2-sekundovým omeškaním.
alebo niektoré jeho funkcie nemusia byť k dispozícii.
• Možnosti samospúšte nie sú k dispozícii, keď nastavíte možnosti
zapnutia blesku.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania 50
Snímanie pri slabom osvetlení
Naučte sa fotografovať pri slabom osvetlení.
Potlačenie červených očí
Použitie blesku
ps
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na
snímky javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou Red-eye
(Červené oči) alebo Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). Informácie
o možnostiach blesku nájdete v časti „Použitie blesku“.
Sps
Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo
potrebujete viac svetla.
1
V režime snímania stlačte [F].
Auto
2
Zvoľte možnosť.
Ikona
Popis
Off (Vyp):
• Blesk nepracuje.
• Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí
výstrahu trasenia .
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí):
• Blesk sa spustí, keď je objekt alebo pozadie príliš
tmavé a fotoaparát napraví červené oči pomocou
pokročilej softvérovej analýzy.
• Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka.
Nepohybujte sa dovtedy, kým nedôjde k druhému
záblesku.
Možnosti snímania 51
Snímanie pri slabom osvetlení
Ikona
Popis
• Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo voľbe Blink
Slow Sync (Pomalá synchronizácia):
• Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená.
• Táto možnosť je odporúčaná ak chcete nasnímať
okolité svetlo, aby ste odhalili viac detailov v pozadí.
• Aby snímky neboli rozmazané, použite statív.
• Ak snímate pri slabom osvetlení, fotoaparát zobrazí
výstrahu trasenia .
Fill in (Vyrovnávací):
• Blesk pracuje vždy.
• Fotoaparát automaticky nastaví intenzitu svetla.
Red-eye (Červené oči):
• Ak je objekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk zabliká
dvakrát, aby znížil efekt červeného oka.
• Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka.
Nepohybujte sa dovtedy, kým nedôjde k druhému
záblesku.
Auto (Automaticky): Blesk bude fungovať automaticky
keď je objekt alebo pozadie prílisš tmavé.
Auto (Automaticky): Fotoaparát vyberie správne
nastavenie blesku pre scénu, ktorú rozpozná
v inteligentnom automatickom režime.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Detection (Detekcia žmurknutia).
• Uistite sa, že objekt leží v odporúčanej vzdialenosti od blesku.
(str. 113)
• Ak sa odráža svetlo z blesku, alebo ak sa vo vzduchu nachádza
väčšie množstvo prachu, na vašej fotografii sa môžu objaviť drobné
body.
Nastavte citlivosť ISO.
p
Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie
International Organization for Standardisation (ISO).
Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na
svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku bez
použitia blesku.
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ ISO.
Zvoľte možnosť.
a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu objektu
• Zvoľte
a pozadia.
• Vyššia ISO citlivosť môže vyústiť do vyššieho rušenia snímky.
môžete vybrať iba ak je rozlíšenie nastavené na
a menej.
•
Možnosti snímania 52
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Naučte sa nastavovať zaostrenie fotoaparátu, aby vyhovovalo objektu a podmienkam snímania.
Použitie makra
Použitie automatického ostrenia
pv
Pre snímanie objektov zblízka, ako napr. kvetín alebo hmyzu,
použite režim makro.
pv
Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením
vzdialenosti prístroja od objektu.
1
V režime snímania stlačte [c].
Normal (AF)
2
Zvoľte možnosť.
Ikona
• Fotoaparát sa pokúste držať pevne, aby ste predišli rozmazaným
fotografiám.
Popis
Normal (AF) (Automatické): Ostrí na objekt vzdialenejší
než 80 cm.
Macro (Makro): Manuálne zaostrenie na objekt, ktorý je
5 – 80 cm od fotoaparátu (100 – 150 cm keď používate
transfokátor).
• Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.
Možnosti snímania 53
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Použitie ostrenia so sledovaním
ps
• Ak nevyberiete oblasť zaostrenia, rám zaostrenia sa zobrazí v strede
Ostrenie so sledovaním vám umožňuje sledovať a ostriť na objekt,
aj keď sa pohybujete.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Zaostrite na objekt, ktorý chcete sledovať, a stlačte [o].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Focus Area (Oblasť
zaostrenia) “ Tracking AF (Sledovanie AF).
obrazovky.
• Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
•
•
•
•
• Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
• Zelený rámček znamená, že po stlačení [Spúšte] do polovice
je objekt zaostrený.
Možnosti snímania 54
- objekt je príliš malý
- objekt sa príliš hýbe
- je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
- sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
- sa fotoaparát príliš trasie.
Ak sledovanie objektu zlyhá, rám zaostrenia sa zobrazí ako jedna
biela čiara (
).
Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na rámček s
jednou červenou čiarou (
).
Ak používate túto funkciu, nemôžete nastaviť možnosti detekcie tváre
a efekty inteligentného filtra.
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Nastavenie oblasti ostrenia
ps
Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia
podľa umiestnenia objektu v scéne.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Zvoľte možnosť.
Select Shooting (Snímanie) “ Focus Area (Oblasť
zaostrenia).
Ikona
Popis
Center AF (Ostrenie na stred): Zaostrenie na stred
rámu (vhodné ak sú objekty umiestnené v strede, alebo
jeho blízkosti).
Multi AF (Viacbodové ostrenie): Zaostrenie na jednu
alebo viac z 9 možných oblastí.
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním): Zaostrenie na
objekt a jeho sledovanie. (str. 54)
Možnosti snímania 55
Používanie detekcie tváre
ps
Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu.
Funkciu Blink Detection (Detekcia žmurknutia) používajte ak chcete rozpoznať zatvorené oči alebo Smile Shot (Snímanie úsmevu)
na nasnímanie usmievajúcej sa tváre. Môžete taktiež použiť možnosť Smart Face Recognition (Inteligentné rozpoznanie tváre) na
zaregistrovanie tvárí a ich uprednostnenie pri zaostrovaní.
Rozpoznanie tvárí
• Fotoaparát sa automaticky zameria na zaregistrovanú tvár.
• Rozpoznanie tváre nemusí pracovať, ak:
•
•
•
•
•
•
•
- Je veľká vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa
pri možnostiach Úsmev (Smile Shot) a Detekcia žmurkania (Blink
Detection) zobrazí oranžovo)
- je príliš málo alebo veľa svetla,
- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu,
- má objekt slnečné okuliare alebo masku,
- sa výraz tváre objektu výrazne mení.
- objekt je podsvietený, alebo sú nestále svetelné podmienky
Detekcia tváre nie je k dispozícii ak nastavíte efekty inteligentného
filtra, možnosti upravenia fotografie alebo sledovanie AF.
Dostupné možnosti detekcie tváre sa môžu odlišovať, záleží od
možnosti snímania.
Záleží od možnosti detekcie tváre, ktorú ste vybrali, funkcia časovača
alebo niektoré jeho funkcie sa môžu líšiť.
Záleží od vybraných možností detekcie tváre, ale niektoré funkcie
zapnutia blesku nemusia byť k dispozícii.
Po odfotografovaní rozpoznaných tvárí sa tváre zaregistrujú v
zozname tvárí.
V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa ich
priority. (str. 71) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť
v režime prehrávania označené.
Tvár rozpoznaná v režime snímania sa nemusí zobraziť na zozname
tvárí alebo v inteligentnom albume.
Váš fotoaparát rozpozná až 10 ľudských tvárí na jednej scéne.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Face Detection
(Detekcia tváre) “ Normal (Normálne).
Možnosti snímania 56
Najbližšia tvár je označená
bielym rámčekom, ostatné
sú označené rámčekmi
sivými.
• Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
• Rozpoznané tváre nemusia byť zaznamenané ak ste nastavili
snímania ako napríklad Continuous (Nepretržité), Motion Capture
(Snímanie v pohybe) alebo AEB.
Používanie detekcie tváre
Snímanie snímky s úsmevom
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu
dvoch snímok.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
1
2
3
Vytvorte svoju snímku.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Face Detection
(Detekcia tváre) “ Smile Shot (Snímanie úsmevu).
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Face Detection
(Detekcia tváre) “ Blink Detection (Detekcia žmurknutia).
• Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
• Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
• Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken with
eyes closed.“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami). Nasnímajte
ďalšiu fotografiu.
Fotoaparát ľahšie rozpozná široký
úsmev.
Možnosti snímania 57
Používanie detekcie tváre
Používanie inteligentného rozpoznania tváre
Fotoaparát automaticky registruje často fotografované tváre.
Funkcia inteligentného rozpoznania tváre automaticky preferuje
zaostrenie na tieto tváre a na najobľúbenejšie tváre. Funkcia
inteligentného rozpoznania tváre je dostupná iba ak používate
pamäťovú kratu.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Face Detection
(Detekcia tváre) “ Smart Face Recognition (Inteligentné
rozpoznanie tváre).
Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú
označené rámčekmi sivými.
: Tváre, ktoré ste zaregistrovali ako najobľúbenejšie.
•
(Registráciu ako najobľúbenejších nájdete na strane 59.)
: označuje tváre, ktoré fotoaparát registruje automaticky.
•
Možnosti snímania 58
• Fotoaparát nemusí rozpoznať a registrovať tváre správne, záleží na
osvetlení, zmenách pozície objektu aj na tom, či objekt nosí okuliare.
• Fotoaparát môže automaticky registrovať až 12 tvárí. Ak fotoaparát
rozpozná novú tvár potom, ako bolo už zaregistrovaných 12 tvárí,
vymení tvár s najnižšou prioritou za novú.
• Fotoaparát môže rozpoznať až 5 tvárí v jednej scéne.
Používanie detekcie tváre
4
Registrácia tvárí ako obľúbených
(Moja hviezda)
Po skončení fotografovania sa zobrazí zoznam tvárí.
• Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom
Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom prístroj
prioritne ostrí a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití
pamäťovej karty.
.
• Môžete registrovať až 8 obľúbených tvárí.
• Pri registrovaní novej tváre nebude svietiť blesk.
• Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete vymazať
na zozname tvárí.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Nastavte objekt do oválneho vodidla a stlačením [Spúšte]
tvár zaregistrujte.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Smart FR Edit
(Inteligentné upravenie FR) “ My Star (Moja hviezda).
Zobrazenie obľúbených tvárí
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Smart FR Edit
(Inteligentné upravenie FR) “ Face List (Zoznam tvárí).
• Ak chcete zmeniť hodnotenie najobľúbenejších tvárí, stlačte [f]
a potom vyberte Edit Ranking (Upraviť hodnotenie). (str. 71)
• Ak chcete vymazať najobľúbenejšiu tvár, stlačte [f] a potom vyberte
Delete (Vymazať). (str. 72)
Back
Set
• Ak nie je tvár objektu v oválnom vodidle, biely rámček sa nezobrazí.
• Pri registrácii tvárí fotografujte iba jednu osobu.
• Pre lepšie výsledky zosnímte 5 snímok tváre osoby: každú z predku,
zľava, zprava, zvrchu a zospodku.
• Keď snímate fotografie zľava, sprava, zvrchu a zo spodku, prikážte
osobe, aby svoju tvár neotáčala do uhla väčšieho ako 30 stupňov.
• Môžete zaregistrovať tvár a to aj vtedy, keď spravíte len jednu
fotografiu z tváre osoby.
Možnosti snímania 59
Nastavenie jasu a farieb
Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.
Ručné nastavenie expozície (EV)
3
pv
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy
príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky
nastavením expozície.
Tmavšia (-)
1
2
Neutrálna (0)
Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.
• Fotografia bude jasnejšia a expozícia sa zvýši
• Ak nastavíte hodnotu expozície, zobrazí sa nižšie uvedená
ikona.
Svetlejšia (+)
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Film) “ EV.
Možnosti snímania 60
• Po nastavení expozície sa nastavenie automaticky uloží. Expozíciu
môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či
preexponovaniu snímky.
• Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, zvoľte možnosť AEB
(Auto Exposure Bracket). Fotoaparát nasníma 3 za sebou idúce
fotografie, každú s inou expozíciou. normálna, podexponovaná a
preexponovaná. (str. 64)
Nastavenie jasu a farieb
Kompenzácia protisvetla (ACB)
Zmena možností merania
p
Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za
objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade
nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Film) “
Metering (Meranie).
Zvoľte možnosť.
Ikona
Bez ACB
1
2
3
Popis
Multi (Viacbodové):
• Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a
meria jas každej z nich.
• Vhodné pre bežné fotografovanie.
S ACB
V režime snímania stlačte [m].
Spot (Bodové):
• Fotoaparát meria jas iba v samom strede rámčeka.
• Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka
správne exponovaná.
• Vhodné pre objekty v protisvetle.
Vyberte Shooting (Snímanie) “ACB.
Zvoľte možnosť.
Ikona
pv
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo
svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného
spôsobu merania.
Popis
Off (Vyp): ACB je vypnuté.
Center-weighted (Stredovo vyvážené):
• Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej
snímky s dôrazom na stred.
• Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.
On (Zapnuté): ACB je zapnuté.
Funkcia ATS nie je k dispozícii keď nastavíte možnosti Continuous
(Nepretržité), Motion Capture (Snímanie v pohybe) alebo AEB.
Možnosti snímania 61
Nastavenie jasu a farieb
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)
pv
Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla.
Ak chcete, aby boli farby na vašej fotografii realistické, vyberte
nastavenie vyváženia bielej farby, ktoré je správne pre podmienky
osvetlenia, ako je napríklad automatické vyváženie bielej farby,
denné svetlo, zamračené alebo žiarovka.
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Film) “
White Balance (Vyváženie bielej farby).
Zvoľte možnosť.
Ikona
Popis
Auto WB (Autom. vyváženie bielej): Na základe
podmienok osvetlenia sa automaticky nastaví vyváženie
bielej farby.
Daylight (Denné svetlo): Pre fotografie vonku cez
slnečné dni.
Auto WB
(Autom. vyváženie
bielej)
Cloudy (Pod mrakom): Fotografie vonku počas
zamračených dní alebo v tieni.
Daylight (Denné svetlo)
Fluorescent_H (Žiarivka typu H): Pri snímaní pod
žiarovkou cez deň.
Fluorescent_L (Žiarivka typu L): Na snímanie pod
bielym žiarovkovým svetlom.
Tungsten (Žiarovka): Na snímanie fotografií vonku pod
zapálenými žiarovkami alebo halogénovými lampami.
Cloudy (Pod mrakom)
Measure: Shutter (Meranie: Spúšť) (Custom Set
(Zákaznícke nastavenie)): Použite nastavenie vyváženia
bielej farby, ktoré ste definovali. (str. 63)
Tungsten (Žiarovka)
Možnosti snímania 62
Nastavenie jasu a farieb
Vlastné nastavenie vyváženia bielej
Vyváženie bielej farby môžete prispôsobiť nasnímaním fotografie
na bielom povrchu, ako je napríklad kúsok papiera, za svetelných
podmienok v ktorých chcete nasnímať fotografiu. Funkcia
vyváženia bielej farby vám pomôže vyvážiť farby na vašej
fotografii s aktuálnou scénou.
1
2
3
4
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Film) “ White
Balance (Vyváženie bielej farby).
Vyberte Measure: Shutter (Meranie: Spúšť).
Namierte objektív na kúsok bieleho papiera a potom
stlačte [Spúšte].
Možnosti snímania 63
Použitie režimov série
p
Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V takýchto prípadoch vyberte
jeden z režimov dávkovania na rýchle snímanie viacerých fotografií.
Ikona
Popis
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): Počas
stláčania [Spúšte] nasníma fotoaparát VGA fotografie (6
fotografií za sekundu, maximálne 30 fotografií).
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) “ Drive (Režim uzávierky).
Zvoľte možnosť.
Ikona
AEB:
• Nasnímanie 3 za sebou idúcich fotografií, každú
s inou expozíciou: normálna, podexponovaná a
preexponovaná.
• Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite
statív.
• Blesk, časovač a ACB (ATS) môžete používať iba ak vyberiete
Popis
Single (Jedna).
Single (Jednorazové): Nasnímanie jednej fotografie.
• Ak vyberiete Motion Capture (Snímanie v pohybe), váš fotoaparát
Continuous (Sekvenčné):
• Počas držania [Spúšte] vytvára fotoaparát snímky
nepretržite.
• Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný
veľkosťou vloženej pamäťovej karty.
• Záleží od vybranej možnosti detekcie tváre, ale niektoré funkcie
Možnosti snímania 64
nastaví rozlíšenie na VGA a ISO citlivosť na Auto (automatické).
dávkovania nemusia byť k dispozícii.
Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií
Použitie efektov inteligentného filtra
Dostupné filtre v režime programu
pv
Použitím rôznych filtračných efektov na snímky vytvoríte jedinečné
obrazy.
Ikona
Popis
Normal (Normálna): Bez efektu
Miniature (Miniatúra): Ak chcete, aby objekt zobrazil
v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Vignetting (Vinetácia): Aplikovanie farieb retro-vzhľadu,
vysokého Kontrastu a silného efektu vinetácie Lomo
fotoaparátov.
Miniature (Miniatúra)
Half Tone Dot (Polovičný tón): Aplikovanie efektu
polovičného tónu.
Vignetting (Vinetácia)
Sketch (Náčrt): Aplikovanie efektu náčrtu pera.
Fish-eye (Rybie oko): Začiernenie okrajov rámu a skreslenie
objektov na imitovanie vizuálneho efektu objektívu rybieho
oka.
Defog (Potlačenie hmly): Čistejšia snímka.
Fish-eye (Rybie oko)
1
2
3
Sketch (Náčrt)
Classic (Klasický): Aplikovanie čiernobieleho efektu.
V režime snímania stlačte [m].
Retro (Retro): Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Video) “
Smart Filter (Inteligentný filter).
Negative (Negatív): Aplikovanie efektu negatívneho filmu.
Zvoľte efekt.
Možnosti snímania 65
Custom RGB (Zákaznícke RGB): Prispôsobenie hodnoty
farieb.
Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií
Dostupné filtre v režime videa
Ikona
Ikona
Popis
Classic (Klasický): Aplikovanie čiernobieleho efektu.
Popis
Normal (Normálna): Bez efektu
Retro (Retro): Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Palette Effect 1 (Efekt palety 4): Vytvorenie živého vzhľadu
s ostrým kontrastom a silnými farbami.
Negative (Negatív): Aplikovanie efektu negatívneho filmu.
Palette Effect 2 (Efekt palety 4): Jasnejšie a čistejšie scény.
Custom RGB (Zákaznícke RGB): Prispôsobenie hodnoty
farieb.
Palette Effect 3 (Efekt palety 4): Aplikovanie mäkkého
hnedého tónu.
Palette Effect 4 (Efekt palety 4): Vytvorenie studeného a
monotónneho efektu.
Miniature (Miniatúra): Ak chcete, aby objekt zobrazil
v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Vignetting (Vinetácia): Aplikovanie staro vyzerajúcich farieb,
vysoký kontrast a silná vinetácia.
Fish-eye (Rybie oko): Blízke objekty sú zdeformované pre
vytvorenie efektu objektívu „rybie oko“.
Defog (Potlačenie hmly): Čistejšia snímka.
Možnosti snímania 66
Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií
Definícia vlastného RGB tónu
1
2
3
4
prehrávania videa sa zvýši.
• Ak vyberiete Miniature (Miniatúra) pri nahrávaní videa, fotoaparát
Vyberte Shooting (Snímanie) alebo Movie (Video) “
Smart Filter (Inteligentný filter).
• Ak vyberiete Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetovanie), Fish-eye
Vyberte Custom RGB (Zákaznícke RGB).
Zvoľte farbu (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Back
5
6
• Ak vyberiete Miniature (Miniatúra) pri nahrávaní videa, rýchlosť doby
V režime snímania stlačte [m].
Move
Zvoľte možnosť.
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
Možnosti snímania 67
nebude nahrávať zvuk.
(Rybie oko) alebo Defog (Odhmlenie) počas nahrávania videa,
rýchlosť nahrávania sa nastaví na
a rozlíšenie nahrávania bude
nižšie ako
.
• Ak nastavíte efekty inteligentného filtra, nemôžete používať možnosti
rozpoznania tváre, ATS, dávkovania, upravovania snímky inteligentnú
transfokáciu alebo označenie AF.
• Ak vyberiete Sketch (Skica) pri snímaní fotografie, rozlíšenie
fotografie sa zmení na
a menej.
Aplikovanie efektov/Upravenie fotografií
Nastavenie fotografie
p
Sýtosť
Popis
Nastavte ostrosť, sýtosť a kontrast svojich fotografií.
-
Zníži farebnú sýtosť.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
+
Zvýši farebnú sýtosť.
3
Zvoľte možnosť.
4
Upravte každú hodnotu.
Select Shooting (Snímanie) “ Image Adjust (Upravenie
fotografie).
rozpoznania tváre a inteligentný filter.
• Contrast (Kontrast)
• Sharpness (Ostrosť)
• Saturation (Sýtosť)
Kontrast
Popis
-
Zníži farebnosť a jas.
+
Pridá farby a jas.
Ostrosť
• Ak nechcete použiť žiadne efekty (vhodné pre tlač), vyberte 0.
• Ak nastavíte funkcie upravovania, nemôžete používať možnosti
Popis
-
Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na úpravu
snímok v PC).
+
Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímky.
Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu šumu v obraze.
Možnosti snímania 68
Prehrávanie/Úpravy
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a
videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni a televízoru.
Prezeranie fotografií alebo videí v režime
prehrávania ……………………………………
Spustenie režimu prehrávania ………………
Zobrazenie snímok …………………………
Prehrávanie videa ……………………………
Prehranie hlasovej poznámky ………………
70
70
75
77
78
Prenos súborov do počítača …………………
Úprava snímky …………………………………
Zmena veľkosti snímok ………………………
Otočenie snímky ……………………………
Použitie efektov inteligentného filtra …………
Nastavenie fotografie ………………………
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ……
80
80
80
81
82
84
Zobrazenie súborov na televízore ……………
86
87
Prenos súborov pomocou aplikácie
Intelli-studio ………………………………… 88
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku ………………………… 90
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) …… 91
Prenos súborov do počítača …………………
92
Tlač snímok pomocou fototlačiarne
(PictBridge) ……………………………………
93
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Naučte sa ako prehrávať fotografie, videá alebo hlasové poznámky a ako spravovať súbory.
Spustenie režimu prehrávania
Informácie o súbore s fotografiami
Zobrazte si snímky alebo prehrávajte videá a hlasové poznámky
uložené vo fotoaparáte.
1
Stlačte [P].
2
Ak chcete rolovať cez súbory, stlačte [F] alebo [t].
• Zobrazí sa posledný súbor.
• Ak je fotoaparát vypnutý, zapne sa a zobrazí sa posledný
súbor.
• Ak chcete rolovať cez súbory rýchlejšie, stlačte a podržte [F]
alebo [t].
Informácie o súbore
Play
Ikona
Popis
Snímka s hlasovou poznámkou
• Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte
pamäťovú kartu.
• Fotoaparát nebude správne prehrávať súbory v nepodporovaných
formátoch, ktoré boli nasnímané na iných fotoaparátoch.
Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
Chránený súbor
Snímka obsahuje registrovanú tvár, dostupné iba pri použití
pamäťovej karty.
Názov priečinka – názov súboru
Ak chcete na obrazovke zobraziť informácie o súbore, stlačte [D].
Prehrávanie/Úpravy 70
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Informácie o súbore s videom
Hodnotenie obľúbených tvárí
Môžete hodnotiť svoje najobľúbenejšie tváre. Funkcia
najobľúbenejšej tváre je k dispozícii iba ak vložíte do fotoaparátu
pamäťovú kartu.
1
2
Capture
Play
Ikona
Popis
3
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ Face List
Edit (Upravenie zoznamu tvárí) “ Edit Ranking (Upraviť
hodnotenie).
