Samsung | SAMSUNG PL70 | Samsung PL70 Používateľská príručka

Tento návod na použitie obsahuje
podrobné inštrukcie ohľadom použitia
fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme,
pozorne.
Ä Kliknite na tému
Rýchly sprievodca
Obsah
User Manual
Základné funkcie
PL70
Rozšírené funkcie
Možnosti snímania
Prehrávanie/úpravy
Prílohy
Register
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne
využijete fotoaparát.
Chráňte zrak objektu
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či
ďalších osôb
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat.
Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže
spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu či ďalších zariadení
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie
informácie
● Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou
Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu
spôsobiť zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
● Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých
batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
● Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra
zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače.
Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.
Bezpečnostné varovania
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani
chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny,
plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a
jeho príslušenstvom.
Bezpečnostné upozornenia
Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor
● Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny
môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja
mokrými rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k
strate záruky.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu
malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu
malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať
fyzické ohrozenie.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
● Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku
ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu
slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k
poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
● Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých,
znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí
poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
● Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo
skorodovať a poškodiť fotoaparát.
● Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých
miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
● Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým
zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
● Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či
batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie
nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty
vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
● Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov
či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené
nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a
pamäťové karty
● Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani
vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C).
Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť
nefunkčnosť pamäťových kariet.
● Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi,
môžu spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej
dočasnému alebo trvalému poškodeniu.
● Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou
a cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu,
očistite kartu mäkkou handričkou pred vložením do
fotoaparátu.
● Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.
● Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
● Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v
počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
● Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung
● Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie
odpojte kábel od fotoaparátu.
● Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom
čase sa musia pred použitím nabiť.
● Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
● Batérie používajte iba na stanovený účel.
Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.
Chráňte objektív fotoaparátu
● Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate
citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
● Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom.
Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá
nezanecháva vlákna.
Buďte opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom
prostredí
Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia
sa na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí
vlhkosť. V takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte
najmenej 1 hodinu do vyparenia vlhkosti.
Dôležité informácie ohľadom použitia
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte
Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta
ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho
nesprávnym použitím.
Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej
ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie
spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
3
Usporiadanie návodu na použitie
Základné funkcie
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO.,LTD.
10
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre
fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.
Rozšírené funkcie
25
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a
ako snímať videá alebo hlasové poznámky.
Informácia o autorských právach
Možnosti snímania
● Microsoft Windows a logo Windows sú
registrovanými obchodnými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation.
● HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ sú obchodné známky alebo
registrované obchodné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC.
● QuickTime® a logo QuickTime® sú obchodné známky
alebo registrované obchodné známky spoločnosti
Apple Computer, Inc. a sú použité v licencii.
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime
snímania.
Prehrávanie/úpravy
34
51
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a
hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni
a televízoru normálnemu alebo HDTV.
Prílohy
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje
a tipy pre údržbu.
4
72
Označenia použité v návode
Ikony použité v návode
Režim snímania
Označenie
Auto
a
Ďalšie informácie
Program
p
Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
DUAL IS
(Duálny stabilizátor)
Photo Help Guide
(Fotografický sprievodca)
Beauty Shot
(Snímka s retušou)
Ikona Funkcia
d
[ ]
Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť]
(označuje tlačidlo spúšte)
h
( )
Číslo strany s príslušnou informáciou
“
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne
zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Functions
(Funkcie) “ White Balance (Vyváženie bielej) (znamená
zvoľte Functions (Funkcie) a potom White Balance
(Vyváženie bielej)).
*
Poznámka
b
Scene (Scéna)
s
Movie (Video)
v
Smart Auto
S
Ikony režimu snímania
Skratky použité v návode
Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v
zodpovedajúcom režime. Režim s nemusí podporovať
funkcie vo všetkých scénických režimoch.
Skratka Definícia
napr.:
Dostupné v
režimoch Program,
Duálny stabilizátor
(DUAL IS) a Video
(Movie)
5
ACB
Auto Contrast Balance
(Automatické vyváženie kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická séria so zmenou expozície)
AF
Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS
Digital Image Stabilisation (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
(Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV
Exposure Value (Hodnota expozície)
OIS
Optical Image Stabilisation (Optická stabilizácia obrazu)
WB
White Balance (Vyváženie bielej)
Výrazy použité v návode
Použitie tlačidla spúšte
Expozícia (jas)
● Polovičné stlačenie [Spúšť]: stlačte spúšť do polovice
zdvihu
● Stlačenie [Spúšť]: úplné stlačenie tlačidla spúšte
Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje
ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou
expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície
vedie k tmavším alebo svetlejším snímkam.
Normálna expozícia
Polovičné stlačenie [Spúšť]
Stlačenie [Spúšť]
Objekt, pozadie a kompozícia
● Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo
zátišie
● Pozadie: predmety obklopujúce objekt
● Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Objekt
Kompozícia
Pozadie
6
Preexpozícia (príliš svetlé)
Rýchly sprievodca
Fotografovanie osôb
● Režim s > Portrait (Portrét), Children (Deti) f 27
● Režim b f 29
● Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia
červ. očí) (pre potlačenie alebo opravu červených
očí) f 38
● Face Detection (Rozpoznanie tváre) f 42
Nastavenie expozície (jasu)
● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) f 39
● EV (nastavenie expozície) f 45
● ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému
pozadiu) f 45
● Metering (Meranie) f 46
● AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s
rôznou expozíciou) f 48
Fotografovanie v noci alebo v šere
● Režim s > Night (Noc), Dawn (Úsvit), Firework
(Ohňostroj) f 27
● Nastavenie blesku f 38
● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) f 39
Použitie rôznych efektov
● Fotografické štýly (aplikácia tónov) f 49
● Nastavenie obrazu (nastavenie sýtosti, ostrosti
alebo kontrastu) f 50
Vytvorenie akčnej snímky
● Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi
vysoká rýchlosť) f 48
Fotografovanie textu, hmyzu alebo
kvetín
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
● Optická stabilizácia obrazu (OIS) f 21
● Režim d f 30
● Režim s > Close Up (Detail), Text f 27
● Macro (Makro), Auto Macro (Automatické makro)
(pre snímky zblízka) f 40
● Vyváženie bielej (zmena farebného podania) f 46
7
● Zobrazenie súborov podľa
kategórií v Inteligentnom
albume f 53
● Zmazanie všetkých
súborov z pamäťovej karty
f 54
● Zobrazenie prezentácie
snímok f 56
● Zobrazenie súborov na TV
alebo HDTV f 63
● Pripojenie fotoaparátu k
počítaču f 65
● Nastavenie zvuku a
hlasitosti f 74
● Nastavenie jasu displeja
f 74
● Nastavenie jazyka displeja
f 74
● Nastavenie dátumu a času
f 75
● Formátovanie pamäťovej
karty f 75
● Riešenie ťažkostí f 84
Obsah
...................................................................... 10
Možnosti snímania ................................................................... 34
Rozbalenie .............................................................................. 11
Voľba rozlíšenia a kvality ...................................................... 35
Usporiadanie fotoaparátu ..................................................... 12
Voľba rozlíšenia ........................................................................ 35
Voľba obrazovej kvality ............................................................ 35
Základné funkcie
Ikony ........................................................................................ 14
Použitie samospúšte ............................................................. 36
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu .......................................... 15
Snímanie pri zlom osvetlení ................................................. 38
Voľba možností ...................................................................... 16
Potlačenie červených očí ......................................................... 38
Použitie blesku ......................................................................... 38
Nastavenie citlivosti ISO .......................................................... 39
Nastavenie dátumu a času ................................................... 18
Nastavenie typu zobrazenia .................................................... 18
Nastavenie zvuku ..................................................................... 18
Transfokácia ............................................................................. 20
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) ................................... 21
Zmena zaostrenia fotoaparátu ............................................. 40
Použitie makra ......................................................................... 40
Použitie automatického ostrenia .............................................. 40
Nastavenie oblasti ostrenia ...................................................... 41
Použitie režimu Fotografický sprievodca ............................ 22
Použitie rozpoznania tváre ................................................... 42
Vytváranie snímok ................................................................. 19
Rozpoznanie tvárí .................................................................... 42
Vytvorenie autoportrétu ............................................................ 43
Vytvorenie snímky úsmevu ...................................................... 43
Detekcia zatvorených očí ......................................................... 44
Použitie inteligentného rozpoznania tváre ............................... 44
Tipy pre vytvorenie lepších snímok ..................................... 23
Rozšírené funkcie
.................................................................... 25
Režimy snímania ................................................................... 26
Nastavenie jasu a farieb ....................................................... 45
Použitie režimu Smart Auto ..................................................... 26
Použitie režimu Scény ............................................................. 27
Použitie režimu Snímka podľa vzoru ....................................... 27
Nastavenie expozície v režime Noc ........................................ 28
Použitie režimu Snímka s retušou ........................................... 29
Použitie režimu Dual IS ............................................................ 30
Použitie režimu Program .......................................................... 30
Snímanie videa ........................................................................ 31
Ručné nastavenie expozície (EV) ............................................ 45
Kompenzácia protisvetla (ACB) ............................................... 45
Zmena možnosti merania ........................................................ 46
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ............................. 46
Použitie režimu série ............................................................. 48
Zlepšenie snímok ................................................................... 49
Použitie fotografických štýlov ................................................... 49
Definícia vlastného RGB tónu .................................................. 49
Nastavenie fotografie ............................................................... 50
Záznam hlasových poznámok ............................................. 33
Záznam hlasovej poznámky .................................................... 33
Pridanie hlasovej poznámky k snímke .................................... 33
8
Obsah
Prehrávanie/úpravy ................................................................. 51
Prílohy ............................................................................................ 72
Prehrávanie ............................................................................ 52
Ponuka nastavení fotoaparátu ............................................. 73
Spustenie režimu prehrávania ................................................. 52
Zobrazenie snímok .................................................................. 56
Prehrávanie videa .................................................................... 57
Prehrávanie hlasových poznámok ........................................... 58
Otvorenie ponuky nastavení .................................................... 73
Sound (Zvuk) ............................................................................ 74
Display (Displej) ....................................................................... 74
Settings (Nastavenia) ............................................................... 75
Úprava snímky ....................................................................... 59
Chybové hlásenia .................................................................. 78
Zmena rozlíšenia snímok ......................................................... 59
Otočenie snímky ...................................................................... 59
Použitie fotografických štýlov ................................................... 60
Definícia vlastného RGB tónu .................................................. 60
Oprava nesprávnej expozície .................................................. 61
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) .................................. 62
Údržba fotoaparátu ................................................................ 79
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV ............................. 63
Skôr, než sa obrátite na servis ............................................. 84
Prenos súborov do počítača ................................................. 65
Technické údaje fotoaparátu ................................................ 87
Pre používateľov Windows ...................................................... 65
Pre používateľov Mac .............................................................. 70
Register ................................................................................... 92
Čistenie fotoaparátu ................................................................. 79
Pamäťové karty ........................................................................ 80
Batéria ...................................................................................... 81
Časté otázky ........................................................................... 83
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge) ..................................... 71
9
Základné funkcie
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
Rozbalenie ……………………………………………………… 11
Usporiadanie fotoaparátu …………………………………… 12
Ikony ……………………………………………………………… 14
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu ………………………… 15
Voľba možností ……………………………………………… 16
Nastavenie dátumu a času ………………………………… 18
Nastavenie typu zobrazenia ………………………………… 18
Nastavenie zvuku ……………………………………………… 18
Vytváranie snímok …………………………………………… 19
Transfokácia …………………………………………………… 20
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) …………………… 21
Použitie režimu Fotografický sprievodca ……………… 22
Tipy pre vytvorenie lepších snímok ……………………… 23
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Fotoaparát
Sieťový zdroj/Kábel USB
CD-ROM s programami
(Obsahuje návod na použitie)
Návod pre rýchle spustenie
Akumulátorová batéria
Popruh
Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného
vyhotovenia.
Voliteľné príslušenstvo
Predáva sa v súprave
Obal fotoaparátu
Pamäťové karty
Kábel A/V
Základné funkcie
11
Kábel HDMI/Adaptér HDMI
Usporiadanie fotoaparátu
Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.
