Samsung | SAMSUNG PL65 | Samsung PL65 Používateľská príručka

Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
Postup pri používaní fotoaparátu je nasledujúci.
Nainštalovanie
aplikaþného softvéru
Nasnímajte obrázok
Pripojte kábel USB
Skontrolujte napájanie
fotoaparátu
Skontrolujte
(VymeniteĐný disk)
Ak chcete používaĢ fotoaparát
spolu s poþítaþom, musíte
najskôr nainštalovaĢ softvér
aplikácie. Potom môžete presunúĢ
obrázky uložené vo fotoaparáte
do poþítaþa a môžete ich upraviĢ
pomocou programu na úpravu
obrázkov. (str. 89)
• Ćakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát znaþky
•
•
Nasnímanie fotografie (str. 19)
•
•
Pripojte dodaný kábel USB do
portu rozhrania USB v poþítaþi a
do konektora USB na fotoaparáte.
(str. 91)
Skontrolujte napájanie
fotoaparátu. Ak je fotoaparát
vypnutý, stlaþením tlaþidla ho
zapnite.
Otvorte program Prieskumník
systému Windows a vyhĐadajte
(vymeniteĐný disk). (str. 92)
•
Samsung.Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne preþítajte
používateĐskú príruþku.
Ak potrebujete záruþnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súþasĢ,
ktorá spôsobuje nefunkþnosĢ (napr. batériu, pamäĢovú kartu
atć.), stredisku záruþných opráv.
Ak plánujete používaĢ fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri
dôležitej udalosti), skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste
sa vyhli sklamaniu. SpoloþnosĢ Samsung nenesie zodpovednosĢ
za žiadne straty ani škody, ktoré môžu byĢ výsledkom poruchy
fotoaparátu.
Túto príruþku si uschovajte na bezpeþnom mieste.
Ak používate na kopírovanie snímok na pamäĢovej karte do
poþítaþa þítaþku kariet, snímky sa môžu poškodiĢ. Pri prenášaní
snímok, nasnímaných fotoaparátom, do poþítaþa cez dodaný
kábel USB, skontrolujte, þi používate na pripojenie fotoaparátu
k poþítaþu kábel USB dodaný s fotoaparátom. Výrobca neberie
na seba žiadnu zodpovednosĢ za stratu alebo poškodenie
snímok na pamäĢovej karte, ak sa používa þítaþka kariet.
Obsah tejto príruþky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu
pri inovácii funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia
zmeniĢ.
Ä Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné
známky spoloþnosti Microsoft Corporation v USA a v ćalších
krajinách.
Ä Adobe a Reader sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky v USA a/alebo v iných krajinách.
Ä Všetky znaþky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto
príruþke, sú registrované ochranné známky príslušných
spoloþností.
1
Nebezpeþenstvo
Varovanie
Oznaþenie NEBEZPEýENSTVO signalizuje bezprostredne
nebezpeþnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže
spôsobiĢ smrĢ alebo vážne zranenie.
Nepokúšajte sa nijakým spôsobom upravovaĢ tento fotoaparát.
Môže dôjsĢ k požiaru, poraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo
inému osobnému poškodeniu alebo poškodeniu fotoaparátu.
Kontrolu vnútorných þastí, údržbu a opravy smie vykonávaĢ len
predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov Samsung.
Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horĐavých alebo výbušných
plynov, vedie to k zvýšeniu rizika výbuchu.
Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ĐubovoĐnej podobe alebo
nejaký cudzí predmet, fotoaparát nepoužívajte. Vypnite fotoaparát
a odpojte zdroj napájania. Musíte sa obrátiĢ na svojho predajcu
alebo na servisné stredisko fotoaparátov Samsung. Nepoužívajte
fotoaparát, pretože to môže spôsobiĢ požiar alebo zásah
elektrickým výbojom.
Nevkladajte žiadne kovové ani horĐavé cudzie predmety do
fotoaparátu cez prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäĢovej
karty a priestor na batériu. Môže to spôsobiĢ požiar alebo zásah
elektrickým výbojom.
Nepoužívajte tento fotoaparát s mokrými rukami. Môže dôjsĢ
k úrazu elektrickým prúdom.
Oznaþenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpeþnú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiĢ
smrĢ alebo vážne zranenie.
Nepoužívajte blesk príliš blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie
blesku do tesnej blízkosti predmetov fotografovania môže spôsobiĢ
poškodenie zraku.
Z bezpeþnostných dôvodov uschovávajte tento výrobok a jeho
príslušenstvo mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedošlo
k nehodám, napr.:
– prehltnutie batérie alebo malého príslušenstva fotoaparátu;
ak dôjde k nehode, obráĢte sa ihneć na lekára.
– možnosĢ zranenia pohyblivými þasĢami fotoaparátu.
Pri dlhom používaní sa môžu batéria a fotoaparát prehrievaĢ, þo
môže viesĢ k chybnej funkþnosti fotoaparátu. Ak sa tak stane,
nechajte fotoaparát na niekoĐko minút v pokoji, aby sa mohol
schladiĢ.
Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naĖ mohli pôsobiĢ
extrémne vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na
priamom slneþnom svetle alebo na miestach, kde dochádza
k prudkým výkyvom teploty. Vystavovanie extrémnym teplotám
môže poškodiĢ vnútorné þasti fotoaparátu a môže spôsobiĢ
požiar.
Pri používaní fotoaparátu alebo nabíjaþky ich nezakrývajte. Môže
to spôsobiĢ kumuláciu tepla a zdeformovanie telesa fotoaparátu
alebo požiar. Fotoaparát a jeho príslušenstvo používajte vždy na
dobre vetraných miestach.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Upozornenie
Oznaþenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpeþnú situáciu,
ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiĢ Đahké alebo
stredne Ģažké zranenie.
Vyteþenie batérie, jej prehriatie alebo iné poškodenie môžu spôsobiĢ požiar
• alebo zranenie.
•
•
•
•
– Používajte batériu urþenú technickými údajmi fotoaparátu.
– Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohĖa.
– Nevkladajte batériu prevrátenými pólmi.
Ak neplánujete dlhšiu dobu fotoaparát používaĢ, vyberte z neho batériu. Inak
môže dôjsĢ k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému poškodeniu
súþastí fotoaparátu.
NespúšĢajte blesk, ak sa ho dotýkate rukami alebo inými predmetmi. Po
nepretržitom používaní blesku sa ho nedotýkajte. Môže spôsobiĢ popálenia.
NepremiestĖujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keć sa používa
sieĢový adaptér Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vždy fotoaparát
vypnite. Potom skontrolujte, þi sú všetky konektory káblov alebo káble iných
zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môže
to poškodiĢ vodiþe alebo káble a spôsobiĢ požiar alebo zásah elektrickým
výbojom.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu,
aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkþnosti
fotoaparátu.
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
•
sa fotoaparát používa pri nízkych teplotách, môže dôjsĢ k nasledu• Ak
júcim stavom. Nejde o nesprávne funkcie fotoaparátu a pri bežnej
teplote sa zvyþajne normálny stav obnoví.
•
•
– Zapnutie displeja LCD trvá dlhšie a farby na Ėom sa môžu líšiĢ od farieb
subjektu.
– Keć meníte kompozíciu snímky, na displeji LCD sa môže prejaviĢ oneskorenie.
Kreditné karty sa môžu odmagnetizovaĢ, ak sa ponechajú blízko puzdra.
Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetickým pásom blízko puzdra.
Je veĐmi pravdepodobné, že pri pripojení 20 kolíkového konektora k portu
rozhrania USB v poþítaþi dôjde k poruchám poþítaþa. Nikdy nepripájajte 20
kolíkový konektor k portu rozhrania USB v poþítaþi.
Obsah
PRÍPRAVA 007
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
ZAZNAMENÁVANIE 017
018
019
019
019
020
021
021
Systémová tabuĐka
Obsah balenia
Predáva sa samostatne
Popis funkcií
Predná a vrchná þasĢ
Zadná þasĢ
Spodná þasĢ
Tlaþidlo s 5 funkciami
Kontrolka þasovaþa
Kontrolka stavu fotoaparátu
Ikona režimu
Pripojenie k zdroju energie
Vloženie pamäĢovej karty
Pokyny na používanie pamäĢovej karty
Indikátor LCD monitora
Ako používaĢ ponuku
Spustenie režimu nahrávania
Výber režimu
Ako používaĢ inteligentný
automatický režim
Ako používaĢ režim Auto
Ako používaĢ režim Program
Ako používaĢ režim DUAL IS
(Duálnastabilizácia obrazu)
3
Obsah
022
023
023
025
025
025
026
027
027
027
027
029
029
031
031
033
035
035
035
036
036
037
038
4
Používanie režimu filmového sprievodcu
Ako používaĢ režim Beauty Shot
Ako používaĢ režimy Scéna
Ako používaĢ režim Filmový klip
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Pozastavenie poþas nahrávania
filmového klipu (postupné nahrávanie)
Na þo treba myslieĢ pri fotografovaní
Používanie tlaþidiel na nastavenie
fotoaparátu
Tlaþidlo ZAPNÚġ
Tlaþidlo spúšte
Tlaþidlo PRIBLÍŽENIE
Tlaþidlo Informácie (DISP)/Nahor
Tlaþidlo Makro/Nadol
Zámok zaostrenia
Tlaþidlo Blesk/DoĐava
Tlaþidlo SamospúšĢ/Doprava
Tlaþidlo PONUKA
Tlaþidlo OK
Funkcie
Ako zapnúĢ funkcie pomocou tlaþidla PONUKA
Kompenzácia expozície
Vyváženie bielej
ISO
038
040
040
041
041
042
042
043
043
044
045
046
046
047
047
NASTAVENIE 048
048
048
048
048
048
049
049
049
Zaznamenanie tváre
Tón tváre
Retušovanie tváre
VeĐkosĢ snímky
Kvalita/RýchlosĢ snímkovania
ACB
Meranie
Opakované snímanie
Typ automatického zaostrenia
VoĐba fotogr. štýlu
Úprava obrazu
OIS (Optical image Stabilization)
Hlasová poznámka
Nahrávanie hlasu
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Ponuka Zvuk
Zvuk
HlasitosĢ
Zvuk zapnutia
Zvuk spúšte
Pípnutie
Zvuk zaostrenia
Autoportrét
Ponuka nastavenie
Obsah
049
049
049
050
050
050
050
051
051
051
052
052
052
053
053
054
054
055
PREHRÁVANIE 056
056
056
057
057
058
Displej
Jazyk
Opis funkcie
Obrázok pri spustení
Jasné zobrazenie
Rýchly náhĐad
ÚSPORA displeja
Nastavenia
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Nastavenie dátumu, þasu a typu dátumu
ýasové pásmo
Názov súboru
Peþiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Svetlo automatického zaostrenia
Výber typu výstupného obrazu
Nastavenie USB
Spustenie režimu prehrávania
Prehrávanie fotografií
Prehrávanie filmového klipu
Funkcia snímania filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
Prehrávanie hlasovej poznámky
058
059
059
059
059
062
062
063
063
064
066
066
067
067
068
070
070
070
071
071
072
072
Indikátor na displeji LCD
Používanie tlaþidiel na nastavenie
fotoaparátu
Tlaþidlo Miniatúry/Zväþšenie
Tlaþidlo režimu prehrávania
Inteligentný album
Tlaþidlo Informácie (DISP)/Nahor
Tlaþidlo PrehraĢ a PozastaviĢ/OK
Tlaþidlo DoĐava/Doprava/Nadol/PONUKA
Tlaþidlo OdstrániĢ
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou
displeja LCD
UpraviĢ
ZmeniĢ veĐkosĢ
Otáþanie snímky
VoĐba fotogr. štýlu
Úprava obrazu
ZobraziĢ
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Výber obrazov
Konfigurácia efektov viacnásobnej
prezentácie
Nastavenie intervalu prehrávania
Nastavenie hudby v pozadí
5
Obsah
072
072
073
073
074
076
077
078
078
079
079
081
082
084
SOFTVÉR 087
6
087
088
089
091
094
095
098
098
099
Možnosti súboru
OdstraĖovanie snímok
Chránené snímky
Hlasové poznámky
DPOF
KopírovaĢ na kartu
PictBridge
PictBridge : Výber snímky
PictBridge : Nastavenie tlaþe
PictBridge : VynulovaĢ
Dôležité poznámky
UkazovateĐ varovania
Predtým, než sa obrátite na servisné
stredisko
Technické údaje
Poznámky k softvéru
Požiadavky systému
Informácie o softvéri
Nainštalovanie aplikaþného softvéru
Spustenie režimu PC
Odobratie vymeniteĐného disku
Samsung Master
Nainštalovanie ovládaþa USB v systéme MAC
Používanie ovládaþa USB v systéme MAC
ýasto kladené otázky
Systémová tabuĐka
Pred použitím výrobku si skontrolujte, þi máte správny obsah. V závislosti od miesta predaja sa obsahy môžu líšiĢ. Ak si chcete zakúpiĢ
voliteĐné príslušenstvo, obráĢte sa na najbližšieho predajcu znaþky Samsung alebo servisné stredisko Samsung. Diely a príslušenstvo, ktoré
sú zobrazené nižšie, sa môžu odlišovaĢ od ich skutoþného vzhĐadu.
Obsah balenia
Fotoaparát
NabíjateĐná batéria
SieĢový adaptér /
kábel USB
Obal fotoaparátu
Kábel AV
Popruh fotoaparátu
CD so softvérom
(pozrite str. 88)
PoužívateĐská príruþka,
Záruþný list
Predáva sa samostatne
PamäĢová karta SD/SDHC/
MMC (pozrite str. 16)
7
Popis funkcií
Predná a vrchná þasĢ
Reproduktor
Tlaþidlo spúšte
Kontrolka samospúšte
/ automatického
zaostrenia
Tlaþidlo na zapnutie
Blesk
Terminál USB / AV /
DC
Objektív/ Kryt objetívu
Mikrofón
8
Popis funkcií
Zadná þasĢ
Kontrolka stavu fotoaparátu
Tlaþidlo priblíženia Tele(T) (digitálne priblíženie)
Tlaþidlo priblíženia Wide(W) (Miniatúra)
Prepínaþ režimu
Displej LCD
Oþko na remienok
Tlaþidlo s 5 funkciami
Tlaþidlo MENU
Tlaþidlo Fn/OdstrániĢ
Tlaþidlo režimu prehrávania
9
Popis funkcií
Spodná þasĢ
Tlaþidlo s 5 funkciami
Priestor na batérie
Tlaþidlo informácie/nahor
Tlaþidlo OK/
PrehraĢ a PozastaviĢ
Tlaþidlo SamospúšĢ/
Doprava
Blesk/
Tlaþidlo doĐava
Držiak
batérie
Zásuvka pamäĢovej karty
Kryt priestoru na batérie
Otvor pre statív
Ä Ak chcete otvoriĢ kryt priestoru na batériu, posuĖte ho v naznaþenom
smere.
10
Tlaþidlo Makro/Nadol
Popis funkcií
Kontrolka þasovaþa
Ikona
Ikona režimu
Stav
Popis
Bliká
– Poþas prvých 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s.
– Poþas posledných 2 sekúnd kontrolka rýchlo bliká v
intervaloch 0,25 s.
Bliká
2 sekundy kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
Bliká
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ćalších
2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.
Bliká
Po stlaþení tlaþidla uzávierky sa obrázok nasníma v
súlade s pohybom objektu.
Kontrolka stavu fotoaparátu
Stav
Zapnutie
Po nasnímaní obrázka
Keć sa nabíja batéria
blesku
Keć sa pripojí kábel USB
k poþítaþu
Prenos údajov medzi
fotoaparátom a poþítaþom
Popis
Kontrolka zasvieti a zhasne, keć je fotoaparát
pripravený na nasnímanie fotografie.
Kontrolka bliká poþas ukladania obrazových údajov. Zhasne,
keć je fotoaparát pripravený na nasnímanie fotografie.
ćalšie informácie o nastavení režimu fotoaparátu nájdete na str. 19.
Režim
Režim
Režim
Režim
Kontrolka bliká (displej LCD sa vypne)
Režim
Keć sa aktivuje
automatické zaostrenie
Kontrolka svieti (fotoaparát zaostruje na subjekt)
DUAL IS
(DUAL IS)
Beauty Shot
Photo Help Guide
(Zachytenie
(Spriev. pom. fotogr.)
krásy)
Scene
(Scéna)
Movie
(Film)
SCENE
Portrait
(Portrét)
Frame Guide
(Frame Guide)
Night
(Noc)
Landscape
(Krajina)
Close-up
(Zblízka)
Children
(Deti)
Ikona
Ikona
Kontrolka bliká
Program
(Program)
Ikona
Kontrolka sa rozsvieti.
(Po inicializácii zariadenia sa vypne displej LCD)
Keć tlaþiareĖ tlaþí
Auto
(Auto)
Ikona
Kontrolka bliká
Keć sa pripojí kábel USB k tlaþiarni Kontrolka bliká
Smart Auto
(Smart Auto)
Dawn
(Úsvit)
Text
(Text)
Sunset
(Západ slnka)
Backlight
Fireworks Beach & Snow
(Svetlo pozadia) (OhĖostroj) (Pláž a sneh)
Ikona
Kontrolka bliká (fotoaparát nezaostruje na subjekt)
11
Pripojenie k zdroju energie
Mali by ste používaĢ nabíjateĐnú batériu SLB-10A dodávanú spolu
s fotoaparátom. Pred použitím fotoaparátu zabezpeþte nabitie batérie.
Technické údaje nabíjateĐnej batérie SLB-10A
Model
SLB-10A
Typ
Lítium-iónová
Kapacita
1050mAh
Napätie
3.7V
ýas nabíjania
Približ. 180 min.
(pri vypnutom fotoaparáte)
Poþet snímok a výdrž batérie: pri použití batérie SLB-10A
Fotografie
Film
Výdrž batérie/
Poþet snímok
Podmienky
Približ. 120 min./
Približne 240
záberov
Plne nabitá batéria, automatický režim,
veĐkosĢ snímky 12M, kvalita snímky
Jemná, interval medzi snímkami: 30s.
Zmena pozície zväþšenia medzi
širokouhlým a teleobjektívom po každom
zábere. Používanie blesku na každý
druhý záber. Používanie fotoaparátu na 5
minút a následné vypnutie na 1 minútu.
Plne nabitá batéria, veĐkosĢ snímky
Približ. 110 min.
640 x 480, rýchlosĢ snímkovania 30 fps
Ä Tieto hodnoty sú merané podĐa štandardných podmienok spoloþnosti
Samsung. Môžu sa líšiĢ v závislosti od spôsobu používateĐa.
12
Dôležité informácie o používaní batérie
• Keć fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
• Ak nebudete fotoaparát používaĢ dlhšiu dobu, vyberte
batérie. Batéria môže þasom strácaĢ energiu. Ak sa nechá
vo fotoaparáte, môže dôjsĢ k vyteþeniu.
• Nízke teploty (menej ako 0 °C) môžu ovplyvniĢ výkon batérie
a spôsobiĢ skrátenie jej životnosti.
• Batérie sa pri bežných teplotách zvyþajne obnovujú.
• Pri dlhodobom používaní sa fotoaparát môže prehrievaĢ. Nie
je to nezvyþajný stav.
Ak pripojíte sieĢový adaptér ku káblu USB, môžete ho používaĢ
ako napájací kábel a s jeho pomocou nabíjaĢ nepoužívanú batériu.
- Pomocou kábla striedavého prúdu:
Pripojte adaptér striedavého prúdu
ku káblu USB. Môže sa použiĢ ako
napájací kábel.
- Pomocou kábla USB:
OdstráĖte adaptér striedavého
prúdu.Pomocou kábla USB môžete
stiahnuĢ obrázky do poþítaþa
(str.91) alebo nabíjaĢ fotoaparát.
Pripojenie k zdroju energie
Dôležité informácie o používaní kábla USB.
Používajte kábel USB so správnymi parametrami.
Ak je fotoaparát pripojený k poþítaþu cez rozboþovaþ USB:
pripojte fotoaparát k poþítaþu priamo.
Ak je k poþítaþu súþasne pripojený fotoaparát a iné zariadenie: odoberte druhé zariadenie.
Fotoaparát sa nedá zaznamenaĢ pomocou predného portu
USB na poþítaþi. V tomto prípade použite port USB na
zadnej strane poþítaþa.
Ak port rozhrania USB v poþítaþi nezodpovedá
štandardnému výstupnému napájaniu (5V, 500mA),
fotoaparát nie je možné nabíjaĢ.
Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu
skontrolujte smerovanie a nezapájajte ich násilím. Môže to
spôsobiĢ deštrukciu kábla alebo fotoaparátu.
Ak kontrolka nabíjania LED na nabíjaþke striedavého prúdu
nesvieti, alebo po vložení nabíjateĐnej batérie bliká, skontrolujte
správnosĢ vloženia batérie.
Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnutý, batériu nie je
možné nabiĢ doplna. Poþas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.
Kontrolka LED na adaptéri striedavého prúdu
Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa
Ako nabíjaĢ nabíjateĐnú batériu
ýervená kontrolka LED svieti
Nabíjanie je dokonþené
Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní
Oranžová farba nesvieti alebo bliká
Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte
súþasne fotoaparát. Toto je spôsobené nízkou kapacitou batérie.
Pred použitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepoužívajte þasto
blesk ani nesnímajte filmový klip. Aj po pripojení nabíjaþky môže
byĢ napájanie fotoaparátu vypnuté, pretože nabíjateĐná batéria je
znova vybitá.
13
Pripojenie k zdroju energie
Vloženie pamäĢovej karty
Ŷ Vložte batériu podĐa tohto obrázka.
Ŷ PamäĢovú kartu vložte podĐa tohto obrázka.
- Ak sa fotoaparát po vložení
batérie nezapne, skontrolujte,
þi je batéria (+ / -).
- Keć je otvorený kryt priestoru
na batériu, nestláþajte ho
násilím. Môže dôjsĢ k poškodeniu
krytu priestoru na batériu.
- Pred vkladaním pamäĢovej
karty vypnite fotoaparát.
- Predok pamäĢovej karty
otoþte smerom k zadnej
þasti fotoaparátu (k displeju
LCD) a kontakty pamäĢovej
karty smerom k prednej þasti
fotoaparátu (k objektívu).
- Nevkladajte pamäĢovú kartu
otoþenú opaþne.
Mohlo by dôjsĢ k poškodeniu
zásuvky pamäĢovej karty.
Ŷ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.
Indikátor
batérie
Stav
batérie
Nízka kapacita
batérie (pripravte
Batéria je sa na nabíjanie
úplne nabitá alebo na použitie
náhradnej
batérie)
Nízka kapacita
Batéria je
batérie (pripravte
prázdna.
sa na nabíjanie
alebo na použitie (Nabite alebo
náhradnej použite náhradnú
batériu)
batérie)
Ä Keć používate fotoaparát a batériu na mieste, ktoré je extrémne
chladné alebo horúce, stav batérie na LCD sa môže odlišovaĢ od
aktuálneho stavu batérie.
14
Pokyny na používanie pamäĢovej karty
• Ak prvýkrát používate novú zakúpenú pamäĢovú kartu, musí byĢ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
naformátovaná (pozrite str. 51). Rovnako tak je formátovanie
potrebné, ak fotoaparát nedokáže rozoznaĢ údaje na nej uložené,
alebo ak obsahuje snímky zachytené iným fotoaparátom.
Pri každom vkladaní alebo vyberaní pamäĢovej karty vypnite
fotoaparát.
Opakovaným používaním pamäĢovej karty môže dochádzaĢ
k znižovaniu jej výkonu. V takom prípade možno bude potrebné
zakúpiĢ novú pamäĢovú kartu. Opotrebovanie a poškodenie
pamäĢovej karty nespadá pod záruku poskytovanú spoloþnosĢou
Samsung.
