Samsung | S24H850QFU | Samsung 24'' Business monitor SH850 Používateľská príručka

Používateľská príručka
S*H85*
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
••
Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
‒‒ (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
‒‒ (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
••
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Symboly
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
4
4
5
5
6
7
Prípravy
Diely
9
Ovládací panel
9
Sprievodca smerovými klávesmi
10
Sprievodca klávesmi funkcií
11
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Eye Saver
13
Mode
Zmena nastavenia Volume
13
Zadná strana
14
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
15
Otáčanie obrazovky monitora
15
Zámka proti odcudzeniu
16
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania
monitora
16
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na
pracovný stôl (S24H850QF*)
17
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na
pracovný stôl (S27H850QF*)
18
Inštalácia
Upevnenie stojana (S24H850QF*)
19
19
Upevnenie stojana (S27H850QF*)
Odstránenie stojanu (S24H850QF*)
Odstránenie stojanu (S27H850QF*)
20
21
22
Pripojenie a používanie
zdrojového zariadenia
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
32
Brightness
33
Contrast
33
Sharpness
33
Color
33
Pred inštaláciou monitora si prečítajte tieto
informácie.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
34
Pripojenie a používanie počítača
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla USB Type-C
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie slúchadiel
23
23
24
24
25
25
HDMI Black Level
34
Eye Saver Mode
34
Game Mode
34
Response Time
34
Pripojenie externého monitora
Pripojenie pomocou kábla DP
25
25
Picture Size
35
Screen Adjustment
35
Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB HUB26
Pripojenie počítača k produktu
26
Používanie výrobku v režime USB HUB
26
Manažment pripojených káblov (S24H850QF*) 28
Manažment pripojených káblov (S27H850QF*)29
Pripojenie napájania
30
Správna poloha pri používaní výrobku
31
Inštalácia ovládača
31
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
31
Konfigurácia nastavení PIP/PBP
PIP/PBP Mode
36
Size
37
Position
37
Sound Source
37
Source
38
Picture Size
38
2
Obsah
Contrast
39
Úprava nastavení OSD
(zobrazenie na obrazovke)
Transparency
40
Language
40
Display Time
40
Nastavenie a vynulovanie
Inštalácia softvéru
Príloha
Easy Setting Box
49
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu 49
Systémové požiadavky:
49
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté
zákazníkom)
56
Nejde o poruchu výrobku
56
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka 56
Iné
56
Sprievodca riešením problémov
Extended warranty
57
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
50
Testovanie produktu
50
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
50
Skontrolujte nasledovné.
50
DisplayPort Ver.
41
DP OUT
Implementácia funkcie DP OUT (MST/SST)
42
42
FreeSync
45
Technické údaje
Smart ECO Saving
47
Všeobecné
53
Off Timer Plus
47
Tabuľka štandardných signálových režimov
54
PC/AV Mode
47
Source Detection
48
Key Repeat Time
48
Power LED On
48
Reset All
48
Information
48
Otázky a odpovede
52
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného
alebo väčšieho priestoru.
Upozornenie
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT. (ALEBO ZADNÚ
STRANU)
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU
BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
10 cm
10 cm
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM –
NEOTVÁRAŤ
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM
ODBORNÍKOM.
10 cm
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri
výrobku.
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
Symboly
Výstraha
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Na obrazovku monitora netlačte rukami ani inými predmetmi. Hrozí riziko poškodenia obrazovky.
4
Čistenie
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
1 Vypnite výrobok a počítač.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
2 Odpojte napájací kábel od výrobku.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom.
3 Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
‒‒ Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
‒‒ Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
4 Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju
vyžmýkajte.
5 Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6 Zapnite výrobok a počítač.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod
ťažkým predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
Upozornenie
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací
kábel nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
‒‒ Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy
alebo skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
‒‒ Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
‒‒ Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený
povrch a pod.)
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
‒‒ Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky
vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného
prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude
výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu
výrobku.
‒‒ Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
‒‒ Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Chráňte výrobok
pred znečistením olejom. Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti
sporáka.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
‒‒ Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové
predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
‒‒ Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
‒‒ Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky,
sladkosti a pod.).
