Samsung | 2233BW | Samsung 2233BW Používateľská príručka

SyncMaster 2233BW/2233GW
LCD monitor
Návod na používanie
Bezpečnostné pokyny
Poznámky
Poznámka
Tieto bezpečnostné pokyny musíte dodržiavať, aby sa zaručila vaša bezpečnosť a predišlo sa škodám
na majetku.
Nezabudnite si pokyny pozorne prečítať a používajte produkt správnym spôsobom.
Upozornenie/výstraha
V opačnom prípade to môže spôsobiť usmrtenie alebo fyzické zranenie.
V opačnom prípade to môže spôsobiť fyzické zranenie alebo škody na majetku.
Bežne zvyklosti
Zakázané
Vždy dôležité prečítať a porozumieť
Nerozoberať
Odpojiť prípojku zo zásuvky
Nedotýkať sa
Uzemnením sa predchádza úrazu elektrickým prúdom
Napájanie
Ak počítač nepoužívate dlhší čas, prepnite ho do režimu DPM.
Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho do režimu aktívnej obrazovky.
Tu uvedené obrázky slúžia len ako referencia a nevzťahujú sa na všetky prípady
(alebo krajiny).
Odkaz na pokyny pre funkcie potlačenia zvyškového obrazu
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku, prípadne poškodenú alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami, keď ju odpájate
alebo pripájate k zásuvke.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Uistite sa, že pripojíte sieťový kábel k uzemnenej sieťovej zásuvke.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
fyzické zranenie.
1
Bezpečnostné pokyny
Zaistite, aby bola sieťová zástrčka zapojená pevne a správne do sieťovej zásuvky.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.
Nasilu neohýbajte alebo neťahajte sieťovú zástrčku a nedávajte na ňu
žiadny ťažký materiál.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.
K rovnakej sieťovej zásuvke nepripájajte viacero zariadení.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar z dôvodu prehriatia.
Počas používania produktu neodpájajte napájací kábel.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie produktu spôsobené zásahom elektrickým prúdom.
Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, preto je potrebné, aby bol stály prístup k sieťovej zásuvke.
•
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Používajte len sieťový kábel dodaný našou spoločnosťou. Nepoužívajte dodaný sieťový kábel od iného produktu.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
Inštalácia
Ak monitor inštalujete v oblasti vystavenej veľkej prašnosti, vysokým alebo
nízkym teplotám, vysokej vlhkosti, chemickým látkam, kde je 24-hodín nepretržite v činnosti, ako napríklad na letiskách, železničných staniciach a podobne,
vždy sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne poškodenie vášho monitora.
Pri premiestňovaní dávajte pozor, aby vám monitor nespadol.
•
Mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osoby,
ktorá ho prenáša.
Zaistite, aby produkt zdvihli a prenášali aspoň dve osoby.
•
V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/
alebo poškodenie produktu.
Keď produkt inštalujete do skrinky alebo stojanu, uistite sa, že predný
koniec na spodnej strane produktu neprečnieva von.
•
V opačnom prípade môže spadnúť alebo spôsobiť fyzické zranenie.
•
Použite veľkosť skrinky alebo stojanu, ktorá je vhodná pre produkt.
2
Bezpečnostné pokyny
DO BLÍZKOSTI PRODUKTU NEDÁVAJTE SVIEČKY, LAPAČE
HMYZU, CIGARETY A OHREVNÉ ZARIADENIA.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.
Ohrevné zariadenia uchovajte čo najďalej od sieťového kábla alebo
produktu.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Neinštalujte ho na zle vetrané miesta, ako napríklad polička na knihy
alebo vstavaná skriňa.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu
vnútornej teploty.
Monitor opatrne položte.
•
Nedodržanie tohto postupu by mohlo poškodiť monitor.
Neumiestňujte prednú stranu produktu na podlahu.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť poškodenie obrazovky displeja.
Zaistite, aby nástenný držiak nainštalovala autorizovaná inštalačná
spoločnosť.
•
V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
•
Uistite sa, že inštalujete určený nástenný držiak.
Svoj produkt nainštalujte na dobre vetranom mieste. Zaistite, že vôľa
od steny bude väčšia ako 10 cm.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu
vnútornej teploty.
Zaistite, aby sa baliaca vinylová fólia uchovala z dosahu detí.
•
V opačnom prípade môže spôsobiť vážne zranenie (udusenie), ak sa
s ňou deti budú hrať.
Ak sa výška vášho monitora dá nastaviť, na stojan počas znižovania
nepoložte žiadny objekt alebo časť svojho tela.
•
Mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osoby,
ktorá ho prenáša.
Čistenie
Keď čistíte puzdro monitora alebo povrch obrazovky TFT-LCD, utrite ju jemne
navlhčenou jemnou handričkou.
3
Bezpečnostné pokyny
Čistič nestriekajte priamo na povrch produktu.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť odfarbenie a poškodenie štruktúry a povrch obrazovky sa môže olupovať.
Produkt čistite pomocou jemnej handričky, a to len pomocou čistiaceho prostriedku pre monitory. Ak musíte použiť iný čistiaci prostriedok
ako čistiaci prostriedok pre monitory, rozrieďte ho s vodou v pomere
1:10.
Keď čistíte kolíky sieťovej zástrčky alebo oprašujete sieťovú zásuvku,
čistite ju suchou handričkou.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar.
Pri čistení produktu sa uistite, že odpojíte sieťový kábel.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Pri čistení produktu najprv odpojte napájací kábel a vyčistite ho mäkkou suchou handričkou.
•
(Nepoužívajte chemikálie, ako napríklad vosk, benzén, alkohol, riedidlo, prípravok proti hmyzu, mazaciu látku alebo čistiaci prostriedok.) Tieto chemikálie môžu zmeniť vzhľad povrchu produktu a
spôsobiť olupovanie štítkov s pokynmi na produkte.
Pretože sa povrch produktu dá jednoducho poškriabať, uistite sa, že
použijete len určenú handričku.
•
Použite určenú handričku s pridaním len malého množstva vody.
Pretože sa produkt môže poškriabať, ak sa na handričke nachádza
akýkoľvek cudzí materiál, nezabudnite ju pred použitím poriadne
vyprášiť.
Pri čistení produktu nestriekajte vodu priamo na hlavné telo produktu.
•
Zaistite, že voda neprenikne do produktu a že sa produkt nenamočí.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zlyhanie.
Ostatné
Produkt predstavuje produkt pod vysokým napätím. Zaistite, aby používatelia svojpomocne produkt nerozoberali, neopravovali alebo neupravovali.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar. Ak je produkt potrebné opraviť, kontaktujte servisné stredisko.
Ak z produktu vychádza čudný zápach, zvuk alebo dym, okamžite
odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte servisné stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
4
Bezpečnostné pokyny
Neumiestňujte tento produkt na miesta, kde je vystavený vlhkosti,
prachu, dymu, vode alebo do vozidla.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Keď vám produkt spadne alebo sa rozbije kryt, vypnite napájanie a
odpojte sieťový kábel. Kontaktujte servisné stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Ak prebieha búrka alebo sa blýska, nedotýkajte sa sieťového kábla
alebo kábla antény.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický
kábel alebo kábel signálu.
•
V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom, poškodenie produktu alebo požiar z dôvodu poškodenia kábla.
Nezdvíhajte alebo neposúvajte produkt dozadu a dopredu alebo doprava a doľava, zatiaľ čo držíte len sieťový kábel alebo káble signálu.
•
V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom, poškodenie produktu alebo požiar z dôvodu poškodenia kábla.
Uistite sa, že vetrací otvor nie je zablokovaný stolom alebo záclonou.
•
V opačnom prípade to môže mať za následok požiar z dôvodu nárastu
vnútornej teploty.
Na produkt nedávajte žiadne nádoby obsahujúce vodu, vázy, črepníky,
lieky alebo akékoľvek kovy.
•
Ak do produktu prenikne voda alebo cudzie materiály, odpojte sieťový kábel a kontaktujte servisné stredisko.
•
Môže to spôsobiť zlyhanie produktu, úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
V blízkosti produktu nepoužívajte alebo neuchovávajte zápalný sprej
alebo horľavý materiál.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
Do produktu nevkladajte žiadne kovy, ako napríklad paličky, mince,
kolíky a oceľ, prípadne horľavé objekty, ako napríklad zápalky alebo
papier (cez vetracie otvory, vstupné a výstupné konektory atď.).
•
Ak do produktu prenikne voda alebo cudzie materiály, odpojte sieťový kábel a kontaktujte servisné stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Keď dlhý čas používate statické zobrazenie na obrazovke, môže sa
vyskytnúť zvyškový obraz alebo vytvorenie škvŕn.
•
Ak svoj produkt dlhý čas nepoužívate, prepnite ho do režimu spánku
alebo použite pohybujúci sa šetrič obrazovky.
5
Bezpečnostné pokyny
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu, ktoré sú vhodné pre produkt.
•
V opačnom prípade si môžete poškodiť zrak.
Ak sa budete nepretržite približovať k obrazovke produktu, môže sa
zhoršovať zrak.
Aby sa obmedzilo namáhanie zraku, urobte si aspoň 5-minútovú prestávku po každej hodine používania monitora.
Neinštalujte ho na nestabilnom mieste, ako napríklad do nestabilného
stojana, na nerovný povrch alebo na miesto vystavené vibráciám.
•
V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/
alebo poškodenie produktu.
•
Ak produkt použijete na mieste vystavenom vibráciám, môžu poškodiť produkt a spôsobiť požiar.
Pri prenášaní produktu vypnite napájanie a odpojte sieťovú zástrčku,
kábel antény a všetky káble pripojené k produktu.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Zaistite, aby sa deti nevešali na produkt alebo na neho neliezli.
•
Produkt môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie alebo smrť.
