Samsung PL50 Používateľská príručka

Samsung PL50 Používateľská príručka
PL50
User Manual
Pokyny
Zoznámenie sa s fotoaparátom
Postup pri používaní fotoaparátu je nasledujúci.
Nainštalovanie
aplikačného softvéru
Nasnímajte obrázok
Pripojte kábel USB
Skontrolujte napájanie
fotoaparátu
Skontrolujte
(Vymeniteľný disk)
Ak chcete používať fotoaparát
spolu s počítačom, musíte
najskôr nainštalovať softvér
aplikácie. Potom môžete presunúť
obrázky uložené vo fotoaparáte
do počítača a môžete ich upraviť
pomocou programu na úpravu
obrázkov. (str. 89)
• Ďakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát značky
•
•
Nasnímanie fotografie (str. 20)
•
•
Pripojte dodaný kábel USB do
portu rozhrania USB v počítači a
do konektora USB na fotoaparáte.
(str. 91)
Skontrolujte napájanie fotoaparátu.
Ak je fotoaparát vypnutý, stlačením
tlačidla ho zapnite.
Otvorte program Prieskumník
systému Windows a vyhľadajte
(vymeniteľný disk). (str. 92)
•
Samsung.Pred použitím tohto fotoaparátu si pozorne prečítajte
používateľskú príručku.
Ak potrebujete záručnú opravu, odovzdajte fotoaparát a súčasť,
ktorá spôsobuje nefunkčnosť (napr. batériu, pamäťovú kartu
atď.), stredisku záručných opráv.
Ak plánujete používať fotoaparát (napr. pri ceste alebo pri
dôležitej udalosti), skontrolujte jeho správnu prevádzku, aby ste
sa vyhli sklamaniu. Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť
za žiadne straty ani škody, ktoré môžu byť výsledkom poruchy
fotoaparátu.
Túto príručku si uschovajte na bezpečnom mieste.
Ak používate na kopírovanie snímok na pamäťovej karte do
počítača čítačku kariet, snímky sa môžu poškodiť. Pri prenášaní
snímok, nasnímaných fotoaparátom, do počítača cez dodaný
kábel USB, skontrolujte, či používate na pripojenie fotoaparátu
k počítaču kábel USB dodaný s fotoaparátom. Výrobca neberie
na seba žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie
snímok na pamäťovej karte, ak sa používa čítačka kariet.
Obsah tejto príručky a obrázky, ktoré sú v nej použité, sa môžu
pri inovácii funkcií fotoaparátu bez predchádzajúceho oznámenia
zmeniť.
Ä Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v ďalších
krajinách.
Ä Adobe a Reader sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky v USA a/alebo v iných krajinách.
Ä Všetky značky a názvy výrobkov, ktoré sa objavujú v tejto
príručke, sú registrované ochranné známky príslušných
spoločností.
001
Nebezpečenstvo
Varovanie
Označenie NEBEZPEČENSTVO signalizuje bezprostredne
nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže
spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.
Nepokúšajte sa nijakým spôsobom upravovať tento fotoaparát.
Môže dôjsť k požiaru, poraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo
inému osobnému poškodeniu alebo poškodeniu fotoaparátu.
Kontrolu vnútorných častí, údržbu a opravy smie vykonávať len
predajca alebo servisné stredisko fotoaparátov Samsung.
Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných
plynov, vedie to k zvýšeniu rizika výbuchu.
Ak vnikne do fotoaparátu tekutina v ľubovoľnej podobe alebo
nejaký cudzí predmet, fotoaparát nepoužívajte. Vypnite fotoaparát
a odpojte zdroj napájania. Musíte sa obrátiť na svojho predajcu
alebo na servisné stredisko fotoaparátov Samsung. Nepoužívajte
fotoaparát, pretože to môže spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým výbojom.
Nevkladajte žiadne kovové ani horľavé cudzie predmety do
fotoaparátu cez prístupové miesta, napr. cez zásuvku pamäťovej
karty a priestor na batériu. Môže to spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým výbojom.
Nepoužívajte tento fotoaparát s mokrými rukami. Môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
Označenie VAROVANIE signalizuje potenciálne nebezpečnú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
Nepoužívajte blesk príliš blízko osôb alebo zvierat. Umiestnenie
blesku do tesnej blízkosti predmetov fotografovania môže spôsobiť
poškodenie zraku.
Z bezpečnostných dôvodov uschovávajte tento výrobok a jeho
príslušenstvo mimo dosah detí alebo zvierat, aby nedošlo
k nehodám, napr.:
– prehltnutie batérie alebo malého príslušenstva fotoaparátu;
ak dôjde k nehode, obráťte sa ihneď na lekára.
– možnosť zranenia pohyblivými časťami fotoaparátu.
Pri dlhom používaní sa môžu batéria a fotoaparát prehrievať, čo
môže viesť k chybnej funkčnosti fotoaparátu. Ak sa tak stane,
nechajte fotoaparát na niekoľko minút v pokoji, aby sa mohol
schladiť.
Nenechávajte fotoaparát na miestach, kde by naň mohli pôsobiť
extrémne vysoké teploty, napríklad v uzatvorenom vozidle, na
priamom slnečnom svetle alebo na miestach, kde dochádza
k prudkým výkyvom teploty. Vystavovanie extrémnym teplotám
môže poškodiť vnútorné časti fotoaparátu a môže spôsobiť
požiar.
Pri používaní fotoaparátu alebo nabíjačky ich nezakrývajte. Môže
to spôsobiť kumuláciu tepla a zdeformovanie telesa fotoaparátu
alebo požiar. Fotoaparát a jeho príslušenstvo používajte vždy na
dobre vetraných miestach.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
002
Upozornenie
Označenie UPOZORNENIE signalizuje potenciálne nebezpečnú situáciu,
ktorá v prípade, že sa jej nepredchádza, môže spôsobiť ľahké alebo
stredne ťažké zranenie.
Vytečenie batérie, jej prehriatie alebo iné poškodenie môžu spôsobiť požiar
• alebo zranenie.
•
•
•
•
– Používajte batériu určenú technickými údajmi fotoaparátu.
– Neskratujte obvody, neprehrievajte batériu ani ju nevhadzujte do ohňa.
– Nevkladajte batériu prevrátenými pólmi.
Ak neplánujete dlhšiu dobu fotoaparát používať, vyberte z neho batériu. Inak
môže dôjsť k úniku korozívneho elektrolytu z batérie a trvalému poškodeniu
súčastí fotoaparátu.
Nespúšťajte blesk, ak sa ho dotýkate rukami alebo inými predmetmi. Po
nepretržitom používaní blesku sa ho nedotýkajte. Môže spôsobiť popálenia.
Nepremiestňujte fotoaparát v zapnutom stave v dobe, keď sa používa
sieťový adaptér Pred odpojením kábla z elektrickej zásuvky vždy fotoaparát
vypnite. Potom skontrolujte, či sú všetky konektory káblov alebo káble iných
zariadení pred premiestnením fotoaparátu odpojené. Ak tak neurobíte, môže
to poškodiť vodiče alebo káble a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
výbojom.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu,
aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti
fotoaparátu.
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív alebo blesk.
•
sa fotoaparát používa pri nízkych teplotách, môže dôjsť k nasledu• Ak
júcim stavom. Nejde o nesprávne funkcie fotoaparátu a pri bežnej
teplote sa zvyčajne normálny stav obnoví.
•
•
– Zapnutie displeja LCD trvá dlhšie a farby na ňom sa môžu líšiť od farieb
subjektu.
– Keď meníte kompozíciu snímky, na displeji LCD sa môže prejaviť oneskorenie.
Kreditné karty sa môžu odmagnetizovať, ak sa ponechajú blízko puzdra.
Dbajte na to, aby ste nenechávali karty s magnetickým pásom blízko puzdra.
Je veľmi pravdepodobné, že pri pripojení 20 kolíkového konektora k portu
rozhrania USB v počítači dôjde k poruchám počítača. Nikdy nepripájajte 20
kolíkový konektor k portu rozhrania USB v počítači.
Obsah
PRÍPRAVA 007
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
017
ZAZNAMENÁVANIE 018
019
020
020
020
021
021
022
023
023
Systémová tabuľka
Obsah balenia
Predáva sa samostatne
Popis funkcií
Predná a vrchná časť
Zadná časť
Spodná časť
tlačidlo s 5 funkciami
Kontrolka časovača
Kontrolka stavu fotoaparátu
Ikona režimu
Pripojenie k zdroju energie
Vloženie pamäťovej karty
Pokyny na používanie pamäťovej karty
Prvé použitie fotoaparátu
Indikátor LCD monitora
Ako používať ponuku
Spustenie režimu nahrávania
Výber režimu
Ako používať režim Auto
Ako používať režim Program
Ako používať režim DIS
Používanie režimu filmového sprievodcu
Ako používať režim Beauty Shot
Ako používať režimy Scéna
003
Obsah
025
025
025
026
Ako používať režim Filmový klip
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Pozastavenie počas nahrávania filmového
klipu (postupné nahrávanie)
Ako používať inteligentný automatický režim
027
028
028
028
028
030
030
032
032
034
036
036
036
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Tlačidlo ZAPNÚŤ
Tlačidlo spúšte
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Makro / Nadol
Zámok zaostrenia
Tlačidlo Blesk / Doľava
Tlačidlo Samospúšť / Doprava
Tlačidlo PONUKA
Tlačidlo OK
Funkcie
037
037
038
039
039
041
041
042
042
Ako zapnúť funkcie pomocou tlačidla PONUKA
Kompenzácia expozície
Vyváženie bielej
ISO
Detekcia tváre
Tón tváre
Retušovanie tváre
Veľkosť snímky
Kvalita/Rýchlosť snímkovania
043
043
044
044
045
046
047
047
048
NASTAVENIE 049
049
Ponuka Zvuk
Zvuk
049
049
049
049
050
050
Hlasitosť
Zvuk zapnutia
Zvuk spúšte
Pípnutie
Zvuk zaostrenia
Autoportrét
050
050
Ponuka nastavenie
Displej
050
050
051
051
051
051
052
004
ACB
Meranie
Opakované snímanie
Typ automatického zaostrenia
Voľba fotogr. štýlu
Úprava obrazu
Hlasová poznámka
Nahrávanie hlasu
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Jazyk
Opis funkcie
Obrázok pri spustení
Jasné zobrazenie
Rýchly náhľad
ÚSPORA displeja
Nastavenia
Obsah
052
052
053
053
053
054
054
055
056
056
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
Časové pásmo
Názov súboru
Pečiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Výber typu výstupného obrazu
Svetlo automatického zaostrenia
Nastavenie USB
067
067
068
070
070
070
071
071
072
072
072
PREHRÁVANIE 057
057
057
058
058
058
059
060
060
060
062
062
063
063
064
066
066
Spustenie režimu prehrávania
Prehrávanie fotografií
Prehrávanie filmového klipu
Funkcia snímania filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
Prehrávanie hlasovej poznámky
Indikátory na displeji LCD
Používanie tlačidiel na nastavenie
fotoaparátu
Tlačidlo Miniatúry /Zväčšenie
Inteligentného Albumu
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/OK
Tlačidlo Doľava/Doprava/Nadol/PONUKA
Tlačidlo Odstrániť
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou
displeja LCD
Upraviť
Zmeniť veľkosť
072
073
073
074
076
077
078
078
079
079
080
081
082
084
Otáčanie snímky
Voľba fotogr. štýlu
Úprava obrazu
Zobrazenie
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Výber obrazov
Konfigurácia efektov viacnásobnej prezentácie
Nastavenie intervalu prehrávania
Nastavenie hudby v pozadí
Možnosti súboru
Odstraňovanie snímok
Chránené snímky
Hlasové poznámky
DPOF
Kopírovať na kartu
PictBridge
PictBridge: Výber snímky
PictBridge : Nastavenie tlače
PictBridge : Vynulovať
Dôležité poznámky
Dôležité poznámky
Ukazovateľ varovania
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Technické údaje
005
Obsah
SOFTVÉR 087
087
088
089
091
094
095
098
098
099
006
Poznámky k softvéru
Požiadavky systému
Informácie o softvéri
Nainštalovanie aplikačného softvéru
Spustenie režimu PC
Odoberanie vymeniteľného disku
Samsung Master
Nainštalovanie ovládača USB v systéme
MAC
Používanie ovládača USB v systéme MAC
Často kladené otázky
Systémová tabuľka
Pred použitím výrobku si skontrolujte, či máte správny obsah. V závislosti od miesta predaja sa obsahy môžu líšiť. Ak si chcete zakúpiť
voliteľné príslušenstvo, obráťte sa na najbližšieho predajcu značky Samsung alebo servisné stredisko Samsung. Diely a príslušenstvo, ktoré
sú zobrazené nižšie, sa môžu odlišovať od ich skutočného vzhľadu.
Obsah balenia
Fotoaparát
Nabíjateľná batéria
Sieťový adaptér /
kábel USB
Obal fotoaparátu
Kábel AV
Popruh fotoaparátu
CD so softvérom
(pozrite str. 88)
Používateľská príručka,
Záručný list
Predáva sa samostatne
Pamäťová karta SD/SDHC/
MMC (pozrite str. 16)
007
Popis funkcií
Predná a vrchná časť
Tlačidlo spúšte
Reproduktor
Senzor automatického
zaostrenia / kontrolka
samospúšte
Tlačidlo na zapnutie
Mikrofón
Blesk
Objektív/ Kryt objetívu
008
Popis funkcií
=DGQiþDVĢ
7ODþLGORSULEOtåHQLD7HOH7GDLJLWiOQHSULEOtåHQLH
7ODþLGORSULEOtåHQLD:LGH:0LQLDW~UD
'LVSOHM/&'
.RQWURONDVWDYXIRWRDSDUiWX
2þNRQDUHPLHQRN
7ODþLGOR0(18
7ODþLGORVIXQNFLDPL
7ODþLGORUHåLPXSUHKUiYDQLD
7ODþLGOR)Q2GVWUiQLĢ
7HUPLQiO86%$9'&
3UHStQDþUHåLPX
009
Popis funkcií
Spodná časť
Tlačidlo s 5 funkciami
Priestor na batérie
Tlačidlo informácie/nahor
Blesk/
Tlačidlo doľava
Tlačidlo
Samospúšť/
Doprava
Tlačidlo OK/
Prehrať a Pozastaviť
Zásuvka pamäťovej karty
Kryt priestoru na batérie
Otvor pre statív
010
Držiak batérie
Tlačidlo Makro/Nadol
Popis funkcií
Kontrolka časovača
Ikona
Ikona režimu
Stav
Popis
ďalšie informácie o nastavení režimu fotoaparátu nájdete na str. 20.
Bliká
– Počas prvých 8 sekúnd kontrolka bliká v intervaloch 1 s.
– Počas posledných 2 sekúnd kontrolka rýchlo bliká v
intervaloch 0,25 s.
Bliká
2 sekundy kontrolka rýchlo bliká v intervaloch 0,25 s.
Ikona
Bliká
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po ďalších
2 sekundách bude nasnímaný druhý obrázok.
Režim
Bliká
Po stlačení tlačidla uzávierky sa obrázok nasníma v
súlade s pohybom objektu.
Ikona
Režim
Auto
(Auto)
Program
(Program)
DIS
(DIS)
Photo Help Guide
(Spriev. pom. fotogr.)
Beauty Shot
(Zachytenie
krásy)
Scene
(Scéna)
Movie
(Film)
Smart Auto
(Inteligentný
automatický)
Kontrolka stavu fotoaparátu
Stav
Zapnutie
Po nasnímaní obrázka
Keď sa nabíja batéria
blesku
Keď sa pripojí kábel USB
k počítaču
Prenos údajov medzi
fotoaparátom a počítačom
Popis
Kontrolka zasvieti a zhasne, keď je fotoaparát
pripravený na nasnímanie fotografie.
Kontrolka bliká počas ukladania obrazových údajov. Zhasne,
keď je fotoaparát pripravený na nasnímanie fotografie.
SCENE
Režim
Frame Guide
(Pravítko
snímky)
Night
(Noc)
Portrait
(Portrét)
Children
(Deti)
Landscape
(Krajina)
Close-up
(Zblízka)
Text
(Text)
Sunset
(Západ slnka)
Ikona
Kontrolka bliká
Kontrolka sa rozsvieti.
(Po inicializácii zariadenia sa vypne displej LCD)
Režim
Kontrolka bliká (displej LCD sa vypne)
Ikona
Keď sa pripojí kábel USB k tlačiarni Kontrolka je zhasnutá
Keď tlačiareň tlačí
Kontrolka je zhasnutá
Keď sa aktivuje
automatické zaostrenie
Kontrolka svieti (fotoaparát zaostruje na subjekt)
Kontrolka bliká (fotoaparát nezaostruje na subjekt)
Režim
Dawn
(Úsvit)
Backlight
Fireworks Beach & Snow
(Svetlo pozadia) (Ohňostroj) (Pláž a sneh)
Ikona
011
Pripojenie k zdroju energie
Mali by ste používať nabíjateľnú batériu SLB-10A dodávanú spolu
s fotoaparátom. Pred použitím fotoaparátu zabezpečte nabitie batérie.
Technické údaje nabíjateľnej batérie SLB-10A
Model
SLB-10A
Typ
Lítium-iónová
Kapacita
1050mAh
Napätie
3.7V
Čas nabíjania
Približ. 180 min.
(pri vypnutom fotoaparáte)
Počet snímok a výdrž batérie: pri použití batérie SLB-10A
Fotografie
Film
Výdrž batérie/
Počet snímok
Podmienky
Približ. 150 min./
Približne 300
záberov
Plne nabitá batéria, automatický režim,
veľkosť snímky 10M, kvalita snímky
Jemná, interval medzi snímkami: 30s.
Zmena pozície zväčšenia medzi
širokouhlým a teleobjektívom po každom
zábere. Používanie blesku na každý
druhý záber. Používanie fotoaparátu na 5
minút a následné vypnutie na 1 minútu.
Približ. 120 min.
Plne nabitá batéria, veľkosť snímky
640 x 480, rýchlosť snímkovania 30 fps
Ä Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti
Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od spôsobu používateľa.
012
Dôležité informácie o používaní batérie
• Keď fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
• Ak nebudete fotoaparát používať dlhšiu dobu, vyberte
batérie. Batéria môže časom strácať energiu. Ak sa nechá
vo fotoaparáte, môže dôjsť k vytečeniu.
• Nízke teploty (menej ako 0 °C) môžu ovplyvniť výkon batérie
a spôsobiť skrátenie jej životnosti.
• Batérie sa pri bežných teplotách zvyčajne obnovujú.
• Pri dlhodobom používaní sa fotoaparát môže prehrievať. Nie
je to nezvyčajný stav.
Pripojenie sieťového adaptéra pomocou kábla USB je možné
použiť ako napájací kábel. Pomocou napájacieho kábla je možné
nabíjať nabíjateľnú batériu.
- Pomocou kábla striedavého prúdu:
Pripojte adaptér striedavého prúdu
ku káblu USB. Môže sa použiť ako
napájací kábel.
- Pomocou kábla USB:
Odstráňte adaptér striedavého prúdu. Pomocou kábla USB môžete
stiahnuť obrázky do počítača
(str.91) alebo nabíjať fotoaparát.
Pripojenie k zdroju energie
Dôležité informácie o používaní kábla USB.
Používajte kábel USB so správnymi parametrami.
Ak je fotoaparát pripojený k počítaču cez rozbočovač USB:
pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
Ak je k počítaču súčasne pripojený fotoaparát a iné zariadenie: odoberte druhé zariadenie.
Fotoaparát sa nedá zaznamenať pomocou predného portu
USB na počítači. V tomto prípade použite port USB na
zadnej strane počítača.
Ak port rozhrania USB v počítači nezodpovedá
štandardnému výstupnému napájaniu (5V, 500mA),
fotoaparát nie je možné nabíjať.
Ako nabíjať nabíjateľnú batériu
Pred zapájaním káblov alebo adaptéra striedavého prúdu
skontrolujte smerovanie a nezapájajte ich násilím. Môže to
spôsobiť deštrukciu kábla alebo fotoaparátu.
Ak kontrolka nabíjania LED na nabíjačke striedavého prúdu
nesvieti, alebo po vložení nabíjateľnej batérie bliká, skontrolujte
správnosť vloženia batérie.
Ak nabíjate batériu, a fotoaparát je zapnutý, batériu nie je
možné nabiť doplna. Počas nabíjania batérie vypnite fotoaparát.
Kontrolka LED na adaptéri striedavého prúdu
Kontrolka LED nabíjania
Nabíja sa
Červená kontrolka LED svieti
Nabíjanie je dokončené
Svieti zelená kontrolka LED
Chyba pri nabíjaní
Červená kontrolka LED je vypnutá alebo bliká
Vybíja sa
(pomocou adaptéra
striedavého prúdu)
Svieti oranžová kontrolka LED
Ak vkladáte úplne vybitú batériu, aby sa nabila, nezapínajte
súčasne fotoaparát. Toto je spôsobené nízkou kapacitou batérie.
Pred použitím fotoaparátu nabíjajte batériu viac ako 10 minút.
Ak sa úplne vybitá batéria nabíja krátku dobu, nepoužívajte často
blesk ani nesnímajte filmový klip. Aj po pripojení nabíjačky môže
byť napájanie fotoaparátu vypnuté, pretože nabíjateľná batéria je
znova vybitá.
013
Pripojenie k zdroju energie
Vloženie pamäťovej karty
■ Vložte batériu podľa tohto obrázka.
■ Pamäťovú kartu vložte podľa tohto obrázka.
- Ak sa fotoaparát po vložení
batérie nezapne, skontrolujte,
či je batéria (+ / -).
- Keď je otvorený kryt priestoru
na batériu, nestláčajte ho
násilím. Môže dôjsť k poškodeniu
krytu priestoru na batériu.
- Pred vkladaním pamäťovej
karty vypnite fotoaparát.
- Predok pamäťovej karty
otočte smerom k zadnej
časti fotoaparátu (k displeju
LCD) a kontakty pamäťovej
karty smerom k prednej časti
fotoaparátu (k objektívu).
- Nevkladajte pamäťovú kartu
otočenú opačne.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu zásuvky pamäťovej karty.
■ Na displeji LCD sa zobrazujú 4 indikátory signalizujúce stav batérie.
Indikátor
batérie
Stav
batérie
Nízka kapacita
batérie (pripravte
Batéria je sa na nabíjanie
úplne nabitá alebo na použitie
náhradnej
batérie)
Nízka kapacita
Batéria je
batérie (pripravte
prázdna.
sa na nabíjanie
alebo na použitie (Nabite alebo
náhradnej použite náhradnú
batériu)
batérie)
Ä Keď používate fotoaparát a batériu na mieste, ktoré je extrémne
chladné alebo horúce, stav batérie na LCD sa môže odlišovať od
aktuálneho stavu batérie.
014
Pokyny na používanie pamäťovej karty
• Ak prvýkrát používate novú zakúpenú pamäťovú kartu, musí byť
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
naformátovaná (pozrite str. 52). Rovnako tak je formátovanie
potrebné, ak fotoaparát nedokáže rozoznať údaje na nej uložené,
alebo ak obsahuje snímky zachytené iným fotoaparátom.
Pri každom vkladaní alebo vyberaní pamäťovej karty vypnite
fotoaparát.
Opakovaným používaním pamäťovej karty môže dochádzať
k znižovaniu jej výkonu. V takom prípade možno bude potrebné
zakúpiť novú pamäťovú kartu. Opotrebovanie a poškodenie
pamäťovej karty nespadá pod záruku poskytovanú spoločnosťou
Samsung.
