Samsung | S27E500C | Samsung S27E500C Používateľská príručka

Monitor
Používateľská príručka
S24E500C S27E500C
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho
produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
BN46-00474C-02
Obsah
Pred použitím výrobku
Špecifikácie súpravy držiaka na stenu (VESA)
24
Copyright4
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
5
5
Bezpečnostné opatrenia
5
Symboly5
Čistenie6
Elektrická energia a bezpečnosť
6
Inštalácia7
Prevádzka9
Správna poloha pri používaní výrobku
12
Prípravy
Kontrola komponentov
13
Komponenty13
Diely14
Ovládací panel
14
Sprievodca smerovými klávesmi
15
Sprievodca klávesmi funkcií
16
Zadná strana
18
Inštalácia19
Upevnenie stojana
19
Odstránenie stojanu
20
Nastavenie sklonu výrobku
21
Zámka proti odcudzeniu
22
Inštalácia držiaka na stenu
23
Pripojenie a používanie zdrojového
zariadenia
Pred pripojením
Kontrolné body pred pripojením
25
25
Pripojenie a používanie počítača
Pripojenie pomocou kábla D-SUB
(analógový typ)
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie napájania
25
Inštalácia ovládača
28
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
28
25
26
26
27
27
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
29
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright29
Sharpness33
Konfigurácia funkcie Sharpness33
Color34
Konfigurácia funkcie Color34
SAMSUNG MAGIC Upscale
35
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Upscale35
HDMI Black Level36
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level36
Eye Saver Mode37
Konfigurácia funkcie Eye Saver Mode37
Game Mode38
Konfigurácia funkcie Game Mode38
Response Time39
Konfigurácie položky Response Time39
Picture Size40
Zmena položky Picture Size40
Screen Adjustment42
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position42
Konfigurácia funkcie Coarse43
Konfigurácia funkcie Fine44
Brightness31
Konfigurácia funkcie Brightness31
Koordinácia OSD
Contrast32
Konfigurácia funkcie Contrast32
Transparency45
Zmena položky Transparency45
2
Obsah
Position46
Konfigurácia funkcie Position46
Language47
Konfigurácia funkcie Language47
Display Time48
Konfigurácia funkcie Display Time48
Nastavenie a vynulovanie
Ponuka Information a ďalšie
možnosti
Technické údaje
Information57
Zobrazenie položky Information57
Šetrič energie
Všeobecné67
Konfigurácia položiek Brightness, Contrast a
58
Sharpness z úvodnej obrazovky
Konfigurácia funkcie Volume na úvodnej
obrazovke59
Volume59
Eco Saving Plus49
Konfigurácia funkcie Eco Saving Plus49
Off Timer50
Konfigurácia funkcie Off Timer50
Konfigurácia funkcie Turn Off After51
PC/AV Mode52
Konfigurácia funkcie PC/AV Mode52
Source Detection53
Konfigurácia funkcie Source Detection53
Key Repeat Time54
Konfigurácia funkcie Key Repeat Time54
Power LED On55
Konfigurácia funkcie Power LED On55
Reset All56
Vynulovanie nastavení (položka Reset All)56
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
60
60
60
69
Tabuľka štandardných signálových režimov 70
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
72
Nejde o poruchu výrobku
72
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka 72
Iné72
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
73
73
Terminológia74
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung61
Testovanie produktu
61
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
61
Skontrolujte nasledovné.
62
Otázky a odpovede
65
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Copyright
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
ⓒ 2015 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Microsoft, Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.
Všetky ostatné obchodné značky vlastnia ich príslušní vlastníci.
•• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
-- (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
-- (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
•• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.
4
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť
požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo
väčšieho priestoru.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT.
(ALEBO ZADNÚ STRANU)
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ
POUŽÍVATEĽ.
10 cm
10 cm
10 cm
Upozornenie
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
10 cm
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku.
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
10 cm
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a
údržby.
Opatrenia pri skladovaní
Symboly
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
Výstraha
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
5
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu
――Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
ľahko poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
obrázkoch.
――Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
Výstraha
obrázkoch.
1
Vypnite výrobok a počítač.
2
Odpojte napájací kábel od výrobku.
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3
•• Prehriatie sieťových zásuviek môže spôsobiť požiar.
Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
•• Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s
obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
!
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami. V opačnom prípade môže
dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
•• Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo
na výrobok.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
4
•• Nedokonalé pripojenie môže spôsobiť požiar.
Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované
zariadenia typu 1).
5
Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6
Zapnite výrobok a počítač.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
!
6
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nenechávajte pod ťažkým predmetom.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
!
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Inštalácia
Výstraha
Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou
suchej handričky.
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Môže vzniknúť požiar.
•• Môže vzniknúť požiar.
!
Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je
napríklad polica na knihy alebo skrinka.
Upozornenie
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo
zabezpečené vetranie.
Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s
výrobkom. Napájací kábel nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
!
Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
!
•• Deti by sa ním mohli udusiť.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
•• Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na
prerušenie napájania výrobku.
!
!
7
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná
polica, naklonený povrch a pod.)
Upozornenie
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu
spôsobiť jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Obrazovka sa môže poškodiť.
!
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný
okraj prednej časti výrobku neprečnieval.
•• Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
•• Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Výrobok položte opatrne.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo
zdeformovať. Chráňte výrobok pred znečistením olejom. Výrobok taktiež
neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti sporáka.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej
koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám
alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný
počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
•• Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa
poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
8
Prevádzka
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli
lákať deti (hračky, sladkosti a pod.).
•• Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne
poranenie, keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
Výstraha
Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami
nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.
!
Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane
napájacieho kábla.
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený
nárazom.
•• Poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým
prúdom.
!
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo
dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• V dôsledku poškodeného kábla môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú
časť.
•• Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
•• Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
!
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie
a odpojte napájací kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
GAS
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo
iný kábel.
•• V dôsledku poškodeného kábla môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
9
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani
zápalné látky.
Upozornenie
•• Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
!
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
•• Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory
energie alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
!
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
-_100
Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.)
nevkladajte kovové predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko
horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
•• Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok
vypnite a odpojte napájací kábel. Potom sa obráťte sa na servisné
stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby,
fľaše a pod.) ani kovové predmety.
•• Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok
vypnite a odpojte napájací kábel. Potom sa obráťte sa na servisné
stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.),
odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
•• Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah
elektrickým prúdom alebo elektrický zvod.
!
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
•• Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
!
Napájacie adaptéry neumiestňujte k sebe.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra z neho odstráňte plastový obal.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia nedostala voda a aby nebolo
mokré.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu
dažďa alebo snehu.
•• Dajte pozor, aby ste napájací adaptér nenamočili pri umývaní podlahy.
10
Napájací adaptér neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Únava očí sa zmierni.
!
Napájací adaptér umiestnite na dobre vetranom mieste.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože
môže byť horúca.
Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor,
mohla by sa doň dostať voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
!
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej
polohe.
!
!
Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za
stojan.
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
•• Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
•• Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a
následné poranenie.
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie
zraku.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
11
Správna poloha pri používaní výrobku
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali
pozerať mierne smerom nadol. Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
12
2. kapitola
Prípravy
Kontrola komponentov
-- Ak chýbajú niektoré komponenty,
kontaktujte predajcu, u ktorého ste
produkt kúpili.
Komponenty
――Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
-- Vzhľad komponentov sa môže líšiť od
uvedených obrázkov.
-- Pri použití kábla HDMI alebo HDMI-DVI,
ktorý nepodporuje vysokorýchlostný
prenos, nemusí byť dostupné optimálne
rozlíšenie.
Záručný list
Príručka rýchlym nastavením
(V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii)
Príručka s uvedením predpisov
Používateľská príručka (možnosť)
Napájací kábel (s.27)
Sieťový adaptér (odpojiteľný) (s.27)
Kábel D-SUB (možnosť) (s.25)
Kábel HDMI (možnosť) (s.26)
kábel HDMI-DVI (možnosť) (s.26)
Základňa stojanu
Noha stojanu
13
Diely
Ovládací panel
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačidlo JOG
Sprievodca klávesmi funkcií
NAHOR
DOĽAVA
STLAČENIE(ENTER)
DOPRAVA
NADOL
Return
Ikony
Popis
Tlačidlo JOG
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo možno použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo
ako tlačidlo Enter.
Sprievodca klávesmi funkcií
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
14
Sprievodca smerovými klávesmi
Režim HDMI
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka monitora, zmení sa
rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
――Možnosť režimu HDMI
•• NAHOR/NADOL: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
Brightness
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
Režim Analog
•• DOĽAVA/DOPRAVA: Nastavte položky Volume, Mute.
•• STLAČENIE(ENTER): Sprievodca klávesmi funkcií.
――Možnosť režimu Analog
•• NAHOR/NADOL: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
•• DOĽAVA/DOPRAVA: Automaticky upraví nastavenia obrazovky.
――Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.
――Táto funkcia je dostupná len v režime Analog.
•• STLAČENIE(ENTER): Sprievodca klávesmi funkcií.
Brightness
Auto Adjustment
Features
Eye Saver Mode Off
15
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení
tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete
opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Ikony
Popis
Výberom ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu
obrazovky zobrazí správa.
Výber ikony
funkcií.
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby
sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach. Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/
odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10
sekúnd.
――Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a
Contrast.
Funkcia Eye Saver Mode je dostupná.
