Samsung | NP630Z5JI | Samsung NP630Z5JI User Manual (Windows8.1)

Používateľská príručka
Obsah
Predtým, ako začnete
Bezpečnostné opatrenia
Správna poloha počas používania počítača
Prehľad
Zapínanie a vypínanie počítača
Čo je to Microsoft Windows?
Prvý pohľad na obrazovku
Používanie talizmanov
Používanie aplikácií
Funkcia klávesovej skratky systému Windows
Klávesnica
Zariadenie touchpad
Pamäťová karta
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Nastavenie hlasitosti
Ovládanie jasu LCD obrazovky
Káblová sieť LAN
Bezdrôtová sieť LAN (voliteľné)
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
Používanie aplikácie Multimedia (voliteľné)
Nastavenie BIOS-u
Nastavenie zavádzacieho hesla
Zmena priority zavádzania
Batéria
Kapitola 5. Riešenie problémov
91
98
102
Kapitola 3. Používanie počítača
42
45
49
52
55
57
59
62
64
72
Kapitola 4. Nastavenia a aktualizácia
79
81
84
85
1
Používanie aplikácií s inteligentným telefónom Samsung
(voliteľné)
Aktualizácia softvéru Samsung
Diagnostika stavu počítača a riešenie problémov
Používanie zabezpečovacieho slotu
75
76
77
Kapitola 2. Používanie systému Windows
30
31
33
35
40
74
Kapitola 1. Začíname
3
5
19
22
26
Kapitola 1.
Začíname
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
Otázky a odpovede
Kapitola 6. Príloha
108
110
112
125
126
128
Dôležité bezpečnostné informácie
Náhradné diely a príslušenstvo
Ustanovenia regulačnej zhody
Informácie o Symbole WEEE
Technické údaje produktu
Slovník pojmov
Kapitola 1.
Začíname
Predtým, ako začnete
3
Bezpečnostné opatrenia
5
Správna poloha počas používania počítača
19
Prehľad
22
Zapínanie a vypínanie počítača
26
Predtým, ako začnete
Predtým, ako si prečítate používateľskú príručku, najprv
skontrolujte nasledujúce informácie.
•• Voliteľné položky, niektoré zariadenia a softvér uvedený v
používateľskej príručke sa nemusí dodávať a/alebo môže
podliehať zmenám z dôvodu inovácie.
Upozorňujeme, že prostredie počítača uvedené v
používateľskej príručke sa nemusí zhodovať s vaším
vlastným prostredím.
Kapitola 1.
Začíname
Poznámky k bezpečnostným upozorneniam
Ikona
•• O
brázky použité v používateľskej príručke pre kryt a hlavné
teleso uvádzajú reprezentatívny model príslušnej série a
môžu sa odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
Poznámka
Popis
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených
týmto symbolom môže mať za následok
zranenie osôb a/alebo smrť.
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto
symbolom môže mať za následok ľahké
zranenie vás alebo škody na vašom
majetku.
•• Táto príručka opisuje postupy pre používanie myši a aj
zariadenia touchpad.
•• Táto príručka bola napísaná pre operačný systém
Windows 8.1. Popisy a obrázky sa môžu v závislosti od
nainštalovaného operačného systému odlišovať.
•• Používateľská príručka dodávaná s týmto počítačom sa
môže odlišovať v závislosti od vášho modelu.
3
Textové poznámky
Ikona
Poznámka
Popis
Pozor
V tejto časti sú zahrnuté potrebné
informácie o funkcii.
Poznámka
V tejto časti sú zahrnuté užitočné
informácie pre použitie funkcie.
Predtým, ako začnete
Autorské práva
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.
Autorské práva k tomuto návodu vlastní spoločnosť Samsung
Electronics Co., Ltd.
Bez súhlasu od spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. nesmie
byť žiadna časť tohto návodu reprodukovaná alebo prenášaná v
akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo
mechanicky.
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez oznámenia
z dôvodu zlepšenia výkonu produktu.
Spoločnosť Samsung Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za
žiadnu stratu údajov. Dávajte prosím pozor, aby ste sa vyhli strate
akýchkoľvek dôležitých údajov a vaše údaje zálohujte, aby ste
zabránili akejkoľvek takejto strate údajov.
Podpora operačných systémov a softvéru
Ak zmeníte výrobný OS (operačný systém) výrobku na iný OS,
alebo ak nainštalujete softvér, ktorý originýlny výrobný OS tohto
výrobku, nebudete mať nárok na technickú podporu, možnosť
výmeny produktu ani vrátanie peňazí. Pri požiadavke o servisný
zásah sa vám bude účtovať poplatok.
Svoj počítač používajte s originálnym výrobným OS. Ak
nainštalujete iný OS ako výrobný OS, môže dôjsť k vymazaniu
údajov, prípadne sa počítač nemusí dať spustiť.
Kapitola 1.
Začíname
4
O štandarde pre vyjadrenie kapacity produktu
O vyjadrení kapacity úložného priestoru
Kapacita úložného zariadenia (HDD, SSD) výrobcu sa vypočítava
na základe predpokladu, že 1 KB = 1 000 bajtov.
Operačný systém (Windows) ale kapacitu úložného zariadenia
vypočítava na základe predpokladu, že 1 KB = 1 024 bajtov a preto
je vyjadrenie kapacity HDD v systéme Windows menšie ako je
skutočná kapacita z dôvodu rozdielu vo výpočte kapacity.
(Napr. pre 80 GB HDD, Windows vyjadruje kapacitu ako 74,5 GB,
80 x 1 000 x 1 000 x 1 000 bajtov/(1 024 x 1 024 x 1 024) bajtov =
74,505 GB)
Okrem toho môže byť vyjadrenie kapacity v systéme Windows
ešte menšie, pretože niektoré programy, ako napríklad Recovery,
môžu byť umiestnené v skrytej oblasti na HDD.
O vyjadrení kapacity pamäte
Kapacita pamäte hlásená v systéme Windows je menšia, ako je
skutočná kapacita pamäte.
Dôvodom je, že BIOS alebo grafická karta používajú časť pamäte
alebo ju požadujú pre ďalšie použitie.
(Napr. pre 1 GB (= 1 024 MB) nainštalovanej pamäte môže systém
Windows hlásiť kapacitu ako 1 022 MB alebo menej)
Bezpečnostné opatrenia
Nasledovné bezpečnostné pokyny si pozorne prečítajte kvôli vašej
bezpečnosti a zabráneniu vzniku škôd.
Kapitola 1.
Začíname
5
Keďže sa spoločne vzťahujú na počítače značky Samsung,
niektoré obrázky sa môžu od skutočného produktu odlišovať.
Počítač neumiestnujte na šikmú ploche
alebo na miesto náchylné k vibráciám,
prípadne zabráňte dlhodobému používaniu
počítača na takýchto miestach.
Výstraha
Ak to neurobíte, môže to mať za následok zvýšené
riziko poruchy alebo poškodenia produktu.
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s montážou
Produkt neinštalujte na miestach
vystavených vlhkosti, ako napríklad kúpeľne.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. Produkt používajte v rámci
prevádzkových podmienok stanovených v
používateľskej príručke od výrobcu.
Plastové vrecká uchovávajte mimo dosah
detí.
Existuje tu nebezpečenstvo udusenia.
Medzi počítačom a stenou udržiavajte
vzdialenosť 15 alebo viac cm a nedávajte
medzi ne žiadne predmety.
Ak to neurobíte, môže to mať za následok
zvýšenie vnútornej teploty počítača a spôsobiť
zranenie.
Keď je PC spustený, dávajte pozor, aby ľudia
neboli vystavení pôsobeniu ventilátora
počítača, adaptéra a iných prvkov, ktoré po
dlhšej dobe vytvárajú teplo.
Dlhodobé vystavenie časti vášho tela v blízkosti
tepla z prieduchu alebo adaptéra striedavého
prúdu môže spôsobiť popáleniny.
Keď počítač používate na posteli alebo na
poduške, zabráňte blokovaniu prieduchu
na spodnej alebo bočnej strane počítača.
V prípade blokovania prieduchu vzniká
nebezpečenstvo poškodenia počítača alebo
prehriatia vnútra počítača.
Ver 3.4
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s elektrickou energiou
Obrázok sieťovej zástrčky a stenovej zásuvky sa môže
odlišovať v závislosti od špecifikácií krajiny a modelu
produktu.
Napájacej zástrčky a sieťového kábla sa
nedotýkajte mokrými rukami.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Pri používaní produktu neprekračujte
štandardnú kapacitu (napätie/prúd)
rozdvojky alebo rozšírenia sieťovej zásuvky.
Môže to mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
G
Ak sieťový kábel alebo sieťová zásuvka
vydávajú hluk, sieťový kábel odpojte od
stenovej zásuvky a kontaktujte servisné
stredisko.
Môže to mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Kapitola 1.
Začíname
6
Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú
napájaciu zástrčku alebo sieťový kábel,
prípadne sieťovú zásuvku.
Môže to mať za následok úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Sieťový kábel pevne zasuňte do sieťovej
zásuvky a adaptéru striedavého prúdu.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Sieťový kábel neodpájajte len ťahaním
kábla.
Ak je kábel poškodený, môže to mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Sieťový kábel neohýbajte alebo na
sieťový kábel nedávajte ťažké predmety.
Mimoriadne dôležité je udržiavať sieťový
kábel mimo dosah dojčiat a domácich
zvierat.
Ak je kábel poškodený, môže to spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Sieťový kábel pripojte do zásuvky alebo
sieťovej rozdvojky (rozšírený kábel) s
koncovkou uzemnenia.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom.
Ak napájanie nie je uzemnené, prúd môže
unikať, čo môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom.
Ak sa do vstupného konektora napájania,
adaptéru striedavého prúdu alebo počítača
dostane cudzia látka, ako napríklad voda,
odpojte sieťový kábel a kontaktujte
servisné stredisko.
Ak má prenosný počítač batériu externého
typu (odstrániteľnú), oddeľte aj batériu.
Poškodenie zariadenia vnútri počítača môže
mať za následok vznik nebezpečenstva zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Sieťový kábel alebo zásuvku udržiavajte v
čistote, aby neboli pokryté prachom.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za
následok požiar.
Kapitola 1.
Začíname
7
Opatrenia pre používanie adaptéru
striedavého prúdu
Sieťový kábel pevne pripojte k adaptéru
striedavého prúdu.
V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo
požiaru spôsobené neúplným kontaktom.
Používajte výlučne adaptér striedavého
prúdu dodaný s produktom.
Používanie iného adaptéru môže spôsobiť
blikanie obrazovky.
Na sieťový kábel alebo adaptér striedavého
prúdu nedávajte ťažké predmety alebo na
ne nestúpajte, aby ste zabránili poškodeniu
sieťového kábla alebo adaptéra striedavého
prúdu.
Ak je kábel poškodený, hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Podržaním tela adaptéra a potiahnutím
v smere šípky odpojte napájací adaptér
upevniteľný na stenu (typ s integrovanou
zásuvkou a adaptérom) zo zásuvky v stene.
Ak odpojíte adaptér podržaním a potiahnutím
kábla, adaptér sa môže poškodiť a spôsobiť
iskry, zvuk explózie alebo elektrický šok.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Súvisiace s používaním batérie
Pred prvým použitím počítača batériu, prosím, úplne
nabite.
Batériu uchovávajte mimo dosah dojčiat
alebo domácich zvierat, pretože by si
batériu mohli vložiť do úst.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo dusenia.
Používajte len autorizovanú batériu a
adaptér striedavého prúdu.
Používajte prosím, autorizovanú batériu a
adaptér, ktoré schválila spoločnosť Samsung
Electronics.
Neautorizované batérie a adaptéry nemusia
spĺňať príslušné bezpečnostné požiadavky a
môžu spôsobiť problémy alebo poruchy a mať
za následok výbuch alebo požiar.
Kapitola 1.
Začíname
8
Počítač nepoužívajte na zle vetranom
mieste, ako napríklad na posteľnej
bielizni, na vankúši alebo poduške a pod.
a nepoužívajte ho na miestach, ako je
napríklad izba s podlahovým kúrením,
pretože môže dôjsť k prehriatiu počítača.
Hlavne v takýchto prostrediach dávajte pozor,
aby prieduchy počítača (na bočnej alebo
spodnej strane) neboli blokované. Ak budú
prieduchy blokované, počítač sa môže prehriať
a môžu spôsobiť problémy s počítačom alebo
dokonca výbuch.
Počítač nepoužívajte na vlhkom mieste, ako
je napríklad kúpeľňa alebo sauna.
Počítač používajte, prosím, v rámci
odporúčaného rozsahu teplôt a vlhkosti (10~32
ºC, 20~80 % RV).
Keď je počítač stále zapnutý, nezatvárajte
LCD panel a počítač nedávajte do tašky
kvôli jeho prenosu.
Ak počítač vložíte do tašky bez vypnutia,
počítač sa môže prehriať a vzniká
nebezpečenstvo požiaru. Pred prenosom
počítač riadne vypnite.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Produkt (alebo batériu) nikdy nezahrievajte,
prípadne ich nedávajte do ohňa.
Produkt (alebo batériu) nedávajte alebo
nepoužívajte na horúcom mieste, ako
napríklad v saune, vo vozidle vystavenom
teplu a pod.
Existuje tam nebezpečenstvo výbuchu alebo
požiaru.
Dávajte pozor, aby ste zabránili kontaktu
kovových predmetov, ako napríklad kľúča
alebo sponky s koncovkou batérie (kovové
diely).
Ak sa kovový predmet dostane do kontaktu s
koncovkami batérie, môže spôsobiť nadmerný
tok prúdu a to môže poškodiť batériu alebo
spôsobiť požiar.
Ak z Produkt (alebo batériu) vytečie
tekutina alebo z nej bude vychádzať
zvláštny zápach, Produkt (alebo batériu)
vyberte z počítača a kontaktujte servisné
stredisko.
Existuje tam nebezpečenstvo výbuchu alebo
požiaru.
Kapitola 1.
Začíname
9
Pre bezpečné používanie počítača nahraďte
nefunkčnú batériu novou, autorizovanou
batériou.
Súvisiace s používaním
Pred čistením počítača odpojte všetky
káble, ktoré sú k nemu pripojené. Ak je
váš prenosný počítač typ s externou a
odnímateľnou batériou, vyberte externú
batériu.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo poškodenia produktu.
Telefónnu linku pripojenú k digitálnemu
telefónu nepripájajte k modemu.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom, požiaru alebo poškodenia produktu.
Na alebo do blízkosti počítača
neumiestňujte žiadnu nádobu naplnenú
vodou alebo chemikáliami.
Ak sa voda alebo chemikálie dostanú do
počítača, môže to spôsobiť požiar alebo úraz
elektrickým prúdom.
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Kapitola 1.
Začíname
Súvisiace s aktualizovaním
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Ak je počítač pokazený alebo vám spadne,
odpojte sieťový kábel a kvôli vykonaniu
bezpečnostnej kontroly kontaktujte
servisné stredisko.
Ak má prenosný počítač batériu externého
typu (odstrániteľnú), oddeľte aj batériu.
Používanie poškodeného počítača môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Keď je počítač umiestnený na zle vetranom
mieste, ako napríklad vo vnútri vozidla,
nenechávajte ho vystavený účinkom
priameho slnečného svetla.
Môže to mať za následok prehriatie, požiar
alebo odcudzenie.
Prenosný počítač nepoužívajte dlhodobo
takým spôsobom, kedy sa ho časť vášho tela
priamo dotýka. Počas bežnej prevádzky sa
môže teplota produktu zvýšiť.
Toto môže to mať za následok poranenie alebo
popálenie vašej pokožky.
Inováciu počítača vykonávajte iba ak máte
dostatočné vedomosti a schopnosti.
Ak to tak nie je, požiadajte o pomoc servisné
stredisko alebo technika autorizovaného na
inováciu.

Vykonajte iba inováciu tých častí, ktoré sú
špecifikované v používateľskej príručke
v súlade s postupmi popísanými v
používateľskej príručke.
Nerozoberajte svojpomocne žiadne iné časti
alebo zariadenia. Hrozí nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo
poškodenia produktu.
Napájací zdroj alebo adaptér striedavého
prúdu nikdy nerozoberajte.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
10
Bezpečnostné opatrenia
Výstraha
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok zranenie osôb a dokonca smrť.
Pri vyberaní batérie RTC (hodiny reálneho
času) túto batériu uchovávajte mimo dosah
detí, pretože by sa jej mohli dotknúť a/
alebo ju prehltnúť.
Hrozí riziko dusenia. Ak ju dieťa prehltne,
okamžite kontaktujte lekára.
Pred inováciou počítača sa uistite, že je
počítač vypnutý a potom odpojte všetky
pripojené káble. Ak má prenosný počítač
batériu externého typu (odstrániteľnú),
oddeľte aj batériu.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Súvisiace s úschovou a prenosom
Pri používaní zariadenia na bezdrôtovú
komunikáciu (bezdrôtová sieť LAN,
Bluetooth a pod.), dodržiavajte pokyny
platné pre príslušné miesto (napr. lietadlo,
nemocnicu a pod.).
Kapitola 1.
Začíname
11
Nevystavujte mechaniku magnetickým
poliam. Medzi bezpečnostné zariadenia s
magnetickými poľami patria priechodzie
detektory na letiskách a zabezpečovacie
ručné snímače.
Zabezpečovacie zariadenia na letiskách,
ktoré kontrolujú príručnú batožinu, ako sú
napr. prepravné pásy, využívajú magnetické
röntgenové lúče, ktoré mechaniku nemôžu
poškodiť.
Pri prenášaní prenosného počítača s inými
položkami, ako napríklad adaptérom,
myšou, knihami a pod. dávajte pozor, aby
ste na prenosný počítač nič nepritláčali.
Ak na prenosný počítač pritlačíte ťažký
predmet, na LCD displeji sa môže objaviť biely
bod alebo škvrna. Preto dávajte pozor, aby ste
na prenosný počítač nijako netlačili.
V takomto prípade dajte prenosný počítač
do samostatného priestoru mimo dosah
ostatných predmetov.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Súvisiace s montážou
Neblokujte porty (otvory), prieduchy a pod. produktu a
nevkladajte predmety.
Kapitola 1.
Začíname
12
Súvisiace s používaním batérie
Opotrebované batérie likvidujte správnym spôsobom.
•• Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
•• Spôsob likvidácie batérie sa môže odlišovať v závislosti od vašej
krajiny alebo regiónu. Použitú batériu zlikvidujte vhodným
spôsobom.
Poškodenie priestoru vo vnútri počítača môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
Batériu nevyhadzujte alebo nerozoberajte a nedávajte ju do
vody.
Môže to spôsobiť zranenie, požiar alebo výbuch.
Pri používaní počítača takým spôsobom, kedy leží na bočnej
strane, počítač umiestnite tak, aby prieduchy smerovali
nahor.
Používajte iba batériu autorizovanú spoločnosťou Samsung
Electronics.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť výbuch.
Ak to neurobíte, môže to mať za následok zvýšenie vnútornej
teploty počítača a poruchu alebo zastavenie počítača.
Pri uchovávaní alebo prenášaní batérie zabráňte jej kontaktu
s kovovými predmetmi, ako napríklad kľúčmi od auta alebo
sponkami.
Kontakt s kovom môže spôsobiť nadmerný prúd a vysokú teplotu
a môže poškodiť batériu alebo spôsobiť požiar.
Na produkt nedávajte žiaden ťažký predmet.
Môže to mať za následok problémy s počítačom. Okrem toho
môže takýto predmet spadnúť a spôsobiť zranenie alebo
poškodenie počítača.
Batériu nabite podľa pokynov v príručke.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok výbuch alebo
požiar spôsobený poškodením produktu.
Produkt (alebo batériu) nezahrievajte, prípadne ich
nevystavujte teplu (napr. vo vozidle počas leta).
Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Súvisiace s používaním
Kapitola 1.
Začíname
Počítač a adaptér striedavého prúdu nepoužívajte položené
na vašom lone alebo na mäkkých povrchoch.
Ak sa teplota počítača zvýši, hrozí nebezpečenstvo, že sa
popálite.
Ku konektorom alebo portom počítača pripájajte len
povolené zariadenia.
Nad alebo na produkt neumiestňujte sviečky, zapálenú
cigaru a pod.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Hrozí riziko požiaru.
LCD panel zatvorte len potom, ako ste skontrolovali, či je
prenosný počítač vypnutý.
Použite stenovú zásuvku alebo rozdvojku s uzemňovacou
časťou.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom.
Ubezpečte sa, že produkt bol po oprave odskúšaný
bezpečnostným servisným technikom.
Bezpečnostné kontroly po oprave vykonajú autorizované
strediská opráv spoločnosti Samsung. Používanie opraveného
produktu bez odskúšania jeho bezpečnosti môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade búrky systém okamžite vypnite, napájací kábel
odpojte zo stenovej zásuvky a telefónnu linku z modemu.
Nepoužívajte modem alebo telefón.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
13
Teplota sa môže zvýšiť, čo môže spôsobiť prehriatie a deformáciu
produktu.
Tlačidlo vysunutia nestláčajte, pokým sa jednotka CD-ROM
používa.
Môže dôjsť k strate údajov a k náhlemu vysunutiu disku, čo môže
spôsobiť zranenie.
Produkt nenechajte spadnúť a ani s ním do ničoho nenarazte.
Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie údajov.
Antény sa nedotýkajte elektrickými zariadeniami, ako
napríklad sieťovou zásuvkou.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Pri manipulácii s dielmi počítača dodržiavajte pokyny
príručky, ktorá bola dodaná s príslušnými dielmi.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poškodenie
produktu.
Ak z počítača vychádza dym, prípadne cítite spáleninu,
odpojte napájací konektor od zásuvky a okamžite
kontaktujte servisné stredisko. Ak je váš prenosný počítač
typ s externou a odnímateľnou batériou, vyberte externú
batériu.
Hrozí riziko požiaru.
Nepoužívajte poškodené alebo upravené disky CD.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu alebo zranenia
osoby.
Do zásuvky na karty počítača nevkladajte prsty.
Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo úrazu elektrickým prúdom.
Pri čistení produktu používajte odporúčaný čistiaci
prostriedok na počítače a počítač používajte až po jeho
úplnom uschnutí.
Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom alebo požiar.
Kapitola 1.
Začíname
14
Spôsob núdzového vysunutia disku pomocou sponky na
papier by ste nemali používať, pokým sa disk pohybuje.
Ubezpečte sa, že spôsob núdzového vysunutia disku
používate len po zastavení jednotky optického disku.
Hrozí riziko zranenia.
Počas činnosti jednotky optického disku nedávajte tvár do
jej blízkosti.
Hrozí nebezpečenstvo zranenia kvôli náhlemu vysunutiu.
Pred použitím diskov CD skontrolujte, či sa na nich
nenachádzajú trhliny alebo poškodenia.
Môžu poškodiť disk a spôsobiť poruchu zariadenia a zranenie
používateľa.
Produkt nenechávajte v oblasti s pôsobením magnetických
polí.
