Samsung | SAMSUNG ST500 | Samsung ST500 Používateľská príručka

Tento návod na použitie obsahuje podrobné
inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu.
Prečítajte si ho, prosíme, pozorne.
Ä Kliknite na tému
Časté otázky
Rýchly sprievodca
User Manual
ST500/ST510
Obsah
Základné funkcie
Rozšírené funkcie
Možnosti snímania
Prehrávanie/Úpravy
Prílohy
Register
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne využijete
fotoaparát.
Chráňte zrak objektu
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás či
ďalších osôb
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat.
Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže
spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu či
ďalších zariadení
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie
informácie
● Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou
Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť
zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
● Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých batérií
postupujte podľa miestnych predpisov.
● Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov
tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu
pri zahriatí vybuchnúť.
Bezpečnostné varovania
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani
chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny,
plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho
príslušenstvom.
Bezpečnostné upozornenia
Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor
● Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny môžu
spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja mokrými
rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k strate záruky.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých
častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické
ohrozenie.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
● Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani
vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému
svetlu alebo vysokým teplotám vedie k poškodeniu vnútorných
súčastí fotoaparátu.
● Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých,
znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí poškodenie
pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
● Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu. Batérie
ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo skorodovať a
poškodiť fotoaparát.
● Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých
miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
● Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým
zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
● Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či batériou
konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie nevhodných
káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty vedie k
poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
● Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či zásuviek
fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym
použitím, nie sú kryté zárukou.
Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a pamäťové
karty
● Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani vysokým
teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C).
Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť
nefunkčnosť pamäťových kariet.
● Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi, môžu
spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej dočasnému
alebo trvalému poškodeniu.
● Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a
cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu, očistite
kartu mäkkou handričkou pred vložením do fotoaparátu.
● Nedovoľte, aby so slotom pre pamäťovú kartu prišli do styku
kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť príčinou
zlyhania fotoaparátu.
● Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.
● Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
● Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v
počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
● Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung
● Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie
odpojte kábel od fotoaparátu.
● Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase
sa musia pred použitím nabiť.
● Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
● Batérie používajte iba na stanovený účel.
Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.
Chráňte objektív fotoaparátu
● Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti
snímača na farby alebo jeho zničeniu.
● Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom.
Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva
vlákna.
Buďte opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom prostredí
Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia sa
na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí vlhkosť. V
takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte najmenej 1 hodinu
do vyparenia vlhkosti.
Dôležité informácie ohľadom použitia
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte
Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani
škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho nesprávnym
použitím.
Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa
o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené
nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
3
Usporiadanie návodu na použitie
Základné funkcie
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO.,LTD.
11
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre
fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.
Rozšírené funkcie
30
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a
ako nahrávať videá alebo hlasové poznámky.
Informácia o autorských právach
Možnosti snímania
● Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými
obchodnými známkami spoločnosti Microsoft
Corporation.
● Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti
Apple Corporation.
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime
snímania.
Prehrávanie/Úpravy
40
62
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a
hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k fototlačiarni a ku
klasickému televízoru alebo HDTV.
Prílohy
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje
a tipy pre údržbu.
4
88
Označenia použité v návode
Ikony použité v návode
Režim snímania
Označenie
Smart Auto
(Inteligentná automatika)
S
Ikona
Ďalšie informácie
Auto (Automatika)
a
Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
Program
p
Scene (Scéna)
s
DUAL IS
d
Movie (Video)
v
[ ]
Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť] (označuje tlačidlo
spúšte)
( )
Číslo strany s príslušnou informáciou
“
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne
(hovorí,
zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Zvoľte > “
)
aby ste zvolili > a následne
*
Poznámka
Ikony režimu snímania
Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v zodpovedajúcom
režime. Režim s nemusí podporovať funkcie vo všetkých
scénických režimoch.
Funkcia
Skratky použité v návode
napr.:
Dostupné v režimoch
Program, DUAL IS a
Movie (Video)
5
Skratka
Definícia
ACB
Auto Contrast Balance
(Automatické vyváženie kontrastu )
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická séria so zmenou expozície)
AF
Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS
Digital Image Stabilisation (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
(Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV
Exposure Value (Hodnota expozícia)
OIS
Optical Image Stabilisation (Optická stabilizácia obrazu)
WB
White Balance (Vyváženie bielej)
Výrazy použité v návode
Použitie tlačidla spúšte
Expozícia (jas)
● Polovičné stlačenie [Spúšť]: stlačte spúšť do polovice zdvihu
● Stlačenie [Spúšť]: úplné stlačenie tlačidla spúšte
Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje ako
expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou expozičného času,
clony a citlivosti ISO. Zmena expozície vedie k tmavším alebo
svetlejším snímkam.
Polovičné stlačenie [Spúšť]
Normálna expozícia
Stlačenie [Spúšť]
Objekt, pozadie a kompozícia
● Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo zátišie
● Pozadie: predmety obklopujúce objekt
● Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Objekt
Kompozícia
Pozadie
6
Preexpozícia (príliš svetlé)
Časté otázky
Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.
Oči objektu sa javia
červené.
Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.
Red-eye (Červené oči) alebo
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí). (str. 45)
● Nastavte blesk na
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke úprav. (str. 77)
● Ak už bola snímka vytvorená, zvoľte
Na snímkach sú
prachové stopy.
Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.
● Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 46)
Snímky nie sú ostré.
Môže to byť spôsobené fotografovaním v šere alebo nesprávnym držaním prístroja.
● Použite režim d. (str. 36)
● Stlačením [Spúšť] do polovice sa uistite, že je na objekt zaostrené. (str. 28)
Snímky sú neostré pri
nočnom snímaní.
Fotoaparát sa pokúša využiť zvyšky svetla a expozičný čas sa predlžuje.
To zvyšuje požiadavky na stabilitu fotoaparátu a môže viesť k roztraseniu snímky.
● Zapnite blesk. (str. 45)
Night (Noc) v režime s. (str. 35)
● Zvoľte
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 46)
● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
V protisvetle
vychádzajú objekty
príliš tmavé.
Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a tmavými
oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.
● Nefotografujte proti slnku.
Backlight (Protisvetlo) v režime s. (str. 32)
● Zvoľte
● Nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 45)
● Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 55)
● Nastavte expozíciu. (str. 54)
Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 56)
● Nastavte meranie na
7
Rýchly sprievodca
Fotografovanie osôb
● Režim s > Beauty Shot (Snímka s retušou),
Portrait (Portrét), Children (Deti) f 32
● Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)
(pre potlačenie vzniku alebo opravu javu) f 45
● Face Detection (Rozpoznanie tváre) f 50
Fotografovanie v noci alebo v šere
● Režim s > Night (Noc), Dawn (Úsvit),
Fireworks (Ohňostroj) f 32
● Nastavenie blesku f 45
● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) f 46
Vytváranie akčných snímok
● Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi vysoká
rýchlosť) f 59
Fotografovanie textu, hmyzu alebo
kvetín
Nastavenie expozície (jasu)
● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) f 46
● EV (nastavenie expozícia) f 54
● ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému pozadiu)
f 55
● Metering (Meranie) f 56
● AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s rôznou
expozíciou) f 59
Použitie rôznych efektov
● Fotografické štýly (aplikácia tónov) f 60
● Nastavenie snímky (nastavenie sýtosti, ostrosti a
kontrastu) f 61
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
● Optická stabilizácia obrazu (OIS) f 27
● Režim d f 36
● Režim s > Close Up (Detail), Text f 32
● Macro (Makro), Auto Macro (Autom. makro),
Super Macro (Super makro) (pre snímky z blízkosti)
f 47
● White Balance (Vyváženie bielej) (pre zmenu farebného
podania) f 57
8
● Zobrazenie súborov podľa
kategórií v Inteligentnom
albume f 66
● Zmazanie všetkých súborov z
pamäťovej karty f 68
● Zobrazenie prezentácie
snímok f 70
● Zobrazenie súborov na TV
f 79
● Pripojenie fotoaparátu k
počítaču f 80
● Nastavenie zvuku a hlasitosti
f 90
● Nastavenie jazyka displeja
f 90
● Nastavenie jasu displeja
f 91
● Nastavenie dátumu a času
f 91
● Formátovanie pamäťovej
karty f 91
● Riešenie ťažkostí f 99
Obsah
Použitie režimu Dual IS ............................................................ 36
Použitie režimu Program .......................................................... 36
Vytvorenie autoportrétu ............................................................ 37
Záznam videa ........................................................................... 37
Záznam hlasových poznámok ................................................. 39
Záznam hlasových poznámok .................................................. 39
Pridanie hlasovej poznámky k snímke ..................................... 39
Základné funkcie ........................................................................... 11
Vybalenie .................................................................................. 12
Usporiadanie fotoaparátu ......................................................... 13
Ikony ......................................................................................... 15
Vloženie batérie a pamäťovej karty ......................................... 16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu ................................. 17
Nabíjanie batérie ...................................................................... 17
Zapnutie fotoaparátu ................................................................ 17
Vykonanie úvodného nastavenia ............................................. 18
Používanie dotykového displeja .............................................. 19
Voľba režimu snímania ............................................................ 21
Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania pohybu ............ 22
Nastavenie oboch displejov a zvuku ....................................... 23
Nastavenie predného displeja .................................................. 23
Nastavenie typu displeja pre dotykovú obrazovku ................... 24
Nastavenie vibrácie a zvuku po dotyku .................................... 24
Vytváranie snímok .................................................................... 25
Transfokácia ............................................................................. 26
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) .................................... 27
Tipy pre vytváranie lepších snímok ......................................... 28
Možnosti snímania ....................................................................... 40
Voľba rozlíšenia a kvality ......................................................... 41
Voľba rozlíšenia ........................................................................ 41
Voľba obrazovej kvality ............................................................. 42
Použitie samospúšte ................................................................ 43
Snímanie pri zlom osvetlení ..................................................... 45
Potlačenie červených očí .......................................................... 45
Použitie blesku ......................................................................... 45
Nastavenie citlivosti ISO ........................................................... 46
Zmena zaostrenia fotoaparátu ................................................. 47
Použitie makra .......................................................................... 47
Použitie automatického ostrenia ............................................... 47
Použitie inteligentného dotykového ostrenia ............................ 48
Fotografovanie jedným dotykom .............................................. 49
Nastavenie oblasti ostrenia ...................................................... 49
Použitie rozpoznania tváre ....................................................... 50
Rozpoznanie tvárí ..................................................................... 50
Vytvorenie snímky úsmevu ....................................................... 51
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia) .................................... 51
Použitie inteligentného rozpoznania tváre ................................ 52
Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda) ................... 53
Rozšírené funkcie ......................................................................... 30
Režimy snímania ..................................................................... 31
Použitie režimu Inteligentná automatika (Smart Auto) .............. 31
Použitie režimu Scéna (Scene) ................................................ 32
Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot) ................ 33
Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide) .......... 34
Použitie režimu Deti (Children) ................................................. 34
Nastavenie expozície v režime Noc (Night) .............................. 35
9
Obsah
Zobrazenie súborov na TV ....................................................... 79
Prenos súborov do počítača (vo Windows) ............................. 80
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio ..................... 81
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného
disku ......................................................................................... 83
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) ................................ 84
Prenos súborov do počítača (pre Mac) ................................... 85
Tlač snímok pomocou fototlačiarne (PictBridge) ..................... 86
Nastavenie jasu a farieb .......................................................... 54
Ručné nastavenie expozície (EV) ............................................ 54
Kompenzácia protisvetla (ACB) ................................................ 55
Zmena možností merania ......................................................... 56
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) .............................. 57
Použitie režimov série .............................................................. 59
Zlepšenie snímok ..................................................................... 60
Použitie fotografických štýlov ................................................... 60
Definícia vlastného RGB tónu .................................................. 60
Nastavenie fotografie ................................................................ 61
Prílohy ............................................................................................. 88
Ponuka nastavení .................................................................... 89
Otvorenie ponuky nastavení ..................................................... 89
Nastavenia zvuku ..................................................................... 90
Nastavenia displeja .................................................................. 90
Nastavenia fotoaparátu ............................................................ 91
Chybové hlásenia .................................................................... 94
Údržba fotoaparátu .................................................................. 95
Čistenie fotoaparátu ................................................................. 95
Pamäťové karty ........................................................................ 96
Batéria ...................................................................................... 97
Skôr, než sa obrátite na servis ................................................. 99
Technické údaje fotoaparátu .................................................. 102
Register .................................................................................. 106
Prehrávanie/Úpravy ..................................................................... 62
Prehrávanie .............................................................................. 63
Spustenie režimu prehrávania .................................................. 63
Zobrazenie snímok ................................................................... 69
Prehrávanie videa ..................................................................... 71
Prehranie hlasovej poznámky .................................................. 72
Úprava snímky ......................................................................... 74
Otočenie snímky ....................................................................... 74
Zmena rozlíšenia snímok ......................................................... 74
Úpravy farieb ............................................................................ 75
Definícia vlastného RGB tónu .................................................. 75
Použitie zvláštnych efektov ...................................................... 76
Oprava nesprávnej expozície ................................................... 76
Úpravy snímok portrétov .......................................................... 77
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ................................... 78
10
Základné funkcie
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií snímania.
