Samsung | NP940X3GI | Samsung NP940X3GI User Manual (Windows 8)

Návod na používanie
www.samsung.com
O tejto príručke
• Táto používateľská príručka popisuje procedúry pre myš aj
dotykovú podložku.
• Obrázky a snímky obrazovky sú vzorového modelu série a od
konkrétneho produktu sa môžu líšiť vzhľadom.
• Táto používateľská príručka je špeciálne navrhnutá tak, aby
podrobne popisovala funkcie a vlastnosti počítača.
• Obsah sa od finálneho produktu môže líšiť a môže sa zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia. Najaktuálnejšiu verziu
tejto príručky nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung,
www.samsung.com.
• Používateľské príručky dodávané s počítačom sa môžu v závislosti
od modelu líšiť.
• Aby sa zaistilo bezpečné a adekvátne použitie, pred použitím
počítača si prosím prečítajte túto príručku.
• Voliteľné položky, niektoré zariadenia a softvér, ktoré sú
uvedené v tejto používateľskej príručke, nemožno poskytnúť
ani meniť aktualizáciami. Prostredie počítača, ktoré sa uvádza v
používateľskej príručke, nemusí byť rovnaké, ako vaše.
• Popisy sa zakladajú na predvolených nastavenia počítača a
operačného systému Windows 8. Funkcie, vlastnosti a doplnkové
služby, ktoré sú k dispozícii, sa môžu v závislosti od počítača
alebo operačného systému líšiť.
2
O tejto príručke
Inštruktážne ikony a výrazy
Autorské práva
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Varovanie: Situácie, v ktorých sa môžete poraniť vy sami
alebo iné osoby
Na túto príručku sa vzťahujú medzinárodné zákony o ochrane
autorských práv.
Upozornenie: Situácie, v ktorých môže dôjsť k poškodeniu
počítača alebo iného vybavenia
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung
Electronics nemožno žiadnu časť tejto príručky reprodukovať,
distribuovať, prekladať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnymi
spôsobmi, či už elektronickými alebo mechanickými, vrátane
fotokopírovania, nahrávania a ukladania v ľubovoľnom systéme na
ukladanie a získavanie informácií.
Poznámka: Poznámky, tipy týkajúce sa používania alebo
ďalšie informácie
Poradie možností alebo ponúk, ktoré musíte vybrať, aby sa
vykonal úkon. Napríklad vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie
→ Napájanie (predstavuje výber kľúčového tlačidla
Nastavenie a potom Napájanie).
Vyberte
Špecifikácie počítača alebo obsah tejto príručky sa následkom
aktualizácie funkcií počítača môžu zmeniť bez predošlého
upozornenia.
Kliknite alebo ťuknite. Napríklad, keď sa používa myš
alebo dotyková podložka, vyberte Nastavenie, čo
znamená kliknúť na Nastavenie. Keď sa používa dotykový
displej, znamená to dotknúť sa na Nastavenie.
3
O tejto príručke
Ochranné známky
HDMI, logo HDMI a termín High
Definition Multimedia Interface
sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Samsung a logo Samsung sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
• Intel a Core sú ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation.
®
Ako partner značky ENERGY STAR
spoločnosť Samsung stanovila,
že tento výrobok spĺňa smernice
pre energetickú účinnosť ENERGY
STAR .
• Microsoft, MS-DOS a Windows sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation.
®
®
• Bluetooth celosvetová ochranná známka spoločnosti Bluetooth
SIG, Inc.
®
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct ,
Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky
aliancie Wi-Fi Alliance.
™
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
vlastníctvom príslušných vlastníkov.
4
O tejto príručke
Upozornenie pre dáta
Znázornenie kapacity produktu
Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne straty dát.
Dbajte prosím na to, aby sa zabránilo strate všetkých dôležitých dát,
a svoje dáta si zálohujte, aby sa strate dát predchádzalo.
Znázornenie úložnej kapacity
Kapacita úložného zariadenia (HDD, SSD) výrobcu sa vypočítava za
predpokladu, že 1 KB=1000 bajtov.
Podpora operačného systému a
softvéru
Avšak operačný systém (Windows) kapacitu úložného zariadenia
vypočítava za predpokladu, že 1 KB=1024 bajtov, a preto je hodnota
kapacity HDD v rámci operačného systému Windows menšia, ako
aktuálna kapacita, pretože spôsob výpočtu kapacity je odlišný.
Napríklad v prípade 80 GB úložného zariadenia HDD systém Windows
uvádza kapacitu 74,5 GB, 80 x 1000 x 1000 x 1000 bajtov/
(1024 x 1024 x 1024) bajtov = 74,505 GB.
Ak pôvodný operačný systém produktu zmeníte na iný alebo, ak
nainštalujete softvér, ktorý pôvodný operačný systém produktu
nepodporuje, nezískate žiadnu technickú podporu, výmenu produktu
ani refundáciu. A keď požiadate o servis, zaúčtuje sa vám poplatok.
Znázornenie kapacity v systéme Windows môže byť navyše ešte
menšie kvôli niektorým programom, ako napríklad Obnova, ktoré sa
môžu nachádzať v skrytých oblastiach úložného zariadenia HDD.
Svoj počítač používajte s pôvodným operačným systémom. Ak
nainštalujete operačný systém iný ako bol pôvodný, môže dôjsť k
vymazaniu dát alebo sa počítač nemusí spustiť.
Znázornenie kapacity pamäte
Odporúčané rozlíšenie obrazovky
Hodnota kapacity pamäte, ktorú uvádza systém Windows, je
menšia ako skutočná hodnota. Je to preto, lebo BIOS alebo grafická
karta používa časť pamäte alebo si ju rezervuje na ďalšie použitie.
Napríklad v prípade 1 GB(= 1024 MB) nainštalovanej pamäte, môže
systém Windows uvádzať kapacitu 1022 MB alebo menej.
Odporúčané rozlíšenie obrazovky pre systém Windows 8 je „FHD“
(1920 x 1080), pre systém Windows 8.1 je to „QHD+“ (3200 x 1800).
Ak nastavíte rozlíšenie vyššie, ako je odporúčaná hodnota, môže
to spôsobiť problémy s niektorými aplikáciami kvôli obmedzeniam
operačného systému.
5
Obsah
Aplikácie
Riešenie problémov
60
87
Obnoviť/Zálohovať
95
Otázky a odpovede
Používanie aplikácií
63 Obchod
Začíname
7
Rozloženie
14
Nabíjanie batérie
17
Zapnutie a vypnutie
počítača
18
Uzamknutie obrazovky
Windows 8
19
21
64 Settings
30 Dotykový displej
67
38
67 Samsung Kies
65
Obrazovka Štart
24 Kľúčové tlačidlá
Dlaždice aplikácií
29 Konto Microsoft
Aktualizácia softvéru
66 Support Center
Klávesnica
S Player+
41 Dotyková podložka
68
HomeSync Lite
45
Jas LCD displeja
68
SideSync
47
Hlasitosť
69
48
Pomocná aplikácia
inštalácie/nastavenia (BIOS)
Bezpečnostné riešenie TPM
(voliteľné)
O operačnom systéme
Windows 8
22 Pracovná plocha
27
Základné
informácie
Externé zariadenia
Sieť a Internet
79
Externá jednotka CD/DVD
54
Káblová sieť LAN
81
Pamäťová karta
57
Bezdrôtová sieť LAN
84
Externý displej
59
Mobilné široké pásmo
(bezdrôtová sieť WAN,
voliteľné)
86
Tenký bezpečnostný slot
6
Príloha
99
Špecifikácia produktu
100 Ergonomické typy
104 Batéria
106 Bezpečnostné opatrenia
119 Dôležité bezpečnostné
informácie
122 Náhradné diely a
príslušenstvo
124 Ustanovenia regulačnej
zhody
141 WEEE symbol information
142 S certifikáciou TCO (len pre
príslušné modely)
Začíname
Číslo/Názov
Fotoaparát
Rozloženie
• Funkcie, vlastnosti alebo možnosti sa môžu v závislosti od
modelu líšiť.
Svetelný snímač
• Voliteľné súčasti, uvedené v príručke, sa nemusia dodávať
alebo ich výrobca môže zmeniť.
Opis
• Zaznamenáva fotografie alebo
video.
• Tento snímač rozpoznáva osvetlenie
okolia počítača. Ak osvetlenie okolia
stmavne, LCD sa stlmí a zapne sa
podsvietenie klávesnice. Ak sa však,
naopak, osvetlenie okolia rozjasní,
rozjasní sa aj LCD a podsvietenie
klávesnice sa vypne.
• Snímač nezakrývajte.
• Zobrazuje používateľské rozhranie.
Pohľad spredu
LCD/Dotykový
displej
7
• Rozpoznáva dotyky na obrazovke.
(Len pre modely s dotykovým
displejom.)
Začíname
Číslo/Názov
Tlačidlo napájania
Dotyková
podložka
Opis
• Stlačením počítač zapnete.
• Pohyb kurzorom a klikanie na
možnosti.
• Rovnaká činnosť ako v prípade
myši.
Klávesnica
• Dáta sa zadávajú stláčaním kláves.
Mikrofón
• Používanie vstavaného mikrofónu.
Svetelný indikátor
fotoaparátu
• Ukazuje stav fotoaparátu.
8
Začíname
Prevádzková kontrolka
Číslo/Názov
Indikátor LED
napájania
Opis
• Rozsvieti sa, keď sa zapne počítač.
• Ukazuje stav nabitia batérie.
– – Červená alebo Oranžová: Keď
prebieha nabíjanie
1
Stav nabitia
2
– – Zelená: Keď sa nabíjanie
ukončí alebo, keď batéria nie je
vložená
– – Vypnuté: Keď je sieťový
adaptér odpojený a počítač je
napájaný z batérie
9
Začíname
Pohľad sprava
Číslo/Názov
Port monitora
1
2
3
Opis
• Na pripojenie externých
zobrazovacích zariadení, ktoré
podporujú 15-kolíkový analógový
konektor.
• Môžete pripojiť adaptér VGA
(voliteľný).
4
Konektor
slúchadiel/
hlavovej súpravy
• Na pripojenie slúchadiel alebo
slúchadiel s mikrofónom.
Port USB 3.0
• Slúži na pripojenie zariadenia USB.
Tenký
bezpečnostný slot
10
• Zabezpečenie počítača pripojením
voliteľného zámku a kábla.
Začíname
Pohľad zľava
Číslo/Názov
Konektor
jednosmerného
prúdu
Nabíjací port USB
3.0 (voliteľný)
1
2
3
4
5
Port Micro HDMI
Port káblovej siete
LAN
Slot na pamäťové
karty
11
Opis
• Pripojenie sieťového adaptéra
poskytujúceho počítaču napájanie
elektrickým prúdom.
• Na pripojenie a nabíjanie zariadenia
USB.
• Slúži na pripojenie externých
zobrazovacích zariadení, ktoré
podporujú rozhranie HDMI.
• Keď sa pripájate k internetu
prostredníctvom káblovej siete LAN,
pripojte ethernetový kábel do tohto
portu. Na pripojenie ku káblovej
sieti LAN použite adaptér siete LAN
(voliteľný).
• Do tohto slotu sa zasúvajú
pamäťové karty.
Začíname
O nabíjacom porte USB
• Keď sa nabíja zariadenie USB, nabíjanie batérie môže trvať dlhšie.
• Keď je počítač napájaný z batérie, úroveň nabitia batérie sa počas
nabíjania zariadenia USB môže znížiť.
• Stav nabitia zariadenia USB sa na počítači nezobrazuje.
• Zapnutie funkcie nabíjania, keď je počítač vypnutý:
Otvorte aplikáciu Settings a postupne vyberte položky Správa
napájania → Nabíjanie prostredníctvom rozhrania USB →
ZAP..
• Na niektorých zariadeniach USB nemusí byť táto funkcia k
dispozícii.
12
Začíname
Pohľad zospodu
Číslo/Názov
Opis
• Cez tieto otvory sa odvádza vnútorné
teplo počítača.
1
Vetracie otvory
2
Vnútorná
batéria
Reproduktor
• Ak sa otvory zablokujú, počítač sa
môže prehriať. Dbajte na to, aby sa
otvory nezablokovali, pretože to môže
byť nebezpečné.
• Je zdrojom elektrického napájania
počítača, keď nie je pripojený sieťový
adaptér.
• Ak chcete vybrať alebo vymeniť
internú batériu, zariadenie vezmite
do servisného centra Samsung. Táto
služba je však spoplatnená.
• Vydáva zvuk z počítača.
Po výmene spodnej časti počítača už nebude prítomný
názov modelu, sériové číslo a niektoré logá. Ak potrebujete
viac informácií, kontaktujte servisné centrum Samsung a
požiadajte o pomoc.
13
Začíname
3 Napájací kábel zasuňte do elektrickej zásuvky.
Nabíjanie batérie
Batériu pred prvým použitím nabite. Na nabíjanie batérie používajte
sieťový adaptér.
• Používajte iba sieťové adaptéry, batérie a káble
schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené adaptéry
alebo káble môžu spôsobiť explóziu batérie alebo
poškodenie počítača.
3
• Nesprávne zapojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne
poškodenie počítača.
2
1
Ak chcete obnoviť napájanie batérie po jej odpojení, pripojte
sieťový adaptér.
1 Napájací kábel pripojte do sieťového adaptéra.
2 Sieťový adaptér pripojte do konektora jednosmerného prúdu
počítača.
14
Začíname
4 Po ukončení nabíjania sieťový adaptér odpojte od počítača.
5 Vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.
Po ukončení nabíjania stav nabíjania ozelenie.
Kontrolka LED
nabíjania
Stav
• Červená alebo Oranžová: Nabíjanie
• Zelená: Úplne nabité
• Žiadna farba: Sieťový adaptér nie je
pripojený
15
Začíname
Stav batérie
Čas použitia batérie
Po odpojení sieťového adaptéra od počítača presuňte kurzor nad
ikonu batérie na paneli úloh a zobrazí sa aktuálny stav nabitia batérie.
Batérie sú vymeniteľné položky a schopnosť zachovať si kapacitu
úrovne nabitia časom klesá. Keď si batéria dokáže kapacitu úrovne
svojho nabitia zachovať už iba na polovičný čas z pôvodného, keď
bola nová, odporúča sa kúpiť novú a starú nahradiť.
Zostáva 5 h 21 min. (64%)
SLK
10:00
Ak batériu nebudete dlhší čas používať, pred uskladnením ju nabite
na 30 – 40 % jej plnej kapacity. Predlžuje to životnosť batérie.
1.7.2013
16
Začíname
3 Stlačte tlačidlo napájania.
Zapnutie a vypnutie počítača
Rozsvieti sa kontrolka napájania.
Zapnutie
1 Pred zapnutím počítača nabite batériu.
2 Otvorte panel LCD.
4 Aktivujte operačný systém Windows podľa zobrazených pokynov.
Obrazovka aktivácie systému Windows sa zobrazí iba pri prvom
zapnutí počítača.
• Informácie o nastavení jasu displeja nájdete v časti Jas
displeja LCD.
• Informácie o nastavení zvuku nájdete v časti Hlasitosť.
17
Začíname
Vypínanie
Uzamknutie obrazovky
1 Presunutím kurzora do horného alebo spodného pravého okraja
Obrazovku uzamknutia odomknete tak, že vykonáte jeden z
nasledovných úkonov:
obrazovky otvorte Kľúčové tlačidlá.
• Myš: Kliknite na obrazovku zámky.
• Klávesnica: Stlačte ktorýkoľvek kláves.
• Dotyková podložka: Ťuknite na dotykovú podložku.
• Dotykový displej: Potiahnutím po obrazovke uzamknutia
zospodu nahor.
2 Zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Napájanie → Vypnúť.
pondelok, 1.júla
• Pred vypnutím počítača si všetky dáta uložte.
Ak má konto heslo, po odomknutí obrazovky sa prihláste zadaním
hesla.
• Pretože spôsoby vypnutia počítača sa môžu v závislosti
od nainštalovaného operačného systému líšiť, počítač
vypínajte spôsobom príslušným zakúpenému operačnému
systému.
18
Windows 8
Online pomocník
Viac informácií a pomocníka nájdete na webovej lokalite pre
Windows 8.
Presuňte kurzor na horný alebo dolný pravý okraj obrazovky Štart,
otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie
→ Pomocník.
O operačnom systéme
Windows 8
Pomocník
Microsoft Windows 8 je operačný systém, ktorý sa používa na
ovládanie počítača. Kvôli optimálnemu využitiu počítača sa naučte
správne používať operačný systém. Ako operačný systém Windows 8
používať sa najlepšie naučíte prostredníctvom Pomocníka a funkcie
Podpory systému Windows.
Informácie o operačnom systéme Windows, sieťových prepojeniach,
ochrane počítača a osobných informácií nájdete v Pomocníkovi.
Presuňte kurzor do horného alebo dolného pravého okraja pracovnej
plochy, otvorte Kľúčové tlačidlá a potom vyberte kľúčové tlačidlo
Nastavenie → Pomocník.
Obrázky a dostupné funkcie sa môžu v závislosti od
operačného systému líšiť.
Prípadne stlačte kláves F1 na pracovnej ploche.
19
Windows 8
Obrazovky v operačnom systéme
Windows 8
Systém Windows 8 poskytuje dva režimy: režim Štart obrazovky a
režim pracovnej plochy.
Obrazovka Štart
Pracovná plocha
20
Windows 8
Obrazovka Štart
Číslo/Názov
Otvoriť Kľúčové
tlačidlá
Operačný systém Windows 8 tlačidlo Štart nemá. Namiesto toho sa
aplikácie spúšťajú z obrazovky Štart. Keď sa počítač zapne, najprv sa
zobrazí obrazovka Štart.
Používateľský účet
Kľúčové tlačidlá
21
Opis
• Otvoria sa Kľúčové tlačidlá, ktoré sú
skryté na pravej strane obrazovky.
• Vzťahuje sa na v súčasnosti
používaný používateľský účet.
• Vzťahujú sa na ponuku, ktorá
umožňuje vyhľadávať, zdieľať,
pripojiť sa k zariadeniam,
konfigurovať nastavenia alebo
prepnúť na obrazovku Štart.
Pracovná plocha
• Prepína sa na pracovnú plochu.
Dlaždice aplikácií
• Vzťahujú sa na dlaždice
nainštalovaných aplikácií.
Windows 8
Pracovná plocha
Číslo/Názov
Otvoriť Kľúčové
tlačidlá
Pracovná plocha poskytuje rozloženie, ktoré je podobné ako predošlé
verzie operačného systému Windows.
Na obrazovke Štart z dlaždíc zvoľte Pracovná plocha.
Kľúčové tlačidlá
Prepnite na
obrazovku Štart
22
Opis
• Otvoria sa Kľúčové tlačidlá, ktoré sú
skryté na pravej strane obrazovky.
• Vzťahujú sa na ponuku, ktorá
umožňuje vyhľadávať, zdieľať,
pripojiť sa k zariadeniam,
konfigurovať nastavenia alebo
prepnúť na obrazovku Štart.
• Prepínanie z pracovnej plochy na
obrazovku Štart.
Windows 8
Prepínanie na obrazovku Štart
Dokumenty a súbory
Presuňte kurzor do ľavého spodného rohu obrazovky a potom kliknite
na zobrazený obrázok.
Ak chcete vyhľadať dokumenty a súbory, na paneli úloh vyberte
položku Prieskumník ( ).
Prípadne na klávesnici stlačte tlačidlo Windows (
).