Return
System Funkcia Power LED On je dostupná. Je možné zobraziť položku
Information.
Výber ikony
funkcií.
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.
Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
System
Eco Saving Plus
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi
funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií. Žiadanú funkciu
používajte podľa jej skutočného vzhľadu a popisu.
16
――V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez signálu), 2 smerové
klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu nižšie.
Tlačidlo JOG
NAHOR
Režim šetrenia energiou/bez signálu
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2
sekundy
Vypnutie
――Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
NAHOR/NADOL
Akcia
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
17
Port
Zadná strana
Popis
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa
môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
RGB IN
DC 14V
HDMI IN
RGB IN
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Pripája sa k napájaciemu adaptéru.
DC 14V
18
Inštalácia
Upevnenie stojana
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
Výstraha: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je to
znázornené na obrázku.
4
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom
nadol na polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú podložku
na sedenie.
2
Skontrolujte, či je konektor stojanu pevne pripojený.
5
Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je
to zobrazené na obrázku. Zatlačte zložený stojan do
hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené
na obrázku.
3
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane
stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
RGB IN
19
Odstránenie stojanu
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
Výstraha: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku), ktorý
je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom nadol na
polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú podložku
na sedenie.
2
Držte vrchnú časť monitora jednou rukou a druhou rukou
potiahnite konektor stojanu v smere šípky, čím stojan
odpojíte.
3
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu, aby
ste ho oddelili.
4
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho vytiahnete
v smere šípky, ako je to zobrazené na obrázku.
20
Nastavenie sklonu výrobku
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
24”: -1˚ (±2.0˚) - 20˚ (±2.0˚)
27”: -2° (±2.0°) - 20° (±2.0°)
•• Sklon môžete nastaviť.
•• Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
21
Zámka proti odcudzeniu
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k stolu.
2
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4
Uzamknite uzamykacie zariadenie.
-- Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
-- Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
-- Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
22
Inštalácia držiaka na stenu
Inštalácia súpravy držiaka na stenu
Súprava držiaka na stenu umožňuje nainštalovať výrobok na stenu.
Zakúpte si kompatibilnú súpravu držiaka na stenu, ktorá je určená na použitie s týmto výrobkom.
Podrobné informácie o inštalácii držiaka na stenu nájdete v pokynoch dodaných s držiakom na stenu.
Pri inštalácii konzoly držiaka na stenu odporúčame, aby ste o pomoc požiadali technika.
Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za akékoľvek poškodenie výrobku alebo zranenie osôb v prípade, že sa
rozhodnete vykonať inštaláciu držiaka na stenu sami.
23
Špecifikácie súpravy držiaka na stenu
(VESA)
――Držiak na stanu nainštalujte na pevnú stenu kolmú na podlahu. Pred
upevnením držiaka na stenu na povrchy ako napr. sadrokartón sa obráťte na
najbližšieho predajcu a získajte od neho ďalšie informácie. Pri inštalácii výrobku
na šikmú stenu môže výrobok spadnúť a spôsobiť vážny úraz. Súpravy držiaka
na stenu od spoločnosti Samsung obsahujú podrobnú inštalačnú príručky a
všetky súčasti potrebné na zostavenie.
•• Nepoužívajte skrutky, ktoré majú väčšiu než štandardnú dĺžku alebo nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky
podľa normy VESA. Príliš dlhé skrutky môžu spôsobiť poškodenie vo vnútri produktu.
•• V prípade držiakov na stenu, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa dĺžka skrutiek
môže líšiť v závislosti od technických údajov držiaka na stenu.
•• Skrutky neuťahujte príliš pevne. Mohlo by to spôsobiť poškodenie výrobku alebo jeho pád a možné poranenie.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za takéto nehody.
•• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za poškodenie výrobku alebo poranenie osôb, ak bol použitý držiak na stenu, ktorý
nezodpovedá norme VESA, prípadne neurčený držiak na stenu, alebo ak zákazník nedodržal pokyny na inštaláciu výrobku.
•• Výrobok neinštalujte so sklonom väčším ako 15 stupňov.
•• Inštaláciu výrobku na stenu musia vždy vykonávať dve osoby.
•• V tabuľke nižšie sú uvedené štandardné rozmery súprav držiaka na stenu.
Jednotky: mm
Názov modelu
S24E500C / S27E500C
Špecifikácie pre
Štandardná skrutka
otvory skrutiek podľa
normy VESA (A * B) v
milimetroch
100 x 100
M4
Množstvo
4
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku zásahu elektrickým
prúdom.
24
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
Pripojenie a používanie počítača
Pred pripojením tohto produktu k iným zariadeniam skontrolujte nasledovné.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Kontrolné body pred pripojením
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku,
ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri
jednotlivých zariadeniach líšiť.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
――Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
RGB IN
1
Kábel D-SUB pripojte k portu RGB IN na zadnej strane zariadenia a portu RGB na počítači.