Pamäťová karta je citlivé elektronické zariadenie.
Pamäťovú kartu neohýbajte ani ju nevystavujte tvrdým nárazom.
Neuschovávajte pamäťovú kartu v prostredí, kde sú silné
elektronické alebo magnetické polia, napr. v blízkosti
reproduktorov alebo televíznych prijímačov.
Nepoužívajte ani neuschovávajte ju v prostredí s extrémnou
teplotou.
Dbajte na to, aby nebola pamäťová karta znečistená, a aby
neprišla do kontaktu so žiadnou tekutinou. Ak k tomu dôjde,
vyčistite pamäťovú kartu mäkkou tkaninou.
Ak pamäťovú kartu nepoužívate, uschovajte ju v jej puzdre.
Počas dlhodobého používania (alebo po ňom) môžete spozorovať,
že sa pamäťová karta prehrieva. Nie je to nezvyčajný stav.
Nepoužívajte pamäťovú kartu, ktorá sa používa v inom digitálnom
fotoaparáte. Ak chcete použiť túto pamäťovú kartu, najprv ju
naformátujte.
Nepoužívajte pamäťovú kartu naformátovanú iným digitálnym
fotoaparátom alebo čítačkou pamäťových kariet.
• Zaznamenané údaje môžu byť poškodené, ak dôjde k niektorej
•
•
•
z nasledujúcich situácií:
- Keď sa pamäťová karta používa nesprávnym spôsobom.
- Keď sa počas nahrávania, odstraňovania (formátovania) alebo
čítania vypne napájanie alebo sa pamäťová karta vytiahne.
Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za stratu údajov.
Odporúča sa zálohovať si dôležité údaje na iné médium, napr. na
diskety, pevné disky, disky CD atď.
Ak v pamäti nie je dostatok miesta:
A objaví sa hlásenie [Pamäť plná] a fotoaparát nepracuje.
Ak chcete optimalizovať množstvo pamäte vo fotoaparáte,
vymeňte pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky
uložené na pamäťovej karte.
• Nevyberajte pamäťovú kartu, ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká,
inak môže dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovej karte.
015
Pokyny na používanie pamäťovej karty
Vo fotoaparáte sa môžu používať pamäťové karty typu SD/SDHC a
MMC (Multi Media Card).
Kontakty karty
Pri používaní pamäťovej karty SD s kapacitou 1 GB je kapacita
snímania nasledujúca. Tieto hodnoty sú približné, pretože kapacita
snímok závisí od fotografovaného subjektu a od typu pamäťovej karty.
Veľkosť
zaznamenanej
snímky
Prepínač ochrany proti
zápisu
Štítok
[Pamäťová karta SD (Secure Digital)]
•
Fotogrfia
snímka
Pamäťová karta SD/SDHC je vybavená prepínačom ochrany proti
zápisu, ktorý chráni obrázkové súbory pred odstránením alebo
naformátovaním. Posunutím prepínača k dolnej časti pamäťovej
karty SD/SDHC sa aktivuje ochrana údajov. Posunutím prepínača
k hornej časti pamäťovej karty SD/SDHC sa zruší ochrana údajov.
• Pred snímaním fotografie posuňte prepínač k hornej časti
pamäťovej karty SD/SDHC.
*Filmovy
klip
Super Fine
(Veľmi
jemná)
Približne
182
Približne
199
Približne
251
Približne
251
Približne
333
Približne
493
Približne
1234
Približne
333
Približne
361
Približne
440
Približne
444
Približne
576
Približne
812
Približne
1668
Približne
471
Približne
510
Približne
611
Približne
617
Približne
791
Približne
1064
Približne
1870
-
-
-
-
-
-
Fine
Normal
(Jemná) (Normálna)
30FPS
(30CPS)
15FPS
(15CPS)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Približne
7'06"
Približne
26'25"
Približne
13'55"
Približne
49'24"
• Počas nahrávania filmu tlačidlo priblíženia nefunguje.
• Časy nahrávania sa môžu meniť podľa používania priblíženia.
• Môžete zaznamenať až 4 GB alebo 2 hodiny videa.
016
Prvé použitie fotoaparátu
Pred prvým použitím fotoaparátu nabite doplna nabíjateľnú batériu.
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa na displeji LCD objaví ponuka
nastavenia dátumu, času a jazyka. Táto ponuka sa po nastavení
dátumu, času a jazyka už neobjaví. Pred použitím fotoaparátu
nastavte dátum, čas a jazyk.
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
ponuku [Date&Time] (Dátum a Čas) a
stlačte tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol/
Doľava/Doprava vyberte požadovanú
podponuku a stlačte tlačidlo OK.
:English
Date & Time
:09/01/01
yyyy mm dd
2009 / 01 / 01
Exit
13:00
yyyy/mm/dd
Back
Tlačidlo Doľava/Doprava : Slúži na výber svetového času/ roka/
mesiaca/dňa/hodiny/minúty a typu
dátumu
Tlačidlo Nahor/Nadol
: mení hodnotu položky.
Nastavenie jazyka
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
ponuku [Language] (Jazyk) a stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
Language
Language
Date & Time
:English
English
:09/01/01
䚐ạ㛨
Ä Viacej informácií o Svetovom čase nájdete na str. 53.
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
017
Indikátor LCD monitora
■ Displej LCD zobrazuje informácie o funkciách snímania a
možnostiach.
Číslo
Popis
5
Ikona pamäťovej karty/
Ikona vnútornej pamäte
-
6
Batéria
Str.14
Blesk
Str.32
8
Temporizator
Str.34
9
Macro
Str.30
15 Varovanie pri destabilizácii
Číslo
Popis
1
Režim nahrávania
Str.20
2
Lišta optického / digitálneho priblíženia
/ Mierka digitálneho priblíženia
Str.28
3
Hlasové poznámky
Str.47
4
018
Počet zostávajúcich snímok
Zostávajúci čas
Ikona
00001
00:00:00
Strana
Str.16
Str.16
Strana
7
10 Výber štýlu fotografie
Detekcia tváre ·
Autoportrét ·
11
Záber Úsmevu ·
Zaznamenanie Žmurknutia
12
Tón tváre
Retušovanie tváre /
13
Úprava obrazu / Bez zvuku
14
Dátum / Čas
[Obrázok a celkový stav]
Ikona
16 Rámček automatického
zaostrenia
17 Opakované snímanie
Meranie/
18
Dlhodobá uzávierka
Kvalita snímky/rýchlosť
19
snímkovania
20
Veľkosť snímky
Str.45
Str.39
2009/01/01 01:00 PM
Str.41
Str.41/
46/48
Str.53
Str.27
Str.44
Str.44
Str.43
/24
Str.42
Str.42
21
ISO
Str.39
22
Vyváženie bielej
Str.38
23
Kompenzácia expozície
Str.37
Ako používať ponuku
1. Zapnite fotoaparát a stlačte tlačidlo PONUKA. V každom režime sa objaví ponuka.
Face Detection
Functions
Photo Size
Quality
Sound
Display
Focus Area
Photo Style Selector
Settings
Voice
Exit
Change
2. Na pohyb v ponukách použite tlačidlo pohybu nahor alebo nadol.
Face Detection
Functions
Photo Size
Quality
Sound
Display
Focus Area
Stlačte tlačidlo
NAHOR alebo
NADOL.
Voice
Exit
Change
Sound
Display
Photo Style Selector
Settings
Volume
Functions
Settings
Exit
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
Stlačte tlačidlo
NAHOR alebo
NADOL.
Language
Functions
Sound
Display
AF Sound
Settings
Self-Portrait
Change
Exit
Function Description
Start Image
Display Brightness
Quick View
Power Save
Change
3. Na výber podponuky použite tlačidlo pohybu doľava alebo doprava.
Volume
Functions
Sound
Display
Settings
Exit
Start Sound
Shutter Sound
Stlačte tlačidlo
DOĽAVA alebo
DOPRAVA.
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Stlačte tlačidlo
DOĽAVA alebo
DOPRAVA.
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low:Off
Shutter Sound
Medium
:1
Beep Sound
High
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
AF Sound
:On
AF Sound
:On
Self-Portrait
Self-Portrait
:On
Self-Portrait
:On
Beep Sound
Change
Exit
Back
Back
Set
4. Vyberte si podponuku a kliknite na tlačidlo OK, aby ste si uložili nastavenia a vrátili sa na predchádzajúce okno.
019
Spustenie režimu nahrávania
Výber režimu
Ako používať režim Auto (
Môžete zvoliť režimy záberov s použitím prepínača režimu v hornej
časti vašej kamery.
Tento režim vyberte, ak chcete fotografovať rýchlo a jednoducho
s minimálnymi zásahmi požívateľa.
Ako používať ovládač režimu
Režim snímania vyberte otočením ovládača režimu na značku
výberu.
Režim Scéna
Režim Filmový klip
Režim Zachytenie
krásy
Značka výberu
Návod na
fotografovanie
Inteligentný
automatický režim
Režim DIS
Režim Auto
Režim Program
020
)
1. Vložte batérie (str. 14). Pri vkladaní
batérií dávajte pozor na polaritu (+/–).
2. Vložte pamäťovú kartu (str. 14). Pretože
tento fotoaparát má internú pamäť
s veľkosťou 9MB, nie je nutné vložiť
pamäťovú kartu. Ak nie je vložená
pamäťová karta, snímka bude uložená
do internej pamäte. Ak je vložená
pamäťová karta, snímka bude uložená
na pamäťovú kartu.
3. Zatvorte kryt priestoru na batérie.
4. Stlačením tlačidla zapnutia fotoaparát zapnite.
5. Zvoľte režim AUTO s použitím prepínača režimu.
6. Nasmerujte fotoaparát smerom k subjektu a pomocou displeja
LCD naaranžujte obraz.
7. Stlačením spúšte zachyťte snímku.
Ak rámček automatického zaostrenia zmení po polovičnom
stlačení tlačidla spúšte farbu na červenú, znamená to, že
fotoaparát nemôže zaostriť na subjekt. V takom prípade
nedokáže fotoaparát zachytiť obrázok jasne.
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali
objektív alebo blesk.
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim Program (
)
Týmto automatickým režimom sa nakonfiguruje fotoaparát na
optimálne nastavenie. Všetky funkcie (okrem hodnoty clony
a rýchlosti uzávierky) sa dajú nakonfigurovať ručne.
1. Otočením ovládača režimu vyberte
režim Program. (str. 20)
2. Stlačením tlačidla Ponuka si nastavíte
rozšírené funkcie.
Ako používať režim DIS (
)
Režim digitálnej stabilizácie obrazu (DIS, Digital Image Stabilization)
Tento režim redukuje efekt trasenia fotoaparátu a pomáha získať
dobre exponovanú snímku aj pri tmavšom okolí.
1. Otočením ovládača režimu vyberte
režim DIS. (str. 20)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla spúšte zachyťte
snímku.
■ Na čo treba dávať pozor pri používaní režimu DIS
1. Digitálne priblíženie v režime DIS nefunguje.
2. Ak sú svetelné podmienky jasnejšie ako žiarivkové svetlo, režim
DIS sa neaktivuje.
3. Ak sú svetelné podmienky tmavšie ako žiarivkové svetlo, zobrazí
sa indikátor upozornenia na destabilizáciu fotoaparátu (Ã). Ak
chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nefotografujte v momente,
kedy je tento indikátor (Ã) zobrazený.
4. Ak sa subjekt pohybuje, výsledná zachytená snímka bude
rozmazaná.
5. Pretože režim DIS využíva digitálny procesor fotoaparátu,
spracovanie snímok zachytených v režime DIS môže trvať dlhšie.
021
Spustenie režimu nahrávania
Používanie režimu filmového sprievodcu (
Dostupné funkcie sprievodcu filmovaním
)
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri trasúcom sa obraze na obrazovke
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri filmovaní v tme
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní jasu obrazu
Funkcia, ktorá sa dá použiť pri nastavovaní farby obrazu
Pomáha používateľovi sa naučiť správnu metódu filmovania,
ktorá obsahuje riešenia potenciálnych problémov, ktoré sa môžu
vyskytnúť počas filmovania a umožňuje používateľovi cvičiť filmovanie
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Features to reduce camera shake
Features to use in low light conditions
Features to use when adjusting brightness
Features to use when adjusting colours
Photo Help Guide
Features to use when the image is out of focus
Stlačenie tlačidla
Doľava/Doprava
Stlačenie ikony OK tlačidla
Change
Half-press the shutter button to focus
To focus on a subject 80 cm or farther
To focus on a subject less than 80 cm away
To focus on people’s faces
Back
Stlačenie tlačidla
Doľava/Doprava
Stlačenie ikony OK tlačidla
Change
1/2
To focus on your subject, halfpress the shutter button:
- Green frame: subject is in focus
- Red frame: subject is out of focus
Back
Practice
Stlačenie tlačidla
Nahor
Stlačenie tlačidla
Nahor/Nadol
Photo Help Guide
Stlačenie tlačidla spúšte
Guide list
Press the shutter button
to practice using this
feature.
Stlačenie ikony OK tlačidla
Guide list
[ Funkcia, ktorá sa dá použiť pri náročnom zaostrovaní ]
022
2/2
When the subject is in focus,
press the shutter button
completely to capture the image
or video. If the subject is out of
focus, try half-pressing the shutter
button again.
Back
Practice
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim Beauty Shot (
)
Urobte fotoportréty pri nastavenej voľbe pre vyčistenie chýb tváre.
1. Pomocou voliča režimu vyberte režim
Beauty Shot. (str. 20)
2. Na výber možnosti [Face Tone] (Zladiť
farby tváre) alebo [Face Retouch]
(Retušovanie tváre) stlačte tlačidlo
nahor/nadol v ponuke [Functions]
(Funkcie).
3. Stlačením ľavého/pravého tlačidla vyberte požadovanú úroveň
funkcií [Face Tone] (Zladiť farby tváre) alebo [Face Retouch]
(Retušovanie tváre). Potom stlačte tlačidlo OK.
4. Stlačením spúšte zachyťte snímky.
Ako používať režimy Scéna (
Ä Ak chcete zmeniť režim Scene
(Scéna), stlačte tlačidlo MENU a zvoľte
požadovanú ponuku scény.
1. Otočením ovládača režimu vyberte
režim Scéna. (str. 20)
2. Stlačením ľavého/pravého tlačidla
vyberiete požadovaný režim.
3. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
4. Stlačením spúšte zachyťte snímku.
Portrait
Sound
Children
Settings
Exit
Landscape
Close Up
Text
Change
Režimy scény sú nasledujúce.
[Frame Guide](Pravítko snímky) (
[Night] (Noc)
(
[Portrait] (Portrét)
[Children] (Deti)
(
(
) : Tento režim použite, keď budete
chcieť, aby vás iná osoba
odfotila pod želaným uhlom.
) : Použite v prípade, že chcete
snímať fotografie v noci alebo
v tmavšom prostredí.
) : Ak chcete nasnímať jednu osobu.
) : Slúži na zachytenie rýchlo
sa pohybujúcich objektov,
napríklad detí.
) : Slúži na snímanie vzdialenej scenérie.
[Landscape] (Krajina)
(
[Close Up] (Zblízka)
(
) : Snímanie malých objektov, ako
napríklad rastlín a hmyzu zblízka.
[Text](Text)
(
) : Tento režim použite pri
snímaní dokumentu.
[Sunset](Západ slnka)
[Dawn] (Úsvit)
(
(
) : Na snímanie západu slnka.
) : Scény pri svitaní.
[Backlight] (Svetlo pozadia) (
) : Portrét bez tieňov
spôsobených svetlom
pozadia.
) : Ohňostrojové scény.
) : Pri scénach s oceánom,
jazerom, plážou a snehom.
Frame Guide
This mode is appropriate for shooting with
pre-composed scenes.
Night
Functions
Display
)
Pomocou ponuky jednoducho nastavíte optimálne nastavenia pre
rozličné snímané situácie.
Frame Guide
Scene
[Firework] (Ohňostroj)
(
[Beach & Snow] (Pláž a sneh) (
023
Spustenie režimu nahrávania
■ Ako používať režim [Frame Guide] (Pravítko snímky)
Režim [Frame Guide] (Pravítko snímky) použite, keď budete chcieť,
aby vás iná osoba odfotila pod želaným uhlom.
1. Zo želaného uhla urobte fotografiu.
- Sprievodca sa zobrazí okolo bočných
strán obrázka.
Pravítko
Fotoaparát automaticky upraví rýchlosť uzávierky a hodnoty
clony podľa prostredia, v ktorom sa fotografuje. V režime scény
Nočná scéna však môžete nastaviť rýchlosť uzávierky a hodnoty
clony podľa seba.
Zmena rýchlosti uzávierky a hodnoty
clony
Long Time Shutter
1. Vyberte režim scény [Nightscene]
Adjust the shutter speed and aperture value.
(Noc). (str. 23)
2. Stlačte tlačidlo Fn, zobrazí sa
ponuka Dlhý čas uzávierky.
Exit
Move
3. Pomocou 5-funkčného tlačidla
nakonfigurujte hodnotu dlhodobej
spúšte.
4. Stlačte znova tlačidlo Fn. Nastavená hodnota sa uloží
a fotoaparát sa prepne do režimu Nočná scéna.
2.8
Cancel Frame : OK
2. Následne môže druhá osoba nasnímať
obrázok tak, že zarovná hranu
snímaného obrázka s vodiacim prvkom,
ktorý ohraničuje bočné strany okna.
Cancel Frame : OK
Cancel Frame : OK
024
■ Ako používať režim [Long Time Shutter] (Dlhodobá
uzávierka)
1S
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať režim Filmový klip (
)
Filmový klip je možné nahrávať tak dlho, aký dostupný čas umožňuje
pamäťová karta.
1. Zvoľte režim filmový klip s použitím
prepínača režimu. (str. 20)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlačte tlačidlo spúšte. Filmový klip
sa bude nahrávať po dobu, ktorá je
na nahrávanie k dispozícii. Filmové klipy budú nahrávané stále,
aj keď je tlačidlo spúšte uvoľnené. Ak chcete zastaviť nahrávanie,
stlačte znova tlačidlo spúšte.
Ä Veľkosť a typ snímky sú nasledujúce.
- Veľkosť snímky
: 640x480, 320x240 (zvoliteľné)
- typ súboru filmového klipu : AVI (MJPEG)
- Obnovovací kmitočet
: 30FPS, 15FPS (zvoliteľné)
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
Kroky 1 až 3 sú rovnaké ako pri režime
FILMOVÝ KLIP.
4. Stlačte tlačidlo ponuky.
5. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadol si vyberte
ponuku [Functions] (Funkcie) a stlačte
tlačidlo doprava.
6. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Voice] (Hlas) a
stlačte tlačidlo OK.
7. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte ponuku [Off]
(Vypnuté).
8. Stlačte tlačidlo OK. Filmový klip je možné nahrávať bez zvuku.
Ä Ďalšie podrobnosti nájdete na str. 48.
Pozastavenie počas nahrávania filmového klipu (postupné
nahrávanie)
Tento fotoaparát umožňuje pri nahrávaní filmového klipu dočasne
zastaviť nahrávanie počas neželaných scén. Pomocou tejto funkcie
môžete nahrať do filmového klipu svoje obľúbené scény bez toho,
aby sa vytvárali viaceré filmové klipy.
■ Používanie postupného nahrávania
Kroky od 1-2 sú rovnaké ako pre režim
FILMOVÝ KLIP.
3. Tlačidlom spúšte zaznamenáte
filmové klipy, ak je dostupný čas
zaznamenávania. Filmové klipy budú
nahrávané stále, aj keď je tlačidlo
Stop
Record
spúšte uvoľnené.
4. Stlačením tlačidla OK nahrávanie
dočasne zastavíte.
5. V nahrávaní pokračujte opätovným
stlačením tlačidla OK.
6. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
025
Spustenie režimu nahrávania
Ako používať inteligentný automatický režim (
)
Fotoaparát si automaticky zvolí príslušné nastavenia fotoaparátu na
základe zaznamenaného typu scény. Bude nápomocný, ak nemáte
skúsenosti s nastaveniami fotoaparátu pri rôznych scénach.
1. Použitím ovládača režimu vyberte
inteligentný automatický režim. (str. 20)
2. Nasmerujte fotoaparát smerom k
subjektu a pomocou displeja LCD
naaranžujte obraz.
3. Stlačením tlačidla uzávierky zachyťte
snímku.
• Ak fotoaparát nerozpozná správny režim scény, použijú sa predvolené
•
•
•
•
026
nastavenia.
Aj v prípade, ak sa zaznamená tvár, fotoaparát nemusí vybrať režim
portrétu, a to v závislosti od polohy alebo osvetlenia subjektu.
Fotoaparát nemusí vybrať správnu scénu, a to v závislosti od
prostredia snímania, ako napríklad trasenie fotoaparátu, osvetlenie a
vzdialenosť k objektu.
Režim [Night] (Noc) rozpoznáva scény len vtedy, keď je blesk
nastavený na možnosť off (vypnutý). Fotoaparát používa režim
[Tripod] (Statív) po skontrolovaní podmienok snímania na statíve
počas určitého časového obdobia.
Napriek použitiu statívu fotoaparát nemusí vybrať režim statívu, a to v
závislosti od pohybu objektu.
Každá scéna sa rozpozná pri nasledujúcich podmienkach;
[Krajinka]
(
) : Pri snímaní scén v exteriéri
[Biela]
(
) : Pri snímaní vo veľmi jasnom prostredí
[Noci]
(
) : Pri snímaní nočných scén
[Nočný portrét]
(
) : Pri snímaní ľudí na tmavom mieste v
exteriéri
[Protisvetlo]
(
) : Pri snímaní scenérie s protisvetlom bez
portrétu
[Portrét s protisvetlom] (
) : Pri snímaní portrétu s protisvetlom
[Portrét]
) : Pri snímaní portrétu
(
[Makro]
(
) : Pri snímaní detailných záberov
[Makro text]
(
) : Pri snímaní textov s detailným
priblížením
[Statív]
(
) : Pri snímaní objektu bez akéhokoľvek
pohybu prostredníctvom statívu
[Akcia]
(
) : Pri snímaní objektu, ktorý sa často
pohybuje
Na čo treba myslieť pri fotografovaní
• Stlačenie tlačidla spúšte do polovice.
J emným stlačením tlačidla spúšte potvrdíte zaostrenie a nabíjanie
batérie blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímate
fotografiu.
[Jemné stlačenie tlačidla spúšte]
• Za určitých podmienok nemusí systém automatického zaostrenia
fungovať podľa očakávania.
– pri fotografovaní objektu s malým kontrastom,
– ak ide o subjekt s vysokým odrazom alebo leskom;
– ak sa subjekt pohybuje vysokou rýchlosťou,
– Na mieste, kde je silné odrážané svetlo alebo veľmi jasné
pozadie,
– Ak má subjekt na sebe len vodorovné čiary alebo je veľmi úzky
(napríklad tyč alebo stožiar),
– Ak je okolie tmavé.
[Úplné stlačenie tlačidla spúšte]
• Dostupná kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania a nastavení fotoaparátu.
• Ak je pri horších svetelných podmienkach vybraný režim vypnutého
•
•
•
blesku, pomalej synchronizácie alebo režim DIS, na displeji LCD sa môže
objaviť ikona upozornenia na trasenie fotoaparátu (\).V takom prípade
použite statív, oprite fotoaparát o pevný povrch alebo zmeňte do režimu
fotografovania s bleskom.
