Samsung | RS54N3013SA | Samsung RS54N3013SA Používateľská príručka

Chladnička
Používateľská príručka
Model:
RS50*/RS52*/RS54*
Voľne stojaci spotrebič
Obsah
Obsah
Bezpečnostné informácie
3
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia
Dôležité výstražné symboly pre transport a umiestnenie
Dôležité výstrahy vzťahujúce sa k inštalácii
Upozornenie vzťahujúce sa k inštalácii
Dôležité výstrahy vzťahujúce sa na použitie
Upozornenie vzťahujúce sa na použitie
Upozornenie vzťahujúce sa k čisteniu
Dôležité výstrahy vzťahujúce sa k likvidácii
Ďalšie tipy pre správne použitie
Rady, ako šetriť energiu
Inštrukcie vzťahujúce sa ku smernici OEEZ
5
6
6
10
11
16
19
21
22
23
24
Inštalácia
Príprava na inštaláciu chladničky
Voľný priestor
Odobratie dverí chladničky
Opakované nasadenie dverí chladničky
Menšie úpravy dverí
Kontrola potrubie zásobníka na vodu (voliteľného)
Inštalácia potrubia zásobníka na vodu (voliteľného)
Nastavenie chladničky
Použitie ovládacieho panela (voliteľného)
Ovládanie teploty
Použitie zásobníka na ľad a studenú vodu (mraznička)
Použitie zásobníka na studenú vodu (mraznička) Poličky a zásuvky Skladovanie potravín
Použitie funkcie CoolSelect Duo (voliteľnej)
Vybratie príslušenstva z mrazničky
Čistenie chladničky
Výmena žiarovky osvetlenia interiéru
Použitie dverí
Riešenie problémov
2 Slovenčina 26
26
27
28
31
35
36
37
41
43
45
46
48
49
51
53
54
56
57
57
58
Bezpečnostné informácie
Slovenčina 3
Bezpečnostné informácie
• Pred prvým použitím vašej novej chladničky Samsung si pozorne
prečítajte tentonávod na obsluhu, aby ste vedeli, ako bezpečne
a efektívne využívať vlastností a funkcií tohto spotrebiča.
• Tento prístroj nie je určený na použitie deťmi a osobami so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak nebudú
pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo
ak nebudú takouto osobou o používaní tohto prístroja náležite
poučené.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokiaľ sú počas prevádzky spotrebiča pod náležitým dozorom
alebo vedením v záujme bezpečného používania spotrebiča
s vedomím si sprievodných rizík.
Deti si nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
• Varovanie a dôležité bezpečnostné pokyny v tomto návode
nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým
môže dôjsť.
Pri inštalácii, údržbe a obsluhe zariadenia je vašou
zodpovednosťou používať zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť.
• Nižšie uvedené pokyny k obsluhe sú určené pre rôzne modely
spotřebičů.Vlastnosti vašej chladničky môžu byť odlišné a na
chladničku sa nemusí vzťahovať všetky výstrahy a symboly
uvedené v tomto návode. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy,
obráťte sa na najbližšie servisné stredisko alebo vyhľadajte
pomoc a informácie online na adrese www. samsung.com.
• Použitým chladivom je R-600a alebo R-134a. Typ chladiva pre
vašu chladničku zistíte na štítku kompresora spotrebiča alebo
na typovom štítku vo vnútri chladničky. Pokiaľ výrobok obsahuje
horľavý plyn (chladivo R-600a), požiadajte o pokyny k likvidácii
príslušný miestny úrad ochrany životného prostredia.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Aby sa v prípade úniku chladiva z chladiaceho okruhu nevytvorila
horľavá zmes plynu so vzduchom, mala by byť veľkosť priestoru,
v ktorom bude chladnička umiestnená, zvolená s ohľadom na
množstvo použitého chladiva.
• Nikdy nezapínajte spotrebič, ktorý vykazuje známky poškodenia.
V prípade neistoty sa obráťte na predajcu. V miestnosti musí
byť 1 m³ priestoru na každých 8 g chladiva R-600a, ktoré sa
nachádza v spotrebiči. Množstvo chladiacej látky vo vašom
konkrétnom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku
v spotrebiči.
• Chladiace látka vytekajúca z rúrok by sa mohla vznietiť alebo
spôsobiť zranenie očí. Ak zistíte, že z potrubia uniká chladivo,
okamžite priestor vyvetrajte a udržujte od chladničky všetky
zdroje otvoreného ohňa a horľavé predmety.
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
V
arovanie: Nebezpečenstvo požiaru / horľavé
materiály
4 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť závažné
zranenia, poškodenie majetku a/alebo smrť.
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť závažné
zranenie osôb alebo poškodenie majetku.
POZNÁMKA
Užitočné informácie, ktoré pomôžu používateľom porozumieť
funkciám chladničky.
Tieto upozornenia sú tu uvedené, aby zabránila vášmu
zraneniu alebo zranenia ostatných. Starostlivo sa nimi riaďte,
prosím.
Po prečítaní túto časť uchovajte pre potreby neskoršieho
nahliadnutia.
Slovenčina 5
Bezpečnostné informácie
Dodržujte, prosím, všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tejto
príručke. V tomto návode sú použité nasledujúce bezpečnostné
symboly.
Bezpečnostné informácie
Dôležité výstražné symboly pre transport a umiestnenie
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE
• Počas transportu a inštalácie spotrebiča je nutné dbať,
aby nedošlo k poškodeniu žiadnej časti okruhu chladenia.
- Únik chladiva z potrubia môže spôsobiť požiar alebo viesť
k poraneniu očí. Ak zistíte únik chladiva, nepribližujte sa
s otvoreným ohňom alebo zdrojom vznietenia a po niekoľko
minút dôkladne vetrajte vzduch v miestnosti, kde je spotrebič
umiestnený.
- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva izobután
(R-600a). Jedná sa o prírodný plyn, ktorý je šetrný k životnému
prostrediu, ale ktorý je tiež horľavý. Počas transportu
a inštalácie spotrebiča je nutné dbať, aby nedošlo k poškodeniu
žiadnej časti okruhu chladenia.
• Počas transportu a inštalácie chladničky sa nedotýkajte vodné
hadice na zadnej strane chladničky.
- To môže chladničku poškodiť a v dôsledku nemožno použiť
dávkovač vody.
Dôležité výstrahy vzťahujúce sa k inštalácii
VAROVANIE
• Chladničku chráňte pred vlhkosťou a neinštalujte na miesta,
na ktorých môže prísť do kontaktu s vodou.
- Poškodenie izolácie elektrických častí môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
• Nevystavujte chladničku priamemu slnečnému žiareniu ani
tepelnému sálanie zo sporákov, izbových vykurovacích telies
alebo iných spotrebičov.
6 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Slovenčina 7
Bezpečnostné informácie
• Nezapájajte do predlžovacieho kábla s viacerými zásuvkami
niekoľko spotrebičov súčasne. Chladnička by vždy mala byť
zapojená do samostatnej zásuvky, ktorej menovité napätie
zodpovedá parametrom na typovom štítku.
- Takéto zapojenie zaistí najlepší výkon a tiež zabraňuje
preťaženiu elektrických okruhov, ktoré spôsobuje prehrievanie
kabeláže a môže byť príčinou požiaru.
• Nezapájajte prívodný kábel do sieťovej zásuvky, ktorá je uvoľnená.
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Nepoužívajte prívodný kábel, ktorý na ktoromkoľvek mieste
vykazuje známky poškodenia alebo opotrebenia.
• Prívodný kábel príliš neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
• Neťahajte za elektrický kábel a príliš ho neohýbajte.
• Prívodný kábel neskrúcajte a neuťahujte.
• Nevešajte prívodný kábel za kovové predmety, neklaďte
naň ťažké predmety, neumiestňujte ho medzi predmetmi
a neschovávajte kábel v priestore za spotrebičom.
• Pri posúvaní chladničky dbajte, aby ste prívodný kábel
nepricvikli a nepoškodili.
- Môže tak vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Chladničku nikdy neodpájajte zo zásuvky ťahaním za prívodný
kábel. Vždy pevne uchyťte zástrčku a plynule ju vytiahnite zo
zásuvky.
- Poškodenie prívodného kábla môže mať za následok skrat,
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
• V okolí chladničky nepoužívajte spreje.
- Použitie spreja v blízkosti chladničky môže spôsobiť explóziu
alebo požiar.
• Neinštalujte tento spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
• Neinštalujte tento spotrebič na mieste, kde by mohol unikať plyn.
- Môže tak vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Chladnička musí byť pred spustením umiestnená a nainštalovaná
v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
• Zapojte vidlicu prívodného kábla do zásuvky tak, aby kábel visel
smerom dole.
- Ak zapojíte vidlicu hlavou dole, môže dôjsť k prerušeniu vodiča
s následkom požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Skontrolujte, či prívodný kábel nie je pomliaždený alebo
poškodený zadnou časťou chladničky.
• Udržujte baliaci materiál mimo dosahu detí.
- Existuje riziko udusenia v prípade, že si ho dieťa nasadí na hlavu.
• Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola zásuvka po
dokončení inštalácie prístupná.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo požiar.
• Neinštalujte tento spotrebič na vlhkom, mastnom ani prašnom
mieste, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu
a pôsobeniu vody (dažďovej kvapky).
- Poškodenie izolácie elektrických častí môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
• Pokiaľ je v chladničke prach alebo voda, odpojte prívodný kábel
zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Nestavajte sa a neklaďte predmety (bielizeň, zapálené sviečky
či cigarety, taniere, chemické prostriedky, kovové predmety atď.)
na spotrebič.
- Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, problémom
s funkciou výrobku alebo zraneniu.
• Pred prvým zapojením spotrebiča do zásuvky je potrebné
odstrániť všetky ochranné plastové fólie.
• Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú
hrať s poistnými krúžkami určenými pre nastavovanie dverí alebo
so svorkami pre uchytenie vodovodné prípojky.
8 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Slovenčina 9
Bezpečnostné informácie
- V prípade vdýchnutia alebo prehltnutia krúžku či svorky dieťaťom
hrozí nebezpečenstvo udusenia. Uchovávajte ich mimo dosahu
detí.
• Chladničku je nutné uzemniť.
- Pred skríningom alebo opravou ľubovoľnej časti spotrebiča sa
vždy uistite, že je chladnička uzemnená. Prípadné prebíjanie
spotrebiča môže viesť k závažným úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
• Ako uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne
vedenie ani iné možné bleskozvody.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k prebíjaniu
spotrebiča a úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.
- Toto môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, explózii,
alebo k problémom s funkciou výrobku.
• Jemne zastrčte prívodný kábel do zásuvky. Nepoužívajte
poškodenú zástrčku alebo elektrický kábel a skontrolujte
upevnenie zásuvky.
- Môže tak vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, nechajte ho vymeniť
výrobcom alebo jeho servisným zástupcom.
• Výmenu poistky na spotrebiči musí vykonať kvalifikovaný technik
nebo servisná spoločnosť.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo zranenia.
• Pri umiestnení prístroja sa uistite, že napájací kábel nie je
zachytený alebo poškodený.
• Do zadnej časti spotrebiča neumiestňuje niekoľko prenosných
zásuviek alebo prenosných napájacích zdrojov.
Bezpečnostné informácie
Upozornenie vzťahujúce sa k inštalácii
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
• Chladničku inštalujte na rovný povrch s dostatočne veľkým
priestorom okolo.
- Pokiaľ nie je chladnička vo vyrovnanej polohe, môže dôjsť
k zníženiu chladivosť a životnosti.
- Ventilačné otvory v plášti alebo konštrukcii spotrebiča nesmie
byť zakryté.
• Po inštalácii a zapnutí chladničky vyčkajte 2 hodiny, než do nej
začnete vkladať potraviny.
• Dôrazne odporúčame zveriť inštaláciu chladničky do rúk
kvalifikovaného inštalatéra alebo spoločnosti.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, explózii, problémom s funkciou výrobku alebo zraneniu.
10 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Dôležité výstrahy vzťahujúce sa na použitie
•
-
•
-
•
-
-
•
-
•
•
•
-
-
•
-
•
•
Nezapájajte zástrčku do zásuvky mokrými rukami.
Môže vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Neklaďte na horný povrch spotrebiča žiadne predmety.
Pri otváraní alebo zatváraní dverí by tieto predmety mohli
spadnúť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
Nevkladajte ruky, nohy či kovové predmety (napr. kuracie
paličky) do spodnej a zadnej časti chladničky.
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Ostré hrany môžu spôsobiť poranenie.
Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo predmetov
v mrazničke uložených mokrými rukami.
Mohli by ste si spôsobiť omrzliny.
Na chladničku nestavajte nádoby s vodou.
V prípade rozliatia hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
Do chladničky neukladajte prchavé ani horľavé látky (benzén,
riedidlá, propán, alkohol, éter, skvapalnený propán bután
a pod.).
Táto chladnička je určená len na skladovanie potravín.
Môže to spôsobiť popáleniny alebo poranenie.
Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa
s prístrojom nebudú hrať.
Nenechávajte prsty v styčných miestach. Vzdialenosti medzi
dverami a telom spotrebiče sú malé. Ak sa v okolí pohybujú
deti, buďte pri otváraní dverí chladničky opatrní.
Nedovoľte deťom vešať sa na dvere alebo dverné priehradky.
Môže dôjsť k vážnym zraneniam.
Nedovoľte deťom liezť dovnútra spotrebiča. Mohli by uviaznuť.
Slovenčina 11
Bezpečnostné informácie
VAROVANIE
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Nestrkajte ruky do medzery medzi podlahou a spotrebičom.
- Ostré hrany môžu spôsobiť poranenie.
• V chladničke neuchovávajte farmaceutiká, látky určené na
výskum a predmety a látky citlivé na teplotu.
- V chladničke sa nesmú skladovať výrobky, ktoré vyžadujú
presne regulovanú teplotu.
• Nevkladajte do chladničky / mrazničky elektrické spotrebiče
a nepoužívajte ich vnútri, ak k takému užívaniu nie sú určené
výrobcom.
• V prípade, že ucítite zápach farmaceutických prípravkov alebo
dymu, okamžite spotrebič odpojte zo zásuvky a kontaktujte
vaše servisné stredisko Samsung Electronics.
• Pokiaľ je v chladničke prach alebo voda, odpojte prívodný
kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko spoločnosti
Samsung Electronics.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Nedovoľte deťom stúpať na police.
- Police by sa mohla zlomiť.
• Nenechávajte dvere chladničky otvorené bez dozoru
a nedovoľte deťom vstupovať do vnútorného priestoru
chladničky.
• Nedovoľte malým deťom liezť do zásuvky.
- Hrozí nebezpečenstvo zadusenia alebo úrazu v prípade
uviaznutia v zásuvke.
• Neukladajte do chladničky príliš veľké množstvo potravín.
- Pri otváraní dverí by tieto predmety mohli spadnúť a spôsobiť
zranenie alebo poškodenie zariadenia.
• Na povrch spotrebiča nestriekajte prchavé látky, ako napríklad
insekticídy.
- Takéto látky môžu byť zdraviu škodlivé a môžu tiež spôsobiť
úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodiť výrobok.
12 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Slovenčina 13
Bezpečnostné informácie
• Do otvoru dávkovača vody, do žliabku zásobníka ľadu ani
do nádoby výrobníka ľadu nikdy nevkladajte prsty ani žiadne
predmety.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
• V okolí chladničky nepoužívajte a neskladujte žiadne látky
citlivé na teplotu, ako napr. horľavé spreje, predmety, suchý
ľad, lieky alebo chemikálie.
• Vo vnútornom priestore chladničky nepoužívajte sušič
vlasov. Nedávajte do chladničky zapálenú sviečku za účelom
odstránenia nepríjemných pachov.
- Môže tak vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Nádrž na vodu a zásobník ľadových kociek plňte iba pitnou
vodou (minerálnou alebo čistenú vodou).
- Nenalievajte do zásobníka čaj, džúsy alebo iontové nápoje.
Hrozí poškodenie chladničky.
• Nestavajte sa a neklaďte predmety (bielizeň, zapálené sviečky
či cigarety, taniere, chemické prostriedky, kovové predmety
atď.) na spotrebič. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, problémom s funkciou výrobku alebo zraneniu.
Na spotrebič nestavajte nádoby s vodou.
- V prípade rozliatia hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné prostriedky
pre urýchlenie procesu odmrazovania, okrem prostriedkov
odporúčaných výrobcom.
• Predchádzajte poškodeniu chladiaceho okruhu.
• Nikdy sa po dlhšiu dobu nepozerajte priamo do UV LED lampy.
- Ultrafialové lúče môžu spôsobiť poškodenie zraku.
• Nevkladajte police do chladničky hore nohami. Zarážky by
potom nemuseli fungovať správne.
- V prípade vypadnutia sklenené police hrozí zranenie osôb.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Nenechávajte prsty v styčných miestach. Vzdialenosti medzi
dverami a telom spotrebiče sú malé. Ak sa v okolí pohybujú
deti, buďte pri otváraní dverí chladničky opatrní.
• Ak zistíte únik plynného chladiva, nepribližujte sa s otvoreným
ohňom alebo zdrojom vznietenia a po niekoľko minút dôkladne
vetrajte vzduch v miestnosti, kde je spotrebič umiestnený.
- Nedotýkajte sa zariadenia ani sieťovej šnúry.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskra môže spôsobiť explóziu alebo požiar.
• Používajte iba osvetľovacie telesá LED dodávané výrobcom
alebo servisným zástupcom.
• Fľaše by mali byť skladované tesne pri sebe, aby nemohli
vypadnúť.
• Tento spotrebič je určený len pre domáce skladovanie potravín.
• Do otvoru dávkovača vody, do žliabku zásobníka ľadu ani
do nádoby výrobníka ľadu nikdy nevkladajte prsty ani žiadne
predmety.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
• Nepokúšajte sa opraviť, rozložiť či upraviť spotrebič sami od seba.
• Nepoužívajte iné ako štandardné poistky (napr. medené,
oceľové drôty atď.).
• Ak je chladničku potrebné opraviť, kontaktujte najbližšie
servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru, problémom s funkciou výrobku alebo zraneniu.
• Ak prestane svietiť vnútorné alebo vonkajšie LED osvetlenie,
kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
• Pokiaľ zo spotrebiča začne vychádzať zápach spáleniny alebo
dym, okamžite chladničku odpojte zo zásuvky a kontaktujte
servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
14 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Slovenčina 15
Bezpečnostné informácie
• Pred výmenou žiaroviek chladničky najskôr vypojte spotrebič
zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
• Ak vám bude výmena iného ako LED osvetlenie pôsobiť
problémy, kontaktujte servisné stredisko Samsung.
• Ak je spotrebič vybavený osvetlením LED, nedemontujte sami
kryt osvetlenie ani osvetľovacie teleso.
- Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
• Jemne zastrčte prívodný kábel do zásuvky.
• Nepoužívajte poškodenú zástrčku alebo elektrický kábel
a skontrolujte upevnenie zásuvky.
- Môže tak vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Bezpečnostné informácie
Upozornenie vzťahujúce sa na použitie
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
• Potraviny, ktoré sa úplne rozmrazili, neukladajte späť do
mrazničky. Do priestoru mrazničky neukladajte perlivé alebo
šumivé nápoje. Do mrazničky neukladajte fľaše ani sklenené
nádoby.