Ak produkt nebudete dlhý čas používať, odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť prehriatie alebo požiar z dôvodu zaprášenia a môže mať za následok požiar z dôvodu zásahu
elektrickým prúdom alebo unikania.
Na produkt nedávajte žiadne ťažké predmety, hračky alebo konfekciu,
ako napríklad koláčiky atď., ktoré by mohli prilákať záujem detí.
•
Vaše deti by sa mohli zavesiť na produkt a spôsobiť jeho pád, čo by
mohlo spôsobiť fyzické zranenie alebo smrť.
Produkt neotáčajte spodnou stranou nahor alebo s ním nepohybujte,
zatiaľ čo držíte len stojan.
•
V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie a/
alebo poškodenie produktu.
Produkt nedávajte na miesto vystavené priamemu slnečnému svetlu
alebo do blízkosti akéhokoľvek zdroja tepla, ako napríklad oheň alebo
ohrievač.
•
Toto môže znížiť životnosť produktu a môže spôsobiť požiar.
6
Bezpečnostné pokyny
Na produkt nepúšťajte žiadne objekty alebo do produktu nenarážajte.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Produkt nedávajte do blízkosti zvlhčovača alebo kuchynského stola.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Ak uniká plyn, nedotýkajte sa produktu alebo sieťovej zástrčky, ale
okamžite vetrajte.
•
Ak sa vyskytne iskra, môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
Ak bol produkt dlhý čas zapnutý, panel displeja sa zahreje. Nedotýkajte sa ho.
•
Malé príslušenstvo uchovajte na mieste mimo dosahu detí.
Buďte opatrní pri nastavovaní uhla produktu alebo výšky stojana.
•
Toto môže spôsobiť fyzické zranenie, pretože si môžete privrznúť
ruku alebo prsty.
•
Taktiež, ak produkt nadmerne zakloníte, môže spadnúť a spôsobiť
fyzické zranenie.
Neinštalujte produkt na miesto, ktoré je dostatočne nízko, aby na neho
dočiahli deti.
•
V opačnom prípade môže spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie.
•
Pretože predná časť produktu je ťažká, nainštalujte produkt na rovnom a stabilnom povrchu.
Na produkt nedávajte žiadne ťažké predmety.
•
Môže to spôsobiť fyzické zranenie a/alebo poškodenie produktu.
Dobré držanie tela pri používaní monitora
Keď používate produkt, používajte ho v správnej polohe.
•
Pri pozeraní na produkt majte vystretý chrbát.
•
Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou by mala byť v
rozsahu 45 až 50 cm. Na obrazovku sa pozerajte z mierne
vyššieho miesta, ako je výška obrazovky.
•
Keď používate produkt, používajte ho v správnej polohe.
•
Nastavte uhol tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
7
Bezpečnostné pokyny
•
Ruky umiestnite kolmo k bokom a udržujte ramená v
rovine so zadnou stranou ruky.
•
Lakte udržujte pri 90 stupňoch.
•
Kolená nechajte pri väčšom uhle ako 90 stupňov a päty
uchovajte pevne na podlahe. Ruky uchovajte nižšie ako
je pozícia srdca.
8
Úvod
Obsah balenia
Poznámka
Uistite sa, prosím, že ste s monitorom obdržali aj nasledujúce položky.
Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte predajcu.
Aby ste zakúpili voliteľné vybavenie, kontaktujte miestneho predajcu.
Rozbalenie
Monitor
Manuály
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
Používateľská príručka
(Nie je k dispozícii na všetkých miestach)
Káble
Kábel D-Sub
Napájací kábel
Ostatné
Čistiaca handrička
Krúžok na uchytenie kábla
9
Kábel DVI (voliteľná možnosť)
Úvod
Poznámka
Tento prvok sa dodáva len pri vysokolesklých čiernych produktoch ako typická súčasť produktu.
Váš monitor
Úvodné nastavenia
Pomocou tlačidla nahor alebo nadol vyberte jazyk.
Zobrazený obsah sa prestane po 40 sekundách zobrazovať.
Vypnite a zapnite tlačidlo napájania. Opätovne sa zobrazí.
Môže sa zobraziť až trikrát (3). Nezabudnite upraviť rozlíšenie PC skôr, ako dosiahnete maximálny
počet.
Poznámka
Rozlíšenie zobrazené na obrazovke je optimálne rozlíšenie pre tento produkt.
Nastavte rozlíšenie svojho PC tak, aby bolo rovnaké ako optimálne rozlíšenie pre tento produkt.
Predná časť
Tlačidlo MENU [MENU/ ]
Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku. Použite ho aj na opustenie ponuky
OSD alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.
Tlačidlo Brightness [ ]
Keď sa zobrazenie na obrazovke (OSD) na obrazovke nenachádza, stlačte tlačidlo,
aby ste nastavili jas.
>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou
10
Úvod
Customized Key[
]
Môžete prispôsobiť priradenie tlačidla pre tlačidlo Custom (Vlastné) v závislosti
od vášho výberu.
Poznámka
Prispôsobené tlačidlo môžete nakonfigurovať na požadovanú funkciu cez Setup
> Customized Key.
Tlačidlá nastavenia [
]
Tieto tlačidlá vám umožnia nastaviť položky v ponuke.
Tlačidlo zadania [
]
Aktivuje označenú položku v ponuke.
Stlačte tlačidlo „ “, potom vyberte videosignál zatiaľ, čo je OSD vypnuté. (Ak
je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo
, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim – analógový alebo klientsky
vstupný signál.)
Poznámka
Ak zvolíte režim Digital, musíte monitor pomocou kábla DVI pripojiť k portu DVI
vašej grafickej karty.
>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou
Tlačidlo AUTO
Použite toto tlačidlo pre automatické nastavenie.
>> Kliknutím sem zobrazíte klip s animáciou
Hlavný vypínač [
]
Toto tlačidlo použite na zapínanie a vypínanie produktu.
Indikátor napájania
Táto kontrolka svieti počas normálnej prevádzky a raz blikne po uložení vašich
nastavení.
Poznámka
Ďalšie informácie o funkciách úspory energie nájdete v časti Šetrič energie popísanej v príručke. Za účelom uchovania energie VYPNITE monitor, keď nie je
potrebný alebo vtedy, keď ho necháte dlhý čas bez dozoru.
Zadná časť
Poznámka
Konfigurácia na zadnej časti monitora sa môže odlišovať v závislosti od produktu.
11
Úvod
Port POWER
Pripojte napájací kábel monitora do portu POWER na zadnej strane monitora.
Port DVI IN
Pripojte kábel DVI do portu DVI IN na zadnej strane monitora.
Port RGB IN
Pripojte kábel D-sub do zásuvky 15-kolíkového portu RGB IN na zadnej strane monitora.
Uzamknutie Kensington
Uzamknutie Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť
osobitne.) Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto,
kde ste ho zakúpili.
Poznámka
Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Použitie zabezpečovacieho zámku Kensington proti odcudzeniu
1.
Vložte uzamkýnacie zariadenie do priečinku Kensington na monitore (
a otočte ho v smere uzamknutia ( ).
2.
Pripojte kábel zámku Kensington.
3.
Upevnite zámok Kensington k stolu alebo k ťažkému statickému predmetu.
Poznámka
Ďalšie informácie o káblových pripojeniach nájdete v časti Pripájacie káble.
12
)
Úvod
Krúžok na uchytenie kábla
•
Upevnite káble pomocou krúžku na uchytenie tak, ako je zobrazené na obrázku.
13
Pripojenia
Pripájacie káble
Pripojte napájací kábel monitora do portu power na zadnej strane monitora.
Pripojte napájací kábel monitora do najbližšej zásuvky.
Použite pripojenie vhodné pre váš počítač.
Pomocou konektora D-sub (analógový) na videokarte.
•
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu D-sub na zadnej strane monitora.
[RGB IN]
Pomocou konektora DVI (digitálny) na videokarte.
•
Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora.
[DVI IN]
Pripojenie k počítaču Macintosh.
•
Pripojte monitor k počítaču Macintosh pomocou pripojovacieho kábla D-sub.
Poznámka
Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.
14
Pripojenia
Použitie podstavca
Zloženie podstavca
Poznámka
Monitor môžete nakloniť nahor pri uhle -1˚ až 20˚.
( ±1,0°)
Pripojenie podstavca
Do tohto monitora sa dá zapojiť podložka upevňovacieho rozhrania 100 mm x 100 mm kompatibilná
s normou VESA.
A. Monitor
B. Upevňovacia podložka rozhrania (predáva sa samostatne)
1.
Vypnite monitor a odpojte jeho napájací kábel.
2.
Položte monitor LCD lícnou stranou nadol na rovný povrch s mäkkou tkaninou, kvôli ochrane
obrazovky.
3.
Odskrutkujte tri skrutky a od monitora LCD odpojte podstavec.
4.
Zarovnajte upevňovaciu prepojovaciu podložku s otvormi na zadnom kryte upevňovacej podložky a zaistite ju štyrmi skrutkami, ktoré sa dodali s ramenným typom držiaka, držiakom na
upevnenie na stenu alebo iným držiakom.
15
Pripojenia
•
Nepoužívajte dlhšie skrutky ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú stranu monitora.
•
Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky
podľa normy VESA sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
•
Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky
podľa normy VESA.
Skrutky nadmerne nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo to
môže spôsobiť jeho pád, ktorý by mal za následok fyzické zranenie.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za tento druh nehôd.
•
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické
zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA
alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu
produktu.
•
Aby ste monitor upevnili na stenu, mali by ste si zakúpiť súpravu na upevnenie
na stenu, ktorá vám umožní namontovať monitor aspoň 10 cm od povrchu steny.