Snímanie proti svetlu: Pri fotografovaním majte slnko za chrbtom.
Snímanie fotografi í proti slnku môže viesť
k stmavnutiu snímky. Ak chcete snímať
fotografi ou proti svetlu, použite režim
[Backlight] (Zadné svetlo) v režime snímania
scény (pozrite str. 23), doplňujúci blesk
(pozrite str. 32), bodové meranie expozície
(pozrite str. 43), kompenzáciu expozície
(pozrite str. 37) alebo funkciu ACB (pozrite
str. 43).
Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív
alebo blesk.
Naaranžujte snímku pomocou displeja LCD.
027
Používanie tlačidiel na nastavenie
fotoaparátu
Funkciu režimu nahrávania je možné nastaviť pomocou tlačidiel
fotoaparátu.
Tlačidlo ZAPNÚŤ
Používa sa na zapnutie a vypnutie
fotoaparátu.
Z dôvodu úspory energie batérie sa po
určitom čase bez vykonania nejakej
činnosti fotoaparát automaticky vypne.
Informácie o funkcii automatického
vypnutia nájdete na strane 54.
Tlačidlo spúšte
Používa sa na nasnímanie fotografie alebo na nahrávanie hlasu v
režime SNÍMANIE.
• V režime FILMOVÝ KLIP
•
028
Úplným stlačením tlačidla spúšte sa
začne nahrávanie filmového klipu.
Stlačte raz tlačidlo spúšte, filmový
klip sa bude nahrávať po dobu, ktorá
je na nahrávanie k dispozícii. Ak
chcete zastaviť nahrávanie, stlačte
znova tlačidlo spúšte.
V režime STATICKÁ SNÍMKA:
Polovičné stlačenie tlačidla spúšte aktivuje automatické zaostrenie
a kontrolu stavu blesku. Úplným stlačením tlačidla spúšte
sa zachytí a uloží snímka. Ak vyberiete nahrávanie hlasovej
poznámky, nahrávanie sa začne po uložení obrazových údajov
fotoaparátom.
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE
Ak nie je zobrazená ponuka,
toto tlačidlo funguje ako tlačidlo
OPTICKÉHO alebo DIGITÁLNEHO
PRIBLÍŽENIA.
Tento fotoaparát je vybavený funkciou
3-násobného optického priblíženia a
3-násobného digitálneho priblíženia.
Pomocou obidvoch je možné dosiahnuť
pomer priblíženia 9x.
■ Priblíženie TELE (teleobjektív)
Optické priblíženie TELEOBJEKTÍV : Stlačte tlačidlo ZOOM T.
Tým priblížite subjekt, t.j. subjekt sa bude zdať bližší.
Digitálne priblíženie TELEOBJEKTÍV : Ak je vybrané maximálne optické
priblíženie (3x), stlačením tlačidla
PRIBLÍŽENIE T sa aktivuje softvér
digitálneho priblíženia. Uvoľnením
tlačidla PRIBLÍŽENIE TELEOBJEKTÍV
sa zastaví digitálne priblíženie na
požadovanom nastavení. Ak už je
dosiahnuté maximálne digitálne
priblíženie (3x), stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE TELEOBJEKTÍV nemá
žiadny efekt.
Stlačenie
tlačidla
ZOOM T.
Stlačenie
tlačidla
ZOOM T.
[Priblíženie
ŠIROKOUHLÉ]
[Priblíženie
TELEOBJEKTÍV]
[Digitálne priblíženie 3,0x]
Tlačidlo PRIBLÍŽENIE
• Spracovanie snímok zachytených pomocou digitálneho priblíženia
■ ŠIROKOUHLÉ priblíženie
Optické priblíženie ŠIROKOUHLÉ : Stlačenie tlačidla ZOOM W. Tým
vzdialite subjekt, t.j. subjekt sa bude
zdať vzdialenejší. Súvislým stlačením
tlačidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ
nastavíte fotoaparát na minimálne
nastavenie priblíženia, tzn. subjekt sa
bude zdať najvzdialenejší.
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
môže trvať o niečo dlhšie. Vyhraďte teda na to viac času.
• Ak sa počas snímania filmového klipu stlačia tlačidlá priblíženia, zvuk
nebude nahratý.
• Pri použití digitálneho klipu si môžete všimnúť zníženie kvality snímky.
• Ak chcete vidieť jasnejšiu snímku s digitálnym priblížením, stlačte v
•
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
•
[Priblíženie
TELEOBJEKTÍV]
[Optické priblíženie 2x]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
Digitálne priblíženie ŠIROKOUHLÉ : Ak je v činnosti digitálne priblíženie,
stlačením tlačidla ZOOM W sa v krokoch
zmenšuje digitálne priblíženie. Uvoľnenie
Optické priblíženie
tlačidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ
zastaví digitálne priblíženie. Stlačením
tlačidla PRIBLÍŽENIE ŠIROKOUHLÉ sa
Digitálne priblíženie
zmenšuje digitálne priblíženie, a potom sa
pokračuje zmenšením optického priblíženia,
kým sa nedosiahne minimálne nastavenie.
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Digitálne priblíženie 3,0x]
•
•
•
maximálnej polohe optického priblíženia do polovice tlačidlo spúšte,
potom znova stlačte tlačidlo PRIBLÍŽENIE TELEOBJEKTÍV.
Digitálny transfokátor nemožno aktivovať v niektorých režimoch
Scene (Scéna) ([Night (Noc)], [Portrait (Portrét)], [Children (Deti)],
[Text], [Close up (Detail)], [Firework (Ohňostroj)]), režimoch DIS,
režime Movie (Film), [Self Portrait (Autoportrét)], [Smile Shot (Snímok
úsmevu)], [Blink Detection (Rozpoznanie žmurknutia)] a [Face Detection (Rozpoznanie tváre)]
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu alebo krytu objektívu,
aby nedošlo k vytváraniu nejasných snímok, prípadne k nefunkčnosti
fotoaparátu. Ak je snímka tmavá, vypnite fotoaparát a znova ho
zapnite, aby sa upravila poloha objektívu.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, inak môže dôjsť k
nefunkčnosti fotoaparátu.
Keď je fotoaparát zapnutý, nedotýkajte sa pohyblivých častí objektívu,
inak môže dôjsť k stmavnutiu snímky a k jej nejasnosti.
Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali objektívu, keď pracujete s
tlačidlom priblíženia.
Stlačenie tlačidla
PRIBLÍŽENIE
ŠIROKOUHLÉ
[Priblíženie TELEOBJEKTÍV]
[Priblíženie ŠIROKOUHLÉ]
029
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Makro (
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo Nahor funguje ako tlačidlo smeru.
V režime nahrávania alebo prehrávania stlačením tohto tlačidla
zobrazíte informácie o snímke.
Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo NADOL funguje ako tlačidlo
smeru. Ak ponuka nie je zobrazená, môžete tlačidlo MAKRO ( )
/ NADOL použiť na zachytenie makro snímok. Rozsahy zaostrenia
sú zobrazené na nasledovnej stránke. Stlačte tlačidlo Makro,
kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor požadovaného režimu
makra.
Show all photographic information.
[ Filmovacia obrazovka ]
) / Nadol
Show only basic information.
[ Informačná obrazovka ]
[Autom. zaostrenie]
[Auto makro (
030
)]
[Makro (
)]
Tlačidlo Makro (
) / Nadol
■ Dostupné spôsoby zaostrenia, podľa režimu nahrávania
Ê Typy režimu zaostrenia a rozsahy zaostrenia
(W: širokouhlé, T: teleobjektív) Režim
Typ zaostrenia
Rozsah
zaostrenia
)
Auto makro (
W : 5 ~ Donekonečna
T : 50 ~ Donekonečna
Rozsah
zaostrenia
Rozsah
zaostrenia
Režim DIS (
Auto makro (
)
W : 5 ~ Donekonečna
T : 50 ~ Donekonečna
Normálne
o
o
o
o
o
o
SCENE
Makro
Normálne
o
o
o
Normálne
W : 80 ~ Donekonečna
T : 80 ~ Donekonečna
Makro
o
)
W : 5 ~ 80
T : 50 ~ 80
Režim
Typ zaostrenia
W : 80 ~ Donekonečna
T : 80 ~ Donekonečna
)
Auto makro
o
Normálne
Program (
Makro (
( o : Zvoliteľné, ä: : rozsah zaostrenia nekonečno)
Režim
)
Auto (
Režim
Typ zaostrenia
(jednotka: cm)
Režim
Auto makro
o
)
o
Normálne
o
W : 80 ~ Donekonečna
T : 80 ~ Donekonečna
å Keď je vybraný režim makra, dávajte obzvlášť pozor na destabilizáciu fotoaparátu.
å Keď snímate obrázok vo vzdialenosti do 40cm (širokouhlé
priblíženie) alebo 50 cm (priblíženie tele) v režime makro,
vyberte režim vypnutého blesku.
o
o
o
o
o
o
o
ä
o
031
Zámok zaostrenia
Tlačidlo Blesk (
Ak chcete zaostriť na subjekt, ktorý nie je v strede snímky, použite
funkciu zámku zaostrenia.
Keď je na displeji LCD zobrazená
ponuka, stlačením tlačidla DOĽAVA
presuniete kurzor na ľavú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená
ponuka, tlačidlo DOĽAVA funguje ako
tlačidlo BLESK ( ).
■ Používanie zámku zaostrenia
1. Skontrolujte, či je subjekt v strede rámčeka automatického
zaostrenia.
2. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte. Keď sa nazeleno rozsvieti
rámček automatického zaostrenia, znamená to, že fotoaparát je
zaostrený na subjekt. Ak nechcete nasnímať neželaný obrázok,
dajte pozor, aby ste nestlačili tlačidlo spúšte úplne.
3. Držte do polovice stlačené tlačidlo spúšte, namierte fotoaparát
tak, aby bola snímka naaranžovaná podľa potreby, potom
úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte obrázok. Ak
zdvihnete svoj prst z tlačidla spúšte, funkcia zámku zaostrenia
bude zrušená.
) / Doľava
[Výber režimu autom. blesku]
■ Výber režimu blesku
1. Zvoľte si požadovaný režim nahrávania, okrem režimu [Movie]
(Film) a režimu [DIS]. (str. 20)
2. Stlačte tlačidlo Blesk, kým sa na displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu blesku.
3. Na displeji LCD bude zobrazený indikátor režimu blesku.
Použite správny blesk, ktorý zodpovedá okolitému prostrediu.
■ Rozsah blesku
(jednotka: m)
1. Snímka, ktorá
má byť zachytená.
032
2. Stlačte do
polovice tlačidlo
spúšte a zaostrite
na subjekt.
3. Naaranžujte
snímku a úplne
stlačte tlačidlo
spúšte.
Normálne
ISO
ŠIROKOUHLÉ
AUTO 0,8 ~ 4,5
TELEOBJEKTÍV
Macro
ŠIROKOUHLÉ
0,8 ~ 2,4 0,2 ~ 0,8
TELEOBJEKTÍV
Auto Makro
ŠIROKOUHLÉ
TELEOBJEKTÍV
0,5 ~ 0,8 0,2 ~ 4,5 0,5 ~ 2,4
Tlačidlo Blesk (
) / Doľava
• Ak po výbere blesku stlačíte tlačidlo uzávierky, blysne prvý blesk, aby
•
•
•
•
•
•
skontroloval stav snímania (dosah blesku a pomer výkonu blesku).
Nehýbte fotoaparátom, kým sa blesk nerozsvieti druhýkrát.
Časté používanie blesku skracuje životnosť batérie.
Za normálnych prevádzkových podmienok je čas nabíjania blesku
zvyčajne najviac 4 sekúnd. Ak je batéria opotrebovaná, čas nabíjania
sa môže predĺžiť.
V režime DIS, režimoch scény [Landscape] (Krajina), [Close up]
(Zblízka), [Text] (Text), [Sunset] (Západ slnka), [Dawn] (Úsvit),
[Firework] (Ohňostroj) a v režime Filmový klip funkcia blesku nie je
aktívna.
Fotografie snímajte v dosahu blesku.
Ak je subjekt príliš blízko alebo je vysoko reflexný, kvalita snímky nie
je zaručená.
Pri snímaní fotografií za sťažených svetelných podmienok s bleskom
sa môže v zachytenom snímku objaviť biela škvrna. Škvrna je
spôsobená odrazom svetla blesku od častíc poletujúcich v ovzduší.
■ Indikátor režimu blesku
Pictograme
Režim blesku
Popis
Automatický
blesk
Ak je subjekt alebo pozadie príliš tmavé, blesk
fotoaparátu funguje automaticky.
Ak je subjekt alebo pozadie tmavé, blesk
Automatický s
fotoaparátu funguje automaticky, a redukuje
redukciou efektu
efekt červených očí pomocou funkcie redukcie
červených očí
efektu červených očí.
Doplňujúci blesk
Blesk osvetľuje nezávisle od svetla, ktoré je
k dispozícii. Intenzita blesku bude ovládaná v
závislosti od smerodajných podmienok.
Blesk funguje s malou rýchlosťou uzávierky,
aby sa dosiahla vyvážená správna expozícia.
Pomalá synchro- Pri zlých svetelných podmienkach sa na
nizácia
displeji LCD fotoaparátu zobrazí ikona
destabilizácie obrazu ( \ ).
Redukcia efektu
červených očí
Keď sa zistí snímka s „efektom červených očí“,
týmto režimom sa tento efekt automaticky redukuje.
Blesk vypnutý
Blesk sa nepoužíva. Tento režim vyberte
vtedy, ak zachytávate snímky na mieste
alebo v situáciu, ktoré neumožňujú použitie
blesku. Keď snímate obrázok pri zhoršených
svetelných podmienkach, na displeji LCD sa
objaví indikátor upozornenia na destabilizáciu
fotoaparátu ( \ ). Pri tejto funkcii
odporúčame použiť statív.
033
Tlačidlo Blesk (
Tlačidlo Samospúšť (
) / Doľava
■ Dostupný režim blesku, podľa režimu nahrávania
( o : je možné vybrať)
Režim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCENE
Režim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
034
Ikona inteligentného automatického blesku ( ) sa zobrazí v
režime [Smart Auto (Inteligentný automatický)].
) / Doprava
Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, stlačením tlačidla
DOPRAVA presuniete kurzor na pravú kartu.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo DOPRAVA
funguje ako tlačidlo Samospúšť ( ). Táto funkcia sa používa v
prípade, že chcete byť na snímke aj samotný fotograf.
• Ak počas činnosti časovača stlačíte tlačidlo časovača, funkcia
časovača bude zrušená.
• Ak chcete zabrániť destabilizácii, použite statív.
• V režime Filmový klip funguje len 10-sekundová samospúšť.
Tlačidlo Samospúšť (
) / Doprava
■ Výber časovača
■ Časovač pohybu
1. Vyberte režim Nahrávanie, okrem
režimu Nahrávanie hlasu. (str. 20)
Pohyb
2. Stlačte tlačidlo SAMOSPÚŠŤ/
DOPRAVA ( ), kým sa na
displeji LCD neobjaví indikátor
požadovaného režimu. Na displeji
LCD sa objaví ikona 10-sekundového,
2-sekundového alebo dvojitého
časovača.
3. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, snímka
bude zachytená po uplynutí určeného
času.
Režim
[Výber 10-sekundovej
samospúšte]
Popis
10-sekundová Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená
samospúšť po 10-sekundovom intervale.
2-sekundová Stlačením tlačidla spúšte bude snímka zachytená
samospúšť po 2-sekundovom intervale.
Dvojitá
samospúšť
Časovač
pohybu
Blikanie (1 sekundový interval)
Zaznamenávanie pohybu objektu
Blikanie (0,25 sekundový interval)
Nezaznamenáva sa pohyb
Zapnite a snímka sa po 2 sekundách
nasníma.
■ Priebeh časovača pohybu je nasledovný. (S výnimkou
režimu filmového klipu)
■ Indikátor režimu samospúšte
Ikona
Ikona a kontrolka časovača
Stlačenie tlačidla uzávierky po
nastavení časovača pohybu
Snímka bude urobená po 10 sekundách, po
ďalších 2 sekundách bude nasnímaný druhý
obrázok. Ak používate blesk, 2-sekundový
časovač môže byť oneskorený v závislosti od
doby nabíjania blesku.
Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6
sekundách po stlačení tlačidla spúšte a snímka sa
nasníma po zastavení pohybu.
Zvolenie časovača pohybu Stisnutie tlačidla Spúšte Potvrdenie kompozície (do 6 s)*1 Spustenie detekcie (Úplne
zamávajte rukou)*2 Zastavenie detekcie (nehýbte sa) Nasnímanie snímky (po 2 sekundách)
*1: Fotoaparát zaznamená pohyb objektu po 6 sekundách od stlačenia
tlačidla spúšte, takže potvrďte kompozíciu v rámci 6 sekúnd.
*2: Úplne pohnite telom alebo rukami.
Časovač pohybu nemusí fungovať v nasledujúcich prípadoch.
• Ohnisková vzdialenosť je väčšia ako 3 m.
• Expozícia je príliš svetlá alebo tmavá
• V podmienkach so zadným svetlom.
• Pohyb nie je významný
• Pohyb sa zaznamenáva mimo stredovej
•
Rozsah zaznamenania
časovača pohybu
oblasti (50%) senzora, kde sa pohyb
rozpoznáva.
Ak fotoaparát nezaznamená v rámci 30
sekúnd žiadny pohyb alebo fotoaparát
nezaznamená zastavenie pohybu po
jeho zaznamenaní
035
Tlačidlo PONUKA
Funkcie (
- Keď stlačíte tlačidlo PONUKA, na displeji LCD sa objaví ponuka
príslušného režimu fotoaparátu. Opätovným stlačením vrátite
displej LCD do prvotného zobrazenia.
- Voľba ponuky môže byť zobrazená, keď sú zvolené nasledovné
: režim FILMOVÝ KLIP a OBRÁZOK. Ak je vybraná funkcia
nahrávania hlasu, k dispozícii nie je žiadna ponuka.
Použitím ponuky, ktorá zapína funkcie alebo tlačidlo Fn, vyvoláte nasledovné
ponuky:
Režim
Face Detection
Photo Size
Functions
Quality
Sound
Focus Area
Display
[Stlačenie tlačidla
PONUKA]
Photo Style Selector
Settings
Voice
Exit
Change
[Vypnutá ponuka]
[Zapnutá ponuka]
Tlačidlo OK
- Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, toto tlačidlo sa
používa na presun kurzora do podponuky alebo na potvrdenie
údajov.
Face Detection
Functions
Photo Size
Quality
Sound
Photo Size
Quality
Focus Area
Focus Area
Photo Style Selector
Photo Style Selector
Settings
Voice
Voice
Exit
Change
Display
036
Face Detection
[Stlačenie ikony
OK tlačidla]
Exit
)
(Funkcie)
Ponuka
Dostupný režim
Strana
EV
White Balance
(Vyváženie bielej)
ISO
Str.38
Face Detection (Opis funkci)
Str.39
Face Tone (Tón tváre)
Face Retouch
(Retušovanie tváre)
Photo size (veľkosť fotografie)
/ Movie size (veľkosť film)
Str.41
Str.37
Str.39
Str.41
Str.42
ACB
Str.43
Quality(Kvalita) / Frame rate
(Rýchlosť snímkovania)
Str.42
Metering (Meranie)
Str.43
Drive (Opakované snímanie)
Str.44
Focus Area
(Oblasť zaostrenia)
Str.44
Photo Style Selector
(Výber štýlu fotografie)
Str.45
Image Adjust (Úprava obrazu)
Str.46
Voice (hlas)
Str.47
Long Time Shutter
(Dlhodobá uzávierka)
Str.24
Back
Funkcie (
)
Ako zapnúť funkcie pomocou tlačidla PONUKA
1. Stlačte tlačidlo MENU v niektorom z dostupných režimov.
2. Stlačením tlačidiel Nahor/Nadol si vyberte ponuku [Functions]
(Funkcie) a stlačte tlačidlo Doprava/OK.
Functions
EV
EV
White Balance
White Balance
ISO
Sound
Display
Settings
Face Detection
Photo Size
Quality
Tento fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu v závislosti od
okolitých svetelných podmienok.
Hodnotu expozície si možno vybrať aj pomocou ponuky [EV].
Face Detection
Photo Size
Quality
ACB
Exit
Kompenzácia expozície
ISO
Tlačidlo
Doprava/OK
ACB
Change
Exit
Back
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol si vyberte požadovaný režim a
potom stlačte tlačidlo OK.
EV
EV
White Balance
White Balance
ISO
ISO
Face Detection
Face Detection
Tlačidlo
Nahor/Nadol
Photo Size
Quality
Photo Size
Quality
ACB
Exit
Tlačidlo Fn na zadnej strane fotoaparátu použite na vyvolanie
ponúk, ktoré rýchlejšie zapínajú často používané funkcie.
ACB
Back
Exit
Back
4. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovanú ponuku, potom stlačte tlačidlo OK.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Daylight
Appropriate for outdoor photography on a clear day.
■ Kompenzácia expozície
1. Možnosť [EV] ( ) si vyberte
kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z
EV
Set exposure value to adjust brightness.
ponuky Funkcie.
2. Pomocou tlačidla DOĽAVA a
DOPRAVA nastavte požadovaný
faktor kompenzácie expozície.
Back
Move
3. Stlačte tlačidlo OK. Nastavená hodnota
sa uloží a zatvorí sa režim nastavenia kompenzácie expozície.
Ak zmeníte hodnotu expozície, v ľavej časti LCD displeja bude
zobrazený indikátor expozície ( ).
Ä Záporné hodnoty kompenzácie expozície zmenšujú expozíciu.
Všimnite si, že kladná hodnota kompenzácie expozície zväčšuje
expozíciu, displej LCD môže byť biely, alebo nebude možné
nasnímať dobré obrázky.
Tlačidlo
Doľava/Doprava
Back
Move
Back
Move
037
Funkcie (
)
Vyváženie bielej
Ovládanie vyváženia bielej farby
umožňuje upraviť farby tak, aby sa zdali
prirodzenejšími.
White Balance
Adjust the white balance according to the light source.
Back
Režim
Auto WB
(Autom. Čiernobiele)
Pictograme
Move
Popis
Fotoaparát automaticky vyberie príslušné
nastavenie vyváženia bielej farby v závislosti od
smerodajný svetelných podmienok.
Daylight
(Denné svetlo)
Na snímanie fotografií vonku.
Cloudy
(Zamračené)
Na snímanie fotografií pri zamračenom počasí.
Fluorescent_H
(Žiarivkové svetlo h)
Na snímanie pri osvetlení trojcestnými
žiarivkami typu denného svetla.
Fluorescent_L
(Žiarivkové svetlo l)
Snímanie pri žiarivkách s bielym svetlom.
Tungsten
(Žiarovka)
Custom Set
(Vlastné nastavenie)
Na snímanie pri žiarovkovom osvetlení
(štandardné žiarovky).
Umožňuje používateľovi nastaviť vyváženie
bielej v závislosti od podmienok snímania.
Ä Rozdielne svetelné podmienky môžu spôsobiť rôzne farebné
odtiene na snímkach.
038
■ Použitie vlastného vyváženia bielej
Nastavenia vyváženia bielej sa môžu líšiť v závislosti od
snímaného prostredia. Vlastným nastavením vyváženia
bielej farby môžete vybrať najvhodnejšie nastavenie pre
konkrétne okolie.
1. V ponuke White Balance vyberte
ponuku CUSTOM ( ).
