Samsung | RS60KJSM | Samsung RS60KJSM User manual

DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:21 PM
Page 1
RS-21
NÁVOD NA POUŽITIE A INŠTALÁCIU
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE. .................................................................2
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
PRÍPRAVA ZARIADENIA NA POUŽITIE...........................................................4
HLAVNÉ FUNKCIE .............................................................................................4
OVLÁDACÍ PANEL .............................................................................................6
DIGITÁLNY PANEL.............................................................................................7
NASTAVENIE TEPLOTY....................................................................................8
AUTOMAT NA ª AD A STUDENÚ VODU .........................................................8
POLICE A PRIEHRADKY .................................................................................. 9
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN ........................................................10
NÁVOD NA POUŽÍVANIE prieã inku CoolSelect ZoneTM.................................12
DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIâ KY...............................................14
DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIâ KY.............................................14
NÁPOJOVÝ TERMINÁL BEVERAGE STATION
(VOLITEª NÝ)...................................................................................................15
â ISTENIE PRÍSLUŠENSTVA .........................................................................16
VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA........................................................16
VODNÝ FILTER ................................................................................................17
DVERE...............................................................................................................17
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
INŠTALÁCIA CHLADNIâ KY ...........................................................................18
DEMONTÁŽ PREDNÉHO KRYTU PODSTAVCA. .........................................19
DEMONTÁŽ DVIER CHLADNIâ KY. .............................................................. 20
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIâ KY..............................................................22
NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI..................................................25
KONTROLA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU ...........................26
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODUU .......................28
POKYNY PRE INŠTALÁCIU .............................................................................31
DA99-01023D REV(0.0)
SLOVAKIA
DVOJDVEROVÁ
CHLADNIČKA
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:21 PM
Page 2
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Pred používaním si pozorne preã ítajte tento návod a ponechajte ho pre použitie v budùcnosti.
• Táto príruãka je urãená pre viac modelov.Preto sa vlastnosti vášho zariadenia môžu líšiÈ od
vlastností popísaných v tomto návode na použitie.
• Pre zabezpeãenie bezpeãnosti dbajte na to,aby toto zariadenie neobsluhovali malé deti ani
UPOZORNENIE nepouãené osoby,pokiaº nebudù pod dohºadom zodpovednej osoby.
• Deti musia byÈ pod dohºadom aby bolo zaistené,,že nebudù do zariadenia zasahovaÈ.
• Ako chladivo v zariadení sa používa R600a alebo R134a.Informácia o použitom chladive je
uvedená na štítku kompresora v zadnej ãasti a na typovom štítku vo vnùtri zariadenia.
• V chladniãke je možné použiÈ výrobník ºadu od spoloãnosti Samsung Electronics.
• Výrobník ºadu iného výrobcu smie byÈ inštalovaný iba autorizovaným servisom výrobcu.
POUŽÍVANÉ VAROVNÉ/VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
ëALŠIE POUŽÍVANÉ SYMBOLY
Oznaãuje nieão,ão nesmiete
Upozornenie na možné
nebezpeãenstvo vážneho
UPOZORNENIE poranenia až smrti.
Zákaz rozoberania.
Zákaz dotýkania sa.
VÝSTRAHA
Symbol oznaãujùci nieão, podºa ãoho musíte postupovaÈ.
Upozornenie na možné
nebezpeãenstvo zranenia alebo
poškodenia materiálu.
Symbol,ktorý znázorÀuje, že je potrebné odpojiÈ
napájaciu zástrãku zo sieÈovej zásuvky.
Symbol,ktorý znázorÀuje,že je potrebné uzemnenie,
aby sa predišlo ùrazu elektrickým prùdom.
Odporùãame,aby ãinnosÈ oznaãenù týmto symbolom vykonával iba servisný technik.
UPOZORNENIA
Nepripájajte väčší počet zariadení k jednej sieÈovej
zásuvke.
• Mohlo by dôjsÈ k prehrievaniu a k vzniku požiaru.
Uistite sa, že zástrčka nie je pritlačená ani poškodená
pôsobením zadnej časti chladničky.
• Poškodená zástrãka sa môže prehrievaÈ a spôsobiÈ požiar.
Napájací kábel príliš neohýbajte a neklaìte naÀ Èažké
predmety.
• Tým vzniká nebezpeãenstvo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený,
dajte si ho ihneì vymeniÈ výrobcom alebo servisným technikom.
Nestriekajte vodou priamo vo vnútri ani z vonkajšej
strany chladničky.
• Vzniká tým nebezpeãenstvo požiaru alebo ùrazu
elektrickým prùdom.
ZabráÀte výskytu horºavých plynov v blízkosti chladničky.
• Vzniká tým nebezpeãenstvo požiaru alebo výbuchu.
Nepripájajte zástrčku mokrými rukami.
• Mohli by ste utrpieÈ ùraz elektrickým prùdom.
Neklaìte nádoby s vodou na chladničku.
• Ak by sa voda vyliala, mohlo by dôjsÈ k vz
niku požiaru alebo ùrazu elektrickým prùdom.
Chladnička by nemala byÈ umiestnená na vlhkom
mieste, ani na mieste, kde by mohlo dôjsÈ ku kontaktu
chladničky s vodou.
• Poškodenie izolácie elektrických ãastí môže spôsobiÈ
ùraz elektrickým prùdom alebo požiar.
V chladničke neskladujte prchavé alebo horºavé látky.
• Skladovanie benzénu, riedidla, liehu, éteru, pohonných
látok a podobných produktov môže spôsobiÈ výbuch.
Nerozoberajte ani neopravujte chladničku sami.
• Vystavujete sa nebezpeãenstvu zranenia, vzniku
požiaru a poškodenia zariadenia.
Pred výmenou vnútorného osvetlenia chladničky
odpojte zástrčku od sieÈovej zásuvky.
• V opaãnom prípade hrozí nebezpeãenstvo ùrazu elek
trickým prùdom.
Ak chcete chladničku / mrazničku vyhodiÈ, najskôr
demontujte dvere a tesnenia.
• Urobte to, aby sa predišlo nešÈastnej náhode, že by sa nejaké
dieÈa pri hre do nej ukrylo a nemohlo sa dostaÈ von.
Chladnička musí byÈ uzemnená.
• Chladniãku musíte uzemniÈ, aby sa predišlo akémukoºvek
výskytu napätia na kostre chladniãky, ktoré by mohlo
spôsobiÈ ùraz elektrickým prùdom.
Ako uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne linky ani iné vodiče, ktoré by mohli viesÈ blesk.
• Nesprávne použitie uzemÀovacieho kontaktu môže
spôsobiÈ ùraz elektrickým prùdom.
UPOZORNENIE
• Ventilaãné otvory, ktoré sa nachádzajù na kryte zaria
denia alebo na upevÀovacej konštrukcii zachovajte
voºné bez prekážok.
• Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické
zariadenia alebo iné prostriedky ako sù tie, ktoré
odporùãa výrobca.
• Nepoškoìte okruh chladiacej látky.
• Vo vnùtornom priestore chladniãky/mrazniãky
nepoužívajte elektrické zariadenia okrem typu zaria
dení, ktoré odporùãa výrobca.
2
11/17/05 9:21 PM
Page 3
VÝSTRAHA
Zariadenie nesmie byÈ umiestnené priamo na
slnečnom svetle.
• Zariadenie musí byÈ umiestnené tak, aby bola
zástrãka po inštalácii dostupná.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniÈ výrobca,
kvalifikovaný servisný technik alebo kvalifikovaná osoba.
V chladničke neskladujte príliš veºké množstvo potravín.
• Keì otvoríte dvere, niektoré potraviny by mohli vypad
nùÈ a spôsobiÈ poranenie alebo materiálne škody.
Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrý ani vlhký
kus látky. Z kolíkov zástrčky odstráÀte všetky cudzie materiály a prach.
• V opaãnom prípade hrozí nebezpeãenstvo vzniku požiaru.
