Samsung | RSE8KPUS | Samsung RSE8KPUS Používateľská príručka

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU
SLOVAKIA
DVOJDVEROVÁ
CHLADNIČKA
• Pred použitím zariadenia si, prosím, dôkladne preãítajte tùto príruãku a uchovajte si ju pre referenciu.
• Nasledujùce prevádzkové pokyny sù urãené pre rôzne modely, preto sa technické ùdaje vašej chladniãky môžu mierne odlišovaÈ
od ùdajov, ktoré sù uvedené v tejto príruãke.
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ................................................................................ 2
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
NASTAVENIE CHLADNIâKY ............................................................................... 5
HLAVNÉ FUNKCIE .............................................................................................. 5
OVLÁDACÍ PANEL .............................................................................................. 6
OVLÁDANIE TEPLOTY ....................................................................................... 7
DIGITÁLNY PANEL ............................................................................................. 8
AUTOMAT NA ªAD A STUDENÚ VODU ............................................................... 9
POLICE A PRIEHRADKY ................................................................................... 10
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN .............................................................. 11
NÁVOD NA POUŽÍVANIE prieãinku CoolSelect Zone™ (VOLITEªNÝ) ................... 13
DEMONTOVANIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIâKY .............................................. 15
DEMONTOVANIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIâKY ............................................ 15
BEVERAGE STATION™ .................................................................................... 15
âISTENIE PRÍSLUŠENSTVA ............................................................................. 16
VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA ............................................................. 17
VODNÝ FILTER ................................................................................................ 18
DVERE ............................................................................................................. 18
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
INŠTALÁCIA CHLADNIâKY ................................................................................ 19
DEMONTOVANIE PREDNÉHO KRYTU PODSTAVCA ......................................... 20
SKLADANIE DVIER CHLADNIâKY ..................................................................... 21
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIâKY ................................................................... 23
NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI ........................................................ 26
KONTROLA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU .................................... 28
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU ................................... 29
RIEŠENIE PROBLÉMOV ................................................................................... 32
1
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI.
PRED POUŽÍVANÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
VAROVANIE
• Toto zariadenia používajte len na urãený ùãel podºa popisu v prevádzkovej príruãke. Výrazne
odporùãame, aby servis vykonávala len kvalifikovaná osoba.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Keì používate elektrické zariadenia, tak je potrebné postupovaÈ podºa základných bezpeãnostných upozornení
vrátane nasledujùcich:
POUŽÍVANÉ VÝSTRAŽNÉ/
VAROVNÉ SYMBOLY
INÉ POUŽÍVANÉ SYMBOLY
Symbol, ktorý predstavuje nieão, ão nesmiete
VAROVANIE
VÝSTRAHA
Upozornenie na možné
nebezpeãenstvo vážneho poranenia až smrti.
Zákaz rozoberania.
Zákaz dotýkania sa.
Symbol oznaãujùci nieão, podºa ãoho musíte postupovaÈ.
Symbol, ktorý znázorÀuje, že je potrebné odpojiÈ
napájaciu zástrãku zo sieÈovej zásuvky.
Upozornenie na možné
nebezpeãenstvo zranenia alebo
poškodenia materiálu.
Pred použitím je potrebné, aby sa chladniãka
správne nainštalovala a umiestnila v sùlade s
pokynmi pre inštaláciu.
Chladničku neinštalujte na vlhkom mieste alebo
na mieste, kde sa môže dostaÈ do kontaktu s
vodou.
• Opotrebovaná izolácia alebo elektrické diely
môžu spôsobiÈ zásah elektrickým prùdom alebo
požiar.
Nedovoºte deÈom, aby sa štverali, stáli alebo vešali
na police alebo dvere v chladniãke. Mohli by
poškodiÈ chladniãku a vážne sa zraniÈ.
Zariadenie nie je určené pre používanie deÈmi
alebo nemohúcimi ºuìmi bez dohºadu dospelých.
Deti by mali byÈ pod dohºadom, aby sa zaistilo, že
sa nebudú so zariadením hraÈ.
Ak chladničku nebudete používaÈ dlhšiu dobu,
odpojte zástrčku od sieÈovej zásuvky.
Zariadenia na výrobu ºadu, ktoré chladniãka obsahuje, by
mal inštalovaÈ iba výrobca alebo jeho servisný technik.
Používajte iba zariadenie na výrobu ºadu, ktoré bolo
dodané s chladničkou. Prívodné potrubie na vodu
musí byÈ k chladničke nainštalované/pripojené
vhodne kvalifikovanou osobou a pripojené iba k
prívodu vody s pitnou vodou.
Svojpomocne nerozoberajte ani neopravujte chladničku.
Vystavujete sa riziku založenia požiaru, zlyhania
a/alebo zranenia.
Zariadenie musí byÈ umiestnené tak, aby bola
zástrčka po inštalácii dostupná.
NeumiestÀujte túto chladničku na priame slnečné
svetlo ani ju nevystavujte teplu od sporáka, radiátorov alebo iných zariadení.
Ak cítite zápach liečiv alebo dym, tak okamžite
vytiahnite zástrčku a kontaktujte servisné stredisko
spoločnosti Samsung Electronics.
Symbol, ktorý znázorÀuje, že je potrebné uzemnenie, aby sa predišlo ùrazu elektrickým prùdom.
Odporùãame, aby ãinnosÈ oznaãenù týmto symbolom vykonával iba servisný technik.
Ako chladiaca látka sa používa R600a alebo R134a. Aby ste zistili,
ktorá chladiaca látka je použitá vo vašom zariadení, tak skontrolujte štítok nakompresore v zadnej časti zariadenia.
Toto zariadenie obsahuje malé množstvo izobutánovej
chladiacej látky (R600a), ktorá je prírodným plynom s
vysokou prispôsobivosÈou voči prostrediu, avšak je tiež
horºavá. Počas prepravy a inštalácie zariadenia musíte
dávaÈ pozor, aby sa uistili, že nie je poškodená žiadna časÈ chladiaceho okruhu.
Chladiaca látka vystrekujúca z potrubí by sa mohla vznietiÈ alebo
spôsobiÈ zranenie očí. Ak zistíte unikanie tejto látky, zabráÀte kontaktulátky s otvoreným ohÀom a s možnými zdrojmi ohÀa a miestnosÈ, v ktorej sa zariadenie nachádza nechajte niekoºko minút
vetraÈ.
• Vyhnutie vytvoreniu zmesi horºavého plynu a vzduchu v prípade
prasknutia okruhu chladiacej látky záleží od veºkosti miestnosti, v
ktorej sa zariadenie nachádza a od množstva použitej chladiacej
látky. VeºkosÈ miestnosti musí predstavovaÈ 1m3 na každých 8 g
chladiacej látky R600a v zariadení. Množstvo chladiacej látky vo
vašom zariadení je zobrazené na identifikaãnom štítku v chladniãke.
• Nikdy nespùšÈajte zariadenie, na ktorom je vidieÈ poškodenie.
V prípade pochybností to prediskutujte s predajcom.
2
VAROVANIE
NEBEZPEČENSTVO! RIZIKO UVÄZNENIA DIEËAËA
Uväznenie dieÈaÈa a jeho následné udusenie nie
sù problémy minulosti. Odpadové alebo opustené
chladniãky sù stále nebezpeãné...aj keì budù na
danom mieste "len niekoºko dní".
Urobte to takým spôsobom, aby sa nemohlo
staÈ, že sa vo vnútri zariadenia uväzní dieÈa.
Ak sa zbavujete vašej starej chladniãky, tak postupujte podºa nižšie zobrazených pokynov, aby ste
pomohli pri predchádzaní nehôd.
Nedávajte prsty do miest, kde by ste si ich mohli
privrznúÈ; Vôºa medzi dverami a skriÀou zariadenia je z nutných dôvodov malá. Buìte opatrní pri
zatváraní dvier, keì sa v okolí nachádzajú deti.
SPRÁVNA LIKVIDÁCIA CHLADNIČKY
Skôr ako odhodíte vašu starú chladničku alebo mrazničku
Keì likvidujete tùto alebo inù chladniãku/y, tak
odstráÀte tesnenia dverí, západku dverí, aby sa
nemohlo staÈ, že sa vo vnùtri zariadenia uväznia
malé deti alebo zvieratá.
Police nechajte na svojom mieste, aby deti nemohli
ºahko vliezÈ do zariadenia.
Ako chladiaca látka sa používa R600a alebo R134a.
Skontrolujte štítok kompresora v zadnej ãasti zariadenia alebo štítok menovitého výkonu, aby ste zistili,
ktorá chladiaca látka sa používa vo vašej chladniãke.
Keì tento produkt obsahuje horºavý plyn (chladiaca
látka R600a), tak kontaktujte vaše miestne ùrady
ohºadom bezpeãnej likvidácie tohto produktu.
VÝSTRAHY
Ako tesniaci výbušný plyn bol použitý cyklopentán.
Plyny v izolačnom materiáli vyžadujú špeciálny
postup likvidácie. Baliaci materiál tohto produktu likvidujte takým spôsobom, ktorý je šetrný na
životné prostredie. Ohºadom likvidácie tohto
produktu spôsobom, ktorý je bezpečný pre
životné prostredie, kontaktujte vaše miestne
úrady. Tento produkt obsahuje horºavý tesniaci
výbušný plyn.
