Samsung | 710V | Samsung 710V Používateľská príručka

Inštalácia ovládača
Inštalácia programu
SyncMaster 710V/910V/510M/710M/910M/712V
Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu
zariadenia.
Zakázané
Dôležité prečítať si a rozumieť za každých
okolností
Nerozoberajte
Odpojte zástrčku zo zásuvky
Nedotýkajte sa
Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému
šoku
Napájanie
Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky,
nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.
Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.
z
Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie
zariadenia.
Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne neklaďte ťažké
predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacých káblov alebo rozdvojok.
z
Môže to spôsobiť požiar.
Inštalácia
Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.
z
Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.
Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.
z
Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Umiestnite monitor na hladký a stabilný povrch.
z
Monitor môže svojím pádom spôsobiť zranenie.
Monitor pokladajte opatrne.
z
Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.
Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.
z
Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.
Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.
z
z
Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.
Medzi výrobkom a stenou nechajte priestor na vetranie.
z
Zlá ventilácia môže spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty a viesť k požiaru.
Čistenie
Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou,
mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny
čistiaci prostriedok.
Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.
Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.
Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený,
dobre ho očistite suchou látkou.
z
Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo
zákazníckym strediskom.
z
Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri
počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.
Ostatné
Neodnímajte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne
časti, ktoré by dokázal opraviť používateľ.
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé
zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného
predajcu alebo servis.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Dbajte na to, aby sa do monitora nedostala voda, resp. nevystavujte
monitor pôsobeniu vlhkosti.
z
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by
mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.
Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte
napájaciu šnúru.
z
z
Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
V takom prípade sa spojte so Service Center (servisné stredisko).
Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa
dlhšiu dobu nepoužíva.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nepokúšajte sa hýbať s monitorom ťahaním za šnúru alebo signálny kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením
kábla.
Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo
signálny kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením
kábla.
Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.
z
Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.
Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové
objekty na monitor.
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom kontaktujte
servisné stredisko.
Nepoužívajte alebo neukladajte v blízkosti monitora zápalné látky.
z
Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.
Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.
Nevkladajte do vetracích otvorov alebo do konektorov pre slúchadlá alebo
A/V konektorov kovové predmety, ako sú nástroje, drôt alebo vrtáky alebo
ľahko horľavé materiály, ako sú kúsky papiera alebo zápalky.
z
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
Ak sa do monitora dostanú cudzorodé látky/predmety, vždy sa spojte so
Service Center (servisné stredisko).
Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť
reziduálny obraz alebo rozmazanie.
z
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu
energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.
z
Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.
15 inch
- 1024 X 768
17,19 inch - 1280 X 1024
Nepokúšajte sa hýbať s monitorom ťahaním za šnúru alebo signálny kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením
kábla.
Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú
prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.
Nepoužívajte monitor tam, kde môže byť vystavený silným vibráciám.
z
Vystavenie silným vibráciám môže spôsobiť požiar a skrátiť životnosť monitora.
Pri presune monitora vypnite vypínač a vytiahnite napájaciu šnúru. Pred
presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového
kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.
z
Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo
elektrickému šoku.
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú,
kontaktujte dodávateľa.
Vybalenie
Monitor a stojan
Monitor a stojan
Spodná časť
Záves
Príručka
Stručný sprievodca
nastavením
Kábla
Záručný list
Používateľská príručka,
ovládač monitora, CD so
softvérom pre Natural Color
(Natural Color Pro) a
MagicTune™
D-sub kábla
Napájacia šnúra
Predná časť
1.
Tlačidlo menu [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat
do predchádzajúceho menu.
2.
Tlačidlo MagicBright
[ ]
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre
pozeraniev závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k
dispozícii tri rôzne režimy: Text, Interneta Zábava. Každý režim má
vlastnú prednastavenú hodnotu jasu.ľahko si môžete zvoliť jedno z troch
nastavení jednoduchým stlačenímovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.
1) Text : Normálny jas
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2) Internet : Stredný jas
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3) Entertain : Vysoký jas
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
4) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené
hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu
pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast)
prostredníctvom menu OSD.
3.
4.
Zapínacie tlačidlo
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Ukazovateľ napájania
Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a
jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.
Tlačidlo na nastavenie
jasu
[ ]
Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
2,4. Tlačidlá pre
nastavovanie [
5.
Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
]
Tlačidlo potvrdenia
[ ]
Používa sa na výber menu OSD.
