Samsung | SR20K9000UB | Samsung SR20K9000UB Užívateľská príručka (vacuum cleaner)

Séria SR20K9000U✴
POWERbot
používateľská príručka
✻ Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
✻ Len na používanie v interiéri.
Slovenčina
imagine the possibilities
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky
Samsung.
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 1
2016-07-15 오후 5:45:06
Obsah
Bezpečnostné informácie................. 03
Názvy jednotlivých častí................... 15
Súvisiace s elektrickou energiou................................. 06
Pred používaním......................................................... 06
Počas používania........................................................ 06
Čistenie a údržba........................................................ 06
Pred používaním......................................................... 07
Počas používania........................................................ 07
Čistenie a údržba........................................................ 07
Vrchná časť................................................................ 15
Spodná časť............................................................... 15
Panel displeja............................................................. 15
Inštalácia.......................................... 08
Príslušenstvo.............................................................. 09
Nabíjanie........................................... 10
Čistenie a údržba.............................. 16
Čistenie prachového koša........................................... 16
Čistenie snímačov a kamery....................................... 16
Čistenie elektrickej kefy............................................... 17
Čistenie hnacieho kolesa............................................ 17
Poznámky a upozornenia................. 18
Automatické nabíjanie................................................. 11
Nabíjanie.................................................................... 11
Slabá batéria.............................................................. 11
Nabíjanie.................................................................... 18
Počas používania........................................................ 18
Čistenie a údržba........................................................ 19
Informácie o batérii..................................................... 19
Používanie zariadenia POWERbot.... 12
Informačné kódy............................... 20
Zapnutie/vypnutie napájania....................................... 12
Spúšťanie režimu Auto Clean (Automatické vysávanie). 12
Spúšťanie režimu Spot Clean (Bodové vysávanie)....... 12
Nabíjanie.................................................................... 12
Výber režimov vysávania............................................. 13
Používanie diaľkového ovládača...... 14
1 Napájanie/nabíjanie................................................. 14
2 Režimy vysávania.................................................... 14
3 Režimy nasávania.................................................... 14
4 Prídavné funkcie...................................................... 14
5 Ovládanie smeru...................................................... 14
Riešenie problémov.......................... 21
Výstrahy týkajúce sa batérie............. 22
Demontáž batérie....................................................... 22
Oznam týkajúci sa otvoreného
zdrojového kódu............................... 23
Technické parametre........................ 24
SLOVENČINA-02
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 2
2016-07-15 오후 5:45:06
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné informácie
• Pred
VÝSTRAHA
prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju na
budúce použitie.
• Keďže
VÝSTRAHA
nasledujúce prevádzkové pokyny platia pre viacero modelov, charakteristiky
vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.
POUŽITÉ SYMBOLY UPOZORNENIA/VÝSTRAHY
VÝSTRAHA
upozornenie
Indikuje nebezpečenstvo usmrtenia alebo vážneho zranenia.
Indikuje riziko zranenia osôb alebo materiálnych škôd.
INÉ POUŽITÉ SYMBOLY
poznámka
Indikuje, že nasledujúci text obsahuje doplňujúcu dôležitú informáciu.
Označuje odpojiteľnú napájaciu jednotku.
SLOVENČINA-03
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 3
2016-07-15 오후 5:45:06
Bezpečnostné informácie
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia
vrátane nasledujúcich:
PRED POUŽÍVANÍM ZARIADENIA POWERbot SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
Keď zariadenie nepoužívate a pred vykonaním údržby ho odpojte zo zásuvky.
VÝSTRAHA: na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
•Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
•Zariadenie POWERbot ani nabíjačku/dokovaciu stanicu nepoužívajte, ak sú akokoľvek
poškodené.
•Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, ak spadol, poškodil sa, bol ponechaný v exteriéri
alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
•Nabíjačku/dokovaciu stanicu ani zariadenie POWERbot neobsluhujte mokrými rukami.
•Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
•Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak na
ne niekto dozerá a poskytuje im pokyny na bezpečné používanie zariadenia, pričom sú si
vedomé rizík spojených s používaním.
•Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Nabíjačka/dokovacia stanica
•Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky alebo
predlžovacieho kábla.
•Zariadenie nepoužívajte v exteriéri ani na mokrých povrchoch.
•Nabíjačku/dokovaciu stanicu odpojte zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred vykonaním
servisu.
•Na nabíjanie používajte len nabíjačku/dokovaciu stanicu dodanú výrobcom.
•Nepoužívajte zariadenie s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou ani s uvoľnenou
sieťovou zásuvkou.
•Zariadenie neťahajte ani nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel
nezatvárajte dvere ani kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Zabráňte kontaktu kábla s
horúcimi povrchmi.
•Nepoužívajte predlžovacie káble ani zásuvky s nedostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou.
•Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel. Odpojenie vykonajte uchopením za zástrčku, nie za
kábel.