‒‒ Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú
dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež
okamžite vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
‒‒ Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie
zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
‒‒ Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič
obrazovky s pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
‒‒ Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
‒‒ Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť alebo sa
pozerajte na vzdialené predmety.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
‒‒ Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
‒‒ Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
8
2. kapitola
Prípravy
Diely
Ikony
Popis
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
Tlačidlo JOG
Ovládací panel
možno použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo ako
tlačidlo Enter.
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Indikátor LED napájania
Tlačidlo JOG
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo
NAHOR
•• Režim úspory energie: Bliká
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť príslušnou
úpravou v ponuke. (System
DOPRAVA
DOĽAVA
Indikátor LEDnapájania
STLAČENIE(ENTER)
Power LED On) Skutočné modely
nemusia mať túto funkciu z dôvodu funkčných variácií.
Sprievodca klávesmi funkcií
NADOL
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca
klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo
modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Return
Sprievodca klávesmi funkcií
9
Sprievodca smerovými klávesmi
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka monitora, zmení sa rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
――Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Nastavte položky Volume.
••
: Sprievodca klávesmi funkcií.
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Return
Ikony
Popis
Výberom ikony
správa.
Výber ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.
Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10 sekúnd.
――Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a Contrast. Funkcia PIP/PBP je dostupná.
Funkcia Eye Saver Mode je dostupná. Je možné zobraziť položku Information.
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačte toto tlačidlo, ak je potrebné vykonať konfiguráciu nastavení pre funkciu PIP/PBP.
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez signálu
NAHOR
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutie
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
Akcia
NAHOR/NADOL
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia
hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
12
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Eye Saver Mode
Zmena nastavenia Volume
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Eye Saver Mode môžete nastaviť
pohybom tlačidla JOG nahor alebo nadol.
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG vľavo alebo
vpravo.
Contrast
50
Volume
Off
Eye Saver Mode
Mute
Brightness
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Eye Saver Mode
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Brightness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť
stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť
vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti
(DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom
signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG
presuňte zvýraznenie nadol. Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume
a potom zvýšte alebo znížte nastavenie Volume.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size
nastavená na možnosť
(režim PBP).
13
Zadná strana
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Port
Popis
Pripojte sieťový kábel monitora k POWER IN portu v zadnej časti výrobku.
DP OUT
HDMI IN
DP IN
Slúži na pripojenie k inému výrobku prostredníctvom kábla DP.
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla USB Type-C. Kompatibilné s káblom rozhrania USB verzie
3.0 alebo nižšej.
Pripojte k zariadeniu USB.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad slúchadlám.
14
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Otáčanie obrazovky monitora
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
――Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Upravte obrazovku podľa smeru šípky.
•• Otočte obrazovku v smere hodinových ručičiek až kým sa nedostane celkom do vertikálnej polohy
voči povrchu stola.
•• Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
•• Monitor sa môže poškodiť, ak otočíte obrazovku bez naklonenia alebo proti smeru hodinových
ručičiek.
•• Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.
•• Pri nastavovaní výšky stojana môžete počuť zvuk. Príčinou vzniku tohto zvuku je guľôčka, ktorá sa
posúva vo vnútri stojana pri nastavovaní výšky stojana. Tento zvuk je normálny a nepredstavuje
poruchu výrobku.
15
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania monitora
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v
používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
•• Netlačte priamo na obrazovku.
•• Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
•• Pri premiestňovaní monitora nedržte
obrazovku.
1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
•• Pri premiestňovaní držte monitor za dolné
rohy alebo okraj.
••
3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.
‒‒ Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
‒‒ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
‒‒ Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
16
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na
pracovný stôl (S24H850QF*)
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
1
2
A
•• Poznámky
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej
sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
3
4
B
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom vo vašej krajine.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
Jednotky: mm
Názov modelu
Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
Konzola držiaka na stenu (možnosť)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave
držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
S24H850QF*
Špecifikácie pre otvory skrutiek Štandardná skrutka
podľa normy VESA (A * B) v
milimetroch
100,0 x 100,0
Φ 4,0 mm, stúpanie 0,7 * dĺžka
10,0 mm
Množstvo
4 ks
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom.
17
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na
pracovný stôl (S27H850QF*)
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
1
2
A
•• Poznámky
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej
sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
3
4
B
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom vo vašej krajine.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
Jednotky: mm
Názov modelu
Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
Konzola držiaka na stenu (možnosť)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave
držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
S27H850QF*
Špecifikácie pre otvory skrutiek Štandardná skrutka
podľa normy VESA (A * B) v
milimetroch
100,0 x 100,0
Φ 4,0 mm, stúpanie 0,7 * dĺžka
10,0 mm
Množstvo
4 ks
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom.