Vyberte tvár v zozname a potom stlačte [o].
Face List Edit
Videosúbor
Dĺžka videa
Back
4
Set
Stlačte [D] alebo [c] a zmeňte hodnotenie tváre
a potom stlačte [f].
Prehrávanie/Úpravy 71
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Zrušenie obľúbených tvárí
Zobrazenie súborov podľa kategórií v inteligentnom albume
Môžete vymazať svoje najobľúbenejšie tváre. Funkcia
najobľúbenejšej tváre je k dispozícii iba ak vložíte do fotoaparátu
pamäťovú kartu.
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
3
4
5
Vyberte tvár v zozname a potom stlačte [o].
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ Face List Edit
(Upravenie zoznamu tvárí) “ Delete (Vymazať).
Prezeranie súborov podľa kategórií, ako je napríklad tvár alebo
typ súboru.
1
2
3
V režime prehrávania stlačte [Transfokátor].
Stlačte [m].
Zvoľte kategóriu.
Type
Date
Color
Week
Face
Stlačte [f].
Zvoľte Yes (Áno).
Set
Back
Možnosť
Popis
Type (Typ)
Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)
Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
Color (Farba)
Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby
snímky.
Week (Týždeň)
Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli
uložené.
Face (Tvár)
Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí
a obľúbených tvárí. (až 20 osôb)
Prehrávanie/Úpravy 72
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
4
Ak chcete rolovať cez súbory, stlačte [F] alebo [t].
5
Stlačením [o] sa vráťte do normálneho zobrazenia.
Zobrazenie súborov ako miniatúr
• Ak chcete rolovať cez súbory rýchlejšie, stlačte a podržte [F]
alebo [t].
Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.
V režime prehrávania stlačte [Transfokátor]
doľava a zobrazí sa náhľad miniatúr (9 naraz).
Otočením [Transfokátor] doľava jedenkrát alebo
dvakrát zobrazíte väčšie množstvo miniatúr (20
naraz). Vytiahnutím [Transfokátor] sa vrátite do
predchádzajúceho zobrazenia.
• Kým fotoaparát otvorí inteligentný album, zmení kategóriu alebo
reorganizuje súbory môže chvíľu trvať.
• Predný displej sa nemusí aktivovať, keď vstúpite do inteligentného
albumu.
Filter
Úkon
Popis
Prechádzanie
medzi súbormi
Stlačte [D], [c], [F] alebo [t].
Mazanie súborov
Stlačte [f] a potom vyberte Yes (Áno).
Prehrávanie/Úpravy 73
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Ochrana súborov
Mazanie súborov
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
V režime prehrávania vyberte súbory, ktoré chcete vymazať.
1
2
Mazanie jedného súboru
Môžete vybrať jeden súbor a potom ho vymazať.
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ Protect
(Ochrana) “ Select (Vybrať).
• Ak chcete chrániť všetky súbory, vyberte All (Všetko) “ Lock
(Zámok).
3
Zvoľte súbor, ktorý chcete chrániť, a stlačte [o].
• Ďalším stlačením [o] voľbu zrušíte.
Chránený súbor
Select
4
1
2
Po objavení kontextovej ponuky zvoľte Yes (Áno).
Mazanie viacerých súborov
Môžete vybrať viacero súborov a vymazať ich naraz.
1
2
V režime prehrávania stlačte [f].
3
Vyberte súbory, ktoré chcete vymazať a potom stlačte
[o].
Keď sa zobrazí vyskakovacia správa vyberte Multiple
Delete (Viacnásobné vymazanie).
• Ďalším stlačením [o] voľbu zrušíte.
Set
Stlačte [f].
V režime prehrávania zvoľte súbor a stlačte [f].
4
5
Stlačte [f].
Po objavení kontextovej ponuky zvoľte Yes (Áno).
Chránený súbor nemôžete vymazať ani otáčať.
Ak vymažete kategóriu, vymažú sa všetky súbory v tejto kategórii.
Prehrávanie/Úpravy 74
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Zobrazenie snímok
Vymazanie všetkých súborov
Môžete vybrať viacero súborov a vymazať ich naraz.
1
2
3
Zväčšenie časti fotografie alebo prezeranie fotografií ako
prezentáciu.
V režime prehrávania stlačte [m].
Zväčšenie snímky
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ Delete
(Vymazať) “ All (Všetko).
Ak chcete zväčšiť časť fotografie, otočte v režime
prehrávania [Transfokátora] doprava. Stlačením
[Transfokátora] dole objekt zmenšíte.
Po objavení kontextovej ponuky zvoľte Yes (Áno).
Kopírovanie súborov na kartu
Kopírovanie súborov vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu.
1
2
3
Zväčšená oblasť
V režime prehrávania stlačte [m].
Pomer transfokácie
(Maximálny pomer transfokácie
sa líši podľa rozlíšenia
fotografie.)
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ Copy to Card
(Kópia na kartu).
Po objavení kontextovej ponuky zvoľte Yes (Áno).
Trim
Prehrávanie/Úpravy 75
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Úkon
Popis
Pohyb zväčšenou
oblasťou
Stlačte [D], [c], [F] alebo [t].
Orezanie zväčšenej
snímky
Stlačte [o] (bude uložená ako nový
súbor).
3
* Predvolené
Start
(Spustiť)
Prehrávanie prezentácie
Na prezentáciu svojich fotografií použite efekty a zvuk. Funkcia
prezentácie nefunguje pri videách a hlasových poznámkach.
V režime prehrávania stlačte [m].
• Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 4.
Možnosť Popis
Ak si prezeráte fotografie, ktoré boli nasnímané na inom fotoaparáte, pomer
transfokácie sa môže líšiť.
1
2
Zvoľte možnosť efektu prezentácie.
Zvoľte, či sa má prezentácia cyklicky opakovať, alebo
nie. (Play (Prehrať), Repeat (Opakovať))
Nastavenie snímok, ktoré budú súčasťou prezentácie.
• All (Všetko)*: Zobrazenie všetkých snímok
v prezentácii.
Images
• Date (Dátum): V prezentácii sa zobrazia snímky
(Snímky)
vytvorené v určitý deň.
• Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok
v prezentácii.
Interval
• Nastavenie intervalu medzi snímkami.
(1 sec (1 sekunda)*,3 sec (3 sekundy),
5 sec (5 sekúnd), 10 sec)
• Možnosť efektu musíte nastaviť na Off (Vyp.)
a nastaviť interval.
Music
(Hudba)
Zvoľte hudbu na pozadí. (Off (Vyp.)* , Mist (Hmla),
Drops (Kvapky), Muse (Múza), Trip (Výlet),
Fall (Jeseň))
Effect
(Efekt)
• Nastavenie efektu zmeny scény medzi fotografiami.
(Off (Vypnutý)*, Calm (Kľudný), Shine (Žiarivý),
Relax (Relaxujúci), Lively (Živý), Sweet (Sladký))
• Ak chcete efekty zrušiť, vyberte Off.
• Pri použití možnosti efektov bude interval medzi
fotografiami nastavený na 1 sekundu.
Vyberte Multi Slide Show (Multi prezentácia).
Prehrávanie/Úpravy 76
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
4
5
Zvoľte Start (Spustiť) “ Play (Prehrať).
Prehrávanie videa
• Vyberte Repeat (Opakovať) ak chcete spraviť nekonečnú
prezentáciu.
V režime prehrávania si môžete prezerať video a potom nasnímať
časti prehrávaného videa. Nasnímané segmenty môžete uložiť
ako nové súbory.
Zobrazenie prezentácie.
• Stlačením [o] prezentáciu pozastavíte.
• Stlačením [o] obnovíte prehrávanie prezentácie.
Stlačte [o] a potom [F] alebo [t] ak chcete zastaviť prezentáciu
a prepnúť do režimu prehrávania.
1
2
V režime prehrávania vyberte video a potom stlačte [o].
Pozrite si video.
Pause
Úkon
Popis
Vyhľadávanie vzad
Stlačte [F].
Prerušenie a
pokračovanie
prehrávania
Stlačte [o].
Vyhľadávanie vpred
Stlačte [t].
Nastavenie úrovne
hlasitosti
Stlačte [Transfokátor] hore alebo dole.
Prehrávanie/Úpravy 77
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Prehranie hlasovej poznámky
Snímanie fotografií z videa
1
Počas sledovania videa sa dotknite [o] v bode, kde
chcete nasnímať fotografiu.
2
Stlačte [c].
• Veľkosť súboru nasnímanej fotografie bude rovnaká ako originálne
video.
• Nasnímaná fotografia sa uloží ako nový súbor.
Počúvanie hlasovej poznámky
1
V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a potom
stlačte [o].
2
Vypočujte si hlasovú poznámku.
Úkon
Popis
Vyhľadávanie vzad
Stlačte [F].
Prerušenie a
pokračovanie
prehrávania
Stlačte [o].
Vyhľadávanie vpred
Stlačte [t].
Zastavenie prehrávania
Stlačte [c].
Nastavenie úrovne
hlasitosti
Stlačte [Transfokátor] hore alebo dole.
Prehrávanie/Úpravy 78
Prezeranie fotografií alebo videí v režime prehrávania
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ Voice Memo
(Hlasová poznámka) “ On (Zapnúť).
3
Ďalším stlačením [Spúšte] záznam hlasovej poznámky
zastavíte.
• Maximálna doba nahrávania je 10 sekúnd.
• Ďalším stlačením [Spúšte] záznam hlasovej poznámky
zastavíte.
Prehrávanie hlasových poznámok, ktoré sú pripojené k
fotografiách
1
V režime prehrávania zvoľte snímku s hlasovou
poznámkou a potom stlačte [o].
2
Vypočujte si hlasovú poznámku.
• Stlačením [o] prehrávanie pozastavíte.
• Stlačením [o] pokračujte v prehrávaní.
Prehrávanie/Úpravy 79
Úprava snímky
Naučte sa ako upravovať fotografie.
• Fotoaparát uloží upravené fotografie ako nové súbory.
• Pri upravovaní fotografií ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie rozlíšenie. Fotografie, ktoré otočíte alebo im zmeníte veľkosť manuálne, nie sú
automaticky konvertované na nižšie rozlíšenie.
Zmena veľkosti snímok
Otočenie snímky
Zmeňte veľkosť fotografie a uložte ju ako nový súbor. Môžete
nastaviť, aby sa fotografia zobrazila keď sa zapne fotoaparát.
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
3
Vyberte Edit (Upraviť) “ Rotate (Otočiť).
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
3
Vyberte Edit (Upraviť) “ Resize (Zmeniť veľkosť).
Zvoľte možnosť.
Zvoľte možnosť.
• Zvolením Start Image (Spustiť snímku) uložíte snímku ako
spúšťací obrázok. (str. 97)
Right 90˚
1984 X 1488
Back
Move
Fotoaparát prepíše originálny súbor.
Back
Move
Dostupné možnosti zmeny veľkosti sa líšia, záleží od originálnej veľkosti
fotografie.
Prehrávanie/Úpravy 80
Úprava snímky
Použitie efektov inteligentného filtra
Ikona
Na snímky môžete použiť rôzne efekty.
Popis
Soft-Focus (Mäkké zaostrenie) Skrytie nedostatkov
tváre alebo aplikovanie efektov retuše tváre
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
3
Vyberte Edit (Upraviť) “ Smart Filter (Inteligentný filter).
Old Film 2 (Starý film 2): Aplikovanie vinetového
filmového efektu 2.
Zvoľte efekt.
Half Tone Dot (Polovičný tón): Aplikovanie efektu
polovičného tónu.
Old Film 1 (Starý film 1): Aplikovanie vinetového
filmového efektu 1.
Sketch (Náčrt): Aplikovanie efektu náčrtu pera.
Fish-eye (Rybie oko): Začiernenie okrajov rámu
a skreslenie objektov na imitovanie vizuálneho efektu
objektívu rybieho oka.
Miniature
Defog (Potlačenie hmly): Čistejšia snímka.
