Samsung | SAMSUNG PL200 | Samsung PL200 Používateľská príručka

Tento návod na použitie obsahuje
podrobné inštrukcie ohľadom použitia
fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme,
pozorne.
 Kliknite na tému
Časté otázky
User Manual
PL200/PL201
Rýchly sprievodca
Obsah
Základné funkcie
Rozšírené funkcie
Možnosti snímania
Prehrávanie/úpravy
Prílohy
Register
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete
fotoaparát.
Chráňte zrak objektu
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či
ďalších osôb
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat.
Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže
spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu
či ďalších zariadení
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie
informácie
●●Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou
Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť
zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
●●Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých batérií
postupujte podľa miestnych predpisov.
●●Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov
tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu
pri zahriatí vybuchnúť.
●●Na nabíjanie batérií nepoužívajte poškodený napájací kábel/
zástrčku alebo uvoľnenú zásuvku. Môže to zapríčiniť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Bezpečnostné varovania
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani
chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny,
plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho
príslušenstvom.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých
častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické
ohrozenie.

1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
●●Nekrúťte fotoaparátom, keď ho držíte za remienok. Mohlo by
dôjsť k zraneniu vás alebo ďalších osôb.
●●Na fotoaparát nič nekreslite ani nemaľujte, keďže farbou by sa
mohli zaniesť pohyblivé časti, čo by mohlo zabrániť správnej
funkcii.
●●Náter alebo kov na tele fotoaparátu môžu byť pre ľudí s citlivou
pokožkou príčinou alergií, svrbenia kože, ekzému alebo
opuchu. Ak spozorujete hociktorý z týchto symptómov, okamžite
prestaňte fotoaparát používať a poraďte sa s lekárom.
Bezpečnostné upozornenia
Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor
●●Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny môžu
spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja mokrými
rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k strate záruky.
●●Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani
vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému
svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných
súčastí fotoaparátu.
●●Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých,
znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie
pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
●●Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu. Batérie
ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a
poškodiť fotoaparát.
●●Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých
miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
●●Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým
zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
●●Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či batériou
konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných
káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k
poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
●●Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek
fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym
použitím, nie sú kryté zárukou.
Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a pamäťové
karty
●●Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým
teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C).
Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť
nefunkčnosť pamäťových kariet.
●●Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi, môžu
spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej dočasnému
alebo trvalému poškodeniu. Takisto to môže zapríčiniť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
●●Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a
cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu, očistite
kartu mäkkou handričkou pred vložením do fotoaparátu.
●●Nedovoľte, aby so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku
kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou
zlyhania fotoaparátu.
●●Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.

2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky
●●Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
●●Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v
počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
●●Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung
●●Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie
odpojte kábel od fotoaparátu.
●●Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase
sa musia pred použitím nabiť.
●●Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
●●Batérie používajte iba na stanovený účel.
Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.
Buďte opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom prostredí
Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia sa
na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí vlhkosť. V
takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte najmenej 1 hodinu
do vyparenia vlhkosti.
Chráňte objektív fotoaparátu
●●Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti
snímača na farby alebo jeho zničeniu.
●●Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom.
Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva
vlákna.
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani
škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym
použitím.
Dôležité informácie ohľadom použitia
Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe
Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa
o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené
nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.

3
Usporiadanie návodu na použitie
Základné funkcie
Informácia o autorských právach
11
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
●●Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými
obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
●●Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Apple
Corporation.
Rozšírené funkcie
26
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a
ako snímať videá alebo hlasové poznámky.
Možnosti snímania
●●V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu
alebo obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho
upozornenia.
●●Odporúča sa, aby sa fotoaparát používal v krajine, kde bol
zakúpený.
●●Informácie o licencii otvoreného zdrojového kódu nájdete
v súboru „OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na
dodanom CD-ROM-e.
35
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime
snímania.
Prehrávanie/úpravy
53
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a
hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni
alebo televízoru.
Prílohy
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje
a tipy pre údržbu.

4
75
Označenia použité v návode
Režim snímania
Ikony použité v návode
Ikona
Označenie
Funkcia
Smart Auto (Inteligentná automatika)
Ďalšie informácie
Program
Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
DUAL IS (Duálny stabilizátor)
Scene (Scéna)
Movie (Video)
Smart Movie (Inteligentný film)
[ ]
Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť]
(označuje tlačidlo spúšte)
( )
Číslo strany s príslušnou informáciou
→
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne
zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Shooting
(Snímanie) → White Balance (Vyváženie bielej)
(znamená zvoľte Shooting (Snímanie) a potom White
Balance (Vyváženie bielej).
*
Poznámka
Ikony režimu snímania
Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom
nemusí podporovať funkcie vo všetkých
režime. Režim
scénických režimoch.
Skratky použité v návode
napr.:
Dostupné v
režimoch Program,
DUAL IS (Duálny
stabilizátor) a Movie
(Video)

5
Skratka
Definícia
ACB
Auto Contrast Balance
(Automatické vyváženie kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická séria so zmenou expozície)
AF
Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS
Digital Image Stabilisation (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
(Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV
Exposure Value (Hodnota expozície)
OIS
Optical Image Stabilisation (Optická stabilizácia obrazu)
WB
White Balance (Vyváženie bielej)
Výrazy použité v návode
Použitie tlačidla spúšte
Expozícia (jas)
●●Polovičné stlačenie [Spúšť]: stlačte spúšť do polovice zdvihu
●●Stlačenie [Spúšť]: úplné stlačenie tlačidla spúšte
Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako
expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času,
clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo
svetlejším snímkam.
Polovičné stlačenie [Spúšť]
Normálna expozícia
Stlačenie [Spúšť]
Objekt, pozadie a kompozícia
●●Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátišie
●●Pozadie: predmety obklopujúce objekt
●●Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Pozadie
Kompozícia
Objekt

6
Preexpozícia (príliš svetlé)
Časté otázky
Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.
Oči objektu sa javia
červené.
Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.
Red-eye (Červené oči) alebo
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
●● Nastavte blesk na
(str. 39)
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 64)
●● Ak už bola snímka vytvorená, vyberte
Na fotografiách sú
prachové častice.
Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.
●● Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 40)
Snímky sú neostré.
Môže to byť spôsobené fotografovaním v tme alebo nesprávnym držaním prístroja.
●● Stlačením [Spúšť] do polovice zaistíte zaostrenie na objekt. (str. 24)
. (str. 31)
●● Použite režim
Snímky sú neostré pri Expozičný čas sa predlžuje, pretože fotoaparát sa snaží získať lepšiu expozíciu.
nočnom snímaní.
To môže spôsobiť ťažkosti so stabilizáciou fotoaparátu a viesť k neostrosti vplyvom pohybu.
Night (Noc) v režime
. (str. 30)
●● Vyberte
●● Zapnite blesk. (str. 39)
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 40)
●● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
V protisvetle
vychádzajú objekty
príliš tmavé.
Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými
oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.
●● Nefotografujte proti slnku.
Backlight (Protisvetlo) v režime
. (str. 28)
●● Vyberte
●● Nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 39)
●● Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 47)
●● Nastavte expozíciu. (str. 47)
Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 48)
●● Nastavte meranie na

7
Rýchly sprievodca
Fotografovanie osôb
●● Režim
> Beauty Shot (Snímka s retušou)  29
●● Režim
> Portrait (Portrét)  28
●● Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
(pre potlačenie alebo opravu červených očí)  39
●● Face Detection (Rozpoznanie tváre)  44
Nastavenie expozície (jasu)
●● EV (nastavenie expozície)  47
●● ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému pozadiu)
 47
●● Metering (Meranie)  48
●● AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou
expozíciou)  50
Fotografovanie v noci alebo v šere
●● Režim
> Night (Noc)  30
●● Režim
> Sunset (Noc), Dawn (Úsvit), Fireworks
(Ohňostroj)  28
●● Nastavenie blesku  39
●● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo)  40
Vytvorenie akčnej snímky
●● Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká
rýchlosť)  50
Použitie rôznych efektov
●● Fotografické štýly (aplikácia tónov)  51
●● Nastavenie obrazu (nastavenie sýtosti, ostrosti alebo
kontrastu)  52
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
●● Optická stabilizácia obrazu (OIS)  23
●● Režim
 31
Fotografovanie textu, hmyzu alebo
kvetín
●● Režim
> Close Up (Detail), Text (textu)  28
●● Macro (Makro), Auto Macro (Autom. makro)
(pre snímky zblízka)  41
●● White Balance (zmena farebného podania)  48

8
●● Zobrazenie súborov podľa
kategórií v Inteligentnom
albume  55
●● Zmazanie všetkých súborov z
pamäťovej karty  57
●● Zobrazenie prezentácie
snímok  58
●● Zobrazenie súborov na
TV  66
●● Pripojenie fotoaparátu k
počítaču  67
●● Nastavenie zvuku a hlasitosti
 77
●● Nastavenie jasu displeja  77
●● Nastavenie jazyka displeja
 78
●● Nastavenie dátumu a času
 78
●● Formátovanie pamäťovej
karty  78
●● Riešenie ťažkostí  87
Obsah
Pridanie hlasovej poznámky k snímke ...................................... 34
Základné funkcie ..................................................................... 11
Rozbalenie ................................................................................ 12
Usporiadanie fotoaparátu ......................................................... 13
Vloženie batérie a pamäťovej karty .......................................... 15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu ................................. 16
Nabíjanie batérie ....................................................................... 16
Zapnutie fotoaparátu ................................................................. 16
Popis ikon ................................................................................. 17
Voľba možností ......................................................................... 18
Nastavenie dátumu a času ....................................................... 20
Nastavenie typu zobrazenia ...................................................... 20
Nastavenie zvuku ...................................................................... 20
Vytváranie snímok .................................................................... 21
Transfokácia .............................................................................. 22
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) .................................... 23
Tipy pre vytvorenie lepších snímok .......................................... 24
Možnosti snímania .................................................................. 35
Voľba rozlíšenia a kvality .......................................................... 36
Voľba rozlíšenia ......................................................................... 36
Voľba obrazovej kvality . ............................................................ 36
Použitie samospúšte . ............................................................... 37
Snímanie pri zlom osvetlení ..................................................... 39
Potlačenie červených očí .......................................................... 39
Použitie blesku .......................................................................... 39
Nastavenie citlivosti ISO . .......................................................... 40
Zmena zaostrenia fotoaparátu . ................................................ 41
Použitie makra . ......................................................................... 41
Použitie automatického ostrenia ............................................... 41
Použitie automatického ostrenia so sledovaním ....................... 42
Nastavenie oblasti ostrenia ....................................................... 43
Použitie rozpoznania tváre ....................................................... 44
Rozpoznanie tvárí ..................................................................... 44
Vytvorenie autoportrétu ............................................................. 45
Vytvorenie snímky úsmevu ....................................................... 45
Detekcia zatvorených očí .......................................................... 46
Nastavenie jasu a farieb ........................................................... 47
Ručné nastavenie expozície (EV) ............................................. 47
Kompenzácia protisvetla (ACB) ................................................ 47
Zmena možnosti merania . ........................................................ 48
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ............................... 48
Použitie režimu série ................................................................ 50
Zlepšenie snímok . .................................................................... 51
Použitie fotografických štýlov .................................................... 51
Nastavenie fotografie ................................................................ 52
Rozšírené funkcie ................................................................... 26
Režimy snímania ...................................................................... 27
Použitie režimu Smart Auto ....................................................... 27
Použitie režimu Scény ............................................................... 28
Použitie režimu Snímka s retušou ............................................. 29
Použitie režimu Snímka podľa vzoru . ....................................... 30
Použitie režimu Noc .................................................................. 30
Použitie režimu Dual IS ............................................................. 31
Použitie režimu Program ........................................................... 32
Snímanie videa . ........................................................................ 32
Záznam hlasových poznámok .................................................. 34
Záznam hlasovej poznámky . .................................................... 34

9
Obsah
Prehrávanie/úpravy . ............................................................... 53
Prehrávanie . ............................................................................. 54
Spustenie režimu prehrávania . ................................................. 54
Zobrazenie snímok . .................................................................. 58
Prehrávanie videa ..................................................................... 59
Prehrávanie hlasových poznámok ............................................ 60
Úprava snímky .......................................................................... 62
Zmena rozlíšenia snímok .......................................................... 62
Otočenie snímky . ...................................................................... 62
Použitie fotografických štýlov .................................................... 63
Oprava nesprávnej expozície .................................................... 64
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) . .................................. 65
Zobrazenie súborov na TV ...................................................... 66
Prenos súborov do počítača (vo Windows) . ............................ 67
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio ...................... 69
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného disku . . 71
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) ................................. 72
Prenos súborov do počítača (pre Mac) .................................... 73
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge) .......................................... 74
Batéria ....................................................................................... 84
Skôr, než sa obrátite na servis ................................................. 87
Technické údaje fotoaparátu . ................................................... 90
Register ..................................................................................... 95
Prílohy ...................................................................................... 75
Ponuka nastavení fotoaparátu . ................................................ 76
Otvorenie ponuky nastavení . .................................................... 76
Sound (Zvuk) . ........................................................................... 77
Display (Displej) ........................................................................ 77
Settings (Nastavenia) ................................................................ 78
Chybové hlásenia ..................................................................... 81
Údržba fotoaparátu ................................................................... 82
Čistenie fotoaparátu .................................................................. 82
Pamäťové karty ......................................................................... 83

10
Základné funkcie
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
Rozbalenie … …………………………………………………… 12
Usporiadanie fotoaparátu … …………………………………… 13
Vloženie batérie a pamäťovej karty …………………………… 15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu …………………… 16
Nabíjanie batérie … ……………………………………………
16
Zapnutie fotoaparátu ……………………………………………
16
Popis ikon ………………………………………………………… 17
Voľba možností … ……………………………………………… 18
Nastavenie dátumu a času … ………………………………… 20
Nastavenie typu zobrazenia ……………………………………
20
Nastavenie zvuku ………………………………………………
20
Vytváranie snímok … …………………………………………… 21
Transfokácia … …………………………………………………
22
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) … ……………………
23
Tipy pre vytvorenie lepších snímok … ………………………… 24
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Fotoaparát
Sieťový zdroj/Kábel USB
CD-ROM s programami
(Obsahuje návod na použitie)
Návod pre rýchle spustenie
Akumulátorová batéria
Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného
vyhotovenia.
