Samsung | NX3000 | Samsung NX3000 Používateľská príručka

Návod na
použitie
SLO  Tento návod na použitie obsahuje podrobné 
inštrukcie ohľadom použitia fotoaparátu. Prečítajte si 
ho, prosíme, pozorne.
Informácia o autorských právach
• Microsoft Windows a logo Windows sú registrovanými ochrannými
• V rámci zlepšenia výrobku môžu byť parametre fotoaparátu alebo
• Mac a Apple App Store sú registrovanými ochrannými známkami
• Nemáte oprávnenie opätovne použiť alebo rozširovať žiadnu časť
• Google Play Store je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
• Fotoaparát odporúčame používať v krajine, v ktorej ho zakúpite.
známkami spoločnosti Microsoft Corporation.
spoločnosti Apple Corporation.
Google, Inc.
• Adobe, logo Adobe, Photoshop a Lightroom sú registrované
obchodné značky alebo ochranné názvy spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách.
obsah tohto návodu zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
tejto príručky bez predchádzajúceho povolenia.
• Tento fotoaparát používajte zodpovedne a dodržiavajte všetky
zákony a nariadenia týkajúce sa jeho používania.
• microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ sú registrované ochranné
známky asociácie SD Association.
• HDMI, logo HDMI a pojem „High Definition
Multimedia Interface“ sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované ochranné
známky združenia Wi-Fi Alliance.
• Obchodné známky a obchodné názvy použité v tejto príručke sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
1
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Vždy konajte podľa uvedených upozornení a tipov ohľadom použitia
prístroja, zabránite vzniku nebezpečných situácií a maximálne
využijete fotoaparát.
  Varovanie – situácie, kedy môže dôjsť k zraneniu
vás či ďalších osôb
Fotoaparát nedemontujte ani sa ho nepokúšajte
opravovať.
Fotoaparát môžete poškodiť a vystaviť sa nebezpečenstvu úrazu
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti horľavých alebo
výbušných plynov či kvapalín.
Chráňte zrak snímaných osôb.
Nepoužívajte blesk v blízkosti (menej než 1 m) od ľudí či zvierat. Ak
blesk používate príliš blízko očí snímaných osôb, môže to spôsobiť
dočasné alebo trvalé poškodenie zraku.
Fotoaparát udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat.
Fotoaparát a všetko príslušenstvo udržujte mimo dosahu malých
detí a zvierat. Môže dôjsť k zraneniu alebo vdýchnutiu malých častí.
Pohyblivé diely a príslušenstvo môžu znamenať fyzické ohrozenie.
Nevystavujte fotoaparát na dlhší čas priamemu slnku ani
vysokým teplotám.
Dlhšie vystavenie fotoaparátu slnečnému svetlu alebo vysokým
teplotám vedie k poškodeniu vnútorných súčastí fotoaparátu.
Môže to spôsobiť požiar alebo výbuch.
Fotoaparát ani nabíjačku neprikrývajte plachtami alebo
odevom.
Do fotoaparátu nevkladajte horľavé materiály, ani tieto
materiály neukladajte do blízkosti fotoaparátu.
Fotoaparát sa môže prehriať, čo ho môže spôsobiť jeho poruchu
alebo požiar.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa fotoaparátu mokrými rukami.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
Počas búrky nemanipulujte s napájacím káblom ani s
nabíjačkou.
Môže to spôsobiť poranenie elektrickým prúdom.
2
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Ak sa do fotoaparátu dostanú tekutiny alebo cudzie
predmety, okamžite odpojte všetky zdroje napájania, ako
je napríklad batéria alebo nabíjačka, a potom kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Dodržiavajte všetky nariadenia obmedzujúce používanie
fotoaparátu v určitých oblastiach.
• Zabráňte rušeniu iných elektronických zariadení.
• V lietadle fotoaparát vypnite. Fotoaparát môže spôsobiť rušenie
zariadení lietadla. Dodržiavajte všetky nariadenia leteckých
spoločností a na výzvu leteckého personálu fotoaparát vypnite.
• V blízkosti medicínskych prístrojov fotoaparát vypnite. Fotoaparát
môže rušiť medicínske prístroje v nemocniciach alebo v
zdravotníckych zariadeniach. Dodržiavajte všetky predpisy, verejné
upozornenia a usmernenia zdravotníckeho personálu.
Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov.
Na základe odporúčaní výrobcu a výskumných skupín neumiestňujte
toto zariadenie blízko kardiostimulátorov, aby nedošlo k rušeniu. Ak
máte dôvodné podozrenie, že fotoaparát ruší kardiostimulátor alebo
iný medicínsky prístroj, okamžite ho vypnite a požiadajte o pomoc
výrobcu kardiostimulátora alebo medicínskeho prístroja.
  Pozor – situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu či ďalších zariadení
Ak prístroj ukladáte na dlhší čas, vyberte z neho batériu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo zhrdzavieť
a poškodiť fotoaparát.
Používajte iba originálne lítiovo-iónové náhradné batérie
odporúčané výrobcom. Batériu nepoškodzujte ani ju
neohrievajte.
Neschválené, poškodené alebo prehriate batérie môžu spôsobiť
požiar alebo zranenie osôb.
Používajte iba batérie, nabíjačky, káble a príslušenstvo,
ktoré sú schválené spoločnosťou Samsung.
• Používanie neschválených batérií, nabíjačiek, káblov alebo
príslušenstva môže spôsobiť výbuch batérií, poškodenie fotoaparátu
alebo poranenie.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody alebo poranenia
spôsobené používaním neschválených batérií, nabíjačiek, káblov
alebo príslušenstva.
Batérie používajte iba na ich určené použitie.
Použitie batérie na iný ako určený účel môže spôsobiť požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
3
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Blesku sa počas jeho činnosti nedotýkajte.
Pri činnosti je blesk veľmi horúci a môže vás popáliť.
Ak používate nabíjačku striedavým prúdom, pred jej
odpojením od zdroja napájania vypnite fotoaparát.
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar alebo dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
Ak nepoužívate nabíjačku, vytiahnite ju zo sieťovej
zásuvky.
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar alebo dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
Pri nabíjaní batérií nepoužívajte poškodený sieťový
kábel, zástrčku ani sieťovú zásuvku.
Pri pripájaní káblov a inštalácii batérie a pamäťových
kariet postupujte opatrne.
Použitie sily na konektory, nesprávne pripojenie káblov a nesprávna
inštalácia batérií či pamäťových kariet môžu viesť k poškodeniu
portov, konektorov a príslušenstva.
Karty s magnetickými pásmi udržiavajte mimo puzdra
fotoaparátu.
Informácie uložené na karte by sa mohli poškodiť alebo vymazať.
Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani pamäťovú
kartu.
Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom, poškodenie
fotoaparátu alebo by to mohlo spôsobiť požiar.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Neumiestňujte fotoaparát do magnetických polí ani ich
blízkosti.
Zabráňte styku nabíjačky striedavým prúdom s kontaktmi
+/-, ktoré sa nachádzajú na batérii.
Mohlo by to byť príčinou zlyhania fotoaparátu.
Hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Zabráňte pádu fotoaparátu a nevystavujte ho silným
nárazom.
Ak je poškodená obrazovka, fotoaparát nepoužívajte.
Ak sa sklenené alebo akrylové časti rozbijú, fotoaparát nechajte
opraviť v servisnom stredisku Samsung.
V opačnom prípade sa môže poškodiť obrazovka alebo vonkajšie či
vnútorné súčasti.
4
Informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia
Pred použitím skontrolujte správnu funkčnosť
fotoaparátu.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené dáta ani škody
spôsobené nefunkčnosťou fotoaparátu alebo jeho nesprávnym
použitím.
Menšiu koncovku kábla USB zapojte do fotoaparátu.
Ak kábel otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca
nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.
Nevystavujte objektív priamemu slnečnému svetlu.
Zabráňte rušeniu iných elektronických zariadení.
Fotoaparát vysiela signály rádiových frekvencií (RF), ktoré môžu
rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické zariadenia,
napríklad kardiostimulátory, načúvacie prístroje, medicínske prístroje a
iné elektronické zariadenia v domoch alebo vozidlách. Ak potrebujete
vyriešiť problémy s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického
zariadenia. Ak chcete zabrániť neželanému rušeniu, používajte len
zariadenia alebo príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung.
Fotoaparát používajte v normálnej polohe.
Zabráňte kontaktu s vnútornou anténou fotoaparátu.
Môže to zmeniť farbu snímača obrazu alebo spôsobiť jeho zlyhanie.
Ak sa fotoaparát prehreje, vyberte z neho batériu a
nechajte ho vychladnúť.
• Dlhotrvajúcim používaním fotoaparátu môže dôjsť k prehriatiu
batérie a zvýšeniu vnútornej teploty fotoaparátu. Ak fotoaparát
prestane fungovať, vyberte batériu a nechajte ho vychladnúť.
• Vysoké vnútorné teploty môžu spôsobiť výskyt šumu na
Prenos údajov a vaša zodpovednosť
• Údaje prenášané prostredníctvom sietí WLAN môžu uniknúť.
Z tohto dôvodu neprenášajte citlivé údaje na verejných
priestranstvách ani prostredníctvom otvorených sietí.
• Výrobca fotoaparátu nenesie zodpovednosť za prenosy údajov,
ktoré porušujú zákony o autorských právach, zákony týkajúce sa
duševného vlastníctva alebo pravidlá verejnej slušnosti.
fotografiách. Tento jav je normálny a nemá vplyv na funkciu
fotoaparátu.
5
Ikony použité v návode
Ikony použité v návode
Ikona
Funkcia
Režim
Označenie
Ďalšie informácie
Smart Auto
t
Bezpečnostné varovania a upozornenia
Program
P
Priorita clony
A
Priorita uzávierky
S
Manuálny
M
Inteligentný
s
Panoráma
R
Bezdrôtová sieť
B
[
]
Tlačidlá fotoaparátu. Napríklad [Spúšte] označuje tlačidlo 
spúšte.
(
)
Číslo strany s príslušnou informáciou
→
*
Označenia režimu
Poradie možností alebo ponúk, ktoré je nutné zvoliť na 
vykonanie kroku, napríklad: Zvoľte b → Quality (Kvalita) 
(znamená výber položky b a potom položky Quality
(Kvalita)). 
Poznámka
6
Obsah
Tipy
Kapitola 1
Postoje pri fotografovaní............................................................. 13
Začíname........................................................................................ 28
Rozbalenie............................................................................................................. 28
Usporiadanie fotoaparátu............................................................ 29
Používanie tlačidla MOBILE............................................................................. 31
Používanie displeja............................................................................................. 32
Koncepcie vo fotografovaní
Držanie fotoaparátu............................................................................................... 13
Postoj pri fotografovaní....................................................................................... 14
Fotografovanie v kľaku......................................................................................... 14
Clona............................................................................................... 15
Clonové číslo a hĺbka ostrosti............................................................................ 16
Rýchlosť uzávierky....................................................................... 17
Citlivosť ISO................................................................................... 18
Ako clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO
ovplyvňujú expozíciu................................................................... 19
Korelácia ohniskovej vzdialenosti, uhla pohľadu
a perspektívy................................................................................. 20
Hĺbka ostrosti................................................................................ 21
Čo určuje efekt neostrosti?................................................................................. 21
Ukážka DOF.............................................................................................................. 23
Kompozícia.................................................................................... 23
Zlatý rez...................................................................................................................... 23
Snímka s dvoma objektmi................................................................................... 24
Blesk............................................................................................... 25
Smerové číslo blesku............................................................................................. 26
Fotografovanie s odrazom svetla..................................................................... 26
Môj fotoaparát
Používanie režimu autoportrétu...................................................................... 32
Vkladanie batérie a pamäťovej karty......................................... 33
Vybratie batérie a pamäťovej karty............................................................. 33
Používanie adaptéra pre pamäťové karty.................................................. 33
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu................................. 34
Nabíjanie batérie................................................................................................. 34
Zapnutie fotoaparátu......................................................................................... 34
Vykonanie počiatočného nastavenia.......................................... 35
Voľba funkcií (možností).............................................................. 37
Používanie funkcie m.................................................................................. 37
Napr. výber veľkosti fotografie v režime P.................................................. 37
Používanie inteligentného panela................................................................ 38
Napr. nastavenie hodnoty expozície v režime P....................................... 38
Použitie iFn............................................................................................................ 39
Ikony na displeji............................................................................ 41
V režime snímania............................................................................................... 41
Snímanie fotografií................................................................................................ 41
Nahrávanie videí.................................................................................................... 42
Informácie o ukazovateli vyrovnania.............................................................. 42
7
Obsah
V režime prehrávania......................................................................................... 43
Prezeranie fotografií............................................................................................. 43
Prehrávanie videí.................................................................................................... 43
Zmena zobrazovaných informácií................................................................. 44
Objektívy........................................................................................ 45
Popis objektívu..................................................................................................... 45
Uzamknutie a odomknutie objektívu............................................................. 46
Označenia objektívu.......................................................................................... 48
Príslušenstvo................................................................................. 49
Popis externého blesku..................................................................................... 49
Pripojenie externého blesku.............................................................................. 50
Režimy snímania........................................................................... 51
t Režim Smart Auto.................................................................................. 52
P Režim Program................................................................................................ 54
Zmena programu................................................................................................... 55
Minimálna rýchlosť uzávierky........................................................................... 55
A Režim Priorita clony...................................................................................... 56
S Režim Priorita uzávierky............................................................................... 57
M Režim Ručne.................................................................................................... 58
Používanie režimu rámovania........................................................................... 58
Použitie funkcie Bulb............................................................................................ 59
s Inteligentný režim........................................................................................ 60
Použitie režimu Najvhodnejší záber tváre.................................................... 61
R Režim Panoráma........................................................................................... 62
Nahrávanie videa................................................................................................. 63
Dostupné funkcie v režime snímania.......................................................... 65
Kapitola 2
Funkcie pre fotografovanie
Veľkosť a rozlíšenie...................................................................... 67
Veľkosť fotografie............................................................................................... 67
Kvalita...................................................................................................................... 68
Citlivosť ISO................................................................................... 69
Vyváženie bielej............................................................................ 70
Úprava prednastavených možností vyváženia bielej............................... 71
Sprievodca snímkou (fotografické štýly)................................... 72
Režim AF........................................................................................ 73
Jednotlivé automatické ostrenie................................................................... 74
Priebežné automatické ostrenie.................................................................... 74
Manuálne zaostrenie......................................................................................... 75
Oblasť automatického zaostrovania.......................................... 76
Výberové ostrenie............................................................................................... 76
Viacbodové ostrenie.......................................................................................... 77
Automatické zaostrovanie so sledovaním................................................. 77
Rozpoznanie tváre........................................................................ 79
Normálny................................................................................................................ 79
Snímanie úsmevu................................................................................................ 80
Snímanie žmurknutia......................................................................................... 80
Pomoc pri manuálnom zaostrovaní............................................ 81
Optická stabilizácia obrazu (OIS)................................................ 82
8
Obsah
Uzávierka (spôsob snímania)...................................................... 83
Jednorazové.......................................................................................................... 83
Nepretržité............................................................................................................. 84
Sekvenčné snímanie........................................................................................... 84
Samospúšť............................................................................................................. 85
Odstupňovanie automatickej expozície (AE Bracket)............................ 85
Odstupňovanie vyváženia bielej (WB Bracket)......................................... 86
Stupňovanie sprievodcom snímkou (P Wiz Bracket)............................. 86
Odstupňovanie hĺbky ostrosti........................................................................ 87
Blesk............................................................................................... 88
Korekcia javu červených očí............................................................................ 89
Nastavenie intenzity blesku............................................................................ 89
Meranie.......................................................................................... 90
Viacbodové............................................................................................................ 90
Stredovo vyvážené.............................................................................................. 91
Bodové.................................................................................................................... 91
Meranie hodnoty expozície oblasti ostrenia  ............................................ 92
Dynamický rozsah......................................................................... 93
Inteligentný filter.......................................................................... 94
Kompenzácia expozície................................................................ 95
Uzamknutie expozície.................................................................. 96
Funkcie pre video.......................................................................... 97
Veľkosť videa........................................................................................................ 97
Keď je položka Výstup videa nastavená na možnosť NTSC................. 97
Keď je položka Výstup videa nastavená na možnosť PAL..................... 97
Kvalita videa..........................................................................................................
Viacnásobný pohyb............................................................................................
Prelínanie................................................................................................................
Zvuk..........................................................................................................................
98
98
99
99
Kapitola 3
Prehrávanie/Úpravy
Vyhľadávanie a správa súborov................................................ 101
Prezeranie fotografií....................................................................................... 101
Zobrazenie miniatúr snímok........................................................................ 101
Zobrazenie súborov podľa kategórií........................................................ 102
Súbory sa zobrazia ako záložka................................................................. 102
Ochrana súborov.............................................................................................. 103
Mazanie súborov.............................................................................................. 103
Mazanie jedného súboru................................................................................. 103
Mazanie viacerých súborov............................................................................ 104
Vymazanie všetkých súborov......................................................................... 104
9
Obsah
Prezeranie fotografií.................................................................. 105
Zväčšenie fotografie........................................................................................ 105
Zobrazenie prezentácie................................................................................. 105
Automatické otočenie.................................................................................... 106
Prehrávanie videí........................................................................ 107
Zostrihanie videa počas prehrávania........................................................ 107
Zachytenie snímky počas prehrávania..................................................... 108
Editovanie fotografií.................................................................. 109
Otočenie snímky............................................................................................... 109
Zmena veľkosti fotografií.............................................................................. 110
Upravovanie snímok....................................................................................... 110
Retušovanie tváre............................................................................................. 111
Použitie efektov Inteligentný filter............................................................ 112
Kapitola 4
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete........ 114
Pripájanie k sieti WLAN................................................................................. 114
Nastavenie možností siete.............................................................................. 115
Manuálne nastavenie adresy IP..................................................................... 115
Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia..................................................... 116
Zadávanie textu................................................................................................ 117
Používanie funkcie NFC (Tag & Go).......................................... 118
Používanie funkcií NFC v režime snímania............................................. 118
Používanie funkcií NFC v režime prehrávania (Photo Beam)........... 118
Používanie funkcií NFC v režime Wi-Fi..................................................... 118
Automatické ukladanie súborov do telefónu
smartphone................................................................................. 119
Odosielanie fotografií alebo videí do telefónu
smartphone................................................................................. 121
Odosielanie fotografií alebo videí do viacerých
smartfónov.................................................................................. 123
Používanie telefónu smartphone ako externej
spúšte uzávierky.......................................................................... 125
Používanie funkcie Home Monitor+........................................ 127
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie
Automatické zálohovanie.......................................................... 129
Inštalácia programu pre funkciu Automatické zálohovanie
do počítača......................................................................................................... 129
Odosielanie fotografií alebo videí do počítača.................................... 129
Použitie zariadenia Samsung Link na prezeranie súborov.... 131
10
Obsah
Kapitola 5
Kapitola 6
Používateľské nastavenia........................................................... 134
Prispôsobenie ISO............................................................................................ 134
Zobrazenie súborov na HDTV................................................... 146
Ponuka nastavení fotoaparátu
Spojenie k externé zariadenia
Krok ISO.................................................................................................................. 134
Automatický rozsah ISO................................................................................... 134
Redukcia šumu..................................................................................................
Nastavenia stupňovania................................................................................
Priame manuálne zaostrenie (DMF)..........................................................
Farebný priestor................................................................................................
Oprava deformácie..........................................................................................
Prispôsobenie iFn.............................................................................................
Používateľské zobrazenie..............................................................................
Priradenie tlačidla............................................................................................
NFC naživo..........................................................................................................
MobileLink/Veľkosť snímky NFC ..............................................................
Rozvrhnutie........................................................................................................
Kontrolka AF.......................................................................................................
Automatický vlastný portrét........................................................................
Nastavenie rýchlosti tlačidla objektívu....................................................
134
135
135
136
137
137
138
139
139
139
140
140
140
140
Prenos súborov do počítača...................................................... 147
Prenos súborov do počítača s operačným systémom
Windows.............................................................................................................. 147
Pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku.................................. 147
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows 7).................................................. 148
Prenos súborov do počítača s operačným systémom Mac............. 148
Používanie programov na počítači........................................... 150
Inštalácia programu i-Launcher.................................................................. 150
Používanie aplikácie Samsung i-Launcher................................................
Zvoľte i-Launcher.............................................................................................
Požiadavky pre operačný systém Windows..............................................
Požiadavky pre operačný systém Mac........................................................
Používanie aplikácie Samsung i-Launcher................................................
Sťahuje sa firmvér...............................................................................................
Stiahnite program PC Auto Backup.............................................................
Inštalácia programu Adobe Photoshop Lightroom ..........................
Použitie programu Adobe Photoshop Lightroom...............................
151
151
151
152
152
152
152
153
153
Nastavenie................................................................................... 141
11
Obsah
Kapitola 7
Príloha
Chybové hlásenia........................................................................ 155
Údržba fotoaparátu.................................................................... 156
Čistenie fotoaparátu........................................................................................ 156
Objektív a displej fotoaparátu....................................................................... 156
Snímač obrazu..................................................................................................... 156
Telo fotoaparátu.................................................................................................. 156
Používanie a uskladnenie fotoaparátu.....................................................
Miesta nevhodné pre používanie alebo uskladnenie
fotoaparátu...........................................................................................................
Používanie na pláži alebo na pobreží..........................................................
Uskladnenie na dlhšie obdobie.....................................................................
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne...................
Ďalšie výstrahy.....................................................................................................
Pamäťové karty.................................................................................................
Podporované pamäťové karty.......................................................................
Kapacita pamäťovej karty................................................................................
Upozornenia pri používaní pamäťových kariet.......................................
157
157
157
157
158
158
159
159
160
161
Vlastnosti batérie.............................................................................................
Údaje o batérii.....................................................................................................
Výdrž batérie........................................................................................................
Správa o slabej batérii.......................................................................................
Poznámky o používaní batérie.......................................................................
Upozornenia pri používaní batérie..............................................................
Poznámky ohľadom nabíjania batérie........................................................
Poznámky k nabíjaniu pripojením k počítaču..........................................
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne..................................
162
162
164
164
164
165
165
166
166
Aktualizácia firmvéru................................................................. 167
Skôr, než sa obrátite na servis................................................... 168
Technické údaje fotoaparátu..................................................... 171
Slovníček...................................................................................... 176
Voliteľné príslušenstvo............................................................... 182
Register........................................................................................ 183
12
Koncepcie vo fotografovaní
Postoje pri fotografovaní
Pre vytvorenie dobrých snímok je nutný správny postoj so
stabilizáciou fotoaparátu. Aj keď držíte fotoaparát správne, nesprávny
postoj môže spôsobiť roztrasenie záberu. Stojte vzpriamene
a zostaňte v pokoji – zaistíte tak stabilnú základňu pre fotoaparát. Keď
fotografujete pomalou rýchlosťou uzávierky, zadržte dych, aby ste
minimalizovali pohyb.
Držanie fotoaparátu
Držte fotoaparát pravou rukou a položte ukazovák pravej ruky na
tlačidlo spúšte. Ľavou rukou podopierajte objektív.
13
Koncepcie vo fotografovaní
Postoj pri fotografovaní
Komponujte snímku, stojte vzpriamene s nohami na šírku ramien
a s lakťami smerujúcimi dole.
Fotografovanie v kľaku
Komponujte snímku, jedným kolenom sa dotýkajte zeme a udržujte
vzpriamenú polohu.
14
Koncepcie vo fotografovaní
Clona
Clona je jedným z troch faktorov, ktoré určujú expozíciu. Clona 
pozostáva z tenkých kovových plátkov, ktoré sa otvárajú alebo 
zatvárajú a prepúšťajú tak svetlo do fotoaparátu. Veľkosť clony súvisí 
s množstvom svetla: väčšia clona prepustí viac svetla, menšia clona 
prepustí menej svetla.
Veľkosti clony
Veľkosť clony vyjadruje hodnota známa aj ako „číslo F“ (clonové číslo). 
Clonové číslo predstavuje hodnotu ohniskovej vzdialenosti vydelenú 
priemerom objektívu. Napríklad, ak má objektív s ohniskovou 
vzdialenosťou 50 mm clonové číslo F2, priemer clony je 25 mm 
(50 mm/25 mm = F2). Čím menšie je clonové číslo, tým väčšia je 
veľkosť clony.
Otvor clony sa označuje ako hodnota expozície (EV). Zvýšenie 
expozičnej hodnoty (+1 EV) znamená dvojnásobné množstvo svetla. 
Zníženie expozičnej hodnoty (-1 EV) znamená polovičné množstvo 
svetla. Funkciu kompenzácie expozície môžete taktiež využívať na 
jemné ladenie množstva svetla použitím menších expozičných hodnôt, 
a to 1/2, 1/3 EV, atď.
+1 EV
Minimálna clona
Stredná clona 
-1 EV
Maximálna clona
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Kroky hodnoty expozície
Čiastočne otvorená clona
Doširoka otvorená clona
15
Koncepcie vo fotografovaní
Clonové číslo a hĺbka ostrosti
Zmenou clony môžete ovplyvňovať zaostrenie pozadia snímky. Clona 
je v úzkej súvislosti s hĺbkou ostrosti (DOF – Depth of Field), ktorá sa 
popisuje ako malá alebo veľká.
Clona fyzicky obsahuje niekoľko lamiel. Tieto lamely sa pohybujú súčasne 
a riadia množstvo svetla, ktoré prechádza stredom clony. Počet lamiel clony 
taktiež určuje tvar svetelných škvŕn pri nočnom použití. Clona s párnym 
počtom lamiel delí svetlo na rovnaký počet častí. Ak je počet lamiel 
nepárny, počet častí je dvojnásobkom počtu lamiel.
Napr. clona s 8 lamelami delí svetlo na 8 častí a clona so 7 lamelami na 
14 častí.
Snímka s veľkou DOF 
Snímka s malou DOF
7 lamiel 
8 lamiel
16
Koncepcie vo fotografovaní
Rýchlosť uzávierky
Rýchlosť uzávierky predstavuje čas, ktorý je potrebný na otvorenie a 
zatvorenie závierky. Riadi množstvo svetla, ktoré prechádza clonou, 
než sa dostane k obrazovému snímaču.
Rýchlosť uzávierky sa obvykle dá nastaviť ručne. Rýchlosť uzávierky 
sa udáva ako „Hodnota expozície“ (EV), ktorá sa určuje intervalmi 1 s, 
1/2 s, 1/4 s, 1/8 s, 1/15 s, 1/1 000 s, 1/2 000 s atď.
Čím kratšia je teda rýchlosť uzávierky, tým menej svetla sa vpustí 
dovnútra. A opačne - čím dlhšia je rýchlosť uzávierky, tým viac svetla 
prejde dovnútra.
Na nasledujúcich fotografiách je znázornené, ako pomalá rýchlosť 
uzávierky poskytuje dlhší čas na preniknutie svetla do fotoaparátu. 
Pohybujúcom sa objektom to pridáva efekt rozmazania pohybu. 
Naopak, vyššia rýchlosť uzávierky poskytuje menej času na 
preniknutie svetla a objekty v pohybe na fotografii „zmrznú“.
+1 EV
Expozícia
-1 EV
0,8 s
1 s
1/2 s
1/4 s
1/8 s
1/15 s
0,004 s
1/30 s
Rýchlosť uzávierky
17
Koncepcie vo fotografovaní
Citlivosť ISO
Expozícia obrazu je určená citlivosťou čipu fotoaparátu. Táto citlivosť 
je založená na medzinárodných normách, známych ako ISO. Pri 
digitálnych fotoaparátoch sa toto hodnotenie citlivosti používa na 
popis citlivosti celého digitálneho snímača na svetlo.
Citlivosť ISO sa zdvojnásobí s dvojnásobným číslom. Napríklad, pri 
nastavení ISO 200 sa môže snímka vytvoriť dvojnásobnou rýchlosťou 
oproti nastaveniu ISO 100. Vyššie nastavenie ISO však môže spôsobiť 
zvýšenie „šumu“ – v obraze sa vyskytujú drobné svetlé a farebné body, 
ktoré mu dodávajú zrnitý a neostrý vzhľad. Všeobecne sa odporúča 
za dobrých svetelných podmienok používať nízke ISO, pokým nie je 
nutné fotografovať v noci a za zlého svetla.
Nižšia citlivosť ISO znamená, že fotoaparát je menej citlivý na svetlo – 
pre optimálnu expozíciu je teda nutné väčšie osvetlenie. Pri použití 
nižšej citlivosti ISO preto otvorte viac clonu alebo znížte rýchlosť 
uzávierky, aby do fotoaparátu dopadlo viac svetla. Počas slnečného 
dňa s hojnosťou svetla si napríklad nízka citlivosť ISO si pomalú 
rýchlosť uzávierky nevyžaduje. Na tmavom mieste alebo v noci však 
nízka citlivosť ISO spôsobí rozmazanie fotografie. Preto sa odporúča 
citlivosť ISO mierne zvýšiť.
Fotografia odfotografovaná zo statívu a s 
vysokou citlivosťou ISO
Rozmazaná snímka s nízkou 
citlivosťou ISO
Zmena kvality a jasu snímky v závislosti od citlivosti ISO
18
Koncepcie vo fotografovaní
Ako clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť
ISO ovplyvňujú expozíciu
Clona, rýchlosť uzávierky a citlivosť ISO sú vo fotografii úzko
previazané. Nastavenie clony určuje otvor, ktorým prechádza svetlo
do fotoaparátu, rýchlosť uzávierky potom určuje čas, po ktorý sa tak
deje. Citlivosť ISO určuje rýchlosť, akou film reaguje na svetlo. Spolu
sa tieto tri aspekty popisujú ako expozičný trojuholník.
Nastavenia
Rýchlosť
uzávierky
Clonové číslo
Výsledky
Vysoká rýchlosť
= menej svetla
Nízka rýchlosť
= viac svetla
Rýchla = ostrá
Pomalá = rozmazaná
Zmenu rýchlosti uzávierky, clony alebo citlivosti ISO je možné
vykompenzovať druhými dvoma veličinami bez zmeny množstva
svetla. Výsledná snímka sa však líši podľa nastavení. Napríklad,
rýchlosť uzávierky ovplyvňuje zachytenie pohybu, clona má vplyv na
hĺbku poľa a vyššia citlivosť ISO spôsobuje vyšší šum snímky.
Nastavenia
Výsledky
Citlivosť ISO
Vysoká citlivosť
= citlivejšie na svetlo
Nízka citlivosť
= menej citlivé na
svetlo
Vysoká = väčšia zrnitosť
Nízka = menšia zrnitosť
Široká clona
= viac svetla
Úzka clona
= menej svetla
Široká = malá hĺbka ostrosti
Úzka = veľká hĺbka ostrosti
19
Koncepcie vo fotografovaní
Korelácia ohniskovej vzdialenosti, uhla 
pohľadu a perspektívy
Dlhá ohnisková vzdialenosť
Ohnisková vzdialenosť sa udáva v milimetroch a predstavuje 
vzdialenosť medzi stredom šošovky a jej ohniskom. Ovplyvňuje 
uhol pohľadu a perspektívu snímaného obrazu. Krátka ohnisková 
vzdialenosť znamená veľký uhol pohľadu, ktorý umožňuje širokouhlé 
zábery celkov. Dlhá ohnisková vzdialenosť znamená malý uhol 
pohľadu, ktorý umožňuje úzke zábery detailov vo veľkom zväčšení.
Teleobjektív
Snímka 
teleobjektívom
Úzky uhol
Krátka ohnisková vzdialenosť
Prezrite si snímky a porovnajte zmeny.
Širokouhlý objektív
Široký záber
Široký uhol
Uhol 16 mm
Uhol 50 mm
Uhol 200 mm
Normálne sa širokouhlý objektív používa na fotografovanie krajín a objektív 
s úzkym uhlom záberu na fotografovanie športu a portrétov.
20
Koncepcie vo fotografovaní
Hĺbka ostrosti
Čo určuje efekt neostrosti?
Obľúbené portréty alebo zátišia sú typické príklady snímok, na 
ktorých je neostrým pozadím dosiahnuté zvýraznenie objektu. 
V závislosti od vzdialenosti od fotoaparátu sú predmety ostré 
a neostré. To sa nazýva „malá hĺbka ostrosti“ alebo „veľká hĺbka 
ostrosti“.
Hĺbka ostrosti udáva ostrú oblasť okolo objektu fotografie. Malá hĺbka 
ostrosti znamená, že oblasť zaostrenia okolo objektu je úzka, veľká 
hĺbka ostrosti znamená širokú oblasť ostrosti.
DOF závisí od clonového čísla
Čím je širší otvor clony (teda menšie clonové číslo), tým sa hĺbka 
ostrosti znižuje. V podmienkach, kedy je ohnisková vzdialenosť 
rovnaká, nízka hodnota clony spôsobí, že fotografia bude mať malú 
hĺbku poľa.