•
Ďalšie informácie získate od najbližšieho servisného strediska spoločnosti Samsung. Samsung Electronics nezodpovedá za poškodenia spôsobené používaním
iného než predpísaného podstavca.
•
Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.
16
Používanie softvéru
Ovládač monitora
Poznámka
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte disk CD-ROM, ktorý
sa dodal s týmto monitorom. Inštalácia ovládača sa mierne odlišuje v závislosti od
operačného systému. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú vhodné pre váš operačný
systém.
Pripravte si čistý disk a preberte súbor programu s ovládačom z internetovej webovej
stránky, ktorá je tu uvedená.
Internetová webová stránka:
http://www.samsung.com/ (Celosvetovo)
Inštalácia ovládača pre monitor (automatická)
1.
Vložte disk CD do mechaniky CD-ROM.
2.
Kliknite na tlačidlo „Windows“.
3.
V zozname vyberte svoj model monitora a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
4.
Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo „Continue Anyway (Aj tak pokračovať)“.
Potom kliknite na tlačidlo „OK“ (operačný systém Microsoft® Windows® XP/2000).
17
Používanie softvéru
Poznámka
Tento ovládač monitora má logo osvedčenia MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.
Certifikovaný ovládač bude k dispozícii na domovskej stránke monitorov značky Samsung.
http://www.samsung.com/
Inštalácia ovládača pre monitor (manuálna)
Microsoft® Windows Vista™‚ operačný systém
1.
Vložte disk CD s príručkou do mechaniky CD-ROM.
2.
Kliknite na tlačidlo
(Štart) a na položku „Control Panel (Ovládací panel)“. Potom dvakrát
kliknite na položku „Appearance and Personalization (Vzhľad a prispôsobenie)“.
3.
Kliknite na „Personalization (Prispôsobenie)“ a potom na „Nastavenia obrazovky“.
4.
Kliknite na položku „Advanced Settings... (Rozšírené nastavenie...)“.
5.
Kliknite na kartu „Vlastnosti“ na karte „Monitor“. Ak je tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ nefunkčné, znamená to, že konfigurácia vášho monitora sa dokončila. Monitor môžete používať v
danom stave.
18
Používanie softvéru
Ak sa zobrazí správa “Windows needs... (Operačný systém Windows potrebuje...)“ tak, ako je
zobrazené na nižšie uvedenom obrázku, kliknite na tlačidlo „Continue (Pokračovať)“.
Poznámka
Tento ovládač monitora má logo osvedčenia MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.
Certifikovaný ovládač bude k dispozícii na domovskej stránke monitorov značky Samsung.
6.
Kliknite na kartu „Update Driver... (Aktualizovať ovládač...)“ na karte „Driver (Ovládač)“.
7.
Začiarknite začiarkávacie políčko „Prehľadávať počítač pre softvér ovládača“ a kliknite na možnosť „Vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v počítači“.
8.
Kliknite na položku „Have Disk... (Z diskety…)“ a vyberte priečinok (napríklad disk D:\), kde
sa nachádza súbor na nastavenie ovládača a kliknite na tlačidlo „OK“.
19
Používanie softvéru
9.
Zo zoznamu modelov monitorov vyberte model, ktorý zodpovedá vášmu monitoru a kliknite na
tlačidlo „Next (Ďalej)“.
10. Na nasledujúcich obrazovkách postupne po sebe kliknite na tlačidlá „Close (Zatvoriť)“ → „Close
(Zatvoriť)“ → „OK“ → „OK“.
20
Používanie softvéru
Operačný systém Microsoft® Windows® XP
1.
Vložte disk CD do mechaniky CD-ROM.
2.
Kliknite na položky „Start (Štart)“ → „Control Panel (Ovládací panel)“ a potom kliknite na ikonu
„Appearance and Themes (Vzhľad a nastavenie)“.
3.
Kliknite na ikonu „Display (Obrazovka)“ a vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“ a potom kliknite
na položku „Advanced... (Rozšírené...)“.
4.
Kliknite na tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ na karte „Monitor“ a vyberte kartu „Driver (Ovládač)“.
5.
Kliknite na položku „Update Driver... (Aktualizovať ovládač...)“ a vyberte možnosť „Install from
a list or... (Inštalovať zo zoznamu alebo...)“ a potom kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
21
Používanie softvéru
6.
Vyberte položku „Don't search, I will... (Nevyhľadávať, ja budem...)“, potom kliknite na tlačidlo
„Next (Ďalej)“ a potom kliknite na položku „Have disk (Z diskety)“.
7.
Kliknite na tlačidlo „Browse (Prehľadávať)“, potom vyberte A:(D:\Driver), v zozname modelov
vyberte model svojho monitora a kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
8.
Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo „Continue Anyway (Aj tak pokračovať)“.
Potom kliknite na tlačidlo „OK“.
Poznámka
Tento ovládač monitora má logo osvedčenia MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.
Certifikovaný ovládač bude k dispozícii na domovskej stránke monitorov značky Samsung.
22
Používanie softvéru
http://www.samsung.com/
9.
Kliknite na tlačidlo „Close (Zatvoriť)“ a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
10. Dokončila sa inštalácia ovládača monitora.
Operačný systém Microsoft® Windows® 2000
Keď sa na monitore zobrazí „Digital Signature Not Found (Nenašiel sa digitálny podpis)“, postupujte
podľa nasledujúcich krokov.
1.
Vyberte tlačidlo „OK“ v okne „Insert disk (Vložte disketu)“.
2.
Kliknite na tlačidlo „Browse (Prehľadávať)“ v okne „File Needed (Je potrebný súbor)“.
3.
Vyberte položku A:(D:\Driver), potom kliknite na tlačidlo „Open“ a potom kliknite na tlačidlo
„OK“.
Spôsob inštalácie
1.
Kliknite na „Start (Štart)“, „Setting (Nastavenie)“, „Control Panel (Ovládací panel)“.
2.
Dvakrát kliknite na ikonu „Display (Obrazovka)“.
3.
Vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“ a kliknite na tlačidlo „Advanced Properties (Spresniť)“.
4.
Vyberte položku „Monitor“.
Prípad 1: Ak tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ nie je aktívne, znamená to, že monitor je nakonfigurovaný správne. Zastavte inštaláciu
Prípad 2: Ak je tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ aktívne, kliknite na tlačidlo „Properties (Vlastnosti)“ a potom postupne postupujte podľa nasledujúcich krokov.
5.
Kliknite na položku „Driver (Ovládač)“, potom kliknite na položku „Update Driver... (Aktualizovať ovládač)“ a potom na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
6.
Vyberte položku „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver (Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som mohol vybrať príslušný
23
Používanie softvéru
ovládač)“, potom kliknite na položku „Next (Ďalej)“ a potom kliknite na položku „Have disk (Z
diskety)“.
7.
Kliknite na tlačidlo „Browse (Prehľadávať)“ a potom vyberte položku A:(D:\Driver).
8.
Kliknite na tlačidlo „Open (Otvoriť)“ a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
9.
Vyberte model svojho monitora a kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“ a potom kliknite na tlačidlo
„Next (Ďalej)“.
10. Kliknite na tlačidlo „Finish (Dokončiť)“ a potom na tlačidlo „Close (Zatvoriť)“.
Ak sa zobrazí okno „Digital Signature Not Found (Nenašiel sa digitálny podpis)“, kliknite na
tlačidlo „Yes (Áno)“. Následne kliknite na tlačidlo „Finish (Dokončiť)“ a potom na tlačidlo
„Close (Zatvoriť)“.
Operačný systém Microsoft® Windows® Millennium
1.
Kliknite na „Start (Štart)“, „Setting (Nastavenie)“, „Control Panel (Ovládací panel)“.
2.
Dvakrát kliknite na ikonu „Display (Obrazovka)“.
3.
Vyberte kartu „Settings (Nastavenie)“ a kliknite na tlačidlo „Advanced Properties (Spresniť)“.
4.
Vyberte kartu „Monitor“.
5.
Kliknite na tlačidlo „Change (Zmeniť)“ v oblasti „Monitor Type (Typ monitora)“.
6.
Vyberte „Specify the location of the driver (Určiť umiestnenie ovládača)“.
7.
Vyberte „Display a list of all the driver in a specific location (Zobraziť zoznam všetkých ovládačov na určenom umiestnení)“ a potom kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
8.
Kliknite na tlačidlo „Have Disk (Z diskety)“.
9.
Uveďte A:\(D:\driver), potom kliknite na tlačidlo „OK“.
10. Vyberte položku „Show all devices (Zobraziť všetky zariadenia)“ a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a potom kliknite na tlačidlo „OK“.
11. Následne vyberajte tlačidlo „Close (Zatvoriť)“ a tlačidlo „OK“, až kým nezatvoríte dialógové
okno Display Properties (Obrazovka – vlastnosti)
Operačný systém Microsoft® Windows® NT
1.
Kliknite na tlačidlo „Start (Štart)“, „Settings (Nastavenie)“, „Control Panel (Ovládací panel)“ a
potom dvakrát kliknite „Display (Displej)“.
2.
V okne s informáciami o registrácii obrazovky kliknite na kartu Settings (Nastavenie) a potom
kliknite na položku „All Display Modes (Všetky režimy obrazovky)“.
3.
Vyberte režim, ktorý si želáte použiť (Rozlíšenie, počet farieb a vertikálnu frekvenciu) a potom
kliknite na tlačidlo „OK“.
4.
Kliknite na tlačidlo „Apply (Použiť)“ ak vidíte, že po stlačení tlačidla „Test“ funguje obrazovka
normálne. Ak zobrazenie nie je normálne, zmeňte ho na odlišný režim (režim s nižším rozlíšením,
farbami alebo frekvenciou).
Poznámka
Ak sa vo všetkých režimoch obrazovky nenachádza žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnu frekvenciu tak, že sa obrátite na časť Predvolené režimy časovania v používateľskej príručke.