PamäĢová karta je citlivé elektronické zariadenie.
PamäĢovú kartu neohýbajte ani ju nevystavujte tvrdým nárazom.
Neuschovávajte pamäĢovú kartu v prostredí, kde sú silné
elektronické alebo magnetické polia, napr. v blízkosti
reproduktorov alebo televíznych prijímaþov.
Nepoužívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou
teplotou.
Dbajte na to, aby nebola pamäĢová karta zneþistená, a aby
neprišla do kontaktu so žiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde,
vyþistite pamäĢovú kartu mäkkou tkaninou.
Ak pamäĢovú kartu nepoužívate, uschovajte ju v jej puzdre.
Poþas dlhodobého používania (alebo po Ėom) môžete spozorovaĢ,
že sa pamäĢová karta prehrieva. Nie je to nezvyþajný stav.
Nepoužívajte pamäĢovú kartu, ktorá sa používa v inom digitálnom
fotoaparáte. Ak chcete použiĢ túto pamäĢovú kartu, najprv ju
naformátujte.
Nepoužívajte pamäĢovú kartu naformátovanú iným digitálnym
fotoaparátom alebo þítaþkou pamäĢových kariet.
• Zaznamenané údaje môžu byĢ poškodené, ak dôjde k niektorej
•
•
•
z nasledujúcich situácií:
- Keć sa pamäĢová karta používa nesprávnym spôsobom.
- Keć sa poþas nahrávania, odstraĖovania (formátovania) alebo
þítania vypne napájanie alebo sa pamäĢová karta vytiahne.
SpoloþnosĢ Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
Odporúþa sa zálohovaĢ si dôležité údaje na iné médium, napr. na
diskety, pevné disky, disky CD atć.
Ak v pamäti nie je dostatok miesta:
A objaví sa hlásenie [PamäĢ plná] a fotoaparát nepracuje.
Ak chcete optimalizovaĢ množstvo pamäte vo fotoaparáte,
vymeĖte pamäĢovú kartu alebo odstráĖte nepotrebné snímky
uložené na pamäĢovej karte.
• Nevyberajte pamäĢovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká,
inak môže dôjsĢ k poškodeniu údajov na pamäĢovej karte.
15
Pokyny na používanie pamäĢovej karty
Vo fotoaparáte sa môžu používaĢ pamäĢové karty typu SD/SDHC a
MMC (Multi Media Card).
Kontakty karty
Pri používaní pamäĢovej karty SD s kapacitou 1 GB je kapacita
snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú približné, pretože kapacita
snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäĢovej karty.
VeĐkosĢ
zaznamenanej
snímky
Prepínaþ ochrany proti
zápisu
Štítok
Fotogrfia
snímka
[PamäĢová karta SD (Secure Digital)]
• PamäĢová karta SD/SDHC je vybavená prepínaþom ochrany proti
zápisu, ktorý chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo
naformátovaním. Posunutím prepínaþa k dolnej þasti pamäĢovej
karty SD/SDHC sa aktivuje ochrana údajov. Posunutím prepínaþa
k hornej þasti pamäĢovej karty SD/SDHC sa zruší ochrana údajov.
• Pred snímaním fotografie posuĖte prepínaþ k hornej þasti
pamäĢovej karty SD/SDHC.
*Filmovy
klip
Super Fine
(VeĐmi
jemná)
Približne
169
Približne
196
Približne
231
Približne
246
Približne
365
Približne
548
Približne
986
Približne
240
Približne
270
Približne
308
Približne
328
Približne
493
Približne
680
Približne
1095
Približne
365
Približne
411
Približne
481
Približne
519
Približne
705
Približne
759
Približne
1232
-
-
-
-
-
-
Fine
Normal
(Jemná) (Normálna)
30FPS
(30CPS)
15FPS
(15CPS)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Približne
14'14"
Približne
45'42"
Približne
27'59"
Približne
01:19'07"
• Poþas nahrávania filmu tlaþidlo priblíženia nefunguje.
• ýasy nahrávania sa môžu meniĢ podĐa používania priblíženia.
• Môžete zaznamenaĢ až 4 GB alebo 2 hodiny videa.
16
Indikátor LCD monitora
Ŷ Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a
možnostiach.
ýíslo
Popis
5
Ikona pamäĢovej karty/
Ikona vnútornej pamäte
Ikona
-
6
Batéria
Str.14
7
Blesk
Str.31
8
Temporizator
Str.33
9
Macro
Str.29
10
Výber štýlu fotografie
Str.44
11
Zaznamenanie tváre
Str.38
OIS (Optical image Sta12
bilization) / Tón tváre
Úprava obrazu / Bez zvuku
13
/ Retušovanie tváre
14
[Obrázok a celkový stav]
ýíslo
Popis
Ikona
Strana
Dátum / ýas
Strana
Str.46/
40
Str.45/
47/40
2009/01/01 01:00 PM
Str.52
15 Varovanie pri destabilizácii
Str.26
16 Rámþek automatického
zaostrenia
17 Opakované snímanie
Str.43
18
Meranie
Str.42
19
Kvalita snímky/rýchlosĢ
snímkovania
Str.41
Str.43
1
Režim nahrávania
Str.19
2
Lišta optického / digitálneho priblíženia
/ Mierka digitálneho priblíženia
Str.27
20
VeĐkosĢ snímky
Str.41
Hlasové poznámky
Str.46
21
ISO
Str.38
Vyváženie bielej
Str.37
Kompenzácia expozície
Str.36
3
4
Poþet zostávajúcich snímok
00001
Str.16
22
Zostávajúci þas
00:00:00
Str.16
23
17
Ako používaĢ ponuku
1. Zapnite fotoaparát a stlaþte tlaþidlo PONUKA. V každom režime sa objaví ponuka.
EV
Functions
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Photo Size
Quality
ACB
Exit
Change
2. Na pohyb v ponukách použite tlaþidlo pohybu nahor alebo nadol.
EV
Functions
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Stlaþte tlaþidlo
NAHOR alebo
NADOL.
Photo Size
Volume
Functions
Start Sound
Sound
Shutter Sound
Display
Beep Sound
Settings
AF Sound
Self-Portrait
Quality
ACB
Exit
Change
Exit
Change
3. Na výber podponuky použite tlaþidlo pohybu doĐava alebo doprava.
Volume
Functions
Start Sound
Sound
Shutter Sound
Display
Beep Sound
Settings
Exit
Stlaþte tlaþidlo
DOďAVA alebo
DOPRAVA.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
Stlaþte tlaþidlo
DOďAVA alebo
DOPRAVA.
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low:Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
AF Sound
:On
AF Sound
:On
Self-Portrait
Self-Portrait
:On
Self-Portrait
:On
Change
Exit
Back
Back
4. Vyberte si podponuku a kliknite na tlaþidlo OK, aby ste si uložili nastavenia a vrátili sa na predchádzajúce okno.
18
Set
Spustenie režimu nahrávania
Výber režimu
Ako používaĢ inteligentný automatický režim (
Voliaci prvok režimov na zadnej strane fotoaparátu môžete použiĢ na
výber správneho režimu.
Fotoaparát si automaticky zvolí príslušné nastavenia fotoaparátu na
základe zaznamenaného typu scény. Bude nápomocný, ak nemáte
skúsenosti s nastaveniami fotoaparátu pri rôznych scénach.
Ako používaĢ ovládaþ režimu
Režim snímania vyberte otoþením ovládaþa režimu na znaþku
výberu.
)
1. Použitím ovládaþa režimu vyberte
inteligentný automatický režim.
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlaþením tlaþidla uzávierky zachyĢte
snímku.
Režim Filmový klip
Režim Scéna
Režim Inteligentný
automatický
Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény, použijú sa predvolené nastavenia.
Aj v prípade, ak sa zaznamená tvár, fotoaparát nemusí vybraĢ
Znaþka výberu
Režim Zachytenie
krásy
Režim Auto
Režim Program
Režim Photo Help guide
Režim DUAL IS znamená
(Režim duálnej stabilizácie
obrazu)
režim portrétu, a to v závislosti od polohy alebo osvetlenia subjektu.
Fotoaparát nemusí vybraĢ správnu scénu, a to v závislosti od
prostredia snímania, ako napríklad trasenie fotoaparátu, osvetlenie
a vzdialenosĢ k objektu.
Režim [Night] (Noc) rozpoznáva scény len vtedy, keć je blesk
nastavený na možnosĢ off (vypnutý). Fotoaparát používa režim
[Tripod] (Statív) po skontrolovaní podmienok snímania na statíve
poþas urþitého þasového obdobia.
Napriek použitiu statívu fotoaparát nemusí vybraĢ režim statívu, a
to v závislosti od pohybu objektu.
19
Spustenie režimu nahrávania
Každá scéna sa rozpozná pri nasledujúcich podmienkach;
[Landscape] (Krajinka)
(
) : Pri snímaní scén v exteriéri
[White] (Biela)
(
) : Pri snímaní vo veĐmi jasnom
prostredí
[Nights] (Noci)
(
) : Pri snímaní noþných scén
[Night Portrait] (Noþný portrét) (
) : Pri snímaní Đudí na tmavom
mieste v exteriéri
[Backlight] (Protisvetlo)
) : Pri snímaní scenérie s protisvetlom bez portrétu
(
[Backlight Portrait] (Portrét s protisvetlom) (
) : Pri snímaní portrétu s protisvetlom
[Portrait] (Portrét)
(
) : Pri snímaní portrétu
[Macro] (Makro):
(
) : Pri snímaní detailných záberov
[Macro Text] (Makro text) (
) : Pri snímaní textov s detailným
priblížením
[Tripod] (Statív):
) : Pri snímaní objektu bez
akéhokoĐvek pohybu prostred-
(
níctvom statívu
[Action] (Akcia):
20
(
) : Pri snímaní objektu, ktorý sa
þasto pohybuje
Ako používaĢ režim Auto (
)
Tento režim vyberte, ak chcete fotografovaĢ rýchlo a jednoducho
s minimálnymi zásahmi požívateĐa.
1. Vložte batérie (str. 14). Pri vkladaní
batérií dávajte pozor na polaritu (+/–).
2. Vložte pamäĢovú kartu (str. 14).
Pretože tento fotoaparát má internú
pamäĢ s veĐkosĢou 31MB, nie je
nutné vložiĢ pamäĢovú kartu. Ak nie
je vložená pamäĢová karta, snímka
bude uložená do internej pamäte. Ak je
vložená pamäĢová karta, snímka bude
uložená na pamäĢovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlaþením tlaþidla zapnutia fotoaparát zapnite.
5. Stlaþením tlaþidla MENU vyberte režim Auto.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja
LCD naaranžujte obraz.
7. Stlaþením spúšte zachyĢte snímku.
Ak rámþek automatického zaostrenia zmení po poloviþnom
stlaþení tlaþidla spúšte farbu na þervenú, znamená to, že
fotoaparát nemôže zaostriĢ na subjekt. V takom prípade
nedokáže fotoaparát zachytiĢ obrázok jasne.
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali
objektív alebo blesk.
Spustenie režimu nahrávania
Ako používaĢ režim Program (
)
Týmto automatickým režimom sa nakonfiguruje fotoaparát na
optimálne nastavenie. Všetky funkcie (okrem hodnoty clony
a rýchlosti uzávierky) sa dajú nakonfigurovaĢ ruþne.
1. Otoþením ovládaþa režimu vyberte
režim Program. (str. 19).
2. Stlaþením tlaþidla Ponuka si nastavíte
rozšírené funkcie.
Ćalšie podrobnosti nájdete na str. 35.
Ako používaĢ režim DUAL IS (Duálna stabilizácia obrazu) (
)
Tento režim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a pomáha získaĢ
dobre exponovanú snímku aj pri tmavšom okolí.
1. Otoþením ovládaþa režimu vyberte
režim DUAL IS. (str. 19)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlaþením tlaþidla spúšte zachyĢte
snímku.
Ŷ Na þo treba dávaĢ pozor pri používaní režimu DUAL IS
1. Digitálne priblíženie v režime DUAL IS nefunguje.
2. Ak sú svetelné podmienky jasnejšie ako žiarivkové svetlo, režim
DUAL IS sa neaktivuje.
3. Ak sú svetelné podmienky tmavšie ako žiarivkové svetlo, zobrazí
sa indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (Ã). Ak
chcete dosiahnuĢ najlepšie výsledky, nefotografujte v momente,
kedy je tento indikátor (Ã) zobrazený.
4. Ak sa subjekt pohybuje, výsledná zachytená snímka bude
rozmazaná.
5. Pretože režim DUAL IS využíva digitálny procesor fotoaparátu,
spracovanie snímok zachytených v režime DUAL IS môže trvaĢ
dlhšie.
21
Spustenie režimu nahrávania
Používanie režimu filmového sprievodcu (
Dostupné funkcie sprievodcu filmovaním
)
Funkcia, ktorá sa dá použiĢ pri nároþnom zaostrovaní
Funkcia, ktorá sa dá použiĢ pri trasúcom sa obraze na obrazovke
Funkcia, ktorá sa dá použiĢ pri filmovaní v tme
Funkcia, ktorá sa dá použiĢ pri nastavovaní jasu obrazu
Funkcia, ktorá sa dá použiĢ pri nastavovaní farby obrazu
Pomáha používateĐovi sa nauþiĢ správnu metódu filmovania,
ktorá obsahuje riešenia potenciálnych problémov, ktoré sa môžu
vyskytnúĢ poþas filmovania a umožĖuje používateĐovi cviþiĢ filmovanie
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Stlaþenie tlaþidla
DoĐava/Doprava
Stlaþenie ikony OK tlaþidla
Change
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm or farther
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people’s faces
Back
Stlaþenie tlaþidla
DoĐava/Doprava
Stlaþenie ikony OK tlaþidla
Change
1/2
To focus on your subject, halfpress the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Back
Practice
Stlaþenie tlaþidla
Nahor
Stlaþenie tlaþidla
Nahor/Nadol
Photo Help Guide
Stlaþenie tlaþidla spúšte
Guide list
Press the shutter button
to practice using this
feature.
Stlaþenie ikony OK tlaþidla
Guide list
[ Funkcia, ktorá sa dá použiĢ pri nároþnom zaostrovaní ]
22
2/2
When the subject is in focus,
press the shutter button
completely to capture the image
or video. If the subject is out of
focus, try half-pressing the shutter
button again.
Back
Practice
Spustenie režimu nahrávania
Ako používaĢ režim Beauty Shot (
Režimy scény sú nasledujúce.
)
Urobte fotoportréty pri nastavenej voĐbe pre vyþistenie chýb tváre.
1. Pomocou voliþa režimu vyberte režim Beauty Shot. (str. 19).
2. Na výber možnosti [Face Tone] (ZladiĢ
farby tváre) alebo [Face Retouch]
(Retušovanie tváre) stlaþte tlaþidlo
nahor/nadol v ponuke [Functions]
(Funkcie).
3. Stlaþením Đavého/pravého tlaþidla vyberte požadovanú úroveĖ funkcií [Face
Tone] (ZladiĢ farby tváre) alebo [Face Retouch] (Retušovanie
tváre). Potom stlaþte tlaþidlo OK.
4. Stlaþením spúšte zachyĢte snímky.
Ako používaĢ režimy Scéna (
[Frame Guide] (Pravítko snímky) (
) : Tento režim použite, keć budete
chcieĢ, aby vás iná osoba
odfotila pod želaným uhlom.
[Night] (Noc)
(
) : Použite v prípade, že chcete
snímaĢ fotografie v noci
alebo v tmavšom prostredí.
[Portrait] (Portrét)
(
) : Ak chcete nasnímaĢ jednu
osobu.
[Children] (Deti)
(
) : Slúži na zachytenie rýchlo
sa pohybujúcich objektov,
napríklad detí.
[Landscape] (Krajina)
(
) : Slúži na snímanie vzdialenej
scenérie.
[Close Up] (Zblízka)
(
) : Snímanie malých objektov,
ako napríklad rastlín a
hmyzu zblízka.
[Text](Text)
(
) : Tento režim použite pri
snímaní dokumentu.
[Sunset](Západ slnka)
(
) : Na snímanie západu slnka.
[Dawn] (Úsvit)
(
) : Scény pri svitaní.
)
Pomocou ponuky jednoducho nastavíte optimálne nastavenia pre
rozliþné snímané situácie.
1. Otoþením ovládaþa režimu vyberte
režim Program. (str. 19).
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja LCD naaranžujte
obraz.
3. Stlaþením spúšte zachyĢte snímku.
[Backlight] (Svetlo pozadia) (
) : Portrét bez tieĖov
spôsobených svetlom
pozadia.
[Firework] (OhĖostroj)
) : OhĖostrojové scény.
Frame Guide: Shutter
(
[Beach & Snow] (Pláž a sneh) (
) : Pri scénach s oceánom,
jazerom, plážou a snehom.
23
Spustenie režimu nahrávania
Ŷ Ako používaĢ režim [Frame Guide] (Pravítko snímky)
Režim [Frame Guide] (Pravítko snímky) použite, keć budete chcieĢ, aby
vás iná osoba odfotila pod želaným uhlom.
1. Zo želaného uhla urobte fotografiu.
- Sprievodca sa zobrazí okolo
boþných strán obrázka.
Ŷ Ako používaĢ režim [Long Time Shutter] (Dlhodobá uzávierka)
Fotoaparát automaticky upraví rýchlosĢ uzávierky a hodnoty clony
podĐa prostredia, v ktorom sa fotografuje. V režime scény Noþná
scéna však môžete nastaviĢ rýchlosĢ uzávierky a hodnoty clony
podĐa seba.
Zmena rýchlosti uzávierky a hodnoty clony
Cancel Frame: OK
Pravítko
2. Následne môže druhá osoba
nasnímaĢ obrázok tak, že zarovná
hranu snímaného obrázka s
vodiacim prvkom, ktorý ohraniþuje
boþné strany okna.
Cancel Frame: OK
Cancel Frame: OK
24
1. Vyberte režim scény [Night]. (str. 23)
2. Stlaþte tlaþidlo Fn, zobrazí sa ponuka
Dlhý þas uzávierky.
3. Pomocou 5-funkþného tlaþidla
nakonfigurujte hodnotu dlhodobej
spúšte.
4. Stlaþte znova tlaþidlo Fn. Nastavená
hodnota sa uloží a fotoaparát sa
prepne do režimu Noþná scéna.
3.5
1S
Long Time Shutter
Exit
Move
Spustenie režimu nahrávania
Ako používaĢ režim Filmový klip (
)
Filmový klip je možné nahrávaĢ tak dlho, aký dostupný þas umožĖuje
pamäĢová karta.
1. ZvoĐte režim filmový klip s použitím
prepínaþa režimu. (Na displeji LCD sa
zobrazí ikona režimu Filmový klip a þas
nahrávania, ktorý je k dispozícii.)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlaþte tlaþidlo spúšte. Filmový klip sa bude nahrávaĢ po dobu,
ktorá je na nahrávanie k dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané
stále, aj keć je tlaþidlo spúšte uvoĐnené. Ak chcete zastaviĢ
nahrávanie, stlaþte znova tlaþidlo spúšte.
Ä VeĐkosĢ a typ snímky sú nasledujúce.
- VeĐkosĢ snímky
: 640x480, 320x240 (zvoliteĐné)
- typ súboru filmového klipu : AVI (MJPEG)
- Obnovovací kmitoþet
: 30FPS, 15FPS (zvoliteĐné)
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmový klip je možné nahrávaĢ bez zvuku.
Kroky 1 až 3 sú rovnaké ako pri režime
FILMOVÝ KLIP.
4. Stlaþte tlaþidlo ponuky.
5. Stlaþením tlaþidiel Nahor/Nadol si vyberte
ponuku [Functions] (Funkcie) a stlaþte
tlaþidlo doprava.
6. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Voice] (Hlas) a
stlaþte tlaþidlo OK.
7. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si vyberte ponuku [Off]
(Vypnuté).
8. Stlaþte tlaþidlo OK. Filmový klip je možné nahrávaĢ bez zvuku.
Ä Ćalšie podrobnosti nájdete na str. 47.
Pozastavenie poþas nahrávania filmového klipu
(postupné nahrávanie)
Tento fotoaparát umožĖuje pri nahrávaní filmového klipu doþasne
zastaviĢ nahrávanie poþas neželaných scén. Pomocou tejto funkcie
môžete nahraĢ do filmového klipu svoje obĐúbené scény bez toho,
aby sa vytvárali viaceré filmové klipy.
Ŷ Používanie postupného nahrávania
Kroky od 1-2 sú rovnaké ako pre režim FILMOVÝ KLIP.
3. Tlaþidlom spúšte zaznamenáte
filmové klipy, ak je dostupný þas
zaznamenávania. Filmové klipy budú
nahrávané stále, aj keć je tlaþidlo
spúšte uvoĐnené.
4. Stlaþením tlaþidla OK nahrávanie
Stop
Record
doþasne zastavíte.
5. V nahrávaní pokraþujte opätovným
stlaþením tlaþidla OK.
6. Ak chcete zastaviĢ nahrávanie, stlaþte znova tlaþidlo spúšte.
25
Na þo treba myslieĢ pri fotografovaní
• Stlaþenie tlaþidla spúšte do polovice.
Jemným stlaþením tlaþidla spúšte potvrdíte zaostrenie a nabíjanie
batérie blesku. Úplným stlaþením tlaþidla spúšte nasnímate
fotografiu.
[Jemné stlaþenie tlaþidla spúšte]
[Úplné stlaþenie tlaþidla spúšte]
• Dostupná kapacita pamäte sa môže líšiĢ v závislosti od podmienok
snímania a nastavení fotoaparátu.
• Ak je pri horších svetelných podmienkach vybraný režim vypnutého blesku,
•
•
•
pomalej synchronizácie alebo režim DUAL IS, na displeji LCD sa môže
objaviĢ ikona upozornenia na trasenie fotoaparátu (Ã).V takom prípade
použite statív, oprite fotoaparát o pevný povrch alebo zmeĖte do režimu
fotografovania s bleskom.
Snímanie proti svetlu: Nesnímajte fotografie priamo proti slnku.
Ak to urobíte, môže tým obraz stmavnúĢ. Ak
chcete snímaĢ fotografiou proti svetlu, použite
režim [Backlight] (Zadné svetlo) v režime
snímania scény (pozrite str. 23), doplĖujúci
blesk (pozrite str. 32), bodové meranie
expozície (pozrite str. 42), kompenzáciu
expozície (pozrite str. 36) alebo funkciu ACB
(pozrite str. 42).
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív
alebo blesk.
Naaranžujte snímku pomocou displeja LCD.
26
• Za urþitých podmienok nemusí systém automatického zaostrenia
fungovaĢ podĐa oþakávania.
– pri fotografovaní objektu s malým kontrastom,
– ak ide o subjekt s vysokým odrazom alebo leskom;
– ak sa subjekt pohybuje vysokou rýchlosĢou,
– Na mieste, kde je silné odrážané svetlo alebo veĐmi jasné
pozadie,
– Ak má subjekt na sebe len vodorovné þiary alebo je veĐmi úzky
(napríklad tyþ alebo stožiar),
– Ak je okolie tmavé.
Používanie tlaþidiel na nastavenie
fotoaparátu
Funkciu režimu nahrávania je možné nastaviĢ pomocou tlaþidiel
fotoaparátu.
Tlaþidlo ZAPNÚġ
Používa sa na zapnutie a vypnutie
fotoaparátu.
Z dôvodu úspory energie batérie sa po
urþitom þase bez vykonania nejakej
þinnosti fotoaparát automaticky vypne.
Informácie o funkcii automatického
vypnutia nájdete na strane 53.
Tlaþidlo spúšte
Používa sa na nasnímanie fotografie alebo na nahrávanie hlasu v
režime SNÍMANIE.
• V režime FILMOVÝ KLIP
•
Úplným stlaþením tlaþidla spúšte sa
zaþne nahrávanie filmového klipu.
