Samsung | SAMSUNG NV11 | Samsung NV11 Používateľská príručka

PouÏívateºská príruãka
ëakujeme vám, Ïe ste si zakúpili fotoaparát Samsung.
Táto pouÏívateºská príruãka vás nauãí zaobchádzaÈ s fotoaparátom
najmä vytvoriÈ snímku, ukladaÈ snímky a pouÏívaÈ aplikaãn˘ softvér.
Pre‰tudujte si prosím tento návod predt˘m, neÏ zaãnete fotoaparát pouÏívaÈ.
SLOVENSKY
Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
■ Postup pri pouÏívaní fotoaparátu je nasledujúci.
In‰talácia ovládaãa
fotoaparátu
Nasnímanie
obrázka
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu
pomocou kábla USB je potrebné nain‰talovaÈ
ovládaã fotoaparátu. Nain‰talujte ovládaã
fotoaparátu, ktor˘ sa nachádza na disku CDROM so softvérovou aplikáciou (str. 73)
Nasnímajte obrázok (str. 18).
Zapojenie kábla USB
Pripojte dodan˘ kábel USB do portu
rozhrania USB v poãítaãi a do konektora
USB na fotoaparáte (str. 75).
Kontrola napájania
fotoaparátu
Skontrolujte napájanie fotoaparátu. Ak je
fotoaparát vypnut˘, stlaãením tlaãidla ho
zapnite.
Kontrola
vymeniteºného disku
Otvorte program Prieskumník systému
Windows a vyhºadajte poloÏku
[Removable Disk] (str. 76).
● Ak pouÏívate na kopírovanie snímok na pamäÈovej karte do poãítaãa ãítaãku
kariet, snímky sa môÏu po‰kodiÈ. Pri prená‰aní snímok uroben˘ch fotoaparátom
do poãítaãa cez dodan˘ kábel USB skontrolujte, ãi pouÏívate na pripojenie
fotoaparátu k poãítaãu dodan˘ kábel USB. V˘robca neberie na seba Ïiadnu
zodpovednosÈ za stratu alebo po‰kodenie snímok na pamäÈovej karte, ak sa
pouÏíva ãítaãka kariet.
ëakujeme, Ïe ste si zakúpili digitálny fotoaparát znaãky Samsung.
● Pred pouÏitím tohto fotoaparátu si pozorne preãítajte pouÏívateºskú príruãku.
● Ak potrebujete záruãnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súãasÈ, ktorá spôsobuje
nefunkãnosÈ (napr. batériu, pamäÈovú kartu atì.), stredisku záruãn˘ch opráv.
● Ak plánujete pouÏívaÈ fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri dôleÏitej udalosti),
skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste sa vyhli sklamaniu. SpoloãnosÈ
Samsung nenesie zodpovednosÈ za Ïiadne straty ani ‰kody vpl˘vajúce z
nefunkãnosti fotoaparátu.
● Túto príruãku si uschovajte na bezpeãnom mieste.
● œ Ak pouÏívate na kopírovanie snímok na pamäÈovej karte do poãítaãa ãítaãku
kariet, snímky sa môÏu po‰kodiÈ. Pri prená‰aní snímok uroben˘ch fotoaparátom
do poãítaãa cez dodan˘ kábel USB skontrolujte, ãi pouÏívate na pripojenie
fotoaparátu k poãítaãu dodan˘ kábel USB. V˘robca neberie na seba Ïiadnu
zodpovednosÈ za stratu alebo po‰kodenie snímok na pamäÈovej karte, ak sa
pouÏíva ãítaãka kariet.
● Obsah tejto príruãky a obrázky, ktoré sú v nej pouÏité, sa môÏu pri inovácii
funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
● Ak bol fotoaparát zakúpen˘ v inej krajine, neÏ sa teraz nachádzate, servisné
poplatky sú úãtované obchodn˘mi zástupcami v˘robcu v danej krajine.
● V niektor˘ch krajinách, kde tento fotoaparát nie je na trhu, nemusia byÈ servisné
sluÏby k dispozícii.
Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky
spoloãnosti Microsoft Corporation v USA a v ìal‰ích krajinách.
V‰etky znaãky a názvy v˘robkov, ktoré sa objavujú v tejto príruãke, sú
registrované ochranné známky príslu‰n˘ch spoloãností.
1
Nebezpeãenstvo
Oznaãenie NEBEZPEâENSTVO signalizuje bezprostredne nebezpeãnú situáciu,
ktorá v prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo váÏne
zranenie.
■ Nepokú‰ajte sa nijak˘m spôsobom upravovaÈ tento fotoaparát. MôÏe dôjsÈ k
poÏiaru, poraneniu, úrazu elektrick˘m prúdom alebo inému osobnému
po‰kodeniu alebo po‰kodeniu fotoaparátu. Kontrolu vnútorn˘ch ãastí, údrÏbu a
opravy smie vykonávaÈ len predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov
Samsung.
■ NepouÏívajte tento v˘robok v blízkosti horºav˘ch alebo v˘bu‰n˘ch plynov, vedie
to k zv˘‰eniu rizika v˘buchu.
■ Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ºubovoºnej podobe alebo nejak˘ cudzí
predmet, fotoaparát nepouÏívajte. Vypnite fotoaparát a odpojte zdroj napájania.
Musíte sa obrátiÈ na svojho predajcu alebo na servisné stredisko fotoaparátov
Samsung. NepouÏívajte ìalej fotoaparát, inak môÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo k
úrazu elektrick˘m prúdom.
■ Nevkladajte Ïiadne kovové ani horºavé cudzie predmety do fotoaparátu cez
prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäÈovej karty a priestor na batériu.
MôÏe dôjsÈ k poÏiaru alebo úrazu elektrick˘m prúdom.
■ NepouÏívajte tento fotoaparát s mokr˘mi rukami. MôÏe dôjsÈ k úrazu
elektrick˘m prúdom.
2
Varovanie
Oznaãenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu, ktorá v
prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ smrÈ alebo váÏne zranenie.
■ NepouÏívajte blesk príli‰ blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie blesku do tesnej
blízkosti predmetov fotografovania môÏe spôsobiÈ po‰kodenie zraku.
■ Z bezpeãnostn˘ch dôvodov uschovávajte tento v˘robok a jeho príslu‰enstvo
mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedo‰lo k nehodám, napr.:
•prehltnutie batérie alebo malého príslu‰enstva fotoaparátu; ak k dôjde k
nehode, obráÈte sa ihneì na lekára.
•moÏnosÈ zranenia pohybliv˘mi ãasÈami fotoaparátu.
■ Pri dlhom pouÏívaní sa môÏu batéria a fotoaparát prehrievaÈ, ão môÏe viesÈ k
chybnej funkãnosti fotoaparátu. Ak dôjde k takejto situácii, nechajte fotoaparát
na niekoºko minút vychladnúÈ.
■ Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by na neho mohli pôsobiÈ extrémne
vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na priamom slneãnom svetle
alebo na miestach, kde dochádza k prudk˘m v˘kyvom teploty. Vystavenie
úãinkom extrémnych teplôt môÏe v˘razne ovplyvniÈ vnútorné súãasti fotoaparátu
a spôsobiÈ poÏiar.
■ Pri pouÏívaní fotoaparátu alebo nabíjaãky ich nezakr˘vajte.
MôÏe dôjsÈ k nahromadeniu tepla, ktoré môÏe po‰kodiÈ teleso fotoaparátu
alebo spôsobiÈ poÏiar. Fotoaparát a jeho príslu‰enstvo pouÏívajte vÏdy na dobre
vetran˘ch miestach.
Upozornenie
Oznaãenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpeãnú situáciu, ktorá v
prípade, Ïe sa jej nepredchádza, môÏe spôsobiÈ ºahké alebo stredné zranenie.
■ Vyteãenie batérie, jej prehriatie alebo iné po‰kodenie môÏu spôsobiÈ poÏiar
alebo zranenie.
•PouÏívajte batériu urãenú technick˘mi údajmi fotoaparátu.
•Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohÀa.
•Nevkladajte batériu prevráten˘mi pólmi.
■ Ak neplánujete dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, vyberte z neho batériu. Inak
môÏe dôjsÈ k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému po‰kodeniu
súãastí fotoaparátu.
■ Nespú‰Èajte blesk, ak sa ho dot˘kate rukami alebo in˘mi predmetmi.
Nedot˘kajte sa blesku po dlh‰om pouÏívaní. MôÏe spôsobiÈ popáleniny.
■ NepremiestÀujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keì sa pouÏíva nabíjaãka
striedavého prúdu. Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vÏdy fotoaparát
vypnite. Potom skontrolujte, ãi sú v‰etky konektory káblov alebo káble in˘ch
zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môÏu sa
zástrãky alebo káble po‰kodiÈ a spôsobiÈ poÏiar alebo úraz elektrick˘m prúdom.
■ Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu alebo krytu objektívu, aby nedo‰lo k
vytváraniu nejasn˘ch snímok a moÏnej nefunkãnosti fotoaparátu.
■ Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
■ Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu skontrolujte
smerovanie a nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu kábla alebo
fotoaparátu.
■ Kreditné karty sa môÏu odmagentizovaÈ, ak sa ponechajú blízko puzdra. Dbajte
na to, aby ste nenechávali karty s magnetick˘m pásom blízko puzdra.
Obsah
■Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO ………18
PRÍPRAVA
■Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM …18
●Systémová tabuºka…………………5
■Ako pouÏívaÈ reÏim ASM
●Popis funkcií ………………………6
■Ako pouÏívaÈ reÏim APERTURE
■Predná a vrchná ãasÈ ……………6
■Zadná a spodná ãasÈ ……………7
■Spodok ……………………………8
PRIORITY
18
19
■Ako pouÏívaÈ reÏim SHUTTER
PRIORITY
19
■Kontrolka ãasovaãa ………………8
■Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL …19
■Kontrolka stavu fotoaparátu ………8
■Ako pouÏívaÈ reÏim ASR (Advanced
■Otoãn˘ ovládaã reÏimu ……………9
Shake Reduction) …………………20
■Ikona reÏimu………………………10
■Ako pouÏívaÈ reÏim SPECIAL EFFECT …20
●Pripojenie k zdroju energie ………10
■Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE ……20
■Ako nabíjaÈ nabíjateºnú batériu
■Ako pouÏívaÈ reÏim MOVIE CLIP …21
(SLB-1137D) ……………………12
●VloÏenie pamäÈovej karty ………13
●Pokyny na pouÏívanie pamäÈovej
■Ako nahrávaÈ filmov˘ klip bez zvuku 21
■Pozastavenie poãas nahrávania filmového
klipu (postupné nahrávanie) …………21
karty ………………………………13
■PouÏívanie postupného nahrávania …21
●Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní…22
●PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie
NAHRÁVANIE
fotoaparátu ………………………23
●Prvé pouÏitie fotoaparátu:
Tlaãidlo Smart
■Tlaãidlo POWER …………………23
15
●Prvé pouÏitie fotoaparátu: nastavenie
dátumu/ãasu a jazyka ……………16
●Indikátory na displeji LCD ………17
●Spustenie reÏimu nahrávania ……18
■Tlaãidlo spú‰te ……………………23
■Tlaãidlo ZOOM W/T ……………24
●Tlaãidlo Rozoznávanie tváre (FR) …25
●PouÏívanie displeja LCD na
nastavenie fotoaparátu……………26
3
Obsah
■Farebn˘ tón ………………………27
PREHRÁVANIE
■Jas…………………………………28
■Efekty ……………………………54
■V˘ber typu v˘stupného obrazu …65
■Pohybliv˘ GIF ……………………55
■Inicializácia ………………………65
■V˘ber typu zaostrenia ……………28
●Spustenie reÏimu prehrávania …44
■Oprava efektu ãerven˘ch oãí ……55
●DôleÏité poznámky ………………66
■Blesk ………………………………30
■Prehrávanie fotografií ……………44
■PictBridge …………………………56
●Ukazovateº varovania ……………67
■VeºkosÈ ……………………………31
■Prehrávanie filmového klipu ……44
■Súvislé snímanie …………………32
■Funkcia snímania filmového klipu …45
■Meranie expozície ………………32
■Strihanie filmu na fotoaparáte……45
■OstrosÈ ……………………………33
■Prehrávanie nahratého hlasu ……45
●Ponuka Setup ……………………58
■Efekty ……………………………33
■Prehrávanie nahratej hlasovej
■Nastavenie OSD …………………60
●Predt˘m, neÏ sa obrátite na
NASTAVENIE
servisné stredisko …………………68
●Technické údaje …………………70
SOFTVÉR
■Kvalita/R˘chlosÈ snímkovania …34
poznámky…………………………46
■Názov súboru ……………………60
■âasovaã/Diaºkov˘ ovládaã ………34
●Indikátory na displeji LCD ………46
■Jazyk………………………………61
●Poznámky k softvéru ……………72
■Nahrávanie hlasu/Hlasové
●PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie
■Nastavenie dátumu, ãasu a typu
●Systémové poÏiadavky …………72
poznámky…………………………35
fotoaparátu ………………………47
dátumu ……………………………61
■Kompenzácia expozície …………36
■Tlaãidlo reÏimu prehrávania ……47
■Peãiatka dátumu nahrávania ……61
●Nain‰talovanie aplikaãného softvéru …73
■ISO ………………………………36
■Tlaãidlo SPÄË ……………………47
■Jas displeja LCD …………………61
●Spustenie reÏimu PC ……………75
■VyváÏenie bielej …………………37
■Tlaãidlo Miniatúry / Zväã‰enie …47
■Kontrolka automatického zaostrenia…62
●Odoberanie vymeniteºného disku…77
■Ponuka Scene ……………………38
■Spustenie prezentácie……………48
■Automatické vypnutie ……………62
●Nain‰talovanie ovládaãa USB v
■·peciálne efekty : Foto rámãek …38
■Ochrana snímok …………………49
■R˘chle prezeranie ………………62
■·peciálne efekty : Pohybliv˘ GIF…39
■OdstraÀovanie snímok …………50
■Snímka pri spustení ………………62
■·peciálne efekty : ZloÏené snímky…39
■DPOF ……………………………50
■HlasitosÈ zvuku …………………63
■R˘chlosÈ uzávierky ………………40
■DPOF : STANDARD ……………51
■Prevádzkov˘ zvuk ………………63
■Hodnota clony ……………………41
■DPOF: VeºkosÈ tlaãe ……………51
■Zvuk zapnutia ……………………63
systéme Windows 98SE …………78
■ReÏim Photo Gallery ……………41
■DPOF : Index ……………………52
■Zvuk spú‰te ………………………63
●Digimax Master……………………79
■Otáãanie snímky …………………52
■Formátovanie pamäte ……………63
●Digimax Biz Reader ………………81
■Zmena veºkosti …………………53
■OdstrániÈ v‰etko …………………64
●âasto kladené otázky ……………84
■Orezávanie ………………………54
■Kopírovanie na kartu ……………64
4
●Informácie o softvéri ………………72
systéme MAC ……………………78
●PouÏívanie ovládaãa USB v
systéme MAC ……………………78
●Odstránenie ovládaãa USB v
Systémová tabuºka
Skontrolujte pred pouÏívaním tohto v˘robku, ãi má balenie správny obsah. Obsah sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde ste v˘robok kúpili. Ak si chcete zakúpiÈ voliteºné
vybavenie, obráÈte sa na najbliωieho predajcu v˘robkov spoloãnosti Samsung alebo na servisné stredisko Samsung.
< Súãasti balenia >
Poãítaã
(pozrite str. 75)
Puzdro
fotoaparátu
PouÏívateºská
príruãka, Záruãn˘ list
Remienok na
fotoaparát
Disk CD Softvér
(pozrite str. 72)
PamäÈová karta SD/SDHC/MMC
(pozrite str. 14)
TlaãiareÀ kompatibilná s funkciou
DPOF (pozrite str. 50)
Nabíjateºná batéria
(SLB-1137D)
Kábel AV
Diaºkov˘ ovládaã
TlaãiareÀ kompatibilná s funkciou
PictBridge (pozrite str. 56)
Adaptér stried. prúdu (SAC-45)/
Kábel USB (SUC-C2)
Extern˘ monitor
(pozrite str. 65)
5
Popis funkcií
Predná a vrchná ãasÈ
Otoãn˘ ovládaã reÏimu
Tlaãidlo spú‰te
Tlaãidlo na zapnutie
Kontrolka ãasovaãa
Zabudovan˘ blesk
Senzor diaºkového ovládaãa
Kontrolka automatického
zaostrenia
Objektív/Kryt objektívu
Mikrofón
※ Pokyny na pouÏívanie zabudovaného blesku
- Blesk sa otvorí automaticky, keì do polovice
stlaãíte tlaãidlo spú‰te.
- Neotvárajte blesk násilím.
Fotoaparát by sa mohol po‰kodiÈ.
- Keì blesk nepouÏívate, zatvorte ho, aby nedo‰lo k jeho po‰kodeniu.
6
Popis funkcií
Zadná a spodná ãasÈ
Kontrolka stavu fotoaparátu
Tlaãidlo Zoom W (Miniatúra)
Tlaãidlo Zoom T
(Digitálne priblíÏenie)
Displej LCD
Tlaãidlo Smart
Oãko na remienok fotoaparátu
Tlaãidlo Smart
Tlaãidlo SpäÈ/Dopredu
Tlaãidlo reÏimu prehrávania
Otvor na statív
Konektor pripojenia USB/AV
7
Popis funkcií
■ Kontrolka ãasovaãa
Spodok
Ikona
Kryt priestoru na batériu
Stav
Priestor na batériu
Bliká
Bliká
Bliká
Bliká
DrÏiak batérie
Popis
- Poãas prv˘ch 7 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s.
- Poãas posledn˘ch 3 sekúnd kontrolka r˘chlo bliká v
intervaloch 0,25 s.
Pred snímaním fotografie kontrolka r˘chlo bliká po dobu 2
sekúnd v intervaloch 0,25 s.
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2
sekundách bude nasníman˘ druh˘ obrázok.
Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka zachytená po 2sekundovom intervale.
Zásuvka pamäÈovej karty
■ Kontrolka stavu fotoaparátu
Páãka krytu batérie
Stav
Po nasnímaní obrázka
Popis
Poãas ukladania snímky kontrolka bliká. Keì je fotoaparát
pripraven˘ na nasnímanie ìal‰ieho obrázka, zhasne.
Poãas nahrávania hlasovej poznámky Kontrolka bliká
Keì sa pripojí kábel USB
k poãítaãu
Kontrolka sa rozsvieti
(po inicializácii zariadenia sa vypne displej LCD).
Prenos údajov medzi fotoaparátom a poãítaãom Kontrolka zasvieti (displej LCD sa vypne)
Keì sa pripojí kábel USB
k tlaãiarni
Keì tlaãiareÀ tlaãí
※ Ak chcete otvoriÈ kryt priestoru na batériu, posuÀte ho v naznaãenom smere.
8
Keì sa aktivuje
automatické zaostrenie
Kontrolka je zhasnutá
Kontrolka bliká
Kontrolka svieti (subjekt je zaostren˘)
Kontrolka bliká (subjekt nie je zaostren˘)
Popis funkcií
■ Otoãn˘ ovládaã reÏimu
PoÏadovan˘ reÏim práce môÏete vybraÈ pomocou otoãného ovládaãa reÏimu
navrchu fotoaparátu.
● ReÏim ASR
Ide o reÏim pokroãilej redukcie destabilizácie (ASR).
Tento reÏim redukuje destabilizáciu fotoaparátu a
pomáha zachytiÈ jasnej‰iu snímku.
● ReÏim AUTO (AUTO)
Tento reÏim vyberte, ak chcete fotografovaÈ r˘chlo a
jednoducho s minimálnymi zásahmi poÏívateºa.
● ReÏim SPECIAL EFFECT (·PECIÁLNY EFEKT)
Do snímok je moÏné pomocou tohto reÏimu pridávaÈ
‰peciálne efekty.
● ReÏim PROGRAM (PROGRAM)
T˘mto automatick˘m reÏimom sa nakonfiguruje
fotoaparát na optimálne nastavenie. V‰etky funkcie
(okrem hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky) sa dajú
nakonfigurovaÈ ruãne.
● ReÏim SCENE (SCÉNA)
Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete
optimálne nastavenie pre mnohé situácie snímania.
● ReÏim ASM
● ReÏim MOVIE CLIP (FILMOV¯ KLIP)
V‰etky funkcie sa dajú nakonfigurovaÈ ruãne (vrátane
hodnoty clony a r˘chlosti uzávierky).
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ak˘ dostupn˘
ãas umoÏÀuje pamäÈová karta.
9
Popis funkcií
Pripojenie k zdroju energie
● ReÏim PHOTO GALLERY (GALÉRIA FOTOGRAFIÍ)
V tomto reÏime je moÏné prezeraÈ uloÏené snímky s
hudbou a rôznymi efektmi.
■ Ikona reÏimu
REÎIM
AUTO
(AUTO)
PROGRAM
(PROGRAM)
A
ASR
SPECIAL EFFECT
(·PECIÁLNY EFEKT)
MOVIE
(FILM)
S
M
■ Mali by ste pouÏívaÈ nabíjateºnú batériu (SLB-1137D) dodávanú spolu s
fotoaparátom. Pred pouÏitím fotoaparátu zabezpeãte nabitie batérie.
■ Technické údaje nabíjateºnej batérie SLB-1137D
Model
Typ
Kapacita
Napätie
SLB-1137D
Lítium-iónová
1100 mAh
3,7 V
âas nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
pribliÏne 150 min.
■ Poãet snímok a v˘drÏ batérie: pri pouÏití batérie SLB-1137D
Ikona
REÎIM
Fotografia
PHOTO GALLERY
PLAY
(GALÉRIA FOTOGRAFIÍ) (PREHRÁVANIE)
Ikona
SCENE (SCÉNA)
REÎIM
NIGHT
(NOC)
PORTRAIT CHILDREN LANDSCAPE
(PORTRÉT) (DETI) (KRAJINA)
TEXT
(TEXT)
SUNSET
(ZÁPAD SLNKA)
BIZ
(BIZ)
CLOSE UP
(ZBLÍZKA)
Ikona
REÎIM
Ikona
10
DAWN BACKLIGHT FIREWORKS BEACH & SNOW
(ÚSVIT) (ZADNÉ SVETLO) (OH“OSTROJ) (SNEH A PLÁÎ)
Film
V˘drÏ batérie
Number of images
âas nahrávania
pribliÏne 110 min.
pribliÏne 220
pribliÏne 100 min.
Plne nabitá batéria, reÏim Auto,
veºkosÈ snímky 10 M,
kvalita snímky Fine, interval medzi
ZaloÏené na snímkami: 30 s.,
nasledujúcich zmena polohy priblíÏenia zo
podmienkach ‰irokého na tele medzi kaÏdou
snímania snímkou, pouÏitie blesku pri kaÏdej
druhej snímke,
pouÏívanie fotoaparátu po dobu 5
minút, potom vypnutie na 1 min.
Plne nabitá batéria,
veºkosÈ snímky
640x480,
ZaloÏené na r˘chlosÈ snímkovania
nasledujúcich 30 fps.
podmienkach
snímania
※ Tieto hodnoty sú merané podºa ‰tandardn˘ch podmienok spoloãnosti Samsung.
MôÏu sa lí‰iÈ v závislosti od spôsobov pouÏívateºa.
Pripojenie k zdroju energie
a
INFORMÁCIE
DôleÏité informácie o pouÏívaní batérie
● Keì fotoaparát nepouÏívate, vypnite ho.