•Batérie neznehodnocujte ani nespaľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
SLOVENČINA-04
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 4
2016-07-15 오후 5:45:06
•Nabíjačku/dokovaciu stanicu sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len
kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
•Nabíjačku/dokovaciu stanicu nevystavujte vysokým teplotám a nedovoľte, aby sa dostali do
kontaktu s vlhkosťou alebo do vlhkého prostredia.
POWERbot
•Nevysávajte tvrdé ani ostré predmety, napríklad sklo, klince, skrutky, mince a pod.
•Nepoužívajte bez založeného filtra. Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do
komory ventilátora prsty ani iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
•Do otvorov nevkladajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor
zablokovaný; otvory chráňte pred prachom, žmolkami z oblečenia, vlasmi a čímkoľvek, čo
môže znížiť prúdenie vzduchu.
•Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistidlo odpadov a pod.).
•Týmto zariadením nevysávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako napríklad
cigarety, zápalky alebo horúci popol.
•Toto zariadenie nepoužívajte na vysávanie horľavých ani zápalných kvapalín, napríklad
benzínu, a nepoužívajte na miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
•Zariadenie nepoužívajte na miestach so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
•Zariadenie nepoužívajte na miestach s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
•Zariadenie nepoužívajte na miestach s destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníkmi s
horiacimi cigaretami a pod.
•Zariadenie POWERbot nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi
vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo
inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
•Pri nadmernom používaní alebo extrémnych teplotách môže dôjsť k únikom z článkov
batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina
dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte
lekársku pomoc.
•Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a záväzkoch,
ktoré sa týkajú špecifických predpisov upravujúcich výrobky, napr. REACH, nájdete na
stránke: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
SLOVENČINA-05
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 5
2016-07-15 오후 5:45:06
Bezpečnostné informácie
VÝSTRAHA
Súvisiace s elektrickou
energiou
ffPredchádzajte riziku úrazu elektrickým prúdom
a požiaru.
–– Nepoškoďte napájací kábel.
–– Napájací kábel neťahajte príliš silno a nedotýkajte
sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
–– Na napájanie viacerých zariadení súčasne
nepoužívajte iný zdroj napájania ako 100 – 240 V
ani viacvýstupové bloky zásuviek. (Nenechávajte
kábel voľne pohodený na zemi.)
–– Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku,
napájací kábel ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
ffOdstráňte prach a cudzie telesá z kolíka a
kontaktnej časti napájacej zástrčky.
–– Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo
poruchy napájania.
VÝSTRAHA
Pred používaním
ffZariadenie POWERbot nepoužívajte v blízkosti
horľavých materiálov.
–– V blízkosti sviečok, stolových lámp, krbov ani
horľavých materiálov, ako sú benzín, alkohol,
riedidlo atď.
ffZariadenie POWERbot je určené na používanie
v domácnosti, preto ho nepoužívajte v podkroví,
pivnici, sklade, priemyselných budovách, mimo
interiérov, na miestach s výskytom vlhkosti (napr.
kúpeľňa, práčovňa) ani na stoloch a poličkách.
ffDokovaciu stanicu používajte výhradne na
stanovené účely.
–– V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo
vážneho poškodenia dokovacej stanice.
ffV záujme bezpečnosti vždy udržiavajte snímač
okrajov povrchu čistý.
VÝSTRAHA
Počas používania
ffV prípade nezvyčajných zvukov, zápachu alebo
dymu vychádzajúcich zo zariadenia POWERbot
zariadenie ihneď vypnite pomocou núdzového
spínača v spodnej časti zariadenia POWERbot a
obráťte sa na servisné stredisko.
VÝSTRAHA
Čistenie a údržba
ffV prípade poškodenia napájacieho kábla sa
obráťte na servisné stredisko a nechajte ho
vymeniť kvalifikovaným opravárom.
–– Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
ffV prípade výmeny batérií overte ich vhodnosť
v servisnom stredisku spoločnosti Samsung
Electronics.
–– Použitie batérií z iných výrobkov môže viesť k
nesprávnemu fungovaniu zariadenia.
–– Mohlo by to viesť k poškodeniu alebo
nesprávnemu fungovaniu zariadenia POWERbot.
ffDbajte na to, aby zariadenie POWERbot
neprechádzalo cez žiadne kvapaliny, ani sa s
nimi nedostalo do kontaktu.
–– Zariadenie POWERbot by sa tým mohlo vážne
poškodiť a pri kontakte koliesok s kvapalinou by ju
mohol rozniesť na ďalšie miesta.
ffNevylievajte žiadne kvapaliny na dokovaciu
stanicu.
–– Hrozí riziko požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
SLOVENČINA-06
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 6
2016-07-15 오후 5:45:06
UPOZORNENIE
Pred používaním
ffPred používaním zariadenia POWERbot doň
vložte prachový kôš.
ffDodržiavajte nasledujúce pokyny na správne
automatické nabíjanie.
–– Dokovaciu stanicu vždy zapnite.
–– Dokovaciu stanicu nainštalujte na miesto, kde ju
môže zariadenie POWERbot jednoducho nájsť.
