Samsung | T22C300EW | Samsung T22C300EW 22'' TV monitor s rýchlou odozvou Používateľská príručka

TC300
TELEVÍZNY MONITOR LED
(MFM TV)
používateľská príručka
Ďakujeme, že ste si zakúpili tento výrobok
spoločnosti Samsung. Aby ste mohli využívať
komplexnejšie služby, zaregistrujte výrobok na
lokalite
www.samsung.com/register
Obrázky a znázornenia v tejto používateľskej príručke sú len orientačné a môžu sa líšiť od skutočného vzhľadu výrobku. Dizajn
a parametre výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Oznámenie týkajúce sa digitálneho displeja LED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcie týkajúce sa digitálnej televízie (DVB) sú k dispozícii len v krajinách/oblastiach s digitálnym terestriálnym vysielaním DVB-T (MPEG2 a MPEG4
AVC) alebo s prístupom ku kompatibilným službám DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC) káblovej televízie. Možnosť príjmu signálu DVB-T alebo DVB-C si
overte u miestneho predajcu.
DVB-T je štandard európskeho konzorcia DVB pre digitálne terestriálne televízne vysielanie a DVB-C je štandard pre káblové vysielanie pre digitálne
displeje LED.
Tento displej LED je kompatibilný s najnovšími štandardmi DVB-T a DVB-C k [augustu 2008], nie je však možné zaručiť kompatibilitu s digitálnym
terestriálnym vysielaním DVB-T a digitálnym káblovým vysielaním DVB-C v budúcnosti.
V závislosti od krajín/oblastí, v ktorých sa tento displej LED bude používať, môžu niektorí poskytovatelia káblovej televízie vyžadovať úhradu
dodatočných poplatkov za takúto službu, pričom môže byť potrebné, aby ste odsúhlasili ich obchodné podmienky.
Niektoré funkcie digitálnych displejov LED nemusia byť dostupné v určitých krajinách alebo oblastiach a technológia DVB-C nemusí správne fungovať
pri niektorých poskytovateľoch káblovej televízie.
Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na miestne stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
✎✎ Na kvalitu príjmu signálu displeja LED môžu mať vplyv rozdiely v spôsoboch vysielania medzi jednotlivými krajinami. Funkciu displeja LED si
overte u miestneho autorizovaného predajcu spoločnosti Samsung alebo v telefonickom centre spoločnosti Samsung a informujte sa, či je
možné jeho funkciu zlepšiť zmenou konfigurácie displeja LED.
Výstraha pri zobrazovaní statického obrazu
Vyhýbajte sa zobrazovaniu statického obrazu na obrazovke (napríklad súbory obrázkov jpeg) alebo statických prvkov obrazu (napríklad logo programu,
panoramatický obraz alebo obraz vo formáte 4:3, pruhy s informáciami o akciách alebo so správami v spodnej časti obrazovky na displeji LED). Trvalé
zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť tieňové zobrazenie zvyškového obrazu na obrazovke a nepriaznivo ovplyvniť kvalitu obrazu. Ak chcete
obmedziť riziko týchto javov, dodržiavajte nasledujúce odporúčania:
• Vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu rovnakého kanála na displeji LED.
• Vždy sa snažte zobrazovať obraz na celú obrazovku, pričom použite ponuku na nastavenie formátu obrazu displeja LED na dosiahnutie najlepšie
vyhovujúceho formátu obrazu.
• Hodnoty jasu a kontrastu znížte na minimálnu hodnotu potrebnú na dosiahnutie požadovanej kvality obrazu. Vyššie hodnoty môžu urýchliť proces
vypálenia zvyškového obrazu.
• Často používajte všetky funkcie displeja LED určené na obmedzenie zvyškového obrazu a vypálenia obrazu do obrazovky. Podrobnosti nájdete
v príslušných častiach používateľskej príručky.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Zachovajte požadovanú vzdialenosť medzi výrobkom a inými predmetmi (napríklad stenami) na zabezpečenie vhodného vetrania.
Pri nerešpektovaní týchto požiadaviek môže dôjsť k požiaru alebo problémom s výrobkom v dôsledku zvýšenia jeho vnútornej teploty.
✎✎ V závislosti od modelu displeja LED sa jeho skutočný vzhľad môže líšiť od obrázkov v tejto príručke.
✎✎ Keď sa dotýkate displeja LED, postupujte opatrne. Niektoré časti môžu byť horúce.
Inštalácia so stojanom.
Inštalácia s držiakom na stenu.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
• Administratívny poplatok sa môže účtovať v prípade, že
–– (a) na základe vašej požiadavky je vyslaný servisný technik a na výrobku sa nezistí porucha
(napr. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
–– (b) zariadenie prinesiete do servisného strediska a na výrobku sa nezistí porucha
(napr. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
• Výška administratívneho poplatku vám bude oznámená pred vykonaním prác alebo uskutočnením servisného zásahu v domácnosti.
Slovenčina
2
Obsah
4
4
11
12
13
Bezpečnostné opatrenia
Príslušenstvo
Pohľad na ovládací panel
Pohľad na diaľkové ovládanie
Pripojenia
14
14
14
15
16
17
19
Pripojenie k anténe
Nastavenie (počiatočné nastavenie)
Pripojenie k zariadeniu AV
Pripojenie k zásuvke rozhrania COMMON INTERFACE
Pripojenie ku zvukovému zariadeniu a počítaču
Zmena zdroja vstupu
Základné funkcie
19
20
20
22
23
25
27
30
Spôsob ovládania ponúk
Používanie tlačidla INFO (sprievodca Now & Next)
Používanie ponuky Kanál
Ponuka Kanál
Ponuka Obraz
Ponuka Zvuk
Ponuka Systém
Ponuka Podpora
Pokročilé funkcie
31 Používanie funkcie Media Play
Ďalšie informácie
38
39
40
41
45
19
31
38
SLOVENČINA
Začíname
Funkcia teletextu pre analógové kanály
Pripevnenie držiaka na stenu/stojana na pracovný stôl
Zámka typu Kensington proti odcudzeniu
Riešenie problémov
Technické údaje
Skontrolujte tento symbol!
t
Túto funkciu možno použiť stlačením tlačidla TOOLST
na diaľkovom ovládaní.
Poznámka
Označuje dodatočné informácie.
Slovenčina
3
Začíname
Bezpečnostné opatrenia
Ikony bezpečnostných opatrení
Výstraha
Nerešpektovanie bezpečnostných opatrení označených týmto symbolom môže viesť
k vážnemu zraneniu alebo usmrteniu.
Upozornenie
Nerešpektovanie bezpečnostných opatrení označených týmto symbolom môže viesť
k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
Nevykonávajte.
Postup je potrebné dodržať.
UPOZORNENIE
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého
napätia vo vnútri výrobku. Je nebezpečné dotýkať
sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
UPOZORNENIE: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU), ABY
STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VO
VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU
BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH
PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom
boli dodané dôležité informácie týkajúce sa
prevádzky a údržby.
¦¦ Informácie týkajúce sa napájania
✎✎ Nasledujúce obrázky sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od jednotlivých modelov a krajín.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací
kábel alebo zástrčku, ani uvoľnenú
sieťovú zásuvku.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte
viacero elektrických spotrebičov.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru v dôsledku prehriatia
sieťovej zásuvky.
Napájací kábel nepripájajte ani
neodpájajte mokrými rukami.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom.
Napájaciu zástrčku zasuňte do
zásuvky na doraz.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru.
!
!
Napájací kábel je potrebné pripojiť
k uzemnenej sieťovej zásuvke (len
pre zariadenia izolačnej triedy 1).
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo zraneniu.
Napájací kábel nadmerne neohýbajte
ani nekrúťte a neklaďte naň ťažké
predmety.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru v dôsledku
poškodeného napájacieho kábla.
Slovenčina
4
Začíname
Napájací kábel a výrobok sa musia
nachádzať v dostatočnej vzdialenosti
od tepelných zdrojov.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
!
Ak sú kontakty napájacej zástrčky
alebo sieťovej zásuvky znečistené
prachom, očistite ich pomocou suchej
handry.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru.
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, kým je
výrobok v prevádzke.
x V opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu výrobku
v dôsledku prepätia.
Pri odpájaní napájacieho kábla
zo sieťovej zásuvky ho držte za
zástrčku, nie za kábel.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
!
!
!
Používajte len napájací kábel dodaný
našou spoločnosťou. Nepoužívajte
napájací kábel od iného elektrického
spotrebiča.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Napájaciu zástrčku pripojte do
sieťovej zásuvky, ktorá je jednoducho
prístupná.
x V prípade akýchkoľvek
problémov s výrobkom úplne
prerušte jeho prívod napájania
odpojením napájacieho kábla.
Pomocou tlačidla napájania na
výrobku nemožno úplne prerušiť
prívod napájania.
¦ Informácie súvisiace s inštaláciou
Výstraha
Na výrobok neklaďte zapálené
sviečky, odpudzovače hmyzu
a cigarety.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru.
Výrobok neinštalujte v priestoroch
s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v skrinke.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru v dôsledku prehriatia
výrobku.
Výrobok neinštaluje na mieste,
ktoré je nestabilné alebo vystavené
nadmerným vibráciám, napríklad na
nestabilnej alebo naklonenej polici.
x Výrobok by mohol spadnúť,
čo môže spôsobiť poškodenie
výrobku alebo zranenie.
x Ak používate výrobok na mieste
vystavenom nadmerným
vibráciám, môže dôjsť
k problémom s výrobkom alebo
požiaru.
!
Pri inštalácii výrobku na stenu
požiadajte o vykonanie inštalácie
technika alebo príslušnú spoločnosť.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k zraneniu.
x Použite určený držiak na stenu.
Plastové obaly výrobku uchovávajte
mimo dosahu detí.
x Ak si deti nasadia plastové obaly
na hlavu, môže dôjsť k uduseniu.
!
!
Výrobok neinštalujte na mieste
vystavenom pôsobeniu prachu,
vlhkosti (sauna), oleja, dymu alebo
vody (dažďové kvapky), ani ho
neinštalujte vo vozidle.
x Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Slovenčina
5
Začíname
!
Výrobok neinštalujte na mieste
vystavenom priamemu slnečnému
žiareniu ani v blízkosti zdroja tepla,
napríklad krbu alebo ohrievača.
x Mohla by sa tým skrátiť
životnosť výrobku alebo by
mohlo dôjsť k požiaru.
Výrobok neinštalujte na miestach, kde
k nemu majú prístup deti.
x Ak sa dieťa dotkne výrobku,
výrobok môže spadnúť
a spôsobiť zranenie.
x Keďže predná strana výrobku
je ťažšia, výrobok inštalujte na
rovnom a stabilnom povrchu.
Kábel vonkajšej antény ohnite
smerom nadol na mieste, kde
vstupuje do domu, aby po ňom
neprenikala dažďová voda.
x Ak sa do výrobku dostane
dažďová voda, môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Anténu inštalujte v dostatočnej
vzdialenosti od vysokonapäťových
káblov.
x Ak sa anténa dotkne
vysokonapäťového kábla alebo
naň spadne, môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
požiaru.
!
Upozornenie
Dajte pozor, aby výrobok pri
premiestňovaní nespadol.
x Mohlo by dôjsť k problému
s výrobkom alebo zraneniu.
Výrobok neklaďte prednou stranou na
podlahu.
x Mohol by sa tým poškodiť panel
výrobku.
Pri inštalácii výrobku na konzolu
alebo na policu zabezpečte, aby
predná strana výrobku neprečnievala
cez okraj konzoly alebo police.
x V opačnom prípade môže
výrobok spadnúť, čo môže
spôsobiť poruchu alebo
zranenie.
x Používajte skrinku alebo
policu zodpovedajúcu veľkosti
výrobku.
Keď výrobok kladiete nadol,
manipulujte s ním opatrne.
x V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k problémom s výrobkom
alebo zraneniu.
!
SAMSUNG
!
!
Ak je výrobok nainštalovaný na
mieste, kde sa výrazne menia
prevádzkové podmienky, vplyvom
okolitého prostredia môže dôjsť
k závažným problémom s kvalitou.
V takom prípade sa pred inštaláciou
výrobku poraďte s našimi servisnými
technikmi.
x Miesta, na ktorých sa výrobok
trvale používa a sú vystavené
mikroskopickému prachu,
chemickým látkam, príliš vysokej
alebo nízkej teplote a vysokej
vlhkosti, alebo letiská a stanice.
Slovenčina
6
Začíname
¦ Informácie súvisiace s čistením
Výstraha
Pred čistením výrobku odpojte
napájací kábel.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
!
Pri čistení nestriekajte vodu priamo na
diely výrobku.
x Dávajte pozor, aby sa do výrobku
nedostala voda.
x V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k požiaru, zásahu
elektrickým prúdom alebo
problémom s výrobkom.
Upozornenie
Čistiace prostriedky nestriekajte
priamo na výrobok.
x Mohlo by dôjsť k strate
farebnosti alebo prasknutiu
vonkajšej časti výrobku alebo
poškodeniu panela.
Ak výrobok nemožno vyčistiť
pomocou dodanej handričky,
použite jemnú handričku navlhčenú
čistiacim prostriedkom určeným
špecificky pre monitory, a poutierajte
ňou výrobok.
x Ak nie je k dispozícii čistiaci
prostriedok určený výslovne pre
monitory, pred čistením výrobku
zrieďte čistiaci prostriedok vo
vode v pomere 1:10.
!
!
Pri čistení výrobku odpojte napájací
kábel a na vyčistenie výrobku použite
dodanú čistiacu handričku.
x Na čistenie výrobku nepoužívajte
chemikálie ako vosk, benzén,
alkohol, riedidlo, prostriedok na
odpudzovanie hmyzu, vonné
látky, mazací alebo čistiaci
prostriedok.
Mohlo by dôjsť k zdeformovaniu
vonkajšej časti výrobku alebo
odstráneniu vytlačených znakov.
Vzhľadom na to, že vonkajšia časť
výrobku sa môže ľahko poškriabať,
vždy používajte dodanú čistiacu
handričku.
!
¦ Informácie týkajúce sa používania
Výstraha
Vzhľadom na to, že vo výrobku
sa vyskytuje vysoké napätie, sami
výrobok nikdy nerozoberajte,
neopravujte ani neupravujte.
x V opačnom prípade môže
dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
x Ak je výrobok potrebné opraviť,
obráťte sa na servisné stredisko.
!
Ak chcete výrobok premiestniť,
vypnite napájanie a odpojte napájací
kábel, kábel antény a všetky ostatné
káble pripojené k výrobku.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru v dôsledku
poškodeného napájacieho kábla.
Slovenčina
7
Začíname
!
!
Ak výrobok vydáva nezvyčajné
zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny
alebo vidieť dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na
servisné stredisko.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na
výrobok alebo naň vyliezali.
xx V opačnom prípade môže
výrobok spadnúť a spôsobiť
poranenie alebo smrteľné
zranenie.
Ak výrobok spadne alebo sa
poškodí jeho obal, vypnite napájanie
a odpojte napájací kábel. Obráťte sa
na servisné stredisko.
xx V opačnom prípade môže
dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
Navrch výrobku neumiestňujte
predmety, napríklad hračky alebo
sladkosti.
xx Ak sa dieťa snaží dosiahnuť
na daný predmet na výrobku,
predmet alebo výrobok môže
spadnúť a spôsobiť poranenie
alebo smrteľné zranenie.
Ak sa vyskytuje hrmenie alebo
blýskanie, odpojte napájací
kábel a za žiadnych okolností sa
nedotýkajte kábla antény, pretože to
môže byť nebezpečné.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Zabráňte pádu iného predmetu na
výrobok a nevystavujte výrobok
nárazom.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Výrobok nepremiestňujte ťahaním za
napájací kábel alebo kábel antény.
xx V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, požiaru alebo
problémom s výrobkom
v dôsledku poškodenia kábla.
