Samsung | RSA1VTMG | Samsung RSA1VTMG Používateľská príručka

V***
Chladnička
Návod k obsluhe
SK
predstavte si možnosti
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok spoločnosti Samsung.
Aby ste získali kompletnejšie služby, zaregistrujte výrobok na lokalite
www.samsung.com/global/register
Vo ľne stojace zariadenie
Funkcie vašej
novej chladničky
KĽÚČOVÉ FUNKCIE VAŠEJ NOVEJ CHLADNIČKY
Kombinovaná chladnička spoločnosti Samsung prichádza vybavená funkciami veľkého šetrenia priestorom,
inovatívnym uskladnením a energicky efektívnymi funkciami.
• SKRYTÉ PÁNTY A DVIERKA S/W
Leštené skryté pánty a dvierka s/w napomáhajú vkusnému a štýlovému pravouhlému čelnému
pohľadu.
• Zásuvka Coolselect Duo (voliteľné)
Prispôsobiteľná zásuvka CoolSelect Duo umožňuje vybrať si medzi režimom pre mäso a
zeleninu, v závislosti od vašich potrieb. V režime mäsa si vaše delikatesy a mäso zachovajú
svoju šťavnatú charakteristiku a čerstvosť. V režime zeleniny uchováva skrinka optimálnu
vlhkosť pre ovocie a zeleninu, meniac sa tak na dokonalý nástroj pre zachovanie ich dlhšej
čerstvosti. Odteraz budete mať vždy najčerstvejšie potraviny.
• ČISTÝ ČIERNY DISPLEJ Z DIÓD LED
S luxusným čiernym okienkom môžete vidieť a pocítiť pôvabný a čistý dizajn.
Pre ľahkú referenciu v budúcnosti si zapíšte model a sériové číslo.
Číslo modelu nájdete na ľavej bočnej stene chladničky.
2_Funkcie
Model č. ......................
Sériové číslo................
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
VAROVANIE
VAROVANIE
VAROVANIE
• Pred prevádzkou zariadenia si pozorne
prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre
referenciu do budúcnosti.
• Nasledujúce prevádzkové pokyny sú určené pre
rôzne modely, preto sa technické údaje vašej
chladničky môžu mierne odlišovať od údajov,
ktoré sú uvedené v tejto príručke.
• Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a
v podobných oblastiach, ako sú napr.
- kuchynky pre zamestnancov v obchodoch,
kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach;
- vidiecke domy, na použitie pre klientov hotelov,
motelov a ďalších prostredí obytného charakteru;
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- stravovacie zariadenia, ako aj na podobné účely
neobchodného typu.
POUŽÍVANÉ VÝSTRAŽNÉ/VAROVNÉ SYMBOLY
Upozornenie na možné nebezpečenstvo
vážneho poranenia alebo smrti.
Upozornenie na možné nebezpečenstvo
zranenia alebo materiálnej škody.
INÉ POUŽÍVANÉ SYMBOLY
Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE urobiť.
Predstavuje niečo, čo NEMÔŽETE rozoberať.
Predstavuje niečo, čoho sa NEMÔŽETE chytať.
Predstavuje niečo, podľa čoho musíte
postupovať.
Naznačuje, že musíte odpojiť sieťovú zástrčku
zo zásuvky.
Predstavuje, že je potrebné uzemnenie na
zabránenie zásahu elektrickým prúdom.
Odporúča sa, aby s týmto symbolom narábal iba
servisný pracovník.
Tieto varovné značky sú tu preto, aby zabránili vášmu
zraneniu a zraneniu ostatných.Výslovne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto časti si ju odložte na bezpečné miesto,
pre budúcu referenciu.
Bezpečnostné informácie _3
VAROVANIE
VÝSTRAHA
Bezpečnostné informácie
• Táto chladnička musí byť pred použitím správne
namontovaná a umiestnená v súlade s príručkou.
• Používajte tento spotrebič iba na účel, na ktorý je určený
tak, ako je to popísané v tejto používateľskej príručke.
• Odporúčame, aby ste sa s akýmkoľvek servisným
zásahom obrátili na kvalifikované osoby.
• Ako chladiacu zmes možno použiť R600a alebo R134a.
Skontrolujte štítok kompresora na zadnej časti spotrebiča
a štítok s menovitým výkonom vo vnútri chladničky, aby ste
videli, ktorá chladiaca zmes sa v chladničke používa.
• V
prípade chladiacej zmesi R600a je týmto plynom
zemný plyn, ktorý je priateľský k životnému
prostrediu, avšak je aj horľavý. Keď prepravujete a
montujete spotrebič, mali by ste dávať pozor na to,
aby sa žiadne časti chladiaceho obvodu nepoškodili.
• Chladiaca zmes striekajúca z vedenia by sa mohla
vznietiť alebo spôsobiť poranenie očí.
Ak zistíte, že došlo k unikaniu, vyvarujte sa všetkým
otvoreným plameňom alebo potenciálnym zdrojom
vznietenia a niekoľko minút vetrajte miestnosť, v
ktorej sa spotrebič nachádza.
VAROVANIE
• Z
abránenie vytvoreniu zmesi horľavého plynu a
vzduchu v prípade prasknutia okruhu chladiacej látky
záleží od veľkosti miestnosti, v ktorej sa zariadenie
nachádza a od množstva použitej chladiacej látky.
• Nikdy nespúšťajte zariadenie, na ktorom je
vidieť akékoľvek známky poškodenia. V prípade
pochybností to prediskutujte s predajcom.
• Veľkosť miestnosti musí predstavovať 1m3 na
4_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
každých 8 g chladiacej látky R600a v zariadení.
• Množstvo chladiacej látky v príslušnom zariadení je
zobrazené na identifikačnom štítku v zariadení.
• Obalový materiál tohto produktu likvidujte takým
spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
• Pred výmenou vnútorného osvetlenia chladničky
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.
VÁŽNE VAROVNÉ ZNAČKY
VAROVANIE
• N
eumiestňujte chladničku na vlhké miesta alebo
miesta, kde môže prísť do styku s vodou.
- Opotrebovaná izolácia alebo elektrické diely môžu
spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
• Neumiestňujte túto chladničku na priame slnečné
svetlo, ani ju nevystavujte teplu od sporáka,
radiátorov alebo iných zariadení.
• Nechajte dostatočný priestor na umiestnenie
chladničky na rovný povrch.
- Ak chladnička nie je v rovine, vnútorný chladiaci
systém nemusí správne pracovať.
• Nepripájajte viacero zariadení do tej istej
rozdvojovacej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy
pripojená do vlastnej samostatnej zásuvky, ktorá má
sieťové napätie zodpovedajúce štítku menovitého
výkonu.
- To umožní najlepší výkon a zároveň zabráni
preťaženiu sieťových obvodov v domácnosti,čo
by mohlo spôsobiť nebezpečenstvo požiaru z
Bezpečnostné informácie _5
Bezpečnostné informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
preťažených vodičov.
Chladničku nikdy neodpájajte ťahaním za napájací
kábel. Vždy pevne uchyťte zástrčku a vytiahnite ju
priamym smerom zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/
alebo zásah elektrickým prúdom.
Uistite sa, že sieťová zástrčka nie je stlačená alebo
poškodená zadnou časťou chladničky.
Sieťový kábel nadmerne neohýbajte a ani naň
nedávajte ťažké predmety.
- Toto vytvára nebezpečenstvo požiaru.
Dajte sieťový kábel ihneď opraviť alebo vymeniť
výrobcovi alebo jeho servisnému technikovi,ak sa
napájací kábel zošúchal alebo poškodil.
Nepoužívajte kábel, ktorý vykazuje trhliny alebo
opotrebovanie po jeho dĺžke alebo na ktoromkoľvek
konci.
Ak je sieťový kábel poškodený, tak ho okamžite
nechajte vymeniť výrobcom alebo servisným
technikom.