● Ak nebudete fotoaparát pouÏívaÈ dlh‰iu dobu, vyberte batériu.
Batéria môÏe ãasom strácaÈ energiu. Ak sa nechá vo fotoaparáte, môÏe
dôjsÈ k vyteãeniu.
● Nízke teploty (menej ako 0 °C) môÏu ovplyvniÈ v˘kon batérie a spôsobiÈ
skrátenie jej Ïivotnosti.
● Batéria sa pri beÏn˘ch teplotách zvyãajne obnovuje.
● Pri dlhodobom pouÏívaní sa fotoaparát môÏe prehrievaÈ.
Nie je to nezvyãajn˘ stav.
■ Nabíjateºnú batériu (SLB-1137D) môÏete nabíjaÈ pomocou súpravy SAC-45 KIT.
Súprava SAC-45 pozostáva zo sieÈového adaptéra (SAC-45) a kábla USB
(SUC-C2). Keì je sieÈov˘ adaptér spojen˘ s káblom USB, moÏno ho pouÏívaÈ
ako sieÈov˘ kábel.
● PouÏívanie adaptéra SAC-45 ako nabíjaãky
striedavého prúdu
: Zapojte adaptér striedavého prúdu do konektora
USB. Keì je pripojen˘ adaptér striedavého
prúdu, môÏe sa pouÏívaÈ ako nabíjaãka
striedavého prúdu.
● PouÏívanie adaptéra SAC-45 ako kábla USB
: Odpojte adaptér striedavého prúdu z konektora
USB. MôÏete prená‰aÈ údaje s poãítaãom
(str. 75) alebo nabíjaÈ batériu.
UPOZORNENIE
Batériu nie je moÏné nabíjaÈ v nasledujúcich prípadoch.
● Keì sa pouÏíva kábel USB, ktor˘ nebol dodan˘ spolu s t˘mto
fotoaparátom. PouÏívajte pribalen˘ kábel rozhrania USB.
● Keì sa pouÏíva rozboãovaã rozhrania USB. Pripojte fotoaparát k poãítaãu
priamo.
● Keì sú k PC pripojené ìal‰ie zariadenia USB. Odpojte ostatné zariadenia
USB.
● Keì je fotoaparát pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenému na
prednom paneli poãítaãa. PouÏite port rozhrania USB umiestnen˘ na zadnej
strane poãítaãa.
● Ak port rozhrania USB v poãítaãi nezodpovedá ‰tandardnému v˘stupnému
napájaniu (5 V, 500 mAh), fotoaparát nie je moÏné nabíjaÈ.
11
Pripojenie k zdroju energie
a
■ Ako nabíjaÈ nabíjateºnú batériu (SLB-1137D)
● Nabíjanie vo fotoaparáte
Kontrolka LED
nabíjania
■ Kontrolka LED na adaptéri striedavého prúdu
Nabíja sa
Nabíjanie je dokonãené
Chyba pri nabíjaní
Nabíja sa (pomocou
adaptéra striedavého prúdu)
12
Kontrolka LED nabíjania
Svieti ãervená kontrolka LED
Svieti zelená kontrolka LED
âervená kontrolka LED je vypnutá alebo bliká
Svieti oranÏová kontrolka LED
UPOZORNENIE
● Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu skontrolujte
smerovanie a nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu kábla
alebo fotoaparátu.
● Ak kontrolka nabíjania LED na nabíjaãke striedavého prúdu nesvieti, alebo
po vloÏení nabíjateºnej batérie bliká, skontrolujte správnosÈ vloÏenia batérie.
● Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnut˘, batériu nie je moÏné nabiÈ
doplna. Poãas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.
● Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte súãasne
fotoaparát. Fotoaparát sa nemôÏe zapnúÈ, pretoÏe je kapacita batérie veºmi
nízka. Pred pouÏitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
● Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepouÏívajte ãasto blesk ani
nesnímajte filmov˘ klip.
a ripojenie k zdroju energie
P
■ VloÏte batériu podºa tohto obrázka.
- Ak sa fotoaparát po vloÏení batérie
nezapína, skontrolujte správnosÈ
polarity vloÏenej batérie (+/–).
- Neotvárajte kryt priestoru na batériu
násilím. MôÏe dôjsÈ k po‰kodeniu krytu
priestoru na batériu.
■ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.
● Ak prv˘krát pouÏívate novú zakúpenú pamäÈovú kartu, musí byÈ naformátovaná
(pozrite str. 63). Rovnako tak je formátovanie potrebné, ak fotoaparát nedokáÏe
rozoznaÈ údaje na nej uloÏené, alebo ak obsahuje snímky zachytené in˘m
fotoaparátom.
● Pri kaÏdom vkladaní alebo vyberaní pamäÈovej karty vypnite fotoaparát.
● Opakovan˘m pouÏívaním pamäÈovej karty sa môÏe zniÏovaÈ jej v˘kon. V takom
prípade moÏno bude potrebné zakúpiÈ novú pamäÈovú kartu. Opotrebovanie a
po‰kodenie pamäÈovej karty nespadá pod záruku poskytovanú spoloãnosÈou
Samsung.
● PamäÈová karta je elektronické citlivé zariadenie.
PamäÈovú kartu neoh˘bajte ani ju nevystavujte tvrd˘m nárazom.
Indikátor
batérie
Stav batérie
P
a okyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
Batéria je
úplne nabitá
Nízka kapacita batérie Nízka kapacita batérie Nízka kapacita batérie
(pripravte sa na nabíjanie (pripravte sa na nabíjanie (pripravte sa na nabíjanie
alebo na pouÏitie
alebo na pouÏitie
alebo na pouÏitie
náhradnej batérie)
náhradnej batérie)
náhradnej batérie)
VloÏenie pamäÈovej karty
■ Pred vkladaním pamäÈovej karty vypnite fotoaparát.
- PamäÈovú kartu vloÏte podºa tohto
obrázka.
- Predok pamäÈovej karty otoãte smerom k
zadnej ãasti fotoaparátu (k displeju LCD),
a kontakty pamäÈovej karty smerom k
prednej ãasti fotoaparátu
(k objektívu).
- Nevkladajte pamäÈovú kartu otoãenú opaãne.
Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu zásuvky pamäÈovej karty.
● Neuschovávajte pamäÈovú kartu v prostredí, kde sú silné elektronické alebo
magnetické polia, napr. v blízkosti reproduktorov alebo televíznych prijímaãov.
● NepouÏívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou teplotou.
● Dbajte na to, aby nebola pamäÈová karta zneãistená, a aby nepri‰la do kontaktu
so Ïiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde, vyãistite pamäÈovú kartu mäkkou
tkaninou.
● Ak pamäÈovú kartu nepouÏívate, uschovajte ju v jej puzdre.
● Poãas dlhodobého pouÏívania (alebo po Àom) môÏete spozorovaÈ, Ïe sa
pamäÈová karta prehrieva. Nie je to nezvyãajn˘ stav.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu, ktorá sa pouÏíva v inom digitálnom fotoaparáte.
Ak chcete pouÏiÈ túto pamäÈovú kartu, najprv ju naformátujte.
● NepouÏívajte pamäÈovú kartu naformátovanú in˘m digitálnym fotoaparátom
alebo ãítaãkou pamäÈov˘ch kariet.
13
P
a okyny na pouÏívanie pamäÈovej karty
● Zaznamenané údaje môÏu byÈ po‰kodené, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich
situácií:
- Keì sa pamäÈová karta pouÏíva nesprávnym spôsobom.
- Keì sa poãas nahrávania, odstraÀovania (formátovania) alebo ãítania vypne
napájanie alebo sa pamäÈová karta vytiahne.
● SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
● Odporúãa sa zálohovaÈ si dôleÏité údaje na iné médium, napr. na diskety, pevné
disky, disky CD atì.
■ Vo fotoaparáte sa môÏu pouÏívaÈ pamäÈové karty typu SD/SDHC a MMC (Multi
Media Card). Ak pouÏívate karty MMC, pozrite pokyny dodávané s t˘mito kartami.
Kontakty karty
Prepínaã ochrany
proti zápisu
·títok
● Ak nie je k dispozícii dostatok pamäte
: Objaví sa hlásenie [Memory Full!] a fotoaparát nepracuje.
Ak chcete optimalizovaÈ mnoÏstvo pamäte vo fotoaparáte, vymeÀte pamäÈovú
kartu alebo odstráÀte nepotrebné snímky uloÏené na pamäÈovej karte.
INFORMÁCIE
● Nevyberajte pamäÈovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, inak
môÏe dôjsÈ k po‰kodeniu údajov na pamäÈovej karte.
[PamäÈová karta SD (Secure Digital)]
PamäÈová karta SD/SDHC je vybavená
prepínaãom ochrany proti zápisu, ktor˘
chráni obrázkové súbory pred odstránením
alebo naformátovaním. Posunutím
prepínaãa smerom k spodnej ãasti
pamäÈovej karty SD/SDHC sa aktivuje
ochrana údajov. Posunutím prepínaãa
smerom k vrchnej ãasti pamäÈovej karty
SD/SDHC sa zru‰í ochrana údajov.
Pred snímaním fotografie posuÀte prepínaã
navrch pamäÈovej karty SD/SDHC.
■ Pri pouÏívaní pamäÈovej karty MMC s kapacitou 256 MB je kapacita snímania
nasledujúca. Tieto hodnoty sú pribliÏné, pretoÏe kapacita snímok závisí od
fotografovaného subjektu a od typu pamäÈovej karty.
VeºkosÈ snímky
Fotogr
afia
*
Film
10M
9M P
7M
7M W
5M
3M
1M
640
320
Super Fine
(veºmi jemná)
Fine
(Jemná)
49
55
65
64
87
122
419
-
94
105
124
122
163
221
617
-
Normal
30 fps
15 fps
(Normálna) (30 snímok/s.) (15 snímok/s.)
136
151
177
174
228
303
733
-
* âasy nahrávania sa môÏu meniÈ podºa priblíÏenia.
Tlaãidlo priblíÏenia poãas nahrávania filmov nefunguje.
14
00:12:42
00:30:34
00:20:51
00:57:49
Prvé pouÏitie fotoaparátu : Tlaãidlo Smart
■ Toto tlaãidlo sa pouÏíva na posúvanie kurzora, ktor˘m sa vyberá ponuka alebo
potvrdzuje vybraná ponuka.
■ Ak chcete v niektor˘ch ponukách vybraÈ podponuku, stlaãte tlaãidlo a posuÀte
prstom doºava alebo doprava.
3648X2056
3136X2352
3648X2432
SIZE
[V˘ber základnej ponuky:
stlaãenie tlaãidla]
3648X2736
[Potvrdenie základnej ponuky:
stlaãenie tlaãidla]
Pomaly
R˘chlo
[napr.: v˘ber r˘chlosti uzávierky]
3648X2056
3136X2352
■ Rozbaºovanie ponúk : stlaãte tlaãidlo roz‰irujúcej ponuky, objavia sa ìal‰ie
ponuky, ktoré sú k dispozícii.
3648X2432
3648X2736
[Potvrdenie podponuky:
stlaãenie tlaãidla]
[V˘ber podponuky:
stlaãenie tlaãidla]
Stlaãenie tlaãidla
rozbalenia ponuky
※ Pri vybraní niektor˘ch ponúk displej LCD stmavne.
Po vybraní ponuky sa jas displeja LCD obnoví.
15
Prvé pouÏitie fotoaparátu: nastavenie dátumu/ãasu a jazyka
■ Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka nastavenia
dátumu, ãasu a jazyka. Táto ponuka sa po nastavení dátumu, ãasu a jazyka uÏ
neobjaví. Pred pouÏitím fotoaparátu nastavte dátum, ãas a jazyk.
● Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu
1. Stlaãte tlaãidlo ponuky [Date&Time].
◀ 2007/02/01
yy/mm/dd ◀
2. PoÏadovan˘ typ dátumu vyberte stlaãením
tlaãidla Smart zvislo.
● Nastavenie jazyka
1. Stlaãte tlaãidlo ponuky [Language].
2. PoÏadovan˘ jazyk vyberte stlaãením tlaãidla
Smart zvislo.
dd/mm/yy
Off
ENGLISH ◀
Exit:BACK
Language
Date & Time
FRANÇAIS
DEUTSCH
3. Ak chcete zmeniÈ dátum, vyberte ponuku
[2007/02/01] a stlaãte tlaãidlo Smart zvislo.
⇩
▲
07 / 02 / 01 12 : 00
Exit:BACK
INFORMÁCIE
● VybraÈ je moÏné spomedzi 22 jazykov. Sú to tieto jazyky:
- angliãtina, kórejãina, francúz‰tina, nemãina, ‰panielãina, talianãina,
zjednodu‰ená ãín‰tina, tradiãná ãín‰tina, japonãina, ru‰tina, portugalãina,
holandãina, dánãina, ‰védãina, fínãina, thajãina, bahasa
(malajãina/indonézãina), arabãina, poº‰tina, maìarãina, ãe‰tina a
tureãtina.
● Aj po re‰tartovaní fotoaparátu ostatne nastavenie jazyka zachované.
16
Language
Date & Time
mm/dd/yy
4. Ako vybraÈ rok/mesiac/deÀ/hodinu a minútu:
stlaãte tlaãidlo Smart vodorovne. Ak chcete
zmeniÈ ãísla, stlaãte tlaãidlo Smart zvislo.
▼
⇧
OK
⇩
Indikátory na displeji LCD
■ Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a moÏnostiach.
⑤ ④ ③
②
âíslo
Popis
4
Indikátor vloÏenej karty
str.13
5
Batéria
str.13
6
Li‰ta optického a
digitálneho
priblíÏenia/Mierka
digitálneho priblíÏenia
str.24~25
7
ReÏim zaostrenia
str.28~29
8
Blesk
str.30~31
9
VeºkosÈ snímky
str.31
10
ReÏim snímania
str.32
11
Meranie expozície
str.32
12
OstrosÈ
str.33
13
·peciálne efekty
str.33
14
Kvalita snímky/R˘chlosÈ snímkovania
str.34
①
⑥
⑳
⑲
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑦
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
[Snímka a celá obrazovka]
âíslo
1
2
3
Popis
Ikony
Strana
str.9~10
ReÏim nahrávania
Dátum/âas
12:00 AM 2007.02.01
Poãet zostávajúcich snímok
9
Zostávajúci ãas (filmov˘ klip/nahrávanie hlasu)
00:01:00/01:00:00
str.61
str.14
15
âasovaã
16
Nahrávanie hlasu/Bez zvuku
Ikony
Strana
str.34~35
/
str.35~36/21
17
Ponuka Setup
str.58~59
18
Rozbalenie ponuky
str.15
19
Kompenzácia expozície
str.36
20
ISO
str.36
21
VyváÏenie bielej
str.37
22
Rámãek automatického zaostrenia
-
23
Rozoznávanie tváre
str.25~26
17
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim AUTO (
)
Tento reÏim vyberte, ak chcete fotografovaÈ r˘chlo a jednoducho s minimálnymi
zásahmi poÏívateºa.
1. VloÏte batériu (str. 15) a dávajte pozor
na polaritu (+/–).
2. VloÏte pamäÈovú kartu (str. 13). PretoÏe
fotoaparát je vybaven˘ internou pamäÈou 20 MB,
nie je nutné vkladaÈ pamäÈovú kartu. Ak nie je
vloÏená pamäÈová karta, snímka bude uloÏená do
internej pamäte. Ak je vloÏená pamäÈová karta,
snímka bude uloÏená na pamäÈovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batériu.
4. Stlaãením tlaãidla zapnutia fotoaparát zapnite.
(Ak je dátum a ãas zobrazen˘ na displeji LCD
[ReÏim AUTO]
nesprávny, pred snímaním fotografie ho vynulujte.)
5. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim Auto.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD
naaranÏujte obraz.
7. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
INFORMÁCIE
● Ak rámãek automatického zaostrenia zmení po poloviãnom stlaãení tlaãidla
spú‰te farbu na ãervenú, znamená to, Ïe fotoaparát nemôÏe zaostriÈ na
subjekt. V takom prípade nedokáÏe fotoaparát zachytiÈ obrázok jasne.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim PROGRAM (
)
T˘mto automatick˘m reÏimom sa nakonfiguruje
fotoaparát na optimálne nastavenie.
V‰etky funkcie (okrem hodnoty clony a r˘chlosti
uzávierky) sa dajú nakonfigurovaÈ ruãne.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
Program.
2. Stlaãením tlaãidla Smart vodorovne nastavte
ìal‰ie funkcie, napríklad veºkosÈ snímky (str. 31),
kvalitu (str. 34), meranie expozície (str. 32) a
súvislé snímanie (str. 32).
[ReÏim PROGRAM]
※ ëal‰ie informácie o ponukách nájdete na
stranách 27 aÏ 41.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim ASM ( ASM )
●Ako vybraÈ reÏim A, S alebo M
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim ASM.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte reÏim A, S
alebo M.
M
S
A
M
1/30
F2.8
[ReÏim A, S alebo M]
18
Spustenie reÏimu nahrávania
● Ako pouÏívaÈ reÏim APERTURE PRIORITY (
)
T˘mto reÏimom sa automatick˘m nastavením r˘chlosti
uzávierky vo fotoaparáte nastavujte hodnota clony pre
automatickú expozíciu v závislosti od jasu objektu.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim ASM.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte reÏim APERTURE
PRIORITY (
).
3. Nastavte pomocou tlaãidla Smart poÏadovanú
hodnotu clony (str. 41).
4. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz.
5. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
[ReÏim APERTURE PRIORITY]
※Men‰ie hodnoty clony vyostrujú objekt, ale
rozostrujú pozadie. Väã‰ie hodnoty vyostrujú
objekt aj pozadie.
● Ako pouÏívaÈ reÏim SHUTTER PRIORITY (
)
T˘mto reÏimom sa nastavuje r˘chlosÈ uzávierky pre
automatickú expozíciu v závislosti od jasu subjektu.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim ASM.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte reÏim SHUTTER
PRIORITY (
).
3. Nastavte pomocou tlaãidla Smart poÏadovanú
r˘chlosÈ uzávierky (str. 40).
4. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz.
5. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
※Vysoká r˘chlosÈ uzávierky dokáÏe „zmraziÈ“
pohybliv˘ objekt tak, akoby sa neh˘bal. Nízke
r˘chlosti uzávierky dokáÏu zachytiÈ pohybujúci sa
objekt s efektom „aktivity“.
● Ako pouÏívaÈ reÏim MANUAL (
)
PouÏívateº môÏe ruãne nastaviÈ hodnotu clony aj
r˘chlosti uzávierky.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim ASM.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte reÏim MANUAL
(
) (str. 40 a 41).
3. Vyberte pomocou tlaãidla Smart poÏadovanú
r˘chlosÈ uzávierky a hodnotu clony.
4. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz.
5. Stlaãením spú‰te zachyÈte snímku.
[ReÏim MANUAL]
[ReÏim SHUTTER PRIORITY]
19
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim ASR
)
(Advanced Shake Reduction) (
Tento reÏim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a
pomáha získaÈ dobre exponovanú snímku aj pri
tmav‰om okolí.
● Na ão treba dávaÈ pozor pri pouÏívaní reÏimu ASR
1. Digitálne priblíÏenie v reÏime ASR nefunguje.
2. Ak sú svetelné podmienky jasnej‰ie neÏ
Ïiarivkové svetlo, reÏim ASR neaktivujte.
3. Ak sa subjekt pohne, v˘sledná zachytená snímka
bude rozmazaná.
[ReÏim ASR]
4. Z dôvodu dosiahnutia lep‰ích v˘sledkov
dbajte na to, aby ste neh˘bali fotoaparátom,
ak je zobrazené hlásenie [Capturing!].
5. PretoÏe reÏim ASR vyuÏíva digitálny procesor fotoaparátu, spracovanie
snímok zachyten˘ch v reÏime ASR môÏe trvaÈ dlh‰ie.
■ Ako pouÏívaÈ reÏim SPECIAL EFFECT (
)
Do snímok je moÏné pomocou tohto reÏimu
pridávaÈ ‰peciálne efekty. Otoãením ovládaãa
reÏimu vyberte reÏim Special Effect.
※ ëal‰ie informácie o ponukách ‰peciálnych
efektov nájdete na stranách 38 aÏ 40.
[ReÏim SPECIAL EFFECT]
■ Ako pouÏívaÈ reÏim SCENE (
)
Pomocou tejto ponuky jednoducho
nakonfigurujete optimálne nastavenie pre mnohé
situácie snímania. Otoãením ovládaãa reÏimu
vyberte reÏim Scene.
※ ëal‰ie informácie o ponukách nájdete na
strane 38.
[ReÏim SCENE]
20
Spustenie reÏimu nahrávania
■ Ako pouÏívaÈ reÏim MOVIE CLIP (
)
Filmov˘ klip je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ak˘
dostupn˘ ãas umoÏÀuje pamäÈová karta.
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim MOVIE
CLIP. âas nahrávania, ktor˘ je k dispozícii, bude
zobrazen˘ na displeji LCD.
00:00:22
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a
pomocou displeja LCD naaranÏujte obraz.
Stlaãte tlaãidlo spú‰te. Filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále, aj
keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
[ReÏim MOVIE CLIP]
Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
* VeºkosÈ a typ snímky sú nasledujúce.
- VeºkosÈ snímky: 640x480, 320x240 (je moÏné vybraÈ)
- Typ súboru: *.avi (MPEG-4)
※ Maximálna veºkosÈ súboru súvislého filmového klipu je 4 GB.
※ Ak je ãas nahrávania viac ako 6 hodín, a veºkosÈ súboru e‰te nie je 4 GB,
film sa automaticky zastaví a uloÏí.
※ Film sa môÏe zastaviÈ a uloÏiÈ aj pred dosiahnutím hranice 4 GB alebo 6
hodín. Závisí to od kvality filmu.
■ Ako nahrávaÈ filmov˘ klip bez zvuku
1. Stlaãte tlaãidlo rozbalenia ponuky.
2. Vyberte ponuku [VOICE] → [OFF].
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te, filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie bez
zvuku k dispozícii.
OFF
ON
[ReÏim MOVIE CLIP]
■ Pozastavenie poãas nahrávania filmového klipu (postupné nahrávanie)
Tento fotoaparát umoÏÀuje pri nahrávaní filmového klipu doãasne zastaviÈ
nahrávanie poãas neÏelan˘ch scén. Pomocou tejto funkcie môÏete nahraÈ do
filmového klipu svoje obºúbené scény bez toho, aby sa vytvárali viaceré filmové
klipy.
● PouÏívanie postupného nahrávania
1. Stlaãte tlaãidlo spú‰te. Filmov˘ klip sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je na nahrávanie k
dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále,
aj keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
2. Stlaãením tlaãidla II nahrávanie doãasne
zastavíte. V nahrávaní pokraãujte opätovn˘m
stlaãením tlaãidla II.
3. Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova
tlaãidlo spú‰te.
[Postupné nahrávanie
filmového klipu]
21
Na ão treba myslieÈ pri fotografovaní
■ Stlaãte tlaãidlo spú‰te do polovice.
Jemn˘m stlaãením tlaãidla spú‰te potvrdíte zaostrenie a nabíjanie batérie blesku.
Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímate fotografiu.
[Jemné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
[Úplné stlaãenie tlaãidla spú‰te]
■ âas nahrávania, ktor˘ je k dispozícii, sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od podmienok
snímania a nastavenia fotoaparátu.