Výrobok nezdvíhajte ani
nepremiestňujte ťahaním len za
napájací alebo signálový kábel.
xx V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom, požiaru alebo
problémom s výrobkom
v dôsledku poškodenia kábla.
Dávajte pozor, aby vetracie otvory
neboli blokované látkou alebo
závesom.
xx V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru v dôsledku prehriatia
výrobku.
!
GAS
!
V prípade úniku plynu sa nedotýkajte
výrobku ani sieťovej zástrčky
a priestor okamžite vyvetrajte.
xx Pri vzniku iskry by mohlo dôjsť
k výbuchu alebo požiaru.
xx Počas búrky s hrmením
a bleskami sa nedotýkajte
napájacieho kábla ani kábla
antény.
V blízkosti výrobku neumiestňujte
zápalné spreje alebo predmety.
xx Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo
požiaru.
!
100
Do výrobku nevkladajte kovové
predmety, napríklad paličky, mince,
sponky, ani horľavé predmety (cez
vetracie otvory, konektory a pod.).
xx Ak sa do výrobku dostane voda
alebo iné látky, vypnite napájanie,
odpojte napájací kábel a obráťte
sa na servisné stredisko.
xx V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k problémom s výrobkom,
zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Slovenčina
8
Začíname
Na výrobok neumiestňujte nádoby
s kvapalinou, napríklad vázu,
kvetináč, nápoje, kozmetiku, lieky ani
kovové predmety.
x Ak sa do výrobku dostane
voda alebo iné látky, vypnite
napájanie, odpojte napájací
kábel a obráťte sa na servisné
stredisko.
x V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k problémom s výrobkom,
zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Na výrobok netlačte nadmernou silou.
Výrobok by sa mohol zdeformovať
alebo poškodiť.
Upozornenie
!
!
Pri dlhodobom zobrazovaní
statického obrazu sa na obrazovke
môže vytvoriť trvalý obraz alebo
škvrny.
x Ak výrobok dlhší čas
nepoužívate, použite režim
úspory energie alebo nastavte
šetrič obrazovky do režimu
s pohyblivým obrazom.
!
Na výrobku nastavte vhodné
rozlíšenie a frekvenciu.
x V opačnom prípade môže
dochádzať k nadmernému
namáhaniu zraku.
Výrobok neotáčajte hore nohami ani
ho nepremiestňujte tak, že ho držíte
len za stojan.
x Mohlo by to spôsobiť pád
výrobku a jeho poškodenie alebo
zranenie osôb.
Pri dlhodobom sledovaní
výrobku príliš zblízka môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
V blízkosti výrobku nepoužívajte
zvlhčovač ani sporák.
x V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom
alebo požiaru.
Pri dlhodobom sledovaní obrazovky
výrobku je dôležité robiť prestávky
(5 minút každú hodinu), aby si oči
oddýchli.
x Obmedzí sa tým namáhanie očí.
Keďže zobrazovací panel je pri
dlhodobom používaní výrobku horúci,
nedotýkajte sa výrobku.
!
!
-_-
Ak výrobok dlhodobo nepoužívate,
napríklad keď ste mimo domu,
odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
x V opačnom prípade môže
v dôsledku nahromadenia prachu
dôjsť k prehriatiu alebo skratu
a následnému požiaru alebo
zásahu elektrickým prúdom.
Slovenčina
9
Začíname
Malé súčasti príslušenstva odložte
na miesto mimo dosahu detí.
!
!
Na výrobok neumiestňujte ťažké
predmety.
xx V opačnom prípade by mohlo
dôjsť k problémom s výrobkom
alebo zraneniu.
Keď sú vybraté batérie z diaľkového
ovládania, dávajte pozor, aby si ich
nedávali do úst deti. Batérie odložte
na miesto mimo dosahu detí alebo
dojčiat.
xx Ak malo dieťa v ústach batériu,
okamžite sa poraďte s lekárom.
Používajte len určené štandardné
batérie. Spoločne nepoužívajte nové
a použité batérie.
xx Mohlo by to spôsobiť
poškodenie batérie alebo únik
kvapaliny z nej s následkom
požiaru, zranenia alebo
znečistenia (poškodenia).
!
!
Pri nastavovaní uhla naklonenia
výrobku alebo výšky stojana
postupujte opatrne.
xx Pri privretí ruky alebo prstov
môže dôjsť k zraneniu.
xx Ak je výrobok nadmerne
naklonený, môže spadnúť
a spôsobiť zranenie.
Pri výmene batérií vkladajte batérie so
správnou polaritou (+, -).
xx V opačnom prípade sa batéria
môže poškodiť alebo spôsobiť
požiar, poranenie alebo
poškodenie v dôsledku úniku
kvapaliny z batérie.
Batérie (a nabíjateľné batérie) nie
sú bežným odpadom a je ich
potrebné odovzdať na recykláciu.
Za odovzdanie použitých alebo
nabíjateľných batérií na recykláciu
zodpovedá zákazník.
xx Zákazník môže odovzdať
na recykláciu použité alebo
nabíjateľné batérie na verejnom
zbernom mieste alebo v predajni,
ktorá predáva rovnaký typ batérií
alebo nabíjateľných batérií.
Slovenčina
10
Začíname
Príslušenstvo
✎✎Skontrolujte, či sú s displejom LED dodané nasledujúce položky. Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu.
✎✎Farby a tvary položiek sa môžu líšiť v závislosti od príslušných modelov.
✎✎Káble, ktoré nie sú súčasťou balenia, možno zakúpiť samostatne.
✎✎Pri otvorení balenia skontrolujte, či sa žiadne príslušenstvo nenachádza za baliacimi materiálmi.
[[UPOZORNENIE: BEZPEČNE PRIPOJTE, ABY V ZARIADENÍ NEDOŠLO K ROZPOJENIU
xx
xx
xx
Používateľská príručka
Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)
Záručný list / bezpečnostná príručka
(nie je dostupné na všetkých miestach)
yy Konektor stojana
yy Podstavec stojana
xx
xx
xx
Príručka rýchlym nastavením
Handrička na čistenie
Napájací kábel
yy Kábel D-Sub
yy Stereofónny kábel
Vstupné káble (predávajú sa samostatne)
yy Kábel HDMI-DVI
yy Zvukový kábel
yy Komponentný kábel
yy HDMI kábel
y
Slovenčina
11
Začíname
Pohľad na ovládací panel
✎✎Farba a tvar výrobku sa môže líšiť v závislosti od príslušného modelu.
Ovládací panel
SOURCE
E
MENU
Y
z
Prepína medzi všetkými dostupnými zdrojmi vstupu. V ponuke na obrazovke môžete toto
tlačidlo použiť rovnako ako tlačidlo ENTERE na diaľkovom ovládaní.
Zobrazí ponuku na obrazovke – zobrazenie OSD (zobrazenie na obrazovke) funkcií displeja
LED.
Slúži na nastavenie hlasitosti. V zobrazení OSD môžete tlačidlá Y použiť rovnako
ako tlačidlá l a r na diaľkovom ovládaní.
Slúži na zmenu kanálov. V zobrazení OSD môžete tlačidlá z použiť rovnako ako
tlačidlá u a d na diaľkovom ovládaní.
P (napájanie)
Zapne alebo vypne displej LED.
Indikátor napájania
Zabliká a zhasne pri zapnutí napájania a rozsvieti sa v pohotovostnom režime.
Snímač diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie namierte smerom k tomuto bodu na displeji LED.
Pohotovostný režim
Displej LED nenechávajte dlhodobo v pohotovostnom režime (napríklad pri odchode na dovolenku). Aj keď je napájanie vypnuté
pomocou tlačidla napájania, spotrebúva sa určité množstvo elektrickej energie. Najlepšie je odpojiť napájací kábel.
Slovenčina
12
Začíname
Pohľad na diaľkové ovládanie
✎✎Toto diaľkové ovládanie je špecificky určené pre zrakovo postihnutých a na tlačidlách na výber kanálov a číselných tlačidlách
sa nachádzajú znaky Braillovho písma.
Zapnutie a vypnutie televízora.
Zobrazenie a výber dostupných zdrojov
obrazu.
Priamy prístup ku kanálom.
Alternatívny výber možností: teletext
zapnutý, dvojitý, zmiešaný alebo vypnutý.
Slúži na nastavenie hlasitosti.
Zobrazenie hlavnej ponuky na
obrazovke.
Zobrazenie položky Domáci obsah,
ktorá zahŕňa položky Zoznam kanálov,
Sprievodca, Media Play, Manažér
harmon. a Zdroj.
Rýchly výber často používaných funkcií.
Návrat na predchádzajúci kanál.
Dočasné vypnutie zvuku.
Zmena kanálov.
Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke.
Zobrazenie sprievodcu EPG
(Elektronický sprievodca programom).
Zobrazenie informácií na televíznej
obrazovke.
Presun kurzora a výber položky.
Potvrdenie nastavenia.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Ukončenie ponuky.
Tieto tlačidlá používajte podľa pokynov
na obrazovke.
PIP: Zapne alebo vypne funkciu PIP.
P.SIZE: Vyberie položku Veľkosť obrazu.
AD/SUBT.: Zapne alebo vypne popis
zvuku (nie je k dispozícii v niektorých
oblastiach). / Zobrazí digitálne titulky.
Tieto tlačidlá sú určené na používanie
v režime Media Play.
Inštalácia batérií (veľkosť batérií: AAA)
Slovenčina
13
Pripojenia
Pripojenie k anténe
Pri prvotnom zapnutí displeja LED sa automaticky vykonajú základné nastavenia.
✎✎Predvolené nastavenie: Pripojenie sieťového napájania a antény.
ANT OUT
Vstup napájania
Nastavenie (počiatočné nastavenie)
Pri prvotnom zapnutí displeja LED sa na obrazovke zobrazí postupnosť pokynov na uľahčenie konfigurácie základných nastavení.
Stlačte tlačidlo POWERP. Nastavenie je k dispozícii, len keď je položka Zdroj vstupu nastavená na možnosť TV.
Pred zapnutím displeja LED skontrolujte, či je pripojený kábel antény.
✎
1
2
Výber jazyka ponuky
3
4
Výber oblasti
Výber režimu Ukáž.
v obch. alebo Domáce
použitie
Automatické ladenie
P
Stlačením tlačidla u alebo d vyberte jazyk ponuky. Po skončení dvakrát
stlačte tlačidlo ENTERE.
Stlačte tlačidlo u alebo d, potom stlačte tlačidlo ENTERE.
x Vyberte režim Domáce použitie. Režim Ukáž. v obch. je určený pre
prostredie v predajniach.
x Obnovenie nastavení zariadenia z režimu Ukáž. v obch. do režimu
Domáce použitie (štandardný režim): Stlačte tlačidlo hlasitosti na displeji
LED. Keď sa zobrazí ponuka OSD na nastavenie hlasitosti, stlačte
a podržte tlačidlo MENU na 5 sekúnd.
x Ukáž. v obch. je režim určený pre vystavenie v predajni. Ak ho vyberiete,
nebude možné používať viaceré funkcie. Pri sledovaní doma vyberte režim
Domáce použitie.
Stlačte tlačidlo ENTERE. Vyberte príslušnú oblasť stlačením tlačidla u alebo d.
Stlačením tlačidla ENTERE potvrďte vybratú možnosť.
Stlačením tlačidla u alebo d vyberte požadovanú možnosť a potom dvakrát stlačte tlačidlo ENTERE.
Nájdite a uložte kanály na Vašom televízore. Želáte si vyhľadať kanály?
x Áno, musím. Všetky dostupné kanály budú nájdené a uložené na Vašom televízore. (Je
potrebné Automatické ladenie)
x Nie, nemusím. Môj set-top box poskytuje všetky kanály, ktoré sú k dispozícii, takže nie je
potrebné vyhľadávanie kanálov.
Nastavenie môžete dokončiť výberom tejto možnosti.
x Terestriál. / Kábel: Vyberte zdroj antény na uloženie do pamäte.
Digitálny a Analógový / Digitálne / Analógové: Vyberte zdroj kanála na uloženie do pamäte.
Viac podrobností nájdete na strane 22.
Položku Režim hodín môžete nastaviť automaticky alebo ručne.
x Automatický: Vyberie časové pásmo (v závislosti od krajiny), v ktorom sa nachádzate.
x Manuálny: Umožňuje ručne nastaviť aktuálny dátum a čas.
Ak zákazník v kroku 4 vyberie možnosť „Nie, nemusím.“, hodiny možno nastaviť len
ručne.
Stlačte tlačidlo ENTERE.
✎
5
✎
Nastavenie položky
Režim hodín
✎
6
Dokončiť
Ak chcete vynulovať túto funkciu...
Vyberte položky Systém - Nastavenie (počiatočné nastavenie). Zadajte štvormiestny kód PIN. Predvolený kód PIN je „0-0-0-0“. Ak
chcete zmeniť kód PIN, vyberte funkciu Zmeniť PIN.
Funkciu Nastavenie (MENU → Systém) by ste mali spustiť aj doma, hoci ste ju spustili aj v predajni.
Ak zabudnete kód PIN, v pohotovostnom režime stlačte nasledujúcu postupnosť tlačidiel diaľkového ovládania, čím sa kód PIN
vynuluje na hodnotu „0-0-0-0“: POWER (Vyp.) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Zap.).
✎
Slovenčina
14
Pripojenia
Pripojenie k zariadeniu AV
Používanie kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI (až po rozlíšenie 1080p)
Dostupné zariadenia: Prehrávač DVD, Blu-ray, káblový prijímač HD, satelitný prijímač HD STB (Set-Top-Box), videorekordér
Prehrávač DVD /
Blu-ray
HDMI OUT
DVI OUT
Prehrávač DVD /
Blu-ray
R
AUDIO OUT
W
✎✎HDMI IN(DVI) / PC/DVI AUDIO IN
xx Ak je pripojený kábel HDMI-DVI do konektora HDMI IN(DVI), nebude k dispozícii zvuk.
xx Ak je k displeju LED pripojené externé zariadenie, ktoré používa staršiu verziu režimu rozhrania HDMI, obraz sa nemusí
zobraziť správne (alebo vôbec), alebo nemusí byť počuť zvuk. Ak sa vyskytne takýto problém, overte verziu rozhrania
HDMI u výrobcu externého zariadenia, a ak nie je aktuálna, požadujte jej inováciu.
xx Zakúpte si certifikovaný kábel HDMI. V opačnom prípade sa nemusí zobraziť obraz alebo sa môžu vyskytnúť chyby
pripojenia.
xx Odporúča sa základný vysokorýchlostný kábel HDMI alebo kábel s podporou siete Ethernet. Tento výrobok nepodporujte
funkciu siete Ethernet prostredníctvom rozhrania HDMI.
Používanie kábla Scart
Dostupné zariadenia: DVD, videorekordér
Videorekordér /
DVD
EXT
EXT (RGB)
✎✎V režime Ext. výstup DTV podporuje len video a zvuk vo formáte MPEG SD.
Slovenčina
15
Pripojenia
Používanie komponentného kábla (po rozlíšenie 1080p) alebo kábla pre zvuk/video (len rozlíšenie 480i)
Dostupné zariadenia: Prehrávač DVD, Blu-ray, káblový prijímač, satelitný prijímač STB, videorekordér
Zvukový kábel
(nie je súčasťou balenia)
Video kábel
(nie je súčasťou balenia)
Y
PR
PB
W
R
Y
W
W
R
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMPONENT
/ AV IN
R-AUDIO-L
Zariadenie
R
W
R
R
B
G
Zvukový kábel
(nie je súčasťou balenia)
Komponentný kábel
(nie je súčasťou balenia)
R
R
Červený
W
Biely
R
B
Červený Modrý
W
G
AUDIO OUT
Zelený
R-AUDIO-L
R
R
B
G
COMPONENT OUT
PR
PB
Zariadenie
Y
R
Červený
W
Biely
Y
Žltý
✎✎Pri pripojení ku vstupu AV IN nebude farba konektora AV IN [Y/VIDEO] (zelený) zodpovedať video káblu (žltý).
