Samsung | S22E650D | Samsung S22E650D Používateľská príručka

Používateľská
príručka
S22E450F
S22E650D
S23E650D
S23E650K
S24E450F
S24E650PL
S24E650XL
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
S27E650D
S27E650X
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00480A-10
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
8
Ochrana autorských práv
8
Ikony použité v tomto návode
9
Čistenie
10
Zabezpečenie priestoru inštalácie
10
Opatrenia pri skladovaní
11
Bezpečnostné zásady
11
12
13
15
Symboly
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
20
Správna poloha na používanie produktu
21
Kontrola komponentov
21
Kontrola komponentov
23
Diely
23
25
Predné tlačidlá (S22E450F / S24E450F)
Predné tlačidlá (S24E650PL / S24E650XL /
S24E650XW / S27E650X)
Predné tlačidlá (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Predné tlačidlá (S23E650K / S24E650MW)
Zadná strana (S23E650K)
Zadná strana (S24E650MW)
Zadná strana (S22E450F / S24E450F)
Zadná strana (S22E650D / S23E650D /
S24E650DW / S27E650D)
Zadná strana (S24E650XL / S24E650XW /
S27E650X)
Zadná strana (S24E650PL)
Pohľad sprava
27
29
31
32
33
34
35
36
37
Obsah
2
Obsah
38
Inštalácia
38
39
40
41
43
Upevnenie stojana
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Otáčanie monitora
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo
stojana na pracovný stôl
Zámka proti odcudzeniu
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
44
Pred pripojením
44
Kontrolné body pred pripojením
45
Pripojenie a používanie počítača
45
49
53
54
Pripojenie k počítaču
Pripojenie napájania
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
NASTAVENIE OBRAZOVKY
55
Brightness
55
Nastavenie položky Brightness
56
Contrast
56
Konfigurácia položky Contrast
57
Sharpness
57
Konfigurácia položky Sharpness
58
Eye Saver Mode
58
Konfigurácia položky Eye Saver Mode
59
Game Mode
59
Konfigurácia položky Game Mode
60
SAMSUNG MAGIC Bright
60
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright
62
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F /
S24E450F)
62
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Angle
Obsah
3
Obsah
KONFIGURÁCIA
NASTAVENIA ODTIEŇA
ZMENA VEĽKOSTI ALEBO
POLOHY OBRAZOVKY
64
SAMSUNG MAGIC Upscale
64
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Upscale
65
Image Size
65
Zmena položky Image Size
67
HDMI Black Level (S22E450F / S24E450F
/ S23E650K / S24E650PL)
67
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
68
Response Time (okrem S22E450F /
S24E450F)
68
Konfigurácie položky Response Time
69
H-Position a V-Position
69
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
71
Coarse
71
Nastavenie položky Coarse
72
Fine
72
Nastavenie položky Fine
73
Red
73
Konfigurácia položky Red
74
Green
74
Konfigurácia položky Green
75
Blue
75
Konfigurácia položky Blue
76
Color Tone
76
Konfigurácia nastavení položky Color Tone
77
Gamma
77
Konfigurácia položky Gamma
78
Language
78
Zmena položky Language
Obsah
4
Obsah
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
79
Menu H-Position a Menu V-Position
79
Konfigurácia položiek Menu H-Position a
Menu V-Position
80
Display Time
80
Konfigurácia položky Display Time
81
Transparency
81
Zmena položky Transparency
82
Reset All
82
Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
83
Smart Eco Saving
83
Konfigurácia položky Smart Eco Saving
84
Off Timer Plus
84
86
Konfigurovanie funkcie Off Timer
Konfigurácia položky Eco Timer
88
PC/AV Mode
88
Konfigurácia položky PC/AV Mode
90
Key Repeat Time
90
Konfigurácia položky Key Repeat Time
91
Source Detection
91
Konfigurácia funkcie Source Detection
92
INFORMATION
92
Zobrazenie položky INFORMATION
93
Konfigurácia položiek Brightness,
Contrast a Sharpness z úvodnej
obrazovky
94
Konfigurácia položky Volume na úvodnej
obrazovke
Obsah
5
Obsah
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRÍLOHA
95
MultiScreen
95
96
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
97
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
97
97
97
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
100
Otázky a odpovede
102
Všeobecné (S22E450F / S22E650D)
104
Všeobecné (S23E650D / S23E650K)
105
Všeobecné (S24E450F)
106
Všeobecné (S24E650PL / S24E650XL)
107
Všeobecné (S24E650DW / S24E650MW /
S24E650XW)
108
Všeobecné (S27E650D / S27E650X)
109
Šetrič energie
111
Tabuľka štandardných signálových
režimov
114
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
114
114
114
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
116
Správna likvidácia
116
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
116
Extended warranty
Obsah
6
Obsah
117
Terminológia
INDEX
Obsah
7
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2015 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.

Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!

Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung. (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku. Je
nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
Symboly
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia
typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.

!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
13
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať.
Chráňte výrobok pred znečistením olejom.
Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti sporáka.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.

Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
14
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej
koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo
vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas
dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung.
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.
Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane
napájacieho kábla.
!

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
15
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
V prípade búrky alebo bleskov vypnite vypínač a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
16
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

Inak sa vám môže zhoršiť zrak.
!
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
17
Pred použitím výrobku
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo
mokré.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
z
Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
z
Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
z
V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
!
Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor,
mohla by sa doň dostať voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
!
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
z
Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
z
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
!
z
Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pred použitím výrobku
18
Pred použitím výrobku
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
z
V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!
z
Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
z
Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
z
Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
Pred použitím výrobku
19
Pred použitím výrobku
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

Narovnajte chrbát.

Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.

Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.

Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.

Lakte majú byť približne v pravom uhle.

Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
20
1
1.1
Prípravy
Kontrola komponentov
1.1.1 Kontrola komponentov
z
Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
z
Vzhľad komponentov sa môže líšiť od uvedených obrázkov.
Komponenty
Záručný list
Príručka rýchlym nastavením
Používateľská príručka
(možnosť)
(V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii)
Napájací kábel
Príručka s uvedením predpisov
(možnosť)
Kábel D-SUB
(možnosť)
Kábel D-SUB
Kábel DVI
Kábel DVI
(možnosť)
(možnosť)
(možnosť)
Kábel HDMI
Kábel HDMI-DVI
Kábel DP
(možnosť)
(možnosť)
(možnosť)
Stereofónny kábel
Kábel USB
Podstavec stojana
(možnosť)
(možnosť)
(možnosť)
1 Prípravy
21
1
Prípravy
Podstavec stojana
(Vzťahuje sa len na modely
stojanov, ktoré obsahujú porty
USB.)
Konektor stojana
(možnosť)
(možnosť)
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
1 Prípravy
22
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Predné tlačidlá (S22E450F / S24E450F)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca klávesmi
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Popis

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach. Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte
tlačidlo [ MENU ] na 10 sekúnd. Vypnúť: Ak chcete odomknúť
uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo [ MENU ] na viac ako 10
MENU
sekúnd.
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,

Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Eye
Saver Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku
INFORMATION.