Vybalenie ................................................................ 12
Nastavenie oboch displejov a zvuku .................. 23
Usporiadanie fotoaparátu ..................................... 13
Nastavenie predného displeja .............................. 23
Ikony ........................................................................ 15
Nastavenie typu displeja pre dotykovú
Vloženie batérie a pamäťovej karty .................... 16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu ........... 17
Nabíjanie batérie ................................................... 17
Zapnutie fotoaparátu ............................................. 17
Vykonanie úvodného nastavenia ........................ 18
Používanie dotykového displeja .......................... 19
Voľba režimu snímania ......................................... 21
Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania
pohybu ................................................................... 22
obrazovku .............................................................. 24
Nastavenie vibrácie a zvuku po dotyku ................ 24
Vytváranie snímok ................................................. 25
Transfokácia .......................................................... 26
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) ................ 27
Tipy pre vytváranie lepších snímok .................... 28
Vybalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Voliteľné príslušenstvo
Fotoaparát
Sieťový zdroj/
kábel USB
Akumulátorová batéria
Obal fotoaparátu
Dotykové pero
Návod pre rýchle spustenie
Popruh
Disk CD-ROM s návodom
na použitie
Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného
vyhotovenia.
Základné funkcie
12
Kábel A/V
Pamäťová karta
(microSD™)
Usporiadanie fotoaparátu
Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.
Tlačidlo spúšte
Vypínač
Kontrolka AF-assist/
samospúšte
Blesk
Predný displej
Objektív
Reproduktor
Kryt priestoru batérie
Vložte pamäťovú kartu
a batériu.
Závit statívu
Zásuvka USB a A/V
Umožňuje pripojenie
kábla USB a A/V
Základné funkcie
13
Usporiadanie fotoaparátu
Stavová kontrolka
● Bliká: Pri ukladaní snímok alebo videa, čítaní obsahu
počítačom alebo tlačiarňou alebo pri nezaostrení
● Stále svieti: Pri pripojení k počítaču alebo pri zaostrení
Mikrofón
Tlačidlo transfokátora
● Zväčšenie a zmenšenie
● Zväčšenie časti snímky alebo
zobrazenie súborov ako miniatúr
1
2
Hlavný displej*
* V tomto návode ďalej
„Dotyková obrazovka“
Tlačidlo prehrávania
Základné funkcie
14
Ikony
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.
Ikona
A
Popis
Ikona
Fotografické štýly
Počet zostávajúcich snímok
Zostávajúci záznamový čas
M
Pamäťová karta vložená
●
●
●
A. Stavové ikony
Ikona
p
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
: Nutné nabiť
Pomer zväčšenia
Popis
Hlasová poznámka
Režim snímania
Rámček automatického ostrenia
Clona a expozičný čas
Otrasy fotoaparátu
Rozlíšenie fotografie
Nastavenie možnosti 1 (z 3)
Rozlíšenie videa
Meranie
Aktuálny dátum a čas
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Mriežka
Rýchlosť záznamu
Hodnota expozície
Citlivosť ISO
Vyváženie bielej
Rozpoznanie tváre
Režim Séria
Nastavenie obrazu
(ostrosť, kontrast, sýtosť)
B. Ikony možností (dotykové)
Ikona
Popis
Možnosti blesku
Možnosti automatického ostrenia
Možnosti časovača
Typ displeja
Základné funkcie
15
Možnosti snímania a ponuka
nastavení
Možnosti nastavenia obrazu
● : Hodnota expozície
Vnútorná pamäť
B
Popis
Rozpoznanie pohybu
f
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
: Vyváženie bielej
: Citlivosť ISO
: Tón tváre
: Retuš tváre
: Možnosti oblasti ostrenia
: Možnosti rozpoznania tváre
: Rozlíšenie fotografie
: Rozlíšenie videa
: Kvalita fotografií
: Rýchlosť záznamu
: Expozícia s ACB
: Možnosti merania
: Typ série
: Fotografické štýly
: Nastavenie obrazu (ostrosť,
kontrast, sýtosť)
: Dlhá uzávierka
: Optická stabilizácia obrazu
(OIS)
●
: Záznam zvuku
● <>: Ďalší riadok možností
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Nasleduje postup vloženia batérie a voliteľnej pamäťovej karty microSD™ do fotoaparátu.
Vybratie batérie a pamäťovej karty
Zatlačte jemne na kartu, až
sa vysunie z fotoaparátu,
a potom ju vytiahnite zo
štrbiny.
Pamäťová karta
Kartu vložte tak, aby zlatené
kontakty smerovali nahor.
Poistka batérie
Stlačením poistky uvoľnite
batériu
Batéria
Batériu vložte logom Samsung
smerom nahor.
Zabudovanú pamäť môžete použiť na dočasné ukladanie v čase, kedy
nie je vložená pamäťová karta.
Základné funkcie
16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
Zapnutie fotoaparátu
Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie. Pripojte
kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s kontrolkou
pripojte k fotoaparátu.
Stlačením [POWER] zapnite alebo vypnite fotoaparát.
● Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka úvodného
nastavenia. (str. 18)
Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania
Stlačte [P]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu prehrávania.
Kontrolka
● Červená: nabíjanie
● Zelená: plne nabité
Stlačením a pridržaním [P] stlmíte zvuky fotoaparátu.
Základné funkcie
17
Vykonanie úvodného nastavenia
Obrazovka úvodného nastavenia umožňuje konfigurovať základné nastavenia fotoaparátu.
1
Zvoľte možnosť Language (Jazyk).
6
Nastavte dátum a čas, určte formát dátumu a zvoľte
2
3
4
Zvoľte jazyk.
7
8
Zvoľte Calibration (Kalibrácia).
Zvoľte možnosť Time Zone (Časové pásmo).
Zvoľte časové pásmo a následne
Dvakrát kliknite perom na cieľ na obrazovke.
.
● Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, zvoľte
.
Calibration
Optimálny výsledok dosiahnete dvojitým kliknutím na stred cieľa.
5
Zvoľte Date & Time (Dátum a čas).
9
Základné funkcie
Zvolením
18
prepnite do režimu snímania.
.
Používanie dotykového displeja
Tu sa dozviete viac o základnom ovládaní dotykového displeja. Na obsluhu dotykovej obrazovky používajte priložené pero.
Nepoužívajte žiadne ostré ani tvrdé predmety, ako sú ceruzky a pod.
Môže dôjsť k poškodeniu displeja.
Dotknutie
Dotknutím ikony otvoríte ponuku alebo zvolíte možnosť.
● Pri dotyku alebo ťahaní po displeji dôjde k zmene farby. To je
vlastnosť displeja, nejde o poruchu. Tento jav obmedzíte ľahkými
dotykmi.
● Dotykový displej nemusí rozpoznať správne dotyk, ak:
- sa súčasne dotknete na viacerých miestach,
- používate displej vo vlhkom prostredí,
- používate ochrannú fóliu na LCD displej, príp. iné príslušenstvo
displeja.
● Obrazovka nemusí rozpoznať dotyky prstom ako platný vstup.
● Ak v priebehu pár sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obrazovka
stmavne, aby šetrila batériu.
Ťahanie
Ťahaním doľava alebo doprava sa posuniete vodorovne.
EV
-2
Základné funkcie
19
-1
0
+1
+2
Používanie dotykového displeja
Použitie gest
Určité funkcie môžete ovládať kreslením obrazcov na dotykový
displej.
Gesto
Popis
Vodorovná čiara doprava alebo doľava zobrazí
ďalší resp. predchádzajúci súbor.
Nakreslením X snímku vymažete.
Nakreslením kolieska otočíte snímku.
Nakreslením diagonály presuniete zväčšenú
snímku.
Základné funkcie
20
Voľba režimu snímania
Tu je popísaná voľba režimu snímania. Tento fotoaparát poskytuje pre snímanie rôzne režimy.
1
2
Zvoľte ikonu režimu.