Stlaþte raz tlaþidlo spúšte, filmový klip
sa bude nahrávaĢ po dobu, ktorá je
na nahrávanie k dispozícii. Ak chcete
zastaviĢ nahrávanie, stlaþte znova
tlaþidlo spúšte.
V režime STATICKÁ SNÍMKA:
Poloviþné stlaþenie tlaþidla spúšte aktivuje automatické zaostrenie
a kontrolu stavu blesku. Úplným stlaþením tlaþidla spúšte
sa zachytí a uloží snímka. Ak vyberiete nahrávanie hlasovej
poznámky, nahrávanie sa zaþne po uložení obrazových údajov
fotoaparátom.
Tlaþidlo PRIBLÍŽENIE
Ak nie je zobrazená ponuka, toto tlaþidlo
funguje ako tlaþidlo OPTICKÉHO alebo
DIGITÁLNEHO PRIBLÍŽENIA.
Tento fotoaparát je vybavený funkciou
5-násobného optického priblíženia a
5-násobného digitálneho priblíženia.
Pomocou obidvoch je možné dosiahnuĢ
pomer priblíženia 25x.
Ŷ Priblíženie TELE (teleobjektív)
Optické priblíženie TELEOBJEKTÍV : Stlaþte tlaþidlo ZOOM T.
Tým priblížite subjekt, t.j. subjekt sa bude zdaĢ bližší.
Digitálne priblíženie TELEOBJEKTÍV : Ak je vybrané maximálne
optické priblíženie (5x), stlaþením tlaþidla
PRIBLÍŽENIE T sa aktivuje softvér digitálneho
priblíženia. UvoĐnením tlaþidla PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV sa zastaví digitálne
priblíženie na požadovanom nastavení. Ak už
je dosiahnuté maximálne digitálne priblíženie
(5x), stlaþenie tlaþidla PRIBLÍŽENIE
TELEOBJEKTÍV nemá žiadny efekt.
Stlaþenie
tlaþidla
ZOOM T.
Stlaþenie
tlaþidla
ZOOM T.
[Priblíženie
ŠIROKOUHLÉ]
[Priblíženie
TELEOBJEKTÍV]
[Digitálne priblíženie 5,0x]
27
Tlaþidlo PRIBLÍŽENIE
• Spracovanie snímok zachytených pomocou digitálneho priblíženia
Ŷ ŠIROKOUHLÉ priblíženie
Optické priblíženie ŠIROKOUHLÉ : Stlaþenie tlaþidla ZOOM W.
Tým vzdialite subjekt, t.j. subjekt sa bude
zdaĢ vzdialenejší. Súvislým stlaþením
tlaþidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ
nastavíte fotoaparát na minimálne
nastavenie priblíženia, tzn. subjekt sa bude
zdaĢ najvzdialenejší.
Stlaþenie tlaþidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Priblíženie
TELEOBJEKTÍV]
Stlaþenie tlaþidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Optické priblíženie 2x]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
Digitálne priblíženie ŠIROKOUHLÉ : Ak je v þinnosti digitálne priblíženie,
stlaþením tlaþidla ZOOM W sa v krokoch
zmenšuje digitálne priblíženie. UvoĐnenie
Optické priblíženie
tlaþidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ
zastaví digitálne priblíženie. Stlaþením
tlaþidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ sa
Digitálne priblíženie
zmenšuje digitálne priblíženie, a potom sa
pokraþuje zmenšením optického priblíženia,
kým sa nedosiahne minimálne nastavenie.
Stlaþenie tlaþidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Digitálne priblíženie 5,0x]
28
Stlaþenie tlaþidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Priblíženie TELEOBJEKTÍV]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
môže trvaĢ o nieþo dlhšie. Vyhraćte teda na to viac þasu.
• Ak sa poþas snímania filmového klipu stlaþia tlaþidlá priblíženia, zvuk
nebude nahratý.
• Pri použití digitálneho klipu si môžete všimnúĢ zníženie kvality snímky.
• Ak chcete vidieĢ jasnejšiu snímku s digitálnym priblížením, stlaþte v
•
•
•
•
•
maximálnej polohe optického priblíženia do polovice tlaþidlo spúšte,
potom znova stlaþte tlaþidlo PRIBLÍŽENIE TELEOBJEKTÍV.
Digitálne priblíženie nie je možné aktivovaĢ v niektorých režimoch
scény (noc, deti, text, zblízka, ohĖostroj), v režime DUAL IS, v režime
filmového klipu a režime zisĢovania tváre.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu,
aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkþnosti
fotoaparátu. Ak je snímka tmavá, vypnite fotoaparát a znova ho
zapnite, aby sa upravila poloha objektívu.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, inak môže dôjsĢ k
nefunkþnosti fotoaparátu.
Keć je fotoaparát zapnutý, nedotýkajte sa pohyblivých þastí objektívu,
inak môže dôjsĢ k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, keć pracujete s
tlaþidlom priblíženia.
Tlaþidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlaþidlo Makro (
Keć je zobrazená ponuka, tlaþidlo Nahor funguje ako tlaþidlo smeru.
V režime nahrávania alebo prehrávania stlaþením tohto tlaþidla
zobrazíte informácie o snímke.
Keć je zobrazená ponuka, tlaþidlo Nadol funguje ako tlaþidlo
smeru. Ak ponuka nie je zobrazená, môžete tlaþidlo MAKRO ( ) /
NADOL použiĢ na zachytenie makro snímok. Rozsahy vzdialenosti
sú uvedené ćalej. Stlaþte tlaþidlo Makro, kým sa na displeji LCD
neobjaví indikátor požadovaného režimu makra.
[ Filmovacia obrazovka ]
) / Nadol
[ Informaþná obrazovka ]
[Autom. zaostrenie]
[Auto makro (
[Makro (
)]
)]
29
Tlaþidlo Makro (
) / Nadol
Typy režimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia
(W: širokouhlé, T: teleobjektív)
Režim
Typ zaostrenia
Rozsah
zaostrenia
Auto (
Auto makro (
W : 10 ~ Donekoneþna
T : 50 ~ Donekoneþna
Rozsah
zaostrenia
Režim
Typ zaostrenia
Rozsah
zaostrenia
Režim DUAL IS (
)
W : 10 ~ Donekoneþna
T : 50 ~ Donekoneþna
)
o
o
o
o
o
o
SCENE
Makro
Normálne
o
Režim
Auto makro
o
o
Normálne
o
W : 80 ~ Donekoneþna
T : 80 ~ Donekoneþna
Keć je vybraný režim makra, dávajte obzvlášĢ pozor na
destabilizáciu fotoaparátu.
Keć snímate obrázok vo vzdialenosti do 40cm (širokouhlé
priblíženie) alebo 50 cm (priblíženie tele) v režime makro,
vyberte režim vypnutého blesku.
Normálne
o
o
)
W : 80 ~ Donekoneþna
T : 80 ~ Donekoneþna
Makro
o
Normálne
W : 10 ~ 80
T : 50 ~ 80
Auto makro
o
W : 80 ~ Donekoneþna
T : 80 ~ Donekoneþna
)
Auto makro (
( o : ZvoliteĐné, : : rozsah zaostrenia nekoneþno)
Normálne
Program (
Makro (
Ŷ Dostupné spôsoby zaostrenia, podĐa režimu nahrávania
Režim
)
)
Režim
Typ zaostrenia
(jednotka: cm)
o
o
o
o
o
o
o
o
30
Zámok zaostrenia
Tlaþidlo Blesk (
Ak chcete zaostriĢ na subjekt, ktorý nie je v strede snímky, použite
funkciu zámku zaostrenia.
Keć je na displeji LCD zobrazená
ponuka, stlaþením tlaþidla DOďAVA
presuniete kurzor na Đavú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená
ponuka, tlaþidlo DOďAVA funguje ako
tlaþidlo BLESK ( ).
Ŷ Používanie zámku zaostrenia
1. Skontrolujte, þi je subjekt v strede rámþeka automatického
zaostrenia.
2. Stlaþte do polovice tlaþidlo spúšte. Keć sa nazeleno rozsvieti
rámþek automatického zaostrenia, znamená to, že fotoaparát je
zaostrený na subjekt. Ak nechcete nasnímaĢ neželaný obrázok,
dajte pozor, aby ste nestlaþili tlaþidlo spúšte úplne.
3. Držte do polovice stlaþené tlaþidlo spúšte, namierte fotoaparát
tak, aby bola snímka naaranžovaná podĐa potreby, potom
úplným stlaþením tlaþidla spúšte nasnímajte obrázok. Ak
zdvihnete svoj prst z tlaþidla spúšte, funkcia zámku zaostrenia
bude zrušená.
) / DoĐava
[Výber režimu autom. blesku]
Ŷ Výber režimu blesku
1. ZvoĐte si požadovaný režim nahrávania, okrem režimu [Movie]
(Film) a režimu [DUAL IS]. (str. 19)
2. Stlaþte tlaþidlo Blesk, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazený indikátor režimu blesku.
Použite správny blesk, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu.
Ŷ Rozsah blesku
(jednotka: m)
1. Snímka, ktorá
má byĢ zachytená.
2. Stlaþte do
polovice tlaþidlo
spúšte a zaostrite
na subjekt.
3. Naaranžujte
snímku a úplne
stlaþte tlaþidlo
spúšte.
Normálne
ISO
AUTO
Macro
Auto Makro
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
0,8~4,0
0,8~3,0
0,4~0,8
0,5~0,8
0,4~4,0
0,5~3,0
31
Tlaþidlo Blesk (
) / DoĐava
• Ak po výbere blesku stlaþíte tlaþidlo uzávierky, blysne prvý blesk, aby
•
•
•
•
•
•
32
skontroloval stav snímania (dosah blesku a pomer výkonu blesku).
Nehýbte fotoaparátom, kým sa blesk nerozsvieti druhýkrát.
ýasté používanie blesku skracuje životnosĢ batérie.
Za normálnych prevádzkových podmienok je þas nabíjania blesku
zvyþajne najviac 4 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, þas nabíjania
sa môže predĎžiĢ.
V režime DUAL IS, režimoch scény [Landscape] (Krajina), [Close
up] (Zblízka), [Text] (Text), [Sunset] (Západ slnka), [Dawn] (Úsvit),
[Firework] (OhĖostroj) a v režime Filmový klip funkcia blesku nie je
aktívna.
Fotografie snímajte v dosahu blesku.
Ak je subjekt príliš blízko alebo je vysoko reflexný, kvalita snímky nie
je zaruþená.
Pri snímaní fotografií za sĢažených svetelných podmienok s bleskom
sa môže v zachytenom snímku objaviĢ biela škvrna. Škvrna je
spôsobená odrazom svetla blesku od þastíc poletujúcich v ovzduší.
Ŷ Indikátor režimu blesku
Pictograme
Režim blesku
Popis
Automatický
blesk
Ak je subjekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky.
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk
Automatický s
fotoaparátu funguje automaticky, a redukuje
redukciou efektu
efekt þervených oþí pomocou funkcie redukcie
þervených oþí
efektu þervených oþí.
DoplĖujúci blesk
Blesk osvetĐuje nezávisle od svetla, ktoré je
k dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná v
závislosti od smerodajných podmienok.
Blesk funguje s malou rýchlosĢou uzávierky,
aby sa dosiahla vyvážená správna expozícia.
Pomalá synchro- Pri zlých svetelných podmienkach sa na
nizácia
displeji LCD fotoaparátu zobrazí ikona
destabilizácie obrazu ( Ã ).
Redukcia efektu
þervených oþí
Keć sa zistí snímka s „efektom þervených oþí“,
týmto režimom sa tento efekt automaticky redukuje.
Blesk vypnutý
Blesk sa nepoužíva. Tento režim vyberte
vtedy, ak zachytávate snímky na mieste
alebo v situáciu, ktoré neumožĖujú použitie
blesku. Keć snímate obrázok pri zhoršených
svetelných podmienkach, na displeji LCD sa
objaví indikátor upozornenia na destabilizáciu
fotoaparátu ( Ã ). Pri tejto funkcii
odporúþame použiĢ statív.
Tlaþidlo Blesk (
Tlaþidlo SamospúšĢ (
) / DoĐava
Ŷ Dostupný režim blesku, podĐa režimu nahrávania
( o : je možné vybraĢ)
Režim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / Doprava
Keć je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlaþením tlaþidla
DOPRAVA presuniete kurzor na pravú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaþidlo DOPRAVA
funguje ako tlaþidlo SamospúšĢ ( ). Táto funkcia sa používa v
prípade, že chcete byĢ na snímke aj samotný fotograf.
• Ak poþas þinnosti þasovaþa stlaþíte tlaþidlo þasovaþa, funkcia
þasovaþa bude zrušená.
• Ak chcete zabrániĢ destabilizácii, použite statív.
• V režime Filmový klip funguje len 10-sekundová samospúšĢ.
SCENE
Režim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Ikona inteligentného automatického blesku (
) sa zobrazí v režime [Smart Auto (Inteligentný automatický)].
33
Tlaþidlo SamospúšĢ (
) / Doprava
Ŷ Výber þasovaþa
Ŷ ýasovaþ pohybu
1. Vyberte režim Nahrávanie, okrem
režimu Nahrávanie hlasu. (str. 19)
Pohyb
2. Stlaþte tlaþidlo SAMOSPÚŠġ/
DOPRAVA ( ), kým sa na
displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu. Na displeji
LCD sa objaví ikona 10-sekundového,
2-sekundového alebo dvojitého
þasovaþa.
3. Keć stlaþíte tlaþidlo spúšte, snímka
bude zachytená po uplynutí urþeného
þasu.
Režim
[Výber 10-sekundovej
samospúšte]
Popis
10-sekundová Stlaþením tlaþidla spúšte bude snímka zachytená
samospúšĢ po 10-sekundovom intervale.
2-sekundová Stlaþením tlaþidla spúšte bude snímka zachytená
samospúšĢ po 2-sekundovom intervale.
Dvojitá
samospúšĢ
ýasovaþ
pohybu
34
Blikanie (1 sekundový interval)
Zaznamenávanie pohybu objektu
Blikanie (0,25 sekundový interval)
Nezaznamenáva sa pohyb
Zapnite a snímka sa po 2 sekundách
nasníma.
Ŷ Priebeh þasovaþa pohybu je nasledovný. (S výnimkou
režimu filmového klipu)
Ŷ Indikátor režimu samospúšte
Ikona
Ikona a kontrolka þasovaþa
Stlaþenie tlaþidla uzávierky po
nastavení þasovaþa pohybu
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po
ćalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý
obrázok. Ak používate blesk, 2-sekundový
þasovaþ môže byĢ oneskorený v závislosti od
doby nabíjania blesku.
Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6
sekundách po stlaþení tlaþidla spúšte a snímka sa
nasníma po zastavení pohybu.
Zvolenie þasovaþa pohybu Stisnutie tlaþidla Spúšte Potvrdenie kompozície (do 6 s)*1 Spustenie detekcie (Úplne
zamávajte rukou)*2 Zastavenie detekcie (nehýbte sa) Nasnímanie snímky (po 2 sekundách)
*1: Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6 sekundách od stlaþenia
tlaþidla spúšte, takže potvrćte kompozíciu v rámci 6 sekúnd.
*2: Úplne pohnite telom alebo rukami.
ýasovaþ pohybu nemusí fungovaĢ v nasledujúcich prípadoch.
• Ohnisková vzdialenosĢ je väþšia ako 3 m.
• Expozícia je príliš svetlá alebo tmavá
• V podmienkach so zadným svetlom.
• Pohyb nie je významný
• Pohyb sa zaznamenáva mimo stredovej
•
oblasti (50%) senzora, kde sa pohyb
rozpoznáva.
Ak fotoaparát nezaznamená v rámci 30
sekúnd žiadny pohyb alebo fotoaparát
nezaznamená zastavenie pohybu po
jeho zaznamenaní
Rozsah zaznamenania
þasovaþa pohybu
Tlaþidlo PONUKA
Funkcie (
- Keć stlaþíte tlaþidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví ponuka
príslušného režimu fotoaparátu. Opätovným stlaþením vrátite
displej LCD do prvotného zobrazenia.
- VoĐba ponuky môže byĢ zobrazená, keć sú zvolené nasledovné
: režim FILMOVÝ KLIP a OBRÁZOK. Ak je vybraná funkcia
nahrávania hlasu, k dispozícii nie je žiadna ponuka.
Použitím ponuky, ktorá zapína funkcie alebo tlaþidlo Fn, vyvoláte nasledovné
ponuky:
Režim
EV
Functions
[Stlaþenie tlaþidla
PONUKA]
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Photo Size
Quality
ACB
Exit
[Vypnutá ponuka]
Change
[Zapnutá ponuka]
Tlaþidlo OK
- Keć je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlaþidlo sa
používa na presun kurzora do podponuky alebo na potvrdenie
údajov.
EV
Functions
White Balance
[Stlaþenie ikony
OK tlaþidla]
EV
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Face Detection
Photo Size
Photo Size
Quality
Quality
Settings
ISO
ACB
Exit
Change
ACB
Exit
Back
)
(Funkcie)
Ponuka
Dostupný režim
Strana
EV
Str.36
White Balance (Vyváženie bielej)
Str.37
ISO
Str.38
Face Detection (Opis funkci)
Str.38
Face Tone (Tón tváre)
Str.40
Face Retouch (Retušovanie tváre)
Photo size (veĐkosĢ fotografie)
/ Movie size (veĐkosĢ film)
Quality(Kvalita)/ Frame rate
(RýchlosĢ snímkovania)
ACB (ACB)
Str.40
Metering (Meranie)
Str.42
Drive (Opakované snímanie)
Str.43
Focus Area
(OblasĢ zaostrenia)
Str.43
Photo Style Selector
(Výber štýlu fotografie)
Image Adjust
(Úprava obrazu)
OIS (Optical image
Stabilization)
Voice (Hlas)
Str.41
Str.41
Str.42
Str.44
Str.45
Str.46
Str.46
35
Funkcie (
)
Ako zapnúĢ funkcie pomocou tlaþidla PONUKA
1. Stlaþte tlaþidlo MENU v niektorom z dostupných režimov.
2. Stlaþením tlaþidiel Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Functions]
(Funkcie) a stlaþte tlaþidlo Doprava/OK.
Functions
EV
EV
White Balance
White Balance
Sound
ISO
Display
Face Detection
Settings
Photo Size
Quality
Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od
okolitých svetelných podmienok.
Hodnotu expozície si možno vybraĢ aj pomocou ponuky [EV].
Face Detection
Photo Size
Quality
ACB
ACB
Exit
Kompenzácia expozície
ISO
Tlaþidlo
Doprava/OK
Change
Exit
Back
3. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol si vyberte požadovaný režim a
potom stlaþte tlaþidlo OK.
EV
EV
White Balance
White Balance
ISO
ISO
Tlaþidlo
Nahor/Nadol
Face Detection
Photo Size
Quality
Face Detection
Photo Size
Quality
ACB
Exit
ACB
Back
Exit
Back
4. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava vyberte požadovanú ponuku, potom stlaþte tlaþidlo OK.
White Balance
Daylight
Tlaþidlo
DoĐava/Doprava
Back
36
Move
Back
Tlaþidlo Fn na zadnej strane fotoaparátu použite na vyvolanie
ponúk, ktoré rýchlejšie zapínajú þasto používané funkcie.
Move
Ŷ Kompenzácia expozície
1. MožnosĢ [EV] ( ) si vyberte
EV
kliknutím na tlaþidlo Nahor/Nadol z
ponuky Funkcie.
2. Pomocou tlaþidla DOďAVA a
DOPRAVA nastavte požadovaný faktor
kompenzácie expozície.
Back
Move
3. Stlaþte tlaþidlo OK. Nastavená hodnota sa uloží a zatvorí sa
režim nastavenia kompenzácie expozície. Ak zmeníte hodnotu
expozície, v Đavej þasti LCD displeja bude zobrazený indikátor
expozície ( ).
Ä Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmenšujú expozíciu.
Všimnite si, že kladná hodnota kompenzácie expozície zväþšuje
expozíciu, displej LCD môže byĢ biely, alebo nebude možné
nasnímaĢ dobré obrázky.
Funkcie (
)
Ŷ Použitie vlastného vyváženia bielej
Nastavenia vyváženia bielej sa môžu líšiĢ v závislosti od
snímaného prostredia. Vlastným nastavením vyváženia
bielej farby môžete vybraĢ najvhodnejšie nastavenie pre
konkrétne okolie.
Vyváženie bielej
Ovládanie vyváženia bielej farby
umožĖuje upraviĢ farby tak, aby sa zdali
prirodzenejšími.
White Balance
Back
Režim
Auto WB
(Autom. ýiernobiele)
Pictograme
Move
Popis
Fotoaparát automaticky vyberie príslušné
nastavenie vyváženia bielej farby v závislosti od
smerodajný svetelných podmienok.
Daylight
(Denné svetlo)
Na snímanie fotografií vonku.
Cloudy
(Zamraþené)
Na snímanie fotografií pri zamraþenom poþasí.
Fluorescent_H
(Žiarivkové svetlo h)
Na snímanie pri osvetlení trojcestnými žiarivkami
typu denného svetla.
Fluorescent_L
(Žiarivkové svetlo l)
Snímanie pri žiarivkách s bielym svetlom.
Tungsten
(Žiarovka)
Custom Set
(Vlastné nastavenie)
1. V ponuke White Balance vyberte
ponuku CUSTOM ( ).
Pred fotoaparát umiestnite hárok
bieleho papiera tak, aby sa na displeji
LCD zobrazovala len biela farba.
2. Tlaþidlo OK
: slúži na výber
predchádzajúcej
Biely papier
vlastnej hodnoty
vyváženia bielej.
Tlaþidlo spúšte : ukladá nové nastavenie vyváženia bielej.
- Vlastná hodnota vyváženia bielej farby bude použitá poþnúc
nasledujúcou snímkou.
- PoužívateĐom nastavená hodnota vyváženia bielej farby bude v
platnosti, až kým nebude nahradená inou.
Na snímanie pri žiarovkovom osvetlení
(štandardné žiarovky).
UmožĖuje používateĐovi nastaviĢ vyváženie bielej
v závislosti od podmienok snímania.
Ä Rozdielne svetelné podmienky môžu spôsobiĢ rôzne farebné
odtiene na snímkach.
37
Funkcie (
)
ISO
Zaznamenanie tváre
Pri snímaní obrázkov môžete zvoliĢ citlivosĢ ISO.RýchlosĢ alebo
špecifická citlivosĢ na svetlo fotoaparátu je udaná v þíslach ISO.
Ak použijete možnosti zisĢovania tváre,
váš fotoaparát môže zisĢovaĢ Đudskú tvár.
Pri zaostrovaní Đudskej tváre sa tiež nastavuje aj jas tváre. Pomocou autoportrétu
môžete taktiež nasnímaĢ výrazy tváre.
[Auto]: CitlivosĢ fotoaparátu sa mení
automaticky podĐa urþitých
premenných, napr. podĐa svetelnosti
alebo jasu subjektu.
Face Detection
ISO
Back
Move
Normal (Normálna).
Back
Move
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600,3200] :
Zvýšením citlivosti ISO môžete zvýšiĢ rýchlosĢ uzávierky, ak je prítomné
rovnaké množstvo svetla. Snímka však môže byĢ nasýtená vysokým
jasom. ýím je hodnota ISO vyššia, tým je vyššia citlivosĢ fotoaparátu
na svetlo – zväþšuje sa tým teda schopnosĢ zachytávaĢ snímky pri
slabšom osvetlení. V snímke sa však so zvyšovaním hodnoty ISO
zvyšuje úroveĖ šumu, snímka sa potom zdá byĢ zrnitejšou.
Ä Keć sa nastaví [Motion Capture] (Zachytenie pohybu), rýchlosĢ ISO sa nastaví
na AUTO.
