Samsung | SR8840 | Samsung SR8800 Robotický vysávač s technológiou Visionary Mapping™, 40 W Užívateľská príručka (Windows 7)

Robotický vysávač
Používateľská príručka
✻ Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Len pre použitie v interiéri.
imagine the possibilities
Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.
Slovenčina
bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
•• Pred spustením zariadenia do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte si ho
pre budúce použitie.
•• Pretože nasledovné prevádzkové pokyny sa týkajú viacerých modelov, môže sa charakteristika
VAROVANIE
vášho vysávača mierne líšiť od vlastností opísaných v tomto návode.
VAROVANIE
POUŽITÉ SYMBOLY PRE UPOZORNENIE/VAROVANIE
VAROVANIE
upozornenie
Upozorňuje na nebezpečenstvo smrti alebo vážneho zranenia.
Upozorňuje na nebezpečenstvo zranenia osôb alebo vznik hmotných škôd.
INÉ POUŽITÉ SYMBOLY
poznámka
Vysvetľuje výrazy, ktoré používateľom pomôžu správne pochopiť spôsob
používania produktu.
02_ bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základne bezpečnostné opatrenia vrátane
nasledovných:
PRED POUŽITÍM ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY
POKYNY.
Odpojte zariadenie z elektrickej siete, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.
VAROVANIE: s cieľom zníženia nebezpečenstva požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo zranenia:
VŠEOBECNÉ
•• Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
•• Robotický vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak sú akýmkoľvek spôsobom poškodené.
•• Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri alebo
spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
•• S nabíjačkou alebo robotickým vysávačom nemanipulujte s mokrými rukami.
•• Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
•• Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
pokým osoba zodpovedná za ich bezpečnosť na ne nebude dozerať alebo im neposkytne
pokyny o používaní zariadenia.
•• Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
NABÍJAČKA BATÉRIE
•• Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby pasovala do nepolarizovanej zásuvky alebo
predlžovacieho kábla.
•• Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
•• Nabíjačku odpojte zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
•• Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.
•• Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
•• Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel
nezatvárajte dvere a kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel udržiavajte mimo dosah
vykurovaných povrchov.
•• Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou kapacitou.
•• Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku, nie za kábel.
•• Batérie neznehodnocujte ani nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
•• Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko
starostlivosti o zákazníkov.
•• Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s
vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.
bezpečnostné informácie _03
bezpečnostné informácie
ROBOTICKÝ VYSÁVAČ
•• Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako sú napríklad sklo, klince, skrutky, mince atď.
•• Nepoužívajte bez vloženého filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory
ventilátora prsty alebo iné predmety pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
•• Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor
zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, kúskami plátna, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť
prúdenie vzduchu.
•• Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistič odpadov atď.).
•• Týmto zariadením nevysávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako sú napríklad
cigarety, zápalky alebo horúci popol.
•• Toto zariadenie nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je napríklad
benzín, a taktiež ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
•• Robotický vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými
olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moľom, horľavým prachom alebo inými výbušnými
alebo toxickými výparmi.
•• Pri extrémnom používaní alebo teplotách môže dôjsť k únikom z článkov batérie. Ak sa
kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí,
okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.
04_ bezpečnostné informácie
obsah
bezpečnostné informácie
02
06
07
10
11
Súvisiace s elektrickou energiou
Pred použitím
Počas používania
Čistenie a údržba
vlastnosti produktu
13
montáž vysávača
15
prevádzka vysávača
20
uchovávajte nástroje a
filtre
34
riešenie problémov
40
15 Komponenty
16 Názov každého dielu
20 Inštalácia robotického vysávača
20 Poradie inštalácie
20 Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača
21 Inštalácia nabíjačky
22 Nabíjanie
23 O batérii
24 Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD
26 Používanie robotického vysávača
26 Zapnutie/Vypnutie vysávania
27 Nabíjanie
28 Automatické vysávanie
29 Bodové vysávanie
30 Maximálne vysávanie
31 Ručné vysávanie
32 Rezervácia časovača
33 Doplnkové funkcie
33 Používanie doplnkových funkcií
34 Čistenie robotického vysávača
34 Pamätajte na spôsoby čistenia a údržby
34 Čistenie okienka snímača a kamery
35 Čistenie nádoby na prach a filtrov
36 Čistenie robotického vysávača
36 Čistenie elektrickej kefy
38 Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
39 Čistenie hnacieho kolesa
40 Kontrolný zoznam pred zavolaním servisu
42 Riešenie problémov podľa chybových kódov
technické údaje produktu
43
obsah _05
bezpečnostné informácie
Súvisiace s elektrickou energiou
VAROVANIE
VAROVANIE
Sieťový kábel násilím neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké
predmety, ktoré by ho mohli zlomiť.
-- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Ubezpečte sa, že ste zo sieťovej zástrčky odstránili všetok
prach alebo vodu.
-- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poruchu alebo
úraz elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Sieťovú zástrčku nevyťahujte za kábel, ani sa jej nedotýkajte
mokrými rukami.
-- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Do jednej zásuvky nezapájajte viacero zástrčiek.
(Kábel nenechávajte odkrytý na podlahe.)
-- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
VAROVANIE
Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, zástrčku alebo
uvoľnenú sieťovú zásuvku.
-- Môže to mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
06_ bezpečnostné informácie
Pred použitím
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
Robotický vysávač nepoužívajte na miestach, kde sa
nachádzajú horľavé materiály, ako napríklad :
-- Miesta so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
-- Miesta s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
-- Miesta s benzínom, destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníkmi
s horiacimi cigaretami atď.
Robotický vysávač je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho
na nasledovných miestach.
-- Povaly, suterény, sklady, priemyselné budovy, samostatné miestnosti oddelené od hlavnej
budovy, miesta vystavené mokrým alebo vlhkým podmienkam, ako sú napríklad kúpeľne alebo
umyvárne, úzke a vysoko položené miesta, napríklad stoly alebo police. V prípade použitia na
týchto miestach môže dôjsť ku kritickému poškodeniu (neobvyklá činnosť a pokazenie).
Na vyčistenie všetkých miestností otvorte všetky dvere.
-- Keď sú dvere zatvorené, robotický vysávač sa do danej miestnosti nedostane.
-- Ubezpečte sa však, že ste zatvorili dvere hlavného vstupu, na verandu, do kúpeľne a do
všetkých miestností, kde by mohol robotický vysávač spadnúť na nižšie položenú podlahu.
Vysávač nepoužívajte na čiernej podlahe.
-- V takomto prípade robotický vysávač nemusí fungovať normálne.
Pri kobercoch s dlhými strapcami prehnite strapce pod
koberec.
-- Neprehnuté strapce môžu mať pri zachytení do hnacieho kolesa
alebo elektrickej kefy za následok kritické poškodenie koberca a
samotného zariadenia.
V prípade znečistenia snímača zrázov môže vysávač spadnúť
zo schodov.
Môže to spôsobiť zranenie osôb a kritické poškodenie
produktu.
Aby ste predišli tomuto riziku, nainštalujte zariadenia VIRTUAL
GUARD (nastavenie režimu plotu) pred nebezpečné oblasti.
Vyčistite okienko snímača a kameru.
bezpečnostné informácie _07
01bezpečnostné informácie
upozornenie
Pred zapnutím robotického vysávača sa ubezpečte, že je
namontovaná nádoba na prach.
-- Ak nie je nádoba na prach vložená, robotický vysávač nebude
fungovať.