• Ak je chladniãka odpojená od napájacieho napätia,pred
opätovným pripojením by ste mali poãkaÈ minimálne päÈ
minùt.
V mrazničke neskladujte fºaše ani iné sklenené nádoby.
• Keì ich obsah zamrzne, sklo sa môže rozbiÈ a môže
dôjsÈ k poraneniu.
Ak nie je sieÈová zásuvka upevnená, napájaciu zást
rčku knej nepripájajte.
• Hrozí nebezpeãenstvo vzniku požiaru alebo ùrazu
elektrickým prùdom.
Ak chladničku nebudete používaÈ dlhšiu dobu,
odpojte zástrčku od sieÈovej zásuvky.
• Zhoršenie kvality izolácie by mohlo spôsobiÈ požiar.
Napájací kábel neodpájajte Èahaním za kábel.
• Poškodenie kábla by mohlo spôsobiÈ skrat, požiar
a/alebo ùraz elektrickým prùdom.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniÈ výrobca,
kvalifikovaný servisný technik alebo kvalifikovaná osoba.
So zariadením nesmú manipulovaÈ deti ani nespôsobilé osoby bez dozoru
Dávajte pozor, aby sa malé deti so zariadením
nehrali.
Na vrchnú časÈ chladničky neklaìte žiadne predmety.
• Pri otváraní a zatváraní chladniãky by predmet mohol
spadnùÈ a spôsobiÈ zranenie alebo materiálne škody.
V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky,
vedecké materiály a výrobky citlivé na teplotu.
• V chladniãke sa nesmù skladovaÈ výrobky, ktoré pri
skladovaní vyžadujù prísnu kontrolu teploty.
Zariadenie obsahuje menšie množstvo izobutánu v
chla- diacej látke (R600a) a prírodný plyn, ktorý síce
nie je škodlivý pre životné prostredie,je však
horºavý. Pri preprave a inštalácii zariadenia by ste
mali dávaÈ pozor na to, aby sa nepoškodila žiadna
časÈ chladiaceho obvodu.
Nedovoºte deÈom vešaÈ sa na dvere chladničky.Mohlo by
dôjsÈ k vážnemu zraneniu.Ak zacítite neobvyklý zápach alebo
dym,ihneì vytiahnite napájaciu zástrčku a kontaktujte centrum služieb spoločnosti SAMSUNG Electronics.
Chladiaca látka vystrekujúca z trubiek by sa mohla zapáliÈ
alebo spôsobiÈ poranenie očí. Ak zistíte unikanie tejto látky,
zabráÀte kontaktu látky s otvoreným ohÀom a s možnými
zdrojmi ohÀa. MiestnosÈ, v ktorej sa zariadenie nachádza
nechajte niekoºko minút vetraÈ.
• Aby sa v prípade presakovania obvodu chladiacej látky zabránilo
vzniku zmesí horºavých plynov,veºkosÈ miestnosti, v ktorej je
možné zariadenie umiestniÈ,závisí od množstva použitej chladiacej látky.VeºkosÈ miestnosti musí predstavovaÈ 1m3 na
každých 8 g chladiacej látky R600a v zariadení.Množstvo chladiacej látky vo vašom zariadení je uvedené na identifikaãnom
štítku vo vnùtri zariadenia.
• Nikdy nezapínajte zariadenie, ktoré prejavuje akékoºvek známky
poškodenia. Ak máte pochybnosti, kontaktujte svojho
dodávateºa.
Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky ani produktov uložených v mrazničke mokrými rukami.
• Môžete si spôsobiÈ omrzliny.
Nevkladajte ruky do priestoru pod chladničkou.
• Ostré hrany by vám mohol spôsobiÈ zranenie.
Nikdy nevkladajte prsty ani iné predmety do otvorov
dávkovača na ºad. Mohlo by dôjsÈ k zraneniu alebo k
poškodeniu materiálu.
Ako chladiaca látka sa používa R600a alebo R134a.
Skontrolujte štítok kompresora na zadnej strane zariadenia
a štítok vo vnùtri chladniãky, kde je uvedené, ktorá chladiaca látka je použitá vo vašej chladniãke.
UPOZORNENIA
Chladiaca látka používaná v chladniãke/mrazniãke a plyny v
izolaãných materiáloch vyžadujù špeciálny spôsob likvidácie.
Pred vyhodením zariadenia sa uistite,že žiadna rùrka na zadnej strane zariadenia nie je poškodená.
3
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
DA99-01023D (SK)5
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:21 PM
Page 4
PRÍPRAVA ZARIADENIA NA POUŽITIE
Po vykonaní nasledovných krokov by mala byÈ vaša chladnička plne prevádzkyschopná. Ak nie je, skontrolujte dodávku
elektrickej energie a elektrický zdroj. Ak máte akékoºvek otázky, kontaktujte centrum služieb spoločnosti SAMSUNG.
Umiestnite chladniãku na zvolené miesto s primeraným odstupom od steny.(postupujte podºa
pokynov pre inštaláciu v tejto príruãke).
Nastavte regulátor teploty na najnižšiu teplotu a
poãkajte asi hodinu. Mrazniãka by mala byÈ mierne
schladená a motor by mal rovnomerne bežaÈ.
Keì je chladniãka pripojená, interiérové osvetlenie by sa malo pri otvorení dvier rozsvietiÈ.
Keì je teplota v chladniãke dostatoãne nízka,
môžete do nej uložiÈ potraviny. Dosiahnutie
požadovanej teploty trvá po spustení chladniãky
niekoºko hodín.
HLAVNÉ FUNKCIE
Pohlcovač pachu (voliteºná možnosÈ)
Systém dvojitého chladenia
• Chladniãka a mrazniãka majù dva výparníky. Vìaka tomuto nezávislému
systému sù chladniãka a mrazniãka chladené separátne podºa potreby a
preto sù chladené ùãinnejšie. Pach z potravín v chladniãke vìaka oddelenej cirkulácii vzduchu nemá vplyv na potraviny v mrazniãke.
• Pohlcovaã pachu, ktorý môžete opätovne používaÈ,
udržiava vzduch v chladniãke svieži a bez zápachu.
Priečinok CoolSelect ZoneTM
(voliteºná možnosÈ)
Systém viacnásobného prúdenia
• Studený vzduch prùdi cez množstvo otvorov na ùrovni každej
police. Tým je zaruãené chladenie aj vo vnùtri skriniek a preto
vydržia vaše potraviny dlhšie ãerstvé.
• Užívateº si môže pomocou tlaãidiel Quick Cool,
Thaw a Select vybraÈ,
ãi chce potraviny rýchlo
zmraziÈ,rozmraziÈ alebo
schladiÈ. Teplotu ovládate podºa toho, ãi
zvolíte možnosÈ pre
jemné zmrazenie, chladenie alebo mrazenie.
Alarm otvorených dvier
• Ak necháte otvorené dvere, ozve sa pípanie.
Vysoká koncentrácia vlhkosti pre čerstvejšie potraviny
• Vaše potraviny,ovocie a zeleninu teraz môžete uskladniÈ dlhšie,pretože vaša chladniãka produkuje studený vzduch s
vysokou vlhkosÈou.Vìaka tomu je štyri až päÈnásobne ùãinnejšia než bežná chladniãka.
Chladnička/mraznička šetriaca energiu
• Spotreba elektrickej energie je minimálna, nakoºko je studený
vzduch distribuovaný zvlášÈ pre chladniãku a mrazniãku.
Kratší čas schladenia
• Funkcia intenzívneho mrazenia vám umožÀuje rýchlejšie
zmrazenie vašich potravín.
Výdatný zdroj ºadu a studenej vody
• Automat na ºad a studenù vodu kedykoºvek k dispozícii.
Miesto pre nápoje (voliteºná možnosÈ)
• Potraviny, ktoré ãasto vyberáte, sù uložené v špeciálnej chladiacej priehradke, takže nemusíte otváraÈ hlavné dvere, aby
ste ich mohli vybraÈ. Tým šetríte ãas a tiež peniaze.