18
Inštalácia
Upevnenie stojana (S24H850QF*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je
to znázornené na obrázku. Úplne otočte pripájacou
skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa
úplne upevnila.
2
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok
smerom nadol na polystyrén podľa znázornenia na
obrázku.
3
4
Umiestnite krk stojana na displej podľa znázornenia Otočte krk stojana displeja o 90° v smere
na obrázku. Pri umiestnení krku stojana sa uistite, hodinových ručičiek, čím zabezpečíte, že sa krk
či je možné vložiť vystúpené tlačidlo na displeji do stojana dostane do správnej polohy.
drážky na krku stojana.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú
podložku na sedenie.
5
Zostavenie stojana je dokončené.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
19
Upevnenie stojana (S27H850QF*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
Do stojanu vložte konektor stojanu v smere, ako je
to znázornené na obrázku. Úplne otočte pripájacou
skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa
úplne upevnila.
2
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok
smerom nadol na polystyrén podľa znázornenia na
obrázku.
3
4
Umiestnite krk stojana na displej podľa znázornenia Otočte krk stojana displeja o 90° v smere
na obrázku. Pri umiestnení krku stojana sa uistite, hodinových ručičiek, čím zabezpečíte, že sa krk
či je možné vložiť vystúpené tlačidlo na displeji do stojana dostane do správnej polohy.
drážky na krku stojana.
Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite hrubú
podložku na sedenie.
5
Zostavenie stojana je dokončené.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
20
Odstránenie stojanu (S24H850QF*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
2
Umiestnite výrobok na čistú a rovnú plochu podľa
znázornenia na obrázku. Zatlačte západku nahor a
podržte. Otočte krk stojana displeja o 10° proti smeru
hodinových ručičiek.
Nadvihnutím krku stojana v smere šípky ho oddeľte od
displeja.
- Upozornenie
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
3
Odskrutkujte pripájaciu skrutku na spodnej strane
základne stojana a potom demontujte krk stojana zo
základne stojana potiahnutím v smere šípky podľa
znázornenia na obrázku.
21
Odstránenie stojanu (S27H850QF*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
1
2
Umiestnite výrobok na čistú a rovnú plochu podľa
znázornenia na obrázku. Zatlačte západku nahor a
podržte. Otočte krk stojana displeja o 10° proti smeru
hodinových ručičiek.
Nadvihnutím krku stojana v smere šípky ho oddeľte od
displeja.
- Upozornenie
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
3
Odskrutkujte pripájaciu skrutku na spodnej strane
základne stojana a potom demontujte krk stojana zo
základne stojana potiahnutím v smere šípky podľa
znázornenia na obrázku.
22
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred inštaláciou monitora si prečítajte tieto
informácie.
1 Skontrolujte tvary oboch koncov káblov dodaných s monitorom a skontrolujte tvary a umiestnenia
zodpovedajúcich portov na monitore a externých zariadeniach.
2 Pred pripojením signálových káblov odpojte od elektrickej zásuvky napájacie káble monitora a
externých zariadení, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia skratom alebo prekročením prúdového
odberu.
3 Po pripojení všetkých signálových káblov zapojte do elektrickej zásuvky napájacie káble monitora a
externých zariadení.
4 Skôr ako začnete nainštalovaný monitor používať, prečítajte si používateľskú príručku a oboznámte
sa funkciami monitora, upozorneniami a správnym spôsobom používania.
Pripojenie a používanie počítača
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Skontrolujte, či napájacie káble monitora a externých zariadení, napríklad počítačov alebo
externých prijímačov, nie sú zapojené do elektrickej zásuvky.
HDMI IN
――Ak chcete zobraziť rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz, použite kábel HDMI, ktorý podporuje rozlíšenie 2560 x
1440 pri 60 Hz. Uistite sa, že grafická karta zdroja HDMI podporuje rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz.
――Pri pripojení kábla HDMI použite kábel dodaný so súčasťami monitora. Ak použijete iný kábel HDMI, než aký
dodala spoločnosť Samsung, môže sa znížiť kvalita obrazu.