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
Z oblasti, ktorá sa bude vysávať, vopred odstráňte malé alebo
krehké predmety.
-- Pred vysávaním sa ubezpečte, že ste odstránili všetky predmety.
-- Ubezpečte sa, že ste odstránili všetky krehké predmety, ako je
napríklad porcelán, sklenené predmety, kvetináče atď.
-- Robotický vysávač nerozpoznáva mince, prstene alebo iné
cennosti, ako sú napríklad šperky.
Pred vysávaním odstráňte všetky predmety roztrúsené na
podlahe.
-- Robotický vysávač je navrhnutý tak, aby prekážky lokalizoval vo
vzdialenosti 5 cm.
-- Do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy sa môžu zamotať
osušky, podložky pred kúpeľňami a výlevkami, vstupmi, domácimi
dielňami, ďalej sieťové káble, obrusy a opasky. Môže to spôsobiť
spadnutie predmetov zo stola.
Pred vysávaním alebo pri používaní režimu plánovaného
vysávania informujte všetkých členov rodiny (alebo príslušné
osoby), aby boli opatrní.
-- Robotický vysávač môže naraziť do detí a spôsobiť ich pád.
Zabezpečte, aby deti na robotický vysávač nešliapali, alebo
aby si naň nesadali.
-- Deti môžu spadnúť a zraniť sa, prípadne môže dôjsť ku kritickému
poškodeniu produktu.
Keď dieťa alebo domáce zviera necháte osamote, ubezpečte
sa, že ste vypli hlavný vypínač robotického vysávača.
-- Robotický vysávač môže pritiahnuť ich pozornosť.
-- Zachytenie prstov, chodidiel, odevu alebo vlasov do rotačného
kolesa alebo kefy môže mať za následok zranenie.
-- Ak sa dieťa alebo domáce zviera nachádza v ceste robotického
vysávača, môžu byť identifikované ako prekážky a daná oblasť sa
nepovysáva.
-- Vypnutie hlavného vypínača preruší prívod napájania a deaktivuje
všetky funkcie.
Pri montáži nabíjacej stanice nenechávajte sieťový kábel
nechránený na podlahe.
-- Keď sa robotický vysávač automaticky nabije alebo prejde okolo
nabíjacej stanice, môže sieťový kábel ťahať zo sebou.
08_ bezpečnostné informácie
upozornenie
upozornenie
VAROVANIE
Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre
robotický vysávač.
-- Ak nabíjačku namontujete do rohu, môže to spôsobiť ďalšie
pohyby a narušiť proces automatického nabíjania.
Predmety pred nabíjačkou zabránia samostatnému
automatickému nabíjaniu robotického vysávača.
-- Vyčistite danú oblasť.
liž
prib
VAROVANIE
VAROVANIE
VAROVANIE
pr
liž
ne
1m
Vo vzdialenosti 0,5 m z ľavej a pravej strany a 1m od prednej
strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.
,5 m
ne 0
VAROVANIE
prib
ib
liž
prib
VAROVANIE
0,5 m
ližne
,5 m
ne 0
ližne
prib
pr
ib
0,5 m
liž
ne
1m
Nabíjacie kolíky neskratujte kovovými predmetmi, ako sú
napríklad paličky, skrutkovače atď.
-- Bude to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky.
Ubezpečte sa, že sa na nabíjacej stanici nenachádzajú žiadne
stopy kvapalín.
-- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
Ubezpečte sa, že robotický vysávač nebude vysávať alebo sa
pohybovať cez kvapaliny, ako je napríklad voda, olej alebo
odpad po domácich zvieratách.
-- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
-- Kvapaliny sa môžu rozšíriť prostredníctvom kolies, čo bude mať za
následok ďalšie znečistenie.
Nabíjačku nepoužívajte na žiadne iné účely.
-- Môže to spôsobiť kritické poškodenie nabíjačky alebo požiar.
Neinštalujte nabíjaciu stanicu na tmavú podlahu.
-- Ak je podlaha, kde je nainštalovaná nabíjacia stanica, tmavá, bude mať robotický vysávač
problémy sa k nej vrátiť.
bezpečnostné informácie _09
01bezpečnostné informácie
upozornenie
Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do
elektrickej zásuvky.
-- Aj keď robotický vysávač obsahuje funkciu vlastného nabíjania, v
prípade odpojenia sieťového kábla nabíjacej stanice nebude môcť
svoju batériu nabíjať automaticky.
Počas používania
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
upozornenie
VAROVANIE
Robotický vysávač sa nesmie používať na hrubých kobercoch.
-- Môže to mať za následok problémy s robotickým vysávačom.
-- Môže to mať za následok poškodenie kobercov.
Robotický vysávač nepoužívajte na stoloch alebo iných
vysokých miestach.
-- Môže to mať za následok poškodenie v prípade náhodného
spadnutia zariadenia.
Robotický vysávač môže počas činnosti naraziť do nábytku,
napríklad do nožičiek stoličiek, nožičiek stola, tenkého a
dlhého nábytku atď.
-- Pre rýchlejší a lepší výkon vyložte stoličky na stôl.
Na vrchnú časť robotického vysávača neklaďte žiadne
predmety.
-- Výsledkom môže byť porucha.
Počas vysávania z prístroja okamžite odstráňte akékoľvek
väčšie kusy papiera alebo plastové vrecká.
-- Používanie prístroja s upchatým prívodom dlhší čas môže spôsobiť
kritické poškodenie produktu.
Ak robotický vysávač vydáva neobvyklé zvuky, zápach
alebo dym, okamžite vypnite hlavný vypínač a obráťte sa na
stredisko starostlivosti o zákazníkov.
10_ bezpečnostné informácie
upozornenie
poznámka
poznámka
01bezpečnostné informácie
poznámka
Nepresúvajte robotický vysávač s vloženou nádobou na prach.
-- Môže to spôsobiť odpojenie nádoby na prach, výsledkom čoho
môže byť zranenie alebo vážne poškodenie výrobku.
Robotický vysávač možno nebude schopný pokračovať v
činnosti, ak sa zasekne na prahu vstupu alebo verandy.
-- Robotický vysávač zastaví činnosť z bezpečnostných dôvodov, ak
sa nebude môcť pohnúť viac ako 5 minút.
-- Ak chcete pokračovať v prevádzke, vypnite hlavný vypínač a
potom ho znovu zapnite na mieste, kde môže prístroj pokračovať
vo vysávaní.
Robotický vysávač nemôže úplne povysávať miesta, na ktoré
nedosiahne, ako sú napríklad rohy a miesta medzi sedačkami
a stenami.
-- Tieto miesta príležitostne vyčistite.
Po vysávaní môžu zostávať chumáče prachu, ak robotický vysávač nepovysáva
chumáče prachu, ktoré sa vytvorili počas vysávania.
-- V takomto prípade odstráňte prach iným spôsobom.
Čistenie a údržba
upozornenie
upozornenie
VAROVANIE
Pri čistení tohto výrobku nestriekajte vodu priamo na vonkajšiu
časť prístroja a neutierajte ho prchavými látkami, ako sú
napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol.
-- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
Toto zariadenie smie rozoberať alebo opravovať len
kvalifikovaný servisný technik.
-- V opačnom prípade to môže mať za následok poškodenie
produktu.
Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ktoré sa
nazhromaždili na snímačoch prekážok a zrázu.
