Samsung | SR8840 | Samsung SR8800 Robotický vysávač s technológiou Visionary Mapping™, 40 W Instrukcja obsługi

SR8930
Odkurzacz automatyczny
Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym.
✻ Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją obsługi.
✻ Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku we wewnątrz pomieszczeń.
Polski
imagine the possibilities
Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
Zarejestruj swój produkt na
www.samsung.com/register
DJ68-00664A.indb 01
2012.3.29 4:28:31 PM
zalecenia bezpieczeństwa
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
• Przed przystąpieniem do eksploatacji tego urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi i zachować ją na wypadek korzystania z niej w przyszłości.
• Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, niektóre dane dotyczące Twojego
OSTRZEŻENIE
robota odkurzającego mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w tej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
UŻYWANE SYMBOLE PRZESTROGA/OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Wskazuje na istnienie zagrożenia śmiercią lub ryzyko odniesienia poważnych
obrażeń ciała.
PRZESTROGA
Wskazuje na ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub ryzyko uszkodzenia
urządzenia.
INNE UŻYWANE SYMBOLE
UWAGA
Wskazuje na ryzyko odniesienia obrażeń ciała lub ryzyko uszkodzenia
urządzenia.
02_ zalecenia bezpieczeństwa
DJ68-00664A.indb 02
2012.3.29 4:28:33 PM
WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
W trakcie używania urządzenia elektrycznego należy zachować podstawowe środki ostrożności, w tym:
PRZED UŻYCIEM ROBOTA ODKURZAJĄCEGO NALEŻY PRZECZYTAĆ
WSZYSTKIE ZALECENIA.
Jeśli urządzenie nie jest używane i przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych, należy odłączyć je
od zasilania.
OSTRZEŻENIE: aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń
ciała:
INFORMACJE OGÓLNE
• Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób przedstawiony w tej instrukcji obsługi.
• W razie uszkodzenia robota odkurzającego lub stacji ładującej, nie należy ich dalej używać.
• Jeśli robot odkurzający nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony
poza pomieszczeniem lub narażony na działanie wody, należy go zwrócić do Centrum Obsługi
Klienta.
• Stacji ładującej i robota odkurzającego nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
• Robota odkurzającego wolno używać tylko na suchych powierzchniach w pomieszczeniach.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (również dzieci) ze zmniejszonymi
możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, osoby bez doświadczenia lub
wiedzy, chyba, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie obsługi
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
• Należy pilnować, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
STACJA ŁADUJĄCA
• Nie wolno modyfikować wtyczki polaryzowanej tak, aby pasowała do gniazdka lub przedłużacza
bez polaryzacji.
• Nie wolno używać stacji ładującej na zewnątrz i na mokrych powierzchniach.
• Nieużywaną lub konserwowaną stację ładującą należy odłączyć od zasilania.
• Urządzenie należy ładować wyłącznie za pomocą stacji ładującej dołączonej do urządzenia
przez producenta.
• Nie wolno używać stacji ładującej z uszkodzonym kablem lub wtyczką.
• Nie wolno ciągnąć lub trzymać stacji ładującej za kabel, używać kabla jako uchwytu, przycinać
go drzwiami lub zawijać wokół ostrych brzegów i rogów. Należy trzymać kabel z daleka od
gorących powierzchni.
• Nie wolno używać przedłużaczy lub gniazd o niewystarczającej specyfikacji elektrycznej.
• Nie wolno odłączać stacji ładującej ciągnąc za jej kabel. Aby odłączyć stację, należy złapać za
wtyczkę, a nie za kabel.
• Nie wolno uszkadzać ani podpalać akumulatorów. Istnieje ryzyko ich wybuchu w wysokiej
temperaturze.
• Nie należy otwierać stacji ładującej. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez
wykwalifikowanych pracowników Centrum Obsługi Klienta.
• Nie wolno wystawiać stacji ładującej na działanie wysokich temperatur i wilgoci.
zalecenia bezpieczeństwa _03
DJ68-00664A.indb 03
2012.3.29 4:28:33 PM
zalecenia bezpieczeństwa
ROBOT ODKURZAJĄCY
• Nie wolno używać robota odkurzającego do usuwania twardych lub ostrych przedmiotów,
takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itd.
• Nie wolno używać robota odkurzającego bez zainstalowanego filtra. W trakcie naprawiania
robota odkurzającego nie wolno wkładać palców lub innych obiektów do komory wentylatora.
Istnieje ryzyko przypadkowego włączenia się urządzenia.
• Nie wolno wkładać do otworów żadnych przedmiotów. Nie wolno blokować żadnych otworów.
Należy unikać gromadzenia się przy otworach kurzu, nitek, włosów lub innych obiektów, które
mogłyby zaburzyć przepływ powietrza.
• Nie wolno używać robota odkurzającego do zbierania toksycznych materiałów (wybielaczy
chlorowych, amoniaków, środków do czyszczenia rur itd).
• Nie wolno zbierać obiektów palących się lub dymiących, takich jak papierosy, zapałki lub
rozgrzany popiół.
• Nie wolno zbierać materiałów łatwopalnych i wybuchowych, takich jak benzyna, ani używać
robota odkurzającego w miejscach, w których takie materiały mogą być obecne.
• Nie wolno używać robota odkurzającego w przestrzeniach zamkniętych wypełnionych
substancjami lotnymi wydzielanymi przez farby olejne i rozpuszczalniki, substancjami
przeciwmolowymi, łatwopalnym kurzem lub innymi substancjami wybuchowymi lub
toksycznymi.
• Przy bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo intensywnym używaniu robota
odkurzającego może dojść do wycieku płynu z akumulatorów. Jeśli ten płyn dotknie skóry,
należy ją szybko przemyć wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, należy przepłukać je
natychmiast czystą wodą przez minimum 10 minut, a następnie należy niezwłocznie zgłosić się
do lekarza.
04_ zalecenia bezpieczeństwa
DJ68-00664A.indb 04
2012.3.29 4:28:33 PM
spis treści
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
02
06
07
10
11
Zasilanie
Przed użyciem
Użytkowanie
Czyszczenie i konserwacja
FUNKCJE ROBOTA
ODKURZAJĄCEGO
13
MONTAŻ ROBOTA
ODKURZAJĄCEGO
15 Elementy
16 Nazwa części
15
OBSŁUGA ROBOTA
ODKURZAJĄCEGO
20
NARZĘDZIA I FILTRY DO
KONSERWACJI
34
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
20 Podłączanie robota odkurzającego
20 Kolejność podłączania
20 Włączanie i wyłączanie zasilania
21 Podłączanie stacji ładującej
22 Ładowanie
23 Informacje o akumulatorze
24 Instalacja VIRTUAL GUARD
26 Używanie robota odkurzającego
26 Rozpoczynanie i kończenie odkurzania
27 Ładowanie
28 Automatyczne odkurzanie
29 Odkurzanie punktowe
30 Maksymalnie odkurzanie
31 Ręczne odkurzanie
32 Uruchomienie z opóźnieniem
33 Funkcje dodatkowe
33 Korzystanie z dodatkowych funkcji
34 Czyszczenie robota odkurzającego
34 Należy pamiętać o metodach czyszczenia i
konserwacji
34 Czyszczenie kamery i wizjera czujnika
35 Czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów
36 Czyszczenie robota odkurzającego
36 Czyszczenie szczotki
38 Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej
39 Czyszczenie koła napędowego
40 Sprawdzić, przed rozmową z serwisem
42 Kody błędów:
40
SPECYFIKACJA PRODUKTU
43
spis treści _05
DJ68-00664A.indb 05
2012.3.29 4:28:34 PM
zalecenia bezpieczeństwa
ZASILANIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Nie wolno zginać kabla na siłę lub umieszczać na nim ciężkich
obiektów, które mogłyby go uszkodzić.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wywołania
pożaru lub przyczynić się do porażenia prądem.
Należy sprawdzić, czy na wtyczce nie ma kurzu lub wody.
- W przeciwnym przypadku może dojść do awarii lub porażenia
prądem.
Nie należy wyciągać wtyczki za kabel i nie należy dotykać
wtyczki wilgotnymi rękoma.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wywołania
pożaru lub przyczynić się do porażenia prądem.
Nie należy wkładać kilku wtyczek do jednego gniazda.
(Nie należy pozostawiać kabla leżącego luzem na podłodze).
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wywołania
pożaru lub przyczynić się do porażenia prądem.
Nie należy używać uszkodzonego kabla, uszkodzonej wtyczki
lub nieprawidłowo zamocowanego gniazda.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do wywołania
pożaru lub przyczynić się do porażenia prądem.
06_ zalecenia bezpieczeństwa
DJ68-00664A.indb 06
2012.3.29 4:28:34 PM
PRZED UŻYCIEM
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Nigdy nie należy używać robota odkurzającego w
lokalizacjach, w których znajdują się substancje wybuchowe,
takich jak.
- miejsca ze świeczkami lub lampkami postawionymi na podłodze.
- miejsca z nieosłoniętym płomieniem ognia (przy ogniskach lub
dostępnym żarze)
- miejsca z benzyną, alkoholem destylowanym, rozpuszczalnikami,
popielniczkami z zapalonymi papierosami itd.
Robot odkurzający jest przeznaczony do użytku wyłącznie w gospodarstwie
domowym. Nie wolno go używać w następujących miejscach.
- Strych, piwnica, magazyn, budynki przemysłowe, oddzielne pomieszczenia oddalone
od głównego pomieszczenia, miejsca wilgotne (toalety i łazienki) oraz wąskie, wysoko
umieszczone miejsca, takie jak stoły lub półki. Używanie robota odkurzającego w takich
miejscach może doprowadzić do jego nieprawidłowej pracy i awarii.
01 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
PRZESTROGA
Przed aktywacją robota odkurzającego należy sprawdzić, czy
pojemnik na kurz został zamontowany.
- W przeciwnym wypadku robot odkurzający nie zacznie pracować.
Aby wyczyścić wszystkie pomieszczenia, należy otworzyć wszystkie drzwi.
- Zamknięte drzwi uniemożliwią urządzeniu wejście do danego pomieszczenia.
- Należy upewnić się, czy wejście główne, wejście na werandę, drzwi do łazienki i wejścia
do pomieszczeń, w których robot odkurzający mógłby upaść na niżej położoną podłogę są
zamknięte.
Nie należy używać robota odkurzającego na czarnej podłodze.
- Na takiej powierzchni, robot odkurzający może nie działać w
prawidłowy sposób.
Długie frędzle w dywanach należy zawinąć pod dywan.
- Niezawinięte frędzle mogą dostać się do koła napędowego lub
szczotki i przyczynić się poważnego uszkodzenia dywanu i robota
odkurzającego.
Gdy czujnik wysokości jest zanieczyszczony, robot odkurzający
może spaść ze schodów.
To może doprowadzić do obrażeń ciała oraz poważnie
uszkodzić robot odkurzający.
Aby uniknąć takich sytuacji, należy zamontować VIRTUAL
GUARD (ustawienie trybu ogrodzenia) przed obszarami
zagrożenia. Należy pamiętać, aby wyczyścić kamerę i wizjer
czujnika
zalecenia bezpieczeństwa _07
DJ68-00664A.indb 07
2012.3.29 4:28:34 PM
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
Przed rozpoczęciem odkurzania należy usunąć małe lub
kruche przedmioty.
- Przed rozpoczęciem odkurzania, należy upewnić się, że wszystkie
tego typu obiekty zostały usunięte.
- Należy upewnić się, że delikatne przedmioty, takie jak porcelana,
szkło, wazony itd., zostały usunięte.
- Robot odkurzający nie został wyposażony w funkcję
rozpoznawania monet, pierścionków i innych wartościowych
przedmiotów, takich jak biżuteria.
Przed rozpoczęciem odkurzania należy zebrać przedmioty
rozrzucone po podłodze.
- Robot odkurzający potrafi wykrywać przeszkody oddalone od
niego o 5 cm.
- Ręczniki, maty przed łazienką, umywalką i pomieszczeniem
gospodarczym, kable zasilające, obrusy i paski mogą zaczepić się
w kole napędowym i szczotce. Może to doprowadzić do zrzucenia
przedmiotów ze stołów.
Należy poprosić wszystkich członków rodziny (i inne osoby) o
ostrożność przed lub w trakcie używania trybu planowanego
odkurzania.
- Robot odkurzający może najechać na dzieci i je przewrócić.
Należy zachować ostrożność i nie pozwolić dzieciom stawać
lub siadać na robocie odkurzającym.
- Dzieci mogą się przewrócić i pokaleczyć, a robot odkurzający
może zostać poważnie uszkodzony.
Gdy w domu pozostaje bez opieki dziecko lub zwierzę, należy
pamiętać o wyłączeniu zasilania robota odkurzającego.
- Robot odkurzający może przyciągnąć uwagę dzieci lub zwierząt.
- Złapanie przez obracające się koło lub szczotki palców, stóp,
części ubrania lub włosów może spowodować obrażenia ciała.
- Jeśli na drodze robota odkurzającego znajduje się dziecko lub
zwierzę, robot odkurzający może to uznać za przeszkodę. Takie
miejsce nie zostanie wówczas odkurzone.
- Po wyłączeniu przełącznika zasilania robot odkurzający przestanie
być zasilany i wszystkie jego funkcje zostaną wyłączone.
Po zainstalowaniu stacji ładującej nie wolno pozostawić na
podłodze leżącego luzem kabla zasilającego.
- Gdy robot odkurzający automatycznie zacznie się ponownie
ładować lub gdy przejedzie obok stacji, może pociągnąć za sobą
tak umieszczony kabel zasilający.
08_ zalecenia bezpieczeństwa
DJ68-00664A.indb 08
2012.3.29 4:28:35 PM
PRZESTROGA
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE
Należy umieścić stację ładującą w miejscu łatwo dostępnym
dla robota odkurzającego.
- Umieszczenie stacji w rogu pomieszczenia może wymusić na
robocie dodatkowe ruchy i utrudnić proces automatycznego
ponownego ładowania.
Przedmioty umieszczone przed stacją ładującą mogą
uniemożliwić urządzeniu ponowne automatyczne naładowanie.
- Usunąć przedmioty sprzed stacji.
około
około
ok
oł
o
1m
W odległości 0,5 m od boków stacji i 1 m od przodu nie
powinny się znajdować żadne przeszkody.
około
0,5 m
0,5 m
około
0,5 m
ok
oł
OSTRZEŻENIE
Nie należy zwierać styków stacji ładującej przedmiotami
metalowymi, takimi jak metalowe pałeczki, śrubokręty itp.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie stacji ładującej.
OSTRZEŻENIE
Należy upewnić się, czy przy ładowarce nie ma śladów płynów.
- W przeciwnym przypadku może dojść do pożaru lub porażenia
prądem.
OSTRZEŻENIE
o
0,5 m
01 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
PRZESTROGA
Kabel zasilający stacji ładującej powinien być zawsze
podłączony do gniazdka.
- Robot odkurzający ma funkcję samodzielnego ładowania. Jednak
nie będzie ona dostępna, jeśli stacja ładująca będzie odłączona od
gniazdka.
1m
Należy upewnić się, że robot odkurzający nie jest w stanie
najechać na płyny (wodę, olej, pozostałości zwierzęce) lub ich
zassać.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Płyny mogą zostać rozprowadzone po urządzeniu i zanieczyścić je.
OSTRZEŻENIE
Nie używać stacji ładującej do innych celów.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do poważnych uszkodzeń stacji ładującej
lub wywołać pożar.
OSTRZEŻENIE
Nie należy instalować stacji ładującej na ciemnej podłodze.
- Jeżeli podłoga, na której zostanie zainstalowana stacja ładująca jest ciemna, robot
odkurzający może mieć problemy z powrotem do niej.
zalecenia bezpieczeństwa _09
DJ68-00664A.indb 09
2012.3.29 4:28:36 PM
UŻYTKOWANIE
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać robota odkurzającego na grubych
dywanach.
- Może to doprowadzić wystąpienia problemów z pracą robota
odkurzającego.
- Może to doprowadzić do uszkodzenia dywanów.
Nie wolno używać robota odkurzającego na stołach lub innych
wyżej umieszczonych miejscach.
- Może to doprowadzić do upadku robota odkurzającego i jego
uszkodzenia.
Robot odkurzający może najechać podczas pracy na meble,
np. nogi od krzeseł i stołów, szafy, kredensy itp.
- Dla zwiększenia i przyspieszenia pracy robota odkurzającego,
należy postawić krzesła na stole.
Nie należy umieszczać na robocie odkurzającym żadnych
obiektów.
- Może to doprowadzić do awarii robota odkurzającego.
Należy natychmiast usunąć spod działającego robota
odkurzającego większe kawałki papieru lub torby plastikowe.
- Dłuższe używanie robota odkurzającego przy zablokowanym
otworze wejściowym może doprowadzić do poważnego
uszkodzenia robota odkurzającego.
Jeśli robot odkurzający emituje nietypowe dźwięki, zapach
lub dym, należy natychmiast go wyłączyć i skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta.
10_ zalecenia bezpieczeństwa
DJ68-00664A.indb 10
2012.3.29 4:28:37 PM
PRZESTROGA
UWAGA
UWAGA
01 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA
Nie należy przenosić robota odkurzającego trzymając za
element pojemnika na kurz.
- Nieprzestrzeganie zalecenia może doprowadzić do odłączenia
pojemnika na kurz, a w konsekwencji obrażeń ciała i poważnego
uszkodzenia urządzenia.
W razie zablokowania robota odkurzającego w wejściu lub
progu werandy, robot odkurzający nie będzie dalej pracował.
- Aby wznowić pracę robota odkurzającego, wyłączyć zasilanie,
następnie włączyć je ponownie po przeniesieniu robota
odkurzającego w miejsce, w którym będzie mógł kontynuować
swoją pracę.
Robot odkurzający nie jest w stanie dokładnie wyczyścić
miejsc, do których nie ma dostępu, takich jak narożniki czy
przestrzeń między kanapą i ścianą.
- Należy od czasu do czasu samodzielnie odkurzyć te miejsca.
Kępki kurzu mogą nie zostać odkurzone, jeżeli utworzą się w trakcie odkurzania i
robot odkurzający ich nie podniesie.
- W takim przypadku, należy wyczyścić to miejsce korzystając z innego urządzenia.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRZESTROGA
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE
Podczas czyszczenia urządzenia, nie należy spryskiwać wodą
bezpośrednio na powierzchnię robota odkurzającego i nie
należy wycierać wody lotnym materiałem takim jak benzen,
rozpuszczalnik i alkohol.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
Nie należy demontować i rekonstruować urządzenia. Te
czynności może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany
technik serwisowy.
- Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
Należy regularnie usuwać obce substancje zbierające się na
czujniku przeszkód i czujniku wysokości.
- Kurz zebrany na czujnikach może spowodować ich nieprawidłowe
działanie.
Czujnik wysokości
Czujnik przeszkód
zalecenia bezpieczeństwa _11
DJ68-00664A.indb 11
2012.3.29 4:28:38 PM
OSTRZEŻENIE
Podczas usuwania obcych substancji należy zawsze wyłączyć
zasilanie i używać szczotki czyszczącej.
- W przeciwnym przypadku może dojść do nagłego włączenia się
urządzenia, co może doprowadzić do obrażeń ciała i poważnego
uszkodzenia robota odkurzającego.
Szczotka boczna do
czyszczenia narożników
Szczotka
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez
wykwalifikowanego pracownika Centrum Obsługi Klienta.
- W przeciwnym przypadku może dojść do pożaru lub porażenia
prądem.
Przed czyszczeniem stacji ładującej należy dla bezpieczeństwa
odłączyć ją od prądu.
Aby wymienić akumulatory, należy skontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta Samsung Electronics.
- Użycie akumulatorów innych niż oryginalne spowoduje awarię
urządzenia.
12_ zalecenia bezpieczeństwa
DJ68-00664A.indb 12
2012.3.29 4:28:39 PM
funkcje robota odkurzającego
PRZYDATNA FUNKCJA VIRTUAL GUARD
Istnieje możliwość ograniczenia pracy robota odkurzającego do określonego odcinka za pomocą
trybu ogrodzenia (ściana wirtualna).
• Czym jest rozpoznawanie kształtu sufitu
(Visionary Mapping Plus™)?
Funkcja ta pozwala za pomocą kamery
umieszczonej na robocie odkurzającym rozpoznać
kształt sufitu, zidentyfikować obszar do odkurzenia
oraz określić najlepszy sposób przejechania przez
każdą część podłogi i odkurzenia jej.
DELIKATNE ODKURZANIE KAŻDEGO ROGU
Ponieważ robot odkurzający odkurza podłogę sekwencyjnie ( ), zgodnie z mapą utworzoną na
podstawie rozpoznawania sufitu, odkurzony zostanie każdy róg przy podłodze.
RÓŻNE TRYBY ODKURZANIA
Robot odkurzający wyposażono w różne tryby odkurzania, które pozwolą na spełnienie wszystkich
potrzeb.
2
5
6
Około 1,5 m
3
4
Około 1,5 m
1
1. Tryb automatyczny: Automatycznie odkurza wszystkie pomieszczenia.
2. Tryb punktowy: Odkurza intensywnie wybrany obszar. Za pomocą tego trybu można zebrać
okruchy chleba lub ciastek
3. Tryb maksymalny: Robot odkurzający działa prawie do wyczerpania się akumulatora.
4. Tryb ręczny: Pozwala na odkurzenie podłogi przez sterowanie ruchami robota odkurzającego
za pomocą pilota.
5. Tryb Turbo: W tym trybie szczotka wiruje z maksymalną prędkością, więc czyszczenie będzie
efektywniejsze. (Tryb można zmienić za pomocą pilota).
6. Uruchomienie z opóźnieniem: O określonej godzinie robot odkurzający rozpocznie
odkurzanie podłogi.
funkcje robota odkurzającego _13
DJ68-00664A.indb 13
2012.3.29 4:28:40 PM
AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE
Gdy poziom naładowania akumulatorów będzie niski robot
odkurzający zostanie automatycznie poprowadzony do
ładowarki, aby wykonać ponowne ładowanie.
BOCZNA SZCZOTKA OBROTOWA
Boczna szczotka obrotowa pozwala zebrać kurz znajdujący się
po bokach.
RZEJEŻDŻANIE PROGU
Około 1cm
Typ schodów
Typ pionowy
Innowacyjny napęd robota odkurzającego pozwala na
przejechanie progów o wysokości do 1 cm i wyczyszczenie
wszystkich pomieszczeń. Automatyczny robot odkurzający
może nie być w stanie pokonać progu o wysokości 1 cm, w
zależności od kształtu tego progu.
UNIKANIE PRZESZKÓD
Gdy robot odkurzający w trakcie odkurzania napotka na
przeszkodę, czujnik przeszkód umożliwi ominięcie przeszkody
i kontynuowanie odkurzania. (Może się tak zdarzyć, że robot
odkurzający dotknie cienkich lub delikatnych przedmiotów).
ZAPOBIEGANIE UPADKOWI
Trzy czujniki wysokości wykrywają stopnie w dół, takie jak
schody lub próg drzwi przednich, zapobiegając upadkowi
robota odkurzającego ze schodów.
ZABEZPIECZENIE
zatrzymanie
Gdy działający odkurzacz zostanie podniesiony,
zostanie to wykryte przez czujniki. Koła napędowe,
szczotka, szczotka boczna i mechanizm zasysający zostaną
automatycznie wyłączone.
14_ funkcje robota odkurzającego
DJ68-00664A.indb 14
2012.3.29 4:28:41 PM
montaż robota odkurzającego
ELEMENTY
02 MONTAŻ
■ Główny korpus
■ Pilot
■ Stacja ładująca
■ Inne elementy
(akumulatory typu AAA)
Instrukcja
obsługi / dwa
akumulatory
VIRTUAL GUARD
Filtr zapasowy
Szczotka
czyszcząca
Skrócona
instrukcja obsługi
montaż _15
DJ68-00664A.indb 15
2012.3.29 4:28:42 PM
NAZWA CZĘŚCI
■ Główny moduł
Przycisk wyjmowania
pojemnika na kurz
Panel wyświetlacza
Czujnik Virtual Guard
Kamera
Czujnik pilota
Czujnik przeszkód
Czujnik przeszkód
Czujnik zderzaka
Przód
Przycisk wyjmowania
pojemnika na kurz
Pojemnik na kurz
Czujnik pilota
Bok
Czujnik wysokości
Koło napędowe
Boczna szczotka
obrotowa
Przełącznik zasilania
Styk ładowania
Szczotka
Rolka
Pokrywa szczotki
Czujnik wysokości
Pokrywa akumulatora
Styk ładowania
Koło napędowe
Czujnik wysokości
Dół
16_ montaż
DJ68-00664A.indb 16
2012.3.29 4:28:43 PM
■ Stacja ładująca
Kontrolka ładowania (zielona)
02 MONTAŻ
Kontrolka
zasilania
(czerwona)
Zwijacz kabla
Zaciski
ładowania
Przód
Wstecz
■ VIRTUAL GUARD
Przycisk Tryb/Zasilanie
Kontrolka trybów
Czujnik wykrywania głównego
korpusu
Czujnik wykrywania odległości
■ Montowanie akumulatorów
Akumulatory nie są dostarczane razem z urządzeniem. Należy je zakupić oddzielnie. Przed
użyciem urządzenia należy włożyć akumulatory alkaliczne (typ D)
1
Nacisnąć i przytrzymać
zatrzask blokujący i podnieść
pokrywę VIRTUAL GUARD.
2
3
Włożyć akumulatory do
VIRTUAL GUARD, tak jak
to pokazano poniżej. Jeśli
bieguny baterii zostaną
odwrotnie umieszczone,
funkcja VIRTUAL GUARD nie
będzie działać.
Po włożeniu górnej części
pokrywy do otworu,
popchnąć pokrywę z drugiej
strony, aż zablokuje się w
pozycji zamkniętej.
❈ Specyfikacje: Baterie alkaliczne typu D (LR20)
montaż _17
DJ68-00664A.indb 17
2012.3.29 4:28:45 PM
■ Remote Control
Zasilanie
Ładowanie
Autom.
Maksymalne
Przyciski
kierunkowe
Punktowe
(Nie jest możliwe sterowanie
robotem do tyłu).
Start/Stop
Ręczne
Turbo
Uruchomienie z
opóźnieniem
Dźwięk
■ Instalacja baterii pilota
W zakupionym pilocie nie są zainstalowane baterie.
Przed użyciem pilota należy włożyć do niego baterie alkaliczne (typ AAA).
1
Przycisnąć zatrzask i
podnieść pokrywę baterii z
tyłu pilota.
2
Włożyć baterie do pilota,
tak jak to pokazano poniżej.
(Jeśli bieguny baterii zostaną
odwrotnie umieszczone, pilot
nie będzie działać).
3
Po włożeniu górnej części
pokrywy do otworu,
popchnąć pokrywę z drugiej
strony, aż zablokuje się w
pozycji zamkniętej.
❈ Specyfikacje: Baterie typu AAA
18_ montaż
DJ68-00664A.indb 18
2012.3.29 4:28:46 PM
■ Panel wyświetlacza
2
1
3
5
4
6
B
7
02 MONTAŻ
A
C
8
WYŚWIETLACZ
1.
2.
-
Wyświetlacz liczb
Wyświetla cyfry, litery i symbole oznaczające licznik czasu, stan postępu i kody błędów.
Wskaźnik poziomu baterii
Ładowanie: Pokazuje jeden z trzech poziomów ładowania baterii.
Użytkowanie: Pokazuje poziom naładowania akumulatorów. Dla naładowanych akumulatorów
wyświetlane jest słowo PEŁEN. Poziom naładowania maleje w trakcie pracy. (Gdy akumulator
zostanie zupełnie rozładowany, jako poziom będzie wyświetlane mrugające słowo Lo).
3. Timer
- Przy zaplanowanym odkurzaniu, świeci się ikona Timer.
4. Tryb Turbo
- Ta ikona włącza się po wybraniu trybu Turbo.
5. Wyświetlacz trybu odkurzania
- Po każdym naciśnięciu przycisku trybu odkurzania wyświetlana jest odpowiednia ikona trybu.
(A) Tryb automatyczny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu automatycznego trybu
odkurzania.
(B) Tryb punktowy: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu punktowego trybu odkurzania.
(C) Tryb maksymalny: Ta ikona jest wyświetlana po wybraniu maksymalnego trybu odkurzania.
PRZYCISKI
6. Tryb odkurzania
- Nacisnąć, aby wybrać tryb odkurzania. Po wybraniu trybu odkurzania, należy nacisnąć przycisk
), aby rozpocząć odkurzanie.
(
7. Start/Stop
- Nacisnąć, aby włączyć lub wyłączyć odkurzanie.
8. Ładowanie
- Po naciśnięciu tego przycisku, robot odkurzający powróci do stacji ładującej w celu naładowania
akumulatora.
montaż _19
DJ68-00664A.indb 19
2012.3.29 4:28:47 PM
obsługa robota odkurzającego
PODŁĄCZANIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO
Kolejność podłączania
1. Włączanie i wyłączanie zasilania
Aby używać robota odkurzającego, należy włączyć zasilanie.
Przełącznik zasilania znajduje się na dole robota odkurzającego.
2. Podłączanie stacji ładującej
Aby naładować robot odkurzający, najpierw należy podłączyć stację
ładującą.
Ponieważ akumulator jest sprzedawany rozładowany, przed użyciem
robota odkurzającego należy całkowicie naładować akumulator.
3. Ładowanie akumulatora
Przed użyciem robota odkurzającego należy całkowicie naładować
akumulator.
4. Instalacja VIRTUAL GUARD
Istnieje możliwość ograniczenia pracy robota odkurzającego do określonego odcinka za
pomocą trybu ogrodzenia (ściana wirtualna).
Włączanie i wyłączanie zasilania
Aby używać robota odkurzającego, należy włączyć zasilanie.
Po wyłączeniu przełącznika zatrzymania awaryjnego, wszystkie
ustawienia, z wyjątkiem aktualnej godziny i rezerwacji tygodniowych
zostaną zresetowane.
1. Unieść korpus i włączyć przełącznik zasilanie uważając,
aby nie nacisnąć żadnego innego przycisku.
- Jeśli ikony nie zaświecą się, oznacza to, że akumulator jest
rozładowany. W takim przypadku należy włączyć zasilanie i
umieścić robot odkurzający w stacji ładującej.
- Skonfigurowany czas może się różnić od czasu aktualnego.
Jeżeli skonfigurowany czas jest nieprawidłowy, ustaw cza na
czas aktualny.
PRZESTROGA
Jeżeli przełącznik zasilania zostanie wyłączony, robot odkurzający nie zostanie naładowany,
nawet jeżeli zostanie umieszczony w stacji ładującej.
20_ obsługa
DJ68-00664A.indb 20
2012.3.29 4:28:48 PM
Podłączanie stacji ładującej
Kontrolka zasilania
Kontrolka ładowania
03 OBSŁUGA
1. Ustawić stację ładującą na płaskiej powierzchni.
2. W odległości 0,5 m od boków stacji i 1 m od przodu nie
powinny się znajdować żadne przeszkody.
około
0,5 m
około
0,5 m
ok
oło
1m
3. Należy umieścić stację ładującą w miejscu łatwo dostępnym dla
robota odkurzającego.
4. Ułożyć kabel zasilający wzdłuż ściany.
5. Jeśli podłoga jest zrobiona z drewna, należy ustawić ładowarkę
w takim kierunku, w którym jest ułożona podłoga.
UWAGA
Kabel zasilający stacji ładującej powinien być zawsze
podłączony do gniazdka.
- Jeśli stacja nie jest zasilana, robot odkurzający nie będzie
mógł jej znaleźć i wykonać automatycznego ładowania.
- Jeśli robot odkurzający zostanie oddzielony od
stacji ładującej, akumulator zostanie automatycznie
rozładowany.
obsługa _21
DJ68-00664A.indb 21
2012.3.29 4:28:48 PM
Ładowanie
Robot odkurzający jest dostarczany z całkowicie
rozładowanym akumulatorem. Należy ręcznie
przeprowadzić procedurę ładowania akumulatora robota
odkurzającego.
Kontrolka
ładowania
Kontrolka
zasilania
Włączyć zasilanie na dole urządzenia.
1. Po wyrównaniu styków ładowania na robocie
odkurzającym do styków na stacji ładującej, należy
docisnąć robot odkurzający do momentu włączenia
sygnału dźwiękowego ładowania.
- Kontrolka ładowania włączy się na zielono.
Kontrolka
zasilania
Kontrolka
ładowania
2. Należy sprawdzić stan ładowania robota odkurzającego.
- Gdy ładowanie rozpocznie się, na panelu wyświetlacza pojawią
się kolejno komunikaty „ilość pozostałej mocy akumulatora” i
”.
„
-
Po zakończeniu ładowania na ekranie zostanie wyświetlony stan
naładowania akumulatora oraz słowo PEŁEN.
Flash
Flash
Ładowanie
■ Gdy w trakcie odkurzania symbol poziomu naładowania
zacznie mrugać, robot odkurzający zatrzyma odkurzanie
i automatycznie naładuje się w ładowarce.
■ Jeżeli robot odkurzający uruchomi bieżący tryb
odkurzania w lokalizacji innej niż stacja ładująca i nie
znajdzie stacji ładującej podczas odkurzania, zatrzyma się
w pobliżu miejsca, w którym rozpoczęło się odkurzanie.
■ Gdy symbol poziomu akumulatora mruga i wyświetla
się słowo Lo, nie jest możliwe obsługiwanie robota
odkurzającego za pomocą pilota lub przycisków na
robocie odkurzającym. W takim przypadku należy
naładować robot odkurzający, przenosząc go do stacji
ładującej. (Jest to konieczne w przypadku całkowitego
rozładowania akumulatora).
Całkowicie
naładowany
<Wyświetlacz ładowania>
Ładowanie
zakończone
Ładowanie
Wymagane
ładowanie
22_ obsługa
DJ68-00664A.indb 22
2012.3.29 4:28:49 PM
UWAGA
03 OBSŁUGA
• Po zakupie robota, pełne naładowanie akumulatorów trwa ok. 180 min. Pozwala to na ok.
100 min jego pracy.
• Jeśli w trakcie ładowania dojdzie do przegrzania akumulatorów, może to wydłużyć czas
ładowania.
• Czynności, które można wykonać, gdy ładowanie nie przebiega płynnie.
Jeśli nie można automatycznie naładować robota odkurzającego, należy sprawdzić
następujące elementy:
- Włączyć i wyłączyć przycisk zasilania na dole robota odkurzającego.
- Ponownie podłączyć stację ładującą od prądu.
- Sprawdzić, czy na stykach ładowania nie znajdują się obce substancje. Przetrzeć
styki ładowania w robocie odkurzającym i stacji ładującej za pomocą suchej szmatki.
- Sprawdzić, czy w pobliżu ładowarki nie ma obiektów silnie odbijających światło.
• Robot odkurzający, który nie znajduje się na ładowarce, będzie się stopniowo
rozładowywał.
- Robot odkurzający należy, jeśli to możliwe, ładować za pomocą stacji ładującej. (Jeśli
wyjeżdżasz z domu na dłuższy czas, wyłącz zasilanie robota i odłącz stację ładującą
od prądu w celu ich schowania).
Informacje o akumulatorze
■ Robot odkurzający automatyczny jest zasilany przez przyjazny dla środowiska akumulator litowo
jonowy. Funkcja zapobiegania nadmiernemu ładowaniu zapewnia dłuższy czas eksploatacji.
■ Przed zakupem akumulatora, należy zapytać przedstawiciela
Centrum obsługi klienta o symbol części oryginalnej (
)
oraz numer modelu.
-
Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do użytku w robotach odkurzających Samsung. Nie
wolno używać akumulatora w innych urządzeniach lub do innych zastosowań.
Nie wolno demontować lub modyfikować akumulatora.
Akumulator należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu.
Nie wolno narażać akumulatora na działanie ognia ani podgrzewać go.
Nie wolno podłączać żadnych przedmiotów z metalu do styków (+) i (-) akumulatora.
Przechowywać akumulator w pomieszczeniu (0°C~40°C).
Przed wyrzuceniem urządzenia należy usunąć akumulator w sposób bezpieczny dla
środowiska.
Nie wolno wyrzucać akumulatora razem do odpadków gospodarstwa domowego.
Przy wyrzucaniu zużytego akumulatora należy przestrzegać lokalnych przepisów.
❈ Jeśli akumulator nie działa, nie wolno go demontować. Należy skontaktować się z najbliższym
Centrum Obsługi Klienta.
❈ Dłuższy czas ładowania i krótszy czas pracy oznacza zbliżający się koniec eksploatacji
akumulatora. Skontaktować się z autoryzowanym Centrum Obsługi Klienta w celu jego
wymiany.
Akumulator znajdujący się w robocie nie nadaje się do wymiany przez użytkownika.
Informacje na temat sposobów wymiany uzyskać można u serwisanta.
obsługa _23
DJ68-00664A.indb 23
2012.3.29 4:28:50 PM
Instalacja VIRTUAL GUARD
Istnieje możliwość ograniczenia pracy robota
odkurzającego do określonego odcinka za pomocą
trybu ogrodzenia (ściana wirtualna).
Kontrolka
trybów
Czujnik
wykrywania
odległości
Mode/Power
Button
Main Body
Detection
Sensor
Działanie przycisków
1. Działanie kontrolki trybów
- Tryb płotu (wirtualnej ściany): Czerwona kontrolka miga.