Režim
Zvoľte režim.
Základné funkcie
21
Popis
S
Smart Auto (Inteligentná automatika): Vytvorenie
snímky v scénickom režime, ktorý fotoaparát sám určil.
(str. 31)
a
Auto (Automatika): Jednoduché a rýchle vytvorenie
snímok s minimom nastavení. (str. 25)
p
Program: Vytvorenie snímok s nastavením možností.
(str. 36)
s
Scene (Scéna): Vytvorenie snímky s prednastavenými
možnosťami pre určitý typ scény. (str. 32)
d
DUAL IS: Vytvorenie snímky s nastavením pre
potlačenie otrasov fotoaparátu. (str. 36)
v
Movie (Video): Záznam videa. (str. 37)
Voľba režimu snímania
Voľba režimu snímania pomocou rozpoznania
pohybu
Fotoaparát využíva zabudovaný snímač pohybu, ktorý umožňuje
rýchle prepnutie režimu snímania nakláňaním fotoaparátu.
V režime snímania nakloňte fotoaparát pri dotyku a pridržaní
.
Otvorenie režimu Movie (Video) (str. 37)
Otvorenie režimu Smart Auto (Inteligentná automatika) (str. 31)
Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát
vodorovne a naplocho – pozri obrázok nižšie.
Otvorenie režimu Program (str. 36)
Základné funkcie
22
Nastavenie oboch displejov a zvuku
Naučíte sa meniť základné nastavenia predného displeja a dotykovej obrazovky podľa svojho priania.
Nastavenie predného displeja
Predný displej použite na zobrazenie možností snímania, ako
makra alebo možností blesku. Môžete ho taktiež použiť na
podanie správy objektu snímania.
1
V režime snímania zvoľte
(Predný displej).
2
Zvoľte možnosť.
Front
Display
Možnosť
“ Front Display
● Fotoaparát si po vypnutí nastavenie možnosti nezapamätá. Nastavte
možnosti predného displeja po zapnutí fotoaparátu.
● Ak je fotoaparát vystavený silnému nárazu, predný displej sa môže
zapnúť či vypnúť.
● Predný displej nepracuje v režimoch v a
a pri pripojení
fotoaparátu k TV.
● Keď nastavíte možnosti predného displeja alebo samospúšte, predný
displej zostane aktívny.
● Po dotyku displeja alebo nastavení možností predného displeja alebo
samospúšte sa dátum a čas nebudú zobrazovať.
● Predný displej vám umožní pohodlné vytváranie snímok, ak:
- vytvárate autoportrét (str. 37)
- používate možnosti samospúšte (str. 43)
- fotografujete deti (str. 34)
● Počas používania tlačidiel fotoaparátu alebo dotykových ikon nebude
predný displej aktívny.
● Predný displej nemusí byť jasne viditeľný pri používaní fotoaparátu v
jasnom svetle alebo slnečnom prostredí.
● Ak vytvárate snímku podľa predného displeja, výsledná kompozícia
sa môže mierne líšiť.
Main
Display
Popis
Off (Vypnuté): Potlačenie zobrazenia informácií o
uzávierke alebo funkciách.
On (Zapnuté): Aktivácia predného displeja.
Function Info (Informácie o funkcii): Zobrazenie
možností blesku a makra.
Shutter Info (Informácie o uzávierke): Zobrazuje sa
grafika informujúca objekt, že ste polovične stlačili
[Spúšť].
Základné funkcie
23
Nastavenie oboch displejov a zvuku
Nastavenie typu displeja pre dotykovú
obrazovku
1
V režime snímania zvoľte
“ Main Display
(Hlavný displej). (V režime prehrávania zvoľte
2
Zvoľte možnosť.
Front
Display
Nastavenie vibrácie a zvuku po dotyku
Nastavte, či má fotoaparát vibrovať alebo vydať zvuk pri dotyku
na displej.
1
2
.)
V režime snímania alebo prehrávania zvoľte M.
Zvoľte
Main
Display
“ Haptic&Sound (Vibrácia a zvuk).
Volume
: Medium
Haptic Strength
Off
Haptic&Sound
Haptic
Shutter Sound
Sound
Start Sound
All
1/2
Možnosť
3
Popis
Zvoľte možnosť.
Možnosť
Popis
Basic (Základný): Zobrazí ikony bez názvu možnosti. Táto
možnosť je dostupná iba v režime prehrávania.
Off (Vypnuté)
Fotoaparát nevibruje ani nevydáva zvuk.
Haptic (Vibrácia)
Fotoaparát zavibruje.
Hide (Skrytý): Skryje ikony, ak nevykonáte žiadnu
operáciu do 3 sekúnd (ikony opäť zobrazíte dotykom
na displej).
Sound (Zvuk)
Fotoaparát vydá zvuk.
All (Všetko)
Fotoaparát vibruje a súčasne vydáva zvuk.
Full (Celý): Pri voľbe ikony sa zobrazí názov možnosti.
Guide Line (Vodiaca čiara): Zobrazí vodiacu mriežku.
Vodiace čiary uľahčujú zarovnanie polohy fotoaparátu s
líniami v obraze, ako je horizont alebo obrys budovy. Táto
možnosť je dostupná iba v režime snímania.
4
Základné funkcie
Zvolením
24
sa vrátite do pôvodného režimu.
Vytváranie snímok
Dozviete sa o základnom postupe ako rýchlo a jednoducho vytvárať snímky v režime Auto (Automatika).
1
Uistite sa, že je fotoaparát v režime a
(Auto (Automatika)), východiskovom režime prístroja.
3
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
● Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
● Ak nie, zvoľte ikonu režimu “a.
F3.5
1/30s
2
Nastavte objekt do rámčeka.
4
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Pozri tipy pre dobré snímky na str. 28.
Základné funkcie
25
Vytváranie snímok
Transfokácia
Digitálny transfokátor
Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky zväčšených
objektov. Tento fotoaparát má 4,6× optický a 5× digitálny
transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie až 23-krát.
Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj používa
digitálne zväčšenie. Pri použití digitálneho transfokátora sa môže
kvalita snímky zhoršiť.
Stlačením [Transfokátora] doprava objekt zväčšíte. Stlačením
[Transfokátora] doľava objekt zmenšíte.
Indikátor transfokácie
Pomer zväčšenia
Digitálny rozsah
Optický rozsah
Zmenšenie
Zväčšenie
● Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití režimov S, d,
s (v niektorých scénach), v a pri použití s funkciou Face
Detection (Rozpoznanie tváre).
● Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať
dlhšie.
Pomer zväčšenia pre videozáznamy sa líši.
Základné funkcie
26
Vytváranie snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)
● Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak:
- fotoaparátom sledujete objekt,
- používate digitálny transfokátor,
- sú otrasy príliš silné,
- je nastavený dlhý expozičný čas (napr. pri voľbe Night (Noc)
v režime s),
- je vybitá batéria,
- snímate zblízka.
● Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak
rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite
stabilizátor OIS.
● Ak došlo k nárazu fotoaparátu, displej bude rozmazaný. V takom
prípade vypnite a opäť zapnite fotoaparát, aby sa funkcia OIS
obnovila.
apsv
Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.
Pred opravou
Po oprave
1
V režime snímania zvoľte f “ > (raz alebo dvakrát) “
.
2
Zvoľte možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté): Vypnutie funkcie OIS.
On (Zapnuté): Zapnutie funkcie OIS.
Základné funkcie
27
Vytváranie
Tipy
pre snímok
vytváranie lepších snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Správne držanie fotoaparátu
● Nastavte možnosť optickej stabilizácie obrazu
pre obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou
cestou. (str. 27)
● Zvoľte režim d pre obmedzenie otrasov
opticky aj digitálne. (str. 36)
Uistite sa, že nič
nezakrýva objektív.
Ak je zobrazené h
Stlačenie spúšte do polovice
F3.5
1/30s
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Ostrenie a expozícia sa nastavia
automaticky.
F3.5
1/30s
Hodnota clony a expozičný čas
sa automaticky nastavia.
Rámček ostrenia
● Ak je zobrazený zeleno,
dotlačením [Spúšť]
fotografujte.
● Ak je zobrazený červeno,
zmeňte kompozíciu a opäť
stlačte [Spúšť] do polovice.
Základné funkcie
Otrasy fotoaparátu
Pri snímaní v šere nenastavujte blesk na Slow Sync (Pomalá
synchronizácia) ani na Off (Vypnuté). Uzávierka zostáva otvorená
dlhšie a je náročné udržať fotoaparát v pokoji.
● Použite statív alebo nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací).
(str. 45)
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 46)
28
Ochrana
pred rozostrením objektu
Vytváranie
snímok
Objekt je náročné zaostriť, ak:
- medzi objektom a pozadím je malý kontrast
-
● Pri fotografovaní za slabého svetla
(odev objektu má farbu pozadia),
za objektom je jasný zdroj svetla,
objekt sám žiari,
na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie,
objekt nie je v strede snímky.
Zapnite blesk.
(str. 45)
● Pri rýchlom pohybe objektu
Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 59)
Použitie aretácie ostrenia
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite. Po zaostrení
môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu snímky.
Ak ste pripravení, dotlačením [Spúšť] vytvorte snímku.
Základné funkcie
29
Rozšírené funkcie
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako
nahrávať videá alebo hlasové poznámky.
Režimy snímania ......................................................................... 31
Použitie režimu Inteligentná automatika (Smart Auto) .............. 31
Použitie režimu Scéna (Scene) ................................................. 32
Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty Shot) ................. 33
Používanie režimu Snímka podľa vzoru (Frame Guide) ........... 34
Použitie režimu Deti (Children) .................................................. 34
Nastavenie expozície v režime Noc (Night) ............................... 35
Použitie režimu Dual IS .............................................................. 36
Použitie režimu Program ............................................................ 36
Vytvorenie autoportrétu .............................................................. 37
Záznam videa ............................................................................. 37
Záznam hlasových poznámok .................................................. 39
Záznam hlasových poznámok ................................................... 39
Pridanie hlasovej poznámky k snímke ...................................... 39
Režimy snímania
Fotografujte alebo nahrávajte videá voľbou najlepšieho režimu snímania podľa podmienok.
Použitie režimu Inteligentná automatika
(Smart Auto)
Ikona
V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenia
podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v prípade, kedy nie ste
dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu.
1
2
Popis
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v noci. Dostupné pri
iba vypnutom blesku.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v noci.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v protisvetle.
V režime snímania zvoľte a “ S.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
Nastavte objekt do rámčeka.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.
Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétov osôb zblízka.