-- Nečistoty nazhromaždené na snímačoch budú mať za následok
nepresné fungovanie snímačov.
Snímač zrázu
Snímač prekážok
bezpečnostné informácie _11
VAROVANIE
Pri odstraňovaní cudzích látok vždy použite čistiacu kefu po
vypnutí hlavného vypínača.
-- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok náhle
spustenie zariadenia, čo môže spôsobiť zranenie alebo kritické
poškodenie produktu.
Edge-cleaning side
brush
Power brush
VAROVANIE
VAROVANIE
VAROVANIE
Ak je sieťový kábel poškodený, nechajte ho vymeniť
kvalifikovaným servisným technikom zo strediska starostlivosti
o zákazníkov.
-- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo
úraz elektrickým prúdom.
Pred čistením nabíjačky sa kvôli bezpečnosti ubezpečte, že
ste odpojili sieťový kábel.
Na výmenu batérie kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics.
-- Nepoužívanie originálnych batérií bude mať za následok poruchu
produktu.
12_ bezpečnostné informácie
vlastnosti produktu
Pohodlná funkcia VIRTUAL GUARD
Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota
(virtuálna stena).
•• Čo je rozpoznávanie tvaru stropu (Visionary
mapping plus™)?
Táto funkcia rozpoznáva tvar stropu pomocou
kamery na vrchu zariadenia, čím dochádza k
identifikácii oblasti pre vysávanie a určeniu najlepšej
cesty na prechod a povysávanie každej časti
podlahy.
Jemné vysávanie každého rohu
Keďže robotický vysávač podlahu vysáva postupne ( ) podľa mapy stanovenej funkciou
rozpoznávania tvaru stropu, zariadenie povysáva každý roh podlahy.
Rôzne režimy vysávania
Na splnenie všetkých vašich potrieb sú k dispozícii rôzne režimy vysávania.
2
Približne 1,5 m
3
4
Približne 1,5 m
1
5
6
111 Automatický režim: Povysáva všetky miestnosti automaticky.
222 Bodový režim: Intenzívne povysáva určenú oblasť. Môže sa použiť na vysávanie omrviniek z
chleba alebo sušienok.
333 Maximálny režim: Prevádzka takmer až do vybitia batérie.
444 Manuálny režim: Podlahu môžete ručne povysávať manuálnym posúvaním robotického
vysávača.
555 Režim Turbo: Keďže sa elektrická kefa v tomto režime otáča maximálnou rýchlosťou, produkt
bude čistiť efektívnejšie. (Tento režim môžete prepnúť pomocou diaľkového ovládača.)
666 Oneskorené spustenie: Robotický vysávač povysáva podlahu v stanovenom čase.
vlastnosti produktu _13
Automatické nabíjanie
Keď je batéria slabá, robotický vysávač sa automaticky
nasmeruje do nabíjačky s cieľom vykonania rýchleho
automatického nabitia.
OKRAJOVÁ ČISTIACA BOČNÁ ROTAČNÁ KEFA
Okrajová čistiaca rotačná kefa očistí prach z okrajov.
Prechod cez prah
Približne 1cm
Schodiskový typ
Vertikálny typ
Inovatívny pohonný systém robotického vysávača umožňuje
prechádzanie cez prahy dverí s výškou okolo 1 cm a
povysávanie všetkých miestností. Robotický vysávač možno
kvôli tvaru prahu nebude schopný prejsť cez 1 cm prah dverí.
Vyhýbanie sa prekážkam
Ak robotický vysávač počas vysávania narazí na prekážku,
snímač prekážok umožní vysávaču, aby sa prekážke vyhol a
pokračoval vo vysávaní. (Môže sa stať, že vysávač sa dotkne
tenkých alebo jemných prekážok.)
Ochrana proti spadnutiu
3 snímače zrázu rozpoznajú klesajúce schodíky, ako sú napr.
schody na prahu vstupných dverí, aby robotický vysávač
nespadol zo schodov.
Bezpečnostné zariadenie
zastavenie
14_ vlastnosti produktu
Keď robotický vysávač počas vysávania zdvihnete,
vďaka detekcii snímača dôjde k zastaveniu automaticky
hnaných kolies, elektrickej kefy, sacieho motora a bočnej
rotačnej kefy.
montáž vysávača
Komponenty
02 montáž
■■ Hlavné teleso
■■ Diaľkový ovládač
■■ Nabíjačka (Nabíjacia
stanica)
■■ Ostatné komponenty
(Batérie typu AAA)
Používateľská
ZARIADENIE
príručka (CD-ROM)
VIRTUAL GUARD
/ 2 batérie
Náhradný filter
Čistiaca kefa
Rýchly návod
montáž _15
Názov každého dielu
■■ Hlavná jednotka
Tlačidlo na vysunutie
nádoby na prach
Panel displeja
Snímač Virtual Guard
Kamera
Snímač diaľkového
ovládača
Snímač prekážok
Snímač prekážok
Snímač nárazníka
Predná časť
Tlačidlo na vysunutie
nádoby na prach
Nádoba na prach
Snímač diaľkového
ovládača
Bočná časť
Snímač zrázu
Hnacie koleso
Rotačná bočná kefa
Nabíjací kolík
Hlavný vypínač
Valček
Elektrická kefa
Kryt elektrickej kefy
Snímač zrázu
Kryt batérie
Nabíjací kolík
Hnacie koleso
Snímač zrázu
Spodná časť
16_ montáž
■■ Nabíjačka (Nabíjacia stanica)
Indikátor nabíjania (zelený)
02 montáž
Indikátor
napájania
(červený)
Navijak na kábel
Nabíjacie
koncovky
Predná časť
Zadná časť
■■ VIRTUAL GUARD
Tlačidlo Mode/Power (Režim/
Napájanie)
Indikátor režimu
Snímač detekcie hlavnej
jednotky
Snímač detekcie vzdialenosti
■■ Vloženie batérií
Batérie sa s produktom nedodávajú. Batérie si musíte zakúpiť dodatočne. Pred použitím vložte
alkalické batérie (typ D).
1
Pri stlačenej západke
uzamknutia zdvihnite kryt
zariadenia VIRTUAL GUARD.
2
3
Batérie vložte do zariadenia
VIRTUAL GUARD tak, ako
je to znázornené na nižšie
uvedenom obrázku. (Ak
batérie vložíte s nesprávnou
polaritou, zariadenie
VIRTUAL GUARD nebude
fungovať.)
Po vložení hrotu krytu do
otvoru zatlačte druhý koniec,
kým nezaskočí na svoje
miesto, čím ho zatvoríte.
❈❈ Technické údaje: Alkalické batérie typu D (LR20)
montáž _17
■■ Diaľkový ovládač
Power
(Napájanie)
Nabíjanie
Auto
(Automaticky)
Max
(Maximálne)
Smerové tlačidlá
Spot (Bodové)
(pohyb dozadu sa
nepodporuje.)
Start/Stop
(Spustiť/Zastaviť)
Manual (Ručne)
Turbo
Oneskorené
spustenie
Zvuk
■■ Vloženie batérií do diaľkového ovládania
Pri zakúpení tohto produktu nie sú v diaľkovom ovládači vložené batérie.
Pred použitím vložte alkalické batérie (typ AAA).
1
Pri stlačenej západke
uzamknutia nadvihnite kryt
priestoru pre batérie na
zadnej strane diaľkového
ovládania.
