Samsung | S22D390Q | Samsung S22D390Q Používateľská príručka

Používateľská
príručka
S22D390Q
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00383E-04
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
7
Ochrana autorských práv
7
Ikony použité v tomto návode
8
Čistenie
9
Zabezpečenie priestoru inštalácie
9
Opatrenia pri skladovaní
10
Bezpečnostné zásady
10
11
12
14
Symboly
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
19
Správna poloha na používanie produktu
20
Kontrola obsahu
20
Kontrola komponentov
21
Diely
21
23
Predné tlačidlá
Zadná strana
24
Inštalácia
24
25
26
27
Upevnenie stojana
Odstránenie stojanu
Nastavenie sklonu výrobku
Zámka proti odcudzeniu
28
Pred pripojením
28
Kontrolné body pred pripojením
28
Pripojenie a používanie počítača
28
30
31
32
33
Pripojenie k počítaču
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie napájania
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Obsah
2
Obsah
NASTAVENIE OBRAZOVKY
KONFIGURÁCIA
NASTAVENIA ODTIEŇA
34
Brightness
34
Nastavenie položky Brightness
35
Contrast
35
Konfigurácia položky Contrast
36
Sharpness
36
Konfigurácia položky Sharpness
37
Game Mode
37
Konfigurácia položky Game Mode
38
SAMSUNG MAGIC Bright
38
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright
40
SAMSUNG MAGIC Upscale
40
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Upscale
41
Image Size
41
Zmena položky Image Size
43
HDMI Black Level
43
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
44
Response Time
44
Konfigurácie položky Response Time
45
H-Position a V-Position
45
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
46
Coarse
46
Nastavenie položky Coarse
47
Fine
47
Nastavenie položky Fine
48
Red
48
Konfigurácia položky Red
Obsah
3
Obsah
KOORDINÁCIA OSD
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
49
Green
49
Konfigurácia položky Green
50
Blue
50
Konfigurácia položky Blue
51
Color Tone
51
Konfigurácia nastavení položky Color Tone
52
Gamma
52
Konfigurácia položky Gamma
53
Language
53
Konfigurácia nastavenia Language
54
Menu H-Position a Menu V-Position
54
Konfigurácia položiek Menu H-Position a
Menu V-Position
55
Display Time
55
Konfigurácia položky Display Time
56
Transparency
56
Zmena položky Transparency
57
Reset All
57
Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
58
Eco Saving
58
Konfigurácia položky Eco Saving
59
Off Timer
59
60
Konfigurovanie funkcie Off Timer
Konfigurácia funkcie Turn Off After
61
PC/AV Mode
61
Konfigurácia položky PC/AV Mode
62
Key Repeat Time
62
Konfigurácia položky Key Repeat Time
Obsah
4
Obsah
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRÍLOHA
63
Source Detection
63
Konfigurácia funkcie Source Detection
64
INFORMATION
64
Zobrazenie položky INFORMATION
65
Konfigurácia položiek Brightness a
Contrast na úvodnej obrazovke
66
Nastavenie hlasitosti na úvodnej
obrazovke
67
Easy Setting Box
67
68
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
69
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
69
69
69
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
72
Otázky a odpovede
74
Všeobecné
75
Šetrič energie
76
Tabuľka štandardných signálových
režimov
78
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
87
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
87
87
87
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
Obsah
5
Obsah
89
Správna likvidácia
89
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
90
Terminológia
INDEX
Obsah
6
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2014 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
Microsoft a Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Napájací kábel odpojte od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.

Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!

Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po očistení produktu k nemu znova pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 78). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku. Je
nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
Symboly
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia
typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.

!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať.
Chráňte výrobok pred znečistením olejom.
Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti sporáka.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.

Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
13
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej
koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo
vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas
dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 78).
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 78).
Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane
napájacieho kábla.
!

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 78).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 78).

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
14
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
V prípade búrky alebo bleskov vypnite vypínač a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
15
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 78).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 78).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

Inak sa vám môže zhoršiť zrak.
!
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
16
Pred použitím výrobku
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo
mokré.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa
alebo snehu.

Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
!
Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor,
mohla by sa doň dostať voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
!
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
!

Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pred použitím výrobku
17
Pred použitím výrobku
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!

Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.

Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
Pred použitím výrobku
18
Pred použitím výrobku
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

Narovnajte chrbát.

Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.

Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.

Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.

Lakte majú byť približne v pravom uhle.

Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
19
1
1.1
Prípravy
Kontrola obsahu
1.1.1 Kontrola komponentov

Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vzhľad komponentov sa môže líšiť od uvedených obrázkov.
Komponenty
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
(V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii)
Používateľská príručka
(možnosť)
kábel HDMI (možnosť)
kábel HDMI-DVI (možnosť)
Kábel D-SUB (možnosť)
Jednosmerný napájací adaptér
(integrovaný) (možnosť)
Jednosmerný napájací adaptér
(odpojiteľný) (možnosť)
Napájací kábel
(Dodáva sa len s odpojiteľným
jednosmerným napájacím
adaptérom.)
Podstavec stojana
Konektor stojana
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
1 Prípravy
20
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Predné tlačidlá
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca klávesmi funkcií
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
VOL
SAMSUNG
Ikony
Popis
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo na
návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo
uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach.

MENU
Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte
tlačidlo [ MENU] na 10 sekúnd.

Vypnúť: Ak chcete odomknúť ovládanie OSD, stlačte a podržte
tlačidlo [ MENU ] dlhšie ako 10 sekúnd.
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,
Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Game
Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku INFORMATION.
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Game Mode.
Ak je dostupná funkcia Game Mode, nasledujúce položky nie sú
dostupné.
SAMSUNG
SAMSUNG
Bright, MAGIC
Upscale
→ Contrast, Sharpness, MAGIC

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
→ Eco Saving
1 Prípravy
21
1
Prípravy
Ikony
Popis
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Analog- Toto tlačidlo použite na ovládanie jasu a kontrastu obrazovky.
HDMI- Toto tlačidlo použite na ovládanie hlasitosti zvukovej sústavy.
Potvrdenie výberu ponuky.
Stlačením tlačidla [
] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa
zmení vstupný zdroj (Analog/HDMI). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte
vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom rohu
obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom
zdroji.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO

Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu
Auto Adjustment.

Dostupné len v režime Analog.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. (Sprievodca zobrazuje
funkciu stlačeného tlačidla.)
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca klávesmi funkcií
Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo
modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Game
Mode.

[
]: Off

[
]: On
1 Prípravy
22
1
Prípravy
1.2.2 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Port
Popis
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.

Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.

Zvuk bude fungovať len ak sa používa kábel HDMI do HDMI.
1 Prípravy
23
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie stojana

Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude
smerovať nadol.

Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Do stojanu vložte konektor
stojanu v smere, ako je to
znázornené na obrázku.
Skontrolujte, či je konektor
stojanu pevne pripojený.
Úplne otočte pripájacou
skrutkou na spodnej strane
stojanu tak, aby sa úplne
upevnila.
Na stôl položte mäkkú tkaninu,
aby ste chránili výrobok a
výrobok položte na stôl tak, že
predná strana výrobku bude
smerovať nadol.
Hlavnú časť tela výrobku
uchopte rukou tak, ako je to
zobrazené na obrázku.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami
len za stojan.
Zatlačte zložený stojan do
hlavnej časti tela v smere šípky
tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
1 Prípravy
24
1
Prípravy
1.3.2 Odstránenie stojanu
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a
výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude
smerovať nadol.
Jednou rukou uchopte puzdro stojana a druhou zovretou rukou
udrite na vrchnú časť základne stojana v smere šípky, čím
oddelíte základňu stojana.
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu, aby ste
ho oddelili.
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho vytiahnete v
smere šípky, ako je to zobrazené na obrázku.
1 Prípravy
25
1
Prípravy
1.3.3 Nastavenie sklonu výrobku
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-1° (
±2°)
~ 20
° (±2
°)

Môžete nastaviť sklon monitora.

Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
1 Prípravy
26
1
Prípravy
1.3.4 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
3
4
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Do bezpečnostnej zásuvky na zadnej strane displeja vložte zámku Kensington Lock.
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
27
2
2.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.

Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.

2.2
Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie a používanie počítača
2.2.1 Pripojenie k počítaču

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.

Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.

Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
RGB IN
1
2
Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.3
3
Stlačením tlačidla [
Pripojenie napájania“.)
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť Analog.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
28
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN
1
2
Kábel HDMI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.3
3
Stlačením tlačidla [
Pripojenie napájania“.)
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI.
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN
1
2
Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.3
3
Stlačením tlačidla [
Pripojenie napájania“.)
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
29
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.2 Pripojenie slúchadiel
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
1
Výstupné zvukové zariadenie ako napríklad slúchadlá pripojte k portu [

Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.

Zvuk bude fungovať len ak sa používa kábel HDMI do HDMI.
] na výrobku.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
30
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.3 Pripojenie napájania

Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.

Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Pripojenie napájania pomocou integrovaného jednosmerného napájacieho adaptéra.

Pripojte napájací adaptér DC do portu [DC14V] na zadnej strane výrobku a do elektrickej zásuvky.
DC14V
Vstupné napätie sa automaticky prepína.
Pripojenie napájania pomocou odpojiteľného jednosmerného napájacieho adaptéra.

Napájací kábel pripojte k sieťovému napájaciemu adaptéru.
Potom pripojte napájací adaptér DC k portu [DC14V] na zadnej strane výrobku.
Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
DC14V
Vstupné napätie sa automaticky prepína.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
31
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.4 Inštalácia ovládača

Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.

Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.

Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (http://
www.samsung.com/) a prevezmite súbor.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
32
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.5 Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [ MENU ] alebo [
].
].

Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.

Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
33
3
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
3.1
Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.1.1 Nastavenie položky Brightness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
34
3
3.2
Nastavenie obrazovky
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.2.1 Konfigurácia položky Contrast
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Contrast a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Upravte položku Contrast pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
35
3
3.3
Nastavenie obrazovky
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sharpness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
AUTO
4
5
Upravte položku Sharpness pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
36
3
3.4
Nastavenie obrazovky
Game Mode
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry. Túto funkciu môžete použiť pri hraní
hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.4.1 Konfigurácia položky Game Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Game Mode a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Image Size
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.

Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game
Mode sa nastaví na možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.

Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
3 Nastavenie obrazovky
37
3
3.5
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGICBright a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Image Size
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200
AUTO

Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.

Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.

Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
3 Nastavenie obrazovky
38
3
Nastavenie obrazovky
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Image Size
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
AUTO
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI a položka PC/AV Mode je nastavená na
SAMSUNG
možnosť AV, položka MAGIC
Bright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard,
Movie a Custom), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic,
Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše
osobné nastavenia obrazu.

Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.

Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý
obraz.

Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu
očí.

4
5
Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
39
3
3.6
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.


Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.6.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Upscale a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Image Size
Mode2
Wide
Off
AUTO
Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
40
3
3.7
Nastavenie obrazovky
Image Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.7.1 Zmena položky Image Size
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Image Size a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
V režime PC
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
Wide
AUTO

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
3 Nastavenie obrazovky
41
3
Nastavenie obrazovky
V režime AV
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4:3
Auto
16:9
Wide
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide
AUTO
4
5

4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.

Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.

Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.

Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.

Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI.

Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný
normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).

Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI a položka PC/AV
Mode je nastavená na možnosť AV.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
42
3
3.8
Nastavenie obrazovky
HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu. V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.

Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.8.1 Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku HDMI Black Level a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO


Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
3 Nastavenie obrazovky
43
3
3.9
Nastavenie obrazovky
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.

Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo
Faster.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.9.1 Konfigurácie položky Response Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Response Time a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
0
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
44
3
Nastavenie obrazovky
3.10 H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.

Dostupné len v režime Analog.

Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Image Size v režime AV nastavená na hodnotu
Screen Fit . Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v
režime AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte
horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.10.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku H-Position alebo V-Position a stlačte tlačidlo
[
] na výrobku.
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky H-Position alebo V-Position.
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
45
3
Nastavenie obrazovky
3.11 Coarse
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.

Dostupné len v režime Analog.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.11.1 Nastavenie položky Coarse
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Coarse a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
4
5
Upravte položku Coarse pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
46
3
Nastavenie obrazovky
3.12 Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.

Dostupné len v režime Analog.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.12.1 Nastavenie položky Fine
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Fine a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
4
5
Upravte položku Fine pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
47
4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
SAMSUNG
Bright nastavená
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
v režime Cinema alebo Dynamic Contrast. Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game
Mode.
4.1
Red
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.1.1 Konfigurácia položky Red
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Red a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Upravte položku Red pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
48
4
4.2
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.2.1 Konfigurácia položky Green
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Green a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Upravte položku Green pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
49
4
4.3
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.3.1 Konfigurácia položky Blue
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Blue a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Upravte položku Blue pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
50
4
4.4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Color Tone a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
50
Normal
Mode1
Warm 2
Custom
AUTO

Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.

Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.

Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.

Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka
Color Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
51
4
4.5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Gamma
Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
4.5.1 Konfigurácia položky Gamma
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Gamma a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
52
5
5.1
Koordinácia OSD
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Language
Nastavte jazyk ponuky.

Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.

Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
5.1.1 Konfigurácia nastavenia Language
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Language a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
Magyar
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
53
5
5.2
Koordinácia OSD
Menu H-Position a Menu V-Position
Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
5.2.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
stlačte tlačidlo [
] sa presuňte na položku Menu H-Position alebo Menu V-Position a
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position to the left or
right.
100
2
20 sec
On
AUTO
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Menu H-Position alebo Menu V-Position.
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
54
5
5.3
Koordinácia OSD
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
5.3.1 Konfigurácia položky Display Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Display Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
55
5
5.4
Koordinácia OSD
Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
5.4.1 Zmena položky Transparency
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Transparency a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Transparency
Configure the
transparency of the
menu windows.
Off
On
On
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
56
6
6.1
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
6.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Reset All a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
57
6
6.2
Nastavenie a vynulovanie
Eco Saving
Funkcia Eco Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
6.2.1 Konfigurácia položky Eco Saving
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Saving a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving
75%
Off Timer
50%
PC/AV Mode
Off
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
4
5

75%: Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.

50%: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.

Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
58
6
6.3
Nastavenie a vynulovanie
Off Timer
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
6.3.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.
AUTO
5
6

Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.

On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
59
6
Nastavenie a vynulovanie
6.3.2 Konfigurácia funkcie Turn Off After
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Turn Off After a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
AUTO
5
6
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Turn Off After.
Použije sa zvolená možnosť.

Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.

Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.

Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Tento postup je v súlade s predpismi
týkajúcimi sa napájacej siete. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky
MENU → SETUP&RESET a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
6 Nastavenie a vynulovanie
60
6
6.4
Nastavenie a vynulovanie
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.

Táto funkcia nepodporuje režim Analog.

Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.

Ak je monitor (keď je nastavený na HDMI) v úspornom režime alebo zobrazuje správu Check
Signal Cable, stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD). Môžete vybrať
možnosť PC alebo AV.
6.4.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PC/AV Mode a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku HDMI a stlačte tlačidlo [
A potom znova stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
AUTO
5
6
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
61
6
6.5
Nastavenie a vynulovanie
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
6.5.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Key Repeat Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
AUTO

Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri
stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
62
6
6.6
Nastavenie a vynulovanie
Source Detection
Slúži na aktivovanie položky Source Detection.
6.6.1 Konfigurácia funkcie Source Detection
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Source Detection a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Auto
Auto
Manual
AUTO
4
5

Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.