23
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Skontrolujte, či napájacie káble monitora a externých zariadení, napríklad počítačov alebo
externých prijímačov, nie sú zapojené do elektrickej zásuvky.
Pripojenie pomocou kábla USB Type-C
Skontrolujte, či napájacie káble monitora a externých zariadení, napríklad počítačov alebo
externých prijímačov, nie sú zapojené do elektrickej zásuvky.
HDMI IN
――Funkcia zvuku nie je podporovaná, ak je zdrojové zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI-DVI.
――Pri použití kábla HDMI-DVI nemusí byť k dispozícii optimálne rozlíšenie.
――Ak zariadenie používa na výstup signálov do monitora kábel s rozhraním USB Type-C a zobrazenie na
obrazovke nie je normálne, zmeňte výstupný režim portu DP OUT (prepínajte medzi nastavením USB TypeC:MST a USB Type-C:SST).
Podľa špecifikácie USB Power Delivery 2.0 týkajúcej sa napájania prostredníctvom rozhrania USB
môžete pomocou nášho výrobku nabíjať prenosný počítač, ak ho pripojíte v nášmu výrobku pomocou
kábla USB Type-C.
――Maximálny podporovaný výkon pri nabíjaní je 45 W. Rýchlosť nabíjania sa môže líšiť v závislosti od
prenosného počítača pripojeného k nášmu výrobku.
――Keďže medzi prenosnými počítačmi s portom USB Type-C, ktoré boli uvedené na trh, existujú značné
odlišnosti, nedokážeme zaručiť, že pomocou nášho výrobku bude možné nabíjať všetky typy prenosných
počítačov s portom USB Type-C.
――Uistite sa, že kábel USB Type-C je v súlade so špecifikáciou USB PD. V opačnom prípade môže dôjsť k
poškodeniu zariadení. Odporúča sa používať kábel značky Samsung.
24
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie externého monitora
Skontrolujte, či napájacie káble monitora a externých zariadení, napríklad počítačov alebo
externých prijímačov, nie sú zapojené do elektrickej zásuvky.
Pripojenie pomocou kábla DP
DP OUT
――Ak chcete zobraziť rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz, použite kábel DP, ktorý podporuje rozlíšenie 2560 x
1440 pri 60 Hz. Uistite sa, že grafická karta zdroja DP podporuje rozlíšenie 2560 x 1440 pri 60 Hz.
――Odporúča sa používať kábel DP kratší ako 1,5 m. Použitie kábla s dĺžkou presahujúcou 1,5 m môže mať vplyv
na kvalitu obrazu.
Pripojenie slúchadiel
25
Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB
HUB
Pripojenie počítača k produktu
――Po pripojení k počítaču pomocou kábla USB Type-C môže výrobok pracovať ako rozbočovač (HUB). Zdrojové
Používanie výrobku v režime USB HUB
Pri používaní výrobku ako rozbočovača môžete k výrobku súčasne pripojiť a používať rozličné zdrojové
zariadenia.
Počítač neumožňuje súčasné pripojenie k viacerým zdrojovým zariadeniam, pretože má obmedzený
počet dostupných vstupno-výstupných konektorov. Pri použití funkcie rozbočovača (HUB) na výrobku
sa zlepší efektivita práce, pretože budete môcť súčasne pripojiť viacero zdrojových zariadení ku
konektorom USB na výrobku bez toho, aby ste ich pripojili k počítaču.
zariadenie môžete pripojiť priamo k výrobku a ovládať ho z výrobku bez potreby pripojenia zariadenia k
počítaču.
Ak chcete výrobok používať ako rozbočovač USB, pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB Type-C.
Ak sú k počítaču pripojené viaceré zdrojové zariadenia, množstvo káblov okolo počítača pôsobí
neusporiadane. Pripojením zariadení priamo k tomuto výrobku sa tento problém odstráni.
Keď je výrobok pripojený k počítaču, môžete k nemu pripojiť mobilné zariadenia, napríklad prehrávač
MP3 alebo smartfón. Budete tak môcť ovládať toto zariadenie z počítača, alebo nabíjať batériu
zariadenia.
――Rýchlosť čítania/zápisu ovplyvňuje zariadenie USB aj počítač.