- Wyłączone: kontrolka jest wyłączona.
2. Ustawianie trybu
- Po naciśnięciu przycisku Tryb/Zasilanie, tryby pracy zostaną
przełączone w następującej kolejności: tryb płotu (wirtualna
ściana) ➝ tryb wyłączenie zasilania.
❈ Odległość wirtualnej ściany to minimum 2,5 m i może się
różnić w zależności od otoczenia oraz statusu ruchu robota.
Tworzenie płotu (wirtualna ściana)
VIRTUAL GUARD tworzy niewidoczną barierę, której robot
odkurzający nie może przekroczyć.
Np. przed doniczkami, meblami, przednimi drzwiami itd.
Czujnik
odległości
1. Za pomocą przycisku Tryb/Zasilanie, włączyć tryb
płotu (wirtualnej ściany).
- Kontrolka trybu zacznie migać.
Płot (ściana wirtualna) jest
2. Zamontować VIRTUAL GUARD przed obszarem, który tworzony.
ma być niedostępny dla robota odkurzającego.
- Ustawić VIRTUAL GUARD po to, aby czujnik wykrywania odległości mógł utworzyć niewidoczną
barierę, której robot nie będzie mógł przekroczyć.
24_ obsługa
DJ68-00664A.indb 24
2012.3.29 4:28:50 PM
Informacje o czujniku podczerwieni
PRZESTROGA
03 OBSŁUGA
• Przesyłanie sygnału podczerwieni może być
[Priorytet sygnału na podczerwień]
utrudnione w lokalizacjach, w których działają
lampy halogenowe lub na zewnątrz pomieszczeń.
• Robot odkurzający wykorzystuje 3 typy urządzeń
>
>
korzystających z podczerwieni. Urządzenie może
nie działać, gdy zostanie ustawione przed innym
Pilot
Virtual
Ładowarka
urządzeniem o wyższym priorytecie.
guard
• Podczas sterowania robotem odkurzającym za
pomocą pilota, robot może przekroczyć wirtualny
płot stworzony przez VIRTUAL GUARD lub wjechać na przeszkodę. Sygnał z pilota ma wyższy
priorytet od sygnału z VIRTUAL GUARD.
• W przypadku odkurzania w małych pomieszczeniach lub sterowania robotem z niedużej
odległości mogą wystąpić problemy z powodu nakładania się sygnałów podczerwieni.
• Należy montować VIRTUAL GUARD z dala od stacji ładującej, ponieważ automatyczne
ładowanie może być utrudnione, jeżeli VIRTUAL GUARD będzie znajdować się w pobliżu stacji.
• Używanie więcej niż jednego robota odkurzającego w tym samym czasie może prowadzić do
awarii z powodu nakładania się sygnałów podczerwieni.
obsługa _25
DJ68-00664A.indb 25
2012.3.29 4:28:51 PM
UŻYWANIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO
Rozpoczynanie i kończenie odkurzania
Można włączyć lub zatrzymać wszystkie funkcje robota
odkurzającego.
■ Każda z funkcji robota odkurzającego działa tylko przy
włączonym zasilaczu.
■ Po włączeniu robota odkurzającego, naciśnięcie przycisku
(
) spowoduje przerwanie pracy i wybranej funkcji robota.
Włączanie i wyłączanie zasilania
Włączanie zasilania
-
Główny moduł: Nacisnąć przycisk (
).
Wyłączanie zasilania
- Pilot: Nacisnąć przycisk [Zasilanie].
-
Główny moduł: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sek. przycisk (
).
❈ Jeśli przez około 1 minutę po włączeniu zasilania nie zostanie naciśnięty
żaden przycisk, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, aby
zapobiec rozładowaniu się akumulatora. Aby ponownie włączyć
urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania (Start/Stop)
na głównym korpusie.
Używanie pilota
Rozpoczynanie i kończenie odkurzania
Rozpoczynanie
- Pilot: Nacisnąć przycisk Auto, Punkt., Maks., Ręczny.
- Główny moduł: Wybrać tryb automatyczny, punktowy,
maksymalny naciskając przycisk (
), następnie (
).
-
Po rozpoczęciu odkurzania, robot odkurzający zaczyna się
przesuwać.
) bez wybrania trybu odkurzania
❈ Naciśnięcie przycisku (
spowoduje rozpoczęcie odkurzania automatycznego.
Zatrzymywanie
- Aby zatrzymać pracę robota odkurzającego, nacisnąć przycisk
(
) na pilocie lub na głównym module.
-
Używanie przycisków
na głównym module
Po zatrzymaniu odkurzania, robot odkurzający przerwie pracę.
26_ obsługa
DJ68-00664A.indb 26
2012.3.29 4:28:51 PM
Ładowanie
Aby robot odkurzający powrócił do stacji ładującej w
celu naładowania akumulatora, należy nacisnąć przycisk
Ładowanie.
03 OBSŁUGA
), aby
■ Po włączeniu robota odkurzającego, nacisnąć przycisk (
anulować pracę robota, następnie nacisnąć przycisk Ładowanie.
1. Nacisnąć przycisk Ładowanie.
- (“
”) pojawia się na wyświetlaczu i robot odkurzający powróci
do stacji ładującej w celu ponownego naładowania.
2. Aby wyłączyć robota odkurzającego, gdy powróci do stacji ładującej,
nacisnąć przycisk (
).
3. Aby sprawdzić funkcję automatycznego ładowania, nacisnąć przycisk
Ładowanie, gdy robot odkurzający jest w odległości mniejszej niż 1,5
m od stacji ładującej.
Używanie pilota
Rozwiązywanie problemów z robotem odkurzającym, który nie
wraca do stacji ładującej
- Sprawdzić ustawienie stacji ładującej
- Stacja znajduje się w miejscu, z którego nie może poprowadzić
do siebie stacji ładującej.
- Stacja jest oddalona o ponad 5 m od robota odkurzającego.
: Czas powrotu robota odkurzającego do stacji ładującej może
być dłuższy.
■ W następujących przypadkach, należy ręcznie naładować robot
odkurzający.
Używanie przycisków
- Gdy stacja ładująca jest zainstalowana w rogu.
na głównym module
- Gdy akumulator zostały całkowicie rozładowany.
- Gdy robot odkurzający zablokował się na przeszkodzie (jest
pomiędzy meblami itp.)
1,
- Gdy robot odkurzający nie może przejechać nad progiem do
5
m
z
pomieszczenia z ustawioną stacją ładującą.
p
rz
od
u
obsługa _27
DJ68-00664A.indb 27
2012.3.29 4:28:52 PM
Automatyczne odkurzanie
Robot odkurzający będzie się samodzielnie poruszać i
automatycznie odkurzy cały dom do momentu zakończenia
odkurzania.
■ Po naciśnięciu przycisku Start/Stop na głównym module lub pilocie bez
wyboru trybu odkurzania, uruchomi się automatyczny tryb odkurzania.
■ Jeżeli odkurzanie rozpocznie się z robotem odkurzającym
umieszczonym w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie
skrócony – robot odkurzający zapamięta pierwotną pozycję.
■ Jeżeli robot odkurzający uruchomi bieżący tryb odkurzania w lokalizacji
innej niż stacja ładująca i nie znajdzie stacji ładującej podczas odkurzania, zatrzyma się w
pobliżu miejsca, w którym rozpoczęło się odkurzanie.
■ Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania akumulatora, robot odkurzający
automatycznie wróci do stacji ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie zostanie
wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).
Przycisk na
głównym module
Przycisk na pilocie
Kolejność
konfiguracji
1. Ustawić tryb.
▶
1 raz
2. Anulować tryb.
Informacje o funkcji wznawiania odkurzania
• Gdy robot odkurzający uzna, że odkurzanie jest skończone,
funkcja wznawiania odkurzania nie zadziała.
UWAGA
• Przeniesienie robota odkurzającego w trakcie ładowania
lub naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez robot
odkurzający, że odkurzanie zostało zakończone. Nie
zostanie ono wówczas wznowione.
PRZESTROGA
• Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić robota
odkurzającego lub naciskać przycisków. W przeciwnym
razie robot odkurzający uzna, że odkurzanie zostało
zakończone i rozpocznie je od początku.
• Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na
panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po
włączeniu ikony Turbo, można rozpocząć odkurzanie w
trybie Turbo.
Tryb Normalny
Tryb Turbo
Odkurzanie
zakończone
28_ obsługa
DJ68-00664A.indb 28
2012.3.29 4:28:52 PM
Odkurzanie punktowe
Przycisk na
głównym module
Przycisk na pilocie
Około 1,5 m
Około 1,5 m
03 OBSŁUGA
Robot odkurzający umożliwia odkurzenie określonego miejsca z
dużą ilością kurzu, okruszków itd.
■ Należy przenieść robot odkurzający do miejsca, które chcesz
punktowo odkurzyć.
Kolejność
konfiguracji
1. Ustawić tryb.
▶
2 razy
2. Anulować tryb.
Tryb Normalny
-
W trybie odkurzania punktowego, robot odkurzający pracuje w
kwadracie o boku 1,5 m.
Po zakończeniu odkurzania na wyświetlaczu robota
odkurzającego zostaną wyświetlone komunikaty Koniec,
Zatrzymanie i Gotowość.
UWAGA
PRZESTROGA
Tryb Turbo
Gdy robot odkurzający jest umieszczony w stacji ładującej
funkcja odkurzania punktowego nie jest dostępna.
• Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na
panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po
włączeniu ikony Turbo, można rozpocząć odkurzanie w
trybie Turbo.
Odkurzanie
zakończone
obsługa _29
DJ68-00664A.indb 29
2012.3.29 4:28:53 PM
Maksymalnie odkurzanie
Robot odkurzający będzie się poruszać i odkurzać do
wyczerpania akumulatora, czyli do stanu, gdy na wskaźniku
akumulatora będzie mrugać jedna kreska.
■ Jeżeli odkurzanie rozpocznie się z robotem odkurzającym
umieszczonym w stacji ładującej, czas powrotu do ładowarki zostanie
skrócony – robot odkurzający zapamięta pierwotną pozycję.
■ Jeżeli robot odkurzający uruchomi bieżący tryb odkurzania w
lokalizacji innej niż stacja ładująca i nie znajdzie stacji ładującej
podczas odkurzania, zatrzyma się w pobliżu miejsca, w którym
rozpoczęło się odkurzanie.
■ Jeśli podczas odkurzania dojdzie do rozładowania akumulatora, robot odkurzający
automatycznie wróci do stacji ładującej w celu jego naładowania. Następnie odkurzanie zostanie
wznowione. (Liczba wznowień odkurzania: Jedno).
Przycisk na
głównym module
Przycisk na pilocie
Kolejność
konfiguracji
1. Ustawić tryb.
▶
3 razy
2 razy w trybie ładowania
2. Anulować tryb.
Informacje o funkcji wznawiania odkurzania
• Jeżeli robot odkurzający uzna, że odkurzanie zostało
zakończone, wznowienie odkurzania nie zostanie
UWAGA
przeprowadzone.
• Przeniesienie robota odkurzającego w trakcie ładowania
lub naciśnięcie przycisku spowoduje uznanie przez robot
odkurzający, że odkurzanie zostało zakończone. (Nie
zostanie ono wówczas wznowione).
PRZESTROGA
Tryb Normalny
Tryb Turbo
• Gdy trwa odkurzanie, nie wolno przenosić robota
odkurzającego lub naciskać przycisków. W przeciwnym
razie robot odkurzający uzna, że odkurzanie zostało
zakończone i rozpocznie je od początku.
• Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na
panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po
włączeniu ikony Turbo, można rozpocząć odkurzanie w
trybie Turbo.
30_ obsługa
DJ68-00664A.indb 30
2012.3.29 4:28:54 PM
Ręczne odkurzanie
Przycisk na pilocie
03 OBSŁUGA
Za pomocą pilota można sterować robotem odkurzającym tak,
aby zostało odkurzone określone miejsce.
■ Należy przenieść robot odkurzający do miejsca, w którym konieczne
jest przeprowadzenie ręcznego odkurzania.
■ Ręczne odkurzanie jest możliwe tylko przy użyciu pilota.
Kolejność konfiguracji
1. Ustawić tryb.
2. Anulować tryb.
UWAGA
PRZESTROGA
• Gdy robot odkurzający jest umieszczony w stacji ładującej
funkcja odkurzania ręcznego nie jest dostępna.
• W przypadku braku mocy przez mniej więcej 1 minutę
przełączyć na tryb gotowości.
• Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na
panelu wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy. Po
włączeniu ikony Turbo, można rozpocząć odkurzanie w
trybie Turbo.
Przyciski kierunkowe (w przód,
w lewo, w prawo)
Funkcja pracy do tyłu nie jest
obsługiwana.
obsługa _31
DJ68-00664A.indb 31
2012.3.29 4:28:54 PM
Uruchomienie z opóźnieniem
W tym trybie, można zaplanować włączenie robota w trybie
jednorazowego odkurzania o określonej godzinie.
■ Zaplanowane odkurzanie jest wykonywane wyłącznie wtedy, gdy
robot zostanie podłączony do stacji ładującej.
Pilot
Kolejność konfiguracji
Miga
Zmniejszenie
Zwiększenie
Miga
Zmniejszenie
Miga
Miga
2. Naciśnij przycisk Uruchomienie
z opóźnieniem (Delay Start).
Naciśnij przycisk Y lub Z,
aby ustawić tryb czyszczenia.
- Można wybrać tryb
czyszczenia automatyczny lub
maksymalny.
3. Naciśnij przycisk Uruchomienie
z opóźnieniem (Delay Start).
- Ustawiona wartość zacznie
migać. Ustawienia zostały
zakończone.
- Po zakończeniu ustawień,
wyświetli się skonfigurowany
czas oraz
.
Miga
Miga
Anulowanie ustawień
Czas przerwy
Zwiększenie
1. Naciśnij przycisk Uruchomienie
z opóźnieniem (Delay Start).
- Bieżące ustawienie zostanie
będzie
wyświetlone i
migać. Naciśnij przycisk Y lub
Z, aby ustawić godzinę.
Po naciśnięciu przycisku Start/Stop w trakcie ładowania
robota odkurzającego lub ustawienia godziny, ustawienia
zostaną anulowane.
Ustawienia zostaną anulowane, gdy robot odkurzający
zostanie odłączony od stacji ładującej.
Jeżeli żadna cyfra nie zostanie wprowadzona w ciągu 1
minuty w trybie ustawiania godziny, robot automatycznie
wyjdzie z trybu ustawiania godziny.
32_ obsługa
DJ68-00664A.indb 32
2012.3.29 4:28:55 PM
FUNKCJE DODATKOWE
Korzystanie z dodatkowych funkcji
Tryb Turbo
Po każdym naciśnięciu przycisku Turbo, ikona Turbo na panelu
wyświetlacza kolejno włączy się i wyłączy.
Turbo wł. (tryb Turbo): Szczotka wiruje z maksymalną
prędkością.
Turbo wył. (tryb normalny): Szczotka wiruje z normalną
prędkością.
03 OBSŁUGA
Różne dodatkowe funkcje powodują, że korzystanie z robota staje się łatwiejsze i
wygodniejsze.
■ Funkcje te można skonfigurować za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Wybór efektów dźwiękowych
Nacisnąć przycisk wyboru dźwięku w celu wybrania efektu
dźwiękowego.
■ Za każdym razem po naciśnięciu tego przycisku, efekty
dźwiękowe są wybierane w następującej kolejności Efekty
dźwiękowe → Wyciszenie.
- Efekty dźwiękowe: Odtwarza efekty dźwiękowe.
- Wyciszenie: Nie odtwarza dźwięków i komunikatów.
obsługa _33
DJ68-00664A.indb 33
2012.3.29 4:28:56 PM
narzędzia i filtry do konserwacji
CZYSZCZENIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO
Należy pamiętać o metodach czyszczenia i konserwacji
■ W przypadku uszkodzenia przełącznika zasilania, należy
skontaktować się z przedstawicielem serwisu, aby uniknąć
jakichkolwiek wypadków.
■ Nie wolno wykonywać czynności ani używać urządzeń
niezainstalowanych przez producenta, które mogą skrócić czas
eksploatacji robota odkurzającego.
■ Przed rozpoczęciem czyszczenia robota
odkurzającego, należy zawsze wyłączyć
zasilanie za pomocą umieszczonego pod
spodem przełącznika. Nieprzestrzeganie
zalecenia może doprowadzić do
niespodziewanego włączenia robota i
doprowadzić do wypadków.
Czyszczenie kamery i wizjera czujnika
Przed rozpoczęciem czyszczenia robota odkurzającego, należy
zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod
spodem przełącznika.
■ Nie należy rozpylać bezpośrednio na robota odkurzającego wody,
rozpuszczalnika, benzenu i podobnych substancji.
■ Wizjer czujnika lub kamerę należy delikatnie
przetrzeć za pomocą miękkiej szmatki.
Kamera
Wizjer przedniego czujnika
Wizjer przedniego czujnika i
kamera
Wizjer czujnika wysokości
Wizjer tylnego czujnika
34_ konserwacja
DJ68-00664A.indb 34
2012.3.29 4:28:56 PM
Czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów
04 KONSERWACJA
Przed wyczyszczeniem pojemnika należy go opróżnić.
■ Podczas wyjmowania pojemnika, należy uważać, aby nie wysypać
znajdującego się w nim kurzu.
■ W następujących sytuacjach należy opróżnić pojemnik na kurz.
1. Gdy pojemnik zostanie zapełniony.
2. Gdy siła ssania nagle osłabnie.
3. Gdy poziom hałasu nagle wzrośnie.
1. Nacisnąć przycisk wyjmowania pojemnika i pociągnąć pojemnik do
siebie.
2. Zdjąć pokrywę pojemnika, pociągając ją w stronę wskazaną na
rysunku przez strzałkę.
3. Wyjąć filtr i filtr siatkowy z pojemnika na kurz.
Filter
Mesh filter
4. Wytrząsnąć kurz z filtra, filtra siatkowego i pojemnika na kurz.
❈ Można wyczyścić filtry wodą.
Po zakończeniu czyszczenia wodą:
1. Pojemnik na kurz: Wytrzeć całkowicie wodę.
UWAGA
2. Filtr, filtr siatkowy: Wysuszyć, następnie zamontować.
5. Ponownie zamontować filtr i filtr siatkowy na pojemnik na
kurz.
- Zamontować filtr siatkowy tak, aby strona z siatką była
skierowana w dół. Jeżeli kierunek filtra jest nieprawidłowy,
jego zamontowanie nie będzie możliwe.
PRZESTROGA
Jeżeli pojemnik na kurz zostanie zamontowany bez filtra, pojawi się kod błędu C08.
Należy sprawdzić, czy filtr został zamontowany.
6. Nałożyć pokrywę pojemnika i zainstalować pojemnik w robocie odkurzającym.
konserwacja _35
DJ68-00664A.indb 35
2012.3.29 4:28:57 PM
CZYSZCZENIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO
Czyszczenie szczotki
Przed rozpoczęciem czyszczenia robota odkurzającego,
należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą
umieszczonego pod spodem przełącznika.
• Ponieważ kurz z pojemnika na kurz może się wydostawać,
przed rozpoczęciem czyszczenia szczotki, należy odłączyć
PRZESTROGA
pojemnik na kurz.
1. Sprawdzić, czy nie ma żadnych ciał obcych i nacisnąć haczyk,
który przytrzymuje pokrywę szczotki.
2. Zdjąć szczotkę, wyjmując ją z głównego modułu robota.
3. Za pomocą oddzielnej szczotki lub narzędzi do czyszczenia robota
usunąć wszystkie obce elementy, takie jak nitki lub długie włosy.
36_ konserwacja
DJ68-00664A.indb 36
2012.3.29 4:28:57 PM
4. Po zakończeniu czyszczenia, najpierw przymocować bok
szczotki przeciwny po stronie przeciwnej do przełącznika
zasilania, następnie przymocować drugi bok.
04 KONSERWACJA
5. Włożyć bok w dwa rowki i zamontować nieznacznie
przesuwając w dół do momentu kliknięcia.
PRZESTROGA
• Aby uniknąć zatkania robota odkurzającego, nie należy odkurzać wykałaczek i bawełnianych
wacików.
• Jeżeli nie można usunąć ciał obcych, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
• Ponieważ szczotka zbiera kurz z podłogi, długie nitki i włosy mogą zaczepiać się wokół szczotki.
Należy regularnie sprawdzać i czyścić szczotkę.
konserwacja _37
DJ68-00664A.indb 37
2012.3.29 4:28:58 PM
Czyszczenie bocznej szczotki obrotowej
Przed rozpoczęciem czyszczenia robota odkurzającego,
należy zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą
umieszczonego pod spodem przełącznika.
1. Sprawdzić, czy szczotka boczna nie jest zagięta lub czy nie są
do niej przyczepione obce elementy.
2. Założyć gumowe rękawiczki, obracać przez 10 sekund boczną
szczotkę za pomocą szmatki nawilżonej gorącą wodą.
3. Następnie obrócić szczotkę i powtórzyć czynności z kroku 2.
4. Jeśli między robotem odkurzającym i boczną szczotką
zakleszczy się włos lub nitka, odkręcić przy użyciu śrubokręta
krzyżakowego śrubę mocującą boczną szczotkę. Podczas
ponownego wkładania szczotki, sprawdź czy litera „L” na
bocznej szczotce jest po tej samej stronie, co litera „L” na
robocie odkurzającym. (Litera „R” jest umieszczona po prawej
stronie szczotki).
UWAGA
L
Ponieważ boczna szczotka obrotowa w łatwy sposób przyciąga włosy i ciała obce, należy ją
czyścić w regularnych odstępach czasu.
Nadmierna ilość ciał obcych na szczotce może doprowadzić do jej uszkodzenia.
38_ konserwacja
DJ68-00664A.indb 38
2012.3.29 4:28:58 PM
Czyszczenie koła napędowego
04 KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem czyszczenia robota odkurzającego, należy
zawsze wyłączyć zasilanie za pomocą umieszczonego pod
spodem przełącznika.
■ Jeśli robot odkurzający zacznie jeździć po linii łamanej, może to
oznaczać, że do koła napędowego przyczepiły się obce elementy.
1. Aby wyczyścić koło napędowe, należy położyć na podłodze miękką
szmatkę i odwrócić główny moduł robota.
2. Sprawdzić, czy nie ma ciał obcych i usunąć je za pomocą patyka
lub pary nieostrych szczypiec, jeżeli jest to konieczne.
konserwacja _39
DJ68-00664A.indb 39
2012.3.29 4:28:59 PM
rozwiązywanie problemów
SPRAWDZIĆ, PRZED ROZMOWĄ Z SERWISEM
Objaw
Robot odkurzający
nie działa w ogóle
przed czyszczeniem.
Sprawdzić
Czynności do wykonania
• Czy pojemnik na kurz został
zamontowany?
• Zamontować pojemnik na kurz.
• Czy zasilanie jest włączone?
• Włączyć zasilanie.
• Czy na panelu wyświetlacza
wyświetla się tryb odkurzania
?
. (Aby go
• Nacisnąć przycisk
wyłączyć, nacisnąć i przytrzymać
przez 3 sek. lub dłużej przycisk
).
• Czy na wskaźniku baterii miga
• Podnieść robot odkurzający i
tylko jedna kreska, a na panelu jest
umieścić go ręcznie na stacji
wyświetlane słowo „Lo”?
ładującej w celu naładowania.
• Robot odkurzający nie będzie
• Wymienić baterie w pilocie. (typ
działać przy rozładowanej baterii w
AAA).
pilocie.
Robot odkurzający
zatrzymał się w
trakcie odkurzania.
• Czy na wskaźniku baterii miga
• Podnieść robot odkurzający i
tylko jedna kreska, a na panelu jest
umieścić go ręcznie na stacji
wyświetlane słowo „Lo”?
ładującej w celu naładowania.
• Czy robot odkurzający nie zaczepił • Wyłączyć zasilanie i odczepić
się o kable leżące na podłodze?
kable.
• Czy robot odkurzający nie
zablokował się na podłodze o
różnych wysokościach?
- Koło napędowe zostało
podniesione.
• Wyłączyć zasilanie i przenieść
robot odkurzający do innego
miejsca, które ma być odkurzone.
• Czy wokół koła napędowego nie
• Wyłączyć zasilanie i odczepić
owinęła się chusteczka albo cienka
chusteczkę lub szmatkę.
szmatka?
Niska siła ssania
podczas odkurzania
• Czy robot odkurzający nie
zablokował się na progu?
• Wyłączyć zasilanie i przenieść
robot odkurzający do innego
miejsca, które ma być odkurzone.
• Sprawdzić, czy pojemnik na kurz
nie jest przepełniony.
• Zatrzymać robot odkurzający i
opróżnić pojemnik.
• Sprawdzić, czy otwór zasysający
nie jest zablokowany przez obce
elementy.
• Wyłączyć zasilanie i wyjąć z otworu
zasysającego obce elementy.
• Sprawdzić, czy filtr nie jest
zanieczyszczony.
• Wyczyścić dokładnie filtr.
40_ rozwiązywanie problemów
DJ68-00664A.indb 40
2012.3.29 4:28:59 PM
Objaw
Robot odkurzający
nie może znaleźć
stacji ładującej.
Sprawdzić
Czynności do wykonania
• Sprawdzić, czy wtyczka stacji jest
prawidłowo włożona do gniazda.
• Jeżeli na styku wymiany znajdują
się ciała obce, należy je usunąć za
pomocą suchego ręcznika.
Robot odkurzający
przejeżdża przez
VIRTUAL GUARD.
• Czy VIRTUAL GUARD została
zainstalowana w pobliżu stacji
ładującej?
• Przenieść VIRTUAL GUARD w inne
miejsce tak, aby robot odkurzający
mógł ładować się automatycznie.
• Czy baterie w VIRTUAL GUARD
nie są wyczerpane?
• Wymienić baterie.
(2 baterie alkaliczne typu D (LR20)
• Czy kontrolka trybów jest
wyłączona?
• Sprawdzić, czy VIRTUAL GUARD
jest włączony, następnie ustawić
VIRTUAL GUARD na żądany tryb.
05 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
• Czy w odległości około 1 m z
przodu stacji ładującej i około 0,5
m z prawej i lewej strony stacji nie
znajdują się przeszkody? Należy
usunąć przeszkody.
Trwałość baterii
• Czy używane są baterie o suchych • Wymienić baterie na nowe baterie
VIRTUAL GUARD jest
ogniwach manganowych?
alkaliczne.
zbyt krótka.
(2 baterie alkaliczne typu D (LR20)
Robot odkurzający
nagle zaczął
odkurzać w kierunku
po przekątnej.
• Robot odkurzający może odkurzać • Kierunek odkurzania określa
po przekątnej w poniższych
wstępna lokalizacja. Ponieważ
przypadkach.
robot odkurza obszar na
podstawie mapy, może ona
- Po naładowaniu, gdy został
ewentualnie pokryć cały obszar.
umieszczony pod kątem w stacji
(Normalne działanie)
ładującej.
Należy umieścić stację ładującą
- Gdy robot odkurzający przejeżdża
w kierunku słojów drewna i
do innego miejsca krótszą trasą po
rozpocząć odkurzanie, gdy robot
zakończeniu odkurzania obszaru.
odkurzający jest podłączony do
- Gdy kąt styku z przeszkodą nie
stacji ładującej.
jest kątem prostym (90˚).
- Gdy podłoga jest wykonana z
płytek ceramicznych lub drewna.
rozwiązywanie problemów _41
DJ68-00664A.indb 41
2012.3.29 4:29:0 PM
KODY BŁĘDÓW:
KOD BŁĘDU
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
• Robot odkurzający
zablokował się podczas
nawigowania.
• Wyłączyć zasilanie na dole robota
odkurzającego i przenieść go w inne miejsce.
• Na szczotce znajduje się
obca substancja (nitka,
papier, zabawka itd.)
• Wyłączyć zasilanie na dole robota
odkurzającego i usunąć obcą substancję ze
szczotki.
• W lewym kole napędowym
znajduje się obca substancja
(nitka, papier, zabawka itd.)
• Wyłączyć zasilanie na dole robota
odkurzającego i usunąć obcą substancję z
lewego koła napędowego.
• W prawym kole napędowym
znajduje się obca substancja
(nitka, papier, zabawka itd.)
• Wyłączyć zasilanie na dole robota
odkurzającego i usunąć obcą substancję z
prawego koła napędowego.
• Sprawdzić czujnik zderzaka.
• Wyłączyć na dole, następnie usunąć
przeszkodę z przodu robota odkurzającego
lub przenieść robot w inne miejsce.
• Na czujniku przeszkód
znajduje się obca substancja
(kurz, plama itd.).
• Wyłączyć zasilanie na dole robota i za pomocą
miękkiej szmatki usunąć obcą substancję z
przedniego i tylnego wizjera czujnika.
• Na czujniku wysokości
znajduje się obca substancja
(kurz, plama itd.).
• Wyłączyć zasilanie na dole robota i za pomocą
miękkiej szmatki usunąć obcą substancję
z przedniego i tylnego wizjera czujnika
wysokości.
• Nie jest włożony pojemnik na
kurz.
• Włożyć pojemnik i docisnąć go tak, aby
usłyszeć dźwięk „kliknięcia”.
• Na bocznej szczotce znajduje • Wyłączyć zasilanie na dole robota i usunąć
się obca substancja (nitka,
obcą substancję z bocznej szczotki obrotowej.
szmatka itd.).
❈ Po naciśnięciu przycisku Start/Stop lub wyłączeniu zasilania kod błędu zniknie.
42_ rozwiązywanie problemów
DJ68-00664A.indb 42
2012.3.29 4:29:0 PM
specyfikacja produktu
80 mm
(wysokość)
350 mm (długość)
350 mm (szerokość)
161 mm (długość)
Główny korpus
Klasyfikacja
Specyfikacja
mechaniczna
Specyfikacja
elektryczna
Specyfikacja
odkurzania
275 mm
(szerokość)
Stacja ładująca
Element
SERIA SR8930*
Średnica
350mm
Wysokość
80 mm
Ciężar
3,2kg
Napięcie
AC 220-240 V~, 50-60 Hz
Pobór mocy stacji ładującej
40 W
Pobór mocy głównego modułu
40 W
Specyfikacje akumulatora
14.4V / 31,68Wh
Typ ładowania
Automatyczny, ręczny
Tryb odkurzania
Automatyczny, Punktowy, Maksymalny,
Ręczne, Uruchomienie z opóźnieniem
Czas ładowania
Ok. 180 minut
Czas odkurzania
(na twardej podłodze)
Ok. 100 minut
Sposób sterowania odkurzaniem
Rozpoznawanie kształtu sufitu
Typ przycisków na głównym module
Typ dotykowy
06 SPECYFIKACJA PRODUKTU
122 mm
(wysokość)
Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :
Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC
Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC
specyfikacja produktu _43
DJ68-00664A.indb 43
2012.3.29 4:29:1 PM
OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT
Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
■ OpenCV :
IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.
If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.
License Agreement
For Open Source Computer Vision Library
Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied
warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose are disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special,
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods
or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of
liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out
of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
DJ68-00664A.indb 44
2012.3.29 4:29:1 PM
memo
DJ68-00664A.indb 45
2012.3.29 4:29:1 PM
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com
DJ68-00664A.indb 46
2012.3.29 4:29:1 PM
SR8930
Robotporszívó
Használati útmutató
Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult.
✻ A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
✻ Csak beltéri használatra.
Magyar
imagine the possibilities
Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
Még teljesebb szolgáltatást kínálhatunk, ha készülékét
regisztrálja a
www.samsung.com/register
oldalunkon.
DJ68-00664A.indb 01
2012.3.29 4:29:2 PM
biztonsági információk
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
• A készülék működtetése előtt gondosan olvassa el ezt az utasítást, és őrizze meg későbbi
felhasználásra.
• Mivel a következő üzemelétetési utasítások többféle modellre vonatkoznak, az Ön által vásárolt
VIGYÁZAT!
porszívó jellemzői kissé eltérhetnek a jelen útmutatóban ismertetettektől.
VIGYÁZAT!
BIZTONSÁGI/FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK
VIGYÁZAT!
FIGYELEM
Halálos vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.
Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatát jelzi.
EGYÉB SZIMBÓLUMOK
Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatát jelzi.
MEGJEGYZÉS
02_ biztonsági információk
DJ68-00664A.indb 02
2012.3.29 4:29:2 PM
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Elektromos készülékek használatakor minden esetben be kell tartani bizonyos alapvető óvintézkedéseket,
például:
OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT, ÉS CSAK AZT KÖVETŐEN VEGYE
HASZNÁLATBA A ROBOTPORSZÍVÓT.
Ha nem használja a porszívót, illetve annak karbantartását végzi, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében tartsa
szem előtt a következőket:
ÁLTALÁNOS
• A porszívót csak az útmutatóban leírtak szerint használja.
• Tilos a robotporszívó vagy töltő használata, ha azok bármilyen módon megsérültek.
• Ha a porszívó nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kültéren felejtették vagy vízbe
esett, vigye el a készüléket egy SAMSUNG szakszervizbe.
• Tilos a töltőt vagy robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
• A készülék csak beltéren, száraz helyen használható.
• Ezt a készüléket gyermekek vagy megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek csak felügyelet
mellett vagy a biztonságukért felelős személy használatra vonatkozó utasításai alapján
használhatják.
• Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
AKKUMULÁTORTÖLTŐ
• Tilos a polarizált aljzatot úgy átalakítani, hogy nem-polarizált csatlakozót vagy hosszabbítókábelt
is befogadjon.
• Tilos a készüléket kültéren, illetve nedves felületen használni.
• A töltőt húzza ki az aljzatból, ha nem használja, illetve ha a készülék javítás alatt áll.
• Kizárólag a gyártó által biztosított töltőt használja az akkumulátor feltöltésére.
• Tilos sérült kábel vagy csatlakozó használata.
• Tilos a készüléket a kábelnél fogva húzni vagy szállítani, a vezetéket fogantyúnak használni,
rázárni az ajtót, illetve éles peremek vagy sarkok körül végighúzni. Tartsa távol a vezetéket a
fűtött felületektől.
• Ne használjon nem megfelelő kapacitással bíró hosszabbítókábelt és aljzatot.
• A készüléket ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. A csatlakozódugó kihúzásakor a
csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
• Ne rongálja meg, illetve tegye tűzbe az akkumulátorokat, mert azok magas hőmérsékleten
felrobbannak.
• Ne próbálja meg kinyitni a töltőt. A javításokat kizárólag szakképzett szervizmunkatársak
végezhetik.
• Ne tegye ki a töltőt magas hőmérséklet, nedvesség vagy pára hatásának.
biztonsági információk _03
DJ68-00664A.indb 03
2012.3.29 4:29:2 PM
biztonsági információk
ROBOTPORSZÍVÓ
• Ne használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, például üveg, szög, csavar, érme stb.
felszívására.
• A készüléket csak behelyezett szűrővel használja. A készülék javításakor ne nyúljon bele az
ujjával vagy más éles tárggyal a ventilátorkamrába, mert előfordulhat, hogy a porszívó véletlenül
bekapcsol.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha bármelyik nyílás
eldugult; a nyílásoknak szabadon kell maradniuk, azokba por, pihe, szőr, haj, illetve a levegő
áramlását akadályozó tárgyak nem kerülhetnek.
• Ne használja a készüléket mérgező anyagok (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.)
felszívására.
• Ne szívjon fel égő vagy füstölgő tárgyakat, így cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
• A készülékkel ne szívjon fel gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékokat, például benzint, és ne is
használja olyan helyen, ahol az említett anyagok jelen lehetnek.
• Ne használja a robotporszívót olyan zárt helyen, ahol olajalapú festék, hígító, molyirtó, gyúlékony
por által kipárologatott gőz, illetve egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező kigőzölgés van jelen.
• A túlzott használat, illetve szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátorcellák szivárgását
idézhetik elő. A bőrre kerülő folyadékot haladéktalanul öblítse le vízzel. A szembe kerülő
akkumulátorfolyadékot azonnal mossa ki bő vízzel; az öblítést legalább 10 percen át végezze.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
04_ biztonsági információk
DJ68-00664A.indb 04
2012.3.29 4:29:2 PM
tartalom
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
02
06
07
10
11
Áramellátás
Használat előtt
Használatban
Tisztítás és karbantartás
TERMÉK JELLEMZŐK
13
A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE
15 Alkatrészek
16 Az alkatrészek elnevezése
15
A PORSZÍVÓ MŰKÖDTETÉSE
20
AZ ESZKÖZÖK ÉS A SZŰRŐK
KARBANTARTÁSA
34
HIBAELHÁRÍTÁS
20 A robotporszívó üzembe helyezése
20 Az üzembe helyezés menete
20 Be- és kikapcsolás
21 A töltő elhelyezése
22 Töltés
23 Az akkumulátor
24 A VIRTUAL GUARD felállítása
26 A robotporszívó használata
26 A takarítás megkezdése/leállítása
27 Feltöltés
28 Automatikus takarítás
29 Takarítás egy helyben
30 Maximális takarítás
31 Kézi takarítás
32 Indítás késleltetése
33 Kiegészítő funkciók
33 A kiegészítő funkciók használata
34 A robotporszívó tisztítása
34 Kérjük, tartsa szem előtt a tisztítás és
karbantartás irányelveit
34 Az érzékelőablak és a kamera tisztítása
35 A portartály és a szűrők tisztítása
36 A robotporszívó tisztítása
36 A kefe tisztítása
38 Az oldalsó peremtisztító forgókefe tisztítása
39 A hajtókerék tisztítása
40 Mielőtt a szervizhez fordulna - Ellenőrzőlista
42 Hibaelhárítás a hibakódok alapján
40
TERMÉK JELLEMZŐK
43
tartalom _05
DJ68-00664A.indb 05
2012.3.29 4:29:3 PM
biztonsági információk
ÁRAMELLÁTÁS
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
Ne hajlítsa meg erővel a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz
tárgyat, amely esetleg a vezeték törését okozhatja.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a tápcsatlakozót ne fedje por, vagy ne
kerüljön rá víz.