Funkciu Eye Saver Mode možno použiť stlačením tlačidla [
].
(Položka Eye Saver Mode je k dispozícii, keď je OSD ovládanie
uzamknuté)
1 Prípravy
23
1
Prípravy
Ikony
Popis
Stlačením tlačidla [
] zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú
dostupné.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Toto tlačidlo použite na ovládanie jasu, kontrastu a ostrosti obrazovky.
Potvrdenie výberu ponuky.
Po stlačení tlačidla [
] v čase, keď nie je zobrazená ponuka OSD,
sa zmení vstupný zdroj (Analog/DVI/HDMI). Ak výrobok zapnete alebo
zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom rohu
obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom
zdroji.
Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s analógovým
rozhraním.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO

Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu
Auto Adjustment.

Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu
stlačeného tlačidla.)
Sprievodca klávesmi
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
1 Prípravy
24
1
Prípravy
1.2.2 Predné tlačidlá (S24E650PL / S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca klávesmi
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Popis

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach. Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte
tlačidlo [ MENU ] na 10 sekúnd. Vypnúť: Ak chcete odomknúť
uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo [ MENU ] na viac ako 10
sekúnd.
MENU
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,

Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Eye
Saver Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku
INFORMATION.

Funkciu Eye Saver Mode možno použiť stlačením tlačidla [
].
(Položka Eye Saver Mode je k dispozícii, keď je OSD ovládanie
uzamknuté)
Stlačením tlačidla [
] zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú
dostupné.
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Prípravy
25
1
Prípravy
Ikony
Popis
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Toto tlačidlo použite na ovládanie hlasitosti, jasu alebo kontrastu
obrazovky.
Potvrdenie výberu ponuky.
Stlačením tlačidla [
] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa
zmení vstupný zdroj (S24E650XL/S24E650XW/S27E650X: Analog/DVI/
DisplayPort, S24E650PL: Analog/HDMI/DisplayPort). Ak výrobok
zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom
hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom
vstupnom zdroji.
Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s analógovým
rozhraním.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO

Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu
Auto Adjustment.

Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu
stlačeného tlačidla.)
Sprievodca klávesmi
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
1 Prípravy
26
1
Prípravy
1.2.3 Predné tlačidlá (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca klávesmi
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Popis

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach. Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte
tlačidlo [ MENU ] na 10 sekúnd. Vypnúť: Ak chcete odomknúť
uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo [ MENU ] na viac ako 10
sekúnd.
MENU
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,

Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Eye
Saver Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku
INFORMATION.

Funkciu Eye Saver Mode možno použiť stlačením tlačidla [
].
(Položka Eye Saver Mode je k dispozícii, keď je OSD ovládanie
uzamknuté)
Stlačením tlačidla [
] zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú
dostupné.
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Prípravy
27
1
Prípravy
Ikony
Popis
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Toto tlačidlo použite na ovládanie jasu, kontrastu a ostrosti obrazovky.
Potvrdenie výberu ponuky.
Po stlačení tlačidla [
] v čase, keď nie je zobrazená ponuka OSD,
sa zmení vstupný zdroj (Analog/DVI/DisplayPort). Ak výrobok zapnete
alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom
rohu obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom
zdroji.
Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s analógovým
rozhraním.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO

Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu
Auto Adjustment.

Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu
stlačeného tlačidla.)
Sprievodca klávesmi
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
1 Prípravy
28
1
Prípravy
1.2.4 Predné tlačidlá (S23E650K / S24E650MW)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca klávesmi
MENU
EYE
EYE
SAVER
SAVER
SOURCE
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Ikony
Popis

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach. Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte
tlačidlo [ MENU ] na 10 sekúnd. Vypnúť: Ak chcete odomknúť
uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo [ MENU ] na viac ako 10
sekúnd.
MENU
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,

Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. Funkcia Eye
Saver Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku
INFORMATION.

Funkciu Eye Saver Mode možno použiť stlačením tlačidla [
].
(Položka Eye Saver Mode je k dispozícii, keď je OSD ovládanie
uzamknuté)
Stlačením tlačidla [
] zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú
dostupné.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Prípravy
29
1
Prípravy
Ikony
Popis
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Toto tlačidlo použite na ovládanie hlasitosti, jasu alebo kontrastu
obrazovky.
Potvrdenie výberu ponuky.
Stlačením tlačidla [
] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa
zmení vstupný zdroj (S23E650K: Analog/HDMI, S24E650MW: Analog/
DVI). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte vstupný zdroj stlačením tlačidla
[
], v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí správa s
informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.
Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s analógovým
rozhraním.
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
AUTO

Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu
Auto Adjustment.

Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Po stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí Sprievodca klávesmi. (Sprievodca zobrazuje funkciu
stlačeného tlačidla.)
Sprievodca klávesmi
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca Klávesmi sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku.
Pozri informácie o príslušnom výrobku.
1 Prípravy
30
1
Prípravy
1.2.5 Zadná strana (S23E650K)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
RGB IN
OUT
OUT
IN
IN
Port
POWER IN
Popis
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
OUT
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Pripojte k zdroju audio signálu pomocou audio kábla.
IN
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Slúži na pripojenie k externému zariadeniu.
Prepojte port [
] monitora a port USB počítača pomocou kábla
USB.
Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.
Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER IN] portu v zadnej časti
výrobku.
1 Prípravy
31
1
Prípravy
1.2.6 Zadná strana (S24E650MW)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
RGB IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
IN
POWER IN
OUT
IN
Port
Popis
Pripojte k PC pomocou kábla DVI.
Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú
digitálne pripojenie (DVI).
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
OUT
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Pripojte k zdroju audio signálu pomocou audio kábla.
IN
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Slúži na pripojenie k externému zariadeniu.
Prepojte port [
] monitora a port USB počítača pomocou kábla
USB.
Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.
Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER IN] portu v zadnej časti
výrobku.
1 Prípravy
32
1
Prípravy
1.2.7 Zadná strana (S22E450F / S24E450F)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
HDMI IN
HDMI IN
HDMI IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
HDMI IN
DVI IN
Port
POWER IN
RGB IN
Popis
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
Pripojte k PC pomocou kábla DVI.
Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú
digitálne pripojenie (DVI).
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Slúži na pripojenie k externému zariadeniu.
Prepojte port [
] monitora a port USB počítača pomocou kábla
USB.
Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.
Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER IN] portu v zadnej časti
výrobku.
1 Prípravy
33
1
Prípravy
1.2.8 Zadná strana (S22E650D / S23E650D / S24E650DW / S27E650D)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
DP IN
DVI IN
Port
POWER IN
RGB IN
Popis
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Pripojte k PC pomocou kábla DVI.
Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú
digitálne pripojenie (DVI).
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Slúži na pripojenie k externému zariadeniu.
Prepojte port [
] monitora a port USB počítača pomocou kábla
USB.
Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.
Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER IN] portu v zadnej časti
výrobku.
1 Prípravy
34
1
Prípravy
1.2.9 Zadná strana (S24E650XL / S24E650XW / S27E650X)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
DP IN
DVI IN
RGB IN
OUT
IN
IN
Port
POWER IN
AUDIO IN/OUT
OUT
Popis
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Pripojte k PC pomocou kábla DVI.
Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú
digitálne pripojenie (DVI).
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
OUT
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Pripojte k zdroju audio signálu pomocou audio kábla.
IN
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Slúži na pripojenie k externému zariadeniu.
Prepojte port [
] monitora a port USB počítača pomocou kábla
USB.
Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.
Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER IN] portu v zadnej časti
výrobku.
1 Prípravy
35
1
Prípravy
1.2.10 Zadná strana (S24E650PL)
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
DP IN
DP IN
DP IN
HDMI IN
HDMI IN
RGB IN
RGB IN
HDMI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
POWER IN
AUDIO IN/OUT
DP IN
RGB IN
OUT
IN
IN
Port
POWER IN
AUDIO IN/OUT
HDMI IN
OUT
Popis
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
OUT
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Pripojte k zdroju audio signálu pomocou audio kábla.
IN
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
Slúži na pripojenie k externému zariadeniu.
Prepojte port [
] monitora a port USB počítača pomocou kábla
USB.
Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.
Pripojte sieťový kábel monitora k [POWER IN] portu v zadnej časti
výrobku.
1 Prípravy
36
1
Prípravy
1.2.11 Pohľad sprava
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Port
Popis
Pripojte k zariadeniu USB.
Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.
1 Prípravy
37
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie stojana
Na plochý podklad umiestnite
ochrannú tkaninu alebo vankúš.
Potom na tkaninu alebo vankúš
umiestnite produkt čelnou
stranou nadol.
Upevňovací kolík nevyberajte,
kým nedokončíte montáž
stojana.
Do stojana v smere šípky vložte
podstavec stojana.
Skrutky pevne priskrutkujte
(pomocou skrutkovača alebo
mince) do dolnej časti základne
stojana.
Po namontovaní stojana
umiestnite produkt do vztýčenej
polohy.
Teraz môžete vybrať upevňovací
kolík a nastaviť stojan.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len
za stojan.

Rozobratie predstavuje opačné poradie montáže.

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
1 Prípravy
38
1
Prípravy
1.3.2 Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
21,5"-24"
27"
4
SE450 21,5" (bez portu USB)
21,5"- 27"
(Okrem SE450 21,5" bez portu USB)
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)

Ak chcete nastaviť výšku, odstráňte fixačný kolík.

Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.

Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)
1 Prípravy
39
1
Prípravy
1.3.3 Otáčanie monitora
Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.
1
2
3
4
5
6

Kým začnete monitor otáčať, úplne vysuňte stojan.

Ak by ste otáčali monitor bez úplného vysunutia stojana, roh monitora by mohol naraziť na podklad
a poškodiť sa.

Monitor neotáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Monitor by sa mohol poškodiť.
1 Prípravy
40
1
Prípravy
1.3.4 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
Pred inštaláciou
Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
Na plochý podklad umiestnite
ochrannú tkaninu alebo vankúš.
Potom na tkaninu alebo vankúš
umiestnite produkt čelnou
stranou nadol.
Odskrutkujte skrutku zo zadnej
strany zariadenia.
Zdvihnite a demontujte stojan.
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
2
1
A
3
4
BB
A Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
B Konzola (predáva sa samostatne)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka
na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
1 Prípravy
41
1
Prípravy
Poznámky

Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.

Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.

Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily.
Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.

Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.

Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.

Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.

Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
1 Prípravy
42
1
Prípravy
1.3.5 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
3
4
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
43
2
2.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.

Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.

Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
44
2
2.2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie a používanie počítača
2.2.1 Pripojenie k počítaču
z
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
z
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
z
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
RGB IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
RGB
1
IN
Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
Pripojte A k portu [RGB IN] na výrobku a potom pripojte B k portu RGB na počítači.
2
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť Analog.
Táto funkcia nie je dostupná len pri produktoch s analógovým rozhraním.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
45
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla DVI (okrem S23E650K / S24E650PL)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
DVI IN
A
B
A
B
DVI IN
DVI IN
DVI IN
1
Kábel DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Pripojte A k portu [DVI IN] na výrobku a potom pripojte B k portu DVI na počítači.
2
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť DVI.
Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú digitálne pripojenie (DVI).
Pripojenie pomocou kábla DVI-HDMI (okrem S23E650K / S24E650PL)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
DVI IN
DVI IN
1
2
Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [DVI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť DVI.
Konektor [DVI IN] sa dodáva len s modelmi, ktoré podporujú digitálne pripojenie (DVI).
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
46
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla HDMI (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN
I IN
HDM
1
2
Kábel HDMI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI.
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI (S22E450F / S23E650K / S24E450F / S24E650PL)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN
I IN
HDM
1
2
Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [HDMI IN] na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
47
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla DP (S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650XW / S24E650DW / S27E650X / S27E650D)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
DP IN
DP IN
1
2
Kábel DP pripojte k portu [DP IN] na zadnej strane zariadenia a portu DP na počítači.
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť DisplayPort.
Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
IN
OUT
1
Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte k portu [ OUT ] na
výrobku.
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
2
Vstupné zvukové zariadenie, napríklad počítač, pripojte k portu [ IN ] na výrobku.
Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
48
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.2 Pripojenie napájania


Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.

Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu [POWER
IN] na samotnom zariadení.
POWER IN
Vstupné napätie sa automaticky prepína.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
49
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripája sa USB
Port [

Vzťahuje sa len na modely stojanov, ktoré obsahujú porty USB.

Zariadenie USB, ako napríklad myš, klávesnicu, pamäťový kľúč alebo externý pevný disk (HDD),
môžete použiť tak, že ho pripojíte priamo k portu [
] na monitore. Nemusíte ho pripájať k
počítaču. Externý pevný disk (HDD) na ukladanie údajov vyžaduje externé napájanie a je potrebné
ho pripojiť k napájaciemu zdroju.
] USB monitora podporuje vysokorýchlostné certifikované rozhranie USB 2.0.
Vysoká rýchlosť
Úplná rýchlosť
Nízka rýchlosť
Rýchlosť prenosu
údajov
480 MB/s
12 MB/s
1.5 MB/s
Príkon
2,5 W
(Max., každý port)
2,5 W
(Max., každý port)
2,5 W
(Max., každý port)
DVI IN
1
RGB
IN
DP IN
Prepojte port [
] monitora a port USB počítača pomocou kábla USB.

Aby ste použili port [
], musíte prepojiť UP (Kábel odchádzajúceho toku) s PC.

Nezabudnite použiť kábel USB dodaný s monitorom, aby ste prepojili port monitora [
port USB vášho počítača.
B
]a
B
USB
A
A
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
50
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2
3
Pomocou kábla USB pripojte zariadenie USB k portu [
] na monitore.
Postupy používania sú rovnaké ako postupy pre používanie externého zariadenia na pripojenie k PC.

Nemôžete pripojiť a používať klávesnicu a myš.

Z mediálneho zariadenia môžete prehrať súbor. (Príklady zariadení médií: MP3, digitálny
fotoaparát atď.)
Môžete spustiť, premiestniť, kopírovať alebo odstrániť súbory na pamäťovom zariadení.

(Príklady úložných zariadení: externá pamäť, pamäťová karta, čítačka pamäte, MP3 prehrávač s
pevným diskom atď.)
Môžete použiť iné zariadenia USB, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču.


Keď pripájate zariadenie k portu [
vhodný pre zariadenie.
] na monitore, pripojte zariadenie pomocou kábla, ktorý je

Za účelom zakúpenia kábla a externých zariadení kontaktujte servisné stredisko príslušného
produktu.

Spoločnosť nie je zodpovedná za problémy alebo poškodenia externého zariadenia spôsobené
použitím nepovoleného kábla na prepojenie.

Niektoré produkty nie sú v súlade s normou USB, čo môže spôsobiť zlyhanie zariadenia.

Ak zariadenie zlyhá aj v prípade, ak je pripojené k počítaču, kontaktujte servisné stredisko
zariadenia/počítača.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
51
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Úprava nastavení zvuku v systéme Windows (S23E650K / S24E650XL / S24E650PL /
S24E650MW / S24E650XW / S27E650X)
Ovládací panel
→ Audio → Reproduktory → Nastavenie reproduktorov
1
2
3
4
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
52
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.3 Inštalácia ovládača

Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.

Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.

Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung
(http://www.samsung.com) a prevezmite súbor.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
53
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.4 Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
2.
AUTO
1
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [ MENU ].

Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.

Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
54
3
Nastavenie obrazovky
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
3.1
Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia Smart Eco Saving.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.1.1 Nastavenie položky Brightness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
100
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
75
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
AUTO
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
55
3
3.2
Nastavenie obrazovky
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.2.1 Konfigurácia položky Contrast
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Contrast a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
5
100
Upravte položku Contrast pomocou tlačidla [
75
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
AUTO
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
56
3
3.3
Nastavenie obrazovky
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sharpness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
PICTURE
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Brightness
Contrast
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
Upravte položku Sharpness pomocou tlačidla [
75
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
AUTO
AUTO
4
5
100
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
57
3
3.4
Nastavenie obrazovky
Eye Saver Mode
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť
„On“, úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita
obrazu potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami
štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.4.1 Konfigurácia položky Eye Saver Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eye Saver Mode a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
Off
Eye Saver Mode
Eye Saver Mode
Game Mode
Off
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
On
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
60
Off
Off
SAMSUNG
Custom
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
75
Game Mode
Off
On
SAMSUNG
100
AUTO
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
58
3
3.5
Nastavenie obrazovky
Game Mode
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry. Túto funkciu môžete použiť pri hraní
hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode alebo Smart Eco Saving.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.5.1 Konfigurácia položky Game Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Game Mode a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
100
Optimizes image
settings for playing
games.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
75
Off
Game Mode
Custom
SAMSUNG
Off
Optimizes image
settings for playing
games.
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Custom
Off
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
AUTO
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.

Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game
Mode sa nastaví na možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.

Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
3 Nastavenie obrazovky
59
3
3.6
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je nastavená funkcia Smart Eco Saving.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia MAGIC
Angle.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
3.6.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Bright a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
V režime PC
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Custom
Eye Saver Mode
Standard
Game Mode
Cinema
Eye Saver Mode
0
75
Contrast
50
SAMSUNG
100
Brightness
Sharpness
50
Dynamic Contrast 2200
MAGIC Upscale
PICTURE
60
SAMSUNG
MAGIC Bright
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Game Mode
60
Custom
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
2200
AUTO

Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.

Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.

Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
3 Nastavenie obrazovky
60
3
Nastavenie obrazovky
V režime AV (S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL)
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Dynamic
Eye Saver Mode
Standard
Game Mode
Movie
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
50
Eye Saver Mode
50
Game Mode
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Dynamic
Custom
50
Standard
Off
50
2200
SAMSUNG
Movie
Off
2200
0
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
AUTO
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie DVI/HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na
SAMSUNG
možnosť AV, položka MAGIC
Bright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard,
Movie a Custom), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic,
Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše
osobné nastavenia obrazu.

Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.

Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý
obraz.

Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu
očí.

4
5
Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
61
3
3.7
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Angle (S22E450F / S24E450F)
SAMSUNG
Pomocou položky MAGIC
Angle možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu podľa
pozorovacieho uhla.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode alebo Eye Saver Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
Uhol môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
3.7.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Angle
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Angle a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
100
Brightness
Select an angle that
best suits your
viewing position.
75
Contrast
Off
60
Lean Back ModeCustom
1 50
Sharpness
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Lean Back Mode 2 Off
50
Standing Mode
Off
2200
SAMSUNG
Side Mode
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.