Tlačidlo autom. nastav. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je
táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná čas
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
Zásuvka napájania
2.
Port D-sub 15-pin
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti
monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú,
kontaktujte dodávateľa.
Vybalenie
Monitor a stojan
Monitor a stojan
Spodná časť
Záves
Príručka
Stručný sprievodca
nastavením
Kábla
Záručný list
Používateľská príručka,
ovládač monitora, CD so
softvérom pre Natural Color
(Natural Color Pro) a
MagicTune™
D-sub kábla
Napájacia šnúra
Zvukový kábel
Predná časť
1.
Tlačidlo menu [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat
do predchádzajúceho menu.
2.
Tlačidlo MagicBright
[ ]
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre
pozeraniev závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k
dispozícii tri rôzne režimy: Text, Interneta Zábava. Každý režim má
vlastnú prednastavenú hodnotu jasu.ľahko si môžete zvoliť jedno z troch
nastavení jednoduchým stlačenímovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.
1) Text : Normálny jas
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2) Internet : Stredný jas
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3) Entertain : Vysoký jas
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
4) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené
hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu
pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast)
prostredníctvom menu OSD.
3.
4.
Zapínacie tlačidlo
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Ukazovateľ napájania
Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a
jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.
Tlačidlo hlasitosti
[ ]
Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť.
2,4. Tlačidlá pre
nastavovanie [
5.
Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
]
Tlačidlo potvrdenia
[ ]
Používa sa na výber menu OSD.
Tlačidlo autom. nastav. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je
táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná čas
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
Zásuvka napájania
2.
Port D-sub 15-pin
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti
monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
1.
Koncovka na pripojenie slúchadiel [ ]
2.
Koncovka zvuku z počítača
Pripojením slúchadiel k tomuto konektoru máte pri počúvaní zabezpečené súkromie.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .
1.
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte
napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
2-1.
Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.
2-2.
Pripojenie k Macintoshu
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
2-3.
V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3.
Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.
Zmontovanie monitora
1. Monitor a spodná časť
2. Monitor a záves
Pripevňovanie podstavca
Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 75 mm x 75 mm.
A. Monitor
B. Montážna medzipodložka
1.
2.
3.
4.
Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua prichyťte ju
štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému
podstavcu.
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami
nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si
čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je
tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung-monitor.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsungusa.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Windows XP/2000
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Ovládač Windows XP/2000"
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
4. Kliknite na tlačidlo "Inštalovať" v okne "Upozornenie" .
5. Keď uvidíte nasledovné okno "Správa" , potom kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" .
Potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí
váš systém.Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti
Samsung Monitor
http://www.samsung-monitor.com/.
6. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami
nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si
čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je
tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung-monitor.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsungusa.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Microsoft® Windows® Operačný systém XP
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Štart" —> "Ovládací Panel" potom kliknite na ikonu "Vzhľad a motívy".
3. Kliknite na ikonu "Zobrazenie" a vyberte kartu "Nastavenia", potom kliknite na "Rozšírené..".
4. Kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" na karte "Monitor" a vyberte kartu "Ovládač" .
5. Kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a vyberte "Inštalovať zo zoznamu alebo..", potom kliknite
na tlačidlo "Ďalej" .
6. Vyberte "Nehľadať, ja..", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Mám disk".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu
monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
8. Keď uvidíte nasledovné okno "Správa" , potom kliknite na tlačidlo "Napriek tomu pokračovať" .
Potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.Schválený
ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung-monitor.com/.
9. Kliknite na tlačidlo "Zatvoriť", potom postupne klikajte na tlačidlo "OK" .
10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Microsoft® Windows® Operačný systém 2000
Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riaďte sa týmito krokmi.
1. Vyberte tlačidlo "OK"na okne "Vložiť disk" .
2. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor" .
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
How to install
1.
2.
3.
4.
Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie" .
Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené..".
Vyberte "Monitor".
Prípad 1: Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite
nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
Prípad 2: Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne
riaďte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na tlačidlo
"Ďalej" .
6. Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol
vybrať konkrétny ovládač" , potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disku".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" , potom vyberte A:(D:\Ovládač).
8. Kliknite na tlačidlo "Otvoriť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej" , potom kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
10. Kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdený" , potom kliknite na tlačidlo "Áno". A kliknite
na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "Zatvoriť" .
Microsoft® Windows® Operačný systém NT
1. Kliknite na Štart, Nastavenia, Ovládací panel, a potom dvakrát kliknite na ikonu Zobrazenie .
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na Všetky
zobrazovacie režimy.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom
kliknite na OK.
