Samsung | SAMSUNG WB600 | Samsung WB600 Používateľská príručka

Tento návod na použitie obsahuje
podrobné inštrukcie ohľadom použitia
fotoaparátu. Prečítajte si ho, prosíme,
pozorne.
Ä Kliknite na tému
Rýchly sprievodca
Obsah
User Manual
Základné funkcie
WB600/WB610
Rozšírené funkcie
Možnosti snímania
Prehrávanie/úpravy
Prílohy
Register
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne
využijete fotoaparát.
Chráňte zrak objektu
Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu vás
či ďalších osôb
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) ľudí či zvierat.
Použitie blesku v blízkosti očí vami snímaného objektu môže
spôsobiť jeho dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.
Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu či ďalších zariadení
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
Poznámka – poznámky, tipy pre použitie alebo ďalšie
informácie
● Používajte iba batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou
Samsung. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu
spôsobiť zranenia alebo poškodiť fotoaparát.
● Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii starých
batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
● Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra
zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače.
Batérie môžu pri zahriatí vybuchnúť.
Bezpečnostné varovania
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín
Zabráňte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani
chemikálií. Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny,
plyny či výbušniny v rovnakom priestore s fotoaparátom a
jeho príslušenstvom.
Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi fotoaparátmi a
kardiostimulátormi, aby ste predišli možnému vzájomnému
rušeniu tak, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá
výskumná skupina Wireless Technology Research.
Ak máte čo i len najmenší dôvod domnievať sa, že
dochádza k vzájomnému rušeniu medzi fotoaparátom a
kardiostimulátorom alebo iným zdravotníckym zariadením,
okamžite fotoaparát vypnite a kontaktujte výrobcu
kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom
ďalšieho postupu.
Prístroj udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu
malých detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu
malých častí. Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať
fyzické ohrozenie.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Chráňte pred poškodením batérie, nabíjačku a
pamäťové karty
Bezpečnostné upozornenia
● Nevystavujte batérie ani pamäťové karty nízkym ani
vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 40 °C).
Extrémne teploty znižujú kapacitu batérií a môžu spôsobiť
nefunkčnosť pamäťových kariet.
● Batérie chráňte pred stykom s vodivými predmetmi,
môžu spôsobiť skrat + a – kontaktu batérie, čo vedie k jej
dočasnému alebo trvalému poškodeniu.
● Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou
a cudzími predmetmi a látkami. Ak dôjde k ich znečisteniu,
očistite kartu mäkkou handričkou pred vložením do
fotoaparátu.
● Nedovoľte, aby so slotom pre pamäťovú kartu prišli do
styku kvapaliny, špina alebo cudzie látky. Mohlo by to byť
príčinou zlyhania fotoaparátu.
● Pri vkladaní a vyberaní karty fotoaparát vypnite.
● Karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
● Nepoužívajte karty sformátované v iných prístrojoch alebo v
počítači. Sformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
● Nepoužívajte poškodené nabíjačky, batérie ani karty.
Fotoaparát noste opatrne a dávajte naň pozor
● Fotoaparát nenamáčajte a nenechajte zvlhnúť – kvapaliny
môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nedotýkajte sa prístroja
mokrými rukami. Poškodenie prístroja kvapalinou vedie k
strate záruky.
● Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku
ani vysokým teplotám. Dlhšie vystavenie fotoaparátu
slnečnému svetlu alebo vysokým teplotám vedie k
poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
● Neukladajte fotoaparát do miest prašných, vlhkých,
znečistených alebo nedostatočne vetraných, hrozí
poškodenie pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
● Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo
skorodovať a poškodiť fotoaparát.
● Pri použití na plážach alebo na iných prašných a vlhkých
miestach chráňte prístroj pred pieskom a vlhkosťou.
● Optiku a zobrazovač chráňte pred pádmi, nárazmi, hrubým
zaobchádzaním a silnými otrasmi, hrozí vážne poškodenie.
● Pri pripájaní káblov či napájačov a práci s kartou či
batériou konajte opatrne. Použitie sily na zástrčky, použitie
nevhodných káblov a nesprávna inštalácia batérie či karty
vedie k poškodeniu zásuviek, prístroja a príslušenstva.
● Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov
či zásuviek fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené
nesprávnym použitím, nie sú kryté zárukou.
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung
Použitie nekompatibilného príslušenstva môže spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, zranenie alebo stratu záruky.
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Buďte opatrní pri použití fotoaparátu vo vlhkom
prostredí
Chráňte objektív fotoaparátu
● Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate
citlivosti snímača na farby alebo jeho zničeniu.
● Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom.
Optiku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá
nezanecháva vlákna.
Pri prechode fotoaparátu zo studeného do teplého prostredia
sa na prístroji aj na jemných vnútorných štruktúrach zrazí
vlhkosť. V takom prípade pred použitím prístroja vyčkajte
najmenej 1 hodinu do vyparenia vlhkosti.
Pred použitím fotoaparát vyskúšajte
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta
ani škody spôsobené nefunkčnosťou prístroja alebo jeho
nesprávnym použitím.
Dôležité informácie ohľadom použitia
Opravy zverte iba kvalifikovanej osobe
Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej
ani sa o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie
spôsobené nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
Zaistenie maximálneho výkonu batérií a nabíjačky
● Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie
odpojte kábel od fotoaparátu.
● Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom
čase sa musia pred použitím nabiť.
● Nepoužívanú nabíjačku odpojte od siete.
● Batérie používajte iba na stanovený účel.
3
Usporiadanie návodu na použitie
Základné funkcie
Informácia o autorských právach
11
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
● Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými
obchodnými známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
● Mac je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti
Apple Corporation.
● HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition Multimedia
Interface“ sú obchodné známky alebo registrované
obchodné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.
● Všetky názvy značiek a produktov vyskytujúce sa v tejto
príručke predstavujú registrované obchodné známky
príslušných spoločností.
Rozšírené funkcie
27
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a
ako snímať videá alebo hlasové poznámky.
Možnosti snímania
39
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime
snímania.
Prehrávanie/úpravy
62
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a
hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni
a televízoru normálnemu alebo HDTV.
● V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre
fotoaparátu alebo obsah tohto návodu zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.
● Odporúča sa, aby sa fotoaparát používal v krajine, kde
bol zakúpený.
● Informácie o licencii otvoreného zdrojového kódu nájdete
v súboru „OpenSourceInfo.pdf“, ktorý sa nachádza na
dodanom CD-ROM-e.
Prílohy
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje
a tipy pre údržbu.
4
85
Označenia použité v návode
Režim snímania
Ikony použité v návode
Označenie
Ikona Funkcia
Smart Auto (Inteligentná automatika) S
Ďalšie informácie
Auto (Automaticky)
a
Program
Bezpečnostné a ďalšie upozornenia
p
Aperture Priority (Priorita clony),
Shutter Priority (Priorita uzávierky),
Manual (Ručne)
DUAL IS
(Duálny stabilizátor)
d
[ ]
Tlačidlá fotoaparátu, napr.: [Spúšť]
(označuje tlačidlo spúšte)
( )
Číslo strany s príslušnou informáciou
¢
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné postupne
zvoliť pre dokončenie kroku, napr.: Vyberte Shooting
(Snímanie) ¢ White Balance (Vyváženie bielej)
(znamená zvoľte Shooting (Snímanie) a potom White
Balance (Vyváženie bielej))
*
Poznámka
Beauty Shot (Snímka s retušou)
Scene (Scéna)
s
Movie (Video)
v
Ikony režimu snímania
Skratky použité v návode
Tieto ikony označujú, že funkcia je dostupná v
zodpovedajúcom režime. Režim s nemusí podporovať
funkcie vo všetkých scénických režimoch.
Skratka Definícia
napr.:
Dostupné v
režimoch Program,
Aperture Priority
(Priorita clony),
Shutter Priority
(Priorita uzávierky),
Manual (Ručne),
Dual IS (Duálny
stabilizátor) a Movie
(Video)
5
ACB
Auto Contrast Balance
(Automatické vyváženie kontrastu)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Automatická séria so zmenou expozície)
AF
Auto Focus (Automatické ostrenie)
DIS
Digital Image Stabilisation (Digitálna stabilizácia obrazu)
DPOF
Digital Print Order Format
(Formát pre objednávanie tlače fotografií)
EV
Exposure Value (Hodnota expozície)
OIS
Optical Image Stabilisation (Optická stabilizácia obrazu)
WB
White Balance (Vyváženie bielej)
Výrazy použité v návode
Použitie tlačidla spúšte
Expozícia (jas)
● Polovičné stlačenie [Spúšť]: stlačte spúšť do polovice
zdvihu
● Stlačenie [Spúšť]: úplné stlačenie tlačidla spúšte
Množstvo svetla, ktoré prejde do fotoaparátu, sa označuje
ako expozícia. Expozíciu môžete ovplyvniť zmenou
expozičného času, clony a citlivosti ISO. Zmena expozície
vedie k tmavším alebo svetlejším snímkam.
Normálna expozícia
Polovičné stlačenie [Spúšť]
Stlačenie [Spúšť]
Objekt, pozadie a kompozícia
● Objekt: hlavný objekt scény, napr. osoba, zviera alebo
zátišie
● Pozadie: predmety obklopujúce objekt
● Kompozícia: kombinácia objektu a pozadia
Pozadie
Kompozícia
Objekt
6
Preexpozícia (príliš svetlé)
Časté otázky
Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky. Väčšinu ťažkostí môžete jednoducho vyriešiť nastavením možností snímania.
Oči objektu sa javia červené. Je to spôsobené odrazom svetla blesku od sietnice oka.
● Nastavte blesk na
Red-eye (Červené oči) alebo
Red-eye Fix (Redukcia červ.
očí). (str. 43-44)
● Ak už bola snímka vytvorená, zvoľte
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí) v ponuke
úprav. (str. 73)
Na snímkach sú prachové
Prachové častice vo vzduchu sú zvýraznené pri použití blesku.
stopy.
● Vypnite blesk alebo nefotografujte v prašnom prostredí.
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 45)
Snímky nie sú ostré.
Môže to byť spôsobené fotografovaním v šere alebo nesprávnym držaním prístroja.
● Použite režim d. (str. 29)
● Stlačením [Spúšť] do polovice sa uistite, že je na objekt zaostrené. (str. 25)
Snímky sú neostré pri
nočnom snímaní.
Fotoaparát sa pokúša využiť zvyšky svetla a expozičný čas sa predlžuje.
To zvyšuje požiadavky na stabilitu fotoaparátu a môže viesť k roztraseniu snímky.
● Zapnite blesk. (str. 43-44)
● Zvoľte
Night (Noc) v režime s. (str. 31)
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 45)
● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Ak je za objektom silný svetelný zdroj alebo je v scéne veľký kontrast medzi svetlými a
tmavými oblasťami, objekt vyjde na snímke tmavý.
● Nefotografujte proti slnku.
● Zvoľte
Backlight (Protisvetlo) v režime s. (str. 31)
● Nastavte blesk na Fill in (Vyrovnávací). (str. 44)
● Nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB). (str. 55)
● Nastavte expozíciu. (str. 55)
Spot (Bodové), ak je objekt v strede rámčeka. (str. 56)
● Nastavte meranie na
V protisvetle vychádzajú
objekty príliš tmavé.
7
Rýchly sprievodca
Fotografovanie osôb
● Režim s > Portrait (Portrét), Children (Deti) f 31
● Beauty Shot (Snímka s retušou) f 30
● Red-eye (Červené oči), Red-eye Fix (Redukcia červ.
očí) (pre potlačenie alebo opravu červených očí)
f 43-44
● Face Detection (Rozpoznanie tváre) f 50
Nastavenie expozície (jasu)
● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) f 45
● EV (nastavenie expozície) f 55
● ACB (kompenzácia jasu objektu proti svetlému
pozadiu) f 55
● Metering (Meranie) f 56
● AEB (vytvorenie troch snímok rovnakej scény s
rôznou expozíciou) f 58
Fotografovanie v noci alebo v šere
● Režim s > Night (Noc), Dawn (Úsvit), Firework
(Ohňostroj) f 31
● Nastavenie blesku f 43
● Citlivosť ISO (nastavenie citlivosti na svetlo) f 45
Použitie rôznych efektov
● Fotografické štýly (aplikácia tónov) f 59
● Nastavenie obrazu (nastavenie sýtosti, ostrosti
alebo kontrastu) f 61
Vytvorenie akčnej snímky
● Režim h f 34
● Continuous (Sekvenčné), Motion Capture (Veľmi
vysoká rýchlosť) f 58
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
● Optická stabilizácia obrazu (OIS) f 24
● Režim d f 29
Fotografovanie textu, hmyzu alebo
kvetín
● Režim s > Close Up (Detail), Text f 31
● Macro (Makro), Auto Macro (Automatické makro),
Manual Focus (Ručné ostrenie) (pre snímky zblízka)
f 46
● Vyváženie bielej (zmena farebného podania) f 56
8
● Zobrazenie súborov podľa
kategórií v Inteligentnom
albume f 65
● Zmazanie všetkých
súborov z pamäťovej karty
f 66
● Zobrazenie prezentácie
snímok f 68
● Zobrazenie súborov na TV
alebo HDTV f 76
● Pripojenie fotoaparátu k
počítaču f 79
● Nastavenie zvuku a
hlasitosti f 87
● Nastavenie jasu displeja
f 87
● Nastavenie jazyka displeja
f 87
● Nastavenie dátumu a času
f 88
● Formátovanie pamäťovej
karty f 88
● Riešenie ťažkostí f 98
Obsah
Použitie režimu Priorita clony ................................................. 34
Použitie režimu Priorita uzávierky .......................................... 34
Použitie režimu Ručne ............................................................ 35
Základné funkcie .......................................................... 11
Rozbalenie .............................................................................. 12
Usporiadanie fotoaparátu ..................................................... 13
Ikony ........................................................................................ 15
Vloženie batérie a pamäťovej karty ..................................... 16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu ............................ 17
Nabíjanie batérie ..................................................................... 17
Zapnutie fotoaparátu ............................................................... 17
Vykonanie úvodného nastavenia ......................................... 18
Voľba možností ...................................................................... 19
Nastavenie dátumu a času ................................................... 21
Nastavenie typu zobrazenia ................................................... 21
Nastavenie zvuku .................................................................... 21
Vytváranie snímok ................................................................. 22
Transfokácia ............................................................................ 23
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) ................................. 24
Tipy pre vytvorenie lepších snímok ..................................... 25
Snímanie videa ...................................................................... 36
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény ......................... 37
Záznam hlasových poznámok ............................................. 38
Záznam hlasovej poznámky ................................................... 38
Pridanie poznámky k snímke ................................................. 38
Možnosti snímania ...................................................... 39
Voľba rozlíšenia a kvality ...................................................... 40
Voľba rozlíšenia ....................................................................... 40
Voľba obrazovej kvality ........................................................... 40
Použitie samospúšte ............................................................. 41
Snímanie pri zlom osvetlení ................................................. 43
Potlačenie červených očí ........................................................ 43
Použitie blesku ........................................................................ 43
Nastavenie výkonu blesku ...................................................... 44
Nastavenie citlivosti ISO ......................................................... 45
Zmena zaostrenia fotoaparátu ............................................. 46
Použitie makra ......................................................................... 46
Nastavenie vzdialenosti zaostrenia ........................................ 46
Použitie automatického ostrenia so sledovaním ................... 47
Použitie voľby ostrenia ............................................................ 48
Nastavenie oblasti ostrenia .................................................... 49
Použitie rozpoznania tváre ................................................... 50
Rozpoznanie tvárí ................................................................... 50
Vytvorenie autoportrétu ........................................................... 51
Rozšírené funkcie ....................................................... 27
Použitie režimu Smart Auto .................................................. 28
Použitie režimu DUAL IS ...................................................... 29
Použitie režimu Snímka s retušou ....................................... 30
Použitie režimu Scény ........................................................... 31
Použitie snímky podľa vzoru .................................................. 31
Použitie režimu Program ...................................................... 32
Použitie Priority clony, Priority uzávierky alebo režimu
Ručne ...................................................................................... 33
9
Obsah
Vytvorenie snímky úsmevu ..................................................... 51
Detekcia zatvorených očí ....................................................... 52
Použitie inteligentného rozpoznania tváre ............................. 52
Registrácia tváre medzi obľúbené (Moja hviezda) ................ 53
Použitie efektov objektívu ....................................................... 74
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ................................ 75
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV ............................. 76
Prenos súborov do počítača (vo Windows) ........................ 78
Prenos súborov pomocou aplikácie Intelli-studio .................. 79
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako vymeniteľného
disku ......................................................................................... 81
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) ............................. 82
Prenos súborov do počítača (pre Mac) ............................... 83
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge) ..................................... 84
Nastavenie jasu a farieb ....................................................... 55
Ručné nastavenie expozície (EV) .......................................... 55
Kompenzácia protisvetla (ACB) ............................................. 55
Zmena možnosti merania ....................................................... 56
Voľba svetelného zdroja (vyváženie bielej) ........................... 56
Použitie režimu série ............................................................. 58
Zlepšenie snímok ................................................................... 59
Použitie fotografických štýlov ................................................. 59
Definícia vlastného RGB tónu ................................................ 59
Použitie efektov objektívu ....................................................... 60
Nastavenie fotografie .............................................................. 61
Prílohy ......................................................................... 85
Ponuka nastavení fotoaparátu ............................................. 86
Otvorenie ponuky nastavení ................................................... 86
Zvuk ......................................................................................... 87
Displej ...................................................................................... 87
Nastavenia ............................................................................... 88
Chybové hlásenia .................................................................. 91
Údržba fotoaparátu ................................................................ 92
Čistenie fotoaparátu ................................................................ 92
Pamäťové karty ....................................................................... 93
Batéria ...................................................................................... 94
Skôr, než sa obrátite na servis ............................................. 97
Technické údaje fotoaparátu .............................................. 100
Register ................................................................................. 105
Prehrávanie/úpravy ..................................................... 62
Prehrávanie ............................................................................ 63
Spustenie režimu prehrávania ................................................ 63
Zobrazenie snímok ................................................................. 68
Prehrávanie videa ................................................................... 69
Prehrávanie hlasových poznámok ......................................... 70
Úprava snímky ....................................................................... 71
Zmena rozlíšenia snímok ....................................................... 71
Otočenie snímky ..................................................................... 71
Použitie fotografických štýlov ................................................. 72
Definícia vlastného RGB tónu ................................................ 72
Oprava nesprávnej expozície ................................................. 73
10
Základné funkcie
Tu nájdete popis fotoaparátu, ikon a základných funkcií
snímania.