- Pri zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie.
• Používajte iba výrobník ľadu dodávaný k chladničke.
• Napájanie chladničky vodou pripájajte iba k zdroju pitnej vody.
Pre správnu funkciu výrobníka ľadu je nevyhnutný tlak vody
20-125 psi (138-862 kPa). Pokiaľ nebudete dlhší čas doma
(napríklad cez prázdniny) a nebudete používať dávkovač vody
alebo ľadu, zatvorte vodný ventil.
- Inak môže dôjsť k úniku vody.
• Ak nebudete chladničku veľmi dlho používať (3 týždne alebo
dlhšie), vyprázdnite ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju od
elektrickej siete, uzavrite vodovodný ventil, utrite prebytočnú
vlhkosť z vnútorných stien a nechajte otvorené dvierka, aby vo
vnútri chladničky nedochádzalo ku vzniku zápachu a plesní.
• V rámci zaistenia optimálnej prevádzky chladničky:
- Neumiestňujte potraviny do tesnej blízkosti ventilačných
otvorov v zadnej časti chladničky, pretože by obmedzili
cirkuláciu vzduchu vo vnútri chladiaceho priestoru.
- Potraviny pred uložením do chladničky dobre zabaľte alebo ich
uzavrite do vzduchotesných nádob.
- Neukladajte do mrazničky sklenené fľaše a perlivé nápoje.
Mohli by vplyvom nízkych teplôt prasknúť. Poškodené
sklenené fľaše môžu spôsobiť poranenie.
16 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Slovenčina 17
Bezpečnostné informácie
- Dodržujte maximálnu dobu skladovateľnosti uvedenú
na mrazených potravinách.
- Chladničku nie je nutné odpájať od elektrickej siete, ak nebudete
doma dlhšie ako tri týždne. Ak však budete preč viac ako tri
týždne, vytiahnite všetky potraviny a ľad v nádobe na ľad,
odpojte chladničku od siete, zatvorte vodný ventil, utrite
prebytočnú vlhkosť z vnútorných stien a nechajte dvere
otvorené, aby sa zabránilo zápachom a plesni.
• Neukladajte do mrazničky sklenené nádoby, fľaše a perlivé
nápoje.
- Fľaša by mohla zamrznúť, prasknúť a tak spôsobiť zranenie.
• Do priestoru mrazničky neukladajte perlivé alebo šumivé
nápoje. Do mrazničky neukladajte fľaše ani sklenené nádoby.
- Pri zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie
alebo poškodenie zariadenia.
• Zákonná záruka a zásahy.
- Na akékoľvek zmeny a úpravy vykonané treťou stranou na
tomto spotrebiči sa nevzťahuje záruka spoločnosti Samsung
a spoločnosť Samsung v takýchto prípadoch nezodpovedá za
akékoľvek bezpečnostné incidenty alebo škody spôsobené
týmito úpravami.
• Uistite sa, že ventilačné otvory vo vnútri chladničky nič neblokuje.
- Ak sú ventilačné otvory zakryté, najmä plastovým vreckom,
môže dôjsť k neprimeranému poklesu teploty. Ak je táto doba
ochladzovanie príliš dlhá, môže dôjsť k prasknutiu vodného
filtra a úniku vody.
• Používajte iba výrobník ľadu dodávaný k chladničke.
• Utrite vlhkosť vo vnútri chladničky a nechajte otvorené dvere.
- V opačnom prípade môže vzniknúť zápach a pleseň.
• Po vypojení spotrebiča z elektrickej zásuvky počkajte aspoň
päť minút, než ho opäť zapojíte.
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Ak plánujete dlhú dovolenku alebo nebudete používať
chladničku po dlhú dobu (3 týždne alebo dlhšie), vyprázdnite
ju vrátane nádoby na ľad, odpojte ju od siete, zatvorte vodný
ventil, utrite prebytočnú vlhkosť z vnútorných stien a nechajte
dvere otvorené, aby sa zabránilo zápachom a plesni.
• V prípade, že dôjde k styku spotrebiča s vodou, odpojte ho
zo zásuvky a kontaktujte vaše servisné stredisko Samsung
Electronics.
• Vyhýbajte sa použitiu neprimeranej sily pri manipulácii so
sklenenými povrchmi.
- Rozbité sklo môže spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.
• Nádrž na vodu a zásobník ľadových kociek používajte iba
s pitnou vodou (kohútikovú, minerálnú alebo filtrovanú).
- Neplňte nádrž čajom alebo športovými nápojmi. Mohlo by
to viesť k poškodeniu chladničky.
• Dajte pozor na prípadné uviaznutie prstov vo dverách
chladničky.
• Pokiaľ dôjde k zaplaveniu chladničky vodou, kontaktujte
najbližšie servisné stredisko.
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
• V košíkoch vo dvierkach chladničky nenechávajte
rastlinný olej. Olej môže stuhnúť, získať pachuť a stať sa
nepoužiteľným. Okrem toho môže dôjsť k presakovaniu
z otvorenej nádoby a olej, ktorý z nej unikne, môže spôsobiť
prasknutie košíka v dvierkach. Po otvorení fľaše s olejom
odporúčame ju uchovávať na chladnom a tmavom mieste,
napríklad v skrinke alebo špajze.
- Príklady rastlinného oleja: olivový olej, kukuričný olej, hroznový
olej atď.
18 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Upozornenie vzťahujúce sa k čisteniu
• Nestriekajte vodu priamo na vnútorný alebo vonkajší povrch
chladničky.
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
• Vo vnútornom priestore chladničky nepoužívajte sušič vlasov.
• Nedávajte do chladničky zapálenú sviečku za účelom
odstránenia nepríjemných pachov.
- Môže tak vzniknúť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
• Nestriekajte čistiace prostriedky priamo na displej.
- Mohli by sa zotrieť nápisy vytlačené na displeji.
• Ak sa do spotrebiča dostane cudzie tekutina (napr. Voda),
odpojte chladničku zo zásuvky a kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Prípadné nečistoty na vidlici zástrčky prívodného kábla
odstráňte čistou, suchou handrou. Na čistenie elektrické
zástrčky nikdy nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handru.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Nečistite spotrebič priamym striekaním vody.
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo ani chlór.
- Tieto látky môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
• Do otvoru dávkovača nikdy nevkladajte prsty ani žiadne predmety.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.
• Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič zo zásuvky.
- V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom alebo požiaru.
• Na čistenie chladničky použite čistú hubku alebo mäkkú
handričku a jemný čistiaci prostriedok.
Slovenčina 19
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Na vonkajšie povrchy (dvierka a skriňa), plastové diely
a vnútorné obloženie a tesnenie nepoužívajte abrazívne ani
hrubé čistiace prostriedky, napríklad spreje na okná, čistiace
piesky, horľavé kvapaliny, kyselinu chlorovodíkovú, čistiace
vosky, koncentrované čistiace prostriedky, bielidlá ani čistiace
prostriedky obsahujúce ropné produkty.
- Mohlo by dôjsť k poškriabaniu alebo poškodeniu materiálu.
• Sklenené police ani kryty nečistite teplou vodou, ak sú studené.
Sklenené police a kryty by mohli v prípade náhlych zmien
teploty alebo nárazov (napríklad úder alebo pád) prasknúť.
20 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Dôležité výstrahy vzťahujúce sa k likvidácii
• Obalové materiály tohto výrobku prosím zlikvidujte spôsobom
šetrným k životnému prostrediu.
• Pred odvozom spotrebiča k likvidácii skontrolujte, či nie je
poškodené žiadne potrubie ani zariadenie na jeho zadnej
strane.
• Použitým chladivom je R-600a alebo R-134a. Typ chladiva
pre vašu chladničku zistíte na štítku kompresora spotrebiča
alebo na typovom štítku vo vnútri chladničky. Pokiaľ chladnička
obsahuje horľavý plyn (chladivo R-600a), požiadajte o pokyny
k likvidácii príslušný miestny úrad ochrany životného
prostredia.
• Pred odložením výrobku určeného k likvidácii demontujte
dvere alebo dverné tesnenia a zámky dverí, aby vo vnútri
nemohli uviaznuť malé deti alebo zvieratá. Deti musia byť pod
dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú
hrať. Deti by mohli uviaznuť vo vnútri a zraniť sa alebo sa
udusiť.
- Deti by mohli uviaznuť vo vnútri a zraniť sa alebo sa udusiť
a zomrieť.
• Súčasťou izolačného materiálu je cyklopentán. Plyny použité
v izolačných materiáloch vyžadujú špeciálne postupy
likvidácie. Postup riadnej likvidácie tohto výrobku vám
oznámi miestny úrad ochrany životného prostredia.
• Uchovávajte všetky materiály obalu mimo dosahu detí.
Môžu pre nich predstavovať nebezpečenstvo.
- V prípade, že si dieťa nasadí cez hlavu sáčok alebo iný baliaci
materiál, hrozí nebezpečenstvo udusenia.
Slovenčina 21
Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE
Bezpečnostné informácie
Ďalšie tipy pre správne použitie
Bezpečnostné informácie
• V prípade výpadku elektrickej energie kontaktujte energetickú
spoločnosť s otázkou, ako dlho bude výpadok trvať.
• Väčšina výpadkov elektrickej energie netrvá dlhšie ako jednu
alebo dve hodiny, čo teplotu v mrazničke neovplyvní. V čase
výpadku prúdu však obmedzte otvárania dverí mrazničky na
minimum.
• Ak by výpadok elektrickej energie trval dlhšie ako 24 hodín,
vyberte všetko mrazené potraviny.