–– Pred dokovacou stanicou nenechávajte žiadne
predmety.
ffPri inštalácii dokovacej stanice nenechávajte
kábel voľne pohodený na zemi, pretože sa doň
zariadenie POWERbot môže zamotať.
ffZariadenie POWERbot nepoužívajte na
vysávanie čiernych podláh.
–– Zariadenie POWERbot nemusí fungovať normálne.
ffZariadenie POWERbot nezdvíhajte za držiak
prachového koša.
ffOdstráňte všetky predmety vo vzdialenosti 0,5 m
po bokoch dokovacej stanice a 1 m pred ňou.
ffSkontrolujte, či nabíjací kontakt dokovacej
stanice nie je poškodený a či sa na ňom
nenachádzajú žiadne cudzie telesá.
ffDokovaciu stanicu neinštalujte na miesta s
tmavou podlahou.
–– Ak je podlaha v okolí dokovacej stanice tmavá,
zabráni sa tým nabíjaniu.
ffSkôr než začnete s vysávaním, odstráňte všetky
prekážky, ktoré môžu prekážať zariadeniu
POWERbot v pohybe (napr. detské izbové
hojdačky alebo šmýkačky).
UPOZORNENIE
Počas používania
ffPri používaní zariadenia POWERbot na hrubom
koberci sa môže poškodiť zariadenie POWERbot
aj koberec.
–– Zariadenie POWERbot neprejde kobercom
hrubším ako 1 cm.
ffZariadenie POWERbot nepoužívajte na stoloch
ani iných vyvýšených plochách.
–– V prípade pádu sa môže zariadenie poškodiť.
ffZariadenie POWERbot môže narážať do nôh
stoličiek a stolov. Ak ich odložíte, vysávanie
bude rýchlejšie a efektívnejšie.
ffPočas vysávania zariadenie POWERbot
nezdvíhajte a neprenášajte na iné miesto.
ffPri prenášaní na iné miesto zariadenie
POWERbot nedržte za hnacie kolesá.
ffNa zariadenie POWERbot neklaďte žiadne
predmety, pretože by to mohlo spôsobiť jeho
poruchu.
ffPočas používania zariadenia POWERbot ihneď
odstráňte všetky veľké papierové alebo plastové
vrecká, pretože môžu zablokovať nasávací otvor.
ffČerveným ukazovadlom nemierte priamo na ľudí
ani zvieratá.
UPOZORNENIE
Čistenie a údržba
ffZabráňte poškodeniu zariadenia POWERbot
dodržiavaním nasledujúcich opatrení.
–– Zariadenie POWERbot nečistite tak, že naň priamo
nastriekate vodu. Na čistenie nepoužívajte ani
benzén, riedidlo, acetón či alkohol.
ffZariadenie POWERbot nerozoberajte ani
neopravujte. Tieto úkony by mal vykonávať
kvalifikovaný opravár.
ffSnímač prekážok a snímač okrajov povrchu
udržiavajte vždy čisté.
–– Ak sa na snímačoch nahromadia cudzie telesá,
môže dôjsť k ich poruche.
SLOVENČINA-07
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 7
2016-07-15 오후 5:45:06
Inštalácia
Dokovacia stanica musí byť vždy zapojená a zapnutá.
Dokovaciu stanicu nainštalujte na
miesta bez prekážok ani na miesta,
kde nehrozí riziko pádu.
Pr
Pribli
žn
m
e1
žn
ibli
e 0,5
m
DC-I
N
Pribli
žn
e 0,5
m
DC-IN
1
Pripojte konektor
nabíjačky do
dokovacej stanice
2
Pripojte napájací
kábel k nabíjačke
Počas používania nabíjačky
musí strana so štítkom
smerovať nadol.
3
Elektrickú
zástrčku zapojte
do zásuvky
Indikátor napájania (červený)
sa rozsvieti.
SLOVENČINA-08
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 8
2016-07-15 오후 5:45:07
Príslušenstvo
Diaľkové ovládanie
Batérie (typ AAA)
Používateľská príručka
Stručná referenčná
príručka
Napájací kábel
Nabíjačka
Poznámka
ffDokovaciu stanicu nainštalujte na miesto s rovnými podlahami aj stenami.
ffDokovaciu stanicu je najlepšie nainštalovať zarovno so štruktúrou drevenej podlahy.
ffAk je núdzový spínač vypnutý, zariadenie POWERbot sa nebude nabíjať ani v prípade, ak je umiestnené v
dokovacej stanici.
ffDokovaciu stanicu vždy zapnite.
–– Ak nie je dokovacia stanica napájaná, zariadenie POWERbot ju nedokáže nájsť, a tým pádom sa automaticky
nenabije.
–– Ak je zariadenie POWERbot ponechané odpojené od dokovacej stanice, batéria sa vybije.
ffAk je zariadenie POWERbot v režime spánku, nezapne sa ani vtedy, ak vypnete a opäť zapnete núdzový
spínač. Ak chcete režim spánku vypnúť, podržte tlačidlo [Start/Stop] (Spustiť/zastaviť) na zariadení
POWERbot.