Keď chladničku presúvate, dávajte pozor, aby ste ju
neprevrátili alebo nepoškodili sieťový kábel.
Sieťovú zástrčku nezasúvajte mokrými rukami.
Pred čistením a vykonávaním opráv odpojte
chladničku.
Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokré alebo vlhké
tkaniny.
Z kolíkov sieťovej zástrčky odstráňte všetky cudzie
predmety alebo prach.
6_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
•
•
•
•
•
•
•
- V opačnom prípade vzniká nebezpečenstvo
požiaru.
Ak je chladnička odpojená od elektrickej siete, tak by
ste mali pred opätovným zapojením počkať aspoň
desať minút.
Ak je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte do nej sieťovú
zástrčku.
- Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Zariadenie musí byť umiestnené takým spôsobom,
aby ste po inštalácii mali prístup k zástrčke.
bezpečnostné informácie
• Chladnička musí byť uzemnená.
- Chladničku musíte uzemniť, aby ste zabránili
každému unikaniu prúdu alebo zásahu elektrickým
prúdom spôsobeným unikaním prúdu z chladničky.
• Ako uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové
potrubia, telefónne linky alebo iné, potenciálne
zápalné vodiče.
- Nesprávne používanie uzemňovacej zástrčky
môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.
Chladničku sami nerozoberajte, ani neopravujte.
- Podstupujete riziko spôsobenia požiaru, zlyhania a/
alebo osobného zranenia.
Ak zacítite farmaceutiká alebo dym, okamžite
vytiahnite sieťovú zástrčku a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung electronics.
V kryte spotrebiča alebo upevňovacom povrchu
nechajte vetrací otvor bez prekážok.
Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte
Bezpečnostné informácie _7
Bezpečnostné informácie
•
•
•
•
•
•
•
•
mechanické zariadenia alebo akékoľvek iné
prostriedky ako sú tie, ktoré odporúča výrobca.
Nepoškoďte okruh chladiacej látky.
Do chladničky/mrazničky nedávajte, ani v nej
nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokým nie sú
typom odporúčaným výrobcom.
Spotrebič nie je určený pre používanie osobami
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými,zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s
nedostatkom skúseností a vedomostí,kým sa na
nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny
o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je
zodpovedná za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa
nebudú so zariadením hrať.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na dvierka. V
opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poraneniu.
Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo
produktov uskladnených v mrazničke mokrými
rukami.
- Toto môže spôsobiť omrzliny.
Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte
sieťovú zástrčku.
- Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.
Neuskladňujte predmety na vrchu spotrebiča.
- Keď otvoríte alebo zatvoríte dvierka, predmety
môžu spadnúť a spôsobiť zranenie osoby a/ alebo
poškodenie materiálu.
8_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY
VÝSTRAHA
• T
ento produkt je určený len na uskladnenie potravín
v domácom prostredí.
• Mali by ste dodržiavať výrobcom odporúčané doby
uloženia.
Pozrite si príslušné pokyny
• Fľaše by ste mali skladovať tesne vedľa seba tak,
aby nevypadli.
• Sýtené alebo šumivé nápoje nedávajte do priestoru
mrazničky.
• Chladničku neprepĺňajte jedlom.
- Keď otvoríte dvierka, vec môže vypadnúť a
spôsobiť poranenie osoby alebo materiálnu škodu.
• Do mrazničky nevkladajte fľaše alebo sklenené
nádoby.
- Keď obsah zamrzne, sklo môže prasknúť a
spôsobiť poranenie osoby.
• V blízkosti chladničky nestriekajte horľavý plyn.
- Existuje nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Nestriekajte vodu priamo vo vnútri alebo vonku
chladničky.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
• V chladničke neskladujte prchavé alebo horľavé
látky.
- Uskladnenie benzénu, riedidla, alkoholu, éteru, LP
plynu a iných podobných produktov môže spôsobiť
výbuch.
• Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, tak musíte
Bezpečnostné informácie _9
Bezpečnostné informácie
•
•
•
•
vyprázdniť chladničku a vypnúť ju.
Zamrazené potraviny, ktoré sa už úplne rozmrazili
znovu nezamrazujte.
V chladničke neuskladňujte farmaceutické výrobky,
vedecké materiály alebo výrobky citlivé na teplotu.
- Produkty vyžadujúce presnú reguláciu teploty
nesmiete v chladničke skladovať.
Na chladničku neklaďte nádobu naplnenú vodou.
- Ak sa rozleje, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
zásahu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa silných nárazov alebo pôsobenia
nadmernou silou na sklenené súčasti.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škodu
na majetku.
VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY PRE ČISTENIE
• Nedávajte ruky do spodnej časti pod spotrebičom.
- Všetky ostré hrany môžu spôsobiť poranenie osoby.
• Nikdy nedávajte prsty, ani iné predmety do otvoru
dávkovača a kĺzačky ľadu.
- Môže to spôsobiť poranenie osoby alebo
poškodenie materiálu.
• Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú alebo vlhkú
tkaninu a z kolíkov zástrčky odstráňte akékoľvek
cudzie materiály alebo prach.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Ak je chladnička odpojená od napájacieho zdroja,
mali by ste počkať aspoň päť minút pred jej
opätovným zapojením.
10_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
VAROVNÉ ZNAČKY PRE LIKVIDÁCIU
• Keď likvidujete túto alebo inú chladničku/y, odstráňte
dvierka/tesnenia dvierok, západku dvierok tak, aby
malé deti alebo zvieratá nemohli uviaznuť vo vnútri.
• Police nechajte na svojom mieste, aby deti nemohli
ľahko vliezť do zariadenia.
• Ako chladiaca látka sa používa R600a alebo R134a.
Skontrolujte štítok kompresora v zadnej časti
spotrebiča alebo štítok s menovitým výkonom vnútri
chladničky, aby ste videli, aká chladiaca zmes sa
v chladničke používa. Keď tento produkt obsahuje
horľavý plyn (Chladiaca zmes R600a), obráťte sa na
miestne úrady za účelom bezpečnej likvidácie tohto
produktu.
• Ako izolačný výbušný plyn je použitý cyklopentán.
Plyny v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny
postup likvidácie. Ohľadom likvidácie tohto produktu
spôsobom priaznivým k životnému prostrediu
sa obráťte na miestne úrady. Pred likvidáciou sa
presvedčte, že v zadnej časti zariadenia nie je
poškodená žiadna rúrka. Rúrky sa v otvorenom
priestranstve môžu zlomiť.
VÝSTRAHA
prípade výpadku napájania zavolajte miestnu
V
pobočku energetickej spoločnosti a opýtajte sa,ako dlho
bude výpadok trvať.
Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v
priebehu jednej alebo dvoch hodín neovplyvní teploty v
chladničke.
Bezpečnostné informácie _11
Bezpečnostné informácie
Avšak mali by ste minimalizovať počet otvorení dvierok
počas výpadku prúdu.
Ale ak by mal výpadok prúdu trvať viac ako 24 hodín,
vyberte všetko zamrazené jedlo.
Pri dvierkach alebo uzáveroch vybavených zámkami
a kľúčmi by ste kľúče mali držať mimo dosahu detí a
nie v blízkosti chladiaceho spotrebiča, aby ste zabránili
deťom pred uzamknutím vo vnútri.
VÝSTRAHA
Na povrchu niektorých modelov chladničiek je ochranná
fólia, ktorá sa používa k ochrane pred poškriabaním
chladničky počas prepravy. Prosím, odlepujte ochrannú
fóliu pomaly, aby ste predišli statickej elektrine. Pokiaľ je
ochranná fólia na chladničke dlhší čas, môže
dochádzať k farebnej odlišnosti ocelového plechu.
ĎALŠIE TIPY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE
• Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny.
• Aby ste dostali najlepší výkon produktu,
- Neklaďte potraviny príliš blízko pred otvory v zadnej
časti spotrebiča, pretože môžu prekážať voľnému
prúdeniu vzduchu v mraziacom priestore.