■ Ak je pri hor‰ích sveteln˘ch podmienkach vybran˘ reÏim vypnutého blesku alebo
pomalej synchronizácie, na displeji LCD sa môÏe objaviÈ ikona upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
). V takom prípade pouÏite statív, oprite
fotoaparát o pevn˘ povrch alebo zmeÀte do reÏimu fotografovania s bleskom.
■ Fotografovanie proti svetlu:
Nesnímajte fotografie priamo proti slnku Snímanie fotografií proti slnku môÏe
viesÈ k stmavnutiu snímky. Ak chcete snímaÈ fotografiou proti svetlu, pouÏite
reÏim [Backlight] v reÏime snímania scény (pozrite str. 38), doplÀujúci blesk
(pozrite str. 30), bodové meranie expozície (pozrite str. 32) alebo kompenzáciu
expozície (pozrite str. 36).
22
■ Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
■ NaaranÏujte snímku pomocou displeja LCD.
■ Za urãit˘ch podmienok nemusí systém automatického zaostrenia fungovaÈ podºa
oãakávania:
- pri fotografovaní objektu s mal˘m kontrastom,
- ak ide o subjekt s vysok˘m odrazom alebo leskom;
- ak sa subjekt pohybuje vysokou r˘chlosÈou,
- na mieste, kde je silné odráÏané svetlo alebo veºmi jasné pozadie,
- ak má subjekt na sebe len vodorovné ãiary alebo je veºmi úzky
(napríklad tyã alebo stoÏiar),
- ak je okolie tmavé.
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
■ Funkciu reÏimu nahrávania je moÏné nastaviÈ pomocou tlaãidiel fotoaparátu.
Tlaãidlo POWER
● PouÏíva sa na zapnutie a vypnutie
fotoaparátu.
● Z dôvodu úspory energie batérie sa po
urãitom ãase bez vykonania nejakej ãinnosti
fotoaparát automaticky vypne.
Informácie o funkcii automatického vypnutia
nájdete na strane 62.
Tlaãidlo spú‰te
● PouÏíva sa na nasnímanie fotografie alebo na
nahrávanie hlasu v reÏime RECORDING.
● V reÏime MOVIE CLIP:
Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te sa zaãne
nahrávanie filmového klipu. Stlaãte raz tlaãidlo
spú‰te, filmov˘ klip sa bude nahrávaÈ po dobu,
ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Ak chcete
zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova tlaãidlo spúöte.
● V reÏime STILL IMAGE:
Poloviãné stlaãenie tlaãidla spú‰te aktivuje automatické zaostrenie a kontrolu
stavu blesku. Úpln˘m stlaãením tlaãidla spú‰te za zachytí a uloÏí snímka.
Ak vyberiete nahrávanie hlasovej poznámky, nahrávanie sa zaãne po uloÏení
obrazov˘ch údajov fotoaparátom.
23
Tlaãidlo ZOOM W/T
● Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlaãidlo
funguje ako tlaãidlo OPTICKÉHO alebo
DIGITÁLNEHO PRIBLÍÎENIA.
● PriblíÏenie WIDE
Optické priblíÏenie WIDE: Stlaãenie tlaãidla ZOOM W. T˘m vzdialite subjekt, t.j.
subjekt sa bude zdaÈ vzdialenej‰í. Súvisl˘m stlaãením
tlaãidla ZOOM W nastavíte fotoaparát na minimálne
nastavenie priblíÏenia, tzn. subjekt sa bude zdaÈ
najvzdialenej‰í.
● Tento fotoaparát je vybaven˘ funkciou 5-násobného optického priblíÏenia a 5násobného digitálneho priblíÏenia. Pomocou obidvoch je moÏné dosiahnuÈ
pomer priblíÏenia 25x.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
● PriblíÏenie TELE
Optical zoom TELE : Pressing the ZOOM T button will zoom into the subject i.e.
the subject will appear nearer.
Digitálne priblíÏenie TELE: Ak je vybrané maximálne optické priblíÏenie (5x),
stlaãením tlaãidla ZOOM T sa aktivuje softvér
digitálneho priblíÏenia. Uvoºnením tlaãidla ZOOM T
sa zastaví digitálne priblíÏenie na poÏadovanom
nastavení. Ak uÏ je dosiahnuté maximálne digitálne
priblíÏenie (5x), stlaãenie tlaãidla ZOOM T nemá
Ïiadny efekt.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM T.
[PriblíÏenie WIDE]
[PriblíÏenie TELE]
[PriblíÏenie TELE]
[PriblíÏenie WIDE]
Digitálne priblíÏenie WIDE: Ak je v ãinnosti digitálne priblíÏenie, stlaãením tlaãidla
ZOOM W sa v krokoch zmen‰uje digitálne
Digitálne
priblíÏenie. Uvoºnenie tlaãidla ZOOM W zastaví
priblíÏenie
digitálne priblíÏenie. Stlaãením tlaãidla ZOOM W sa
Optické
zmen‰uje digitálne priblíÏenie, a potom sa pokraãuje
priblíÏenie
zmen‰ením optického priblíÏenia, k˘m sa
nedosiahne minimálne nastavenie.
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
Stlaãenie
tlaãidla
ZOOM W
[Digitálne priblíÏenie 5x]
[Digitálne priblíÏenie 5x]
24
[Optické priblíÏenie 2x]
[PriblíÏenie TELE]
[PriblíÏenie WIDE]
Tlaãidlo ZOOM W/T
INFORMÁCIE
● Spracovanie snímok zachyten˘ch pomocou digitálneho priblíÏenia môÏe
trvaÈ o nieão dlh‰ie. Vyhraìte teda na to viac ãasu.
● Ak sa poãas snímania filmového klipu stlaãia tlaãidlá priblíÏenia, zvuk
nebude nahrat˘.
● Pri pouÏití digitálneho klipu si môÏete v‰imnúÈ zníÏenie kvality snímky.
● Ak chcete vidieÈ jasnej‰iu snímku s digitálnym priblíÏením, stlaãte v
maximálnej polohe optického priblíÏenia do polovice tlaãidlo spú‰te, potom
znova stlaãte tlaãidlo ZOOM T.
● Digitálne priblíÏenie nie je moÏné aktivovaÈ v reÏimoch MOVIE CLIP, ASR,
High Speed, Motion Capture a v reÏimoch scény [Night], [Children], [Biz],
[Close up], [Text] a [Fireworks].
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, aby nedo‰lo k vytváraniu
nejasn˘ch snímok a moÏnej nefunkãnosti fotoaparátu. Ak je snímka tmavá,
vypnite fotoaparát a znova ho zapnite, aby sa upravila poloha objektívu.
● Dbajte na to, aby ste sa nedot˘kali objektívu, inak môÏe dôjsÈ k
nefunkãnosti fotoaparátu.
● Keì je fotoaparát zapnut˘, nedot˘kajte sa pohybliv˘ch ãastí objektívu, inak
môÏe dôjsÈ k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
● PriblíÏenie Wide a Tele môÏete ovládaÈ pomocou diaºkového ovládaãa.
Tlaãidlo Rozoznávanie tváre (FR)
■ Rozoznávanie tváre
Tento reÏim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom nastavuje
zaostrenie a expozíciu.
Tento reÏim vyberte, ak chcete r˘chlo a jednoducho fotografovaÈ tvár.
Na v˘ber sú tieto reÏimy : Auto, Program, ASR, Effect(GIF), A/S/M, Scene
(Portrait, Children, Beach & Snow).
1. V reÏimoch v˘beru stlaãte tlaãidlo FR
(Face Recognition) (
).
Na ºavej strane displeja sa zobrazí ikona FR.
2. VeºkosÈ a umiestnenie rámãeka automatického
zaostrenia sa nastaví automaticky podºa tváre
subjektu.
3. Stlaãte do polovice tlaãidlo spú‰te. Keì sa zaostrenia aktivuje, farba rámãeka
zaostrenia sa zmení na zelenú.
4. Stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímajte fotografiu.
25
Tlaãidlo Rozoznávanie tváre (FR)
INFORMÁCIE
● Táto funkcia dokáÏe zisÈovaÈ najviac 8 osôb.
● Keì fotoaparát rozozná viac ºudí súãasne, zaostrí na najbliωiu osobu.
● Keì fotoaparát zistí cieºovú tvár, zobrazí sa cez Àu biely rámãek zaostrenia.
Cez ostatné tváre (najviac 7) sa zobrazí siv˘ rámãek zaostrenia. Stlaãením
tlaãidla spú‰te do polovice za zaostrí na tvár a zelen˘ rámãek zaostrenia
zmení farbu na zelenú (celkom 8).
● Ak sa vyskytne pri zisÈovaní tváre chyba, vráÈte sa do reÏimu
automatického zaostrenia.
● Za urãit˘ch podmienok táto funkcia nepracuje správne.
- Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká ãasÈ tváre skrytá.
- Ak sa fotografovaná osoba nepozerá do fotoaparátu.
- Fotoaparát nezisÈuje tvár, ak je jas príli‰ tmav˘ alebo príli‰ svetl˘.
- Ak je vzdialenosÈ medzi fotoaparátom a objektom príli‰ veºká.
● Maximálny moÏn˘ rozsah funkcie Rozoznávanie tváre je 2,1 m
(‰irokouhl˘).
● âím je subjekt bliωie, t˘m r˘chlej‰ie ho fotoaparát dokáÏe rozoznaÈ.
26
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
■ Ponuku na displeji LCD je moÏné pouÏiÈ na nastavenie funkcie nahrávania.
(O: je moÏné vybraÈ, X: nie je moÏné vybraÈ, –: moÏno vybraÈ ãiastoãne)
PONUKA
COLOR
BRIGHT
MANUAL
NORMAL
FOCUS AUTO MACRO
MACRO
SUPRE MACRO
OFF
AUTO
RED EYE
FLASH
FILL IN
SLOW SYNC
RED EYE FIX
SIZE
SINGLE
CONTINUOUS
SHOOTING HIGH SPEED
MOTION CAPTURE
AEB
QUALITY
OFF
10SEC
TIMER
2SEC
Double
REMOTE
ASM
O
O
X
O
O
X
O
O
O
O
X
X
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
X
O
O
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
X
O
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
O
Strana
str.27
str.28
str.28~
29
str.30~
31
str.31
str.32
str.34
str.34~
35
PouÏívanie displeja LCD na nastavenie fotoaparátu
PONUKA
Strana
ASM
VOICE
O
O
O
O
O
O
O
str.35~36
W/B
X
O
O
X
X
X
O
str.37
ISO
X
O
O
X
X
X
X
str.36
EV
X
O
*1O
X
X
X
O
str.36
O
O
O
O
O
-
O
MULTI
METERING
SPOT
CENTER
SHARPNESS
X
O
O
X
O
-
O
X
O
O
X
O
-
O
X
O
O
X
O
X
X
str.33
X
X
X
X
O
X
X
str.38
M.GIF
X
X
X
X
O
X
X
str.39
COMPOSITE
X
X
X
X
O
X
X
str.39~40
NORMAL
O
O
O
O
O
-
O
B&W
X
O
O
X
O
-
O
SEPIA
X
O
O
X
O
-
O
B
X
O
O
X
O
-
O
R
X
O
O
X
O
-
O
G
X
O
O
X
O
-
O
NEGATIVE
X
O
O
X
O
-
O
CUSTOM
X
X
X
X
O
-
X
■ Na zachytenú snímku je moÏné pridaÈ farebn˘ tón.
Ponuka Warm pridáva snímke ãerven˘ odtieÀ.
Ponuka Cool pridáva snímke modr˘ odtieÀ.
COLOR
str.32
PHOTO FRAME
EFFECT
Farebn˘ tón
● V˘ber farebného tónu
Ak chcete vybraÈ farebn˘ tón, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava alebo
doprava.
str.33
[Zdôraznenie studenej farby]
[Zdôraznenie teplej farby]
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
※ Ponuky, ktoré je moÏné vybraÈ, sa môÏu v rôznych reÏimoch scény lí‰iÈ.
※ *1 Nie je moÏné vybraÈ v reÏime MANUAL.
27
Jas
V˘ber typu zaostrenia
■ MôÏete zmeniÈ jas snímky.
BRIGHT
■ V závislosti od vzdialenosti subjektu môÏete
vybraÈ typ zaostrenia.
Rozsahy vzdialeností sú uvedené ìalej.
SUPRE MACRO
MACRO
NORMAL(AF)
MANUAL
● Zmena jasu
Ak chcete vybraÈ jas, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava alebo doprava.
[Tmavé]
28
[Manual]
[Auto]
[Macro]
[Super Macro]
[Jasné]
[Auto Macro]
V˘ber typu zaostrenia
● Typy reÏimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia (W: Wide, T: Tele)
Typ zaostrenia
·iroké (W)
Tele(T)
Normal
80cm aÏ nekoneãno
1,5 m aÏ nekoneãno
Macro
10 cm aÏ 80 cm
50 cm aÏ 80 cm
Auto Macro
10 cm aÏ nekoneãno
50 cm aÏ nekoneãno
Super Macro
Ruãné zaostrenie
1 aÏ 10 cm (len ‰iroké)
1 cm aÏ nekoneãno
50 cm aÏ nekoneãno
■ Ruãné zaostrenie (MF)
Ak nie je automatické zaostrovanie k dispozícii (napríklad pri veºmi tmavom
prostredí), pouÏite ruãné zaostrovanie. Pri pouÏívaní ruãného zaostrenia dávajte
pozor, pretoÏe snímka sa ºahko rozmazaÈ.
Ruãné zaostrenie je moÏné pouÏiÈ v reÏime Program a ASM.
● Ako nastaviÈ ruãné zaostrenie
Ak chcete nastaviÈ ruãné zaostrenie, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava
alebo doprava.
INFORMÁCIE
● Ak je vybran˘ reÏim makra, môÏe dôjsÈ k destabilizácii fotoaparátu.
Dbajte na to, aby ste poãas fotografovania netriasli fotoaparátom.
● Keì snímate obrázok vo vzdialenosti do 30 cm v reÏime makro, vyberte
reÏim vypnutého blesku.
4.5m
1.5m
80cm
40cm
1cm
MF
[Vzdialenej‰ie zaostrenie]
4.5m
1.5m
80cm
40cm
1cm
MF
[Bliωie zaostrenie]
※ Stlaãením tlaãidla ① alebo ② súvislo posúvajte
kurzorom a meÀte ruãné zaostrenie.
4.5m
①
1.5m
80cm
40cm
1cm
MF
②
29
Blesk
■ V závislosti od vzdialenosti subjektu môÏete vybraÈ
typ blesku. Rozsahy vzdialeností sú uvedené ìalej.
INFORMÁCIE
FILL IN
RED EYE
■ Blesk nie je k dispozícii, keì pouÏívate reÏim ASR,
súvislé snímanie, súvislé snímanie s vysokou
r˘chlosÈou, Motion Capture, AEB, reÏim Movie clip a
reÏim Still image (okrem reÏimu NIGHT, PORTRAIT,
CHILDREN, BACKLIGHT a BEACH & SNOW).
AUTO
OFF
7
※ Ak je vybraná moÏnosÈ Super macro, blesk sa automaticky vypne.
※ Keì je vybraná moÏnosÈ [CONTINUOUS], [HIGH SPEED], [M. CAPTURE] a
[AEB], blesk sa automaticky vypne.
■ Dosah blesku (W: ‰irok˘, T: tele)
30
ISO
Normal
AUTO
W: 0.8 - 4.9
T: 1.5 - 3.0
(jednotka: m)
Macro
W: 0.3 - 0.8
T: 0.5 - 1.5
Auto macro
W: 0.3 - 4.9
T: 0.5 - 3.0
● Ak stlaãíte tlaãidlo spú‰te po vybraní moÏnosti blesku Auto, Fill-in a Slow
sychro, prv˘m bleskom sa skontroluje stav snímania (dosah blesku a
pomer v˘konu blesku).
Neh˘bte fotoaparátom, k˘m sa blesk nerozsvieti druh˘krát.
● âasté pouÏívanie blesku skracuje v˘drÏ batérie.
● Za normálnych prevádzkov˘ch podmienok je ãas nabíjania blesku menej
ako 5 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, ãas nabíjania sa môÏe predæÏiÈ.
● Fotografie snímajte v dosahu blesku.
● Ak je subjekt príli‰ blízko alebo má vysokú odráÏavosÈ, kvalita snímky nie je
zaruãená.
● Pri snímaní fotografií za sÈaÏen˘ch sveteln˘ch podmienok s bleskom sa
môÏe v zachytenom snímku objaviÈ biela ‰kvrna. ·kvrna je spôsobená
odrazom svetla blesku od ãastíc poletujúcich v ovzdu‰í. Nejde o zlú funkciu
fotoaparátu.
● Neotvárajte zabudovan˘ blesk násilím. Blesk by sa mohol po‰kodiÈ.
Blesk
VeºkosÈ
● Indikátor reÏimu blesku
Karta ponuky
ReÏim blesku
Blesk vypnut˘
■ MôÏete vybraÈ veºkosÈ snímky v závislosti od pouÏitia.
Popis
ReÏim
Blesk sa nepouÏíva. Tento reÏim vyberte vtedy, ak
zachytávate snímky na mieste alebo v situáciu, ktoré
neumoÏÀujú pouÏitie blesku. Keì snímate obrázok
pri zhoröen˘ch sveteln˘ch podmienkach, na displeji
LCD sa objaví indikátor upozornenia na
destabilizáciu fotoaparátu (
).
Ikona
Autom. blesk
Ak je subjekt alebo pozadie príliö tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky.
Automaticky s
redukciou
efektu
ãerven˘ch oãí
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk fotoaparátu
funguje automaticky, a redukuje efekt ãerven˘ch oãí
pomocou funkcie redukcie efektu ãerven˘ch oãí.
DoplÀujúci
blesk
Pomalá
synchronizácia
Oprava efektu
ãerven˘ch oãí
Blesk osvetºuje nezávisle od svetla, ktoré je k
dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná v závislosti
od smerodajn˘ch podmienok.
Blesk funguje s malou r˘chlosÈou uzávierky, aby sa
dosiahla vyváÏená správna expozícia.
Pri zl˘ch sveteln˘ch podmienkach sa na displeji
LCD fotoaparátu zobrazí ikona destabilizácie obrazu
(
).
VeºkosÈ
ReÏim Still image
3648X
2736
3648X
2432
3136X
2352
ReÏim
ReÏim Movie clip
Ikona
640
320
VeºkosÈ
640X480
320X240
3648X
2056
2688X
2016
2240X
1680
1024X
768
3048x2056
3136x2352
3648x2432
320x240
3648x2736
640x480
7
[ReÏim STILL IMAGE]
[ReÏim MOVIE CLIP]
INFORMÁCIE
● Pri vy‰‰om rozlí‰ení bude k dispozícii menej snímok, pretoÏe snímky s
vysok˘m rozlí‰ením vyÏadujú viac pamäte.
Keì sa zistí snímka s „efektom ãerven˘ch oãí“,
t˘mto reÏimom sa tento efekt automaticky redukuje.
31
Súvislé snímanie
■ MôÏete vybraÈ typ snímania a poãet súvisl˘ch snímok.
- SINGLE
: Snímanie len jedného obrázka.
AEB
- CONTINUOUS : Snímky budú zachytávané
M. CAPTURE
súvislo za sebou, aÏ k˘m nebude
HIGH SPEED
CONTINUOUS
tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
SINGLE
Kapacita snímania závisí od
pamäte.
- HIGH SPEED : T˘mto reÏimom zachytíte súvislo
[ReÏim Still image]
3 snímky (2,5 snímky za
sekundu), keì stlaãíte a podrÏíte
tlaãidlo spú‰te.
- M. CAPTURE : T˘mto reÏimom zachytíte súvislo 7 snímok za sekundu, keì
stlaãíte a podrÏíte tlaãidlo spú‰te. Po dokonãení súvislého
snímania budú snímky uloÏené a na displeji LCD sa snímky
prehrajú. Maximálny poãet snímok je 20 a veºkosÈ snímky je
pevne stanovená na 1024 x 768.
- AEB
: Snímanie troch obrázkov v sérii pri rôznej expozícii: krátka
expozícia (–1/2 EV), ‰tandardná expozícia (0,0 EV) a dlh‰ia
expozícia (+1/2 EV). Tento reÏim pouÏite v prípade, Ïe je
ÈaÏké rozhodnúÈ o expozícii objektu.
※ Vysoké rozlí‰enie a vysoká kvalita snímky predlÏujú ãas ukladania snímky,
ãím sa predlÏuje doba pohotovosti.
※ Keì je vybraná podponuka [CONTINUOUS], [HIGH SPEED], [M. CAPTURE]
alebo [AEB], blesk sa automaticky vypne.
※ Pri snímaní funkciou AEB je lep‰ie pouÏívaÈ statív, pretoÏe ãas na ukladanie
kaÏdého súboru snímky je dlh‰í a mohlo by dôjsÈ k rozmazaniu
spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
※ Keì je vybraná ponuka [M.CAPTURE], vybraÈ môÏete len moÏnosti ISO
AUTO, 400, 800 a 1600.
32
Meranie expozície
■ Ak nemôÏete dosiahnuÈ vhodné podmienky expozície, môÏete zmeniÈ spôsob
merania expozície, aby bolo moÏné nasnímaÈ jasnej‰ie obrázky.
- MULTI
: Expozícia bude vypoãítaná na základe
priemeru svetla dostupného v oblasti
CENTER
snímky. V˘poãet v‰ak bude smerom k
SPOT
stredu snímky skreslen˘. Toto
MULTI
nastavenie je vhodné pri ‰tandardnom
pouÏití.
- SPOT : Svetlo bude merané len v obdæÏnikovej
[ReÏim PROGRAM]
oblasti v strede displeja LCD. To je
vhodné v prípade, Ïe je subjekt v strede
exponovan˘ správne, bez ohºadu na zadné svetlo.
- CENTER : Expozícia bude vypoãítaná na základe priemeru svetla dostupného
v oblasti snímky. V˘poãet v‰ak bude smerom k stredu snímky
skreslen˘. Vhodné pri snímaní obrázka malého objektu, napríklad
rastliny alebo hmyzu.
※ Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepouÏívajte bodové meranie
expozície, pretoÏe môÏe dôjsÈ k chybám v expozícii. Za t˘chto okolností je
lep‰ie pouÏiÈ kompenzáciu expozície.
OstrosÈ
Efekty
■ MôÏete nastaviÈ ostrosÈ obrázka, ktor˘ chcete
nasnímaÈ. Efekt ostrosti nie je moÏné overiÈ na
displeji LCD pred nasnímaním obrázka, pretoÏe
táto funkcia sa pouÏije aÏ vtedy, keì je snímka
uloÏená v pamäti.
■ Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je moÏné do snímok pridávaÈ
‰peciálne efekty.
VIVID
NORMAL
SOFT
7
[ReÏim PROGRAM]
(
(
(
(
Podponuka
SOFT
NORMAL
VIVID
Ikona
Popis
Hrany snímky sú vyhladené.
Tento efekt je vhodn˘ pre úpravu snímok v poãítaãi.
Hrany snímky sú ostré.
Toto nastavenie je vhodné pre tlaã.
(
(
(
(
) : Do snímky nebude pridan˘ Ïiadny efekt.
BLUE
) : Zachytené snímky budú uloÏené
SEPIA
ãiernobielo.
B&W
) : Zachytené snímky budú uloÏené v
NORMAL
odtieni sépie (Ïlté aÏ hnedé farby).
) : Zachytené snímky budú uloÏené v
modrom odtieni.