• Chladiaca látka, ktorá sa použila v chladniãke/mrazniãke a plyny v izolaãnom materiáli, si
vyžadujù špeciálne postupy likvidácie. Zaistite, aby sa pred likvidáciou nepoškodila žiadna
z rùrok v zadnej ãasti zariadenia.
PRIPÁJANIE ELEKTRINY
VAROVANIE
Keì premiestÀujete chladniãku, tak si dávajte pozor,
aby ste neprešli cez sieÈový kábel alebo ho
nepoškodili.
Nezasùvajte zástrãku mokrými rukami.
Pred ãistením alebo vykonávaním opráv chladniãku
odpojte.
Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokré alebo
vlhké handry. Z kolíkov zástrčky odstráÀte
akékoºvek cudzie predmety alebo prach.
• V opaãnom prípade vzniká nebezpeãenstvo požiaru.
• Ak je chladniãka odpojená od napájacieho napätia, pred opätovným pripojením by ste mali
poãkaÈ minimálne päÈ minùt.
Pred výmenou vnùtorného osvetlenia chladniãky
vytiahnite zástrãku zo zásuvky.
V opačnom prípade existuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
Ak je zásuvka uvoºnená, tak do nej nezasùvajte
zástrãku.
Vzniká tu nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
Chladniãka by mala byÈ vždy pripojená do vlastnej
zásuvky, ktorá má sieÈové napätie odpovedajùce
štítku menovitého výkonu.
Týmto sa zabezpečí najlepší výkon a tiež sa
zabráni preÈaženiu okruhov domácich
rozvodov, ktoré by mohlo spôsobiÈ
nebezpečenstvo požiaru z prehriateho vedenia.
Chladniãku nikdy neodpájajte Èahaním za napájací
kábel. Vždy pevne uchyÈte zástrãku a vytiahnite ju
priamym smerom zo zástrãky..
Presvedãte sa, že sieÈová zástrãka nie je stlaãená
alebo poškodená zadnou ãasÈou chladniãky.
SieÈový kábel nadmerne neohýnajte a ani na neho
nedávajte Èažké predmety.
Natrhnuté alebo iným spôsobom poškodené
sieÈové káble okamžite opravte alebo vymeÀte.
Nepoužívajte kábel, ktorý vykazuje trhliny alebo
opotrebovanie po jeho dæžke alebo na
ktoromkoºvek konci. Ak je sieÈový kábel
poškodený, tak ho okamžite nechajte vymeniÈ
výrobcom alebo servisným technikom.
3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VÝSTRAHA PRI USKLADNENÍ A
ZAOBCHÁDZANÍ S POTRAVINAMI
VÝSTRAHA PRI INŠTALÁCII
Do mrazničky nevkladajte fºaše alebo sklenené
nádoby.
• Keì obsah zamrzne, tak sa sklo môže rozbiÈ a spôsobiÈ zranenie.
V blízkosti chladničky nestriekajte horºavý plyn.
• Existuje riziko výbuchu alebo požiaru.
Nestriekajte vodu priamo do vnútornej časti alebo
na vonkajšiu časÈ chladničky.
• Vzniká tu nebezpeãenstvo požiaru alebo zásahu
elektrickým prùdom.
V chladničke neskladujte prchavé alebo horºavé
látky.
• Uskladnenie benzénu riedidla, alkoholu, éteru, LP
plynu a iných podobných produktov môže spôsobiÈ
výbuch.
Opätovne nezmrazujte mrazené potraviny, ktoré sa
úplne rozmrazili.
V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky,
vedecké materiály a výrobky citlivé na teplotu.
• V chladniãke sa nesmù skladovaÈ výrobky, ktoré pri
skladovaní vyžadujù prísnu kontrolu teploty.
Na chladničku nedávajte nádobu naplnenú vodou.
• V prípade rozliatia existuje nebezpeãenstvo požiaru
alebo zásahu elektrickým prùdom.
Tento produkt je určený len na uskladnenie
potravín v domácom prostredí.
Na zariadení neskladujte predmety.
• Keì otvoríte alebo zatvoríte dvere, tak predmety
môžu spadnùÈ a spôsobiÈ zranenie a/alebo škodu
na majetku.
VÝSTRAHA TÝKAJÚCA SA
UZEMNENIA
Chladnička musí byÈ uzemnená.
• Chladniãku musíte uzemniÈ, aby ste zabránili elektrickému výboju alebo zásahu elektrickým prùdom
spôsobeného ùnikom napätia z chladniãky.
Ako uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové
potrubie, telefónne linky ani iné vodiče, ktoré by
mohli viesÈ blesk.
• Nesprávne použitie koncovky uzemnenia môže spôsobiÈ zásah elektrickým prùdom.
VAROVANIE
• Pred ventilaãné otvory na kryte zariadenia alebo
upevÀovaciu konštrukciu nedávajte žiadne predmety.
• Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo akékoºvek iné prostriedky ako
tie, ktoré odporùãa výrobca.
• Nepoškoìte okruh chladiacej látky.
• Do chladniãky/mrazniãky nevkladajte alebo
nepoužívajte elektrické zariadenia pokiaº nie sù typu,
ktorý odporùãa výrobca.
VÝSTRAHA PRI ČISTENÍ
Nevkladajte ruky do priestoru pod chladničkou.
• Akýkoºvek ostrý predmet by vám mohol spôsobiÈ
zranenie.
Do otvoru automatu a do dávkovača na ºad nikdy
nestrkajte prsty alebo iné objekty. Môže to spôsobiÈ zranenie alebo škodu na majetku.
Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú alebo
vlhkú handru a z kolíkov zástrčky odstráÀte
akékoºvek cudzie materiály alebo prach.
• V opaãnom prípade vzniká nebezpeãenstvo požiaru.
POZORNE SI PREâÍTAJTE A POSTUPUJTE PODªA TÝCHTO
BEZPEâNOSTNÝCH INFORMÁCII.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
4
Po vykonaní nasledovných krokov by mala byÈ vaša chladnička plne prevádzkyschopná. Ak tomu tak nie je, tak
skontrolujte napájanie a zdroj napätia. Ak máte akékoºvek otázky, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Chladniãku umiestnite na vhodné miesto s
rozumnou vzdialenosÈou medzi stenou a chladniãkou. (obráÈte sa na pokyny o inštalácii v tejto
príruãke)
Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a
poãkajte asi hodinu. Mrazniãka by mala byÈ
mierne schladená a motor by mal maÈ plynulù
prevádzku.
Keì je chladniãka zapojená, tak by sa pri
otvorení dverí malo zapnùÈ vnùtorné osvetlenie.
Potom, ão bude teplota chladniãky dostatoãne
nízka, môžete v nej uskladniÈ potraviny. Po
spustení chladniãky môže trvaÈ niekoºko hodín,
kým chladniãka dosiahne vhodnù teplotu.
HLAVNÉ FUNKCIE
Dvojitý chladiaci systém
• Chladniãka a mrazniãka majù dva výparníky. Vìaka
tomuto nezávislému systému sa mrazniãka a chladniãka
chladí samostatne podºa potreby a z tohto dôvodu sù
efektívnejšie. Kvôli oddelenej cirkulácii vzduchu zápach
potravín z chladniãky neovplyvÀuje potraviny v
mrazniãke.
Viactokový systém
• Studený vzduch prùdi cez množstvo otvorov na ùrovni
každej police. Toto zabezpeãuje rovnomerné rozdelenie
chladenia v skriniach, ãím sa zabezpeãí dlhodobejšia
ãerstvosÈ potravín.
Signalizácia dverí
• Ak ste dvere nechali otvorené, upozorní vás na tu pípnutie.
Vysoká vlhkosÈ pre čerstvé potraviny
• Potraviny, ovocie a zeleninu môžete skladovaÈ dlhší ãas
ãerstvé, pretože vaša chladniãka podporuje chladný
vzduch s vysokou vlhkosÈou. Tento vzduch môže byÈ
štyri až päÈkrát efektívnejšie ako u normálnej chladniãky.
Energeticky úsporná mraznička/chladnička
• Spotreba energie sa samostatným rozdeºovaním chladného vzduchu do chladniãky a mrazniãky udržuje na
minimu.
Rýchlejšie chladenie
• Funkcia výkonného mrazenia umožÀuje rýchlejšie
zmrazovanie potravín.
Výdatné dodávanie ºadu a studenej vody
• Automat na ºad a vodu zabezpeãuje kedykoºvek ºad a
studenù vodu.
Dok na nápoje (voliteºný)
• Nemusíte otváraÈ hlavné dvere, aby ste získali prístup k
ãasto používaným potravinám v samostatnom chladiacom prieãinku. Týmto šetríte ãas a peniaze.
Dezodorant
• Opätovne použiteºný dezodorant udržuje V chladniãke
ãerstvý vzduch bez zápachu.
Priečinok CoolSelect
Zone™ (voliteºný)
• Používateº môže zvoliÈ z
možností Soft Freeze
(Jemné mrazenie), 0
Zone (0 zóna), Quick
Cool (Rýchle chladenie),
Cool (Chladenie) a Thaw
(Rozmrazovanie).