2
3
Batérie vložte do diaľkového
ovládania tak, ako je to
znázornené na nižšie
uvedenom obrázku. (Ak
batérie vložíte s nesprávnou
polaritou, diaľkový ovládač
nebude fungovať.)
Po vložení hrotu krytu do
otvoru zatlačte druhý koniec,
kým nezaskočí na svoje
miesto, čím ho zatvoríte.
❈❈ Technické údaje: Alkalické batérie typu AAA
18_ montáž
■■ Panel displeja
2
1
3
5
4
6
B
7
02 montáž
A
C
8
Časť s displejom
111
-222
---
333
-444
-555
--
Číselný displej
Pomocou čísel, písmen a grafík zobrazuje displej časovača, stav priebehu a chybové kódy.
Indikátor stavu batérie
Nabíjanie: V 3 krokoch zobrazuje postup nabíjania.
Počas používania: Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia batérie sa počas prevádzky
znižuje o každý stupeň od úrovne FULL (Plne nabité). (Keď je batéria úplne vybitá, jeden stupeň
bude blikať, čím zobrazuje nízku úroveň „Lo“.)
Časovač
Ikona časovača sa rozsvieti, keď je naplánované vysávanie.
Režim Turbo
Táto ikona sa rozsvieti po aktivácii režimu Turbo.
Displej režimu vysávania
Po každom stlačení tlačidla režimu vysávania sa zobrazí príslušný režim vysávania.
((((Automatický režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu automatického vysávania.
((((Bodový režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu bodového vysávania.
((((Maximálny režim: Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu maximálneho vysávania.
Časť s tlačidlami
666 Režim vysávania
-- Stlačením vyberiete režim vysávania. Po výbere režimu vysávania spustite vysávanie stlačením
tlačidla ( ).
777 Start/Stop (Spustiť/Zastaviť)
-- Stlačením spustíte/zastavíte vysávanie.
888 Nabíjanie
-- Po stlačení tohto tlačidla sa robotický vysávač vráti do nabíjacej stanice, aby si nabil batériu.
montáž _19
prevádzka vysávača
Inštalácia robotického vysávača
Poradie inštalácie
111 Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača
Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný vypínač na
spodnej strane hlavnej jednotky.
222 Inštalácia nabíjačky
Ak chcete robotický vysávač nabiť, najprv musíte nainštalovať
nabíjačku.
Keďže batéria je pri kúpe produktu vybitá, pred použitím musíte batériu
úplne nabiť.
333 Nabíjanie batérie
Pred použitím robotického vysávača musíte batériu úplne nabiť.
444 Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD
Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch môžete obmedziť s použitím režimu plota
(virtuálna stena).
Zapnutie alebo vypnutie hlavného vypínača
Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť hlavný
vypínač.
Ak vypnete spínač núdzového zastavenia, resetujú sa všetky
nastavenia okrem aktuálneho času a týždňovej rezervácie.
❈❈ Ak približne 1 minútu po zapnutí nestlačíte žiadne tlačidlo,
napájanie sa automaticky preruší, aby sa zabránilo vybitiu
batérie. Na opätovné zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Start/
Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnom telese.
111 Nadvihnite teleso a zapnite hlavný vypínač, pričom dávajte
pozor, aby ste nestlačili žiadne iné tlačidlo.
-- Ak sa ikony nerozsvietia, znamená to, že batéria je vybitá.
V takomto prípade dajte robotický vysávač po zapnutí hlavného
vypínača do nabíjacej stanice.
-- Nastavený čas sa môže líšiť od aktuálneho času.
Ak je nastavený nesprávny čas, nastavte čas na aktuálny čas.
upozornenie
Ak je vypnutý hlavný vypínač, robotický vysávač sa nebude nabíjať, aj keď bude pripojený k
nabíjacej stanici.
20_ prevádzka
Inštalácia nabíjačky
Indikátor
napájania
Indikátor nabíjania
03 prevádzka
111 Nabíjačku nainštalujte na rovný povrch.
222 Vo vzdialenosti 0,5 m z ľavej a pravej strany a 1 m od prednej
strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.
,5 m
žne 0
pribli
ližne
prib
pr
ib
liž
ne
0,5 m
1m
333 Nabíjačku namontujte na miesto, kde k nej bude mať robotický
vysávač jednoduchý prístup.
444 Sieťový kábel uložte pozdĺž steny.
555 Keď je podlaha vyrobená z dreva, nabíjačku namontujte v
rovnakom smere, ako je textúra dreva.
poznámka
Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do
sieťovej zásuvky.
-- Ak nie je do nabíjačky privádzaná žiadna energia, robotický
vysávač nebude schopný nájsť nabíjačku a nebude sa
môcť automaticky nabiť.
-- Ak sa robotický vysávač odpojí od nabíjačky, batéria sa
automaticky vybíja.
prevádzka _21
Nabíjanie
Pri prvotnej kúpe produktu je batéria úplne vybitá a
robotický vysávač musíte nabiť manuálne.
Indikátor
nabíjania
Indikátor
napájania
Zapnite hlavný vypínač na spodnej strane produktu.
111 Po zarovnaní nabíjacích kolíkov hlavnej jednotky s
nabíjacím kolíkom nabíjacej stanice hlavnú jednotku
zatlačte, pokým nebudete z nabíjačky počuť zvuk
nabíjania.
-- Indikátor nabíjania sa rozsvieti nazeleno.
Indikátor
napájania
Indikátor nabíjania
222 Skontrolujte stav nabíjania robotického vysávača.
-- Keď sa spustí nabíjanie, na stavovom displeji panela sa v tejto
fáze zobrazí „zostávajúca kapacita batérie“ a „
“.
-- Po dokončení nabíjania sa na paneli displeja zobrazí indikátor
úrovne batérie „FULL“ (Plne nabité).
Bliká
Bliká
22_ prevádzka
■■ Keď bude počas vysávania displej úrovne batérie blikať,
robotický vysávač prestane vysávať a automaticky sa
nabije v nabíjačke.
■■ Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako
je nabíjacia stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas
vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal vysávať.
■■ Keď počas vysávania bliká úroveň batérie a zobrazí
sa „Lo“, robotický vysávač nebudete môcť ovládať
diaľkovým ovládaním ani tlačidlami na hlavnej jednotke. V
takomto prípade robotický vysávač priamo preneste do
nabíjačky, aby sa nabil. (Dochádza k tomu vtedy, ak je
batéria úplne vybitá.)
Nabíjanie
Plne nabité
<Zobrazenie nabitia>
Nabíjanie Nabíjanie Vyžaduje
ukončené
sa nabitie
poznámka
O batérii
■■ Robotický vysávač je napájaný lítium-iónovou (Li-ion) nabíjateľnou batériou, ktorá je priateľská k
životnému prostrediu a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím zaručuje predĺženú životnosť.
■■ Pri kúpe batérie sa spýtajte strediska starostlivosti o
zákazníka na symbol originálneho dielu (
) a číslo
modelu predtým, ako si ju kúpite.
-- Táto batéria je určená len pre robotické vysávače značky Samsung. Jej používanie v iných
zariadeniach alebo pre iné účely je prísne zakázané.
-- Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
-- Nabíjajte ju na mieste s dobrým vetraním.
-- Batériu nevystavujte ohňu a nenahrievajte ju.
-- Ku koncovkám (+) alebo (-) batérie nepripájajte žiadne kovové predmety.
-- Uchovávajte ju v interiéri (0°C~40°C).