•• Magnetické pole môže spôsobiť, že produkt nebude fungovať
správne alebo sa vybije batéria.
•• Informácie uložené na magnetickej páske kreditnej karty,
telefónnej karty, vkladnej knižke, cestovných lístkoch a
podobne sa môžu poškodiť pôsobením elektromagnetického
poľa počítača.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Súvisiace s aktualizovaním
Dotýkajte sa časti a zariadenia produktu opatrne.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poškodenie
produktu alebo zranenie.
Dávajte pozor, aby ste diel počítača alebo zariadenie
nehádzali alebo nenechali spadnúť.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poškodenie
produktu alebo zranenie.
Po rozobratí sa uistite, že je kryt zatvorený a potom pripojte
napájanie.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok elektrický šok
z dôvodu nechráneného obvodu.
Používajte iba diely autorizované spoločnosťou Samsung
Electronics.
Následkom môže byť poškodenie produktu alebo požiar.
Produkt nikdy nerozoberajte alebo neopravujte svojpomocne.
Ak produkt upraví, rozoberie alebo opraví používateľ, ruší sa
záručná doba, budú sa účtovať servisné poplatky a vzniká
nebezpečenstvo nehody.
Kapitola 1.
Začíname
15
Vždy sa obráťte na autorizované servisné stredisko spoločnosti
Samsung Electronics.
Ak chcete pripojiť zariadenie, ktoré spoločnosť Samsung
Electronics nevyrobila alebo neautorizovala, pred pripojením
tohto zariadenia sa informujte vo vašom servisnom
stredisku.
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu.
Súvisiace so skladovaním a premiestňovaním
Pri prenose produktu najprv vypnite napájanie a odpojte
všetky pripojené káble.
Produkt by sa mohol poškodiť alebo by používatelia mohli
prechádzať cez káble.
Pri dlhodobom nepoužívaní prenosného počítača vybite
batériu a uchovajte ju oddelene.
(pre typ s externou a odnímateľnou batériou)
Batéria bude uchovaná v najlepšom stave.
Počas jazdy s vozidlom počítač nepoužívajte alebo
nesledujte.
Hrozí riziko dopravnej nehody. Koncentrujte sa, prosím, na
riadenie.
Bezpečnostné opatrenia
Pozor
Nedodržanie pokynov označených týmto symbolom môže
mať za následok ľahké zranenie alebo poškodenie produktu.
Panel LCD zatvárajte opatrne.
Ak panel LCD zatvoríte, keď sa na klávesnici zariadenia nachádza
nejaký predmet (napríklad pero), panel LCD sa môže zlomiť.
Upozornenia pre zabránenie straty údajov
(spravovanie pevného disku)
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili údaje na jednotke
pevného disku.
•• Jednotka pevného disku je taká citlivá na vonkajšie nárazy, že
vonkajší náraz môže spôsobiť stratu údajov na povrchu disku.
•• Dávajte mimoriadny pozor, pretože prenos počítača alebo
náraz do počítača, keď je zapnutý, môže poškodiť údaje
jednotky pevného disku.
•• Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu
údajov na pevnom disku.
Kapitola 1.
Začíname
16
Príčiny, ktoré môžu spôsobiť poškodenie údajov jednotky
pevného disku a samotnej jednotky pevného disku.
•• Údaje sa môžu stratiť v prípade externého zásahu disku počas
rozoberania alebo skladania počítača.
•• Údaje sa môžu stratiť pri vypnutí alebo reštartovaní počítača z
dôvodu poruchy napájania počas činnosti jednotky pevného
disku.
•• Údaje sa môžu stratiť bez možnosti obnovy z dôvodu infekcie
počítačovým vírusom.
•• Údaje sa môžu stratiť v prípade vypnutia napájania počas
činnosti programu.
•• Prenos alebo spôsobenie zasiahnutia počítača počas činnosti
jednotky pevného disku môže spôsobiť narušenie súborov
alebo vznik zlých sektorov pevného disku.
Ak chcete zabrániť strate údajov z dôvodu poškodenia
jednotky pevného disku, pravidelne zálohujte prosím, svoje
údaje.
Bezpečnostné opatrenia
Používanie napájacieho zdroja v lietadle
Keďže sa typ sieťovej zásuvky odlišuje v závislosti od typu
lietadla, napájanie pripájajte náležitým spôsobom.
Keďže obrázky napájacej zástrčky a autoadaptéra sú len
reprezentatívne, môžu sa odlišovať od skutočných dielov.
Kapitola 1.
Začíname
17
Keď sa používa napájacia zástrčka AC
Kolíky napájacej zástrčky pripájajte kolmo do stredu sieťovej
zásuvky.
•• Ak sa kolíky zásuvky nevložia do stredu otvorov, zasunú sa len
do polovice dĺžky. V tomto prípade napájaciu zástrčku pripojte
znovu.
•• Napájaciu zástrčku musíte vložiť do zásuvky v čase, keď
indikátor (LED) napájania na sieťovej zásuvke svieti nazeleno.
Ak sa napájanie pripojí správne, indikátor (LED) napájania
zostane zelený.
V opačnom prípade sa indikátor napájania (LED) vypne. V
tomto prípade odpojte napájanie, skontrolujte, či indikátor
(LED) napájania svieti nazeleno a potom znovu pripojte
napájaciu zástrčku.
Indikátor napájania
(LED)
Stredové
otvory
Napájacia
zástrčka 220 V
Napájacia
zástrčka 110 V
Správny postup
Nesprávny postup
Bezpečnostné opatrenia
Kapitola 1.
Začíname
18
Keď sa používa adaptér do automobilu
Keď sa používa nabíjací konvertor do lietadla
Keď je k dispozícii cigaretový zapaľovač, musíte použiť adaptér
do automobilu (voliteľný doplnok).
V závislosti od typu lietadla musíte použiť adaptér do automobilu
a nabíjací konvertor.
Cigaretovú zástrčku adaptéra do automobilu pripojte k zásuvke
cigaretového zapaľovača a zástrčku DC adaptéra do automobilu
pripojte k vstupnému portu napájania na počítači.
Nabíjací konvertor do lietadla (voliteľný doplnok) pripojte k
adaptéru do automobilu (voliteľný doplnok) a potom pripojte
vstupný napájací konektor do lietadla k sieťovej zásuvke.
Nabíjací
konvertor
Adaptér do
automobilu
Zástrčka DC
Cigaretová
zástrčka
Cigaretová
zásuvka v lietadle
Vstupný napájací konektor
do lietadla pripojte k sieťovej
zásuvke v lietadle.
tento koniec k
1 Pripojte
adaptéru do automobilu.
2
Správna poloha počas používania počítača
Udržiavanie správnej polohy počas používania počítača je veľmi
dôležité kvôli zabráneniu fyzickej ujme.
Nasledovné pokyny sa týkajú udržiavania správnej polohy počas
používania počítača, ktoré boli vyvinuté vďaka technickej činnosti
ľudí. Pri používaní počítača si ich prosím, pozorne prečítajte a
dodržiavajte.
V opačnom prípade sa môže zvýšiť pravdepodobnosť (RSI:
zranenie spôsobené opakovanou námahou) z opakovaných
činností a následkom môže byť vážna fyzická ujma.
•• Pokyny v tejto príručke boli vytvorené tak, aby sa mohli
aplikovať v rámci rozsahu všeobecných používateľov.
•• Ak používateľ nie je zahrnutý v tomto rozsahu,
odporúčania sa aplikujú podľa potrieb používateľa.
Správna poloha
Výšku stolov a stoličiek nastavte vhodne pre vašu výšku.
Výšky nastavte tak, aby vaše rameno vytvorilo pravý uhol, keď
počas sedenia na stoličke dáte ruku na klávesnicu.
Výšku stoličky nastavte tak, aby boli vaše päty pohodlne položené
na podlahe.
Kapitola 1.
Začíname
19
•• Počítač nepoužívajte, keď ležíte, ale len keď sedíte.
•• Počítač nepoužívajte položený vo vašom lone. Ak sa teplota
počítača zvýši, hrozí nebezpečenstvo, že sa popálite.
•• Pri práci udržiavajte chrbát vystretý.
•• Používajte stoličku s pohodlným operadlom.
•• Počas sedenia na stoličke stred hmotnosti vašej nohy
neudržiavajte na stoličke, ale na chodidlách.
•• Ak chcete počítač používať počas telefonovania, použite
súpravu na hlavu. Používanie počítača s telefónom na ramene
je zlé pre polohu.
•• Často používané položky uchovávajte v pohodlnom
pracovnom dosahu (kde na ne dosiahnete rukami).
Správna poloha počas používania počítača
Kapitola 1.
Začíname
20
Poloha očí
Poloha rúk
Monitor alebo LCD displej uchovávajte vo vzdialenosti
najmenej 50 cm od vašich očí.
Rameno udržiavajte v pravom uhle tak, ako je to znázornené
na obrázku.
•• Výšku monitora alebo LCD obrazovky nastavte tak, aby ich
horná časť bola vo výške vašich očí alebo nižšie.
•• Udržiavajte rovnú líniu od lakťa po ruku.
•• Monitor alebo LCD obrazovku nenastavujte na mimoriadne
svetlé nastavenie.
•• Myš nedržte nadmernou silou.
•• Monitor a LCD obrazovku udržiavajte čisté.
•• Ak nosíte okuliare, pred použitím počítača ich očistite.
•• Pri zadávaní obsahu vytlačeného na papieri do počítača
používajte statický držiak na papier, a to tak, aby sa výška
papiera približne rovnala výške monitora.
•• Počas písania nedávajte ruku na klávesnicu.
•• Klávesnicu, zariadenie touchpad alebo myš nestláčajte
nadmernou silou.
•• Pri dlhodobom použití počítača odporúčame pripojenie
externej klávesnice a myši.
Správna poloha počas používania počítača
Ovládanie hlasitosti (Slúchadlá a reproduktory)
Hlasitosť skontrolujte pred počúvaním hudby.
Skontrolujte
hlasitosť!
•• Pred použitím slúchadiel skontrolujte, či nie je hlasitosť príliš
vysoká.
•• Neodporúčame dlhodobé používanie slúchadiel.
•• Odchýlka od predvoleného nastavenia ekvalizéru môže
spôsobiť zhoršenie sluchu.
•• Predvolené nastavenie môžete bez vášho zásahu zmeniť
pomocou aktualizácií softvéru a ovládača. Pred prvým
použitím prosím, skontrolujte predvolené nastavenie
ekvalizéru.
Kapitola 1.
Začíname
21
Aby ste zabránili možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte
dlhodobo zvuky nastavené na najvyššiu hlasitosť.
Čas používania (prestávka)
•• Pri práci dlhšej ako jedna hodina si po 50 minútach dajte 10minútovú prestávku.
Osvetlenie
•• Počítač nepoužívajte v tmavých miestach. Úroveň osvetlenia
pre používanie počítača musí byť dostatočne jasná pre čítanie
knihy.
•• Odporúčame použiť nepriame osvetlenie. Odrazom na LCD
obrazovke zabránite pomocou záclony.
Prevádzkový stav
•• Počítač nepoužívajte na horúcich alebo vlhkých miestach.
•• Počítač používajte v rámci povoleného rozsahu teplôt a
vlhkosti, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
Pohľad spredu
1
Obrázky použité v používateľskej príručke pre kryt a hlavné
teleso uvádzajú reprezentatívny model príslušnej série. Z
tohto dôvodu sa v závislosti od modelu farby a vzhľad na
obrázkoch môžu odlišovať od skutočného vzhľadu produktu.
1 2 3
4
22
Indikátor prevádzky
Označuje prevádzkový stav kamery.
kamery
Pri použití tohto objektívu môžete
vytvárať statické snímky a nahrávať video.
2 Objektív kamery
Ak chcete nasnímať obrázok alebo
nakrútiť video, prejdite na položky
Charms (Talizmany) > Štart > Camera
(Fotoaparát).
3 Mikrofón
Použiť môžete zabudovaný mikrofón.
4 Obrazovka LCD
Zobrazujú sa tu obrazy obrazovky.
Indikátor LED
5
napájani
Zobrazujú prevádzkový stav počítača.
Počas prevádzky príslušnej funkcie sa
rozsvieti príslušná prevádzková dióda LED.
6 Reproduktor
Zariadenie používané na vytvorenie
zvuku.
7 Tlačidlo napájania
Zapne alebo vypne produkt.
8
8 Klávesnica
Zariadenie na zadávanie údajov stláčaním
tlačidiel.
9
Zariadenie
touchpad/
9
tlačidlá zariadenia
touchpad
Zariadenie touchpad a tlačidlá zariadenia
touchpad poskytujú podobné funkcie,
ako má guľôčka a tlačidlá myši.
5
6
7
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
Indikátor LED napájani
23
Pohľad sprava
1
2
3
4
1
Slot na pamäťové
1 karty
Do tohto slotu sa zasúvajú pamäťové
karty.
2 Port USB 2.0
K portu USB môžete pripojiť zariadenia
USB, ako napríklad klávesnicu/myš,
digitálny fotoaparát a pod.
•• Turns blue while the computer is turned on.
Indikátor
1
LED napájani
•• Shows the battery’s charging status while the
computer is turned off.
– Red: Battery charging is in progress.
– Green: Battery is fully charged.
Prehráva CD alebo DVD tituly.
CD mechanika (ODD)
3 (Voliteľná)
4
Bezpečnostná zásuvka
Keďže ODD (mechanika pre optické
disky) je voliteľná, nainštalovaná
mechanika závisí od modelu počítača.
Počítač môžete zabezpečiť pripojením
zámky a kábla k Bezpečnostnej
zásuvke.
Prehľad
Kapitola 1.
Začíname
24
Pohľad zľava
Konektor na pripojenie adaptéru
Konektor jednosmerného
striedavého prúdu, ktorý počítaču dodáva
1
prúdu
napájanie.
2
1
2
3
4
5
6
Port pre káblovú sieť LAN
3 Port pre monitor
K tomuto portu pripojte kábel Ethernet.
Port používaný na pripojenie monitora,
TV alebo projektora s podporou 15kolíkového rozhrania D-SUB.
Súčasťou výbavy sú porty USB, ku ktorým
môžete pripojiť zariadenia USB, ako aj
port USB s funkciou nabíjania. USB port s
Port USB 3.0
funkciou nabíjania vám umožňuje získať
alebo
4 port USB 3.0 s možnosťou prístup k USB zariadeniu alebo ho nabíjať.
nabíjania
Tento port možno rozlíšiť podľa
(voliteľné)
obrázka (
alebo
)
vytlačeného na danom porte
zariadenia.
5 Port HDMI
K tomuto portu môžete pripojiť kábel
HDMI. Pomocou tohto portu si môžete v
televízore užívať digitálne video a audio.
Konektor na pripojenie
6 naúšnej/náhlavnej
súpravy
Tento konektor slúži na pripojenie
náušnej alebo náhlavnej súpravy.
Prehľad
Informácie o nabíjacom porte USB
•• Nabíjací port USB môžete použiť na jednoduché nabíjanie
tabletu alebo iných zariadení. Otvorte aplikáciu Settings a
postupne vyberte položky Správa napájania > Nabíjanie
cez USB > Režim Vysokokapacitné nabíjanie > ZAP..
•• V niektorých zariadeniach sa môže nabíjanie pomocou
Režim Vysokokapacitné nabíjanie ukončiť skôr než sa
zariadenie nabije úplne. V takom prípade bude nabíjanie
pokračovať normálnou rýchlosťou, pokiaľ bude zariadenie
pripojené k nabíjaciemu portu USB.
•• Prenos údajov medzi počítačom a zariadeniami nabíjanými
v Režim Vysokokapacitné nabíjanie nie je k dispozícii.
•• Keď sa nabíja zariadenie USB, nabíjanie batérie môže trvať
dlhšie.
•• Keď je počítač napájaný z batérie, úroveň nabitia batérie sa
počas nabíjania zariadenia USB môže znížiť.
•• Stav nabitia zariadenia USB sa na počítači nezobrazuje.
•• Zapnutie funkcie nabíjania, keď je počítač vypnutý:
Otvorte aplikáciu Settings a postupne vyberte položky
Správa napájania > Nabíjanie cez USB > Nabíjanie cez
port USB v režime spánku > ZAP..
•• Na niektorých zariadeniach USB nemusí byť táto funkcia k
dispozícii.
Kapitola 1.
Začíname
25
Zapínanie a vypínanie počítača
Kapitola 1.
Začíname
26
Zapnutie počítača
1
2 LCD panel zdvihnite nahor.
3 Počítač zapnite stlačením tlačidla napájania.
Pripojte sieťový adaptér.
O aktivácii systému Windows
Pri prvom zapnutí počítača sa zobrazí obrazovka aktivácie
operačného systému Windows.
Ak chcete začať počítač používať, podľa pokynov vykonajte
postup aktivácie.
Pri prvom zapnutí počítača sa zobrazí pôvodné nastavenie
dátumu výrobcu. Nastavte váš miestny čas a dátum.
Nastavenie jasu obrazovky
áᔪ sa
Keď je počítač napájaný z batérie, jas LCD obrazovky
automaticky nastaví na nízku úroveň.
Jas obrazovky zvýšte stlačením kombinácie klávesov
Ŗᮁ
4 Pri zapnutí počítača sa rozsvieti na modro.
+
.
ponuku Kľúčové tlačidlá.
1 •Otvorte
T
ouchpad/myš: Ukazovateľ myši presuňte do pravého
᜽᯲
horného alebo dolného rohu obrazovky.
ᰆ⊹
2
Lištu zvýšte stlačením tlačidiel Nastavenie
> Jas
.
ᖅᱶ
⦽
Zapínanie a vypínanie počítača
Kapitola 1.
Začíname
Na pracovnej ploche
Vypnutie počítača
•• Keďže postupy vypnutia počítača sa môžu odlišovať v
závislosti od nainštalovaného operačného
systému, počítač
áᔪ
vypnite prosím, podľa postupu platného pre zakúpený
operačný systém.
Ŗᮁ uložte všetky vaše údaje.
•• Pred kliknutím na tlačidlo Vypnúť
ponuku Kľúčové tlačidlá.
1 •Otvorte
Touchpad/myš: Ukazovateľ myši presuňte do pravého
᜽᯲
horného alebo dolného rohu obrazovky.
ᰆ⊹
Kliknite na položky Nastavenie
2 Vypnúť
.
27
> Napájanie
ᖅᱶ
>
⦽
Ak chcete počítač vypnúť, keď ste odhlásení, odomknite
obrazovku a kliknite na položky Napájanie
> Vypnúť .
⦽
Pravým tlačidlom kliknite na tlačidlo Štart
1 Touchpad/myš:
v ľavom dolnom rohu.
2 Kliknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť > Vypnúť.
Zapínanie a vypínanie počítača
Uzamknutie obrazovky
Obrazovku uzamknutia odomknete tak, že vykonáte jeden z
nasledovných úkonov:
•• Touchpad/myš:
Kliknite na obrazovku zámky.
•• Klávesnica: Stlačte ktorýkoľvek kláves.
Ak má konto heslo, po odomknutí obrazovky sa prihláste zadaním
hesla.
Kapitola 1.
Začíname
28
Kapitola 2.
Používanie systému Windows
Čo je to Microsoft Windows?
30
Prvý pohľad na obrazovku
31
Používanie talizmanov
33
Používanie aplikácií
35
Funkcia klávesovej skratky systému Windows
40
Čo je to Microsoft Windows?
Microsoft Windows je operačný systém, ktorý je nevyhnutný na
prevádzku počítača.
Ak chcete svoj počítač využívať optimálnym spôsobom, musíte ho
vedieť správne obsluhovať. Informácie tom, ako používať operačný
systém, nájdete v častiach Pomoc a technická podpora pre
systém Windows a Pomocník+tipy.
•• Táto obrazovka môže vyzerať mierne odlišne v závislosti od
modelu a operačného systému.
•• Táto príručka je určená pre systém Windows 8.1, pričom
jej obsah sa môže líšiť v závislosti od verzie operačného
systému.
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Zobrazenie pomocníka
Ak chcete otvoriť Pomocníka, postupujte takto:
•• Klávesnica: Na pracovnej ploche stlačte kláves F1.
•• Touchpad/myš: Umiestnením ukazovateľa myši do pravého
horného alebo dolného rohu obrazovky zobrazte ponuku
Kľúčové tlačidlá. Ťuknite na položku Nastavenia >
Pomocník.
Ak ste pripojení k internetu, máte možnosť prístupu k
najaktuálnejšiemu on-line pomocníkovi.
•• Obrázok na pracovnej ploche sa líši v závislosti od modelu
produktu a verzie operačného systému.
Zobrazenie ponuky Pomocník+tipy
Na Štart obrazovke vyberte položku Pomocník+tipy.
30
Prvý pohľad na obrazovku
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Systém Windows ponúka nový režim Štart obrazovky, ako aj
režimpracovnej plochy známy zo starších verzií tohto operačného
systému.
1
Úvodná
obrazovka
Označuje predvolenú úvodnú obrazovku
systému Windows.
2
Aplikácia
Označuje aktuálne nainštalované aplikácie.
3
Používateľské
konto
4
Obrazovka Štart
5
6
Keď zapnete počítač, zobrazí sa Štart obrazovka, ktorá vám
umožňuje používať aplikácie z jedného miesta.
1
2 3
Označuje momentálne používané
používateľské konto.
Zobrazenie
talizmanov
Ponuka talizmanov je skrytá na pravej
strane obrazovky. Kurzor myši umiestnite
na okraj pravej hornej alebo spodnej časti
obrazovky. Zobrazí sa ponuka talizmanov.
Talizmany
Označuje ponuku, ktorá vám umožňuje
používať funkcie ako Hľadať, Zdieľať, Spustiť,
Zariadenie a Nastavenia.
Pracovná plocha
Obrazovka Štart
Pracovná plocha Prepína na režim pracovnej plochy.
7
Obrazovka Aplikácie sa objaví v prípade,
keď zobrazíte zoznam všetkých aplikácií
nainštalovaných v počítači vo forme dlaždíc.
áᔪ
Táto obrazovka sa objaví len pri používaní
myši.
8
Toto tlačidlo sa objaví len pri používaní myši.
Tlačidlo Štart
zobrazíte presunutím
᜽᯲ do ľavého dolného rohu.
ukazovateľa myši
Kliknutím na toto tlačidlo možno prepnúť na
ᰆ⊹
obrazovkou naposledy
spustenej aplikácie
alebo pracovnej plochy.
Podľa potreby kliknite
na tlačidlo pravým
ᖅᱶ
tlačidlom myši a vyberte možnosť Vypnúť
alebo Ovládací panel.
4
Ŗᮁ
5
6
7
8
4
31
Tlačidlo Štart
Prvý pohľad na obrazovku
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Pracovná plocha
3
Ponúka funkcie podobné tým, ktoré ste mali k dispozícii
na pracovnej ploche v predchádzajúcich verziách systému
Windows 8.
Talizmany
Označuje ponuku, ktorá vám umožňuje
používať funkcie ako Hľadať, Zdieľať,
Spustiť, Zariadenie a Nastavenia.