✎✎Na dosiahnutie lepšej kvality obrazu sa odporúča komponentné pripojenie skôr ako pripojenie A/V.
Pripojenie k zásuvke rozhrania COMMON INTERFACE
(len pre Európu, Turecko, Alžírsko, Južnú Afriku a oblasť SNŠ)
Používanie karty CI alebo CI+ CARD
Ak chcete sledovať platené kanály, musí byť vložená karta CI alebo CI+ CARD.
xx Ak nevložíte kartu CI alebo CI+ CARD, pri niektorých kanáloch sa zobrazí správa
„Scrambled Signal (Kódovaný signál)“.
xx Približne po 2 až 3 minútach sa zobrazí telefónne číslo, identifikátor karty CI alebo
CI+ CARD, identifikátor hostiteľského zariadenia a ďalšie informácie potrebné na
spárovanie. Ak sa zobrazí chybová správa, obráťte sa na poskytovateľa služby.
xx Po dokončení konfigurácie informácií o kanáloch sa zobrazí správa „Updating
Completed (Aktualizácia dokončená)“, čo znamená, že zoznam kanálov bol
aktualizovaný.
✎✎POZNÁMKA
xx Kartu CI alebo CI+ CARD je potrebné získať od miestneho poskytovateľa služby.
xx Pri vyberaní kartu CI alebo CI+ CARD opatrne vytiahnite rukami, pretože v prípade pádu by sa mohla poškodiť.
xx Kartu CI alebo CI+ CARD vložte v smere označenom na karte.
xx Umiestnenie zásuvky rozhrania COMMON INTERFACE sa môže líšiť v závislosti od modelu.
xx Karty CI alebo CI+ CARD nie sú podporované v niektorých krajinách a oblastiach. Informácie si overte u autorizovaného
predajcu.
xx V prípade problémov sa obráťte na poskytovateľa služby.
xx Vložte kartu CI alebo CI+ CARD, ktorá podporuje aktuálne nastavenia antény. Obrazovka bude skreslená alebo jej obsah
nebude viditeľný.
Slovenčina
16
Pripojenia
Používanie kábla HDMI, HDMI-DVI alebo D-Sub
✎
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
Kábel HDMI-DVI
(nie je súčasťou balenia)
Stereofónny kábel
Stereofónny kábel
Kábel D-Sub
Slovenčina
17
Pripojenia
Režimy zobrazenia (vstup D-Sub a HDMI/DVI)
Optimálne rozlíšenie: 1366 x 768 pixelov (len model T19C300)
Režim
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Režim zobrazenia
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
Optimálne rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov
Režim zobrazenia
Režim
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Rozlíšenie
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900RB
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎POZNÁMKA
xx Režim s prekladaným zobrazením nie je podporovaný.
xx Pri výbere neštandardného obrazového formátu môže zariadenie pracovať abnormálnym spôsobom.
xx Samostatný a kompozitný režim nie sú podporované, Funkcia SOG (Sync On Green) nie je podporovaná.
Slovenčina
18
Pripojenia
Zmena zdroja vstupu
Upraviť názov
SOURCEs→ TOOLST → Upraviť názov → ENTERE
Zdroj
V položke Zdroj stlačte tlačidlo TOOLST a budete môcť
nastaviť požadovaný názov externých zdrojov vstupu.
SOURCE s→ Zdroj
■■ Videorekordér / DVD / Káblový STB / Satelitný STB /
PVR STB / Prijímač AV / Hra / Videokamera / PC / DVI
PC / Zariadenia DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD
/ DMA: Pomenujte zariadenia pripojené ku vstupným
konektorom na zjednodušenie výberu zdroja vstupu.
Slúži na výber displeja LED alebo externých
zdrojov vstupu, napríklad prehrávača DVD / Bluray / káblového prijímača / satelitného prijímača
STB.
■■ TV / Ext. / PC / HDMI/DVI / AV / USB /
Komponent
✎✎Pri pripojení počítača ku konektoru HDMI IN (DVI)
pomocou kábla HDMI by ste mali displej LED nastaviť do
režimu PC v položke Upraviť názov.
✎✎V položke Zdroj sa zvýraznia pripojené
vstupy.
✎✎Pri pripojení počítača ku konektoru HDMI IN (DVI)
✎✎TV, PC a Ext. sú vždy aktivované.
pomocou kábla HDMI-DVI by ste mali displej LED nastaviť
do režimu DVI PC v položke Upraviť názov.
✎✎Pri pripojení zariadenia AV ku konektoru HDMI IN (DVI)
pomocou kábla HDMI-DVI by ste mali displej LED nastaviť
do režimu Zariadenia DVI v položke Upraviť názov.
Informácie
SOURCEs → TOOLST→ Informácie → ENTERE
Môžete zobraziť podrobné informácie o vybratom externom
zariadení.
Základné funkcie
Spôsob ovládania ponúk
Spôsob ovládania ponuky OSD (zobrazenie na obrazovke)
Skôr, ako začnete displej LED používať, podľa nasledujúcich
krokov sa oboznámte so spôsobom ovládania ponuky a výberu,
ako aj s nastavovaním rôznych funkcií.
Spôsob prístupu sa môže líšiť v závislosti od vybratej ponuky.
3
1
2
4
1 Tlačidlo ENTERE / smerové tlačidlo: Presun kurzora
a výber položky. Potvrdenie nastavenia.
2 Tlačidlo RETURN: Návrat do predchádzajúcej ponuky.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
ENTER E
▲/▼
◄/►
EXIT e
Na obrazovke sa zobrazia hlavné
možnosti ponuky:
Obraz, Zvuk, Kanál, Systém,
Podpora.
Vyberte ikonu pomocou tlačidiel ▲
alebo ▼.
Stlačením tlačidla ENTERE môžete
vstúpiť do vedľajšej ponuky.
Vyberte požadovanú vedľajšiu ponuku
pomocou tlačidla ▲ alebo ▼.
Upravte hodnotu položky pomocou
tlačidla ◄ alebo ►. Spôsob
nastavenia v ponuke OSD sa môže
líšiť v závislosti od vybratej ponuky.
Stlačením tlačidla ENTERE
dokončite konfiguráciu.
Stlačte tlačidlo EXIT.
3 Tlačidlo MENU: Zobrazenie hlavnej ponuky na obrazovke.
4 Tlačidlo EXIT: Ukončenie ponuky na obrazovke.
Slovenčina
19
Základné funkcie
Používanie tlačidla INFO (sprievodca Now & Next)
Displej identifikuje aktuálny kanál a stav
niektorých nastavení zvuku a obrazu.
Sprievodca Now & Next zobrazuje denné
informácie o programe pre displej LED podľa
času vysielania.
x Posúvaním pomocou tlačidiel
l / r môžete zobraziť informácie
o požadovanom programe a súčasne
sledovať aktuálny kanál. (V závislosti od
kanálov)
x Posúvaním pomocou tlačidiel u / d môžete zobraziť
informácie pre iné kanály. Ak chcete prejsť na aktuálne
vybratý kanál, stlačte tlačidlo ENTERE.
DTV ter.
Všetky
Coming Soon
576i 4:3 SD
5
Žiadne podrobné informácie
•
Sprievodca
16:55 - 17:55
IL MEDICO E LO STREGONE - 2 TEMPO
5 Coming Soon
Zob. kanálov - Všetky
Dnes
•
x
a Informácie
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
x
x
Používanie ponuky Kanál
Stlačením tlačidla CONTENT vyberte možnosť Domáci obsah
a potom vyberte ponuku, ktorú chcete použiť. Zobrazí sa
príslušná obrazovka.
17:00
17:30
1
1futech
Žiadne informácie.
2
24ore.tv
Žiadne informácie.
3
BBC World
Žiadne informácie.
4
Class News
Žiadne informácie.
5
Coming Soon
Žiadne informácie.
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
a Manažér harmon. b -24 hodín { +24 hodín } Režim k.
x
Taliančina
17:00 Ut 19 Jul
IL MEDICO E LO STRGONE
DTV ter. 6 R4 DTT
17.02 Ut 19 Jul
Bez názvu
Stereo
Používanie zobrazenia kanálov
x
x
x
Domáci obsah
18:00
TG 4
18:30
Žiadne informácie.
Informácie k Strana E Sledovať
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
a Červená (Manažér harmon.): Zobrazí položku Manažér
harmon.
b Zelená (-24 hodín): Zobrazenie zoznamu programov
vysielaných pred 24 hodinami.
{ Žltá (+24 hodín): Zobrazenie zoznamu programov
vysielaných po 24 hodinách.
} Modrá (Režim k.): Vyberte typ kanálov, ktoré chcete
zobraziť v okne Zob. kanálov.
(Informácie): Zobrazí podrobnosti o vybratom programe.
k (Strana): Slúži na prechod na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
E (Sledovať / Plán)
– Pri výbere aktuálneho programu môžete sledovať vybratý
program.
– Pri výbere budúceho programu môžete rezervovať
sledovanie vybratého programu. Ak chcete zrušiť plán,
znova stlačte tlačidlo ENTERE a vyberte možnosť
Zrušiť plány.
Manažér harmon.
Zoznam kanálov
Sprievodca
Media Play
Manažér harmon.
Zdroj
R Späť.
•
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
Sprievodca
CONTENT → Domáci obsah → Sprievodca → ENTERE
Informácie sprievodcu EPG (elektronický
sprievodca programom) poskytujú vysielatelia.
Pomocou programových plánov poskytnutých
vysielateľmi môžete vopred určiť programy,
ktoré chcete sledovať, takže sa kanál
v určenom čase automaticky prepne na kanál
vybratého programu. Programové položky
sa môžu zobrazovať ako prázdne alebo
neaktuálne v závislosti od stavu kanála.
CONTENT → Domáci obsah → Manažér harmon. →
ENTERE
Môžete zobraziť, upraviť alebo odstrániť kanál, ktorého
sledovanie ste rezervovali.
Používanie funkcie Naplánovať sledovanie
Môžete nastaviť, aby sa požadovaný kanál automaticky zobrazil
v určenom čase. Pred použitím tejto funkcie najskôr nastavte
aktuálny čas.
1. Stlačením tlačidla ENTERE vyberte možnosť Manažér
harmon.
2.
Stlačením tlačidla TOOLST alebo tlačidla a môžete
manuálne pridať program do plánu. Zobrazí sa obrazovka
Naplánovať sledovanie.
3.
Stlačením tlačidiel u / d / l / r nastavte možnosti
Anténa, Kanál, Opakovať, Dátum alebo Čas spustenia.
Slovenčina
20
Základné funkcie
xx
xx
xx
Anténa: Slúži na výber požadovaného anténneho zdroja.
Kanál: Slúži na výber požadovaného kanála.
Opakovať: Podľa svojich požiadaviek vyberte možnosť
Raz, Manuálny, So - Ne, Po - Pia alebo Denne. Ak
vyberiete možnosť Manuálny, môžete nastaviť požadovaný
deň.
✎✎ Značka c označuje, že je vybratý dátum.
xx
Dátum: Môžete nastaviť požadovaný dátum.
✎✎ Táto možnosť je k dispozícii, keď vyberiete možnosť
Raz v položke Opakovať.
xx
Čas spustenia: Môžete nastaviť požadovaný čas
spustenia.
Na obrazovke Informácie môžete zmeniť alebo zrušiť
informácie o rezervácii.
✎✎
nemožno vybrať a zobraziť.
✎✎ Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka
Zámok kanála nastavená na možnosť Zap.
✎✎ Zobrazí sa obrazovka zadania kódu PIN. Zadajte
štvormiestny kód PIN, predvolený kód je „0-0-00“. Zmeňte kód PIN pomocou možnosti Zmeniť
PIN.
xx Upraviť názov kanála (len analógové kanály): Priraďte
vlastný názov kanálu.
✎✎ Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti
od regiónu.
xx Upraviť č. kanála: Upravte číslo stlačením
požadovaných tlačidiel s číslami.
xx Zrušiť plány: Zruší program, ktorého sledovanie
✎✎ V závislosti od oblasti nemusí byť táto funkcia
xx Upraviť: Zmení program, ktorého sledovanie ste
xx Odstrániť: Môžete odstrániť kanál, aby sa zobrazovali
ste si rezervovali.
si rezervovali.
xx Späť: Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
podporovaná.
len požadované kanály.
xx Informácie: Zobrazí názov kanála, rozlíšenie, režim
obrazu, jazyk a pod. (Niektoré informácie sú dostupné
len pre DTV)
Zoznam kanálov
xx Zoradiť: Zmení zoradenie zoznamu podľa názvu kanála
CONTENT → Zoznam kanálov → ENTERE
alebo čísla kanála. (Len pre digitálny kanál)
xx Zmeniť anténu: Prepne nastavenie na možnosť
Môžete zobraziť všetky vyhľadané kanály.
Terestriál. alebo Kábel.
Zoznam kanálov
Všetky
1
1futech
2
24ore.tv
3
BBC World
4
Class News
5
Coming Soon
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
a1
C2
a2
C4
T Nástroje L Režim k. E Sledovaťk Strana
•
xx Uzamknúť / Odomknúť: Uzamkne kanál, takže ho
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
✎✎Po stlačení tlačidla CH LIST na diaľkovom ovládaní sa
zobrazí obrazovka Zoznam kanálov.
xx Režim úprav: Môžete vybrať požadované kanály
a upraviť ich.
■■ l r (Režim k.): Prejdite na typ kanálov, ktoré chcete
zobraziť na obrazovke Zoznam kanálov.
✎✎ Táto možnosť sa môže odlišovať v závislosti od
krajiny.
■■ E (Sledovať / Informácie): Umožní sledovanie vybratého
kanála. / Zobrazí podrobnosti o vybratom programe.
■■ k (Strana): Slúži na prechod na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
Používanie možnosti Naplánovať sledovanie v položke
Zoznam kanálov (v závislosti od kanálov)
xx Zobr. progr.: Stlačením tlačidiel u / d vyberte
Keď nastavíte možnosť Naplánovať sledovanie v položke
Zoznam kanálov, môžete nastaviť len programy v zobrazení
Zobr. progr.
1. Stlačte tlačidlo CH LIST a potom vyberte požadovaný
digitálny kanál.
xx Uprav obľúbené: Často sledované kanály môžete
3. Stlačením tlačidiel u / d vyberte požadovaný program
a potom stlačte tlačidlo E (Informácie)
Používanie ovládacích tlačidiel na obrazovke Zoznam kanálov.
■■ T (Nástroje): Stlačením tlačidla Nástroje overte
nasledujúce funkcie.
požadovaný program a potom stlačte tlačidlo
ENTERE. (Len pre digitálny kanál)
nastaviť ako obľúbené položky.
✎✎ Vyberte položku Uprav obľúbené a potom stlačte
tlačidlo ENTERE.
–– Ak je kanál už pridaný medzi obľúbené kanály,
zobrazí sa položka Uprav obľúbené.
2. Stlačte tlačidlo TOOLST a vyberte položku Zobr. progr..
4. Vyberte položku Naplánovať sledovanie a po skončení
stlačte tlačidlo ENTERE.
✎✎Ak chcete zrušiť funkciu Naplánovať sledovanie,
vykonajte kroky 1 až 3. Vyberte položku Zrušiť plány.
Slovenčina
21
Základné funkcie
Ponuka Kanál
¦¦ Zmena naladenia kanálov
MENUm → Kanál → ENTERE
Anténa (Terestriál. / Kábel)t
Skôr, ako môže televízor začať ukladať dostupné kanály, musíte
určiť typ zdroja signálu, ktorý je pripojený k displeju LED.
Krajina
(V závislosti od krajiny)
Zobrazí sa obrazovka zadania kódu PIN. Zadajte štvormiestny
kód PIN.
✎✎Vyberte krajinu, aby displej LED mohol správne
automaticky naladiť vysielané kanály.
■■ Digitálny kanál: Slúži na zmenu krajiny pri digitálnych
kanáloch.