Vypínač
Reproduktor
Tlačidlo spúšte
Blesk
Mikrofón
Kontrolka AF-assist/samospúšte
Objektív
Zásuvky USB, A/V a HDMI
Je možné pripojiť kábel USB, kábel
AV kábel alebo adaptér HDMI
Závit statívu
Kryt priestoru batérie
Vložte pamäťovú kartu a batériu
Základné funkcie
12
Usporiadanie fotoaparátu
Tlačidlo transfokátora
● Zväčšenie a zmenšenie obrazu pri snímaní.
● Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie miniatúr v režime prehrávania.
● Nastavenie hlasitosti v režime prehrávania.
Stavová kontrolka
Displej
● Bliká: Pri ukladaní snímok alebo videa, načítaní z počítača alebo
tlačiarne alebo pri nezaostrení
● Stále svieti: Pri pripojení k počítaču alebo po zaostrení
Volič režimov
Ikona
a
Tlačidlo
Popis
m
p
Prístup k možnostiam a ponukám.
V režime snímania
D Zmena nastavenia displeja
Navigácia
o
Pri nastavení
d
Pohyb hore
h
M
Zmena nastavenia makra
Pohyb dole
F
Zmena nastavenia blesku
Pohyb doľava
t
Zmena nastavenia
samospúšte
Pohyb doprava
Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.
b
Funkcia
Popis
Jednoduché a rýchle vytvorenie
snímok s minimom nastavení
Program
Vytvorenie snímok s nastavením
možností
DUAL IS (Duálny
stabilizátor)
Photo Help Guide
(Fotografický
sprievodca)
Beauty Shot
(Snímka s retušou)
Tipy a praktické rady pre snímanie
Vytvorenie snímky osoby s
odstránením chýb pleti
Scene (Scéna)
Vytvorenie snímky s prednastavenou
scénou
v
Movie (Video)
Záznam videa
S Smart Auto
Základné funkcie
Vytvorenie snímky s nastavením pre
potlačenie otrasov fotoaparátu
s
Prehrávania Zapnutie režimu prehrávania.
● Možnosti v režime snímania.
● Mazanie súborov v režime prehrávania.
Režim
Auto
13
Vytvorenie snímky v scénickom
režime, ktorý fotoaparát sám určil
Ikony
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.
A
Ikona
B
B. Ikony v pravej časti
A. Informačné ikony
Ikona Popis
Popis
Zvolený režim snímania
Blesk
Pomer zväčšenia
Samospúšť
Počet zostávajúcich snímok
Automatické ostrenie
Zostávajúci záznamový čas
Fotografický štýl
Vnútorná pamäť
C
Pamäťová karta vložená
●
●
●
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
: Nutné nabiť
Clona a expozičný čas
Hlasová poznámka
Rámček automatického
ostrenia
Otrasy fotoaparátu
Aktuálny dátum a čas
Rozpoznanie tváre
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Tón tváre
Retuš tváre
Nastavenie obrazu
(ostrosť, kontrast, sýtosť)
Zvuk stlmený
C. Ikony v ľavej časti
Ikona Popis
Hodnota expozície
Vyváženie bielej
Citlivosť ISO
Rozlíšenie fotografie
Rozlíšenie videa
Kvalita fotografií
Rýchlosť záznamu
Možnosti merania
Dlhá expozícia
Typ série
Základné funkcie
14
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu
Naučte sa, ako zapnúť fotoaparát.
Stlačením [POWER] zapnete či vypnete fotoaparát.
Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania
Stlačte [P]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu
prehrávania.
Stlačením a pridržaním [P] stlmíte zvuky fotoaparátu.
Základné funkcie
15
Voľba možností
Možnosti môžete nastaviť stlačením [m] a navigačnými tlačidlami ([D], [M], [F], [t]).
Možnosti nastavenia snímania sprístupníte taktiež stlačením [f], ale niektoré nebudú dostupné.
1
2
Napr. Voľba vyváženia bielej v režime P
V režime snímania stlačte [m].
Navigačnými tlačidlami sa pohybujte v možnostiach a
ponukách.
1
Otáčajte voličom režimov na p.
2
Stlačte [m].
● Pre pohyb vľavo a vpravo stlačte [F] alebo [t].
● Pre pohyb hore a dole stlačte [D] alebo [M].
EV
EV
Functions
Back
3
Sound
Move
Display
Stlačením [o] potvrdíte zvýraznenú možnosť alebo
ponuku.
Settings
ISO
Face Detection
Photo Size
Quality
ACB
Exit
Návrat k predchádzajúcej ponuke
Stlačením [m] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.
Stlačením [Spúšť] sa vrátite do režimu snímania.
Základné funkcie
White Balance
16
Change
Voľba možností
3
Tlačením [D] alebo [M] prejdite na Functions
(Funkcie) a potom stlačte [t] alebo [o].
4
Tlačením [D] alebo [M] prejdite na White Balance
(Vyváženie bielej) a potom stlačte [t] alebo [o].
EV
White Balance
ISO
Face Detection
Photo Size
Quality
ACB
Exit
5
Back
Stlačením [F] alebo [t] vyberte možnosť vyváženia
bielej.
Daylight
Back
6
Move
Stlačte [o].
Základné funkcie
17
Nastavenie dátumu a času
Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykového displeja a zvuku podľa svojho priania.
Nastavenie typu zobrazenia
Nastavenie zvuku
Vyberte štýl zobrazenia v režimoch snímania a prehrávania.
Zvoľte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri dotyku na
displej.
Opakovaným tlačením [D] meníte typ zobrazenia.
1
2
Show all photographic
information.
3
Režim
Popis
Snímanie
● Zobrazia sa všetky informácie o snímaní
● Informácie o snímaní sa skryjú s výnimkou
zostávajúceho počtu snímok
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Sound (Zvuk) “ Beep Sound (Pípnutie) “
možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté)
Fotoaparát nevydáva zvuky.
1/2/3
Fotoaparát vydá zvuk.
Dotykom [m] sa vrátite do predchádzajúceho
režimu.
● Zobrazia sa informácie o aktuálnej snímke
● Skryjú sa informácie o aktuálnej snímke
Prehrávanie
● Zobrazí sa informácia o aktuálnom súbore
okrem nastavení snímania a dátumu vytvorenia
Základné funkcie
18
Vytváranie snímok
Naučíte sa o základnom spôsobe rýchleho a jednoduchého vytvorenia snímky v režime Auto.
1
Otáčajte voličom režimov na a.
2
Nastavte objekt do rámčeka.
3
4
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
● Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Pozri tipy pre dobré snímky na str. 23.
Základné funkcie
19
Vytváranie snímok
Transfokácia
Digitálny transfokátor
Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky
zväčšených objektov. Tento fotoaparát má 5× optický a
5× digitálny transfokátor. Kombinácia oboch umožní
zväčšenie až 25-krát.
Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj
používa digitálne zväčšenie. Kvalita snímky sa môže zhoršiť
pri použití digitálneho transfokátora.
Optický rozsah
Indikátor transfokátora
Stlačením [Transfokátora] hore zväčšíte objekt.
Stlačením [Transfokátora] dole objekt zmenšíte.
Pomer zväčšenia
Digitálny rozsah
Zväčšenie
● Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití S, d,
b, s (v niektorých scénach), v režimoch v a pri použití
voľby Face Detection (Rozpoznanie tváre).
● Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať
dlhšie.
Zmenšenie
Dostupný pomer zväčšenia sa pre video líši.
Základné funkcie
20
Vytváranie snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
(OIS) a p b s v
● OIS nemusí pracovať správne:
- ak sledujete fotoaparátom objekt
- ak používate digitálny transfokátor
- ak sú otrasy príliš silné
- pri dlhom expozičnom čase (napr. pri voľbe Night (Noc) v
režime s)
- ak je batéria vybitá
- pri snímaní zblízka
● Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak
rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite
stabilizátor OIS.
● Ak fotoaparát spadol, displej bude neostrý. V tom prípade
fotoaparát vypnite a zapnite, aby sa funkcia OIS správne použila.
Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.
Pred opravou
1
2
Po oprave
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ OIS “ možnosť.
Možnosť Popis
Off (Vypnuté): Vypnutie funkcie OIS.
On (Zapnuté): Zapnutie funkcie OIS.
Základné funkcie
21
Použitie režimu Fotografický sprievodca
Režim ponúka rôzne tipy pre snímanie. Naučte sa, ako vytvárať lepšie snímky a videá.
1
Otáčajte voličom režimov na h.
4
Zobrazte tému.
● Stlačením [D] alebo [M] zobrazíte predchádzajúcu
alebo ďalšiu obrazovku.
Photo Help Guide
2
Press the Fn button.
Move to ISO using the up
and down buttons.
Vyberte ponuku zo zoznamu.
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Back
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
5
Features to use when adjusting brightness
Practice
Stlačením [o] prejdite k praxi.
● Stlačením [D] sa vrátite do zoznamu.
Features to use when adjusting colours
● Stlačením [F] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.
● Pri skúšaní nemôžete nastaviť možnosti snímania ani ponuky.
Change
3
Vyberte podponuku.
Základné funkcie
22
Tipy pre vytvorenie lepších snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Správne držanie fotoaparátu
● Funkcia Optická stabilizácia obrazu slúži na
obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou
cestou. (str. 21)
● Voľbou režimu d obmedzíte otrasy
opticky aj digitálne. (str. 30)
Uistite sa, že nič
nezakrýva objektív.
Ak je zobrazené
Stlačenie spúšte do polovice
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Ostrenie a expozícia sa nastavia
automaticky.
Hodnota clony a expozičný čas sa
automaticky nastavia.
Otrasy fotoaparátu
Rámček ostrenia
● Ak je zobrazený zeleno,
dotlačením [Spúšť] fotografujte.
● Ak je zobrazený červeno, zmeňte
kompozíciu a opäť stlačte
[Spúšť] do polovice.
Základné funkcie
23
Pri použití v tme nenastavujte
blesk na Slow Sync (Pomalá
synchronizácia) ani na Off
(Vypnuté). Uzávierka zostáva
otvorená dlhšie a je náročné
udržať fotoaparát v pokoji.
● Použite statív alebo nastavte
blesk na Fill in (Vyrovnávací).
(str. 38)
● Nastavte citlivosť ISO.
(str. 39)
Ochrana pred rozostrením objektu
● Pri fotografovaní za slabého svetla
Objekt je náročné zaostriť v týchto prípadoch:
- medzi objektom a pozadím je malý kontrast
(Odev objektu má farbu pozadia.)
- za objektom je jasný zdroj svetla
- objekt sám žiari
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
- objekt nie je v strede snímky
Zapnite blesk.
(str. 38)
● Pri rýchlom pohybe objektu
Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 48)
Použitie aretácie ostrenia
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite. Po zaostrení
môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu snímky.
Ak ste hotoví, dotlačením [Spúšť] vytvorte snímku.
Základné funkcie
24
Rozšírené funkcie
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako
snímať videá alebo hlasové poznámky.
Režimy snímania ……………………………………………… 26
Použitie režimu Smart Auto …………………………………
Použitie režimu Scény …………………………………………
Použitie režimu Snímka podľa vzoru ………………………
Nastavenie expozície v režime Noc …………………………
Použitie režimu Snímka s retušou …………………………
Použitie režimu Dual IS ………………………………………
Použitie režimu Program ………………………………………
Snímanie videa …………………………………………………
26
27
27
28
29
30
30
31
Záznam hlasových poznámok …………………………… 33
Záznam hlasovej poznámky ………………………………… 33
Pridanie hlasovej poznámky k snímke …………………… 33
Režimy snímania
Fotografovanie alebo záznam videa voľbou najlepšieho režimu podľa podmienok.
Použitie režimu Smart Auto
Ikona Režim
V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne
nastavenia podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v
prípade, kedy nie ste dostatočne oboznámení s možnosťami
nastavenia fotoaparátu.
Objaví sa pri snímaní krajiniek v protisvetle.
1
2
Objaví sa pri snímaní zblízka.
Objaví sa pri snímaní portrétov v protisvetle.
Objaví sa pri snímaní portrétov.
Otáčajte voličom režimov na S.
Objaví sa pri snímaní textu zblízka.
Nastavte objekt do rámčeka.
● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.
Objaví sa pri okamžitej stabilite fotoaparátu a objektu.
Objaví sa pri snímaní objektov s vlastným pohybom.
3
4
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
● Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim,
sa
nezmení a použije sa východiskové nastavenie.
● Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že
je v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
● Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosti
objektu.
● Fotoaparát nemusí správne určiť režim ani pri použití statívu,
záleží na pohybe objektu.
Ikona Režim
Objaví sa pri snímaní krajiniek.
Objaví sa pri snímaní na svetlom pozadí.
Objaví sa pri snímaní krajiniek v noci. Dostupné iba
pri vypnutom blesku.
Objaví sa pri snímaní portrétov v noci.
Rozšírené funkcie
26
Režimy snímania
Použitie režimu Scény
Použitie režimu Snímka podľa vzoru
Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou.
Ak požiadate inú osobu, aby vás vyfotografovala, môžete
pre kompozíciu snímky využiť funkciu „snímka podľa vzoru“.
Funkcia snímka podľa vzoru zobrazí fotografujúcej osobe
časť vopred nakomponovanej scény, a tak jej pomôže
vyfotografovať vás.
1
2
Otáčajte voličom režimov na s.
Vyberte scéna.
1
2
3
Night
Otáčajte voličom režimov na s.
Vyberte Frame Guide (Snímka podľa vzoru).
Nastavte objekt do rámčeka a stlačte [Spúšť].
● Vpravo a vľavo od rámčeka sa objavia priehľadné vodidlá.
This mode is appropriate for shooting at
night (use of tripod is recommended).
● Scénický režim zmeňte stlačením [m] a voľbou Scene
(Scéna) “ vyberte scénu.
● Pre režim Snímka podľa vzoru (Frame Guide) pozri
„Použitie režimu Snímka podľa vzoru“.
● Pre režim Noc pozri „Nastavenie expozície v režime Noc“
na str. 28.
3
4
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
Cancel Frame: OK
4
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
5
Rozšírené funkcie
Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
● Táto osoba musí podľa vodidiel nastaviť rámček na objekt
a potom stlačením [Spúšť] vytvoriť snímku.
Vodidlá potlačíte voľbou [o].
27
Režimy snímania
Nastavenie expozície v režime Noc
6
V režime Noc môžete predĺžením expozície zachytiť
krátke svetelné záblesky ako zakrivené stopy. Predĺžením
expozičného času oddialite uzatvorenie uzávierky.
Preexponovanie záberu potlačíte zväčšením clony.
7
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
8
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
1
2
3
4
5
Otáčajte voličom režimov na s.
Vyberte Night (Noc).
Vyberte možnosť.
● Ak zvolíte AUTO, clona alebo expozičný čas sa nastavia
automaticky.
Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Long Time Shutter
(Dlhá uzávierka).
Vyberte hodnotu clony alebo expozičný čas.
Hodnota clony
Expozičný čas
Aperture
Back
Move
Rozšírené funkcie
28
Režimy snímania
4
5
Použitie režimu Snímka s retušou
Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti.
1
2
Otáčajte voličom režimov na b.
3
Vyberte Functions (Funkcie) “ Face Tone (Tón tváre)
“možnosť.
Nedostatky pleti skryjete stlačením [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Face Retouch (Retuš
tváre) “možnosť.
● Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.
Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár),
stlačte [m].
Level 2
● Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.
Back
Level 2
Back
Move
Move
6
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
7
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Ostrenie sa nastaví na Auto Macro (Autom. makro).
Rozšírené funkcie
29
Režimy snímania
Použitie režimu Dual IS
Použitie režimu Program
Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a odstráňte neostrosť
funkciou Optickej a digitálnej stabilizácie.
V režime programov môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem
expozičného času a clony).
1
2
Pred opravou
1
2
3
Po oprave
Otáčajte voličom režimov na d.
Otáčajte voličom režimov na p.
Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v
kapitole „Možnosti snímania“.)
3
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
4
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
● V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
● Snímka bude opticky upravená iba v prípade, že použitý svetelný
zdroj bol jasnejší než žiarivka.
● Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
● Funkciu Optický stabilizátor obrazu môžete použiť na obmedzenie
otrasov v rôznych režimoch snímania. (str. 21)
Rozšírené funkcie
30
Režimy snímania
Snímanie videa
Môžete zaznamenať až 20 minút videa vo vysokom rozlíšení.
Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG4.AVC).
4
5
● H.264 (MPEG4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát
pre záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými
organizáciami ISO/IEC a ITU-T.
● Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať.
V takom prípade nastavte menšie rozlíšenie. (str. 35)
● Ak je Optický stabilizátor obrazu spustený ( ), video sa môže
zaznamenávať so zvukom OIS.
Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
Otáčajte voličom režimov na v.
Stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Frame Rate
(Frekvencia snímania) “ rýchlosť (počet snímok za
sekundu).
Vyberte Functions (Funkcie) “ Voice (Zvuk) “
nastavenie zvuku.
Možnosť Popis
On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom.
(Pri zmene nastavenia transfokátora bude
záznam zvuku prerušený.)
6
1
2
3
Stlačte [m].
7
8
Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kapitole „Možnosti
snímania“.)
Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
Ďalším stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
● So zvyšujúcim sa počtom snímok sa akcia javí
prirodzenejšie, veľkosť súboru však prudko narastá.
Voľba 60 FPS je dostupná iba pri rozlíšení videa 320 x 240.
Rozšírené funkcie
31
Režimy snímania
Prerušenie záznamu
Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa.
Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden
video súbor.
Stlačením [o] záznam prerušíte. Ďalšou voľbou pokračujte.
Stop
Pause
Rozšírené funkcie
32
Záznam hlasových poznámok
apdbs
Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku
vysvetľujúcu okolnosti.
Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.
Záznam hlasovej poznámky
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
1
2
V režime snímania stlačte [m].
1
2
3
Stlačením [Spúšť] nahrávajte.
Vyberte Functions (Funkcie) “ Voice (Zvuk) “
Record (Záznam).
3
4
Stop
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Voice (Zvuk) “
Memo (Poznámka).
Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
● Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení
snímky.
Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
● Ďalším stlačením [Spúšť] zastavte záznam hlasovej
poznámky.
Pause
● Stlačením [o] záznam prerušíte alebo v ňom
pokračujete.
● Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
4
5
Stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
● Ďalším stlačením [Spúšť] spustíte záznam novej hlasovej
poznámky.
Stlačením [m] sa vrátite do režimu snímania.
Rozšírené funkcie
33
Možnosti snímania
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Voľba rozlíšenia a kvality ……………………… 35
Nastavenie jasu a farieb ……………………… 45
Voľba rozlíšenia ………………………………… 35
Voľba obrazovej kvality ……………………… 35
Ručné nastavenie expozície (EV) …………
Kompenzácia protisvetla (ACB) ……………
Zmena možnosti merania ……………………
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) …
Použitie samospúšte …………………………… 36
Snímanie pri zlom osvetlení ………………… 38
Potlačenie červených očí …………………… 38
Použitie blesku ………………………………… 38
Nastavenie citlivosti ISO ……………………… 39
Zmena zaostrenia fotoaparátu ……………… 40
Použitie makra ………………………………… 40
Použitie automatického ostrenia …………… 40
Nastavenie oblasti ostrenia ………………… 41
Použitie rozpoznania tváre …………………… 42
Rozpoznanie tvárí ………………………………
Vytvorenie autoportrétu ………………………
Vytvorenie snímky úsmevu ……………………
Detekcia zatvorených očí ……………………
Použitie inteligentného rozpoznania tváre …
42
43
43
44
44
45
45
46
46
Použitie režimu série …………………………… 48
Zlepšenie snímok ……………………………… 49
Použitie fotografických štýlov ………………… 49
Definícia vlastného RGB tónu ……………… 49
Nastavenie fotografie ………………………… 50
Voľba rozlíšenia a kvality
Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.
Voľba rozlíšenia
Pri vytváraní videa:
apdbsvS
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z
viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší
papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou
vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.
1
2
Vyberte Functions (Funkcie) “ Movie Size
(Rozlíšenie videa) “ možnosť.
Možnosť Popis
1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo
vysokej kvalite.
Pri vytváraní snímok:
1
2
V režime v stlačte [m].
V režime snímania stlačte [m].
1280 X 720: Prehrávanie na HDTV.
Vyberte Functions (Funkcie) “ Photo Size
(Veľkosť snímky) “ možnosť.
640 X 480: Prehrávanie na všeobecnom TV.
320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.
Možnosť Popis
4000 X 3000: Tlač na papier A1.
3984 X 2656: Tlač na formát A2 v širokom
pomere strán (3:2).
3968 X 2232: Tlač na formát A2 v širokom
pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
3264 X 2448: Tlač na papier A3.
2592 X 1944: Tlač na papier A4.
2048 X 1536: Tlač na papier A5.
Voľba obrazovej kvality
apdbs
Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte
JPEG. Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.
1
2
1920 X 1080: Tlač na formát A5 alebo
prehrávanie na HDTV.
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Quality (Kvalita) “
možnosť.
Možnosť Popis
1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.
Super Fine (Veľmi jemná)
Fine (Jemná)
Normal (Normálna)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
35
Použitie samospúšte
apdbsvS
Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.
1
3
V režime snímania stlačte [t].
Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
● Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom
čase.
Off
2
● Stlačením [t] samospúšť zrušíte.
● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
Vyberte možnosť.
Možnosť Popis
Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
10 Sec (10 sekúnd): Vytvorí snímku po
10 sekundách.
2 Sec (2 sekundy): Vytvorí snímku po
2 sekundách.
Double (Dvojitá): Vytvorí snímku po
10 sekundách a ďalšiu po 2 sekundách.
Motion Timer (Detekcia pohybu): Reaguje na
pohyb a vytvorí snímku. (str. 37)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
36
Použitie samospúšte
6
Použitie detekcie pohybu
1
2
3
4
5
V režime snímania stlačte [t].
Vyberte
Pózujte pre snímku tak dlho, pokým bliká kontrolka
AF-assist/samospúšte.
● Tesne pred automatickým vytvorením snímky prestane
kontrolka AF-assist/samospúšte blikať.
.
Stlačte [Spúšť].
Postavte sa do vzdialenosti 3 m od fotoaparátu do
6 sekúnd od stlačenia [Spúšť].
Urobte nejaký pohyb, napr. mávajte rukami, aby sa
samospúšť spustila.
● Ak vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka AF-assist/
samospúšte blikať rýchlo.
Samospúšť s detekciou pohybu nemusí pracovať správne:
● ak ste ďalej než 3 m od fotoaparátu
● ak sa pohybujete málo
● ak je pozadie príliš jasné
Rozsah funkcie
detekcie pohybu
Možnosti snímania
37
Snímanie pri zlom osvetlení
Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.
Potlačenie červených očí
Použitie blesku
apbs
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na
snímke javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou Red-eye
(Červené oči) alebo Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
apbsS
Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia
alebo potrebujete viac svetla.
1
V režime snímania stlačte [F].
Auto
2
Vyberte možnosť.
Možnosť Popis
Off (Vypnuté):
● Blesk nepracuje.
● Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred
otrasmi ( ).
Auto (Automaticky): Fotoaparát vyberie správne
nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény v
režime S.
Možnosti snímania
38
Snímanie pri zlom osvetlení
Možnosť Popis
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*:
● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
● Fotoaparát opraví červené oči pokročilou
analýzou snímky.
Slow Sync (Pomalá synchronizácia):
● Po záblesku zostane uzávierka otvorená.
● Vyberte pre zachytenie podrobností pozadia v
okolitom svetle.
● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite
statív.
Fill in (Vyrovnávací):
● Blesk pracuje vždy.
● Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
Red-eye (Červené oči)*:
● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
● Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
Auto (Automaticky): Blesk pracuje iba pri zlých
svetelných podmienkach.
● Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo
Self-Portrait (Autoportrét) alebo Blink Detection
(Detekcia žmurknutia).
● Uistite sa, že objekt leží v odporúčanom dosahu blesku. (str. 87)
● Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu
prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.
Nastavenie citlivosti ISO
p
Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie
International Organization for Standardisation (ISO).
Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na
svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku
bez použitia blesku.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ ISO “ možnosť.
● Vyberte
a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu
objektu a pozadia.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa
dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.
● Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac
šumu.
● Ak je nastavené Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), citlivosť
ISO bude nastavená na Auto (Automaticky).
● Ak nastavíte citlivosť ISO na 3200, môžete voliť iba rozlíšenie 3M
alebo nižšie.