Presun na Štart obrazovku.
4
1
2
Tlačidlo Štart
Ak chcete vybrať ponuky rýchleho
prístupu ako Vypnúť alebo Ovládací
panel, pravým tlačidlom kliknite na
tlačidlo Štart.
Používanie tlačidla Štart
3
4
1
2
Pracovná plocha
Zobrazenie
talizmanov
Ovládací panel
Prieskumník
Označuje pracovnú plochu.
Ponuka talizmanov je skrytá na pravej
strane obrazovky.
2
Ak chcete vybrať ponuky rýchleho prístupu, pravým tlačidlom
kliknite na tlačidlo Štart.
Zobrazí sa ponuka Kľúčové tlačidlá, ako je
znázornené na obrázku.
•• Touchpad/myš: Ukazovateľ myši
umiestnite do pravého horného alebo
dolného rohu obrazovky.
Ponuka Napájanie
Tlačidlo Štart
32
Používanie talizmanov
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Charms (Talizmany) je nový typ ponuky, ktorá kombinuje ponuku
Štart s ovládacím panelom predchádzajúcich verzií systému
Windows.
Ponuka talizmanov vám umožňuje rýchlo konfigurovať zariadenia
pripojené k počítaču, vyhľadávať aplikácie/súbory a využívať
funkciu zdieľania atď.
Vyhľadávanie kľúčových slov a následné
vygenerovanie integrovaného zoznamu výsledkov
vyhľadávania zahŕňajúcich aplikácie, súbory a
Search
Vyhľadávanie
webové stránky.
Search
Search
Share
Share
Zdieľanie
Share
Aktivácia talizmanov
Ak chcete otvoriť ponuku Kľúčové tlačidlá, postupujte takto:
•• Touchpad/myš: Ukazovateľ myši umiestnite do pravého
horného alebo dolného rohu obrazovky.
Zobrazenie
ponuky
Charms
(Talizmany)
Talizmany
Zobrazenie
ponuky
Charms
(Talizmany)
33
Start
Start
Start
Štart
Device
Device
Device
Zariadenia
Settings
Settings
Nastavenie
Settings
Zdieľanie rozličných typov súborov s ostatnými
používateľmi prostredníctvom e-mailovej
komunikácie.
Presun na domovskú obrazovku alebo otvorenie
naposledy spustenej aplikácie.
Vyhľadanie a použitie pripojených zariadení,
napríklad tlačiarní a zobrazovacích monitorov.
Konfigurácia nastavení počítača alebo aplikácie
podľa vašich požiadaviek.
Používanie talizmanov
Kapitola 2
Používanie systému Windows
34
Zmena nastavení
Často používané ponuky systému Windows sa zhromažďujú.
Ikona
Kliknite na položky Charms (Talizmany) > Settings (Nastavenia).
Názov
Popis funkcie
Môžete sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.
Bezdrôtová sieť Vyberte bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa
chcete pripojiť.
Nastavenie
hlasitosti
⦽
⦽
⦽
⦽
⦽
ENG
Môžete nastaviť hlasitosť alebo stlmiť
zvuk.
Jas obrazovky
Môžete nastaviť jas obrazovky.
Upozornenie
Môžete nastaviť interval, v akom
aplikácia odosiela upozornenia.
Napájanie
Môžete vypnúť počítač alebo
konfigurovať možnosti napájania.
Jazyk
Výber jazyka, ktorý uprednostňujete.
Změnit nastaveníe PC
Môžete meniť ďalšie nastavenia.
Používanie aplikácií
Kapitola 2
Používanie systému Windows
35
Pojem aplikácia označuje aplikačný program (ďalej sa bude
označovať pojmom aplikácia). V širšom kontexte tento pojem
označuje všetky softvérové aplikácie nainštalované v operačnom
systéme.
Systém Windows poskytuje základné aplikácie na realizáciu
bežných úloh.
Spustenie/ukončenie aplikácie
Ak chcete aplikáciu aktivovať, kliknite na ňu na úvodnej obrazovke.
Zatvorenie aktuálnej aplikácie pomocou myši
Ukazovateľ myši presuňte na vrchný okraj obrazovky.
1 Váš
kurzor myši sa zmení na tvar ruky.
Stlačte a podržte tlačidlo myši a súčasne ťahajte kurzor k
2 spodnému
okraju obrazovky. Aplikácia sa posunie nadol,
zmizne a ukončí sa.
Používanie aplikácií
Zobrazenie aktuálne spustených aplikácií
Ak chcete zobraziť naposledy spustenú aplikáciu, kurzor myši
1 posuňte
do ľavého horného rohu obrazovky.
Potom posúvaním kurzora myši nadol zobrazte zoznam
2 aktuálne
spustených aplikácií v príslušnom poradí.
Používanie aplikácií
Kliknite na aplikáciu v danom zozname alebo ju potiahnite do
3 stredu
obrazovky. Teraz môžete prehliadať zvolenú aplikáciu,
ktorá je momentálne spustená.
Pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu v zozname a kliknutím
na možnosť Close (Zavrieť) ju ukončite.
Kapitola 2
Používanie systému Windows
36
Používanie rozdelených obrazoviek
1 Vyberte položku Apps (Aplikácie) na úvodnej obrazovke .
Ukazovateľ myši presuňte na vrchný okraj
2 Touchpad/myš:
obrazovky. Tvar ukazovateľa sa zmení na dlaň. Potom myš
presuňte smerom doľava alebo doprava.
1
2
Príslušne usporiadajte polohu jednotlivých rozdelených
3 obrazoviek.
Ak chcete zmeniť pomer rozdelenia obrazovky, posúvajte
4 lištu
rozdelenia obrazovky.
Aplikácia Weather Lišta rozdelenia
(Počasie) obrazovky
Aplikácia Store (Predajňa)
Príklad: Ak súčasne spustíte aplikáciu Weather (Počasie) a Store (Predajňa)
Používanie aplikácií
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Pridanie/odobranie aplikácie na/z úvodnej obrazovky
1
Prejdite na obrazovku Aplikácie.
•T
ouchpad/myš: Kliknite na ikonu
domovskej obrazovky.
v ľavom dolnom rohu
Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať a ťuknite na pravú
2 stranu
touchpadu alebo naňho kliknte pravým tlačidlom.
Ponuky klávesových skratiek sa zobrazujú v spodnej časti
obrazovky.
3
Vyberte položku Pripnúť na domovskú obrazovku
alebo Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke
1
2
Príklad: Keď odstraňujete aplikáciu z úvodnej obrazovky
.
37
Prehľad aplikácie Fotoaparát
Aplikáciu Fotoaparát v rámci operačného systému môžete použiť
na snímanie fotografií či nahrávanie filmov a ich následnú úpravu
podľa svojich požiadaviek.
1 Vyberte položku Fotoaparát na domovskej obrazovke.
Ak chcete snímať fotografie, vyberte ikonu
. Ak chcete
2 nahrávať
filmy, vyberte ikonu
.
Používanie aplikácií
Kapitola 2
Používanie systému Windows
Prehratie fotografie alebo filmu
Úprava fotografií
► Postup na okamžité prehratie fotografií nasnímaných pomocou
aplikácie Fotoaparát
1 Vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
Potiahnite prstom smerom nadol od vrchného okraja
2 obrazovky,
prípadne potiahnite prstom smerom nahor od
• Touchpad/myš: Kliknite na šípku v ľavej časti obrazovky.
► Na Úvodnej obrazovke vyberte položky Fotografie
fotoaparátu.
>Z
Môžete spustiť súvislé prezeranie zhotovených fotografií a
videí.
spodného okraja.
Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na fotografiu.
Potom vyberte položku Upraviť a vykonajte požadované
3 úpravy.
Upozornenia
•• Nesnímajte fotografie iných osôb bez ich súhlasu.
•• Nesnímajte fotografie a nenahrávajte videá na miestach,
kde to nie je povolené.
•• Nesnímajte fotografie a nenahrávajte videá, ktoré môžu
narušovať súkromie alebo dôvernosť údajov.
38
Používanie aplikácií
Používanie predajne Windows Store
Ak na úvodnej obrazovke spustíte aplikáciu App Store (Obchod
aplikácií), zobrazia sa aplikácie v predajni Windows Store.
Na zakúpenie aplikácií v predajni Windows Store je však
nevyhnutné mať založené konto u spoločnosti Microsoft.
Pokračujte po registrácii účtu Microsoft v ponuke Charms
(Talizmany).
Kapitola 2
Používanie systému Windows
39
Konfigurácia účtu Microsoft
Účet Microsoft vám umožňuje on-line synchronizovať vaše
nastavenia s inými zariadeniami so systémom Windows, čím
získavate možnosť zdieľania súborov a nastavení.
Ak chcete preberať a nakupovať aplikácie z predajne, mali by ste si
zaregistrovať konto Microsoft.
Spustite ponuku Charms (Talizmany) a kliknite na položky
1 Nastavenia
> Změnit nastaveníe PC.
2 Vyberte položku Vaše konto > Pripojiť ku kontu Microsoft.
1
Spoločnosť Samsung nedokáže napraviť chyby vzniknuté
v dôsledku používania iných nainštalovaných aplikácií
zakúpených v predajni Windows Store. Obráťte sa priamo na
centrum zákazníckej podpory pre danú aplikáciu.
2
Zaregistrujte si konto podľa nasledujúcich príslušných
3 postupov.
Funkcia klávesovej skratky systému Windows
Kapitola 2
Používanie systému Windows
40
V systéme Windows môžete používať nasledujúce užitočné klávesové skratky.
Funkcia
Klávesové skratky
Popis funkcie
Zobrazenie úvodnej obrazovky
Kláves Windows
Zobrazenie pracovnej plochy
Tlačidlo Windows + D
Prepína na režim pracovnej plochy.
Spúšťanie talizmanov
Tlačidlo Windows + C
Aktivuje talizmany.
Uzamknutie obrazovky
Tlačidlo Windows + L
Uzamkne obrazovku.
Otvorenie strediska zjednodušeného prístupu
Kláves Windows + U
Otvára konfiguráciu strediska zjednodušeného prístupu.
Otvorenie nastavení druhej obrazovky
Tlačidlo Windows + P
Otvorí ponuku nastavení externého monitora.
Otvorenie aplikácie Advanced Management Tool
Kláves Windows + X
Otvorí aplikáciu Advanced Management Tool
Ukončenie aplikácie
Alt + F4
Prepína na režim úvodnej obrazovky.
Ukončí aktuálne spustenú aplikáciu.
Kapitola 3.
Používanie počítača
Klávesnica
42
Zariadenie touchpad
45
Pamäťová karta
49
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
52
Nastavenie hlasitosti
55
Ovládanie jasu LCD obrazovky
57
Káblová sieť LAN
59
Bezdrôtová sieť LAN (voliteľné)
62
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
64
Používanie aplikácie Multimedia (voliteľné)
72
Používanie aplikácií s inteligentným telefónom Samsung
(voliteľné)
74
Aktualizácia softvéru Samsung
75
Diagnostika stavu počítača a riešenie problémov
76
Používanie zabezpečovacieho slotu
77
Klávesnica
Kapitola 3.
Používanie počítača
Nasledovné časti sa týkajú funkcií a postupov klávesových skratiek.
•• Skutočná klávesnica môže vyzerať inak ako je znázornené na obrázku.
•• V závislosti od vašej krajiny sa môže klávesnica líšiť. Nasledovný text opisuje hlavne klávesové skratky.
Klávesové skratky
Stlačte a podržte kláves Fn a zároveň stláčajte klávesové skratky.
Prípadne stlačte kláves Fn Lock spolu s klávesovou skratkou, aby ste mohli ľahšie využívať funkcie klávesových skratiek.
► Spôsob 1
+
Klávesové skratky
► Spôsob 2
1
Funkcia Fn Lock je zapnutá: Modrý indikátor LEDje zapnutý
2
Klávesové skratky
42
Klávesnica
Klávesové skratky
Kapitola 3.
Používanie počítača
Názov
Settings
Ovládanie jasu
obrazovky
43
Funkcia
Spustí sa riadiaca softvérová aplikácia od spoločnosti Samsung - Settings.
Ovláda nastavenie jasu obrazovky.
LCD/externý monitor
Po pripojení externého monitora (alebo TV) k počítaču prepína výstup obrazovky na LCD
obrazovku alebo externý monitor.
Zariadenie touchpad
Zapína alebo vypína funkciu zariadenia touchpad.
Zariadenie touchpad môžete vypnúť, keď používate len externú myš.
Stíšiť
Ovládanie hlasitosti
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuk, stlačte toto tlačidlo.
Reguluje hlasitosť.
Zobraziť aktívne aplikácie Zobrazí sa zoznam aktuálne spustených aplikácií.
Obrazovka s pracovnou
plochou
Ukončenie aplikácie
Wi-Fi
Prepnutie na pracovnú plochu.
Zatvoriť spustenú aplikáciu.
Zapnutie alebo vypnutie pripojenia k sieti Wi-Fi. Keď sa aktivuje sieť Wi-Fi, zobrazí sa
zoznam prístupových bodov (AP).
Klávesnica
Kapitola 3.
Používanie počítača
Ostatné funkčné klávesy (voliteľné)
•• Vykonáva funkciu kliknutia pravého tlačidla myši (zariadenie
touchpad).
+
•• Ak stlačíte tlačidlo Fn Lock, funkcie horúcich klávesov môžete
využívať aj bez stlačenia klávesu Fn.

•• Ak stlačíte kláves Num Lock, môžete používať numerické
klávesy.
Num
Lock
Ak klávesové skratky nefungujú správne, musíte nainštalovať
aplikáciu Settings.
44
Zariadenie touchpad
Zariadenie touchpad poskytuje rovnaké funkcie, ako myš a ľavé
a pravé tlačidlo zariadenia touchpad zohráva úlohu ľavého a
pravého tlačidla myši.
Kapitola 3.
Používanie počítača
45
Funkcia kliknutia
Položte prst na touchpad a raz kliknite na položku.
Prípadne raz rýchlo stlačte ľavé tlačidlo a uvoľnite ho.
•• Zariadenia touchpad sa dotýkajte len prstami. Zariadenie
touchpad nerozozná okrem vašich prstov nič iné, ako
napríklad guľôčkové pero.
Ťuknutie
alebo
•• Ak sa počas zavádzania systému dotknete zariadenia
toouchpad alebo stlačíte tlačidlá zariadenia touchpad, čas
zavádzania systému Windows sa môže predĺžiť.
Kliknutie
Funkcia dvojitého kliknutia
Základné funkcie zariadenia touchpad
Pohyb kurzora na obrazovke
Prst jemne položte na zariadenie touchpad a pohýbte prstom.
Kurzor myši sa bude primerane pohybovať. Prst pohnite smerom,
ktorým chcete kurzor posunúť.
Prst dajte na zariadenie touchpad a rýchlo dvakrát prstom ťuknite
nad želanou položkou.
Alternatívne môžete dvakrát rýchlo stlačiť ľavé tlačidlo zariadenia
touchpad.
Dvojité ťuknutie
alebo
Dvojité kliknutie
Zariadenie touchpad
Kapitola 3.
Používanie počítača
Funkcia pravého tlačidla
46
Funkcia gesta zariadenia touchpad (voliteľné)
Toto zodpovedá kliknutiu pravým tlačidlom myši.
Funkcia gesta zariadenia touchpad nemusí byť poskytnutá a
verzia funkcie sa môže v závislosti od modelu líšiť.
Niektoré postupy používania sa môžu v závislosti od verzie
áᔪ
odlišovať.
Ak chcete na položku kliknúť pravým tlačidlom, ťuknite na
dotykovú podložku dvoma prstami alebo stlačte pravé tlačidlo
dotykovej podložky.
Ťuknutie
alebo
Kliknutie
Konfigurácia funkcie gesta
Ŗᮁ
Niektoré funkcie nemusia byť nakonfigurované.
᜽᯲
V tomto prípade ich môžete nakonfigurovať
pomocou
nasledujúcej cesty.
1
Funkcia ťahania
Ťahanie označuje presun položky po výbere na iné miesto.
Ľavé tlačidlo zariadenia touchpad stlačte a držte stlačené nad
položkou, ktorú chcete ťahať a položku presuňte na nové miesto.
Držanie stlačeného ľavého
tlačidla zariadenia touchpad
Presunutie
ᰆ⊹
Na pracovnej polohe kliknite na položky ponuka Charms
(Talizmany) > Nastavenie
> Zmeniť nastavenie PC >
Počítač a zariadenia > Myšᖅᱶ
a dotykové zariadenie.
sa zobrazí okno s nastaveniami touchpadu, kliknite
2 naKeďpríslušnú
položku pod nastavením Select an Item to
Configure (Vyberte položku, ktorú chcete nastaviť), aby
ste označili políčko príslušnej položky.
Ak chcete zrušiť funkciu gest, zrušte označenie políčka
príslušnej položky v okne nastavení touchpadu.
Zariadenie touchpad
Kapitola 3.
Používanie počítača
Funkcia posúvania
Funkcia aktivácie ponuky Charms (Talizmany)
Táto funkcia je rovnaká, ako oblasť posúvania zariadenia touchpad.
Ak položíte prst na pravý okraj touchpadu a potiahnete ho do
stredu, zobrazí sa ponuka Charms (Talizmany).
Ak na zariadenie Touchpad dáte dva prsty a posuniete ich smerom
hore, dole, doľava alebo doprava, obrazovka sa bude posúvať
smerom hore, dole, doľava alebo doprava.
47
alebo
Zobrazenie spustených aplikácií
Funkcie priblíženia
Ak na zariadenie touchpad dáte dva spojené alebo oddelené prsty,
aktuálny obrázok alebo text bude priblížený alebo oddialený.
Ak chcete otvoriť spustené aplikácie, potiahnite prstom z ľavého
okraja do stredu dotykovej podložky.
Zariadenie touchpad
Funkcia zapnutia/vypnutia zariadenia touchpad
Uzamknutie s tlačidlami klávesových skratiek
Ak chcete používať iba myš, jednoducho uzamknite touchpad.
Funkciu zariadenia touchpad uzamknete stlačením kláves
+
.
Prípadne stlačením klávesu
a následne klávesu
vypnite funkciu zariadenia touchpad.
Nastavenia touchpadu a jeho tlačidiel môžete nakonfigurovať
na kartách, ktoré sa zobrazia po kliknutí na ponuku Charms
(Talizmany) na pracovnej ploche > Nastavenie > Ovládací
panel > Hardvér a zvuk > Touchpad.
Kapitola 3.
Používanie počítača
48
Pamäťová karta
Pomocou pamäťovej karty môžete prenášať údaje do ďalších
digitálnych zariadení, ako sú napríklad digitálne fotoaparáty.
Pamäťové karty sa predávajú samostatne. Kúpte si pamäťovú kartu
s dostatočnou požadovanou kapacitou.
Tento počítač podporuje nasledovné typy pamäťových kariet.
Skratka
Opis
SD
•• Secure Digital
mini SD
•• mini Secure Digital
micro SD
•• micro Secure Digital
SDHC
•• Secure Digital High Capacity
mini SDHC
•• mini Secure Digital High Capacity
micro SDHC
•• micro Secure Digital High Capacity
SDXC
•• Secure Digital eXtended Capacity
micro SDXC
•• micro Secure Digital eXtended Capacity
Aby bolo možné mini alebo micro kartu použiť, najprv ju vložte do
adaptéra a až potom adaptér s kartou do slotu na pamäťové karty.
Kapitola 3.
Používanie počítača
49
•• Niektoré pamäťové karty nemusia byť s počítačom úplne
kompatibilné. Použitie nekompatibilnej pamäťovej karty
môže poškodiť počítač alebo pamäťovú kartu, alebo
poškodiť dáta na nej uložené.
•• Dávajte pozor, aby ste pamäťovú kartu vložili naznačeným
smerom.
•• Kartu skladujte samostatne, aby sa predišlo strate, keď sa
počítač premiestňuje.
•• Rýchlosti pamäťových kariet sa líšia.
Pamäťová karta
Vkladanie pamäťovej karty
1 Ak je v slote na pamäťové karty vložený kryt, vyberte ho.
Pamäťovú kartu vkladajte do slotu na pamäťové karty
2 naznačeným
smerom.
Kapitola 3.
Používanie počítača
50
3 Ak sa zobrazí kontextové hlásenie, vyberte akciu.
4 Zvoľte Otvoriť priečinok a zobraziť súbory.
Ukladanie, presun alebo mazanie dát na pamäťovej karte.
5 Priečinok
pamäťovej karty sa otvorí iba na pracovnej ploche.
Vyberanie pamäťovej karty
Uchopte koniec karty a vytiahnite ju zo slotu.
Pamäťová karta
Formátovanie pamäťovej karty
Pamäťová karta sa formátuje pred prvým použitím alebo, aby sa z
nej odstránili všetky dáta.
Formátovaním pamäťovej karty sa z nej vymažú všetky dáta.
V prípade potreby si pred formátovaním pamäťovej karty
všetky dôležité údaje z nej zálohujte.
1 Na paneli úloh vyberte položku Prieskumník .
Pravým tlačidlom kliknite na jednotku pamäťovej karty a
2 potom
zvoľte Formátovať.
3 Zvoľte Spustiť.
Kapitola 3.
Používanie počítača
51
•• Ak chcete pamäťovú kartu používať na výmenu dát s
digitálnym zariadením, ako digitálny fotoaparát, odporúča
sa naformátovať dáta s daným digitálnym zariadením.
•• Keď sa pokúšate formátovanú pamäťovú kartu použiť v
inom digitálnom zariadení, pamäťovú kartu naformátujte
znovu v danom zariadení.
•• Opakované zasúvanie a vyberanie pamäťovej karty môže
pamäťovú kartu poškodiť.
•• Zabezpečený vstup/výstup secure digital (SDIO) nie je
podporovaný.
•• Ak je uško ochrany proti zápisu v uzamknutej polohe,
kartu nemožno formátovať a dáta na ňu zapisovať ani z nej
mazať.
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Ak pripojíte externé zobrazovacie zariadenie ako je monitor, TV,
projektor atď, počas prezentácie alebo pri sledovaní videa alebo
filmu môžete prehliadať obraz na väčšej obrazovke externého
zariadenia.
Kapitola 3.
Používanie počítača
O pripojovacom kábli
Používatelia by mali dodatočne zakúpiť potrebné prepojovacie
káble.
Počítač podporuje dva typy portov: port D-SUB monitor a port
HDMI.
Keďže kvalita obrazu je v prípade HDMI vyššia ako u D-SUB, ak je k
dispozícii viac ako jeden port, kábel pripojte k portu, ktorý ponúka
vyššiu kvalitu zobrazenia.
Kým začnete, skontrolujte port a kábel externého
zobrazovacieho zariadenia a potom zobrazovacie zariadenie
pripojte k počítaču.
Kábel analógového monitora
(D-SUB)
Kábel HDMI
52
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Ŗᮁ
3
Pripojenie k portu monitora
Pripojte externý monitor, TV alebo projektor, ktorý podporuje
rozhranie D-SUB, aby ste obraz zobrazili na väčšej obrazovke.