Back
Classic (Klasický): Aplikovanie čiernobieleho efektu.
Move
Retro (Retro): Aplikovanie efektu sépiového tónu.
Ikona
Popis
Normal (Normálna): Bez efektu
Negative (Negatív): Aplikovanie efektu negatívneho
filmu.
Miniature (Miniatúra): Ak chcete, aby objekt zobrazil
v miniatúre, aplikujte naklonenie posunutia.
Custom RGB (Zákaznícke RGB): Prispôsobenie
hodnoty farieb.
Vignetting (Vinetácia): Aplikovanie staro vyzerajúcich
farieb, vysoký kontrast a silná vinetácia.
Prehrávanie/Úpravy 81
Úprava snímky
Nastavenie fotografie
Definícia vlastného RGB tónu
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
3
4
Vyberte Edit (Upraviť) “ Smart Filter (Inteligentný filter).
Vyberte Custom RGB (Zákaznícke RGB).
Zvoľte farbu (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Naučte sa ako upraviť jas, kontrast alebo nasýtenie, alebo ako
opraviť efekt červených očí. Ak je stred fotografie tmavý, môžete
ho upraviť aby bol jasnejší. Fotoaparát uloží upravenú fotografiu
ako nový súbor, ale môže ho konvertovať na nižšie rozlíšenie
Upravenie tmavých objektov (ATS)
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
fotografie) “ ACB.
3
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
Odstránenie červených očí
Back
5
6
Move
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
fotografie) “ Red-eye Fix (Oprava červených očí).
3
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
Určte množstvo zvolenej farby.
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
Prehrávanie/Úpravy 82
Úprava snímky
Retušovanie tvárí
Nastavte jas, kontrast alebo sýtosť.
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
snímky) “ Face Retouch (Retuš tváre).
2
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
obrazu).
3
Zvoľte úroveň.
3
Vyberte možnosť upravenia.
4
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
• Ako sa číslo zvyšuje, tým je tón pokožky jasnejší.
Ikona
Popis
Brightness (Jas)
Contrast (Kontrast)
Saturation (Nasýtenie)
4
5
Upravte možnosť.
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
Prehrávanie/Úpravy 83
Úprava snímky
5
Pridanie šumu do obrazu
1
V režime prehrávania vyberte fotografiu a potom stlačte
[m].
2
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) “ Add Noise (Pridať šum).
3
Stlačením [o] svoje nastavenie uložte.
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ DPOF “ Size
(Veľkosť) “ Select (Vybrať).
• Ak chcete vybrať veľkosť tlače pre všetky fotografie, vyberte
All (Všetko).
6
Vyberte fotografiu, ktorú chcete tlačiť, stlačte
[Transfokátor] smerom hore alebo dole, vyberte veľkosť
tlače a potom stlačte [f].
• Ak vyberiete All (Všetko), stlačte [D] alebo [c], vyberte
veľkosť tlače a potom stlačte [o].
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)
Yberte fotografie, ktoré chcete tlačiť a uložte možnosti tlače vo
formáte poradia digitálnej tlače (DPOF). Táto informácia sa uloží
do adresára MISC na vašej pamäťovej karte kvôli pohodlnému
tlačeniu na tlačiarňach, ktoré sú kompatibilné s DPOF.
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ DPOF “
Standard (Štandardné) “ Select (Vybrať).
• Ak chcete vytlačiť všetky fotografie, vyberte All (Všetko).
3
Vyberte fotografiu, ktorú chcete tlačiť, stlačte
[Transfokátor] smerom hore alebo dole, vyberte počet
kópií a potom stlačte [f].
• Ak vyberiete All (Všetko), stlačte [D] alebo [c], vyberte
počet kópií a potom stlačte [o].
4
Stlačte [m].
Prehrávanie/Úpravy 84
Úprava snímky
Tlač snímok vo forme miniatúr
Fotografie si vytlačte ako miniatúry, aby ste ich mohli skontrolovať
všetky naraz.
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
3
Po objavení kontextovej ponuky zvoľte Yes (Áno).
Vyberte File Options (Možnosti súboru) “ DPOF “
Index.
• Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré
podporuje DPOF (Digital Print Order Format), alebo si môžete
snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
• Fotografie, ktoré majú väčšie rozmery ako papier môžete orezať na
ľavom a pravom okraji. Zabezpečte, aby boli rozmery vašej fotografie
kompatibilné s papierom, ktorý vyberiete.
• Možnosti DPOF nemôžete vybrať pre fotografie, ktoré sú uložené
v internej pamäti.
• Ak určíte veľkosť výtlačku, snímky môžete tlačiť iba na tlačiarňach
kompatibilných s DPOF 1.1.
Prehrávanie/Úpravy 85
Zobrazenie súborov na televízore
Prehrávajte snímky alebo videá po pripojení fotoaparátu k TV káblom A/V.
1
2
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Settings (Nastavenia) “ Video Out (Výstup
videa).
6
Zapnite svoj televízor a potom vyberte diaľkovým
ovládačom režim výstupu videa.
7
8
Zapnite fotoaparát.
3
Vyberte výstup signálu videa pre vašu krajinu alebo región.
(str. 99)
4
5
Vypnite fotoaparát a TV.
• Záleží od modelu televízora, ale môžete badať digitálne rušenie,
Pripojte fotoaparát k televízoru káblom A/V.
• Podľa nastavenia televízora nemusí byť obraz na obrazovke
Prezeranie fotografií alebo prehrávanie videí pomocou
tlačidiel na fotoaparáte.
alebo sa vám nemusí zobraziť časť obrázku.
centrovaný.
Audio
Video
Prehrávanie/Úpravy 86
Prenos súborov do počítača
Prenášanie súborov do vášho počítača Windows, upravovať ich pomocou Intelli-studio a nahrávať ich na internet.
Požiadavky
• Požiadavky sú iba odporúčania. Funkcie nemusia fungovať správni
ani ak počítač spĺňa požiadavky, záleží od stavu vášho počítača.
Položka
Požiadavky
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo vyššia/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo vyššia
Operačná
pamäť
Minimálne 512 MB RAM (Odporúča sa 1 GB alebo viac)
Operačný
systém
Windows XP SP2, Windows Vista alebo Windows 7
(32-bitové edície)
Kapacita
pevného
disku
250 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB a viac)
Ostatné
• Mechanika CD-ROM
• 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný
monitor (1280 X 1024 pixlov, 32-bitové farebné
zobrazenie odporúčané)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/ATI X1600
alebo vyšší
• Microsoft DirectX 9.0c alebo vyššia
• Ak počítač nespĺňa požiadavky, videá sa nemusia prehrávať správne,
poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
• Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0calebo
* Programy nemusia fungovať správne na 64-bitových edíciách
Windows XP, Windows Vista a Windows 7.
Prehrávanie/Úpravy 87
novšie.
• Váš počítač musí mať funkčné programy Windows XP, Windows
Vista, Windows 7 alebo Mac OS 10.4 alebo vyššie, aby ste mohli
pripojiť fotoaparát ako odstrániteľný disk.
Výrobca nie je zodpovedný za žiadne poškodenia, ktoré vzniknú
z používania nespôsobilého počítača, ako sú napríklad zostavované
počítače.
Prenos súborov do počítača
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio
5
Aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky po pripojení
fotoaparátu k PC káblom USB.
Zapnite fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a aplikácia Intellistudio sa spustí automaticky.
Ak ako možnosť USB nastavíte Select Mode (Výber režimu), v
automaticky otváranom okne zvoľte Computer (Počítač).
Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.
1
2
3
4
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Settings (Nastavenia) “ PC Software
(Počítačový softvér) “ On (Zap.).
6
Vyberte cieľový adresár na vašom počítači a potom
vyberte Áno.
• Nové súbory uložené vo fotoaparáte sa automaticky prenesú
do vybraného adresára.
• Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané
okno pre uloženie nových súborov sa nezobrazí.
Vypnite fotoaparát.
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do fotoaparátu. Ak
kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá
za žiadne škody spojené so stratou dát.
Prehrávanie/Úpravy 88
Pre Windows Vista a Windows 7 vyberte Run iStudio.exe (Spustiť iStudio.
exe) v okne automatické prehrávanie a spustite aplikáciu Intelli-studio.
Prenos súborov do počítača
Použitie programu Intelli-studio
Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Podrobnosti získate zvolením Help (Pomocník)“
Help (Pomocník) v programe.
• Ak si chcete vychutnať viac funkcií, ako je napríklad vytváranie prezentácií so šablónami, nainštalujte si plnú verziu Intelli-studio tak, že na paneli nástrojov programu vyberiete
Web Support (Podpora webe) “ Update Intelli-studio (Aktualizovať Intelli-studio) “ Start Update (Spustiť aktualizáciu).
• Firmvér vo vašom fotoaparáte môžete aktualizovať výberom Web Support (Podpora webe) “ Upgrade firmware for the connected device (Upgrade firmware pre pripojené
zariadenie) z programového panela nástrojov.
• Ak spustíte aplikáciu Intelli-studio s vašou kamerou pripojenou k počítaču, môžete prevziať krátke animácie pre použitie v detskom režime. Aplikáciu Intelli-studio tiež môžete
•
•
•
používať na upravovanie videí, ktoré ste nasnímali a potom na ich spúšťanie na prednom displeji.
Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie. Pre inštaláciu programu zvoľte Tool (Nástroj) “ Install Intelli-studio on PC (Inštalovať Intellistudio do PC).
Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
- Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
• Obtlačok obrazovky nižšie sa javí inak, keď spustíte aplikáciu Intelli-studio bez pripjenia vášho fotoaparátu/vašej kamery k počítaču.
1
2 3
4
5
6
7
8
^
%
9
$
0
#
!
@
Prehrávanie/Úpravy 89
Prenos súborov do počítača
1
Otvorenie ponuky.
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku
2
Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku.
Pripojenie fotoaparátu k vášmu počítaču ako odstrániteľný disk.
3
Prepnutie do režimu upravovania fotografie.
4
Prepnutie do režimu upravovania videa.
5
Prepnutie do režimu zdieľania (na odoslanie súborov
e-mailom alebo aktualizovanie súborov na internetových
stránkach, ako je napríklad Flickr alebo YouTube).
1
2
6
Prevezmite krátke animácie pre použitie v detskom režime.
7
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname.
8
Voľba typu súboru.
9
Zobrazenie súborov z vybraného adresára v počítači.
0
Zobrazenie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte.
!
Zobrazenie súborov z vybraného adresára vo fotoaparáte.
@
Prezeranie súborov ako miniatúr alebo na mape.
#
Prehľadávanie adresárov uložených vo fotoaparáte.
$
Prehľadávanie adresárov uložených vo vašom počítači.
%
Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci priečinok.
^
Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie
súborov v priečinku My Folder alebo registrácia tvárí.
Č.
Popis
3
4
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Settings (Nastavenia) “ PC Software
(Počítačový softvér) “ Off (Vyp.).
Vypnite fotoaparát.
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Prehrávanie/Úpravy 90
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do fotoaparátu. Ak
kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá
za žiadne škody spojené so stratou dát.
Prenos súborov do počítača
5
Zapnite fotoaparát.
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
• Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Pre Windows Vista a Windows 7 sú spôsoby odpojenia
fotoaparátu rovnaké.
Ak ako možnosť USB nastavíte Select Mode (Výber režimu),
v automaticky otváranom okne zvoľte Computer (Počítač).
6
V počítači zvoľte Tento počítač “ Vyměnitelný disk “
DCIM “100PHOTO.
7
Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.
1
Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až
prestane.
2
Kliknite na ikonu
obrazovky PC.
3
4
5
Kliknite do zobrazenej správy.
v paneli úloh v pravom dolnom rohu
Kliknite na správu o bezpečnom odstránení.
Odpojte kábel USB.
Fotoaparát sa nemusí bezpečne odpojiť ak je spustená aplikácia Intellistudio. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.
Prehrávanie/Úpravy 91
Prenos súborov do počítača
Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do
počítača bez inštalácie programov.