Voliteľné príslušenstvo
Obal fotoaparátu
Pamäťové karty
Kábel A/V
Základné funkcie
Popruh
Nabíjačka batérie
12
Usporiadanie fotoaparátu
Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.
Tlačidlo transfokátora
●● Zväčšenie a zmenšenie obrazu pri snímaní.
●● Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie miniatúr v
režime prehrávania.
●● Nastavenie hlasitosti v režime prehrávania.
Tlačidlo spúšte
Vypínač
Tlačidlo Smart
Nastavte na Inteligentný režim (
Blesk
,
)
Mikrofón
Kontrolka AF-assist/samospúšte
Objektív
Reproduktor
Závit statívu
Kryt priestoru batérie
Vložte pamäťovú kartu a batériu
Základné funkcie
13
Usporiadanie fotoaparátu
Zásuvka USB a A/V
Umožňuje pripojenie kábla
USB a A/V
Stavová kontrolka
●● Bliká: Pri ukladaní snímok alebo
videa, načítaní z počítača alebo
tlačiarne alebo pri nezaostrení
●● Stále svieti: Pri pripojení k počítaču
alebo po zaostrení
1
2
Hlavný displej
Tlačidlo
Tlačidlo režimu: Otvorí zoznam režimov snímania
Popis
Ikona
Režim
Popis
Smart Auto
(Inteligentná automatika)
Vytvorenie snímky v scénickom režime,
ktorý fotoaparát sám určil
Zmena nastavenia displeja Pohyb hore
Program
Vytvorenie snímok s nastavením možností
Zmena nastavenia makra
DUAL IS
(Duálny stabilizátor)
Vytvorenie snímky s nastavením pre
potlačenie otrasov fotoaparátu
Scene (Scéna)
Vytvorenie snímky s prednastavenou
scénou
Movie (Video)
Záznam videa
Prístup k možnostiam a ponukám.
V režime snímania
Navigácia
Pri nastavení
Pohyb dole
Zmena nastavenia blesku Pohyb doľava
Zmena nastavenia
samospúšte
Pohyb doprava
Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.
Prehrávania Zapnutie režimu prehrávania.
Funkcia
●● Možnosti v režime snímania.
●● Mazanie súborov v režime prehrávania.
Základné funkcie
14
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu.
Vybratie batérie a pamäťovej karty
Zatlačte jemne na kartu, až
sa vysunie z fotoaparátu,
a potom ju vytiahnite zo
štrbiny.
Pamäťová karta
Poistka batérie
Kartu vložte tak, aby zlatené
kontakty smerovali nahor.
Stlačením poistky uvoľnite
batériu.
Batéria
Batériu vložte logom Samsung
smerom nahor.
●● Zabudovanú pamäť môžete použiť na dočasné ukladanie v čase,
kedy nie je vložená pamäťová karta.
●● Pamäťovú kartu vložte správne orientovanú. Vloženie pamäťovej
karty s nesprávnou orientáciou môže viesť k poškodeniu fotoaparátu
a pamäťovej karty.
Základné funkcie
15
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
Zapnutie fotoaparátu
Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie. Pripojte
kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou
pripojte k fotoaparátu.
Stlačením [POWER] zapnite alebo vypnite fotoaparát.
Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania
Stlačte [
Kontrolka
●●Červená: nabíjanie
●●Zelená: plne nabité
]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.
Keď zapnete fotoaparát stlačením a podržaním [
sekúnd, fotoaparát nevydá žiadne zvuky.
Základné funkcie
16
] na približne 5
Popis ikon
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.
A
Ikona
C. Ikony v ľavej časti
Popis
Rámček automatického ostrenia
Otrasy fotoaparátu
B
Pomer zväčšenia
Aktuálny dátum a čas
Ikona
Popis
Clona a expozičný čas
Dlhá expozícia
Hodnota expozície
Vyváženie bielej
C
B. Ikony v pravej časti
Ikona
A. Informačné ikony
Ikona
Retuš tváre
Rozlíšenie fotografie
Popis
Citlivosť ISO
Rozlíšenie videa
Zvolený režim snímania
Počet zostávajúcich snímok
Zostávajúci záznamový čas
Vnútorná pamäť
Pamäťová karta vložená
●●
Tón tváre
Popis
: Plne nabité
●●
: Čiastočne nabité
●●
(Červená) : Nutné nabiť
Fotografický štýl
Rýchlosť záznamu
Nastavenie obrazu
(ostrosť, kontrast, sýtosť)
Kvalita fotografií
Zvuk stlmený
Možnosti merania
Typ série
Možnosti blesku
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Možnosti časovača
Možnosti automatického ostrenia
Rozpoznanie tváre
Hlasová poznámka
Základné funkcie
17
Voľba možností
Možnosti môžete nastaviť stlačením [
] a navigačnými tlačidlami ([
Možnosti nastavenia snímania sprístupníte taktiež stlačením [
●● Pre pohyb vľavo a vpravo stlačte [
●● Pre pohyb hore a dole stlačte [
] alebo [
] alebo [
Back
ponuku.
], [
]).
Návrat k predchádzajúcej ponuke
Stlačením [
] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.
Stlačením [Spúšť] sa vrátite do režimu snímania.
].
].
EV
3 Stlačením [
], [
], ale niektoré nebudú dostupné.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Navigačnými tlačidlami sa pohybujte v možnostiach a
ponukách.
], [
Move
] potvrdíte zvýraznenú možnosť alebo
Základné funkcie
18
Voľba možností
Napr. Voľba vyváženia bielej v režime P
].
1 V režime snímania stlačte [
Tlačením
[
]
alebo
[
]
prejdite
na Program a potom
2
stlačte [
5 Tlačením [
] alebo [ ] prejdite na White Balance
].
(Vyváženie bielej) a potom stlačte [ ] alebo [
Photo Size
Quality
EV
ISO
White Balance
Face Detection
Focus Area
].
Smart Auto
Program
DUAL IS
Exit
Scene
Movie
This mode allows you to directly set various
features for shooting.
3 Stlačte [
6
Sound
Display
Settings
Daylight
Quality
EV
ISO
White Balance
Back
Face Detection
Focus Area
Exit
] alebo [
].
Photo Size
Shooting
Back
Stlačením [
bielej.
Change
7
Stlačte [
4 Tlačením [
] alebo [ ] prejdite na Shooting
].
(Snímanie) a potom stlačte [ ] alebo [
Základné funkcie
19
Move
].
] vyberte možnosť vyváženia
Nastavenie dátumu a času
Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykového displeja a zvuku podľa svojho priania.
Nastavenie typu zobrazenia
Nastavenie zvuku
Vyberte štýl zobrazenia v režimoch snímania a prehrávania.
Zvoľte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri dotyku na displej.
Opakovaným tlačením [
].
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [
2 Vyberte Sound (Zvuk) → Beep Sound (Pípnutie) →
] meníte typ zobrazenia.
možnosť.
Show all photographic
information.
Režim
Popis
Snímanie
●● Zobrazia sa všetky informácie o snímaní
●● Informácie o snímaní sa skryjú s výnimkou počtu
zostávajúcich snímok (alebo zostávajúcej dĺžky
záznamu) a ikony batérie
Prehrávanie
●● Zobrazia sa informácie o aktuálnej snímke
●● Skryjú sa informácie o aktuálnej snímke
●● Zobrazí sa informácia o aktuálnom súbore okrem
nastavení snímania a dátumu vytvorenia
Základné funkcie
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté)
Fotoaparát nevydáva zvuky.
1/2/3
Fotoaparát vydá zvuk.
20
Vytváranie snímok
Naučte sa základné činnosti, aby ste snímali fotografie ľahko a rýchlo v režime Program.
].
1 V režime snímania stlačte [
] alebo [ ] prejdite na Program a potom
2 Tlačením [
stlačte [
4 Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
●● Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
].
Smart Auto
Program
DUAL IS
Scene
Movie
This mode allows you to directly set various
features for shooting.
5 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
3 Nastavte objekt do rámčeka.
Pozri tipy pre dobré snímky na str. 24.
Základné funkcie
21
Vytváranie snímok
Transfokácia
Digitálny transfokátor
Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených
objektov. Tento fotoaparát má 7× optický a 5× digitálny
transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie až 35-krát.
Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa
digitálne zväčšenie. Kvalita snímky sa môže zhoršiť pri použití
digitálneho transfokátora.
Otáčaním [Transfokátora] doprava objekt zväčšíte. Otáčaním
[Transfokátora] doľava objekt zmenšíte.
Optický rozsah
Indikátor transfokátora
Digitálny rozsah
●● Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití režimov
,
(v niektorých scénach),
a
a pri použití s funkciou
Face Detection (Detekcia tváre).
●● Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať
dlhšie.
Pomer zväčšenia
Zmenšenie
Zväčšenie
Základné funkcie
22
,
Vytváranie snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)
●● OIS nemusí pracovať správne:
-- ak sledujete fotoaparátom objekt
-- používate priblíženie
-- ak sú otrasy príliš silné
-- pri dlhom expozičnom čase (napr. v režime
)
-- ak je batéria vybitá
-- pri snímaní zblízka
●● Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak
rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite
stabilizátor OIS.
●● Ak fotoaparát spadol, displej bude neostrý. V tom prípade fotoaparát
vypnite a zapnite, aby sa funkcia OIS správne použila.
●● V niektorých scénických režimoch je funkcia OIS nedostupná.
Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.
Pred opravou
Po oprave
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → OIS → možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté): Vypnutie funkcie OIS.