- Jedlo správne zabaľte alebo umiestnite do
vzduchotesných nádob predtým, ako ho vložíte do
mrazničky.
- Neklaďte žiadne novo vložené potraviny na
zmrazenie do blízkosti už zamrznutých potravín.
• Sýtené alebo šumivé nápoje nedávajte do priestoru
mrazničky
12_ Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Dodržiavajte maximálne časy uskladnenia a dátumy
spotreby zamrazených potravín.
• Nie je nutné odpojiť chladničku od zdroja napájania,
ak budete preč kratšie ako tri týždne.
Ale všetky potraviny vyberte, ak odchádzate na tri
týždne alebo dlhšie. Odpojte chladničku a vyčistite ju,
opláchnite a vysušte.
• Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v
priebehu jednej alebo dvoch hodín neovplyvní
teploty v chladničke. Avšak mali by ste minimalizovať
počet otvorení dvierok počas výpadku prúdu. Ale
ak by výpadok prúdu mal trvať viac ako 24 hodín,
vyberte všetko zamrazené jedlo.
• Ak je chladnička vybavená kľúčom, kľúče by ste mali
držať mimo dosahu detí a nie v blízkosti spotrebiča.
• Spotrebič nemusí pracovať dôkladne (možnosť
rozmrazenia obsahu alebo prílišné zvýšenie teploty
v priestore pre zamrazené jedlo), keď je vystavený
po dlhší čas teplote nižšej ako je studený koniec
teplotného rozsahu, na ktorý bol chladiaci spotrebič
navrhnutý.
• Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia pri
nízkej teplote, ako sú napríklad banány,melóny.
• Zásobník na ľad dajte do pôvodnej polohy určenej
výrobcom, aby ste dosiahli optimálnu tvorbu ľadu.
• Spotrebič nenamŕza, čo znamená, že spotrebič
nemusíte ručne rozmrazovať, pretože sa to robí
automaticky.
• Stúpanie teploty počas rozmrazovania môže
byť v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ale ak
Bezpečnostné informácie _13
Bezpečnostné informácie
chcete zabrániť nadmernému zvyšovaniu teploty
zamrazených potravín počas rozmrazovania
spotrebiča, zabaľte zamrazené potraviny do
niekoľkých vrstiev papiera, napríklad do novín.
• Každé zvýšenie teploty zamrazených potravín počas
rozmrazovania môže skrátiť ich trvanlivosť.
TIPY NA ŠETRENIE ENERGIE
• Zariadenie nainštalujte v chladnej suchej miestnosti s
dostatočným vetraním.
Zaistite, aby zariadenie nebolo vystavené priamemu
slnečnému svetlu a nikdy ho neumiestňujte pri
priamom zdroji tepla (napríklad pri radiátore).
• Nikdy nezablokujte žiadne otvory alebo mriežky
spotrebiča.
• Pred umiestnením jedla do chladničky ho nechajte
schladiť.
• Zamrazené potraviny vložte do chladničky, aby sa
rozmrazili.
Potom môžete použiť nízku teplotu zamrznutých
produktov, aby ste schladili potraviny v chladničke.
• Dvere zariadenia nenechávajte pri vkladaní alebo
vyberaní potravín príliš dlho otvorené.
Čím kratšie sú dvere otvorené, tým menej ľadu sa v
mrazničke vytvorí.
• Pri inštalácii zaistite odstup sprava, zľava, zo zadnej
a hornej časti.
Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť
účty za energiu.
• Najvyššiu energetickú účinnosť dosiahnete tak, že
všetky vnútorné časti ako koše, zásuvky a police
necháte na miestach, ako ich dodáva výrobca.
14_ Bezpečnostné informácie
Obsah
16
16
17
20
23
NASTAVENIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY
Príprava na inštaláciu chladničky
Odstránenie dvierok chladničky
Opätovné nasadenie dvierok chladničky
Vyrovnanie chladničky
24 NASTAVENIE KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY
24
25
26
Vykonanie malych úprav dvierok
Kontrola vedenia dávkovača vody (voliteľné)
Inštalácia vedenia dávkovača vody
29 PREVáDZKA KOMBINOVANEJ CHLADNIČKY SPOLOČNOSTI SAMSUNG
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
Nastavenie chladničky
Prevádzka chladničky
Používanie digitálneho displeja
Regulácia teploty
Používanie dávkovača ľadu a dávkovača studenej vody
Police a priehradky
Skladovanie potravín
Zásobník CoolSelect Duo (voliteľné)
Odpájanie príslušenstva mrazničky
Odpájanie príslušenstva chladničky
Čistenie chladničky
Vymena vnútorného svetla
Používanie dvierok
43 RIEŠENIE PROBLéMOV
Obsah_15
Nastavenie
kombinovanej chladničky
PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY
Blahoželáme vám k zakúpeniu kombinovanej chladničky od spoločnosti Samsung. Dúfame, že si vychutnáte
mnohé najmodernejšie funkcie a výhody, ktoré tento nový spotrebič ponúka.
Výber najvhodnejšieho miesta pre chladničku
•
•
•
•
•
Vyberte umiestnenie s jednoduchým prístupom k zdroju vody.
Vyberte umiestnenie, kde nebude vystavená priamemu slnečnému žiareniu.
Vyberte umiestnenie s rovnou (alebo takmer rovnou) podlahou.
Vyberte umiestnenie s dostatočným priestorom pre ľahké otváranie dvierok chladničky.
Nechajte dostatočný priestor na inštaláciu chladničky na rovnom povrchu.
- Ak chladnička nie je v rovine, vnútorný chladiaci systém nemusí správne pracovať.
- Celkový priestor potrebný na použitie. Pozrite si nákres a rozmery uvedené nižšie.
25 mm
1163mm
najmenej 50 mm
25 mm
1546 mm
Inštalácia dištančnej vložky (sivá doštička)
S cieľom dosiahnuť lepší výkon nezabudnite pri
inštalácii chladničky pripevniť dištančnú vložku
na zadnú stranu zariadenia. Zlepšuje výkon
chladničky. (RSA1Z**)
Dištančná vložka
Dištančná vložka
• Počas inštalácie nechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. To pomôže znížiť
spotrebu energie a udrží vaše účty za energiu nižšie.
• Chladničku neinštalujte tam, kde teplota klesá pod 50°F (10°C).
• PRED odstránením dvierok mrazničky sa uistite, že ste odpojili vedenie prívodu vody.
Aby ste zabránili poškodeniu, pozrite si nasledujúcu časť „Oddelenie vodovodného potrubia“.
16_ Nastavenie
ODSTRÁNENIE DVIEROK CHLADNIČKY
Ak váš vchod neumožňuje, aby ním chladnička jednoducho prešla, môžete odstrániť dvierka.
1. Odstránenie predného krytu podstavca
Najskôr otvorte dvierka mrazničky a chladničky a potom odstráňte predný kryt podstavca tak, že
otočíte tri skrutky proti smeru hodinových ručičiek.
01 NASTAVENIE
Oddeľovanie vodovodného potrubia od chladničky
1. Odstráňte vodovodné potrubie stlačením rýchlospojky 1 a vytiahnutím vodovodného potrubia 2.
Vodovodné potrubie nerežte. Jemne ho oddeľte od rýchlospojky.
Nastavenie _17
Nastavenie
kombinovanej chladničky
2. Odstránenie dvierok mrazničky
Pár vecí na úvod.
• Uistite sa, že dvierka dvíhate rovno nahor, aby sa pánty neohli alebo nezlomili.
• Dávajte pozor, aby ste neprepichli vodné potrubie a zväzky káblov na dvierkach.
• Dvierka položte na chránený povrch, aby ste zabránili poškriabaniu alebo poškodeniu.
1. So zatvorenými dvierkami mrazničky odstráňte pomocou skrutkovača kryt horného pántu 1
a potom odpojte káble tak, že ich jemne vytiahnete 2.