Pred fotoaparát umiestnite hárok
bieleho papiera tak, aby sa na displeji
LCD zobrazovala len biela farba.
2. Tlačidlo OK
: slúži na výber
predchádzajúcej
vlastnej hodnoty
Biely papier
vyváženia bielej.
Tlačidlo spúšte : ukladá nové nastavenie vyváženia bielej.
- Vlastná hodnota vyváženia bielej farby bude použitá počnúc
nasledujúcou snímkou.
- Používateľom nastavená hodnota vyváženia bielej farby bude v
platnosti, až kým nebude nahradená inou.
Funkcie (
)
Pri snímaní obrázkov môžete zvoliť citlivosť ISO.Rýchlosť alebo
špecifická citlivosť na svetlo fotoaparátu je udaná v číslach ISO.
■ Normal (Normálna)
Tento režim automaticky rozoznáva polohu tváre subjektu a potom
nastavuje zaostrenie a expozíciu. Tento režim vyberte, ak chcete
rýchlo a jednoducho fotografovať tvár.
[Auto]: Citlivosť fotoaparátu sa mení
automaticky podľa určitých
premenných, napr. podľa svetelnosti
alebo jasu subjektu.
Ä Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Návod na
fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie krásy)
Portrait (Portrét), Children (deti), Beach & Snow
(pláž a sneh)
ISO
ISO
Adjust the sensitivity of the camera.
Back
Move
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
Zvýšením citlivosti ISO môžete zvýšiť rýchlosť uzávierky, ak je prítomné
rovnaké množstvo svetla. Snímka však môže byť nasýtená vysokým
jasom. Čím je hodnota ISO vyššia, tým je vyššia citlivosť fotoaparátu
na svetlo – zväčšuje sa tým teda schopnosť zachytávať snímky pri
slabšom osvetlení. V snímke sa však so zvyšovaním hodnoty ISO
zvyšuje úroveň šumu, snímka sa potom zdá byť zrnitejšou.
Ä Keď sa nastaví [Motion Capture] (Zachytenie pohybu), rýchlosť ISO sa nastaví
na AUTO.
Ä Ponuka [ISO] je zapnutá len v režime [Program] alebo [Photo Help Guide]
(Návod na fotografovanie).
1. Veľkosť a umiestnenie rámčeka
automatického zaostrenia sa nastaví
automaticky podľa tváre subjektu.
2. Stlačte do polovice tlačidlo spúšte.
Keď sa zaostrenia aktivuje, farba
rámčeka zaostrenia sa zmení na
zelenú.
3. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte
fotografiu.
Detekcia tváre
Ak použijete možnosti zisťovania tváre, váš
fotoaparát môže zisťovať ľudskú tvár. Pri
zaostrovaní ľudskej tváre sa tiež nastavuje
aj jas tváre. Pomocou autoportrétu môžete
taktiež nasnímať výrazy tváre.
Face Detection
Adjust face detection settings.
Back
Move
039
Funkcie (
)
• Táto funkcia dokáže rozpoznať najviac 10 osôb.
• Keď fotoaparát rozozná viac ľudí súčasne, zaostrí na najbližšiu
•
•
•
•
•
•
•
040
osobu.
Digitálne priblíženie sa v tomto režime neaktivuje.
Keď fotoaparát zistí cieľovú tvár, zobrazí sa cez ňu biely rámček
zaostrenia. Cez ostatné tváre sa zobrazí sivý rámček zaostrenia.
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaostrí na tvár a zelený
rámček zaostrenia zmení farbu na zelenú.
Ak sa vyskytne pri zisťovaní tváre chyba, vráťte sa do režimu
automatického zaostrenia.
Za určitých podmienok táto funkcia nepracuje správne.
– Ak osoba nosí tmavé okuliare, alebo je nejaká časť tváre skrytá.
– Ak sa fotografovaná osoba nepozerá do fotoaparátu.
– Fotoaparát nezisťuje tvár, ak je jas príliš tmavý alebo príliš svetlý.
– Ak je vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom príliš veľká.
Maximálna dostupná vzdialenosť zaznamenania tváre je 2.5 m
(Širokouhlo).
Čím je bližšie subjekt, tým rýchlejšie môže fotoaparát rozpoznať
subjekt.
V režime [Beauty Shot] (Zachytenie krásy), [Portrait] (Portrét) a
[Children] (Deti) je funkcia [Face Detection] (Zaznamenanie tváre)
nastavená na predvolenú hodnotu.
Ê Autoportrét
Keď snímate obrázky seba, oblasť vašej tváre sa zaznamená
automaticky, aby ste mohli obrázky seba nasnímať jednoduchšie
a rýchlejšie.
Ä Na výber sú tieto režimy: Auto, Program, DIS, Photo Help Guide (Návod
na fotografovanie), Beauty Shot (Zachytenie
krásy) Portrait (Portrét), Beach & Snow (pláž
a sneh)
1. P
ri samofilmovaní nastavte objektív
fotoaparátu smerom k tvári objektu.
Automaticky zaznamená tvár objektu
a vydá navádzací zvuk.
2. Z
ačnite filmovať stlačením tlačidla
uzávierky.
åK
eď nájdete tvár v strede obrazovky, opakovane bude
vydávať rýchlejší zvuk na rozdiel od zvukov, ktoré sa
vysielajú, keď tvár nie je v strede.
åZ
vuk navádzania sa dá použiť pomocou zvuku v ponuke
nastavení. (Pozrite str. 49)
Funkcie (
)
Záber Úsmevu
Fotoaparát automaticky urobí snímku
tak, že zistí pozíciu s úsmevom na
tvári subjektu, hoci ste nestlačili tlačidlo
spúšte. Ak stlačíte tlačidlo spúšte,
obrázok sa zachytí bežným spôsobom
snímania. Keď snímate obrázok so
záberom úsmevu, ukázanie zubov
alebo udržanie usmiatej tváre vášho
objektu pomáha v zaznamenaní
usmievajúcej sa tváre objektu.
Tón tváre
Táto ponuka vám umožňuje ovládať tón vzhľadu v obrázkoch v
režime zachytenia krásy. Čím vyššiu úroveň si vyberiete, tým jasnejší
bude tón vzhľadu.
1. Možnosť [Face Tone] (Tón tváre) si
vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si
vyberte požadovaný tón tváre a potom
stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Face Tone
Set the level of face tone. (brightening the face)
Back
Move
Zaznamenanie Žmurknutia
Ak má subjekt zatvorené oči pri zatlačení
tlačidla uzávierky, fotoaparát nasníma 2
postupné zábery a následne sa obrázky
uložia. Ak oči subjektu nie sú pri stlačení
tlačidla spúšte zatvorené, fotoaparát
nasníma iba jeden obrázok.
Zaznamenanie usmievajúcej sa tváre alebo žmurkajúcich
očí nemusí byť dostupné, ak sa vyskytne ktorákoľvek z
nasledujúcich situácií:
- Ak objekt nosí slnečné okuliare.
- Keď sa objekt nepozerá priamo do fotoaparátu.
- Ak je osvetlenie prostredia príliš jasné alebo príliš tmavé
na zaznamenanie tváre objektu.
- Keď sa fotoaparát nachádza ďaleko od objektu. (zaostrovacie značky Oranžovej farby)
- Ak je odraz svetla alebo protisvetlo, ktoré je príliš jasné.
Retušovanie tváre
Táto ponuka vám umožňuje, aby vzhľad vyzeral jasnejšie a krajšie
pred nahrávaním v režime zachytenia krásy. Čím vyššiu úroveň si
vyberiete, tým účinnejšie bude toto ovládanie.
1. Možnosť [Face Retouch] (Retušovanie
tváre ) si vyberte stlačením tlačidla
Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si
vyberte požadované retušovanie tváre
a potom stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Face Retouch
Set the level of face retouching.
Back
Move
041
Funkcie (
)
Kvalita/Rýchlosť snímkovania
Veľkosť snímky
Môžete vybrať veľkosť snímky v závislosti od použitia.
(jednotka: pixel)
Režim
Fotografia
Režim
Ikona
Veľkosť
Môžete vybrať pomer kompresie v závislosti od použitia zachytených
snímok. Vyšší pomer kompresie znamená nižšiu kvalitu snímky.
3648X 3648X 3648X 3072X 2592X 2048X 1024X
2736 2432 2052 2304 1944 1536
768
Režim Ikona
Filmový
klip Veľkosť
640 x 480
Set the photo size.
Photo Size
320 x 240
Režim FOTOGRAFIA
Ikona
Podponuka
Super Fine
(Veľmi jemná)
Fine
(Jemná)
Normal
(Normálna)
30FPS
(30CPS)
15FPS
(15CPS)
Formát
súboru
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Adjust the image quality.
Quality
Movie Size
Set the video size.
Back
Back
Move
[Režim FOTOGRAFIA]
Back
Move
[Režim FILMOVÝ KLIP]
• Pri vyššom rozlíšení bude k dispozícii menej snímok, pretože snímky
s vysokým rozlíšením vyžadujú viac pamäte.
Režim FILMOVÝ KLIP
Frame Rate
Set the number of frames per second for movies.
Move
[Režim FOTOGRAFIA]
Back
Move
[Režim FILMOVÝ KLIP]
• Tento formát súboru je v súlade so systémom DCF (Design rule for
Camera File).
• JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG je kompresný štandard obrázkov vyvinutý spoločnosťou
Joint Photographic Experts Group. Tento typ kompresie sa používa
najčastejšie na kompresiu fotografií a obrázkov, pretože dokáže
efektívnejšie komprimovať obrázky.
042
Funkcie (
)
ACB
Meranie
Táto funkcia slúži na automatickú úpravu kontrastu, keď sa robia
zábery v prostredí s veľkou expozičnou rozdielnosťou, napr. svetlé
pozadie alebo kontrast. Táto funkcia slúži na automatickú úpravu
jasu a umožňuje, aby sa dal predmet zreteľne vyfotografovať.
Ak nemôžete dosiahnuť vhodné podmienky expozície, môžete
zmeniť spôsob merania expozície, aby bolo možné nasnímať
jasnejšie obrázky.
- Submenu [ACB] : [Off] (Vyp), [On](Zap.).
Automatically compensate for differences in brightness.
ACB
Back
Move
Ä Funkcia ACB je dostupná v režime nahrávania [Auto], [Program]
alebo [Portrait] (Portrét). Funkcia ACB vždy funguje v režime
nahrávania [Auto], [Portrait] (Portrét).
[Multi](Viacnásobne) ( )
: Expozícia bude
Set the light metering option.
Metering
vypočítaná na základe
priemeru svetla
dostupného v oblasti
snímky. Výpočet však
Back
Move
bude smerom k stredu
snímky skreslený. Toto
nastavenie je vhodné
pri štandardnom
použití.
[Spot](Bodové) ( ) : Svetlo bude merané len v obdĺžnikovej oblasti
v strede displeja LCD. To je vhodné v prípade,
že je subjekt v strede exponovaný správne,
bez ohľadu na zadné svetlo.
[Center-weighted](merané na stred) ( )
: Expozícia bude vypočítaná na základe priemeru svetla
dostupného v oblasti snímky. Výpočet však bude smerom
k stredu snímky skreslený. Vhodné pri snímaní obrázka
malého objektu, napríklad rastliny alebo hmyzu.
Ä Ak subjekt nie je v strede oblasti zaostrenia, nepoužívajte bodové
meranie expozície, pretože môže dôjsť k chybám v expozícii. Za
týchto okolností je lepšie použiť kompenzáciu expozície.
043
Funkcie (
)
Opakované snímanie
Typ automatického zaostrenia
Môžete vybrať režim súvislého snímania a AEB (Auto Exposure Bracketing).
Môžete vybrať uprednostňovanú oblasť zaostrenia v závislosti od
podmienok pri snímaní.
[Single](Jednotlivo) (
): Snímanie len jedného
obrázka.
Drive
[Continuous](Súvisle) (
): Snímky budú
Set the shooting type.
zachytávané súvislo
za sebou, až kým
nebude tlačidlo spúšte
Back
Move
uvoľnené.
[Motion Capture](Zachytenie pohybu) (
)
: Týmto režimom zachytíte súvislo 5 snímok za
sekundu, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte. Po
dokončení súvislého snímania budú snímky uložené
a na displeji LCD sa snímky prehrajú. Maximálny
počet snímok je 30 a veľkosť snímky je pevne
stanovená na VGA.
[AEB] (
)
: Nasnímajte tri po sebe nasledujúce fotografie s
rôznymi hodnotami expozície. Tento režim použite v
prípade, že je ťažké rozhodnúť o expozícii objektu.
• Vysoké rozlíšenie a vysoká kvalita snímky predlžujú čas ukladania
snímky, čím sa predlžuje doba čakania.
• Pokiaľ je [Súvislé], [Zachytenie pohybu], [AEB], blesk bude automaticky vypnutý.
• Ak je v pamäti miesto na menej ako 3 snímky, snímanie funkciou
AEB nie je k dispozícii.
• Ak je v pamäti miesto len na 30 snímok, snímanie pohybu nie je k
dispozícii.
• Pri snímaní funkciou AEB je lepšie používať statív, pretože čas na
ukladanie každého súboru snímky je dlhší a mohlo by dôjsť k
rozmazaniu spôsobenému destabilizáciou fotoaparátu.
044
[Center AF] (Autom. zaostrenie na stred) (
)
: Zaostrená bude obdĺžniková
oblasť v strede displeja LCD
[Multi AF] (Rozpoznanie tvare) (
)
: Tento fotoaparát vyberie
všetky z dostupných bodov
automatického zaostrenia z 9
bodov automatického zaostrenia.
Focus Area
Set the autofocus method.
Back
Move
Ä Keď fotoaparát zaostrí subjekt, rámček automatického zaostrenia
sa zafarbí nazeleno. Keď fotoaparát nezaostrí subjekt, rámček
automatického zaostrenia sa zafarbí načerveno.
Funkcie (
)
■ Vlastná farba: Môžete zmeniť hodnoty
R (červenej), G (zelenej)
a B (modrej) farby
obrázka.
Voľba fotogr. štýlu
Do obrázku môžete pridávať rozličné efekty bez software na editovanie obrázku.
Photo Style Selector
Set a photo style to evoke a mood.
Back
Move
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava vyberte požadovaný režim,
potom stlačte tlačidlo OK.
2. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Režim Style
[Normal]
(Normálny)
[Soft] (Mäkký)
[Vivid]
(Intenzívny)
[Forest] (Les)
[Retro] (Retro)
[Cool]
(Studené)
[Calm]
(Pokojný)
[Classic]
(Klasický)
[Negative]
(Negatív)
[Custom RGB]
(Vlastné RGB)
Ikona
Back
Move
Back
Move
– Tlačidlo Nahor/Nadol: Vyberá
R, G, B.
– Tlačidlo Doľava/Doprava: Mení
hodnoty.
Opis
Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
Používa sa mäkký štýl.
Používa sa intenzívny štýl.
• Keď sa nastaví štýl obrázka, zaznamenanie tváre nebude dostupné.
• Keď sa nastaví v štýle fotografie Soft alebo Vivid, nasýtenie nebude
dostupné.
• Keď sa nastaví v štýle fotografie Negative, kontrast nebude dostupný.
Používa sa lesný štýl.
Používa sa štýl retro sépia.
Používa sa studenény štýl.
Používa sa pokojný štýl.
Používa sa čiernobiely efek
Používa sa efekt negatívu.
Definujte tón RGB, aby ste si vytvorili váš vlastný
štýl fotografií.
045
Funkcie (
)
Úprava obrazu
Sýtosť
Môžete zmeniť sýtosť snímky.
Kontrast
Môžete zmeniť kontrast snímky.
1. Možnosť [Contrast] (Kontrast) si
vyberte stlačením tlačidla Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
zmeňte kontrast.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
• Keď sa nastaví v štýle fotografie Negative, kontrast nebude dostupný.
Ostrosť
Môžete nastaviť ostrosť obrázka,
ktorý chcete nasnímať. Efekt ostrosti
nie je možné overiť na displeji LCD
pred nasnímaním obrázka, pretože
táto funkcia sa použije až vtedy, keď
je snímka uložená v pamäti.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
1. Možnosť [Sharpness] (Ostrosť) si vyberte stlačením tlačidla
Nahor/Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava zmeňte ostrosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte záber.
046
1. Možnosť [Saturation] (Sýtosť) si
vyberte stlačením tlačidla Nahor/
Nadol.
2. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
zmeňte sýtosť.
3. Stlačte tlačidlo spúšte a urobte
záber.
Adjust contrast, sharpness and saturation.
Image Adjust
Contrast
Sharpness
Saturation
Back
Move
• Keď sa nastaví v štýle fotografie Soft alebo Vivid, nasýtenie nebude
dostupné.
Funkcie (
)
Hlasová poznámka
Nahrávanie hlasu
K uloženej snímke je možné pridať svoj
hlas. (Max. 10 sek.)
Hlas je možné nahrávať tak dlho, ako to
umožňuje čas, ktorý je k dispozícii (Max.
10 hodín).
Set the voice memo feature.
Memo
Back
Move
Enable voice recording.
Record
Back
Move
Stlačením tlačidla spúšte nahrajte hlas.
– Stlačte raz tlačidlo spúšte, zvuk sa bude
nahrávať po dobu, ktorá je k dispozícii
(max. 10 hodín). Čas
nahrávania bude zobrazený na displeji
LCD. Zvuk bude nahrávaný stále, aj keď
je tlačidlo spúšte uvoľnené.
Record
Exit
– Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte
[Režim Nahrávanie hlasu]
znova tlačidlo spúšte.
– Typ súboru: *.wav
– Ak je na displeji LCD zobrazený
indikátor hlasovej poznámky,
nastavenie je dokončené.
– Stlačte tlačidlo spúšte a nasnímajte
fotografiu.
Snímka sa uloží na pamäťovú kartu.
– Hlasová poznámka sa bude nahrávať
po dobu desať sekúnd od momentu
uloženia snímky. Ak počas nahrávania
zvuku stlačíte tlačidlo spúšte,
nahrávanie hlasovej poznámky sa
zastaví.
Stop
047
Funkcie (
)
Nahrávanie filmového klipu bez zvuku
Pozastavenie počas nahrávania hlasu
Pomocou tejto funkcie môžete
nahrať obľúbené hlasové klipy do
nahrávaného zvukového súboru bez
toho, aby sa vytvorilo viacero súborov
nahrávania zvuku.
Filmový klip je možné nahrávať bez
zvuku.
Stop
Record
[Režim Nahrávanie hlasu]
1. Stlačením tlačidla OK nahrávanie dočasne zastavíte.
2. V nahrávaní pokračujte opätovným stlačením tlačidla OK.
3. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte znova tlačidlo spúšte.
• Na nahrávanie zvuku je najlepšia vzdialenosť 40 cm medzi vami a
fotoaparátom (mikrofónom).
• Ak sa počas pozastaveného nahrávania hlasu fotoaparát vypne,
nahrávanie hlasu bude zrušené.
048
V režime Filmový klip vyberte ponuku
[Voice] (Hlas). ( Na displeji LCD sa
zobrazí ikona (
). Stlačte tlačidlo
spúšte, filmový klip sa bude nahrávať po
dobu, ktorá je na nahrávanie bez zvuku
k dispozícii.
Record a video without audio.
Off
Back
Move
Ponuka Zvuk
Zvuk spúšte
V tomto režime je možné nastaviť nastavenia zvuku. Ponuku
Nastavenie je možné použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu
okrem režimu nahrávania hlasu.
Môžete vybrať zvuk spúšte.
■ Zvýraznené položky * sú predvolené nastavenia.
- Zvuk spúšte : [Off] (Vyp.), [1]*, [2], [3]
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
Zvuk (  )
Volume
:Medium
Start Sound
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
:1
AF Sound
2
:On
Self-Portrait
Back
3
:On
Set
Hlasitosť
Môžete vybrať hlasitosť zvuku pri spustení, zvuku spúšte, zvuku
upozornenia a zvuku automatického zaostrenia.
- Podponuka [Volume](Hlasitos) :
[Off](Vyp.), [Low](Nízka),
[Medium] (Stredná)*,
[High] (Vysoká)
Volume
Off :Medium
Start Sound
Low :Off
Shutter Sound
Medium
:1
High
:1
Beep Sound
AF Sound
:On
Self-Portrait
:On
Back
Ak nastavíte zvuk do polohy ON (ZAP.), zaznie pípnutie, keď sa
stlačia tlačidlá, ktoré vám prezrádza stav prevádzky fotoaparátu.
Set
- Podponuka [Pípnutie]: [Off] (Vyp.),
[1]*, [2], [3]
Zvuk zapnutia
:Off
Shutter Sound
Off :1
Beep Sound
1
AF Sound
2
3
:1
:On
:On
Set
:Medium
Start Sound
Off :Off
Shutter Sound
1
:1
Beep Sound
2
:1
3
Self-Portrait
Back
:Medium
Start Sound
Back
Volume
AF Sound
Volume
Self-Portrait
Môžete vybrať zvuk, ktorý sa aktivuje pri každom zapnutí
fotoaparátu.
- Zvuk pri spustení : [Off] (Vyp.)*,
[1], [2], [3]
Pípnutie
:On
:On
Set
049
Zvuk (  )
Ponuka nastavenie
Zvuk zaostrenia
V tomto režime je možné nastaviť základné možnosti. Ponuku
Nastavenie je možné použiť vo všetkých režimoch fotoaparátu okrem
režimu nahrávania hlasu.
■ Zvýraznené položky * sú predvolené nastavenia.
Ak je zvuk automatického zaostrenia zapnutý, bude tento zvuk
aktivovaný pri stlačením tlačidla spúšte, čím sa oznamuje stav
prevádzky fotoaparátu.
- Podponuka [Zvuk zaostrenia]: [Off] (Vyp.),
[On] (Zap.)*
Volume
Start Sound
:Off
Shutter Sound
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Self-Portrait
On :On
Back
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
:Medium
Displej (
)
Jazyk
Set
Ide o výber jazyka, ktorý sa zobrazuje
na displeji LCD. Aj po vytiahnutí a opätovnom vložení batérie bude nastavenie
jazyka zachované.
Autoportrét
Toto sa objaví, keď sa automaticky zistí poloha tváre subjektu pri
snímaní autoportrétu.
- Samofilmovanie sa dá nastaviť pomocou
tlačidiel [Off] (Vyp.) a [On] (Zap.)*.
Volume
Function Description
Start Image
Display Brightness
Quick View
Power Save
Back
:Off
:1
Beep Sound
:1
AF Sound
Off :On
Deutsch
:Auto
Español
:0.5sec
Italiano
:Off
Set
Self-Portrait
On :On
Set
Opis funkcie
Môžete si vybrať, či sa v režime nahrávania zobrazí na okne opis
funkcie.
- Podponuka Opis funkcie
[Off] (Vypnuté). : Funkciu opisu funkcie
nemožno aktivovať.
[On]* (Zapnuté) : Zobrazuje sa názov a
opis možnosti.
Language
Function Description
Start Image
:English
Off
On
:On
:Off
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
Power Save
:Off
Back
050
:English
English
:On
䚐ạ㛨
:Off
Français
:Medium
Start Sound
Shutter Sound
Back
Language
Set
Displej (
)
Obrázok pri spustení
Rýchly náhľad
Môžete vybrať obrázok, ktorý sa objaví na displeji LCD pri každom
zapnutí fotoaparátu.
