Samsung | RSH1NTPE | Samsung RSH1NTPE Používateľská príručka

Chladnička
Návod na použitie
Predstavte si tie možnosti
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky
Samsung.
Aby ste mohli lepšie využívať naše služby,zaregistrujte
svoj výrobok na adrese
www.samsung.com/global/register
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 1
2007.4.28 10:14:6 AM
Funkcie vašej novej
chladničky
HLAVNÉ FUNKCIE VAŠEJ NOVEJ CHLADNIČKY
Vaša chladnička Samsung typu Side-By-Side ponúka inovatívne spôsoby uskladnenia potravín a je
vybavená mnohými funkciami, ktoré šetria miesto a energiu.
• SKRYTÉ PÁNTY A DVERE S/W
Lesklé pánty a dvere s/w dodávajú vkusný a štýlový vzhľad baru spredu.
• Zásuvka CoolSelect Zone™ (RSH*K/J***)
Vďaka tejto vynikajúcej funkcii môžete v zásuvke CoolSelect pomocou tlačidiel Quick
Cool (Rýchle ochladenie), Thaw (Rozmrazenie) alebo Select (Vybrať) rýchlo ochladiť,
rozmraziť a ochladiť potraviny.
Možnosti Soft Freeze (Jemné mrazenie), Cool (Chladenie) alebo 0 Zone slúžia na
ovládanie teploty v tejto zásuvke.
• JEDNODUCHÉ OTVÁRANIE (RSH*E***)
Dvere sa dajú k plnej spokojnosti zákazníka vďaka rukoväti „Easy Handle“ otvoriť ľahko a
plynulo.
• ČIERNY DISPLEJ S INDIKÁTORMI
Cez čierne luxusné okno si môžete vychutnať vkusný a jasný dizajn.
• DOMÁCI BAR JEMNÉHO TYPU
Domáci bar jemného typu sa jednoducho otvára, stačí ho potlačiť a podržať a zatvára sa
na zámok s použitím tlmiaceho systému.
• POHYBLIVÁ TÁCKA (VOLITEĽNÁ)
Tácka s novým konceptom pre lepšiu manipuláciu s potravinami. Užitočná na odkladanie
dezertov, koláčov atď.
Pre ľahšiu identifikáciu v budúcnosti si zapíšte číslo
modelu a sériové číslo. Číslo modelu nájdete na ľavej
strane chladničky.
Č. modelu
Sériové č.
_ funkcie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 2
2007.4.28 10:14:6 AM
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
• Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si dôkladne návod
VAROVANIE na použitie a odložte si ho pre neskoršie použitie.
• Nakoľko sa nasledujúce pokyny na použitie týkajú rôznych modelov,
VAROVANIE vlastnosti vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od vlastností
uvedených v tomto návode.
POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHY A VAROVANIA
VAROVANIE
VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vážneho úrazu.
Nebezpečenstvo zranenia osoby, či materiálnej škody.
ĎALŠIE POUŽITÉ SYMBOLY
Vyjadruje, čo NESMIETE robiť.
Vyjadruje, čo NESMIETE rozoberať.
Vyjadruje, čoho sa NESMIETE dotýkať.
Vyjadruje, podľa čoho máte postupovať.
Označuje, že musíte vytiahnuť elektrickú zástrčku zo zásuvky.
Vyjadruje, že je potrebné uzemnenie, aby nedošlo k zásahu elektrickým
prúdom.
Doporučuje sa, aby uvedený problém odstránil servisný technik.
Tieto symboly vás varujú pred možnosťou zranenia vás a iných osôb.
Bezvýhradne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto časti si návod uschovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce
použitie.
• Pred uvedením chladničky do prevádzky je nutné ju vhodne umiestniť a správne
nainštalovať podľa pokynov uvedených v tomto návode.
• Používajte tento spotrebič len na účely, na ktoré bol určený, a spôsobom opísaným
v tomto návode.
• Všetky servisné opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní odborníci.
• Ako chladiaca zmes v zariadení môže byť použitá náplň R600a alebo R134a.
Podľa štítku na kompresore v zadnej časti zariadenia a štítku vo vnútri chladničky
skontrolujte, akú chladiacu zmes chladnička používa.
• V prípade chladiacej zmesi R600a je tento plyn prírodný s vysokou mierou
prispôsobiteľnosti voči životnému prostrediu, avšak je horľavý. Pri preprave a
inštalácii chladničky je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej
z častí chladiaceho okruhu.
• Ak chladiaca zmes unikne z okruhu, môže sa vznietiť alebo spôsobiť zranenie
očí. Ak zistíte únik chladiacej zmesi, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným
plameňom alebo s predmetmi, od ktorých by mohlo nastať vznietenie. Miestnosť
ihneď dôkladne vyvetrajte.
bezpečnostné _
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 3
2007.4.28 10:14:6 AM
Bezpečnostné informácie
• Chladničku umiestnite do dostatočne priestornej miestnosti, aby v prípade úniku
VAROVANIE média z chladiaceho okruhu nedošlo k tvorbe výbušnej zmesi vzduchu a plynu.
Veľkosť miestnosti by mala byť primeraná objemu chladiaceho média v chladničke.
• Nikdy nezapínajte chladničku, ak sú na nej viditeľné akékoľvek stopy poškodenia.
V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom.
• Veľkosť miestnosti musí byť 1 m3 na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri
chladiaceho okruhu chladničky.
• Objem chladiacej zmesi vo vašom modeli chladničky je uvedený na štítku vo vnútri
chladničky.
• Obalový materiál, v ktorom je chladnička pri zakúpení, zneškodnite prosím
spôsobom rešpektujúcim životné prostredie.
• Pred výmenou žiarovky vo vnútri chladničky vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
DÔLEŽITÉ VAROVNÉ OZNAČENIA
•C
hladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
-P
ri poškodení izolácie elektrických častí by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom
VAROVANIE
alebo k požiaru.
•C
hladničku nevystavujte priamemu slnečnému ani tepelnému žiareniu zo sporákov,
izbových ohrievačov alebo iných zariadení.
• Pre inštaláciu chladničky vyberte miesto s rovným povrchom a dostatočným priestorom.
- Ak nie je chladnička nainštalovaná vo vodorovnej polohe, chladiaci systém nemusí
pracovať správne.
•N
ezapájajte chladničku a ďalšie spotrebiče do spoločnej zásuvky. Chladnička by mala
byť vždy zapojená do samostatnej elektrickej zásuvky, v ktorej je také napätie, ako sa
uvádza na štítku chladničky.
-Z
abezpečíte tak najlepší výkon a tiež zabránite preťaženiu elektrickej inštalácie
v domácnosti. Predídete tak možnosti vzniku požiaru, ktorý by mohol vzniknúť
prehriatím vodičov.
•N
ikdy neodpájajte chladničku ťahaním za sieťovú šnúru. Vždy pevne uchopte zástrčku
a vytiahnite ju priamym smerom zo zásuvky.
- Poškodený kábel môže zapríčiniť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.
•U
istite sa, že sieťová šnúra nie je žiadnou časťou chladničky pritlačená alebo
poškodená.
• Sieťovú šnúru nadmerne neohýnajte a neklaďte na ňu ťažké predmety.
- Predídete možnosti vzniku požiaru skratom.
• Ak sa sieťová šnúra poškodí, okamžite ju dajte opraviť alebo vymeniť u výrobcu alebo u
jeho autorizovaného servisného technika.
•N
epoužívajte šnúru, ktorej izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
•P
oškodenú sieťovú šnúru dajte ihneď vymeniť u výrobcu alebo u autorizovaného
servisného technika.
•P
ri presúvaní chladničky dávajte pozor, aby ste ju nepresúvali cez sieťovu šnúru alebo
aby ste ju nijak nepoškodili.
• Sieťovú šnúru nepripájajte do zásuvky mokrými rukami.
• Pred čistením a opravou chladničku odpojte od napájania.
• Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú ani vlhkú handričku.
• Z dierok zástrčky odstráňte nečistoty a prach.
- Predídete možnosti vzniku požiaru.
• Ak chladničku odpojíte od napájania, pred jej opätovným pripojením by ste mali počkať
aspoň päť minút.
• Pre zapojenie chladničky nepoužívajte zásuvku, ktorá je uvoľnená.
- V
opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
•C
hladnička musí byť umiestnená tak, aby bola zástrčka kedykoľvek voľne prístupná.
_ bezpečnostné
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 4
2007.4.28 10:14:6 AM
• Chladnička musí byť uzemnená.
-C
hladničku je potrebné uzemniť, aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom.
• Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie alebo
bleskozvody.
- Nesprávne uzemnenie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.
• Chladničku nikdy sami nerozoberajte ani neopravujte.
- Mohli by ste spôsobiť požiar, poškodiť prístroj a/alebo si spôsobiť zranenie.
• Ak budete cítiť chemikálie alebo dym, okamžite vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a
kontaktujte servisné centrum spoločnosti Samsung Electronics.
• Dbajte o to, aby vetracie otvory na zariadení alebo na montážnej konštrukcii neboli
nijak blokované.