Tieto pokyny pre inštaláciu sù urãené pre viac
modelov. Charakteristické vlastnosti vašej
POZNÁMKA
chladniãky sa môžu mierne líšiÈ od vlastností,
ktoré sù uvedené v tejto príruãke.
4
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:22 PM
Page 5
OVLÁDACÍ PANEL
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Základný model
Model automatu
TLAČIDLOFRIDGE TEMP.
Teplotu mrazniãky môžete nastaviÈ postupne od 14°C do -25°C opakovaným
stláãaním tlaãidla.
VACATION BUTTON
Týmto tlaãidlom sa vypne chladniãka, priãom
v prevádzke zostane len mrazniãka.
TLAČIDLO FRIDGE TEMP.
Teplotu chladniãky môžete nastaviÈ postupne od
1°C do 7°C opakovaným stláãaním tlaãidla.
TLAČIDLO POWER FREEZE
Urýchºuje proces mrazenia v mrazniãke.
TLAČIDLO ICE TYPE
Keì stlaãíte sùãasne tlaãidlá “Vacation” (Dovolenka) a
“Fridge” (Chladniãka) na 3 sekundy, tlaãidlá Power Freeze
(Rýchle zmrazovanie), Vacation, Freezer Temp (Teplota v
mrazniãke) a Fridge Temp (Teplota v chladniãke) sa
zablokujù a nebudù funkãné. Tlaãidlo “Ice Type” (Typ ºadu)
však naìalej funguje. Z funkcie nebude vyradený ani zásobník vody a ºadu, ktorý sa môže ìalej používaÈ. Ak chcete
zrušiÈ tùto funkciu, znovu stlaãte tlaãidlá “Vacation” a
“Fridge” na 3sekundy.
TLAČIDLO ICE TYPE
Pomocou tohto tlaãidla si môžete zvoliÈ, ãi chcete
kockový ºad, drvený ºad alebo bez ºadu.
TLAČIDLO VýMENY FILTRA
Ak chcete vymeniÈ filter, stlaãte toto tlaãidlo na
3sekundy. Keì sa rozsvieti kontrolka filtra,
vykonajte výmenu filtra. Po výmene vodného
filtra uveìte kontrolku späÈ do prevádzkového
stavu stlaãením tlaãidla „Ice Type“ (Typ ºadu)
na 3 sekundy.
5
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:22 PM
Page 6
OVLÁDACÍ PANEL
Model automatu (s priečinkom CoolSelect Zone)
6
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:22 PM
Page 7
Freezer Temp. ukazuje aktuálnu teplotu v mrazniãke.
Fridge Temp. ukazuje aktuálnu teplotu v chladniãke.
Quick Cool (Rýchle chladenie), Thaw (Odmrazovanie) a Select (VybraÈ ) ukazujú stav v zásuvke CoolSelect ZoneTM
• Podsvietenie displeja funguje týmto spôsobom:
1) Podsvietenie displeja sa zapne na dobu 30 sekúnd:
-po zapojení spotrebiãa
-keì je stlaãené tlaãidlo funkcie
-pri otvorení dverí chladniãky alebo mrazniãky
2) Podsvietenie sa automaticky vypne v rámci úspory energie:
-30 sekúnd po zapojení spotrebiãa
-30 sekúnd po zatvorení dvierok
-keì sa nestlaãí žiadne ìalšie tlaãidlo po dobu 30sekúnd
Poznámka: Na displeji sa môžu na krátky okamih objaviÈ ãierne pruhy. Je to elektrostatický jav, ktorý je u displejov
LCD bežný. Tieto ãierne pruhy za chvíºu zmiznú. (Môžu sa objaviÈ hlavne pri utieraní displeja suchou
handriãkou alebo pri manipulácii s tlaãidlamiv suchom prostredí.)
Po stlaãení tlaãidla Power Freeze sa rozsvieti táto ikona. Keì stlaãíte toto tlaãidlo,teplota v
Power Freezìe • mrazniãke
sa rýchlo vráti na nastavenù hodnotu.
• Ak potrebujete veºa ºadu, môžete ºad získaÈ rýchlejšie.
• Opätovným stlaãením tlaãidla zrušíte režim výkonného mrazenia.
Prevádzka tejto funkcie zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Ak tùto funkciu nepoužívate, vypnite ju.
Vacation
Deodorizer
• Ak svieti svetlo Vacation (Dovolenka), chladniãka je vypnutá a v prevádzke je len
mrazniãka. Funkciu “Vacation” zrušíte opätovným stlaãením tlaãidla. Pri používaní
funkcie “Vacation” nezabudnite vybraÈ z chladniãky všetky potraviny.
• Táto ikona znázorÀuje funkciu pohlcovaãa pachu.
• Voštinovù vložku meÀte raz alebo dvakrát za rok (pozrite si ãasÈ „âistenie príslušenstva")
Cubed Ice, Crushed Ice and Ice Off
• Po stlaãení tlaãidla Ice Type si môžete vybraÈ možnosti Cubed Ice (kockový ºad),
Crushed Ice (drvený ºad) alebo Ice Off (bez ºadu).
• Svietiaca kontrolka ukazuje nastavenie typu ºadu (kocky/drvený).
Filter Indicator
• Keì sa rozsvieti kontrolka filtra, vykonajte výmenu filtra.
• Po výmene vodného filtra uveì te kontrolku späÈ do prevádzkového stavu
stlaãením tlaãidla „Ice Type“ (Typ ºadu) na 3 sekundy.
7
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
DIGITÁLNY PANEL
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:22 PM
Page 8
NASTAVENIE TEPLOTY
Mraznička
Chladnička
• Teplotu v mrazniãke je možné nastaviÈ v rozmedzí -14 °C až
-25°C.
• Stláãajte tlaãidlo Freezer Temp.opakovane, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaná teplota.
• Zobrazená teplota sa mení postupne v rozmedzí -14°C a -25°C.
Keì teplota zobrazená na displeji dosiahne hodnotu -14°C, vráti
sa na hodnotu -25°C.
• Po piatich sekundách sa zobrazenie na displeji vráti na aktuálnu
teplotu v mrazniãke. Zariadenie bude pracovaÈ na dosiahnutí
novej požadovanej teploty.
• Teplotu v chladniãke je možné nastaviÈ v rozmedzí 7°C a 1°C.
• Stláãajte tlaãidlo Fridge Temp. opakovane, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaná teplota.
• Zobrazenie teploty sa mení postupne, rovnako ako u mrazniãky.
UPOZORNENIE
• Keì sa zmrzlina skladuje v mrazniãke pri teplote vyššej ako -15°C, môže sa topiÈ.
• Teplota v mrazniãke alebo v chladniãke stùpa pri ãastom otváraní, pri ãistení a pri skladovaní teplých potravín.
To môže spôsobiÈ, že digitálny displej zaãne blikaÈ. Keì sa teplota v mrazniãke a v chladniãke vráti na normálnu hodnotu,
prestane blikaÈ.
AUTOMAT NA ªAD A STUDENÚ VODU
Výroba ºadu (základný model)
• Vytiahnite zásobník na ºad.
• NaplÀte ho vodou po indikátor hladiny vody.
• VráÈte zásobník na ºad späÈ na miesto.
Automat na ºad
Automat na vodu
Zariadenie na ºad vyrába naraz 10 kociek ºadu a každý deÀ
automaticky približne 120 kociek. Toto množstvo môže byÈ ovplyvnené faktormi ako teplota v mrazniãke, funkciou Power Freeze
a poãet otvorení dvier. Po zapojení chladniãky je automaticky
zvolený režim výroby kockového ºadu.
Objem nádoby na vodu je približne 1,2 l.
Studená voda
• Zatlaãte páãku automatu na vodu pomocou hrnãeka.