-- Pred likvidáciou produktu batériu zlikvidujte spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
-- Tieto batérie nevyhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom.
-- Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
❈❈ Po skončení životnosti batériu nerozoberajte. Kontaktujte najbližšie stredisko starostlivosti o
zákazníkov.
❈❈ Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie signalizuje blížiaci sa koniec životnosti batérie.
Kontaktujte autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov na výmenu batérie.
Nabíjateľnú batériu, ktorá je zabudovaná v tomto výrobku, nemôže vymeniť používateľ.
Informácie o jej výmene získate u príslušného poskytovateľa servisných služieb.
prevádzka _23
03 prevádzka
•• Pri prvotnej kúpe produktu bude úplné nabitie batérie trvať približne 180 minút a vydrží
približne 100 minút.
•• Čas nabíjania sa môže zvýšiť, keď sa batéria počas nabíjania prehrieva.
•• Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, keď nabíjanie nie je hladké.
Keď robotický vysávač nie je možné nabiť automaticky, skontrolujte nasledovné:
-- Vypnite a zapnite hlavný vypínač na spodnej strane robotického vysávača.
-- Znovu zapojte napájanie nabíjačky.
-- Skontrolujte, či sa na konektore nabíjania nenachádzajú cudzie látky a konektor
nabíjania na hlavnej jednotke a na nabíjačke utrite suchou látkou.
-- Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú predmety, ktoré sú silné
reflektory.
•• Po odpojení od nabíjačky sa robotický vysávač prirodzene vybije.
-- Ak je to možné, robotický vysávač nabite prostredníctvom nabíjačky. (Keď váš
domov nechávate bez dohľadu na dlhú dobu kvôli pracovnej ceste, cestovaniu atď.,
vypnite hlavný vypínač na robotickom vysávači a odpojte napájanie z nabíjačky, aby
ste ich mohli uložiť.)
Montáž zariadenia VIRTUAL GUARD
Pohyb robotického vysávača v konkrétnych úsekoch
môžete obmedziť s použitím režimu plota (virtuálna
stena).
Indikátor režimu
Snímač
detekcie
vzdialenosti
Tlačidlo Mode/
Power (Režim/
Napájanie)
Snímač detekcie
hlavnej jednotky
Činnosti tlačidiel
111 Činnosti indikátorov režimu
-- Režim plota (virtuálna stena): Bliká červený indikátor.
-- Vypnuté: Indikátor nesvieti.
\
222 Nastavenie režimu
-- Vždy, keď stlačíte tlačidlo Mode/Power (Režim/Napájanie),
zvolí sa v tejto fáze režim plota (virtuálna stena) ➝ Vypnutie
napájania.
❈❈ Vzdialenosť virtuálnej steny je minimálne 2,5 m a môže sa
líšiť v závislosti od prostredia a charakteru pohybov robota.
Tvorba plota (virtuálnej steny)
Zariadenie VIRTUAL GUARD vytvára neviditeľnú bariéru, ktorú
robotický vysávač nemôže prekročiť.
Napríklad pred kvetináčmi, nábytkom, vstupnými dverami
atď.
111 Režim plota (virtuálna stena) vyberte pomocou
tlačidla Mode/Power (Režim/Napájanie).
-- Indikátor režimu bude blikať načerveno.
Snímač
vzdialenosti
Vytvorí sa plot (virtuálna
stena).
222 Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte pred
oblasť, pre ktorú chcete vstup robotického vysávača zablokovať.
-- Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte tak, aby snímač detekcie vzdialenosti mohol vytvoriť
neviditeľnú bariéru, cez ktorú robotický vysávač neprejde.
24_ prevádzka
O snímači IrDA
upozornenie
prevádzka _25
03 prevádzka
•• Prenos infračerveného signálu možno nebude
[Priorita infračerveného signálu]
hladký na miestach, ktoré sú vystavené
halogénovým lampám alebo v exteriéri.
•• Robotický vysávač využíva 3 typy infračervených
>
>
zariadení a zariadenie pravdepodobne nebude
pracovať pred iným zariadením s vyššou prioritou.
Diaľkový
zariadenie
Nabíjačka
•• Pri ovládaní robotického vysávača pomocou
ovládač
Virtual guard
diaľkového ovládania môže robotický vysávač
prejsť cez virtuálny plot alebo zariadenie VIRTUAL
GUARD, prípadne ísť proti prekážke, pretože signál diaľkového ovládania má vyššiu prioritu ako
signál zariadenia VIRTUAL GUARD.
•• Pri používaní robotického vysávača na malých priestoroch alebo v malej vzdialenosti môže dôjsť
k jeho poruche z dôvodu rušenia infračervených signálov.
•• Zariadenie VIRTUAL GUARD nainštalujte mimo dosah nabíjačky, pretože ak sa zariadenie
VIRTUAL GUARD nachádza v blízkosti nabíjačky, môže dôjsť k prerušeniu automatického
nabíjania.
•• V prípade súčasného používania viacerých robotických vysávačov môže dôjsť k poruche
spôsobenej rušením infračervených signálov.
Používanie robotického vysávača
Zapnutie/Vypnutie vysávania
Všetky funkcie robotického vysávača môžete zapnúť alebo
vypnúť.
■■ Každá funkcia robotického vysávača funguje len po zapnutí
hlavného vypínača.
■■ Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť
stlačením tlačidla (
) a vyberte funkciu.
Zapnutie alebo vypnutie napájania
Zapnutie napájania
-- Hlavná jednotka: Stlačte tlačidlo (
).
Vypnutie napájania
-- Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo [Power] (Napájanie).
-- Hlavná jednotka: Stlačte a podržte tlačidlo (
) na 3 sekundy.
❈❈ Ak približne 1 minútu po zapnutí nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie
sa automaticky preruší, aby sa zabránilo vybitiu batérie. Na opätovné
zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na
hlavnom telese.
Používanie diaľkového
ovládača
Zapnutie alebo vypnutie vysávania
Spustenie
-- Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Auto (Automaticky), Spot (Bod),
Max (Maximálne) alebo Manual (Ručne).
-- Hlavná jednotka: Stlačením tlačidla (
) vyberte režim Auto
(Automaticky), Spot (Bod) alebo Max (Maximálne) a potom stlačte
tlačidlo (
).
-- Po spustení vysávania sa robotický vysávač začne pohybovať.
) bez výberu režimu vysávania sa začne
❈❈ Stlačením tlačidla (
vykonávať vysávanie v automatickom režime.
Zastavenie
-- Vysávanie zastavíte stlačením tlačidla (
) na diaľkovom ovládači
alebo na hlavnej jednotke.
-- Po zastavení vysávania sa robotický vysávač zastaví.
26_ prevádzka
Používanie tlačidiel na
hlavnej jednotke
Nabíjanie
03 prevádzka
Pomocou tlačidla Recharging (Nabíjanie) môžete robotický
vysávač vrátiť do nabíjačky, aby si nabil batériu.
■■ Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť
stlačením tlačidla (
) a stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).
111 Stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).
-- (“
”) sa zobrazí na paneli displeja a robotický vysávač sa vráti
do nabíjacej stanice, aby si nabil batériu.
222 Ak chcete robotický vysávač zastaviť počas jeho návratu do nabíjačky,
stlačte tlačidlo (
).
333 Ak chcete funkciu automatického nabíjania odskúšať, stlačte tlačidlo
Recharging (Nabíjanie), keď bude robotický vysávač vo vzdialenosti
menej ako 1,5 m od nabíjačky.
