Samsung | S23A700D | Samsung S23A700D Používateľská príručka

Používateľská
príručka
SyncMaster
S23A700D
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00106A-08
Pred použitím výrobku
Copyright
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2011 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
SAMSUNG a logá SyncMaster sú registrované obchodné značky spoločnosti Samsung Electronics.
Microsoft, Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch,
kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu
(t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
2
Pred použitím výrobku
Čistenie
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.

Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!

Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
3
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 79). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Bezpečnostné zásady
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Pred použitím výrobku
4
Pred použitím výrobku
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia
typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
5
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.

!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
6
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.

Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené pôsobeniu
jemných častíc, chemických látok alebo extrémnych teplôt alebo letisko alebo
vlaková stanica, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže
závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 79).
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 79).
Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky
ostatné pripojené káble.
!

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 79).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 79).

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 79).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 79).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
!
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo
mokré.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa
alebo snehu.

Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
!
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
!

Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!

Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.

Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

Narovnajte chrbát.

Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.

Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.

Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.

Lakte majú byť približne v pravom uhle.

Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
12
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
2
Copyright
2
2
Ikony použité v tomto návode
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
3
Čistenie
3
4
4
Čistenie
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
Bezpečnostné zásady
4
6
8
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
12
Správna poloha na používanie produktu
18
Kontrolovanie obsahu
18
19
Vybalenie
Kontrola komponentov
20
Upevnenie stojana
21
3D
22
Diely
22
25
26
26
27
Predné tlačidlá
Zadná strana
Manažment pripojených káblov
Zámka proti odcudzeniu
Nastavenie sklonu výrobku
28
3D
28
29
30
30
3D Mode
Depth
L/R Change
3D → 2D
31
Štandardné formáty kompatibilné s
HDMI
31
Rozlíšenie podporované pre počítačový
vstup (cez port HDMI)
Obsah
13
Obsah
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
NASTAVENIE OBRAZOVKY
KONFIGURÁCIA
NASTAVENIA ODTIEŇA
32
Hranie 3D hier na počítači
33
Zásady pre sledovanie 3D videa
34
Pred pripojením
34
Kontrolné body pred pripojením
35
Pripojenie napájania
36
Pripojenie a používanie počítača
36
38
38
Pripojenie k počítaču
Inštalácia ovládača
Zmena rozlíšenia pomocou počítača
40
Pripojenie k video zariadeniu
40
Pripojenie pomocou kábla HDMI
42
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
42
Pripojenie slúchadiel
43
MAGIC
43
44
45
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Color
46
Položka Brightness
47
Nastavenie položky Brightness
47
Položka Contrast
47
Konfigurácia položky Contrast
48
Sharpness
48
Konfigurácia položky Sharpness
49
Response Time
49
Konfigurácie položky Response Time
49
HDMI Black Level
51
Red
51
Konfigurácia položky Red
Obsah
14
Obsah
ZMENA VEĽKOSTI ALEBO
POLOHY OBRAZOVKY
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
51
Green
51
Konfigurácia položky Green
52
Položka Blue
52
Konfigurácia položky Blue
53
Položka Color Tone
53
Konfigurácia nastavení položky Color Tone
54
Položka Nastavenie hodnoty Gamma
54
Konfigurácia položky Nastavenie hodnoty
Gamma
55
Size
55
Zmena položky Size obrazu
56
Horizontal Position
56
Konfigurácia položky H-Position
56
Vertical Position
57
Konfigurácia položky V-Position
57
Položka Menu H-Position
57
Konfigurácia položky Menu H-Position
58
Položka Menu V-Position
58
Konfigurácia položky Menu V-Position
59
Eco Saving
59
Menu Transparency
60
Zmena položky Menu Transparency
60
Položka Language
60
Zmena položky Language
61
Položka PC/AV Mode
61
Konfigurácia položky PC/AV Mode
62
Auto Source
62
Konfigurácia položky Auto Source
Obsah
15
Obsah
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
62
Položka Display Time
62
Konfigurácia položky Display Time
63
Položka Key Repeat Time
63
Konfigurácia položky Key Repeat Time
64
Customized Key
64
Konfigurácia funkcie Customized Key
64
Položka Off Timer On/Off
64
Konfigurácia položky Off Timer On/Off
65
Položka Off Timer Setting
65
Konfigurácia položky Off Timer Setting
66
Reset
66
Vynulovanie nastavení (položka Reset)
67
INFORMATION
67
Zobrazenie položky INFORMATION
67
Konfigurácia položky Brightness na
úvodnej obrazovke
68
Konfigurácia položky Volume na úvodnej
obrazovke
69
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa
obrátite na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung
69
69
69
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
72
Otázky a odpovede
74
Všeobecné
75
Šetrič energie
76
Tabuľka štandardných signálových
režimov
Obsah
16
Obsah
PRÍLOHA
79
Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA
CELOM SVETE
84
Správna likvidácia
84
84
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
85
Terminológia
INDEX
Obsah
17
1
1.1
Prípravy
Kontrolovanie obsahu
1.1.1 Vybalenie
1
Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.
2
Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.
3
Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.
4

Vzhľad skutočných komponentov sa môže líšiť od uvedeného obrázka.

Obrázok je len pre porovnanie.
Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní
produktu.
1 Prípravy
18
1
Prípravy
1.1.2 Kontrola komponentov

Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
Komponenty
Príručka rýchlym nastavením
Warranty card
(Not available in some locations)
Používateľská príručka
Čistiaca handrička
Napájací kábel
Napájací adaptér
jednosmerného prúdu
Kábel DVI-Dual
Držiaky káblov
Podstavec stojana
Konektor stojanu
3D okuliare a príručka k 3D
okuliarom
Návod na zostavenie stojana

Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Čistiaca handrička sa dodáva len k modelom v čiernej farbe s vysokým leskom.
Samostatne predávané položky
Nasledovné položky môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.
Kábel HDMI-DVI
Kábel HDMI
1 Prípravy
19
1
1.2
Prípravy
Upevnenie stojana
Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať
nadol.
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to znázornené
na obrázku.
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak,
aby sa úplne upevnila.
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok
položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude smerovať
nadol.
Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené
na obrázku. Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere
šípky tak, ako je to zobrazené na obrázku.
1 Prípravy
20
1
Prípravy
1.2.1
Upozornenie
Predchádzajte zdvíhaniu produktu tak, že ho budete držať len za
stojan.
1 Prípravy
21
1
1.3
Prípravy
Diely
1.3.1 Predné tlačidlá
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
OSD Guide

Toto je dotykové tlačidlo. Dotknite sa tlačidla zľahka prstom.