2
1
2. Odstráňte skrutky pántu 3 a pozemnú skrutku 4 ich otočením proti smeru hodinových
ručičiek a zložte horný pánt 5. Dávajte pozor, aby na vás dvierka pri odstraňovaní nepadli
4
3
5
3. Potom vyberte dvierka z dolného pántu 6 opatrným zdvihnutím dvierok rovno nahor 7.
7
6
Dávajte pozor, aby ste
neprepichli vodovodné
potrubie a zväzky káblov
na dvierkach.
18_ Nastavenie
Odstránenie dvierok chladničky
1. So zatvorenými dvierkami odstráňte kryt horného pántu 1 pomocou skrutkovača.
01 NASTAVENIE
1
2. Odstráňte skrutky pántu 2 a pozemnú skrutku 3 ich otočením proti smeru hodinových
ručičiek a zložte horný pánt 4. Dávajte pozor, aby na vás dvierka pri odstraňovaní nepadli.
2
3
4
3. Vyberte dvierka z dolného pántu 5 zdvihnutím dvierok rovno nahor 6.
Nastavenie _19
Nastavenie
kombinovanej chladničky
OPÄTOVNÉ NASADENIE DVIEROK CHLADNIČKY
Keď ste chladničku bezpečne umiestnili na miesto, kde plánujete že bude stáť, je čas nasadiť dvierka naspäť.
Zakladanie dvierok mrazničky
8
7
1. Vložte kolík horného pántu 3 do otvoru v rohu dvierok
mrazničky 4. Uistite sa, že pánt je rovno medzi otvorom
horného pántu 5 a otvorom skrinky 6 a znovu nasaďte
skrutky pántov 7 a pozemnú skrutku 8 tak, že ich
zaskrutkujete v smere hodinových ručičiek.
5
3
6
4
2. Pripojte káble naspäť.
3. Prednú časť krytu horného pántu 9 dajte
na prednú časť horného pántu q; a znovu
ju uchyťte skrutkou.
10
9
20_ Nastavenie
Zakladanie dvierok chladničky
1. Prispôsobte otvor v rohu dvierok chladničky 3 dolnému
pántu 4.
3
01 NASTAVENIE
4
2. Vložte kolík horného pántu 5 do otvoru na pánte 6.
Uistite sa, že pánt je rovno medzi otvorom horného pántu
7 a otvorom na vrchu skrinky 8. Potom znovu nasaďte
skrutky pántu 9 a na pozemnú skrutku q; tak, že ich
zaskrutkujete v smere hodinových ručičiek.
3. Prednú časť krytu horného pántu qa
dajte na prednú časť horného pántu qs
a znovu ju uchyťte skrutkou.
12
11
Nastavenie _21
Nastavenie
kombinovanej chladničky
Opakované pripojenie vodovodného potrubia
1. Vložte vodovodné potrubie 1 do rýchlospojky 2 .
2
1
2. Vodná hadica musí byť úplne zasunutá do stredu priehľadnej spojky, aby sa predišlo vytekaniu
vody zo zásobníka.
3. Nasaďte svorku na inštalačnú zostavu a skontrolujte, či pevne drží hadicu.
Stred priehľadnej spojky
svorka A (1/4”)
(6,35 mm)
Opätovné pripojenie predného krytu podstavca
Pred pripojením krytu skontrolujte, či vodovodný konektor neprepúšťa vodu.
Predný kryt podstavca odstráňte tak, že odskrutkujete tri skrutky v smere hodinových ručičiek
tak, ako je to znázornené na obrázku.
Predný kryt
podstavca
Skrutka
22_ Nastavenie
VYROVNANIE CHLADNIČKY
Teraz, keď sú dvierka späť na chladničke, budete sa chcieť presvedčiť, že chladnička je rovno, takže môžete
urobiť konečné úpravy. Ak chladnička nie je rovno, nebude možné dať dvierka do dokonalej roviny.
Predná časť chladničky je tiež nastaviteľná.
Keď sú dvierka mrazničky nižšie ako chladnička
Podstavec
Skrutkovač
Keď sú dvierka mrazničky vyššie ako chladnička
Do drážky na podstavci vložte plochý skrutkovač, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo
proti smeru hodinových ručičiek, aby ste chladničku vyrovnali.
Podstavec
Skrutkovač
Najlepší spôsob, ako vykonať veľmi malé nastavenia dvierok si pozrite v ďalšej časti.
Upozornenie: Nožičky zariadenia sú z výrovby v štandartnej polohe. Pred použitím zariadenia
prispôsobte nožičky tak, aby zariadenie bolo vo vodorovnej polohe.
Nastavenie _23
01 NASTAVENIE
Do drážky na podstavci vložte plochý skrutkovač, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo
proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mrazničku vyrovnali.
Nastavenie
kombinovanej chladničky
VYKONANIE MALÝCH ÚPRAV DVIEROK
Zapamätajte si, že vyrovnanie chladničky je nevyhnutné pre získanie dokonalého vyrovnania
dvierok. Ak potrebujete pomoc, pozrite si predchádzajúcu časť o vyrovnávaní chladničky.
Keď sú dvierka mrazničky vyššie
ako chladnička
Nastavovací diel
V prípade postupu nápravy porušenia rovnováhy je postup rovnaký. Otvorte dvierka a nastavte
ich všetky naraz nasledovným spôsobom:
1. Odskrutkujte maticu 1 z dolného pántu, kým nedosiahne na horný koniec skrutky 2 .
3 Kľúč
2 Skrutka
1 Matica
Keď uvoľnite maticu 1 , uistite sa, že dodavany kľuč na inbusov šrouby (4 mm) 3 použivate
na uvoľnenie skrutky 2 proti smeru hodinovych ručičiek.
2. Výškový rozdiel medzi dvierkami upravte otáčaním skrutky 2 v smere hodinových ručičiek
alebo proti smeru hodinových ručičiek
.
3 Kľúč
2 Skrutka
Keď otáčate v smere hodinových ručičiek
24_ Nastavenie
, dvierka sa pohybujú smerom nahor.
3. Po nastavení dvierok otáčajte maticu 1 v smere hodinových ručičiek
, kým nedosiahne
dolný koniec skrutky, potom skrutku znovu dotiahnite pomocou kľúča 3, aby ste maticu
upevnili na mieste 1.
3 Kľúč
2 Skrutka
1 Matica
01 NASTAVENIE
Ak maticu neupevníte pevne, skrutka sa môže uvoľniť.
KONTROLA VEDENIA DÁVKOVAČA VODY (VOLITEĽNÉ)
Dávkovač vody je len jednou z pomocných funkcií na novej chladničke od spoločnosti Samsung. Aby
napomáhal lepšiemu zdraviu, vodný filter spoločnosti Samsung odstraňuje z vody neželané častice. Avšak
nesterilizuje, ani neničí mikroorganizmy. Musíte si zakúpiť systém čistenia vody, ktorý to robí.
Aby zariadenie na výrobu ľadu pracovalo správne, je potrebný tlak vody 138 až 862 Kpa. Za normálnych
podmienok možno papierový pohár s objemom 170 cm3 naplniť za 10 sekúnd.
Ak je chladnička nainštalovaná v oblasti s nízkym tlakom vody (menej ako 138 Kpa), môžete nainštalovať
pomocné čerpadlo, ktoré bude kompenzovať nízky tlak.
Uistite sa, že nádrž na uskladnenie vody v chladničke je správne naplnená. Aby ste to urobili, stláčajte páku
dávkovača vody, pokým z výstupu vody vyteká voda.
Inštalačné súpravy vodovodného potrubia sú dodávané spolu so zariadením. Môžete ich nájsť v
zásuvke mrazničky.
INŠTALÁCIA VEDENIA DÁVKOVAČA VODY
Súčiastky pre montáž vodovodného potrubia
Ustaľovač vodovodného
potrubia a skrutky
Konektor
rúrky
Vodovodné
potrubie
Pripojenie k vodovodnému potrubiu
Vodovodnú rúrku pripojte pomocou rýchlospojky
a kohútika.