Používanie
diaľkového ovládača
Riešenie problémov, keď sa robotický vysávač nevracia do
nabíjačky
-- Skontrolujte inštaláciu nabíjačky
-- Keď sa nabíjačka nachádza na mieste, kde nabíjačka nemôže
robotický vysávač naviesť do nabíjačky.
-- Keď sa nabíjačka nachádza vo vzdialenosti viac ako 5 m od
robotického vysávača.
Robotickému vysávaču môže návrat do nabíjačky trvať dlhšie.
■■ Robotický vysávač nabíjajte ručne v nasledovných prípadoch.
-- Keď je nabíjačka nainštalovaná v rohu.
-- Keď je batéria úplne vybitá.
-- Keď robotický vysávač uviazol kvôli prekážke (nábytok atď.)
-- Keď robotický vysávač nemôže cez prah dverí prejsť na miesto,
kde je nainštalovaná nabíjačka.
Používanie tlačidiel na
hlavnej jednotke
1,
5
m
vp
re
d
u
prevádzka _27
Automatické vysávanie
Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a bude automaticky
vysávať celú domácnosť, kým neukončí jeden cyklus vysávania.
■■ Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnej jednotke
alebo na diaľkovom ovládači bez zvolenia režimu vysávania, spustí sa
automatické vysávanie.
■■ Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej
stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si
počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
■■ Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia
stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal
vysávať.
■■ Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do
nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní: Jedenkrát)
Tlačidlo hlavnej
jednotky
Tlačidlo diaľkového
Poradie konfigurácie
ovládača
111 Nastavte režim.
▶
1-krát
222 Zrušte režim.
O funkcii obnovenia vysávania
•• Ak robotický vysávač vyhodnotí, že sa vysávanie dokončilo,
funkcia obnovenia vysávania sa nevykoná.
poznámka
•• Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať,
prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa
vysávanie dokončilo a vysávanie neobnoví.
upozornenie
•• Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani
nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač
usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu
od začiatku.
•• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
28_ prevádzka
Normálny režim
Režim Turbo
Vysávanie je dokončené
Bodové vysávanie
Tlačidlo hlavnej
jednotky
Približne 1,5 m
Približne 1,5 m
03 prevádzka
Pohodlne môžete povysávať určitú oblasť, ktorá obsahuje
množstvo omrviniek zo sušienok, prach atď.
■■ Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať bodové
vysávanie.
Tlačidlo diaľkového
Poradie konfigurácie
ovládača
111 Nastavte režim.
▶
2-krát
222 Zrušte režim.
-- V režime bodového vysávania robotický vysávač povysáva oblasť
s dĺžkou 1,5 m a šírkou 1,5 m.
-- Po dokončení vysávania sa na robotickom vysávači zobrazí
správa End (Koniec), Stop (Zastavené) a Stand by (Pohotovostný
režim).
poznámka
upozornenie
Normálny režim
Režim Turbo
Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici,
vysávanie bodu sa nepodporuje.
•• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
Vysávanie je
dokončené
prevádzka _29
Maximálne vysávanie
Robotický vysávač sa automaticky pohybuje a vysáva, pokým
sa nevybije batéria a kým nebude úroveň nabitia zobrazovať len
jeden blikajúci stupeň.
■■ Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej
stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač
si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
■■ Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia
stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa
blízko miesta, kde začal vysávať.
■■ Ak sa počas vysávania úroveň nabitia batérie zníži, robotický vysávač
sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a pokračuje vo vysávaní po nabití batérie. (Počet
obnovených vysávaní: Jedenkrát)
Tlačidlo hlavnej
jednotky
Tlačidlo diaľkového
Poradie konfigurácie
ovládača
111 Nastavte režim.
▶
3-krát
2-krát v režime nabíjania
222 Zrušte režim.
O funkcii obnovenia vysávania
•• Ak robotický vysávač vyhodnotí, že vysávanie je skončené,
obnovenie vysávania sa nevykoná.
poznámka
•• Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať,
prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa
vysávanie dokončilo (vysávanie sa neobnoví).
upozornenie
•• Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani
nestáčajte žiadne tlačidlo. V opačnom prípade robotický
vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie
spustí znovu od začiatku.
•• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
30_ prevádzka
Normálny režim
Režim Turbo
Ručné vysávanie
Tlačidlo diaľkového ovládača
03 prevádzka
Pomocou diaľkového ovládača môžete robotický vysávač
presunúť priamo na vysávanie určitej oblasti.
■■ Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať ručné
vysávanie.
■■ Ručné vysávanie môžete vykonávať iba s použitím diaľkového
ovládača.
Poradie konfigurácie
111 Nastavte režim.
222 Zrušte režim.
poznámka
upozornenie
•• Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici,
ručné vysávanie sa nepodporuje.
•• Ak s vysávačom nevykonáte po dobu 1 minúty žiadnu
činnosť, prepne sa do pohotovostného režimu.
•• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na
paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona
Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.
•• Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač
prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa
rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu,
môžete začať vysávať v režime snímača prachu.
Smerové tlačidlá (dopredu,
doľava, doprava)
Pohyb dozadu nie je
podporovaný.
prevádzka _31
Rezervácia časovača
V tomto režime môžete naplánovať spustenie vysávača
jedenkrát v určenom čase.
■■ Naplánované vysávanie sa vykoná, len ak je vysávač pripojený k
nabíjacej stanici.
Diaľkový ovládač
Bliká
Znížiť
Zvýšiť
Znížiť
Zvýšiť
Bliká
Bliká
Bliká
Bliká
Bliká
Zrušenie nastavení
Časový limit
32_ prevádzka
Poradie konfigurácie
111 Stlačte tlačidlo Delay Start
(Oneskorené spustenie).
-- Zobrazí sa aktuálne nastavenie
bliká. Stlačením tlačidla
a
 alebo  nastavíte hodinu.
222 Stlačte tlačidlo Delay Start
(Oneskorené spustenie).
Stlačením tlačidla  alebo 
nastavíte režim čistenia.
-- Môžete nastaviť buď režim
čistenia Auto alebo Max.
333 Stlačte tlačidlo Delay Start
(Oneskorené spustenie).
-- Nastavená hodnota bliká a
nastavenia sú ukončené.
-- Po ukončení nastavení sa
zobrazí nastavený čas a
.
-- Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) počas
nabíjania vysávača alebo nastavovania času, nastavenia sa
zrušia.
-- Uvedomte si, že nastavenia sa zrušia, ak sa vysávač odpojí
od nabíjacej stanice.
-- Ak počas nastavovania času 1 minútu nezadáte žiadnu
hodnotu, vysávač automaticky ukončí režim nastavenia času.
Doplnkové funkcie
Používanie doplnkových funkcií
Režim Turbo
Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli
displeja sa rozsvieti alebo zhasne.
Režim Turbo zapnutý: Elektrická kefa sa otáča maximálnou
rýchlosťou.
Turbo vypnuté (Normálny režim): Elektrická kefa sa otáča
normálnou rýchlosťou.
Výber zvukového efektu
Stlačením tlačidla Sound select (Výber zvuku) zvoľte zvukový
efekt.
■■ Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo sa zvolí Zvukový efekt →
Stlmiť v tomto poradí.
-- Zvukové efekty: Prehráva zvukové efekty.