Off

Lean Back Mode 1
② : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo
nižšie ako výrobok.

Lean Back Mode 2
③ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako
pri režime Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako
výrobok.
3 Nastavenie obrazovky
62
3
Nastavenie obrazovky
⑤ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.

Side Mode

Group View: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených
v možnostiach

4
5
①, ④ a ⑤.
Custom: Možnosť Lean Back Mode 1 sa predvolene použije pri výbere možnosti Custom.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
63
3
3.8
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.


Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.8.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Upscale a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
100
Brightness
Enhance picture
detail and vividness.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Contrast
75
Image Size
Mode1
Sharpness
60
HDMI Black Level
Mode2
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Off
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Custom
50
H-Position
Off
50
V-Position
Off
2200
Coarse
Wide
0
Fine
Enhance picture
detail and vividness.
50
2200
0
AUTO
AUTO
Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
64
3
3.9
Nastavenie obrazovky
Image Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.9.1 Zmena položky Image Size
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Image Size a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
V režime PC
PICTURE
Image Size
Auto
Response Time
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
H-Position
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
PICTURE
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
Fine
AUTO
50
2200
0
AUTO

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
3 Nastavenie obrazovky
65
3
Nastavenie obrazovky
V režime AV
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Image Size
4:3
Response Time
16:9
H-Position
Screen Fit
V-Position
4:3
Response Time
Wide
H-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
50
Coarse
2200
Fine
Image Size
V-Position
50
Coarse
PICTURE
2200
Fine
0
0
AUTO
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
4:3
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
16:9
Screen Fit
AUTO
PICTURE
MAGIC Upscale
16:9
HDMI Black Level
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
2200
Fine
4:3
Image Size
H-Position
Coarse
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
Screen Fit
50
2200
Coarse
0
0
Fine
AUTO
AUTO

4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.

Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
(S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
4
5

Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla DVI/HDMI/DP.

Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný
normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).

Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez DVI/HDMI/DP a položka PC/
AV Mode je nastavená na možnosť AV.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
66
3
Nastavenie obrazovky
3.10 HDMI Black Level (S22E450F / S24E450F / S23E650K /
S24E650PL)
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu. V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.

Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.10.1 Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku HDMI Black Level a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
PICTURE
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Normal
Image Size
Low
HDMI Black Level
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Coarse
Coarse
Fine
Fine
AUTO
AUTO

Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.

Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
3 Nastavenie obrazovky
67
3
Nastavenie obrazovky
3.11 Response Time (okrem S22E450F / S24E450F)
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.

Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo
Faster.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.11.1 Konfigurácie položky Response Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Response Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
Image Size
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Standard
H-Position
Faster
Response Time
Standard
V-Position
Fastest
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
HDMI Black Level
Coarse
0
Fine
0
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
AUTO
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
68
3
Nastavenie obrazovky
3.12 H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.

Ponuka je k dispozícii v režime Analog.

Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Image Size v režime AV nastavená na hodnotu
Screen Fit . Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v
režime AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte
horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.12.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku H-Position alebo V-Position a stlačte tlačidlo
[
] na výrobku.
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Image Size
Response Time
PICTURE
Wide
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
Response Time
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
2200
Fine
0
Wide
Faster
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Image Size
AUTO
PICTURE
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
Coarse
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Faster
50
50
2200
0
AUTO
3 Nastavenie obrazovky
69
3
Nastavenie obrazovky
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
HDMI Black Level
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
HDMI Black Level
H-Position
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Coarse
Coarse
2200
Fine
Fine
0
50
50
2200
0
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
Move the image
displayed on the
screen up or down.
AUTO
] vykonajte konfiguráciu položky H-Position alebo V-Position.
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
70
3
Nastavenie obrazovky
3.13 Coarse
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.

Dostupné len v režime Analog.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.13.1 Nastavenie položky Coarse
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Coarse a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Adjust the screen
frequency.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Adjust the screen
frequency.
Wide
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
5
Upravte položku Coarse pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
71
3
Nastavenie obrazovky
3.14 Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.

Dostupné len v režime Analog.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
3.14.1 Nastavenie položky Fine
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PICTURE a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Fine a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Image Size
Wide
Response Time
Faster
H-Position
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
Faster
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
4
5
Upravte položku Fine pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
72
4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
SAMSUNG
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v
režime Cinema alebo Dynamic Contrast. Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia
Game Mode alebo Eye Saver Mode.
4.1
Red
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.1.1 Konfigurácia položky Red
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Red a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Upravte položku Red pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
73
4
4.2
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.2.1 Konfigurácia položky Green
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Green a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Upravte položku Green pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
74
4
4.3
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
4.3.1 Konfigurácia položky Blue
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Blue a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Upravte položku Blue pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
75
4
4.4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia MAGIC
Angle.
4.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Color Tone a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
AUTO

Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.

Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.

Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.

Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
S22E450F / S24E450F / S23E650K / S24E650PL: Keď je externý vstup pripojený pomocou
DVI/HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color Tone má štyri
nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
76
4
4.5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Gamma
Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia MAGIC
Angle.
4.5.1 Konfigurácia položky Gamma
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Gamma a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Konfigurácia nastavenia odtieňa
77
5
5.1
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Language
Nastavte jazyk ponuky.

Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.

Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
5.1.1 Zmena položky Language
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Language a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
78
5
5.2
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Menu H-Position a Menu V-Position
Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
5.2.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
stlačte tlačidlo [
] sa presuňte na položku Menu H-Position alebo Menu V-Position a
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
Language
English
Move the menu
position to the left or
right.
Language
Menu H-Position
100
Menu H-Position
Menu V-Position
1
Menu V-Position
Display Time
Display Time
20 sec
Transparency
Transparency
On
AUTO
4
5
MENU SETTINGS
Stlačením tlačidla [
English
Move the menu
position up or down.
100
1
20 sec
On
AUTO
] vykonajte konfiguráciu položky Menu H-Position alebo Menu V-Position.
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
79
5
5.3
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
5.3.1 Konfigurácia položky Display Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Display Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
80
5
5.4
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:
5.4.1 Zmena položky Transparency
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MENU SETTINGS a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Transparency a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
1
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
81
6
6.1
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
6.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Reset All a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
82
6
6.2
Nastavenie a vynulovanie
Smart Eco Saving
Funkcia Smart Eco Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.