Ak stlačíte tlačidlo na prednej strane monitora, zobrazí sa OSD Guide znázorňujúci funkciu tlačidla
predtým, ako sa zobrazí ponuka pre príslušné tlačidlo.

Ak chcete vstúpiť do ponuky, znovu stlačte tlačidlo na prednej strane monitora.

sa môže líšiť v závislosti od funkcií a modelov. Riaďte sa podľa daného produktu.
1 Prípravy
22
1
Prípravy
Ikony
Popis

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach.
Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte tlačidlo ponuky [ MENU ]
MENU
na päť sekúnd.
Ak chcete odomknúť uzamknuté ovládanie OSD, stlačte tlačidlo
ponuky [ MENU ] na viac ako päť sekúnd.
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,

K dispozícii sú len ponuky 3D, MAGIC, Brightness, Contrast a
INFORMATION.
Keď sa zobrazuje sprievodca OSD, pomocou tlačidla [
funkcia priradená položke Customized Key.
] sa aktivuje
Keď sa zobrazuje obrazovka ponuky, toto tlačidlo má funkciu tlačidla (-)
na presun nižšie v ponuke alebo zmenu nastavenia niektorej možnosti.
Nakonfigurujte funkciu Customized Key a stlačte tlačidlo [
sa nasledujúce možnosti.
]. Povolia
MAGIC - Image Size
Ak chcete nakonfigurovať funkciu Customized Key, prejdite na
položku SETUP&RESET
→
Customized Key a vyberte želaný
režim.
Keď sa zobrazuje sprievodca OSD, pomocou tlačidla [
] možno
zmeniť hlasitosť v režime HDMI alebo upraviť jas v režime Digital.
Keď sa zobrazuje obrazovka ponuky, toto tlačidlo má funkciu tlačidla (+)
na presun vyššie v ponuke alebo zmenu nastavenia niektorej možnosti.
Potvrdenie výberu ponuky.
Keď sa zobrazuje sprievodca OSD, pomocou tlačidla [
] možno
zmeniť vstupný zdroj (HDMI/Digital). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte
vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom rohu obrazovky
sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom zdroji.
1 Prípravy
23
1
Prípravy
Ikony
Popis
Keď sa zobrazuje sprievodca OSD, pomocou tlačidla [
okno nastavenia funkcie 3D.
] možno otvoriť
Zapnite alebo vypnite obrazovku.
Keď výrobok pracuje normálne, indikátor napájania bude rozsvietený.

Pozrite si časť „10.2 Šetrič energie“, kde nájdete podrobnosti o
funkcii úspory energie.

Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, na zníženie spotreby
energie je najvhodnejšie odpojiť napájací kábel.
1 Prípravy
24
1
Prípravy
1.3.2 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
DC 14V
Port
DVI IN
HDMI IN
Popis
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla DVI.
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
1 Prípravy
25
1
Prípravy
1.3.3 Manažment pripojených káblov
Káble zopnite pomocou držiaka na káble nachádzajúceho sa na zadnej strane stojana.
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
1.3.4 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v
používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k
ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
2
3
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu
na zadnej strane produktu.
4
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť
samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim
uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u
predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
26
1
Prípravy
1.3.5 Nastavenie sklonu výrobku
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
20°

Môžete nastaviť sklon monitora.

Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
1 Prípravy
27
2
3D
Táto funkcia vám umožňuje sledovať 3D obsah ako sú napr. 3D filmy. 3D obsah môžete
sledovať pomocou 3D okuliarov Samsung (určených pre modely SyncMaster).
2.1
3D

„3D okuliare určené pre modely SyncMaster (modelové označenie: SSG-M3750CR)“ môžete
zakúpiť samostatne. Podrobnosti o možnostiach zakúpenia 3D okuliarov získate od predajcu, u
ktorého ste zakúpili tento produkt.

Produkt nemusí byť kompatibilný s inými 3D okuliarmi ako s modelom, ktorý sme uviedli vyššie.

Ak 3D okuliare nebudete používať, vypnite ich. V opačnom prípade sa skráti životnosť batérie.

Pri prvej konfigurácii nastavení obrazovky zmeňte frekvenciu na 120 Hz pomocou ponuky
nastavení obrazovky na ploche Windows.

Systémové požiadavky na hranie 3D PC hier
Podporovan
é operačné
systémy
Základný signál videa
Odporúčan
é pripojenie
Ak sa používa grafická karta
série AMD HD5000 alebo
vyššia
DVI-D
Zobraziť obrázky v
režime FullHD Real 120
Hz
Windows 7,
Vista
Ďalšie grafické karty, ako
napríklad grafická karta nVIDIA
alebo grafická karta nižšia ako
séria AMD HD5000.
DVI-D
Zobraziť obrázky v
režime Side-by-side
60Hz
Windows 7,
Vista, XP
Odporúča
sa
Dôležité zdravotné a bezpečnostné informácie pre sledovanie 3D videa
Výstraha Nasledovné bezpečnostné informácie si dôkladne prečítajte pred používaním funkcie 3D
videa.

Niektorí diváci môžu pri sledovaní 3D videa pociťovať závraty, nevoľnosť alebo bolesti hlavy. Ak
tieto symptómy pociťujete, prestaňte sledovať 3D TV, zložte si 3D okuliare a oddýchnite si.