On (Zapnuté): Zapnutie funkcie OIS.
Základné funkcie
23
Tipy pre vytvorenie lepších snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Správne držanie fotoaparátu
Uistite sa, že nič
nezakrýva objektív.
●● Funkcia Optická stabilizácia obrazu slúži na
obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou
cestou. (str. 23)
obmedzíte otrasy opticky aj
●● Voľbou režimu
digitálne. (str. 31)
Stlačenie spúšte do polovice
Ak je zobrazené
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Ostrenie a expozícia sa nastavia
automaticky.
Otrasy fotoaparátu
Hodnota clony a expozičný čas sa
automaticky nastavia.
Rámček ostrenia
●● Ak je zobrazený zeleno,
dotlačením [Spúšť] fotografujte.
●● Ak je zobrazený červeno, zmeňte
kompozíciu a opäť stlačte [Spúšť]
do polovice.
Pri použití v tme nenastavujte blesk na Slow Sync (Pomalá
synchronizácia) ani na Off (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená
dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.
●● Použite statív alebo nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 39)
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 40)
Základné funkcie
24
Ochrana pred rozostrením objektu
Objekt je náročné zaostriť v týchto prípadoch:
-- medzi objektom a pozadím je malý kontrast
●● Pri fotografovaní za slabého svetla
(Odev objektu má farbu pozadia)
Zapnite blesk.
(str. 39)
-- za objektom je jasný zdroj svetla
-- objekt sám žiari
-- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
-- objekt nie je v strede snímky
●● Pri rýchlom pohybe objektu
Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 50)
Použitie aretácie ostrenia
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite. Po zaostrení
môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu snímky. Ak
ste hotoví, dotlačením [Spúšť] vytvorte snímku.
Základné funkcie
25
Rozšírené funkcie
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako snímať
videá alebo hlasové poznámky.
Režimy snímania ………………………………………………… 27
Použitie režimu Smart Auto … …………………………………
27
Použitie režimu Scény … ………………………………………
28
Použitie režimu Snímka s retušou … …………………………
29
Použitie režimu Snímka podľa vzoru … ………………………
30
Použitie režimu Noc ……………………………………………
30
Použitie režimu Dual IS … ……………………………………
31
Použitie režimu Program … ……………………………………
32
Snímanie videa …………………………………………………
32
Záznam hlasových poznámok … ……………………………… 34
Záznam hlasovej poznámky ……………………………………
34
Pridanie hlasovej poznámky k snímke …………………………
34
Režimy snímania
Fotografovanie alebo záznam videa voľbou najlepšieho režimu podľa podmienok.
Použitie režimu Smart Auto
Ikona
Popis
V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia
podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v prípade, kedy nie ste
dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v noci.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Smart Auto (Inteligentná automatika).
3 Nastavte objekt do rámčeka.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v protisvetle.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
●● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.
Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétov osôb zblízka.
Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji.
Dostupné iba pri snímaní v šere.
Ikona
Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich
objektov.
Popis
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek.
Zobrazuje sa pri snímaní s jasným bielym pozadím.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v noci. Dostupné pri
iba vypnutom blesku.
Rozšírené funkcie
27
Režimy snímania
4 Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
5 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Použitie režimu Scény
Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou.
●● Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim, zobrazí sa ikona
a použijú sa predvolené nastavenia.
●● Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že je
v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
●● Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosti
objektu.
●● Fotoaparát nemusí správne určiť režim ani pri použití statívu,
záleží na pohybe objektu.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
scéna.
2
Beauty Shot
Frame Guide
Night
Portrait
Children
Landscape
Close Up
This mode is appropriate for taking pictures
of faces.
●● Scénický režim zmeňte stlačením [
] a voľbou Scene
(Scéna) → vyberte scénu.
●● Ohľadom režimu Zaznamenanie krásy si pozrite časť "Použitie
režimu Snímka s retušou“ na strane 29.
●● Pre režim Snímka podľa vzoru pozri „Použitie režimu Snímka
podľa vzoru“ na str. 30.
●● Pre režim Noc pozri „Použitie režimu Noc“ na str. 30.
3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
4 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
28
Režimy snímania
6 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Retouch
Použitie režimu Snímka s retušou
(Retuš tváre) → možnosť.
Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti.
●● Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Beauty
Shot (Snímka s
2
retušou).
3
Level 3
Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár),
].
stlačte [
4 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Tone (Tón tváre)
→ možnosť.
Back
7
●● Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.
Move
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
8 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Level 2
Ostrenie sa nastaví na Auto Macro (Autom. makro).
Back
5
Move
Nedostatky pleti skryjete stlačením [
]..
Rozšírené funkcie
29
Režimy snímania
Použitie režimu Snímka podľa vzoru
Použitie režimu Noc
Ak požiadate inú osobu, aby vás vyfotografovala, môžete pre
kompozíciu snímky využiť funkciu „snímka podľa vzoru“. Funkcia
snímka podľa vzoru zobrazí fotografujúcej osobe časť vopred
nakomponovanej scény, a tak jej pomôže vyfotografovať vás.
Režim Noc sa používa pre vytvorenie snímky s nastaveniami pre
nočné snímanie. Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Frame
Guide (Snímka podľa
2
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Night
(Noc).
2
3 Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
3 Nastavte objekt do rámčeka a stlačte [Spúšť].
4 Dotlačením [Spúšť] vytvorte snímku.
vzoru).
●● Vpravo a vľavo od rámčeka sa objavia priehľadné vodidlá.
[Spúšť] zaostrite.
Nastavenie expozície v režime Noc
V režime Noc môžete predĺžením expozície zachytiť krátke
svetelné záblesky ako zakrivené stopy. Predĺžením expozičného
času oddialite uzatvorenie uzávierky. Preexponovanie záberu
potlačíte zväčšením clony.
Cancel Frame: OK
4 Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
●● Táto osoba musí podľa vodidiel nastaviť rámček na objekt a
potom stlačením [Spúšť] vytvoriť snímku.
5 Vodidlá potlačíte voľbou [
].
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Scene
(Scéna)
→
Night
(Noc).
2
].
3 Stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie) → Long Time Shutter
4
(Dlhá uzávierka).
Rozšírené funkcie
30
Režimy snímania
5 Vyberte hodnotu clony alebo expozičný čas.
Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a odstráňte neostrosť
funkciou Optickej a digitálnej stabilizácie.
Hodnota clony
Expozičný čas
Auto
Auto
Aperture
Back
Použitie režimu Dual IS
Move
6 Vyberte možnosť.
Pred opravou
●● Ak zvolíte Auto (Automaticky), clona alebo expozičný čas sa
nastavia automaticky.
7
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
8 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Po oprave
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Dual
IS
(Duálny
stabilizátor).
2
3 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
4 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
●● V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
●● Snímka bude opticky upravená iba v prípade, že použitý svetelný
zdroj bol jasnejší než žiarivka.
●● Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
●● Funkciu Optický stabilizátor obrazu môžete použiť na obmedzenie
otrasov v rôznych režimoch snímania. (str. 23)
Rozšírené funkcie
31
Režimy snímania
Použitie režimu Program
Snímanie videa
V režime programov môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem
expozičného času a clony).
Môžete zaznamenať až 20 minút videa vo vysokom rozlíšení.
Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Program.
2
3 Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kapitole
●● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát
pre záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými
organizáciami ISO/IEC a ITU-T.
●● Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať.
V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie. (str. 36)
●● Ak je Optický stabilizátor obrazu spustený, video sa môže
zaznamenávať so zvukom OIS.
„Možnosti snímania“.)
4 Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
5 Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Movie (Video).
].
3 Stlačte [
4 Vyberte Movie (Video) → Frame Rate (Frekvencia
snímania) → rýchlosť (počet snímok za sekundu).
●● So zvyšujúcim sa počtom snímok sa akcia javí prirodzenejšie,
veľkosť súboru však prudko narastá.
Voľba 60 FPS je dostupná iba pri rozlíšení videa 320 x 240.
Rozšírené funkcie
32
Režimy snímania
Prerušenie záznamu
].
5 Stlačte [
Vyberte
Movie
(Video)
→ Voice (Zvuk) → nastavenie
6
Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa.
Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden video
súbor.
zvuku.
Možnosť
Stlačením [
Popis
] záznam prerušíte. Ďalšou voľbou pokračujte.
On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom.
Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
Zoom Mute (Stíšiť Zoom): Pri zmene nastavenia
transfokátora bude záznam zvuku prerušený.
7 Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kapitole „Možnosti snímania“.)
Stop
8 Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
9 Ďalším stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
Rozšírené funkcie
33
Pause
Záznam hlasových poznámok
Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku vysvetľujúcu
okolnosti.
Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 25 cm od fotoaparátu.
Záznam hlasovej poznámky
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
1
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Voice (Zvuk) → Record
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Voice (Zvuk) → Memo
3
3 Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
V režime snímania stlačte [
].
(Záznam).
Stlačením [Spúšť] nahrávajte.
●● Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
●● Stlačením [
] záznam prerušíte alebo v ňom pokračujete.
(Poznámka).
●● Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení snímky.
4 Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
●● Ďalším stlačením [Spúšť] zastavte záznam hlasovej
poznámky.
Stop
Pause
4 Stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
●● Ďalším stlačením [Spúšť] spustíte záznam novej hlasovej
poznámky.
5 Stlačením [
] sa vrátite do režimu snímania.
Rozšírené funkcie
34
Možnosti snímania
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Voľba rozlíšenia a kvality … ……………………
36
Nastavenie jasu a farieb …………………………
47
Voľba rozlíšenia …………………………………… 36
Ručné nastavenie expozície (EV) … …………… 47
Voľba obrazovej kvality …………………………… 36
Kompenzácia protisvetla (ACB) … ……………… 47
Použitie samospúšte … …………………………
37
Zmena možnosti merania ………………………… 48
Snímanie pri zlom osvetlení … …………………
39
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ……… 48
Potlačenie červených očí ………………………… 39
Použitie režimu série … …………………………
50
Použitie blesku … ………………………………… 39
Zlepšenie snímok … ……………………………
51
Nastavenie citlivosti ISO … ……………………… 40
Použitie fotografických štýlov … ………………… 51
Zmena zaostrenia fotoaparátu … ………………
Nastavenie fotografie … ………………………… 52
41
Použitie makra … ………………………………… 41
Použitie automatického ostrenia … ……………… 41
Použitie automatického ostrenia so sledovaním …… 42
Nastavenie oblasti ostrenia … …………………… 43
Použitie rozpoznania tváre … …………………
44
Rozpoznanie tvárí ………………………………… 44
Vytvorenie autoportrétu …………………………… 45
Vytvorenie snímky úsmevu … …………………… 45
Detekcia zatvorených očí ………………………… 46
Voľba rozlíšenia a kvality
Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.
Voľba rozlíšenia
Pri vytváraní videa:
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých
obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo
premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia
rastie aj veľkosť súboru.
].
1 V režime stlačte [
2 Vyberte Movie (Video) → Movie Size (Rozlíšenie videa)
→ možnosť.
Možnosť
Pri vytváraní snímok:
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Photo Size
640 X 480: Prehrávanie na všeobecnom TV.
(Veľkosť snímky) → možnosť.
Možnosť
Popis
1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo vysokej
kvalite.
320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.
Popis
4320 X 3240: Tlač na papier A1.
Voľba obrazovej kvality
4000 X 3000: Tlač na papier A1.
4272 X 2848: Tlač na formát A1 v širokom pomere
strán (3:2).
4224 X 2376: Tlač na formát A2 v širokom pomere
strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
3264 X 2448: Tlač na papier A3.
Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte JPEG.
Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Quality (Kvalita) →
možnosť.
2592 X 1944: Tlač na papier A4.
Možnosť
2048 X 1536: Tlač na papier A5.
Popis
Super Fine (Veľmi jemná)
1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.
Fine (Jemná)
Normal (Normálna)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
36
Použitie samospúšte
Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.
1 V režime snímania stlačte [
3 Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
].
●● Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom čase.