2
Napájací adaptér zapojte k produktu a do sieťovej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
3
Zmena vstupného zdroja na Analog pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG v prípade, že nie je zvolený
vstupný zdroj.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
25
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
HDMI IN
HDMI IN
1
Kábel HDMI pripojte k portu HDMI IN na zadnej strane zariadenia a portu HDMI na počítači.
1
Kábel HDMI-DVI pripojte k portu HDMI IN na zadnej strane zariadenia a portu DVI na počítači.
2
Napájací adaptér zapojte k produktu a do sieťovej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
2
Napájací adaptér zapojte k produktu a do sieťovej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
3
Zmena vstupného zdroja na HDMI pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG v prípade, že
3
Zmena vstupného zdroja na HDMI pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG v prípade, že
nie je zvolený vstupný zdroj.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
nie je zvolený vstupný zdroj.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
――Funkcia zvuku nie je podporovaná, ak je zdrojové zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI-DVI.
26
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie napájania
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Pripojenie napájania pomocou odpojiteľného napájacieho
adaptéra
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
DC 14V
HDMI IN
RGB IN
1
2
3
1
Výstupné zvukové zariadenie ako napríklad slúchadlá pripojte k portu
na výrobku.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
――Zvuk bude fungovať len ak sa používa kábel HDMI do HDMI.
1
Napájací kábel pripojte k napájaciemu adaptéru. Potom pripojte napájací adaptér k portu DC 14V
na zadnej strane výrobku.
2
Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3
Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
27
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
pre tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
1
Setup Guide
Kliknite na ovládač „Windows Driver“ prevzatý z webovej stránky.
Language
2
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
3
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
English
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Follow the above settings to set the resolution.
Current Resolution
****x****
Close
1
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA si zvoľte jazyk. Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo JOG.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
4
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
opätovnom zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
28
4. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
SAMSUNG MAGIC Bright
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre
prostredie, v ktorom sa výrobok používa.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
SAMSUNG
Presuňte sa na položku MAGIC
Bright pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
V režime PC
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie internetu.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch DVD.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Standard
Contrast
Cinema
Sharpness
Dynamic Contrast
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia kontrastu.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
29
V režime AV
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Standard
Contrast
Movie
Sharpness
Custom
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
MAGIC Upscale
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
Color
SAMSUNG
SAMSUNG
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť AV, položka MAGIC
Bright
má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete
aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše
osobné nastavenia obrazu.
Off
HDMI Black Level
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
30
Brightness
Konfigurácia funkcie Brightness
1
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
3
Presuňte sa na položku Brightness pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Brightness.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the
brightness level.
Values closer to 100
mean a brighter
screen.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
31
Contrast
Konfigurácia funkcie Contrast
1
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
SAMSUNG
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
3
Presuňte sa na položku Contrast pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Contrast.
5
Použije sa zvolená možnosť.
alebo Dynamic Contrast.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the contrast
level. Values closer
to 100 mean a
bigger light/dark
contrast.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
32
Sharpness
Konfigurácia funkcie Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
SAMSUNG
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema
alebo Dynamic Contrast.
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Upscale v režime Mode1
alebo Mode2.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the
sharpness of the
picture. Values
closer to 100 mean
a sharper image.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Sharpness pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Sharpness.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
33
Color
Konfigurácia funkcie Color
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše
zariadenie.
――Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
MAGICBright
SAMSUNG
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Color pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Configure color
settings.
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
Color
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú vyššiu intenzitu farby.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
-- Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
-- Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
-- Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
-- Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
-- Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
-- Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color Tone má štyri
nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
4
Presuňte sa na požadovanú možnosť pomocou tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho
realistickosť.
――Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia
MAGICBright
SAMSUNG
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Enhance picture
detail and
vividness.
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
Off
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
SAMSUNG
Presuňte sa na položku MAGIC
Upscale pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
4
Presuňte sa na požadovanú možnosť pomocou tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Mode1
Mode2
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
35
HDMI Black Level
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania
HDMI, v závislosti od druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť
k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/farieb, úrovne čiernej atď.). V
takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie kvality
obrazu.
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI
Black Level.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku HDMI Black Level pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Optimize HDMI
picture brightness
and contrast by
adjusting the black
level of the video
signal.
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P a 1080P.
Normal
Low
4
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
Color
SAMSUNG
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k poklesu kontrastu.