Sledovanie 3D videa počas dlhého časového obdobia môže spôsobiť únavu očí. Ak máte unavené
oči, okamžite prestaňte sledovať 3D video, zložte si 3D okuliare a oddýchnite si.

Pri používaní 3D funkcie musia byť deti pod neustálym dozorom. Ak vaše dieťa vykazuje príznaky
ako sú únava očí, bolesti hlavy, závraty alebo nevoľnosť, nedovoľte mu ďalej sledovať 3D video,
aby si oddýchlo.

3D okuliare nepoužívate okrem sledovania 3D obrazov na žiadne iné účely (ako všeobecné
okuliare, ochranné okuliare a pod.).

Funkciu 3D ani 3D okuliare nepoužívajte počas pohybu. Mohli by ste sa potknúť alebo spadnúť a
ublížiť si.
2.1.1 3D Mode
Pre vstup videa vyberte správny režim a sledujte 3D video.
2 3D
28
2
3D
Nasaďte si 3D okuliare a v položke 3D Mode vyberte ktorýkoľvek 3D režim, ktorý ponúka najlepší
2D
→ 3D efekt.
Konfigurácia funkcie 3D
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku 3D a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku 3D Mode a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3D
3D Mode
Depth
L/R Change
: Off
2D → 3D
Frame Sequential
Top-Bottom
Side-by-Side
3D -> 2D

Off: Vypnite funkciu 3D režimu.

2D → 3D: Premena 2D videa na 3D video.

Frame Sequential : Ľavý a pravý obraz zobrazuje striedavo v každej snímke.

Top Bottom : Ľavý a pravý obraz zobrazuje tak, že sa prekrývajú, čím vám umožňujú zažiť 3D
efekt.

Side-By-Side : Ľavý a pravý obraz zobrazuje tak, že sa prekrývajú, čím vám umožňujú zažiť 3D
efekt.
5
6
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
2.1.2 Depth
Určuje intenzitu trojrozmerného efektu 3D videa.
Táto možnosť je dostupná, len keď je položka 3D mode nastavená na možnosť 2D
→ 3D.
Konfigurácia funkcie Depth
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku 3D a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
2 3D
29
2
3D
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Depth a stlačte tlačidlo [
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
3D
3D Mode
Depth
: 2D→3D
:
L/R Change
: L/R Image
5
3D→2D
5
6
Upravte položku Depth pomocou tlačidla [
].
Použije sa zvolená možnosť.
2.1.3
L/R Change
Prepínanie ľavej snímky na pravú a opačne.
Konfigurácia funkcie L/R Change
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku 3D a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku L/R Change a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3D
3D Mode
: Frame Sequential
Depth
L/R Change
3D→2D
5
6

L/R Image

R/L Image
Stlačením tlačidla [
: L/R Image
: R/L Image
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
2.1.4 3D → 2D
Aktivuje režim 2D obrazovky.
2 3D
30
2
3D
Konfigurácia funkcie 3D → 2D
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku 3D a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku 3D → 2D a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
3D
3D Mode
: Frame Sequential
Depth
L/R Change
: L/R Image
3D→2D
: Off
On
Return
5
6
2.2

Off

On
Stlačením tlačidla [
Move
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Štandardné formáty kompatibilné s HDMI
Nižšie uvedené formáty 3D odporúča asociácia HDMI a musia sa podporovať.
Základný signál videa
2.3
Štandard HDMI 3D
1920x1080p @24Hz
1920x2205p @24Hz
1280x720p @60Hz
1280x1470p @60Hz
Rozlíšenie podporované pre počítačový vstup (cez port
HDMI)
Počítačový vstup je optimalizovaný na video v rozlíšení 1920 x 1080. Videá s iným rozlíšením, ako s
rozlíšením 1920 x 1080 sa v 3D nebudú zobrazovať správne a nebudete ich môcť sledovať v režime
zobrazenia na celej obrazovke.
2 3D
31
2
2.4
3D
Hranie 3D hier na počítači
Najskôr nainštalujte softvér SyncMaster 3D GAME Launcher (TriDef 3D).
Softvér SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D) je herný ovládač, ktorý vám umožňuje hranie hier v
3D na počítači.
1
2
Svoj monitor nastavte ako predvolený monitor pre počítač.
Nainštalujte softvér "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)", ktorý sa nachádza na dodanom
disku CD.
3

Softvér nainštalujte podľa zobrazených pokynov.

Softvér môžete alternatívne prevziať a nainštalovať z lokality www.tridef.com/syncmaster.
Prejdite na položku Štart → Všetky programy → "TriDef 3D"
→ a vyberte a spustite položku
"SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".
4
Kompatibilné hry pridajte kliknutím na tlačidlo Hľadať. Alternatívne hry pridajte do softvéru
"SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" nasledovnými spôsobmi.
Myšou presuňte ikonu alebo spúšťací súbor hry z pracovnej plochy do okna "SyncMaster 3D

Game Launcher (TriDef 3D)".
Prejdite na položku "File" a vyberte možnosť "Add Games…".

5
Hranie hry v režime 3D spustite dvojitým kliknutím na ikonu hry. Alternatívne hru vyberte a kliknite na
položku "Start".
6
Aktivujte funkciu 3D na produkte a pri hraní hry používajte 3D okuliare.

Podrobnosti o používaní 3D okuliarov nájdete v používateľskej príručke pre 3D okuliare.

Ak sa 3D okuliare neprepnú na On napriek tomu že sa pri hraní 3D hry zobrazuje obrazovka
3D, stlačte tlačidlo 3D a skontrolujte či je pre režim 3D mode vybraná možnosť Frame
Sequential. V závislosti od grafickej karty nemusí byť možnosť Frame Sequential pri hraní
3D hry automaticky vybraná.

V „Pomocníkovi on-line“ nájdete systémové požiadavky na počítač a podrobnosti o používaní
softvéru "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)".

Ak hru spustíte z pracovnej plochy a nie z prostredia softvéru "SyncMaster 3D Game Launcher
(TriDef 3D)", hra sa nezobrazí v režime 3D.