POZNÁMKA
5
Táto prevádzková príruãka sa vzÈahuje na rôzne
modely. Technické ùdaje vášho zariadenia sa
môžu mierne odlišovaÈ od ùdajov opísaných v tejto
príruãke.
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
POČIATOČNÝ PREVÁDZKOVÝ STAV
OVLÁDACÍ PANEL
RSE8B/N* MODEL
RSE8F/D* MODEL
RSE8K/J/V* MODEL
TLAČIDLO FRIDGE TEMP.
Teplotu chladniãky môžete nastaviÈ postupne od
1°C do 7°C opakovaným stláãaním tlaãidla.
TLAČIDLO FREEZER TEMP.
Teplotu mrazniãky môžete nastaviÈ postupne od 14°C do -25°C opakovaným stláãaním tlaãidla.
TLAČIDLO VACATION
Vypne chladniãku, ale nevypne mrazniãku.
TLAČIDLO POWER FREEZE
Urýchºuje proces mrazenia v mrazniãke.
TLAČIDLO ICE TYPE
Toto tlaãidlo použite na výber možnosti Voda, Kockový ºad, Drvený ºad alebo Vypnutý ºad. Toto tlaãidlo má tiež inù funkciu.
Keì stlaãíte toto tlaãidlo na 3 sekundy, tak sa vypne funkcia dávkovania ºadu.
TLAČIDLO CHILD LOCK
Keì stlaãíte tlaãidlo detskej zámky na 3 sekundy, tak sa spolu so zvukovou signalizáciou zapne kontrolka detskej zámky. Keì je
uzamknutá, nedajù sa zmeniÈ možnosti tlaãidiel okrem tlaãidla na výber typu ºadu a vypnutia osvetlenia. Táto funkcia zabráni náhodnému nastaveniu, ktoré môžu spôsobiÈ deti alebo domáce zvieratá. Na odomknutie možností nastavenia stlaãte toto tlaãidlo na 3
sekundy.
6
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
OVLÁDANIE TEPLOTY
Nastavenie teploty
• Ovládacie prvky teploty sù pri výrobe nastavené na 3°C pre chladniãku a -18°C pre mrazniãku.
Zariadenie nechajte 24 hodín v prevádzke, aby sa teplota stabilizovala na predvolené odporùãané nastavenie.
• Ovládacie prvky teploty môžu zobraziÈ nastavenù teplotu ako aj skutoãnù teplotu v chladniãke a mrazniãke.
Skutoãná teplota sa môže kvôli používaniu a prevádzkovému prostrediu mierne odlišovaÈ od predvolenej teploty.
VAROVANIE
• Keì skladujete v mrazniãke zmrzlinu pri teplote nad -15°C, môže sa roztopiÈ.
• Teplota mrazniãky alebo chladniãky stùpne pri ãastom otváraní, ùplnom otvorení dverí a od teplých
potravín. Môže to spôsobiÈ, že digitálny displej zaãne blikaÈ. Digitálny displej prestane blikaÈ, keì
mrazniãka a chladniãka dosiahne normálnu teplotu.
Zmena teploty
• Stlaãte a pustite tlaãidlo. Na displeji rozsvieti položka Set (NastaviÈ) ako aj nastavená teplota. Aby ste zmenili teplotu, tak
stlaãte jedno z tlaãidiel (kým svieti možnosÈ Set (NastaviÈ)), až kým sa nezobrazí želaná teplota.
Teplota chladniãky sa dá nastaviÈ na 1°C až 7°C a teplota mrazniãky sa dá nastaviÈ na -14°C až -25 °C. Po nastavení
želanej teploty sa zobrazenie teploty po 10 sekundách vypne. Aby ste zobrazili nastavenù teplotu, tak je potrebné stlaãiÈ
tlaãidlo pre ovládanie teploty.
7
DIGITÁLNY PANEL
RSE8B/N* MODEL
RSE8F/D* MODEL
RSE8K/J/V* MODEL
Water (Voda), Cubed Ice (Kockový ºad), Crushed Ice
(Drvený ºad)
• Stlaãte následne po sebe tlaãidlo Ice Type, aby ste zvolili vodu,
kockový ºad a drvený ºad.
• Rozsvietená ikona znázorÀuje stav ºadu, ktorý sa práve používa.
Ice Off
(ªad vypnutý)
• Na 3 sekundy stlaãte tlaãidlo Ice Off, aby ste zastavili výrobu ºadu.
• Výber možnosti Ice type (Typ ºadu) je dostupný aj poãas výberu možnosti vypnutia ºadu.
Kontrolka Power
Freeze
Kontrolka filtra
Tlačidlo Vacation
(Dovolenka)
• Po stlaãení tlaãidla Power Freeze sa rozsvieti táto ikona.
Stlaãte toto tlaãidlo, aby sa mrazniãka rýchlo vrátila na nastavenù teplotu.
• Ak potrebujete mnoho ºadu, týmto spôsobom ho rýchlejšie získate.
• Opätovne zatlaãte tlaãidlo, aby ste zrušili režim Power Freezer.
• Keì sa zelená kontrolka zmení na oranžovù, tak je ãas na výmenu vodného filtra.
Ak je kontrolka ãervená, tak vám výslovne odporùãame rýchlu výmenu.
• Po výmene vodného filtra vynulujte kontrolku tak, že naraz na 3 sekundy stlaãíte
tlaãidlo Ice type (Typ ºadu) a tlaãidlo Child Lock (Detská zámka).
• Aby ste tùto kontrolku vypli, tak naraz zatlaãte na 3 sekundy tlaãidlo Ice type (Typ
ºadu) a Child Lock (Detská zámka).
• Tlaãidlo Vacation (Dovolenka) zatlaãte vtedy, keì nechcete používaÈ priestor na
ãerstvé potraviny. Poãas tejto funkcie však stále bude fungovaÈ mrazniãka.
• Keì zvolíte tlaãidlo Vacation (Dovolenka) pre vypnutie prieãinku chladniãky, tak
LED kontrolka sa automaticky prepne z možnosti Refrigerator (Chladniãka) na
možnosÈ Vacation (Dovolenka).
• Výslovne odporùãame, aby ste z priestoru na ãerstvé potraviny vybrali všetky
potraviny a pri zvolenej funkcii Vacation (Dovolenka) nenechávali otvorené dvere.
Tlačidlo Ice Off (Vypnutie ºadu)
a Child Lock (Detská zámka)
Alarm
ZapnúÈ/VypnúÈ
• Keì naraz na 3 sekundy zatlaãíte tlaãidlo Ice Off (Vypnutie ºadu) a tlaãidlo Child
Lock (Detská zámka), tak sa vypne ohrievanie zabraÀujùce kondenzácii vlhkosti.
• Ak okolo krytu automatu alebo doku na nápoje zaãne kondenzovaÈ vlhkosÈ, tak
opätovne na 3 sekundy zatlaãte tieto tlaãidlá. Potom sa vypne kontrolka a vykoná
sa funkcia ovládania kondenzácie vlhkosti.
• Stlaãte tlaãidlo Alarm VypnùÈ, ãím vypnete zvuk pri otvorení dverí.
Alarm sa spustí 2 minùty po otvorení dverí.
8
DIGITÁLNY PANEL
• Rozsvietená kontrolka znázorÀuje aktuálny stav v prieãinku
Cool Select Zone.
• Keì zvolíte funkciu Vacation (Dovolenka), tak sa nezobrazí
žiadna z LED kontroliek.
• Po výbere funkcie Vacation (Dovolenka) neskladujte v chladniãke potraviny.
LED kontrolka priečinku
Cool Select Zone
Tlačidlo Child Lock (Detská zámka)
• Keì na 3 sekundy stlaãíte tlaãidlo Child Lock (Detská zámka),
zapne sa spolu so zvukovou signalizáciou kontrolka detskej zámky.
Keì je detská zámka uzamknutá, tak sa nedajù zmeniÈ nastavenia
tlaãidiel a všetky kontrolky, okrem kontrolky detskej zámky, sa
vypnù. Táto funkcia zabráni náhodnému nastaveniu, ktoré môžu
spôsobiÈ deti alebo domáce zvieratá.
Automat na ºad
Automat na vodu
Zariadenie na výrobu ºadu vyrába automaticky naraz 8 kociek
Kapacita nádrže na vodu je približne 0.8 l.
ºadu a približne 130 kociek za deÀ. Toto množstvo môžu
ovplyvniÈ faktory, ako napríklad teplota mrazniãky, funkcia Power Studená voda
Freeze a poãetnosÈ otvárania dverí. Keì je chladniãka zapojená,
• Stlačte tlačidlo Ice Type (Typ ºadu) tak, aby ste vybrali
tak sa automaticky zvolí režim Cubed Ice (Kockový ºad).
možnosÈ Water (Voda).
• S hrnãekom zatlaãte na páku automatu na ºad.
Stlačte tlačidlo Ice Type, aby ste vybrali typ ºadu:
• Ak ste práve nainštalovali chladniãku, tak vylejte prvé štyri
hrnãeky vody, aby ste vyplavili neãistoty zo systému pre
prívod vody.