Ä Ponuka [ISO] je zapnutá len v režime [Program] alebo [Photo Help Guide]
(Návod na fotografovanie).
Ä Keć sa vyberie ponuka ISO 3200, veĐkosĢ obrázka sa pevne nastaví pod 3M.
Tento režim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom
nastavuje zaostrenie a expozíciu. Tento režim vyberte, ak chcete rýchlo
a jednoducho fotografovaĢ tvár.
Ä Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, DUAL IS, Photo Help Guide (Návod na
fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie krásy), Portrait
(Portrét), Children (deti), Beach & Snow (pláž a sneh)
1. VeĐkosĢ a umiestnenie rámþeka
automatického zaostrenia sa nastaví
automaticky podĐa tváre subjektu.
2. Stlaþte do polovice tlaþidlo spúšte.
Keć sa zaostrenia aktivuje, farba
rámþeka zaostrenia sa zmení na
zelenú.
3. Stlaþením tlaþidla spúšte nasnímajte
fotografiu.
38
Funkcie (
)
• Táto funkcia dokáže rozpoznaĢ najviac 10 osôb.
• Keć fotoaparát rozozná viac Đudí súþasne, zaostrí na najbližšiu
•
•
•
•
•
•
•
osobu.
Digitálne priblíženie sa v tomto režime neaktivuje.
Keć fotoaparát zistí cieĐovú tvár, zobrazí sa cez Ėu biely rámþek
zaostrenia. Cez ostatné tváre sa zobrazí sivý rámþek zaostrenia.
Stlaþením tlaþidla spúšte do polovice sa zaostrí na tvár a zelený
rámþek zaostrenia zmení farbu na zelenú.
Ak sa vyskytne pri zisĢovaní tváre chyba, vráĢte sa do režimu
automatického zaostrenia.
Za urþitých podmienok táto funkcia nepracuje správne.
– Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká þasĢ tváre skrytá.
– Ak sa fotografovaná osoba nepozerá do fotoaparátu.
– Fotoaparát nezisĢuje tvár, ak je jas príliš tmavý alebo príliš svetlý.
– Ak je vzdialenosĢ medzi fotoaparátom a objektom príliš veĐká.
Maximálna dostupná vzdialenosĢ zaznamenania tváre je 2.5 m
(Širokouhlo).
ýím je bližšie subjekt, tým rýchlejšie môže fotoaparát rozpoznaĢ
subjekt.
V režime [Beauty Shot] (Zachytenie krásy), [Portrait] (Portrét) a
[Children] (Deti) je funkcia [Face Detection] (Zaznamenanie tváre)
nastavená na predvolenú hodnotu.
Self-Portrait (Autoportrét)
Keć snímate obrázky seba, oblasĢ vašej tváre sa zaznamená automaticky,
aby ste mohli obrázky seba nasnímaĢ jednoduchšie a rýchlejšie.
Ä Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, DUAL IS, Photo Help Guide (Návod na
fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie krásy) Portrait
(Portrét), Children (deti), Beach & Snow (pláž a sneh)
1. Pri samofilmovaní nastavte objektív
fotoaparátu smerom k tvári objektu.
Automaticky zaznamená tvár objektu
a vydá navádzací zvuk.
2. Zaþnite filmovaĢ stlaþením tlaþidla
uzávierky.
Keć nájdete tvár v strede obrazovky, opakovane bude
vydávaĢ rýchlejší zvuk na rozdiel od zvukov, ktoré sa
vysielajú, keć tvár nie je v strede.
Zvuk navádzania sa dá použiĢ pomocou zvuku v ponuke
nastavení. (Pozrite str. 49)
Smile Shot (Záber Úsmevu)
Ä Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, DUAL IS, Photo Help Guide (Návod na
fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie krásy) Portrait
(Portrét), Children (deti), Beach & Snow (pláž a sneh)
Fotoaparát automaticky urobí snímku tak, že
zistí pozíciu s úsmevom na tvári subjektu,
hoci ste nestlaþili tlaþidlo spúšte. Ak stlaþíte
tlaþidlo spúšte, obrázok sa zachytí bežným
spôsobom snímania. Keć snímate obrázok
so záberom úsmevu, ukázanie zubov alebo
udržanie usmiatej tváre vášho objektu
pomáha v zaznamenaní usmievajúcej sa tváre objektu.
39
Funkcie (
)
Blink Detection (Zaznamenanie Žmurknutia)
Ä Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, Photo Help Guide (Návod na fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie krásy) Portrait (Portrét),
Children (deti), Beach & Snow (pláž a sneh)
Ak má subjekt zatvorené oþi pri
zatlaþení tlaþidla uzávierky, fotoaparát
nasníma 2 postupné zábery a následne
sa obrázky uložia. Ak oþi subjektu nie
sú pri stlaþení tlaþidla spúšte zatvorené,
fotoaparát nasníma iba jeden obrázok.
Zaznamenanie usmievajúcej sa tváre alebo žmurkajúcich
oþí nemusí byĢ dostupné, ak sa vyskytne ktorákoĐvek z
nasledujúcich situácií:
- Ak objekt nosí slneþné okuliare.
- Keć sa objekt nepozerá priamo do fotoaparátu.
- Ak je osvetlenie prostredia príliš jasné alebo príliš tmavé
na zaznamenanie tváre objektu.
- Keć sa fotoaparát nachádza ćaleko od objektu.
(zaostrovacie znaþky Oranžovej farby)
- Ak je odraz svetla alebo protisvetlo, ktoré je príliš jasné.
40
Tón tváre
Táto ponuka vám umožĖuje ovládaĢ tón vzhĐadu v obrázkoch
v režime zachytenia krásy. ýím vyššiu úroveĖ si vyberiete, tým
jasnejší bude tón vzhĐadu.
1. MožnosĢ [Face Tone] (Tón tváre) si vyberte stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol.
2. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si
vyberte požadovaný tón tváre a potom
stlaþte tlaþidlo OK.
3. Stlaþte tlaþidlo spúšte a urobte záber.
Face Tone
Back
Move
Retušovanie tváre
Táto ponuka vám umožĖuje, aby vzhĐad vyzeral jasnejšie a krajšie
pred nahrávaním v režime zachytenia krásy. ýím vyššiu úroveĖ si
vyberiete, tým úþinnejšie bude toto ovládanie.
1. MožnosĢ [Face Retouch] (Retušovanie
tváre ) si vyberte stlaþením tlaþidla
Nahor/Nadol.
2. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si
vyberte požadované retušovanie tváre
a potom stlaþte tlaþidlo OK.
3. Stlaþte tlaþidlo spúšte a urobte záber.
Face Retouch
Back
Move
Funkcie (
)
Kvalita/RýchlosĢ snímkovania
VeĐkosĢ snímky
Môžete vybraĢ veĐkosĢ snímky v závislosti od použitia.
(jednotka: pixel)
Režim
Fotografia
Režim
Ikona
VeĐkosĢ
Môžete vybraĢ pomer kompresie v závislosti od použitia zachytených
snímok. Vyšší pomer kompresie znamená nižšiu kvalitu snímky.
4000X 3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1024X
3000 2656 2232 2448 1944 1536
768
Režim Ikona
Filmový
klip VeĐkosĢ
640X480
320X240
Movie Size
Photo Size
Režim FOTOGRAFIA
Ikona
Podponuka
Super Fine
(VeĐmi jemná)
Fine
(Jemná)
Normal
(Normálna)
30FPS
(30CPS)
15FPS
(15CPS)
Formát
súboru
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Quality
Back
Back
Move
[Režim FOTOGRAFIA]
Back
Move
[Režim FILMOVÝ KLIP]
• Pri vyššom rozlíšení bude k dispozícii menej snímok, pretože snímky
s vysokým rozlíšením vyžadujú viac pamäte.
Režim FILMOVÝ KLIP
Frame Rate
Move
[Režim FOTOGRAFIA]
Back
Move
[Režim FILMOVÝ KLIP]
• Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for
Camera File).
• JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je kompresný štandard obrázkov vyvinutý spoloþnosĢou
Joint Photographic Experts Group. Tento typ kompresie sa používa
najþastejšie na kompresiu fotografií a obrázkov, pretože dokáže
efektívnejšie komprimovaĢ obrázky.
41
Funkcie (
)
ACB
Meranie
Táto funkcia slúži na automatickú úpravu kontrastu, keć sa robia
zábery v prostredí s veĐkou expoziþnou rozdielnosĢou, napr. svetlé
pozadie alebo kontrast. Táto funkcia slúži na automatickú úpravu jasu
a umožĖuje, aby sa dal predmet zreteĐne vyfotografovaĢ.
Ak nemôžete dosiahnuĢ vhodné podmienky expozície, môžete
zmeniĢ spôsob merania expozície, aby bolo možné nasnímaĢ
jasnejšie obrázky.
- Submenu [ACB] : [Off] (Vyp),
[On](Zap.).
ACB
Back
Move
Ä Funkcia ACB je dostupná v režime nahrávania [Smart Auto], [Auto],
[Program], [Frame Guide] (Pravítko snímky) alebo [Backlight]
(Svetlo pozadia). Funkcia ACB vždy funguje v režime nahrávania
[Smart Auto], [Auto], [Frame Guide] (Pravítko snímky), [Backlight]
(Svetlo pozadia).
[Multi](Viacnásobne) ( )
: Expozícia bude
vypoþítaná na základe
Metering
priemeru svetla
dostupného v oblasti
snímky. Výpoþet však
bude smerom k stredu
Back
Move
snímky skreslený. Toto
nastavenie je vhodné
pri štandardnom
použití.
[Spot](Bodové) ( ) : Svetlo bude merané len v obdĎžnikovej oblasti
v strede displeja LCD. To je vhodné v prípade,
že je subjekt v strede exponovaný správne,
bez ohĐadu na zadné svetlo.
[Center-weighted](merané na stred) ( )
: Expozícia bude vypoþítaná na základe priemeru svetla
dostupného v oblasti snímky. Výpoþet však bude smerom
k stredu snímky skreslený. Vhodné pri snímaní obrázka
malého objektu, napríklad rastliny alebo hmyzu.
Ä Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepoužívajte bodové
meranie expozície, pretože môže dôjsĢ k chybám v expozícii. Za
týchto okolností je lepšie použiĢ kompenzáciu expozície.
42
Funkcie (
)
Opakované snímanie
Typ automatického zaostrenia
Môžete vybraĢ režim súvislého snímania, jednotlivo, zachytenie pohybu, a
AEB (Auto Exposure Bracketing).
Môžete vybraĢ uprednostĖovanú oblasĢ
zaostrenia v závislosti od podmienok pri
snímaní.
): Snímanie len jedného
obrázka.
Drive
[Continuous](Súvisle) (
): Snímky budú
zachytávané súvislo
za sebou, až kým
nebude tlaþidlo spúšte
Back
Move
uvoĐnené.
[Motion Capture](Zachytenie pohybu) (
)
: Týmto režimom zachytíte súvislo 5 snímok za
sekundu, keć stlaþíte a podržíte tlaþidlo spúšte. Po
dokonþení súvislého snímania budú snímky uložené
a na displeji LCD sa snímky prehrajú. Maximálny
poþet snímok je 30 a veĐkosĢ snímky je pevne
stanovená na VGA.
[AEB] (
)
: Nasnímajte tri obrázky v sérií pri rôznej expozícii:
bežná expozícia (0,0 EV), krátka expozícia (-1/2 EV)
a preexponovanie (+1/2 EV).
Focus Area
[Single](Jednotlivo) (
• Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita snímky predlžujú þas ukladania
snímky, þím sa predlžuje doba þakania.
• PokiaĐ je [Súvislé], [Zachytenie pohybu], [AEB], blesk bude automaticky vypnutý.
• Ak je v pamäti miesto na menej ako 3 snímky, snímanie funkciou
AEB nie je k dispozícii.
• Pri snímaní funkciou AEB je lepšie používaĢ statív, pretože þas na
Back
Move
[Center AF](Autom. zaostrenie na stred) (
)
: Zaostrená bude obdĎžniková oblasĢ v strede displeja LCD
[Multi AF](Rozpoznanie tvare) (
)
: Tento fotoaparát vyberie všetky z dostupných bodov
automatického zaostrenia z 9 bodov automatického
zaostrenia.
[Center AF]
(Viacnasobne autom.zaostrenie)
[Multi AF]
(Rozpoznanie tvare)
Ä Keć fotoaparát zaostrí subjekt, rámþek automatického zaostrenia
sa zafarbí nazeleno. Keć fotoaparát nezaostrí subjekt, rámþek
automatického zaostrenia sa zafarbí naþerveno.
ukladanie každého súboru snímky je dlhší a mohlo by dôjsĢ k
rozmazaniu spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
43
Funkcie (
)
VoĐba fotogr. štýlu
Ŷ Vlastná farba: Môžete zmeniĢ hodnoty
R (þervenej), G (zelenej)
a B (modrej) farby
obrázka.
Do obrázku môžete pridávaĢ rozliþné efekty bez software na editovanie obrázku.
Photo Style Selector
Back
Move
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava vyberte požadovaný režim,
potom stlaþte tlaþidlo OK.
2. Stlaþte tlaþidlo spúšte a urobte záber.
Režim Style
[Normal]
(Normálny)
[Soft] (Mäkký)
[Vivid]
(Intenzívny)
[Forest] (Les)
[Retro] (Retro)
[Cool]
(Studené)
[Calm]
(Pokojný)
[Classic]
(Klasický)
[Negative]
(Negatív)
[Custom RGB]
(Vlastné RGB)
44
Ikona
Back
Move
Back
Move
– Tlaþidlo Nahor/Nadol: Vyberá
R, G, B.
– Tlaþidlo DoĐava/Doprava: Mení
hodnoty.
Opis
Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
Používa sa mäkký štýl.
Keć sa nastaví štýl obrázka, zaznamenanie tváre nebude
dostupné.
Používa sa intenzívny štýl.
Keć sa nastaví v štýle fotografie Soft alebo Vivid, nasýtenie
Používa sa lesný štýl.
Keć sa nastaví v štýle fotografie Negative, kontrast nebude
Používa sa štýl retro sépia.
Používa sa studenény štýl.
Používa sa pokojný štýl.
Používa sa þiernobiely efek
Používa sa efekt negatívu.
Definujte tón RGB, aby ste si vytvorili váš vlastný
štýl fotografií.
nebude dostupné.
dostupný.
Funkcie (
)
Úprava obrazu
SýtosĢ
Môžete zmeniĢ sýtosĢ snímky.
Kontrast
Môžete zmeniĢ kontrast snímky.
1. MožnosĢ [Contrast] (Kontrast) si
vyberte stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol.
2. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava
zmeĖte kontrast.
3. Stlaþte tlaþidlo spúšte a urobte záber.
1. MožnosĢ [Saturation] (SýtosĢ) si
vyberte stlaþením tlaþidla Nahor/
Nadol.
2. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava
zmeĖte sýtosĢ.
3. Stlaþte tlaþidlo spúšte a urobte záber.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
Move
Keć sa nastaví v štýle fotografie Negative, kontrast nebude
dostupný.
OstrosĢ
Môžete nastaviĢ ostrosĢ obrázka, ktorý
chcete nasnímaĢ. Efekt ostrosti nie
je možné overiĢ na displeji LCD pred
nasnímaním obrázka, pretože táto
funkcia sa použije až vtedy, keć je
snímka uložená v pamäti.
Image Adjust
Keć sa nastaví v štýle fotografie Soft alebo Vivid, nasýtenie
nebude dostupné.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
1. MožnosĢ [Sharpness] (OstrosĢ) si vyberte stlaþením tlaþidla
Nahor/Nadol.
2. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava zmeĖte ostrosĢ.
3. Stlaþte tlaþidlo spúšte a urobte záber.
45
Funkcie (
)
OIS (Optical image Stabilization)
Hlasová poznámka
Táto funkcia vám umožĖuje minimalizovaĢ otrasy fotoaparátu
poþas zachytávania snímky.
K uloženej snímke je možné pridaĢ svoj
hlas. (Max. 10 sek.)
- Podponuky [OIS]: [Off] (Vyp.),
[On] (Zap.)
Memo
Back
Move
OIS
Back
Move
Funkcia OIS nemusí dostatoþne fungovaĢ v nasledujúcich
prípadoch.
– Snímanie obrázkov pohybujúceho sa objektu
– Snímanie obrázkov pohybujúceho sa objektu
– Keć je trasenie fotoaparátu za úrovĖou rozsahu odstránenia trasenia s fotoaparátom
– Keć je pomalá rýchlosĢ uzávierky
Ɣ Keć použijete funkciou OIS potom, þo upevníte svoj fotoaparát
na statív, vibrácie snímaþa OIS môžu spôsobiĢ trasenie na
obrázku. V tomto prípade sa odporúþa, aby ste funkciu OIS
vypli.
Ɣ Keć nasnímate obrázok po vystavení fotoaparátu otrasom,
obrazovka LCD sa môže triasĢ. V tomto prípade vypnite
fotoaparát a opätovne ho zapnite, aby správne fungoval.
Ɣ Keć je batéria takmer vybitá (
), funkcia OIS nebude
fungovaĢ.
Ɣ Keć rýchlosĢ snímania prekroþí 1 sekundu, vyberie sa funkcia
þasovaþa alebo je takmer vybitá batéria, ikona OIS zmení
farbu na sivú a funkcia OIS nebude fungovaĢ.
46
– Ak je na displeji LCD zobrazený
indikátor hlasovej poznámky,
nastavenie je dokonþené.
– Stlaþte tlaþidlo spúšte a nasnímajte
fotografiu.
Snímka sa uloží na pamäĢovú kartu.
– Hlasová poznámka sa bude nahrávaĢ
po dobu desaĢ sekúnd od momentu
uloženia snímky. Ak poþas nahrávania
zvuku stlaþíte tlaþidlo spúšte,
nahrávanie hlasovej poznámky sa
zastaví.
Stop
Funkcie (
)
Nahrávanie hlasu
Pozastavenie poþas nahrávania hlasu
Pomocou tejto funkcie môžete
nahraĢ obĐúbené hlasové klipy do
nahrávaného zvukového súboru bez
toho, aby sa vytvorilo viacero súborov
nahrávania zvuku.
Hlas je možné nahrávaĢ tak dlho, ako to
umožĖuje þas, ktorý je k dispozícii (Max.
10 hodín).
Stop
Record
Record
[Režim Nahrávanie hlasu]
Back
Move
Stlaþením tlaþidla spúšte nahrajte hlas.
– Stlaþte raz tlaþidlo spúšte, zvuk sa bude
nahrávaĢ po dobu, ktorá je k dispozícii
(max. 10 hodín). ýas
nahrávania bude zobrazený na displeji
LCD. Zvuk bude nahrávaný stále, aj keć
je tlaþidlo spúšte uvoĐnené.
Record
Exit
– Ak chcete zastaviĢ nahrávanie, stlaþte
[Režim Nahrávanie hlasu]
znova tlaþidlo spúšte.
– Typ súboru: *.wav
1. Stlaþením tlaþidla OK nahrávanie doþasne zastavíte.
2. V nahrávaní pokraþujte opätovným stlaþením tlaþidla OK.
3. Ak chcete zastaviĢ nahrávanie, stlaþte znova tlaþidlo spúšte.
• Na nahrávanie zvuku je najlepšia vzdialenosĢ 25 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
• Ak sa poþas pozastaveného nahrávania hlasu fotoaparát vypne,
nahrávanie hlasu bude zrušené.
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmový klip je možné nahrávaĢ bez
zvuku.
V režime Filmový klip vyberte ponuku
[Voice] (Hlas). ( Na displeji LCD sa
zobrazí ikona (
). Stlaþte tlaþidlo
spúšte, filmový klip sa bude nahrávaĢ po
dobu, ktorá je na nahrávanie bez zvuku
k dispozícii.
Off
Back
Move
47
Ponuka Zvuk
V tomto režime je možné nastaviĢ nastavenia zvuku. Ponuku
Nastavenie je možné použiĢ vo všetkých režimoch fotoaparátu
okrem režimu nahrávania hlasu.
Zvuk spúšte
Ŷ Zvýraznené položky * sú predvolené nastavenia.
- Zvuk spúšte : [Off] (Vyp.), [1]*, [2], [3]
Môžete vybraĢ zvuk spúšte.
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniĢ.
Zvuk (  )
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
AF Sound
2
:On
Self-Portrait
3
:On
Back
:1
Set
HlasitosĢ
Môžete vybraĢ hlasitosĢ zvuku pri spustení, zvuku spúšte, zvuku
upozornenia a zvuku automatického zaostrenia.
- Podponuka [Volume](Hlasitos) :
[Off](Vyp.), [Low](Nízka),
[Medium] (Stredná)*,
[High] (Vysoká)
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low :Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
:On
Self-Portrait
:On
Back
Set
Môžete vybraĢ zvuk, ktorý sa aktivuje pri každom zapnutí
fotoaparátu.
Volume
:Medium
Start Sound
Off :Off
Shutter Sound
1
:1
Beep Sound
2
:1
3
Self-Portrait
Back
:On
:On
Set
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
AF Sound
2
:On
Self-Portrait
3
:On
Back
Volume
AF Sound
48
Ak nastavíte zvuk do polohy ON (ZAP.), zaznie pípnutie, keć sa
stlaþia tlaþidlá, ktoré vám prezrádza stav prevádzky fotoaparátu.
- Podponuka [Pípnutie]: [Off] (Vyp.),
[1]*, [2], [3]
Zvuk zapnutia
- Zvuk pri spustení : [Off] (Vyp.)*,
[1], [2], [3]
Pípnutie
Set
:1
Zvuk (  )
Ponuka nastavenie
Zvuk zaostrenia
V tomto režime je možné nastaviĢ základné možnosti. Ponuku
Nastavenie je možné použiĢ vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem
režimu nahrávania hlasu.
Ŷ Zvýraznené položky * sú predvolené nastavenia.
Ak je zvuk automatického zaostrenia zapnutý, bude tento zvuk
aktivovaný pri stlaþením tlaþidla spúšte, þím sa oznamuje stav
prevádzky fotoaparátu.
- Podponuka [Zvuk zaostrenia]: [Off] (Vyp.),
[On] (Zap.)*
Volume
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniĢ.
:Medium
Set
Displej (
)
Jazyk
Ide o výber jazyka, ktorý sa zobrazuje
na displeji LCD. Aj po vytiahnutí a opätovnom vložení batérie bude nastavenie
jazyka zachované.
Autoportrét
Language
Function Description
Start Image
Display Brightness
Quick View
Power Save
Toto sa objaví, keć sa automaticky zistí poloha tváre subjektu pri
snímaní autoportrétu.
- Samofilmovanie sa dá nastaviĢ pomocou
tlaþidiel [Off] (Vyp.) a [On] (Zap.)*.
Volume
Deutsch
:Auto
Español
:0.5sec
Italiano
:Off
Set
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
Back
:English
English
:On
䚐ạ㛨
:Off
Français
Set
Opis funkcie
Môžete si vybraĢ, þi sa v režime nahrávania zobrazí na okne opis
funkcie.
- Podponuka Opis funkcie
[Off] (Vypnuté). : Funkciu opisu funkcie
nemožno aktivovaĢ.
[On]* (Zapnuté) : Zobrazuje sa názov a
opis možnosti.
Language
Function Description
Start Image
:English
Off
On
:On
:Off
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
Back
Set
49
Displej (
)
Obrázok pri spustení
Rýchly náhĐad
Môžete vybraĢ obrázok, ktorý sa objaví na displeji LCD pri každom
zapnutí fotoaparátu.
Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Rýchly náhĐad,
môžete práve zachytenú snímku zobraziĢ na displeji LCD po dobu,
ktorá sa nastavuje v þasti [Rýchly náhĐad]. Funkcia Rýchly náhĐad
je k dispozícii len pri fotografiách.