24
Používanie softvéru
Operačný systém Linux
Aby ste spustili X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý predstavuje typ súboru so systémovými nastaveniami.
1.
Na prvej a druhej obrazovke stlačte tlačidlo „Enter“ po aktivovaní súboru X86Config.
2.
Tretia obrazovka slúži na nastavenie myši.
3.
Nastavte myš pre svoj počítač.
4.
Nasledujúca obrazovka slúži na výber klávesnice.
5.
Nastavte klávesnicu pre svoj počítač.
6.
Nasledujúca obrazovka slúži na nastavenie monitora.
7.
Najskôr nastavte horizontálnu frekvenciu pre váš monitor. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
8.
Nastavte vertikálnu frekvenciu pre svoj monitor. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
9.
Zadajte názov modelu vášho monitora. Táto informácia nebude mať vplyv na skutočné vykonanie
X-Window.
10. Dokončili ste nastavenie svojho monitora. Po nastavení iného požadovaného hardvéru aktivujte
X-Window.
Natural Color
Natural Color Softvérový program
Jedným z najnovších problémov pri používaní počítača je, že farby vytlačených obrázkov cez tlačiareň
alebo iné obrázky naskenované skenerom alebo digitálnym fotoaparátom nie sú totožné s obrázkami,
ktoré sa zobrazujú na monitore. Softvér Natural Color je najlepším riešením pre tento problém. Predstavuje systém správy farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s Kórejským
inštitútom pre výskum elektroniky a telekomunikácií (ETRI). Tento systém je dostupný len pre monitory Samsunga zjednocuje farbu obrázkov na monitore s vytlačenými alebo naskenovanými obrázkami. Ohľadom ďalších informácií sa obráťte na Pomocníka (F1) v softvérovom programe.
25
Používanie softvéru
Spôsob inštalácie softvéru Natural Color
Do mechaniky CD-ROM vložte CD disk, ktorý bol pribalený s monitorom Samsung. Potom sa spustí
úvodná obrazovka programu Natural Color. Na úvodnej obrazovke kliknite na položku Natural Color,
aby ste nainštalovali softvér Natural Color.
Aby ste program nainštalovali manuálne, vložte disk CD, ktorý vám bol dodaný spolu s monitorom
od spoločnosti Samsung do mechaniky CD-ROM, kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) systému Windows
a vyberte položku [Run...] (Spustiť...). Zadajte D:\color\NCProSetup.exe a potom stlačte tlačidlo [Enter]. (Ak mechanika, v ktorej je vložený disk CD nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)
Spôsob odstránenia softvérového programu Natural Color
Vyberte položku „Setting/Control Panel (Nastavenie/Ovládací panel)„ v ponuke „Start (Štart)“ a potom
dvakrát kliknite na „Add/Delete a program (Pridať/Odstrániť program)“. Zo zoznamu vyberte položku
Natural Color a potom kliknite na tlačidlo „Add/Delete (Pridať alebo odstrániť)“.
MagicTune™
Inštalácia
1.
Vložte inštalačný disk CD do mechaniky CD-ROM.
2.
Kliknite na inštalačný súbor MagicTune™.
Poznámka
Ak sa nezobrazí roztváracie okno na inštaláciu softvéru pre hlavnú obrazovku, postupujte v inštalácii pomocou spúšťacieho súboru MagicTune na disku CD.
3.
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku „Next (Ďalej)“.
4.
Keď sa zobrazí okno programu Sprievodca inštaláciou, kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
5.
Vyberte položku „I agree to the terms of the license agreement (Súhlasím s podmienkami licenčnej
zmluvy)“, aby ste prijali podmienky používania.
6.
Vyberte si priečinok na inštaláciu programu MagicTune™.
7.
Kliknite na tlačidlo „Install (Inštalovať)“.
8.
Zobrazí sa okno „Installation Status (Stav inštalácie)“.
9.
Kliknite na tlačidlo „Finish (Dokončiť)“.
26
Používanie softvéru
10. Po skončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí ikona spustenia MagicTune™. Program
spustíte dvojitým kliknutím na túto ikonu.
Ikona spustenia MagicTune™ sa nemusí zobraziť v závislosti od technických údajov počítačového systému alebo monitora. Ak sa to stane, stlačte tlačidlo F5.
Problémy s inštaláciou
Inštaláciu programu MagicTune™ môžu ovplyvniť faktory, ako napríklad grafická karta, matičná
doska a sieťové prostredie.
Systémové požiadavky
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows® 2000 alebo novšom.
Hardvér
•
32 MB pamäte a viac
•
Pevný disk min. 60 MB
Ďalšie informácie získate na webovej stránke MagicTune™.
Odinštalovanie
Program MagicTune™ sa dá odstrániť len pomocou možnosti „Add or Remove Programs (Pridať alebo
odstrániť programy)“ v Control Panel (Ovládacom paneli) systému Windows®.
Na odstránenie programu MagicTune™ vykonajte nasledujúce kroky.
1.
Prejdite na [Task Tray (Panel úloh)] → [Start (Štart)] → [Settings (Nastavenie)] a v ponuke
vyberte položku [Control Panel (Ovládací panel)]. Ak sa program používa v systéme Windows® XP, prejdite na [Control Panel (Ovládací panel)] v ponuke [Start (Štart)].
2.
Kliknite na ikonu „Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)“ v položke Control Panel (Ovládací panel).
3.
Na obrazovke „Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)“ prejdite nadol, aby
ste našli položku „MagicTune™.“ Kliknite na ňu, aby ste ju označili.
4.
Kliknutím na tlačidlo „Change/Remove (Zmeniť alebo odstrániť)“ odstránite program.
5.
Kliknutím na položku „Yes (Áno)“ spustíte proces odinštalovania.
6.
Počkajte, kým sa nezobrazí dialógové okno „Uninstall Complete (Odinštalovanie sa dokončilo)“.
Poznámka
Navštívte webovú stránku MagicTune™, kde nájdete podporu pre MagicTune™, najčastejšie otázky
(otázky a odpovede) a aktualizácie softvéru.
27
Používanie softvéru
MultiScreen
Inštalácia
1.
Vložte inštalačný disk CD do mechaniky CD-ROM.
2.
Kliknite na inštalačný súbor MultiScreen.
Poznámka
Ak sa nezobrazí roztváracie okno na inštaláciu softvéru pre hlavnú obrazovku, postupujte v inštalácii pomocou spúšťacieho súboru MultiScreen na disku CD.
3.
Keď sa zobrazí okno programu Sprievodca inštaláciou, kliknite na tlačidlo „Next (Ďalej)“.
4.
Vyberte položku „I agree to the terms of the license agreement (Súhlasím s podmienkami licenčnej
zmluvy)“, aby ste prijali podmienky používania.
5.
Vyberte si priečinok na inštaláciu programu MultiScreen.
6.
Kliknite na tlačidlo „Install (Inštalovať)“.
7.
Zobrazí sa okno „Installation Status (Stav inštalácie)“.
8.
Kliknite na tlačidlo „Finish (Dokončiť)“.
9.
Po skončení inštalácie sa na pracovnej ploche zobrazí ikona spustenia Multiscreen. Program
spustíte dvojitým kliknutím na túto ikonu.
Ikona spustenia Multiscreen sa nemusí zobraziť v závislosti od technických údajov počítačového systému alebo monitora. Ak sa to stane, stlačte tlačidlo F5.
Problémy s inštaláciou
Inštaláciu programu MultiScreen môžu ovplyvniť faktory, ako napríklad grafická karta, matičná doska
a sieťové prostredie.
28
Používanie softvéru
Systémové požiadavky
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
MultiScreen odporúčame používať v systéme Windows® 2000 alebo novšom.
Hardvér
•
32 MB pamäte a viac
•
Pevný disk min. 60 MB
Odinštalovanie
Program Multiscreen sa dá odstrániť len pomocou možnosti „Add or Remove Programs (Pridať alebo
odstrániť programy)“ v Control Panel (Ovládacom paneli) systému Windows®.
Na odstránenie programu Multiscreen vykonajte nasledujúce kroky.
Vyberte položku „Setting/Control Panel (Nastavenie/Ovládací panel)„ v ponuke „Start (Štart)“ a potom
dvakrát kliknite na „Add/Delete a program (Pridať/Odstrániť program)“.
Zo zoznamu vyberte položku Multiscreen a potom kliknite na tlačidlo „Add/Delete (Pridať alebo odstrániť)“.
29
Nastavenie monitora
Priame funkcie
AUTO
Keď stlačíte tlačidlo „AUTO“, objaví sa obrazovka automatického nastavenia tak, ako je to zobrazené
na animovanej obrazovke v strede.
Automatické nastavenie umožňuje monitoru samostatné nastavenie prichádzajúceho Analog (analógového) signálu. Hodnoty Fine, Coarse a Position sa nastavujú automaticky.
( K dispozícii iba v režime Analog)
Ak automatické nastavenie správne nefunguje, opätovne stlačte tlačidlo „AUTO“, aby ste nastavili
obraz s väčšou presnosťou.
Ak zmeníte rozlíšenie v položke control panel (Ovládací panel), automatická funkcia sa vykoná
automaticky.
Zamknutie a odomknutie OSD
Keď stlačíte tlačidlo AUTO po uzamknutí OSD
Keď stlačíte tlačidlo MENU po uzamknutí OSD
30
Nastavenie monitora
Toto je funkcia, ktorá uzamkne OSD, aby sa uchovali aktuálne stavy nastavení a zabránilo sa iným
používateľom v ich zmene.
Uzamknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo MENU, aby ste aktivovali funkciu
uzamknutia OSD.
Odomknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo MENU, aby ste deaktivovali funkciu uzamknutia OSD.