- Ellenkező esetben fennáll a működési hiba vagy az áramütés
veszélye.
VIGYÁZAT!
A tápcsatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen
hozzá nedves kézzel.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
VIGYÁZAT!
Egyetlen aljzathoz ne csatlakoztasson több csatlakozót.
(Ne hagyja a kábelt a padlón feküdni.)
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
VIGYÁZAT!
Ne használjon sérült tápkábelt, csatlakozót vagy meglazult
csatlakozó aljzatot.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
06_ biztonsági információk
DJ68-00664A.indb 06
2012.3.29 4:29:3 PM
HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
Ne tárolja a robotporszívót olyan helyeken, ahol tűzveszély áll
fenn, például:
- Földön álló gyertyák vagy lámpák közelében.
- Felügyelet nélkül hagyott tűz vagy parázs közelében.
- Benzin, desztillált alkohol, hígító, hamutárca égő cigarettával stb.
A robotporszívót csak otthoni használatra tervezték. Tilos a készüléket a következő
helyeken használni:
- Padláson, pincében, raktárban, ipari létesítményekben, a központi épülettől távol eső
szobákban, nedves vagy párás helyeken, például fürdőszobában vagy mosókonyhában,
illetve szűk és magasan fekvő helyeken, így asztalon vagy polcon. Ha mégis az említett
helyeken használja a készüléket, a porszívó súlyosan károsodhat (rendellenes működés és
törés).
01 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
FIGYELEM
A robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a
porgyűjtő be van-e helyezve a készülékbe.
- Ha a porgyűjtő nincs a helyén, a porszívó nem működik.
Az összes olyan helyiség ajtaját nyissa ki, ahol ki szeretne takarítani.
- Zárt ajtajú szobába a robotporszívó nem tud bemenni.
- Ügyeljen arra, hogy a bejárati, a veranda- és a fürdőszobaajtót csukja be; csakúgy, mint
azoknak a helyiségeknek az ajtaját, amelyekben a porszívó a jelenleginél alacsonyabb
felületre zuhanhat.
Ne használja a porszívót fekete padlón.
- Ebben az esetben elképzelhető, hogy a robotporszívó nem fog
megfelelően működni.
A rojtos szőnyegek hosszú rojtjait gyűrje a szőnyeg alá.
- A szabadon hagyott rojtok a szőnyeg és a porszívó súlyos
károsodását okozhatják, mert a készülék hajtókereke vagy keféje
becsípheti azokat.
A szintkülönbség-érzékelő szennyeződése esetén a porszívó
leeshet a lépcsőről.
Ez személyi sérülést okozhat, és a készülék súlyos károsodását
eredményezheti.
Ez ilyen balesetek elkerülése érdekében a veszélyes helyek előtt
állítsa fel a VIRTUAL GUARD-ot (Kerítés mód). Ne felejtse el
megtisztítani az érzékelőablakot és a kamerát.
biztonsági információk _07
DJ68-00664A.indb 07
2012.3.29 4:29:3 PM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
Porszívózás előtt távolítsa el a kisméretű és törékeny tárgyakat
a kitakarítandó területről.
- Porszívózás előtt feltétlenül tisztítsa meg a területet az ott levő
tárgyaktól.
- Gondoskodjon arról, hogy porcelán, üveg, virágcserép stb. ne
maradjon a porszívózandó területen.
- A robotporszívó nem ismeri fel az érméket, gyűrűket vagy más
értéktárgyakat, pl. ékszereket.
Takarítás előtt pakolja el a padlón heverő tárgyakat.
- A robotporszívó a tárgyakat 5 cm távolságból érzékeli.
- A különböző helyiségekben található lábtörlők, törölközők, párnák,
kábelek, asztalterítők vagy szíjak becsípődhetnek a porszívó
hajtókerekébe és keféjébe. Ilyen esetben a tárgyak leeshetnek az
asztalról.
Porszívózás, illetve időzített takarítás előtt figyelmeztesse a
családtagjait (vagy az érintett személyeket), hogy legyenek
óvatosak.
- A robotporszívó beleütközhet a gyermekekbe, akik ettől
eleshetnek.
Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne lépjenek, illetve ne
üljenek rá a porszívóra.
- Előfordulhat, hogy a gyerekek elesnek és megsérülnek, vagy a
készülék megrongálódik.
Ha a gyermekeket vagy háziállatokat egyedül hagyja,
feltétlenül kapcsolja ki a robotporszívót.
- Előfordulhat, hogy a porszívó felkelti a figyelmüket.
- Ha a forgókefe becsípi valakinek az ujját, lábát, ruháját vagy haját,
az illető megsérülhet.
- Előfordulhat, hogy a robotporszívó az útjába kerülő gyermeket
vagy háziállatot akadálynak érzékelheti, ezért az adott területet
nem takarítja ki.
- A készülék kikapcsolásakor megszűnik az áramellátás, és a
készülék valamennyi funkciója kikapcsol.
A töltőállomás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel
ne feküdjön szabadon a padlón.
- Amikor a robotporszívó automatikusan feltölti önmagát, vagy
elhalad a töltőállomás mellett, előfordulhat, hogy rátekeredik a
tápkábele a töltőre.
A töltő tápkábele folyamatosan legyen az aljzatba
csatlakoztatva.
- A robotporszívó ugyan rendelkezik öntöltő funkcióval, de ha
kihúzza a töltőállomás kábelét az aljzatból, nem működik az
automatikus akkumulátorfeltöltés.
08_ biztonsági információk
DJ68-00664A.indb 08
2012.3.29 4:29:4 PM
FIGYELEM
A töltő előtt levő tárgyak meggátolják a robotporszívó
automatikus feltöltését.
- Tisztítsa meg a területet.
l 0,5
lbelü
körü
l 0,5
lbelü
körü
m
m
kö
rü
lb
elü
l1
m
VIGYÁZAT!
A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1 méteres
távolságon belül ne legyenek akadályok.
l 0,5
lbelü
körü
VIGYÁZAT!
Ne okozzon rövidzárlatot a töltőtüskékben fém evőpálcikákkal,
csavarhúzóval stb.
- Ez a töltő súlyos károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a töltőállomásra (még
nyomokban sem).
- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
m
l 0,5
lbelü
körü
kö
rü
lb
elü
l1
m
m
01 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
FIGYELEM
Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó könnyen
elérheti azt.
- A sarokban elhelyezett töltő extra manővereket kíván a készüléktől,
ami megzavarhatja az automatikus feltöltési műveletet.
Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó ne szívjon fel folyadékot,
pl. vizet, olajat vagy háziállatok piszkát, és ne is haladjon át
azokon.
- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Előfordulhat, hogy a kerekeken levő folyadék szétterjedve
szennyeződést okoz.
Egyéb célra ne használja a töltőt.
- Ez a töltő meghibásodásához vagy tűz kialakulásához vezethet.
Soha ne helyezze a töltőállomást sötét padlófelületre.
- Ha a padló, ahová a töltőállomást helyezte, túl sötét, a robotporszívó csak nehezen fog
tudni visszatérni hozzá.
biztonsági információk _09
DJ68-00664A.indb 09
2012.3.29 4:29:4 PM
HASZNÁLATBAN
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
FIGYELEM
Ne használja a robotporszívót vastag szőnyegen.
- Ha mégis ezt tenné, probléma adódhat a porszívó működése
közben.
- Ez a szőnyegek károsodását okozhatja.
Ne használja a robotporszívót asztalon vagy más magas
helyen.
- Ez a készülék véletlen leesése esetén sérülést okozhat.
A robotporszívó a működés során beleütközhet különböző
bútordarabokba, pl. szék- és asztallábakba, keskeny és hosszú
bútordarabokba stb.
- A gyorsabb takarítás érdekében helyezze a székeket az asztal
tetejére.
Ne helyezzen tárgyakat a robotporszívó tetejére.
- Ez működési hibát okozhat.
Tisztítás közben azonnal távolítsa el a porszívó által felszívott
nagyobb papírdarabokat vagy műanyag tasakokat.
- Ha hosszabb időn át úgy használja a készüléket, hogy annak
bemenete eltömődött, a porszívó károsodhat.
VIGYÁZAT!
Ha szokatlan hangot vagy szagot észlel, illetve füst száll fel
a porszívóból, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket, és
forduljon a szervizhez.
FIGYELEM
Ne mozdítsa el a robotporszívót a portartályt fogva.
- Ez a portartály leválasztását okozhatja, ami komoly sérülésekhez
és a termék károsodásához vezethet.
10_ biztonsági információk
DJ68-00664A.indb 10
2012.3.29 4:29:5 PM
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A robotporszívó nem tud tökéletesen kitakarítani az általa nem
hozzáférhető helyeken, például a sarokban, illetve a kanapé és
fal közötti területen.
- Ezeket a helyeket célszerű alkalmanként kézzel kitakarítani.
Előfordulhat, hogy porszívózás után porcsomók maradnak a padlón, ha a készülék
nem tudja felszippantani a tisztítás közben létrejövő szöszt.
- Ilyen esetben seperje fel a port egy másik arra alkalmas eszközzel.
01 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
MEGJEGYZÉS
Előfordulhat, hogy a bejárati vagy verandaajtóba szoruló
robotporszívó nem tudja folytatni a munkát.
- A porszívózás folytatásához kapcsolja ki a készüléket, majd
kapcsolja be ismét, miután olyan helyre vitte a készüléket, ahol
immáron folytathatja működését.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM
FIGYELEM
VIGYÁZAT!
A termék tisztításakor soha ne permetezzen vizet közvetlenül
annak külső felületére, és ne használjon olyan illékony
anyagokat, mint a benzin, higítószer, vagy alkohol.
- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.
Az egységet kizárólag szakképzett szervizes munkatárs
szerelheti szét és rakhatja össze.
- Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék súlyos károsodását
okozhatja.
Rendszeresen távolítsa el az akadály és szintkülönbség
érzékelőkön összegyűlt idegen anyagokat.
- Az érzékelőkön összegyúlt szennyeződés az érzékelők pontatlan
működését eredményezi.
Szintkülönbségérzékelő
Akadály-érzékelő
biztonsági információk _11
DJ68-00664A.indb 11
2012.3.29 4:29:6 PM
VIGYÁZAT!
Az idegen anyagokat minden esetben a tisztítókefével, a
készülék kikapcsolása után távolítsa el.
- Ellenkező esetben a készülék hirtelen működésbe léphet, és
személyi sérülést okozhat, illetve a porszívó is károsodhat.
Oldalsó peremtisztító
kefe
Kefe
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
A sérült tápkábelt cseréltesse ki az ügyfélszolgálat szakszerviz
munkatársaival.
- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
A töltő tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábelt
leválasztotta-e a hálózatról.
Az akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a Samsung
Electronics ügyfélszolgálatához.
- A nem eredeti akkumulátorok használata a termék
meghibásodását okozhatja.
12_ biztonsági információk
DJ68-00664A.indb 12
2012.3.29 4:29:6 PM
termék jellemzők
KÉNYELMES VIRTUAL GUARD FUNKCIÓ
Kerítés (virtuális fal) üzemmódban a robotporszívó mozgásterét egy adott területre határolhatja be.
• Mi a plafon-forma érzékelő funkció
(Visionary mapping plus™)?
Ez a funkció egy felső kamera használatával
felismeri a plafon alakját, ezzel azonosítja
a tisztítandó területeket és meghatározza
a haladáshoz és a padló minden részének
megtisztításhoz legalkalmasabb útvonalat.
ALAPOS TAKARÍTÁS A SARKOKBAN IS
Mivel a robotporszívó sorrendben ( ), a plafonforma-érzékelés funkció által meghatározott térkép
alapján végzi a padló tisztítását, a sarkokat is alaposan kiporszívózza.
SZÁMOS TAKARÍTÁSI MÓD
A számos rendelkezésre álló takarítási mód minden igényt kielégít.
2
5
6
Kb. 1,5 m
3
4
Kb. 1,5 m
1
1. Automatikus mód A helyiségek automatikus kitakarítása.
2. Takarítás egy helyben Egy körülhatárolt terület intenzív takarítása. Például kenyér- vagy
süteménymorzsák felporszívózásához használható.
3. Maximális üzemmód: A porszívó az akkumulátor (majdnem) teljes lemerüléséig üzemel.
4. Manuális üzemmód: A padló kézi tisztítása a robotporszívó távirányítóval történő vezérlése
révén.
5. Turbó üzemmód: Mivel a kefe ebben az üzemmódban maximális sebességgel forog, a
készülék hatékonyabb takarítást végez. (Ez az üzemmód a távirányítóval aktiválható.)
6. Indítás késleltetése: A robotporszívó a beállított időben kezdi meg a takarítást.
termék jellemzők _13
DJ68-00664A.indb 13
2012.3.29 4:29:6 PM
AUTOMATIKUS TÖLTÉS
Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a robotporszívó
automatikusan a töltő felé veszi az irányt, és gyors automatikus
feltöltést végez.
OLDALSÓ PEREMTISZTÍTÓ FORGÓKEFE
Az oldalsó peremtisztító forgókefe a szélek portalanítását végzi.
KÜSZÖB-ÁTHALADÁS
Kb. 1cm
Lépcsős típus Vízszintes típus
A robotporszívó innovatív hajtásrendszere lehetővé teszi a max.
1cm magas küszöbön való áthaladást, és ily módon az összes
helyiség kitakarítását. A küszöb alakjától függően előfordulhat,
hogy a robotporszívó nem tud áthaladni az 1 cm magas
küszöbön.
AZ AKADÁLYOK KIKERÜLÉSE
Amikor a robotporszívó takarítás közben akadályba ütközik,
az akadály érzékelőnek köszönhetően a készülék kikerüli az
akadályt és folytatja a tisztítást. (Előfordulhat, hogy a keskeny,
vagy finom akadályokat érinti a készülék.)
LEESÉS BIZTOSSÁG
A 3 szintkülönbség-érzékelő érzékeli a szintkülönbséget, például
a lépcsőt vagy a bejárati ajtó küszöbét, és megakadályozza,
hogy a robotporszívó leessen a lépcsőről.
BIZTONSÁGOS KÉSZÜLÉK
leállás
Ha a robotporszívót működés közben felemelik,
az érzékelő leállítja a hajtókerekeket, a kefét, a szívómotort és
az oldalsó forgókefét.
14_ termék jellemzők
DJ68-00664A.indb 14
2012.3.29 4:29:7 PM
A porszívó összeszerelése
ALKATRÉSZEK
02 ÖSSZESZERELÉS
■ Készüléktest
■ Távirányító
■ Töltő (állomás)
■ Egyéb alkatrészek
(AAA típusú elemek)
Használati
útmutató /
2 db elem
VIRTUAL GUARD
Tartalék szűrő
Tisztítókefe
gyors üzembe
helyezési
útmutató
összeszerelés _15
DJ68-00664A.indb 15
2012.3.29 4:29:7 PM
AZ ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE
■ Készüléktest
Portartály kioldógomb
Kijelző panel
Virtual Guard érzékelő
Kamera
Távirányító érzékelő
Akadály érzékelő
Akadály érzékelő
Ütközésérzékelő
Elölnézet
Portartály kioldógomb
Portartály
Távirányító érzékelő
Oldalnézet
Szintkülönbségérzékelő
Hajtókerék
Oldalsó forgókefe
Tápkapcsoló
Töltőtüske
Kefe
Görgő
Kefe borítás
Szintkülönbségérzékelő
Akkumulátor borítás
Töltőtüske
Hajtókerék
Szintkülönbségérzékelő
Alulnézet
16_ összeszerelés
DJ68-00664A.indb 16
2012.3.29 4:29:8 PM
■ Töltő (állomás)
Töltés jelzőlámpa (zöld)
02 ÖSSZESZERELÉS
Tápellátás
jelzőlámpa
(piros)
Kábel tekercselő
Töltő
csatlakozások
Elölnézet
Hátulnézet
■ VIRTUAL GUARD
Üzemmód/tápellátás gomb
Üzemmód jelző lámpa
Készüléktest érzékelő
Távolságérzékelő
■ Az elemek behelyezése
Az elemek nem képezik a termék csomag részét. Az elemeket külön meg kell vásárolnia.
Használat előtt helyezze be az alkáli (D típus) elemeket.
1
A zárófül lenyomása közben
emelje fel a VIRTUAL
GUARD borítását.
2
3
Az alábbi ábrán látható
módon helyezze az elemeket
a VIRTUAL GUARD
egységbe. (Ha az elemeket
nem a megfelelő polaritással
helyezi be, a VIRTUAL
GUARD nem fog működni.)
Miután a borítás peckét a
nyílásba illesztette, nyomja
meg a másik felét, amíg az a
helyére kattan.
❈ Specifikációk: Alkáli D típusú (LR20) elemek
összeszerelés _17
DJ68-00664A.indb 17
2012.3.29 4:29:10 PM
■ Távirányító
Tápellátás
Feltöltés
Automatikus
Maximális
Iránygombok
Egy helyben
takarítás
(A porszívó nem mozog
hátrafelé.)
Start/Stop
Kézi
Turbó
Indítás
késleltetése
Hang
■ Az elemek behelyezése a távirányítóba
A termék megvásárlásakor nincsenek elemek a távirányítóban.
Használat előtt helyezze be az elemeket (AAA típus).
1
A zárófül lenyomása közben
emelje fel a távirányító
hátulján lévő elemtartó
fedelet.
2
3
Az alábbi ábrán látható
módon helyezze az elemeket
a távirányítóba. (Ha az
elemeket nem megfelelő
polaritással helyezi be,
a távirányító nem fog
működni.)
Miután a borítás peckét a
nyílásba illesztette, nyomja
meg a másik felét, amíg az a
helyére kattan.
❈ Specifikációk: AAA típusú elemek
18_ összeszerelés
DJ68-00664A.indb 18
2012.3.29 4:29:11 PM
■ Kijelző panel
2
1
3
5
4
6
B
7
02 ÖSSZESZERELÉS
A
C
8
KIJELZŐ
1.
2.
-
Számkijelző
Az időzítés, a folyamatjelző és a hibakódok megjelenítése (számokkal, betűkkel és grafikával).
Akkumulátortöltöttség-jelző
Töltés: A töltési folyamatot 3 lépésben jelzi.
Használatban: Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése. Működés közben az
akkumulátor töltöttségi szintje a teli, FULL szintről folyamatosan egy-egy szinttel csökken.
(Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, egyetlen szint villog az alacsony, „Lo” felirattal.)
3. Időzítő
- Időzített takarítás esetén világít az időzítés ikon.
4. Turbó üzemmód
- A turbó üzemmód engedélyezésekor ez az ikon jelenik meg.
5. Takarítási mód kijelző
- A takarítási mód gomb megnyomásakor megjelenik a vonatkozó takarítási mód.
(A) Automatikus mód Az automatikus tisztítás üzemmód kiválasztásakor ez az ikon jelenik
meg.
(B) Takarítás egy helyben Az egy helyben történő takarítás üzemmód kiválasztásakor ez az
ikon jelenik meg.
(C) Maximális üzemmód: A maximális üzemmód kiválasztásakor ez az ikon jelenik meg.
GOMBOK
6. Takarítási mód
- A takarítási mód kiválasztása. A takarítási mód kiválasztása után a (
) gomb megnyomásával
indíthatja el a takarítást.
7. Start/Stop
- A takarítás elindítása és leállítása.
8. Feltöltés
- A gomb megnyomásakor a robotporszívó visszatér a töltő állomáshoz és feltölti az akkumulátort.
összeszerelés _19
DJ68-00664A.indb 19
2012.3.29 4:29:12 PM
a porszívó működtetése
A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE
Az üzembe helyezés menete
1. Be- és kikapcsolás
A robotporszívó használatához be kell kapcsolnia a készüléktest alján
található tápkapcsolót.
2. A töltő elhelyezése
A robotporszívó töltéséhez először fel kell állítani a töltőt.
A termék megvásárlásakor az akkumulátor lemerült állapotban van,
ezért a készülék használata előtt teljesen fel kell töltenie azt.
3. Az akkumulátor feltöltése
A robotporszívó használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
4. A VIRTUAL GUARD felállítása
Kerítés (virtuális fal) üzemmódban a robotporszívó mozgásterét egy adott területre határolhatja
be.
Be- és kikapcsolás
A porszívó használatához először be kell kapcsolnia a tápkapcsolót.
A vészleállítás gomb használatával az aktuális idő és a heti ütemezés
kivételével minden beállítás törlődik.
1. Emelje fel a burkolatot, és ügyelve arra, hogy ne nyomjon
meg más gombot, kapcsolja be a tápkacsolót.
- Ha az ikonok nem világítanak, az akkumulátor lemerült. Ebben
az esetben kapcsolja be a tápkapcsolót és csatlakoztassa a
robotporszívót a töltőállomásra.
- A beállított idő eltérhet az aktuális időtől. Ha beállított idő nem
helyes, állítsa be az aktuális időt.
FIGYELEM
Ha a tápkacsoló kikapcsolt állapotban van, a robotporszívó még akkor sem fog tölteni, ha a
készülék a töltő állomásra csatlakozik.
20_ működtetés
DJ68-00664A.indb 20
2012.3.29 4:29:12 PM
A töltő elhelyezése
Tápellátás
jelzőlámpa
Töltöttség jelzőlámpa
03 MŰKÖDTETÉS
1. A töltőt egyenes felületen helyezze el.
2. A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1 méteres
távolságon belül ne legyenek akadályok.
m
l 0,5
lbelü
m
l 0,5
lbelü
körü
körü
kö
rü
lb
elü
l1
m
3. Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó könnyen
elérheti azt.
4. A tápkábelt a fal mentén vezesse el.
5. Fából készült padló esetén a fa szálirányában helyezze el a töltőt.
MEGJEGYZÉS
A töltő tápkábele folyamatosan legyen a fali aljzatba
csatlakoztatva.
- Ha a töltő nem kap áramot, a robotporszívó nem találja
meg az állomást, és nem tudja elvégezni az automatikus
feltöltést.
- Amikor a porszívó leválik a töltőállomásról, a töltőállomás
automatikusan kikapcsol.
működtetés _21
DJ68-00664A.indb 21
2012.3.29 4:29:12 PM
Töltés
A termék megvásárlásának időpontjában az akkumulátor
teljesen lemerült állapotban van; használat előtt kézzel fel
kell töltenie azt.
Töltöttség
jelzőlámpa
Tápellátás
jelzőlámpa
Kapcsolja be a készülék alján levő tápkapcsolót.
1. Igazítsa egymáshoz a készüléktest és a töltőállomás
töltőtüskéit, majd nyomja meg a készüléktestet, míg
töltésre utaló hangot nem hall a töltőből.
- A töltésjelző zölden világít.
Tápellátás
jelzőlámpa
Töltöttség
jelzőlámpa
2. Ellenőrizze a robotporszívó töltöttségét.
- Amikor a töltés elkezdődik, a “fennmaradó akkumulátor
töltöttség” és a“
” szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
-
A töltés befejezése után megjelenik a kijelzőpanelen a „FULL”
(tele) akkumulátortöltöttség-jelzés.
Töltés
Villog
Villog
■ Ha tisztítás közben villog az akkumulátortöltöttség-jelző,
a porszívózás leáll, és a készülék automatikus feltöltést
végez.
■ Ha a robotporszívó az aktuális tisztítást nem a töltő
állomás közelében kezdi el, és tisztítás közben nem
tudja meghatározni a töltő állomás helyét, akkor annak a
helynek a közelében fog leállni, ahol a takarítást elkezdte.
■ Ha villog az akkumulátorszint-jelző és a kijelzőn a
„Lo” (alacsony) felirat látható, a robotporszívó nem
működtethető sem a távirányítóval, sem a készüléktesten
levő gombokkal. Ebben az esetben fogja meg a
robotporszívót és vigye egyenesen a töltőállomásra, hogy
elvégezhesse az akkumulátor feltöltését. (Erre akkor kerül
sor, ha az akkumulátor teljesen lemerült állapotban van.)
Teljesen feltöltve
<Töltéskijelző>
Teljesen
kész
Töltés
Töltés
szükséges
22_ működtetés
DJ68-00664A.indb 22
2012.3.29 4:29:13 PM
MEGJEGYZÉS
03 MŰKÖDTETÉS
• A termék megvásárlása után kb. 180 perc szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez.
Azt követően a porszívó kb. 100 percig működik.
• A túlhevült akkumulátor feltöltése hosszabb töltési időt igényelhet.
• Teendők, ha a töltés nem problémamentes.
Ha nem sikerül automatikusan feltölteni a robotporszívót, tegye a következőt:
- Kapcsolja ki a robotporszívó alján levő tápkapcsolót, majd kapcsolja be ismét.
- Válassza le a töltőt a hálózatról, majd csatlakoztassa újra.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a töltő csatlakozóján; puha kendővel
törölje le a készüléktesten levő töltőcsatlakozót és magát a töltőt.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan tárgyak a töltő közelében, melyek erős
prizmaként viselkedhetnek.
• Amikor kihúzza a töltőt a porszívóból, a töltő magától kikapcsol.
- Ha lehetséges, a töltőn keresztül végezze a robotporszívó töltését. (Ha például
üzleti út, utazás stb. miatt hosszabb időre üresen marad a lakás, kapcsolja ki a
robotporszívó tápkapcsolóját, húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból, és úgy tárolja.)
Az akkumulátor
■ A robotporszívó áramellátásáról környezetbarát, újratölthető Lítium-ion akkumulátor
gondoskodik, melynek hosszú élettartamát a túltöltöttség gátló funkció biztosítja.
■ Az akkumulátor vásárlásakor kérje az eredeti alkatrészt
) és típus számot a szerviz
jelölő szimbólumot (
munkatársaitól, és csak azok megléte esetén vásárolja meg
a terméket.
-
Ez az akkumulátor csak a Samsung robotporszívókhoz használható. Szigorúan tilos az
akkumulátort más készülékekhez, illetve a rendeltetésétől eltérő célra használni.
Ne szerelje szét és ne alakítsa át az akkumulátort.
Az akkumulátor töltését jól szellőző helyen végezze.
Ne dobja tűzbe és ne hevítse az akkumulátort.
Ne érintsen fém tárgyakat az akkumulátor (+) vagy (-) csatlakozóihoz.
Beltéren tárolja (0°C ~40°C).
Gondoskodjon az elemek és az akkumulátor környezetbarát leselejtezéséről.
Ne helyezze az akkumulátort és az elemeket a normál háztartási hulladék közé.
A használt akkumulátorok és elemeket a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.
❈ Ne szerelje szét a nem működő akkumulátort. Forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.
❈ A hosszabb töltési idő és a rövidebb használati idő az akkumulátor élettartamának közelgő
végét jelzi. Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a hivatalos szervizközponthoz.
A termékbe beépített újratölthető akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.
A cserével kapcsolatos információkért forduljon a szolgáltatójához.
működtetés _23
DJ68-00664A.indb 23
2012.3.29 4:29:13 PM
A VIRTUAL GUARD felállítása
Kerítés (virtuális fal) üzemmódban a robotporszívó
mozgásterét egy adott területre határolhatja be.
Üzemmód jelző
lámpa
Távolságérzékelő
Üzemmód/
tápellátás gomb
Készüléktest
érzékelő
A gombok használata
1. Az üzemmód jelző világítások
- Kerítés (virtuális fal) üzemmód: A piros lámpa villog.
- Ki: A fény nem világít.
2. Az üzemmód beállítása
- Az üzemmód választó/tápellátás gomb megnyomásakor
sorrendben a következő módok kerülnek kiválasztásra:
Kerítés (virtuális fal) mód ➝ Kikapcsolás.
❈ A virtuális fal hossza legalább 2,5 m, és a környezettől és a
robot mozgási állapotától függően változhat.
Kerítés (virtuális fal) létrehozása
A VIRTUAL GUARD láthatatlan korlátot hoz létre, melyen a
robotporszívó nem tud áthaladni.
Pl. cserepek, bútordarabok, bejárati ajtó stb. előtt.
1. A Kerítés (virtuális fal) funkció kiválasztásához
használja az üzemmód választó/tápellátás gombot.
- Az üzemmódjelző lámpa pirosan villog.
Távolságérzékelő
érzékelő
2. Helyezze a VIRTUAL GUARD-ot az elé a terület elé,
Kerítés (virtuális fal) jön létre.
melynek hozzáférését meg kívánja akadályozni a
robotporszívó számára.
- Állítsa be a VIRTUAL GUARD-ot, így a távolságérzékelő láthatatlan korlátot képez, melyet a
robotporszívó nem tud átlépni.
24_ működtetés
DJ68-00664A.indb 24
2012.3.29 4:29:14 PM
Az infravörös érzékelő
FIGYELEM
03 MŰKÖDTETÉS
• Halogén világítással felszerelt helyeken illetve
[Infravörös jel prioritás]
kültéren előfordulhat, hogy az infravörös jel átvitele
nem megfelelő.
• A robotporszívó 3-féle infravörös eszközt használ,
>
>
és előfordulhat, hogy az egyik nem működik egy
másik, nagyobb prioritású eszköz előtt.
Távirányító
Virtual
Töltő
• Ha a távirányítóval vezérli a robotporszívót,
guard
előfordulhat, hogy az áthalad a VIRTUAL GUARD
virtuális kerítésén, vagy nekimegy egy akadálynak,
mert a távirányító felől érkező jel prioritást élvez a VIRTUAL GUARD által kibocsátott jellel
szemben.
• Ha kis vagy keskeny helyen használja a robotporszívót, előfordulhat, hogy hibásan működik az
infravörös jelek interferenciája következtében.
• Ha a VIRTUAL GUARD a töltő közelében van, előfordulhat, hogy az automatikus töltés
megszakad; ezért a VIRTUAL GUARD-ot a töltőtől távol helyezze el.
• Ha egyidejűleg több robotporszívót is használ, előfordulhat, hogy az infravörös jelek
interferenciája hibás működést eredményez.
működtetés _25
DJ68-00664A.indb 25
2012.3.29 4:29:14 PM
A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA
A takarítás megkezdése/leállítása
A robotporszívó valamennyi funkcióját elindíthatja, illetve
leállíthatja.
■ A robotporszívó funkciói csak akkor működnek, ha
bekapcsolja a tápkapcsolót.
) gomb megnyomásával
■ A porszívó működése közben a (
megszakíthatja a működést és kiválaszthat egy adott funkciót.
Be- és kikapcsolás
A készülék bekapcsolása
-
Készüléktest: Nyomja meg a (
) gombot.
A készülék kikapcsolása
- Távirányító: Nyomja meg a [Power] gombot.
) gombot 3
Készüléktest: Nyomja meg és tartsa benyomva a (
másodpercig.
❈ Ha a bekapcsolás után körülbelül 1 percig egy gombot sem nyomnak
meg, az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében a készülék
kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a
készüléktest alján lévő tápkapcsoló (Start/Stop) gombot.
-
A távirányító
használata
A takarítás kezdete és vége
Indítás
- Távirányító: Nyomja meg az Auto (Automatikus), Spot (Takarítás
egy helyben), Max (Maximalis) vagy Manual (Kézi) gombot.
-
-
) majd a (
) gomb megnyomásával válassza
Készüléktest: A (
ki az Automatikus, Takarítás egy helyben, Maximális vagy Kézi
módot.
A takarítás megkezdésekor a robotporszívó mozgásba lendül.
) gombot a takarítási mód kiválasztása nélkül nyomja
❈ Ha a (
meg, a készülék Automatikus módban indul el.
Leállítás
- A takarítás leállításához nyomja meg a távirányító vagy a
készüléktest (
) gombját.
-
A készüléktest gombok
használata
A takarítás végeztével a robotporszívó leáll.
26_ működtetés
DJ68-00664A.indb 26
2012.3.29 4:29:14 PM
Feltöltés
A Feltöltés funkció használata esetén a robotporszívó
visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltse az akkumulátort.
03 MŰKÖDTETÉS
) gomb megnyomásával
■ A robotporszívó működése közben a (
szakítsa meg a működést és nyomja meg a Recharging gombot.
1. Nyomja meg a Recharging gombot.
”) ikon világítani kezd a kijelző panelen és a robotporszívó
- A (“
visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltse az akkumulátort.
2. Ha meg kívánja állítani a porszívót, miközben az a töltőállomás felé
tart, nyomja meg a (
) gombot.
3. Az automatikus töltési funkció teszteléséhez nyomja meg a
Recharging gombot, amikor a robotporszívó legfeljebb 1,5 méterre
van a töltőtől.
A távirányító
használata
Mi a teendő, ha a robotporszívó nem tér vissza a
töltőállomásra
- Ellenőrizze a töltő elhelyezését.
- Ha a töltő olyan helyen van, ahol nem tudja magához irányítani a
robotporszívót.
- Ha a töltő több mint 5 méterre van a porszívótól.
: Előfordulhat, hogy hosszabb időt vesz igénybe, míg a porszívó a
töltőhöz ér.
■ Manuálisan töltse fel a porszívót az alábbi esetekben:
- Ha a töltő sarokban áll.
A készüléktest gombok
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült.
használata
- Ha a robotporszívó akadályba (pl. bútor) ütközött és „elakadt”.
- Ha a robotporszívó nem tud áthaladni a küszöbön, ezért nem jut
be a helyiségbe, ahol a töltő áll.
1.
5
m
-re
el
őr
e
működtetés _27
DJ68-00664A.indb 27
2012.3.29 4:29:15 PM
Automatikus takarítás
A robotporszívó önállóan mozgásba lendül, és teljesen kitakarítja a
lakást.
■ Ha a takarítási üzemmód kiválasztása nélkül nyomja meg a
készüléktesten vagy a távirányítón a Start/Stop gombot, a készülék
automatikus takarítás üzemmódban indul el.
■ Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen a
töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken, hiszen a
készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
■ Ha a robotporszívó az aktuális tisztítást nem a töltő állomás közelében
kezdi el, és tisztítás közben nem tudja meghatározni a töltő állomás helyét, akkor annak a
helynek a közelében fog leállni, ahol a takarítást elkezdte.
■ Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás közben, a robotporszívó automatikusan
a töltőállomásra siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy
alkalommal)
A készüléktesten
található gomb
▶
A távirányítón
található gomb
A beállítás lépései
1. Üzemmód
beállítása.
1-szer
2. Üzemmód törlése.
Normál üzemmód
A Takarítás folytatása funkció
• Ha a robotporszívó úgy értékeli, hogy befejezte a takarítást,
nem hajtja végre a takarítás folytatása funkciót.
MEGJEGYZÉS
• Ha töltés közben elmozdítja a robotporszívót, vagy
megnyomja bármelyik gombját, a porszívó úgy értékeli,
hogy befejezte a takarítást, és nem folytatja a műveletet.
FIGYELEM
• Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne
nyomja meg egy gombját se. Ellenkező esetben a porszívó
úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és elölről kezdi
a műveletet.
• A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor
a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó)
ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó
üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
Turbó üzemmód
A takarítás kész
28_ működtetés
DJ68-00664A.indb 28
2012.3.29 4:29:15 PM
Takarítás egy helyben
Kényelmesen kitakaríthat egy adott területet, ha az tele van
morzsával, porral stb.
■ Vigye a robotporszívót arra a jó körülhatárolható helyre, amelyet ki
szeretne takarítani.
Kb. 1,5m
Kb. 1,5m
03 MŰKÖDTETÉS
A készüléktesten
található gomb
▶
A távirányítón
található gomb
A beállítás lépései
1. Üzemmód
beállítása.
2-szer
2. Üzemmód törlése.
Normál üzemmód
-
Takarítás egy helyben üzemmódban a robotporszívó egy 1,5 m
(hosszú) x 1,5 m (széles) területet porszívóz ki.
A porszívózás befejeztével a készüléken megjelenik az End (Kész),
Stop (Leállítás) és Stand by (Készenlét) felirat.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
Turbó üzemmód
Ha a robotporszívó a töltőre csatlakozik, a takarítás egy
helyben funkció nem használható.
• A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor
a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó)
ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó
üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
A takarítás kész
működtetés _29
DJ68-00664A.indb 29
2012.3.29 4:29:16 PM
Maximális takarítás
A robotporszívó automatikusan mozog és takarít mindaddig, míg
az akkumulátor le nem merül, és csak egyetlen töltöttségi szint
villog a kijelzőn.
■ Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen a
töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken, hiszen
a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
■ Ha a robotporszívó az aktuális tisztítást nem a töltő állomás
közelében kezdi el, és tisztítás közben nem tudja meghatározni a
töltő állomás helyét, akkor annak a helynek a közelében fog leállni,
ahol a takarítást elkezdte.
■ Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás közben, a robotporszívó automatikusan
a töltőállomásra siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy
alkalommal)
A készüléktesten
található gomb
▶
A távirányítón
található gomb
A beállítás lépései
1. Üzemmód
beállítása.
3-szor
2-szer töltő üzemmódban
2. Üzemmód törlése.
A Takarítás folytatása funkció
• Ha a robotporszívó úgy ítéli meg, hogy befejezte a
takarítást, nem folytatja a műveletet.