4. Ak po kliknutí na tlačidlo Test vidíte, že obrazovka pracuje normálne, kliknite na tlačidlo Použiť . Ak
obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).
Poznámka: Ak v možnosti Všetky režimy zobrazenia nie je žiadny režim, vyberte úroveň
rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa Prednastavených zobrazovacích režimov v užívateľskej
príručke.
Operačný systém Linux
Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového
nastavovacieho súboru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
Tretia obrazovka je pre nastavenie myši.
Nastavte myš pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre výber klávesnice.
Nastavte klávesnicu pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre nastavenie monitora.
Najskôr pre monitor nastavte horizontálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Nastavte pre monitor vertikálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Zadajte názov modelu monitora. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
Nastavenie monitora je hotové .
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru spustite X-Window.
Natural Color
Softvérový program Natural Color
Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou
alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená
na monitore.
Softvér Natural Coloer je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý
spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným
výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho
funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo
skenovaných obrázkov.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.
Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka
inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color.
Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM
mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť].
Zadajte D:\colorr\eng\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .
(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)
Odobratie softvérového programu Natural Color
Vyberte [Nastavenia]/[Ovládací panel] v menu [Štart] a potom dvakrát kliknite na [Pridať/Odobrať
program].
Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].
1. Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. Upravujú položky v menu.
3. Upravujú položky v menu.
4. Aktivujte zvýraznenú položku menu.
MagicTune™2.5 manual
AUTO
Menu
AUTO
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je
znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie
„AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po
prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- štyroch rozdielnych režimov (Vlastný/Text/Internet/Zábava)
Brightness
Menu
Brightness
Popis
Nastavte Jas.
Picture
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
Brightness
Contrast
Nastavte Jas.
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na obrazovke
nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
Nastavte Kontrast.
Color
Menu
Popis
Color Tone
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo
štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm
(teplý) a Custom (vlastný).
Color Control
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého
ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).
Gamma
Vyberte jednu z troch prednastavených úrovní gamma
žiarenia.
Image
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Coarse
Fine
Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé
nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť
obrazovky. S použitím menu Horizontal Control
(Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do
stredu.
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak
rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení,
opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho
kmitočtu).
Sharpness
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
H-Position
Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
V-Position
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
OSD
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Language
Pri zmene jazyka používaného v menu sa riaďte
nasledovnými krokmi. Môžete si vybrať jeden zo
siedmich jazykov. (anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, taliansky, švédsky, ruský)
Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD.
Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na
počítači.
H-Position
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
V-Positon
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
Transparency
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
Display Time
V prípade, že sa počas istého časového úseku
neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky
vypne.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na
obrazovke.
Setup
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Image Reset
Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Color Reset
Spustenie/Zastavenie
Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Information
Menu
Information
Popis
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
1. Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. Upravujú položky v menu.
3. Upravujú položky v menu.
4. Aktivujte zvýraznenú položku menu.
MagicTune™2.5 manual
AUTO
Menu
AUTO
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je
znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie
„AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po
prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- štyroch rozdielnych režimov (Vlastný/Text/Internet/Zábava)
Hlasitosť<
Menu
Hlasitosť<
Popis
Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť.
Picture
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
Brightness
Contrast
Nastavte Jas.
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na obrazovke
nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
Nastavte Kontrast.
Color
Menu
Popis
Color Tone
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo
štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm
(teplý) a Custom (vlastný).
Color Control
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého
ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).
Gamma
Vyberte jednu z troch prednastavených úrovní gamma
žiarenia.
Image
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Coarse
Fine
Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé
nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť
obrazovky. S použitím menu Horizontal Control
(Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do
stredu.
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak
rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení,
opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho
kmitočtu).
Sharpness
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
H-Position
Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
V-Position
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
OSD
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Language
Pri zmene jazyka používaného v menu sa riaďte
nasledovnými krokmi. Môžete si vybrať jeden zo
siedmich jazykov. (anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, taliansky, švédsky, ruský)
Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD.
Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na
počítači.
H-Position
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
V-Positon
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
Transparency
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
Display Time
V prípade, že sa počas istého časového úseku
neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky
vypne.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na
obrazovke.
Setup
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Image Reset
Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Color Reset
Spustenie/Zastavenie
Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Information
Menu
Information
Popis
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete
odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom
liste, telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez
obrazu. Monitor sa
nedá zapnúť.