Language
:English
- Podponuky: [Off] (Vyp.)*, [Logo] (Logo),
Function Description
:On
[User Image] (Vlastný obrázok)
Start Image
:Off
Off
- Pri možnosti [Start Image] (Obr. pri
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
spustení) použite na obrázok pri
Power Save
:Off
spustení uloženú snímku v ponuke
[Resize] (ZmeniĢ neĐkosĢ) v režime
Exit
Back
prehrávania.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [Delete] (OdstrániĢ) alebo
[Format] (FormátovaĢ) odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (VynulovaĢ).
- Podponuky
[Off] (Vyp.)
: Funkciu Rýchly náhĐad
nie je možné aktivovaĢ.
[0.5 sec] (0,5 sek.)*, [1 sec] (1 sek.),
[3 sec] (3 sek.): Zachytená snímka
bude nakrátko zobrazená poþas vybranej
doby.
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Off :Auto
Quick View
0.5 sec
:0.5sec
Power Save
1 sec:Off
3 sec
Back
Set
ÚSPORA displeja
Jasné zobrazenie
Môžete nastaviĢ jas displeja LCD.
- Podponuky: [Auto] (Autom.)*,
[Dark] (Tmavý)
[Normal] (Normálny)
[Bright] (Jasný)
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Auto:Auto
Quick View
Dark:0.5sec
Normal
:Off
Power Save
Bright
Back
Set
Ak nastavíte úsporný režim LCD [Power Save] (Úspora napájanie)
na hodnotu On, a fotoaparát sa poþas urþeného þasu nepoužíva,
displej LCD sa automaticky vypne.
- Podponuky
[Off] (Vyp.)* : Displej LCD sa nevypína.
Language
:English
[On] (Zap.) : Ak sa fotoaparát poþas
Function Description
:On
Start Image
:Off
urþeného þasu (asi
Display Brightness
:Auto
30 sekúnd) nepoužíva,
Quick View
:0.5sec
Off
napájanie fotoaparátu bude
Power Save
:Off
On
automaticky neþinné (konBack
Set
trolka stavu fotoaparátu
bliká).
Ä Ponuku [Power Save] (Úspora napájanie) Režimu prehrávania
nemôžete vidieĢ.
50
Nastavenia ( ” )
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Používa sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu
formátovania pamäte, všetky snímky (vrátane chránených snímok)
budú odstránené. Pred formátovaním pamäte skontrolujte, þi ste
prevzali do poþítaþa všetky dôležité snímky.
Všetky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na
predvolené hodnoty. Hodnoty dátumu, þasu, jazyka a výstupu videa
sa však nezmenia.
- Podponuky
[Yes] (Áno) : Zobrazí sa okienko pre
potvrdenie výberu. Vyberte
ponuku [Yes] (Áno). Objaví sa
hlásenie [Formatting]
(Formátovanie) a pamäĢ bude
naformátovaná. Ak spustíte
funkciu formátovania v
režime prehrávania, objaví sa
hlásenie [Format is completed]
(Formát je dokonþený).
[No] (Nie)* : PamäĢ nebude naformátovaná.
Format
Reset
Yes
No
Date & Time
:Off
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
- Podponuky
[Yes] (Áno) : Okno pre potvrdenie výberu
sa zobrazí. ZvoĐte ponuku
[Yes] (Áno) a obnovia sa
všetky pôvodné nastavenia.
[No] (Nie)* : Nastavenie nebude
obnovené na predvolené
hodnoty.
Format
Reset
Date & Time
Yes
No
:Off
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
Ŷ Dbajte na to, aby ste funkciu [Formatting] (FormátovaĢ) spustili
na nasledujúcich typoch pamäĢových kariet.
– Nová pamäĢová karta alebo nenaformátovaná pamäĢová karta
– PamäĢová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznaný
fotoaparátom, alebo súbor nasnímaný iným fotoaparátom
– PamäĢovú kartu formátujte vždy pomocou tohto fotoaparátu.
Ak vložíte pamäĢovú kartu, ktorá bola naformátovaná inými
fotoaparátmi, þítaþkami pamäĢových kariet alebo poþítaþmi,
objaví sa hlásenie [Chyba karty].
51
Nastavenia ( ” )
Nastavenie dátumu, þasu a typu dátumu
Názov súboru
Môžete zmeniĢ dátum a þas, ktoré sú zobrazené na zachytených
snímkach, a nastaviĢ typ dátumu. Nastavenie [Svetový þas] vám
umožĖuje zobrazenie lokálneho dátumu a þasu na displeji LCD pri
ceste cez more.
Táto funkcia umožĖuje používateĐovi vybraĢ formát pomenovania
súboru.
[Reset] (VynulovaĢ) : Po použití funkcie
Format
vynulovania
Reset
Date & Time
:Off
bude názov
Time Zone
:London
nasledujúceho
File No.
:Series
Reset
súboru aj po
Imprint
:Off
Series
Auto Power Off
:3 min
naformátovaní,
Back
Set
odstránení všetkých
snímok alebo vložení pamäĢovej karty
nastavený od hodnoty 0001.
[Series] (Séria)*
: Nové súbory sú pomenované pomocou
þísiel, ktoré pokraþujú v predchádzajúcej
sekvencii aj v prípade, že sa používa nová
pamäĢová karta, po naformátovaní alebo po
odstránení všetkých snímok.
– Názov prvého uloženého prieþinka je 100SSCAM a názov prvej
uloženej snímky je SDC10001.
– Názvy súborov sú priraćované postupne, od SDC10001 SDC10002 ~ SDC19999.
– ýíslo prieþinka je priradené postupne od 100 do 999 takto:
100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
– Maximálny poþet súborov v prieþinku je 9999.
– Súbory použité na pamäĢovej karte sú v súlade s formátom DCF
(systémy Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov súboru
snímky, možno sa nebude daĢ prehraĢ.
– Typ dátumu: [yyyy/mm/dd] (rrrr/mm/dd),
[mm/dd/yyyy] (mm/dd/rrrr),
[dd/mm/yyyy] (dd/mm/rrrr),
[Off]* (Vyp.)
Format
Reset
Date & Time
:Off
yyyy mm dd
Time Zone
:London
2009 / 01 / 01 13:00
File No.
Off
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
:3 min
Back
Set
ýasové pásmo
Dostupné mesta:
Londýn, Cape Verde, Stredný Atlantik,
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
LaPaz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San
Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii,
Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin,
Adelaide, Soul, Tokyo, Beijing, Hong
Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty,
Kathmandu, Mumbay, New Delhi,
Tashkent, Kábul, Abu Dhabi, Teherán,
Moskva, Atény, Helsinki, Rým, Paríž,
Berlín, Soul, Tokyo
Ä DST: Letný þas
52
Time Zone
London
[GMT +00:00]
Back
2009/01/01
DST
01:00 PM
Nastavenia ( ” )
Peþiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Ide o možnosĢ vložiĢ do fotografií DÁTUM a ýAS.
- Podponuky
[Off] (Vyp.)*
: DÁTUM a ýAS nebudú
Format
v súbore snímky
Reset
Date & Time
vložené.
Time Zone
[Date] (Dátum) : V súbore snímky bude
File No.
vložený len dátum.
Imprint
Auto Power Off
[Date&Time] (Dátum a þas) : DÁTUM a
Back
ýAS budú v súbore
snímky vložené.
Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného þasu, þím
chráni batériu pred neželaným vyþerpaním.
:Off
Off
:London
:Series
Date
:Off
Date & Time
:3 min
Set
Ä Dátum a þas sa vložia do pravého dolného rohu fotografie.
Ä Funkcia þasovej peþiatky sa použije len na statické obrázky.
Ä V závislosti od výrobcu tlaþiarne a režimu tlaþe nemusí byĢ dátum
na snímke vytlaþený správne.
- Podponuky
[Off] (Vyp.) : Funkcia vypínania nie je
aktívna.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Napájanie sa automaticky
vypne, ak sa fotoaparát
nepoužíva po urþenú dobu.
Format
Reset
Date & Time
Off
:Off
Time Zone
1 min:London
File No.
3 min:Series
Imprint
Auto Power Off
Back
5 min:Off
10 min
:3 min
Set
- Po výmene batérie bude nastavenie vypnutia zachované.
- Všimnite si, že funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je
fotoaparát v režime PC/TlaþiareĖ, poþas prezentácie, prehrávania
a nahrávania hlasu a prehrávania filmového klipu.
53
Nastavenia ( ” )
Svetlo automatického zaostrenia
Výber typu výstupného obrazu
Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.
Výstupný filmový signál fotoaparátu môže byĢ v norme NTSC alebo
PAL. Nastavenie výstupu treba urobiĢ vzhĐadom na typ zariadenia
(monitor, televízor atć.), ku ktorému je fotoaparát pripojený. Režim
PAL podporuje len BDGHI.
- Podponuky
[Off] (Vyp.) : Svetlo automatického
zaostrenia nebude pri
zníženej viditeĐnosti svietiĢ.
[On] (Zap.)* : Svetlo automatického
zaostrenia bude pri
zníženej viditeĐnosti
svietiĢ.
AF Lamp
Video Out
Off
On
USB
Back
:On
:NTSC
:Auto
Set
Ŷ Pripojenie k externému monitoru
Keć sa fotoaparát pripojí k
externému monitoru, snímka
a ponuky na LCD monitore sa
zobrazia na externom monitore a
LCD monitor fotoaparátu sa vypne.
Žltý – video
Biely – zvuk
54
AF Lamp
:On
Video Out
:NTSC
NTSC
:Auto
PAL
USB
Back
Set
Nastavenia ( ” )
- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Tajvan, Mexiko.
- PAL : Austrália, Rakúsko, Belgicko, ýína, Dánsko, Fínsko,
Nemecko, Spojené kráĐovstvo, Holandsko, Taliansko,
Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko,
Švédsko, Švajþiarsko, Thajsko, Nórsko.
- Ak používate ako externý monitor televízor, je na Ėom potrebné
vybraĢ externý kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny šum, ale nejde
o chybu.
- Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov
ju vycentrujte.
- Keć je fotoaparát pripojený k externému monitoru, niektoré þasti
snímky nemusia byĢ zobrazované.
- Keć je fotoaparát pripojený k externému monitoru, ponuka bude
viditeĐná na externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako
na displeji LCD.
Nastavenie USB
Ak je fotoaparát nastavený na automatické pripojenie k PC pomocou
USB kábla, manuálne si môžete nastaviĢ [Computer] (Poþítaþ) alebo
[Pritner] (TlaþiareĖ).
-Podponuky [USB]:
AF Lamp
:On
[Auto] (Automaticky)* : Automaticky
Video Out
:NTSC
aktivuje externé
USB
:Auto
Auto
zariadenie priComputer
Printer
pojené pomocou
USB kábla.
[Computer] (Poþítaþ) : Nastavuje režim
Back
Set
pripojenia poþítaþa v prípade, že pripojené
externé zariadenie nie je automaticky
rozpoznané.
[Printer] (TlaþiareĖ) : Nastavuje režim pripojenia tlaþiarne v
prípade, že pripojené externé zariadenie nie
je automaticky rozpoznané.
55
Spustenie režimu prehrávania
Zapnite fotoaparát a vyberte režim prehrávania stlaþením tlaþidla
režimu prehrávania ( Î ). Fotoaparát teraz bude prehrávaĢ snímky
uložené v pamäti.
Ak je vo fotoaparáte vložená pamäĢová karta, všetky funkcie
fotoaparátu sa vzĢahujú len na pamäĢovú kartu.
Ak vo fotoaparáte nie je vložená pamäĢová karta, všetky funkcie
fotoaparátu sa vzĢahujú len na internú pamäĢ.
Prehrávanie fotografií
1. Vyberte režim prehrávania
stlaþením tlaþidla režimu
prehrávania (Î).
2. Na displeji LCD sa zobrazí
posledná snímka uložená v
pamäti.
3. Stlaþením tlaþidla DOďAV
A/DOPRAVA vyberte snímku,
ktorú chcete prehraĢ.
Ä Stlaþením a podržaním
tlaþidla doĐava alebo doprava
rýchlo prehrávate snímky.
56
Prehrávanie filmového klipu
1. Pomocou tlaþidla DoĐava/doprava vyberte
filmový klip, ktorý chcete prehrávaĢ.
2. Stlaþením tlaþidla OK prehrajte súbor s
filmovým klipom.
- Ak chcete poþas prehrávania filmový
klip pozastaviĢ, stlaþte znova tlaþidlo
Play
Capture
OK.
- Opätovným stlaþením tlaþidla OK sa
prehrávanie filmového klipu znova
spustí.
- Ak chcete poþas prehrávania filmový
klip previnúĢ dozadu, stlaþte tlaþidlo
doĐava. Ak chcete filmový klip rýchlo
previnúĢ dopredu, stlaþte tlaþidlo doprava.
- Ak chcete prehrávanie filmového klipu zastaviĢ, stlaþte tlaþidlo
OK, potom stlaþte tlaþidlo DoĐava alebo Doprava.
Spustenie režimu prehrávania
Funkcia snímania filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
Môžete nasnímaĢ fotografie z filmového klipu.
1. Pomocou tlaþidla DOďAVA/DOPRAVA
vyberte zaznamenaný hlas, ktorý chcete
prehrávaĢ.
2. Stlaþením tlaþidla OK prehrajte súbor s
nahratým hlasom.
- Ak chcete poþas prehrávania súbor s
Play
nahratým hlasom pozastaviĢ, stlaþte
znova tlaþidlo OK.
- Ak chcete pokraþovaĢ v prehrávaní hlasového záznamu, stlaþte
tlaþidlo OK.
- Ak chcete poþas prehrávania hlasový súbor previnúĢ dozadu,
stlaþte tlaþidlo DOďAVA. Ak chcete zvukový súbor rýchlo previnúĢ
dopredu, stlaþte tlaþidlo DOPRAVA.
- Aby ste zastavili prehrávanie hlasovej poznámky, stlaþte tlaþidlo
Nadol.
Ako snímaĢ filmový klip
1. Poþas prehrávania filmového klipu
stlaþte tlaþidlo OK. Potom stlaþte tlaþidlo
Nadol.
2. Pozastavený filmový klip sa uloží pod
novým názvom súboru.
Play
Capture
[Pozastavené]
Ä Nasnímaný filmový klip má rovnakú
veĐkosĢ ako pôvodný filmový klip
(640 x 480, 320 x 240).
Ä Keć stlaþíte tlaþidlo nadol na zaþiatku
filmového klipu, prvá snímka filmového
klipu sa uloží ako fotografia.
[Press the down button]
(Stlaþte tlaþidlo nadol)
57
Spustenie režimu prehrávania
Indikátory na displeji LCD
Prehrávanie hlasovej poznámky
Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej snímky.
1. Vyberte snímku, ktorá obsahuje
hlasovú poznámku.
2. Stlaþením tlaþidla OK zaþnite
prehrávaĢ hlasovú poznámku.
- Ak chcete pozastaviĢ hlasovú
poznámku poþas jej prehrávania,
znova stlaþte tlaþidlo OK.
- Ak chcete pokraþovaĢ v prehrávaní
hlasovej poznámky, stlaþte tlaþidlo
OK.
Play
Pause
ý.
1
2
58
Popis
Režim prehrávania
Hlasové poznámky
Pictograme
Î
Strana
Str.56
Str.73
3
DPOF
Str.74
4
5
OchrániĢ
Názov prieþinka a súboru
Str.73
Str.52
6
Indikátor pamäĢovej karty
7
8
9
10
11
12
13
Batéria
ISO
Hodnota clony
RýchlosĢ uzávierky
Blesk
VeĐkosĢ snímky
Dátum nahrávky
100-0010
80~3200
F3.5 ~ F5.5
16~1/2,000
On/Off
4000X3000 ~ 1024X768
2009/01/01
Str.14
Str.38
Str.31
Str.41
Str.52
Používanie tlaþidiel na nastavenie fotoaparátu
Tlaþidlo Miniatúry ( º )/Zväþšenie ( í )
V režime prehrávania môžete použiĢ tlaþidlá fotoaparátu na
pohodlné nastavenie funkcie režimu prehrávania.
Inteligentný album
Tlaþidlo Miniatúry/Zväþšenie
Ak ste zapli fotoaparát tlaþidlom POWER, môžete jedným stlaþením tlaþidla
Režim prehrávania prepnúĢ do režimu
prehrávania a ćalším stlaþením prepnúĢ
do režimu nahrávania.
K dispozícii je možnosĢ zobraziĢ viac snímok, zväþšiĢ vybranú
snímku, orezaĢ a uložiĢ vybranú oblasĢ snímky.
1. Po prehraní obrázku stlaþením tlaþidla
Thumbnail spustíte režim Smart Album.
2. Stlaþením tlaþidla doĐava/doprava prejdete
na požadovaný obrázok.
3. Stlaþením tlaþidla Digital Zoom sa vrátite
na normálny režim zobrazovania.
Fotoaparát je možné zapnúĢ tlaþidlom
Play mode (Režim prehrávania).
Fotoaparát sa zapne do režimu prehrávania. Opätovným
stlaþením tlaþidla Play mode (Režim prehrávania) sa fotoaparát
vypne.
Režim správania: Ak chcete vybraĢ režim správania, stlaþte Play
mode (Režim prehrávania) najmenej na 3
sekundy. V režime správania nebudú generované zvuky spúšte, prevádzkové zvuky, zvuk
spustenia a zvuk efektu. Ak chcete zrušiĢ režim
správania, zapnite fotoaparát stlaþením tlaþidla
POWER.
Stlaþenie miniatúry
tlaþidlo ( º )
Stlaþenie tlaþidla
zväþšenia ( í )
11
12
Filter
[Zvýraznená snímka]
1
3
5
2009/01/01
[Okno s 3 miniatúrami inteligentného albumu]
59
Tlaþidlo Miniatúry ( º )/Zväþšenie ( í )
VyhĐadávanie alebo odstraĖovanie súborov
Ŷ Filter inteligentného albumu
1. V položke Smart Album stlaþte tlaþidlo
Thumbnail.
2. Pri každom stlaþení tlaþidla Thumbnail sa
súbory v kategórii zobrazia na obrazovke
Smart Album.
3. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol/DoĐava/Doprava si vyberte súbor.
4. Stlaþením tlaþidla OdstrániĢ ( Õ ) odstránite zvolený súbor.
1. V režime Smart Album stlaþte tlaþidlo
MENU.
2. Vybratie požadovanej kategórie vám
umožní kategorizovaĢ a vyhĐadaĢ súbory
pomocou tlaþidla nahor/nadol.
Type
Date
Colour
Week
11
12
Back
1
3
5
Set
ŶDetails of Each Category
11
12
1
Filter
3
5
2009/01/01
[3-Thumbnail Window]
(Okno s 3 miniatúrami)
11
12
Filter
1
3
5
2009/01/01
[9-Thumbnail Window]
(Okno s 9 miniatúrami)
11
12
Filter
1
3
5
2009/01/01
[20-Thumbnail Window]
(Okno s 20 miniatúrami)
Ɣ Keć sa spustí funkcia Smart Album alebo sa vyberie kategória,
môže to pár sekúnd trvaĢ, a to v závislosti od objemu nahraných
údajov. Nie je to však zlyhanie. Poþkajte, kým sa nezobrazí
obrazovka Smart Album.
60
Kategória
Opis
Type
(Typ)
Kategorizácia v závislosti od typu
súboru (napr. snímka, video alebo hlas)
Date
(Dátum)
Kategorizácia v závislosti od sekvencie
nahratých dát
Colour
(Farba)
Kategorizácia v závislosti od hlavnej
farby
Week
(TýždeĖ)
Kategorizácia v závislosti od sekvencie
nahratých týždĖov
Formát
súboru
Snímky,
Videá,
hlas
Tlaþidlo Miniatúry ( º )/Zväþšenie ( í )
Zväþšenie obrazu
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväþšiĢ, a
stlaþte tlaþidlo zväþšenia.
2. Ostatné þasti snímky si môžete prezrieĢ
stláþaním tlaþidla s 5 funkciami.
3. Stlaþením tlaþidla miniatúr vrátite
priblíženie naspäĢ na pôvodnú veĐkosĢ
snímky.
- Zväþšené zobrazenie snímky je
signalizované indikátorom zväþšenia
snímky, ktorý sa zobrazuje v Đavom
hornom rohu displeja LCD. (Ak snímka
nie je vo zväþšenom zobrazení,
indikátor sa nezobrazuje.) Môžete
Trim
si aj skontrolovaĢ zväþšenú oblasĢ.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je možné zväþšiĢ.
- Ak je snímka zväþšená, môže sa vyskytnúĢ strata kvality.
Maximálny násobok zväþšenia v pomere k veĐkosti snímky
Dimensiune
imagine
Maximálny
násobok
zväþšenia
X10.2 X10.2 X9.3 X10.2 X8.1
X6.4
X3.2
Orezanie: Môžete vyrezaĢ požadovanú þasĢ snímky a uložiĢ ju
samostatne.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväþšiĢ,
Trimming?
a stlaþte tlaþidlo zväþšenia. Stlaþte
Yes
tlaþidlo OK a zobrazí sa hlásenie.
No
2. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku
Confirm
a stlaþte tlaþidlo OK.
- [Yes] (Áno) : Orezaná snímka bude uložená pod novým názvom
súboru a zobrazí sa na displeji LCD.
- [No] (Nie) : Ponuka orezania sa stratí.
Ä Ak je na uloženie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku
nie je možné orezaĢ.
61
Tlaþidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlaþidlo PrehraĢ a PozastaviĢ/OK
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaþidlo NAHOR funguje
ako tlaþidlo smeru.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka stlaþením tlaþidla
Informácie sa na displeji LCD zobrazia informácie o snímke.
V režime prehrávania funguje tlaþidlo prehraĢ a pozastaviĢ/OK takto:
Tlaþidlo Informácie
( DISP )
Tlaþidlo Informácie
( DISP )
- Keć je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlaþidlo OK sa používa
na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola vykonaná tlaþidlom
s 5 funkciami.
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor
alebo filmový klip
· V režime zastavenia : Prehráva sa fotografia s hlasovou
poznámkou, hlasový súbor alebo filmový klip.
· Poþas prehrávania : Prehrávanie sa doþasne zastaví.
· V režime pozastavenia : Pokraþuje sa v prehrávaní.
Tlaþidlo Informácie
( DISP )
Play
[Nahrávka hlasu je zastavená]
62
Pause
Stop
[Nahrávka hlasu sa prehráva]
Play
Stop
[Nahrávka hlasu je pozastavená]
Tlaþidlo DoĐava/Doprava/Nadol/PONUKA
Tlaþidlo OdstrániĢ ( Õ )
Tlaþidlá DOďAVA/DOPRAVA/NADOL/PONUKA aktivujú nasledujúce
funkcie.
Slúži na odstránenie snímok uložených na pamäĢovej karte.
– Tlaþidlo DOďAVA : Keć je zobrazená ponuka, tlaþidlo DOďAVA
funguje ako tlaþidlo smeru. Keć nie je
zobrazená ponuka, stlaþením tlaþidla DOďAVA
sa vyberá predchádzajúca snímka.
- Tlaþidlo DOPRAVA : Keć je zobrazená ponuka, tlaþidlo
DOPRAVA funguje ako tlaþidlo smeru. Keć
nie je zobrazená ponuka, stlaþením tlaþidla
DOPRAVA sa vyberá nasledujúca snímka.
– Tlaþidlo NADOL : Keć je zobrazená ponuka, tlaþidlo Nadol
funguje ako tlaþidlo smeru.
- Tlaþidlo PONUKA : Keć stlaþíte tlaþidlo PONUKA, na displeji
LCD sa objaví ponuka režimu prehrávania.
Opätovným stlaþením vrátite displej LCD do
prvotného zobrazenia.
1. Stlaþením tlaþidla DOďAVA/DOPRAVA vyberte snímku, ktorú chcete
odstrániĢ, potom stlaþte tlaþidlo ODSTRÁNIġ (Õ).