• Cubed Ice (Kockový ºad)
Pre kockový ºad
Zatlačte
• Crushed Ice (Drvený ºad)
Pre drvený ºad
• No Ice (Bez ºadu)
Žiadny ºad
POZNÁMKA
Ak ºad zostane v priestore na výrobu ºadu,
tak získate kockový ºad.
VÝSTRAHA
S hrnčekom zatlačte na páku automatu na ºad.
Ak budete maÈ dlhù dovolenku alebo
obchodnù cestu a nebudete používaÈ
automat na vodu alebo ºad, tak zatvorte
ventil potrubia na vodu. V opaãnom prípade
sa môže vyskytnùÈ presakovanie vody.
• Hrnãek umiestnite v rovine voãi páke automatu na vodu,
aby ste zabránili vypadnutiu ºadu na zem.
Zatlačte
UPOZORNENIE
9
Nikdy nevkladajte prsty alebo akékoºvek
iné objekty do otvorov automatu.
Môžete sa zraniÈ.
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
AUTOMAT NA ªAD A STUDENÚ VODU
POLICE A PRIEHRADKY
MRAZNIČKA
Zásobník na ºad
Horný ochranný prvok
mrazniãky
Dávkovaã na ºad
Polica
Priehradky na
dverách
Prieãinky
Kryt predných nôh
CHLADNIČKA
Prieãinok na mlieãne výrobky
Špeciálny prieãinok
Prieãinok na lahôdky
Dok na nápoje (voliteºný)
Sklápacia polica
Dezodorant
Zásobník na vajíãka
Prieãinok Cool Select Zone™
(voliteºný)
Vodiaci prieãinok na plechovky
Prieãinok pre ovocie a zeleninu
Prieãinok na dverách
10
Pre dosiahnutie väãšieho priestoru môžete skladovaÈ
potraviny s vybratými prieãinkami a prieãinkom na ºad.
USKLADNENIE MRAZENÝCH POTRAVÍN V MRAZNIČKE
Polica z tvrdeného skla
• Dá sa použiÈ na uskladnenie každého typu mrazených potravín.
Priehradka na dverách
• Dá sa použiÈ na malé balenia mrazených potravín.
Plastová zásuvka
• Dá sa použiÈ na uskladnenie mäsa a suchých potravín.
Uskladnené potraviny by mali byÈ bezpeãne zabalené do fólie
alebo do iného
baliaceho materiálu, prípadne nádoby.
Horný ochranný prvok mrazničky
VÝSTRAHA
VAROVANIE
Keì používate automat na ºad, tak demontujte horný ochranný prvok mrazniãky a umiestnite ho
na iné miesto.
Dávkovaãa na ºad alebo prieãinku na výrobu ºadu nestrkajte prsty, ruky alebo iné nevhodné
predmety. Môžete sa zraniÈ alebo spôsobiÈ si škodu na majetku.
11
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN
CHLADENÝ PRIEČINOK NA USKLADNENIE POTRAVÍN V CHLADNIČKE
Sklenená polica z tvrdeného skla
• Dá sa použiÈ na uskladnenie každého typu chladených potravín.
• Bezpeãná a takmer nerozbitná.
• Kruhové odtlaãky na sklenenom povrchu sù normálnym javom.
Sklápacia polica
• Ak potrebujete vyšší priestor pre vysoké predmety.
Mierne nadvihnite prednù ãasÈ police a zatlaãte ju naspäÈ, aby ste ju zložili na
polovicu. Policu môžete použiÈ v tejto polohe, aby sa dali uskladniÈ vyššie predmety.
Priečinok CoolSelect Zone™ (voliteºný)
• Pomáha zachovaÈ chuÈ potravín a udržiava ich dlhšie ãerstvé.
Použite ho na uskladnenie syra, mäsa, hydiny, rýb alebo akýchkoºvek iných
potravín,
ktoré v krátkej dobe použijete.
Priečinok na ovocie a zeleninu (Horný a dolný)
• Používa sa na uskladnenie ovocia a zeleniny.
• Tento prieãinok je vzduchotesný. Optimalizované ovládanie vlhkosti pomáha
uchovaÈ ãerstvosÈ uskladneného ovocia a zeleniny.
Priehradka na mliečne výrobky
• Dá sa použiÈ na uskladnenie masla alebo margarínu.
Vodiaci priečinok na plechovky
• Dá sa použiÈ na uskladnenie nápojov v plechovkách alebo fºaškách.
Priečinok na dverách
• Dá sa použiÈ na uskladnenie potravín v malých baleniach, ako napríklad mlieko a jogurt.
Dok na nápoje (voliteºný)
• Dá sa použiÈ na uskladnenie ãasto používaných položiek, ako napríklad nápojov v
plechovkách a rýchleho obãerstvenia a umžÀuje prístup k týmto položkám bez
otvorenia dverí chladniãky.
Fºašky by sa mali skladovaÈ vedºa seba, aby nevypadli.
VÝSTRAHA
Zásobník na vajíčka
• Vajíãka vložte do zásobníka na vajíãka a umiestnite ho na policu.
VAROVANIE
• Ak máte naplánovanù dlhù dovolenku, tak musíte vyprázdniÈ chladniãku
a vypnùÈ ju. Utrite prebytoãnù vlhkosÈ z vnùtornej ãasti a nechajte
otvorené dvere.
V opaãnom prípade sa môže vytvoriÈ zápach a plesne.
• V prípade, že model obsahuje prieãinok CoolSelect zone™, tak do jeho
koºajniãky nevkladajte policu, pretože môže naraziÈ do krytu doku na
nápoje, ktorý sa môže rozbiÈ.
12
Koºajniãka, ktorá sa u modelu s
prieãinkom CoolSelect zone
nesmie používaÈ
NÁVOD NA POUŽÍVANIE priečinku CoolSelect Zone™ (Voliteºný)
Soft Freeze (Jemné mrazenie)
• Keì zvolíte možnosÈ "Soft Freeze", tak sa na digitálnom displeji zobrazí teplota -5° C bez ohºadu
na nastavenù teplotu chladniãky.
• MožnosÈ "Soft-Freeze" pomáha uchovaÈ mäso a ryby dlhšie ãerstvé.
• Môžete rezaÈ mäso jednoduchšie a bez odkvapkania.
Zero Zone (Nulová zóna) (0°C)
• Keì zvolíte možnosÈ "Zero Zone", tak sa teplota prieãinku CoolSelect Zone™ udrží na 0°C bez
ohºadu na nastavenù teplotu v chladniãke.
• MožnosÈ "Zero Zone" vám pomôže dlhšie uchovaÈ mäso a ryby ãerstvé.
• V prieãinku CoolSelect Zone™ môžete použiÈ funkciu Quick Cool (Rýchle chladenie)
• MožnosÈ "Quick Cool" vám umožní schladiÈ 1~3 nápoje v plechovkách za 60 min.
• Na zrušenie tejto funkcie stlaãte opätovne tlaãidlo "Quick Cool". Prieãinok CoolSelect Zone™ sa
vráti na predchádzajùce nastavenie teploty.
• Keì sa ukonãí funkcia "Quick Cool", tak sa prieãinok vráti k teplote chladenia.
Cool (Chladenie)
• Keì zvolíte možnosÈ "Cool", tak teplota bude rovnaká ako nastavená teplota chladniãky.
Digitálny displej zobrazuje rovnakù teplotu ako na displeji.
• Prieãinok CoolSelect Zone™ zabezpeãuje dodatoãný priestor v chladniãke
âas schladenia sa môže v závislosti od nápojov odlišovaÈ
POZNÁMKA
VAROVANIE
Pri možnosti "Quick Cool (Rýchle chladenie)" je potrebné vybraÈ potraviny uskladnené v prieãinku
CoolSelect Zone™.
13
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Quick Cool (Rýchle chladenie)
NÁVOD NA POUŽÍVANIE priečinku CoolSelect Zone™ (Voliteºný)
Thaw (Rozmrazovanie)
• Strata šÈavy a zhoršenie kvality mäsa znižuje ãerstvosÈ potravín.
• Po zvolení možnosti "Thaw (Rozmrazovanie)" sa zaãne do prieãinku CoolSelect Zone™ privádzaÈ
striedavo teplý a studený vzduch.
• V závislosti od váhy mäsa si môžete následne zvoliÈ ãas rozmrazovania na 4 hodiny, 6 hodín, 10
hodín a 12 hodín.
• Keì sa rozmrazovanie ukonãí, tak sa prieãinok CoolSelect Zone™ vráti späÈ na chladenie.
• Keì sa rozmrazovanie ukonãí, tak sa v mäse nenachádza žiadna šÈava a je napol zamrznuté,
takže sa dá na varenie ºahko rezaÈ.
• Aby ste tùto možnosÈ zrušili, tak stlaãte ktorékoºvek tlaãidlo okrem tlaãidla "Thaw".