Pripojením počítača k projektoru môžete uskutočniť lepšiu
prezentáciu.
Port D-SUB na počítači a port monitora alebo TV prepojte
1 pomocou
monitorového kábla (15-kolíkový).
Externý
monitor
TV
Projektor
Kapitola 3.
Používanie počítača
᜽᯲
Vyberte položky ponuka Charms (Talizmany) > Zariadenia
> Projektor3&୘ִփ
> Druhá obrazovka.
ᰆ⊹
Vyberte
želaný režim
monitora.
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
Iba obrazovka počitača
3&୘ִփ
Obsah
sa zobrazuje len na obrazovke monitora
‫ࢿـ‬
(aktuálne zariadenie).
‫ࢿـ‬
Duplikovať
‫ ࢿـ‬aktuálneho zariadenia sa zobrazuje aj na
Obsah
externom
zariadení.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Rozšíriť
୙ࢠ
Obrazovka
aktuálneho zariadenia sa rozšíri na
externé
zariadenie.
୙ࢠ
Iba
druhá obrazovka
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Obsah
sa zobrazí len na obrazovke externého
zariadenia.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Prípadne, ak chcete nastaviť duálne zobrazenie:
Pripojte napájací kábel pripojeného monitora, TV alebo
2 projektora
a zapnite napájanie.
Pri pripájaní k TV prijímaču prepnite do režimu externého
zariadenia.
53
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
V ovládacom paneli
otvorte okno Nastavenie zobrazenia,
vyberte položku Monitor 2 a vyberte políčko Rozšíriť
na veľkosť tohto monitora pre nastavenie duálneho
zobrazenia. Podrobnejšie informácie nájdete v on-line
pomocníkovi systému Windows.
Pripojenie externého zobrazovacieho zariadenia
Ŗᮁ
Pripojenie cez port Micro HDMI (Voliteľné)
Ak pripojíte počítač k televízoru prostredníctvom portu HDMI,
môžete si vychutnávať vysokú kvalitu obrazu i zvuku.
Po pripojení TV prostredníctvom rozhrania HDMI musíte
nakonfigurovať obraz a zvuk.
1 Kábel HDMI pripojte k portu HDMI na televízore.
Externý
monitor
TV
Projektor
2
Kapitola 3.
Používanie počítača
᜽᯲
Vyberte položky ponuka Charms (Talizmany) > Zariadenia
> Projektor3&୘ִփ
> Druhá obrazovka.
ᰆ⊹
Vyberte
želaný režim
monitora.
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
Iba obrazovka počitača
3&୘ִփ
Obsah
sa zobrazuje len na obrazovke monitora
‫ࢿـ‬
(aktuálne zariadenie).
‫ࢿـ‬
Duplikovať
‫ ࢿـ‬aktuálneho zariadenia sa zobrazuje aj na
Obsah
externom
zariadení.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Rozšíriť
୙ࢠ
Obrazovka
aktuálneho zariadenia sa rozšíri na
externé
zariadenie.
୙ࢠ
Iba
druhá obrazovka
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Obsah
sa zobrazí len na obrazovke externého
zariadenia.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Podporuje sa len u modelov s podporou portu výstupu TV
(HDMI).
•• Ak je na TV viac ako jeden port HDMI, počítač pripojte k
portu DVI IN.
•• Pri pripájaní počítača k TV prepnite režim externého
vstupu na TV na HDMI.
54
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Nastavenie hlasitosti
Kapitola 3.
Používanie počítača
Hlasitosť môžete nastaviť pomocou klávesnice a programu na
ovládanie hlasitosti.
55
Používanie nahrávacích programov
Postupy pri nahrávaní zvuku pomocou aplikácie Windows
Recorder sú popísané nižšie.
Nastavenie hlasitosti pomocou klávesnice
+
alebo
Pripojte mikrofón ku konektoru slúchadiel alebo náhlavnej
1 súpravy.
+
Použiť môžete aj vnútorný mikrofón.
áᔪ
Prípadne hlasitosť zapnite alebo vypnite stlačením kombinácie
klávesov
+
.
Ŗᮁ
Pravým tlačidlom kliknite na ikonou Volume (Hlasitosť)
2 lište
úloha a vyberte položku Nahrávacie zariadenia.
Skontrolujte, či je mikrofón nastavený ako predvolené
3 nahrávacie
zariadenie.
᜽᯲
Ak je to tento prípad, už je nastavený ako predvolené
zariadenie. Ak nie, pravým tlačidlom kliknite nad mikrofónom
a vyberte možnosť Predvoliť.
Nastavenie hlasitosti pomocou programu na
nastavovanie hlasitosti
ᰆ⊹
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) > Nastavenie
a nastavte ovládaciu lištu.
v
>
4
Kliknite na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo dole a
potom kliknite na položku Nahrávanie zvuku.
ᖅᱶ
Stíšenie
5 Kliknite na možnosť Spustiť nahrávanie.
⦽
Nastavenie hlasitosti
Kapitola 3.
Používanie počítača
Dolby Digital Plus
Svoj zážitok zo zvuku môžete optimalizovať pomocou funkcie
Dolby Digital Plus.
Táto funkcia analýzou a automatickou úpravou úrovne zvuku
vylepšuje zvukové prvky.
V závislosti od modelu a operačného systému táto funkcia
nemusí byť k dispozícii.
Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a vyberte
1 kľúčové
tlačidlo Nastavenie > položky Ovládací panel >
Dolby Digital Plus Home Theater
.
na položku a vyberte režim prehrávania.
2 KKliknite
dispozícii sú predvolené režimy filmu, hudby, hry a
optimalizácie hlasu. Môžete pridať aj vlastné režimy.
56
Ovládanie jasu LCD obrazovky
᜽᯲
Kapitola 3.
Používanie počítača
57
ᰆ⊹
na ponuku Charms (Talizmany) > Nastavenie
1 >Kliknite
ikona Nastavenie obrazovky
.
Nastavte jas pomocou ovládacej lišty na reguláciu jasu
2 obrazovky.
⦽
ᖅᱶ
Prepínanie režimu obrazu
Režim obrazu môžete prepnúť na požadovaný spôsob zobrazenia,
ak chcete napríklad optimalizovať displej na zobrazenie filmov
alebo elektronických kníh.
1 Kliknite na ikonu na domovskej obrazovke vľavo dole.
2 Kliknite na položku Settings > Displej > Farebný tón.
•• Dynamický: Obraz bude jasný a ostrý.
•• Štandardné: Štandardný režim obrazu.
•• Film: Prepnite na tento režim, ak je okolité osvetlenie slabé
alebo pri sledovaní filmov.
•• Film(jasné): Pre lepšie rozlíšenie sa tmavá scéna rozjasní.
•• Režim čítania: Vhodné na čítanie elektronických kníh.
•• Žiaden efekt: Toto je predvolený režim obrazu.
Po pripojení napájania striedavého prúdu sa jas obrazovky
automaticky nastaví na najjasnejšiu úroveň a keď počítač
beží na batériu, jas sa automaticky zníži kvôli predĺženiu čas
použitia batérie.
Ovládanie jasu LCD obrazovky
•• Šetrenie spotreby napájania batérie
Pri chode počítača na napájanie z batérie znížte jas LCD
obrazovky kvôli šetreniu spotreby napájania batérie.
•• Princíp zlých pixlov LCD obrazovky prenosného
počítača
Spoločnosť Samsung dodržiava špecifikácie týkajúce sa
prísnej kvality a spoľahlivosti LCD obrazoviek. Napriek
tomu nie je možné zabrániť prítomnosti malého počtu
zlých pixlov. Veľký počet zlých pixlov môže spôsobovať
problémy so vzhľadom, ale malý počet pixlov nemá vplyv
na výkon počítača.
Preto spoločnosť Samsung dodržiava a spravuje
nasledovné zásady pre body:
- Jasný bod : 2 alebo menej
- Čierny bod : 4 alebo menej
- Kombinácia jasného a tmavého : 4 alebo menej
Pokyny pre čistenie LCD obrazovky
LCD obrazovku čistite jemnou látkou zľahka namočenou
v saponáte na čistenie počítačov a pohybujte ňou jedným
smerom.
Čistenie LCD obrazovky nadmernou silou môže spôsobiť
poškodenie LCD obrazovky.
Kapitola 3.
Používanie počítača
58
Káblová sieť LAN
Aby bol Internet prístupný aj doma, s poskytovateľom
internetových služieb (ISP) nastavte účet. Ohľadom zakúpenia
internetovej služby a modemu kontaktujte miestneho ISP.
•• Niektoré funkcie, vlastnosti alebo procedúry sa môžu v
závislosti od modelu líšiť.
Kapitola 3.
Používanie počítača
59
Pripojenie ku káblovej sieti LAN
1 Kábel LAN pripojte k portu káblovej siete LAN.
•• Tieto popisy sú písané pre Windows 8.1, niektoré obrázky
a popisy sa preto môžu od vášho operačného systému
líšiť. Keďže sú postupy pre iné operačné systémy Windows
podobné, počítač používajte podľa tohto postupu.
Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové
2 tlačidlo
Nastavenie > Ovládací panel > Sieť a internet >
Centrum sietí > Zmeniť nastavenie adaptéra.
Káblová sieť LAN
Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Ethernet a
3 vyberte
možnosť Vlastnosti.
Názov zariadenia siete LAN sa môže líšiť v závislosti od
sieťového zariadenia počítača.
Zo zoznamu sieťových nastavení vyberte Internet Protocol
4 Version
4 (TCP/IPv4) > Vlastnosti.
• Názov sieťového komponentu sa môže v závislosti od
nainštalovaného operačného systému líšiť.
• Sieťovú položku, ako klient, služba alebo protokol pridáte
tak, že pod zoznamom sieťových položiek zvolíte Inštalovať.
Kapitola 3.
Používanie počítača
5 Nakonfigurujte nastavenia IP.
60
• Ak používate DHCP, zvoľte Získať adresu IP automaticky.
• Ak DHCP nepoužívate, ohľadom adresy IP kontaktujte
správcu siete. Ak chcete použiť statickú adresu IP, zvoľte
Použiť túto adresu IP a adresu IP nastavte manuálne.
6 Nastavenia uložíte tak, že zvolíte OK.
Káblová sieť LAN
Funkcia spúšťania cez LAN (WOL)
Keď sa káblovou sieťou LAN prijme signál, ako napríklad ping
alebo povel magického paketu, aktivujte systém z režimu spánku
na diaľku.
Na pracovnej ploche otvorte Kľúčové tlačidlá a zvoľte kľúčové
1 tlačidlo
Nastavenie > Ovládací panel > Sieť a internet >
Centrum sietí > Zmeniť nastavenie adaptéra.
Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Ethernet a
2 vyberte
možnosť Vlastnosti.
Zvoľte Konfigurovať… > Správa napájania > Povoliť
3 prebudenie
počítača týmto zariadením > OK.
4 Reštartujte počítač.
• Ak sa počítač z režimu spánku prebudí mimovoľne,
deaktivujte funkciu spúšťania cez LAN.
• Táto funkcia nemusí fungovať, keď sa používajú iné funkcie
úspory energie. Ostatné funkcie spánku sa vypnú tak, že
zvolíte Ovládací panel > Hardvér a zvuk a potom nastavte
Možnosti napájania.
Kapitola 3.
Používanie počítača
61
•• Keď sa počítač prebudí z režimu spánku, pri pripojení k
100Mbps/1Gbps káblovej sieti LAN sa zobrazí správa, ktorá
používateľa informuje o pripojení k 10Mbps/100Mbps
káblovej sieti LAN. Je to preto, lebo obnova siete trvá
približne 3 sekundy. Po obnovení siete sa počítač pripojí k
100Mbps/1Gbps sieti LAN.
•• Keď je spustený systém napájaný z batérie, po pripojení
kábla siete LAN to môže chvíľu trvať, kým sa spojenie
vytvorí. Je to následok funkcií úspory energie určených na
zníženie spotreby z batérie.
•• Keď je spustený systém napájaný z batérie, rýchlosť
káblovej siete LAN sa automaticky zníži, aby sa znížila
spotreba z batérie. V takomto prípade bude 1 Gb/s/
100 Mb/s sieť LAN fungovať pripojením s rýchlosťou
100 Mb/s/10 Mb/s.
Bezdrôtová sieť LAN (voliteľné)
Prostredie bezdrôtovej siete (bezdrôtová sieť LAN) je sieťové
prostredie, ktoré umožňuje komunikáciu medzi viacerými
počítačmi v domácnosti alebo v malej kancelárii prostredníctvom
zariadení bezdrôtovej siete LAN.
Kapitola 3.
Používanie počítača
62
•• Snímka obrazovky a terminológia sa v závislosti od modelu
môžu odlišovať.
•• V závislosti od verzie programu niektoré funkcie nemusia
byť zabezpečené, prípadne sa môžu poskytovať iné
doplnkové funkcie.
•• Tento popis platí len pre modely vybavené bezdrôtovými
LAN kartami alebo zariadeniami.
Zariadenie bezdrôtovej siete LAN je voliteľné.
Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od skutočného
produktu, a to v závislosti od modelu vášho zariadenia
bezdrôtovej siete LAN.
Čo je prístupový bod (AP)?
AP je sieťové zariadenie, ktoré pripája káblovú LAN k
bezdrôtovej LAN a zodpovedá bezdrôtovému rozbočovaču
káblovej siete. AP taktiež umožňuje pripojenie viac ako
jedného počítača na miestach, kde je zapnutá bezdrôtová
LAN.
Bezdrôtová sieť LAN (voliteľné)
Kapitola 3.
Používanie počítača
áᔪ
Ŗᮁ
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Ak je k dispozícii AP, môžete sa k internetu pripojiť
᜽᯲
prostredníctvom AP
pomocou spôsobu pripojenia bezdrôtovej
LAN, ktorý poskytuje systém Windows.
Ak kliknete na ikonu ponuku Charms (Talizmany) >
1 Nastavenie
> Network Connections (Sieťové
na tlačidlo Pripojiť.
2 AkKliknite
je pre AP nastavený sieťový kľúč, zadajte tento sieťový kľúč
a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ohľadne sieťového kľúča sa informujte u vášho správcu siete.
ᰆ⊹
pripojenia)
bodov AP.
63
, zobrazí sa zoznam dostupných prístupových
ᖅᱶ
Ak vyberiete AP pre pripojenie, zobrazí sa tlačidlo Pripojiť.
Zoznam AP
Keď sa dokončí pripojenie k AP, vedľa príslušného AP sa
3 zobrazí
hlásenie Pripojené. Teraz môžete bezdrôtovú sieť
používať.
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
Chráňte osobné údaje používateľa uložením jeho overovacích
údajov na čip modulu TPM (Trusted Platform Module)
nainštalovaný v počítači.
•• Obrázky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu a
verzie aplikácie.
•• Viac informácií nájdete v pomocníkovi riešenia
zabezpečenia.
•• Túto funkciu podporujú len modely s modulom TPM
(bezpečnostný čip).
Konfigurácia riešenia zabezpečenia
Ak chcete používať riešenie zabezpečenia TPM, inicializujte čip
TPM v programe BIOS Setup, inicializujte riešenie TPM a potom
zaregistrujte používateľa.
Ak chcete používať funkciu TPM, vykonajte nasledujúce kroky:
Kapitola 3.
Používanie počítača
64
Krok 1: Inicializácia čipu TPM
Pri prvom použití riešenia TPM alebo opätovnej registrácii
používateľa inicializujte čip TPM.
•• Inicializovaním čipu TPM odstránite všetky overovacie
údaje uložené na čipe.
•• Ak čip TPM inicializujete po vykonaní konfigurácie riešenia
zabezpečenia, dešifrovanie akýchkoľvek existujúcich
priečinkov alebo súborov šifrovaných pomocou riešenia
zabezpečenia nemusí byť možné.
Takého zlyhanie môže viesť k tomu, že príslušný priečinok a
súbory nebudú po inicializácii prístupné.
1 Zapnite počítač.
Skôr než sa zobrazí logo spoločnosti Samsung (Samsung
2 ATIV),
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
3 Otvorte ponuku Security.
4 Vyberte položku TPM Configuration.
Položku TPM Device nastavte na možnosť Enabled alebo
5 On.
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
6 Položku TPM State nastavte na možnosť Clear.
TPM Device
TPM State
Security Chip State
On
Clear
No Change
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Vyberte položku Save.
7 Počítač
sa reštartuje.
Skôr než sa zobrazí logo spoločnosti Samsung (Samsung
8 ATIV),
niekoľkokrát stlačte kláves F2.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Na obrazovke nastavenia systému BIOS otvorte ponuku
9 Security.
Kapitola 3.
Používanie počítača
Krok 2: Inštalácia riešenia TPM
Nainštalujte riešenie TPM podľa postupu nižšie.
•• Popisy sú založené na aplikácii SW Update.
•• Toto riešenie sa poskytuje len pre modely s aplikáciou
Recovery alebo SW Update.
1 Spustite aplikáciu SW Update.
2 Vyberte položku All Software.
3 Vyberte položku TPM Host SW > Install.
Ak sa spolu s produktom dodáva médium so systémovým
softvérom, aplikáciu nainštalujte použitím média so
systémovým softvérom. (Len ak je súčasťou dodávky)
Podľa pokynov na obrazovke dokončite registráciu a
10Vyberte položku TPM Configuration.
4 reštartujte
počítač.
11 Položku TPM State nastavte na možnosť Enable & Activate.
položku Save.
12 Vyberte
Počítač sa reštartuje.
65
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
Krok 3: Zaregistrovanie používateľa
Podľa postupu nižšie zaregistrujte používateľa.
1
Spustite položku Security Platform Management ako
2 správca,
kliknite na kartu User Settings a inicializujte
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu
na paneli úloh.
nastavenia.
Nastavenia overenia zabezpečenia začínajú sprievodcom
inicializáciou Initialization Wizard.
Keď sa zobrazí okno sprievodcu inicializáciou, kliknite na
3 položku
Next.
Kapitola 3.
Používanie počítača
66
•• Podľa odporúčaní sprievodcu inicializáciou zálohujte
súbor núdzovej obnovy na externé ukladacie zariadenie.
Používanie modulu TPM tak bude bezpečnejšie.
•• Ak sa zobrazí správa status not initialized, vyberte
možnosť Yes.
Vyberte funkciu Security Platform Feature, ktorá sa má
4 použiť,
a nastavte základné heslo používateľa basic user
password.
Postup registrácie používateľa dokončite podľa pokynov na
5 obrazovke.
• Používatelia zaregistrovaní prostredníctvom modulu
TPM môžu šifrovať súbory a priečinky pomocou systému
šifrovania. Registrovaní používatelia môžu tiež používať
súbory, ktoré sa majú zašifrovať, a to ich vytvorením na
virtuálnej jednotke alebo ich skopírovaním na virtuálnu
jednotku.
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
• Virtuálna jednotka sa nachádza v nasledujúcom umiestnení.
Kapitola 3.
Používanie počítača
67
Šifrovanie priečinkov a súborov
Zašifrujte priečinky a súbory prostredníctvom systému šifrovania
súborov EFS (Encrypting Files System).
Systém EFS je k dispozícii pre nasledujúce operačné systémy:
•• Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate
•• Windows 8 Pro/Enterprise
•• Windows 8.1 Pro/Enterprise
Pravým tlačidlom kliknite na priečinok alebo súbor a vyberte
1 položku
Encrypt.
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
Vyberte súbory alebo priečinky, ktoré chcete šifrovať, a
2 vyberte
položku OK.
Kapitola 3.
Používanie počítača
šifrovaného priečinka alebo názvu šifrovaného súboru
4 saFarba
zmení na zelenú.
Dialógové okno uvedené nižšie sa zobrazí len v prípade, ak je
priečinok šifrovaný.
Ak sa zobrazí okno overenia používateľa, zadajte základné
3 heslo
používateľa Basic User Password, ktoré ste zadali pri
registrácii používateľa, a vyberte položku OK.
68
Dešifrovanie priečinkov a súborov
Pravým tlačidlom kliknite na šifrovaný priečinok alebo súbor a
vyberte položku Decrypt.
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
Používanie virtuálnej jednotky PSD
Virtuálna jednotka je priestor na ukladanie a správu dôverných
údajov.
Na vytvorenej virtuálnej jednotke (PSD) možno vytvárať priečinky
a súbory ako na bežnej jednotke a dôverné údaje uložené na inom
zariadení možno používať ich skopírovaním na virtuálnu jednotku
(PSD).
Ak sa virtuálna jednotka (PSD) nezobrazí
Virtuálnu jednotku (PSD) môžete používať len v prípade, ak ste
počas registrácie prostredníctvom modulu TPM zvolili osobnú
zabezpečenú jednotku PSD (Personal Secure Drive). Ak ste možnosť
PSD počas registrácie nezvolili, vykonajte nasledujúce kroky:
1 Pravým tlačidlom kliknite na ikonu na paneli úloh.
Spustite položku Security Platform Management
2 ako
správca a vyberte možnosť Security Platform
Configuration.
Keď sa zobrazí okno sprievodcu inicializáciou, kliknite na
3 položku
Next, vyberte možnosť Personal Secure Drive (PSD)
a zadajte heslo používateľa.
4 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenia.
Kapitola 3.
Používanie počítača
69
Ak virtuálna jednotka (PSD) nie je nahratá
Ak chcete začať používať virtuálnu jednotku (PSD), musíte ju
najskôr nahrať. Ak chcete nahrať jednotku PSD, postupujte podľa
krokov nižšie.
Pravým tlačidlom kliknite na ikonu Security Platform
1 paneli
úloh.
na
2 Vyberte položku Personal Secure Drive > Load.
V okne nahrávania zadajte základné heslo používateľa a
3 kliknite
na položku OK.
úloh otvorte program Prieskumník
4 čiNasapaneli
vytvorila jednotka PSD.
a overte si,
Ak na jednotku PSD skopírujete dôverné údaje, pôvodné
údajové súbory nebudú šifrované.
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
Zaregistrovanie nového používateľa riešenia
zabezpečenia
Ak chcete zaregistrovať existujúceho používateľa, odstráňte
existujúce overovacie údaje uložené na čipe TPM a vyčistite čip
TPM.
Kapitola 3.
Používanie počítača
70
Vyberte položku I want to permanently delete my Personal
6 Secure
Drive without saving an unencrypted copy of its
contents > Next.
Vyberte položku Next > Finish.
7 Virtuálna
jednotka sa odstráni.
Registráciu používateľa vykonajte v nasledujúcom poradí.
Krok 1: Odstránenie virtuálnej jednotky
Ak bola vytvorená virtuálna jednotka, odstráňte ju pred tým, než
odstránite existujúce overovacie údaje uložené na čipe TPM.
1
Na paneli úloh vyberte
ikonu .
a pravým tlačidlom kliknite na
Krok 2: Odstránenie overovacích údajov
Ak chcete odstrániť existujúce overovacie údaje, odinštalujte
riešenie zabezpečenia TPM a odstráňte údaje riešenia.