Minimálne systémové požiadavky na počítač sa môžu líšiť v závislosti od 3D hry. Podrobnosti si
pozrite na domovskej stránke alebo v používateľskej príručke 3D hry, ktorú chcete hrať.

Softvér "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)" nepodporuje počítače, ktorých základom je
operačný systém Macintosh alebo Linux.

Pre informácie


Pre ďalšie podrobnosti o softvéri "SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)"sa obráťte na
spoločnosť DDD Co., Ltd. (www.tridef.com).

Pre ďalšie podrobnosti o produkte : sa obráťte na spoločnosť Samsung Electronics.
Ak chcete nájsť hry kompatibilné s 3D, navštívte stránku www.tridef.com/syncmaster. Aplikácia
„5SyncMaster 3D Game Launcher (TriDef 3D)“ je aktualizovaná vždy keď sú na zoznam
2 3D
32
2
3D
kompatibilných hier pridané nové hry. Pravidelne aktualizujte softvér na stránke www.tridef.com/
syncmaster.
2.5
Zásady pre sledovanie 3D videa

Každý divák môžete 3D efekt vnímať odlišne. Ak máte na jednom oku výrazne odlišné dioptrie ako
na druhom, 3D efekt nemusíte vnímať vôbec.

Pri sledovaní 3D videa pri osvetlení žiarivkou (50 Hz – 60 Hz) alebo lampou s tromi vlnovými dĺžkami
môžete na obrazovke postrehnúť mierne blikanie.

Ak sú v blízkosti zapnuté iné 3D produkty alebo elektromagnetické zariadenia (mikrovlnná rúra alebo
zariadenie využívajúce šírku pásma s frekvenciou 2,4 GHz , ako napr. internetový smerovač), rušenie
môže spôsobiť poruchu prevádzky 3D okuliarov. Ak dôjde k neúmyselnej činnosti 3D okuliarov,
najlepším riešením je presunutie ostatných blízkych elektromagnetických zariadení alebo zariadení
bezdrôtovej komunikácie.

Vizuálne citliví diváci môžu postrehnúť mierne blikanie obrazu pri sledovaní jasných snímok pri
frekvencii 50 Hz, 3D videa.

Bezprostredne po zapnutí monitora sa ľavá a pravá strana 3D obrazov môže prekrývať viac ako
obvykle. Optimalizovanie kvality obrazu môže chvíľu trvať.

V niektorých krajinách môže v závislosti od intenzity okolitého svetla v 3D okuliaroch nastať silné
blikanie. Aby ste pri sledovaní 3D obrazu obmedzili blikanie, stlmte svetlo alebo zmeňte frekvenciu
na PC na 50 Hz alebo 100 Hz.
2 3D
33
3
3.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
3.1.1 Kontrolné body pred pripojením

Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.

Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.

Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
34
3
3.2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie napájania

Sieťový adaptér pripojte ku konektoru [DC 14V] na zadnej strane produktu. Sieťový kábel pripojte k
adaptéru a k zásuvke na stene. (Vstupné napätie sa automaticky prepína.)
DC 14V
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
35
3
3.3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie a používanie počítača
3.3.1 Pripojenie k počítaču

Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla DVI
DVI IN
1
2
Kábel DVI pripojte k portu DVI na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači.
Zvuk nie je k dispozícii, ak sú PC a zariadenie prepojené portom DVI.
Pripojenie pomocou kábla DVI-HDMI
DVI
IN
HDMI
1
2
Kábel DVI-HDMI pripojte k portu DVI na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači.
Zvuk nie je k dispozícii, ak sú PC a zariadenie prepojené portom DVI.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
36
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
HDMI IN
1
2
Kábel HDMI-DVI pripojte k portu HDMI na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači.
Ak je výrobok a počítač prepojený prostredníctvom konektora DVI-HDMI, nie je k dispozícii zvuk.
Pripojenie pomocou kábla HDMI (digitálny typ)
HDMI IN
1
2
Kábel HDMI pripojte k portu HDMI na zadnej strane zariadenia a portu DHMI na počítači.
Zapojte napájací adaptér DC k výrobku a do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač na počítači.
Výstupné zvukové zariadenia, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru [
] na
výrobku, aby bolo počuť zvuk.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
37
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
3.3.2 Inštalácia ovládača

Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.

Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.

Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung (http://
www.samsung.com) a prevezmite súbor.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
3.3.3 Zmena rozlíšenia pomocou počítača

Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom
paneli vášho počítača.

Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
38
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP
Prejdite na položky Ovládací panel → Obrazovka
1
2
→ Nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
3
Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista
Prejdite na položky Ovládací panel → Prispôsobenie → Obrazovka - nastavenie a zmeňte
rozlíšenie.
1
2
3
4
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
39
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7
Prejdite na položky Ovládací panel → Obrazovka
3.4
1
2
3
4
→ Rozlíšenie obrazovky a zmeňte rozlíšenie.
Pripojenie k video zariadeniu

Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

Tento výrobok možno pripojiť k obrazovému zariadeniu.
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
3.4.1 Pripojenie pomocou kábla HDMI
HDMI IN
1
2
Pripojte kábel HDMI ku konektorom HDMI na výrobku a obrazovom zariadení.
Stlačením tlačidla [
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť HDMI.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
40
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Výstupné zvukové zariadenia, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru [
] na
výrobku, aby bolo počuť zvuk.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
41
3
3.5
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Vyberte jazyk a zmeňte rozlíšenie na optimálnu hodnotu.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920 x 1080 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
Language
1
2
3.6
Stlačením tlačidla [
(;,7
Enter
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [
].
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [ MENU ].

Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.