SLOVENČINA-09
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 9
2016-07-15 오후 5:45:07
Nabíjanie
Úplné nabitie zariadenia POWERbot pri prvom
nabíjaní po zakúpení trvá približne 240 minút.
Po nabití možno zariadenie POWERbot
používať približne 30 minút.
1
Zapnite núdzový
spínač v spodnej
časti
Zariadenie POWERbot
zapnete zapnutím núdzového
spínača.
VÝSTRAHA
• Menovité vstupné napätie tohto
výrobku je 100 – 240 V.
2
Nabite zariadenie
POWERbot
manuálne vložením
zariadenia do
dokovacej stanice
Dbajte na to, aby boli nabíjacie
kolíky na zariadení POWERbot a
dokovacej stanici zarovnané.
3
Skontrolujte stav
nabíjania
Priebeh nabíjania budú v
sekvencii zobrazovať ikony
„
“. Po skončení
nabíjania sa zobrazia všetky
ikony.
SLOVENČINA-10
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 10
2016-07-15 오후 5:45:07
Automatické nabíjanie
Ak počas vysávania bliká indikátor
batérie, zariadenie POWERbot sa vráti
späť do dokovacej stanice, aby sa
automaticky nabilo.
Nabíjanie
Zariadenie POWERbot môžete
nastaviť tak, aby sa v dokovacej
stanici nabilo počas vysávania.
Slabá batéria
Zariadenie POWERbot nabite
manuálne vložením do dokovacej
stanice.
Kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak sa zariadenie nenabíja:
Skontrolujte stav inštalácie dokovacej
stanice v nasledujúcich prípadoch:
Zariadenie POWERbot nabite manuálne v
nasledujúcich prípadoch:
fdokovacia
f
stanica sa nachádza na mieste, kde k nej
zariadenie POWERbot nemá jednoduchý prístup,
fvzdialenosť
f
medzi dokovacou stanicou a zariadením
POWERbot je väčšia ako 5 m.
–– Môže trvať dlho, kým sa zariadenie POWERbot vráti
do dokovacej stanice, aby sa nabilo
fdokovacia
f
stanica sa nachádza v rohu,
fbatéria
f
je úplne vybitá,
fzariadeniu
f
POWERbot bráni v pohybe prekážka
(nábytok a pod.),
fzariadenie
f
POWERbot nedokáže prejsť prahom v
blízkosti dokovacej stanice (maximálna výška prahu,
cez ktorú dokáže zariadenie POWERbot prejsť, je
približne 1,5 cm.),
findikátor
f
batérie bliká,
fzariadenie
f
POWERbot je nastavené na režim Spot
Clean (Bodové vysávanie) alebo Manual (Manuálne).
SLOVENČINA-11
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 11
2016-07-15 오후 5:45:07
Používanie zariadenia POWERbot
Pred používaním zariadenia POWERbot musíte zapnúť núdzový spínač v spodnej časti jednotky.
Zapnutie/vypnutie napájania
Podržte tlačidlo
dlhšie 3 sekundy.
VÝSTRAHA
• Ak sa zariadenie POWERbot 30 minút
nepoužíva, napájanie sa automaticky vypne.
Spúšťanie režimu Auto
Clean (Automatické
vysávanie)
Stlačte a uvoľnite toto tlačidlo. Vysáva všetky
nastavené miesta až do vybitia batérie.
✻✻Zastavenie vysávania: Stlačte a uvoľnite tlačidlo
Spúšťanie režimu Spot
Clean (Bodové vysávanie)
Stlačte a uvoľnite toto tlačidlo. Zariadenie POWERbot
dôkladne povysáva určený priestor.
Nabíjanie
fNabíjanie
f
Stlačením tohto tlačidla zariadenie POWERbot
môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nabíjalo v
dokovacej stanici počas vysávania.
SLOVENČINA-12
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 12
2016-07-15 오후 5:45:08
Výber režimov vysávania
Režim vysávania
Spôsob výberu
Zobrazená ikona
Auto clean
(Automatické
vysávanie)
Spot clean (Bodové
vysávanie)
Manual clean
(Manuálne
vysávanie)
✻✻Pohyb a smer zariadenia POWERbot
ovláda diaľkový ovládač.
✻✻Keď sa zariadenie POWERbot nabíja, je možné vybrať len režim Auto clean
(Automatické vysávanie).
✻✻Ak sa zariadenie POWERbot nevráti do dokovacej stanice, prepne sa do režimu
spánku. Panel displeja na tele zariadenia sa potom vypne. Stlačením tlačidla
[Start/Stop] (Spustiť/zastaviť) alebo [Power] (Napájanie) zrušte režim spánku.
✻✻Čas nabíjania a vysávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
<Ikony zobrazené v režime spánku>
Spôsob vysávania v jednotlivých režimoch
Približne 1,5 m
Približne 1,5 m
Auto clean
(Automatické vysávanie)
Spot clean
(Bodové vysávanie)
Manual clean
(Manuálne vysávanie)
Vysáva všetky nastavené miesta až
do vybitia batérie.