Možnosti snímania
39
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Naučíte sa zaostriť fotoaparát na objekt.
Použitie makra
Použitie automatického ostrenia
apdv
Režim makro použite na snímanie objektov zblízka, ako napr.
kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie
automatického ostrenia“.
apdv
Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením
vzdialenosti prístroja od objektu.
1
V režime snímania stlačte [M].
Normal (AF)
2
Vyberte možnosť.
Možnosť Popis
Normal (AF) (Automatické): Ostrí na objekt ďalej
než 80 cm.
Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti
5 – 80 cm (50 – 80 cm pri použití transfokátora).
Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt
ďalej než 5 cm (ďalej než 50 cm pri použití
transfokátora).
● Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
● Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
40
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Nastavenie oblasti ostrenia
apdbs
Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia
podľa umiestnenia objektu v scéne.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Focus Area
(Oblasť ostrenia) “ možnosť.
Možnosť Popis
Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred
(vhodné pre objekty v strede poľa).
Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu
alebo niekoľko z deviatich oblastí.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
41
Použitie rozpoznania tváre
apdbs
Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky
expozíciu. Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možností Blink Detection (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie
zatvorených očí alebo Smile Shot (Úsmev) na zachytenie úsmevu. Môžete taktiež použiť možnosť Smart Face Recognition
(Inteligentným dotykom) na zameranie na tvár a zaostrenie na ňu.
● Rozpoznanie tváre nemusí pracovať pri:
- veľkej vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom (rámček
sa pri možnostiach Smile Shot (Úsmev) a Blink Detection
(Detekcia žmurknutia) zobrazí oranžovo)
- je príliš málo alebo veľa svetla
- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
- objekt má slnečné okuliare alebo masku
- objekt je v protisvetle alebo nie sú stabilné svetelné podmienky
- výraz tváre objektu sa nápadne mení
● Pri použití fotografického štýlu alebo sýtosti nie je možné
rozpoznanie tváre.
● Pri použití funkcie rozpoznania tváre nepracuje digitálny
transfokátor.
● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
● Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Rozpoznanie tvárí
Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre
(až 10 tvárí).
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) “ Normal (Normálne).
● Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú
označené rámčekmi sivými.
Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
Možnosti snímania
42
Použitie rozpoznania tváre
Vytvorenie autoportrétu
Vytvorenie snímky úsmevu
Môžete sa sami vyfotografovať. Vzdialenosť ostrenia sa
nastaví na blízko a fotoaparát pípne.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Po zaznení krátkeho pípnutia stlačte [Spúšť].
1
2
Vyberte Functions (Funkcie) “ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) “Self-Portrait (Autoportrét).
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) “Smile Shot (Úsmev).
● Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.
Pípnutie môžete zapnúť alebo vypnúť voľbou Self-Portrait
(Autoportrét) v nastaveniach zvuku. (str. 74)
Možnosti snímania
43
Použitie rozpoznania tváre
Detekcia zatvorených očí
Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky
sériu dvoch snímok.
1
2
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) “Blink Detection
(Detekcia žmurknutia).
● Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát
pevne.
● Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken
with eyes closed.“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami).
Vytvorte novú snímku.
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) “ Smart Face Recognition
(Inteligentným dotykom).
● Priorita tváre sa zobrazuje na indikátore úrovne vedľa
rámčeka.
● Fotoaparát nemusí správne rozpoznať a registrovať tváre, záleží
na svetelných podmienkach, zmenách postoja a vzhľadu tváre
objektu a na tom, či objekt nosí okuliare.
● Fotoaparát môže rozpoznávať tváre a zobrazovať indikátor úrovne
aj v prípade, že tváre neboli registrované.
● V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa
ich priority. (str. 53) Ani po úspešnej registrácii tvárí nemusia byť
zaradené pri prehrávaní.
● Ak fotoaparát rozpozná novú tvár pri už registrovaných 10 tvárach,
nahradí ňou tvár s najnižšou prioritou.
● Fotoaparát je schopný rozpoznať až 3 tváre v jednej scéne.
● Ak fotoaparát tváre nespozná, stále ich deteguje bez určovania
priority.
● Z už vytvorených snímok môžete registrovať tváre ručne. (str. 52)
Použitie inteligentného rozpoznania tváre
Fotoaparát automaticky rozpoznáva často fotografované
tváre (až 10 ľudí). Táto funkcia zaistí automatickú prioritu
ostrenia na tieto tváre. Táto funkcia je dostupná iba pri použití
pamäťovej karty.
Možnosti snímania
44
Nastavenie jasu a farieb
Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.
Ručné nastavenie expozície
(EV) p d v
Kompenzácia protisvetla (ACB)
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky
niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate
lepšie snímky nastavením expozície.
Tmavšia (-)
1
2
3
Neutrálna (0)
Svetlejšia (+)
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “EV.
p
Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za
objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom
prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).
Bez ACB
1
2
S ACB
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “ACB “ možnosť.
Možnosť Popis
Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.
Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
● Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké.
Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili
podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
● Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, vyberte AEB (Auto
Exposure Bracket). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym
nastavením expozície: normálna, podexponovaná a
preexponovaná. (str. 48)
On (Zapnuté): ACB je zapnuté.
● Funkcia ACB je vždy zapnutá v režime a.
● Pri zapnutej funkcii nemôžete voliť režim série.
Možnosti snímania
45
Nastavenie jasu a farieb
Zmena možnosti merania
pdv
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria
množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť
podľa zvoleného spôsobu merania.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “Metering (Meranie).
Voľba svetelného zdroja
(vyváženie bielej) p d v
Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom
svetla. Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám,
ktoré ste videli vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou
svetelných podmienok, ako sú Automatické vyváženie bielej
(Auto WB), Denné svetlo (Daylight), Pod mrakom (Cloudy)
alebo Žiarovka (Tungsten).
Možnosť Popis
Multi (Viacbodové):
● Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí
a meria jas každej z nich.
● Vhodné pre bežné fotografovanie.
Spot (Bodové):
● Fotoaparát meria jas iba v strede rámčeka.
● Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť
snímka správne exponovaná.
● Vhodné pre objekty v protisvetle.
Center–weighted (Stredovo vyvážené):
● Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu
celej snímky s dôrazom na stred.
● Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.
Možnosti snímania
(Auto WB)
(Cloudy)
46
(Daylight)
(Tungsten)
Nastavenie jasu a farieb
1
2
Vlastné nastavenie vyváženia bielej
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “White Balance
(Vyváženie bielej) “ možnosť.
Ikona Popis
Auto WB (Automatické vyváženie bielej): Použije
automatické nastavenie podľa podmienok osvetlenia.
Daylight (Denné svetlo): Vyberte pre snímanie v
exteriéri pri jasnom počasí.
Cloudy (Pod mrakom): Vyberte pre snímanie v
exteriéri pri oblačnosti alebo v tieni.
Fluorescent_H (Žiarivka typu h): Vyberte pre
snímanie pri použití žiariviek s farbou denného svetla
alebo trojpásmových žiariviek.
Fluorescent_L (Žiarivka typu l): Vyberte pri osvetlení
bielou žiarivkou.
Tungsten (Žiarovka): Vyberte pre snímky v interiéri
pri osvetlení klasickými alebo halogénovými
žiarovkami.
Measure: Shutter (Vlastné nastavenie): Použite
vlastné, dopredu definované nastavenia.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “White Balance
(Vyváženie bielej) “ Measure: Shutter.
3
Namierte objektív na biely papier.
4
Stlačte [Spúšť].
Možnosti snímania
47
Použitie režimu série
ps
Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch
môžete použiť niektorý z režimov série.
Možnosť Popis
1
2
AEB:
● Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením
expozície: normálna, podexponovaná a
preexponovaná.
● Aby ste predišli vzniku neostrých snímok,
použite statív.
V režime snímania stlačte [m].
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Vyberte Functions (Funkcie) “Drive (Režim
snímania) “ možnosť.
● Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe Single
(Jednorazové).
● Ak zvolíte Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť),
rozlíšenie bude nastavené na VGA a citlivosť ISO bude
nastavená na Auto (Automaticky).
Možnosť Popis
Single (Jednorazové): Vytvorenie jedinej snímky.
Continuous (Sekvenčné):
● Pri pridržaní [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky
nepretržite.
● Maximálny počet takto vytvorených snímok je
daný veľkosťou vloženej pamäťovej karty.
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť):
● Po úplnom stlačení [Spúšť] fotoaparát vytvorí
snímky VGA (6 snímok za sekundu, max. 30
snímok).
● Fotoaparát snímky automaticky zobrazí a
potom ich uloží.
Možnosti snímania
48
Zlepšenie snímok
Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, či ďalšími nastaveniami.
Použitie fotografických štýlov
apdsv
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Mäkký (Soft),
Výrazný (Vivid) alebo Prales (Forest).
Definícia vlastného RGB tónu
1
2
3
Soft (Mäkký)
1
2
Vivid (Výrazný)
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) “Custom RGB (Vlastné farby).
Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Forest (Prales)
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) “ možnosť.
● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný
RGB tón.
● Ak chcete použiť rozpoznanie tváre, vyberte Normal (Normálny).
● Podľa zvoleného štýlu nie sú dostupné niektoré možnosti
nastavenia obrazu.
Back
4
Možnosti snímania
Move
Určte množstvo zvolenej farby.
(-: menej alebo +: viac)
49
Zlepšenie snímok
Nastavenie fotografie
Možnosti sýtosti
p
Popis
Nastavte kontrast, ostrosť a sýtosť svojich fotografií.
-
Zníži farebnú sýtosť.
1
2
+
Zvýši farebnú sýtosť.
3
4
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Functions (Funkcie) “Image Adjust
(Nastavenie obrazu).
● Ak nechcete použiť efekty, vyberte 0. (vhodné pre tlač)
● Podľa zvolenej možnosti nastavenia obrazu nie sú dostupné
niektoré štýly.
Vyberte možnosť nastavenia.
● Contrast (Kontrast)
● Sharpness (Ostrosť)
● Saturation (Sýtosť)
Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
Možnosti kontrastu Popis
-
Zníži farebnosť a jas.
+
Pridá farby a jas.
Možnosti ostrosti
+
Popis
Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné
na úpravu snímok v PC).
Zaostruje obrysy a zvyšuje tak
čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k
zvýrazneniu šumu v obraze.
Možnosti snímania
50
Prehrávanie/úpravy
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok
a o úprave snímok a videí. Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k
počítaču, tlačiarni a televízoru normálnemu alebo HDTV.
Prehrávanie …………………………………………………… 52
Spustenie režimu prehrávania ………………………………
Zobrazenie snímok ……………………………………………
Prehrávanie videa ………………………………………………
Prehrávanie hlasových poznámok …………………………
52
56
57
58
Úprava snímky ………………………………………………… 59
Zmena rozlíšenia snímok ……………………………………
Otočenie snímky ………………………………………………
Použitie fotografických štýlov …………………………………
Definícia vlastného RGB tónu ………………………………
Oprava nesprávnej expozície ………………………………
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ……………………
59
59
60
60
61
62
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV ……………… 63
Prenos súborov do počítača ……………………………… 65
Pre používateľov Windows …………………………………… 65
Pre používateľov Mac ………………………………………… 70
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge) ……………………… 71
Prehrávanie
‎Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.
Spustenie režimu prehrávania
Ikona
Popis
Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa a hlasových
poznámok vo fotoaparáte.
Snímka s hlasovou poznámkou
1
Stlačte [P].
Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
● Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
● Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.
Chránený súbor
2
Súbor s videom
Snímka s registrovanou tvárou; Je možné iba pri
použití pamäťovej karty
Stlačením [F] alebo [t] sa pohybujte v súboroch.
Názov priečinka – názov súboru
● Stlačením a pridržaním [F] alebo [t] rýchlo zobrazíte
súbory.
Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte
pamäťovú kartu.
Zobrazenie v režime prehrávania
Registrácia tváre
Môžete registrovať tváre zo snímok a triediť podľa nich
obsah Smart Album (Inteligentného albumu). Táto funkcia je
dostupná iba pri použití pamäťovej karty.
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ Face
Registration (Registrácia tváre) “ Yes (Áno).
● Ak je na fotografii viac tvárí, zvoľte tvár pre registráciu,
stlačte [f] a zvoľte Yes (Áno).
3
Vyberte Yes (Áno).