• Na odstránenie ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné
prostriedky, ktoré neodporúča výrobca.
• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.
•Vo vnútornom priestore chladničky či mrazničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
nie sú odporúčané priamo výrobcom.
• Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia odpojte sieťovú šnúru.
• Ak je pre vás výmena žiarovky príliš zložitá, obráťte sa na servisné centrum.
• Deti alebo nespôsobilé osoby by nemali používať chladničku bez dozoru dospelých.
• Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
• Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu
úrazu.
•N
edotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo uskladnených zmrazených potravín
vlhkými rukami.
- Môžu sa vytvoriť omrzliny.
• Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru.
- Následkom poškodenej izolácie môže vzniknúť požiar.
• Na vrchu chladničky neskladujte žiadne predmety.
-P
ri otvorení dvierok môžu uskladnené predmety vypadnúť a spôsobiť zranenie osôb
alebo hmotné škody.
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA
• Tento výrobok je určený len na skladovanie potravín v domácnostiach.
• Mali by ste dodržiavať dobu skladovania odporúčanú výrobcom. Pozrite si príslušné
VÝSTRAHA pokyny
• Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
• Do mrazničky nevkladajte perlivé nápoje
• Chladničku potravinami neprepĺňajte.
-P
ri otvorení dvierok môžu niektoré uskladnené predmety alebo potraviny vypadnúť a
spôsobiť zranenie alebo hmotné škody.
• Do mrazničky nedávajte fľaše ani sklenené nádoby.
- Pri zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie.
• V blízkosti chladničky nestriekajte horľavými plynmi.
- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.
-Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• V chladničke neskladujte prchavé látky alebo horľaviny.
-S
kladovanie benzénu, riedidiel, liehu, éteru, propán-butánu a podobných látok v
chladničke môže spôsobiť výbuch.
• Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, chladničku vyprázdnite a vypnite.
• Nezmrazujte znovu potraviny, ktoré už boli úplne rozmrazené.
• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, chemikálie alebo materiály citlivé na
teplotu.
-C
hladnička nie je určená na skladovanie predmetov a látok, ktoré vyžadujú prostredie
s presne regulovanou teplotou.
• Na chladničku neklaďte nádoby s vodou.
- Pri rozliatí hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
bezpečnostné _
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 5
2007.4.28 10:14:6 AM
Bezpečnostné informácie
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA PRI ČISTENÍ
• Do priestoru pod chladničkou nesiahajte rukami.
- Ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
• Nikdy nestrkajte prsty ani žiadne iné predmety do otvoru dávkovača a žľabu na ľad.
- Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.
•P
ri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú ani vlhkú handričku. Z konektorov zástrčky
odstráňte nečistoty alebo prach.
- Predídete možnosti vzniku požiaru.
• Ak chladničku odpojíte od napájania, pred opätovným pripojením by ste mali počkať
aspoň päť minút.
UPOZORNENIA K LIKVIDÁCII
•P
ri likvidácii tejto alebo iných chladničiek odstráňte dvere/tesnenia dverí a západku
dverí, aby vo vnútri nemohli uviaznuť malé deti alebo zvieratá.
• Nechajte poličky v chladničke, aby do nej nemohli ľahko vliezť deti.
• Ako chladiaci plyn sa používa R600a alebo R134a. Podľa štítku na kompresore v
zadnej časti zariadenia alebo štítku vo vnútri chladničky skontrolujte, aký chladiaci plyn
je vo vašej chladničke používaný. Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace
médium R600a), o jej bezpečnej likvidácie kontaktujte príslušné úrady.
• Ako izolačný plyn sa používa cyklopentán. Pri likvidácii plynov v izolačnom materiáli je
potrebný zvláštny postup. Spojte sa preto s miestnymi úradmi, a získajte informácie o
bezpečnej likvidácii tohto výrobku. Pred likvidáciou sa ubezpečte, že žiadne z potrubí
v zadnej časti zariadenia nie je poškodené. Potrubia by sa mali lámať na otvorenom
priestranstve.
VÝSTRAHA
prípade výpadku elektrickej energie kontaktujte miestneho dodávateľa
V
elektrickej energie a zistite, ako dlho výpadok potrvá.
V prípade krátkodobého výpadku prúdu na jednu až dve hodiny nedôjde k
podstatnej zmene teplôt v chladničke.
Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí
chladničky na minimum. Ak však presiahne výpadok prúdu dobu 24 hodín,
vyberte všetky zmrazené potraviny. V prípade dverí vybavených zámkami
a kľúčmi by ste mali kľúče udržiavať mimo dosahu detí a nie v blízkosti
chladiaceho zariadenia, aby nedošlo k uzamknutiu detí vnútri.
_ bezpečnostné
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 6
2007.4.28 10:14:6 AM
Bezpečnostné informácie
ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE
• Po nainštalovaní nechajte spotrebič stáť v pokoji minimálne 2 hodiny.
• Ako zabezpečiť optimálny výkon spotrebiča
- Neukladajte potraviny príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti spotrebiča, aby
nebránili voľnej cirkulácii vzduchu v mrazničke.
- Pred vložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte
alebo ich vložte do vzduchotesných nádob.
- Čerstvé potraviny v prípade zmrazenia neukladajte tesne vedľa už zmrazených
potravín.
• Nevkladajte do mrazničky perlivé nápoje.
• Dodržiavajte odporúčanú dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.
• V prípade vašej neprítomnosti po dobu kratšiu ako tri týždne nie je potrebné sieťovú
šnúru zo siete odpájať. Ak však budete neprítomní dlhšie, vyberte z chladničky všetky
potraviny. Odpojte ju zo siete a vnútorný priestor vyčistite, opláchnite a osušte.
• V prípade krátkodobého výpadku prúdu po dobu jednej až dvoch hodín nedôjde
k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame
obmedziť otváranie dvierok chladničky na minimum. Ak presiahne výpadok prúdu dobu
24 hodín, všetky zmrazené potraviny vyberte.
• Ak je vaša chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani v
blízkosti spotrebiča.
• Ak je mraznička po dlhšiu dobu umiestnená v prostredí s nižšou teplotou, než pre ktorú
je určená, nemusí fungovať správne (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia
teploty v mrazničke).
•V chladničke neuskladňujte potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách rýchlo kazia, napr.
banány, melóny.
• Nádobku na ľad ukladajte do zásuvky na to určenej. Zaistí sa tak optimálna doba
výroby ľadu.
• Mraznička je vybavená systémom automatického odmrazovania, preto nie je potrebné
odmrazovať ju ručne.
• Zvýšenie teploty počas odmrazovania vyhovuje normám ISO. Ale ak chcete predísť
nadmernému nárastu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania zariadenia,
zabaľte, prosím, mrazené potraviny do niekoľkých vrstiev papiera, napr. novinového.
• Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrazovania môže skrátiť dobu
ich skladovania.
bezpečnostné _
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 7
2007.4.28 10:14:7 AM
Obsah
NASTAVENIE VAŠEJ CHLADNIČKY
9
10
13
16
NASTAVENIE VAŠEJ CHLADNIČKY
17 Prevádzanie malých úprav dvierok
18 Kontrola potrubia dávkovača vody
19 Inštalácia potrubia dávkovača vody
9
17
PREVÁDZKA SIDE-BYSIDE CHLADNIČKY
SAMSUNGDRUHEJ
23
23
24
25
26
27
28
29
31
33
34
35
37
38
39
Príprava na inštaláciu chladničky
Demontáž dvierok chladničky
Opätovná montáž dvierok chladničky
Vyrovnanie chladničky do vodorovnej
polohy
Nastavenie chladničky
Ovládanie chladničky
Používanie digitálneho displeja
Ovládanie teploty
Používanie dávkovača ľadu a studenej
vody
Poličky a zásuvky
Uskladňovanie potravín
Používanie zásuvky CoolSelect Zone™
Odobratie príslušenstva mrazničky
Odobratie príslušenstva chladničky
Čistenie chladničky
Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia
Výmena vodného filtra
Používanie dvierok
ODSTRAŇOVANIE
PROBLÉMOV
40
_ obsah
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 8
2007.4.28 10:14:7 AM
Nastavenie vašej
chladničky
PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY
Voľba najlepšieho umiestnenia chladničky
• Zvoľte umiestnenie, kde je jednoduchý prístup k rozvodu vody.
• Zvoľte umiestnenie, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Zvoľte umiestnenie na vodorovnej (alebo takmer vodorovnej) podlahe.
• Zvoľte umiestnenie s dostatočným priestorom pre otváranie dverí chladničky.
• Pre inštaláciu chladničky vyberte miesto s rovným povrchom a dostatočným priestorom.
- Ak nie je chladnička správne vyrovnaná, nemusí interný chladiaci systém fungovať správne.
- Celkový priestor potrebný na používanie. Pozrite si rozmery na nasledovnom obrázku
01 NASTAVENIE
Blahoželáme vám k zakúpeniu chladničky Samsung typu Side-By-Side. Dúfame, že mnohé prvotriedne
funkcie a vlastnosti, ktoré toto nové zariadenie ponúka, využijete k vašej plnej spokojnosti.