Snímka s malou hĺbkou ostrosti vydeľuje objekt na neostrom 
pozadí, môže byť vytvorený teleobjektívom alebo voľbou menšieho 
clonového čísla. Snímka s veľkou hĺbkou ostrosti, ktorá poskytuje 
všetky objekty rovnako ostro, môže byť vytvorená širokouhlým 
objektívom alebo voľbou väčšieho clonového čísla.
50 mm F5.7
Malá hĺbka ostrosti
50 mm F22
Veľká hĺbka ostrosti
21
Koncepcie vo fotografovaní
DOF závisí od ohniskovej vzdialenosti
DOF závisí od vzdialenosti objektu od fotoaparátu
Čím je ohnisková vzdialenosť väčšia, tým je hĺbka ostrosti menšia. 
Preto sa teleobjektív s väčšou ohniskovou vzdialenosťou hodí lepšie 
na vytvorenie snímky s malou hĺbkou ostrosti, než širokouhlý objektív 
s malou ohniskovou vzdialenosťou.
Čím je vzdialenosť objektu od fotoaparátu menšia, tým je hĺbka 
ostrosti menšia. Preto fotografovanie zblízka vedie k snímke s malou 
hĺbkou ostrosti.
Snímka vytvorená 16-milimetrovým širokouhlým 
objektívom
Snímka vytvorená 100-milimetrovým teleskopickým 
objektívom
Snímka vytvorená blízko objektu 
Snímka vytvorená 100-milimetrovým teleskopickým 
objektívom
22
Koncepcie vo fotografovaní
Ukážka DOF
Pred nasnímaním fotografie môžete stlačením tlačidla Custom
(Vlastné) získať predstavu o tom, ako bude vaša fotografia vyzerať.
Fotoaparát nastaví clonu podľa predvolených nastavení a výsledok
zobrazí na displeji. Nastavte funkciu tlačidla Custom (Vymazanie/
Individualizácia) na možnosť Optical Preview (Optická ukážka).
(str. 139)
Kompozícia
Je zábavné zachytávať krásy sveta fotoaparátom. Aj najkrajšie zábery
je však možné pokaziť zlou kompozíciou.
Pri kompozícii je nutné dať prednosť objektu.
Kompozícia vo fotografii predstavuje usporiadanie predmetov na
snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo
zlatého rezu.
Zlatý rez
Rozdeľte si obraz na 3×3 rovnaké obdĺžniky.
Pri kompozícii, ktorá najlepšie zvýrazní objekt, umiestnite objekt do
jedného z rohov stredného obdĺžnika.
23
Koncepcie vo fotografovaní
Použitím tohto pravidla vytvoríte zábery so stabilnou a správnou 
kompozíciou. Ďalej je uvedených niekoľko príkladov.
Snímka s dvoma objektmi
Ak je jeden objekt v rohu snímky, vytvára nevyváženú kompozíciu. 
Môžete snímku stabilizovať tak, že zachytíte druhý objekt do 
náprotivného rohu a vyvážite tak snímku.
Objekt 2
Objekt 1
Nestabilné
Objekt 2
Objekt 1
Stabilné
24
Koncepcie vo fotografovaní
Pri fotografovaní krajín vytvorí horizont v strede obrazu nevyvážený 
efekt. Pridajte váhu fotografii posunutím horizontu nahor alebo nadol.
Objekt 1
Objekt 1
Objekt 2
Blesk
Svetlo je jedným z najdôležitejších aspektov pri fotografovaní. Nie 
je však jednoduché zaistiť dostatok svetla kedykoľvek a kdekoľvek. 
Použitím blesku môžete optimalizovať svetelné podmienky a vytvoriť 
rôzne efekty.
Blesk pomáha vytvoriť dostatočnú expozíciu v zlých svetelných 
podmienkach. Je taktiež užitočný aj v situáciách s nadbytkom svetla. 
Blesk sa môže napríklad použiť pri kompenzácii expozície tieňa 
objektu alebo ak chcete dosiahnuť jasný objekt aj pozadie pri snímaní 
v protisvetle.
Objekt 2
Nestabilné
Stabilné
Pred opravou
Po oprave
25
Koncepcie vo fotografovaní
Smerové číslo blesku
Číslo modelu blesku predstavuje výkon blesku, maximálne množstvo 
vytvoreného svetla je vyjadrené hodnotou známou ako „smerové 
číslo“. Čím väčšie smerové číslo, tým viac svetla blesk emituje. 
Smerové číslo sa získava vynásobením vzdialenosti objektu od blesku 
a clonového čísla pri citlivosti ISO nastavenej na 100.
Smerové číslo = Vzdialenosť blesku od objektu × Clonové číslo
Fotografovanie s odrazom svetla
Fotografovanie s odrazom svetla predstavuje spôsob odrazu svetla od 
stropu alebo stien, takže sa svetlo rovnomerne rozptýli nad predmet. 
Obvykle môžu fotografie vytvorené s bleskom vyzerať neprirodzene 
a vrhať tiene. Objekty na fotografiách vytvorených s odrazom svetla 
nevrhajú tiene a vyzerajú vďaka rovnomerne rozptýlenému svetlu 
mäkšie.
Clonové číslo = smerové číslo/vzdialenosť blesku od objektu
Vzdialenosť blesku od objektu = smerové číslo/clonové číslo
Preto, ak poznáte smerové číslo blesku, môžete pri ručnom 
nastavovaní blesku odhadnúť optimálnu vzdialenosť medzi bleskom 
a objektom. Napríklad, ak je smerové číslo blesku GN 20 a je 4 metre 
vzdialený od objektu, optimálne clonové číslo je F5.0.
26
Kapitola 1
Môj fotoaparát
Rozloženie fotoaparátu, ikony na displeji, objektív,
voliteľné príslušenstvo a základné funkcie.
Môj fotoaparát
Začíname
Rozbalenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje tieto položky.
Fotoaparát
Napajalnik/Kábel USB
Akumulátorová batéria
Stručný návod na obsluhu
Stručná referenčná príručka
Disk DVD-ROM s programom 
Adobe Photoshop Lightroom
Popruh
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia. 
• Voliteľné príslušenstvo si môžete zakúpiť u predajcu alebo v servisnom stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť 
Samsung nie je zodpovedná za žiadne problémy spôsobené používaním neautorizovaného príslušenstva. Informácie 
o príslušenstve nájdete na str. 182.
28
Môj fotoaparát
Usporiadanie fotoaparátu
1 2 3
4
5
6
Č.
5 7
8
9
10
Č.
Názov
Volič režimov
7
Reproduktor
• P: Režim Program (str. 54)
8
Značka NFC
• A: Režim Priorita clony (str. 56)
9
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
• M: Režim Ručne (str. 58)
10
Snímač obrazu
• s: Inteligentný režim (str. 60)
11
Závit na pripevnenie objektívu
• B: Bezdrôtová sieť (str. 113)
12
Značka pre montáž objektívu
13
Kontrolka AF-assist/samospúšte
• t: Režim Smart Auto (str. 52)
1
13 12 11
Názov
• S: Režim Priorita uzávierky (str. 57)
• R: Režim Panoráma (str. 62)
2
Tlačidlo spúšte
3
Vypínač
Tlačidlo MOBILE
4
Ak sa chcete pripojiť pomocou 
mobilného zariadenia, vyberte funkciu 
Wi-Fi. (str. 31)
5
Mikrofón
6
Pätka Hot shoe
29
Usporiadanie fotoaparátu
Môj fotoaparát > 
Č.
1
2
3
4
5
6
11
Názov
1
Tlačidlo nahrávania videa
2
Očko pre remienok fotoaparátu
3
4
10 9 8 7
Č.
Navigačné tlačidlo (inteligentné
vytáčanie)
• V režime snímania:
- D: Zmena informácií na displeji.
- I: Vyberte rýchlosť uzávierky, 
Spustenie záznamu videa.
Vnútorná anténa
* Vyvarujte sa kontaktu s vnútornou anténou, 
keď používate bezdrôtovú sieť.
Tlačidlo f
Prístup k Smart panelu a jemné 
doladenie niektorých nastavení. 
8
• Na obrazovke menu: Uloženie 
5
Tlačidlo vymazania/Individualizácie
6
7
• V ostatných situáciách: Postupný 
pohyb nahor, nadol, doľava, doprava. 
(Navigačným tlačidlom tiež môžete 
otáčať.)
9
• V režime snímania: Vykonať 
priradenú funkciu. (str. 139)
• V režime prehrávania: Vymazať 
súbory.
Tlačidlo prehrávania
clonové číslo, kompenzáciu expozície 
alebo citlivosť ISO.
- C: Výber spôsobu snímania alebo 
nastavenie samospúšte.
- F: Voľba režimu AF.
• V režime prehrávania
- I: Zobrazenie miniatúr.
Tlačidlo o
vybratých možností.
• V režime snímania: V niektorých 
režimoch snímania vám umožňuje 
manuálne vybrať oblasť zaostrenia.
Názov
Tlačidlo m
Otvára možnosti a ponuky.
Stavová kontrolka
10
Vstup do režimu prehrávania na 
zobrazenie obrázkov alebo videí.
Signalizuje stav fotoaparátu.
• Bliká: Počas ukladania fotografie, 
snímania videa, odosielania údajov 
do počítača, pripájania k sieti WLAN 
alebo počas odosielania fotografie.
• Stále svieti: Keď neprebieha prenos 
údajov alebo počas nabíjania batérie. 
Displej
11
Ak chcete nasnímať autoportrét a 
pozerať sa pri tom na svoj obraz na 
displeji, vyklopte displej smerom nahor. 
(str. 32)
30
Usporiadanie fotoaparátu
Môj fotoaparát > 
1
2
4
Č.
Názov
1
HDMI vstup
2
Port USB
3
Kryt priečinku na batérie/pamäťovú kartu
4
Závit statívu
Pripojte fotoaparát k počítaču.
Vložte pamäťovú kartu a batériu. 
3
Používanie tlačidla MOBILE
Výber funkcie Wi-Fi, ktorá sa pripája k smartfónu stlačením tlačidla [ ]. 
Opakovaným stlačením tlačidla [ ] sa vrátite do predchádzajúceho režimu.
31
Usporiadanie fotoaparátu
Môj fotoaparát > 
Používanie displeja
Počas sledovania vlastného obrazu na displeji môžete autoportrét 
nasnímať tak, že displej vyklopíte smerom hore.
2
Stlačením [Spúšte] do polovice zaostrite a potom stlačte 
[Spúšte].
• Po 3 sekundách fotoaparát automaticky uvoľní spúšť.
• Keď je fotoaparát vypnutý, vyklopením displeja nahor sa fotoaparát 
Používanie režimu autoportrétu
Keď je fotoaparát vypnutý a vy ste aktivovali funkciu autoportrétu 
(str. 140), vyklopením displeja smerom nahor sa fotoaparát zapne a 
prejde do režimu autoportrétu.
V režime autoportrétu sa automaticky aktivujú možnosti samospúšte 
(3 sekundy), rozpoznania tváre a retušovania tváre.
automaticky zapne.
• V čase, keď fotoaparát nepoužívate, zatvorte displej.
• Displej vyklápajte len v povolenom uhle. Naklonenie displeja v inom uhle 
môže poškodiť váš fotoaparát.
• Ak fotoaparát nedržíte v rukách a displej je vyklopený smerom nahor, 
použite statív. V opačnom prípade sa môže fotoaparát poškodiť.
• Displej nevyklápajte, keď je k fotoaparátu pripevnený externý blesk. 
V opačnom prípade sa môže fotoaparát poškodiť.
Stlačením tlačidla [o] zmeníte možnosť rozpoznania tváre. Stlačením 
tlačidla [n] vypnete alebo zapnete funkciu retušovania tváre.
1
Vyklopte displej nahor.
180˚
32
Môj fotoaparát
Vkladanie batérie a pamäťovej karty
Vkladanie batérie a voliteľnej pamäťovej karty do fotoaparátu a ich 
vyberanie a z fotoaparátu.
Vybratie batérie a pamäťovej karty
Posuňte poistku nahor, aby sa 
batéria uvoľnila.
Poistka 
batérie
Akumulátorová batéria
Kartu jemne zatlačte, aby sa 
uvoľnila z fotoaparátu a potom ju 
vytiahnite z otvoru. 
Pamäťovú kartu vložte tak, 
aby pozlátené kontakty 
smerovali nahor.
Pamäťová karta
Pamäťová karta
Batériu vložte tak, aby 
pozlátené kontakty smerovali 
doľava.
Používanie adaptéra pre pamäťové karty
Ak chcete načítať údaje pomocou počítača alebo čítačky kariet, 
vložte pamäťovú kartu do adaptéra.
Akumulátorová batéria
Ak bliká stavová kontrolka fotoaparátu, nevyberajte pamäťovú kartu 
ani batériu. Môže tak dôjsť k poškodeniu dát na pamäťovej karte alebo 
fotoaparátu.
33
Môj fotoaparát
Nabíjanie batérie a zapnutie fotoaparátu
Nabíjanie batérie
Zapnutie fotoaparátu
Pred prvým použitím fotoaparátu musíte nabiť batériu. Malý koniec 
USB kábla zapojte do fotoaparátu a potom zapojte druhý koniec USB 
kábla do sieťového zdroja.
Fotoaparát zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla [ ].
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka počiatočného 
nastavenia. (str. 35)
Stavová kontrolka
• Červené svetlo zapnuté: Nabíja sa
• Svieti nazeleno: Úplne nabitá
• Červené svetlo bliká: Chyba nabíjania
Používajte len sieťový zdroj a USB kábel, ktorými je fotoaparát vybavený. Ak 
použijete iný sieťový zdroj, batéria fotoaparátu sa nemusí nabiť alebo riadne 
fungovať.
34
Môj fotoaparát
Vykonanie počiatočného nastavenia
Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka počiatočného 
nastavenia. Jazyk je prednastavený pre krajinu, kde je fotoaparát v 
predaji. Jazyk si môžete zmeniť na vami požadovaný.
1
Stlačením tlačidla [I] zvoľte Time Zone (Časové 
pásmo) a potom stlačte [o].
2
Stlačením tlačidla [D/I] zvoľte časové pásmo a 
potom stlačte [o].
5
Stlačením tlačidla [D/I] nastavte možnosť a potom 
stlačte [o].
Date/Time Set
Year Month Day
Back
Hour
Min
DST
Set
Time Zone
• Obrazovka sa môže líšiť, záleží od vybraného jazyka. 
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Mid-Atlantic
6
Stlačením tlačidla [I] zvoľte Date Type (Typ dátumu) a 
potom stlačte [o].
7
Stlačením tlačidla [D/I] zvoľte typ dátumu a potom 
stlačte [o].
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Back
3
4
Set
Stlačením tlačidla [I] vyberte položku Date/Time Set
(Nastavenie Dátumu/Času) a potom stlačte tlačidlo [o].
Stlačením tlačidla [C/F] vyberte položku (Year (Rok)/
Month (Mesiac)/Day (Deň)/Hour (Hodiny)/Minúty/Letný čas.
Date Type
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
Back
Set
35
Vykonanie počiatočného nastavenia
Môj fotoaparát > 
8
Stlačením tlačidla [I] zvoľte Time Type (Typ času) a 
potom stlačte [o].
9
Stlačením tlačidla [D/I] zvoľte typ času a potom 
stlačte [o].
Time Type
12 Hr
24 Hr
Back
Set
10 Pre ukončenie počiatočného nastavenia stlačte [m].
36
Môj fotoaparát
Voľba funkcií (možností)
Otočte navigačným tlačidlom alebo stlačte [D/I/C/F] pre 
posunutie a potom stlačte [o] pre výber možnosti.
Používanie funkcie m
Stlačte [m] a potom zmeňte možnosti snímania alebo nastavenia.
Napr. výber veľkosti fotografie v režime P
1
Otočte voličom režimov na P.
2
Stlačte tlačidlo [m].
3
Stlačením tlačidla [C], otáčaním navigačného ovládača 
alebo stlačením tlačidla [D/I] prejdite do b a
potom stlačte tlačidlo [o].
4
Otočte navigačným ovládačom alebo stlačte [D/I]
na presun na Photo Size (Veľkosť fotografie) a potom 
stlačte tlačidlo [o].
AutoShare
Photo Size
Quality
ISO
Minimum Shutter Speed
Back
Select
37
Voľba funkcií (možností)
Môj fotoaparát > 
5
Otočte navigačným ovládačom alebo stlačte [D/I]
na presun na možnosť a potom stlačte [o].
• Stlačte [m] pre návrat na predchádzajúcu ponuku.
Používanie inteligentného panela
Stlačením tlačidla [f] získate prístup k niektorým funkciám, ako 
napríklad Expozícia, ISO a Vyváženie bielej.
Photo Size
(3:2) (5472x3648)
Napr. nastavenie hodnoty expozície v režime P
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
(3:2) (1728x1152)
1
Otočte voličom režimov na P. 
2
Stlačte tlačidlo [f].
3
Stlačte tlačidlo [D/I/C/F] na prechod do EV, 
a potom stlačte [o].
(16:9) (5472x3080)
Back
6
Set
Stlačením tlačidla [m] sa vráťte do režimu snímania.
• Možnosť môžete zvoliť priamo otáčaním otočného ovládača 
bez potreby stlačenia tlačidla [o].
EV : 0
Back
4
Adjust
Otočte otočným ovládačom alebo stlačte tlačidlo [C/F]
na nastavenie hodnoty expozície, a potom stlačte [o].
38
Voľba funkcií (možností)
Môj fotoaparát > 
Použitie iFn
Možnosť
Popis
Stlačte tlačidlo [i-Function] na objektíve s funkciou i-Function a 
môžete priamo na objektíve ručne zvoliť a nastaviť rýchlosť uzávierky, 
clonové číslo, hodnotu expozície, citlivosť ISO a vyváženie bielej.
Aperture (Clona)
Nastavte clonové číslo.
Shutter Speed
(Rýchlosť uzávierky)
Upravte rýchlosti uzávierky.
EV
Nastavte hodnotu expozície
ISO
Nastavte citlivosť ISO.
White Balance
(Vyváženie bielej)
Zvolenie možnosti Vyváženie bielej.
1
Otočte voličom režimov na P, A, S, alebo M.
2
Stlačením tlačidla [i-Function] na objektíve zvoľte 
nastavenie.
• Ak chcete zobraziť položky, vyberte možnosť [m] → d →
iFn Customizing (Prispôsobenie iFn) → položka.
3
Otáčaním krúžku ostrenia zvoľte možnosť.
• Môžete taktiež otáčať navigačným tlačidlom.
• Môžete tiež stlačiť tlačidlo [i-Function], a potom stlačiť 
[D/I] pre výber nastavenia.
4
Stlačením [Spúšte]do polovice zaostrite a potom stlačením 
[Spúšte] fotografujte.
39
Voľba funkcií (možností)
Môj fotoaparát > 
Dostupné možnosti
Režim snímania
P
A
S
M
Aperture (Clona)
-
O
-
O
Shutter Speed
(Rýchlosť uzávierky)
-
-
O
O
EV
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
White Balance
(Vyváženie bielej)
O
O
O
O
40
Môj fotoaparát
Ikony na displeji
V režime snímania
Ikona
•
Snímanie fotografií
: Úplne nabitá
: Čiastočne 
nabitá
•
 (Červená): Vybitá 
(nabite batériu)
•
: Nabíja sa 
•
1
2
Rámček automatického 
zaostrenia
2. Možnosti snímania
Ikona
Popis
Veľkosť záberu
Režimy uzávierky
Blesk (str. 88)
Upravenie Intenzity blesku
Meranie (str. 90)
Oblasť bodového 
merania
Režim AF (str. 73)
Otrasy fotoaparátu
Skrášlenie tváre***
Rozsah manuálneho 
zaostrenia
Oblasť zaostrenia
Popis
Hladinomer (str. 42)
Jemné doladenie vyváženia bielej
Režim snímania
Histogram (str. 138)
Aktuálny dátum
Ostrenie
Optická stabilizácia obrazu (OIS) 
(str. 82)
Aktuálny čas
Rýchlosť uzávierky
1. Informácie o snímaní
Ikona
Popis
Ohnisková vzdialenosť*
Zamknutie automatickej 
expozície (str. 96)
Počet zostávajúcich 
snímok
Vložená pamäťová karta
Nie je vložená 
pamäťová karta**
Clonové číslo
Hodnota nastavenia 
expozície
Citlivosť ISO (str. 69)
*  Táto ikona sa zobrazí po pripojení objektívu s napájanou 
transfokáciou.
**  Fotografie, ktoré boli nasnímané bez vloženia 
pamäťovej karty, sa nebudú dať preniesť na pamäťovú 
kartu ani do počítača.
Rozpoznanie tváre
Vyváženie bielej (str. 70)
Súbor RAW
Dynamický rozsah (str. 93)
***  Táto ikona sa zobrazí po prepnutí fotoaparátu do 
režimu autoportrétu prevrátením displeja nahor.
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného 
režimu alebo nastavenia.
41
Ikony na displeji
Môj fotoaparát > 
Nahrávanie videí
2. Možnosti snímania
1
Ikona
Popis
Veľkosť videa
Režim AF (str. 73)
2
Meranie (str. 90)
Vyváženie bielej (str. 70)
Jemné doladenie vyváženia bielej 
Informácie o ukazovateli vyrovnania
Ukazovateľ vyrovnania vám pomôže zarovnať 
fotoaparát s horizontálnymi a vertikálnymi 
čiarami na displeji. Ak ukazovateľ vyrovnania 
nie je vyrovnaný, kalibrujte ukazovateľ 
vyrovnania pomocou funkcie horizontálnej 
kalibrácie. (str. 141)
Zvisle
Optická stabilizácia obrazu (OIS) 
(str. 82)
1. Informácie o snímaní
Ikona
Popis
Prelínanie (str. 99)
Záznam zvuku vypnutý (str. 99)
Režim snímania
Aktuálny čas nahrávania/
Dostupný čas nahrávania
Viacnásobný pohyb (str. 98)
Doba prehrávania po zapnutí 
funkcie Viacnásobný pohyb
Vložená pamäťová karta
Zobrazené ikony sa menia podľa zvoleného 
režimu alebo nastavenia.
Vodorovne
▲ Vyrovnané
▲ Nevyrovnané
Ukazovateľ vyrovnania nie je možné použiť 
pri snímaní na výšku.
•
: Úplne nabitá
•
: Čiastočne nabitá
•
 (Červená): Vybitá 
(nabite batériu)
•
: Nabíja sa 
Hodnota expozície
Citlivosť ISO (str. 69)
42
Ikony na displeji
Môj fotoaparát > 
V režime prehrávania
Prezeranie fotografií
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
Ikona
1
2
Informácie
Popis
Aktuálny súbor/celkový počet 
súborov
3
Č.
1
2
Číslo priečinka-číslo súboru
Súbor RAW
Chránený súbor
Nepretržite snímané fotografie 
(zobrazia sa v priečinku) (str. 102)
Prehrávanie videí
3
Popis
Vytvorená snímka
Histogram RGB (str. 138)
Režim snímania, Meranie, Blesk, 
Vyváženie bielej, Clonové číslo, 
Rýchlosť uzávierky, ISO, Ohnisková 
vzdialenosť, Hodnota expozície, 
Veľkosť fotografií, Dátum
Stop
Ikona
Play
Popis
Aktuálny súbor/celkový počet súborov
Rýchlosť prehrávania
Číslo priečinka-Číslo súboru
Viacnásobný pohyb
Aktuálny čas prehrávania
Dĺžka videa
43
Ikony na displeji
Môj fotoaparát > 
Zmena zobrazovaných informácií
Opakovaným stláčaním tlačidla [D] meníte typ zobrazenia.
Režim
Typ displeja
• Základné informácie o snímaní (režim snímania, 
Snímanie
rýchlosť uzávierky, clonové číslo, hodnota expozície, 
citlivosť ISO atď.)
• Základné informácie o snímaní + Indikátor úrovne.
• Základné informácie o snímaní + Informácie o 
aktuálnych možnostiach snímania (veľkosť fotografie, 
režim uzávierky, blesk, meranie, režim automatického 
zaostrenia atď.)
• Základné informácie o snímaní + Informácie o 
aktuálnych možnostiach snímania + Histogram + 
Dátum a čas
• Základné informácie
Prehrávanie
• Zobrazia sa všetky informácie o aktuálnom súbore.
• Zobrazia sa všetky informácie o aktuálnom súbore, 
vrátane histogramu RGB.
44
Môj fotoaparát
Objektívy
Môžete kúpiť voliteľné objektívy vyrobené výlučne pre fotoaparáty 
rady NX.
Preštudujte si funkcie každého objektívu a vyberte ten, ktorý vyhovuje 
vašej potrebe.
Popis objektívu
Objektív SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS (príklad)
1
6
Č.
Popis
1
2
3
4
Tlačidlo i-Function (str. 39)
5
Tlačidlo Zoom
• Stlačením tlačidla Priblíženie nastavte pomer priblíženia.
6
Kontakty objektívu
Značka pre montáž objektívu
Krúžok ostrenia
Objektív
Ak objektív nepoužívate, nasaďte naň oba kryty, aby bol chránený pred 
prachom a poškodením.
2
3
4
5
45
Objektívy
Môj fotoaparát > 
Objektív SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (príklad)
7
1
Uzamknutie a odomknutie objektívu
Objektív uzamknete potiahnutím a podržaním prepínača zámku 
transfokátora smerom od tela fotoaparátu a otočením krúžku 
priblíženia, ako je znázornené na ilustrácii.
2
6
3
5
4
Č.
Popis
1
2
Značka pre montáž objektívu
3
Objektív
4
Krúžok ostrenia (str. 81)
5
Tlačidlo i-Function (str. 39)
6
Krúžok priblíženia
7
Kontakty objektívu
Ak chcete objektív odomknúť, otáčajte krúžkom priblíženia, až kým 
nezačujete cvaknutie tak, ako je znázornené na obrázku.
Prepínač zámku transfokátora
Keď je objektív uzamknutý, nie je možné fotografovať.
46
Objektívy
Môj fotoaparát > 
Objektív SAMSUNG 16 mm F2.4 (príklad)
5
1
2
3
4
Č.
Popis
1
2
3
Tlačidlo i-Function (str. 39)
4
Objektív
5
Kontakty objektívu
Značka pre montáž objektívu
Krúžok ostrenia (str. 81)
47
Objektívy
Môj fotoaparát > 
Označenia objektívu
Tu sa dozviete, čo znamenajú jednotlivé čísla na objektíve.
Č.
1
Objektív SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (príklad)
Popis
Clonové číslo
Rozsah podporovaných clonových čísel. Príklad: 1:3.5–6.3
znamená maximálny rozsah clonových čísel od 3,5 do 6,3.
Ohnisková vzdialenosť
2
Vzdialenosť od stredu objektívu do jeho ohniska (v milimetroch). 
Toto číslo je vyjadrené v rozsahu: od minimálnej ohniskovej 
vzdialenosti po maximálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.
Dlhšia ohnisková vzdialenosť má za následok menší uhol záberu 
a zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší 
záber snímku.
ED
3
1
2
3 4 5
4
5
ED je skratka pre Extra-low Dispersion (mimoriadne nízky 
rozptyl). Sklo s mimoriadne nízkym rozptylom je účinné pri 
minimalizácii chromatickej aberácie (skreslenie, ktoré vzniká, ak 
sa objektívu nepodarí zaostriť všetky farby do toho istého bodu 
konvergencie).
OIS (str. 82)
Optická stabilizácia obrazu. Objektívy s touto funkciou detegujú 
otrasy fotoaparátu a efektívne ich potlačujú.
Ø
Priemer objektívu. Pri použití filtra na objektíve sa uistite, že sa 
ich priemery zhodujú.
48
Môj fotoaparát
Príslušenstvo
Môžete použiť príslušenstvo, napríklad externý blesk, ktorý vám 
pomôže nasnímať lepšie fotografie pohodlnejšie.
Viac informácií o voliteľnom príslušenstve nájdete v návode na 
použitie každého príslušenstva.
Popis externého blesku
SEF8A (príklad) (voliteľný)
1
• Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia.
• Príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung si môžete zakúpiť 
u predajcu alebo v servisnom stredisku spoločnosti Samsung. Spoločnosť 
Samsung nezodpovedá za poškodenie spôsobené použitím príslušenstva 
iných výrobcov.
2
3
Č.
Popis
1
Lampa
2
Krúžok pre dotiahnutie k pätke Hot shoe
3
Pripojenie pätky Hot shoe
49
Príslušenstvo
Môj fotoaparát > 
Pripojenie externého blesku
1
Pripojte blesk jeho zasunutím do pätky Hot shoe.
2
Usadenie blesku otočením voliča na upevnenie pätice 
blesku v smere hodinových ručičiek.
3
Ak chcete blesk použiť, vyklopte ho smerom hore.
• Môžete zachytiť snímku s bleskom, ktorý nie je úplne nabitý, ale 
odporúča sa použiť úplne nabitý blesk.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa zvoleného režimu snímania.
• Medzi dvoma zábleskmi blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa 
dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
• SEF8A nemusí byť kompatibilný s ostatnými fotoaparátmi radu NX.
• Podrobnosti o voliteľných bleskoch nájdete v návode na použitie blesku.
Používajte iba blesky schválené spoločnosťou Samsung. Použitie 
nekompatibilných bleskov môže fotoaparát poškodiť.
50
Môj fotoaparát
Režimy snímania
Dva jednoduché režimy snímania - Smart Auto a režim Smart
(Inteligentný) - vám uľahčia fotografovanie množstvom automatických 
nastavení. Ďalšie režimy umožňujú väčšie prispôsobenie nastavení.
Ikona
t
Popis
Režim Smart Auto (str. 52)
P
Režim Program (str. 54)
A
Režim Priorita clony (str. 56)
S
Režim Priorita uzávierky (str. 57)
M
Režim Ručne (str. 58)
s
Inteligentný režim (str. 60)
R
Režim Panoráma (str. 62)
B
Bezdrôtová sieť (str. 113)
51
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
t Režim Smart Auto
1
Otočte voličom režimov na t.
V režime Smart Auto fotoaparát rozpoznáva podmienky snímania 
a automaticky nastavuje faktory ovplyvňujúce expozíciu vrátane 
rýchlosti uzávierky, clonového čísla, merania, vyváženia bielej a 
kompenzácie expozície. Vzhľadom na to, že fotoaparát ovláda väčšinu 
funkcií, niektoré funkcie sú obmedzené. Tento režim slúži na vytváranie 
rýchlych záberov s minimálnymi nastaveniami.
2
Nastavte objekt do rámčeka.
3
Zaostrite stlačením [Spúšte] do polovice.
• Fotoaparát vyberie scénu. Na obrazovke sa objaví ikona 
príslušnej scény.
52
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
Rozpoznateľné scény
Ikona
Ikona
Popis
Zalesnené plochy zvyčajne pozostávajú z objektov zelenej farby
Popis
Záber farebných objektov zblízka
Krajina
Fotoaparát je stabilizovaný na statíve a objekt sa určitý čas 
nepohybuje (pri fotografovaní v tme).
Scéna s jasným pozadím
Nočná krajina
Aktívne sa pohybujúce objekty
Nočný portrét
Krajina s osvetlením zozadu
Portrét s osvetlením zozadu
4
Stlačením [Spúšte] nasnímajte záber.
Portrét
• Fotoaparát môže rozpoznať rôzne scény či dokonca rovnaké objekty v 
Záber objektu zblízka
Záber textu zblízka
Západ slnka
•
Tmavý interiér
•
Čiastočne osvetlený
•
Záber zblízka pri bodovom svetle
Portrét pri bodovom svetle
Modrá obloha
•
závislosti od externých faktorov, ako sú otrasy fotoaparátu, osvetlenie 
alebo vzdialenosť objektu.
V prípade, že fotoaparát nerozozná režim príslušnej scény, použije 
predvolené nastavenia režimu t.
Aj v prípade, že fotoaparát deteguje tvár, nemusí správne určiť režim 
portrétu v závislosti od pozície objektu alebo osvetlenia.
Ak snímate pohybujúci sa objekt, fotoaparát pri použití statívu nemusí 
detegovať režim statívu ( ).
Fotoaparát spotrebováva viac energie batérie, keďže často mení 
nastavenia, aby vybral príslušný typ scény.
53
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
P Režim Program
1
Otočte voličom režimov na P.
Fotoaparát automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky a clonové číslo 
tak, aby bola dosiahnutá optimálna expozícia.
2
Nastavte požadované možnosti. 
Tento režim je užitočný pre vytváranie snímok s konštantnou 
expozíciou pri možnosti nastavenia ostatných možností.
3
Zaostrite stlačením [Spúšte] do polovice a potom 
stlačením [Spúšte] nasnímajte záber.
54
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
Zmena programu
Funkcia Zmena programu umožňuje meniť nastavenie rýchlosti 
uzávierky a clonového čísla, zatiaľ čo fotoaparát udržiava konštantnú 
expozíciu. Stlačením tlačidla [I] vyberte rýchlosť uzávierky a 
clonové číslo a otáčaním otočného voliča upravte clonové číslo. 
Rýchlosť uzávierky sa zmení v závislosti od clonového čísla.
Minimálna rýchlosť uzávierky
Nastavenie rýchlosti uzávierky tak, aby nebola pomalšia ako vybraná 
rýchlosť. Ak však nie je možné dosiahnuť optimálnu hodnotu 
expozície, pretože citlivosť ISO dosiahla maximálnu hodnotu ISO, ktorá 
bola nastavená funkciou Automatický rozsah ISO, rýchlosť uzávierky 
môže byť pomalšia ako vybraná minimálna rýchlosť uzávierky.
Nastavenie
minimálnej rýchlosti
uzávierky:
V režime snímania stlačte [m] → b → Minimum
Shutter Speed (Minimálna rýchlosť uzávierky) →
možnosť.
• Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak je citlivosť ISO nastavená na 
možnosť Auto (Automatické).
• Táto funkcia je dostupná len v režime Program alebo Aperture Priority
(Priorita clony).
55
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
A Režim Priorita clony
1
Otočte voličom režimov na A.
V režime Priorita clony fotoaparát automaticky počíta rýchlosť 
uzávierky podľa nastaveného clonového čísla. 
2
Stlačením tlačidla [I] vyberte clonové číslo.
Zmenou clonového čísla môžete ovplyvňovať hĺbku ostrosti (DOF). 
Tento režim je užitočný na vytváranie snímok portrétov, kvetín a krajín.
3
Otáčaním navigačného tlačidla nastavte clonové číslo.
4
Nastavte požadované možnosti. 
5
Zaostrite stlačením [Spúšte] do polovice a potom 
stlačením [Spúšte] nasnímajte záber.
• Pri zlých svetelných podmienkach môžete zvýšením citlivosti ISO zabrániť 
rozmazaniu snímok.
• Ak chcete nastaviť minimálnu rýchlosť uzávierky, v režime snímania 
stlačte [m] → b → Minimum Shutter Speed (Minimálna rýchlosť 
uzávierky) → možnosť.
Veľká hĺbka ostrosti 
Malá hĺbka ostrosti
56
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
S Režim Priorita uzávierky
1
Otočte voličom režimov na S.
V režime Priorita uzávierky fotoaparát automaticky počíta clonové 
číslo podľa nastavenej rýchlosti uzávierky. Tento režim je užitočný pre 
vytváranie snímok rýchlo sa pohybujúcich objektov alebo sledovanie 
objektu v pohybe.
2
Stlačením tlačidla [I] vyberte rýchlosť uzávierky.
3
Otáčaním otočného voliča nastavte rýchlosť uzávierky.
Napr. nastavením rýchlosti uzávierky nad 1/500 s zmrazíte pohyb 
objektu. Pre rozmazanie objektu v pohybe nastavte rýchlosť uzávierky 
pod 1/30 s.
4
Nastavte požadované možnosti. 
5
Zaostrite stlačením [Spúšte] do polovice a potom 
stlačením [Spúšte] nasnímajte záber.
Za účelom kompenzácie malého množstva svetla prechádzajúceho 
objektívom pri rýchlejších rýchlostiach uzávierky je nutné viac otvoriť clonu 
a nechať prejsť viac svetla. Ak sú snímky stále tmavé, zvýšte hodnotu ISO.
Nízka rýchlosť uzávierky
Vysoká rýchlosť uzávierky
57
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
M Režim Ručne
Režim Ručne umožňuje ručnú voľbu clonového čísla a rýchlosti 
uzávierky. V tomto režime plne ovládate expozíciu snímky.
Tento režim sa hodí pre snímanie v kontrolovaných podmienkach, 
napr. v štúdiu, alebo pri nutnosti jemného doladenia nastavení 
fotoaparátu. Režim Ručne sa taktiež odporúča pre snímanie nočných 
scén a ohňostrojov.
1
Otočte voličom režimov na M.
2
Stlačením tlačidla [I] vyberte clonové číslo alebo 
rýchlosť uzávierky.
3
Otáčaním otočného voliča nastavte clonové číslo alebo 
rýchlosť uzávierky.
4
Nastavte požadované možnosti.
5
Zaostrite stlačením [Spúšte] do polovice a potom 
stlačením [Spúšte] nasnímajte záber.
Používanie režimu rámovania
Pri nastavovaní clonového čísla alebo rýchlosti uzávierky sa podľa 
nastavenia mení expozícia, takže displej môže stmavnúť. Po zapnutí 
tejto funkcie ostáva jas displeja konštantný bez ohľadu na nastavenia, 
takže môžete lepšie vytvoriť kompozíciu záberu.
Použitie režimu
rámovania:
V režime snímania stlačte [m] → b → Framing Mode
(Režim rámovania) → možnosť.
58
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
Použitie funkcie Bulb
Funkciu Bulb použite na snímanie nočných scén alebo nočnej oblohy. 
Počas intervalu medzi prvým stlačením [Spúšte] a druhým stlačením 
[Spúšte] je uzávierka otvorená, takže môžete vytvárať pohyblivé 
svetelné efekty.
Použitie režimu
žiarovka:
V režime snímania stlačením [I] vyberte rýchlosť 
uzávierky → Otočný volič otočte úplne doprava pre výber 
rýchlosti uzávierky do polohy Bulb → Stlačením [Spúšte]
spustite fotografovanie → Opätovným stlačením [Spúšte]
zastavte fotografovanie.
• Ak nastavíte vysokú hodnotu citlivosti ISO alebo otvoríte uzávierku na 
dlhší čas, šum sa môže zvýšiť.
• Možnosti mechaniky a blesku pri použití funkcie Bulb nie je možné 
použiť.
• Funkcia Bulb je dostupná len v režime Ručne.
• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
• Čím dlhšie je uzávierka otvorená, tým dlhšie trvá uloženie snímky. Počas 
ukladania snímok fotoaparát nevypínajte. 
• Pre dlhodobé používanie tejto funkcie použite plne nabitú batériu. 
59
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
s Inteligentný režim
Možnosť
Popis
V režime Inteligentný môžete zachytávať fotografie s predvolenými 
možnosťami pre konkrétnu scénu.
Food (Jedlo)
Snímanie fotografií jedla s farebnejšími 
odtieňmi.
Parties and
Indoors (Večierky a 
interiér)
Snímanie ostrých fotografií v interiéri.
Action Freeze
(Zachytenie 
pohybu)
Zachytenie rýchlo sa pohybujúcich objektov.
Rich Tones (Sýte 
tóny)
Zachytenie snímky v jasných farbách.
Waterfall
(Vodopád)
Zachytenie scény s vodopádom.
Silhouette (Silueta)
Zachytenie objektu ako tmavého tvaru na 
svetlom pozadí.
1
Otočte voličom režimov na s.
2
Výber scény. 
Možnosť
Popis
Sunset
(Západ slnka)
Zachytenie scén pri západe slnka 
s prirodzeným podaním červenej a žltej.
Beauty Face
(Skrášlenie tváre)
Zachytenie portrétu s možnosťou skrytia 
nedokonalostí tváre.
Night (Noc)
Snímanie fotografií s menším rozostrením a 
šumom pri nedostatočnom osvetlení.
Best Face
(Najvhodnejší záber 
tváre)
Zachytí viac snímok a nahradením tvárí 
vytvorí najlepší možný obraz.
Fireworks
(Ohňostroj)
Zachytenie scén s ohňostrojom.
Continuous Shot
(Súvislé snímanie)
Nasnímanie skupiny fotografií pohybujúcich 
sa objektov.
Light Trace
(Svetelná stopa)
Zachytenie scény so svetelnou stopou v 
podmienkach slabého osvetlenia.
Kids Shot
(Snímanie detí)
Snímanie fotografií so zábavným zvukom, 
ktorý upúta pozornosť dieťaťa.
Landscape (Krajina)
Zachytenie statických scén a krajín.
Macro (Makro)
Zachytenie malých alebo blízkych objektov.
3
Zaostrite stlačením [Spúšte] do polovice a potom 
stlačením [Spúšte] nasnímajte záber.
60
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
Použitie režimu Najvhodnejší záber tváre
5
• Zopakujte kroky 4 a 5 a nahraďte zvyšné tváre na fotografii.
V režime Najvhodnejší záber tváre môžete zachytiť viacero fotografií 
a nahradiť tváre pre vytvorenie najlepšej možnej snímky. Tento režim 
použite na výber najlepšieho obrazu každého jednotlivca pri snímaní 
skupinovej fotografie.
1
Otočte voličom režimov na s, a potom zvoľte Best Face
(Najlepšia tvár).
2
Objekt nastavte do rámčeka a stlačením [Spúšte] do
polovice zaostrite.
3
Stlačením [Spúšte] nasnímajte záber.
• Fotoaparát nepretržite urobí 5 snímok.
• Prvá snímka je nastavená ako podklad.
• Po snímaní fotoaparát automaticky rozozná tváre.
4
Vyberte najlepšiu snímku tváre z 5 zachytených fotografií.
• Ikona 
Back
6
 sa objaví na obrázku, ktorý zvolí fotoaparát.
Set
Stlačením tlačidla [f] fotografiu uložte. 
• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite statív.
• Rozlíšenie je nastavené na 5.9M alebo menej.
Otáčaním otočného voliča vyberte tvár, ktorú chcete 
nahradiť.
Cancel
Save
61
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
R Režim Panoráma
V režime Panoráma môžete nasnímať širokú panoramatickú scénu na 
jednu fotografiu. Režim Panoráma zachytáva a spája sériu fotografií a 
vytvorí tak panoramatickú snímku. 
1
2
3
Keď skončíte, uvoľnite [Spúšte].
• Fotoaparát automaticky uloží snímky do jednej fotografie.
• Ak [Spúšte] uvoľníte počas snímania, snímanie panoramatického 
záberu sa zastaví a nasnímané fotografie sa uložia.
• Rozlíšenie sa líši v závislosti od panoramatickej fotografie, ktorú ste 
Otočte voličom režimov na R.
zachytili.
Stlačte a podržte [Spúšte] a pomaly pohybujte 
fotoaparátom vo vybranom smere.
• V režime Panoráma nie sú niektoré možnosti snímania k dispozícii.
• Fotoaparát môže prestať snímať z dôvodu kompozície záberu alebo 
pohybu objektu.
• Zobrazí sa šípka označujúca smer pohybu a celý snímaný záber 
• V režime Panoráma, váš fotoaparát nemusí zachytiť celú poslednú scénu, 
sa zobrazí v poli ukážky.
• Fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku, keď sú scény 
•
nastavené.
•
ak zastavíte pohyb fotoaparátu za účelom zlepšenia kvality fotografie. 
Aby ste zachytili celú scénu, posuňte fotoaparát mierne za bod, v ktorom 
chcete scénu ukončiť.
Najlepší výsledok pri snímaní panoramatických fotografií dosiahnete ak:
- fotoaparátom nepohybujete príliš rýchlo alebo príliš pomaly
- fotoaparát neotočíte príliš málo pre zachytenie ďalšej snímky
- fotoaparátom nepohybujete nepravidelnou rýchlosťou
- zamedzíte traseniu fotoaparátom
- nefotografujete pri slabom svetle
- nezachytávate blízke objekty v pohybe
- nefotografujete v podmienkach, kde sa jas alebo farba svetla menia
Nasnímané fotografie sa automaticky uložia a snímanie je zastavené za 
nasledujúcich podmienok:
- ak zmeníte smer snímania počas snímania
- ak fotoaparátom pohnete príliš prudko
- ak fotoaparátom nepohybujete
62
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
Nahrávanie videa
1
V režime snímania môžete nahrávať Full HD videá (1920X1080) 
stlačením   (Nahrávanie videa). Fotoaparát umožňuje nasnímať 
video v trvaní až 20 minút rýchlosťou 30 záb./s a uložiť súbor vo 
formáte MP4 (H.264). Zvuk je nahrávaný prostredníctvom mikrofónu 
na fotoaparáte.
2
Nastavte požadované možnosti.
3
Stlačením   (Nahrávanie videa) začnete nahrávanie.
Ak pri nahrávaní videa použijete objektív bez prepínača AF/MF, 
stlačením tlačidla [F] deaktivujte alebo aktivujte funkciu 
automatického zaostrenia. Ak použijete objektív s prepínačom AF/MF, 
funkcia AF funguje podľa nastavenia prepínača.
Zvoľte Fader (Prelínanie) pre zoslabenie alebo zvýraznenie scény. 
Môžete tiež zvoliť Voice (Zvuk) alebo iné možnosti v nastavení 
možností nahrávania. (str. 99)
Otočte voličom režimov na t, P, A, S, M alebo s.
• Táto funkcia v niektorých režimoch nefunguje.
• Fotoaparát si zachová rýchlosť uzávierky a clonové číslo, ktoré 
ste nastavili pred začatím snímania.
4
Opätovným stlačím   (Nahrávanie videa) nahrávanie 
zastavíte.
• Nahrávanie môžete zastaviť aj stlačením [Spúšte].
63
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnovší formát kompresie videa 
stanovený spoločne organizáciami ISO-IEC a ITU-T v roku 2003. Keďže 
tento formát používa vysokú úroveň kompresie, do menšej pamäte je 
možné uložiť viac údajov.
Pri použití funkcie stabilizácie obrazu pri zázname videa môže fotoaparát 
zaznamenať zvuk vydávaný stabilizátorom.
Ak v priebehu záznamu videa nastavujete objektív, môže sa zaznamenať 
zvuk transfokátora či iné zvuky objektívu.
Pri použití voliteľného videoobjektívu sa zvuk automatického zaostrenia 
nezaznamená.
Ak odpojíte objektív pri snímaní videa, záznam sa preruší. Počas záznamu 
nemeňte objektív.
Ak počas záznamu videa zmeníte rýchlo uhol záberu, fotoaparát nemusí 
zachytiť obraz presne. Otrasy fotoaparátu obmedzte použitím statívu.
Fotoaparát podporuje funkciu Multi AF (Viacbodové ostrenie) iba pri 
nahrávaní videa. Žiadnu inú funkciu nastavenia oblasti zaostrenia nie je 
možné použiť.
Ak veľkosť videosúboru presiahne 4 GB, fotoaparát automaticky prestane 
zaznamenávať aj v prípade, že neuplynul maximálny čas zaznamenávania 
(20 minút).
Pri použití pomalej pamäťovej karty môže byť záznam videa prerušovaný, 
lebo karta nie je schopná ukladať video tak rýchlo, ako sa vytvára. Ak k 
tomu dôjde, vymeňte pamäťovú kartu za rýchlejšiu alebo znížte veľkosť 
obrazu (napr. z 1280X720 na 640X480).
Pri formátovaní karty používajte vždy tento fotoaparát. Ak formátujete 
kartu v inom fotoaparáte alebo v PC, môže dôjsť k strate súborov na 
karte alebo zmene kapacity karty.
Pri snímaní videa s rovnakou citlivosťou ISO môže byť obrazovka tmavšia 
ako pri snímaní fotografií. Nastavte citlivosť ISO.
Ak nahrávate video v režime Program, Aperture Priority (Priorita clony) 
alebo Shutter Priority (Priorita uzávierky) ISO sa automaticky nastaví na 
možnosť Auto (Automatický).
64
Režimy snímania
Môj fotoaparát > 
Dostupné funkcie v režime snímania
Funkcia
Dostupná v
OIS (Anti-Shake) (OIS (Ochrana 
proti otrasom)) (str. 82)
P/A/S/M/s*/t
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M
Drive (Uzávierka)
(Single (Jednorazové)/
Continuous (Nepretržitá)/
Burst (Sekvenčná)/
Timer (Samospúšť)/
Bracket (Odstupňovanie))
(str. 83)
P/A/S/M/s*/t*
P/A/S/M
Metering (Meranie) (str. 90)
P/A/S/M
Picture Wizard (Sprievodca 
snímkou) (str. 72)
P/A/S/M
Dynamic Range (Dynamický 
rozsah) (str. 93)
P/A/S/M
Smart Filter (Inteligentný filter)
(str. 94)
P/A/S/M
Podrobnosti ohľadom funkcií snímania nájdete v Kapitole 2.
Funkcia
Photo Size (Veľkosť snímky) 
(str. 67)
Quality (Kvalita) (str. 68)
ISO (str. 69)
White Balance (Vyváženie bielej) 
(str. 70)
AF Mode (Režim AF) (str. 73)
AF Area (Oblasť AF) (str. 76)
Dostupná v
P/A/S/M/s*/t
P/A/S/M/s*/R
P/A/S/M/s*
MF Assist (Pomoc pri ručnom 
zaostrení) (str. 81)
P/A/S/M/s/R/t
Link AE to AF Point (Prepojiť 
AE na bod AF) (str. 92)
P/A/S/M
Framing Mode (Režim 
rámovania) (str. 58)
P/A/S/M
Flash (Blesk) (str. 88)
P*/A*/S*/M*/s*/t*
Exposure compensation
(Kompenzácia expozície) (str. 95)
P/A/S
Exposure lock (Uzamknutie 
expozície) (str. 96)
P/A/S
* Niektoré funkcie sú v týchto režimoch obmedzené.
65
Kapitola 2
Funkcie pre fotografovanie
Tu sa dozviete viac o možnostiach nastavenia v režime snímania.
Využitím všetkých snímacích funkcií dosiahnete vlastné podanie fotografií aj videa.
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Veľkosť a rozlíšenie
Veľkosť fotografie
S vyšším rozlíšením sú snímka alebo video zložené z viacerých 
obrazových bodov a môžu byť vytlačené na väčší papier alebo 
premietané na väčšej obrazovke. S voľbou vyššieho rozlíšenia rastie 
aj veľkosť súboru. Pre snímky určené na zobrazenie vo fotorámčeku 
alebo na uloženie na web použite nižšie rozlíšenie.
Nastavenie
veľkosti:
V režime snímania postupne stlačte tlačidlá [m] → b
→ Photo Size (Veľkosť fotografie) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Veľkosť
Odporúčané pre
(3:2) 5472x3648*
Tlač na papier A1.
(3:2) 3888x2592
Tlač na papier A2.
(3:2) 2976x1984
Tlač na papier A3.
(3:2) 1728x1152
Tlač na papier A5.
(16:9) 5472x3080
Tlač na papier A1 alebo zobrazenie na 
HDTV.
(16:9) 3712x2088
Tlač na papier A3 alebo zobrazenie na 
HDTV.
(16:9) 2944x1656
Tlač na papier A4 alebo zobrazenie na 
HDTV.
(16:9) 1920x1080
Tlač na papier A5 alebo zobrazenie na 
HDTV.
(1:1) 3648x3648
Tlač štvorcovej fotografie na papier A1.
(1:1) 2640x2640
Tlač štvorcovej fotografie na papier A3.
(1:1) 2000x2000
Tlač štvorcovej fotografie na papier A4.
(1:1) 1024x1024
Priloženie k e-mailu. 
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
67
Veľkosť a rozlíšenie
Funkcie pre fotografovanie > 
Kvalita
* Predvolené
Ikona
Formát
Vytvorené snímky sa ukladajú vo formáte JPEG alebo RAW.
Normal (Normálna):
Snímky vytvorené fotoaparátom sú obvykle prevedené do formátu 
JPEG a uložené do pamäte podľa nastavení fotoaparátu v okamihu 
vytvorenia snímky. Súbory RAW sa neprevádzajú do formátu JPEG 
a ukladajú sa do pamäte bez zmeny. 
Súbory RAW majú príponu „SRW“. Na nastavenie a kalibráciu expozícií, 
vyváženia bielej, tónov, kontrastu a farieb v súboroch RAW alebo na 
ich konverziu do formátov JPEG alebo TIFF použite program Adobe 
Photoshop Lightroom, ktorý nájdete na dodanom disku DVD-ROM.
Uistite sa, že máte dostatok miesta na pamäťovej karte na ukladanie 
fotografií vo formáte RAW.
Nastavenie
kvality:
Popis
JPEG
• Komprimácia s normálnou kvalitou.
• Odporúča sa pre tlač malých fotografií alebo 
pre ukladanie na web.
RAW:
RAW
• Uloženie snímky bez straty dát.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + Veľmi jemná): Snímka sa 
uloží v oboch formátoch, JPEG (kvalita S.Fine) a 
RAW.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Jemná): Snímka sa uloží 
v oboch formátoch, JPEG (kvalita Fine) a RAW.
RAW+JPEG
RAW + Normal (RAW + Normálna): Snímka sa 
uloží v oboch formátoch, JPEG (kvalita Normal) 
a RAW.
• Odporúča sa pre dodatočné úpravy snímky.
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → b → Quality
(Kvalita) → možnosť.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania. 
* Predvolené
Ikona
Formát
Popis
JPEG
• Komprimácia so zachovaním najvyššej kvality.
JPEG
Fine (Jemná):
• Komprimácia so zachovaním lepšej kvality.
• Odporúča sa pre tlač bežných veľkostí.
Super Fine (Veľmi jemná)*:
• Odporúča sa pre tlač najväčších veľkostí.
68
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Citlivosť ISO
Hodnota citlivosti ISO určuje citlivosť fotoaparátu na svetlo. 
Príklady
Čím je hodnota ISO vyššia, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. 
To znamená, že výberom vyššej hodnotu citlivosti ISO môžete 
snímať fotografie na nedostatočne osvetlených alebo tmavých 
miestach s vyššou rýchlosťou uzávierky. Môže však dôjsť k zväčšeniu 
elektronického šumu a spôsobiť zrnitosť fotografie.
Nastavenie citlivosti
ISO:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → b → ISO
→ možnosť.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
•
•
• Zvýšte hodnotu ISO na miestach, kde nemôžete použiť blesk. Môžete 
vytvoriť jasnú fotografiu s použitím vyššej citlivosti ISO bez nutnosti 
vyššieho osvetlenia.
Pri fotografovaní s vysokou citlivosťou ISO použite funkciu redukcie 
šumu, aby sa znížil obrazový šum, ktorý sa na fotografiách môže 
zobraziť. (str. 134)
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
69
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Vyváženie bielej
Vyváženie bielej predstavuje zdroj svetla, ktorý ovplyvňuje farbu 
snímky. 
Farby snímky závisia od typu a kvality zdroja svetla. Ak chcete, 
aby farby snímky zodpovedali farbám, ktoré ste videli vy, vyvážte 
správne bielu farbu voľbou svetelných podmienok, ako sú Auto WB
(Automatické vyváženie bielej), Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod 
mrakom), Tungsten (Žiarovka), alebo použite manuálne vyváženie 
teploty farby.
Môžete taktiež nastaviť vyváženie bielej podľa prednastavených 
svetelných zdrojov, aby farby snímky zodpovedali skutočnosti za 
určitých svetelných podmienok.
Nastavenie
vyváženia bielej:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → b → White
Balance (Vyváženie bielej) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Popis
Auto WB (Automatické vyváženie bielej)*: Použijú sa 
automatické nastavenia podľa svetelných podmienok.
Daylight (Denné svetlo): Zvoľte pre snímanie v exteriéri pri 
jasnom počasí. Táto možnosť poskytne výsledok najbližší 
prirodzeným farbám scény.
Cloudy (Pod mrakom): Zvoľte pre snímanie v exteriéri pri 
oblačnosti alebo v tieni. Fotografie vytvorené pri oblačnosti 
môžu byť modrejšie než pri jasnej oblohe. Táto možnosť tento 
efekt potlačuje.
Fluorescent White (Biela žiarivka): Túto možnosť vyberte pri 
osvetlení žiarivkou s teplotou denného svetla, najmä pre biele 
žiarivkové osvetlenie.
* Predvolené
Ikona
Popis
N
Fluorescent NW (Neutrálna žiarivka): Túto možnosť vyberte pri 
osvetlení žiarivkou s teplotou denného svetla, najmä pre biele 
žiarivkové osvetlenie s veľmi bielymi odtieňmi.
D
Fluorescent Daylight (Žiarivka – denné svetlo): Túto možnosť 
vyberte pri osvetlení žiarivkou s teplotou denného svetla, 
najmä pre biele žiarivkové osvetlenie s mierne modrastými 
odtieňmi.
Tungsten (Žiarovka): Zvoľte pre snímky v interiéri pri osvetlení 
klasickými alebo halogénovými žiarovkami. Žiarovkové 
osvetlenie spôsobuje červené snímky. Táto možnosť tento efekt 
potlačuje.
Flash WB (Blesk - vyváženie bielej): Vyberte pri použití blesku.
Custom Set (Vlastné nastavenia): Použije prednastavené 
nastavenia. Vyváženie bielej môžete nastaviť manuálne 
stlačením tlačidla [D] a následným nasnímaním bieleho 
hárka papiera. Nastavte biely papier tak, aby vyplnil merací 
krúžok, a nastavte vyváženie bielej.
Color Temperature (Teplota farby): Nastavte ručne teplotu 
farieb zdroja svetla. Teplota farieb sa udáva v stupňoch Kelvina 
a označuje určitý typ svetelného zdroja. Pri vyššej hodnote 
dosiahnete teplejšie, a pri nižšej zase chladnejšie odtiene farieb 
fotografie. Stlačte [D] a potom nastavte teplotu farby.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
70
Vyváženie bielej
Funkcie pre fotografovanie > 
Úprava prednastavených možností vyváženia bielej
Príklady
Môžete taktiež prispôsobiť predvolené možnosti vyváženia bielej.
Pre prispôsobenie
nastavte
predvoľby:
V režime snímania stlačte tlačidlo [m] → b → White
Balance (Vyváženie bielej) → možnosť → [D] → Stlačte 
tlačidlo [D/I/C/F]. 
White Balance: Daylight
Back
Auto WB (Automatické vyváženie bielej)
Daylight (Denné svetlo)
Fluorescent Daylight
(Žiarivka – denné svetlo)
Tungsten (Žiarovka)
Reset
71
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Sprievodca snímkou (fotografické štýly)
Sprievodca snímkou vám umožňuje použitie rôznych fotografických 
štýlov na snímke a vytváranie rôznych vzhľadov a emocionálnych 
nálad. Taktiež môžete vytvoriť a uložiť vlastný fotografický štýl 
úpravou farieb, sýtosti, ostrosti a kontrastu.
Neexistuje pravidlo na určenie vhodnosti daného štýlu za daných 
podmienok. Experimentujte s rôznymi štýlmi a nájdite si vlastné 
nastavenia.
Nastavenie
fotografického štýlu:
Cool (Chladný)
•
•
Standard (Štandard)
Vivid (Výrazný)
Portrait (Portrét)
Landscape (Krajina)
Forest (Prales)
Retro
Classic (Klasický)
• Môžete taktiež upraviť hodnoty predvolených nastavení štýlu. Zvoľte 
V režime snímania stlačte [m] → b → Picture
Wizard (Sprievodca snímkou) → možnosť.
Príklady
Calm (Pokojný)
možnosť Picture Wizard (Sprievodca snímkou), stlačte [D] a nastavte 
farbu, sýtosť, ostrosť alebo kontrast.
Pre prispôsobenie sprievodcu snímkou zvoľte  ,  , alebo  , a 
potom upravte farbu, sýtosť, ostrosť a kontrast.
Možnosti sprievodcu snímkou nie je možné nastaviť naraz s možnosťou 
Smart Filter (Inteligentný filter).
72
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Režim AF
Informácie o nastavení zaostrenia fotoaparátu podľa objektov.
Môžete si vybrať jeden z troch režimov zaostrenia vhodný pre daný 
objekt: Jednorazové automatické ostrenie, Nepretržité automatické 
ostrenie a Ručné ostrenie. Funkcia AF sa aktivuje po stlačení [Spúšte]
do polovice. V režime MF môžete ostriť ručne otáčaním krúžkom 
ostrenia na objektíve.
Vo väčšine prípadov môžete zaostriť voľbou Single AF (Jednorazové 
automatické zaostrenie). Rýchlo sa pohybujúce objekty alebo objekty 
s malými rozdielmi v tieňovaní na pozadí je náročné automaticky 
zaostriť. V týchto prípadoch zvoľte príslušný režim zaostrenia.
Nastavenie režimu
automatického
zaostrenia:
V režime snímania stlačte [F] → možnosť.
• Možnosť je tiež možné nastaviť stlačením [m] → b → AF Mode
(Režim AF) → možnosť v režime snímania.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa použitého objektívu.
Ak má váš objektív prepínač AF/MF, musíte ho nastaviť podľa 
zvoleného režimu. Pri výbere možnosti Jednorazové automatické 
zaostrenie alebo Nepretržité automatické zaostrenie nastavte prepínač 
na AF. Pri výbere možnosti Manuálne zaostrenie nastavte prepínač na 
MF. 
Ak objektív nemá prepínač AF/MF, požadovaný režim AF zvoľte 
stlačením tlačidla [F].
73
Režim AF
Funkcie pre fotografovanie > 
Jednotlivé automatické ostrenie
Priebežné automatické ostrenie
Režim Jednorazové automatické ostrenie je vhodná na snímanie 
statických objektov. Polovičným stlačením [Spúšte] zafixujete ostrenie 
v oblasti ostrenia. Po zaostrení sa oblasť rozsvieti nazeleno.
Počas polovičného stlačenia [Spúšte] fotoaparát pokračuje 
v automatickom zaostrovaní. Tento režim sa odporúča pre 
fotografovanie osoby na bicykli, bežiaceho psa alebo automobilových 
pretekov.
74
Režim AF
Funkcie pre fotografovanie > 
Manuálne zaostrenie
Môžete ručne ostriť na objekty otáčaním krúžku ostrenia na objektíve. 
Funkcia Pomoc pri ručnom ostrení pomáha pri jednoduchom 
dosiahnutí zaostrenia. Pri točení krúžku ostrenia sa plocha zaostrenia 
zväčšuje. Tento režim sa odporúča pre fotografovanie nekontrastných 
objektov, nočných scén a ohňostrojov.
•
• Pri použití tejto funkcie nemôžete nastaviť možnosti Face Detection
(Rozpoznanie tváre), AF Area (Oblasť AF) a Link AE to AF Point
(Prepojenie autom. expozície na bod autom. zaostrenia).
Počas nastavovania zaostrenia sa zobrazí mierka manuálneho zaostrenia 
(
).
75
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Oblasť automatického zaostrovania
Funkcia Oblasť automatického zaostrovania mení polohu oblasti 
ostrenia.
Fotoaparát všeobecne ostrí na najbližší objekt. Ak je v kompozícii veľa 
objektov, môže dôjsť k zaostreniu na nechcené objekty. Ak chcete 
zabrániť ostreniu na nesprávny objekt, môžete zmeniť oblasť ostrenia 
a nechať zaostriť na požadovaný objekt. Voľbou správnej oblasti 
ostrenia môžete získať jasnejšiu a ostrejšiu snímku.
Nastavenie oblasti
automatického
ostrenia:
Výberové ostrenie
Môžete zaostriť do požadovanej oblasti. Správnym použitím oblastí 
neostrosti môžete zdôrazniť objekt snímky.
Na nižšie uvedenej snímke bola oblasť ostrenia premiestnená 
a zväčšená tak, aby sa zhodovala s tvárou snímanej osoby. 
V režime snímania postupne stlačte [m] → b →
AF Area (Oblasť AF) → možnosť.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
• Keď je prepínač AF/MF nastavený na MF, oblasť automatického 
AF Size
Move
zaostrenia nemôžete zmeniť v ponuke snímania. 
Ak chcete zmeniť veľkosť alebo premiestniť oblasť zaostrenia, v režime 
snímania stlačte tlačidlo [o]. Stlačením [D/I/C/F] sa presuňte 
do oblasti zaostrenia. Otáčaním otočného voliča zmeňte veľkosť oblasti 
ostrenia.
76
Oblasť automatického zaostrovania
Funkcie pre fotografovanie > 
Viacbodové ostrenie
Automatické zaostrovanie so sledovaním
Fotoaparát zobrazí zelený obdĺžnik na miestach, kde je správne 
zaostrené. Snímka je rozdelená do dvoch alebo niekoľkých oblastí 
a fotoaparát zaostrí na body v každej oblasti. Odporúča sa pre snímky 
scenérií.
Vytvorte záber a stlačením tlačidla [o] zaostrite na objekt. Funkcia 
automatického zaostrovania so sledovaním objektov vám umožňuje 
sledovať a automaticky zaostrovať na objekty aj v prípade, ak sa 
objekt hýbe alebo ak zmeníte kompozíciu záberu.
Ako vidieť na nasledujúcej fotografii, po stlačení [Spúšte] do polovice 
fotoaparát zobrazí oblasti ostrenia.
Biely rámček: Fotoaparát 
sleduje objekt.
Zelený rámček: Objekt je 
zaostrený keď do polovice 
stlačíte [Spúšte].
Červený rámček: Fotoaparátu 
sa nepodarilo zaostriť. 
77
Oblasť automatického zaostrovania
Funkcie pre fotografovanie > 
• Ak nezvolíte oblasť ostrenia, rámček ostrenia sa zobrazí v strede 
obrazovky.
• Sledovanie predmetu môže zlyhať ak:
- je objekt príliš malý
- sa objekt nepravidelne hýbe
- je objekt pred svetlom alebo je snímka robená na tmavom mieste
- sa farby a vzory objektu a pozadia zhodujú
- má objekt horizontálne vzorovanie, ako sú žalúzie
- sa fotoaparát nadmerne trasie
- fotografujete priebežne
• Ak sledovanie zlyhá, vlastnosti sa resetujú.
• Ak fotoaparát nedokáže objekt sledovať, oblasť zaostrenia sa obnoví.
• Ak fotoaparát zlyhá pri ostrení, rámček ostrenia zmení farbu na červenú a 
ostrenie sa resetuje.
78
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Rozpoznanie tváre
Možnosti funkcie rozpoznania tváre môžete používať na snímanie 
autoportrétov alebo usmievajúcej sa tváre.
Používanie funkcie
rozpoznania tváre:
V režime snímania stlačte [m] → b → Face
Detection (Rozpoznanie tváre) → možnosť.
• Keď fotoaparát rozpozná tvár, automaticky sa na ňu zameria.
• V závislosti od možností Sprievodca snímkou nemusí byť funkcia 
Rozpoznanie tváre účinná. 
• Ak zvolíte manuálne ostrenie, funkcia detekcie tváre nemusí byť 
Normálny
Fotoaparát ostrí predovšetkým na tváre osôb. Rozpoznaných môže 
byť až 10 tvárí osôb. Toto nastavenie odporúča sa pre fotografovanie 
skupiny ľudí.
Ako vidieť na nasledujúcej fotografii, po polovičnom stlačení [Spúšte]
fotoaparát zaostrí na tváre. Pri fotografovaní skupiny ľudí fotoaparát 
zobrazí zaostrenie na najbližšiu tvár bielou farbou a zvyšné tváre sivou 
farbou.
prístupná.
• Detekcia tváre nemusí pracovať, ak:
- je objekt ďaleko od fotoaparátu
- je príliš jasno alebo prílišná tma
- objekt nie je otočený smerom k fotoaparátu
- má objekt slnečné okuliare alebo masku 
- sa výraz tváre objektu výrazne mení 
- je objekt osvetlený zozadu alebo svetelné podmienky nie sú stabilné 
•
• Keď používate možnosti funkcie rozpoznania tváre, oblasť automatického 
zaostrenia sa automaticky nastaví na možnosť Multi AF (Viacbodové 
automatické zaostrenie). 
V závislosti od vybranej možnosti rozpoznania tváre nemusia byť 
niektoré možnosti snímania k dispozícii.
79
Rozpoznanie tváre
Funkcie pre fotografovanie > 
Snímanie úsmevu
Snímanie žmurknutia
Fotoaparát automaticky aktivuje spúšť po rozpoznaní usmievajúcej sa 
tváre.
Fotoaparát automaticky aktivuje spúšť 2 sekundy po rozpoznaní 
žmurkajúcej tváre.
Fotoaparát ľahšie rozpozná široký úsmev.
• Žmurknite dlhšie ako 1 sekundu, aby bolo rozpoznanie efektívnejšie.
• Rozpoznanie žmurknutia môže zlyhať v nasledujúcich situáciách:
- ak sa fotoaparát nachádza pod úrovňou očí
- ak je objekt tmavý kvôli zadnému osvetleniu
- ak má objekt nasadené okuliare
- je objekt ďaleko od fotoaparátu
80
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Pomoc pri manuálnom zaostrovaní
Pri manuálnom ostrení ostrite otáčaním krúžku ostrenia na objektíve. 
Pomocou funkcie Pomoc pri ručnom ostrení môžete scénu zväčšiť a 
jednoducho nastaviť ostrenie otáčaním krúžku ostrenia. Táto funkcia je 
dostupná iba na objektívoch, ktoré podporujú manuálne ostrenie.
Nastavenie
pomoci pri
ručnom ostrení:
V režime snímania postupne stlačte [m] → b →
MF Assist (Pomoc pri ručnom zaostrení) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Popis
Off (Vypnuté): Nepoužívajte funkciu Pomoc pri 
manuálnom zaostrovaní.
Enlarge x5 (Zväčšiť 5x)*: Keď upravujete zaostrenie, 
oblasť zaostrenia sa 5-krát zväčší.
Enlarge x8 (Zväčšiť 8x): Keď upravujete zaostrenie, oblasť 
zaostrenia sa 8-krát zväčší.
81
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Optická stabilizácia obrazu (OIS)
Funkciu Optická stabilizácia obrazu (OIS) použite na obmedzenie 
otrasov fotoaparátu. Optická stabilizácia obrazu nemusí byť dostupná 
na niektorých objektívoch.
Otrasy fotoaparátu najviac vznikajú pri slabom osvetlení alebo 
v interiéroch. V takých prípadoch fotoaparát znižuje rýchlosť uzávierky, 
aby zvýšil množstvo prechádzajúceho svetla, čím môže dôjsť 
k roztraseniu snímky. Tejto situácii môžete zabrániť pomocou funkcie 
OIS.
Ak váš objektív disponuje OIS spínačom, musíte ho prepnúť na ON, 
aby ste mohli funkciu OIS použiť.
Nastavenie
možností OIS:
V režime snímania stlačte [m] → b → OIS (AntiShake) (OIS (Ochrana proti otrasom)) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Popis
Bez opravy funkciou OIS
S opravou funkciou OIS
• Funkcia OIS nemusí pracovať správne, ak: 
- fotoaparátom sledujete pohybujúci sa objekt
- sa fotoaparát príliš trasie
- je nastavená nízka rýchlosť uzávierky (napr. pri voľbe Night (Noc) v 
režime s). 
- je vybitá batéria
- snímate záber zblízka
Mode 1 (Režim 1)*: Funkcia OIS pracuje iba pri stlačení 
[Spúšte] do polovice alebo na doraz.
• Ak požívate funkciu OIS na statíve, môžu byť snímky naopak rozmazané 
Mode 2 (Režim 2): Funkcia OIS je zapnutá.
• Ak došlo k nárazu fotoaparátu alebo k jeho pádu, displej bude 
Off (Vypnuté): Funkcia OIS je vypnutá. 
pohybom snímača OIS. Pri použití statívu vypnite stabilizátor OIS.
rozmazaný. V tom prípade vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Funkciu OIS používajte, len ak je potrebná, keďže pri nej dochádza 
k zvýšenej spotrebe energie batérie.
• Pre nastavenie možnosti OIS v ponuke nastavte OIS spínač na objektíve 
na ON.
• Táto možnosť nemusí byť na niektorých objektívoch dostupná.
• Možnosť Off (Vypnuté) nemusí byť dostupná na niektorých objektívoch.
82
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Uzávierka (spôsob snímania)
Môžete nastaviť spôsob snímania, napríklad Continuous (Nepretržitá), 
Burst (Sekvenčná), Timer (Samospúšť) alebo Stupňovanie.
Pre zachytenie jednej snímky zvoľte Single (Jednorazové). Pre 
zachytenie rýchlo sa pohybujúcich objektov zvoľte Continuous
(Nepretržitá) alebo Burst (Sekvenčná). Výberom možností 
AE Bracket (Odstupňovanie automatickej expozície), WB Bracket
(Odstupňovanie vyváženia bielej), P Wiz Bracket (Odstupňovanie 
sprievodcom snímkou) alebo Depth Bracket (Odstupňovanie hĺbky 
ostrosti) nastavte expozíciu, vyváženie bielej, použite efekty sprievodcu 
snímkou alebo nasnímajte fotografie s rôznou hĺbkou ostrosti. Môžete 
tiež zvoliť Timer (Samospúšť) a nasnímať fotografiu automaticky po 
uplynutí zadaného času.
Zmena spôsobu
snímania:
Jednorazové
Každým stlačením [Spúšte] sa nasníma jedna fotografia. Vhodné na 
bežné fotografovanie.
V režime snímania postupne stlačte [C] → možnosť.
• Možnosť je možné nastaviť aj postupným stlačením [m] → b →
Drive (Uzávierka) → spôsob snímania v režime snímania.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
83
Funkcie pre fotografovanie >
Uzávierka (spôsob snímania)
Nepretržité
Sekvenčné snímanie
Fotografie sa vytvárajú nepretržite, kým držíte [Spúšte]. Snímať
môžete rýchlosťou až 5 fotografie za sekundu.
Po jednom stlačení [Spúšte] sa postupne vytvorí 10 snímok za
sekundu (3 sekundy), 15 snímok za sekundu (2 sekundy) alebo
30 snímok za sekundu (1 sekunda). Odporúča sa pre snímanie pohybu
rýchlo sa pohybujúcich objektov, napríklad pretekárskych áut.
• Ak zvolíte možnosť Continuous (Nepretržitá), nebude k dispozícii
funkcia redukcie šumu.
• Maximálna rýchlosť filmovania je 5 snímok za sekundu. Približne po
13 záberoch JPEG a 5 záberoch RAW sa spomalí. (Môže sa líšiť v závislosti
na špecifikácii karty.)
• Ak chcete nastaviť počet záberov, v režime snímania postupne stlačte
[C] → Burst (Sekvenčné) a potom stlačte tlačidlo [D].
• Veľkosť snímok je nastavená na 5M.
• Ukladanie snímky môže trvať dlhšie.
• S funkciou nie je možné použiť blesk.
• Rýchlosť uzávierky musí byť väčšia než 1/30 sekundy.
• Snímky vytvorené v tomto režime sa môžu pri ukladaní trošku zväčšiť.
• Nie je možné nastaviť vyššiu možnosť ISO ako ISO 3200.
• Táto možnosť sa nedá používať s formátom súborov RAW a nie je k
dispozícii, ak je kvalita obrazu nastavená na RAW.
84
Uzávierka (spôsob snímania)
Funkcie pre fotografovanie > 
Samospúšť
Zachytenie fotografie po uplynutí zadaného času. Samospúšť môžete 
nastaviť v rozmedzí od 2 do 30 sekúnd.
Odstupňovanie automatickej expozície 
(AE Bracket)
Po stlačení [Spúšte] fotoaparát postupne zachytí 3 fotografie: 
pôvodnú, o úroveň tmavšiu a o úroveň svetlejšiu. Použite statív, 
aby ste zamedzili rozmazaniu fotografií, keďže fotoaparát vytvára 
3 fotografie za sebou. Nastavenia môžete upraviť v ponuke Bracket
Settings (Nastavenia stupňovania).
Expozícia +2
Expozícia -2
Originál
• Stlačením [Spúšte] zastavíte fotografovanie.
• Ak chcete nastaviť podrobnosti samospúšte, v režime snímania postupne 
stlačte [C] → Timer (Samospúšť) a potom stlačte tlačidlo [D].
Ak chcete nastaviť podrobnosti stupňovania, postupne stlačte [m] → d
→ Bracket Settings (Nastavenia stupňovania) → možnosť. 
85
Uzávierka (spôsob snímania)
Funkcie pre fotografovanie > 
Odstupňovanie vyváženia bielej 
(WB Bracket)
Stupňovanie sprievodcom snímkou 
(P Wiz Bracket)
Po stlačení [Spúšte] fotoaparát postupne zachytí 3 fotografie: 
pôvodnú a ďalšie dve s rôznymi nastaveniami vyváženia bielej. 
Pôvodná fotografia sa vytvorí pri stlačení [Spúšte]. Ďalšie dve sa 
automaticky upravia podľa nastaveného vyváženia bielej. Nastavenia 
môžete upraviť v ponuke Bracket Settings (Nastavenia stupňovania).
Po stlačení [Spúšte] vytvorí fotoaparát tri postupné fotografie, každú 
s iným nastavením Sprievodcu snímkou. Fotoaparát vytvorí fotografiu 
a použije na ňu tri možnosti sprievodcu snímkou, ktoré ste nastavili 
pre nasnímaný záber. V ponuke Bracket Settings (Nastavenia 
stupňovania) môžete vybrať tri rôzne nastavenia.
WB+2
WB-2
Originál
• Ak chcete nastaviť podrobnosti stupňovania, postupne stlačte [m] →
d → Bracket Settings (Nastavenia stupňovania) → možnosť. 
• Táto možnosť sa nedá používať s formátom súborov RAW a nie je k 
dispozícii, ak je kvalita obrazu nastavená na RAW. 
Retro
Vivid (Výrazný)
Standard (Štandard)
• Ak chcete nastaviť podrobnosti stupňovania, postupne stlačte [m] →
d → Bracket Settings (Nastavenia stupňovania) → možnosť. 
• Táto možnosť sa nedá používať s formátom súborov RAW a nie je k 
dispozícii, ak je kvalita obrazu nastavená na RAW. 
86
Uzávierka (spôsob snímania)
Funkcie pre fotografovanie > 
Odstupňovanie hĺbky ostrosti
Po stlačení [Spúšte] nasníma fotoaparát tri po sebe nasledujúce 
fotografie, každú s inou hĺbkou poľa nastavením clonového čísla. 
Použite statív, aby ste zamedzili rozmazaniu fotografií, keďže 
fotoaparát vytvára 3 fotografie za sebou. Nastavenia môžete upraviť 
v ponuke Bracket Settings (Nastavenia stupňovania). 
• Ak chcete nastaviť podrobnosti stupňovania, postupne stlačte [m] →
d → Bracket Settings (Nastavenia stupňovania) → možnosť. 
• Táto funkcia je dostupná len v režime Program alebo Aperture Priority
(Priorita clony).
• Ak je clonové číslo nastavené na maximum alebo minimum, nasnímať 
možno dve fotografie s maximálnym alebo minimálnym clonovým 
číslom.
87
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Blesk
V záujme vytvorenia realistických snímok objektu musí byť zachovaná 
určitá konštantná úroveň osvetlenia. Ak sa osvetlenie mení a nie je 
dostatočné, môžete zaistiť správne osvetlenie pomocou blesku. Zvoľte 
správne nastavenia podľa svetelného zdroja a objektu.
Nastavenie
možností blesku:
Ikona
V režime snímania postupne stlačte [m] → b →
Flash (Blesk) → možnosť.
A
Popis
2nd Curtain (Druhá clona): Blesk 
pracuje tesne pred uzatvorením 
uzávierky. Fotoaparát tak vytvorí 
jasnú snímku objektu na konci 
akcie. 
Smer pohybu lopty
Popis
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
Off (Vypnuté): Blesk sa nepoužíva.
A
Ikona
Smart Flash (Inteligentný blesk): Fotoaparát automaticky 
nastavuje výkon blesku podľa osvetlenia okolitého prostredia.
Auto (Automaticky): Blesk sa použije automaticky na tmavých 
miestach.
Auto Red-eye (Automatická redukcia červených očí): 
Automaticky sa spustí blesk a zredukuje červené oči.
• Medzi dvoma zábleskmi blesku je určitá odmlka. Nepohybujte sa 
dovtedy, kým nedôjde k druhému záblesku.
• Ak zvolíte možnosť Off (Vypnuté), blesk neblysne ani v prípade, ak je 
pripojený externý blesk.
Používajte iba blesky schválené spoločnosťou Samsung. Použitie 
nekompatibilných externých bleskov môže fotoaparát poškodiť. 
Fill in (Výplň): Blesk pracuje pri každej snímke. (Jas sa nastaví 
automaticky.)
Fill-in Red (Vyrovnávací – červené): Blesk pracuje pri každej 
snímke a potlačuje vznik javu červených očí.
1st Curtain (Prvá clona): Blesk 
pracuje okamžite po otvorení 
uzávierky. Fotoaparát tak vytvorí 
jasnú snímku objektu na začiatku 
akcie. 
Smer pohybu lopty
88
Blesk
Funkcie pre fotografovanie > 
Korekcia javu červených očí
Nastavenie intenzity blesku
Pri použití blesku pri snímaní osôb v tme sa môžu oči na snímky javiť 
červené. Na redukciu efektu červených očí vyberte funkciu Auto
Red-eye (Automatická redukcia červených očí) alebo Fill-in Red
(Vyrovnávací - červené).
Keď je blesk zapnutý prispôsobte úrovne jeho intenzity ±2.
Nastavenie
intenzity blesku:
V režime snímania vyberte [m] → b → Flash (Blesk) 
→ možnosť → [D] → Otáčaním otočného voliča alebo 
stlačením tlačidla [C/F] nastavte intenzitu blesku.
Flash : Fill in
Back
Bez redukcie červených očí
Reset
S redukciou červených očí
• Nastavenie intenzity blesku sa nemusí prejaviť, keď:
- je objekt príliš blízko pri fotoaparáte
- je nastavená vysoká citlivosť ISO
- hodnota expozície je príliš vysoká alebo nízka
- je príliš jasno alebo prílišná tma
Ak je objekty príliš vzdialený od fotoaparátu alebo sa pri vypálení blesku 
pohybuje, nemusí sa podariť odstrániť červené oči.
• V niektorých režimoch snímania nie je možné funkciu použiť.
• Ak k fotoaparátu pripojíte externý blesk s nastaviteľnou intenzitou, 
použijú sa nastavenia intenzity blesku.
•
• Ak sa pri použití integrovaného blesku objekt nachádza príliš blízko, časť 
svetla môže byť blokovaná, čo vedie k tmavej fotografii. Uistite sa, že sa 
objekt nachádza v odporúčanom rozmedzí vzdialenosti (závisí od typu 
objektívu).
Pri nasadenej slnečnej clone môže dochádzať k blokovaniu svetla 
z integrovaného blesku. Pri použití blesku clonu odstráňte.
89
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Meranie
Režim merania určuje spôsob, ktorým fotoaparát meria množstvo 
svetla.
Fotoaparát meria množstvo svetla v scéne a podľa zvoleného režimu 
využíva výsledky merania na rôzne nastavenia. Napríklad, ak objekt 
vyzerá tmavší, než je jeho skutočná farba, fotoaparát preexponuje 
záber objektu. Ak objekt vyzerá svetlejší, než je jeho skutočná farba, 
fotoaparát podexponuje záber objektu.
Viacbodové
Vo viacbodovom režime sa počíta množstvo svetla vo viacerých 
oblastiach. Fotoaparát nastavuje expozíciu priemerovaním rozsahu 
jasov celej scény, bez ohľadu na to, či je osvetlenie dostatočné. Tento 
režim je vhodný na bežné fotografovanie.
Jas a celková atmosféra snímky môžu byť taktiež ovplyvnené 
spôsobom merania množstva svetla. Zvoľte zodpovedajúce nastavenie 
pre podmienky snímania.
Nastavenie
možností merania:
V režime snímania postupne stlačte [m] → b →
Metering (Meranie) → možnosť.
90
Meranie
Funkcie pre fotografovanie > 
Stredovo vyvážené
Bodové
V režime stredového vyváženia sa počíta širšia oblasť než v bodovom 
režime. Vyhodnocuje sa množstvo svetla v strede snímky (60 – 80 %) 
a potom vo zvyšnej časti snímky (20 – 40 %). Toto nastavenie sa 
odporúča pre situácie, kedy je malý rozdiel medzi jasom objektu 
a pozadia alebo je plocha objektu väčšia v porovnaní s celkovou 
kompozíciou fotografie.
V bodovom režime sa počíta množstvo svetla v strede obrazu. Pri 
vytváraní snímky v ostrom protisvetle nastaví fotoaparát expozíciu 
podľa zvoleného bodu na objekte a vyfotografuje ho správne. Ak napr. 
pri silnom protisvetle zvolíte viacbodový režim, fotoaparát vyhodnotí 
celkové svetlo ako výdatné a snímka objektu bude tmavá. Bodový 
režim zabráni takej situácii a počíta množstvo svetla v stanovenej 
oblasti.
Objekt je svetlý a na tmavom pozadí. Bodový režim sa odporúča pre 
takéto prípady, kedy sa jas objektu a pozadia veľmi silne odlišujú.
91
Meranie
Funkcie pre fotografovanie > 
Meranie hodnoty expozície oblasti ostrenia
Po zapnutí tejto funkcie fotoaparát automaticky nastaví optimálnu 
expozíciu výpočtom jasu v oblasti ostrenia. Táto funkcia je dostupná 
iba v prípade, ak vyberiete Spot (Bodové) meranie alebo Multi
(Viacbodové) meranie a Selection AF (Výberové ostrenie).
Nastavenie
funkcie:
V režime snímania stlačte [m] → b → Link AE to AF
Point (Prepojiť AE na bod AF) → možnosť.
92
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Dynamický rozsah
Táto funkcia automaticky opravuje straty jasných detailov, ku ktorým 
môže dôjsť vplyvom zmien jasov v snímke.
Nastavenie možností
Dynamický rozsah:
V režime snímania postupne stlačte [m] → b →
Dynamic Range (Dynamický rozsah) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Popis
Off (Vypnuté)*: Dynamic Range (Dynamický rozsah) sa 
nepoužíva.
Smart Range+ (Inteligentný rozsah+): Opraví stratu jasných 
detailov.
HDR: Zachytí 3 snímky s rozdielnymi expozíciami a potom ich 
skombinuje pre automatické vytvorenie jednej snímky.
• Nie je možné nastaviť vyššiu možnosť ISO ako ISO 3200.
• Túto možnosť nemožno nastaviť s možnosťami uzávierky 
inými ako Jednorazové alebo Samospúšť.
Bez efektu dynamického rozsahu
S efektom dynamického rozsahu
Možnosti funkcie Dynamický rozsah nie je možné nastaviť spolu s funkciou 
Bulb.
93
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Inteligentný filter
Inteligentný filter vám umožní na fotografie a videá použiť špeciálne 
efekty. Vybrať si môžete rôzne možnosti filtra na vytvorenie 
špeciálnych efektov, ktoré by ste len ťažko dosiahli bežnými 
objektívmi.
Nastavenie možností
inteligentného filtra:
V režime snímania postupne stlačte [m] → b →
Smart Filter (Inteligentný filter) → možnosť.
* Predvolené
Možnosť
Popis
Off (Vypnuté)*
Bez efektu
Vignetting
(Vinetácia)
Použijú sa staro vyzerajúce farby, vysoký kontrast a efekt 
silnej vinetácie fotoaparátov Lomo.
Miniature
(Miniatúra)
Použije sa efekt selektívneho ostrenia, aby sa objekty 
javili ako miniatúry.
Sketch (Skica)
Použije sa efekt skice nakreslenej perom.
Fish Eye
(Rybie oko)
Skreslia sa blízke objekty, čím sa imituje vizuálny efekt 
objektívu rybie oko.
Možnosti Smart Filter (Inteligentného filtra) nemôžu byť nastavené zároveň 
s možnosťami Picture Wizard (Sprievodcu snímkou).
94
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Kompenzácia expozície
Fotoaparát automaticky nastavuje expozíciu meraním úrovne svetla 
na základe kompozície fotografie a polohy objektu. Ak je expozícia 
nastavená fotoaparátom väčšia alebo menšia ako očakávaná, hodnotu 
expozície môžete upraviť ručne. Hodnotu expozície je možné nastaviť 
v prírastkoch po ±3. Fotoaparát zobrazí upozornenie na expozíciu 
červenou farbou, pre každý krok mimo rozsahu ±3.
Ak chcete nastaviť hodnotu expozície, stlačte [f] a potom vyberte 
možnosť EV. Hodnotu expozície môžete vybrať aj stlačením tlačidla 
[I] a otáčaním otočného voliča ju môžete upraviť. 
+2
-2
Originál
Hodnotu expozície môžete kontrolovať podľa polohy ukazovateľa 
úrovne expozície.
Expozičné varovanie
Ukazovateľ štandardnej expozície
Ukazovateľ úrovne 
expozície
Znížená expozícia 
(tmavšia) 
Zvýšená expozícia 
( jasnejšia)
95
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Uzamknutie expozície
Ak sa z dôvodu silného kontrastu jasu nedá dosiahnuť vhodná 
expozícia, expozíciu uzamknite a potom nasnímajte fotografiu.
Po uzamknutí expozície namierte objektív na požadované miesto a 
potom stlačte [Spúšte].
Ak chcete uzamknúť expozíciu, nastavte kompozíciu fotografie, pre 
ktorú chcete túto expozíciu vypočítať a potom stlačte tlačidlo Vlastné. 
(keď je funkcia tlačidla Vlastné nastavená na možnosť AEL) (str. 139)
96
Funkcie pre fotografovanie
Funkcie
pre fotografovanie
Funkcie pre video
Ďalej sú popísané funkcie dostupné pre video.
Keď je položka Výstup videa nastavená na možnosť PAL
Veľkosť videa
Ikona Veľkosť
* Predvolené
*
Nastavenie veľkosti videa.
Pre nastavenie možností
veľkosti videa:
V režime snímania postupne stlačte [m] → g
→ Movie Size (Veľkosť videa) → možnosť.
Keď je položka Výstup videa nastavená na možnosť NTSC
* Predvolené
Ikona Veľkosť
*
Odporúčané pre
1920X1080 (25 fps (25 záb./s)) 
Prehrávanie na Full HDTV. 
(16:9)
1280X720 (25 fps (25 záb./s)) 
(16:9)
Prehrávanie na HDTV.
640X480 (25 fps (25 záb./s)) 
(4:3)
Prehrávanie na TV.
320X240 (25 fps (25 záb./s)) 
(4:3)
Odoslanie na webovú lokalitu 
prostredníctvom bezdrôtovej 
siete (maximálne 30 sekúnd).
Odporúčané pre
1920X1080 (30 fps (30 záb./s)) 
Prehrávanie na Full HDTV. 
(16:9)
1280X720 (30 fps (30 záb./s)) 
(16:9)
Prehrávanie na HDTV.
640X480 (30 fps (30 záb./s)) 
(4:3)
Prehrávanie na TV.
320X240 (30 fps (30 záb./s)) 
(4:3)
Odoslanie na webovú lokalitu 
prostredníctvom bezdrôtovej 
siete (maximálne 30 sekúnd).
97
Funkcie pre video
Funkcie pre fotografovanie > 
Kvalita videa
Viacnásobný pohyb
Nastavenie kvality videa.
Nastavte rýchlosť prehrávania videa.
Pre nastavenie
možností kvality videa:
V režime snímania stlačte [m] → g → Movie
Quality (Kvalita videa) → možnosť.
Pre nastavenie
rýchlosti
prehrávania videa:
V režime snímania stlačte [m] → g → Multi
Motion (Viacnásobný pohyb) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Prípona
Popis
MP4 (H.264)
Normal (Normálne): Nahráva videá v normálnej 
kvalite.
MP4 (H.264)
HQ (Vysoká kvalita)*: Nahráva videá vo vysokej 
kvalite.
* Predvolené
Ikona
Popis
x0.25: Záznam videa pre prezeranie pri 1/4 rýchlosti počas 
prehrávania. (Dostupné iba v rozlíšení 640x480 alebo 320x240)
x1*: Záznam videa pre prezeranie pri normálnej rýchlosti počas 
prehrávania.
x5: Záznam videa na zobrazenie v 5X rýchlosti bežnej rýchlosti 
počas prehrávania.
x10: Záznam videa pre prezeranie pri 10x rýchlosti počas 
prehrávania.
x20: Záznam videa pre prezeranie pri 20x rýchlosti počas 
prehrávania.
• Ak vyberiete inú možnosť ako x1, funkcia záznamu zvuku nebude 
podporovaná.
• Dostupné možnosti sa môžu líšiť podľa podmienok snímania.
98
Funkcie pre video
Funkcie pre fotografovanie > 
Prelínanie
Zvuk
Scénu môžete postupne vynoriť z čiernej alebo späť ponoriť pomocou 
funkcie prelínania a nemusíte to robiť neskôr v PC. Možnosť prelínania 
nastavte na začiatku scény na postupné prelínanie. Možnosť blednutia 
nastavte na postupné vyblednutie scény. Správnym použitím funkcie 
pridáte dramatický efekt do videa.
V niektorých prípadoch je video bez zvuku zaujímavejšie než so 
zvukom. Vypnutím zvuku zaznamenáte nemé video. 
Nastavenie možností
prelínania:
Nastavenie
možností zvuku:
V režime snímania postupne stlačte [m] → g →
Voice (Zvuk) → možnosť.
V režime snímania postupne stlačte [m] → g →
Fader (Prelínanie) → možnosť.
* Predvolené
Ikona
Popis
Off (Vypnuté)*: Funkcia prelínania sa nepoužije.
In (Dnu): Scéna sa postupne vynorí z čiernej.
Out (Von): Scéna sa postupne ponorí do čiernej.
In-Out (Dnu/von): Funkcia prelínania sa použije na začiatku 
a konci scény.
Pri použití funkcie prelínania uloženie súboru môže trvať dlhšie.
99
Kapitola 3
Prehrávanie/Úpravy
Naučte sa prehrávať a upravovať fotografie a videá.
Postup úpravy súborov v počítači nájdete v kapitole 6.
Prehrávanie/Úpravy
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehliadanie miniatúr fotografií a videí a zabezpečenie alebo mazanie 
súborov.
Ak v priebehu určitého času nevykonáte žiadnu operáciu, informácie a ikony 
na displeji zmiznú. Pri následnom použití fotoaparátu sa znova objavia.
Prezeranie fotografií
1
Zobrazenie miniatúr snímok
Ak chcete vyhľadať požadované fotografie alebo videá, zmeňte 
zobrazenie miniatúr stlačením tlačidla [I] v režime prehrávania. 
V zobrazení miniatúr sa zobrazuje viacero snímok súčasne, čo 
umožňuje jednoducho vyhľadávať položky, ktoré požadujete. Súbory 
môžete klasifikovať a zobrazovať podľa kategórií, ako sú dátum alebo 
typ súboru.
Stlačte [y].
• Zobrazí sa naposledy prehrávaný alebo vytvorený súbor.
7X4 Thumbnail View
V zobrazení miniatúr postupným stlačením [f] vyberte režim zobrazenia 
miniatúr. Môžete tiež stlačiť [m] → z → View (Zobrazenie) →
položku, ktorá má vybrať režim zobrazenia miniatúr.
2
Otáčaním otočného voliča alebo stlačením tlačidla [C/F]
prechádzajte súbormi.
Súbory vytvorené pomocou iných fotoaparátov možno nebude možné 
upravovať alebo prehrávať z dôvodu nepodporovanej veľkosti alebo 
kodekov. Na úpravu alebo prehrávanie týchto súborov použite počítač 
alebo iné zariadenie.
101
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehrávanie/Úpravy > 
Zobrazenie súborov podľa kategórií
1
Súbory sa zobrazia ako záložka
V zobrazení miniatúr postupne stlačte [m] → z →
Filter → kategória.
* Predvolené
Možnosť
Popis
All (Všetko)*
Normálne zobrazenie súborov.
Date (Dátum)
Zobrazenie súborov podľa dátumu uloženia.
File Type
(Typ súboru)
Zobrazenie súborov podľa typu.
2
Vyberte zoznam ich otvárania.
3
Vyberte zoznam ich prezeranie.
Snímky zhotovené pomocou sekvenčného a sériového snímania sa 
zobrazia ako priečinok. Zvolenie priečinka automaticky prehrá všetky 
snímky. Vymazanie priečinku spôsobí vymazanie všetkých fotografií v 
priečinku.
1
V režime prehrávania otočte otočným voličom alebo 
stlačte [C/F] pre presun do požadovaného priečinka.
• Fotoaparát automaticky prehrá snímky uložené v priečinku.
Single View
2
Stlačením tlačidla [o] otvoríte priečinok.
3
Na iný súbor prejdite otáčaním otočného voliča alebo 
stlačením tlačidla [C/F].
4
Stlačením [f] sa vráťte do režimu prehrávania.
102
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehrávanie/Úpravy > 
Ochrana súborov
Mazanie súborov
Ochrana súborov proti náhodnému vymazaniu.
Mazaním súborov v režime prehrávania môžete uvoľniť pamäťovú 
kartu. Chránené súbory nie je možné zmazať.
1
V režime prehrávania prejdite na súbor.
2
Postupne stlačte [m] → z → Protect (Ochrana) →
On (Zapnúť).
• Zabezpečené súbory nemôžete vymazať alebo otáčať.
• Ochrana priečinka bude v prípade fotografií, ktoré sú uložené ako 
priečinok, chrániť všetky fotografie v tomto priečinku. 
Mazanie jedného súboru
Môžete zvoliť jeden súbor a zmazať ho.
1
V režime prehrávania vyberte súbor a potom stlačte [n].
2
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
103
Vyhľadávanie a správa súborov
Prehrávanie/Úpravy > 
Mazanie viacerých súborov
Môžete voliť viac súborov a zmazať ich naraz.
1
Môžete naraz zmazať všetky súbory z pamäťovej karty.
V režime prehrávania stlačte tlačidlo [m] → z →
Delete (Vymazať) → Multiple Delete (Hromadné vymazanie).
1
V režime prehrávania stlačte [m].
• V náhľade miniatúr prípadne stlačte [n] a potom zvoľte súbory 
2
Postupne vyberte položky z → Delete (Vymazať) →
Delete All (Vymazať všetky).
Otáčaním otočného voliča alebo stlačením tlačidla [C/F]
vyberte súbory na odstránenie a potom stlačte [o].
3
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
na odstránenie.
2
Vymazanie všetkých súborov
• Opätovným stlačením tlačidla [o] výber zrušíte.
3
Stlačte [n].
4
Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
104
Prehrávanie/Úpravy
Prezeranie fotografií
Zväčšenie fotografie
Zobrazenie prezentácie
Môžete zväčšovať snímky pri zobrazení v režime prehrávania. Stlačte 
[o] a potom otáčaním otočného voliča fotografiu zväčšíte alebo 
zmenšíte. Stlačením [D/I/C/F] sa presuňte do zväčšenej 
oblasti. Môžete taktiež použiť funkciu Orezať na vybranie časti snímky 
zobrazenej na obrazovke a uložiť ju ako samostatný súbor.
Môžete zobraziť fotografie ako prezentáciu a použiť na ňu rôzne 
efekty.
Zväčšená oblasť
Zväčšenie (maximálne zväčšenie sa 
môže líšiť podľa rozlíšenia.) 
1
V režime prehrávania stlačte [m].
2
Zvoľte z → Slide Show Options (Možnosti prezentácie).
3
Zvoľte možnosť efektu prezentácie.
• Pre spustenie prezentácie bez efektov preskočte na krok 4.
* Predvolené
Back
Crop
Úkon
Vykonajte
Pohyb zväčšenej oblasti
Stlačte [D/I/C/F].
Orezanie zväčšenej snímky
Stlačte tlačidlo [o]. (uloží sa ako nový 
súbor)
Návrat do pôvodnej snímky
Stlačte tlačidlo [m].
Možnosť
Popis
Play Mode
(Režim 
prehrávania)
Nastavte opakovanie alebo neopakovanie 
prezentácie. (One Play (Prehrať raz)*, Repeat
(Opakovať))
Interval
(Intervalu)
Effect
(Efekt)
• Nastavenie intervalu medzi snímkami. 
(1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 10 sec (10 s))
• Intervaly možno nastaviť iba vtedy, keď je Off
(Vypnuté) efekt zmeny scény.
• Nastavenie efektu zmeny scén medzi snímkami.
• Voľbou Off (Vypnuté) efekty vypnete.
105
Prezeranie fotografií
Prehrávanie/Úpravy > 
4
Stlačte [m].
Automatické otočenie
5
Vyberte Start Slide Show (Začať prezentáciu).
6
Zobrazenie prezentácie.
Ak je zapnutá funkcia Auto Rotate (Automatické otočenie), fotoaparát 
automaticky otáča fotografie vytvorené zvisle tak, aby sa zmestili na 
obrazovku otočenú vodorovne.
• Stlačte [o] pre pozastavenie.
• Stlačte [o] znova pre obnovenie. 
• Stlačením tlačidla [m] prezentáciu zastavíte a vrátite sa do 
Voľba možností
automatického
otočenia:
V režime prehrávania stlačte [m] → z → Auto Rotate
(Automatické otočenie) → možnosť.
režimu prehrávania.
106
Prehrávanie/Úpravy
Prehrávanie videí
V režime prehrávania môžete video prehrávať, zachytávať z neho 
snímky alebo orezávať.
Stop
Úkon
Play
Popis
• Stlačte tlačidlo [C]. (Pri každom dotyku na 
Spätné
vyhľadávanie
Pauza/
Prehrávanie
ikonu počas prehrávania videa meníte rýchlosť 
prezerania v tomto poradí: 2X, 4X, 8X.)
• Otočný ovládač otočte doľava. (Pri každom 
dotyku na ikonu počas prehrávania videa meníte 
rýchlosť prezerania v tomto poradí: 2X, 4X, 8X.)
Zostrihanie videa počas prehrávania
1
V režime prehrávania sa posuňte na video a potom stlačte 
[m].
2
Zvoľte Trim Movie (Zostrihať film).
3
Stlačte tlačidlo [o] čím spustíte prehrávanie videa.
4
Stlačte [o] v mieste, kde si želáte začať strih.
5
Stlačte tlačidlo [f].
6
Stlačte tlačidlo [o] čím spustíte prehrávanie videa.
7
Stlačte tlačidle [o] v mieste, kde si želáte skončiť strih.
Stlačte tlačidlo [o].
• Stlačte tlačidlo [F]. (Pri každom dotyku na 
Vyhľadávanie
vpred
ikonu počas prehrávania videa meníte rýchlosť 
prezerania v tomto poradí: 2X, 4X, 8X.)
• Otočný ovládač otočte doprava. (Pri každom 
dotyku na ikonu počas prehrávania videa meníte 
rýchlosť prezerania v tomto poradí: 2X, 4X, 8X.)
Ovládanie
hlasitosti
Stlačte tlačidlo [D/I].
Stop
Stlačte tlačidlo [m].
107
Prehrávanie videí
Prehrávanie/Úpravy > 
8
Stlačte tlačidlo [f].
Zachytenie snímky počas prehrávania
9
Sk chcete strihať video, stlačte tlačidlo [f].
1
Počas prezerania videa stlačte [o] miesto, z ktorého 
chcete vytvoriť snímku.
2
Stlačte tlačidlo [f].
10 Po objavení kontextovej správy zvoľte Yes (Áno).
• Pôvodné video musí mať dĺžku aspoň 10 sekúnd.
•
• Fotoaparát uloží upravené video ako nový súbor a pôvodné video ostane 
nezmenené.
Bod, v ktorom chcete spustiť strih, možno vybrať 2 sekundy po spustení 
prehrávania.
• Zachytená snímka má rovnaké rozlíšenie ako pôvodné video.
• Zachytená snímka je uložená ako nový súbor.
108
Prehrávanie/Úpravy
Editovanie fotografií
Upravené snímky sa uložia ako nové súbory s rôznymi názvami. 
Fotografie zachytené v niektorých režimoch sa nedajú upravovať 
pomocou funkcie Upravovanie obrázkov.
Pre upravovanie
obrázkov:
V režime prehrávania prejdite na fotografiu a potom 
postupne stlačte možnosť [m] → z → Edit Image
(Upraviť snímku) → možnosť.
Otočenie snímky
1
Vyberte 
2
Zvoľte možnosť.
→
.
Rotate: Right 90˚
• Niektoré obrázky sa nedajú upravovať pomocou funkcie Upraviť snímku. 
V tomto prípade použite iný softvér na úpravu snímok.
• Súbory vo formáte RAW sa nedajú upravovať pomocou funkcie Upraviť 
snímku. V tomto prípade použite dodaný softvér na úpravu obrázkov.
• Fotoaparát uloží upravené snímky ako nové súbory.
Cancel
•
• Pri upravovaní snímok ich fotoaparát automaticky konvertuje na nižšie 
rozlíšenie. Snímky, ktoré otočíte alebo zmeníte ich veľkosť manuálne, nie 
sú automaticky konvertované na menšie rozlíšenie.
Snímky nie je možné upravovať počas prehliadania súborov v priečinku. 
Pre upravenie každej snímky otvorte priečinok a zvoľte tú- ktorú snímku.
3
Save
Stlačením [o] uložte.
• V režime prehrávania môžete fotografie otáčať tak, že stlačíte [m] a
potom zvolíte z → Rotate (Otočiť) → požadovaná možnosť.
• Fotoaparát prepíše pôvodný súbor.
109
Prehrávanie/Úpravy >
Editovanie fotografií
Zmena veľkosti fotografií
Upravovanie snímok
Zmeňte veľkosť fotografie a uložte ju ako nový súbor.
Zachytené snímky môžete opraviť upravením jasu, kontrastu a farby.
1
Vyberte
→
.
1
2 Zvoľte možnosť.
Vyberte
.
2 Vyberte možnosť upravenia.
• Ak vyberiete možnosť
(Automatická úprava), upravená
fotografia bude automaticky uložená.
Resize : 3888 x 2592
Ikona
Popis
Originál (Návrat na pôvodnú snímku)
Automatické nastavenie
Cancel
Save
3 Stlačením [o] uložte.
Jas
Kontrast
Sýtosť
Dostupné možnosti zmeny veľkosti sa líšia v závislosti od pôvodnej veľkosti
snímky.
Nastavenie priestoru RGB
Teplota farieb
Expozícia
110
Editovanie fotografií
Prehrávanie/Úpravy > 
3
Otáčaním otočného voliča alebo stlačením tlačidla [C/F]
upravte možnosť.
4
Stlačte tlačidlo [o].
5
Stlačte tlačidlo [m].
6
Stlačením [f] uložte.
Retušovanie tváre
1
Vyberte 
2
Otáčaním otočného voliča alebo stlačením tlačidla [C/F]
upravte možnosť.
→
.
• Čím je číslo vyššie, tým je pokožka tváre jasnejšia a hladšia.
3
Stlačením [o] uložte.
111
Editovanie fotografií
Prehrávanie/Úpravy > 
Použitie efektov Inteligentný filter
Možnosť
Popis
Na fotografie je možné použiť rôzne efekty.
Fish-eye (Rybie oko)
Skreslia sa blízke objekty, čím sa imituje 
vizuálny efekt objektívu rybie oko.
Classic (Klasický)
Použije sa čiernobiely efekt. 
Retro
Použije sa efekt sépiového odtieňa.
Oil Painting
(Olejomaľba)
Použije sa efekt olejomaľby.
Cartoon
(Kreslený obrázok)
Použije sa efekt kresleného obrázka.
Ink Painting
(Kresba tušom)
Použitie efektu náčrtu namaľovaného 
atramentom.
Cross Filter
(Priečny filter)
Pridajú sa čiary smerujúce von od jasných 
objektov a imitujú vizuálny efekt priečneho 
filtra.
Zooming Shot
(Transfokované 
snímanie)
Rozmažú sa okraje fotografie na 
zdôraznenie objektov v strede.
1
Vyberte 
 a potom vyberte možnosť.
Smart Filter : Vignetting
Cancel
Set
Možnosť
Popis
Original (Originál)
Bez efektu
Vignetting
(Vinetácia)
Použijú sa staro vyzerajúce farby, vysoký 
kontrast a efekt silnej vinetácie fotoaparátov 
Lomo.
Miniature
(Miniatúra)
Použije sa efekt selektívneho ostrenia, aby 
sa objekty javili ako miniatúry.
2
Stlačte tlačidlo [o].
Soft Focus
(Mäkké zaostrenie)
Odstránia sa nedostatky tvárí alebo sa 
použijú efekty sna.
3
Stlačením [f] uložte.
Sketch (Skica)
Použije sa efekt skice nakreslenej perom.
112
Kapitola 4
Bezdrôtová sieť
Naučte sa, ako sa pripojiť k bezdrôtovým lokálnym sieťam (WLAN) a používať funkcie.
Bezdrôtová sieť
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Naučte sa, ako sa pripojiť cez prístupový bod, ak ste v dosahu siete 
WLAN. Konfigurovať môžete aj sieťové nastavenia.
Otočte voličom režimov na B.
2
3
Vyberte možnosť 
, 
, alebo 
Prístupový bod ad-hoc
Prístupový bod WPS
Úroveň signálu
.
Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa 
nezobrazí obrazovka Wi-Fi Setting (Nastavenie siete Wi-Fi), 
potom vyberte prístupový bod.
• Stlačením tlačidla [F] otvorte možnosti nastavenia siete.
• Ak vyberiete zabezpečený prístupový bod, zobrazí sa 
kontextové okno. Zadajte požadované heslá a pripojte sa k 
sieti WLAN. Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti 
„Zadávanie textu“. (str. 117)
• Fotoaparát automaticky vyhľadá dostupné zariadenia 
• Ak vyberiete nezabezpečený prístupový bod, fotoaparát sa pripojí 
Vyberte prístupový bod.
• Ak vyberiete prístupový bod podporovaný profilom WPS, 
prístupových bodov.
4
Popis
Zabezpečený prístupový bod
Pripájanie k sieti WLAN
1
Ikona
Wi-Fi Setting
Refresh
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Back
Manual
k sieti WLAN.
vyberte WPS PIN connection (WPS PIN pripojenie) a potom 
zadajte kód PIN do zariadenia prístupového bodu. Môžete sa 
tiež pripojiť k prístupovému bodu podporovanému profilom 
WPS výberom WPS button connection (WPS tlačidlo 
pripojenia) na fotoaparáte a následným stlačením tlačidla WPS
na zariadení prístupového bodu.
• Ak sa zobrazí kontextové hlásenie o nariadeniach týkajúcich sa 
zhromažďovania údajov, prečítajte si ho a vyjadrite súhlas. 
• Vyberte Refresh (Obnoviť) a obnovte pripojiteľné prístupové body.
• Ak chcete vybrať prístupový bod manuálne, vyberte Add
wireless network (Pridať bezdrôtovú sieť). Názov prístupového 
bodu musí byť v angličtine, aby bolo možné prístupový bod 
pridať manuálne.
114
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Bezdrôtová sieť > 
Nastavenie možností siete
Manuálne nastavenie adresy IP
1
Na obrazovke Nastavenie pripojenia Wi-Fi sa presuňte na 
prístupový bod a stlačte tlačidlo [F].
1
Na obrazovke Nastavenie pripojenia Wi-Fi sa presuňte na 
prístupový bod a stlačte tlačidlo [F].
2
Vyberte všetky možnosti a potom zadajte požadované 
informácie.
2
Zvoľte IP Setting (Nastavenie IP) → Manual (Ručné).
3
Vyberte všetky možnosti a potom zadajte požadované 
informácie.
Možnosť
Popis
Network Password
(Heslo siete)
Zadajte heslo siete.
IP Setting
(Nastavenie IP)
Manuálne alebo automatické nastavenie 
adresy IP.
Možnosť
Popis
IP (Adresa IP)
Zadanie statickej adresy IP.
Subnet Mask
(Maska podsiete)
Zadanie masky podsiete.
Gateway (Brána)
Zadanie adresy brány.
DNS Server
Zadanie adresy servera DNS.
115
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Bezdrôtová sieť > 
Tipy týkajúce sa sieťového pripojenia
• Niektoré funkcie Wi-Fi nie sú bez vloženej pamäťovej karty 
dostupné. 
• Kvalitu sieťového pripojenia bude určovať prístupový bod.
• Čím väčšia je vzdialenosť medzi vašim fotoaparátom a prístupovým 
bodom, tým dlhšie bude trvať pripojenie k sieti.
• Ak sa vo vašej blízkosti nachádza zariadenie, ktoré používa rovnaké 
signály rádiovej frekvencie ako váš fotoaparát, vaše pripojenie sa 
môže prerušiť.
• Ak názov vášho prístupového bodu nie je v angličtine, fotoaparát 
nemusí lokalizovať zariadenie alebo sa môže názov zobraziť nesprávne.
• Nastavenia siete a heslo vám poskytne správca siete alebo 
poskytovateľ sieťových služieb.
• V závislosti od typu šifrovania sa počet číslic v hesle môže líšiť.
• Pripojenie WLAN nemusí byť možné vo všetkých prostrediach.
• Ak nie je možné pripojenie k sieti WLAN, vyberte iný prístupový bod 
v zozname prístupových bodov.
• Dostupné sieťové pripojenia sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
• Funkcia WLAN vášho fotoaparátu musí vyhovovať zákonom 
o rádiovom vysielaní platným pre váš región. Ak chcete zaručiť súlad 
so zákonmi, používajte funkciu WLAN iba v krajine, kde fotoaparát 
zakúpili.
• Postup upravovania sieťových nastavení sa môže líšiť v závislosti od 
podmienok siete.
• Nepristupujte do sietí, na používanie ktorých nemáte oprávnenie.
• Pred pripojením k sieti sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
• Súbory, ktoré ste odoslali do druhého zariadenia nemusia byť týmto 
zariadením podporované. V tomto prípade použite na prehranie 
súborov počítač.
• Ak si prístupový bod vyžaduje zadanie prihlasovacích údajov, môže 
sa stať, že sa k nemu nebudete môcť pripojiť.
• Fotoaparát môže v zozname prístupových bodov zobraziť tlačiareň 
podporujúcu pripojenie WLAN. Pripojenie k sieti prostredníctvom 
tlačiarne nie je možné.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť súčasne k sieti aj k televízoru.
116
Pripojenie k sieti WLAN a konfigurácia nastavení siete
Bezdrôtová sieť > 
Zadávanie textu
Ikona
Popis
Vymazanie posledného znaku.
Naučte sa, ako zadávať text. Otáčaním otočného voliča alebo 
stlačením [D/I/C/F] sa presuňte na kláves a stlačením [o]
ho zadajte.
Pohyb kurzora.
Zmena veľkosti písma v režime abecedy.
Prepínanie medzi režimom symbolov a režimom abecedy.
Vloženie medzery.
Done
(Hotovo)
Uloženie zobrazeného textu.
• Stlačením tlačidla [y] sa priamo presuňte na položku Done (Hotovo).
Done
Back
Backspace
• Počet znakov, ktoré možno zadať, sa líši podľa situácie.
• Obrazovka sa môže líšiť v závislosti na režime vkladania.
117
Bezdrôtová sieť
Používanie funkcie NFC (Tag & Go)
Priložením NFC antény smartfónu na značku NFC fotoaparátu spustite 
funkciu umožňujúcu automatické ukladanie fotografií do smartfónu 
alebo funkciu umožňujúcu používanie smartfónu ako diaľkovej spúšte 
uzávierky. V režime prehrávania tiež môžete prenášať súbory do 
zariadenia s podporou NFC. 
• Túto funkciu podporujú telefóny smartphone podporujúce NFC s 
•
•
•
•
•
operačným systémom Android. Odporúča sa používať najnovšiu verziu. 
Táto funkcia nie je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Aplikáciu môžete prevziať 
z lokality Samsung Apps alebo služby Google Play Store. Aplikácia 
Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s modelmi fotoaparátov 
Samsung vyrobenými v roku 2013 a novšími.
Pre zariadenia so systémom Android OS 2.3.3 – 2.3.7 prevezmite 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App z lokality www.samsung.com.
Ak chcete načítať značku NFC, umiestnite zariadenie s podporou NFC do 
blízkosti značky NFC fotoaparátu na viac než 2 sekundy.
Veľkosť prenesených fotografií môžete nastaviť stlačením tlačidla [m]
a následným výberom d → MobileLink/NFC Image Size (Veľkosť 
snímky NFC) → možnosť. 
Tag NFC nikdy nijako nemeňte.
Používanie funkcií NFC v režime 
prehrávania (Photo Beam)
V režime prehrávania fotoaparát po načítaní značky zo zariadenia 
podporujúceho NFC automaticky prenesie aktuálny súbor do telefónu 
smartphone.
• Ak chcete preniesť viac súborov, vyberte súbory v zobrazení miniatúr 
a potom načítajte značku zo zariadenia podporujúceho NFC.
Používanie funkcií NFC v režime Wi-Fi
Výber funkcie MobileLink alebo Remote Viewfinder v kontextovom 
okne, ktoré sa zobrazí po načítaní značky zo zariadenia podporujúceho 
NFC. (str. 121, 125)
Používanie funkcií NFC v režime snímania
Spustenie funkcie AutoShare alebo Remote Viewfinder načítaním 
značky zo zariadenia podporujúceho NFC. (str. 119, 125) Predvoľba 
spustenia funkcie Wi-Fi načítaním značky na zariadení podporujúcom 
NFC. (str. 139)
118
Bezdrôtová sieť
Automatické ukladanie súborov do telefónu smartphone
Fotoaparát sa pripojí k telefónu smartphone, ktorý podporuje funkciu 
AutoShare prostredníctvom siete WLAN. Keď fotoaparátom urobíte 
fotografiu, tá sa automaticky uloží do telefónu smartphone.
1
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie 
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
•
•
•
•
• Funkciu AutoShare podporujú telefóny smartphone a tablety s 
operačným systémom Android alebo iOS. (Niektoré funkcie nemusia 
podporovať všetky modely.) Pred použitím tejto funkcie aktualizujte 
firmvér zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, 
táto funkcia nemusí fungovať správne. 
Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete 
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple 
App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s 
modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 a novšími. 
Pre zariadenia so systémom Android OS 2.3.3 – 2.3.7 prevezmite aplikáciu 
Samsung SMART CAMERA App z lokality www.samsung.com.
Ak si zvolíte túto funkciu, nastavenie ostáva rovnaké aj pri zmene režimu 
snímania.
Táto funkcia v niektorých režimoch nemusí byť podporovaná alebo 
nemusí byť dostupná pri niektorých možnostiach snímania.
V režime snímania vyberte [m] → b → AutoShare →
On (Zapnuté).
• Ak chcete, aby sa pri pripojení smartfónu k fotoaparátu 
vyžadovalo overenie kódom PIN vyberte položku Security
Settings (Nastavenia zabezpečenia). (str. 144)
2
Na telefóne smartphone zapnite aplikáciu Samsung 
SMART CAMERA App.
• Pri zariadeniach so systémom iOS pred spustením aplikácie 
zapnite funkciu Wi-Fi.
• Ak chcete aplikáciu spustiť v telefóne smartphone s funkciou 
NFC automaticky, zapnite funkciu a umiestnite telefón 
smartphone do blízkosti značky NFC (str. 29) na fotoaparáte. 
Overte, že telefón smartphone je pripojený k fotoaparátu a 
potom prejdite na krok 5.
3
Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte telefón 
smartphone s fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému 
fotoaparátu.
• Ak je aktivovaná funkcia Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k 
osobným údajom zadajte do smartfónu kód PIN zobrazený vo 
fotoaparáte.
119
Automatické ukladanie súborov do telefónu smartphone
Bezdrôtová sieť > 
4
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie telefónu smartphone.
• Ak ste už telefón smartphone predtým pripájali k fotoaparátu, 
pripojenie prebehne automaticky.
• Na obrazovke fotoaparátu sa objaví ikona zobrazujúca stav 
pripojenia (
5
).
Zachyťte snímku.
• Zachytená fotografia je uložená do fotoaparátu a následne 
odoslaná do telefónu smartphone. Ak nie je vložená pamäťová 
karta alebo je pamäť plná, zachytená fotografia sa prenesie do 
telefónu smartphone bez toho, aby sa uložila vo fotoaparáte.
• Ak ste nahrali video, uloží sa len do fotoaparátu.
• Súbor obrázka zachytený počas nahrávania videa sa v telefóne 
smartphone neuloží. 
• Ak je v telefóne smartphone aktivovaná funkcia GPS, spolu so 
zachytenou fotografiou sa uložia informácie GPS. 
120
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií alebo videí do telefónu smartphone
Fotoaparát sa pripojí k telefónu smartphone, ktorý podporuje funkciu 
MobileLink, prostredníctvom siete WLAN. Fotografie a videá môžete 
jednoducho odosielať do svojho telefónu smartphone.
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vo fotoaparáte zvoľte 
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Funkciu MobileLink podporujú telefóny smartphone a tablety s 
operačným systémom Android alebo iOS. (Niektoré funkcie nemusia 
podporovať všetky modely.) Pred použitím tejto funkcie aktualizujte 
firmvér zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, 
táto funkcia nemusí fungovať správne. 
Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete 
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple 
App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s 
modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 a novšími. 
Pre zariadenia so systémom Android OS 2.3.3 – 2.3.7 prevezmite 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App z lokality www.samsung.com.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
Naraz môžete zobraziť až 1 000 najnovších súborov a odoslať až 1 000 
súborov.
Ak pomocou funkcie MobileLink odosielate videá vo Full HD kvalite, 
nemusí byť možné prehrať ich na niektorých zariadeniach.
Ak používate túto funkciu so zaradením s operačným systémom iOS, 
zariadenie môže stratiť spojenie Wi-Fi.
Nemôžete odosielať súbory RAW. 
Veľkosť prenesených fotografií môžete nastaviť stlačením tlačidla [m]
a následným výberom d → MobileLink/NFC Image Size (Veľkosť 
snímky NFC) → možnosť. 
E-mail môžete odoslať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla [m]
a následný výberom Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi)) → MobileLink.
Ak po dobu 30 sekúnd nevykonáte pomocou fotoaparátu žiadnu 
operáciu, displej sa vypne.
.
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
• Ak chcete, aby sa pri pripojení smartfónu k fotoaparátu 
vyžadovalo overenie kódom PIN vyberte položku Security
Settings (Nastavenia zabezpečenia). (str. 144)
3
Vo fotoaparáte vyberte možnosť odoslania. 
• Ak zvolíte Select Files from Smartphone (Výber súborov z 
telefónu smartphone), môžete telefón smartphone používať 
na prezeranie a zdieľanie súborov uložených vo fotoaparáte. 
Ak počas 30 sekúnd nevykonáte v telefóne smartphone žiadne 
operácie, obrazovka sa vypne. 
• Ak zvolíte Select Files from Camera (Výber súborov z 
fotoaparátu), môžete vybrať súbory na odoslanie z fotoaparátu. 
4
Na telefóne smartphone zapnite aplikáciu Samsung 
SMART CAMERA App.
• Pri zariadeniach so systémom iOS pred spustením aplikácie 
zapnite funkciu Wi-Fi.
• Ak chcete aplikáciu spustiť v telefóne smartphone s funkciou 
NFC automaticky, zapnite funkciu a umiestnite telefón 
smartphone do blízkosti značky NFC (str. 29) na fotoaparáte. 
Overte, že telefón smartphone je pripojený k fotoaparátu a 
potom prejdite na krok 7.
121
Odosielanie fotografií alebo videí do telefónu smartphone
Bezdrôtová sieť > 
5
Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte telefón 
smartphone s fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému 
fotoaparátu.
• Ak je aktivovaná funkcia Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k 
osobným údajom zadajte do smartfónu kód PIN zobrazený vo 
fotoaparáte.
6
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie telefónu smartphone.
• Ak ste už telefón smartphone predtým pripájali k fotoaparátu, 
pripojenie prebehne automaticky.
7
V telefóne smartphone alebo fotoaparáte vyberte súbory 
na odoslanie z fotoaparátu.
8
V telefóne smartphone dotykom zvoľte tlačidlo 
kopírovania, alebo vo fotoaparáte zvoľte Send (Odoslať).
• Fotoaparát odošle súbory do telefónu smartphone.
122
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií alebo videí do viacerých smartfónov
Fotoaparát sa pripojí k smartfónu, ktorý podporuje funkciu Group 
Share prostredníctvom siete WLAN. Fotografie a videá môžete 
jednoducho odosielať do viacerých smartfónov.
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vo fotoaparáte zvoľte 
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Funkciu Group Share podporujú smartfóny a tablety s operačným 
systémom Android alebo iOS. (Niektoré funkcie nemusia podporovať 
všetky modely.) Pred použitím tejto funkcie aktualizujte firmvér 
zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, táto 
funkcia nemusí fungovať správne. 
Aplikáciu Samsung SMART CAMERA App by ste mali do telefónu alebo 
zariadenia nainštalovať pred použitím tejto funkcie. Túto aplikáciu 
si môžete stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, 
alebo Apple App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je 
kompatibilná s modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 
alebo neskôr. 
Pre zariadenia so systémom Android OS 2.3.3 – 2.3.7 prevezmite 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App z lokality www.samsung.com.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
Prenos súborov do viacerých telefónov smartphone môže trvať dlhšie, 
než iba do jedného zariadenia. 
Ak pomocou funkcie Group Share odosielate videá v kvalite Full HD, 
nemusí byť možné prehrať ich v niektorých zariadeniach.
Ak používate túto funkciu so zaradením s operačným systémom iOS, 
zariadenie môže stratiť spojenie Wi-Fi.
Nemôžete odosielať súbory RAW. 
Veľkosť prenesených fotografií môžete nastaviť stlačením tlačidla [m]
a následným výberom d → MobileLink/NFC Image Size (Veľkosť 
snímky NFC) → možnosť. 
Súbory môžete odoslať aj v režime prehrávania stlačením tlačidla [m]
a následným výberom Share(Wi-Fi) (Zdieľať (Wi-Fi)) → Group Share.
.
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
• Ak chcete, aby sa pri pripojení smartfónu k fotoaparátu 
vyžadovalo overenie kódom PIN vyberte položku Security
Settings (Nastavenia zabezpečenia). (str. 144)
3
Na telefóne smartphone zapnite aplikáciu Samsung 
SMART CAMERA App.
• Pri zariadeniach so systémom iOS pred spustením aplikácie 
zapnite funkciu Wi-Fi.
123
Odosielanie fotografií alebo videí do viacerých smartfónov
Bezdrôtová sieť > 
4
Zo zoznamu zvoľte funkciu Smartfón.
• Ak ste už telefón smartphone predtým pripájali k fotoaparátu, 
pripojenie prebehne automaticky.
• Pripojiť možno až 4 smartfóny.
• Ak je aktivovaná funkcia Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k 
osobným údajom zadajte do smartfónu kód PIN zobrazený vo 
fotoaparáte.
5
Zvoľte Next (Ďalej).
6
Vo fotoaparáte vyberte súbory, ktoré chcete preniesť z 
fotoaparátu.
7
Vo fotoaparáte vyberte položku Send (Odoslať). 
• Fotoaparát odošle súbory do telefónu smartphone. 
• Po pripojení k viacerým telefónom smartphone, fotoaparát 
odošle súbory do všetkých zariadení naraz. 
124
Bezdrôtová sieť
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte uzávierky
Fotoaparát sa pripojí k telefónu smartphone, ktorý podporuje 
funkciu Remote Viewfinder prostredníctvom siete WLAN. Pomocou 
funkcie Remote Viewfinder môžete telefón smartphone používať ako 
externú spúšť uzávierky. Nasnímaná fotografia sa zobrazí v telefóne 
smartphone.
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vo fotoaparáte zvoľte 
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie 
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
• Ak chcete, aby sa pri pripojení smartfónu k fotoaparátu 
•
•
•
• Funkciu Remote Viewfinder podporujú telefóny smartphone a tablety 
s operačným systémom Android alebo iOS. (Niektoré funkcie nemusia 
podporovať všetky modely.) Pred použitím tejto funkcie aktualizujte 
firmvér zariadenia na najnovšiu verziu. Ak verzia firmvéru nie je najnovšia, 
táto funkcia nemusí fungovať správne. 
Pred použitím tejto funkcie by ste si mali do telefónu nainštalovať 
aplikáciu Samsung SMART CAMERA App. Túto aplikáciu si môžete 
stiahnuť zo stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple 
App Store. Aplikácia Samsung SMART CAMERA App je kompatibilná s 
modelmi fotoaparátov Samsung vyrobenými v roku 2013 a novšími.
Pre zariadenia so systémom Android OS 2.3.3 – 2.3.7 prevezmite aplikáciu 
Samsung SMART CAMERA App z lokality www.samsung.com.
Nepretržite snímané fotografie alebo videá sa v smartfóne nezobrazia.
.
vyžadovalo overenie kódom PIN vyberte položku Security
Settings (Nastavenia zabezpečenia). (str. 144)
3
Na telefóne smartphone zapnite aplikáciu Samsung 
SMART CAMERA App.
• Pri zariadeniach so systémom iOS pred spustením aplikácie 
zapnite funkciu Wi-Fi.
• Ak chcete aplikáciu spustiť v telefóne smartphone s funkciou 
NFC automaticky, zapnite funkciu a umiestnite telefón 
smartphone do blízkosti značky NFC (str. 29) na fotoaparáte. 
Overte, že telefón smartphone je pripojený k fotoaparátu a 
potom prejdite na krok 6.
4
Vyberte fotoaparát zo zoznamu a spojte telefón 
smartphone s fotoaparátom.
• Telefón smartphone sa dokáže pripojiť naraz iba k jednému 
fotoaparátu.
• Ak je aktivovaná funkcia Blokovanie prístupu siete Wi-Fi k 
osobným údajom zadajte do smartfónu kód PIN zobrazený vo 
fotoaparáte.
125
Používanie telefónu smartphone ako externej spúšte uzávierky
Bezdrôtová sieť > 
5
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie telefónu smartphone.
• Ak ste už telefón smartphone predtým pripájali k fotoaparátu, 
pripojenie prebehne automaticky.
6
7
V smartfóne otvorte inteligentný panel výberom položky 
q.
V telefóne smartphone nastavte možnosti snímania.
9
V telefóne smartphone sa dotknite položky 
 a jej 
podržaním zaostrite a potom jej pustením zachyťte 
snímku.
• Dotknite sa položky 
, ak chcete nasnímať video, a položky 
, ak chcete video zastaviť. 
• Ak je v telefóne smartphone aktivovaná funkcia GPS, spolu so 
zachytenou fotografiou sa uložia informácie GPS. 
• Ak používate túto funkciu, ideálna vzdialenosť medzi fotoaparátom 
• Počas používania tejto funkcie nemusia byť niektoré tlačidlá na 
a telefónom smartphone sa môže líšiť v závislosti od vášho okolia.
vašom fotoaparáte k dispozícii.
• Pomocou smartfónu môžete ovládať fotoaparát len dotýkaním 
• Ak chcete používať túto funkciu, telefón smartphone sa musí nachádzať 
sa obrazovky.
• Niektoré možnosti snímania nie sú podporované.
•
• Nastavené možnosti snímania ostanú uložené vo fotoaparáte aj 
po zrušení pripojenia so smartfónom.
8
Dotykom na položku 
vo vzdialenosti 7 m od fotoaparátu.
 v telefónu smartphone bude nasnímanie 
fotografie chvíľu trvať.
Ak je možnosť ukladania súborov nastavená na hodnotu Smartphone
+ Camera (Smartfón + fotoaparát), do smartfónu možno prenášať len 
fotografie. (Video a RAW súbory sa prenášať nebudú.)
Ak snímate fotografie nepretržite, keď je možnosť ukladania súborov 
nastavená na hodnotu Smartphone + Camera (Smartfón + fotoaparát), 
fotografie sa do smartfónu neprenesú. 
Pri nahrávaní videa sa obrazovka fotoaparátu nebude zrkadliť na 
obrazovke smartfónu.
Funkcia Remote Viewfinder sa deaktivuje v nasledujúcich prípadoch:
- ak sa na telefóne smartphone zaznamená prichádzajúci hovor
- ak sa vypne fotoaparát alebo telefón smartphone
- zariadenie stratilo pripojenie k sieti WLAN
- ak je pripojenie Wi-Fi slabé alebo nestále
- v čase pripojenia nevykonáte žiadne operácie približne počas 3 minút
- počet adresárov a súborov je maximálny
Ak po dobu 30 sekúnd nevykonáte pomocou fotoaparátu žiadnu 
operáciu, displej sa vypne.
• Po uvoľnení tlačidla 
 sa vrátite na obrazovku snímania. 
•
•
•
•
126
Bezdrôtová sieť
Používanie funkcie Home Monitor+
Pomocou funkcie Home Monitor+ môžete fotoaparát pripojiť k 
smartfónu, v ktorom je nainštalovaná aplikácia Samsung Home 
Monitor+, a monitorovať konkrétne miesto.
3
• Fotoaparát umiestnite na bezpečné miesto mimo dosahu detí a 
domácich zvierat.
• Funkciu Home Monitor+ podporujú smartfóny a tablety s operačným 
•
systémom Android alebo iOS. (Niektoré funkcie nemusia podporovať 
všetky modely.) Pred použitím tejto funkcie aktualizujte firmvér 
zariadenia na najnovšiu verziu. Musí byť nainštalovaný operačný systém 
Android, 4.1 alebo novší.
Pred použitím tejto funkcie by ste mali do smartfónu nainštalovať 
aplikáciu Samsung Home Monitor+. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť zo 
stránok Samsung Apps, Google Play Store, alebo Apple App Store.
Vo fotoaparáte vyberte v zozname prístupový bod a 
potom umiestnite fotoaparát.
• Otočte objektív fotoaparátu na objekt.
• Fotoaparát sa odporúča zapojiť do sieťovej zásuvky 
prostredníctvom adaptéra striedavého prúdu alebo napájať ho 
pomocou úplne nabitej batérie.
4
Ak sa chcete prihlásiť, zadajte vaše identifikačné číslo 
konta Samsung a heslo.
1
Otočte voličom režimov na B.
• Ďalšie informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie 
2
Vo fotoaparáte zvoľte 
• Ak ste sa do služby prihlásili už v minulosti, môžete sa tam 
textu“. (str. 117)
.
prihlásiť automaticky.
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie 
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
5
V smartfóne spustite aplikáciu Samsung Home Monitor+.
127
Používanie funkcie Home Monitor+
Bezdrôtová sieť > 
6
Spustite monitorovanie v smartfóne.
• Smartfón nemusí aktivovať alarm po zistení zvuku v závislosti od 
podmienok siete.
• Počas monitorovania živého videa prostredníctvom telefónu 
• Funkcia Home Monitor+ nie je profesionálne bezpečnostné zariadenie. 
• Ak je monitorované miesto tmavé, dotykom položky 
• Do tej istej siete nezapájajte viac ako dve kamery s funkciou Home 
smartphone sa video vo fotoaparáte neukladá.
svetlo AF-assist.
Na zabezpečenie domácnosti sa odporúča používať profesionálne služby.
 zapnite 
Monitor+. Môže dôjsť k spomaleniu siete.
• Ak je fotoaparát pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako ostatné 
• Za používanie aplikácie Samsung Home Monitor+ v sieti 3G alebo LTE 
• V závislosti od stavu siete môžu byť videá oneskorené alebo sa 
• Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené s únikom a distribúciou 
zariadenia, videá sa nemusia prehrávať plynulo.
môžu zastaviť.
môžu byť účtované ďalšie poplatky. 
osobných údajov, napríklad pri vysielaní videí, tretím stranám.
• Používateľ zodpovedá za správu identifikačného čísla a hesla pre funkciu 
7
Dotykom položky 
Monitor+.
 ukončite aplikáciu Samsung Home 
Home Monitor+.
•
•
•
•
• Túto funkciu používajte iba vnútri. Používanie verejných úložných 
priestorov môže spôsobiť spomalenie siete. Výrobca nezodpovedá za 
žiadne škody spojené s používaním tejto funkcie na verejných miestach.
Túto funkciu nepoužívajte dlhšie ako jeden týždeň.
Túto funkciu nepoužívajte na nezákonné účely.
V závislosti od podmienok siete môže dôjsť k oneskoreniu alebo 
prerušeniu sieťového pripojenia.
Ak po dobu 30 sekúnd nevykonáte pomocou fotoaparátu žiadnu 
operáciu, displej sa vypne.
128
Bezdrôtová sieť
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie
Fotografie alebo videá nasnímané fotoaparátom môžete odoslať do 
počítača bezdrôtovo.
Inštalácia programu pre funkciu 
Automatické zálohovanie do počítača
1
Do počítača nainštalujte program i-Launcher. (str. 150)
2
Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB.
3
Po objavení ikony programu Auto Backup (Automatické 
zálohovanie) na ňu kliknite.
• Program Auto Backup (Automatické zálohovanie) sa nainštaluje 
do počítača. Dokončite inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
4
Odosielanie fotografií alebo videí do 
počítača
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vyberte 
.
• Ak sa zobrazí kontextová správa s výzvou na stiahnutie 
aplikácie, vyberte Next (Ďalej).
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu.
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 114)
3
Vyberte počítač na zálohovanie.
Odpojte kábel USB.
Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti.
129
Odosielanie fotografií a videí pomocou funkcie Automatické zálohovanie
Bezdrôtová sieť > 
4
Vyberte OK.
• Pre zrušenie odosielania, vyberte Cancel (Zrušiť).
• Na zálohovanie nie je možné vybrať samostatné súbory. Táto 
funkcia zálohuje iba nové súbory vo fotoaparáte.
• Na monitore počítača sa zobrazí priebeh zálohovania.
• Po dokončení prenosu sa fotoaparát približne po 30 sekundách 
automaticky vypne. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu 
obrazovku a zabrániť automatickému vypnutiu fotoaparátu, 
vyberte Cancel (Zrušiť).
• Ak chcete svoj počítač automaticky vypnúť po dokončení 
prenosu, vyberte možnosť Shut down PC after backup
(Vypnúť počítač po zálohovaní).
• Ak chcete zmeniť počítač pre zálohovanie, zvoľte Change PC
(Zmeniť počítač).
• Keď pripojíte fotoaparát k sieti WLAN, vyberte prístupový bod, ktorý je 
pripojený k počítaču.
• Fotoaparát vyhľadá dostupné prístupové body, aj keď sa znova pripájate 
k rovnakému prístupovému bodu.
• Ak vypnete fotoaparát alebo vyberiete batériu počas odosielania súborov, 
prenos súborov sa preruší.
• Počas používania tejto funkcie je na fotoaparáte kontrolka spúšte 
nedostupná.
• K počítaču môžete na odoslanie súborov pripojiť iba jeden fotoaparát.
• Zálohovanie sa môže prerušiť kvôli podmienkam siete.
• Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
• Pred použitím tejto funkcie je potrebné vypnúť bránu firewall systému 
Windows a všetky ostatné brány firewall.
• Odoslať môžete až 1 000 aktuálnych súborov.
• V počítačovom softvéri je potrebné zadať názov servera v latinskej 
abecede s dĺžkou najviac 48 znakov.
130
Bezdrôtová sieť
Použitie zariadenia Samsung Link na prezeranie súborov
Súbory si môžete prezerať v zariadení Samsung Link, ktoré je 
pripojené do rovnakého prístupového bodu.
1
Otočte voličom režimov na B.
2
Vyberte 
.
• Fotoaparát sa automaticky pokúsi pripojiť k sieti WLAN 
prostredníctvom naposledy pripojeného zariadenia 
prístupového bodu. 
• Ak nebol fotoaparát predtým pripojený k sieti WLAN, vyhľadajú 
sa dostupné zariadenia prístupových bodov. (str. 114)
5
V zariadení Samsung Link vyberte fotoaparát, ktorý chcete 
pripojiť.
6
V zariadení Samsung Link vyhľadajte zdieľané fotografie 
alebo videá.
• Informácie o vyhľadaní fotoaparátu a prehľadávaní fotografií 
alebo videí v zariadení Samsung Link nájdete v návode na 
použitie zariadenia.
• V závislosti od typu zariadenia Samsung Link alebo stavu siete 
sa videá nemusia prehrávať plynule.
• Fotoaparát môžete nastaviť tak, aby sa k nemu mohli pripojiť 
iba vybrané zariadenia alebo všetky zariadenia, stlačením 
tlačidla [f] a následným výberom položky DLNA Access
Control (Riadenie prístupu DLNA) na obrazovke.
• Vytvorí sa zoznam zdieľaných súborov. Počkajte kým iné 
zariadenia nájdu váš fotoaparát.
3
Pripojte zariadenie Samsung Link k sieti a potom zapnite 
funkciu Samsung Link.
• Viac informácií nájdete v návode na používanie svojho 
Prístupový bod
zariadenia.
4
Vo fotoaparáte povoľte pripojenie zariadenia Samsung Link
k fotoaparátu.
▲  Fotoaparát sa pripojí k TV prijímaču, ktorý podporuje službu Samsung Link, 
prostredníctvom siete WLAN.
131
Použitie zariadenia Samsung Link na prezeranie súborov
Bezdrôtová sieť > 
• Zdieľať môžete až 1 000 súborov.
• Ak vo fotoaparáte meníte poradie súborov alebo ich zoraďujete počas 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• V zariadení Samsung Link môžete prezerať iba fotografie alebo videá 
nasnímané svojím fotoaparátom.
Rozsah bezdrôtového pripojenia medzi fotoaparátom a zariadením 
Samsung Link sa môže líšiť v závislosti od parametrov prístupového 
bodu.
Pri pripojení fotoaparátu k 2 zariadeniam Samsung Link môže byť 
prehrávanie pomalšie.
Fotografie alebo videá sa budú zdieľať v pôvodnej veľkosti.
Túto funkciu môžete používať iba v zariadeniach, ktoré podporujú službu 
Samsung Link.
Zdieľané fotografie alebo videá sa do zariadenia Samsung Link neuložia, 
je však možné ich uložiť do fotoaparátu tak, aby spĺňali parametre 
zariadenia.
Prenos fotografií alebo videí do zariadenia Samsung Link môže trvať 
nejaký čas v závislosti od sieťového pripojenia, počtu súborov na 
zdieľanie alebo veľkosti súborov.
Ak vypnete fotoaparát iným ako bežným normálnym spôsobom počas 
prezerania fotografií alebo videí v zariadení Samsung Link (napríklad 
vybratím batérie), bude zariadenie stále považovať fotoaparát za 
pripojený.
Poradie fotografií alebo videí vo fotoaparáte sa môže líšiť od poradia v 
zariadení Samsung Link.
V závislosti od počtu fotografií alebo videí, ktoré chcete zdieľať, môže ich 
načítanie a dokončenie počiatočného procesu chvíľu trvať.
Neustále používanie diaľkového ovládača zariadenia Samsung Link alebo 
vykonávanie ďalších operácií v zariadení počas prezerania fotografií 
alebo videí môže spôsobiť, že táto funkcia nebude fungovať správne.
•
•
•
prezerania v zariadení Samsung Link, je potrebné zopakovať proces 
úvodného nastavenia, aby sa zoznam súborov v zariadení aktualizoval.
Túto funkciu nie je možné používať, ak nie sú v pamäti fotoaparátu 
žiadne súbory.
Na pripojenie zariadenia Samsung Link k prístupovému bodu sa 
odporúča použiť sieťový kábel. Minimalizuje to akékoľvek zadŕhanie 
videa, ktoré môže nastať pri prehrávaní jeho obsahu.
Ak si chcete prezerať súbory v zariadení Samsung Link na prístupovom 
bode povoľte režim viacerých prístupov.
132
Kapitola 5
Ponuka nastavení fotoaparátu
Obsahuje používateľské nastavenia a ponuku všeobecných nastavení.
Môžete upraviť nastavenia tak, aby zodpovedali vašim potrebám.
Ponuka nastavení fotoaparátu
Používateľské nastavenia
Používateľské prostredia môžete ovplyvniť pomocou týchto nastavení.
Nastavenie možností
používateľa:
V režime snímania stlačte [m] → d → možnosť.
Redukcia šumu
Pomocou redukcie šumu znížite obrazový šum v snímkach.
* Predvolené
Možnosť
Dostupné položky a ich poradie sa môže líšiť v závislosti od podmienok 
snímania.
Prispôsobenie ISO
Popis
High ISO NR
Táto funkcia obmedzuje šum vznikajúci pri použití 
(Vysoká redukcia  vysokej citlivosti ISO. (Off (Vypnuté), High (Vysoká), 
Normal (Normálna)*, Low (Nízka))
šumu ISO)
Long Term NR
(Dlhodobá 
redukcia šumu)
Táto funkcia redukuje rušenie, keď nastavíte 
fotoaparát na dlhú uzávierku. (Off (Vypnuté), 
On (Zapnuté)*)
Krok ISO
Hodnotu pre citlivosť ISO môžete nastaviť v krokoch 1/3 alebo 1.
Automatický rozsah ISO
Ak ste zvolili ISO Auto (Automaticky), môžete zvoliť maximálnu 
hodnotu citlivosti ISO, pri ktorej sa volí ten-ktorý krok EV (Hodnoty 
expozície) .
134
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Nastavenia stupňovania
Priame manuálne zaostrenie (DMF)
Môžete nastaviť možnosti každého odstupňovania.
Zaostrenie môžete nastaviť manuálne otáčaním krúžka ostrenia po 
dosiahnutí zaostrenia polovičným stlačením [Spúšte]. Táto funkcia 
nemusí byť na niektorých objektívoch dostupná.
* Predvolené
Možnosť
Popis
AE Bracket Settings
Nastavte interval expozície. (-/+0.3 EV*, 
(Nastavenia stupňovania  -/+0.7 EV, -/+1.0 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV, 
-/+2.0 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
automatickej expozície)
WB Bracket Settings
(Nastavenia stupňovania 
vyváženia bielej)
Nastavenie rozsahu intervalu vyváženia 
bielej 3 odstupňovaných fotografií. 
(AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, 
MG-/+2, MG-/+1)
Napríklad AB-/+3 nastavuje hodnotu 
oranžovej o plus a mínus tri kroky. 
MG-/+3 nastavuje hodnotu fialovej o 
rovnaké hodnoty.
P Wiz Bracket Settings Vyberte nastavenie 3 Sprievodca snímkou, 
(Nastavenia stupňovania  ktoré fotoaparát používa na zachytenie 
3 odstupňovaných fotografií.
so sprievodcom)
Depth Bracket Settings Nastavte interval hĺbky. (-/+0.3, -/+0.7, 
(Nastavenia stupňovania  -/+1.0*, -/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, 
-/+2.7, -/+3.0) 
hĺbky)
135
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Farebný priestor
Možnosť farebného priestoru vám umožňuje zvoliť spôsob zastúpenia 
farieb. Elektronické zobrazovacie zariadenia, ako sú fotoaparáty, 
monitory a tlačiarne, majú svoje vlastné spôsoby reprezentácie farieb, 
ktoré sa nazývajú farebné priestory.
Adobe RGB
* Predvolené
Možnosť
Popis
sRGB*
Priestor sRGB (Standard RGB) je medzinárodný 
technický údaj, ktorý definuje farebný priestor 
vytvorený Medzinárodnou elektrotechnickou 
komisiou IEC. Často sa používa na vytváranie farieb 
v počítačových monitoroch a je taktiež štandardom 
pre farebný priestor Exif. Priestor sRGB sa odporúča 
na bežné snímky a na snímky, ktoré sa chystáte 
publikovať na internete.
Adobe RGB
Priestor Adobe RGB slúži na profesionálnu tlač a má 
väčší rozsah farieb než priestor sRGB. Tento širší 
rozsah farieb uľahčuje úpravy snímok v počítači. 
Uvedomte si, že jednotlivé programy sú všeobecne 
kompatibilné s obmedzeným počtom farebných 
priestorov.
sRGB
Ak je farebný priestor nastavený na Adobe RGB, snímky budú uložené ako 
„_SAMXXXX.JPG“.
136
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Oprava deformácie
Prispôsobenie iFn
Opraviť môžete skreslenie objektívom, ktoré môžu spôsobiť šošovky. 
Táto funkcia je k dispozícii len s objektívmi, ktoré ju podporujú.
Môžete vybrať funkcie, ktoré sa dajú nastaviť stlačením [i-Function]
na objektíve s i-Function. 
Možnosť
Popis
Aperture (Clona)
Nastavenie úpravy clonového čísla.
Shutter Speed
(Rýchlosť uzávierky)
Nastavenie úpravy rýchlosti uzávierky. 
EV
Nastavte pre úpravu hodnoty expozície.
ISO
Nastavenie úpravy citlivosti ISO.
White Balance
(Vyváženie bielej)
Nastavenie úpravy vyváženia bielej farby.
137
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Používateľské zobrazenie
Č.
Môžete zväčšiť alebo zmenšiť množstvo informácií na displeji.
1
Ikony
2
Dátum a čas
1
2
3
Popis
Nastavenie zobrazenia ikon v režime snímania na pravej strane.
Nastavenie pre zobrazenia dátumu a času.
Histogram
Zapne alebo vypne zobrazenie histogramu.
3
Čo je histogram
Histogram je grafické znázornenie rozloženia jasov v obraze. 
Histogram s maximami v ľavej časti znamená tmavú snímku. 
Histogram s maximami v pravej časti znamená snímku príliš 
svetlú. Výška grafu súvisí s farebnosťou. Graf je tým vyšší, čím je 
viac príslušnej farby v obraze.
Nedostatočná expozícia  Vyrovnaná expozícia 
Prehnaná expozícia
138
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Priradenie tlačidla
NFC naživo
Môžete meniť funkciu priradenú tlačidlu Custom.
V režime snímania zapnite funkciu NFC na smartfóne s aktivovaným 
NFC, anténu NFC na smartfóne umiestnite do blízkosti štítku NFC na 
fotoaparáte a spustite tak funkciu AutoShare alebo Remote Viewfinder. 
Túto funkciu podporujú telefóny smartphone podporujúce NFC s 
operačným systémom Android. Odporúča sa používať najnovšiu verziu. 
Táto funkcia nie je k dispozícii pre zariadenia s operačným systémom iOS.
* Predvolené
Tlačidlo
Funkcia
Custom (Vlastný)
Nastavte funkciu tlačidla Vlastné.
• Optical Preview (Optická ukážka)*: Poskytuje 
funkciu ukážky hĺbky ostrosti pre aktuálne 
clonové číslo. (str. 23)
• One Touch WB (Vyváženie bielej dotykom): 
Spúšťa funkciu vlastného vyváženia bielej.
• One Touch RAW + (RAW+ jedným dotykom): 
Uloží súbor vo formáte RAW+JPEG. Pre uloženie 
súboru vo formáte JPEG stlačte tlačidlo ešte raz.
• Reset (Resetovať): Resetuje niektoré nastavenia.
• AEL (Automatické uzamknutie expozície): Vykoná 
funkciu automatického uzamknutia expozície. 
(Polovičným stlačením [Spúšte] sa vykoná funkcia 
automatického uzamknutia expozície.)
• AEL Hold (Podržanie automatického uzamknutia 
expozície): Vykonáva funkciu automatického 
uzamknutia expozície aj po snímaní. (Expozícia 
zostane uzamknutá aj po vytvorení fotografie.)
MobileLink/Veľkosť snímky NFC 
Pomocou funkcie MobileLink alebo NFC môžete nastaviť veľkosť 
fotografií určených na prenos do smartfónu. 
* Predvolené
Možnosť
Popis
Resize to 2M or lower
Ak je veľkosť fotografie väčšia ako 3M, 
(Zmeniť veľkosť fotografie  prenesie sa po zmene jej veľkosti na 2M 
alebo menšiu. 
na 2M alebo menšiu)
Original (Originál)*
Fotografie sa prenesie v pôvodnej veľkosti.
139
Používateľské nastavenia
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
Rozvrhnutie
Automatický vlastný portrét
Voľba pomôcky, ktorá vám pomôže s kompozíciou scény. (Off
(Vypnutá)*, 4 X 4, 3 X 3, Cross (Priesečník), Diagonal (Uhlopriečka))
Nastavenie fotoaparátu tak, aby po vyklopení displeja smerom nahor 
automaticky prepol do režimu autoportrétu. V režime autoportrétu sa 
automaticky aktivujú možnosti samospúšte (3 sekundy), rozpoznania 
tváre a retušovania tváre.
Kontrolka AF
Zapnutím pomocného svetla AF získate lepšie automatické zaostrenie 
v tmavých miestach. Funkcia automatického ostrenia pracuje pri zlom 
osvetlení oveľa lepšie pri použití pomocného svetla AF.
Nastavenie rýchlosti tlačidla objektívu
Nastavenie rýchlosti transfokácie pre tlačidlá objektívov s napájanou 
transfokáciou na vysokú, stredne rýchlu alebo pomalú. Pri vysokej 
rýchlosti je zvuk transfokácie hlasnejší a môže sa zaznamenať vo 
videách. Táto funkcia je dostupná len v prípade, že pripojíte objektív s 
napájanou transfokáciou.
140
Ponuka nastavení fotoaparátu
Nastavenie
Prispôsobenie nastavení vášho fotoaparátu.
Nastavenie možností
nastavenia:
* Predvolené
Položka
V režime snímania alebo prehrávania postupne stlačte 
[m] → q → možnosť.
* Predvolené
Položka
Popis
• System Volume (Hlasitosť systému): 
Nastavenie hlasitosti zvuku alebo úplné 
vypnutie všetkých zvukov. (Off (Vypnutý), Low
(Potichu), Medium (Stredne)*, High (Hlasito))
Sound (Zvuk)
Aj v prípade, že je hlasitosť systému vypnutá, 
fotoaparát pri prehrávaní videa alebo 
prezentácie vydáva zvuk.
Display Adjust
(Nastavenie 
displeja)
• AF Sound (Zvuk autofokusu): Po stlačení 
tlačidla spúšte do polovice nastaví zvuk, ktorý 
fotoaparát vydáva. Zvuk je možné zapnúť 
alebo vypnúť. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
• Button Sound (Zvuk tlačidiel): Vypnutie alebo 
zapnutie zvuku, ktorý fotoaparát vydáva pri 
stlačení tlačidiel. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Quick View
(Rýchly náhľad)
Voľby dĺžky zobrazenia ukážky – čas, po ktorý 
fotoaparát zobrazuje fotografiu po jej vytvorení. 
(Off (Vypnuté), 1 sec (1 s)*, 3 sec (3 s), 5 sec (5 s), 
Hold (Podržať))
Popis
Voľba jasu displeja, nastavenia automatického 
jasu, farieb alebo ukazovateľa vyrovnania.
• Display Brightness (Jas displeja): Jas displeja 
môžete zmeniť manuálne.
• Auto Brightness (Automatický jas): Zapne 
alebo vypne automatický jas. (Off (Vypnuté), 
On (Zapnuté)*)
• Display Color (Farba displeja): Farbu displeja 
môžete zmeniť manuálne.
• Horizontal Calibration (Horizontálna 
kalibrácia): Kalibrujte hladinomer. Ak 
ukazovateľ vyrovnania nie je vyrovnaný, 
umiestnite fotoaparát na vodorovný povrch 
a potom postupujte podľa pokynov na 
obrazovke.
• Možnosť Horizontal Calibration (Horizontálna 
kalibrácia) nie je prístupná v režime prehrávania.
• Hladinomer nie je možné kalibrovať pri snímaní 
na výšku.
Auto Display Off
(Automatické 
vypnutie displeja)
Nastavenie času do vypnutia displeja. Displej sa 
vypne po uplynutí doby nepoužívania fotoaparátu 
ktorú ste navolili. (Off (Vypnuté), 30 sec (30 s)*, 
1 min (1 minúta), 3 min (3 minúty), 
5 min (5 minút), 10 min (10 minút))
141
Nastavenie
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
* Predvolené
Položka
Auto Power Off
(Automatické 
vypnutie)
Popis
* Predvolené
Položka
Nastavenie času do vypnutia napájania. 
Fotoaparát sa vypne po uplynutí doby jeho 
nepoužívania, ktorú ste navolili. (Off (Vypnuté), 
1 min (1 minúta)*, 3 min (3 minúty), 5 min
(5 minút), 10 min (10 minút), 30 min (30 minút))
• Fotoaparát si pamätá nastavený čas do 
Date & Time
(Dátum a čas)
Nastavenie dátumu, času, formátu dátumu, 
časového pásma a vkladania dátumu do snímky. 
(Time Zone (Časové pásmo), Date/Time Set
(Nastavenie dátumu a času), Date Type (Typ 
zobrazenia dátumu), Time Type (Typ zobrazenia 
času), Imprint (Stopa))
vypnutia aj po výmene batérie.
• Dátum sa zobrazuje v pravom dolnom rohu 
vypnutie) nemusí fungovať, ak je fotoaparát 
pripojený k počítaču alebo TV prijímaču alebo 
počas prehrávania prezentácie alebo videa.
• Pri tlači snímky nemusia všetky tlačiarne 
snímky.
• Funkcia Auto Power Off (Automatické 
vytlačiť dátum správne. 
Video Out
(Videovýstup)
Nastavte typ obrazového výstupu podľa krajiny, 
v ktorej pripájate fotoaparát k externému 
videozariadeniu, akým je monitor alebo HDTV.
• NTSC (Národná komisia pre televíziu): USA, 
Kanada, Japonsko, Kórea, Taiwan, Mexiko, atď.
• PAL (podporuje len PAL B, D, G, H alebo I): 
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Čína, Dánsko, 
Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Anglicko, 
Taliansko, Kuvajt, Malajzia, Nový Zéland, 
Singapur, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, 
Thajsko, Nórsko atď.
Anynet+ (HDMICEC)
Po pripojení fotoaparátu k HDTV s podporou 
Anynet+ (HDMI-CEC) môžete ovládať prehrávanie 
fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača TV.
• Off (Vypnuté): Funkciu prehrávania fotoaparátu 
nie je možné ovládať pomocou diaľkového 
ovládača TV.
• On (Zapnuté)*: Funkciu prehrávania fotoaparátu 
môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača TV.
• Mode Help Guide (Sprievodca pomocníka 
režimami): Nastavenie zobrazovania textu 
pomocníka o vybranom režime pri zmene 
režimu snímania. (Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
•
Function Help Guide (Sprievodca pomocníka 
Help Guide
funkciami): Nastavenie zobrazovania textu 
Display (Zobrazenie 
pomocníka o ponukách a funkciách. 
pomocného textu)
(Off (Vypnuté), On (Zapnuté)*)
Text pomocníka skryjete stlačením [n].
Language
Popis
Nastavenie jazyka zobrazenia na displeji.
142
Nastavenie
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
* Predvolené
Položka
HDMI Output
(Výstup HDMI)
Popis
* Predvolené
Položka
Po pripojení fotoaparátu k HDTV káblom HDMI 
môžete meniť rozlíšenie obrazu.
• NTSC: Auto (Automaticky)*, 1080i, 720p, 
480p, 576p (aktivuje sa, len ak je zvolená 
možnosť PAL)
Nastavenie spôsobu číslovania súborov a 
priečinkov.
• Reset (Resetovať): Po použití funkcie 
resetovania začínajú čísla súborov od 0001.
• Series (Séria)*: Číslo nového súboru je 
vytvorené v postupnosti predchádzajúcich čísel 
bez ohľadu na to, či bola vložená nová alebo 
formátovaná pamäťová karta alebo zmazané 
všetky snímky.
Ak pripojený HDTV nepodporuje zvolené 
rozlíšenie, fotoaparát sa automaticky prepne 
na rozlíšenie o jednu úroveň nižšie.
Voľba spôsobu vytvárania názvov súborov.
• Standard (Štandardný)*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/ 
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Dátum:
Popis
• Označenie prvého priečinka je 100PHOTO, ak 
File Number
(Číslo súboru)
•
- Súbory priestoru sRGB - MMDDXXXX.JPG. 
Názov súboru
Napríklad fotografia vytvorená 1. januára bude 
mať názov 0101XXXX.jpg. 
- Súbory AdobeRGB – MDDXXXX.JPG pre mesiace 
január až september. U mesiacov október 
až december sú čísla mesiacov nahradené 
v názve písmenami A (október), B (november) 
a C (december). Napr. fotografia vytvorená 
3. februára bude mať názov _203XXXX.jpg. 
Fotografia vytvorená 5. októbra bude mať názov 
_A05XXXX.jpg. 
•
•
•
•
Typ priečinka
ste zvolili farebný priestor sRGB a štandardnú 
metódu pomenovávania súborov, názov 
prvého súboru bude SAM_0001.
Čísla v názvoch súborov sa zvyšujú po 1 od 
SAM_0001 do SAM_9999.
Čísla priečinkov sa zvyšujú po 1 od 
100PHOTO do 999PHOTO.
Maximálny počet súborov v priečinku je 9 999.
Čísla súborov sú priraďované podľa 
špecifikácie DCF.
Ak názov súboru zmeníte (napr. v počítači), 
fotoaparát nebude schopný taký súbor prehrať.
Voľba typu priečinka. 
• Standard (Štandard)*: XXXPHOTO 
• Date (Dátum): XXX_MMDD
143
Nastavenie
Ponuka nastavení fotoaparátu > 
* Predvolené
Položka
Popis
* Predvolené
Položka
Formátovanie pamäťovej karty. Formátovanie 
vymaže všetky existujúce súbory vrátane 
zabezpečených. (No (Nie)*, Yes (Áno))
Pri použití pamäťovej karty formátovanej vo 
fotoaparáte inej značky, čítačke kariet alebo 
v PC sa môže objaviť chyba. Pred použitím 
pamäťovej karty v tomto fotoaparáte ju 
sformátujte.
Format (Formát)
Prezrite si verziu firmvéru tela a objektívu, Mac 
adresu a sériové číslo sieťovej karty, alebo 
aktualizujte firmvér.
• Software Update (Aktualizácia softvéru): 
Aktualizujte firmvér fotoaparátu alebo objektívu. 
(Body Firmware (Firmvér fotoaparátu), 
Lens Firmware (Firmvér objektívu))
Wi-Fi Privacy
lock (Blokovanie 
prístupu siete Wi-Fi 
k osobným údajom)
•
•
•
fotoaparátu k počítaču a spustením 
programu i-Launcher. Ďalšie podrobnosti 
nájdete na strane 167. 
Aktualizáciu firmvéru nie je možné spustiť, 
ak batéria nie je úplne nabitá. Pred 
spustením aktualizácie firmvéru úplne 
dobite batériu.
Ak aktualizujete firmvér, používateľské 
nastavenia a hodnoty sa resetujú. (Dátum, 
čas, jazyk a nastavenie obrazového výstupu 
sa nezmenia.)
Nevypínajte fotoaparát počas prebiehajúcej 
aktualizácie.
Nastavenie požiadavky na zadanie kódu PIN pri 
pripájaní fotoaparátu k smartfónu.
• PIN: Pred pripojením zadajte kód PIN.
• None (Žiadny)*: Povoliť pripojenie bez 
požiadavky na zadanie kódu PIN.
• Pripojenia sa počas používania funkcie NFC 
•
•
vytvoria automaticky bez požiadavky na 
zadanie kódu PIN.
Kódy PIN sa vytvárajú automaticky a 
obnovujú sa až po vynulovaní nastavení 
fotoaparátu alebo aktualizácii firmvéru.
Ak ste fotoaparát už pripojili k smartfónu 
použitím kódu PIN, prepoja sa automaticky.
Reset (Resetovať)
Resetovanie ponuky nastavenia a možností 
snímania na továrenské hodnoty. (Dátum, čas, 
jazyk a nastavenia obrazového výstupu sa 
nezmenia.) (No (Nie)*, Yes (Áno))
Open Source
License (Licencia 
pre softvér s 
otvoreným 
zdrojovým kódom)
Zobraziť licencie na dostupný zdrojový kód.
• Firmvér môžete aktualizovať pripojením 
Device Information
(Informácie o 
zariadení)
Popis
144
Kapitola 6
Spojenie k externé zariadenia
Využívajte fotoaparát naplno pripojením k externým zariadeniam, napríklad k počítaču alebo HDTV prijímaču.
Spojenie k externé zariadenia
Zobrazenie súborov na HDTV
Fotografie alebo videá môžete prehrávať po prepojení fotoaparátu s 
HDTV prijímačom pomocou voliteľného kábla HDMI.
1
V režime snímania alebo prehrávania stlačte tlačidlo 
[m] → q → HDMI Output (Výstup HDMI) → možnosť. 
(str. 143)
2
Vypnite fotoaparát a HDTV.
3
Pripojte fotoaparát k HDTV pomocou voliteľného kábla 
HDMI.
4
Zapnite HDTV a zvoľte HDMI video zdroj.
5
Zapnite fotoaparát.
• Fotoaparát sa po pripojení k HDTV automaticky zapne do 
režimu prehrávania. 
6
Pomocou tlačidiel fotoaparátu prehliadajte snímky alebo 
prehrávajte videá.
• Pri pripojení káblom HDMI môžete na pripojenie fotoaparátu k HDTV 
použiť metódu Anynet+(CEC). 
• Funkcie Anynet+(CEC) umožňujú ovládať pripojené zariadenia diaľkovým 
ovládačom TV.
• Ak HDTV podporuje Anynet+(CEC), TV sa zapne automaticky pri použití 
v spojení s fotoaparátom. Táto funkcia nemusí byť dostupná na všetkých 
HDTV.
• Po pripojení k HDTV káblom HDMI nie je možné vytvárať fotografie ani 
video. 
• Po pripojení k HDTV nemusia byť dostupné niektoré prehrávacie funkcie 
fotoaparátu.
• Čas, po ktorom sa fotoaparát a HDTV spoja, sa líši podľa veľkosti použitej 
pamäťovej karty. Hoci hlavným dôvodom použitia pamäťovej karty je 
zvýšenie prenosovej rýchlosti, neplatí nutne, že rýchlejšia pamäťová karta 
zaistí rýchlejšie použitie funkcie HDMI.
146
Spojenie k externé zariadenia
Prenos súborov do počítača
Po pripojení fotoaparátu k PC preneste súbory z pamäťovej karty do 
počítača.
Prenos súborov do počítača s 
operačným systémom Windows
Pripojenie fotoaparátu ako vymeniteľného disku
Fotoaparát môžete pripojiť k počítaču ako vymeniteľný disk. Otvorte 
vymeniteľný disk a preneste súbory do počítača. 
1
Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
3
Zapnite fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát.
4
Na vašom počítači zvoľte Tento počítač → Vymeniteľný
disk → DCIM → 100PHOTO alebo 101_0101.
5
Zvoľte požadované súbory a pretiahnite ich alebo ich 
uložte do počítača.
Ak je Folder Type (Typ priečinka) nastavený na Date (Dátum), názov 
priečinka sa zobrazuje ako „XXX_MMDD“. Napríklad fotografia vytvorená 1. 
januára bude v priečinku s názvom „101_0101“.
•
• Menšiu koncovku kábla USB zapojte do fotoaparátu. Ak kábel 
otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za 
žiadne škody spojené so stratou údajov.
Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do HDMI vstupu, fotoaparát 
nemusí fungovať správne.
147
Prenos súborov do počítača
Spojenie k externé zariadenia > 
Odpojenie fotoaparátu (pre Windows 7)
Pre Windows 8 sú spôsoby odpojenia fotoaparátu rovnaké.
1
Prenos súborov do počítača s operačným 
systémom Mac
Uistite sa, že nedochádza k prenosu dát medzi počítačom 
a fotoaparátom.
Podporovaný je operačný systém Mac OS 10.7 alebo novší.
• Ak na fotoaparáte bliká stavová kontrolka, znamená to, že 
sa prenášajú dáta. Vyčkajte na ukončenie blikania stavovej 
kontrolky.
2
Kliknite   na lištu nástrojov v pravom dolnom rohu 
obrazovky PC.
3
Kliknite do zobrazenej správy.
4
Kliknite na správu o bezpečnom odstránení.
5
Odpojte kábel USB.
1
Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh káblom USB.
•
• Menšiu koncovku kábla USB zapojte do fotoaparátu. Ak kábel 
otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za 
žiadne škody spojené so stratou údajov.
Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do HDMI vstupu, fotoaparát 
nemusí fungovať správne.
148
Prenos súborov do počítača
Spojenie k externé zariadenia > 
3
Zapnite fotoaparát.
• Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu 
vymeniteľného disku.
4
Otvorte vymeniteľný disk.
5
Preneste snímky alebo videá do počítača s operačným 
systémom Mac.
149
Spojenie k externé zariadenia
Používanie programov na počítači
Súbory môžete prehliadať a upravovať pomocou poskytnutých 
programov. Súbory tiež môžete odoslať do počítača bezdrôtovo.
4
Do počítača nainštalujte program i-Launcher.
Operačný Systém Spôsob inštalácie
Windows
Po zobrazení výzvy na inštaláciu programu 
i-Launcher v kontextovom okne vyberte možnosť 
Yes (Áno).
• Ak sa kontextové okno nezobrazí, vyberte 
možnosť Tento počítač → i-Launcher →
iLinker.exe.
• Keď sa zobrazí kontextové okno s výzvou na 
spustenie súboru iLinker.exe, najskôr spustite 
tento súbor.
• Program i-Launcher sa automaticky spustí po 
pripojení fotoaparátu k počítaču, v ktorom je 
tento program nainštalovaný.
Mac
Kliknite na položky Zariadenia → i-Launcher →
Mac → iLinker.
Inštalácia programu i-Launcher
1
 Vypnite fotoaparát.
2
Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
Menšiu koncovku kábla USB zapojte do fotoaparátu. Ak je kábel 
obrátený, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nenesie 
zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
3
5
Dokončite inštaláciu podľa zobrazených pokynov.
Pred inštaláciou programu sa uistite, že je počítač pripojený k sieti.
Zapnite fotoaparát.
150
Spojenie k externé zariadenia >
Používanie programov na počítači
Používanie aplikácie Samsung i-Launcher
Zvoľte i-Launcher
Ikona Popis
i-Launcher vám umožní aktualizovať firmvér fotoaparátu alebo
poskytne prepojenie na stiahnutie programu PC Auto Backup.
Môžete si stiahnuť firmvér tohto fotoaparátu.
Prevzatie návodu na použitie.
Ak chcete konvertovať súbory Samsung RAW (SRW) do súborov
formátu DNG, prevezmite si tento program.
Program i-Launcher poskytuje prepojenie na prevzatie programu
PC Auto Backup, keď pripojíte fotoaparát k počítaču. Fotografie
alebo videá nasnímané fotoaparátom môžete odoslať do
počítača bezdrôtovo.
Ak súbory Samsung RAW (SRW) nemôžete otvárať pomocou aplikácie
Adobe Photoshop Lightroom, skonvertujte ich pomocou aplikácie Samsung
DNG Converter do formátu DNG alebo vykonajte aktualizáciu aplikácie
Adobe Photoshop Lightroom.
Požiadavky pre operačný systém Windows
Položka
Požiadavky
Procesor
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz alebo lepší/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz alebo lepší
Operačná pamäť
Minimálne 512 MB RAM
(Odporúča sa 1 GB alebo viac)
Operačný systém*
Windows 7, Windows 8
Kapacita pevného
disku
250 MB alebo viac (Odporúča sa 1 GB a viac)
• Mechanika CD-ROM
• Monitor kompatibilný s rozlíšením 1024X768
Ostatné
bodov a so 16-bitovým farebným zobrazením
(odporúča sa 1280X1024 bodov a 32-bitové
farebné zobrazenie)
• Vstup USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT alebo lepšia/
rad ATI X1600 alebo vyšší
• Microsoft DirectX 9.0c alebo novšia verzia
* 32-bitovú verziu programu i-Launcher možno nainštalovať aj do 64-bitovej verzie
systému Windows 7 a Windows 8.
151
Spojenie k externé zariadenia >
Používanie programov na počítači
• Požiadavky na nasledovnej strane sú iba odporúčania. i-Launcher nemusí
fungovať správne, ani ak počítač spĺňa požiadavky – záleží na stave vášho
počítača.
• Ak váš počítač nespĺňa požiadavky, prehrávanie videí nemusí fungovať
správne.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené následkom používania
nekvalifikovaných počítačov, ako je počítač, ktorý ste si zostavili sami.
Požiadavky pre operačný systém Mac
Položka
Požiadavky
Operačný Systém
Mac OS 10.5 alebo novšia verzia
(okrem PowerPC)
Operačná pamäť
Minimálne 256 MB RAM
(Odporúča sa 512 MB alebo viac)
Kapacita pevného disku
Minimálne 110 MB
Ostatné
• Mechanika CD-ROM
• Vstup USB 2.0
Používanie aplikácie Samsung i-Launcher
Vo vašom počítači kliknite na tlačidlo Štart → Všetky programy →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher. Alebo v počítači
s operačným systémom Mac, kliknite na Aplikácie → Samsung →
i-Launcher.
Sťahuje sa firmvér
Na obrazovke Samsung i-Launcher kliknite na položku
o aktualizácii firmvéru nájdete na strane č. 167.
. Informácie
Stiahnite program PC Auto Backup
Na obrazovke Samsung i-Launcher kliknite na položku . Viac
informácií o inštalácii automatického zálohovacieho programu PC
Auto Backup nájdete na strane 129.
152
Používanie programov na počítači
Spojenie k externé zariadenia > 
Inštalácia programu Adobe Photoshop 
Lightroom 
1
Do počítača vložte disk DVD-ROM s programom Adobe 
Photoshop Lightroom.
2
Zvoľte jazyk.
3
Postupujte podľa zobrazených pokynov.
Použitie programu Adobe Photoshop 
Lightroom
Fotografie vytvorené fotoaparátom sú obvykle prevedené do formátu 
JPEG a uložené do pamäte podľa nastavení fotoaparátu v okamihu ich 
vytvorenia. Súbory RAW sa neprevádzajú do formátu JPEG a ukladajú 
sa do pamäte bez zmeny. Pomocou programu Adobe Photoshop 
Lightroom môžete kalibrovať expozíciu, vyváženie bielej, tóny, kontrast 
a farby fotografií. Upravovať tiež môžete súbory vo formáte JPEG 
alebo TIFF, ako aj RAW. Podrobnosti nájdete v príručke k programu.
•
• Ak súbory Samsung RAW (SRW) nemôžete otvárať pomocou aplikácie 
Adobe Photoshop Lightroom, skonvertujte ich pomocou aplikácie 
Samsung DNG Converter do formátu DNG alebo vykonajte aktualizáciu 
aplikácie Adobe Photoshop Lightroom.
V programe Adobe Photoshop Lightroom sa môžu jas, farba a ďalšie 
efekty obrázka zobraziť inak. Stane sa tak preto, že pôvodné nastavenia 
fotoaparátu a možnosti použité počas snímania záberu sa odstránia a 
záber je možné spracovať v programe Adobe Photoshop Lightroom.
153
Kapitola 7
Príloha
Informácie o chybových hláseniach, údržbe fotoaparátu,
tipy na riešenie problémov, technické údaje a voliteľné príslušenstvo.
Príloha
Chybové hlásenia
Ak sa objavia nasledujúce hlásenia, postupujte podľa týchto 
odporúčaní.
Chybové hlásenia
Navrhnuté riešenia
Lens is locked
(Objektív je uzamknutý)
Objektív je uzamknutý. Otáčajte objektívom 
proti smeru hodinových ručičiek, až kým 
nezačujete cvaknutie. (str. 46)
Card Error
(Chyba karty) 
Chybové hlásenia
Navrhnuté riešenia
Memory Full
(Pamäť plná)
Zmažte nepotrebné súbory alebo vložte 
novú pamäťovú kartu.
• Fotoaparát zlyhal pri odosielaní e-mailov 
Transfer failed.
(Prenos zlyhal.)
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
• Vyberte pamäťovú kartu a opäť ju vložte.
• Naformátujte pamäťovú kartu.
Low Battery
(Slabá batéria)
Vložte nabitú batériu alebo ju nabite.
No Image File
(Žiadne snímky)
Vytvorte fotografie alebo vložte pamäťovú 
kartu s fotografiami.
Device disconnected.
(Zariadenie je 
odpojené.)
Počas prenosu fotografií do podporovaných 
zariadení došlo k odpojeniu sieťového 
pripojenia. Znova vyberte podporované 
zariadenie.
File Error
(Chyba súboru)
Zmažte poškodený súbor alebo sa obráťte 
na servis.
alebo súborov do iných zariadení. Pokúste 
sa o opätovné odoslanie. 
• Skontrolujte sieťové pripojenia a skúste to 
znovu. 
Unable to capture a
photo because folder
and file number on
the memory card
reached the maximum
values. Reset the
folder number?
Názvy súborov nezodpovedajú norme DCF. 
(Nie je možné nasnímať  Obnovte číslo priečinka podľa zobrazených 
pokynov.
fotografiu, pretože 
číslo priečinka a 
súboru na pamäťovej 
karte dosiahlo 
maximálnu hodnotu. 
Chcete obnoviť číslo 
priečinka?)
Error 00
(Chyba 00)
Fotoaparát vypnite a odpojte objektív. Ak sa 
hlásenie objavuje, obráťte sa na servis.
Error 01/02 (Chyba 
01/02)
Fotoaparát vypnite a vyberte a znovu vložte 
batériu. Ak sa hlásenie objavuje, obráťte sa 
na servis.
155
Príloha
Údržba fotoaparátu
Čistenie fotoaparátu
Objektív a displej fotoaparátu
Prach odstráňte štetcom a jemne utrite šošovku mäkkou handričkou. 
Ak nečistoty priľnú, navlhčite čistiacim roztokom na šošovku kúsok 
čistiaceho papiera a jemne utrite.
Snímač obrazu
V závislosti od podmienok snímania sa na fotografiách môže objaviť 
prach, pretože snímač obrazu bol vystavený vonkajšiemu prostrediu. 
Ide o bežný problém, pretože fotoaparát je vystavený prachu každý 
deň. Neprikladajte ventilátor do priestoru pre pripevnenie objektívu.
Telo fotoaparátu
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou.
Na čistenie nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá ani lieh. Tieto látky môžu 
poškodiť fotoaparát a spôsobiť jeho nefunkčnosť.
156
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Používanie a uskladnenie fotoaparátu
Používanie na pláži alebo na pobreží
• Pri použití fotoaparátu na plážach alebo na iných prašných a vlhkých 
Miesta nevhodné pre používanie alebo uskladnenie fotoaparátu
• Fotoaparát nevystavujte veľmi nízkym alebo vysokým teplotám.
miestach chráňte ho pred pieskom a vlhkosťou.
• Váš fotoaparát nie je vodotesný. S batériou, adaptérom alebo 
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach s mimoriadne vysokou 
pamäťovou kartou nemanipulujte mokrými rukami. Manipulovanie s 
fotoaparátom mokrými rukami môže spôsobiť jeho poškodenie.
• Fotoaparát nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu 
Uskladnenie na dlhšie obdobie
vlhkosťou ani na miestach, kde sa vlhkosť drasticky mení.
a neuskladňujte ho na horúcich, slabo vetraných miestach, ako je 
napríklad vozidlo počas leta.
• Fotoaparát a displej chráňte pred nárazmi, hrubým zaobchádzaním a 
silnými otrasmi, hrozí tým jeho vážne poškodenie.
• Neukladajte fotoaparát do miest prašných, znečistených, vlhkých 
alebo nedostatočne vetraných, ani ho na nich nepoužívajte, aby 
nedošlo k poškodeniu pohyblivých dielov alebo vnútorných súčastí.
• Nepoužívajte fotoaparát v blízkosti palív, horľavín ani chemikálií. 
• Ak chcete fotoaparát uskladniť na dlhšie obdobie, vložte ho do 
uzatvorenej nádoby s absorpčným materiálom, ako je napríklad 
silikagél.
• Nepoužívané batérie sa samovoľne vybíjajú a po dlhšom čase sa 
musia pred použitím nabiť.
• Aktuálny dátum a čas možno inicializovať po zapnutí fotoaparátu, 
keď bola batéria vybratá z fotoaparátu na dlhší čas.
Neukladajte ani neprenášajte horľavé kvapaliny, plyny či výbušniny v 
rovnakom priestore s fotoaparátom a jeho príslušenstvom.
• Fotoaparát neodkladajte na miesta, kde sa nachádza naftalín.
157
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Fotoaparát používajte vo vlhkých podmienkach opatrne
Keď prenášate fotoaparát z chladného prostredia do teplého, môže sa na 
objektíve alebo vnútorných komponentoch fotoaparátu vyzrážať vlhkosť. 
V takom prípade vypnite fotoaparát a počkajte minimálnu 1 hodinu. 
Ak vlhkosť skondenzuje na pamäťovej karte, vyberte ju z fotoaparátu 
a pred jej opätovným vložením počkajte, kým sa vlhkosť úplne neodparí.
• Objektívom nemierte proti slnku, môže dôjsť k strate citlivosti 
snímača obrazu alebo jeho zničeniu.
• Chráňte objektív pred odtlačkami prstov a prachom. Šošovku čistite 
mäkkou, čistou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
• Fotoaparát sa pri náraze zvonka môže vypnúť. Je to kvôli ochrane 
pamäťovej karty. Fotoaparát zapnite a používajte ho ďalej.
• Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. Je to normálne a nemá 
Ďalšie výstrahy
• Netočte fotoaparátom za pútko. Môže to vám alebo iným osobám 
spôsobiť poranenie alebo to môže poškodiť váš fotoaparát.
• Fotoaparát nenatierajte farbou, môže zlepiť pohyblivé diely 
a spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Ak fotoaparát nepoužívate, vypnite ho.
• Váš fotoaparát obsahuje jemné diely. Zabráňte nárazom na 
fotoaparát.
• Displej chráňte pred vonkajšími nárazmi tak, že keď fotoaparát 
nepoužívate, majte ho uložený v puzdre. Fotoaparát pred 
poškriabaním chráňte tak, že ho budete udržiavať mimo piesku, 
ostrého náradia alebo mincí.
• Ak je obrazovka prasknutá alebo rozbitá, fotoaparát nepoužívajte. 
Na rozbitom skle alebo akryle by ste si mohli poraniť tvár a ruky. 
Vezmite fotoaparát na opravu do servisného strediska Samsung.
to vplyv na životnosť ani výkon fotoaparátu.
• Ak používate fotoaparát pri nízkych teplotách, môže chvíľu trvať, 
kým sa zapne; dočasne sa môže zmeniť aj farba displeja alebo sa 
môže vyskytnúť oneskorenie obrazu. Tieto stavy nie sú poruchou a 
sami sa upravia, keď sa fotoaparát ohreje na miernu teplotu.
• Farby a kovové časti krytu fotoaparátu môžu u citlivých osôb vyvolať 
alergie, svrbenie pokožky, ekzémy alebo opuchy. Ak sa s takými 
príznakmi stretnete, okamžite prestaňte fotoaparát používať 
a obráťte sa na lekára.
• Nevkladajte cudzie predmety do žiadneho z otvorov či vstupov 
fotoaparátu. Tieto poškodenia, spôsobené nesprávnym použitím, nie 
sú kryté zárukou.
• Nenechávajte prístroj opravovať osobe nekvalifikovanej ani sa 
o opravu nepokúšajte sami. Akékoľvek poškodenie spôsobené 
nekvalifikovaným zásahom nie je kryté zárukou.
• Fotoaparáty, batérie, nabíjačky ani príslušenstvo nestavajte do 
blízkosti či dovnútra zdrojov tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry 
a ohrievače. Vysoké teplo môže tieto zariadenia zdeformovať alebo 
prehriať, čo môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
158
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Pamäťové karty
Podporované pamäťové karty
Tento produkt podporuje pamäťové karty microSD, microSDHC alebo 
microSDXC.
Adaptér pamäťovej karty
Pamäťová karta
Ak chcete načítať údaje pomocou počítača alebo čítačky kariet, vložte 
pamäťovú kartu do adaptéra.
159
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Kapacita pamäťovej karty
Počet možných súborov na karte závisí od podmienok snímania a snímaných scén. Nasledujúce počty platia pre kartu SD 2 GB.
Kvalita
Veľkosť
Fotografia
Veľmi jemná
Jemná
Normálna
RAW
RAW + V.jemná
RAW + jemn
RAW +
normálna
20.0M (5472X3648)
162
294
403
57
26
32
35
10.1M (3888X2592)
292
492
638
-
32
37
39
5.9M (2976X1984)
440
688
846
-
36
40
41
2.0M (1728X1152)
841
1 095
1 217
-
41
42
43
Burst (Sekvenčná)
495
753
911
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
188
337
456
-
27
34
37
7.8M (3712X2088)
359
585
739
-
34
38
40
4.9M (2944X1656)
503
762
919
-
37
40
41
2.1M (1920X1080)
1 566
2 840
3 897
-
44
45
46
13.3M (3648X3648)
231
403
536
-
30
35
38
7.0M (2640X2640)
390
624
781
-
35
39
40
4.0M (2000X2000)
573
839
993
-
38
41
42
1.1M (1024X1024)
2 814
4 750
6 163
-
45
46
46
160
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Veľkosť
1920X1080 (30 fps)
1280X720 (30 fps)
Video
640X480 (30 fps)
Upozornenia pri používaní pamäťových kariet
Kvalita
HQ
Normálna
Pribl. 17' 02"
Pribl. 19' 50"
(pod 0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môžu 
spôsobiť poruchu pamäťových kariet.
Pribl. 23' 46"
Pribl. 29' 37"
• Pamäťovú kartu vkladajte v správnom smere. Vloženie pamäťovej 
Pribl. 58' 24"
Pribl. 77' 06"
• Pamäťové karty nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám 
karty nesprávnym spôsobom môže spôsobiť poškodenie 
fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
• Nepoužívajte pamäťové karty sformátované v iných fotoaparátoch 
alebo v počítači. Naformátujte ich znovu v tomto fotoaparáte.
For Sharing (Na zdieľanie) 
(30 fps)
-
Pribl. 261' 21"
• Vyššie uvedené čísla sú namerané bez použitia funkcie priblíženia. 
• Dĺžka záznamu sa môže líšiť pri použití funkcie priblíženia. 
• Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka záznamu.
• Maximálny čas zaznamenávania každého súboru je 20 minút.
• Maximálny čas prehrávania videí For Sharing (Na zdieľanie) je 30 sekúnd na 
každý súbor.
• Pri vkladaní a vyberaní pamäťovej karty fotoaparát vypnite.
• Pamäťovú kartu nevyberajte ani fotoaparát nevypínajte keď bliká 
kontrolka, pretože by ste mohli poškodiť svoje údaje.
• Po uplynutí životnosti pamäťovej karty už na ňu nemôžete viac 
ukladať žiadne fotografie. Použite novú pamäťovú kartu.
• Pamäťové karty nevystavujte pádom, úderom ani silnému tlaku.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neukladajte blízko silných 
magnetických polí.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neuskladňujte na miestach 
s vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo s výskytom 
korozívnych látok.
161
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
• Pamäťové karty chráňte pred stykom s kvapalinami, špinou a 
cudzími predmetmi a látkami. Ak je pamäťová karta špinavá, pred 
tým ako ju vložíte do fotoaparátu, vyčistite ju mäkkou tkaninou.
Vlastnosti batérie
Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Samsung.
• Nedovoľte, aby pamäťové karty alebo slot pre pamäťovú kartu prišli 
do styku s kvapalinami, špinou alebo cudzími látkami. Mohlo by to 
byť príčinou poruchy pamäťových kariet alebo fotoaparátu.
• Pri prenášaní pamäťovej karty použite puzdro, aby ste ju chránili 
pred elektrostatickými výbojmi.
• Dôležité údaje si preneste na iné médiá, ako je napríklad pevný disk, 
CD alebo DVD.
• Ak fotoaparát používate dlhšiu dobu, pamäťová karta sa môže 
zohriať. Je to normálne a neznamená to poruchu.
• Použite pamäťovú kartu, ktorá spĺňa štandardné požiadavky.
Údaje o batérii
Položka
Popis
Model*
B740AE/B740AC/B740AU/B740AK
Typ
Lítiovo-iónová batéria
Kapacita článkov
2 330 mAh
Napätie
3,8 V
Dĺžka nabíjania** (keď je
batéria úplne vybitá)
Pribl. 270 min.
*  Parametre alebo model batérie sa môžu v závislosti od oblasti líšiť.
**  Vyššie uvedené hodnoty vychádzajú z toho, že používate dodaný kábel USB alebo 
napájací adaptér. Nabíjanie batérie pripojením k počítaču môže trvať dlhšie.
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spojené so stratou údajov.
162
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
• Batérie nerozoberajte ani ich neprepichujte ostrými predmetmi.
• Pri nesprávnom použití batérie hrozí vznietenie alebo výbuch. Ak 
• Nevystavujte batériu teplotám nad 60 °C (140 °F).
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri nesprávnom alebo neopatrnom používaní batérie hrozí zranenie či
dokonca smrť. Z bezpečnostných dôvodov zaobchádzajte s batériami
nasledovne:
spozorujete na batérii akékoľvek deformácie, praskliny či iné nezvyčajné 
prejavy, prestaňte ju okamžite používať a obráťte sa na výrobcu.
Používajte iba originálne nabíjačky a napájacie adaptéry odporúčané 
výrobcom a batériu nabíjajte iba postupom popísaným v tomto návode.
Batérie neklaďte do blízkosti vykurovacích telies a nevystavujte ich 
vysokým teplotám, aké sú napr. v uzavretom automobile v lete.
Nevkladajte batérie do mikrovlnnej rúry.
Neskladujte a nepoužívajte batérie na miestach horúcich a vlhkých, ako 
sú kúpeľne a sprchy.
Neklaďte zariadenie na horľavé povrchy, ako posteľná bielizeň, koberce 
ani na elektrické dečky.
Zapnuté zariadenie neponechávajte v uzatvorenom priestore.
Nedopustite dotyk kontaktov batérie s kovovými predmetmi, ako sú 
šperky, mince, kľúče či hodinky a pod.
Používajte iba originálne lítiovo-iónové náhradné batérie odporúčané 
výrobcom.
• Nevystavujte batérie vysokému tlaku ani iným silám.
• Nevystavujte batérie pádom a nárazom, ako sú pády z veľkých výšok.
• Nevystavujte batérie kvapalinám a vlhkosti.
• Nevystavujte batérie vysokým teplotám, ako priamemu slnku, ohňu 
a pod.
Pravidlá pre likvidáciu
• Venujte pozornosť správnej likvidácii starých batérií.
• Batérie nevhadzujte do ohňa.
• Pravidlá likvidácie sa môžu líšiť podľa krajiny. Pri likvidácii batérie 
postupujte podľa všetkých miestnych predpisov.
Pravidlá pre nabíjanie batérie
Batériu nabíjajte iba spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Pri 
nesprávnom nabíjaní batérie hrozí požiar alebo výbuch.
163
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Výdrž batérie
Poznámky o používaní batérie
Režim snímania
Priemerný čas/počet snímok
Snímky
Pribl. 185 min./Pribl. 370 fotografií
Videá
Pribl. 135 min. (Nahrávanie videí v rozlíšení 
1920X1080 a rýchlosťou 30 záb./s.)
• Hodnoty uvedené vyššie sú založené na skúšobných štandardoch 
asociácie CIPA. 
Výsledky sa môžu líšiť podľa spôsobu použitia a podmienok.
• Dostupný čas použitia sa líši podľa pozadia, intervalu snímania a 
podmienok použitia.
• Niektoré videá boli nahrané postupne, aby sa zistila celková dĺžka 
• Batérie nevystavujte veľmi nízkym ani vysokým teplotám (pod 
0 °C/32 °F alebo nad 40 °C/104 °F). Extrémne teploty môže zmenšiť 
nabíjaciu kapacitu batérií.
• Keď používate fotoaparát dlhšiu dobu, môže sa oblasť okolo 
priehradky batérie zohriať. Toto neovplyvní normálne používanie 
fotoaparátu.
• Na odpojenie zástrčky zo zásuvky neťahajte elektrický kábel, môže 
to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Pri teplotách nižších ako 0 °C/32 °F sa môže kapacita a životnosť 
batérie znížiť.
záznamu.
• Kapacita batérie sa môže pri nízkych teplotách znížiť, ale pri 
Správa o slabej batérii
• Ak fotoaparát uskladňujete na dlhší čas, vyberte z neho batérie. 
Keď sa batéria úplne vybije, ikona batérie sa rozsvieti na červeno a 
zobrazí sa správa „Low Battery (Slabá batéria)“.
miernejších teplotách sa vráti do normálu.
Batérie ponechané v prístroji môžu po čase vytiecť alebo zhrdzavieť 
a poškodiť fotoaparát. Uskladnenie fotoaparátu na dlhší čas s 
batériou vo vnútri spôsobuje vybíjanie batérie. Úplne vybitú batériu 
nemusí byť možné nabiť.
• V prípade, že fotoaparát dlhší čas nepoužívate (3 mesiace a viac) 
kontrolujte batériu a pravidelne ju nabíjajte. Ak necháte batériu 
opakovane vybiť, môže to znížiť jej kapacitu a životnosť, čo môže 
viesť k jej zlyhaniu, požiaru alebo explózii.
164
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Upozornenia pri používaní batérie
Batérie, nabíjačku a pamäťové karty chráňte pred poškodením.
Batérie chráňte pred stykom s kovovými predmetmi, ktoré môžu 
vytvoriť spojenie kontaktov + a – a spôsobiť dočasné alebo trvalé 
poškodenie batérie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Ak pri vyčerpaní batérie pripojíte fotoaparát k externému zdroju 
energie, používanie funkcií, ktoré spotrebujú veľa energie spôsobí 
vypnutie fotoaparátu. Pre normálne používanie fotoaparátu nabite 
batériu.
• Ak znovu zapojíte nabíjací kábel po tom,ako bola batéria plne 
dobitá, stavová kontrolka sa zapne na približne 30 minút.
• Pri používaní blesku alebo nahrávaní videí sa batéria rýchle vybíja. 
Poznámky ohľadom nabíjania batérie
Pred používaním fotoaparátu batériu úplne nabite.
• Ak stavová kontrolka nesvieti, uistite sa, že batéria bola vložená 
• Ak stavová kontrolka bliká načerveno, odpojte a znovu zapojte kábel 
• Ak je fotoaparát počas nabíjania zapnutý, batéria sa nemusí nabiť 
• Ak nabíjate batériu a kábel je prehriaty alebo okolitá teplota je príliš 
správne.
úplne. Pred nabíjaním batérie fotoaparát vypnite.
• Počas nabíjania batérie fotoaparát nepoužívajte. Hrozí požiar alebo 
úraz elektrickým prúdom.
• Na odpojenie zástrčky zo zásuvky neťahajte elektrický kábel, môže 
to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• Pred zapnutím fotoaparátu nechajte batériu nabíjať aspoň 10 minút.
alebo vyberte a znovu vložte batériu.
vysoká, stavová kontrolka môže svietiť načerveno. Nabíjanie začne 
po vychladnutí batérie.
• Prebíjanie batérií skracuje ich životnosť. Po nabití batérie odpojte 
kábel od fotoaparátu.
• Napájací kábel neohýbajte a ani naň neklaďte ťažké predmety. Môže 
dôjsť k poškodeniu kábla.
165
Údržba fotoaparátu
Príloha > 
Poznámky k nabíjaniu pripojením k počítaču
• Používajte iba pribalený USB kábel.
• Batéria sa nemusí nabiť ak:
- používate USB rozbočovač
- sú k počítaču pripojené iné USB zariadenia
- pripojíte kábel k vstupu na prednej strane počítača
- port USB počítača nepodporuje štandard výstupného napájania 
(5 V, 500 mA)
S batériami a nabíjačkou zaobchádzajte správne
• Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií 
postupujte podľa miestnych predpisov.
• Batérie ani fotoaparát nestavajte do blízkosti či dovnútra zdrojov 
tepla, ako sú mikrovlnné či iné rúry a ohrievače. Batérie môžu pri 
zahriatí vybuchnúť.
166
Príloha
Aktualizácia firmvéru
Pripojte fotoaparát k počítaču a aktualizujte firmvér fotoaparátu alebo
objektívu.
• Aktualizáciu firmvéru nie je možné spustiť, ak batéria nie je úplne nabitá.
Pred spustením aktualizácie firmvéru úplne dobite batériu.
• Ak aktualizujete firmvér, používateľské nastavenia a hodnoty sa resetujú.
3 Zapnite fotoaparát.
4 V počítači vyberte aplikáciu i-Launcher →
5 Firmvér fotoaparátu si prevezmite podľa pokynov
zobrazených na obrazovke.
(Dátum, čas, jazyk a nastavenie obrazového výstupu sa nezmenia.)
• Nevypínajte fotoaparát počas prebiehajúcej aktualizácie.
1
Vypnite fotoaparát.
2 Pripojte fotoaparát k počítaču káblom USB.
.
• Môžete si prevziať firmvér tohto fotoaparátu alebo objektívu.
6 Po dokončení preberania vypnite fotoaparát.
7
Odpojte kábel USB.
8 Zapnite fotoaparát.
9 Stlačte [m] → q → Device Information (Informácie
o zariadení) → Software Update (Aktualizácia softvéru)
→ Body Firmware (Firmvér fotoaparátu) alebo Lens
Firmware (Firmvér objektívu).
• Menšiu koncovku kábla USB zapojte do fotoaparátu. Ak kábel
otočíte, môže dôjsť k poškodeniu súborov. Výrobca nezodpovedá za
žiadne škody spojené so stratou údajov.
• Ak sa pokúsite pripojiť kábel USB do HDMI vstupu, fotoaparát
nemusí fungovať správne.
10Firmvér zaktualizujete tak, že v okne s ponukou na
fotoaparáte vyberiete možnosť Yes (Áno).
167
Príloha
Skôr, než sa obrátite na servis
Ak máte so zariadením ťažkosti, skúste ich odstrániť sami s použitím 
nasledujúcich riešení pred tým, než sa obrátite na servis.
Ak nechávate fotoaparát v servisnom stredisku, uistite sa, že s ním 
nechávate aj ostatné komponenty, ktoré mohli mať vplyv na jeho zlyhanie, 
ako je pamäťová karta a batéria. 
Situácia
Nie je možné zapnúť
fotoaparát
• Na pamäťovej karte nie je voľné miesto. 
•
Vymažte nepotrebné súbory alebo vložte 
novú kartu.
Formátovanie pamäťovej karty.
Pamäťová karta je chybná. Vložte inú 
pamäťovú kartu.
Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
Nabite batériu.
Uistite sa, že batéria je vložená správne.
Nedajú sa snímať
fotografie
•
•
•
• Uistite sa, že je vložená batéria.
• Uistite sa, že batéria je vložená správne.
• Nabite batériu.
• Fotoaparát môže byť v režime 
automatického vypnutia alebo sa 
automaticky vypne displej. (str. 142)
• Fotoaparát sa môže automaticky vypnúť, 
aby zabránil poškodeniu pamäťovej karty 
vplyvom nadmerného tepla. Zapnite znovu 
fotoaparát.
• Batéria sa môže rýchlejšie vybíjať pri nízkych 
Batéria sa rýchlo
vybíja
Navrhnuté riešenia
Navrhnuté riešenia
• Nabite batériu.
Napájanie sa náhle
vyplo
Situácia
teplotách (pod 0 °C/32 °F). Udržujte batériu 
v teple, napríklad vo vrecku. 
• Použitie blesku a záznam videa vybíjajú 
batériu rýchlejšie. V prípade potreby ju 
nabite.
• Batéria je spotrebný diel, ktorý je nutné po 
určitom čase vymeniť. Ak sa vybíja veľmi 
rýchlo, použite novú batériu.
•
Fotoaparát sa
zasekáva
Vyberte batériu a znovu vložte.
Fotoaparát sa
zahrieva
Pri používaní sa fotoaparát môže zahrievať. 
Je to normálne a nemá to vplyv na životnosť 
ani výkon fotoaparátu.
Blesk sa spúšťa
samovoľne
Blesk môže samovoľne blesknúť v dôsledku 
statickej elektriny. Fotoaparát nemá poruchu. 
• Blesk je nastavený na možnosť Off
Blesk nepracuje
(Vypnuté). (str. 88)
• Blesk nemôžete v niektorých režimoch 
používať.
Nie je správny
dátum a čas
V ponuke q nastavte dátum a čas. (str. 142)
Dotykový displej
alebo tlačidlá
nepracujú
Vyberte batériu a znovu vložte.
168
Skôr, než sa obrátite na servis
Príloha > 
Situácia
Navrhnuté riešenia
Situácia
• Vypnite fotoaparát a opäť ho zapnite.
Pamäťová karta je
chybná
• Vyberte pamäťovú kartu a potom ju znovu 
vložte.
• Formátovanie pamäťovej karty.
Viac informácií nájdete v časti „Upozornenia 
pri používaní pamäťových kariet“. (str. 161)
TV prijímač alebo
počítač nedokáže
zobraziť fotografie
a videá uložené na
pamäťovej karte
microSDXC
Pamäťové karty microSDXC využívajú systém 
súborov exFAT. Pred pripojením fotoaparátu k 
zariadeniu sa uistite, že externé zariadenie je 
kompatibilné so systémom súborov exFAT. 
Počítač nerozpozná
pamäťovú kartu
microSDXC
Pamäťové karty microSDXC využívajú systém 
súborov exFAT. Ak chcete používať pamäťové 
karty microSDXC v počítači so systémom 
Windows XP, prevezmite a aktualizujte ovládač 
systému súborov exFAT z webovej lokality 
spoločnosti Microsoft.
Nie je možné
zobraziť súbory
Ak zmeníte názov súboru, fotoaparát ho 
nemusí prehrať (názvy súborov musia 
zodpovedať norme DCF). Ak sa to stane, 
zobrazte súbory v počítači.
Navrhnuté riešenia
• Uistite sa, či je zvolený typ ostrenia vhodný 
pre vaše zábery.
Fotografia je
rozostrená
• Na stabilné upevnenie fotoaparátu použite 
Farby na fotografii
nezodpovedajú
skutočnej scéne
Nesprávne vyváženie bielej vedie k 
nerealistickým farbám. Zvoľte správne 
vyváženie bielej podľa podmienok a osvetlenia. 
(str. 70)
Fotografia je príliš
svetlá alebo príliš
tmavá
Fotografie je preexponovaná alebo 
podexponovaná.
• Upravte clonové číslo alebo rýchlosť 
uzávierky.
• Nastavte citlivosť ISO. (str. 69)
• Vypnite alebo zapnite blesk. (str. 88)
• Nastavte hodnotu expozície. (str. 95)
Fotografie sú
skreslené
Pri použití širokouhlého objektívu môže 
dochádzať k tvarovému skresleniu obrazu. Je 
to normálne a nejde o poruchu fotoaparátu.
Na fotografii
sa zobrazujú
horizontálne čiary
To môže nastať, keď je objekt osvetlený 
svetlom zo žiarivky alebo ortuťovej žiarovky. 
Vyberte pomalú rýchlosť uzávierky. 
V pripojenom
zariadení sa
nezobrazuje výstup
fotoaparátu
• Uistite sa, že HDMI kábel je správne 
statív.
• Uistite sa, že je objektív čistý. Ak nie je, 
očistite ho. (str. 156)
pripojený k externému monitoru.
• Uistite sa, že je pamäťová karta správne 
nahratá.
169
Skôr, než sa obrátite na servis
Príloha > 
Situácia
Počítač nerozpoznal
fotoaparát
Počítač odpojil
fotoaparát počas
prenosu súborov
Navrhnuté riešenia
• Uistite sa, že je kábel USB pripojený správne.
• Uistite sa, že používate podporovaný 
operačný systém.
Prenos súborov sa môže prerušiť statickou 
elektrinou. Odpojte kábel USB a znovu ho 
pripojte. 
• V závislosti na technických údajoch a 
prostredí vášho počítača sa program nemusí 
spustiť automaticky. V tomto prípade vo 
vašom počítači s operačným systémom 
Windows stlačte Štart → Všetky programy
→ Samsung → i-Launcher → Samsung
i-Launcher. (Pre Windows 8, otvorte 
Obrazovku štart, a zvoľte Všetky aplikácie
→ Samsung i-Launcher.) Alebo v počítači 
s operačným systémom Mac, kliknite na 
Aplikácie → Samsung → i-Launcher.
Navrhnuté riešenia
• Objekt je neostrý. Ak je objekt mimo oblasti 
• Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý.
• Ukončite a reštartujte program i-Launcher.
i-Launcher
nefunguje správne
Situácia
Automatické
ostrenie nefunguje
Funkcia AEL
(Automatické
uzamknutie
expozície) nefunguje
Objektív nefunguje
Externý blesk
nefunguje
Pri zapnutí
fotoaparátu sa
objaví obrazovka
nastavenia dátumu
a času
automatického ostrenia, presuňte objekt 
do oblasti automatického ostrenia a stlačte 
[Spúšte] do polovice.
• Objekt je príliš blízko. Odstúpte od objektu.
• Režim ostrenia je prepnutý na MF. Prepnite 
režim na AF.
Funkcia AEL nefunguje v režimoch t, M, 
s, a v režimoch R. Ak chcete používať túto 
funkciu vyberte iný režim. 
• Uistite sa, že je objektív správne nasadený. 
• Odpojte objektív od fotoaparátu a nasaďte 
ho späť.
Uistite sa, že externý blesk je správne 
pripevnený k portu externého blesku.
• Nastavte znovu dátum a čas.
• Táto obrazovka sa zobrazí, ak sa vnútorný 
zdroj napájania fotoaparátu úplne vybije. 
Vložte plne nabitú batériu a nechajte 
fotoaparát aspoň 72 hodín vo vypnutom 
stave, aby sa vnútorný zdroj napájania 
opätovne nabil.
170
Príloha
Technické údaje fotoaparátu
Snímač obrazu
Displej
Typ
CMOS
Typ
TFT LCD
Veľkosť snímača
23,5 X 15,7 mm
Veľkosť
3,0" (Pribl. 75,2 mm)
Efektívny počet bodov
Pribl. 20,3 megapixelov
Rozlíšenie
HVGA (320X480) 460,8 tis. bodov
Celkový počet bodov
Pribl. 21,6 megapixelov
Zorné pole
Pribl. 100 %
Farebný filter
Primárny RGB
Uhol
Vyklopenie: 180°
Používateľské
zobrazenie
Grid Line (Mriežka), Icons (Ikony), 
Histogram, Hladinomer
Závit na pripevnenie objektívu
Typ
Držiak Samsung NX
Dostupné objektívy
Objektív Samsung NX (3D objektív nie je 
podporovaný)
Ostrenie
Typ
Stabilizácia obrazu
Kontrastné AF
• Výber: 1 bod (Voľný výber)
Typ
Posun šošovky (závisí od objektívu)
Režim
Off (Vypnuté)/Mode 1 (Režim 1)/
Mode 2 (Režim 2)
• Viacbodové: Normálne 21 bodov, 
Zaostrovací bod
• Automatické zaostrovanie so sledovaním 
objektu
Oprava deformácie
Vypnuté/Zapnuté (závisí od objektívu)
i-Function
Podporované funkcie (Clonové číslo, Rýchlosť uzávierky, EV, ISO, 
White Balance (Vyváženie bielej))
Pri priblížení 35 bodov
• Detekcia tváre: Max. 10 tvárí 
Režim
Single AF (Jednorazové automatické zaostrenie), 
Continuous AF (Priebežné automatické ostrenie), 
Manual Focus (Ručné ostrenie)
Pomocné svetlo AF
Áno
171
Príloha >
Technické údaje fotoaparátu
Typ
Elektronická prvá zásterka uzávierky,
Uzávierka ohniskovej roviny
Stupňovanie
Rýchlosť
• Automatická: 1/4 000 – 1/4 sek.
• Manuálny: 1/4 000 – 30 sek. (krok EV 1/3)
• Bulb (časový limit: 4 min.)
Auto exposure bracketing (Stupňovanie
automatickej expozície) (±3 EV), White Balance
bracketing (Stupňovanie vyváženia bielej),
Picture Wizard bracketing (Stupňovanie
sprievodcom snímkou), Stupňovanie hĺbky (Iba
režimy Program a Priorita clony)
Samospúšť
2 – 30 sek. (1-sekundový interval)
Externá spúšť uzávierky
Podporované (prostredníctom smartfónu)
Uzávierka
Expozícia
TTL 221 (17X13) blokový segment
Systém merania
Meranie: Multi (Viacbodové), Center-weighted
(Vycentrované), Spot (Bodové)
Rozsah merania: EV 0–18 (ISO 100 · 30 mm, F2)
Kompenzácia
±3 EV (krok EV 1/3)
Zablokovanie AE
Tlačidlo prispôsobenia
ISO ekvivalent
Auto (Automaticky), 100 – 25600 (1 alebo
krok EV 1/3)
Režimy uzávierky
Režim
Single (Jednorázové), Continuous
(Nepretržitá), Burst (Sekvenčná) (len 5M ),
Timer (Samospúšť), Bracket (Odstupňovanie)
(Auto Exposure (Automatická expozícia),
White Balance (Vyváženie bielej),
Picture Wizard (Sprievodca snímkou), Hĺbka)
5 záb./s.
Nepretržité snímanie
* Maximálna rýchlosť filmovania je 5 snímok za
sekundu. Približne po 13 záberoch JPEG a 5 záberoch
RAW sa spomalí. (Môže sa líšiť v závislosti na
špecifikácii karty.)
Blesk
Typ
Externý blesk (voliteľný)
Režim
Smart Flash (Inteligentný blesk), Auto (Automaticky),
Auto Red-eye (Automatická redukcia červených očí),
Fill in (Výplňový), Fill-in Red (Výplňový s efektom
proti červeným očiam), 1st Curtain (1. výplň),
2nd Curtain (2. výplň), Off (Vypnutý)
Rýchlosť synchronizácie
Menej ako 1/180 sek.
EV blesku
-2 – +2 EV (krok EV 0,5)
Externý blesk
Voliteľné externé blesky Samsung
Synchronizačný
konektor
Pätka Hot shoe
Vyváženie bielej
Režim
Auto WB (Automatické vyváženie bielej),
Daylight (Denné svetlo), Cloudy (Pod mrakom),
Fluorescent White (Biela žiarivka), Fluorescent
NW (Neutrálna žiarivka), Fluorescent Daylight
(Žiarivka – denné svetlo), Tungsten (Žiarovka),
Flash WB (Blesk – vyváženie bielej),
Custom Set (Vlastné nastavenie),
Color Temperature (Teplota farieb) (Manuálne)
Jemné nastavenie
Oranžová/Modrá/Zelená/Fialová 7 krokov každý
172
Technické údaje fotoaparátu
Príloha > 
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648), 
Dynamic Range
Off (Vypnuté)/Smart Range+ (Inteligentný rozsah)/HDR
Sprievodca snímkou
Režim
Standard (Štandard), Vivid (Výrazný), Portrait
(Portrét), Landscape (Krajina), Forest (Prales), 
Retro, Cool (Chladný), Calm (Pokoj), Classic
(Klasický), Custom1 (Vlastné 1), Custom2
(Vlastné 2), Custom3 (Vlastné 3) 
Parameter
Color (Farba), Saturation (Sýtosť), 
Sharpness (Ostrosť), Contrast (Kontrast)
Veľkosť
Kvalita
Super Fine (Vysoká), Fine (Dobrá), 
Normal (Normálna), RAW, 
RAW + S.Fine (RAW + Veľmi jemná), 
RAW + Fine (RAW + Jemná), 
RAW + Normal (RAW + Normálna)
Štandard RAW
SRW (ver.3.0.0)
Farebný priestor
sRGB, Adobe RGB
Snímanie
Režim
Inteligentný režim
Inteligentný filter
Smart Auto (Automatický), 
Smart (Inteligentný), Program, 
Aperture Priority (Priorita clony), 
Shutter Priority (Priorita uzávierky), 
Manual (Manuálny), Panorama (Panoráma)
Beauty Face (Retuš tváre), Best Face (Najlepšia 
tvár), Continuous Shot (Nepretržité snímanie), 
Kids Shot (Snímanie detí), Landscape (Krajina), 
Macro (Makro), Food (Jedlo), Parties and 
Indoors (Večierky a interiér), Action Freeze
(Zachytenie pohybu), Rich Tones (Sýte tóny), 
Waterfall (Vodopád), Silhouette (Silueta), 
Sunset (Západ slnka), Night (Noc), Fireworks
(Ohňostroj), Light Trace (Svetelná stopa)
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra), 
Sketch (Náčrt), Fish Eye (Rybie oko)
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984), 
5.0M (2736X1824) (Len režim sekvenčného 
snímania), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080), 
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656), 
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000), 
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Video
Typ
MP4 (H.264)
Formát
Video: H.264, Zvuk: AAC
Režim AE videa
Program, Aperture Priority (Priorita clony), 
Shutter Priority (Priorita uzávierky), 
Manual (Ručné) 
Videoklip
Zvuk zapnutý/vypnutý (Čas snímania: Max. 20')
Inteligentný filter
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra), 
Sketch (Náčrt), Fish Eye (Rybie oko)
173
Technické údaje fotoaparátu
Príloha > 
Veľkosť
1920X1080, 1280X720, 640X480, 320X240
(For Sharing (Na zdieľanie))
Frekvencia snímania
30 záb./s. (NTSC), 25 záb./s. (PAL)
Viacnásobný pohyb
x0.25 (len 640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Kvalita
HQ (Vysoká), Normal (Normálna)
Zvuk
Stereo
Úprava
Zachytávanie snímok, Strih
Médiá
Typ
Single image (Jedna snímka), Thumbnails
(Miniatúry) (15/28), Slide show (Prezentácia), 
Movie (Video)
Úprava
Smart Filter (Inteligentný filter), Resize (Zmena 
veľkosti), Rotate (Otočiť), Face Retouch (Retuš 
tváre), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast), 
Auto adjustment (Automatické nastavenie), 
Saturation (Sýtosť), RGB adjustment
(Nastavenie RGB), Color Temperature (Teplota 
farieb), Exposure (Expozícia)
Vignetting (Vinetácia), Miniature (Miniatúra), 
Soft Focus (Mäkké zaostrenie), Sketch (Skica), 
Fish-eye (Rybie oko), Classic (Klasický), Retro, 
Oil Painting (Olejomaľba), Cartoon (Kreslený 
obrázok), Ink Painting (Kresba tušom), 
Cross Filter (Priečny filter), Zooming Shot
(Transfokované snímanie)
Externá pamäť (voliteľný): 
Karta microSD (zaručené fungovanie karty s 
kapacitou 2 GB), 
karta microSDHC (zaručené fungovanie karty s 
kapacitou 32 GB), 
karta microSDXC (zaručené fungovanie karty s 
kapacitou 64 GB, podporované UHS-1)
- Odporúča sa trieda 6 alebo vyššia
Formát súboru
Prehrávanie
Inteligentný filter
Ukladanie
RAW (SRW (ver.3.0.0)), JPEG (EXIF 2.3), DCF
Bezdrôtová sieť
Typ
IEEE 802.11b/g/n
Funkcia
AutoShare, Remote Viewfinder, MobileLink, 
Photo Beam, Auto Backup (Automatické 
zálohovanie), Samsung Link, Home Monitor+, 
Group Share
NFC
Áno
Rozhranie
Digitálny výstup
Výstup obrazu
Napájací vstup
jednosmerného prúdu
USB 2.0 (mikro USB koncovka)
• NTSC, PAL (voliteľné)
• HDMI
DC 5,0 V, 0,55 A prostredníctvom konektora 
micro USB
174
Technické údaje fotoaparátu
Príloha > 
Napájací zdroj
Typ
Akumulátorová batéria: B740AE/B740AC/
B740AU/B740AK (2 330 mAh, 3,8 V)
*  Parametre alebo model batérie sa môžu v závislosti 
od oblasti líšiť.
Rozmery (š x v x h)
117,4 x 65,9 x 39,0 mm
Hmotnosť
230 g (bez batérie a pamäťovej karty)
Prevádzková teplota
0 – 40 °C
Prevádzková vlhkosť
5 – 85 %
Softvér
Aplikácie i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5, 
Samsung DNG Converter
*  Technické údaje môžu byť pre zlepšenie výkonu bez upozornenia zmenené.
*  Ostatné značky a názvy produktov sú ochranné známky oprávnených vlastníkov.
175
Príloha
Slovníček
AP (Prístupový bod)
AEL (Automatické uzamknutie expozície)
Prístupový bod je zariadenie, ktoré umožňuje bezdrôtovým 
zariadeniam pripojenie na bezdrôtovú sieť.
Tieto funkcie vám pomáhajú uzamknúť expozíciu, pri ktorej chcete 
vypočítať expozíciu.
Sieť Ad-Hoc
AF (Automatické zaostrenie)
Sieť ad-hoc je dočasné pripojenie na zdieľanie súborov alebo 
internetového pripojenia a prepojenie medzi počítačmi a zariadeniami.
Systém, ktorý automaticky zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. Váš 
fotoaparát využíva kontrast na automatické zaostrenie.
AdobeRGB
AMOLED (Flexibilná organická luminiscenčná dióda)/LCD
(Displej z tekutých krištáľov)
Priestor Adobe RGB slúži na profesionálnu tlač a má väčší rozsah farieb 
než priestor sRGB. Tento širší rozsah farieb uľahčuje úpravy snímok 
v počítači.
AEB (Automatická séria so zmenou expozície)
Táto funkcia automaticky nasníma niekoľko snímok v rôznych 
expozíciách, aby vám pomohla nasnímať správne exponovanú snímku.
AMOLED je vizuálny displej, ktorý je veľmi tenký a ľahký, takže 
nepotrebuje podsvietenie. LCD je vizuálny displej, ktorý sa bežne 
používa v spotrebnej elektronike. Tento displej potrebuje na 
reprodukovanie farieb samostatné podsvietenie, ako napríklad CCFL 
alebo LED.
Clona
Táto clona ovláda množstvo svetla, ktoré dopadne na snímač 
fotoaparátu.
176
Slovníček
Príloha > 
Trasenie fotoaparátu (Rozmazanie)
Kompozícia
Ak pohnete fotoaparátom, keď je otvorená uzávierka, môže sa 
zdať celá snímka rozmazaná. Toto sa vyskytne častejšie, keď je 
rýchlosť uzávierky nízka. Zabráňte traseniu fotoaparátu zvýšením 
citlivosti, pomocou blesku, alebo pomocou rýchlejšej uzávierky. Na 
stabilizovanie fotoaparátu alternatívne používajte statív alebo funkciu 
OIS.
Kompozícia vo fotografii predstavuje usporiadanie predmetov na 
snímke. Obvykle stačí pre správnu kompozíciu dodržiavať pravidlo 
zlatého rezu.
Farebný priestor
Rozsah farieb, ktoré fotoaparát môže „vidieť“.
Teplota farieb
Farebná teplota sa udáva v stupňoch Kelvina a predstavuje odtieň 
určitého typu svetelného zdroja. So zvyšovaním farebnej teploty má 
farba svetelného zdroja modrastejší nádych. So znižovaním farebnej 
teploty má farba svetelného zdroja červenší nádych. Pri 5 500 
stupňoch Kelvina je farba svetelného zdroja totožná slnku na poludnie.
DCF (Navrhnuté pravidlá pre systém súborov fotoaparátu)
Špecifikácia definujúca formát súboru a systému súborov pre digitálne 
fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association (JEITA). 
Hĺbka ostrosti
Vzdialenosť medzi najbližšími a najvzdialenejšími bodmi, ktoré môžu 
byť prijateľne zaostrené na fotografii. Hĺbka ostrosti sa líši podľa 
clony objektívu, ohniskovej vzdialenosti a vzdialenosti fotoaparátu od 
objektu. Výber menšej clony napríklad zvýši hĺbku ostrosti a rozmaže 
kompozíciu pozadia.
177
Slovníček
Príloha > 
EV (Hodnota expozície)
Blesk
Všetky kombinácie rýchlosti uzávierky a clony objektívu fotoaparátu, 
ktoré vedú k rovnakej expozícii. 
Rýchle osvetlenie, ktoré pomáha vytváraniu adekvátnej expozície 
v podmienkach so slabým osvetlením.
EV kompenzácia
Ohnisková vzdialenosť
Táto funkcia vám umožňuje rýchle nastavenie hodnoty expozície 
nameranej fotoaparátom, v obmedzených zvýšeniach, za účelom 
vylepšenia expozície vašich fotografií.
Vzdialenosť od stredu objektívu do jeho ohniska (v milimetroch). 
Dlhšia ohnisková vzdialenosť má za následok menší uhol záberu 
a zväčšenie objektu. Kratšia ohnisková vzdialenosť znamená širší záber 
snímku.
Exif (Formát vymeniteľného súboru snímky)
Špecifikácia definujúca formát obrazového súboru pre digitálne 
fotoaparáty vytvorená asociáciou Japan Electronic Industries 
Development Association (JEIDA).
Expozícia
Množstvo svetla, ktoré dopadá na snímač fotoaparátu. Expozícia sa 
ovláda kombináciou rýchlosti uzávierky, hodnotou clony a citlivosťou 
ISO.
Histogram
Grafická prezentácia jasu snímky. Horizontálna os predstavuje jas 
a vertikálna os predstavuje počet pixlov. Vysoké body naľavo (príliš 
tmavé) a napravo (príliš jasné) na histograme zobrazujú nesprávne 
exponovanú fotografiu.
H.264/MPEG-4
Formát videa s vysokou kompresiou stanovený medzinárodnými 
organizáciami pre štandardizáciu ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, 
vyvinutý tímom Joint Video Team (JVT), poskytuje dobrú kvalitu videa 
pri nízkom dátovom toku.
178
Slovníček
Príloha > 
Snímač obrazu
Meranie
Fyzická časť fotoaparátu, ktorá obsahuje fotopriestor pre každý pixel 
na snímke. Každý fotopriestor nahráva jas svetla, ktorý ho zasiahne 
počas expozície. Bežné typy snímačov sú CCD (Charge-coupled Device 
– nábojovo viazaná súčiastka) a CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor – komplementrárna štruktúra kov-oxid-polovodič).
Meranie odkazuje na spôsob, akým fotoaparát odmeria množstvo 
svetla za účelom nastavenia expozície.
MF (Manuálne zaostrenie)
Adresa IP (internetový protokol)
Systém, ktorý manuálne zaostrí objektív fotoaparátu na subjekt. Na 
zaostrenie na objekt môžete použiť krúžok ostrenia.
Adresa IP je jedinečné číslo, ktoré je priradené každému zariadeniu 
pripojenému na internet.
MJPEG (JPEG v pohybe)
Formát videa, ktorý je komprimovaný ako snímka JPEG.
Citlivosť ISO
Citlivosť fotoaparátu na svetlo na základe ekvivalentnej rýchlosti filmu 
použitého vo filmovacom prístroji. Pri vyšších nastaveniach citlivosti 
ISO používa fotoaparát vyššiu rýchlosť uzávierky, ktorá redukuje 
rozmazanie spôsobené trasením fotoaparátu. Snímky s vysokou 
citlivosťou sú však citlivejšie na šum.
JPEG (Spoločná fotografická expertná skupina)
Stratový spôsob kompresie digitálnych snímok. Snímky JPEG 
sú komprimované za účelom zníženia celkovej veľkosti súboru 
s minimálnym zhoršením rozlíšenia snímky. 
179
Slovníček
Príloha > 
Rušenie
PAL (Phase Alternate Line)
Nesprávne vyhodnotené pixle na digitálnej snímke, ktoré sa môžu 
zobraziť ako nesprávne umiestnené alebo náhodné jasné pixle. Šum 
sa zvyčajne vyskytne na fotografiách, ktoré sú nasnímané s vysokou 
citlivosťou alebo ak je citlivosť automaticky nastavená na tmavom 
mieste.
Štandard pre kódovanie farebného videa používaný v mnohých 
krajinách v Afrike, Ázii, Európe a na Strednom východe.
NFC (Bezkontaktná komunikácia)
NFC je súbor štandardov na rádiovú komunikáciu na veľmi krátku 
vzdialenosť. Zariadenia s funkciou NFC môžete použiť na aktiváciu 
funkcií alebo výmenu dát s inými zariadeniami.
NTSC (Národný výbor pre televízne systémy)
Štandard pre kódovanie farebného videa najčastejšie používaný 
v Japonsku, Severnej Amerike, na Filipínach, v Južnej Amerike a na 
Taiwane.
Optická transfokácia
Toto je všeobecná transfokácia, ktorá zväčší obrázky s objektívom 
a nezníži kvalitu snímok.
Kvalita
Vyjadrenie úrovne kompresie použitej na digitálnej snímke. Snímky 
s vyššou kvalitou majú nižšiu úroveň kompresie, ktorá zvyčajne vyústi 
do väčšej veľkosti súboru.
RAW (nespracované dáta z CCD)
Pôvodné nespracované dáta, zhromaždené priamo zo snímača obrazu 
fotoaparátu. Vyváženie bielej, kontrast, sýtosť, ostrosť a iné parametre 
je možné pred kompresiou snímky do štandardného súborového 
formátu pozmeniť pomocou softvéru na úpravy. 
Rozlíšenie
Počet pixlov predstavujúci digitálnu snímku. Snímky s vysokým 
rozlíšením obsahujú viac pixlov a zvyčajne zobrazujú viac detailov ako 
snímky s nízkym rozlíšením.
180
Slovníček
Príloha > 
Rýchlosť uzávierky
Vyváženie bielej (Farebné vyváženie)
Rýchlosť uzávierky udáva čas medzi otvorením a zatvorením uzávierky 
a je veľmi dôležitým faktorom pre jas fotografie, pretože určuje 
množstvo svetla, ktoré prejde clonou predtým, než dopadne na snímač 
obrazu. Vysoká rýchlosť závierky umožňuje kratší prechod svetla 
a fotografia je tak tmavšia a jednoduchšie zmrazí objekt v pohybe.
Nastavenie intenzity farieb (zvyčajne hlavných farieb – červenej, 
zelenej a modrej) na snímke. Cieľom nastavenia vyváženia bielej farby 
alebo farebného vyváženia je správne poskytnutie farieb na snímke.
sRGB (štandardné RGB)
Wi-Fi je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú výmenu údajov 
medzi zariadeniami prostredníctvom siete.
Medzinárodný štandard pre farebný priestor ustanovený komisiou 
IEC (International Electrotechnical Commission). Je odvodený od 
farebného priestoru pre počítačové monitory a takisto sa používa ako 
štandardný farebný priestor pre formát Exif.
Wi-Fi
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS je technológia, ktorou sa zabezpečujú bezdrôtové domáce siete.
Vinetácia
Redukcia jasu alebo nasýtenia snímky na okrajoch (vonkajšie okraje) 
v porovnaní so stredom snímky. Vinetácia môže zamerať pozornosť na 
objekty, ktoré sa nachádzajú v strede snímky.
181
Príloha
Voliteľné príslušenstvo
Môžete si zakúpiť nasledovné voliteľné položky:
Objektív, externý blesk, akumulátorová batéria, nabíjačka batérií, taška 
na fotoaparát, puzdro na fotoaparát, pamäťová karta, filter, kábel USB, 
kábel HDMI, popruh
• Typ, obrázok a dostupnosť príslušenstva nájdete na webovej lokalite 
spoločnosti Samsung.
• Pred zakúpením príslušenstva skontrolujte, či je kompatibilné s vaším 
fotoaparátom. GPS10 a EM10 nie sú kompatibilné s týmto fotoaparátom.
• Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. 
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za poškodenie spôsobené použitím 
príslušenstva iných výrobcov.
182
Príloha
Register
A
C
H
N
Adobe Photoshop
Lightroom 153
Citlivosť ISO 69
Hĺbka poľa (DoF) 16, 21
Nabíja sa 34
Clona 15, 19
Hodnota expozície (EV) 15, 95
Najlepšia tvár 61
Akcia 83
Automatické ostrenie 73
Automatické zálohovanie 129
Automatické zaostrovanie so
sledovaním 77
B
Baby Monitor 127
Batéria
Nabíja sa  34
Upozornenie  162
Vkladanie  33
Bezdrôtová sieť 114
Blesk
Fotografovanie s odrazom 
svetla  26
Intenzita  89
Možnosti blesku  88
Smerové číslo  26
Nastavenia 141
NFC (Tag & Go) 118
Č
I
Číslo F 15
Ikony
Režim prehrávania  43
Režim snímania  41
D
i-Launcher 151
Dátum a čas 142
Inteligentný filter
E
Inteligentný panel 38
Režim prehrávania  112
Režim snímania  94
Objektívy
Odomknutie  46
Označenia  48
Uzamknutie  46
Vzhľad fotoaparátu  45
Odstupňovanie 85
Ohnisková vzdialenosť 20
Efekt červených očí 89
F
O
J
Optická stabilizácia obrazu
(OIS) 82
Jas displeja 141
Otočenie 109
Farebný priestor 136
Fotoaparát
Odpojenie (Windows)  148
Pripojenie ako vymeniteľný 
disk  147
Pripojenie k PC  147
Vzhľad fotoaparátu  29
M
Meranie 90
Miniatúry 101
MobileLink 121
Mobilné pripojenie 31
183
Register
Príloha > 
P
Rozbalenie 28
Pamäťová karta
Rozlíšenie
Režim prehrávania  110
Režim snímania (Fotografia)  67
Režim snímania (Video)  97
Upozornenie  159
Vkladanie  33
Pozícia 13
Prelínanie 99
Prenos súborov
Mac  148
Windows  147
Prezentácia 105
R
Remote Viewfinder 125
Retušovanie tváre 111
Režim Panoráma 62
Režimy snímania
Automatický  52
Inteligentný  60
Manuálny  58
Nahrávanie  63
Priorita clony  56
Priorita uzávierky  57
Program  54
T
Z
Technické údaje
fotoaparátu 171
Zlatý rez 23
TV 146
Rýchlosť uzávierky 17, 19
Typ zobrazenia 44
S
U
Samospúšť 85
Údržba 156
Samsung Link 131
Úprava obrázkov
Servisné centrum 168
Snímky
Možnosti snímania  67
Prezeranie vo fotoaparáte  101
Úpravy  109
Zväčšenie  105
Sprievodca snímkou 72
Súbory
Chrániť  103
Mazanie  103
Typ snímky  68
Typ videa  98
Zväčšenie 105
Retušovanie tváre  111
Upravovanie fotografií  110
V
Videá
Možnosti  97
Nahrávanie  63
Snímanie  108
Zobrazenie  107
Videovýstup 142
Voliteľné príslušenstvo
Pripojenie blesku  50
Rozostavenie blesku  49
Vyváženie bielej 70
184
Informácie ohľadom podpory výrobku a možnosti vznesenia ďalších
otázok nájdete v záručnom liste, ktorý ste dostali pri kúpe, alebo na
stránkach www.samsung.com.
Download PDF

advertising