• Ak ste chladniãku práve nainštalovali, prvých šesÈ plných
pohárov vody vylejte, aby ste vypláchli neãistoty v
systéme prívodu vody.
Typ ºadu zvoºte stlačením tlačidla Ice Type:
• Cubed Ice
(kocky)
• Crushed Ice
(drvina)
• No Ice
(bez ºadu)
Zatlaãte
No Ice
Ak v nádobke zostal ºad, môžete získaÈ kockový
ºad.
Ak sa chystáte na dlhù dovolenku alebo na
služobnù cestu, uzavrite ventil prívodu vody.
Zatlačte páčku automatu na ºad pomocou hrnčeka. VÝSTRAHA V opaãnom prípade by sa mohlo prejaviÈ
presakovanie vody.
• Hrnãek umiestnite v rovine s páãkou automatu, aby ºad nevypadol mimo hrnãek.
POZNÁMKA
Zatlaãte
Do otvorov automatu nikdy nevkladajte
prsty ani iné predmety.
UPOZORNENIE Mohli by ste sa poraniÈ.
8
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:22 PM
Page 9
POLICE A PRIEHRADKY
MRAZNIČKA
Priehradka na dverách
Zariadenie na
výrobu ºadu
Svetlo
Zásobník na ºad
Polica
Zásobník na ºad
Zásuvka
Základný model
Model s automatom na ºad a vodu
CHLADNIČKA
Priehradka na mlieãne výrobky
Svetlá
Polica na víno (voliteºná možnosÈ)
Priehradky na dverách
Miesto pre nápoje
Skladacia polica (voliteºná možnosÈ)
Pohlcovaã pachu (voliteºná možnosÈ)
Nádoba na vajcia
Prieãinok CoolSelect ZoneTM
(voliteºná možnosÈ)
Zásuvka na zeleninu a ovocie
Priehradka na dverách
9
OPERATING INSTRUCTIONS
Zariadenie na výrobu ºadu
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:22 PM
Page 10
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN
• Uvedený ãistý objem je
stanovený pri vybratej hornej
a strednej zásuvke mrazniãky.
SKLADOVANIE ZMRAZENÝCH POTRAVÍN V MRAZNIČKE
Polica z tvrdeného skla
• Môžete ju použiÈ na uskladnenie zmrazených potravín všetkých druhov.
Priehradka na dverách
• Môžete ju použiÈ na uskladnenie malých balíãkov so zmrazenými potravinami.
Plastová zásuvka
• Môžete ju použiÈ na uskladnenie mäsa a suchých potravín.
Uskladnené potraviny by mali byÈ bezpeãne zabalené do fólie alebo do
iného baliaceho materiálu, prípadne nádoby.
Zásobník na ºad (voliteºná možnosÈ)
UPOZORNENIE
Do zásobníka na ºad ani do nádobky zariadenia na výrobu ºadu nevkladajte prsty, ani iné predmety.
Mohlo by dôjsÈ k zraneniu alebo k poškodeniu materiálu.
10
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 11
NÁVOD NA SKLADOVANIE POTRAVÍN
SKLADOVANIE CHLADENÝCH POTRAVÍN V CHLADNIČKE
Polica z odolného tvrdeného skla
• Môžete ju použiÈ na uskladnenie chladených potravín všetkých druhov.
• Bezpeãná a Èažko rozbitná.
• Kruhové škvrny na povrchu skla sù bežným javom.
Skladacia polica (voliteºná možnosÈ)
• Ak potrebujete viac miesta pre vysoké predmety.Mierne zdvihnite prednù ãasÈ police
prehnite ju dozadu, ãím ju o polovicu zmenšíte. Aby ste mohli uskladniÈ vyššie predmety,
policu môžete používaÈ v tejto polohe.
Priečinok CoolSelect ZoneTM (voliteºná možnosÈ)
• Pomáha zachovaÈ chuÈ potravín a udržiava ich dlhšie ãerstvé..Používa sa na uskladne- nie
syrov,mäsa,hydiny,rýb alebo iných potravín,ktoré sa rýchlo spotrebujù.
Priehradka na mliečne výrobky
• Môžete ju použiÈ na uskladnenie masla alebo margarínu.
Priehradky na dverách
• Môžete ich použiÈ na uskladnenie potravín v malých balíãkoch, ako mlieko a
jogurt.
Miesto pre nápoje (voliteºná možnosÈ)
• Je urãené na uskladnenie ãasto používaných potravín, ako sù plechovkové
nápoje a malé obãerstvenie. UmožÀuje vám prístup k týmto potravinám bez
otvorenia dvier chladniãky.
Fºaše by sa mali ukladaÈ tesne vedºa seba, aby nevypadli.
VÝSTRAHA
Nádobka na vajcia
• Vložte vajcia do nádobky a položte ich na policu.
Polica na víno (voliteºná možnosÈ)
• Položte fºaše s vínom na policu, aby sa zvýraznila jeho chuÈ.
VÝSTRAHA
• Ak máte naplánovanù dlhù dovolenku, musíte chladniãku vyprázdniÈ a
vypnùÈ. Poutierajte nadbytoãnù vlhkosÈ vo vnùtri chladniãky a dvere
nechajte otvorené.V opaãnom prípade by mohol vzniknùÈ zápach a
pleseÀ.
11
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Zásuvka na ovocie a zeleninu (vrchná a spodná)
• Používa sa na uskladnenie ovocia a zeleniny.
• Táto zásuvka je vzduchotesná..Vìaka optimalizácii vlhkosti v nej vydrží ovocie a zelenina veºmi dlhù dobu.
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 12
NÁVOD NA POUŽÍVANIE priečinka CoolSelect ZoneTM
Tlačidlo „Select" (voliteºná možnosÈ)
Soft Freeze
• Keì zvolíte nastavenie „Soft Freeze" (jemné zmrazenie)
digitálny panel zobrazuje teplotu -5 °C bez ohºadu na
nastavenie teploty chladniãky.
• Teplota pri nastavení „Soft Freeze" pomáha udržaÈ mäso
a ryby dlhšie ãerstvé.
• UmožÀuje ºahké krájanie mäsa bez kvapkania.
Chill
• Keì zvolíte nastavenie „Chill" (mrazenie), teplota v prieãinku
CoolSelect ZoneTM je udržiavaná na hodnote –1°C, bez
ohºadu na nastavenie teploty chladniãky.
• Teplota pri nastavení „Chill" pomáha udržaÈ mäso a ryby
dlhšie ãerstvé.
Cool
• Keì zvolíte nastavenie „Cool" (chladenie), teplota bude rovnaká ako teplota v chladniãke. Digitálny panel ukazuje rovnakù teplotu ako panel displeja.
• Prieãinok CoolSelect ZoneTM poskytuje ìalší priestor v chladniãke.
12
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 13
NÁVOD NA POUŽÍVANIE priečinka CoolSelect ZoneTM
Tlačidlo „Quick Cool"
• Funkciu Quick Cool (rýchle schladenie) môžete využívaÈ v prieãinkuCoolSelect ZoneTM.
• Funkcia „Quick Cool" umožÀuje schladenie 1~3 plechovkových nápojov v priebehu
60 min.
• Tùto možnosÈ zrušíte opätovným stlaãením tlaãidla „Quick Cool".
Teplota v prieãinku CoolSelect ZoneTM sa vráti na predchádzajùcu hodnotu.
• Po vypnutí funkcie „Quick Cool" sa teplota vráti na hodnotu nastavenia „Cool".
âas chladenia sa môže u rôznych nápojov líšiÈ.
POZNÁMKA
• Pri používaní funkcie „Quick Cool"by ste mali vybraÈ všetky
potraviny z prieãinka CoolSelect ZoneTM.
UPOZORNENIE
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Tlačidlo „Thaw"
• Strata tekutín a zníženie kvality mäsových výrobkov znižuje ãerstvosÈ jedla.
• Po stlaãení tlaãidla „Thaw" (roztápanie) striedavo prùdi v prieãinku CoolSelect
ZoneTM teplý astudený vzduch.