해제
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
36
Eye Saver Mode
Konfigurácia funkcie Eye Saver Mode
1
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
On
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na
výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka
Eye Saver Mode nastavená na možnosť „On“, úroveň modrého svetla s vlnovou
dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita obrazu potrebná
na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade
s požiadavkami štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
Picture
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Set to an optimum
picture quality
suitable for eye
relaxation.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Eye Saver Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Response Time
Picture Size
Wide
Screen Adjustment
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
37
Game Mode
Konfigurácia funkcie Game Mode
1
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry.
Optimizes image
settings for playing
games.
Eye Saver Mode
Game Mode
Off
Response Time
On
Picture Size
Always On
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej
konzoly, napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Picture
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
와이드
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Game Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
――Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game Mode sa nastaví na
možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.
――Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
Screen Adjustment
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
38
Response Time
Konfigurácie položky Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na
možnosť Standard alebo Faster.
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Accelerate the
panel response
rate to make video
appear more vivid
and natural.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Response Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Standard / Faster / Fastest
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
39
Picture Size
Zmena položky Picture Size
1
Zmeňte veľkosť obrazu.
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
V režime PC
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
Response Time
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Picture Size pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
40
V režime AV
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
Response Time
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
Picture Size
4:3
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI.
Screen Adjustment
16:9
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania (nie každý
Screen Fit
model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
AV.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
41
Screen Adjustment
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
――Dostupné len v režime Analog.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Picture Size v režime AV
1
nastavená na hodnotu Screen Fit.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v
režime AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky
Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6 úrovniach.
Screen Adjustment
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
2200
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Screen Adjustment pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
4
Presuňte sa na položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte
tlačidlo JOG.
0
5
Upravte položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA a potom stlačte
tlačidlo JOG.
Return
Screen Adjustment
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
50
6
Použije sa zvolená možnosť.
Move the image
displayed on the
screen up or down.
50
2200
0
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
42
Konfigurácia funkcie Coarse
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.
――Dostupné len v režime Analog.
1
Screen Adjustment
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
0
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Adjust the screen
frequency.
2200
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Screen Adjustment pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
4
Presuňte sa na položku Coarse pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Coarse.
6
Použije sa zvolená možnosť.
43
Konfigurácia funkcie Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.
――Dostupné len v režime Analog.
1
Screen Adjustment
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Fine-tune the
screen to get a vivid
picture.
2200
0
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Screen Adjustment pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
4
Presuňte sa na položku Fine pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Fine.
6
Použije sa zvolená možnosť.
44
5. kapitola
Koordinácia OSD
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Transparency
Zmena položky Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
OnScreen Display
Transparency
Off
Position
On
한국어
Configure the
transparency of the
menu windows.
Language
Display Time
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií výberom položky
2
Presuňte sa na položku OnScreen Display pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
zobrazte zodpovedajúcu obrazovku ponuky.
JOG.
3
Presuňte sa na položku Transparency pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off / On
20 sec
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
45
Position
Konfigurácia funkcie Position
H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
Position
H-Position
100
V-Position
0
Move the menu
position to the left
or right.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku OnScreen Display pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
Return
3
Presuňte sa na položku Position pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte
tlačidlo JOG.
Position
H-Position
100
V-Position
0
Move the menu
position up or
down.
5
Upravte položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA a potom stlačte
tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
46
Language
Konfigurácia funkcie Language
Nastavte jazyk ponuky.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku OnScreen Display pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
OnScreen Display
On
Transparency
Set the menu
language.
Position
Language
Deutsch
Display Time
English
Español
3
Presuňte sa na položku Language pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Français
Italiano
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
47
Display Time
Konfigurácia funkcie Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak
sa počas určitého času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka
OSD prestane zobrazovať.
OnScreen Display
On
Transparency
Position
Language
Display Time
Set how long the
menu window will
remain on screen
for when it is not in
use.
5 sec
10 sec
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií výberom položky
2
Presuňte sa na položku OnScreen Display pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
zobrazte zodpovedajúcu obrazovku ponuky.
JOG.
3
Presuňte sa na položku Display Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
20 sec
200 sec
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
48
6. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Eco Saving Plus
Konfigurácia funkcie Eco Saving Plus
Funkcia Eco Saving Plus znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu
využívaného panelom monitora.
SAMSUNG
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Dynamic
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Eco Saving Plus pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
System
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
Source Detection
High
Adjust the power
consumption of
the product to save
energy.
•• Low: Spotreba energie sa zníži o 25% v porovnaní s predvoleným nastavením.
•• High: Spotreba energie sa zníži o 50% v porovnaní s predvoleným nastavením.
Key Repeat Time
Power LED On
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
Stand-by
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Reset All
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
49
Off Timer
Konfigurácia funkcie Off Timer
1
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
System
Off
Eco Saving Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Off Timer pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.