Optimálne rozlíšenie (1920 x 1080) možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
Pripojenie slúchadiel

Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte ku konektoru [
] na
výrobku.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
42
4
4.1
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas alebo farebný tón.
MAGIC
Pomocou tejto funkcie možno podľa vašich požiadaviek nastaviť pozorovací uhol, jas a odtieň.
4.1.1
SAMSUNG MAGIC Angle
Pomocou položky
Angle možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu
podľa pozorovacieho uhla.
Výberom vhodného pozorovacieho režimu pre jednotlivé pozorovacie uhly môžete dosiahnuť podobnú
kvalitu obrazu ako pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Contrast.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia
Konfigurácia funkcie
1
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Color.
Angle
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MAGIC a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku
Angle a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Angle
: Off
Lean Back Mode 1
: Lean Back Mode 2
Standing Mode
Side Mode
:
Group View
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Color
Return
Move
Enter
4
1
1
5
5
2
3
4 Nastavenie obrazovky
43
4
Nastavenie obrazovky
① : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.

Off

Lean Back Mode 1
② : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo
nižšie ako výrobok.
Lean Back Mode 2

③ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako
②.
pri režime Lean Back Mode 1
Standing Mode

④ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako
výrobok.
⑤ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.

Side Mode

Group View: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených
v možnostiach
Custom: Možnosť Lean Back Mode 1 sa predvolene použije pri výbere možnosti Custom.

5
6
①, ④ a ⑤.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4.1.2
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia

Nedostupné, ak je funkcia Eco Saving nastavená na možnosť On.

Možnosti v položke
Bright sa môžu líšiť v závislosti od nastavenia položky „PC/AV Mode“.
(„7.4 Položka PC/AV Mode“)

Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Konfigurácia položky
1
Angle.
Color v režime Full alebo Intelligent.
Bright
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MAGIC a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
4 Nastavenie obrazovky
44
4
Nastavenie obrazovky
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku
Bright a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
V režime PC
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
: Custom
Standard
: Game
Cinema
Dynamic Contrast
Return
Move
Enter

Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.

Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.

Game: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi
a dynamickými pohybmi.

Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
V režime AV
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Color
Return
5
6
: Off
: Dynamic
Standard
: Movie
Custom
Move
Enter

Dynamic: Tento režim je vhodný, keď je okolité svetlo jasné.

Standard: Tento režim je vhodný všeobecne pre každé prostredie.

Movie: Tento režim znižuje únavu očí.

Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
4.1.3
Funkcia
SAMSUNG MAGIC Color
Color predstavuje novú technológiu na zlepšenie kvality obrazu, ktorú nezávisle vyvinula
spoločnosť Samsung. Umožňuje zobrazovanie živých farieb bez zníženia kvality obrazu.
4 Nastavenie obrazovky
45
4
Nastavenie obrazovky

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia

Nie je dostupné, ak je funkcia
Contrast.
Konfigurácia položky
1
Angle.
Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
Color
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
4
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku MAGIC a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku
Color a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Angle
SAMSUNG
: Off
MAGIC Bright
: Custom
SAMSUNG
: Off
Demo
Full
Intelligent
MAGIC Color
Return
Move
Enter

Off: Vypne funkciu
Color.

Demo: Umožňuje porovnanie normálneho obrazovkového režimu s režimom

Full: Umožňuje dosiahnuť živé podanie obrazu vo všetkých oblastiach vrátane farieb pokožky v
Color.
obraze.

5
6
4.2
Intelligent: Zdokonaľuje farebnosť všetkých oblastí obrazu okrem farieb pokožky.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Bright v režime Dynamic Contrast.
4 Nastavenie obrazovky
46
4
Nastavenie obrazovky
4.2.1 Nastavenie položky Brightness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
3D
MAGIC
Brightness
50
Contrast
75
Sharpness
60
Response Time
Normal
HDMI Black Level
Normal
Return
4
4.3
Adjust
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
Enter
].
Položka Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia

Nie je dostupné, ak je funkcia
Contrast.
Color v režime Full alebo Intelligent.
Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
4.3.1 Konfigurácia položky Contrast
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
4 Nastavenie obrazovky
47
4
Nastavenie obrazovky
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Contrast a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
3D
MAGIC
Brightness
50
Contrast
75
Sharpness
60
Response Time
Normal
HDMI Black Level
Normal
Return
4
4.4
Adjust
Upravte položku Contrast pomocou tlačidla [
Enter
].
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Contrast.
Bright v režime Cinema alebo Dynamic

Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Color v režime Full alebo Intelligent.
4.4.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sharpness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
3D
MAGIC
Brightness
50
Contrast
75
Sharpness
60
Response Time
Normal
HDMI Black Level
Normal
Return
4
Upravte položku Sharpness pomocou tlačidla [
Adjust
Enter
].
4 Nastavenie obrazovky
48
4
4.5
Nastavenie obrazovky
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.

Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Normal alebo
Faster.

Funkcie, ktoré sú k dispozícii na monitore, sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora. Pozrite si
informácie o skutočnom výrobku.
4.5.1 Konfigurácie položky Response Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Response Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
▶
3D
▶
MAGIC
Brightness
Contrast
60
Sharpness
2200
Response Time
Normal
Faster
Fastest
HDMI Black Level
Return
4
5
4.6
Stlačením tlačidla [
Move
75
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu.
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
4 Nastavenie obrazovky
49
4
Nastavenie obrazovky
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku HDMI Black Level a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
▶
3D
MAGIC
▶
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
2200
Response Time
:
HDMI Black Level
:
Return
Normal
Low
Move
Enter

Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.

Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
4 Nastavenie obrazovky
50
5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia
Bright
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
5.1
Red
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.1.1 Konfigurácia položky Red
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Red a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Return
4
5.2
Upravte položku Red pomocou tlačidla [
50
Adjust
Enter
].
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.2.1 Konfigurácia položky Green
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
51
5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Green a stlačte tlačidlo [
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Return
4
Adjust
Upravte položku Green pomocou tlačidla [
Enter
].
Položka Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.3.1 Konfigurácia položky Blue
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Blue a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
5.3
50
0RGH
Return
4
Upravte položku Blue pomocou tlačidla [
50
Adjust
Enter
].
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
52
5
Položka Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia

Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
Angle.
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.4.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Color Tone a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
V režime PC
COLOR
Red
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Return
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
Move
Enter

Cool2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool1.