• âas rozmrazenia môžete zvoliÈ podºa hmotnosti mäsa na 4h,6h,10h a 12h.
• Po ukonãení ãinnosti funkcie “Thaw ” sa na displeji CoolSelect ZonTM znova
zobrazí “chill ”.
• Po ukonãení ãinnosti funkcie “Thaw ” mäso neobsahuje šÈavu, je polozamrazené a vhodné na krájanie ako aj na prípravu na peãenie.
• Pre zrušenie tejto funkcie stlaãte akékoºvek tlaãidlo okrem tlaãidla “Thaw ”.
• Približný ãas rozmrazenia mäsa a rýb je zobrazená nižšie.
(Prepoãítaná na plátok cca 2,5cm hrubý.)
âas rozmrazenia
4 hodiny
HmotnosÈ
400 g
POZNÁMKA
UPOZORNENIE
6 hodín
600 g
10 hodín
12 hodín
800 g
1000 g
âas rozmrazenia mäsa a rýb sa môže líšiÈ v závislosti od veºkosti a hrùbky.
Vyššie uvedená hmotnosÈ predstavuje celkovù hmotnosÈ potravín v prieãinku CoolSelect
ZoneTM. Mimochodom celkový ãas rozmrazenia pre 400 g hovädzieho a 600 g kuracieho
mäsa bude 10 hodín.
Pri používaní funkcie „Thaw" by ste mali vybraÈ všetky potraviny z prieãinka
Cool-SelectZoneTM.
13
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 14
DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY
Zariadenie na
výrobu ºadu a
zásobník
Polica z tvrdeného skla
• Vytiahnite policu pokiaº je to
možné. Potom ju nadvihnite
a vyberte.
• Zásobník na ºad
môžete vybraÈ tak, že ho potiahnete smerom k
sebe. Potom vyberte zariadenie na výrobu ºadu
(iba základný model).
Priehradky na dverách
• ChyÈte priehradku
Nádobka na ºad (voliteºná možnosÈ)
obidvomi rukami a nadvihnite ju.
• Nádobku môžete vybraÈ tak, že ju nadvihnete
a potiahnete.
Zásuvky
• Zásuvku môžete vybraÈ vytiah-
Predný kryt podstavca
nutím a miernym nadvihnutím.
• Otvorte dvere mrazniãky a chladniãky,odmontujte tri skrutky a
zložte kryt.
Keì
• chcete znova nasadiÈ kryt,
položte ho späÈ a dotiahnite tri
skrutky.
• Stlaãte výstupky na ºavej a
pravej strane vnútri krytu
suchého zásobníka a
vyberte ho Èahom k sebe.
❈* Kryt skladajte iba v prípade, že je to nevyhnutné.
• Držte zásobník jednou rukou,
Èahom dopredu ho
mierne nadvihnite a vyberte
ho z priestoru chladniãky.
• Pri skladaní krytu nepoužívajte
POZNÁMKA
neprimeranù silu,mohli by ste kryt
poškodiÈ.
DEMONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY
Zásuvka a kryt na čerstvé ovocie a zeleninu
Polica z tvrdeného skla
• Priehradku môžete vybraÈ tak,že ju chytíte za držiak,
potiahnete smerom k sebe a mierne nadvihnete.
• Kryt zložíte potiahnutím smerom k sebe.
• Vytiahnite policu pokiaº je to možné. Potom ju nadvihnite a vyberte.
Priehradky na dverách
• ChyÈte priehradku na dverách obidvomi rukami, nadvihnite ju a zložte.
Polica na víno (voliteºná možnosÈ)
• Policu jednoducho chyÈte a potiahnite smerom k sebe.
Zásobník na ovocie a zeleninu
• Stlaãte výstupky na ºavej a pravej strane vnútri krytu
suchého zásobníka a vyberte ho Èahom k sebe.
• Držte zásobník jednou rukou, Ëahom dopredu ho
mierne nadvihnite a vyberte ho z priestoru chladniãky.
14
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 15
NÁPOJOVÝ TERMINÁL BEVERAGE STATION TM (voliteºný)
ChyÈte držiak dvierok a potiahnite
smerom k sebe. Tak máte prístup k
špeciálnemu chladiacemu priečinku.
Tento priečinok odporúčame používaÈ
na uskladnenie často používaných
potravín, ako sú nápoje.
• Tento oddelený chladiaci prieãinok je zvlášÈ
Keì sú dvierka otvorené, môžete ich
použiÈ ako podnos pre fºaše a poháre s
nápojmi.
výhodný, pretože nemusíte otváraÈ hlavné
dvere chladniãky. Navyše to šetrí energiu.
• Nepoškriabte povrch dvier.
ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA
Vnútorná časÈ
• Príslušenstvo ãistite miernym ãistiacim prostriedkom. Potom ho utrite suchou
handriãkou.
• Po umytí príslušenstva sa uistite, že je pred ìalším použitím suché.
Vonkajšia časÈ
• Predný ovladádací panel utrite ãistou handriãkou.
• Dvere a rùãky dvier ãistite miernym ãistiacim prostriedkom a handriãkou. Utrite
ich suchou handriãkou.
• Vonkajšok chladniãky by sa mal leštiÈ raz alebo dvakrát za rok.
Zadná časÈ
• Raz alebo dvakrát za rok odstráÀte prach zo zadnej ãasti použitím vysávaãa.
Automat na ºad a vodu a odtoková mriežka (voliteºná možnosÈ)
• Automat na ºad a vodu ãistite pomocou vlhkej handriãky. Potom ho utrite
suchou handriãkou.
• Odtokovù mriežku aj automat na ºad a vodu udržiavajte suché.
Miesto pre nápoje (voliteºná možnosÈ)
• Na ãistenie chladiacej priehradky použite vlhkù handriãku. Potom ju utrite
suchou handriãkou.
Gumené tesnenia na dverách
• Ak sù tesnenia zneãistené, dvere sa správne nezatvoria, takže chladniãka a
mrazniãka nebudù môcÈ efektívne plniÈ svoju funkciu. âistite ich jemným ãistiacim
prostriedkom a vlhkou handriãkou. Potom ich utrite suchou handriãkou.
• Keì ãistíte zariadenie alebo keì nebudete zariadenie dlhší ãas používaÈ, odpojte zástrãku
od siete, nechajte dvere otvorené a chladniãku nechajte suchù.
POZNÁMKA
• Pri ãistení na chladniãku nestriekajte vodu priamo.
• Neãistite ju benzénom, riedidlom, ani ãistiacimi prostriedkami urãenými pre autá.
15
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
UPOZORNENIE
• Pred odstraÀovaním príslušenstva chladniãky a mrazniãky, prosím, preložte skladované potraviny na iné miesto.
• Dvierka k prieãinku Beverage Station by ste nemali nikdy skladaÈ.
Prieãinok Beverage StationTM bez dvierok nemôže fungovaÈ.
• KeÈ zatvárate dvierka tohto prieãinka, dávajte pozor, neklaìte ruky a prsty na miesta, kde by sa vám mohli
zachytiÈ do dvierok. Mohli by ste sa poraniÈ.
• Ak používate dvierka ako podnos, neklaìte na ne Èažké predmety.
• Nedovoºte deÈom vešaÈ sa na dvierka. Mohli by sa zraniÈ alebo by mohlo dôjsÈ k poškodeniu materiálu.
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 16
ČISTENIE PRÍSLUŠENSTVA
Pohlcovač pachu (voliteºná možnosÈ)
• Zložte kryt pomocou skrutkovaãa s plochou ãepeºou, ako je to znázornené na
obrázku.
• Vyberte vložku z krytu, nechajte ju odmoãiÈ v teplej vode minimálne 4 hodiny.
Vysušte ju na slneãnom svetle na otvorenom priestranstve.
• Tento proces opakujte raz alebo dvakrát za rok.