[ReÏim Program]
) : Zachytené snímky budú uloÏené v
ãervenom odtieni.
) : Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom odtieni.
) : Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
) : PouÏívateº môÏe zmeniÈ hodnoty ãervenej (R), zelenej (G) a modrej (B)
farby. Tieto ponuky je moÏné vybraÈ iba v reÏime Special Effect.
Hrany snímky sú zdôraznené.
Hrany sa zdajú byÈ ostré, ale v nasnímanom obrázku
sa môÏe vyskytnúÈ ‰um.
33
Kvalita/R˘chlosÈ snímkovania
âasovaã/Diaºkov˘ ovládaã
■ MôÏete vybraÈ pomer kompresie v závislosti od pouÏitia zachyten˘ch snímok.
Vy‰‰í pomer kompresie znamená niωiu kvalitu snímky.
ReÏim
ReÏim Still image
ReÏim Movie clip
Ikona
Podponuka
Super Fine
Fine
Normal
30 fps
15 fps
Typ súboru
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
■ Táto funkcia sa pouÏíva v prípade, Ïe chce byÈ na snímke zachyten˘ aj samotn˘
fotograf.
- V˘ber ãasovaãa:
REMOTE
Keì stlaãíte tlaãidlo spú‰te, snímka bude
DOUBLE
zachytená po uplynutí urãeného ãasu, a funkcia
2 sec
10 sec
ãasovaãa sa zru‰í.
OFF
- V˘ber reÏimu diaºkového ovládaãa:
Stlaãením tlaãidla spú‰te na samostatnom
diaºkovom ovládaãi bude snímka zachytená po 2sekundovom intervale. Po nasnímaní obrázka bude reÏim diaºkového ovládaãa
zachovan˘. ReÏim diaºkového ovládaãa v‰ak zru‰íte stlaãením tlaãidla Power.
Normal
Fine
15FPS
Super Fine
30FPS
● Popis reÏimu ãasovaãa/diaºkového ovládaãa
Ikona
[ReÏim STILL IMAGE]
[ReÏim MOVIE CLIP]
ReÏim
Off
Ak nepouÏívate funkciu ãasovaãa.
10s
Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka zachytená po 10sekundovom intervale.
2s
Stlaãením tlaãidla spú‰te bude snímka zachytená po 2sekundovom intervale.
Double
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ìal‰ích 2
sekundách bude nasníman˘ druh˘ obrázok.
Remote
Snímku je moÏné zachytiÈ diaºkov˘m ovládaãom
namiesto tlaãidla spú‰te na fotoaparáte.
INFORMÁCIE
● Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for Camera
File).
● JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG je kompresn˘ ötandard
obrázkov vyvinut˘ spoloãnosÈou Joint Photographic Experts Group.
Tento typ kompresie sa pouÏíva najãastej‰ie na kompresiu fotografií a
obrázkov, pretoÏe dokáÏe efektívnej‰ie komprimovaÈ obrázky.
34
Popis
âasovaã/Diaºkov˘ ovládaã
● Dosah diaºkového ovládaãa
Ak chcete snímaÈ fotografie pomocou diaºkového
ovládaãa, pozrite vedºa znázornen˘ obrázok, kde je
uveden˘ dosah diaºkového ovládaãa.
[Tlaãidlo spú‰te na
diaºkovom ovládaãi]
● V˘mena batérie diaºkového ovládania
Pri in‰talácia batérie do diaºkového ovládaãa dodrÏiavajte polaritu: kladn˘ pól (+)
smerujúci navrch a záporn˘ pól (–) smerujúci naspodok. Batériu v diaºkovom
ovládaãi vymieÀajte v miestnom servisnom stredisku. PouÏívajte batériu CR
2025 3V.
INFORMÁCIE
● Pri snímaní obrázka pomocou ãasovaãa funguje kontrolka ãasovaãa takto :
2-sekundové nastavenie ãasovaãa: Kontrolka ãasovaãa bliká po dobu 2
sekundy v intervale 0,25 s.
10-sekundové nastavenie ãasovaãa: Kontrolka ãasovaãa bliká po dobu 7
sekúnd v intervale 1 s. Poãas
zostávajúcich 3 sekúnd bliká v
intervale 0,25 s.
● Ak poãas ãinnosti ãasovaãa stlaãíte tlaãidlo SpäÈ, funkcia ãasovaãa sa zru‰í.
● Ak chcete zabrániÈ destabilizácii, pouÏite statív.
Nahrávanie hlasu/Hlasové poznámky
■ Hlas je moÏné nahrávaÈ tak dlho, ak˘ dostupn˘
ãas umoÏÀuje kapacita pamäte (najviac 10
hodín). K uloÏenej snímke je moÏné pridaÈ svoj
hlas.
RECORD
MEMO
OFF
● Nahrávanie hlasu
1. ReÏim nahrávania vyberte pomocou otoãného
ovládaãa reÏimu (okrem reÏimu Movie clip).
RECORD
2. Vyberte pomocou tlaãidla Smart ponuku Voice
MEMO
recording.
OFF
3. Stlaãením tlaãidla spú‰te nahrajte hlas.
- Stlaãte raz tlaãidlo spú‰te, zvuk sa bude
nahrávaÈ po dobu, ktorá je k dispozícii (max.
10 hodín). âas nahrávania bude zobrazen˘ na displeji LCD.
Zvuk bude nahrávan˘ stále, aj keì je tlaãidlo spú‰te uvoºnené.
- Ak chcete zastaviÈ nahrávanie, stlaãte znova tlaãidlo spú‰te.
- Typ súboru: *.wav
● Hlasové poznámky
1. ReÏim nahrávania vyberte pomocou otoãného
ovládaãa reÏimu (okrem reÏimu Movie clip).
2. Vyberte pomocou tlaãidla Smart ponuku Voice
RECORD
MEMO
memo. Ak je na displeji LCD zobrazen˘ indikátor
OFF
hlasovej poznámky, nastavenie je dokonãené.
3. Stlaãte tlaãidlo spú‰te a nasnímajte fotografiu.
Snímka sa uloÏí na pamäÈovú kartu.
4. Hlasová poznámka sa bude nahrávaÈ po dobu 10 sekúnd od momentu
uloÏenia snímky. Ak poãas nahrávania zvuku stlaãíte tlaãidlo spú‰te,
nahrávanie hlasovej poznámky sa zastaví.
35
Nahrávanie hlasu/Hlasové poznámky
INFORMÁCIE
■ Pri snímaní fotografií je moÏné vybraÈ citlivosÈ ISO.
R˘chlosÈ alebo ‰pecifická svetelná citlivosÈ fotoaparátu sa poãíta podºa ãísiel ISO.
Ponuka ISO je k dispozícii v reÏimoch Program a ASM.
● Na nahrávanie zvuku je najlep‰ia vzdialenosÈ 40 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
Kompenzácia expozície
■ Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od okolit˘ch
sveteln˘ch podmienok. Hodnotu expozície je moÏné vybraÈ aj pomocou ponuky
kompenzácie expozície. Ponuka kompenzácie expozície j k dispozícii v
reÏimoch Program, ASM (okrem reÏimu M) a Movie clip.
● Kompenzácia expozície
1. Stlaãte tlaãidlo kompenzácie expozície, zobrazí
sa li‰ta ponuky kompenzácie expozície (ako je
znázornené na obrázku).
2. Stlaãte tlaãidlo a posúvaním prstom vyberte
hodnotu expozície.
3. Stlaãte znova tlaãidlo ponuky kompenzácie
expozície. Nastavená hodnota sa uloÏí a reÏim
nastavenia kompenzácie expozície sa zatvorí.
- AUTO :
CitlivosÈ fotoaparátu sa mení automaticky podºa
urãit˘ch premenn˘ch, napr. podºa svetelnosti
alebo jasu subjektu.
- 80, 100, 200, 400, 800, 1600 :
Zv˘‰ením citlivosti ISO môÏete zv˘‰iÈ r˘chlosÈ
uzávierky, ak je prítomné rovnaké mnoÏstvo
svetla. Snímka v‰ak môÏe byÈ nas˘tená vysok˘m
jasom.
âím je hodnota ISO vy‰‰ia, t˘m je vy‰‰ia citlivosÈ fotoaparátu na svetlo –
zväã‰uje sa t˘m teda schopnosÈ zachytávaÈ snímky pri tmav‰om osvetlení.
V snímke sa v‰ak so zvy‰ovaním hodnoty ISO zvy‰uje úroveÀ ‰umu, snímka
sa potom zdá byÈ zrnitej‰ou.
※Keì je vybraná ponuka [M.CAPTURE], vybraÈ môÏete len moÏnosti ISO
AUTO, 400, 800 a 1600.
-2.0
+2.0
※ Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmen‰ujú expozíciu.
V‰imnite si, Ïe kladná hodnota kompenzácie expozície zväã‰uje expozíciu,
displej LCD môÏe byÈ biely, alebo nebude moÏné nasnímaÈ dobré obrázky.
36
ISO
VyváÏenie bielej
■ Ovládanie vyváÏenia bielej farby umoÏÀuje upraviÈ farby tak, aby sa zdali
prirodzenej‰ími. Ak je ponuka vybraná (okrem reÏimu AWB – Auto White
Balance), spomedzi efektov je moÏné vybraÈ len negatívne farby. Ponuka
vyváÏenia bielej je k dispozícii len v reÏimoch Program, ASM a Movie clip.
AUTO
DENNÉ SVETLO
ZAMRAâENÉ
ÎIARIVKA H
ÎIARIVKA L
ÎIAROVKA
VLASTNÉ
: Fotoaparát automaticky
vyberie príslu‰né
nastavenie vyváÏenia
bielej farby v závislosti od
smerodajn˘ sveteln˘ch
podmienok.
: Na snímanie fotografií
vonku.
: Na snímanie fotografií pri zamraãenom poãasí.
: Na snímanie pri osvetlení trojcestn˘mi Ïiarivkami typu
denného svetla.
: Snímanie pri Ïiarivkách s bielym svetlom.
: Na snímanie pri Ïiarovkovom osvetlení (‰tandardné
Ïiarovky).
: UmoÏÀuje pouÏívateºovi nastaviÈ vyváÏenie bielej v
závislosti od podmienok snímania.
● PouÏívanie vlastného nastavenia vyváÏenia bielej
Nastavenie vyváÏenia bielej farby sa môÏe mierne lí‰iÈ podºa okolia, v ktorom sa
sníma. Vlastn˘m nastavením vyváÏenia bielej farby môÏete vybraÈ
najvhodnej‰ie nastavenie pre konkrétne okolie.
1. V ponuke White Balance vyberte ponuku
CUSTOM (
).
Pred fotoaparát umiestnite hárok bieleho
papiera tak, aby sa na displeji LCD
zobrazovala len biela farba.
2. Tlaãidlo OK: SlúÏi na v˘ber predt˘m uloÏenej
[Biely papier]
vlastnej hodnoty vyváÏenia bielej.
Tlaãidlo SPÄË ru‰í vlastné vyváÏenie bielej.
Tlaãidlo spú‰te: Ukladá nové vlastné vyváÏenie bielej.
- Vlastná hodnota vyváÏenia bielej farby bude pouÏitá poãnúc nasledujúcou
snímkou.
- PouÏívateºom nastavená hodnota vyváÏenia bielej farby bude v platnosti, aÏ
k˘m nebude nahradená inou.
Rozdielne svetelné podmienky môÏu spôsobiÈ rôzne farebné odtiene na snímkach.
37
Ponuka Scene
■ Pomocou tejto ponuky jednoducho nakonfigurujete optimálne nastavenie pre
mnohé situácie snímania.
※ ReÏimy scény sú nasledujúce.
[NIGHT] (NOC)
(
): PouÏite v prípade,
Ïe chcete snímaÈ
fotografie v noci
alebo v tmav‰om
prostredí.
[PORTRAIT] (PORTRÉT) (
): Ak chcete
nasnímaÈ jednu
osobu.
[CHILDREN] (DETI)
(
): SlúÏi na zachytenie r˘chlo sa pohybujúcich
objektov, napríklad detí.
[LANDSCAPE] (KRAJINA) (
): SlúÏi na snímanie vzdialenej scenérie.
[BIZ] (BIZ)
(
): SlúÏi na snímanie vizitky.
[CLOSE UP] (ZBLÍZKA) (
): Snímanie mal˘ch objektov (napríklad rastlín
a hmyzu) zblízka.
[TEXT] (TEXT)
(
): Tento reÏim pouÏite pri snímaní dokumentu.
[SUNSET] (ZÁPAD SLNKA) (
): Na snímanie západu slnka.
[DAWN] (ÚSVIT)
(
): Scény pri svitaní.
[BACKLIGHT] (ZADNÉ SVETLO)
(
) : Portrét bez tieÀov spôsoben˘ch zadn˘m
svetlom.
[FIREWORK] (OH“OSTROJ) (
): OhÀostrojové scény.
[BEACH&SNOW] (SNEH A PLÁÎ)
(
): Pri scénach s oceánom, jazerom, pláÏou a
snehom.
38
·peciálne efekty: Foto rámãek
■ K fotografii, ktorú chcete nasnímaÈ, je moÏné
pridaÈ 9 typov rámãekov.
■ V snímke uloÏenej pomocou ponuky foto rámãeka
nebudú vytlaãené údaje o dátume a ãase.
-
: Foto rámãek nie je vloÏen˘.
·peciálne efekty: Pohybliv˘ GIF
■ Zo zachyten˘ch snímok je moÏné urobiÈ pohybliv˘ GIF.
Motion GIF : Snímajte súvislo obrázky a uloÏte ich do súboru.
Tento súbor podporuje animácie.
● Ako vytvoriÈ pohybliv˘ GIF
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim
Special Effect.
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky Motion GIF.
3. Vyberte veºkosÈ snímky a FPS (snímky za
sekundu).
4. Stlaãením tlaãidla spú‰te nasnímajte fotografiu
(najviac 50 snímok).
5. Stlaãením tlaãidla OK uloÏte snímku. Snímky budú
uloÏené ako súbor s pohybliv˘m GIF-om.
·peciálne efekty: ZloÏené snímky
■ Vo fotografii je moÏné skombinovaÈ 2, 3 alebo 4 rôzne snímky.
-
: Zru‰í zloÏené snímky.
: Vo fotografii sú skombinované 2
snímky.
: Vo fotografii sú skombinované 3
snímky.
: Vo fotografii sú skombinované 4
snímky.
: Vo fotografii sú skombinované 2
2 FPS
400x300
5 FPS
Stlaãenie
tlaãidla
spú‰te
Capture:SH
[Pripravené na snímanie]
[V˘ber FPS]
[V˘ber veºkosti snímky]
rôzne
rôzne
rôzne panoramatické snímky.
※ V˘ber snímky zloÏenej z 2 snímok
Stlaãenie
tlaãidla
spú‰te
320x240
rôzne
Del:Back
[Prvá snímka]
9
OK
Save:OK
Stlaãenie
tlaãidla
OK
Del:Back
[Druhá snímka]
[V˘sledná snímka]
[Nasnímanie obrázkov]
INFORMÁCIE
Save:OK
Cancel:BACK
● Ak poãas zloÏeného snímania stlaãíte tlaãidlo reÏimu prehrávania alebo
otoãíte ovládaã reÏimu, vykoná sa kaÏd˘ aktívny reÏim fotoaparátu.
Predt˘m zachytené snímky budú odstránené.
● Po zachytení posledného obrázka zloÏenej snímky stlaãte tlaãidlo OK.
Potom sa zaãne nahrávanie hlasovej poznámky.
[Stlaãenie tlaãidla OK]
INFORMÁCIE
● PretoÏe formát GIF má obmedzenie odtieÀov, kvalita snímky sa môÏe zníÏiÈ.
39
·peciálne efekty: ZloÏené snímky
● Zmena ãasti zloÏenej snímky pred nasnímaním poslednej snímky
Pred nasnímaním poslednej snímky je moÏné zmeniÈ ãasÈ zloÏenej snímky.
1. Poãas zachytenia zloÏenej snímky stlaãte tlaãidlo SPÄË.
2. Predchádzajúca snímka bude odstránená a zobrazí sa nová snímka.
Ak bola predt˘m zachytená nejaká snímka, stlaãte znova tlaãidlo SPÄË a
predchádzajúca snímka bude znova odstránená.
Capture:SH
Del:Back
Stlaãenie tlaãidla SPÄË
[Pred nasnímaním tretej snímky]
Capture:SH
R˘chlosÈ uzávierky
■ T˘mto reÏimom sa nastavuje r˘chlosÈ uzávierky pri
automatickej expozícii. Vy‰‰ie r˘chlosti uzávierky
dokáÏu zachytiÈ pohybujúci sa objekt na fotografii
tak, ako keby sa objekt neh˘bal.
Nízke r˘chlosti uzávierky dokáÏu zachytiÈ
pohybujúci sa objekt s efektom „aktivity“.
Del:Back
[Presun naspäÈ na druhú snímku]
[ReÏim SHUTTER PRIORITY]
[ReÏim MANUAL]
3. Stlaãením spú‰te zachyÈte novú snímku.
● Nastavenie r˘chlosti uzávierky
Ak chcete vybraÈ r˘chlosÈ uzávierky, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava
alebo doprava. R˘chlosÈ uzávierky je moÏné nastaviÈ v reÏimoch SHUTTER
PRIORITY a MANUAL.
● Zmena ãasti zloÏenej snímky po nasnímaní poslednej snímky
1. Po nasnímaní posledného obrázka sa zobrazí
ponuka, ako je znázornené na obrázku.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte snímku, ktorú
chcete odstrániÈ.
3. Stlaãte tlaãidlo SPÄË, vybraná snímka sa odstráni.
4. Stlaãením tlaãidla spú‰te znova zachyÈte snímku.
5. Stlaãte tlaãidlo OK, snímka sa uloÏí.
9
+1.0
SLOW
Save:OK
Del:BACK
-2.0
FAST
SLOW
Pomaly
40
FAST
F7.3
F7.3
R˘chlo
Hodnota clony
ReÏim Photo Gallery
■ T˘mto reÏimom sa nastavuje hodnota clony pri automatickej expozícii.
Men‰ie hodnoty clony vyostrujú objekt, ale rozostrujú pozadie.
Väã‰ie hodnoty vyostrujú objekt aj pozadie.
■ Pri prehrávaní snímok je moÏné pridaÈ efekt prehrávania a poãúvaÈ hudbu na
pozadí. PrehrávaÈ je moÏné len fotografie. Film a hlasové súbory nie je moÏné
prehrávaÈ.
■ V˘ber reÏimu prehrávania
1. Otoãením ovládaãa reÏimu vyberte reÏim Photo
Gallery.
[ReÏim APERTURE PRIORITY]
[ReÏim MANUAL]
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky reÏimu Play, zobrazia
sa ponuky uvedené na obrázku.
● Nastavenie hodnoty clony
Ak chcete vybraÈ hodnotu clony, stlaãte tlaãidlo a posuÀte prstom doºava alebo
doprava. Hodnotu clony je moÏné nastaviÈ v reÏimoch SHUTTER PRIORITY a
MANUAL.
A
A
F4.4
CLOSE
: Prehrávanie podºa albumu
: Prehrávanie podºa dátumu
3. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovan˘ reÏim prehrávania.
F3.6
OPEN
ZavrieÈ
CLOSE
OPEN
OtvoriÈ
41
ReÏim Photo Gallery
■ ReÏim Album : Snímky sa prehrávajú podºa albumu.
Ak nie je vloÏená pamäÈová karta, je moÏné vybraÈ len albumy
Personal/Family/Friend/Event. Prehrávajú sa v‰etky snímky
uloÏené v internej pamäti.
● V˘ber albumu
Album je moÏné vybraÈ tlaãidlom Smart. Pred
vyberaním albumu do neho najprv vloÏte snímky.
: Prehrávajú sa v‰etky snímky uloÏené v pamäti.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume Personal.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume Family.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume Friends.
: Prehrávajú sa snímky uloÏené v albume Events.
● Pridávanie snímok do albumu
Stlaãte tlaãidlo ponuky Album, zobrazia sa ponuky
znázornené na obrázku.
- Posúvanie kurzora/V˘ber snímky
: Tlaãidlo Smart (vodorovne)
- V˘ber snímok
: Stlaãenie tlaãidla Smart (vodorovne)
Súãasne je moÏné vybraÈ len jednu snímku.
Select:
- V˘ber/Zru‰enie albumu
: Tlaãidlo kaÏdého albumu
: Pridávanie snímok do albumu Personal.
: Pridávanie snímok do albumu Family.
: Pridávanie snímok do albumu Friends.
: Pridávanie snímok do albumu Events.
- Presun do predchádzajúcej ponuky: tlaãidlo SPÄË
42
View:BACK
ReÏim Photo Gallery
● Prehrávanie albumu
Stlaãte tlaãidlo ponuky prezentácie.
100-0001
: Spustenie prezentácie
: V˘ber efektu prezentácie
: Nastavenie intervalu prehrávania:
: V˘ber hudby na pozadí
So snímkami je moÏné prehrávaÈ hudbu na
OFF
pozadí. VybraÈ je moÏné len uloÏenú hudbu.
Do zoznamu hudby na pozadí nie je moÏné
pridávaÈ Ïiadnu hudbu.
: V˘ber ãasu prehrávania
[Play] : Prezentácia sa ukonãí po dokonãení jedného cyklu.
[Repeat Play] : Prezentácia sa bude opakovaÈ, k˘m nebude zru‰ená.
※ ëal‰ie informácie o prezentácii nájdete na str. 48 a 49.
● Otáãanie snímky
Snímku môÏete otáãaÈ v Ïelanom smere.
Stlaãte tlaãidlo Smart (vodorovne).
Stlaãte tlaãidlo Smart, vybraná snímka sa otoãí.
Stlaãte tlaãidlo Smart, informácia o otoãenej
snímke sa uloÏí.
: Otoãí snímku v smere hodinov˘ch ruãiãiek.
: Otoãí snímku proti smeru hodinov˘ch
ruãiãiek.
■ ReÏim Date : Pri nasnímaní obrázka sa zaznamená aj údaj o dátume.
V reÏime dátumu sa snímky prehrávajú podºa dátumu.
● V˘ber dátumu
Dátum je moÏné vybraÈ tlaãidlom Smart.
※ PouÏívanie ponuky v reÏime dátumu je rovnaké
ako v reÏime Album.
ëal‰ie informácie nájdete na str. 42.
43
Spustenie reÏimu prehrávania
■ Zapnite fotoaparát a vyberte reÏim prehrávania stlaãením tlaãidla reÏimu
prehrávania (
). Fotoaparát teraz bude prehrávaÈ snímky uloÏené v pamäti.
■ Funkciu reÏimu prehrávania je moÏné aktivovaÈ pomocou tlaãidiel fotoaparátu a
displeja LCD.
■ Ak je vo fotoaparáte vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu sa
vzÈahujú len na pamäÈovú kartu.
■ Ak vo fotoaparáte nie je vloÏená pamäÈová karta, v‰etky funkcie fotoaparátu sa
vzÈahujú len na internú pamäÈ.
● ReÏim správania : Ak chcete vybraÈ reÏim správania, stlaãte tlaãidlo
prehrávania najmenej na 3 sekundy. V reÏime Manner
nebudú generované zvuky spú‰te, prevádzkové zvuky,
zvuk spustenia a zvuk efektu. Ak chcete zru‰iÈ reÏim
Manner, zapnite fotoaparát stlaãením tlaãidla Power.