Dôkladne povysáva určitú
lokalizovanú oblasť. Môžete ho
použiť na povysávanie omrviniek z
chleba alebo sušienok.
Zariadenie POWERbot môžete
ovládať diaľkovým ovládačom
a nastaviť ho na vysávanie
požadovaného miesta.
SLOVENČINA-13
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 13
2016-07-15 오후 5:45:08
Používanie diaľkového ovládača
1 Napájanie/nabíjanie
1
2
1
5
4
3
Power (Napájanie)
Zapnutie/vypnutie napájania zariadenia
POWERbot
Nabíjanie
Nastavenie nabíjania zariadenia
POWERbot v dokovacej stanici počas
vysávania.
Start/Stop
(Spustiť/zastaviť)
Spustenie alebo zastavenie vysávania
2 Režimy vysávania
Auto clean
(Automatické
vysávanie)
Vysáva všetky nastavené miesta až do
vybitia batérie.
Spot clean
(Bodové vysávanie)
Ak chcete intenzívne povysávať presne
určený priestor
3 Režimy nasávania
Vkladanie batérií
Otvorte kryt batérií tak, že stlačíte
západku uzamknutia a kryt
nadvihnete, a potom vložte batérie
podľa znázornenia na obrázku.
Potom kryt znova zatvorte tak, aby
sa s kliknutím zaistil na mieste.
Režim Silence
(Tichý)
Normálny režim
Vysávanie so zníženou úrovňou
prevádzkového hluku
Vysávanie s normálnym sacím výkonom
4 Prídavné funkcie
Zvuk
Každým stlačením tohto tlačidla sa
v sekvencii vyberú možnosti Sound
Effects (Zvukové efekty) → Mute
(Stlmenie zvuku).
5 Ovládanie smeru
Pohyb vpred
Otočenie doľava
Otočenie doprava
Voľba pre pohyb vpred
Voľba pre zatočenie vľavo
Voľba pre zatočenie vpravo
✻✻Pohyb vzad nie je k dispozícii
SLOVENČINA-14
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 14
2016-07-15 오후 5:45:09
Názvy jednotlivých častí
Vrchná časť
1
3
2
5
3
6
7
3
4
8
1
4
2
7
3
4
4
5
8
6
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Panel displeja
Držiak prachového koša
Prijímač signálu diaľkového ovládača
Snímač prekážok
Prachový kôš
Kamera
Rukoväť prachového koša
Snímač nárazníka
Spodná časť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nabíjacie kolíky
Elektrická kefa
Kryt elektrickej kefy
Snímač okrajov povrchu
Valček
Kryt batérie
Tlačidlo krytu elektrickej kefy
Hnacie koleso
Núdzový spínač
5
Panel displeja
1
3
2
4
5
10
6
7
8
9
12
11
1. Stlmenie zvuku
2. Informačný indikátor
3. Indikátor batérie
4. Auto clean (Automatické vysávanie)
5. Spot clean (Bodové vysávanie)
6. Manual clean (Manuálne vysávanie)
7. Režim Silence (Tichý)
8. Normálny režim
9. Nabíjanie
10. Tlačidlo bodového vysávania
11. Tlačidlo Start/Stop (Spustiť/zastaviť)
12. Tlačidlo nabíjania
SLOVENČINA-15
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 15
2016-07-15 오후 5:45:09
Čistenie a údržba
Pred čistením zariadenia POWERbot je potrebné vypnúť núdzový spínač.
Čistenie prachového koša
1 Vyberte prachový kôš
kryt
2 Odstráňte
prachového koša
prach z
3 Odstráňte
prachového koša a
cyklónovej jednotky
„Cvaknutie“
cyklónovú
4 Odpojte
jednotku od krytu
prachového koša a
umyte prachový kôš a
filter
prachový
5 Zmontujte
kôš
prachový kôš do
6 Vložte
tela zariadenia tak, aby
zacvakol
Čistenie snímačov a kamery
Zľahka ich pretrite jemnou handričkou. Nepoužívajte vodu ani čistiace roztoky.
Kamera
Okienko predného
snímača
Snímače okrajov
povrchu
Okienko zadného
snímača
SLOVENČINA-16
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 16
2016-07-15 오후 5:45:11
Čistenie elektrickej kefy
kryt
1 Odstráňte
elektrickej kefy
elektrickú
2 Vyberte elektrickú kefu 3 Vyčistite
kefu
ON
OFF
ON
OFF
elektrickú kefu
4 Vráťte
na miesto
kryt elektrickej
5 Založte
kefy na miesto
Čistenie hnacieho kolesa
na podlahu jemnú tkaninu a umiestnite na
1 Položte
ňu zariadenie POWERbot lícom nadol.
tupej rúrky alebo pinzety odstráňte cudzie
2 Pomocou
telesá.
SLOVENČINA-17
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 17
2016-07-15 오후 5:45:12
Poznámky a upozornenia
Nabíjanie
Počas používania
Poznámka
Poznámka
ffAk sa batéria počas nabíjania prehreje, nabíjanie
môže trvať dlhšie.
ffAk automatické nabíjanie nefunguje, vykonajte
nasledujúce:
–– Vypnite a zapnite núdzový spínač (v spodnej časti
zariadenia POWERbot).