Ak pred zachytením snímky nastavíte funkciu Rýchly náhľad, môžete
práve zachytenú snímku zobraziť na displeji LCD po dobu, ktorá
sa nastavuje v časti [Rýchly náhľad]. Funkcia Rýchly náhľad je k
dispozícii len pri fotografiách.
Language
:English
- Podponuky: [Off] (Vyp.)*, [Logo] (Logo),
Function Description
:On
[User Image] (Vlastný obrázok)
Start Image
:Off
Off
Display Brightness
:Auto
- Pri možnosti [Start Image] (Obr. pri
Quick View
:0.5sec
spustení) použite na obrázok pri
Power Save
:Off
spustení uloženú snímku v ponuke
Exit
Back
[Resize] (Zmeniť neľkosť) v režime
prehrávania.
- Snímka pri spustení nebude ponukou [Delete] (Odstrániť) alebo
[Format] (Formátovať) odstránená.
- Vlastné snímky budú odstránené ponukou [Reset] (Vynulovať).
Jasné zobrazenie
Môžete nastaviť jas displeja LCD.
- Podponuky: [Auto] (Autom.)*,
[Dark] (Tmavý)
[Normal] (Normálny)
[Bright] (Jasný)
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Auto:Auto
Quick View
Dark:0.5sec
Normal
:Off
Bright
Power Save
Back
Set
- Podponuky
[Off] (Vyp.)
: Funkciu Rýchly náhľad
nie je možné aktivovať.
[0.5 sec] (0,5 sek.)*, [1 sec] (1 sek.),
[3 sec] (3 sek.): Zachytená snímka bude
nakrátko zobrazená
počas vybranej doby.
Language
:English
Function Description
:On
Start Image
:Off
Display Brightness
Off :Auto
Quick View
0.5sec
:0.5sec
1sec:Off
Power Save
3sec
Back
Set
ÚSPORA displeja
Ak nastavíte úsporný režim LCD [Power Save] (Úspora napájanie)
na hodnotu On, a fotoaparát sa počas určeného času nepoužíva,
displej LCD sa automaticky vypne.
- Podponuky
Language
:English
[Off] (Vyp.)* : Displej LCD sa nevypína.
Function Description
:On
[On] (Zap.) : Ak sa fotoaparát počas
Start Image
:Off
určeného času (asi
Display Brightness
:Auto
Quick View
:0.5sec
30 sekúnd) nepoužíva,
Off
Power Save
:Off
napájanie fotoaparátu
On
bude automaticky nečinné
Back
Set
(kontrolka stavu fotoaparátu
bliká).
Ä Ponuku [Power Save] (Úspora napájanie) Režimu
prehrávania nemôžete vidieť.
051
Nastavenia ( ” )
Formátovanie pamäte
Inicializácia
Používa sa na formátovanie pamäte. Ak spustíte funkciu
formátovania pamäte, všetky snímky (vrátane chránených snímok)
budú odstránené. Pred formátovaním pamäte skontrolujte, či ste
prevzali do počítača všetky dôležité snímky.
Všetky nastavenia ponúk a funkcií fotoaparátu budú obnovené na
predvolené hodnoty. Hodnoty dátumu, času, jazyka a výstupu videa
sa však nezmenia.
- Podponuky
[Yes] (Áno) : Zobrazí sa okienko pre
potvrdenie výberu. Vyberte
ponuku [Yes] (Áno). Objaví sa
hlásenie [Formatting]
(Formátovanie) a pamäť bude
naformátovaná. Ak spustíte
funkciu formátovania v
režime prehrávania, objaví sa
hlásenie [Format is completed]
(Formát je dokončený).
[No] (Nie)* : Pamäť nebude naformátovaná.
Format
Reset
Yes
No
Date & Time
:2009/01/01
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
■ Dbajte na to, aby ste funkciu [Formatting] (Formátovať) spustili
na nasledujúcich typoch pamäťových kariet.
– Nová pamäťová karta alebo nenaformátovaná pamäťová karta
– Pamäťová karta, na ktorej sa nachádza súbor nerozpoznaný
fotoaparátom, alebo súbor nasnímaný iným fotoaparátom
– Pamäťovú kartu formátujte vždy pomocou tohto fotoaparátu.
Ak vložíte pamäťovú kartu, ktorá bola naformátovaná inými
fotoaparátmi, čítačkami pamäťových kariet alebo počítačmi,
objaví sa hlásenie [Chyba karty].
052
- Podponuky
[Yes] (Áno) : Okno pre potvrdenie výberu
sa zobrazí. Zvoľte ponuku
[Yes] (Áno) a obnovia sa
všetky pôvodné nastavenia.
[No] (Nie)* : Nastavenie nebude
obnovené na predvolené
hodnoty.
Format
Reset
Date & Time
Yes
No
:Off
Time Zone
:London
File No.
:Series
Imprint
:Off
Auto Power Off
Back
:3 min
Set
Nastavenia ( ” )
Nastavenie dátumu, času a typu dátumu
Názov súboru
Môžete zmeniť dátum a čas, ktoré sú zobrazené na zachytených
snímkach, a nastaviť typ dátumu. Nastavenie [Svetový čas] vám
umožňuje zobrazenie lokálneho dátumu a času na displeji LCD pri
ceste cez more.
Táto funkcia umožňuje používateľovi vybrať formát pomenovania
súboru.
Format
[Reset] (Vynulovať) : P
o použití funkcie
Reset
vynulovania
Date & Time :2009/01/01
bude názov
Time Zone
:London
File No. :Series
nasledujúceho
Reset
Imprint :Off
Series
súboru aj po
Auto Power Off
:3 min
naformátovaní,
Back
Set
odstránení všetkých
snímok alebo vložení pamäťovej karty
nastavený od hodnoty 0001.
[Series] (Séria)*
:N
ové súbory sú pomenované pomocou
čísiel, ktoré pokračujú v predchádzajúcej
sekvencii aj v prípade, že sa používa nová
pamäťová karta, po naformátovaní alebo po
odstránení všetkých snímok.
– Názov prvého uloženého priečinka je 100SSCAM a názov prvej
uloženej snímky je SDC10001.
– Názvy súborov sú priraďované postupne, od SDC10001 Ã
SDC10002 Ã ~ Ã SDC19999.
– Číslo priečinka je priradené postupne od 100 do 999 takto:
100SSCAM Ã 101SSCAM Ã ~ Ã 999SSCAM.
– Maximálny počet súborov v priečinku je 9999.
– Súbory použité na pamäťovej karte sú v súlade s formátom DCF
(systémy Design rule for Camera File). Ak zmeníte názov súboru
snímky, možno sa nebude dať prehrať.
– Typ dátumu: [yyyy/mm/dd] (rrrr/mm/dd),
[mm/dd/yyyy] (mm/dd/rrrr),
[dd/mm/yyyy] (dd/mm/rrrr),
[Off] (Vyp.)*
Format
Reset
Date & Time :2009/01/01
yyyy mm dd
Time Zone
:London
2009
File No.
/ 01 / 01 13:00 yyyy/mm/dd
:Series
Imprint :Off
Auto Power Off
Exit
:3 min
Back
Časové pásmo
Ê Dostupné mesta:
Londýn, Cape Verde, Stredný Atlantik,
Buenos Aires, Newfoundland, Caracas,
LaPaz, New York, Miami, Chicago,
Dallas, Denver, Phoenix, LA, San
Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii,
Samoa, Midway, Wellington, Auckland,
Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin,
Adelaide, Soul, Tokyo, Beijing, Hong
Kong, Bankok, Jakarta, Yangon, Almaty,
Kathmandu, Mumbay, New Delhi,
Tashkent, Kábul, Abu Dhabi, Teherán,
Moskva, Atény, Helsinki, Rým, Paríž,
Berlín, Soul, Tokyo
Ä DST: Letný čas
Time Zone
London
[GMT +00:00]
Back
2009/01/01 01:00 PM
DST
053
Nastavenia ( ” )
Pečiatka dátumu nahrávania
Automatické vypnutie
Ide o možnosť vložiť do fotografií DÁTUM a ČAS.
- Podponuky
[Off] (Vyp.)*
: DÁTUM a ČAS nebudú
Format
Reset
v súbore snímky
Date & Time
vložené.
Time Zone
[Date] (Dátum) : V súbore snímky bude
File No.
Imprint
vložený len dátum.
Auto Power Off
[Date&Time] (Dátum a čas) : DÁTUM a
Back
ČAS budú v súbore
snímky vložené.
Táto funkcia vypne fotoaparát po uplynutí nastaveného času, čím
chráni batériu pred neželaným vyčerpaním.
:2009/01/01
Off
:London
:Series
Date
:Off
Date & Time
:3 min
Set
Ä Dátum a čas sa vložia do pravého dolného rohu fotografie.
Ä Funkcia časovej pečiatky sa použije len na statické obrázky.
Ä V závislosti od výrobcu tlačiarne a režimu tlače nemusí byť dátum
na snímke vytlačený správne.
054
- Podponuky
[Off] (Vyp.) : Funkcia vypínania nie je
aktívna.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min]
: Napájanie sa automaticky
vypne, ak sa fotoaparát
nepoužíva po určenú dobu.
Format
Reset
Date & Time
Off
:Off
Time Zone
1 min:London
File No.
3 min:Series
Imprint
Auto Power Off
Back
5 min:Off
10 min
:3 min
Set
- Po výmene batérie bude nastavenie vypnutia zachované.
- Všimnite si, že funkcia automatického vypnutia nie je aktívna, ak je
fotoaparát v režime PC/Tlačiareň, počas prezentácie, prehrávania
a nahrávania hlasu a prehrávania filmového klipu.
Nastavenia ( ” )
Výber typu výstupného obrazu
Výstupný filmový signál fotoaparátu môže byť v norme NTSC alebo
PAL. Nastavenie výstupu treba urobiť vzhľadom na typ zariadenia
(monitor, televízor atď.), ku ktorému je fotoaparát pripojený. Režim
PAL podporuje len BDGHI.
■ Pripojenie k externému monitoru
Keď sa fotoaparát pripojí k
externému monitoru, snímka
a ponuky na LCD monitore sa
zobrazia na externom monitore a
LCD monitor fotoaparátu sa vypne.
Video Out
:NTSC
NTSC
AF Lamp
PAL :On
:Auto
USB
Back
Set
- NTSC : USA, Kanada, Japonsko, Južná Kórea, Tajvan, Mexiko.
- PAL : Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, Fínsko,
Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Taliansko,
Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, Singapur, Španielsko,
Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Nórsko.
- Ak používate ako externý monitor televízor, je na ňom potrebné
vybrať externý kanál alebo kanál AV.
- Na externom monitore sa vyskytne digitálny šum, ale nejde
o chybu.
- Ak snímka nie je v strede obrazovky, pomocou ovládacích prvkov
ju vycentrujte.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, niektoré časti
snímky nemusia byť zobrazované.
- Keď je fotoaparát pripojený k externému monitoru, ponuka bude
viditeľná na externom monitore. Funkcie ponuky sú rovnaké ako
na displeji LCD.
Žltý – video
Biely – zvuk
055
Nastavenia ( ” )
Svetlo automatického zaostrenia
Nastavenie USB
Vypnite alebo zapnite svetlo automatického zaostrenia.
Ak je fotoaparát nastavený na automatické pripojenie k PC pomocou
USB kábla, manuálne si môžete nastaviť [Computer] (Počítač) alebo
[Pritner] (Tlačiareň).
- Podponuky
[Off] (Vyp.) : Svetlo automatického
zaostrenia nebude pri
zníženej viditeľnosti svietiť.
[On] (Zap.)* : Svetlo automatického
zaostrenia bude pri
zníženej viditeľnosti
svietiť.
056
Video Out
AF Lamp
USB
Back
:NTSC
Off
:On
On :Auto
Set
-Podponuky [USB]:
[Auto] (Automaticky)* : Automaticky aktivuje
Video Out
:NTSC
AF Lamp
:On
externé zariadenie
USB
:Auto
Auto
pripojené pomocou
Computer
Printer
USB kábla.
[Computer] (Počítač) : Nastavuje režim
Back
Set
pripojenia počítača v
prípade, že pripojené externé zariadenie nie je
automaticky rozpoznané.
[Printer] (Tlačiareň) : Nastavuje režim pripojenia tlačiarne v prípade,
že pripojené externé zariadenie nie je automaticky rozpoznané.
Spustenie režimu prehrávania
Zapnite fotoaparát a vyberte režim prehrávania stlačením tlačidla
režimu prehrávania ( Î ). Fotoaparát teraz bude prehrávať snímky
uložené v pamäti.
Ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta, všetky funkcie
fotoaparátu sa vzťahujú len na pamäťovú kartu.
Ak vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta, všetky funkcie
fotoaparátu sa vzťahujú len na internú pamäť.
Režim správania
Ak chcete vybrať režim správania, stlačte Play mode (Režim
prehrávania) najmenej na 3 sekundy. V režime správania nebudú
generované zvuky spúšte, prevádzkové zvuky, zvuk spustenia a
zvuk efektu. Ak chcete zrušiť režim správania, zapnite fotoaparát
stlačením tlačidla POWER.
Prehrávanie fotografií
1. Vyberte režim prehrávania
stlačením tlačidla režimu
prehrávania (Î).
Prehrávanie filmového klipu
1. Pomocou tlačidla Doľava/doprava
vyberte filmový klip, ktorý chcete
prehrávať.
2. Stlačením tlačidla OK prehrajte súbor s
filmovým klipom.
- Ak chcete počas prehrávania filmový
Play
Capture
klip pozastaviť, stlačte znova tlačidlo
OK.
- Opätovným stlačením tlačidla OK sa prehrávanie filmového
klipu znova spustí.
- Ak chcete počas prehrávania filmový klip previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo doľava. Ak chcete filmový klip rýchlo previnúť
dopredu, stlačte tlačidlo doprava.
- Ak chcete prehrávanie filmového klipu zastaviť, stlačte tlačidlo
OK, potom stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.
2. Na displeji LCD sa zobrazí
posledná snímka uložená v
pamäti.
3. Stlačením tlačidla DOĽAV
A/DOPRAVA vyberte snímku,
ktorú chcete prehrať.
Ä Stlačením a podržaním
tlačidla doľava alebo doprava
rýchlo prehrávate snímky.
057
Spustenie režimu prehrávania
Funkcia snímania filmového klipu
Prehrávanie nahratého hlasu
Môžete nasnímať fotografie z filmového klipu.
1. Pomocou tlačidla DOĽAVA/DOPRAVA
vyberte zaznamenaný hlas, ktorý chcete
prehrávať.
2. Stlačením tlačidla OK prehrajte súbor s
nahratým hlasom.
- Ak chcete počas prehrávania súbor s
Play
nahratým hlasom pozastaviť, stlačte
znova tlačidlo OK.
- Ak chcete pokračovať v prehrávaní hlasového záznamu, stlačte
tlačidlo OK.
- Ak chcete počas prehrávania hlasový súbor previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo DOĽAVA. Ak chcete zvukový súbor rýchlo previnúť
dopredu, stlačte tlačidlo DOPRAVA.
- Aby ste zastavili prehrávanie hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo
Nadol.
Ako snímať filmový klip
1. Počas prehrávania filmového klipu
stlačte tlačidlo OK. Potom stlačte
tlačidlo Nadol.
2. Pozastavený filmový klip sa uloží
pod novým názvom súboru.
Play
Capture
[Pozastavené]
Ä Nasnímaný filmový klip má rovnakú veľkosť ako pôvodný filmový klip
(640 x 480, 320 x 240).
Ä Keď stlačíte tlačidlo nadol na začiatku filmového klipu, prvá snímka
filmového klipu sa uloží ako fotografia.
Prehrávanie hlasovej poznámky
1. Vyberte snímku, ktorá obsahuje
hlasovú poznámku.
2. Stlačením tlačidla OK začnite
prehrávať hlasovú poznámku.
- Ak chcete pozastaviť hlasovú
poznámku počas jej prehrávania,
znova stlačte tlačidlo OK.
- Ak chcete pokračovať v prehrávaní
hlasovej poznámky, stlačte tlačidlo
OK.
Play
Pause
058
Indikátory na displeji LCD
Na displeji LCD sa zobrazujú informácie snímania zobrazenej
snímky.
Č.
Popis
Pictograme
Strana
1
Režim prehrávania
Î
Str.57
2
Hlasové poznámky
Str.73
3
DPOF
Str.74
4
Ochrániť
Str.73
5
Názov priečinka a súboru
6
Indikátor pamäťovej karty
-
7
Batéria
Str.14
100-0010
Str.53
8
ISO
80~1600
Str.39
9
Hodnota clony
F2.8 ~ F16.5
-
10
Rýchlosť uzávierky
8 ~ 1/1,500
-
11
Blesk
On/Off
Str.32
12
Veľkosť snímky
3648x2736 ~ 320x240
Str.42
13
Dátum nahrávky
2009/01/01
Str.53
059
Používanie tlačidiel na nastavenie fotoaparátu
Tlačidlo Miniatúry ( º )/Zväčšenie ( í )
V režime prehrávania môžete použiť tlačidlá fotoaparátu na
pohodlné nastavenie funkcie režimu prehrávania.
Vyhľadávanie alebo odstraňovanie súborov
1. V položke Smart Album stlačte tlačidlo
Thumbnail.
2. Pri každom stlačení tlačidla Thumbnail sa
súbory v kategórii zobrazia na obrazovke Smart Album.
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol/Doľava/Doprava si vyberte súbor.
4. Stlačením tlačidla Odstrániť(Õ) odstránite zvolený súbor.
Tlačidlo Miniatúry ( º )/Zväčšenie ( í )
Inteligentného Albumu
K dispozícii je možnosť zobraziť viac snímok, zväčšiť vybranú
snímku, orezať a uložiť vybranú oblasť snímky.
º
1. Po prehraní obrázku stlačením tlačidla
Thumbnail spustíte režim Smart Album.
11
3
5
í
11
12
Filter
1
3
í
5
11
[9-Thumbnail Window]
(Okno s 9 miniatúrami)
1
3
Filter inteligentného albumu
11
12
Filter
1
3
5
2009.01.01
[Okno s 3 miniatúrami
inteligentného albumu]
1. V režime Smart Album stlačte tlačidlo
MENU.
2. Vybratie požadovanej kategórie vám
umožní kategorizovať a vyhľadať
súbory pomocou tlačidla nahor/nadol.
5
2009.01.01
[20-Thumbnail Window]
(Okno s 20 miniatúrami)
pár sekúnd trvať, a to v závislosti od objemu nahraných údajov. Nie je to
však zlyhanie. Počkajte, kým sa nezobrazí obrazovka Smart Album.
Stlačenie miniatúry
tlačidlo ( º )
Type
✓ Date
Colour
Week
11
12
Back
060
12
Filter
2009.01.01
Keď sa spustí funkcia Smart Album alebo sa vyberie kategória, môže to
3. Stlačením tlačidla Digital Zoom sa vrátite na normálny režim
zobrazovania.
[Zvýraznená snímka]
1
2009.01.01
[3-Thumbnail Window]
(Okno s 3 miniatúrami)
2. Stlačením tlačidla doľava/doprava prejdete
na požadovaný obrázok.
Stlačenie tlačidla
zväčšenia ( í )
12
Filter
º
1
3
Set
5
Tlačidlo Miniatúry ( º )/Zväčšenie ( í )
Podrobnosti každej kategórie
Kategória
Type
(Typ)
Opis
Maximálny násobok zväčšenia v pomere k veľkosti snímky
Formát súboru
Kategorizácia v závislosti od typu súboru
(napr. snímka, video alebo hlas)
Date
(Dátum)
Kategorizácia v závislosti od sekvencie
nahratých dát
Colour
(Farba)
Kategorizácia v závislosti od hlavnej farby
Week
(Týždeň)
Kategorizácia v závislosti od sekvencie
nahratých týždňov
Snímky, Videá,
hlas
Zväčšenie obrazu
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť, a
stlačte tlačidlo zväčšenia.
2. Ostatné časti snímky si môžete prezrieť
stláčaním tlačidla s 5 funkciami.
3. Stlačením tlačidla miniatúr vrátite
priblíženie naspäť na pôvodnú veľkosť
snímky.
- Zväčšené zobrazenie snímky je
signalizované indikátorom zväčšenia
Trim
snímky, ktorý sa zobrazuje v ľavom
hornom rohu displeja LCD. (Ak snímka nie je vo zväčšenom
zobrazení,
indikátor sa nezobrazuje.) Môžete
si aj skontrolovať zväčšenú oblasť.
- Filmové klipy a súbory WAV nie je možné zväčšiť.
- Ak je snímka zväčšená, môže sa vyskytnúť strata kvality.
Dimensiune
imagine
Maximálny
násobok
zväčšenia
X11.4
X9.5
X9.5
X9.6
X8.1
X6.4
X3.2
Orezanie: Môžete vyrezať požadovanú časť snímky a uložiť ju
samostatne.
1. Vyberte snímku, ktorú chcete zväčšiť,
Trimming?
a stlačte tlačidlo zväčšenia. Stlačte
Yes
tlačidlo OK a zobrazí sa hlásenie.
No
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol
vyberte požadovanú podponuku
Confirm
a stlačte tlačidlo OK.
- [Yes] (Áno) : Orezaná snímka bude uložená pod novým názvom
súboru a zobrazí sa na displeji LCD.
- [No] (Nie) : Ponuka orezania sa stratí.
Ä Ak je na uloženie orezanej snímky málo miesta v pamäti, snímku
nie je možné orezať.
061
Tlačidlo Informácie (DISP) / Nahor
Tlačidlo Prehrať a Pozastaviť/OK
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo NAHOR funguje
ako tlačidlo smeru.
Ak nie je na displeji LCD zobrazená ponuka stlačením tlačidla
Informácie sa na displeji LCD zobrazia informácie o snímke.
V režime prehrávania funguje tlačidlo prehrať a pozastaviť/OK takto:
Tlačidlo Informácie
( DISP )
Tlačidlo Informácie
( DISP )
- Keď je na displeji LCD zobrazená ponuka, tlačidlo OK sa používa
na potvrdenie zmeny údajov, ktorá bola vykonaná tlačidlom
s 5 funkciami.
- Ak sa prehráva fotografia s hlasovou poznámkou, hlasový súbor
alebo filmový klip
· V režime zastavenia : Prehráva sa fotografia s hlasovou
poznámkou, hlasový súbor alebo filmový klip.
· Počas prehrávania : Prehrávanie sa dočasne zastaví.
· V režime pozastavenia : Pokračuje sa v prehrávaní.
Tlačidlo Informácie
( DISP )
Play
[Nahrávka hlasu je zastavená]
062
Pause
Stop
Play
Stop
[Nahrávka hlasu sa prehráva] [Nahrávka hlasu je pozastavená]
Tlačidlo Doľava/Doprava/Nadol/PONUKA
Tlačidlo Odstrániť ( Õ )
Tlačidlá DOĽAVA/DOPRAVA/NADOL/PONUKA aktivujú nasledujúce
funkcie.
Slúži na odstránenie snímok uložených na pamäťovej karte.
– Tlačidlo DOĽAVA : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo DOĽAVA
funguje ako tlačidlo smeru. Keď nie je
zobrazená ponuka, stlačením tlačidla DOĽAVA
sa vyberá predchádzajúca snímka.
- Tlačidlo DOPRAVA : Keď je zobrazená ponuka, tlačidlo
DOPRAVA funguje ako tlačidlo smeru. Keď
nie je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla
DOPRAVA sa vyberá nasledujúca snímka.
– Tlačidlo NADOL : Ak je zobrazená ponuka, stlačením tlačidla
NADOL sa presúvate z hlavnej ponuky do
podponuky alebo smerom nadol v podponuke.