Rozbalenie
…………………………………………… 12
Usporiadanie fotoaparátu …………………………… 13
Ikony …………………………………………………… 15
Vloženie batérie a pamäťovej karty ………………… 16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu …………… 17
Nabíjanie batérie ……………………………………………… 17
Zapnutie fotoaparátu ………………………………………… 17
Vykonanie úvodného nastavenia …………………… 18
Voľba možností
……………………………………… 19
Nastavenie dátumu a času …………………………… 21
Nastavenie typu zobrazenia ………………………………… 21
Nastavenie zvuku ……………………………………………… 21
Vytváranie snímok …………………………………… 22
Transfokácia …………………………………………………… 23
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS) …………………… 24
Tipy pre vytvorenie lepších snímok ………………… 25
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Fotoaparát
Sieťový zdroj/Kábel USB
Disk CD-ROM s návodom
na použitie
Návod pre rýchle spustenie
Akumulátorová batéria
Popruh
Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia.
Voliteľné príslušenstvo
Obal fotoaparátu
Pamäťové karty
Kábel A/V
Základné funkcie
Nabíjačka batérie
12
Kábel HDMI
Usporiadanie fotoaparátu
Než začnete prístroj používať, oboznámte sa s jeho prvkami a funkciami.
Vypínač
Volič režimov
(Pozri ďalej)
Tlačidlo spúšte
Blesk
Reproduktor
Kontrolka AF-assist /
samospúšte
Ikona
S
Režim
Popis
Smart Auto
(Inteligentná
automatika)
Vytvorenie snímky v scénickom režime, ktorý
fotoaparát sám určil
a Auto
p
Kryt priestoru batérie
Vložte pamäťovú kartu a batériu
Objektív
Ikona
d
Jednoduché a rýchle vytvorenie snímok s
minimom nastavení
Program
Vytvorenie snímok s nastavením možností
Aperture
Priority
(Priorita
clony), Shutter
Priority
(Priorita
uzávierky),
Manual
(Ručne)
Nastavenie priority clony, priority uzávierky alebo
manuálneho režimu
Aperture Priority (Priorita clony): Vytvorenie
snímok s nastavením clony (expozičný čas sa
nastaví automaticky.)
Shutter Priority (Priorita uzávierky): Vytvorenie
snímok s nastavením expozičného času (clona
sa nastaví automaticky.)
Manual (Ručne): Vytvorenie snímok s
nastavením expozičného času a clony
Základné funkcie
Režim
DUAL IS
(Duálny
stabilizátor)
Závit statívu
Popis
Vytvorenie snímky s nastavením pre
potlačenie otrasov fotoaparátu
Beauty Shot
(Snímka s
retušou)
Vytvorenie snímky osoby s odstránením
chýb pleti
s
Scene (Scéna)
Vytvorenie snímky s prednastavenou
scénou
v
Movie (Video)
Záznam videa
13
Usporiadanie fotoaparátu
Mikrofón
Tlačidlo transfokátora
● Zväčšenie a zmenšenie obrazu pri snímaní.
● Zväčšenie časti snímky, zobrazenie súborov
ako miniatúr alebo nastavenie hlasitosti pri
prehrávaní.
● Nastavenie hlasitosti v režime prehrávania.
Tlačidlo snímania videa
Displej
Stavová kontrolka
● Bliká : Pri ukladaní snímok alebo videa, načítaní z
počítača alebo tlačiarne alebo pri nezaostrení
● Stále svieti : Pri pripojení k počítaču alebo po zaostrení
(Pozri ďalej)
Tlačidlo
Zásuvka USB a A/V
Popis
m
Navigácia
o
Umožňuje pripojenie kábla USB a A/V
Prístup k možnostiam a ponukám.
D
M
F
t
Zásuvka HDMI
V režime snímania
Pri nastavení
Zmena nastavenia displeja
Pohyb hore
Zmena nastavenia makra
Pohyb dole
Zmena nastavenia blesku
Pohyb doľava
Zmena nastavenia samospúšte
Pohyb doprava
Umožňuje použitie kábla HDMI
Potvrdenie zvýraznenej položky alebo ponuky.
Prehrávania Zapnutie režimu prehrávania.
Funkcia
● Možnosti v režime snímania.
● Mazanie súborov v režime prehrávania.
Základné funkcie
14
Ikony
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného režimu alebo nastavenia.
A
Ikona
B
B. Ikony v pravej časti
A. Informačné ikony
Popis
Ikona Popis
Zvolený režim snímania
Rozlíšenie fotografi e
Indikuje stav pohybujúceho
sa objektu
Rozlíšenie videa
Pomer zväčšenia
C
Kvalita fotografi í
Rýchlosť záznamu
Počet zostávajúcich snímok
Možnosti merania
Zostávajúci záznamový čas
Blesk
Vnútorná pamäť
Možnosti časovača
Pamäťová karta vložená
Možnosti automatického ostrenia
●
●
: Plne nabité
: Čiastočne nabité
●
: Nutné nabiť
Hodnota clony
Rozpoznanie tváre
C. Ikony v ľavej časti
Ikona Popis
Hodnota expozície
Expozičný čas
Vyváženie bielej
Hlasová poznámka
Tón tváre
Rámček automatického
ostrenia
Retuš tváre
Otrasy fotoaparátu
Aktuálny dátum a čas
Histogram (str. 21)
Rozvrhnutie
Citlivosť ISO
Fotografický štýl
Nastavenie obrazu
(ostrosť, kontrast, sýtosť)
Smart Filter (Intel. objektív)
Záznam zvuku
Typ série
Základné funkcie
15
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Vloženie batérie a pamäťovej karty
Vybratie batérie a pamäťovej karty
Pamäťová karta
Pamäťovú kartu vložte tak,
aby zlatené kontakty smerovali
nadol.
Zatlačte jemne na
kartu, až sa vysunie z
fotoaparátu, a potom ju
vytiahnite zo štrbiny.
Poistka batérie
Stlačením poistky uvoľnite
batériu
Batéria
Batériu vložte logom Samsung
smerom nadol.
Zabudovanú pamäť môžete použiť na dočasné ukladanie
v čase, kedy nie je vložená pamäťová karta.
Základné funkcie
16
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
Zapnutie fotoaparátu
Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.
Pripojte kábel USB k sieťovému zdroju a druhý koniec kábla s
kontrolkou pripojte k fotoaparátu.
Stlačením [POWER] zapnite alebo vypnite fotoaparát.
● Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka
úvodného nastavenia. (str. 18)
Zapnutie fotoaparátu v režime prehrávania
Stlačte [P]. Fotoaparát sa priamo zapne do režimu
prehrávania.
Kontrolka
● Červená: nabíjanie
● Zelená: plne nabité
Stlačením a pridržaním [P] stlmíte zvuky fotoaparátu.
Základné funkcie
17
Vykonanie úvodného nastavenia
Obrazovka úvodného nastavenia umožňuje konfigurovať základné nastavenia fotoaparátu.
1
2
Stlačte [POWER].
● Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka
úvodného nastavenia.
Stlačením [t] zvoľte Language (Jazyk) a stlačte [t]
alebo [o].
Language
Date & Time
Time Zone
Back
Back
English
穢剳檺
Français
Deutsch
Español
Italiano
DST
6
Stlačením [D] alebo [M] zvoľte Date & Time
(Dátum a čas) a stlačte [t] alebo [o].
7
Stlačením [F] alebo [t] zvoľte položku.
Language
Set
: English
Date & Time
3
Stlačením [D] alebo [M] zvoľte jazyk a stlačte [o].
Time Zone
: 10/01/01
yyyy mm dd
4
Stlačením [D] alebo [M] zvoľte Time Zone
(Časové pásmo) a stlačte [t] alebo [o].
5
Stlačením [F] alebo [t] zvoľte časové pásmo a
stlačte [o].
2010 /01/01 10:00
Back
● Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, stlačte [D].
8
Základné funkcie
Off
Set
Stlačením [D] alebo [M] nastavte dátum a čas
alebo zvoľte formát dátumu a stlačte [o].
18
Voľba možností
Možnosti môžete nastaviť stlačením [m] a navigačnými tlačidlami ([D], [M], [F], [t]).
Možnosti nastavenia snímania sprístupníte taktiež stlačením [f], ale niektoré nebudú dostupné.
1
2
Návrat k predchádzajúcej ponuke
V režime snímania stlačte [m].
Navigačnými tlačidlami sa pohybujte v možnostiach a
ponukách.
Stlačením [m] sa vrátite k predchádzajúcej ponuke.
Stlačením [Spúšť] sa vrátite do režimu snímania.
● Stlačením [D] alebo [M] sa presuniete hore alebo
dole; stlačením [F] alebo [t] doľava alebo doprava.
3
Stlačením [o] potvrdíte zvýraznenú možnosť alebo
ponuku.
Základné funkcie
19
Voľba možností
Napr. Voľba vyváženia bielej v režime P
1
4
Otáčajte voličom režimov na p.
Tlačením [D] alebo [M] prejdite na White Balance
(Vyváženie bielej) a potom stlačte [t] alebo [o].
Photo Size
Quality
EV
ISO
White Balance
2
Shooting
Smart FR Edit
Photo Size
Quality
Movie
EV
Sound
ISO
Display
White Balance
Settings
Exit
3
Face Detection
Stlačte [m].
Exit
5
Back
Stlačením [F] alebo [t] vyberte možnosť vyváženia
bielej.
Face Detection
Smart FR Edit
Daylight
Change
Tlačením [D] alebo [M] prejdite na Shooting
(Snímanie) a potom stlačte [t] alebo [o].
Back
6
Základné funkcie
Stlačte [o].
20
Move
Nastavenie dátumu a času
Naučíte sa meniť základné nastavenia dotykového displeja a zvuku podľa svojho priania.
Nastavenie typu zobrazenia
Čo je histogram
Vyberte štýl zobrazenia v režimoch snímania a prehrávania.
Opakovaným tlačením [D] meníte typ zobrazenia.
Histogram je graf, zobrazujúci rozloženie svetla v snímke. Ak
histogram obsahuje vysokú špičku po ľavej strane, snímka
je tmavá. Špička po pravej strane znamená svetlé snímky.
Výška špičiek zodpovedá farebnej informácii. Čím je viac
jednotlivých farieb, tým vyššia je špička.
Podexponované
Správne exponované Preexponované
Nastavenie zvuku
Režim
Popis
Snímanie
● Zobrazia sa všetky informácie o snímaní
● Informácie o snímaní sa skryjú s výnimkou
zostávajúceho počtu snímok
● Zobrazenie rozvrhnutia a histogramu
● Zobrazia sa informácie o aktuálnej snímke
● Skryjú sa informácie o aktuálnej snímke
Prehrávanie
● Zobrazia sa informácie o aktuálnej snímke
okrem nastavení snímania a histogramu
Zvoľte, či má fotoaparát vydať určený zvuk pri dotyku na
displej.
1
2
3
Základné funkcie
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Sound (Zvuk) ¢ Beep Sound (Pípnutie) ¢
možnosť.
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté)
Fotoaparát nevydáva zvuky.
1/2/3
Fotoaparát vydá zvuk.
Dotykom [m] sa vrátite do predchádzajúceho
režimu.
21
Vytváranie snímok
Naučíte sa o základnom spôsobe rýchleho a jednoduchého vytvorenia snímky v režime Smart Auto.
1
Otáčajte voličom režimov na S.
2
Nastavte objekt do rámčeka.
3
4
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
● Zelený rámček indikuje zaostrenie na objekt.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Pozri tipy pre dobré snímky na str. 25.
Základné funkcie
22
Vytváranie snímok
Transfokácia
Digitálny transfokátor
Nastavením transfokátora môžete vytvárať snímky
zväčšených objektov. Tento fotoaparát má 15× optický a 5×
digitálny transfokátor. Kombinácia oboch umožní zväčšenie
až 75-krát.
Ak je indikátor transfokátora v digitálnom rozsahu, prístroj
používa digitálne zväčšenie. Kvalita snímky sa môže zhoršiť
pri použití digitálneho transfokátora.
Optický rozsah
Indikátor transfokátora
Otáčaním [Transfokátora] doprava objekt zväčšíte.
Otáčaním [Transfokátora] doľava objekt zmenšíte.
Digitálny rozsah
Zmenšenie
Zväčšenie
● Digitálny transfokátor nie je dostupný pri použití režimov S,
d, , s ( , , , , , ), a v a pri použití voľby Face
Detection (Rozpoznanie tváre).
● Pri použití digitálneho transfokátora môže uloženie snímky trvať
dlhšie.
● Pri použití transfokátora pri zázname videa sa môže nahrať zvuk
motorčeka.
Pomer zväčšenia
Dostupný pomer zväčšenia sa pre video líši.
Základné funkcie
23
Vytváranie snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu (OIS)
● OIS nemusí pracovať správne:
- ak sledujete fotoaparátom objekt
- ak používate digitálny transfokátor
- ak sú otrasy príliš silné
- pri dlhom expozičnom čase (napr. pri voľbe Night (Noc) v
režime s)
- ak je batéria vybitá
- pri snímaní zblízka
● Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak
rozmazané pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite
stabilizátor OIS.
● Ak fotoaparát spadol, displej bude neostrý. V tom prípade
fotoaparát vypnite a zapnite, aby sa funkcia OIS správne použila.
Vyrovnáva opticky otrasy fotoaparátu pri snímaní.
Pred opravou
1
2
Po oprave
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ OIS ¢ možnosť.
Možnosť Popis
Off (Vypnuté): Vypnutie funkcie OIS.
On (Zapnuté): Zapnutie funkcie OIS.
Základné funkcie
24
Tipy pre vytvorenie lepších snímok
Obmedzenie otrasov fotoaparátu
Správne držanie fotoaparátu
● Funkcia Optická stabilizácia obrazu slúži na
obmedzenie otrasov fotoaparátu optickou
cestou. (str. 24)
● Voľbou režimu d obmedzíte otrasy
opticky aj digitálne. (str. 29)
Uistite sa, že nič
nezakrýva objektív.
Ak je zobrazené
Stlačenie spúšte do polovice
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite.
Ostrenie a expozícia sa nastavia
automaticky.
Otrasy fotoaparátu
Hodnota clony a expozičný
čas sú nastavené.
Rámček ostrenia
● Ak je zobrazený zeleno,
dotlačením [Spúšť] fotografujte.
● Ak je zobrazený červeno, zmeňte
kompozíciu a opäť stlačte
[Spúšť] do polovice.
Základné funkcie
25
Pri použití v tme nenastavujte
blesk na Slow Sync (Pomalá
synchronizácia) ani na Off
(Vypnuté). Uzávierka zostáva
otvorená dlhšie a je náročné
udržať fotoaparát v pokoji.
● Použite statív alebo
nastavte blesk na Fill in
(Vyrovnávací). (str. 44)
● Nastavte citlivosť ISO.
(str. 45)
Ochrana pred rozostrením objektu
● Pri fotografovaní za slabého svetla
Objekt je náročné zaostriť v týchto prípadoch:
- medzi objektom a pozadím je malý kontrast
(Odev objektu má farbu pozadia.)
- za objektom je jasný zdroj svetla
- objekt sám žiari
- na objekte sú vodorovné pruhy, napr. žalúzie
- objekt nie je v strede snímky
Zapnite blesk.
(str. 43-44)
● Pri rýchlom pohybe objektu
Použite sekvenčné
snímanie alebo funkciu
snímania veľmi vysokou
rýchlosťou. (str. 58)
Použitie aretácie ostrenia
Stlačením [Spúšť] do polovice zaostrite. Po zaostrení
môžete presunutím rámčeka zmeniť kompozíciu snímky.
Ak ste hotoví, dotlačením [Spúšť] vytvorte snímku.
Základné funkcie
26
Rozšírené
funkcie
Tu sa dozviete, ako fotografovať s rôznymi režimami a ako
snímať videá alebo hlasové poznámky.