●● Stlačením [ ] samospúšť zrušíte.
●● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
Off
2 Vyberte možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
10 Sec (10 sekúnd): Vytvorí snímku po 10 sekundách.
2 Sec (2 sekundy): Vytvorí snímku po 2 sekundách.
Double (Dvojitá): Vytvorí snímku po 10 sekundách a
ďalšiu po 2 sekundách.
Motion Timer (Detekcia pohybu): Reaguje na pohyb
a vytvorí snímku. (str. 38)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
37
Použitie samospúšte
Použitie detekcie pohybu
6 Pózujte pre snímku tak dlho, pokým bliká kontrolka
AF-assist/samospúšte.
1 V režime snímania stlačte [ ].
2 Vyberte .
3 Stlačte [Spúšť].
4 Postavte sa do vzdialenosti 3 m od fotoaparátu do 6
●● Tesne pred automatickým vytvorením snímky prestane
kontrolka AF-assist/samospúšte blikať.
sekúnd od stlačenia [Spúšť].
5 Urobte nejaký pohyb, napr. mávajte rukami, aby sa
samospúšť spustila.
●● Ak vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka AF-assist/
samospúšte blikať rýchlo.
Samospúšť s detekciou pohybu nemusí pracovať správne:
●● ak ste ďalej než 3 m od fotoaparátu
●● ak sa pohybujete málo
●● ak je pozadie príliš jasné
Rozsah funkcie
detekcie pohybu
Možnosti snímania
38
Snímanie pri zlom osvetlení
Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.
Potlačenie červených očí
Použitie blesku
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímke
javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou Red-eye (Červené
oči) alebo Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). Možnosti blesku
nájdete v kap. „Použitie blesku“.
Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia
alebo potrebujete viac svetla.
1 V režime snímania stlačte [
].
Auto
2 Vyberte možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté):
●● Blesk nepracuje.
●● Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred
otrasmi ( ).
Auto (Automaticky): Fotoaparát vyberie správne
nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény v
.
režime
Možnosti snímania
39
Snímanie pri zlom osvetlení
Možnosť
Popis
●● Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo voľbe Blink
Detection (Detekcia žmurknutia).
●● Uistite sa, že objekt leží v odporúčanom dosahu blesku. (str. 90)
●● Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu
prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*:
●● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
●● Fotoaparát opraví červené oči pokročilou
analýzou snímky.
Slow Sync (Pomalá synchronizácia):
●● Po záblesku zostane uzávierka otvorená.
●● Vyberte pre zachytenie podrobností pozadia v
okolitom svetle.
●● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite
statív.
Fill in (Vyrovnávací):
●● Blesk pracuje vždy.
●● Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
Red-eye (Červené oči)*:
●● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
●● Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
Auto (Automaticky): Blesk pracuje iba pri zlých
svetelných podmienkach.
Nastavenie citlivosti ISO
Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie
International Organization for Standardisation (ISO).
Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na
svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku
bez použitia blesku.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → ISO → možnosť.
●● Vyberte
a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu
objektu a pozadia.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa
dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.
Možnosti snímania
●● Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac
šumu.
●● Ak je nastavené Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), citlivosť
ISO bude nastavená na Auto (Automaticky).
40
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Naučíte sa zaostriť fotoaparát na objekt.
Použitie makra
Použitie automatického ostrenia
Režim makro použite na snímanie objektov zblízka, ako napr.
kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie
automatického ostrenia“.
Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením
vzdialenosti prístroja od objektu.
1 V režime snímania stlačte [
].
Normal (AF)
2 Vyberte možnosť.
Možnosť
Popis
Normal (AF) (Normálny(AF)): Ostrí na objekt ďalej
než 80 cm (ďalej než 150 cm pri použití transfokátora).
Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti
5 – 80 cm (70 cm – 150 cm pri použití transfokátora).
●● Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
●● Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.
Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej
než 5 cm (ďalej než 70 cm pri použití transfokátora).
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
41
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Použitie automatického ostrenia so sledovaním
●● Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
-- je objekt príliš malý alebo sa pohybuje nepravidelne,
-- je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
-- sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
-- fotoaparát sa nepravidelne pohybuje.
V týchto prípadoch sa rámček zobrazí pomocou jednej bielej čiary.
●● Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
●● Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na rámček
s jednou červenou čiarou.
●● Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť detekciu tváre ani
možnosti fotografických štýlov.
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním) vám uľahčí nájdenie objektu
a jeho automatické zaostrenie, hoci sa pohybujete.
].
1 V režime snímania stlačte [
Zvoľte
Shooting
(Snímanie)
→
Focus
Area (Oblasť
2
ostrenia) → Tracking AF (Ostrenie so sledovaním).
3 Zaostrite na objekt, ktorý chcete sledovať, a stlačte [
].
●● Na objekte sa zobrazí rámček ostrenia a pohybuje sa s ním po
obrazovke, ako pohybujete fotoaparátom.
Tracking AF
●● Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
●● Zelený rámček po stlačení [Spúšť] do polovice znamená, že
je objekt zaostrený.
Možnosti snímania
42
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Nastavenie oblasti ostrenia
Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia
podľa umiestnenia objektu v scéne.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
Focus
Area
2
(Oblasť ostrenia) → možnosť.
Možnosť
Popis
Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred
(vhodné pre objekty v strede poľa).
Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu alebo
niekoľko z deviatich oblastí.
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním): Zaostrí a
sleduje objekt. (str. 42)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
43
Použitie rozpoznania tváre
Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu.
Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možností Blink Detection (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie zatvorených očí alebo
Smile Shot (Úsmev) na zachytenie úsmevu.
●● V niektorých scénických režimoch je rozpoznanie tváre nedostupné.
●● Rozpoznanie tváre nemusí pracovať pri:
-- veľkej vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri
možnostiach Smile Shot (Úsmev) a Blink Detection (Detekcia
žmurknutia) zobrazí oranžovo)
-- je príliš málo alebo veľa svetla
-- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
-- objekt má slnečné okuliare alebo masku
-- objekt je v protisvetle alebo nie sú stabilné svetelné podmienky
-- výraz tváre objektu sa nápadne mení
●● Detekcia tváre nie je dostupná pri použití fotografického štýlu
alebo možnosti nastavenia obrazu, alebo ak ju použijete s funkciou
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním).
●● Detekcia tváre nie je dostupná pri použití digitálneho transfokátora.
●● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
●● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré
možnosti série dostupné.
Rozpoznanie tvárí
Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre (až 10 tvárí).
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
Face
Detection
2
(Rozpoznanie tváre) → Normal (Normálny).
●● Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú
označené rámčekmi sivými.
●● Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
Možnosti snímania
44
Použitie rozpoznania tváre
Vytvorenie autoportrétu
Vytvorenie snímky úsmevu
Môžete sa sami vyfotografovať. Vzdialenosť ostrenia sa nastaví
na blízko a fotoaparát pípne.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
Face
Detection
2
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Detection
(Rozpoznanie tváre) → Smile Shot (Úsmev).
●● Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.
(Rozpoznanie tváre) → Self-Portrait (Autoportrét).
3 Po zaznení krátkeho pípnutia stlačte tlačidlo [Shutter]
(Spúšť).
Možnosti snímania
45
Použitie rozpoznania tváre
Detekcia zatvorených očí
Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu
dvoch snímok.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Detection
(Rozpoznanie tváre) → Blink Detection (Detekcia
žmurknutia).
●● Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
●● Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken
with eyes closed.“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami).
Vytvorte novú snímku.
Možnosti snímania
46
Nastavenie jasu a farieb
Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.
Ručné nastavenie expozície (EV)
Kompenzácia protisvetla (ACB)
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy
príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky
nastavením expozície.
Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za
objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade
nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).
Tmavšia (-)
Neutrálna (0)
Svetlejšia (+)
Bez ACB
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
EV.
2
3 Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.
S ACB
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → ACB → možnosť.
●● Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké.
Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu
či preexponovaniu snímky.
●● Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, vyberte AEB (Auto Exposure
Bracket). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym nastavením expozície:
normálna, podexponovaná a preexponovaná. (str. 50)
Možnosti snímania
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
On (Zapnuté): ACB je zapnuté.
●● Pri zapnutej funkcii nemôžete voliť režim série.
47
Nastavenie jasu a farieb
Zmena možnosti merania
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo
svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného
spôsobu merania.
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
Metering
(Meranie) →
2
Voľba svetelného zdroja
(vyváženie bielej)
Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla.
Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli
vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok,
ako sú Auto WB (Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné
svetlo), Cloudy (Pod mrakom) alebo Tungsten (Žiarovka).
možnosť.
Možnosť
Popis
Multi (Viacbodové):
●● Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a
meria jas každej z nich.
●● Vhodné pre bežné fotografovanie.
Spot (Bodové):
●● Fotoaparát meria jas iba v strede rámčeka.
●● Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka
správne exponovaná.
●● Vhodné pre objekty v protisvetle.
Center-weighted (Stredovo vyvážené):
●● Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej
snímky s dôrazom na stred.
●● Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.
Možnosti snímania
Auto WB
Cloudy
48
Daylight
Tungsten
Nastavenie jasu a farieb
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → White Balance
Vlastné nastavenie vyváženia bielej
].
1 V režime snímania stlačte [
Vyberte
Shooting
(Snímanie)
→
White
Balance
2
(Vyváženie bielej) → možnosť.
Ikona
(Vyváženie bielej) → Custom Set (Vlastné nastavenie).
Popis
Auto WB (Automatické vyváženie bielej): Použije
automatické nastavenie podľa podmienok osvetlenia.
3 Namierte objektív na biely papier.
Daylight (Denné svetlo): Vyberte pre snímanie v exteriéri
pri jasnom počasí.
Cloudy (Pod mrakom): Vyberte pre snímanie v exteriéri
pri oblačnosti alebo v tieni.
Fluorescent_H (Žiarivka typu h): Vyberte pre snímanie
pri použití žiariviek s farbou denného svetla alebo
trojpásmových žiariviek.
Fluorescent_L (Žiarivka typu l): Vyberte pri osvetlení
bielou žiarivkou.
Tungsten (Žiarovka): Vyberte pre snímky v interiéri pri
osvetlení klasickými alebo halogénovými žiarovkami.
4 Stlačte [Spúšť].
Custom Set (Vlastné nastavenie): Použite vlastné,
dopredu definované nastavenia.
Možnosti snímania
49
Použitie režimu série
Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch môžete
použiť niektorý z režimov série.
●● Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe Single
(Jednorazové).
●● Ak zvolíte Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), rozlíšenie
bude nastavené na VGA a citlivosť ISO bude nastavená na
Auto (Automaticky).
●● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú
niektoré možnosti série dostupné.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Drive (Režim snímania)
→ možnosť.
Možnosť
Popis
Single (Jednorazové): Vytvorenie jedinej snímky.
Continuous (Sekvenčné):
●● Pri pridržaní [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky
nepretržite.
●● Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný
veľkosťou vloženej pamäťovej karty.
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť):
●● Po úplnom stlačení [Spúšť] fotoaparát vytvorí VGA
snímky (5 snímok za sekundu, max. 30 snímok).
AEB:
●● Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením expozície:
normálna, podexponovaná a preexponovaná.
●● Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite statív.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
50
Zlepšenie snímok
Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, či ďalšími nastaveniami.
Použitie fotografických štýlov
Definícia vlastného RGB tónu
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkký),
Vivid (Výrazný) alebo Forest(Prales).
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) → Custom RGB (Vlastné farby).
3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Soft (Mäkký)
Vivid (Výrazný) Forest (Prales)
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
●● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný RGB
tón.
Back
4
●● Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť detekciu tváre ani
možnosti nastavenia obrazu.
Možnosti snímania
Move
Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)
51
Zlepšenie snímok
Nastavenie fotografie
Možnosti sýtosti
Popis
Nastavte kontrast, ostrosť a sýtosť svojich fotografií.
-
Zníži farebnú sýtosť.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → Image Adjust
+
Zvýši farebnú sýtosť.