――Tento výrobok nepodporuje prehrávanie médií. Ak potrebujete prehrať súbor v zariadení USB, pripojte
výrobok k počítaču ako rozbočovač a prehrajte súbor pomocou počítača.
――V prípade problémov súvisiacich s rozhraním USB, ktoré sú spôsobené operačným systémom, ovládačmi
alebo softvérom, sa obráťte na príslušných dodávateľov.
――Keďže sa na trh uvádzajú rozličné zariadenia USB, nedokážeme zaručiť, že naše výrobky budú kompatibilné
so všetkými zariadeniami USB.
26
――V prípade externého pevného disku (HDD) na ukladanie údajov, ktorý vyžaduje externé napájanie, je
potrebné pripojiť ho k napájaciemu zdroju.
――Nabíjanie batérie je možné v režime úspory energie, nie je však možné, keď je výrobok vypnutý.
――Nabíjanie zariadenia USB nie je možné, ak je napájací kábel odpojený zo sieťovej zásuvky.
――Zariadenie USB je potrebné zakúpiť samostatne.
27
Manažment pripojených káblov (S24H850QF*)
1
Zostavenie stojana je dokončené.
2
Otočte zariadenie do najvyššej vertikálnej polohy.
3
Pripojte káble k správnym portom a potom veďte
každý z týchto dvoch káblov cez jednu zo strán
KÁBLOVÉHO KRYTU STOJANA podľa znázornenia
na obrázku.
4
Otočte zariadenie do horizontálnej polohy.
5
Zostavenie je dokončené.
28
Manažment pripojených káblov (S27H850QF*)
1
Nakloňte displej podľa znázornenia na obrázku.
5
Veďte každý z týchto dvoch káblov cez jednu
zo strán KÁBLOVÉHO KRYTU STOJANA podľa
znázornenia na obrázku.
2
Otočte zariadenie do najvyššej vertikálnej
polohy.
6
Otočte zariadenie do horizontálnej polohy.
3
Pripojte príslušné káble.
4
4
Usporiadajte káble do drážky v ZADNEJ ČASTI
KRYTU a potom pripevnite SPODOK ZADNEJ
ČASTI KRYTU. Pri pripájaní SPODKU ZADNEJ
ČASTI KRYTU najskôr nasmerujte šesť rebier
SPODKU ZADNEJ ČASTI KRYTU do spodných
otvorov v ZADNEJ ČASTI KRYTU.
7
Zostavenie je dokončené.
29
Pripojenie napájania
POWER IN
Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu POWER IN na
samotnom zariadení.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
30
Správna poloha pri používaní výrobku
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre
tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho
rozlíšenia.
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali
pozerať mierne smerom nadol.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
•• Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
•• Vykonávajte očné cvičenia alebo často žmurkajte, aby ste predišli únave očí.
31
4. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
V režime PC
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa
výrobok používa.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Smart ECO Saving.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia
kontrastu.
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je nastavený na
SAMSUNG
Bright má štyri nastavenia farby teploty (Dynamic, Standard, Movie a Custom).
AV, položka MAGIC
Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom,
automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
32
Brightness
Color
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Smart ECO Saving.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size
nastavená na možnosť
MAGIC
(režim PBP).
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
‒‒ Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
‒‒ Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP/USB Type-C a režim PC/AV Mode je nastavený na AV,
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Upscale v režime Mode1 alebo Mode2.
položka Color Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť
„On“, úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita
obrazu potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami
štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNG Bright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
HDMI Black Level
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Game Mode
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry.
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu.
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad
PlayStation™ alebo Xbox™.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Smart ECO Saving.
――Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game Mode sa
nastaví na možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.
――Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
――Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P a 1080P.
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
――Ak neprehrávate videá ani nehráte hry, použite režim Standard.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size
nastavená na možnosť
/
(režim PIP).
34
Picture Size
Screen Adjustment
Zmeňte veľkosť obrazu.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Screen Fit v režime AV nastavená na hodnotu Picture Size.
――Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka Size
nastavená na možnosť
(režim PBP).
――Táto možnosť nie je dostupná, keď je zapnutá funkcia FreeSync.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor
je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6
úrovniach.
V režime PC
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP/USB Type-C a položka PC/AV
Mode je nastavená na možnosť AV.