MEGJEGYZÉS
• Ha töltés közben elmozdítja a robotporszívót, vagy
megnyomja bármelyik gombját, a porszívó úgy értékeli,
hogy befejezte a takarítást (nem folytatja a műveletet).
FIGYELEM
Normál üzemmód
Turbó üzemmód
• Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne
nyomja meg egy gombját se. Ellenkező esetben a porszívó
úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és elölről kezdi
a műveletet.
• A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor
a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó)
ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó
üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
30_ működtetés
DJ68-00664A.indb 30
2012.3.29 4:29:16 PM
Kézi takarítás
A távirányítón található gomb
03 MŰKÖDTETÉS
A távirányítóval közvetlenül arra a helyre irányíthatja a
robotporszívót, amelyet ki kíván takarítani.
■ Vigye a robotporszívót arra a helyre, amelyet ki szeretne takarítani.
■ Csak a távirányítóval végezhető kézi takarítás.
A beállítás lépései
1. Üzemmód beállítása.
2. Üzemmód törlése.
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
• Ha a robotporszívó a töltőre csatlakozik, a kézi takarítás
funkció nem használható.
• Ha nincs input kb. 1 percen belül, akkor átvált készenléti
állapotra.
• A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor
a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó)
ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó
üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
Iránygombok (előre, balra,
jobbra)
A porszívó nem mozog hátrafelé.
működtetés _31
DJ68-00664A.indb 31
2012.3.29 4:29:17 PM
Indítás késleltetése
Ebben az üzemmódban beállíthatja, hogy a robotporszívó egy
előre meghatározott időpontban kezdje el a takarítást.
■ Az időzített takarítás csak akkor használható, ha a robotporszívó
a töltőállomásra csatlakozik.
Távirányító
A beállítás lépései
Villog
Csökkentés
Növelés
Villog
Csökkentés
Villog
Villog
Villog
-
Időtúllépés
2. Nyomja meg az Indítás
késleltetése gombot. Nyomja
meg a Y vagy a Z gombot a
tisztítási mód beállításához.
- Auto vagy Max tisztítási mód
közül választhat.
3. Nyomja meg az Indítás
késleltetése gombot.
- Az Ön által beállított érték
villogni kezd, és a beállítások
befejeződnek.
- Amikor a beállítások
befejeződtek, megjelenik a
beállított idő és a
jelzés.
Villog
A beállítások
visszavonása
Növelés
1. Nyomja meg az Indítás
késleltetése gombot.
- A jelenlegi beállítás jelenik
meg, és villogni kezd a
jelzés. Nyomja meg a
Y vagy a Z gombot az óra
beállításához.
-
Ha töltés vagy az idő beállítása közben megnyomja a Start/
Stop gombot, a beállítások törlődnek.
Ne feledje, hogy minden beállítás törlődik, ha a robotporszívót
leválasztja a töltőállomásról.
Ha az idő beállítása során 1 percig egy gombot sem nyom
meg, a porszívó automatikusan kilép az idő beállítási módból.
32_ működtetés
DJ68-00664A.indb 32
2012.3.29 4:29:17 PM
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
A kiegészítő funkciók használata
Turbó üzemmód
A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn
felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó) ikon.
On turbo (Turbó be) (Turbó üzemmód) : A kefe maximális
sebességgel forog.
Off turbo (Turbó ki) (Normál üzemmód) : A kefe normál
sebességgel forog.
03 MŰKÖDTETÉS
A különböző kiegészítő funkciókkal egyszerűbben és kényelmesebben használhatja a
robotporszívót.
■ A kiegészítő funkciókat csak a távirányítóval állíthatja be.
Hang effekt kiválasztása
Hang effekt kiválasztásához nyomja meg a Sound select (Hang
kiválasztás) gombot.
■ A gomb minden megnyomásával sorrendben az alábbi
funkciók kerülnek kiválasztásra: Sound effects (Hang
effektek) → Mute (Némítás).
- Sound Effects (Hang effektek): Hang effektek lejátszása.
- Mute (Némítás): Hangok és figyelmeztetések kikapcsolása.
működtetés _33
DJ68-00664A.indb 33
2012.3.29 4:29:18 PM
Az eszközök és a szűrők karbantartása
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
Kérjük, tartsa szem előtt a tisztítás és karbantartás irányelveit
■ Sérült távkapcsoló esetén kérjük, forduljon a szakszervizhez az
esetleges balesetek elkerülése érdekében.
■ Ne használjon más gyártóktól származó alkatrészeket, mert azok a
robotporszívó deformálódásához vezethetnek.
■ A robotporszívó tisztítása előtt mindig
kapcsolja ki a készülék alján található
tápkapcsolót. Ha a robotporszívó váratlanul
működésbe lép, azzal komoly sérüléseket
okozhat.
Az érzékelőablak és a kamera tisztítása
A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a
készülék alján található tápkapcsolót.
■ Soha ne permetezzen vizet, higítót, benzint, stb. közvetlenül a
robotporszívó készüléktestére.
■ Puha ronggyal finoman törölje át az
érzékelőablakot és a kamerát.
Kamera
Elülső érzékelőablak
Elülső érzékelőablak és
kamera
Szintkülönbségérzékelő
ablak
Hátsó érzékelőablak
34_ karbantartás
DJ68-00664A.indb 34
2012.3.29 4:29:18 PM
A portartály és a szűrők tisztítása
04 KARBANTARTÁS
Tisztítás előtt mindig ürítse ki a portartályt.
■ A portartály eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne szóródjon ki a por a
tartályból.
■ Az alábbi esetekben ürítse ki a portartályt.
1. Por gyülemlett fel a portartály belsejében.
2. A szívóerős hirtelen lecsökken.
3. A készülék hirtelen zajosabbá válik.
1. Nyomja meg a portartály kioldó gombját (PUSH) és húzza ki a
portartályt.
2. Az ábrán jelölt irányba húzva válassza le a portartály fedelét.
3. Távolítsa el a szűrőt és a szitás szűrőt a portartályból.
Filter
Mesh filter
4. Rázza ki a port a szűrőből, a szitás szűrőből és a
portartályból.
❈ A tisztításhoz használhat vizet.
A vízzel történő tisztítás után:
MEGJEGYZÉS
1. Portartály: Törölje le teljesen a vizet.
2. Szűrő, szitás szűrő: Szárítsa meg, majd ezt követően
illessze össze őket.
5. Helyezze vissza a szűrőket a portartályba.
- Illessze vissza a szitás szűrőt úgy, hogy a rácsozott
felülete lefelé nézzen. A szűrő csak a megfelelő irányban
helyezhető be.
FIGYELEM
Ha a portartályt a szűrő nélkül helyezi be, a C08 hibakód jelenik meg.
Ügyeljen arra, hogy a szűrőt visszategye a portartályba.
6. Zárja le a portartály fedelét, és helyezze vissza a készüléktestbe.
karbantartás _35
DJ68-00664A.indb 35
2012.3.29 4:29:18 PM
A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA
A kefe tisztítása
A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a
készülék alján található tápkapcsolót.
• A portartályban lévő por kiszóródhat, ezért a kefe tisztítása előtt
válassza le a portartályt.
FIGYELEM
1. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a kefén, majd
nyomja meg a kefe fedelét rögzítő horgot, és vegye le a fedelet.
2. Emelje le a kefét a készüléktestről.
3. Egy tisztítókefével vagy porszívóval távolítson el minden idegen
tárgyat, például a kefére tekeredett hajszálakat vagy zsinegeket.
36_ karbantartás
DJ68-00664A.indb 36
2012.3.29 4:29:18 PM
4. A tisztítás után először a kefe tápkapcsolóval szemben lévő
oldalát rögzítse, majd azt követően a másik oldalát.
04 KARBANTARTÁS
5. Illessze a helyére a fedél oldalán lévő két pöcköt, majd tolja
lefelé, amíg a helyére nem kattan.
FIGYELEM
• A robotporszívó eltömődésének megakadályozása érdekében mindig ügyeljen arra, hogy ne
szippantson fel fogpiszkálókat vagy vattapamacsokat.
• Ha az idegen tárgyak eltávolítása nehézséget okoz, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.
• Mivel a kefe felszívja a padlón lévő port, előfordulhat, hogy hosszú zsinegek vagy hajszálak is
rátekerednek. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a kefét.
karbantartás _37
DJ68-00664A.indb 37
2012.3.29 4:29:19 PM
Az oldalsó peremtisztító forgókefe tisztítása
A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a
készülék alján található tápkapcsolót.
1. Ellenőrizze, hogy az oldalsó forgókefe nem hajlott-e el, vagy a
kefébe nem tapadtak-e idegen tárgyak.
2. Húzzon gumikesztyűt, tegyen forró vízbe mártott rongyot a
kefére, hagyja rajta kb. 10 másodpercig, majd törölje át a kefét a
ronggyal.
3. Fordítsa meg a forgókefét és ismételje meg a 2. lépésben
leírtakat.
4. A készüléktest és a forgókefe közé szorult zsinegek és hajszálak
eltávolításához lazítsa meg az oldalsó forgókefe csavarját egy
(3) csavarhúzó használatával, majd távolítása el a kefét. A kefe
visszaszerelésekor először ellenőrizze, hogy a peremtisztító
forgókefén és a készüléktesten lévő „L” jelzés egy vonalban
van-e, és csak ezt követően szerelje vissza a kefét. (Az „R” betűt
a forgókefe jobb oldalán található.)
MEGJEGYZÉS
L
Mivel az oldalsó forgókefe könnyen összegyűjti a hajszálakat és egyéb idegen anyagokat,
rendszeres tisztítást igényel.
Az oldalsó forgókefére tapadt nagy mennyiségű szennyeződés károsíthatja a kefét.
38_ karbantartás
DJ68-00664A.indb 38
2012.3.29 4:29:19 PM
A hajtókerék tisztítása
04 KARBANTARTÁS
A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék
alján található tápkapcsolót.
■ Ha a robotporszívó hirtelen egyenetlenül (cikk-cakkban)
kezd mozogni, előfordulhat, hogy idegen tárgyak ragadtak a
hajtókerekére.
1. A hajtókerék tisztításához helyezzen egy puha rongyot a padlóra,
fordítsa fel a készüléktestet és óvatosan fektesse le.
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a keréken, majd
szükség szerint távolítsa el azokat csipesszel vagy tompa végű
pálcikával.
karbantartás _39
DJ68-00664A.indb 39
2012.3.29 4:29:19 PM
Hibaelhárítás
MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDULNA - ELLENŐRZŐLISTA
Hiba
A robotporszívó
egyáltalán nem
működik.
Ellenőrzőlista
Teendő
• A portartály a helyén van?
• Illessze a helyére a portartályt.
• Bekapcsolta a tápkapcsolót?
• Kapcsolja be a tápkapcsolót.
• Megjelenik a takarítási üzemmód
a kijelzőn?
gombot.
• Nyomja meg a
(A kikapcsoláshoz nyomja meg
és legalább 3 másodpercig tartsa
gombot.)
lenyomva a
• Az akkumulátortöltöttség jelzőn
• Emelje fel a robotporszívót és
csak egy szint villog és a kijelzőn a
csatlakoztassa a töltőre.
"Lo" felirat látható?
• A robotporszívó nem működik, ha
a távirányítóban lemerült az elem.
A robotporszívó
takarítás közben
leállt.
Gyenge a szívóerő
takarítás közben.
• Cserélje ki az elemeket a
távirányítóban. (AAA típus)
• Az akkumulátortöltöttség jelzőn
• Emelje fel a robotporszívót és
csak egy szint villog és a kijelzőn a
csatlakoztassa a töltőre.
"Lo" felirat látható?
• A robotporszívó fennakadt a
padlón fekvő vezetékeken?
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és
távolítsa el a vezetékeket.
• A robotporszívó elakadt a padlón,
ahol szintbeli különbség van a
padlórészek között?
- A hajtókerék felemelkedett.
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és
helyezze át másik területre a
robotporszívót.
• Vékony kendő (rongy) tekeredett a
hatókerékre?
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és
távolítsa el a kendőt.
• A robotporszívó elakadt a
küszöbben?
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és
helyezze át másik területre a
robotporszívót.
• Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő
megtelt-e.
• Állítsa le a robotporszívót és ürítse
ki a portartályt.
• Ellenőrizze, hogy a szívóbemenet
elzáródott-e.
• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és
távolítsa el a szívóbemenetbe
szorult idegen anyagokat.
• Ellenőrizze, hogy a szűrő
eltömődött-e.
• Alaposan tisztítsa meg a szűrőt.
40_ Hibaelhárítás
DJ68-00664A.indb 40
2012.3.29 4:29:19 PM
Hiba
A robotporszívó nem
találja a töltőt.
Ellenőrzőlista
Teendő
• Ellenőrizze, hogy a töltő
csatlakozódugója megfelelően
csatlakozik-e a konnektorba.
05 HIBAELHÁRÍTÁS
• Ha a töltő előtti 1 méteres, illetve
az oldalától számított 0,5 méteres
körzetben akadályok vannak,
távolítsa el azokat.
• Ha a töltőtüskén idegen tárgyak
vannak, száraz kendővel törölje le
azokat.
• A VIRTUAL GUARD a töltő
közelében van?
• Helyezze át máshova a VIRTUAL
GUARD-ot, hogy a robotporszívó
el tudja végezni az automatikus
töltést.
A robotporszívó
áthalad a VIRTUAL
GUARD-on.
• A VIRTUAL GUARD elemei
lemerültek?
• Cserélje ki az elemeket.
(2 db D (LR20) típusú alkáli elem)
• Az üzemmódjelző lámpa nem
világít?
• Ellenőrizze, hogy a VIRTUAL
GUARD kikapcsolt állapotban
van-e, majd állítsa a megfelelő
üzemmódba.
A VIRTUAL GUARD
elemélettartama túl
rövid.
• Mangán szárazelemeket használ?
• Cserélje ki az elemeket új alkáli
elemekre.
(2 db D (LR20) típusú alkáli elem)
A robotporszívó
takarítás közben
hirtelen átlós irányra
vált.
• A robotporszívó a következő
esetekben végzi a takarítást átlós
irányban.
- A robotporszívó töltését
követően, ha szögben helyezték a
töltőállomáshoz.
- A robotporszívó egy terület
kitakarítása után rövidített úton
halad a következő terület felé.
- Az akadályba ütközés szöge nem
merőleges (90˚).
- A padló csempéből vagy fából
készült.
• A takarítás útvonalát a kezdeti
hely alapján határozza meg. Mivel
a területek takarításához térképet
készít, az egész területet lefedi.
(Normál működés)
Helyezze a töltőállomást a
fa szálirányába, majd indítsa
el a takarítást, miközben a
robotporszívó a töltőállomáshoz
csatlakozik.
Hibaelhárítás _41
DJ68-00664A.indb 41
2012.3.29 4:29:20 PM
HIBAELHÁRÍTÁS A HIBAKÓDOK ALAPJÁN
HIBAKÓD
OK
MEGOLDÁS
• A robotporszívó navigálás
közben elakadt, vagy
beszorult.
• Kapcsolja ki a készülék aljén lévő tápkacsolót
és vigye a robotporszívót másik helyre.
• Idegen anyag (zsineg, papír,
játék, stb.) akadt a kefébe.
• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót
és távolítsa el a kefébe akadt idegen anyagot.
• Idegen tárgy (zsineg, papír,
játék, stb.) akadt a bal oldali
hajtókerékbe.
• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót
és távolítsa el a bal oldali hajtókerékbe akadt
idegen tárgyat.
• Idegen tárgy (zsineg, papír,
• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót
játék, stb.) akadt a jobb oldali
és távolítsa el a jobb oldali hajtókerékbe akadt
hajtókerékbe.
idegen tárgyat.
• Ellenőrizze az ütközőérzékelőt. • Kapcsolja ki a robotporszívót, majd távolítsa
el az akadályt, vagy tegye másik helyre a
porszívót.
• Idegen anyag (por,
piszok, stb.) található az
akadályérzékelő ablakon.
• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkapcsolót,
majd puha ronggyal törölje le az elülső és
hátsó érzékelőablakon lévő idegen anyagot.
• Idegen anyag (por, piszok,
• Kapcsolja ki a készülék alján lévő
stb.) a szintkülönbségérzékelő
tápkapcsolót, majd puha ronggyal törölje le a
ablakon.
szintkülönbségérzékelő ablakon ablakon lévő
idegen anyagot.
• Nincs felszerelve a portartály. • Illessze a helyére a portartályt, amíg kattanást
hall.
• Idegen tárgy (zsineg, rongy,
stb.) akadt az oldalsó
peremtisztító forgókefébe.
• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót
és távolítsa el az oldalsó peremtisztító
forgókefébe akadt idegen anyagot.
❈ A hibakód törléséhez nyomja meg a Start/Stop gombot, vagy kapcsolja ki a tápkapcsolót.
42_ Hibaelhárítás
DJ68-00664A.indb 42
2012.3.29 4:29:20 PM
Termék jellemzők
80 mm
(Magasság)
350 mm (Hossz)
350 mm (Szélesség)
161 mm (Hossz)
Készüléktest
Töltő (állomás)
Osztályozás
Elem
SR8930* SOROZAT
Átmérő
350mm
Magasság
80mm
Súly
3,2 kg
Tápfeszültség
AC 220-240 V, 50-60 Hz
A töltő áramfogyasztása
40 W
A készüléktest áramfogyasztása
40 W
Az akkumulátor adatai
14,4V / 31,68Wh
Műszaki adatok
Elektromos
adatok
Takarítási
jellemzők
275 mm
(Szélesség)
Takarítás típusa
Automatikus töltés / Manuális töltés
Takarítási mód
Automatikus, Takarítás egy helyben,
Maximális, Kézi, Indítás késleltetése
Töltési idő
Kb. 180 perc
Takarítási idő
(keménypadlót alapul véve)
Kb. 100 perc
Zajszint
60dBA
Takarítási mód
Plafonforma-érzékelés
A készüléktesten található gombok típusa
Érintésvezérelt
06 TERMÉK JELLEMZŐK
122 mm
(Magasság)
A porszívó megfelel a következő előírásoknak:
EMC előírások: 2004/108/EEC
Alacsony feszültség¦ biztonsági előírások: 2006/95/EC
Termék jellemzők _43
DJ68-00664A.indb 43
2012.3.29 4:29:20 PM
OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT
Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
■ OpenCV :
IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.
If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.
License Agreement
For Open Source Computer Vision Library
Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied
warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose are disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special,
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods
or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of
liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out
of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
DJ68-00664A.indb 44
2012.3.29 4:29:20 PM
memo
DJ68-00664A.indb 45
2012.3.29 4:29:21 PM
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
DJ68-00664A.indb 46
2012.3.29 4:29:21 PM
SR8930
Robotický vysavač
Uživatelský manuál
Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.
✻ Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte pokyny.
✻ Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
Čeština
imagine the possibilities
Děkujeme za koupi tohoto výrobku Samsung.
DJ68-00664A.indb 01
2012.3.29 4:29:21 PM
bezpečnostní informace
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
• Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
• Protože následující provozní pokyny se týkají různých modelů, mohou se vlastnosti vašeho
vysavače od pokynů zde uvedených mírně odlišovat.
POUŽITÉ VAROVNÉ/VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
VAROVÁNÍ
POZOR
Označuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
Označuje nebezpečí zranění osob nebo škody na majetku.
JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Označuje nebezpečí zranění osob nebo škody na majetku.
POZNÁMKA
02_ bezpečnostní informace
DJ68-00664A.indb 02
2012.3.29 4:29:21 PM
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání elektrického zařízení je potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména ta
uvedená níže:
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE
VEŠKERÉ POKYNY.
Pokud přístroj nepoužíváte nebo pokud se chystáte provádět údržbu, jej vždy odpojte ze sítě.
VAROVÁNÍ: zmírnění nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění:
OBECNÉ INFORMACE
• Výrobek používejte pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
• Robotický vysavač ani dobíjecí stanici nepoužívejte v případě, že jsou jakýmkoli způsobem
poškozeny.
• Pokud vysavač správně nefunguje, upadl, poškodil se, zůstal venku či spadl do vody, odešlete
jej do střediska péče o zákazníky.
• S robotickým vysavačem ani s dobíjecí stanicí nemanipulujte mokrýma rukama.
• Výrobek používejte pouze na suché, vnitřní povrchy.
• Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo
mentální schopností nebo nedostatkem zkušenosti nebo znalostí, pokud nejsou tyto osoby pod
dohledem nebo nebyly poučeny ohledně užívání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měly být pod dohledem, aby se jim zabránilo hrát si s vysavačem.
DOBÍJECÍ STANICE
• Neupravujte polarizovanou zástrčku tak, aby ji bylo možné zapojit do nepolarizované zásuvky či
prodlužovacího kabelu.
• Nepoužívejte venku ani na mokrém povrchu.
• Pokud dobíjecí stanici nepoužíváte nebo se chystáte provádět její údržbu, odpojte ji ze sítě.
• K dobíjení baterie používejte pouze dobíjecí stanici dodanou výrobcem.
• Nepoužívejte, pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené.
• Netahejte za kabel, ani za něj při přemisťování přístroj nedržte, nepřivírejte jej ve dveřích ani jej
neutahujte kolem ostrých hran či rohů. Nepokládejte kabel na horký povrch.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo zásuvky bez dostatečného přípustného zatížení
proudem.
• Neodpojujte ze sítě tahem za kabel. Pokud chcete přístroj odpojit ze sítě, uchopte pevně
zástrčku, nikoli kabel.
• Baterie při vysokých teplotách explodují, proto je neničte ani nespalujte.
• Nepokoušejte se dobíjecí stanici otevřít. Opravy by mělo provádět pouze kvalifikované středisko
péče o zákazníky.
• Nevystavujte dobíjecí stanici vysokým teplotám a zabraňte jejímu kontaktu s mokrými či vlhkými
předměty.
bezpečnostní informace _03
DJ68-00664A.indb 03
2012.3.29 4:29:21 PM
bezpečnostní informace
ROBOTICKÝ VYSAVAČ
• Nesnažte se vysávat tvrdé či ostré předměty, například sklo, hřebíky, šroubky, mince apod.
• Nepoužívejte přístroj bez vloženého filtru. Při provádění údržby přístroje nikdy nevkládejte do
komory s ventilátory prsty ani jiné předměty, protože by se přístroj mohl náhodně spustit.
• Nevkládejte do otvorů žádné předměty. V případě, že je jeden z otvorů ucpaný, přístroj
nepoužívejte. Z otvorů odstraňujte prach, vlasy a chlupy a cokoli, co snižuje proudění vzduchu.
• Nevysávejte toxický materiál (chlórové bělicí prostředky, čpavek, čističe odpadů atd.).
• Nevysávejte nic, co by mohlo hořet nebo způsobovat kouř, například cigarety, zápalky či horký
popel.
• Nevysávejte žádné hořlavé či vznětlivé kapaliny, například benzín, ani vysavač nepoužívejte v
prostorách, kde se tyto kapaliny mohou nacházet.
• Robotický vysavač nepoužívejte v uzavřeném prostoru s výpary z nátěrů na bázi ropy, ředidel,
látek na hubení molů, hořlavého prachu či jiných výbušných nebo toxických výparů.
• Při extrémním používání nebo při extrémních teplotách může dojít k úniku kapaliny z baterie.
Pokud se tato kapalina dostane do styku s pokožkou, neprodleně ji omyjte vodou. Pokud
se kapalina dostane do očí, vymývejte je proudem čisté vody po dobu alespoň 10 minut.
Vyhledejte lékařskou pomoc.
04_ bezpečnostní informace
DJ68-00664A.indb 04
2012.3.29 4:29:21 PM
obsah
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
02
06
07
10
11
Informace týkající se kontaktu s elektřinou
Před použitím
Při použití
Čištění a údržba
FUNKCE PRODUKTU
13
MONTÁŽ VYSAVAČE
15 Součásti
16 Názvy součástí
15
POUŽITÍ VYSAVAČE
20
NÁSTROJE PRO ÚDRŽBU A
FILTRY
34
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
20 Instalace robotického vysavače
20 Postup instalace
20 Zapnutí a vypnutí vypínače
21 Instalace dobíjecí stanice
22 Probíhá dobíjení
23 O baterii
24 Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální
bariéra)
26 Používání robotického vysavače
26 Zahájení/ukončení úklidu
27 Dobíjení
28 Automatický úklid
29 Intenzivní úklid vymezených ploch
30 Velký úklid
31 Manuální vysávání
32 Odložené spuštění
33 Doplňkové funkce
33 Použití doplňkových funkcí
34 Čištění robotického vysavače
34 Zapamatujte si způsoby čištění a údržby.
34 Čištění okénka čidla a kamery
35 Čištění odpadní nádobky a filtrů
36 Čištění robotického vysavače
36 Čištění hlavního kartáče
38 Čištění bočních rotačních kartáčů na úklid rohů
a lišt
39 Čištění hnacího kolečka
40 Než zavoláte servisního technika
42 Odstraňování závad podle chybových kódů
40
SPECIFIKACE PRODUKTU
43
obsah _05
DJ68-00664A.indb 05
2012.3.29 4:29:21 PM
bezpečnostní informace
INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KONTAKTU S ELEKTŘINOU
VAROVÁNÍ
Přívodní kabel neohýbejte do příliš ostrého úhlu ani na něj
nepokládejte těžké předměty, které by jej mohly zničit.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že v zástrčce není prach ani voda.
- Jinak může přístroj nesprávně fungovat, popřípadě způsobit úraz
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ
Zástrčku neodpojujte tahem za kabel a nedotýkejte se jí
mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte v jedné zásuvce více zástrček.
(Nenechávejte nechráněný kabel na podlaze.)
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ
Nepoužívejte poškozený přívodní kabel, zástrčku ani
uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
06_ bezpečnostní informace
DJ68-00664A.indb 06
2012.3.29 4:29:22 PM
PŘED POUŽITÍM
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
Robotický vysavač nikdy nepoužívejte v lokalitách, kde se
nacházejí vznětlivé materiály, například:
- V místech se svíčkami či stolními lampami na podlaze.
- V místech s nehlídaným ohněm (ohněm nebo doutnajícími uhlíky).
- V místech, kde je benzín, destiláty, popel s hořícími cigaretami
apod.
Robotický vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej na
následujících místech.
- Podkroví, sklepy, skladiště, průmyslové budovy, samostatné pokoje vzdálené od hlavní
budovy, lokality s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny či umývárny, a úzká a vysoce
položená místa, například stoly či police. Při používání na těchto místech může dojít ke
značnému poškození (nesprávnému provozu či poruše).
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POZOR
Před aktivací robotického vysavače se ujistěte, zda jste dovnitř
vložili odpadní nádobku.
- Pokud ve vysavači nebude odpadní nádobka, nebude fungovat.
Při úklidu všech místností otevřete všechny dveře.
- Budou-li dveře zavřené, robotický vysavač nebude moci do takové místnosti vjet.
- Ujistěte se však, že jsou zavřeny vchodové dveře, dveře na verandy a do koupelny či do
jakékoli jiné místnosti, kde může dojít k pádu robotického vysavače do nižšího patra.
Nepoužívejte tento vysavač na černé podlaze.
- V opačném případě nemusí robotický vysavač pracovat správně.
Dlouhé střapce koberců založte pod koberec.
- Nezaložené střapce se mohou zachytit do hnacího kolečka
nebo hlavního kartáče, takže může dojít ke značnému poškození
koberce i samotného přístroje.
Pokud je čidlo proti pádu znečištěné, může to způsobit pád
robotického vysavače ze schodů.
Může tak dojít k úrazu a značnému poškození výrobku.
Tomuto nebezpečí zabráníte instalací zařízení VIRTUAL GUARD
(virtuálních bariér nastavených v režimu virtuální zdi – Fence
Mode) před nebezpečnými prostory. Také vyčistěte okénko
čidla a kamery tak, aby nebyly vysílány nesprávné příkazy.
bezpečnostní informace _07
DJ68-00664A.indb 07
2012.3.29 4:29:22 PM
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
Z uklízeného prostoru nejprve odstraňte malé nebo křehké
předměty.
- Před úklidem ukliďte všechny předměty.
- Dejte stranou všechny křehké věci, například porcelán, sklo,
květináče apod.
- Robotický vysavač neumí rozpoznat mince, prsteny ani jiné cenné
předměty, jako jsou šperky.
Před úklidem odstraňte předměty pohozené na podlaze.
- Robotický vysavač dokáže rozpoznat překážky na vzdálenost 5
cm.
- Do hnacího kolečka nebo do hlavního kartáče se mohou zamotat
ručníky, rohožky před koupelnou či umyvadly, vchody, komorami,
dále přívodní kabely, ubrusy či pásky. Může tak dojít k pádu
předmětů ze stolu.
Před úklidem a při zapnutém režimu plánovaného úklidu
nejprve informujte všechny členy rodiny (případně další osoby),
aby byli opatrní.
- Robotický vysavač může narazit do dětí a způsobit jejich pád.
Zajistěte, aby si děti nemohly na robotický vysavač stoupnout
ani se na něj posadit.
- Děti mohou upadnout a zranit se, popřípadě může dojít k vážnému
poškození výrobku.
Vypněte vypínač robotického vysavače, pokud s ním zůstává o
samotě dítě či domácí zvíře.
- Robotický vysavač může přitahovat jejich pozornost.
- Při zachycení prstů, chodidla, šatů či vlasů nebo srsti může dojít k
úrazu.
- Pokud stojí robotickému vysavači v cestě dítě nebo zvíře, může je
identifikovat jako překážku a prostor neuklidí.
- Při vypnutí vypínače se přeruší přívod elektrické energie a
deaktivují všechny funkce.
Při instalaci dobíjecí stanice nenechávejte nechráněný přívodní
kabel na podlaze.
- Když se robotický vysavač automaticky dobíjí nebo se pohybuje v
blízkosti dobíjecí stanice, může se kolem ní přívodní kabel omotat.
Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do zásuvky.
- I když má robotický vysavač funkci automatického dobíjení,
pokud odpojíte přívodní kabel dobíjecí stanice, nemůže baterii
automaticky nabít.
08_ bezpečnostní informace
DJ68-00664A.indb 08
2012.3.29 4:29:22 PM
POZOR
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Předměty před dobíjecí stanicí brání robotickému vysavači v
automatickém dobití.
- Vykliďte tento prostor.
Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné
překážky ani možnosti pádu. Žádné překážky by neměly být
ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.
0,5 m
ližně
přib
,5 m
ě0
bližn
při
př
ib
liž
ně
ližně
přib
1m
ližně
přib
0,5 m
0,5 m
př
ib
liž
ně
1m
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POZOR
Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický
vysavač snadno přístupné.
- Instalace dobíjecí stanice do rohu místnosti může vést
k nadbytečným pohybům, které mohou narušit proces
automatického dobíjení.
Zabraňte vzniku zkratu, ke kterému může dojít při kontaktu
dobíjecích kolíků s kovovými předměty, jako jsou pletací
jehlice, šroubováky apod.
- Může tak dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice.
Ujistěte se, že v dobíjecí stanici není žádná tekutina.
- Jinak může přístroj způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Ujistěte se, že robotický vysavač nevysává vodu, olej či
podestýlku, ani přes tyto látky nepřejíždí.
- Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.
- Tekutiny mohou přes kolečka proniknout dovnitř a způsobit
znečištění.
Nepoužívejte dobíjecí stanici k žádným jiným účelům.
- Jinak může dojít k vážnému poškození dobíjecí stanice nebo ke vzniku požáru.
Neinstalujte dobíjecí stanici na tmavou podlahu.
- Je-li podlaha v místě instalace dobíjecí stanice tmavá, je pro vysavač obtížné vrátit se do
stanice.
bezpečnostní informace _09
DJ68-00664A.indb 09
2012.3.29 4:29:23 PM
PŘI POUŽITÍ
POZOR
Robotický vysavač nelze používat na husté koberce.
- Ty mohou způsobit potíže při úklidu.
- Jeho použití může takové koberce poškodit.
POZOR
Nepoužívejte robotický vysavač na stole či jiném vysoko
položeném místě.
- Může dojít k náhodnému pádu výrobku a k jeho poškození.
POZOR
POZOR
POZOR
VAROVÁNÍ
Robotický vysavač může při úklidu narazit do nábytku,
například do nohou židlí nebo storů nebo úzkého a dlouhého
nábytku.
- Pro rychlejší a čistější úklid umístěte židle na stůl.
Nestavte žádné předměty na robotický vysavač.
- V opačném případě může dojít k poruše.
Během úklidu neprodleně odstraňujte veškeré větší kusy
papíru či plastové sáčky z vysavače.
- Delší provoz vysavače s ucpaným vstupním otvorem může vést k
závažnému poškození produktu.
Pokud z robotického vysavače vychází neobvyklý zvuk, zápach
či kouř, okamžitě vypněte vypínač a obraťte se na středisko
péče o zákazníky.
10_ bezpečnostní informace
DJ68-00664A.indb 10
2012.3.29 4:29:23 PM
POZOR
POZNÁMKA
POZNÁMKA
01 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POZNÁMKA
Při manipulaci s robotickým vysavačem jej nedržte za odpadní
nádobku.
- V opačném případě může dojít k oddělení odpadní nádobky s
následným poraněním či závažným poškozením produktu
Pokud se robotický vysavač zasekne na prahu, nebude
schopen pokračovat v úklidu.
- Jeho provoz obnovíte vypnutím vypínače, přesunutím vysavače
do místa, kde může pokračovat v úklidu, a opětovným zapnutím
vypínače.
Robotický vysavač nezajistí kvalitní úklid míst, na která se
nemůže dostat. Jde například o kouty či o prostor mezi
nábytkem a stěnou.
- Zajistěte pravidelný úklid těchto míst.
Po úklidu mohou na podlaze zústat chuchvalce prachu, které mohou vzniknout při
úklidu a nacházejí se v místech, kde je vysavač nemůže uklidit.
- V tomto případě zameťte prach jiným úklidovým nástrojem.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
POZOR
POZOR
VAROVÁNÍ
Při čištění vysavače nestříkejte vodu přímo na vnější povrch a
k otírání nepoužívejte těkavé látky, tj. například benzen, ředidla
či líh.
- Mohlo by dojít k vážnému poškození výrobku.
Zařízení smí rozebírat a sestavovat pouze kvalifikovaný
servisní technik.
- Mohlo by dojít k poškození výrobku.
Z čidla pro identifikaci překážek a čidla proti pádu pravidelně
odstraňujte nahromaděné cizorodé látky.
- Nečistoty nahromaděné kolem čidel mohou způsobit nesprávný
provoz čidel.
Čidlo proti pádu
Čidlo pro identifikaci
překážek
bezpečnostní informace _11
DJ68-00664A.indb 11
2012.3.29 4:29:23 PM
VAROVÁNÍ
Při odstraňování cizorodých látek před použitím čisticího
kartáče nejprve vypněte vypínač.
- Jinak se může zařízení neočekávaně uvést do provozu a způsobit
úraz nebo může dojít k vážnému poškození výrobku.
Edge-cleaning side
brush
Power brush
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Pokud je přívodní kabel poškozený, nechejte jej vyměnit
kvalifikovaným servisním technikem, kterého vám doporučí
středisko péče o zákazníky.
- Jinak může přístroj způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Před čištěním dobíjecí stanice se ujistěte, že jste přívodní
kabel odpojili ze sítě.
S výměnou baterie se obraťte na středisko péče o zákazníky
Samsung Electronics.
- Při použití jiných než originálních baterií dojde k selhání vysavače.
12_ bezpečnostní informace
DJ68-00664A.indb 12
2012.3.29 4:29:24 PM
funkce produktu
UŽITEČNÁ FUNKCE VIRTUAL GUARD
Pohyb robotického vysavače můžete omezit použitím režimu Plot (virtuální zeď).
• Co je rozpoznávání tvaru stropu (Visionary
mapping plus™)?
Tato funkce dokáže rozpoznat tvar stropu pomocí
kamery v horní části přístroje, která identifikuje
uklízenou oblast a určí nejlepší způsob, jakým
přístroj projde a uklidí každý kousek podlahy.
DŮKLADNÝ ÚKLID KAŽDÉHO KOUTU
Robotický vysavač uklízí prostor sekvenčním způsobem (
rozpoznávání tvaru stropu, proto uklidí i v každém rohu.
) podle mapy, kterou vymezí funkce
RŮZNÉ REŽIMY ÚKLIDU
K dispozici máte určitý počet režimů úklidu, jež zajistí všechny vaše potřeby.
2
5
6
Přibližně 1,5 m
3
4
Přibližně 1,5 m
1
1. Automatický režim : Automaticky uklízí všechny místnosti.
2. Režim intenzivního úklidu : Intenzivně uklidí vymezenou plochu. Lze jej používat k úklidu
drobků z pečiva či sušenek.
3. Režim maximálního výkonu : Uklízí, dokud se baterie téměř nevybije.
4. Režim ruční obsluhy : Podlahu můžete vysát ručně pohybem robotického vysavače pomocí
dálkového ovládání.
5. Režim Turbo : Protože se hlavní kartáč v tomto režimu otáčí maximální rychlostí, bude
výrobek uklízet účinněji. (Režim můžete přepínat dálkovým ovladačem.)
6. Odložené spuštění : Robotický vysavač uklidí v určený čas.
funkce produktu _13
DJ68-00664A.indb 13
2012.3.29 4:29:24 PM
AUTOMATICKÉ DOBÍJENÍ
Po poklesu napětí baterie robotický vysavač automaticky zamíří
k dobíjecí jednotce za účelem rychlého automatického dobití.