25mm
minimálne
50 mm
minimálne 50 mm
25mm
Najskôr dôležité veci! Odmerajte rozmery dverí (šírku aj výšku), prahy, stropy, schodištia atď.
a ubezpečte sa, či môžete chladničku ľahko premiestniť na určené miesto.
V nasledovnej tabuľke nájdete podrobné a presné údaje o výške a šírke všetkých chladničiek
Samsung typu Side-By-Side.
MODEL
RSH1K/J RSH1F/D RSH1B/N
Objem (kubické stopy)
Šírka
506
524
Hĺbka
Výška
RSH3F/D
RSH3N
529
547
581
554
bez podvozku
908
s podvozkom
912
Len skrinka
Rozmery
(mm)
RSH3K
605
bez držadla
672
702
s držadlom
RSH1*E/T/H : 734
RSH1*B : 727
RSH3*E/T/H : 764
RSH3*B : 757
bez dverí
1743
s dverami
1789
• Pri inštalácii nechajte v okolí chladničky (vpravo, vľavo, vzadu a v hornej časti ) voľný
priestor. Zníži sa tak spotreba energie a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
• Chladničku neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 10 °C.
• PRED demontážou dvierok chladničky nezabudnite odpojiť potrubie na prívod vody.
Aby ste sa vyhli možnému poškodeniu potrubia, pozrite časť „Oddelenie vodného
potrubia“.
nastavenie _
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 9
2007.4.28 10:14:7 AM
DEMONTÁŽ DVIEROK CHLADNIČKY
Ak chladnička neprejde cez vaše dvere, môžete z nej demontovať dvierka.
Demontáž krytu prednej nôžky
Najprv otvorte dvere na mrazničke aj na chladničke a potom odoberte kryt prednej
nôžky otočením troch skrutiek proti smeru hodinových ručičiek.
Oddelenie vodného potrubia od chladničky
1. Odmontujte skrutku zo svorky 1 .
2. Vytiahnite vodné potrubie stlačením spojky
2
a potiahnutím vodného potrubia
3
.
:
2
1
3
Nepreseknite vodné potrubie. Od spojky ho oddeľte opatrne.
10_ nastavenie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 10
2007.4.28 10:14:8 AM
Nastavenie vašej chladničky
Demontáž dvierok mrazničky
01 NASTAVENIE
Najprv niekoľko dôležitých bodov.
• Dvierka dvíhajte priamo hore, aby sa závesy nezohli alebo nezlomili.
• Buďte opatrní, aby ste neprichytili vodné potrubie a zväzok vodičov vo dverách.
• Dvierka položte na chránený povrch, aby sa nepoškriabali ani nepoškodili.
1. Keď sú dvierka mrazničky zatvorené, odmontujte pomocou skrutkovača kryt horného
závesu 1 a potom jemným potiahnutím od seba odpojte káble 2 .
2
1
2. Odmontujte skrutky závesu 3 a uzemňovaciu skrutku 4 otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek a demontujte horný záves 5 . Pri demontáži dvierok dajte pozor, aby
na vás nespadli.
4
3
5
3. Vytiahnite dvierka z dolného závesu
6
opatrným zdvihnutím smerom priamo nahor
7
.
7
6
4. Vyberte spodný pánt
8
pomocou šesťhranného kľúča.
nastavenie _11
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 11
2007.4.28 10:14:10 AM
Demontáž dvierok chladničky
1. Keď sú dvierka zatvorené, pomocou skrutkovača odmontujte kryt horného závesu
1
.
1
2. Odmontujte skrutky závesu 2 a uzemňovaciu skrutku 3 otáčaním proti smeru
hodinových ručičiek a odoberte horný záves 4 . Pri demontáži dvierok dajte pozor, aby na
vás nespadli.
2
3
4
3. Vytiahnite dvierka z dolného závesu
5
zdvihnutím smerom priamo nahor
6
.
4. OOpatrným zdvihnutím dolného závesu smerom nahor odmontujte dolný záves
držiaka 8 .
7
z
12_ nastavenie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 12
2007.4.28 10:14:11 AM
Nastavenie vašej chladničky
OPÄTOVNÉ PRIPEVNENIE DVIEROK CHLADNIČKY
Po bezpečnom umiestnení chladničky na miesto, kde sa bude používať, je potrebné dvierka znovu nasadiť.
Opätovné pripevnenie dvierok mrazničky
1
01 NASTAVENIE
1. Vložte dolný záves 1 späť do držiaka
dolného závesu 2 .
2. Dvierka mrazničky naložte späť vložením hadice 3 opäť do dolného rohu dvierok a potom
do otvoru na spodnom závese 4 . Jemne potiahnite hadicu priamo
dolu tak, aby na nej neboli slučky a záhyby.
3
4
3. Vložte horný záves 5 do otvoru v rohu dvierok mrazničky 6
. Ubezpečte sa, že záves je medzi otvorom horného závesu
7 a otvorom skrine 8 v jednej rovine a upevnite skrutky
závesu 9 a uzemňovaciu skrutku 10 otáčaním v smere
hodinových ručičiek.
4. Pripojte káble.
5. Na prednú časť horného závesu 11
umiestnite predný okraj krytu horného závesu
12 a upevnite ho skrutkou.
12
11
nastavenie _13
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 13
2007.4.28 10:14:12 AM
Opätovné pripevnenie dvierok chladničky
1. Vložte dolný záves 1 späť do
držiaka dolného závesu 2 .
1
2
2. Nasmerujte otvor v rohu dvierok chladničky
záves 4 .
3
na dolný
3
4
3. Horný závesu 5 vložte do otvoru na závese 6 . Ubezpečte
sa, že záves je medzi otvorom horného závesu 7 a
a otvorom vo vrchnej časti skrine 8 . v jednej rovine.
Potom naskrutkujte skrutky závesu 9 a uzemňovaciu
skrutku 10 otáčaním v smere hodinových ručičiek.
4. Umiestnite predný okraj krytu horného závesu
11 na prednú časť horného závesu 12 a
upevnite ho skrutkou.
12
11
14_ nastavenie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 14
2007.4.28 10:14:13 AM
Nastavenie vašej chladničky
Opätovné pripojenie vodného potrubia
1. Nasaďte vodné potrubie 1 do prípojky 2 .
2. Následne skrutku na svorke hadice pecne utiahnite. 3 .
01 NASTAVENIE
2
1
3
Opätovné pripevnenie krytu prednej nôžky
Pred namontovaním krytu skontrolujte, či je konektor vodného potrubia dobre utesnený.
Dajte späť kryt prednej nôžky otočením troch skrutiek v smere hodinových ručičiek tak,
ako je zobrazené na obrázku.
Kryt prednej nôžky
Skrutka
nastavenie _15
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 15
2007.4.28 10:14:15 AM
VYROVNANIE CHLADNIČKY
Teraz, keď sú dvierka nasadené znovu na chladničke, musíte chladničku vyrovnať, a následne vykonať
posledné úpravy. Ak chladnička nebude vo vodorovnej polohe, nebudete môcť dvierka dokonale
vypolohovať.
Prednú časť chladničky je tiež možné nastaviť polohovaním.
Dvierka mrazničky sú nižšie ako chladnička
Vložte skrutkovač s plochou čepeľou do drážky na nohe, otočte ho v smere hodinových
ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie mrazničky.
Noha
Skrutkovač
Dvierka mrazničky sú vyššie ako chladnička
Vložte skrutkovač s plochou čepeľou do drážky na nohe, otočte ho v smere hodinových
ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie chladničky.
Noha
Skrutkovač
V nasledovnej časti nájdete rady, ako najlepšie vyrovnať veľmi malé rozdiely.
16_ nastavenie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 16
2007.4.28 10:14:16 AM
Nastavenie vašej chladničky
Prevádzanie malých úprav dvierok
Nezabudnite, že na dokonalé vyrovnanie dvierok je potrebné chladničku vyrovnať. Ak potrebujete
pomoc, znovu si prečítajte predošlú časť, kde nájdete informácie o vyrovnaní chladničky.
Dvierka mrazničky sú vyššie ako
chladnička
Nastavovaný diel
01 NASTAVENIE
Dvierka mrazničky sú nižšie ako
chladnička
Nastavovaný diel
V oboch prípadoch je postup vyrovnania zariadenia rovnaký. Otvorte dvierka a postupne ich
nastavte nasledovným spôsobom:
1. Odskrutkujte maticu
1
z dolného závesu, až kým nedosiahne po horný koniec skrutky
3
Kľúč
2
Skrutka
1
Matica
2
.
Keď uvoľníte maticu 1 , uistite sa, že používate kľúč Allen používaný 3 na uvoľnenie
skrutky 2 proti smeru hodinových ručičiek. Následne by ste mali byť schopní
odskrutkovať maticu 1 prstami.
2. Nastavte výškový rozdiel medzi dvierkami. A to otáčaním skrutky
proti smeru hodinových ručičiek
.