23
Windows 8
Kľúčové tlačidlá
• Klávesnica: Súčasne stlačte kláves Windows (
Kľúčové tlačidlá umožňujú vyhľadávať, zdieľať odkazy a fotografie,
pripájať zariadenia a meniť nastavenia. Dostupné funkcie Kľúčové
tlačidlá sa môžu medzi obrazovkou Štart a pracovnou plochou alebo
aplikáciami líšiť.
) a C.
+
• Dotyková podložka: Potiahnite prstom od pravého okraja do
stredu dotykovej podložky.
Otváranie Kľúčové tlačidlá
V tejto príručke je opísaný najmä spôsob umiestnenia kurzora myši do
pravého horného alebo dolného okraja obrazovky.
Kľúčové tlačidlá otvoríte tak, že vykonáte jeden z nasledovných
úkonov:
• Myš: Presuňte kurzor do horného alebo dolného pravého okraja
obrazovky.
24
Windows 8
Poznávanie Kľúčové tlačidlá
• Dotykový displej: Potiahnite prstom od pravého okraja do
stredu dotykového displeja.
Na ovládanie počítača používajte nasledovné Kľúčové tlačidlá:
Kľúčové tlačidlá
Vyhľadávanie
Zdieľanie
Štart
Zariadenia
Nastavenie
25
Opis
• Vyhľadávanie aplikácií, súborov
alebo webových lokalít zadávaním
kľúčových slov.
• Zdieľanie rôznych súborov s
ostatnými používateľmi.
• Návrat na obrazovku Štart alebo
otvorenie naposledy použitej
aplikácie.
• Pripájanie zariadení, ako tlačiarní
alebo displejov alebo synchronizácia
súborov s mobilným zariadením.
• Konfigurácia počítača, nastavovanie
možností aplikácií alebo pridávanie
účtov. Pozrite si časť kľúčové tlačidlo
Nastavenie.
Windows 8
Kľúčové tlačidlo Nastavenie
Počítač nakonfigurujete tak, že otvoríte Kľúčové tlačidlá a potom
zvolíte kľúčové tlačidlo Nastavenie → možnosť.
Možnosť
Opis
Siete
• Aby bolo možné používať Internet
alebo zdieľať súbory s ostatnými
zariadeniami, pripojte počítač k sieti.
Zväzok
• Úprava úrovne hlasitosti.
Jas
• Nastavenie jasu obrazovky.
Oznámenia
Napájanie
• Nastavte interval, v priebehu
ktorého aplikácia posiela
oznámenia.
• Vypnite počítač alebo zvoľte
možnosti napájania.
Klávesnica
• Nastavte jazyk zadávania textu.
Zmeniť
nastavenie
PC
• Možnosť zmeny viacerých nastavení
a prispôsobenie počítača.
26
Windows 8
Dlaždice aplikácií
Zoskupovanie dlaždíc
Dlaždice sa zoskupujú tak, že dlaždicu označíte, uchopíte a potiahnete
do otvoreného priestoru. Potom do novej skupiny potiahnite ostatné
dlaždice.
Pozícia dlaždice
Pozíciu dlaždice aplikácie na obrazovke Štart zmeníte tak, že dlaždicu
uchopíte a potiahnete na nové miesto.
27
Windows 8
Pomenovanie skupiny
Úprava dlaždíc
1 Na obrazovke Štart stiahnite prsty na dotykovej podložke k sebe
Na dlaždicu kliknite pravým tlačidlom a zvoľte možnosť:
• Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke: Dlaždica sa z
obrazovky Štart vymaže.
a priblížené zobrazenie oddiaľte.
2 Na skupinu kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Pomenovať
• Odinštalovať: Aplikácia sa z počítača odinštaluje.
skupinu.
• Väčšie/Menšie: Zmena veľkosti dlaždice.
• Vypnúť dynamickú dlaždicu/Zapnúť dynamickú dlaždicu:
Zapínanie a vypínanie funkcie dynamiky dlaždice, ktorá zobrazuje
aktualizácie dlaždice.
3 Zadajte názov a vyberte položku Pomenovať.
28
Windows 8
Konto Microsoft
Niektoré služby od spoločnosti Microsoft, ako napríklad Obchod,
vyžadujú Konto Microsoft. Maximum z počítača vyťažíte vtedy, keď si
vytvoríte Konto Microsoft.
1 Otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie →
Zmeniť nastavenie PC.
2 Zvoľte Používatelia → Prepnúť na konto Microsoft a potom
postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie
konta.
• Ak Konto Microsoft už máte, prihláste sa naň.
• Konto Microsoft zaregistrované na počítači nemožno
odstrániť.
• Zvoľte Prepnutie na lokálne konto a počítač prihláste na
konto Windows.
29
Základné informácie
• Naposledy použitú aplikáciu otvoríte tak, že potiahnete prstom
od ľavého okraja do stredu dotykového displeja.
Dotykový displej
Pri používaní dotykového displeja používajte iba prsty.
Dotykový displej - gestá
Potiahnutie
• Ak chcete vyvolať príkazy aplikácií, potiahnite prstom nadol z
horného okraja dotykového displeja alebo potiahnite prstom
nahor zo spodného okraja dotykového displeja.
• Kľúčové tlačidlá otvoríte tak, že potiahnete prstom od pravého
okraja do stredu dotykového displeja.
alebo
30
Základné informácie
Dvojité ťuknutie
• Nahor, nadol, doľava alebo doprava sa obraz posúva potiahnutím
dvoch prstov po dotykovom displeji.
Keď sa dvakrát ťukne na dotykový displej, obraz sa priblíži alebo sa
vykoná dvojité kliknutie.
alebo
Ťukanie
Podržanie ťuknutia
Aplikáciu otvoríte tak, že zvolíte položku ponuky, na displeji stlačíte
tlačidlo, alebo pomocou klávesnice na displeji zadáte znak (písmeno)
a prstom ťuknete na dotykový displej.
Kliknutie pravým tlačidlom myši sa vykonáva podržaním ťuknutia na
položku na dotykovom displeji.
31
Základné informácie
Ťahanie
Stiahnutie prstov
Ikona, dlaždica aplikácie alebo náhľad sa premiestňuje tak, že podržíte
ťuknutie na objekte a ťaháte ho po dotykovom displeji na cieľové
miesto.
Webovú lokalitu, mapu alebo obrázok priblížite tak, že na zobrazení
rozťahujete dva prsty od seba. Priblíženie oddialite stiahnutím prstov
k sebe.
32
Základné informácie
• Na dotykový displej neudierajte a nenarážajte príliš silno,
ani ostrým predmetom. Takto by sa dotykový displej
mohol poškodiť.
• Keď sa zapnutý dotykový displej nechá dlhší čas bez
zásahu, môže to mať za následok anomálie v podobe
paobrazov (doznievanie obrazu na displeji) alebo
tieňového zdvojovania obrazu. Keď počítač nepoužívate,
dotykový displej vypnite.
• Nedopustite, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje
môžu spôsobiť nefunkčnosť dotykového displeja.
• Dotykového displeja sa dotýkajte čistými a suchými
rukami. Pred použitím dotykového displeja si osušte ruky a
prípadne aj samotný dotykový displej.
• Nedopustite, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s vodou. Keď je dotykový displej vystavený vlhkému
prostrediu alebo vode, môže prestať fungovať.
• Predchádzajte kontaktu počítača s cudzími látkami.
Dotykový displej by mohol prestať fungovať.
• Nestriekajte tekuté čistiace prostriedky priamo na
dotykový displej. Prostriedok môže vniknúť do dotykového
displeja alebo spôsobiť neželanú prevádzku. Obrazovka
sa čistí tak, že sa handrička navlhčí v roztoku a obrazovka
sa ňou jemne utrie. Nepoužívajte roztoky alebo handričky,
ktoré obsahujú agresívne prípravky, pretože by mohli
dotykový displej poškodiť.
• Veľmi jemné dotyky dotykový displej nemusí rozpoznať.
• Položky na dotykovom displeji stláčajte presne.
• Snímače dotykového displeja sa nachádzajú na jeho
okrajoch. Okraje dotykového displeja preto nezakrývajte
ochrannými krytmi, ani žiadnym príslušenstvom.
• Gestá dotykového displeja sú použiteľné iba na
dotykových displejoch s operačným systémom Windows 8
a iba v prípade niektorých aplikácií.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili hrany dotykového
displeja. Takto by sa dotykový displej mohol poškodiť.
33
Základné informácie
1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvoľte
Kalibrácia obrazovky
kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Hardvér a
zvuk → Nastavenie počítača Tablet PC → Kalibrovať….
Nastavenia dotyku treba kalibrovať, aby obrazovka na dotyk prsta
reagovala presne.
Táto funkcia sa v závislosti od operačného systému môže líšiť
alebo nemusí byť k dispozícii vôbec.
34
Základné informácie
2 Keď sa zobrazí okno s hlásením, vyberte možnosť Áno.
3 Na kalibračnej obrazovke sa dotknite položky .
Zadávanie textu
Na zadávanie textu používajte virtuálnu klávesnicu.
• V niektorých jazykoch nie je zadávanie textu možné. Pred
zadaním textu zmeňte jazyk na niektorý z podporovaných
jazykov.
• Keď sa počítač používa dlhšiu dobu, text zadajte
klávesnicou.
• sa postupne bude na obrazovke zobrazovať od horného
ľavého rohu po dolný pravý roh. Vždy, keď sa zobrazí symbol
dotknite sa ho.
• K poslednému kalibračnému bodu sa vrátite kliknutím prvým
tlačidlom myši alebo podržaním ťuknutia kdekoľvek na
displeji.
• Kalibračnú obrazovku zatvoríte stlačením tlačidla Esc.
4 Keď sa pri ukončení kalibrácie zobrazí kontextové okno, vyberte
možnosť Áno.
35
Základné informácie
Zmena rozloženia klávesnice
Rozloženie klávesnice zmeníte tak, že ťuknete na
nasledovných položiek:
• Číslo
a zvolíte jednu z
• Vymazať predošlý znak.
• Zalomiť na ďalší riadok.
: zjednodušená Qwerty klávesnica.
• Zápis veľkými písmenami. Ak chcete zadať všetky
veľké písmená, tlačidlo stlačte a podržte.
• : rozdelená Qwerty klávesnica na zadávanie textu obomi
rukami.
• Opis
• Zmeniť rozloženie klávesnice.
: štandardná Qwerty klávesnica.
• Presunúť kurzor.
• Zadať medzeru.
• Vložiť emočné ikonky.
• Zadávanie číslic a interpunkčných znamienok.
8
36
Základné informácie
Zápis veľkými písmenami
Kopírovanie a vkladanie
Pred zadaním znaku ťuknite na . Ak chcete zadávať iba veľké
písmená, na symbol ťuknite dvakrát.
1 Text vyznačíte tak, že sa ho dotknete a prstom potiahnete.
2 Okno s možnosťami otvoríte tak, že dotyk na texte podržíte.
3 Ťuknite na Kopírovať alebo Vystrihnúť.
4 Podržte dotyk na poli zadávania textu a potom ťuknite na
Zmena jazyka klávesnice
Na zadávanie textu v iných jazykoch možno pridať ďalšie klávesnice.
Otvorte Kľúčové tlačidlá a potom vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie
→ Zmeniť nastavenie PC → Všeobecné → Predvoľby jazyka →
Pridať jazyk → jazyk → Pridať.
Prilepiť.
Písanie rukou (rukopis)
Ťuknite na
Vložiť.
→
, prstom napíšte slovo a potom ťuknite na
Pomocníka pre rukopis zobrazíte ťuknutím na
.
V niektorých jazykoch nie je rukopis podporovaný.
37
Základné informácie
Klávesnica
Zadajte text alebo funkcie počítača sprístupníte klávesnicou.
• Obrázky a dostupné funkcie sa môžu v závislosti od operačného systému líšiť.
• V závislosti od krajiny sa môže rozloženie klávesnice líšiť.
Používanie prístupových klávesov
(klávesových skratiek)
• Stlačte kláves Fn Lock. Keď sa rozsvieti kontrolka LED klávesu
Fn Lock, stlačte prístupový kláves.
Aby ste mohli používať prístupové klávesy (klávesové skratky),
vykonajte jeden z nasledovných úkonov:
→
• Súčasne stlačte tlačidlo Fn (funkcia) a prístupový kláves.
+
Keď svieti kláves Fn Lock, prístupové klávesy sú aktivované aj
bez nutnosti stlačenia klávesu Fn.
38
Základné informácie
Funkcie prístupových klávesov
Kláves/
Ikona
Opis
F1
• Nastavenie: Spustenie aplikácie Nastavenie.
F2
F3
F4
F5
F6
Kláves/
Ikona
F7
F8
F9
• Ovládanie jasu obrazovky: Úprava úrovne jasu.
• LCD/Externý monitor: Prepínanie medzi
obrazovkou LCD a externým displejom, keď
je k počítaču pripojené externé monitorové
zariadenie.
• Dotyková podložka: Zapínanie alebo vypínanie
funkcie dotykovej podložky.
• Ovládanie hlasitosti: Úprava úrovne hlasitosti.
F10
• Ovládanie podsvietenia klávesnice: Úprava jas
podsvietenia klávesnice.
F11
• Tichý režim: Zníženie hlučnosti ventilátora.
F12
Fn +
• Stlmiť: Stlmenie alebo zrušenie stlmenia zvuku.
Opis
• Režim Lietadlo: Zapnutie alebo vypnutie siete
Wi-Fi.
• Kliknutie pravým tlačidlom: Vykonanie funkcie
kliknutia pravým tlačidlom.
• Otvorenie príkazov aplikácií vybranej aplikácie na
obrazovke Štart.
Ak prístupové klávesy nefungujú správne, nainštalujte
aplikáciu Settings.
39
Základné informácie
Klávesové skratky systému Windows
V operačnom systéme Windows 8 sú funkcie pohodlne dostupné
prostredníctvom prístupových klávesov (klávesových skratiek).
Súčasne stlačte kláves Windows (
kláves.
Kláves
) alebo kláves Alt a prístupový
Opis
Kláves Windows (
)
• Prepnúť na obrazovku Štart alebo
na naposledy použitú aplikáciu.
Kláves Windows (
)+D
• Prepnúť na pracovnú plochu.
Kláves Windows (
)+C
• Otvoriť Kľúčové tlačidlá.
Kláves Windows (
)+L
• Zamknutie obrazovky.
Kláves Windows (
)+U
Kláves Windows (
)+P
Kláves Windows (
)+X
• Otvoriť Centrum zjednodušenia
prístupu.
• Otvoriť možnosť Druhá
obrazovka v kľúčovom tlačidle
Zariadenia.
• Otvoriť nástroje pokročilej správy.
• Zatvoriť spustenú aplikáciu.
Alt+F4
• Aby bolo možné túto funkciu
použiť, kláves Fn Lock musí byť
vypnutý.
40
Základné informácie
Dotyková podložka
Funkcia kliknutia
Ťuknite na dotykovú podložku alebo stlačte ľavé tlačidlo dotykovej
podložky.
Na pohyb kurzorom alebo výber položky používajte dotykovú
podložku. Ľavé a pravé tlačidlo dotykovej podložky funguje rovnako,
ako ľavé a pravé tlačidlo myši.
Ťuknutie
• Dotykovú podložku používajte iba prstami. Dotyková
podložka nerozpozná pôsobenie iných predmetov.
alebo
• Ak dotykovú podložku používate počas spúšťania počítača,
spúšťanie sa môže predĺžiť.
Kliknite
• V závislosti od modelu sa zobrazenia a rozloženie
dotykovej podložky môžu líšiť.
Základné funkcie dotykovej podložky
Funkcia dvojitého kliknutia
Pohyb
Dvakrát ťuknite na dotykovú podložku alebo stlačte ľavé tlačidlo
dotykovej podložky.
Kurzorom sa pohybuje pohybom prsta po dotykovej podložke.
Ťuk-ťuk
alebo
41
Klik-klik
Základné informácie
Funkcia kliknutia pravým tlačidlom
Gestá - funkcie
Ak chcete na položku kliknúť pravým tlačidlom, stlačte pravé tlačidlo
dotykovej podložky.
Potiahnutie
• Kľúčové tlačidlá otvoríte tak, že potiahnete prstom od pravého
okraja do stredu dotykovej podložky.
Kliknite
Funkcia presunutia
• Naposledy použitú aplikáciu otvoríte tak, že potiahnete prstom
od ľavého okraja do stredu dotykovej podložky.
Ak chcete presunúť ikonu alebo dlaždicu aplikácie na nové miesto,
stlačte ľavé tlačidlo dotykovej podložky, stlačte položku, podržte ju a
presuňte na cieľové miesto.
42
Základné informácie
Stiahnutie prstov
• Ak chcete vyvolať príkazy aplikácií, potiahnite prstom nadol z
horného okraja dotykovej podložky alebo potiahnite prstom
nahor zo spodného okraja dotykovej podložky.
Webovú lokalitu, mapu alebo obrázok priblížite tak, že na zobrazení
rozťahujete dva prsty od seba. Priblíženie oddialite stiahnutím prstov
k sebe.
alebo
• Nahor, nadol, doľava alebo doprava sa obraz posúva potiahnutím
dvoch prstov po dotykovej podložke.
alebo
43
Základné informácie
Konfigurácia gest dotykovej podložky
Zámok dotykovej podložky
Aby ste dotykovú podložku mohli využívať efektívnejšie,
nakonfigurujte si gestá dotykovej podložky.
Dotyková podložka sa zapína alebo vypína stlačením klávesov Fn a F5
súčasne.
Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvoľte kľúčové
tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Hardvér a zvuk →
Touchpadu → požadované možnosti.
+
Gestá dotykovej podložky sa zrušia tak, že odznačíte zaškrtávacie
políčka príslušných možností v okne Touchpad.
V závislosti od modelu, niektoré možnosti v nastaveniach
dotykovej podložky nemusia byť k dispozícii.
Automatické vypnutie dotykovej podložky
Keď sa k počítaču pripojí USB myš, počítač môže dotykovú podložku
automaticky vypnúť.
1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a potom zvoľte
kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Hardvér a
zvuk → Touchpadu.
2 Zaškrtnite políčko Deaktivovať, keď je pripojená externá USB
myš.
44
Základné informácie
Jas LCD displeja
Ovládanie pomocou kľúčových tlačidiel
Otvorte Kľúčové tlačidlá, vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie →
a potiahnite posúvač.
Upravte jas LCD displeja, aby sa znížilo namáhanie očí a ušetrila
energia elektrického napájania.
,
Ovládanie pomocou klávesnice
• Jas LCD obrazovky znížite tak, že súčasne stlačíte klávesy Fn a F2.
+
• Po pripojení sieťového adaptéra si displej LCD úroveň jasu
nastaví automaticky. Aby sa šetrila batéria, po pripojení
sieťového adaptéra si displej LCD úroveň jasu automaticky
stlmí.
• Jas LCD obrazovky zvýšite tak, že súčasne stlačíte klávesy Fn a F3.
+
• Počítač disponuje funkciou automatického nastavenia jasu
displeja, vďaka ktorej možno predĺžiť čas výdrže batérie.
V prípade potreby sa jas displeja nastavuje postupne. Ak
chcete túto funkciu vypnúť, pravým tlačidlom myši kliknite
na pracovnú plochu a nastavte Vlastnosti grafiky.
45
Základné informácie
Zmena režimu zobrazenia
Na základe činnosti môžete nastaviť optimálne podmienky displeja.
1 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie.
2 Vyberte možnosť Settings.
3 Vyberte položku Displej → Farba displeja → možnosť.
• Štandardné: Vhodný pre bežné prostredie a vyhovujúci pre
väčšinu situácií.