–– Odpojte zástrčku dokovacej stanice a znova ju
zapojte.
–– Odpojte dokovaciu stanicu a skontrolujte, či sa na
nabíjacích kolíkoch nenachádzajú cudzie telesá,
a suchou tkaninou alebo handričkou vyčistite
zariadenie POWERbot a nabíjacie kolíky dokovacej
stanice.
–– Skontrolujte, či sa v blízkosti dokovacej stanice
nenachádzajú prekážky, napríklad reflexné
predmety, stoličky a pod.
ffAk je zariadenie POWERbot ponechané
odpojené od dokovacej stanice, batéria sa
vybije.
–– Snažte sa zaistiť, aby sa zariadenie POWERbot
nabíjalo v dokovacej stanici. (Ak však plánujete
odísť na dlhší čas, napr. na služobnú cestu alebo
dovolenku, vypnite núdzový spínač a odpojte
dokovaciu stanicu.)
ffZariadenie POWERbot sa môže počas vysávania
zaseknúť na prahoch a pod.
–– Ak chcete obnoviť jeho prevádzku, vypnite
núdzový spínač, premiestnite zariadenie
POWERbot na miesto, kde sa môže bez
problémov pohybovať, a potom znova zapnite
napájanie.
ffZariadenie POWERbot nedokáže úplne vyčistiť
priestory, ku ktorým sa nedostane, napr. rohy,
priestory medzi stenou a pohovkou a pod.
–– Na ich pravidelné čistenie preto používajte iný
nástroj.
ffZariadenie POWERbot nedokáže povysávať
zhluky nečistôt, ktoré tak môžu zostať na
podlahe aj po vysávaní.
–– Na ich pravidelné čistenie preto používajte iný
nástroj.
ffAk sa v režime automatického vysávania
príliš vybije batéria, zariadenie POWERbot sa
najprv nabije a po skončení nabíjania dokončí
vysávanie zvyšných priestorov. (Frekvencia
opakovania vysávania: 1-krát)
ffPočas nabíjania zariadenia POWERbot nie je
možné vybrať ani aktivovať režim bodového/
manuálneho vysávania.
ffKeď je zariadenie POWERbot v režime
automatického vysávania, zariadenie zbytočne
nepremiestňujte a nestláčajte žiadne tlačidlá.
Vysávač pri nich usúdi, že vysávanie bolo
dokončené a začne celý proces odznova.
ffPred vysávaním pomocou zariadenia
POWERbot zatvorte dvere. Zariadenie
POWERbot dokáže prechádzať do miestností
cez prahy, aj keď majú menej ako 5 cm.
SLOVENČINA-18
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 18
2016-07-15 오후 5:45:12
ffNepokúšajte sa zariadenie POWERbot používať
v blízkosti šmýkačiek, interiérových hojdačiek,
hrncov, krbov ani na miestach s prítomnosťou
plameňa alebo vlhkosti.
–– V opačnom prípade to môže mať za následok
stratu majetku.
ffNelíhajte si do blízkosti spusteného zariadenia
POWERBOT.
–– Vlasy by sa vám mohli zachytiť v elektrickej kefe,
čo by mohlo viesť k zraneniu.
Čistenie a údržba
Informácie o batérii
Poznámka
ffBatérie nakupujte v autorizovaných servisných
strediskách spoločnosti Samsung a pred
nákupom skontrolujte symbol originálneho dielu
(
) a názov modelu.
ffTáto batéria je výlučne určená pre zariadenie
POWERbot od spoločnosti Samsung
Electronics. Nepoužívajte ju pre žiadne iné
výrobky.
ffBatériu nerozoberajte ani neupravujte.
Poznámka
ffBatériu nehádžte do ohňa a nezahrievajte ju.
ffAk ste umyli prachový kôš a filter vodou
–– Prachový kôš: utrite do sucha.
–– Filter: pred ďalším použitím ho úplne vysušte na
tienistom mieste.
ffAk potrebujete viac filtrov, zakúpte si ich v
autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti
Samsung.
Upozornenie
ffPri nasadzovaní a vyberaní filtra dávajte
pozor, aby sa vám prsty nezasekli v prívode
prachového koša.
ffZabráňte tomu, aby zariadenie POWERbot
povysávalo špáradlá, vatové tampóny a pod.,
pretože by sa mohlo týmito cudzími telesami
upchať.
ffK nabíjacím kontaktom (+, -) nepripájajte žiadne
kovové predmety.
ffBatériu skladujte v interiéri (pri teplote 0 °C ~
40 °C).
ffAk batéria nefunguje správne, nerozoberajte
ju. Obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
ffČas nabíjania batérie a čas používania sa môže
skracovať častejším používaním batérie. Ak
sa dosiahla životnosť batérie a už sa nenabíja
správne, nechajte ju vymeniť v servisnom
stredisku spoločnosti Samsung.
ffZáručná doba na batériu je 6 mesiacov odo dňa
zakúpenia.
ffAk máte problém s odstránením cudzieho
telesa z elektrickej kefy, obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung.
ffKeďže elektrická kefa počas vysávania zberá
nečistoty z podlahy, môžu v nej uviaznuť
cudzie telesá, napríklad nitky, dlhé vlasy a pod.