Keď otáčate srutku v smere hodinových ručičiek
2
v smere
3
Kľúč
2
Skrutka
alebo
, dvierka sa dvíhajú.
nastavenie _17
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 17
2007.4.28 10:14:17 AM
3. Po nastavení dvierok otáčajte maticu 1 v smere hodinových ručičiek
nedosiahne po spodný koniec skrutky, potom skrutku pomocou kľúča
tak, aby ste maticu pevne zaistili 1 .
3
až kým
znovu utiahnite
3
Kľúč
2
Skrutka
1
Matica
Ak maticu pevne nezaistíte, skrutka sa môže uvoľniť.
KONTROLA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY (VOLITEĽNÁ)
Dávkovač vody je iba jednou z užitočných funkcií vašej novej chladničky Samsung.
Vodný filter Samsung odstraňuje nežiaduce častice z vody. Nesterilizuje však ani neničí mikroorganizmy.
Za týmto účelom si budete musieť zakúpiť systém na čistenie vody.
Na kvalitnú a bezproblémovú výrobu ľadu, je potrebný tlak vody 138~862 Kpa. Za normálnych okolností
sa 170 ml papierový pohár naplní za 10 sekúnd.
Ak je chladnička umiestnená na mieste s nízkym tlakom vody (menej ako 138 Kpa), môžete na
kompenzáciu nízkeho tlaku použiť pomocné čerpadlo. Uistite sa, že zásobník na vodu vnútri chladničky je
správne naplnený. Zatiahnite preto páčku dávkovača vody až kým z vodného vývodu nezačne tiecť voda.
Jednotka obsahuje aj inštalačnú súpravu vedenia vody. Nájdete ju v zásuvke v mrazničke.
INŠTALÁCIA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY
Pre vnútorný model
Diely na inštaláciu vedenia vody
1
Skrutkovač
skrutky na
a
vedenie vody
2
Konektor
potrubia
3
Ochranná trubica
vedenia
vody
Pripojenie k potrubiu dávkovača vody
1. Najskôr odpojte hlavné vedenie prívodu vody.
2. Nájdite najbližšie potrubie pre studenú pitnú vodu.
3. Postupujte podľa inštrukcií k inštalácii vodného
potrubia v inštalačnej súprave.
4
V
edenie vody
5
V
odný filter
VÝSTRAHA
Prívod vody musí byť napájaný
studenou vodou.
Ak ho pripojíte k horúcej vode,
môžete poškodiť čistič.
Zatvorte
hlavné vodné
potrubie
Hlavné vodné Žiadna
potrubie
medzera
4. Po zapojení prívodu vody do vodného filtra znovu zapnite hlavný prívod vody a
nalejte asi 1l na vyčistenie a naplnenie vodného filtra.
18_ nastavenie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 18
2007.4.28 10:14:18 AM
Nastavenie vašej chladničky
Pripojenie vodovodu k chladničke
Vodné
potrubie zo
zariadenia
Uvoľnené
Odoberte
krytku
Vodné
potrubie zo
súpravy
01 NASTAVENIE
1. Odoberte krytku z vodného potrubia na zariadení a vložte kompresnú maticu do vodného
potrubia na zariadení. Tú získate po demontáži z dodaného vodného potrubia.
2. Spojte vodovodné potrubie zo zariadenia a vodovodné potrubie z dodanej súpravy.
3. Dotiahnite kompresnú maticu na kompresnú armatúru. Dávajte pozor, aby medzi týmito
dvomi položkami nevznikla žiadna medzera.
4. Pustite vodu a skontrolujte prípadné netesnosti.
Žiadna
medzera
Vodné potrubie pripojte iba k zdroju pitnej vody.
Ak musíte opraviť alebo demontovať vodné potrubie, odrežte 6.5 mm plastovej trubice,
aby ste dosiahli tesné, nepremokavé spojenie.
VÝSTRAHA
Pred použitím by sa mali na týchto miestach preveriť úniky
• Záruka spoločnosti Samsung
nepokrýva INŠTALÁCIU
VODNÉHO VEDENIA.
• Inštalácia sa vykoná na
náklady zákazníka, iba ak
by maloobchodná cena
zahŕňala aj náklady na
inštaláciu.
• Pri inštalácii kontaktujte v prípade potreby autorizovaného inštalatéra.
• Ak dôjde k priesaku vody v dôsledku nesprávnej inštalácie, kontaktujte, prosím, inštalatéra.
Inštalácia vodného filtra.
1.
Vytiahnite vodný filter zo obalu a podľa návodu
nalepte na filter nálepku s označením dátumu
výmeny.
2. Na filter nalepte nálepku s dátumom šesť
mesiacov od aktuálneho dátumu dopredu.
Napríklad ak inštalujete vodný filter v marci,
na filter nalepte nálepku „SEP“. Tá vám
pripomenie, že filter máte vymeniť v septembri.
Tak budete vedieť, kedy máte filter vymeniť.
Typická životnosť filtra je približne 6 mesiacov.
3. Následne odoberte upevnenú krytku otáčaním
proti smeru hodinových ručičiek. Odložte ju na
bezpečné miesto, aby ste ju mohli použiť, ak
sa rozhodnete filter nepoužívať.
1
2
3
Nálepka (s označením
mesiaca)
nastavenie _19
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 19
2007.4.28 10:14:20 AM
4. Távolítsa el a szűrő védősapkáját,
majd helyezze el, és nyomja be a
szűrőt a szűrőházba.
5. Lassan forgassa el a vízszűrőt
90°-kal az óramutató járásával
ellentétes irányba, hogy egy
vonalba kerüljön a burkolaton lévő
jelzéssel, és a szűrő a helyére
rögzüljön. Ügyeljen rá, hogy a
jelzés a „rögzítés” állásban legyen.
Ne feledje, hogy ne húzza túl.
Prikryte
filter
Oddelenie
červeného
uzáveru
Zarovnajte značku s
polohou uzamknutia
Ha az Ön készülékében van bortároló polc, akkor a vízszűrők beszerelése előtt vegye ki
a bortároló polcot.
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU
Pre vonkajší model
Diely na inštaláciu vedenia vody
Skrutkovač a skrutky
na vedenie vody
Konektor
potrubia
Miesto
upevnenia
Upevňovacia čističa
Čistič
páska
Vodné
potrubie
Pripojenie k prívodu vody
Pripojte hadicu pomocou spojky k ventilu vodovodu.
- Uzavrite hlavný prívod vody.
- Pripojte spojku „A" k ventilu vodovodu.
VÝSTRAHA
Prívod vody musí byť napájaný
studenou vodou.
Ak ho pripojíte k horúcej vode,
môžete poškodiť čistič.
INFORMÁCIA O ZÁRUKE
Na inštaláciu prívodu vody sa nevzťahuje záruka
výrobcu na chladničku a na zariadenie na výrobu ľadu.
Postupujte podľa týchto pokynov,aby ste znížili riziko
vážneho poškodenia zariadenia pôsobením vody.
SPOJKA „A"
Poznámka: Ak spojka nepasuje k vášmu
ventilu na vodovode,skontaktujte sa s
autorizovaným poskytovateľom služieb a
zakúpte spojku so správnym tesnením.
VENTIL
VÝTOK
Zvoľte si miesto,kam chcete čistič
nainštalovať. (Model s čističom)
- Po odmeraní vzdialenosti od miesta čističa
k vodovodnému ventilu so studenou
vodou,prerežte vodovodnú hadicu na
príslušnom mieste.
- Ak chcete zmeniť vstupnú a výstupnú stranu
čis-tiča počas jeho inštalácie,postupujte podľa
refe-renčných pokynov.
STRANA
ČISTIČA
VODA
V ČISTIČI
PRÍTOK ČISTIČA
90 stupňov
REFERENCIA
SPOJKA
20_ nastavenie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 20
2007.4.28 10:14:22 AM
Nastavenie vašej chladničky
Odstráňte všetky zvyšné čiastočky z čističa.(Model s čističom)
VÝSTUP
HADICE
VODA
Pripevnite upínací systém čističa.
- Upínací systém čističa držte na príslušnom mieste
(napríklad pod umývadlom) a pripevnite ho pomocou
skrutiek.
ČISTIČ
PRÍVOD VODY
01 NASTAVENIE
- Otvorte hlavný prívod vody, aby ste sa mohli
presvedčiť,že voda tečie prítokovou hadicou
čističa.
- Ak voda z hadice nevyteká,skontrolujte,či je
vodovodný ventil otvorený.
- Ventil nechajte otvorený,kým z hadice
nevyteká čistá voda a kým sa nevyplavia
všetky nečistoty,ktoré vznikli pri výrobe.
DVE MIESTA UCHYTENIA
ČISTIČA
DVE MIESTA UCHYTENIA
ČISTIČA
Pripevnite čistič na mieste.
- Pripevnite čistič na danom mieste podľa
obrázka vpravo.
VODOVODNÁ
HADICA
UPÍNACÍ
SYSTÉM
ČISTIČA
ČISTIČ
UPEVŇOVACIA
PÁSKA
PRÍVODNÁ HADICA
Pripojenie prívodu vody k chladničke.
- Zložte kryt kompresora chladničky.
- Pripojte prívod vody k ventilu, ako je to znázornené
na obrázku.