- Tlačidlo PONUKA : Keď stlačíte tlačidlo PONUKA, na displeji
LCD sa objaví ponuka režimu prehrávania.
Opätovným stlačením vrátite displej LCD
do prvotného zobrazenia.
1. Stlačením tlačidla DOĽAVA/DOPRAVA vyberte snímku, ktorú chcete
odstrániť, potom stlačte tlačidlo ODSTRÁNIŤ (Õ).
Delete File?
Delete File?
Yes
No
Multiple Delete
Yes
No
Multiple Delete
11
Set
[Jedna snímka]
12
1
3
5
Set
[Miniatúra snímky]
2. Ak chcete pridať obrázky na odstránenie, vyberte si ponuku
[Multiple Delete] (Viacnásobné vymazanie).
- Tlačidlo Doľava/Doprava : Vyberá snímky
- Tlačidlo OK : skontroluje vymazanie
- Tlačidlo Fn : Vybrané snímky sa
odstránia.
Prev
Select
Next
Delete
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte hodnoty podponuky, potom
stlačte tlačidlo OK.
- Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno)
: Vybrané snímky sa
odstránia.
- Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Odstránenie sa zruší.
063
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Funkcie režimu prehrávania je možné zmeniť pomocou displeja LCD.
V režime prehrávania sa po stlačení tlačidla PONUKA zobrazí na
displeji LCD ponuka. Ponuky, ktoré je možné v režime prehrávania
nastaviť, sú tieto: Ak chcete po nastavení ponuky prehrávania zachytiť
snímku, stlačte tlačidlo režimu prehrávania alebo tlačidlo spúšte.
Menu Tab
Main Menu
Resize
Rotate
Edit
(
)
Photo Style
Selector
Image Adjust
VIEW
(
)
Multi Slide
Show
(
)
064
Sub Menu
2592x1944
1024X768
1776X1184
1792X1008
Right 90˚
180˚
Vertical
Normal
Vivid
Retro
Calm
Negative
Off
Red-eye Fix
Brightness
Saturation
Page
2048x1536
2592X1728
2560X1440
Start Image
Left 90˚
Horizontal
Soft
Forest
Cool
Classic
Custom
ACB
Face Retouch
Contrast
Add Noise
Single, 3, 9, 20
Start
Images
Play / Repeat
All
Select
p.66
Menu Tab
Main Menu
Effect
Multi Slide
Show
(
)
Interval
Music
p.67
Delete
Protect
p.67
File
Options
)
(
p.68
Voice memo
DPOF
p.70
Date
-
p.70
p.71
Copy To Card
Sub Menu
Secondary
Menu
Off
Calm
-
Sweet
Rural
-
Vivid
Lively
-
Shine
Relax
-
1, 3, 5, 10 sec
-
Off
-
Mist
Muse
Fall
-
Dawn
Party
-
Drops
Trip
-
Select
-
All
Yes / No
Select
-
All
Unlock / Lock
Off
-
On
-
Standard
Select / All /
Reset
Index
Yes / No
Size
Select / All /
Reset
Yes
-
No
-
Page
p.71
p.72
p.72
p.72
p.73
p.73
p.74
~
p.75
p.76
Nastavenie funkcií prehrávania pomocou displeja LCD
Táto ponuka je k dispozícii, ak je fotoaparát pripojený k tlačiarni
s podporou funkcie PictBridge (priamo pripojená k fotoaparátu,
zakúpená samostatne) pomocou kábla rozhrania USB.
Menu Tab
Mai2
Images
Size
❹
Layout
Sub Menu
Secondary Menu
One Photo
-
All Photos
-
Auto
-
PostCard
-
Card
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Full
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Menu
Tab
Page
Main Menu
Type
p.78
Quality
❹
Date
File Name
p.78
Reset
Auto
Secondary
Menu
-
Sub Menu
Plain
-
Photo
-
FastPhoto
-
Auto
Draft
Normal
-
Fine
-
Auto
-
Off
-
On
-
Auto
-
Off
-
On
-
Yes
-
No
-
Page
p.78
p.79
Ä Ponuky sa môžu bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť.
065
Upraviť (
)
Zmeniť veľkosť
Slúži na zmenu rozlíšenia (veľkosti) nasnímaných obrázkov. Ak
chcete snímku uložiť ako snímku pri spustení, vyberte možnosť
[Start image] (Snímka pri spustení).
o
o
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania,
potom stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky
Upraviť si vyberte kartu ponuky [Resize]
(Zmeniť veľkosť) () a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
o
o
Typy zmeny veľkosti snímky
Resize
Back
Move
( o : je možné vybrať)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
066
- Veľké snímky je možné zmeniť na menšie snímky, ale nie naopak.
- Zmeniť veľkosť je možné len pri snímkach formátu JPEG. Nie je
možné zmeniť veľkosť filmových klipov (AVI) a nahrávok hlasu (WAV).
- Rozlíšenie je možné zmeniť len pri súboroch komprimovaných vo
formáte JPEG 4:2:2.
- Snímka so zmenenou veľkosťou bude mať nový názov súboru.
Snímka s funkciou vlastného obrázka [OBR. PRI SPUSTENÍ] nie je
uložená na pamäťovej karte, ale v internej pamäti.
- Ak sa uloží nová vlastná snímka, jedna z dvoch vlastných snímok
v poradí bude odstránená.
- Ak je kapacita pamäte na uloženie snímky so zmenenou veľkosťou
nedostatočná, na displeji LCD sa objaví hlásenie [Pamäť plná]
a snímka so zmenenou veľkosťou nemôže byť uložená.
Upraviť (
)
Po použití funkcie [Edit (Upraviť)] sa upravený snímok uloží pri menšej
veľkosti ako je pôvodná veľkosť snímky.(Iba s veľkosťou obrázka od 7 M)
Otáčanie snímky
Uložené snímky je možné otáčať v rôznych uhloch.
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom
stlačte tlačidlo MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky
Upraviť si vyberte kartu ponuky [Rotate]
(Otáčanie) ( ) a stlačte tlačidlo OK.
3. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si
vyberte požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
Right 90˚
Left 90˚
Rotate
Back
Move
Voľba fotogr. štýlu
Do snímok možno pomocou tejto funkcie pridávať rôzne efekty.
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo
MENU.
2. Kliknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z
ponuky Upraviť si vyberte kartu
Photo Style Selector
ponuky [Photo Style Selector] (Výber
) a stlačte
štýlu fotografie)(
tlačidlo OK.
Back
Move
3. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si
vyberte požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
Režim Style
[Normal]
(Normálny)
180˚
[Soft] (Mäkký)
Back
Move
Back
Move
Back
Move
[ ô : Right 90˚(Doprava o 90˚)] [ ó : Left 90 (Doľava o 90˚)] [ õ : 180˚]
: Otáčanie snímky v smere : Otočí snímku proti smeru : Otočí snímku o 180
stupňov
hodinových ručičiek
hodinových ručičiek
Horizontal
Back
Vertical
Move
[
: Horizontal (Horizontálne)]
: Otáčanie snímky vo
vodorovnom smere
Back
Move
[ ® : Vertical (Vertikálne)]
: Otáča snímku v zvislom
smere
Ak zobrazujete otáčanú snímku na displeji LCD, naľavo a napravo do
snímky sa môže objaviť prázdne miesto.
[Vivid]
(Intenzívny)
[Forest] (Les)
[Retro] (Retro)
[Cool]
(Studené)
[Calm]
(Pokojný)
[Classic]
(Klasický)
[Negative]
(Negatív)
[Custom RGB]
(Vlastné RGB)
Ikona
Opis
Nepoužíva sa žiadny efekt štýlu.
Používa sa mäkký štýl.
Používa sa intenzívny štýl.
Používa sa lesný štýl.
Používa sa štýl retro sépia.
Používa sa studenény štýl.
Používa sa pokojný štýl.
Používa sa čiernobiely efek
Používa sa efekt negatívu.
Definujte tón RGB, aby ste si vytvorili váš
vlastný štýl fotografií.
4. Zmenená snímka je uložená pod novým názvom súboru.
067
Upraviť (
)
Ê Vlastná farba
Ê Odstránenie efektu čerených očí
M
ôžete zmeniť hodnoty R (červenej),
G (zelenej) a B (modrej) farby obrázka.
Z nasnímanej fotografie je možné odstrániť efekt červených očí.
Back
Move
– Tlačidlo OK : Vybrať/Nastaviť
vlastnú farbu
– Tlačidlo Nahor/Nadol : Vyberá R, G, B.
– Tlačidlo Doľava/Doprava : Mení
hodnoty.
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava si
vyberte ( < ) a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Red-eye Fix
Back
Back
Move
Move
Úprava obrazu
1. Stlačte tlačidlo Prehrať a stlačte tlačidlo MENU.
2. K
liknutím na tlačidlo Nahor/Nadol z ponuky Upraviť si vyberte kartu
ponuky [Image Adjust] (Úprava obrazu) (
) a stlačte tlačidlo OK.
Ê ACB
Môžete automaticky nastaviť jas tmavšej oblasti spôsobovanej
podexpozíciou k svetelnému zdroju.
1. Vyberte ( ) stlačením tlačidla Doľava/
Doprava a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
ACB
Back
068
Move
Ê Retušovanie tváre
Vzhľad snímky tak môže potom vyzerať jasnejšie a krásne.
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
si vyberte (
) a stlačte tlačidlo
OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber
retušovania tváre.
2. Retušovanie tváre zmeňte stlačením
tlačidla Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Face Retouch
Back
Move
Upraviť (
)
Ê Ovládanie jasu
Ê Ovládanie sýtosti
Môžete zmeniť jas snímky.
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
si vyberte (
) a stlačte tlačidlo
OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber
jasu.
2. Jas zmeňte stlačením tlačidla Doľava/
Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Môžete zmeniť sýtosť snímky.
Brightness
Back
Move
Ê Ovládanie kontrastu
Saturation
Back
Move
Ê Efekt šumu
Môžete zmeniť kontrast snímky.
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
si vyberte ( @ ) a stlačte tlačidlo OK.
Potom sa zobrazí lišta pre výber
kontrastu.
2. Kontrast zmeňte stlačením tlačidla
Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
1. Stlačením tlačidla Doľava/Doprava
si vyberte (
) a stlačte tlačidlo
OK. Potom sa zobrazí lišta pre výber
sýtosti.
2. Sýtosť zmeňte stlačením tlačidla
Doľava/Doprava.
3. Stlačte tlačidlo OK a snímka sa uloží
pod novým názvom súboru.
Do ktoréhokoľvek obrázka môžete pridať šum, aby ste pridali
klasickejší pocit z vašej fotografi e.
Contrast
Back
Move
1. Vyberte ( ) stlačením tlačidla
Doľava/Doprava a stlačte tlačidlo OK.
2. Zobrazí sa hlásenie [Making New
Image] a snímka sa uloží pod novým
názvom súboru.
Add Noise
Back
Move
069
Zobrazenie (
Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )
)
Môžete zobraziť miniatúry a jednoducho kategorizovať alebo prehľadávať
veľké množstvo obsahu, ako napríklad snímky a videá.
1. V režime prehrávania stlačte tlačidlo
MENU.
2. Stlačením tlačidla nahor/nadol vyberte
požadovanú ponuku.
3. Stlačte tlačidlo OK a zobrazí sa zvolená
obrazovka miniatúr.
Single
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo ponuky.
2. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte si kartu ponuky [MULTI SLIDE
SHOW] (Prezentácia).
3
9
20
Exit
Obrázky môžu byť plynulo zobrazované, podľa predvolených
intervalov.Viacnásobnú prezentáciu je možné sledovať po pripojení
fotoaparátu k externému monitoru.
Back
Spustenie viacnásobnej prezentácie
Viacnásobnú prezentáciu je možné spustiť len v ponuke [Start] (Spustiť).
1. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
Start
Play
Images
ponuku [Start] (Spustiť) a stlačte tlačidlo
Repeat:All
Effect
:Off
Doprava.
Interval
:1 sec
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
Music
:Off
požadovanú podponuku.
[Play] (Prehrať)
: Viacnásobná
Back
Set
prezentácia sa
ukončí po dokončení jedného cyklu.
[Repeat] (Opakovať): Viacnásobná prezentácia sa bude opakovať,
kým nebude zrušená
3. Stlačte tlačidlo OK, prezentácia sa spustí.
- Ak chcete počas prehrávania prezentáciu pozastaviť, znova stlačte
tlačidlo OK.
- Opätovným stlačením tlačidla OK sa prehrávanie prezentácie
znova spustí.
- Ak chcete prehrávanie prezentácie zastaviť, stlačte tlačidlo OK a
potom stlačte tlačidlo Doľava alebo Doprava.
070
Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )
Výber obrazov
Konfigurácia efektov viacnásobnej prezentácie
Môžete vybrať snímky na zobrazenie
Pri viacnásobnej prezentácii je možné použiť jedinečné obrazovkové efekty.
1. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
Start
ponuku [Images] (Snímky) a stlačte tlačidlo
Images
:All
All
Doprava.
Effect
:Off
Date
Interval
:1 sec
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
Select
Music
:Off
požadovanú podponuku.
[All] (Všetky)
: Prehrávajú sa všetky
snímky uložené v pamäti.
Back
Set
Stlačte tlačidlo OK
a nastavenia sa uložia.
[Date] (Dátum) : Prehrajú sa snímky
nasnímané v určitý
dátum. Stlačte tlačidlo OK a nastavenia sa uložia.
[Select] (Vybrať) : Prehrá len zvolené obrázky.
Ak stlačíte Nahor/Nadol tlačidlo, budete môcť vybrať
prehratie požadovaných obrázkov.
Zvolený obrázok sa dá uložiť ako [Select1] (Vybrať
1), [Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať 3). Ak
uložíte zvolený obrázok pomocou príkazu [New
Select] (Vybrať nový), uloží sa ako [Select1] (Vybrať
1). Ale v prípade, ak sa nový obrázok opätovne
uloží pomocou položky [New Select] (Vybrať nový),
predchádzajúci obrázok, ktorý sa uložil ako [Select1] (Vybrať 1) sa automaticky uloží ako [Select2]
(Vybrať 2).Obrázky, ktoré sa uložili ako [Select1]
(Vybrať 1), [Select2] (Vybrať 2) a [Select3] (Vybrať
3), môžete zmeniť a zrušiť. Stlačte tlačidlo Fn
a nastavenia sa uložia.
3. Vyberte položku [Play] (Prehrať) alebo [Repeat] (Opakovať) v ponuke
[Start] (Spustiť) pre začatie prezentácie.
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Effect] (Efekt) a stlačte tlačidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovaný efekt.
3. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
Start
Effect
Off
:All
Calm
:Off
Sweet
Interval
Rural:1 sec
Music
Vivid:Off
Lively
Images
Back
Set
071
)
Spustenie viacnásobnej prezentácie ( )
Možnosti súboru (
Nastavenie intervalu prehrávania
1. Stlačte tlačidlo režimu prehrávania, potom stlačte tlačidlo ponuky.
2. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte si kartu ponuky [File Options]
(Možnosti súboru).
Nastavte interval prehrávania viacnásobnej prezentácie.
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Interval] a stlačte tlačidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovaný interval.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
Start
Images
:All
Effect
:Off
1 sec:1 sec
Interval
3 sec:Off
Music
5 sec
10 sec
Back
Set
Čas načítania závisí od veľkosti snímky a kvality.
Počas prehrávania viacnásobnej prezentácie sa zobrazuje len
prvá snímka FILMOVÉHO súboru.
Počas prehrávania viacnásobnej prezentácie sa súbor s
nahrávkou hlasu nezobrazuje.
Ponuka interval funguje len v ponuke [Vyp.].
Nastavenie hudby v pozadí
Odstraňovanie snímok
Slúži na odstránenie snímok uložených v pamäti.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
Delete
Select
ponuky [Delete] (Vymazať). Potom stlačte
Protect
All
Voice memo
:Off
tlačidlo Doprava.
DPOF
2. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
Copy To Card
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo
OK.
Back
Set
[Select] (Vybrať) : Zobrazí sa okno výberu
snímky, ktorá bude
odstránená.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava : Vyberte
snímku
- Tlačidlo OK : Vyberte snímku, ktorú odstrániť.
( značka Ë )
- Tlačidlo Fn : Po stlačení tlačidla Fn sa zobrazí
Select
Delete
potvrdzovacie hlásenie. Vyberte
ponuku [Áno] a stlačením tlačidla
OK odstráňte označené snímky.
[All] (Všetky) : Zobrazí sa okno na potvrdeDelete All File(s)?
Yes
nie. Vyberte ponuku [Áno] a
No
stlačením tlačidla OK odstráňte
všetky nechránené snímky. Ak
Set
nie sú žiadne snímky chránené,
všetky snímky sú odstránené a
zobrazí sa hlásenie [No Image File] (Žiadna snímka).
3. Po odstránení sa displej zmení na obrazovku prehrávania.
11
Nastavte hudbu viacnásobnej prezentácie.
1. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL vyberte
podponuku [Music] (Hudba) a stlačte tlačidlo
DOPRAVA.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú hudbu.
3. Stlačením tlačidla OK uložte nastavenie.
072
Start
Images
Off
Effect
Mist :All
Muse:Off
Interval
Fall :1 sec
Music
Dawn
:Off
Party
Back
Set
12
1
3
5
Možnosti súboru (
)
Zo všetkých súborov uložených na pamäťovej karte budú
odstránené všetky nechránené súbory v podpriečinku DCIM.
Zapamätajte si, že tým natrvalo odstránite nechránené
snímky. Dôležité snímky by mali byť pred odstraňovaním
uložené do počítača. Snímka spustenia sa ukladá v internej
pamäti fotoaparátu (tzn. nie na pamäťovej karte), a nebude
odstránená ani vtedy, ak odstránite všetky súbory na
pamäťovej karte.
[All] (Všetky) : Chrániť/odomknúť všetky
uložené snímky.
- Ak je snímka chránená, na displeji LCD sa
objaví ikona ochrany.
(Nechránená snímka je bez indikátora)
- Snímka v režime ZAMKNÚŤ bude chránená
pred funkciou odstránenia alebo funkciami
[Odstrániť], ale NEBUDE chránená pred
funkciou [Formátovať].
Protect All?
Lock
Unlock
Set
Chránené snímky
Používa sa na ochranu špecifických záberov pred náhodným
odstránením (Zamknutie).
Dajú sa tak aj odomknúť zábery, ktoré boli predtým chránené
(Odomknutie).
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Protect] (Ochrániť). Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo OK.
[Select ] (Vybrať) : Zobrazí sa okno výberu
snímky, ktorá bude
chránená/odomknutá.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava : Vyberte
snímku
- Tlačidlo OK : Ochrana/odomknutie snímky.
- Tlačidlo Fn: Zmeny sa uložia a ponuka sa
stratí.
Hlasové poznámky
K uloženej snímke je možné pridať svoj hlas.
Delete
Protect
Select
:Off
Voice memo
All
DPOF
Delete
Copy To Card
Protect
Voice memo
DPOF
Back
Off
:Off
On
Copy To Card
Set
Back
Set
[Ponuka Hlasové poznámky]
11
12
Select
1
3
Set
5
Start
[Pripravené na nahrávanie]
Stop
[Hlas sa nahráva]
- Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu. Snímky sa uložia
do pamäte. Potom, ako sa snímky uložia, sa začne nahrávanie
hlasu po dobu 10 sekúnd.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo spúšte.
073
Možnosti súboru (
)
DPOF
Štandardný
DPOF(Digital Print Order Format) umožňuje vložiť do priečinka MISC
na pamäťovej karte informácie o tlači. Vyberte snímky, ktoré sa budú
tlačiť, a spôsob, akým sa budú tlačiť.
Keď sa prehráva snímka, ktorá má uložené informácie DPOF, na
displeji LCD sa zobrazuje indikátor DPOF. Snímky je možné tlačiť
na tlačiarňach s podporou funkcie DPOF alebo v čoraz viac sa
rozširujúcich fotografických štúdiách.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre filmové klipy a súbory s nahrávkou
hlasu.
Keď sa širokouhlá snímka tlačí ako širokouhlý výtlačok, 8 % na ľavej
a na pravej strane snímky sa nevytlačí. Pri tlači snímky skontrolujte, či
vaša tlačiareň podporuje širokouhlé snímky. Keď tlačíte snímky vo
fotografickom štúdiu, požiadajte o vytlačenie snímok v širokouhlom
formáte. (Niektoré fotografické štúdiá nemusia podporovať tlač
širokouhlých snímok.)
Táto funkcia umožňuje vložiť do uloženej snímky informácie o
kvalite tlače.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
Delete
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
Protect
Select Image
Voice memo
:Off
tlačidlo Doprava.
Select
DPOF
2. Znova stlačte tlačidlo Doprava, zobrazí
Standard
All
Copy To Card
Reset
Index
sa podponuka [Standard] (Štandardný).
Size
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
Back
Set
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
[Select](Vybrať) : Zobrazí sa okno
výberu snímky, ktorá
bude tlačená.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava: Vyberte
snímku, ktorá sa bude tlačiť.
- Tlačidlo PRIBLÍŽENIE: Vyberte počet
Quantity
Set
výtlačkov.
[All] (Všetky) : Nastavte počet výtlačkov pre
všetky snímky okrem filmov a
zvukových súborov.
01
- Tlačidlo Nahor/Nadol : Vyberte počet
výtlačkov.
[Reset] (Vynulovať) : Zrušenie nastaveQuantity
Set
nia tlače.
4. Stlačte tlačidlo OK, aby ste potvrdili nastavenie. Ak obrázok nesie
).
pokyny DPOF, zobrazí sa indikátor DPOF (
11
V závislosti od tlačiarne sa obrázok uložený s otočením na
výšku nemusí vytlačiť v otočení na výšku.
074
00
00
00
02
12
1
01
3
5
Možnosti súboru (
)
Veľkosť výtlačku
Index
Snímky (okrem filmových klipov a zvukových súborov) sa vytlačia
ako index.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
2. Vyberte ponuku [Index] (Index) a
opätovne stlačte pravé tlačidlo.
Zobrazí sa podponuka.
3. Stlačením tlačidla NAHOR/NADOL
vyberte požadovanú podponuku.
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno)
Delete
Protect
Voice memo
Setting Index?
DPOF
Yes
Copy To Card No
:Off
Standard
Index
Size
Back
Set
: Snímky budú
vytlačené vo formáte indexu.
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Zruší sa nastavenie tlače
indexu.
4. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
Pri tlači snímok uložených na pamäťovej karte je možné vybrať
veľkosť tlače. Ponuka [Veľkosť] je k dispozícii len pre tlačiarne
podporujúce funkciu DPOF 1.1.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte
Delete
kartu ponuky [DPOF]. Potom stlačte
Protect
VoiceSelect
memoImage
:Off
tlačidlo Doprava.
Select
DPOF
2. Vyberte ponuku [Size] (Veľkosť) a
Standard
All
Copy To CardReset
Index
opätovne stlačte pravé tlačidlo.
Size
Zobrazí sa podponuka.
Back
Set
3. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte
tlačidlo OK.
[Select](Vybrať) : Zobrazí sa okno
výberu zmeny veľkosti
tlače snímky.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava :
Vyberte snímku.
Size
Set
- Tlačidlo Priblíženie : Zmeňte veľkosť
snímky pri tlači.
- Tlačidlo Fn : Zmeny sa uložia a
ponuka sa stratí.