Poznámka
Aj napriek tomu, že funkcia uzamknutia nastavenia OSD je aktivovaná, stále môžete nastavovať jas a
kontrast, prípadne nastaviť Customized Key (
) pomocou priameho tlačidla.
Customized key
Môžete prispôsobiť priradenie tlačidla pre tlačidlo Custom (Vlastné) v závislosti od vášho výberu.
Aby ste pozreli zobrazenú prevádzkovú obrazovku vtedy, keď stlačíte tlačidlo [
funkcie prispôsobeného tlačidla, kliknite na názov každej funkcie.
] po nastavení
(MagicBright - MagicColor - Color Effect- Image Size )
Poznámka
Prispôsobené tlačidlo môžete nakonfigurovať na požadovanú funkciu cez Setup > Customized Key.
31
Nastavenie monitora
Brightness
Keď sa zobrazenie na obrazovke (OSD) na obrazovke nenachádza, stlačte tlačidlo Brightness
(
), aby ste nastavili jas.
SOURCE
Vyberá video signál, kým je OSD vypnuté.
Funkcie OSD
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone
Color
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness
OSD
Language
Transparen- Display Time
cy
Setup
Reset
Customized Off Timer
Key
Con- Color Effect Gamma
H-Position
Auto Source Image Size
Information
Picture
Brightness
(Nie je dostupné v režime MagicBright položky Dynamic Contrast.)
32
V-Position
Nastavenie monitora
Na zmenu jasu podľa vlastného výberu môžete použiť ponuky na obrazovke.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(Nie je dostupné v režime MagicBright položky Dynamic Contrast.)
Na zmenu kontrastu podľa vlastného výberu môžete použiť ponuky na obrazovke.
( Nie je dostupné v režime MagicColor položiek Full a Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
MagicBright
Zatlačte tlačidlo
, aby ste prechádzali cez dostupné predkonfigurované režimy.
33
Nastavenie monitora
MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, na ktorý pozeráte. V súčasnosti je dostupných sedem rôznych režimov: Custom, Text,
Internet, Game, Sport, Movie a Dynamic Contrast. Každý režim má svoju vlastnú preddefinovanú
hodnotu jasu. Jednoduchým stlačením ovládacieho tlačidla Customized Key môžete ľahko vybrať
jedno zo siedmich nastavení.
•
Custom
Aj napriek tomu, že hodnoty pozorne vybrali naši inžinieri, predkonfigurované hodnoty nemusia
byť vhodné pre váš zrak, a to v závislosti od vašej chuti.
Ak je to aj váš prípad, nastavte jas a kontrast pomocou ponuky OSD.
•
Text
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce hustý text.
•
Internet
Pre prácu so zmesou obrázkov, ako napríklad textov a grafiky.
•
Game
Pre pozeranie pohyblivého obrazu, ako napríklad hra.
•
Sport
Pre pozeranie pohyblivého obrazu, ako napríklad šport.
•
Movie
Pre pozeranie pohyblivého obrazu, ako napríklad DVD alebo Video CD.
•
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast je určený na automatické zistenie a nastavenie vstupného vizuálneho signálu,
aby sa vytvoril najoptimálnejší kontrast.
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
Color
(Nie je dostupné v režime MagicBright položky Dynamic Contrast.)
MagicColor
MagicColor predstavuje novú technológiu, ktorá Samsung sa výlučne vyvinula, aby zlepšila digitálny
obraz a zobrazila prírodné farby jasnejšie bez narušenia kvality obrazu.
34
Nastavenie monitora
•
Off - Vrátite sa do originálneho režimu.
•
Demo - Na pravej strane sa zobrazí obrazovka pred použitím MagicColor a na ľavej strane sa
zobrazí obrazovka po použití MagicColor.
•
Full - Zobrazí nielen živé prírodné farby, ale tiež aj prenikavo realistickejšiu prírodnú farbu pokožky.
•
Intelligent - Zobrazí čisté živé prírodné farby.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Color Tone
Odtieň farby sa dá zmeniť a môžete vybrať jeden zo štyroch režimov.
•
Cool - Zobrazí bielu s modrastou farbou.
•
Normal - Uchová bielu bielou.
•
Warm - Zobrazí bielu s červenou farbou.
•
Custom - Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
( Nie je dostupné v režime MagicColor položiek Full a Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Control
Nastavuje rovnováhu jednotlivých farieb Red, Green, Blue.
( Nie je dostupné v režime MagicColor položiek Full a Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
35
→
→
,
→ MENU
Nastavenie monitora
Color Effect
Môžete zmeniť celkový režim tak, že zmeníte farby obrazovky.
( Nie je dostupné v režime MagicColor položiek Full a Intelligent. )
•
Off
•
Off - Toto sa vzťahuje na achromatickú farbu obrazovky, aby nastavila efekty obrazovky.
•
Grayscale - Zobrazia sa predvolené farby čiernej a bielej.
•
Green - Použije efekt zelenej farby na čiernobielu obrazovku.
•
Aqua - Použije efekt vodovej farby na čiernobielu obrazovku.
•
Sepia - Použije efekt hnedastej farby na čiernobielu obrazovku.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
Green
→
,
•
Aqua
→ MENU
Gamma
Korekcia Gamma mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.
•
Mode 1
MENU →
•
,
→
Mode 2
→
,
•
→
→
Mode 3
,
36
→ MENU
•
Sepia
Nastavenie monitora
Image
Coarse
Odstraňuje šum, ako napríklad zvislé pásy.
Nastavenie Coarse môže posunúť oblasť obrazu na obrazovke. Do stredu ho môžete presunúť pomocou ponuky Horizontal Control (Horizontálne ovládanie).
( K dispozícii iba v režime Analog)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Fine
Odstraňuje šum, ako napríklad vodorovné pásy.
Ak šum pretrváva aj po vyladení Fine, zopakujte ho po nastavení frekvencie (rýchlosť hodín).
( K dispozícii iba v režime Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
37
→ MENU
Nastavenie monitora
Sharpness
Zmení svetlú výšku obrazu.
( Nie je dostupné v režime MagicColor položiek Full a Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
Zmení horizontálnu polohu celého zobrazenia monitora.
( K dispozícii iba v režime Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V-Position
Zmení vertikálnu polohu celého zobrazenia monitora.
( K dispozícii iba v režime Analog)
38
Nastavenie monitora
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Language
Môžete si vybrať jeden z deviatich jazykov.
Poznámka
Zvolený jazyk bude mať vplyv iba na jazyk OSD. Nebude mať vplyv na žiadny softvér, ktorý je
spustený v počítači.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
Transparency
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
39
→ MENU
Nastavenie monitora
Display Time
Ponuka sa automaticky vypne, ak sa v rámci určitého času nevykonajú žiadne nastavenia.
Môžete nastaviť časový úsek, ktorý bude ponuka čakať, kým sa nevypne.
•
5 sec
MENU →
•
,
→
10 sec
→
,
•
→
→
20 sec
,
→ MENU
Setup
Reset
Obnovenie pôvodných nastavení výrobku.
•
No
MENU →
•
,
→
Yes
→
→
,
→ MENU
40
•
200 sec
Nastavenie monitora
Customized Key
Môžete určiť funkciu, ktorá sa aktivuje, keď sa stlačí prispôsobené tlačidlo (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→MENU
Off Timer
Monitory sa automaticky vypnú v určenom čase.
•
Off
MENU →
•
,
→
On
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Auto Source
Vyberte možnosť Auto Source, aby monitor automaticky zvolil zdroj signálu.
41
).
Nastavenie monitora
•
Auto
MENU →
•
,
→
Manual
→
,
→
→
,
→MENU
Image Size
Môžete zmeniť veľkosť obrazovky zobrazenej na monitore.
•
Auto
•
Wide
•
Auto - Obrazovka sa zobrazí v súlade s pomerom obrazu vstupných signálov na obrazovke.
•
Wide - Zobrazí sa celá obrazovka, a to bez ohľadu na pomer obrazu vstupných signálov na obrazovke.
Poznámka
•
Signály, ktoré nie sú v tabuľke bežného režimu, sa nepodporujú.
•
Ak sa v počítači nastaví širokouhlé zobrazenie, ktoré je optimálnym rozlíšením pre monitor, táto
funkcia sa nevykoná.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Information
Zobrazuje zdroj obrazu a režim zobrazenia na obrazovke OSD.
MENU →
,
→MENU
42
Riešenie problémov
Kontrola funkcie automatického testu
Poznámka
Váš monitor poskytuje funkciu automatického testu, ktorá vám umožní skontrolovať, či váš monitor
funguje správne.
Kontrola funkcie automatického testu
1.
Zapnite počítač a monitor.
2.
Odpojte videokábel zo zadnej strany počítača.
3.
Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.
Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.
4.
Vypnite monitor a znovu pripojte video kábel. Potom zapnite počítač aj monitor.
Ak po uskutočnení predchádzajúceho postupu ostane obrazovka monitora prázdna, skontrolujte ovládač videa a systém počítača. Monitor funguje správne.
Správy s upozorneniami
Ak niečo nie je v poriadku so vstupným signálom, na obrazovke sa zobrazí správa alebo sa na obrazovke
nebude nič zobrazovať aj napriek tomu, že LED indikátora napájania stále svieti. Správa môže naznačovať, že monitor je mimo dosahu snímania, alebo že potrebujete skontrolovať signálový kábel.
Prostredie
Miesto a pozícia monitora môže mať vplyv na kvalitu a iné funkcie monitora.
Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú akékoľvek hlbokotónové reproduktory, odpojte ich a umiestnite
do inej miestnosti.
Odstráňte všetky elektronické zariadenia, ako napríklad rádiá, ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sa
nachádzajú v rámci 3 stôp (1 metra) od monitora.