Delete File?
Delete File?
Yes
No
Multiple Delete
Yes
No
Multiple Delete
11
Set
[Jedna snímka]
12
1
3
5
Set
[Miniatúra snímky]
2. Ak chcete pridaĢ obrázky na odstránenie, vyberte si ponuku
[Multiple Delete] (Viacnásobné vymazanie).
- Tlaþidlo DoĐava/Doprava : Vyberá snímky
- Tlaþidlo OK : skontroluje vymazanie
- Tlaþidlo Fn : Vybrané snímky sa
odstránia.
Prev
Select
Next
Delete
3. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte hodnoty podponuky, potom
stlaþte tlaþidlo OK.
- Ak je vybraná možnosĢ [Yes] (Áno): Vybrané snímky sa odstránia.
- Ak je vybraná možnosĢ [No] (Nie) : Odstránenie sa zruší.
63
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Funkcie režimu prehrávania je možné zmeniĢ pomocou displeja LCD.
V režime prehrávania sa po stlaþení tlaþidla PONUKA zobrazí na displeji
LCD ponuka. Ponuky, ktoré je možné v režime prehrávania nastaviĢ,
sú tieto: Ak chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiĢ snímku,
stlaþte tlaþidlo režimu prehrávania alebo tlaþidlo spúšte.
Karta ponuky Hlavná ponuka
Resize
Rotate
Edit
(
)
Photo Style
Selector
Image Adjust
View
(
)
Multi Slide
Show
)
(
64
Podponuka
2592X1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
Right 90˚
180˚
Vertical
Normal
Vivid
Retro
Calm
Negative
ACB
Face Retouch
Contrast
Add Noise
Images
Play / Repeat
All
Select
Effect
Strana
2048X1536
2592X1728
2592X1458
Start Image
Left 90˚
Horizontal
Soft
Forest
Cool
Classic
Custom
Red-eye Fix
Brightness
Saturation
-
Single, 3, 9, 20
Start
Karta ponuky Hlavná ponuka
Str.66
(
Date
-
)
Interval
Music
Str.67
Delete
Str.67
Protect
Str.68
Str.70
-
Multi Slide
Show
File
Options
(
)
Voice memo
DPOF
Str.70
Str.71
Copy To Card
Podponuka
Sekundárna
ponuka
Off
Calm
-
Sweet
Rural
-
Vivid
Lively
-
Shine
Relax
-
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
Mist
-
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Drops
Trip
-
Select
-
All
Yes / No
Select
-
All
Unlock / Lock
Off
-
On
-
Standard
Select / All / Reset
Index
Yes / No
Size
Select / All / Reset
Yes
-
No
-
Strana
Str.71
Str.72
Str.72
Str.72
Str.73
Str.73
Str.74
~
Str.75
Str.76
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojený k tlaþiarni
s podporou funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu,
zakúpená samostatne) pomocou kábla rozhrania USB.
Karta
ponuky
Hlavná
ponuka
Images
Size
❹
Layout
One Photo
Sekundárna
ponuka
-
All Photos
-
Podponuka
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Karta
ponuky
Strana
Hlavná
ponuka
Type
Str.78
Quality
❹
Date
File Name
Str.78
Reset
Auto
Sekundárna
ponuka
-
Plain
-
Photo
-
Podponuka
FastPhoto
-
Auto
Draft
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
On
-
Auto
-
Off
-
On
-
Yes
-
No
-
Strana
Str.78
Str.79
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniĢ.
65
UpraviĢ (
)
ZmeniĢ veĐkosĢ
Slúži na zmenu rozlíšenia (veĐkosti) nasnímaných obrázkov. Ak
chcete snímku uložiĢ ako snímku pri spustení, vyberte možnosĢ
[Start image] (Snímka pri spustení).
1. Stlaþte tlaþidlo režimu prehrávania,
potom stlaþte tlaþidlo MENU.
2. Kliknutím na tlaþidlo Nahor/Nadol z ponuky
UpraviĢ si vyberte kartu ponuky [Resize]
(ZmeniĢ veĐkosĢ) () a stlaþte tlaþidlo OK.
3. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si vyberte
požadovanú podponuku a stlaþte tlaþidlo OK.
Resize
Back
Typy zmeny veĐkosti snímky
Move
( o : je možné vybraĢ)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
66
o
o
o
o
o
o
- VeĐké snímky je možné zmeniĢ na menšie snímky, ale nie naopak.
- ZmeniĢ veĐkosĢ je možné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je možné
zmeniĢ veĐkosĢ filmových klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
- Rozlíšenie je možné zmeniĢ len pri súboroch komprimovaných vo
formáte JPEG 4:2:2.
- Snímka so zmenenou veĐkosĢou bude maĢ nový názov súboru.
Snímka s funkciou vlastného obrázka [OBR. PRI SPUSTENÍ] nie je
uložená na pamäĢovej karte, ale v internej pamäti.
- Ak sa uloží nová vlastná snímka, jedna z dvoch vlastných snímok
v poradí bude odstránená.
- Ak je kapacita pamäte na uloženie snímky so zmenenou veĐkosĢou
nedostatoþná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [PamäĢ plná]
a snímka so zmenenou veĐkosĢou nemôže byĢ uložená.
UpraviĢ (
)
Otáþanie snímky
VoĐba fotogr. štýlu
Uložené snímky je možné otáþaĢ v rôznych uhloch.
Do snímok možno pomocou tejto funkcie pridávaĢ rôzne efekty.
1. Stlaþte tlaþidlo režimu prehrávania, potom
stlaþte tlaþidlo MENU.
2. Kliknutím na tlaþidlo Nahor/Nadol z ponuky UpraviĢ
si vyberte kartu ponuky [Rotate] (Otáþanie) ( ) a
stlaþte tlaþidlo OK.
3. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si
vyberte požadovanú podponuku a stlaþte
tlaþidlo OK.
1. Stlaþte tlaþidlo režimu prehrávania, potom stlaþte tlaþidlo MENU.
2. Kliknutím na tlaþidlo Nahor/Nadol z
ponuky UpraviĢ si vyberte kartu ponuky
[Photo Style Selector] (Výber štýlu
Photo Style Selector
fotografie)(
) a stlaþte tlaþidlo OK.
3. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava
si vyberte požadovanú podponuku a
Back
Move
stlaþte tlaþidlo OK.
Right 90˚
Back
Left 90˚
Move
Back
Back
Back
Move
Režim Style
[Normal]
(Normálny)
180˚
Move
Back
[ ô : Right 90˚(Doprava o 90˚)] [ ó : Left 90 (DoĐava o 90˚)]
: Otoþí snímku proti smeru
: Otáþanie snímky v
hodinových ruþiþiek
smere hodinových
ruþiþiek
Horizontal
Rotate
Move
[ õ : 180˚]
: Otoþí snímku o 180 stupĖov
Vertical
Move
[
: Horizontal (Horizontálne)]
: Otáþanie snímky vo
vodorovnom smere
Back
Move
[ ® : Vertical (Vertikálne)]
: Otáþa snímku v zvislom smere
Ak zobrazujete otáþanú snímku na displeji LCD, naĐavo a napravo do
snímky sa môže objaviĢ prázdne miesto.
[Soft] (Mäkký)
[Vivid]
(Intenzívny)
[Forest] (Les)
[Retro] (Retro)
[Cool]
(Studené)
[Calm]
(Pokojný)
[Classic]
(Klasický)
[Negative]
(Negatív)
[Custom RGB]
(Vlastné RGB)
Ikona
Opis
Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
Používa sa mäkký štýl.
Používa sa intenzívny štýl.
Používa sa lesný štýl.
Používa sa štýl retro sépia.
Používa sa studenény štýl.
Používa sa pokojný štýl.
Používa sa þiernobiely efek
Používa sa efekt negatívu.
Definujte tón RGB, aby ste si vytvorili váš
vlastný štýl fotografií.
4. Zmenená snímka je uložená pod novým názvom súboru.
67
UpraviĢ (
)
Vlastná farba
Odstránenie efektu þerených oþí
Môžete zmeniĢ hodnoty R (þervenej),
G (zelenej) a B (modrej) farby obrázka.
Z nasnímanej fotografie je možné odstrániĢ efekt þervených oþí.
Back
Move
– Tlaþidlo OK : VybraĢ/NastaviĢ
vlastnú farbu
– Tlaþidlo Nahor/Nadol : Vyberá R, G, B.
– Tlaþidlo DoĐava/Doprava : Mení
hodnoty.
Move
Move
Retušovanie tváre
Úprava obrazu
VzhĐad snímky tak môže potom vyzeraĢ jasnejšie a krásne.
1. Stlaþte tlaþidlo PrehraĢ a stlaþte tlaþidlo MENU.
2. Kliknutím na tlaþidlo Nahor/Nadol z ponuky UpraviĢ si vyberte kartu
ponuky [Image Adjust] (Úprava obrazu) (
) a stlaþte tlaþidlo OK.
ACB
Môžete automaticky nastaviĢ jas tmavšej oblasti spôsobovanej
podexpozíciou k svetelnému zdroju.
ACB
Back
68
Red-eye Fix
Back
Back
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si
vyberte (
) a stlaþte tlaþidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si
vyberte ( ) a stlaþte tlaþidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Move
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava
) a stlaþte tlaþidlo
si vyberte (
OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber
retušovania tváre.
2. Retušovanie tváre zmeĖte stlaþením
tlaþidla DoĐava/Doprava.
3. Stlaþte tlaþidlo OK a snímka sa uloží pod
novým názvom súboru.
Face Retouch
Back
Move
UpraviĢ (
)
Ovládanie jasu
Ovládanie sýtosti
Môžete zmeniĢ jas snímky.
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si
vyberte (
) a stlaþte tlaþidlo OK.
Potom sa zobrazí lišta pre výber jasu.
2. Jas zmeĖte stlaþením tlaþidla DoĐava/
Doprava.
3. Stlaþte tlaþidlo OK a snímka sa uloží pod
novým názvom súboru.
Môžete zmeniĢ sýtosĢ snímky.
Brightness
Back
Move
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava
si vyberte (
) a stlaþte tlaþidlo
OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber
sýtosti.
2. SýtosĢ zmeĖte stlaþením tlaþidla DoĐava/
Doprava.
3. Stlaþte tlaþidlo OK a snímka sa uloží pod
novým názvom súboru.
Saturation
Back
Move
Efekt šumut
Ovládanie kontrastu
Do ktoréhokoĐvek obrázka môžete pridaĢ šum, aby ste pridali
klasickejší pocit z vašej fotografie.
Môžete zmeniĢ kontrast snímky.
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si vyberte ( ) a stlaþte tlaþidlo OK. Potom
sa zobrazí lišta pre výber kontrastu.
2. Kontrast zmeĖte stlaþením tlaþidla DoĐava/
Doprava.
3. Stlaþte tlaþidlo OK a snímka sa uloží pod
novým názvom súboru.
1. Stlaþením tlaþidla DoĐava/Doprava si
vyberte (
) a stlaþte tlaþidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Contrast
Back
Move
Add Noise
Back
Move
69
ZobraziĢ (
)
Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )
Môžete zobraziĢ miniatúry a jednoducho kategorizovaĢ alebo
prehĐadávaĢ veĐké množstvo obsahu, ako napríklad snímky a videá.
1. V režime prehrávania stlaþte tlaþidlo
MENU.
2. Stlaþením tlaþidla nahor/nadol vyberte
požadovanú ponuku.
3. Stlaþte tlaþidlo OK a zobrazí sa zvolená
obrazovka miniatúr.
Obrázky môžu byĢ plynulo zobrazované, podĐa predvolených
intervalov.Viacnásobnú prezentáciu je možné sledovaĢ po pripojení
fotoaparátu k externému monitoru.
1. Stlaþte tlaþidlo režimu prehrávania, potom stlaþte tlaþidlo ponuky.
2. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte si kartu ponuky [MULTI SLIDE
SHOW] (Prezentácia).
Single
3
9
20
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Exit
Back
Viacnásobnú prezentáciu je možné spustiĢ len v ponuke [Start] (SpustiĢ).
1. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
Start
Play
Images
ponuku [Start] (SpustiĢ) a stlaþte tlaþidlo
Repeat:All
Effect
:Off
Doprava.
Interval
:1 sec
2. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte
Music
:Off
požadovanú podponuku.
[Play] (PrehraĢ)
: Viacnásobná
Back
Set
prezentácia sa ukonþí
po dokonþení jedného cyklu.
[Repeat] (OpakovaĢ) : Viacnásobná prezentácia sa bude opakovaĢ,
kým nebude zrušená
3. Stlaþte tlaþidlo OK, prezentácia sa spustí.
- Ak chcete poþas prehrávania prezentáciu pozastaviĢ, znova stlaþte
tlaþidlo OK.
- Opätovným stlaþením tlaþidla OK sa prehrávanie prezentácie znova
spustí.
- Ak chcete prehrávanie prezentácie zastaviĢ, stlaþte tlaþidlo OK a
potom stlaþte tlaþidlo DoĐava alebo Doprava.
70
Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )
Výber obrazov
Konfigurácia efektov viacnásobnej prezentácie
Môžete vybraĢ snímky na zobrazenie
Pri viacnásobnej prezentácii je možné použiĢ jedineþné obrazovkové
efekty.
1. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
Start
ponuku [Images] (Snímky) a stlaþte tlaþidlo
Images
:All
All
Doprava.
Effect
:Off
Date
Interval
:1 sec
2. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte
Select
Music
:Off
požadovanú podponuku.
[All] (Všetky)
: Prehrávajú sa všetky
snímky uložené v pamäti.
Back
Set
Stlaþením tlaþidla OK
uložte nastavenie.
[Date] (Dátum) : Prehrajú sa snímky nasnímané v urþitý dátum.
Stlaþením tlaþidla OK uložte nastavenie.
[Select] (VybraĢ) : Prehrá len zvolené obrázky.
Zvolený obrázok sa dá uložiĢ ako [Select1] (VybraĢ 1),
[Select2] (VybraĢ 2) a [Select3] (VybraĢ 3). Ak uložíte
zvolený obrázok pomocou príkazu [New Select]
(VybraĢ nový), uloží sa ako [Select1] (VybraĢ 1). Ale v
prípade, ak sa nový obrázok opätovne uloží pomocou
položky [New Select] (VybraĢ nový), predchádzajúci
obrázok, ktorý sa uložil ako [Select1] (VybraĢ 1) sa
automaticky uloží ako [Select2] (VybraĢ 2).Obrázky,
ktoré sa uložili ako [Select1] (VybraĢ 1), [Select2]
(VybraĢ 2) a [Select3] (VybraĢ 3), môžete zmeniĢ a
zrušiĢ.Stlaþením tlaþidla Fn uložte nastavenie.
3. Vyberte položku [Play] (PrehraĢ) alebo [Repeat] (OpakovaĢ) v ponuke [Start]
(SpustiĢ) pre zaþatie prezentácie.
1. Stlaþením tlaþidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Effect] (Efekt) a stlaþte tlaþidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovaný efekt.
3. Stlaþením tlaþidla OK potvrćte nastavenie.
Start
Effect
Off
:All
Calm
:Off
Sweet
Interval
Rural:1 sec
Music
Vivid:Off
Lively
Images
Back
Set
71
Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )
Možnosti súboru (
Nastavenie intervalu prehrávania
1. Stlaþte tlaþidlo režimu prehrávania, potom stlaþte tlaþidlo ponuky.
2. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte si kartu ponuky [File Options]
(Možnosti súboru).
Nastavte interval prehrávania viacnásobnej prezentácie.
1. Stlaþením tlaþidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Interval] a stlaþte tlaþidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovaný interval.
3. Stlaþením tlaþidla OK uložte nastavenie.
)
Start
Images
:All
Effect
:Off
Interval
1 sec:1 sec
Music
3 sec:Off
5 sec
10 sec
Back
Set
ýas naþítania závisí od veĐkosti snímky a kvality.
Poþas prehrávania viacnásobnej prezentácie sa zobrazuje len
prvá snímka FILMOVÉHO súboru.
Poþas prehrávania viacnásobnej prezentácie sa súbor s
nahrávkou hlasu nezobrazuje.
Ponuka interval funguje len v ponuke [Vyp.].
Nastavenie hudby v pozadí
OdstraĖovanie snímok
Slúži na odstránenie snímok uložených v pamäti.
1. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
Delete
Select
ponuky [Delete] (VymazaĢ). Potom stlaþte
Protect
All
Voice memo
:Off
tlaþidlo Doprava.
DPOF
2. Stlaþením tlaþidla NAHOR/NADOL vyberte
Copy To Card
požadovanú podponuku a stlaþte tlaþidlo OK.
[Select] (VybraĢ) : Zobrazí sa okno výberu
Back
Set
snímky, ktorá bude
odstránená.
- Nahor/Nadol/DoĐava/Doprava : Vyberte
snímku
- Tlaþidlo OK : Vyberte snímku, ktorú odstrániĢ.
( znaþka Ë )
- Tlaþidlo Fn : Po stlaþení tlaþidla Fn sa zobrazí
potvrdzovacie hlásenie. Vyberte
Select
Delete
ponuku [Áno] a stlaþením tlaþidla
Fn odstráĖte oznaþené snímky.
[All] (Všetky) : Zobrazí sa okno na potvrdenie.
Vyberte ponuku [Áno] a stlaþením
Delete All File(s)?
Yes
tlaþidla OK odstráĖte všetky
No
nechránené snímky. Ak nie sú
žiadne snímky chránené, všetky
Set
snímky sú odstránené a zobrazí
sa hlásenie [No Image File] (Žiadna snímka).
3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.
11
Nastavte hudbu viacnásobnej prezentácie.
1. Stlaþením tlaþidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Music] (Hudba) a stlaþte tlaþidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú hudbu.
3. Stlaþením tlaþidla OK uložte nastavenie.
72
Start
Images
Off
Effect
Mist :All
Muse:Off
Interval
Fall :1 sec
Music
Dawn
:Off
Party
Back
Set
12
1
3
5
Možnosti súboru (
)
Zo všetkých súborov uložených na pamäĢovej karte budú
odstránené všetky nechránené súbory v podprieþinku DCIM.
Zapamätajte si, že tým natrvalo odstránite nechránené
snímky. Dôležité snímky by mali byĢ pred odstraĖovaním
uložené do poþítaþa. Snímka spustenia sa ukladá v internej
pamäti fotoaparátu (tzn. nie na pamäĢovej karte), a nebude
odstránená ani vtedy, ak odstránite všetky súbory na
pamäĢovej karte.
[All] (Všetky) : ChrániĢ/odomknúĢ všetky
uložené snímky.
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa
objaví ikona ochrany.
(Nechránená snímka je bez indikátora)
- Snímka v režime ZAMKNÚġ bude chránená
pred funkciou odstránenia alebo funkciami
[OdstrániĢ], ale NEBUDE chránená pred
funkciou [FormátovaĢ].
Protect All?
Lock
Unlock
Set
Chránené snímky
Používa sa na ochranu špecifických záberov pred náhodným
odstránením (Zamknutie).
Dajú sa tak aj odomknúĢ zábery, ktoré boli predtým chránené
(Odomknutie).
1. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Protect] (OchrániĢ). Potom stlaþte
tlaþidlo Doprava.
2. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlaþte tlaþidlo OK.
[Select ] (VybraĢ) : Zobrazí sa okno výberu
snímky, ktorá bude
chránená/odomknutá.
- Nahor/Nadol/DoĐava/Doprava : Vyberte
snímku
- Tlaþidlo OK : Ochrana/odomknutie snímky.
- Tlaþidlo Fn: Zmeny sa uložia a ponuka sa
stratí.
Hlasové poznámky
K uloženej snímke je možné pridaĢ svoj hlas.
Delete
Protect
Select
:Off
Voice memo
All
DPOF
Delete
Copy To Card
Protect
Voice memo
DPOF
Back
Off
:Off
On
Copy To Card
Set
Back
Set
[Ponuka Hlasové poznámky]
11
12
Select
1
3
Set
5
Start
[Pripravené na nahrávanie]
Stop
[Hlas sa nahráva]
- Stlaþením tlaþidla uzávierky nasnímate až 10 sekúnd hlasovej
nahrávky do uloženého statického obrázku.
- Ak chcete zastaviĢ nahrávanie, znova stlaþte tlaþidlo spúšte.
73
Možnosti súboru (
)
DPOF
DPOF(Digital Print Order Format) umožĖuje vložiĢ do prieþinka MISC
na pamäĢovej karte informácie o tlaþi. Vyberte snímky, ktoré sa budú
tlaþiĢ, a spôsob, akým sa budú tlaþiĢ.
Keć sa prehráva snímka, ktorá má uložené informácie DPOF, na
displeji LCD sa zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je možné tlaþiĢ
na tlaþiarĖach s podporou funkcie DPOF alebo v þoraz viac sa
rozširujúcich fotografických štúdiách.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou
hlasu.
Keć sa širokouhlá snímka tlaþí ako širokouhlý výtlaþok, 8 % na Đavej
a na pravej strane snímky sa nevytlaþí. Pri tlaþi snímky skontrolujte, þi
vaša tlaþiareĖ podporuje širokouhlé snímky. Keć tlaþíte snímky vo
fotografickom štúdiu, požiadajte o vytlaþenie snímok v širokouhlom
formáte. (Niektoré fotografické štúdiá nemusia podporovaĢ tlaþ
širokouhlých snímok.)
Štandardný
Táto funkcia umožĖuje vložiĢ do uloženej snímky informácie o
kvalite tlaþe.
1. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte
Delete
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlaþte
Protect
Select Image
Voice memo
:Off
tlaþidlo Doprava.
Select
DPOF
2. Znova stlaþte tlaþidlo Doprava, zobrazí
Standard
All
Copy To Card
Reset
Index
sa podponuka [Standard] (Štandardný).
Size
3. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte
Back
Set
požadovanú podponuku a stlaþte
tlaþidlo OK.
[Select](VybraĢ) : Zobrazí sa okno
výberu snímky, ktorá
bude tlaþená.
- Nahor/Nadol/DoĐava/Doprava: Vyberte
snímku, ktorá sa bude tlaþiĢ.
- Tlaþidlo PRIBLÍŽENIE: Vyberte poþet
Quantity
Set
výtlaþkov.
[All] (Všetky) : Nastavte poþet výtlaþkov pre
všetky snímky okrem filmov a
zvukových súborov.
01
- Tlaþidlo Nahor/Nadol : Vyberte poþet
výtlaþkov.
[Reset] (VynulovaĢ) : Zrušenie nastavenia
Quantity
Set
tlaþe.
4. Stlaþte tlaþidlo OK, aby ste potvrdili nastavenie. Ak obrázok nesie
pokyny DPOF, zobrazí sa indikátor DPOF (
).
11
74
12
1
3
5
Možnosti súboru (
)
Index
Snímky (okrem filmových klipov a zvukových súborov) sa vytlaþia
ako index.
1. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte
Delete
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlaþte
Protect
tlaþidlo Doprava.
Voice memo
:Off
Setting Index?
DPOF
2. Vyberte ponuku [Index] (Index) a
Yes
Standard
Copy To Card No
Index
opätovne stlaþte pravé tlaþidlo.
Size
Zobrazí sa podponuka.
3. Stlaþením tlaþidla NAHOR/NADOL
Back
Set
vyberte požadovanú podponuku.
Ak je vybraná možnosĢ [Yes] (Áno) : Snímky budú vytlaþené vo
formáte indexu.
Ak je vybraná možnosĢ [No] (Nie) : Zruší sa nastavenie tlaþe
indexu.
4. Stlaþením tlaþidla OK potvrćte nastavenie.
VeĐkosĢ výtlaþku
Pri tlaþi snímok uložených na pamäĢovej karte je možné vybraĢ
veĐkosĢ tlaþe. Ponuka [VeĐkosĢ] je k dispozícii len pre tlaþiarne
podporujúce funkciu DPOF 1.1.
1. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte
Delete
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlaþte
Protect
VoiceSelect
memoImage
:Off
tlaþidlo Doprava.
Select
DPOF
2. Vyberte ponuku [Size] (VeĐkosĢ) a
Standard
All
Copy To CardReset
Index
opätovne stlaþte pravé tlaþidlo.
Size
Zobrazí sa podponuka.
Back
Set
3. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlaþte
tlaþidlo OK.
[Select](VybraĢ) : Zobrazí sa okno
výberu zmeny veĐkosti
tlaþe snímky.
- Nahor/Nadol/DoĐava/Doprava :
Vyberte snímku.
Size
Set
- Tlaþidlo Priblíženie : ZmeĖte veĐkosĢ
snímky pri tlaþi.
- Tlaþidlo Fn : Zmeny sa uložia a
ponuka sa stratí.
3X5
[All] (Všetky) : ZmeĖte veĐkosĢ pri tlaþi
u všetkých uložených
snímok.
Size
Set
- Tlaþidlo Nahor/Nadol : Vyberte
veĐkosĢ tlaþe
- Tlaþidlo OK : Potvrdzuje zmenené nastavenie.
[Reset] (VynulovaĢ) : Ruší všetky nastavenia veĐkosti tlaþe.
11
12
1
3
5
Ä Sekundárna ponuka DPOF [Size] (VeĐkosĢ): ZrušiĢ, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Kým tlaþiareĖ zruší tlaþ, môže to trvaĢ dlhšie. Závisí to od
výrobcu a typu tlaþiarne.
75
Možnosti súboru (
)
KopírovaĢ na kartu
Ak nie je na pamäĢovej karte k dispozícii dostatok miesta na
UmožĖuje kopírovaĢ súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukových
nahrávok na pamäĢovú kartu.
1. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte kartu
ponuky [Copy To Card] (KopírovaĢ na kartu).
Potom stlaþte tlaþidlo Doprava.
Delete
2. Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlaþte tlaþidlo OK.
Copy To Card
Protect
Voice memo
:Off
DPOF
Yes
No
Back
Set
- [Yes] (Áno) : Po zobrazení hlásenia
[Copying] (Kopírovanie) sa všetky snímky, filmové klipy
a súbory s nahrávkou hlasu uložené v internej pamäti
skopírujú na pamäĢovú kartu. Po dokonþení kopírovania
sa displej vráti do režimu prehrávania.
- [No] (Nie) : Ruší „kopírovanie na kartu“.
76
kopírovanie snímok uložených v internej pamäti (31 MB), príkaz
[Copy To Card] (KopírovaĢ na kartu) skopíruje len niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full] (PamäĢ plná). Systém sa
vráti do režimu prehrávania. Pred vkladaním pamäĢovej karty
do fotoaparátu zabezpeþte kvôli uvoĐneniu miesta odstránenie
všetkých nepotrebných súborov.
Keć presúvate snímky, ktoré sú uložené v internej pamäti,
pomocou príkazu [Copy To Card] (KopírovaĢ na kartu) na kartu,
na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované þíslom, aby sa
predišlo duplicite v názvoch súborov.
- Ak je v ponuke nastavenia [File No.] (Súbor) nastavená
možnosĢ [Reset] (VynulovaĢ): Názvy skopírovaných súborov
budú zaþínaĢ od posledného názvu uloženého súboru.
- Ak je nastavená možnosĢ [Series] (Séria) v ponuke nastavenia
[File No.] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú zaþínaĢ
od posledného názvu nasnímaného súboru. Po dokonþení
príkazu [KopírovaĢ na kartu] sa na displeji LCD zobrazí posledná uložená snímka z posledného skopírovaného prieþinka.
PictBridge
Na pripojenie fotoaparátu k poþítaþu, ktorý podporuje funkciu
PictBridge (predáva sa samostatne), a priamu tlaþ uložených snímok,
môžete použiĢ kábel rozhrania USB.
Filmové klipy a zvukové súbory nie je možné tlaþiĢ.
Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlaþiarni
1. Pripojte fotoaparát k tlaþiarni pomocou kábla rozhrania USB.
2. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tlaþiareĖ a pripojí
sa k nej.
Jednoduchá tlaþ
Ak pripojíte fotoaparát k tlaþiarni v režime
prehrávania, môžete jednoducho vytlaþiĢ
snímky.
- Nahor/Nadol/DoĐava/Doprava
: slúži na výber predchádzajúcej/
nasledujúcej snímky.
Print
Menu
- Stlaþenie ikony OK tlaþidla
: podĐa predvoleného nastavenia tlaþiarne bude vytlaþená práve
zobrazená snímka.
Ä Ak automatické pripojenie zlyhá, nastavte ponuku [USB] na
možnosĢ [Printer] (TlaþiareĖ). (str. 55)
Ä Pre tlaþiarne, ktoré môžu aktivovaĢ odoberateĐné disky, nastavte
ponuku [USB] na možnosĢ [Printer] (TlaþiareĖ).
Pripojenie fotoaparátu k tlaþiarni
77
PictBridge: Výber snímky
PictBridge : Nastavenie tlaþe
K dispozícii máte možnosĢ vybraĢ snímku, ktorú chcete vytlaþiĢ.
Pre tlaþené snímky je možné vybraĢ ponuky VeĐkosĢ papiera, Formát
tlaþe, Typ papiera, Kvalita tlaþe, Tlaþ dátumu a Tlaþ názvu súboru.
Nastavenie poþtu kópií
1. Stlaþte tlaþidlo Ponuka, zobrazí sa
Images
:One Photo
One Photo
Size
ponuka PictBridge.
All:Auto
Photos
2. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
Layout
:Auto
ponuku [Images] (Snímky) a stlaþte
Type
:Auto
tlaþidlo Doprava.
Quality
:Auto
3. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
Back
Set
požadovanú podponuku a stlaþte tlaþidlo OK.
- Vyberte možnosĢ [One Photo] (Jedna snímka) alebo [All Photos]
(Všetky snímky). Objaví sa obrazovka, na ktorej je možné vybraĢ
poþet kópií (ako znázorĖuje ćalej uvedený obrázok).
0
Quantity
[Ak je vybraná možnosĢ
[One Photo] (Jeden obrázok)]
Quantity
Set
[Ak je vybraná možnosĢ
[All Photos] (Všetky snímky)]
- Stlaþením tlaþidla Nahor/Nadol vyberte poþet kópií.
- Ak je vybraná možnosĢ [One Photo] (Jedna snímka)
: pomocou tlaþidla DoĐava/Doprava vyberte ćalšiu snímku. Po
vybraní ćalšej snímky vyberte aj pre túto snímku poþet kópií.
- Po nastavení poþtu kópií uložte stlaþením tlaþidla OK.
- Stlaþením tlaþidla spúšte sa vrátite do ponuky bez nastavenia poþtu kópií.
4. Stlaþením tlaþidla režimu prehrávania ( Î ) budú snímky vytlaþené.
78
Ponuka
Funkcia
Size
(VeĐkosĢ)
Nastavenie veĐkosti papiera
v tlaþiarni.
Layout
(Rozloženie)
1
Set
1. Stlaþte tlaþidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka
PictBridge.
2. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú ponuku a stlaþte tlaþidlo
Doprava.
3. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú hodnotu podponuky a stlaþte
tlaþidlo OK.
Type
(Typ)
Nastavte poþet snímok, ktoré
budú vytlaþené na jeden
hárok papiera.
Nastavte kvalitu papiera v
tlaþiarni.
Images
Size
Layout
Type
Quality
Back
:One Photo
Auto
:Auto
Postcard
Card
:Auto
4x6
L :Auto
2L
:Auto
Set
Podponuka
Auto (Auto), Auto (PohĐadnica),
Card (Karta), 4X6, L, 2L, Letter,
A4, A3
Auto (Auto), Full (Plné), 1,
2, 4, 8, 9, 16, Index (Index)
Auto (Auto), Plain (Obyþajný), Photo
(Foto), Fast-Photo (Rýchle foto)
Auto (Auto), Draft (Návrh),
Normal (Normálna), Fine
(Jemná)
Quality
(Kvalita)
Nastavte kvalitu snímok,
ktoré sa budú tlaþiĢ.
Date
(Dátum)
Nastavte, þi sa má tlaþiĢ
dátum
Auto (Auto), Off (Vyp.), On (Zap.)
File Name
(Názov súboru)
Nastavte, þi sa má tlaþiĢ
názov súboru.
Auto (Auto), Off (Vyp.), On (Zap.)
Ä Niektoré možnosti ponuky, nie sú podporované vo všetkých
tlaþiarĖach. Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na
displeji LCD, ale nie je možné ich vybraĢ.
Dôležité poznámky
PictBridge : VynulovaĢ
Inicializuje používateĐom zmenené nastavenia.
1. Stlaþte tlaþidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [VynulovaĢ]. Potom stlaþte tlaþidlo
Doprava.
2. Pomocou tlaþidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú hodnotu podponuky a stlaþte
tlaþidlo OK.
Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
Date
:Auto
File Name
Reset
:Auto
No
Yes
No
Back
Set
Ak je vybraná možnosĢ [Yes] (Áno) : Všetky nastavenia tlaþe a snímok
budú vynulované.
Ak je vybraná možnosĢ [No] (Nie) : Nastavenia nebudú vynulované.
Ä Predvolené nastavenie tlaþe sa líši v závislosti od výrobcu tlaþiarne.
Predovlené nastavenie vašej tlaþiarne si pozrite v príruþke dodanej
spolu s vašou tlaþiarĖou.
Tento prístroj obsahuje presné elektronické prvky. Nepoužívajte ani
neuskladĖujte prístroj na nasledujúcich miestach.
- Miesta s výkyvmi teploty a vlhkosti.
- Miesta, kde sa vyskytuje špina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slneþnému svetlu alebo v teplom poþasí
vo vnútri vozidiel.
- Prostredie s vysokým magnetizmom alebo nadmernými vibráciami.
- Miesta s veĐmi výbušnými alebo veĐmi horĐavými materiálmi.
Nenechávajte fotoaparát na prašných miestach, miestach kde sú
chemikálie (ako je naftalín a guliþky proti moliam), vysoké teploty
alebo vlhkosĢ.
Ak fotoaparát nebudete dlhší þas používaĢ, uchovávajte ho spolu s
kremiþitým gélom v hermeticky uzatvorenej krabici
ObzvláĐĢ piesok môže fotoaparátom spôsobovaĢ problémy.
- NedovoĐte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho používate
na plážach, na pobrežných dunách alebo na iných miestach, kde je
množstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsĢ k chybe alebo spôsobiĢ také
poškodenie, že bude fotoaparát natrvalo nepoužiteĐný.
Zaobchádzanie s fotoaparátom
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom
ani vibráciám.
- ChráĖte veĐký displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepoužívate,
uschovajte ho v puzdre.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo
blesk.
- Tento fotoaparát nie je vodotesný.
Vyhnite sa nebezpeþným úrazom elektrickým prúdom – nikdy
fotoaparát nedržte ani nepoužívajte mokrými rukami.
79
Dôležité poznámky
– Ak používate fotoaparát na mokrých miestach (napríklad pláž
alebo bazén), dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda
ani piesok. Inak môže dôjsĢ k chybe alebo k trvalému poškodeniu
prístroja.
Teplotné výkyvy môžu spôsobovaĢ komplikácie.
- Ak prenášate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého
prostredia, na citlivých elektronických obvodoch sa môže vytváraĢ
kondenzovaná vlhkosĢ. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a
poþkajte aspoĖ hodinu, kým sa vlhkosĢ nevyparí. VlhkosĢ sa môže
vyskytnúĢ aj na pamäĢovej karte. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát
a vyberte pamäĢovú kartu. Poþkajte, kým sa vlhkosĢ nevyparí.
Upozornenie na používanie objektívu
- Ak bude objektív vystavený úþinku priameho slneþného svetla, môže
dôjsĢ k zafarbeniu a poškodeniu obrazového snímaþa.
- Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlaþky prstov
ani iné cudzie látky.
Ak sa digitálny fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, môže dôjsĢ k
jeho vybitiu. Ak plánujete nejakú výrazne dlhšiu dobu fotoaparát
nepoužívaĢ, mali by ste vybraĢ batériu a pamäĢovú kartu.
Ak bude fotoaparát vystavený úþinkom elektronického rušenia, sám
od seba sa vypne z dôvodu ochrany pamäĢovej karty.
Údržba fotoaparátu
- Na þistenie objektívu a displeja LCD používajte jemnú kefku, ktorú je
možné kúpiĢ v obchodoch s fotografickými potrebami. Ak to nefunguje,
môžete použiĢ þistiaci papier na objektív s þistiacim roztokom.
Teleso fotoaparátu þistite pomocou jemnej handriþky. Dbajte na to, aby
fotoaparát neprišiel do styku s rozpúšĢadlami, ako je napríklad benzol,
insekticídy, riedidlá atć. teleso fotoaparátu by sa mohlo poškodiĢ.
Mohol by byĢ tiež ovplyvnený jeho výkon. Hrubé zaobchádzanie s
displejom LCD ho môže poškodiĢ. Dbajte na to, aby ste sa vyhli jeho
poškodeniu a vždy keć fotoaparát nepoužívate, schovajte ho do
ochranného puzdra.
Nepokúšajte sa fotoaparát rozoberaĢ ani upravovaĢ.
Za urþitých podmienok sa môže staĢ, že statická elektrina spôsobí
aktivovanie blesku. Nepredstavuje to žiadne riziko pre fotoaparát,
nejde o chybnú funkþnosĢ.
Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môže byĢ prenos údajov
ovplyvnený statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova
pripojte kábel rozhrania USB pred novým pokusom o prenos.
Pred dôležitou udalosĢou alebo pred cestou by ste mali skontrolovaĢ
stav fotoaparátu.
- Otestujte stav fotoaparátu skúšobnou snímkou a pripravte si
náhradnú batériu.
- SpoloþnosĢ Samsung nebude zodpovedná za nefunkþnosĢ fotoaparátu.
Ak sa digitálny fotoaparát nepoužíva poþas dlhej doby, datum a þas
môžu prevziaĢ predvolené nastavenia automaticky, ak sa vybije bacteria. V tomto prípade vynulujte správne datum a þas skôr, ako zaþnete
nahrávaĢ.
80
UkazovateĐ varovania
Na displeji LCD sa môžu objaviĢ rôzne upozornenia.
[ File Error (Chyba súboru) ]
[ Card Error (Chyba karty) ]
Chyba súboru
OdstráĖte súbor
Chyba pamäĢovej karty.
ObráĢte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
Chyba pamäĢovej karty.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite
Znova zasuĖte pamäĢovú kartu
Vložte pamäĢovú kartu a naformátujte ju (str. 51)
[ Card Locked (Karta zamknutá) ]
PamäĢová karta je zamknutá.
PamäĢová karta SD/SDHC: PosuĖte prepínaþ ochrany proti zápisu
[ Low Battery (Slabá batéria) ]
Kapacita batérie je nízka.
Vložte nabité batérie.
smerom navrch pamäĢovej karty
[ Memory Full (PamäĢ plná) ]
PamäĢová karta alebo interná pamäĢ je plná.
Vložte novú pamäĢovú kartu.
OdstráĖte nepotrebné súbory snímok.
[ No Image File (Žiadna snímka) ]
V pamäti nie sú uložené žiadne snímky
Nasnímajte fotografie
Vložte pamäĢovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky
81
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Skontrolujte nasledujúce:
Fotoaparát sa nezapne
Kapacita batérie je nízka.
Vložte nabité batérie. (str. 14)
Batéria je vložená nesprávne, opaþná polarita.
Vložte batériu podĐa znaþiek polarity (+, –).
Fotoaparát sa poþas používania vypol
Batéria je vybitá
Vložte nabité batérie.
Fotoaparát sa vypol automaticky
Zapnite znova fotoaparát.
Prevádzka sa zastavila pri nízkej teplote mimo rozsahu teploty pre
používanie fotoaparátu.
Fotoaparát a batériu zahrejte tak, že ich dáte do vrecka atć. a
potom okamžite pred snímaním vložte batériu do fotoaparátu a
snímajte.
Fotoaparát po stlaþení tlaþidla spúšte nesníma fotografie
Nie je dostatok pamäte.
OdstráĖte nepotrebné súbory snímok
PamäĢová karta nebola naformátovaná.
Naformátujte pamäĢovú kartu (str. 51)
PamäĢová karta je vybitá
Vložte novú pamäĢovú kartu
PamäĢová karta je zamknutá.
Pozrite chybové hlásenie [Karta zamknutá]
Fotoaparát je vypnutý
Zapnite fotoaparát
Batéria je vybitá
Vložte nabité batérie (str. 14).
Batéria je vložená nesprávne, opaþná polarita.
Vložte batériu podĐa znaþiek polarity (+, –)
ýinnosĢ fotoaparát sa poþas používania náhodne zastavuje
ýinnosĢ fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkþnosti
Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát
Snímky sú nejasné.
Snímka zachytila subjekt bez nastavenia príslušného
režimu makra
Ak chcete nasnímaĢ jasnú fotografiu, vyberte príslušný režim
makra.
Snímka bola zachytená mimo dosah blesku
Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku
Objektív je zneþistený
Vyþistite objektív
82
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Blesk nefunguje.
Na externom monitore nie je žiadny obraz.
Bol vybraný režim vypnutého blesku
Zrušte režim vypnutého blesku
Fotoaparát nedokáže použiĢ blesk
Pozrite pokyny k blesku (str. 31).
Externý monitor nebol k fotoaparátu pripojený správne.
Skontrolujte prepojovacie káble
Na pamäĢovej karte sú nesprávne súbory.
Vložte pamäĢovú kartu so správnymi súbormi
Zobrazuje sa nesprávny dátum a þas.
Pri používaní Prieskumníka v poþítaþi nie je viditeĐná položka
[Removable Disk] (VymeniteĐný disk).
Dátum a þas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu
Nastavte správne dátum a þas
Tlaþidlá fotoaparátu nefungujú
Vyskytla sa chyba fotoaparátu
Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát
Vyskytla sa chyba pamäĢovej karty, ktorá je vložená vo fotoaparáte.
Nesprávny formát pamäĢovej karty
Naformátujte znova pamäĢovú kartu
Snímky sa neprehrávajú.
Nesprávny názov súboru (výnimka formátu DCF)
NemeĖte názov súboru snímky
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
Nastavenie vyváženia bielej farby alebo efektu nie je správne
Vyberte príslušné nastavenie vyváženia bielej farby a efektu
Obrázky sú príliš svetlé.
Nadmerná expozícia
Vynulujte kompenzáciu expozície
Prepojovací kábel je nesprávny
Skontrolujte pripojenie
Fotoaparát je vypnutý
Zapnite fotoaparát
Operaþný systém nie je jeden zo systémov Windows 2000, XP, Vista /
Mac OS 10.3. Prípadne poþítaþ nepodporuje rozhranie USB.
Nainštalujte systém Windows 2000, XP, Vista alebo Mac OS 10.3
do poþítaþa, ktorý podporuje rozhranie USB
ýasĢ LCD obrazovky sa obþas nezapne alebo sa na nej objaví bodka.
Aj keć je LCD obrazovka vyrobená pomocou veĐmi presnej technológie, presné pixely sa obþas nerozsvietia alebo sa zobrazia þervené,
biele a modré bodky.
Tento úkaz neovplyvĖuje kvalitu zaznamenaného snímku a nie je
to porucha.
Na LCD obrazovke sa poþas zachytávania snímky jasného predmetu zobrazí vertikálna þiara.
V prípade, že predmet expozície jasne žiari, môže sa zobraziĢ šedá,
þierna, þervená alebo fialová vertikálna þiara.
Tento úkaz sa nazýva škvrna a nemá vplyv na kvalitu zaznamenaného snímku. Toto nie je porucha.
83
Technické údaje
Obrazový snímaþ
- Typ: 1/2,33” CCD
- Efektívne pixely: Približne 12,2 megapixlov
- celkový poþet pixelov: Približne 12,4 megapixlov
Objektív
- Ohnisková vzdialenosĢ: SAMSUNG objektív f = 6,3 ~ 31,5mm
(ekvivalent 35mm filmu: 35 ~ 175mm)
- SvetelnosĢ objektívu: F3,5(W) ~ F5,5(T)
- Digitálne priblíženie : · Režim statickej snímky: 1,0X ~ 5,0X
· Režim prehrávania: 1,0x ~ 10,2x
(závisí od veĐkosti snímky)
Shake Reduction
- Dvojitá IS (OIS + DIS)
Ä OIS (Optická stabilizácia obrazu),
DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)
Displej LCD
- 3,0” palcový farebný TFT LCD (230. 000 bodov)
Zaostrovanie
- Typ : automatické zaostrenie TTL
(Rozpoznanie tvare AF, Autom. zaostrenie na
stred AF, Zaznamenanie tváre AF)
- Rozsah
Normálne
Širokouhlé
Teleobjektív
80cm ~ Nekoneþno
Makro
Auto makro
10cm ~ 80 cm
10cm ~ Nekoneþno
50cm ~ 80 cm
50cm ~ Nekoneþno
SpúšĢ
- Auto (Auto) : 1 ~ 1/2.000 sek.
(AEB(AEB), Continuous(Súvisle) 1/4 ~ 1/2.000 sek.),
Night (Noc) : 16 ~ 1/2.000 sek.
Expozícia
- Ovládanie : Program AE (Program AE)
- Meranie: Multi (Multi), Spot(Bodové),
Center-weighted (merané na stred),
Face Detection AE (Zaznamenanie tváre AE)
- Kompenzácia: ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
(VoliteĐné 3M alebo menej)
84
Blesk
- Režimy: Auto (automaticky), Auto & Red-eye
reduction, (automaticky s redukciou efektu
þervených oþí), Fill-in flash (doplĖujúci
blesk), Slow sync (pomalá synchronizácia),
Flash off (blesk vypnutý), Red eye Fix
(oprava efektu þervených oþí)
- Rozsah: Wide (Širokouhlé): 0,4m ~ 4,0m,
Tele (Teleobjektív): 0,5m ~ 3,0m
- ýas nabíjania: Približ. 4 sek.
OstrosĢ
- Soft+ (veĐmi mäkká), Soft (mäkká), Normal (normálna), Vivid (intenzívna), veĐmi intenzívna (Vivid+)
Vyváženie bielej
- Auto (Automaticky), Daylight (denné svetlo), Cloudy
(zamraþené), Fluorescent_H (žiarivka H), Fluorescent_L
(žiarivka L), Tungsten (žiarovka), Custom (vlastné)
Nahrávanie hlasu
- Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
- hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sek.)
Vkladanie dát
- Date (Dátum), Date & Time (dátum a þas), Off
(vypnuté) (používateĐ si môže vybraĢ)
Fotografovanie
- Fotografia
· Režim statickej snímky :Smart Auto(Inteligentný automatický),
Auto (Auto), Program (Program), Dusl IS (Dusl IS),
Beauty Shot (Zachytenie krásy), Photo Help Guide
(Spriev. pom. fotogr.), Scene (Scéna)
· Scéna : Night (Noc), Portrait (Portrét), Children (deti), Landscape
(krajina), Close-up (zblízka), Text (text), Sunset (západ
slnka), Dawn (úsvit), Backlight (zadné svetlo), Fireworks
(ohĖostroj), Beach & Snow (pláž a sneh), Frame Guide
(Pravítko snímky)
· Snímanie : Single (Jednotlivo), Continuous (Súvisle), Motion
Capture(Zachytenie pohybu), AEB (AEB)
· ýasovaþ: 10 sec. (10 sek.), 2 sec. (2 sek.), Double (dvojité),
Motion Timer (þasovaþ pohybu)
Technické údaje
Ä Inteligentný automatický
: [Macro] (Makro), [Macro Text] (Makro text), [White]
(Biela), [Landscape] (Krajinka), [Action] (Akcia),
[Tripod] (Statív), [Nights] (Noci), [Night Portrait]
(Noþný portrét), [Backlight] (Protisvetlo), [Backlight
Portrait] (Portrét s protisvetlom), [Portrait] (Portrét)
- Filmový klip
· So zvukom alebo bez zvuku (používateĐ si môže
vybraĢ, þas nahrávania : max. 2 hod.)