•• On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Stand-by
Power LED On
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Reset All
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
Off Timer
Off Timer
해제
Off
Turn Off After
동작
On
Enable or disable
the Off Timer.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
50
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn
off after a certain
time period.
Konfigurácia funkcie Turn Off After
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Off Timer pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Turn Off After pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Turn Off After.
6
Použije sa zvolená možnosť.
――Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok automaticky vypne.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa automaticky aktivovala 4
hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite
System a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
na položky MENU
51
――Táto funkcia nepodporuje režim Analog.
PC/AV Mode
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor v režime HDMI a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa aktivuje režim úspory energie,
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom vyberte ikonu
PC alebo AV.
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
System
Eco Saving Plus
Off
Set to AV to enlarge
the picture.
Konfigurácia funkcie PC/AV Mode
1
Off Timer
. Môžete si zvoliť z možností
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Reset All
Return
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PC/AV Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku HDMI pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
PC/AV Mode
HDMI
PC
AV
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
5
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
52
Source Detection
Konfigurácia funkcie Source Detection
1
Slúži na aktivovanie položky Source Detection.
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
System
Eco Saving Plus
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Source Detection pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Manual
•• Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.
•• Manual; Vyberte vstupný zdroj ručne.
Power LED On
Reset All
Return
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
53
Key Repeat Time
Konfigurácia funkcie Key Repeat Time
1
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
Off
Off Timer
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
System
Eco Saving Plus
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Key Repeat Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo
JOG.
PC/AV Mode
Source Detection
Acceleration
Key Repeat Time
1 sec
자동
Power LED On
2 sec
수동
Reset All
No Repeat
•• Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení tlačidlo zareaguje
len raz.
Return
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
54
Power LED On
Konfigurácia funkcie Power LED On
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED
napájania, ktorý sa nachádza v dolnej časti výrobku.
System
Eco Saving Plus
Off
Set the status of the
power LED.
Off Timer
Reset All
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Power LED On pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
Auto
Source Detection
Power LED On
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
PC/AV Mode
Key Repeat Time
1
Working
Stand-by
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Return
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
55
Reset All
Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
1
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
System
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Stand-by
Power LED On
Reset All
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku System pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Reset All pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Image Size
Return
All the menu settings will be reset to default.
Are you sure you want to reset?
Yes
No
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
56
7. kapitola
Ponuka Information a ďalšie možnosti
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Information
Zobrazenie položky Information
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
Picture
OnScreen Display
System
Information
1
Information
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR položku
. Následne
stlačte tlačidlo JOG.
LS********/**
S/N:***************
2
Analog
**kHz **Hz PP
****x****
Presuňte sa na položku Information pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa aktuálny vstupný zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
LS********/**
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz PP
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
57
Konfigurácia položiek Brightness,
Contrast a Sharpness z úvodnej
obrazovky
Brightness
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
Upravte položku Brightness, Contrast a Sharpness pohybom tlačidla JOG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Sharpness
Brightness
Contrast
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
100
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
Sharpness
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
SAMSUNG
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode alebo MAGIC
Upscale.
1
Pri ovládaní NAHOR/NADOL tlačidla JOG sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
2
Pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG sa presuňte na položky Brightness
3
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA upravte nastavenie položky Brightness, Contrast alebo Sharpness.
Contrast
Sharpness.
58
Konfigurácia funkcie Volume na
úvodnej obrazovke
Volume
1
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Volume.
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť stíšenie alebo
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom
tlačidla JOG vľavo alebo vpravo.
Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
50
Volume
Mute
Mute
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť vstupného zariadenia na
minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti (DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom signáli,
zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG presuňte zvýraznenie
nadol.
Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a potom zvýšte alebo znížte nastavenie
Volume.
59
8. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Inštalácia softvéru
1
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej
stránky spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
2
Vyberte program nastavenia Easy Setting Box.
3
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo Next.
4
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu (Easy Setting Box)
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky:
Operačný systém
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Hardvér
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov
o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte možnosť Nastavenia/Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na
položku Pridať alebo odstrániť programy.
Zo zoznamu programov vyberte položku Easy Setting Box a kliknite na tlačidlo Pridať/odstráni.
60
9. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung
Pred zavolaním do strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung otestujte váš
produkt nasledovne. Ak problém pretrváva,
kontaktujte stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte
počítačový systém, video ovládač a kábel.
Testovanie produktu
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču, vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
Vypnite počítač a aj produkt.
2
Odpojte kábel od výrobku.
3
Zapne výrobok.
4
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka štandardných signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum
Mode.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení výrobku alebo počítačového systému.