Použitie režimu Smart Auto
…………… 28
Použitie režimu DUAL IS ………………… 29
Použitie režimu Snímka s retušou ……… 30
Použitie režimu Scény …………………… 31
Použitie snímky podľa vzoru ………………… 31
Použitie režimu Program ………………… 32
Použitie Priority clony, Priority uzávierky
alebo režimu Ručne ……………………… 33
Použitie režimu Priorita clony ………………… 34
Použitie režimu Priorita uzávierky …………… 34
Použitie režimu Ručne ………………………… 35
Snímanie videa …………………………… 36
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény
37
Záznam hlasových poznámok ………… 38
Záznam hlasovej poznámky ………………… 38
Pridanie poznámky k snímke ………………… 38
Použitie režimu Smart Auto
V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne nastavenie podľa typu rozpoznanej scény. Hodí sa v prípade, kedy nie ste
dostatočne oboznámení s možnosťami nastavenia fotoaparátu.
1
2
Otočte voličom režimov na S.
Ikona Popis
Nastavte objekt do rámčeka.
Zobrazuje sa pri snímaní západu slnka.
● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.
Zobrazuje sa pri snímaní jasnej oblohy.
Zobrazuje sa pri snímaní zalesnených oblastí.
Zobrazuje sa pri snímaní farebných objektov zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétov osôb zblízka.
Zobrazí sa, ak sú fotoaparát a objekt v pokoji.
Zobrazuje sa pri snímaní aktívne sa pohybujúcich
objektov.
Zobrazuje sa pri snímaní ohňostrojov. Je dostupné
iba pri použití statívu.
Ikona Popis
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek.
Zobrazuje sa pri snímaní s jasným pozadím.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v noci. Dostupné
pri iba vypnutom blesku.
3
4
Polovičným stlačením [Spúšť] zaostrite.
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
● Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim, S sa
nezmení a použije sa východiskové nastavenie.
● Fotoaparát nemusí správne určiť režim portrétu ani v prípade, že
je v obraze ľudská tvár, záleží na polohe a osvetlení objektu.
● Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosť
objektu.
● Ani pri použití statívu nemusí byť režim správne rozpoznaný,
záleží na pohybe objektu.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v noci.
Zobrazuje sa pri snímaní krajiniek v protisvetle.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu v protisvetle.
Zobrazuje sa pri snímaní portrétu.
Zobrazuje sa pri snímaní objektov zblízka.
Zobrazuje sa pri snímaní textu zblízka.
Rozšírené funkcie
28
Použitie režimu DUAL IS
Obmedzte vplyv otrasov fotoaparátu a odstráňte neostrosť funkciou Optickej a digitálnej stabilizácie.
Pred opravou
Po oprave
1
2
Otočte voličom režimov na d.
3
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšť] zaostrite.
● V tomto režime nepracuje digitálny transfokátor.
● Snímka bude opticky upravená iba v prípade, že použitý svetelný
zdroj bol jasnejší než žiarivka.
● Ak sa objekt rýchlo pohyboval, snímka bude rozmazaná.
● Funkciu Optický stabilizátor obrazu môžete použiť na
obmedzenie otrasov v rôznych režimoch snímania. (str. 24)
Rozšírené funkcie
29
Použitie režimu Snímka s retušou
Vytvorenie snímky osoby s odstránením chýb pleti.
1
2
Otočte voličom režimov na
3
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Face Tone (Tón
tváre) ¢možnosť.
5
.
Ak chcete, aby bola pleť objektu svetlejšia (iba tvár),
stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Face Retouch (Retuš
tváre) ¢možnosť.
● Voľbou vyššieho nastavenia potlačíte viac nedostatkov.
Level 3
● Pre zjasnenie tváre voľte vyššiu hodnotu.
Level 2
Back
Back
4
Move
Move
6
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšť] zaostrite.
7
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Chyby pleti potlačíte stlačením [m].
Fotoaparát zaostrí na vzdialenosť Auto Macro (Autom. makro).
Rozšírené funkcie
30
Použitie režimu Scény
Vytvorenie snímky s prednastavenou scénou.
1
2
Otočte voličom režimov na s.
Použitie snímky podľa vzoru
Vyberte scénu.
Ak chcete, aby vás vyfotografovala iná osoba, môžete
komponovať snímku pomocou funkcie Snímka podľa vzoru
(Frame Guide). Vodiaci rámček pomôže tejto osobe pri
fotografovaní zobrazením časti dopredu komponovanej
scény.
Frame Guide
1
2
3
This mode is appropriate for taking pictures
with pre-composed scenes.
● Scénický režim zmeníte stlačením [m] a voľbou
Scene (Scéna) ¢ scéna.
● Pre režim Snímka podľa vzoru (Frame Guide), pozri
„Použitie snímky podľa vzoru“ na str. 31.
3
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšť] zaostrite.
4
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Otočte voličom režimov na s.
Vyberte Frame Guide (Snímka podľa vzoru).
Nastavte objekt do rámčeka a stlačte [Spúšť].
● Vpravo a vľavo od rámčeka sa objavia priehľadné vodidlá.
Cancel Frame: OK
4
5
Rozšírené funkcie
Požiadajte inú osobu o vytvorenie snímky.
● Táto osoba musí podľa vodidiel nastaviť rámček na objekt
a potom stlačením [Spúšť] vytvoriť snímku.
Vodidlá potlačíte voľbou [o].
31
Použitie režimu Program
V režime Program môžete nastaviť rôzne možnosti (okrem expozičného času a clony).
1
2
Otočte voličom režimov na p.
Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kap.
„Možnosti snímania“.)
Photo Size
Back
Move
3
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšť] zaostrite.
4
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
32
Použitie Priority clony, Priority uzávierky alebo režimu Ručne
Nastavte hodnotu clony alebo expozičný čas tak, aby bola snímka správne exponovaná. Tieto parametre môžete nastaviť v
režimoch Priorita clony, Priorita uzávierky alebo Ručne.
Hodnota clony
Expozičný čas
Clona udáva veľkosť otvoru, ktorým prechádza svetlo.
Nastavením hodnoty clony riadite množstvo svetla, ktoré
prejde objektívom pri vytvorení snímky. Znížením hodnoty
clony (otvorením clony) zväčšíte množstvo svetla, zníži sa
však hĺbka ostrosti a vzdialenejšie objekty vyjdú neostré. To
je vhodné pre snímky blízkych objektov alebo pre portréty,
kedy je potrebné zdôrazniť hlavný objekt snímky.
Expozičný čas udáva dĺžku otvorenia uzávierky pri
fotografovaní. Predĺženie expozičného času spôsobí, že do
fotoaparátu prenikne viac svetla a snímka je tak svetlejšia.
Dlhý expozičný čas však môže viesť k rozmazaniu obrazu
pohybom fotoaparátu alebo objektu.
Naopak, zväčšením clony dosiahnete zaostrenie všetkých
objektov v širokom rozsahu vzdialeností. To je užitočné najmä
pre fotografie krajín, ktoré zachytia ostro celú scénu.
Skrátenie expozičného času vedie k tmavším snímkam.
Krátky expozičný čas však obmedzí rozmazanie obrazu
pohybom fotoaparátu alebo objektu.
Dlhý expozičný čas
Veľká hodnota clony
Malá hodnota clony
Rozšírené funkcie
33
Krátky expozičný čas
Použitie Priority clony, Priority uzávierky alebo režimu Ručne
Použitie režimu Priorita clony
Použitie režimu Priorita uzávierky
Režim Priorita clony vám umožňuje ručne voliť požadovanú
clonu, fotoaparát potom automaticky určí správny expozičný
čas.
Režim Priorita uzávierky vám umožňuje ručne voliť
požadovaný expozičný čas, fotoaparát potom automaticky
určí správnu hodnotu clony.
1
2
3
4
1
2
3
4
Otočte voličom režimov na
Zvoľte
.
a stlačte [o].
Stlačte [m].
Vyberte položky Shooting (Snímanie) → Aperture
(Clona) a potom nastavte hodnotu clony.
● Ďalšie informácie k clone nájdete na str. 33.
Otočte voličom režimov na
Zvoľte
a stlačte [o].
Stlačte [m].
Vyberte položky Shooting (Snímanie) → Shutter Speed
(Rýchlosť uzávierky) a potom nastavte rýchlosť uzávierky.
● Ďalšie informácie k expozičnému času nájdete na str. 33.
Aperture
Back
.
Shutter Speed
Move
Back
Move
5
Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kap.
„Možnosti snímania“.)
5
Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kap.
„Možnosti snímania“.)
6
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšť] zaostrite.
6
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšť] zaostrite.
7
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
7
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
34
Použitie Priority clony, Priority uzávierky alebo režimu Ručne
Použitie režimu Ručne
Režim Ručne umožňuje ručne voliť požadovanú hodnotu
clony aj expozičného času.
1
2
3
4
Otočte voličom režimov na
Zvoľte
.
a stlačte [o].
Stlačte [m].
Vyberte položky Shooting (Snímanie) → Manual EV
(Manuálne EV) a potom nastavte hodnotu clony a
rýchlosť uzávierky.
Manual EV
Back
Move
5
Nastavte možnosti. (Prehľad možností nájdete v kap.
„Možnosti snímania“.)
6
Objekt nastavte do rámčeka a polovičným stlačením
[Spúšť] zaostrite.
7
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
Rozšírené funkcie
35
Snímanie videa
Môžete zaznamenať až 20 minút videa vo vysokom rozlíšení. Video sa ukladá vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoko komprimovaný formát
pre záznam videa, prijatý medzinárodnými normalizačnými
organizáciami ISO/IEC a ITU-T.
● Niektoré pamäťové karty nemusia vysoké rozlíšenie podporovať.
V takom prípade nastavte nižšie rozlíšenie. (str. 40)
● Ak je Optický stabilizátor obrazu (OIS) spustený ( ), video sa
môže zaznamenávať so zvukom OIS.
● Pri použití transfokátora pri zázname videa sa môže nahrať zvuk
motorčeka.
1
2
3
Otočte voličom režimov na v.
Možnosť Popis
Off (Vypnuté): Záznam videa bez zvuku.
On (Zapnuté): Záznam videa so zvukom.
Zoom Mute (Stíšiť Zoom): Záznam videa bez
zvuku pri použití transfokátora.
6
7
8
Stlačte [m].
Vyberte Movie (Video) ¢ Frame rate (Frekvencia
snímania) ¢frekvencia (počet snímok za sekundu).
● So zvyšujúcim sa počtom snímok sa akcia javí
prirodzenejšie, veľkosť súboru však prudko narastá.
60 FPS je dostupné iba pre video v rozlíšení 320 × 240.
Nastavte ďalšie možnosti podľa uváženia.
(Prehľad možností nájdete v kap. „Možnosti
snímania“.)
Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
Ďalším stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
Prerušenie záznamu
Fotoaparát vám umožňuje dočasne prerušiť záznam videa.
Môžete tak zaznamenať iba požadované scény ako jeden
video súbor.
Stlačením [o] záznam prerušíte. Ďalším stlačením
pokračujte.
Ako používať tlačidlo na snímanie videa
4
5
Stlačte [m].
Vyberte Movie (Video) ¢ Voice (Zvuk) ¢nastavenie
zvuku.
Stlačením tlačidla nahrávania filmov v režime snímania
môžete priamo začať nahrávať filmy. Aby ste funkciu
nahrávania filmov vypli, ešte raz stlačte tlačidlo nahrávania
filmov.
Rozšírené funkcie
36
Snímanie videa
Použitie režimu Inteligentná detekcia scény
V tomto režime fotoaparát automaticky zvolí správne
nastavenia podľa typu rozpoznanej scény.
1
2
3
4
5
6
Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
Ďalším stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
● Ak fotoaparát nerozpozná správny scénický režim, ikona
sa
nezmení a použijú sa predvolené nastavenia.
● Fotoaparát nemusí určiť správne scénický režim, záleží na
okolnostiach, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie a vzdialenosti
objektu.
Otočte voličom režimov na v.
Stlačte [m].
Zvoľte Movie (Funkcie) → Smart Scene Detection
(Inteligentná detekcia scény) → On (Zapnuté).
Nastavte objekt do rámčeka.
● Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Zodpovedajúca ikona
režimu sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrazovky.
Zobrazuje sa pri zázname videa krajiny.
Zobrazuje sa pri zázname videa jasnej oblohy.
Zobrazuje sa pri zázname videa lesa.
Zobrazuje sa pri zázname videa západu slnka.
Rozšírené funkcie
37
Záznam hlasových poznámok
apAhnds
Tu sa naučíte zaznamenať zvukovú poznámku, ktorú môžete kedykoľvek prehrať. Môžete tak pridať k snímke krátku poznámku
vysvetľujúcu okolnosti.
Najlepšiu kvalitu zvuku dosiahnete pri zázname vo vzdialenosti 40 cm od fotoaparátu.
Záznam hlasovej poznámky
Pridanie poznámky k snímke
1
2
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Voice (Zvuk) ¢
Record (Záznam).
3
Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
4
Stop
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Voice (Zvuk) ¢
Memo (Poznámka).
Nastavte objekt do rámčeka a vytvorte snímku.
● Poznámku môžete zaznamenať hneď po vytvorení
snímky.
Nahrajte krátku poznámku (max. do 10 sekúnd).
● Stlačením [Spúšť] zastavte záznam hlasovej poznámky.
Pause
● Stlačením [o] záznam prerušíte alebo v ňom
pokračujete.
● Môžete zaznamenať až 10 hodín zvuku.
4
5
Stlačením [Spúšť] záznam zastavíte.
● Ďalším stlačením [Spúšť] spustíte záznam novej hlasovej
poznámky.
Stlačením [m] sa vrátite do režimu snímania.
Rozšírené funkcie
38
Možnosti snímania
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Voľba rozlíšenia a kvality …………………
40
Voľba rozlíšenia ………………………………… 40
Voľba obrazovej kvality ……………………… 40
Použitie inteligentného rozpoznania tváre … 52
Registrácia tváre medzi obľúbené
(Moja hviezda) ………………………………… 53
Použitie samospúšte ……………………
41
Nastavenie jasu a farieb …………………
55
Snímanie pri zlom osvetlení ……………
43
55
Potlačenie červených očí ……………………
Použitie blesku …………………………………
Nastavenie výkonu blesku ……………………
Nastavenie citlivosti ISO ………………………
43
56
45
Ručné nastavenie expozície (EV) …………
Kompenzácia protisvetla (ACB) ……………
Zmena možnosti merania ……………………
Voľba svetelného zdroja
(vyváženie bielej) ………………………………
Zmena zaostrenia fotoaparátu …………
46
Použitie režimu série ……………………
58
Použitie makra …………………………………
Nastavenie vzdialenosti zaostrenia …………
Použitie automatického ostrenia so
sledovaním ………………………………………
Použitie voľby ostrenia …………………………
Nastavenie oblasti ostrenia …………………
46
Zlepšenie snímok …………………………
59
46
Použitie fotografických štýlov …………………
Definícia vlastného RGB tónu ………………
Použitie efektov objektívu ……………………
Nastavenie fotografie …………………………
43
44
47
48
49
Použitie rozpoznania tváre ………………
50
Rozpoznanie tvárí ………………………………
Vytvorenie autoportrétu ………………………
Vytvorenie snímky úsmevu ……………………
Detekcia zatvorených očí ……………………
50
51
51
52
55
56
59
59
60
61
Voľba rozlíšenia a kvality
Tu sa naučíte nastavovať rozlíšenie a kvalitu obrazu.
Voľba rozlíšenia
Pri vytváraní videa:
SapAhndsv
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z
viacerých obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší
papier alebo premietané na väčšej obrazovke. S voľbou
vyššieho rozlíšenia rastie aj veľkosť súboru.
1
2
Možnosť Popis
1280 X 720 HQ: Prehrávanie na HDTV vo
vysokej kvalite.
Pri vytváraní snímok:
1
V režime snímania (okrem režimu v) stlačte tlačidlo
[MENU].
2
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Photo Size
(Veľkosť snímky) ¢ možnosť.
V režime v stlačte [m].
Vyberte Movie (Video) ¢ Movie Size (Rozlíšenie
videa) ¢ možnosť.
1280 X 720: Prehrávanie na HDTV.
640 X 480: Prehrávanie na všeobecnom TV.
320 X 240: Vystavenie na webovú stránku.
Možnosť Popis
4000 X 3000: Tlač na papier A1.
3984 X 2656: Tlač na formát A2 v širokom
pomere strán (3:2).
3840 X 2160: Tlač na formát A2 v širokom
pomere strán (16:9) alebo prehrávanie na HDTV.
Voľba obrazovej kvality
3264 X 2448: Tlač na papier A3.
1
2
2560 X 1920: Tlač na papier A4.
2048 X 1536: Tlač na papier A5.
apAhnds
Vytvorené snímky sú komprimované a uložené vo formáte
JPEG. Vyššia kvalita snímok vyžaduje väčšie súbory.
1920 X 1080: Tlač na formát A5 alebo
prehrávanie na HDTV.
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Quality (Kvalita) ¢
možnosť.
Možnosť Popis
Super Fine (Veľmi jemná)
1024 X 768: Pripojenie k e-mailu.
Fine (Jemná)
Normal (Normálna)
Možnosti snímania
40
Použitie samospúšte
SapAhndsv
Naučte sa používať samospúšť pre oneskorenie vytvorenia snímky.
1
3
V režime snímania stlačte [t].
Stlačením [Spúšť] spustite záznam.
● Kontrolka AF-assist/samospúšte bliká.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po stanovenom
čase.
Off
2
● Stlačením [t] samospúšť zrušíte.
● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
Vyberte možnosť.
Možnosť Popis
Off (Vypnuté): Samospúšť nie je aktívna.
10 Sec (10 sekúnd): Vytvorí snímku po
10 sekundách.
2 Sec (2 sekundy): Vytvorí snímku po
2 sekundách.
Double (Dvojitá): Vytvorí snímku po
10 sekundách a ďalšiu po 2 sekundách.