1. Zatvorte hlavný vodovodný kohútik.
2. Pripojte rýchlospojku „A“ ku kohútiku. Poznámka:
INFORMÁCIE O ZÁRUKE
Na inštaláciu vodovodného potrubia sa nevzťahuje záruka výrobcu
chladničky alebo zariadenia na výrobu ľadu.
Pozorne postupujte podľa týchto pokynov, aby ste minimalizovali
riziko finančne nákladného poškodenia prívodu vody.
Poznámka:
Ak sa rýchlospojka nehodí k súčasnému kohútiku, navštívte
najbližšieho autorizovaného servisného predajcu a zakúpte si
správne upevňovacie spojovacie články.
Zámok filtra objímka
Filtra
VÝSTRAHA
Vodovodné potrubie musíte pripojiť
na rúrku so studenou vodou.
Ak ho pripojíte k potrubiu teplej
vody, môže to spôsobiť zlyhanie
filtra prístroja.
RÝCHLOSPOJKA „A“
KOHÚTIK
Nastavenie _25
Nastavenie
kombinovanej chladničky
vyberte miesto, kde sa inštaluje filtra. (Model s filtra)
VÝVODNÉ POTRUBIE
-
-
Ak chcete znovu zložiť prívodné a vývodné
strany filtra vody počas inštalácie filtra,
pozrite si referenčnú ilustráciu.
Prerušte vodovodné potrubie pripojené k
filtra na vhodnom mieste po odmeraní
vzdialenosti medzi filtra a kohútikom
studenej vody.
STRANA
FILTRA
90 stupňov
REFERENCIA
VODA Z FILTRA
RÝCHLOSPOJKA
PRÍVODNÁ
STRANA
FILTRA VODY
Odstráňte všetky zvyškové látky z filtra. (Model s filtra)
-
-
Otvorte hlavný vodovodný kohútik, aby
ste skontrolovali, či voda preteká cez
vodovodnú rúrku na prívodnej strane
filtra vody.
Ak voda nevychádza cez potrubie,
skontrolujte, či je kohútik otvorený.
Kohútik nechajte otvorený, kým nebude
vytekať čistá voda a kým sa všetky
zvyškové látky, ktorá sa počas výroby
vytvorili, neodstránia.
VÝSTUPNÁ
STRANA
FILTRA
PRÍVOD VODY
VODA
DVE UZAMKNUTIA
FILTRA
Pripojte uzamykanie filtra.
-
FILTRA
Držte uzamykanie filtra v správnej
polohe (napríklad pod drezom) a
tesne ich upevnite na miesto, kde sa
zaskrutkujú.
DVE UZAMKNUTIA
FILTRA
VODOVODNÁ RÚRKA
Filtra zaistite v polohe.
-
Upevnite filtra v polohe tak, ako je to
znázornené na obrázku vpravo.
FILTRA
UPEVŇOVACÍ PÁS
26_ Nastavenie
UZAMKNUTIA
FILTRA
Pripojte vodovodné potrubie k chladničke.
-
Z chladničky demontujte kryt kompresora.
Podľa zobrazenia na obrázku pripojte prívod vody k
ventilu.
Po pripojení skontrolujte, či prívod nepresakuje.
Ak presakuje, tak zopakujte pripojenie.
Na chladničku opätovne upevnite kryt kompresora.
PRÍVOD VODY
PRÍPOJNÁ MATICA
POKYNY KU KRYTU
KOMPRESORA CHLADNIČKY
Zaistite prívod vody.
-
Pomocou svorky „A“ upevnite prívodné potrubie
vody k stene (zadná časť chladničky).
Keď je prívodné potrubie vody zabezpečené, tak
skontrolujte, či sa prívodné potrubie vody nadmerne
neohýba, nestláča alebo neroztláča.
SVORKA A
PRÍVOD VODY
Nastavenie _27
01 NASTAVENIE
-
Nastavenie
kombinovanej chladničky
Odstránenie všetkých zvyškových látok vo vnútri vodovodného potrubia po
inštalácii filtra.
1. ZAPNITE hlavný prívod vody a ZATVORTE ventil
vodovodného potrubia.
2. Nechajte pretekať vodu cez dávkovač, až kým
nebude pretekať čistá voda (približ. 1l). Týmto
spôsobom vyčistíte prívodný systém vody a z
potrubia odstránite vzduch.
3. V niektorých domácnostiach bude potrebné
dodatočné prepláchnutie.
4. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že z vodného
filtra neuniká voda.
Voda
Ľad
Novo nainštalovaná kazeta vodného filtra môže spôsobiť, že voda krátko vytryskne
z dávkovača vody. Je to kvôli tomu, že do potrubia sa dostane vzduch. Nemalo by to
predstavovať žiadny problém pre prevádzku.
Skontrolujte množstvo vody doplnenej do zásobníka na ľad. (voliteľné)
1. Zdvihnite naberačku zariadenia na výrobu ľadu a jemne ju vytiahnite z mrazničky.
2. Keď stlačíte testovacie tlačidlo na 1,5 sekundy, zásobník na kocky ľadu sa naplní vodou z
prívodného vodovodného kohútika potom, ako sa otočí zásobník na ľad. Skontrolujte množstvo
vody, aby ste sa uistili, že je správne (pozrite si obrázok znázornený nižšie).
Ak je hladina vody príliš nízka, tak kocky ľadu budú malé. Toto je problém tlaku vody z
hlavného vodovodného potrubia, nie chladničky.
2
Rameno snímača
Zariadenie na výrobu ľadu
Skontrolujte hladinu vody
Testovacie
tlačidlo
28_ Nastavenie
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
NASTAVENIE CHLADNIČKY
1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto a nechajte primeranú vzdialenosť medzi stenou a
chladničkou. Pozrite si pokyny k inštalácii v tejto príručke.
2. Keď je chladnička v zásuvke, skontrolujte, či sa pri otvorení dvierok rozsvieti vnútorné svetlo.
3. Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a počkajte asi hodinu.
Mraznička by mala byť mierne schladená a motor by mal mať plynulú prevádzku.
4. Po pripojení chladničky bude trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne príslušná teplota.
Keď je teplota chladničky dostatočne nízka, môžete v chladničke skladovať jedlo a nápoje.
Prevádzka _29
02 PREVÁDZKA
Teraz, keď už máte novú chladničku nainštalovanú a na mieste, ste pripravený nastaviť a vychutnať si všetky
vlastnosti a funkcie spotrebiča.
Dokončením nasledujúcich krokov by mala byť chladnička úplne funkčná. Ak nie, najskôr skontrolujte napájanie
a elektrický zdroj alebo skúste časť riešenie problémov na konci tejto používateľskej príručky. Ak máte
akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
PREVÁDZKA CHLADNIČKY
Používanie ovládacieho panelu
34";6%
RSA1S/N/V
Pokiaľ nepoužívate nastavenie teploty Dual Flow a Filter )zelené podsvietenie( displej sa vypne a stlačením
tlačidla alebo otvorením dverí sa opäť zapne, toto je normálne.
1
TLAČIDLO
POWER
FREEZE
2
TLAČIDLO
FREEZER
Skracuje čas potrebný na zmrazenie výrobkov v mrazničke. Toto môže byť
užitočné, ak potrebujete rýchlo zmraziť veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo vtedy, ak
sa teplota v mrazničke dramaticky zvýšila (ak ste napríklad nechali otvorené
dvierka).
Stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) nastavte mrazničku na požadovanú teplotu.
Môžete nastaviť teplotu od -14°C (8°F) do -25ºC (-14°F).
3
TLAČIDLO ICE
TYPE
Použite túto funkciu na výber položiek Cubed (Kocky), Crushed (Drvený) alebo na
vypnutie funkcie ľadu.
4
TLAČIDLO
FILTER
CHANGE
Keď vymieňate filter, stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy, aby ste vynulovali
harmonogram filtra.