• Film: Vhodný pre tmavé okolie alebo pri sledovaní filmu.
• Film (svetlé): Nastavenie farieb a jasu pre lepšie zobrazenie
najmä tmavých scén vo filmoch.
• Dynamické: Živšie a jasnejšie zobrazenie scén.
• Režim čítania: Vhodný na čítanie dokumentov.
• Žiaden efekt: Použitie predvolených nastavení displeja.
46
Základné informácie
Hlasitosť
• Hlasitosť stlmíte a stlmenie hlasitosti zrušíte tak, že súčasne
stlačíte klávesy Fn a F6.
Pri prehrávaní hudby alebo videa upravte hlasitosť systému alebo
zvuku.
+
Ovládanie pomocou klávesnice
• Hlasitosť znížite tak, že súčasne stlačíte klávesy Fn a F7.
Ovládanie pomocou kľúčových tlačidiel
+
Otvorte Kľúčové tlačidlá, vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie →
a potiahnite posúvač.
• Hlasitosť zvýšite tak, že súčasne stlačíte klávesy Fn a F8.
+
47
,
Základné informácie
Pomocná aplikácia inštalácie/
nastavenia (BIOS)
SoundAlive
Svoj zážitok zo zvuku môžete optimalizovať funkciou SoundAlive.
Táto funkcia analýzou a automatickou úpravou úrovne zvuku
vylepšuje zvukové prvky.
Definujte heslo spúšťania, zmeňte prioritu spúšťania alebo
konfigurujte inštalovanú čipovú súpravu.
V závislosti od modelu a operačného systému táto funkcia
nemusí byť k dispozícii.
1 Na pracovnej ploche pravým tlačidlom myši kliknite
• Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť poruchu alebo
zlyhanie systému.
na panel
• Obrazovky, ponuky a položky systému BIOS sa môžu v
závislosti od modelu a systému BIOS zobrazovať odlišne.
úloh a vyberte Prehrávacie zariadenia.
Prípadne na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a potom
zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel →
Hardvér a zvuk → Zvuk.
• Funkcie nastavenia systému BIOS sa môžu aktualizovať.
Vstup do zobrazenia systému BIOS
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na Speakers (Reproduktory) a
1 Zapnite počítač.
2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát
zvoľte Vlastnosti → SoundAlive.
3 Vyberte položku Enable SoundAlive (Povoliť SoundAlive) →
stlačte kláves F2.
možnosť → OK → OK.
• Ak je počítač chránený heslom, kláves F2 niekoľkokrát stlačte
ešte pred zobrazením obrazovky s výzvou k zadaniu hesla.
• Ak sa zobrazí obrazovka s výzvou k zadaniu hesla alebo
obrazovka systému Windows 8, počítač reštartujte a skúste to
znova.
48
Základné informácie
Oboznámenie sa s obrazovkou systému
BIOS
Číslo
Názov
• Ponuka nastavenia
– – SysInfo: Zobrazenie základných špecifikácií
počítača.
Obrazovka s nastaveniami systému BIOS sa zobrazí tak, ako je to
zobrazené nižšie.
– – Advanced: Konfigurácia čipovej súpravy.
– – Security: Konfigurácia funkcií zabezpečenia.
– – Boot: Konfigurácia nastavení periférnych
zariadení a nastavení súvisiacich so spúšťaním.
System Time >
System Date >
SATA Port 1
SanDisk SSD U100 126GB
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
Core(TM) i5-3317U CPU
1.70 GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
4096 MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
• Obrazovka s nastaveniami systému BIOS sa zobrazuje iba v
angličtine.
• Keď sa používa klávesnica, obrazovka s nastaveniami
systému BIOS sa ovláda iba určitými klávesmi.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Číslo
Názov
• Položky nastavenia
• Nástroje nastavenia
– – Help: Zobrazenie pomocníka pre nastavenie
systému BIOS.
– – Default: Návrat na predvolené nastavenia.
– – Restore: Zrušenie nastavení.
– – Save: Uloženie nastavení.
– – Exit: Ukončenie nastavenia systému BIOS.
• Pomocník
49
Základné informácie
Klávesy nastavovania systému BIOS
Kláves
Heslo spúšťania
Nastavenie hesla prostredníctvom systému BIOS zvyšuje ochranu voči
vírusom a hakerským útokom.
Opis
/
• Zmena hodnôt.
/
• Prejsť na inú ponuku.
Enter
• Vybrať položku alebo vstúpiť do podradenej
ponuky.
Medzerník
• Zmena tlačidla posunu.
Esc
• Návrat do nadradenej úrovne ponuky alebo do
ponuky ukončenia Exit.
F1
• Zobraziť pomocníka nastavenia.
F3
• Načítať predchádzajúce nastavenia.
F9
• Načítať predvolené nastavenia.
F10
• Uložiť nastavenia a ukončiť nastavovanie
systému BIOS.
• Heslo nezabudnite ani ho neprezrádzajte iným ľuďom.
• Ak zabudnete heslo Supervisor Password alebo heslo
HDD Password, požiadajte o pomoc servisné stredisko.
V takom prípade bude účtovaný servisný poplatok.
• Ak zabudnete heslo User Password, deaktivujte heslo
Supervisor Password a heslo User Password sa taktiež
automaticky deaktivuje.
50
Základné informácie
Nastavovanie hesiel
Nastavenie hesla spúšťania
K dispozícii sú tri nastavenia hesla; Supervisor Password, User
Password a HDD Password.
1 Zapnite počítač.
2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát
• Supervisor Password (nízka úroveň zabezpečenia): Toto heslo
sa vyžaduje pri zapínaní počítača alebo pri vstupe do nastavení
systému BIOS.
stlačte kláves F2.
3 Vstúpte do ponuky Security.
4 Vyberte typ hesla (Supervisor Password, User Password alebo
• User Password (nízka úroveň zabezpečenia): Toto heslo sa
vyžaduje pri vstupe do nastavení systému BIOS. Ak sa deaktivuje
heslo Supervisor Password, toto heslo sa taktiež automaticky
deaktivuje.
HDD Password).
• HDD Password (vysoká úroveň zabezpečenia): Toto heslo sa
vyžaduje k prístupu na pevný disk (HDD) z iného počítača. V
závislosti od modelu toto heslo nemusí byť podporované.
Ak nemožno vybrať položku alebo ak sa zobrazí hlásenie HDD
Password Frozen, reštartujte počítač. Potom, pred zobrazením
hesla Samsung, niekoľkokrát stlačte kláves F2 a vstúpite do
nastavení systému BIOS.
5 Zadajte heslo a vyberte možnosť Ok.
Heslo môže mať až 20 znakov.
51
Základné informácie
6 Opätovným zadaním hesla ho potvrďte a potom vyberte
Odstránenie hesla
7 Postupným výberom položiek Save → Yes nastavenia uložte a
1 Zapnite počítač.
2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát
možnosť Ok.
obnovte.
stlačte kláves F2.
• Možnosť Password on boot aktivujete tak, že nastavíte
Supervisor Password a pri spúšťaní počítača ho zadáte.
3 Vstúpte do ponuky Security.
4 Vyberte typ hesla (Supervisor Password, User Password alebo
• Ak chcete HDD Password zmeniť po jeho nastavení,
reštartujte počítač.
• V prípade niektorých modelov, keď sa v okne Setup Notice
zobrazí hlásenie týkajúce sa zadaného hesla, nastavenie
dokončíte výberom položky Ok.
HDD Password).
5 Zadajte aktuálne heslo a vyberte možnosť Ok.
6 Nezadávajte žiadne znaky, ale postupne vyberte možnosti Ok →
Ok.
V prípade niektorých modelov, keď chcete zrušiť heslo,
vyberte položku Cancel v okne Setup Notice.
52
Základné informácie
Priorita spúšťania
Priorita spúšťania sa mení v nastaveniach systému BIOS.
1 Zapnite počítač.
2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát
stlačte kláves F2.
3 Vstúpte do ponuky Boot.
4 Vyberte možnosť Boot Device Priority.
5 Kliknutím na ponuku možností otvorte zoznam.
6 Vyberte možnosť.
7 Postupným výberom položiek Save → Yes nastavenia uložte a
obnovte.
Postupným výberom možností Exit → Yes nastavenia obnovíte
bez zmien.
Keď používate zariadenie USB, systém DOS spustíte tak, že
vstúpite do nastavení systému BIOS, vyberiete ponuku Boot a
položku Fast BIOS Mode nastavíte na možnosť Off.
53
Sieť a Internet
Káblová sieť LAN
1 Adaptér siete LAN pripojte k portu káblovej siete LAN na vašom
počítači.
Káblová sieť LAN
2 Kábel siete LAN, ktorý vám dodá ISP, pripojte k adaptéru siete
Aby bol Internet prístupný aj doma, s poskytovateľom internetových
služieb (ISP) nastavte účet. Ohľadom zakúpenia internetovej služby a
modemu kontaktujte miestneho ISP.
3 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové
LAN.
tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Sieť a internet →
Centrum sietí → Zmeniť nastavenie adaptéra.
• Niektoré funkcie, vlastnosti alebo procedúry sa môžu v
závislosti od modelu líšiť.
• Tieto popisy sú písané pre Windows 8, niektoré obrázky a
popisy sa preto môžu od vášho operačného systému líšiť.
Keďže sú postupy pre iné operačné systémy Windows
podobné, počítač používajte podľa tohto postupu.
4 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Ethernet
a vyberte možnosť Vlastnosti.
Názov zariadenia siete LAN sa môže líšiť v závislosti od sieťového
zariadenia počítača.
54
Sieť a Internet
5 Zo zoznamu sieťových nastavení vyberte Internet Protocol
• Sieťovú položku, ako klient, služba alebo protokol pridáte tak,
že pod zoznamom sieťových položiek zvolíte Inštalovať.
Version 4 (TCP/IPv4) → Vlastnosti.
6 Nakonfigurujte nastavenia IP.
• Názov sieťového komponentu sa môže v závislosti od
nainštalovaného operačného systému líšiť.
• Ak používate DHCP, zvoľte Získať adresu IP automaticky.
• Ak DHCP nepoužívate, ohľadom adresy IP kontaktujte správcu
siete. Ak chcete použiť statickú adresu IP, zvoľte Použiť túto
adresu IP a adresu IP nastavte manuálne.
7 Nastavenia uložíte tak, že zvolíte OK.
55
Sieť a Internet
Funkcia spúšťania cez LAN (WOL)
1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové
• Keď sa počítač prebudí z režimu spánku, pri pripojení k
100Mbps/1Gbps káblovej sieti LAN sa zobrazí správa, ktorá
používateľa informuje o pripojení k 10Mbps/100Mbps
káblovej sieti LAN. Je to preto, lebo obnova siete trvá
približne 3 sekundy. Po obnovení siete sa počítač pripojí k
100Mbps/1Gbps sieti LAN.
2 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Ethernet
• Keď je spustený systém napájaný z batérie, po pripojení
kábla siete LAN to môže chvíľu trvať, kým sa spojenie
vytvorí. Je to následok funkcií úspory energie určených na
zníženie spotreby z batérie.
Keď sa káblovou sieťou LAN prijme signál, ako napríklad ping alebo
povel magického paketu, aktivujte systém z režimu spánku na diaľku.
tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Sieť a internet →
Centrum sietí → Zmeniť nastavenie adaptéra.
a vyberte možnosť Vlastnosti.
• Keď je spustený systém napájaný z batérie, rýchlosť
káblovej siete LAN sa automaticky zníži, aby sa znížila
spotreba z batérie. V takomto prípade bude 1 Gb/s/
100 Mb/s sieť LAN fungovať pripojením s rýchlosťou
100 Mb/s/10 Mb/s.
3 Zvoľte Konfigurovať… → Správa napájania → Povoliť
prebudenie počítača týmto zariadením → OK.
4 Reštartujte počítač.
• Ak sa počítač z režimu spánku prebudí mimovoľne,
deaktivujte funkciu spúšťania cez LAN.
• Táto funkcia nemusí fungovať, keď sa používajú iné funkcie
úspory energie. Ak chcete deaktivovať ostatné funkcie spánku,
vyberte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel →
Hardvér a zvuk a potom nastavte Možnosti napájania.
• Windows 8 nepodporuje aktiváciu spúšťania cez LAN
prostredníctvom aplikácie ping.
56
Sieť a Internet
Bezdrôtová sieť LAN
Wi-Fi siete
Pripojte počítač k bezdrôtovej sieti, aby ste mohlo používať Internet.
1 Otvorte Kľúčové tlačidlá a potom vyberte kľúčové tlačidlo
Nastavenie → K dispozícii.
Nižšie uvedené popisy sú pre počítačové modely s kartou
alebo zariadením bezdrôtovej siete LAN. Zariadenie
bezdrôtovej siete LAN je voliteľné. Obrázky v tejto príručke
sa od aktuálneho produktu môžu líšiť v závislosti od modelu
zariadenia bezdrôtovej siete LAN.
Siete
Režim Lietadlo
Vypnutý
Wi-Fi
O prístupovom bode
Prístupový bod je sieťové zariadenie, ktoré premosťuje káblové a
bezdrôtové siete LAN a zodpovedá bezdrôtovému rozbočovaču v
káblovej sieti. K prístupovému bodu možno pripojiť viacej zariadení.
Zoznam AP
57
Sieť a Internet
2 Vyberte sieť zo zoznamu zistených bezdrôtových sietí → Pripojiť
Režim Lietadlo
automaticky → Pripojiť.
Režim Lietadlo vypne všetky bezdrôtové funkcie počítača. V Režim
Lietadlo sú k dispozícii iba funkcie, ktoré nesúvisia so sieťou.
Siete
Režim Lietadlo sa zapína stlačením súčasne klávesu Fn a klávesu F12.
Režim Lietadlo
Vypnutý
• Tento počítač používa neharmonizovanú frekvenciu
a je určený na použitie vo všetkých krajinách Európy.
Bezdrôtovú sieť LAN (WLAN) možno v Európskej Únii
prevádzkovať bez obmedzení v interiéroch, nemožno ju
však prevádzkovať v exteriéri.
Wi-Fi
Pripojiť automaticky
Pripojiť
• Aby sa šetrila batéria, keď WLAN nepoužívate, vypnite ju.
3 V prípade potreby zadajte heslo a vyberte položku Ďalej.
Po pripojení počítača k bezdrôtovej sieti, sa k nej bude pokúšať
automaticky pripojiť vždy, keď bude k dispozícii. Ohľadom
sieťového kľúča sa informujte u správcu siete.
58
Sieť a Internet
1 Otvorte Kľúčové tlačidlá a potom vyberte kľúčové tlačidlo
Mobilné široké pásmo
(bezdrôtová sieť WAN, voliteľné)
Nastavenie → K dispozícii.
Bezdrôtová široko-oblastná sieť (WWAN) je mobilná široko-pásmová
sieť, ktorá je k dispozícii v oblastiach služieb mobilných telefónov.
Siete
Režim Lietadlo
Vypnutý
• Nižšie uvedené popisy sú pre počítačové modely s
mobilnými široko-pásmovými zariadeniami. Mobilné
široko-pásmové zariadenie je voliteľné.
Mobilné širokopásmové pripojenie
Wi-Fi
• Ak potrebujete servis počítačového modelu so zariadením
širokopásmového mobilného pripojenia, kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Ak pod položkou Mobilné širokopásmové pripojenie nie
sú k dispozícii žiadni poskytovatelia služieb, vypnite počítač a
správne vložte kartu SIM, a potom počítač znovu zapnite.
• V závislosti od verzie operačného systému sa niektoré
funkcie dodávať nemusia, alebo sa dodávajú iné funkcie.
2 Vyberte názov operátora → Pripojiť.
3 Ak sa zobrazia nastavenia Profilu, postupujte podľa pokynov na
• Obrázky v tejto príručke sa od aktuálneho produktu môžu
líšiť v závislosti od modelu vášho zariadenia bezdrôtovej
široko-oblastnej siete.
obrazovke a zadajte požadované informácie.
Po nadviazaní spojenia sa vedľa názvu siete zobrazí hlásenie
Pripojené a prístup na internet bude k dispozícii.
59
Aplikácie
Otvorenie aplikácií
Na obrazovke Štart kliknite na ikonu aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
Ak chcete zobraziť všetky aplikácie, vyvolajte príkazy aplikácií a
vyberte možnosť Všetky aplikácie ( ).
Používanie aplikácií
Ak chcete vyvolať príkazy aplikácií, vykonajte jedno z nasledujúcich:
• Myš: Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto.
Aplikácie zahŕňajú softvér, ktorý vytvára operačný systém. Systém
Windows 8 poskytuje základné aplikácie pre často vykonávané úlohy.
• Dotyková podložka: Presuňte sa smerom dole z horného okraja
dotykovej podložky.
• Niektoré aplikácie sú k dispozícii len v režime pracovnej
plochy systému Windows 8.
• Dotykový displej: Presuňte sa smerom dole z horného okraja
dotykového displeja alebo smerom hore z dolného okraja
dotykového displeja.
• Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
• Služby týkajúce sa softvéru tretích strán
Ak potrebujete popis a požiadavky na služby pre aplikácie
tretích strán, kontaktujte príslušného výrobcu. Niektoré
kroky pri riešení problémov v súvislosti s požiadavkami na
služby nemusia fungovať v závislosti od výrobcu aplikácie.
V tejto príručke sa ako príklad používa myš.
• Aplikácie, ktoré dodáva spoločnosť Samsung, je možné
nainštalovať pomocou aplikácie SW Update.
• V závislosti od modelu nemusia byť niektoré aplikácie
podporované.
60
Aplikácie
Zatvorenie aplikácie
Otvorenie nových aplikácií
Spustenie viacerých aplikácií naraz môže spomaliť výkon niektorých
aplikácií alebo môže dôjsť k rýchlemu vybitiu batérie. Zatvorte
aplikácie, ktoré nepoužívate, aby ste šetrili batériu a zachovali výkon.
1 Na obrazovke Štart umiestnite kurzor do ľavého horného rohu
1
obrazovky tak, aby sa zobrazil malý obrázok danej aplikácie.
Presuňte sa z ľavého okraja dotykovej podložky alebo displeja
smerom do stredu dotykovej podložky alebo displeja, čím
otvoríte novú aplikáciu.
Posuňte kurzor do vrchnej časti obrazovky danej aplikácie, až kým
nezmení svoj tvar na tvar ruky.
2 Kliknite na tvar ruky a potiahnite ho do spodnej časti obrazovky.
2 Posuňte kurzor smerom dole a zobrazí sa zoznam nedávno
použitých aplikácií.
3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť.
Kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu v zozname a potom
kliknite na možnosť Zavrieť, čím aplikáciu zatvoríte.
61
Aplikácie
Zobrazenie dvoch aplikácií
Pripnutie aplikácie
Zobrazenie dvoch aplikácií naraz na obrazovke.
Pripnite aplikáciu ako dlaždicu na obrazovku Štart alebo ju odoberte
z obrazovky Štart.
Počas používania aplikácie otvorte zoznam s aktívnymi aplikáciami,
potiahnite danú aplikáciu doprava a potom, keď sa zobrazí jej časť,
ju pustite.
1 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie.
Potiahnite danú časť, aby ste nastavili veľkosť každého panela s
aplikáciou.
2 Pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu a vyberte možnosť
Pripnúť na domovskú obrazovku alebo Zrušiť pripnutie na
domovskej obrazovke čím pridáte alebo vymažete aplikáciu z
obrazovky Štart.
Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu jednej aplikácie, potiahnite danú časť
na ľavý alebo pravý okraj obrazovky.