Na pracovnej ploche vyberte ponuku Kľúčové tlačidlá a zvoľte
1 tlačidlo
Settings.
Vyberte položku Control Panel > Programs > Uninstall a
2 program.
2
Vyberte položku Infineon TPM Professional Package >
3 Uninstall.
3 Vyberte položku Next.
Zadajte heslo, ktoré ste zadali pri registrácii prostredníctvom
Keď sa zobrazí okno hlásenia, kliknutím na položku Yes
4 modulu
TPM, a vyberte položku Next.
4 odstráňte
program.
Ak sa zobrazí hlásenie Infineon Security Platform, vyberte
5 Vyberte položku Delete selected PSD > Next.
5 položku
No.
Vyberte položku Personal Secure Drive > Create/Manage.
Riešenie zabezpečenia TPM (voliteľné)
6 Na paneli úloh vyberte program Prieskumník .
Vyberte položku View > Options > View > Hidden files and
7 folders.
Vyberte položku Show hidden files, folders, and drives a
8 možnosť
OK.
9 Na paneli úloh vyberte program Prieskumník .
možnosť Local disk (C:) > ProgramData a odstráňte
10Vyberte
priečinok Infineon.
Riešenie zabezpečenia TPM sa odstráni.
Kapitola 3.
Používanie počítača
Krok 3: Konfigurácia riešenia zabezpečenia (TPM)
Ak chcete začať používať riešenie zabezpečenia TPM, pozrite si
časť Konfigurácia riešenia zabezpečenia.
71
Používanie aplikácie Multimedia (voliteľné)
Aplikácie S PhotoStudio a S Player+ vám umožňujú snímať
fotografie či nahrávať videá a následne ich príslušne upravovať.
S PhotoStudio
Upravujte fotografie, ktoré ste nasnímali alebo
vybrali, podľa svojich požiadaviek.
S Player+
Prehrávajte hudbu alebo videoklipy uložené
v počítači.
•• V závislosti od verzie programu nemusia byť niektoré
funkcie k dispozícii alebo môžu byť k dispozícii iné funkcie.
Kapitola 3.
Používanie počítača
72
Používanie aplikácie S PhotoStudio
1 Na úvodnej obrazovke vyberte položku S PhotoStudio.
2 Vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť.
Vyberte režim úpravy z lišty vpravo dole. Obsah lišty vľavo
3 hore
sa líši v závislosti od zvoleného režimu úpravy.
Späť na domovskú stránku
Použiť efekty na aktuálnej
fotografii
•• V závislosti od modelu sa aplikácia nemusí poskytovať.
Príslušné softvérové služby od iných spoločností
•• Ak chcete získať popis služby alebo chcete požiadať o
softvérové služby od iných spoločností, obráťte sa na
príslušného výrobcu.
•• Niektoré operácie riešenia problémov, ako napr. odpoveď
na požiadavku získania služby, nemusia fungovať v
závislosti od výrobcu softvéru.
Zrušiť
zmeny
Opakovať
zmeny
Otvoriť
nový súbor
Uložiť ako
Zdieľať na SNS
4 Po dokončení uložte obrázok pod iným názvom.
Režim úpravy
Používanie aplikácie Multimedia (voliteľné)
Používanie aplikácie S Player+
V prehrávači S Player+ sú dostupné rôzne typy súborov vrátane
multimediálnych formátov.
1
na súbor na prehratie.
2 NaKliknite
prehranie sú dostupné iba súbory v priečinku Video alebo
Na úvodnej obrazovke vyberte položku S Player+.
Hudba. Presuňte vybraný súbor do príslušného priečinka.
•• Ak chcete zobraziť titulky, súbor s titulkami sa musí
nachádzať v rovnakom priečinku ako multimediálny súbor,
ktorý chcete prehrať.
Prípadne kliknite pravým tlačidlom na obrazovku videa a
vyberte položku Titulky > Pridať. Zadajte cestu k titulkom
a kliknite na položku Otvoriť.
•• Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od
typu kódovania.
Kapitola 3.
Používanie počítača
Ak chcete prehrať iné video počas prehrávania
aktuálneho videosúboru
1. Kliknite pravým tlačidlom na obrazovku alebo potiahnite
prstom smerom nadol od vrchného okraja obrazovky.
2. Kliknite alebo ťuknite na súbor v hornom zozname.
z
x
73
Používanie aplikácií s inteligentným telefónom Samsung
(voliteľné)
Kapitola 3.
Používanie počítača
74
V závislosti od modelu sa aplikácia nemusí poskytovať.
Samsung Kies
Môžete použiť aplikáciu Samsung Kies na synchronizáciu
multimediálnych súborov a dokumentov medzi počítačom a
mobilnými zariadeniami alebo na inováciu firmvéru pripojeného
mobilného zariadenia na najnovšiu verziu.
Pozrite si pomocníka danej aplikácie, kde nájdete viac
informácií.
Samsung Link
Aplikácia Samsung Link umožňuje používateľovi používať
počítač ako ukladací priestor typu cloud a získať k nemu prístup
cez mobilné zariadenie značky Samsung. Nastavte priečinky pre
zdieľanie a prezeranie a spravujte zdieľané priečinky kdekoľvek a
kedykoľvek.
Na obrazovke Štart vyberte položku Samsung Link.
Pozrite si pomocníka danej aplikácie, kde nájdete viac
informácií.
Aktualizácia softvéru Samsung
SW Update je softvérová aplikácia, ktorá vyhľadáva aplikácie a
ovládače Samsung nainštalované v čase zakúpenia počítača a
pomáha vám s ich aktualizáciou.
•• Pred realizáciou aktualizácie môžete kontrolu
aktualizovateľných súborov overiť len v prípade, ak ste
pripojení k internetu.
•• Aplikácia SW Update neposkytuje aktualizácie pre ovládače
zariadení ani aplikácie, ktoré nezávisle nainštaluje samotný
používateľ.
•• V závislosti od modelu sa aplikácia nemusí poskytovať.
Kliknite na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo dole a
1 potom
kliknite na položku SW Update.
Kapitola 3.
Používanie počítača
75
Spustí sa aplikácia SW Update.
2 Kým
prejdete na proces aktualizácie, vyberte položky, ktoré
chcete aktualizovať.
Zoznam softvéru
Aktualizácia
softvéru
Diagnostika stavu počítača a riešenie problémov
Aplikácia Support Center, ktorá tvorí príručku k riešeniu
problémov od spoločnosti Samsung, podporuje diagnostiku
systému a obsahuje odpovede na často kladené otázky v prípade
vyskytujúcich sa problémov.
1
76
Aplikácia Support Center sa aktivuje a zaháji diagnostiku
2 vášho
počítača.
Po dokončení diagnostického procesu sa zobrazí ponuka
System Status (Stav systému) so zoznamom aktuálnych
problémov s ponúkanými riešeniami.
V závislosti od modelu sa aplikácia Support Center nemusí
dodávať, prípadne sa môže dodávať v inej verzii.
Kliknite na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo dole a
potom kliknite na položku Support Center.
Kapitola 3.
Používanie počítača
Diagnostika
počítača a riešenie
problémov
Často kladené
otázky pre závažné
problémy s
počítačom
Vyhľadávanie problémov s počítačom
3 Problém môžete vyriešiť kliknutím na tlačidlo Riešiť problém.
Používanie zabezpečovacieho slotu
Počítač môžete zabezpečiť pripojením zámky a kábla k
bezpečnostnej zásuvke.
Ak chcete využiť túto funkciu, musíte dodatočne zakúpiť zámku a
kábel.
Ak chcete použiť zámku a kábel, naštudujte si príručku k produktu.
Zámku a kábel upevnite o nehybný predmet a druhý koniec kábla
pripojte k zabezpečovaciemu slotu.
Kapitola 3.
Používanie počítača
77
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
Nastavenie BIOS-u
79
Nastavenie zavádzacieho hesla
81
Zmena priority zavádzania
84
Batéria
85
Nastavenie BIOS-u
Nastavenie BIOS-u vám umožňuje konfigurovať hardvér počítača
podľa vašich potrieb.
•• Pomocou nastavenia BIOS-u definujte heslo zavádzania,
zmeňte prioritu zavádzania alebo pridajte nové zariadenie.
•• Keďže nesprávne nastavenia môžu spôsobiť poruchu alebo
zrútenie vášho systému, pri konfigurovaní BIOS-u buďte
opatrní.
•• Funkcie nastavenia BIOS-u podliehajú zmene pre účely
vylepšenia fungovania produktu.
•• V závislosti od modelu vášho počítača sa môžu ponuky a
položky nastavenia BIOS-u líšiť.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
79
Vstup do nastavenia BIOS-u
1 Zapnite počítač. Okamžite opakovane stláčajte kláves F2.
chvíli sa zobrazí obrazovka nastavenia BIOS-u.
2 VPozávislosti
od produktu sa môžu položky v nastavení BIOS-u
líšiť.
Nastavenie BIOS-u
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
Obrazovka nastavenia BIOS-u
Ponuky a položky aplikácie BIOS Setup sa môžu odlišovať v
závislosti od modelu vášho počítača.

Ponuka nastavenia
SATA Port 1
xxxxxxxxxxxx
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
xxxxxxxxxxxx
x.xx GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
xxxx MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pomoc
Pomoc pre zvolenú položku
sa zobrazí automaticky.
Ponuka nastavenia
Popis
SysInfo
Toto je opis základných technických údajov
počítača.
Advanced
Pomocou tejto ponuky môžete konfigurovať
hlavné čipové sady a ďalšie funkcie.
Security
Používa sa na konfiguráciu bezpečnostných
funkcií, vrátane hesiel.
Boot
System Time >
System Date >
Položky nastavenia
80
Táto ponuka vám umožňuje konfigurovať
periférie a nastavenia súvisiace s zavádzaním,
ako napríklad prioritu zavedenia.
Nastavenie zavádzacieho hesla
Ak nastavíte heslo, musíte ho zadať pri zapnutí počítača alebo pri
vstupe do nastavení systému BIOS.
Nakonfigurovaním hesla môžete obmedziť systémový prístup len
pre autorizovaných používateľov a chrániť údaje a súbory uložené
v počítači.
•• Nastavenie hesla ponúka tri nasledujúce vedľajšie ponuky.
(Riadiace heslo, používateľské heslo a heslo HDD)
•• Vaše heslo nestraťte alebo nezabudnite.
•• Nedovoľte, aby sa niekto dozvedel vaše heslo.
•• Ak zabudnete svoje riadiace heslo alebo heslo HDD, bude
potrebné požiadať o pomoc servisné stredisko. V takom
prípade sa bude účtovať servisný poplatok.
•• Ak zabudnete svoje používateľské heslo, môžete vypnúť
riadiace heslo, čím sa automaticky vypne aj používateľské
heslo.
•• Obrazy obrazovky a podmienky sa môžu odlišovať od
skutočného produktu v závislosti od modelu počítača a
verzie ovládača.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
81
Nastavenie riadiaceho hesla
Ak nastavíte riadiace heslo, musíte ho zadať pri zapnutí počítača
alebo pri vstupe do nastavení systému BIOS.
Nastavenie iba riadiaceho a používateľského hesla nie je veľmi
bezpečné.
Na zvýšenie úrovne zabezpečenia môžete využiť heslo HDD.
1 V nastavení BIOS-u vyberte ponuku Security.
2 Vyberte položku Set Supervisor Password.
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password >
Set User Password >
Set HDD Password >
Power On Boot
On
Secure Boot Configuration >
TPM Configuration >
Intel Anti-Theft Technology Configuration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Nastavenie zavádzacieho hesla
Zadajte heslo, stlačte <Enter>, pre potvrdenie znovu zadajte
3 heslo
a znovu stlačte <Enter>.
Heslo môže obsahovať až 8 alfanumerických znakov.
Špeciálne znaky nie sú povolené.
nastavené heslo správcu.
4 PriBolozapínaní
počítača a vstupe do aplikácie BIOS Setup je
nevyhnutné zadať heslo správcu.
U niektorých modelov platí, že ak sa správa vloženia hesla
zobrazí v okne Setup Notice, nastavenia sú neúplné, kým
nestlačíte kláves Enter.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
82
Nastavenie používateľského hesla
Pri používaní používateľského hesla je možné zapnúť počítač, ale
nie je možné zmeniť hlavné nastavenia systému BIOS, pretože do
nastavení systému BIOS nemožno vstúpiť.
Bráni to neautorizovanému prístupu k hlavným nastaveniam v
ponuke BIOS Setup.
Pred nastavením používateľského hesla musí byť nakonfigurované
supervisor password. Vypnutím riadiaceho hesla vypnete aj
používateľské heslo.
V položke Set User Password vyberte a dokončite postup od
kroku 3 postupu nastavenia hesla správcu.
Nastavenie zavádzacieho hesla
Ak chcete nastaviť zavádzacie heslo, najprv musíte nastaviť heslo
správcu (položka Set Supervisor Password).
Položku Password on boot nastavte na možnosť Enabled.
Po nastavení zavádzacieho hesla musíte pre zavedenie počítača
zadať heslo.
Uistite sa, že si heslo budete pamätať aj pri ďalšom použití.
Nastavenie zavádzacieho hesla
Nastavenie hesla jednotky pevného disku
(voliteľné)
Ak pre jednotku pevného disku nastavíte heslo, nebude sa k nemu
dať dostať z iného počítača.
Vyberte položku Set HDD Password a heslo definujte podľa
popisu v kroku 3 nastavenia hesla správcu.
•• Funkcia nastavenia hesla jednotky pevného disku nie je
súčasťou niektorých modelov.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
83
Vypnutie hesla
heslo, ktoré chcete vypnúť.
1 AkVyberte
chcete napríklad odomknúť heslo správcu, stlačte položku
Set Supervisor Password.
V položke Enter Current Password zadajte aktuálne
2 nakonfigurované
heslo a stlačte <Enter>.
•• Zmena hesla jednotky pevného disku
Políčko položky Enter New Password nechajte prázdne a
3 stlačte
<Enter>.
Z bezpečnostných dôvodov je možné heslo jednotky
pevného disku zmeniť len po reštartovaní počítača po
stlačení tlačidla Power (Napájanie).
Pole Confirm New Password ponechajte prázdne a stlačte
4 kláves
<Enter>.
Ak nemôžete zmeniť heslo jednotky pevného disku alebo
sa správa HDD Password Frozen zobrazí po vstupe do
nastavenia BIOS-u a výbere položiek Security > HDD
Password, stlačením tlačidla Power (Napájanie) počítač
znovu zapnite.
Heslo sa deaktivuje.
U niektorých modelov sa heslo zruší len v prípade, ak tlačidlo
Enter stlačíte v okne inštalačného upozornenia.
Zmena priority zavádzania
Počítač je nastavený tak, aby sa zavádzal z pevného disku HDD,
ktorý má predvolenú prioritu.
Táto časť vám ukazuje spôsob zmeny nastavenia, aby sa počítač
zavádzal zo zariadenia USB.
V závislosti od modelu a verzie ovládača zariadenia sa obraz
na obrazovke a podmienky môžu zmeniť.
1 Pripojte spustiteľné zariadenie USB.
2 Ihneď po reštartovaní počítača stlačte niekoľkokrát kláves F2.
do nastavenia systému BIOS. V nastavení systému
3 Vstúpte
BIOS vyberte ponuku Boot (Zavádzanie).
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
84
Nastavte položku Boot Device Priority (Priorita spúšťania
4 zariadení)
> Boot Option #1 (Možnosť spúšťania #1) na
obrazovke vpravo od zariadenia USB.
Boot Option Priorities
Boot Option #1
xxx
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Boot Device Priority >
Secure Boot Control
OS Mode Selection
On
UEFI OS
Fast BIOS Mode
Off
PXE OPROM
Off
5 Vyberte položku Save (Uložiť) a potom Yes (Áno).
Počítač sa reštartuje.
6 Priorita
zavádzania sa teraz zmenila tak, že zavádzanie
zariadenia sa bude prioritne vykonávať zo zariadenia USB.
Keď používate zariadenie USB, systém DOS spustíte tak, že
vstúpite do nastavení systému BIOS, vyberiete ponuku Boot
a položku Fast BIOS Mode nastavíte na možnosť Off.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Batéria
Nasledovné pokyny si, prosím, pozrite pri chode počítača na
napájanie batérie bez pripojenia napájania striedavého prúdu.
Tento počítač je vybavený internou batériou.
Preventívne opatrenia
•• Používatelia nemôžu svojpomocne vybrať ani vymeniť
internú batériu.
•• Ak chcete batériu vybrať alebo vymeniť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko. Ochránite tým seba
i svoj výrobok. Za túto službu vám bude účtovaný
poplatok.
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
•• Pred prvým použitím počítača sa uistite, že ste pripojili
sieťový adaptér a kompletne nabili batériu.
•• Obrázky používané na ilustráciu zobrazujú reprezentatívny
model, a preto sa tieto obrázky môžu líšiť od skutočného
zariadenia.
•• Počas nabíjania batérie môžete počítač používať. Zvýši to
však dobu nabíjania batérie. Keď batéria dosiahne určitú
teplotu, z bezpečnostných dôvodov môže počítač prestať
nabíjať batériu.
•• Používajte len nabíjačky špecifikované v používateľskej
príručke.
•• Jednotku batérie nikdy nenahrievajte, nedávajte ju do
blízkosti alebo do ohňa a nepoužívajte ju pri teplote vyššej
ako 60 °C, pretože môže dôjsť k požiaru.
•• Pozrite si, prosím, prevádzkové prostredie systému v tejto
príručke a batériu používajte a uskladňujte pri izbovej
teplote.
85
Umiestnenie
internej batérie
Batéria
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
Nabíjanie batérie
86
Meranie zostávajúceho nabitia batérie
adaptér pripojte k vstupnému konektoru napájania
1 naSieťový
počítači. Batéria sa začne nabíjať.
Stav nabíjania batérie môžete zobraziť vykonaním nasledovných
postupov.
Po ukončení nabíjania sa farba indikátora LED napájania
2 zmení
na zelenú.
Potvrdenie nabitia batérie v lište úloh
Stav
Indikátor LED napájania
Nabíjanie
Červená
Nabíjanie je ukončené
Zelená
Odpojte adaptér striedavého prúdu a kurzor myši presuňte na
ikonu batérie v systémovom paneli na pracovnej ploche, čím
potvrdíte zostávajúce nabitie batérie.
Zobrazenie aktuálneho stavu nabíjania batérie pri
vypnutom počítači
Pripojte adaptér striedavého prúdu alebo ho odpojte od počítača,
aby ste si mohli pozrieť aktuálny stav nabíjania batérie, keď je
počítač vypnutý.
áᔪ
Batéria
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
87
Ŗᮁ
Informácia o životnosti batérie
Batéria je nahraditeľný spotrebný materiál, takže pri jeho
dlhodobom používaní dochádza k skráteniu kapacity/životnosti
batérie. Ak sa životnosť batérie skráti pod polovicu pôvodného
času, odporúčame vám zakúpenie novej batérie.
Keď batériu nebudete dlhý čas používať, uskladnite ju po nabití na
30 - 40 % jej kapacity. Predĺžite tým životnosť batérie.
Predĺženie času použitia batérie
᜽᯲
Zníženie jasu LCD obrazovky
ᰆ⊹
Kliknite na ponuku Charms (Talizmany) > Nastavenie
1 ikona
Nastavenie obrazovky
.
Nastavte jas pomocou ovládacej lišty na reguláciu jasu
2 obrazovky.
Výdrž batérie sa predĺži.
⦽
>
ᖅᱶ
Batéria
áᔪ
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
88
Ŗᮁ
Používanie programu
správy napájania
Používanie funkcie kalibrácie batérie
Tento program vám pomáha používať batériu efektívnejšie a
᜽᯲
podporuje režim napájania
optimalizovaný pre prevádzkové
prostredie.
Pri opakovanom krátkodobom nabíjaní/vybíjaní batérie môže
dôjsť k zníženiu čas používania batérie kvôli rozdielu medzi
skutočným nabitím batérie a zobrazením zostávajúceho nabitia.
na ponuku Charms (Talizmany) na pracovnej ploche
1 Kliknite
> Nastavenie
> Ovládací panel > Hardvér a zvuk >
V takomto prípade bude skutočné nabitie batérie a zobrazenie
zostávajúceho nabitia rovnaké, keď batériu úplne vybijete
pomocou funkcie kalibrácie batérie a potom ju znovu nabijete.
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Možnosti napájania.
Môžete kliknúť pravým tlačidlom na ikonu
zariadenia
merania napájania v oznamovacej oblasti lišty úloh a vyberte
položku Možnosti napájania.
Obrazy obrazovky a podmienky sa môžu odlišovať od
skutočného produktu v závislosti od modelu počítača a verzie
ovládača.
2 Ak sa zobrazí nasledovná obrazovka, vyberte jeden z režimov. 1 Po vypnutí počítača odpojte adaptér striedavého prúdu.
Znova zapnite počítač a stlačením tlačidla F2 prejdite na
2 obrazovku
Setup (Nastavenie).
Batéria
Kapitola 4.
Nastavenia a aktualizácia
3 Vyberte položky Advanced > Smart Battery Calibration.
CPU Power Saving Mode
On
Touch Pad Mouse
USB Charge In Sleep Mode
On
Off
USB S3 Wake-up
Off
Smart Battery Calibration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Funkcia kalibrácie batérie je zapnutá a batéria bude násilne
4 vybitá.
Činnosť zastavíte stlačením tlačidla <Esc>.
Táto činnosť vyžaduje 3 až 5 hodín v závislosti od kapacity
batérie a zostávajúceho nabitia batérie.
89
Kapitola 5.
Riešenie problémov
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
91
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
98
Otázky a odpovede
102
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, Recovery (program
na obnovu) vám umožní jednoducho obnoviť predvolené
(výrobné) nastavenia vášho počítača. Prípadne môžete vytvoriť
zálohu svojho počítača, aby ste ho kedykoľvek mohli obnoviť do
pôvodného stavu.
•• V závislosti od modelu sa aplikácia Recovery nemusí
dodávať, prípadne sa môže dodávať v inej verzii.
•• V závislosti od verzie sa niektoré funkcie môžu mierne
líšiť alebo úplne chýbať. Bližšie informácie nájdete v časti
Pomocník príslušnej aplikácie.
•• U modelov, ktorých pevný disk alebo SSD má kapacitu
nižšiu ako 64 GB, sa aplikácia Recovery nedodáva.
Úvod do aplikácie Recovery
•• Jednotka ODD (mechanika CD/DVD atď.) nie je
podporovaná aplikáciou Recovery.
•• Keďže sa pri obnove systému vymažú všetky údaje a
programy nainštalované používateľom po poslednom
bode obnovenia, pred obnovením systému sa odporúča
zálohovať všetky dôležité údaje.
Obnovenie
Zálohovanie
Pomocník
Funkcia
Kapitola 5.
Riešenie problémov
Popis
Obnovenie
Obnoví celú jednotku systému Windows.
Zálohovanie
Zálohovať môžete celú jednotku so systémom
Windows.