• Výkon chladničky nemusia byť konzistentné (teplota
v mrazničke môže neprimerane rásť a mrazené potraviny
tak môžu začať topiť) v prípade, že sa bude dlhšiu dobu
nachádzať na mieste, v ktorom sa teploty stále pohybujú
pod prípustnými hodnotami.
• Niektorým potravinám uloženie do chladničky nesvedčí
a môže mať negatívny vplyv na ich čerstvosť.
• Vaša mraznička je vybavená funkciou odmrazovánia.
To znamená, že nie je nutné ju ručne odmrazovať.
Táto činnosť bude prebiehať automaticky.
• Teplota sa počas odmrazovania zvyšuje podľa požiadaviek
noriem ISO. Ak však chcete predísť nežiaducemu zvýšeniu
teploty zmrazených potravín počas odmrazovania mrazničky,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera.
• Potraviny, ktoré sa úplne rozmrazili, neukladajte späť do
mrazničky.
• Teplota časti (častí) s dvomi hviezdičkami alebo priestoru
(priestorov), ktoré majú symbol dvoch hviezdičiek ( ) je
o niečo vyššia ako teplota v ostatných častiach mrazničky.
Časť (časti) alebo priestor (priestory) s dvomi hviezdičkami
je (sú) založená (založené) na usmerneniach a / alebo stavu
dodania.
22 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Rady, ako šetriť energiu
Spotrebič je určený pre použitie v domácnostiach
a podobnom prostredí, teda napríklad
• zamestnanecké kuchynské oblasti v predajniach, kanceláriách
a iných pracovných prostrediach,
• vo farmárskych domoch a klientmi hotelov, motelov a iných
rezidenčných prostredí,
• prostrediach poskytujúcich nocľah s raňajkami,
• catering a podobné, nie maloobchodné aplikácie.
Slovenčina 23
Bezpečnostné informácie
• Spotrebič umiestnite do chladnej, suchej miestnosti
s primeranou ventiláciou. Zaistite, aby nebol vystavený
priamemu slnečnému žiareniu a nikdy ho nestavajte
do blízkosti priameho zdroja tepla (napríklad radiátora).
• Pre úsporu energie sa odporúča neblokovať ventilačné otvory
a mriežky.
• Teplé potraviny nechajte pred vložením do mrazničky vychladnúť.
• Zmrazené potraviny nechávajte rozmraziť v chladničke.
Môžete tak využiť nízke teploty zmrazených potravín pre
chladenie potravín uložených v chladničke.
• Počas vyberania alebo ukladania potravín do mrazničky
nenechávajte dvere príliš dlho otvorené. Čím kratšiu dobu
budú dvere otvorené, tým menej námrazy sa v mrazničke
bude vytvárať.
• Chladničku je vhodné inštalovať tak, aby po stranách a za
zadnou stranou bol voľný priestor. Tým pomôžete znížiť
spotrebu energie a tiež sumy na vašich složenkách.
• Optimálnej spotreby elektrickej energie dosiahnete
zachovaním vnútorných častí (priehradiek, košov a políc)
na pozíciách, do ktorých boli umiestnené výrobcom.
Bezpečnostné informácie
Inštrukcie vzťahujúce sa ku smernici OEEZ
Bezpečnostné informácie
Správna likvidácia tohto produktu
(Likvidácia elektrických a elektronických odpadov)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, jeho príslušenstva alebo dokumentácii
znamená, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napríklad
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) je po skončení životnosti
zakázané likvidovať ako bežný komunálny odpad. Možným
negatívnym vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí predísť
tým tieto výrobky oddeľovať od ostatných typov odpadu a ich
zodpovednú recykláciou na účel udržateľného využívania druhotných
surovín.
Používatelia musia kontaktovať buď predajcu, u ktorého tento produkt
zakúpili alebo miestny úrad a zistiť, kde a ako môžu tieto predmety
ekologicky recyklovať.
Komerční používatelia musia kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť
všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nesmie byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach
týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad
REACH, nájdete na webovej stranke: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Len u produktov predávaných v krajinách EÚ)
24 Slovenčina Bezpečnostné informácie
Inštalácia
Slovenčina 25
Inštalácia
Príprava na inštaláciu chladničky
Blahoželáme vám k zakúpeniu chladničky Samsung Side-by-Side. Dúfame,
že budete mať radosť z mnohých moderných funkcií a účinnosti, ktorú tento
nový spotrebič ponúka.
Výber najlepšieho miesta pre chladničku
Inštalácia
• Stabilný, vyrovnaný povrch, ktorý nebude blokovať ventilačné otvory
spotrebiča
• Mimo priame slnečné svetlo
• S dostatočným priestorom pre otváranie a zatváranie dverí
• Ďaleko od zdrojov tepla
• S dostatočným priestorom pre údržbu a servis
• Prípustný rozsah okolitej teploty: od 5 °C do 43 °C
Rozsah teplôt pre efektívny výkon
Táto chladnička je navrhnutá pre štandardnú prevádzku podľa rozsahu
teplôt určeného klimatickú triedou.
Trieda
Symbol
Rozšírená teplota
Teplota
Subtropická
Tropická
SN
N
ST
T
Rozsah okolitej teploty (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 až +32
+10 až +32
+16 až +32
+16 až +32
+16 až +38
+18 až +38
+16 až +43
+18 až +43
POZNÁMKA
• Chladiaci výkon a spotreba elektrickej energie chladničky môže byť ovplyvnená okolitou
teplotou, frekvenciou, s ktorou sa otvárajú dvere, a umiestnením chladničky. Odporúčame
použitie adekvátneho nastavenia teploty.
26 Slovenčina Inštalácia
Voľný priestor
Zaistite dostatočný priestor pre inštaláciu chladničky na rovný povrch.
Celkový priestor potrebný pri použití. Pozri nákresy a rozmery nižšie.
25 mm
1163 mm
25 mm
1546 mm
POZNÁMKA
• Pri inštalácii zaistite priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. To pomôže znížiť spotrebu energie
a vaše účty za energie.
• Chladničku neinštalujte na miesta, na ktorých teplota klesne pod 50 °F (10 °C).
• Než odstránite dvere mrazničky, uistite sa, že ste odpojili prívod vody.
Slovenčina 27
Inštalácia
minimálne
50 mm
minimálne 50 mm
Inštalácia
Odobratie dverí chladničky
V prípade, že chladnička nemôže prejsť dverami, môžete sňať dvere.
Skutočný vzhľad chladničky sa môže líšiť od obrázku a popisu v závislosti od
modelu a krajinu.
1. Odstránenie krytu prednej nohy
Najprv otvorte dvere mrazničky aj chladničky a po otočení tromi skrutkami
proti smeru hodinových ručičiek vyberte kryt prednej nohy.
Inštalácia
Oddelenie prívodného vodovodného potrubia od chladničky.
1. Vodovodné potrubie zložte stlačením spojky
vysuňte.
1
a potrubie
:
1
2
POZNÁMKA
• Vodovodné potrubie nerežte. Jemne ho odpojte od spojky.
28 Slovenčina 2
potom
Inštalácia
2. Vybratie priečinku mrazničky
Niekoľko vecí, ktoré je potrebné spomenúť.
• Uistite sa, že dvere môžete ľahko vysunúť, aby nedošlo k ohnutiu alebo nalomeniu závesov.
• Dajte pozor, aby ste nepoškodili kabeláž na dverách.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo poškriabaniu dverí, položte ich na chránený povrch.
‌1. Keď sú dvere mrazničky zatvorené, odstráňte kryt horného závesu 1
použite skrutkovač a potom káble jemne odpojte, jemne ich oddeľte 2 .
Inštalácia
2
1
2. Odstráňte skrutky závesu 3 a zemniacu skrutku, 4 otáčajte ich proti
smeru hodinových ručičiek a zložte horný záves 5 . Dajte pozor, aby na
vás dvere počas snímania nespadli.
4
3
5
3. Dvere odoberte zo spodného závesu
nahor 7 .
7
6
6
opatrným zdvíhaním dverí smerom
UPOZORNENIE
• Dajte pozor, aby ste
nepoškodili kabeláž
na dverách.
Slovenčina 29
Inštalácia
Vybratie dverí chladničky
1. Keď sú dvere zatvorené, kryt horného závesu odstráňte
skrutkovača.
1
pomocou
1
Inštalácia
2. Odstráňte skrutky závesu 2 a zemniacu skrutku, 3 otáčajte ich proti
smeru hodinových ručičiek a zložte horný záves 4 . Dajte pozor, aby na
vás dvere počas snímania nespadli.
2
3
4
3. Dvere odoberte zo spodného závesu
nahor 6 .
30 Slovenčina 5
opatrným zdvíhaním dverí smerom
Inštalácia
Opakované nasadenie dverí chladničky
Akonáhle chladničku bezpečne umiestnite na miesto, kde ju chcete ponechať,
je čas nasadiť dvere späť.
Opakované nasadenie dverí mrazničky
7
5
3
6
4
Inštalácia
1. D
riek horného závesu 3
zasuňte do otvoru v rohu dverí
mrazničky 4 . Uistite sa, či je
záves vyrovnaný medzi otvorom
pre horný záves 5 a otvorom
v skrini a znovu vložte skrutky 6
závesu a uzemňovaciu skrutku 7 ,
otočte nimi v smere 8 hodinových
ručičiek.
8
2. Znovu zapojte káble.
3. P
rednú časť krytu horného
závesu 9 dajte do prednej časti
horného závesu a znovu 10
upevnite pomocou skrutky.
10
9
Slovenčina 31
Inštalácia
Opakované nasadenie
dverí chladničky
3
1. O
tvor v rohu dverí chladničky 3
umiestnite nad spodný 4 záves.
4
Inštalácia
2. D
riek horného závesu 5 zasuňte do
otvoru v závese 6 Uistite sa, či je záves
vyrovnaný medzi otvorom horného závesu
7 a otvorom v hornej časti skrine 9 .