Ikona
Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji.
Popis
Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich
objektov.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek.
Zobrazuje sa pri snímaní s jasným pozadím.
Rozšírené funkcie
31
Režimy snímania
3
4
2
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
This mode allows you to choose an appropriate scene for a
variety of situations.
Scene
● Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim, ikona S sa
nezmení a použije sa predvolené nastavenie.
● Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že je v
obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
● Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť
objektu.
● Hoci použijete statív, v závislosti od pohybu objektu nemusí byť režim
detegovaný.
● Informácie ohľadom režimu Beauty Shot (Snímka s retušou)
nájdete v časti „Používanie režimu Snímka s retušou (Beauty
Shot)“ na strane 33.
● Informácie ohľadom režimu Frame Guide (Snímka podľa
vzoru) nájdete v časti „Používanie režimu Snímka podľa vzoru
(Frame Guide)“ na strane 34.
● Informácie ohľadom režimu Night (Noc) nájdete v časti
„Nastavenie expozície v režime Noc (Night)“ na strane 35.
● Informácie ohľadom režimu Children (Deti) nájdete v časti
„Použitie režimu Deti (Children)“ na strane 34.
Použitie režimu Scéna (Scene)
Vytvárajte snímky s prednastavenými možnosťami pre danú
scénu.
1
Zvoľte scénu.
V režime snímania zvoľte a “s.
3
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
4
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
32
Režimy snímania
Používanie režimu Snímka s retušou
(Beauty Shot)
3
V režime snímania zvoľte a “ s “
“
● Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.
Vytvárajte snímky osoby s nastavenými možnosťami pre
odstránenie chýb pleti.
1
2
Pre potlačenie nedokonalostí pleti zvoľte f “
možnosť.
.
Level 2
Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár), zvoľte
f “
“možnosť.
● Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.
Level 2
4
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
5
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Ostrenie bude nastavené na možnosť Auto Macro (Autom. makro).
Rozšírené funkcie
33
Režimy snímania
Používanie režimu Snímka podľa vzoru
(Frame Guide)
Použitie režimu Deti (Children)
Môžete požiadať inú osobu o vytvorenie snímky s vami a pripraviť
kompozíciu scény s využitím vzoru. Snímka podľa vzoru vám
umožní ukázať inej osobe časť dopredu komponovanej scény a
vytvoriť v nej snímku.
1
2
V režime snímania zvoľte a “ s “
V tomto režime môžete prilákať pozornosť detí na fotoaparát
premietnutím krátkej animácie na prednom displeji.
1
.
V režime snímania zvoľte a “ s “
.
● Spustí sa animácia.
● Ak je predný displej vypnutý, zapnite ho ťuknutím naň.
Nastavte objekt do rámčeka a stlačte [Spúšť].
● Vpravo a vľavo od rámčeka sa objavia priehľadné vodidlá.
Cancel Frame: Back
2
3
3
4
Objekt nastavte do rámčeka a stlačte [Spúšť] do polovice.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
Animácie si môžete stiahnuť z webových stránok. Viac informácii
nájdete na adresách www.samsung.com or www.samsungcamera.com.
● Táto osoba musí podľa vodidiel nastaviť rámček na objekt a
potom stlačením [Spúšť] vytvoriť snímku.
Vodidlá potlačíte voľbou
.
Rozšírené funkcie
34
Režimy snímania
4
Nastavenie expozície v režime Noc (Night)
1
2
V režime snímania zvoľte a “ s “
Zvoľte f “
3
Shutter
Speed
Shutter
Speed
Aperture
.
1.0
“Aperture (Clona).
Aperture
“Shutter Speed (Expozičný čas).
Zvoľte f “
V režime Noc môžete predĺžením expozície zachytiť krátke
svetelné záblesky ako zakrivené stopy. Predĺžením expozičného
času oddialite uzatvorenie uzávierky. Preexponovanie záberu
potlačíte zväčšením clony.
2.0
4.0
8.0
16.0
5
6
Voľbou hodnoty nastavte expozičný čas a zvoľte
7
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Zvoľte možnosť.
Rozšírené funkcie
35
.
Režimy snímania
Použitie režimu Dual IS
Použitie režimu Program
Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a vyhnite sa neostrým
snímkam použitím optickej a digitálnej stabilizácie obrazu.
V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem
expozičného času a clony).
1
2
Pred opravou
V režime snímania zvoľte a “ p.
Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kap.
„Možnosti snímania“.)
Po oprave
1
2
V režime snímania zvoľte a “d.
3
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
● V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
● Fotoaparát správne upraví snímku opticky iba v prípade, že použitý
svetelný zdroj bol jasnejší než žiarivka.
● Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
● Funkciu Optický stabilizátor obrazu môžete použiť na obmedzenie
otrasov v rôznych režimoch snímania. (str. 27)
3
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšť] do
polovice zaostrite.
4
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
36
Režimy snímania
4
Vytvorenie autoportrétu
Fotografujte sami seba pohodlne s využitím predného displeja.
1
Stlačte [Spúšť] do polovice alebo zvoľte
na dotykovej
obrazovke, ak chcete vytvoriť ďalšiu snímku.
V režime snímania zapnite predný displej jeho dotykom.
● Túto funkciu môžete použiť, ak je predný displej nastavený na
možnosť
. (str. 23)
● Pri použití tejto funkcie nie je možné nastaviť možnosti rozpoznania
tváre.
● Rámček ostrenia pre rozpoznanie tvárí sa nezobrazí v režime
snímania, ktorý nepodporuje rozpoznanie tváre.
● Displej môžete zapnúť alebo vypnúť dotykom naň.
● Fotoaparát automaticky rozpozná vašu tvár a indikuje ju v
obraze rámčekom.
● Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
Záznam videa
Môžete zaznamenať až 20 minút videa vo vysokom rozlíšení.
Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).
2
3
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát pre
záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými organizáciami
ISO/IEC a ITU-T.
● Ak je Optický stabilizátor obrazu zapnutý (
), video sa môže
zaznamenávať so zvukom činnosti OIS.
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
1
Rozšírené funkcie
V režime snímania zvoľte a “ v.
37
Režimy snímania
2
Zvoľte f “
sekundu).
“rýchlosť záznamu (počet snímok za
● So zvyšujúcim sa počtom snímok sa akcia javí prirodzenejšie,
veľkosť súboru však prudko narastá.
5
6
Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
Opätovným stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
Prerušenie záznamu
Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa.
Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden
videosúbor.
30 FPS
Voľbou
Možnosť
prerušíte záznam. Zvolením
je dostupná iba v rozlíšení videa 320 x 240.
Stop: Shutter
3
Zvoľte f “ > “
Možnosť
“možnosť zvuku.
Popis
Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom. (Pri použití
transfokátora je záznam zvuku prerušený.)
4
Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia. (Prehľad
možností nájdete v kap. „Možnosti snímania“.)
Rozšírené funkcie
38
pokračujte.
Záznam hlasových poznámok
apsd
Tu sa naučíte zaznamenať hlasovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku vysvetľujúcu
okolnosti.
Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.
Záznam hlasových poznámok
1
V režime snímania zvoľte f “ > “
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
“
1
.
V režime snímania zvoľte f “ > “
3
4
Stlačením [Spúšť] nahrávajte.
● Voľbou záznam prerušíte a voľbou ho obnovíte.
● Dostupná dĺžka záznamu sa zobrazí v hornej časti displeja.
● Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
2
3
Stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
Zvolením
.
Memo
Record
2
“
Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
● Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení snímky.
Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
● Stlačením [Spúšť] zastavte záznam hlasovej poznámky.
prepnete do režimu snímania.
Rozšírené funkcie
39
Možnosti snímania
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Voľba rozlíšenia a kvality ...................................... 41
Nastavenie jasu a farieb ....................................... 54
Voľba rozlíšenia ..................................................... 41
Ručné nastavenie expozície (EV) ......................... 54
Voľba obrazovej kvality ......................................... 42
Kompenzácia protisvetla (ACB) ............................ 55
Použitie samospúšte ............................................. 43
Zmena možností merania ..................................... 56
Snímanie pri zlom osvetlení ................................. 45
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) .......... 57
Potlačenie červených očí ...................................... 45
Použitie režimov série ........................................... 59
Použitie blesku ...................................................... 45
Zlepšenie snímok .................................................. 60
Nastavenie citlivosti ISO ....................................... 46
Použitie fotografických štýlov ................................ 60
Zmena zaostrenia fotoaparátu ............................ 47
Definícia vlastného RGB tónu ............................... 60
Použitie makra ...................................................... 47
Nastavenie fotografie ............................................ 61
Použitie automatického ostrenia ........................... 47
Použitie inteligentného dotykového ostrenia ........ 48
Fotografovanie jedným dotykom ........................... 49
Nastavenie oblasti ostrenia ................................... 49
Použitie rozpoznania tváre ................................... 50
Rozpoznanie tvárí ................................................. 50
Vytvorenie snímky úsmevu ................................... 51
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia) ................ 51
Použitie inteligentného rozpoznania tváre ............ 52
Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda) 53
Voľba rozlíšenia a kvality
Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.
Voľba rozlíšenia
Sapsdv
Možnosť
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých
obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo
premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia
rastie aj veľkosť súboru.
3984 x 2656: Tlač na formát A2 v širokom pomere
strán (3:2).
3840 x 2160: Tlač na formát A2 v širokom pomere
strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
Pri vytváraní snímok:
1
V režime snímania zvoľte f “> “
(V niektorých režimoch zvoľte f “
2
Zvoľte možnosť.
Popis
4000 x 3000: Tlač na papier A1.
3264 x 2448: Tlač na papier A3.
.
.)
2560 x 1920: Tlač na papier A4.
2048 x 1536: Tlač na papier A5.
1920 x 1080: Tlač na formát A5 v širokom pomere
strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
1024 x 768: Pripojenie k e-mailu.
3840 X 2160
Možnosti snímania
41
Voľba rozlíšenia a kvality
Pri vytváraní videa:
Voľba obrazovej kvality
1
2
Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte JPEG.
Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.
V režime v zvoľte f “
.
Zvoľte možnosť.
1280 X 720 HQ
apsd
1
V režime snímania zvoľte f “ > “
(V niektorých režimoch zvoľte f “
2
Zvoľte možnosť.
Fine
Možnosť
Popis
1280 x 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo vysokej
kvalite.
1280 x 720: Prehrávanie na HDTV.
Možnosť
Popis
640 x 480: Prehrávanie na bežnom TV.
Super Fine (Veľmi jemná)
320 x 240: Vystavenie na webovú stránku.