5
TLAČIDLO
VACATION
Ak idete na dovolenku, na služobnú cestu alebo vtedy, ak nepotrebujete používať
chladničku, tak stlačte tlačidlo Vacation. Keď vypnete tlačidlo Vacation (Dovolenka)
pre priestor chladničky, displej z LED diód položky Vacation (Dovolenka) bude
zapnutý.
Vyžaduje sa, aby ste vybrali potraviny z priestoru pre čerstvé potraviny a
nenechávali dvierka otvorené, ak vyberiete funkciu Vacation.
6
FUNKCIA
DETSKÁ
POISTKA
Súčasným stlačením tlačidla Power Cool a tlačidla Fridge (Chladnička) na 3
sekundy sa všetky tlačidlá uzamknú. Ani páčky dávkovača vody a ľadu nebudú
fungovať. Funkciu zrušíte tak, že znovu stlačíte tieto dve tlačidlá na 3 sekundy.
7
TLAČIDLO
FRIDGE
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavte chladničku na požadovanú
teplotu.
Teplotu môžete nastaviť medzi 1°C a 7°C (34°F a 45°F).
30_ Prevádzka
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
POUŽÍVANIE DIGITÁLNEHO DISPLEJA
Dielik „88“ na časti mrazničky označuje aktuálnu teplotu v mrazničke.
Dielik „88“ na časti chladničky označuje aktuálnu teplotu v chladničke.
02 PREVÁDZKA
RSA1Z/U/D
RSA1S/N/V
Kontrolka Power Freeze
Táto ikona sa rozsvieti, keď zapnete funkciu „Power Freeze“. Funkcia „Power Freeze“ je skvelá,
keď potrebujete veľké množstvo ľadu. Stlačte tlačidlo Power Freeze a produkcia ľadu sa zvýši.
Keď máte dosť, iba znovu stlačte tlačidlo, aby ste zrušili režim „Power Freeze“.
Keď použijete túto funkciu, zvýši sa spotreba energie chladničky.
Táto funkcia sa musí aktivovať aspoň 24 hodín predtým, ako vložíte
do mrazničky veľké množstvo jedla.
Prevádzka _31
Indikátor filtra
Keď je indikátor filtra rozsvietený, nastal čas na výmenu filtra. Bežne sa to deje po približne
každých 6 mesiacoch.
Po odstránení starého vodného filtra a inštalácii nového (pokyny, ako to urobiť si pozrite na
strane 25), vynulujte stavovy indikátor tak, že stlačíte tlačidlo Ice Type (Typ ľadu) na približne 3
sekundy.
Indikátor sa znovu rozsvieti o približne 6 mesiacov, aby vám oznámil, že nastal čas na výmenu
vodného filtra.
Keď nepoužívate vodný filter, stlačte tlačidlo Ice Type (Typ ľadu) na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd,
indikátor filtra a písmená Filter Change (Výmena filtra) zhasnú.
Detská poistka
Táto ikona sa rozsvieti, keď zapnete funkciu detská poistka súčasným stlačením tlačidla Vacation
(Dovolenka) a tlačidla Fridge (Chladnička) na 3 sekundy.
Opakovaným stlačením týchto dvoch tlačidiel na 3 sekundy ju aktivujte znovu.
Kocky ľadu, drvený ľad a vypnutie zariadenia na výrobu ľadu.
Vychutnajte si kocky ľadu alebo drvený ľad tak, že si podľa
svojho záujmu vyberiete na digitálnom ovládacom paneli.
Ak ľad nepotrebujete, vypnite funkciu, by ste šetrili vodu a
spotrebu energie.
Kontrolka typu ľadu označuje typ ľadu (alebo bez ľadu), ktorý
je momentálne vybraný.
Typ ľadu
Kocky
Drvený
Ľad vypnutý
OVLÁDANIE TEPLOTY
Ovládanie teploty v mrazničke
Teplotu v mrazničke môžete nastaviť od -14°C (8°F) do -25ºC (-14°F), aby spĺňala vaše jednotlivé
potreby. Opakovane stláčajte tlačidlo Freezer (Mraznička), až kým sa požadovaná teplota
nezobrazí na displeji teploty. Pamätajte si, že potraviny ako zmrzlina sa môžu topiť pri teplote
-16ºC (4°F).
Displej teploty sa postupne mení z -14°C (8°F) a -25ºC (-14°F). Keď displej dosiahne -14ºC (8°F),
znovu začne na -25ºC (-14°F).
Päť sekúnd po nastavení novej teploty bude displej znovu zobrazovať aktuálnu teplotu v
mrazničke. Avšak toto číslo sa mení, ako sa mraznička nastavuje na novú teplotu.
Horné a spodné chránitká v mrazáku tohto modelu sú dve hviezdicové časti, preto jeteplota v týc
hto dvoch častiach trochu vyššie ako v ostatných častiach mrazáku.
Ovládanie teploty v chladničke
Teplotu v chladničke môžete nastaviť od 7ºC (45°F) do 1ºC (34°F), aby spĺňala vaše jednotlivé
potreby. Opakovane stláčajte tlačidlo Fridge (Chladnička), až kým sa požadovaná teplota
nezobrazí na displeji teploty.
Proces ovládania teploty pre chladničku pracuje presne tak isto ako pri mrazničke.
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavte požadovanú teplotu. Po niekoľkých sekundách
chladnička začne smerovať k novo nastavenej teplote. Toto sa odrazí na digitálnom displeji.
Teplota mrazničky alebo chladničky sa môže zvýšiť po príliš častom otváraní dvierok alebo
vtedy, ak sa veľké množstvo teplých alebo horúcich potravín vloží na obe strany.
Môže to spôsobiť, že digitálny displej začne blikať. Keď sa mraznička a chladnička vrátia na
normálne nastavené teploty, blikanie prestane.
Ak blikanie pokračuje, možno budete musieť chladničku „vynulovať“. Skúste odpojiť spotrebič,
počkať asi 10 minút a potom ho zapojiť späť.
32_ Prevádzka
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA ĽADU A STUDENEJ VODY
02 PREVÁDZKA
Stlačte tlačidlo Ice Type (Typ ľadu), aby ste vybrali požadovaný typ ľadu
No ice
Túto položku vyberte, ak
chcete vypnúť zariadenie na
výrobu ľadu
Ľad sa tvorí v kockách. Keď vyberiete položku „Crushed“ (Drvený), zariadenie na výrobu ľadu
rozdrví ľadové kocky na drvený ľad.
Dávkovanie ľadu
Pohár umiestnite pod vývod ľadu a jemne zatlačte páčku
dávkovača ľadu pohárom. Uistite sa, že pohár je v rovine s
dávkovačom, aby ste zabránili vypadnutiu ľadu.
Zatlačiť
Používanie dávkovača vody
Pohár umiestnite pod vývod vody a jemne zatlačte páčku
dávkovača vody pohárom. Uistite sa, že pohár je v rovine s
dávkovačom, aby ste zabránili vyliatiu vody.
Zatlačiť
• Nedávajte prsty, ruky, ani iné nevhodné predmety do vývodu alebo naberačky zariadenia na
výrobu ľadu.
VAROVANIE
- Výsledkom môže byť poranenie osoby alebo materiálna škoda.
• Nikdy nedávajte prsty, ani iné predmety do otvoru dávkovača.
- Môže to spôsobiť poranenie.
• Používajte iba zariadenie na výrobu ľadu dodávané spolu s chladničkou.
• Prívod vody do tejto chladničky musí nainštalovať/pripojiť iba primerane kvalifikovaná osoba a
pripojiť ho iba na prívod pitnej vody.
• Aby zariadenie na výrobu ľadu pracovalo správne, je potrebný tlak vody 138 až 862 Kpa.
• Ak idete na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu a nebude používať dávkovače vody alebo
ľadu, zatvorte ventil vody.
VÝSTRAHA
- Inak môže dôjsť k unikaniu vody.
• Utrite prebytočnú vlhkosť z vnútornej časti a nechajte otvorené dvere.