● Môžete registrovať až 3 tváre.
● Ak fotoaparát rozpozná novú tvár pri už ručne registrovaných
3 tvárach v Smart Album (Inteligentnom albume), nahradí ju
najstaršia tvár.
Prehrávanie/úpravy
52
Prehrávanie
Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom
albume
Zobrazenie a správa súborov podľa kategórií, ako sú dátum,
typ súboru a týždeň.
1
2
3
4
5
Stlačením [F] alebo [t] súbor zobrazíte.
● Stlačením a pridržaním [F] alebo [t] vyberte dátum, typ
súboru, deň v týždni a farbu.
Stlačením [o] sa vrátite do normálneho vzhľadu.
V režime prehrávania stlačte [Transfokátora].
Stlačte [m].
Zobrazenie súborov ako miniatúr
Vyberte kategóriu.
Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.
V režime prehrávania stlačením [Transfokátora]
dole otvorte zobrazenie 9 alebo 20 miniatúr
(stlačením [Transfokátora] hore miniatúry opustíte).
Type
Date
Colour
Week
Face
Back
Možnosť
Set
Popis
Type (Typ)
Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)
Zobrazenie súborov podľa dátumu vytvorenia.
Colour (Farby)
Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby
snímky.
Week (Týždeň)
Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy
boli vytvorené.
Face (Tvár)
Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí.
(Až 15 osôb)
Filter
Činnosť
Vykonajte
Prechádzanie medzi
súbormi
Stlačte [D], [M], [F] alebo [t].
Mazanie súborov
Stlačte [f] a vyberte Yes (Áno).
Zmena kategórie a reorganizácia súborov môže fotoaparátu
trvať dlhšie.
Prehrávanie/úpravy
53
Prehrávanie
Mazanie súborov
Ochrana súborov
Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je
možné zmazať chránené súbory.
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-Možnosti) “ Protect
(Chrániť) “ Select (Vybrať).
● Pre ochranu všetkých súborov vyberte All (Všetko) “
Lock (Zablokovať).
3
Vyberte súbor, ktorý chcete chrániť, a stlačte [o].
● Ďalším stlačením [o] voľbu zrušíte.
Vymazanie jedného súboru:
1
2
4
Stlačte [f].
Set
Voľbou Yes (Áno) zmažte súbor.
Vymazanie viacerých súborov:
1
2
3
Select
V režime prehrávania vyberte súbor a stlačte [f].
4
5
V režime prehrávania stlačte [f].
Vyberte Multiple Delete (Hromadné odstránenie).
Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať, a stlačte [o].
● Ďalším stlačením [o] voľbu zrušíte.
Stlačte [f].
Vyberte Yes (Áno).
Vymazanie všetkých súborov:
1
2
Prehrávanie/úpravy
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ Delete
(Vymazať) “ All (Všetko) “ Yes (Áno).
54
Prehrávanie
Kopírovanie súborov na kartu
Použitie koša
Ak spustíte kôš, súbory sa ukladajú do koša namiesto
trvalého zmazania. To platí pre mazanie jedného alebo
niekoľkých súborov - ak zvolíte zmazať všetky, súbory sa do
koša neuložia.
Spustenie koša:
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na
pamäťovú kartu.
1
2
3
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “Copy to
Card (Kópia na kartu).
Voľbou Yes (Áno) kopírujte súbory.
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ Recycle Bin
(Kôš) “ On (Zapnuté).
Vyvolanie súborov z koša:
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ Recycle Bin
(Kôš) “ Retrieve (Obnoviť).
● Táto funkcia nepracuje pre videá ani hlasové poznámky.
● Pri použití koša môže mazanie súboru trvať dlhšie.
● Pri formátovaní zabudovanej pamäte sú všetky súbory z koša
vymazané.
● Kôš môže obsahovať až 10 MB súborov. Po prekročení 10 MB
v koši sa vás fotoaparát opýta na vysypanie koša. Voľbou Yes
(Áno) vyprázdnite kôš alebo No (Nie) zmažete iba aktuálny súbor.
Prehrávanie/úpravy
55
Prehrávanie
Zobrazenie snímok
Spustenie prezentácie
Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky.
Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie snímok v
prezentácii.
Zväčšenie snímky
V režime prehrávania stlačením [Transfokátora]
hore zväčšíte snímku (stlačením
[Transfokátora] dole snímku zmenšíte).
1
2
3
Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej
časti displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia
snímky.
Trim
Činnosť
Pohyb zväčšenou
oblasťou.
Orezanie zväčšenej
snímky
Vykonajte
Stlačte [D], [M], [F] alebo [t].
Stlačte [o] (bude uložená ako nový
súbor).
Prehrávanie/úpravy
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte Multi Slide Show (Multi prezentácia).
Vyberte možnosť efektu prezentácie.
● Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 5.
Možnosť Popis
Nastavte snímky, ktoré budú súčasťou
prezentácie.
● All (Všetko): Zobrazenie všetkých snímok v
prezentácii.
Images
(Snímky) ● Date (Dátum): Zobrazenie snímok vytvorených
v určitý deň v prezentácii.
● Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok
v prezentácii.
Effect
● Vyberte prechodový efekt.
(Efekt)
● Voľbou Off (Vypnuté) efekty vypnete.
● Nastavte interval medzi snímkami.
● Je dostupné pri nastavení Off (Vypnuté) v
ponuke efektov.
Interval
● Pri použití s iným nastavením efektov než Off
(Vypnuté) sa interval nastaví na 1 s.
Music
Vyberte hudbu na pozadí.
(Hudba)
56
Prehrávanie
4
5
2
Vyberte efekt prezentácie.
Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
Vyberte Start (Spustiť) “Play (Prehrať).
Stlačte
Činnosť
● Pre opakovanie prezentácie vyberte Repeat (Opakovať).
● Stlačením [o] prezentáciu prerušíte alebo v nej
pokračujete.
[F]
Presun vzad.
[o]
Prerušenie a pokračovanie
prehrávania.
[t]
Presun vpred.
[Transfokátora]
hore alebo dole
Nastavenie úrovne hlasitosti.
Prehrávanie videa
Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo
orezávať.
1
V režime prehrávania vyberte video súbor a stlačte
[o].
Orezanie videa pri prehrávaní
1
Stlačením [o] v mieste, kde chcete, aby nové video
začalo, a stlačte [Transfokátora] hore.
2
3
Stlačením [o] pokračujte v prehrávaní.
4
Stlačte [o] v mieste, kde chcete, aby nové video
skončilo, a stlačte [Transfokátora] hore.
Vyberte Yes (Áno).
● Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
● Upravené video bude uložené ako nový súbor.
Pause
Prehrávanie/úpravy
57
Prehrávanie
Prehranie hlasovej poznámky pri snímke
Zachytenie snímky počas prehrávania
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku s hlasovou
poznámkou a stlačte [o].
Stlačte [o] v mieste, kde chcete uložiť snímku.
Stlačte [M].
Súbor so zachytenou snímkou bude rovnako veľký ako pôvodný
súbor s videom a bude uložený ako nový.
● Stlačením [o] prehrávanie prerušíte alebo v ňom
pokračujete.
Prehrávanie hlasových poznámok
Prehranie hlasovej poznámky
1
V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a
stlačte [o].
2
Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
Stlačte
Činnosť
[F]
Presun vzad.
[o]
Prerušenie a pokračovanie
prehrávania.
[t]
Presun vpred.
[M]
Zastavenie prehrávania.
[Transfokátora]
hore alebo dole
Nastavenie úrovne hlasitosti.
Prehrávanie/úpravy
58
Úprava snímky
Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti.
Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
Zmena rozlíšenia snímok
Otočenie snímky
1
2
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “ Resize (Zmeniť veľkosť)
“ možnosť.
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “ Rotate (Otočiť) “ možnosť.
Right 90°
Back
Back
Move
Move
Podľa veľkosti pôvodnej snímky sa môže pri otočení znížiť
rozlíšenie.
● Voľbou
uložíte snímku ako spúšťací obrázok. (str. 74)
● Dostupné možnosti sa líšia podľa veľkosti zvolenej snímky.
Prehrávanie/úpravy
59
Úprava snímky
Použitie fotografických štýlov
Definícia vlastného RGB tónu
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Mäkký (Soft),
Výrazný (Vivid) alebo Prales (Forest).
1
2
3
Soft (Mäkký)
1
2
Vivid (Výrazný)
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Úpravy) “ Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) “ Custom RGB (Vlastné farby).
Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Forest (Prales)
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) “ možnosť.
● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný
RGB tón.
Back
4
Určte množstvo zvolenej farby.
(-: menej alebo +: viac)
Soft
Back
Move
Prehrávanie/úpravy
Move
60
Úprava snímky
Oprava nesprávnej expozície
Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sýtosť,
odstráňte červené oči alebo chyby pleti alebo pridajte šum do
obrazu.
Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) “ ACB.
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
obrazu).
3
Vyberte možnosť nastavenia.
4
Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)
●
●
●
: Brightness (Jas)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Sýtosť)
Odstránenie červených očí
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) “ Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
Pridanie šumu do obrazu
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) “ Add Noise (Pridať šum).
Odstránenie nedostatkov pleti
1
2
3
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) “ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) “ Face Retouch (Retuš tváre).
Vyberte hodnotu.
● So zvyšujúcim sa číslom sa tvár čistí.
Prehrávanie/úpravy
61
Úprava snímky
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)
Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o
počte výtlačkov a veľkosti papiera.
4
5
● Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré
podporuje DPOF (Digital Print Order Format) alebo si môžete
snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
● Širokouhlé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po
stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.
● Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti
fotoaparátu.
6
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ DPOF
“ Standard (Štandard) “ možnosť.
Možnosť
3
Tlač zvolenej snímky.
All (Všetko)
Tlač všetkých snímok.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ DPOF
“ Size (Veľkosť) “ možnosť.
Možnosť
Popis
Select (Vybrať)
Určte tlačovú veľkosť zvolenej snímky.
All (Všetko)
Určte tlačovú veľkosť všetkých snímok.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku a
stlačením [Transfokátora] hore alebo dole vyberte
veľkosť tlače. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete
vybrať, a stlačte [f].
● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [D] alebo [M] vyberte
tlačovú veľkosť a stlačte [o].
Popis
Select (Vybrať)
Stlačte [m].
Tlač miniatúr
Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku a
stlačením [Transfokátora] hore alebo dole vyberte
počet kópií. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete
vybrať, a stlačte [f].
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) “ DPOF
“ Index “ Yes (Áno).
Tlačiť fotografie stanovenej veľkosti môžete iba na tlačiarňach
kompatibilných s DPOF 1.1.
● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [D] alebo [M] vyberte
počet kópií a stlačte [o].
Prehrávanie/úpravy
62
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV
Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.
1 Vyberte výstup videosignálu podľa krajiny alebo
●● Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo
digitálny šum.
●● Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrovaný.
●● Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky
a videá.
oblasti, kde ste. (str. 76)
2 Vypnite fotoaparát a TV
3 Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
Video
Audio
Prehrávanie na HDTV
Môžete zobrazovať kvalitné a nekomprimované snímky
a videá na HDTV cez voliteľný adaptér a kábel HDMI.
Rozhranie HDMI (High Definition Multimedia Interface)
podporuje väčšina HDTV. Podrobnosti nájdete v Návode k
súprave HDMI.
4
Zapnite TV a vyberte vstup videa pomocou ovládača
TV.
5 Zapnite fotoaparát a stlačte [P].
6 Na zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa použite
tlačidlá fotoaparátu.
1 V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
2 Vyberte Settings (Nastavenia) → HDMI Size
(Veľkosť HDMI).
3 Vyberte rozlíšenie HDMI.
4 Vypnite fotoaparát a HDTV.
Prehrávanie/úpravy
63
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV
5
Pripojte fotoaparát k HDTV voliteľným adaptérom
HDMI a káblom.
Adaptér
HDMI
Kábel HDMI
6
7
Zapnite fotoaparát.
● HDTV sa automaticky zapne a zobrazí sa obrazovka
fotoaparátu.
Súbory prezerajte pomocou tlačidiel fotoaparátu alebo
pomocou diaľkového ovládača pripojeného HDTV.
Ak HDTV podporuje profil Anynet+(CEC), zapnite Anynet+ v ponuke
nastavení (str. 76); budete môcť ovládať všetky pripojené zariadenia
AV značky Samsung ovládačom TV.