■■ Analógový kanál: Slúži na zmenu krajiny pri analógových
kanáloch.
Automatické ladenie
(V závislosti od krajiny)
✎✎Automaticky priradené čísla programov nemusia
zodpovedať skutočným alebo požadovaným číslam
programov. Ak je kanál uzamknutý pomocou funkcie
Zámok kanála, zobrazí sa okno na zadanie kódu PIN.
■■ Automatické ladenie
–– Terestriál. / Kábel: Vyberte zdroj antény na uloženie do
pamäte.
Digitálny a Analógový / Digitálne / Analógové: Vyberte
zdroj kanála na uloženie do pamäte.
✎✎ Pri výbere možnosti Kábel → Digitálny
a Analógový alebo Digitálne: Zadajte hodnotu na
vyhľadávanie kanálov káblovej televízie.
xx Režim vyhľad.(Úplné / Sieť / Rýchle): Slúži
na výber nastavení položky Režim vyhľad. z
možností Úplné / Sieť / Rýchle.
xx Sieť (Automatická / Manuálna): Vyberte režim
nastavenia ID siete v položke Automatický
alebo Manuálny.
xx ID siete: Keď je položka Sieť nastavená na
možnosť Manuálna, pomocou číselných
tlačidiel môžete nastaviť položku ID siete.
xx Frekvencia: Zobrazí frekvenciu kanála. (Líši sa
v jednotlivých krajinách)
xx Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty
modulácie.
xx Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupnú
prenosovú rýchlosť.
■■ Mož. vyhľ. v kábl. rozv.
(V závislosti od krajiny)
Nastaví ďalšie možnosti vyhľadávania v káblových
rozvodoch, napríklad frekvenciu a prenosovú rýchlosť.
–– Zač. frekvencia / Konečná frekvencia.: Nastaví
počiatočnú alebo koncovú frekvenciu (líši sa
v jednotlivých krajinách).
–– Prenosová rýchlosť: Zobrazí dostupnú prenosovú rýchlosť.
–– Modulácia: Zobrazí dostupné hodnoty modulácie.
Manuálne ladenie
Slúži na manuálne vyhľadávanie kanálov a ich uloženie v displeji LED.
Ak je kanál uzamknutý pomocou funkcie Zámok kanála,
zobrazí sa okno na zadanie kódu PIN.
✎✎
■■ Digitálne ladenie kanálov: Slúži na vyhľadávanie
digitálnych kanálov.
1. Stlačením tlačidla ENTERE vyberte položku Nový.
✎✎ Pri výbere položky Anténa → Terestriál.: Kanál,
Frekvencia, Šírka pásma
✎✎ Pri výbere položky Anténa → Kábel: Frekvencia,
Modulácia, Prenosová rýchlosť
2. Stlačením tlačidla d vyberte možnosť Hľadať. Po dokončení
vyhľadávania sa kanál aktualizuje v zozname kanálov.
■■ Analógové ladenie kanálov: Slúži na vyhľadávanie
analógových kanálov.
1. Stlačením tlačidla ENTERE vyberte položku Nový.
2. Nastavte položky Program, Norma, Zvukový systém,
Kanál a Hľadať.
3. Stlačením tlačidla d vyberte možnosť Uložiť. Po dokončení
vyhľadávania sa kanál aktualizuje v zozname kanálov.
Presun zozn. kanálov
Zobrazí sa obrazovka zadania kódu PIN. Zadajte štvormiestny kód
PIN. Importujte alebo exportujte mapu kanálov. Ak chcete používať
túto funkciu, je potrebné pripojiť pamäťové zariadenie USB.
■■ Importovať z USB: Importuje zoznam kanálov zo
zariadenia USB.
■■ Exportovať na USB: Exportuje zoznam kanálov do
zariadenia USB. Táto funkcia je k dispozícii, keď je pripojené
zariadenie USB.
✎✎Formát zariadenia USB má byť FAT32.
Jemné doladenie
(len analógové kanály)
V prípade kvalitného príjmu nie je potrebné jemné doladenie
kanála, pretože sa vykonáva automaticky pri jeho vyhľadávaní
a uložení. Ak je signál slabý alebo skreslený, manuálne vykonajte
jemné doladenie kanála. Posúvajte sa doľava alebo doprava, až
kým nebude obraz zreteľný.
✎✎Nastavenia sa použijú na kanál, ktorý aktuálne sledujete.
✎✎Jemne doladené kanály, ktoré boli uložené, sú označené
hviezdičkou „*“ napravo od čísla kanála v pruhu kanála.
✎✎Ak chcete vynulovať jemné doladenie, vyberte možnosť
Obnoviť.
Slovenčina
22
Základné funkcie
Ponuka Obraz
¦¦ Zmena predvoleného režimu obrazu
MENUm → Obraz → Režim obrazu → ENTERE
Režim obrazu t
Vyberte preferovaný typ obrazu.
✎✎Pri pripojení k počítaču sú v položke Režim obrazu
k dispozícii len možnosti Štandardný a Zábava.
■■ Dynamický: Vhodný pre jasnú miestnosť.
■■ Štandardný: Vhodný pre bežné prostredie.
■■ Film: Vhodný na sledovanie filmov v tmavej miestnosti.
■■ Zábava: Vhodný na sledovanie filmov a hier.
✎✎ Tento režim je k dispozícii pri pripojení k počítaču.
¦¦ Úprava nastavení obrazu
MENUm → Obraz → ENTERE
Samsung MagicAngle
Slúži na úpravu uhla na sledovanie obrazovky na optimalizáciu
kvality obrazu na obrazovke podľa pozície diváka.
■■ Samsung MagicAngle: Pri sledovaní obrazovky zhora
alebo zdola pod určitým uhlom možno nastavením
vhodného režimu pre jednotlivé polohy dosiahnuť podobnú
kvalitu obrazu ako pri sledovaní obrazovky priamo spredu.
xx Vyp.: Vyberte pri sledovaní priamo spredu.
xx Režim zospodu: Vyberte pri sledovaní mierne zospodu.
xx Režim zvrchu: Vyberte pri sledovaní zhora.
■■ Režim: Slúži na nastavenie uhla sledovania obrazovky.
✎✎Keď je položka Samsung MagicAngle nastavená na
možnosť Režim zospodu alebo Režim zvrchu, položka
Gamma nie je k dispozícii.
Podsvietenie / Kontrast / Jas / Ostrosť /
Farba / Odtieň (Z/Č)
Váš televízor obsahuje viacero možností na nastavenie kvality
obrazu.
✎✎POZNÁMKA
xx V analógových režimoch TV, PC, AV systému PAL nie je
funkcia Odtieň (Z/Č) k dispozícii.
xx Pri pripojení počítača možno meniť len položky
Podsvietenie, Kontrast, Jas a Ostrosť.
xx Môžete upraviť a uložiť nastavenia pre každé externé
zariadenie pripojené k displeju LED.
xx Znížením jasu obrazu sa znižuje spotreba energie.
Nastavenie obrazovky
■■ Veľkosť obrazu: Váš káblový alebo
satelitný prijímač môže mať aj svoju
vlastnú množinu veľkostí obrazovky.
Odporúčame však väčšinu času používať
režim 16:9.
Autom. širokouhlo: Automaticky nastaví
veľkosť obrazu na pomer strán 16:9.
16:9: Nastaví obraz do širokouhlého
režimu 16:9.
Širok. priblíž.: Zväčší veľkosť obrazu na väčšiu hodnotu
ako 4:3.
Položku Poloha možno upraviť pomocou tlačidiel
u / d.
✎✎
Priblížiť: Zväčší širokouhlý obraz 16:9 vertikálne tak, aby
zodpovedal veľkosti obrazovky.
Položky Priblížiť alebo Poloha možno upraviť
pomocou tlačidiel u / d.
✎✎
4:3: Nastaví obraz do základného režimu (4:3).
Obraz dlhodobo nesledujte vo formáte 4:3. Zvyšky
okrajov zobrazených vľavo, vpravo a v strede
obrazovky môžu spôsobiť vypálenie zvyškového
obrazu do obrazovky, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
✎✎
Prisp. veľ. obr.: Zobrazí celý obraz bez orezania pri
vstupe signálov HDMI (720p / 1080i / 1080p) alebo
komponentných signálov (720p / 1080i / 1080p).
Položku Poloha možno upraviť pomocou tlačidiel u
/ d / l / r.
✎✎
✎✎POZNÁMKA
xx V závislosti od zdroja vstupu sa možnosti veľkosti
obrazu môžu líšiť.
xx Dostupné položky sa môžu líšiť v závislosti od vybratého
režimu.
xx Pri pripojení počítača možno nastaviť len režimy 16:9 a 4:3.
xx Môžete upraviť a uložiť nastavenia pre každé externé
zariadenie pripojené ku vstupu na displeji LED.
xx Ak použijete funkciu Prisp. veľ. obr. so vstupom HDMI
720p, hore, dole, vľavo a vpravo sa oreže 1 riadok ako
pri funkcii presahu obrazu.
■■ Priblížiť / Poloha: Môžete upraviť veľkosť a polohu obrazu
pomocou tlačidiel u / d / l / r.
✎✎ Táto možnosť je k dispozícii, len keď je veľkosť obrazu
nastavená na možnosť Priblížiť a Širok. priblíž..
✎✎ V režime Širok. priblíž. môžete použiť len nastavenie Poloha.
✎✎ Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenie položky
Priblížiť a Poloha.
■■ Pomer strán 4:3 (16:9 / Širok. priblíž. / Priblížiť / 4:3):
K dispozícii, len ak je veľkosť obrazu nastavená na možnosť
Autom. širokouhlo. Požadovanú veľkosť obrazu môžete
určiť pri veľkosti 4:3 WSS (širokouhlá služba) alebo pri
originálnej veľkosti. Každá krajina v Európe vyžaduje inú
veľkosť obrazu.
✎✎ Nie je k dispozícii v režime HDMI, komponentovom
režime a režime HDMI/DVI.
Slovenčina
23
Základné funkcie
■■ Nastavenie obrazovky PC
✎✎ K dispozícii len v režime PC.
xx Hrubé / Jemné: Odstraňujte alebo redukujte
šum v obraze. Ak šum nemožno odstrániť len
samotným jemným doladením, čo najlepšie upravte
frekvenciu (položka Hrubé) a opäť vykonajte jemné
doladenie. Po znížení šumu opätovne nastavte
obraz tak, aby bol zarovnaný na stred obrazovky.
xx Poloha: Polohu obrazovky počítača môžete
upraviť pomocou smerových tlačidiel
(u / d / l / r).
xx Obnoviť obraz: Obnoví predvolené nastavenia obrazu.
xx
xx
xx
xx
xx
Vzdialenosť očí od obrazovky má byť 45 až 50 cm. Na
obrazovku sa dívajte zhora a priamo spredu.
Nastavte polohu výrobku pod takým uhlom, aby sa svetlo
neodrážalo od obrazovky.
Lakte majú byť v pravom uhle a ruky vodorovne so zadnou
stranou dlaní.
Lakte majú byť v pravom uhle.
Chodidlá položke rovno na podlahu, pričom kolená majú
byť v uhle minimálne 90 stupňov. Poloha rúk má byť taká,
aby sa nachádzali pod úrovňou srdca.
¦¦ Zmena možností obrazu
Automatické nastaveniet
Rozšírené nastavenia
Automaticky upraví hodnoty frekvencie / polohy a jemné
doladenie.
MENUm → Obraz → Rozšírené nastavenia → ENTERE
✎✎Je k dispozícii len v režime PC.
Používanie televízora ako displeja počítača (PC)
Nastavenie softvéru počítača (so systémom Windows XP)
V závislosti od verzie systému Windows a grafickej karty sa
skutočné obrazovky na počítači môžu líšiť, pričom základné
informácie o nastavení takmer vždy zostanú nezmenené.
(V opačnom prípade sa obráťte na výrobcu počítača alebo
predajcu spoločnosti Samsung.)
1. Kliknite na položku „Ovládací panel“ v ponuke Štart
systému Windows.
2. Kliknite na položku „Vzhľad a témy“ v okne „Ovládací panel“
a zobrazí sa dialógové okno obrazovky.
3. Kliknite na položku „Obrazovka“ a zobrazí sa dialógové
okno obrazovky.
4. V dialógovom okne obrazovky prejdite na kartu
„Nastavenie“.
(Rozšírené nastavenia sú k dispozícii v režime Štandardný /
Film)
V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi má nový displej LED
od spoločnosti Samsung presnejší obraz.
✎✎Pri pripojení počítača môžete meniť len položku Vyváženie
bielej.
Rozšírené nastavenia
Dynam. kontrast
Odtieň pleti
Ādas krāsa
Režim len RGB
Farebný priestor
Vysoký
Vyp.
0
Vyp.
Základný
Vyváženie bielej
Gamma
0
xx Správne nastavenie veľkosti (rozlíšenia) [Optimálne nastavenie:
■■ Dynam. kontrast (Vyp. / Nízky / Stredný / Vysoký): Slúži
na nastavenie kontrastu obrazovky.
xx Ak je v dialógovom okne nastavenia obrazovky dostupná
■■ Odtieň čiernej (Vyp. / Tmavý / Tmavší / Najtmavší): Slúži
na výber úrovne čiernej na nastavenie hĺbky obrazu na
obrazovke.
1920 x 1080 pixelov]. (T19C300: 1366 x 768 pixelov)
možnosť nastavenia vertikálnej frekvencie, správna hodnota
je „60“ alebo „60 Hz“. V opačnom prípade kliknite na
tlačidlo „OK“ a zatvorte dialógové okno.
Dodržiavanie správnej polohy tela pri používaní výrobku
■■ Odtieň pleti: Zvýrazňuje ružový odtieň pokožky.
■■ Režim len RGB (Vyp. / Červená / Zelená / Modrá):
Zobrazí farby Červená, Zelená a Modrá s možnosťou
jemného upravenia odtieňa a sýtosti.
■■ Farebný priestor (Automatický / Základný): Upraví rozsah
farieb dostupných na vytvorenie obrazu.
■■ Vyváženie bielej: Upraví farebnú teplotu na dosiahnutie
prirodzenejšieho obrazu.
Kompen. Č / Kompen. Z / Kompen. M: Upraví stmavenie
každej z farieb (červená, zelená, modrá).
Zvýšenie Č / Zvýšenie Z / Zvýšenie M: Upraví jas každej
z farieb (červená, zelená, modrá).
Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenie položky Vyváženie
bielej.
■■ Gamma: Slúži na nastavenie intenzity základných farieb.
Pri používaní tohto výrobku dodržiavajte správnu polohu.
xx Narovnajte chrbát.
■■ Pohyb. osvetlenie (Vyp. / Zap.): Znižuje spotrebu energie
reguláciou jasu.
Slovenčina
24
Základné funkcie
Ponuka Zvuk
Možnosti obrazu
MENUm → Obraz → Možnosti obrazu → ENTERE
✎ Pri pripojení počítača môžete meniť len položku Odtieň
farby.
Možnosti obrazu
Odtieň farby
Štandardný
¦ Zmena predvoleného režimu zvuku
MENUm → Zvuk → Režim zvuku → ENTERE
Režim zvuku t
■
Štandardný: Slúži na výber normálneho režimu zvuku.
Automatický
■
Hudba: Zvýrazní hudbu oproti zvuku hlasov.
Nízka
■
Film: Zabezpečí najlepší zvuk pri filmoch.
Vyp.
■
Čistý hlas: Zvýrazní hlas oproti iným zvukom.
■
Zosilniť: Zvýši intenzitu vysokofrekvenčného zvuku na
zlepšenie možností počúvania pre sluchovo postihnutých.
Digitálna redukcia šumu
Automatická
Filter MPEG šumu
HDMI úroveň čiernej
Režim filmu
✎ Ak je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť
■
■
Ext. reprod., nastavenie Režim zvuku nebude aktívne.