Fine (Jemná)
Normal (Normálna)
Možnosti snímania
42
.
.)
Použitie samospúšte
Sapsdv
Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.
1
2
V režime snímania zvoľte
3
.
Zvoľte možnosť.
Off
Možnosť
Stlačením [Spúšť] spustite samospúšť.
● Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká. Fotoaparát automaticky
vytvorí snímku po stanovenom čase.
● Na prednom displeji sa spustí odpočítavanie niekoľkých
posledných sekúnd. Displej zapnite alebo vypnite ťuknutím
naň.
Popis
Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
10 Sec (10 s): Vytvorí snímku po 10 sekundách.
2 Sec (2 s): Vytvorí snímku po 2 sekundách.
Double (Dvojitá): Vytvorí snímku po 10 sekundách a
ďalšiu po 2 sekundách.
4
Motion Timer (Detekcia pohybu): Reaguje na pohyb
a vytvorí snímku. (str. 44)
Stlačte [Spúšť] do polovice alebo zvoľte
na dotykovej
obrazovke, ak chcete vytvoriť ďalšiu snímku.
● Samospúšť zrušíte zvolením jej ikony alebo stlačením [Spúšť].
● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznávania tváre nemusí byť
samospúšť alebo niektoré jej možnosti dostupná.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
43
Použitie samospúšte
Použitie samospúšte s detekciou pohybu
1
2
3
4
V režime snímania zvoľte
“
5
.
Pózujte pre snímku tak dlho, pokým bliká kontrolka AFassist/samospúšte.
● Tesne pred automatickým vytvorením snímky prestane
kontrolka AF-assist/samospúšte blikať.
Stlačte [Spúšť].
Postavte sa do vzdialenosti 3 m od fotoaparátu do 6
sekúnd od stlačenia [Spúšť].
Urobte nejaký pohyb, napr. mávajte rukami, aby sa
samospúšť spustila.
● Ak vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka AF-assist/
samospúšte blikať rýchlo.
Samospúšť s detekciou pohybu nemusí pracovať, ak:
● ste ďalej než 3 m od fotoaparátu,
● sa pohybujete málo,
● je pozadie príliš jasné.
Detekčná oblasť samospúšte
s detekciou pohybu
Možnosti snímania
44
Snímanie pri zlom osvetlení
Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.
Potlačenie červených očí
Použitie blesku
aps
Pri použití blesku pri snímaní osôb v šere sa môžu oči na snímke
javiť červené. Ak chcete tomu zabrániť, zvoľte Red-eye (Červené
oči) alebo Red-eye Fix (Redukcia červených očí).
Saps
Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia alebo
potrebujete viac svetla.
1
2
V režime snímania zvoľte
.
Zvoľte možnosť.
Auto
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté):
● Blesk nepracuje.
● Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred
otrasmi ( ).
Auto (Automatika): V režime S zvolí fotoaparát
správne nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény.
Auto (Automatika): Blesk pracuje iba pri zlých
svetelných podmienkach.
Možnosti snímania
45
Snímanie pri zlom osvetlení
Možnosť
Popis
Nastavenie citlivosti ISO
Red-eye (Červené oči)*:
● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
● Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie
International Organization for Standardisation (ISO). Čím vyššie
číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. S vyššou
citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku bez použitia blesku.
Fill in (Vyrovnávací):
● Blesk pracuje vždy.
● Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
1
2
Slow Sync (Pomalá synchronizácia):
● Po záblesku zostane uzávierka dlhšie otvorená.
● Zvoľte pre zachytenie podrobností pozadia v
okolitom svetle.
● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
V režime snímania zvoľte f “
.
Zvoľte možnosť.
● Zvoľte
a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu objektu
a pozadia.
Auto
Red-eye Fix (Redukcia červených očí)*:
● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných
podmienkach.
● Fotoaparát opraví červené oči pokročilou
softvérovou analýzou snímky.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa
dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.
Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac šumu.
● Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo voľbe Blink
Detection (Detekcia žmurknutia).
● Uistite sa, že objekt leží v odporúčanej vzdialenosti od blesku.
(str. 102)
● Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu
prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.
Možnosti snímania
p
46
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Naučíte sa zaostriť fotoaparát na objekt.
Použitie makra
Použitie automatického ostrenia
apdv
Režim makro použite na snímanie objektov zblízka, ako napr.
kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti „Použitie
automatického ostrenia“.
apdv
Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením
vzdialenosti prístroja od objektu.
1
2
V režime snímania zvoľte
.
Zvoľte možnosť.
Normal (AF)
Možnosť
Popis
Normal (AF) (Automatické): Ostrí na objekt
vzdialenejší než 80 cm.
Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej než
5 cm (ďalej než 50 cm pri použití transfokátora).
● Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
● Pri vzdialenosti objektu pod 40 cm vypnite blesk.
Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti
5 – 80 cm (50 – 80 cm pri použití transfokátora).
Super Macro (Super makro): Ostrí na objekt medzi
3 cm a 8 cm (nie je k dispozícii pri použití
transfokátora).
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
47
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Použitie inteligentného dotykového ostrenia
● Ak sa nedotknete displeja, rámček sa objaví v strede obrazovky.
● Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
- je objekt príliš malý alebo sa pohybuje,
- je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
- sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
- sa fotoaparát príliš trasie.
V týchto prípadoch sa rámček zobrazí s jednou bielou čiarou.
● Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
● Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na rámček s
jednou červenou čiarou.
● Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť rozpoznanie tváre ani
fotografické štýly.
apsd
Smart Touch AF (Inteligentný dotykový AF) sleduje a ostrí na
objekt, aj keď sa pohybujete.
1
2
V režime snímania zvoľte f “
“
.
Dotknite sa objektu, ktorý chcete sledovať, v dotykovej
oblasti (označená rámčekom).
● Na objekte sa zobrazí rámček ostrenia a pohybuje sa s ním po
obrazovke, ako pohybujete fotoaparátom.
● Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
● Zelený rámček znamená, že je objekt zaostrený po stlačení
[Spúšť] do polovice.
Možnosti snímania
48
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Fotografovanie jedným dotykom
apsd
Nastavenie oblasti ostrenia
apsd
Na objekt môžete ostriť a fotografovať ho dotykom prsta na
obrazovku.
Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia
podľa umiestnenia objektu v scéne.
1
2
3
1
2
V režime snímania zvoľte f “
“ .
Dotknutím objektu naň zaostrite.
V režime snímania zvoľte f “
.
Zvoľte možnosť.
Dotykom a pridržaním prsta na objekte fotografujte.
● Držte prst, pokým sa indikátor nezaplní.
Center AF
Možnosť
Popis
Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred (vhodné
pre objekty v strede poľa).
Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu alebo
niekoľko z deviatich oblastí.
Ak používate rozpoznávanie tváre, dotknite sa a držte rozpoznanú tvár.
Ak sa dotknete a podržíte inú oblasť, rámček pre rozpoznanie tvárí sa
zmení na normálny rámček.
One Touch Shooting (Snímanie jedným dotykom):
Ostrí na objekt, ktorý určíte dotykom na displeji.
Dotykom a pridržaním prsta na objekte fotografujte.
Smart Touch AF (Inteligentný dotykový AF): Ostrí
na a sleduje objekt, ktorý určíte dotykom na displeji.
(str. 48)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
49
Použitie rozpoznania tváre
apsd
Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky expozíciu.
Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možností Blink Detection (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie zatvorených očí alebo
Smile Shot (Úsmev) na zachytenie úsmevu. Môžete taktiež použiť možnosť Smart Face Recognition (Inteligentné rozpoznanie tváre) na
zaregistrovanie tvárí a ich uprednostnenie pri zaostrovaní.
● V niektorých scénických režimoch je rozpoznanie tváre nedostupné.
● Rozpoznanie tváre nemusí pracovať, ak:
- je veľká vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa
pri možnostiach Smile Shot (Úsmev) a Blink Detection (Detekcia
žmurknutia) zobrazí oranžovo),
- je príliš málo alebo veľa svetla,
- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu,
- má objekt slnečné okuliare alebo masku,
- je objekt v protisvetle alebo sú svetelné podmienky nestabilné,
- sa výraz tváre objektu výrazne mení.
● Rozpoznanie tváre nie je možné pri použití fotografického štýlu.
● Pri použití funkcie rozpoznania tváre nepracuje digitálny transfokátor.
● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznávania tváre nemusí byť
samospúšť alebo niektoré jej možnosti dostupná.
● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré
možnosti série dostupné.
● Pri fotografovaní rozpoznaných tvárí sú tváre zaregistrované do
zoznamu tvárí.
● V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa ich
priority. (str. 66) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť
v režime prehrávania označené.
● Tvár rozpoznaná v režime snímania sa nemusí zobraziť na zozname
tvárí alebo v inteligentnom albume.
Rozpoznanie tvárí
Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre (až 10 tvárí).
V režime snímania zvoľte f “
“ . Najbližšia tvár je
označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekmi
sivými.
Možnosti snímania
● Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
● Ak chcete zaostriť na tváre v sivých rámčekoch, dotknite sa ich.
● Pri použití režimu série sa detegované tváre nemusia zaregistrovať.
50
Použitie rozpoznania tváre
Vytvorenie snímky úsmevu
Detekcia zatvorených očí (žmurknutia)
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky sériu
dvoch snímok.
V režime snímania zvoľte f “
V režime snímania zvoľte f “
rozpozná široký úsmev.
“
. Fotoaparát ľahšie
“
.
● Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát pevne.
● Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken with
eyes closed“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami). Vytvorte
novú snímku.
Možnosti snímania
51
Použitie rozpoznania tváre
Použitie inteligentného rozpoznania tváre
● Fotoaparát nemusí rozpoznať a registrovať tváre správne, závisí od
osvetlenia, zmien pozície objektu aj od toho, či objekt nosí okuliare.
● Fotoaparát môže automaticky registrovať až 14 tvárí. Ak fotoaparát
rozpozná novú tvár a je už 14 tvárí registrovaných, nahradí ňou
registrovanú tvár s najnižšou prioritou.
● Fotoaparát môže rozpoznať až 10 tvárí a registrovať až 5 tvárí v
jednej scéne.
Fotoaparát automaticky registruje často fotografované tváre.
Táto funkcia zaistí automatickú prioritu ostrenia na tieto tváre a
obľúbené tváre. Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej
karty.
V režime snímania zvoľte f “
“
. Najbližšia tvár je
označená bielym rámčekom, ostatné sú označené rámčekmi
sivými.
●
: Indikuje obľúbené tváre (Registrácia obľúbených tvárí –
pozri stranu 53).
●
: Indikuje tváre automaticky registrované fotoaparátom.
Možnosti snímania
52
Použitie rozpoznania tváre
Registrácia tváre medzi obľúbené
(Moja hviezda)
3
Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom prístroj
prioritne ostrí a exponuje. Táto funkcia je dostupná iba pri použití
pamäťovej karty.
4
1
2
V režime snímania zvoľte f “
“
Zvolením
zaregistrujte tvár ako jednu z vašich
obľúbených.
Zvoľte
, keď sa zobrazí zoznam tvárí.
● Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom
● Môžete registrovať až 6 obľúbených tvárí.
● Blesk bude nastavený na Off (Vypnuté).
● Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete vymazať
na zozname tvárí.
.
Nastavte objekt do rámčeka a stlačením [Spúšť] tvár
zaregistrujte.
● Môžete registrovať až 5 snímok jednej tváre. Pre lepšie
rozpoznanie vytvorte snímky z ľavej a pravej strany tváre a
spredu.
Zobrazenie obľúbených tvárí
V režime snímania zvoľte f “
● Zvolením
“
.
zmeníte hodnotenie obľúbených tvárí.
Pozri str. 65 ohľadom informácií o zozname tvárí.
Možnosti snímania
53
.
Nastavenie jasu a farieb
Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.
Ručné nastavenie expozície (EV)
3
pdv
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky niekedy
príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate lepšie snímky
nastavením expozície.
Tmavšia (-)
1
2
Neutrálna (0)
Zvoľte
Svetlejšia (+)
V režime snímania zvoľte f “
● Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké. Expozíciu
môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili podexponovaniu či
preexponovaniu snímky.
● Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, zvoľte možnosť AEB
(Automatická séria so zmenou expozície). Fotoaparát vytvorí snímky
s rôznym nastavením expozície: normálna, podexponovaná a
preexponovaná. (str. 59)
.
Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.
● +: svetlejšie, -: tmavšie
EV
-2
-1
0
+1
.
● Nastavená expozícia sa zobrazí nasledovne.
+2
Možnosti snímania
54
Nastavenie jasu a farieb
Kompenzácia protisvetla (ACB)
p
Možnosť
Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za
objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom prípade
nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).
Popis
Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
On (Zapnuté): ACB je zapnuté.
● Funkcia ACB je vždy zapnutá v režime a.
● Táto funkcia nie je dostupná pri nastavení Continuous (Sekvenčné),
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť) alebo AEB (Automatická
séria so zmenou expozície).
Bez ACB
1
2
S ACB
V režime snímania zvoľte f “>“
.
Zvoľte možnosť.
Off
Možnosti snímania
55
Nastavenie jasu a farieb
Zmena možností merania
pdv
Možnosť
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo
svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť podľa zvoleného
spôsobu merania.
1
V režime snímania zvoľte f “ > “
.)
(V režime v zvoľte f “
2
Zvoľte možnosť.
.
Center-weighted (Stredovo vyvážené):
● Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu celej
snímky s dôrazom na stred.
● Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.
Multi
Možnosť
Popis
Spot (Bodové):
● Fotoaparát meria jas iba v strede rámčeka.
● Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť snímka
správne exponovaná.
● Vhodné pre objekty v protisvetle.
Popis
Multi (Viacbodové):
● Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí a
meria jas každej z nich.
● Vhodné pre bežné fotografovanie.
Možnosti snímania
56
Nastavenie jasu a farieb
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej)
pdv
Auto WB
Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom svetla.
Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli
vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako
sú Auto WB (Autom. vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo),
Cloudy (Pod mrakom) alebo Tungsten (Žiarovka).
Ikona
Popis
Auto WB (Autom. vyváženie bielej): Použije sa
automatické nastavenie podľa podmienok.
Auto WB
Daylight (Denné svetlo): Zvoľte pre snímanie v
exteriéri pri jasnom počasí.
Daylight
Cloudy (Pod mrakom): Zvoľte pre snímanie v exteriéri
pri oblačnosti alebo v tieni.
Fluorescent_H (Žiarivka typu H): Zvoľte pre snímanie
pri použití žiariviek s farbou denného svetla alebo
trojpásmových žiariviek.
Fluorescent_L (Žiarivka typu L): Zvoľte pri osvetlení
bielou žiarivkou.
Cloudy
1
2
Tungsten
V režime snímania zvoľte f “
Tungsten (Žiarovka): Zvoľte pre snímky v interiéri pri
osvetlení klasickými alebo halogénovými žiarovkami.
.
Custom Set (Vlastné nastavenie): Použite vlastné,
dopredu definované nastavenia. (str. 58)
Zvoľte možnosť.
Možnosti snímania
57
Nastavenie jasu a farieb
Vlastné nastavenie vyváženia bielej
Vyváženie bielej môžete upraviť vytvorením snímky bielej plochy,
napr. listu papiera. Môžete tak prispôsobiť farby snímky aktuálnej
scéne podľa svetelných podmienok.
1
2
Namierte objektív na biely papier.
3
Stlačte [Spúšť].
V režime snímania zvoľte f “
“
.
Možnosti snímania
58
Použitie režimov série
ps
Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné.
V týchto prípadoch môžete použiť niektorý z režimov série.
Možnosť
Popis
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť): Ako stláčate
[Spúšť], fotoaparát vytvára snímky VGA (6 snímok za
sekundu, max. 30 snímok).
1
2
V režime snímania zvoľte f “ > “
AEB (Automatická séria so zmenou expozície):
● Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením
expozície: normálna, podexponovaná a
preexponovaná.
● Aby ste predišli vzniku neostrých snímok, použite
statív.
.
Zvoľte možnosť.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
● Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe Single
(Jednorazové).
● Pri voľbe Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť) sa rozlíšenie
nastaví na VGA a citlivosť ISO na Auto (Automatická).
● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú
niektoré možnosti série dostupné.
Single
Možnosť
Popis
Single (Jednorazové): Vytvorenie jednej snímky.
Continuous (Sekvenčné):
● Počas držania [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky
nepretržite.
● Maximálny počet takto vytvorených snímok je daný
veľkosťou vloženej pamäťovej karty.
Možnosti snímania
59
Zlepšenie snímok
Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, či ďalšími nastaveniami.
Použitie fotografických štýlov
apsdv
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Soft (Mäkká), Vivid
(Výrazná) alebo Forest (Prales).
Definícia vlastného RGB tónu
1
2
3
Soft (Mäkká)
1
2
V režime snímania zvoľte f “> (raz alebo dvakrát) “
“ .
Zvoľte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Určte množstvo zvolenej farby.
Vivid (Výrazná) Forest (Prales)
Custom RGB
V režime snímania zvoľte f “> (raz alebo dvakrát) “
.
Zvoľte možnosť.
● Voľbou
definujte vlastný RGB tón.
4
Zvoľte
Normal
V závislosti od zvoleného fotografického štýlu nemusí byť možné
voliť rozpoznanie tváre a niektoré možnosti nastavenia obrazu.
Možnosti snímania
60
.
Zlepšenie snímok
Nastavenie fotografie
p
Možnosti kontrastu
Nastavte ostrosť, sýtosť a kontrast svojich fotografií.
1
2
3
V režime snímania zvoľte f “ > (dvakrát) “
.
Zvoľte možnosť nastavenia.
●
●
●
Zníži farebnosť a jas.
+
Pridá farby a jas.
Možnosti sýtosti
: Sharpness (Ostrosť)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Sýtosť)
Popis
-
Popis
-
Zníži farebnú sýtosť.
+
Zvýši farebnú sýtosť.
Zvolením hodnoty nastavte zvolenú položku.
Ak nechcete použiť žiadne efekty (vhodné pre tlač), zvoľte 0.
Sharpness
-2
-1
Možnosti ostrosti
0
+1
+2
Popis
-
Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné na
úpravu snímok v PC).
+
Zaostruje obrysy a zvyšuje tak čistotu
snímky. Môže však dôjsť aj k zvýrazneniu
šumu v obraze.
Možnosti snímania
61
Prehrávanie/Úpravy
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí. Naučíte
sa taktiež pripojiť fotoaparát k fototlačiarni a ku klasickému televízoru alebo HDTV.
Prehrávanie ............................................................ 63
Zobrazenie súborov na TV .................................. 79
Spustenie režimu prehrávania .............................. 63
Prenos súborov do počítača (vo Windows) ...... 80
Zobrazenie snímok ............................................... 69
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio . 81
Prehrávanie videa ................................................. 71
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
Prehranie hlasovej poznámky ............................... 72
vymeniteľného disku ............................................. 83
Úprava snímky ....................................................... 74
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) ............ 84
Otočenie snímky ................................................... 74
Prenos súborov do počítača (pre Mac) .............. 85
Zmena rozlíšenia snímok ...................................... 74
Tlač snímok pomocou fototlačiarne
(PictBridge) ............................................................. 86
Úpravy farieb ......................................................... 75
Definícia vlastného RGB tónu ............................... 75
Použitie zvláštnych efektov ................................... 76
Oprava nesprávnej expozície ............................... 76
Úpravy snímok portrétov ....................................... 77
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ............... 78
Prehrávanie
‎Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.
Spustenie režimu prehrávania
Zobrazte si snímky alebo prehrávajte videá a hlasové poznámky
uložené vo fotoaparáte.
1
2
● Zobrazovať súbory môžete taktiež nakláňaním fotoaparátu
doľava a doprava. (Rozpoznanie pohybu nemusí správne
fungovať, ak držíte fotoaparát vodorovne a naplocho.)
Stlačte [P].
● Zobrazí sa naposledy nahratý alebo vytvorený súbor.
● Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.
Ťahaním prstom doľava alebo doprava sa posúvate v
súboroch.
● Zvolením < zobrazíte predchádzajúci súbor. Pridržte, ak
chcete súbory zobrazovať rýchlo.
● Zvolením > zobrazíte ďalší súbor. Pridržte, ak chcete súbory
zobrazovať rýchlo.
● Funkciu deaktivujete, ak v režime prehrávania zvolíte M “
. “Gesture View (Zobrazovanie gestom) “ Off (Vypnuté).
● Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte
pamäťovú kartu.
● Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory
vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.
Prehrávanie/Úpravy
63
Prehrávanie
Voľba ponuky pomocou rozpoznania pohybu
Fotoaparát využíva zabudovaný snímač pohybu na rýchlu voľbu
ponuky nakláňaním fotoaparátu.
V režime prehrávania nakloňte fotoaparát pri dotyku a
.
pridržaní
Nastavenie aktuálneho súboru ako obľúbenej snímky*
sa zobrazí hore počas zobrazenia súboru.)