Prehrávanie/úpravy
64
Prenos súborov do počítača
Pre používateľov Windows
Minimálne požiadavky pre QuickTime Player 7.6
● Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo vyšší/ AMD Athlon 64FX,
2,6 GHz a vyšší
● Windows XP service pack 2 alebo Vista
● Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
● Grafická karta so 64 MB alebo viac (nVIDIA Geforce 7600GT
alebo vyššia/rad ATI X1600 alebo vyšší odporúčaný)
Súbory prenesiete po pripojení fotoaparátu k PC.
Inštalácia programov
Požiadavky na počítač
Položka
Požiadavky
CPU
Pentium III 500 MHz alebo lepší
(odporúča sa Pentium III 800 MHz alebo lepší)
RAM
256 MB alebo viac (odporúča sa 512 MB alebo viac)
OS
Windows 2000/XP/Vista
Kapacita
pevného
disku
250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné
● Port USB
● Mechanika CD-ROM
● 1024 x 768 bodov, monitor kompatibilný so
16-bitovým farebným zobrazením (24-bitové
farebné zobrazenie odporúčané)
● Microsoft Direct X 9.0c alebo novší
● Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným OS
môže spôsobiť stratu záruky.
● V 64-bitových vydaniach Windows XP a Vista nemusia programy
pracovať správne.
Programy na disku CD
Program
Použitie
Samsung Master
Úprava snímok a videa
QuickTime Player 7.6
Zobrazenie videa (súbory H.264
(MPEG4.AVC)) na PC.
Adobe Reader
Zobrazenie návodu na použitie
Prehrávanie/úpravy
65
Prenos súborov do počítača
1
2
Vložte inštalačný disk CD do kompatibilnej mechaniky
CD-ROM.
Po zobrazení inštalačného okna kliknite na Samsung
Digital Camera Installer a spustite inštaláciu.
Prenos súborov do PC
Po pripojení k PC bude fotoaparát rozpoznaný ako
vymeniteľný disk.
Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.
1
Pripojte fotoaparát k PC káblom USB.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do
fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu
súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so
stratou dát.
3
Vyberte programy pre inštaláciu a postupujte podľa
inštrukcií na obrazovke.
4
Kliknutím na Exit dokončite inštaláciu a reštartujte
počítač.
Prehrávanie/úpravy
66
Prenos súborov do počítača
2
Zapnite fotoaparát.
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Postup odpojenia kábla USB pre Windows 2000/Vista je
podobný.
Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno.
Vyberte Computer (Počítač).
3
V PC vyberte My Computer (Tento počítač) “
Removable Disk (Vymeniteľný disk) “ DCIM “
100PHOTO.
4
Vyberte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich
uložte do PC.
1
Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až
prestane.
2
Kliknite na
v hlavnom paneli v pravom dolnom rohu
obrazovky PC.
3
4
Kliknite do zobrazeného okna.
Prehrávanie/úpravy
Odpojte kábel USB.
67
Prenos súborov do počítača
2
Použitie programu Samsung Master
Kliknite na Next a postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke.
Môžete sťahovať súbory alebo upravovať snímky a video v
PC. Podrobnosti v ponuke Help.
Tento program nepodporuje úpravy video súborov
(H.264 (MPEG4. AVC)) vo fotoaparáte.
Stiahnutie súborov pomocou programu Samsung
Master
Š
Po pripojení fotoaparátu k PC sa automaticky zobrazí okno
pre prenos súborov.
1
Označte súbory, ktoré chcete stiahnuť.
ˆ
Č.
Popis
ˆ
‰
Š
Prehrávanie/úpravy
‰
68
Výber priečinka pre uloženie súborov.
Kliknutím stiahnete požadované súbory.
Miniatúry súborov; kliknutím na obrázok ho stiahnete.
Prenos súborov do počítača
Použitie rozhrania Samsung Master Interface
ˆ
Œ
‰

Š
Č.
Popis
ˆ
‰
Š
‹
‹
Ponuky
Kliknutím zobrazíte podrobnosti o programe.
Kliknutím zväčšíte alebo zmenšíte miniatúry v zozname.
Œ
Zmena režimu
● : Režim zobrazenia
●
: Režim úprav fotografií
●
: Režim úprav videa

Ukážka informácií o zvolenom súbore.
Ž
Snímky vo zvolenom priečinku; dvojitým kliknutím
prepnete do zobrazenia na celú obrazovku.
Ž
Prehrávanie/úpravy
Hlavný panel
69
Prenos súborov do počítača
2
Pre používateľov Mac
Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude
zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať
z fotoaparátu priamo do počítača bez inštalácie programov.
Minimálne požiadavky pre QuickTime Player 7.6
● Power Mac G5 1,8 GHz/Intel Core Duo 1,83 GHz alebo lepší
● Je podporovaný Mac OS X verzia 10.4.10 alebo novšia.
● Minimum 256 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
● Video karta so 64 MB alebo viac
1
3
4
Zapnite fotoaparát.
● Počítač zariadenie automaticky rozpozná a zobrazí sa
ikona vymeniteľného disku.
Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
Presuňte snímky a videá do počítača.
Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do
fotoaparátu. Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu
súborov. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so
stratou dát.
Prehrávanie/úpravy
70
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge)
Tlač snímok fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.
1
2
Pri zapnutej tlačiarni pripojte fotoaparát káblom USB.
Zapnite fotoaparát.
4
Images
: One Photo
Size
: Auto
Layout
: Auto
Type
: Auto
Quality
: Auto
Exit
● Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
● Ak sa pripojenie nepodarí, zobrazí sa varovné okno.
Vyberte Printer (Tlačiareň).
● Ak je tlačiareň vybavená funkciou mass storage, je nutné
najprv prepnúť režim USB v ponuke nastavení na Printer
(Tlačiareň). (str. 77)
3
Nastavenie možností tlače
Print
Možnosť Popis
Images (Snímky): Vyberte tlač zobrazenej snímky
alebo všetkých snímok.
Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti fotografie.
Layout (Vzhľad stránky): Vytvorenie výtlačkov
miniatúr.
Stlačením [F] alebo [t] vyberte snímku.
Type (Typ): Voľba typu papiera.
● Stlačením [m] nastavte možnosti tlače. Pozri
„Nastavenie možností tlače“.
Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače.
Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
Stlačením [o] vytlačte.
File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil
názov súboru.
● Tlač začne. Stlačením [F] tlač zrušíte.
Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.
Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.
Prehrávanie/úpravy
71
Prílohy
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje a
tipy pre údržbu.
Ponuka nastavení fotoaparátu …………………………… 73
Otvorenie ponuky nastavení …………………………………
Sound (Zvuk) ……………………………………………………
Display (Displej) …………………………………………………
Settings (Nastavenia) …………………………………………
73
74
74
75
Chybové hlásenia …………………………………………… 78
Údržba fotoaparátu …………………………………………… 79
Čistenie fotoaparátu …………………………………………… 79
Pamäťové karty ………………………………………………… 80
Batéria …………………………………………………………… 81
Časté otázky …………………………………………………… 83
Skôr, než sa obrátite na servis …………………………… 84
Technické údaje fotoaparátu ……………………………… 87
Register ………………………………………………………… 92
Ponuka nastavení fotoaparátu
Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.
3
Otvorenie ponuky nastavení
1
2
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self-Portrait
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte ponuku.
Functions
Sound
Display
Settings
Exit
Vyberte ponuku a nastavenia uložte.
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Self-Portrait
Back
4
Change
Ponuka Popis
Sound (Zvuk): Nastavenie rôznych zvukov
fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 74)
Display (Displej): Môžete upravovať nastavenia
displeja, ako jazyk a jas. (str. 74)
Settings (Nastavenia): Môžete meniť možnosti
systému fotoaparátu, ako formát pamäte,
východiskový názov súboru a režim USB. (str. 75)
Prílohy
73
Off
Low
Medium
High
: On
Set
Stlačením [m] sa vrátite do predchádzajúcej
obrazovky.
Ponuka nastavení fotoaparátu
Sound (Zvuk)
Položka
* Východiskové
Popis
* Východiskové
Položka
Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov.
Volume (Hlasitosť) (Off (Vypnuté), Low (Potichu), Medium
(Stredne)*, High (Hlasito))
Start Sound
(Úvodný zvuk)
Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu.
(Off (Vypnuté)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound
(Zvuk spúšte)
Výber zvuku pri stlačení spúšte.
(Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
Beep Sound
(Pípnutie)
Výber zvuku pri stlačení tlačidiel alebo zmene
režimov. (Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvuk autofokusu)
Nastavenie zvuku pri stlačení spúšte do
polovice. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Self-Portrait
(Autoportrét)
Nastavenie zvuku pípnutia pri rozpoznaní vašej
tváre. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Start Image
(Úvodný obrázok)
Display
Brightness
(Jas displeja)
Display (Displej)
Položka
Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky.
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Prílohy
● Do zabudovanej pamäte sa zaznamená iba
jeden úvodný obrázok.
● Ak vyberiete inú snímku ako úvodný obrázok
alebo resetujete fotoaparát, aktuálny úvodný
obrázok sa zmaže.
● Ako úvodný obrázok nie je možné zvoliť snímku
širokouhlú alebo s pomerom strán 3:2.
Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky)*,
Dark (Tmavý), Normal (Normálny),
Bright (Jasný))
Normal (Normálny) je pevne nastavené v režime
prehrávania aj v prípade, že zvolíte Auto (Automaticky).
Nastavenie dĺžky prehrávania práve vytvorenej
snímky či videa pred návratom do režimu
snímania. (Off (Vypnuté) 0.5 sec (0,5 s)*,
1 sec (1 s), 3 sec (3 s))
Power Save
(Úsporný režim)
Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd,
fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného
režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek
tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
Language (Jazyk) Voľba jazyka textu displeja.
Function
Description
(Popis funkcie)
Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri
zapnutí fotoaparátu.
● Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok.
● Logo: Zobrazí sa východisková snímka zo
zabudovanej pamäte.
● User Image (Podľa používateľa): Zobrazí
určený obrázok. (str. 59)
Quick View
(Ukážka)
* Východiskové
Popis
Popis
74
Ponuka nastavení fotoaparátu
Settings (Nastavenia)
Položka
Format
(Formátovanie)
* Východiskové
Popis
* Východiskové
Položka
Formátovanie zabudovanej pamäte a
pamäťovej karty (všetky súbory vrátane
chránených sú vymazané).
(Yes (Áno), No (Nie))
Určenie spôsobu pomenovávania súborov.
● Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania
súborov tak, aby začínalo od 0001 po
vložení novej karty, jej sformátovaní alebo
zmazaní všetkých súborov.
● Series (Série)*: Nastavenie číslovania
súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj
po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo
zmazaní všetkých súborov.
Ak používate pamäťové karty rôznych výrobcov
alebo ich čítačky, alebo karty formátované v
počítači, nemusí ich fotoaparát správne načítať.
Pred použitím takú kartu sformátujte.
Reset
(Resetovať)
Resetuje ponuky a možnosti snímania (dátum
a čas, jazyk a obrazový výstup sa neresetujú).
(Yes (Áno), No (Nie))
Date & Time
(Dátum a čas)
Nastavenie dátumu a času a určenie formátu
dátumu. (dd/mm/yyyy (deň/mesiac/rok),
mm/dd/yyyy (mesiac/deň/rok), yyyy/mm/dd
(rok/mesiac/deň), Off (Vypnuté)*)
Popis
File No.
(Číslo súboru)
Time Zone
Voľba oblasti a letného času (DST).
(Časové pásmo)
Prílohy
75
● Východiskový názov prvého priečinka je
100PHOTO a východiskový názov prvého
súboru je SAM_0001.
● Čísla súborov rastú po jednej od SAM_0001
do SAM_9999.
● Čísla priečinkov rastú po jednej od
100PHOTO do 999PHOTO.
● Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999.
● Fotoaparát definuje názvy súborov podľa
normy Digital rule for Camera File system
(DCF). Ak názvy súborov zmeníte, fotoaparát
ich nemôže prehrať.
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
* Východiskové
Položka
Popis
Položka
Popis
Video Out
(Video výstup)
Nastavenie výstupu video signálu podľa krajiny
alebo oblasti, kde ste.
● NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea,
Taiwan, Mexiko.