62
Aplikácie
Obchod
Pre daný počítač si kúpte a stiahnite aplikácie. Ak chcete použiť túto
funkciu, vytvorte si Konto Microsoft. Pozrite si Konto Microsoft.
Na obrazovke Štart vyberte možnosť Obchod.
• Táto funkcia nemusí byť k dispozícii, závisí to od
operačného systému.
• Spoločnosť Samsung nedokáže vyriešiť problémy s
aplikáciami nainštalovanými z časti Obchod. Pre danú
aplikáciu kontaktujte zákaznícku podporu.
63
Aplikácie
Settings
Ponuka
Opis
Settings, zabudovaná aplikácia od spoločnosti Samsung na
vykonanie nastavení, ponúka rôzne funkcie nastavenia.
Všeobecne
• Úprava všeobecných nastavení.
Výkon
• Úprava nastavení výkonu.
Správa napájania
• Úprava nastavení týkajúcich sa
napájania.
Sieť
• Úprava funkcií a nastavení siete.
Displej
• Nastavenie jasu a farby obrazovky.
Zvuk
• Nastavenie funkcií a nastavení zvuku.
Vstupné zariadenie
• Nastavenie funkcií a nastavení vstupu.
Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
1 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie.
2 Vyberte možnosť Settings.
3 Vyberte možnosť potrebnú pre konfiguráciu zodpovedajúcej
funkcie.
64
Aplikácie
3 Prečítajte si a vyjadrite svoj súhlas s licenčnou zmluvou
Aktualizácia softvéru
používateľa.
Jednoducho a pohodlne nainštalujte a aktualizujte v počítači aplikácie
a ovládače od spoločnosti Samsung. Táto aplikácia umožňuje
používateľovi vyhľadávať a sťahovať BIOS, ovládače a aplikácie z
internetu. Počítač bude pracovať lepšie a bude stabilnejší s aplikáciou
SW Update.
Tento krok sa zobrazí len pri prvom spustení aplikácie.
4 Vyberte možnosť Inštalovať a aktualizovať.
• Ak chcete zistiť dostupné aplikácie, počítač musí byť
pripojený k internetu.
• Len tie aplikácie, ktoré boli nainštalované pomocou tejto
aplikácie, je možné aktualizovať.
• Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
1 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie.
2 Vyberte možnosť SW Update.
5 Vyberte položky, ktoré chcete aktualizovať → OK.
65
Aplikácie
2 Vyberte možnosť Support Center.
Support Center
Diagnostikujte výkon, bezpečnosť a stav počítača a ak sa vyskytnú
nejaké problémy, odstráňte ich. Prípadne prejdite do časti FAQ (Často
kladené otázky) a vyhľadajte možnosti riešenia problémov.
• Aplikácia Support Center nemusí byť k dispozícii alebo
môže byť inej verzie, závisí to od daného modelu.
• Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
1 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie.
3 Výberom možnosti Vyriešiť odstráňte problémy.
66
Aplikácie
S Player+
Samsung Kies
Prehrávajte videá a hudbu v rôznych súborových formátoch.
Vyhľadávajte a prezerajte videá online.
Samsung Kies je aplikácia, ktorá slúži na prenos hudby, kontaktov
a fotografií alebo na synchronizáciu súborov medzi mobilným
zariadením značky Samsung a počítačom značky Samsung.
Táto aplikácia tiež umožňuje používateľovi aktualizovať firmvér
pripojeného mobilného zariadenia, aby bol aktuálny.
Na obrazovke Štart vyberte možnosť S Player+.
• Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné miesto a
postupne vyberte položky Všetky aplikácie → Samsung Kies.
• Služby týkajúce sa softvéru tretích strán
Ak potrebujete popis a požiadavky na služby pre aplikácie
tretích strán, kontaktujte príslušného výrobcu. Niektoré
kroky pri riešení problémov v súvislosti s požiadavkami na
služby nemusia fungovať v závislosti od výrobcu aplikácie.
• Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
• Pozrite si pomocníka danej aplikácie, kde nájdete viac
informácií.
• Niektoré súborové formáty nemusia byť podporované.
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne, závisí to od
toho, ako sú kódované.
67
Aplikácie
HomeSync Lite
SideSync
Aplikácia HomeSync Lite umožňuje používateľovi používať počítač
ako ukladací priestor typu cloud a získať k nemu prístup cez mobilné
zariadenie značky Samsung. Nastavte priečinky pre zdieľanie a
prezeranie a spravujte zdieľané priečinky kdekoľvek a kedykoľvek.
SideSync umožňuje používateľovi ovládať mobilné zariadenie značky
Samsung z počítača značky Samsung alebo zdieľať medzi nimi
súbory.
Na obrazovke Štart vyberte položku HomeSync Lite.
Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné miesto a
vyberte možnosť Všetky aplikácie → SideSync.
Používajte klávesnicu alebo myš z mobilného zariadenia.
Pozrite si pomocníka danej aplikácie, kde nájdete viac
informácií.
Pozrite si pomocníka danej aplikácie, kde nájdete viac
informácií.
68
Aplikácie
Bezpečnostné riešenie TPM
(voliteľné)
Konfigurácia bezpečnostného riešenia
Ak chcete použiť bezpečnostné riešenie TPM, spustite čip TPM v
časti BIOS Setup (Nastavenie BIOS), spustite riešenie TPM a potom
zaregistrujte používateľa. Ak chcete použiť funkciu TPM, postupujte
podľa nasledujúcich krokov.
Chráňte osobné informácie používateľa tak, že uložíte jeho overovacie
údaje na čip Trusted Platform Module (TPM), ktorý je nainštalovaný
do počítača. Trusted Platform Module (TPM) skontroluje integritu
systému a overí používateľov tretej strany, ktorí chcú získať prístup
k bezpečnostným funkciám, zatiaľ čo zostanú pod úplnou kontrolou
svojho primárneho používateľa.
1. krok: Spustenie čipu TPM
Ak používate riešenie TPM prvýkrát alebo znovu registrujete
používateľa, spustite čip TPM.
• Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
• Spustenie čipu TPM, vymaže overovacie údaje na čipe.
• Ak sa čip TPM spustí po nakonfigurovaní bezpečnostného
riešenia, dešifrovanie všetkých existujúcich priečinkov
alebo súborov, ktoré boli šifrované pomocou daného
bezpečnostného riešenia, nemusí byť možné. Ak tak
neurobíte, môže sa stať, že nebudete mať po spustení
prístup k priečinku a súborom.
• Pozrite si pomocníka bezpečnostných riešení, kde nájdete
viac informácií.
• Táto funkcia je podporovaná len pri modeloch s TPM
(bezpečnostným čipom).
1 Zapnite počítač.
2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát
stlačte kláves F2.
3 Vstúpte do ponuky Security.
69
Aplikácie
4 Vyberte možnosť TPM Configuration.
5 Nastavte TPM Device na možnosť Enabled.
9 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát
stlačte kláves F2.
10Na obrazovke nastavenia systému BIOS prejdite do ponuky
Security.
11Vyberte možnosť TPM Configuration.
12Nastavte možnosť TPM State na možnosť Enable and Activate.
13Vyberte možnosť Save.
6 Nastavte TPM State na možnosť Clear.
Počítač sa reštartuje.
14Po obnovení systému stlačte zodpovedajúce klávesy, postupujte
pritom podľa pokynov na obrazovke.
7 Vyberte možnosť Save.
15Vyberte možnosť Save.
Počítač sa reštartuje.
Počítač sa reštartuje.
8 Po obnovení systému stlačte zodpovedajúce klávesy, postupujte
pritom podľa pokynov na obrazovke.
70
Aplikácie
2. krok: Inštalácia riešenia TPM
3. krok: Registrácia používateľa
Nainštalujte riešenie TPM podľa postupu nižšie.
Používateľa zaregistrujte podľa postupu nižšie.
1 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
Toto riešenie je k dispozícii len pri modeloch s aplikáciou
Recovery a riešením TPM.
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie.
1 Spustite aplikáciu Recovery a vyberte možnosť Systémový
2 Vyberte možnosť Manage Security Platform (Správa platformy
2 Vyberte možnosť Inštalácia systémového softvéru.
3 Vyberte možnosť TPM Host SW (Hostiteľský softvér TPM) →
3 Keď sa zobrazí sprievodca spustením, vyberte spôsob spustenia
softvér.
zabezpečenia) → User Settings (Používateľské nastavenia).
→ jednotka → Ďalej.
• Vytvorte zálohu núdzového obnovovacieho súboru
na externom pamäťovom zariadení podľa pokynov v
sprievodcovi spustením, aby ste mohli bezpečnostné
zariadenie TPM používať ešte bezpečnejšie.
Install Now (Inštalovať).
Spustí sa aplikácia SW Update.
Ak sa k produktu dodáva médium so systémovým softvérom,
nainštalujte aplikáciu pomocou tohto média (len ak sa
dodáva).
• Ak sa zobrazí kontextová správa Neinicializované, vyberte
možnosť Áno.
4 Po inštalácii vyberte možnosť OK.
Počítač sa reštartuje.
71
Aplikácie
4 Keď sa zobrazí obrazovka bezpečnostnej platformy, vyberte
možnosť Ďalej.
5 Vyberte funkciu bezpečnostnej platformy a nastavte heslo
používateľa.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste ukončili
registráciu.
Ak chcete použiť virtuálnu funkciu jednotky, vyberte možnosť
Security Platform Features (Funkcie platformy zabezpečenia) a
potom vyberte možnosť Personal Secure Drive (PSD) (Osobná
zabezpečovacia jednotka (PSD)).
72
Aplikácie
2 Vyberte typ bezpečnosti → OK.
Šifrovanie priečinkov a súborov
Priečinky a súbory môžete šifrovať pomocou Systém pre šifrovanie
súborov (EFS). EFS je k dispozícii v nasledujúcich operačných
systémoch:
• Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise /
Windows 7 Ultimate
• Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise
1 Kliknite pravým tlačidlom na priečinok alebo súbor a potom
vyberte možnosť Šifrovať.
Ak je aktuálnym operačným systémom Windows 8/7/Vista,
zobrazí sa ovládacie okno pre používateľské konto. V takomto
prípade kliknite na možnosť Pokračovať.
73
Aplikácie
3 Farba šifrovaného priečinku alebo názov šifrovaného súboru sa
Otvorenie šifrovaných priečinkov a súborov
zmení na zelenú.
1 Dvakrát kliknite na šifrovaný priečinok alebo súbor.
2 Zadajte základné heslo používateľa v ovládacom okne
používateľského konta a vyberte možnosť OK.
74
Aplikácie
Použitie virtuálnej jednotky (Personal
Secure Drive (PSD) – Osobná bezpečnostná
jednotka)
Dešifrovanie priečinkov a súborov
1 Kliknite pravým tlačidlom na šifrovaný priečinok alebo súbor a
potom vyberte možnosť Dešifrovať.
2
Virtuálna jednotka je miestom, kde sa ukladajú a kde sa spravujú
dôverné údaje. Vo vytvorenej virtuálnej jednotke (PSD) je možné
vytvárať súbory a priečinky ako na bežnej jednotke a používať
dôverné údaje uložené na inej jednotke tak, že sa skopírujú na
virtuálnu jednotku (PSD).
Keď sa zobrazí ovládacie okno používateľského konta, vyberte
možnosť Pokračovať.
3 Zadajte heslo a vyberte možnosť OK.
Ak chcete použiť virtuálnu jednotku, vyberte možnosť Personal
Secure Drive (PSD) (Osobná zabezpečovacia jednotka (PSD)), keď
registrujete bezpečnostné riešenie, a potom načítajte virtuálnu
jednotku.
Ak chcete načítať virtuálnu jednotku,
1 na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom
a vyberte možnosť
Personal Secure Drive (Osobná zabezpečovacia jednotka) →
Load... (Načítať).
75
Aplikácie
2 Zadajte heslo a kliknite na možnosť OK.
Keď sa nezobrazí virtuálna jednotka (PSD)
• Vytvorí sa virtuálna jednotka (Personal Secure Drive (PSD)).
Virtuálna jednotka (PSD) je k dispozícii len vtedy, ak možnosť Personal
Secure Drive (PSD) vyberiete počas registrácie programu. Postupujte
podľa nasledujúcich krokov a vyberte možnosť Personal Secure Drive
z používateľských nastavení.
• Nezabúdajte, že počas kopírovania dôverných údajov na PSD
sa pôvodné dátové súbory nešifrujú.
1 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie.
2 Vyberte možnosť Manage Security Platform (Správa platformy
zabezpečenia) → User Settings (Používateľské nastavenia).
3 Vyberte možnosť Configure… (Konfigurovať) v časti Security
Platform Features (Funkcie platformy zabezpečenia).
4 Keď sa zobrazí sprievodca spustením, vyberte možnosť Personal
Secure Drive (PSD) (Osobná zabezpečovacia jednotka (PSD))→
Ďalej.
5 Zadajte heslo používateľa.
6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste ukončili
konfiguráciu.
76
Aplikácie
Registrácia nového používateľa
bezpečnostného riešenia
1. krok: Vymazanie virtuálnej jednotky
Ak ste vytvorili virtuálnu jednotku, vymažte ju ešte pred vymazaním
existujúcich overovacích informácií uložených na čipe TPM.
Ak chcete znovu registrovať používateľa, vymažte existujúce
overovacie informácie uložené na čipe TRM a potom vymažte čip
TPM.
1 Na paneli úloh kliknite pravým tlačidlom
a vyberte možnosť
Personal Secure Drive (Osobná zabezpečovacia jednotka) →
Create/Manag... (Vytvoriť/Spravovať).
Používateľa zaregistrujte v nasledujúcom poradí.
2 Vyberte možnosť Ďalej.
3 Zadajte aktuálne heslo a vyberte možnosť Ďalej.
4 Vyberte možnosť Delete selected PSD (Odstrániť vybranú
Osobnú zabezpečovaciu jednotku) → Ďalej.
5 Vyberte typ vymazania a potom vyberte možnosť Ďalej.
6 Vyberte možnosť Ďalej → Dokončiť.
Virtuálna jednotka je vymazaná.
77
Aplikácie
7 Postupne vyberte položky Zobrazenie → Možnosti →
2. krok: Vymazanie overovacích informácií
Zobrazenie → Skryté súbory a priečinky.
Ak chcete vymazať existujúce informácie overenia, odinštalujte
bezpečnostné riešenie TPM a vymažte údaje o danom riešení.
8 Vyberte možnosť Zobrazovať skryté súbory, priečinky a
1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčové
jednotky a potom vyberte možnosť OK.
tlačidlo Nastavenie.
9 Otvorte okno Počítač a vyberte možnosť Lokálny disk (C:) →
2 Vyberte možnosť Ovládací panel → Programy →
ProgramData.
Odinštalovať program.
10Odstráňte priečinok Infineon.
3 Pravým tlačidlom kliknite na položku Infineon TPM Professional
Bezpečnostné riešenie je vymazané.
Package (Profesionálny balíček Infineon TPM) → Odinštalovať.
3. krok: Konfigurácia bezpečnostného riešenia (TPM)
4
5 Ak sa zobrazí správa Infineon Security Platform (Platforma
Ak sa zobrazí okno s hlásením, vyberte možnosť Áno.
Ak chcete použiť bezpečnostné riešenie TPM, pozrite si časť
Konfigurácia bezpečnostného riešenia.
zabezpečenia Infineon), vyberte možnosť Nie.
6 Na paneli úloh vyberte položku Prieskumník (
).
78
Externé zariadenia
Vkladanie a vysúvanie CD alebo DVD
1 Otvorte mechaniku stlačením tlačidla Vysunúť.
Externá jednotka CD/DVD
Tento počítač podporuje externé jednotky CD/DVD s rozhraním USB
(voliteľné). Overte, či je typ rozhrania externej jednotky CD-ROM typ
USB.
Pripájanie jednotky
Číslo
Pripájanie jednotky k portu USB počítača.
Opis
• Núdzový otvor
• Tlačidlo Vysunúť
• Stavová kontrolka
2 Vložte CD alebo DVD.
3 Zásuvku zatlačte dovnútra, kým za zvuku kliknutia nezapadne na
svoje miesto.
Rozsvieti sa stavová kontrolka.
79
Externé zariadenia
• Nevkladajte zdeformované, prasknuté alebo nadmerne
poškriabané disky. Jednotka by sa takto mohla poškodiť.
• Disky nevysúvajte, kým svieti stavová kontrolka.
• Vaša externá jednotka sa od ilustrácií v tejto príručke môže
líšiť.
• Ak sa jednotka po vypnutí elektrického napájania neotvorí,
do núdzového otvoru zasuňte koniec spinky na papier
(
) a zásuvku otvorte ručne.
• Keď CD alebo DVD disk čistíte, utierajte ho jemnou
handričkou od stredu smerom k vonkajšiemu okraju.
• Rýchlosť čítania a zápisu sa môže líšiť v závislosti od stavu
a typu média.
• CD alebo DVD disk, ktorý nemá tvar kruhu, sa používať
nedoporučuje.
80
Externé zariadenia
Pamäťová karta
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť s počítačom úplne
kompatibilné. Použitie nekompatibilnej pamäťovej karty
môže poškodiť počítač alebo pamäťovú kartu, alebo
poškodiť dáta na nej uložené.
Na prenos dát do iných zariadení, ako sú napríklad digitálne
fotoaparáty alebo MP3 prehrávače, používajte pamäťovú kartu.
Pamäťové karty sa predávajú samostatne. Kúpte si pamäťovú kartu s
dostatočnou požadovanou kapacitou.
• Dávajte pozor, aby ste pamäťovú kartu vložili naznačeným
smerom.
• Kartu skladujte samostatne, aby sa predišlo strate, keď sa
počítač premiestňuje.
Tento počítač podporuje nasledovné typy pamäťových kariet.
Skratka
Opis
SD
• Secure Digital
mini SD
• mini Secure Digital
micro SD
• micro Secure Digital
SDHC
• Secure Digital High Capacity
mini SDHC
• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC
• micro Secure Digital High Capacity
SDXC
• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC
• micro Secure Digital eXtended Capacity
• Rýchlosti pamäťových kariet sa líšia.
Aby bolo možné mini alebo micro kartu použiť, najprv ju vložte do
adaptéra a až potom adaptér s kartou do slotu na pamäťové karty.
81
Externé zariadenia
3 Zvoľte okno so správou a otvorte priečinok pamäťovej karty.
Vkladanie pamäťovej karty
Ak sa zobrazí okno so správou, kliknite na príslušné okno →
Pokračovať bez kontroly.
1 Ak je v slote na pamäťové karty vložený kryt, vyberte ho.
2 Pamäťovú kartu vkladajte do slotu na pamäťové karty
4 Zvoľte Otvoriť priečinok a zobraziť súbory.
5 Ukladanie, presun alebo mazanie dát na pamäťovej karte.
naznačeným smerom.
Priečinok pamäťovej karty sa otvorí iba na pracovnej ploche.
Vyberanie pamäťovej karty
Uchopte koniec karty a vytiahnite ju zo slotu.
82
Externé zariadenia
Formátovanie pamäťovej karty
• Ak chcete pamäťovú kartu používať na výmenu dát s
digitálnym zariadením, ako digitálny fotoaparát, odporúča
sa naformátovať dáta s daným digitálnym zariadením.
Pamäťová karta sa formátuje pred prvým použitím alebo, aby sa z nej
odstránili všetky dáta.
• Keď sa pokúšate formátovanú pamäťovú kartu použiť v
inom digitálnom zariadení, pamäťovú kartu naformátujte
znovu v danom zariadení.