• Vhodný ãas rozmrazovania pre mäso a ryby je zobrazený nižšie. (Pri hrùbke potravín 2.54 cm)
âas rozmrazenia
4 hodiny
HmotnosÈ
400 g
POZNÁMKA
6 hodiny
600 g
10 hodiny
12 hodiny
800 g
1000g
V závislosti od veºkosti a hrùbky mäsa a rýb sa ãas rozmrazovania môže odlišovaÈ.
Vyššie uvedená hmotnosÈ predstavuje celkovù hmotnosÈ potravín v prieãinku CoolSelect Zone™. Príklad:
celkový ãas rozmrazovania pre 400 g zmrazeného hovädzieho mäsa a 600 g zmrazeného kurãaÈa bude
10 hodín.
• Pri zvolení možnosti "Thaw (Rozmrazovanie)" vyberte z prieãinku CoolSelect Zone™
potraviny, ktoré nechcete rozmrazovaÈ.
VAROVANIE
Klasifikácia
Teplota (°C )
Potraviny
-5 o C
maslo, syr, spracované potraviny....
0 oC
hovädzie mäso, bravãové
mäso, baranina, teºacina,
kuracie mäso, hydina, vajíãka....
3 oC
asparágus, kel, mrkva, cesnak, šalát, cibuºa, špenát,
sušené mlieko, šunková salá- ovocie...
ma, saláma, ùdené ryby,
slané ryby, alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje...
-
voda, alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje...
-
ObráÈte sa na tabuºku na strane 14
14
ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY
Polica z tvrdeného skla
Kryt predných nôh
• Vytiahnite policu ako to len
• Otvorte dvere mrazniãky a chladniãky, odmontujte tri skrutky a zložte kryt.
pôjde. Potom ju nadvihnite a
demontujte.
• Keì chcete znova
nasadiÈ kryt,
položte ho späÈ a
dotiahnite tri
skrutky.
Priečinky na dverách
• ChyÈte priehradku obidvomi
rukami a nadvihnite ju.
Výsuvné priečinky
• Výsuvný prieãinok môžete
❈ Kryt nôh demontujte iba ak je to naozaj nevyhnutné.
vybraÈ vytiahnutím a miernym
nadvihnutím.
Priečinok zariadenia na
výrobu ºadu
POZNÁMKA
• Prieãinok demontujte tak, že
Pri rozoberaní krytu nepoužívajte nadmernù silu; v opaãnom prípade ho
môžete poškodiÈ.
ODPÁJANIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY
Polica z tvrdeného skla
KRYCIE ZÁSUVKY
• Policu vytiahnite tak, ako sa len dá. Potom ju
nadvihnite a demontujte.
• Kryciu zásuvku vyberiete
tak, že zatlaãíte zarážku a
jemne ju povytiahnete.
Priehradky na dverách
• ChyÈte priehradku na dverách obidvomi rukami,
nadvihnite ju a zložte.
Priečinok a kryt na čerstvé ovocie a zeleninu
• Prieãinok vyberte tak, že ho podržíte za rukoväÈ
pritiahnete k sebe a mierne nadvihnete.
• Kryt zložíte potiahnutím smerom k sebe.
BEVERAGE STATION™ (Voliteºný)
Aby ste získali prístup k dodatočnému
chladiacemu priečinku, tak podržte
rukoväÈ priečinku a potiahnite ju
smerom nadol.
• Dodatoãný chladiaci prieãinok vám poskytne
dodatoãné pohodlie, pretože nebudete
musieÈ otváraÈ hlavné dvere chladniãky.
Okrem toho šetrí energiu.
VAROVANIE
Odporúča sa, aby ste dodatočný chladiaci priečinok používali pre často
používané potraviny, ako napríklad
nápoje.
• Keì sù dvere otvorené, tak sa dá použiÈ ako
tácka na položenie predmetov, ako napríklad
nápojov vo fºaškách a pohároch.
• Nepoškriabte povrch dverí.
• Pred odstraÀovaním príslušenstva chladniãky a mrazniãky, prosím, preložte skladované potraviny na iné miesto.
• Nikdy nemôžete demontovaÈ dvere doku pre nápoje.
Beverage Station™ nemôže fungovaÈ, keì mu chýbajù dvere.
• Keì zatvoríte dvere doku na nápoje, tak buìte opatrní, aby sa vám ruky alebo prsty nedostali do polohy,
kde si ich môžete privrznùÈ alebo poraniÈ.
• Ak používate otvorené dvere ako tácku, tak na ne nedávajte Èažké predmety.
• Nedovoºte deÈom, aby sa vešali na dvere, pretože tu vzniká nebezpeãenstvo zranenia alebo poškodenia majetku.
15
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
ho nadvihnite a vytiahnete.
ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA
Vnútorná časÈ
•
•
Príslušenstvo vyãistite pomocou jemného ãistiaceho prostriedku. Potom ho utrite suchou handrou.
Po umytí príslušenstva sa presvedãte, že je pred opätovným použitím suché.
Vonkajšia časÈ
• Predný ovládací panel utrite ãistou handrou.
• Dvere a rùãky dvier ãistite miernym ãistiacim prostriedkom a handriãkou. Utrite ich suchou handriãkou.
• Vonkajšiu ãasÈ je potrebné raz alebo dvakrát roãne vyleštiÈ.
Zadná časÈ
• Raz alebo dvakrát roãne použite na odstránenie prachu vysávaã.
Automat na ºad a vodu a odtoková mriežka
• Na vyãistenie automatu na ºad a vodu použite vlhkù handru. Potom ich utrite pomocou suchej
handry.
• Automat na ºad a vodu a odtokovù mriežku udržujte v suchu.
Dok na nápoje (voliteºný)
• Na vyãistenie dodatoãného chladiaceho prieãinku použite vlhkù handru. Potom ho utrite pomocou
suchej handry.
Gumené tesnenie dverí
• Ak sù gumené tesnenia dverí špinavé, tak sa dvere nebudù dostatoãne zatváraÈ a chladniãka a
mrazniãka nebude môcÈ efektívne fungovaÈ. Vyãistite ich pomocou jemného ãistiaceho prostriedku a vlhkej handry. Potom ich utrite suchou handrou.
• Keì ãistíte zariadenie, alebo keì nebudete zariadenie dlhší ãas používaÈ, odpojte zástrãku od siete, nechajte
POZNÁMKA
dvere otvorené a chladniãku nechajte suchù.
• Neãistite ho tak, že budete na neho priamo striekaÈ vodu.
• Neãistite ho benzénom, riedidlom alebo ãistiacim prostriedkom pre autá.
16
ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA
Dezodorant
• Kryt demontujte podºa obrázku pomocou plochého skrutkovaãa.
• Z krytu vyberte kazetu a namoãte ju aspoÀ na 4 hodiny do ãistej teplej vody. Úplne nechajte kazetu uschnùÈ na
slneãnom svetle v otvorenom priestore aspoÀ poãas 8 hodín.
• Tento proces zopakujte raz alebo dvakrát roãne.
VloÏka
VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA
Pred výmenou vnùtorného osvetlenia odpojte zariadenie od zdroja napätia. Ak sa pri výmene
osvetlenia stretnete s nejakými ÈažkosÈami, tak kontaktujte servisné stredisko.
VAROVANIE
VNÚTORNÉ OSVETLENIE V CHLADNIČKE
Pod háãiky krytu osvetlenia
umiestnite plochý skrutkovaã
a zatlaãte ho v smere šípky.
Potiahnite kryt v smere šípky.
Vnútorné osvetlenie je rozsvietené
Vnútorné osvetlenie je slabé
17
Po výmene žiarovky opätovne nasaìte kryt osvetlenia.
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
• Ak ju necháte uschnùÈ v obmedzenom priestore, tak sa v danom priestore môže vytvoriÈ zápach.
• ZabráÀte deÈom, aby sa dostali do styku so žltou vodou. Vodu NEPITE!
POZNÁMKA
VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA
VNÚTORNÉ OSVETLENIE V MRAZNIČKE
(RSE8K/J/F/D/V* MODEL)
Nadvihnite a vytiahnite prieãinok na ºad (➀).
Na demontovanie krytu osvetlenia (➁) použite
skrutkovaã.
Žiarovku vymeÀte za novù (➂) a potom zaistite
kryt osvetlenia na svoje miesto.
TOpätovne vložte prieãinok na ºad na svoje
miesto.
(RSE8B/N* MODEL)
OdstráÀte skrutky na hornej podložke.
Vytiahnite kryt v smere šípky.
VymeÀte žiarovku za novù (➂) a potom
upevnite kryt svetla späÈ na miesto.
VODNÝ FILTER
Kontrolka vodného filtra
• Kontrolka filtra vás upozorní, kedy je ãas na výmenu kazety vodného filtra. Kontrolka zmení svoju
farbu zo zelenej na oranžovù. Táto zmena vás informuje, že už nastal takmer ãas na výmenu
aktuálnej kazety. Odporùãa sa, aby ste kazetu vymenili, keì kontrolka zmení farbu na ãervenù.
(viac informácii nájdete v ãasti "Inštalácia vodného filtra")
Používanie automatu bez vodného filtra
• Automat na vodu a ºad nemôžete používaÈ bez kazety s vodným filtrom kvôli zablokovaniu vodného potrubia v oblasti prívodu vody.