Je podporovaný Mac OS 10.4 alebo novší.
1
Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
2
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do fotoaparátu. Ak
kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá
za žiadne škody spojené so stratou dát.
Zapnite fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu
odstrániteľného disku.
Ak ako možnosť USB nastavíte Select Mode (Výber režimu), v
automaticky otváranom okne zvoľte Computer (Počítač).
3
4
Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
Pretiahnite alebo uložte súbory do počítača.
Prehrávanie/Úpravy 92
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge)
Tlačte snímky fototlačiarňou kompatibilnou s funkciou PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.
1
2
3
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Nastavenie možností tlače
Stlačením [m] konfigurujte nastavenia tlače.
Vyberte Settings (Nastavenia) “ USB “ Printer
(Tlačiareň).
Zapnite počítač a potom svoj fotoaparát pripojte k tlačiarni
pomocou USB kábla.
Images
One Photo
Size
Auto
Layout
Auto
Type
Auto
Quality
Auto
Exit
Ikona
4
Ak je fotoaparát vypnutý, stlačením [POWER] alebo [P]
a zapnite ho.
• Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
5
6
Stlačením [F] alebo [t] vyberte súbor, ktorý chcete tlačiť.
• Stlačením [m] nastavte možnosti tlače. Pozri „Nastavenie
možností tlače“.
Print
Popis
Images (Snímky): Voľba tlače zobrazenej snímky alebo
všetkých snímok.
Size (Veľkosť): Nastavte veľkosť tlače.
Layout (Vzhľad stránky): Nastavte počet fotografií, ktoré
kchcete tlačiť na jeden list papiera.
Type (Typ): Voľba typu papiera.
Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače
Stlačením [o] tlačte.
Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
• Tlač začne. Stlačením [F] tlač zrušíte.
File Name (Názov súboru): Nastavte, ak chcete vytlačiť
názov súboru.
Reset (Resetovať): Resetovanie nastavení na východiskové
hodnoty.
Niektoré možnosti nemusia podporovať všetky tlačiarne.
Prehrávanie/Úpravy 93
Nastavenia
Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení
fotoaparátu.
Ponuka nastavení
…………………………………………
Otvorenie ponuky nastavení ………………………………
Zvuk ………………………………………………………
Nastavenia predného displeja ……………………………
Displej ……………………………………………………
Nastavenia ………………………………………………
95
95
96
96
97
98
Ponuka nastavení
Naučte sa ako konfigurovať nastavenia fotoaparátu.
3
Otvorenie ponuky nastavení
1
2
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte položku.
Volume
Start Sound
Zvoľte ponuku.
Shutter Sound
Beep Sound
Shooting
Sound
Front Display Settings
Display
AF Sound
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Exit
4
Settings
Medium
Off
1
1
On
Back
Zvoľte možnosť.
Exit
Change
Možnosť
Popis
Start Sound
Sound (Zvuk)
Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu a
ich hlasitosti. (str. 96)
Shutter Sound
Front Display
Settings (Nastavenia
predného displeja)
Prispôsobte si nastavenia zobrazenia.
(str. 96)
Display (Displej)
Prispôsobte si nastavenia zobrazenia.
(str. 97)
Settings (Nastavenia)
Zmena nastavení pre systém fotoaparátu,
ako formát pamäte, predvolený názov
súboru a režim USB. (str. 98)
Volume
Beep Sound
Off
Low
Medium
High
AF Sound
Back
5
Nastavenia predného displeja si môžete upraviť iba keď vstúpite do
ponuky nastavenia z režimu snímania.
Nastavenia 95
Set
Stlačením [m] sa vráťte na predchádzajúcu
obrazovku.
Ponuka nastavení
Zvuk
Nastavenia predného displeja
* Predvolené
Položka
* Predvolené
Popis
Položka
Popis
Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov.
Front Smile Shot
(Snímanie
úsmevu)
Nastavenie fotoaparátu na automatické uvoľnenie
uzávierky, keď rozpozná usmievajúcu sa tvár
v režime samospúšte. (Off (Vyp.)*, On (Zap.))
Volume (Hlasitosť) (Off (Vypnuté), Low (Nízka), Medium (Stredná)*,
High (Vysoká))
Start Sound
(Štart zvuku)
Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď
zapnete fotoaparát. (Off (Vyp.)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound
(Zvuk spúšte)
Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď
stlačíte tlačidlo spúšte. (Off (Vyp.), 1*, 2, 3)
Beep Sound
(Zvuk pípania)
Nastavenie, aby fotoaparát vydával zvuky keď
stlačíte tlačidlá alebo prepnete režimy.
(Off (Vyp.), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvuk autofokusu)
Výber zvuku pri polovičnom stlačení spúšte.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Nastavenie fotoaparátu na automatické uvoľnenie
Children Smile
Shot (Snímanie
uzávierky, keď rozpozná tvár v režime dieťaťa.
detského úsmevu) (Off (Vyp.)*, On (Zap.))
Children Sound
(Detský zvuk)
Front Display
Demo
(Ukážka predného
displeja)
Nastavenie zvuku, ktoré bude fotoaparát vydávať
v detskom režime. (Off (Vyp.), 1*, 2, 3, 4, 5)
Nastavenie fotoaparátu na prehranie kresleného
filmu so zvukom na prednom displeji, keď ho
zapnete (pre displej v obchode).
(Off (Vyp.)*, On (Zap.))
• V režime ukážky nemôžete snímať fotografie ani
nahrávať videá. Stlačením [Spúšte] sa vrátite
do režimu snímania.
• Režim ukážky nie je dostupný, keď zapnete
fotoaparát v režime prehrávania, alebo ak je
fotoaparát pripojený k ďalšiemu zariadeniu.
Nastavenia 96
Ponuka nastavení
Displej
* Predvolené
Položka
Popis
Function
Description
(Popis funkcie)
Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image
(Úvodná snímka)
Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri
zapnutí fotoaparátu.
• Off (Vyp)*: Žiadny úvodný obrázok.
• Logo: Zobrazí sa predvolená snímka zo
zabudovanej pamäte.
• User Image (Podľa používateľa): Zobrazenie
zákazníckej fotografie. (str. 80)
* Predvolené
Položka
Popis
Quick View
(Ukážka)
Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej
snímky pred návratom do režimu snímania.
(Off (Vypnuté), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s),
3 sec (3 s))
Ak v priebehu 30 sekúnd nevykonáte žiadnu
operáciu, fotoaparát sa automaticky prepne do
úsporného režimu. (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Power Save
(Úsporný režim)
• Vo vnútornej pamäti fotoaparátu môže
byť uložený iba jeden User Image (Podľa
používateľa).
• Ak vyberiete inú snímku ako User Image
(Podľa používateľa)alebo resetujete fotoaparát,
fotoaparát zmaže aktuálny obrázok.
Display
Brightness
(Jas displeja)
Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky),
Dark (Tmavý), Normal (Normálny),
Bright (Jasný)*)
Normal (Normálny) je nastavený v režime
prehrávania aj keď ste vybrali možnosť Auto
(Automaticky).
Nastavenia 97
• V režime šetrenia energie stlačte ktorékoľvek
iné tlačidlo ako [POWER] ak chcete obnoviť
používanie fotoaparátu.
• Aj keď ste nenastavili režim šetrenia energie,
obrazovka sa stlmí po 30 sekundách po
poslednej činnosti, aby ste ušetrili energiu.
Ponuka nastavení
Nastavenia
* Predvolené
Položka
Popis
* Predvolené
Položka
Formátovanie vnútornej pamäte a pamäťovej karty
(formátovanie vymaže všetky súbory, vrátane
chránených súborov). (Yes (Ano), No (Áno))
Format (Formáte)
Určenie spôsobu pomenovávania súborov.
• Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania
súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
• Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov
tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
Pri použití pamäťovej karty formátovanej vo
fotoaparáte inej značky, čítačke kariet alebo v PC sa
môže objaviť chyba. Pred použitím pamäťovej karty
v tomto fotoaparáte ju sformátujte.
Resetovanie ponúk a možností snímania (dátum
Reset (Resetovať) a čas, jazyk a nastavenia videovýstupu nebudú
resetované). (Yes (Ano), No (Áno))
Language (Jazyk) Voľba jazyka textu displeja.
Time Zone
(Časové pásmo)
Nastavenie časového pásma pre vaše
umiestnenie. Ak cestujete do inej krajiny, vyberte
príslušné časové pásmo.
Date/Time Set
(Nastavenie
Dátumu/Času)
Nastavenie dátumu a času.
Date Type
(Dátum Typ)
Vyberte formát dátumu. (YYYY/MM/DD (rok/
mesiac/deň), MM/DD/YYYY (mesiac/deň/rok),
DD/MM/YYYY (deň/mesiac/rok), Off (Vypnuté)*)
Popis
File No.
(Číslo súboru)
• Predvolený názov prvého priečinka je
•
•
•
•
Nastavenia 98
100PHOTO a predvolený názov prvého súboru
je SAM_0001.
Čísla súborov rastú po jednom od SAM_0001
do SAM_9999.
Čísla priečinkov rastú po jednom od 100PHOTO
do 999PHOTO.
Maximálne číslo súboru v priečinku je 9 999.
Fotoaparát definuje názvy súborov podľa normy
Digital rule for Camera File system (DCF). Ak
ste úmyselne zmenili názov súboru, fotoaparát
nemusí prehrávať súbory.
Ponuka nastavení
* Predvolené
Položka
Popis
* Predvolené
Položka
Popis
Video Out
(Videovýstup)
Nastavenie výstupu signálu videa vášho regiónu.
• NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea,
Taiwan, Mexiko.
• PAL (podpora iba BDGHI): Austrália Rakúsko,
Belgicko, Čína, Dánsko, Anglicko, Fínsko,
Nemecko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia,
Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Singapur,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko.
AF Lamp
(Kontrolka AF)
Nastavenie automatického zapnutia svetla na
tmavých miestach, čo vám pomôže pri zaostrení.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
USB
Výber režimu, ktorý chcete použiť keď poripojíte
fotoaparát k počítaču alebo tlačiarni pomocou
USB kábla.
• Computer (Počítač)*: Pripojenie fotoaparátu k
počítaču a prenášanie súborov.
• Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni a tlač súborov.
• Select Mode (Vybrať režim): Manuálny výber
USB režimu keď pripojíte fotoaparát k počítaču.
PC Software
(Softvér pre PC)
Nastavenie, aby sa program Intelli-studio spustil
automaticky po pripojení fotoaparátu k počítaču.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Nastavte, či chcete alebo nie zobrazovať dátum a
čas na vytlačených fotografiách. (Off (Vypnuté)*,
Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))
Imprint
(Tlač dátumu)
Auto Power Off
(Automatické
vypnutie)
• Dátum a čas sa zobrazia žlto v pravom dolnom
rohu snímky.
• Niektoré modely tlačiarne nemusia vytlačiť
dátum a čas správne.
• Ak vyberiete Text v režime s alebo snímaní
fotografie pomocou predného displeja,
fotoaparát nezobrazí dátum a čas.
Nastavenie, aby sa fotoaparát automaticky vypol
keď nevykonávate žiadne činnosti v predpísanom
čase. (Off (Vypnuté), 1 min, 3 min*, 5 min,
10 min)
• Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia.
• Fotoaparát sa nevypne automaticky keď
je pripojený k počítaču alebo tlačiarni, keď
prehrávate prezentáciu alebo videá a keď
nahrávate hlasovú poznámku.
Nastavenia 99
Prílohy
Získajte informácie o chybových správach, technických údajoch
a údržbe.
Chybové hlásenia …………………………………………… 101
Údržba fotoaparátu …………………………………………
Čistenie fotoaparátu ……………………………………
Používanie a uskladnenie fotoaparátu …………………
Pamäťové karty …………………………………………
Batéria …………………………………………………
102
102
103
104
106
Skôr, než sa obrátite na servis …………………………… 110
Technické údaje fotoaparátu ……………………………… 113
Slovníček …………………………………………………… 117
Register ……………………………………………………… 122
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.