35
5. kapitola
Konfigurácia nastavení PIP/PBP
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
PIP/PBP Mode
Funkciu PIP/PBP Mode môžete zapnúť alebo vypnúť.
Funkcia PIP (obraz v obraze) rozdelí obrazovku na dve časti. Jedno zdrojové zariadenie sa zobrazuje na
hlavnej obrazovke a zároveň sa vo vloženom okne zobrazuje ďalšie zdrojové zariadenie.
Funkcia PBP (obraz vedľa obrazu) rozdeľuje obrazovku na polovicu a zobrazuje výstup z dvoch rôznych
zdrojov súčasne na ľavej a pravej polovici obrazovky.
――Režim PIP/PBP je kompatibilný so systémami Windows 7, Windows 8 a Windows 10.
――Funkcia PIP/PBP možno nebude dostupná v závislosti od technických údajov použitej grafickej karty. Ak
je obrazovka v režime PIP/PBP po zvolení optimálneho režimu prázdna, v počítači prejdite na položku
Ovládací panel → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky a kliknite na položku Zistiť. (Pokyny sú založené na
operačnom systéme Windows 7.) Ak je obrazovka po nastavení optimálneho rozlíšenia prázdna, rozlíšenie
zmeňte na 1280 x 1024.
――Obrazovka môže krátko blikať alebo sa obraz môže zobraziť s oneskorením, keď zapnete alebo vypnete
funkciu PIP/PBP alebo keď zmeníte veľkosť obrazovky pri aktivovanej funkcii PIP/PBP.
Zvyčajne sa to môže stať pri pripojení počítača a monitora k dvom alebo viacerým vstupným zdrojom.
Nesúvisí to s funkčnosťou monitora.
Tento jav je spôsobený hlavne oneskorením video signálov pri prenose do monitora v závislosti od výkonu
grafickej karty.
――Keď je zapnutá funkcia PIP/PBP, rozlíšenie sa nebude môcť automaticky prepnúť na optimálne rozlíšenie v
dôsledku problému s kompatibilitou medzi grafickou kartou a systémom Windows.
Nastavte položku PIP/PBP Mode na možnosť Off. Prípadne reštartujte monitor a potom nastavte rozlíšenie
na optimálne nastavenie pomocou rozhrania systému Windows.
36
Size
Sound Source
Vyberte veľkosť a pomer strán vedľajšej obrazovky.
Nastavte, pre ktorú obrazovku chcete počuť zvuk.
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a pravú
stranu obrazovky 1280 x 1440 (šírka x výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 720 x 480 (šírka x výška).
••
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 1280 x 720 (šírka x výška).
Režim PIP
/
Režim PBP
/
Position
Z dostupných možností vyberte pozíciu vedľajšej obrazovky.
••
/
/
/
――Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť PBP.
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
37
Source
Picture Size
Vyberte zdroj pre jednotlivé obrazovky.
Režim PIP (dostupné v režime PIP(Size
/
Režim PIP (dostupné v režime PIP(Size
))
/
))
Vyberte veľkosť obrazu pre vedľajšiu obrazovku.
――Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.
――Okrem aktuálneho vstupného zdroja možno vybrať ďalšie dva vstupné zdroje.
V režime PC
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
――Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií, pohybom tlačidla JOG DOĽAVA vyberte ikonu
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé
obrazovky.
a potom
stlačte tlačidlo JOG. Hlavná obrazovka sa prepne v poradí HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
Režim PBP (dostupné v režime PBP (Size
V režime AV
))
•• 4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné
vysielanie.
――Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.
――Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
•• 16:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.
――Keď je vstupný signál pre ľavú a pravú obrazovku rovnaký, operáciu nie je možné vykonať.
――Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií, pohybom tlačidla JOG DOĽAVA vyberte ikonu
stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa tá istá ponuka nastavenia zdroja PBP.
a potom
•• Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP/USB Type-C a položka PC/AV
Mode je nastavená na možnosť AV.
38
Režim PBP (dostupné v režime PBP (Size
))
Contrast
Nastavte položku Picture Size pre každú z rozdelených obrazoviek.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre jednotlivé
obrazovky.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné
vysielanie.
Režim PIP (dostupné v režime PIP(Size
/
))
Nastavte úroveň kontrastu pre vedľajšiu obrazovku.
Režim PBP (dostupné v režime PBP (Size
))
Nastavte úroveň kontrastu pre jednotlivé obrazovky.