Objednanie náhradných filtrov
• Ohºadom objednávky ìalších kaziet s vodnými filtrami kontaktujte autorizovaného predajcu
spoloãnosti Samsung alebo servisného technika.
DVERE
Dvere chladniãky majù špeciálnu funkciu otvárania a zatvárania dverí, aby ste si boli istí, že sa dvere
ùplne zatvoria a že sù bezpeãne utesnené. Keì otvárate dvere, tak ostanù otvorené, až keì dosiahnete urãitý bod. Keì sù dvere ãiastoãne otvorené, tak sa automaticky zatvoria.
18
INŠTALÁCIA CHLADNIČKY
KONTROLA ROZMEROV VSTUPNÝCH DVERÍ
POZNÁMKA
• Premerajte si rozmery vstupných dvier, aby ste zistili, ãi nimi chladniãka prejde.
• Ak premiestÀujete chladniãku cez dvere a jej hæbka alebo šírka je väãšia ako rozmer
dverí, tak demontujte dvere chladniãky.
VÝBER UMIESTNENIA CHLADNIČKY
VÝSTRAHA
• Pred demontážou dverí mrazniãky je potrebné odpojiÈ zásobovacie potrubie vody.
(Ak to neurobíte, tak sa zásobovacie potrubie vody môže poškodiÈ.)
• Pozrite si ãasÈ "Oddeºovanie zásobovacieho potrubia vody od chladniãky" na ìalšej strane.
Pre inštaláciu chladničky je potrebný dostatočný priestor a rovný povrch.
• Ak vaša chladniãka nebude vyvážená, vnùtorný chladiaci systém nemusí správne pracovaÈ.
When you install the refrigerator, it is recommended that the clearance be
maintained as much as specified below. Pri inštalovaní chladniãky
odporùãame, aby ste dodržali nižšie uvedené špecifikácie. To get the suffiPOZNÁMKA
cient Energy efficiency, keep the clearance of the back side more than 10
Cm and follow the Loading Plan. Aby ste zabezpeãili dostatoãnù energetickù ùãinnosÈ, voºné miesto na zadnej strane musí byÈ viac ako 10 cm a je
nutné postupovaÈ podºa plánu zabudovania. To get more space remove
the upper box in the freezer and all boxes in the fresh food compartment
since it does not effect satisfactory thermal and mechanical characteristics.
Ak chcete získaÈ viac miesta, vyberte horný box z mrazniãky a všetky boxy
v oddelení ãerstvých potravín, pretože tie neovplyvÀujù tepelné a mechanické vlastnosti.
Plán nakladania
Buìte opatrní, keì ùplne otvárate dvere.
Mohli by sa dostaÈ do kontaktu s okolitými zariadeniami.
VÝSTRAHA
Prispôsobenie prečnievajúcich priºahlých predmetov
940mm
600mm
600mm
Minimálne 26mm
428mm
Minimálne 26mm
125o
501mm
940mm
19
125o
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
• Vyberte umiestnenie s jednoduchým prístupom k zdroju vody.
• Vyberte umiestnenie s dostatoãným priestorom pre chladniãku.
• Vyberte umiestnenie bez priameho vystavenia slneãnému svetlu.
DEMONTOVANIE PREDNÉHO KRYTU PODSTAVCA
Demontovanie predného krytu podstavca
Otvorte dvere chladniãky a mrazniãky a potom otoãením troch skrutiek proti smeru hodinových ruãiãiek
demontujte predný kryt podstavca.
a
Kryt predných nôh
SKRUTKA
Oddeºovanie zásobovacieho potrubia vody od chladničky
1) Stlaãením spojky (➁) a potiahnutím za trubicu s vodou (➀) trubicu demontujte.
Trubicu s vodou nerozrezávajte, ale ju oddeºte od spojky.
VAROVANIE
20
SKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
• Dvere nadvihnite priamo nahor.
POZNÁMKA
• Dávajte si pozor, aby ste nepriškripli trubicu s vodou a zapojené káble na dverách.
• Dvere umiestnite na chránený povrch.
SKLADANIE DVIER MRAZNIČKY
Demontujte skrutky z pántov (➂) a uzemÀovaciu skrutku (➃) proti smeru hodinových ruãiãiek a demontujte v
smere šípky (➄) horný pánt (➅). Pri demontovaní dverí dávajte pozor, aby ste zaistili, že na vás nepadnù.
3) Opatrným nadvihnutím dverí (➇) ich demontujte z dolného pántu (➆).
21
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
1) Pri zatvorených dverách demontujte pomocou skrutkovaãa horný kryt (➀) a potom odpojte káble (➁).
SKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
Skladanie dvier chladničky
1) Odpojte káble (➀).
2) Demontujte skrutky z pántov (➁) a uzemÀovaciu skrutku (➂) proti smeru hodinových ruãiãiek a demontujte
v smere šípky (➄) horný pánt (➃). Pri demontovaní dverí dávajte pozor, aby ste zaistili, že na vás nepadnù.
3) Nadvihnutím dverí (➆) ich demontujte z dolného
pántu (➅).
POZNÁMKA
Nadvihnutím dolného pántu (⑧) v smere šípky demontujte dolný pánt (⑧) z držiaku dolného pántu (⑨).
• Po zložení dverí mrazniãky/chladniãky premiestnite chladniãku na vhodné miesto. Potom ich musíte
znovu založiÈ.
22
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
Zakladanie dvier mrazniãky
2) Do otvoru (➃) zasuÀte ãap pántu (➂). Najskôr však musíte vyrovnaÈ otvor horného pántu ➄
s otvorom v skrini chladniãky (➅). Dotiahnite skrutky (➆) a skrutku (⑧) v smere hodinových ruãiãiek.
3) Pripojte káble.
4) Umiestnite hornù ãasÈ horného krytu (➈) na prednù ãasÈ horného pántu (➉) a opätovne
ho pripojte najskôr z prednej strany horného krytu.
23
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
1) Opätovne založte dvere mrazniãky tak, že zasuniete hadicu (➀) v spodnej ãasti dverí do otvoru v spodnom
pánte (➁) a pretiahnete ju cez neho.
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
Zakladanie dvier chladničky
1) Vložte dolný pánt (➀) do držiaku dolného
Nastavte otvor v dverách chladniãky (➂) nad dolný
pánt (➃).
pántu (➁).
3) Vložte ãap horného pántu (➄) do otvoru (➅). Najskôr však musíte vyrovnaÈ otvor horného pántu (➆) s
otvorom v skrini chladniãky (➇). Dotiahnite skrutky pántu (➈) a skrutku (➉) v smere hodinových ruãiãiek.
4) Pripojte káble.
5) Umiestnite hornù ãasÈ horného krytu ( 11 ) na
prednù ãasÈ horného pántu ( 12 ) a opätovne ho
pripojte najskôr z prednej strany horného krytu.
24
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
Opätovné pripojenie hadice s vodou
Opätovné upevnenie predného krytu podstavca (Voliteºný)
Predný kryt podstavca opätovne pripojte tak, že otoãíte tri skrutky v smere hodinových
ruãiãiek podºa zobrazenie na obrázku.
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
1) Zatiaº, ão tlaãíte na prednù stranu spojky (➁), zasuÀte do nej vodné potrubie (➀).
PREDNÝ KRYT PODSTAVCA
SKRUTKA
25
NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI
Prosím, najskôr vyrovnajte chladničku.
Ak chladnička nie je vyvážená, dvere nebudú vyrovnané.
Prípad1) Dvere mrazniãky sù nižšie ako dvere
chladniãky
Vložte skrutkovaã (-) (➀) do prieãinku v
kontrolnej páke (➁), otoãte ju v smere hodinových ruãiãiek a vyrovnajte chladniãku.
➀ SKRUTKOVAâ (-)
➁ KONTROLNÁ PÁKA
Prípad2) Dvere mrazniãky sù vyššie ako
dvere chladniãky
Vložte skrutkovaã (-) (➀) do prieãinku v
kontrolnej páke (➁), otoãte ju v smere hodinových ruãiãiek a vyrovnajte chladniãku.
➀ SKRUTKOVAâ (-)
➁ VYVAŽOVACIA NOŽIâKA
Malé nastavenia nevykonávajte tak, že otoãíte kontrolnù páku, ale obráÈte sa na ìalšiu stranu.
POZNÁMKA
26
NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI
Vykonávanie malých nastavení medzi dverami.
Ak sù dvere mrazniãky vyššie alebo nižšie od dvier chladniãky.
Nastavovacia ãasÈ
Otvorte, prosím, dvere a nastavte ich nasledovne:
1) Uvoºnite matku (➀) na spodnom pánte, až po horný koniec skrutky (➁).
Keì uvoºníte maticu (➀), tak na mierne otoãenie skrutky (➁) proti smeru hodinových
ruãiãiek použite imbusový kºùã (➂). Pomocou prstov uvoºnite maticu (➀).
➁ SKRUTKA
➂ KªÚã
➀ MATKA
2) Otoãením skrutky (➁) v smere hodinových ruãiãiek (
(
) nastavte výškový rozdiel medzi dverami.
Keì otoãíte v smere hodinových ruãiãiek (
) alebo proti smeru hodinových ruãiãiek
), dvere pôjdu smerom nahor.