Formátovaním pamäťovej karty sa z nej vymažú všetky dáta.
V prípade potreby si pred formátovaním pamäťovej karty
všetky dôležité údaje z nej zálohujte.
• Opakované zasúvanie a vyberanie pamäťovej karty môže
pamäťovú kartu poškodiť.
1 Na paneli úloh vyberte položku Prieskumník ( ).
2 Pravým tlačidlom kliknite na jednotku pamäťovej karty a potom
• Zabezpečený vstup/výstup secure digital (SDIO) nie je
podporovaný.
• Ak je uško ochrany proti zápisu v uzamknutej polohe, kartu
nemožno formátovať a dáta na ňu zapisovať ani z nej
mazať.
zvoľte Formátovať.
3 Zvoľte Spustiť.
83
Externé zariadenia
Externý displej
Pripojenie k displeju
Použite VGA adaptér na pripojenie VGA kábla (15-kolíkový) k
počítaču (voliteľné).
Pripojenie počítača k externému zobrazovaciemu zariadeniu môže
byť užitočné pri prezentáciách alebo sledovaní filmu. Káble potrebné
na pripojenie externého displeja sa predávajú samostatne. Počítač
podporuje buď VGA alebo micro HDMI káble.
1 Do príslušného portu počítača pripojte VGA alebo micro HDMI
kábel.
Keď používate VGA kábel, k počítaču pripojte najprv VGA adaptér.
VGA kábel
Micro HDMI kábel
• Skontrolujte dostupné porty na zobrazovacom zariadení a
presvedčite sa, či sú s daným počítačom kompatibilné.
• Ak sú kompatibilné oba porty, kvôli lepšej kvalite zvuku aj
obrazu sa doporučuje port Micro HDMI.
• Keď sa používa DOS alebo okno s príkazovým riadkom,
externý displej nie je podporovaný.
• Súčasný výstup do všetkých troch zariadení (LCD + CRT +
HDMI) nie je podporovaný, závisí to však od modelu.
84
Externé zariadenia
2 Pripojte druhý koniec kábla do portu D-SUB alebo k portu HDMI
3 Zapojte kábel elektrického napájania do externého displeja.
4 Zapnite displej a jeho zobrazovací režim zmeňte na taký, aký
externého displeja.
Ak má displej niekoľko HDMI portov, pripojte kábel do portu DVI
IN.
podporuje externý vstup.
5 Na počítači otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové tlačidlo
<Pri použití kábla VGA>
Zariadenia → Druhá obrazovka.
Port monitora
Port D-SUB
6 Zvoľte režim.
• Iba obrazovka počítača: Rozhranie zobraziť iba na
monitore počítača.
• Duplikovať: Rozhranie zobraziť na počítači aj na
externom displeji.
Adaptér VGA
• • Iba druhá obrazovka: Rozhranie zobraziť iba na
externom displeji.
<Pri použití kábla Micro HDMI>
Port Micro HDMI
Rozšíriť: Rozšírenie obrazovky na externý displej.
Prípadne na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a
potom zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel
→ Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka →
Zmeniť nastavenie obrazovky →Viaceré obrazovky →
možnosť. Viac informácií nájdete v online Pomocníkovi pre
Windows.
Port HDMI
85
Externé zariadenia
Tenký bezpečnostný slot
Počítač môžete pripevniť k predmetu pripojením bezpečnostného
zámku (voliteľné) do bezpečnostného slotu. Bezpečnostný slot je
určený len pre Bezpečnostné zámky Samsung, ktoré sa predávajú
samostatne. Iné bezpečnostné zámky do tohto slotu nepasujú.
Bezpečnostný zámok Samsung oviňte okolo bezpečného predmetu a
pripojte ho do bezpečnostného slotu na počítači.
1
2
86
Riešenie problémov
• Aplikácia Recovery nemusí byť k dispozícii na modeloch s
pamäťou menej, než 64 GB. V prípade modelov s pamäťou
menej, než 64 GB, sa pôvodné výrobné nastavenia počítača
obnovujú preinštalovaním operačného systému Windows.
• Niektoré funkcie sa v závislosti od verzie môžu líšiť alebo
nemusia byť k dispozícii vôbec. Tieto inštrukcie sú založené
na Recovery 6.0. Viac informácií nájdete v Pomocníkovi
aplikácie.
Obnoviť/Zálohovať
Keď sa na počítači vyskytne problém, pomocou aplikácie Recovery
(Recover/Backup) je na počítači možné jednoducho obnoviť pôvodné
výrobné nastavenia. Počítač je možné obnoviť aj na predošlý záložný
bod. Dôležité údaje si však aj tak pravidelne zálohujte, skôr, ako by sa
na počítači nejaký problém vyskytol.
• Aplikácia Recovery sa spúšťa s oprávneniami správcu.
• Aplikácia Recovery nepodporuje CD/DVD jednotky.
• Obnova počítača vymaže dáta alebo aplikácie uložené
po záložnom bode. Dôležité údaje si preto pravidelne
zálohujte, skôr, ako by sa na počítači nejaký problém
vyskytol.
87
Riešenie problémov
2 Zvoľte Obnovenie.
Obnova na pôvodné výrobné nastavenia
Obnova počítača na pôvodné výrobné nastavenia. Ak je to potrebné,
dôležité dáta si pred obnovením systému zálohujte na externé úložné
zariadenie. Pozrite si Zálohovanie súčasného systému.
1 Keď počítač spustí operačný systém Windows: Na obrazovke
Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné miesto a vyberte
možnosť Všetky aplikácie → Recovery.
Keď počítač nespustí operačný systém Windows: Zapnite
počítač a pred zobrazením loga Samsung, niekoľkokrát stlačte
kláves F4.
88
Riešenie problémov
3 Zvoľte prvý bod → Obnovenie.
Zálohovanie súčasného systému
Dôležité dáta si pravidelne zálohujte na alternatívnu internú jednotku
alebo na externé úložné zariadenie, aby ste predišli ich strate.
1 Pred zálohovaním na externé úložné zariadenie, pripojte toto
zariadenie k počítaču.
Z výroby
nastavený
východiskov
ý bod
2 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie → Recovery.
Zachovať používateľské údaje nastavte na ZAP., aby sa
počas obnovovania súčasné dáta používateľa zachovali.
4 Obnovu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
89
Riešenie problémov
3 Zvoľte Zálohovať.
4 V časti Uložená jednotka → Zálohovať zvoľte jednotku.
• Pred zálohovaním na externé úložné zariadenie, pripojte toto
zariadenie k počítaču a potom zvoľte externé zariadenie.
• Jednotku CD/DVD zvoliť nemožno.
5 Zálohovanie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
90
Riešenie problémov
4 Zvoľte bod, na ktorý chcete obnoviť → Obnovenie.
Obnova po zálohovaní
• Zvoľte jeden zo svojich záložných bodov.
Zvoľte záložný bod uložený na alternatívnej internej jednotke alebo
externom úložnom zariadení a počítač obnovte na tento bod.
• Ak sú záložné dáta uložené na internej jednotke, zvoľte
→ jednotka.
1 Pred zálohovaním na externé úložné zariadenie, pripojte toto
zariadenie k počítaču.
2 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie → Recovery.
Záložný bod
3 Zvoľte Obnovenie.
5 Obnovu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
91
Riešenie problémov
Používanie funkcie obnovenia
Kopírovanie pevného disku (vytvorenie
obrazu disku)
Ak počítač aplikáciu Recovery nepodporuje, systém obnovte na
pôvodné výrobné nastavenia pomocou funkcie obnovenia systému
Windows 8.
Pred výmenou pevného disku, vytvorením obrazu disku presuňte dáta
na novú jednotku. Nová jednotka musí byť dostatočne veľká, aby sa
na ňu dáta zo súčasnej jednotky zmestili.
Preinštalovanie operačného systému Windows vymaže
všetky dáta uložené v počítači. Pred preinštalovaním
operačného systému Windows si osobné údaje a aplikácie
zálohujte na externé úložné zariadenie.
Na pripojenie novej jednotky k počítaču si zakúpte samostatnú
prípojku externého pevného disku.
1 Prostredníctvom samostatnej prípojky externého pevného disku
1 Otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové tlačidlo Nastavenie →
pripojte novú jednotku k počítaču.
Zmeniť nastavenie PC → Všeobecné.
2 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
2 Zvoľte Začať v časti Odstránenie všetkého a preinštalovanie
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie → Recovery.
systému Windows.
3 Zvoľte Kopírovanie disku.
Zvoľte Začať v časti Obnovenie počítača bez ovplyvnenia
súborov, čím počítač obnovíte, pričom fotky, videá, hudbu a
dokumenty si zachováte.
3 Preinštalovanie dokončite podľa pokynov na obrazovke.
Po obnove pravým tlačidlom kliknite kamkoľvek a zvoľte
Všetky aplikácie → SW Update, čím sa nainštalujú
nevyhnutné aplikácie Samsung.
92
Riešenie problémov
5 Po uložení dát na inú jednotku otvorte kryt na spodku počítača a
4 Vyberte položku v časti Bod obnovenia disku → Kopírovanie
disku.
vymeňte súčasnú jednotku za novú.
Ak vám otvorenie krytu spôsobuje problémy, kontaktujte servisné
centrum Samsung a požiadajte o pomoc. Táto služba je však
spoplatnená.
Dáta sa zo súčasného pevného disku prekopírujú na nový pevný
disk.
93
Riešenie problémov
5 Vytvorenie obrazu disku dokončite podľa pokynov na obrazovke.
6 Externé úložné zariadenie odpojte a uložte ho na bezpečnom
Vytvorenie obrazu disku s pôvodnými
výrobnými nastaveniami
mieste.
Vytvorte si obraz pôvodného disku z výroby a proces obnovy si
zjednodušte.
Keď budete chcieť počítač obrazom z výroby obnoviť na
pôvodné výrobné nastavenia, pripojte externé úložné zariadenie.
Spustite aplikáciu Recovery a vľavo hore zvoľte Obnovenie →
bod obnovenia pôvodných výrobných nastavení → vpravo dole
Obnovenie.
1 Pripojte externé úložné zariadenie.
2 Na obrazovke Štart kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľné
miesto a vyberte možnosť Všetky aplikácie → Recovery.
3 Zvoľte Pôvodný obraz.
4 Vyberte externú jednotku → Spustiť.
94
Riešenie problémov
Otázky a odpovede
Môžem použiť pracovnú plochu systému
Windows 7?
V prípade problémov s počítačom skúste tieto riešenia.
V súčasnosti nie je možné nastaviť zobrazenie pracovnej plochy ako
prvotné. Súčasne stlačte kláves Windows ( ) a D, keď sa zobrazí
obrazovka Štart a zobrazí sa pracovná plocha. Toto je v súčasnosti
jediné riešenie.
Windows 8
Kde je na pracovnej ploche tlačidlo Štart?
Ako nainštalovať ovládač tlačiarne?
Operačný systém Windows 8 tlačidlo Štart nemá. Do Ovládací panel,
ponúk a aplikácií sa dostanete prostredníctvom Kľúčové tlačidlá.
Spustite inštalačný súbor ovládača a postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Kde je tlačidlo Vypnúť?
Alebo:
Počítač bezpečne vypnete tak, že otvoríte Kľúčové tlačidlá a zvolíte
kľúčové tlačidlo Nastavenie → Napájanie → Vypnúť.
1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčové
Moja aplikácia z obrazovky Štart zmizla. Ako to
môžem napraviť?
2 Vyberte položku Ovládací panel → Hardvér a zvuk →
tlačidlo Nastavenie.
Zariadenia a tlačiarne → Pridanie tlačiarne a potom
postupujte podľa zobrazených pokynov.
Otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie,
čím sa zobrazia všetky nainštalované aplikácie. Na aplikáciu
kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Pripnúť na domovskú
obrazovku, čím sa zobrazí ako dlaždica na obrazovke Štart.
Ako odinštalovať aplikáciu?
1 Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte kľúčové
tlačidlo Nastavenie.
2 Vyberte položku Ovládací panel → Programy → Odinštalovať
program → aplikácia → Odinštalovať.
95
Riešenie problémov
Ako zmeniť nastavenia obrazovky, nastavenia
prostredia, veľkosť a farbu typu atď.?
Ako svoj počítač spustiť v systéme DOS?
Obrazovka zámky, obrazovka Štart a obrázok účtu sa konfiguruje tak,
že otvoríte Kľúčové tlačidlá a zvolíte kľúčové tlačidlo Nastavenie →
Zmeniť nastavenie PC → Prispôsobenie. Všetky ostatné funkcie a
vlastnosti, ako téma, pozadie pracovnej plochy a rozlíšenie obrazovky,
sa konfigurujú tak, že na pracovnej ploche otvoríte Kľúčové tlačidlá a
zvolíte kľúčové tlačidlo Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a
prispôsobenie.
1 Zapnite počítač.
2 Predtým ako sa zobrazí logo spoločnosti Samsung, niekoľkokrát
Spustenie počítača v systéme DOS prostredníctvom zariadenia USB:
stlačte kláves F2.
3 Vyberte ponuku Boot.
4 Nastavte položku Fast BIOS Mode na možnosť Off.
5 Nastavte položku Secure boot Control na možnosť Off.
6 Nastavte položku OS Mode Selection na možnosť CSM mode a
Prečo nemôžem spustiť Active X v prehliadači
Internet Explorer, keď som ho spustil na obrazovke
Štart?
Verzia prehliadača Internet Explorer, ktorá sa zobrazuje na obrazovke
Štart, je kompatibilná s webovými štandardmi HTML5, takže Active
X nepodporuje. Prehliadač Internet Explorer spustite na pracovnej
ploche, aby sa zobrazili webové lokality, ktoré si Active X vyžadujú.
reštartujte počítač.
Môžem Windows 8 odstrániť a nainštalovať si iný
operačný systém?
Aby ste mohli na počítač nainštalovať iný operačný systém, najprv
musíte zmeniť nastavenia v systéme BIOS. Viac informácií nájdete na
http://www.samsung.com, kde si príslušnú tematiku môžete vyhľadať.
96
Riešenie problémov
Rozlíšenie dotykovej obrazovky
Prečo hodnotu kapacity jednotky pevného disku
(HDD) operačný systém Windows uvádza inak ako
špecifikácie produktu?
Text na obrazovke presahuje alebo sa zdá byť malý.
Kapacita úložného zariadenia (HDD alebo SSD) výrobcu sa vypočítava
za predpokladu, že 1 KB=1000 Bytov. Avšak operačný systém
(Windows) kapacitu úložného zariadenia vypočítava za predpokladu,
že 1 KB=1024 Bytov, a preto je hodnota kapacity HDD v OS Windows
menšia, ako aktuálna kapacita. Operačný systém Windows môže
kapacitu uvádzať menšiu, než je aktuálna kapacita, pretože niektoré
aplikácie obsadzujú určitú oblasť HDD mimo operačného systému
Windows.
Ak je veľkosť písma príliš veľká alebo malá, text sa nemusí zmestiť na
obrazovku alebo môže byť nečitateľný.
V takom prípade kliknite na pracovnej ploche pravým tlačidlom
na ľubovoľné miesto a postupne vyberte položky Prispôsobiť →
Zobrazovacie zariadenie → možnosť v časti Zmeniť veľkosť
všetkých položiek → Použiť → Odhlásiť sa teraz.
Recovery
V prípade modelov s aplikáciou Recovery môže kapacitu HDD
operačný systém Windows uvádzať menšiu, než je kapacita
aktuálna, pretože aplikácia Recovery používa na HDD skrytú oblasť
veľkosti 5-20 GB na obraz obnovenia, pričom táto skrytá oblasť
sa nezapočítava do celkovej veľkosti, ktorá je pre operačný systém
Windows k dispozícii. Veľkosť aplikácie Recovery sa líši podľa
modelu.
Čo je to oblasť obnovenia?
Počítač má doplnkovú oblasť na obnovu dát alebo na ukladanie
záložných súborov (len modely s aplikáciou Recovery). Táto oblasť sa
volá Oblasť obnovenia a obsahuje obraz obnovenia, ktorý pozostáva
z operačného systému a aplikácií.
97
Riešenie problémov
Čo je to obraz obnovenia?
Týka sa to špecifikácií operačného systému, ovládačov a softvéru,
ktoré sa prevádzajú na dátový obraz. Vyžaduje si obnovu počítača a je
súčasťou HDD počítača. Neposkytuje sa však úložným zariadeniam s
kapacitou menšou, než 64 GB, práve kvôli ich malým kapacitám.
Ako obnoviť počítač, ktorý nemá aplikáciu
Recovery?
Počítač obnovte pomocou funkcie obnovy systému, ktorou disponuje
Windows 8. Viac podrobností nájdete v Pomocníkovi, v položke
Obnoviť funkčnosť.
98
Príloha
• Voliteľné komponenty nemusia byť súčasťou dodávky
alebo v závislosti od modelu môžu byť súčasťou dodávky
rôzne komponenty.
• Špecifikácie systému sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Špecifikácia produktu
• Kapacita úložného zariadenia počítača, v ktorom je
Recovery nainštalovaná, sa znázorňuje menšia ako v
špecifikácii produktu.
Špecifikácie systému sa môžu líšiť v závislosti od odvodených
modelov. Podrobnosti o špecifikáciách systému nájdete v
produktovom katalógu.
Položka
Špecifikácia
Hlavný procesor
(CPU)
• Procesor Intel Core i3/i5/i7
Operačná pamäť
• Typ pamäte: DDR3L SDRAM
Úložné zariadenie
• SSD
Grafika
• Grafika Intel HD (interná)
Prevádzkové
prostredie
Klasifikácia AC/DC
Klasifikácia PC
• Pre tento počítačový hardvér nie je k dispozícii nahradenie,
pridanie alebo aktualizácia pamäte.
• Veľkosť pamäte, ktorú môže Windows použiť, môže byť
menšia, ako je súčasná veľkosť dostupnej pamäte.
• Teplota: -5–40 °C pri skladovaní, 10–32 °C
počas prevádzkovania
• Vlhkosť: 5–90 % pri skladovaní, 20–80 %
počas prevádzkovania
• Vstup: 100–240 VAC, 50–60 Hz
• Výstup: 19 VDC, 2,1 A
• 19 VDC 2,1 A (40 W)
99
Príloha
Ergonomické typy
• Používajte nastaviteľnú stoličku s pevnou a pohodlnou podperou.
• Nastavte výšku stoličky tak, aby ste mali stehná rovnobežne s
podlahou a aby ste mali celé chodidlá na podlahe.
Zachovávanie správnej polohy počas používania počítača je veľmi
dôležité pri predchádzaní vzniku fyzického zranenia. Nesprávne
alebo príliš dlhé používanie klávesnice môže viesť k vzniku zranení
spôsobeným opakovaným napätím (RSI – repetitive strain injury).
Príliš dlhé pozeranie sa na monitor môže viesť k vzniku napätia v
očiach. Preto sa riaďte nasledujúcimi pokynmi pri príprave a používaní
počítača.
• Operadlo stoličky by malo podopierať dolnú časť chrbta. Opierku
chrbta nastavte tak, aby správne podopierala vaše telo.
• Posaďte sa úplne na stoličku a narovnajte chrbát a krk. Vyhýbajte
sa tomu, že sa budete nakláňať dopredu alebo že budete
naťahovať hlavu k obrazovke počítača.
• Počítač nepoužívajte, ak ležíte alebo ak ho máte v lone. Ak sa
zvýši teplota počítača, hrozí riziko popálenia.
Chrbát a krk
• Pokyny v tejto príručke boli pripravené tak, aby boli platné
pre všetkých bežných používateľov. Ak ide o iný typ
používateľa, odporúčanie je potrebné použiť v súlade s
jeho potrebami.