· VeĐkosĢ: 640x480, 320x240
· RýchlosĢ snímania: 30 fps, 15 fps
· 5-násobné optické priblíženie a stlmenie poþas priblíženia
· OIS : [On](Zap.) / [Off] (Vyp)
· Úprava filmu (zabudované): pauza poþas nahrávania,
zachytenie snímky,
Orezanie podĐa þasu
Ukladací priestor
4000X
3000
3984X
2656
- Médium
· Interná pamäĢ: 31 MB pamäĢ flash
· Externá pamäĢ (voliteĐné) :
MMC karta (zaruþené až do 2 GB)
SD karta (zaruþené až do 4 GB)
SHDC karta (zaruþené až do 8 GB)
- Formát súboru
· Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1,1,
PictBridge 1,0
· Filmový klip: AVI (MJPEG)
· Zvuk: WAV
- VeĐkosĢ snímky
3968X
2232
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Kapacita (karta 1 GB)
Super Fine Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
196
231
246
365
548
986
(VeĐmi jemná) 169
Fine
Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
270
308
328
493
680
1095
(Jemná)
240
Normal Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
411
481
519
705
759
1232
(Normálna) 365
Ä Tieto hodnoty sú merané podĐa štandardných podmienok spoloþnosti
Samsung. Môžu sa líšiĢ v závislosti od podmienok pri snímaní a
nastavenia fotoaparátu.
Efekt
- Efekt : Photo Style Selector (VoĐba fotogr.
štýlu), Image Adjust (Úprava obrazu)
(Sharpness(OstrosĢ), Contrast
(Kontrast), Saturation (SýtosĢ))
- Úprava : Resize (zmena veĐkosti), Rotate (otáþanie),
Photo Style Selector (VoĐba fotogr. štýlu),
Image Adjust (Úprava obrazu) (ACB (ACB),
Red Eye Fix (oprava efektu þervených oþí),
(Face Retouch (Retušovanie tváre), Brightness (jasu), Contrast (Kontrast), Saturation
(SýtosĢ), Add Noise (Pridanie šumu))
Prehrávanie snímok
- Typ : Single image (Jednoduchý obrázok), Thumbnails (miniatúry), Multi slide show (Viacnásobná prezentácia), Movie Clip (filmový klip),
Smart Album (Inteligentný album)
Interface
- Konektor digitálneho výstupu : USB 2,0
- Zvuk : Mono
- Video výstup : NTSC, PAL (vyberá používateĐ)
- Vstupý konektor jednosmerného prúdu: 4,2V
85
Technické údaje
Zdroj napájania
- NabíjateĐná batéria: SLB-10A, 3,7V (1050mAh)
Ä Pribalená batéria sa môže líšiĢ v závislosti od
regiónu, kde ste výrobok zakúpili.
Rozmery (ŠxVxH)
- 94 x 59 x 23,7 mm (bez výstupkov)
HmotnosĢ
- Približne 138,3 g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota
- 0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosĢ
- 5 ~ 85%
Softvér
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Špecifikácie sa môžu meniĢ bez predchádzajúceho oznámenia.
Ä Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteĐov.
86
Poznámky k softvéru
Požiadavky systému
Pred používaním výrobku si pozorne preþítajte používateĐskú príruþku.
- Nie je dovolené za žiadnych okolností kopírovaĢ softvér a
používateĐskú príruþku ako celok ani ich þasti.
- Autorské práva k softvéru sú licencované len na používanie s
fotoaparátom.
- V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opravený
alebo vymenený. Nenesieme však zodpovednosĢ za žiadne škody
spôsobené nesprávnym používaním.
- Záruka spoloþnosti Samsung sa nevzĢahuje na používanie
fotoaparátu v spojení s poþítaþom, ktorý bol poskladaný podomácky,
alebo poþítaþom s operaþným systémom, na ktorý sa nevzĢahuje
záruka spoloþnosti Samsung.
- Pred preþítaním tejto príruþky by ste mali maĢ základné vedomosti o
poþítaþoch a OS (operaþných systémoch).
Technické
údaje USB
pripojenia
Technické
údaje
softvérovej
podpory
Pre Windows
Pre Macintosh
Poþítaþ s procesorom lepším ako
Pentium III 500MHz
(odporúþa sa Pentium III 800 MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
Minimálne 256MB RAM
(odporúþa sa viac ako 512 MB)
250 MB voĐného miesta na
pevnom disku (odporúþa sa viac
ako 1 GB)
1024x768 pixlov, kompatibilný
monitor s farebnou hĎbkou 16 bitov
(odporúþa sa obrazovka s farebnou
hĎbkou 24 bitov)
DirectX 9.0c alebo novší
Power Mac G3 alebo novší
Operaþný systém Mac OS 10.3
alebo novší
Minimálne 256MB RAM
(odporúþa sa viac ako 512 MB)
110 MB voĐného miesta na
pevnom disku
-
Ä Nie je kompatibilné s operaþným systémom Windows XP a 64-bitovou
verziou operaþného systému Vista.
Ä SpoloþnosĢ Samsung nepreberá zodpovednosĢ za žiadne chyby
alebo poškodenia spôsobené použitím neautorizovaného poþítaþa
alebo podomácky vyrobeného poþítaþa.
87
Informácie o softvéri
Po vložení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky
CD-ROM by sa malo automaticky otvoriĢ nasledujúce okno.
Ä Obrázky uvedené v tejto príruþke
pochádzajú z anglickej verzie
systému Windows.
Samsung Master : Multimediálne softvérové riešenie všetko v jednom.
Pomocou tohto softvéru je možné preberaĢ, zobrazovaĢ,
upravovaĢ a ukladaĢ svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento
softvér je kompatibilný len so systémom Windows.
88
V závislosti od výkonu poþítaþa je potrebné poþkaĢ 5 až 10 sekúnd,
kým sa spustí automatický inštalaþný program. Ak sa okno
neobjaví, otvorte program [Windows Explorer] a vyberte
v koreĖovom prieþinku disku CD-ROM súbor [Installer.exe].
Nainštalovanie aplikaþného softvéru
Ak chcete používaĢ fotoaparát spolu s poþítaþom, musíte najskôr
nainštalovaĢ softvér aplikácie. Potom môžete presunúĢ obrázky
uložené vo fotoaparáte do poþítaþa a môžete ich upraviĢ pomocou
programu na úpravu obrázkov.
2. Pomocou tlaþidla zobrazeného na monitore nainštalujte program
DirectX, Samsung Master. Ak už je v poþítaþi nainštalovaná najnovšia
verzia programu DirectX, nie je potrebné ho inštalovaĢ.
Môžete navštíviĢ prostredníctvom internetu webovú stránku
spoloþnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com: Anglicky
http://www.samsungcamera.co.kr: Kórejsky
1. Zobrazí sa okno automatického
spustenia. V okne automatického
spustenia kliknite na ponuku
[Samsung Digital Camera Installer].
89
Nainštalovanie aplikaþného softvéru
3. Po reštartovaní poþítaþa pripojte fotoaparát k poþítaþu pomocou kábla
rozhrania USB.
4. Zapnite fotoaparát.
Otvorí sa okno [Sprievodca pridaním
nového hardvéru] a poþítaþ rozpozná
fotoaparát.
Ä Ak máte operaþný systém Windows
XP/ Vista, spustí sa prehliadaþ
obrázkov.
90
Nainštalovanie aplikaþného softvéru
Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza
dokumentácia v podobe používateĐských príruþiek vo
formáte PDF. V prehliadaþi systému Windows nájdite
súbory vo formáte PDF. Pred otváraním súborov PDF
musíte nainštalovaĢ program Adobe Reader, ktorý sa
nachádza na disku CD-ROM so softvérom. Z dodaného CD
nosiþa si nainštalujte program Adobe Reader. Ak je zapnutý
internet, program Adobe Reader si nainštalujte pomocou
spustiteĐného súboru umiestneného na CD nosiþi.
Pre správnu inštaláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je
potrebné maĢ nainštalovaný program Internet Explorer
5.01 alebo novší. Navštívte lokalitu „www.microsoft.com“ a
inovujte program Internet Explorer.
Spustenie režimu PC
Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v poþítaþi a
potom zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do režimu „
pripojenia k poþítaþu“.
V tomto režime je možné preberaĢ uložené snímky do poþítaþa cez
kábel rozhrania USB.
Nastavenie fotoaparátu na pripojenie
1. Zapnite fotoaparát
2. Pripojte fotoaparát k poþítaþu pomocou kábla rozhrania USB.
3. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná PC a pripojí sa k
nemu
Ä. Ak automatické pripojenie zlyhá, nastavte ponuku [USB] na možnosĢ
[Computer] (Poþítaþ). (str. 55)
91
Spustenie režimu PC
Pripojenie fotoaparátu k poþítaþu
Preberanie uložených snímok
Fotografie uložené vo fotoaparáte je možné preberaĢ na pevný
disk poþítaþa, a potom ich vytlaþiĢ alebo použiĢ na ich úpravu
softvér urþený na úpravu obrázkov.
1. Pripojte fotoaparát k poþítaþu pomocou kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche poþítaþa vyberte
položku [My computer] (Tento poþítaþ)
a dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk (VymeniteĐný disk)
DCIM 100SSCAM]. Potom sa
zobrazia súbory obrázkov.
Odpájanie fotoaparátu od poþítaþa
Pozrite si stranu 94 (Odpájanie odstrániteĐného disku).
3. Vyberte snímku a stlaþte pravé
tlaþidlo myši.
92
Spustenie režimu PC
4. Otvorí sa vyskakovacia ponuka.
Kliknite na ponuku [Cut] (VystrihnúĢ)
alebo [Copy] (KopírovaĢ).
- [VystrihnúĢ] : vystrihne vybraný
súbor.
- [KopírovaĢ] : skopíruje súbory.
5. Kliknite na prieþinok, do ktorého chcete prilepiĢ súbor.
- Pomocou programu [Samsung Master] môžete prezeraĢ snímky
uložené v pamäti priamo na monitore poþítaþa a kopírovaĢ alebo
presúvaĢ súbory snímok.
Ak chcete prezeraĢ snímky v poþítaþi, odporúþame ich skopírovaĢ
do poþítaþa. Pri otváraní snímok priamo z vymeniteĐného disku
môže dôjsĢ neoþakávanému odpojeniu.
Keć odovzdáte na vymeniteĐný disk súbor, ktorý nebol nasnímaný týmto fotoaparátom, v režime prehrávania sa na displeji
LCD objaví hlásenie [Chyba súboru]. V režime miniatúr sa
nezobrazí niþ.
6. Stlaþte pravé tlaþidlo myši, otvorí sa
miestna ponuka. Kliknite na položku
[PrilepiĢ].
7. Súbor snímky sa prenesie
z fotoaparátu do poþítaþa.
93
Odoberanie vymeniteĐného disku
Windows 2000/XP/Vista
(Obrázky sa môžu v závislosti do verzie operaþného systému
Windows mierne líšiĢ.)
1. Skontrolujte, þi neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a
poþítaþom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, poþkajte kým kontrolka
prestane blikaĢ a zaþne nepretržite svietiĢ.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [OdpojiĢ alebo
vysunúĢ hardvér] v oznamovacej oblasti.
4. Otvorí sa okno [ZastaviĢ hardvérové
zariadenie]. Vyberte položku [USB
Mass Storage Device] a kliknite na
tlaþidlo [OK].
94
6. Otvorí sa okno [OdpojiĢ alebo vysunúĢ
hardvér]. Kliknite na tlaþidlo [ZavrieĢ]
a vymeniteĐný disk bude bezpeþne
odobraný.
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
[Dvakrát kliknite]
3. Otvorí sa okno [OdpojiĢ alebo vysunúĢ
hardvér]. Vyberte položku [USB Mass
Storage Device] a kliknite na tlaþidlo
[Stop].
5. Otvorí sa okno [Hardvér je možné
bezpeþne odobraĢ]. Kliknite na
tlaþidlo [OK].
Samsung Master
Pomocou tohto softvéru je možné preberaĢ, zobrazovaĢ, upravovaĢ a
ukladaĢ svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný len
so systémom Windows.
Program spustíte kliknutím na položku [Start Programs Samsung Samsung Master].
Preberanie súborov
1. Pripojte fotoaparát k svojmu
poþítaþu.
2. Po pripojení fotoaparátu k poþítaþu
sa zobrazí okno na preberanie
snímok.
- Ak chcete prevziaĢ zachytené
snímky, vyberte tlaþidlo [VybraĢ
všetky].
- Vyberte v okne požadovaný
prieþinok a kliknite na tlaþidlo
[VybraĢ všetky]. Môžete uložiĢ
zachytené snímky a vybraný
prieþinok.
- Ak kliknete na tlaþidlo [ZrušiĢ], preberanie bude zrušené.
4. Vyberte cieĐové umiestnenie a
vytvorte prieþinok, do ktorého uložiĢ
preberané snímky a prieþinky.
- Názvy prieþinkov môžu byĢ
vytvorené v poradí podĐa dátumu
a snímky budú prevzaté.
- Názov prieþinka bude ĐubovoĐný,
a snímky budú prevzaté.
- Po vybraní predtým vytvoreného
prieþinka budú snímky prevzaté.
5. Kliknite na tlaþidlo [Next >].
6. Otvorí sa okno, tak ako je to
zobrazené na obrázku vedĐa.
CieĐové umiestnenie zvoleného
prieþinka sa zobrazí v hornej þasti
okna. Kliknite na tlaþidlo [Štart], aby
ste zaþali preberaĢ obrázky.
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
3. Kliknite na tlaþidlo [Next >].
95
Samsung Master
Prehliadaþ obrázkov: Môžete v Ėom prezeraĢ uložené snímky.
Upravovanie obrázkov: Môžete upravovaĢ fotografiu.
- Ćalej sú uvedené funkcie zobrazovaþa snímok.
Ì Lišta ponuky: Môžete vybraĢ ponuky. File, Edit, View, Tools, Change functions
Í
(funkcie Change), Auto download, help (Pomocník) atć.
Okno na výber snímky: v tomto okne je možné vybraĢ požadované snímky.
Ponuka výberu typu média : V tejto ponuke môžete vybraĢ zobrazovaþ
snímok a funkcie úpravy snímky a
filmového klipu.
Okno s ukážkou : Môžete prezeraĢ ukážku snímky alebo filmového
klipu a skontrolovaĢ multimediálne informácie.
Lišta priblíženia : Môžete zmeniĢ veĐkosĢ ukážky.
Okno zobrazenia prieþinka : Tu je možné vidieĢ umiestnenie prieþinka
vybranej snímky.
Okno zobrazenia snímky : Tu sú zobrazené snímky vybraného prieþinka.
Ä Ćalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung
Master.
96
– Ćalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.
Ì Ponuka Edit: Môžete vybraĢ nasledujúce ponuky.
[Tools] (Nástroje)
: Môžete zmeniĢ veĐkosĢ vybranej snímky alebo
ju orezaĢ. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
[Adjust] (UpraviĢ)
: Môžete zmeniĢ kvalitu snímky. Pozrite
ponuku [Help] (Pomocník).
[Retouch] (RetušovaĢ) : Môžete zmeniĢ snímku alebo do nej vložiĢ
efekty. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
Í Nástroje na kreslenie: Nástroje na úpravu snímky.
Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
Okno s ukážkou: Môžete prezeraĢ ukážku zmenenej snímky.
Ä Fotografiu upravenú pomocou programu Samsung Master nie je
možné prehrávaĢ vo fotoaparáte.
Ä Ćalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung Master.
Samsung Master
Úprava filmu: Z klipu môžete získaĢ fotografiu, pridaĢ ćalší filmový
klip, komentár a hudobné súbory.
Ä Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktorý nie je kompatibilný s
programom Samsung Master nie je možné v tomto programe prehrávaĢ.
Ä Ćalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu
Samsung Master.
– Ćalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
Ì Ponuka upraviĢ : Môžete vybraĢ nasledujúce ponuky.
[Add Media] (PridaĢ médiá) : do filmu môžete pridaĢ ćalšie mediálne prvky.
[Edit Clip] (UpraviĢ klip) : Môžete zmeniĢ jas, kontrast, farbu a sýtosĢ.
[Effects] (Efekty)
: môžete vložiĢ nejaký efekt.
[Set Text] (NastaviĢ text) : môžete vložiĢ texty.
[Narrate] (Komentár)
: môžete vložiĢ komentár.
[Produce] (VytvoriĢ)
: Môžete uložiĢ upravené multimédium pod
novým názvom súboru. K dispozícii máte
na výber tieto typy súborov: AVI, Windows
media (wmv) a Windows media (asf).
Í Okno zobrazenia rámca: v tomto okne môžete vložiĢ multimédium.
97
Nainštalovanie ovládaþa USB v systéme MAC
Používanie ovládaþa USB v systéme MAC
1. Ovládaþ USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom
nenachádza, pretože systém MAC OS už podporu ovládaþa
obsahuje.
2. Poþas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibilný so systémom MAC OS 10.3.
3. Pripojte fotoaparát k poþítaþu Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k poþítaþu MAC sa na ploche zobrazí
nová ikona.
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa prieþinok v
pamäti.
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuĖte ho do poþítaþa
MAC.
98
Najprv dokonþite prenos medzi poþítaþom a fotoaparátom,
potom odoberte vymeniteĐný disk pomocou príkazu Extract.
ýasto kladené otázky
Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
1. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojený, alebo nie je použitý
pribalený kábel rozhrania USB.
Pripojte pribalený kábel rozhrania USB.
2. prípad
Poþítaþ nerozpoznal fotoaparát.
Niekedy sa môže fotoaparát objaviĢ v správcovi zariadení v
þasti [Unknown Devices] (Neznáme zariadenia).
Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova
ho zapojte, a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad
4. prípad
Poþas prenosu súboru došlo k neoþakávanej chybe.
Keć otvorím správcu zariadení (kliknutím na ponuku Start (Štart)
ĺ (Settings) (Nastavenia) ĺ Control Panel (Ovládací panel) ĺ
(Performance and Maintenance) (Výkon a údržba) ĺ System
(Systém) ĺ (Hardware) (Hardvér) ĺ Device Manager (Správca
zariadení)), nachádzajú sa tu položky „Unknown Devices“ alebo „
Other Devices“ oznaþené žltým otáznikom (?) alebo zariadenia
oznaþené výkriþníkom (!).
Kliknite pravým tlaþidlom na položku s otáznikom (?) alebo
výkriþníkom (!) a vyberte položku „Remove“ (OdstrániĢ).
Reštartujte poþítaþ a pripojte fotoaparát znova.
7. prípad
Kvôli niektorým zabezpeþovacím programom (Norton Anti
Virus, V3 atć.) nemusí poþítaþ rozpoznaĢ fotoaparát ako
vymeniteĐný disk.
Zastavte zabezpeþovacie programy a pripojte fotoaparát k
poþítaþu. Informácie o tom, ako doþasne zakázaĢ program,
nájdete v pokynom k zabezpeþovaciemu programu.
8. prípad
Fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB
umiestnenému na prednom paneli poþítaþa.
Ak je fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB
umiestnenom na prednom paneli poþítaþa, nemusí poþítaþ
rozpoznaĢ fotoaparát. Fotoaparát pripojte k portu rozhrania
USB umiestnenému na zadnej strane poþítaþa.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor znova.
Používate rozboþovaþ rozhrania USB.
Môže sa jednaĢ o problém, že pripájate fotoaparát k
poþítaþu prostredníctvom rozboþovaþa rozhrania USB a
rozboþovaþ a poþítaþ nie sú kompatibilné. Ak je to možné,
pripojte fotoaparát k poþítaþu priamo.
5. prípad
6. prípad
Sú k poþítaþu pripojené aj iné káble rozhrania USB?
Pripojenie fotoaparátu k poþítaþu nemusí fungovaĢ, ak v
tom istom þase pripojený k poþítaþu aj iný kábel rozhrania
USB. V takom prípade odpojte druhý kábel rozhrania USB
a pripojte len kábel rozhrania USB fotoaparátu.
99
ýasto kladené otázky
Ak nie je nainštalovaný program DirectX 9.0c alebo novší.
Nainštalujte program DirectX 9.0c alebo novší.
1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte položky
[jednotka CD-ROM:\DirectX] a kliknite na súbor DXESETUP.exe.
Nainštaluje sa DirectX. Program DirectX je možné prevziaĢ na
nasledujúcej webovej stránke: http://www.microsoft.com/directx.
Ak poþítaþ s pripojeným fotoaparátom poþas spúšĢania systému
Windows prestane reagovaĢ.
V takom prípade odpojte fotoaparát od poþítaþa, systém Windows
sa spustí. Ak problém naćalej pretrváva, zakážte funkciu Legacy
USB Support a reštartujte poþítaþ. Funkcia Legacy USB Support sa
nachádza v ponuke BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môže v závislosti
od výrobcu poþítaþa líšiĢ. Niektoré programy BIOS nemajú funkciu
Legacy USB Support.). Ak neviete sami zmeniĢ túto možnosĢ,
obráĢte sa na výrobcu poþítaþa alebo na výrobcu BIOS-u.
Ak nie je možné odstrániĢ filmový klip, odobraĢ vymeniteĐný disk,
alebo sa poþas prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie.
Ak nainštalujte len program Samsung Master, obþas sa môžu
vyskytnúĢ tieto problémy.
- Zatvorte program Digimax Master kliknutím na ikonu programu
Samsung Master v oznamovacej oblasti.
- Nainštalujte aplikaþné programy, ktoré sa nachádzajú na disku CD
so softvérom.
100
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(AplikovateĐné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií.)
Toto oznaþenie na batérii, príruþke alebo balení hovorí, že batérie v
tomto výrobku by sa po skonþení ich životnosti nemali likvidovaĢ spolu s
ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto oznaþenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuĢ, kadmium
alebo olovo v množstve presahujúcom referenþné hodnoty smernice
2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiĢ
zdravie alebo životné prostredie.
Za úþelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte
ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
NabíjateĐnú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniĢ užívateĐom.
OhĐadom informácií týkajúcich sa výmeny batérie, prosím, kontaktujte
poskytovateĐa služby.
Správna likvidácia tohto výrobku
Správna likvidácia tohto výrobku (Odpadové elektrické a
elektronické vybavenie) (Týka sa Európskej únie a ćalších
európskych krajín so systémami separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale oznaþuje, že tento produkt
sa nesmie po skonþení životnosti likvidovaĢ spolu s iným odpadom z
domácností. Namiesto toho je vašou povinnosĢou zlikvidovaĢ nepotrebné
zariadenia ich odovzdaním na urþenom zbernom mieste, aby sa mohli
recyklovaĢ nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Domáci
používatelia sa musia obrátiĢ buć na predajcu, u ktorého výrobok zakúpili,
alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie o mieste a spôsobe
manipulácie s týmto výrobkom, ktorý je šetrný voþi životnému prostrediu.
Firemní používatelia sa musia obrátiĢ na svojho dodávateĐa, a overiĢ si
podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento výrobok sa nesmie pri likvidácii miešaĢ s iným firemným odpadom.
Ekologická znaþka Samsung
Ide o vlastný symbol spoloþnosti Samsung, ktorý slúži
na úþinnú komunikáciu aktivít spoloþnosti Samsung
pri výrobe produktov priateĐských k životnému
prostrediu. Znaþka vyjadruje trvalú snahu spoloþnosti
Samsung o vývoj výrobkov, ktoré nepoškodzujú
životné prostredie.
101
Download PDF

advertising