● Prehrávanie filmového klipu
● Prehrávanie fotografií
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte filmov˘ klip,
ktor˘ chcete prehrávaÈ.
2. Stlaãte tlaãidlo [Play], objavia sa ponuky pre film.
3. Stlaãením tlaãidla ▶ zaãnite prehrávaÈ filmov˘ klip.
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo II.
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ▶ sa
prehrávanie filmového klipu znova spustí.
- Ak chcete poãas prehrávania filmov˘ klip
previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo ◀◀.
Ak chcete filmov˘ klip r˘chlo previnúÈ
dopredu, stlaãte tlaãidlo ▶▶.
Pri kaÏdom stlaãení tlaãidla ◀◀/▶▶ sa
r˘chlosÈ vyhºadávania zväã‰í: 2x, 4x, 8x
alebo 16x.
- Ak chcete zastaviÈ prehrávanie filmového klipu, stlaãte tlaãidlo .
4. Stlaãte tlaãidlo SPÄË, ponuka sa presunie do reÏimu prehrávania.
1. Vyberte reÏim prehrávania stlaãením
).
tlaãidla reÏimu prehrávania (
2. Na displeji LCD sa zobrazí posledná
snímka uloÏená v pamäti.
3. Stlaãte tlaãidlo a posunutím prstom doºava
alebo doprava vyberte snímku.
※ Ak stlaãíte tlaãidlo ① alebo ②, snímky sa
budú súvislo prehrávaÈ.
①
44
INFORMÁCIE
②
Spustenie reÏimu prehrávania
● Funkcia snímania filmového klipu: sníma fotografie z filmového klipu.
1. Stlaãte poãas prehrávania filmového klipu
tlaãidlo II .
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky Capture. Zachytená
snímka je uloÏená pod nov˘m názvom súboru.
100-0001
00:00:15
Capture
● Prehrávanie nahratého hlasu
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte zaznamenan˘
100-0001
hlas, ktor˘ chcete prehrávaÈ.
2. Stlaãte tlaãidlo [Play], objavia sa ponuky pre hlas.
3. Stlaãením tlaãidla ▶ zaãnite prehrávaÈ hlasov˘
súbor.
- Ak chcete poãas prehrávania hlasov˘ súbor
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo II .
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ▶ sa prehrávanie hlasového súboru znova
spustí.
- Ak chcete poãas prehrávania hlasov˘ súbor previnúÈ dozadu, stlaãte tlaãidlo
◀◀. Ak chcete hlasov˘ súbor r˘chlo previnúÈ dopredu, stlaãte tlaãidlo ▶▶.
- Ak chcete zastaviÈ prehrávanie hlasu, stlaãte tlaãidlo .
● Strihanie filmu na fotoaparáte : poãas prehrávania filmového klipu môÏete
extrahovaÈ poÏadované snímky filmového klipu.
1. Stlaãte tlaãidlo extrahovania snímky na mieste
filmového klipu, kde chcete zaãaÈ extrahovanie.
2. Stlaãte tlaãidlo extrahovania snímky na mieste
filmového klipu, kde chcete skonãiÈ extrahovanie.
3. Zobrazí sa okno s potvrdením.
4. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
[Yes] : Extrahované snímky sa uloÏia pod nov˘m
názvom súboru.
[No] : Strihanie filmu sa zru‰í.
Trimming?
Yes
No
※ Ak je ãas spustenia krat‰í ako 4 sekundy, film nie je moÏné strihaÈ.
45
Spustenie reÏimu prehrávania
● Prehrávanie nahratej hlasovej poznámky
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte snímku,
ktorá obsahuje hlasovú poznámku.
2. Stlaãte tlaãidlo [Edit], objavia sa ponuky.
3. Stlaãením ikony (
) zaãnite prehrávaÈ
hlasovú poznámku.
- Ak chcete poãas prehrávania hlasov˘ súbor
pozastaviÈ, stlaãte znova tlaãidlo II .
- Opätovn˘m stlaãením tlaãidla ▶sa prehrávanie
hlasového súboru znova spustí.
- Ak chcete zastaviÈ prehrávanie hlasu, stlaãte tlaãidlo
Indikátory na displeji LCD
■ Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej snímky.
⑪
①
MEMO PLAY
⑩
⑨
②
.
⑧
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
⑦
⑥
③
âíslo
Popis
1
Batéria
2
Informácie o nahrávaní
3
Posúvacia li‰ta
4 Ponuka funkcie: stlaãte tlaãidlo Smart
5
Ponuka Setup
6
Ponuka DPOF
7
Ponuka Delete
8
Ponuka Protect
9
Ponuka Slide show
10
Ikona reÏimu prehrávania
11
46
Názov prieãinka a ãíslo
uloÏenej snímky
④
⑤
Ikona
Edit
/ Play
100-0001
Strana
str.13
str.58~59
str.50
str.50
str.49
str.48~49
str.60
PouÏívanie tlaãidiel na nastavenie fotoaparátu
■ V reÏime prehrávania môÏete pouÏiÈ tlaãidlá fotoaparátu na pohodlné
nastavenie funkcie reÏimu prehrávania.
Tlaãidlo reÏimu prehrávania
■ Ak ste zapli fotoaparát tlaãidlom POWER, môÏete jedn˘m stlaãením tlaãidla
PLAY MODE prepnúÈ do reÏimu prehrávania, a ìal‰ím stlaãením prepnúÈ do
reÏimu nahrávania.
■ Fotoaparát je moÏné zapnúÈ tlaãidlom reÏimu prehrávania. Fotoaparát sa zapne
do reÏimu prehrávania. Opätovn˘m stlaãením tlaãidla prehrávania sa fotoaparát
vypne.
CitlivosÈ ISO
Hodnota clony
R˘chlosÈ uzávierky
PouÏíva/nepouÏíva sa blesk
VeºkosÈ
Dátum nahrávky
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
Tlaãidlo Miniatúry (
)/Zväã‰enie (
)
● K dispozícii je moÏnosÈ zobraziÈ viac snímok, zväã‰iÈ vybranú snímku, orezaÈ a
uloÏiÈ vybranú oblasÈ snímky.
● Zobrazenie miniatúr
1. Keì je snímka zobrazená na celú obrazovku,
stlaãte tlaãidlo miniatúr.
2. Pri zobrazení miniatúr bude zv˘raznená snímka,
ktorá bola zobrazená vo chvíli, keì bol vybran˘
reÏim miniatúr.
3. Pomocou tlaãidla Smart sa presuÀte na poÏadovanú
snímku.
4. Ak chcete zobraziÈ snímku samostatne, stlaãte tlaãidlo zväã‰enia.
Stlaãenie tlaãidla
miniatúr (
)
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
[ReÏim normálneho zobrazenia]
Stlaãenie tlaãidla
zväã‰enia (
)
Select:
Full:T
[ReÏim zobrazenia miniatúr]
Tlaãidlo SPÄË
■ Keì sú zobrazené ponuky, tlaãidlo SPÄË
umoÏÀuje návrat na predchádzajúcu
obrazovku, prípadne umoÏÀuje ukonãenie
systému ponuky.
47
Tlaãidlo Miniatúry (
)/Zväã‰enie (
● Zväã‰enie snímky
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväã‰iÈ, a stlaãte
tlaãidlo zväã‰enia.
2. Ostatné ãasti snímky si môÏete prezrieÈ pomocou
tlaãidla Smart.
3. Stlaãením tlaãidla miniatúr vrátite priblíÏenie naspäÈ
na pôvodnú veºkosÈ snímky.
- Zväã‰ené zobrazenie snímky je signalizované
indikátorom zväã‰enia snímky, ktor˘ sa
zobrazuje v ºavom hornom rohu displeja LCD.
(Ak snímka nie je vo zväã‰enom zobrazení,
indikátor sa nezobrazuje.) MôÏete si aj
skontrolovaÈ zväã‰enú oblasÈ.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je moÏné zväã‰iÈ.
- Ak je snímka zväã‰ená, môÏe sa vyskytnúÈ strata kvality.
)
Spustenie prezentácie
■ Snímky je moÏné prezeraÈ súvislo vo vopred definovan˘ch intervaloch.
Prezentáciu je moÏné sledovaÈ po pripojení fotoaparátu k externému monitoru.
Ak chcete spustiÈ prezentáciu, stlaãte tlaãidlo ponuky Start.
Filmov˘ súbor, hlasov˘ súbor a súbor GIF nie je moÏné zobraziÈ.
100-0001
x1.20
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
OFF
● Nastavenie efektov prezentácie : pri prezentácii je moÏné pouÏiÈ jedineãné
obrazovkové efekty.
● Maximálny násobok zväã‰enia v pomere k veºkosti snímky.
VeºkosÈ snímky
10M
9MP
7M
7MW
5M
3M
1M
Maximálny násobok zväã‰enia X11.40 X8.14 X9.80 X8.14 X8.39 X7.00 X3.20
48
: Snímky sa striedajú pravidelne
(od efektu 1 po efekt 3).
: Snímka sa pohybuje z vrchnej ºavej strany.
: Snímka sa zobrazuje pomaly zo stredu ku
okrajom.
: Nasledujúca snímka sa rozprestiera cez
predchádzajúcu snímku.
Mix
Effect 3
Effect 2
Effect 1
Off
Spustenie prezentácie
Ochrana snímok
● Nastavenie intervalu prehrávania :
Nastavte interval prehrávania prezentácie na
poÏadovan˘ poãet sekúnd.
10 sec
■ PouÏíva sa na ochranu (Zámok) urãit˘ch snímok pred náhodn˘m vymazaním.
SlúÏi aj na zru‰enie ochrany snímok, ktoré boli predt˘m chránené (OdomknúÈ).
ONE : Ochrana/odomknutie zobrazenej snímky.
ALL : ChrániÈ/odomknúÈ v‰etky uloÏené snímky.
5 sec
3 sec
1 sec
ONE ALL
OFF
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa objaví
ikona ochrany. (Nechránená snímka nemá Ïiadny
indikátor.)
- Snímka v reÏime LOCK bude chránená pred
funkciou odstraÀovania, ale NEBUDE chránená
pred funkciou formátovania.
● MoÏnosÈ opakovania : Vyberte moÏnosÈ opakovania pre prezentáciu.
: Prezentácia sa ukonãí po
dokonãení jedného cyklu.
[REPEAT PLAY] : Prezentácia sa bude opakovaÈ,
k˘m nebude zru‰ená.
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
[ONE PLAY]
REPEAT PLAY
ONE PLAY
OFF
49
OdstraÀovanie snímok
DPOF
■ PouÏíva sa na odstránenie zobrazenej snímky.
YES : Odstráni zobrazenú alebo
oznaãenú ( ) snímku.
NO : Zru‰í odstránenie zobrazenej alebo
oznaãenej (
) snímky.
- Chránené snímky nie je moÏné odstrániÈ.
- Ak chcete odstrániÈ viac snímok, oznaãte pomocou
tlaãidla (
) a tlaãidla Smart (vodorovne)
snímku, ktorú chcete odstrániÈ, potom stlaãte
poloÏku [Yes].
- Poãet snímok sa zobrazuje v pravom dolnom rohu
displeja LCD.
50
Delete?
YES
NO
■ DPOF(Digital Print Order Format) umoÏÀuje vloÏiÈ do prieãinka MISC na
pamäÈovej karte informácie o tlaãi. Vyberte snímky, ktoré sa budú tlaãiÈ, a
spôsob, ak˘m sa budú tlaãiÈ.
■ Keì sa prehráva snímka, ktorá má uloÏené informácie DPOF, na displeji LCD sa
zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je moÏné tlaãiÈ na tlaãiarÀach s podporou
funkcie DPOF alebo v ãoraz viac sa roz‰irujúcich fotografick˘ch ‰túdiách.
■ Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou hlasu.
■ Ak nie je vloÏená pamäÈová karta, ponuky sa stále zobrazujú na displeji LCD,
ale nie je moÏné ich vybraÈ.
DPOF : STANDARD
DPOF : VeºkosÈ tlaãe
■ Táto funkcia umoÏÀuje vloÏiÈ do uloÏenej snímky informácie o kvantite tlaãe.
1. Ponuku DPOF vyberte stlaãením tlaãidla Smart.
2. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
[ONE PIC] : Vyberte poãet v˘tlaãkov zobrazenej
snímky.
[ALL PICS] : Nastavte poãet v˘tlaãkov pre v‰etky
snímky okrem filmov a zvukov˘ch
súborov.
[CANCEL] : Zru‰í nastavenie tlaãe.
3. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
Ak niektorá snímka obsahuje pokyny DPOF,
zobrazí sa indikátor DPOF (
).
■ Pri tlaãi snímok uloÏen˘ch na pamäÈovej karte je moÏné vybraÈ veºkosÈ tlaãe.
Ponuka [SIZE] je k dispozícii len pre tlaãiarne podporujúce funkciu DPOF 1.1.
● Nastavenie veºkosti tlaãe
1. Ponuku [SIZE] vyberte stlaãením tlaãidla Smart.
2. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
[ONE PIC] : Vyberte veºkosÈ tlaãe zobrazenej
snímky.
[ALL PICS] : ZmeÀte veºkosÈ tlaãe v‰etk˘ch
uloÏen˘ch snímok.
[CANCEL] : Ru‰í v‰etky nastavenia veºkosti tlaãe.
3. Stlaãením tlaãidla OK potvrìte nastavenie.
Ak niektorá snímka obsahuje pokyny DPOF,
zobrazí sa indikátor DPOF.
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
100-0001
00 Images
100-0001
Cancel
※ Sekundárna ponuka DPOF [SIZE] : Cancel, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
※ K˘m tlaãiareÀ zru‰í tlaã, môÏe to trvaÈ dlh‰ie. Závisí to od v˘robcu a typu
tlaãiarne.
51
DPOF : Index
Otáãanie snímky
■ Snímky (okrem filmov˘ch klipov a zvukov˘ch súborov) sa vytlaãia ako index.
1. Ponuku [INDEX] vyberte stlaãením tlaãidla Smart.
2. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
Ak je vybraná moÏnosÈ [NO] : zru‰í sa nastavenie
tlaãe indexu.
Ak je vybraná moÏnosÈ [YES] : snímky budú
vytlaãené vo
formáte indexu.
NO
YES
■ UloÏené snímky je moÏné otáãaÈ v rôznych uhloch.
Po dokonãení prehrávania otáãanej snímky bude
snímka uloÏená vo svojom otoãenom stave.
1. Stlaãte tlaãidlo [Edit].
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky [ROTATE].
3. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
100-0151
100-0
151
ROTATE
180°
LEFT 90°
RIGHT 90°
[Pred otáãaním snímky]
[Doprava o 90°]
[Doºava o 90°]
[180°]
4. Ak zobrazujete otáãanú snímku na displeji LCD, naºavo a napravo do snímky
sa môÏe objaviÈ prázdne miesto.
52
Zmena veºkosti
■ SlúÏi na zmenu rozlí‰enia (veºkosti) nasníman˘ch
obrázkov. Ak chcete snímku uloÏiÈ ako snímku pri
spustení, vyberte moÏnosÈ [User Image]. Snímka so
zmenenou veºkosÈou bude maÈ nov˘ názov súboru.
INFORMÁCIE
100-0151
100-0
151
RESIZE
1. Stlaãte tlaãidlo Smart (vodorovne).
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky [RESIZE].
3. Stlaãením tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú
podponuku.
START IMAGE
1M 1024X768
3M 2240X1680
5M 2688X2016
7M 3136X2352
● Rozlí‰enie je moÏné zmeniÈ len pri súboroch komprimovan˘ch vo formáte
JPEG 4:2:2.
● Snímka so zmenenou veºkosÈou bude maÈ nov˘ názov súboru. Snímka s
funkciou vlastného obrázka [START IMAGE] nie je uloÏená na pamäÈovej
karte, ale v internej pamäti.
● UloÏiÈ je moÏné len jednu snímku [START IMAGE]. Ak uloÏíte novú snímku
[START IMAGE], existujúca snímka pri spustení bude odstránená.
● Ak je kapacita pamäte na uloÏenie snímky so zmenenou veºkosÈou
nedostatoãná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Memory Full!] a snímka
so zmenenou veºkosÈou nebude uloÏená.
● Typy zmeny veºkosti snímky
VeºkosÈ
3136X2352 2688X2016 2240X1680
1024X768 START IMAGE
10M
O
O
O
O
O
7M
X
O
O
O
O
5M
X
X
O
O
O
3M
X
X
X
O
O
1M
X
X
X
X
O
VeºkosÈ
3264X2176
2752X1832
2176X1456
1280X856
9M(3:2)
O
O
O
O
VeºkosÈ
2688X1512
1920X1080
1344X760
7M(16:9)
O
O
O
53
Orezávanie
Efekty
■ MôÏete vyrezaÈ poÏadovanú ãasÈ snímky a uloÏiÈ ju samostatne.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväã‰iÈ.
2. Stlaãte tlaãidlo [Edit].
3. Stlaãte tlaãidlo ponuky [Trim].
4. Zväã‰ite snímku pomocou tlaãidla Zoom.
Ak chcete snímku posunúÈ, pouÏite tlaãidlo Smart.
5. Stlaãením tlaãidla Smart zobrazíte okno s
potvrdením.
6. Stlaãte tlaãidlo [Yes]. Orezaná snímka bude
uloÏená pod nov˘m názvom súboru a zobrazí sa
na displeji LCD.
※ Ak je na uloÏenie orezanej snímky málo miesta v
pamäti, snímku nie je moÏné orezaÈ.
54
■ Pomocou digitálneho procesora fotoaparátu je moÏné do snímok pridávaÈ
‰peciálne efekty.
1. Stlaãte tlaãidlo [Edit].
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky [EFFECT].
3. Pomocou tlaãidla Smart vyberte poÏadovanú podponuku.
100-0151
100-0
151
TRIM
X1.38
Trim:
Cancel:BACK
: Zachytené snímky budú uloÏené ãiernobielo.
: Zachytené snímky budú uloÏené v odtieni sépie
(Ïlté aÏ hnedé farby).
: Zachytené snímky budú uloÏené v modrom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v ãervenom odtieni.
: Zachytené snímky budú uloÏené v zelenom odtieni.
: Snímka sa uloÏí v reÏime negatívu.
RED
BLUE
SEPIA
B&W
Pohybliv˘ GIF
■ Zo zachyten˘ch snímok je moÏné urobiÈ pohybliv˘ GIF.
Pohybliv˘ GIF : Snímajte súvislo obrázky a uloÏte ich do súboru.
Tento súbor podporuje animácie.
● Ako prehrávaÈ súbor s pohybliv˘m GIF-om
1. Pomocou tlaãidla Smart vyberte poÏadovan˘
súbor s pohybliv˘m GIF-om.
2. Stlaãte tlaãidlo [Play], objavia sa ponuky.
3. Stlaãte tlaãidlo ponuky Start.
● Ako vytvoriÈ pohybliv˘ GIF
1. Stlaãte tlaãidlo [Edit].
2. Stlaãte tlaãidlo ponuky Motion GIF.
100-0001
ISO : 80
Av : F3.5
Tv : 1/50
FLASH : OFF
3648X2736
2007.02.01
M.GIF
Oprava efektu ãerven˘ch oãí
■ Keì sa prehráva snímka s efektom „ãerven˘ch oãí“, stlaãením tohto tlaãidla je
moÏné zo subjektu tento efekt odstrániÈ.
1. Vyberte snímku, na ktorej je efekt ãerven˘ch oãí.
2. Stlaãte tlaãidlo [Edit].
3. Stlaãte tlaãidlo ponuky [Red Eye Fix].
Efekt ãerven˘ch oãí bude automaticky odstránen˘.
4. Keì stlaãíte tlaãidlo OK, snímka s opraven˘m efektom ãerven˘ch oãí bude
uloÏená pod nov˘m názvom súboru.
3. Vyberte veºkosÈ snímky a FPS
(snímky za sekundu).
4. Pomocou tlaãidla Smart vyberte poÏadované
snímky.
Select:
5. Stlaãením tlaãidla OK uloÏte súbor s pohybliv˘m GIF-om.
OK
RED EYE FIX
Save:OK
Exit:BACK
55
PictBridge
■ Na pripojenie fotoaparátu k poãítaãu, ktor˘ podporuje funkciu PictBridge
(predáva sa samostatne), a priamu tlaã uloÏen˘ch snímok, môÏete pouÏiÈ kábel
rozhrania USB. Filmové klipy a zvukové súbory nie je moÏné tlaãiÈ.
※ Keì je fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni, a vyberiete moÏnosÈ [Computer], zobrazí
sa hlásenie [Connecting Computer], a pripojenie nie je moÏné nadviazaÈ.
Keì pripájate fotoaparát k tlaãiarni, vyberte ponuku [Printer]. Fotoaparát sa v‰ak
nemusí daÈ k tlaãiarni pripojiÈ. Závisí to od v˘robcu a modelu tlaãiarne.
● Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlaãiarni
1. Prepojte fotoaparát a port rozhrania USB na
tlaãiarni pribalen˘m káblom rozhrania USB.
2. Vyberte pomocou tlaãidla Smart ponuku
[Printer].
USB?
Computer
Printer
■ Jednoduchá tlaã : Ak pripojíte fotoaparát k tlaãiarni v reÏime prehrávania, môÏete
jednoducho vytlaãiÈ snímky s predvolen˘m nastavením
tlaãiarne.
1. V reÏime prehrávania pripojte fotoaparát k
tlaãiarni. Objavia sa ikony ponuky
(ako je znázornené na obrázku).
2. Stlaãte tlaãidlo (
).
3. Vyberte ponuku [Yes], snímka sa vytlaãí.
Print?
Yes
No
■ ReÏim tlaãe: MôÏete vybraÈ reÏim jednoduchej
tlaãe alebo reÏim vlastnej tlaãe.
: ReÏim vlastnej tlaãe
: ReÏim jednoduchej tlaãe
56
PictBridge
■ Vlastné nastavenie : Pre tlaãené snímky je moÏné vybraÈ ponuky Paper Size,
Print Format, Paper Type, Print Quality, Date Print a File
Name.
※ Niektoré moÏnosti ponuky, nie sú podporované vo v‰etk˘ch tlaãiarÀach.
Ak nie sú podporované, na displeji LCD sa nezobrazia.
※ Ak nie sú hodnoty nastavenia zmenené automatick˘m alebo ruãn˘m
nastavením, ostanú automaticky zachované.
100-0001
■ Tlaã snímok (reÏim vlastnej tlaãe) : Snímky sa budú tlaãiÈ so zmenen˘m
nastavením tlaãiarne.
1. V reÏime vlastnej tlaãe stlaãte tlaãidlo ponuky
Print.
※ Tlaãidlo ponuky Print je moÏné pouÏiÈ aÏ po
vybraní obrázka.
①
âíslo
1
2
3
4
5
6
7
Icon
② ③
④
⑤ ⑥
Ponuka
One Pic, All Pics
Auto, PostCard, Card, 4x6, L,
2L, Letter, A4, A3
Nastavenie poãtu snímok, ktoré budú Auto, Full, 1, 2, 4, 8, 9, 16,
Index
vytlaãené na jeden hárok papiera
Nastavenie moÏnosti tlaãe dátumu
Nastavenie moÏnosti tlaãe názvu
súboru
Yes
No
⑦
Popis
V˘ber snímok na tlaã
Nastavenie veºkosÈ papiera v
tlaãiarni
Nastavenie kvality papiera v
tlaãiarni
Nastavenie kvality snímky, ktorá
sa bude tlaãiÈ
Print?