Motion Timer (Detekcia pohybu): Reaguje na
pohyb a vytvorí snímku. (str. 42)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
41
Použitie samospúšte
6
Použitie detekcie pohybu
1
2
3
4
5
V režime snímania stlačte [t].
Vyberte
Pózujte pre snímku tak dlho, pokým bliká kontrolka
AF-assist/samospúšte.
● Tesne pred automatickým vytvorením snímky prestane
kontrolka AF-assist/samospúšte blikať.
.
Stlačte [Spúšť].
Postavte sa do vzdialenosti 3 m od fotoaparátu do
6 sekúnd od stlačenia [Spúšť].
Urobte nejaký pohyb, napr. mávajte rukami, aby sa
samospúšť spustila.
● Ak vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka AF-assist/
samospúšte blikať rýchlo.
Samospúšť s detekciou pohybu nemusí pracovať správne:
● ak ste ďalej než 3 m od fotoaparátu
● ak sa pohybujete málo
● ak je pozadie príliš jasné
Rozsah funkcie
detekcie pohybu
Možnosti snímania
42
Snímanie pri zlom osvetlení
Naučte sa fotografovať pri zlom osvetlení.
Potlačenie červených očí
Použitie blesku
aps
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na
snímke javiť červené. Môžete tomu zabrániť voľbou Red-eye
(Červené oči) alebo Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
SapAhns
Blesk použite v prípade, že fotografujete za zlého osvetlenia
alebo potrebujete viac svetla.
1
V režime snímania stlačte [F].
Auto
2
Vyberte možnosť.
Možnosť Popis
Off (Vypnuté):
● Blesk nepracuje.
● Pri nedostatku svetla sa zobrazí varovanie pred
otrasmi ( ).
Auto (Automaticky): Fotoaparát vyberie správne
nastavenie blesku podľa rozpoznanej scény v
režime S.
Možnosti snímania
43
Snímanie pri zlom osvetlení
Možnosť Popis
Red-eye Fix (Redukcia červ. očí)*:
● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach.
● Fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou
snímky.
Slow Sync (Pomalá synchronizácia):
● Po záblesku zostane uzávierka otvorená.
● Vyberte pre zachytenie podrobností pozadia v
okolitom svetle.
● Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
Fill in (Vyrovnávací):
● Blesk pracuje vždy.
● Intenzita blesku sa nastavuje automaticky.
Red-eye (Červené oči)*:
● Blesk pracuje iba pri zlých svetelných podmienkach.
● Fotoaparát obmedzí jav červených očí.
Auto (Automaticky): Blesk pracuje iba pri zlých
svetelných podmienkach.
Nastavenie výkonu blesku
pAhn
Nastavením výkonu blesku zabránite preexponovaniu alebo
podexponovaniu záberu.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Nastavte výkon blesku.
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Flash EV (Expozícia
s bleskom).
0
Back
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
* Medzi dvoma zábleskami blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa
dovtedy, než dôjde k druhému záblesku.
● Nastavenie výkonu blesku sa nemusí prejaviť, ak:
- objekt je príliš blízko k fotoaparátu
- nastavíte vysokú citlivosť ISO
- expozičná hodnota je príliš veľká alebo malá
● V niektorých režimoch snímania nie je možné túto funkciu zvoliť.
● Nastavenie blesku nie je možné pri voľbe série alebo
Self-Portrait (Autoportrét) alebo Blink Detection
(Detekcia žmurknutia).
● Uistite sa, že objekt leží v odporúčanom dosahu blesku. (str. 100)
● Ak dochádza vo vašom okolí k odrazom svetla alebo je vo vzduchu
prach, môžu sa v snímke objaviť svetlé stopy.
Možnosti snímania
Move
44
Snímanie pri zlom osvetlení
Nastavenie citlivosti ISO
pAhn
Citlivosť ISO udáva citlivosť filmu na svetlo podľa organizácie
International Organization for Standardisation (ISO).
Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude fotoaparát citlivejší na
svetlo. S vyššou citlivosťou ISO môžete vytvoriť lepšiu snímku
bez použitia blesku.
1 V režime snímania stlačte [m].
2 Vyberte Shooting (Snímanie) → ISO → možnosť.
●● Vyberte
a nastavte vhodnú citlivosť ISO podľa jasu
objektu a pozadia.
●● Čím vyššie číslo ISO zvolíte, tým bude snímka obsahovať viac
šumu.
●● Ak je nastavené Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť), citlivosť
ISO bude nastavená na Auto (Automaticky).
Možnosti snímania
45
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Naučíte sa zaostriť fotoaparát na objekt.
Použitie makra
Nastavenie vzdialenosti zaostrenia
apAhndv
Režim makro použite na snímanie objektov zblízka, ako
napr. kvetín alebo hmyzu. Pozri možnosti makra v časti
„Nastavenie vzdialenosti zaostrenia“.
apAhndv
Ak chcete vytvárať ostré snímky, zaostrite správne určením
vzdialenosti prístroja od objektu.
1
V režime snímania stlačte [M].
Normal (AF)
2
Vyberte možnosť.
Možnosť Popis
Normal (AF) (Normálne ostrenie): Ostrí na
objekt ďalej než 80 cm (ďalej než 2 m pri použití
transfokátora).
Macro (Makro): Ostrí na objekt vo vzdialenosti
3 – 80 cm (1 – 2 m pri použití transfokátora).
Auto Macro (Autom. makro): Ostrí na objekt ďalej
než 3 cm (ďalej než 1 m pri použití transfokátora).
Manual Focus (Ručné ostrenie): Ostrí na objekt
ručným nastavením vzdialenosti. (str. 47)
● Fotoaparát držte veľmi pevne, hrozí rozmazanie snímky.
● Pri vzdialenosti objektu pod 80 cm vypnite blesk.
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
46
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Použitie automatického ostrenia so sledovaním
Ručné nastavenie vzdialenosti ostrenia
1
2
3
pAhns
V režime snímania stlačte [M].
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním) vám uľahčí nájdenie
objektu a jeho automatické zaostrenie, hoci sa pohybujete.
Vyberte Manual Focus (Ručné ostrenie).
Otáčaním navigačným prvkom zaostrite.
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Zvoľte Shooting (Snímanie) → Focus Area (Oblasť
ostrenia) → Tracking AF (Ostrenie so sledovaním).
Zaostrite na objekt, ktorý chcete sledovať, a stlačte
[o].
● Na objekte sa zobrazí rámček ostrenia a pohybuje sa s
ním po obrazovke, ako pohybujete fotoaparátom.
● Ak nastavíte vzdialenosť ostrenia ručne a objekt nie je ostrý,
fotografia môže byť neostrá.
● Pri použití tejto funkcie nemôžete nastaviť rozpoznanie tváre a
možnosti oblasti ostrenia.
● Biely rámček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
● Zelený rámček po stlačení [Spúšť] do polovice znamená,
že je objekt zaostrený.
4
Možnosti snímania
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
● Stlačením [o] zmeňte oblasť ostrenia.
47
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Použitie voľby ostrenia
● Sledovanie objektu môže zlyhať, keď:
- je objekt príliš malý alebo sa pohybuje nepravidelne,
- je objekt osvetlený zozadu a fotografujete v zlom svetle,
- sú farby alebo vzor objektu podobné pozadiu,
- fotoaparát sa nepravidelne pohybuje.
pAhnd
Môžete zaostriť na určitú časť scény. Vyberte miesto, kam
chcete zaostriť.
V týchto prípadoch sa rámček zobrazí pomocou jednej bielej čiary.
● Ak dôjde k zlyhaniu sledovania, vyberte objekt znovu.
● Ak fotoaparát nie je schopný zaostriť, rámček sa prepne na
rámček s jednou červenou čiarou.
● Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť rozpoznanie tváre ani
fotografické štýly.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Focus Area (Oblasť
ostrenia) ¢ Selection AF (Výberové ostrenie).
Move
3
4
Set
Otáčaním a stlačením navigačného prvku presuňte
rámček do oblasti ostrenia a stlačte [o].
Dotlačením [Spúšť] fotografujte.
● Stlačením [o] zmeňte oblasť ostrenia.
Pri použití tejto funkcie nie sú dostupné možnosti rozpoznania
tváre.
Možnosti snímania
48
Zmena zaostrenia fotoaparátu
Nastavenie oblasti ostrenia
apAhnds
Lepšie snímky môžete získať voľbou správnej oblasti ostrenia
podľa umiestnenia objektu v scéne.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Focus Area
(Oblasť ostrenia) ¢ možnosť.
Možnosť Popis
Center AF (Ostrenie na stred): Ostrí na stred
(vhodné pre objekty v strede poľa).
Multi AF (Viacbodové ostrenie): Ostrí na jednu
alebo niekoľko z deviatich oblastí.
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním):
Zaostrí a sleduje objekt. (str. 47)
Selection AF (Výberové ostrenie): Ostrí na vami
zvolenú oblasť. (str. 48)
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Možnosti snímania
49
Použitie rozpoznania tváre
apAhnds
Pri použití tejto funkcie fotoaparát automaticky rozpozná ľudskú tvár. Pri ostrení na ľudskú tvár určí fotoaparát automaticky
expozíciu. Vytvorte snímku jednoducho a rýchlo pomocou možností Blink Detection (Detekcia žmurknutia) na rozpoznanie
zatvorených očí alebo Smile Shot (Úsmev) na zachytenie úsmevu. Môžete taktiež použiť možnosť Smart Face Recognition
(Inteligentným dotykom) na zameranie na tvár a zaostrenie na ňu.
● V niektorých scénických režimoch je rozpoznanie tváre nedostupné.
● Rozpoznanie tváre nemusí pracovať pri:
- veľkej vzdialenosti medzi objektom a fotoaparátom (rámček sa pri
možnostiach Smile Shot (Úsmev) a Blink Detection (Detekcia
žmurknutia) zobrazí oranžovo)
- je príliš málo alebo veľa svetla
- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
- objekt má slnečné okuliare alebo masku
- objekt je v protisvetle alebo nie sú stabilné svetelné podmienky
- výraz tváre objektu sa nápadne mení
● Detekcia tváre nie je dostupná pri použití fotografi ckého štýlu,
efektu chytrého fi ltra alebo možnosti nastavenia obrazu, alebo ak ju
použijete s funkciou Tracking AF (Ostrenie so sledovaním).
● Detekcia tváre nie je dostupná pri použití digitálneho transfokátora.
● Pri použití funkcie rozpoznania tváre nepracuje digitálny transfokátor.
● Podľa zvolených možností rozpoznávania tváre nie je dostupná
samospúšť alebo niektoré jej režimy.
● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú niektoré
možnosti série dostupné.
● Pri fotografovaní rozpoznaných tvárí sú tváre zaregistrované do
zoznamu tvárí.
● Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
● V režime prehrávania môžete zobraziť registrované tváre podľa ich
priority. (str. 65) Hoci boli tváre úspešne registrované, nemusia byť v
režime prehrávania označené.
● Tvár rozpoznaná v režime snímania sa nemusí zobraziť na zozname
tvárí alebo v inteligentnom albume.
Rozpoznanie tvárí
Fotoaparát automaticky rozpoznáva ľudské tváre
(až 10 tvárí).
1
2
Možnosti snímania
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) ¢ Normal (Normálne).
● Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú
označené rámčekmi sivými.
● Tvár je rozpoznaná tým skôr, čím je bližšie k fotoaparátu.
● Pri použití režimu série sa detegované tváre nemusia
zaregistrovať.
50
Použitie rozpoznania tváre
Vytvorenie autoportrétu
Vytvorenie snímky úsmevu
Môžete sa sami vyfotografovať. Vzdialenosť ostrenia sa
nastaví na blízko a fotoaparát pípne.
Fotoaparát automaticky vytvorí snímku po rozpoznaní
usmievajúcej sa tváre.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Po zaznení krátkeho pípnutia stlačte [Spúšť].
1
2
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) ¢Self-Portrait (Autoportrét).
Možnosti snímania
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) ¢Smile Shot (Úsmev).
● Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.
51
Použitie rozpoznania tváre
Detekcia zatvorených očí
Použitie inteligentného rozpoznania tváre
Ak fotoaparát rozpozná zatvorené oči, vytvorí automaticky
sériu dvoch snímok.
Fotoaparát automaticky rozpoznáva často fotografované
tváre (až 10 ľudí). Táto funkcia zaistí automatickú prioritu
ostrenia na tieto tváre. Táto funkcia je dostupná iba pri použití
pamäťovej karty.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ Face Detection
(Rozpoznanie tváre) ¢Blink Detection
(Detekcia žmurknutia).
● Pokým sa zobrazuje „Capturing“ (Záznam), držte fotoaparát
pevne.
● Ak detekcia žmurknutia zlyhá, zobrazí sa správa „Picture taken
with eyes closed.“ (Snímka vytvorená so zatvorenými očami).
Vytvorte novú snímku.
1
2
Možnosti snímania
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) → Face Detection
(Rozpoznanie tváre) → Smart Face Recognition
(Inteligentným dotykom).
Najbližšia tvár je označená bielym rámčekom, ostatné sú
označené rámčekmi sivými.
●
: Indikuje obľúbené tváre
(Registrácia obľúbených tvárí – pozri stranu 53).
●
: Indikuje tváre automaticky registrované fotoaparátom.
52
Použitie rozpoznania tváre
● Fotoaparát nemusí správne rozpoznať a registrovať tváre, záleží
na svetelných podmienkach, zmenách postoja a vzhľadu tváre
objektu a na tom, či objekt nosí okuliare.
● Fotoaparát môže automaticky registrovať až 12 tvárí. Ak
fotoaparát rozpozná novú tvár a je už 12 tvárí registrovaných,
nahradí ňou registrovanú tvár s najnižšou prioritou.
● Fotoaparát dokáže rozpoznať až 10 tvárí v jednej scéne.
Registrácia tváre medzi obľúbené
(Moja hviezda)
Môžete registrovať svoje obľúbené tváre, na ktoré potom
prístroj prioritne ostrí a exponuje. Táto funkcia je dostupná
iba pri použití pamäťovej karty.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
3
Tvár objektu umiestnite do oválnej oblasti a stlačením
[Spúšť] ju zaregistrujte.
Zvoľte Shooting (Snímanie) → Smart FR Edit (Intel.
úprava rozpoz. tvárí) → My Star (Moja hviezda).
● Ak nie je tvár objektu v oválnej oblasti rozpoznania, biely
rámček sa neobjaví.
● Snímku tváre osoby môžete vytvoriť spredu, z pravej aj
ľavej strany, zhora aj zospodu.
● Pri registrácii tváre fotografujte iba jednu osobu.
Back
4
Možnosti snímania
Set
Back
Set
Po skončení fotografovania sa zobrazí zoznam tvárí.
● Vaše obľúbené tváre sú v zozname označené symbolom
.
53
Použitie rozpoznania tváre
● Môžete registrovať až 8 obľúbených tvárí.
● Blesk je nastavený na Off (Vypnuté).
● Ak zaregistrujete tú istú tvár dvakrát, jednu z nich môžete
vymazať na zozname tvárí.
Zobrazenie obľúbených tvárí
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Zvoľte Shooting (Snímanie) → Smart FR Edit (Intel.
úprava rozpoz. tvárí) → Face List (Zoznam tvárí).
● Hodnotenie obľúbených tvárí môžete meniť po stlačení [f] a
voľbe Edit Ranking (Úprava hodnotenia). (str. 64)
● Obľúbené tváre zrušíte stlačením [f] a voľbou Delete My Star
(Vymazať tvár). (str. 64)
Možnosti snímania
54
Nastavenie jasu a farieb
Tu sa dozviete, ako zvýšiť kvalitu snímky nastavením jasu a farieb.
Ručné nastavenie expozície (EV)
pAhndv
V závislosti od okolitého osvetlenia môžu byť vaše snímky
niekedy príliš svetlé alebo tmavé. V týchto prípadoch získate
lepšie snímky nastavením expozície.
Tmavšia (-)
Neutrálna (0)
Kompenzácia protisvetla (ACB)
Svetlejšia (+)
Bez ACB
1
2
3
pAhn
Ak je medzi objektom a pozadím vysoký kontrast, napr. je za
objektom svetelný zdroj, javí sa objekt veľmi tmavý. V tom
prípade nastavte automatické vyváženie kontrastu (ACB).
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢EV.
Voľbou hodnoty nastavte expozíciu.
1
2
S ACB
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢ACB ¢ možnosť.
Možnosť Popis
● Po nastavení expozície zostane nastavenie rovnaké.
Expozíciu môže byť nutné upraviť, aby ste zabránili
podexponovaniu či preexponovaniu snímky.
● Ak nemôžete určiť správnu expozíciu, vyberte AEB (Auto
Exposure Bracket). Fotoaparát vytvorí snímky s rôznym
nastavením expozície: normálna, podexponovaná a
preexponovaná. (str. 58)
Off (Vypnuté): ACB je vypnuté.
On (Zapnuté): ACB je zapnuté.
● Funkcia ACB je vždy zapnutá v režime a.
● Pri zapnutej funkcii nemôžete voliť režim série.
Možnosti snímania
55
Nastavenie jasu a farieb
Zmena možnosti merania
pAhndv
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria
množstvo svetla. Jas a vzhľad vašich snímok sa môže líšiť
podľa zvoleného spôsobu merania.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢Metering (Meranie)
¢možnosť.