Užitočné tipy
Monitor obnovuje vizuálne signály prijaté z počítača. Preto vtedy, ak sa vyskytujú problémy s počítačom alebo grafickou kartou, môže to spôsobiť vypnutie zobrazenia LCD displeja, nedostatočné
43
Riešenie problémov
farebné zobrazenie, hlučnosť, nepodporovanie režimu videa atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte
zdroj problému a potom kontaktujte Servisné stredisko alebo vášho predajcu.
Posudzovanie pracovného stavu monitora
Ak sa na obrazovke nenachádza žiadny obraz alebo sa zobrazí správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz“, odpojte kábel od počítača zatiaľ, čo je monitor stále zapnutý.
Ak sa na obrazovke objaví správa alebo vtedy, ak ostane obrazovka biela, znamená to, že monitor je
v pracovnom stave.
V tomto prípade skontrolujte svoj počítač z dôvodu výskytu problémov.
Kontrolný zoznam
Poznámka
Skôr, ako zavoláte za účelom asistencie, skontrolujte informácie v tejto časti, aby ste vedeli, či môže
problémy odstrániť svojpomocne. Ak potrebujete asistenciu, zavolajte na telefónne číslo v oblasti s
informáciami alebo kontaktujte svojho predajcu.
Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz. Nedá sa mi zapnúť monitor.
Q:
Je napájací kábel správne pripojený?
A:
Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla a prívod energie.
Q:
Zobrazila sa na obrazovke správa „Check Signal Cable“?
A:
(Pripojené pomocou kábla D-sub)
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
(Pripojené pomocou kábla DVI)
Ak sa vám stále zobrazuje správa chyby na obrazovke zatiaľ, čo je monitor správne pripojený,
skontrolujte, či je stav monitora nastavení na analógový.
Ak sa vám stále zobrazuje správa (chyby) na obrazovke zatiaľ, čo je monitor správne pripojený,
skontrolujte, či je stav monitora nastavení na analógový. Po stlačení tlačidla „ “ monitor znovu
skontrolujte zdroj vstupného signálu.
Q:
Ak je napájanie zapnuté, reštartujte počítač, aby sa zobrazila úvodná obrazovka (prihlasovacia
obrazovka), ktorú môžete vidieť.
A:
Ak sa úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka) zobrazí, reštartujte počítač v príslušnom
režime (úsporný režim pre Windows ME/XP/2000) a potom zmeňte frekvenciu grafickej karty.
(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania)
Ak sa úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka) nezobrazí, kontaktujte servisné stredisko
alebo svojho predajcu.
Q:
Zobrazila sa na obrazovke správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 x 1050
60 Hz“?
A:
Táto správa sa zobrazí, keď signál z grafickej karty prekročí maximálne rozlíšenie a frekvenciu,
pri ktorej vie monitor správne fungovať.
A:
Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, pri ktorej vie monitor správne fungovať.
44
Riešenie problémov
A:
Ak zobrazenie prekročí SXGA alebo 75 Hz, zobrazí sa správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 X 1050 60 Hz“. Ak zobrazenie prekročí 85 Hz, zobrazenie bude
fungovať správne, ale na jednu minútu sa zobrazí správa „Not Optimum Mode“, „Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz“ a potom zmizne.
Počas tejto 1-minútovej doby prepnite do doporučeného režimu.
(Ak sa systém reštartoval, zobrazí sa táto správa znovu.)
Q:
Na obrazovke sa nenachádza žiadny obraz. Bliká na monitore indikátor napájania v 1-sekundových intervaloch?
A:
Monitor je v režime úspory napájania.
A:
Stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.
A:
Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte tlačidlo „ “. Následne znovu stlačte ľubovoľné
tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.
Q:
Pripojené pomocou kábla DVI?
A:
Ak spustíte systém predtým, ako pripojíte kábel DVI alebo odpojíte a pripojíte kábel DVI pri
spustenom systéme, keďže niektoré typy grafických kariet neodosielajú video-signály, obrazovka ostane prázdna. Pripojte kábel DVI a reštartujte systém.
Nevidím zobrazenie na obrazovke.
Q:
Uzamkli ste ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD), aby ste zabránili v zmenách?
A:
Odomknite OSD tak, že aspoň na 5 sekúnd stlačíte tlačidlo [MENU /
].
Na obrazovke sa zobrazia divné farby alebo sa zobrazí len čiernobielo.
Q:
Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, ako keby ste na ňu pozerali cez celofán?
A:
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
A:
Uistite sa, či je grafická karta úplne zasunutá vo svojom priečinku.
Q:
Vyzerajú farby obrazovky čudne po spustení programu alebo kvôli chybe medzi aplikáciami?
A:
Počítač reštartujte.
Q:
Bola správne nastavená grafická karta?
A:
Grafickú kartu nastavte podľa pokynov v príručke ku grafickej karte.
Obrazovka je odrazu nevyvážená.
Q:
Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?
A:
Nastavte polohu a veľkosť obrazu na obrazovke pomocou OSD.
Q:
Nastavili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?
A:
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu cez grafickú kartu.
(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania).
45
Riešenie problémov
Q:
Obrazovka môže byť nevyvážená z dôvodu cyklu signálov grafickej karty. Opätovne nastavte
polohu tak, že sa obrátite na OSD.
Obrazovka nie je zaostrená alebo sa nedá nastaviť OSD.
Q:
Nastavili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?
A:
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu cez grafickú kartu.
(Obráťte sa na časť Predvolené režimy časovania).
Indikátor LED bliká, ale na obrazovke nie je žiadny obraz.
Q:
Je správne nastavená frekvencia, keď kontrolujete časovanie obrazovky v ponuke?
A:
Správne nastavte frekvenciu tak, že sa obrátite na príručku od grafickej karty a na Režimy časovania predvoľby.
(Maximálna frekvencia pri rozlíšení sa môže odlišovať v závislosti od produktu.)
Na obrazovke sa zobrazuje len 16 farieb. Farby obrazovky sa zmenili potom, čo sa vymenila gra
Q:
Sú správne nastavené farby operačného systému Windows?
A:
Windows XP :
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes
(Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).
A:
Windows ME/2000 :
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) →
Settings (Nastavenie).
Q:
Bola správne nastavená grafická karta?
A:
Grafickú kartu nastavte podľa pokynov v príručke ku grafickej karte.
Zobrazuje sa správa „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found“.
Q:
Nainštalovali ste ovládač monitora?
A:
Nainštalujte ovládač monitora v súlade s Pokynov na inštaláciu ovládača.
Q:
Pozrite si príručku od grafickej karty, či podporuje funkciu Plug & Play (VESA DDC).
A:
Nainštalujte ovládač monitora v súlade s Pokynov na inštaláciu ovládača.
Kontrola v prípade, ak správne nefunguje MagicTune™.
Q:
Funkcia MagicTune™ sa nachádza len na počítači (VGA) s operačným systémom Windows
OS, ktorý podporuje Plug and Play.
A:
Aby ste zistili, či je váš počítač schopný spustiť funkciu MagicTune™, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie (Ak je operačný systém Windows XP);
Control Panel (Ovládací panel) → Performance and Maintenance (Výkon a údržba) → System
(Systém) → Hardware (Hardvér) → Device Manager (Správca zariadení) → Monitors (Monitory) → Po odstránení monitora Plug and Play nájdite „monitor Plug and Play“ tak, že budete
hľadať nový hardvér.
46
Riešenie problémov
A:
MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš
monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu
a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Funkcia MagicTune™ správne nefunguje.
Q:
Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?
A:
Prevezmite si najnovší program. Program môžete prevziať na lokalite http://www.samsung.com/
monitor/magictune
Q:
Nainštalovali ste program?
A:
Reštartujte počítač potom, čo ste program po prvýkrát nainštalovali. Ak je už nainštalovaná
kópia programu, odstráňte ju, reštartujte počítač a potom program opätovne nainštalujte. Musíte
reštartovať počítač, aby po inštalácii alebo odstránení programu normálne fungoval.
Poznámka
Navštívte webovú stránku MagicTune™ a prevezmite si inštalačný softvér pre MagicTune™ MAC.
Skontrolujte nasledujúce položky, či sa vyskytli problémy s monitorom.
Skontrolujte, či je k počítaču správne pripojený napájací kábel a videokáble.
Skontrolujte, či počítač pri reštartovaní nepípa viac ako 3-krát.
(Ak áno, požiadajte o servis pre matičnú dosku počítača.)
Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu, alebo ak ste skladali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný
ovládač grafickej (video) karty a ovládač monitora.
Skontrolujte, či snímacia frekvencia obrazovky zobrazenia je nastavená v rozsahu 56 Hz až 75 Hz.
(Neprekračujte 75 Hz, keď používate maximálne rozlíšenie.)
Ak máte problémy s inštaláciou ovládača adaptéra (video), reštartujte počítač v bezpečnom režime,
odstráňte adaptér obrazovky pod položkami „Control Panel (Ovládací panel) → System (Systém) →
Device Administrator (Správca zariadení)“ a potom reštartujte počítač, aby ste preinštalovali ovládač
adaptéra (video).
Poznámka
Ak sa problémy opakovane vyskytnú, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Otázky a odpovede
Q:
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
A:
Frekvenciu môžete zmeniť prekonfigurovaním grafickej karty.
A:
Uvedomte si, že podpora grafickej karty sa môže odlišovať v závislosti od použitej verzie ovládača. (Podrobnosti nájdete v príručke od počítača alebo grafickej karty.)
Q:
Ako môžem nastaviť rozlíšenie?
A:
Windows XP:
47
Riešenie problémov
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes
(Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Settings (Nastavenie).
A:
Windows ME/2000:
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) →
Settings (Nastavenie).
* Podrobnosti získajte od výrobcu grafickej karty.
Q:
Ako môžem nastaviť funkciu úspory napájania?
A:
Windows XP:
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes
(Vzhľad a nastavenie) → Display (Obrazovka) → Screen Saver (Šetrič obrazovky).