Chybové hlásenie
Navrhnuté riešenia
Card Error
(Chyba karty)
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu
vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu.
Vložená pamäťová karta nie je podporovaná
Card not supported.
vašim fotoaparátom. Vložte pamäťovú kartu
(Nepodporovaná karta)
microSD alebo microSDHC.
DCF Full Error
(Chyba DCF)
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF.
Preneste súbory z pamäťovej karty do
počítača a potom naformátujte kartu.
File Error
(Chyba karty)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte
na servis.
File system not
supported.
(Súborový systém nie
je podporovaný.)
Fotoaparát nepodporuje súborový systém
FAT na vloženej pamäťovej karte. Sformátujte
pamäťovú kartu vo fotoaparáte.
Low Battery
(Slabá batéria)
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full
(Pamäť plná)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú
kartu.
No Image File
(Nie je snímka)
Vytvorte snímky alebo vložte pamäťovú kartu,
ktorá obsahuje nejaké snímky.
Prílohy 101
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Telo fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív
mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim
roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol. Tieto látky
môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
• Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.
Prílohy 102
Údržba fotoaparátu
Používanie a uskladnenie fotoaparátu
Nesprávne miesta na používanie alebo uskladnenie fotoaparátu
• Fotoaparát nevystavujte veľmi chladným alebo horúcim
teplotám.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou
vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
• Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
a neuskladňujte na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je
napríklad vozidlo počas leta.
• Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým
zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
• Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých,
znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie
pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
• Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani
chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny,
plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho
príslušenstvom.
• Fotoaparát neuskladňujte na miestach, kde sa nachádza
naftalín.
Používanie na pláži alebo na pobreží.
• Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých
miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
• Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom alebo
pamäťovou kartou nemanipulujte mokrými rukami. Ovládanie
fotoaparátu mokrými rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.
Uskladňovanie na dlhšie obdobie
• Ak chcete uložiť fotoaparát na dlhšie obdobie, vložte ho do
uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad
silikagél.
• Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batérie. Batérie
ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať
a poškodiť fotoaparát.
• Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase
sa musia pred použitím nabiť.
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne.
Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, na
objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu sa môže
vyskytnúť kondenzácia. V takom prípade vypnite fotoaparát
a počkajte minimálnu 1 hodinu. Ak sa kondenzácia vyskytne na
pamäťovej karte, vyberte ju z fotoaparátu a pred jej opätovným
vložením počkajte, kým sa vlhkosť úplne nestratí.
Prílohy 103
Údržba fotoaparátu
Ďalšie prípady
• Netočte fotoaparátom za pútko. Toto môže spôsobiť poranenie
vás alebo iných osôb, alebo to poškodí váš fotoaparát.
• Fotoaparát nenatierajte farbou, môže zlepiť pohyblivé diely
a spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
• Váš fotoaparát obsahuje krehké diely. Vyhnite sa nárazom na
fotoaparát.
• Displej pred externými nárazmi tak, že keď zariadenie
nepoužívate, majte ho odložené v puzdre. Fotoaparát chráňte
pred poškriabaniami tak, že ho budete udržiavať mimo piesku
alebo ostrým náradím.
• Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti
snímača na farby alebo jeho zničeniu.
• Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom. Optiku
čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
• Fotoaparát sa pri údere zvonka môže vypnúť. Je to kvôli
ochrane pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ďalej.
• Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne
a nemá to vplyv na životnosť a výkon fotoaparátu.
• Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách môže chvíľu trvať,
kým sa zapne, dočasne sa mu môže zmeniť aj farba alebo sa
môže vyskytnúť paobraz. Tieto stavy nie sú poruchou a napravia
sa samy keď sa s fotoaparátom vrátite k normálnym teplotám.
• Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb
vyvolať alergie, svrbenie kože, ekzémy alebo opuchy. Ak
sa s takými príznakmi stretnete, okamžite prestaňte prístroj
používať a obráťte sa na lekára.
• Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek
fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym
použitím, nie sú kryté zárukou.
• Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa
o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené
nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
Pamäťové karty
Podporované pamäťové karty
Váš fotoaparát podporuje pamäťové karty microSD (Secure
Digital) alebo microSDHC (Secure Digital High).
Prílohy 104
Ak chcete načítať údaje pomocou počítača alebo
čítačky kariet, vložte pamäťovú kartu do adaptéra.
Údržba fotoaparátu
Kapacita pamäťovej karty
Pri používaní pamäťových kariet dávajte pozor
Počet súborov na karte závisí od podmienok snímania
a snímaných scén. Nasledujúce počty platia pre kartu 1 GB kartu
microSD:
Veľkosť
S
n
í
m
k
y
*
V
i
d
e
á
Super Fine
Fine
Normal
30 FPS
15 FPS
130
234
345
-
-
140
254
374
-
-
183
321
464
-
-
166
304
438
-
-
391
588
772
-
-
637
846
1 065
-
-
882
1 144
1 404
-
-
1 626
1 716
1 931
-
-
-
-
-
-
-
-
-
cca
3' 14"
cca
9' 27"
cca
33' 44"
cca
6' 21"
cca
18' 16"
cca
61' 12"
* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora. Niektoré videá boli
nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
• Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie karty
nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu
alebo karty.
• Nepoužívajte karty sformátované v iných fotoaparátoch alebo
v počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
• Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
• Pamäťovú kartu nevyberajte ani nevypínajte fotoaparát, keď
bliká kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
• Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac
ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
• Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko
magnetických polí.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach
s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo korozívnymi
látkami.
• Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou
a cudzími predmetmi a látkami. Ak je pamäťová karta špinavá,
vyčistite ju mäkkou látkou skôr, ako ju vložíte do fotoaparátu.
• Nedovoľte, aby s pamäťovými kartami alebo so slotom pre
pamäťovú kartu prišli do styku kvapaliny, špina alebo cudzie
látky. Mohlo by to byť príčinou zlyhania pamäťových kariet alebo
fotoaparátu.
Prílohy 105
Údržba fotoaparátu
• Pri nosení pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili
pred elektrostatickými výbojmi.
• Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný
disk, CD alebo DVD.
• Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže
zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Batéria
Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Samsung.
Výdrž batérie
Priemerný čas/
Počet snímok
Skúšobné podmienky
(pri úplne nabitej batérii)
Životnosť batérie bola nameraná
v nasledovných podmienkach: v režime
p, 14 M rozlíšení, kvalite Fine (dobrá).
1. Nastavenie blesku na Fill in
(Vyrovnávací), vytvorenie jednej
snímky a transfokátor do krajnej
Približne 120 min/
polohy a späť.
Snímky Približne 240
2. Nastavenie blesku na Off (Vypnuté),
fotografií
vytvorenie jednej snímky a
transfokátor do krajnej polohy a späť.
3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas 30
sekúnd a opakovanie počas 5 minút.
Potom vypntie fotoaparát na 1 minútu.
Údaje o batérii
Technické údaje
Popis
4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Model
BP70A
Videá nahrávajte v rozlíšení
1280 X 720 HQ a 30 FPS.
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
740 mAh (min. 700 mAh)
Napätie
3,7 V
Dĺžka nabíjania* (pri vypnutom
fotoaparáte)
Približne 150 min.
Videá
Približne 90 min.
• Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa
podmienok.
• Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
* Nabíjanie batérie pripojením k počítaču môže trvať dlhšie.
Prílohy 106
Údržba fotoaparátu
Správa o slabej batérii
Keď sa nabitie batérie úplne vybije, rozsvieti sa ikona batérie na
červeno a zobrazí sa správa „Low Battery“ (Slabá batéria).
Poznámky o používaní batérie
• Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým
teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Extrémne teploty znižujú
kapacitu batérií a môžu spôsobiť nefunkčnosť pamäťových
kariet.
• Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, oblasť okolo priehradky
na batériu sa môže zohriať. Toto neovplyvní normálne
používanie fotoaparátu.
• Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za
kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie
elektrickým prúdom.
• Ak je teplota nižšia ako 0 ºC, kapacita a životnosť batérie sa
môžu znížiť.
• Kapacita batérie sa môže znížiť pri nízkych teplotách, ale pri
stredných teplotách sa vráti do normálu.
Varovania pri používaní batérie
Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred
poškodením.
Nedovoľte, aby sa batérie dostali do kontaktu s kovovými
predmetmi, pretože tieto môžu vytvárať spojenie medzi svorkami
+ a - na batérii, čo môže viesť k dočasnému alebo trvalému
poškodeniu batérie a k vzniknutiu požiaru alebo poraneniu
elektrickým prúdom.
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
• Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne
vložená.
• Ak je fotoaparát zapnutý počas nabíjania, batéria sa nemusí
úplne nabiť. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
• Fotoaparát nepoužívajte počas nabíjania batérie. Hrozí požiar
alebo úraz elektrickým prúdom.
• Ak chcete zo zásuvky vytiahnuť napájací kábel, neťahajte za
kábel, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo poranenie
elektrickým prúdom.
• So zapnutím fotoaparátu počkajte minimálne 10 minút po nabití
batérie.
• Ak fotoaparát pripojíte k externému zdroju napájania keď
je batérie vybitá, používanie niektorých funkcií s vysokou
spotrebou energie spôsobí vypnutie fotoaparátu. Ak chcete
fotoaparát používať normálne, dobite batériu.
Prílohy 107
Údržba fotoaparátu
• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie.
Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
• Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu
zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
• Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota
príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne
po vychladnutí batérie.
• Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie
odpojte kábel od fotoaparátu.
• Napájací kábel neohýbajte a ani naň neklaďte ťažké predmety.
Môže dôjsť k poškodeniu kábla.
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých
batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
• Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov
tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Ak sa batérie
prehrejú, môžu explodovať.
Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača
• Používajte iba priložený kábel USB.
• Batéria sa nemusí nabiť ak:
- používate rozbočovač USB,
- sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču,
- pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača,
- port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania
(5 V, 500 mA).
Prílohy 108
Údržba fotoaparátu
Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie
hrozí zranenie či dokonca smrť. Z bezpečnostných
dôvodov zaobchádzajte s batériami nasledovne:
• Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo
výbuch. Ak spozorujete na batérii akékoľvek deformácie,
praskliny či iné nezvyčajné prejavy, prestaňte ju okamžite
používať a obráťte sa na výrobcu.
• Používajte iba originálne nabíjačky a napájacie adaptéry
odporúčané výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom
popísaným v tomto návode.
• Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích telies
a nevystavujte ich vysokým teplotám, aké sú napr.
v uzavretom automobile v lete.
• Nevkladajte batérie do mikrovlnnej rúry.
• Neskladujte a nepoužívajte batérie na miestach horúcich
a vlhkých, ako sú kúpeľne a sprchy.
• Neklaďte zariadenie na horľavé povrchy, ako posteľná
bielizeň, koberce ani na elektrické dečky.
• Zapnuté zariadenie neponechávajte v uzatvorenom
priestore.
• Nedopustite dotyk kontaktov batérie s kovovými
predmetmi, ako sú šperky, mince, kľúče či hodinky a pod.
• Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovoiónové náhradné batérie.
• Batériu nerozoberajte ani ju neprepichujte ostrým
predmetom.
• Nevystavujte batérie vysokému tlaku ani iným silám.
• Nevystavujte batérie pádom a nárazom, ako sú pády
z veľkých výšok.
• Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C.
• Nevystavujte batérie kvapalinám a vlhkosti.
• Nevystavujte batérie vysokým teplotám, ako priamemu
slnku, ohňu a pod.
Pravidlá pre likvidáciu
• Venujte pozornosť správnej likvidácii starých batérií.
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa.
• Predpisy na likvidáciu sa môžu odlišovať, záleží od krajiny
alebo regiónu. Batériu likvidujte v súlade so všetkými
miestnymi a celoštátnymi predpismi.
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v tomto
návode. Pri nesprávnom nabíjaní batérie hrozí požiar
či výbuch.