61
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Problémy
Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a
k počítaču, na všetkých štyroch stranách obrazovky sa
nachádzajú voľné miesta.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti obrazovky,
aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
Problém obrazovky
Problémy
Riešenia
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií
v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.70).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
62
Problémy
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Riešenia
Upravte Coarse a Fine.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.70)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED
bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Text je neostrý.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10):
Prejdite na položky Ovládací panel Písma Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie
položky Zapnúť technológiu ClearType.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť
to, že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
63
Problém zvuku
Problémy
Nepočuť žiadny zvuk.
Riešenia
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte
vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI.
Problém zdrojového zariadenia
Problémy
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Riešenia
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
――V závislosti od pozorovacieho uhla používateľa môžu byť v ráme výrobku viditeľné svetlá LED. Ich svetlo je pre ľudí neškodné a nemá vplyv na vlastnosti ani výkon
výrobku. Používanie výrobku je bezpečné.
64
Otázky a odpovede
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v
používateľskej príručke k počítaču alebo
grafickej karte.
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel Vzhľad a témy Obrazovka Nastavenie
Rozšírené Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
•• Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel Display Settings Advanced
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke
Nastavenie monitora.
•• Windows Vista: Prejdite do položky Control Panel Appearance and Personalization
Personalization Display Settings Advanced Settings Monitor a nastavte možnosť
Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel Vzhľad a prispôsobenie Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky Rozšírené nastavenie Monitor a upravte položku Frekvencia
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie Ovládací panel Vzhľad a
prispôsobenie Obrazovka Rozlíšenie obrazovky Rozšírené nastavenie Monitor
a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia Systém Zobrazovacie zariadenie
Rozšírené nastavenia zobrazenia Vlastnosti grafického adaptéra Monitor a upravte
položku Frekvencia obnovovania obrazovky v časti Nastavenie monitora.
65
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď
•• Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
nastavte rozlíšenie.
Vzhľad a témy
•• Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
nastavte.
Displej
Displej
Nastavenia a
Nastavenia a rozlíšenie
•• Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie Ovládací panel
prispôsobenie Displej Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia Systém
Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
Displej
Vzhľad a
Zobrazovacie zariadenie
•• Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel Vzhľad a témy
Displej Nastavenia šetriča obrazovky Možnosti napájania alebo v BIOS SETUP v
počítači.
•• Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel Displej
Nastavenia šetriča obrazovky Možnosti napájania alebo v BIOS SETUP v počítači.
•• Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel Vzhľad a
prispôsobenie Prispôsobenie Nastavenia šetriča obrazovky Možnosti napájania
alebo v BIOS SETUP v počítači.
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
prispôsobenie Prispôsobenie Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.
Vzhľad a
Možnosti napájania
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
Ovládací panel Vzhľad a prispôsobenie Prispôsobiť Nastavenie šetriča obrazovky
Možnosti napájania alebo BIOS SETUP (Nastavenie Biosu) na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie Prispôsobiť
Obrazovka uzamknutia Nastavenie časového limitu obrazovky Napájanie a spánok
alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
66
10. kapitola
Technické údaje
-
Všeobecné
Veľkosť
Názov modelu
Panel
-
Oblasť zobrazenia
H
S24E500C
Veľkosť
Trieda 24 (23,5 palcov / 59 cm)
Trieda 27 (27 palcov / 68 cm)
Oblasť zobrazenia
521,39 mm (H) x 293,28 mm (V)
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Odstup pixlov
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
547,6 x 323,4 x 57,0 mm / 3,3 kg
623,2 x 365,7 x 59,9 mm / 4,91 kg
547,6 x 417 x 181,6 mm / 3,91 kg
623,2 x 463,0 x 181,6 mm / 5,52 kg
Rozmery (Š x V x H)/Hmotnosť Bez stojana
V
-
S27E500C
So stojanom
Maximálne vzorkovanie
148,5 MHz (HDMI)
Prívod energie
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže
odlišovať.
Signálové konektory
D-SUB, HDMI
Rozmery (Š x V x H)
H
V
Š
67
Názov modelu
Okolité podmienky
S24E500C
Prevádzka
S27E500C
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a
počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
68
Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu
nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory
energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.
Šetrič energie
Normálna prevádzka Testovacie
podmienky v režime
Energy Star
Indikátor napájania
Vypnuté
Vypnuté
Bliká
Zapnuté
S24E500C
Bežne 25 W
Bežne 22 W
Bežne 0,3 W
Menej ako 0,3 W
S27E500C
Bežne 35 W
Bežne 28 W
Príkon
Režim úspory
energie
Vypnutie napájania
(Tlačidlo napájania)
――Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení.
――ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného prostredia USA. Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou
uvedenou v aktuálnej norme Energy Star®.
――Funkcia SOG (Sync On Green) nie je podporovaná.
――Odpojte napájací kábel, aby ste úplne vypli spotrebu energie. Napájací kábel odpojte, ak produkt nebudete používať dlhšiu domu (počas dovolenky a pod.)