91
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Obnova
Nastavenia počítača môžete obnoviť na predvolené výrobné
nastavenia, ak zlyhá spustenia počítača alebo ak sa vyskytnú
vážne problémy s počítačom.
sa systém Windows nespustí
1 - ZAkapnite
počítač a niekoľkokrát stlačte kláves F4 a zobrazí sa
Kapitola 5.
Riešenie problémov
92
Ak sa zobrazí obrazovka úvodnej ponuky, kliknite na položku
3 Recover
(Obnovenie).
Vyberte bod obnovy a kliknite na Recover (Obnovenie).
Ak nastavíte funkciu User Data Maintenance (Správa
používateľských údajov) na možnosť ON (ZAP.), počítač sa
obnoví so zachovaním aktuálnych používateľských údajov.
obrazovka programu Recovery.
- Na domovskej obrazovke po spustení počítača
Kliknite na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo dole
a potom kliknite na položku Recovery.
Ak sa program spúšťa prvýkrát, musíte vyjadriť súhlas so
2 zmluvou
s používateľom.
sa vykonáva na základe pokynov na obrazovke.
4 AkObnovenie
sa obnovenie dokončí, počítač môžete normálne používať.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Obnova zo zálohy
Po vytvorení zálohy počítača na samostatnú jednotku alebo
externé úložné zariadenie môžete počítač obnoviť.
Zálohovanie
Kapitola 5.
Riešenie problémov
93
Kliknite na položku Backup (Zálohovať) na úvodnej
2 obrazovke
aplikácie Recovery.
Vyberte jednotku, na ktorú chcete zálohu uložiť, a kliknite na
položku Backup (Zálohovať).
Nemôžete zvoliť jednotku DVD.
Ak chcete počítač zálohovať na externé úložné zariadenie,
1 pripojte
externé úložné zariadenie a vyberte príslušnú
jednotku.
Vyberte
jednotku, na
ktorú chcete
snímku uložiť.
3 Proces zálohovania sa vykoná podľa pokynov.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Obnova
Počítač môžete obnoviť zo zálohy na základe vyššie uvedeného
procesu.
Ak je snímka zálohy uložená na externom úložnom zariadení,
1 príslušné
zariadenie pripojte.
Spustite aplikáciu Recovery a kliknite na položku Recover
2 (Obnovenie).
Vyberte položku Recover Option (Voľba obnovenie) a
3 kliknite
na Recover (Obnovenie).
Zvoľte bod obnovy.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
94
Obnovenie sa vykonáva na základe pokynov na obrazovke.
4 Keď
sa obnovenie dokončí, počítač môžete začať používať.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Kapitola 5.
Riešenie problémov
95
Ak chcete skopírovať externý úložný disk
Keď vymeníte úložné zariadenie ako HDD, SSD atď. (ďalej ho bude
označené pojmom pevný disk) vstavané do vášho počítača, máte
možnosť jednoducho a bezpečne preniesť svoje existujúce údaje
do nového úložného zariadenia.
Nové úložné zariadenie musí mať dostatočnú kapacitu na
uloženie vašich existujúcich údajov.
Ak chcete pevný disk pripojiť k počítaču, musíte si zakúpiť
konektor na externý pevný disk.
Ak chcete pevný disk pripojiť k počítaču, musíte si zakúpiť
1 konektor
na externý pevný disk.
Údaje na aktuálnom pevnom disku sa uložia na nový pevný
4 disk.
Spustite aplikáciu Recovery a kliknite na položku Disk copy
Ak sa údaje kompletne uložia, otvorte kryt pevného disku na
2 (Kopírovanie
5 spodnej
disku)
.
strane počítača a existujúci pevný disk vymeňte za
nový.
Vyberte možnosť pod položkou Disk recovery Point (Bod
3 obnovy disku) a kliknite na položku Disk copy (Kopírovanie
Ak nemôžete otvoriť kryt na spodnej strane počítača, obráťte sa
disku).
na servisné stredisko spoločnosti Samsung a žiadajte o pomoc.
V tomto prípade sa vám môže účtovať poplatok za danú službu.
Váš počítač je teraz vybavený novým pevným diskom.
6 Nový
pevný disk obsahuje všetky údaje z predchádzajúceho
pevného disku s rovnakými nastaveniami.
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Funkcia exportu snímky disku
Ak často vykonávate obnovu počítača na predvolené (výrobné)
nastavenia, počítač môžete jednoducho obnoviť po exporte
snímky disku predvoleného (výrobného) stavu na externé úložné
zariadenie.
externé úložné zariadenie a potom vyberte jednotku,
1 naPripojte
ktorú chcete snímku uložiť.
2 Kliknite na položku Run (Spustiť).
Proces vykonajte podľa pokynov a kompletne uložte snímku
3 disku
predvoleného (výrobného) stavu na externé úložné
zariadenie.
Teraz odpojte externé úložné zariadenie s uloženou snímkou
a uschovajte ho nezávisle od počítača.
Ak chcete obnoviť nastavenia počítača na predvolené výrobné
nastavenia, pripojte externé úložné zariadenie, ktoré obsahuje
snímku disku vášho počítača a zopakujte kroky opísané v časti
Obnova.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
96
Obnova/zálohovanie počítača (voliteľné)
Funkcia obnovy počítača v systéme Windows 8
Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, program na obnovu
vám umožní jednoducho obnoviť predvolené nastavenia vášho
počítača.
Pre modely s menším diskom SSD ako 64 GB použite funkciu
obnovy systému Windows namiesto programu Recovery.
Kliknite na položku Kľúčové tlačidlá > Nastavenia > Zmeniť
1 nastavenie
PC > Aktualizácia a obnovenie > Obnovenie.
Kliknite na tlačidlo Štart pre Obnovenie…. alebo
2 Odstránenie…..
Obnovenie….
Ak PC riadne nefunguje, môžete ho
obnoviť takým spôsobom, aby vaše súbory
médií (napr. fotografie, videá a hudba) a
osobné dokumenty zostali zachované.
Odstránenie….
Môžete odstrániť všetky položky z vášho
PC a znovu nainštalovať systém Windows.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
97
Kým použijete funkciu PC Recovery (Obnova PC), mali
by ste zálohovať súbory v nasledujúcich priečinkoch,
pretože inak sa neuchovajú.
\Windows, \Program files (Programové súbory), \Program files
(Programové súbory) (x86), \ProgramData (Údaje programu),
priečinok OEM (napr.) c:\samsung), \User (Používateľ)\<user
name (používateľské meno)>\AppData (Údaje aplikácie)
pokynov na obrazovke vykonajte proces obnovy.
3 AkPodľasa obnova
dokončí, počítač môžete normálne začať
používať.
Po obnovení kliknite na ikonu
na domovskej obrazovke
vľavo dole a spustite funkciu SW Update.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
Systém Windows môžete preinštalovať pomocou média SYSTEM
RECOVERY MEDIA (Médium obnovy systému) pre systém
Windows, keď už systém Windows nepracuje správne.
(Pre modely, ktoré sú dodávané s médiom SYSTEM RECOVERY
MEDIA (Médium obnovy systému).)
Pri modeloch dodávaných s programom Recovery môžete systém
Windows preinštalovať pomocou programu Recovery.
•• Médium SYSTEM RECOVERY MEDIA (Médium obnovy
systému) v závislosti od modelu počítača nemusí byť
súčasťou dodávky.
•• Ak systém Windows nemôžete spustiť alebo ak chcete
odstrániť všetky existujúce údaje a preinštalovať systém
Windows, systém Windows nainštalujte podľa popisu
v časti [Reinstalling when Windows does not start
(Preinštalovanie, keď sa systém Windows nespustí)].
•• Niektoré obrázky sa môžu odlišovať od skutočného
produktu.
•• Tieto popisy sa môžu odlišovať v závislosti od operačného
systému.
•• Preinštalovanie systému Windows môže odstrániť všetky údaje
(súbory a programy) uložené na jednotke pevného disku.
•• Ubezpečte sa, že ste zálohovali všetky dôležité údaje.
Spoločnosť Samsung Electronics nenesie žiadnu
zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
98
Preinštalovanie v systéme Windows
Do jednotky DVD vložte médium SYSTEM RECOVERY
1 MEDIA
(Médium obnovy systému).
Ak sa zobrazí okno Select Windows Installation (Vybrať
2 inštaláciu
systému Windows), kliknite na tlačidlo Install now
(Inštalovať). Keď sa zobrazí okno Select Update (Vybrať
aktualizáciu), kliknite na príslušnú položku.
Ak v okne výberu aktualizácie vyberiete možnosť Go online
to get the latest updates for installation (Prejsť on-line a
získať najnovšie aktualizácie pre inštaláciu), nainštalované
budú najnovšie aktualizácie a pokračovať bude krok 4. V
tomto čase musí byť počítač pripojený k internetu.
Ak sa zobrazí obrazovka zmluvy s používateľom, vyberte
3 možnosť
I accept the license terms (Súhlasím s licenčnými
podmienkami) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného systému
nemusí zobrazovať.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
sa nasledovné okno, vyberte možnosť inštalácie.
4 AkZobrazí
kliknete na položku Custom (Vlastná), postupy od
kroku 5 pokračujú v príslušnom poradí.
Ak kliknete na položku Upgrade (Nadstavba), postupy od
kroku 6 pokračujú v príslušnom poradí.
•• Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného
systému nemusí zobrazovať.
•• Custom (Vlastná)
Výberom tejto položky vykonáte preinštalovanie systému
Windows. Po vlastnej inštalácii musíte preinštalovať všetky
potrebné ovládače zariadení a programy. Okrem toho
môžu po inštalácii na jednotkách pevného disku zostať
nepotrebné priečinky a súbory (napr. C:\ Windows.old a
pod.).
•• Upgrade (Nadstavba)
Výberom tejto možnosti vykonáte inováciu systému
Windows, pričom uchováte aktuálne súbory, konfigurácie
a programy. Aj keď preto nemusíte preinštalovať ovládače
zariadení a programy, niektoré programy nemusia po
inovácii pracovať správne.
Keď sa zobrazí okno s otázkou ohľadne umiestnenia inštalácie
5 operačného
systému, vyberte partíciu jednotky disku a
potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Kapitola 5.
Riešenie problémov
99
Jednotka D obsahuje oblasť pre uloženie súboru obrazu
zálohy, ktorý používa program Samsung Recovery
Solution (Riešenie pre obnovu Samsung). Systém Windows
odporúčame inštalovať na jednotku C.
Ak sa na zvolenej partícii nachádzajú súbory predchádzajúcej
inštalácie systému Windows, zobrazí sa správa, ktorá vás
bude informovať, že tieto súbory a priečinky budú presunuté
do priečinka Windows.old. Kliknite na tlačidlo OK.
Inštalácia systému Windows bude pokračovať.
6 Počas
inštalácie sa počítač reštartuje 3 krát.
Ak sa po reštartovaní zobrazí správa Press any key to boot
from CD or DVD... (Ak chcete spustiť systém z disku CD
alebo DVD, stlačte ľubovoľný kláves...), nestláčajte žiadne
tlačidlo.
Registráciu používateľa vykonajte podľa pokynov na
7 obrazovke
systému Windows.
Po dokončení registrácie sa zobrazí obrazovka pracovnej
8 plochy
systému Windows.
Pre hladkú činnosť počítača odporúčame nainštalovať
potrebný softvér.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
Preinštalovanie, keď sa systém Windows
nespustí
Keď sa systém Windows nespustí, systém zaveďte pomocou
média SYSTEM RECOVERY MEDIA (Médium obnovy systému) a
potom môžete systém Windows preinštalovať.
Médium SYSTEM RECOVERY MEDIA (Médium obnovy
1 systému)
vložte do jednotky DVD a reštartujte počítač.
2
Ak sa počas zavádzania zobrazí správa Press any key to boot
from CD or DVD... (Ak chcete spustiť systém z disku CD
alebo DVD, stlačte ľubovoľný kláves...), stlačte ktorékoľvek
tlačidlo na klávesnici.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
100
Ak sa zobrazí okno Select Windows Installation (Vybrať
4 inštaláciu
systému Windows), kliknite na tlačidlo Install
Now (Inštalovať).
V závislosti od verzie OS sa môže zobraziť výzva na výber
operačného systému. Ak kliknete na tlačidlo Next (Ďalej),
zobrazí sa obrazovka kroku 5.
Ak sa zobrazí obrazovka zmluvy s používateľom, vyberte
5 možnosť
I accept the license terms (Súhlasím s licenčnými
podmienkami) a potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného systému
nemusí zobrazovať.
Keď sa zobrazí okno s otázkou ohľadne typu inštalácie,
6 kliknite
na tlačidlo Custom (Vlastná).
Po chvíli sa zobrazia okná možností, ako napríklad Language
3 (Jazyk),
Time (Čas), Keyboard (Klávesnica) a pod. Potvrďte
nastavenia a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Táto obrazovka sa v závislosti od verzie operačného systému
nemusí zobrazovať.
Preinštalovanie systému Windows (voliteľné)
Keď sa zobrazí okno s otázkou ohľadne umiestnenia inštalácie
7 operačného
systému, vyberte partíciu jednotky disku a
potom kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
Jednotka D obsahuje oblasť pre uloženie súboru obrazu
zálohy, ktorý používa program Samsung Recovery
Solution (Riešenie pre obnovu Samsung). Systém Windows
odporúčame inštalovať na jednotku C.
•• Ak kliknete na tlačidlo Drive Options (Advanced)
(Možnosti jednotky (rozšírené)), môžete partíciu
odstrániť, naformátovať, vytvoriť alebo rozšíriť. Kliknite na
funkciu a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
•• Ak sa na zvolenej partícii nachádzajú súbory
predchádzajúcej inštalácie systému Windows, zobrazí
sa správa, ktorá vás bude informovať, že tieto súbory a
priečinky budú presunuté do priečinka Windows.old.
Kliknite na tlačidlo OK.
Nasledujúce kroky sú rovnaké ako kroky od kroku 7 v časti
8 Preinštalovanie
systému Windows.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
101
Otázky a odpovede
Máte možnosť preštudovať si potenciálne problémy so systémom,
ktoré môžu nastať a pozrieť si riešenia na ich odstránenie. Taktiež
môžete vyhľadať prípadné referencie potrebné pri obsluhe
počítača.
V spojitosti s obnovou
O1
Čo je oblasť obnovy?
OPočítače od spoločnosti Samsung obsahujú doplnkovú
partíciu pre obnovu počítača alebo uloženie záložných
súborov. (Len pre modely s aplikáciou Recovery.)
Kapitola 5.
Riešenie problémov
O2
102
Vyjadrenie kapacity jednotky pevného disku (HDD) v
systéme Windows sa odlišuje od špecifikácií produktu.
OKapacita úložného zariadenia (HDD) výrobcu sa vypočítava
na základe predpokladu, že 1 KB = 1 000 bajtov. Operačný
systém (Windows) však kapacitu úložného zariadenia
vypočítava na základe predpokladu, že 1 KB = 1 024 bajtov
a preto je vyjadrenie kapacity HDD v systéme Windows
menšie ako je skutočná kapacita.
Vyjadrenie kapacity v systéme Windows môže byť menšie
ako je skutočná kapacita, pretože niektoré programy
používajú určitú oblasť HDD mimo systému Windows.
Pre modely s aplikáciou Recovery môže byť vyjadrenie
kapacity v systéme Windows menšie, ako je skutočná
kapacita, pretože aplikácia Recovery používa skrytú oblasť
približne 5 až 20 GB z HDD na uloženie súboru obrazu pre
obnovenie a táto skrytá oblasť sa nezapočítava do celkovej
veľkosti dostupnej pre systém Windows.
Veľkosť aplikácie Recovery sa odlišuje v závislosti od modelu
kvôli rôznym veľkostiam použitých programov.
Táto partícia sa nazýva oblasť obnovy a obsahuje súbor
obrazu pre obnovenie, ktorý sa skladá z operačného
systému a aplikačných programov.
Otázky a odpovede
O3
O
Ako je možné obnoviť počítač, ktorý nie je vybavený
aplikáciou Recovery?
Nastavenia počítača môžete obnoviť pomocou funkcie
obnovy PC v rámci systému Windows.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Funkcia obnovy v
pomocníkovi.
103
V spojitosti so systémom Windows
Čo je snímka obnovy?
OOznačuje stav počítača (vrátane operačného systému,
špecifických ovládačov, softvéru atď.), ktorý sa konvertuje
na dátovú snímku. Je nevyhnutný na obnovu počítača a je
zaznamenaný na pevnom disku vášho počítača. Vzhľadom
na nízku kapacitu sa však neposkytuje v prípade úložných
zariadení, ktorých kapacita je nižšia ako 64 GB.
O4
Kapitola 5.
Riešenie problémov
O1
Nemôžem nájsť tlačidlo na vypnutie počítača.
O • Touchpad/myš:
-K
liknite na položku Kľúčové tlačidlá > Nastavenia >
Napájanie > Vypnúť.
-K
liknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a potom
kliknite na položku Vypnúť alebo sa odhlásiť > Vypnúť.
O2
Aplikácia zmizla z úvodnej obrazovky.
O • Touchpad/myš:
1. Kliknutím na ikonu
na domovskej obrazovke vľavo
dole zobrazíte zoznam všetkých aplikácií nainštalovaných
v počítači vo forme dlaždíc.
2. Na aplikáciu kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Pripnúť
na domovskú obrazovku, čím sa zobrazí ako dlaždica na
obrazovke Štart.
Otázky a odpovede
O3
Keďže poznám systém Windows 7, chcel(-a) by som, aby sa
obrazovka pracovnej plochy zobrazovala rovnako ako v
systéme Windows 7.
O
Ak chcete, aby sa po spustení zobrazila obrazovka pracovnej
plochy ako v operačnom systéme verzie Windows 7,
postupujte takto:
Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh v spodnej časti
pracovnej plochy, kliknite na kartu Vlastnosti > Navigácia
a začiarknite možnosť Po prihlásení alebo zatvorení
všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú
plochu namiesto domovskej obrazovky.
O4
Ako odinštalovať aplikáciu?
Kapitola 5.
Riešenie problémov
O5
104
Ako zmením nastavenia obrazovky, nastavenia
prostredia, farbu atď.?
O
Kliknite na položku Kľúčové tlačidlá > Nastavenia >
Zmeniť nastavenie PC > Počitač a zariadenia. Môžete
konfigurovať nastavenia OS, ako napríklad dizajn obrazovky
atď.
Ak chcete detailne zmeniť konfiguráciu počítača, kliknite
na ponuku Charms (Talizmany) na pracovnej ploche >
Nastavenie > Ovládací panel.
Počítač je možné konfigurovať rovnako ako v prípade
predchádzajúcich verzií systému Windows.
O6
Prvok Active X sa nespustí v aplikácii Internet Explorer
na úvodnej obrazovke.
O
Na pracovnej polohe kliknite na položky ponuka
Charms (Talizmany) > Nastavenie > Ovládací panel >
Odinštalovať program.
Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na tlačidlo Štart a
potom kliknúť na položku Programy a súčasti.
OKeďže aplikácia Internet Explorer na úvodnej obrazovke
je v súlade s webovými štandardmi HTML5, nepodporuje
technológiu Active X. Technológiu Active X však podporuje
aplikácia Internet Explorer dostupná na pracovnej ploche.
► Ako aktivujem technológiu Active X:
Kliknite na program. Potom kliknite na položku odinštalova.
Ak pravým tlačidlom kliknete na aplikáciu Internet Explorer,
zobrazí sa nasledujúce okno. Stlačte tlačidlo
a kliknite na
položku Zobraziť na pracovnej ploche.
Technológia Active X je odteraz aktivovaná.
Otázky a odpovede
O7
Chcem odstrániť vopred nainštalovaný operačný
systém Windows 8 alebo Windows 8.1 a nainštalovať
iný operačný systém.
O
Ak chcete na váš PC nainštalovať iný operačný systém,
musíte najprv zmeniť nastavenia systému BIOS.
Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite http://
www.samsung.com v časti Customer Support (Zákaznícka
podpora) > Troubleshooting (Riešenie problémov). Nájdite
systém Windows 8 alebo Windows 8.1 v zozname výsledkov
vyhľadávania a vyhľadajte príslušný problém.
O8
Kapitola 5.
Riešenie problémov
Súvisiace s displejom
O1
Ak je veľkosť písma nastavená na príliš veľkú alebo malú,
text na obrázku sa môže prekrývať, čo spôsobí nedostatočnú
čitateľnosť.
Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom na prázdnu
oblasť a kliknite na položku Prispôsobenie > Displej >
Zmeniť veľkosť všetkých položiek a potom kliknite na
položku Použiť.
Pracovná plocha zobrazená na TV po pripojení cez
port HDMI sa nezmestí na obrazovku.
OPrejdite na položku Graphics Control Panel (Ovládací panel
grafiky) a upravte nastavenia obrazovky.
► Pre grafické karty Intel
Na obrazovke sa prekrývajú znaky textu alebo písmo
vyzerá menšie.
O
105
Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a prejdite
na položky Graphics Properties (Vlastnosti grafiky)
> Display (Displej) > General (Všeobecné). Upravte
nastavenia Horizontal Ratio (Horizontálny pomer) a
Vertical Ratio (Vertikálny pomer) vzhľadom na vašu
obrazovku a kliknite na položku OK.
► Pre grafické karty AMD
1. Pravým tlačidlom kliknite na pracovnú plochu a zvoľte
položky Graphics Properties (Vlastnosti grafiky) >
Desktop and Display (Pracovná plocha a displej) >
My Digital Flat Panel (Môj digitálny plochý panel)
> Expansion Options (Digital Flat Panel) (Možnosti
rozšírenia (digitálny plochý panel)).
2. Nastavte kontrolnú lištu vzhľadom na rohy TV a kliknite na
položku Apply (Použiť).
Otázky a odpovede
Súvisiace so zvukom
O1
Po pripojení cez port HDMI sa z TV nereprodukuje
zvuk.
O
1. Pravým tlačidlom kliknite na lištu úloh na pracovnej
ploche a kliknite na položku Play Device (Prehrávacie
zariadenie).
2. Zmeňte možnosť na Digital Audio (HDMI) (Digitálne audio
(HDMI)), HDMI device (Zariadenie HDMI), HDMI Output
(Výstup HDMI) alebo inú možnosť a kliknite na položku
Set as Default (Nastaviť ako predvolené). Potom kliknite
na tlačidlo OK.
Kapitola 5.
Riešenie problémov
106
Iné
O1
Nemôžem naštartovať počítač do systému DOS
prostredníctvom zariadenia USB.
OAk chcete naštartovať počítač do systému DOS pomocou
zariadenia USB, najskôr nastavte položku Fast BIOS Mode
v ponuke Advanced aplikácie BIOS Setup na možnosť
Disabled.
Kapitola 6.
Príloha
Dôležité bezpečnostné informácie
108
Náhradné diely a príslušenstvo
110
Ustanovenia regulačnej zhody
112
Informácie o Symbole WEEE
125
Technické údaje produktu
126
Slovník pojmov
128
Dôležité bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Váš systém bol navrhnutý a odskúšaný tak, aby spĺňal najnovšie
štandardy pre bezpečnosť zariadenia informačnej technológie.