Odtieň farby (Studený / Štandardný / Teplý 1 / Teplý 2)
✎
Teplý 1 alebo Teplý 2 – tieto položky budú
neaktívne, keď je režim obrazu nastavený na
možnosťDynamický.
¦ Úprava nastavení zvuku
✎
Môžete upraviť a uložiť nastavenia pre každé externé
zariadenie pripojené ku vstupu na displeji LED.
Zvukový efekt
Digitálna redukcia šumu (Vyp. / Nízka / Stredná /
Vysoká / Automatická / Autom. vizualizácia): Ak je
vysielaný signál, ktorý displej LED prijíma, slabý, môžete
aktivovať funkciu Digitálna redukcia šumu na obmedzenie
rušenia alebo viacnásobného obrazu, ktorý sa môže
zobraziť na obrazovke.
✎
Keď je indikátor zelený, prijíma sa optimálny signál.
■
Filter MPEG šumu (Vyp. / Nízky / Stredný / Vysoký /
Automatický): Znižuje šum formátu MPEG a zabezpečuje
vyššiu kvalitu obrazu.
■
HDMI úroveň čiernej (Nízka / Normálna): Slúži na výber
úrovne čiernej na nastavenie hĺbky obrazu na obrazovke.
■
Režim filmu (Vyp. / Autom.1 / Autom.2): Nastavuje displej
LED tak, aby automaticky snímal a spracovával filmové
signály zo všetkých zdrojov a upravil obraz na dosiahnutie
optimálnej kvality.
✎
✎
✎
(len štandardný zvukový režim)
■
SRS TruSurround HD (Vyp. / Zap.) t
Táto funkcia poskytuje virtuálny zážitok z 5.1-kanálového
priestorového zvuku prostredníctvom páru reproduktorov
s využitím technológie HRTF (Head Related Transfer
Function).
■
SRS TruDialog (Vyp. / Zap.)
Pomocou tejto funkcie môžete zvýšiť intenzitu hlasu voči
hudbe v pozadí alebo voči zvukovým efektom, aby boli
dialógy zrozimiteľnejšie.
■
Ekvalizér
Slúži na úpravu režimu zvuku.
– Vyváženie L/R: Upraví vyváženie medzi pravým a ľavým
reproduktorom.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (nastavenie šírky
pásma): Upraví úroveň frekvencií pre špecifické pásma.
– Obnoviť: Obnoví predvolené nastavenia ekvalizéra.
Ak je signál slabý, vyskúšajte iné možnosti, až kým
nedosiahnete najlepšiu kvalitu obrazu.
Autom. vizualizácia: Pri zmene analógových kanálov
zobrazí silu signálu.
Dostupné len pre analógové kanály.
✎
✎
MENUm → Zvuk → Zvukový efekt → ENTERE
Dostupné len v režime HDMI (signály RGB).
Dostupné v režime TV, HDMI (1080i).
Ak obraz na obrazovke nepôsobí prirodzene, zmeňte
nastavenie na možnosť Vyp. / Autom.1 / Autom.2
v položke Režim filmu.
Obnoviť obraz (Áno / Nie)
Obnoví predvolené nastavenia aktuálneho režimu obrazu.
Slovenčina
25
Základné funkcie
¦¦ Zvukové systémy atď.
MENUm → Zvuk → ENTERE
Možnosti zvuku vysielania
■■ Jazyk zvuku
(len digitálne kanály)
Zmení predvolené nastavenie jazykov zvuku.
Dostupné jazyky sa môžu líšiť v závislosti od vysielania.
✎✎
■■ Formát zvuku
(len digitálne kanály)
Slúži na výber formátu zvuku.
■■ Popis zvuku
(nie je dostupné na všetkých miestach)
(len digitálne kanály)
Táto funkcia spracováva prenos zvuku
pre funkciu AD (Popis zvuku), ktorý
sa vysiela spolu s hlavným zvukom od
vysielateľa.
Popis zvuku (Vyp. / Zap.): Zapne
alebo vypne funkciu Popis zvuku.
✎✎
✎✎ Hlasitosť: Upraví hlasitosť funkcie Popis zvuku.
Dodatočné nastavenie
(len digitálne kanály)
■■ Úroveň zvuku DTV (MPEG / HE-AAC): Táto funkcia
umožňuje znížiť rozdiely hlasového signálu (ktorý je jedným
zo signálov prijímaných počas digitálneho televízneho
vysielania) na požadovanú úroveň.
■■ Komp. Dolby Digital (Line / RF): Táto funkcia minimalizuje
rozdiely signálu medzi signálom Dolby Digital a hlasovým
signálom (t. j. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
✎✎ Výberom možnosti Line dosiahnete dynamický
zvuk a výberom možnosti RF sa zníži rozdiel medzi
hlasnými a tichými zvukmi počas noci.
Line: Nastavuje výstupnú úroveň signálov nad alebo pod
úrovňou -31 dB (referenčná úroveň) na hodnotu -20 dB
alebo -31 dB.
RF: Nastavuje výstupnú úroveň signálov nad alebo pod
úrovňou -20 dB (referenčná úroveň) na hodnotu -10 dB
alebo -20 dB.
Nastavenie reproduktorov
■■ Výber reproduktoru (Ext. reprod. / Reproduktor TV):K zvukovej
ozvene môže dôjsť v dôsledku rozdielov v rýchlosti dekódovania
medzi hlavným reproduktorom a zvukovým prijímačom. V takom
prípade nastavte televízor na možnosť Ext. reprod..
✎✎ Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na možnosť
✎✎
✎✎
✎✎
✎✎
Ext. reprod., tlačidlá hlasitosti a tlačidlo MUTE nebudú
funkčné a nastavenia zvuku budú obmedzené.
Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na
možnosť Ext. reprod..
xx Reproduktor TV: Vyp., Ext. reprod.: Zap.
Keď je položka Výber reproduktoru nastavená na
možnosť Reproduktor TV.
xx Reproduktor TV: Zap., Ext. reprod.: Zap.
Ak nie je prítomný obrazový signál, oba reproduktory
budú stlmené.
Nie je k dispozícii pri sérii TC300.
MPEG / HE-AAC nastaviť v rozsahu -10 dB – 0 dB.
■■ Automatická hlasitosť (Vyp. / Normálna / Nočná): Na
vyrovnanie úrovne hlasitosti na jednotlivých kanáloch
nastavte možnosť Normálna.
Nočná: Tento režim poskytuje zdokonalený zvukový zážitok
v porovnaní s režimom Normálna, pri ktorom nevzniká
takmer žiaden nadmerný hluk. Je to praktické v noci.
nastavenie v rozsahu 0 až -10.
Obnoviť zvuk (Áno / Nie)
✎✎ Podľa typu vysielaného signálu možno položky
✎✎ Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, upravte
Obnoví všetky nastavenia zvuku na predvolené výrobné nastavenia.
¦¦ Výber režimu zvuku t
Keď je nastavená možnosť Dual fg, aktuálny režim zvuku sa
zobrazí na obrazovke.
Typ zvuku
Monofónne
A2
Stereo
Stereo
Dual
Monofónne
NICAM
Stereo
Stereo
Dual
Dual f-g
Monofónne
Stereofónne ↔
Monofónne
Dual f ↔ Dual g
Monofónne
Monofónne ↔
Stereofónne
Monofónne ↔ Dual f
 Dual g 
Predvolené
Automatická
zmena
Dual f
Automatická
zmena
Dual f
✎✎Ak je signál v nastavení Stereo slabý a nastane
automatické prepnutie, prepnite na možnosť Monofónne.
✎✎Aktivované len pri stereofónnom zvukovom signáli.
✎✎Dostupné, len keď je položka Zdroj vstupu nastavená na možnosť TV.
Slovenčina
26
Základné funkcie
Ponuka Systém
Nastavenie časovača zapnutia / vypnutia
■
¦ Nastavenie času
MENUm → Systém → ENTERE
Čas
■
Časovač zapnutia 1
Nastavenie
Hodiny: Nastavenie hodín slúži pre rôzne funkcie časovača
displeja LED.
✎
✎
Aktuálny čas sa zobrazí pri každom stlačení tlačidla
INFO.
Ak odpojíte napájací kábel, hodiny budete musieť
znova nastaviť.
Režim hodín (Automatický / Manuálny)
x
x
Ne
Na automatické nastavenie času musí byť
pripojená anténa.
Manuálny: Aktuálny čas sa nastavuje manuálne.
✎
V závislosti od vysielajúcej stanice a signálu
nemusí byť automatické nastavenie času správne.
V takom prípade nastavte čas manuálne.
Nastaviť hodiny: Manuálne nastavte položky Deň, Mesiac,
Rok, Hodinu a Minútu.
Dostupné, len keď je položka Režim hodín
nastavená na možnosť Manuálny.
✎
✎
Položky Deň, Mesiac, Rok, Hodinu a Minútu môžete
nastaviť priamo stlačením číselných tlačidiel na
diaľkovom ovládaní.
Časové pásmo (Automatický / Manuálny) (v závislosti od
krajiny): Vyberte časové pásmo.
Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka Režim
hodín nastavená na možnosť Automatický.
✎
– GMT (GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT /
GMT+1:00~GMT+ 12:00): Slúži na výber
časového pásma.
Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka
Časové pásmo nastavená na možnosť
Manuálny.
✎
– DST (Letný čas) (Vyp. / Zap.): Zapne alebo
vypne funkciu letného času.
Táto funkcia je k dispozícii, len keď je položka
Časové pásmo nastavená na možnosť
Manuálny.
✎
Používanie funkcie Časovač spánku
Časovač spánku t: Automaticky vypne displej
LED po uplynutí stanoveného času (30, 60, 90, 120, 150
a 180 minút).
✎
Ak chcete zrušiť funkciu Časovač spánku, vyberte
možnosť Vyp..
Vyp.
Po
Ut
Str
Štv
Pia
So
Čas
0:00
Hlasitosť
20
Zdroj
TV
Anténa
DTV
Kanál
Automatický: Nastaví aktuálny čas automaticky na
základe času z digitálneho kanála.
✎
■
Časovač zapnutia
Časovač zapnutia 1 / Časovač zapnutia 2 / Časovač
zapnutia 3: Je možné nastaviť tri rôzne časovače zapnutia.
Najskôr je potrebné nastaviť hodiny.
1
Zatvoriť
R
Späť
Nastavenie: Podľa svojich požiadaviek vyberte možnosť
Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo
Manuálny. Ak vyberiete možnosť Manuálny, môžete
nastaviť deň, v ktorom chcete aktivovať časovač.
Značka c označuje vybratý deň.
Čas: Slúži na nastavenie hodín a minút.
Hlasitosť: Slúži na nastavenie požadovanej úrovne hlasitosti.
Zdroj: Vyberte požadovaný zdroj vstupu pri automatickom
zapnutí displeja LED. (Možnosť USB možno vybrať, len keď
je k displeju LED pripojené zariadenie USB.)
Anténa (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV):
Vyberte možnosť ATV alebo DTV.
Kanál (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť TV):
Slúži na výber požadovaného kanála.
Hudba / Foto (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť
USB): Vyberte priečinok v zariadení USB, ktorý obsahuje
súbory s hudbou alebo fotografiami, ktoré chcete prehrať
pri automatickom zapnutí displeja LED.
POZNÁMKA
x Ak sa v zariadení USB nenachádza žiaden
hudobný súbor alebo nie je vybratý priečinok,
ktorý obsahuje hudobný súbor, funkcia časovača
nebude pracovať správne.
x Ak sa v zariadení USB nachádza len jeden súbor
s fotografiou, prezentácia sa neprehrá.
x Ak je názov priečinka príliš dlhý, priečinok nemožno vybrať.
x Každému zariadeniu USB, ktoré používate, je
priradený vlastný priečinok. Ak používate viacero
zariadení USB rovnakého typu, skontrolujte, či
majú priečinky priradené jednotlivým zariadeniam
USB rôzne názvy.
x Pri používaní funkcie Časovač zapnutia sa
odporúča používať pamäťové zariadenie USB
a čítačku na viacero typov kariet.
x Funkcia Časovač zapnutia nemusí pracovať
so zariadeniami USB so zabudovanou batériou,
prehrávačmi MP3 alebo zariadeniami PMP od
niektorých výrobcov, pretože rozpoznanie týchto
zariadení môže trvať dlhý čas.
✎
✎
Slovenčina
27
Základné funkcie
■
Časovač vypnutia
Časovač vypnutia 1 / Časovač vypnutia 2 / Časovač
vypnutia 3: Je možné nastaviť tri rôzne časovače vypnutia.
Najskôr je potrebné nastaviť hodiny.
Vyp.
Po
Ut
Str
Štv
MENUm → Systém → Eko riešenie → ENTERE
Eko riešenie
Časovač vypnutia 1
Nastavenie
Ne
¦ Úsporné riešenia
Pia
Čas
■
Úspora energie (Vyp. / Nízka / Stredná / Vysoká / Vyp.
obraz)t: Toto nastavenie upravuje jas displeja
LED na zníženie spotreby energie. Ak vyberiete možnosť
Vyp. obraz, obrazovka sa vypne, ale zvuk zostane zapnutý.
Obrazovku môžete zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla
okrem tlačidla hlasitosti.
■
Vypnúť bez signálu (Vyp. / 15 min / 30 min / 60 min): Ak
chcete predísť zbytočnej spotrebe energie, môžete nastaviť,
ako dlho má displej LED zostať zapnutý, keď neprijíma
signál.
So
0:00
Zatvoriť
R Späť
Nastavenie: Podľa svojich požiadaviek vyberte možnosť
Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo
Manuálny. Ak vyberiete možnosť Manuálny, môžete
nastaviť deň, v ktorom chcete aktivovať časovač.
Značka c označuje vybratý deň.
✎
✎
■
Čas: Slúži na nastavenie hodín a minút.
Neaktívne, ak je počítač v režime úspory energie.
Auto Power Off (Vyp. / Zap.): Šetrí energiu automatickým
vypnutím displeja LED, keď počas 4 hodín nedôjde ku
žiadnemu zásahu zo strany používateľa.
¦ Uzamknutie programov
¦ Iné funkcie
MENUm → Systém → Zabezpečenie → ENTERE
MENUm → Systém → ENTERE
Zabezpečenie
Jazyk
✎ Pred obrazovkou nastavenia sa zobrazí obrazovka zadania
■
Jazyk ponuky: Slúži na nastavenie jazyka ponuky.
■
Jazyk teletextu: Slúži na nastavenie požadovaného jazyka
pre teletext.
kódu PIN.
✎ Zadajte štvormiestny kód PIN, predvolený kód je „0-0-0-
✎
0“. Zmeňte kód PIN pomocou možnosti Zmeniť PIN.
■
Zámok kanála (Vyp. / Zap.): Uzamyká kanály vo funkcii
Správca kanálov, aby neoprávnení používatelia, napríklad
deti, nemohli sledovať nevhodné programy.
✎
■
Dostupné, len keď je položka Zdroj vstupu
nastavená na možnosť TV.
Zámok hodnot. prog. (v závislosti od krajiny): Pomocou
štvormiestneho kódu PIN definovaného používateľom
zabraňuje tomu, aby neoprávnení používatelia, napríklad
detí, mohli sledovať nevhodné programy. Ak je vybratý
kanál uzamknutý, zobrazí sa symbol „\“.
Preferovaný jazyk (Hlavný zvuk / Druhý zvuk / Hlavné
titulky / Druhé titulky / Hlavný teletext / Druhý teletext):
Vyberte jazyk, ktorý bude predvoleným jazykom pri výbere
kanála.
Titulky
Pomocou tejto ponuky nastavte režim
Titulky.
Položky funkcie Zámok hodnot. prog. sa líšia
v závislosti od krajiny.
■
Titulky (Vyp. / Zap.): Zapne alebo vypne
titulky.
Zmeniť PIN: Zobrazí sa obrazovka Zmeniť PIN. Vyberte
ľubovoľné 4 číslice kódu PIN a zadajte ich. Zmeňte svoje
osobné identifikačné číslo potrebné na nastavenie displeja
LED. Znovu zadajte rovnaké 4 číslice. Keď sa prestane
zobrazovať obrazovka potvrdenia, kód PIN sa uložil do
pamäte.