Kontrolné otázky
Riešenia
Je napájacia šnúra riadne pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej
šnúry a prívod el. energie.
Vidíte na obrazovke hlásenie
" Check Signal Cable " ?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Ak je monitor zapnutý, reštartujte
počítač a pozrite si úvodnú
obrazovku (prihlasovaciu obrazovku),
ktorá sa objaví.
Keď sa objaví úvodná obrazovka
(prihlasovacia obrazovka), naštartuje
počítač v príslušnom režime
(bezpečný režim pre Windows
ME/XP/2000) a následne zmeňte
frekvenciu grafickej karty.
(Pozrite časťPrednastavené režimy
obnovovania)
Poznámka: Ak sa úvodná
(prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo
predajcu.
Vidíte " "Not Optimum Mode"
"Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz" " na obrazovke?
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál
z grafickej karty presahuje maximálne
rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor
zvláda bez problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a
frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo 75
Hz, zobrazí sa hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz". Ak
displej presiahne 85 Hz, displej bude
pracovať normálne, avšak na jednu
minútu sa objaví hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz", ktoré
následne zmizne. Počas tohto
jednominútového úseku zmeňte
prosím nastavenie na odporúčaný
režim. (Ak sa systém opätovne
naštartuje, správa sa objaví znova.)
Na obrazovke nie je žiadny obraz.
Bliká ukazovateľ napájania na
monitore raz za 1 sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver
(Úsporný režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo
pohnite myšou, čím aktivujete
monitor a obnovíte obraz na
obrazovke.
TNa obrazovke sa
objavujú zvláštne
farby alebo len čierna
a biela.
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Zobrazuje obrazovka len jednu farbu,
akoby ste sa pozerali na obrazovku
cez celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Skontrolujte, či je grafická karta úplne
zasunutá do svojej zásuvky.
Zmenili sa farby na obrazovke na
zvláštne po spustení programu alebo
z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Zmenili ste grafickú kartu alebo
ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s
použitím OSD.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa Prednastavenými režimami
obnovovania).
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej
karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.
Obrazovka je mimo
ohniska alebo OSD sa
nedá nastaviť.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu na monitore?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa >Prednastavenými
režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je
obraz.
Je frekvencia pri kontrole Display
Timing (Frekvencia obnovovania) v
menu nastavená správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa
príručky grafickej karty a
Prednastavených režimov
obnovovania.
(Maximálna frekvencia na rozlíšenie
sa môže v závislosti od výrobku
meniť.)
Na obrazovke je
zobrazených iba 16
farieb. Farby
obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej
karty.
Sú farby operačného systému
Windows nastavené správne?
Pre Windows ME/XP/2000:
Náležite nastavte farby na Ovládací
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Je grafická karta nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie
so znením
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
Nainštalovali ste ovládač monitora?
INainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača..
(VESA DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený
monitor Plug & Play
(VESA DDC)").
Pozrite príručku ku grafickej karte a
zistite, či je podporovaná funkcia
Plug & Play (VESA DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre
základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný
ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 75 Hz alebo 85 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a
znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od
verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel,
Zobrazenie, Nastavenia.
* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača
alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému
Windows/počítaču).
How can I clean the outer
case/LCD Panel?
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s
použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte
skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.
Funkcia samokontroly
Samokontrola | Upozorňovacie hlásenia | Prostredie | Užitočné tipy
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje
správne.
Funkcia samokontroly
1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
If the monitor is functioning properly, you will see a box with a border and text inside as shown in
the following illustration: The three boxes inside the border are red, green and blue.
Ak sa niektorý z rámčekov neobjaví, znamená to, že monitor má problém. Rámček sa tiež objavuje
počas normálneho fungovania, ak sa grafický kábel odpojí alebo poškodí.
4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie
grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.
Upozorňovacie hlásenia
Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka
prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je
mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.
Prostredie
Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.
1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do
inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v
dosahu jedného metra od monitora.
Užitočné tipy
z
z
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže
spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto
prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo
svojím predajcom.
Posúdenie prevádzkového stavu monitora
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum Mode","Recommanded
mode 1280 x 1024 60Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
{ Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je
v prevádzkovom stave.
{
V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.