Pre zabezpečenie bezpečného používania tohto produktu je ale
dôležité, aby ste dodržiavali bezpečnostné pokyny uvedené na
produkte a v dokumentácii.
Neustálym dodržiavaním týchto pokynov pomôžete pri
ochrane pred zraneniami osôb a poškodením vášho systému.
Nastavenie vášho systému
•• Pred používaním vášho systému si prečítajte a dodržiavajte
všetky pokyny uvedené na produkte a v dokumentácii. Všetky
bezpečnostné a prevádzkové pokyny uchovajte pre budúce
použitie.
•• Tento produkt nepoužívajte v blízkosti vody alebo zdroja tepla,
ako napríklad radiátora.
Kapitola 6.
Príloha
108
•• Ak váš počítač obsahuje spínač výberu napätia, ubezpečte sa,
že tento spínač je v správnej polohe pre vašu oblasť.
•• Otvory v schránke počítača sú určené na vetranie. Tieto otvory
neblokujte alebo neprekrývajte. Pri tvorbe pracovnej oblasti
sa ubezpečte, že kvôli vetraniu je okolo systému dostatočný
priestor, najmenej 6 palcov (15 cm). Do vetracích otvorov
počítača nikdy nevkladajte predmety akéhokoľvek druhu.
•• Zabezpečte, aby boli prieduchy ventilátora na spodnej strane
schránky vždy voľné. Počítač neumiestňujte na mäkký povrch,
pretože by ste tým zablokovali spodné prieduchy.
•• Ak s týmto počítačom používate predlžovací kábel,
ubezpečte sa, že celkový výkon na produktoch zapojených
do predlžovacieho kábla neprekračuje výkon predlžovacieho
kábla.
•• Pri prenosných počítačoch s displejmi s lesklými rámikmi
by používateľ mal zvážiť umiestnenie prenosného počítača,
pretože rámik môže spôsobovať rušivé odrazy spôsobené
okolitým svetlom a jasnými povrchmi.
•• Počítač postavte na stabilný pracovný povrch.
•• Počítač prevádzkujte len s typom napájacieho zdroja, ktorý je
uvedený na klasifikačnom štítku.
•• Pre prípad požiaru alebo skratu zabezpečte, aby bola elektrická
zásuvka, “používaná na napájanie zariadenia“, ľahko dostupná.
Ver 3.4
Dôležité bezpečnostné informácie
Kapitola 6.
Príloha
109
Starostlivosť počas používania
Pokyny pre bezpečnú prevádzku zariadenia NotePC
•• Po napájacom kábli nekráčajte a nedovoľte, aby na ňom bolo
čokoľvek položené.
1. Pri inštalácii a prevádzke zariadení si pozrite bezpečnostné
požiadavky v príručke používateľa.
•• Na počítač nič nevylievajte. Najlepší spôsob ako zabrániť
poliatiu je nejesť alebo nepiť v blízkosti počítača.
2. Zariadenia je možné používať len s vybavením uvedeným v
technických údajoch týchto zariadení.
•• Niektoré produkty na systémovej doske obsahujú vymeniteľnú
batériu CMOS. V prípade nesprávnej výmeny batérie CMOS
hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu nahraďte rovnakou
batériou alebo batériou obdobného typu, ktorú odporúča
výrobca.
3. Ak z počítača vychádza zápach horenia alebo dym, zariadenie
vypnite a vyberte batériu. Pred opätovným použitím by mal
zariadenie skontrolovať kvalifikovaný technik.
Batérie likvidujte v súlade s pokynmi výrobcu. Ak batéria
CMOS vyžaduje výmenu, zabezpečte, aby túto úlohu vykonal
kvalifikovaný technik.
•• Keď je počítač vypnutý, malé množstvo elektrického prúdu
stále prúdi cez počítač. Kvôli zabráneniu úrazu elektrickým
prúdom, pred čistením systému vyberte batériu a káble
modemu zo stenových zásuviek.
•• Systém odpojte zo stenovej zásuvky a odovzdajte ho
kvalifikovanému personálu kvôli vykonaniu servisu v
nasledovných prípadoch:
– Napájací kábel alebo zástrčky sú poškodené.
– Na počítač sa vyliala kvapalina.
– Počítač nepracuje správne pri dodržiavaní prevádzkových
pokynov.
– Počítač spadol alebo je poškodená schránka.
– Výkon počítača sa mení.
4. Servis a opravy zariadení by mali vykonávať len autorizované
servisné strediská.
5. Zabráňte použitiu prenosných počítačov, keď ich spodok
dlhú dobu spočíva priamo na nechránenej pokožke. Teplota
povrchu spodku sa počas bežnej prevádzky zvýši (najmä, keď
sa používa striedavý prúd). Umožnenie trvalého kontaktu s
nechránenou pokožkou môže spôsobiť nepohodlie alebo
dokonca popálenie.
Náhradné diely a príslušenstvo
Používajte len náhradné diely a príslušenstvo odporúčané
výrobcom.
Riziko požiaru znížite použitím len telekomunikačného
linkového kábla č. 26 AWG alebo väčším.
Tento produkt nepoužívajte v oblastiach, ktoré sú
klasifikované ako nebezpečné. Takéto oblasti zahŕňajú
oblasti starostlivosti o pacientov v lekárskych a zubárskych
zariadeniach, prostredia bohaté na kyslík alebo priemyselné
oblasti.
Likvidácia batérie
Nabíjateľné batérie alebo produkty napájané
nevyberateľnými nabíjateľnými batériami nedávajte do
odpadkov.
Ohľadne informácií o spôsobe likvidácie batérií, ktoré už nemôžete
používať alebo nabíjať, kontaktujte linku pomoci spoločnosti
Samsung.
Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
V PRÍPADE NAHRADENIA NESPRÁVNYM TYPOM BATÉRIE
VZNIKNE NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.
Kapitola 6.
Príloha
110
Laserová bezpečnosť
Všetky systémy vybavené jednotkami CD alebo DVD sú v zhode
s príslušnými bezpečnostnými štandardmi, vrátane IEC 60825-1.
Laserové zariadenia v týchto komponentoch sú klasifikované ako
„Laserové produkty triedy 1“ podľa štandardu o účinkoch žiarenia
Ministerstva pre zdravie a ľudské služby (DHHS) USA. Ak bude
zariadenie potrebovať vykonanie servisu, kontaktujte autorizované
servisné miesto.
•• Poznámka k laserovej bezpečnosti:
Používanie ovládacích prvkov alebo nastavení, prípadne
výkonu postupov odlišujúcich sa od tých, ktoré sú uvedené
v tejto príručke, môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa
radiácii. Vystaveniu sa laserovým lúčom zabránite tým, že
sa nebudete pokúšať otvoriť puzdro jednotky CD alebo
DVD.
•• Pri otvorení tohto dielu dochádza k laserovému žiareniu
triedy 1M.
Nepozerajte sa priamo na optické prístroje.
•• Pri otvorení dochádza k neviditeľnému laserovému žiareniu
triedy 3B.
Zabráňte vystaveniu sa lúču.
Náhradné diely a príslušenstvo
Pripojenie a odpojenie adaptéra striedavého
prúdu
Sieťová zásuvka sa musí nachádzať v blízkosti vybavenia a musí
byť jednoducho prístupná.
Sieťový kábel neodpájajte len ťahaním kábla.
Požiadavky na sieťový kábel
Zostava sieťového kábla (stenová zásuvka, kábel a zásuvka
adaptéru striedavého prúdu), ktorú ste dostali spolu s vašim
počítačom, spĺňa požiadavky pre použitie v krajine, kde ste
zariadenie kúpili.
Zostavy sieťového kábla pre použitie v iných krajinách musia
spĺňať požiadavky krajiny, kde počítač používate. Ďalšie informácie
o požiadavkách na zostavu sieťového kábla získate u vášho
autorizovaného predajcu, obchodníka alebo poskytovateľa
servisu.
Kapitola 6.
Príloha
111
Všeobecné požiadavky
Nižšie uvedené požiadavky platia pre všetky krajiny:
•• Všetky zostavy sieťového kábla musia byť schválené
akceptovateľnou akreditovanou agentúrou zodpovednou za
vyhodnocovanie v krajine, kde bude zostava sieťového kábla
používaná.
•• Zostava sieťového kábla musí mať minimálnu prúdovú kapacitu
7 A a menovité napätie 125 alebo 250 voltov striedavého
prúdu, podľa požiadavky elektrického systému každej krajiny.
(LEN PRE USA)
•• Spojovací prvok zariadenia musí pre spojenie prívodu
zariadenia na počítači spĺňať mechanickú konfiguráciu
konektora štandardu EN 60 320/IEC 320 štandardného hárku
C7 (alebo C5).
Ustanovenia regulačnej zhody
Bezdrôtové poučenie
(Ak je súčasťou pásmo 2,4G alebo 5G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť
zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej
(RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú v
pásme 2,4 GHz/5 GHz. Nasledovná časť je všeobecným prehľadom
okolností, ktoré by ste mali pri používaní bezdrôtového zariadenia
zvážiť.
Ďalšie obmedzenia, upozornenia a záležitosti pre konkrétne krajiny
sú uvedené v častiach venovaných konkrétnym krajinám (alebo
v častiach venovaných skupinám krajín). Bezdrôtové zariadenia
vo vašom systéme je možné používať len v krajinách, ktoré sú
na klasifikačnom štítku systému označené značkami rádiového
schválenia. Ak tam krajina, v ktorej budete bezdrôtové zariadenie
používať, nie je uvedená, ohľadne požiadaviek kontaktujte prosím,
miestny úrad rádiového schválenia. Bezdrôtové zariadenia sú
dôkladne regulované a ich používanie nemusí byť povolené.
Sila poľa RF bezdrôtového zariadenia alebo zariadení, ktoré môžu
byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú dostatočne
pod úrovňou všetkých momentálne známych medzinárodných
limitov na vystavenie RF. Keďže bezdrôtové zariadenia (ktoré
môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači) vydávajú
menej energie, ako je povolené štandardmi a odporúčaniami
pre bezpečnosť rádiových frekvencií, výrobca verí, že používanie
týchto zariadení je bezpečné. Bez ohľadu na úrovne výkonu,
počas bežnej prevádzky dávajte pozor na minimalizáciu kontaktu
s ľuďmi.
Kapitola 6.
Príloha
112
Niektoré okolnosti vyžadujú obmedzenia pre bezdrôtové
zariadenia. Príklady bežných obmedzení sú uvedené na
nasledovnej strane:
• Rádiofrekvenčná bezdrôtová komunikácia môže zasahovať
do zariadení na komerčných lietadlách. Aktuálne letecké
predpisy vyžadujú vypnutie bezdrôtových zariadení počas
cestovania lietadlom.
Komunikačné zariadenia 802.11ABGN (taktiež známe
ako bezdrôtová sieť Ethernet alebo Wifi) a Bluetooth
sú príklady zariadení, ktoré poskytujú bezdrôtovú
komunikáciu.
• V prostrediach, kde je riziko interferencie s inými
zariadeniami alebo službami škodlivé alebo považované
za škodlivé, možnosť používania bezdrôtového zariadenia
môže byť obmedzená alebo vylúčená. Letiská, nemocnice
a atmosféry obohatené kyslíkom alebo horľavým plynom
sú príklady miest, kde môže byť používanie bezdrôtových
zariadení obmedzené alebo vylúčené. Keď sa nachádzate
v prostredí, kde si nie ste istí ohľadne povolenia na
používanie bezdrôtových zariadení, pred použitím alebo
zapnutím bezdrôtového zariadenia požiadajte príslušný
úrad o povolenie.
Ustanovenia regulačnej zhody
• Každá krajina má odlišné obmedzenia ohľadne používania
bezdrôtových zariadení. Keďže váš systém obsahuje
bezdrôtové zariadenie, pri cestách medzi krajinami s vašim
systémom sa pred akýmkoľvek presunom alebo cestou
u miestnych úradov rádiového povolenia informujte o
akýchkoľvek obmedzeniach na používanie bezdrôtového
zariadenia v cieľovej krajine.
• Ak má váš systém zabudované vnútorné bezdrôtové
zariadenie, toto bezdrôtové zariadenie nepoužívajte,
pokým na mieste nebudú všetky kryty a ochrany a systém
nebude plne zmontovaný.
Kapitola 6.
Príloha
113
Spojené štáty americké
Bezpečnostné požiadavky a poznámky pre USA a
Kanadu
Antény sa nedotýkajte a nepresúvajte ju, keď zariadenie vysiela
alebo prijíma.
Žiadneho komponentu obsahujúceho rádio sa počas vysielania
nedotýkajte tak, že anténa je veľmi blízko alebo sa dotýka
ktorejkoľvek nechránenej časti tela, najmä očí.
• Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte.
Upravenie bezdrôtového zariadenia bude mať za následok
zrušenie autorizácie na jeho používanie. Pre vykonanie
servisu sa obráťte, prosím, na výrobcu.
Pokým nie je anténa pripojená, rádio nepoužívajte alebo sa
nepokúšajte prenášať údaje. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu rádia.
• Používajte len ovládače schválené v krajine, kde sa
bude zariadenie používať. Pozrite si súpravu na obnovu
systému od výrobcu alebo pre získanie ďalších informácií
kontaktujte oddelenie technickej podpory výrobcu.
Použitie bezdrôtových zariadení na nebezpečných miestach je
obmedzené príkazmi, ktoré v takýchto prostrediach uverejnili
bezpečnostní riaditelia.
Použitie v špeciálnych prostrediach:
Používanie bezdrôtových zariadení na lietadlách spravuje
Federálny letecký úrad (FAA).
Používanie bezdrôtových zariadení v nemocniciach je obmedzené
po limity vydané jednotlivými nemocnicami.
Ustanovenia regulačnej zhody
Výstraha blízkosti výbušného zariadenia
Prenosný vysielač (ako napríklad bezdrôtové sieťové
zariadenie) nepoužívajte v blízkosti netienených rozbušiek
alebo vo výbušnom prostredí, pokým nebolo zariadenie pre
takéto použitie kvalifikovane upravené.
Upozornenie pre použitie v lietadle
Predpisy FCC a FAA zakazujú prevádzku rádiofrekvenčných
bezdrôtových zariadení vo vzduchu, pretože ich signály by
mohli interferovať s kritickými prístrojmi lietadla.
Ostatné bezdrôtové zariadenia
Bezpečnostné poznámky pre ostatné zariadenia v
bezdrôtovej sieti: Pozrite si dokumentáciu dodanú s
bezdrôtovými Ethernet adaptérmi alebo inými zariadeniami v
bezdrôtovej sieti.
Rádiové zariadenie podľa časti 15 pracuje s ostatnými
zariadeniami pracujúcimi na tejto frekvencii bez interferencií.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy uvedeného produktu, ktoré
nie sú výslovne schválené spoločnosťou Intel, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Kapitola 6.
Príloha
114
Neúmyselný vysielač podľa FCC časť 15
Toto zariadenie spĺňa časť 15 smerníc FCC. Prevádzka je
podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto
zariadenie nemôže spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí prijať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane
rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú činnosť.
Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre
digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 smerníc FCC.
Zmyslom týchto limitov je poskytnúť primeranú ochranu
proti nežiaducim interferenciám pri domácich inštaláciách.
Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a nepoužíva sa
podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie, ku ktorému
nedôjde v prípade správnej inštalácie. Ak toto zariadenie
spôsobuje škodlivé rušenie rádiovému alebo televíznemu
príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia,
používateľovi odporúčame, aby sa o nápravu rušenia pokúsil
jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:
•• Zmeňte orientáciu prijímacej antény alebo ju premiestnite.
•• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
•• Zariadenie zapojte do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej
je zapojený prijímač.
•• S problémom sa obráťte na predajcu alebo na skúseného
technika pre oblasť rozhlasu/televízie.
Ustanovenia regulačnej zhody
V prípade potreby by sa používateľ mal pre získanie ďalších
možností obrátiť na predajcu alebo skúseného technika pre
oblasť rozhlasu/televízie. Používateľovi môže pomôcť nasledovná
brožúra: ,,Niečo o rušení”, ktoré sú k dispozícii v miestnych
regionálnych kanceláriách FCC.
Naša spoločnosť nie je zodpovedná za žiadne rádiové alebo
televízne rušenia spôsobené neautorizovanými úpravami
tohto zariadenia alebo nahradením, prípadne pripojením iných
pripájacích káblov a zariadenia, aké stanovila naša spoločnosť.
Náprava je zodpovednosťou používateľa. S týmto systémom
používajte len tienené dátové káble.
Kapitola 6.
Príloha
Toto zariadenie je na vnútorné použitie obmedzené kvôli
prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. FCC
vyžaduje, aby bol tento produkt používaný vnútri pre frekvenčný
rozsah 5,15 až 5,25 GHz kvôli zníženiu potenciálu škodlivých rušení
mobilných satelitných systémov na rovnakom kanáli. Ako primárni
používatelia pásma 5,25 až 5,35 GHZ a 5,65 až 5,85 GHZ sú určené
vysoko výkonné radary. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť
rušenie a/alebo poškodenie tohto zariadenia.
Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Úmyselný vysielač podľa FCC časť 15
(Ak je súčasťou pásmo 2,4G alebo 5G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť
zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej
(RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú
v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti
týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na
systémovom štítku.
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom
systéme, sú na používanie v Spojených štátoch amerických
spôsobilé len v prípade, že sa na systémovom štítku nachádza
identifikačné číslo FCC.
115
Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte.
Upravenie bezdrôtového zariadenia bude mať za následok
zrušenie autorizácie na jeho používanie.
Pre vykonanie servisu sa obráťte na výrobcu.
Ustanovenia regulačnej zhody
Informácie o zdraví a bezpečnosti
Vystavenie rádiofrekvenčným (RF) signálom
Informácie o certifikácii (MAI)
V tomto produkte môže byť zabudovaný rádiový vysielač a
prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval úroveň
limitov pre vystavenie rádiofrekvenčnej (RF) energii, ktoré
stanovila Federálna komunikačná komisia (FCC) vlády Spojených
štátov amerických. Úrovne limitov pre vystavenie určené komisiou
FCC vyplývajú z odporúčaní dvoch odborných organizácií Národnej rady pre radiačnú ochranu a meranie (NCRP) a Inštitútu
pre elektrotechnické a elektronické inžinierstvo (IEEE). V oboch
prípadoch odporúčania pochádzajú od vedeckých a technických
odborníkov z oblasti priemyslu, štátnych orgánov a akademickej
obce. Odporúčaniam predchádzalo rozsiahle skúmanie vedeckej
literatúry o biologických účinkoch rádiofrekvenčnej energie.
Úroveň limitu pre vystavenie stanovená komisiou FCC pre
bezdrôtové zariadenia využíva jednotku merania známu ako
merný absorpčný index (MAI). MAI je jednotka merania množstva
RF energie, ktorú absorbuje ľudské telo, a vyjadruje sa vo wattoch
na kilogram (W/kg). FCC vyžaduje, aby bezdrôtové zariadenia
spĺňali bezpečnostný limit 1,6 wattov na kilogram (1,6 W/kg).
Úroveň limitu pre vystavenie stanovená komisiou FCC predstavuje
dôležité bezpečnostné rozpätie, ktoré verejnosti poskytuje
dodatočnú ochranu a počíta s akýmikoľvek odchýlkami v meraní.
Testy MAI sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových
nastavení schválených komisiou FCC s bezdrôtovým prenosom pri
Kapitola 6.
Príloha
116
najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných
frekvenčných pásmach. Hoci je hodnota MAI určená na najvyššiu
certifikovanú úroveň výkonu, aktuálna úroveň MAI zariadenia
počas prevádzky môže byť aj pod maximálnou hodnotou.
Dôvodom je to, že zariadenie je navrhnuté pracovať na viacerých
úrovniach výkonu, ako aj využívať len toľko energie, koľko je
potrebné na zachytenie siete. Vo všeobecnosti to znamená, že čím
ste bližšie pri anténe s bezdrôtovou základňovou stanicou, tým
nižší je výstupný výkon.
Predtým, než sa nový model začne predávať verejnosti, FCC ho
musí testovať a certifikovať, aby sa zabezpečilo, že neprekračuje
úroveň limitu pre vystavenie stanovenú komisiou FCC. Testy
každého modelu sa vykonávajú s nastaveniami a na miestach (napr.
dolná časť tela), ktoré vyžaduje komisia FCC.
Pokiaľ ide o použitie na tele, tento model bol testovaný a spĺňa
pokyny FCC pre vystavenie RF, keď sa používa s príslušenstvom
spoločnosti Samsung navrhnutým pre tento produkt. Nesplnenie
vyššie uvedených obmedzení môže mať za následok porušenie
pokynov FCC pre vystavenie RF.
Informácie o mernom absorpčnom indexe (MAI) pre tento a iné
modely si môžete pozrieť online na stránke http://www.fcc.gov/
oet/ea/fccid/. Táto stránka využíva identifikačné číslo FCC, ktoré
sa nachádza na vonkajšej strane produktu. Niekedy môže byť pri
hľadaní čísla potrebné odstrániť jednotku batérie. Keď nájdete
identifikačné číslo FCC pre daný produkt, postupujte podľa
pokynov na stránke a mali by ste získať hodnoty bežného alebo
maximálneho MAI pre príslušný produkt.
Ustanovenia regulačnej zhody
Kanada
Neúmyselný vysielač podľa ICES-003
Toto digitálne zariadenie neprekračuje limity triedy B pre emisie
rádiového šumu z digitálnych prístrojov, ako sú uvedené v
predpisoch o rádiovom rušení organizácie Industry Canada.
Úmyselný vysielač podľa RSS 210
Toto zariadenie dosahuje súlad so štandardom RSS 210 od
spoločnosti Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim
dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie
a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému
rušeniu, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Pojem „IC“ uvedený pred certifikačným číslom zariadenia
poukazuje výlučne na splnenie technických špecifikácií daných
spoločnosťou Industry Canada. Na zníženie potenciálneho
rádiového rušenia iných používateľov by sa typ antény a jej zisk
mal voliť tak, aby ekvivalent nesmerovo vyžarovaného výkonu
(EIRP) nebol vyšší ako ten, ktorý je nevyhnutný na úspešnú
komunikáciu. Kvôli zabráneniu rádiovému rušeniu licencovaných
služieb je toto zariadenie určené pre použitie vnútri a mimo okien,
čo poskytuje maximálne tienenie. Zariadenie (alebo jej vysielacia
anténa) nainštalované vonku podliehajú udeleniu licencie.
Kapitola 6.
Príloha
117
(Ak je súčasťou pásmo 2,4G alebo 5G)
Vo vašom prenosnom počítači sa môžu nachádzať (byť
zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia rádiofrekvenčnej
(RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym výkonom, ktoré pracujú
v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len v prípade prítomnosti
týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových zariadení si overte na
systémovom štítku.