- Po pripojení skontrolujte, či voda niekde neuniká.
Ak áno, zopakujte pripojenie.
- Založte naspäť kryt kompresora chladničky.
Zaistite prívod vody.
- Pomocou svoriek „A" upevnite hadicu na stenu (zadnú
stranu chladničky).
- Po upevnení hadice sa presvedčte, či niekde nie je príliš
prehnutá, pritlačená a pod.
SPOJOVACIA MATICA
KRYT KOMPRESORA
CHLADNIČKY
SPONA A
PRÍVODNÁ HADICA
nastavenie _21
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 21
2007.4.28 10:14:23 AM
Po inštalácii filtra odstráňte z potrubia dávkovača vody všetok
zostávajúci materiál.
1. Zapnite hlavný prívod vody a zavrite ventil k vodnému
potrubiu.
Ľad
2. Nechajte cez dávkovač pretekať vodu, kým nebude
vytekať čistá (approx. 1L). Týmto sa vyčistí vodovodný
systém a z potrubia sa vytlačí vzduch.
3. V niektorých domácnostiach môže byť potrebné
dodatočné prepláchnutie.
4. Otvorte dvierka chladničky a ubezpečte sa, že z vodného
filtra na žiadnom mieste nepreteká voda.
Voda
Nanovo inštalovaná kazeta vodného filtra môže
spôsobiť, že voda bude z dávkovača mierne
vystrekovať. Spôsobuje to vzduch vnikajúci do potrubia.
Pri prevádzke by to nemalo predstavovať žiaden
problém.
Skontrolujte množstvo vody privádzané do nádobky na ľad. (VOLITEĽNÁ)
1. Zdvihnite vedierko výrobníka ľadu a opatrne ho vytiahnite z mrazničky.
2. Keď stlačíte tlačidlo Test, nádoba výrobníka ľadu sa naplní vodou z vodného potrubia.
Skontrolujte a uistite sa, či je množstvo vody správne (pozri obrázok nižšie).
Ak je hladina vody príliš nízka, kocky ľadu budú malé. Je to spôsobené problémom s
tlakom vody v hlavnom vodovodnom potrubí, nie v chladničke.
1
Rameno dávkovača
Skontrolujte hladinu vody
Výrobník ľadu
2
Testovacie tlačidlo
22_ nastavenie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 22
2007.4.28 10:14:24 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
NASTAVENIE CHLADNIČKY
02 PREVÁDZKA
Po inštalácii a umiestnení chladničky môžete nastaviť a využívať všetky vlastnosti a funkcie
spotrebiča.
Po vykonaní nasledujúcich krokov by mala byť chladnička plne funkčná. Ak nie, najprv
skontrolujte napájanie a zdroj elektrického prúdu alebo si prečítajte časť o odstraňovaní problémov na
konci tohto návodu na použitie.
V prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto v primeranej vzdialenosti od steny. Pozrite si
pokyny na inštaláciu v tomto návode.
2. Po zapojení chladničky sa presvedčte, či sa pri otvorení dvierok rozsvieti vnútorné svetlo.
3. Regulátor teploty nastavte na najvyššiu hodnotu a nechajte chladničku zapnutú jednu
hodinu. Mraznička by sa mala ľahko namraziť a motor by mal bežať pokojne a ticho.
4. Po zapnutí chladničky potrvá niekoľko hodín, kým sa dosiahne vhodná teplota. Keď je
teplota v chladničke dostatočne nízka, môžete ju naplniť potravinami a nápojmi.
prevádzka _23
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 23
2007.4.28 10:14:25 AM
OVLÁDANIE CHLADNIČKY
Používanie ovládacieho panela
RSH1K/J***
5
1
6
2
7
3
4
RSH1F/D***
RSH1N/B***
1
TLAČIDLO POWER
FREEZE (RÝCHLE
ZMRAZENIE)
Skracuje čas potrebný na zmrazenie výrobkov v mrazničke. Táto funkcia
je užitočná, ak potrebujete rýchlo zmraziť výrobky, ktoré sa ľahko kazia
alebo ak sa teplota v mrazničke prudko zvýšila (napríklad ak ste zabudli
dvierka otvorené).
2
TLAČIDLO Freezer
Stlačením tlačidla Freezer môžete nastaviť požadovanú teplotu v
mrazničke. Teplota sa dá nastaviť v rozpätí - 14°C až -25°C.
3
TLAČIDLO ICE
TYPE (TYP ĽADU)
Týmto tlačidlom vyberáte kockový alebo drvený ľad, prípadne funkciu Ice
(Ľad) vypnete.
4
TLAČIDLO
VÝMENY FILTRA
Ak stlačíte tlačidlo po výmene filtra na tri sekundy, vynulujete plánovač
filtra.
5
TLAČIDLO
VACATION
(DOVOLENKA)
Ak idete na dovolenku, služobnú cestu, alebo ak chladničku nevyužívate,
stlačte tlačidlo Vacation (Dovolenka). Keď zvolíte tlačidlo Vacation (Dovolenka)
pre vypnutie priečinku chladničky, tak LED kontrolka sa automaticky prepne z
možnosti Refrigerator (Chladnička) na možnosť Vacation (Dovolenka).
Výslovne odporúčame, aby ste z priestoru na čerstvé potraviny
vybrali všetky potraviny a pri zvolenej funkcii Vacation (Dovolenka)
nenechávali otvorené dvere.
6
FUNKCIA CHILD
LOCK (DETSKÝ
ZÁMOK)
Súčasným stlačením tlačidla Uvoľnenie a tlačidla Chladnička po dobu 3 sekúnd,
všetky tlačidlá budú zablokované. Páka Výdajníka vody alebo páka Ľadu. Pre
zrušenie tejto funkcie stlačte tieto dve tlačidlá po dobu 3 sekúnd znova.
7
TLAČIDLO FRIDGE
(CHLADNIČKA)
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavíte požadovanú teplotu v
chladničke. Teplota sa dá nastaviť v rozpätí 1 °C až 7 °C.
24_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 24
2007.4.28 10:14:25 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
POUŽÍVANIE DIGITÁLNEHO DISPLEJA
RSH1K/J***
02 PREVÁDZKA
Segment “88“ na mrazničke zobrazuje aktuálnu teplotu v mrazničke.
Segment “88“ na chladničke zobrazuje aktuálnu teplotu v chladničke.
Nápisy “Quick Cool” (Rýchlo ochladiť), “Thaw” (Rozmraziť), “Soft Freeze” (Mierne mrazenie) a “0
Zone” označujú stav zásuvky CoolSelect Zone™.
RSH1F/D***
RSH1N/B***
Power Freeze (Výkonné mrazenie)
Táto ikona sa rozsvieti, keď aktivujete funkciu “Power Freeze“ (Výkonné mrazenie). Funkcia
“Power Freeze“ (Výkonné mrazenie) je užitočná v prípade, keď potrebujete veľa ľadu. Stlačením
tlačidla Power Freeze (Výkonné mrazenie) sa výroba ľadu zvýši. Keď je ľadu dosť, jednoducho
stlačte znovu toto tlačidlo a režim “Power Freeze“ (Výkonné mrazenie) sa deaktivuje.
Pri použití tohto tlačidla sa zvýši spotreba elektrickej energie. Keď túto funkciu
nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť a tak vrátiť mrazničku na pôvodne nastavenú teplotu.
Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín, pred stlačením tlačidla Power Freeze
nastavte teplotu v mrazničke na najnižšiu hodnotu.
prevádzka _25
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 25
2007.4.28 10:14:26 AM
Indikátor filtra
Keď sa rozsvieti svetlo indikátora filtra, je načase filter vymeniť. Zvyčajne k tomu dochádza po
6 mesiacoch jeho používania.
Po odobratí starého vodného filtra a nainštalovaní nového (pokyny nájdete na strane 38)
vynulujte svetlo indikátora stlačením a podržaním tlačidla Ice Type približne po dobu 3
sekúnd. Indikátor sa rozsvieti znovu asi o 6 mesiacov, aby vás upozornil, že je čas na
opätovnú výmenu vodného filtra.
Keď nepoužívate vodný filter, stlačte a podržte tlačidlo Ice On/Off po dobu viac ako 5 sekúnd.
Indikátor filtra a nápis Filter Change (Výmena filtra) sa vypnú.
Child Lock (Detský zámok)
Táto ikona sa rozsvieti, keď aktivujete funkciu Detský zámok súčasným stlačením tlačidla
Uvoľnenie a tlačidla Chladnička po dobu 3 sekúnd. Znova stlačte tieto dve tlačidlá na 3
sekundy, čím ich opätovne aktivujete.
Kockový ľad, drvený ľad a vypnutie výrobníka ľadu.
Na digitálnom ovládacom paneli si vyberte jednu z
možností a vychutnajte si kockový alebo drvený ľad. Ak
ľad nepotrebujete, vypnite túto funkciu, aby ste znížili
spotrebu vody a elektrickej energie. Signalizátor Ice type
(Typ ľadu) označuje druh vyrábaného ľadu (alebo žiaden
ľad), ktorý je aktuálne zvolený.