- Inak sa môže vytvoriť zápach a pleseň.
Prevádzka _33
POLICE A PRIEHRADKY
Mraznička
Naberačka zariadenia na výrobu ľadu
(voliteľné)
Kĺzačka ľadu
(voliteľné)
Kryt svetla
Sklené police
Priehradky na
dverách
Zásuvky (voliteľné)
Predný kryt podstavca
Chladnička
Kryt svetla
Priehradka na mliečne
výrobky
Sklená polica
Vanička
Stojan na nápoje (voliteľné)
Priehradky na dverách
Zásuvky na zeleninu a
ovocie (voliteľné)
Zásuvka CoolSelect Duo
(voliteľné)
34_ Prevádzka
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
SKLADOVANIE POTRAVÍN
Kombinovaná chladnička spoločnosti Samsung bola navrhnutá tak, aby poskytovala črty a funkcie
maximálneho šetrenia priestorom. Tu sú niektoré upravené priestory, ktoré sme vytvorili preto, aby
sa vaše potraviny uchovali dlhšie čerstvé. Pamätajte si, že aby ste zabránili preniknutiu zápachu
do ľadu, mali by ste potraviny dôsledne zabaliť a ak je to možné, vzduchotesne.
Abyste získali viacej miesta, môžete vybrať mraziacu zásuvku (zásuvky) okrem spodnej
mraziacej zásuvky a vaničky na ľad (pre modely RSA1S***, RSA1V***, RSA1N*** a
RSA1W***) pretože to neovlivní teplotné a mechanické charakteristiky. Uvedený skladovací
objem oddelenia pre uskladnenie zmrazených potravín je kalkulovaný pre stav, keď sú tieto
komponenty odobrané.
10
5
1
7
2
12
3
9
11
4
8
Prevádzka _35
02 PREVÁDZKA
Skladovanie potravín v mrazničke
Skladovanie potravín v mrazničke
KĹZAČKA ĽADU
1
VAROVANIE
Nedávajte prsty, ruky, ani iné predmety do kĺzačky ľadu alebo do naberačky
zariadenia na výrobu ľadu. To môže vyústiť do zranenia osoby alebo materiálnej
škody.
2
POLICE
Možno ich použiť na skladovanie všetkých typov mrazených
potravín.
3
PRIEHRADKY NA
DVERÁCH
Možno ich použiť na malé balenia mrazených potravín.
4
ZÁSUVKY
Najlepšie na skladovanie mäsa alebo suchých potravín.
Uskladnené potraviny by mali byť bezpečne zabalené do fólie
alebo do iného baliaceho materiálu, prípadne nádoby.
Skladovanie potravín v chladničke
5
POLICE
Sú navrhnuté tak, aby boli odolné voči prasknutiu. Možno ich
použiť na skladovanie všetkých druhov potravín a nápojov.
Kruhovité značky na sklenom povrchu sú normálny jav a
zvyčajne sa dajú utrieť pomocou vlhkej tkaniny.
7
VANIČKA
Najlepšie miesto pre uchovávanie vajíčok.
VANIČKU dajte na policu kvôli ľahkému prístupu.
8
ZÁSOBNÍK
COOLSELECT
DUO (VOLITEĽNÉ)
Pomáha uchovať chuť a predlžuje čerstvosť vašich potravín.
Použite ho na skladovanie mäsa, zeleniny, hydiny, rýb alebo
iných potravín, ktoré sa pravidelne konzumujú.
9
ZÁSUVKA NA
OVOCIE A
ZELENINU
Používa sa na uchovanie čerstvosti uloženej zeleniny a ovocia.
Bola špeciálne navrhnutá tak, aby riadila úroveň vlhkosti vnútri
zásuvky.
q;
PRIEHRADKA
NA MLIEČNE
VÝROBKY
Môžete ju použiť na skladovanie menších mliečnych výrobkov
ako je napr. maslo alebo margarín, jogurt alebo syrokrém.
qa
PRIEHRADKY NA
DVERÁCH
Sú navrhnuté tak, aby pojali objemné položky, ako napríklad
fľaše s mliekom alebo iné veľké fľaše a nádoby.
qs
STOJAN NA
NÁPOJE
(VOLITEĽNÉ)
Môžete ho použiť na skladovanie často používaných vecí,
ako sú napríklad nápoje v plechovkách a rýchle občerstvenie
a umožňuje prístup k týmto veciam bez toho, aby ste otvorili
dvierka chladničky.
Fľaše by ste mali skladovať tesne vedľa seba tak, aby sa neprevrátili a nevypadli z chladničky,
keď otvoríte dvere.
• Ak plánujete ísť na dlhší čas preč, vyprázdnite chladničku a vypnite ju. Utrite prebytočnú
vlhkosť zvnútra spotrebiča a nechajte dvierka otvorené. To pomáha pri zabránení tvorby
zápachu a plesne.
VAROVANIE
• Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú zástrčku.
- Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.
36_ Prevádzka
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
POUŽÍVANIE ZÁSOBNÍKA COOLSELECT DUO (VOLITEĽNÉ)
Mäso
Keď vyberiete položku MEAT (MÄSO), teplota v zásobníku
CoolSelect Duo je vhodná pre skladovanie mäsa alebo
šunky zadaním chladenia alebo mrazenia. Táto funkcia
zároveň pomáha uchovať mäso alebo šunku čerstvými po
dlhšiu dobu.
Zelenina
Keď vyberiete položku VEGETABLE (ZELENINA), teplota
v zásobníku CoolSelect Duo je vhodná pre skladovanie
zeleniny alebo ovocia zadaním chladenia alebo mrazenia.
Táto funkcia zároveň pomáha uchovať zeleninu alebo
ovocie čerstvými po dlhšiu dobu.
Keď je v prevádzke režim „MEAT or VEGETABLE (MÄSO alebo ZELENINA)“, všetky veci,
ktoré NECHCETE ovplyvniť, by ste mali zo zásobníka vybrať.
Prevádzka _37
02 PREVÁDZKA
Zásobník COOLSELECT Duo je navrhnutý tak, aby urobil váš zaneprázdnený život o čosi jednoduchším.
ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY
Čistenie a nové usporiadanie interiéru mrazničky je hračka.
1. Vyberte sklenú policu tak, že policu vytiahnete von tak
ďaleko, ako ide. Potom ju jemne nadvihnite a vyberte.
V prípade, že nemá samotné háčiky na zadnej
strane, aby sa nenakláňala, policu musíte
VÝSTRAHA vložiť hlboko do správnej polohy, kde sa podľa
vyobrazenia nachádzajú bloky pre police. Ak tak
nevykonáte, polica môže z chladničky vypadnúť.
Háčik
2. Vyberte priehradku na dverách tak, že ju uchopíte oboma
rukami a potom ju jemne zdvihnete.
3. Vyberte plastovú zásuvku tak, že ju vytiahnete von a jemne
ju nadvihnete.
4. Vyberte naberačku zariadenia na výrobu ľadu tak, že ju
zdvihnete a vytiahnete ju von.
5. Vyberte predný kryt podstavca tak, že otvoríte dvierka na
mrazničke a aj na chladničke a odstránite tri skrutky. Keď
sú skrutky voľné, oddeľte kryt. Aby ste znovu nasadili kryt
podstavca, tak ho upevnite do pôvodnej polohy a dotiahnite
tri skrutky.
Pri vyberaní krytu nepoužívajte nadmernú silu.
Inak sa kryt môže zlomiť a spôsobiť poranenie.
38_ Prevádzka
Blok
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
02 PREVÁDZKA
ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY
1. Odpojte sklenenú policu tak, že ju potiahnete smerom
von, pokiaľ sa len bude dať. Potom ju jemne nadvihnite a
vyberte.
V prípade, že nemá samotné háčiky na zadnej
strane, aby sa nenakláňala, policu musíte
VÝSTRAHA vložiť hlboko do správnej polohy, kde sa podľa
vyobrazenia nachádzajú bloky pre police. Ak tak
nevykonáte, polica môže z chladničky vypadnúť.