● PAL (podpora iba BDGHI): Austrália
Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, Anglicko, Taliansko,
Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko,
Nórsko.
AF Lamp
(Kontrolka AF)
Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v
tme. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavenie pre ovládanie fotoaparátu z HDTV
značky Samsung s podporou Anynet+(CEC) z
ovládača televízora.
● On (Zapnuté)*: Ovládanie fotoaparátu
ovládačom HDTV.
● Off (Vypnuté): Zobrazenie súborov bez
ovládača HDTV.
Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačiť aj dátum a
čas vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*,
Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))
Imprint
(Tlač dátumu)
Auto
Power Off
(Automatické
vypnutie)
● Dátum a čas sa zobrazia žlto v pravom
dolnom rohu snímky.
● Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu
a času.
● Ak zvolíte Text v režime s, dátum a čas
sa nezobrazia.
Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát
automaticky vypne. (Off (Vypnuté), 1 min
(1 minúta), 3 min (3 minúty)*, 5 min (5 minút),
10 min (10 minút))
● Pri výmene batérie sa nastavenia nezmenia.
● Fotoaparát sa automaticky nevypne v týchto
prípadoch:
- pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarni
- pri prehrávaní prezentácie alebo videa
- pri nahrávaní hlasovej poznámky.
Prílohy
76
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Popis
Voľba rozlíšenia snímok pri prehrávaní súborov
na HDTV s adaptérom HDMI a káblom.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
HDMI Size
(Veľkosť HDMI) PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Ak HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie,
automaticky sa prepne na najbližšie nižšie.
USB
Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri
pripojení počítača alebo tlačiarne cez USB.
● Auto (Automaticky)*: Fotoaparát volí režim
USB automaticky.
● Computer (Počítač): Pripojenie fotoaparátu
k počítaču a prenášanie súborov.
● Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni a tlač súborov.
Prílohy
77
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.
Hlásenie
Card Error
(Chyba karty)
Card Locked
(Karta
zablokovaná)
DCF Full Error
(Chyba DCF)
File Error
(Chyba súboru)
Low Battery
(Slabá batéria)
Low Light
(Nedostatok
svetla)
Memory Full
(Pamäť plná)
No Image File
(Žiadny obrazový
súbor)
Navrhnuté riešenia
● Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
● Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 75)
Odblokujte pamäťovú kartu.
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF.
Preneste súbory z pamäťovej karty do
počítača a sformátujte kartu. (str. 75)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte
na servis.
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Zapnite blesk. (str. 38)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú
kartu.
Vytvorte snímky alebo vložte kartu so
snímkami.
Prílohy
78
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Puzdro fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív
mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim
roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.
● Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie.
Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
● Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.
Prílohy
79
Údržba fotoaparátu
Pamäťové karty
Kapacita karty
Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu
súborov. Nasledujúce počty platia pre kartu SD 1 GB:
Použiteľné pamäťové karty
Môžete používať karty SD (Secure Digital), SDHC (Secure
Digital High Capacity) alebo MMC (Multimedia Card).
Veľkosť
Veľmi
jemná
142
Kontakty
162
S
n
í
m
k
y
Prepínač ochrany
proti zápisu
Popis (spredu)
Na kartách SD alebo SDHC môžete chrániť súbory proti
zmazaniu prepínačom. Prepnutím dole sú súbory chránené,
hore odblokované. Pre fotografovanie kartu odblokujte.
*
V
i
d
e
á
Jemná Normálna 60 FPS 30 FPS 15 FPS
274
302
389
-
-
-
426
-
-
-
-
-
195
355
509
-
204
361
518
-
-
-
327
547
764
-
-
-
511
774
1 028
-
-
-
737
1 104
1 387
-
-
-
1 290
1 612
1 807
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
cca
49 min
-
-
cca
12’ 22’’
cca
13’ 57’’
cca
24 min
cca
70 min
cca
22 min.
cca
25 min
cca
46 min
cca
91 min
* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.
Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
Prílohy
80
Údržba fotoaparátu
Batéria
Výdrž batérie
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Dĺžka použitia/
Počet snímok
Meranie prebehlo za týchto
podmienok: v režime a, rozlíšenie
12M, kvalita Jemná, OIS zapnuté.
Údaje o batérií
Režim
SLB-10A
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
1 050 mAh
Napätie
3,7 V
Dĺžka nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
cca 150 min.
Podmienky snímania
(pri plne nabitej batérii)
1. Nastavenie blesku na Fill in
(Vyrovnávací), vytvorenie jednej
snímky a transfokátor do krajnej
polohy a späť.
Snímky
cca 140 min./ 2. Nastavenie blesku na Off (Vypnuté),
cca 280
vytvorenie jednej snímky a
transfokátor do krajnej polohy a
späť.
3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas
30 sekúnd a opakovanie počas
5 minút. Potom vypnutie fotoaparátu
na 1 minútu.
4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videá
cca 130 min.
Záznam videa v rozlíšení 640 x 480
a 30 fps.
● Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť
podľa podmienok.
● Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka
záznamu.
Prílohy
81
Údržba fotoaparátu
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
●● Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
●● Vypnite fotoaparát pri nabíjaní.
●● Po nabití zapnite fotoaparát na najmenej 10 minút.
●● Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie.
Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
●● Ak kontrolka bliká oranžovo alebo nesvieti, odpojte a znovu
zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
●● Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota
príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne
po vychladnutí batérie.
Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača
●● Používajte iba priložený kábel USB.
●● Batéria sa nemusí nabíjať, ak:
-- používate rozbočovač USB.
-- sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču.
-- pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača.
-- port USB počítača nepodporuje štandard výstupného
napájania (5 V, 500 mA).
Prílohy
82
Časté otázky
Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.
Oči objektu sa javia
červené.
Na fotografiách sú
prachové častice.
Snímky sú neostré.
Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.
● Nastavte blesk na
Red–eye (Červené oči) alebo
Red–eye Fix (Redukcia červ. očí).
(str. 38)
● Ak už bola snímka vytvorená, vyberte
Red–eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav.
(str. 61)
Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.
● Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)
Môže to byť spôsobené fotografovaním v tme alebo nesprávnym držaním prístroja.
● Použite režim d. (str. 30)
● Stlačením [Spúšť] do polovice zaistíte zaostrenie na objekt. (str. 23)
Snímky sú neostré
Expozičný čas sa predlžuje, pretože fotoaparát sa snaží získať lepšiu expozíciu.
pri nočnom snímaní. To môže spôsobiť ťažkosti so stabilizáciou fotoaparátu a viesť k neostrosti vplyvom pohybu.
● Zapnite blesk. (str. 38)
● Vyberte Night (Noc) v režime s. (str. 28)
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 39)
● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
V protisvetle
vychádzajú objekty
príliš tmavé.
Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými
oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.
● Nefotografujte proti slnku.
● Vyberte Backlight (Protisvetlo) v režime s. (str. 27)
● Nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 38)
● Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 45)
● Nastavte expozíciu. (str. 45)
Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 46)
● Nastavte meranie na
Prílohy
83
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili
ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné
vytvárať snímky
● Na karte nie je voľné miesto.
Zmažte nepotrebné súbory alebo
vložte novú kartu.
● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 75)
● Karta je chybná. Vložte inú kartu.
● Karta je chránená proti zápisu
(blokovaná). Odblokujte pamäťovú
kartu. (str. 78)
● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
● Nabite batériu.
● Uistite sa, že je vložená batéria
správne.
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
Blesk nepracuje
● Blesk je nastavený na Off (Vypnuté).
(str. 38)
● Nemôžete používať blesk v režimoch
d, v alebo niektorom z
režimov s.
Blesk pracuje
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v
dôsledku statickej elektriny.
Nejde o poruchu fotoaparátu.
● Uistite sa, že je vložená batéria.
Nie je možné zapnúť ● Uistite sa, že je vložená batéria
fotoaparát.
správne.
● Nabite batériu.
Napájanie sa náhle
vyplo.
● Nabite batériu.
● Fotoaparát môže byť v úspornom
režime. (str. 74)
● Fotoaparát sa vypol po páde, aby
zabránil poškodeniu pamäťovej karty.
Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo
vybíja
● Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych
teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu
v teple, napr. vo vrecku.
● Použitie blesku a záznam videa
vybíjajú batériu rýchlejšie.
Nabite batériu.
● Batéria je spotrebný diel, ktorý je
nutné po určitom čase vymeniť.
Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite
novú batériu.
Prílohy
84
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je správny
dátum a čas
Nastavte dátum a čas v ponuke
nastavení displeja.
Dotykový displej
alebo tlačidlá
nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
Displej fotoaparátu
nepracuje správne
Pri použití fotoaparátu pri veľmi nízkych
teplotách môže dôjsť k nesprávnej
funkcii displeja a strate farieb.
Funkciu displeja zlepšíte ohriatím
fotoaparátu a jeho používaním v
teplejšom prostredí.
Karta je chybná.
Karta nebola resetovaná.
Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 75)
Nie je možné
prehrávať súbory
Ak zmeníte názov súboru na karte,
fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy
súborov musia zodpovedať norme DCF).
Ak sa to stane, prehrávajte súbory v
počítači.
Snímka je neostrá.
● Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia
vhodný pre vaše zábery. (str. 40)
● Uistite sa, že je objekt v dosahu
blesku. (str. 87)
● Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie,
očistite ho. (str. 79)
Prílohy
Situácia
Navrhnuté riešenia
Farby snímky
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie k
nerealistickým fotografiám.
Zvoľte správne vyváženie bielej podľa
podmienok a osvetlenia. (str. 46)
Snímka je príliš
svetlá
● Snímka je preexponovaná.
Nastavte expozíciu. (str. 45)
● Vypnite blesk. (str. 38)
Snímky sa
nezobrazujú na TV
● Uistite sa, že je fotoaparát správne
pripojený k TV priloženým káblom
A/V.
● Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
● Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
● Uistite sa, že používate podporovaný
operačný systém.
Počítač odpojil
fotoaparát pri
prenose súborov
Prenos bol prerušený statickou
elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu
ho pripojte.
85
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Kodeky inštalované v počítači nie sú
kompatibilné s prehrávaným videom.
Použite prehrávač QuickTime® Player
alebo nainštalujte balík Codec Pack Full.
Nie je možné
prehrávať videá v
počítači
● Použitie prehrávača QuickTime®
Player 7.6
1. Nainštalujte QuickTime® Player 7.6
s podporou MP4 (H.264 (MPEG4.
AVC)).
2. Prehrávajte videá prehrávačom
QuickTime® Player.
● Použitie balíka Codec Pack Full
1. Nainštalujte poslednú verziu balíka
Codec Pack Full.
2. Prehrávajte video v prehrávači
médií (Media Player Classic alebo
Windows Media Player 11).
● Nainštalujte prehrávač QuickTime®
Player 7.6 alebo balík K-Lite Codec
Pack Full na Windows XP SP2 alebo
novší.
● V závislosti od počítači môže byť
prehrávanie videa prerušované.