3X5
[All] (Všetky) : Zmeňte veľkosť pri tlači
u všetkých uložených
snímok.
Size
Set
- Tlačidlo Nahor/Nadol : Vyberte
veľkosť tlače
- Tlačidlo OK : Potvrdzuje zmenené nastavenie.
[Reset] (Vynulovať) : Ruší všetky nastavenia veľkosti tlače.
11
Cancel
Cancel
Cancel
Cancel
12
1
Cancel
3
5
Ä Sekundárna ponuka DPOF [Size] (Veľkosť): Zrušiť, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Kým tlačiareň zruší tlač, môže to trvať dlhšie. Závisí to od
výrobcu a typu tlačiarne.
075
Možnosti súboru (
)
Kopírovať na kartu
Ak nie je na pamäťovej karte k dispozícii dostatok miesta
Umožňuje kopírovať súbory snímok, filmové klipy a súbory zvukových nahrávok na pamäťovú kartu.
1. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte kartu
ponuky [Kopírovať na kartu]. Potom stlačte
tlačidlo Doprava.
Delete
2. Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte
požadovanú podponuku a stlačte tlačidlo
OK.
Copy To Card
Protect
Voice memo
:Off
DPOF
Yes
No
Back
Set
- [Yes] (Áno) : Po zobrazení hlásenia
[Kopírovanie] sa všetky snímky, filmové
klipy a súbory s nahrávkou hlasu uložené v
internej pamäti skopírujú na pamäťovú kartu.
Po dokončení kopírovania sa displej vráti do
režimu prehrávania.
- [No] (Nie) : Ruší „kopírovanie na kartu“.
076
na kopírovanie snímok uložených v internej pamäti (9 MB),
príkaz [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) skopíruje len
niektoré snímky a zobrazí sa hlásenie [Memory Full] (Pamäť
plná). Systém sa vráti do režimu prehrávania. Pred vkladaním
pamäťovej karty do fotoaparátu zabezpečte kvôli uvoľneniu
miesta odstránenie všetkých nepotrebných súborov.
Keď presúvate snímky, ktoré sú uložené v internej pamäti,
pomocou príkazu [Copy To Card] (Kopírovať na kartu) na kartu,
na karte sa vytvoria názvy súborov nasledované číslom, aby
sa predišlo duplicite v názvoch súborov.
- Ak je v ponuke nastavenia [File No.] (Súbor) nastavená
možnosť [Reset] (Vynulovať): Názvy skopírovaných súborov
budú začínať od posledného názvu uloženého súboru.
- Ak je nastavená možnosť [Series] (Séria) v ponuke nastavenia [File No.] (Súbor): Názvy skopírovaných súborov budú
začínať od posledného názvu nasnímaného súboru. Po
dokončení príkazu [Kopírovať na kartu] sa na displeji LCD zobrazí posledná uložená snímka z posledného skopírovaného
priečinka.
PictBridge
Na pripojenie fotoaparátu k počítaču, ktorý podporuje funkciu
PictBridge (predáva sa samostatne), a priamu tlač uložených snímok, môžete použiť kábel rozhrania USB.
Filmové klipy a zvukové súbory nie je možné tlačiť.
Nastavenie fotoaparátu na pripojenie k tlačiarni
1. Pripojte fotoaparát k tlačiarni pomocou kábla rozhrania USB.
2. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná tlačiareň a pripojí
sa k nej.
Jednoduchá tlač
Ak pripojíte fotoaparát k tlačiarni v
režime prehrávania, môžete jednoducho
vytlačiť snímky.
- Nahor/Nadol/Doľava/Doprava
: slúži na výber predchádzajúcej/
nasledujúcej snímky.
Print
Menu
- Stlačenie ikony OK tlačidla
: podľa predvoleného nastavenia tlačiarne bude vytlačená
práve zobrazená snímka.
Ä Ak automatické pripojenie zlyhá, nastavte ponuku [USB] na
možnosť [Printer] (Tlačiareň). (str. 56)
Ä Pre tlačiarne, ktoré môžu aktivovať odoberateľné disky, nastavte
ponuku [USB] na možnosť [Printer] (Tlačiareň).
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
077
PictBridge: Výber snímky
PictBridge : Nastavenie tlače
K dispozícii máte možnosť vybrať snímku, ktorú chcete
vytlačiť.
Pre tlačené snímky je možné vybrať ponuky Veľkosť papiera,
Formát tlače, Typ papiera, Kvalita tlače, Tlač dátumu a Tlač názvu
súboru.
Nastavenie počtu kópií
Images
:One Photo
One Photo
Size
1. Stlačte tlačidlo Ponuka, zobrazí sa
All:Auto
Photos
ponuka PictBridge.
Layout
:Auto
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
Type
:Auto
ponuku [Images] (Snímky) a stlačte
Quality
:Auto
tlačidlo Doprava.
Back
Set
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte požadovanú
podponuku a stlačte tlačidlo OK.
- Vyberte možnosť [One Photo] (Jedna snímka) alebo [All Photos]
(Všetky snímky). Objaví sa obrazovka, na ktorej je možné vybrať
počet kópií (ako znázorňuje ďalej uvedený obrázok).
0
Quantity
[Ak je vybraná možnosť
[One Photo] (Jeden obrázok)]
Quantity
Set
[Ak je vybraná možnosť
[All Photos] (Všetky snímky)]
- Stlačením tlačidla Nahor/Nadol vyberte počet kópií.
- Ak je vybraná možnosť [One Photo] (Jedna snímka)
: pomocou tlačidla Doľava/Doprava vyberte ďalšiu snímku. Po
vybraní ďalšej snímky vyberte aj pre túto snímku počet kópií.
- Po nastavení počtu kópií uložte stlačením tlačidla OK.
- Stlačením tlačidla spúšte sa vrátite do ponuky bez nastavenia počtu kópií.
4. Stlačením tlačidla režimu prehrávania ( Î ) budú snímky vytlačené.
078
Ponuka
Funkcia
Size
(Veľkosť)
Nastavenie veľkosti papiera
v tlačiarni.
Layout
(Rozloženie)
1
Set
1. Stlačte tlačidlo Ponuka, zobrazí sa ponuka
PictBridge.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo
Doprava.
3. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú hodnotu podponuky a stlačte
tlačidlo OK.
Nastavte počet snímok,
ktoré budú vytlačené na
jeden hárok papiera.
Images
Size
Layout
Type
Quality
Back
:One Photo
Auto
:Auto
Postcard
Card
:Auto
4x6
L :Auto
2L
:Auto
Set
Podponuka
Auto (Auto), Auto (Pohľadnica),
Card (Karta), 4X6, L, 2L, Letter,
A4, A3
Auto (Auto), Full (Plné), 1,
2, 4, 8, 9, 16, Index (Index)
Type
(Typ)
Nastavte kvalitu papiera v
tlačiarni.
Quality
(Kvalita)
Nastavte kvalitu snímok,
ktoré sa budú tlačiť.
Date
(Dátum)
File Name
(Názov
súboru)
Nastavte, či sa má tlačiť
dátum
Auto (Auto), Plain (Obyčajný),
Photo (Foto), Fast-Photo (Rýchle
foto)
Auto (Auto), Draft (Návrh),
Normal (Normálna), Fine
(Jemná)
Auto (Auto), Off (Vyp.), On
(Zap.)
Nastavte, či sa má tlačiť
názov súboru.
Auto (Auto), Off (Vyp.), On
(Zap.)
Ä Niektoré možnosti ponuky, nie sú podporované vo všetkých
tlačiarňach. Ak nie sú podporované, ponuky ostávajú zobrazené na
displeji LCD, ale nie je možné ich vybrať.
Dôležité poznámky
PictBridge : Vynulovať
Inicializuje používateľom zmenené nastavenia.
1. Stlačte tlačidlo Nahor/Nadol a vyberte kartu
ponuky [Vynulovať]. Potom stlačte tlačidlo
Doprava.
2. Pomocou tlačidiel Nahor/Nadol vyberte
požadovanú hodnotu podponuky a stlačte
tlačidlo OK.
Dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia!
Date
:Auto
File Name
Reset
:Auto
No
Yes
No
Back
Set
Ak je vybraná možnosť [Yes] (Áno) : Všetky nastavenia tlače a snímok budú vynulované.
Ak je vybraná možnosť [No] (Nie) : Nastavenia nebudú vynulované.
Ä Predvolené nastavenie tlače sa líši v závislosti od výrobcu tlačiarne.
Predovlené nastavenie vašej tlačiarne si pozrite v príručke dodanej
spolu s vašou tlačiarňou.
Tento prístroj obsahuje presné elektronické prvky. Nepoužívajte ani
neuskladňujte prístroj na nasledujúcich miestach.
- Miesta s výkyvmi teploty a vlhkosti.
- Miesta, kde sa vyskytuje špina a prach.
- Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo v teplom
počasí vo vnútri vozidiel.
- Prostredie s vysokým magnetizmom alebo nadmernými vibráciami.
- Miesta s veľmi výbušnými alebo veľmi horľavými materiálmi.
Nenechávajte fotoaparát na prašných miestach, miestach kde sú
chemikálie (ako je naftalín a guličky proti moliam), vysoké teploty
alebo vlhkosť.
Ak fotoaparát nebudete dlhší čas používať, uchovávajte ho spolu s
kremičitým gélom v hermeticky uzatvorenej krabici
Obzvláľť piesok môže fotoaparátom spôsobovať problémy.
- Nedovoľte, aby sa do fotoaparátu dostal piesok, ak ho používate
na plážach, na pobrežných dunách alebo na iných miestach, kde je
množstvo piesku.
- V takom prípade by mohlo dôjsť k chybe alebo spôsobiť také
poškodenie, že bude fotoaparát natrvalo nepoužiteľný.
Zaobchádzanie s fotoaparátom
- Dbajte na to, aby vám fotoaparát nespadol. Nevystavujte ho nárazom ani vibráciám.
- Chráňte veľký displej LCD pred nárazmi. Ak fotoaparát nepoužívate,
uschovajte ho v puzdre.
- Pri snímaní fotografií dbajte na to, aby ste nezakrývali objektív
alebo blesk.
- Tento fotoaparát nie je vodotesný.
Vyhnite sa nebezpečným úrazom elektrickým prúdom – nikdy
fotoaparát nedržte ani nepoužívajte mokrými rukami.
079
Dôležité poznámky
– Ak používate fotoaparát na mokrých miestach (napríklad pláž
alebo bazén), dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostala voda
ani piesok. Inak môže dôjsť k chybe alebo k trvalému poškodeniu
prístroja.
Teplotné výkyvy môžu spôsobovať komplikácie.
- Ak prenášate fotoaparát z chladného do teplého a vlhkého
prostredia, na citlivých elektronických obvodoch sa môže vytvárať
kondenzovaná vlhkosť. Ak k tomu dôjde, vypnite fotoaparát a
počkajte aspoň hodinu, kým sa vlhkosť nevyparí. Vlhkosť sa
môže vyskytnúť aj na pamäťovej karte. Ak k tomu dôjde, vypnite
fotoaparát a vyberte pamäťovú kartu. Počkajte, kým sa vlhkosť
nevyparí.
Upozornenie na používanie objektívu
- Ak bude objektív vystavený účinku priameho slnečného svetla,
môže dôjsť k zafarbeniu a poškodeniu obrazového snímača.
- Dbajte na to, aby sa na povrch objektívu nedostali odtlačky prstov
ani iné cudzie látky.
Ak sa digitálny fotoaparát dlhšiu dobu nepoužíva, môže dôjsť k
jeho vybitiu. Ak plánujete nejakú výrazne dlhšiu dobu fotoaparát
nepoužívať, mali by ste vybrať batériu a pamäťovú kartu.
Ak bude fotoaparát vystavený účinkom elektronického rušenia, sám
od seba sa vypne z dôvodu ochrany pamäťovej karty.
Údržba fotoaparátu
- Na čistenie objektívu a displeja LCD používajte jemnú kefku, ktorú
je možné kúpiť v obchodoch s fotografickými potrebami. Ak to nefunguje, môžete použiť čistiaci papier na objektív s čistiacim roztokom.
Teleso fotoaparátu čistite pomocou jemnej handričky. Dbajte na to,
aby fotoaparát neprišiel do styku s rozpúšťadlami, ako je napríklad
benzol, insekticídy, riedidlá atď. teleso fotoaparátu by sa mohlo
poškodiť. Mohol by byť tiež ovplyvnený jeho výkon. Hrubé zaobchádzanie s displejom LCD ho môže poškodiť. Dbajte na to, aby ste sa
vyhli jeho poškodeniu a vždy keď fotoaparát nepoužívate, schovajte
ho do ochranného puzdra.
Nepokúšajte sa fotoaparát rozoberať ani upravovať.
Za určitých podmienok sa môže stať, že statická elektrina spôsobí
aktivovanie blesku. Nepredstavuje to žiadne riziko pre fotoaparát,
nejde o chybnú funkčnosť.
Pri preberaní alebo odovzdávaní snímok môže byť prenos údajov
ovplyvnený statickou elektrinou. V takom prípade odpojte a znova
pripojte kábel rozhrania USB pred novým pokusom o prenos.
Pred dôležitou udalosťou alebo pred cestou by ste mali skontrolovať
stav fotoaparátu.
- Otestujte stav fotoaparátu skúšobnou snímkou a pripravte si
náhradnú batériu.
- Spoločnosť Samsung nebude zodpovedná za nefunkčnosť fotoaparátu.
Ak sa digitálny fotoaparát nepoužíva počas dlhej doby, datum a čas
môžu prevziať predvolené nastavenia automaticky, ak sa vybije
bacteria. V tomto prípade vynulujte správne datum a čas skôr, ako
začnete nahrávať.
080
Ukazovateľ varovania
Na displeji LCD sa môžu objaviť rôzne upozornenia.
[ Card Error (Chyba karty) ]
Chyba pamäťovej karty.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite
Znova zasuňte pamäťovú kartu
Vložte pamäťovú kartu a naformátujte ju (str. 52)
[ Card Locked (Karta zamknutá) ]
[ File Error (Chyba súboru) ]
Chyba súboru
Odstráňte súbor
Chyba pamäťovej karty.
Obráťte sa na servisné stredisko fotoaparátov.
[ Low Battery (Slabá batéria) ]
Kapacita batérie je nízka.
Vložte nabité batérie.
Pamäťová karta je zamknutá.
Pamäťová karta SD/SDHC: Posuňte prepínač ochrany proti zápisu
smerom navrch pamäťovej karty
[ Memory Full (Pamäť plná) ]
Pamäťová karta alebo interná pamäť je plná.
Vložte novú pamäťovú kartu.
Odstráňte nepotrebné súbory snímok.
[ No Image File (Žiadna snímka) ]
V pamäti nie sú uložené žiadne snímky
Nasnímajte fotografie
Vložte pamäťovú kartu, na ktorej sú nejaké snímky
081
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Skontrolujte nasledujúce:
Fotoaparát sa nezapne
Kapacita batérie je nízka.
Vložte nabité batérie. (str. 14)
Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
Vložte batériu podľa značiek polarity (+, –).
Fotoaparát sa počas používania vypol
Batéria je vybitá
Vložte nabité batérie.
Fotoaparát sa vypol automaticky
Zapnite znova fotoaparát.
Prevádzka sa zastavila pri nízkej teplote mimo rozsahu teploty pre
používanie fotoaparátu.
Fotoaparát a batériu zahrejte tak, že ich dáte do vrecka atď. a
potom okamžite pred snímaním vložte batériu do fotoaparátu a
snímajte.
Fotoaparát po stlačení tlačidla spúšte nesníma fotografie
Nie je dostatok pamäte.
Odstráňte nepotrebné súbory snímok
Pamäťová karta nebola naformátovaná.
Naformátujte pamäťovú kartu (str. 52)
Pamäťová karta je vybitá
Vložte novú pamäťovú kartu
Pamäťová karta je zamknutá.
Pozrite chybové hlásenie [Karta zamknutá]
Fotoaparát je vypnutý
Zapnite fotoaparát
Batéria je vybitá
Vložte nabité batérie (str. 14).
Batéria je vložená nesprávne, opačná polarita.
Vložte batériu podľa značiek polarity (+, –)
Činnosť fotoaparát sa počas používania náhodne zastavuje
Činnosť fotoaparátu sa zastavila z dôvodu nefunkčnosti
Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát
Snímky sú nejasné.
Snímka zachytila subjekt bez nastavenia príslušného
režimu makra
Ak chcete nasnímať jasnú fotografiu, vyberte príslušný režim
makra.
Snímka bola zachytená mimo dosah blesku
Fotografiu nasnímajte v dosahu blesku
Objektív je znečistený
Vyčistite objektív
082
Predtým, než sa obrátite na servisné stredisko
Blesk nefunguje.
Na externom monitore nie je žiadny obraz.
Bol vybraný režim vypnutého blesku
Zrušte režim vypnutého blesku
Fotoaparát nedokáže použiť blesk
Pozrite pokyny k blesku (str. 32).
Externý monitor nebol k fotoaparátu pripojený správne.
Skontrolujte prepojovacie káble
Na pamäťovej karte sú nesprávne súbory.
Vložte pamäťovú kartu so správnymi súbormi
Zobrazuje sa nesprávny dátum a čas.
Pri používaní Prieskumníka v počítači nie je viditeľná položka
[Removable Disk] (Vymeniteľný disk).
Dátum a čas boli nastavené nesprávne, alebo sa fotoaparát vrátil k
predvolenému nastaveniu
Nastavte správne dátum a čas
Tlačidlá fotoaparátu nefungujú
Vyskytla sa chyba fotoaparátu
Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite fotoaparát
Vyskytla sa chyba pamäťovej karty, ktorá je vložená vo fotoaparáte.
Prepojovací kábel je nesprávny
Skontrolujte pripojenie
Fotoaparát je vypnutý
Zapnite fotoaparát
Operačný systém nie je jeden zo systémov Windows 2000, XP, Vista
/ Mac OS 10.3. Prípadne počítač nepodporuje rozhranie USB.
Nainštalujte systém Windows 2000, XP, Vista alebo Mac OS 10.3
do počítača, ktorý podporuje rozhranie USB
Nesprávny formát pamäťovej karty
Naformátujte znova pamäťovú kartu
Časť LCD obrazovky sa občas nezapne alebo sa na nej objaví
bodka.
Snímky sa neprehrávajú.
Aj keď je LCD obrazovka vyrobená pomocou veľmi presnej technoló-
Nesprávny názov súboru (výnimka formátu DCF)
Nemeňte názov súboru snímky
Farby na snímke sú iné ako na pôvodnej scéne.
Nastavenie vyváženia bielej farby alebo efektu nie je správne
Vyberte príslušné nastavenie vyváženia bielej farby a efektu
Obrázky sú príliš svetlé.
Nadmerná expozícia
Vynulujte kompenzáciu expozície
gie, presné pixely sa občas nerozsvietia alebo sa zobrazia červené,
biele a modré bodky.
Tento úkaz neovplyvňuje kvalitu zaznamenaného snímku a nie je
to porucha.
Na LCD obrazovke sa počas zachytávania snímky jasného predmetu zobrazí vertikálna čiara.
V prípade, že predmet expozície jasne žiari, môže sa zobraziť šedá,
čierna, červená alebo fialová vertikálna čiara.
Tento úkaz sa nazýva škvrna a nemá vplyv na kvalitu zaznamenaného snímku. Toto nie je porucha.
083
Technické údaje
Obrazový snímač - Typ: 1/2,33” CCD
- Efektívne pixely: Približne 10,2 megapixlov
- celkový počet pixelov: Približne 10,3 megapixlov
Objektív
- Ohnisková vzdialenosť: SAMSUNG objektív f = 6,2 ~ 18,6mm
(ekvivalent 35mm filmu: 35 ~ 105mm)
- Svetelnosť objektívu: F2,8(W) ~ F5,2(T)
- Digitálne priblíženie : · Režim statickej snímky: 1,0X ~ 3,0X
· Režim prehrávania: 1,0x ~ 11,4x
(závisí od veľkosti snímky)
Stabilizácia obrazu - DIS (Digitálna stabilizácia obrazu)
Displej LCD
- 2,7” palcový farebný TFT LCD (230, 000 bodov)
Zaostrovanie
- Typ : automatické zaostrenie TTL
(Rozpoznanie tvare AF, Autom. zaostrenie na
stred AF, Zaznamenanie tváre AF)
- Rozsah
Širokouhlé
Teleobjektív
Spúšť
Expozícia
084
Normálne
Makro
Auto makro
80cm ~
Nekonečno
5cm ~ 80 cm
5cm ~ Nekonečno
50cm ~ 80 cm
50cm ~ Nekonečno
- Auto (Auto) : 1/8 ~ 1/1,500 sek.,
Program (Program) : 1 ~ 1/1,500 sek.,
Night (Noc) : 8 ~ 1/1,500 sek.,
Fireworks (ohňostroj) : 4 sek.
- Ovládanie : Program AE (Program AE)
- Meranie: Multi (Multi), Spot(Bodové),
Center-weighted (merané na stred),
Face Detection AE (Zaznamenanie tváre AE)
- Kompenzácia: ±2EV (în trepte de 1/3EV)
- ISO: Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Blesk
- Režimy: Auto (automaticky), Auto & Red-eye
reduction, (automaticky s redukciou efektu
červených očí), Fill-in flash (doplňujúci
blesk), Slow sync (pomalá synchronizácia), Flash off (blesk vypnutý), Red eye Fix
(oprava efektu červených očí)
- Rozsah: Wide (Širokouhlé): 0,2m ~ 4,5m,
Tele (Teleobjektív): 0,5m ~ 2,4m
- Čas nabíjania: Približ. 4 sek.
Ostrosť
- Soft+ (veľmi mäkká), Soft (mäkká), Normal
(normálna), Vivid (intenzívna), veľmi intenzívna
(Vivid+)
Vyváženie bielej
- Auto (Automaticky), Daylight (denné svetlo),
Cloudy (zamračené), Fluorescent_H (žiarivka H),
Fluorescent_L (žiarivka L), Tungsten (žiarovka), Custom (vlastné)
Nahrávanie hlasu
- Nahrávanie hlasu (max. 10 hod.)
- hlasové poznámky vo fotografii (max. 10 sek.)
Vkladanie dát
- Date (Dátum), Date & Time (dátum a čas), Off
(vypnuté) (používateľ si môže vybrať)
Fotografovanie
- Fotografia
· Režim statickej snímky : Auto (Auto), Program
(Program), DIS (DIS), Photo Help Guide (Spriev.
pom. fotogr.), Beauty Shot (Zachytenie krásy), Scene
(Scéna), Smart Auto (Inteligentný automatický)
· Scéna : Frame Guide (Pravítko snímky), Beauty Shot
(Zachytenie krásy), Night (Noc),
Portrait (Portrét), Children (deti), Landscape
(krajina), Close-up (zblízka), Text (text), Sunset
(západ slnka), Dawn (úsvit), Backlight (zadné
svetlo), Fireworks (ohňostroj), Beach & Snow (pláž
a sneh)
Technické údaje
· Snímanie : Single (Jednotlivo), Continuous (Súvisle),
Motion Capture(Zachytenie pohybu),
AEB (AEB)
· Inteligentne automaticky: Makro, Makro text, Biela,
Krajina, Akcia, Statív, Noc, Nočný portrét, Protisvetlo,
Portrét s protisvetlom, Portrét
· Časovač: 10 sec. (10 sek.), 2 sec. (2 sek.),
Double (dvojité), Motion Timer (časovač
pohybu)
- Filmový klip
· So zvukom alebo bez zvuku (používateľ si môže
vybrať, čas nahrávania : max. 2 hod.)