(Symbol
Spustenie prezentácie (str. 70)
Rozpoznanie pohybu nemusí správne fungovať, ak držíte fotoaparát
vodorovne a naplocho – pozri obrázok nižšie.
Zamknutie alebo odomknutie aktuálnej snímky
sa zobrazí hore počas zobrazenia súboru.)
(Symbol
* Ako obľúbené nie je možné nastaviť nasledujúce súbory:
- videozáznamy alebo hlasové poznámky,
- chybné alebo uzamknuté snímky,
- snímky vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov,
- snímky vytvorené so zapnutým snímaním veľmi vysokou rýchlosťou,
- snímky príliš veľké pre dostupnú pamäť.
Prehrávanie/Úpravy
64
Prehrávanie
Zobrazenie v režime prehrávania
Ikona
Popis
Voľba typu zobrazenia (str. 24)
Voľba ponuky s rozpoznaním pohybu (str. 64)
M
Čas prehrávania videozáznamov alebo hlasových
poznámok
Prehrávanie videí a hlasových poznámok (Video str. 71/
Hlasové poznámky str. 72)
Informačné
Ikona
Popis
Zoraďovanie obľúbených tvárí
Snímka s hlasovou poznámkou
v
Ponuky prehrávania a nastavení
Môžete meniť prioritu obľúbených tvárí alebo ich vymazať. Táto
funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.
Videosúbor
Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
1
Chránený súbor
V režime prehrávania zvoľte
Snímka obsahuje registrovanú tvár, dostupné iba pri použití
pamäťovej karty.
.
Face List
Obľúbený súbor
Názov priečinka – názov súboru
Otvorenie zoznamu tvárí (str. 65); dostupné iba pri použití
pamäťovej karty.
1
4
2
5
3
Mazanie súborov (str. 68)
6
1/2
Spustenie prezentácie (str. 70)
● Zvolením
● Zvolením
Úpravy snímok (str. 74)
Prehrávanie/Úpravy
65
zrušíte obľúbené tváre.
zobrazíte obľúbené tváre alebo všetky tváre.
Prehrávanie
2
Zvoľte
“ tvár.
Edit Ranking
1
Možnosť
Popis
Type (Typ)
Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum) Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
4
Color (Farby)
Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby
snímky.
Week
(Týždeň)
Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli
uložené.
Favorite
(Favorite)
Zobrazenie obľúbených súborov.
Face (Tvár)
Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí a
obľúbených tvárí. (až 20 osôb)
2
3
3
Voľbou , alebo . zmeňte poradie tváre a zvoľte
.
Otvorenie inteligentného albumu alebo zmena kategórie a
reorganizácia súborov môže trvať dlhšie.
Zobrazenie súborov podľa kategórií v inteligentnom albume
Zobrazujte a spravujte súbory podľa kategórií, ako sú dátum, typ
súboru a týždeň.
1
V režime prehrávania zvoľte
“
“ kategória.
2
● Inteligentný album môžete taktiež otvoriť zatlačením
[Transfokátora] doľava.
3
4
Type
Date
Zvoľte dátum, typ, deň v týždni, farbu či tvár.
● Môžete taktiež stlačiť a pridržať < alebo > a pohybovať sa
tak medzi dátumami, typmi súborov, dňami v týždni, farbami
alebo tvárami.
Zvolením < alebo > sa pohybujte medzi súbormi.
Zvolením
Color
Po tom, čo zvolíte kategóriu a menu zobrazujúce miniatúry (napríklad
vymazanie viacerých súborov alebo ochrana zvolených súborov),
fotoaparát zobrazí všetky súbory usporiadané podľa kategórií alebo iba
tie, ktoré vyhovujú zvolenej kategórii.
Week
Favorite
Face
sa vrátite do normálneho zobrazenia.
29
1
6
2009. 7. 1
7
20
Prehrávanie/Úpravy
66
Prehrávanie
Zobrazenie súborov ako miniatúr
Ochrana súborov
Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.
V režime prehrávania stlačením [Transfokátora]
doľava zobrazíte 9 alebo 16 miniatúr (stlačením
[Transfokátora] doprava sa vrátite do pôvodného
režimu).
29
1
6
2009. 7. 1
7
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
Výber a ochrana súborov:
1
2
3
V režime prehrávania zvoľte M.
Zvoľte Protect (Chrániť) “Select (Vybrať).
Označte súbory, ktoré chcete chrániť.
● Zvolením
● Zvolením
20
Úkon
Vykonajte
Prechádzanie medzi
súbormi
Zvoľte < alebo >.
Zobrazenie súboru
Zvoľte miniatúru.
Mazanie súborov
Zvoľte alebo pretiahnite súbor do
(str. 68)
Voľba kategórie
Zvoľte
.
4
Zvoľte
.
Prehrávanie/Úpravy
67
.
vyberiete všetky súbory.
výber zrušíte.
Prehrávanie
Ochrana všetkých súborov:
Vymazanie všetkých súborov:
1
2
1
2
V režime prehrávania zvoľte M.
Zvoľte Protect (Chrániť)“All (Všetky)“Lock (Zamknúť).
V režime prehrávania zvoľte M.
Zvoľte Delete (Vymazať) “ All (Všetky) “ Yes (Áno).
Ďalší spôsob mazania súborov
Mazanie súborov
Počas zobrazenia súboru v režime prehrávania napíšte X na
displej.
Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je
možné zmazať chránené súbory.
Vymazanie jedného súboru:
1
2
V režime prehrávania zvoľte súbor “ .
Zvolením Yes (Áno) zmažte súbor.
Zmazanie viacerých súborov:
1
2
3
V režime prehrávania zvoľte
(Hromadné vymazanie).
“ Multiple Delete
Označte súbory, ktoré chcete vymazať.
● Zvolením
● Zvolením
Zvoľte
vyberiete všetky súbory z aktuálnej obrazovky.
výber zrušíte.
“ Yes (Áno).
Prehrávanie/Úpravy
68
Prehrávanie
Použitie koša
Kopírovanie súborov na pamäťovú kartu
Ak aktivujete kôš, súbory, ktoré vymažete, sa ukladajú do koša
namiesto trvalého zmazania. To platí iba pre mazanie jedného
alebo niekoľkých súborov – ak zvolíte zmazať všetky súbory, tie
sa do koša neuložia.
Aktivácia koša:
1
2
V režime prehrávania zvoľte M.
1
2
3
V režime prehrávania zvoľte M.
Zvoľte . “Copy to Card (Kópia na kartu).
Zvolením Yes (Áno) kopírujte súbory.
Zvoľte Recycle Bin (Kôš) “ On (Zapnuté).
Zobrazenie snímok
Obnovenie súborov z koša:
1
2
Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na pamäťovú
kartu.
Môžete meniť orientáciu zobrazených snímok gestom, zväčšovať
časti snímok alebo spúšťať prezentácie.
V režime prehrávania zvoľte M.
Zvoľte Recycle Bin (Kôš) “ Retrieve (Obnoviť).
Otočenie snímky gestom
● Táto funkcia nefunguje pre videá ani hlasové poznámky.
● Pri použití koša môže mazanie súboru trvať dlhšie.
● Pri formátovaní zabudovanej pamäte sú všetky súbory z koša
vymazané.
● Kôš môže obsahovať až 10 MB súborov. Po prekročení 10 MB v
koši sa vás fotoaparát opýta na vysypanie koša. Zvolením Yes (Áno)
vyprázdnite kôš alebo No (Nie) zmažte iba aktuálny súbor.
Pri zobrazení jedného súboru otočíte snímku o 90° pohybom prsta
podľa spodného obrázka.
Prehrávanie/Úpravy
69
Prehrávanie
Zobrazenie súborov s automatickým otáčaním snímok
Môžete zobrazovať snímky vytvorené na výšku v polohe
fotoaparátu na šírku bez jeho otáčania. Snímky vytvorené na
výšku sa automaticky otočia pri zobrazení na obrazovke na šírku,
hneď ako zapnite túto funkciu a vytvoríte snímku na výšku.
Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej časti
displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia snímky.
Pomocou šípok alebo nakreslením diagonály pohybujte
zväčšenou oblasťou.
Aktivácia automatického otáčania:
1
V režime snímania alebo prehrávania zvoľte M “
“ ..
2
Zvoľte Auto Rotate (Automatické otočenie) “
On (Zapnuté).
3
Zvoľte
.
Ikona
Popis
Zmazanie súboru.
Táto voľba nemusí fungovať pre:
- snímky vytvorené fotoaparátom držaným vodorovne a naplocho,
- snímky vytvorené so zapnutým snímaním veľmi vysokou rýchlosťou,
- videozáznamy.
Orezanie zväčšenej snímky (bude uložená ako nový súbor).
Návrat k pôvodnému zobrazeniu.
Spustenie prezentácie
Zväčšenie snímky
V režime prehrávania zatlačením [Transfokátora]
doprava zväčšíte snímku (zatlačením
[Transfokátora] doľava snímku zmenšíte).
Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky. Táto funkcia
nefunguje pre videá ani hlasové poznámky.
1
Prehrávanie/Úpravy
V režime prehrávania zvoľte
70
.
Prehrávanie
2
Prehrávanie videa
Nastavte efekt prezentácie.
Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo
orezávať.
1
2
Možnosť
V režime prehrávania zvoľte video “
.
Prehrávanie ovládate týmito ikonami.
Popis
Images (Snímky): Voľba snímok (až 2 000) do
prezentácie.
Play Mode (Spôsob prehrávania): Zvoľte, či sa má
prezentácia cyklicky opakovať, alebo nie.
Interval: Nastavte interval medzi snímkami.
● Táto možnosť bude dostupná, ak je v ponuke
.
Effect (Efekt) zvolená možnosť
, bude
● Ak zvolíte možnosť efektu inú než
interval nastavený na 1 s.
Ikona
/
Presun vpred
Effect (Efekt):
● Zvoľte prechodový efekt.
efekty vypnete.
● Zvolením
Zvolením
Prerušenie a pokračovanie prehrávania
Zastavenie prehrávania
Music (Hudba): Zvoľte hudbu na pozadí.
3
Popis
Presun vzad
Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku
spustite prezentáciu.
● Dotykom na displej (okrem na ikony možností) prezentáciu
prerušíte.
● Zvolením
prepnete do režimu prehrávania.