Manual: Vyberte vstupný zdroj ručne.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
63
7
7.1
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku INFORMATION. Zobrazí sa aktuálny vstupný
zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
AUTO
Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
64
7
7.2
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Konfigurácia položiek Brightness a Contrast na úvodnej
obrazovke
Upravte položku Brightness alebo Contrast pomocou tlačidiel [
] na úvodnej obrazovke, na ktorej nie
je dostupná ponuka zobrazená na obrazovke.
Brightness :

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.
Contrast :


1
SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna
obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
Brightness
100
Contrast
75
2
3
Stlačením tlačidla [
] môžete prepínať medzi nastaveniami Brightness a Contrast.
Upravte položku Brightness, Contrast pomocou tlačidiel [
].
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
65
7
7.3
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Nastavenie hlasitosti na úvodnej obrazovke
Upravte položku Volume stlačením tlačidla [
1
] pri zobrazenom sprievodcovi tlačidlami.
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna
obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
Volume
2
50
Upravte nastavenie Volume pomocou tlačidiel [
].

Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.

Zvuk bude fungovať len ak sa používa kábel HDMI do HDMI.
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
66
8
8.1
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Funkcia "Easy Setting Box" umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
8.1.1 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "Easy Setting Box".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "Easy Setting Box" na disku CD-ROM.
3
4
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo Ďalej.
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "Easy Setting Box" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických
údajov o produkte.

Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu ("Easy Setting Box")
Inštalácia funkcie "Easy Setting Box" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky
Operačný systém

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardvér

Pamäť najmenej 32 MB.

Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
8 Inštalácia softvéru
67
8
Inštalácia softvéru
8.1.2 Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte možnosť Nastavenia/Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na
položku Pridať alebo odstrániť programy.
Zo zoznamu programov vyberte položku "Easy Setting Box" a kliknite na tlačidlo Pridať/odstráni.
8 Inštalácia softvéru
68
9
9.1
Sprievodca riešením problémov
Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
9.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapne výrobok.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
9.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Problémy
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Riešenia
SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
9 Sprievodca riešením problémov
69
9
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Problémy
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Riešenia
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel.
(Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku.
(Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie Not Optimum Mode.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka 76).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
(Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Nastavte položky Coarse a Fine.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací
kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú
úroveň. (Pozrite si časť „10.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a
frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie
kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné,
zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu
štandardného signálu (stránka 76) uvedenej v
tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v
produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Nastavte položky Brightness a Contrast.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
9 Sprievodca riešením problémov
70
9
Sprievodca riešením problémov
Problémy
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Riešenia
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Problém zvuku
Problémy
Nepočuť žiadny zvuk.
Riešenia
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom
programe.
Problém zdrojového zariadenia
Problémy
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Riešenia
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
V závislosti od pozorovacieho uhla používateľa môžu byť v ráme výrobku viditeľné svetlá LED.
Ich svetlo je pre ľudí neškodné a nemá vplyv na vlastnosti ani výkon výrobku.
Používanie výrobku je bezpečné.
9 Sprievodca riešením problémov
71
9
9.2
Sprievodca riešením problémov
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.

Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
témy
Obrazovka
Nastavenie
Vzhľad a
Rozšírené
Monitor
a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
Display
Settings
Advanced
Monitor a nastavte
možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v
položke Nastavenie monitora.

Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
nastavenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Obrazovka -
Rozšírené nastavenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Vzhľad a
Rozlíšenie obrazovky
Monitor a zmeňte položku
Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.

Windows 8: Vyberte položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
obrazovky
Ovládací panel
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Rozlíšenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
9 Sprievodca riešením problémov
72
9
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď

Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
témy

Vzhľad a
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej

Displej
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Nastavenia displeja a
rozlíšenie nastavte.

Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Displej
Vzhľad a
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie
nastavte.

Windows 8: Prejdite na položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Upraviť rozlíšenie a
rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory
energie?

Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a témy
Displej
Nastavenia šetriča
obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Displej
Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.

Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke
Nastavenie
Ovládací panel
Prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS
SETUP v počítači.
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
9 Sprievodca riešením problémov
73
10
Technické údaje
10.1 Všeobecné
Názov modelu
Panel
S22D390Q
Veľkosť
21,5 palcov (54 cm)
Oblasť zobrazenia
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Odstup pixlov
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Prívod energie
Tento produkt podporuje 100 - 240 V. Pretože sa bežné napätie
môže odlišovať v závislosti od krajiny, skontrolujte štítok na
zadnej strane produktu.
Rozmery
(Š x V x H)/
Hmotnosť
Bez stojana
514,2 x 323,3 x 81,7 mm
So stojanom
514,2 x 389,4 x 209,0 mm / 3,4 kg
Pokyny pre
životné
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
74
10
Technické údaje
10.2 Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a ovládaním
indikátora stavu napájania LEDv prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory
energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na
klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s
funkciou úspory energie.
Šetrič energie
Testovacie
podmienky v režime
Energy Star
Režim úspory
energie
Vypnutie napájania
(Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania
Zapnuté
Bliká
Vypnuté
Príkon
Bežne 21 W
Bežne 0,3 W
Menej ako 0,3 W


Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení. (Model S**D390 – režim úspory energie : Max. 0,45 W)
ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného
prostredia USA.
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy
Star®.

Odpojte napájací kábel, aby ste úplne vypli spotrebu energie. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu
používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu
energie znížte na 0 wattov odpojením napájacieho kábla.
10 Technické údaje
75
10
Technické údaje
10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov

Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto
môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie
určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.

Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak
monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT
predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.
Synchronizácia
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
30 – 81 kHz
Vertikálna frekvencia
56 – 75 Hz
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
10 Technické údaje
76
10
Technické údaje
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
10 Technické údaje
77
Príloha
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Príloha
78
Príloha
LATIN AMERICA
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Príloha
79
Príloha
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
Príloha
80
Príloha
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"
#$'$
##;
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
Príloha
81
Príloha
EUROPE
SLOVAKIA
SLOVENIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
Príloha
82
Príloha
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
Príloha
83
Príloha
S.E.A
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
Príloha
84
Príloha
MENA
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
Príloha
85
Príloha
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Príloha
86
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.

Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi. (internet, anténa, káblový signál
atď.).

Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.

Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.

Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.

Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.

Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:

vonkajším nárazom alebo pádom na zem,

používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,

opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,

jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,

nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné

Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
Príloha
87
Príloha

Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
Príloha
88
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Príloha
89
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000-krát za sekundu. Horizontálna frekvencia
sa udáva ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Príloha
90
Príloha
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
91
Index
B
Jazyk 53
Bezpečnostn zásady 10
Jemn ladenie 47
Č
K
Časovač vypnutia 59
Kontrast 35
Červená 48
Kontrola obsahu 20
Čistenie 8
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 78
D
M
Diely 21
Modrá 50
Doba odozvy 44
Doba opakovania tlačidiel 62
O
Ochrana autorských práv 7
E
Ostrosť 36
Easy Setting Box 67
Otázky a odpovede 72
F
P
Farebný odtieň 51
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
Funkcia Eco Saving 58
69
Pred pripojením 28
G
Priehľadnosť 56
Gamma 52
Pripojenie a používanie počítača 28
H
R
HDMI úroveň čiernej 43
Režim PC/AV 61
Herný režim 37
Rozpoznávanie zdrojov 63
Hrub 46
S
I
SAMSUNG MAGIC Bright 38
INFORMÁCIE 64
SAMSUNG MAGIC Upscale 40
Inštalácia 24
Správna likvidácia 89
Správna poloha na používanie produktu 19
J
Jas 34
Index
92
Index
Š
Šetrič energie 75
T
Tabuľka štandardných signálových režimov 76
Terminológia 90
V
Veľkosť obrázka 41
Všeobecn 74
Vynulovať všetko 57
Z
Zelená 49
Zobrazenie času 55
Zodpovednosť za platen služby náklady
vzniknut zákazníkom 87
Index
93
Download PDF

advertising