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom
systéme, sú na používanie v Kanade spôsobilé len v prípade, že
sa na systémovom štítku nachádza identifikačné číslo organizácie
Industry Canada.
Pri používaní IEEE 802.11a bezdrôtovej siete LAN je tento produkt
na vnútorné použitie obmedzený kvôli prevádzke vo frekvenčnom
rozsahu 5,15 až 5,25 GHz. Organizácia Industry Canada vyžaduje,
aby bol tento produkt používaný vnútri pre frekvenčný rozsah
5,15 GHz až 5,25 GHz kvôli zníženiu potenciálu škodlivých rušení
mobilných satelitných systémov na rovnakom kanáli. Ako primárny
používateľ pásma 5,25 až 5,35 GHZ a 5,65 až 5,85 GHZ je určený
vysoko výkonný radar. Tieto radarové stanice môžu spôsobiť
rušenie a/alebo poškodenie tohto zariadenia.
Pre zhodu s limitom E.I.R.P. pre frekvenčný rozsah 5.25 až 5,35
a 5,725 až 5,85 GHz pri dvojbodovej prevádzke je maximálny
povolený zisk antény pre použitie s týmto zariadením 6 dBi.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia (alebo zariadení),
ktoré môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú
dostatočne pod úrovňou limitov pre vystavenie RF, ktoré stanovila
organizácia Industry Canada.
Ustanovenia regulačnej zhody
Prevádzka tohto zariadenia podlieha týmto dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto
zariadenie musí odolať akémukoľvek prijímanému rušeniu, ktoré
môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia.
Kvôli zabráneniu rádiového rušenia licencovaných služieb je
toto zariadenie určené pre použitie vnútri a mimo okien, čo
poskytuje maximálne tienenie. Zariadenie (alebo jej vysielacia
anténa) nainštalované vonku podliehajú udeleniu licencie.
Bezdrôtové zariadenia nie sú určené pre servisovanie
používateľom. Nijakým spôsobom ich neupravujte. Upravenie
bezdrôtového zariadenia bude mať za následok zrušenie
autorizácie na jeho používanie. Pre vykonanie servisu sa
obráťte na výrobcu.
Kapitola 6.
Príloha
Brazília
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
118
Ustanovenia regulačnej zhody
Európska únia
Upozornenia pre označenie CE a zhody v Európskej únii
Produkty určené na predaj v Európskej únii sú označené značkou
Conformité Européene (CE), ktorá označuje zhodu s príslušnými
smernicami a európskymi štandardmi a doplnkami, ktoré sú
uvedené nižšie. Zariadenie je označené aj identifikátorom triedy 2.
Nasledovné informácie platia len pre systémy označené značkou
CE
.
Kapitola 6.
Príloha
119
Informácie o európskom rádiovom schválení
(pre produkty obsahujúce rádiové zariadenia schválené
v EÚ)
Produkt je prenosný počítač. Vo vašom prenosnom počítači
určenom na použitie v domácnosti alebo v kancelárii sa môžu
nachádzať (byť zabudované) rádiové LAN zariadenia (zariadenia
rádiofrekvenčnej (RF) bezdrôtovej komunikácie) s nízkym
výkonom, ktoré pracujú v pásme 2,4 GHz/5 GHz. Táto časť platí len
v prípade prítomnosti týchto zariadení. Prítomnosť bezdrôtových
zariadení si overte na systémovom štítku.
Európske smernice
Toto zariadenie informačnej technológie bolo odskúšané a
prehlásené za zhodné s nasledovnými Európskymi smernicami:
•• Smernica EMC 2004/108/ES
•• Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES
•• Smernica R&TTE 1999/5/ES
Bezdrôtové zariadenia, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom
systéme, sú na používanie v Európskej únii alebo pridružených
oblastiach spôsobilé len v prípade, že sa na systémovom štítku
nachádza značka CE
s registračným číslom, o ktorom bol orgán
oboznámený a s výstražným symbolom.
Výstupný výkon bezdrôtového zariadenia alebo zariadení,
ktoré môžu byť zabudované vo vašom prenosnom počítači sú
dostatočne pod úrovňou limitov pre vystavenie RF, ktoré Európska
komisia stanovila v smernici R&TTE.
Spodné pásmo 5,15 - 5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
Pozrite si obmedzenia 802.11b a 802.11g pre konkrétne krajiny
alebo regióny v rámci krajín, ktoré sa nachádzajú nižšie pod
nadpisom „Obmedzenia pre Európsku hospodársku oblasť“.
Ustanovenia regulačnej zhody
Kapitola 6.
Príloha
Prehlásenia o zhode s R&TTE pre EÚ
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved,
at følgende udstyr Notebook PC overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
120
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Ustanovenia regulačnej zhody
Magyar
[Hungarian]
Polski
[Polish]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Kapitola 6.
Príloha
Íslenska
[Icelandic]
121
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Ustanovenia regulačnej zhody
Ak chcete pre tento produkt zobraziť EÚ prehlásenie o zhode (len
v angličtine), prejdite na stránku: http://www.samsung.com/uk/
support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support a tam vyhľadajte číslo
modelu produktu.
Ak prehlásenie o zhode pre želaný model nie je na našej webovej
stránke k dispozícii, kontaktujte, prosím, nášho distribútora alebo
sa obráťte na adresu uvedenú nižšie.
doc.eu@samsung.com
Informácie o výrobcovi
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Webovú stránku a telefónne číslo na servisné stredisko spoločnosti
Samsung nájdete v záruke alebo sa obráťte na obchodníka, u
ktorého ste váš produkt zakúpili.
Kapitola 6.
Príloha
122
Obmedzenia Európskeho hospodárskeho priestoru
Miestne obmedzenia rádiového používania 802.11b/802.11g
[Poznámka pre kompletizujúceho pracovníka: Nasledovné
ustanovenia o miestnych obmedzeniach musia byť uverejnené vo
všetkej dokumentácii pre koncového používateľa dodávanej so
systémom alebo produktom, ktoré obsahujú bezdrôtový produkt.]
Kvôli skutočnosti, že frekvencie používané bezdrôtovými
LAN zariadeniami 802.11b/802.11g ešte možno nie
sú harmonizované vo všetkých krajinách, produkty
802.11b/802.11g sú určené len pre použitie v určitých krajinách
alebo regiónoch, ale ich použitie nie je povolené v iných, ako
v určených krajinách alebo regiónoch.
Ako používateľ týchto produktov ste zodpovední za
zabezpečenie používania týchto produktov len v krajinách
alebo regiónoch, pre ktoré boli určené a za overenie, že pri
konfi gurácii bola pre krajinu alebo región používania zvolená
správna frekvencia a kanál. Akýkoľvek odklon od povolených
nastavení a obmedzení v krajine alebo regióne používania by
mohlo predstavovať porušenie miestnych zákonov a ako také
byť potrestané.
Ustanovenia regulačnej zhody
Európsky variant je určený pre použitie v celej Európskej
hospodárskej oblasti. V určitých krajinách alebo regiónoch v
rámci krajín je ale autorizácia na používanie ďalej obmedzená
nasledovne:
Všeobecne
Európske štandardy prikazujú maximálnu vyžiarenú energiu
vysielania 100 mW efektívnej izotropnej energie (EIRP) a
frekvenčný rozsah 2400 – 2483,5 MHz.
Spodné pásmo 5,15 - 5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
Belgicko
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d’emploi
correspondants.
Francúzsko
Spodné pásmo 5,15 - 5,35 GHz je určené len pre použitie vnútri.
Kapitola 6.
Príloha
123
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko
výbuchu. Batériu vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný
typ odporúčaný výrobcom. Použité batérie likvidujte v súlade s
pokynmi výrobcu.
Ustanovenia regulačnej zhody
Vystavenie RF
Všeobecné vyhlásenie o rádiofrekvenčnej (RF) energii
Váš prenosný počítač obsahuje vysielač a prijímač. Keď je zapnutý,
prijíma a vysiela rádiofrekvenčnú energiu. Keď komunikujete
s vaším prenosným počítačom, systém, ktorý riadi pripojenie,
ovláda úroveň výkonu vysielania prenosného počítača.
(!) Použitie na tele
Dôležité bezpečnostné informácie o vystavení rádiofrekvenčnej
(RF) energii
S cieľom zabezpečiť súlad s normami pre vystavenie RF musíte
prenosný počítač používať tak, aby bola vzdialenosť jeho antény
od tela minimálne 20 cm. Anténa vysielača prenosného počítača
sa nachádza vo vrchnej časti displeja LCD.
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k presiahnutiu miery
vystavenia RF prípustnej podľa príslušných noriem.
Kapitola 6.
Príloha
124
Obmedzenie miery vystavenia rádiofrekvenčnému (RF) poľu
Jednotlivcom, ktorí majú záujem o obmedzenie svojej miery
vystavenia RF poľu, poskytuje Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) nasledujúcu radu:
Preventívne opatrenia: Súčasné vedecké poznatky nenasvedčujú
tomu, že by boli potrebné akékoľvek špeciálne preventívne
opatrenia pri používaní prenosného počítača. V prípade záujmu si
môžu jednotlivci zvoliť obmedzenie miery vystavenia RF pre seba
alebo deti, a to obmedzením dĺžky pripojenia alebo používaním
zariadení typu hands-free, aby sa prenosný počítač nenachádzal
v blízkosti ich hlavy či tela.
Ďalšie informácie na túto tému nájdete na domovskej stránke
Svetovej zdravotníckej organizácie http://www.who.int/pehemf.
Údajový hárok WHO 193: Jún 2000.
Informácie o Symbole WEEE
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické zariadenia)
Kapitola 6.
Príloha
Pb
125
Správna likvidácia batérií v tomto produkte
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na produkte, príslušenstve alebo v literatúre
označuje, že produkt a jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, slúchadlá, kábel USB) by na konci ich životnosti nemali
byť likvidované spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Aby
ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo
zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, separujte prosím
tieto položky od ostatných typov odpadu a zodpovedne ich
recyklujte, aby ste pomohli pri udržateľnom opätovnom využívaní
materiálových zdrojov.
Toto označenie na batérii, v príručke alebo na balení označuje,
že batérie v tomto produkte po uplynutí ich životnosti nesmiete
likvidovať s ostatným domácim odpadom. Tam, kde je to označené,
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb označujú, že batéria obsahuje
ortuť, kadmium alebo olovo nad referenčné úrovne v smernici ES
2006/66. Ak batérie nezlikvidujete správne, tieto látky môžu spôsobiť
poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia.
Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým
spôsobom môžu odniesť tieto položky na recykláciu šetrnú na
životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt
zakúpili alebo ich mestský úrad.
Profesionálni používatelia sa musia obrátiť na svojich dodávateľov a
postupovať podľa ustanovení kúpnej zmluvy.
Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo by sa pri likvidácii
nemali miešať s ostatnými komerčnými odpadmi.
Ak chcete ochrániť prírodné zdroje a podporovať opätovné použitie
materiálu, oddeľte batérie od ostatných typov odpadu a recyklujte
ich prostredníctvom vášho miestneho systému bezplatného vrátenia
batérií.
UPOZORNENIE
Dôležité upozornenie pre zákazníkov
Sieťová vidlica, odpájací prvok zariadenia z elektrickej siete, musí byť
po celý čas prevádzky zariadenia jednoducho prístupná.
Technické údaje produktu
Kapitola 6.
Príloha
126
Technické údaje systému sa môžu líšiť v závislosti od odvodených
modelov.
Podrobné technické údaje systému nájdete v katalógu produktu.
CPU (voliteľné)
Procesor Intel® Core™ i3 / i5 / i7
Hlavná pamäť
(voliteľné)
DDR3L
Úložné zariadenie
(Voliteľné)
Grafika (voliteľné)
7mmH SATA HDD
Hodnotenie AC/DC
(Voliteľné)
Hodnotenie PC
(Voliteľné)
•• Technické údaje systému sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
mSATA SSD
•• Kapacita jednotky pevného disku počítača s
nainštalovaným programom Recovery je znázornená ako
menšia v porovnaní s technickými údajmi produktu.
Intel® HD Graphics
•• Množstvo pamäte, ktorú systém Windows môže využívať,
môže byť menšia ako objem reálne dostupnej pamäte.
9.5mmH SATA HDD
NVIDIA GeForce GT 820M
NVIDIA GeForce GT 840M
Prevádzkové
prostredie
•• Voliteľné komponenty nemusia byť v závislosti od modelu
počítača poskytnuté alebo môžu byť poskytnuté iné
komponenty.
Teplota: -5 až 40 °C pre uskladnenie,
10 až 32 °C pri prevádzke
Vlhkosť : 5 až 90 % pre uskladnenie,
20 až 80 % pri prevádzke
Vstup) 100-240VAC, 50~60Hz,
Výstup) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A
19VDC 2.1A (40W), 19VDC 3.16A (60W)
Technické údaje produktu
Registrované ochranné známky
Kapitola 6.
Príloha
Partner ENERGY STAR®
Spoločnosť SAMSUNG ako partner ENERGY STAR®
stanovila, že tento produkt spĺňa smernice ENERGY
STAR® pre efektívnu spotrebu energie.
Samsung je registrovaná ochranná známka spoločnosti Samsung
Co., Ltd.
Intel, Core™ i3 / i5 / i7 sú registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS a Windows sú registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
JBL je ochranná známka spoločnosti Harman International
Industries, Incorporated, registrovanej v Spojených štátoch a/
alebo v iných krajinách.
Všetky tu uvedené názvy produktov alebo názvy spoločností sú
registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.
HDMI
127
Slovník pojmov
Kapitola 6.
Príloha
128
Slovník pojmov uvádza pojmy použité v používateľskej príručke.
Záloha
Správca zariadení
spôsob uloženia aktuálnych údajov pre ich neskoršie obnovenie
v prípade potreby. Zálohovanie je spôsob obnovenia údajov
počítača, keď dôjde k poškodeniu údajov alebo počítača.
Nástroj správy, ktorý sa používa na spravovanie zariadení počítača.
Pomocou správcu zariadení môžete hardvér pridávať alebo
odstraňovať alebo aktualizovať ovládače zariadení.
Nabíjateľné USB
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Tento program umožňuje privádzanie energie do konkrétneho
portu USB, keď je systém v režime šetrenia energie, hibernácie
alebo keď je vypnutý.
Označuje automatické prideľovanie IP adries používateľom v sieti
správcami siete.
Klient
Aplikačné rozhranie vytvorené preto, aby aplikačné programy
systému Windows mohli získať prístup k hardvérovým zariadeniam
pri veľkej rýchlosti. Keďže prevádzková rýchlosť grafiky, pamäte
a zvukovej karty musí byť veľmi vysoká, aby poskytli vysokú
kvalitu videa a zvuku pre hry, aplikácia Direct X umožňuje
rýchlejšie ovládanie a interakciu medzi aplikáciami a hardvérovými
zariadeniami. Pomocou Direct X došlo k obrovskému zlepšeniu
multimediálneho výkonu systému Windows.
Toto označuje počítač, ktorý používa zdieľané sieťové zdroje
poskytnuté serverom.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
DRAM je typ pamäte, ktorého bunky sa skladajú z kapacitora a
tranzistora vyrobený za nízku cenu. SDRAM je typ pamäte, ktorej
výkon bol zlepšený synchronizáciou hodín s externými CPU
hodinami. DDR SDRAM je typ pamäte, ktorej výkon bol zlepšený
zdvojnásobením prevádzkovej rýchlosti pamäte SDRAM a v
súčasnosti sa značne využíva. Tento počítač používa pamäť DDR
SDRAM.
Direct X
Ovládač
Softvér, ktorý pôsobí medzi hardvérom a operačným systémom.
Operačný systém pozná hardvérové informácie a ovláda hardvér.
Vo všeobecnosti sa ovládač dodáva s príslušným hardvérovým
zariadením.
Slovník pojmov
Kapitola 6.
Príloha
129
D-sub (D-subminiature)
IEEE802.XX
Toto je kábel na prepojenie bežného CRT monitora s počítačom.
Cez tento kábel sa prenáša analógové video.
Toto je súprava pre špecifikácie vyvinuté komisiou 802 v rámci IEEE
pre metódu LAN pripojenia s názvom XX.
DVD (Digital Versatile Disk)
LAN (Local Area Network)
Disk DVD bol vytvorený preto, aby nahradil disk CD (kompaktný
disk). Aj keď tvar a rozmery disku sú rovnaké ako pri disku CD,
kapacita disku DVD je najmenej 4,7 GB, zatiaľ čo kapacita disku
CD je 600 MB. DVD video je na rozdiel od VHS (analógové)
digitálne video a podporuje kompresiu MPEG2 a digitálny zvuk. Na
prehrávanie diskov DVD je potrebná jednotka DVD.
Bezpečnostný systém, ktorý chráni vnútornú sieť alebo intranet
pred vonkajšími sieťami prostredníctvom procesu autentifikácie.
Komunikačná sieť spájajúca počítače, tlačiarne a iné zariadenia
v rámci miestnej siete, ako napríklad v rámci budovy. Sieť LAN
umožňuje vzájomné pôsobenie všetkých pripojených zariadení s
ostatnými zariadeniami v sieti. Aktuálna sieť LAN používa spôsob
riadenia prístupu média Ethernet, ktorý bol vyvinutý začiatkom 80tych rokov 20. storočia. Ak sa chcete pripojiť k Ethernetu, musíte
mať sieťovú kartu, nazývanú LAN karta, Ethernet-ová karta alebo
sieťové rozhranie. Na výmenu údajov medzi počítačmi sa okrem
hardvérového vybavenia vyžaduje aj protokol. Windows používa
ako predvolený protokol TCP/IP.
HDMI
LCD (Liquid Crystal Display)
Toto je špecifikácia digitálneho video/audio rozhrania, ktoré
prenáša signály videa a zvuku po jednom kábli.
Existujú typy LCD s pasívnou a s aktívnou maticou. Tento počítač
používa LCD s aktívnou maticou, ktoré sa nazývajú TFT LCD. Keďže
LCD obsahuje tranzistory namiesto elektrónovej trubice, ako je
to u CRT, jeho rozmery môžu byť malé. A pretože nebliká, znižuje
námahu očí.
Firewall
Režim hibernácie
Režim napájania, ktorý ukladá všetky údaje pamäte na jednotku
pevného disku a vypína CPU a pevný disk. Pri zrušení režimu
hibernácie sú všetky aplikačné programy, ktoré bežali, obnovené
do ich posledného stavu.
Ikona
Toto označuje malý obrázok predstavujúci súbor, ktorý môže
používateľ použiť.
Sieť
Skupina počítačov alebo zariadení, ako napríklad tlačiarne a
skenery, ktoré sú prepojené komunikačným vedením. Sieť môže
byť malá alebo veľká a môže byť prepojená trvalo pomocou káblov
alebo dočasne pomocou telefónnych liniek alebo bezdrôtového
vedenia. Najväčšia sieť je internet, celosvetová sieť.
Slovník pojmov
Kapitola 6.
Príloha
Správca siete
Karta SDHC (Secure Digital High Capacity)
Používateľ, ktorý plánuje, konfiguruje a spravuje sieťové činnosti.
Niekedy je správca siete nazývaný správca systému.
Toto je rozšírenie kariet SD s podporou viac ako 2 GB úložného
priestoru.
Oznamovacia oblasť
Karta SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Toto označuje pravú časť lišty úloh, vrátane ikon programov, ako
napríklad ovládanie hlasitosti, možnosti napájania a čas.
Karta SDXC poskytuje vyššiu kapacitu a rýchlosť ako špecifikácia
SDHC. Je to nová špecifikácia karty SD, ktorá môže teoreticky
poskytnúť až 2 TB pamäťovej kapacity.
Oddiel
Označuje činnosť alebo úkon rozdelenia úložného priestoru na
pevnom disku na samostatné dátové oblasti nazývané oddiely.
Ak sa 100 GB pevný disk rozdelí na 2 x 50 GB oddiely, pevný disk
možno používať spôsobom, ako keby ste mali 2 pevné disky.
Protokol
Protokol je súbor pravidiel, ktoré používajú počítače na vzájomnú
komunikáciu v rámci siete. Protokol je konvencia alebo štandard,
ktorý ovláda alebo aktivuje pripojenie, komunikáciu a dátový
prenos medzi výpočtovými koncovými bodmi. Definuje postupy
dátového prenosu a prenosové médium pre efektívnejšie
fungovanie siete.
Rýchle spustenie
Toto označuje lištu nástrojov, ktorú je možné nakonfigurovať tak,
aby ste mohli jedným kliknutím spúšťať programy, ako napríklad
Internet Explorer alebo zobrazovať pracovnú plochu systému
Windows. Do oblasti rýchleho spustenia lišty úloh môžete pridať
akúkoľvek ikonu a často používané programy spúšťať kliknutím na
danú ikonu.
130
Pre vyššiu kapacitu použite špecifikácie exFAT.
Server
Vo všeobecnosti server označuje počítač, ktorý sieťovým
používateľom poskytuje zdieľané zdroje.
Zdieľanie
Toto označuje nastavenie zdroja počítača, ako napríklad priečinka
alebo tlačiarne tak, aby ho mohli používať aj iní používatelia.
Zdieľaný priečinok
Priečinok, ktorý môžu používať ostatní používatelia v sieti.
Režim spánku
Režim napájania, ktorý počítačom umožňuje šetriť spotrebu
energie, keď sa nepoužívajú. Keď je počítač v režime spánku, údaje
s pamäti počítača sa neukladajú na pevný disk. V prípade vypnutia
napájania budú údaje v pamäti stratené.
Slovník pojmov
Systémový súbor
Systémové súbory sú súbory, ktoré načítava a používa operačný
systém Windows. Vo všeobecnosti nesmiete systémové súbory
odstraňovať alebo presúvať.
TCP/IPv4
Toto je 4-bajtový (32-bitový) adresovací systém, ktorého každý
bajt (8 bitov) je oddelený bodkou. Každý bajt je reprezentovaný vo
forme desatinného čisla.
USB (Universal Serial Bus)
Toto označuje štandard sériového rozhrania vyvinutý, aby nahradil
konvenčné štandardy rozhraní, ako napríklad sériové alebo PS/2.
Špecifikácie prenosu údajov sú jedným zo štandardov rozhraní
používaných na prepojenie počítača s periférnymi zariadeniami.
Medzi tieto špecifikácie patria rozhrania USB 1.0, 1.1, 2.0 a 3.0.
Sú vhodné na podporu periférnych zariadení vyžadujúcich vysokú
prenosovú rýchlosť, ako sú AV zariadenia, sekundárne pevné disky
alebo mechaniky CD-RW. Čím vyššia je verzia (napr. USB 3.0), tým
vyššiu prenosovú rýchlosť je možné zabezpečiť.
Windows Media Player
Multimediálny program, ktorý je zahrnutý do systému Windows.
Pomocou tohto programu môžete prehrávať mediálne súbory,
vytvárať zvukové disky CD, počúvať rozhlasové vysielanie,
vyhľadávať a spravovať mediálne súbory a kopírovať súbory na
prenosné zariadenia a pod.
Kapitola 6.
Príloha
131
Download PDF

advertising