Cool1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.

Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Norma.

Warm2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm1.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
V režime AV
COLOR
Red
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Return

2
3
5.4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
50
Cool
Normal
Warm
Custom
Move
Enter
Cool: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
53
5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
4
5
Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Norma.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka Nastavenie hodnoty Gamma
Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.
Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia
Angle.
5.5.1 Konfigurácia položky Nastavenie hodnoty Gamma
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Gamma a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
5.5

Mode1
Mode2
Mode3
Return
4
5
Stlačením tlačidla [
50
Move
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
54
6
6.1
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.
6.1.1 Zmena položky Size obrazu
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Image Size a stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
V režime PC
SIZE&POSITION
H-Position
Auto
Wide
V-Position
Menu H-Position
50
Menu V-Position
10
Image Size
Return
Move
50
Enter

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.

Wide : Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
V režime AV
SIZE&POSITION
H-Position
4:3
16 : 9
Screen Fit
V-Position
Menu H-Position
50
Menu V-Position
10
Image Size
Return
Move
50
Enter

4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9. Vhodné pre obsah na diskoch DVD alebo
širokouhlé vysielanie.

Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
V časti „7.4 Položka PC/AV Mode“ nájdete podrobnejšie informácie o položke PC/AV Mode.
6 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
55
6
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
4
5
6.2
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Horizontal Position
Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.

K dispozícii len vtedy, keď položku Size nastavíte na možnosť Screen Fit.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.
6.2.1 Konfigurácia položky H-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku H-Position a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
Image Size
H-Position
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
10
Return
4
6.3
Upravte položku H-Position pomocou tlačidla [
Wide
Adjust
Enter
].
Vertical Position
Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.

K dispozícii len vtedy, keď položku Size nastavíte na možnosť Screen Fit.

Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.
6 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
56
6
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
6.3.1 Konfigurácia položky V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku V-Position a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
Image Size
Wide
H-Position
50
V-Position
50
Menu H-Position
50
Menu V-Position
10
Return
4
6.4
Adjust
Upravte položku V-Position pomocou tlačidla [
Enter
].
Položka Menu H-Position
Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
6.4.1 Konfigurácia položky Menu H-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
] sa presuňte na položku Menu H-Position a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
Image Size
Wide
H-Position
V-Position
50
Menu H-Position
50
Menu V-Position
10
Return
4
50
Adjust
Upravte položku Menu H-Position pomocou tlačidla [
Enter
].
6 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
57
6
6.5
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Položka Menu V-Position
Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
6.5.1 Konfigurácia položky Menu V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
] sa presuňte na položku Menu V-Position a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
Image Size
Wide
H-Position
50
V-Position
50
Menu H-Position
50
Menu V-Position
10
Return
4
Adjust
Upravte položku Menu V-Position pomocou tlačidla [
Enter
].
6 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
58
7
7.1
Nastavenie a vynulovanie
Eco Saving
Upravuje spotrebu energie výrobku s cieľom dosiahnuť úsporu energie.
Funkcia Eco Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.
Táto možnosť nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia 3D Mode.
Konfigurácia nastavení položky Eco Saving
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Do ponuky EKO prejdite pomocou tlačidiel
] a stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa nasledovná
obrazovka.
SETUP&RESET
Eco Saving
Off
Menu Transparency
Language
PC/AV Mode
3&
Auto Source
0DQXDO
Display Time
VHF
Key Repeat Time
$FFHOHUDWLRQ
Return
4
5
7.2
75%
50%
2II
Move
Enter

75 %: Zmení spotrebu energie monitora na 75 % predvolenej úrovne.

50%: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.

Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Menu Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
7 Nastavenie a vynulovanie
59
7
Nastavenie a vynulovanie
7.2.1 Zmena položky Menu Transparency
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Menu Transparency a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
೛
ECO Saving
Menu Transparency
Off
On
Language
English
PC/AV Mode
PC
Auto Source
Manual
Display Time
20 sec
Key Repeat Time
Acceleration
Return
4
5
7.3
Stlačením tlačidla [
Move
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka Language
Nastavte jazyk ponuky.

Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.

Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
7.3.1 Zmena položky Language
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD.
Potom stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
7 Nastavenie a vynulovanie
60
7
Nastavenie a vynulovanie
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Language a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
ECO Saving
Menu Transparency
Language
PC/AV Mode
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
Return
4
5
7.4
Stlačením tlačidla [
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
Move
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
7.4.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku PC/AV Mode a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
ECO Saving
2II
Language
English
PC/AV Mode
Auto Source
PC
AV
Display Time
20 sec
Key Repeat Time
Acceleration
Return
4
5
Stlačením tlačidla [
೛
Menu Transparency
Move
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
61
7
7.5
Nastavenie a vynulovanie
Auto Source
Slúži na aktivovanie položky Auto Source.
7.5.1 Konfigurácia položky Auto Source
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Auto Source a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
ECO Saving
Off
Language
English
PC/AV Mode
PC
Auto Source
Display Time
Auto
Manual
Key Repeat Time
Acceleration
Return
4
5
7.6
▶
Menu Transparency
Move

Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.

Manual: Vyberte vstupný zdroj ručne.
Stlačením tlačidla [
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
7.6.1 Konfigurácia položky Display Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
7 Nastavenie a vynulovanie
62
7
Nastavenie a vynulovanie
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Display Time a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
೛
ECO Saving
Menu Transparency
Off
Language
English
PC/AV Mode
PC
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
Return
4
5
7.7
Stlačením tlačidla [
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Move
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
7.7.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Key Repeat Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
▶
ECO Saving
Menu Transparency
Off
Language
English
PC/AV Mode
PC
Auto Source
Display Time
Key Repeat Time
Return

Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Move
Enter
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri
stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
63
7
7.8
Nastavenie a vynulovanie
Customized Key
Konfiguráciou funkcie Customized Key podľa vlastných predstáv môžete pohodlne meniť nastavenia
obrazovky.
7.8.1 Konfigurácia funkcie Customized Key
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Customized Key a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Off Timer On/Off
MAGIC
Imege Size
Off Timer Setting
Customized Key
4h
Reset
Return

4
5
7.9
Move
Enter
Je možné nastaviť na možnosť MAGIC, Image Size.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
Položka Off Timer On/Off
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť časovač vypnutia, ktorý slúži na automatické vypnutie výrobku.
7.9.1 Konfigurácia položky Off Timer On/Off
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
7 Nastavenie a vynulovanie
64
7
Nastavenie a vynulovanie
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer On/Off a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Customized Key
MAGIC
Off Timer On/Off
Off
: On
Off Timer Setting
Reset
Return
4
5
Move
Enter

Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.