Auto, Plain, Photo, FastPhoto
Auto, Draft, Normal, Fine
Auto, Off, On
2. Vyberte ponuku [Yes].
Print?
Yes
No
3. Objaví sa obrazovka, ktorá je znázornená na
obrázku vpravo, a obrázok bude vytlaãen˘.
Ak nie je vybran˘ Ïiadny obrázok, zobrazí sa
hlásenie [No Image!]. Tlaã je moÏné zru‰iÈ
poãas tlaãenia stlaãením tlaãidla SPÄË.
Now Printing
0001 / 0001
Cancel:BACK
Auto, Off, On
57
PictBridge
■ Reset: Vynuluje pouÏívateºom zmenené nastavenie.
- V reÏime vlastnej tlaãe stlaãte tlaãidlo ponuky
Reset.
Ponuka Setup
■ V tomto reÏime je moÏné nastaviÈ základné moÏnosti. Ponuku Setup je moÏné
pouÏiÈ vo v‰etk˘ch reÏimoch fotoaparátu okrem reÏimu nahrávania hlasu.
Zv˘raznené poloÏky
sú predvolené nastavenia.
Karta ponuky Hlavná ponuka
Podponuka
Sekundárna ponuka Strana
Full
Basic
Hide
LCD Save
OSD set
Full
Basic
(reÏim prehrávania)
Hide
-
Series
Reset
OSD set
(reÏim nahrávania)
File
ENGLISH
DEUTSCH
Language
DANSK
str.60
str.60
str.60
FRANÇAIS
ESPAÑOL
ITALIANO
PORTUGUÊS
DUTCH
SVENSKA
SUOMI
str.61
BAHASA
Date&Time
Imprint
LCD
58
POLSKI
Magyar
-
-
2007/02/01
yy/mm/dd
mm/dd/yy
dd/mm/yy
Off
Off
Date
Date &Time
-
Dark
Normal
Bright
-
str.61
str.61
str.61
AF Lamp
Off
On
str.62
Power Off
1, 3, 5, 10 min
-
str.62
Quick View
Off
0.5, 1, 3 sec
str.62
Ponuka Setup
Karta ponuky Hlavná ponuka
Start Image
Sound Volume
Beep Sound
Start Sound
Shutter Sound
Format
Delete All
Copy to Card
Video Out
Reset
Podponuka
Off
User image
Off
Medium
Off
Sound2
Off
Sound2
Off
Sound2
No
No
No
NTSC
No
Sekundárna ponuka Strana
LOGO
Low
High
Sound1
Sound3
Sound1
Sound3
Sound1
Sound3
Yes
Yes
Yes
PAL
Yes
str.62
■ Ako vybraÈ ponuku Setup
1. V ktoromkoºvek reÏime okrem reÏimu Photo
Gallery stlaãte tlaãidlo rozbalenia ponuky (
potom stlaãte tlaãidlo ponuky Setup (
).
),
str.63
str.63
str.63
2. KaÏdé tlaãidlo má rôzne ponuky nastavenia.
Stlaãte tlaãidlo ponuky F1 aÏ F4 (
Full ◀
).
Basic
Hide
LCD Save
str.63
str.63
OSD Set
OSD Set
File
Language
Date&Time
Exit:BACK
str.64
str.64
str.65
str.65
※ Ponuky sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
59
Ponuka Setup
[ Nastavenie OSD ]
[ Názov súboru ]
■ MôÏete skontrolovaÈ informácie o snímaní (reÏim nahrávania) a informácie o
zobrazenej snímke (reÏim prehrávania).
■ Táto funkcia umoÏÀuje pouÏívateºovi vybraÈ formát pomenovania súboru.
Full ◀
Basic
OSD Set
◀
Basic
Hide
File
Hide
LCD Save
Language
Language
Date&Time
Date&Time
Exit:BACK
[Ponuka v reÏime nahrávania]
[Full]
OSD Set
Full
OSD Set
OSD Set
File
Exit:BACK
[Ponuka v reÏime prehrávania]
: Keì stlaãíte tlaãidlo Smart, ikony sa zväã‰ia a zobrazí sa ponuka
na obrazovke (OSD).
[Basic]
: Keì stlaãíte tlaãidlo Smart, ikony sa zväã‰ia a ponuka na
obrazovke (OSD) nebude zväã‰ená.
[Hide]
: Ak fotoaparát nebude po dobu 3 sekúnd v ãinnosti, ponuka na
obrazovke (OSD) sa stratí. Keì sa stlaãí do polovice alebo úplne
tlaãidlo spú‰te, zobrazí sa r˘chlosÈ uzávierky a rámãek
automatického zaostrenia. Ponuka na obrazovke (OSD) sa môÏe
zobraziÈ stlaãením ktoréhokoºvek tlaãidla fotoaparátu okrem
tlaãidla spú‰te.
[LCD save] : Ak sa fotoaparát nepouÏíva po dobu 30 sekúnd, kontrolka
napájania a stavu fotoaparátu blikne a displej LCD sa vypne.
(Funkcia LCD save sa t˘ka len ponuky reÏimu nahrávania.)
60
[Series] : Nové súbory sú pomenované pomocou
ãísiel, ktoré pokraãujú v predchádzajúcej
sekvencii aj v prípade, Ïe sa pouÏíva nová
pamäÈová karta, po naformátovaní alebo
po odstránení v‰etk˘ch snímok.
[Reset] : Po pouÏití funkcie vynulovania bude názov
nasledujúceho súboru aj po naformátovaní,
odstránení v‰etk˘ch snímok alebo vloÏení
pamäÈovej karty nastaven˘ od hodnoty 0001.
Series
OSD Set
Reset
OSD Set
◀
File
Language
Date&Time
Exit:BACK
- Názov prvého uloÏeného prieãinka je 100SSCAM a názov prvej uloÏenej
snímky je SNV10001.
- Názvy súborov sú priradené postupne od SNV10001 → SNV10002 → ~ →
SNV19999.
- âíslo prieãinka je priradené postupne od 100 do 999 takto: 100SSCAM →
101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Súbory pouÏité na pamäÈovej karte sú v súlade s formátom DCF (systémy
Design rule for Camera File).
- Názvy súborov priradené v reÏime Biz budú nastavené ako SB1ZXXXX.
Ponuka Setup
[ Jazyk ]
[ Peãiatka dátumu nahrávania ]
■ Ide o v˘ber jazyka, ktor˘ sa zobrazuje na displeji LCD.
Aj po vytiahnutí a opätovnom vloÏení batérie alebo adaptéra striedavého prúdu
bude nastavenie jazyka zachované.
■ Ide o moÏnosÈ vloÏiÈ do fotografií dátum a ãas.
Podponuka LANGUAGE:
English, Korean, French, German, Spanish, Italian,
S.Chinese, T.Chinese, Japanese, Russian,
Portuguese, Dutch, Danish, Swedish, Finnish, Thai,
BAHASA (MALAY / INDONESIAN), Arabic, Polish,
Hungarian, Czech a Turkish.
ENGLISH
OSD Set
OSD Set
File
FRANÇAIS
DEUTSCH ◀
⇩
Language
Date&Time
Exit:BACK
● Podponuky
[Off]
: Dátum a ãas nebudú v súbore snímky
vloÏené.
[Date]
: V súbore snímky bude vloÏen˘ len
dátum.
[Date&Time]: Dátum a ãas budú v súbore snímky
vloÏené.
Off ◀
Date
Date&Time
Imprint
LCD
AF Lamp
Power Off
Quick View
Exit:BACK
※ Dátum a ãas sa vloÏia do pravého dolného rohu fotografie.
※ Funkcia ãasovej peãiatky sa t˘ka len fotografií okrem, snímok zachyten˘ch v
reÏime [Text] a v reÏime efektu foto rámãeka.
※ V závislosti od v˘robcu tlaãiarne a reÏimu tlaãe nemusí byÈ dátum na
snímke vytlaãen˘ správne.
[ Nastavenie dátumu, ãasu a typu dátumu ]
■ MôÏete zmeniÈ dátum a ãas, ktoré sú zobrazené na zachyten˘ch snímkach, a
nastaviÈ typ dátumu.
- Typ dátumu: [yy/mm/dd], [mm/dd/yy], [dd/mm/yy],
[Off]
◀
[ Jas displeja LCD ]
■ MôÏete nastaviÈ jas displeja LCD.
2007/02/01
OSD Set
yy/mm/dd
OSD Set
mm/dd/yy
File
dd/mm/yy
Language
Off ◀
Date&Time
● Podponuka [LCD]: Dark, Normal, Bright
Dark
Normal ◀
Bright
Imprint
LCD
AF Lamp
Power Off
Exit:BACK
Quick View
Exit:BACK
61
Ponuka Setup
[ Kontrolka automatického zaostrenia ]
[ R˘chle prezeranie ]
■ Vypnite alebo zapnite kontrolku automatického zaostrenia.
■ Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Quick View, môÏete práve
zachytenú snímku zobraziÈ na displeji LCD po dobu, ktorá sa na stavuje v ãasti
[Quick View]. Funkcia Quick view je k dispozícii len pri fotografiách.
● Podponuky
[Off] : Kontrolka automatického zaostrenia nebude
pri zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
[On] : Kontrolka automatického zaostrenia bude pri
zníÏenej viditeºnosti svietiÈ.
Off
Imprint
On
LCD
◀
AF Lamp
Power Off
Quick View
Exit:BACK
● Podponuky
[Off]
: Funkciu Quick View nie je moÏné
aktivovaÈ.
[0.5, 1, 3 sec] : Napájanie sa pri neãinnosti
automaticky vypne po uplynutí
nastaveného ãasu.
Off
Imprint
0.5 sec
LCD
1 sec
AF Lamp
3 sec
Power Off
◀
Quick View
Exit:BACK
[ Automatické vypnutie ]
■ Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného ãasu, ãím chráni batériu
pred neÏelan˘m vyãerpaním.
● Podponuky
[1, 3, 5, 10 min]: Napájanie sa automaticky vypne, ak
sa fotoaparát nepouÏíva po urãenú
dobu.
1 min
Imprint
3 min
LCD
5 min
AF Lamp
10 min ◀
Power Off
Quick View
- Po v˘mene batérie bude nastavenie vypnutia
Exit:BACK
zachované.
- V‰imnite si, Ïe funkcia automatického vypnutia nie
je aktívna, ak je fotoaparát v reÏime PC/Printer,
poãas prezentácie, prehrávania a nahrávania hlasu, prehrávania filmového
klipu, prehrávania pohyblivého GIF-u, nahrávania filmového klipu a pri
zachytávaní zloÏenej snímky.
62
[ Snímka pri spustení ]
■ Napájanie sa pri neãinnosti automaticky vypne po uplynutí nastaveného ãasu.
● Start up image : [Off], [LOGO], [User Image]
- Pri moÏnosti [START IMAGE] pouÏite na obrázok pri
spustení uloÏenú snímku v ponuke [RESIZE] v
reÏime prehrávania.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [DELETE]
alebo [Format] odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset].
Off ◀
Start Image
LOGO
Sound Volume
User image
BEEP Sound
Start Sound
Shutter Sound
Exit:BACK
Ponuka Setup
[ HlasitosÈ zvuku ]
[ Zvuk spú‰te ]
■ MôÏete vybraÈ úrovne hlasitosti zvuku pri spustení, zvuk operácie a zvuk
spú‰te.
■ MôÏete vybraÈ zvuk spú‰te.
●Podponuky [Sound Volume] : [Off], [Low], [Medium],
[High]
Off
● Zvuk spú‰te: [Off], [Sound 1], [Sound 2], [Sound 3]
Start Image
BEEP Sound
High
Start Sound
Start Image
Sound Volume
Sound 2
Low ◀ Sound Volume
Medium
Off
Sound 1
BEEP Sound
Sound 3
Start Sound
◀
Exit:BACK
Shutter Sound
Exit:BACK
[ Prevádzkov˘ zvuk ]
■ Ak je zvuk zapnut˘, budú aktivované rôzne zvuky pri spustení fotoaparátu alebo
pri stlaãení tlaãidiel, ãím oznamuje stav prevádzky fotoaparátu.
● Podponuky [Sound] : [Off], [Sound 1], [Sound 2],
[Sound 3]
- ñ Ak nastavíte zvuk na hodnotu [Off], nebudú
aktivované rôzne zvuky.
Off
Start Image
Sound 1
Sound Volume
Sound 2 ◀
Sound 3
BEEP Sound
Start Sound
Shutter Sound
Exit:BACK
■ MôÏete vybraÈ zvuk, ktor˘ sa aktivuje pri kaÏdom zapnutí fotoaparátu.
Off
Start Image
Sound 1
Sound Volume
Sound 2
BEEP Sound
Sound 3 ◀
[Formátovanie pamäte]
■ PouÏíva sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu formátovania pamäte,
v‰etky snímky (vrátane chránen˘ch snímok) budú odstránené. Pred formátovaním
pamäte skontrolujte, ãi ste prevzali do poãítaãa v‰etky dôleÏité snímky.
● Podponuky
[No] : PamäÈ nebude naformátovaná.
[Yes] : Zobrazí sa okno s potvrdením. Stlaãením tlaãidla
Smart vyberte ponuku [Yes]. Objaví sa hlásenie
[Processing!] a pamäÈ bude naformátovaná.
Ak spustíte funkciu formátovania v reÏime
prehrávania, objaví sa hlásenie [No Image!].
No ◀
Yes
Format
Delete All
Copy to Card
Video Out
Reset
Exit:BACK
Dbajte na to, aby ste funkciu formátovania spustili na nasledujúcich typoch
pamäÈov˘ch kariet.
- Nová pamäÈová karta alebo nenaformátovaná pamäÈová karta
- PamäÈová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznan˘ fotoaparátom,
alebo súbor nasníman˘ in˘m fotoaparátom.
[ Zvuk zapnutia ]
● Zvuk pri spustení : [Off], [Sound 1], [Sound 2],
[Sound 3]
Shutter Sound
Start Sound
Shutter Sound
Exit:BACK
INFORMÁCIE
● PamäÈovú kartu formátujte vÏdy pomocou tohto fotoaparátu. Ak vloÏíte
pamäÈovú kartu, ktorá bola naformátovaná in˘mi fotoaparátmi, ãítaãkami
pamäÈov˘ch kariet alebo poãítaãmi, objaví sa hlásenie [Card Error!].
63
Ponuka Setup
[ OdstrániÈ v‰etko ]
[ Kopírovanie na kartu ]
■ Zo v‰etk˘ch súborov uloÏen˘ch na pamäÈovej karte budú odstránené v‰etky
nechránené súbory v podprieãinku DCIM.
■ UmoÏÀuje kopírovaÈ súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukov˘ch nahrávok
na pamäÈovú kartu.
[No] : Zru‰í moÏnosÈ „Delete All“.
[Yes] : Zobrazí sa okno s potvrdením.
Stlaãením tlaãidla Smart vyberte ponuku
[Yes]. Objaví sa hlásenie [Processing!] a
nechránené súbory v podprieãinku DCIM
budú odstránené.
No
Format
Yes ◀
Delete All
Copy to Card
Video Out
Reset
[No] : Ru‰í kopírovanie na kartu.
[Yes] : Po zobrazení hlásenia [Processing!] sa
v‰etky snímky, filmové klipy a súbory s
nahrávkou hlasu uloÏené v internej pamäti
skopírujú na pamäÈovú kartu.
No
Format
Yes
Delete All
◀
Copy to Card
Video Out
Reset
Exit:BACK
Exit:BACK
INFORMÁCIE
INFORMÁCIE
● Chránené snímky nie je moÏné odstrániÈ.
● Ak nie sú Ïiadne snímky chránené, v‰etky snímky sú odstránené a v
reÏime prehrávania sa zobrazí hlásenie [No Image!].
64
● Ak sa táto ponuka vyberie, ak nie je vloÏená pamäÈová karta, ponuku [Copy
To Card] je moÏné vybraÈ, ale nie je ju moÏné spustiÈ.
● Ak nie je na pamäÈovej karte k dispozícii dostatok miesta na kopírovanie
snímok uloÏen˘ch v internej pamäti (20 MB), príkaz [Copy To Card]
skopíruje len niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full!]. Systém
sa vráti do reÏimu prehrávania. Pred vkladaním pamäÈovej karty do
fotoaparátu zabezpeãte kvôli uvoºneniu miesta odstránenie v‰etk˘ch
nepotrebn˘ch súborov z internej pamäte.
● Keì presúvate snímky, ktoré sú uloÏené v internej pamäti, na pamäÈovú
kartu, na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované ãíslom, aby sa
predi‰lo duplicite v názvoch súborov.
- Ak je nastavená moÏnosÈ [Reset] v ponuke nastavenia [File]: názvy
skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od posledného názvu uloÏeného
súboru.
- Ak je nastavená moÏnosÈ [Series] v ponuke nastavenia [File]: názvy
skopírovan˘ch súborov budú zaãínaÈ od posledného názvu nasnímaného
súboru. Po dokonãení príkazu [Copy To Card] sa na displeji LCD zobrazí
posledná uloÏená snímka z posledného skopírovaného prieãinka.
Ponuka Setup
[ V˘ber typu v˘stupu obrazu ]
■ V˘stupn˘ filmov˘ signál fotoaparátu môÏe byÈ v norme NTSC alebo PAL.
Nastavenie v˘stupu treba urobiÈ vzhºadom na typ zariadenia (monitor, televízor
atì.), ku ktorému je fotoaparát pripojen˘. ReÏim PAL podporuje len BDGHI.
■ Pripojenie k externému monitoru
V reÏime nahrávania a prehrávania môÏete uloÏené
fotografie alebo filmové klipy prezeraÈ pomocou
pripojenia fotoaparátu k externému monitoru káblom
AV. Ak je fotoaparát pripojen˘ k externému
monitoru, displej LCD sa automaticky vypne.
NTSC
Format
PAL
Delete All
Copy to Card
◀
Video Out
Reset
Exit:BACK
- Ak pouÏívate ako extern˘ monitor televízor, je na Àom potrebné vybraÈ extern˘
kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny ‰um, ale nejde o chybu.
- ñ Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov ju
vycentrujte.
- Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru, niektoré ãasti snímky sa
nemusia zobrazovaÈ.
- Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru, ponuka bude viditeºná na
externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako na displeji LCD.
- Keì je fotoaparát pripojen˘ k externému monitoru, zvuk tlaãidiel nemusí byÈ
poãuÈ.
[ Inicializácia ]
Îlt˘ – video
Biely – zvuk
- NTSC: USA, Kanada, Japonsko, JuÏná Kórea, Tchajwan, Mexiko.
- PAL: Austrália, Rakúsko, Belgicko, âína, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Spojené
kráºovstvo, Holandsko, Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nov˘ Zéland,
Singapur, ·panielsko, ·védsko, ·vajãiarsko, Thajsko, Nórsko.
■ V‰etky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na predvolené
hodnoty. Hodnoty dátumu, ãasu, jazyka a v˘stupu videa sa v‰ak nezmenia.
● Podponuky
[No] : Nastavenie nebude obnovené na predvolené
hodnoty.
[Yes] : Zobrazí sa okno s potvrdením. Stlaãením
tlaãidla Smart vyberte ponuku [Yes].
V‰etky nastavenia budú obnovené na
predvolené hodnoty.
No
Format
Yes
Delete All
Copy to Card
Video Out
◀
Reset
Exit:BACK
65
DôleÏité poznámky
DodrÏiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
■ Tento prístroj obsahuje precízne elektronické prvky.
NepouÏívajte ani neuskladÀujte prístroj na nasledujúcich miestach.
- Miesta s v˘kyvmi teploty a vlhkosti.
- Miesta, kde sa vyskytuje ‰pina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slneãnému svetlu alebo v teplom poãasí vo vnútri
vozidiel.
- Prostredie s vysok˘m magnetizmom alebo nadmern˘mi vibráciami.
- Miesta s veºmi v˘bu‰n˘mi alebo veºmi horºav˘mi materiálmi.
■ Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by bol vystaven˘ pôsobeniu prachu,
chemick˘ch látok (napríklad nafta a naftalín), vysokej teplote a vysokej vlhkosti.
Ak neplánujte fotoaparát dlh‰iu dobu pouÏívaÈ, uskladÀujte ho v hermeticky
uzatvorenej ‰katuli.
■ Piesok môÏe fotoaparátom spôsobovaÈ niektoré problémy.
- Nedovoºte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho pouÏívate na pláÏach,
na pobreÏn˘ch dunách alebo na in˘ch miestach, kde je mnoÏstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsÈ k chybe alebo spôsobiÈ také po‰kodenie, Ïe
bude fotoaparát natrvalo nepouÏiteºn˘.
■ Zaobchádzanie s fotoaparátom
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani
vibráciám.
- ChráÀte veºk˘ displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepouÏívate,
uschovajte ho v puzdre.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakr˘vali objektív alebo blesk.
66
- Fotoaparát nie je odoln˘ voãi vode.
Vyhnite sa nebezpeãn˘m úrazom elektrick˘m prúdom – nikdy fotoaparát
nedrÏte ani nepouÏívajte mokr˘mi rukami.
- Ak pouÏívate fotoaparát na miestach s vodou (napríklad pláÏ alebo bazén),
dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda ani piesok. Inak môÏe dôjsÈ
k chybe alebo k trvalému po‰kodeniu prístroja.
■ Teplotné v˘kyvy môÏu spôsobovaÈ komplikácie.
- Ak prená‰ate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého prostredia, na
citliv˘ch elektronick˘ch obvodoch sa môÏe vytváraÈ kondenzovaná vlhkosÈ.
Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a poãkajte aspoÀ hodinu, k˘m sa vlhkosÈ
nevyparí. VlhkosÈ sa môÏe vyskytnúÈ aj na pamäÈovej karte.
Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a vyberte pamäÈovú kartu.
Poãkajte, k˘m sa vlhkosÈ nevyparí.
■ Upozornenie na pouÏívanie objektívu
- Ak bude objektív vystaven˘ úãinku priameho slneãného svetla, môÏe dôjsÈ k
zafarbeniu a po‰kodeniu obrazového snímaãa.
- Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlaãky prstov ani iné
cudzie látky.
■ Ak sa digitálny fotoaparát dlh‰iu dobu nepouÏíva, môÏe dôjsÈ k jeho vybitiu.
Ak neplánujete nejakú v˘razne dlh‰iu dobu fotoaparát pouÏívaÈ, mali by ste
vybraÈ batériu a pamäÈovú kartu.
■ Ak bude fotoaparát vystaven˘ úãinkom elektronického ru‰enia, sám od seba sa
vypne z dôvodu ochrany pamäÈovej karty.
DôleÏité poznámky
■ ÚdrÏba fotoaparátu
- Na ãistenie objektívu a displeja LCD pouÏívajte jemnú kefku, ktorú je moÏné
kúpiÈ v obchodoch s fotografick˘mi potrebami. Na ãistenie je prípadne moÏné
pouÏiÈ papier na ãistenie objektívov s ãistiacim prípravkom na objektívy.
Teleso fotoaparátu ãistite jemnou tkaninou. Dbajte na to, aby fotoaparát
nepri‰iel do styku s rozpú‰Èadlami, ako je napríklad benzol, insekticídy, riedidlá
atì. Teleso fotoaparátu by sa mohlo po‰kodiÈ. Mohol by byÈ tieÏ ovplyvnen˘
jeho v˘kon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môÏe po‰kodiÈ. Dbajte
na to, aby ste sa vyhli jeho po‰kodeniu. Ak fotoaparát nepouÏívate, schovajte
ho do ochranného puzdra.