69
Tabuľka štandardných signálových režimov
-- Tento produkt môžete pre každú veľkosť
obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam
panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa
tak dosiahla optimálna kvalita obrazu.
Používanie iného ako stanoveného
rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu. Ak tomu
chcete zabrániť, odporúčame vám
vybrať optimálne rozlíšenie stanovené
pre váš výrobok.
-- Frekvenciu skontrolujte, keď monitor
CDT (pripojený k počítaču) vymieňate
za monitor LCD. Ak monitor LCD
nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu
zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT
predtým, ako ho vymeníte za monitor
LCD.
Názov modelu
Synchronizácia
Rozlíšenie
S24E500C / S27E500C
Horizontálna frekvencia
30 – 81 kHz
Vertikálna frekvencia
56 – 70 Hz
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi
štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a
použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
70
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
-- Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného
riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku
sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená
hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva
horizontálna frekvencia. Horizontálna
frekvencia sa meria v kHz.
-- Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok
mnohokrát za sekundu je možné
zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako
„vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia
frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
71
11. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika
v nasledujúcich prípadoch.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
Nejde o poruchu výrobku
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
72
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr.
nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo
by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
73
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na
obrazovke)____ Zobrazenie ponuky
na obrazovke (OSD) umožňuje podľa
potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality
obrazu. Pomocou ponúk zobrazených
na obrazovke možno zmeniť jas
obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné
nastavenia.
Nastavenie hodnoty gama____
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť
stupnicu šedej, ktorá predstavuje
stredné odtiene na obrazovke. Pri
nastavení jasu sa zmení jas celej
obrazovky, pri nastavení hodnoty gama
sa zmení len jas stredných odtieňov.
Stupnica šedej____ Stupnica označuje
úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú
variácie zmeny farieb medzi tmavšími
a svetlejšími oblasťami na obrazovke.
Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené
prostredníctvom zmien čiernej a bielej
farby a stupnica šedej sa vzťahuje
na oblasť stredných odtieňov medzi
čiernou a bielou farbou. Zmenou
stupnice šedej prostredníctvom
nastavenia hodnoty gama sa zmení jas
stredných odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia____
Snímkovacia frekvencia, resp.
obnovovacia frekvencia, označuje
frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu
obrazovky sa prenášajú obrazové údaje,
pomocou ktorých sa zobrazuje obraz,
hoci toto obnovovanie nie je voľným
okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia
frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz).
Snímkovacia frekvencia 60 Hz znamená,
že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát
za sekundu. Snímkovacia frekvencia
obrazovky závisí od výkonu grafickej
karty v počítači a od monitora.
Odstup bodov____ Výrobok
a obrazovka sa skladajú z červených,
zelených a modrých bodov.
Menšia vzdialenosť medzi bodmi
vytvára vyššie rozlíšenie. Odstup
bodov označuje vzdialenosť medzi
najkratšou vzdialenosťou medzi bodmi
tej istej farby. Odstup bodov sa meria v
milimetroch.
Horizontálna frekvencia____ Znaky
alebo obrázky zobrazené na obrazovke
monitora sa skladajú z veľkého
množstva bodov (pixelov). Pixely sa
prenášajú po horizontálnych riadkoch
a ich vertikálnym usporiadaním sa
vytvára obraz. Horizontálne frekvencia
sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva,
koľkokrát za sekundu sa horizontálne
riadky prenesú a zobrazia na obrazovke
monitora. Horizontálna frekvencia
85 znamená, že horizontálne riadky
vytvárajúce obraz sa prenesú 85000 krát
za sekundu, a udáva sa ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia____ Obraz je
zložený z množstva horizontálnych
riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria
v hertzoch (Hz) a vyjadruje, koľkokrát
za sekundu možno vytvoriť obraz
pomocou týchto horizontálnych
riadkov. Vertikálna frekvencia 60
znamená, že obraz sa prenesie 60 krát
za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“
a má vplyv na blikanie obrazovky.
Plug & Play____ Funkcia Plug &
Play umožňuje automatickú výmenu
informácií medzi monitorom a
počítačom na vytvorenie optimálneho
zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug &
Play používa monitor VESA DDC
(medzinárodná norma).
Rozlíšenie____ Rozlíšenie predstavuje
počet pixelov v horizontálnom a
vertikálnom smere, ktoré vytvárajú
obraz na obrazovke. Predstavuje úroveň
zobrazovania detailov. Pri vyššom
rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac
informácií, čo je vhodné pri vykonávaní
viacerých úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080
obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom
smere (horizontálne rozlíšenie) a
1080 vertikálnych riadkov (vertikálne
rozlíšenie).
74
Download PDF

advertising