Potom znovu nasaďte skrutky 9 závesu
a uzemňovaciu skrutku, 10 otočte ich
v smere hodinových ručičiek.
3. P
rednú časť krytu horného závesu
11 dajte do prednej časti horného
závesu a znovu 12 upevnite
pomocou skrutky.
32 Slovenčina 12
11
Inštalácia
Opakované nasadenie vodovodného potrubia
1. Vodovodné potrubie
1
zasuňte do spojky
2
.
2
1
Stred priehľadné spojky
spona A (1/4”)
(6,35 mm)
Opakované nasadenie krytu prednej nohy
POZNÁMKA
• Pred nasadením krytu skontroluje, či nedochádza k úniku vody z konektora.
• Kryt prednej nohy vymeňte otočením troch skrutiek v smere hodinových ručičiek,
ako je znázornené na obrázku.
Kryt prednej nohy
Skrutka
Slovenčina 33
Inštalácia
2. Vodovodné potrubie musí byť plne zasunuté do stredu transparentné
spojky, aby sa predišlo úniku vody zo zásobníka.
3. Zasuňte sponu a skontrolujte, či drží potrubia pevne.
Inštalácia
Chladničku vyrovnajte
Teraz, keď sú dvere späť na chladničke, sa musíte uistiť, že je chladnička
vyrovnaná a potom môžete vykonať finálne úpravy. Ak nie je chladnička
vyrovnaná, nebude možné vykonať dokonale rovné nasadenie dverí.
POZNÁMKA
• Nastaviť je možné tak prednú časť chladničky.
Keď sú dvere mrazničky nižšie ako chladnička
Inštalácia
Plochý skrutkovač zasuňte do
zárezu na nohe, otočte ním
v smere hodinových ručičiek
alebo proti smeru hodinových
ručičiek a mrazničku vyrovnajte.
Noha
Skrutkovač
Keď sú dvere mrazničky vyššie ako chladnička
Plochý skrutkovač zasuňte do
zárezu na nohe, otočte ním
v smere hodinových ručičiek
alebo proti smeru hodinových
ručičiek a chladničku
vyrovnajte.
Noha
Skrutkovač
POZNÁMKA
• Najlepší spôsob vykonávania menších úprav dverí nájdete v nasledujúcej časti.
• Nohy produktu nie sú pri odoslaní z továrne upravené. Uistite sa, že sa nohy dotýkajú
podlahy a produkt pred použitím vyrovnajte.
• Z bezpečnostných dôvodov vyrovnajte polohu chladničky tak, aby bola predná strana
nepatrne vyššia než zadné.
34 Slovenčina Inštalácia
Menšie úpravy dverí
Nezabudnite, že vyrovnanie chladničky je nevyhnutné pre to,
aby dvere boli dokonale rovné. Ak potrebujete pomoc, prečítajte
si predchádzajúce časť venovanú vyrovnanie chladničky.
Keď sú dvere mrazničky
vyššie ako chladnička
V prípade odstránenia nerovnováhy je postup rovnaký. Otvorte dvere
a upravte ich, a to nasledujúcim spôsobom:
1. Odskrutkujte maticu
konca skrutky 2 .
1
zo spodného závesu tak, aby dosiahla horného
3
Kľúč
2
1
Skrutka
Matica
POZNÁMKA
• Akonáhle uvoľníte maticu 1 , uistite sa, že použijete imbusový kľúč (4 mm) 3 ktorého
pomocou uvoľníte skrutku 2 proti smeru hodinových ručičiek. Maticu by ste potom mali
dokázať odskrutkovať 1 len pomocou prstov.
2. U
pravte rozdiel výšky medzi dverami, a to otočením skrutky
a proti smeru hodinových ručičiek.
2
v smere
3
Kľúč
2
Skrutka
POZNÁMKA
Pri otočení v smere hodinových ručičiek sa dvere posunú nahor.
Slovenčina 35
Inštalácia
Nastavenie časti
Inštalácia
3. Po nastavení dverí otočte maticou 1 v smere hodinových ručičiek
tak, aby sa dostala do spodnej časti skrutky, potom skrutku 3 znova
dotiahnite kľúčom a maticu upevnite na mieste 1 .
3
Kľúč
1
Matica
2
Skrutka
Inštalácia
POZNÁMKA
Ak maticu neupevníte pevne, skrutka sa môže uvoľniť.
Kontrola potrubia zásobníka na vodu (voliteľného)
Zásobník je iba jednou z radu užitočných funkcií vašej novej
chladničky Samsung. V záujme podpory lepšieho zdravia vodný filter
Samsung odstraňuje z vody nežiadúce častice. Avšak nesterilizujú
ani neničí mikroorganizmy. Za týmto účelom budete musieť zakúpiť
systém určený na čistenie vody.
Aby výrobník ľadu fungoval správne, je nutný tlak vody 138 ~ 862 Kpa.
Za normálnych podmienok možno papierový pohárik s objemom
170 cc naplniť behom 10 sekúnd.
Ak je chladnička inštalovaná v oblasti s nízkym tlakom vody (pod
138 Kpa), môžete nainštalovať posilňovacie čerpadlo a nízky tlak tak
kompenzovať.
Uistite sa, že je nádrž na vodu v chladničke správne naplnená. Aby
to bolo možné stlačte páčku zásobníka na vodu a držte ju kým voda
z odtoku vyteká.
POZNÁMKA
Súčasťou balenia sú sady pre inštaláciu vodovodného potrubia.
Nájdete ich v zásuvke mrazničky.
36 Slovenčina Inštalácia
Inštalácia potrubia zásobníka na vodu (voliteľného)
Inštalácia potrubia
Upevňovací prvok
vodovodného potrubia a skrutky
Konektor
potrubia
Vodovodné
potrubie
Spona filtera
Zapojenie vodovodného potrubia
Spojenie vodovodného potrubia so spojkou a kohútikom.
1. Zatvorte hlavný prívod vody.
SPOJKA „A“
2. Spojku „A“ pripojte ku kohútiku.
UPOZORNENIE
Vodovodné potrubie musí byť
pripojené k potrubiu sa studenou
vodou. Ak je pripojené k potrubiu
s horúcou vodou, môže dôjsť
k zlyhaniu.
PÁSKA
ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE
Na túto inštaláciu vodovodného potrubia sa nevzťahuje záruka
výrobcu chladničky alebo výrobníka ľadu.
Aby ste minimalizovali nebezpečenstvo nákladných škôd,
postupujte podľa pokynov.
POZNÁMKA
Pokiaľ nie je spojka pre kohútik vhodná, kontaktujte najbližší
autorizovaný servis a kúpte si správne spojky.
Slovenčina 37
Inštalácia
Filter
Inštalácia
Vyberte miesto inštalácie filtra.
• Ak chcete znova namontovať
vstupné a výstupné stranu filtra
počas inštalácie filtra, pozrite
sa na referenčnú obrázok.
• Po meranie vzdialenosti medzi
filtrom a kohútom studenej vody
odstráňte vodný prípojku pripojenú
k filtru na príslušné miesto.
ODTOK POTRUBIA
STRANA FILTRA
90 stupňov
FILTROVANÁ VODA
Inštalácia
PŘÍTOK PO
STRANE FILTRA
ODKAZY
SPOJKA
Odstránenie zvyškových látok vo filtri.
• Otvorte hlavný vodovodný kohútik
a skontrolujte, či voda preteká
vodné trubkou na strane pre
prívod vody do filtra.
• Ak nepreteká, skontrolujte,
či je vodovodný kohútik otvorený.
• Kohútik nechajte otvorený, pokým
nezačne vytekať čistá voda
a všetky zvyškové látky, ktoré
sa počas výroby nahromadili,
nezmizne.
VÝSTUPNÁ
STRANA FILTRA
VODY
Pripojte uzamykacie stanice filtra.
• Držte filtrovací uzávery vo vhodnej
polohe (napr. pod umývadlom)
a pevne ich pripevnite na miesto,
kam ho naskrutkujete.
STANICA SO
DVOMA FILTRAMI
STANICA SO
DVOMA FILTRAMI
38 Slovenčina FILTER
VODOVODNÉ
POTRUBIE
Inštalácia
Filter zaistite v pozícii.
• Filter zabezpečte na mieste, ako je
znázornené na obrázku po pravej
strane.
VODOVODNÉ
POTRUBIE
STANICA SO
ZÁMKOM
FILTRA
FILTER
UPEVŇOVACIA
PÁSKA
• Z chladničky odstráňte kryt
kompresora.
• Vodovodné potrubie pripojte
k ventilu, ako je znázornené
na obrázku.
• Po pripojení skontrolujte,
či nedochádza k úniku.
Ak áno, zapojenie opakujte.
• Znovu nasaďte kryt kompresora
chladničky.
VODOVODNÉ POTRUBIE
SPOJOVACIA MATICA
KRYT KOMPRESORA
CHLADNIČKY
Vodovodné potrubie zaistite.
• - Pomocou spony „A“ pripevnite
vodovodné potrubie k stene
(zadná strana chladničky).
• - Keď je vodovodné potrubie
zabezpečené, uistite sa, či nie je
vodovodné potrubie nadmerne
ohnuté, prepichnuté alebo
stlačené.
SPONA A
VODOVODNÉ
POTRUBIE
Slovenčina 39
Inštalácia
Pripojte vodovodné potrubie k chladničke.
Inštalácia
Odstránenie všetkých zvyškových látok vo vodovodnom potrubí
po Inštalácii filtra (voliteľné).
Inštalácia
1. Zapnite prívod vody a vypnite ventil na
vodovodnom potrubí.
2. Vodu nechajte pretekať zásobníkom
kým nepotečie čistá voda (približne 1 l).
Tak sa vyčistí napájací systém a z potrubia
sa odstráni vzduch.