Model s prieãinkom CoolSelect zoneTM
Model s prieãinkom CoolSelect zoneTM
Vložka
POZNÁMKA
• Ak vložku budete sušiÈ v uzavretej miestnosti, môže sa z nej šíriÈ zápach.
• Dajte pozor, aby sa k žltej vode nedostali deti, mohli by ju vypiÈ.
VÝMENA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA
Pred výmenou vnùtorného osvetlenia odpojte zariadenie od zdroja napätia. Ak máte Èažkosti s
výmenou osvetlenia,kontaktujte centrum služieb.
UPOZORNENIE
VNÚTORNÉ OSVETLENIE V MRAZNIČKE (LEN ZÁKLADNÝ MODEL) / V CHLADNIČKE
Plochým skrutkovaãom zatlaãte v smere šípky pod háãikmi krytu osvetlenia.
Potiahnite kryt v smere šípky.
Po výmene žiarovky,vráÈte
kryt na miesto.
VNÚTORNÉ OSVETLENIE V MRAZNIČKE (MODEL S AUTOMATOM
NA ªAD A VODU)
Nadvihnite a potiahnite kryt zariadenia na výrobu ºadu (➀).
➀
Kryt svetla zložte pomocou skrutkovaãa (➁).
VymeÀte žiarovku za novù (➂) a potom bezpeãne umiestnite
kryt späÈ namiesto použitím skrutkovaãa.
➂
VráÈte späÈ kryt zariadenia na výrobu ºadu.
➁
16
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 17
VODNÝ FILTER
Svetelný indikátor vodného filtra
• Signalizácia „Filter Indicator" vám ukazuje, kedy je ãas na výmenu vložky vášho vodného filtra. Svetlo
sa zmení zo zeleného na oranžové. To vám signalizuje, že je už takmer ãas vymeniÈ vložku filtra.
Odporùãame vymeniÈ vložku, keì sa svetlo zmení na ãervené.
(viac informácií nájdete v ãasti „Inštalácia vodného filtra")
Používanie automatu bez vodného filtra
• Automat na ºad a vodu nemôžete používaÈ bez vložky vodného filtra, pretože prívod vody je
zabloko vaný.
DVERE
Dvere chladniãky sù vybavené špeciálnou funkciou pre otváranie a zatváranie, aby sa zabezpeãilo, že sù
dvere celkom zatvorené a bezpeãne utesnené.
Pri otváraní sa dvere otvoria len pokiaº je to potrebné. Po dosiahnutí istého bodu, zostanù otvorené.
Keì sù dvere ãiastoãne otvorené, automaticky sa zatvoria.
17
PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Objednávanie výmenných filtrov
• Ak si chcete objednaÈ viac vložiek do vodného filtra, kontaktujte autorizovaného predajcu
spoloãnosti Samsung.
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:23 PM
Page 18
INŠTALÁCIA CHLADNIČKY
Skontrolujte si rozmery vstupných dvier
• Premerajte si rozmery vstupných dvier, aby ste zistili, ãi nimi chladniãka prejde.
• Ak sù rozmery chladniãky väãšie ako šírka dvier, zložte dvere chladniãky.
POZNÁMKA
Výber miesta pre chladničku
• Vyberte miesto s ºahkým prístupom k zdroju vody.
• Vyberte miesto s dostatoãným priestorom pre chladniãku.
• Vyberte miesto, ktoré nie je vystavené priamemu slneãnému svetlu.
VÝSTRAHA
• Pred demontovaním dvier mrazniãky je potrebné odpojiÈ prívod vody.
(V opaãnom prípade môže dôjsÈ k poškodeniu prívodu vody.)
• Pozrite si ãasÈ „Odpojenie prívodu vody od chladniãky" na ìalšej strane.
Pre inštaláciu chladničky je potrebný dostatočný priestor a rovný povrch.
• Ak vaša chladniãka nebude vyvážená, vnùtorný chladiaci systém nemusí správne pracovaÈ.
10 Cm
10 Cm
1 Cm
POZNÁMKA
Pri inštalácii chladniãky odporùãame dostupný priestor okolo chladniãky podºa vyššie uvedeného
obrázka.
Ak tento priestor nie je, zabezpeãte aspoÀ 5cm medzi zadnou stranou chladniãky a stenou.
18
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 19
DEMONTÁŽ PREDNÉHO KRYTU PODSTAVCA
Demontáž predného krytu podstavca (voliteºná možnosÈ)
Otvorte dvere chladniãky a mrazniãky.Konštrukciu predného krytu môžete zložiÈ po odskrutkovaní
troch skrutiek proti smeru hodinových ruãiãiek.
PREDNÝ KRYT
PODSTAVCA
a
SKRUTKA
Odpojenie prívodu vody od chladničky (voliteºná možnosÈ)
1) Odmontujte skrutku zo svorky (a).
a
Hadiãku nerežte, ale ju odpojte od spojky.
UPOZORNENIE
19
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
2) Hadiãku prívodu vody odpojte stlaãením spojky (➁) a jej následným vytiahnutím (➀).
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 20
DEMONTÁŽ DVIER CHLADNIČKY
POZNÁMKA
• Nadvihnite dvere priamo hore.
• Dávajte pozor, nezachyÈte do dvier hadiãku prívodu vody a prívodný kábel.
• Dvere umiestnite na bezpeãný povrch.
Demontáž dvier mrazničky
1) Keì sù dvere zatvorené, zložte kryt horného pántu (➀) pomocou skrutkovaãa a odpojte káble (➁).
2) Odmontujte skrutky na pánte (➂) uzemÀovaciu skrutku (➃) proti smeru hodinových ruãiãiek a zložte horný
pánt (➄) v smere šípky (➅). Pri skladaní dvier dávajte pozor, aby dvere na vás nespadli.
3) Zložte dvere z dolného pántu (⑦) opatrným
nadvihnutím(➇).
4) Vyberte dolný pánt (➈) z držiaka (➉) vytiahnutím
pántu (➈) v smere šípky.
20
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 21
DEMONTÁŽ DVIER CHLADNIČKY
Demontáž dvier chladničky
1) Keì sù dvere zatvorené, zložte kryt horného pántu (➀) pomocou skrutkovaãa a odpojte káble(➁).
2) Odmontujte skrutky na pánte (➂) uzemÀovaciu skrutku (➃) proti smeru hodinových ruãiãiek a zložte horný
pánt(➄)v smere šípky (➅). Pri skladaní dvier dávajte pozor, aby dvere na vás nespadli.
3) Zložte dvere z dolného pántu (⑦) opatrným nadvih
nutím(➇).
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
4) Vyberte dolný pánt (➈) z držiaka (➉) vytiahnutím pántu
(➈) v smere šípky.
POZNÁMKA
• Po zložení dvier mrazniãky / chladniãky, premiestnite chladniãku na urãené miesto. Dvere musíte opäÈ
namontovaÈ.
21
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 22
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
Zakladanie dvier mrazničky
1) Vložte spodný pánt (➀) do držiaka (➁).
2) Znova založte dvere mrazniãky, priãom pripojte
hadiãku (➂) zo spodnej strany dvier do otvoru
v dolnom pánte (➃) a potiahnite ju nadol.
3) Vložte hriadeº horného pántu (➄) do otvoru (➅). Po zarovnaní otvoru horného pántu (➆) s otvorom skrinky
(➇) utiahnite skrutky (➈) v smere hodinových ruãiãiek (➉).
4) Pripojte káble.
5) Položte prednù ãasÈ krytu horného pántu ( 11 ) na
prednù ãasÈ pántu ( 12 ). Najskôr pripevnite prednù
ãasÈ.
22
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 23
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
Zakladanie dvier chladničky
1) Vložte spodný pánt (➀) do držiaka (➁).
2) Umiestnite otvor vo dverách chladniãky (➂)
nad spodný pánt (➃).