-- Stlmiť: Nepráva žiadne zvuky alebo hlásenia.
prevádzka _33
03 prevádzka
Robotický vysávač môžete pomocou rôznych doplnkových funkcií používať jednoduchšie
a pohodlnejšie.
■■ Doplnkové funkcie môžete nastavovať len pomocou diaľkového ovládača.
uchovávajte nástroje a filtre
Čistenie robotického vysávača
Pamätajte na spôsoby čistenia a údržby
■■ V prípade poškodenia hlavného vypínača kontaktujte servisného
zástupcu, aby nedošlo k žiadnym nehodám.
■■ Nepoužívajte žiadne prostriedky alebo mechanické zariadenia
nenamontované výrobcom, ktoré by mohli urýchliť deformáciu
robotického vysávača.
■■ Pred čistením robotického vysávača
vždy vypnite hlavný vypínač na spodnej
strane hlavnej jednotky. Mohlo by dôjsť
k náhlej činnosti robotického vysávača a
následnému zraneniu.
Čistenie okienka snímača a kamery
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný
vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.
■■ Na hlavnú jednotku robotického vysávača nikdy priamo nestriekajte
vodu, riedidlo, benzén atď.
■■ Okienko snímača a kameru zľahka utrite
pomocou jemnej látky.
Kamera
Okienko predného snímača
Okienko predného snímača
a kamera
34_ údržba
Okienko snímača zrázu
Okienko zadného snímača
Čistenie nádoby na prach a filtrov
04 údržba
Nádobu na prach pred čistením najprv vyprázdnite.
■■ Pri vyberaní nádoby na prach dávajte pozor, aby ste prach z nádoby
na prach nevysypali.
■■ Nádobu na prach vyprázdnite v nasledovných prípadoch.
111 Keď sa vnútri nádoby na prach nazhromaždí prach.
222 Keď sa náhle zoslabí sila nasávania.
333 Keď sa náhle zvýši hluk.
111 Stlačte tlačidlo vysunutia nádoby na prach (PUSH (STLAČIŤ)) a
nádobu na prach oddeľte jej potiahnutím.
222 Kryt nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na
obrázku.
333 Vyberte filter a sieťovinový filter z nádoby na prach.
Filter
Sieťovinový filter
444 Vytraste prach z filtra, sieťovinového filtra a nádoby na prach.
❈❈ Môžete ich vyčistiť vodou.
Po čistení vodou:
111 Nádoba na prach: Dosucha poutierajte vodu.
poznámka
222 Filter, sieťovinový filter: Úplne ich vysušte a znovu
namontujte.
555 Znovu namontujte filter a sieťovinový filter do nádoby na
prach.
-- Sieťovinový filter namontujte tak, že strana s mriežkou
smeruje nadol. Ak je orientácia nesprávna, nebude sa dať
namontovať.
upozornenie
Ak je nádoba na prach namontovaná bez vloženého filtra, objaví sa chybový kód C08.
Nezabudnite namontovať filter.
666 Zatvorte kryt nádoby na prach a namontujte ju do hlavnej jednotky.
údržba _35
Čistenie robotického vysávača
Čistenie elektrickej kefy
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný
vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.
•• Pretože prach z nádoby na prach sa môže dostať von, vyberte
pred čistením elektrickej kefy nádobu na prach.
upozornenie
111 Potom, ako skontrolujete prítomnosť cudzích látok, kefu oddeľte
stlačením háčika, ktorý upevňuje kryt kefy.
222 Elektrickú kefu vyberte zdvihnutím z hlavnej jednotky.
333 Pomocou čistiacej kefy alebo vysávača odstráňte všetky cudzie
látky, ako sú napríklad dlhé vlasy alebo šnúrky, ktoré sú ovinuté
okolo elektrickej kefy.
36_ údržba
444 Po vyčistení najprv upevnite bočnú stranu elektrickej kefy oproti
hlavnému vypínaču a potom opačnú stranu.
04 údržba
555 Vložte bočnú stranu do dvoch drážok a namontujte ju
jemným posúvaním nadol, kým nezaskočí na svoje miesto.
upozornenie
•• Ak chcete predísť upchatiu robotického vysávača, dávajte pozor, aby ste nepovysávali špáradlá
alebo vatové tampóny.
•• Ak nemôžete odstrániť cudzie predmety, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov.
•• Keďže elektrická kefa zametá prach z podlahy, môžu sa okolo nej omotať dlhé šnúrky alebo
vlasy. Pravidelne kontrolujte a čistite elektrickú kefu.
údržba _37
Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť hlavný
vypínač na spodnej strane hlavnej jednotky.
111 Skontrolujte, či bočná rotačná kefa nie je ohnutá, alebo či na
kefe nie sú zachytené cudzie látky.
222 Natiahnite si gumové rukavice, bočnú rotačnú kefu omotajte
látkou a na túto látku na približne 10 sekúnd vylejte horúcu
vodu.
333 Bočnú rotačnú kefu otočte a postup v kroku 2 zopakujte.
444 Ak je medzi hlavnou jednotkou a bočnou rotačnou kefou
namotaný vlas alebo šnúra, odstráňte ich uvoľnením skrutky
bočnej rotačnej kefy pomocou krížového (+) skrutkovača. Pri
opätovnom skladaní kefy skontrolujte značku „L“ na okrajovej
čistiacej bočnej rotačnej kefe a značku „L“ na hlavnej jednotke
a potom bočnú rotačnú kefu znovu zložte. (Písmeno „R“ je
vylisované na pravej bočnej rotačnej kefe.)
L
Keďže do bočnej rotačnej kefy sa ľahko zachytia vlasy a iné cudzie predmety, nezabudnite ju často
čistiť.
Nadmerné množstvo cudzích predmetov zachytených na bočnej rotačnej kefe ju môže poškodiť.
poznámka
38_ údržba
Čistenie hnacieho kolesa
04 údržba
Pred čistením robota musíte vypnúť hlavný vypínač na spodnej
strane hlavnej jednotky.
■■ Ak sa robotický vysávač začne náhle kľukato pohybovať, na hnacom
kolese sú pravdepodobne zachytené cudzie látky.
111 Pri vyčistení hnacieho kolesa dajte na podlahu jemnú látku a hlavnú
jednotku preklopte, pričom ju opatrne položte na zem.
222 Skontrolujte, či sa tu nenachádzajú cudzie látky a v prípade potreby
ich odstráňte pomocou tyčinky alebo tupými kliešťami.
údržba _39
riešenie problémov
Kontrolný zoznam pred zavolaním servisu
Príznak
Robotický vysávač
pred vysávaním
nefunguje.
Kontrolný zoznam
•• Je namontovaná nádoba na
prach?
•• Namontujte nádobu na prach.
•• Je hlavný vypínač zapnutý?
•• Zapnite hlavný vypínač.
•• Je režim vysávania
paneli displeja?
Robotický vysávač
prestal pracovať
počas vysávania.
Opatrenie, ktoré je potrebné
vykonať
. (Na vypnutie
zapnutý na •• Stlačte tlačidlo
stlačte a podržte tlačidlo
na 3
sekundy alebo dlhšie.)
•• Bliká len jeden stupeň nabitia
batérie a je na paneli displeja
zobrazené „Lo“?
•• Robotický vysávač zdvihnite a
ručne ho pripojte k nabíjačke, aby
sa nabil.
•• Robotický vysávač nebude
fungovať, keď bude batéria v
diaľkovom ovládači vybitá.