POZNÁMKA
➁ SKRUTKA
➂ KªÚã
➀ MATKA
3) Keì nastavíte dvere, dotiahnite maticu (➀) v smere hodinových ruãiãiek (
) až po spodný
koniec skrutky a znova dotiahnite skrutku kºùãom (➂), ãím upevníte maticu (①).
➁ SKRUTKA
➂ KªÚã
➀ MATKA
POZNÁMKA
Ak pevne nedotiahnete maticu (➀), môže sa uvoºniÈ skrutka (➁).
27
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
POZNÁMKA
KONTROLA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU (VOLITEªNÝ)
1) Aby ste mohli správne narábaÈ so zariadením na výrobu ºadu, tak je potrebný tlak vody 1.4 ~ 10 kgf/cm2
(0.14 ~ 9.8 Mpa, 19.9 ~ 142.2 psi, 1.37 ~ 9.8 barov).
V tejto škále môžete 100 cc papierový pohárik naplniÈ za 10 sekùnd.
2) Vodný filter odstraÀuje ãiastoãky. Nesterilizuje ani neniãí mikroorganizmy.
3) Ak je chladniãka nainštalovaná na mieste s nízkym tlakom vody (pod 1.4 kgf/cm2 , 0.14 Mpa, 19.9 psi, 1.37
barov), tak by ste mali nainštalovaÈ prídavné ãerpadlo, ktoré bude kompenzovaÈ nízky tlak.
4) Najprv zaistite, aby bola nádrž na uskladnenie vody v chladniãke správne naplnená. Zatlaãte páku
automatu na vodu, až kým nezaãne z vývodu vytekaÈ voda.
POZNÁMKA
U vášho predajcu si môžete zakùpiÈ univerzálnu sadu na dodávku vody. Výrobca chladniãky
odporùãa použiÈ sadu na dodávku vody, ktorá obsahuje medené potrubie.
Kontrola dielov
âistiaci prístroj-
Prívodové potrubie vody
Závitorezná skrutka x 12EA
Svorka A x 12EA
Úchytka ventilu vody
Tesniaca páska
(Spojovací článok súpravy vodného filtra)
INŠTALÁCIA POTRUBIA AUTOMATU NA VODU
(Prípad 1)
Pripojenie k prívodovému potrubiu vody
- Vypnite hlavné prívodové potrubie vody a
zariadenie na výrobu ºadu vypnite.
- Nájdite najbližšie prívodové potrubie studenej pitnej vody.
- Postupujte podºa pokynov na zariadení na
výrobu vody a na inštalaãnej sade.
1. Prívod studenej vody
2. Potrubná svorka.
3. Medené (alebo plastové)
potrubie
4. Tesniaca matica
5. Tesniaca spojka
6. Odstavovací ventil
7. SÈahovacia matica.
28
INŠTALÁCIA POTRUBIA AUTOMATU NA VODU
Pripojenie prívodu vody k chladničke
- PresuÀte tesniacu maticu a plastový ochranný
krùžok cez plastové potrubie.
- Po vložení spojky dotiahnite tesniacu maticu na 1/4"
tesniacu ùchytku (spojovací ãlánok).
Tesniaca matka
Ochranný krùžok
Spojka
Tesniaca
ùchytka
Tesniacu maticu nadmerne nedoÈahujte.
POZNÁMKA
Ochranný krùžok
- Podºa zobrazenia na obrázku nasuÀte tesniaci ochranný
krùžok a maticu na medené (alebo plastové potrubie).
Dotiahnite tesniacu maticu na tesniacu ùchytku (spojovací
ãlánok).
- Pustite prívod vody a skontrolujte, ãi potrubie niekde nepresakuje.
Prívod vody musí byÈ pripojený iba k zdroju pitnej vody.
(Prípad 2)
Skontrolujte prívodné potrubie vody
Prívodné potrubie vody pripojte pomocou spojovacieho
ãlánku a uzáveru.
- Zatvorte hlavný uzáver vody.
- Pripojte spojovací ãlánok "A" k uzáveru.
- Každý spoj je potrebné zabezpeãiÈ tesniacou páskou.
INFORMÁCIA O ZÁRUKE
Na inštaláciu prívodu vody sa nevzÈahuje záruka výrobcu
na chladniãku alebo na zariadenie na výrobu ºadu.
Pozorne postupujte podºa týchto pokynov, aby ste minimalizovali riziko finanãne nákladného poškodenia prívodu
vody.
VÝSTRAHA
Prívod vody musí byÈ pripojený k
potrubiu studenej vody. Ak ho
pripojíte k potrubiu teplej vody,
môže to spôsobiÈ zlyhanie
ãistiaceho prístroja.
SPOJKA „A"
Poznámka:
Ak sa spojovací ãlánok nehodí do uzáveru, tak navštívte
najbližšieho autorizovaného servisného predajcu a
zakùpte si správne upevÀovacie spojovacie ãlánky.
VENTIL
29
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
POZNÁMKA
Tesniaca matica
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU
Pripojenie prívodu vody k chladničke
- Zložte kryt kompresora chladniãky.
VODNÉ POTRUBIE
- Pripojte prívod vody k ventilu, ako je to znázornené na
obrázku.
- Po pripojení skontrolujte, ãi voda niekde neuniká. Ak áno,
zopakujte pripojenie.
SPOJOVACIA MATICA
KRYT KOMPRESORA
CHLADNIâKY
Zaistenie prívodu vody.
- Pomocou svoriek „A" upevnite hadicu na stenu (zadnù stranu chladniãky).
- Po upevnení hadice sa presvedãte, ãi niekde nie je príliš prehnutá, pritlaãená a
pod. Ukonãite inštaláciu prívodu vody.
- Zapnite chladniãku a zatlaãte páãku na pravej strane automatu, kým cez hadicu VODNÉ POTRUBIE
neteãie len voda a kým z nej nie je vytlaãený všetok vzduch.
- Teraz skontrolujte, ãi v mieste pripojenia hadice voda neuniká. Po zaistení hadice
SPONA A
premiestnite chladniãku na požadované miesto. Keì je chladniãka na mieste, ak
je to možné, viac Àou nehýbte.
Inštalácia vodného filtra.
- Založte naspäÈ kryt kompresora chladniãky.
- Ako znázorÀuje obrázok, zložte pripevnený uzáver v chladniãke otoãením
proti smeru hodinov ých ruãiãiek.
Vyberte vodný filter zo škatuºky a podºa obrázka na filter nalepte nálepku
pre mesiac inštalácie.
- Napíšte na štítok mesiac, kedy ste inštalovali filter.
Mimochodom) Ak bol filter inštalovaný v marci, napíšte „MAR"
- Zložte ochranný uzáver a vložte filter podºa obrázka.
- Pomaly otoãte vodný filter v smere hodinových ruãiãiek o 90 stupÀov, aby
ste ho zarovnali so znaãkou na kryte, ãím ho zaistíte na mieste. Nepoužite
nadmernù silu.
KRYT FILTRA
ZLOŽENIE
âERVENÉHO KRYTU
ZAROVNAJTE INDIKÁTOR
S UZAMYKACOU POZÍCIOU
NÁLEPKA (INDIKÁTOR
MESIACA)
Prosím, skontrolujte, ãi šípka ukazuje na polohu uzamknutia.
VÝSTRAHA
30
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU
Odstránenie usadenín v prívodnom potrubí vody
1) Otvorte uzatvárací ventil hlavného prívodu vody.
2) Nechajte vodu pretekaÈ cez automat, až kým nebude tiecÈ
priehºadná voda (6~7 minùt). Týmto spôsobom vyãistíte prívodný
VODA
ªAD
systém vody a z potrubia odstránite vzduch.
3) V niektorých domácnostiach bude potrebné dodatoãné prepláchnutie.
4) Otvorte dvere chladniãky a skontrolujte, ãi okolo vodného filtra
nepresakuje voda
• Novoinštalovaný vodný filter môže spôsobiÈ, že voda na krátky ãas vystrekne z automatu.
Kontrola množstva privádzanej vody do priečinku na výrobu ºadu.
1) V mrazniãke nadvihnite (①) a vytiahnite (➁) prieãinok na výrobu ºadu.
ZARIADENIE NA
VÝROBU ªADU
2) Keì stlačíte testovacie tlačidlo, tak sa priečinok na výrobu kociek ºadu naplní vodou z
prívodného potrubia vody.
Skontrolujte množstvo vody (pozrite si
nižšie zobrazen ý obrázok). Ak je hladina vody príliš nízka, tak kockyºadu
budù malé. Toto nie je spôsobené
problémom zariadenia na výrobu ºadu,
ale tlakom vody v potrubí.
Tento problém sa vyskytuje ãasto. Keì
sa tento problém vyskytne, tak kontaktujte servisné stredisko predajcu, aby
skontrolovali množstvo dodávanej
vody.
SKONTROLUJTE
HLADINU VODY
TESTOVACIE
TLAâIDLO
PRÍLIŠ VYSOKO
OPTIMÁLNA
HLADINA
PRÍLIŠ NÍZKO
31
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
POZNÁMKA
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možné príčiny
Náprava
Chladnička dostatočne
nefunguje alebo nefunguje
vôbec
Odpojená zástrãka
Skontrolujte, ãi je správne zapojená zástrãka.