3) Vložte hriadeº horného pántu (➄) do otvoru (➅). Po zarovnaní otvoru horného pántu (➆) s otvorom
skrinky (➇) utiahnite skrutku (➈) a skrutku (➉) v smere hodinových ruãiãiek.
5) Položte prednù ãasÈ krytu horného pántu ( 11 )
na prednù ãasÈ pántu ( 12 ). Najskôr pripevnite
prednù ãasÈ.
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
4) Pripojte káble.
23
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 24
ZAKLADANIE DVIER CHLADNIČKY
Pripojenie prívodu vody (voliteºná možnosÈ)
1) Stlaãte prednù ãasÈ spojky (➁) a vložte do nej hadiãku (➀).
2) Utiahnite skrutku na svorke ( a ).
Zakladanie predného krytu podstavca (voliteºná možnosÈ)
Nasaìte predný kryt podstavca a utiahnite tri skrutky v smere hodinových ruãiãiek, ako je to znázornené
na obrázku.
PREDNÝ KRYT PODSTAVCA
SKRUTKA
24
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 25
NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI
Prosím, najskôr vyrovnajte chladničku.
Vložte skrutkovaã (-) (➀) do otvoru na vyvažo
vacej nožiãke (➁), otoãte ním v smere hodinov
ých ruãiãiek a vyvážte chladniãku.
ROZDIEL VÝŠKY
Prípad 1) Dvere mrazniãky sù nižšie, ako dvere
chladniãky.
➀ SKRUTKOVAâ (-)
➁ VYVAŽOVACIA NOŽIâKA
Vložte skrutkovaã (-) (➀) do otvoru
na vyvažovacej nožiãke (➁), otoãte ním v smere
hodinových ruãiãiek a vyvážte chladniãku.
➀ SKRUTKOVAâ (-)
➁ VYVAŽOVACIA NOŽIâKA
Malé ùpravy nevykonávajte otáãaním vyvažovacej nožiãky, prosím, postupujte podºa nasledujùcej strany.
POZNÁMKA
25
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
ROZDIEL VÝŠKY
Prípad 2) Dvere mrazniãky sù vyššie, ako
dvere chladniãky
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 26
NASTAVENIE MEDZERY MEDZI DVERAMI
Vykonávanie malých doladení medzi dverami.
Ak sù dvere mrazniãky nižšie ako dvere chladniãky.
Ak sù dvere mrazniãky vyššie ako dvere
chladniãky.
Nastavovacia ãasÈ
Nastavovacia ãasÈ
Prosím, otvorte dvere a nastavte ich nasledovne:
1) Uvoºnite matku (①) na spodnom pánte až po horný koniec skrutky (➁).
POZNÁMKA
Najprv zložte kryty (➃) na skrutkách v spodnej ãasti dvierok mrazniãky a chladniãky.Pri uvoºÀovaní matky
(①), použite šesÈhranový kºùã (➂) na mierne pootoãenie skrutky (➁) proti smeru hodinových ruãiãiek, aby
ste mohli uvoºniÈ matku (①) pomocou prstov.
➂ KªÚâ
➂ KªÚâ
➃KRYTY
➀MATKA
➀ MATKA
➁ MATKA
2) Prosím, vyrovnajte rozdiel výšok medzi dverami otoãením skrutky (➁) v smere (
hodinových ruãiãiek (
).
POZNÁMKA
Pri otáãaní v smere hodinových ruãiãiek (
➁ MATKA
) alebo proti smeru
) sa dvere posùvajù smerom nahor.
➂ KªÚâ
➂ KªÚâ
➁ MATKA
➁ MATKA
3) Keì nastavíte dvere, dotiahnite matku (①) v smere hodinových ruãiãiek (
a znova dotiahnite skrutku kºùãom (➂), ãím upevníte matku (①).
\
) až po spodný koniec skrutky
➂ KªÚA
➂ KªÚâ
➀ MATKA
➁ MATKA
POZNÁMKA
➀ MATKA
Ak matku ( ①) pevne nedotiahnete, skrutka (➁) sa môže uvoºniÈ.
26
➁ MATKA
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 27
KONTROLA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU (VOLITEªNÁ MOŽNOSË )
1) Aby mohlo zariadenie na výrobu ºadu správne pracovaÈ, vyžaduje sa tlak vody 1,4 ~ 10 kgf/cm2.
Pri tomto tlaku sa 100 cl papierový pohárik naplní za 10 sekùnd.
2) Vodný filter zachytáva drobné neãistoty. Vodu nesterilizuje, ani nezniãí žiadne mikroorganizmy.
3) Ak je chladniãka inštalovaná na mieste, kde je nízky tlak vody (pod 1,4kgf/cm2), musíte nainštalovaÈ
prídavné ãerpadlo pre kompenzáciu nízkeho tlaku vody.
4) Najskôr sa presvedãte, že je nádoba na vodu správne naplnená. Zatlaãte páãku automatu na vodu,
kým voda nezaãne vytekaÈ.
U vášho predajcu si môžete za výhodnù cenu zakùpiÈ univerzálnu sadu pre prívod
vody. Výrobca chladniãiek odporùãa používaÈ sady s medeným potrubím.
Kontrola častí
âistiã
Tesniaca páska
Svorka A x 8EA
Závitorezné skrutky x 12EA
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
POZNÁMKA
27
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 28
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU
Pre vnútorný model
(Prípad 1)
Pripojenie prívodu vody
1. Potrubie so studenou vodou
2. Svorka na hadicu.
3. Medené (alebo plastové) potrubie
4. Tesniaca matka
5. Tesniace puzdro
6. Vypínací ventil
7. Tesniaca matka.
- Odstavte hlavný prívod vody a vypnite zariadenie
na výrobu ºadu.
- Nájdite najbližší zdroj pitnej vody.
- Postupujte podºa pokynov o inštalácii zariadenia
na výrobu ºadu.
Pripojenie prívodu vody k chladničke
- NasuÀte tesniacu matku a ochranný krùžok na plastové potrubie.
- Po nasadení puzdra utiahnite tesniacu matku na prepojovací
ãlánok veºkosti 1/4" (spojovník).
Tesniaca matka
Ochranný krùžok
POZNÁMKA
Puzdro
Neutiahnite tesniacu matku príliš silno.
Prepojovací
ãlánok
- NasuÀte tlakový ochranný krùžok a matku na medené (plastové)
potrubie podºa obrázka.
Utiahnite tesniacu matku na prepojovací ãlánok (spojovník).
- Otvorte prívod vody a skontrolujte akékoºvek pretekanie.
POZNÁMKA
Ochranný krùžok
Tesniaca matka
Prívod vody musí byÈ napojený len na pitnù vodu
(Prípad 2)
Kontrola prívodu vody
Pripojte hadicu pomocou spojky k ventilu vodovodu.
- Uzavrite hlavný prívod vody.
- Pripojte spojku „A" k ventilu vodovodu.
- Každé pripojenie by malo byÈ chránené tesniacou páskou.
INFORMÁCIA O ZÁRUKE
Na inštaláciu prívodu vody sa nevzÈahuje záruka výrobcu na
chladniãku a na zariadenie na výrobu ºadu.
Postupujte podºa týchto pokynov, aby ste znížili riziko nákladného
poškodenia zariadenia pôsobením vody.
Poznámka:
Ak spojka nepasuje k vášmu ventilu na vodovode, skontaktujte
sa s autorizovaným poskytovateºom služieb a zakùpte si spojku
so správnym tesnením.
28
VÝSTRAHA
Prívod vody musí byÈ napájaný
studenou vodou.
Ak ho pripojíte k horùcej vode,
môžete poškodiÈ ãistiã.
SPOJKA „A"
VENTIL
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 29
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU
Pripojenie prívodu vody k chladničke.
VODNÉ POTRUBIE
- Zložte kryt kompresora chladniãky.
- Pripojte prívod vody k ventilu, ako je to znázornené na obrázku.
- Po pripojení skontrolujte, ãi voda niekde neuniká.
Ak áno, zopakujte pripojenie.