POSTRANNÍ OTÁČIVÝ KARTÁČ NA ÚKLID ROHŮ A LIŠT
Postranní otáčivý kartáč vysává prach z rohů a lišt.
PŘEKONÁVÁNÍ PRAHŮ
Přibližně 1cm
Schodnicový typ
Svislý typ
Pokrokový systém řízení robotického vysavače umožňuje
překonávání dveřních prahů o výšce přibližně 1 cm a tudíž úklid
ve všech místnostech. Robotický vysavač nemusí překonání
dveřního prahu o výšce 1 cm nutně zvládnout, záleží totiž i na
tvaru prahu.
VYHÝBÁNÍ SE PŘEKÁŽKÁM
Narazí-li robotický vysavač při úklidu na překážku, umožní
čidlo pro identifikaci překážek vysavači objetí této překážky a
pokračování v úklidu. (Do úzkých či drobných překážek může
vysavač narážet.)
OPATŘENÍ PROTI PÁDU VYSAVAČE
Tři čidla proti pádu rozpoznávají prohlubně, tj. například schody
nebo dveřní práh se schodem, a zabraňují pádu robotického
vysavače ze schodů.
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
zastavení
Po zdvihnutí robotického vysavače během úklidu
čidlo automaticky zastaví hnací kolečka, hlavní kartáč, motor
dmychadla a boční rotační kartáč.
14_ funkce produktu
DJ68-00664A.indb 14
2012.3.29 4:29:24 PM
montáž vysavače
SOUČÁSTI
02 SESTAVENÍ
■ Vysavač
■ Dálkový ovladač
■ Dobíjecí stanice
■ Ostatní součásti
(baterie typu AAA)
Uživatelská
příručka /
2 baterie
VIRTUAL GUARD
Náhradní filtr
Čisticí kartáč
stručný návod k
obsluze
sestavení _15
DJ68-00664A.indb 15
2012.3.29 4:29:25 PM
NÁZVY SOUČÁSTÍ
■ Vysavač
Tlačítko vysunutí
odpadní nádobky
Panel s displejem
Čidlo Virtual Guard
Kamera
Snímač dálkového
ovladače
Čidlo pro identifikaci
překážek
Čidlo pro identifikaci
překážek
Čidlo proti nárazům
Přední část
Tlačítko vysunutí
odpadní nádobky
Odpadní nádobka
Snímač dálkového
ovladače
Bok
Čidlo proti pádu
Hnací kolečko
Rotační boční kartáč
Nabíjecí kontakt
Vypínač
Opěrné kolečko
Hlavní kartáč
Kryt hlavního kartáče
Čidlo proti pádu
Kryt baterie
Nabíjecí kontakt
Hnací kolečko
Čidlo proti pádu
Spodní strana
16_ sestavení
DJ68-00664A.indb 16
2012.3.29 4:29:25 PM
■ Dobíjecí stanice
Kontrolka dobíjení (zelená)
02 SESTAVENÍ
Kontrolka
napájení
(červená)
Navíječ
kabelu
Dobíjecí
svorky
Přední část
Zadní část
■ VIRTUAL GUARD
Tlačítko režimu/vypnutí
Indikátor režimu
Čidlo polohy vysavače
Čidlo zjišťování vzdálenosti
■ Instalace baterií
Baterie nejsou součástí balení. Baterie je třeba dokoupit zvlášť. Před použitím vložte alkalické
baterie (typ D).
1
Stiskněte zajišťovací úchytku
a zvedněte kryt zařízení
VIRTUAL GUARD.
2
3
Do zařízení VIRTUAL GUARD
vložte baterie tak, jak to
vidíte na obrázku. (Jestliže
vložíte baterie nesprávně,
zařízení VIRTUAL GUARD
nebude pracovat.)
Nejprve vložte hrot krytu do
zdířky a pak zatlačte druhý
konec krytu tak, aby zapadl
na místo.
❈ Specifikace: Alkalické baterie typu D (LR20)
sestavení _17
DJ68-00664A.indb 17
2012.3.29 4:29:26 PM
■ Dálkový ovladač
Napájení
Dobíjení
Automatický
Maximální
Směrová tlačítka
Intenzívní
(pohyb směrem dozadu
není podporován)
Start/Stop
Ruční
Turbo
Odložené
spuštění
Zvuk
■ Instalace baterií do dálkového ovladače
Při nákupu produktu neobsahuje dálkový ovladač baterie.
Před použitím vložte alkalické baterie (typ AAA).
1
Stiskněte zajišťovací úchytku
a zvedněte kryt přihrádky na
baterie.
2
3
Do dálkového ovladače
vložte baterie tak, jak to
vidíte na obrázku. (Jestliže
vložíte baterie nesprávně,
nebude dálkový ovladač
fungovat.)
Nejprve vložte hrot krytu do
zdířky a pak zatlačte druhý
konec krytu tak, aby zapadl
na místo.
❈ Specifikace: Alkalické baterie typu AAA
18_ sestavení
DJ68-00664A.indb 18
2012.3.29 4:29:27 PM
■ Panel s displejem
2
1
3
5
4
6
B
7
02 SESTAVENÍ
A
C
8
DISPLEJ
1.
2.
-
Číselný displej
Pomocí číslic, písmen a grafiky zobrazuje časomíru, stav úklidu a chybové kódy.
Indikátor stavu baterie
Dobíjení baterie: Zobrazuje postup dobíjení ve 3 krocích.
Při použití: Zobrazuje stav nabití baterie. Při provozu se stav baterie snižuje po jednotlivých
úrovních od FULL (NABITO). (Jakmile se baterie vybije, bude na displeji blikat nejnižší úroveň
nabití a zobrazí se nápis „Lo“.)
3. Časovač
- Je-li naplánován úklid, svítí ikona plánovaného úklidu.
4. Režim Turbo
- Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim Turbo.
5. Displej režimu úklidu
- Při stisknutí tlačítka režimu úklidu se zobrazí odpovídající režim úklidu.
(A) Automatický režim : Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim automatického úklidu.
(B) Režim intenzivního úklidu : Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim intenzivního úklidu.
(C) Režim maximálního výkonu : Tato ikona se rozsvítí, jakmile zvolíte režim velkého úklidu.
TLAČÍTKA
6. Režim úklidu
- Stisknutím vyberete režim úklidu. Jakmile vyberete režim úklidu, stisknutím tlačítka (
úklid.
7. Start/Stop
- Stisknutím zahájíte/ukončíte úklid.
8. Dobíjení
- Po stisknutí tlačítka se robotický vysavač vrátí do dobíjecí stanice k dobití baterie.
) zahájíte
sestavení _19
DJ68-00664A.indb 19
2012.3.29 4:29:28 PM
použití vysavače
INSTALACE ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
Postup instalace
1. Zapnutí a vypnutí vypínače
Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač na
spodní straně vysavače.
2. Instalace dobíjecí stanice
Před dobíjením robotického vysavače je nutné nejprve nainstalovat
dobíjecí stanici.
Při nákupu výrobku je baterie vybitá a proto je nutné ji před použitím
zcela nabít.
3. Dobíjení baterie
Před použitím robotického vysavače musíte nejprve zcela nabít baterii.
4. Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)
Pohyb robotického vysavače můžete omezit použitím režimu Plot (virtuální zeď).
Zapnutí a vypnutí vypínače
Před použitím robotického vysavače je nutné zapnout vypínač.
Vypnete-li Nouzový vypínač, dojde k vynulování všech nastavení s
výjimkou přesného času a týdenního programu.
1. Zvedněte tělo přístroje a zapněte vypínač. Dbejte na to,
abyste současně nestisknuli žádné jiné tlačítko.
- Jestliže se ikony nerozsvítí, znamená to, že baterie je zcela vybitá.
V takovém případě zapněte vypínač a pak zapojte robotický
vysavač do dobíjecí stanice.
- Nakonfigurovaný čas se může odlišovat od aktuálního času. Je-li
nakonfigurován nesprávný čas, nastavte přesný čas.
POZOR
Po vypnutí vypínače se robotický vysavač nebude dobíjet ani v případě, že bude zaparkován v
dobíjecí stanici.
20_ provoz
DJ68-00664A.indb 20
2012.3.29 4:29:29 PM
Instalace dobíjecí stanice
Kontrolka napájení
Kontrolka dobíjení
03 PROVOZ
1. Dobíjecí stanici instalujte na rovný povrch.
2. Ve vzdálenosti 0,5 m napravo a nalevo by neměly být žádné
překážky ani možnosti pádu. Žádné překážky by neměly být
ani ve vzdálenosti 1 m od čelní strany.
0,5
ližně
při
m
ě 0,5
bližn
m
přib
př
ib
liž
ně
1m
3. Dobíjecí stanici instalujte do místa, které je pro robotický vysavač
snadno přístupné.
4. Přívodní kabel veďte podél zdi.
5. V případě dřevěné podlahy nainstalujte dobíjecí stanici ve stejném
směru jako dřevní vlákna.
POZNÁMKA
Přívodní kabel dobíjecí stanice ponechte zapojený do
zásuvky.
- Pokud se dobíjecí stanice nenapájí, robotický vysavač
stanici nenalezne a nemůže se automaticky dobíjet.
- Pokud je robotický vysavač mimo dobíjecí stanici, baterie
se automaticky vybíjí.
provoz _21
DJ68-00664A.indb 21
2012.3.29 4:29:29 PM
Probíhá dobíjení
V momentu zakoupení produktu je baterie zcela vybitá.
Proto musíte robotický vysavač nabít ručně.
Kontrolka
dobíjení
Kontrolka
napájení
Zapněte vypínač na spodní straně výrobku.
1. Dobíjecí kolíky vysavače a dobíjecí kolíky dobíjecí
stanice vyrovnejte a zatlačte vysavač, dokud se z
dobíjecí stanice neozve zvuk Recharging power
(Dobíjím).
- Indikátor dobíjení se rozsvítí zeleně.
Kontrolka
napájení
Kontrolka dobíjení
2. Kontrolujte stav nabití robotického vysavače.
- Po zahájení dobíjení se na panelu se stavovým displejem v
uvedeném pořadí zobrazí “zbývající úroveň nabití baterie” a
”.
“
-
Při skončení dobíjení se na displeji po sobě zobrazí indikátor
stavu baterie a nápis „FULL“.
Bliká
Bliká
Charging
■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie,
robotický vysavač přestane vysávat a automaticky se
nabije v dobíjecí stanici.
■ Zahájí-li robotický vysavač aktuální úklidový cyklus na
místě mimo nabíjecí stanici a nepodaří-li se mu při úklidu
stanici vyhledat, zastaví v blízkosti místa, kde zahájil úklid.
■ Když při úklidu začne blikat indikátor stavu baterie a
zobrazí se nápis „Lo“, robotický vysavač nelze ovládat
pomocí dálkového ovladače ani tlačítky na vysavači. V
takovém případě přeneste robotický vysavač do nabíjecí
stanice, kde se nabije. (V tomto momentu je baterie zcela
vybitá.)
Fully charged
<Signalizace dobíjení>
Dobíjení
Probíhá
dokončeno dobíjení
Je
zapotřebí
nabití
22_ provoz
DJ68-00664A.indb 22
2012.3.29 4:29:30 PM
POZNÁMKA
03 PROVOZ
• Po nákupu výrobku trvá první úplné nabití baterie asi 180 minut a vysavač pak může uklízet
asi 100 minut.
• Při dobíjení baterie, která je přehřátá, se doba dobíjení prodlužuje.
• Pokud dobíjení neprobíhá bezproblémově, zvažte následující opatření.
Nelze-li robotický vysavač automaticky dobíjet, zkontrolujte toto:
- Vypněte a zapněte vypínač na spodní straně robotického vypínače.
- Odpojte a znovu zapojte dobíjecí stanici do sítě.
- Zkontrolujte, zda nejsou v konektoru dobíjecí stanice cizorodé látky a otřete konektor
na vysavači i dobíjecí stanici suchým hadříkem.
- Zkontrolujte, zda nejsou v blízkosti dobíjecí stanice předměty, které silně odrážejí
světlo.
• Jakmile robotický vysavač není v dobíjecí stanici, přirozeně se vybíjí.
- Robotický vysavač případně dobijte v dobíjecí stanici. (Pokud odcházíte z domova na
delší dobu z důvodu služební cesty, cestování apod., vypněte vypínač robotického
vysavače, odpojte dobíjecí stanici ze sítě a přístroje uložte.)
O baterii
■ Robotický vysavač je napájen ekologickými lithium-iontovými nabíjecími bateriemi (Li-ion).
Funkce ochrany proti přebití navíc zajišťuje jejich dlouhou životnost.
■ Při nákupu baterie požádejte předem středisko péče o
) originální
zákazníky, aby vám ukázali symbol (
součástky a číslo modelu.
-
Tato baterie je vhodná pouze do robotických vysavačů společnosti Samsung. Její použití v
jiných přístrojích či pro jiné účely je přísně zakázáno.
Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
Nabíjejte ji v místě s dobrým větráním.
Nevystavujte baterii ohni a neohřívejte ji.
Ke kladnému ani zápornému pólu baterie nepřipojujte žádné kovové předměty.
Skladujte doma (0°C~40°C).
Než odevzdáte již nepoužívaný výrobek, vyjměte baterie a zlikvidujte je ekologickým způsobem.
Nevyhazujte baterie do běžného smíšeného odpadu.
Při likvidaci starých baterií dodržujte všechny místní předpisy.
❈ Pokud je baterie nefunkční, nerozebírejte ji. Obraťte se na nejbližší středisko péče o zákazníky.
❈ Delší doba dobíjení a menší kapacita baterie jsou známkou blížícího se konce životnosti baterie.
S výměnou baterie se obraťte na autorizované středisko péče o zákazníky.
Nabíjecí baterie dodávaná s tímto výrobkem nesmí být vyměňována uživateli.
Informace o výměně získáte u svého poskytovatele služeb.
provoz _23
DJ68-00664A.indb 23
2012.3.29 4:29:30 PM
Instalace zařízení VIRTUAL GUARD (virtuální bariéra)
Pohyb robotického vysavače můžete omezit použitím
režimu Plot (virtuální zeď).
Indikátor režimu
Čidlo zjišťování
vzdálenosti
Tlačítko režimu/
vypnutí
Čidlo polohy
vysavače
Funkce tlačítek
1. Funkce indikátoru režimu
- Režim Plot (virtuální zeď): Bliká červená kontrolka.
- Vypnuto: Kontrolka nesvítí.
2. Nastavení režimu
- Kdykoli stisknete tlačítko režimu/vypnutí, volíte v uvedeném
pořadí režim virtuální zdi ➝ režim vypnutí.
❈ Vzdálenost virtuální stěny je nejméně 2,5 m a může se lišit v
závislosti na okolí a pohybovém stavu robota.
Vytvoření plotu (virtuální zdi)
Zařízení VIRTUAL GUARD vytváří neviditelnou bariéru, kterou
robotický vysavač nemůže překročit.
Je to například před květináči, vchodovými dveřmi apod.
1. Pomocí tlačítka režimu/napájení vyberte režim
virtuální zdi.
- Indikátor režimu bliká červeně.
Čidlo
zjišťování
vzdálenosti
2. Zařízení VIRTUAL GUARD postavte před plochu, do
Plot (virtuální zeď) je
vytvořena.
které bude mít robotický vysavač zamezen přístup.
- Postavte zařízení VIRTUAL GUARD tak, aby čidlo zjišťování
vzdálenosti vytvořilo neviditelnou bariéru, kterou robotický vysavač nepřekročí.
24_ provoz
DJ68-00664A.indb 24
2012.3.29 4:29:30 PM
Informace o čidle IrDA
POZOR
03 PROVOZ
• Přenos infračerveného signálu nemusí být v
[priorita infračerveného signálu]
lokalitách s halogenovým osvětlením nebo venku
bezproblémový.
• Robotický vysavač používá 3 typy infračervených
>
>
zařízení a tak nemusí fungovat, jestliže je před nimi
zařízení s vyšší prioritou.
Dálkový
Virtual
Dobíjecí stanice
• Při ovládání robotického vysavače pomocí
ovladač
guard
dálkového ovladače může robotický vysavač
překračovat zeď vytvořenou zařízením VIRTUAL
GUARD nebo narazit do překážky, protože signál z dálkového ovladače má vyšší prioritu než
signál ze zařízení VIRTUAL GUARD.
• Pokud používáte robotický vysavač na malých plochách nebo na malé vzdálenosti, nemusí z
důvodu rušení infračervených signálů fungovat správně.
• Modul VIRTUAL GUARD instalujte v určité vzdálenosti od dobíjecí stanice. V opačném případě
může dojít k přerušování dobíjení.
• Pokud používáte více robotických vysavačů současně, nemusí z důvodu rušení infračervených
signálů fungovat správně.
provoz _25
DJ68-00664A.indb 25
2012.3.29 4:29:30 PM
POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
Zahájení/ukončení úklidu
Všechny funkce robotického vysavače můžete zapínat i
vypínat.
■ Všechny funkce robotického vysavače lze používat, pouze
pokud je zapnutý vypínač.
■ Pokud je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (
vysavač zastavte a poté vyberte určitou funkci.
)
Zapnutí a vypnutí vysavače
Zapnutí vysavače
-
Vysavač: Stiskněte tlačítko (
).
Vypnutí vysavače
- Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko [Power].
-
Vysavač: Stiskněte a po dobu tří sekund přidržte tlačítko (
).
❈ Pokud po zapnutí nedojde ke stisknutí žádného tlačítka do přibližně
jedné minuty, napájení se automaticky vypne, aby se nevybíjela baterie.
Chcete-li napájení znovu zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko napájení
(Start/Stop) na vysavači.
Používání
dálkového ovladače
Zahájení/ukončení úklidu
Zahájení
- Dálkový ovladač: Stiskněte tlačítko Auto, Spot, Max nebo Manual
-
Vysavač: Režimy Auto, Max, Spot volit stisknutím tlačítka (
následným stisknutím tlačítka (
-
)a
).
Jakmile se dá robotický vysavač do pohybu, začíná úklid.
) bez výběru režimu úklidu se spustí režim
❈ Po stisknutí tlačítka (
automatického úklidu.
Ukončení úklidu
-
) na dálkovém ovladači nebo
Úklid ukončíte stisknutím tlačítka (
na vysavači.
Jakmile se úklid dokončí, robotický vysavač se zastaví.
Používání tlačítek na
vysavači
26_ provoz
DJ68-00664A.indb 26
2012.3.29 4:29:31 PM
Dobíjení
Stisknutím tlačítka Recharging vyvoláte návrat robotického
vysavače do dobíjecí stanice za účelem dobití baterie.
) vysavač
03 PROVOZ
■ Je-li robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka (
zastavte a poté stiskněte tlačítko Recharging.
1. Stiskněte tlačítko Recharging.
”) se zobrazuje na panelu displeje a robotický vysavač
- (“
provádí návrat do nabíjecí stanice za účelem dobití baterie.
2. Chcete-li robotický vysavač vracející se do dobíjecí stanice zastavit,
stiskněte tlačítko (
).
3. Funkci automatického dobíjení vyzkoušíte stisknutím tlačítka
Recharging ve chvíli, kdy je robotický vysavač ve vzdálenosti do 1,5 m
od dobíjecí stanice.
Používání
dálkového ovladače
Odstraňování závad při situaci, kdy se robotický vysavač
nevrací do dobíjecí stanice
- Zkontrolujte instalaci dobíjecí stanice
- Pokud je dobíjecí stanice v místě, kam stanice nedokáže robotický
vysavač navést.
- Pokud je dobíjecí stanice od robotického vysavače vzdálená více
než 5 m.
: Může návrat robotického vysavače do dobíjecí stanice trvat déle.
■ V následujících případech dobijte robotický vysavač manuálně.
- Pokud je dobíjecí stanice nainstalována v rohu.
- Pokud je baterie zcela vybitá.
- Pokud robotický vysavač uvízl u překážky (u nábytku atd.)
- Pokud robotický vysavač nedokáže překonat práh do místa, kde
je nainstalovaná dobíjecí stanice.
Používání tlačítek na
vysavači
1,
5
m
vp
ře
d
provoz _27
DJ68-00664A.indb 27
2012.3.29 4:29:31 PM
Automatický úklid
Robotický vysavač se pohybuje sám a automaticky uklízí, dokud
celý cyklus neskončí.
■ Stisknete-li tlačítko Start/Stop na vysavači nebo na dálkovém ovladači,
aniž byste vybrali určitý režim úklidu, spustí se automatický úklid.
■ Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici, čas
návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický vysavač si při
svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
■ Zahájí-li robotický vysavač aktuální úklidový cyklus na místě mimo
nabíjecí stanici a nepodaří-li se mu při úklidu stanici vyhledat, zastaví
v blízkosti místa, kde zahájil úklid.
■ Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se automaticky vrátí do dobíjecí
stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet obnovených operací úklidu: jedna)
Tlačítko na
vysavači
Tlačítko na
dálkovém ovladači
Postup při
konfiguraci
1. Nastavte režim.
▶
jednou
2. Zrušte režim.
Normální režim
Informace o funkci Pokračování v úklidu
• Pokud robotický vysavač usoudil, že je úklid hotov, funkce
obnovení úklidu se neprovede.
POZNÁMKA
• Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo
stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený a nebude
v úklidu pokračovat.
POZOR
• Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte
tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový
a začne uklízet znovu od začátku.
• Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a
vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo
svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.
Režim Turbo
Úklid je dokončen
28_ provoz
DJ68-00664A.indb 28
2012.3.29 4:29:31 PM
Intenzivní úklid vymezených ploch
Tlačítko na
vysavači
Tlačítko na
dálkovém ovladači
Přibližně 1,5 m
Přibližně 1,5 m
03 PROVOZ
Můžete pohodlně uklidit vymezené plochy znečištěné množstvím
drobků ze sušenek, prachem apod.
■ Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést intenzivní
úklid.
Postup při
konfiguraci
1. Nastavte režim.
▶
dvakrát
2. Zrušte režim.
Normální režim
-
V režimu intenzivního úklidu uklízí robotický vysavač plochu o
délce a šířce 1,5 m.
Po dokončení úklidu zobrazí robotický vysavač na displeji nápis
End, Stop nebo Stand by.
POZNÁMKA
POZOR
Režim Turbo
Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim
intenzivního úklidu podporován.
• Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a
vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo
svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.
Úklid je dokončen
provoz _29
DJ68-00664A.indb 29
2012.3.29 4:29:32 PM
Velký úklid
Robotický vysavač se automaticky pohybuje a uklízí, dokud se
nevybije baterie a indikátor stavu baterie nezobrazuje nejnižší
stupeň nabití.
■ Pokud je robotický vysavač před zahájením úklidu v dobíjecí stanici,
čas návratu do dobíjecí stanice se zkracuje, protože robotický
vysavač si při svém pohybu pamatuje svou výchozí pozici.
■ Zahájí-li robotický vysavač aktuální úklidový cyklus na místě mimo
nabíjecí stanici a nepodaří-li se mu při úklidu stanici vyhledat, zastaví
v blízkosti místa, kde zahájil úklid.
■ Pokud se baterie při úklidu téměř vybije, robotický vysavač se
automaticky vrátí do dobíjecí stanice a začne uklízet, až dobije baterii. (Počet obnovených
operací úklidu: jedna)
Tlačítko na
vysavači
Tlačítko na
dálkovém ovladači
Postup při
konfiguraci
1. Nastavte režim.
▶
třikrát
2krát v nabíjecím režimu
2. Zrušte režim.
Informace o funkci Pokračování v úklidu
• Usoudí-li robotický vysavač, že je úklid dokončen, obnovení
úklidu se neprovede.
POZNÁMKA
• Pokud robotický vysavač při dobíjení přemístíte nebo
stisknete tlačítko, vyhodnotí úklid jako dokončený (nebude
v úklidu pokračovat).
POZOR
Normální režim
Režim Turbo
• Při úklidu robotický vysavač nepřemísťujte ani nemačkejte
tlačítka. Jinak robotický vysavač vyhodnotí úklid jako hotový
a začne uklízet znovu od začátku.
• Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a
vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo
svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.
30_ provoz
DJ68-00664A.indb 30
2012.3.29 4:29:32 PM
Manuální vysávání
Tlačítko na dálkovém ovladači
03 PROVOZ
Pomocí dálkového ovladače můžete robotickým vysavačem
uklidit přímo konkrétní místo.
■ Přemístěte robotický vysavač do místa, kde chcete provést ruční
úklid.
■ Ručně vysávat lze pouze pomocí dálkového ovladače.
Postup při konfiguraci
1. Nastavte režim.
2. Zrušte režim.
POZNÁMKA
POZOR
• Pokud je robotický vysavač v dobíjecí stanici, není režim
ručního úklidu podporován.
• Pokud po dobu 1 minuty není zaznamenán žádný vstup,
dojde k přepnutí do pohotovostního režimu.
• Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a
vypíná ikona Turbo na panelu displeje. Pokud ikona Turbo
svítí, můžete zahájit úklid v režimu Turbo.
Směrová tlačítka (dopředu,
doleva, doprava)
Pohyb směrem dozadu není
podporován.
provoz _31
DJ68-00664A.indb 31
2012.3.29 4:29:33 PM
Odložené spuštění
V tomto režimu můžete naplánovat zahájení jednorázového
úklidu v určitou dobu.
■ Naplánovaný úklid se provede pouze v případě, že je vysavač
zaparkován v dobíjecí stanici.
Dálkový ovladač
Bliká
Snížit
Zvýšit
Bliká
Snížit
Bliká
Bliká
Bliká
Časový limit
1. Stiskněte tlačítko Delay Start
(odložené spuštění).
- Zobrazí se aktuální nastavení
a bliká ikona
. Pomocí
tlačítek Y a Z nastavte počet
hodin.
2. Stiskněte tlačítko Delay Start
(odložené spuštění). Pomocí
tlačítek Y a Z nastavte režim
úklidu.
- Můžete zvolit režim úklidu
Auto (automatický) nebo Max
(maximální).
3. Stiskněte tlačítko Delay Start
(odložené spuštění).
- Nastavená hodnota bliká a
nastavení je dokončeno.
- Po dokončení nastavení je
zobrazen nakonfigurovaný čas
a ikona
.
Bliká
Zrušení nastavení
Zvýšit
Postup při konfiguraci
Stisknete-li tlačítko Start/Stop v situaci, kdy se vysavač nabíjí
a zároveň nastavujete čas, dojde ke zrušení nastavení.
Mějte na zřeteli, že při odpojení vysavače od dobíjecí stanice
dojde ke zrušení nastavení.
Pokud při nastavování času po dobu jedné minuty
neprovedete žádné zadání, dojde k automatickému opuštění
režimu Nastavení času.
32_ provoz
DJ68-00664A.indb 32
2012.3.29 4:29:33 PM
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití doplňkových funkcí
Režim Turbo
Při každém stisknutí tlačítka Turbo se postupně zapíná a vypíná
ikona Turbo na panelu displeje.
Turbo zapnuto (Režim Turbo) : Hlavní kartáč se otáčí
maximální rychlostí.
Turbo vypnuto (normální režim) : Hlavní kartáč se otáčí
normální rychlostí.
03 PROVOZ
Robotický vysavač můžete používat snadněji a pohodlněji použitím různých doplňkových
funkcí.
■ Doplňkové funkce můžete konfigurovat pouze pomocí dálkového ovladače.
Výběr zvukového efektu
Chcete-li vybrat určitý zvukový efekt, stiskněte tlačítko pro výběr
zvuku.
■ Při každém stisknutí tohoto tlačítka dojde v uvedeném
pořadí postupně k výběru voleb Zvukové efekty → Ztlumení.
- Zvukové efekty : Přehrávají se zvukové efekty.
- Ztlumení : Nepřehrávají se žádné zvuky ani oznámení.
provoz _33
DJ68-00664A.indb 33
2012.3.29 4:29:33 PM
nástroje pro údržbu a filtry
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
Zapamatujte si způsoby čištění a údržby.
■ V případě poškození vypínače se obraťte na servisního technika,
aby nedošlo k nehodám.
■ Nepoužívejte žádné prostředky ani mechanická zařízení, jež
nedodává přímo výrobce vysavače. Mohlo by dojít k rychlejšímu
opotřebení robotického vysavače.
■ Před čištěním robotického vysavače vždy
vypněte vypínač na dolní straně vysavače.
Robotický vysavač se může náhodně
spustit a způsobit úraz.
Čištění okénka čidla a kamery
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na
dolní straně vysavače.
■ Na robotický vysavač nikdy nestříkejte vodu, ředidlo, benzen a
podobné látky.
■ Okénko čidla a kameru jemně otřete
měkkým hadříkem.
Kamera
Okénko předního čidla
Okénko předního čidla a
kamera
Okénko čidla proti pádu
Okénko zadního čidla
34_ údržba
DJ68-00664A.indb 34
2012.3.29 4:29:34 PM
Čištění odpadní nádobky a filtrů
04 ÚDRŽBA
Před čištěním odpadní nádobku vyprázdněte.
■ Odpadní nádobku vyjímejte opatrně, aby se z ní nevysypaly žádné
nečistoty.
■ Odpadní nádobku vyprázdněte v následujících případech.
1. Když je odpadní nádobka plná.
2. Když dojde k náhlému snížení sacího výkonu.
3. Když dojde k náhlému zvýšení hlučnosti.
1. Odpadní nádobku vyjmete stisknutím tlačítka pro vysunutí odpadní
nádobky (PUSH) a vytažením z vysavače.
2. Odpadní nádobku vyjměte tažením ve směru šipek na obrázku.
3. Sejměte filtr a síťový filtr z odpadní nádobky.
Filtr
Síťový filtr
4. Vytřepte prach z filtru, ze síťového filtru a z odpadní nádobky.
❈ Můžete provést opláchnutí vodou.
Po opláchnutí vodou:
1. Odpadní nádobka: Vytřete vodu do sucha.
POZNÁMKA
2. Filtr, síťový filtr: Proveďte úplné vysušení a opětovné
sestavení.
5. Instalujte filtr a síťový filtr zpět do odpadní nádobky.
- Síťový filtr instalujte tak, aby mřížka byla na spodní straně.
V opačném případě nebude možné tento filtr instalovat.
POZOR
Po instalaci odpadní nádobky bez filtru se zobrazí chybový
kód C08.
Zajistěte instalaci filtru.
6. Uzavřete kryt odpadní nádobky a instalujte ji do vysavače.
údržba _35
DJ68-00664A.indb 35
2012.3.29 4:29:34 PM
ČIŠTĚNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE
Čištění hlavního kartáče
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač
na dolní straně vysavače.
• Protože z odpadní nádobky může uniknout prach, vyjměte před
čištěním hlavního kartáče odpadní nádobku.
POZOR
1. Nejprve zkontrolujte přítomnost cizorodých látek, pak zatlačte
háček, který drží kryt kartáče, a vyjměte jej.
2. Odklopte hlavní kartáč od těla vysavače.
3. Odstraňte veškeré cizorodé látky, tj. například dlouhé vlasy či vlákna
omotaná kolem hlavního kartáče, pomocí čisticího kartáče nebo
vysavače.
36_ údržba
DJ68-00664A.indb 36
2012.3.29 4:29:34 PM
4. Po vyčištění upevněte hlavní kartáč nejprve na straně
vzdálenější od vypínače a poté na straně u vypínače.
04 ÚDRŽBA
5. Vložte konec do dvou žlábků a instalujte jej posunutím dolů
až do zacvaknutí.
POZOR
• Aby nedošlo k ucpání robotického vysavače, vyhněte se nasání párátek a vatových tyčinek.
• Je-li odstranění cizích těles obtížné, obraťte se na středisko péče o zákazníky.
• Hlavní kartáč zdvihá prach z podlahy a proto může dojít k namotání delších vláken a vlasů kolem
kartáče. Hlavní kartáč pravidelně kontrolujte a čistěte.
údržba _37
DJ68-00664A.indb 37
2012.3.29 4:29:35 PM
Čištění bočních rotačních kartáčů na úklid rohů a lišt
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač
na dolní straně vysavače.
1. Zkontrolujte, zda není postranní otáčivý kartáč ohnutý nebo zda
v něm neuvízl cizorodý předmět.
2. Použijte ochranné rukavice a zabalte postranní otáčivý kartáč asi
na 10 sekund do hadříku namočeného v horké vodě.
3. Otočte postranní kartáč a opakujte postup uvedený v kroku 2.
4. Pokud se do postranního otáčivého kartáče zachytily vlasy nebo
vlákna, odšroubujte šroubky postranního otáčivého kartáče
pomocí křížového šroubováku. Při montáži kartáče zkontrolujte
značku „L“ na postranním otáčivém kartáči a na vysavači a
pak postranní otáčivý kartáč namontujte zpět. (Na pravé straně
postranního otáčivého kartáče je písmeno „R“.)
L
Protože boční rotační kartáč přitahuje vlasy a ostatní podobné předměty, zajistěte jeho časté
čištění.
POZNÁMKA
Je-li na bočním rotačním kartáči zachyceno více předmětů, může dojít k poškození tohoto kartáče.
38_ údržba
DJ68-00664A.indb 38
2012.3.29 4:29:35 PM
Čištění hnacího kolečka
04 ÚDRŽBA
Před čištěním robotického vysavače vždy vypněte vypínač na
jeho dolní straně.
■ Pokud robotický vysavač náhle začne kličkovat, do hnacího kolečka
se pravděpodobně dostal cizorodý předmět.
1. Při čištění hnacího kolečka položte na podložku měkký hadřík, otočte
vysavač a opatrně jej položte.
2. Zkontrolujte přítomnost cizorodých předmětů a v případě potřeby je
odstraňte pomocí špejle nebo pinzety bez ostrých hrotů.
údržba _39
DJ68-00664A.indb 39
2012.3.29 4:29:35 PM
řešení problémů
NEŽ ZAVOLÁTE SERVISNÍHO TECHNIKA
Příznak
Robotický vysavač
vůbec nepracuje.
Seznam kontrol
Opatření
• Je uvnitř odpadní nádobka?
• Vložte odpadní nádobku.
• Je zapnutý vypínač?
• Zapněte vypínač.
• Svítí na panelu s displejem režim
úklidu
?
. (Vypněte
• Stiskněte tlačítko
jej stisknutím a nejméně
třísekundovým přidržením tlačítka
.
• Nebliká na indikátoru stavu baterie • Zvedněte robotický vysavač a
nejnižší stav a na displeji je nápis
ručně jej vložte do dobíjecí stanice,
„Lo“?
aby se dobil.
• Robotický vysavač nebude
• Vyměňte baterie v dálkovém
fungovat, pokud je vybitá baterie v
ovladači. (typ AAA)
dálkovém ovladači.
Robotický vysavač se • Nebliká na indikátoru stavu baterie • Zvedněte robotický vysavač a
zastavil při úklidu.
nejnižší stav a na displeji je nápis
ručně jej vložte do dobíjecí stanice,
„Lo“?
aby se dobil.
• Nezamotal se robotický vysavač
do drátů na podlaze?
• Vypněte vypínač a odstraňte dráty.
• Neuvízl robotický vysavač v mezeře • Vypněte vypínač a přemístěte
mezi podlahami různých výšek?
robotický vysavač na jiné místa
úklidu.
- Hnací kolečko je ve vzduchu.
Sací výkon je při
úklidu nízký.
• Není kolem hnacího kolečka
namotaný kapesník (látka)?
• Vypněte vypínač a odstraňte
kapesníček (látku).
• Neuvízl robotický vysavač na
prahu?
• Vypněte vypínač a přemístěte
robotický vysavač na jiné místa
úklidu.
• Zkontrolujte, zda není odpadní
nádobka plná.
• Vypněte robotický vysavač a
vyprázdněte odpadní nádobku.
• Zkontrolujte, zda není sací otvor
ucpaný cizorodým předmětem.
• Vypněte vypínač a odstraňte
cizorodý předmět ze sacího otvoru.
• Zkontrolujte, zda není zanesený
filtr.
• Vyčistěte důkladně filtr.
40_ řešení problémů
DJ68-00664A.indb 40
2012.3.29 4:29:35 PM
Příznak
Robotický vysavač
nenalézá dobíjecí
stanici.
Seznam kontrol
Opatření
• Zkontrolujte, zda je zástrčka
dobíjecí stanice správně připojena
do zásuvky.
• Je-li na dobíjecích kontaktech cizí
látka, otřete je suchým ručníkem.
• Je modul VIRTUAL GUARD
instalován v blízkosti dobíjecí
stanice?
• Přesuňte modul VIRTUAL GUARD
na jiné místo tak, aby se robotický
vysavač mohl automaticky dobíjet.
Robotický vysavač
prochází hranicí
vytyčenou modulem
VIRTUAL GUARD.
• Nejsou baterie v modulu VIRTUAL
GUARD vybité?
• Vyměňte baterie.
(2 alkalické baterie typu D (LR20))
• Je indikátor režimu zhasnutý?
• Zkontrolujte, zda je modul
VIRTUAL GUARD vypnutý, a poté
jej nastavte do požadovaného
režimu.
Baterie v modulu
VIRTUAL GUARD
vydrží příliš krátkou
dobu.
• Používáte levnější baterie?
• Vyměňte baterie za nové alkalické.
(2 alkalické baterie typu D (LR20))
Robotický vysavač
se při úklidu začne
náhle pohybovat po
úhlopříčce.