Voľba svetelného zdroja
(vyváženie bielej) p A h n d v
Farby snímky závisia od typu a kvality osvetlenia zdrojom
svetla. Ak chcete, aby farby snímky zodpovedali farbám,
ktoré ste videli vy, vyvážte správne bielu farbu voľbou
svetelných podmienok, ako sú Automatické vyváženie bielej
(Auto WB), Denné svetlo (Daylight), Pod mrakom (Cloudy)
alebo Žiarovka (Tungsten).
Možnosť Popis
Multi (Viacbodové):
● Fotoaparát rozdelí scénu do niekoľkých oblastí
a meria jas každej z nich.
● Vhodné pre bežné fotografovanie.
Spot (Bodové):
● Fotoaparát meria jas iba v strede rámčeka.
● Ak nie je objekt v strede scény, nemusí byť
snímka správne exponovaná.
● Vhodné pre objekty v protisvetle.
Center–weighted (Stredovo vyvážené):
● Fotoaparát určí expozíciu ako priemer jasu
celej snímky s dôrazom na stred.
● Vhodné pre snímky s objektom v strede poľa.
Možnosti snímania
(Auto WB)
(Cloudy)
56
(Daylight)
(Tungsten)
Nastavenie jasu a farieb
1
2
Vlastné nastavenie vyváženia bielej
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢White Balance
(Vyváženie bielej) ¢ možnosť.
Ikona Popis
Auto WB (Automatické vyváženie bielej): Použije
automatické nastavenie podľa podmienok osvetlenia.
Daylight (Denné svetlo): Vyberte pre snímanie v
exteriéri pri jasnom počasí.
Cloudy (Pod mrakom): Vyberte pre snímanie v
exteriéri pri oblačnosti alebo v tieni.
Fluorescent_H (Žiarivka typu h): Vyberte pre
snímanie pri použití žiariviek s farbou denného svetla
alebo trojpásmových žiariviek.
Fluorescent_L (Žiarivka typu l): Vyberte pri osvetlení
bielou žiarivkou.
Tungsten (Žiarovka): Vyberte pre snímky v interiéri
pri osvetlení klasickými alebo halogénovými
žiarovkami.
Measure: Shutter (Vlastné nastavenie): Použite
vlastné, dopredu definované nastavenia.
1
2
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢White Balance
(Vyváženie bielej) ¢ Measure: Shutter (Vlastné
nastavenie).
3
Namierte objektív na biely papier.
4
Stlačte [Spúšť].
Možnosti snímania
57
Použitie režimu série
pAhns
Vytvorenie snímok pohybujúcich sa objektov alebo zachytenie prirodzeného výrazu osôb môže byť náročné. V týchto prípadoch
môžete použiť niektorý z režimov série.
Možnosť Popis
1
2
AEB:
● Vytvorenie 3 snímok s rôznym nastavením
expozície: normálna, podexponovaná a
preexponovaná.
● Aby ste predišli vzniku neostrých snímok,
použite statív.
V režime snímania stlačte [m].
Možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢Drive (Režim
snímania) ¢ možnosť.
● Blesk, samospúšť a ACB môžete použiť iba pri voľbe Single
(Jednorazové).
● Ak je nastavené Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť),
citlivosť ISO bude nastavená na Auto (Automaticky).
● V závislosti od zvoleného režimu rozpoznania tváre nie sú
niektoré možnosti série dostupné.
Možnosť Popis
Single (Jednorazové): Vytvorenie jedinej snímky.
Continuous (Sekvenčné):
● Pri pridržaní [Spúšť] vytvára fotoaparát snímky
nepretržite.
● Maximálny počet takto vytvorených snímok je
daný veľkosťou vloženej pamäťovej karty.
Motion Capture (Veľmi vysoká rýchlosť):
● Po úplnom stlačení [Spúšť] fotoaparát vytvorí
snímky VGA (6 snímok za sekundu, max. 30
snímok).
● Fotoaparát snímky automaticky zobrazí a
potom ich uloží.
Možnosti snímania
58
Zlepšenie snímok
Tu sa dozviete, ako zlepšiť snímky pridaním fotografických štýlov alebo farieb, či ďalšími nastaveniami.
Použitie fotografických štýlov
apAhnv
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Mäkký (Soft),
Výrazný (Vivid) alebo Prales (Forest).
Definícia vlastného RGB tónu
1
2
3
Soft
1
2
Vivid
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢Photo Style Seletor
(Voľba fotogr. štýlu) ¢Custom RGB (Vlastné farby).
Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Forest
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢Photo Style Seletor
(Voľba fotogr. štýlu) ¢ možnosť.
● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný
RGB tón.
● Ak chcete použiť rozpoznanie tváre, vyberte Normal (Normálny).
● Pri voľbe Sketch (Skica), je snímka automaticky zmenšená na
alebo menšiu.
● Pri použití tejto funkcie nie je možné voliť chytrý fi lter ani
možnosti nastavenia obrazu.
Back
4
Možnosti snímania
Move
Určte množstvo zvolenej farby.
(-: menej alebo +: viac)
59
Zlepšenie snímok
Použitie efektov objektívu
apAhnv
Použitím rôznych efektov vytvorených objektívom dodáte
snímkam jedinečnosť.
1
2
3
V režime snímania stlačte [m].
Zvoľte Shooting (Snímanie) → Smart Filter (Intel.
objektív).
Zvoľte efekt.
Možnosť Popis
Normal (Normálny): Bez efektu
Miniature
Miniature (Miniatúra): Upraví snímku skutočného
objektu tak, aby vyzerala ako snímka zmenšeného
modelu. Rozostrené oblasti snímky vytvoria dojem
menšej scény, než v skutočnosti bola.
Vignetting
Vignetting (Starobylý): Pridá staro vyzerajúce farby,
vysoký kontrast a silnú vinetáciu.
Fish-eye 1 (Rybie oko 1): Skreslí blízke objekty do
tvaru obrazu vytvoreného „rybím okom“.
Fish Eye 1
Fish Eye 2
Fish-eye 2 (Rybie oko 2): Stmaví okraje obrazu a
skreslí objekty do tvaru obrazu vytvoreného „rybím
okom“.
● Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť Miniature (Miniatúra),
a je kratší ako
čas nahrávania miniatúry sa zobrazuje s ikonou
skutočný čas nahrávania.
● Ak pri nahrávaní videa vyberiete možnosť Miniature (Miniatúra),
zvuk sa nenahrá.
● Pri použití efektov chytrého fi ltra pri zázname videa sa video
alebo menšie.
automaticky prepočíta na
● Pri použití tejto funkcie nie je možné určiť fotografi cký štýl ani
možnosti nastavenia obrazu.
Možnosti snímania
60
Zlepšenie snímok
Nastavenie fotografie
pAhn
Možnosti sýtosti
Popis
Nastavte kontrast, ostrosť a sýtosť svojich fotografií.
-
Zníži farebnú sýtosť.
1
2
+
Zvýši farebnú sýtosť.
3
4
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Shooting (Snímanie) ¢Image Adjust
(Nastavenie obrazu).
● Ak nechcete použiť efekty, vyberte 0. (vhodné pre tlač)
● Keď sa nastaví Image Adjust (Úprava obrázka), funkcia Photo
Style Selector (Volič štýlu fotografie) nebude dostupná.
Vyberte možnosť nastavenia.
● Contrast (Kontrast)
● Sharpness (Ostrosť)
● Saturation (Sýtosť)
Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
Možnosti kontrastu Popis
-
Zníži farebnosť a jas.
+
Pridá farby a jas.
Možnosti ostrosti
+
Popis
Zmäkčuje obrysy na snímke (vhodné
na úpravu snímok v PC).
Zaostruje obrysy a zvyšuje tak
čistotu snímky. Môže však dôjsť aj k
zvýrazneniu šumu v obraze.
Možnosti snímania
61
Prehrávanie/úpravy
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o úprave snímok a videí.
Naučíte sa taktiež pripojiť fotoaparát k počítaču, tlačiarni a televízoru normálnemu alebo HDTV.
Prehrávanie ……………………………… 63
70
Prenos súborov pomocou aplikácie
Intelli-studio ……………………………………… 79
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku …………………………… 81
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP) … 82
Úprava snímky …………………………… 71
Prenos súborov do počítača (pre Mac) … 83
Zmena rozlíšenia snímok ……………………
Otočenie snímky ………………………………
Použitie fotografických štýlov …………………
Definícia vlastného RGB tónu ………………
Oprava nesprávnej expozície ………………
Použitie efektov objektívu ……………………
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF) ……
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge)……… 84
Spustenie režimu prehrávania ………………
Zobrazenie snímok ……………………………
Prehrávanie videa ………………………………
Prehrávanie hlasových poznámok …………
63
68
69
71
71
72
72
73
74
75
Zobrazenie súborov na TV alebo
HDTV ……………………………………… 76
Prenos súborov do počítača
(vo Windows) ……………………………… 78
Prehrávanie
Tu sa dozviete viac o prehrávaní snímok, videí a hlasových poznámok a o správe súborov.
Spustenie režimu prehrávania
Ikona
Popis
Zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa a hlasových
poznámok vo fotoaparáte.
Snímka s hlasovou poznámkou
1
Stlačte [P].
Bola nastavená tlačová objednávka (DPOF)
● Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
● Ak bol fotoaparát vypnutý, zapne sa.
Chránený súbor
2
Súbor s videom
Snímka s registrovanou tvárou; Je možné iba pri použití
pamäťovej karty
Stlačením [F] alebo [t] sa pohybujte v súboroch.
Názov priečinka – názov súboru
● Stlačením a pridržaním [F] alebo [t] rýchlo zobrazíte
súbory.
Histogram
● Ak chcete zobraziť súbory zo zabudovanej pamäte, vyberte
pamäťovú kartu.
● Fotoaparát neprehráva správne príliš veľké súbory alebo súbory
vytvorené fotoaparátmi iných výrobcov.
ISO
Citlivosť ISO
AV
Clona
TV
Rýchlosť uzávierky
FLASH
Zobrazenie v režime prehrávania
Prehrávanie/úpravy
Možnosti blesku
SIZE
Rozlíšenie fotografie
DATE
Dátum a čas snímania
63
Prehrávanie
Ohodnotenie obľúbených tvárí
Zrušenie obľúbených tvárí
Môžete meniť prioritu obľúbených tvárí alebo ich vymazať.
Táto funkcia je dostupná iba pri použití pamäťovej karty.
1 V režime prehrávania stlačte [m].
2 Zvoľte File Options (Súbor-Možnosti) → Face List
Edit (Upraviť zoznam tvárí) → Edit Ranking (Upraviť
hodnotenie).
3 Zvoľte tvár zo zoznamu a stlačte [o].
Face List Edit
1
4
2
5
3
6
4
8
Back
4
1 V režime prehrávania stlačte [m].
2 Zvoľte File Options (Súbor-Možnosti) → Face
List Edit (Upraviť zoznam tvárí) → Delete My Star
(Vymazať moju hviezdu).
3 Zvoľte tvár a stlačte [o].
4 Stlačte [f].
5 Zvoľte Yes (Áno).
Set
Stlačením [D] alebo [M] zmeňte hodnotenie tváre
a stlačte [f].
Prehrávanie/úpravy
64
Prehrávanie
Zobrazenie súborov podľa kategórií v Inteligentnom albume
Zobrazenie a správa súborov podľa kategórií, ako sú dátum,
typ súboru a týždeň.
1
2
3
V režime prehrávania otočte [Transfokátora] doľava.
Stlačte [m].
4
Stlačením [F] alebo [t] súbor zobrazíte.
● Stlačením a pridržaním [F] alebo [t] vyberte dátum, typ
súboru, deň v týždni a farbu.
5
Stlačením [o] sa vrátite do normálneho vzhľadu.
Zobrazenie súborov ako miniatúr
Vyberte kategóriu.
Prechádzajte medzi súbormi zobrazenými vo forme miniatúr.
V režime prehrávania otočením [Transfokátora]
doľava zobrazíte 9 alebo 20 miniatúr (otáčaním
[Transfokátora] doprava sa vrátite do
predchádzajúceho režimu).
Type
Date
Color
Week
Face
Back
Možnosť
Set
Popis
Type (Typ)
Zobrazenie súborov podľa typu.
Date (Dátum)
Zobrazenie súborov podľa dátumu vytvorenia.
Colour (Farby) Zobrazenie súborov podľa dominantnej farby snímky.
Week (Týždeň)
Zobrazenie súborov podľa dňa v týždni, kedy boli
vytvorené.
Face (Tvár)
Zobrazenie súborov podľa rozpoznaných tvárí a
obľúbených tvárí. (až 20 osôb)
Zmena kategórie a reorganizácia súborov môže fotoaparátu
trvať dlhšie.
Filter
Činnosť
Vykonajte
Prechádzanie medzi
súbormi
Stlačte [D], [M], [F] alebo [t].
Mazanie súborov
Stlačte [f] a vyberte Yes (Áno).
Prehrávanie/úpravy
65
Prehrávanie
Mazanie súborov
Ochrana súborov
Súbory môžete mazať po jednom alebo všetky naraz. Nie je
možné zmazať chránené súbory.
Môžete chrániť súbory proti náhodnému zmazaniu.
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-Možnosti) → Protect
(Chrániť) → Select (Vybrať).
● Pre ochranu všetkých súborov vyberte All (Všetko) ¢
Lock (Zablokovať).
3
Vyberte súbor, ktorý chcete chrániť, a stlačte [o].
● Ďalším stlačením [o] voľbu zrušíte.
Vymazanie jedného súboru:
1
2
4
Stlačte [f].
Set
Voľbou Yes (Áno) zmažte súbor.
Vymazanie viacerých súborov:
1
2
3
Select
V režime prehrávania vyberte súbor a stlačte [f].
4
5
V režime prehrávania stlačte [f].
Vyberte Multiple Delete (Hromadné odstránenie).
Vyberte súbor, ktorý chcete zmazať, a stlačte [o].
● Ďalším stlačením [o] voľbu zrušíte.
Stlačte [f].
Vyberte Yes (Áno).
Vymazanie všetkých súborov:
1
2
Prehrávanie/úpravy
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) ¢ Delete
(Vymazať) ¢ All (Všetko) ¢ Yes (Áno).
66
Prehrávanie
Použitie koša
Kopírovanie súborov na kartu
Ak spustíte kôš, súbory sa ukladajú do koša namiesto
trvalého zmazania. To platí pre mazanie jedného alebo
niekoľkých súborov - ak zvolíte zmazať všetky, súbory sa do
koša neuložia.
Spustenie koša:
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Súbory zo zabudovanej pamäte môžete kopírovať na
pamäťovú kartu.
1
2
3
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) ¢Copy to
Card (Kópia na kartu).
Voľbou Yes (Áno) kopírujte súbory.
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) ¢ Recycle Bin
(Kôš) ¢ On (Zapnuté).
Vyvolanie súborov z koša:
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) ¢ Recycle Bin
(Kôš) ¢ Retrieve (Obnoviť).
● Táto funkcia nepracuje pre videá ani hlasové poznámky.
● Pri použití koša môže mazanie súboru trvať dlhšie.
● Pri formátovaní zabudovanej pamäte sú všetky súbory z koša
vymazané.
● Kôš môže obsahovať až 10 MB súborov. Po prekročení 10 MB
v koši sa vás fotoaparát opýta na vysypanie koša. Voľbou Yes
(Áno) vyprázdnite kôš alebo No (Nie) zmažete iba aktuálny
súbor.
Prehrávanie/úpravy
67
Prehrávanie
Zobrazenie snímok
Spustenie prezentácie
Počas prezentácie môžete používať efekty a zvuky.
Zväčšenie časti snímky alebo zobrazenie snímok v
prezentácii.
Zväčšenie snímky
V režime prehrávania otáčaním [Transfokátora]
doprava zväčšíte snímku (otáčaním
[Transfokátora] doľava ju zmenšíte).
1
2
3
Zväčšená oblasť a pomer zväčšenia sa zobrazia v hornej
časti displeja. Max. pomer zväčšenia závisí od rozlíšenia
snímky.
Trim
Činnosť
Pohyb zväčšenou
oblasťou.
Orezanie zväčšenej
snímky
Vykonajte
Stlačte [D], [M], [F] alebo [t].
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte Multi Slide Show (Multi prezentácia).
Vyberte možnosť efektu prezentácie.
● Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 5.
Možnosť Popis
Nastavte snímky, ktoré budú súčasťou
prezentácie.
● All (Všetko): Zobrazenie všetkých snímok v
prezentácii.
Images
(Snímky) ● Date (Dátum): Zobrazenie snímok vytvorených
v určitý deň v prezentácii.
● Select (Vybrať): Zobrazenie zvolených snímok
v prezentácii.
● Nastavte interval medzi snímkami.
● Je dostupné pri nastavení Off (Vypnuté) v
ponuke efektov.
Interval
● Pri použití s iným nastavením efektov než Off
(Vypnuté) sa interval nastaví na 1 s.
Music
Vyberte hudbu na pozadí.
(Hudba)
Effect
● Vyberte prechodový efekt.
(Efekt)
● Voľbou Off (Vypnuté) efekty vypnete.
Stlačte [o] (bude uložená ako nový
súbor).
Prehrávanie/úpravy
68
Prehrávanie
4
5
2
Vyberte efekt prezentácie.
Vyberte Start (Spustiť) ¢Play (Prehrať).
Stlačte
Činnosť
● Pre opakovanie prezentácie vyberte Repeat (Opakovať).
● Stlačením [o] prezentáciu prerušíte alebo v nej
pokračujete.
[F]
Presun vzad.