3. V niektorých domácnostiach bude potrebné
vykonať doplnkové prepláchnutie.
4. Otvorte dvere chladničky a uistite sa,
že z vodného filtra neuniká žiadna voda.
Voda
Ľad
POZNÁMKA
• Novo nainštalovaná náplň filtra môže spôsobiť vystrieknutie zo zásobníka na vodu.
Je to spôsobené vzduchom, ktorý sa dostane do potrubia. Nemalo by to spôsobiť žiadne
problémy s prevádzkou.
Skontrolujte množstvo vody v zásobníku na ľad. (Voliteľné)
1. Nadvihnite kôš výrobníka ľadu a jemne ho vysuňte z mrazničky.
2. Keď stlačíte tlačidlo Test na 1,5 sekundy, zásobník na kocky ľadu sa po
otočení naplní vodou z vodovodného kohútika. Skontrolujte, či je množstvo
vody správne (pozri obrázok nižšie).
Ak je hladina vody príliš nízka, kocky ľadu budú malé. Ide o problém tlaku
vody v hlavnom vodovodnom potrubí, nie o problém chladničky.
1
2
Kontrola hladiny vody
Jednotka na výrobu ľadu
Rameno senzora
40 Slovenčina Tlačidlo
Test
Prevádzka
Nastavenie chladničky
POUŽITIE ZÁSOBNÍKA NA LED (voliteľného)
Keď sa teplota v mrazničke dostane pod nula stupňov, môžete začať vyrábať ľad.
1. V
ytiahnite
zásobník na
ľad.
3. Umiestnite ho
do zásobníka.
2. D
o výrobníka
ľadu nalejte
studenú
vodu tak,
aby dosiahla
značky pre
hladinu vody
vo výrobníku.
4. Stlačte tlačidlo
výrobníka
ľadu a ľad sa
po uvoľnení
automaticky
uvoľnení do
zásobníka na ľad.
Vysuňte zásobník
na ľad.
Slovenčina 41
Prevádzka
Teraz, keď ste novú chladničku nainštalovali a umiestnili, ste pripravení na
nastavenie a využitie nových funkcií spotrebiča.
Po dokončení týchto krokov bude chladnička plne prevádzky schopná. Kým
nie, najprv skontrolujte napájanie a zdroj napájania alebo sa pokúste problém
odstrániť podľa pokynov obsiahnutých v časti odstraňovaní problémov. Ak máte
ďalšie otázky, kontaktujte servisné centrum Samsung Electronics.
1. Chladničku umiestnite na vhodné miesto tak, aby medzi stenou
a chladničkou zostal dostatočný priestor. Postupujte podľa pokynov
pre inštaláciu obsiahnutých v tomto návode.
2. Akonáhle je chladnička zapojená, uistite sa, že sa po otvorení dverí
rozsvieti vnútornú časť.
3. Ovládanie teploty nastavte na najchladnejšie teplotu a počkajte hodinu.
Mraznička by mala začať mierne mraziť a motor by sa mal hladko spustiť.
4. Po zapojení chladničky do siete bude chvíľu trvať než dosiahne vhodnej
teploty. Akonáhle je teplota v chladničke dostatočne nízka, môžete
v chladničke skladovať potraviny a nápoje.
Prevádzka
1. V
ytiahnite
zásobník na
ľad.
3. Umiestnite
ho pod policu
v mrazničke
alebo na polici
v mrazničke.
2. D
o výrobníka
ľadu nalejte
vodu tak,
aby dosiahla
značky pre
hladinu vody vo
výrobníku.
4. Aby ste oddelili
jednotlivé kocky
ľadu, zásobník
na ľad vysuňte,
držte ho za
konce, potom
ho jemne otočte.
Prevádzka
42 Slovenčina Prevádzka
Použitie ovládacieho panela (voliteľného)
3
1
5
2
7
6
4
2
7
1
5
6
UPOZORNENIE
• Pri nepoužívaní sa displej Dual Flow a Filter (zelený) vypne, a stlačenie tlačidla alebo
otvorenie dverí ho znova zapne, to je normálne.
(TLAČIDLO DOVOLENKA)
UPOZORNENIE
• Dôrazne odporúčame, aby ste v prípade, že zvolíte funkciu Dovolenka
z chladničky vytiahli potraviny a nenechávali dvere otvorené.
Stlačením tlačidla Dovolenka a tlačidlá Chladnička na 3 sekundy sa
všetky tlačidlá zamknú. Fungovať nebude ani páka zásobníka na vodu
a páka na uvoľnenie ľadu zo zásobníka. Ak chcete túto funkciu zrušiť,
tieto dve tlačidlá znova stlačte na 3 sekundy.
Stlačte tlačidlo Chladnička a nastavte chladničku na požadovanú teplotu.
7. FRIDGE BUTTON
(TLAČIDLO CHLADNIČKA) Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí 1 °C a 7 °C (34 °F a 45 °F).
6. CHILD LOCK FUNCTION
(FUNKCIE DETSKÉHO
ZÁMKU)
Slovenčina 43
Prevádzka
Urýchli čas potrebný na zmrazenie výrobkov v mrazničke. To môže byť
1. POWER FREEZE
užitočné, ak potrebujete rýchlo zmraziť veci, ktoré sa ľahko poškodí,
BUTTON (TLAČIDLO
alebo ak sa teplota v mrazničke výrazne zvýšila (napríklad ak boli dvere
VÝKONNÉHO MRAZENIA)
otvorené).
2. FREEZER BUTTON
Stlačte tlačidlo Mraznička a nastavte mrazničku na požadovanú teplotu.
(TLAČIDLO MRAZNIČKA) Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí -14 °C a -25 °C.
3. ICE TYPE BUTTON
Pomocou tohto tlačidla si vyberte kocky ľadu, drvený ľad alebo funkciu
(TLAČIDLO TYP ĽADU)
výroby ľadu vypnite.
4. FILTER CHANGE BUTTON Pri výmene filtra stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy a harmonogram filtra
(TLAČIDLO VÝMENA
resetujte.
FILTRA)
Ak sa chystáte na dovolenku alebo obchodnú cestu alebo ak nebudete
chladničku používať, stlačte tlačidlo Dovolenka. Keď vyberiete vypnutie
priestoru chladničky, rozsvieti sa kontrolka LED Dovolenka.
5. VACATION BUTTON
Prevádzka
Použitie ovládacieho panela (voliteľného)
Segment „88“ v časti Mraznička označuje aktuálnu teplotu v mrazničke.
Segment „88“ v časti Chladnička označuje aktuálnu teplotu v chladničke.
Prevádzka
Power Freeze (Výkonné mrazenie)
Táto ikona sa rozsvieti keď aktivujete funkciu „Výkonné mrazenie“.
Keď máte dosť, jednoducho znovu stlačte tlačidlo a režim „Výkonné mrazenie“
zrušte.
UPOZORNENIE
• Keď použijete túto funkciu, spotreba energie chladničky sa zvýši. Táto funkcia musí byť
aktivovaná ešte pred umiestnením veľkého množstva potravín do priestoru mrazničky,
minimálne 24 hodín vopred.
Detská zámka
Táto ikona sa rozsvieti akonáhle aktivujete funkciu Detský zámok stlačením
tlačidla Dovolenka alebo tlačidla Výkonné chladenie a tlačidlá Chladnička,
súčasne na 3 sekundy. Reaktiváciu vykonáte opakovaným stlačením týchto
dvoch tlačidiel na 3 sekundy.
44 Slovenčina Prevádzka
Kontrolka filtra (voliteľné)
Keď sa kontrolka filtra rozsvieti, je čas na výmenu filtra. Spravidla k tomu
dochádza približne každých 6 mesiacov. Po vybratí starého vodného filtra
a inštalovanie nového, resetujte indikátor stavu indikátora stlačením tlačidla
Typ ľadu asi na 3 sekundy. Indikátor sa znovu rozsvieti asi za 6 mesiacov, aby
ste ho informovali je čas na výmenu vodného filtru. Ak nepoužívate vodný filter,
stlačte tlačidlo Typ ľadu dlhšie ako 5 sekúnd, kontrolka filtra a písmená filtra
budú vypnutá.
Kocky ľadu, drvený ľad a vypnutie výrobníka ľadu (voliteľné)
Na digitálnom ovládacom paneli si vyberte kocky ľadu alebo drvený ľad. Ak ľad
nepotrebujete, funkciu vypnite a sporte tak spotrebu vody a energie. Indikátor
Typ ľadu označuje typ ľadu (alebo žiadny ľad), ktorý je aktuálne zvolený.
Prevádzka
Ovládanie teploty
Ovládanie teploty v mrazničke
Teplotu v mrazničke je možné nastaviť v rozmedzí -14 °C až -25 °C tak,
aby vyhovovala vašim konkrétnym potrebám. Opakovane stlačte tlačidlo
Mraznička kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Nezabudnite,
že potraviny, ako je zmrzlina, sa môžu pri -16 °C roztápať.
Teplota na displeji sa sekvenčne presunie zo -14 °C na -25 °C. Keď sa na
displeji zobrazí -14 °C, znovu sa spustí pri teplote -25 °C.
Päť sekúnd po nastavení novej teploty sa na displeji opäť zobrazí aktuálna
teplota v mrazničke. Avšak, toto číslo sa bude meniť podľa toho, ako sa bude
v mrazničke nastavovať nová teplota.
Teplota v priestore s dvoma hviezdičkami je o niečo vyššia ako v ostatných
častiach mrazničky.