Ice type
OVLÁDANIE TEPLOTY
Ovládanie teploty v mrazničke
Teplotu v mrazničke je možné podľa vašich potrieb nastaviť v rozmedzí -14°C až -25°C.
Opakovane stláčajte tlačidlo Freezer, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Nezabudnite, že zmrzlina a podobné potraviny sa môžu začať topiť už pri -16°C.
Zobrazenie teploty sa bude pohybovať postupne od -14 °C po -25 °C. Keď hodnota dosiahne
-14 °C, začne opäť pri -25 °C.
Päť sekúnd po nastavení novej teploty sa na displeji opätovne zobrazí aktuálna teplota v
mrazničke. Tento údaj sa však bude meniť, keď sa teplota v mrazničke bude prispôsobovať
nastavenej hodnote.
Ovládanie teploty v chladničke
Teplotu v chladničke je možné podľa vašich potrieb nastaviť v rozmedzí 7 °C až 1 °C.
Opakovane stláčajte tlačidlo Fridge (Chladnička), kým sa na displeji nezobrazí požadovaná
teplota.
Ovládanie teploty v chladničke funguje rovnako ako ovládanie teploty v mrazničke.
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavíte požadovanú teplotu. Po niekoľkých
sekundách sa chladnička začne prispôsobovať novej nastavenej teplote. Táto skutočnosť sa
zobrazí na digitálnom displeji.
Teplota v mrazničke alebo v chladničke sa môže zvýšiť častým otváraním dvierok alebo
ak dovnútra vložíte veľké množstvo teplých alebo horúcich potravín.
Dôsledkom toho môže digitálny displej blikať. Keď sa mraznička a chladnička vrátia na
pôvodne nastavenú teplotu, blikanie prestane.
Ak blikanie pokračuje, môže byť potrebné chladničku „resetovať“. Skúste zariadenie
odpojiť od napájania, počkajte asi 10 minút a potom ho znovu pripojte k napájaniu.
26_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 26
2007.4.28 10:14:26 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA ĽADU A STUDENEJ VODY
02 PREVÁDZKA
Stlačením tlačidla Ice Type (Typ ľadu) zvolíte požadovaný typ ľadu
Žiaden ľad
Zvoľte túto možnosť, ak
chcete výrobu ľadu vypnúť
Ľad sa vyrobí v kockách. Ak zvolíte možnosť „Crushed“ (Drvený), zariadenie na výrobu
ľadu zomelie ľadové kocky na drvený ľad.
Dávkovanie ľadu
Vložte pohár pod otvor dávkovača ľadu a jemne ním zatlačte
na páku dávkovača.
Dávajte pozor, aby bol pohár zarovno s dávkovačom, aby ľad
nevypadával von.
Zatlačte
Používanie dávkovača vody
Dajte pohár pod otvor dávkovača vody a jemne ním zatlačte na
páku dávkovača vody.
Dávajte pozor, aby bol pohár zarovno s dávkovačom, aby voda
nevyšplechovala von.
Zatlačte
•N
estrkajte prsty, ruky alebo iné nevhodné predmety do žľabu alebo do nádoby
výrobníka ľadu.
VAROVANIE
- Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.
• Nikdy nestrkajte prsty ani žiadne iné predmety do dvierok dávkovača.
- Môže to spôsobiť zranenie.
• Používajte zásadne výrobník ľadu dodaný s chladničkou.
•P
rívod vody k tejto chladničke musí nainštalovať a pripojiť iba kvalifikovaná osoba a
voda musí byť pitná.
• Ak chcete, aby stroj na vytváranie ľadu fungoval správne, požaduje sa tlak vody
138~862 Kpa.
•Ak odchádzate na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu a nebudete používať
dávkovač vody alebo ľadu, vodovodný ventil zatvorte.
VÝSTRAHA
- Predídete možnosti úniku vody.
• Prebytočnú vlhkosť vnútri utrite a dvere nechajte otvorené.
- Predídete možnosti vzniku zápachu a plesní.
prevádzka _27
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 27
2007.4.28 10:14:27 AM
POLIČKY A KOŠE
Mraznička
Výrobník ľadu (voliteľná)
Žľab na ľad
Kryt lampy
Sklenené poličky
Dverové koše
Plastová polička
Zásuvky
Kryt prednej nôžky
Refrigerator
Vodný filter (voliteľná)
Kryt lampy
Sklenená polička
Polička na víno
(voliteľná)
Košík s mliečnymi
produktmi
Pohyblivá polička
(voliteľná)
Z-polička (voliteľná)
Zásuvka CoolSelect
Zone (voliteľná)
Dverové koše
Zásuvky na ovocie a
zeleninu
28_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 28
2007.4.28 10:14:29 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
USKLADŇOVANIE POTRAVÍN
Side-By-Side chladnička Samsung má vlastnosti a funkcie, ktoré maximálne šetria priestor.
Patria medzi ne upravené oddelenia, ktoré boli vytvorené na to, aby vaše potraviny vydržali
dlhšiu dobu čerstvé. Nezabudnite, že na to, aby zápach neprenikol do ľadu, musia byť
uskladnené potraviny zabalené čo najvzduchotesnejšie.
02 PREVÁDZKA
Uskladňovanie potravín v mrazničke
Aby ste získali viac priestoru, môžete z mrazničky vybrať vrchné zásuvky, pretože
tie nemajú na tepelné a mechanické vlastnosti vplyv. Uvedený objem odkladacieho
priestoru na zmrazené potraviny bol vypočítaný za predpokladu, že sú tieto zásuvky
vybraté.
VÝSTRAHA
• Ak má model zásuvku Cool Select Zone, nevkladajte poličku na túto koľajničku, inak
môže polička naraziť do krytu odkladača pre nápoje a ten sa môže rozbiť.
12
5
6
1
7
8
2
9
10
3
11
4
13
prevádzka _29
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 29
2007.4.28 10:14:30 AM
Uskladňovanie potravín v mrazničke
Nestrkajte prsty, ruky alebo iné predmety do žľabu alebo
do nádoby výrobníka ľadu. Môže to spôsobiť úraz alebo
poškodenie materiálu.
1
ŽĽAB NA ĽAD
2
POLIČKY
Môžu sa použiť na uskladnenie všetkých
druhov mrazených potravín.
3
DVEROVÉ KOŠE
Môžu sa použiť pre malé balenia
mrazeného jedla.
ZÁSUVKY
Najvhodnejšie na uskladnenie mäsa alebo
suchých potravín. Uskladnené potraviny
by mali byť dôkladne zabalené vo
fólii alebo v iných vhodných baliacich
materiáloch alebo nádobách.
4
VAROVANIE
Uskladňovanie potravín v chladničke
5
POLIČKY
Odolné voči prasknutiu. Môžu sa použiť na
uskladnenie všetkých druhov potravín a
nápojov. Výskyt kruhových odtlačkov na
sklenenom povrchu je bežný a zvyčajne je
ľahko odstrániteľný vlhkou handričkou.
6
POLIČKA NA VÍNO
(VOLITEĽNÁ)
Pomáha vínam udržať si chuť poskytnutím optimálneho
priestoru a teploty.
7
POHYBLIVÁ POLIČKA
(VOLITEĽNÁ)
Vytvorená tak, aby sa ľahko pohybovala s potravinami. Môže
sa použiť na uskladnenie všetkých druhov potravín a nápojov, s
ktorými často pohybujete.
8
Z-POLIČKA (VOLITEĽNÁ)
Maximálne efektívne využíva priestor.
Dostatočne veľká nielen na uskladnenie fliaš
s vínom, ale aj 2-litrového kartónu s mliekom.
9
ZÁSOBNÍK NA VAJÍČKA
Najlepšie miesto na uskladnenie vajíčok.
Pre ľahký prístup umiestnite zásobník
vajíčok na poličku.
10
ZÁSUVKA COOL SELECT
ZONE (VOLITEĽNÁ)
Pomáha uchovať chuť a predĺžiť čerstvosť
potravín. Vhodná na uskladnenie syrov,
mäsa, hydiny, rýb alebo akýchkoľvek iných
potravín, ktoré konzumujete pravidelne.
11
ZÁSUVKA NA OVOCIE A
ZELENINU
Používa sa na uchovanie uskladnenej
zeleniny a ovocia v čerstvom stave.
Je špeciálne navrhnutá tak, aby riadila
úroveň vlhkosti v zásuvke.
12
Košík s mliečnymi produktmi
Môže sa použiť na uskladnenie malých
mliečnych potravín, napr. masla alebo
margarínu, jogurtu alebo tehličiek
smotanového syra.
13
DVEROVÉ KOŠE
Vytvorené tak, aby udržali veľké a
objemné potraviny, napríklad fľaše mlieka
alebo iné veľké fľaše a nádoby.
Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby sa neprevrátili a pri otvorení dvierok nevypadli z
chladničky.
• Ak plánujete na dlhý čas odísť, vyprázdnite chladničku a vypnite ju. Prebytočnú vlhkosť vnútri
utrite a nechajte dvere otvorené. Zabránite tak možnému vzniku zápachu a plesní.
• Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru.