■ Nepokú‰ajte sa fotoaparát rozoberaÈ ani upravovaÈ.
■ Za urãit˘ch podmienok sa môÏe staÈ, Ïe statická elektrina spôsobí aktivovanie
blesku. Nepredstavuje to Ïiadne riziko pre fotoaparát, nejde o chybnú funkãnosÈ.
■ Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môÏe byÈ prenos údajov ovplyvnen˘
statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova pripojte kábel rozhrania
USB a skúste prenos znova.
■ Pred dôleÏitou udalosÈou alebo pred cestou by ste mali skontrolovaÈ stav
fotoaparátu.
- Otestujte stav fotoaparátu skú‰obnou snímkou a pripravte si náhradnú batériu.
- SpoloãnosÈ Samsung nebude zodpovedná za nefunkãnosÈ fotoaparátu.
Ukazovateº varovania
■ Na displeji LCD sa môÏu objaviÈ rôzne upozornenia.
Memory Error!
ㆍChyba pamäÈovej karty
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
→ VloÏte znova pamäÈovú kartu.
→ VloÏte pamäÈovú kartu a naformátujte ju (str. 63).
Card Locked!
ㆍPamäÈová karta je zamknutá.
→ PamäÈová karta SD/SDHC/MMC: PosuÀte prepínaã ochrany proti zápisu
smerom navrch pamäÈovej karty.
No Card!
ㆍNie je vloÏená pamäÈová karta.
→ Vypnite fotoaparát a znova vloÏte pamäÈovú kartu.
→ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite.
No Image!
ㆍV pamäti nie sú uloÏené Ïiadne snímky.
→ Nasnímajte fotografie.
→ VloÏte pamäÈovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky.
File Error!
ㆍChyba súboru
→ OdstráÀte chybné súbory.
ㆍChyba pamäÈovej karty.
→ ObráÈte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
67
Ukazovateº varovania
Low Battery!
ㆍKapacita batérie je nízka.
→ VloÏte doplna nabitú batériu.
Low Light!
ㆍKeì fotografujete na tmav˘ch miestach.
→ Nasnímajte fotografie so zapnut˘m bleskom.
DCF Full Error
ㆍV˘nimka formátu DCF
→ Skopírujte snímky do poãítaãa a naformátujte pamäÈ.
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
■ Skontrolujte nasledujúce:
Fotoaparát sa nezapne.
ㆍKapacita batérie je nízka.
→ VloÏte doplna nabitú batériu (str. 13).
ㆍBatéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
ㆍNie je vloÏená nabíjateºná batéria.
→ VloÏte batériu a zapnite fotoaparát.
Fotoaparát sa poãas pouÏívania vypol.
ㆍBatéria je vybitá.
→ VloÏte doplna nabitú batériu
ㆍFotoaparát sa vypol automaticky.
→ Zapnite znova fotoaparát.
68
Batéria sa r˘chlo vybíja.
ㆍFotoaparát sa pouÏíva pri nízkych teplotách.
→ Uchovávajte fotoaparát v teple (napríklad v kabáte alebo bunde) a vyÈahujte
ho len na nasnímanie fotografie.
Fotoaparát po stlaãení tlaãidla spú‰te nesníma fotografie.
ㆍNie je dostatok pamäte.
→ OdstráÀte nepotrebné súbory snímok.
ㆍPamäÈová karta nebola naformátovaná.
→ Naformátujte pamäÈovú kartu (str. 63).
ㆍPamäÈová karta je plná.
→ VloÏte novú pamäÈovú kartu.
ㆍPamäÈová karta je zamknutá.
→ Pozrite chybové hlásenie [Card Locked!] (str. 67).
ㆍFotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
ㆍBatéria je vybitá.
→ VloÏte doplna nabitú batériu (str. 13).
ㆍBatéria je vloÏená nesprávne, opaãná polarita.
→ VloÏte batériu podºa znaãiek polarity (+, –).
âinnosÈ fotoaparát sa poãas pouÏívania náhodne zastavuje.
ㆍâinnosÈ fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkãnosti.
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Predt˘m, neÏ sa obrátite na servisné stredisko
Snímky sú nejasné.
ㆍSnímka zachytila subjekt bez nastavenia príslu‰ného reÏimu makra.
→ Ak chcete nasnímaÈ jasnú fotografiu, vyberte príslu‰n˘ reÏim makra.
ㆍSnímka bola zachytená mimo dosah blesku.
→ Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku.
ㆍObjektív je zneãisten˘.
→ Vyãistite objektív.
Blesk nefunguje.
ㆍBol vybran˘ reÏim vypnutého blesku.
→ Zru‰te reÏim vypnutého blesku.
ㆍReÏim fotoaparátu nemôÏe pouÏiÈ blesk.
→ Pozrite pokyny k blesku (str. 30).
Zobrazuje sa nesprávny dátum a ãas.
ㆍDátum a ãas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu.
→ Nastavte správne dátum a ãas.
Tlaãidlá fotoaparátu nefungujú.
ㆍChyba fotoaparátu
→ Vyberte batériu, znova ju vloÏte a zapnite fotoaparát.
Vyskytla sa chyba pamäÈovej karty, ktorá je vloÏená vo fotoaparáte.
ㆍNesprávny formát pamäÈovej karty.
→ Naformátujte znova pamäÈovú kartu.
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
ㆍNastavenie vyváÏenia bielej farby alebo efektu nie je správne.
→ Vyberte príslu‰né nastavenie vyváÏenia bielej farby a efektu.
Obrázky sú príli‰ svetlé.
ㆍExpozícia je nadmerná.
→ Vynulujte kompenzáciu expozície.
Na externom monitore nie je Ïiadny obraz.
ㆍExtern˘ monitor nebol k fotoaparátu pripojen˘ správne.
→ Skontrolujte prepojovacie káble.
ㆍNa pamäÈovej karte sú nesprávne súbory.
→ VloÏte pamäÈovú kartu so správnymi súbormi.
Pri pouÏívaní Prieskumníka v poãítaãi nie je viditeºná poloÏka [Removable Disk].
ㆍPrepojenie káblom nie je správne.
→ Skontrolujte pripojenie.
ㆍFotoaparát je vypnut˘.
→ Zapnite fotoaparát.
ㆍOperaãn˘ systém nie je Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.0 aÏ
10.4. Prípadne poãítaã nepodporuje rozhranie USB.
→ Nain‰talujte systém Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 9.0 aÏ
10.4 do poãítaãa, ktor˘ podporuje rozhranie USB.
ㆍOvládaã fotoaparátu nie je nain‰talovan˘.
→ Nain‰talujte ovládaã [USB Storage Driver].
Snímky sa neprehrávajú.
ㆍNesprávny názov súboru (v˘nimka formátu DCF).
→ NemeÀte názov súboru snímky.
69
Technické údaje
■ Obrazov˘ snímaã
- Typ : 1/1,8" CCD
- Efektívne pixely : pribliÏne 10,1 megapixelov
- Pixely celkom : pribliÏne 10,3 megapixelov
■ Objektív
- Ohnisková vzdialenosÈ : objektív Schneider f = 7,8 aÏ 39 mm
(ekvivalent 35 mm film : 38 aÏ 190 mm)
- SvetelnosÈ objektívu : F 2,8 aÏ F 4,4
- Digitálne priblíÏenie : · reÏim fotografie : 1,0x aÏ 5,0x
· reÏim prehrávania : 1,0x aÏ 11,4x (závisí od veºkosti
snímky)
■ Displej LCD : 2,7-palcov˘ farebn˘ TFT LCD (230 000 pixelov)
Wide(W)
·iroké (W)
Normal
80 cm aÏ nekoneãno
1,5 m aÏ nekoneãno
Macro
10 cm aÏ 80 cm
50 cm aÏ 80 cm
Auto Macro
10 cm aÏ nekoneãno
50 cm aÏ nekoneãno
1 aÏ 10 cm (len ‰iroké)
1 cm aÏ nekoneãno
■ Uzávierka
- Speed : R˘chlosÈ : Auto : 1 aÏ 1/2000 s.
Manual, reÏim S : 15 aÏ 1/2000 s.
Night : 15 aÏ 1/2000 s.
Fireworks : 4 s.
70
■ Efekt : normálne, ãiernobiele, sépia, ãervené, zelené, modré, negatív, vlastné RGB
Typ zaostrenia
Ruãné zaostrenie
■ Blesk
- ReÏimy: automaticky, automaticky s redukciou efektu ãerven˘ch oãí, doplÀujúci
blesk, pomalá synchronizácia, blesk vypnut˘, oprava efektu
ãerven˘ch oãí
- Rozsah : 0,3 aÏ 4,9 m (‰iroké), 0,5 aÏ 3,0 m (tele)
- âas nabíjania : pribliÏne 5 sekúnd
■ OstrosÈ : mäkké, normálne, intenzívne
■ Zaostrenie
- Typ : automatické zaostrenie TTL, ruãné zaostrenie
- Rozsah
Super Macro
■ Expozícia
- Ovládanie : program AE, priorita uzávierky AE, priorita clony AE alebo ruãná
expozícia
- Meranie expozície : viacnásobné, stredové, bodové
- Kompenzácia : ±2 EV (kroky po 1/3 EV)
- Ekvivalent ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
50 cm aÏ nekoneãno
■ VyváÏenie bielej : automaticky, denné svetlo, zamraãené, Ïiarivka H, Ïiarivka
L, Ïiarovka, vlastné
■ Nahrávanie hlasu : nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
Hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sekúnd)
■ Dátumová peãiatka : dátum, dátum a ãas, vypnuté (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
■ Snímanie
- Fotografia: · ReÏimy : automaticky, program, A/S/M, scéna, ASR, efekty
· Scéna : noc, portrét, deti, na ‰írku, zblízka, Biz, text, západ slnka,
úsvit, zadné svetlo, ohÀostroj, pláÏ a sneh
· Súvislé : jednotlivo, súvislé, vysoká r˘chlosÈ, AEB, zachytávanie
pohybu : 7 aÏ 20 snímok za s.
· âasovaã : 2 s., dvojité, 10 s., Remocon (voliteºné)
Technické údaje
- Filmov˘ klip: · so zvukom (ãas nahrávania: závisí od kapacity pamäte, najviac 4 GB)
· VeºkosÈ : 640 x 480, 320 x 240
· R˘chlosÈ snímkovania : 30 snímok/s., 15 snímok/s.
· 5-násobné optické priblíÏenie a stlmenie poãas priblíÏenia
■ Ukladací priestor
- Médium
: · interná pamäÈ : asi 20 MB
· Externá pamäÈ (voliteºné) : karta SD, MMC (Plus) (zaruãené 2
GB)/SDHC (zaruãené najviac 4 GB)
* Kapacita internej pamäte sa môÏe bez predchádzajúceho
oznámenia zmeniÈ.
- Formát súboru :· Fotografia : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
· Film : AVI (MPEG-4)
· Zvuk : WAV
- VeºkosÈ snímky
10M
9M P
7M
7M W
5M
3M
1M
3648X
2736
3648X
2432
3136X
2352
3648X
2056
2688X
2016
2240X
1680
1024X
768
■ Prehrávanie snímok
- Typ : jedna snímka, miniatúry, prezentácia, filmov˘ klip
- Úprava : orezanie, zmena veºkosti, otáãanie, farebn˘ efekt, animácia GIF,
oprava efektu ãerven˘ch oãí
■ Rozhranie
- Konektor digitálneho v˘stupu : USB 2.0
- Zvuk : mono
- Video v˘stup : NTSC, PAL (pouÏívateº si môÏe vybraÈ)
- vstupn˘ konektor jednosmerného prúdu: 24-kolíkov˘ konektor
■ Zdroj napájania
- Nabíjateºná batéria : 3,7 V Lítium-iónová batéria (SLB-1137D)
- Adaptér : SAC-45
* Pribalená batéria sa môÏe lí‰iÈ v závislosti od regiónu, kde ste v˘robok zakúpili.
■ Rozmery (·xVxH) : 106,6 x 64,2 x 21,9 mm
■ HmotnosÈ : pribliÏne 195,3 g (bez batérií a karty)
■ Prevádzková teplota : 0 aÏ 40°C
- Kapacita (karta MMC 256 MB)
Super Fine
Fine
Normal
10M
49
94
136
9M P
55
105
151
7M
65
124
177
7M W
64
122
174
5M
87
163
228
3M
122
221
303
1M
419
617
733
* Tieto hodnoty sú merané podºa ‰tandardn˘ch podmienok spoloãnosti
Samsung. MôÏu sa lí‰iÈ v závislosti od podmienok pri snímaní a nastavenia
fotoaparátu.
■ Prevádzková vlhkosÈ : 5 aÏ 85 %
■ Softvér
- Programy : Digimax Master, Digimax Biz Reader, Adobe Reader
※ Technické údaje sa môÏu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniÈ.
※ V‰etky ochranné známky sú vlastníctvom príslu‰n˘ch majiteºov.
71
Poznámky k softvéru
Pred pouÏívaním v˘robku si pozorne preãítajte túto pouÏívateºskú príruãku.
ҮPriloÏen˘ softvér je ovládaã fotoaparátu a softvérov˘ nástroj na úpravu snímok
(pre systém Windows).
ҮNie je dovolené za Ïiadnych okolností kopírovaÈ softvér a pouÏívateºskú príruãku
ako celok ani ich ãasti.
ҮAutorské práva k softvéru sú licencované len na pouÏívanie s fotoaparátom.
ҮV nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opraven˘ alebo
vymenen˘. Nenesieme v‰ak zodpovednosÈ za Ïiadne ‰kody spôsobené
nesprávnym pouÏívaním.
ҮZáruka spoloãnosti Samsung sa nevzÈahuje na pouÏívanie fotoaparátu v spojení
s poãítaãom, ktor˘ bol poskladan˘ podomácky, alebo poãítaãom s operaãn˘m
systémom, za ktor˘ nenesie jeho v˘robca zodpovednosÈ.
ҮPred preãítaním tejto príruãky by ste mali maÈ základné vedomosti o poãítaãoch a
OS (operaãn˘ch systémoch).
Systémové poÏiadavky
Pre systém Windows
Pre systém Macintosh
Poãítaã s procesorom lep‰ím ako Pentium 450
Power Mac G3 alebo nov‰í
MHz (odporúãa sa Pentium 800 MHz)
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista
Mac OS 9.0 aÏ 10.4
Minimálne 128 MB RAM
(odporúãa sa 512 MB)
Minimálne 64 MB RAM
200 MB voºného miesta na pevnom disku (odporúãa sa 256 MB)
(odporúãa sa 1 GB)
Port rozhrania USB
Jednotka CD-ROM
1024 x 768 bodov, 16-bitov˘ farebn˘ kompatibiln˘
monitor (odporúãa sa 24-bitov˘ farebn˘ monitor),
Microsoft DirectX 9.0
ú72û
Port rozhrania USB
Jednotka CD-ROM
Informácie o softvéri
Po vloÏení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky CD-ROM by sa malo
automaticky otvoriÈ nasledujúce okno.
Pred pripojením fotoaparátu k poãítaãu je
potrebné najprv nain‰talovaÈ ovládaã
fotoaparátu.
ſObrázky uvedené v tejto príruãke pochádzajú z
anglickej verzie systému Windows.
ƈ Ovládaã fotoaparátu : umoÏÀuje prená‰anie snímok medzi fotoaparátom a
poãítaãom.
Fotoaparát vyuÏíva ovládaã USB Storage Driver. Fotoaparát sa môÏe pouÏívaÈ
ako ãítaãka kariet cez rozhranie USB. Po nain‰talovaní ovládaãa a po pripojení
fotoaparátu k poãítaãu môÏete nájsÈ poloÏku [Removable Disk] v programe
[Windows Explorer] alebo v ãasti [My Computer]. Ovládaã USB Storage Driver
sa poskytuje len pre systém Windows. Ovládaã rozhrania USB pre systém MAC
nie je na disku s aplikáciami priloÏen˘. Fotoaparát je moÏné pouÏívaÈ so
systémom Mac OS 9.0 aÏ 10.4.
ƈ Kodek XviD : umoÏÀuje prehrávaÈ v poãítaãi filmové klipy (MPEG-4)
zaznamenané fotoaparátom.
Ak chcete v poãítaãi prehrávaÈ filmov˘ klip zaznamenan˘ t˘mto fotoaparátom,
nain‰talujte kodek XviD. Ak sa filmov˘ klip zaznamenan˘ t˘mto fotoaparátom
neprehráva, nain‰talujte kodek. Tento softvér je kompatibiln˘ len so systémom
Windows.
ƈ Digimax Master : multimediálne softvérové rie‰enie v‰etko v jednom.
Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so
systémom Windows.
Informácie o softvéri
ƈD
Digimax Biz Reader : ide o softvérové rie‰enie rozpoznávania vizitiek.
Pomocou tohto softvéru môÏete rozpoznávaÈ vizitky a jednoducho upravovaÈ
databázu vizitiek. Tento softvér je kompatibiln˘ len so systémom Windows.
INFORMÁCIE
ƃ Pred in‰taláciou ovládaãa je potrebné overiÈ si systémové poÏiadavky.
ƃ Ak chcete v poãítaãi prehrávaÈ film nasníman˘ t˘mto fotoaparátom, musí
byÈ v poãítaãi nain‰talovan˘ program DirectX 9.0.
ƃ V závislosti od v˘konu systému je potrebné poãkaÈ 5 aÏ 10 sekúnd, k˘m
sa spustí automatick˘ in‰talaãn˘ program. Ak sa okno neobjaví, otvorte
program [Windows Explorer] a na disku CD-ROM súbor [Installer.exe].
ƃ Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza dokumentácia v
podobe pouÏívateºsk˘ch príruãiek vo formáte PDF. Vyhºadajte súbory PDF
pomocou programu Prieskumník systému Windows. Pred otváraním
súborov PDF musíte nain‰talovaÈ program Adobe Reader, ktor˘ sa
nachádza na disku CD-ROM so softvérom.
ƃ Pre správnu in‰taláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je potrebné maÈ
nain‰talovan˘ program Internet Explorer 5.01 alebo nov‰í. Nav‰tívte lokalitu
„www.microsoft.com“ a inovujte program Internet Explorer.
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
ƈ Ak chcete pouÏívaÈ fotoaparát s poãítaãom, nain‰talujte najprv aplikaãn˘ softvér.
Po dokonãení in‰talácie je moÏné snímky uloÏené vo fotoaparáte presúvaÈ do
poãítaãa a upravovaÈ v programe na úpravu snímok.
ƈ K dispozícii máte moÏnosÈ nav‰tíviÈ prostredníctvom internetu webovú stránku
spoloãnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com – angliãtina
http://www.samsungcamera.co.kr – kórejãina
1. Zobrazí sa okno automatického
spustenia. V okne automatického
spustenia kliknite na ponuku [Install].
2. Pomocou tlaãidla zobrazeného na monitore nain‰talujte ovládaã fotoaparátu a
program DirectX. Ak uÏ je v poãítaãi nain‰talovaná najnov‰ia verzia programu
DirectX, nie je potrebné ho in‰talovaÈ.
ú73û
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
3. Ak chcete v poãítaãi prehrávaÈ filmov˘ klip zaznamenan˘ t˘mto fotoaparátom,
nain‰talujte kodek XviD.
ſ Kodek XviD je distribuovan˘ podºa podmienok licencie GNU General Public
License. KaÏd˘ má právo voºne kopírovaÈ, upravovaÈ a distribuovaÈ tento
kodek, ale bez poskytnutia AKEJKOªVEK ZÁRUKY VYSLOVENEJ ALEBO
PREDPOKLADANEJ, ZÁRUKY OBCHODOVATEªNOSTI ALEBO
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚâEL. Pri kaÏdej distribúcii tohto kodeku alebo
pri jeho úprave v‰ak musia byÈ dodrÏané podmienky licencie GNU General
Public License. ëal‰ie informácie nájdete v dokumentácii licencie GNU General
Publice License (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
ú74û
4. Nain‰talujte program Digimax Master, ako je znázornené na obrázku.
Nain‰talovanie aplikaãného softvéru
5. Po re‰tartovaní poãítaãa pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla
rozhrania USB.
Spustenie reÏimu PC
ҮV tomto reÏime je moÏné preberaÈ uloÏené snímky do poãítaãa cez kábel
rozhrania USB.
ҮV reÏime PC je displej LCD na fotoaparáte vÏdy vypnut˘.
6. Zapnite fotoaparát.
Otvorí sa okno [Found New Hardware
Wizard] a poãítaã rozpozná fotoaparát.
ſ Ak je operaãn˘m systémom Windows
XP, otvorí sa program na prezeranie
snímok. Ak sa po spustení softvéru
Digimax Master otvorí okno na preberanie
snímok, ovládaã fotoaparátu bol úspe‰ne
nain‰talovan˘.
ƈ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla
rozhrania USB.
2. Pomocou tlaãidla Smart vyberte ponuku [USB][Computer].
USB?
Computer
Printer
INFORMÁCIE
ƃ Ak máte nain‰talovan˘ ovládaã fotoaparátu, okno [Found New Hardware
Wizard] sa nemusí otvoriÈ.
ƃ V systéme Windows 98SE sa otvorí okno sprievodcu Found New
Hardware Wizard, a môÏe sa objaviÈ okno s v˘zvou, aby ste vybrali súbor
ovládaãa. V takom prípade vyberte z pribaleného disku CD poloÏku „USB
Driver“
ú75û
Spustenie reÏimu PC
ƈ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu
ƈ Preberanie uloÏen˘ch snímok
Fotografie uloÏené vo fotoaparáte je moÏné preberaÈ na pevn˘ disk poãítaãa, a
potom ich vytlaãiÈ alebo pouÏiÈ na ich úpravu softvér urãen˘ na úpravu obrázkov.
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche poãítaãa vyberte poloÏku
[My computer] a dvakrát kliknite na poloÏku
[Removable Disk ƍDCIM ƍ100SSCAM].
Zobrazia sa súbory snímok.
ſ Keì je fotoaparát pripojen˘ k tlaãiarni, a v kroku 2 vyberiete moÏnosÈ
[Printer], zobrazí sa hlásenie [Connecting Printer], a pripojenie nie je moÏné
nadviazaÈ.
V takom prípade odpojte kábel rozhrania USB a postupujte od kroku 1.
3. Vyberte snímku a stlaãte prvé tlaãidlo my‰i.
ƈ Odpojenie fotoaparátu od poãítaãa: pozrite str. 77
(Odoberanie vymeniteºného disku).
INFORMÁCIE
ƃ Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu skontrolujte
smerovanie a nezapájajte ich násilím. Mohlo by dôjsÈ k po‰kodeniu kábla
alebo fotoaparátu
4. Objaví sa miestna ponuka.
Kliknite na ponuku [Cut] alebo [Copy].
- [Cut] : vystrihne vybrané súbory.
- [Copy] : skopíruje vybrané súbory.
5. Kliknite na prieãinok, do ktorého chcete
prilepiÈ súbor.
ú76û
Spustenie reÏimu PC
6. Stlaãte pravé tlaãidlo my‰i, otvorí sa miestna
ponuka. Kliknite na poloÏku [Paste].
7. Súbor snímky sa prenesie z fotoaparátu do
poãítaãa.
Odoberanie vymeniteºného disku
ƈ Windows 98SE
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Odpojte kábel rozhrania USB..
ƈ Windows 2000/ME/XP/Vista
(Obrázky sa môÏu v závislosti do verzie operaãného systému Windows mierne lí‰iÈ.)