•• 16:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania obsahu.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP/USB Type-C.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP/USB Type-C a položka PC/AV
Mode je nastavená na možnosť AV.
39
6. kapitola
Úprava nastavení OSD (zobrazenie na obrazovke)
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Language
Nastavte jazyk ponuky.
Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
40
7. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa
môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
DisplayPort Ver.
Vyberte svoju verziu rozhrania DisplayPort.
――Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že obrazovka zhasne. V takom prípade si overte špecifikácie
zariadenia.
――Ak je monitor v režime HDMI/DisplayPort/USB Type-C a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable
alebo sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami
a potom vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť 1.1 alebo 1.2↑.
41
DP OUT
Implementácia funkcie DP OUT (MST/SST)
Slúži na výber vstupného signálu, ktorý sa má vysielať na výstup pre ďalší monitor, a výstupného režimu
s cieľom uľahčiť pripojenie a ovládanie zobrazovacích zariadení.
Pripojenie počítača pomocou portu DisplayPort
――Ak je režim MST vybratý pre port DP OUT, funkcia FreeSync nie je podporovaná pre všetky pripojené
PC
Monitor 1
Monitor 2
Obrazovka A
Obrazovka B
monitory.
――Skôr ako vyberiete režim MST pre port DP OUT, uistite sa, že zariadenie podporuje rozhranie
DisplayPort:MST (reťazenie pripojenia)/HBR2 (vysoká bitová rýchlosť). Nesprávne nastavenia môžu
spôsobiť stmavnutie obrazovky alebo nesúlad medzi skutočným výstupným režimom a vybratým
MST
výstupným režimom. Ak dôjde k stmavnutiu obrazovky, zmeňte výstupný režim portu DP OUT.
Kábel DP
DP IN
DP OUT
Kábel DP
DP IN
•• MST/SST: Technológia, ktorá slúži na pripojenie a prenos viacerých prúdov zobrazovacích signálov.
OSD → DisplayPort:MST
‒‒ MST: Označuje prenos viacerých prúdov údajov. Umožňuje prenos viacerých prúdov obrazu a
zvuku, vyžaduje však podporu výkonovej kapacity grafickej karty aj rozlíšenia monitora.
PC
‒‒ SST: Označuje prenos jedného prúdu údajov. Umožňuje prenos len kombinácie jedného prúdu
obrazu a jedného prúdu zvuku.
•• Režim DP OUT: 5 režimov
USB Type-C:MST
SST
USB Type-C:SST
Kábel DP
DP IN
Monitor 1
Monitor 2
Obrazovka A
Obrazovka A
DP OUT
Kábel DP
DP IN
DisplayPort:MST
OSD → DisplayPort:SST
DisplayPort:SST
HDMI:SST
•
Uistite sa, že grafická karta podporuje funkciu MST (Daisy Chain). Overte si to na webovej lokalite
výrobcu grafickej karty.
•
Výstupný režim portu DP OUT sa líši v závislosti od nastavení DisplayPort Ver. Keď je položka
DisplayPort Ver. nastavená na možnosť 1.1, port DP OUT podporuje len režim SST.
•
Pri pripojení počítača pomocou kábla DP musíte v ponuke OSD nastaviť režim DP OUT na možnosť
„DisplayPort:MST (SST)“. (OSD – System – DP OUT – DisplayPort:MST/DisplayPort:SST)
•
Vzhľadom na obmedzenie šírky pásma rozhrania DisplayPort Ver. 1.2 možno pripojiť a používať
najviac dva monitory s rozlíšením 2560 x 1440 pri 60 Hz. Táto špecifikácia sa však môže líšiť v
závislosti od použitého kábla a výkonu grafickej karty.
42
•• Keď je táto funkcia dostupná, môžu sa vyskytnúť tieto javy: blikanie alebo stmavnutie obrazovky
v závislosti od typu predchádzajúceho použitého zariadenia a kvality použitého kábla. Skúste
použiť kábel značky Samsung a navštívte webovú lokalitu výrobcu grafickej karty na overenie a
aktualizáciu jej ovládača na najnovšiu verziu.
Pripojenie počítača pomocou portu USB Type-C
PC
Monitor 1
•• Odporúča sa používať kábel značky Samsung.