[o]
Prerušenie a pokračovanie
prehrávania.
[t]
Presun vpred.
Ak chcete prezentáciu zastaviť a prepnúť do režimu
prehrávania, stlačte [o] a potom [F] alebo [t].
[Transfokátora]
Nastavenie úrovne hlasitosti.
doľava alebo doprava
Prehrávanie videa
Orezanie videa pri prehrávaní
Video môžete prehrávať, zachytávať z neho snímky alebo
orezávať.
1
Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
V režime prehrávania vyberte video súbor a stlačte
[o].
1
Stlačte [o] v mieste, kde chcete začať nové video, a
otočte [Transfokátora] doprava.
2
3
Stlačením [o] pokračujte v prehrávaní.
4
Vyberte Yes (Áno).
Stlačte [o] v mieste, kde chcete ukončiť nové video,
a otočte [Transfokátora] doprava.
● Pôvodné video by malo byť najmenej 10 sekúnd dlhé.
● Upravené video bude uložené ako nový súbor.
Pause
Prehrávanie/úpravy
69
Prehrávanie
Prehranie hlasovej poznámky pri snímke
Zachytenie snímky počas prehrávania
5
6
V režime prehrávania vyberte snímku s hlasovou
poznámkou a stlačte [o].
Stlačte [o] v mieste, kde chcete uložiť snímku.
Stlačte [M].
Súbor so zachytenou snímkou bude rovnako veľký ako pôvodný
súbor s videom a bude uložený ako nový.
● Stlačením [o] prehrávanie prerušíte alebo v ňom
pokračujete.
Prehrávanie hlasových poznámok
Prehranie hlasovej poznámky
1
V režime prehrávania vyberte hlasovú poznámku a
stlačte [o].
2
Na ovládanie prehrávania použite nasledujúce tlačidlá.
Stlačte
Činnosť
[F]
Presun vzad.
[o]
Prerušenie a pokračovanie
prehrávania.
[t]
Presun vpred.
[M]
Zastavenie prehrávania.
[Transfokátora]
doľava alebo doprava
Nastavenie úrovne hlasitosti.
Prehrávanie/úpravy
70
Úprava snímky
Môžete vykonávať bežné úpravy snímok, ako otáčanie, zmenu veľkosti, odstránenie červených očí, nastavenie jasu, kontrastu a sýtosti.
Upravené snímky budú uložené ako nový súbor.
Zmena rozlíšenia snímok
Otočenie snímky
1
2
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢ Resize (Zmeniť veľkosť)
¢ možnosť.
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢ Rotate (Otočiť) ¢ možnosť.
Right 90°
Back
Back
Move
Move
Podľa veľkosti pôvodnej snímky sa môže pri otočení znížiť
rozlíšenie.
● Voľbou
uložíte snímku ako spúšťací obrázok. (str. 87)
● Dostupné možnosti sa líšia podľa veľkosti zvolenej snímky.
Prehrávanie/úpravy
71
Úprava snímky
Použitie fotografických štýlov
Definícia vlastného RGB tónu
Na snímky môžete použiť rôzne štýly, ako Mäkký (Soft),
Výrazný (Vivid) alebo Prales (Forest).
1
2
3
Soft
1
2
Vivid
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Úpravy) ¢ Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) ¢ Custom RGB (Vlastné farby).
Vyberte farebný efekt (R: červená, G: zelená,
B: modrá).
Forest
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢Photo Style Selector
(Voľba fotogr. štýlu) ¢ možnosť.
● Voľbou Custom RGB (Vlastné farby) definujte vlastný
RGB tón.
Back
4
Určte množstvo zvolenej farby.
(-: menej alebo +: viac)
Sketch
Back
Move
Prehrávanie/úpravy
Move
72
Úprava snímky
Oprava nesprávnej expozície
Nastavenie jasu/kontrastu/sýtosti
Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sýtosť,
odstráňte červené oči alebo chyby pleti alebo pridajte šum do
obrazu.
Nastavenie ACB (Auto Contrast Balance)
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) ¢ ACB.
1
2
3
4
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢ Image Adjust (Nastavenie
obrazu).
Vyberte možnosť nastavenia.
●
●
●
: Brightness (Jas)
: Contrast (Kontrast)
: Saturation (Sýtosť)
Voľbou hodnoty nastavte zvolenú položku.
(-: menej alebo +: viac)
Odstránenie červených očí
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) ¢ Red-eye Fix (Redukcia červ. očí).
Pridanie šumu do obrazu
1
2
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) ¢ Add Noise (Pridať šum).
Odstránenie nedostatkov pleti
1
2
3
V režime prehrávania vyberte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) ¢ Image Adjust (Nastavenie
obrazu) ¢ Face Retouch (Retuš tváre).
Vyberte hodnotu.
● So zvyšujúcim sa číslom sa tvár čistí.
Prehrávanie/úpravy
73
Úprava snímky
Použitie efektov objektívu
Použitím rôznych efektov vytvorených objektívom dodáte
snímkam jedinečnosť.
1
2
3
V režime prehrávania zvoľte snímku a stlačte [m].
Vyberte Edit (Upraviť) → Smart Filter (Intel. objektív).
Zvoľte efekt.
Miniature
Miniature
Vignetting
Back
Fish Eye 1
Fish Eye 2
Prehrávanie/úpravy
74
Move
Úprava snímky
Vytvorenie tlačovej objednávky (DPOF)
Určte snímky, ktoré majú byť vytlačené, a pridajte informáciu o
počte výtlačkov a veľkosti papiera.
4
5
● Pamäťovú kartu potom môžete odovzdať v laboratóriu, ktoré
podporuje DPOF (Digital Print Order Format) alebo si môžete
snímky vytlačiť doma na tlačiarni kompatibilnej s DPOF.
● Širokouhlé snímky môžu byť vytlačené s orezanými okrajmi po
stranách, skontrolujte si preto rozmery snímok.
● Nie je možné nastaviť objednávku DPOF pre snímky v pamäti
fotoaparátu.
6
1
2
3
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) ¢ DPOF
¢ Standard (Štandard) ¢ možnosť.
Možnosť
Popis
Select (Vybrať)
Tlač zvolenej snímky.
All (Všetko)
Tlač všetkých snímok.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
Stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) ¢ DPOF
¢ Size (Veľkosť) ¢ možnosť.
Možnosť
Popis
Select (Vybrať)
Určte tlačovú veľkosť zvolenej snímky.
All (Všetko)
Určte tlačovú veľkosť všetkých snímok.
Reset (Resetovať)
Reset nastavení.
Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku a
otočením [Transfokátora] doľava alebo doprava vyberte
veľkosť tlače. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré chcete
vybrať, a stlačte [f].
● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [D] alebo [M] vyberte
tlačovú veľkosť a stlačte [o].
Tlač miniatúr
Ak zvolíte Select (Vybrať), presuňte sa na snímku
a otočením [Transfokátora] doľava alebo doprava
nastavte počet kópií. Opakujte pre ďalšie snímky, ktoré
chcete vybrať, a stlačte [f].
1
2
V režime prehrávania stlačte [m].
Vyberte File Options (Súbor-možnosti) ¢ DPOF
¢ Index ¢ Yes (Áno).
Tlačiť fotografie stanovenej veľkosti môžete iba na tlačiarňach
kompatibilných s DPOF 1.1.
● Ak zvolíte All (Všetko), stlačením [D] alebo [M] vyberte
počet kópií a stlačte [o].
Prehrávanie/úpravy
75
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV
Snímky alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s TV káblom A/V.
1
Vyberte výstup videosignálu podľa krajiny alebo
oblasti, kde ste. (str. 89)
2
3
Vypnite fotoaparát a TV.
● Na niektorých TV sa môže zobraziť iba časť obrazu alebo
digitálny šum.
● Podľa nastavenia TV nemusí byť obraz centrovaný.
● Počas pripojenia fotoaparátu k TV môžete zachycovať snímky
a videá.
Pripojte fotoaparát k TV káblom A/V.
Video
Audio
Prehrávanie na HDTV
Môžete zobrazovať kvalitné a nekomprimované snímky a
videá na HDTV prostredníctvom voliteľného kábla HDMI.
Rozhranie HDMI (High Definition Multimedia Interface)
podporuje väčšina HDTV.
4
Zapnite TV a vyberte vstup videa pomocou ovládača
TV.
5
6
Zapnite fotoaparát a stlačte [P].
Na zobrazenie snímok alebo prehrávanie videa použite
tlačidlá fotoaparátu.
1
2
3
4
Prehrávanie/úpravy
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Settings (Nastavenia) ¢ HDMI Size
(Veľkosť HDMI).
Vyberte rozlíšenie HDMI.
Vypnite fotoaparát a HDTV.
76
Zobrazenie súborov na TV alebo HDTV
5
Pripojte fotoaparát k HDTV prostredníctvom
voliteľného kábla HDMI.
Kábel HDMI
6
7
Zapnite fotoaparát.
● HDTV sa automaticky zapne a zobrazí sa obrazovka
fotoaparátu.
Súbory prezerajte pomocou tlačidiel fotoaparátu alebo
pomocou ovládača fotoaparátu alebo HDTV.
Prehrávanie/úpravy
77
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Prenášajte súbory do počítača pomocou zabudovaného programu Intelli-studio. Súbory môžete taktiež upravovať a prenášať na
svoje obľúbené webové stránky.
Požiadavky pre aplikáciu Intelli-studio
Položka
Procesor
Operačná
pamäť
Operačný
systém
Kapacita
pevného
disku
Ostatné
● Aplikácia Intelli-studio nemusí na niektorých počítačoch fungovať
právne, hoci počítač spĺňa požiadavky.
● Ak počítač nespĺňa požiadavky, videozáznamy sa nemusia
prehrávať správne, poprípade ich úprava môže trvať dlhšie.
● Pred použitím aplikácie nainštalujte rozhranie DirectX 9.0c alebo
novšie.
● Pre pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku je nutné
použiť Windows XP/Vista/7 alebo Mac OS 10.4 alebo novší.
Požiadavky
Pentium 4, 3.2 GHz alebo lepší
(AMD Athlon™ 64FX, 2.6GHz alebo lepší)
Minimum 512 MB RAM
(1 GB a viac odporúčané)
Windows XP SP2/Vista/7
Použitie doma postaveného PC alebo s nepodporovaným
operačným systémom môže spôsobiť stratu záruky.
250 MB alebo viac (odporúča sa 1 GB alebo viac)
● Mechanika CD-ROM
● nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/séria ATI
X1600 alebo lepšia
● 1024 x 768 pixlov, 16-bitový farebný kompatibilný
monitor (1280 x 1024 pixlov, 32-bitové farebné
zobrazenie odporúčané)
● Port USB, Microsoft DirectX 9.0c alebo novšie
Prehrávanie/úpravy
78
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Prenos súborov pomocou aplikácie Intellistudio
5
Zapnite fotoaparát.
● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Aplikácia Intelli-studio sa spustí automaticky po pripojení
fotoaparátu k PC káblom USB.
Pri pripojení káblom USB k počítaču sa batéria fotoaparátu nabíja.
1
2
3
4
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Settings (Nastavenia) → PC Software
(Softvér pre PC) → On (Zapnuté).
Ak ste ako možnosť USB zvolili Select Mode (Voľba USB), z
kontextového okna zvoľte Computer (Počítač).
6
Zvoľte v počítači priečinok pre uloženie nových
súborov.
● Ak fotoaparát neobsahuje nové súbory, automaticky
otvárané okno pre uloženie súborov sa nezobrazí.
7
Zvoľte Yes (Áno).
● Nové súbory sa prenesú do počítača.
V systéme Windows Vista zvoľte možnosť Run iStudio.exe v okne
automatického prehrávania.
Vypnite fotoaparát.
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Kabel je nutne pripoji. zastr.kou s kontrolkou (T) do fotoaparatu.
Ak kabel oto.ite, mo.e dojs. k po.kodeniu suborov. Vyrobca
nezodpoveda za .iadne .kody spojene so stratou dat.
Prehrávanie/úpravy
79
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
Použitie programu Intelli-studio
Intelli-studio je zabudovaný program, ktorý umožňuje prehrávanie a úpravy súborov. Súbory môžete taktiež nahrávať na
internetové stránky ako Flickr alebo YouTube. Podrobnosti získate zvolením Menu → Help (Pomocník) v programe.
●● Ak nainštalujete program Intelli-studio do počítača, program sa spustí rýchlejšie.
Pre inštaláciu programu zvoľte Tool → Install Intelli-studio on PC (Inštalovať Intelli-studio do PC).
●● Súbory nie je možné upravovať priamo vo fotoaparáte. Pred úpravou presuňte súbory do priečinka v počítači.
●● Súbory v počítači nie je možné kopírovať do fotoaparátu.
●● Aplikácia Intelli-studio podporuje nasledujúce formáty:
- Videá: MP4 (Video: H.264, Zvuk: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
- Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
2
3
4
5
1
15
6
14
7
13
8
9
10
12
11
Prehrávanie/úpravy
80
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
1
Otvorenie ponuky
Prenos súborov pripojením fotoaparátu ako
vymeniteľného disku
2
Zobrazenie súborov vo zvolenom priečinku
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk.
3
Prepnutie do režimu Úprava snímky
4
Prepnutie do režimu Úprava videa
5
Prepnutie do režimu Zdieľanie (Sharing) (Môžete
posielať súbory e-mailom alebo ich nahrávať na webové
stránky, ako Flickr alebo YouTube.)
1
2
6
Zväčšenie alebo zmenšenie miniatúr v zozname
7
Voľba typu súboru
8
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka v počítači
Ikona
9
10
11
Popis
3
4
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte Settings (Nastavenia) → PC Software
(Softvér pre PC) → Off (Vypnuté).
Vypnite fotoaparát.
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Ukázanie alebo skrytie súborov v pripojenom
fotoaparáte
Zobrazenie súborov zo zvoleného priečinka vo
fotoaparáte
Zobrazenie súborov ako miniatúr, v Smart Album
alebo na mape
12
Prehľadávanie priečinkov v pripojenom zariadení
13
Prehľadávanie priečinkov v počítači
14
Presun do predchádzajúci alebo ďalší priečinok
15
Tlač súborov, zobrazenie súborov na mape, uloženie
súborov do priečinka My Folder alebo registrovanie tvárí
Prehrávanie/úpravy
81
Prenos súborov do počítača (vo Windows)
5
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows XP)
Zapnite fotoaparát.
● Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
Postup odpojenia kábla USB v systémoch Windows 7/
Vista je podobný.
Ak ste ako možnosť USB zvolili Select Mode (Voľba USB), z
kontextového okna zvoľte Computer (Počítač).
6
V počítači zvoľte Tento počítač → Vyměnitelný disk
¢ DCIM ¢ 100PHOTO.
7
Zvoľte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich
uložte do počítača.
1
Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, vyčkajte, až
prestane.
2
Kliknite na ikonu
v hlavnom paneli v pravom
dolnom rohu obrazovky PC.
3
4
Kliknite do zobrazenej správy.
Odpojte kábel USB.
Ak aplikácia Intelli-studio beží, nemusí byť odpojenie fotoaparátu
bezpečné. Pred odpájaním fotoaparátu aplikáciu ukončite.
Prehrávanie/úpravy
82
Prenos súborov do počítača (pre Mac)
Po pripojení fotoaparátu k počítaču Macintosh bude zariadenie rozpoznané automaticky. Súbory môžete prenášať z fotoaparátu
priamo do počítača bez inštalácie programov.
Je podporovaný systém Mac OS verzia 10.4 alebo novší.
1
Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
2
Kábel je nutné pripojiť zástrčkou s kontrolkou (▲) do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou dát.
Zapnite fotoaparát.
● Počítač fotoaparát automaticky rozpozná a zobrazí sa
ikona vymeniteľného disku.
Ak ste ako možnosť USB zvolili Select Mode (Voľba USB), z
kontextového okna zvoľte Computer (Počítač).
3
4
Prehrávanie/úpravy
Dvakrát kliknite na ikonu vymeniteľného disku.
Preneste snímky alebo videá do počítača.
83
Tlač snímok v tlačiarni (PictBridge)
Tlač snímok fototlačiarňou kompatibilnou s PictBridge priamym spojením fotoaparátu s tlačiarňou.
1
2
3
Nastavenie možností tlače
V režime snímania stlačte [m].
Vyberte Setting (Nastavenia) ¢ USB ¢ Printer
(Tlačiarni).
Pri zapnutej tlačiarni pripojte fotoaparát káblom USB.
Images
: One Photo
Size
: Auto
Layout
: Auto
Type
: Auto
Quality
: Auto
Print
Exit
Možnosť Popis
4
5
6
Images (Snímky): Vyberte tlač zobrazenej snímky
alebo všetkých snímok.
Zapnite fotoaparát.
● Tlačiareň rozpozná fotoaparát automaticky.
Size (Veľkosť): Nastavenie veľkosti fotografie.
Stlačením [F] alebo [t] vyberte snímku.
Layout (Vzhľad stránky): Vytvorenie výtlačkov
miniatúr.
● Stlačením [m] nastavte možnosti tlače. Pozri
„Nastavenie možností tlače“.
Type (Typ): Voľba typu papiera.
Quality (Kvalita): Nastavenie kvality tlače.
Stlačením [o] vytlačte.
● Tlač začne. Stlačením [F] tlač zrušíte.
Date (Dátum): Nastavenie, aby sa tlačil dátum.
File Name (Názov súboru): Nastavenie, aby sa tlačil
názov súboru.