Najlepšie výsledky pri vysávaní dosiahnete, ak ju
budete pravidelne kontrolovať a čistiť.
SLOVENČINA-19
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 19
2016-07-15 오후 5:45:12
Informačné kódy
paneli displeja
1 Na
sa zobrazujú
informačné kódy
uvedené nižšie
Informačné kódy
sa zobrazí kód,
2 Keď
vypnite núdzový spínač,
prečítajte si nasledujúce
pokyny a prijmite
náležité opatrenie
kód po
3 Informačný
zapnutí núdzového
spínača zmizne
Kontrolný zoznam
Zariadenie POWERbot sa zachytilo, zaseklo, uviazlo alebo
zdvihlo počas pohybu.
fVypnite
f
núdzový spínač a premiestnite zariadenie POWERbot na iné
miesto.
V elektrickej kefe sa zaseklo cudzie teleso.
fVypnite
f
núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z elektrickej kefy.
V ľavom hnacom kolese sa zaseklo cudzie teleso.
fVypnite
f
núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
V pravom hnacom kolese sa zaseklo cudzie teleso.
fVypnite
f
núdzový spínač a odstráňte cudzie teleso z hnacieho kolesa.
Je potrebné skontrolovať snímač nárazníka.
fVypnite
f
a znova zapnite núdzový spínač.
fAk
f informačný kód nezmizne, obráťte sa na servisné stredisko.
Na snímači prekážok sa nahromadili cudzie telesá.
fVypnite
f
núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite predný a zadný
snímač.
Na snímači okrajov povrchov sa nahromadili cudzie telesá.
fVypnite
f
núdzový spínač a jemnou handričkou vyčistite snímač okrajov
povrchov.
SLOVENČINA-20
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 20
2016-07-15 오후 5:45:13
Riešenie problémov
Príznak
Kontrolný zoznam
Zariadenie POWERbot
vôbec nefunguje.
fSkontrolujte,
f
či je zapnutý núdzový spínač.
fSkontrolujte,
f
či sa na paneli displeja zobrazujú všetky ikony.
fSkontrolujte,
f
či nie je vybitá batéria zariadenia POWERbot.
fAk
f nefunguje diaľkový ovládač, vymeňte v ňom batérie (typ AAA).
Zariadenie POWERbot
sa počas vysávania
zastavilo.
fAk
f pohyb zariadenia POWERbot zastaví prekážka, napríklad kábel, prah a pod.,
zdvihnite ho a premiestnite mimo prekážky.
–– Ak sa v hnacom koliesku zasekne nejaká tkanina alebo šnúrka, vypnite núdzový
spínač, tkaninu alebo šnúrku odstráňte a potom zariadenie opäť zapnite.
Sací výkon je nízky.
fAk
f je v prachovom koši priveľa prachu, sací výkon sa môže znížiť. Vypnite núdzový
spínač a vyprázdnite prachový kôš.
fAk
f je nasávanie (v spodnej časti zariadenia POWERbot) zablokované cudzím
telesom, vypnite núdzový spínač a toto cudzie teleso odstráňte.
fAk
f sa náhle zvýši miera hluku, vypnite núdzový spínač a vyprázdnite prachový kôš.
fAk
f je prachový kôš zmontovaný nesprávne, sací výkon sa môže znížiť. Vypnite
núdzový spínač a pozrite si informácie týkajúce sa zostavenia na strane 17.
Zariadenie POWERbot
nedokáže nájsť
dokovaciu stanicu.
fSkontrolujte,
f
či nedošlo k výpadku elektrického prúdu alebo či nie je napájacia
zástrčka odpojená.
fOdstráňte
f
všetky prekážky z okolia dokovacej stanice, ktoré môžu brániť zariadeniu
POWERbot v návrate k dokovacej stanici.
fAk
f sú nabíjacie kolíky znečistené cudzími telesami, môže to negatívne ovplyvniť
nabíjanie. Odstráňte cudzie telesá z kolíkov.
Zariadenie POWERbot
zrazu začalo vysávať
diagonálne.
fSkontrolujte,
f
či je dokovacia stanica nainštalovaná rovnobežne s textúrou drevenej
podlahy alebo dlaždíc.
fZariadenie
f
POWERbot môže čistiť diagonálnym smerom, ak sa presúva do iného
priestoru najkratšou cestou. V diagonálnom smere sa môže pohybovať aj v prípade,
ak prišlo do kontaktu s prekážkami pod takýmto uhlom, ak sa nabíjalo v dokovacej
stanici pod uhlom alebo ak je štruktúra drevenej podlahy alebo dlaždíc orientovaná
týmto smerom.