●● Ak nechcete použiť efekty, vyberte 0. (vhodné pre tlač)
●● Keď sa nastaví Image Adjust (Úprava obrázka), funkcia Photo Style
Selector (Volič štýlu fotografie) nebude dostupná.
(Nastavenie obrazu).
3 Vyberte možnosť nastavenia.
●● Contrast (Kontrast)
●● Sharpness (Ostrosť)
●● Saturation (Sýtosť)
4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
Možnosti kontrastu
Popis
-
Zníži farebnosť a jas.
+
Pridá farby a jas.
Možnosti ostrosti
Popis
-
Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na
úpravu snímok v PC).
+
Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu
snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu
šumu v obraze.
Možnosti snímania
52
Prehrávanie/úpravy
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte
sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni alebo televízoru.
Prehrávanie ………………………………………
54
Prenos súborov do počítača (vo Windows) ……
67
Spustenie režimu prehrávania …………………… 54
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio …… 69
Zobrazenie snímok … …………………………… 58
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
Prehrávanie videa ………………………………… 59
vymeniteľného disku ……………………………… 71
Prehrávanie hlasových poznámok … …………… 60
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) … …… 72
Úprava snímky ……………………………………
62
Prenos súborov do počítača (pre Mac) … ……
73
Zmena rozlíšenia snímok ………………………… 62
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge) … …………
74
Otočenie snímky … ……………………………… 62
Použitie fotografických štýlov … ………………… 63
Oprava nesprávnej expozície … ………………… 64
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ………… 65
Zobrazenie súborov na TV … …………………
66
Prehrávanie
‎Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.
Spustenie režimu prehrávania
Zobrazenie v režime prehrávania
Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa a hlasových
poznámok vo fotoaparáte.
1 Stlačte [
].
●● Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
●● Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.
2 Stlačením [
] alebo [
Informačné
] sa pohybujte v súboroch.
●● Dotykom a pridržaním zobrazujete súbory rýchlejšie.
●● Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte
pamäťovú kartu.
●● Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory
vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.
Ikona
Popis
Snímka s hlasovou poznámkou
Súbor s videom
Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
Chránený súbor
Názov priečinka – názov súboru
Prehrávanie/úpravy
54
Prehrávanie
Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume
Zobrazenie a správa súborov podľa kategórií, ako sú dátum, typ
súboru a týždeň.
1 V režime prehrávania otočte [Transfokátora] doľava.
].
2 Stlačte [
Vyberte
kategóriu.
3
4 Stlačením [
5 Stlačením [
Type
Date
Color
Week
Back
Set
Možnosť
Popis
Type (Typ)
Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)
Zobrazenie súborov podľa dátumu vytvorenia.
Color (Farby)
Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby
snímky.
Week (Týždeň)
Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy
boli vytvorené.
] alebo [
] sa pohybujte v súboroch.
●● Dotykom a pridržaním zobrazujete súbory rýchlejšie.
Otvorenie inteligentného albumu alebo zmena kategórie a
reorganizácia súborov môže trvať dlhšie.
Prehrávanie/úpravy
55
] sa vrátite do normálneho vzhľadu.
Prehrávanie
Zobrazenie súborov ako miniatúr
Ochrana súborov
Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.
V režime prehrávania otočením [Transfokátora]
doľava zobrazíte 9 alebo 20 miniatúr (otáčaním
[Transfokátora] doprava sa vrátite do
predchádzajúceho režimu).
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-Možnosti) → Protect
(Chrániť) → Select (Vybrať).
●● Pre ochranu všetkých súborov vyberte All (Všetko) →
Lock (Zablokovať).
3 Vyberte súbor, ktorý chcete chrániť, a stlačte [
●● Ďalším stlačením [
] voľbu zrušíte.
Filter
Činnosť
Vykonajte
Prechádzanie medzi
súbormi
Stlačte [
Mazanie súborov
Stlačte [
], [
], [
] alebo [
] a vyberte Yes (Áno).
].
Select
4 Stlačte [
Prehrávanie/úpravy
56
Set
].
].
Prehrávanie
Mazanie súborov
Kopírovanie súborov na kartu
Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je
možné zmazať chránené súbory.
Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na pamäťovú
kartu.
Vymazanie jedného súboru:
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → Copy to Card
1 V režime prehrávania vyberte súbor a stlačte [
2 Voľbou Yes (Áno) zmažte súbor.
].
(Kópia na kartu).
3 Voľbou Yes (Áno) kopírujte súbory.
Vymazanie viacerých súborov:
1 V režime prehrávania stlačte [ ].
2 Vyberte Multiple Delete (Hromadné odstránenie).
3 Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať, a stlačte [ ].
●● Ďalším stlačením [
] voľbu zrušíte.
4 Stlačte [ ].
5 Vyberte Yes (Áno).
Vymazanie všetkých súborov:
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → Delete
(Vymazať) → All (Všetko) → Yes (Áno).
Prehrávanie/úpravy
57
Prehrávanie
Zobrazenie snímok
Spustenie prezentácie
Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie snímok v prezentácii.
Zväčšenie snímky
V režime prehrávania otáčaním [Transfokátora]
doprava zväčšíte snímku (otáčaním
[Transfokátora] doľava ju zmenšíte).
Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky.
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte Multi Slide Show (Multi prezentácia).
3 Vyberte možnosť efektu prezentácie.
Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej časti
displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia snímky.
Trim
Činnosť
Vykonajte
Pohyb zväčšenou
oblasťou
Stlačte [
Orezanie zväčšenej
snímky
Stlačte [
súbor).
], [
], [
] alebo [
●● Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 5.
Možnosť
Popis
Images
(Snímky)
Nastavte snímky, ktoré budú súčasťou prezentácie.
●● All (Všetko): Zobrazenie všetkých snímok v
prezentácii.
●● Date (Dátum): Zobrazenie snímok vytvorených v
určitý deň v prezentácii.
●● Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok v
prezentácii.
Interval
●● Nastavte interval medzi snímkami.
●● Je dostupné pri nastavení Off (Vypnuté) v ponuke
efektov.
Music
(Hudba)
Vyberte hudbu na pozadí.
Effect
(Efekt)
●● Vyberte prechodový efekt.
●● Voľbou Off (Vypnuté) efekty vypnete.
].
] (bude uložená ako nový
Prehrávanie/úpravy
58
Prehrávanie
4 Vyberte efekt prezentácie.
5 Vyberte Start (Spustiť) → Play (Prehrať).
Prehrávanie videa
●● Pre opakovanie prezentácie vyberte Repeat (Opakovať).
●● Stlačením [
] prezentáciu prerušíte alebo v nej pokračujete.
Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo
orezávať.
1 V režime prehrávania vyberte video súbor a stlačte [
].
Ak chcete prezentáciu zastaviť a prepnúť do režimu prehrávania,
stlačte [
] a potom [ ] alebo [ ].
Pause
2 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
Stlačte
Činnosť
[
Presun vzad.
]
[
[
]
]
Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
Presun vpred.
[Transfokátora]
Nastavenie úrovne hlasitosti.
doľava alebo doprava
Prehrávanie/úpravy
59
Prehrávanie
Prehrávanie hlasových poznámok
Orezanie videa pri prehrávaní
1 Stlačte [
] v mieste, kde chcete začať nové video, a
otočte [Transfokátora] doprava.
2 Stlačením [ ] pokračujte v prehrávaní.
3 Stlačte [ ] v mieste, kde chcete ukončiť nové video, a
otočte [Transfokátora] doprava.
Prehranie hlasovej poznámky
1 V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a stlačte
2 Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
4 Vyberte Yes (Áno).
●● Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
●● Upravené video bude uložené ako nový súbor.
Stlačte
Činnosť
[
Presun vzad.
]
[
]
Prerušenie a pokračovanie prehrávania.
[
]
Presun vpred.
[
]
Zastavenie prehrávania.
[Transfokátora]
Nastavenie úrovne hlasitosti.
doľava alebo doprava
Zachytenie snímky počas prehrávania
1 Stlačte [
2 Stlačte [
].
[
] v mieste, kde chcete uložiť snímku.
].
Súbor so zachytenou snímkou bude rovnako veľký ako pôvodný súbor
s videom a bude uložený ako nový.
Prehrávanie/úpravy
60
Prehrávanie
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
].
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → Voice Memo
(Zvuk Poznámka) → On (Zapnuté).
3 Stlačením [Spúšť] nahrajte krátku poznámku
(max. do 10 sekúnd).
●● Ďalším stlačením [Spúšť] záznam hlasovej poznámky
zastavte.
K chráneným súborom nemôžete pridávať hlasovú poznámku.
Prehranie hlasovej poznámky pri snímke
V režime prehrávania vyberte snímku s hlasovou poznámkou
].
a stlačte [
●●Stlačením [
] prehrávanie prerušíte alebo v ňom pokračujete.
Prehrávanie/úpravy
61
Úprava snímky
Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti.
Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
Zmena rozlíšenia snímok
Otočenie snímky
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Resize (Zmeniť veľkosť)
→ možnosť.
●● Voľbou
].
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Rotate (Otočiť) → možnosť.
uložíte snímku ako spúšťací obrázok. (str. 77)
Right 90˚
2048 X 1536
Back
Back
Move
Dostupné možnosti sa líšia podľa veľkosti zvolenej snímky.
Prehrávanie/úpravy
62
Move
].
Úprava snímky
Použitie fotografických štýlov
Definícia vlastného RGB tónu
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkký), Vivid
(Výrazný) alebo Forest (Prales).
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Photo Style Selector
].
(Voľba fotogr. štýlu) → Custom RGB (Vlastné farby).
3 Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Soft (Mäkký)
Vivid (Výrazný) Forest (Prales)
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Photo Style Selector
].
(Voľba fotogr. štýlu) → možnosť.
Back
●● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný RGB
tón.
4 Určte množstvo zvolenej farby. (-: menej alebo +: viac)
Soft
Back
Move
Move
Prehrávanie/úpravy
63
Úprava snímky
Oprava nesprávnej expozície
Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sýtosť,
odstráňte červené oči alebo chyby pleti alebo pridajte šum do
obrazu.
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
obrazu).
Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
obrazu) → ACB.
3 Vyberte možnosť nastavenia.
●●
●●
●●
: Brightness (Jas)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Sýtosť)
4 Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)
Odstránenie červených očí
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
Pridanie šumu do obrazu
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
obrazu) → Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
obrazu) → Add Noise (Pridať šum).
Odstránenie nedostatkov pleti
1 V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [
2 Vyberte Edit (Upraviť) → Image Adjust (Nastavenie
].
obrazu) → Face Retouch (Retuš tváre).
3 Vyberte hodnotu.
●● So zvyšujúcim sa číslom sa tvár čistí.
Prehrávanie/úpravy
64
].
Úprava snímky
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)
Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o
počte výtlačkov a veľkosti papiera.
].
4 Stlačte [
5 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → DPOF
→ Size (Veľkosť) → možnosť.
●● Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré
podporuje DPOF (Digital Print Order Format) alebo si môžete
snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
●● Širokouhlé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po
stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.
●● Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti
fotoaparátu.
Tlač zvolenej snímky.
All (Všetko)
Tlač všetkých snímok.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
] alebo [
] vyberte
Tlač miniatúr
3 Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku a
otočením [Transfokátora] doľava alebo doprava nastavte
počet kópií. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete
].
vybrať, a stlačte [
●● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [
počet kópií a stlačte [
].
Určte tlačovú veľkosť všetkých snímok.
●● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [
tlačovú veľkosť a stlačte [
].
Popis
Select (Vybrať)
Určte tlačovú veľkosť zvolenej snímky.
All (Všetko)
otočením [Transfokátora] doľava alebo doprava vyberte
veľkosť tlače. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete
].
vybrať, a stlačte [
].
→ Standard (Štandard) → možnosť.
Možnosť
Popis
Select (Vybrať)
6 Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku a
1
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → DPOF
V režime prehrávania stlačte [
Možnosť
] alebo [
].