Vyberte názov
modelu
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 710V
LCD Panel
Rozmery
17" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
337,92 (H) x 270,336 (V)
Rozostup bodov
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16.194.277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
SyncMaster 710V
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 34W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
382,0 x 62,0 x 320,5 mm (bez podstavca)
382,0 x 175,0 x 383,7 mm (so základným podstavcom) / 4,55 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad
99,999 %. Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je
možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet pixelov TFT LCD, ktorý je obsiahnutý v tomto výrobku, je 3.932. 160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 34W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W(at 120V)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Vyberte názov
modelu
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 910V
LCD Panel
Rozmery
19" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
376,32 (H) x 301,056 (V)
Rozostup bodov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16.194.277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
SyncMaster 910V
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
428,0 X 61,8 X 356,0 mm (bez podstavca)
428,0 X 195,7 X 430,0 mm (so základným podstavcom) / 4,8 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad
99,999 %. Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je
možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet pixelov TFT LCD, ktorý je obsiahnutý v tomto výrobku, je 3.932. 160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W(at 120V)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Vyberte názov
modelu
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 510M
LCD Panel
Rozmery
15" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
304,1 (H) x 228,1 (V)
Rozostup bodov
0,297mm (H) x 0,297mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 61 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16.194.277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1024 x 768@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
81 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
SyncMaster 510M
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 25W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
338,0 x 56,3 x 272,0 mm (bez podstavca)
338,0 x 175,0 x 337,0 mm (so základným podstavcom) / 3,1 kg
Montážne rozhranie VESA
75 mm x 75 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Max internal speaker
0,8~1,0W
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad
99,999 %. Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je
možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet pixelov TFT LCD, ktorý je obsiahnutý v tomto výrobku, je 3.932. 160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 25W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W(at 120V)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Vyberte názov
modelu
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 710M
LCD Panel
Rozmery
17" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
337,92 (H) x 270,336 (V)
Rozostup bodov
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16.194.277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
SyncMaster 710M
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
381,9 x 62,0 x 342,9 mm (bez podstavca)
381,9 x 175,0 x 383,9 mm (so základným podstavcom) / 4,5 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Max internal speaker
0,8~1,0W
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad
99,999 %. Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je
možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet pixelov TFT LCD, ktorý je obsiahnutý v tomto výrobku, je 3.932. 160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W(at 120V)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Vyberte názov
modelu
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 910M
LCD Panel
Rozmery
17" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
372,32 (H) x 301,56 (V)
Rozostup bodov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16.194.277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
135 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
SyncMaster 910M
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
428,0 x 61,8 x 380,5 mm (bez podstavca)
428,0 x 195,7 x 430,0 mm (so základným podstavcom) / 5,75 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Max internal speaker
0,8~1,0W
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad
99,999 %. Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je
možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet pixelov TFT LCD, ktorý je obsiahnutý v tomto výrobku, je 3.932. 160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W(at 120V)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Servis
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MEXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
Fax. 52-55-47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Kyoungki-Do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com/monitor/
Podmienky
Rozostup bodov
Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým
je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov".
Jednotka: mm
Vertikálna frekvencia
Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za
sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
Príklad: Ak sa to isté svetlo opakuje 60-krát za sekundu, potom je jeho frekvencia 60 Hz. V tomto
prípade možno na obrazovke pozorovať blikanie. Na zabránenie tomuto problému je
prítomný Flicker-free Mode (Režim bez blikania), ktorý používa vertikálnu frekvenciu nad 70
Hz.
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v
horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva
horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Metódy prekladania a neprekladania
Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná
metódy, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda.
Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda
prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.
Plug & Play
Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču
a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE
DDC pre funkciu Plug & Play.
Rozlíšenie
Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva
"rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých
úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.
Príklad: Ak je rozlíšenie 1280 X 1024, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1280 horizontálnych
bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1024 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).
Pre lepšie zobrazenie
1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom
paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s
najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť
nerovnomerná.
{
{
Rozlíšenie: 1280 x 1024
Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 99,999 %. Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy
zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete
ho bez obáv používať.
{
Napr. počet pixelov TFT LCD, ktorý je obsiahnutý v tomto výrobku, je 3 932 160.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho
prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne,
ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie
automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia
okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO
nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo
rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte
šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Oprávnenia
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung
Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.
Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto
materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo
používaním.
Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows
a Windows NT sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPMS a DDC sú
registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo ENERGY STAR® sú registrované
obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť
Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo
registrované známky ich príslušných vlastníkov.
Download PDF

advertising