■
Režim titulkov (Normálny / Sluch.
postihn.): Nastavuje režim titulkov.
■
Jazyk titulkov: Nastavuje jazyk titulkov.
✎
■
■
Ak vybratý jazyk nie je vo vysielaní dostupný, ako
predvolený jazyk sa použije angličtina.
✎
✎
Ak program, ktorý sledujete, nepodporuje funkciu
Sluch. postihn., automaticky sa aktivuje možnosť
Preferovaný, aj keď je vybratý režim Sluch. postihn.
Ak vybratý jazyk nie je vo vysielaní dostupný, ako
predvolený jazyk sa použije angličtina.
Slovenčina
28
Základné funkcie
Digitálny text (Vyp. / Zap.)
(Len v Spojenom kráľovstve)
Táto funkcia bude aktívna, ak sa program vysiela s digitálnym textom.
Čas autom. ochrany
■■ Vyp. / 2 hodiny / 4 hodiny / 8 hodín / 10 hodín: Ak sa
na obrazovke počas určitej doby definovanej používateľom
zobrazuje statický obraz, spustí sa šetrič obrazovky, aby sa
predišlo vzniku zvyškového obrazu na obrazovke.
Všeobecné
1. U najbližšieho predajcu alebo telefonicky si zakúpte modul
CI CAM.
2. Kartu CI alebo CI+ CARD spoľahlivo vložte do modulu CAM
v smere šípky.
3. Vložte modul CAM s kartou CI alebo CI+ CARD” do
zásuvky rozhrania Common Interface v smere šípky,
paralelne so zásuvkou.
4. Skontrolujte, či je viditeľný obraz kanála s kódovaným
signálom.
¦¦ Obraz v obraze (PIP)
MENUm → Systém → PIP → ENTERE
■■ Max. úspora ener. (Vyp. / Zap.): Na zníženie spotreby
energie vypne monitor počítača, keď sa počítač nepoužíva
počas určitého času.
PIP t
■■ Herný režim (Vyp. / Zap.): Po pripojení k hernej konzole,
napríklad PlayStation™ alebo Xbox™, si nastavením herného
režimu môžete vychutnať realistickejší hráčsky zážitok.
Súčasne môžete sledovať tuner displeja LED a jeden externý
obrazový zdroj. Funkcia PIP (obraz v obraze) nepracuje
v rovnakom režime.
✎✎POZNÁMKA
xx Upozornenia a obmedzenia herného režimu
–– Ak chcete odpojiť hernú konzolu a pripojiť iné externé
zariadenie, v ponuke nastavenia nastavte položku
Herný režim na možnosť Vyp.
–– Ak zobrazíte ponuku displeja LED v režime Herný
režim, obrazovka sa bude mierne chvieť.
xx Herný režim nie je k dispozícii, ak je zdroj vstupu
nastavený na možnosť TV alebo PC.
xx Po pripojení hernej konzoly nastavte položku Herný režim
na možnosť Zap.. Kvalita obrazu sa však môže znížiť.
xx Ak je položka Herný režim nastavená na možnosť Zap.:
–– Režim obrazu je nastavený na možnosť Štandardný
a režim zvuku je nastavený na možnosť Film.
✎✎POZNÁMKA
xx V súvislosti so zvukom v režime PIP si pozrite pokyny
pre položku Výber zvuku.
xx Ak displej LED vypnete počas sledovania v režime PIP,
okno funkcie PIP sa prestane zobrazovať.
xx Môžete si všimnúť, že obraz v okne funkcie PIP vyzerá
mierne neprirodzene v prípade, že sa na hlavnej
obrazovke zobrazuje hra alebo funkcia karaoke.
xx Keď sa používa funkcia Zámok hodnot. prog., funkciu
PIP nemožno použiť.
xx Nastavenia funkcie PIP
Hlavný obraz
HDMI, HDMI (PC), Komponent,
PC
Vedľajší obraz
TV
■■ Uzamknutie panela (Vyp. / Zap.): Zamkne alebo odomkne
všetky klávesy na prednom paneli. Keď je zapnuté
uzamknutie panela, nemožno ovládať žiadne tlačidlá na
prednom paneli.
■■ PIP (Vyp. / Zap.): Zapína alebo vypína funkciu PIP.
■■ Logo pri spust. (Vyp. / Zap.): Pri zapnutí displeja LED
zobrazí logo spoločnosti Samsung.
■■ Veľkosť (Õ / Ã): Slúži na výber veľkosti vedľajšieho
obrazu.
Bežné rozhranie
■■ Poloha (à / – / — / œ): Slúži na výber polohy
vedľajšieho obrazu.
■■ Ponuka CI: Umožňuje používateľovi výber z ponuky modulu
CAM. Slúži na výber ponuky CI na základe ponuky PC
Card.
■
Transkódovanie CAM Video: Prepnite transkódovanie CAM
Video na automatické alebo vypnuté.
■■ Informácie o aplikácii: Zobrazí informácie o module CAM
vloženom do zásuvky CI a o karte CI alebo CI+ CARD
vloženej do modulu CAM. Modul CAM môžete nainštalovať
kedykoľvek, bez ohľadu na to, či je displej LED zapnutý
alebo vypnutý.
■■ Kanál: Slúži na výber kanálu vedľajšej obrazovky.
■■ Výber zvuku (Hlavný / Vedľajší): Môžete vybrať
požadovaný zvuk (Hlavný / Vedľajší) v režime PIP.
¦¦ DivX® Video On Demand
Zobrazí autorizovaný registračný kód pre televízor. Ak sa pripojíte
k webovej stránke DivX, môžete prevziať registračný súbor VOD.
Ak prehráte registráciu VOD pomocou mediálneho obsahu,
registrácia bude dokončená.
✎✎Ďalšie informácie o technológii DivX® VOD nájdete na
lokalite „http://vod.divx.com“.
Slovenčina
29
Základné funkcie
Ponuka Podpora
MENUm → Podpora → ENTERE
Samodiagnostika
✎✎Samodiagnostika môže trvať niekoľko sekúnd a je
bežnou súčasťou prevádzky displeja LED.
■■ Test obrazu (Áno / Nie): Slúži na kontrolu možných
problémov s obrazom.
Áno: Ak sa nezobrazí testovací vzor alebo sa v ňom
zobrazuje šum, vyberte možnosť Áno. Mohol sa
vyskytnúť problém s displejom LED. Informácie získate od
telefonického strediska podpory spoločnosti Samsung.
Nie: Ak sa testovací vzor zobrazuje správne, vyberte
možnosť Nie. Mohol sa vyskytnúť problém s externými
zariadeniami. Skontrolujte pripojenie zariadení. Ak problém
pretrváva, pozrite si používateľské príručky k externému
vybaveniu.
■■ Test zvuku (Áno / Nie): Pomocou zabudovaného zvuku
melódie môžete skontrolovať možné problémy so zvukom.
Áno: Ak počas testu zvuku počujete zvuk len z jedného
reproduktora alebo ho nepočujete vôbec, vyberte možnosť
Áno. Mohol sa vyskytnúť problém s displejom LED.
Informácie získate od telefonického strediska podpory
spoločnosti Samsung.
Nie: Ak počujete zvuk z reproduktorov, vyberte možnosť
Nie. Mohol sa vyskytnúť problém s externými zariadeniami.
Skontrolujte pripojenie zariadení. Ak problém pretrváva,
pozrite si používateľské príručky k externému vybaveniu.
■■ Informácie o signáli: (len digitálne kanály) Kvalita príjmu
kanálov HD je buď výborná alebo kanály nie sú dostupné.
Upravte anténu na zvýšenie intenzity signálu.
■■ Obnoviť: Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení
okrem sieťových nastavení.
Inštalácia najnovšej verzie
■■ Cez USB: Vložte
Strana televízora
do televízora
jednotku USB
so súborom na
Jednotka USB
inováciu firmvéru,
ktorý ste prevzali
z lokality „www.samsung.com“. Až do dokončenia inovácie
dávajte pozor, aby ste nevypli napájanie alebo neodpojili
jednotku USB. Po dokončení inovácie firmvéru sa televízor
vypne a potom automaticky zapne. Po inovácii softvéru sa
obnovia predvolené hodnoty všetkých nastavení obrazu
a zvuku. Odporúčame, aby ste si nastavenia poznamenali,
aby ste ich mohli po inovácii jednoducho obnoviť.
■■ Cez kanál: Slúži na inováciu softvéru pomocou vysielacieho
kanála.
✎✎ Ak túto funkcie vyberiete počas obdobia na prenos
softvéru, softvér sa automaticky vyhľadá a prevezme.
✎✎ Čas potrebný na prevzatie softvéru závisí od stavu
signálu.
■■ Alternatívny softvér: Nahradí aktuálny softvér alternatívnym
softvérom.
■■ Aktualizácia v pohot. rež. (Vyp. / O 1 hodinu neskôr.
/ O 2 hodiny neskôr. / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00):
Manuálna inovácia sa automaticky vykoná vo vybratom
čase. Pretože sa interne zapne napájanie zariadenia,
obrazovka výrobku LED sa môže mierne rozsvietiť. Tento jav
môže trvať aj viac ako 1 hodinu, kým sa nedokončí inovácia
softvéru.
Kontaktovať Samsung
Tieto informácie si pozrite v prípade, že displej LED nepracuje
správne alebo chcete vykonať inováciu softvéru. Nájdete tu
informácie o našich telefonických centrách a spôsobe prevzatia
produktov a softvéru.
Aktualizácia softvéru
Domáci obsah
Aktualizáciu softvéru možno vykonať prostredníctvom
vysielaného signálu alebo prevzatím najnovšieho firmvéru z lokality
„www.samsung.com“ na pamäťové zariadenie USB.
Súčasná verzia – softvér, ktorý je už nainštalovaný v displeji LED.
Môžete využívať rôznorodý praktický obsah.
✎✎Softvér je uvedený vo formáte „rok/mesiac/deň_verzia“.
Aktualizácia softvéru
Cez USB
Cez kanál
Alternatívny softvér
Aktualizácia v pohot. rež.
O 2 hodiny neskôr.
Slovenčina
30
Pokročilé funkcie
Používanie funkcie Media Play
Media Play / Videá /
Vychutnajte si videá, fotografie a hudobné súbory uložené na
veľkokapacitnom pamäťovom zariadení USB (MSC).
Cruzer Blade
3,23 GB voľné / 3,55 GB
Videá
1. Stlačte tlačidlo CONTENT.
2. Stlačením tlačidla l / r vyberte požadovanú ponuku
(Media Play) a potom stlačte tlačidlo ENTERE.
Fotografie
Hudba
CONTENT → Media Play → ENTERE
R Späť
•
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
¦ Pripojenie zariadenia USB
1.
Zapnite televízor.
2.
Pripojte zariadenie USB, ktoré obsahuje fotografie alebo hudobné súbory, do
konektora USB na bočnej strane televízora.
3.
Pri pripojení zariadenia USB k televízoru sa zobrazí kontextové okno. Potom môžete
vybrať možnosť Zariadenie pripojené.
Strana televízora
Jednotka USB
✎ Pri nelicencovaných multimediálnych súboroch nemusí byť zaručená správna funkcia.
✎ Zoznam dôležitých informácií pred používaním funkcie Media Play.
x
x
x
Protokol MTP (Media Transfer Protocol) nie je podporovaný.
x
Media Play podporuje len veľkokapacitné pamäťové zariadenia USB triedy MSC (Mass Storage Class). Trieda MSC
predstavuje prenosné veľkokapacitné pamäťové zariadenie (Mass Storage Class Bulk-Only Transport). Príklad zariadení
triedy MSC sú pamäťové kľúče, čítačky kariet Flash, pevné disky s rozhraním USB (zariadenia USB HUB nie sú
podporované). Zariadenia sa pripájajú priamo do konektora USB na televízore.
x
x
Zariadenia USB (HDD) nie sú podporované.
x
x
x
x
Počas načítavania údajov neodpájajte zariadenie USB.
x
Súbory MP3 s technológiou DRM prevzaté z lokality, ktorá neposkytuje bezplatný obsah, nie je možné prehrať.
Technológia DRM (Digital Rights Management) slúži na podporu vytvárania, distribúcie a spravovania obsahu integrovaným
a komplexným spôsobom, vrátane ochrany práv a záujmov poskytovateľov obsahu, predchádzania nelegálnemu
kopírovaniu obsahu a spravovania platieb a úhrady záväzkov.
x
x
Ak sú pripojené 2 zariadenia PTP, naraz môžete používať len jedno zariadenie.
x
Ak sa pri pripojení alebo počas používania zariadenia USB zobrazí správa o nadmernom odbere, zariadenie sa nemusí
rozpoznať alebo nemusí správne fungovať.
Súborový systém podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS.
Niektoré typy digitálnych fotoaparátov a zvukových zariadení s rozhraním USB nemusia byť kompatibilné s týmto
televízorom.
Pred pripojením zariadenia k televízoru vykonajte zálohovanie súborov, aby nedošlo k poškodeniu alebo strate údajov.
Spoločnosť SAMSUNG nezodpovedá za akékoľvek poškodenie súborov s údajmi alebo stratu údajov.
Čím je rozlíšenie obrázka vyššie, tým dlhšie trvá zobrazenie na obrazovke.
Najvyššie podporované rozlíšenie obrázkov JPEG je 15360 x 8640 pixelov.
V prípade nepodporovaných alebo poškodených súborov sa zobrazí správa „Not Supported File Format (Nepodporovaný
formát súboru)“.
Ak sú pripojené viac ako dve zariadenia triedy MSC, niektoré z nich sa nemusia rozpoznať. Zariadenia USB s vysokým
odberom (viac ako 500 mA alebo 5 V) nemusia byť podporované.
Slovenčina
31
Pokročilé funkcie
x
Ak na televízore nebol aktívny žiaden vstup počas doby nastavenej v položke Čas autom. ochrany, spustí sa šetrič
obrazovky.
x
x
x
Pri pripojení k televízoru sa na niektorých externých pevných diskoch môže automaticky aktivovať režim úspory energie.
x
Media Play podporuje len sekvenčný formát jpeg.
Pri použití predlžovacieho kábla USB sa zariadenie USB nemusí rozpoznať alebo sa súbory na zariadení nemusia načítať.
Ak sa zariadenie USB pripojené k televízoru nerozpozná, zoznam súborov na zariadení je poškodený alebo sa neprehrá
súbor v zozname, pripojte zariadenie USB k počítaču, naformátujte ho a skontrolujte pripojenie.
¦ Zobrazenie na obrazovke
Presuňte sa na požadovaný súbor pomocou tlačidiel u / d / l / r a potom stlačte tlačidlo ENTERE. Súbor sa prehrá.
Obrazovka funkcie Media Play sa môže líšiť v závislosti od spôsobu spustenia tejto obrazovky.
Informácie:
Zobrazí vybratú kategóriu obsahu
(napríklad Hudba), zariadenie
(napríklad zariadenie USB), názov
priečinka / súboru a stranu.
Media Play / Videá /
Horný priečinok
2/8
Cruzer.../Video_02.AVI
Video_01
1.Jan.2012
Video_02
Video_03
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_04
Video_05
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_06
Video_07
1.Jan.2012
1.Jan.2012
Video_02.AVI
1.Jan.2012
17,6MB
Zobrazí vybraté informácie
o súbore.
Video_08
Režim obsahu:
Môžete vybrať požadovanú
kategóriu obsahu.
1.Jan.2012
�µ Posun strany E Prehrať T Nástroje R Späť
•
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
Ovládacie tlačidlá
• � Prechod na predchádzajúcu stranu. K dispozícii len v režime Hudba.
• µ Prechod na nasledujúcu stranu. K dispozícii len v režime Hudba.
• E Prehrať: Prehrá mediálny súbor.
• T Nástroje: Zobrazí ponuku možností.