• Směr pohybu při úklidu je určen
• Robotický vysavač se může
počátečním umístěním. Při úklidu
pohybovat po úhlopříčkách
jednotlivých oblastí si zakresluje
v následujících případech.
mapu a může tak případně pokrýt
- Po úklidu se robotický vysavač
celou oblast. (Normální režim)
dobíjel v dobíjecí stanici ve
Instalujte dobíjecí stanici ve směru
vyosené poloze.
vláken dřeva a zahajujte úklid
- Robotický vysavač se po uklizení
v situaci, kdy je robotický vysavač
určité oblasti přesunul do jiné
zaparkován v dobíjecí stanici.
oblasti zkratkou.
- Úhel kontaktu s překážkou není
kolmý (90°).
- Povrch podlahy tvoří dlaždice nebo
dřevo.
05 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
• Jsou-li v prostoru do přibližně 1
metru před dobíjecí stanicí a 0,5 m
vlevo či vpravo od dobíjecí stanice
jakékoli překážky, odstraňte je.
řešení problémů _41
DJ68-00664A.indb 41
2012.3.29 4:29:36 PM
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PODLE CHYBOVÝCH KÓDŮ
CHYBOVÝ KÓD
PŘÍČINA
• Robotický vysavač při
navigaci uvízl.
ŘEŠENÍ
• Vypněte vypínač ve spodní části a přemístěte
robotický vysavač na jiné místo.
• Ve hlavním kartáči se zachytil • Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte
cizorodý předmět (vlákno,
cizorodý předmět z hlavního kartáče.
papír, hračka atd.).
• V levém hnacím kolečku se
zachytil cizorodý předmět
(vlákno, papír, hračka atd.).
• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte
cizorodý předmět z levého hnacího kolečka.
• V pravém hnacím kolečku
se zachytil cizorodý předmět
(vlákno, papír, hračka atd.).
• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte
cizorodý předmět z pravého hnacího kolečka.
• Zkontrolujte čidlo proti
nárazům.
• Vypněte vypínač ve spodní části a poté
odstraňte překážku z prostoru před robotickým
vysavačem nebo vysavač přemístěte.
• Na okénku čidla pro identifikaci • Vypněte vypínač na spodní straně a jemným
překážek je cizorodý předmět
hadříkem setřete nečistotu z okének čelního i
(prach, skvrna atd.).
zadního čidla.
• Na okénku čidla proti pádu
je cizorodý předmět (prach,
skvrna atd.).
• Vypněte vypínač na spodní straně a jemným
hadříkem setřete nečistotu z okénka čidla proti
pádu.
• Není vložena odpadní
nádobka.
• Vložte odpadní nádobku. Při vkládání musíte
slyšet, jak zapadne.
• Na postranním otáčivém
kartáči se zachytil cizorodý
předmět (vlákno, látka atd.).
• Vypněte vypínač na spodní straně a odstraňte
cizorodý předmět z bočního rotačního kartáče.
❈ Chybový kód smažete stisknutím tlačítka Start/Stop nebo vypnutím vypínače.
42_ řešení problémů
DJ68-00664A.indb 42
2012.3.29 4:29:36 PM
specifikace produktu
80 mm (výška)
350 mm (délka)
350 mm (šířka)
161 mm (délka)
Vysavač
Klasifikace
Dobíjecí stanice
Položka
Řada SR8930*
Průměr
350mm
Výška
80mm
Hmotnost
3,2 kg
Elektrické napětí
střídavé 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Spotřeba dobíjecí stanice
40 W
Spotřeba vysavače
40 W
Údaje o baterii
14,4 V / 31,68Wh
Mechanické
vlastnosti
Elektrické
vlastnosti
275 mm (šířka)
Typ dobíjení
Automatické/ruční dobíjení
Režim úklidu
Automatický, Intenzívní, Maximální, Ruční,
Odložené spuštění
Doba dobíjení
Přibližně 180 minut
Doba úklidu
(tvrdých povrchů)
Přibližně 100 minut
Specifikace úklidu
Způsob úklidu
Rozpoznání tvaru stropu
Typ tlačítka vysavače
Dotykové
06 SPECIFIKACE PRODUKTU
122 mm (výška)
Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC
specifikace produktu _43
DJ68-00664A.indb 43
2012.3.29 4:29:36 PM
OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT
Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
■ OpenCV :
IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.
If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.
License Agreement
For Open Source Computer Vision Library
Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied
warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose are disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special,
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods
or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of
liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out
of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
DJ68-00664A.indb 44
2012.3.29 4:29:36 PM
memo
DJ68-00664A.indb 45
2012.3.29 4:29:37 PM
memo
DJ68-00664A.indb 46
2012.3.29 4:29:37 PM
memo
DJ68-00664A.indb 47
2012.3.29 4:29:37 PM
DJ68-00664A.indb 48
2012.3.29 4:29:37 PM
SR8930
Robotický vysávač
Používateľská príručka
Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.
✻ Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Len pre použitie v interiéri.
Slovenčina
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
DJ68-00664A.indb 01
2012.3.29 4:29:37 PM
bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
• Pred spustením zariadenia do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte si ho
pre budúce použitie.
• Pretože nasledovné prevádzkové pokyny sa týkajú viacerých modelov, môže sa charakteristika
VAROVANIE
vášho vysávača mierne líšiť od vlastností opísaných v tomto návode.
VAROVANIE
POUŽITÉ SYMBOLY PRE UPOZORNENIE/VAROVANIE
VAROVANIE
UPOZORNENIE
Upozorňuje na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho zranenia.
Upozorňuje na nebezpečenstvo zranenia osôb alebo vznik hmotných škôd.
INÉ POUŽITÉ SYMBOLY
Upozorňuje na nebezpečenstvo zranenia osôb alebo vznik hmotných škôd.
POZNÁMKA
02_ bezpečnostné informácie
DJ68-00664A.indb 02
2012.3.29 4:29:37 PM
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základne bezpečnostné opatrenia vrátane
nasledovných:
PRED POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY
POKYNY.
Odpojte zariadenie z elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.
VAROVANIE: s cieľom zníženia nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo zranenia:
VŠEOBECNÉ
• Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
• Robotický vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak sú akýmkoľvek spôsobom poškodené.
• Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri alebo
spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
• S nabíjačkou alebo robotickým vysávačom nemanipulujte s mokrými rukami.
• Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
• Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude dozerať alebo im neposkytne
pokyny o používaní zariadenia.
• Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
NABÍJAČKA BATÉRIE
• Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby pasovala do nepolarizovanej zásuvky alebo
predlžovacieho kábla.
• Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
• Nabíjačku odpojte zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
• Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.
• Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
• Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel
nezatvárajte dvere a kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel udržiavajte mimo dosah
vykurovaných povrchov.
• Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou kapacitou.
• Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku, nie za kábel.
• Batérie neznehodnocujte ani nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
• Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko
starostlivosti o zákazníkov.
• Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s
vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.
bezpečnostné informácie _03
DJ68-00664A.indb 03
2012.3.29 4:29:37 PM
bezpečnostné informácie
ROBOTICKÝ VYSÁVAČ
• Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako sú napríklad sklo, klince, skrutky, mince atď.
• Nepoužívajte bez vloženého filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory
ventilátora prsty alebo iné predmety pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
• Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor
zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, kúskami plátna, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť
prúdenie vzduchu.
• Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistič odpadov atď.).
• Týmto zariadením nevysávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako sú napríklad
cigarety, zápalky alebo horúci popol.
• Toto zariadenie nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je napríklad
benzín, a taktiež ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
• Robotický vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými
olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moľom, horľavým prachom alebo inými výbušnými
alebo toxickými výparmi.
• Pri extrémnom používaní alebo teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak sa
kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí,
okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.
04_ bezpečnostné informácie
DJ68-00664A.indb 04
2012.3.29 4:29:37 PM
obsah
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
02
06
07
10
11
Súvisiace s elektrickou energiou
Pred použitím
Počas používania
Čistenie a údržba
VLASTNOSTI PRODUKTU
13
MONTÁŽ VYSÁVAČA
15 Komponenty
16 Názov každého dielu
15
PREVÁDZKA VYSÁVAČA
20
UCHOVÁVAJTE NÁSTROJE A
FILTRE
34
RIEŠENIE PROBLÉMOV
20 Inštalácia robotického vysávača
20 Poradie inštalácie
20 Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača
21 Inštalácia nabíjačky
22 Nabíjanie
23 O batérii
24 Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD
26 Používanie robotického vysávača
26 Zapnutie/Vypnutie vysávania
27 Nabíjanie
28 Automatické vysávanie
29 Bodové vysávanie
30 Maximálne vysávanie
31 Ručné vysávanie
32 Rezervácia časovača
33 Doplnkové funkcie
33 Používanie doplnkových funkcií
34 Čistenie robotického vysávača
34 Pamätajte na spôsoby čistenia a údržby
34 Čistenie okienka snímača a kamery
35 Čistenie nádoby na prach a filtrov
36 Čistenie robotického vysávača
36 Čistenie elektrickej kefy
38 Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
39 Čistenie hnacieho kolesa
40 Kontrolný zoznam pred zavolaním servisu
42 Riešenie problémov podľa chybových kódov
40
TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
43
obsah _05
DJ68-00664A.indb 05
2012.3.29 4:29:37 PM
bezpečnostné informácie
SÚVISIACE S ELEKTRICKOU ENERGIOU
VAROVANIE
VAROVANIE
Sieťový kábel násilím neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké
predmety, ktoré by ho mohli zlomiť.
- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ubezpečte sa, že ste zo sieťovej zástrčky odstránili všetok
prach alebo vodu.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poruchu alebo
úraz elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Sieťovú zástrčku nevyťahujte za kábel, ani sa jej nedotýkajte
mokrými rukami.
- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Do jednej zásuvky nezapájajte viacero zástrčiek.
(Kábel nenechávajte odkrytý na podlahe.)
- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, zástrčku alebo
uvoľnenú sieťovú zásuvku.
- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
06_ bezpečnostné informácie
DJ68-00664A.indb 06
2012.3.29 4:29:38 PM
PRED POUŽITÍM
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Robotický vysávač nepoužívajte na miestach, kde sa
nachádzajú horľavé materiály, ako napríklad :
- Miesta so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
- Miesta s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
- Miesta s benzínom, destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníkmi
s horiacimi cigaretami atď.
Robotický vysávač je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho
na nasledovných miestach.
- Povaly, suterény, sklady, priemyselné budovy, samostatné miestnosti oddelené od hlavnej
budovy, miesta vystavené mokrým alebo vlhkým podmienkam, ako sú napríklad kúpeľne alebo
umyvárne, úzke a vysoko položené miesta, napríklad stoly alebo police. V prípade použitia na
týchto miestach môže dôjsť ku kritickému poškodeniu (neobvyklá činnosť a pokazenie).
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE
Pred zapnutím robotického vysávača sa ubezpečte, že je
namontovaná nádoba na prach.
- Ak nie je nádoba na prach vložená, robotický vysávač nebude
fungovať.
Na vyčistenie všetkých miestností otvorte všetky dvere.
- Keď sú dvere zatvorené, robotický vysávač sa do danej miestnosti nedostane.
- Ubezpečte sa však, že ste zatvorili dvere hlavného vstupu, na verandu, do kúpeľne a do
všetkých miestností, kde by mohol robotický vysávač spadnúť na nižšie položenú podlahu.
Vysávač nepoužívajte na čiernej podlahe.
- V takomto prípade robotický vysávač nemusí fungovať normálne.
Pri kobercoch s dlhými strapcami prehnite strapce pod
koberec.
- Neprehnuté strapce môžu mať pri zachytení do hnacieho kolesa
alebo elektrickej kefy za následok kritické poškodenie koberca a
samotného zariadenia.
V prípade znečistenia snímača zrázov môže vysávač spadnúť
zo schodov.
Môže to spôsobiť zranenie osôb a kritické poškodenie
produktu.
Aby ste predišli tomuto riziku, nainštalujte zariadenia VIRTUAL
GUARD (nastavenie režimu plotu) pred nebezpečné oblasti.
Vyčistite okienko snímača a kameru.
bezpečnostné informácie _07
DJ68-00664A.indb 07
2012.3.29 4:29:38 PM
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Z oblasti, ktorá sa bude vysávať, vopred odstráňte malé alebo
krehké predmety.
- Pred vysávaním sa ubezpečte, že ste odstránili všetky predmety.
- Ubezpečte sa, že ste odstránili všetky krehké predmety, ako je
napríklad porcelán, sklenené predmety, kvetináče atď.
- Robotický vysávač nerozpoznáva mince, prstene alebo iné
cennosti, ako sú napríklad šperky.
Pred vysávaním odstráňte všetky predmety roztrúsené na
podlahe.
- Robotický vysávač je navrhnutý tak, aby prekážky lokalizoval vo
vzdialenosti 5 cm.
- Do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy sa môžu zamotať
osušky, podložky pred kúpeľňami a výlevkami, vstupmi, domácimi
dielňami, ďalej sieťové káble, obrusy a opasky. Môže to spôsobiť
spadnutie predmetov zo stola.
Pred vysávaním alebo pri používaní režimu plánovaného
vysávania informujte všetkých členov rodiny (alebo príslušné
osoby), aby boli opatrní.
- Robotický vysávač môže naraziť do detí a spôsobiť ich pád.
Zabezpečte, aby deti na robotický vysávač nešliapali, alebo
aby si naň nesadali.
- Deti môžu spadnúť a zraniť sa, prípadne môže dôjsť ku kritickému
poškodeniu produktu.
Keď dieťa alebo domáce zviera necháte osamote, ubezpečte
sa, že ste vypli hlavný vypínač robotického vysávača.
- Robotický vysávač môže pritiahnuť ich pozornosť.
- Zachytenie prstov, chodidiel, odevu alebo vlasov do rotačného
kolesa alebo kefy môže mať za následok zranenie.
- Ak sa dieťa alebo domáce zviera nachádza v ceste robotického
vysávača, môžu byť identifikované ako prekážky a daná oblasť sa
nepovysáva.
- Vypnutie hlavného vypínača preruší prívod napájania a deaktivuje
všetky funkcie.
Pri montáži nabíjacej stanice nenechávajte sieťový kábel
nechránený na podlahe.
- Keď sa robotický vysávač automaticky nabije alebo prejde okolo
nabíjacej stanice, môže sieťový kábel ťahať zo sebou.
08_ bezpečnostné informácie
DJ68-00664A.indb 08
2012.3.29 4:29:38 PM
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
VAROVANIE
Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre
robotický vysávač.
- Ak nabíjačku namontujete do rohu, môže to spôsobiť ďalšie
pohyby a narušiť proces automatického nabíjania.
Predmety pred nabíjačkou zabránia samostatnému
automatickému nabíjaniu robotického vysávača.
- Vyčistite danú oblasť.
liž
prib
pr
ib
liž
ne
VAROVANIE
VAROVANIE
VAROVANIE
ližne
prib
,5 m
ne 0
VAROVANIE
1m
Vo vzdialenosti 0,5 m z ľavej a pravej strany a 1m od prednej
strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.
liž
prib
VAROVANIE
0,5 m
ližne
prib
,5 m
ne 0
0,5 m
pr
ib
liž
ne
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
UPOZORNENIE
Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do
elektrickej zásuvky.
- Aj keď robotický vysávač obsahuje funkciu vlastného nabíjania, v
prípade odpojenia sieťového kábla nabíjacej stanice nebude môcť
svoju batériu nabíjať automaticky.
1m
Nabíjacie kolíky neskratujte kovovými predmetmi, ako sú
napríklad paličky, skrutkovače atď.
- Bude to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky.
Ubezpečte sa, že sa na nabíjacej stanici nenachádzajú žiadne
stopy kvapalín.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
Ubezpečte sa, že robotický vysávač nebude vysávať alebo sa
pohybovať cez kvapaliny, ako je napríklad voda, olej alebo
odpad po domácich zvieratách.
- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
- Kvapaliny sa môžu rozšíriť prostredníctvom kolies, čo bude mať za
následok ďalšie znečistenie.
Nabíjačku nepoužívajte na žiadne iné účely.
- Môže to spôsobiť kritické poškodenie nabíjačky alebo požiar.
Neinštalujte nabíjaciu stanicu na tmavú podlahu.
- Ak je podlaha, kde je nainštalovaná nabíjacia stanica, tmavá, bude mať robotický vysávač
problémy sa k nej vrátiť.
bezpečnostné informácie _09
DJ68-00664A.indb 09
2012.3.29 4:29:39 PM
POČAS POUŽÍVANIA
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
VAROVANIE
Robotický vysávač sa nesmie používať na hrubých kobercoch.
- Môže to mať za následok problémy s robotickým vysávačom.
- Môže to mať za následok poškodenie kobercov.
Robotický vysávač nepoužívajte na stoloch alebo iných
vysokých miestach.
- Môže to mať za následok poškodenie v prípade náhodného
spadnutia zariadenia.
Robotický vysávač môže počas činnosti naraziť do nábytku,
napríklad do nožičiek stoličiek, nožičiek stola, tenkého a
dlhého nábytku atď.
- Pre rýchlejší a lepší výkon vyložte stoličky na stôl.
Na vrchnú časť robotického vysávača neklaďte žiadne
predmety.
- Výsledkom môže byť porucha.
Počas vysávania z prístroja okamžite odstráňte akékoľvek
väčšie kusy papiera alebo plastové vrecká.
- Používanie prístroja s upchatým prívodom dlhší čas môže spôsobiť
kritické poškodenie produktu.
Ak robotický vysávač vydáva neobvyklé zvuky, zápach
alebo dym, okamžite vypnite hlavný vypínač a obráťte sa na
stredisko starostlivosti o zákazníkov.
10_ bezpečnostné informácie
DJ68-00664A.indb 10
2012.3.29 4:29:39 PM
UPOZORNENIE
POZNÁMKA
POZNÁMKA
01 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
POZNÁMKA
Nepresúvajte robotický vysávač s vloženou nádobou na prach.
- Môže to spôsobiť odpojenie nádoby na prach, výsledkom čoho
môže byť zranenie alebo vážne poškodenie výrobku.
Robotický vysávač možno nebude schopný pokračovať v
činnosti, ak sa zasekne na prahu vstupu alebo verandy.
- Robotický vysávač zastaví činnosť z bezpečnostných dôvodov, ak
sa nebude môcť pohnúť viac ako 5 minút.
- Ak chcete pokračovať v prevádzke, vypnite hlavný vypínač a
potom ho znovu zapnite na mieste, kde môže prístroj pokračovať
vo vysávaní.
Robotický vysávač nemôže úplne povysávať miesta, na ktoré
nedosiahne, ako sú napríklad rohy a miesta medzi sedačkami
a stenami.
- Tieto miesta príležitostne vyčistite.
Po vysávaní môžu zostávať chumáče prachu, ak robotický vysávač nepovysáva
chumáče prachu, ktoré sa vytvorili počas vysávania.
- V takomto prípade odstráňte prach iným spôsobom.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
VAROVANIE
Pri čistení tohto výrobku nestriekajte vodu priamo na vonkajšiu
časť prístroja a neutierajte ho prchavými látkami, ako sú
napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
Toto zariadenie smie rozoberať alebo opravovať len
kvalifikovaný servisný technik.
- V opačnom prípade to môže mať za následok poškodenie
produktu.
Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ktoré sa
nazhromaždili na snímačoch prekážok a zrázu.
- Nečistoty nazhromaždené na snímačoch budú mať za následok
nepresné fungovanie snímačov.
Snímač zrázu
Snímač prekážok
bezpečnostné informácie _11
DJ68-00664A.indb 11
2012.3.29 4:29:39 PM
VAROVANIE
Pri odstraňovaní cudzích látok vždy použite čistiacu kefu po
vypnutí hlavného vypínača.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok náhle
spustenie zariadenia, čo môže spôsobiť zranenie alebo kritické
poškodenie produktu.
Edge-cleaning side
brush
Power brush
VAROVANIE
VAROVANIE
VAROVANIE
Ak je sieťový kábel poškodený, nechajte ho vymeniť
kvalifikovaným servisným technikom zo strediska starostlivosti
o zákazníkov.
- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
Pred čistením nabíjačky sa kvôli bezpečnosti ubezpečte, že
ste odpojili sieťový kábel.
Na výmenu batérie kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics.
- Nepoužívanie originálnych batérií bude mať za následok poruchu
produktu.
12_ bezpečnostné informácie
DJ68-00664A.indb 12
2012.3.29 4:29:40 PM
vlastnosti produktu
POHODLNÁ FUNKCIA VIRTUAL GUARD
Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota
(virtuálna stena).
• Čo je rozpoznávanie tvaru stropu (Visionary
mapping plus™)?
Táto funkcia rozpoznáva tvar stropu pomocou
kamery na vrchu zariadenia, čím dochádza k
identifikácii oblasti pre vysávanie a určeniu najlepšej
cesty na prechod a povysávanie každej časti
podlahy.
JEMNÉ VYSÁVANIE KAŽDÉHO ROHU
Keďže robotický vysávač podlahu vysáva postupne ( ) podľa mapy stanovenej funkciou
rozpoznávania tvaru stropu, zariadenie povysáva každý roh podlahy.
RÔZNE REŽIMY VYSÁVANIA
Na splnenie všetkých vašich potrieb sú k dispozícii rôzne režimy vysávania.
2
5
6
Približne 1,5 m
3
4
Približne 1,5 m
1
1. Automatický režim: Povysáva všetky miestnosti automaticky.
2. Bodový režim: Intenzívne povysáva určenú oblasť. Môže sa použiť na vysávanie omrviniek z
chleba alebo sušienok.
3. Maximálny režim: Prevádzka takmer až do vybitia batérie.
4. Manuálny režim: Podlahu môžete ručne povysávať manuálnym posúvaním robotického
vysávača.
5. Režim Turbo: Keďže sa elektrická kefa v tomto režime otáča maximálnou rýchlosťou, produkt
bude čistiť efektívnejšie. (Tento režim môžete prepnúť pomocou diaľkového ovládača.)
6. Oneskorené spustenie: Robotický vysávač povysáva podlahu v stanovenom čase.
vlastnosti produktu _13
DJ68-00664A.indb 13
2012.3.29 4:29:40 PM
AUTOMATICKÉ NABÍJANIE
Keď je batéria slabá, robotický vysávač sa automaticky
nasmeruje do nabíjačky s cieľom vykonania rýchleho
automatického nabitia.
OKRAJOVÁ ČISTIACA BOČNÁ ROTAČNÁ KEFA
Okrajová čistiaca rotačná kefa očistí prach z okrajov.
PRECHOD CEZ PRAH
Približne 1cm
Schodiskový typ
Inovatívny pohonný systém robotického vysávača umožňuje
prechádzanie cez prahy dverí s výškou okolo 1 cm a
povysávanie všetkých miestností. Robotický vysávač možno
kvôli tvaru prahu nebude schopný prejsť cez 1 cm prah dverí.
Vertikálny typ
VYHÝBANIE SA PREKÁŽKAM
Ak robotický vysávač počas vysávania narazí na prekážku,
snímač prekážok umožní vysávaču, aby sa prekážke vyhol a
pokračoval vo vysávaní. (Môže sa stať, že vysávač sa dotkne
tenkých alebo jemných prekážok.)
OCHRANA PROTI SPADNUTIU
3 snímače zrázu rozpoznajú klesajúce schodíky, ako sú napr.
schody na prahu vstupných dverí, aby robotický vysávač
nespadol zo schodov.
BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE
zastavenie
Keď robotický vysávač počas vysávania zdvihnete,
vďaka detekcii snímača dôjde k zastaveniu automaticky
hnaných kolies, elektrickej kefy, sacieho motora a bočnej
rotačnej kefy.
14_ vlastnosti produktu
DJ68-00664A.indb 14
2012.3.29 4:29:41 PM
montáž vysávača
KOMPONENTY
02 MONTÁŽ
■ Hlavné teleso
■ Diaľkový ovládač
■ Nabíjačka (Nabíjacia
stanica)
■ Ostatné komponenty
(Batérie typu AAA)
Používateľská
príručka/
2 batérie
ZARIADENIE
VIRTUAL GUARD
Náhradný filter
Čistiaca kefa
Rýchly návod
montáž _15
DJ68-00664A.indb 15
2012.3.29 4:29:41 PM
NÁZOV KAŽDÉHO DIELU
■ Hlavná jednotka
Tlačidlo na vysunutie
nádoby na prach
Panel displeja
Snímač Virtual Guard
Kamera
Snímač diaľkového
ovládača
Snímač prekážok
Snímač prekážok
Snímač nárazníka
Predná časť
Tlačidlo na vysunutie
nádoby na prach
Nádoba na prach
Snímač diaľkového
ovládača
Bočná časť
Snímač zrázu
Hnacie koleso
Rotačná bočná kefa
Nabíjací kolík
Hlavný vypínač
Valček
Elektrická kefa
Kryt elektrickej kefy
Snímač zrázu
Kryt batérie
Nabíjací kolík
Hnacie koleso
Snímač zrázu
Spodná časť
16_ montáž
DJ68-00664A.indb 16
2012.3.29 4:29:42 PM
■ Nabíjačka (Nabíjacia stanica)
Indikátor nabíjania (zelený)
02 MONTÁŽ
Indikátor
napájania
(červený)
Navijak na kábel
Nabíjacie
koncovky
Predná časť
Zadná časť
■ VIRTUAL GUARD
Tlačidlo Mode/Power (Režim/
Napájanie)
Indikátor režimu
Snímač detekcie hlavnej
jednotky
Snímač detekcie vzdialenosti
■ Vloženie batérií
Batérie sa s produktom nedodávajú. Batérie si musíte zakúpiť dodatočne. Pred použitím vložte
alkalické batérie (typ D).
1
Pri stlačenej západke
uzamknutia zdvihnite kryt
zariadenia VIRTUAL GUARD.
2
3
Batérie vložte do zariadenia
VIRTUAL GUARD tak, ako
je to znázornené na nižšie
uvedenom obrázku. (Ak
batérie vložíte s nesprávnou
polaritou, zariadenie
VIRTUAL GUARD nebude
fungovať.)
Po vložení hrotu krytu do
otvoru zatlačte druhý koniec,
kým nezaskočí na svoje
miesto, čím ho zatvoríte.
❈ Technické údaje: Alkalické batérie typu D (LR20)
montáž _17
DJ68-00664A.indb 17
2012.3.29 4:29:43 PM
■ Diaľkový ovládač
Power
(Napájanie)
Nabíjanie
Auto
(Automaticky)
Max
(Maximálne)
Smerové tlačidlá
Spot (Bodové)
(pohyb dozadu sa
nepodporuje.)
Start/Stop
(Spustiť/Zastaviť)
Manual (Ručne)
Turbo
Oneskorené
spustenie
Zvuk
■ Vloženie batérií do diaľkového ovládania
Pri zakúpení tohto produktu nie sú v diaľkovom ovládači vložené batérie.
Pred použitím vložte alkalické batérie (typ AAA).
1
Pri stlačenej západke
uzamknutia nadvihnite kryt
priestoru pre batérie na
zadnej strane diaľkového
ovládania.
2
3
Batérie vložte do diaľkového
ovládania tak, ako je to
znázornené na nižšie
uvedenom obrázku. (Ak
batérie vložíte s nesprávnou
polaritou, diaľkový ovládač
nebude fungovať.)
Po vložení hrotu krytu do
otvoru zatlačte druhý koniec,
kým nezaskočí na svoje
miesto, čím ho zatvoríte.
❈ Technické údaje: Alkalické batérie typu AAA
18_ montáž
DJ68-00664A.indb 18
2012.3.29 4:29:44 PM
■ Panel displeja
2
1
3
5
4
6
B
7
02 MONTÁŽ
A
C
8
ČASŤ S DISPLEJOM
1.
2.
-
Číselný displej
Pomocou čísel, písmen a grafík zobrazuje displej časovača, stav priebehu a chybové kódy.
Indikátor stavu batérie
Nabíjanie: V 3 krokoch zobrazuje postup nabíjania.
Počas používania: Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia batérie sa počas prevádzky
znižuje o každý stupeň od úrovne FULL (Plne nabité). (Keď je batéria úplne vybitá, jeden stupeň
bude blikať, čím zobrazuje nízku úroveň „Lo“.)
3. Časovač
- Ikona časovača sa rozsvieti, keď je naplánované vysávanie.
4. Režim Turbo
- Táto ikona sa rozsvieti po aktivácii režimu Turbo.
5. Displej režimu vysávania
- Po každom stlačení tlačidla režimu vysávania sa zobrazí príslušný režim vysávania.
(A) Automatický režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu automatického vysávania.
(B) Bodový režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu bodového vysávania.
(C) Maximálny režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu maximálneho vysávania.
ČASŤ S TLAČIDLAMI
6. Režim vysávania
- Stlačením vyberiete režim vysávania. Po výbere režimu vysávania spustite vysávanie stlačením
tlačidla ( ).
7. Start/Stop (Spustiť/Zastaviť)
- Stlačením spustíte/zastavíte vysávanie.
8. Nabíjanie
- Po stlačení tohto tlačidla sa robotický vysávač vráti do nabíjacej stanice, aby si nabil batériu.
montáž _19
DJ68-00664A.indb 19
2012.3.29 4:29:45 PM
prevádzka vysávača
INŠTALÁCIA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
Poradie inštalácie
1. Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača
Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný vypínač na
spodnej strane hlavnej jednotky.
2. Inštalácia nabíjačky
Ak chcete robotický vysávač nabiť, najprv musíte nainštalovať
nabíjačku.
Keďže batéria je pri kúpe produktu vybitá, pred použitím musíte batériu
úplne nabiť.
3. Nabíjanie batérie
Pred použitím robotického vysávača musíte batériu úplne nabiť.
4. Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD
Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota
(virtuálna stena).
Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača
Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný
vypínač.
Ak vypnete spínač núdzového zastavenia, resetujú sa všetky
nastavenia okrem aktuálneho času a týždňovej rezervácie.
1. Nadvihnite teleso a zapnite hlavný vypínač, pričom dávajte
pozor, aby ste nestlačili žiadne iné tlačidlo.
- Ak sa ikony nerozsvietia, znamená to, že batéria je vybitá.
V takomto prípade dajte robotický vysávač po zapnutí hlavného
vypínača do nabíjacej stanice.
- Nastavený čas sa môže líšiť od aktuálneho času.
Ak je nastavený nesprávny čas, nastavte čas na aktuálny čas.
UPOZORNENIE
Ak je vypnutý hlavný vypínač, robotický vysávač sa nebude nabíjať, aj keď bude pripojený k
nabíjacej stanici.
20_ prevádzka
DJ68-00664A.indb 20
2012.3.29 4:29:45 PM
Inštalácia nabíjačky
Indikátor
napájania
Indikátor nabíjania
03 PREVÁDZKA
1. Nabíjačku nainštalujte na rovný povrch.
2. Vo vzdialenosti 0,5 m z ľavej a pravej strany a 1 m od prednej
strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.
0,5
ližne
m
e 0,5
bližn
pri
m
prib
pr
ib
liž
ne
1m
3. Nabíjačku namontujte na miesto, kde k nej bude mať robotický
vysávač jednoduchý prístup.
4. Sieťový kábel uložte pozdĺž steny.
5. Keď je podlaha vyrobená z dreva, nabíjačku namontujte v
rovnakom smere, ako je textúra dreva.
POZNÁMKA
Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do
sieťovej zásuvky.
- Ak nie je do nabíjačky privádzaná žiadna energia, robotický
vysávač nebude schopný nájsť nabíjačku a nebude sa
môcť automaticky nabiť.
- Ak sa robotický vysávač odpojí od nabíjačky, batéria sa
automaticky vybíja.
prevádzka _21
DJ68-00664A.indb 21
2012.3.29 4:29:45 PM
Nabíjanie
Pri prvotnej kúpe produktu je batéria úplne vybitá a
robotický vysávač musíte nabiť manuálne.
Indikátor
nabíjania
Indikátor
napájania
Zapnite hlavný vypínač na spodnej strane produktu.
1. Po zarovnaní nabíjacích kolíkov hlavnej jednotky s
nabíjacím kolíkom nabíjacej stanice hlavnú jednotku
zatlačte, pokým nebudete z nabíjačky počuť zvuk
nabíjania.
- Indikátor nabíjania sa rozsvieti nazeleno.
Indikátor
napájania
Indikátor nabíjania
2. Skontrolujte stav nabíjania robotického vysávača.
- Keď sa spustí nabíjanie, na stavovom displeji panela sa v tejto
“.
fáze zobrazí „zostávajúca kapacita batérie“ a „
-
Po dokončení nabíjania sa na paneli displeja zobrazí indikátor
úrovne batérie „FULL“ (Plne nabité).
Nabíjanie
Bliká
Bliká
■ Keď bude počas vysávania displej úrovne batérie blikať,
robotický vysávač prestane vysávať a automaticky sa
nabije v nabíjačke.
■ Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako
je nabíjacia stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas
vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal vysávať.
■ Keď počas vysávania bliká úroveň batérie a zobrazí
sa „Lo“, robotický vysávač nebudete môcť ovládať
diaľkovým ovládaním ani tlačidlami na hlavnej jednotke. V
takomto prípade robotický vysávač priamo preneste do
nabíjačky, aby sa nabil. (Dochádza k tomu vtedy, ak je
batéria úplne vybitá.)
Plne nabité
<Zobrazenie nabitia>
Nabíjanie Nabíjanie Vyžaduje
ukončené
sa nabitie
22_ prevádzka
DJ68-00664A.indb 22
2012.3.29 4:29:46 PM
POZNÁMKA
03 PREVÁDZKA
• Pri prvotnej kúpe produktu bude úplné nabitie batérie trvať približne 180 minút a vydrží
približne 100 minút.
• Čas nabíjania sa môže zvýšiť, keď sa batéria počas nabíjania prehrieva.
• Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, keď nabíjanie nie je hladké.
Keď robotický vysávač nie je možné nabiť automaticky, skontrolujte nasledovné:
- Vypnite a zapnite hlavný vypínač na spodnej strane robotického vysávača.
- Znovu zapojte napájanie nabíjačky.
- Skontrolujte, či sa na konektore nabíjania nenachádzajú cudzie látky a konektor
nabíjania na hlavnej jednotke a na nabíjačke utrite suchou látkou.
- Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú predmety, ktoré sú silné
reflektory.
• Po odpojení od nabíjačky sa robotický vysávač prirodzene vybije.
- Ak je to možné, robotický vysávač nabite prostredníctvom nabíjačky. (Keď váš
domov nechávate bez dohľadu na dlhú dobu kvôli pracovnej ceste, cestovaniu atď.,
vypnite hlavný vypínač na robotickom vysávači a odpojte napájanie z nabíjačky, aby
ste ich mohli uložiť.)
O batérii
■ Robotický vysávač je napájaný lítium-iónovou (Li-ion) nabíjateľnou batériou, ktorá je priateľská k
životnému prostrediu a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím zaručuje predĺženú životnosť.
■ Pri kúpe batérie sa spýtajte strediska starostlivosti o
) a číslo
zákazníka na symbol originálneho dielu (
modelu predtým, ako si ju kúpite.
-
Táto batéria je určená len pre robotické vysávače značky Samsung. Jej používanie v iných
zariadeniach alebo pre iné účely je prísne zakázané.
Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
Nabíjajte ju na mieste s dobrým vetraním.
Batériu nevystavujte ohňu a nenahrievajte ju.
Ku koncovkám (+) alebo (-) batérie nepripájajte žiadne kovové predmety.
Uchovávajte ju v interiéri (0°C~40°C).
Pred likvidáciou produktu batériu zlikvidujte spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
Tieto batérie nevyhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom.
Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
❈ Po skončení životnosti batériu nerozoberajte. Kontaktujte najbližšie stredisko starostlivosti o
zákazníkov.
❈ Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie signalizuje blížiaci sa koniec životnosti batérie.
Kontaktujte autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov na výmenu batérie.
Nabíjateľnú batériu, ktorá je zabudovaná v tomto výrobku, nemôže vymeniť používateľ.
Informácie o jej výmene získate u príslušného poskytovateľa servisných služieb.
prevádzka _23
DJ68-00664A.indb 23
2012.3.29 4:29:46 PM
Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD
Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch
môžete obmedziť s použitím režimu plota (virtuálna
stena).
Indikátor režimu
Snímač
detekcie
vzdialenosti
Tlačidlo Mode/
Power (Režim/
Napájanie)
Snímač detekcie
hlavnej jednotky
Činnosti tlačidiel
1. Činnosti indikátorov režimu
- Režim plota (virtuálna stena): Bliká červený indikátor.
- Vypnuté: Indikátor nesvieti.
\
2. Nastavenie režimu
- Vždy, keď stlačíte tlačidlo Mode/Power (Režim/Napájanie),
zvolí sa v tejto fáze režim plota (virtuálna stena) ➝ Vypnutie
napájania.
❈ Vzdialenosť virtuálnej steny je minimálne 2,5 m a môže sa
líšiť v závislosti od prostredia a charakteru pohybov robota.
Tvorba plota (virtuálnej steny)
Zariadenie VIRTUAL GUARD vytvára neviditeľnú bariéru, ktorú
robotický vysávač nemôže prekročiť.
Napríklad pred kvetináčmi, nábytkom, vstupnými dverami
atď.
Snímač
vzdialenosti
1. Režim plota (virtuálna stena) vyberte pomocou
tlačidla Mode/Power (Režim/Napájanie).
- Indikátor režimu bude blikať načerveno.
Vytvorí sa plot (virtuálna
stena).
2. Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte pred
oblasť, pre ktorú chcete vstup robotického vysávača zablokovať.
- Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte tak, aby snímač detekcie vzdialenosti mohol vytvoriť
neviditeľnú bariéru, cez ktorú robotický vysávač neprejde.
24_ prevádzka
DJ68-00664A.indb 24
2012.3.29 4:29:46 PM
O snímači IrDA
UPOZORNENIE
03 PREVÁDZKA
• Prenos infračerveného signálu možno nebude
[Priorita infračerveného signálu]
hladký na miestach, ktoré sú vystavené
halogénovým lampám alebo v exteriéri.
• Robotický vysávač využíva 3 typy infračervených
>
>
zariadení a zariadenie pravdepodobne nebude
pracovať pred iným zariadením s vyššou prioritou.
Diaľkový
zariadenie
Nabíjačka
• Pri ovládaní robotického vysávača pomocou
ovládač
Virtual guard
diaľkového ovládania môže robotický vysávač
prejsť cez virtuálny plot alebo zariadenie VIRTUAL
GUARD, prípadne ísť proti prekážke, pretože signál diaľkového ovládania má vyššiu prioritu ako
signál zariadenia VIRTUAL GUARD.
• Pri používaní robotického vysávača na malých priestoroch alebo v malej vzdialenosti môže dôjsť
k jeho poruche z dôvodu rušenia infračervených signálov.
• Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte mimo dosah nabíjačky, pretože ak sa zariadenie
VIRTUAL GUARD nachádza v blízkosti nabíjačky, môže dôjsť k prerušeniu automatického
nabíjania.
• V prípade súčasného používania viacerých robotických vysávačov môže dôjsť k poruche
spôsobenej rušením infračervených signálov.
prevádzka _25
DJ68-00664A.indb 25
2012.3.29 4:29:47 PM
POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
Zapnutie/Vypnutie vysávania
Všetky funkcie robotického vysávača môžete zapnúť alebo
vypnúť.
■ Každá funkcia robotického vysávača funguje len po zapnutí
hlavného vypínača.
■ Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť
stlačením tlačidla (
) a vyberte funkciu.
Zapnutie alebo vypnutie napájania
Zapnutie napájania
-
Hlavná jednotka: Stlačte tlačidlo (
).
Vypnutie napájania
- Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo [Power] (Napájanie).
-
Hlavná jednotka: Stlačte a podržte tlačidlo (
) na 3 sekundy.
❈ Ak približne 1 minútu po zapnutí nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie
sa automaticky preruší, aby sa zabránilo vybitiu batérie. Na opätovné
zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na
hlavnom telese.
Používanie diaľkového
ovládača
Zapnutie alebo vypnutie vysávania
Spustenie
- Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Auto (Automaticky), Spot (Bod),
Max (Maximálne) alebo Manual (Ručne).
-
Hlavná jednotka: Stlačením tlačidla (
) vyberte režim Auto
(Automaticky), Spot (Bod) alebo Max (Maximálne) a potom stlačte
tlačidlo (
).
-
Po spustení vysávania sa robotický vysávač začne pohybovať.
) bez výberu režimu vysávania sa začne
❈ Stlačením tlačidla (
vykonávať vysávanie v automatickom režime.
Zastavenie
-
Vysávanie zastavíte stlačením tlačidla (
) na diaľkovom ovládači
alebo na hlavnej jednotke.
Po zastavení vysávania sa robotický vysávač zastaví.
Používanie tlačidiel na
hlavnej jednotke
26_ prevádzka
DJ68-00664A.indb 26
2012.3.29 4:29:47 PM
Nabíjanie
03 PREVÁDZKA
Pomocou tlačidla Recharging (Nabíjanie) môžete robotický
vysávač vrátiť do nabíjačky, aby si nabil batériu.
■ Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť
) a stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).
stlačením tlačidla (
1. Stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).
- (“
”) sa zobrazí na paneli displeja a robotický vysávač sa vráti
do nabíjacej stanice, aby si nabil batériu.
2. Ak chcete robotický vysávač zastaviť počas jeho návratu do nabíjačky,
stlačte tlačidlo (
).
3. Ak chcete funkciu automatického nabíjania odskúšať, stlačte tlačidlo
Recharging (Nabíjanie), keď bude robotický vysávač vo vzdialenosti
menej ako 1,5 m od nabíjačky.
Používanie
diaľkového ovládača
Riešenie problémov, keď sa robotický vysávač nevracia do
nabíjačky
- Skontrolujte inštaláciu nabíjačky
- Keď sa nabíjačka nachádza na mieste, kde nabíjačka nemôže
robotický vysávač naviesť do nabíjačky.
- Keď sa nabíjačka nachádza vo vzdialenosti viac ako 5 m od
robotického vysávača.
Robotickému vysávaču môže návrat do nabíjačky trvať dlhšie.
■ Robotický vysávač nabíjajte ručne v nasledovných prípadoch.
- Keď je nabíjačka nainštalovaná v rohu.
- Keď je batéria úplne vybitá.
- Keď robotický vysávač uviazol kvôli prekážke (nábytok atď.)
- Keď robotický vysávač nemôže cez prah dverí prejsť na miesto,
kde je nainštalovaná nabíjačka.
Používanie tlačidiel na
hlavnej jednotke
1,
5
m
vp
re
du
prevádzka _27
DJ68-00664A.indb 27
2012.3.29 4:29:47 PM
Automatické vysávanie
Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a bude automaticky
vysávať celú domácnosť, kým neukončí jeden cyklus vysávania.
■ Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnej jednotke
alebo na diaľkovom ovládači bez zvolenia režimu vysávania, spustí sa
automatické vysávanie.
■ Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej
stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si
počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
■ Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia
stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal
vysávať.
■ Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do
nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní: Jedenkrát)
Tlačidlo hlavnej
jednotky
Tlačidlo diaľkového
Poradie konfigurácie
ovládača
1. Nastavte režim.
▶
1-krát
2. Zrušte režim.
Normálny režim
O funkcii obnovenia vysávania
• Ak robotický vysávač vyhodnotí, že sa vysávanie dokončilo,
funkcia obnovenia vysávania sa nevykoná.
POZNÁMKA
• Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať,
prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa
vysávanie dokončilo a vysávanie neobnoví.
UPOZORNENIE
• Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani
nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač
usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu
od začiatku.
• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
Režim Turbo
Vysávanie je dokončené
28_ prevádzka
DJ68-00664A.indb 28
2012.3.29 4:29:48 PM
Bodové vysávanie
Tlačidlo hlavnej
jednotky
Približne 1,5 m
Približne 1,5 m
03 PREVÁDZKA
Pohodlne môžete povysávať určitú oblasť, ktorá obsahuje
množstvo omrviniek zo sušienok, prach atď.
■ Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať bodové
vysávanie.
Tlačidlo diaľkového
Poradie konfigurácie
ovládača
1. Nastavte režim.
▶
2-krát
2. Zrušte režim.
Normálny režim
-
V režime bodového vysávania robotický vysávač povysáva oblasť
s dĺžkou 1,5 m a šírkou 1,5 m.
Po dokončení vysávania sa na robotickom vysávači zobrazí
správa End (Koniec), Stop (Zastavené) a Stand by (Pohotovostný
režim).
POZNÁMKA
UPOZORNENIE
Režim Turbo
Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici,
vysávanie bodu sa nepodporuje.
• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
Vysávanie je
dokončené
prevádzka _29
DJ68-00664A.indb 29
2012.3.29 4:29:48 PM
Maximálne vysávanie
Robotický vysávač sa automaticky pohybuje a vysáva, pokým
sa nevybije batéria a kým nebude úroveň nabitia zobrazovať len
jeden blikajúci stupeň.
■ Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej
stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač
si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
■ Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia
stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa
blízko miesta, kde začal vysávať.
■ Ak sa počas vysávania úroveň nabitia batérie zníži, robotický vysávač
sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a pokračuje vo vysávaní po nabití batérie. (Počet
obnovených vysávaní: Jedenkrát)
Tlačidlo hlavnej
jednotky
Tlačidlo diaľkového
Poradie konfigurácie
ovládača
1. Nastavte režim.
▶
3-krát
2-krát v režime nabíjania
2. Zrušte režim.
O funkcii obnovenia vysávania
• Ak robotický vysávač vyhodnotí, že vysávanie je skončené,
obnovenie vysávania sa nevykoná.
POZNÁMKA
• Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať,
prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa
vysávanie dokončilo (vysávanie sa neobnoví).
UPOZORNENIE
Normálny režim
Režim Turbo
• Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani
nestáčajte žiadne tlačidlo. V opačnom prípade robotický
vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie
spustí znovu od začiatku.
• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
30_ prevádzka
DJ68-00664A.indb 30
2012.3.29 4:29:48 PM
Ručné vysávanie
Tlačidlo diaľkového ovládača
03 PREVÁDZKA
Pomocou diaľkového ovládača môžete robotický vysávač
presunúť priamo na vysávanie určitej oblasti.
■ Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať ručné
vysávanie.
■ Ručné vysávanie môžete vykonávať iba s použitím diaľkového
ovládača.
Poradie konfigurácie
1. Nastavte režim.
2. Zrušte režim.
POZNÁMKA
UPOZORNENIE
• Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici,
ručné vysávanie sa nepodporuje.
• Ak s vysávačom nevykonáte po dobu 1 minúty žiadnu
činnosť, prepne sa do pohotovostného režimu.
• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač
prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa
rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu,
môžete začať vysávať v režime snímača prachu.
Smerové tlačidlá (dopredu,
doľava, doprava)
Pohyb dozadu nie je
podporovaný.
prevádzka _31
DJ68-00664A.indb 31
2012.3.29 4:29:49 PM
Rezervácia časovača
V tomto režime môžete naplánovať spustenie vysávača
jedenkrát v určenom čase.
■ Naplánované vysávanie sa vykoná, len ak je vysávač pripojený k
nabíjacej stanici.
Diaľkový ovládač
Bliká
Znížiť
Zvýšiť
Znížiť
Zvýšiť
Bliká
Bliká
Bliká
1. Stlačte tlačidlo Delay Start
(Oneskorené spustenie).
- Zobrazí sa aktuálne nastavenie
bliká. Stlačením tlačidla
a
Y alebo Z nastavíte hodinu.
2. Stlačte tlačidlo Delay Start
(Oneskorené spustenie).
Stlačením tlačidla Y alebo Z
nastavíte režim čistenia.
- Môžete nastaviť buď režim
čistenia Auto alebo Max.
3. Stlačte tlačidlo Delay Start
(Oneskorené spustenie).
- Nastavená hodnota bliká a
nastavenia sú ukončené.
- Po ukončení nastavení sa
zobrazí nastavený čas a
.
Bliká
Bliká
Zrušenie nastavení
-
Časový limit
Poradie konfigurácie
-
Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) počas
nabíjania vysávača alebo nastavovania času, nastavenia sa
zrušia.
Uvedomte si, že nastavenia sa zrušia, ak sa vysávač odpojí
od nabíjacej stanice.
Ak počas nastavovania času 1 minútu nezadáte žiadnu
hodnotu, vysávač automaticky ukončí režim nastavenia času.
32_ prevádzka
DJ68-00664A.indb 32
2012.3.29 4:29:49 PM
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Používanie doplnkových funkcií
Režim Turbo
Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli
displeja sa rozsvieti alebo zhasne.
Režim Turbo zapnutý: Elektrická kefa sa otáča maximálnou
rýchlosťou.
Turbo vypnuté (Normálny režim): Elektrická kefa sa otáča
normálnou rýchlosťou.
03 PREVÁDZKA
Robotický vysávač môžete pomocou rôznych doplnkových funkcií používať jednoduchšie
a pohodlnejšie.
■ Doplnkové funkcie môžete nastavovať len pomocou diaľkového ovládača.
Výber zvukového efektu
Stlačením tlačidla Sound select (Výber zvuku) zvoľte zvukový
efekt.
■ Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo sa zvolí Zvukový efekt →
Stlmiť v tomto poradí.
- Zvukové efekty: Prehráva zvukové efekty.
- Stlmiť: Nepráva žiadne zvuky alebo hlásenia.
prevádzka _33
DJ68-00664A.indb 33
2012.3.29 4:29:50 PM
uchovávajte nástroje a filtre
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
Pamätajte na spôsoby čistenia a údržby
■ V prípade poškodenia hlavného vypínača kontaktujte servisného
zástupcu, aby nedošlo k žiadnym nehodám.
■ Nepoužívajte žiadne prostriedky alebo mechanické zariadenia
nenamontované výrobcom, ktoré by mohli urýchliť deformáciu
robotického vysávača.
■ Pred čistením robotického vysávača
vždy vypnite hlavný vypínač na spodnej
strane hlavnej jednotky. Mohlo by dôjsť
k náhlej činnosti robotického vysávača a
následnému zraneniu.
Čistenie okienka snímača a kamery
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný
vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.
■ Na hlavnú jednotku robotického vysávača nikdy priamo nestriekajte
vodu, riedidlo, benzén atď.
■ Okienko snímača a kameru zľahka utrite
pomocou jemnej látky.
Kamera
Okienko predného snímača
Okienko predného snímača
a kamera
Okienko snímača zrázu
Okienko zadného snímača
34_ údržba
DJ68-00664A.indb 34
2012.3.29 4:29:50 PM
Čistenie nádoby na prach a filtrov
04 ÚDRŽBA
Nádobu na prach pred čistením najprv vyprázdnite.
■ Pri vyberaní nádoby na prach dávajte pozor, aby ste prach z nádoby
na prach nevysypali.
■ Nádobu na prach vyprázdnite v nasledovných prípadoch.
1. Keď sa vnútri nádoby na prach nazhromaždí prach.
2. Keď sa náhle zoslabí sila nasávania.
3. Keď sa náhle zvýši hluk.
1. Stlačte tlačidlo vysunutia nádoby na prach (PUSH (STLAČIŤ)) a
nádobu na prach oddeľte jej potiahnutím.
2. Kryt nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na
obrázku.
3. Vyberte filter a sieťovinový filter z nádoby na prach.
Filter
Sieťovinový filter
4. Vytraste prach z filtra, sieťovinového filtra a nádoby na prach.
❈ Môžete ich vyčistiť vodou.
Po čistení vodou:
1. Nádoba na prach: Dosucha poutierajte vodu.
POZNÁMKA
2. Filter, sieťovinový filter: Úplne ich vysušte a znovu
namontujte.
5. Znovu namontujte filter a sieťovinový filter do nádoby na
prach.
- Sieťovinový filter namontujte tak, že strana s mriežkou
smeruje nadol. Ak je orientácia nesprávna, nebude sa dať
namontovať.
UPOZORNENIE
Ak je nádoba na prach namontovaná bez vloženého filtra, objaví sa chybový kód C08.
Nezabudnite namontovať filter.
6. Zatvorte kryt nádoby na prach a namontujte ju do hlavnej jednotky.
údržba _35
DJ68-00664A.indb 35
2012.3.29 4:29:50 PM
ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA
Čistenie elektrickej kefy
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný
vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.
• Pretože prach z nádoby na prach sa môže dostať von, vyberte
pred čistením elektrickej kefy nádobu na prach.
UPOZORNENIE
1. Potom, ako skontrolujete prítomnosť cudzích látok, kefu oddeľte
stlačením háčika, ktorý upevňuje kryt kefy.
2. Elektrickú kefu vyberte zdvihnutím z hlavnej jednotky.
3. Pomocou čistiacej kefy alebo vysávača odstráňte všetky cudzie
látky, ako sú napríklad dlhé vlasy alebo šnúrky, ktoré sú ovinuté
okolo elektrickej kefy.
36_ údržba
DJ68-00664A.indb 36
2012.3.29 4:29:51 PM
4. Po vyčistení najprv upevnite bočnú stranu elektrickej kefy oproti
hlavnému vypínaču a potom opačnú stranu.
04 ÚDRŽBA
5. Vložte bočnú stranu do dvoch drážok a namontujte ju
jemným posúvaním nadol, kým nezaskočí na svoje miesto.
UPOZORNENIE
• Ak chcete predísť upchatiu robotického vysávača, dávajte pozor, aby ste nepovysávali špáradlá
alebo vatové tampóny.
• Ak nemôžete odstrániť cudzie predmety, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov.
• Keďže elektrická kefa zametá prach z podlahy, môžu sa okolo nej omotať dlhé šnúrky alebo
vlasy. Pravidelne kontrolujte a čistite elektrickú kefu.
údržba _37
DJ68-00664A.indb 37
2012.3.29 4:29:51 PM
Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný
vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.
1. Skontrolujte, či bočná rotačná kefa nie je ohnutá, alebo či na
kefe nie sú zachytené cudzie látky.
2. Natiahnite si gumové rukavice, bočnú rotačnú kefu omotajte
látkou a na túto látku na približne 10 sekúnd vylejte horúcu
vodu.
3. Bočnú rotačnú kefu otočte a postup v kroku 2 zopakujte.
4. Ak je medzi hlavnou jednotkou a bočnou rotačnou kefou
namotaný vlas alebo šnúra, odstráňte ich uvoľnením skrutky
bočnej rotačnej kefy pomocou krížového (+) skrutkovača. Pri
opätovnom skladaní kefy skontrolujte značku „L“ na okrajovej
čistiacej bočnej rotačnej kefe a značku „L“ na hlavnej jednotke
a potom bočnú rotačnú kefu znovu zložte. (Písmeno „R“ je
vylisované na pravej bočnej rotačnej kefe.)
L
Keďže do bočnej rotačnej kefy sa ľahko zachytia vlasy a iné cudzie predmety, nezabudnite ju často
čistiť.
Nadmerné množstvo cudzích predmetov zachytených na bočnej rotačnej kefe ju môže poškodiť.
POZNÁMKA
38_ údržba
DJ68-00664A.indb 38
2012.3.29 4:29:51 PM
Čistenie hnacieho kolesa
04 ÚDRŽBA
Pred čistením robota musíte vypnúť hlavný vypínač na spodnej
strane hlavnej jednotky.
■ Ak sa robotický vysávač začne náhle kľukato pohybovať, na hnacom
kolese sú pravdepodobne zachytené cudzie látky.
1. Pri vyčistení hnacieho kolesa dajte na podlahu jemnú látku a hlavnú
jednotku preklopte, pričom ju opatrne položte na zem.
2. Skontrolujte, či sa tu nenachádzajú cudzie látky a v prípade potreby
ich odstráňte pomocou tyčinky alebo tupými kliešťami.
údržba _39
DJ68-00664A.indb 39
2012.3.29 4:29:51 PM
riešenie problémov
KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZAVOLANÍM SERVISU
Príznak
Robotický vysávač
pred vysávaním
nefunguje.
Kontrolný zoznam
• Je namontovaná nádoba na
prach?
• Namontujte nádobu na prach.
• Je hlavný vypínač zapnutý?
• Zapnite hlavný vypínač.
• Je režim vysávania
paneli displeja?
Robotický vysávač
prestal pracovať
počas vysávania.
Opatrenie, ktoré je potrebné
vykonať
. (Na vypnutie
zapnutý na • Stlačte tlačidlo
na 3
stlačte a podržte tlačidlo
sekundy alebo dlhšie.)
• Bliká len jeden stupeň nabitia
batérie a je na paneli displeja
zobrazené „Lo“?
• Robotický vysávač zdvihnite a
ručne ho pripojte k nabíjačke, aby
sa nabil.
• Robotický vysávač nebude
fungovať, keď bude batéria v
diaľkovom ovládači vybitá.
• Vymeňte batérie v diaľkovom
ovládači. (typ AAA)
• Bliká len jeden stupeň nabitia
batérie a je na paneli displeja
zobrazené „Lo“?
• Robotický vysávač zdvihnite a
ručne ho pripojte k nabíjačke, aby
sa nabil.
• Zasekol sa robotický vysávač na
kábloch na podlahe?
• Vypnite hlavný vypínač a odstráňte
káble.
• Zasekol sa robotický vysávač na
podlahe s výškovým rozdielom?
- Hnacie koleso je zdvihnuté.
• Vypnite hlavný vypínač a robotický
vysávač presuňte na iné miesto,
ktoré chcete povysávať.
• Je okolo hnacieho kolesa omotaný • Vypnite hlavný vypínač a odstráňte
tenký uterák (látka)?
tenký uterák.
Počas vysávania je
sila nasávania slabá.
• Zasekol sa robotický vysávač na
prahu dverí?
• Vypnite hlavný vypínač a robotický
vysávač presuňte na iné miesto,
ktoré chcete povysávať.
• Skontrolujte, či nádoba na prach
nie je plná prachu.
• Robotický vysávač zastavte a
vyprázdnite nádobu na prach.
• Skontrolujte, či nie je nasávací
otvor upchatý cudzími látkami.
• Vypnite hlavný vypínač a z
nasávacieho otvoru odstráňte
cudzie látky.
• Skontrolujte, či nie je upchatý filter. • Filter dobre vyčistite.
40_ riešenie problémov
DJ68-00664A.indb 40
2012.3.29 4:29:51 PM
Príznak
Opatrenie, ktoré je potrebné
vykonať
• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka
nabíjačky správne zapojená do
zásuvky.
• Ak sa vo vzdialenosti približne do 1
m pred nabíjačkou a približne 0,5
m naľavo a napravo od nabíjačky
nachádzajú akékoľvek prekážky,
mali by ste tieto prekážky odstrániť.
• Ak sa na nabíjacom kolíku
nachádzajú akékoľvek cudzie látky,
poutierajte ich suchou handričkou.
• Je v blízkosti nabíjačky
namontované zariadenie VIRTUAL
GUARD?
• Zariadenie VIRTUAL GUARD
preneste na iné miesto, aby
sa robotický vysávač mohol
automaticky nabiť.
Robotický vysávač
prechádza cez
zariadenie VIRTUAL
GUARD.
• Sú batérie zariadenia VIRTUAL
GUARD vybité?
• Vymeňte batérie.
(2 alkalické batérie typu D (LR20))
• Je indikátor režimu vypnutý?
• Skontrolujte, či je zariadenie
VIRTUAL GUARD vypnuté a potom
zariadenie VIRTUAL GUARD
nastavte na požadovaný režim.
Čas používania
batérie zariadenia
VIRTUAL GUARD je
príliš krátky.
• Používate mangánové batérie so
suchými článkami?
• Batérie vymeňte za nové alkalické
batérie.
(2 alkalické batérie typu D (LR20))
Robotický vysávač
náhle začne vysávať
po uhlopriečke.
• Robotický vysávač môže vysávať
• Smer vysávania je stanovený
po uhlopriečke v nasledovných
východiskovou polohou. Keďže
prípadoch.
vysávač vysáva oblasti podľa
mapy, eventuálne pokrýva celú
- Potom, ako sa robotický vysávač
oblasť. (Normálna prevádzka)
nabíjal, pričom bol umiestnený v
Nainštalujte nabíjaciu stanicu v
nabíjacej stanici pod uhlom.
smere textúry dreva a spustite
- Keď sa robotický vysávač po
vysávanie, kým je robotický
povysávaní danej oblasti presúva
vysávač pripojený k nabíjacej
na iné miesto kratšou trasou.
stanici.
- Keď uhol kontaktu s prekážkou nie
je vertikálny (90˚).
- Keď je podlaha z dlažby alebo
dreva.
05 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Robotický vysávač
nedokáže nájsť
nabíjačku.
Kontrolný zoznam
riešenie problémov _41
DJ68-00664A.indb 41
2012.3.29 4:29:52 PM
RIEŠENIE PROBLÉMOV PODĽA CHYBOVÝCH KÓDOV
CHYBOVÝ KÓD
PRÍČINA
• Počas navigovania dôjde
k zachyteniu, zaseknutiu
alebo uviaznutiu robotického
vysávača.
RIEŠENIE
• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
robotický vysávač presuňte na iné miesto.
• V elektrickej kefe je zachytená • Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z
cudzia látka (šnúra, papier,
elektrickej kefy odstráňte cudzie látky.
hračka atď.).
• V ľavom hnacom kolese je
• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z
zachytená cudzia látka (šnúra,
ľavého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
papier, hračka atď.).
• V pravom hnacom kolese je
• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
zachytená cudzia látka (šnúra,
z pravého hnacieho kolesa odstráňte cudzie
papier, hračka atď.).
látky.
• Skontrolujte snímač na
nárazníku.
• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
odstráňte prekážku, ktorá sa nachádza pred
robotickým vysávačom, alebo ho presuňte na
iné miesto.
• Na okienku snímača prekážok • Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
sa nachádza cudzia látka
pomocou jemnej látky z okienka predného a
(prach, škvrny atď.).
zadného snímača cudziu látku utrite.
• Na okienku snímača zrázu sa • Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane
nachádza cudzia látka (prach,
a pomocou jemnej látky z okienka snímača
škvrny atď.).
zrázu cudziu látku utrite.
• Nádoba na prach nie je
vložená.
• Vložte nádobu na prach, kým nebudete počuť
„kliknutie“.
• V okrajovej čistiacej bočnej
• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z
rotačnej kefe je zachytená
okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy utrite
cudzia látka (šnúra, látka atď.).
cudzie látky.
❈ Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) alebo vypnete hlavný vypínač, chybový kód sa vymaže.
42_ riešenie problémov
DJ68-00664A.indb 42
2012.3.29 4:29:52 PM
technické údaje produktu
80 mm (výška)
350 mm (dĺžka)
350 mm (šírka)
161 mm (dĺžka)
Hlavné teleso
Klasifikácia
Mechanické údaje
275 mm (šírka)
Nabíjačka (Nabíjacia stanica)
Položka
SÉRIA SR8930*
Priemer
350mm
Výška
80mm
Hmotnosť
3,2 kg
Napájacie napätie
AC 220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
Príkon nabíjania
40 W
Príkon hlavnej jednotky
40 W
Údaje o batérii
14,4 V/31,68Wh
06 TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU
122 mm (výška)
Elektrické údaje
Typ nabíjania
Automatické nabíjanie/Ručné nabíjanie
Režim vysávania
Auto (Automaticky), Spot (Bodové), Max
(Maximálne), Manual (Ručné),
Oneskorené spustenie
Čas nabíjania
Približne 180 minút
Čas vysávania
(na tvrdej podlahe)
Približne 100 minút
Údaje vysávania
Metóda vysávania
Rozpoznanie tvaru stropu
Typ tlačidiel na hlavnej jednotke
Dotykový typ
Vysávač vyhovuje nasledovným smerniciam.
Smernice EMC: 2004/108/EEC
Smernice o bezpečnosti nízkonapäťových zariadení: 2006/95/EC
technické údaje produktu _43
DJ68-00664A.indb 43
2012.3.29 4:29:52 PM
OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT
Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
■ OpenCV :
IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.
If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.
License Agreement
For Open Source Computer Vision Library
Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied
warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose are disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special,
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods
or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of
liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out
of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
DJ68-00664A.indb 44
2012.3.29 4:29:53 PM
memo
DJ68-00664A.indb 45
2012.3.29 4:29:53 PM
memo
DJ68-00664A.indb 46
2012.3.29 4:29:53 PM
memo
DJ68-00664A.indb 47
2012.3.29 4:29:53 PM
DJ68-00664A.indb 48
2012.3.29 4:29:53 PM
SR8930
Vacuum Cleaning Robot
user manual
This manual is made with 100% recycled paper.
✻ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
✻ For indoor use only.
English
imagine the possibilities
Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register
DJ68-00664A.indb 01
2012.3.29 4:29:53 PM
safety information
SAFETY INFORMATION
• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your
reference.
• Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your
WARNING
vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.
WARNING
CAUTION/WARNING SYMBOLS USED
WARNING
CAUTION
Indicates that a danger of death or serious injury exists.
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
OTHER SYMBOLS USED
Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.
NOTE
02_ safety information
DJ68-00664A.indb 02
2012.3.29 4:29:53 PM
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR VACUUM CLEANING
ROBOT.
Unplug from outlet when not in use and before conducting maintenance.
WARNING: to reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
GENERAL
• Use only as described in this manual.
• Do not operate the vacuum cleaning robot or charger if it has been damaged in any way.
• If the cleaner is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or
dropped in water, return it to a customer care center.
• Do not handle the charger or vacuum cleaning robot with wet hands.
• Use only on dry, indoor surfaces.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
BATTERY CHARGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
Do not use outdoors or on wet surfaces.
Unplug the charger from the outlet when not in use and before servicing.
Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
Do not use with a damaged cord or plug.
Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close the door on the cord, or pull
the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
Do not attempt to open the charger. Repairs should only be carried out by a qualified customer
care centre.
Do not expose the charger to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to
come into contact with the charger.
safety information _03
DJ68-00664A.indb 03
2012.3.29 4:29:53 PM
safety information
VACUUM CLEANING ROBOT
• Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, and etc.
• Do not use without a filter in place. When servicing the unit, never put fingers or other objects
into the fan chamber in case the unit accidentally turns on.
• Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep openings
free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
• Do not pick up toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
• Do not pick up anything that is burning or smoke, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
• Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, nor use on areas
where they may be present.
• Do not use vacuum cleaning robot in an enclosed space filled with vapours given off by oil
based paint, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or
toxic vapours.
• Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid
gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately
with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.
04_ safety information
DJ68-00664A.indb 04
2012.3.29 4:29:54 PM
contents
SAFETY INFORMATION
02
06
07
10
11
Power Related
Before Use
In Use
Cleaning and Maintenance
PRODUCT FEATURES
13
ASSEMBLING THE CLEANER
15 Components
16 Name of each part
15
OPERATING THE CLEANER
20
MAINTAIN TOOLS AND FILTERS
34
TROUBLESHOOTING
20 Installing the vacuum cleaning robot
20 Installation order
20 Turning the Power Switch on or off
21 Installing the charger
22 Charging
23 About the Battery
24 Installing the VIRTUAL GUARD
26 Using the vacuum cleaning robot
26 Starting/Stopping Cleaning
27 Recharging
28 Auto Cleaning
29 Spot Cleaning
30 Max Cleaning
31 Manual Cleaning
32 Delay Start
33 Additional Functions
33 Using additional functions
34 Cleaning the vacuum cleaning robot
34 Please keep the cleaning and maintenance
methods in mind
34 Cleaning the Sensor Window and the Camera
35 Cleaning the Dust Bin and the Filters
36 Cleaning the vacuum cleaning robot
36 Cleaning the Power Brush
38 Cleaning the Edge-Cleaning Side rotating Brush
39 Cleaning the Driving Wheel
40 Checklist before SVC Calls
42 Troubleshooting for Error Codes
40
PRODUCT SPECIFICATION
43
contents _05
DJ68-00664A.indb 05
2012.3.29 4:29:54 PM
safety information
POWER RELATED
WARNING
WARNING
Do not bend the power cord forcefully or place a heavy object
on it that could break it.
- This may result in fire or electric shock.
Make sure to remove any dust or water from the power plug.
- Failing to do so may result in a malfunction or electric shock.
WARNING
Do not pull the power plug by the cord or touch the plug with
wet hands.
- This may result in fire or electric shock.
WARNING
Do not use multiple plugs in a single socket.
(Do not leave the cord lying exposed on the floor.)
- This may result in fire or electric shock.
WARNING
Do not use a damaged power cord, plug, or a loose power
outlet.
- This may result in fire or electric shock.
06_ safety information
DJ68-00664A.indb 06
2012.3.29 4:29:54 PM
BEFORE USE
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
01 SAFETY INFORMATION
CAUTION
Before activating the vacuum cleaning robot, make sure that
the dust bin is assembled.
- If the dust bin is not inserted, vacuum cleaning robot will not
operate.
Never use vacuum cleaning robot in locations with combustible
material such as.
- Locations with candles or desk lamps on the floor.
- Locations with unattended fires (fire or embers).
- Locations with gasoline, distilled alcohol, thinner, ashtrays with
burning cigarettes, etc.
Vacuum cleaning robot is for domestic use only. Do not use it in the following
locations.
- Attics, basements, warehouses, industrial buildings, separate rooms distant from the
main building, locations exposed to wet or damp conditions such as bathrooms or wash
rooms, and narrow and highly situated locations such as tables or shelves. Critical damage
(abnormal operation and breakage) may occur when used in these locations.
Open all doors to clean all rooms.
- When a door is closed, the vacuum cleaning robot will not be able to enter that room.
- However, make sure to close the doors to the main entrance, the veranda and the
bathroom, and any other rooms where the vacuum cleaning robot may fall to a lower floor.
Do not use the cleaner on a black floor.
- The vacuum cleaning robot may not run normally in this case.
For carpets with long tassels, fold the tassels under the carpet.
- Unfolded tassels may result in critical damage to the carpet and
the machine itself, as they get caught in the driving wheel or the
power brush.
When the cliff sensor is polluted, the vacuum cleaning robot
may be in danger of falling down the stairs.
This may cause personal injury and critical damage to the
product.
To prevent risk, install the VIRTUAL GUARDs (Fence Mode
setting) in front of dagerous areas. Clean the sensor window
and camera.
safety information _07
DJ68-00664A.indb 07
2012.3.29 4:29:54 PM
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
CAUTION
Remove small objects or brittle items from the area to be
cleaned in advance.
- Make sure to clear any objects before cleaning.
- Make sure to remove fragile items such as china, glass objects,
flowerpots, etc.
- Vacuum cleaning robot does not recognize coins, rings or other
valuable items such as jewelry.
Remove objects scattered on the floor before cleaning.
- Vacuum cleaning robot is designed to detect obstacles 5cm away
from it.
- Bath towels, pads in front of bathrooms and sinks, entrances,
utility rooms, power cords, table cloths or belts can become
entangled in the driving wheel or power brush. This can cause
objects to fall from the table.
Inform all family members (or relevant parties) to be cautious
before cleaning or when using the Scheduled Cleaning Mode.
- Vacuum cleaning robot may run into children, causing them to fall.
Ensure that children do not step or sit on the vacuum cleaning
robot.
- Children may fall and injure themselves or critical damage may
occur to the product.
When a child or pet is left alone, make sure to turn off the
Power Switch of the vacuum cleaning robot.
- Vacuum cleaning robot may attract their attention.
- When the rotating wheel or brush catches fingers, feet, clothing or
hair, this may result in injury.
- If a child or pet is in the way of the vacuum cleaning robot, it may
be identified as an obstacle and the area may not cleaned.
- When the Power Switch is turned off, it will cut off the power
supply and deactivate all functions.
When installing the charger station, do not leave the power
cord exposed on the floor.
- When the vacuum cleaning robot automatically recharges or
passes by the charger station, it may drag the power cord around
with it.
Always keep the power cord of the charger plugged into the
outlet.
- Although the vacuum cleaning robot has a self-charging function,
if the power cord of the charger station is unplugged, it cannot
charge its battery automatically.
08_ safety information
DJ68-00664A.indb 08
2012.3.29 4:29:54 PM
CAUTION
WARNING
Objects in front of the charger will prevent the vacuum
cleaning robot from auto-charging itself.
- Clear the area.
m
t 0.5
abou
m
ut 0.5
abo
ab
ou
t
There should be no obstacles and cliffs 0.5m to the left and
right and within 1m of the front.
1m
m
t 0.5
m
abou
01 SAFETY INFORMATION
CAUTION
Install the charger in a location that can be easily accessed by
the vacuum cleaning robot.
- If the charger is installed in a corner, this may cause extra
movements and may disturb the automatic recharging process.
t 0.5
abou
WARNING
Do not short-circuit the charge pins with metal objects such
as chopsticks, screwdrivers, and etc.
- This will result in critical damage to the charger.
WARNING
Make sure that there is no trace of liquids on the charger
station.
- Failing to do so may result in fire or electric shock.
WARNING
WARNING
WARNING
ab
ou
t
1m
Make sure the vacuum cleaning robot does not vacuum or
move over liquids such as water, oil or pet litter.
- This may result in critical damage to the product.
- Liquids may spread through the wheels resulting in contamination.
Do not use the charger for other purposes.
- This may result in critical damage to the charger or cause a fire.
Do not install the charger station on a dark floor.
- If the floor where the charger station is installed is dark, it is hard for the vacuum cleaning
robot to return to it.
safety information _09
DJ68-00664A.indb 09
2012.3.29 4:29:55 PM
IN USE
CAUTION
You cannot use the vacuum cleaning robot on thick carpets.
- This may result in problems with the vacuum cleaning robot.
- This may result in damage to carpets.
CAUTION
Do not use the vacuum cleaning robot on a table or other high
locations.
- This may result in damage when the unit accidentally drops.
CAUTION
CAUTION
CAUTION
WARNING
Vacuum cleaning robot may bump into furniture such as chair
legs, table legs, thin and long furniture, etc. while operating.
- For a quicker and cleaner performance, place the chairs on top of
the table.
Do not place any objects on top of the vacuum cleaning robot.
- This may result in malfunction.
Immediately remove any large pieces of paper or plastic bags
from the machine while cleaning.
- Using the machine for an extended period of time with its inlet port
obstructed may result in critical damage to the product.
If an unusual sound, smell or smoke is emitted from the
vacuum cleaning robot, immediately turn off the Power Switch
and call the customer care center.
10_ safety information
DJ68-00664A.indb 10
2012.3.29 4:29:55 PM
CAUTION
NOTE
NOTE
01 SAFETY INFORMATION
NOTE
Do not move the robotic vacuum cleaner holding the dustbin
part.
- This may cause the dustbin to separate, resulting in injury or
serious damage to the product.
Vacuum cleaning robot may not be able to continue its
operation if it is stuck at the entrance or veranda doorsill.
- To resume operating, turn the Power Switch off and then on again
after moving it to a location where it can continue cleaning.
Vacuum cleaning robot cannot completely clean locations that
it cannot reach, such as corners, and spaces between sofas
and walls.
- Please clean these locations occasionally.