Slovenčina 45
Prevádzka
Kontrola teploty v chladničke
Teplotu v chladničke je možné nastaviť v rozmedzí 7 °C a 1 °C tak,
aby vyhovovala vašim konkrétnym potrebám. Opakovane stlačte tlačidlo
Chladnička, a to až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Proces ovládanie teploty v chladničke funguje rovnako ako proces ovládanie
teploty v mrazničke. Požadovanú teplotu nastavíte stlačením tlačidla
Chladnička. Po pár sekundách sa začne chladnička prepínať na novo
nastavenú teplotu. To sa zobrazí na digitálnom displeji.
UPOZORNENIE
• Teplota v mrazničke alebo chladničke sa môže zvýšiť pri častom otváraní dverí alebo
v prípade vloženia veľkého množstva horúcich potravín.
• To môže spôsobiť, že digitálny displej začne blikať. Akonáhle sa mraznička a chladnička
vrátia na normálnu nastavenú teplotu, blikanie sa zastaví.
• Ak blikanie potrebuje, môžete chladničku „reštartovať“. Pokúste sa spotrebič odpojiť,
počkajte 10 minút a znovu ho zapojte.
Prevádzka
Použitie zásobníka na ľad a studenú vodu (mraznička)
Pre výber požadovaného typu ľadu stlačte tlačidlo Typ ľadu
Žiadny ľad
Vyberte túto možnosť, ak chcete
vypnúť jednotku na výrobu ľadu
POZNÁMKA
• Ľad sa vyrába v kockách. Keď vyberiete možnosť „Drvený ľad“, kocky ľadu v zásobníku sa
rozdrví.
46 Slovenčina Prevádzka
Uvoľnenie ľadu
Pohár priložte k otvoru dávkovača a pohárom
jemne zatlačte na páčku dávkovača. Pohár
pridržujte tesne pri otvore dávkovača,
aby voda nevystriekli na zem.
Stlačiť
Použitie zásobníka na vodu
Pod výstup vody dajte pohár na vodu
a zľahka ju zatlačte na páčku dávkovača.
Pohár pridržujte tesne pri otvore dávkovača,
aby voda nevystriekli na zem.
Stlačiť
UPOZORNENIE
• Ak odchádzate na dlhšiu dobu a zásobníky na vodu a ľad nebudete potrebovať,
zatvorte prívod vody.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
• Utrite vlhkosť vo vnútri chladničky a nechajte otvorené dvere.
- V opačnom prípade môže vzniknúť zápach a pleseň.
Slovenčina 47
Prevádzka
VAROVANIE
Do násypky alebo košíku s ľadom nedávajte prsty, ruky ani iné nevhodné predmety.
To môže mať za následok osobné zranenie alebo materiálne poškodenie.
Do otvoru dávkovača nikdy nevkladajte prsty ani žiadne predmety.
Môže dôjsť k zraneniu.
Používajte iba výrobník ľadu dodávaný k chladničke.
Prívod vody k tejto chladničke musí byť vykonaný iba vhodne kvalifikovanou osobou a musí
ísť o pripojení iba k prívodu pitnej vody.
• Aby výrobník ľadu fungoval správne, je potrebné vodného tlaku 138 ~ 862 Kpa.
•
•
•
•
Prevádzka
Použitie zásobníka na studenú vodu (chladnička)
Pod výstup vody dajte pohár na vodu
a zľahka ju zatlačte na páčku dávkovača.
Pohár pridržujte tesne pri otvore dávkovača,
aby voda nevystriekli na zem.
Prevádzka
48 Slovenčina Stlačiť
Prevádzka
Poličky a zásuvky (mraznička)
Automatický výrobník ľadu
Násypka na ľad (voliteľná)
Kryt svetla
Sklenené police
Košíky vo dverách
Zásuvky
Prevádzka
Kryt prednej nohy
Kryt svetla
Výrobník ľadu
(voliteľný)
Výrobník ľadu (voliteľný)
Sklenené police
Košíky vo dverách
Zásuvky
Kryt prednej nohy
Slovenčina 49
Prevádzka
Poličky a zásuvky (mraznička)
Kryt svetla
Košík na mliečné
produkty
Priehradka na
víno (voliteľná)
Sklenená polica
Zásobník
Nápojová stanica
(voliteľná)
Košíky vo dverách
Prevádzka
Zásuvky
na ovocie
a zeleninu
(voliteľné)
CoolSelect Duo
(voliteľné)
Kryt svetla
Košík na
mliečné
produkty
Priehradka
na víno
(voliteľná)
Zásobník
Zásobník
na vodu
(voliteľný)
Sklenené
police
Košíky vo
dverách
Zásuvky
na ovocie
a zeleninu
50 Slovenčina Prevádzka
Skladovanie potravín
Skladovanie potravín v mrazničke
Chladnička Samsung Side-By-Side bola navrhnutá tak, aby vám zaistila funkcie
maximálne úspory priestoru. Tu sa nachádza niekoľko upravených priehradiek,
ktoré sme vytvorili tak, aby vaše potraviny boli uchované dlhšie a zostali
čerstvé. Nezabudnite, aby ste predišli preniknutiu pachov do ľadu, je potrebné,
aby ste skladované jedlo zabalili starostlivo a čo najviac vzduchotesne.
POZNÁMKA
• Ak chcete získať viac priestoru, môžete vysunúť zásuvku (y) mrazničky, s výnimkou zásuvky
mrazničky a zásobníkov na ľad, lebo to neovplyvňuje termálne a mechanické vlastnosti.
Deklarovaný úložný objem zmrazených potravín je vypočítaný s odstránenými komponentmi.
5
6
1
7
2
12
3
9
11
4
8
Slovenčina 51
Prevádzka
10
Prevádzka
Skladovanie potravín v mrazničke
Do košíka s ľadom nedávajte prsty, ruky ani iné predmety.
To môže mať za následok osobné zranenie alebo
materiálne poškodenie.
Možno ich použiť na skladovanie všetkých typov
2. SHELVES (POLIČKY)
mrazených potravín.
3. DOOR BINS (KOŠÍKY Možno ich použiť na skladovanie malých balíčkov
VO DVERÁCH)
zmrazených potravín.
Najvhodnejšie na skladovanie mäsa alebo suchých
potravín. Skladované potraviny musia byť bezpečne
4. DRAWERS (ZÁSUVKY)
ovinuté fóliou či iným vhodným materiálom alebo musia
byť vložené do vhodných nádob.
1. ICE CHUTE
(NÁSYPNÍK NA LED)
Skladovanie potravín v chladničke
Prevádzka
5. SHELVES (POLIČKY)
6. WINE RACK
(PRIEHRADKA NA
VÍNO) (VOLITEĽNÁ)
7. TRAY UTIlITY
(ZÁSOBNÍK)
8. COOLSELECT DUO
(VOLITEĽNÝ)
9. FRUIT & VEGETABLE
DRAWER (ZÁSUVKA
NA OVOCIE A
ZELENINU)
10. DAIRY BIN (KOŠÍK
NA MLIEČNE
PRODUKTY)
11. DOOR BINS (KOŠÍKY
VO DVERÁCH)
12. BEVERAGE STATION
(NÁPOJOVÁ
STANICA)
(VOLTEĽNÁ)
52 Slovenčina Navrhnuté tak, aby boli odolné voči prasknutiu. Možno ich
použiť na skladovanie všetkých typov potravín a nápojov.
Okrúhle značky na povrchu skla sú normálnym javom
a spravidla je možné zotrieť pomocou navlhčenej handričky.
Miesto, na ktoré sa ukladá víno.
Najlepšie miesto pre skladovanie vajec. ZÁSOBNÍK dajte
na policu a zaistite si tak ľahký prístup.
Pomáha zachovať chuť a predĺžiť čerstvosť vašich
potravín. Použite ho na skladovanie mäsa, zeleniny,
hydiny, rýb alebo iných potravín, ktoré konzumujete
pravidelne.
Používa sa zachovanie čerstvosti skladovaného ovocia
a zeleniny. Bola navrhnutá tak, aby sa kontrolovala
úroveň vlhkosti v zásuvke.
Možno ho použiť na skladovanie menších mliečnych
produktov ako je maslo alebo margarín, jogurt alebo
smotanové syry.
Navrhnuté pre uloženie veľkých, objemných predmetov,
napr. Mlieka alebo iných veľkých fliaš a nádob.
Možno ju použiť na skladovanie často používaných
predmetov, napríklad nápojov v plechovkách a desiat
a zabezpečenie prístupu k týmto predmetom bez
otvorenia dverí chladničky.
Prevádzka
POZNÁMKA
Fľaše musia byť skladované čo najbližšie k sebe tak, aby sa pri
otvorení dverí neprevrhli a nevypadli.
VAROVANIE
• Ak plánujete, že ne nejakú dobu odídete, chladničku vyprázdnite a vypnite ju. Vytrite
nadbytočnú vlhkosť z vnútornej časti spotrebiča a dvere nechajte otvorené. Tak predídete
hromadeniu zápachu a množeniu plesní.
• V prípade, že chladničku dlhú dobu nepoužívate, odpojte napájací kábel.
- Poškodenie izolácie môže spôsobiť požiar.
Použitie funkcie CoolSelect Duo (voliteľnej)
Funkcia CoolSelect Duo je navrhnutá tak, aby váš život urobila o niečo
jednoduchším.
Zelenina
Keď je zvolená možnosť ZELENINA, teplota
CoolSelect Duo je vhodná pre skladovanie
zeleniny alebo ovocia. Táto funkcia takisto
pomáha predĺžiť čerstvosť ovocia alebo
zeleniny.
Prevádzka
Mäso
Keď je zvolená možnosť MÄSO, teplota
CoolSelect Duo je vhodná pre skladovanie
mäsa alebo šunky. Táto funkcia rovnako
pomáha uchovať mäso alebo šunku dlhšie
čerstvé.
Mäso
Zelenina
POZNÁMKA
• Keď je spustená funkcia „Mäso alebo zelenina“, všetky potraviny, ktoré nechcete ovplyvniť,
musí byť zo zásuvky vybraté.