• Obrázky sa môžu líšiť od samotných produktov.
100
Príloha
Ramená a ruky
• Počas používania klávesnice a dotykovej podložky by mali byť
plecia uvoľnené. Horná časť ramena a predlaktie majú vytvárať
uhol, ktorý je o niečo väčší ako pravý uhol tak, že zápästie a ruka
budú v takmer v priamej línii.
• Pri písaní využívajte jemné dotyky alebo používajte dotykovú
podložku a majte ruky a prsty uvoľnené. Vyhýbajte sa tomu, že
budete mať palce zohnuté pod dlaňami alebo že budete mať
počas písania podopreté zápästie.
• Ak budete počítač používať dlho, použite externú klávesnicu a
myš. Ak použijete externú klávesnicu a myš, umiestnite ich do
rovnakej výšky ako počítač a tak, aby ste na ne mohli pohodlne
dosiahnuť.
101
Príloha
Poloha očí a osvetlenie displeja
Sluch a ovládanie hlasitosti
cm
50
HLASITOSŤ
Skontrolujte hlasitosť!
• Ešte pred použitím slúchadiel sa uistite, že hlasitosť nie je príliš
vysoká.
• Obrazovku umiestnite minimálne do vzdialenosti 50 cm od vašich
očí.
• Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel.
• Východiskové nastavenia zvuku sa môžu zmeniť počas
aktualizácie softvéru a jednotky bez toho, aby ste o tom vedeli.
Pred počúvaním zvukových súborov vždy najprv skontrolujte
zosilňovač a nastavenia hlasitosti.
• Výšku obrazovky nastavte tak, aby jej vrchný okraj bol na úrovní
vašich očí alebo tesne pod touto úrovňou.
• Vyhýbajte sa tomu, aby ste jas obrazovky nastavili na príliš vysoké
hodnoty.
• Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte
dlhodobo zvuky nastavené na najvyššiu hlasitosť.
• Obrazovku udržiavajte čistú.
• Ak nosíte okuliare, očistite ich ešte pred použitím počítača.
• Ak sa počas písania pozeráte na tlačený dokument, použite
statický držiak na papier a dajte ho do približne rovnakej výšky,
ako je monitor.
102
Príloha
Prevádzkové podmienky
• Každú hodinu si dajte aspoň 10-minútovú prestávku.
• Vyhýbajte sa používaniu počítača na tmavých miestach. Počítač
používajte pri takom okolitom svetle, ako keby ste čítali knihu.
• Odporúča sa nepriame osvetlenie. Použite záves, aby ste zabránili
odrazom a lesku na obrazovke.
• Ak pracujete na počítači a zároveň telefonujete, použite
slúchadlá. Súčasné používanie počítača a telefónu na vašom pleci
alebo krku môže viesť k vzniku svalového napätia alebo k vzniku
zranenia.
• Predmety, ktoré často používate, majte v dosahu.
• Počítač používajte len v takom rozsahu teplôt a vlhkosti, ktorý je
uvedený v tejto príručke.
103
Príloha
Batéria
Kontrolka indikátora napájania (LED)
Stredné otvory
Nabíjanie batérie v lietadle
Zásuvky sa môžu v jednotlivých lietadlách líšiť. Vyberte si taký spôsob
pripojenia, ktorý vyhovuje daným okolnostiam.
Zásuvka elektrického
napájania 220V
Zásuvka elektrického
napájania 110V
Dobrý príklad O
Obrázky zástrčky a adaptéra sa môžu líšiť od skutočných
produktov.
Použite AC (jednosmernej) zástrčky
Vložte kolíky zástrčky do stredu zásuvky.
Zlý príklad X
• Ak kolíky nevložíte do stredu otvorov, úplne sa nepripoja.
V takomto prípade znovu zapojte zástrčku.
• Zástrčku musíte vložiť na miesto, ak indikátor napájania (LED)
svieti zelenou. Ak je zástrčka správne zapojená, indikátor bude aj
naďalej svietiť zelenou.
V opačnom prípade sa indikátor vypne. V takomto prípade
odpojte zástrčku, skontrolujte, či indikátor napájania svieti
zelenou a znovu zapojte zástrčku.
104
Príloha
Použite adaptéra do auta
Používanie konvertora nabíjania v lietadle
Ak je k dispozícii 12VDC napájací zdroj, budete mať k dispozícii
zásuvku na zapaľovač cigariet. Použite voliteľný adaptér do auta, ak
chcete použiť 12VDC napájací zdroj.
V závislosti od typu lietadla, ktorým cestujete, použite príslušný
adaptér do auta a nabíjací konvertor. Vložte konektor výkonu na
vstupe v lietadle do zásuvky v lietadle.
1 Vložte zástrčku zapaľovača cigariet na adaptéri do auta do
1 Pripojte DC zásuvku adaptéra do auta do počítača.
2 Pripojte konvertor napájania v lietadle (voliteľný) do adaptéru do
zásuvky zapaľovača cigariet.
2 Pripojte DC (striedavú) zástrčku adaptéra do auta do portu
auta (voliteľný).
výkonu na vstupe počítača.
3 Vložte konektor výkonu na vstupe v lietadle do zásuvky.
Napájacia zásuvka
lietadla
Cigaretová zásuvka lietadla
Auto adaptér
Auto adaptér
2
1
Konvertor nabíjania
1
2
Cigaretová zásuvka
Zásuvka
jednosmerného prúdu
Zásuvka jednosmerného prúdu
105
Cigaretová
zásuvka
2
Konektor
jednosmerného prúdu
Príloha
Bezpečnostné opatrenia
Upozornenie
Tieto bezpečnostné informácie sa vzťahujú na používanie počítača.
Niektoré časti sa nemusia vzťahovať na váš počítač. Ak chcete
zabrániť zraneniam alebo poškodeniu vášho počítača, ešte pred jeho
použitím si prečítajte tieto bezpečnostné informácie.
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže viesť k
osobnému zraneniu a dokonca aj k smrti.
Ak chcete zabrániť nebezpečenstvu zadusenia
sa, plastové vrecka držte mimo dosahu batoliat
a detí.
• Aj keď sa informácie zvyčajne týkajú počítačov značky
Samsung, niektoré obrázky sa môžu líšiť od skutočných
produktov.
Priloženie si plastového vrecka na hlavu môže viesť
k uduseniu.
• Pojem „produkt“ tak, ako sa používa v tejto príručke,
odkazuje na základné komponenty, ako sú počítač,
batéria, adaptér a voliteľné doplnky od spoločnosti
Samsung.
Počítač udržujte minimálne vo vzdialenosti
15 cm od iných predmetov.
15cm
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zlyhaniu počítača
alebo k zraneniu.
Neklaďte počítač na šikmé alebo vibrujúce
miesta ani ho na takýchto miestach
nepoužívajte.
Ak tak urobíte, môže dôjsť k zlyhaniu počítača
alebo k zraneniu.
NP v3.5
106
Príloha
Sieťový kábel pevne pripojte k adaptéru
striedavého prúdu.
Obrázky zástrčky a stenovej zásuvky sa môžu líšiť v závislosti
od špecifikácií danej krajiny a od modelu produktu.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru
spôsobené neúplným kontaktom.
S prívodným káblom manipulujte opatrne.
• Nedotýkajte sa ho mokrými rukami.
Používajte výlučne adaptér striedavého prúdu
dodaný s produktom.
• Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený
prívodný kábel.
Používanie iného adaptéru môže spôsobiť blikanie
obrazovky.
• Používajte len dané napätie/kapacitu.
• Sieťový kábel pevne zapojte do AC
adaptéra.
Používajte iba správne uzemnené elektrické
zásuvky alebo predlžovacie káble.
• Neodpájajte prívodný kábel ťahaním len za
kábel.
Pripojenie do uzemnených elektrických zásuviek
alebo predlžovacích káblov nechráni používateľov
pred zemným skratom. Neuzemnené elektrické
zásuvky alebo predlžovacie káble môžu spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom.
• Odpojte stenový AC adaptér (integrovaný
adaptér a zástrčku) zo stenovej zásuvky tak,
že ho uchopíte za telo a potiahnete ho.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Ak sa do produktu dostane voda alebo iná
látka, odpojte prívodný kábel a kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung. Pri
notebookoch, ktoré sú vybavené externou
odoberateľnou batériou, vyberte aj batériu.
Poškodenie zariadenia v počítači môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
107
Príloha
Prívodný kábel a zásuvku udržiavajte čisté
pomocou suchej handričky, aby sa nezaniesli
prachom.
Nepoužívajte počítač na vykurovaných
podlahách alebo elektrických podložkách, ani
na posteliach, prikrývkach, vankúšoch, ktoré
blokujú vetracie otvory na počítači.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom alebo k požiaru.
V takomto prostredí dávajte pozor, aby nedošlo
k zablokovaniu vetracieho otvoru počítača,
ktorý je zvyčajne na bočnej alebo spodnej časti
počítača. Zablokovaný vetrací otvor môže spôsobiť
prehriatie, čo vedie k výbuchu, požiaru alebo
zlyhaniu počítača.
Neohýbajte ani inak nepoškodzujte prívodný
kábel alebo napájací adaptér ťažkými alebo
ostrými predmetmi.
Poškodený kábel alebo šnúra môžu spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.
Nepoužívajte počítač vo veľmi vlhkom
prostredí, napr. v kúpeľni.
Držte batériu, AC adaptér a prívodný kábel
mimo dosahu batoliat a detí.
Ak tak urobíte, môže dôjsť k zlyhaniu počítača
alebo k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Počítač
používajte v odporúčanom rozsahu teplôt a vlhkosti
(10–32 °C, 20–80 % relatívnej vlhkosti).
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom alebo k poruche počítača.
Používajte len batérie a AC adaptéry schválené
spoločnosťou Samsung.
Ak sa počítač stále používa, nezatvárajte jeho
LCD panel a nedávajte ho do tašky.
Batérie a AC adaptéry, ktoré nie sú schválené
spoločnosťou Samsung, môžu prestať fungovať pre
chybné bezpečnostné zariadenie, čo môže viesť k
výbuchu alebo požiaru.
Počítač sa môže prehriať a hrozí nebezpečenstvo
požiaru. Pred premiestnením musíte počítač
správne vypnúť.
108
Príloha
Produkt nesmiete vystavovať teplu ani dávať
do ohňa. Neumiestňujte produkt na miesto s
vysokou teplotou, ako je sauna, vnútro vozidla
vystavené teplu a pod.
Pred čistením počítača odpojte všetky káble
pripojené k počítaču. Pri notebookoch, ktoré
sú vybavené externou odoberateľnou batériou,
vyberte aj batériu.
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Dávajte pozor, aby sa k pólu batérie (k jej
kovovým častiam) nedostali kovové predmety,
napr. kľúče alebo sponka.
Počítač uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od
vody a iných kvapalín.
Mohlo by to zapríčiniť vznik nadmerného prúdu a
požiar, popáleniny alebo poškodenie batérie.
Ak do počítača vnikne voda alebo iná kvapalina,
môže nastať skrat počítača, čo vedie k zasiahnutiu
elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Ak produkt presakuje, vydáva zvláštne pachy
alebo sa nadúva, okamžite ho prestaňte
používať a kontaktujte servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Ak počítač spadne alebo sa rozbije, odpojte
prívodný kábel a kontaktujte servisné stredisko
spoločnosti Samsung. Pri notebookoch, ktoré
sú vybavené externou odoberateľnou batériou,
vyberte aj batériu.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k výbuchu alebo
požiaru.
Pri použití rozbitého počítača môže dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Ak chcete počítač používať bezpečne, vymeňte
vybitú batériu za novú, schválenú batériu.
109
Príloha
Nedotýkajte sa dlhší čas otvorov ani AC
adaptéra počítača, kým je počítač zapnutý.
Za žiadnych okolností nerozoberajte napájací
zdroj, AC adaptér ani batérie.
Kontakt s vetracím otvorom alebo AC adaptérom
môže spôsobiť popáleniny.
Ak tak urobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom, k požiaru alebo výbuchu.
Nepokúšajte sa vylepšiť počítač, ak na to
nemáte kvalifikáciu.
Pri vyberaní batérie hodín reálneho času (RTC)
ju držte mimo dosahu batoliat a detí.
Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung
alebo elektrikára.
Ak by dieťa batériu prehltlo, môže sa udusiť.
V takomto prípade ihneď kontaktujte lekára.
Riaďte sa pokynmi tak, ako sú uvedené v
používateľskej príručke.
Pred rozobratím počítač vypnite a odpojte
všetky káble. Ak ide o notebook, ktorý má
externú odoberateľnú batériu, vyberte ju.
Nerozoberajte žiadne časti svojpomocne.
Ak tak urobíte, môže dôjsť k zlyhaniu počítača,
k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu
elektrickým prúdom.
110
Príloha
Ak nesiete notebook s inými predmetmi, ako sú
adaptér, myš, knihy a pod., dávajte pozor, aby
na notebook nič netlačilo.
Ak použijete bezdrôtovú komunikáciu (LAN,
Bluetooth a pod.), vždy sa riaďte príslušnými
pokynmi. Napr. letecké spoločnosti a nemocnice
majú veľmi prísne požiadavky.
Ak sa k notebooku pritlačí ťažký predmet, na LCD
paneli sa môže objaviť biely bod alebo škvrna.
Preto dávajte pozor, aby ste na notebook nevyvíjali
žiadny tlak.
Vyhýbajte sa tomu, že produkt vystavíte
magnetickému poľu. Bezpečnostné zariadenia
s magnetickým poľom zahŕňajú kontrolné
zariadenia a bezpečnostné snímače na letiskách.
Bezpečnostné zariadenia na letiskách, ktoré
kontrolujú batožinu, napr. dopravné pásy,
namiesto magnetizmu používajú röntgenové
lúče, a preto jednotku nepoškodia.
V takomto prípade dajte notebook do osobitnej
priehradky mimo dosahu iných predmetov.
111
Príloha
Nedávajte ťažké predmety na daný produkt.
Pozor
Môže to spôsobiť problémy s počítačom. Okrem toho predmet môže
spadnúť a spôsobiť zranenie alebo môže poškodiť počítač.
Pri nedodržaní pokynov označených týmto symbolom môže dôjsť k
ľahkým zraneniam alebo k poškodeniu produktu.
Počas inštalácie počítača zapojte prívodný kábel do bližšej
zásuvky.
Príslušná inštalácia
Ak sa vyskytne nejaký problém s počítačom a jeho odpojenie bude
trvať dlhšie, hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom
alebo požiar.
Porty (otvory), ventilačné otvory a pod. na danom produkte
neblokujte a tiež do nich nevkladajte žiadne predmety.
Poškodenie komponentu v počítači môže spôsobiť zasiahnutie
elektrickým prúdom alebo požiar.
Opotrebované batérie likvidujte správnym spôsobom.
• Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
Ak použijete počítač tak, že bude ležať naboku, vetracie otvory
musia smerovať hore.
• Spôsob likvidácie batérie sa môže líšiť v závislosti od krajiny a
regiónu. Použité batérie likvidujte vhodným spôsobom.
AK tak neurobíte, môže sa stať, že sa vnútorná teplota počítača zvýši a
počítať prestane fungovať alebo sa zastaví.
Batériu nevyhadzujte ani ju nerozoberajte a ani ju nedávajte do
vody.
Môže to spôsobiť vznik zranenia, požiar alebo výbuch.
112
Príloha
Používajte len batériu schválenú spoločnosťou Samsung.
Príslušné používanie
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k výbuchu.
Pero používajte len na určené účely.
Počas používania alebo prenášania batérie sa vyhýbajte kontaktu
s kovovými predmetmi, ako sú kľúče od auta alebo spony.
Nesprávne používanie pera môže spôsobiť fyzické zranenie.
Nad produkt neumiestňujte sviečky, nezapaľujte si pri ňom
cigaru a pod.
Kontakt s kovom môže zapríčiniť vznik nadmerného prúdu a vysokú
teplotu a môže poškodiť batériu alebo spôsobiť požiar.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Batériu dobíjajte v súlade s pokynmi v tejto príručke.
Uistite sa, že po oprave produktu ho skontroloval bezpečnostný
technik.
Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť vznik výbuchu alebo požiaru z
dôvodu poškodenia produktu.
Autorizované opravné strediská spoločnosti Samsung po oprave
vykonávajú bezpečnostné kontroly. Používanie opraveného produktu
bez kontroly jeho bezpečnosti môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým
prúdom alebo požiar.
Produkt (alebo batériu) nezohrievajte ani ho nevystavujte teplu
(napr. vnútri vozidla počas leta).
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
113
Príloha
Počítač chráňte pred pádom, nárazom alebo pôsobením
nadmernej sily.
V prípade výskytu bleskov systém okamžite vypnite, odpojte
prívodný kábel zo stenovej zásuvky a telefónnu linku od
modemu. Nepoužívajte modem ani telefón.
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiar.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k fyzickému zraneniu alebo k strate
údajov.
Do konektorov a portov počítača pripájajte len povolené
zariadenia.
Nedotýkajte sa antény pomocou elektrického zariadenia, akým je
napr. zásuvka.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
Keď manipulujete s časťami počítača, postupujte podľa pokynov
v príručke, ktorá sa k týmto častiam dodáva.
LCD panel zatvorte len vtedy, keď ste skontrolovali, či je
notebook vypnutý.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu produktu.
Môže sa zvýšiť teplota, čo zase môže zapríčiniť zdeformovanie
produktu.
Ak z počítača vychádza dym alebo ak zacítite zápach spáleniny,
odpojte zástrčku zo stenovej zásuvky a okamžite kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung. Ak ide o notebook,
ktorý má externú odoberateľnú batériu, vyberte ju.
Nestláčajte tlačidlo Vysunúť, kým jednotka CD-ROM pracuje.
Môžete prísť o údaje a disk sa môže náhle vysunúť a môže spôsobiť
zranenie.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Nepoužívajte poškodené alebo upravené CD.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu alebo môže dôjsť k
osobnému zraneniu.
114
Príloha
Produkt uchovávajte v bezpečnej vzdialenosti od magnetických
polí.
Nevkladajte prsty do slotu počítača na pamäťové karty.
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo zasiahnutia elektrickým
prúdom.
• Magnetické materiály môžu spôsobiť zlyhanie produktu alebo
vybitie batérie.
Pri čistení produktu používajte odporúčaný roztok na čistenie
počítačov a počítač použite, iba keď bude úplne suchý.
• Magnetizmus v počítači môže poškodiť informácie na kartách s
magnetickými pásmi, ako sú kreditné karty.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo
k požiaru.
Príslušná aktualizácia
Núdzové vyberanie disku pomocou spony nevyužívajte, kým
je disk v pohybe. Uistite sa, že núdzový spôsob výberu disku
použijete len vtedy, keď sa optická disková jednotka zastaví.
Dávajte pozor, keď sa budete dotýkať produktu alebo jeho častí.
Hrozí nebezpečenstvo zranenia.
Časti počítača alebo zariadenia neodhadzujte a chráňte ich pred
pádom.
Zariadenie sa môže poškodiť alebo môže dôjsť k zraneniu.
Počas prevádzky nedávajte svoju tvár do blízkosti zásobníka
optickej diskovej jednotky.
Toto môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie produktu.
Hrozí nebezpečenstvo zranenia z dôvodu náhleho vysunutia.
115
Príloha
Uistite sa, že pred pripojením počítača po jeho opätovnom
zložení zatvoríte jeho kryt.