On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
7.10 Položka Off Timer Setting
Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.
Táto ponuka je dostupná, len ak je položka Off Timer On/Off nastavená na možnosť On.
7.10.1 Konfigurácia položky Off Timer Setting
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Off Timer Setting a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Customized Key
MAGIC
Off Timer On/Off
On
Off Timer Setting
4h
Reset
Return
4
Stlačením tlačidla [
Adjust
Enter
] vykonajte konfiguráciu položky Off Timer Setting.
7 Nastavenie a vynulovanie
65
7
Nastavenie a vynulovanie
7.11 Reset
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
7.11.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Reset a stlačte tlačidlo [
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Customized Key
MAGIC
Off Timer On/Off
On
Off Timer Setting
Reset
Return
4
5
Stlačením tlačidla [
4h
No
Yes
Move
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [
].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
66
8
8.1
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
8.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku INFORMATION. Zobrazí sa aktuálny vstupný
zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
PICTURE
COLOR
HDMI
SIZE&POSITION
67.5kHz 60Hz PP
1920 x 1080
SETUP&RESET
INFORMATION
(;,7
Exit
8.2
Move
Enter
Konfigurácia položky Brightness na úvodnej obrazovke
Upravte položku Brightness stlačením tlačidla [
] pri zobrazenom sprievodcovi OSD.
Dostupné len v režime Digital.
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (keď sa nezobrazuje žiadna obrazovka
ponuky) sa zobrazí sprievodca OSD. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa nasledovná
obrazovka.
Brightness
Exit
2
100
(;,7
Adjust
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
Enter
].
8 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
67
8
8.3
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
Konfigurácia položky Volume na úvodnej obrazovke
Upravte položku Volume stlačením tlačidla [
] pri zobrazenom sprievodcovi OSD.
Dostupné len v režime HDMI.
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (keď sa nezobrazuje žiadna obrazovka
ponuky) sa zobrazí sprievodca OSD. Potom stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa nasledovná
obrazovka.
Volume
Exit
2
50
(;,7
Upravte položku Volume pomocou tlačidla [
Adjust
Enter
].
8 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
68
9
9.1
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na servisné
stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung
9.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapnite produkt.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
9.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte káblové pripojenie medzi produktom
a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo
bezpečné. (Pozrite si časť „3.3 Pripojenie a
používanie počítača“)
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel (pozrite si časť „3.3 Pripojenie a používanie
počítača“)
9 Sprievodca riešením problémov
69
9
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku. (Pozrite si časť „3.3 Pripojenie a
používanie počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
"Zobrazuje sa hlásenie „Not Optimum Mode“.
Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka 76).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si
časť „3.3 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací
kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú
úroveň. (Pozrite si časť „10.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je rozlíšenie a frekvencia počítača
v kompatibilnom rozsahu rozlíšenia a frekvencie
pre tento výrobok, a v prípade potreby zmeňte
nastavenia na základe informácií v časti Tabuľka
štandardných signálových režimov (stránka 76) v
tejto príručke a v ponuke INFORMATION na
výrobku.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Upravte položky Brightness (stránka 46) a
Contrast (stránka 47).
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“ NA
STRANE 51)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“
NA STRANE 51)
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“
NA STRANE 51)
9 Sprievodca riešením problémov
70
9
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom
programe.
Problém zdrojového zariadenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
9 Sprievodca riešením problémov
71
9
9.2
Sprievodca riešením problémov
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť
frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.

Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a
témy → Obrazovka → Nastavenie
→ Rozšírené →
Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti
Nastavenie monitora.

Windows ME/2000: Vyberte položky Ovládací panel →
Obrazovka → Nastavenie → Rozšírené → Monitor a
zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a
prispôsobenie → Prispôsobenie → Obrazovka nastavenie
→ Rozšírené nastavenie → Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a
prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky →
Rozšírené nastavenie → Monitor a zmeňte položku
Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
9 Sprievodca riešením problémov
72
9
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď

Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a
témy → Displej → Nastavenia a nastavte rozlíšenie.

Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel →
Displej → Nastavenia a rozlíšenie nastavte.

Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a
prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia displeja a
rozlíšenie nastavte.

Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a
prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie
nastavte.
Ako nastavím režim úspory
energie?

Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel → Vzhľad a témy → Displej → Nastavenia šetriča
obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel → Displej → Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie →
Prispôsobenie → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS
SETUP v počítači.

Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie →
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.
Ďalšie informácie o nastavení si pozrite v používateľskej príručke vášho počítača alebo grafickej karty.
9 Sprievodca riešením problémov
73
10
Technické údaje
10.1 Všeobecné
Názov modelu
Panel
Synchroni
zácia
S23A700D
Veľkosť
23 palcový (58cm)
Oblasť
zobrazenia
509,76 mm (V) x 286,74 mm (Š)
Horizontálna
frekvencia
30 ~ 140 KHz
Vertikálna
frekvencia
DVI - 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
HDMI - 24 ~ 60 Hz
Farba displeja
16,7 M Color (Hi-FRC)
Rozlíšenie
(DVI) 1920 x 1080 @ 50, 1920 x 1080 @ 60,
1920 x 1080 @ 100, 1920 x 1080 @ 120
Optimálne
rozlíšenie
(HDMI) 1920 x 1080 @ 60, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Maximálne
rozlíšenie
1920 x 1080 @ 120
Maximálne vzorkovanie
297 MHz
Prívod energie
Tento produkt využíva 100 až 240 V. Pozrite si štítok na zadnej strane
produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách
môže odlišovať.
Signálové konektory
HDMI, DVI
Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť 533,8 x 395,2 x 197,0 mm / 2,9 kg
Pokyny
pre
životné
prostredie
Prevádzka
Teplota:10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % ~ 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota:-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Vlhkosť: 5 % ~ 95 %, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky.
Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Vzhľadom na princíp výroby tohto výrobku môže približne 1 pixel z
milióna (1 ppm) na paneli LCD pôsobiť jasnejšie alebo tmavšie. Nemá
to vplyv na výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
10 Technické údaje
74
10
Technické údaje
Zariadenie triedy B (komunikačné zariadenie na príjem vysielania určené na domáce použitie)
Toto zariadenie triedy B určené na domáce použitie je registrované v súvislosti s požiadavkami
elektromagnetickej kompatibility (EMC) a možno ho používať vo všetkých oblastiach.
[ Odporúčanie ]- len EÚ

Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento MONITOR je v súlade s nevyhnutnými
požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.

Oficiálne Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položku
Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.

Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
10.2 Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto produktu znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby
kontrolky LED napájania v prípade, že sa produkt stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa
napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo
pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory
energie.
S23A700D
Šetrič energie
Normálna prevádzka
Režim úspory
energie
Vypnutie
(Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania
Zapnuté
Bliká
vypnuté
Príkon
44 W
1 W alebo menej
1 W alebo menej

Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení.

Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo
odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací
kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením
napájacieho kábla.
10 Technické údaje
75
10
Technické údaje
10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov
Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto môže
znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie určené pre
veľkosť obrazovky vášho výrobku.
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
DVI Normálne & 3D
Normál
ne
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
1920 x 1080 60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080 100 Hz
113,221
99,930
235,500
+/-
1920 x 1080 120 Hz
137,260
119,982
285,500
+/-
1920 x 1080 60 Hz,
SBS(Half)
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080 50 Hz,
SBS(Half)
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080 120 Hz,
FrameSequencial
137,260
119,982
285,500
+/-
1920 x 1080 100 Hz,
FrameSequencial
113,221
99,930
235,500
+/-
3D
10 Technické údaje
76
10
Technické údaje
HDMI Normálne & 3D
Normál
ne:
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
1920 x 1080 60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
640 x 480 60 Hz,
480p
31,470
59,940
25,180
-/-
720 x 480 60 Hz,
480p
31,470
59,940
27,000
-/-
720 x 576 50 Hz,
576p
31,250
50,000
27,000
-/-
1280 x 720 50 Hz,
720p
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720 60 Hz,
720p
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080 50 Hz,
1080i
28,130
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080 60 Hz,
1080i
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080 24 Hz,
1080p
27,000
24,000
74,250
+/+
1920 x 1080 50 Hz,
1080p
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080 60 Hz,
1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Technické údaje
77
10
Technické údaje
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
1920 x 1080, 1080p
24 Hz, FramePacking
54,000
24,000
148,500
+/+
1280 x 720, 720p 50
Hz, FramePacking
75,000
50,000
148,500
+/+
1280 x 720, 720p 60
Hz, FramePacking
90,000
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080, 1080i
50 Hz, SBS(Half)
28,130
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080, 1080i
60 Hz, SBS(Half)
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080, 1080p
50 Hz, SBS(Half)
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080, 1080p
60 Hz, SBS(Half)
67,500
60,000
148,500
+/+
1280 x 720, 720p 50
Hz, TNB
37,500
50,000
74,250
+/+
1280 x 720, 720p 60
Hz, TNB
45,000
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080, 1080p
24 Hz, TNB
27,000
24,000
74,250
+/+
3D

Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.

Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
10 Technické údaje
78
Príloha
Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA CELOM SVETE
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, kontaktujte,
prosím, centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Príloha
79
Príloha
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
Príloha
80
Príloha
EUROPE
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG
(808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
http://www.samsung.com
Príloha
81
Príloha
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726
786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Príloha
82
Príloha
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Príloha
83
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých
existujú systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa
po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V
prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie
likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho
systému bezplatného zberu batérií.
Príloha
84
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000 krát za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Príloha
85
Príloha
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1 920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálna
frekvencia) a 1 080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
86
Index
Numerics
N
3D 28
Nastavenie optimálneho rozlíšenia 42
3D Mode 28
Nastavenie sklonu výrobku 27
3D →2D 30
O
A
Opatrenia pri skladovaní 4
Automatický zdroj 62
P
B
Predn tlačidlá 22
Bezpečnostn zásady 4
Pripojenie k počítaču 36
Pripojenie pomocou kábla HDMI 40
Č
Červená 51
Čistenie 3
G
Green 51
H
HDMI Black Level 49
Pripojenie slúchadiel 42
Prispôsoben tlačidlo 64
Príloha 79
R
Response Time 49
S
Screen Fit 55
Správna poloha na používanie produktu 12
SyncMaster 3D Game LauncherTriDef 3D 32
I
INFORMATION 67
Inštalácia ovládača 38
Š
Šetrič energie 75
K
Kontaktujte spoločnosť SAMSUNG NA
CELOM SVETE 79
Kontrola rozlíšenia a frekvencie 69
T
Tabuľka štandardných signálových režimov
76
Testovanie produktu 69
M
MAGIC 43
Manažment pripojených káblov 26
V
Volume 68
Vybalenie 18
Index
87
Index
W
Wide 55
Z
Zabezpečenie priestoru inštalácie 4
Zadná strana 25
Zámka ovládania OSD 23
Zámka proti odcudzeniu 26
Zmena rozlíšenia pomocou počítača 38
Index
88
Download PDF

advertising