• R Späť: Návrat na predchádzajúci krok.
Slovenčina
32
Pokročilé funkcie
Videá
Prehrávanie videa
1.
2.
Stlačením tlačidiel l / r / u / d vyberte požadované video
v zozname súborov.
Stlačte tlačidlo ENTERE alebo ∂ (Prehrať).
x
Vybratý názov súboru sa zobrazí v hornej časti spolu s časom
prehrávania.
x
Ak nie je známa informácia o čase videa, čas prehrávania
a ukazovateľ priebehu sa nezobrazia.
x
Počas prehrávania videa môžete vyhľadávať pomocou tlačidla
l a r.
x
Počas prehrávania môžete použiť tlačidlá π (DOZADU) a
µ (DOPREDU).
✎
•
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
V tomto režime môžete zobraziť videoklipy v rámci hry,
ale nemôžete hrať samotnú hru.
Podporované formáty titulkov
– Externé
Názov
Prípona
Text MPEG-4 s časovým určením
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub alebo .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Názov
Kontajner
Xsub
AVI
– Interné
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
Text MPEG-4 s časovým určením
MP4
Slovenčina
33
Pokročilé funkcie
Podporované formáty videa
Prípona
súboru
Kontajner
Video kodek
Rozlíšenie
Snímková
frekvencia
(snímky/s)
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
DivX 3.11 / 4.x /
5.1 / 6.0
H.264 BP / MP 1920 x 1080
/ HP
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
20 [40]
Okrem FMO / ASO / RS
Podporujte BP / MP / HP Level
4.1
Profile3, obmedzenie do
rozlíšenia SD
H.263
Motion JPEG
Zvukový kodek
GMC nepodporované
MPEG4 SP /
ASP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx
Poznámky
640 x 480
30
10
Window Media
Video v9
1920 x 1080
20 [40]
VC1 SP / MP / A P
L3 podporované, L4
nepodporované
Profil Simple Profile Medium
Level
Profil Main Profile High Level
Profil Advanced Profile Level 3
Podpora WMV9
MPEG2
Profil Hight Profile High Level
MPEG1
MPEG-1 okrem D-picture
AC3
LPCM
ADMPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
Slovenčina
34
Pokročilé funkcie
Iné obmedzenia
✎ POZNÁMKA
x
x
x
Ak sa vyskytnú problémy s obsahom kodeku, kodek nebude podporovaný.
x
x
Ak je indexová tabuľka chybná, funkcia vyhľadávania (preskakovania) nebude podporovaná.
Ak je informácia o kontajneri nesprávna a súbor je chybný, kontajner nebude možné správne prehrať.
Zvuk alebo video sa nemusí prehrať správne, ak má obsah štandardnú bitovú rýchlosť/snímkovú frekvenciu prekračujúcu
kompatibilnú hodnotu snímok za sekundu uvedenú v tabuľke vyššie.
Pri prehrávaní videa prostredníctvom sieťového pripojenia môžete zaznamenať zasekávanie súboru.
Názov
x
x
x
x
Formát
x
x
Podpora po H.264, úroveň 4.1
Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 a AVCHD nie sú podporované.
MPEG4 SP, ASP:
– Menej ako 1280 x 720: max. 60 snímok
– Viac ako 1280 x 720: max. 30 snímok
Formát „GMC 2 over“ nie je podporovaný.
x
Podpora po WMA 7, 8, 9, STD
Formát WMA 9 PRO nepodporuje 2-kanálový,
viackanálový alebo bezstratový zvuk.
Vzorkovacia frekvencia WMA 22050 Hz monofónne nie
je podporovaná.
Fotografie
Zobrazenie fotografie (alebo prezentácie)
1.
2.
Stlačením tlačidiel u / d / l / r vyberte požadovanú
fotografiu v zozname súborov.
Media Play / Fotografie /
Stlačte tlačidlo ENTERE.
– Keď sa zobrazí vybratá fotografia, stlačením tlačidla
ENTERE spustite prezentáciu.
– Počas prezentácie sa v príslušnom poradí zobrazia všetky
súbory v zozname súborov.
Horný priečinok
Cruzer... / Fotografie / 0801181... .JPG
7 / 1000
0801181247070.JPG
1.Jan.2012
663,0KB
1920 x 1080
✎✎Súbory
s hudbou je
automatickyprehrávať
prehrať počas
Počas prezentácie
samožné
môžu automaticky
hudobné
prezentácie,
ak vyberiete
možnosť
Zapnúť
hudbu
v
súbory, ak je položka
Hudba
v pozadí
nastavená
na možnosť
pozadí.
Zap.
✎ Položku Hudba v pozadí nemožno zmeniť, kým neskončilo
�µ Posun strany E Prehrať T Nástroje R Späť
•
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
načítanie hudby v pozadí.
Podporované formáty obrázkov
Prípona súboru
Formát
Rozlíšenie
15360 x 8640
*.jpg
JPEG
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Slovenčina
35
Pokročilé funkcie
Hudba
Prehrávanie hudby
1.
2.
Stlačením tlačidiel u / d vyberte požadovanú položku Hudba
v zozname súborov.
Media Play / Hudba/
Stlačte tlačidlo ENTERE.
✎ Zobrazuje len súbory s príponou súboru v nasledujúcom
zozname podporovaných hudobných formátov. Súbory s inými
príponami sa nezobrazia, ani keď sú uložené na rovnakom
zariadení USB.
✎ Ak zvuk pri prehrávaní súborov MP3 nie je správny, upravte
položku Ekvalizér v ponuke Zvuk. (Súbor MP3 s nadmernou
moduláciou môže spôsobiť problém so zvukom.)
Cruzer... / Hudba / Music_01.mp3
Horný priečinok
Music_01
Singer 1
Music_02
Singer 2
Music_03
Singer 3
Music_04
Singer 4
Music_05
Singer 5
Music_06
Singer 6
Music_07
Singer 7
Music_08
Singer 8
Music_09
Singer 9
Music_01
Singer 1
2003
Fallen
Iné
2:36 / 5:00
b{ Posun strany EPrehrať T Nástroje R Späť
•
Zobrazený obrázok sa v závislosti od modelu môže odlišovať.
Prehrávanie vybratej hudby
1.
Stlačte tlačidlo TOOLST a vyberte položku Prehr. výberu.
2.
Vyberte požadovanú hudbu.
3.
Stlačte tlačidlo TOOLST a vyberte položku Prehr. výberu.
✎
✎
Vľavo od vybratých súborov sa zobrazí značka c.
Stlačením možností Vybrať všetko / Zruš. ozn. všetkých môžete vybrať všetku hudbu alebo zrušiť takýto výber.
Podporované hudobné formáty
Prípona súboru
Typ
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Slovenčina
36
Pokročilé funkcie
¦ Media Play – ďalšie funkcie
Ponuka možností prehrávania videa/fotografií/hudby
Stlačte tlačidlo TOOLST a môžete vykonať nasledujúce operácie.
Kategória
Funkcie
Videá
Fotografie
Režim náhodného
prehrávania
Umožňuje náhodné prehrávanie hudby.
Režim opakovania
Umožňuje opakované prehrávanie mediálnych súborov.
>
Režim obrazu
Umožňuje prispôsobiť nastavenia obrazu.
>
>
Režim zvuku
Umožňuje prispôsobiť nastavenia zvuku.
>
>
Spustiť prezentáciu
/ Zastaviť prezentáciu
Umožňuje spustiť alebo pozastaviť prezentáciu.
Rýchlosť prezentácie
Umožňuje počas prezentácie nastaviť jej rýchlosť.
Hudba
>
>
>
>
>
Zapnúť hudbu v pozadí
>
Nastavenie hudby v pozadí
>
Priblížiť
>
Otočiť
>
Informácie
>
>
>
>
>
Prehr. výberu
Umožňuje prehrať vybraté položky.
>
Vyhľadať titul
Umožňuje priamy prechod na ďalší titul.
>
Vyhľadať čas
Umožňuje vyhľadávať vo videozázname pomocou tlačidiel
l r
>
Veľkosť obrazu
Umožňuje prispôsobiť veľkosť obrazu podľa vašich preferencií.
>
Titulky
Titulky môžete nastaviť na možnosť Zap. / Vyp..
>
Nastavenie titulkov
Prehrá videosúbor so zobrazenými titulkami. Táto možnosť je dostupná,
len ak sa názov súboru titulkov zhoduje s názvom videosúboru.
>
Jazyk zvuku
Zobrazí video v podporovanom jazyku podľa vášho výberu. Táto možnosť
je dostupná len pri prehrávaní súboru s prúdom údajov, ktorý podporuje
viaceré zvukové formáty.
>
Slovenčina
37
Ďalšie informácie
Funkcia teletextu pre analógové kanály
Stránka s obsahom teletextovej služby vám poskytuje informácie o tom, ako používať túto službu. Aby sa teletextové informácie
zobrazovali
správne, príjem kanálu musí byť stabilný. V opačnom prípade môžu niektoré informácie chýbať alebo sa niektoré stránky nezobrazia.
✎✎Prepínať teletextové stránky môžete stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládaní.
1 / (Teletext zap./mix/vyp.): Pre
aktuálny kanál zapína režim Teletext.
Stlačením tlačidla dvakrát prekryjete
režim Teletext s obrazovkou
aktuálneho vysielania. Teletext
ukončíte ďalším stlačením tlačidla.
8
(uložiť): Uloží stránky teletextu.
2
3 6 (register): Zobrazí stránku
registra (obsah) kedykoľvek počas
sledovania teletextu.
4 4 (veľkosť): Zobrazí teletext
v hornej polovici obrazovky
v dvojnásobnej veľkosti.
Opakovaným stlačením tlačidla
text presuniete do dolnej polovice
obrazovky. Ďalším stlačením tlačidla
sa vrátite k normálnemu zobrazeniu.
5 9 (pozastaviť): Ponechá
zobrazenú aktuálnu stránku
v prípade, ak za ňou automaticky
nasleduje niekoľko ďalších
podstránok. Opakovaným stlačením
tlačidla túto funkciu ukončíte.
6 Farebné tlačidlá (červené, zelené,
žlté, modré): Ak vysielacia
spoločnosť používa systém
FASTEXT, rôzne témy na
teletextových stránkach sú farebne
označené a je možné ich zvoliť
stlačením farebných tlačidiel.
Stlačte tlačidlo tej farby, ktorá
zodpovedá vášmu výberu. Zobrazí
sa nová farebne označená stránka.
Položky je možné vybrať rovnakým
spôsobom. Ak chcete zobraziť
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
stránku, stlačte príslušné farebné
tlačidlo.
7 0 (režim): Umožňuje zvoliť režim
teletextu (LIST/ FLOF).
Ak stlačíte toto tlačidlo počas režimu
LIST (ZOZNAM), teletext sa prepne
do režimu zoznamu s ukladaním.
V režime zoznamu s ukladaním
môžete uložiť teletextovú stránku
do zoznamu pomocou tlačidla
8(uložiť).
1
8 1 (podstránka): Zobrazí dostupné
podstránky.
9 2 (vyššia stránka): Zobrazí
7
nasledujúcu teletextovú stránku.
0 3 (nižšia stránka): Zobrazí
predchádzajúcu teletextovú stránku.
5
(odkryť): Zobrazí skrytý text
!
(napríklad odpovede ku kvízom).
Po opakovanom stlačení tlačidla sa
zobrazí normálna obrazovka.
@ 7 (zrušiť): Zmenší obrazovku
teletextu, aby sa prekrývala
8
s aktuálnym vysielaním.
Typická stránka teletextu
9
2
0
3
4
5
!
@
Časť
A
Obsah
Zvolené číslo stránky.
B
Identifikácia
vysielacieho kanála.
Aktuálne číslo stránky
alebo označenie
vyhľadávania.
Dátum a čas.
Text.
Informácie o stave.
Informácie systému
FASTEXT.
C
6
D
E
F
Slovenčina
38
Ďalšie informácie
Pripevnenie držiaka na stenu/stojana na pracovný stôl
Príprava pred inštaláciou držiaka na stenu/stojana na pracovný stôl
1. Vypnite výrobok a odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
2. Položte na rovnú podložku jemnú látku alebo podušku, aby bol panel chránený, a položte výrobok prednou stranou dolu.
3. Pridržujte rukou hlavnú časť výrobku. Potiahnite stojan v smere šípky, ako je znázornené na obrázku, čím ho oddelíte.
Pripevnenie držiaka na stenu/stojana na pracovný stôl
1
2
A
3
A
4
A
Držiak
B na stenu/stojan na pracovný stôl
B
Súprava s držiakom na stenu/stojan na pracovný stôl (nie je súčasťou dodávky)
[[Upozornenie
Dôležité
Pri inštalácii držiaka na stenu nepoužívajte skrutky dlhšie ako 14 mm (L14).
4. Zarovnajte držiak na stenu/stojan na pracovný stôl k monitoru/displeju LED a pevne ho pripevnite dotiahnutím skrutky.
5. Zarovnajte drážku v tej časti výrobku, ktorá má byť pripevnená k držiaku/stojanu, s drážkou v držiaku/stojane (stojane na
pracovný stôl, držiaku na stenu alebo inom stojane) a pevne ho pripevnite dotiahnutím skrutky.
Slovenčina
39
Ďalšie informácie
✎✎POZNÁMKA
xx Ak použijete skrutky, ktoré majú väčšiu než štandardnú dĺžku, môžete spôsobiť poškodenie vo vnútri výrobku.
xx V prípade držiakov na stenu, ktoré nie sú kompatibilné s technickými údajmi podľa normy VESA, sa dĺžka skrutiek môže líšiť
v závislosti od príslušných technických údajov.
xx Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú kompatibilné s technickými údajmi podľa normy VESA, a nepoužívajte pri ich pripevňovaní
nadmernú silu. Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie v prípade pádu výrobku. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie ani zranenie.
xx Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenie výrobku ani za zranenie spôsobené používaním iného
ako špecifikovaného držiaka na stenu/stojana na pracovný stôl alebo spôsobené inštaláciou, ktorú nevykonával autorizovaný
technik.
xx Ak inštalujete výrobok pomocou držiaka na stenu, zakúpte si držiak na stenu, pri ktorom je zabezpečená vzdialenosť
výrobku od steny najmenej 10 cm (3,93 palca).
xx Použite držiak na stenu v súlade s medzinárodnými technickými údajmi.
Zámka typu Kensington proti odcudzeniu
Zámka typu Kensington nie je dodávaná spoločnosťou Samsung. Je to zariadenie,
ktoré slúži na fyzické pripevnenie systému, ktorý je používaný vo verejných priestoroch.
Vzhľad a spôsob uzamknutia sa môže líšiť od zobrazenia v závislosti od výrobcu. Ďalšie
informácie o správnom používaní zámky typu Kensington nájdete v sprievodnej príručke.
<Zadná strana televízora>
1
✎✎Nájdite ikonu „K“ na zadnej strane displeja LED. Otvor zámky typu kensington je
vedľa ikony „K“.
Pri uzamknutí výrobku postupujte podľa týchto krokov:
1. Omotajte kábel zámky typu Kensington okolo veľkého statického predmetu, napríklad
stola alebo stoličky.
<Voliteľné>
2. Prevlečte koniec kábla s pripojenou zámkou cez koniec kábla so slučkou.
3. Uzamykacie zariadenie vložte do otvoru zámky typu Kensington na výrobku (1).
4. Uzamknite zámku.
✎✎Tieto pokyny sú všeobecného charakteru. Presné pokyny nájdete v používateľskej príručke dodávanej s uzamykacím
zariadením.
✎✎Uzamykacie zariadenie je potrebné zakúpiť samostatne.
✎✎Umiestnenie otvoru zámky typu Kensington sa môže líšiť v závislosti od modelu displeja LED.
Slovenčina
40
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak máte nejaké otázky týkajúce sa displeja LED, pozrite si najprv tento zoznam. Ak nie je možné použiť žiaden z uvedených tipov
na riešenie problémov, navštívte lokalitu „www.samsung.com“ a kliknite na položku Podpora alebo kontaktuje telefonické centrum
uvedené na zadnej strane obalu tejto príručky.