Dust clusters may remain after cleaning, when the vacuum cleaning robot fails to
pick up dust clusters that were formed while cleaning.
- In this case, sweep up the dust with another cleaning tool.
CLEANING AND MAINTENANCE
CAUTION
CAUTION
WARNING
When cleaning the product, do not spray water directly onto
the exterior or wipe it with a volatile material such as benzene,
thinner or alcohol.
- This may result in critical damage to the product.
The unit must not be disassembled or reconstructed by anyone
other than a qualified service engineer.
- This may result in damage to the product.
Remove any foreign substances accumulated on the Obstacle
and Cliff sensors on a regular basis.
- Dirt accumulated on the sensors will result in inaccurate
functioning of the sensors.
Cliff sensor
Obstacle sensor
safety information _11
DJ68-00664A.indb 11
2012.3.29 4:29:56 PM
WARNING
When removing foreign substances, always use the cleaning
brush after turning the Power Switch off.
- Failing to do so may result in sudden operation of the unit and
cause an injury or critical damage to the product.
Edge-cleaning side
brush
Power brush
WARNING
WARNING
WARNING
If the power cord is damaged, have it replaced by a qualified
service engineer from the customer care center.
- Failing to do so may result in fire or electric shock.
Before cleaning the charger, make sure to disconnect the
power cord for safety.
Contact the Samsung Electronics customer care center to
replace the battery.
- Failing to use original batteries will result in product failure.
12_ safety information
DJ68-00664A.indb 12
2012.3.29 4:29:56 PM
product features
CONVENIENT VIRTUAL GUARD FUNCTION
You can confine the vacuum cleaning robot to a particular section by using the Fence (virtual wall)
mode.
• What is ceiling shape recognition (Visionary
mapping plus™)?
This function recognizes the shape of the ceiling
using the camera on top to identify the area to be
cleaned and determines the best way to pass over
and clean every section of the floor.
DELICATE CLEANING OF EVERY CORNER
Since the vacuum cleaning robot cleans the floor in a sequential way ( ) along the map
determined by the ceiling shape recognition function, it cleans every corner of the floor.
VARIOUS CLEANING MODES
Various cleaning modes are provided to meet all your needs.
2
5
6
About 1.5m
3
4
About 1.5m
1
1. Auto Mode : Cleans all rooms automatically.
2. Spot Mode : Cleans a localized area intensely. It can be used to clean bread or cookie
crumbs.
3. Max Mode : Runs until the battery is nearly depleted.
4. Manual Mode : You can clean the floor manually by moving the cleaning robot.
5. Turbo Mode : Since the power brush rotates at maximum speed in this mode, the product will
clean more effectively.(You can switch the mode with the remote control.)
6. Delay Start : At the specified time, the cleaning robot cleans the floor.
product features _13
DJ68-00664A.indb 13
2012.3.29 4:29:56 PM
AUTO CHARGING
When the battery is low, the vacuum cleaning robot is
automatically guided to the charger to enable it to perform a
quick auto charge.
EDGE-CLEANING SIDE ROTATING BRUSH
The edge-cleaning side rotating brush cleans dust from the
edges.
DOORSILL CROSSING
About 1cm
Stair type
Vertical type
The vacuum cleaning robot innovative driving system makes
it possible for it to cross over doorsills with a height of about
1cm and clean all rooms. The vacuum cleaning robot may not
be able to pass a 1cm doorsill depending on the shape of the
doorsill.
AVOIDING OBSTACLES
When the vacuum cleaning robot encounters an obstacle while
cleaning, the obstacle sensor allows the cleaner to avoid it and
continue cleaning. (It may happen that the cleaner touches thin
or fine obstacles.)
ANTI-FALLING
The 3 Cliff sensors detect downward steps such as stairs or
the front door threshold to prevent vacuum cleaning robot from
falling down stairs.
SAFETY DEVICE
stop
When the vacuum cleaning robot is lifted up while cleaning,
the driving wheels, power brush, suction motor, and side
rotating brush are stopped autonati(all) by sensor.
14_ product features
DJ68-00664A.indb 14
2012.3.29 4:29:57 PM
assembling the cleaner
COMPONENTS
02 ASSEMBLING
■ Main Body
■ Remote Control
■ Charger (Station)
■ Others Components
(AAA-Type Batteries)
User Manual /
2 Battery
VIRTUAL GUARD
Spare Filter
Cleaning Brush
Quick Start Guide
assembling _15
DJ68-00664A.indb 15
2012.3.29 4:29:57 PM
NAME OF EACH PART
■ Main unit
Dustbin Eject Button
Display panel
Virtual Guard Sensor
Camera
Remote Control Sensor
Obstacle Sensor
Obstacle Sensor
Bumper Sensor
Front
Dustbin Eject Button
Dust bin
Remote Control Sensor
Side
Cliff Sensor
Driving Wheel
Rotating Side Brush
Power Switch
Charge Pin
Power Brush
Roller
Power Brush Cover
Cliff Sensor
Battery Cover
Charge Pin
Driving Wheel
Cliff Sensor
Bottom
16_ assembling
DJ68-00664A.indb 16
2012.3.29 4:29:58 PM
■ Charger (Station)
Charging lamp (green)
02 ASSEMBLING
Power lamp
(red)
Cord winder
Charging
terminals
Front
Back
■ VIRTUAL GUARD
Power Button
Lamp
Main Body Detection Sensor
Distance Detection Sensor
■ Installing the batteries
Batteries are not supplied with the product. You have to purchase the batteries separately. Install
the alkaline batteries (type D) before use.
1
Lift the cover of the VIRTUAL
GUARD while pressing the
locking tab.
2
3
Install the batteries into the
VIRTUAL GUARD as shown
by the figure below. (If the
batteries are installed with
the incorrect polarity, the
VIRTUAL GUARD will not
work.)
After inserting the tip of the
cover into the slot, push the
other end to close it until it
clicks into place.
❈ Specification: Alkaline Type D (LR20) batteries
assembling _17
DJ68-00664A.indb 17
2012.3.29 4:29:59 PM
■ Remote Control
Power
Recharging
Auto
Max
Directional
Buttons
Spot
(moving backwards is
not supported.)
Start/Stop
Manual
Turbo
Delay Start
Sound
■ Installing the Remote Control Batterise
Batteries are not installed in the remote control when purchasing the product.
Install the batteries (type AAA) before use.
1
Lift the battery compartment
cover at the back of the
remote control, while
pressing the locking tab.
2
3
Install the batteries into the
remote control as shown
by the figure below. (If the
batteries are installed with
the wrong polarity, the
remote control will not work.)
After inserting the tip of the
cover into the slot, push the
other end to close it until it
clicks into place.
❈ Specification: AAA type batteries
18_ assembling
DJ68-00664A.indb 18
2012.3.29 4:30:0 PM
■ Display panel
2
1
3
5
4
6
B
7
02 ASSEMBLING
A
C
8
DISPLAY PART
1.
2.
-
Number Display
Shows the timer display, progress status, and error codes using numbers, letters and graphics.
Battery Level Indicator
Charging : Shows the charging progress in 3 steps.
In Use : Shows the battery charge level. The battery charge level is reduced by each level from
FULL while operating. (When the battery is fully discharged, one level will flash to display “Lo”.)
3. Timer
- When cleaning is scheduled, the Timer icon is lit.
4. Dust Sensor Mode
- This icon turns on when Dust Sensor mode is enabled.
5. Cleaning Mode Display
- Each time the Cleaning Mode button is pressed, the corresponding cleaning mode is displayed.
(A) Auto Mode : This icon turns on when Auto cleaning mode is selected.
(B) Spot Mode : This icon turns on when Spot cleaning mode is selected.
(C) Max Mode : This icon turns on when Max cleaning mode is selected.
BUTTON PART
6. Cleaning Mode
) button to
- Press to select a cleaning mode. After selecting a cleaning mode, press the (
start cleaning.
7. Start/Stop
- Press to start/stop cleaning.
8. Recharging
- When this button is pressed, The cleaning robot will return to the charger station to charge its
battery.
assembling _19
DJ68-00664A.indb 19
2012.3.29 4:30:1 PM
operating the cleaner
INSTALLING THE VACUUM CLEANING ROBOT
Installation order
1. Turning the Power Switch on or off
To use the vacuum cleaning robot, you must turn on the Power Switch
at the bottom of the main unit.
2. Installing the Charger
To charge the vacuum cleaning robot, you must first install the charger.
Since the battery is discharged when the product is purchased, you
must fully charge the battery before use.
3. Charging the Battery
You should charge the battery completely before using the vacuum
cleaning robot.
4. Installing the VIRTUAL GUARD
You can confine the vacuum cleaning robot to a particular section by using Fence (virtual wall)
mode.
Turning the Power Switch on or off
To use the vacuum cleaning robot, you must turn the Power Switch
on.
If you turn off the Power switch, all settings except for the current
time and the Weekly reservations are reset.
1. Lift the body and turn on the power switch while making
sure not to press any other button.
- If the icons are not turned on, it indicates that the battery charge
is depleted. In this case, dock the vacuum cleaning robot to the
charger station after turning the Power Switch on.
- The configured time may be different from the current time. If the
configure time is incorrect, set the time to the current time.
CAUTION
If the Power Switch is turned off, the vacuum cleaning robot will
not be charged even if it is docked with the charger station.
20_ operating
DJ68-00664A.indb 20
2012.3.29 4:30:9 PM
Installing the charger
Power lamp
Charging lamp
03 OPERATING
1. Install the charger on a flat surface.
2. There should be no obstacles and cliffs 0.5m to the left and
right and within 1 m of the front.
m
t 0.5
t
abou
0.5m
abou
ab
ou
t1
m
3. Install the charger in a location where it can be easily accessed by
the vacuum cleaning robot.
4. Arrange the power cord along the wall.
5. When the floor is made of wood, install the charger in the same
direction as the grain of the wood.
NOTE
Always keep the power cord of the charger plugged
into the power outlet.
- If no power is supplied to the charger, the vacuum
cleaning robot will not be able to find the charger and will
not be able to charge automatically.
- If the vacuum cleaning robot is separated from the
charger, the battery is automatically discharged.
operating _21
DJ68-00664A.indb 21
2012.3.29 4:30:10 PM
Charging
When the product is initially purchased, the battery is fully
discharged, and you must charge the vacuum cleaning
robot manually.
Charging lamp
Power lamp
Turn on the Power Switch at the bottom of the product.
1. After aligning the charge pins of the main unit with
the charge pin of the charger station, press the main
unit until you hear a Recharging power sound from
the charger.
- The Charging Lamp turns green.
Power lamp
2. Check the charge status of the vacuum cleaning robot.
- When charging starts, “the amount of remaining battery power”
and “
” are displayed on the status display panel in this
sequence.
- When charging is complete, the battery level indicator and
“FULL” will be displayed in the display panel.
Flash
Flash
■ When the battery level display flashes while cleaning,
the vacuum cleaning robot stops vacuuming and
automatically charges itself at the charger.
■ If the vacuum cleaning robot starts the current cleaning
run at a location other than the charging station and fails
to locate the charging station while cleaning, it will stop
near the location where it started cleaning.
■ When the battery level flashes and “Lo” is displayed while
cleaning, vacuum cleaning robot cannot be operated by
the remote control or the buttons on the main unit. In
this case, directly carry the vacuum cleaning robot to the
charger to charge the battery. (This is when the battery is
completely discharged.)
Charging lamp
Charging
Fully charged
<Charge display>
Charge
Charging Required
complete
charging
22_ operating
DJ68-00664A.indb 22
2012.3.29 4:30:10 PM
NOTE
03 OPERATING
• When the product is initially purchased, it will take about 180 minutes to fully charge the
battery and will run for about 100 minutes.
• When charging the battery while the battery is over-heated, the charging time can increase.
• Measures to take when charging is not smooth.
When the vacuum cleaning robot cannot be automatically charged, check the following:
- Turn the Power Switch at the bottom of the vacuum cleaning robot off and on.
- Re-plug the power of the charger.
- Check whether there are any foreign substances on the charge connector and wipe
the charge connector on the main unit and the charger with a dry cloth.
- Check whether there are objects near the charger that are strong reflectors.
• When separating the vacuum cleaning robot from the charger, it will discharge naturally.
- Charge the vacuum cleaning robot through the charger, if possible. (When leaving
your home unattended for a long period of time due to a business trip, travelling etc.,
turn off the Power Switch of the vacuum cleaning robot and unplug the power of the
charger to store them.)
About the Battery
■ The vacuum cleaning robot is powered by an environment-friendly Lithuim-ion (Li-ion)
rechargeable battery, and an over-charge prevention function guarantees an extended life time.
■ When purchasing a battery, ask the customer care center
for the genuine part symbol (
) and model number
before purchasing it.
-
This battery is only for Samsung vacuum cleaning robot. It is strictly prohibited to use it for other
appliances or for other purposes.
Do not disassemble or modify the battery.
Charge it in a location with good ventilation.
Do not expose the battery to fire and do not heat it.
Do not connect any metallic objects to the (+) or (-) terminals of the battery.
Keep it indoors (0°C~40°C).
Before you discard product, dispose of batteries in an environmentally safe manner.
Do not discard this batteries with your regular household trash.
Follow all local regulations when disposing of old batteries.
❈ If the battery is out of order, do not disassemble it. Contact your nearest customer care center.
❈ An increased charging time and a shorter battery life indicates the near end of the battery life.
Please contact an authorized customer care center to replace your battery.
The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable.
For information on its replacement, please contact your service provider.
operating _23
DJ68-00664A.indb 23
2012.3.29 4:30:11 PM
Installing the VIRTUAL GUARD
You can confine the vacuum cleaning robot to a
particular section by using Fence (virtual wall) mode.
Power Button
Lamp
Distance
Detection
Sensor
Main Body
Detection
Sensor
Button operations
1. Lamp operations
- Fence (virtual wall) Mode: The red lamp flashes.
- Off :The lamp is turned off.
2. Turn the Power Button on
- Whenever you press the Power button, Fence (virtual wall)
mode ➝ Power off is selected in this sequence.
❈ The distance of virtual wall is 2.5m at minimum and may
differ depending on surroundings and movement status of
the robot.
Forming a Fence (virtual wall)
VIRTUAL GUARD creates an invisible barrier that the vacuum
cleaning robot cannot cross.
E.g. in front of pots, furniture, the front door, and so on.
1. Turn the Fence (virtual wall) mode on using the Power
button.
- The mode lamp flashes red.
Distance
Sensor
2. Install the VIRTUAL GUARD in front of the area you
A fence (virtual wall)
want to block access from the vacuum cleaning robot. is formed.
- Install the VIRTUAL GUARD so that the distance detection
sensor can form an invisible barrier that the vacuum cleaning robot cannot cross.
24_ operating
DJ68-00664A.indb 24
2012.3.29 4:30:12 PM
About the IrDA sensor
CAUTION
03 OPERATING
• The infrared signal transmission may not be
[Infrared Signal Priority]
smooth in locations exposed to halogen lamps or
in outdoor locations.
• Vacuum cleaning robot uses 3 types of infrared
>
>
devices and a device may not work in front of
another device with a higher priority.
Remote
Virtual
Charger
• When controlling the vacuum cleaning robot
Control
guard
with the remote control, the vacuum cleaning
robot may cross the virtual fence of the VIRTUAL
GUARD or run against an obstacle, because the remote control signal has a higher priority than
the VIRTUAL GUARD signal.
• When using the vacuum cleaning robot in a small location or at a close distance, it may
malfunction due to interference of the infrared signals.
• Install the VIRTUAL GUARD away from the charger as auto charging may be interrupted if the
VIRTUAL GUARD is near the charger.
• If more than one vacuum cleaning robot is used simultaneously, they may malfunction due to
interference of the infrared signals.
operating _25
DJ68-00664A.indb 25
2012.3.29 4:30:12 PM
USING THE VACUUM CLEANING ROBOT
Starting/Stopping Cleaning
You can run or stop all vacuum cleaning robot functions.
■ Each vacuum cleaning robot function only runs when the
Power Switch is turned on.
■ When the vacuum cleaning robot is operating, press the (
button to cancel the operation and select a function.
)
Turning the power on or off
Turning the power on
-
Main unit: Press the (
) button.
Turning the power off
- Remote control: Press the [Power] button.
-
Main unit: Press and hold the (
) button down for 3 seconds.
❈ If no key is pressed for approximately 1 minute after turning the power
on, the power is automatically cut to prevent the battery discharging.
To turn the power on again, press and hold the power (Start/Stop)
button on the main body.
Using the remote
control
Starting or stopping cleaning
Starting
- Remote control : Press the Auto, Spot, Max, Manual button.
-
Main unit : Select Auto, Spot, Max mode by using the (
and then pressing the (
-
) button
) button.
When cleaning begins, the vacuum cleaning robot starts to move.
) button without selecting cleaning mode starts
❈ Pressing the (
to perform the Auto mode cleaning.
Stopping
) remote control or main unit button.
-
To stop, press the (
-
When cleaning is stopped, the vacuum cleaning robot stops.
Using the main unit
buttons
26_ operating
DJ68-00664A.indb 26
2012.3.29 4:30:12 PM
Recharging
You can have the vacuum cleaning robot return to the charger
to charge the battery by using the Recharging button.
03 OPERATING
)
■ When the vacuum cleaning robot is operating, press the (
button to cancel the operation and press the Recharging button.
1. Press the Recharging button.
”) is displayed on the display panel and the vacuum
- (“
cleaning robot returns to the charging station for recharging.
2. To stop the vacuum cleaning robot while it is returning to the charger,
press the (
) button.
3. To test the auto charge function, press the Recharging button when
the vacuum cleaning robot is less than 1.5m from the charger.
Using the remote
control
Troubleshooting when the vacuum cleaning robot does not
return to the charger
- Check the installation of the charger
- When the charger is in a location where the charger cannot guide
the vacuum cleaning robot to the charger.
- When the charger is more than 5m away from vacuum cleaning
robot.
: It may require a longer time for the vacuum cleaning robot to
return to the charger.
■ Manually charge the vacuum cleaning robot in the following cases.
- When the charger is installed in a corner.
- When the battery is fully discharged.
- When the vacuum cleaning robot is trapped by an obstacle
(furniture etc.)
- When the vacuum cleaning robot cannot pass over the doorsill to
the location where the charger is installed.
Using the main unit
buttons
1.
5m
ah
ea
d
operating _27
DJ68-00664A.indb 27
2012.3.29 4:30:13 PM
Auto Cleaning
The vacuum cleaning robot will move by itself and automatically
clean the house until cleaning is completed once.
■ If you press the Start/Stop button on the main unit or remote control
without selecting a cleaning mode, an automatic cleaning run starts.
■ If cleaning begins when the vacuum cleaning robot is docked with the
charger station, the time to return to the charger is decreased since the
vacuum cleaning robot remembers its original position while moving.
■ If the vacuum cleaning robot starts the current cleaning run at a location
other than the charging station and fails to locate the charging station
while cleaning, it will stop near the location where it started cleaning.
■ If the battery level becomes too low while cleaning, the vacuum cleaning robot will automatically
return to the charger station and resume cleaning after charging its battery. (Number of cleaning
operations resumed : Once)
Main unit button
Remote control
button
Configuration
Sequence
1. Set the mode.
▶
1time
2. Cancel the mode.
Normal Mode
NOTE
About the Resume Cleaning function
• If the vacuum cleaning robot has evaluated that cleaning is
complete, the resume cleaning function is not performed.
• If you move the vacuum cleaning robot when it is being
charged or press a button, the vacuum cleaning robot
judges cleaning to be complete and does not resume
cleaning.
CAUTION
• Do not move the vacuum cleaning robot when it is cleaning
or press a button while it is cleaning. Otherwise, the
vacuum cleaning robot judges cleaning to be complete and
starts cleaning again from the beginning.
• Each time you press the Turbo button, the Turbo icon on
the display panel is turned on or off sequentially. When the
Turbo icon is turned on, you can start cleaning in Turbo
mode.
Turbo Mode
Cleaning Complete
28_ operating
DJ68-00664A.indb 28
2012.3.29 4:30:13 PM
Spot Cleaning
Main unit button
Remote control
button
About 1.5m
About 1.5m
03 OPERATING
You can conveniently clean a specific area that has a a lot of
cookie crumbs, dust, and etc.
■ Move the vacuum cleaning robot to the location where you want to
perform a spot clean.
Configuration
Sequence
1. Set the mode.
▶
2time
2. Cancel the mode.
Normal Mode
-
In Spot cleaning mode, the vacuum cleaning robot cleans an area
with a length of 1.5m and a width of 1.5m.
When cleaning is completed, the vacuum cleaning robot will
display End, Stop, and Stand by.
NOTE
CAUTION
Turbo Mode
When the vacuum cleaning robot is docked with the charger
station, spot cleaning is not supported.
• Each time you press the Turbo button, the Turbo icon on
the display panel is turned on or off sequentially. When the
Turbo icon is turned on, you can start cleaning in Turbo
mode.
Cleaning Complete
operating _29
DJ68-00664A.indb 29
2012.3.29 4:30:14 PM
Max Cleaning
The vacuum cleaning robot automatically moves and cleans until
the battery runs out and the battery level flashes only one level.
■ If cleaning begins when the vacuum cleaning robot is docked with
the charger station, the time to return to the charger is decreased
since the vacuum cleaning robot remembers its original position while
moving.
■ If the vacuum cleaning robot starts the current cleaning run at
a location other than the charging station and fails to locate the
charging station while cleaning, it will stop near the location where it
started cleaning.
■ If the battery level becomes low while cleaning, the vacuum cleaning robot automatically returns
to the charger station and resumes cleaning after charging the battery. (Number of resumed
cleaning operations: Once)
Main unit button
Remote control
button
Configuration
Sequence
1. Set the mode.
▶
3time
2 times in charging mode
2. Cancel the mode.
NOTE
About the Resume Cleaning function
• If the vacuum cleaning robot judges cleaning to be
complete, resume cleaning is not performed.
• If you move the vacuum cleaning robot while it is being
charged or press a button, vacuum cleaning robot judges
cleaning to be complete (cleaning is not resumed).
CAUTION
Normal Mode
Turbo Mode
• Do not move the vacuum cleaning robot while it is cleaning
or press a button while cleaning. Otherwise, the vacuum
cleaning robot judges cleaning to be complete and starts
cleaning again from the beginning.
• Each time you press the Turbo button, the Turbo icon on
the display panel is turned on or off sequentially. When the
Turbo icon is turned on, you can start cleaning in Turbo
mode.
30_ operating
DJ68-00664A.indb 30
2012.3.29 4:30:14 PM
Manual Cleaning
Remote control button
03 OPERATING
You can move the vacuum cleaning robot to clean a particular
location directly by using the remote control.
■ Move the vacuum cleaning robot to the location where you want to
perform manual cleaning.
■ You can manually clean using the remote control only.
Configuration Sequence
1. Set the mode.
2. Cancel the mode.
NOTE
CAUTION
• When the vacuum cleaning robot is docked with the
charger station, manual cleaning is not supported.
• If there is no input for about 1 minute to switch to standby
mode.
• Each time you press the Turbo button, the Turbo icon on
the display panel is turned on or off sequentially. When the
Turbo icon is turned on, you can start cleaning in Turbo
mode.
Directional Buttons
(Forwards, Left, Right)
A backwards function is not
supported.
operating _31
DJ68-00664A.indb 31
2012.3.29 4:30:15 PM
Delay Start
In this mode, you can schedule the cleaner to start a once-off
cleaning run from a particular time.
■ A scheduled cleaning run is only performed when the cleaner is
docked to the charger station.
Remote Control
Blinks
Decrease
Increase
Decrease
Increase
Blinks
Blinks
Blinks
Blinks
-
Timeout
1. Press the Delay Start button.
- The current setting is
blinks.
displayed and
Press the Y or Z button to
set the hour.
2. Press the Delay Start button.
Press the Y or Z button to
set the cleaning mode.
- You can select either Auto or
Max cleaning mode.
3. Press the Delay Start button.
- The value you set will
blink and the settings are
completed.
- When the settings are
completed, the configured
are displayed.
time and
Blinks
Canceling the Settings
Configuration Sequence
-
If you press the Start/Stop button while the cleaner is charging
or you are setting the time, the settings are canceled.
Please take note that the settings are canceled if the cleaner
is detached from the charger station.
If there is no input for 1 minute while you are setting the time,
the cleaner exits Time Set mode automatically.
32_ operating
DJ68-00664A.indb 32
2012.3.29 4:30:15 PM
ADDITIONAL FUNCTIONS
Using additional functions
Turbo Mode
Each time you press the Turbo button, the Turbo icon on the
display panel is turned on or off sequentially.
On turbo (Turbo Mode) : The power brush rotates at
maximum speed.
Off turbo (Normal Mode) : The power brush rotates at normal
speed.
03 OPERATING
You can use the cleaning robot more easily and conveniently using various additional
functions.
■ You can only configure the additional functions with the remote control.
Selecting a Sound Effect
Press the Sound select button to select a sound effect.
■ Each time you press this button, Sound Effects → Mute is
selected in this sequence.
- Sound Effects : Plays sound effects.
- Mute : Plays no sound or announcements.
operating _33
DJ68-00664A.indb 33
2012.3.29 4:30:16 PM
maintain tools and filters
CLEANING THE VACUUM CLEANING ROBOT
Please keep the cleaning and maintenance methods in mind
■ When the Power Switch is damaged, please contact the service
agent so that it does not cause any accidents.
■ Do not use any means or mechanical devices not installed by the
manufacturer that could accelerate the deformation of the vacuum
cleaning robot.
■ Always turn off the power switch at the
bottom of the main unit before cleaning
the vacuum cleaning robot. The vacuum
cleaning robot could operate suddenly and
cause an injury.
Cleaning the Sensor Window and the Camera
You must turn off the Power Switch at the bottom of the main
unit before cleaning the vacuum cleaning robot.
■ Never spray water, thinner, benzene etc. directly onto the main unit
of vacuum cleaning robot.
■ Lightly wipe the sensor window or camera
using a soft cloth.
Camera
Front Sensor window
Front Sensor Window and
Camera
Cliff Sensor Window
Rear Sensor Window
34_ maintain
DJ68-00664A.indb 34
2012.3.29 4:30:16 PM
Cleaning the Dust Bin and the Filters
04 MAINTAIN
First, empty the dust bin before cleaning it.
■ When separating the dust bin, take care not to spill the dust out of the
dust bin.
■ Empty the dust bin in the following cases.
1. When dust has accumulated inside the dust bin.
2. When the suction power suddenly becomes weak.
3. When the noise suddenly increases.
1. Press the Dust Bin Eject (PUSH) button and pull the dust bin to
separate the dust bin.
2. Separate the dust bin cover by pulling it in the direction of the arrow
in the figure.
3. Remove the filter and the mesh filter from the dustbin.
NOTE
Filter
Mesh filter
4. Shake the dust from the filter, Mesh filter and dustbin.
❈ You can clean it with water.
After cleaning it with water :
1. Dustbin : Wipe the water off completely.
2. Filter, Mesh filter : Dry them completely and then
reassemble them.
5. Reassemble the filter and mesh filter onto the dustbin.
- Assemble the mesh filter while the grid side is facing
downward. If the orientation is not correct, you will not be
able to assemble it.
CAUTION
If the dustbin is assembled without the filter being mounted, the error code C08 occurs.
Make sure to mount the filter.
6. Close the dust bin cover and install it into the main unit.
maintain _35
DJ68-00664A.indb 35
2012.3.29 4:30:17 PM
CLEANING THE VACUUM CLEANING ROBOT
Cleaning the Power Brush
You must turn off the Power Switch at the bottom of the
main unit before cleaning the vacuum cleaning robot.
• Because the dust in the dust bin may come out, separate the
dust bin first before cleaning the power brush.
CAUTION
1. After checking whether there are any foreign substances, press
the hook that is fixing the brush cover to separate it.
2. Lift the power brush up from the main unit.
3. Remove any foreign substances such as long hairs or strings
wrapped around the power brush using a cleaning brush or a
vacuum cleaner.
36_ maintain
DJ68-00664A.indb 36
2012.3.29 4:30:17 PM
4. After a cleaning run, first fix the side of the power brush
opposite to the Power Switch and then fix the other side.
04 MAINTAIN
5. Insert the side into the two grooves and assemble it by
slightly sliding it down until it clicks into place.
CAUTION
• To prevent the vacuum cleaning robot from becoming clogged, be careful not to vacuum tooth
picks or cotton swabs.
• When removing foreign substances becomes difficult, contact a customer care center.
• Because the power brush vacuums the dust on the floor, long strings or hair can become
wrapped around the brush. Check and clean the power brush regularly.
maintain _37
DJ68-00664A.indb 37
2012.3.29 4:30:17 PM
Cleaning the Edge-Cleaning Side rotating Brush
You must turn off the Power Switch at the bottom of the
main unit before cleaning the vacuum cleaning robot.
1. Check whether the side rotating brush is bent or whether there
are any foreign substances stuck on the brush.
2. Wearing rubber gloves, wrap the side rotating brush with a cloth
using hot water for about 10 seconds and wipe it on the cloth.
3. Turning the side rotating brush, repeat the procedures in Step 2.
4. If hair or string is wrapped between the main unit and the side
rotating brush, undo the screw of the side rotating brush using
a (+) driver to remove it. When reassembling the brush, check
the “L” mark on the edge-cleaning side rotating brush and the
“L” mark on the main unit and then reassemble the side rotating
brush. (Letter “R” is carved at the right side rotating brush.)
NOTE
L
Because the side rotating brush easily attracts hair and other foreign substances, make sure to
clean it frequently.
Excessive foreign substances on the side rotating brush can damage the brush.
38_ maintain
DJ68-00664A.indb 38
2012.3.29 4:30:18 PM
Cleaning the Driving Wheel
04 MAINTAIN
You must turn off the Power Switch at the bottom of the main
unit before cleaning the robot.
■ If the vacuum cleaning robot suddenly starts to zigzag, there may be
foreign substances stuck on the driving wheel.
1. When cleaning the driving wheel, place a soft cloth on the floor and
flip the main unit, placing it down carefully.
2. Check for foreign substances and remove them using a stick or a
pair of blunt nippers if necessary.
maintain _39
DJ68-00664A.indb 39
2012.3.29 4:30:18 PM
troubleshooting
CHECKLIST BEFORE SVC CALLS
Symptom
Vacuum cleaning
robot does not
operate at all before
cleaning.
Vacuum cleaning
robot stopped
operating while
cleaning.
Checklist
Measure to Take
• Is the dust bin assembled?
• Install the dust bin.
• Is the Power Switch turned on?
• Turn on the Power Switch.
• Is cleaning mode
panel turned on?
button. (To turn it
in the display • Press the
button
off, press and hold the
down for 3 seconds or longer.)
• Is the battery level flashing only
one level and is ‘Lo’ displayed in
the display panel?
• Lift up the vacuum cleaning robot,
and manually dock the vacuum
cleaning robot onto the charger to
charge it.
• Vacuum cleaning robot will not
operate when the battery in the
remote control is depleted.
• Replace the batteries in the remote
control. (AAA type)
• Is the battery level flashing only
one level and is ‘Lo’ displayed in
the display panel?
• Lift up the vacuum cleaning robot,
manually dock the robot onto the
charger to charge it.
• Has the vacuum cleaning robot
become hooked on wires on the
floor?
• Turn off the Power Switch and
remove the wires.
• Is the vacuum cleaning robot stuck • Turn off the Power Switch and
to the floor where there is a height
move the cleaning vacuum
difference?
cleaning robot to another place to
clean.
- The driving wheel is lifted.
• Is there a thin towel (cloth)
• Turn off the Power Switch and
wrapped around the driving wheel?
remove the thin towel.
• Is the vacuum cleaning robot stuck • Turn off the Power Switch and
on the doorsill?
move the vacuum cleaning robot
to another place to clean.
The suction power is
weak while cleaning.
• Check whether the dust bin is full
of dust.
• Stop the vacuum cleaning robot
and empty the dust bin.
• Check whether the suction inlet is
clogged by foreign substances.
• Turn off the Power Switch and
remove the foreign substances on
the suction inlet.
• Check whether the filter is clogged. • Clean the filter well.
40_ troubleshooting
DJ68-00664A.indb 40
2012.3.29 4:30:18 PM
Symptom
Checklist
Measure to Take
Vacuum cleaning
• Check whether the power plug of
robot cannot find the
the charger is plugged correctly
charger.
into the outlet.
• If there are any foreign substances
on the change pin, wipe them off
with a dry towel.
• Is the VIRTUAL GUARD installed
near the charger?
• Move the VIRTUAL GUARD to
another place so that the vacuum
cleaning robot can charge
automatically.
Vacuum cleaning
• Are the batteries of the VIRTUAL
robot passes through
GUARD worn out?
the VIRTUAL GUARD.
• Is the lamp turned off?
• Replace the batteries.
(2 type D (LR20) alkaline batteries)
The battery usage
time of the VIRTUAL
GUARD is too short.
• Replace the batteries with new
alkaline batteries.
(2 type D (LR20) alkaline batteries)
• Are you using manganese drycell
batteries?
The vacuum cleaning • The vacuum cleaning robot may
robot suddenly
clean in a diagonal direction in the
performs its cleaning
following cases.
operation in the
- After the vacuum cleaning robot
diagonal direction.
has been charged while placed at
an angle in the charger station.
- When the vacuum cleaning robot
moves to another area by a
shortened route after cleaning an
area.
- When the angle of making
contact with an obstacle is not
perpendicular (90˚).
- When the floor is made of tiles or
wood.
05 TROUBLESHOOTING
• If there are any obstacles within a
range of about 1m in front of the
charger and about 0.5m range to
the left and right of the charger,
you should remove the obstacles.
• Check if the VIRTUAL GUARD
is turned off and then turn the
VIRTUAL GUARD on.
• The cleaning direction is
determined by the initial location.
Since it cleans areas by drawing a
map, it eventually covers the entire
area. (Normal operation)
Install the charging station in
the direction of the grain of the
wood, and start cleaning while the
vacuum cleaning robot is docked
with the charger station.
troubleshooting _41
DJ68-00664A.indb 41
2012.3.29 4:30:19 PM
TROUBLESHOOTING FOR ERROR CODES
ERROR CODE
CAUSE
SOLUTION
• Vacuum cleaning robot is
caught, stuck or trapped
while navigating.
• Turn off the Power Switch at the bottom and
move the vacuum cleaning robot to a different
location.
• A foreign substance (string,
paper, toy etc.) is caught in
the power brush.
• Turn off the Power Switch at the bottom and
remove the foreign substance from the power
brush.
• A foreign substance (string,
paper, toy etc.) is caught in
the left driving wheel.
• Turn off the Power Switch at the bottom and
remove the foreign substance from the left
driving wheel.
• A foreign substance (string,
paper, toy etc.) is caught in
the right driving wheel.
• Turn off the Power Switch at the bottom and
remove the foreign substance from the right
driving wheel.
• Check the Bumper sensor.
• Turn off the at the bottom, and then remove
the obstacle from the front of the vacuum
cleaning robot or move it to a different location.
• A foreign substance (dust,
stain etc.) is on the Obstacle
sensor window.
• Turn off the Power Switch at the bottom and
wipe the foreign substance from the front and
rear sensor windows using a soft cloth.
• A foreign substance (Dust,
• Turn off the Power Switch at the bottom and
stain etc.) is on the Cliff sensor
wipe the foreign substance on the cilff sensor
window.
window with a soft cloth.
• Dust bin not inserted.
• Insert the dust bin until you hear a “Click”
sound.
• A foreign substance (String,
cloth etc.) is caught on the
edge-cleaning side rotating
brush.
• Turn off the Power Switch at the bottom and
wipe the foreign substance from the edgecleaning side rotating brush.
❈ If you press the Start/Stop button or turn off the Power Switch, the error code is cleared.
42_ troubleshooting
DJ68-00664A.indb 42
2012.3.29 4:30:19 PM
product specification
80 mm (Height)
350 mm (Length)
350 mm (Width)
161 mm (Length)
Main Body
Classification
Mechanical
Specifications
Electrical
Specifications
Cleaning
Specifications
275 mm (Width)
Charger(Station)
Item
SR8950* SERIES
Diameter
350mm
Height
80mm
Weight
3.2kg
Power voltage
AC220-240V~, 50-60Hz
Charge power consumption
40 W
Main unit power consumption
40 W
Battery specifications
14.4V / 31.68Wh
Charging type
Auto Charging/Manual Charging
Cleaning mode
Auto, Spot, Max, Manual, Delay Start
Charging time
About 180 minutes
Cleaning time
(on the basis of hard floor)
About 100 minutes
Cleaning method
Ceiling shape recognition
Main unit button type
Touch type
06 PRODUCT SPECIFICATION
122 mm (Height)
This Vacuum cleaner is approved the following.
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC
product specification _43
DJ68-00664A.indb 43
2012.3.29 4:30:19 PM
OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT
Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
■ OpenCV :
IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.
If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.
License Agreement
For Open Source Computer Vision Library
Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied
warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose are disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special,
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods
or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of
liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out
of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
DJ68-00664A.indb 44
2012.3.29 4:30:20 PM
memo
DJ68-00664A.indb 45
2012.3.29 4:30:20 PM
memo
DJ68-00664A.indb 46
2012.3.29 4:30:20 PM
memo
DJ68-00664A.indb 47
2012.3.29 4:30:20 PM
DJ68-00664A REV(0.0)
DJ68-00664A.indb 48
2012.3.29 4:30:20 PM
Download PDF