Prílohy 109
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti
vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.
Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, ako je pamäťová karta a batéria.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát.
• Uistite sa, že je vložená batéria.
• Uistite sa, že batéria je vložená správne.
(str. 16)
• Nabite batériu.
Napájanie sa náhle
vyplo.
• Nabite batériu.
• Fotoaparát môže byť v úspornom režime.
(str. 97)
• Fotoaparát sa vypol po páde, aby zabránil
poškodeniu pamäťovej karty. Zapnite
znovu fotoaparát.
• Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych
teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu
v teple, napr. vo vrecku.
• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú
Batéria sa rýchlo vybíja
batériu rýchlejšie. Nabite batériu.
• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po
určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi
rýchlo, použite novú batériu.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nedajú sa snímať
fotografie
• Na karte nie je voľné miesto. Zmažte
nepotrebné súbory alebo vložte novú
kartu.
• Sformátovanie pamäťovej karty.
• Karta je chybná. Vložte inú kartu.
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Nabite batériu.
• Uistite sa, že je batéria vložená správne.
Fotoaparát sa zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa zahrieva
Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať.
Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť
a výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje
• Možnosť blesku môže byť vypnutá.
(str. 51)
• Blesk nemôžete v niektorých režimoch
používať.
Prílohy 110
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Blesk sa spúšťa
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku
statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu.
Nie je správny dátum
a čas
Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení
displeja. (str. 98)
Dotykový displej alebo
tlačidlá nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
Displej fotoaparátu
reaguje pomaly
Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych
teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii
displeja a strate farieb. Funkciu displeja
zlepšíte ohriatím fotoaparátu a jeho
používaním v teplejšom prostredí.
Karta je chybná.
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
• Sformátujte pamäťovú kartu.
Viac informácií nájdete v časti „Pri používaní
pamäťových kariet dávajte pozor“. (str. 105)
Nie je možné prehrávať
súbory
Ak zmeníte názov súboru na karte,
fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy
súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak
sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Snímka je neostrá.
• Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia
vhodný pre vaše zábery zblízka. (str. 53)
• Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie,
očistite ho. (str. 102)
• Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku.
(str. 113)
Farby snímky
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie
k nerealistickým farbám. Zvoľte správne
vyváženie bielej podľa podmienok
a osvetlenia. (str. 62)
Snímka je príliš svetlá
Snímka je preexponovaná.
• Vypnite blesk. (str. 51)
• Nastavte citlivosť ISO. (str. 52)
• Nastavte expozíciu. (str. 60)
Snímka je príliš tmavá
Snímka je podexponovaná.
• Zapnite blesk. (str. 51)
• Nastavte citlivosť ISO. (str. 52)
• Nastavte expozíciu. (str. 60)
Prílohy 111
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Snímky sa nezobrazujú
na TV
• Uistite sa, že je fotoaparát správne
pripojený k externému monitoru káblom
A/V.
• Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
• Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Uistite sa, že používate podporovaný
operačný systém.
Počítač odpojil
fotoaparát pri prenose
súborov
Prenos bol prerušený statickou elektrinou.
Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Nie je možné prehrávať
videá v počítači
Videá sa v niektorých programoch
prehrávača videa nedajú prehrať. Na
prehrávanie videa vytvoreného fotoaparátom
nainštalujte a používajte program
Intelli-studio. (str. 88)
Situácia
Navrhnuté riešenia
Aplikácia Intelli-studio
nefunguje správne
• Ukončite a reštartuje program
Intelli-studio.
• Program Intelli-studio nemôžete používať
na počítačoch Macintosh.
• Uistite sa, že ste v ponuke nastavenia
zapli tlačidlo nastavenia PC Software
(Počítačový softvér) On (Zapnuté).
(str. 99)
• V závislosti od technických údajov
počítača a prostredia sa nemusí program
spustiť automaticky. V takom prípade
kliknite na štart “ Tento počítač “
Intelli-studio “ iStudio.exe na vašom
počítači.
Prílohy 112
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Typ
1/2,3" (Približne 7,76 mm) CCD
Efektívny počet
bodov
Približne 14,2 megapixlov
Celkový počet
bodov
Približne 14,4 megapixlov
Dosah
Ohnisková
vzdialenosť
Objektív Samsung z = 4,7 mm – 23,5 mm
(35 mm filmový ekvivalent: 26 mm – 130 mm)
Svetelnosť F
F3,3 (W) – F5,9 (T)
•
•
•
•
• Režim statických snímok: 1,0 x – 5,0 x (Optická
Expozícia
transfokácia X Digitálna transfokácia: 25,0 x)
• Režim prehrávania: 1,0x – 13,5x
Displej
Typ
TFT LCD
Funkcia
• Hlavný displej: 2,7" (6,9 cm) QVGA (230 tis.)
• Predný displej: 1,5” (3,8 cm) 61 tis. / TFT LCD
Ostrenie
Typ
Tele (T)
80 cm–nekonečno
150 cm–nekonečno
Macro (Makro)
5 cm–80 cm
100 cm–150 cm
Auto Macro
(Autom. makro)
5 cm–nekonečno
100 cm–nekonečno
Rýchlosť závierky
Šošovka
Digitálny
transfokátor
Širokouhlý (W)
Normal (AF)
(Automatické)
Smart Auto (Inteligentný automatický režim): 1/8 – 1/2 000 sek.
Program: 1 – 1/2 000 sek.
Night (Noc): 8 – 1/2 000 sek.
Fireworks (Ohňostroj): 2 sek.
Riadenie
Program AE
Meranie
Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted (Na
stred), Face Detection (S detekciou tváre)
Kompenzácia
±2EV (1/3 EV Step)
ISO ekvivalent
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200 (až 3 M)
Blesk
Automatické ostrenie TTL (Multi AF (Viacbodové
ostrenie), Center AF, (Ostrenie na stred), Face Detection
AF (Ostrenie s detekciou tváre), Tracking AF (Ostrenie
so sledovaním), Smart Face Recognition AF (Ostrenie
s inteligentným rozpoznaním tváre))
Režim
Auto, Red-eye (Redukcia červených očí), Fill in
(Vyplnenie), Slow Sync (Pomalá synchronizácia),
Off (Vyp.), Red-eye Fix (Pevná redukcia červených očí)
Dosah
• Širokouhlý (W): 0,2 m – 3,4 m (ISO Auto)
• Tele (T): 1,0 m – 1,9 m (ISO Auto)
Prílohy 113
Technické údaje fotoaparátu
Trvanie
nabíjania
Približne 4 sek.
Snímanie
• Režimy: Smart Auto (Inteligentný automatický režim)
Stabilizácia digitálneho obrazu (DIS)
Stabilizácia digitálneho obrazu (DIS)
Efekt
• Smart Filter (Inteligentný filter): Normal (Normálny),
Režim snímania
fotografií
Režim snímania
videa
Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetovanie),
Half Tone Dot (Polovičný tón), Sketch (Skica),
Fish-eye (Rybie oko), Defog (Odhmlenie), Classic
(Klasické), Retro, Negative (Negatív), Custom RGB
(Zákaznícke RGB)
• Image Adjust (Nastavenie obrazu):
Sharpness (Ostrosť), Contrast (Kontrast), Saturation
(Sýtosť)
Smart Filter (Inteligentný filter): Normal (Normálne),
Palette Effect 1 (Efekt palety 1), Palette Effect 2 (Efekt
palety 2), Palette Effect 3 (Efekt palety 3),
Palette Effect 4 (Efekt palety 4), Miniature (Miniatúra),
Vignetting (Vinetovanie), Fish-eye (Rybie oko), Defog
(Odhmlenie), Classic (Klasické), Retro, Negative
(Negatív), Custom RGB (Zákaznícke RGB)
Snímky
(Portrait, Nočný portrét, Portrét v protisvetle, Night,
Backlight, Krajinka, Biela, Prírodná zelená,
Modrá obloha, Sunset, Macro, Makro tex,
Makro s farbami, Statív, Akcia, Fireworks), Program,
Scene (Scéna), (Magic Frame (Kúzelný rám), Beauty
Shot (Retuš), Object Highlight (Zvýraznenie objektu),
Night (Noc), Landscape (Krajina), Text, Sunset (Záapd
slnka), Dawn (Úsvit), Backlight (Podsvietenie),
Beach & Snow (Pláž a sneh))
• Režim uzávierky: Single (Jednorázovo), Continuous
(Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť),
AEB
• Samospúšť: 10 Sec (10 sek.), 2 Sec (2 sek.), Double
(Dvojitý) (10 Sec (10 sek.), 2 Sec (2 sek.))
• Režimy: Smart Scene Detection (Inteligentná detekcia
•
•
Videá
Vyváženie bielej
Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy
(Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H),
Fluorescent_L (Žiarivka typu L), Tungsten (Žiarovka), Measure: Shutter
(Meranie: Spúšť) (Custom Set (Vlastné nastavenie))
•
•
•
Tlač dátumu
Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vypnuté)
Prílohy 114
scény) (Krajinka, Modrá obloha, Prírodná zelená,
Sunset), Movie (Film)
Formát: MJPEG (Max. doba nahrávania: 11 min.)
Veľkosť: 1280 X 720 HQ Fine (Jemné), 640 X 480
Normal (Normálny), 320 X 240 Normal (Normálny)
Rýchlosť záznamu: 30 FPS, 15 FPS
Sound Alive (Zvuk naživo): Sound Alive On (Zvuk
naživo zap.), Sound Alive Off (Zvuk naživo vyp.), Mute
(Vypnutie zvuku)
Úprava videa (zabudovaná): Prerušenie záznamu,
Zachytenie snímky
Technické údaje fotoaparátu
Prehrávanie
Typ
Úpravy
Single image (Jedna snímka), Thumbnails (Náhľad
miniatúr), Multi Slide Show with Music and Effect
(Viacstranová prezentácia s hudbou a efektmi), Movie
clip (Filmový klip), Smart Album (Inteligentný album)*
* Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum),
Color (Farba), Week (Týždeň), Face (Tvár)
Formát súboru
Super
Fine
(Veľmi jemná)
• Image Adjust (Nastavenie obrazu): Red-eye Fix
Efekt
Veľkosť obrazu
Fine
Normal
(Jemná)
(Normálna)
4320 X 3240
130
234
345
4320 X 2880
140
254
374
4320 X 2432
183
321
464
3648 X 2736
166
304
438
2592 X 1944
391
588
772
1984 X 1488
637
846
1 065
1920 X 1080
882
1 144
1 404
1024 X 768
1 626
1 716
1 931
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok
Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok použitia a
nastavení fotoaparátu.
Záznam zvuku
• Hlasové poznámky (max. 10 hodín)
• Hlasové poznámky na fotografii (Maximálne 10 sek.)
Ukladanie
Médiá
DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Statické snímky: JPEG (DCF)
Filmový klip: AVI (Video: MJPEG, Audio: PCM)
Zvukový súbor: WAV
Pre 1 GB microSD: Počet snímok
Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť), Image Adjust
(Nastavenie obrazu), Smart Filter (Inteligentný filter),
Trim (Orezanie)
(Redukcia červ. očí), ACB , Face Retouch (Retuš
tváre), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast),
Saturation (Sýtosť), Add Noise (Pridať šum)
• Smart Filter (Inteligentný filter): Normal (Normálny),
Miniature (Miniatúra), Vignetting (Vinetovanie),
Soft-Focus (Mäkké zaostrenie), Old Film 1 (Starý film
1), Old Film 2 (Starý film 2), Half Tone Dot ( Polovičný
tón), Sketch (Skica), Fish-eye (Rybie oko), Defog
(Odhmlenie), Classic (Klasické), Retro, Negative
(Negatív), Custom RGB (Zákaznícke RGB)
•
•
•
•
• Vnútorná pamäť: Približne 29 MB
• Vonkajšia pamäť (voliteľná): microSD (do 2 GB
zaručené), microSDHC (do 8 GB zaručené)
Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto
údajov.