SPOJOVACIA MATICA
KRYT KOMPRESORA
CHLADNIâKY
Zaistenie prívodu vody.
- Pomocou svoriek „A" upevnite hadicu na stenu (zadnù stranu chladniãky).
- Po upevnení hadice sa presvedãte, ãi niekde nie je príliš prehnutá, pritlaãená a
pod.
Ukonãite inštaláciu prívodu vody.
- Zapnite chladniãku a zatlaãte páãku na pravej strane automatu, kým cez hadicu
neteãie len voda a kým z nej nie je vytlaãený všetok vzduch.
- Teraz skontrolujte, ãi v mieste pripojenia hadice voda neuniká.
Po zaistení hadice premiestnite chladniãku na požadované miesto.
Keì je chladniãka na mieste, ak je to možné, viac Àou nehýbte.
VODNÉ POTRUBIE
SPONA A
- Založte naspäÈ kryt kompresora chladniãky.
- Ako znázorÀuje obrázok, zložte pripevnený uzáver v chladniãke otoãením
proti smeru hodinových ruãiãiek.
Vyberte vodný filter zo škatuºky a podºa obrázka na filter nalepte nálepku
pre mesiac inštalácie.
- Napíšte na štítok mesiac, kedy ste inštalovali filter.
Mimochodom) Ak bol filter inštalovaný v marci, napíšte „MAR"
- Zložte ochranný uzáver a vložte filter podºa obrázka.
- Pomaly otoãte vodný filter v smere hodinových ruãiãiek o 90 stupÀov, aby
ste ho zarovnali so znaãkou na kryte, ãím ho zaistíte na mieste.
Nepoužite nadmernù silu.
KRYT FILTRA
ZLOŽENIE
âERVENÉHO
KRYTU
NÁLEPKA (INDIKÁTOR
MESIACA)
VÝSTRAHA
Skontrolujte, ãi je oznaãenie (indikátor) zarovnané s uzamykacou pozíciou.
29
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
Inštalácia vodného filtra.
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 30
INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU
OdstráÀte zvyšné čiastočky vo vnútri prívodnej hadice
1) Spustite hlavný prívod vody a zatvorte ventil prívodnej hadice.
2) Nechajte vodu vytekaÈ z automatu, kým nevyteká ãistá
(6~7minùt). Tým sa preãistí systém prívodu vody a odstráni sa z
ªAD
neho všetok vzduch.
3) V niektorých domácnostiach bude potrebné dlhšie preplachovanie.
4) Otvorte dvere chladniãky a skontrolujte, ãi voda okolo vodného fil
tra nepreteká.
POZNÁMKA
VODA
• Novonainštalovaný filter môže spôsobiÈ mierne vystrekovanie vody z automatu.
• Pred výmenou vodného filtra vyberte policu na víno.
Skontrolujte upevnenie prívodu vody k zásobníku na ºad.
1) Nadvihnite (①) a vytiahnite (➁) zásobník na ºad z mrazniãky.
2) Keì stlaãíte testovacie tlaãidlo, zásobník s kockovým ºadom sa naplní vodou
z vodovodu. Skontrolujte množstvo
vody(podºa nižšie uvedeného obrázka).
Ak je hladina vody príliš nízka, ºadové
kocky budù malé. Toto je problém, ktorý
sa vyskytuje ãasto, netýka sa však zariadenia na výrobu ºadu, ale nízkeho
tlaku vody v trubkách. Keì sa tento
problém vyskytne, kontaktujte centrum
služieb, aby sa prekontrolovalo
množstvo privádzanej vody.
ªADOVÁ VODA
SKONTROLUJTE
HLADINU VODY
TESTOVACIE TLAâIDLO
PRÍLIŠ VYSOKÁ
OPTIMÁLNA
HLADINA
PRÍLIŠ NÍZKA
30
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:24 PM
Page 31
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
Chladnička vôbec nefunguje alebo chladí nedostatočne
• Skontrolujte správne pripojenie zástrãky.
• Je regulátor teploty na zobrazovacom paneli nastavený na
správnu teplotu? Skùste ho nastaviÈ na nižšiu teplotu.
• Je chladniãka umiestnená na priamom slneãnom svetle
alebo v blízkosti zdroja tepla?
• Je zadná strana chladniãky príliš blízko pri stene?
Automat nevyrába ºad
• Vypli ste funkciu výroby ºadu?
• Je v zásobníku nejaký ºad?
• Je k ventilu pripojený prívod vody?
• Je teplota v mrazniãke príliš vysoká? (Nastavte nižšiu teplotu)
• Poãkali ste 12 hodín po inštalácii prívodu vody, pred
vyrábaním ºadu?
Potraviny v chladničke sú zamrznuté
• Je regulátor teploty na zobrazovacom paneli nastavený na
správnu teplotu? Skùste ho nastaviÈ na vyššiu teplotu.
• Je teplota v miestnosti príliš nízka?
• Umiestnili ste potraviny s vysokým obsahom vody na
naj chladnejš ie miesto v chladniãke?
V chladničke je počuÈ bublanie vody
• Bublanie je normálny jav, ktorý vzniká pri cirkulácii vody v
chladniãke.
Predné rohy a strany chladničky sú horúce; prejavuje
sa kondenzácia.
• V predných rohoch chladniãky sù nainštalované zariadenia
proti kondenzácii vlhkosti.
• Kondenzácia sa môže prejaviÈ, keì necháte dvere dlhší ãas
otvorené.
Na stene chladničky sa vytvára námraza
• Je vzduchový ventil upchatý?
• Medzi uskladnenými potravinami nechajte dostatoãný
priestor,aby mohol vzduch efektívne prùdiÈ.
• Sù dvere poriadne zatvorené?
Netečie voda
• Je k ventilu pripojený prívod vody?
• Teplota vody v chladniãke je príliš nízka
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nezvyčajný hluk alebo zvuky
• Skontrolujte vyváženie a stabilitu podlahy.
• Je zadná strana chladniãky príliš blízko pri stene?
• Nespadlo nieão náhodou za alebo pod chladniãku?
• V chladniãke je možné poãuÈ akýsi „tikajùci" zvuk, ale to
jebežné.Je to spôsobení zopínaním a rozpínaním rôzneho
príslušenstva.
V chladničke je cítiÈ nepríjemný zápach
• Potraviny, ktoré majù silný zápach, vzduchotesne zabaºte.
Vyhoìte skazené potraviny.
31
DA99-01023D (SK)5
11/17/05 9:25 PM
Page 32
Rozsah teploty okolitej miestnosti
Táto chladniãka/mrazniãka bola navrhnutá pre prevádzku v prostredí, ktorého teplota je
uvedená na štítku.
Teplota
Trieda
Teplota prostredia
Symbol
Maximálna
Minimálna
SN
32 °C (90 °F)
10 °C (50 °F)
Mierna
N
32 °C (90 °F)
16 °C (61 °F)
Subtropická
ST
38 °C (100 °F)
18 °C (64 °F)
T
43 °C (109 °F)
18 °C (64 °F)
Stála teplota
Tropická
POZNÁMKA: Vnùtorná teplota chladniãky môže byÈ ovplyvÀovaná faktormi ako sù umiestnenie chladniãky/mrazniãky, teplota prostredia a to, ako ãasto otvárate dvere.
Pre kompenzáciu týchto faktorov je potrebné prispôsobovanie nastavenia teploty.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Toto oznaãenie na výrobku alebo v sprievodnej brožùre hovorí, že po skonãení jeho
životnosti by nemal byÈ likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ºudského zdravia môžete predísÈ tým, že budete takéto
typy výrobkov oddeºovaÈ od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpeãne
naložiÈ s týmto výrobkom, mali kontaktovaÈ buì predajcu, ktorý im výrobok predal,
alebo príslušný ùrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovaÈ svojho dodávateºa a preveriÈ si podmienky kùpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byÈ likvidovaný spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
0850 123 989
Download PDF

advertising