- Následkom poškodenej izolácie môže dôjsť k vzniku požiaru.
VAROVANIE
30_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 30
2007.4.28 10:14:32 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
POUŽÍVANIE ZÁSUVKY COOLSELECT ZONE™ (VOLITEĽNÁ)
Tlačidlo Quick Cool (Rýchlo schladiť)
Funkciu „Quick Cool“ (Rýchlo schladiť)
môžete použiť spolu so zásuvkou CoolSelect
Zone™ na rýchle schladenie 1-3 plechoviek
nápoja približne za hodinu. Keď sa proces
rýchleho schladenia skončí, zásuvka
CoolSelect Zone™ sa automaticky nastaví
na predvolenú teplotu.
Ak chcete tento úkon zastaviť, stlačte tlačidlo
Quick Cool (Rýchle schladenie) opäť a zásuvka CoolSelect Zone™ sa nastaví na predošlú
nastavenú teplotu.
02 PREVÁDZKA
Zóna zvoleného chladenia a zásuvka sú vyrobené tak, aby spravili váš život o niečo jednoduchším.
Čas schladenia sa môže líšiť v závislosti od druhu nápoja.
Keď je funkcia „Quick Cool“ (Rýchle schladenie) aktívna, všetky potraviny, ktoré
NECHCETE schladiť, by ste mali zo zásuvky vybrať.
Tlačidlo Thaw (Rozmraziť)
Keď stlačíte tlačidlo „Thaw“ (Rozmraziť), do zásuvky CoolSelect Zone™ striedavo prúdi
teplý a studený vzduch. V závislosti od hmotnosti zmrazených potravín môžete zvoliť čas
rozmrazovania v trvaní 4, 6, 10 a 12 hodín.
Keď sa rozmrazovanie skončí,
potraviny budú v napoly rozmrazenom
stave, vhodnom na pohodlné krájanie pred
prípravou jedál. Keď sa rozmrazovanie skončí,
zásuvka CoolSelect Zone™ sa vráti do stavu
chladenia. Ak chcete túto funkciu zrušiť
uprostred cyklu, stlačte akékoľvek tlačidlo,
okrem tlačidla Thaw (Rozmraziť).
Dole sú uvedené približné časy rozmrazovania mäsa a rýb podľa hmotnosti (pri
predpokladanej hrúbke mäsa 25,4 mm). Táto tabuľka predstavuje celkovú hmotnosť potravín
v zásuvke CoolSelect Zone™.
ČAS
ROZMRAZOVANIA
4 hodiny
6 hodín
10 hodín
12 hodín
HMOTNOSŤ
363 g
590 g
771g
1000g
Čas rozmrazovania sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a hrúbky mäsa alebo ryby.
Keď je funkcia „Thaw“ (Rozmraziť) aktívna, všetky potraviny, ktoré NECHCETE
rozmraziť, by ste mali zo zásuvky vybrať.
prevádzka _31
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 31
2007.4.28 10:14:32 AM
Tlačidlo Select (Vybrať)
1. Keď na zásuvke CoolSelect Zone™
vyberiete možnosť „Soft Freeze“ (Mierne
mrazenie), na digitálnom paneli zásuvky
sa zobrazí teplota -5 °C bez ohľadu na
celkové nastavenie teploty v chladničke.
Táto funkcia pomáha udržiavať mäso a
ryby čerstvé po dlhšiu dobu.
2. Keď vyberiete možnosť „0 Zone“, v
zásuvke CoolSelect Zone™ sa bude
udržiavať teplota 0 °C bez ohľadu na
celkové nastavenie teploty v chladničke.
Táto funkcia rovnako pomáha udržiavať
mäso a ryby čerstvé po dlhšiu dobu.
3. Keď vyberiete možnosť „Cool“
(Chladenie), v zásuvke CoolSelect
Zone™ bude rovnaká teplota ako je celkové nastavenie teploty v chladničke. Na
digitálnom paneli zásuvky sa zobrazí rovnaká teplota ako na displeji chladničky. Keďže
funkcia „Cool“ (Chladenie) korešponduje s teplotu chladničky, máte k dispozícii ďalší
priestor na klasické uskladnenie potravín.
32_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 32
2007.4.28 10:14:32 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
ODOBRATIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY
02 PREVÁDZKA
Čistenie aj zmena interiéru mrazničky sú veľmi rýchle.
1. Sklenenú poličku vytiahnite tak, že ju potiahnete čo
najviac. Potom ju pomaly nadvihnite a vyberte.
2. Dverový kôš vytiahnite tak, že ho uchopíte obidvomi
rukami a potom ho pomaly zdvihnete.
3. Plastovú zásuvku vytiahnite tak, že ju povytiahete a
mierne nadvihnete.
4. Vedro výrobníka ľadu vyberte nadvihnutím a vytiahnutím.
5. Kryt prednej nožičky odoberte otvorením dvierok
mrazničky aj chladničky a demontážou troch skrutiek.
Keď skrutky odskrutkujete, oddeľte kryt. Ak chcete znovu
nasadiť kryt prednej nožičky, dajte ho na pôvodné miesto a
utiahnite tri skrutky.
Pri demontáži krytu nepoužívajte neprimeranú silu. Kryt sa môže zlomiť a spôsobiť
poranenie.
prevádzka _33
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 33
2007.4.28 10:14:33 AM
ODOBRATIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY
1. Sklenenú poličku odolnú voči rozliatiu vytiahnite tak,
že ju potiahnete čo najďalej. Potom ju pomaly nadvihnite a
vyberte.
2. Zásuvku na ovocie a zeleninu vytiahnete zatlačením na
jamky nachádzajúce sa na vnútornej ľavej a pravej strane
krytu boxu na zeleninu/suché potraviny a potiahete ju
smerom dopredu. Držiac zásuvku v jednej ruke ju mierne
nadvihnite, zároveň ťahajte dopredu a vytiahnite ju z
chladničky.
3. Dverový kôš na fľaše vytiahnete tak, že ho uchopíte
obidvomi rukami a potom ho pomaly zdvihnete.
4. The Z SHELF is attached to the cabinet wall.
Remove the wine shelf by sliding it up and gently lifting the
shelf out of the tabs.
VÝSTRAHA
Dávajte pozor, aby nebola polica Z počas montáže
zatlačená hore alebo dole, vpravo alebo vľavo.
Pred vytiahnutím akéhokoľvek príslušenstvasa ubezpečte, že vám neprekážajú
potraviny.
34_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 34
2007.4.28 10:14:34 AM
Prevádzka chladničky
SAMSUNG typu side-by-side
ČISTENIE CHLADNIČKY
Čistenie interiéru
Vnútorné steny a príslušenstvo čistite slabým saponátom,
potom ho utrite suchou mäkkou handrou. Pre dôkladnejšie
vyčistenie môžete vybrať zásuvky a poličky. Pred ich vložením
na pôvodné miesto sa však ubezpečte, či sú suché.
02 PREVÁDZKA
Starostlivosť o vašu chladničku Samsung predlžuje životnosť zariadenia a pomáha prostredie udržiavať
bez zápachu a baktérií.
Čistenie exteriéru
Číselný panel a displej utrite čistou mäkkou handrou.
Vodu nastriekajte na handru, nie priamo na povrch chladničky.
Vlhkosť sa tak rovnomerne rozloží na povrchu. Dvere, rúčky
a povrch by sa mal čistiť slabým saponátom a potom utrieť
suchou mäkkou handrou. Aby vaša chladnička vyzerala čo
najlepšie, mali by ste exteriér raz alebo dvakrát za rok vyleštiť.
VAROVANIE
Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE benzén, riedidlo alebo
chlórové rozpúšťadlá, ako napríklad Clorox™.
Môžu poškodiť povrch zariadenia a zvýšiť riziko vzniku požiaru.
Čistenie domáceho baru jemného typu
Na čistenie dávkovača vody a ľadu použite vlhkú handru.
Následne ich utrite dosucha čistou, mäkkou handrou.
Domáci bar jemného typu používajte nasledovne
-V
prípade, že otvárate Domáci bar, otvorí sa
automaticky, keď stlačíte vrchnú časť Domáceho baru,
kým nebudete počuť hrkotanie.
-V
prípade, že zatvárate Domáci bar, stlačte vrchnú časť
Domáceho baru, kým nebudete počuť hrkotanie.
Čistenie gumového tesnenia dverí
Ak je gumové tesnenie dvierok špinavé, nemusia sa správne
zatvárať. Chladnička bude potom menej účinná. Čistite
tesnenie dverí od nečistôt a mastnoty pomocou slabého
roztoku saponátu a vlhkej handričky. Potom ho utrite dosucha
čistou, mäkkou handrou.
VÝSTRAHA
Nestriekajte na chladničku vodu, ak je pripojená k
sieti. Predídete možnosti vzniku
úrazu elektrickým prúdom. Nečistite chladničku benzénom, riedidlom alebo čistiacimi
prostriedkami na motorové vozidlá. Predídete možnosti vzniku požiaru.
prevádzka _35
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 35
2007.4.28 10:14:36 AM
Čistenie dvojitého deodorizéra
Ak chcete vyčistiť deodorizér, pomocou plochého skrutkovača demontujte jeho kryt.