Slovenčina 53
Prevádzka
Vybratie príslušenstvo z mrazničky
Čistenie a usporiadanie interiéru mrazničky je jednoduché.
1. Sklenenú poličku vytiahnite tak, že ju vysuniete
čo najviac to pôjde. Potom ju jemne nadvihnite
a vyberte.
UPOZORNENIE
• V prípade, že nemá na zadnej strane háky, a nemožno
nakloniť, musí byť polička vložená v správnej pozícii
tak, ako ukazujú bloky na poličky. Ak nie, polička môže
z chladničky vypadnúť.
Háčik
2. Vyberte priehradku na dverách, použite obe
ruky a jemne ju zdvihnite.
Prevádzka
3. Plastovú zásuvku vyberiete vysunutím
a ľahkým zdvihnutím.
4. Zásobník výrobníka ľadu vyberte zdvihnutím
a vysunutím.
5. Vyberte kryt predné nohy, otvorte dvere
mrazničky aj chladničky a vyberte tri skrutky.
Akonáhle sú skrutky uvoľnené, vyberte kryt.
Ak chcete kryt predné nohy nasadiť znova,
dajte ho späť do jeho originálnej pozície a tri
skrutky utiahnite.
POZNÁMKA
• Pri snímaní krytu nepoužívajte nadmernú silu.
• V opačnom prípade by sa kryt mohol rozbiť a spôsobiť zranenie.
54 Slovenčina Blokovať
Prevádzka
Vybratie príslušenstvo z mrazničky
1. Sklenenú poličku vytiahnite tak, že ju vysuniete
čo najviac to pôjde. Potom ju jemne nadvihnite
a vyberte.
UPOZORNENIE
• V prípade, že nemá na zadnej strane háky, a nemožno
nakloniť, musí byť polička vložená v správnej pozícii
tak, ako ukazujú bloky na poličky. Ak nie, polička môže
z chladničky vypadnúť.
Háčik
Blokovať
Prevádzka
2. S
tlačenie označenie, ktoré sa nachádza po
ľavej a pravej strane krytu boxu na Zeleninu /
Suché potraviny, vyberte zásuvku na
zeleninu a ovocie. Zásuvku pridržte jednou
rukou, trochu ju nadvihnite, vysuňte dopredu
a vyberte z chladničky.
3. V
yberte priehradku na dverách, použite obe
ruky a jemne ju zdvihnite.
4. Z
atiahnite za rukoväť a zdvihnite zásobník na
vodu, potom ho vyberte.
②
①
POZNÁMKA
• Než vyberiete akékoľvek príslušenstvo, uistite sa, že vám v jeho vyňatia nebráni žiadne
potraviny. Ak je to možné, potraviny vyberte, a znížte tak možnosť nehody.
Slovenčina 55
Prevádzka
Čistenie chladničky
Starostlivosť o vašu chladničku Samsung Side-By-Side predlžuje životnosť
spotrebiča a pomáha udržiavať chladničku bez zápachu a plesní.
Čistenie vnútornej časti
Vnútorné časti a príslušenstvo vyčistite jemným
roztokom čistiaceho prípravku, potom vytrite
dosucha. V prípade dôkladnejšieho čistenia môžete
zásuvky a poličky vybrať. Než ich vložíte späť na
miesto, uistite sa, že sú suché.
Čistenie vonkajšej časti
Prevádzka
Digitálny panel a displej utrite čistou, mäkkou
handričkou. Vodu nastriekajte na handričku, nie
priamo na povrch chladničky. To pomáha zaistiť
rovnomernú distribúciu vlhkosti na povrchu. Povrch
dverí, rukoväte a skrine musí byť vyčistený jemným
roztokom čistiaceho prípravku a potom vysušený
pomocou mäkkej handričky. Aby váš spotrebič
vyzeral čo najlepšie, treba vonkajšia časť dvakrát
ročne vyleštiť.
VAROVANIE
• Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlá ani Clorox™.
• Môžu poškodiť povrch spotrebiča a spôsobiť tak požiar.
Ak je gumové tesnenie dverí špinavé, môže
dôjsť k problému so správnym zatvorením dverí
a chladnička nebude fungovať správne. Tesnenie
dverí udržujte bez nečistôt, dvere čistite jemným
roztokom čistiaceho prostriedku a navlhčenou
handričkou. Vysušte čistou, mäkkou handričkou.
UPOZORNENIE
• Kým je chladnička zapojená do siete, nestriekajte na ňu vodu, mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Chladničku nečistite benzénom, riedidlami alebo čistiacim prípravkom
na autá, mohlo by dôjsť k požiaru.
56 Slovenčina Prevádzka
Čistenie lišty
Na čistenie zásobníka na ľad a vodu použite
navlhčenú handričku. Potom ho osušte čistou,
mäkkou handričkou.
Výmena žiarovky osvetlenia interiéru
VAROVANIE
• Kontrolku LED nevymieňajte sami, v prípade potreby kontaktujte špecializovaný servis.
• Uistite sa, že nová kontrolka LED je rovnaká ako tá stará. Nerozbijte kryt.
Dvere chladničky sú vybavené funkciou otvárania a zatvárania dverí, ktorá
zabezpečí, že sa dvere úplne a bezpečne zatvoria.
Po otvorení za určitý bod sa dvere „zachytia“ a zostanú otvorené. Ak zostanú
dvere pootvorené pred bodom, ktorý umožňuje ich zachytenie, automaticky sa
zatvoria.
Slovenčina 57
Prevádzka
Použitie dverí
Riešenie problémov
Symptóm
Akcie
Riešenie problémov
• Skontrolujte, či je správne zapojená do napájacej siete.
• Je ovládanie teploty na paneli nastavené na správnu
Chladnička vôbec
teplotu? Skúste vykonať nastavenie na vyššiu teplotu.
nefunguje alebo nechladí • Je chladnička na priamom slnečnom svetle alebo sa
nachádza v blízkosti tepelného zdroja?
dostatočne.
• Je zadná strana chladničky blízko steny a vzduch tak
nemôže cirkulovať?
• Je ovládanie teploty na paneli nastavené na správnu
teplotu? Skúste vykonať nastavenie na vyššiu teplotu.
• Je teplota v miestnosti príliš nízka?
Potraviny rozmrazujte
• Skladujete v najchladnejšej časti chladničky potraviny
v priestore chladničky.
s vysokým obsahom vody? Tieto položky sa pokúste
presunúť do chladničky, nenechávajte je v zásuvke
CoolSelect Duo™.
• Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná a stabilná.
• Je zadná strana chladničky blízko steny a vzduch tak
nemôže cirkulovať?
Počujete neobvyklý zvuk
• Spadlo niečo za alebo pod chladničku?
alebo zvuky.
• Z chladničky sa ozýva zvuk „tikanie“. To je normálne
a dochádza k tomu, pretože sa rôzne príslušenstvo sťahujú
a rozširujú, podľa teploty vo vnútornej časti chladničky.
•
Mierne teplo je normálne, pretože v prednej časti
Predná časť spotrebiča
chladničky sú inštalované prístroje proti kondenzácii pár.
je horúca a dochádza ku
• Sú dvere chladničky nedovreté? Ku kondenzácii môže
kondenzácii.
dôjsť keď dvere necháte dlho otvorené.
• Počkali ste s výrobou ľadu 12 hodín po inštalácii prívodu
vodu?
• Je vodovodné potrubie zapojené a uzatvárací ventil
otvorený?
• Vykonali ste manuálne zastavenie výroby ľadu?
Ľad sa nevypúšťa.
Skontrolujte, či je Typ ľadu nastavený na Kocky alebo
Drvený ľad.
• Je v zásobníku nejaký ľad, ktorý by blokoval výstup?
• Je teplota mrazničky príliš vysoká? Pokúste sa nastaviť
nižšiu teplotu.
• To je normálne. Bublanie je spôsobené chladiacou
V chladničke môžete
kvapalinou pretekajúcou chladiacim okruhom chladničky.
počuť bublanie vody.
58 Slovenčina Riešenie problémov
Symptóm
V chladničke je zápach.
Na vnútorných stenách
mrazničky sa tvorí
námraza.
Nádrž dávkovača vody
nefunguje.
• Pokazia sa niektoré potraviny?
• Uistite sa, že silne zapáchajúce potraviny (napríklad ryby)
sú vzduchotesne zabalené.
• Mrazničku pravidelne čistite a vyhoďte všetky podozrivé
potraviny.
• Je vzduchový prieduch zablokovaný? Prípadné prekážky
odstráňte, aby vzduch mohol voľne cirkulovať.
• Aby ste zaistili efektívnu cirkuláciu vzduchu, nechajte
medzi potravinami dostatočný priestor.
• Je zásuvka v mrazničke riadne zatvorená?
• Je vodovodné potrubie zapojené a uzatvárací ventil
otvorený?
• Došlo k rozdrveniu alebo ohnutí potrubie prívodu vody?
Uistite sa, že je potrubie voľné a bez prekážok.
• Došlo k zamrznutiu vody z dôvodu príliš nízke teploty
v chladničke? Na hlavnom displeji sa pokúste vybrať
teplejšie nastavenie.
• Alarm dverí sa ozve iba keď sú dvere chladničky otvorené
v uhle väčšom ako 15 stupňov po dobu dlhšiu ako
2 minúty. Najprv sa ozve 10 po sebe idúcich pípnutí,
potom 10 pípnutie každú minútu.
Slovenčina 59
Riešenie problémov
Alarm sa neozve ani keď
sú dvere otvorené?
Akcie
KONTAKTUJTE SAMSUNG PO CELOM SVETE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa produktov Samsung,
kontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Krajina
Kontaktné centrum
Webová stránka
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
www.samsung.com/gr/support
DA68-0374S-00
Download PDF

advertising