1 V režime prehrávania stlačte [
2 Vyberte File Options (Súbor-možnosti) → DPOF
→ Index → Yes (Áno).
Tlačiť fotografie stanovenej veľkosti môžete iba na tlačiarňach
kompatibilných s DPOF 1.1.
] vyberte
Prehrávanie/úpravy
65
Zobrazenie súborov na TV
Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [
2 Vyberte Settings (Nastavenia) → Video Out (Video
].
●● Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo digitálny
šum.
●● Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrovaný.
●● Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky a
videá.
výstup).
3 Vyberte výstup videosignálu podľa krajiny alebo oblasti,
kde ste.
4 Vypnite fotoaparát a TV.
5 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
Video
Audio
6 Zapnite TV a vyberte vstup videa pomocou ovládača TV.
7 Zapnite fotoaparát a stlačte [ ].
8 Na zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa použite
tlačidlá fotoaparátu.
Prehrávanie/úpravy
66
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
TSúbory prenesiete po pripojení fotoaparátu k PC.
Požiadavky pre aplikáciu Intelli-studio
Položka
Požiadavky
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo lepší/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz alebo lepší
Operačná
pamäť
Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
Operačný
systém
Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita
pevného disku
250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné
●● Mechanika CD-ROM
●● nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/
séria ATI X1600 alebo lepšia
●● 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný
monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné
zobrazenie odporúčané)
●● Port USB, Microsoft DirectX 9.0c alebo novšie
●● Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať
právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
●● Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia
prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
●● Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo
novšie.
●● Pre pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku je nutné použiť
Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 alebo novší.
Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným
systémom môže spôsobiť stratu záruky.
* V 64-bitových vydaniach Windows XP, Vista a 7 nemusia programy
pracovať správne.
Prehrávanie/úpravy
67
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Inštalácia programu Intelli-studio
1 Vložte inštalačný disk CD do kompatibilnej mechaniky
CD-ROM.
2 Po zobrazení inštalačného okna kliknite na Samsung
Digital Camera Installer a spustite inštaláciu.
3 Vyberte programy pre inštaláciu a postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
4 Kliknutím na Exit dokončite inštaláciu a reštartujte počítač.
Prehrávanie/úpravy
68
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio
2 Zapnite fotoaparát.
●● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
1 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte
Computer (Počítač).
3 Zvoľte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.
●● Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané
okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.
4 Zvoľte Yes (Áno).
●● Nové súbory sa prenesú do počítača.
Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu
nabíja.
Prehrávanie/úpravy
69
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Použitie programu Intelli-studio
Program Intelli-studio vám umožňuje prehrávanie a úpravu súborov. Súbory môžete taktiež nahrávať na internetové stránky ako Flickr alebo
YouTube. Podrobnosti získate zvolením Help → Help v programe.
●● Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie.
Pre inštaláciu programu zvoľte Tool → Install Intelli-studio on PC (Inštalovať Intelli-studio do PC).
●● Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
●● Súbory v počítači nie je možné kopírovať do fotoaparátu.
●● Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
-- Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Prehrávanie/úpravy
70
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Ikona
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku
Popis
1
Otvorenie ponuky
2
Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk.
3
Prepnutie do režimu Úprava snímky
4
Prepnutie do režimu Úprava videa
1 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
5
Prepnutie do režimu Zdieľanie (Sharing) (Môžete posielať
súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové stránky,
ako Flickr alebo YouTube.)
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7
Voľba typu súboru
8
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
9
Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom fotoaparáte
10
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo fotoaparáte
11
Zobrazenie súborov ako miniatúr, v Smart Album alebo na
mape
12
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13
Prehľadávanie priečinkov v počítači
14
Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečinok
15
Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie
súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tvárí
Prehrávanie/úpravy
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
71
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
2 Zapnite fotoaparát.
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
●● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte
Computer (Počítač).
3 V počítači zvoľte Tento počítač → Vyměnitelný disk →
DCIM → 100PHOTO.
Postup odpojenia kábla USB v systémoch Windows Vista/7 je
podobný.
1 Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až
prestane.
2 Kliknite na ikonu
rohu obrazovky PC.
4 Zvoľte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich
v hlavnom paneli v pravom dolnom
uložte do počítača.
3 Kliknite do zobrazenej správy.
4 Odpojte kábel USB.
Ak aplikácia Intelli-studio beží, nemusí byť odpojenie fotoaparátu
bezpečné. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.
Prehrávanie/úpravy
72
Prenos súborov do počítača (pre Mac)
Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu priamo do
počítača bez inštalácie programov.
Je podporovaný systém Mac OS verzia 10.4 alebo novší.
1 Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
2 Zapnite fotoaparát.
●● Počítač fotoaparát automaticky rozpozná a zobrazí sa ikona
vymeniteľného disku.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno. Vyberte
Computer (Počítač).
3 Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
4 Preneste snímky alebo videá do počítača.
Prehrávanie/úpravy
73
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge)
Tlač snímok fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.
].
1 V režime snímania stlačte [
2 Vyberte Settings (Nastavenia) → USB.
3 Vyberte Printer (Tlačiareň).
4 Pri zapnutej tlačiarni pripojte fotoaparát káblom USB.
Nastavenie možností tlače
Images
: One Photo
Size
: Auto
Layout
: Auto
Type
: Auto
Quality
: Auto
Exit
Možnosť
Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti fotografie.
●● Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
] alebo [
Layout (Vzhľad stránky): Vytvorenie výtlačkov miniatúr.
] vyberte snímku.
Type (Typ): Voľba typu papiera.
●● Stlačením [
] nastavte možnosti tlače. Pozri
„Nastavenie možností tlače“.
7 Stlačením [
] vytlačte.
●● Tlač začne. Stlačením [
Popis
Images (Snímky): Vyberte tlač zobrazenej snímky alebo
všetkých snímok.
5 Zapnite fotoaparát.
6 Stlačením [
Print
Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače.
Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
] tlač zrušíte.
File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil
názov súboru.
Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.
Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.
Prehrávanie/úpravy
74
Prílohy
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje a tipy
pre údržbu.
Ponuka nastavení fotoaparátu … ……………………………… 76
Otvorenie ponuky nastavení ……………………………………
76
Sound (Zvuk) ……………………………………………………
77
Display (Displej) … ……………………………………………
77
Settings (Nastavenia) … ………………………………………
78
Chybové hlásenia … …………………………………………… 81
Údržba fotoaparátu ……………………………………………… 82
Čistenie fotoaparátu ……………………………………………
82
Pamäťové karty …………………………………………………
83
Batéria … ………………………………………………………
84
Skôr, než sa obrátite na servis … ……………………………… 87
Technické údaje fotoaparátu …………………………………… 90
Register …………………………………………………………… 95
Ponuka nastavení fotoaparátu
Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.
3 Vyberte ponuku a nastavenia uložte.
Otvorenie ponuky nastavení
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [
2 Vyberte ponuku.
Shooting
Sound
Display
Settings
Exit
Ponuka
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
].
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
4 Stlačením [
obrazovky.
Change
Popis
Sound (Zvuk): Nastavenie rôznych zvukov fotoaparátu
a ich hlasitosti. (str. 77)
Display (Displej): Prispôsobte nastavenia zobrazenia,
ako napríklad úvodný obrázok a jas. (str. 77)
Settings (Nastavenia): Môžete meniť možnosti
systému fotoaparátu, ako formát pamäte, východiskový
názov súboru a režim USB. (str. 78)
Prílohy
76
Off
Low
Medium
High
Set
] sa vrátite do predchádzajúcej
Ponuka nastavení fotoaparátu
Sound (Zvuk)
Display (Displej)
* Východiskové
Položka
Popis
Volume (Hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov.
(Off (Vypnuté), Low (Potichu), Medium
(Stredne)*, High (Hlasito))
Start Sound
(Úvodný zvuk)
Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu.
(Off (Vypnuté)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound
(Zvuk spúšte)
Výber zvuku pri stlačení spúšte.
(Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
Beep Sound
(Pípnutie)
Výber zvuku pri stlačení tlačidiel alebo zmene
režimov. (Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvuk autofokusu)
Nastavenie zvuku pri stlačení spúšte do
polovice. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
* Východiskové
Položka
Popis
Function
Description
(Popis funkcie)
Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image
(Úvodný obrázok)
Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví
pri zapnutí fotoaparátu.
●● Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok.
●● Logo: Zobrazí sa východisková snímka zo
zabudovanej pamäte.
●● User Image (Podľa používateľa): Zobrazí
určený obrázok. (str. 62)
●● Do zabudovanej pamäte sa zaznamená
iba jeden úvodný obrázok.
●● Ak vyberiete inú snímku ako úvodný
obrázok alebo resetujete fotoaparát,
aktuálny úvodný obrázok sa zmaže.
Display
Brightness
(Jas displeja)
Quick View
(Ukážka)
Prílohy
77
Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky)*,
Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright
(Jasný))
Normal (Normálny) je pevne nastavené v
režime prehrávania aj v prípade, že zvolíte
Auto (Automaticky).
Nastavenie dĺžky zobrazenia práve vytvorenej
snímky pred návratom do režimu snímania.
(Off (Vypnuté) 0.5 sec (0,5 s)*,
1 sec (1 s), 3 sec (3 s))
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Power Save
(Úsporný režim)
Popis
Settings (Nastavenia)
* Východiskové
Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd,
fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného
režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek
tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Položka
Format
(Formátovanie)
Ak je úsporný režim deaktivovaný a
nevykonáte žiadnu operáciu približne 30
sekúnd, hlavný displej stmavne, aby sa
predĺžila výdrž batérie.
Popis
Formátovanie zabudovanej pamäte a pamäťovej
karty (všetky súbory vrátane chránených sú
vymazané). (Yes (Áno), No (Nie))
Ak používate pamäťové karty rôznych výrobcov
alebo ich čítačky, alebo karty formátované v
počítači, nemusí ich fotoaparát správne načítať.
Pred použitím takú kartu sformátujte.
Reset
(Resetovať)
Resetuje ponuky a možnosti snímania (dátum a
čas, jazyk a obrazový výstup sa neresetujú).
(Yes (Áno), No (Nie))
Language
(Jazyk)
Voľba jazyka textu displeja.
Time Zone
Voľba oblasti a letného času (DST).
(Časové pásmo)
Prílohy
Date/Time Set
(Date/Time Set)
Nastavte dátum a čas.
Date Type
(Typ dátumu)
Vyberte formát dátumu.
(Off (Vypnuté)*, dd/mm/yyyy (deň/mesiac/rok),
mm/dd/yyyy (mesiac/deň/rok), yyyy/mm/dd
(rok/mesiac/deň))
78
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Popis
Určenie spôsobu pomenovávania súborov.
●● Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania
súborov tak, aby začínalo od 0001 po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
●● Series (Série)*: Nastavenie číslovania súborov
tak, aby pokračovalo priebežne aj po vložení
novej karty, jej sformátovaní alebo zmazaní
všetkých súborov.
File No.
(Číslo súboru)
* Východiskové
Položka
Imprint
(Tlač dátumu)
Popis
Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačiť aj dátum a čas
vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*,
Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))
●● Dátum a čas sa zobrazia žlto v pravom
dolnom rohu snímky.
●● Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu
a času.
Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát automaticky
vypne. (Off (Vypnuté), 1 min (1 minúta), 3 min
(3 minúty)*, 5 min (5 minút), 10 min (10 minút))
●● Východiskový názov prvého priečinka je
100PHOTO a východiskový názov prvého
súboru je SAM_0001.
●● Čísla súborov rastú po jednej od SAM_0001
do SAM_9999.
●● Čísla priečinkov rastú po jednej od
100PHOTO do 999PHOTO.
●● Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999.
●● Fotoaparát definuje názvy súborov podľa
normy Digital rule for Camera File system
(DCF). Ak názvy súborov zmeníte, fotoaparát
ich nemôže prehrať.
Auto Power Off
(Automatické
vypnutie)
AF Lamp
(Kontrolka AF)
Prílohy
79
●● Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia.