Prílohy 115
Technické údaje fotoaparátu
Rozhranie
Prevádzková teplota
Digitálny výstup
USB 2.0
Vstup/Výstup
zvuku
Mono (vnútorný reproduktor), Mono (mikrofón)
Výstup obrazu
A/V: NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia
zásuvka DC
20 pólov; 4,2 V
Prevádzková vlhkosť
5-85 %
Softvér
Intelli-studio
Technické informácie môžu byť predmetom zmeny bez predchádzajúceho
upozornenia.
Napájací zdroj
Akumulátorová
batéria
0 – 40 °C
Lítium-iónová batéria (BP70A, 740 mAh: Min 700 mAh)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.
Rozmery (š × v × h)
94 X 54,5 X 18,8 mm (bez výčnelkov)
Hmotnosť
102,5 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prílohy 116
Slovníček
Automatické vyváženie kontrastu (ACB)
Táto funkcia automaticky vylepší kontrast vašich snímok keď je
objekt podsvietený, alebo ak je tam vysoký kontrast medzi vašim
objektom a pozadím.
Kompozícia
Kompozícia vo fotografii popisuje usporiadanie predmetov na
snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo
zlatého rezu.
Automatická séria so zmenou expozície (AEB)
Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych
expozíciách, aby vám pomohla nasnímať snímku.
Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu (DCF)
Špecifikácia na definovanie formátu súboru a systému súborov
pre digitálne fotoaparáty vyrobené spoločnosťou Japan
Electronics a asociáciou priemyslu informačných technológií
(JEITA).
Automatické zaostrenie (AF)
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt.
Váš fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.
Clona
Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dosiahne snímač
fotoaparátu.
Trasenie fotoaparátu (rozmazanie)
Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená závierky, môže sa
zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je
rýchlosť závierky pomalá. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením
citlivosti, pomocou blesku, alebo pomocou rýchlejšej závierky. Na
stabilizovanie fotoaparátu alternatívne používajte stojan, funkciu
DIS alebo OIS.
Hĺbka ostrosti
Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré
môžu byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka poľa sa líši
podľa clony objektívu, dĺžky ohniska a vzdialenosti fotoaparátu od
objektu. Výber menšej clony napríklad zvýši hĺbku poľa a rozmaže
kompozíciu pozadia.
Digitálny transfokátor
Funkcia, ktorá umelo zvýši množstvo dostupnej transfokácie
objektívu (optická transfokácia). Pri použití digitálnej transfokácie
sa kvalita snímky zhorší podľa zvýšenia zväčšenia.
Formát pre tlačové objednávky (DPOF)
Formát na zapísanie informácií o tlači, ako sú napríklad
vybrané snímky a počet výtlačkov na pamäťovej krate.
Tlačiarne kompatibilné s DPOF, niekedy dostupné aj vo
fotografických obchodoch, dokážu načítať informácie z karty kvôli
pohodlnejšiemu tlačeniu.
Prílohy 117
Slovníček
Hodnota expozície (EV)
Všetky kombinácie rýchlosti závierky a clony objektívu
fotoaparátu, ktoré vedú k rovnakej expozícii.
EV kompenzácia
Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície
nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach na
vylepšenie expozície vašich fotografií. Nastavte EV kompenzáciu
na -1,0 EV a nastavte hodnotu o jeden krok tmavšiu a 1,0 EV
o jeden krok jasnejšiu.
Exif (Formát vymeniteľného súboru snímky)
Špecifikácia na identifikáciu formátu súboru snímky pre digitálne
fotoaparáty vytvorená asociáciou výskumného priemyslu Japan
Electronic (JEIDA).
Expozícia
Množstvo povoleného svetla na dosiahnutie snímača fotoaparátu.
Expozícia ovládaná kombináciou rýchlosti závierky, hodnotou
clony a citlivosťou ISO.
Blesk
Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváranie adekvátnej expozície
v podmienkach so slabým osvetlením.
Ohnisková vzdialenosť
Vzdialenosť od stredu objektívu do ohniska (v milimetroch). Dlhšia
ohnisková vzdialenosť znamená menší uhol záberu a väčšie
zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší
záber.
Snímač obrazu
Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý
pixel na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý
ho zasiahne počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD
(súčiastka CCD) a CMOS (komplementrárna štruktúra MOS).
Citlivosť ISO
Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti
filmu použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach
citlivosti ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť závierky, ktorá
redukuje rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky
s vysokou citlivosťou sú však citlivejšie na rušenie.
JPEG (Spoločná fotografická expertná skupina)
Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. JPEG snímky sú
komprimované na zníženie celkovej veľkosti súboru s minimálnym
zhoršením rozlíšenia snímky.
Prílohy 118
Slovníček
LCD (Displej z tekutých kryštálov)
Vizuálne zobrazenie bežne používané v spotrebnej elektronike.
Tento displej potrebuje na reprodukovanie farieb samostatné
podsvietenie, ako napríklad CCFL alebo LED.
Optická transfokácia
Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom
a nezníži kvalitu snímok.
Kvalita
Vyjadrenie pomeru kompresie použitej na digitálnej snímke.
Snímky s vyššou kvalitou majú nižší pomer kompresie, ktorý
zvyčajne vyústi do väčšej veľkosti súboru.
Macro (Makro)
Táto funkcia vám umožňuje snímanie bližších fotografií veľmi
malých objektov. Pri použití makro funkcie zachová fotoaparát
ostré zaostrenie malých objektov v pomere v takmer životnej
veľkosti (1:1).
Rozlíšenie
Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým
rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov,
ako snímky s nízkym rozlíšením.
Meranie
Meranie odkazuje na spôsob akým fotoaparát odmeria množstvo
svetla na nastavenej expozícii.
MJPEG (JPEG v pohybe)
Formát videa, ktorý je komprimovaný ako JPEG snímka.
Rušenie
Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa
môžu zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné, jasné
pixle. Rušenie sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú
nasnímané s vysokou citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky
nastavená na tmavom mieste.
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením
uzávierky a je veľmi dôležitým faktorom pre jas snímky, lebo
určuje množstvo svetla, ktoré prejde clonou pred dopadom na
obrazový snímač. Rýchla rýchlosť závierky umožňuje nižší čas
na vstúpenie svetla a fotografia je tmavšia a jednoduchšie zmrazí
objekt v pohybe.
Prílohy 119
Slovníček
Vinetácia
Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky v periférnom (vonkajšie
okraje) porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať
pozornosť na objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.
White balance (Vyváženie bielej) (farebné vyvíženie)
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavné farby červenej,
zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej
farby alebo farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na
snímke.
Prílohy 120
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel)
nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné
informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v
mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v
tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť,
kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky
poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a
recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti
Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a
sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky
riadených obchodných a riadiacich činností.
Prílohy 121
Register
A
C
F
Automatická séria so zmenou
expozície (AEB) 64
Citlivosť ISO 52
Formátovanie 98
Clonové číslo 38
Formát pre objednávanie
tlače fotografií 84
Automatické vyváženie
kontrastu (ACB)
Režim prehrávania 82
Režim snímania 60
B
Batéria
nabíjanie 17
varovanie 107
vloženie 16
Režim prehrávania 81
Režim snímania 65
Intelli-studio 89
Intelli zoom 27
Č
Červené oči
Režim prehrávania 82
Režim snímania 51
H
Hlasová poznámka
nahrávanie 46
prehrávanie 78
Čistenie
hlavný displej 102
objektív 102
teleso fotoaparátu 102
Ch
Chybové hlásenia 101
Blesk
Auto 52
Červené oči 52
Pomalá synchronizácia 52
Redukcia červ. očí 51
Vyp. 51
Vyrovnávací 52
Inteligentný filter
D
Detekcia žmurknutia 57
Detski režimu
fotografia 44
nastavenia zvuku 96
video 45
Digitálny transfokátor 26
J
Jas
Režim prehrávania 83
Režim snímania 60
Jas displeja 97
K
Kontrast
I
Ikona
Režim prehrávania 70
Režim snímania 20
Inteligentné rozpoznanie
tváre 58
Inteligentný album 72
Prílohy 122
Režim prehrávania 83
Režim snímania 68
Kontrolka AF-assist
nastavenia 99
umiestnenie 14
Kvalita obrazu 49
Register
M
Nastavenie dátumu/času 98
P
Režim kúzelného rámu 34
Makro 53
Nastavenie fotografie
Pamäťová karta
Režim Noc 38
Mazanie súborov 73
Červené oči 82
Jas
Režim prehrávania 83
Režim snímania 60
Meranie
Bodové 61
Stredovo vyvážené 61
Viacbodové 61
Miniatúry 73
Moja hviezda
Kontrast
Režim prehrávania 83
Režim snímania 68
Ostrosť 68
Pridať šum 84
Sýtosť
Režim prehrávania 83
Režim snímania 68
hodnotenie 71
registrovanie 59
zrušenie 72
O
N
Nabíjanie 17
Nastavenia 98
Oblasť ostrenia
Ostrenie na stred 55
Ostrenie so sledovaním 55
Viacbodové ostrenie 55
Varovanie 105
Vloženie 16
PictBridge 93
Predný displej 14
Režim snímania 43
Režim ukážky 96
Zapnutie 25
Prenos súborov
Mac 92
Windows 87
Režim prehrávania 83
Režim Program 39
Režim samospúšte 43
fotografia 43
video 45
Režim Scéna 34
Režim Smart Auto 32
Prezentácia 76
Režim Smart Scene Detection
(Inteligentná
detekcia scény) 41
Pripojenie k počítaču
Režim Snímka s retušou 35
Mac 92
Windows 87
Nastavenia času 18, 98
Odpojenie fotoaparátu 91
R
Nastavenia jazyka 98
Ochrana súborov 74
Resetovať 98
Nastavenia zvuku 23
Ostrosť 68
Retušovanie tvárí
Nastavenie časového
pásma 18, 98
Otočenie 80
Režim prehrávania 83
Režim snímania 36
Prílohy 123
Režim úspory energie 97
Režimy dávkovania
Automatická séria so zmenou
expozície 64
Sekvenčné 64
Veľmi vysoká rýchlosť 64
Režim zvýraznenia objektu 36
Rozbalenie 13
Register
Rozlíšenie
Režim prehrávania 80
Režim snímania 48
Rozpoznanie tváre 56
Stabilizácia digitálneho
obrazu (DIS) 28
Stavová kontrolka 15
Sýtosť
Režim prehrávania 83
Režim snímania 68
S
Samospúšť
Kontrolka časovača 14
Režim snímania 50
T
Snímanie portrétov
Tlač dátumu 99
Spúšť stlačte do polovice 29
Zásuvka A/V 14
Ukážka 97
Zásuvka USB 14
Upravovanie fotografií 80
Závit statívu 14
Upravovanie videí 78
Zobrazenie súborov
Úvodný obraz 97
Servisné stredisko 110
Snímanie skoku 44
Z
Údržba fotoaparátu 102
Úsmev 57
Technické údaje
fotoaparátu 113
Červené oči 52
Detekcia žmurknutia 57
Inteligentné rozpoznanie
tváre 58
Redukcia červ. očí 51
Režim Snímka s retušou 35
Rozpoznanie tváre 56
Samospúšť 43
Úsmev 57
U
Tlačidlo Menu 15
V
Zväčšenie 75
Veľmi vysoká rýchlosť 64
Zvuk autofokusu 96
Video
Tlačidlo prehrávania 15
prehrávanie 77
snímanie 40
Tlačidlo spúšte 14
Tlač snímok 93
Videovýstup 99
Transfokácia
Voliteľné príslušenstvo 13
nastavneia zvuku
transfokácie 40
používanie transfokátora 26
tlačidlo transfokátora 15
Inteligentný album 71
miniatúry 73
prezentácia 76
TV 86
Vypínač 14
Vyváženie bielej 62
Typ displeja 23
Prílohy 124
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia
ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri
kúpe, alebo na stránkach http://www.samsung.com.
Download PDF

advertising