Reset (Resetovať): Reset nastavení tlače.
Niektoré možnosti nepodporujú všetky tlačiarne.
Prehrávanie/úpravy
84
Prílohy
Tu nájdete nastavenia, chybové správy, technické údaje a
tipy pre údržbu.
Ponuka nastavení fotoaparátu ……………………… 86
Otvorenie ponuky nastavení …………………………………
Zvuk ………………………………………………………………
Displej ……………………………………………………………
Nastavenia ………………………………………………………
Chybové hlásenia
86
87
87
88
…………………………………… 91
Údržba fotoaparátu …………………………………… 92
Čistenie fotoaparátu …………………………………………… 92
Pamäťové karty ………………………………………………… 93
Batéria …………………………………………………………… 94
Skôr, než sa obrátite na servis ……………………… 97
Technické údaje fotoaparátu ………………………… 100
Register ………………………………………………… 105
Ponuka nastavení fotoaparátu
Tu sa dozviete viac o možnostiach konfigurácie nastavení fotoaparátu.
3
Otvorenie ponuky nastavení
1
2
Volume
Start Sound
Shutter
Sound
Beep Sound
AF Sound
V režime snímania alebo prehrávania stlačte [m].
Vyberte ponuku.
Shooting
Movie
Sound
Display
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
4
Settings
Exit
Vyberte ponuku a nastavenia uložte.
Change
Ponuka Popis
Sound (Zvuk): Nastavenie rôznych zvukov
fotoaparátu a ich hlasitosti. (str. 87)
Display (Displej): Môžete upravovať nastavenia
displeja, ako jazyk a jas. (str. 87)
Settings (Nastavenia): Môžete meniť možnosti
systému fotoaparátu, ako formát pamäte,
východiskový názov súboru a režim USB.
(str. 88-90)
Prílohy
86
Off
Low
Medium
High
Set
Stlačením [m] sa vrátite do predchádzajúcej
obrazovky.
Ponuka nastavení fotoaparátu
Zvuk
* Východiskové
Položka
Popis
* Východiskové
Položka
Nastavenie hlasitosti všetkých zvukov.
Volume (Hlasitosť) (Off (Vypnuté), Low (Potichu), Medium
(Stredne)*, High (Hlasito))
Start Sound
(Úvodný zvuk)
Výber zvuku pri zapnutí fotoaparátu.
(Off (Vypnuté)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound
(Zvuk spúšte)
Výber zvuku pri stlačení spúšte.
(Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
Beep Sound
(Pípnutie)
Výber zvuku pri stlačení tlačidiel alebo zmene
režimov. (Off (Vypnuté), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvuk autofokusu)
Nastavenie zvuku pri stlačení spúšte do
polovice. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Displej
Start Image
(Úvodný
obrázok)
* Východiskové
Položka
Popis
Language
(Jazyk)
Voľba jazyka textu displeja.
Function
Zobrazí stručný popis voľby alebo ponuky.
Description
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
(Popis funkcie)
Grid Line
Vyberte typ vodiacich liniek, ktoré vám pomôžu s
(Vodiace linky) kompozíciou scény. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)
Prílohy
Display
Brightness
(Jas displeja)
Popis
Nastavenie úvodného obrázka, ktorý sa objaví pri
zapnutí fotoaparátu.
● Off (Vypnuté)*: Žiadny úvodný obrázok.
● Logo: Zobrazí sa východisková snímka zo
zabudovanej pamäte.
● User Image (Podľa používateľa): Zobrazí určený
obrázok. (str. 71)
● Do zabudovanej pamäte sa zaznamená iba jeden
úvodný obrázok.
● Ak vyberiete inú snímku ako úvodný obrázok alebo
resetujete fotoaparát, aktuálny úvodný obrázok
sa zmaže.
● Ako úvodný obrázok nie je možné zvoliť snímku
širokouhlú alebo s pomerom strán 3:2.
Nastavenie jasu displeja. (Auto (Automaticky)*,
Dark (Tmavý), Normal (Normálny), Bright (Jasný))
Normal (Normálny) je pevne nastavené v režime
prehrávania aj v prípade, že zvolíte Auto (Automaticky).
Quick View
(Ukážka)
Nastavte dĺžku prezerania nasnímaného obrázka
skôr, ako sa opätovne prepne do režimu snímania.
(Off (Vypnuté) 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s),
3 sec (3 s))
Power Save
(Úsporný
režim)
Ak nevykonáte žiadnu operáciu do 30 sekúnd,
fotoaparát sa automaticky prepne do úsporného
režimu (režim zrušíte stlačením ktoréhokoľvek
tlačidla). (Off (Vypnuté)*, On (Zapnuté))
87
Ponuka nastavení fotoaparátu
Nastavenia
Položka
Format
(Formátovanie)
* Východiskové
Popis
* Východiskové
Položka
Formátovanie zabudovanej pamäte a
pamäťovej karty (všetky súbory vrátane
chránených sú vymazané).
(Yes (Áno), No (Nie))
Určenie spôsobu pomenovávania súborov.
● Reset (Resetovať): Nastavenie číslovania
súborov tak, aby začínalo od 0001 po
vložení novej karty, jej sformátovaní alebo
zmazaní všetkých súborov.
● Series (Série)*: Nastavenie číslovania
súborov tak, aby pokračovalo priebežne aj
po vložení novej karty, jej sformátovaní alebo
zmazaní všetkých súborov.
Ak používate pamäťové karty rôznych
výrobcov alebo ich čítačky, alebo karty
formátované v počítači, nemusí ich fotoaparát
správne načítať. Pred použitím takú kartu
sformátujte.
Reset
(Resetovať)
Resetuje ponuky a možnosti snímania (dátum
a čas, jazyk a obrazový výstup sa neresetujú).
(Yes (Áno), No (Nie))
Date & Time
(Dátum a čas)
Nastavenie dátumu a času a určenie formátu
dátumu. (dd/mm/yyyy (deň/mesiac/rok),
mm/dd/yyyy (mesiac/deň/rok), yyyy/mm/dd
(rok/mesiac/deň), Off (Vypnuté)*)
Popis
File No.
(Číslo súboru)
Time Zone
Voľba oblasti a letného času (DST).
(Časové pásmo)
Prílohy
88
● Východiskový názov prvého priečinka je
100PHOTO a východiskový názov prvého
súboru je SAM_0001.
● Čísla súborov rastú po jednej od SAM_0001
do SAM_9999.
● Čísla priečinkov rastú po jednej od
100PHOTO do 999PHOTO.
● Maximálne číslo súboru v priečinku je 9999.
● Fotoaparát definuje názvy súborov
podľa normy Digital rule for Camera File
system (DCF). Ak názvy súborov zmeníte,
fotoaparát ich nemôže prehrať.
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
* Východiskové
Položka
Popis
Položka
Popis
Video Out
(Video výstup)
Nastavenie výstupu video signálu podľa krajiny
alebo oblasti, kde ste.
● NTSC*: USA, Kanada, Japonsko, Kórea,
Taiwan, Mexiko.
● PAL (podpora iba BDGHI): Austrália
Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko,
Fínsko, Nemecko, Anglicko, Taliansko,
Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur,
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko,
Nórsko.
AF Lamp
(Kontrolka AF)
Nastavenie pomocného svetla pre ostrenie v
tme. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Nastavenie pre ovládanie fotoaparátu z HDTV
značky Samsung s podporou Anynet+(CEC) z
ovládača televízora.
● On (Zapnuté)*: Ovládanie fotoaparátu
ovládačom HDTV.
● Off (Vypnuté): Zobrazenie súborov bez
ovládača HDTV.
Nastavenie, či sa bude pri tlači tlačiť aj dátum a
čas vytvorenia snímky. (Off (Vypnuté)*,
Date (Dátum), Date & Time (Dátum a čas))
Imprint
(Tlač dátumu)
Auto
Power Off
(Automatické
vypnutie)
● Dátum a čas sa zobrazia žlto v pravom
dolnom rohu snímky.
● Niektoré tlačiarne neumožňujú tlač dátumu
a času.
● Ak zvolíte v režime s, dátum a čas sa
nezobrazia.
Určenie, či sa nepoužívaný fotoaparát
automaticky vypne. (Off (Vypnuté), 1 min
(1 minúta), 3 min (3 minúty)*, 5 min (5 minút),
10 min (10 minút))
● Pri výmene batérie sa nastavenia
nezmenia.
● Fotoaparát sa automaticky nevypne v týchto
prípadoch:
- pri pripojení k počítaču alebo k tlačiarni
- pri prehrávaní prezentácie alebo videa
- pri nahrávaní hlasovej poznámky.
Prílohy
89
Ponuka nastavení fotoaparátu
* Východiskové
Položka
Popis
Voľba rozlíšenia snímok pri prehrávaní súborov
na HDTV s káblom HDMI.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
HDMI Size
(Veľkosť HDMI) PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Ak HDTV nepodporuje zvolené rozlíšenie,
automaticky sa prepne na najbližšie nižšie.
USB
PC Software
(Softvér pre
PC)
Nastavenie funkcie, ktorá sa používa pri
pripojení počítača alebo tlačiarne cez USB.
● Computer (Počítač)*: Pripojenie fotoaparátu
k počítaču a prenášanie súborov.
● Printer (Tlačiareň): Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni a tlač súborov.
● Select Mode (Voľba režimu): Výber režimu
USB pre pripojenie fotoaparátu k inému
zariadeniu.
Nastavenie, aby sa program Intelli-studio
spustil automaticky po pripojení fotoaparátu k
počítaču. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Prílohy
90
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto odporúčaní.
Hlásenie
Card Error
(Chyba karty)
Card Locked
(Karta
zablokovaná)
DCF Full Error
(Chyba DCF)
File Error
(Chyba súboru)
Low Battery
(Slabá batéria)
Memory Full
(Pamäť plná)
No Image File
(Žiadny obrazový
súbor)
Card not
supported.
(Nepodporovaná
karta)
Navrhnuté riešenia
● Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
● Vyberte pamäťovú kartu a znovu vložte.
● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 88)
Odblokujte pamäťovú kartu.
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF.
Preneste súbory z pamäťovej karty do
počítača a sformátujte kartu. (str. 88)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte
na servis.
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte novú
kartu.
Vytvorte snímky alebo vložte kartu so
snímkami.
Vložená karta nie je vhodná pre tento
fotoaparát. Používajte len pamäťovú kartu,
ktorá vyhovuje štandardizácii výrobcu.
Prílohy
91
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Puzdro fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte ofúkaním balónikom a jemne utrite objektív
mäkkou handričkou. Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim
roztokom na optiku kúsok čistiaceho papiera a jemne utrite.
● Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani alkohol na čistenie.
Tieto látky môžu poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho
nefunkčnosť.
● Netlačte na kryt objektívu a nefúkajte doň.
Prílohy
92
Údržba fotoaparátu
Pamäťové karty
Kapacita karty
Počet súborov na karte závisí od podmienok a obsahu
súborov. Nasledujúce počty platia pre kartu SD 1 GB:
Použiteľné pamäťové karty
Používať môžete pamäťové karty SD (Secure Digital) alebo
SDHC (Secure Digital High Capacity).
Veľkosť
Kontakty
Prepínač ochrany
proti zápisu
S
n
í
m
k
y
Popis (spredu)
Na kartách SD alebo SDHC môžete chrániť súbory proti
zmazaniu prepínačom. Prepnutím dole sú súbory chránené,
hore odblokované. Pre fotografovanie kartu odblokujte.
*
V
i
d
e
á
Veľmi
jemná
Jemná Normálna 60 FPS 30 FPS 15 FPS
147
285
405
-
-
-
168
314
442
-
-
-
203
368
529
-
-
-
212
375
538
-
-
-
340
568
794
-
-
-
534
804
1068
-
-
-
872
1147
1441
-
-
-
1475
1675
1878
-
-
-
-
-
-
-
12' 49" 23' 23"
-
-
-
-
14' 27" 26' 04"
-
-
-
-
25' 00" 48' 02"
-
-
-
50' 54" 73' 27" 94' 20"
* Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití transfokátora.
Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
Prílohy
93
Údržba fotoaparátu
Batéria
Výdrž batérie
Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou
Samsung.
Dĺžka použitia/
Počet snímok
Meranie prebehlo za týchto
podmienok: v režime a, rozlíšenie
12M, kvalita Jemná, OIS zapnuté.
Údaje o batérií
Režim
SLB-11A
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
1,130 mAh
Napätie
3,8 V
Dĺžka nabíjania
(pri vypnutom fotoaparáte)
Podmienky snímania
(pri plne nabitej batérii)
Snímky
cca 190 min.
cca 135 min./
cca 270
snímok
1. Nastavenie blesku na Fill in
(Vyrovnávací), vytvorenie jednej
snímky a transfokátor do krajnej
polohy a späť.
2. Nastavenie blesku na Off
(Vypnuté), vytvorenie jednej snímky
a transfokátor do krajnej polohy
a späť.
3. Vykonanie krokov 1 a 2 počas
30 sekúnd a opakovanie počas 5
minút. Potom vypnutie fotoaparátu
na 1 minútu.
4. Opakovanie krokov 1 až 3.
Videá
cca 100 min.
Záznam videa v rozlíšení 1280 x 720
HQ a 30 fps.
● Uvedené údaje boli namerané spoločnosťou Samsung a môžu sa líšiť
podľa podmienok.
● Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka
záznamu.
Prílohy
94
Údržba fotoaparátu
Poznámky k nabíjaniu z pripojeného počítača
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
●
●
●
●
Ak kontrolka nesvieti, uistite sa, že bola batéria správne vložená.
Vypnite fotoaparát pri nabíjaní.
Po nabití zapnite fotoaparát na najmenej 10 minút.
Použitie blesku a záznam videa vybíjajú batériu rýchlejšie.
Batériu nabíjajte, pokým nesvieti kontrolka zeleno.
● Ak kontrolka bliká červeno alebo nesvieti, odpojte a znovu
zapojte kábel alebo vyberte a znovu vložte batériu.
● Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota
príliš vysoká, kontrolka môže svietiť oranžovo. Nabíjanie začne
po vychladnutí batérie.
Prílohy
● Používajte iba priložený kábel USB.
● Batéria sa nemusí nabíjať, ak:
- používate rozbočovač USB.
- sú iné zariadenia USB pripojené k počítaču.
- pripojíte kábel do zásuvky na prednej stene počítača.
- port USB počítača nepodporuje štandard výstupného
napájania (5 V, 500 mA).
95
Údržba fotoaparátu
●● Nedopustite styk kontaktov batérií s kovovými predmetmi, ako
sú retiazky, mince, kľúče alebo hodinky.
●● Používajte iba originálne, výrobcom odporúčané lítiovoiónové
(Li-ion) batérie.
●● Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani neprepichujte ostrými
predmetmi.
●● Batérie nevystavujte vysokému tlaku ani inej sile.
●● Nevystavujte batérie nárazom, najmä pádom z väčšej výšky.
●● Batériu nevystavujte nadmernému teplu, aké predstavuje napr.
slnečné žiarenie, oheň a pod.
Pri nesprávnom alebo neopatrnom zaobchádzaní s batériami
hrozí zranenie osôb aj so smrteľnými následkami. Pre vašu
bezpečnosť vždy postupujte podľa týchto inštrukcií:
●● Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie spôsobiť požiar
alebo vybuchnúť. Ak spozorujete deformáciu obalu, trhliny
alebo iné neobvyklé javy na batériách, okamžite ich prestaňte
používať a obráťte sa na ich výrobcu.
●● Používajte iba originálnu nabíjačku a zdroj odporúčaný
výrobcom a batérie nabíjajte vždy presne podľa návodu.
●● Batérie nevystavujte teplotám nad 60 °C.
●● Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích zariadení ani
ich nevystavujte inému teplu, ako napr. v automobile počas
horúceho dňa.
●● Batérie nevkladajte do mikrovlnnej rúry.
●● Batérie neklaďte na miestach vystavených teplu a vlhkosti, ako
sú napr. kúpeľne.
●● Nedopustite kontakt batérií s vlhkosťou alebo kvapalinami.
●● Prístroj neklaďte na dlhší čas na horľavé alebo teplé povrchy,
ako sú posteľoviny, koberce alebo elektrické dečky.
●● Zapnutý prístroj nenechávajte dlhšie v uzatvorených
priestoroch.
Pokyny pre likvidáciu
●● Likvidácii nepotrebných batérií venujte pozornosť.
●● Batérie nevhadzujte do ohňa.
●● Povolené spôsoby likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny
alebo oblasti. Batérie likvidujte vždy v zhode s miestnymi a
všeobecnými zákonmi a predpismi.
Prílohy
96
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte s fotoaparátom ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím týchto tipov skôr, než sa obrátite na servis. Ak ste sa pokúsili
ťažkosti vyriešiť a stále trvajú, obráťte sa na svojho predajcu alebo na servisné stredisko.
Situácia
Navrhnuté riešenia
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je možné
vytvárať snímky
● Na karte nie je voľné miesto.
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte
novú kartu.
● Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 88)
● Karta je chybná. Vložte inú kartu.
● Karta je chránená proti zápisu
(blokovaná). Odblokujte pamäťovú kartu.
(str. 91)
● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
● Nabite batériu.
● Uistite sa, že je vložená batéria správne.
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
Blesk nepracuje
● Blesk je nastavený na Off (Vypnuté).
(str. 43)
● Nemôžete používať blesk v režimoch
d, v alebo niektorom z režimov
s.
Blesk pracuje
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v
dôsledku statickej elektriny.