Nastavte funkciu v NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS počítača. (Pozrite si príručku od systému
Windows alebo od počítača).
A:
Windows ME/2000:
Rozlíšenie nastavte cez položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Obrazovka) →
Screen Saver (Šetrič obrazovky).
Nastavte funkciu v NASTAVENÍ SYSTÉMU BIOS počítača. (Pozrite si príručku od systému
Windows alebo od počítača).
Q:
Ako môžem vyčistiť vonkajší kryt/LCD panel?
A:
Odpojte napájací kábel a potom vyčistite monitor pomocou jemnej handričky, pričom použite
čistiaci roztok alebo obyčajnú vodu.
Na kryte nenechajte žiadny čistiaci prostriedok alebo škrabance. Nedovoľte, aby do monitora
vnikla voda.
Poznámka
Skôr, ako zavoláte za účelom asistencie, skontrolujte informácie v tejto časti, aby ste vedeli, či môže
problémy odstrániť svojpomocne. Ak potrebujete asistenciu, zavolajte na telefónne číslo v oblasti s
informáciami alebo kontaktujte svojho predajcu.
48
Technické údaje
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 2233BW
LCD panel
Veľkosť
22 palca (55 cm)
Oblasť zobrazenia
473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Odstup pixelov
0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Synchronizácia
Horizontálna
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,7-milióna
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1680 x 1050 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1680 x 1050 pri 60 Hz
Vstupný signál, prerušený
RGB Analógový, DVI(Digitálne vizuálne rozhranie) kompatibilné digitálne RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Samostatná H/V synchronizácia, kompozitné, SOG
Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízka ≤ 0,8 V)
Maximálne vzorkovanie
146 MHz (Analógový, Digitálny)
Prívod napájania
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
Signálový kábel
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť (Jednoduchý stojan)
516,8 x 372,7 x 71,2 mm (Bez stojana)
516,8 x 421,3 x 208,7 mm (So stojanom)/4,7 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
49
Technické údaje
Pokyny pre životné prostredie
Prevádzka
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % až 80 %, bez kondenzácie
Uskladnenie
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % až 95 %, bez kondenzácie
Funkcia pripojenia Plug and Play
Tento monitor môže byť nainštalovaný k akémukoľvek systému podporujúcemu funkciu
Plug & Play. Takéto pripojenie k počítačovému systému vám poskytne najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenia monitora. Vo väčšine prípadov sa monitor nainštaluje
automaticky, pokiaľ nechce používateľ použiť iné nastavenia.
Prijateľné body
V tomto produkte sú použité panely TFT-LCD, ktoré sú vyrobené s využitím pokročilej
polovodičovej technológie s presnosťou vyššou ako 1 ppm (jedna milióntina). Ale pixely
ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby môžu niekedy vyzerať ako jasné body
alebo môžu byť viditeľné tzv. čierne pixely. Toto nie je znak nízkej kvality a vy môžete
monitor bez problémov používať.
Napríklad, počet podpixelov TFT-LCD, ktoré sa nachádzajú v tomto produkte, je
5.292.000.
Poznámka
Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)
Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže
sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov. (Vybavenie triedy B vyžaruje
menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
Šetrič energie
Tento monitor obsahuje vstavaný systém správy napájania s názvom PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu tak, že prepne váš monitor na režim s nižším napájaním, keď sa určitý čas nepoužíva. Monitor
sa automaticky prepne k bežnej prevádzke, keď stlačíte tlačidlo na klávesnici. Za účelom uchovania
energie VYPNITE monitor, keď nie je potrebný alebo vtedy, keď ho necháte dlhý čas bez dozoru.
Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPM nainštalovanou v počítači. Aby ste nastavili túto funkciu, použite softvérový pomocný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Indikátor napájania
On (Zap.)
Bliká
Vyp.
Príkon
45 watt
Menej ako 1 watt
Menej ako 1 watt
Režim úspory en- Vypnutie napájania (Tlaergie
čidlo napájania) EPA/
ENERGY 2000
50
Technické údaje
Tento monitor je v súlade s normou EPA ENERGY STAR® a
ENERGY 2000, keď sa používa s počítačom vybaveným funkciou VESA DPM.
Ako partner ENERGY STAR® spoločnosť SAMSUNG určila,
že tento produkt vyhovuje smerniciam normy ENERGY
STAR® o energetickej efektívnosti.
Predvolené režimy časovania
Ak signál prenášaný z počítača je rovnaký ako nasledujúce Predvolené režimy časovania, obrazovka
sa automaticky nastaví. Avšak, ak sa signál odlišuje, obrazovka sa môže vypnúť zatiaľ, čo svieti kontrolka napájania LED. Obráťte sa na príručku od grafickej karty a obrazovku nastavte nasledujúcim
spôsobom.
Režim zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Vzorkovanie Synchronizač(MHz)
ná polarita (H/
V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 X 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na nasnímanie jedného riadku spájajúceho
vodorovne pravý okraj s ľavým okrajom obrazovky sa označuje ako horizontálny cyklus a opačná hodnota horizontálneho cyklu sa označuje ako horizontálna frekvencia.
Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Podobne ako floreskujúca lampa musí aj obrazovka mnohokrát za sekundu opakovať rovnaký obraz, aby ho zobrazila pre používateľa. Početnosť tohto opakovania sa
51
Technické údaje
označuje ako vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 2233GW
LCD panel
Veľkosť
22 palca (55 cm)
Oblasť zobrazenia
473,76 mm (H) x 296,1 mm (V)
Odstup pixelov
0,282 mm (H) x 0,282 mm (V)
Synchronizácia
Horizontálna
30 ~ 81 kHz
Vertikálna
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,7-milióna
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1680 x 1050 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1680 x 1050 pri 60 Hz
Vstupný signál, prerušený
RGB Analógový, DVI(Digitálne vizuálne rozhranie) kompatibilné digitálne RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Samostatná H/V synchronizácia, kompozitné, SOG
Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,0 V, V nízka ≤ 0,8 V)
Maximálne vzorkovanie
146 MHz (Analógový, Digitálny)
Prívod napájania
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
Signálový kábel
Kábel D-sub 15-kolíkov na 15-kolíkov, rozpojiteľný
Konektor DVI-D do DVI-D, rozpojiteľný
Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť (Jednoduchý stojan)
516,8 x 372,7 x 71,2 mm (Bez stojana)
516,8 x 421,3 x 208,7 mm (So stojanom)/4,7 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
52
Technické údaje
Pokyny pre životné prostredie
Prevádzka
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % až 80 %, bez kondenzácie
Uskladnenie
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % až 95 %, bez kondenzácie
Funkcia pripojenia Plug and Play
Tento monitor môže byť nainštalovaný k akémukoľvek systému podporujúcemu funkciu
Plug & Play. Takéto pripojenie k počítačovému systému vám poskytne najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenia monitora. Vo väčšine prípadov sa monitor nainštaluje
automaticky, pokiaľ nechce používateľ použiť iné nastavenia.
Prijateľné body
V tomto produkte sú použité panely TFT-LCD, ktoré sú vyrobené s využitím pokročilej
polovodičovej technológie s presnosťou vyššou ako 1 ppm (jedna milióntina). Ale pixely
ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby môžu niekedy vyzerať ako jasné body
alebo môžu byť viditeľné tzv. čierne pixely. Toto nie je znak nízkej kvality a vy môžete
monitor bez problémov používať.
Napríklad, počet podpixelov TFT-LCD, ktoré sa nachádzajú v tomto produkte, je
5.292.000.
Poznámka
Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)
Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže
sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov. (Vybavenie triedy B vyžaruje
menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
Šetrič energie
Tento monitor obsahuje vstavaný systém správy napájania s názvom PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu tak, že prepne váš monitor na režim s nižším napájaním, keď sa určitý čas nepoužíva. Monitor
sa automaticky prepne k bežnej prevádzke, keď stlačíte tlačidlo na klávesnici. Za účelom uchovania
energie VYPNITE monitor, keď nie je potrebný alebo vtedy, keď ho necháte dlhý čas bez dozoru.
Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPM nainštalovanou v počítači. Aby ste nastavili túto funkciu, použite softvérový pomocný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Indikátor napájania
On (Zap.)
Bliká
Vyp.
Príkon
45 watt
Menej ako 1 watt
Menej ako 1 watt
Režim úspory en- Vypnutie napájania (Tlaergie
čidlo napájania) EPA/
ENERGY 2000
53
Technické údaje
Tento monitor je v súlade s normou EPA ENERGY STAR® a
ENERGY 2000, keď sa používa s počítačom vybaveným funkciou VESA DPM.
Ako partner ENERGY STAR® spoločnosť SAMSUNG určila,
že tento produkt vyhovuje smerniciam normy ENERGY
STAR® o energetickej efektívnosti.
Predvolené režimy časovania
Ak signál prenášaný z počítača je rovnaký ako nasledujúce Predvolené režimy časovania, obrazovka
sa automaticky nastaví. Avšak, ak sa signál odlišuje, obrazovka sa môže vypnúť zatiaľ, čo svieti kontrolka napájania LED. Obráťte sa na príručku od grafickej karty a obrazovku nastavte nasledujúcim
spôsobom.
Režim zobrazenia
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Vzorkovanie Synchronizač(MHz)
ná polarita (H/
V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 X 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 X 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na nasnímanie jedného riadku spájajúceho
vodorovne pravý okraj s ľavým okrajom obrazovky sa označuje ako horizontálny cyklus a opačná hodnota horizontálneho cyklu sa označuje ako horizontálna frekvencia.
Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Podobne ako floreskujúca lampa musí aj obrazovka mnohokrát za sekundu opakovať rovnaký obraz, aby ho zobrazila pre používateľa. Početnosť tohto opakovania sa
54
Technické údaje
označuje ako vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
55
Informácie
Pre lepšie zobrazenie
Nastavte rozlíšenie počítača a rýchlosť zobrazovania obrazu (obnovovaciu frekvenciu)
v počítači tak, ako je popísané nižšie, aby ste si vychutnali najlepšiu kvalitu obrazu. Ak sa
pri TFT-LCD nezabezpečí najlepšia kvalita obrazu, na obrazovke sa môže zobraziť nerovnomerná kvalita obrazu.
•
Rozlíšenie: 1680 x 1050
•
Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
V tomto produkte sú použité panely TFT-LCD, ktoré sú vyrobené s využitím pokročilej
polovodičovej technológie s presnosťou vyššou ako 1 ppm (jedna milióntina). Ale pixely
ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby môžu niekedy vyzerať ako jasné body
alebo môžu byť viditeľné tzv. čierne pixely. Toto nie je znak nízkej kvality a vy môžete
monitor bez problémov používať.
•
Napríklad, počet podpixelov TFT-LCD, ktoré sa nachádzajú v tomto produkte, je
5.292.000.
Keď čistíte vonkajšiu stranu monitora a panelu, použite odporúčané malé množstvo
čistiaceho prostriedku pomocou jemnej handričky na leštenie. Netlačte na oblasť LCD, ale
ju jemne vyčistite.
Ak sa vyvinie nadmerný tlak, môže sa vytvoriť fľak.
Ak nie ste spokojní s kvalitou obrazu, môžete zaistiť lepšiu kvalitu obrazu tak, že
vykonáte na obrazovke displeja „funkciu Auto Adjustment“, ktorá sa zobrazí po stlačení
automatického tlačidla.
Ak sa po automatickom nastavení stále zobrazuje šum, použite funkciu nastavenia Fine/
Coarse.
Keď dlhší čas necháte zobrazený statický obraz, môže sa zobraziť zvyškový obraz
alebo rozmazanosť.
Prepnite režim na režim úspory energie, prípadne nastavte šetrič obrazovky, aby sa menil
obraz, keď idete na dlhší čas preč od monitora.
INFORMÁCIE O PRODUKTE (Bez retencie obrazu)
LCD Monitory a TV prijímače môžu obsahovať vypálenie (retenciu) obrazu, keď sa prepne z jedného
zobrazenia na druhé, a to hlavne po dlhodobom zobrazení statického obrazu.
Táto príručka je určená, aby vám predviedla správne používanie produktov LCD, aby ste ich chránili
pred vypálením (retenciou) obrazu.
Záruka
Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.
Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.
Čo je retencia obrazu?
56
Informácie
Počas normálnej prevádzky panelu LCD sa nevyskytne retencia bodov v obraze. Avšak, ak
sa rovnaký obraz bude dlhodobo zobrazovať, mierny rozdiel v elektrickom výboji sa nahromadí medzi dvomi elektrodámi, ktoré obkolesujú tekutý kryštál. Toto môže spôsobiť, že
tekutý kryštál vytvorí určité oblasti na displeji. Týmto spôsobom sa uchová predchádzajúci
obraz, keď prepnete na nový obraz videa. Všetky zobrazovacie produkty, a to vrátane LCD,
podliehajú retencii obrazu. Toto nie je chyba produktu
Postupujte podľa nižšie uvedených návrhov, aby ste chránili svoj LCD pred retenciou obrazu.
Vypnutie, šetrič obrazovky alebo režim úspory napájania
Príklad)
•
•
Vypnite napájanie, keď používate statický vzor.
•
Po 20 hodinách používania vypnite napájanie aspoň na 4 hodiny
•
Po 12 hodinách používania vypnite napájanie aspoň na 2 hodiny
Ak je to možné, použite šetrič obrazovky
•
•
Odporúča sa jednofarebný šetrič obrazovky alebo pohybujúci sa obraz.
Nastavte monitor tak, aby sa vypínal schémou napájania s vlastnosťami počítačového
displeja.
Návrhy pre špeciálne aplikácie
Príklad) Letiská, prepravné stanice, obchody, banky a ovládacie systémy Odporúčame, aby
ste postupovali podľa nastavenia vášho programu systému zobrazenia nasledovným spôsobom:
Zobrazte informácie spolu s logom alebo cyklom pohybujúceho sa obrazu.
Príklad) Prepínanie: Zobrazte informácie na 1 hodinu, po ktorej bude na 1 minútu nasledovať logo zobrazenia alebo pohybujúci sa obraz.
Pravidelne meňte farebné informácie (Použite 2 odlišné farby).
Príklad) Meňte farebné informácie medzi dvomi farbami každých 30 minút.
Predchádzajte používaniu kombinácie znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom v osvetlení.
Nepoužívajte sivé farby, ktoré môžu jednoducho spôsobiť retenciu obrazu.
•
Predchádzajte: Farbám s veľkým rozdielom v svietivosti (Čiernobiela, sivá)
Príklad)
57
Informácie
•
Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom v svietivosti
•
Každých 30 minút meňte farbu znakov a pozadia
Príklad)
•
Každých 30 minút zmeňte znaky pomocou pohybu.
Príklad)
Najlepším spôsobom ochrany vášho monitora pred retenciou obrazu je nastavenie
počítača alebo systému tak, aby používal program šetriča obrazovky, keď ho nepoužívate.
Retencia obrazu sa nemôže vyskytnúť, ak sa LCD panel používa pri bežných podmienkach.
Normálne podmienky sa definujú ako nepretržite sa meniace vzory obrazu. Keď sa LCD
panel používa dlhý čas s pevným vzorom (-viac ako 12 hodín-), môže sa vyskytnúť mierny
rozdiel medzi elektródami, ktoré vytvárajú tekutý kryštál (LC) v pixeli. Rozdiel napätia
medzi elektródami sa časom zvyšuje, čo spôsobí odklon tekutého kryštálu. Keď sa tento
jav vyskytne, budete môcť vidieť predchádzajúci obraz aj po zmene vzoru.
Aby sa tomu zabránilo, musí sa znížiť zozbieraný rozdiel v napätí.
58
Informácie
Naše monitory LCD sú v súlade s normou ISO13406-2 triedy poruchy pixelo II
59
Príloha
Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)
Poznámka
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
http://www.samsung.com/mx
Latin America
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latin
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
Europe
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 800-726-786(800-SAM
SUNG)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) http://www.samsung.com/fr
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
60
Príloha
Europe
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.de
(726-7864 € 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG(726-7864
€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80820-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902-1-SAMSU(72678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
022-607-93-33
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com/cn
400-810-5858
010-6475 1880
INDIA
HONG KONG:3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
61
Príloha
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
http://www.samsung.com/tw
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Pojmy
Odstup bodov
Obraz na monitore sa skladá z červených, zelených a modrých
bodov. Čím sú body bližšie pri sebe, tým vyššie je ich rozlíšenie.
Vzdialenosť medzi dvomi bodmi rovnakej farby sa označuje ako
„odstup bodov“. Jednotka: mm
Vertikálna frekvencia
Obrazovka sa musí niekoľkokrát za sekundu prekresliť, aby mohla
vytvoriť a zobraziť obraz pre používateľa. Početnosť tohto opakovania za sekundu sa označuje ako vertikálna frekvencia alebo
obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz
Napríklad: Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na načítanie jedného riadku vodorovne spájajúceho
pravý okraj s ľavým okrajom obrazovky sa označuje ako horizontálny cyklus. Opačná hodnota horizontálneho cyklu sa označuje ako horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Metódy prekladania a neprekladania
Zobrazenie horizontálnych riadkov na obrazovke zhora nadol
postupne po sebe sa označuje ako metóda neprekladania zatiaľ, čo
zobrazovanie nepárnych riadkov a potom párnych sa označuje ako
metóda prekladania. Metóda neprekladania sa používa pri väčšine
monitorov na zaistenie jasného obrazu. Metóda prekladania je
rovnaká ako sa používa v TV prijímačoch.
Plug & Play
Je funkcia, ktorá poskytuje zobrazenie v najlepšej kvalite pre používateľa, čo umožňuje počítaču a monitoru automaticky vymieňať
informácie. Tento monitor dodržiava medzinárodnú normu VESA
DDC pre funkciu Plug & Play.
Rozlíšenie
Počet horizontálnych a vertikálnych bodov, ktoré sa používajú na
vytvorenie zobrazovaného obrazu, sa nazýva „rozlíšenie“. Toto
číslo zobrazuje presnosť zobrazovania. Vysoké rozlíšenie je dobré
pre vykonávanie viacerých úloh, pretože sa na obrazovke môže
zobraziť viac obrazových informácií.
Napríklad: Ak je rozlíšenie 1680 x 1050, znamená to, že obraz je
zložený z 1680 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a
1050 vertikálnych čiar (vertikálne rozlíšenie).
62
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí
len pre Európu
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od
ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom,
mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal,
alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento
výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Oprávnenie
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Reprodukcia akýmkoľvek možným prostriedkom bez písomného povolenia spoločnosťou Samsung
Electronics Co., Ltd. je výslovne zakázaná.
Samsung Electronics Co., Ltd. nebude zodpovedná za chyby nachádzajúce sa v tejto príručke alebo
za náhodné, prípadne následné škody spojené so zariadením, výkonom alebo používaním tohto materiálu.
Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows a Windows NT sú registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPM a DDC sú registrovaná obchodné známky spoločnosti Video Electronics Standard Association; názov a logo ENERGY STAR® sú registrované obchodné známky organizácie U.S.
Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner ENERGY STAR® spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento produkt vyhovuje smerniciam normy ENERGY STAR® o energetickej
efektívnosti. Všetky ostatné názvy produktov uvedené v tomto dokumente môžu byť obchodné známky
alebo registrované obchodné známky ich príslušných vlastníkov.
63
Download PDF

advertising