•• Vymeňte batérie v diaľkovom
ovládači. (typ AAA)
•• Bliká len jeden stupeň nabitia
batérie a je na paneli displeja
zobrazené „Lo“?
•• Robotický vysávač zdvihnite a
ručne ho pripojte k nabíjačke, aby
sa nabil.
•• Zasekol sa robotický vysávač na
kábloch na podlahe?
•• Vypnite hlavný vypínač a odstráňte
káble.
•• Zasekol sa robotický vysávač na
podlahe s výškovým rozdielom?
-- Hnacie koleso je zdvihnuté.
•• Vypnite hlavný vypínač a robotický
vysávač presuňte na iné miesto,
ktoré chcete povysávať.
•• Je okolo hnacieho kolesa omotaný •• Vypnite hlavný vypínač a odstráňte
tenký uterák (látka)?
tenký uterák.
Počas vysávania je
sila nasávania slabá.
•• Zasekol sa robotický vysávač na
prahu dverí?
•• Vypnite hlavný vypínač a robotický
vysávač presuňte na iné miesto,
ktoré chcete povysávať.
•• Skontrolujte, či nádoba na prach
nie je plná prachu.
•• Robotický vysávač zastavte a
vyprázdnite nádobu na prach.
•• Skontrolujte, či nie je nasávací
otvor upchatý cudzími látkami.
•• Vypnite hlavný vypínač a z
nasávacieho otvoru odstráňte
cudzie látky.
•• Skontrolujte, či nie je upchatý filter. •• Filter dobre vyčistite.
40_ riešenie problémov
Príznak
Opatrenie, ktoré je potrebné
vykonať
•• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka
nabíjačky správne zapojená do
zásuvky.
•• Ak sa vo vzdialenosti približne do 1
m pred nabíjačkou a približne 0,5
m naľavo a napravo od nabíjačky
nachádzajú akékoľvek prekážky,
mali by ste tieto prekážky odstrániť.
•• Ak sa na nabíjacom kolíku
nachádzajú akékoľvek cudzie látky,
poutierajte ich suchou handričkou.
•• Je v blízkosti nabíjačky
namontované zariadenie VIRTUAL
GUARD?
•• Zariadenie VIRTUAL GUARD
preneste na iné miesto, aby
sa robotický vysávač mohol
automaticky nabiť.
Robotický vysávač
prechádza cez
zariadenie VIRTUAL
GUARD.
•• Sú batérie zariadenia VIRTUAL
GUARD vybité?
•• Vymeňte batérie.
(2 alkalické batérie typu D (LR20))
•• Je indikátor režimu vypnutý?
•• Skontrolujte, či je zariadenie
VIRTUAL GUARD vypnuté a potom
zariadenie VIRTUAL GUARD
nastavte na požadovaný režim.
Čas používania
batérie zariadenia
VIRTUAL GUARD je
príliš krátky.
•• Používate mangánové batérie so
suchými článkami?
•• Batérie vymeňte za nové alkalické
batérie.
(2 alkalické batérie typu D (LR20))
Robotický vysávač
náhle začne vysávať
po uhlopriečke.
•• Smer vysávania je stanovený
•• Robotický vysávač môže vysávať
východiskovou polohou. Keďže
po uhlopriečke v nasledovných
vysávač vysáva oblasti podľa
prípadoch.
mapy, eventuálne pokrýva celú
-- Potom, ako sa robotický vysávač
oblasť. (Normálna prevádzka)
nabíjal, pričom bol umiestnený v
Nainštalujte nabíjaciu stanicu v
nabíjacej stanici pod uhlom.
smere textúry dreva a spustite
-- Keď sa robotický vysávač po
vysávanie, kým je robotický
povysávaní danej oblasti presúva
vysávač pripojený k nabíjacej
na iné miesto kratšou trasou.
stanici.
-- Keď uhol kontaktu s prekážkou nie
je vertikálny (90˚).
-- Keď je podlaha z dlažby alebo
dreva.
riešenie problémov _41
05 riešenie problémov
Robotický vysávač
nedokáže nájsť
nabíjačku.
Kontrolný zoznam
Riešenie problémov podľa chybových kódov
CHYBOVÝ KÓD
PRÍČINA
•• Počas navigovania dôjde
k zachyteniu, zaseknutiu
alebo uviaznutiu robotického
vysávača.
RIEŠENIE
•• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
robotický vysávač presuňte na iné miesto.
•• V elektrickej kefe je zachytená •• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z
cudzia látka (šnúra, papier,
elektrickej kefy odstráňte cudzie látky.
hračka atď.).
•• V ľavom hnacom kolese je
•• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z
zachytená cudzia látka (šnúra,
ľavého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
papier, hračka atď.).
•• V pravom hnacom kolese je
•• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
zachytená cudzia látka (šnúra,
z pravého hnacieho kolesa odstráňte cudzie
papier, hračka atď.).
látky.
•• Skontrolujte snímač na
nárazníku.
•• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
odstráňte prekážku, ktorá sa nachádza pred
robotickým vysávačom, alebo ho presuňte na
iné miesto.
•• Na okienku snímača prekážok •• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a
sa nachádza cudzia látka
pomocou jemnej látky z okienka predného a
(prach, škvrny atď.).
zadného snímača cudziu látku utrite.
•• Na okienku snímača zrázu sa •• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane
nachádza cudzia látka (prach,
a pomocou jemnej látky z okienka snímača
škvrny atď.).
zrázu cudziu látku utrite.
•• Nádoba na prach nie je
vložená.
•• Vložte nádobu na prach, kým nebudete počuť
„kliknutie“.
•• V okrajovej čistiacej bočnej
•• Vypnite hlavný vypínač na spodnej strane a z
rotačnej kefe je zachytená
okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy utrite
cudzia látka (šnúra, látka atď.).
cudzie látky.
❈❈ Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) alebo vypnete hlavný vypínač, chybový kód sa vymaže.
42_ riešenie problémov
technické údaje produktu
80 mm (výška)
350 mm (dĺžka)
350 mm (šírka)
161 mm (dĺžka)
Hlavné teleso
Klasifikácia
Mechanické údaje
Elektrické údaje
275 mm (šírka)
Nabíjačka (Nabíjacia stanica)
Položka
SÉRIA SR893*
Priemer
350mm
Výška
80mm
Hmotnosť
3,2 kg
Napájacie napätie
AC 220 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
Príkon nabíjania
40 W
Príkon hlavnej jednotky
40 W
Údaje o batérii
14,4 V/31,68Wh
Typ nabíjania
Automatické nabíjanie/Ručné nabíjanie
Režim vysávania
Auto (Automaticky), Spot (Bodové), Max
(Maximálne), Manual (Ručné),
Oneskorené spustenie
Čas nabíjania
Približne 180 minút
Čas vysávania
(na tvrdej podlahe)
Približne 100 minút
Údaje vysávania
Metóda vysávania
Rozpoznanie tvaru stropu
Typ tlačidiel na hlavnej jednotke
Dotykový typ
technické údaje produktu _43
06 technické údaje produktu
122 mm (výška)
Open Source Announcement
Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
■■ OpenCV :
IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.
By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.
If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.
License Agreement
For Open Source Computer Vision Library
Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.
Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.
Third party copyrights are property of their respective owners.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistribution’s of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistribution’s in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied
warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose are disclaimed.
In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special,
exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods
or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of
liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out
of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.
■■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided
that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS
IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Download PDF