1. Skontrolujte, ãi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a poãítaãom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poãkajte k˘m kontrolka prestane blikaÈ a
zaãne nepretrÏite svietiÈ.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Unplug or Eject
Hardware] v oznamovacej oblasti.
[Dvakrát kliknite]
- Pomocou programu [Digimax Master] môÏete prezeraÈ snímky uloÏené v
pamäti priamo na monitore poãítaãa a kopírovaÈ alebo presúvaÈ súbory
snímok.
3. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware].
Vyberte poloÏku [USB Mass Storage
Device] a kliknite na tlaãidlo [Stop].
UPOZORNENIE
ƃ Ak chcete prezeraÈ snímky v poãítaãi, odporúãame ich skopírovaÈ do
poãítaãa. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteºného disku môÏe dôjsÈ
neoãakávanému odpojeniu.
ƃ Keì odovzdáte na vymeniteºn˘ disk súbor, ktor˘ nebol nasníman˘ t˘mto
fotoaparátom, v reÏime prehrávania sa na displeji LCD objaví hlásenie [File
Error!]. V reÏime miniatúr sa nezobrazí niã.
4. Otvorí sa okno [Stop a Hardware device].
Vyberte poloÏku [USB Mass Storage
Device] a kliknite na tlaãidlo [OK].
5. Otvorí sa okno [Safe to Remove Hardware].
Kliknite na tlaãidlo [OK].
ú77û
Odoberanie vymeniteºného disku
6. Otvorí sa okno [Unplug or Eject Hardware].
Kliknite na tlaãidlo [Close] a vymeniteºn˘ disk
bude bezpeãne odobran˘.
Odstránenie ovládaãa USB v systéme Windows 98SE
ƈ Ak chcete odstrániÈ ovládaã USB, postupujte podºa ìalej uvedeného procesu.
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu a zapnite ho.
2. Skontrolujte, ãi sa v ãasti [My Computer] nachádza poloÏka Removable Disk.
3. OdstráÀte v ãasti Device manager poloÏku [Samsung Digital Camera].
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
Nain‰talovanie ovládaãa USB v systéme MAC
1. Ovládaã USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom nenachádza,
pretoÏe systém MAC OS uÏ odporu ovládaãa obsahuje.
2. Poãas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibiln˘ so systémom MAC OS 9.0 aÏ 10.4.
3. Pripojte fotoaparát k poãítaãu Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu MAC sa na ploche zobrazí nová ikona.
4. Odpojte kábel rozhrania USB.
5. OdstráÀte poloÏku [Samsung USB Driver] v ãasti Add/Remove Programs
Properties.
PouÏívanie ovládaãa USB v systéme MAC
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa prieãinok v pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuÀte ho do poãítaãa MAC.
UPOZORNENIE
ƃ Pre systém Mac OS 10.0 a nov‰í: najprv dokonãite prenos medzi poãítaãom
a fotoaparátom, potom odoberte
vymeniteºn˘ disk pomocou príkazu
Extract.
ú78û
6. Odin‰talovanie je dokonãené.
Digimax Master
ƈ Pomocou tohto softvéru je moÏné preberaÈ, zobrazovaÈ, upravovaÈ a ukladaÈ
svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibiln˘ len so systémom
Windows.
ƈ Ak chcete spustiÈ program, kliknite na poloÏky [Start ƍ Programs ƍ Samsung
ƍ Digimax Master ƍ Digimax Master].
ƃ Preberanie snímok
1. Pripojte fotoaparát k svojmu poãítaãu.
2. Po pripojení fotoaparátu k poãítaãu sa
zobrazí okno na preberanie snímok.
- Ak chcete prevziaÈ zachytené snímky,
vyberte tlaãidlo [Select All].
- Vyberte v okne poÏadovan˘ prieãinok a
kliknite na tlaãidlo [Select All]. MôÏete
uloÏiÈ zachytené snímky a vybrané
prieãinky.
- Ak kliknete na tlaãidlo [Cancel], preberanie
bude zru‰ené.
3. Kliknite na tlaãidlo [Next >].
4. Vyberte cieºové umiestnenie a vytvorte
prieãinok, do ktorého uloÏiÈ preberané snímky a
prieãinky.
- Názvy prieãinkov môÏu byÈ vytvorené v poradí
podºa dátumu., a snímky budú prevzaté.
- Názov prieãinka bude ºubovoºn˘, a snímky
budú prevzaté.
- Po vybraní predt˘m vytvoreného prieãinka
budú snímky prevzaté.
5. Kliknite na tlaãidlo [Next >].
6. Otvorí sa okno, aké vidíte na vedºaj‰om
obrázku. V hornej ãasti okna bude
zobrazené cieºové umiestnenie vybraného
prieãinka. Kliknutím na tlaãidlo [Start]
prevezmite snímky.
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
ú79û
Digimax Master
ƃ Zobrazovaã snímok: môÏete v Àom prezeraÈ uloÏené snímky.
‫ڹ‬
ƃ Úprava snímky: môÏete upravovaÈ fotografiu.
‫ڽ‬
‫ھ‬
‫ڹ‬
‫ڼ‬
‫ڿ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
‫ڼ‬
‫ں‬
‫ڻ‬
- ëalej sú uvedené funkcie zobrazovaãa snímok.
‫ ڹ‬Li‰ta s ponukou: môÏete vybraÈ ponuky.
File, Edit, View, Tools, funkcie Change, Auto download, Pomocník atì.
‫ ں‬Okno v˘beru snímky: v tomto okne je moÏné vybraÈ poÏadované snímky.
‫ ڻ‬Ponuka v˘beru typu média: v tejto ponuke môÏete vybraÈ zobrazovaã snímok
a funkcie úpravy snímky a filmového klipu.
‫ ڼ‬Okno s ukáÏkou: môÏete prezeraÈ ukáÏku snímky alebo filmového klipu a
skontrolovaÈ multimediálne informácie.
‫ ڽ‬Li‰ta priblíÏenia: môÏete zmeniÈ veºkosÈ ukáÏky.
‫ ھ‬Okno zobrazenia prieãinka: tu je moÏné vidieÈ umiestnenie prieãinka vybranej
snímky.
‫ ڿ‬Okno zobrazenia snímky: tu sú zobrazené snímky vybraného prieãinka.
ſ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Master.
ú80û
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.
‫ ڹ‬Ponuka Edit: môÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Tools] : MôÏete zmeniÈ veºkosÈ vybranej snímky alebo ju orezaÈ.
Pozrite ponuku [Help].
[Adjust] : MôÏete zmeniÈ kvalitu snímky. Pozrite ponuku [Help].
[Retouch] : MôÏete zmeniÈ snímku alebo do nej vloÏiÈ efekty.
Pozrite ponuku [Help].
‫ ں‬Nástroje na kreslenie: nástroje na úpravu snímky.
‫ ڻ‬Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
‫ ڼ‬Okno s ukáÏkou: môÏete prezeraÈ ukáÏku zmenenej snímky.
ſ Fotografiu upravenú pomocou programu Digimax Master nie je moÏné
prehrávaÈ vo fotoaparáte.
ſ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Master.
Digimax Master
Digimax Biz Reader
ƃ Úprava filmu: z klipu môÏete získaÈ fotografiu, pridaÈ ìal‰í filmov˘ klip, komentár
a hudobné súbory.
‫ڹ‬
ƈ Digimax Biz Reader je softvér urãen˘ na digitálne spravovanie vizitiek, ktor˘
dokáÏe rozpoznávaÈ údaje na vizitkách, napríklad meno, spoloãnosÈ, telefónne
ãíslo, e-mailovú adresu atì. Ponúka spolu s digitálnym fotoaparátom
efektívnej‰ie rie‰enie spravovania obchodn˘ch údajov.Tento softvér je
kompatibiln˘ len so systémom Windows. Program Digimax Biz Reader
rozpoznáva len obchodné vizitky v angliãtine a kórejãine.
ƈ Automatické rozpoznávanie, ak je fotoaparát pripojen˘ k poãítaãu (BizChecker)
Po nain‰talovaní programu <Biz Reader> sa po pripojení digitálneho fotoaparátu
SAMSUNG k poãítaãu automaticky rozpoznávajú snímky vizitiek.
<BizChecker> je automaticky in‰talovan˘ program, ktor˘ sa in‰taluje spolu s
programom <BizReader>.
‫ں‬
- ëalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
‫ ڹ‬Ponuka Edit : môÏete vybraÈ nasledujúce ponuky.
[Add Media] : Do filmu môÏete pridaÈ ìal‰ie mediálne prvky.
[Edit Clip] : MôÏete zmeniÈ jas, kontrast, farbu a s˘tosÈ.
[Effects]
: MôÏete vloÏiÈ nejak˘ efekt.
[Set Text] : MôÏete vloÏiÈ texty.
[Narrate] : MôÏete vloÏiÈ komentár.
[Produce] : MôÏete uloÏiÈ upravené multimédium pod nov˘m názvom
súboru. K dispozícii máte na v˘ber tieto typy súborov: AVI,
Windows media (wmv) a Windows media (asf).
‫ ں‬Okno zobrazenia snímok: v tomto okne môÏete vloÏiÈ multimédium.
ſ Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktor˘ nie je kompatibiln˘ s
programom Digimax Master nie je moÏné v tomto programe prehrávaÈ.
ſ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Master.
1. Skontrolujte v oznamovacej oblasti systému
Windows, ãi je program <BizChecker> spusten˘.
Ak nie je, spustite program <BizReader> na
pozadie, alebo pomocou ponuky Start systému
Windows.
2. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla rozhrania USB.
3. Ak existuje nová snímka vizitky, o chvíºu sa objaví
nasledujúce dialógové okno. (Funkcia
automatického zistenia fotoaparátu bude fungovaÈ,
ak je spusten˘ program <BizReader>.) Ak
oznaãíte poloÏku <Delete Original Image>, snímka
vizitky v digitálnom fotoaparáte bude odstránená.
4. Ak kliknete na tlaãidlo <OK>, nové snímky vizitiek budú rozpoznané automaticky.
ú81û
Digimax Biz Reader
ƈ Rozpoznávanie súborov snímok vizitiek
ƃ Preberanie snímok vizitiek do poãítaãa
1. Pripojte fotoaparát k poãítaãu pomocou kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche poãítaãa vyberte poloÏku [My computer] a dvakrát
kliknite na poloÏku [Removable Disk ƍ DCIM ƍ 100SSCAM].
Zobrazia sa súbory snímok.
* Názvy súborov priradené v reÏime Biz budú nastavené ako SB1ZXXXX.
3. Preberanie snímok vizitiek z fotoaparátu: pozrite str. 76 (Preberanie
uloÏen˘ch snímok).
ƃ Rozpoznávanie súborov snímok vizitiek
1. Spustite dvojit˘m kliknutím na ikonu program
Digimax Biz Reader.
ú82û
2. Kliknite na tlaãidlo [Open].
3. Vyberte súbory snímok vizitiek a kliknite na
tlaãidlo [Open]. (Ak chcete vybraÈ viac
súborov, pouÏite pri kliknutí kláves <Shift>
alebo <Ctrl>.)
4. Snímky vizitiek budú rozpoznané automaticky.
Digimax Biz Reader
ƃ âiastoãné rozpoznávanie: funkcia ãiastoãného rozpoznávania sa pouÏíva pri
nedokonalom rozpoznávaní.
1. Vyberte vizitku, ktorú chcete ãiastoãne upraviÈ.
2. Oznaãte v okne so snímkou vizitky my‰ou oblasÈ vizitky, ktorú chcete
ãiastoãne upraviÈ, vyberte vo vysúvacom okne správne pole. V˘sledok
rozpoznávania sa automaticky doplní do poºa.
‫ۀ‬
‫ڹ‬
‫ں‬
‫ڿ‬
‫ھ‬
ſ Oznaãujte len oblasÈ so znakmi bez okraja.
ſ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Biz Reader.
‫ڻ‬
‫ڽ‬
‫ڼ‬
UPOZORNENIE
ƃ Keì snímate obrázok vizitky v reÏime Biz, vyvarujte sa príli‰ svetl˘m alebo
príli‰ tmav˘m miestam.
ƃ Obrázok vizitky snímajte v úplnej veºkosti podºa ãiar a bez okraja.
ƃ Pred nasnímaním vizitky nastavte poloviãn˘m stlaãením spú‰te zaostrenie.
ƃ Ak pouÏijete statív, ºah‰ie nasnímate jasnej‰í obrázok.
- ëalej sú uvedené funkcie programu Digimax Biz Reader.
‫ ڹ‬Ponuka a tlaãidlá: môÏete vybraÈ ponuky (Open, Save, Print, E-mail, Home).
‫ ں‬ReÏim zobrazenia: List View, Thumbnail+List View, Thumbnail View.
‫ ڻ‬Okno Group: môÏete spravovaÈ skupiny
‫ ڼ‬Okno snímky: tu sú zobrazené snímky vizitiek vo vybranom prieãinku.
‫ ڽ‬Okno zoznamu: môÏete prezeraÈ ukáÏku snímky a obsah.
‫ ھ‬Index: môÏete vyhºadávaÈ v indexe.
‫ ڿ‬Search: môÏete r˘chlo vyhºadávaÈ podºa kºúãov˘ch slov.
‫ ۀ‬Tlaãidlo usporiadania: MôÏete usporiadaÈ nasledujúce ponuky v reÏimoch
List View, Thumbnail+List View mode (Name, Title,
Company, Mobile, Phone, Address, Homepage).
ſ ëal‰ie informácie nájdete v ponuke [Help] programu Digimax Biz Reader.
ú83û
âasto kladené otázky
ƈ Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
1. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojen˘, alebo nie je pouÏit˘ pribalen˘
kábel rozhrania USB.
ƍ Pripojte pribalen˘ kábel rozhrania USB.
2. prípad
Fotoaparát nebol poãítaãom rozpoznan˘.
Niekedy sa môÏe fotoaparát objaviÈ v správcovi zariadení v ãasti
[Unknown Devices].
ƍ Nain‰talujte správne ovládaã fotoaparátu.
Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova ho zapojte,
a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad
Poãas prenosu súboru do‰lo k neoãakávanej chybe.
ƍ Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
4. prípad
Keì sa pouÏíva rozboãovaã rozhrania USB.
ƍ MôÏe sa jednaÈ o problém, Ïe pripájate fotoaparát k poãítaãu
prostredníctvom rozdeºovaãa rozhrania USB, a rozdeºovaã a poãítaã
nie sú kompatibilné.
Ak je to moÏné, pripojte fotoaparát k poãítaãu priamo.
5. prípad
Sú k poãítaãu pripojené aj iné káble rozhrania USB?
ƍ Pripojenie fotoaparátu k poãítaãu nemusí fungovaÈ, ak v tom istom
ãase pripojen˘ k poãítaãu aj in˘ kábel rozhrania USB. V takom prípade
odpojte druh˘ kábel rozhrania USB a pripojte len kábel rozhrania USB
fotoaparátu.
ú84û
6. prípad
Keì otvoríte správcu zariadení (kliknutím na ponuku Start ƍ (Settings)
ƍ Control Panel ƍ (Performance and Maintenance) ƍ System ƍ
(Hardware) ƍ Device Manager), nachádzajú sa tu poloÏky v ãastiach
Unknown Devices alebo Other Devices oznaãené Ïlt˘m otáznikom (?)
alebo zariadenia oznaãené v˘kriãníkom (!).
ƍ Kliknite prav˘m tlaãidlom na poloÏku s otáznikom (?) alebo
v˘kriãníkom (!) a vyberte poloÏku „Remove“. Re‰tartujte poãítaã a
pripojte fotoaparát znova. V poãítaãi so systémom Windows 98SE tieÏ
odstráÀte ovládaã fotoaparátu, re‰tartujte poãítaã a znova ho
nain‰talujte
7. prípad
Kvôli niektor˘m zabezpeãovacím programom (Norton Anti Virus, V3
atì.) nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát ako vymeniteºn˘ disk.
ƍ Zastavte zabezpeãovacie programy a pripojte fotoaparát k poãítaãu.
Informácie o tom, ako doãasne zakázaÈ program, nájdete v pokynom
k zabezpeãovaciemu programu.
8. prípad
Fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenému na
prednom paneli poãítaãa.
ƍ Ak je fotoaparát je pripojen˘ k portu rozhrania USB umiestnenom na
prednom paneli poãítaãa, nemusí poãítaã rozpoznaÈ fotoaparát.
Fotoaparát pripojte k portu rozhrania USB umiestnenému na zadnej
strane poãítaãa.
ƈ Ak sa filmov˘ klip neprehráva v poãítaãi
ſ Keì sa filmov˘ klip zaznamenan˘ fotoaparátom neprehráva v poãítaãi, je to
väã‰inou z dôvodu kodeku, ktor˘ je v poãítaãi nain‰talovan˘.
âasto kladené otázky
ƃ Ak nie je kodek na prehrávanie filmového klipu nain‰talovan˘, alebo ak je
nekompatibiln˘
ƍ Nain‰talujte kodek podºa nasledujúceho postupu.
[ In‰talácia kodeku pre systém Windows ]
1) VloÏte disk CD dodan˘ spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte prieãinok [CD-ROM
drive:\XviD] a kliknite na súbor XviD-1.1.0-30122005.exe.
ſ Kodek XviD je distribuovan˘ podºa podmienok licencie GNU General Public
License. KaÏd˘ má právo tento kodek kopírovaÈ, distribuovaÈ a meniÈ. Táto
Licencia sa t˘ka kaÏdého programu alebo iného diela, ktoré obsahuje
oznámenie umiestnené vlastníkom autorsk˘ch práv, ktoré hovorí o tom, Ïe
môÏe byÈ distribuovan˘ podºa podmienok licencie General Public License.
ëal‰ie informácie nájdete v dokumentácii k Licencii
(http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).
ƃ Ak nie je nain‰talovan˘ program DirectX 9.0 alebo nov‰í
ƍ Nain‰talujte program DirectX 9.0 alebo nov‰í.
1) VloÏte disk CD dodan˘ spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte prieãinok [jednotka CDROM:\ USB Driver\DirectX 9.0] a kliknite na súbor DXSETUP.exe.
Nain‰taluje sa program DirectX. Program DirectX je moÏné prevziaÈ na
nasledujúcej webovej stránke. http://www.microsoft.com/directx
ƃ Ak poãítaã (so systémom Windows 98SE) opakovane poãas pripojenia
fotoaparátu k poãítaãu prestane reagovaÈ
ƍ Ak je poãítaã (so systémom Windows 98SE) spusten˘ dlh‰iu dobu, a
fotoaparát sa k nemu opakovane pripája, poãítaã nemusí fotoaparát
rozpoznaÈ. V tom prípade re‰tartujte poãítaã.
ƃ Ak poãítaã s pripojen˘m fotoaparátom poãas spú‰Èania systému Windows
prestane reagovaÈ
ƍ V takom prípade odpojte fotoaparát od poãítaãa, systém Windows sa spustí.
Ak problém naìalej pretrváva, zakáÏte funkciu Legacy USB Support a
re‰tartujte poãítaã. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke
BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môÏe v závislosti od v˘robcu poãítaãa lí‰iÈ.
Niektoré programy BIOS nemajú funkciu Legacy USB Support.) Ak neviete
sami zmeniÈ túto moÏnosÈ, obráÈte sa na v˘robcu poãítaãa alebo na v˘robcu
BIOS-u.
ƃ Ak nie je moÏné odstrániÈ filmov˘ klip, odobraÈ vymeniteºn˘ disk, alebo sa poãas
prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie
ƍ Ak nain‰talujte len program Digimax Master, obãas sa môÏu vyskytnúÈ tieto
problémy.
- Zatvorte program Digimax Master kliknutím na ikonu programu Digimax
Master v oznamovacej oblasti.
- Nain‰talujte aplikaãné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD so
softvérom.
ú85û
Správna likvidácia tohto v˘robku
Správna likvidácia tohto v˘robku (Odpadové elektrické a elektronické
vybavenie)
(T˘ka sa Európskej únie a ìal‰ích európskych krajín so systémami
separovaného zberu odpadu) Tento symbol na produkte alebo na jeho
obale oznaãuje, Ïe tento produkt sa nesmie po skonãení Ïivotnosti
likvidovaÈ spolu s in˘m odpadom z domácností.
Namiesto toho je va‰ou povinnosÈou zlikvidovaÈ nepotrebné zariadenia ich
odovzdaním na urãenom zbernom mieste, aby sa mohli recyklovaÈ nepotrebné
elektrické a elektronické zariadenia. Domáci pouÏívatelia sa musia obrátiÈ buì na
predajcu, u ktorého v˘robok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú
informácie o mieste a spôsobe manipulácie s t˘mto v˘robkom, ktor˘ je ‰etrn˘ voãi
Ïivotnému prostrediu. Firemní pouÏívatelia sa musia obrátiÈ na svojho dodávateºa, a
overiÈ si podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
Tento v˘robok sa nesmie pri likvidácii mie‰aÈ s in˘m firemn˘m odpadom.
SpoloãnosÈ Samsung Techwin sa pri kaÏdom v˘robku stará
o Ïivotné prostredie na kaÏdom v˘robnom stupni, a robí
mnoÏstvo krokov, aby priná‰ala zákazníkom v˘robky ão
naj‰etrnej‰ie k Ïivotnému prostrediu. Znaãka Eco
symbolizuje fakt, Ïe spoloãnosÈ Samsung Techwin vyrába
v˘robky ‰etrné k Ïivotnému prostrediu, a znamená, Ïe
v˘robok spæÀa smernicu RoHS Európskej únie.
ú86û
POZNÁMKY
POZNÁMKY
ú87û
POZNÁMKY
ú88û
POZNÁMKY
SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
SAMSUNG FRANCE S.A.S.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION
145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA
462-121
TEL : (82) 31-740-8086, 8088, 8090, 8092, 8099
FAX : (82) 31-740-8398
www.samsungcamera.com
BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE 33,
AV .DU MAINE 75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :
00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)
TEL : (33) 1-4279-2200
FAX : (33) 1-4320-4510
www.samsungphoto.fr
SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE
HILLSWOOD BUSINESS PARK
CHERTSEY KT16 OPS U.K.
TEL : 00800 12263727
(free for calls from UK only)
UK Service Hotline : 01932455320
www.samsungcamera.co.uk
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH
HEADQUARTERS
40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS,
NJ07094, U.S.A.
TEL : (1) 201-902-0347
FAX : (1) 201-902-9342
WESTERN REGIONAL OFFICE
18600 BROADWICK ST.,
RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.
TEL : (1) 310-900-5284/5285
FAX : (1) 310-537-1566
www.samsungcamerausa.com
AM KRONBERGER HANG 6
D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY
TEL : 49 (0) 6196 66 53 03
FAX : 49 (0) 6196 66 53 66
www.samsungcamera.de
RUSSIA INFORMATION CENTER
SAMSUNG ELECTRONICS
117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3,
KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA
TEL : (7) 495-363-1700
CALL FREE : (8) 800 200 0 400 (from Russia only)
www.samsungcamera.ru
TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD
No.9 zhangheng Street. Micro-Electronic
Industrial Park Jingang Road Tianjin China.
POST CODE : 300385
TEL : (86) 22-2761-4599
FAX : (86) 22-2769-7558
www.samsungcamera.com.cn
Internetová adresa – http://www.samsungcamera.com
Znaãka CE je oznaãenie zhody so
smernicami Európskeho spoloãenstva.
6806-4256
Download PDF

advertising