Odoberte kazetu deodorizéra z krytu a namočte ju do čistej, teplej vody po dobu minimálne 4
hodín.
Kazetu nechajte úplne vyschnúť ešte predtým, ako ju dáte späť do držiaka. Na dobre
vetranom mieste to môže trvať aj 8 hodín. Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, zopakujte tento
proces raz alebo dvakrát za rok.
Kazeta
Ak bude kazeta schnúť v uzavretom (alebo vlhkom) priestore, môže napáchnuť. V takom
prípade ju znovu vyčistite a nechajte vyschnúť na dobre vetranom mieste.
Čistenie priestoru za chladničkou
Aby sa na kábloch a odhalených častiach neusadzoval prach a nečistoty, povysávajte raz
alebo dvakrát ročne priestor za zariadením.
VAROVANIE
Neodoberajte zadný kryt. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
36_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 36
2007.4.28 10:14:37 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
VÝMENA ŽIAROVKY VNÚTORNÉHO OSVETLENIA
Náhradné žiarovky do chladničky a mrazničky sa dajú zakúpiť vo väčšine predajní.
Na výmenu použite žiarovku typu E17 s výkonom maximálne 30 wattov.
02 PREVÁDZKA
Pred výmenou žiarovky vo vnútri chladničky vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
- Predídete možnosti vzniku úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE Ak je pre vás výmena žiarovky príliš zložitá, obráťte sa na servisné centrum.
Výmena vnútorného osvetlenia v chladničke
HORNÉ SVETLO
1. Zatlačením krytu lampy na oboch stranách odistite príchytky.
2. Po výmene žiarovky znovu pripevnite kryt svietidla.
SENSOR
SENSOR
SENSOR
DOLNÉ
1. Vytiahnite kryt lampy potiahnutím v smere šípok.
2. Po výmene žiarovky znovu pripevnite kryt svietidla.
prevádzka _37
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 37
2007.4.28 10:14:38 AM
Výmena vnútorného osvetlenia v mrazničke
Svetlo mrazničky je umiestnené v spodnej časti špirálovej skrinky motora.
1. Zdvihnite kryt svetla a vytiahnite rukami v smere šípok.
2. Vymeňte žiarovku za novú.
3. Znovu pripevnite kryt svetla.
1
2
3
VÝMENA VODNÉHO FILTRA
Kontrolka „indikátora filtra” vás upozorňuje, kedy treba vodný filter vymeniť. Aby ste mali čas na
zadováženie nového filtra, svetlo sa rozsvieti tesne predtým, ako sa minie kapacita súčasného filtra.
Včasná výmena filtra vám zabezpečí z vašej chladničky tú najčerstvejšiu a najčistejšiu vodu.
1. Vytiahnite vodný filter z obalu a podľa návodu nalepte na filter nálepku s označením
mesiaca.
2. Na filter nalepte nálepku s dátumom šesť mesiacov dpredu od aktuálneho dátumu.
Napríklad ak vymieňate vodný filter v marci, na filter nalepte nálepku „SEP“
(september). Tá vám pripomenie, že máte filter vymeniť v septembri. Typická
životnosť filtra je približne 6 mesiacov.
3. Následne odoberte upevnenú krytku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
4. Odoberte ochrannú krytku nového filtra a vytiahnite starý filter.
5. Nasmerujte a vložte nový filter do puzdra. Pomaly otočte vodný filter o 90° v smere
hodinových ručičiek, zarovnajte značku na kryte tak, bay sa filter v danej polohe
zaistil. Ubezpečte sa, či je ukazovateľ s „uzamknutou“ polohou zarovno. Neuťahujte
ho príliš silno.
Prikryte filter
1
2
Nálepka (s
označením
mesiaca)
4
3
5
Zarovnajte
značku s polohou
uzamknutia
38_ prevádzka
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 38
2007.4.28 10:14:40 AM
Prevádzka side-by-side
chladničky SAMSUNG
Nanovo inštalovaná kazeta vodného filtra môže spôsobiť, že voda bude z dávkovača
mierne vystrekovať. Spôsobuje to vzduch vnikajúci do potrubia. Pri prevádzke by to
nemalo predstavovať žiaden problém.
02 PREVÁDZKA
6. Po vykonaní týchto úkonov podržte tlačidlo
Ice ON/OFF stlačené po dobu 3 sekúnd.
Časovač filtra sa vynuluje.
7. Napokon nalejte 1l vody do výdajníka.
Pred pitím sa ubezpečte, či je vytekajúca
voda čistá.
Objednávanie náhradných filtrov
Ak si chcete objednať viac kaziet filtra, spojte sa s najbližším autorizovaným predajcom
spoločnosti Samsung.
POUŽÍVANIE DVIEROK
Dvierka chladničky sú vybavené špeciálnou funkciou otvárania a zatvárania dvierok, aby sa dosiahlo, že
dvere sa vždy zatvoria a sú bezpečne utesnené.
Keď dosiahnu pri otváraní určitý bod, zachytia sa a zostanú otvorené. Ak sú dvere pootvorené po tento
bod, automaticky sa zatvoria.
prevádzka _39
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 39
2007.4.28 10:14:41 AM
Odstraňovanie problémov
PROBLÉM
RIEŠENIE
Chladnička vôbec
nefunguje alebo
nechladí
dostatočne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra dôkladne pripojená do siete.
• Je na displeji nastavená správna hodnota teploty? Skúste ju nastaviť
na nižšiu teplotu.
• Je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu, alebo je
umiestnená príliš blízko zdroja tepla?
• Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny a nebráni tak prúdeniu
vzduchu?
Potraviny v chladničke
sú zmrazené.
• Je na zobrazovacom paneli nastavená správna hodnota teploty?
Skúste ju nastaviť na vyššiu teplotu.
• Nie je v miestnosti veľmi nízka teplota?
• Skladovali ste v najchladnejšej časti chladničky potraviny s vysokým
obsahom vody? Namiesto uskladňovania v zásuvke CoolSelect
Zone™ skúste tieto potraviny presunúť do stredu chladničky.
Počuť nezvyčajný šum a
iný zvuk.
• Skontrolujte, či je chladnička postavená na pevnej vodorovnej časti
miestnosti.
• Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny a nebráni tak prúdeniu
vzduchu?
• Nespadlo nič za alebo pod chladničku?
• Zvnútra chladničky počuť slabé praskanie.
• Je to normálne, pretože v súvislosti s teplotou vnútri chladničky sa
rôzne príslušenstvo sťahuje alebo rozťahuje.
Predné rohy a hrany
zariadenia sú horúce a
nastáva kondenzácia
vodných pár.
• Určité množstvo tepla je normálne, pretože v predných rohoch
chladničky sú namontované zariadenia proti kondenzácii.
• Sú dvierka chladničky poodchýlené? Ak necháte dvierka dlhšie
otvorené, môže dôjsť k kondenzácii vodných pár.
Ľad sa neoddeľuje.
• Počkali ste medzi inštaláciou potrubia dávkovača vody a začatím
vytvárania ľadu aspoň 12 hodín?
• Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený?
• Vypli ste manuálne funkciu vytvárania ľadu? Ubezpečte sa, že funkcia
Ice Type (Typ ľadu) je nastavená na Cubed (Kockový) alebo Crushed
(Drvený).
• Nie je v zásobníku nejaký ľad zaseknutý?
• Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká? Skúste nastaviť v mrazničke
nižšiu teplotu.
V chladničke počuť
bublať vodu.
• Je to normálne. Bublanie vzniká pri cirkulácii chladiacej kvapaliny v
chladničke.
V chladničke je
nepríjemný zápach.
• Nepokazili sa potraviny?
• Presvedčte sa, či sú potraviny so silným zápachom (napríklad ryby)
vzduchotesne zabalené.
• Pravidelne mrazničku čistite a vyhoďte všetky pokazené alebo
podozrivé potraviny.
Na stenách mrazničky
sa tvorí námraza.
• Nie je upchatý vzduchový otvor? Odstráňte všetky prekážky, aby
vzduch mohol voľne prúdiť.
• Pre účinnú cirkuláciu vzduchu nechajte medzi uskladneným jedlom
dostatok miesta.
• Sú dvierka mrazničky dobre zatvorené?
Dávkovač vody
nefunguje.
•
•
•
•
Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený?
Nie je potrubie prívodu vody stlačené alebo skrútené?
Ubezpečte sa, že potrubie je voľné a nie sú v ňom žiadne prekážky.
Nie je vodná nádrž kvôli príliš nízkej teplote v chladničke zamrznutá?
Na hlavnom zobrazovacom paneli skúste zvoliť teplejšie nastavenie.
40_ odstraňovanie
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 40
2007.4.28 10:14:41 AM
Slovakia
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 41
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým,
že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
2007.4.28 10:14:41 AM
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
0800-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/sk
Code No. DA99-01467D REV(0.0)
DA99-01467D(JM)-SK-4(0.0).indd 42
2007.4.28 10:14:41 AM
Download PDF

advertising