●● Fotoaparát sa automaticky nevypne v týchto
prípadoch:
-- pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarni
-- pri prehrávaní prezentácie alebo videa
-- pri nahrávaní hlasovej poznámky.
Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v tme.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Popis
Video Out
(Video výstup)
Nastavenie výstupu video signálu podľa krajiny
alebo oblasti, kde ste.
●● NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan,
Mexiko.
●● PAL (podpora iba BDGHI): Austrália, Rakúsko,
Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko, Nemecko,
Anglicko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový
Zéland, Singapur, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.
USB
Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri pripojení
počítača alebo tlačiarne cez USB.
●● Auto (Automaticky)*: Fotoaparát volí režim USB
automaticky.
●● Computer (Počítač): Pripojenie fotoaparátu k
počítaču a prenášanie súborov.
●● Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni a tlač súborov.
Prílohy
80
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.
Hlásenie
Navrhnuté riešenia
●● Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
Card Error (Chyba karty) ●● Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
●● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 78)
Odblokujte pamäťovú kartu.
Card Locked
(Karta zablokovaná)
Card not supported.
(Nepodporovaná karta)
Vložená karta nie je vhodná pre tento
fotoaparát. Vložte vhodnú pamäťovú kartu.
DCF Full Error
(Chyba DCF)
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF.
Preneste súbory z pamäťovej karty do
počítača a sformátujte kartu. (str. 78)
File Error
(Chyba súboru)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte
na servis.
Low Battery
(Slabá batéria)
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Memory Full
(Pamäť plná)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte
novú kartu.
No Image File
(Žiadny obrazový súbor)
Vytvorte snímky alebo vložte kartu so
snímkami.
Prílohy
81
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Puzdro fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív
mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim
roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.
●● Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie.
Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
●● Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.
Prílohy
82
Údržba fotoaparátu
Pamäťové karty
Kapacita karty
Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu súborov.
Nasledujúce počty platia pre kartu SD 1 GB:
Použiteľné pamäťové karty
Môžete používať karty SD (Secure Digital) alebo SDHC (Secure
Digital High Capacity).
Veľkosť
Kontakty
S
n
í
m
k
y
Prepínač ochrany
proti zápisu
Popis (spredu)
Na kartách SD alebo SDHC môžete chrániť súbory proti
zmazaniu prepínačom. Prepnutím dole sú súbory chránené,
hore odblokované. Pre fotografovanie kartu odblokujte.
*
V
i
d
e
á
Super
Fine
Fine
Normal
60 FPS
30 FPS
15 FPS
168
238
362
-
-
-
195
267
407
-
-
-
195
267
407
-
-
-
229
305
477
-
-
-
244
326
515
-
-
-
362
489
699
-
-
-
543
674
752
-
-
-
978
1 086
1 222
-
-
cca
27’ 09’’
-
-
-
-
cca
13’ 49’’
-
-
-
-
cca
20’ 41’’
cca
40’ 45’’
-
-
-
cca
40’ 23’’
cca
76’ 37’’
cca
138’ 58’’
* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.
Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
Prílohy
83
Údržba fotoaparátu
Batéria
Výdrž batérie
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.
Dĺžka použitia/
Počet snímok
Údaje o batérií
Model
BP70A
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
740 mAh
Napätie
3,7 V
Dĺžka nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
cca 150 min.
Podmienky snímania
(pri plne nabitej batérii)
Meranie prebehlo za týchto podmienok:
, rozlíšenie 14M, kvalita
v režime
Jemná, OIS zapnuté.
1. Nastavenie blesku na Off (Vypnuté),
vytvorenie jednej snímky a transfokátor
do krajnej polohy a späť.
Snímky
cca 80 min./
cca 160
* Nabíjanie batérie pripojením fotoaparátu pomocou kábla USB k počítaču
môže trvať dlhšie.
2. Nastavenie blesku na Fill in
(Vyrovnávací), vytvorenie jednej
snímky a transfokátor do krajnej polohy
a späť.
3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas
30 sekúnd a opakovanie počas
5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu
na 1 minútu.
4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videá
cca 50 min.
Záznam videa v rozlíšení 1280 X 720 HQ
a 30 fps.
●● Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť podľa
podmienok.
●● Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
Prílohy
84
Údržba fotoaparátu
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača
●● Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
●● Vypnite fotoaparát pri nabíjaní.
●● Počas nabíjania fotoaparát nepoužívajte. Pred nabíjaním batérie
fotoaparát vypnite.
●● Pri odpájaní napájacieho kábla od zásuvky zaň neťahajte. Hrozí
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
●● Po nabití zapnite fotoaparát na najmenej 10 minút.
●● Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie. Batériu
nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
●● Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu zapojte
kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
●● Pri pripájaní vášho fotoaparátu k počítaču nemôžete fotoaparát
nabíjať pri nízkych teplotách (pod 0 °C) a ani pri vysokých teplotách
(nad 40 °C).
●● Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota príliš
vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne po
vychladnutí batérie.
●● Používajte iba priložený kábel USB.
●● Batéria sa nemusí nabíjať, ak:
-- používate rozbočovač USB.
-- sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču.
-- pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača.
-- port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania
(5 V, 500 mA).
Prílohy
85
Údržba fotoaparátu
●● Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neprepichujte
ostrými predmetmi.
●● Batérie nevystavujte vysokému tlaku ani inej sile.
●● Nevystavujte batérie nárazom, najmä pádom z väčšej
výšky.
●● Batérie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
●● Nedopustite kontakt batérií s vlhkosťou alebo
kvapalinami.
●● Batériu nevystavujte nadmernému teplu, aké predstavuje
napr. slnečné žiarenie, oheň a pod.
Pri nesprávnom alebo neopatrnom zaobchádzaní
s batériami hrozí zranenie osôb aj so smrteľnými
následkami. Pre vašu bezpečnosť vždy postupujte
podľa týchto inštrukcií:
●● Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie spôsobiť
požiar alebo vybuchnúť. Ak spozorujete deformáciu
obalu, trhliny alebo iné neobvyklé javy na batériách,
okamžite ich prestaňte používať a obráťte sa na ich
výrobcu.
●● Používajte iba originálnu nabíjačku a zdroj odporúčaný
výrobcom a batérie nabíjajte vždy presne podľa návodu.
●● Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích zariadení ani
ich nevystavujte inému teplu, ako napr. v automobile
počas horúceho dňa.
●● Batérie nevkladajte do mikrovlnnej rúry.
●● Batérie neklaďte na miestach vystavených teplu a
vlhkosti, ako sú napr. kúpeľne.
●● Prístroj neklaďte na dlhší čas na horľavé alebo teplé
povrchy, ako sú posteľoviny, koberce alebo elektrické
dečky.
●● Zapnutý prístroj nenechávajte dlhšie v uzatvorených
priestoroch.
●● Nedopustite styk kontaktov batérií s kovovými
predmetmi, ako sú retiazky, mince, kľúče alebo hodinky.
●● Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovoiónové (Li-ion) batérie.
Pokyny pre likvidáciu
●● Likvidácii nepotrebných batérií venujte pozornosť.
●● Batérie nevhadzujte do ohňa.
●● Povolené spôsoby likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny
alebo oblasti. Batérie likvidujte vždy v zhode s miestnymi
a všeobecnými zákonmi a predpismi.
Poznámky k nabíjaniu batérie
Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v návode. Pri
nesprávnom nabíjaní môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
Prílohy
86
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili ťažkosti
vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát
●● Uistite sa, že je vložená batéria.
●● Uistite sa, že je vložená batéria
správne.
●● Nabite batériu.
Napájanie sa náhle
vyplo
●● Nabite batériu.
●● Fotoaparát môže byť v úspornom režime.
(str. 78)
●● Fotoaparát sa vypol po páde, aby
zabránil poškodeniu pamäťovej karty.
Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo
vybíja
●● Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych
teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu v
teple, napr. vo vrecku.
●● Použitie blesku a záznam videa vybíjajú
batériu rýchlejšie.
Nabite batériu.
●● Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné
po určitom čase vymeniť.
Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú
batériu.
Prílohy
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné vytvárať
snímky
●● Na karte nie je voľné miesto.
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte
novú kartu.
●● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 78)
●● Karta je chybná. Vložte inú kartu.
●● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
●● Nabite batériu.
●● Uistite sa, že je vložená batéria správne.
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
Blesk nepracuje
●● Blesk je nastavený na Off (Vypnuté).
(str. 39)
●● Nemôžete používať blesk v režimoch
, alebo niektorom z režimov
.
Blesk pracuje
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku
statickej elektriny.
Nejde o poruchu fotoaparátu.
Nie je správny dátum
a čas
Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení
displeja. (str. 78)
87
,
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Dotykový displej alebo
tlačidlá nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
Displej fotoaparátu
nepracuje správne
Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych
teplotách môže dôjsť k nesprávnej funkcii
displeja a strate farieb.
Funkciu displeja zlepšíte ohriatím
fotoaparátu a jeho používaním v teplejšom
prostredí.
Karta je chybná
Karta nebola resetovaná.
Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 78)
Ak zmeníte názov súboru na karte,
Nie je možné prehrávať fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy
súbory
súborov musia zodpovedať norme DCF). Ak
sa to stane, prehrávajte súbory v počítači.
Snímka je neostrá
●● Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia
vhodný pre vaše zábery. (str. 41)
●● Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie,
očistite ho. (str. 82)
●● Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku.
(str. 90)
Farby snímky
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie k
nerealistickým fotografiám.
Zvoľte správne vyváženie bielej podľa
podmienok a osvetlenia. (str. 48)
Prílohy
Situácia
Navrhnuté riešenia
Snímka je príliš svetlá
●● Vypnite blesk. (str. 39)
●● Snímka je preexponovaná.
Nastavte expozíciu. (str. 47)
Snímka je príliš tmavá
Snímka je podexponovaná.
●● Zapnite blesk. (str. 39)
●● Nastavte citlivosť ISO. (str. 40)
●● Nastavte expozíciu. (str. 47)
Snímky sa nezobrazujú
na TV
●● Uistite sa, že je fotoaparát správne
pripojený k TV priloženým káblom A/V.
●● Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
●● Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
●● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
●● Uistite sa, že používate podporovaný
operačný systém.
Počítač odpojil
fotoaparát pri prenose
súborov
Prenos bol prerušený statickou elektrinou.
Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
88
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
●● V závislosti od videoprehrávača sa
videosúbory nemusia prehrať. Ak chcete
prehrať videosúbory zachytené vaším
Nie je možné prehrávať
fotoaparátom, nainštalujte do vášho
videá v počítači
počítača program Intelli-studio. (str. 67)
●● Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
Aplikácia Intelli-studio
nefunguje správne
●● Ukončite a reštartuje program Intellistudio.
●● Program Intelli-studio nebeží na
počítačoch Macintosh.
●● V závislosti od špecifikácie počítača a
prostredia sa nemusí program spustiť
automaticky. V tom prípade kliknite
v počítači na ponuku Start → Tento
počítač → Intelli-studio → iStudio.exe.