· Veľkosť: 640x480, 320x240
· Rýchlosť snímania: 30 fps, 15 fps
· 3-násobné optické priblíženie a stlmenie počas
priblíženia
· Úprava filmu (zabudované): pauza počas nahrávania, zachytenie snímky
Ukladací priestor
3648X
2736
3648X
2432
Super Fine Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
(Veľmi jemná) 182
199
251
251
333
493
1234
Fine
Približne Približne Približne Približne Približne Približne Približne
(Jemná)
333
361
440
444
576
812
1668
Normal Približne Približne Približne Približne Približne Približne
(Normálna) 471
510
611
617
791
1064
Ä Tieto hodnoty sú merané podľa štandardných podmienok spoločnosti
Samsung. Môžu sa líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a
nastavenia fotoaparátu.
Efekt
- Efekt : Photo Style Selector (Voľba fotogr.
štýlu), Image Adjust (Úprava obrazu)
(Sharpness(Ostrosť), Contrast
(Kontrast), Saturation (Sýtosť))
- Úprava : Resize (zmena veľkosti), Rotate (otáčanie),
Photo Style Selector (Voľba fotogr. štýlu),
Image Adjust (Úprava obrazu) (ACB, Face
Retouch (Retušovanie tváre), Red Eye Fix
(oprava efektu červených očí), Brightness
(jasu), Contrast (Kontrast), Saturation
(Sýtosť), Add Noise (Pridať šum))
Prehrávanie snímok
- Typ : Single image (Jednoduchý obrázok),
Thumbnails (miniatúry), Smart album
(Inteligentného Albumu) Multi slide show
(Viacnásobná prezentácia), Movie Clip
(filmový klip)
Ä Univerzálna prezentácia: Prezentácia s
efektmi a hudbou
- Médium
· Interná pamäť: 9 MB pamäť flash
· Externá pamäť (voliteľné) :
MMC karta (zaručené až do 1 GB)
SD karta (zaručené až do 2 GB)
SHDC karta (zaručené až do 8 GB)
- Formát súboru
· Fotografie : JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1,1,
PictBridge 1,0
· Filmový klip: AVI (MJPEG)
· Zvuk: WAV
- Veľkosť snímky
3648X
2052
3072X
2304
2592X
1944
- Kapacita (karta 1 GB)
2048X
1536
1024X
768
Približne
1870
085
Technické údaje
Interface
- Konektor digitálneho výstupu : USB 2,0
- Zvuk : Mikrofón: Mono,
Vnútorný reproduktor: Mono
- Video výstup : NTSC, PAL (vyberá používateľ)
- Vstupý konektor jednosmerného prúdu: 4,2V
Zdroj napájania
- Nabíjateľná batéria: SLB-10A, 3.7V (1050mAh)
- Nabíjačka: SAC-47, SUC-C7
Ä Pribalená batéria sa môže líšiť v závislosti od
regiónu, kde ste výrobok zakúpili.
Rozmery (ŠxVxH)
- 89 x 59,5 x 21,5 mm (bez výstupkov)
Hmotnosť
- Približne 116,1 g (bez batérií a karty)
Prevádzková teplota
- 0 ~ 40°C
Prevádzková vlhkosť
- 5 ~ 85%
Softvér
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia.
Ä Všetky ochranné známky sú vlastníctvom príslušných majiteľov.
086
Poznámky k softvéru
Požiadavky systému
Pred používaním výrobku si pozorne prečítajte používateľskú
príručku.
- Nie je dovolené za žiadnych okolností kopírovať softvér a
používateľskú príručku ako celok ani ich časti.
- Autorské práva k softvéru sú licencované len na používanie s
fotoaparátom.
- V nepravdepodobnom prípade chyby bude fotoaparát opravený
alebo vymenený. Nenesieme však zodpovednosť za žiadne škody
spôsobené nesprávnym používaním.
- Záruka spoločnosti Samsung sa nevzťahuje na používanie
fotoaparátu v spojení s počítačom, ktorý bol poskladaný
podomácky, alebo počítačom s operačným systémom, na ktorý sa
nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung.
-Pred prečítaním tejto príručky by ste mali mať základné vedomosti
o počítačoch a OS (operačných systémoch).
Technické
údaje USB
pripojenia
Technické
údaje
softvérovej
podpory
Pre Windows
Pre Macintosh
Počítač s procesorom lepším
ako
Pentium III 500MHz
(odporúča sa Pentium III
800 MHz)
Windows 2000 / XP / Vista
Minimálne 256MB RAM
(odporúča sa viac ako 512 MB)
250 MB voľného miesta na
pevnom disku (odporúča sa viac
ako 1 GB)
1024x768 pixlov, kompatibilný monitor s farebnou hĺbkou
16 bitov (odporúča sa obrazovka
s farebnou hĺbkou 24 bitov)
DirectX 9.0C alebo novší
Power Mac G3 alebo novší
Operačný systém Mac OS 10.3
alebo novší
Minimálne 256MB RAM
(odporúča sa viac ako 512
MB)
110 MB voľného miesta na
pevnom disku
-
Ä Nie je kompatibilné s operačným systémom Windows XP a 64-bitovou verziou operačného systému Vista.
Ä Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby
alebo poškodenia spôsobené použitím neautorizovaného počítača
alebo podomácky vyrobeného počítača.
087
Informácie o softvéri
Po vložení disku CD dodávaného s fotoaparátom do jednotky
CD-ROM by sa malo automaticky otvoriť nasledujúce okno.
Ä Obrázky uvedené v tejto príručke
pochádzajú z anglickej verzie
systému Windows.
Ê Samsung Master : Multimediálne softvérové riešenie všetko v
jednom.
Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať,
upravovať a ukladať svoje digitálne snímky a filmové klipy. Tento
softvér je kompatibilný len so systémom Windows.
088
å V závislosti od výkonu počítača je potrebné počkať
5 až 10 sekúnd, kým sa spustí automatický inštalačný program.
Ak sa okno neobjaví, otvorte program [Windows Explorer] a vyberte
v koreňovom priečinku disku CD-ROM súbor [Installer.exe].
Nainštalovanie aplikačného softvéru
Ak chcete používať fotoaparát spolu s počítačom, musíte najskôr
nainštalovať softvér aplikácie. Potom môžete presunúť obrázky
uložené vo fotoaparáte do počítača a môžete ich upraviť pomocou
programu na úpravu obrázkov.
2. Pomocou tlačidla zobrazeného na monitore nainštalujte program DirectX, Samsung Master. Ak už je v počítači nainštalovaná najnovšia
verzia programu DirectX, nie je potrebné ho inštalovať.
å Môžete navštíviť prostredníctvom internetu webovú stránku
spoločnosti Samsung.
http://www.samsungcamera.com: Anglicky
http://www.samsungcamera.co.kr: Kórejsky
1. Zobrazí sa okno automatického
spustenia. V okne automatického
spustenia kliknite na ponuku [Samsung Digital Camera Installer].
089
Nainštalovanie aplikačného softvéru
3. Po reštartovaní počítača pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla
rozhrania USB.
4. Zapnite fotoaparát.
Otvorí sa okno [Sprievodca pridaním
nového hardvéru] a počítač rozpozná
fotoaparát.
Ä Ak máte operačný systém Windows
XP/ Vista, spustí sa prehliadač
obrázkov.
090
Nainštalovanie aplikačného softvéru
Na pribalenom disku CD-ROM so softvérom sa nachádza
dokumentácia v podobe používateľských príručiek vo
formáte PDF. V prehliadači systému Windows nájdite
súbory vo formáte PDF. Pred otváraním súborov PDF
musíte nainštalovať program Adobe Reader, ktorý sa
nachádza na disku CD-ROM so softvérom. Z dodaného CD
nosiča si nainštalujte program Adobe Reader. Ak je zapnutý
internet, program Adobe Reader si nainštalujte pomocou
spustiteľného súboru umiestneného na CD nosiči.
Pre správnu inštaláciu programu Adobe Reader 6.0.1 je
potrebné mať nainštalovaný program Internet Explorer
5.01 alebo novší. Navštívte lokalitu „www.microsoft.com“ a
inovujte program Internet Explorer.
Spustenie režimu PC
Ak pripojíte kábel rozhrania USB k portu rozhrania USB v počítači a
potom zapnete fotoaparát, tento sa automaticky prepne do režimu „
pripojenia k počítaču“.
V tomto režime je možné preberať uložené snímky do počítača cez
kábel rozhrania USB.
Nastavenie fotoaparátu na pripojenie
1. Zapnite fotoaparát
2. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla rozhrania USB.
3. Fotoaparát po zapnutí automaticky rozpozná PC a pripojí sa k
nemu
Ä. Ak automatické pripojenie zlyhá, nastavte ponuku [USB] na možnosť
[Computer] (Počítač). (str. 56)
091
Spustenie režimu PC
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Preberanie uložených snímok
Fotografie uložené vo fotoaparáte je možné preberať na pevný
disk počítača, a potom ich vytlačiť alebo použiť na ich úpravu
softvér určený na úpravu obrázkov.
1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou
kábla rozhrania USB.
2. Na pracovnej ploche počítača vyberte
položku [My computer] (Tento počítač)
a dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk (Vymeniteľný disk)
DCIM 100SSCAM]. Potom sa
zobrazia súbory obrázkov.
Odpájanie fotoaparátu od počítača
Pozrite si stranu 94 (Odpájanie odstrániteľného disku).
3. Vyberte snímku a stlačte pravé
tlačidlo myši.
092
Spustenie režimu PC
4. Otvorí sa vyskakovacia ponuka.
Kliknite na ponuku [Cut] (Vystrihnúť)
alebo [Copy] (Kopírovať).
- [Vystrihnúť] : vystrihne vybraný
súbor.
- [Kopírovať] : skopíruje súbory.
5. Kliknite na priečinok, do ktorého chcete prilepiť súbor.
- Pomocou programu [Samsung Master] môžete prezerať snímky
uložené v pamäti priamo na monitore počítača a kopírovať alebo
presúvať súbory snímok.
Ak chcete prezerať snímky v počítači, odporúčame ich
skopírovať do počítača. Pri otváraní snímok priamo z
vymeniteľného disku môže dôjsť neočakávanému odpojeniu.
Keď odovzdáte na vymeniteľný disk súbor, ktorý nebol nasnímaný týmto fotoaparátom, v režime prehrávania sa na displeji
LCD objaví hlásenie [Chyba súboru]. V režime miniatúr sa
nezobrazí nič.
6. Stlačte pravé tlačidlo myši, otvorí sa
miestna ponuka. Kliknite na položku
[Prilepiť].
7. Súbor snímky sa prenesie
z fotoaparátu do počítača.
093
Odoberanie vymeniteľného disku
Windows 2000/XP/Vista
(Obrázky sa môžu v závislosti do verzie operačného systému
Windows mierne líšiť.)
1. Skontrolujte, či neprebieha prenos súboru medzi fotoaparátom a
počítačom.
Ak kontrolka stavu fotoaparátu bliká, počkajte kým kontrolka
prestane blikať a začne nepretržite svietiť.
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Odpojiť
alebo vysunúť hardvér] v oznamovacej
oblasti.
3. Otvorí sa okno [Odpojiť alebo vysunúť
hardvér]. Vyberte položku [USB Mass
Storage Device] a kliknite na tlačidlo
[Stop].
4. Otvorí sa okno [Zastaviť hardvérové
zariadenie]. Vyberte položku [USB
Mass Storage Device] a kliknite na
tlačidlo [OK].
094
5. Otvorí sa okno [Hardvér je možné
bezpečne odobrať]. Kliknite na
tlačidlo [OK].
6. Otvorí sa okno [Odpojiť alebo
vysunúť hardvér]. Kliknite na tlačidlo
[Zavrieť] a vymeniteľný disk bude
bezpečne odobraný.
7. Odpojte kábel rozhrania USB.
[Dvakrát kliknite]
Samsung Master
Pomocou tohto softvéru je možné preberať, zobrazovať, upravovať
a ukladať svoje snímky a filmové klipy. Tento softvér je kompatibilný
len so systémom Windows.
Program spustíte kliknutím na položku [Start Programs Samsung Samsung Master].
Preberanie súborov
1. Pripojte fotoaparát k svojmu
počítaču.
2. Po pripojení fotoaparátu k počítaču
sa zobrazí okno na preberanie
snímok.
- Ak chcete prevziať zachytené
snímky, vyberte tlačidlo [Vybrať
všetky].
- Vyberte v okne požadovaný
priečinok a kliknite na tlačidlo
[Vybrať všetky]. Môžete uložiť
zachytené snímky a vybraný
priečinok.
- Ak kliknete na tlačidlo [Zrušiť], preberanie bude zrušené.
4. Vyberte cieľové umiestnenie a vytvorte priečinok, do ktorého uložiť
preberané snímky a priečinky.
- Názvy priečinkov môžu byť
vytvorené v poradí podľa dátumu
a snímky budú prevzaté.
- Názov priečinka bude ľubovoľný,
a snímky budú prevzaté.
- Po vybraní predtým vytvoreného
priečinka budú snímky prevzaté.
5. Kliknite na tlačidlo [Next >].
6. Otvorí sa okno, tak ako je to
zobrazené na obrázku vedľa.
Cieľové umiestnenie zvoleného
priečinka sa zobrazí v hornej časti
okna. Kliknite na tlačidlo [Štart],
aby ste začali preberať obrázky.
7. Prevzaté snímky sa zobrazia.
3. Kliknite na tlačidlo [Next >].
095
Samsung Master
Prehliadač obrázkov: Môžete v ňom prezerať uložené snímky.
Upravovanie obrázkov: Môžete upravovať fotografiu.
- Ďalej sú uvedené funkcie zobrazovača snímok.
Ì Lišta ponuky: Môžete vybrať ponuky. File, Edit, View, Tools, Change functions
Í
(funkcie Change), Auto download, help (Pomocník) atď.
Okno na výber snímky: v tomto okne je možné vybrať požadované snímky.
Ponuka výberu typu média : V tejto ponuke môžete vybrať
zobrazovač snímok a funkcie úpravy
snímky a
filmového klipu.
Okno s ukážkou : Môžete prezerať ukážku snímky alebo filmového
klipu a skontrolovať multimediálne informácie.
Lišta priblíženia : Môžete zmeniť veľkosť ukážky.
Okno zobrazenia priečinka : Tu je možné vidieť umiestnenie
priečinka vybranej snímky.
Okno zobrazenia snímky : Tu sú zobrazené snímky vybraného priečinka.
Ä Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Sam096
sung Master.
– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy snímky.
Ì Ponuka Edit: Môžete vybrať nasledujúce ponuky.
[Tools] (Nástroje)
: Môžete zmeniť veľkosť vybranej snímky alebo
ju orezať. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
[Adjust] (Upraviť)
: Môžete zmeniť kvalitu snímky. Pozrite
ponuku [Help] (Pomocník).
[Retouch] (Retušovať) : Môžete zmeniť snímku alebo do nej vložiť
efekty. Pozrite ponuku [Help] (Pomocník).
Í Nástroje na kreslenie: Nástroje na úpravu snímky.
Okno zobrazenia snímky: v tomto okne sa zobrazuje vybraná snímka.
Okno s ukážkou: Môžete prezerať ukážku zmenenej snímky.
Ä Fotografiu upravenú pomocou programu Samsung Master nie je
možné prehrávať vo fotoaparáte.
Ä Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu Samsung
Master.
Samsung Master
Úprava filmu: Z klipu môžete získať fotografiu, pridať ďalší filmový
klip, komentár a hudobné súbory.
Ä Niektoré filmové klipy komprimované kodekom, ktorý nie je kompatibilný s
programom Samsung Master nie je možné v tomto programe prehrávať.
Ä Ďalšie informácie nájdete v ponuke [Help] (Pomocník) programu
Samsung Master.
– Ďalej sú uvedené funkcie úpravy filmového klipu.
Ì Ponuka upraviť : Môžete vybrať nasledujúce ponuky.
[Add Media] (Pridať médiá)
: do filmu môžete pridať ďalšie
mediálne prvky.
[Edit Clip] (Upraviť klip) : Môžete zmeniť jas, kontrast, farbu a sýtosť.
[Effects] (Efekty)
: môžete vložiť nejaký efekt.
[Set Text] (Nastaviť text) : môžete vložiť texty.
[Narrate] (Komentár) : môžete vložiť komentár.
[Produce] (Vytvoriť)
: Môžete uložiť upravené multimédium pod
novým názvom súboru. K dispozícii máte
na výber tieto typy súborov: AVI, Windows
media (wmv) a Windows media (asf).
Í Okno zobrazenia rámca: v tomto okne môžete vložiť multimédium.
097
Nainštalovanie ovládača USB v systéme MAC
Používanie ovládača USB v systéme MAC
1. Ovládač USB pre systém MAC sa na disku CD so softvérom
nenachádza, pretože systém MAC OS už podporu ovládača
obsahuje.
1. Dvakrát kliknite na novú ikonu na ploche, zobrazí sa priečinok v
pamäti.
2. Počas spustenia skontrolujte verziu systému MAC OS.
Fotoaparát je kompatibilný so systémom MAC OS 10.3.
3. Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh a zapnite fotoaparát.
4. Po pripojení fotoaparátu k počítaču MAC sa na ploche zobrazí
nová ikona.
098
2. Vyberte súbor snímky a skopírujte alebo presuňte ho do počítača
MAC.
Najprv dokončite prenos medzi počítačom a fotoaparátom,
potom odoberte vymeniteľný disk pomocou príkazu Extract.
Často kladené otázky
Ak pripojenie cez rozhranie USB nefunguje, skúste nasledujúce postupy.
1. prípad
Kábel rozhrania USB nie je pripojený, alebo nie je použitý
pribalený kábel rozhrania USB.
Pripojte pribalený kábel rozhrania USB.
2. prípad
Počítač nerozpoznal fotoaparát.
Niekedy sa môže fotoaparát objaviť v správcovi zariadení
v časti [Unknown Devices] (Neznáme zariadenia).
Vypnite fotoaparát, vytiahnite kábel rozhrania USB, znova
ho zapojte, a potom zapnite fotoaparát.
3. prípad
Počas prenosu súboru došlo k neočakávanej chybe.
6. prípad
Keď otvorím správcu zariadení (kliknutím na ponuku Start (Štart)
→ (Settings) (Nastavenia) → Control Panel (Ovládací panel) →
(Performance and Maintenance) (Výkon a údržba) → System
(Systém) → (Hardware) (Hardvér) → Device Manager (Správca
zariadení)), nachádzajú sa tu položky „Unknown Devices“ alebo „
Other Devices“ označené žltým otáznikom (?) alebo zariadenia
označené výkričníkom (!).
Kliknite pravým tlačidlom na položku s otáznikom (?) alebo
výkričníkom (!) a vyberte položku „Remove“ (Odstrániť).
Reštartujte počítač a pripojte fotoaparát znova.
7. prípad
Kvôli niektorým zabezpečovacím programom (Norton Anti
Virus, V3 atď.) nemusí počítač rozpoznať fotoaparát ako
vymeniteľný disk.
Zastavte zabezpečovacie programy a pripojte fotoaparát
k počítaču. Informácie o tom, ako dočasne zakázať program, nájdete v pokynom k zabezpečovaciemu programu.
8. prípad
Fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB
umiestnenému na prednom paneli počítača.
Ak je fotoaparát je pripojený k portu rozhrania USB umiestnenom na prednom paneli počítača, nemusí počítač
rozpoznať fotoaparát. Fotoaparát pripojte k portu rozhrania
USB umiestnenému na zadnej strane počítača.
Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Preneste súbor
znova.
4. prípad
Používate rozbočovač rozhrania USB.
Môže sa jednať o problém, že pripájate fotoaparát k
počítaču prostredníctvom rozbočovača rozhrania USB a
rozbočovač a počítač nie sú kompatibilné. Ak je to možné,
pripojte fotoaparát k počítaču priamo.
5. prípad
Sú k počítaču pripojené aj iné káble rozhrania USB?
Pripojenie fotoaparátu k počítaču nemusí fungovať, ak v
tom istom čase pripojený k počítaču aj iný kábel rozhrania
USB. V takom prípade odpojte druhý kábel rozhrania USB
a pripojte len kábel rozhrania USB fotoaparátu.
099
Často kladené otázky
Ak nie je nainštalovaný program DirectX 9.0C alebo novší.
Nainštalujte program DirectX 9.0C alebo novší.
1) Vložte disk CD dodaný spolu s fotoaparátom.
2) Spustite program Prieskumník Windows, vyberte položky
[jednotka CD-ROM:\DirectX] a kliknite na súbor DXESETUP.exe.
Nainštaluje sa DirectX. Program DirectX je možné prevziať na
nasledujúcej webovej stránke: http://www.microsoft.com/directx.
Ak počítač s pripojeným fotoaparátom počas spúšťania systému
Windows prestane reagovať.
V takom prípade odpojte fotoaparát od počítača, systém Windows
sa spustí. Ak problém naďalej pretrváva, zakážte funkciu Legacy
USB Support a reštartujte počítač. Funkcia Legacy USB Support sa nachádza v ponuke BIOS-u. (Ponuka BIOS-u sa môže
v závislosti od výrobcu počítača líšiť. Niektoré programy BIOS
nemajú funkciu Legacy USB Support.). Ak neviete sami zmeniť
túto možnosť, obráťte sa na výrobcu počítača alebo na výrobcu
BIOS-u.
Ak nie je možné odstrániť filmový klip, odobrať vymeniteľný disk,
alebo sa počas prenosu súboru zobrazí chybové hlásenie.
Ak nainštalujte len program Samsung Master, občas sa môžu
vyskytnúť tieto problémy.
- Zatvorte program Digimax Master kliknutím na ikonu programu
Samsung Master v oznamovacej oblasti.
- Nainštalujte aplikačné programy, ktoré sa nachádzajú na disku
CD so softvérom.
100
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného
zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v
tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť,
kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky
poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia
materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte
ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Nabíjateľnú batériu v tomto výrobku nie je možné vymeniť
užívateľom. Ohľadom informácií týkajúcich sa výmeny batérie, prosím, kontaktujte poskytovateľa služby.
Správna likvidácia tohto výrobku
Správna likvidácia tohto výrobku (Odpadové elektrické a
elektronické vybavenie) (Týka sa Európskej únie a ďalších
európskych krajín so systémami separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale označuje, že tento
produkt sa nesmie po skončení životnosti likvidovať spolu s iným odpadom z domácností. Namiesto toho je vašou povinnosťou zlikvidovať
nepotrebné zariadenia ich odovzdaním na určenom zbernom mieste,
aby sa mohli recyklovať nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Domáci používatelia sa musia obrátiť buď na predajcu, u ktorého
výrobok zakúpili, alebo na miestne úrady, ktoré im poskytnú informácie
o mieste a spôsobe manipulácie s týmto výrobkom, ktorý je šetrný voči
životnému prostrediu. Firemní používatelia sa musia obrátiť na svojho
dodávateľa, a overiť si podmienky uvedené v kúpnej zmluve. Tento
výrobok sa nesmie pri likvidácii miešať s iným firemným odpadom.
Ekologická značka Samsung
Ide o vlastný symbol spoločnosti Samsung, ktorý
slúži na účinnú komunikáciu aktivít spoločnosti
Samsung pri výrobe produktov priateľských k
životnému prostrediu. Značka vyjadruje trvalú
snahu spoločnosti Samsung o vývoj výrobkov, ktoré
nepoškodzujú životné prostredie.
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement