Samsung | NP450R5E | Samsung NP450R5E User Manual (Windows8.1)

Používateľská príručka
Obsah
Predtým, ako začnete
Bezpečnostné opatrenia
Správna poloha počas používania počítača
Prehľad
Zapínanie a vypínanie počítača
Čo je to Microsoft Windows?
Prvý pohľad na obrazovku
Používanie talizmanov
Používanie aplikácií
Funkcia klávesovej skratky systému Windows
Kapitola 3. Používanie počítača
45
48
52
55
60
62
64
67
69
Klávesnica
Zariadenie touchpad
Zásuvka na karty
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Nastavenie hlasitosti
Ovládanie jasu LCD obrazovky
Káblová sieť
Bezdrôtová sieť (voliteľné)
Aktualizácia softvéru Samsung
Nastavenie BIOS-u
Nastavenie zavádzacieho hesla
Zmena priority zavádzania
Zvýšenie pamäte
Batéria
Kapitola 5. Riešenie problémov
88
95
99
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
Otázky a odpovede
Kapitola 6. Príloha
105
107
109
121
122
123
125
1
Diagnostika stavu počítača a riešenie problémov
Používanie zabezpečovacieho slotu
Kapitola 4. Nastavenia a aktualizácia
73
76
79
80
83
Kapitola 2. Používanie systému Windows
33
34
36
38
43
70
71
Kapitola 1. Začíname
3
5
21
24
29
Kapitola 1.
Začíname
Dôležité bezpečnostné informácie
Náhradné diely a príslušenstvo
Ustanovenia regulačnej zhody
Informácie o Symbole WEEE
S certifikáciou TCO
Technické údaje produktu
Slovník pojmov
Kapitola 1.
Začíname
Predtým, ako začnete
3
Bezpečnostné opatrenia
5
Správna poloha počas používania počítača
21
Prehľad
24
Zapínanie a vypínanie počítača
29
Predtým, ako začnete
Predtým, ako si prečítate používateľskú príručku, najprv
skontrolujte nasledovné informácie.
•• Voliteľné položky, niektoré zariadenia a softvér uvedený v
používateľskej príručke nemusia byť poskytnuté a/alebo
môžu byť zmenené kvôli aktualizácii.
Všimnite si, že počítačové prostredie uvedené v
používateľskej príručke sa môže od vášho prostredia
odlišovať.
Kapitola 1.
Začíname
Poznámky k bezpečnostným upozorneniam
Ikona
•• O
brázky použité v používateľskej príručke pre kryt a hlavné
teleso uvádzajú reprezentatívny model príslušnej série a
môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
Poznámka
Popis
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených
týmto symbolom môže mať za následok
zranenie osôb a/alebo smrť.
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto
symbolom môže mať za následok ľahké
zranenie vás alebo škody na vašom
majetku.
•• Táto príručka opisuje postupy pre používanie myši a aj
zariadenia touchpad.
•• Táto príručka bola napísaná pre operačný systém
Windows 8.1. Popisy a obrázky sa môžu v závislosti od
nainštalovaného operačného systému odlišovať.
•• Používateľská príručka dodávaná s týmto počítačom sa
môže odlišovať v závislosti od vášho modelu.
3
Textové poznámky
Ikona
Poznámka
Popis
Pozor
V tejto časti sú zahrnuté potrebné
informácie o funkcii.
Poznámka
V tejto časti sú zahrnuté užitočné
informácie pre použitie funkcie.
Predtým, ako začnete
Autorské práva
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Autorské práva k tomuto návodu vlastní spoločnosť Samsung
Electronics Co., Ltd.
Bez súhlasu od spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. nesmie
byť žiadna časť tohto návodu reprodukovaná alebo prenášaná v
akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo
mechanicky.
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez oznámenia
z dôvodu zlepšenia výkonu produktu.
Spoločnosť Samsung Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za
žiadnu stratu údajov. Dávajte prosím pozor, aby ste sa vyhli strate
akýchkoľvek dôležitých údajov a vaše údaje zálohujte, aby ste
zabránili akejkoľvek takejto strate údajov.
Podpora operačných systémov a softvéru
Ak zmeníte výrobný OS (operačný systém) výrobku na iný OS,
alebo ak nainštalujete softvér, ktorý originýlny výrobný OS tohto
výrobku, nebudete mať nárok na technickú podporu, možnosť
výmeny produktu ani vrátanie peňazí. Pri požiadavke o servisný
zásah sa vám bude účtovať poplatok.
Svoj počítač používajte s originálnym výrobným OS. Ak
nainštalujete iný OS ako výrobný OS, môže dôjsť k vymazaniu
údajov, prípadne sa počítač nemusí dať spustiť.
Kapitola 1.
Začíname
4
O štandarde pre vyjadrenie kapacity produktu
O vyjadrení kapacity úložného priestoru
Kapacita úložného zariadenia (HDD, SSD) výrobcu sa vypočítava
na základe predpokladu, že 1 KB = 1 000 bajtov.
Operačný systém (Windows) ale kapacitu úložného zariadenia
vypočítava na základe predpokladu, že 1 KB = 1 024 bajtov a preto
je vyjadrenie kapacity HDD v systéme Windows menšie ako je
skutočná kapacita z dôvodu rozdielu vo výpočte kapacity.
(Napr. pre 80 GB HDD, Windows vyjadruje kapacitu ako 74,5 GB,
80 x 1 000 x 1 000 x 1 000 bajtov/(1 024 x 1 024 x 1 024) bajtov =
74,505 GB)
Okrem toho môže byť vyjadrenie kapacity v systéme Windows
ešte menšie, pretože niektoré programy, ako napríklad Recovery,
môžu byť umiestnené v skrytej oblasti na HDD.
O vyjadrení kapacity pamäte
Kapacita pamäte hlásená v systéme Windows je menšia, ako je
skutočná kapacita pamäte.
Dôvodom je, že BIOS alebo grafická karta používajú časť pamäte
alebo ju požadujú pre ďalšie použitie.
(Napr. pre 1 GB (= 1 024 MB) nainštalovanej pamäte môže systém
Windows hlásiť kapacitu ako 1 022 MB alebo menej)
Bezpečnostné opatrenia
Nasledovné bezpečnostné pokyny si pozorne prečítajte kvôli vašej
bezpečnosti a zabráneniu vzniku škôd.
Keďže sa spoločne vzťahujú na počítače značky Samsung,
niektoré obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s montážou
Produkt neinštalujte na miestach
vystavených vlhkosti, ako napríklad kúpeľne.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Produkt používajte v rámci
prevádzkových podmienok stanovených v
používateľskej príručke od výrobcu.
Plastové vrecká uchovávajte mimo dosah
detí.
Existuje tu nebezpečenstvo udusenia.
Medzi počítačom a stenou udržiavajte
vzdialenosť 15 alebo viac cm a nedávajte
medzi ne žiadne predmety.
Ak to neurobíte, môže to mať za následok zvýšenie
vnútornej teploty počítača a spôsobiť zranenie.
Kapitola 1.
Začíname
5
Počítač neumiestnujte na šikmú ploche
alebo na miesto náchylné k vibráciám,
prípadne zabráňte dlhodobému používaniu
počítača na takýchto miestach.
Ak to neurobíte, môže to mať za následok
zvýšené riziko poruchy alebo poškodenia
produktu.
Keď je PC spustený, dávajte pozor, aby ľudia
neboli vystavení pôsobeniu ventilátora
počítača, adaptéra a iných prvkov, ktoré po
dlhšej dobe vytvárajú teplo.
Dlhodobé vystavenie časti vášho tela v blízkosti
tepla z prieduchu alebo adaptéra striedavého
prúdu môže spôsobiť popáleniny.
Keď počítač používate na posteli alebo na
poduške, zabráňte blokovaniu prieduchu
na spodnej alebo bočnej strane počítača.
V prípade blokovania prieduchu vzniká
nebezpečenstvo poškodenia počítača alebo
prehriatia vnútra počítača.
Ver 3.3
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s elektrickou energiou
Obrázok sieťovej zástrčky a stenovej zásuvky sa môže
odlišovať v závislosti od špecifikácií krajiny a modelu
produktu.
Napájacej zástrčky a sieťového kábla sa
nedotýkajte mokrými rukami.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Pri používaní produktu neprekračujte
štandardnú kapacitu (napätie/prúd)
rozdvojky alebo rozšírenia sieťovej zásuvky.
Môže to mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
G
Ak sieťový kábel alebo sieťová zásuvka
vydávajú hluk, sieťový kábel odpojte od
stenovej zásuvky a kontaktujte servisné
stredisko.
Môže to mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Kapitola 1.
Začíname
6
Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú
napájaciu zástrčku alebo sieťový kábel,
prípadne sieťovú zásuvku.
Môže to mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Sieťový kábel pevne zasuňte do sieťovej
zásuvky a adaptéru striedavého prúdu.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Sieťový kábel neodpájajte len ťahaním
kábla.
Ak je kábel poškodený, môže to mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Sieťový kábel neohýbajte alebo na
sieťový kábel nedávajte ťažké predmety.
Mimoriadne dôležité je udržiavať sieťový
kábel mimo dosah dojčiat a domácich
zvierat.
Ak je kábel poškodený, môže to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Sieťový kábel pripojte do zásuvky alebo
sieťovej rozdvojky (rozšírený kábel) s
koncovkou uzemnenia.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom.
Ak napájanie nie je uzemnené, prúd môže
unikať, čo môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom.
Ak sa do vstupného konektora napájania,
adaptéru striedavého prúdu alebo počítača
dostane cudzia látka, ako napríklad voda,
odpojte sieťový kábel a kontaktujte
servisné stredisko.
Ak má prenosný počítač batériu externého
typu (odstrániteľnú), oddeľte aj batériu.
Poškodenie zariadenia vnútri počítača môže
mať za následok vznik nebezpečenstva zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Sieťový kábel alebo zásuvku udržiavajte v
čistote, aby neboli pokryté prachom.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za
následok požiar.
Kapitola 1.
Začíname
7
Opatrenia pre používanie adaptéru
striedavého prúdu
Sieťový kábel pevne pripojte k adaptéru
striedavého prúdu.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo
požiaru spôsobené neúplným kontaktom.
Používajte výlučne adaptér striedavého
prúdu dodaný s produktom.
Používanie iného adaptéru môže spôsobiť
blikanie obrazovky.
Na sieťový kábel alebo adaptér striedavého
prúdu nedávajte ťažké predmety alebo na
ne nestúpajte, aby ste zabránili poškodeniu
sieťového kábla alebo adaptéra striedavého
prúdu.
Ak je kábel poškodený, hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Podržaním tela adaptéra a potiahnutím
v smere šípky odpojte napájací adaptér
upevniteľný na stenu (typ s integrovanou
zásuvkou a adaptérom) zo zásuvky v stene.
Ak odpojíte adaptér podržaním a potiahnutím
kábla, adaptér sa môže poškodiť a spôsobiť
iskry, zvuk explózie alebo elektrický šok.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s používaním batérie
Pred prvým použitím počítača batériu, prosím, úplne
nabite.
Batériu uchovávajte mimo dosah dojčiat
alebo domácich zvierat, pretože by si
batériu mohli vložiť do úst.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo dusenia.
Používajte len autorizovanú batériu a
adaptér striedavého prúdu.
Používajte prosím, autorizovanú batériu a
adaptér, ktoré schválila spoločnosť Samsung
Electronics.
Neautorizované batérie a adaptéry nemusia
spĺňať príslušné bezpečnostné požiadavky a
môžu spôsobiť problémy alebo poruchy a mať
za následok výbuch alebo požiar.
Kapitola 1.
Začíname
8
Počítač nepoužívajte na zle vetranom
mieste, ako napríklad na posteľnej
bielizni, na vankúši alebo poduške a pod.
a nepoužívajte ho na miestach, ako je
napríklad izba s podlahovým kúrením,
pretože môže dôjsť k prehriatiu počítača.
Hlavne v takýchto prostrediach dávajte pozor,
aby prieduchy počítača (na bočnej alebo
spodnej strane) neboli blokované. Ak budú
prieduchy blokované, počítač sa môže prehriať
a môžu spôsobiť problémy s počítačom alebo
dokonca výbuch.
Počítač nepoužívajte na vlhkom mieste, ako
je napríklad kúpeľňa alebo sauna.
Počítač používajte, prosím, v rámci
odporúčaného rozsahu teplôt a vlhkosti (10~32
ºC, 20~80 % RV).
Keď je počítač stále zapnutý, nezatvárajte
LCD panel a počítač nedávajte do tašky
kvôli jeho prenosu.
Ak počítač vložíte do tašky bez vypnutia,
počítač sa môže prehriať a vzniká
nebezpečenstvo požiaru. Pred prenosom
počítač riadne vypnite.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Produkt (alebo batériu) nikdy nezahrievajte,
prípadne ich nedávajte do ohňa.
Produkt (alebo batériu) nedávajte alebo
nepoužívajte na horúcom mieste, ako
napríklad v saune, vo vozidle vystavenom
teplu a pod.
Existuje tam nebezpečenstvo výbuchu alebo
požiaru.
Dávajte pozor, aby ste zabránili kontaktu
kovových predmetov, ako napríklad kľúča
alebo sponky s koncovkou batérie (kovové
diely).
Ak sa kovový predmet dostane do kontaktu s
koncovkami batérie, môže spôsobiť nadmerný
tok prúdu a to môže poškodiť batériu alebo
spôsobiť požiar.
Kapitola 1.
Začíname
9
Ak z Produkt (alebo batériu) vytečie
tekutina alebo z nej bude vychádzať
zvláštny zápach, Produkt (alebo batériu)
vyberte z počítača a kontaktujte servisné
stredisko.
Existuje tam nebezpečenstvo výbuchu alebo
požiaru.
Pre bezpečné používanie počítača nahraďte
nefunkčnú batériu novou, autorizovanou
batériou.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Odpojenie napájania z internej batérie
(len pre príslušné modely)
Kapitola 1.
Začíname
V prípade záplavy, búrky alebo výbuchu odpojte
napájanie z batérie, nepripájajte napájací adaptér
a okamžite sa obráťte na spoločnosť Samsung
Electronics, aby bolo možné podniknúť náležité
kroky.
•• Potom môžete pripojiť napájací adaptér. Napájanie z batérie sa
obnoví.
•• Za normálnych okolností neodpájajte napájanie z
batérií.
•• Môže to mať za následok stratu údajov alebo
poruchu výrobku.
•• U produktov so vstavanými batériami používatelia nemôžu
batériu vybrať.
•• V prípade záplavy, búrky alebo výbuchu môžete napájanie z
batérie odpojiť zasunutím predmetu ako je spinka na papier
do [núdzového otvoru] na spodnej strane počítača.
•• Odpojte napájací adaptér a vložte predmet ako je spinka na
papier do otvoru na spodnej strane počítača. Odpojíte tým
napájanie z batérie.
10
Umiestnenie núdzového otvoru sa môže líšiť v závislosti
od konkrétneho modelu.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s používaním
Pred čistením počítača odpojte všetky
káble, ktoré sú k nemu pripojené. Ak je
váš prenosný počítač typ s externou a
odnímateľnou batériou, vyberte externú
batériu.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo poškodenia produktu.
Telefónnu linku pripojenú k digitálnemu
telefónu nepripájajte k modemu.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom, požiaru alebo poškodenia produktu.
Na alebo do blízkosti počítača
neumiestňujte žiadnu nádobu naplnenú
vodou alebo chemikáliami.
Ak sa voda alebo chemikálie dostanú do
počítača, môže to spôsobiť požiar alebo úraz
elektrickým prúdom.
Kapitola 1.
Začíname
11
Ak je počítač pokazený alebo vám spadne,
odpojte sieťový kábel a kvôli vykonaniu
bezpečnostnej kontroly kontaktujte
servisné stredisko.
Ak má prenosný počítač batériu externého
typu (odstrániteľnú), oddeľte aj batériu.
Používanie poškodeného počítača môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Keď je počítač umiestnený na zle vetranom
mieste, ako napríklad vo vnútri vozidla,
nenechávajte ho vystavený účinkom
priameho slnečného svetla.
Môže to mať za následok prehriatie, požiar
alebo odcudzenie.
Prenosný počítač nepoužívajte dlhodobo
takým spôsobom, kedy sa ho časť vášho tela
priamo dotýka. Počas bežnej prevádzky sa
môže teplota produktu zvýšiť.
Toto môže to mať za následok poranenie alebo
popálenie vašej pokožky.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s aktualizovaním
Inováciu počítača vykonávajte iba ak máte
dostatočné vedomosti a schopnosti.
Ak to tak nie je, požiadajte o pomoc servisné
stredisko alebo technika autorizovaného na
inováciu.

Vykonajte iba inováciu tých častí, ktoré sú
špecifikované v používateľskej príručke
v súlade s postupmi popísanými v
používateľskej príručke.
Nerozoberajte svojpomocne žiadne iné časti
alebo zariadenia. Hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo
poškodenia produktu.
Napájací zdroj alebo adaptér striedavého
prúdu nikdy nerozoberajte.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Kapitola 1.
Začíname
12
Pri vyberaní batérie RTC (hodiny reálneho
času) túto batériu uchovávajte mimo dosah
detí, pretože by sa jej mohli dotknúť a/
alebo ju prehltnúť.
Hrozí riziko dusenia. Ak ju dieťa prehltne,
okamžite kontaktujte lekára.
Pred inováciou počítača sa uistite, že je
počítač vypnutý a potom odpojte všetky
pripojené káble. Ak má prenosný počítač
batériu externého typu (odstrániteľnú),
oddeľte aj batériu.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s úschovou a prenosom
Pri používaní zariadenia na bezdrôtovú
komunikáciu (bezdrôtová sieť LAN,
Bluetooth a pod.), dodržiavajte pokyny
platné pre príslušné miesto (napr. lietadlo,
nemocnicu a pod.).
Nevystavujte mechaniku magnetickým
poliam. Medzi bezpečnostné zariadenia s
magnetickými poľami patria priechodzie
detektory na letiskách a zabezpečovacie
ručné snímače.
Zabezpečovacie zariadenia na letiskách,
ktoré kontrolujú príručnú batožinu, ako sú
napr. prepravné pásy, využívajú magnetické
röntgenové lúče, ktoré mechaniku nemôžu
poškodiť.
Kapitola 1.
Začíname
Pri prenášaní prenosného počítača s inými
položkami, ako napríklad adaptérom,
myšou, knihami a pod. dávajte pozor, aby
ste na prenosný počítač nič nepritláčali.
Ak na prenosný počítač pritlačíte ťažký
predmet, na LCD displeji sa môže objaviť biely
bod alebo škvrna. Preto dávajte pozor, aby ste
na prenosný počítač nijako netlačili.
V takomto prípade dajte prenosný počítač
do samostatného priestoru mimo dosah
ostatných predmetov.
13
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Súvisiace s montážou
Neblokujte porty (otvory), prieduchy a pod. produktu a
nevkladajte predmety.
Kapitola 1.
Začíname
14
Súvisiace s používaním batérie
Opotrebované batérie likvidujte správnym spôsobom.
•• Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
•• Spôsob likvidácie batérie sa môže odlišovať v závislosti od vašej
krajiny alebo regiónu. Použitú batériu zlikvidujte vhodným
spôsobom.
Poškodenie priestoru vo vnútri počítača môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
Batériu nevyhadzujte alebo nerozoberajte a nedávajte ju do
vody.
Môže to spôsobiť zranenie, požiar alebo výbuch.
Pri používaní počítača takým spôsobom, kedy leží na bočnej
strane, počítač umiestnite tak, aby prieduchy smerovali
nahor.
Používajte iba batériu autorizovanú spoločnosťou Samsung
Electronics.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť výbuch.
Ak to neurobíte, môže to mať za následok zvýšenie vnútornej
teploty počítača a poruchu alebo zastavenie počítača.
Pri uchovávaní alebo prenášaní batérie zabráňte jej kontaktu
s kovovými predmetmi, ako napríklad kľúčmi od auta alebo
sponkami.
Kontakt s kovom môže spôsobiť nadmerný prúd a vysokú teplotu
a môže poškodiť batériu alebo spôsobiť požiar.
Na produkt nedávajte žiaden ťažký predmet.
Môže to mať za následok problémy s počítačom. Okrem toho
môže takýto predmet spadnúť a spôsobiť zranenie alebo
poškodenie počítača.
Batériu nabite podľa pokynov v príručke.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok výbuch alebo
požiar spôsobený poškodením produktu.
Produkt (alebo batériu) nezahrievajte, prípadne ich
nevystavujte teplu (napr. vo vozidle počas leta).
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Súvisiace s používaním
Kapitola 1.
Začíname
Počítač a adaptér striedavého prúdu nepoužívajte položené
na vašom lone alebo na mäkkých povrchoch.
Ak sa teplota počítača zvýši, hrozí nebezpečenstvo, že sa
popálite.
Ku konektorom alebo portom počítača pripájajte len
povolené zariadenia.
Nad alebo na produkt neumiestňujte sviečky, zapálenú
cigaru a pod.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Hrozí riziko požiaru.
LCD panel zatvorte len potom, ako ste skontrolovali, či je
prenosný počítač vypnutý.
Použite stenovú zásuvku alebo rozdvojku s uzemňovacou
časťou.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom.
Ubezpečte sa, že produkt bol po oprave odskúšaný
bezpečnostným servisným technikom.
Bezpečnostné kontroly po oprave vykonajú autorizované
strediská opráv spoločnosti Samsung. Používanie opraveného
produktu bez odskúšania jeho bezpečnosti môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade búrky systém okamžite vypnite, napájací kábel
odpojte zo stenovej zásuvky a telefónnu linku z modemu.
Nepoužívajte modem alebo telefón.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
15
Teplota sa môže zvýšiť, čo môže spôsobiť prehriatie a deformáciu
produktu.
Tlačidlo vysunutia nestláčajte, pokým sa jednotka CD-ROM
používa.
Môže dôjsť k strate údajov a k náhlemu vysunutiu disku, čo môže
spôsobiť zranenie.
Produkt nenechajte spadnúť a ani s ním do ničoho
nenarazte.
Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie údajov.
Antény sa nedotýkajte elektrickými zariadeniami, ako
napríklad sieťovou zásuvkou.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Pri manipulácii s dielmi počítača dodržiavajte pokyny
príručky, ktorá bola dodaná s príslušnými dielmi.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poškodenie
produktu.
Ak z počítača vychádza dym, prípadne cítite spáleninu,
odpojte napájací konektor od zásuvky a okamžite
kontaktujte servisné stredisko. Ak je váš prenosný počítač
typ s externou a odnímateľnou batériou, vyberte externú
batériu.
Hrozí riziko požiaru.
Nepoužívajte poškodené alebo upravené disky CD.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu alebo zranenia
osoby.
Do zásuvky na karty počítača nevkladajte prsty.
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo úrazu elektrickým prúdom.
Pri čistení produktu používajte odporúčaný čistiaci
prostriedok na počítače a počítač používajte až po jeho
úplnom uschnutí.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Kapitola 1.
Začíname
16
Spôsob núdzového vysunutia disku pomocou sponky na
papier by ste nemali používať, pokým sa disk pohybuje.
Ubezpečte sa, že spôsob núdzového vysunutia disku
používate len po zastavení jednotky optického disku.
Hrozí riziko zranenia.
Počas činnosti jednotky optického disku nedávajte tvár do
jej blízkosti.
Hrozí nebezpečenstvo zranenia kvôli náhlemu vysunutiu.
Pred použitím diskov CD skontrolujte, či sa na nich
nenachádzajú trhliny alebo poškodenia.
Môžu poškodiť disk a spôsobiť poruchu zariadenia a zranenie
používateľa.
Produkt nenechávajte v oblasti s pôsobením magnetických
polí.
•• Magnetické pole môže spôsobiť, že produkt nebude fungovať
správne alebo sa vybije batéria.
•• Informácie uložené na magnetickej páske kreditnej karty,
telefónnej karty, vkladnej knižke, cestovných lístkoch a
podobne sa môžu poškodiť pôsobením elektromagnetického
poľa počítača.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Súvisiace s aktualizovaním
Dotýkajte sa časti a zariadenia produktu opatrne.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poškodenie
produktu alebo zranenie.
Dávajte pozor, aby ste diel počítača alebo zariadenie
nehádzali alebo nenechali spadnúť.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poškodenie
produktu alebo zranenie.
Po rozobratí sa uistite, že je kryt zatvorený a potom pripojte
napájanie.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok elektrický šok
z dôvodu nechráneného obvodu.
Kapitola 1.
Začíname
17
Produkt nikdy nerozoberajte alebo neopravujte svojpomocne.
Ak produkt upraví, rozoberie alebo opraví používateľ, ruší sa
záručná doba, budú sa účtovať servisné poplatky a vzniká
nebezpečenstvo nehody.
Vždy sa obráťte na autorizované servisné stredisko spoločnosti
Samsung Electronics.
Ak chcete pripojiť zariadenie, ktoré spoločnosť Samsung
Electronics nevyrobila alebo neautorizovala, pred pripojením
tohto zariadenia sa informujte vo vašom servisnom stredisku.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu.
Súvisiace s úschovou a prenosom
Pri prenose produktu najprv vypnite napájanie a odpojte
všetky pripojené káble.
Produkt by sa mohol poškodiť alebo by používatelia mohli
prechádzať cez káble.
Používajte iba diely autorizované spoločnosťou Samsung
Electronics.
Pri dlhodobom nepoužívaní prenosného počítača vybite
batériu a uchovajte ju oddelene.
(pre typ s externou a odnímateľnou batériou)
Následkom môže byť poškodenie produktu alebo požiar.
Batéria bude uchovaná v najlepšom stave.
Počas jazdy s vozidlom počítač nepoužívajte alebo nesledujte.
Hrozí riziko dopravnej nehody. Koncentrujte sa, prosím, na riadenie.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Upozornenia pre zabránenie straty údajov
(spravovanie pevného disku)
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili údaje na jednotke
pevného disku.
•• Jednotka pevného disku je taká citlivá na vonkajšie nárazy, že
vonkajší náraz môže spôsobiť stratu údajov na povrchu disku.
•• Dávajte mimoriadny pozor, pretože prenos počítača alebo
náraz do počítača, keď je zapnutý, môže poškodiť údaje
jednotky pevného disku.
•• Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu
údajov na pevnom disku.
Kapitola 1.
Začíname
18
Príčiny, ktoré môžu spôsobiť poškodenie údajov jednotky
pevného disku a samotnej jednotky pevného disku.
•• Údaje sa môžu stratiť v prípade externého zásahu disku počas
rozoberania alebo skladania počítača.
•• Údaje sa môžu stratiť pri vypnutí alebo reštartovaní počítača z
dôvodu poruchy napájania počas činnosti jednotky pevného
disku.
•• Údaje sa môžu stratiť bez možnosti obnovy z dôvodu infekcie
počítačovým vírusom.
•• Údaje sa môžu stratiť v prípade vypnutia napájania počas
činnosti programu.
•• Prenos alebo spôsobenie zasiahnutia počítača počas činnosti
jednotky pevného disku môže spôsobiť narušenie súborov
alebo vznik zlých sektorov pevného disku.
Ak chcete zabrániť strate údajov z dôvodu poškodenia
jednotky pevného disku, pravidelne zálohujte prosím, svoje
údaje.
Bezpečnostné opatrenia
Používanie napájacieho zdroja v lietadle
Keďže sa typ sieťovej zásuvky odlišuje v závislosti od typu
lietadla, napájanie pripájajte náležitým spôsobom.
Keďže obrázky napájacej zástrčky a autoadaptéra sú len
reprezentatívne, môžu sa odlišovať od skutočných dielov.
Kapitola 1.
Začíname
19
Keď sa používa napájacia zástrčka AC
Kolíky napájacej zástrčky pripájajte kolmo do stredu sieťovej
zásuvky.
•• Ak sa kolíky zásuvky nevložia do stredu otvorov, zasunú sa len
do polovice dĺžky. V tomto prípade napájaciu zástrčku pripojte
znovu.
•• Napájaciu zástrčku musíte vložiť do zásuvky v čase, keď
indikátor (LED) napájania na sieťovej zásuvke svieti nazeleno.
Ak sa napájanie pripojí správne, indikátor (LED) napájania
zostane zelený.
V opačnom prípade sa indikátor napájania (LED) vypne. V
tomto prípade odpojte napájanie, skontrolujte, či indikátor
(LED) napájania svieti nazeleno a potom znovu pripojte
napájaciu zástrčku.
Indikátor napájania
(LED)
Stredové
otvory
Napájacia
zástrčka 220 V
Napájacia
zástrčka 110 V
Správny postup
Nesprávny postup
Bezpečnostné opatrenia
Kapitola 1.
Začíname
20
Keď sa používa adaptér do automobilu
Keď sa používa nabíjací konvertor do lietadla
Keď je k dispozícii cigaretový zapaľovač, musíte použiť adaptér do
automobilu (voliteľný doplnok).
V závislosti od typu lietadla musíte použiť adaptér do automobilu
a nabíjací konvertor.
Cigaretovú zástrčku adaptéra do automobilu pripojte k zásuvke
cigaretového zapaľovača a zástrčku DC adaptéra do automobilu
pripojte k vstupnému portu napájania na počítači.
Nabíjací konvertor do lietadla (voliteľný doplnok) pripojte k
adaptéru do automobilu (voliteľný doplnok) a potom pripojte
vstupný napájací konektor do lietadla k sieťovej zásuvke.
Nabíjací
konvertor
Adaptér do
automobilu
Zástrčka DC
Cigaretová
zástrčka
Cigaretová
zásuvka v lietadle
Vstupný napájací konektor
do lietadla pripojte k sieťovej
zásuvke v lietadle.
tento koniec k
1 Pripojte
adaptéru do automobilu.
2
Správna poloha počas používania počítača
Udržiavanie správnej polohy počas používania počítača je veľmi
dôležité kvôli zabráneniu fyzickej ujme.
Nasledovné pokyny sa týkajú udržiavania správnej polohy počas
používania počítača, ktoré boli vyvinuté vďaka technickej činnosti
ľudí. Pri používaní počítača si ich prosím, pozorne prečítajte a
dodržiavajte.
V opačnom prípade sa môže zvýšiť pravdepodobnosť (RSI:
zranenie spôsobené opakovanou námahou) z opakovaných
činností a následkom môže byť vážna fyzická ujma.
•• Pokyny v tejto príručke boli vytvorené tak, aby sa mohli
aplikovať v rámci rozsahu všeobecných používateľov.
•• Ak používateľ nie je zahrnutý v tomto rozsahu, odporúčania
sa aplikujú podľa potrieb používateľa.
Správna poloha
Výšku stolov a stoličiek nastavte vhodne pre vašu výšku.
Výšky nastavte tak, aby vaše rameno vytvorilo pravý uhol, keď
počas sedenia na stoličke dáte ruku na klávesnicu.
Výšku stoličky nastavte tak, aby boli vaše päty pohodlne položené
na podlahe.
Kapitola 1.
Začíname
21
•• Počítač nepoužívajte, keď ležíte, ale len keď sedíte.
•• Počítač nepoužívajte položený vo vašom lone. Ak sa teplota
počítača zvýši, hrozí nebezpečenstvo, že sa popálite.
•• Pri práci udržiavajte chrbát vystretý.
•• Používajte stoličku s pohodlným operadlom.
•• Počas sedenia na stoličke stred hmotnosti vašej nohy
neudržiavajte na stoličke, ale na chodidlách.
•• Ak chcete počítač používať počas telefonovania, použite
súpravu na hlavu. Používanie počítača s telefónom na ramene
je zlé pre polohu.
•• Často používané položky uchovávajte v pohodlnom
pracovnom dosahu (kde na ne dosiahnete rukami).
Správna poloha počas používania počítača
Kapitola 1.
Začíname
22
Poloha očí
Poloha rúk
Monitor alebo LCD displej uchovávajte vo vzdialenosti
najmenej 50 cm od vašich očí.
Rameno udržiavajte v pravom uhle tak, ako je to znázornené
na obrázku.
•• Výšku monitora alebo LCD obrazovky nastavte tak, aby ich
horná časť bola vo výške vašich očí alebo nižšie.
•• Udržiavajte rovnú líniu od lakťa po ruku.
•• Monitor alebo LCD obrazovku nenastavujte na mimoriadne
svetlé nastavenie.
•• Myš nedržte nadmernou silou.
•• Monitor a LCD obrazovku udržiavajte čisté.
•• Ak nosíte okuliare, pred použitím počítača ich očistite.
•• Pri zadávaní obsahu vytlačeného na papieri do počítača
používajte statický držiak na papier, a to tak, aby sa výška
papiera približne rovnala výške monitora.
•• Počas písania nedávajte ruku na klávesnicu.
•• Klávesnicu, zariadenie touchpad alebo myš nestláčajte
nadmernou silou.
•• Pri dlhodobom použití počítača odporúčame pripojenie
externej klávesnice a myši.
Správna poloha počas používania počítača
Ovládanie hlasitosti (Slúchadlá a reproduktory)
Hlasitosť skontrolujte pred počúvaním hudby.
Skontrolujte
hlasitosť!
•• Pred použitím slúchadiel skontrolujte, či nie je hlasitosť príliš
vysoká.
•• Neodporúčame dlhodobé používanie slúchadiel.
•• Odchýlka od predvoleného nastavenia ekvalizéru môže
spôsobiť zhoršenie sluchu.
•• Predvolené nastavenie môžete bez vášho zásahu zmeniť
pomocou aktualizácií softvéru a ovládača. Pred prvým
použitím prosím, skontrolujte predvolené nastavenie
ekvalizéru.
Kapitola 1.
Začíname
23
Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte
dlhodobo zvuky nastavené na najvyššiu hlasitosť.
Čas používania (prestávka)
•• Pri práci dlhšej ako jedna hodina si po 50 minútach dajte 10minútovú prestávku.
Osvetlenie
•• Počítač nepoužívajte v tmavých miestach. Úroveň osvetlenia
pre používanie počítača musí byť dostatočne jasná pre čítanie
knihy.
•• Odporúčame použiť nepriame osvetlenie. Odrazom na LCD
obrazovke zabránite pomocou záclony.
Prevádzkový stav
•• Počítač nepoužívajte na horúcich alebo vlhkých miestach.
•• Počítač používajte v rámci povoleného rozsahu teplôt a
vlhkosti, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
Pohľad spredu
1
•• Obrázky použité v používateľskej príručke pre kryt a hlavné
teleso uvádzajú reprezentatívny model príslušnej série.
Z tohto dôvodu sa v závislosti od modelu farby a vzhľad
na obrázkoch môžu odlišovať od skutočného vzhľadu
produktu.
2 Mikrofón
Označuje prevádzkový stav kamery.
Použiť môžete zabudovaný mikrofón.
Pri použití tohto objektívu môžete
vytvárať statické snímky a nahrávať video.
3 Objektív kamery
Ak chcete nasnímať obrázok alebo
nakrútiť video, prejdite na položky
Charms (Talizmany) > Štart > Camera
(Fotoaparát).
1
4 LCD
Zobrazujú sa tu obrazy obrazovky.
2
3
5 Reproduktor
Zariadenie používané na vytvorenie
zvuku.
•• Skutočná farba a vzhľad počítača sa môže odlišovať od
obrázkov použitých v tejto príručke.
4
5
6
7
8
9
Indikátor
prevádzky kamery
24
6
Tlačidlo Power
(Napájanie)
Zapne alebo vypne produkt.
7 Klávesnica
Zariadenie na zadávanie údajov stláčaním
tlačidiel.
Zariadenie
touchpad/
8
tlačidlá zariadenia
touchpad
Zariadenie touchpad a tlačidlá zariadenia
touchpad poskytujú podobné funkcie,
ako má guľôčka a tlačidlá myši.
Zobrazujú prevádzkový stav počítača.
9 Stavové indikátory
Počas prevádzky príslušnej funkcie sa
rozsvieti príslušná prevádzková dióda
LED.
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
25
Stavové indikátory
1
Funkcia Fn
Lock
2 Caps Lock
Tento indikátor zobrazuje stav Zap./Vyp.
funkcie Fn Lock.
Svieti: Môžete použiť klávesové skratky bez
držania klávesu Fn.
Nesvieti: Na spustenie musíte podržať kláves
Fn pred tým, ako stlačíte klávesovú skratku.
Rozsvieti sa po stlačení tlačidla Caps Lock,
ktoré umožňuje písanie veľkých písmen bez
držania tlačidla Shift.
Zapnuté: Zadávanie veľkých písmen
Vypnuté: Zadávanie malých písmen
Zobrazuje zdroj napájania a stav nabitia
batérie.
1
2
3
Zelená: Keď je batéria úplne nabitá alebo
keď batéria nie je nainštalovaná.
4
3 Stav nabitia
/ Červená alebo oranžová: Keď sa batéria
nabíja.
Vypnuté: Keď počítač beží na napájanie
z batérie bez pripojeného adaptéru
striedavého prúdu.
Zobrazuje prevádzkový stav počítača.
4 Napájanie
Svieti: Počas chodu počítača.
Bliká: Keď je počítač v režime spánku.
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
26
Pohľad sprava
Zásuvka na kartu
1 SIM (voliteľné)
2
1
2
3
4
Zásuvka na karty
Táto zásuvka je určená na karty SIM.
Slot na vloženie karty podporuje rôzne
druhy kariet.
3 Port USB
K portu USB môžete pripojiť zariadenia
USB, ako napríklad klávesnicu/myš,
digitálny fotoaparát a pod.
Bezpečnostná
4 zásuvka
Počítač môžete zabezpečiť pripojením
zámky a kábla k Bezpečnostnej zásuvke.
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
27
Pohľad zľava
Konektor
1 jednosmerného
prúdu
2
1
2
3
4
5
6
Konektor na pripojenie adaptéru
striedavého prúdu, ktorý počítaču
dodáva napájanie.
Port pre káblovú sieť
K tomuto portu pripojte kábel Ethernet.
LAN
3 Port pre monitor
Port používaný na pripojenie monitora,
TV alebo projektora s podporou 15kolíkového rozhrania D-SUB.
Môžete pripojiť VGA adaptér
(voliteľný).
Digitálny port video/ K tomuto portu môžete pripojiť kábel
HDMI. Pomocou tohto portu si môžete v
4 audio (HDMI)
(Voliteľný)
televízore užívať digitálne video a audio.
5
Port USB
(voliteľné)
Konektor na
pripojenie naúšnej/
6
náhlavnej súpravy
K portu USB môžete pripojiť zariadenia
USB, ako napríklad klávesnicu/myš,
digitálny fotoaparát a pod.
Typ portu môžete rozpoznať podľa
farby (modrá pre USB 3.0 a čierna
pre USB 2.0).
Tento konektor slúži na pripojenie
náušnej alebo náhlavnej súpravy.
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
28
Pohľad zospodu
1
Kryt pamäťového
priestoru
Pod krytom je nainštalovaná hlavná
pamäť.
Tento otvor slúži na odpojenie
napájacieho zdroja od batérie. Ak chcete
odpojiť napájanie od batérie, zasuňte a
zatlačte koniec narovnanej kancelárskej
sponky do otvoru.
1
2
2
Núdzový otvor
batérie
Bližšie informácie nájdete v odseku O
funkcii odpojenia napájacieho zdroja
od internej batérie v časti Zásady
bezpečnosti.
miestnenie núdzového otvoru sa
U
môže líšiť v závislosti od konkrétneho
modelu.
Zapínanie a vypínanie počítača
Kapitola 1.
Začíname
29
Zapnutie počítača
1
2 LCD panel zdvihnite nahor.
3 Počítač zapnite stlačením tlačidla napájania.
Pripojte sieťový adaptér.
O aktivácii systému Windows
Pri prvom zapnutí počítača sa zobrazí obrazovka aktivácie
operačného systému Windows.
Ak chcete začať počítač používať, podľa pokynov vykonajte
postup aktivácie.
Nastavenie jasu obrazovky
Keď je počítač napájaný z batérie, jas LCD obrazovky
sa
áᔪ
automaticky nastaví na nízku úroveň.
Jas obrazovky zvýšte stlačením kombinácie klávesov
Ŗᮁ
+
.
ponuku Kľúčové tlačidlá.
1 Otvorte
• Touchpad/myš: Ukazovateľ myši presuňte do pravého
᜽᯲
4
horného alebo dolného rohu obrazovky.
Ak je napájanie zapnuté, LED kontrolka napájania svieti.
ᰆ⊹
2
Lištu zvýšte stlačením tlačidiel Nastavenie
> Jas
.
ᖅᱶ
⦽
Zapínanie a vypínanie počítača
Kapitola 1.
Začíname
Na pracovnej ploche
Vypnutie počítača
•• Keďže postupy vypnutia počítača sa môžu odlišovať v
závislosti od nainštalovaného operačného
systému, počítač
áᔪ
vypnite prosím, podľa postupu platného pre zakúpený
operačný systém.
Ŗᮁ uložte všetky vaše údaje.
•• Pred kliknutím na tlačidlo Vypnúť
ponuku Kľúčové tlačidlá.
1 Otvorte
• Touchpad/myš: Ukazovateľ myši presuňte do pravého
᜽᯲
horného alebo dolného rohu obrazovky.
ᰆ⊹
Kliknite na položky Nastavenie
2 Vypnúť
.
30
> Napájanie
ᖅᱶ
>
⦽
Ak chcete počítač vypnúť, keď ste odhlásení, odomknite
> Vypnúť .
obrazovku a kliknite na položky Napájanie
⦽
Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart
1 Touchpad/myš:
v ľavom dolnom rohu.
2 Kliknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť > Vypnúť.
Zapínanie a vypínanie počítača
Uzamknutie obrazovky
Obrazovku uzamknutia odomknete tak, že vykonáte jeden z
nasledovných úkonov:
•• Touchpad/myš: Kliknite na obrazovku zámky.
•• Klávesnica: Stlačte ktorýkoľvek kláves.
Ak má konto heslo, po odomknutí obrazovky sa prihláste zadaním
hesla.
Kapitola 1.
Začíname
31
Kapitola 2.
Používanie systému Windows
Čo je to Microsoft Windows?
33
Prvý pohľad na obrazovku
34
Používanie talizmanov
36
Používanie aplikácií
38
Funkcia klávesovej skratky systému Windows
43
Čo je to Microsoft Windows?
Microsoft Windows je operačný systém, ktorý je nevyhnutný na
prevádzku počítača.
Ak chcete svoj počítač využívať optimálnym spôsobom, musíte
ho vedieť správne obsluhovať. Informácie tom, ako používať
operačný systém, nájdete v častiach Pomoc a technická podpora
pre systém Windows a Pomocník+tipy.
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Zobrazenie ponuky Pomocník+tipy
Na Štart obrazovke vyberte položku Pomocník+tipy.
•• Táto obrazovka môže vyzerať mierne odlišne v závislosti od
modelu a operačného systému.
•• Táto príručka je určená pre systém Windows 8.1, pričom
jej obsah sa môže líšiť v závislosti od verzie operačného
systému.
•• Obrázok na pracovnej ploche sa líši v závislosti od modelu
produktu a verzie operačného systému.
Zobrazenie pomocníka
Ak chcete otvoriť Pomocníka, postupujte takto:
•• Klávesnica: Stlačte tlačidlo F1.
•• Touchpad/myš: Umiestnením ukazovateľa myši do pravého
horného alebo dolného rohu obrazovky zobrazte ponuku
Kľúčové tlačidlá. Ťuknite na položku Nastavenia >
Pomocník.
Ak ste pripojení k internetu, máte možnosť prístupu k
najaktuálnejšiemu on-line pomocníkovi.
Ponuky v systéme Windows možno ovládať dvomi spôsobmi:
pomocou myši a gestami.
33
Prvý pohľad na obrazovku
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Systém Windows ponúka nový režim Štart obrazovky, ako aj
režimpracovnej plochy známy zo starších verzií tohto operačného
systému.
1
Úvodná
obrazovka
Označuje predvolenú úvodnú obrazovku
systému Windows.
2
Aplikácia
Označuje aktuálne nainštalované aplikácie.
3
Používateľské
konto
4
Obrazovka Štart
5
6
Keď zapnete počítač, zobrazí sa Štart obrazovka, ktorá vám
umožňuje používať aplikácie z jedného miesta.
1
2 3
4
Označuje momentálne používané
používateľské konto.
Zobrazenie
talizmanov
Ponuka talizmanov je skrytá na pravej
strane obrazovky. Kurzor myši umiestnite
na okraj pravej hornej alebo spodnej časti
obrazovky. Zobrazí sa ponuka talizmanov.
Talizmany
Označuje ponuku, ktorá vám umožňuje
používať funkcie ako Hľadať, Zdieľať, Spustiť,
Zariadenie a Nastavenia.
Pracovná plocha
Obrazovka Štart
Pracovná plocha Prepína na režim pracovnej plochy.
7
Obrazovka Aplikácie sa objaví v prípade,
keď zobrazíte zoznam všetkých aplikácií
nainštalovaných v počítači vo forme dlaždíc.
áᔪ
Táto obrazovka sa objaví len pri používaní
myši.
8
Toto tlačidlo sa objaví len pri používaní myši.
zobrazíte presunutím
Tlačidlo Štart
᜽᯲ do ľavého dolného rohu.
ukazovateľa myši
Kliknutím na toto tlačidlo možno prepnúť na
ᰆ⊹
obrazovkou naposledy
spustenej aplikácie
alebo pracovnej plochy.
Podľa potreby kliknite
na tlačidlo pravým
ᖅᱶ
tlačidlom myši a vyberte možnosť Vypnúť
alebo Ovládací panel.
Ŗᮁ
5
6
7
8
4
34
Tlačidlo Štart
Prvý pohľad na obrazovku
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Presun na Štart obrazovku.
Pracovná plocha
Ponúka funkcie podobné tým, ktoré ste mali k dispozícii na
pracovnej ploche v predchádzajúcich verziách systému Windows
8.
4
Tlačidlo Štart
Ak chcete vybrať ponuky rýchleho prístupu,
napríklad Vypnúť alebo Ovládací panel,
kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo
Štart, prípadne naň ťuknite a podržte ho.
1
2
Používanie tlačidla Štart
3
Ťuknutím a podržaním tlačidla Štart alebo kliknutím pravým
tlačidlom myši vyberiete ponuky rýchleho prístupu.
Ovládací panel
Prieskumník
4
1
2
Pracovná plocha
Označuje pracovnú plochu.
Ponuka talizmanov je skrytá na pravej
strane obrazovky.
2
3
Zobrazenie
talizmanov
Talizmany
35
Zobrazí sa ponuka Kľúčové tlačidlá, ako je
znázornené na obrázku.
•• Touchpad/myš: Ukazovateľ myši
umiestnite do pravého horného alebo
dolného rohu obrazovky.
Označuje ponuku, ktorá vám umožňuje
používať funkcie ako Hľadať, Zdieľať,
Spustiť, Zariadenie a Nastavenia.
Ponuka Napájanie
Tlačidlo Štart
Používanie talizmanov
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Charms (Talizmany) je nový typ ponuky, ktorá kombinuje ponuku
Štart s ovládacím panelom predchádzajúcich verzií systému
Windows.
Ponuka talizmanov vám umožňuje rýchlo konfigurovať zariadenia
pripojené k počítaču, vyhľadávať aplikácie/súbory a využívať
funkciu zdieľania atď.
Aktivácia talizmanov
Ak chcete otvoriť ponuku Kľúčové tlačidlá, postupujte takto:
•• Touchpad/myš: Ukazovateľ myši umiestnite do pravého
horného alebo dolného rohu obrazovky.
Zobrazenie
ponuky
Charms
(Talizmany)
Vyhľadávanie kľúčových slov a následné
vygenerovanie integrovaného zoznamu výsledkov
vyhľadávania zahŕňajúcich aplikácie, súbory a
Search
Vyhľadávanie
webové stránky.
Search
Search
Share
Share
Zdieľanie
Share
Start
Start
Start
Štart
Device
Device
Device
Zariadenia
Zdieľanie rozličných typov súborov s ostatnými
používateľmi prostredníctvom e-mailovej
komunikácie.
Presun na domovskú obrazovku alebo otvorenie
naposledy spustenej aplikácie.
Vyhľadanie a použitie pripojených zariadení,
napríklad tlačiarní a zobrazovacích monitorov.
Talizmany
Settings
Settings
Nastavenie
Settings
Zobrazenie
ponuky
Charms
(Talizmany)
36
Konfigurácia nastavení počítača alebo aplikácie
podľa vašich požiadaviek.
Používanie talizmanov
Kapitola 2
Používanie systému Windows
37
Zmena nastavení
Často používané ponuky systému Windows sa zhromažďujú.
Ikona
Kliknite na položky Charms (Talizmany) > Settings (Nastavenia).
Názov
Popis funkcie
Môžete sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.
Bezdrôtová sieť Vyberte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa
chcete pripojiť.
Nastavenie
hlasitosti
⦽
⦽
⦽
⦽
⦽
ENG
Môžete nastaviť hlasitosť alebo stlmiť
zvuk.
Jas obrazovky
Môžete nastaviť jas obrazovky.
Upozornenie
Môžete nastaviť interval, v akom
aplikácia odosiela upozornenia.
Napájanie
Môžete vypnúť počítač alebo
konfigurovať možnosti napájania.
Jazyk
Výber jazyka, ktorý uprednostňujete.
Změnit nastaveníe PC
Môžete meniť ďalšie nastavenia.
Používanie aplikácií
Kapitola 2
Používanie systému Windows
38
Pojem aplikácia označuje aplikačný program (ďalej sa bude
označovať pojmom aplikácia). V širšom kontexte tento pojem
označuje všetky softvérové aplikácie nainštalované v operačnom
systéme.
Systém Windows poskytuje základné aplikácie na realizáciu
bežných úloh.
Spustenie/ukončenie aplikácie
Ak chcete aplikáciu aktivovať, kliknite na ňu na úvodnej obrazovke.
Zatvorenie aktuálnej aplikácie na dotykovej obrazovke
Potiahnite prstom smerom nadol od vrchného okraja obrazovky.
Zatvorenie aktuálnej aplikácie pomocou myši
myši presuňte na vrchný okraj obrazovky.
1 Ukazovateľ
Váš kurzor myši sa zmení na tvar ruky.
a podržte tlačidlo myši a súčasne ťahajte kurzor k
2 Stlačte
spodnému okraju obrazovky. Aplikácia sa posunie nadol,
zmizne a ukončí sa.
Používanie aplikácií
Zobrazenie aktuálne spustených aplikácií
chcete zobraziť naposledy spustenú aplikáciu, kurzor myši
1 Akposuňte
do ľavého horného rohu obrazovky.
posúvaním kurzora myši nadol zobrazte zoznam
2 Potom
aktuálne spustených aplikácií v príslušnom poradí.
Používanie aplikácií
Kapitola 2
Používanie systému Windows
39
na aplikáciu v danom zozname alebo ju potiahnite do
Touchpad/myš: Ukazovateľ myši presuňte na vrchný okraj
3 Kliknite
2
stredu obrazovky. Teraz môžete prehliadať zvolenú aplikáciu,
obrazovky. Tvar ukazovateľa sa zmení na dlaň. Potom myš
ktorá je momentálne spustená.
Pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu v zozname a kliknutím
na možnosť Close (Zavrieť) ju ukončite.
presuňte smerom doľava alebo doprava.
usporiadajte polohu jednotlivých rozdelených
3 Príslušne
obrazoviek.
zmeniť pomer rozdelenia obrazovky, posúvajte
4 Aklištuchcete
rozdelenia obrazovky.
1
2
Aplikácia Weather Lišta rozdelenia
(Počasie) obrazovky
Aplikácia Store (Predajňa)
Používanie rozdelených obrazoviek
1 Vyberte položku Apps (Aplikácie) na úvodnej obrazovke .
Príklad: Ak súčasne spustíte aplikáciu Weather (Počasie) a Store (Predajňa)
Používanie aplikácií
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Pridanie/odobranie aplikácie na/z úvodnej obrazovky
1 Prejdite na obrazovku Aplikácie.
• Touchpad/myš: Kliknite na ikonu
domovskej obrazovky.
v ľavom dolnom rohu
na aplikáciu a jej podržaním, prípadne kliknutím
2 Ťuknutím
pravým tlačidlom Touchpad/myš zobrazíte zoznam aplikácií.
3
Vyberte položku Pripnúť na domovskú obrazovku
alebo Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke
1
2
Príklad: Keď odstraňujete aplikáciu z úvodnej obrazovky
.
40
Prehľad aplikácie Fotoaparát
Aplikáciu Fotoaparát v rámci operačného systému môžete použiť
na snímanie fotografií či nahrávanie filmov a ich následnú úpravu
podľa svojich požiadaviek.
1 Vyberte položku Fotoaparát na domovskej obrazovke.
Ak chcete snímať fotografie, vyberte ikonu
. Ak chcete
2 nahrávať
filmy, vyberte ikonu
.
Používanie aplikácií
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Prehratie fotografie alebo filmu
Upozornenia
► Postup na okamžité prehratie fotografií nasnímaných pomocou
aplikácie Fotoaparát
• Touchpad/myš: Kliknite na šípku v ľavej časti obrazovky.
► Na Úvodnej obrazovke vyberte položky Fotografie
fotoaparátu.
>Z
Môžete spustiť súvislé prezeranie zhotovených fotografií a
videí.
Úprava fotografií
1 Vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
prstom smerom nadol od vrchného okraja
2 Potiahnite
obrazovky, prípadne potiahnite prstom smerom nahor od
spodného okraja.
Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na fotografiu.
Potom vyberte položku Upraviť a vykonajte požadované
3 úpravy.
•• Nesnímajte fotografie iných osôb bez ich súhlasu.
•• Nesnímajte fotografie a nenahrávajte videá na miestach,
kde to nie je povolené.
•• Nesnímajte fotografie a nenahrávajte videá, ktoré môžu
narušovať súkromie alebo dôvernosť údajov.
41
Používanie aplikácií
Používanie predajne Windows Store
Ak na úvodnej obrazovke spustíte aplikáciu App Store (Obchod
aplikácií), zobrazia sa aplikácie v predajni Windows Store.
Na zakúpenie aplikácií v predajni Windows Store je však
nevyhnutné mať založené konto u spoločnosti Microsoft.
Pokračujte po registrácii účtu Microsoft v ponuke Charms
(Talizmany).
Kapitola 2
Používanie systému Windows
42
Konfigurácia účtu Microsoft
Účet Microsoft vám umožňuje on-line synchronizovať vaše
nastavenia s inými zariadeniami so systémom Windows, čím
získavate možnosť zdieľania súborov a nastavení.
Ak chcete preberať a nakupovať aplikácie z predajne, mali by ste si
zaregistrovať konto Microsoft.
ponuku Charms (Talizmany) a kliknite na položky
1 Spustite
Nastavenia > Změnit nastaveníe PC.
2 Vyberte položku Vaše konto > Pripojiť ku kontu Microsoft.
1
Spoločnosť Samsung nedokáže napraviť chyby vzniknuté
v dôsledku používania iných nainštalovaných aplikácií
zakúpených v predajni Windows Store. Obráťte sa priamo na
centrum zákazníckej podpory pre danú aplikáciu.
2
si konto podľa nasledujúcich príslušných
3 Zaregistrujte
postupov.
Funkcia klávesovej skratky systému Windows
Kapitola 2
Používanie systému Windows
43
V systéme Windows môžete používať nasledujúce užitočné klávesové skratky.
Funkcia
Klávesové skratky
Popis funkcie
Zobrazenie úvodnej obrazovky
Kláves Windows
Zobrazenie pracovnej plochy
Tlačidlo Windows + D
Prepína na režim pracovnej plochy.
Spúšťanie talizmanov
Tlačidlo Windows + C
Aktivuje talizmany.
Uzamknutie obrazovky
Tlačidlo Windows + L
Uzamkne obrazovku.
Otvorenie strediska zjednodušeného prístupu
Kláves Windows + U
Otvára konfiguráciu strediska zjednodušeného prístupu.
Otvorenie nastavení druhej obrazovky
Tlačidlo Windows + P
Otvorí ponuku nastavení externého monitora.
Otvorenie aplikácie Advanced Management Tool
Kláves Windows + X
Otvorí aplikáciu Advanced Management Tool
Ukončenie aplikácie
Alt + F4
Prepína na režim úvodnej obrazovky.
Ukončí aktuálne spustenú aplikáciu.
Kapitola 3.
Používanie počítača
Klávesnica
45
Zariadenie touchpad
48
Zásuvka na karty
52
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia 55
Nastavenie hlasitosti
60
Ovládanie jasu LCD obrazovky
62
Káblová sieť
64
Bezdrôtová sieť (voliteľné)
67
Aktualizácia softvéru Samsung
69
Diagnostika stavu počítača a riešenie problémov 70
Používanie zabezpečovacieho slotu
71
Klávesnica
Kapitola 3.
Používanie počítača
Nasledovné časti sa týkajú funkcií a postupov klávesových skratiek.
•• Skutočná klávesnica môže vyzerať inak ako je znázornené na obrázku.
•• V závislosti od vašej krajiny sa môže klávesnica líšiť. Nasledovný text opisuje hlavne klávesové skratky.
Klávesové skratky
Súčasne stlačte kláves Fn a klávesovú skratku.
Prípadne stlačte kláves Fn Lock spolu s klávesovou skratkou, aby ste mohli ľahšie využívať funkcie klávesových skratiek.
► Spôsob 1
+
Klávesové skratky
► Spôsob 2
1
2
Klávesové skratky
45
Klávesnica
Klávesové skratky
Kapitola 3.
Používanie počítača
Názov
Settings
46
Funkcia
Spustí sa riadiaca softvérová aplikácia od spoločnosti Samsung - Settings.
Ovládanie jasu obrazovky Ovláda nastavenie jasu obrazovky.
CRT/LCD
Zariadenie touchpad
Stíšiť
Ovládanie hlasitosti
Tichý režim
Režim Za letu
Po pripojení externého monitora (alebo TV) k počítaču prepína výstup obrazovky na LCD
obrazovku alebo externý monitor.
Zapína alebo vypína funkciu zariadenia touchpad.
Zariadenie touchpad môžete vypnúť, keď používate len externú myš.
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuk, stlačte toto tlačidlo.
Reguluje hlasitosť.
Znižuje hlasitosť ventilátora, aby používatelia mohli používať počítač bez hluku.
Zapne alebo vypne všetky zariadenia bezdrôtovej siete.
(Len pre modely so zariadením bezdrôtovej siete.)
Klávesnica
Ostatné funkčné klávesy
•• Po zapnutí funkcie Fn Lock môžete používať funkcie
klávesových skratiek bez toho, aby ste museli stlačiť kláves Fn.
•• Ak je funkcia zapnutá: Môžete používať funkcie
klávesových skratiek bez toho, aby ste museli stlačiť kláves Fn.
•• Ak je funkcia vypnutá: Funkciu klávesovej skratky môžete
používať súčasným stlačením klávesu Fn + klávesovej skratky.
Ak klávesové skratky nefungujú správne, musíte nainštalovať
aplikáciu Settings.
Kapitola 3.
Používanie počítača
47
Zariadenie touchpad
Zariadenie touchpad poskytuje rovnaké funkcie, ako myš a ľavé
a pravé tlačidlo zariadenia touchpad zohráva úlohu ľavého a
pravého tlačidla myši.
Kapitola 3.
Používanie počítača
48
Funkcia kliknutia
Položte prst na touchpad a raz kliknite na položku.
Prípadne raz rýchlo stlačte ľavé tlačidlo a uvoľnite ho.
•• Zariadenia touchpad sa dotýkajte len prstami. Zariadenie
touchpad nerozozná okrem vašich prstov nič iné, ako
napríklad guľôčkové pero.
Ťuknutie
alebo
Kliknutie
•• Ak sa počas zavádzania systému dotknete zariadenia
toouchpad alebo stlačíte tlačidlá zariadenia touchpad, čas
zavádzania systému Windows sa môže predĺžiť.
Funkcia dvojitého kliknutia
Základné funkcie zariadenia touchpad
Pohyb kurzora na obrazovke
Prst jemne položte na zariadenie touchpad a pohýbte prstom.
Kurzor myši sa bude primerane pohybovať. Prst pohnite smerom,
ktorým chcete kurzor posunúť.
Prst dajte na zariadenie touchpad a rýchlo dvakrát prstom ťuknite
nad želanou položkou.
Alternatívne môžete dvakrát rýchlo stlačiť ľavé tlačidlo zariadenia
touchpad.
Dvojité ťuknutie
alebo
Dvojité kliknutie
Zariadenie touchpad
Kapitola 3.
Používanie počítača
Funkcia pravého tlačidla
49
Funkcia gesta zariadenia touchpad (voliteľné)
Toto zodpovedá kliknutiu pravým tlačidlom myši.
•• Funkcia gesta zariadenia touchpad nemusí byť poskytnutá
a verzia funkcie sa môže v závislosti od modelu líšiť.
Niektoré postupy používania sa môžu v závislosti od verzie
odlišovať.
Jedenkrát stlačte pravé tlačidlo zariadenia touchpad. Zobrazí sa
príslušná kontextová ponuka.
•• Podrobné postupy používania
nájdete v popisoch v okne
áᔪ
nastavenia zariadenia touchpad.
Kliknutie
Konfigurácia funkcie gesta
Ŗᮁ
Niektoré funkcie nemusia byť nakonfigurované.
᜽᯲
V tomto prípade ich môžete nakonfigurovať
pomocou
nasledujúcej cesty.
Funkcia ťahania
Ťahanie označuje presun položky po výbere na iné miesto.
Ľavé tlačidlo zariadenia touchpad stlačte a držte stlačené nad
položkou, ktorú chcete ťahať a položku presuňte na nové miesto.
Držanie stlačeného
ľavého tlačidla
zariadenia touchpad
Presunutie
1
ᰆ⊹
Na pracovnej polohe kliknite na položky ponuka Charms
(Talizmany) > Nastavenie
> Ovládací panel > Hardvér
ᖅᱶ
a zvuk.
sa zobrazí okno s nastaveniami touchpadu, kliknite
2 Keď
na príslušnú položku pod nastavením Select an Item to
Configure (Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť), aby
ste označili políčko príslušnej položky.
Ak chcete zrušiť funkciu gest, zrušte označenie políčka
príslušnej položky v okne nastavení touchpadu.
Zariadenie touchpad
Kapitola 3.
Používanie počítača
Funkcia posúvania
Funkcia aktivácie ponuky Charms (Talizmany)
Táto funkcia je rovnaká, ako oblasť posúvania zariadenia touchpad.
Ak položíte prst na pravý okraj touchpadu a potiahnete ho do
stredu, zobrazí sa ponuka Charms (Talizmany).
Ak na zariadenie Touchpad dáte dva prsty a posuniete ich smerom
hore, dole, doľava alebo doprava, obrazovka sa bude posúvať
smerom hore, dole, doľava alebo doprava.
50
alebo
Funkcie priblíženia
Funkcia otvorenia posledného spusteného okna
Ak na zariadenie touchpad dáte dva spojené alebo oddelené prsty,
aktuálny obrázok alebo text bude priblížený alebo oddialený.
Prst položte na ľavý okraj touchpadu a potiahnutím do stredu
aktivujte predchádzajúci používaný program spomedzi aktuálne
spustených programov.
Priblíženie
alebo
Oddialenie
Zariadenie touchpad
Kapitola 3.
Používanie počítača
51
Funkcia zapnutia/vypnutia zariadenia touchpad
Uzamknutie s tlačidlami klávesových skratiek
Automatické uzamknutie pri pripojení USB myši
Ak chcete použiť len myš bez použitia zariadenia touchpad,
môžete zariadenie touchpad vypnúť.
Ak je pripojené externé USB zariadenie na ovládanie kurzora v
ponuke Charms (Talizmany), pod položkami Pracovná plocha
> Nastavenie > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Myš >
Touchpad označením políčka Disabled (Vypnuté) zakážte funkciu
touchpadu pri pripojení USB myši.
Funkciu zariadenia touchpad uzamknete stlačením kláves
+
.
Nastavenia touchpadu a jeho tlačidiel môžete nakonfigurovať
na kartách, ktoré sa zobrazia po kliknutí na ponuku Charms
(Talizmany) na pracovnej ploche > Nastavenie > Ovládací
panel > Hardvér a zvuk > Touchpad.
Táto funkcia automatického uzamknutia sa pri niektorých
modeloch nedodáva.
Zásuvka na karty
Kapitola 3.
Používanie počítača
Slot na pamäťové karty vám umožňuje načítavať údaje na rôznych
typoch pamäťových kariet a zapisovať na ne.
Pri vkladaní pamäťovej karty sa uistite, že pamäťovú kartu vkladáte
v správnom smere. Zatlačením nesprávne vloženej pamäťovej
karty môžete spôsobiť poškodenie karty alebo zásuvky.
•• Pamäťové karty môžete použiť ako odnímateľný disk a
pohodlne vymieňať údaje s digitálnymi zariadeniami, ako
napríklad s digitálnym fotoaparátom a pod.
•• Samostatne si zakúpte pamäťové karty s požadovanou
kapacitou.
•• Farba zásuvky na karty sa môže líšiť od vyobrazenia v tejto
príručke.
•• Pred použitím zásuvky vyberte z vnútra zásuvky maketu
karty. (Iba pre modely s maketou karty.)
•• Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na karte v smere
zobrazenom na zásuvke.
•• Pamäťové karty označené symbolom ‘*’ musíte vložiť do
určeného adaptéra a potom vložiť adaptér do zásuvky na
karty.
Vloženie takýchto pamäťových kariet priamo do zásuvky
na karty bez určeného adaptéra môže spôsobiť poškodenie
počítača.
•• Počítač nemusí rozpoznať zariadenie v závislosti od stavu
určeného adaptéra.
•• Rýchlosť dátového prenosu sa môže líšiť v závislosti od
špecifikácií pamäťovej karty.
Príklad) Karta SD
Názvy pamäťových kariet
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené úplné názvy skratiek
pamäťových kariet.
Skratka
SD
Názov pamäťovej karty
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
*micro SD
micro Secure Digital
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
*micro SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
52
Zásuvka na karty
Kapitola 3.
Používanie počítača
kartu vložte do zásuvky na karty správnym
1 Pamäťovú
smerom.
Vybratie pamäťovej karty
hlásenie sa zobrazí vpravo hore. Kliknutím
2 Nasledujúce
otvorte priečinok a kliknite na položku View Files (Zobraziť
Prípadne zatlačte na koniec karty a keď sa vysunie, vyberte ju.
súbory).
Ak sa zobrazí hlásenie upozorňujúce na problém, kliknite
na príslušné okno > Pokračovať bez skenovania. Môžete
vykonať nasledujúci proces popísaný v bode 3.
ploche sa spustí aplikácia Prieskumník.
3 NaÚdajepracovnej
môžete ukladať, presúvať alebo odstraňovať z
príslušnej jednotky.
Kartu uchopte za koniec a vyberte von.
53
Zásuvka na karty
Kapitola 3.
Používanie počítača
Naformátovanie pamäťovej karty
Pri prvom použití pamäťovej karty musíte pamäťovú kartu pred
použitím naformátovať.
Formátovanie karty odstráni všetky údaje uložené na karte.
Ak karta obsahuje údaje, pred naformátovaním údaje
zálohujte.
Kliknite na ikonu Prieskumník
1 časti
pracovnej plochy.
na paneli úloh v spodnej
tlačidlom kliknite na jednotku karty a potom kliknite
2 Pravým
na možnosť Formátovať.
3 Formátovanie spustíte kliknutím na položku Štart.
54
•• Ak chcete zdieľať pamäťovú kartu s digitálnym zariadením,
napríklad s digitálnym fotoaparátom, pred použitím sa
odporúča sformátovať pamäťovú kartu v digitálnom
zariadení. Ak pamäťovú kartu sformátujete na počítači a
potom ju vložíte do digitálneho zariadenia, budete možno
musieť pamäťovú kartu znovu sformátovať v digitálnom
zariadení.
•• Ak má pamäťová karta zariadenie chránené proti
zapisovaniu a zariadenie je v uzamknutej polohe, kartu
nemôžete naformátovať, zapisovať na ňu údaje ani ich
vymazávať.
•• Opakované vkladanie a vyberanie pamäťovej karty môže
pamäťovú kartu poškodiť.
•• SDIO(Bezpečný digitálny vstup a výstup) nie je
podporovaný.
•• Nemôžete načítavať a zapisovať údaje chránené proti
kopírovaniu.
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Ak pripojíte externé zobrazovacie zariadenie ako je monitor, TV,
projektor atď, počas prezentácie alebo pri sledovaní videa alebo
filmu môžete prehliadať obraz na väčšej obrazovke externého
zariadenia.
Kapitola 3.
Používanie počítača
O pripojovacom kábli
Používatelia by mali dodatočne zakúpiť potrebné prepojovacie
káble.
Počítač poskytuje port analógového monitora (D-SUB) a digitálny
video/audio port (HDMI).
Ak sa zariadenie pripojí cez port HDMI, vizuálna kvalita je vyššia
ako pri pripojení cez port analógového monitora (D-SUB). Preto v
prípade, ak sa podporuje niekoľko portov, zobrazovacie zariadenie
pripojte k portu, ktorý poskytuje vyššiu vizuálnu kvalitu.
Kým začnete, skontrolujte port a kábel externého
zobrazovacieho zariadenia a potom zobrazovacie zariadenie
pripojte k počítaču.
Kábel D-SUB
Kábel HDMI
55
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Ŗᮁ
3
Pripojenie k portu monitora (Voliteľné)
Pri pripojení počítača k monitoru, TV alebo projektoru s portom
pre monitor môžete obraz sledovať na väčšej obrazovke.
Pripojením počítača k projektoru môžete uskutočniť lepšiu
prezentáciu.
D-SUB na počítači a port monitora alebo TV prepojte
1 Port
pomocou monitorového kábla (15-kolíkový).
Externý
monitor
TV
Projektor
Kapitola 3.
Používanie počítača
᜽᯲
Vyberte položky ponuka Charms (Talizmany) > Zariadenia
> Projektor3&୘ִփ
> Druhá obrazovka.
ᰆ⊹
Vyberte
želaný režim monitora.
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
Iba obrazovka počitača
3&୘ִփ
Obsah
sa zobrazuje len na obrazovke monitora
‫ࢿـ‬
(aktuálne zariadenie).
‫ࢿـ‬
Duplikovať
‫ ࢿـ‬aktuálneho zariadenia sa zobrazuje aj na
Obsah
externom
zariadení.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Rozšíriť
୙ࢠ
Obrazovka
aktuálneho zariadenia sa rozšíri na
externé
zariadenie.
୙ࢠ
Iba
druhá obrazovka
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Obsah
sa zobrazí len na obrazovke externého
zariadenia.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
napájací kábel pripojeného monitora, TV alebo
2 Pripojte
projektora a zapnite napájanie.
Pri pripájaní k TV prijímaču prepnite do režimu externého
zariadenia.
56
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Ŗᮁ
2
Pripojenie cez port HDMI (Voliteľné)
Ak pripojíte počítač k televízoru prostredníctvom portu HDMI,
môžete si vychutnávať vysokú kvalitu obrazu i zvuku.
Po pripojení TV prostredníctvom rozhrania HDMI musíte
nakonfigurovať obraz a zvuk.
57
᜽᯲
Vyberte položky ponuka Charms (Talizmany) > Zariadenia
> Projektor3&୘ִփ
> Druhá obrazovka.
ᰆ⊹
Vyberte
želaný režim monitora.
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
Iba obrazovka počitača
3&୘ִփ
Obsah
sa zobrazuje len na obrazovke monitora
‫ࢿـ‬
(aktuálne zariadenie).
1 Kábel HDMI pripojte k portu HDMI na televízore.
Externý
monitor
Kapitola 3.
Používanie počítača
‫ࢿـ‬
Duplikovať
TV
Projektor
‫ ࢿـ‬aktuálneho zariadenia sa zobrazuje aj na
Obsah
externom
zariadení.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Rozšíriť
୙ࢠ
Obrazovka
aktuálneho zariadenia sa rozšíri na
externé
zariadenie.
୙ࢠ
Iba
druhá obrazovka
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Obsah
sa zobrazí len na obrazovke externého
zariadenia.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Podporuje sa len u modelov s podporou portu výstupu TV
(HDMI).
•• Ak je na TV viac ako jeden port HDMI, počítač pripojte k
portu DVI IN.
•• Pri pripájaní počítača k TV prepnite režim externého
vstupu na TV na HDMI.
•• Externý monitor/TV nie je podporovaný v okne
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
príkazového riadku systému DOS.
•• Paralelný výstup pre všetky 3 (LCD + CRT + HDMI) nie je
podporovaný.
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Efektívne používanie grafickej karty AMD
(voliteľná)
PowerXpress je prepínateľná grafická technológia, ktorá výberovo
aktivuje internú alebo externú grafickú čipovú súpravu v závislosti
od programu a tým predlžuje životnosť batérie a zároveň udržuje
výkon grafiky.
Kapitola 3.
Používanie počítača
58
tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a v
1 Pravým
rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Configure Switchable
Graphics (Konfigurovať prepínateľnú grafiku).
na tlačidlo Browse (Prehľadávať), zaregistrujte
2 Kliknite
softvér a kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).
Táto technológia používa ako predvolenú vnútornú grafickú
kartu, aby sa znížila spotreba energie batérie a prepína sa na
externú grafickú kartu keď používateľ použije funkcie programu,
ktorý vyžaduje vysoký výkon grafickej karty ako napríklad hra a
prehrávač videa.
Tento popis je len pre Windows 8 a modely na ktoré je
aplikovaná technológiaAMD PowerXpress.
z
► Pridanie programov pre grafickú technológiuPowerXpress
Ak chcete spustiť funkcie programu pomocou externej grafickej
čipovej súpravy, program musíte zaregistrovať.
Niektoré programy sú predregistrované. Ak chcete zaregistrovať
ďalšie programy, vykonajte nasledujúce kroky.
•• Neregistrované programy sa spustia pomocou internej
grafickej čipovej súpravy.
•• Registrovať môžete len spustiteľné súbory (EXE).
x
sa niektoré funkcie registrovaného programu, ktoré
3 Odteraz
vyžadujú vysoký výkon grafickej karty, spustia bez ďalšej
konfigurácie.
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Účinnejšie používanie grafiky NVIDIA (voliteľné)
NVIDIA Optimus je funkcia, ktorá umožňuje automatický výber
a používanie interných alebo externých grafických čipových sád v
závislosti od momentálne spusteného softvéru.
Napríklad interné grafické čipové sady môžete použiť pre
surfovanie po internete alebo spracovávanie textu kvôli
minimalizácii spotreby energie batérie a vysokovýkonnú
externú grafickú čipovú sadu môžete použiť na hranie hier alebo
spracovanie videa, čím sa poskytne realistickejší zážitok.
•• Model NVIDIA Optimus podporuje len operačný systém
Windows 8.
•• Táto funkcia je dostupná len na modeloch s podporou
technológie Optimalizácia NVIDIA.
Registrovanie programov pre spustenie externou
grafickou čipovou sadou
Ak chcete program spustiť pomocou externej grafickej čipovej
sady, musíte program zaregistrovať v paneli NVIDIA.
Niektoré programy sme zaregistrovali vopred. Ak chcete
registrovať ďalšie programy (napr. 3D hry a pod.), vykonajte
nasledovný postup.
tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a vyberte
1 Pravým
položku Panel NVIDIA.
paneli vyberte položku Nastavenia 3D a vyberte
2 Nakartuľavom
Programové nastavenia.
Kapitola 3.
Používanie počítača
59
políčku Vybrať program pre prispôsobenie (S) kliknite na
3 Vtlačidlo
Pridať, čím softvér zaregistrujete.
Registrovať môžete len spustiteľné súbory (EXE).
políčku Vybrať preferovaný grafický procesor pre tento
4 Vprogram
(O) vyberte možnosť Vysokovýkonný procesor
NVIDIA a kliknite na tlačidlo Použiť.
x
x
c
v
v
bol zaregistrovaný.
5 Program
Keď spustíte zaregistrovaný program, jeho spustenie
prebehne pomocou externej grafickej čipovej sústavy bez
potreby dodatočnej konfigurácie.
Nastavenie hlasitosti
Kapitola 3.
Používanie počítača
Používanie nahrávacích programov
Hlasitosť môžete nastaviť pomocou klávesnice a programu na
ovládanie hlasitosti.
Postupy pri nahrávaní zvuku pomocou aplikácie Windows
Recorder sú popísané nižšie.
Nastavenie hlasitosti pomocou klávesnice
+
alebo
+
pripojte ku konektoru pre mikrofón.
1 Mikrofón
Použiť môžete aj vnútorný mikrofón.
áᔪ
Prípadne hlasitosť zapnite alebo vypnite stlačením kombinácie
Ŗᮁ
klávesov
+
.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonou Volume (Hlasitosť)
2 lište
úloha a vyberte položku Nahrávacie zariadenia.
v
či je mikrofón nastavený ako predvolené
3 Skontrolujte,
nahrávacie zariadenie.
᜽᯲
Nastavenie hlasitosti pomocou programu na
nastavovanie hlasitosti
ᰆ⊹
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) > Nastavenie
a nastavte ovládaciu lištu.
60
Ak je to tento prípad, už je nastavený ako predvolené
zariadenie. Ak nie, pravým tlačidlom kliknite nad mikrofónom
a vyberte možnosť Predvoliť.
>
ᖅᱶ
na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo dole a
4 Kliknite
potom kliknite na položku Nahrávanie zvuku.
Stíšenie
Kliknite na možnosť Spustiť nahrávanie.
⦽
Nastavenie hlasitosti
Používanie funkcie SoundAlive
Funkcia SoundAlive vám umožňuje zažiť pomocou stereofónnych
reproduktorov stereofónnejší zvuk.
•• Poskytovateľ softvérových programov sa môže odlišovať v
závislosti od modelu počítača. áᔪ
•• Okrem toho sa v závislosti od modelu počítača a verzie
softvéru niektoré obrázky môžu odlišovať od skutočného
Ŗᮁ
produktu.
tlačidlom kliknite na položku Volume (Hlasitosť)
1 naPravým
lište úloh na pracovnej ploche a kliknite na položku Play
᜽᯲
Device (Prehrávacie zariadenie).
ᰆ⊹
(Prípadne kliknite na ponuku Charms (Talizmany) na
pracovnej ploche > Nastavenie
> Ovládací panel >
ᖅᱶ
Hardvér a zvuk > Zvuk.)
tlačidlom kliknite na položku Reproduktory a
2 Pravým
vyberte položku Vlastnosti.
3 Vyberte kartu SoundAlive a vyberte jeden z režimov.
Kapitola 3.
Používanie počítača
61
Ovládanie jasu LCD obrazovky
Ŗᮁ
Kapitola 3.
Používanie počítača
62
᜽᯲
Ovládanie jasu pomocou klávesnice
Prepínanie režimu obrazu
ᰆ⊹
1
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) > Nastavenie
ikona Nastavenie obrazovky
.
jas pomocou ovládacej lišty na reguláciu jasu
2 Nastavte
obrazovky.
⦽
>
ᖅᱶ
Režim obrazu môžete prepnúť na požadovaný spôsob zobrazenia,
ak chcete napríklad optimalizovať displej na zobrazenie filmov
alebo elektronických kníh.
1 Kliknite na ikonu na domovskej obrazovke vľavo dole.
2 Kliknite na položku Settings > Displej > Farebný tón.
•• Dynamické: Obraz bude jasný a ostrý.
•• Štandardné: Štandardný režim obrazu.
•• Film: Prepnite na tento režim, ak je okolité osvetlenie slabé
alebo pri sledovaní filmov.
•• Film (svetlé): Pre lepšie rozlíšenie sa tmavá scéna rozjasní.
•• Čítanie: Vhodné na čítanie elektronických kníh.
•• Žiaden efekt: Toto je predvolený režim obrazu.
Ovládanie jasu LCD obrazovky
Po pripojení napájania striedavého prúdu sa jas obrazovky
automaticky nastaví na najjasnejšiu úroveň a keď počítač
beží na batériu, jas sa automaticky zníži kvôli predĺženiu čas
použitia batérie.
•• Šetrenie spotreby napájania batérie
Pri chode počítača na napájanie z batérie znížte jas LCD
obrazovky kvôli šetreniu spotreby napájania batérie.
•• Princíp zlých pixlov LCD obrazovky prenosného
počítača
Spoločnosť Samsung dodržiava špecifikácie týkajúce sa
prísnej kvality a spoľahlivosti LCD obrazoviek. Napriek
tomu nie je možné zabrániť prítomnosti malého počtu
zlých pixlov. Veľký počet zlých pixlov môže spôsobovať
problémy so vzhľadom, ale malý počet pixlov nemá vplyv
na výkon počítača.
Preto spoločnosť Samsung dodržiava a spravuje
nasledovné zásady pre body:
- Jasný bod : 2 alebo menej
- Čierny bod : 4 alebo menej
- Kombinácia jasného a tmavého : 4 alebo menej
Kapitola 3.
Používanie počítača
Pokyny pre čistenie LCD obrazovky
LCD obrazovku čistite jemnou látkou zľahka namočenou
v saponáte na čistenie počítačov a pohybujte ňou jedným
smerom.
Čistenie LCD obrazovky nadmernou silou môže spôsobiť
poškodenie LCD obrazovky.
63
Káblová sieť
Káblová sieť je sieťové prostredie používané pre sieť spoločnosti
alebo širokopásmové internetové pripojenie domácnosti.
•• Keďže tieto popisy sú vytvorené podľa najnovšieho
operačného systému, Windows, niektorý obsah a obrázky
popisov sa môžu odlišovať v závislosti od operačného
systému. Keďže postupy pre ostatné operačné systémy
Windows sú podobné, použite odkazy počítača na tieto
popisy.
᜽᯲
2
Kapitola 3.
Používanie počítača
ᰆ⊹
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) na pracovnej
ploche > Nastavenie
> Ovládací panel > Sieť a Internet
ᖅᱶ
> Centrum soetí a kliknite
na položku Zmeniť nastavenie
adaptéra na ľavom paneli.
•• Obrázky použité pre popis patria reprezentatívnemu
modelu. Preto sa obrázky môžu od reality odlišovať.
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
1 Kábel LAN pripojte k portu káblovej siete LAN.
64
položku Ethernet, kliknite na pravé tlačidlo
3 Vyberte
touchpadu a vyberte položku Vlastnosti.
V závislosti od sieťového zariadenia vášho počítača sa môže
názov zariadenia LAN líšiť.
Káblová sieť
položku Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
4 Vyberte
v zozname Network Components (Sieťové komponenty) a
kliknite na položku Vlastnosti.
•• Názov sieťového komponentu sa môže odlišovať v
závislosti od nainštalovaného operačného systému.
•• Aby ste pridali sieťový komponent, kliknite na položku
Install (Inštalovať) na obrazovke, ktorá je zobrazená
na obrázku vyššie. Môžete pridávať klientov, služby a
protokoly.
Kapitola 3.
Používanie počítača
65
nastavenia IP.
5 Nakonfigurujte
Pri používaní DHCP vyberte položku Obtain an Získať adresu
IP automaticky. Ak chcete používať statickú IP adresu,
vyberte možnosť Použiť túto adresu IP a IP adresu nastavte
manuálne.
Keď DHCP nepoužívate, požiadajte vášho správcu siete o IP
adresu.
dokončíte nastavenia, kliknite na tlačidlo OK.
6 Keď
Konfigurácia sieťových nastavení sa dokončila.
Káblová sieť
áᔪ
Ŗᮁ
Použitie funkcie WOL(Wake
On LAN)
<Wake On LAN> je funkcia, ktorá systém aktivuje z režimu spánku,
keď dôjde k prijatiu signálu ᜽᯲
(ako napríklad ping alebo príkaz
kúzelného bloku) cez sieť (káblová LAN).
1
ᰆ⊹
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) na pracovnej
ploche > Nastavenie
> Ovládací panel > Sieť a Internet
ᖅᱶ
> Centrum soetí a kliknite na položku Zmeniť nastavenie
adaptéra na ľavom paneli.
tlačidlom kliknite na položku Lokálne pripojenie a
2 Pravým
vyberte možnosť Vlastnosti.
na kartu Konfigurovať > Správa napájania. Vyberte
3 Kliknite
možnosť Povoliť tomuto zariadeniu zobudiť počítač z
pohotovostného režimu, potom kliknite na tlačidlo OK.
Reštartujte systém.
- Ak sa systém zobudí z režimu spánku aj keď nedošlo k
prijatiu žiadneho signálu, systém používajte po vypnutí
funkcie <Wake On LAN>.
- LED dióda LAN nemusí byť vypnutá, ak ste systém vypli bez
vypnutia možnosti WOL (Wake On LAN).
- Pripojenie káblovej LAN počas používania bezdrôtovej LAN
neaktivuje funkciu <Wake On LAN>. Ak chcete použiť funkciu
<Wake On LAN>, bezdrôtovú sieť LAN nastavte na možnosť
Zakázať.
Kapitola 3.
Používanie počítača
66
- Funkcia <Wake On LAN> možno nebude fungovať počas
používania funkcie hybridnej úspory energie. Režim
hybridného spánku je možné vypnúť zvolením položky
Možnosti napájania v ponuke Ovládací panel.
Technológia Wake On LAN aktivovaná príkazom Ping nie je
podporovaná.
Keď sa pripojíte pomocou 100 Mb/s/1 Gb/s káblovou sieťou
LAN a počítač opustí režim spánku/hibernácie, zobrazí sa
správa, ktorá vás informuje o pripojení k 10 Mb/s/100 Mb/s
káblovej sieti LAN. Dochádza k tomu, pretože obnovenie siete
po opustení pohotovostného režimu/režimu spánku trvá
približne 3 sekundy. Po obnovení sieť pracuje pri rýchlosti 100
Mb/s/1 Gb/s.
Keď je systém v prevádzke na batériu, je možné, že po vložení
kábla LAN bude možné pripojiť sa na internet o niekoľko
sekúnd neskôr ako zvyčajne. Dochádza k tomu následkom
funkcie úspory energie, ktorá znižuje spotrebu batérie.
Keď je systém v prevádzke na batériu, rýchlosť káblovej siete
LAN sa automaticky zníži, aby sa tak znížila spotreba batérie.
V takomto prípade bude 1 Gb/s/100 Mb/s sieť LAN fungovať
pri rýchlosti 100 Mb/s/10 Mb/s.
Bezdrôtová sieť (voliteľné)
Prostredie bezdrôtovej siete (bezdrôtová sieť LAN) je sieťové
prostredie, ktoré umožňuje komunikáciu medzi viacerými
počítačmi v domácnosti alebo v malej kancelárii prostredníctvom
zariadení bezdrôtovej siete LAN.
Kapitola 3.
Používanie počítača
67
•• Snímka obrazovky a terminológia sa v závislosti od modelu
môžu odlišovať.
•• V závislosti od verzie programu niektoré funkcie nemusia
byť zabezpečené, prípadne sa môžu poskytovať iné
doplnkové funkcie.
•• Tento popis platí len pre modely vybavené bezdrôtovými
LAN kartami alebo zariadeniami.
Zariadenie bezdrôtovej siete LAN je voliteľné.
Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od skutočného
produktu, a to v závislosti od modelu vášho zariadenia
bezdrôtovej siete LAN.
Čo je prístupový bod (AP)?
AP je sieťové zariadenie, ktoré pripája káblovú LAN k
bezdrôtovej LAN a zodpovedá bezdrôtovému rozbočovaču
káblovej siete. AP taktiež umožňuje pripojenie viac ako
jedného počítača na miestach, kde je zapnutá bezdrôtová
LAN.
Bezdrôtová sieť (voliteľné)
Kapitola 3.
Používanie počítača
áᔪ
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Ŗᮁ
Ak je k dispozícii AP, môžete sa k internetu pripojiť
prostredníctvom AP
᜽᯲ pomocou spôsobu pripojenia bezdrôtovej
LAN, ktorý poskytuje systém Windows.
1
68
na tlačidlo Pripojiť.
2 Kliknite
Ak je pre AP nastavený sieťový kľúč, zadajte tento sieťový kľúč
a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ohľadne sieťového kľúča sa informujte u vášho správcu siete.
ᰆ⊹
Ak kliknete na ikonu ponuku Charms (Talizmany) >
Nastavenie
> Network Connections (Sieťové
ᖅᱶ
pripojenia)
, zobrazí sa zoznam dostupných prístupových
bodov AP.
Ak vyberiete AP pre pripojenie, zobrazí sa tlačidlo Pripojiť.
Zoznam AP
sa dokončí pripojenie k AP, vedľa príslušného AP sa
3 Keď
zobrazí hlásenie Pripojené. Teraz môžete bezdrôtovú sieť
používať.
Aktualizácia softvéru Samsung
SW Update je softvérová aplikácia, ktorá vyhľadáva aplikácie a
ovládače Samsung nainštalované v čase zakúpenia počítača a
pomáha vám s ich aktualizáciou.
•• Pred realizáciou aktualizácie môžete kontrolu
aktualizovateľných súborov overiť len v prípade, ak ste
pripojení k internetu.
•• Aplikácia SW Update neposkytuje aktualizácie pre ovládače
zariadení ani aplikácie, ktoré nezávisle nainštaluje samotný
používateľ.
•• V závislosti od modelu sa aplikácia nemusí poskytovať.
na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo dole a
1 Kliknite
potom kliknite na položku SW Update.
Kapitola 3.
Používanie počítača
69
sa aplikácia SW Update.
2 Spustí
Kým prejdete na proces aktualizácie, vyberte položky, ktoré
chcete aktualizovať.
Zoznam softvéru
Aktualizácia
softvéru
Diagnostika stavu počítača a riešenie problémov
Aplikácia Support Center, ktorá tvorí príručku k riešeniu
problémov od spoločnosti Samsung, podporuje diagnostiku
systému a obsahuje odpovede na často kladené otázky v prípade
vyskytujúcich sa problémov.
1
70
Support Center sa aktivuje a zaháji diagnostiku
2 Aplikácia
vášho počítača.
Po dokončení diagnostického procesu sa zobrazí ponuka
System Status (Stav systému) so zoznamom aktuálnych
problémov s ponúkanými riešeniami.
V závislosti od modelu sa aplikácia Support Center nemusí
dodávať, prípadne sa môže dodávať v inej verzii.
Kliknite na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo dole a
potom kliknite na položku Support Center.
Kapitola 3.
Používanie počítača
Diagnostika
počítača a riešenie
problémov
Často kladené
otázky pre závažné
problémy s
počítačom

Vyhľadávanie problémov s počítačom
3 Problém môžete vyriešiť kliknutím na tlačidlo Riešiť problém.
Používanie zabezpečovacieho slotu
Počítač môžete zabezpečiť pripojením zámky a kábla k
bezpečnostnej zásuvke.
Ak chcete využiť túto funkciu, musíte dodatočne zakúpiť zámku a
kábel.
Ak chcete použiť zámku a kábel, naštudujte si príručku k produktu.
Zámku a kábel upevnite o nehybný predmet a druhý koniec kábla
pripojte k zabezpečovaciemu slotu.
Kapitola 3.
Používanie počítača
71
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
Nastavenie BIOS-u
73
Nastavenie zavádzacieho hesla
76
Zmena priority zavádzania
79
Zvýšenie pamäte
80
Batéria
83
Nastavenie BIOS-u
Nastavenie BIOS-u vám umožňuje konfigurovať hardvér počítača
podľa vašich potrieb.
•• Pomocou nastavenia BIOS-u definujte heslo zavádzania,
zmeňte prioritu zavádzania alebo pridajte nové zariadenie.
•• Keďže nesprávne nastavenia môžu spôsobiť poruchu alebo
zrútenie vášho systému, pri konfigurovaní BIOS-u buďte
opatrní.
•• Funkcie nastavenia BIOS-u podliehajú zmene pre účely
vylepšenia fungovania produktu.
•• V závislosti od modelu vášho počítača sa môžu ponuky a
položky nastavenia BIOS-u líšiť.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
73
Vstup do nastavenia BIOS-u
1 Zapnite počítač. Okamžite opakovane stláčajte kláves F2.
chvíli sa zobrazí obrazovka nastavenia BIOS-u.
2 PoV závislosti
od produktu sa môžu položky v nastavení BIOS-u
líšiť.
Nastavenie BIOS-u
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
Obrazovka nastavenia BIOS-u
Ponuka
nastavenia
Ponuky a položky aplikácie BIOS Setup sa môžu odlišovať v
závislosti od modelu vášho počítača.
SAMSUNG BIOS Configuration
Ponuka
nastavenia
Pomoc
Pomoc pre
zvolenú položku
sa zobrazí
automaticky.
Položky
nastavenia
74
Popis
SysInfo
Toto je opis základných technických údajov
počítača.
Advanced
Pomocou tejto ponuky môžete konfigurovať
hlavné čipové sady a ďalšie funkcie.
Security
Používa sa na konfiguráciu bezpečnostných
funkcií, vrátane hesiel.
Boot
Táto ponuka vám umožňuje konfigurovať
periférie a nastavenia súvisiace s zavádzaním,
ako napríklad prioritu zavedenia.
Exit
Používa sa na ukončenie nastavenia s uložením
alebo bez uloženia zmien.
Nastavenie BIOS-u
Klávesy nastavenia systému
V nastavení musíte použiť klávesnicu.
F1
Stlačením zobrazíte pomocníka
nastavenia.
Klávesy nahor
a nadol
Stlačením sa presuniete nahor a
nadol.
F5/F6
Stlačením zmeníte hodnotu
položky.
F9
Stlačením načítate predvolené
nastavenia.
ESC
Stlačením sa vrátite na vyššiu
úroveň ponuky alebo sa
presuniete do ponuky Exit.
Klávesy doľava
a doprava
Stlačením sa presuniete do inej
ponuky.
Enter
Stlačením vyberiete položku
alebo vstúpite do podponuky.
F10
Stlačením uložíte zmeny a
opustíte nastavenie.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
Obrázok a farba klávesnice sa môžu odlišovať od skutočnej
klávesnice.
75
Nastavenie zavádzacieho hesla
Ak nastavíte heslo, musíte ho zadať pri zapnutí počítača alebo pri
vstupe do nastavení systému BIOS.
Nakonfigurovaním hesla môžete obmedziť systémový prístup len
pre autorizovaných používateľov a chrániť údaje a súbory uložené
v počítači.
•• Nastavenie hesla ponúka tri nasledujúce vedľajšie ponuky.
(Riadiace heslo, používateľské heslo a heslo HDD)
•• Vaše heslo nestraťte alebo nezabudnite.
•• Nedovoľte, aby sa niekto dozvedel vaše heslo.
•• Ak zabudnete svoje riadiace heslo alebo heslo HDD, bude
potrebné požiadať o pomoc servisné stredisko. V takom
prípade sa bude účtovať servisný poplatok.
•• Ak zabudnete svoje používateľské heslo, môžete vypnúť
riadiace heslo, čím sa automaticky vypne aj používateľské
heslo.
•• Obrazy obrazovky a podmienky sa môžu odlišovať od
skutočného produktu v závislosti od modelu počítača a
verzie ovládača.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
76
Nastavenie riadiaceho hesla
Ak nastavíte riadiace heslo, musíte ho zadať pri zapnutí počítača
alebo pri vstupe do nastavení systému BIOS.
Nastavenie iba riadiaceho a používateľského hesla nie je veľmi
bezpečné.
Na zvýšenie úrovne zabezpečenia môžete využiť heslo HDD.
1 V nastavení BIOS-u vyberte ponuku Security.
XXXXXXXX
2 V položke Set Supervisor Password stlačte <Enter>.
Nastavenie zavádzacieho hesla
Zadajte heslo, stlačte <Enter>, pre potvrdenie znovu zadajte
3 heslo
a znovu stlačte <Enter>.
Heslo môže obsahovať až 8 alfanumerických znakov.
Špeciálne znaky nie sú povolené.
nastavené heslo správcu.
4 Bolo
Pri zapínaní počítača a vstupe do aplikácie BIOS Setup je
nevyhnutné zadať heslo správcu.
U niektorých modelov platí, že ak sa správa vloženia hesla
zobrazí v okne Setup Notice, nastavenia sú neúplné, kým
nestlačíte kláves Enter.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
77
Nastavenie používateľského hesla
Pri používaní používateľského hesla je možné zapnúť počítač, ale
nie je možné zmeniť hlavné nastavenia systému BIOS, pretože do
nastavení systému BIOS nemožno vstúpiť.
Bráni to neautorizovanému prístupu k hlavným nastaveniam v
ponuke BIOS Setup.
Pred nastavením používateľského hesla musí byť nakonfigurované
supervisor password. Vypnutím riadiaceho hesla vypnete aj
používateľské heslo.
V položke Set User Password stlačte <Enter> a pokračujte od
kroku 3 postupu nastavenia riadiaceho hesla.
Nastavenie zavádzacieho hesla
Ak chcete nastaviť zavádzacie heslo, najprv musíte nastaviť heslo
správcu (položka Set Supervisor Password).
Položku Password on boot nastavte na možnosť Enabled.
Po nastavení zavádzacieho hesla musíte pre zavedenie počítača
zadať heslo.
Uistite sa, že si heslo budete pamätať aj pri ďalšom použití.
Nastavenie zavádzacieho hesla
Nastavenie hesla jednotky pevného disku
(voliteľné)
Ak pre jednotku pevného disku nastavíte heslo, nebude sa k nemu
dať dostať z iného počítača.
Stlačte <Enter> v položke Set HDD Password a heslo definujte
podľa popisu v kroku 3 nastavenia riadiaceho hesla.
•• Funkcia nastavenia hesla jednotky pevného disku nie je
súčasťou niektorých modelov.
•• Zmena hesla jednotky pevného disku
Z bezpečnostných dôvodov je možné heslo jednotky
pevného disku zmeniť len po reštartovaní počítača po
stlačení tlačidla Power (Napájanie).
Ak nemôžete zmeniť heslo jednotky pevného disku alebo
sa správa HDD Password Frozen zobrazí po vstupe do
nastavenia BIOS-u a výbere položiek Security > HDD
Password, stlačením tlačidla Power (Napájanie) počítač
znovu zapnite.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
78
Vypnutie hesla
Na hesle, ktoré chcete vypnúť, stlačte <Enter>. Napríklad,
1 pre
vypnutie riadiaceho hesla v položke Set Supervisor
Password, stlačte <Enter>.
položke Enter Current Password zadajte aktuálne
2 Vnakonfigurované
heslo a stlačte <Enter>.
položky Enter New Password nechajte prázdne a
3 Políčko
stlačte <Enter>.
Confirm New Password ponechajte prázdne a stlačte
4 Pole
kláves <Enter>.
Heslo sa deaktivuje.
U niektorých modelov sa heslo zruší len v prípade, ak tlačidlo
Enter stlačíte v okne inštalačného upozornenia.
Zmena priority zavádzania
Táto kapitola opisuje spôsob zmeny priority zavádzania tak, aby
počítač zavádzanie vykonal najprv z jednotky pevného disku.
Obrazy obrazovky a podmienky sa môžu odlišovať od
skutočného produktu v závislosti od modelu počítača a verzie
ovládača.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
klávesu pohybu nadol (↓) sa presuňte na položku
3 Stlačením
SATA HDD a stlačením klávesu F6 sa presuniete na hornú
položku.
Boot Menu
[Boot Priority Order]
1. SATA CD
1 V nastavení BIOS-u vyberte ponuku Boot.
2 Tlačidlo <Enter> stlačte na položke Boot Device Priority.
XXXXXXXX
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
79
: XXXXXXXXXXXX
2. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
3. USB CD
: N/A
4. USB FDD
: N/A
5. USB HDD
: N/A
6. NETWORK : N/A
klávesu F10 nastavenie uložíte a opustíte
4 Stlačením
nastavovanie.
Zariadenie s najvyššou prioritou zavádzania je teraz
nastavené na pevný disk.
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Ak chcete pomocou zariadenia USB spustiť DOS, vstúpte
do nastavení systému BIOS, vyberte ponuku Advanced a
nastavte položku Fast BIOS Mode na možnosť Disabled.
Zvýšenie pamäte
V počítači je nainštalovaný jeden alebo viacero pamäťových
modulov.
Nachádzajú sa tam 2 pamäťové zásuvky a používatelia môžu
nainštalovanú pamäť vymeniť alebo pridať novú pamäť.
•• Vymeňte alebo nainštalujte nový pamäťový modul len
potom, čo úplne vypnete počítač a odpojíte sieťový
adaptér od počítača.
•• Odporúča sa pridať pamäť s rovnakými špecifikáciami
(rovnaký výrobca a kapacita) ako pamäť, ktorá je už
nainštalovaná.
•• Obrázky používané na ilustráciu zobrazujú reprezentatívny
model, a preto sa tieto obrázky môžu líšiť od skutočného
zariadenia.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
80
Pridávanie alebo výmena pamäťových modulov
1 Po vypnutí počítača odpojte adaptér striedavého prúdu.
predmet ako je spinka na papier do núdzového
2 Zasuňte
otvoru na spodnej strane počítača. Odpojíte tým napájanie z
batérie. Ak tlačidlo napájania prestane fungovať, znamená to,
že ste úspešne odpojili napájanie z batérie.
Ak budete pokračovať bez stlačenia núdzového otvoru, môže
dôjsť k poškodeniu základnej dosky a pamäťových modulov.
Núdzový otvor
Umiestnenie núdzového otvoru batérie sa môže v závislosti
od konkrétneho modelu líšiť.
Zvýšenie pamäte
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
skrutkovača vyberte skrutku krytu pamäťového
3 Pomocou
priestoru na spodnej strane počítača.
modul zatlačte nadol, aby bol úplne upevnený.
5 Pamäťový
Ak pamäť nezapadá ľahko, pamäťový modul zatlačte nadol a
pritom ťahajte západky pamäťového modulu smerom von.
Západky
pamäťového
modulu
Upevňovacia
skrutka
pamäťovej zásuvky vložte nový pamäťový modul
4 Do
pod uhlom približne 30 stupňov a zarovnajte ho s uhlom
pamäťovej zásuvky.
Priečinok na
pamäťový
modul
81
6 Zatvorte kryt pamäťového priestoru a dotiahnite skrutku.
Zvýšenie pamäte
napájací adaptér a stlačením napájacieho tlačidla
7 Pripojte
zapnite počítač.
Ak nepripojíte napájací adaptér, počítač sa po stlačení
napájacieho tlačidla nezapne.
Vybratie pamäťového modulu
Západky pamäťového modulu vytiahnite smerom von.
Pamäťový modul sa vysunie.
Pamäťový modul vyberte pod uhlom 30 stupňov.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
82
Batéria
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
83
Nasledovné pokyny si, prosím, pozrite pri chode počítača na
napájanie batérie bez pripojenia napájania striedavého prúdu.
Tento počítač je vybavený internou batériou.
Umiestnenie
internej batérie
Preventívne opatrenia
•• Používatelia nemôžu svojpomocne vybrať ani vymeniť
internú batériu.
•• Ak chcete batériu vybrať alebo vymeniť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko. Ochránite tým seba
i svoj výrobok. Za túto službu vám bude účtovaný
poplatok.
•• Používajte len nabíjačky špecifikované v používateľskej
príručke.
•• Jednotku batérie nikdy nenahrievajte, nedávajte ju do
blízkosti alebo do ohňa a nepoužívajte ju pri teplote vyššej
ako 60 °C, pretože môže dôjsť k požiaru.
•• Pozrite si, prosím, prevádzkové prostredie systému v tejto
príručke a batériu používajte a uskladňujte pri izbovej
teplote.
•• Pred prvým použitím počítača sa uistite, že ste pripojili
sieťový adaptér a kompletne nabili batériu.
•• Obrázky používané na ilustráciu zobrazujú reprezentatívny
model, a preto sa tieto obrázky môžu líšiť od skutočného
zariadenia.
Nabíjanie batérie
batéria je vstavaná. Sieťový adaptér pripojte k
1 Interná
vstupnému konektoru napájania na počítači. Batéria sa začne
nabíjať.
dokončení nabíjania začne LED dióda nabíjania svietiť
2 Pozelenou
farbou.
Stav
Dióda LED nabíjania
Nabíjanie
Červená alebo
oranžová
Nabíjanie je ukončené
Zelená
Adaptér striedavého
prúdu nie je pripojený
Vypnuté
áᔪ
Batéria
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
84
Ŗᮁ
Meranie zostávajúceho nabitia batérie
Stav nabíjania batérie môžete zobraziť vykonaním nasledovných
postupov.
Predĺženie času použitia batérie
᜽᯲
Zníženie jasu LCD obrazovky
ᰆ⊹
Potvrdenie nabitia batérie v lište úloh
Odpojte adaptér striedavého prúdu a kurzor myši presuňte na
ikonu batérie v systémovom paneli na pracovnej ploche, čím
potvrdíte zostávajúce nabitie batérie.
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) > Nastavenie
1 ikona
.
Nastavenie obrazovky
jas pomocou ovládacej lišty na reguláciu jasu
2 Nastavte
obrazovky. Výdrž batérie sa predĺži.
⦽
Informácia o životnosti batérie
Batéria je nahraditeľný spotrebný materiál, takže pri jeho
dlhodobom používaní dochádza k skráteniu kapacity/životnosti
batérie. Ak sa životnosť batérie skráti pod polovicu pôvodného
času, odporúčame vám zakúpenie novej batérie.
Keď batériu nebudete dlhý čas používať, uskladnite ju po nabití na
30 - 40 % jej kapacity. Predĺžite tým životnosť batérie.
>
ᖅᱶ
Batéria
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
áᔪ
Používanie programu správy napájania
Ŗᮁ
Tento program vám pomáha používať batériu efektívnejšie a
podporuje režim napájania optimalizovaný pre prevádzkové
prostredie.
᜽᯲
1
ᰆ⊹
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) na pracovnej ploche
> Nastavenie
> Ovládací panel > Hardvér a zvuk >
ᖅᱶ
Možnosti napájania.
Môžete kliknúť pravým tlačidlom na ikonu
zariadenia
merania napájania v oznamovacej oblasti lišty úloh a vyberte
položku Možnosti napájania.
2 Ak sa zobrazí nasledovná obrazovka, vyberte jeden z režimov.
85
Batéria
Používanie funkcie kalibrácie batérie
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
86
položku Boot > Smart Battery Calibration sa presuňte
3 Napomocou
smerových tlačidiel a stlačte <Enter>.
XXXXXXXX
Pri opakovanom krátkodobom nabíjaní/vybíjaní batérie môže dôjsť
k zníženiu čas používania batérie kvôli rozdielu medzi skutočným
nabitím batérie a zobrazením zostávajúceho nabitia.
V takomto prípade bude skutočné nabitie batérie a zobrazenie
zostávajúceho nabitia rovnaké, keď batériu úplne vybijete
pomocou funkcie kalibrácie batérie a potom ju znovu nabijete.
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Obrazy obrazovky a podmienky sa môžu odlišovať od
skutočného produktu v závislosti od modelu počítača a verzie
ovládača.
1 Po vypnutí počítača odpojte adaptér striedavého prúdu.
zapnite počítač a stlačením tlačidla F2 prejdite na
2 Znova
obrazovku Setup (Nastavenie).
položku Yes v okne Battery Calibration
4 Zvýraznite
Confirmation a stlačte <Enter>.
Funkcia kalibrácie batérie je zapnutá a batéria bude násilne
vybitá. Činnosť zastavíte stlačením tlačidla <Esc>.
Táto činnosť vyžaduje 3 až 5 hodín v závislosti od kapacity
batérie a zostávajúceho nabitia batérie.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
88
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
95
Otázky a odpovede
99
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, Recovery (program
na obnovu) vám umožní jednoducho obnoviť predvolené
(výrobné) nastavenia vášho počítača. Prípadne môžete vytvoriť
zálohu svojho počítača, aby ste ho kedykoľvek mohli obnoviť do
pôvodného stavu.
•• V závislosti od modelu sa aplikácia Recovery nemusí
dodávať, prípadne sa môže dodávať v inej verzii.
•• V závislosti od verzie sa niektoré funkcie môžu mierne
líšiť alebo úplne chýbať. Bližšie informácie nájdete v časti
Pomocník príslušnej aplikácie.
•• U modelov, ktorých pevný disk alebo SSD má kapacitu
nižšiu ako 64 GB, sa aplikácia Recovery nedodáva.
Úvod do aplikácie Recovery
•• Jednotka ODD (mechanika CD/DVD atď.) nie je
podporovaná aplikáciou Recovery.
•• Keďže sa pri obnove systému vymažú všetky údaje a
programy nainštalované používateľom po poslednom
bode obnovenia, pred obnovením systému sa odporúča
zálohovať všetky dôležité údaje.
Obnovenie
Zálohovanie
Pomocník
Funkcia
Kapitola 5.
Riešenie problémov
Popis
Obnovenie
Obnoví celú jednotku systému Windows.
Zálohovanie
Zálohovať môžete celú jednotku so systémom
Windows.
88
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Obnova
Nastavenia počítača môžete obnoviť na predvolené výrobné
nastavenia, ak zlyhá spustenia počítača alebo ak sa vyskytnú
vážne problémy s počítačom.
sa systém Windows nespustí
1 - ZAkapnite
počítač a niekoľkokrát stlačte kláves F4 a zobrazí sa
Kapitola 5.
Riešenie problémov
89
sa zobrazí obrazovka úvodnej ponuky, kliknite na položku
3 AkRecover
(Obnovenie).
Vyberte bod obnovy a kliknite na Recover (Obnovenie).
Ak nastavíte funkciu User Data Maintenance (Správa
používateľských údajov) na možnosť ON (ZAP.), počítač sa
obnoví so zachovaním aktuálnych používateľských údajov.
obrazovka programu Recovery.
- Na domovskej obrazovke po spustení počítača
na domovskej obrazovke vľavo dole
K
liknite na ikonu
a potom kliknite na položku Recovery.
sa program spúšťa prvýkrát, musíte vyjadriť súhlas so
2 Akzmluvou
s používateľom.
sa vykonáva na základe pokynov na obrazovke.
4 Obnovenie
Ak sa obnovenie dokončí, počítač môžete normálne používať.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Obnova zo zálohy
Po vytvorení zálohy počítača na samostatnú jednotku alebo
externé úložné zariadenie môžete počítač obnoviť.
Zálohovanie
Kapitola 5.
Riešenie problémov
90
na položku Backup (Zálohovať) na úvodnej
2 Kliknite
obrazovke aplikácie Recovery.
Vyberte jednotku, na ktorú chcete zálohu uložiť, a kliknite na
položku Backup (Zálohovať).
Nemôžete zvoliť jednotku DVD.
chcete počítač zálohovať na externé úložné zariadenie,
1 Akpripojte
externé úložné zariadenie a vyberte príslušnú
jednotku.
Vyberte
jednotku, na
ktorú chcete
snímku uložiť.
3 Proces zálohovania sa vykoná podľa pokynov.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Obnova
Počítač môžete obnoviť zo zálohy na základe vyššie uvedeného
procesu.
je snímka zálohy uložená na externom úložnom zariadení,
1 Akpríslušné
zariadenie pripojte.
aplikáciu Recovery a kliknite na položku Recover
2 Spustite
(Obnovenie).
položku Recover Option (Voľba obnovenie) a
3 Vyberte
kliknite na Recover (Obnovenie).
Zvoľte bod obnovy.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
91
sa vykonáva na základe pokynov na obrazovke.
4 Obnovenie
Keď sa obnovenie dokončí, počítač môžete začať používať.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Kapitola 5.
Riešenie problémov
92
Ak chcete skopírovať externý úložný disk
Keď vymeníte úložné zariadenie ako HDD, SSD atď. (ďalej ho bude
označené pojmom pevný disk) vstavané do vášho počítača, máte
možnosť jednoducho a bezpečne preniesť svoje existujúce údaje
do nového úložného zariadenia.
Nové úložné zariadenie musí mať dostatočnú kapacitu na
uloženie vašich existujúcich údajov.
Ak chcete pevný disk pripojiť k počítaču, musíte si zakúpiť
konektor na externý pevný disk.
chcete pevný disk pripojiť k počítaču, musíte si zakúpiť
1 Akkonektor
na externý pevný disk.
na aktuálnom pevnom disku sa uložia na nový pevný
4 Údaje
disk.
aplikáciu Recovery a kliknite na položku Disk copy
sa údaje kompletne uložia, otvorte kryt pevného disku na
2 Spustite
5 Akspodnej
(Kopírovanie disku)
.
strane počítača a existujúci pevný disk vymeňte za
nový.
Vyberte možnosť pod položkou Disk recovery Point (Bod
3 obnovy disku) a kliknite na položku Disk copy (Kopírovanie
Ak nemôžete otvoriť kryt na spodnej strane počítača, obráťte sa
disku).
na servisné stredisko spoločnosti Samsung a žiadajte o pomoc.
V tomto prípade sa vám môže účtovať poplatok za danú službu.
počítač je teraz vybavený novým pevným diskom.
6 Váš
Nový pevný disk obsahuje všetky údaje z predchádzajúceho
pevného disku s rovnakými nastaveniami.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Funkcia exportu snímky disku
Ak často vykonávate obnovu počítača na predvolené (výrobné)
nastavenia, počítač môžete jednoducho obnoviť po exporte
snímky disku predvoleného (výrobného) stavu na externé úložné
zariadenie.
externé úložné zariadenie a potom vyberte jednotku,
1 Pripojte
na ktorú chcete snímku uložiť.
2 Kliknite na položku Run (Spustiť).
vykonajte podľa pokynov a kompletne uložte snímku
3 Proces
disku predvoleného (výrobného) stavu na externé úložné
zariadenie.
Teraz odpojte externé úložné zariadenie s uloženou snímkou
a uschovajte ho nezávisle od počítača.
Ak chcete obnoviť nastavenia počítača na predvolené výrobné
nastavenia, pripojte externé úložné zariadenie, ktoré obsahuje
snímku disku vášho počítača a zopakujte kroky opísané v časti
Obnova.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
93
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Funkcia obnovy počítača v systéme Windows
Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, program na obnovu
vám umožní jednoducho obnoviť predvolené nastavenia vášho
počítača.
Pre modely s menším diskom SSD ako 64 GB použite funkciu
obnovy systému Windows namiesto programu Recovery.
na položku Kľúčové tlačidlá > Nastavenia > Zmeniť
1 Kliknite
nastavenie PC > Aktualizácia a obnovenie > Obnovenie.
na tlačidlo Štart pre Obnovenie…. alebo
2 Kliknite
Odstránenie…..
Obnovenie….
Ak PC riadne nefunguje, môžete ho
obnoviť takým spôsobom, aby vaše súbory
médií (napr. fotografie, videá a hudba) a
osobné dokumenty zostali zachované.
Odstránenie….
Môžete odstrániť všetky položky z vášho
PC a znovu nainštalovať systém Windows.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
94
Kým použijete funkciu PC Recovery (Obnova PC), mali
by ste zálohovať súbory v nasledujúcich priečinkoch,
pretože inak sa neuchovajú.
\Windows, \Program files (Programové súbory), \Program files
(Programové súbory) (x86), \ProgramData (Údaje programu),
priečinok OEM (napr.) c:\samsung), \User (Používateľ)\<user
name (používateľské meno)>\AppData (Údaje aplikácie)
pokynov na obrazovke vykonajte proces obnovy.
3 Podľa
Ak sa obnova dokončí, počítač môžete normálne začať
používať.
Po obnovení kliknite na ikonu
na domovskej obrazovke
vľavo dole a spustite funkciu SW Update.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
Systém Windows môžete preinštalovať pomocou média SYSTEM
RECOVERY MEDIA (Médium obnovy systému) pre systém
Windows, keď už systém Windows nepracuje správne.
(Pre modely, ktoré sú dodávané s médiom SYSTEM RECOVERY
MEDIA (Médium obnovy systému).)
•• Médium SYSTEM RECOVERY MEDIA (Médium obnovy
systému) v závislosti od modelu počítača nemusí byť
súčasťou dodávky.
•• Ak systém Windows nemôžete spustiť alebo ak chcete
odstrániť všetky existujúce údaje a preinštalovať systém
Windows, systém Windows nainštalujte podľa popisu
v časti [Reinstalling when Windows does not start
(Preinštalovanie, keď sa systém Windows nespustí)].
•• Niektoré obrázky sa môžu odlišovať od skutočného
produktu.
•• Tieto popisy sa môžu odlišovať v závislosti od operačného
systému.
•• Preinštalovanie systému Windows môže odstrániť všetky údaje
(súbory a programy) uložené na jednotke pevného disku.
•• Ubezpečte sa, že ste zálohovali všetky dôležité údaje.
Spoločnosť Samsung Electronics nenesie žiadnu
zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
95
Preinštalovanie v systéme Windows
jednotky DVD vložte médium SYSTEM RECOVERY
1 Do
MEDIA (Médium obnovy systému).
sa zobrazí okno Select Windows Installation (Vybrať
2 Akinštaláciu
systému Windows), kliknite na tlačidlo Install now
(Inštalovať). Keď sa zobrazí okno Select Update (Vybrať
aktualizáciu), kliknite na príslušnú položku.
Ak v okne výberu aktualizácie vyberiete možnosť Go online
to get the latest updates for installation (Prejsť on-line a
získať najnovšie aktualizácie pre inštaláciu), nainštalované
budú najnovšie aktualizácie a pokračovať bude krok 4. V
tomto čase musí byť počítač pripojený k internetu.
sa zobrazí obrazovka zmluvy s používateľom, vyberte
3 Akmožnosť
I accept the license terms (Súhlasím s licenčnými
podmienkami) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného systému
nemusí zobrazovať.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
sa nasledovné okno, vyberte možnosť inštalácie.
4 Zobrazí
Ak kliknete na položku Custom (Vlastná), postupy od
kroku 5 pokračujú v príslušnom poradí.
Ak kliknete na položku Upgrade (Nadstavba), postupy od
kroku 6 pokračujú v príslušnom poradí.
•• Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného
systému nemusí zobrazovať.
•• Custom (Vlastná)
Výberom tejto položky vykonáte preinštalovanie systému
Windows. Po vlastnej inštalácii musíte preinštalovať všetky
potrebné ovládače zariadení a programy. Okrem toho
môžu po inštalácii na jednotkách pevného disku zostať
nepotrebné priečinky a súbory (napr. C:\ Windows.old a
pod.).
•• Upgrade (Nadstavba)
Výberom tejto možnosti vykonáte inováciu systému
Windows, pričom uchováte aktuálne súbory, konfigurácie
a programy. Aj keď preto nemusíte preinštalovať ovládače
zariadení a programy, niektoré programy nemusia po
inovácii pracovať správne.
sa zobrazí okno s otázkou ohľadne umiestnenia inštalácie
5 Keď
operačného systému, vyberte partíciu jednotky disku a
potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Kapitola 5.
Riešenie problémov
96
Jednotka D obsahuje oblasť pre uloženie súboru obrazu
zálohy, ktorý používa program Samsung Recovery
Solution (Riešenie pre obnovu Samsung). Systém Windows
odporúčame inštalovať na jednotku C.
Ak sa na zvolenej partícii nachádzajú súbory predchádzajúcej
inštalácie systému Windows, zobrazí sa správa, ktorá vás
bude informovať, že tieto súbory a priečinky budú presunuté
do priečinka Windows.old. Kliknite na tlačidlo OK.
systému Windows bude pokračovať.
6 Inštalácia
Počas inštalácie sa počítač reštartuje 3 krát.
Ak sa po reštartovaní zobrazí správa Press any key to boot
from CD or DVD... (Ak chcete spustiť systém z disku CD
alebo DVD, stlačte ľubovoľný kláves...), nestláčajte žiadne
tlačidlo.
používateľa vykonajte podľa pokynov na
7 Registráciu
obrazovke systému Windows.
dokončení registrácie sa zobrazí obrazovka pracovnej
8 Poplochy
systému Windows.
Pre hladkú činnosť počítača odporúčame nainštalovať
potrebný softvér.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
Preinštalovanie, keď sa systém Windows
nespustí
Keď sa systém Windows nespustí, systém zaveďte pomocou
média SYSTEM RECOVERY MEDIA (Médium obnovy systému) a
potom môžete systém Windows preinštalovať.
SYSTEM RECOVERY MEDIA (Médium obnovy
1 Médium
systému) vložte do jednotky DVD a reštartujte počítač.
2
Ak sa počas zavádzania zobrazí správa Press any key to boot
from CD or DVD... (Ak chcete spustiť systém z disku CD
alebo DVD, stlačte ľubovoľný kláves...), stlačte ktorékoľvek
tlačidlo na klávesnici.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
97
sa zobrazí okno Select Windows Installation (Vybrať
4 Akinštaláciu
systému Windows), kliknite na tlačidlo Install
Now (Inštalovať).
V závislosti od verzie OS sa môže zobraziť výzva na výber
operačného systému. Ak kliknete na tlačidlo Next (Ďalej),
zobrazí sa obrazovka kroku 5.
sa zobrazí obrazovka zmluvy s používateľom, vyberte
5 Akmožnosť
I accept the license terms (Súhlasím s licenčnými
podmienkami) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného systému
nemusí zobrazovať.
sa zobrazí okno s otázkou ohľadne typu inštalácie,
6 Keď
kliknite na tlačidlo Custom (Vlastná).
chvíli sa zobrazia okná možností, ako napríklad Language
3 Po(Jazyk),
Time (Čas), Keyboard (Klávesnica) a pod. Potvrďte
nastavenia a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného systému
nemusí zobrazovať.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
sa zobrazí okno s otázkou ohľadne umiestnenia inštalácie
7 Keď
operačného systému, vyberte partíciu jednotky disku a
potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Jednotka D obsahuje oblasť pre uloženie súboru obrazu
zálohy, ktorý používa program Samsung Recovery
Solution (Riešenie pre obnovu Samsung). Systém Windows
odporúčame inštalovať na jednotku C.
•• Ak kliknete na tlačidlo Drive Options (Advanced)
(Možnosti jednotky (rozšírené)), môžete partíciu
odstrániť, naformátovať, vytvoriť alebo rozšíriť. Kliknite na
funkciu a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
•• Ak sa na zvolenej partícii nachádzajú súbory
predchádzajúcej inštalácie systému Windows, zobrazí
sa správa, ktorá vás bude informovať, že tieto súbory a
priečinky budú presunuté do priečinka Windows.old.
Kliknite na tlačidlo OK.
kroky sú rovnaké ako kroky od kroku 7 v časti
8 Nasledujúce
Preinštalovanie systému Windows.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
98
Otázky a odpovede
Máte možnosť preštudovať si potenciálne problémy so systémom,
ktoré môžu nastať a pozrieť si riešenia na ich odstránenie. Taktiež
môžete vyhľadať prípadné referencie potrebné pri obsluhe
počítača.
V spojitosti s obnovou
O1
Čo je oblasť obnovy?
OPočítače od spoločnosti Samsung obsahujú doplnkovú
partíciu pre obnovu počítača alebo uloženie záložných
súborov. (Len pre modely s aplikáciou Recovery.)
Kapitola 5.
Riešenie problémov
O2
99
Vyjadrenie kapacity jednotky pevného disku (HDD) v
systéme Windows sa odlišuje od špecifikácií produktu.
OKapacita úložného zariadenia (HDD) výrobcu sa vypočítava
na základe predpokladu, že 1 KB = 1 000 bajtov. Operačný
systém (Windows) však kapacitu úložného zariadenia
vypočítava na základe predpokladu, že 1 KB = 1 024 bajtov
a preto je vyjadrenie kapacity HDD v systéme Windows
menšie ako je skutočná kapacita.
Vyjadrenie kapacity v systéme Windows môže byť menšie
ako je skutočná kapacita, pretože niektoré programy
používajú určitú oblasť HDD mimo systému Windows.
Pre modely s aplikáciou Recovery môže byť vyjadrenie
kapacity v systéme Windows menšie, ako je skutočná
kapacita, pretože aplikácia Recovery používa skrytú oblasť
približne 5 až 20 GB z HDD na uloženie súboru obrazu pre
obnovenie a táto skrytá oblasť sa nezapočítava do celkovej
veľkosti dostupnej pre systém Windows.
Veľkosť aplikácie Recovery sa odlišuje v závislosti od modelu
kvôli rôznym veľkostiam použitých programov.
Táto partícia sa nazýva oblasť obnovy a obsahuje súbor
obrazu pre obnovenie, ktorý sa skladá z operačného
systému a aplikačných programov.
Otázky a odpovede
O3
O
Ako je možné obnoviť počítač, ktorý nie je vybavený
aplikáciou Recovery?
Nastavenia počítača môžete obnoviť pomocou funkcie
obnovy PC v rámci systému Windows.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Funkcia obnovy v
pomocníkovi.
100
V spojitosti so systémom Windows
Čo je snímka obnovy?
OOznačuje stav počítača (vrátane operačného systému,
špecifických ovládačov, softvéru atď.), ktorý sa konvertuje
na dátovú snímku. Je nevyhnutný na obnovu počítača a je
zaznamenaný na pevnom disku vášho počítača. Vzhľadom
na nízku kapacitu sa však neposkytuje v prípade úložných
zariadení, ktorých kapacita je nižšia ako 64 GB.
O4
Kapitola 5.
Riešenie problémov
O1
Nemôžem nájsť tlačidlo na vypnutie počítača.
O • Touchpad/myš:
-K
liknite na položku Kľúčové tlačidlá > Nastavenia >
Napájanie > Vypnúť.
-K
liknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom
kliknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť > Vypnúť.
O2
Aplikácia zmizla z úvodnej obrazovky.
O • Touchpad/myš:
na domovskej obrazovke vľavo
1. K
liknutím na ikonu
dole zobrazíte zoznam všetkých aplikácií nainštalovaných
v počítači vo forme dlaždíc.
2. Na aplikáciu kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Pripnúť
na domovskú obrazovku, čím sa zobrazí ako dlaždica na
obrazovke Štart.
Otázky a odpovede
O3
Keďže poznám systém Windows 7, chcel(-a) by som, aby sa
obrazovka pracovnej plochy zobrazovala rovnako ako v
systéme Windows 7.
O
Ak chcete, aby sa po spustení zobrazila obrazovka pracovnej
plochy ako v operačnom systéme verzie Windows 7,
postupujte takto:
Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh v spodnej časti
pracovnej plochy, kliknite na kartu Vlastnosti > Navigácia
a začiarknite možnosť Po prihlásení alebo zatvorení
všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú
plochu namiesto domovskej obrazovky.
O4
Ako odinštalovať aplikáciu?
Kapitola 5.
Riešenie problémov
O5
101
Ako zmením nastavenia obrazovky, nastavenia
prostredia, farbu atď.?
O
Kliknite na položku Kľúčové tlačidlá > Nastavenia >
Zmeniť nastavenie PC > Počitač a zariadenia. Môžete
konfigurovať nastavenia OS, ako napríklad dizajn obrazovky
atď.
Ak chcete detailne zmeniť konfiguráciu počítača, kliknite
na ponuku Charms (Talizmany) na pracovnej ploche >
Nastavenie > Ovládací panel.
Počítač je možné konfigurovať rovnako ako v prípade
predchádzajúcich verzií systému Windows.
O6
Prvok Active X sa nespustí v aplikácii Internet Explorer
na úvodnej obrazovke.
O
Na pracovnej polohe kliknite na položky ponuka
Charms (Talizmany) > Nastavenie > Ovládací panel >
Odinštalovať program.
Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a
potom kliknúť na položku Programy a súčasti.
OKeďže aplikácia Internet Explorer na úvodnej obrazovke
je v súlade s webovými štandardmi HTML5, nepodporuje
technológiu Active X. Technológiu Active X však podporuje
aplikácia Internet Explorer dostupná na pracovnej ploche.
► Ako aktivujem technológiu Active X:
Kliknite na program. Potom kliknite na položku odinštalova.
Ak pravým tlačidlom kliknete na aplikáciu Internet Explorer,
zobrazí sa nasledujúce okno. Stlačte tlačidlo
a kliknite na
položku Zobraziť na pracovnej ploche.
Technológia Active X je odteraz aktivovaná.
Otázky a odpovede
O7
Chcem odstrániť vopred nainštalovaný operačný
systém Windows 8 alebo Windows 8.1 a nainštalovať
iný operačný systém.
O
Ak chcete na váš PC nainštalovať iný operačný systém,
musíte najprv zmeniť nastavenia systému BIOS.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite http://
www.samsung.com v časti Customer Support (Zákaznícka
podpora) > Troubleshooting (Riešenie problémov). Nájdite
systém Windows 8 alebo Windows 8.1 v zozname výsledkov
vyhľadávania a vyhľadajte príslušný problém.
O8
Kapitola 5.
Riešenie problémov
Súvisiace s displejom
O1
Ak je veľkosť písma nastavená na príliš veľkú alebo malú,
text na obrázku sa môže prekrývať, čo spôsobí nedostatočnú
čitateľnosť.
Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom na prázdnu
oblasť a kliknite na položku Prispôsobenie > Displej >
Zmeniť veľkosť všetkých položiek a potom kliknite na
položku Použiť.
Pracovná plocha zobrazená na TV po pripojení cez
port HDMI sa nezmestí na obrazovku.
OPrejdite na položku Graphics Control Panel (Ovládací panel
grafiky) a upravte nastavenia obrazovky.
► Pre grafické karty Intel
Na obrazovke sa prekrývajú znaky textu alebo písmo
vyzerá menšie.
O
102
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a prejdite
na položky Graphics Properties (Vlastnosti grafiky)
> Display (Displej) > General (Všeobecné). Upravte
nastavenia Horizontal Ratio (Horizontálny pomer) a
Vertical Ratio (Vertikálny pomer) vzhľadom na vašu
obrazovku a kliknite na položku OK.
► Pre grafické karty AMD
1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte
položky Graphics Properties (Vlastnosti grafiky) >
Desktop and Display (Pracovná plocha a displej) >
My Digital Flat Panel (Môj digitálny plochý panel)
> Expansion Options (Digital Flat Panel) (Možnosti
rozšírenia (digitálny plochý panel)).
2. Nastavte kontrolnú lištu vzhľadom na rohy TV a kliknite na
položku Apply (Použiť).
Otázky a odpovede
Súvisiace so zvukom
O1
Po pripojení cez port HDMI sa z TV nereprodukuje
zvuk.
O
1. Pravým tlačidlom kliknite na lištu úloh na pracovnej
ploche a kliknite na položku Play Device (Prehrávacie
zariadenie).
2. Zmeňte možnosť na Digital Audio (HDMI) (Digitálne audio
(HDMI)), HDMI device (Zariadenie HDMI), HDMI Output
(Výstup HDMI) alebo inú možnosť a kliknite na položku
Set as Default (Nastaviť ako predvolené). Potom kliknite
na tlačidlo OK.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
103
Iné
O1
Nemôžem naštartovať počítač do systému DOS
prostredníctvom zariadenia USB.
OAk chcete naštartovať počítač do systému DOS pomocou
zariadenia USB, najskôr nastavte položku Fast BIOS Mode v
ponuke Boot aplikácie BIOS Setup na možnosť Disabled.
Kapitola 6.
Príloha
Dôležité bezpečnostné informácie
105
Náhradné diely a príslušenstvo
107
Ustanovenia regulačnej zhody
109
Informácie o Symbole WEEE
121
S certifikáciou TCO
122
Technické údaje produktu
123
Slovník pojmov
125
Dôležité bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Váš systém bol navrhnutý a odskúšaný tak, aby spĺňal najnovšie
štandardy pre bezpečnosť zariadenia informačnej technológie.
Pre zabezpečenie bezpečného používania tohto produktu je ale
dôležité, aby ste dodržiavali bezpečnostné pokyny uvedené na
produkte a v dokumentácii.
Neustálym dodržiavaním týchto pokynov pomôžete pri
ochrane pred zraneniami osôb a poškodením vášho systému.
Nastavenie vášho systému
•• Pred používaním vášho systému si prečítajte a dodržiavajte
všetky pokyny uvedené na produkte a v dokumentácii. Všetky
bezpečnostné a prevádzkové pokyny uchovajte pre budúce
použitie.
•• Tento produkt nepoužívajte v blízkosti vody alebo zdroja tepla,
ako napríklad radiátora.
Kapitola 6.
Príloha
105
•• Ak váš počítač obsahuje spínač výberu napätia, ubezpečte sa,
že tento spínač je v správnej polohe pre vašu oblasť.
•• Otvory v schránke počítača sú určené na vetranie. Tieto otvory
neblokujte alebo neprekrývajte. Pri tvorbe pracovnej oblasti
sa ubezpečte, že kvôli vetraniu je okolo systému dostatočný
priestor, najmenej 6 palcov (15 cm). Do vetracích otvorov
počítača nikdy nevkladajte predmety akéhokoľvek druhu.
•• Zabezpečte, aby boli prieduchy ventilátora na spodnej strane
schránky vždy voľné. Počítač neumiestňujte na mäkký povrch,
pretože by ste tým zablokovali spodné prieduchy.
•• Ak s týmto počítačom používate predlžovací kábel,
ubezpečte sa, že celkový výkon na produktoch zapojených
do predlžovacieho kábla neprekračuje výkon predlžovacieho
kábla.
•• Pri prenosných počítačoch s displejmi s lesklými rámikmi
by používateľ mal zvážiť umiestnenie prenosného počítača,
pretože rámik môže spôsobovať rušivé odrazy spôsobené
okolitým svetlom a jasnými povrchmi.
•• Počítač postavte na stabilný pracovný povrch.
•• Počítač prevádzkujte len s typom napájacieho zdroja, ktorý je
uvedený na klasifikačnom štítku.
•• Pre prípad požiaru alebo skratu zabezpečte, aby bola elektrická
zásuvka, “používaná na napájanie zariadenia“, ľahko dostupná.
Ver 3.4
Dôležité bezpečnostné informácie
Kapitola 6.
Príloha
106
Starostlivosť počas používania
Pokyny pre bezpečnú prevádzku zariadenia NotePC
•• Po napájacom kábli nekráčajte a nedovoľte, aby na ňom bolo
čokoľvek položené.
1. Pri inštalácii a prevádzke zariadení si pozrite bezpečnostné
požiadavky v príručke používateľa.
•• Na počítač nič nevylievajte. Najlepší spôsob ako zabrániť
poliatiu je nejesť alebo nepiť v blízkosti počítača.
2. Zariadenia je možné používať len s vybavením uvedeným v
technických údajoch týchto zariadení.
•• Niektoré produkty na systémovej doske obsahujú vymeniteľnú
batériu CMOS. V prípade nesprávnej výmeny batérie CMOS
hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu nahraďte rovnakou
batériou alebo batériou obdobného typu, ktorú odporúča
výrobca.
3. Ak z počítača vychádza zápach horenia alebo dym, zariadenie
vypnite a vyberte batériu. Pred opätovným použitím by mal
zariadenie skontrolovať kvalifikovaný technik.
Batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcu. Ak batéria
CMOS vyžaduje výmenu, zabezpečte, aby túto úlohu vykonal
kvalifikovaný technik.
•• Keď je počítač vypnutý, malé množstvo elektrického prúdu
stále prúdi cez počítač. Kvôli zabráneniu úrazu elektrickým
prúdom, pred čistením systému vyberte batériu a káble
modemu zo stenových zásuviek.
•• Systém odpojte zo stenovej zásuvky a odovzdajte ho
kvalifikovanému personálu kvôli vykonaniu servisu v
nasledovných prípadoch:
– Napájací kábel alebo zástrčky sú poškodené.
– Na počítač sa vyliala kvapalina.
– Počítač nepracuje správne pri dodržiavaní prevádzkových
pokynov.
– Počítač spadol alebo je poškodená schránka.
– Výkon počítača sa mení.
4. Servis a opravy zariadení by mali vykonávať len autorizované
servisné strediská.
5. Zabráňte použitiu prenosných počítačov, keď ich spodok
dlhú dobu spočíva priamo na nechránenej pokožke. Teplota
povrchu spodku sa počas bežnej prevádzky zvýši (najmä, keď
sa používa striedavý prúd). Umožnenie trvalého kontaktu s
nechránenou pokožkou môže spôsobiť nepohodlie alebo
dokonca popálenie.
Náhradné diely a príslušenstvo
Používajte len náhradné diely a príslušenstvo odporúčané
výrobcom.
Riziko požiaru znížite použitím len telekomunikačného
linkového kábla č. 26 AWG alebo väčším.
Tento produkt nepoužívajte v oblastiach, ktoré sú
klasifikované ako nebezpečné. Takéto oblasti zahŕňajú
oblasti starostlivosti o pacientov v lekárskych a zubárskych
zariadeniach, prostredia bohaté na kyslík alebo priemyselné
oblasti.
Likvidácia batérie
Nabíjateľné batérie alebo produkty napájané
nevyberateľnými nabíjateľnými batériami nedávajte do
odpadkov.
Ohľadne informácií o spôsobe likvidácie batérií, ktoré už nemôžete
používať alebo nabíjať, kontaktujte linku pomoci spoločnosti
Samsung.
Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
V PRÍPADE NAHRADENIA NESPRÁVNYM TYPOM BATÉRIE
VZNIKNE NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Kapitola 6.
Príloha
107
Laserová bezpečnosť
Všetky systémy vybavené jednotkami CD alebo DVD sú v zhode
s príslušnými bezpečnostnými štandardmi, vrátane IEC 60825-1.
Laserové zariadenia v týchto komponentoch sú klasifikované ako
„Laserové produkty triedy 1“ podľa štandardu o účinkoch žiarenia
Ministerstva pre zdravie a ľudské služby (DHHS) USA. Ak bude
zariadenie potrebovať vykonanie servisu, kontaktujte autorizované
servisné miesto.
•• Poznámka k laserovej bezpečnosti:
Používanie ovládacích prvkov alebo nastavení, prípadne
výkonu postupov odlišujúcich sa od tých, ktoré sú uvedené
v tejto príručke, môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa
radiácii. Vystaveniu sa laserovým lúčom zabránite tým, že
sa nebudete pokúšať otvoriť puzdro jednotky CD alebo
DVD.
•• Pri otvorení tohto dielu dochádza k laserovému žiareniu
triedy 1M.
Nepozerajte sa priamo na optické prístroje.
•• Pri otvorení dochádza k neviditeľnému laserovému žiareniu
triedy 3B.
Zabráňte vystaveniu sa lúču.
Náhradné diely a príslušenstvo
Pripojenie a odpojenie adaptéra striedavého
prúdu
Sieťová zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti vybavenia a musí
byť jednoducho prístupná.
Sieťový kábel neodpájajte len ťahaním kábla.
Požiadavky na sieťový kábel
Zostava sieťového kábla (stenová zásuvka, kábel a zásuvka
adaptéru striedavého prúdu), ktorú ste dostali spolu s vašim
počítačom, spĺňa požiadavky pre použitie v krajine, kde ste
zariadenie kúpili.
Zostavy sieťového kábla pre použitie v iných krajinách musia
spĺňať požiadavky krajiny, kde počítač používate. Ďalšie informácie
o požiadavkách na zostavu sieťového kábla získate u vášho
autorizovaného predajcu, obchodníka alebo poskytovateľa
servisu.
Kapitola 6.
Príloha
108
Všeobecné požiadavky
Nižšie uvedené požiadavky platia pre všetky krajiny:
•• Všetky zostavy sieťového kábla musia byť schválené
akceptovateľnou akreditovanou agentúrou zodpovednou za
vyhodnocovanie v krajine, kde bude zostava sieťového kábla
používaná.
•• Zostava sieťového kábla musí mať minimálnu prúdovú kapacitu
7 A a menovité napätie 125 alebo 250 voltov striedavého
prúdu, podľa požiadavky elektrického systému každej krajiny.
(LEN PRE USA)
•• Spojovací prvok zariadenia musí pre spojenie prívodu
zariadenia na počítači spĺňať mechanickú konfiguráciu
konektora štandardu EN 60 320/IEC 320 štandardného hárku
C7 (alebo C5).
Ustanovenia regulačnej zhody
Bezdrôtové poučenie
(Ak je súčasťou pásmo 2,4G alebo 5G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť
zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej
(RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v
pásme 2,4 GHz/5 GHz. Nasledovná časť je všeobecným prehľadom
okolností, ktoré by ste mali pri používaní bezdrôtového zariadenia
zvážiť.
Ďalšie obmedzenia, upozornenia a záležitosti pre konkrétne krajiny
sú uvedené v častiach venovaných konkrétnym krajinám (alebo
v častiach venovaných skupinám krajín). Bezdrôtové zariadenia
vo vašom systéme je možné používať len v krajinách, ktoré sú
na klasifikačnom štítku systému označené značkami rádiového
schválenia. Ak tam krajina, v ktorej budete bezdrôtové zariadenie
používať, nie je uvedená, ohľadne požiadaviek kontaktujte prosím,
miestny úrad rádiového schválenia. Bezdrôtové zariadenia sú
dôkladne regulované a ich používanie nemusí byť povolené.
Sila poľa RF bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu
byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú dostatočne
pod úrovňou všetkých momentálne známych medzinárodných
limitov na vystavenie RF. Keďže bezdrôtové zariadenia (ktoré
môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači) vydávajú
menej energie, ako je povolené štandardmi a odporúčaniami
pre bezpečnosť rádiových frekvencií, výrobca verí, že používanie
týchto zariadení je bezpečné. Bez ohľadu na úrovne výkonu,
počas bežnej prevádzky dávajte pozor na minimalizáciu kontaktu
s ľuďmi.
Kapitola 6.
Príloha
109
Niektoré okolnosti vyžadujú obmedzenia pre bezdrôtové
zariadenia. Príklady bežných obmedzení sú uvedené na
nasledovnej strane:
• Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže zasahovať
do zariadení na komerčných lietadlách. Aktuálne letecké
predpisy vyžadujú vypnutie bezdrôtových zariadení počas
cestovania lietadlom.
Komunikačné zariadenia 802.11ABGN (taktiež známe
ako bezdrôtová sieť Ethernet alebo Wifi) a Bluetooth
sú príklady zariadení, ktoré poskytujú bezdrôtovú
komunikáciu.
• V prostrediach, kde je riziko interferencie s inými
zariadeniami alebo službami škodlivé alebo považované
za škodlivé, možnosť používania bezdrôtového zariadenia
môže byť obmedzená alebo vylúčená. Letiská, nemocnice
a atmosféry obohatené kyslíkom alebo horľavým plynom
sú príklady miest, kde môže byť používanie bezdrôtových
zariadení obmedzené alebo vylúčené. Keď sa nachádzate
v prostredí, kde si nie ste istí ohľadne povolenia na
používanie bezdrôtových zariadení, pred použitím alebo
zapnutím bezdrôtového zariadenia požiadajte príslušný
úrad o povolenie.
Ustanovenia regulačnej zhody
• Každá krajina má odlišné obmedzenia ohľadne používania
bezdrôtových zariadení. Keďže váš systém obsahuje
bezdrôtové zariadenie, pri cestách medzi krajinami s vašim
systémom sa pred akýmkoľvek presunom alebo cestou
u miestnych úradov rádiového povolenia informujte o
akýchkoľvek obmedzeniach na používanie bezdrôtového
zariadenia v cieľovej krajine.
• Ak má váš systém zabudované vnútorné bezdrôtové
zariadenie, toto bezdrôtové zariadenie nepoužívajte,
pokým na mieste nebudú všetky kryty a ochrany a systém
nebude plne zmontovaný.
Kapitola 6.
Príloha
110
Spojené štáty americké
Bezpečnostné požiadavky a poznámky pre USA a
Kanadu
Antény sa nedotýkajte a nepresúvajte ju, keď zariadenie vysiela
alebo prijíma.
Žiadneho komponentu obsahujúceho rádio sa počas vysielania
nedotýkajte tak, že anténa je veľmi blízko alebo sa dotýka
ktorejkoľvek nechránenej časti tela, najmä očí.
• Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte.
Upravenie bezdrôtového zariadenia bude mať za následok
zrušenie autorizácie na jeho používanie. Pre vykonanie
servisu sa obráťte, prosím, na výrobcu.
Pokým nie je anténa pripojená, rádio nepoužívajte alebo sa
nepokúšajte prenášať údaje. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu rádia.
• Používajte len ovládače schválené v krajine, kde sa
bude zariadenie používať. Pozrite si súpravu na obnovu
systému od výrobcu alebo pre získanie ďalších informácií
kontaktujte oddelenie technickej podpory výrobcu.
Použitie bezdrôtových zariadení na nebezpečných miestach je
obmedzené príkazmi, ktoré v takýchto prostrediach uverejnili
bezpečnostní riaditelia.
Použitie v špeciálnych prostrediach:
Používanie bezdrôtových zariadení na lietadlách spravuje
Federálny letecký úrad (FAA).
Používanie bezdrôtových zariadení v nemocniciach je obmedzené
po limity vydané jednotlivými nemocnicami.
Ustanovenia regulačnej zhody
Výstraha blízkosti výbušného zariadenia
Prenosný vysielač (ako napríklad bezdrôtové sieťové
zariadenie) nepoužívajte v blízkosti netienených rozbušiek
alebo vo výbušnom prostredí, pokým nebolo zariadenie pre
takéto použitie kvalifikovane upravené.
Upozornenie pre použitie v lietadle
Predpisy FCC a FAA zakazujú prevádzku rádiofrekvenčných
bezdrôtových zariadení vo vzduchu, pretože ich signály by
mohli interferovať s kritickými prístrojmi lietadla.
Ostatné bezdrôtové zariadenia
Bezpečnostné poznámky pre ostatné zariadenia v
bezdrôtovej sieti: Pozrite si dokumentáciu dodanú s
bezdrôtovými Ethernet adaptérmi alebo inými zariadeniami v
bezdrôtovej sieti.
Rádiové zariadenie podľa časti 15 pracuje s ostatnými
zariadeniami pracujúcimi na tejto frekvencii bez interferencií.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy uvedeného produktu, ktoré
nie sú výslovne schválené spoločnosťou Intel, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Kapitola 6.
Príloha
111
Neúmyselný vysielač podľa FCC časť 15
Toto zariadenie spĺňa časť 15 smerníc FCC. Prevádzka je
podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto
zariadenie nemôže spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí prijať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane
rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú činnosť.
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre
digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 smerníc FCC.
Zmyslom týchto limitov je poskytnúť primeranú ochranu
proti nežiaducim interferenciám pri domácich inštaláciách.
Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa
podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie, ku ktorému
nedôjde v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie rádiovému alebo televíznemu
príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia,
používateľovi odporúčame, aby sa o nápravu rušenia pokúsil
jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:
•• Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
•• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
•• Zariadenie zapojte do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej
je zapojený prijímač.
•• S problémom sa obráťte na predajcu alebo na skúseného
technika pre oblasť rozhlasu/televízie.
Ustanovenia regulačnej zhody
V prípade potreby by sa používateľ mal pre získanie ďalších
možností obrátiť na predajcu alebo skúseného technika pre
oblasť rozhlasu/televízie. Používateľovi môže pomôcť nasledovná
brožúra: ,,Niečo o rušení”, ktoré sú k dispozícii v miestnych
regionálnych kanceláriách FCC.
Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne rádiové alebo
televízne rušenia spôsobené neautorizovanými úpravami
tohto zariadenia alebo nahradením, prípadne pripojením iných
pripájacích káblov a zariadenia, aké stanovila naša spoločnosť.
Náprava je zodpovednosťou používateľa. S týmto systémom
používajte len tienené dátové káble.
Kapitola 6.
Príloha
Toto zariadenie je na vnútorné použitie obmedzené kvôli
prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. FCC
vyžaduje, aby bol tento produkt používaný vnútri pre frekvenčný
rozsah 5,15 až 5,25 GHz kvôli zníženiu potenciálu škodlivých rušení
mobilných satelitných systémov na rovnakom kanáli. Ako primárni
používatelia pásma 5,25 až 5,35 GHZ a 5,65 až 5,85 GHZ sú určené
vysoko výkonné radary. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť
rušenie a/alebo poškodenie tohto zariadenia.
Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Úmyselný vysielač podľa FCC časť 15
(Ak je súčasťou pásmo 2,4G alebo 5G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť
zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej
(RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú
v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti
týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na
systémovom štítku.
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom
systéme, sú na používanie v Spojených štátoch amerických
spôsobilé len v prípade, že sa na systémovom štítku nachádza
identifikačné číslo FCC.
112
Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte.
Upravenie bezdrôtového zariadenia bude mať za následok
zrušenie autorizácie na jeho používanie.
Pre vykonanie servisu sa obráťte na výrobcu.
Ustanovenia regulačnej zhody
Informácie o zdraví a bezpečnosti
Vystavenie rádiofrekvenčným (RF) signálom
Informácie o certifikácii (MAI)
V tomto produkte môže byť zabudovaný rádiový vysielač a
prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval úroveň
limitov pre vystavenie rádiofrekvenčnej (RF) energii, ktoré
stanovila Federálna komunikačná komisia (FCC) vlády Spojených
štátov amerických. Úrovne limitov pre vystavenie určené komisiou
FCC vyplývajú z odporúčaní dvoch odborných organizácií Národnej rady pre radiačnú ochranu a meranie (NCRP) a Inštitútu
pre elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (IEEE). V oboch
prípadoch odporúčania pochádzajú od vedeckých a technických
odborníkov z oblasti priemyslu, štátnych orgánov a akademickej
obce. Odporúčaniam predchádzalo rozsiahle skúmanie vedeckej
literatúry o biologických účinkoch rádiofrekvenčnej energie.
Úroveň limitu pre vystavenie stanovená komisiou FCC pre
bezdrôtové zariadenia využíva jednotku merania známu ako
merný absorpčný index (MAI). MAI je jednotka merania množstva
RF energie, ktorú absorbuje ľudské telo, a vyjadruje sa vo wattoch
na kilogram (W/kg). FCC vyžaduje, aby bezdrôtové zariadenia
spĺňali bezpečnostný limit 1,6 wattov na kilogram (1,6 W/kg).
Úroveň limitu pre vystavenie stanovená komisiou FCC predstavuje
dôležité bezpečnostné rozpätie, ktoré verejnosti poskytuje
dodatočnú ochranu a počíta s akýmikoľvek odchýlkami v meraní.
Testy MAI sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových
nastavení schválených komisiou FCC s bezdrôtovým prenosom pri
Kapitola 6.
Príloha
113
najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach. Hoci je hodnota MAI určená na najvyššiu
certifikovanú úroveň výkonu, aktuálna úroveň MAI zariadenia
počas prevádzky môže byť aj pod maximálnou hodnotou.
Dôvodom je to, že zariadenie je navrhnuté pracovať na viacerých
úrovniach výkonu, ako aj využívať len toľko energie, koľko je
potrebné na zachytenie siete. Vo všeobecnosti to znamená, že čím
ste bližšie pri anténe s bezdrôtovou základňovou stanicou, tým
nižší je výstupný výkon.
Predtým, než sa nový model začne predávať verejnosti, FCC ho
musí testovať a certifikovať, aby sa zabezpečilo, že neprekračuje
úroveň limitu pre vystavenie stanovenú komisiou FCC. Testy
každého modelu sa vykonávajú s nastaveniami a na miestach (napr.
dolná časť tela), ktoré vyžaduje komisia FCC.
Pokiaľ ide o použitie na tele, tento model bol testovaný a spĺňa
pokyny FCC pre vystavenie RF, keď sa používa s príslušenstvom
spoločnosti Samsung navrhnutým pre tento produkt. Nesplnenie
vyššie uvedených obmedzení môže mať za následok porušenie
pokynov FCC pre vystavenie RF.
Informácie o mernom absorpčnom indexe (MAI) pre tento a iné
modely si môžete pozrieť online na stránke http://www.fcc.gov/
oet/ea/fccid/. Táto stránka využíva identifikačné číslo FCC, ktoré
sa nachádza na vonkajšej strane produktu. Niekedy môže byť pri
hľadaní čísla potrebné odstrániť jednotku batérie. Keď nájdete
identifikačné číslo FCC pre daný produkt, postupujte podľa
pokynov na stránke a mali by ste získať hodnoty bežného alebo
maximálneho MAI pre príslušný produkt.
Ustanovenia regulačnej zhody
Kanada
Neúmyselný vysielač podľa ICES-003
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre emisie
rádiového šumu z digitálnych prístrojov, ako sú uvedené v
predpisoch o rádiovom rušení organizácie Industry Canada.
Úmyselný vysielač podľa RSS 210
Toto zariadenie dosahuje súlad so štandardom RSS 210 od
spoločnosti Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim
dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie
a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému
rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Pojem „IC“ uvedený pred certifikačným číslom zariadenia
poukazuje výlučne na splnenie technických špecifikácií daných
spoločnosťou Industry Canada. Na zníženie potenciálneho
rádiového rušenia iných používateľov by sa typ antény a jej zisk
mal voliť tak, aby ekvivalent nesmerovo vyžarovaného výkonu
(EIRP) nebol vyšší ako ten, ktorý je nevyhnutný na úspešnú
komunikáciu. Kvôli zabráneniu rádiovému rušeniu licencovaných
služieb je toto zariadenie určené pre použitie vnútri a mimo okien,
čo poskytuje maximálne tienenie. Zariadenie (alebo jej vysielacia
anténa) nainštalované vonku podliehajú udeleniu licencie.
Kapitola 6.
Príloha
114
(Ak je súčasťou pásmo 2,4G alebo 5G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť
zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej
(RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú
v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti
týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na
systémovom štítku.
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom
systéme, sú na používanie v Kanade spôsobilé len v prípade, že
sa na systémovom štítku nachádza identifikačné číslo organizácie
Industry Canada.
Pri používaní IEEE 802.11a bezdrôtovej siete LAN je tento produkt
na vnútorné použitie obmedzený kvôli prevádzke vo frekvenčnom
rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. Organizácia Industry Canada vyžaduje,
aby bol tento produkt používaný vnútri pre frekvenčný rozsah
5,15 GHz až 5,25 GHz kvôli zníženiu potenciálu škodlivých rušení
mobilných satelitných systémov na rovnakom kanáli. Ako primárny
používateľ pásma 5,25 až 5,35 GHZ a 5,65 až 5,85 GHZ je určený
vysoko výkonný radar. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť
rušenie a/alebo poškodenie tohto zariadenia.
Pre zhodu s limitom E.I.R.P. pre frekvenčný rozsah 5.25 až 5,35
a 5,725 až 5,85 GHz pri dvojbodovej prevádzke je maximálny
povolený zisk antény pre použitie s týmto zariadením 6 dBi.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení),
ktoré môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú
dostatočne pod úrovňou limitov pre vystavenie RF, ktoré stanovila
organizácia Industry Canada.
Ustanovenia regulačnej zhody
Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Kvôli zabráneniu rádiového rušenia licencovaných služieb je
toto zariadenie určené pre použitie vnútri a mimo okien, čo
poskytuje maximálne tienenie. Zariadenie (alebo jej vysielacia
anténa) nainštalované vonku podliehajú udeleniu licencie.
Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte. Upravenie
bezdrôtového zariadenia bude mať za následok zrušenie
autorizácie na jeho používanie. Pre vykonanie servisu sa
obráťte na výrobcu.
Kapitola 6.
Príloha
Brazília
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
115
Ustanovenia regulačnej zhody
Európska únia
Upozornenia pre označenie CE a zhody v Európskej únii
Produkty určené na predaj v Európskej únii sú označené značkou
Conformité Européene (CE), ktorá označuje zhodu s príslušnými
smernicami a európskymi štandardmi a doplnkami, ktoré sú
uvedené nižšie. Zariadenie je označené aj identifikátorom triedy 2.
Nasledovné informácie platia len pre systémy označené značkou
.
CE
Kapitola 6.
Príloha
116
Informácie o európskom rádiovom schválení
(pre produkty obsahujúce rádiové zariadenia schválené
v EÚ)
Produkt je prenosný počítač. Vo vašom prenosnom počítači
určenom na použitie v domácnosti alebo v kancelárii sa môžu
nachádzať (byť zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia
rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym
výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len
v prípade prítomnosti týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových
zariadení si overte na systémovom štítku.
Európske smernice
Toto zariadenie informačnej technológie bolo odskúšané a
prehlásené za zhodné s nasledovnými Európskymi smernicami:
•• Smernica EMC 2004/108/ES
•• Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES
•• Smernica R&TTE 1999/5/ES
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom
systéme, sú na používanie v Európskej únii alebo pridružených
oblastiach spôsobilé len v prípade, že sa na systémovom štítku
s registračným číslom, o ktorom bol orgán
nachádza značka CE
oboznámený a s výstražným symbolom.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia alebo zariadení,
ktoré môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú
dostatočne pod úrovňou limitov pre vystavenie RF, ktoré Európska
komisia stanovila v smernici R&TTE.
Spodné pásmo 5,15 - 5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
Pozrite si obmedzenia 802.11b a 802.11g pre konkrétne krajiny
alebo regióny v rámci krajín, ktoré sa nachádzajú nižšie pod
nadpisom „Obmedzenia pre Európsku hospodársku oblasť“.
Ustanovenia regulačnej zhody
Kapitola 6.
Príloha
Prehlásenia o zhode s R&TTE pre EÚ
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
117
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ustanovenia regulačnej zhody
Magyar
[Hungarian]
Polski
[Polish]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Kapitola 6.
Príloha
Íslenska
[Icelandic]
118
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Ustanovenia regulačnej zhody
Ak chcete pre tento produkt zobraziť EÚ prehlásenie o zhode (len
v angličtine), prejdite na stránku: http://www.samsung.com/uk/
support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support a tam vyhľadajte číslo
modelu produktu.
Ak prehlásenie o zhode pre želaný model nie je na našej webovej
stránke k dispozícii, kontaktujte, prosím, nášho distribútora alebo
sa obráťte na adresu uvedenú nižšie.
doc.eu@samsung.com
Informácie o výrobcovi
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Webovú stránku a telefónne číslo na servisné stredisko spoločnosti
Samsung nájdete v záruke alebo sa obráťte na obchodníka, u
ktorého ste váš produkt zakúpili.
Kapitola 6.
Príloha
119
Obmedzenia Európskeho hospodárskeho priestoru
Miestne obmedzenia rádiového používania 802.11b/802.11g
[Poznámka pre kompletizujúceho pracovníka: Nasledovné
ustanovenia o miestnych obmedzeniach musia byť uverejnené vo
všetkej dokumentácii pre koncového používateľa dodávanej so
systémom alebo produktom, ktoré obsahujú bezdrôtový produkt.]
Kvôli skutočnosti, že frekvencie používané bezdrôtovými
LAN zariadeniami 802.11b/802.11g ešte možno nie
sú harmonizované vo všetkých krajinách, produkty
802.11b/802.11g sú určené len pre použitie v určitých krajinách
alebo regiónoch, ale ich použitie nie je povolené v iných, ako
v určených krajinách alebo regiónoch.
Ako používateľ týchto produktov ste zodpovední za
zabezpečenie používania týchto produktov len v krajinách
alebo regiónoch, pre ktoré boli určené a za overenie, že pri
konfi gurácii bola pre krajinu alebo región používania zvolená
správna frekvencia a kanál. Akýkoľvek odklon od povolených
nastavení a obmedzení v krajine alebo regióne používania by
mohlo predstavovať porušenie miestnych zákonov a ako také
byť potrestané.
Ustanovenia regulačnej zhody
Európsky variant je určený pre použitie v celej Európskej
hospodárskej oblasti. V určitých krajinách alebo regiónoch v
rámci krajín je ale autorizácia na používanie ďalej obmedzená
nasledovne:
Všeobecne
Európske štandardy prikazujú maximálnu vyžiarenú energiu
vysielania 100 mW efektívnej izotropnej energie (EIRP) a
frekvenčný rozsah 2400 – 2483,5 MHz.
Spodné pásmo 5,15 - 5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
Belgicko
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d’emploi
correspondants.
Francúzsko
Spodné pásmo 5,15 - 5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
Kapitola 6.
Príloha
120
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko
výbuchu. Batériu vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný
typ odporúčaný výrobcom. Použité batérie likvidujte v súlade s
pokynmi výrobcu.
Informácie o Symbole WEEE
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenia)
Kapitola 6.
Príloha
Pb
121
Správna likvidácia batérií v tomto produkte
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo v literatúre
označuje, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) by na konci ich životnosti nemali
byť likvidované spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Aby
ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo
zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, separujte prosím
tieto položky od ostatných typov odpadu a zodpovedne ich
recyklujte, aby ste pomohli pri udržateľnom opätovnom využívaní
materiálových zdrojov.
Toto označenie na batérii, v príručke alebo na balení označuje,
že batérie v tomto produkte po uplynutí ich životnosti nesmiete
likvidovať s ostatným domácim odpadom. Tam, kde je to označené,
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb označujú, že batéria obsahuje
ortuť, kadmium alebo olovo nad referenčné úrovne v smernici ES
2006/66. Ak batérie nezlikvidujete správne, tieto látky môžu spôsobiť
poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia.
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým
spôsobom môžu odniesť tieto položky na recykláciu šetrnú na
životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt
zakúpili alebo ich mestský úrad.
Profesionálni používatelia sa musia obrátiť na svojich dodávateľov a
postupovať podľa ustanovení kúpnej zmluvy.
Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo by sa pri likvidácii
nemali miešať s ostatnými komerčnými odpadmi.
Ak chcete ochrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné použitie
materiálu, oddeľte batérie od ostatných typov odpadu a recyklujte
ich prostredníctvom vášho miestneho systému bezplatného vrátenia
batérií.
UPOZORNENIE
Dôležité upozornenie pre zákazníkov
Sieťová vidlica, odpájací prvok zariadenia z elektrickej siete, musí byť
po celý čas prevádzky zariadenia jednoducho prístupná.
S certifikáciou TCO (len pre príslušné modely)
Gratulujeme!
Félicitations
!
Tento produkt má certifikáciu TCO pre jeho využiteľnosť a
ohľaduplnosť k životnému prostrediu
Produkt, ktorý ste si práve zakúpili, má
označenie TCO Certified. To znamená, že váš
počítač je navrhnutý, vyrobený a testovaný
podľa jedných z najprísnejších kritérií na svete,
pokiaľ ide o výkon a vplyv na životné prostredie. Je to označenie
produktu, ktorý je vysokovýkonný, konštruovaný s orientáciou na
používateľa a minimalizuje vplyv na ovzdušie a naše prirodzené
životné prostredie.
TCO Certified (certifikácia TCO) je program schválený treťou
stranou, v rámci ktorého sa každý model produktu testuje v
akreditovanom nestrannom skúšobnom laboratóriu. Všetky
kritériá vyvinuli pracovníci skupiny TCO Development v spolupráci
s vedcami, produktovými odborníkmi, používateľmi, ako aj
výrobcami na celom svete.
Tu je niekoľko vlastností, ktoré tento produkt ponúka:
Využiteľnosť – vyrobený pre vás
•• Dobrá vizuálna ergonómia a kvalita obrazu, zabezpečenie
najvyššieho výkonu a zníženia rizika deformácie očí. Niekoľko
požiadaviek týkajúcich sa jasu, kontrastu, rozlíšenia a farby
•• Ponúka možnosť pripojenia externého displeja, klávesnice
a myši (odporúča sa pri dlhodobejšej práci s prenosným
počítačom alebo netbookom)
Kapitola 6.
Príloha
122
•• Ergonomický dizajn klávesnice – pre ľahké používanie a dobrú
čitateľnosť
•• Kompletne otestovaný podľa prísnych bezpečnostných noriem
•• Nízke emisie elektrického a magnetického poľa. Nízka úroveň
hluku
Životné prostredie – vyrobený pre našu planétu
•• Značka predstavuje sociálnu zodpovednosť spoločnosti a má
certifikovaný systém riadenia ochrany životného prostredia
(EMAS alebo ISO 14001)
•• Veľmi nízka spotreba energie v režime nečinnosti alebo
pohotovostnom režime, čím sa znižuje vplyv na ovzdušie
•• Obmedzenia týkajúce sa nebezpečného materiálu: chlórované
a brómované spomaľovače horenia, zmäkčovadlá, plasty a
ťažké materiály, ako sú kadmium, merkúr, olovo a šesťmocný
chróm (zákaz používania merkúru a obmedzenia používania
nebezpečných spomaľovačov horenia sú mimo rámca
smernice RoHS - Obmedzené používanie nebezpečných látok)
•• Produkt aj jeho obal sú recyklovateľné
•• Spoločnosť ponúka možnosť vrátenia produktu
Ďalšie informácie nájdete na adrese
www.tcodevelopment.com
TCO Certified – technológia pre vás a našu planétu
TCOF1190 Verzia dokumentu TCO 2.0
Technické údaje produktu
Technické údaje systému sa môžu líšiť v závislosti od odvodených modelov.
Podrobné technické údaje systému nájdete v katalógu produktu.
CPU
(voliteľné)
Procesor Intel Dual-Core i3/i5/i7
Intel Pentium/Celeron Procesor
AMD Dual-Core Procesor
AMD Quad-Core Procesor
Hlavná pamäť
Typ pamäte: DDR3 SODIMM / DDR3L SODIMM
Hlavná
čipová sada
(voliteľné)
Intel HM70
Intel HM76
Intel NM70
AMD A76M
Úložné
zariadenie
(voliteľné)
SSD
7 mmH SATA HDD
9.5 mmH SATA HDD
Grafika
(voliteľné)
Intel HD Graphics (interná)
Intel HD Graphics 3000 (interná)
Intel HD Graphics 4000 (interná)
NVIDIA Geforce 710M (Optimus)
AMD Radeon HD 8450G (interná)
AMD Radeon HD 8550G (interná)
AMD Radeon HD 8650G (interná)
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 8450G + 8570M Dual Graphics
AMD Radeon HD 8550G + 8570M Dual Graphics
AMD Radeon HD 8650G + 8570M Dual Graphics
Kapitola 6.
Príloha
123
Prevádzkové
prostredie
Teplota: -5 až 40 °C pre uskladnenie,
10 až 35 °C pri prevádzke
Vlhkosť : 5 až 90 % pre uskladnenie,
20 až 80 % pri prevádzke
Hodnotenie
AC/DC
(Voliteľné)
Vstup) 100-240VAC, 50/60Hz,
Výstup) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A, 19VDC 4.74A
Hodnotenie
PC (Voliteľné)
19VDC 2.1A (40W) /
19VDC 3.16A (60W) /
19VDC 4.74A (90W)
•• Voliteľné komponenty nemusia byť v závislosti od modelu
počítača poskytnuté alebo môžu byť poskytnuté iné
komponenty.
•• Technické údaje systému sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
•• Kapacita jednotky pevného disku počítača s
nainštalovaným programom Recovery je znázornená ako
menšia v porovnaní s technickými údajmi produktu.
•• Množstvo pamäte, ktorú systém Windows môže využívať,
môže byť menšia ako objem reálne dostupnej pamäte.
Technické údaje produktu
Registrované ochranné známky
Kapitola 6.
Príloha
Partner ENERGY STAR®
Spoločnosť SAMSUNG ako partner ENERGY STAR®
stanovila, že tento produkt spĺňa smernice ENERGY
STAR® pre efektívnu spotrebu energie.
Samsung je registrovaná ochranná známka spoločnosti Samsung
Co., Ltd.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core sú registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation.
AMD, Dual-Core/Quad-Core sú registrované ochranné známky
spoločnosti AMD Corporation.
Microsoft, MS-DOS a Windows sú registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Všetky tu uvedené názvy produktov alebo názvy spoločností sú
registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
HDMI
124
Slovník pojmov
Kapitola 6.
Príloha
125
Slovník pojmov uvádza pojmy použité v používateľskej príručke. Ostatné pojmy so pozrite v pomocníkovi systému Windows.
Záloha
Správca zariadení
spôsob uloženia aktuálnych údajov pre ich neskoršie obnovenie
v prípade potreby. Zálohovanie je spôsob obnovenia údajov
počítača, keď dôjde k poškodeniu údajov alebo počítača.
Nástroj správy, ktorý sa používa na spravovanie zariadení počítača.
Pomocou správcu zariadení môžete hardvér pridávať alebo
odstraňovať alebo aktualizovať ovládače zariadení.
Nabíjateľné USB
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Tento program umožňuje privádzanie energie do konkrétneho
portu USB, keď je systém v režime šetrenia energie, hibernácie
alebo keď je vypnutý.
Označuje automatické prideľovanie IP adries používateľom v sieti
správcami siete.
Klient
Aplikačné rozhranie vytvorené preto, aby aplikačné programy
systému Windows mohli získať prístup k hardvérovým zariadeniam
pri veľkej rýchlosti. Keďže prevádzková rýchlosť grafiky, pamäte
a zvukovej karty musí byť veľmi vysoká, aby poskytli vysokú
kvalitu videa a zvuku pre hry, aplikácia Direct X umožňuje
rýchlejšie ovládanie a interakciu medzi aplikáciami a hardvérovými
zariadeniami. Pomocou Direct X došlo k obrovskému zlepšeniu
multimediálneho výkonu systému Windows.
Toto označuje počítač, ktorý používa zdieľané sieťové zdroje
poskytnuté serverom.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
DRAM je typ pamäte, ktorého bunky sa skladajú z kapacitora a
tranzistora vyrobený za nízku cenu. SDRAM je typ pamäte, ktorej
výkon bol zlepšený synchronizáciou hodín s externými CPU
hodinami. DDR SDRAM je typ pamäte, ktorej výkon bol zlepšený
zdvojnásobením prevádzkovej rýchlosti pamäte SDRAM a v
súčasnosti sa značne využíva. Tento počítač používa pamäť DDR
SDRAM.
Direct X
Ovládač
Softvér, ktorý pôsobí medzi hardvérom a operačným systémom.
Operačný systém pozná hardvérové informácie a ovláda hardvér.
Vo všeobecnosti sa ovládač dodáva s príslušným hardvérovým
zariadením.
Slovník pojmov
Kapitola 6.
Príloha
126
D-sub (D-subminiature)
Ikona
Toto je kábel na prepojenie bežného CRT monitora s počítačom.
Cez tento kábel sa prenáša analógové video.
Toto označuje malý obrázok predstavujúci súbor, ktorý môže
používateľ použiť.
DVD (Digital Versatile Disk)
IEEE802.XX
Disk DVD bol vytvorený preto, aby nahradil disk CD (kompaktný
disk). Aj keď tvar a rozmery disku sú rovnaké ako pri disku CD,
kapacita disku DVD je najmenej 4,7 GB, zatiaľ čo kapacita disku
CD je 600 MB. DVD video je na rozdiel od VHS (analógové)
digitálne video a podporuje kompresiu MPEG2 a digitálny zvuk. Na
prehrávanie diskov DVD je potrebná jednotka DVD.
Toto je súprava pre špecifikácie vyvinuté komisiou 802 v rámci IEEE
pre metódu LAN pripojenia s názvom XX.
LAN (Local Area Network)
Toto je špecifikácia digitálneho video/audio rozhrania, ktoré
prenáša signály videa a zvuku po jednom kábli.
Komunikačná sieť spájajúca počítače, tlačiarne a iné zariadenia
v rámci miestnej siete, ako napríklad v rámci budovy. Sieť LAN
umožňuje vzájomné pôsobenie všetkých pripojených zariadení s
ostatnými zariadeniami v sieti. Aktuálna sieť LAN používa spôsob
riadenia prístupu média Ethernet, ktorý bol vyvinutý začiatkom
80-tych rokov 20. storočia. Ak sa chcete pripojiť k Ethernetu,
musíte mať sieťovú kartu, nazývanú LAN karta, Ethernet-ová karta
alebo sieťové rozhranie. Na výmenu údajov medzi počítačmi sa
okrem hardvérového vybavenia vyžaduje aj protokol. Windows XP
používa ako predvolený protokol TCP/IP.
Režim hibernácie
LCD (Liquid Crystal Display)
Režim napájania, ktorý ukladá všetky údaje pamäte na jednotku
pevného disku a vypína CPU a pevný disk. Pri zrušení režimu
hibernácie sú všetky aplikačné programy, ktoré bežali, obnovené
do ich posledného stavu.
Existujú typy LCD s pasívnou a s aktívnou maticou. Tento počítač
používa LCD s aktívnou maticou, ktoré sa nazývajú TFT LCD. Keďže
LCD obsahuje tranzistory namiesto elektrónovej trubice, ako je
to u CRT, jeho rozmery môžu byť malé. A pretože nebliká, znižuje
námahu očí.
Firewall
Bezpečnostný systém, ktorý chráni vnútornú sieť alebo intranet
pred vonkajšími sieťami prostredníctvom procesu autentifikácie.
HDMI
Slovník pojmov
Kapitola 6.
Príloha
127
Sieť
Protokol
Skupina počítačov alebo zariadení, ako napríklad tlačiarne a
skenery, ktoré sú prepojené komunikačným vedením. Sieť môže
byť malá alebo veľká a môže byť prepojená trvalo pomocou káblov
alebo dočasne pomocou telefónnych liniek alebo bezdrôtového
vedenia. Najväčšia sieť je internet, celosvetová sieť.
Protokol je súbor pravidiel, ktoré používajú počítače na vzájomnú
komunikáciu v rámci siete. Protokol je konvencia alebo štandard,
ktorý ovláda alebo aktivuje pripojenie, komunikáciu a dátový
prenos medzi výpočtovými koncovými bodmi. Definuje postupy
dátového prenosu a prenosové médium pre efektívnejšie
fungovanie siete.
Správca siete
Používateľ, ktorý plánuje, konfiguruje a spravuje sieťové činnosti.
Niekedy je správca siete nazývaný správca systému.
Oznamovacia oblasť
Toto označuje pravú časť lišty úloh, vrátane ikon programov, ako
napríklad ovládanie hlasitosti, možnosti napájania a čas.
Oddiel
Rýchle spustenie
Toto označuje lištu nástrojov, ktorú je možné nakonfigurovať tak,
aby ste mohli jedným kliknutím spúšťať programy, ako napríklad
Internet Explorer alebo zobrazovať pracovnú plochu systému
Windows. Do oblasti rýchleho spustenia lišty úloh môžete pridať
akúkoľvek ikonu a často používané programy spúšťať kliknutím na
danú ikonu.
Označuje činnosť alebo úkon rozdelenia úložného priestoru na
pevnom disku na samostatné dátové oblasti nazývané oddiely.
Ak sa 100 GB pevný disk rozdelí na 2 x 50 GB oddiely, pevný disk
možno používať spôsobom, ako keby ste mali 2 pevné disky.
Karta SDHC (Secure Digital High Capacity)
Karta PCMCIA (Personal Computer Memory Card International
Association)
Vo všeobecnosti server označuje počítač, ktorý sieťovým
používateľom poskytuje zdieľané zdroje.
Toto je špecifikácia rozšíreného priečinka na karty pre mobilné
počítače ako sú notebooky. K tomuto priečinku na kartu je možné
pripojiť nielen pamäťové zariadenia, ale aj väčšinu periférnych
zariadení ako sú pevné disky, sieťové karty atď.
Toto je rozšírenie kariet SD s podporou viac ako 2 GB úložného
priestoru.
Server
Zdieľanie
Toto označuje nastavenie zdroja počítača, ako napríklad priečinka
alebo tlačiarne tak, aby ho mohli používať aj iní používatelia.
Slovník pojmov
Kapitola 6.
Príloha
128
Zdieľaný priečinok
USB (Universal Serial Bus)
Priečinok, ktorý môžu používať ostatní používatelia v sieti.
Toto označuje štandard sériového rozhrania vyvinutý, aby nahradil
konvenčné štandardy rozhraní, ako napríklad sériové alebo PS/2.
Špecifikácie prenosu údajov sú jedným zo štandardov rozhraní
používaných na prepojenie počítača s periférnymi zariadeniami.
Medzi tieto špecifikácie patria rozhrania USB 1.0, 1.1, 2.0 a 3.0.
Režim spánku
Režim napájania, ktorý počítačom umožňuje šetriť spotrebu
energie, keď sa nepoužívajú. Keď je počítač v režime spánku, údaje
s pamäti počítača sa neukladajú na pevný disk. V prípade vypnutia
napájania budú údaje v pamäti stratené.
Systémový súbor
Systémové súbory sú súbory, ktoré načítava a používa operačný
systém Windows. Vo všeobecnosti nesmiete systémové súbory
odstraňovať alebo presúvať.
TCP/IPv4
Toto je 4-bajtový (32-bitový) adresovací systém, ktorého každý
bajt (8 bitov) je oddelený bodkou. Každý bajt je reprezentovaný vo
forme desatinného čisla.
Sú vhodné na podporu periférnych zariadení vyžadujúcich vysokú
prenosovú rýchlosť, ako sú AV zariadenia, sekundárne pevné disky
alebo mechaniky CD-RW. Čím vyššia je verzia (napr. USB 3.0), tým
vyššiu prenosovú rýchlosť je možné zabezpečiť.
Windows Media Player
Multimediálny program, ktorý je zahrnutý do systému Windows.
Pomocou tohto programu môžete prehrávať mediálne súbory,
vytvárať zvukové disky CD, počúvať rozhlasové vysielanie,
vyhľadávať a spravovať mediálne súbory a kopírovať súbory na
prenosné zariadenia a pod.
Download PDF

advertising