Je ovládanie teploty na displeji nastavené na
správnu teplotu?
Vyskùšajte ho nastaviÈ na nižšiu teplotu.
Je chladniãka umiestnená na priamom slneãnom sve-
Premiestnite chladniãku na správne miesto.
tle alebo v blízkosti zdroja tepla?
Potraviny v chladničke sú
zamrznuté
Je počuÈ nezvyčajný hluk
alebo zvuky
Je zadná strana chladniãky príliš blízko pri stene?
Je ovládanie teploty na displeji nastavené na
správnu teplotu?
Je teplota v miestnosti príliš nízka?
Umiestnili ste potraviny s vysokým obsahom vody
na najchladnejšie miesto v chladniãke?
Vyskùšajte ho nastaviÈ na vyššiu teplotu.
Je zadná strana chladniãky príliš blízko pri stene?
Skontrolujte vyváženie a stabilitu podlahy.
Premiestnite chladniãku na správne miesto.
Nespadlo nieão náhodou za alebo pod chladniãku?
Daný predmet odstráÀte.
Z chladniãky je poãuÈ tikanie. Tento zvuk je normálny a vyskytuje sa kvôli tomu, že sa rozÈahuje
alebo sÈahuje rôzne príslušenstvo.
Predné rohy a strany skrine
sú horúce; vyskytla sa
kondenzácia
Nedávkuje ºad.
V predných rohoch chladniãky je nainštalované
horùce potrubie. Toto potrubie pomáha rýchlo
znižovaÈ teplotu chladniãky a šetriÈ spotrebu energie.
Normálny stav
V prípade dlhodobého otvorenia dverí sa môže
vyskytnùÈ kondenzácia.
Normálny stav
Vypli ste funkciu výroby ºadu?
Nachádza sa v ùložnej jednotke nejaký ºad?
Pozrite sa na ovládací panel.
Pozrite sa do prieãinku na uskladnenie ºadu
Je pripojený prívod vody a otvorený zatvárací ventil?
Pozrite sa na ventil.
Je teplota chladniãky príliš vysoká?
Nastavte nižšiu teplotu.
Poãkali ste pred výrobou ºadu 12 hodín po
inštalácii prívodu vody?
V chladničke je počuÈ
bublanie vody
Bublanie vychádza z cirkulujùcej chladiacej látky
v chladniãke a je normálne.
V chladničke je cítiÈ nepríjemný zápach
Zabaºte potraviny s výraznou vôÀou tak, aby boli
vzduchotesne zabalené. Vyhoìte akékoºvek
skazené potraviny.
Na stenách mrazničky sa
vytvára námraza.
Medzi uskladnenými potravinami nechajte dostatoãný
priestor, aby sa dosiahla efektívna cirkulácia vzduchu.
Je zablokovaný vzduchový ventil?
Sù dvere správne zatvorené?
Nedodáva sa voda
Normálny stav
Je pripojený prívod vody a otvorený zatvárací ventil?
Je rozbité prívodné potrubie vody?
Zamrzla nádrž na vodu kvôli tomu, že je príliš
nízka teplota v chladniãke? Na ovládacom paneli
nastavte vyššiu teplotu.
32
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možné príčiny
Náprava
Malé alebo duté kocky
Je zanesený vodný filter.
VymeÀte kazetu filtra za nový filter alebo vložku.
Pomalé zam⁄zanie kociek
ºadu
Nechali ste otvorené dvere.
Skontrolujte, ãi neostávajù kvôli baleniu otvorené dvere.
V mrazničke svieti oranžové
svetlo
Je zapnutý ohrievaã rozmrazovania.
Je to normálne.
Automat na kocky nefunguje
(u niektorých modelov)
Je vypnuté zariadenie na výrobu ºadu
alebo je vypnutý prívod vody.
Zapnite zariadenie na výrobu ºadu alebo pustite
prívod vody.
Kocky ºadu sù primrznuté k snímaciemu
ramenu zariadenia na výrobu ºadu.
Kocky vyberte a snímacie rameno posuÀte do zapnutej polohy.
V ùložnom prieãinku sa nachádzajù
nepravidelné zhluky ºadu.
Rozlomte ich prstami a zahoìte zostávajùce zhluky.
V mrazniãke môže byÈ príliš vysoká teplota.
Nastavte postupne ovládanie chladniãky na chladnejšiu
teplotu, až kým sa neprestanù tvoriÈ zhluky ºadu.
Automat je UZAMKNUTÝ.
Stlaãte a podržte na 3 sekundy tlaãidlo CHILD LOCK
(DETSKÁ ZÁMKA).
Voda má zlú chuÈ/pach
(u niektorých modelov)
Voda je v prvom pohári teplá
(u niektorých modelov)
Bekapcsolódott a kiolvasztás f¦tŒberendezése. Pozrite si ãasÈ o ovládaní
Automat na vodu nebol dlhý ãas používaný. Vypustite vodu, až kým sa nevymení všetka
voda v systéme.
Pri prvej inštalácii chladniãky je to normálne. Poãkajte 24 hodín, aby sa chladniãka ùplne schladila.
Automat na vodu nebol dlhý ãas používaný. Vypustite vodu, až kým sa nevymení všetka voda v systéme.
Vypustili ste systém prívodu vody.
Automat na vodu nefunguje
(u niektorých modelov)
Prívod vody je vypnutý alebo nie je pripojený. Pozrite si ãasÈ Inštalácia potrubia automatu na vodu.
Je zanesený vodný filter.
VymeÀte kazetu filtra alebo filter vyberte a
nainštalujte vložku.
V systéme prívodu vody sa môže
nachádzaÈ vzduch.
AspoÀ na dve minùty zatlaãte rameno automatu.
Stlaãte a podržte na 3 sekundy tlaãidlo CHILD LOCK
(DETSKÁ ZÁMKA).
Automat je UZAMKNUTÝ.
Z automatu vystrekuje voda
(u niektorých modelov)
Nedávkuje sa voda (u niektorých modelov), ale zariadenie na výrobu ºadu funguje
Nechajte prejsÈ niekoºko hodín, kým sa nová voda schladí.
Novonainštalovaná kazeta filtra.
Z automatu nechajte na 3 minùty tiecÈ vodu
(približne 1,5 galónu vody).
Voda v nádrži je zamrznutá.
Zavolajte do servisu.
Nastavenie teploty chladniãky je príliš nízke. Nastavte vyššiu teplotu.
V zariadení na výrobu ºadu sa zasekli
Vypnite zariadenie na výrobu ºadu, vyberte kocky a
kocky ºadu.(Je zapnutá zelená kontrolka a
zariadenie na výrobu ºadu opätovne zapnite.
napájacia kontrolka zariadenia na výrobu
ºadu bliká).
Je zanesený odtok v spodnej ãasti mrazniãky. Pozrite si ãasÈ StarostlivosÈ a ãistenie. Skontrolujte,
ãi nie je zanesený filter.
Na kuchynskej podlahe alebo
pod mrazničkou sa nachádza
Vo výdavnom zariadení sa zasekli kocky.
voda
Vytlaãte ºad pomocou drevenej varechy.
Je upchatý prívod vody alebo uzatvárací ventil. Zavolajte inštalatéra.
Na kuchynskej podlahe alebo
pod mrazničkou sa nachádza Je zanesený vodný filter.
voda
VymeÀte kazetu filtra alebo filter vyberte a nainštalujte
vložku.
Stlaãte a podržte na 3 sekundy tlaãidlo CHILD LOCK
(DETSKÁ ZÁMKA).
Automat je UZAMKNUTÝ.
33
Obmedzenia teploty okolia v miestnosti
Táto chladniãka/mrazniãka bola navrhnutá pre prevádzku v prostredí, ktorého teplota je
uvedená na štítku.
Teplota Trieda
Stála teplota
Teplota prostredia
Symbol
Maximum
Minimum
SN
32 °C (90 °F)
10°C (50 °F)
Mierna
N
32 °C (90 °F)
16 °C (61 °F)
Subtropická
ST
38 °C (100 °F)
18 °C (64 °F)
T
43 °C (109 °F)
18 °C (64 °F)
Tropická
POZNÁMKA: Vnùtorná teplota chladniãky môže byÈ ovplyvÀovaná faktormi ako sù umiestnenie chladniãky/mrazniãky, teplota prostredia a to, ako ãasto otvárate
dvere. Teplotu nastavte podºa potreby, aby ste kompenzovali tieto faktory.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto oznaãenie na výrobku alebo v sprievodnej brožùre hovorí, že po skonãení jeho žvotnosti by nemal byÈ likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného
prostredia alebo ºudského zdravia môžete predísÈ tým, že budete takéto typy výrobkov
oddeºovaÈ od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpeãne
naložiÈ s týmto výrobkom, mali kontaktovaÈ buì predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo
príslušný ùrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovaÈ svojho dodávateºa a preveriÈ si podmienky
kùpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byÈ likvidovaný spolu s ostatným priemyselným
odpadom.
0850 123 989
34
Download PDF

advertising