Prílohy
86
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Expozičný čas
Typ
1/2,3" (cca 7,79 mm) CCD
Efektívny počet
bodov
cca 12,2 megapixlov
Celkový počet
cca 12,4 megapixlov
●
●
●
●
Auto (Automatický): 1/8 - 1/2 000 s
Program: 1 - 1/2 000 s (AEB, Sekvenčné: 1/4 - 1/2 000)
Night (Noc): 8 - 1/2 000 s
Firework (Ohňostroj): 2 s
Expozícia
Objektív
Ohnisková
vzdialenosť
Objektív Samsung f = 5 - 25 mm
(ekvivalent kinofilm 35 mm: 28 - 140 mm)
Svetelnosť F
F3,4 (W) - F5,8 (T)
Digitálny
transfokátor
● Režim statických snímok: 1,0× - 5,0×
● Prehrávanie: 1,0× - 12,5× (závisí od veľkosti
snímky)
Riadenie
Program AE
Meranie
Multi (Viacbodové), Spot (Bodové),
Center–weighted (Stredovo vyvážené)
Kompenzácia
±2EV (krok 1/3EV)
ISO ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Blesk
Displej
Typ
TFT LCD
Funkcia
3,0" (7,62 cm) 230K
Ostrenie
Typ
TTL automatické ostrenie (Multi AF (Viacbodové
ostrenie), Center AF (Ostrenie na stred))
Širokouhlý (W)
Dosah
Normálna
Makro
Režim
Off (Vypnuté), Auto (Automaticky), Red-eye
(Červené oči), Fill in (Vyrovnávací), Slow Sync
(Pomalá synchronizácia), Red-eye Fix (Redukcia
červ. očí)
Dosah
● Široký (W): 0,3 m - 4,0 m (ISO Auto)
● Tele (T) 0,5 m - 2,4 m (ISO Auto)
Trvanie nabíjania cca 5 s (v závislosti od podmienok baterie)
Tele (T)
80 cm – nekonečno
5 cm - 80 cm
50 cm - 80 cm
Autom. makro 5 cm – nekonečno 50 cm – nekonečno
Prílohy
87
Technické údaje fotoaparátu
Obmedzenie otrasov
Snímanie
● Režimy: Smart Auto (Macro (Makro), Macro
DUAL IS [OIS (Optická stabilizácia obrazu) +
Digitálna stabilizácia obrazu (DIS)]
Efekt
● Photo Style Seletor (Voľba fotogr. štýlu):
Režim snímania
Normal (Normálny), Soft (Mäkký), Vivid
(Výrazný), Forest (Les), Retro, Cool (Chladný),
Calm (Pokojný), Classic (Klasický), Negative
(Negatívny), Custom RGB (Vlastné farby)
● Image Adjust (Nastavenie obrazu): Sharpness
(Ostrosť), Contrast (Kontrast), Saturation
(Sýtosť)
Snímky
Vyváženie bielej
Auto WB (Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo),
Cloudy (Pod mrakom), Fluorescent_H (Žiarivka typu h), Fluorescent_L
(Žiarivka typu l), Tungsten (Žiarovka), Custom Set (Vlastné
nastavenie)
Prílohy
88
Text (Makro Text), White (Biela), Landscape
(Krajina), Action (Akcia), Tripod (Statív), Night
(Noc), Night Portrait (Nočný portrét), Backlight
(Protisvetlo), Backlight Portrait (Portrét v
protisvetle), Portrait (Portrét)), Auto, Program,
Dual IS (Duálny stabilizátor), Beauty Shot
(Snímka s retušou), Movie (Video), Photo Help
Guide (Fotografický sprievodca), Scene (Scéna)
(Night (Noc), Portrait (Portrét), Children (Deti),
Landscape (Krajina), Text, Close Up (Detail),
Sunset (Západ slnka), Dawn (Úsvit), Backlight
(Protisvetlo), Firework (Ohňostroj), Beach &
Snow (Pláž&sneh), Frame Guide (Snímka podľa
vzoru))
● Režim snímania: Single (Jednorazové),
Continuous (Sekvenčné), Motion Capture
(Veľmi vysoká rýchlosť), AEB
● Samospúšť: 10 Sec (10 sekúnd), 2 Sec
(2 sekundy), Double (Dvojitá), Motion Timer
(Detekcia pohybu)
Technické údaje fotoaparátu
Ɣ )RUPiW+0D[GĎåND]i]QDPXPLQ
Ɣ
Videá
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ 3KRWR6W\OH6HOHFWRU9RĐEDIRWRãWêOX1RUPDO
VRVWHUHR]YXNRP
9HĐNRVĢ[)36)36
Y\VRNiNYDOLWD[)36)36
ãWDQGDUGQiNYDOLWD[)36)36
[)36)36)36
)UDPH5DWH)UHNYHQFLDVQtPDQLD)36
)36)36
9RLFH=YXN2II9\SQXWp2Q=DSQXWp]YXN
EXGHXPOþDQêSULSRXåLWtWUDQVIRNiWRUD
2,62Q=DSQXWp2II9\SQXWp
ÒSUDYDYLGHD]DEXGRYDQiSUHUXãHQLH
]i]QDPX]DFK\WHQLHVQtPN\RUH]DQLHGĎåN\
Prehrávanie
Typ
6LQJOHLPDJH-HGQDVQtPND7KXPEQDOLV
8NiåN\0XOWLVOLGHVKRZ3UH]HQWiFLD0RYLH
FOLS9LGHR6PDUW$OEXP
ÒSUDY\
5HVL]H=PHQLĢYHĐNRVĢ5RWDWH2WRþLĢ3KRWR
6W\OH6HOHFWRU9RĐEDIRWRJUãWêOX,PDJH$GMXVW
1DVWDYHQLHREUD]X
Efekt
1RUPiOQ\6RIW0lNNê9LYLG9êUD]Qê
)RUHVW/HV5HWUR&RRO&KODGQê&DOP
3RNRMQê&ODVVLF.ODVLFNê1HJDWLYH
1HJDWtYQ\&XVWRP5*%9ODVWQpIDUE\
Ɣ ,PDJH$GMXVW1DVWDYHQLHREUD]X$&%5HG
H\H)L[5HGXNFLDþHUYRþt)DFH5HWRXFK
5HWXãWYiUH%ULJKWQHVV-DV&RQWUDVW
.RQWUDVW6DWXUDWLRQ6êWRVĢ$GG1RLVH
3ULGDĢãXP
Záznam zvuku
Ɣ =YXNRYpSR]QiPN\PD[KRGtQ
Ɣ +ODVRYiSR]QiPNDSULVQtPNHPD[V
Ɣ 6WHUHR]i]QDP]YXNX
Ukladanie
0pGLi
Ɣ 9Q~WRUQiSDPlĢFFD0%
Ɣ 9RQNDMãLDSDPlĢYROLWHĐQi
- .DUWD6'FDUGDå*%]DUXþHQp
- .DUWD6'+&FDUGDå*%]DUXþHQp
- 00&3OXVDå*%]DUXþHQp
ELW\0+]
DSDFLWDYQ~WRUQHMSDPlWHVDQH]DSRþtWDYDGRWêFKWR
.
~GDMRY
Ɣ 6QtPND-3(*'&)(;,)'32)
)RUPiWV~ERUX
Prílohy
89
3LFW%ULGJH
Ɣ 9LGHR03+03(*$9&
Ɣ =YXN:$9
Technické údaje fotoaparátu
Napájací zdroj
Na kartu SD 1GB
Veľkosť snímky
4000 x 3000
Veľmi
jemná
142
3984 x 2656
162
302
426
3968 x 2232
195
355
509
Rozmery (š × v × h)
3264 x 2448
204
361
518
95,8 x 59,5 x 23,9 mm
2592 x 1944
327
547
764
Jemná
Normálna
274
389
Akumulátorová
batéria
Lítiovo-iónová batéria (SLB-10A 1 050 mAh)
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.
Hmotnosť
2048 x 1536
511
774
1 028
1920 x 1080
737
1 104
1 387
149 g (bez batérie a pamäťovej karty)
1024 x 768
1 290
1 612
1 807
Prevádzková teplota
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných
podmienok Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok
použitia a nastavenia fotoaparátu.
0 - 40˚ C
Prevádzková vlhkosť
5 - 85 %
Rozhranie
Softvér
Zásuvka
digitálneho
výstupu
USB 2.0 (34 pólov)
Výstup zvuku
Mono (vnútorný reproduktor), Stereo (mikrofón)
Výstup obrazu
● AV: NTSC, PAL (voliteľné)
● HDMI 1.2: NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia
zásuvka DC
34 pólov, 4,2 V
Samsung Master, QuickTime® Player 7.6, Adobe Reader
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Prílohy
90
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny
so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať
od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia
v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď
predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto
označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
Nabíjateľnú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť
užívateľom. Ohľadom informácií týkajúcich sa výmeny batérie,
prosím, kontaktujte poskytovateľa služby.
Ekologická značka Samsung
Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý
slúži na účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti
Samsung pri výrobe produktov priateľských k
životnému prostrediu. Značka vyjadruje trvalú
snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov,
ktoré nepoškodzujú životné prostredie.
Prílohy
91
Register
A
C
E
I
ACB 45, 61
Citlivosť ISO 39
Expozícia 45
Ikony 14
Adobe Reader 65
Clona 28
Expozičný čas 28
Inteligentný album 53
Č
F
Červené oči 38
Fotografické štýly 49
J
Čistenie
Funkčné tlačidlo 13
Jas displeja 74
Anynet+ 76
Automatické vyváženie
kontrastu (ACB) 45, 61
Autoportrét 43
B
Batéria
Nabíjanie 82
Technické údaje 81
Životnosť 81
Blesk
Auto 39
Červené oči 39
Pomalá synchronizácia 39
Redukcia červ. očí 39
Vypnuté 38
Vyrovnávací 39
Inteligentným dotykom 44
Displej 79
Objektív 79
Puzdro 79
Jas tváre 29
H
HDTV 63
K
D
Hlasitosť 74
Kontrolka AF 76
Dátum a čas 75
Hlasová poznámka
Kôš 55
Prehrávanie 58
Záznam 33
Detekcia žmurknutia 44
Digitálna stabilizácia
obrazu 30
Ch
Digitálny transfokátor 20
Chybové hlásenia 78
Dlhá expozícia 28
DPOF 62
Prílohy
92
Kvalita fotografií 35
M
Makro 40
Mazanie súborov 54
Register
Meranie
Bodové 46
Stredovo vyvážené 46
Viacbodové 46
O
Prenos súborov
pre počítače Mac 70
pre Windows 65
Oblasť ostrenia
Ostrenie na stred 41
Viacbodové ostrenie 41
Prezentácia 56
Odpojenie zariadenia 67
N
Nastavenia
Displej 74
Fotoaparát 75
Prístup 73
Zvuk 74
Q
Ochrana súborov 54
Optická stabilizácia obrazu
(OIS) 21, 30
QuickTime Player 65
Otočenie 59
R
Otrasy fotoaparátu 23
Resetovať 75
Nastavenie
Jas 61
Kontrast
v režime prehrávania 61
v režime snímania 50
Ostrosť 50
Sýtosť
v režime prehrávania 61
v režime snímania 50
Navigačné tlačidlá 13
Nedokonalosti tváre 29
Režim Auto 19
P
Režim Dual IS
(Duálny stabilizátor) 30
Pamäťová karta
Režim fotografického
sprievodcu 22
Kapacita 80
MMC 80
SD 80
SDHC 80
Režim prehrávania 52
Režim Program 30
Pohybová samospúšť 37
Režim Scéna 27
Polovičné stlačenie 6
Režim Smart Auto 26
Popis funkcie 74
Prílohy
93
Režim snímania
Auto 19
Dual IS
(Duálny stabilizátor) 30
Fotografický sprievodca 22
Program 30
Scéna 27
Smart Auto 26
Snímka s retušou 29
Video 31
Režim Snímka s retušou 29
Režim videa 31
RGB tón
v režime prehrávania 60
v režime snímania 49
Rozlíšenie
Snímka 35
Video 35
Rozpoznanie tváre
Autoportrét 43
Detekcia žmurknutia 44
Inteligentným dotykom 44
Normálna 42
Úsmev 43
Register
Rýchlosť záznamu 31
T
V
Tlač dátumu 76
Video
S
Tlačidlo MENU 13
Samospúšť 36
Tlačidlo prehrávania 13, 15
Samsung Master
Tlačidlo transfokátora 13
Inštalácia 65
Použitie 68
Séria
Automatická séria so
zmenou expozície (AEB) 48
Sekvenčné 48
Veľmi vysoká rýchlosť 48
Video výstup 76
Volič režimov 13
Tlačová objednávka 62
Vyváženie bielej 46
Tlač snímok 71
Vzdialenosť ostrenia
Transfokácia 20
Automatické 40
Autom. makro 40
Makro 40
Typ zobrazenia 18
Servisné stredisko 84
U
Snímka podľa vzoru 27
Údržba 79
Stlmenie
Ukážka 74
Fotoaparát 15
Video 31
Prehrávanie 57
Záznam 31
Z
Zachytenie snímky 58
Záznam
Úpravy 59
Hlasová poznámka 33
Video 31
Úsmev 43
Úvodný obrázok 74
Zdroj svetla
(vyváženie bielej) 46
Zmena veľkosti 59
Prílohy
94
Zobrazenie súborov
ako miniatúr 53
na TV 63
podľa kategórií 53
Prezentácia 56
Zväčšenie 56
Zvuk autofokusu 74
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia
ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri
kúpe, alebo na stránkach http://www.samsungcamera.com/.
Download PDF