Nejde o poruchu fotoaparátu.
● Uistite sa, že je vložená batéria.
Nie je možné
● Uistite sa, že je vložená batéria
zapnúť fotoaparát
správne.
● Nabite batériu.
Napájanie sa
náhle vyplo
● Nabite batériu.
● Fotoaparát môže byť v úspornom
režime. (str. 87)
● Fotoaparát sa vypol po páde, aby
zabránil poškodeniu pamäťovej karty.
Zapnite znovu fotoaparát.
Batéria sa rýchlo
vybíja
● Batéria sa vybíja rýchlejšie pri nízkych
teplotách (pod 0 °C). Udržujte batériu v
teple, napr. vo vrecku.
● Použitie blesku a záznam videa vybíjajú
batériu rýchlejšie.
Nabite batériu.
● Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné
po určitom čase vymeniť.
Ak sa vybíja veľmi rýchlo, použite novú
batériu.
Prílohy
97
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Nie je správny
dátum a čas
Nastavte dátum a čas v ponuke nastavení
displeja.
Dotykový displej
alebo tlačidlá
nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
Karta je chybná
Karta nebola resetovaná.
Sformátujte pamäťovú kartu. (str. 88)
Nie je možné
prehrávať súbory
Ak zmeníte názov súboru na karte,
fotoaparát ho nemôže prehrať (názvy
súborov musia zodpovedať norme DCF).
Ak sa to stane, prehrávajte súbory v
počítači.
● Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia
vhodný pre vaše zábery. (str. 46)
● Uistite sa, že je objekt v dosahu blesku.
Snímka je neostrá
(str. 100)
● Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie,
očistite ho. (str. 92)
Farby snímky
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Situácia
Navrhnuté riešenia
Snímka je príliš
svetlá
Snímka je preexponovaná.
● Nastavte expozíciu. (str. 55)
● Nastavte hodnotu clony alebo expozičný
čas. (str. 33)
● Vypnite blesk. (str. 43)
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 45)
Snímka je príliš
tmavá
Snímka je podexponovaná.
● Nastavte expozíciu. (str. 55)
● Nastavte hodnotu clony alebo expozičný
čas. (str. 33)
● Zapnite blesk. (str. 43)
● Nastavte citlivosť ISO. (str. 45)
Snímka je
skreslená
Širokouhlé objektívy môžu spôsobiť
skreslenie obrazu. To je bežná vlastnosť
širokouhlých objektívov.
Snímky sa
nezobrazujú na TV
● Uistite sa, že je fotoaparát správne
pripojený k TV priloženým káblom A/V.
● Uistite sa, že karta obsahuje snímky.
Nesprávne vyváženie bielej vedie k
nerealistickým fotografiám.
Zvoľte správne vyváženie bielej podľa
podmienok a osvetlenia. (str. 56)
Prílohy
98
Skôr, než sa obrátite na servis
Situácia
Navrhnuté riešenia
Počítač
nerozpoznal
fotoaparát
● Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
● Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
● Uistite sa, že používate podporovaný
operačný systém.
Počítač odpojil
fotoaparát pri
prenose súborov
Prenos bol prerušený statickou elektrinou.
Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
Fotoaparát
neprehráva videá
● Videozáznamy je možné prehrávať
iba pomocou aplikácie Intelli-studio.
Nainštalujte program do počítača.
(str. 79)
● Uistite sa, že je kábel USB pripojený
správne.
Prílohy
Situácia
Navrhnuté riešenia
Aplikácia Intellistudio nefunguje
správne
● Ukončite a reštartuje program
Intellistudio.
● Program Intelli-studio nebeží na
počítačoch Macintosh.
● Uistite sa, že položka PC Software
(Softvér pre PC) v ponuke nastavení je
nastavená na On (Zapnuté). (str. 90)
● V závislosti od špecifikácie počítača a
prostredia sa nemusí program spustiť
automaticky. V tom prípade kliknite
v počítači na ponuku Start → Tento
počítač → Intelli-studio → iStudio.exe.
99
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Typ
1/2,3" (cca 1,10 cm) CCD
Efektívny počet
bodov
cca 12,0 megapixlov
Celkový počet
Dosah
cca 14,2 megapixlov
Objektív
Ohnisková
vzdialenosť
Objektív Schneider-KREUZNACH f = 3,9 - 58,5
mm (kinofilm. prístroj: 24 - 360 mm), 15X optická
transfokácia
Svetelnosť F
F3.2 (W) - F5.8 (T)
Digitálny
transfokátor
● Režim statických snímok: 1,0X - 5,0X
● Prehrávanie: 1,0X - 12,5X
●
●
●
●
QVGA 230K bodov
Ostrenie
Typ
2 m – nekonečno
Macro (makro)
3 cm – 80 cm
1m–2m
Auto Macro
3 cm – nekonečno
(autom. makro)
1 m – nekonečno
Manual (ručne) 3 cm – nekonečno
1 m – nekonečno
Auto (automatika): 1 - 1/2,000 s
Manual (ručne): 16 - 1/2,000 s
Night (noc): 8 - 1/2,000 s
Firework (ohňostroj): 2 s
Riadenie
3.0" TFT LCD
80 cm – nekonečno
Expozícia
Displej
Funkcia
Tele (T)
Expozičný čas
(závisí od veľkosti snímky)
Typ
Širokouhlý (W)
Normal
(Normálny)
Meranie
Multi, Spot (bodové), Center-weighted (na stred)
Kompenzácia
±2EV (krok 1/3EV)
ISO ekvivalent
Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
TTL automatické ostrenie (Multi AF (viacbodové),
Center AF (na stred), Selection AF (výberové),
Tracking AF (Ostrenie so sledovaním), Manual
Focus (ručné), AF s rozpoznaním tváre, AF s
detekciou tváre,)
Prílohy
Program AE, Priorita clony, Priorita uzávierky,
Ručná expozícia
100
Technické údaje fotoaparátu
Blesk
White Balance (Vyváženie bielej)
Režim
Off (vypnuté), Auto (automaticky), Red-eye
(červené oči), Fill in (vyrovnávací), Slow Sync
(pomalá synchronizácia), Red-eye Fix (redukcia
červených očí)
Auto WB (automatické vyváženie bielej), Daylight (denné svetlo),
Cloudy (pod mrakom), Fluorescent_H (žiarivka typu H), Fluorescent_L
(žiarivka typu L), Tungsten (žiarovka), Custom Set (vlastné
nastavenie)
Dosah
● Široký (W): 0,3 m - 3,7 m (ISO Auto)
● Tele (T): 0,5 m - 2,0 m (ISO Auto)
Snímanie
EVC
±1EV (krok 1/2EV)
● Režimy: Smart Auto (inteligentná automatika)
Trvanie nabíjania cca 4 s
Obmedzenie otrasov
Dual IS [OIS (Optická stabilizácia obrazu) +
DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)]
Efekt
● Photo Style Selector (Voľba foto. štýlu):
Režim snímania
Snímky
Normal (normálny), Soft (mäkký), Vivid (živý),
Forest (prales), Retro, Cool, Calm (pokojný),
Classic (klasický), Negative (negatív), Custom
RGB (vlastné RGB), Sketch (skica), Defog
(Potlačenie hmly)
● Image Adjust (úpravy obrazu): Sharpness
(ostrosť), Contrast (sýtosť), Saturation (kontrast)
● Smart Filter (Intel. objektív): Normal (Normálny),
Miniature (Miniatúra), Vignetting (Starobylý),
Fish-eye 1 (Rybie oko 1), Fish-eye 2
(Rybie oko 2).
Prílohy
101
(Portrét, Nočný portrét, Portrét v protisvetle,
Protisvetlo, Krajina, Biela, Pohyb, Statív, Noc,
Makro, Makro text, Modrá obloha, Západ slnka,
Prírodná zelená, Portrét v prírode, Makro s
farbami, Ohňostroj, Auto (automatika), Program,
Aperture Priority (priorita clony), Shutter Priority
(priorita uzávierky), Manual (ručne), DUAL IS,
Movie (film), Beauty Shot (snímka s retušou),
Scene (scéna) (Night (noc), Portrait (portrét),
Children (deti), Landscape (krajina), Text, Close
Up (z blízka), Sunset (západ slnka), Dawn
(východ slnka), Backlight (protisvetlo), Firework
(ohňostroj), Beach & Snow (pláž a sneh), Frame
Guide (snímka podľa vzoru))
● Drive (Režim snímania): Single (jednorazové),
Continuous (sekvenčné), Motion Capture (veľmi
vysoká rýchlosť), AEB
● Timer (Samospúšť): Off (vypnuté), 10 sec (10
s), 2 sec (2 s), Double (dvojitá), Motion Timer
(detekcia pohybu)
Technické údaje fotoaparátu
● Formát: H.264 (Max. záznamový čas: 20 min.)
● Stereofónny záznam s riadením hlasitosti a
●
●
Video
●
●
●
●
● Photo Style Selector (voľba fotogr. štýlu):
umlčaním pri použití transfokátora
Veľkosť: 1280 x 720 High Quality, 1280 x 720
Standard Quality, 640 x 480, 320 x 240
Frame Rate (Rýchlosť záznamu): 60 FPS,
30 FPS, 15 FPS
Voice (Záznam zvuku): Off (Vypnuté),
On (zapnuté)
OIS: On (Zapnuté), Off (vypnuté)
Úprava videa (zabudovaná): prerušenie
záznamu, zachytenie snímky, orezanie
Efekt: Photo Style Selector (Voľba foto. štýlu),
EV (nastavenie expozície), White Balance
(zmena farebného podania), Metering (Meranie),
Smart Filter (Intel. objektív)
Prehrávanie
Typ
jedna snímka, miniatúry, multi prezentácia,
Movie clip, Smart Album
Úpravy
Resize (zmeniť veľkosť), Rotate (otočiť), Photo
Style Selector (voľba fotogr. štýlu), Image Adjust
(nastavenie obrazu), Smart Filter (Intel. objektív)
Efekt
Normal (normálny), Soft (mäkký), Vivid (živý),
Forest (prales), Retro, Cool, Calm (pokojný),
Classic (klasický), Negative (negatív), Custom
RGB (vlastné RGB), Sketch (skica), Defog
(Potlačenie hmly)
● Image Adjust (úpravy obrazu): ACB, Red-eye
Fix (redikcia červ. očí), Face Retouch (retuš
tváre), Brightness (jas), Contrast (kontrast),
Saturation (sýtosť), Add Noise (pridať šum)
● Smart Filter (Intel. objektív): Normal (Normálny),
Miniature (Miniatúra), Vignetting (Starobylý),
Fish-eye 1 (Rybie oko 1), Fish-eye 2
(Rybie oko 2).
Záznam zvuku
● Zvukové poznámky (max. 10 hodín)
● Zvuková poznámka pri snímke (max. 10 s)
● Stereofónny záznam zvuku
Ukladanie
Médiá
● Vnútorná pamäť: cca 27,9 MB
● Vonkajšia pamäť (voliteľná)
- SD karta (až do 2 GB zaručené)
- SDHC karta (až do 8 GB zaručené)
Kapacita vnútornej pamäte sa nezapočítava do týchto
údajov.
Prílohy
102
Technické údaje fotoaparátu
● Snímka: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Formát súboru
Napájací zdroj
PictBridge 1.0
● Video: MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC))
● Audio: WAV
Akumulátorová
batéria
Vyhotovenie zdroja sa môže líšiť podľa oblasti zakúpenia.
Pre 1GB SD
Veľkosť snímky
Lítiovo-iónový akumulátor SLB-11A (1 130 mAh)
Rozmery (š × v × h)
Veľmi
jemná
Jemná
Normálna
4000 x 3000
147
285
405
3984 x 2656
168
314
442
3840 x 2160
203
368
529
3264 x 2448
212
375
538
Prevádzková teplota
2560 x 1920
340
568
794
0 - 40˚C
2048 x 1536
534
804
1068
Prevádzková vlhkosť
1920 x 1080
872
1147
1441
1024 x 768
1475
1675
1878
Hmotnosť
210,7 g (bez batérie a pamäťovej karty)
5 - 85 %
Tieto hodnoty boli namerané za štandardných
podmienok Samsung a môžu sa líšiť podľa podmienok
použitia a nastavenia fotoaparátu.
Rozhranie
Digitálny výstup
USB 2.0 (20 pólov)
Výstup zvuku
Mono (vnútorný reproduktor), Stereo (mikrofón)
Výstup obrazu
● AV: NTSC, PAL (voliteľné)
● HDMI 1.4: NTSC, PAL (voliteľné)
Napájacia
zásuvka DC
20 pólov, 4,4V
106,6 x 60,5 x 28 mm
Prílohy
Softvér
Intelli-studio
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
103
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných
európskych krajinách, v ktorých existujú systémy
separovaného zberu batérií)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny
so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej
brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať
od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia
v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď
predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok
a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie
v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto
označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú,
že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného
použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému
bezplatného zberu batérií.
Ekologická značka Samsung
Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý
slúži na účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti
Samsung pri výrobe produktov priateľských k
životnému prostrediu. Značka vyjadruje trvalú
snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov,
ktoré nepoškodzujú životné prostredie.
Prílohy
104
Register
A
ACB 55, 73
Anynet+ 89
Automatické vyváženie
kontrastu (ACB) 55, 73
B
Batéria
Nabíjanie 95
Technické údaje 94
Životnosť 94
Blesk
Auto 44
Červené oči 44
Pomalá synchronizácia 44
Redukcia červ. očí 44
Vypnuté 43
Vyrovnávací 44
C
F
Citlivosť ISO 45
Intel. objektív
Miniatúra 60
Rybie oko 60
Starobylý 60
Fotografické štýly 59
Č
Funkčné tlačidlo 14
Červené oči 43
Intelli-studio 79
H
Čistenie
Displej 92
Objektív 92
Puzdro 92
HDTV 76
J
Hlasitosť 87
Jas displeja 87
Hlasová poznámka
Jas tváre 30
Prehrávanie 70
Záznam 38
D
Dátum a čas 88
Hodnota clony 33
Detekcia žmurknutia 52
Digitálna stabilizácia obrazu
29
Ch
Digitálny transfokátor 23
Chybové hlásenia 91
DPOF 75
I
E
Ikony 15
Expozícia 55
Inteligentný album 65
Expozičný čas 33
Inteligentná detekcia scény 37
Prílohy
105
K
Kontrolka AF 89
Kôš 67
Kvalita fotografií 40
M
Makro 46
Mazanie súborov 66
Meranie
Bodové 56
Register
Stredovo vyvážené 56
Viacbodové 56
Ostrenie so sledovaním 49
Viacbodové ostrenie 49
Výberové ostrenie 49
N
Ochrana súborov 66
Nastavenia
Optická stabilizácia obrazu
(OIS) 24, 29
Displej 87
Fotoaparát 88
Prístup 86
Zvuk 87
Nastavenie
Jas 73
Kontrast
v režime prehrávania 73
v režime snímania 61
Ostrosť 61
Sýtosť
v režime prehrávania 73
v režime snímania 61
Režim prehrávania 63
Režim Priorita clony 34
Režim Priorita uzávierky 34
Režim Program 32
Snímka 40
Video 40
Rozpoznanie tváre
Režim Ručne 35
Autoportrét 51
Detekcia žmurknutia 52
Otočenie 71
Režim Scéna 31
Inteligentným dotykom 52
Otrasy fotoaparátu 25
Režim Smart Auto 22, 28
Režim snímania
P
Pamäťová karta 93
Pohybová samospúšť 42
Polovičné stlačenie 6
Popis funkcie 87
Prezentácia 68
Nedokonalosti tváre 30
Dual IS 29
Priorita clony 34
Priorita uzávierky 34
Program 32
Ručne 35
Scéna 31
Smart Auto 28
Video 36
Režim Snímka s retušou 30
R
O
Režim videa 36
Resetovať 88
RGB tón
Oblasť ostrenia
Režim Auto 22
Ostrenie na stred 49
Rozlíšenie
v režime prehrávania 72
v režime snímania 59
Režim Dual IS 29
Prílohy
106
Normálna 50
Úsmev 51
Rozvrhnutie 21, 87
Rýchlosť záznamu 36
S
Samospúšť 41
Séria
Automatická séria so
zmenou expozície (AEB) 58
Sekvenčné 58
Veľmi vysoká rýchlosť 58
Servisné stredisko 97
Snímka podľa vzoru 31
Register
Stlmenie
Prehrávanie 69
Záznam 36
T
Video výstup 89
Tlač dátumu 89
Vyváženie bielej 56
Tlačidlo MENU 14
Vzdialenosť ostrenia
Tlačidlo transfokátora 14
Tlačová objednávka 75
Typ zobrazenia 21
Zväčšenie 68
Zvuk autofokusu 87
Autom. makro 46
Makro 46
Normálne ostrenie 46
Ručné ostrenie 46
Tlačidlo prehrávania 14, 17
Transfokácia 23
Prezentácia 68
Video
Video 36
Z
Zachytenie snímky 70
U
Údržba 92
Ukážka 87
Záznam
Hlasová poznámka 38
Video 36
Úpravy 71
Zdroj svetla (vyváženie
bielej) 56
Úsmev 51
Zmena veľkosti 71
Úvodný obrázok 87
Zobrazenie súborov
V
ako miniatúr 65
na TV 76
podľa kategórií 65
Prílohy
107
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia
ďalších otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri
kúpe, alebo na stránkach http://www.samsungimaging.com/.
Download PDF

advertising