Prílohy
89
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
1/2,3" (cca 7,76 mm) CCD
Efektívny počet
bodov
cca 14,2 megapixlov
Celkový počet
bodov
cca 14,4 megapixlov
Dosah
Ohnisková
vzdialenosť
Objektív Samsung s priblížením 7X f = 5,6 – 39,2 mm
(ekvivalent kinofilm 35 mm: 31 – 217 mm)
Svetelnosť F
F3,3 (W) – F5,5 (T)
Digitálny
transfokátor
●● Režim statických snímok: 1,0× – 5,0×
●● Režim prehrávania: 1,0× – 13,5×
5 cm – 80 cm
70 cm – 150 cm
5 cm – nekonečno 70 cm – nekonečno
●● Smart Auto (Inteligentná automatika): 1/8 – 1/2 000 s
●● Program (Program): 1 – 1/2 000 s
●● Night (Noc): 8 – 1/2 000 s
●● Fireworks (Ohňostroj): 2 s
Expozícia
Riadenie
Program AE
Meranie
Multi (Viacbodové), Spot (Bodové), Center-weighted
(Na stred), Face Detection AE (S detekciou tváre)
TFT LCD
Kompenzácia
±2 EV (krok 1/3 EV)
3,0" (7,6 cm), 230K
ISO ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
(závisí od veľkosti snímky)
Blesk
Ostrenie
Typ
Makro
80 cm – nekonečno 150 cm – nekonečno
Expozičný čas
Displej
Vlastnosti
Normálny
Autom. makro
Objektív
Typ
Tele (T)
Širokouhlý (W)
Typ
Automatické ostrenie TTL (Multi AF (Viacbodové
ostrenie), Center AF, (Ostrenie na stred),
Face Detection AF (Ostrenie s detekciou tváre),
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním))
Prílohy
Režim
Off (Vypnutý), Auto, Red-eye (Červ. oči),
Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync (Pomalá
synchronizácia), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
Dosah
●● Širokouhlý (W): 0,4 m – 3,0 m (ISO Auto)
●● Tele (T): 0,7 m – 2,0 m (ISO Auto)
90
Technické údaje fotoaparátu
Trvanie nabíjania
Snímanie
cca 4 s (závisí od kondície batérie)
●● Režimy: Smart Auto (White (Biela), Macro
Obmedzenie otrasov
Dual IS [Optická stabilizácia obrazu (OIS) +
Digitálna stabilizácia obrazu (DIS)]
Efekty
●● Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu):
Režim snímania
Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný),
Forest (Prales), Retro, Cool, Calm (Pokoj),
Classic (Klasický), Negative (Negatív),
Custom RGB (Vlastné farby)
●● Image Adjust (Úpravy obrazu): Sharpness (Ostrosť),
Contrast (Kontrast), Saturation (Sýtosť)
Snímky
Vyváženie bielej
Auto WB (Autom. vyváž. bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy
(Zamračené), Fluorescent_H (Žiarivka typu H), Fluorescent_L (Žiarivka typu
L), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné nastavenie)
Tlač dátumu
Date & Time (Dátum a čas), Date (Dátum), Off (Vypnuté)
Prílohy
91
Color (Makro s farbami), Portrait (Portrét), Night
Portrait (Nočný portrét), Backlight Portrait (Portrét
v protisvetle), Macro Portrait (Makro portrét),
Backlight (Protisvetlo), Landscape (Krajinka), Action
(Akcia), Tripod (Statív), Night (Noc), Macro (Makro),
Macro Text (Makro text), Blue Sky (Modrá obloha),
Sunset (Západ slnka), Natural Green (Prírodná
zelená)), Program, DUAL IS, Scene (Scéna) (Beauty
Shot (Snímka s retušou), Frame Guide (Snímka
podľa vzoru), Night (Noc), Portrait (Portrét), Children
(Deti), Landscape (Krajina), Close Up (Detail), Text,
Sunset (Západ slnka), Dawn (Svitanie), Backlight
(Protisvetlo), Fireworks (Ohňostroj), Beach & Snow
(Pláž a sneh))
●● Drive (Režim snímania): Single (Jednorázovo),
Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi
vysoká rýchlosť), AEB
●● Timer (Samospúšť): 10 Sec (10 s), 2 Sec (2 s),
Double (Dvojitá), Motion Timer (Detekcia pohybu)
Technické údaje fotoaparátu
●● Režimy: Smart Movie (Inteligentný film), Movie (Video)
●●
●●
Videá
●●
●●
●●
●●
* Smart Movie (Inteligentný film): Inteligentná
detekcia scény) (Landscape (Krajinka), Blue Sky
(Modrá obloha), Natural Green (Prírodná zelená),
Sunset (Západ slnka)
Formát: H.264 (MPEG-4, AVC)
(max. záznamový čas: 20 min.)
Veľkosť: 1280 X 720 HQ (30 FPS, 15 FPS),
640 X 480 (30 FPS, 15 FPS),
320 X 240 (60 FPS, 30 FPS, 15 FPS)
Frame Rate (Rýchlosť záznamu): 60 FPS, 30 FPS,
15 FPS
Voice (Zvuk): Off (Vypnuté), On (Zapnuté)
(zvuk je stlmený pri použití transfokátora)
OIS: On (Zapnuté), Off (Vypnuté)
Úprava videa (zabudovaná): Prerušenie záznamu,
Zachytenie snímky, Orezanie podľa času
Efekty
Úpravy
Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid (Výrazný),
Forest (Prales), Retro, Cool, Calm (Pokoj), Classic
(Klasický), Negative (Negatív), Custom RGB
(Vlastné farby)
●● Image Adjust (Úpravy obrazu): ACB, Red-eye Fix
(Redukcia červ. očí), Face Retouch (Retuš tváre),
Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), Saturation
(Sýtosť), Add Noise (Pridať šum)
Záznam zvuku
●● Zvukové poznámky (max. 10 hodín)
●● Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s)
Ukladanie
Médiá
Prehrávanie
Typ
●● Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu):
●● Vnútorná pamäť: cca 90 MB
●● Vonkajšia pamäť (voliteľná):
-- Karta SD card (do 2 GB zaručené)
-- Karta SDHC card (do 8 GB zaručené)
Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto
údajov.
Jedna snímka, Miniatúry, Multiprezentácia,
Videoklip, Smart album
* Kategórie Smart Album: Type (Typ), Date (Dátum),
Color (Farba), Week (Týždeň)
●● Snímky: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Formát súboru
Resize (Zmeniť veľkosť), Rotate (Otočiť),
Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu),
Image Adjust (Nast. obrazu)
Prílohy
92
PictBridge 1.0
●● Video: H.264 (MPEG-4.AVC)
●● Zvuk: ACC
Technické údaje fotoaparátu
Napájací zdroj
Na kartu SD 1GB
Super Fine
Fine
4320 X 3240
168
238
362
4000 X 3000
195
267
407
4272 X 2848
195
267
407
4224 X 2376
229
305
477
3264 X 2448
244
326
515
2592 X 1944
362
489
699
2048 X 1536
543
674
752
1024 X 768
978
1 086
1 222
(Veľmi jemná) (Jemná)
Veľkosť snímky
Normal
Akumulátorová
batéria
(Normálna)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.
Rozmery (š × v × h)
99,8 x 59,5 x 21 mm (bez výstupkov)
Hmotnosť
143 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prevádzková teplota
0 – 40 ˚C
Prevádzková vlhkosť
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných podmienok
spoločnosti Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok
použitia a nastavení fotoaparátu.
5 – 85 %
Softvér
Rozhranie
Digitálny výstup
Lítiovo-iónová batéria (BP70A, 740 mAh)
Intelli-studio
USB 2.0
Výstup zvuku
Mono (vnútorný reproduktor), Mono (mikrofón)
Výstup obrazu
NTSC, PAL (voliteľné)
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Napájacia zásuvka
4,2 V
DC
Prílohy
93
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so
systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel)
nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite
ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné
informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v
mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a
ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v
tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť,
kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo
životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a
recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu
batérií.
Motto PlanetFirst predstavuje záväzok spoločnosti
Samsung Electronics k trvalo udržateľnému rozvoju a
sociálnej zodpovednosti prostredníctvom ekologicky
riadených obchodných a riadiacich činností.
Prílohy
94
Register
A
C
Dlhá expozícia 30
Ch
ACB
Citlivosť ISO 40
DPOF 65
Chybové hlásenia 81
E
I
Ikony 17
Inteligentný album 55
v režime prehrávania 64
v režime snímania 47
Clona 30
Automatické vyváženie
kontrastu (ACB) 47
Č
Expozícia 47
Autoportrét 45
Červené oči
Expozičný čas 30
B
Batéria
Nabíjanie 85
Technické údaje 84
Životnosť 84
Blesk
Automaticky 40
Červené oči 40
Pomalá synchronizácia 40
Redukcia červ. očí 40
Vypnuté 39
Vyrovnávací 40
v režime prehrávania 64
v režime snímania 39
Intelli-studio 70
F
Čistenie
Displej 82
Objektív 82
Puzdro 82
Formátovanie 78
J
Fotografické štýly
Jas displeja 77
v režime prehrávania 63
v režime snímania 51
D
Funkčné tlačidlo 14
Date/Time Set 78
Jas tváre 29
K
Detekcia pohybu 38
H
Kontrolka AF 79
Detekcia žmurknutia 46
Hlasitosť 77
Kvalita fotografií 36
Digitálna stabilizácia obrazu
31
Hlasová poznámka
Digitálny transfokátor 22
Prílohy
Prehrávanie 60
Záznam 34
95
M
Makro 41
Register
Mazanie súborov 57
O
Meranie
Oblasť ostrenia
Bodové 48
Stredovo vyvážené 48
Viacbodové 48
pre počítače Mac 73
pre Windows 67
Prezentácia 58
Ostrenie na stred 43
Ostrenie so sledovaním 43
Viacbodové ostrenie 43
R
Odpojenie zariadenia 72
N
Resetovať 78
Ochrana súborov 56
Nastavenia
Displej 77
Fotoaparát 78
Prístup 76
Zvuk 77
Nastavenie
Jas 64
Kontrast
v režime prehrávania 64
v režime snímania 52
Ostrosť 52
Sýtosť
v režime prehrávania 64
v režime snímania 52
Režim Dual IS (Duálny
stabilizátor) 31
Optická stabilizácia obrazu
(OIS) 23, 31
Režim Noc 30
Ostrenie so sledovaním 42
Režim prehrávania 54
Otočenie 62
Režim Program 32
Otrasy fotoaparátu 24
Pamäťová karta
Polovičné stlačenie 6
Popis funkcie 77
v režime prehrávania 63
v režime snímania 51
Rozlíšenie
Snímka 36
Video 36
Rozpoznanie tváre
Autoportrét 45
Detekcia žmurknutia 46
Normálna 44
Úsmev 45
Rýchlosť záznamu 32
Režim Smart Auto 27
S
Režim snímania
Samospúšť 37
Dual IS (Duálny stabilizátor)
31
Program 32
Scéna 28
Smart Auto 27
Video 32
Kapacita 83
SD 83
SDHC 83
Nedokonalosti tváre 29
RGB tón
Režim Scéna 28
P
Navigačné tlačidlá 14
Režim Video 32
Režim Snímka s retušou 29
Prenos súborov
Prílohy
96
Séria
Automatická séria so zmenou
expozície (AEB) 50
Sekvenčné 50
Veľmi vysoká rýchlosť 50
Servisné stredisko 87
Register
Snímka podľa vzoru 30
U
Stlmenie
Údržba 82
Fotoaparát 16
Video 33
Vzdialenosť ostrenia
Automatické 41
Autom. makro 41
Makro 41
Ukážka 77
Úpravy 62
T
Tlač dátumu 79
Tlačidlo MENU 14
Tlačidlo prehrávania 16
Tlačidlo režimu 14
Tlačidlo Smart 13
Tlačidlo transfokátora 13
Tlačová objednávka 65
Tlač snímok 74
Transfokácia 22
Typ dátumu 78
Typ zobrazenia 20
Z
Úpravy obrazu
ACB 64
jas 64
kontrast 64
pridať šum 64
redukcia červ. očí 64
retuš tváre 64
sýtosť 64
Zachytenie snímky 60
Záznam
Hlasová poznámka 34
Video 32
Zdroj svetla (vyváženie
bielej) 48
Úsmev 45
Zmena veľkosti 62
Úvodný obrázok 62, 77
Zobrazenie súborov
ako miniatúr 56
na TV 66
podľa kategórií 55
Prezentácia 58
V
Video
Prehrávanie 59
Záznam 32
Zväčšenie 58
Zvuk autofokusu 77
Video výstup 80
Vyváženie bielej 48
Prílohy
97
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia
ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri
kúpe, alebo na stránkach http://www.samsungimaging.com
alebo http://www.samsung.com.
Download PDF

advertising