Háčik
Blok
2. Vyberte zásuvku na zeleninu a ovocie tak, že zatlačíte na
zarážky, ktoré sa nachádzajú na ľavej a pravej vnútornej
strane krytu skrinky na zeleninu/vlhkotesnej skrinky a
vyberte ju vytiahnutím smerom dopredu.
Držiac zásuvku jednou rukou ju mierne zdvihnite, zatiaľ čo
ju budete ťahať dopredu a vyberiete ju z chladničky.
3. Vyberte priehradku na nápoje na dverách tak, že
priehradku budete držať oboma rukami a jemne ju
zdvihnete.
Pred vybraním akéhokoľvek príslušenstva sa uistite, že v ceste vám neprekážajú žiadne potraviny.
Keď je to možné, vyberte všetky potraviny, aby ste znížili nebezpečenstvo nehôd.
Prevádzka _39
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
ČISTENIE CHLADNIČKY
Starostlivosť o kombinovanú chladničku spoločnosti Samsung predlžuje životnosť spotrebiča a pomáha ho
uchovať bez zápachu a bez mikroorganizmov.
Čistenie interiéru
Očistite vnútorné steny a príslušenstvo miernym saponátom
a utrite ich dosucha pomocou jemnej tkaniny. Môžete vybrať
zásuvky a police kvôli dôkladnejšiemu čisteniu. Pred ich uložením
späť na svoje miesto sa uistite že sú suché.
Čistenie exteriéru
Utrite digitálny panel a panel displeja pomocou čistej, jemnej
tkaniny.
Nastriekajte vodu na čistiacu tkaninu namiesto toho, aby
ste ju nastriekali priamo na povrch chladničky. To pomôže
rovnomernému rozmiestneniu vlhkosti po povrchu. Povrchy
dvierok, rukovätí a skrinky by ste mali čistiť miernym saponátom
a potom ich dosucha utrieť jemnou tkaninou. Pre zachovanie
najlepšieho vzhľadu spotrebiča by ste mali exteriér leštiť jeden
alebo dvakrát za rok.
Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo alebo prípravok Clorox™.
Môžu poškodiť povrch spotrebiča a môžu spôsobiť nebezpečenstvo
VAROVANIE požiaru.
Čistenie gumených tesnení dvierok
Ak sú gumené tesnenia dvierok znečistené, dvierka sa nemôžu
riadne zatvoriť a chladnička nebude účinne pracovať. Udržiavajte
tesnenia dvierok bez nečistôt a špiny tak, že budete dvierka
čistiť miernym saponátom a vlhkou tkaninou. Utrite ich dosucha
pomocou jemnej tkaniny.
Nestriekajte vodu na chladničku, kým je pod prúdom, pretože to
môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Chladničku nečistite
VÝSTRAHA benzénom, riedidlom, ani saponátom na auto kvôli nebezpečenstvu
požiaru.
Čistenie domáceho baru
Na čistenie dávkovača ľadu a vody použite vlhkú tkaninu.
Potom ich utrite dosucha pomocou jemnej tkaniny.
40_ Prevádzka
Prevádzka kombinovanej
chladničky spoločnosti SAMSUNG
VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA
Prevádzka _41
02 PREVÁDZKA
VAROVANIE
LED žiarivku nevymieňajte svojpomocne, ale v prípade potreby kontaktujte
špecializovaný opravárenský personál.
Taktiež sa uistite, že nová LED žiarivka je rovnaká ako pôvodná.
Nerozbíjajte kryt žiarivky.
POUŽÍVANIE DVIEROK
Dvere chladničky sú vybavené funkciou otvárania a zatvárania dverí, ktorá zaisťuje, že dvere sa úplne zatvoria
a že sú bezpečne utesnené.
Po otvorení za určitý bod sa dvere „zachytia“ a zostanú otvorené. Keď sa dvere odchýlia za záchytný bod, ktorý
umožňuje, že zostávajú otvorené, zatvoria sa automaticky.
42_ Prevádzka
Riešenie problémov
PROBLÉM
Chladnička nepracuje
vôbec alebo
nedostatočne chladí.
Jedlo v chladničke je
zamrznuté.
Počujete nezvyčajný
hluk alebo zvuky.
Predné rohy a boky
spotrebiča sú horúce
a dochádza ku
kondenzácii.
Ľad sa nedávkuje.
Počuť bublanie vody v
chladničke.
V chladničke je cítiť
nepríjemný zápach.
Na stenách mrazničky
sa vytvára námraza.
Dávkovač vody
nefunguje.
RIEŠENIE
• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka riadne pripojená.
• Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu? Skúste ju
nastaviť na nižšiu teplotu.
• Nie je chladnička na priamom slnečnom svetle alebo umiestnená príliš blízko
ohrievacieho zdroja?
• Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, a preto bráni cirkulácii vzduchu?
• Je regulácia teploty na paneli displeja nastavená na správnu teplotu? Skúste ju
nastaviť na vyššiu teplotu.
• Nie je v miestnosti veľmi nízka teplota?
• Neuložili ste potraviny s vysokým obsahom vody do najchladnejšej časti
chladničky? Skúste presunúť tieto veci do vnútra chladničky namiesto toho, aby
ste ich držali v zásobníku CoolSelect Duo™.
• Skontrolujte, či je chladnička rovno a či je stabilná.
• Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny, a preto bráni cirkulácii vzduchu?
• Nespadlo niečo náhodou za alebo pod chladničku?
• Zvnútra chladničky počuť „tikajúci“ zvuk. Toto je normálne a dochádza k tomu
preto, že rôzne príslušenstvo sa sťahuje alebo rozťahuje v závislosti od toho, aká
je teplota vnútri chladničky.
• Určité teplo je normálne, keďže v predných rohoch chladničky sú nainštalované
antikondenzátory brániace kondenzácii.
• Nie sú dvierka chladničky pootvorené? Ku kondenzácii môže dôjsť, keď necháte
dvierka otvorený po dlhý čas.
• Počkali ste pred výrobou ľadu 12 hodín po inštalácii vodovodného potrubia?
• Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený?
• Nevypli ste ručne funkciu výroby ľadu? Uistite sa, že položka Ice Type (Typ ľadu)
je nastavená na Cubed (Kocky) alebo Crushed (Drvený).
• Nie je v úložnej jednotke zablokovaný ľad?
• Nie je teplota mrazničky príliš vysoká? Skúste znížiť teplotu mrazničky.
• Toto je normálne. Bublanie pochádza z cirkulácie chladiacej kvapaliny chladničky
po chladničke.
• Nepokazili sa potraviny?
• Uistite sa, že silno zapáchajúce potraviny (napríklad ryby) sú zabalené
vzduchotesne.
• Pravidelne čistite mrazničku a odstráňte všetky pokazené alebo podozrivé
potraviny.
• Nie je zablokované prúdenie vzduchu? Odstráňte všetky prekážky tak, aby
vzduch mohol voľne prúdiť.
• Nechajte dostatočný priestor medzi uloženými potravinami pre účinnú cirkuláciu
vzduchu.
• Sú dvierka mrazničky riadne zatvorené?
• Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený?
• Neroztrhla sa alebo nezauzlila sa rúrka vodovodného potrubia?
Uistite sa, že rúrka je voľná a bez akýchkoľvek prekážok.
• Nezamrzla nádrž na vodu kvôli tomu, že je príliš nízka teplota v chladničke?
Skúste vybrať teplejšie nastavenie na paneli hlavného displeja.
Riešenie problémov_43
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že
budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý
im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím,
kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti SAMSUNG.
COUNTRY
AUSTRIA
CALL
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
072 726 786
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
Web site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
261 03 710
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
NETHERLANDS
NORWAY
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
POLAND
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
SWEDEN
011 321 6899
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
SLOVAKIA
SPAIN
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Download PDF

advertising