Zariadenie POWERbot
nepovysáva určitý
priestor.
fSkontrolujte
f
inštaláciu dokovacej stanice a ak je nainštalovaná v blízkosti úzkeho
priechodu alebo dverí, premiestnite ju na iné miesto.
–– Ak je dokovacia stanica nainštalovaná v blízkosti úzkeho priechodu alebo dverí,
zariadenie POWERbot nedokáže prejsť priechodom ani cez prah.
SLOVENČINA-21
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 21
2016-07-15 오후 5:45:13
Výstrahy týkajúce sa batérie
Batériu integrovanú v tomto produkte sami nedemontujte (ani sa ju nepokúšajte demontovať). V prípade
potreby výmeny batérie sa obráťte na servis alebo nezávislého kvalifikovaného technika. Tieto pokyny sú
určené výhradne pre servis alebo nezávislého kvalifikovaného technika.
VÝSTRAHA
V ZÁUJME VLASTNEJ BEZPEČNOSTI SA NEPOKÚŠAJTE BATÉRIU DEMONTOVAŤ SAMI A NEHÁDŽTE
JU DO OHŇA. BATÉRIU NEROZOBERAJTE, NEDRVTE ANI NEPREPICHUJTE.
Demontáž batérie
Pre rozobratie odstráňte POWERbot z dokovacej stanice.
Z bezpečnostných dôvodov pred demontážou zariadenie POWERbot vypnite.
POWERbot 2 Odstráňte kryt
1 Zariadenie
položte a otočte
prachového koša
naopak. Potom
odskrutkujte 2 skrutky.
príslušného priestoru
3 Zvyberte
batériu a
odpojte konektor.
Správna likvidácia batérií tohto produktu
(Platné v krajinách so systémami separovaného zberu batérií.)
Podľa značiek na batérii, podľa informácií v návode alebo na balení sa batérie tohto produktu nesmú likvidovať
spolu s iným odpadom z domácnosti. Prípadné chemické značky Hg, Cd alebo Pb označujú, že batéria obsahuje
ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty uvedené v smernici ES 2006/66.
Batériu, ktorá sa nachádza v tomto produkte, nemôže vymieňať používateľ. Informácie o jej výmene získate od
poskytovateľa servisu. Batériu sa nepokúšajte demontovať ani ju likvidovať v ohni. Batériu nerozoberajte, nedrvte
ani neprepichujte. Ak chcete produkt vyhodiť, skládka odpadu podnikne príslušné opatrenia na recykláciu a
spracovanie produktu vrátane batérie.
SLOVENČINA-22
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 22
2016-07-15 오후 5:45:13
Oznam týkajúci sa otvoreného zdrojového kódu
Softvér tohto výrobku obsahuje softvér open source. Kompletný príslušný zdrojový kód môžete získať na obdobie troch
rokov po poslednom zaslaní tohto výrobku odoslaním e-mailu na adresu mailto:oss.request@samsung.com.
Kompletný príslušný zdrojový kód je možné získať aj na fyzickom médiu, napríklad na disku CD-ROM. Bude sa
vyžadovať minimálny poplatok.
Prostredníctvom nasledujúcej adresy URL http://opensource.samsung.com/opensource/VR9000H/seq/0 sa dostanete
na stránku na prevzatie zdrojového kódu a k informáciám o licencii na zdrojový kód súvisiace s týmto produktom. Táto
ponuka platí pre každého príjemcu týchto informácií.
SLOVENČINA-23
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 23
2016-07-15 오후 5:45:13
Technické parametre
Klasifikácia
Mechanické
parametre
(POWERbot)
Parametre napájania
Vysávanie
Položka
Podrobné informácie
Rozmery
(hĺbka x výška x dĺžka)
Hmotnosť
Snímač
Typ tlačidiel zariadenia
POWERbot
Napájacie napätie
Spotreba energie
Údaje o batérii
Typ nabíjania
Režim vysávania
Doba nabíjania
Doba vysávania
378 mm x 135 mm x 362 mm
4,3 kg
Rozpoznávanie tvaru stropu (technológia vizuálneho
mapovania Visionary mapping plus TM)
Dotykové
100 – 240 V, 50 Hz/60 Hz
80 W
Lítium-iónová 21,6 V/39 Wh
Automatické nabíjanie/manuálne nabíjanie
Automatické, bodové, manuálne
Približne 240 minút
Približne 30 minút
(normálny režim/v závislosti od tvrdosti podlahy)
✻✻Čas nabíjania a vysávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
✻✻Tento vysávač je v súlade s nasledovnými nariadeniami:
–– Smernica RTTE: 1999/5/ES
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EHS
–– Smernica o nízkom napätí: 2006/95/ES
Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese http://www.samsung.com v časti Support (Podpora)
V časti Product Support (Podpora produktov) do vyhľadávania zadajte názov modelu.
SLOVENČINA-24
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 24
2016-07-15 오후 5:45:13
Poznámky
SLOVENČINA-25
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 25
2016-07-15 오후 5:45:13
11_SR20K9000U@_SK_00749B-00_GE.indd 26
2016-07-15 오후 5:45:13
Download PDF

advertising