Problémy
Riešenia a vysvetlenia
Kvalita obrazu
Najprv použite funkciu Test obrazu a overte, či displej LED správne zobrazuje testovací obrázok. (prejdite
na MENU – Podpora – Samodiagnostika – Test obrazu) Ak sa testovací obrázok zobrazí správne, nízka
kvalita obrazu môže byť zapríčinená zdrojom alebo signálom.
Obraz na displeji LED nevyzerá tak dobre
ako v obchode.
• Ak máte analógový káblový prijímač/set-top-box, prejdite na digitálny prijímač. Použite pripojenie
HDMI, aby ste získali kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
• Používatelia káblového/satelitného vysielania: Vyskúšajte HD stanice z ponuky kanálov.
• Pripojenie pomocou antény: Spustite automatické ladenie a vyskúšajte HD stanice.
✎✎ Mnohé HD kanály majú rozlíšenie zvýšené zo štandardného rozlíšenia (SD).
• Nastavte rozlíšenie obrazového výstupu v káblovom/digitálnom prijímači na hodnotu 1080i alebo
720p.
• Skontrolujte, či sledujete displej LED z minimálnej odporúčanej vzdialenosti podľa veľkosti a rozlíšenia
signálu.
Obraz je skreslený: rozsiahlejšie blokové
chyby, malé blokové chyby, bodky, rozklad
na pixely
• Kompresia obrazového obsahu môže byť príčinou skreslenia najmä pri sledovaní rýchlych scén,
napríklad pri športe alebo akčných filmoch.
• Nízka úroveň signálu alebo jeho nízka kvalita môže byť príčinou skreslenia obrazu. Nejedná sa
o problém displeja LED.
• Používanie mobilných telefónov v blízkosti displeja LED (približne do vzdialenosti 1 m) môže spôsobiť
šum v obraze na analógovom alebo digitálnom displeji LED.
Farby a jas sú nekvalitné.
• Upravte možnosti obrazu v ponuke displeja LED. (prejdite na položky Režim obrazu / Farba / Jas /
Ostrosť)
• Upravte možnosť Úspora energie v ponuke displeja LED. (prejdite na MENU – Systém – Eko
riešenie – Úspora energie)
• Vyskúšajte obnoviť obraz, aby sa zobrazili predvolené nastavenia obrazu. (prejdite na MENU – Obraz
– Obnoviť obraz)
Na okraji obrazovky je bodkovaná čiara.
• Ak je veľkosť obrazu nastavená na možnosť Prisp. veľ. obr., zmeňte ju na možnosť 16:9.
• Zmeňte rozlíšenie káblového/satelitného prijímača.
Pri zmene kanálov obraz zamrzne, je
skreslený alebo oneskorený.
• Ak používate pripojenie pomocou káblového prijímača, vyskúšajte ho vynulovať. Znovu pripojte
napájací kábel a počkajte, kým sa káblový prijímač znova spustí. Môže to trvať do 20 minút.
• Nastavte rozlíšenie výstupu káblového prijímača na hodnotu 1080i alebo 720p.
Kvalita zvuku
Najprv vykonajte funkciu Test zvuku a overte, či zvuk vo vašom displeji LED funguje správne. (prejdite na
MENU – Podpora – Samodiagnostika – Test zvuku)
Ak je zvuk v poriadku (OK), problém môže byť zapríčinený zdrojom alebo signálom.
Nepočuť žiaden zvuk alebo je zvuk príliš
tichý aj pri najvyššej hlasitosti.
• Skontrolujte hlasitosť zariadenia (káblový/satelitný prijímač, DVD, Blu-ray atď.) pripojeného k displeju
LED.
Obraz je dobrý, ale nie je počuť žiadny
zvuk.
• Ak používate kábel DVI-HDMI, displej LED nepodporuje zvuk.
• Znovu spustite pripojené zariadenie odpojením a opätovným pripojením napájacieho kábla zariadenia.
• Ak má váš displej LED konektor pre slúchadlá, skontrolujte, či v ňom nie je nič zapojené.
Reproduktory vytvárajú nevhodný šum.
• V prípade anténneho alebo káblového pripojenia skontrolujte intenzitu signálu. Nízka intenzita signálu
môže spôsobiť skreslenie zvuku.
Žiaden obraz, žiadne video
Displej LED sa nezapne.
• Skontrolujte, či je napájací kábel spoľahlivo zapojený do sieťovej zásuvky a pripojený k displeju LED.
• Skontrolujte, či sieťová zásuvka funguje.
• Vyskúšajte stlačiť tlačidlo POWER na displeji LED, aby ste overili, či problém nespôsobuje diaľkové
ovládanie. Ak sa displej LED zapne, pozrite si nižšie uvedené informácie v časti „Diaľkové ovládanie
nefunguje“.
Displej LED sa automaticky vypína.
•
•
•
•
Skontrolujte, či je položka Časovač spánku nastavená na možnosť Vyp. v ponuke Čas.
Ak je váš počítač pripojený k displeju LED, skontrolujte nastavenia napájania počítača.
Skontrolujte, či je napájací kábel spoľahlivo zapojený do sieťovej zásuvky a pripojený k displeju LED.
Ak sledujete displej LED pomocou anténneho alebo káblového pripojenia, displej LED sa vypne po
10 až 15 minútach, ak nie je dostupný žiaden signál.
Slovenčina
41
Ďalšie informácie
Problémy
Nie je vidieť žiaden obraz/video.
Riešenia a vysvetlenia
• Skontrolujte káblové pripojenia (odpojte a znovu pripojte všetky káble pripojené k displeju LED
a externým zariadeniam).
• Nastavte obrazové výstupy vašich externých zariadení (káblový prijímač/set-top-box, DVD, Blu-ray
atď.), aby zodpovedali vstupom displeja LED. Ak má napríklad externé zariadenie výstup HDMI, malo
by byť pripojené do vstupu HDMI na displeji LED.
• Skontrolujte, či sú pripojené zariadenia zapnuté.
• Stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládaní displeja LED a vyberte správny zdroj pre displej LED.
• Znovu spustite pripojené zariadenie odpojením a opätovným pripojením napájacieho kábla zariadenia.
Pripojenie RF (káblové/anténne)
Displej LED neprijíma všetky kanály.
• Skontrolujte, či je kábel antény bezpečne pripojený.
• Vyskúšajte možnosť Nastavenie (počiatočné nastavenie), aby ste do zoznamu kanálov pridali
dostupné kanály. Prejdite na MENU – Systém – Nastavenie (počiatočné nastavenie) a počkajte, kým
sa uložia všetky dostupné kanály.
• Skontrolujte, či je anténa správne umiestnená.
Obraz je skreslený: rozsiahlejšie blokové
chyby, malé blokové chyby, bodky, rozklad
na pixely.
• Kompresia obrazového obsahu môže byť príčinou skreslenia najmä pri sledovaní rýchlych scén,
napríklad pri športe alebo akčných filmoch.
• Nízka intenzita signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Nejedná sa o problém displeja LED.
Iné
Obraz sa nezobrazuje na celej obrazovke.
• HD kanály majú čierne pásy na bokoch obrazovky pri zobrazovaní obsahu SD (4:3) so zvýšeným
rozlíšením.
• Čierne pásy v hornej a dolnej časti obrazovky sa zobrazujú počas filmov, ktoré majú iný pomer strán
ako displej LED.
• Upravte možnosť veľkosti obrazu na vašom externom zariadení alebo na displeji LED na zobrazenie
na celú obrazovku.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní tak, aby ich póly (+/–) boli správne orientované.
• Vyčistite vysielací priezor snímača na diaľkovom ovládaní.
• Vyskúšajte zamieriť diaľkové ovládanie priamo na displej LED zo vzdialenosti asi 1,5 až 2 metre (5 až
6 stôp).
Diaľkové ovládanie pre káblový prijímač/
set-top-box nezapína ani nevypína displej
LED a nemení ani hlasitosť.
• Naprogramujte diaľkové ovládanie pre káblový prijímač/set-top-box na ovládanie displeja LED. Kódy
na ovládanie displeja LED od spoločnosti SAMSUNG nájdete v používateľskej príručke pre káblový
prijímač/set-top-box.
Zobrazí sa správa „Nepodporovaný
režim“.
• Skontrolujte podporované rozlíšenie displeja LED a podľa toho nastavte rozlíšenie výstupu externého
zariadenia.
Z displeja LED cítiť zápach plastov.
• Tento zápach je bežný a časom vyprchá.
Pre displej LED nie je dostupná položka
Informácie o signáli v testovacej ponuke
Samodiagnostika.
• Táto funkcia je dostupná len pri digitálnych kanáloch pri anténnom / RF / koaxiálnom pripojení.
Displej LED je naklonený doprava alebo
doľava.
• Oddeľte podstavec stojana od displeja LED a znova ho zložte.
Pri skladaní podstavca stojana sa vyskytujú
problémy.
• Skontrolujte, či je displej LED umiestnený na rovnom povrchu. Ak nemôžete odstrániť z displeja LED
skrutky, použite magnetický skrutkovač.
Ponuka Kanál je zobrazená sivou farbou
(nedostupná).
• Ponuka Kanál je dostupná len vtedy, keď je vybratý zdroj displeja LED.
Vaše nastavenia sa stratia po 30 minútach
alebo vždy po vypnutí displeja LED.
• Ak je displej LED v režime Ukáž. v obch., nastavenia zvuku a obrazu sa každých 30 minút obnovia.
Zmeňte nastavenie z režimu Ukáž. v obch. na režim Domáce použitie počas postupu Nastavenie
(počiatočné nastavenie). Stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim TV a prejdite na položky MENU →
Systém → Nastavenie (počiatočné nastavenie) → ENTERE.
Dochádza k prerušovaným výpadkom
zvuku alebo obrazu.
• Skontrolujte káblové pripojenia a opätovne ich zapojte.
• Strata zvuku alebo obrazu môže byť spôsobená príliš tuhými alebo hrubými káblami. Skontrolujte, či
sú káble dostatočne ohybné na dlhodobé používanie. Pri montáži displeja LED na stenu odporúčame
používať káble s 90-stupňovými konektormi.
Pri pohľade zblízka na hranu rámu displeja
LED vidno malé častice.
• Sú súčasťou dizajnu výrobku a nejedná sa o nedostatok.
Slovenčina
42
Ďalšie informácie
Problémy
Riešenia a vysvetlenia
Ponuka PIP nie je dostupná.
• PIP je dostupné len v prípade, ak používate zdroj HDMI.
Pred 45 minútami ste displej LED vypli
a znova sa zapol.
• Je to bežné. Displej LED používa funkciu OTA (prostredníctvom antény) na inováciu firmvéru
prevzatého počas sledovania displeja LED.
Zobrazí sa správa „Kódovaný signál“
alebo „Slabý signál/Žiaden signál”.
• Ak používate kartu CAM CARD (CI/CI+), skontrolujte, či je pripojená do zásuvky rozhrania Common
Interface.
• Ak problém pretrváva, vytiahnite kartu CAM CARD z displeja LED a vložte ju znova do zásuvky.
Dochádza k opakovaným problémom
s obrazom/zvukom.
• Skontrolujte a zmeňte signál/zdroj.
V niektorých prípadoch môže dôjsť
k reakcii medzi gumenými podložkami na
podstavci stojana a povrchovou vrstvou
nábytku.
• Aby sa tomu predišlo, používajte plstené podložky všade tam, kde povrch displeja LED prichádza do
priameho kontaktu s nábytkom.
✎ Tento panel sa skladá z jednotlivých pixelov, ktoré sú vyrábané zložitou technológiou. Na obrazovke sa však môže objaviť
niekoľko svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely však nemajú žiaden vplyv na fungovanie výrobku.
¦ Skladovanie a údržba
✎ Ak ste na obrazovku displeja LED prilepili nálepky, po ich odstránení ostanú na povrchu zvyšky. Odstráňte ich, aby ste mohli
sledovať displej LED.
✎ Vonkajší povrch a obrazovka výrobku sa môžu pri čistení poškriabať. Vonkajší povrch a obrazovku preto utierajte opatrne
pomocou handričky dodanej s výrobkom alebo jemnej látky, aby nedošlo k poškriabaniu.
Nestriekajte vodu ani čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
Akákoľvek kvapalina, ktorá sa dostane do výrobku, môže
spôsobiť poruchu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Výrobok čistite jemnou handričkou navlhčenou malým
množstvom vody.
[ UPOZORNENIE
Ak sa výška „ A “ na jednej strane líši od výšky na druhej strane,
upravte nastavenie výšky.
Slovenčina
43
Ďalšie informácie
Licencie
TheaterSound HD, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Značka Dolby a symbol
dvojitého písmena D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S.
and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademarks of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries
and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX
videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-onDemand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.
com for more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Oznámenie o licencii softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (open source)
V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (open source) sú príslušné licencie dostupné v ponuke výrobku.
Oznámenie o licencii softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (open source) je napísané len v anglickom jazyku.
Odpad z elektrických a elektronických zariadení
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho
elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani
jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali
likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/
ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov
odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Slovenčina
44
Ďalšie informácie
Technické údaje
Podmienky
prostredia
Prevádzka
Teplota: 10 °C – 40 °C (50°F – 104°F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 °C – 45 °C (-4°F – 113°F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
Sklon
-1°(±2°) ~ 20°(±2°)
Systém displeja LED
Analógový: B/G, D/K, L, I (podľa krajiny)
Digitálny: DVB-T/DVB-C
Systém farieb/obrazu
Analógový: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitálny: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Zvukový systém
BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Zvuk: 2-kan. lineárny PCM 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bitov.
Vstup HDMI
Názov modelu
Veľkosť obrazovky (uhlopriečka)
Rozlíšenie obrazovky
T19C300
T22C300
T24C300
18,5 palca (47 cm)
21,5 palca (54 cm)
24 palca (61 cm)
1366 x 768 pri 60 Hz
Zvuk (výstup)
Rozmery
(Š x H x V)
Hmotnosť
1920 x 1080 pri 60 Hz
5W x 2
(Bez stojana)
444,7 x 48,5 x 278,2 mm
509,7 x 47 x 318,2 mm
569,2 x 49 x 349,4 mm
(So stojanom)
444,7 x 187 x 356,4 mm
509,7 x 195 x 396,6 mm
569,2 x 195 x 428 mm
(Bez stojana)
2,95 kg
3,7 kg
4,15 kg
(So stojanom)
3,2 kg
3,95 kg
4,45 kg
✎✎POZNÁMKA
•• Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
•• Ďalšie informácie o zdroji napájania a spotrebe energie nájdete na štítku na výrobku.
•• V závislosti od oblasti môžu byť určité modely nedostupné.
•• Ak nie je na výrobku vypínač, spotreba energie je nulová len v prípade, ak je odpojený napájací kábel.
•• Funkcia DPM (riadenie napájania displeja) nefunguje, ak ste ju použili v spojení s konektorom HDMI IN (DVI) na tomto
výrobku.
Slovenčina
45
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o
zákazníkov SAMSUNG.
Krajina
Centrum starostlivosti o zákazníkov
Webová stránka
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( € 0,10/Min)
www.samsung.com
NORWAY
815 56480
www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Krajina
Centrum starostlivosti o zákazníkov
Webová stránka
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
BELARUS
810-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
www.samsung.com
www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
www.samsung.com/hk (Chinese)
www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe02-5805777
www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
www.samsung.com
MIDDLE EAST
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT
183-2255
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
BAHRAIN
8000-4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
www.samsung.com
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800-726-7864
www.samsung.com
GHANA
0800-10077
www.samsung.com
0302-200077
COTE D' LVOIRE
8000 0077
www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
www.samsung.com
KENYA
0800 724 000
www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
www.samsung.com
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
BN46-00319A-00
BN46-00319A-01
Download PDF

advertising