Prehrávanie/Úpravy
71
Prehrávanie
Prehranie hlasovej poznámky
Orezanie videa pri prehrávaní
1
Zvoľte
zvoľte
2
3
Zvolením
4
Zvoľte
zvoľte
v mieste, kde chcete, aby nové video začalo, a
.
pokračujte v prehrávaní.
v mieste, kde chcete, aby nové video skončilo, a
.
Prehranie hlasovej poznámky
1
2
V režime prehrávania zvoľte hlasovú poznámku “
Prehrávanie ovládate týmito ikonami.
Zvoľte Yes (Áno).
● Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
● Upravené video bude uložené ako nový súbor.
Zachytenie snímky počas prehrávania
1
2
3
Zvoľte
Zvoľte
Ikona
Popis
Presun vzad
v mieste, z ktorého chcete uložiť snímku.
/
.
Prerušenie a pokračovanie prehrávania
Zastavenie prehrávania
Zvoľte Yes (Áno).
Presun vpred
Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku
Súbor so zachytenou snímkou bude rovnako veľký ako pôvodný súbor
s videom a bude uložený ako nový.
Prehrávanie/Úpravy
72
.
Prehrávanie
Pridanie hlasovej poznámky k snímke
1
2
3
Prehranie hlasovej poznámky pri snímke
V režime prehrávania zvoľte snímku “ M.
Zvoľte Voice memo (Hlasová poznámka) “ On (Zapnuté).
Stlačením [Spúšť] nahrajte krátku poznámku
(max. do 10 sekúnd).
1
V režime prehrávania zvoľte snímku s hlasovou
poznámkou “ .
2
Prehrávanie ovládate týmito ikonami.
● Ďalším stlačením [Spúšť] záznam hlasovej poznámky
zastavte.
Ikona
/
Popis
Prerušenie a pokračovanie prehrávania
Zastavenie prehrávania
Nastavenie hlasitosti alebo stlmenie zvuku
Prehrávanie/Úpravy
73
Úprava snímky
Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti.
● Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
● Ak upravujete snímky s veľkosťou
alebo väčšie, dôjde k
automatickému zníženiu ich rozlíšenia (okrem operácie otočenia a
zmeny rozlíšenia snímky).
Zmena rozlíšenia snímok
1
2
V režime prehrávania zvoľte snímku “
Zvoľte
.
“možnosť.
● Zvolením
uložíte snímku ako spúšťací obrázok. (str. 90)
Otočenie snímky
1
2
V režime prehrávania zvoľte snímku “
Zvoľte
.
1920 X 1080
“možnosť.
Left 90˚
3
Zvoľte
.
Dostupnosť možností sa líši podľa veľkosti vybranej snímky.
3
Zvoľte
.
Prehrávanie/Úpravy
74
Úprava snímky
Úpravy farieb
Definícia vlastného RGB tónu
Na snímky môžete použiť rôzne farebné tóny, ako Soft (Mäkká),
Vivid (Výrazná) alebo Forest (Prales).
1
2
3
V režime prehrávania zvoľte snímku “
1
2
Vivid (Výrazná) Forest (Prales)
V režime prehrávania zvoľte snímku “
Zvoľte
.
“možnosť.
● Zvolením
definujte vlastný RGB tón.
4
Zvoľte
Soft
3
Zvoľte
.
Prehrávanie/Úpravy
“
.
Zvoľte farebný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).
Určte množstvo zvolenej farby.
Custom RGB
Soft (Mäkká)
“
75
.
Úprava snímky
Použitie zvláštnych efektov
Oprava nesprávnej expozície
Na snímky môžete použiť zvláštne efekty, ako farebné filtre alebo
šum.
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast alebo sýtosť.
1
2
V režime prehrávania zvoľte snímku “
Zvoľte
Nastavenie snímky
.
1
2
“možnosť.
Elegant
Možnosť
“ možnosť nastavenia.
: Brightness (Jas)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Saturation)
3
Zvolením hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)
4
Zvoľte
.
Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)
Elegant (Elegantná): Použije na snímku efekt, ktorý ju
zosvetlí a zmäkčí.
Add Noise (Pridať šum): Pridá šum do snímky, ktorá
tak vyzerá staršia.
Zvoľte
Zvoľte
●
●
●
.
Popis
Colour Filter (Farebný filter): Zmení pozadie na
čiernobiele a hlavný objekt ponechá bez zmien.
3
V režime prehrávania zvoľte snímku “
1
2
3
V režime prehrávania zvoľte snímku “
Zvoľte
“
Zvoľte
.
.
Prehrávanie/Úpravy
76
.
.
Úprava snímky
Úpravy snímok portrétov
Použitie snehového efektu
Snímky môžete vylepšovať skrytím nedostatkov pleti a
odstránením červených očí, alebo môžete použiť zábavné efekty.
Tieto efekty sú dostupné iba pri portrétoch.
1
2
3
Snow (Sneh)
Mosaic (Mozaika)
Highlight (Zvýraznenie)
Odstránenie nedostatkov pleti
1
2
3
Zvoľte úroveň.
4
Zvoľte
V režime prehrávania zvoľte snímku “
Zvoľte
“
.
Zvoľte
“
● Okolo objektu padá sneh.
Zvolením
1
2
“
Zvoľte
.
.
Zvoľte
“
alebo
.
.
● Fotoaparát automaticky rozpoznáva tváre.
Možnosť
Popis
Mosaic (Mozaika): Použije mozaiku na rozpoznané
tváre.
Highlight (Zvýraznenie): Rozostrí pozadie a priláka
tak pozornosť na objekt.
.
Zvoľte
sneženie zastavte a zvoľte
V režime prehrávania zvoľte snímku “
● So zvyšujúcim sa číslom je skrytých viac nedostatkov.
V režime prehrávania zvoľte snímku “
.
.
Použitie zábavných efektov
.
3
4
Odstránenie červených očí
1
2
3
V režime prehrávania zvoľte snímku “
Zvoľte rozpoznanú tvár a zvoľte
Zvoľte
.
.
.
● Ak zvolíte efekty
alebo
, fotoaparát rozpozná až 20 tvárí.
● Efekt
môžete použiť, hoci sa na snímke nenachádzajú osoby.
.
Prehrávanie/Úpravy
77
Úprava snímky
5
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)
Nastavte možnosti DPOF.
Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o
počte výtlačkov a veľkosti papiera.
● Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré
podporuje DPOF (Digital Print Order Format), alebo si môžete snímky
vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
● Širokouhlé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po
stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.
● Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti
fotoaparátu.
Možnosť
1
2
3
4
Popis
V režime prehrávania zvoľte M.
Zvoľte, či sa majú vytlačiť snímky vo forme miniatúr.
vytlačíte snímky ako miniatúry.)
(Zvolením
Zvoľte .“DPOF “Select (Vybrať).
Nastavte veľkosť výtlačku.
● Ak chcete vytlačiť všetky súbory, zvoľte All (Všetko)
a pokračujte krokom 5.
Zvoľte snímky, ktoré chcete vytlačiť.
● Zvolením
● Zvolením
Zvoľte
vyberiete všetky súbory.
výber zrušíte.
6
7
Zvolením , alebo . nastavte počet kópií.
Zvoľte
.
Ak určíte veľkosť výtlačku, snímky môžete tlačiť iba na tlačiarňach
kompatibilných s DPOF 1.1.
.
Prehrávanie/Úpravy
78
Zobrazenie súborov na TV
Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.
1
2
3
4
5
V režime snímania alebo prehrávania zvoľte M¡
.
8
Zvoľte.(dvakrát)¡Video Out (Videovýstup).
Zvoľte výstup videosignálu podľa krajiny alebo oblasti, kde
ste. (str. 93)
Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa ovládajte
pomocou dotykovej obrazovky fotoaparátu.
● Dotyková obrazovka funguje ako ovládač TV. Nájdite
požadovanú možnosť na obrazovke TV a dotknite sa daného
miesta na displeji fotoaparátu. Keď sa kurzor zobrazí na
na displeji fotoaparátu.
možnosti na obrazovke TV, zvoľte
Vypnite fotoaparát a TV.
● Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo digitálny
šum.
● Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrovaný.
● Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky a
videá.
Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
Video
Audio
6
Zapnite TV a pomocou diaľkového ovládača TV zvoľte
režim vstupu videa.
7
Zapnite fotoaparát a stlačte [P].
Prehrávanie/Úpravy
79
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Prenášajte súbory do počítača pomocou zabudovaného programu Intelli-studio. Súbory môžete taktiež upravovať a prenášať na svoje
obľúbené webové stránky.
Požiadavky pre aplikáciu Intelli-studio
Položka
Požiadavky
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz alebo lepší/
AMD Athlon 64FX, 2,6 GHz alebo lepší
Operačná
pamäť
Minimum 512 MB RAM (1 GB a viac odporúčané)
Operačný
systém
Windows XP SP2/Vista
Kapacita
pevného disku
250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
Ostatné
● Mechanika CD-ROM
● Grafická karta s pamäťou 64 MB alebo viac
(odporúča sa nVIDIA Geforce 7600GT alebo
lepšia/ rad ATI X1600 alebo vyšší)
● 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný
monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné
zobrazenie odporúčané)
● Port USB, Microsoft DirectX 9.0c alebo novšie
Prehrávanie/Úpravy
● Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať
právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
● Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia prehrávať
správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
● Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo
novšie.
● Aby ste fotoaparát mohli pripojiť ako vymeniteľný disk, musíte
používať systém Windows 2000/XP/Vista alebo Mac OS 10.3 resp.
novší.
Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným operačným
systémom môže spôsobiť stratu záruky.
80
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio
Aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky po pripojení
fotoaparátu k PC káblom USB.
5
6
Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.
7
1
2
3
4
V režime snímania alebo prehrávania zvoľte M“
.
Zapnite fotoaparát.
● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Zvoľte v počítači priečinok pre uloženie nových súborov.
● Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky otvárané
okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.
Zvoľte Yes (Áno).
● Nové súbory sa prenesú do počítača.
V systéme Windows Vista zvoľte možnosť Run iStudio.exe v okne
automatického prehrávania.
Zvoľte . (dvakrát)“PC Software (Softvér pre PC)“
On (Zapnuté).
Vypnite fotoaparát.
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (S) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Prehrávanie/Úpravy
81
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Použitie programu Intelli-studio
Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Súbory môžete taktiež nahrávať na internetové stránky
ako Flickr alebo YouTube. Podrobnosti získate zvolením Menu (Ponuka) “ Help (Pomocník) v programe.
● Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie.
Pre inštaláciu programu zvoľte Menu (Ponuka) “ Install Intelli-studio on PC (Inštalovať Intelli-studio do PC).
● Súbory nie je možné upravovať priamo vo foto
Download PDF

advertising