Možnosť Game Mode sa automaticky vypne, keď zapnete možnosť Smart Eco Saving.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
6.2.1 Konfigurácia položky Smart Eco Saving
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Smart Eco Saving a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Off
On
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO

Off: Deaktivujte funkciu Smart Eco Saving.

On: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym
nastavením. (Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
83
6
6.3
Nastavenie a vynulovanie
Off Timer Plus
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
6.3.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer
Off Timer
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer Plus a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
4
5
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
6 Nastavenie a vynulovanie
84
6
Nastavenie a vynulovanie
6
7

Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.

On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Turn Off After
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer Plus a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
4
5
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Turn Off After a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
6
7
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Turn Off After.
Použije sa zvolená možnosť.

Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.

Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.

Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Tento postup je v súlade s predpismi
týkajúcimi sa napájacej siete. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky MENU
→ SETUP&RESET → Off Timer Plus a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
6 Nastavenie a vynulovanie
85
6
Nastavenie a vynulovanie
6.3.2 Konfigurácia položky Eco Timer
Eco Timer
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer Plus a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
4
5
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Timer a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Eco Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Eco Timer
Eco Timer
Off
Eco Off After
On
Enable or disable
the Eco Timer.
AUTO

Off: Deaktivovaním časovača na úsporu energie sa vypne funkcia automatického vypnutia. Ak
je táto funkcia deaktivovaná, výrobok sa v úspornom režime nevypne.

On: Aktivovaním časovača na úsporu energie sa výrobok automaticky vypne, ak bol počas
stanovenej doby v úspornom režime.
6
7
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
86
6
Nastavenie a vynulovanie
Eco Off After
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer Plus a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
4
5
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Timer a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Eco Off After a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Eco Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Eco Timer
Eco Off After
10m
AUTO
6
7
Stlačením tlačidla [
] vykonajte konfiguráciu položky Eco Off After.
Použije sa zvolená možnosť.

Časovač na úsporu energie možno nastaviť od 10 do 180 minút. Po uplynutí stanoveného času sa
výrobok automaticky vypne.

Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Eco Timer nastavená na možnosť On.
6 Nastavenie a vynulovanie
87
6
6.4
Nastavenie a vynulovanie
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.

Táto funkcia nepodporuje analógový režim.

Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.

Ak je monitor (keď je nastavený na DVI/HDMI/DP) v úspornom režime alebo zobrazuje správu
Check Signal Cable, stlačte tlačidlo [ MENU ], aby sa zobrazili správy na obrazovke (OSD).
Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.

6.4.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PC/AV Mode a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
S22E650D / S23E650D / S24E650XL / S24E650XW / S24E650DW / S27E650D / S27E650X
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
DVI
DisplayPort
PC
AV
AUTO
AUTO
6 Nastavenie a vynulovanie
88
6
Nastavenie a vynulovanie
S22E450F / S24E450F
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
PC
HDMI
AV
AUTO
AUTO
S23E650K
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
PC
HDMI
AV
DVI PC
AUTO
S24E650MW
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
PC
DVI
AV
AUTO
S24E650PL
PC/AV Mode
PC/AV Mode
HDMI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
HDMI
PC
DisplayPort
DVI PC
AV
AUTO
4
5
Stlačením tlačidla [
AUTO
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
89
6
6.5
Nastavenie a vynulovanie
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
6.5.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Key Repeat Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Acceleration
1 sec
2 sec
Acceleration
Auto
No Repeat
AUTO

Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri
stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
90
6
6.6
Nastavenie a vynulovanie
Source Detection
Slúži na aktivovanie položky Source Detection.
Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
6.6.1 Konfigurácia funkcie Source Detection
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Source Detection a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Auto
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.

Manual: Vyberte vstupný zdroj ručne.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
91
7
7.1
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
7.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku INFORMATION. Zobrazí sa aktuálny vstupný
zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
HDMI
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz **
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
92
7
7.2
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Konfigurácia položiek Brightness, Contrast a Sharpness
z úvodnej obrazovky
Upravte nastavenie Brightness, Contrast a Sharpness pomocou tlačidiel [
] na úvodnej obrazovke
(keď sa nezobrazuje ponuka OSD).
Brightness :

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Smart Eco Saving.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast :


SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Sharpness:


1
SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna
obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Následne stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
Stlačením tlačidla [
] môžete prepínať medzi nastaveniami Brightness, Contrast a
Sharpness.
3
Upravte položku Brightness, Contrast a Sharpness pomocou tlačidiel [
].
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
93
7
7.3
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Konfigurácia položky Volume na úvodnej obrazovke
Upravte položku Volume stlačením tlačidla [
1
] pri zobrazenom sprievodcovi tlačidlami.
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (v čase, keď nie je zobrazená žiadna
obrazovka ponuky) sa zobrazí Sprievodca klávesmi. Potom stlačte tlačidlo [
2
Stlačením tlačidla [
].
] môžete prepínať medzi nastaveniami Brightness, Contrast a Volume.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Contrast
Volume
10
Brightness
3
Upravte nastavenie Volume pomocou tlačidiel [
].

Vzťahuje sa len na modely, ktoré obsahujú reproduktory.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozri
informácie o príslušnom výrobku.
7 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
94
8
8.1
Inštalácia softvéru
MultiScreen
MultiScreen
Funkcia "MultiScreen" umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
8.1.1 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "MultiScreen".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "MultiScreen" na disku CD-ROM.
3
4
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" (Ďalej).
Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "MultiScreen" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov
o produkte.

Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii ("MultiScreen")
Inštalácia funkcie "MultiScreen" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým
prostredím.
Systémové požiadavky
Operačný systém

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

32-bitový operačný systém Windows Vista

32-bitový operačný systém Windows 7

32-bitový operačný systém Windows 8
Pre "MultiScreen" sa odporúča operačný systém Windows 2000 alebo novší.
8 Inštalácia softvéru
95
8
Inštalácia softvéru
Hardvér

Pamäť najmenej 32 MB.

Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
8.1.2 Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte možnosť Nastavenia/Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na
položku Pridať alebo odstrániť programy.
Zo zoznamu programov vyberte položku "MultiScreen" a kliknite na tlačidlo Pridať/odstráni.
8 Inštalácia softvéru
96
9
9.1
Sprievodca riešením problémov
Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
9.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapne výrobok.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.8 Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
9.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Problémy
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Riešenia
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
9 Sprievodca riešením problémov
97
9
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Problémy
Riešenia
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie Not Optimum Mode.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka 111).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si
časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Upravte položky Coarse (stránka 71) a Fine
(stránka 72).
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací
kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú
úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a
frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie
kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné,
zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu
štandardného signálu (stránka 111) uvedenej v
tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v
produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Upravte položky Brightness (stránka 55) a
Contrast (stránka 56).
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
9 Sprievodca riešením problémov
98
9
Sprievodca riešením problémov
Problémy
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Riešenia
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Problém zvuku
Problémy
Nepočuť žiadny zvuk.
Riešenia
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom
programe.
Problém zdrojového zariadenia
Problémy
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Riešenia
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
V závislosti od pozorovacieho uhla používateľa môžu byť v ráme výrobku viditeľné svetlá LED. Ich svetlo
je pre ľudí neškodné a nemá vplyv na vlastnosti ani výkon výrobku. Používanie výrobku je bezpečné.
9 Sprievodca riešením problémov
99
9
9.2
Sprievodca riešením problémov
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť
frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
z
Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
Obrazovka
Nastavenie
Rozšírené
Vzhľad a témy
Monitor a
zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
z
Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
Settings
Advanced
Display
Monitor a nastavte možnosť
Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke
Nastavenie monitora.
z
Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
Prispôsobenie
Rozšírené nastavenie
Vzhľad a
Obrazovka - nastavenie
Monitor a zmeňte položku
Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
z
Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Vzhľad a
Rozlíšenie obrazovky
Monitor a zmeňte položku Frekvencia
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
z
Windows 8: Vyberte položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
obrazovky
Ovládací panel
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Rozlíšenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
z
Windows 10: Vyberte položky Nastavenia
Zobrazovacie zariadenie
Systém
Rozšírené nastavenia zobrazenia
Vlastnosti grafického adaptéra
Monitor a upravte položku
Frekvencia obnovovania obrazovky v časti Nastavenie
monitora.
9 Sprievodca riešením problémov
100
9
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť
rozlíšenie?
Odpoveď
z
z
z
z
z
z
Ako nastavím režim úspory
energie?
z
z
z
z
z
z
Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a
témy
Displej
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Displej
Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a
prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia displeja a
rozlíšenie nastavte.
Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a
prispôsobenie
Displej
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie
nastavte.
Windows 8: Prejdite na položky Nastavenie
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Displej
Upraviť rozlíšenie a
rozlíšenie nastavte.
Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia
Systém
Zobrazovacie zariadenie
Rozšírené nastavenia zobrazenia a
upravte rozlíšenie.
Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a Motívy
Obrazovka
Nastavenia šetriča
obrazovky
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na
počítači.
Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Obrazovka
Nastavenia šetriča obrazovky
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobiť
Nastavenia
šetriča obrazovky
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE
BIOSU na počítači.
Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobiť
Nastavenia
šetriča obrazovky
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE
BIOSU na počítači.
Windows 8: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke
Nastavenie
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobiť
Nastavenie šetriča obrazovky
Možnosti
napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke
Nastavenie
Prispôsobiť
Obrazovka uzamknutia
Nastavenie časového limitu obrazovky
Napájanie a spánok
alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
9 Sprievodca riešením problémov
101
10
Technické údaje
10.1 Všeobecné (S22E450F / S22E650D)
Názov modelu
Panel
S22E450F
Veľkosť
Trieda 22 (21,5 palcov / 54,6 cm)
Oblasť
zobrazenia
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Odstup pixlov
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Prívod energie
S22E650D
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Rozmery
(Š x V x H) /
Hmotnosť
Bez stojana
504,3 x 301,9 x 55,4 mm|
/ 3,26 kg
504,3 x 301,9 x 55,4 mm
/ 3,27 kg
So stojanom
S rozhraním USB:
S rozhraním USB:
Min.: 504,3 x 359,4 x 210,0 mm /
4,86 kg
Min.: 504,3 x 359,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Max.: 504,3 x 489,4 x 210,0 mm
/ 4,86 kg
Max.: 504,3 x 489,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Bez rozhrania USB:
Bez rozhrania USB:
Min.: 504,3 x 325,3 x 210,0 mm
/ 4,76 kg
Min.: 504,3 x 354,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Max.: 504,3 x 425,3 x 210,0 mm
/ 4,76 kg
Max.: 504,3 x 484,4 x 210,0 mm
/ 4,87 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzkové a
skladovacie
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkosť: 10% – 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkosť: 5% – 95%, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
10 Technické údaje
102
10
Technické údaje
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
103
10
Technické údaje
10.2 Všeobecné (S23E650D / S23E650K)
Názov modelu
Panel
S23E650D / S23E650K
Veľkosť
Trieda 23 (23,0 palcov / 58,4 cm)
Oblasť
zobrazenia
509,184 mm (H) x 286,416 mm (V)
Odstup pixlov
0,2652 mm (H) x 0,2652 mm (V)
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Rozmery
(Š x V x H) /
Hmotnosť
Bez stojana
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,69 kg
So stojanom
S rozhraním USB:
Min.: 542,9 x 349,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Max.: 542,9 x 479,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Bez rozhrania USB:
Min.: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Max.: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,37 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzkové a
skladovacie
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkosť: 10% – 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkosť: 5% – 95%, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
104
10
Technické údaje
10.3 Všeobecné (S24E450F)
Názov modelu
Panel
S24E450F
Veľkosť
Trieda 24 (24 palcov / 60,9 cm)
Oblasť
zobrazenia
531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
Odstup pixlov
0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Rozmery
(Š x V x H) /
Hmotnosť
Bez stojana
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
So stojanom
S rozhraním USB:
Min.: 565,4 x 361,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Max.: 565,4 x 491,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Bez rozhrania USB:
Min.: 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Max.: 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzkové a
skladovacie
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkosť: 10% – 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkosť: 5% – 95%, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
105
10
Technické údaje
10.4 Všeobecné (S24E650PL / S24E650XL)
Názov modelu
Panel
S24E650PL / S24E650XL
Veľkosť
Trieda 24 (23,6 palcov / 59,8 cm)
Oblasť
zobrazenia
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Odstup pixlov
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Rozmery
(Š x V x H) /
Hmotnosť
Bez stojana
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,97 kg
So stojanom
S rozhraním USB:
Min.: 554,6 x 357,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Max.: 554,6 x 487,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Bez rozhrania USB:
Min.: 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Max.: 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,63 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzkové a
skladovacie
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkosť: 10% – 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkosť: 5% – 95%, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
106
10
Technické údaje
10.5 Všeobecné (S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW)
Názov modelu
Panel
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Veľkosť
Trieda 24 (24,0 palcov / 61,1 cm)
Oblasť
zobrazenia
518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)
Odstup pixlov
0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Rozmery
(Š x V x H) /
Hmotnosť
Bez stojana
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
So stojanom
S rozhraním USB:
Min.: 554,8 x 387,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Max.: 554,8 x 517,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Bez rozhrania USB:
Min.: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Max.: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzkové a
skladovacie
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkosť: 10% – 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkosť: 5% – 95%, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
107
10
Technické údaje
10.6 Všeobecné (S27E650D / S27E650X)
Názov modelu
Panel
S27E650D / S27E650X
Veľkosť
Trieda 27 (27,0 palcov / 68,5 cm)
Oblasť
zobrazenia
597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)
Odstup pixlov
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Rozmery
(Š x V x H) /
Hmotnosť
Bez stojana
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 5,20 kg
So stojanom
S rozhraním USB:
Min.: 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Max.: 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Bez rozhrania USB:
Min.: 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Max.: 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,92 kg
Upevňovacie rozhranie VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(pre použitie so špeciálnym upevňovacím hardvérom (rameno).)
Prevádzkové a
skladovacie
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Vlhkosť: 10% – 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Vlhkosť: 5% – 95%, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia
môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
108
10
Technické údaje
10.7 Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a nastavením
blikania kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory
energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na
klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s
funkciou úspory energie.
Šetrič energie
Normálna
prevádzka
Režim úspory
energie
Vypnutie napájania
(Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania
Zapnuté
Bliká
Vypnuté
Bežne 24 W
Bežne 0,3 W
Bežne 22 W
Bežne 0,3 W
Bežne 23 W
Bežne 0,3 W
Bežne 25 W
Bežne 0,3 W
Bežne 25 W
Bežne 0,3 W
Bežne 25 W
Bežne 0,3 W
Bežne 25 W
Bežne 0,3 W
Bežne 30 W
Bežne 0,3 W
Bežne 32 W
Bežne 0,3 W
Bežne 30 W
Bežne 0,3 W
Bežne 26 W
Bežne 0,3 W
Bežne 28 W
Bežne 0,3 W
Príkon
(S22E450F)
Príkon
(S22E650D)
Príkon
(S23E650D)
Príkon
(S23E650K)
Príkon
(S24E450F)
Príkon
(S24E650PL)
Príkon
(S24E650XL)
Príkon
(S24E650DW)
Príkon
(S24E650MW)
Príkon
(S24E650XW)
Príkon
(S27E650D)
Príkon
(S27E650X)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
Menej ako 0,005 W
(režim 0 W)
10 Technické údaje
109
10
Technické údaje

Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení. (Model S**E450**& S**E650** – napájanie vypnuté (tlačidlo napájania):
Menej ako 0,005 W (režim 0 W). Režim 0 W označuje, že výrobok neprijíma externé príkazy.
Spotreba energie je vyššia, keď výrobok prijíma externý príkaz, napríklad signál z programu Magic
Rotation.)

Odpojte napájací kábel, aby ste úplne vypli spotrebu energie. Napájací kábel odpojte, ak produkt
nebudete používať dlhšiu domu (počas dovolenky a pod.)
10 Technické údaje
110
10
Technické údaje
10.8 Tabuľka štandardných signálových režimov

Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto
môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie
určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.

Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak
monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT
predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.
Synchronizácia
Názov
modelu
Horizontálna
frekvencia
Rozlíšenie
Vertikálna
frekvencia
Optimálne rozlíšenie
Maximálne rozlíšenie
56 – 75 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
56 – 60 Hz
1920 x 1200 pri 60 Hz
1920 x 1200 pri 60 Hz
S22E450F
S22E650D
S23E650K
S23E650D
S24E450F
S24E650XL
S24E650PL
30 – 81 kHz
S27E650D
S27E650X
S24E650DW
S24E650MW
S24E650XW
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
10 Technické údaje
111
10
Technické údaje
S22E450F / S22E650D / S23E650D / S23E650K / S24E450F / S24E650PL / S24E650XL / S27E650D /
S27E650X
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
112
10
Technické údaje
S24E650DW / S24E650MW / S24E650XW
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200RB
74,038
59,950
154,000
+/-

Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
10 Technické údaje
113
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.

Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi. (internet, anténa, káblový signál
atď.).

Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.

Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.

Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.

Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.

Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:

vonkajším nárazom alebo pádom na zem,

používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,

opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,

jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,

nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné

Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
Príloha
114
Príloha

Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
Príloha
115
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Príloha
116
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000-krát za sekundu. Horizontálna frekvencia
sa udáva ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Príloha
117
Príloha
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
118
Index
B
K
Bezpečnostn zásady 11
Kontrast 56
Č
M
Červená 73
Modrá 75
Čistenie 9
MultiScreen 95
D
O
Diely 23
Off Timer Plus 84
Doba odozvy 68
Ochrana autorských práv 8
Doba opakovania tlačidiel 90
Ostrosť 57
Otázky a odpovede 100
F
Farebný odtieň 76
P
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
G
Gamma 77
97
Pred pripojením 44
Priehľadnosť 81
H
Pripojenie a používanie počítača 45
HDMI úroveň čiernej 67
Herný režim 59
R
Hrub 71
Režim na zníženie namáhania očí 58
Režim PC/AV 88
I
Rozpoznávanie zdrojov 91
INFORMÁCIE 92
Inštalácia 38
S
Inteligentná úspora energie 83
SAMSUNG MAGIC Angle 62
SAMSUNG MAGIC Bright 60
J
Jas 55
Jazyk 78
SAMSUNG MAGIC Upscale 64
Správna likvidácia 116
Správna poloha na používanie produktu 20
Jemn ladenie 72
Š
Šetrič energie 109
Index
119
Index
T
Tabuľka štandardných signálových režimov
111
Terminológia 117
V
Veľkosť obrázka 65
Všeobecn 102
Vynulovať všetko 82
Z
Zelená 74
Zobrazenie času 80
Zodpovednosť za platen služby náklady
vzniknut zákazníkom 114
Index
120
Download PDF