Príslušná bezpečnosť a presúvanie
Ak sa dotknete vnútornej časti, hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia
elektrickým prúdom.
Pred presunutím počítača ho správne vypnite, odpojte a zaistite
jeho káble.
Používajte len časti schválené spoločnosťou Samsung.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu počítača alebo sa môže
stať, že niekto zakopne o uvoľnený kábel.
Ak tak neurobíte, môže dôjsť k požiaru alebo k poškodeniu produktu.
Ak notebook nebudete používať dlhší čas, nechajte vybiť batériu
a potom ju uložte odpojenú. (Pri externých odoberateľných
batériách)
Produkt nikdy sami nerozoberajte ani neopravujte.
Ak servis alebo opravu počítača vykoná nekvalifikovaný technik,
záruka nebude zahŕňať poplatky za opravu. Hrozí nebezpečenstvo
nehody. Využívajte len autorizované servisné strediská spoločnosti
Samsung.
Batéria bude takto uchovaná v čo najlepšom stave.
Počas riadenia vozidla počítač nepoužívajte ani sa na neho
nepozerajte.
Ak chcete pripojiť zariadenie, ktoré nevyrobila alebo neschválila
spoločnosť Samsung, najprv kontaktujte servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Hrozí nebezpečenstvo dopravnej nehody. Sústreďte sa na šoférovanie.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu.
116
Príloha
Upozornenia týkajúce sa straty údajov (spravovanie
pevného disku)
Príčiny, ktoré vedú k poškodeniu údajov v jednotke pevného
disku a k poškodeniu samotnej jednotky pevného disku.
• Údaje sa môžu stratiť, ak počas rozoberania alebo skladania
počítača dôjde k nárazu na disk zvonku.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili údaje na jednotke pevného
disku.
• Údaje sa môžu stratiť, keď sa počítať vypne alebo reštartuje z
dôvodu výpadku prúdu počas prevádzkovania jednotky pevného
disku.
• Jednotka pevného disku je taká citlivá na nárazy zvonku, že tieto
nárazy môžu spôsobiť stratu údajov na povrchu disku.
• Údaje sa môžu stratiť a nebude možné ich znovu obnoviť, ak sa
do počítača dostane vírus.
• Dávajte obzvlášť pozor, pretože presunutie počítača alebo náraz
na neho pri jeho otáčaní môžu spôsobiť poškodenie údajov v
jednotke pevného disku.
• Údaje sa môžu stratiť, ak sa odpojí napájanie počas toho, ako
bude spustená určitá aplikácia.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadnu stratu údajov
na jednotke pevného disku.
• Náhly náraz alebo pohyb smerom k počítaču počas prevádzky
jednotky pevného disku môže zapríčiniť, že sa poškodia súbory
alebo určité sektory na pevnom disku.
Ak chcete zabrániť strate údajov z dôvodu poškodenia jednotky
pevného disku, často tieto údaje zálohujte.
117
Príloha
Princíp zlých pixlov na LCD paneli počítača
Spoločnosť Samsung dodržuje prísne špecifikácie týkajúce sa kvality
a spoľahlivosti LCD panelov. Takže je len malá pravdepodobnosť,
že budú nejaké pixle poškodené. Vysoký počet poškodených
pixlov môže spôsobiť problémy s displejom, ale ich nízky počet vo
všeobecnosti neovplyvňuje výkon počítača.
Normy kvality spoločnosti Samsung pre poškodené pixle sú
nasledujúce:
• Svetlý bod: 2 alebo menej
• Čierny bod: 4 alebo menej
• Kombinácia (svetlý a čierny bod): 4 alebo menej
Čistenie LCD obrazovky
LCD obrazovku čistite jemnou handričkou namočenou do čistiaceho
prostriedku pre počítače. Počas čistenia obrazovky pohybujte
handričkou len jedným smerom. Nevyvíjate príliš silný tlak. Ak tak
urobíte, môže to poškodiť LCD obrazovku.
118
Príloha
Dôležité bezpečnostné
informácie
Príprava systému
• Prečítajte si pokyny vyznačené na produkte a dokumentáciu ešte
pred uvedením systému do prevádzky. Všetky bezpečnostné a
prevádzkové pokyny uschovajte pre budúce použitie.
Bezpečnostné pokyny
• Tento produkt nepoužívajte v blízkosti vodného alebo tepelného
zdroja, napr. pri radiátore.
Systém je navrhnutý a testovaný tak, aby spĺňal najnovšie normy
týkajúce sa bezpečnosti zariadení pre informačné technológie.
Avšak ak chcete zabezpečiť bezpečné používanie tohto produktu, je
dôležité, aby ste sa riadili bezpečnostnými pokynmi vyznačenými na
produkte a príslušnou dokumentáciou.
• Systém položte na pevný pracovný povrch.
• Produkt sa môže prevádzkovať len s takým typom napájacie
zdroja, ktorý je vyznačený na štítku.
• Uistite sa, že elektrický výstup pre napájanie zariadenia je ľahko
dostupný aj v prípade požiaru alebo skratu.
Vždy sa riaďte týmito pokynmi, aby ste zabránili vzniku
osobného zranenia a tiež poškodeniu počítača.
• Ak má počítač prepínač napätia, uistite sa, že je pre vašu oblasť v
správnej polohe.
• Otvory v skrinke počítača slúžia na vetranie. Neblokujte ani
nezakrývajte tieto otvory. Uistite sa, že ste pri príprave vašej
pracovnej oblasti ponechali dostatočný priestor, minimálne
6 palcov (15 cm), v okolí systému, ktorý je potrebný pre vetranie.
Do vetracích otvorov počítača nikdy nevkladajte žiadne predmety.
119
Príloha
Starostlivosť počas používania
• Vždy skontrolujte, či sú vetracie otvory ventilátory na spodnej
časti skrinky čisté. Počítač nedávajte na mäkký povrch, pretože by
to zablokovalo spodné vetracie otvory.
• Neprechádzajte sa po prívodnom kábli ani na neho nič nepoložte.
• Na systém nič nevylejte. Najlepším spôsob, ako sa vyhnete
poliatu systému, je nič nejesť a nepiť v jeho blízkosti.
• Ak so systémom použijete predlžovací kábel, uistite sa, že celkový
menovitý výkon produktov pripojených k predlžovaciemu káblu
neprekračuje menovitý výkon samotného predlžovacieho kábla.
• Niektoré produkty majú vymeniteľnú CMOS batériu na
systémovej doske. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak sa CMOS
batéria umiestni nesprávne. Vymeňte batériu za rovnaký alebo
ekvivalentný typ, ktorý odporúča výrobca.
• Pri notebookoch s lesklým rámom displeja musí používateľ brať
do úvahy umiestnenie notebooku, pretože tento rám môže
spôsobiť vznik rušivých odrazov okolitého svetla a zo svetlých
povrchov.
Batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcov. Ak je potrebné
vymeniť CMOS batériu, zabezpečte, aby túto úlohu vykonal
kvalifikovaný technik.
• Aj po vypnutí počítača v ňom zostáva malé množstvo
elektrického prúdu.
Ak chcete zabrániť zasiahnutiu elektrickým prúdom, vždy pred
čistením systému odpojte všetky prívodné káble, vyberte batériu
a káble modemu vytiahnite zo stenovej zásuvky.
120
Príloha
Pokyny týkajúce sa bezpečnej prevádzky počítača
• Systém odpojte zo stenovej zásuvky a prenechajte servis
kvalifikovanému personálu, ak dôjde k nasledovným:
1 Pri inštalácii a prevádzke zariadení sa riaďte bezpečnostnými
– – Prívodný kábel alebo zástrčka sú poškodené.
požiadavkami uvedenými v tomto používateľskom návode.
– – Do systému sa dostala nejaká kvapalina.
– – Systém nepracuje správne, aj keď dodržujete prevádzkové
pokyny.
2 Zariadenia sa môžu používať len s takými prístrojmi, ktoré sú
– – Systém spadol alebo jeho skrinka je poškodená.
3 Ak spozorujete akýkoľvek zápach alebo dym vychádzajúci z
uvedené v technickej špecifikácii daných zariadení.
– – Výkon systému sa mení.
počítača, musíte jednotku vypnúť a vybrať z nej batériu. Pred
opätovným použitým musí jednotku skontrolovať kvalifikovaný
technik.
4 Servis a opravu zariadení môžu vykonávať len autorizované
servisné strediská.
5 Prenosný počítač nepoužívajte dlhodobo tak, že jeho základňa
bude ležať priamo na odhalenej pokožke tela. Povrchová
teplota základne sa počas bežnej prevádzky zvyšuje (najmä ak je
prítomný AC – jednosmerný prúd). Nepretržitý kontakt odhalenej
pokožky tela so základňou môže spôsobiť nepohodlie alebo
dokonca aj popáleniny.
121
Príloha
Náhradné diely a príslušenstvo
Likvidácia batérie
Nevyhadzujte do odpadu dobíjateľné batérie alebo produkty
napájané z neodnímateľných dobíjateľných batérií.
Používajte len také náhradné časti a doplnky, ktoré odporúča výrobca.
Ak chcete znížiť riziko požiaru, používajte len
telekomunikačný kábel č. 26 AWG alebo ešte väčší.
Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung, kde vám
poskytnú informácie o likvidácii batérií, ktoré nie je možné dobiť
alebo viackrát použiť. Pri likvidácii starých batérií sa riaďte miestnymi
smernicami.
Tento produkt nepoužívajte na miestach klasifikovaných ako
nebezpečné. Takéto miesta zahŕňajú miesta starostlivosti o
pacientov v zdravotníckych a stomatologických zariadeniach,
prostredia bohaté na kyslík alebo priemyselné oblasti.
AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ RIZIKO
VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.
122
Príloha
Bezpečnosť týkajúca sa laserových zariadení
Pripojenie a odpojenie sieťového adaptéra
Všetky systémy vybavené CD alebo DVD jednotkami sú v súlade s
príslušnými bezpečnostnými normami, vrátane IEC 60825-1. Laserové
zariadenia v týchto komponentoch sa podľa Normy pre výkon
žiarenia, ktorú vydalo Oddelenie pre zdravie a ľudské služby v USA
(US Department of Health and Human Services – DHHS), klasifikujú
ako „Laserové produkty 1. triedy“. Ak bude daná jednotka potrebovať
servis, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Zariadenie musí byť umiestnené v blízkosti jednoducho prístupnej
elektrickej zásuvky.
Neodpájajte napájací kábel ťahaním za kábel. Pevne uchopte
zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
Požiadavky na prívodný kábel
Súprava prívodného kábla (celá zásuvka, kábel a zásuvka AC
adaptéru), ktorú ste dostali spolu s počítačom, spĺňa požiadavky na
používanie v tej krajine, kde ste ju zakúpili.
• Poznámka k bezpečnosti týkajúcej sa laserových
zariadení: Používanie ovládacích prvkov alebo nastavení,
alebo vykonanie postupov iných, ako sú uvedené v tejto
príručke, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu. Ak chcete
zabrániť ožiareniu laserovými lúčmi, neotvárajte kryt CD
alebo DVD jednotky.
Súpravy prívodných káblov pre použitie v iných krajinách musia spĺňať
požiadavky tých krajín, kde sa počítač používa. Ak potrebujete viac
informácií o požiadavkách na súpravy prívodných káblov, kontaktujte
vášho autorizovaného predajcu, predajcu alebo poskytovateľa služieb.
• Ak je otvorená prevádzková časť, dochádza k laserovému
ožiareniu triedy 1M. Nepozerajte sa priamo pomocou
optických nástrojov.
• Pri otvorení dochádza k neviditeľnému laserovému
ožiareniu triedy 3B. Vyhýbajte sa ožiareniu danými lúčmi.
123
Príloha
Ustanovenia regulačnej zhody
Všeobecné požiadavky
Nižšie uvedené požiadavky platia pre všetky krajiny:
• Všetky súpravy prívodných káblov musí schváliť prijateľný
akreditovaný úrad, ktorý je zodpovedný za hodnotenie v tej
krajine, kde sa bude súprava prívodného kábla používať.
Bezdrôtové poučenie
• Súprava prívodného kábla musí mať minimálnu prívodnú
kapacitu 7A a menovité napätie 125 alebo 250 voltov AC tak, ako
to vyžaduje elektrická sieť danej krajiny. (Len USA)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť zabudované)
rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej
komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/
5 GHz. Nasledovná časť je všeobecným prehľadom okolností, ktoré by
ste mali pri používaní bezdrôtového zariadenia zvážiť.
(Ak je súčasťou pásmo 2,4 G alebo 5 G)
• Spojovacie zariadenie musí spĺňať mechanickú konfiguráciu
zoznamu noriem pre konektory EN 60 320/IEC 320 C7 (alebo C5)
pre pripojenie do prívodu zariadenia na počítači.
Ďalšie obmedzenia, upozornenia a záležitosti pre konkrétne krajiny sú
uvedené v častiach venovaných konkrétnym krajinám (alebo v častiach
venovaných skupinám krajín). Bezdrôtové zariadenia vo vašom
systéme je možné používať len v krajinách, ktoré sú na klasifikačnom
štítku systému označené značkami rádiového schválenia. Ak tam
krajina, v ktorej budete bezdrôtové zariadenie používať, nie je
uvedená, ohľadne požiadaviek kontaktujte prosím, miestny úrad
rádiového schválenia. Bezdrôtové zariadenia sú dôkladne regulované
a ich používanie nemusí byť povolené.
124
Príloha
• Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže zasahovať
do zariadení na komerčných lietadlách. Aktuálne letecké
predpisy vyžadujú vypnutie bezdrôtových zariadení počas
cestovania lietadlom.
Komunikačné zariadenia 802.11ABGN (taktiež známe
ako bezdrôtová sieť Ethernet alebo Wifi) a Bluetooth
sú príklady zariadení, ktoré poskytujú bezdrôtovú
komunikáciu.
Sila poľa RF bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu
byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú dostatočne pod
úrovňou všetkých momentálne známych medzinárodných limitov
na vystavenie RF. Keďže bezdrôtové zariadenia (ktoré môžu byť
zabudované vo vašom prenosnom počítači) vydávajú menej energie,
ako je povolené štandardmi a odporúčaniami pre bezpečnosť
rádiových frekvencií, výrobca verí, že používanie týchto zariadení je
bezpečné. Bez ohľadu na úrovne výkonu, počas bežnej prevádzky
dávajte pozor na minimalizáciu kontaktu s ľuďmi.
• V prostrediach, kde je riziko interferencie s inými
zariadeniami alebo službami škodlivé alebo považované
za škodlivé, možnosť používania bezdrôtového zariadenia
môže byť obmedzená alebo vylúčená. Letiská, nemocnice
a atmosféry obohatené kyslíkom alebo horľavým plynom
sú príklady miest, kde môže byť používanie bezdrôtových
zariadení obmedzené alebo vylúčené. Keď sa nachádzate
v prostredí, kde si nie ste istí ohľadne povolenia na
používanie bezdrôtových zariadení, pred použitím alebo
zapnutím bezdrôtového zariadenia požiadajte príslušný
úrad o povolenie.
Niektoré okolnosti vyžadujú obmedzenia pre bezdrôtové zariadenia.
Príklady bežných obmedzení sú uvedené na nasledovnej strane:
• Každá krajina má odlišné obmedzenia ohľadne používania
bezdrôtových zariadení. Keďže váš systém obsahuje
bezdrôtové zariadenie, pri cestách medzi krajinami s vašim
systémom sa pred akýmkoľvek presunom alebo cestou
u miestnych úradov rádiového povolenia informujte o
akýchkoľvek obmedzeniach na používanie bezdrôtového
zariadenia v cieľovej krajine.
125
Príloha
Spojené štáty americké
• Ak má váš systém zabudované vnútorné bezdrôtové
zariadenie, toto bezdrôtové zariadenie nepoužívajte,
pokým na mieste nebudú všetky kryty a ochrany a systém
nebude plne zmontovaný.
Bezpečnostné požiadavky a poznámky pre USA a
Kanadu
• Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte.
Upravenie bezdrôtového zariadenia bude mať za následok
zrušenie autorizácie na jeho používanie. Pre vykonanie
servisu sa obráťte, prosím, na výrobcu.
Antény sa nedotýkajte a nepresúvajte ju, keď zariadenie vysiela alebo
prijíma.
Žiadneho komponentu obsahujúceho rádio sa počas vysielania
nedotýkajte tak, že anténa je veľmi blízko alebo sa dotýka
ktorejkoľvek nechránenej časti tela, najmä očí.
• Používajte len ovládače schválené v krajine, kde sa
bude zariadenie používať. Pozrite si súpravu na obnovu
systému od výrobcu alebo pre získanie ďalších informácií
kontaktujte oddelenie technickej podpory výrobcu.
Pokým nie je anténa pripojená, rádio nepoužívajte alebo sa
nepokúšajte prenášať údaje. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu rádia.
Použitie v špeciálnych prostrediach:
Použitie bezdrôtových zariadení na nebezpečných miestach je
obmedzené príkazmi, ktoré v takýchto prostrediach uverejnili
bezpečnostní riaditelia.
Používanie bezdrôtových zariadení na lietadlách spravuje Federálny
letecký úrad (FAA).
Používanie bezdrôtových zariadení v nemocniciach je obmedzené po
limity vydané jednotlivými nemocnicami.
126
Príloha
Výstraha blízkosti výbušného zariadenia
Rádiové zariadenie podľa časti 15 pracuje s ostatnými
zariadeniami pracujúcimi na tejto frekvencii bez interferencií.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy uvedeného produktu, ktoré
nie sú výslovne schválené spoločnosťou Intel, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Prenosný vysielač (ako napríklad bezdrôtové sieťové
zariadenie) nepoužívajte v blízkosti netienených rozbušiek
alebo vo výbušnom prostredí, pokým nebolo zariadenie pre
takéto použitie kvalifikovane upravené.
Upozornenie pre použitie v lietadle
Neúmyselný vysielač podľa FCC časť 15
Predpisy FCC a FAA zakazujú prevádzku rádiofrekvenčných
bezdrôtových zariadení vo vzduchu, pretože ich signály by
mohli interferovať s kritickými prístrojmi lietadla.
Toto zariadenie spĺňa časť 15 smerníc FCC. Prevádzka je podmienená
nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nemôže
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať
akékoľvek prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť
neželanú činnosť.
Ostatné bezdrôtové zariadenia
Bezpečnostné poznámky pre ostatné zariadenia v bezdrôtovej
sieti:
Pozrite si dokumentáciu dodanú s bezdrôtovými Ethernet adaptérmi
alebo inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti.
127
Príloha
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre
digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 smerníc FCC.
Zmyslom týchto limitov je poskytnúť primeranú ochranu
proti nežiaducim interferenciám pri domácich inštaláciách.
Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa
podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie, ku ktorému
nedôjde v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie rádiovému alebo televíznemu
príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia,
používateľovi odporúčame, aby sa o nápravu rušenia pokúsil
jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:
V prípade potreby by sa používateľ mal pre získanie ďalších možností
obrátiť na predajcu alebo skúseného technika pre oblasť rozhlasu/
televízie. Používateľovi môže pomôcť nasledovná brožúra: ,,Niečo o
rušení”, ktoré sú k dispozícii v miestnych regionálnych kanceláriách
FCC.
Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne rádiové alebo
televízne rušenia spôsobené neautorizovanými úpravami tohto
zariadenia alebo nahradením, prípadne pripojením iných pripájacích
káblov a zariadenia, aké stanovila naša spoločnosť. Náprava je
zodpovednosťou používateľa. S týmto systémom používajte len
tienené dátové káble.
• Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Zariadenie zapojte do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej
je zapojený prijímač.
• S problémom sa obráťte na predajcu alebo na skúseného
technika pre oblasť rozhlasu/televízie.
128
Príloha
Úmyselný vysielač podľa FCC časť 15
Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
(Ak je súčasťou pásmo 2,4 G alebo 5 G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť zabudované)
rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej
komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/
5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti týchto zariadení.
Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na systémovom štítku.
Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte.
Upravenie bezdrôtového zariadenia bude mať za následok
zrušenie autorizácie na jeho používanie.
Pre vykonanie servisu sa obráťte na výrobcu.
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom systéme,
sú na používanie v Spojených štátoch amerických spôsobilé len v
prípade, že sa na systémovom štítku nachádza identifikačné číslo FCC.
Toto zariadenie je na vnútorné použitie obmedzené kvôli prevádzke
vo frekvenčnom rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. FCC vyžaduje, aby bol
tento produkt používaný vnútri pre frekvenčný rozsah 5,15 až
5,25 GHz kvôli zníženiu potenciálu škodlivých rušení mobilných
satelitných systémov na rovnakom kanáli. Ako primárni používatelia
pásma 5,25 až 5,35 GHZ a 5,65 až 5,85 GHZ sú určené vysoko výkonné
radary. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť rušenie a/alebo
poškodenie tohto zariadenia.
129
Príloha
Informácie o zdraví a bezpečnosti
Úroveň limitu pre vystavenie stanovená komisiou FCC pre bezdrôtové
zariadenia využíva jednotku merania známu ako merný absorpčný
index (MAI). MAI je jednotka merania množstva RF energie, ktorú
absorbuje ľudské telo, a vyjadruje sa vo wattoch na kilogram
(W/kg). FCC vyžaduje, aby bezdrôtové zariadenia spĺňali bezpečnostný
limit 1,6 wattov na kilogram (1,6 W/kg). Úroveň limitu pre vystavenie
stanovená komisiou FCC predstavuje dôležité bezpečnostné rozpätie,
ktoré verejnosti poskytuje dodatočnú ochranu a počíta s akýmikoľvek
odchýlkami v meraní.
Vystavenie rádiofrekvenčným (RF) signálom
Informácie o certifikácii (MAI)
V tomto produkte môže byť zabudovaný rádiový vysielač a prijímač.
Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval úroveň limitov pre
vystavenie rádiofrekvenčnej (RF) energii, ktoré stanovila Federálna
komunikačná komisia (FCC) vlády Spojených štátov amerických.
Úrovne limitov pre vystavenie určené komisiou FCC vyplývajú z
odporúčaní dvoch odborných organizácií - Národnej rady pre
radiačnú ochranu a meranie (NCRP) a Inštitútu pre elektrotechnické
a elektronické inžinierstvo (IEEE). V oboch prípadoch odporúčania
pochádzajú od vedeckých a technických odborníkov z oblasti
priemyslu, štátnych orgánov a akademickej obce. Odporúčaniam
predchádzalo rozsiahle skúmanie vedeckej literatúry o biologických
účinkoch rádiofrekvenčnej energie.
Testy MAI sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových
nastavení schválených komisiou FCC s bezdrôtovým prenosom
pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach. Hoci je hodnota MAI určená na najvyššiu
certifikovanú úroveň výkonu, aktuálna úroveň MAI zariadenia počas
prevádzky môže byť aj pod maximálnou hodnotou. Dôvodom je to,
že zariadenie je navrhnuté pracovať na viacerých úrovniach výkonu,
ako aj využívať len toľko energie, koľko je potrebné na zachytenie
siete. Vo všeobecnosti to znamená, že čím ste bližšie pri anténe s
bezdrôtovou základňovou stanicou, tým nižší je výstupný výkon.
130
Príloha
Kanada
Predtým, než sa nový model začne predávať verejnosti, FCC ho musí
testovať a certifikovať, aby sa zabezpečilo, že neprekračuje úroveň
limitu pre vystavenie stanovenú komisiou FCC. Testy každého modelu
sa vykonávajú s nastaveniami a na miestach (napr. dolná časť tela),
ktoré vyžaduje komisia FCC.
Neúmyselný vysielač podľa ICES-003
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre emisie
rádiového šumu z digitálnych prístrojov, ako sú uvedené v predpisoch
o rádiovom rušení organizácie Industry Canada.
Pokiaľ ide o použitie na tele, tento model bol testovaný a spĺňa
pokyny FCC pre vystavenie RF, keď sa používa s príslušenstvom
spoločnosti Samsung navrhnutým pre tento produkt. Nesplnenie
vyššie uvedených obmedzení môže mať za následok porušenie
pokynov FCC pre vystavenie RF.
Úmyselný vysielač podľa RSS 210
Toto zariadenie dosahuje súlad so štandardom RSS 210 od
spoločnosti Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2)
toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Informácie o mernom absorpčnom indexe (MAI) pre
tento a iné modely si môžete pozrieť online na stránke
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Táto stránka využíva identifikačné
číslo FCC, ktoré sa nachádza na vonkajšej strane produktu. Niekedy
môže byť pri hľadaní čísla potrebné odstrániť jednotku batérie. Keď
nájdete identifikačné číslo FCC pre daný produkt, postupujte podľa
pokynov na stránke a mali by ste získať hodnoty bežného alebo
maximálneho MAI pre príslušný produkt.
131
Príloha
Pojem „IC“ uvedený pred certifikačným číslom zariadenia poukazuje
výlučne na splnenie technických špecifikácií daných spoločnosťou
Industry Canada. Na zníženie potenciálneho rádiového rušenia iných
používateľov by sa typ antény a jej zisk mal voliť tak, aby ekvivalent
nesmerovo vyžarovaného výkonu (EIRP) nebol vyšší ako ten, ktorý je
nevyhnutný na úspešnú komunikáciu. Kvôli zabráneniu rádiovému
rušeniu licencovaných služieb je toto zariadenie určené pre použitie
vnútri a mimo okien, čo poskytuje maximálne tienenie. Zariadenie
(alebo jej vysielacia anténa) nainštalované vonku podliehajú udeleniu
licencie.
(Ak je súčasťou pásmo 2,4 G alebo 5 G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť zabudované)
rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej
komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/
5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti týchto zariadení.
Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na systémovom štítku.
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom systéme,
sú na používanie v Kanade spôsobilé len v prípade, že sa na
systémovom štítku nachádza identifikačné číslo organizácie Industry
Canada.
132
Príloha
Pri používaní IEEE 802.11a bezdrôtovej siete LAN je tento produkt
na vnútorné použitie obmedzený kvôli prevádzke vo frekvenčnom
rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. Organizácia Industry Canada vyžaduje, aby
bol tento produkt používaný vnútri pre frekvenčný rozsah 5,15 GHz
až 5,25 GHz kvôli zníženiu potenciálu škodlivých rušení mobilných
satelitných systémov na rovnakom kanáli. Ako primárny používateľ
pásma 5,25 až 5,35 GHZ a 5,65 až 5,85 GHZ je určený vysoko
výkonný radar. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť rušenie a/alebo
poškodenie tohto zariadenia.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení), ktoré
môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú dostatočne
pod úrovňou limitov pre vystavenie RF, ktoré stanovila organizácia
Industry Canada.
Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Kvôli zabráneniu rádiového rušenia licencovaných služieb je
toto zariadenie určené pre použitie vnútri a mimo okien, čo
poskytuje maximálne tienenie. Zariadenie (alebo jej vysielacia
anténa) nainštalované vonku podliehajú udeleniu licencie.
Pre zhodu s limitom E.I.R.P. pre frekvenčný rozsah 5.25 až 5,35 a
5,725 až 5,85 GHz pri dvojbodovej prevádzke je maximálny povolený
zisk antény pre použitie s týmto zariadením 6 dBi.
Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte. Upravenie
bezdrôtového zariadenia bude mať za následok zrušenie
autorizácie na jeho používanie. Pre vykonanie servisu sa
obráťte na výrobcu.
133
Príloha
Európska únia
Informácie o európskom rádiovom schválení
(pre produkty obsahujúce rádiové zariadenia
schválené v EÚ)
Upozornenia pre označenie CE a zhody v Európskej
únii
Produkt je prenosný počítač. Vo vašom prenosnom počítači určenom
na použitie v domácnosti alebo v kancelárii sa môžu nachádzať (byť
zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej
(RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú
v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti
týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na
systémovom štítku.
Produkty určené na predaj v Európskej únii sú označené značkou
Conformité Européene (CE), ktorá označuje zhodu s príslušnými
smernicami a európskymi štandardmi a doplnkami, ktoré sú uvedené
nižšie. Zariadenie je označené aj identifikátorom triedy 2.
Nasledovné informácie platia len pre systémy označené značkou CE
.
Európske smernice
Toto zariadenie informačnej technológie bolo odskúšané a prehlásené
za zhodné s nasledovnými Európskymi smernicami:
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom systéme,
sú na používanie v Európskej únii alebo pridružených oblastiach
spôsobilé len v prípade, že sa na systémovom štítku nachádza značka
CE
s registračným číslom, o ktorom bol orgán oboznámený a s
výstražným symbolom.
• Smernica EMC 2004/108/ES
• Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES
• Smernica R&TTE 1999/5/ES
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu
byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú dostatočne pod
úrovňou limitov pre vystavenie RF, ktoré Európska komisia stanovila v
smernici R&TTE.
Spodné pásmo 5,15–5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
134
Pozrite si obmedzenia 802.11b a 802.11g pre konkrétne
krajiny alebo regióny v rámci krajín, ktoré sa nachádzajú nižšie
pod nadpisom „Obmedzenia pre Európsku hospodársku
oblasť“.
Príloha
Prehlásenia o zhode s R&TTE pre EÚ
Štát
Štát
Opis
Eesti[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung
seadme Notebook PC vastavust
direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele
ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele
sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that
this Notebook PC is in compliance
with the essential requirements
and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español[Spanish]
Por medio de la presente
Samsung declara que el Notebook
PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles
de la Directiva 1999/5/CE.
Opis
Česky[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že
tento Notebook PC je ve shodě se
základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk[Danish]
Undertegnede Samsung
erklærer herved, at følgende
udstyr Notebook PC overholder
de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass
sich das Gerät Notebook PC
in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen
und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
135
Príloha
Štát
Opis
Ελληνική[Greek]
Štát
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français[French]
Par la présente Samsung déclare
que l’appareil Notebook PC
est conforme aux exigences
essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE.
Italiano[Italian]
Con la presente Samsung dichiara
che questo Notebook PC è
conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
136
Opis
Latviski[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka
Notebook PC atbilst Direktīvas
1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių[Lithuanian]
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis
Notebook PC atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.
Nederlands[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat
het toestel Notebook PC in
overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG.
Malti[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara
li dan Notebook PC jikkonforma
mal-ħtiāijiet essenzjali u ma
provvedimenti oħrajn relevanti li
hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Príloha
Štát
Opis
Magyar[Hungarian]
Štát
Alulírott, Samsung nyilatkozom,
hogy a Notebook PC megfelel
a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/
EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza,
Ŝe Notebook PC jest zgodny
z zasadniczymi wymogami
oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.
Português[Portuguese]
Samsung declara que este
Notebook PC está conforme com
os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.
137
Opis
Slovensko[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta
Notebook PC v skladu z bistvenimi
zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že
Notebook PC spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että
Notebook PC tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Svenska[Swedish]
Härmed intygar Samsung
att denna Notebook PC står
I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som
framgår av direktiv 1999/5/EG.
Príloha
Štát
Ak chcete pre tento produkt zobraziť EÚ prehlásenie o zhode (len v
angličtine), prejdite na stránku:
http://www.samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support a tam vyhľadajte číslo modelu
produktu.
Opis
Íslenska[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að
Notebook PC er í samræmi við
grunnkröfur og aðrar kröfur, sem
gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk[Norwegian]
Samsung erklærer herved at
utstyret Notebook PC er i samsvar
med de grunnleggende krav og
øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF.
Türkiye[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu
Notebook PC’nin 1999/5/
EC Yönetmeliğinin temel
gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder.
Ak prehlásenie o zhode pre želaný model nie je na našej webovej
stránke k dispozícii, kontaktujte, prosím, nášho distribútora alebo sa
obráťte na adresu uvedenú nižšie.
doc.eu@samsung.com
Informácie o výrobcovi
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Webovú stránku a telefónne číslo na servisné stredisko spoločnosti
Samsung nájdete v záruke alebo sa obráťte na obchodníka, u ktorého
ste váš produkt zakúpili.
138
Príloha
Obmedzenia Európskeho hospodárskeho priestoru
Európsky variant je určený pre použitie v celej Európskej hospodárskej
oblasti. V určitých krajinách alebo regiónoch v rámci krajín je ale
autorizácia na používanie ďalej obmedzená nasledovne:
Miestne obmedzenia rádiového používania 802.11b/802.11g
Poznámka pre kompletizujúceho pracovníka: Nasledovné ustanovenia
o miestnych obmedzeniach musia byť uverejnené vo všetkej
dokumentácii pre koncového používateľa dodávanej so systémom
alebo produktom, ktoré obsahujú bezdrôtový produkt.
Všeobecne
Európske štandardy prikazujú maximálnu vyžiarenú energiu vysielania
100 mW efektívnej izotropnej energie (EIRP) a frekvenčný rozsah
2400–2483,5 MHz.
Kvôli skutočnosti, že frekvencie používané bezdrôtovými
LAN zariadeniami 802.11b/802.11g ešte možno nie
sú harmonizované vo všetkých krajinách, produkty
802.11b/802.11g sú určené len pre použitie v určitých
krajinách alebo regiónoch, ale ich použitie nie je povolené v
iných, ako v určených krajinách alebo regiónoch.
Spodné pásmo 5,15–5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
Ako používateľ týchto produktov ste zodpovední za
zabezpečenie používania týchto produktov len v krajinách
alebo regiónoch, pre ktoré boli určené a za overenie, že pri
konfi gurácii bola pre krajinu alebo región používania zvolená
správna frekvencia a kanál. Akýkoľvek odklon od povolených
nastavení a obmedzení v krajine alebo regióne používania by
mohlo predstavovať porušenie miestnych zákonov a ako také
byť potrestané.
139
Príloha
Upozornenie týkajúce sa RTC
Belgicko
Na súkromné používanie v exteriéri na verejných priestranstvách do
vzdialenosti 300 m nie je potrebná registrácia. Pre vzdialenosti väčšie
ako 300 m je potrebná registrácia na Belgickom inštitúte pre poštové
služby a telekomunikácie (BIPT). Na komerčné používanie v exteriéri
je potrebné získať licenciu z úradu BIPT. Ak chcete získať informácie
alebo registrácie a licencie, kontaktujte BIPT.
UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu.
Batériu vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ odporúčaný
výrobcom. Použité batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcu.
Pre ostatné jazyky si pozrite príslušné návody.
Francúzsko
Spodné pásmo 5,15–5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
140
Príloha
WEEE symbol information
Correct disposal of batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection
systems)
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenia)
Pb
Toto označenie na batérii, v príručke alebo na balení
označuje, že batérie v tomto produkte po uplynutí ich
životnosti nesmiete likvidovať s ostatným domácim odpadom. Tam,
kde je to označené, chemické symboly Hg, Cd alebo Pb označujú, že
batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo nad referenčné úrovne
v smernici ES 2006/66. Ak batérie nezlikvidujete správne, tieto látky
môžu spôsobiť poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia.
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo v
literatúre označuje, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) by na konci ich životnosti nemali
byť likvidované spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Aby ste
zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia
ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, separujte prosím tieto
položky od ostatných typov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby
ste pomohli pri udržateľnom opätovnom využívaní materiálových
zdrojov.
Ak chcete ochrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné použitie
materiálu, oddeľte batérie od ostatných typov odpadu a recyklujte
ich prostredníctvom vášho miestneho systému bezplatného vrátenia
batérií.
Dôležité upozornenie pre zákazníkov
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým
spôsobom môžu odniesť tieto položky na recykláciu šetrnú na životné
prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili
alebo ich mestský úrad.
Sieťová vidlica, odpájací prvok zariadenia z
UPOZORNENIE elektrickej siete, musí byť po celý čas prevádzky
zariadenia jednoducho prístupná.
Profesionálni používatelia sa musia obrátiť na svojich dodávateľov a
postupovať podľa ustanovení kúpnej zmluvy.
Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo by sa pri likvidácii
nemali miešať s ostatnými komerčnými odpadmi.
141
Príloha
S certifikáciou TCO (len pre
príslušné modely)
Využiteľnosť – vyrobený pre vás
• Dobrá vizuálna ergonómia a kvalita obrazu, zabezpečenie
najvyššieho výkonu a zníženia rizika deformácie očí. Niekoľko
požiadaviek týkajúcich sa jasu, kontrastu, rozlíšenia a farby
Gratulujeme! Tento produkt má certifikáciu TCO
pre jeho využiteľnosť a ohľaduplnosť k životnému
prostrediu
• Ponúka možnosť pripojenia externého displeja, klávesnice a myši
(odporúča sa pri dlhodobejšej práci s prenosným počítačom
alebo netbookom)
• Ergonomický dizajn klávesnice – pre ľahké používanie a dobrú
čitateľnosť
• Kompletne otestovaný podľa prísnych bezpečnostných noriem
• Nízke emisie elektrického a magnetického poľa. Nízka úroveň
hluku
Produkt, ktorý ste si práve zakúpili, má označenie TCO Certified. To
znamená, že váš počítač je navrhnutý, vyrobený a testovaný podľa
jedných z najprísnejších kritérií na svete, pokiaľ ide o výkon a vplyv na
životné prostredie. Je to označenie produktu, ktorý je vysokovýkonný,
konštruovaný s orientáciou na používateľa a minimalizuje vplyv na
ovzdušie a naše prirodzené životné prostredie.
TCO Certified (certifikácia TCO) je program schválený treťou stranou,
v rámci ktorého sa každý model produktu testuje v akreditovanom
nestrannom skúšobnom laboratóriu. Všetky kritériá vyvinuli pracovníci
skupiny TCO Development v spolupráci s vedcami, produktovými
odborníkmi, používateľmi, ako aj výrobcami na celom svete.
Tu je niekoľko vlastností, ktoré tento produkt ponúka:
142
Príloha
Životné prostredie – vyrobený pre našu planétu
• Značka predstavuje sociálnu zodpovednosť spoločnosti a má
certifikovaný systém riadenia ochrany životného prostredia
(EMAS alebo ISO 14001)
• Veľmi nízka spotreba energie v režime nečinnosti alebo
pohotovostnom režime, čím sa znižuje vplyv na ovzdušie
• Obmedzenia týkajúce sa nebezpečného materiálu: chlórované
a brómované spomaľovače horenia, zmäkčovadlá, plasty a
ťažké materiály, ako sú kadmium, merkúr, olovo a šesťmocný
chróm (zákaz používania merkúru a obmedzenia používania
nebezpečných spomaľovačov horenia sú mimo rámca smernice
RoHS - Obmedzené používanie nebezpečných látok)
• Produkt aj jeho obal sú recyklovateľné
• Spoločnosť ponúka možnosť vrátenia produktu
Ďalšie informácie nájdete na adrese
www.tcodevelopment.com
TCO Certified – technológia pre vás a našu planétu
TCOF1190 Verzia dokumentu TCO 2.0
143
Niektorý obsah sa môže líšiť od počítača v závislosti od regiónu, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo modelu počítača a môže sa zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
www.samsung.com
Slovak 07/2013. Rev. 1.3
Download PDF