Monitor 2
Obrazovka A
Kábel USB
Type-C
MST
Obrazovka B
Kábel DP
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:MST
PC
SST
Monitor 1
Kábel USB
Type-C
Monitor 2
Obrazovka A
DP OUT
Obrazovka A
Kábel DP
DP IN
OSD → USB Type-C:SST
•
Uistite sa, že grafická karta podporuje funkciu MST (Daisy Chain). Overte si to na webovej lokalite
výrobcu grafickej karty.
•
Pri pripojení počítača pomocou kábla USB Type-C musíte v ponuke OSD nastaviť režim DP OUT na
možnosť „USB Type-C:MST (SST)“. (OSD – System – DP OUT – USB Type-C:MST/USB Type-C:SST)
― Množstvo dostupných monitorov sa môže líšiť v závislosti od použitého kábla a výkonu grafickej karty.
•
Keď je táto funkcia dostupná, môžu sa vyskytnúť tieto javy: blikanie alebo stmavnutie obrazovky
v závislosti od typu predchádzajúceho použitého zariadenia a kvality použitého kábla. Skúste
použiť kábel značky Samsung a navštívte webovú lokalitu výrobcu grafickej karty na overenie a
aktualizáciu jej ovládača na najnovšiu verziu.
•
Odporúča sa používať kábel značky Samsung.
43
Pripojenie počítača pomocou portu HDMI
PC
Keď funkcia MST nie je podporovaná
Monitor 1
Monitor 2
1 Uistite sa, že je správne pripojený kábel a že je správne nastavený režim DP OUT v ponuke OSD.
Pozrite si časť Implementácia funkcie DP OUT (MST/SST).
SST
Obrazovka A
Obrazovka A
Kábel HDMI
HDMI IN
DP OUT
Kábel DP
DP IN
2 Uistite sa, že grafická karta dokáže podporovať funkciu MST (Daisy Chain). Overte si to na webovej
lokalite výrobcu grafickej karty.
3 Zdroje HDMI môžu podporovať len režim „HDMI:SST“. Keď je položka DisplayPort Ver. nastavená na
možnosť 1.1, port DP OUT podporuje v prípade zdroja DP len režim SST.
OSD → HDMI:SST
4 Skontrolujte správnosť tohto nastavenia: Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu
v systéme Windows → kliknite na položku Rozlíšenie obrazovky (alebo kliknite na položku
•• Pri pripojení počítača pomocou kábla HDMI musíte v ponuke OSD nastaviť režim DP OUT na
možnosť „HDMI:SST“. (OSD – System – DP OUT – HDMI:SST)
Nastavenie obrazovky v systéme Windows 10). Uistite sa, že je aktivovaná funkcia MST:
•• Zdroje HDMI môžu podporovať len režim „HDMI:SST“.
je nastavená iná hodnota, zmeňte ju na možnosť „Rozšíriť tieto obrazovky“.
•• Keď je táto funkcia dostupná, môžu sa vyskytnúť tieto javy: blikanie alebo stmavnutie obrazovky
v závislosti od typu predchádzajúceho použitého zariadenia a kvality použitého kábla. Skúste
použiť kábel značky Samsung a navštívte webovú lokalitu výrobcu grafickej karty na overenie a
aktualizáciu jej ovládača na najnovšiu verziu.
Skontrolujte, či je pre zoznam Viaceré obrazovky nastavená možnosť „Rozšíriť tieto obrazovky“. Ak
Windows 7
•• Odporúča sa používať kábel značky Samsung.
Windows 10
44
FreeSync
Modely v zozname grafických kariet s podporou funkcie FreeSync
Technológia FreeSync predstavuje riešenie, ktoré eliminuje rozpad obrazu na obrazovke bez zvyčajného
oneskorovania alebo latencie.
Táto funkcia eliminuje rozpad a oneskorovanie obrazu na obrazovke počas hrania hier. Získate lepší
zážitok z hrania.
•• Off: Vypne funkciu FreeSync.
•• Standard Engine: zapnutie základných funkcií FreeSync na grafickej karte AMD.
•• Ultimate Engine: zapnutie funkcie FreeSync s vyššou frekvenciou snímok obrazovky. V tomto
režime sa znižuje efekt rozpadu obrazu (problém so synchronizáciou medzi obrazovkou
a obsahom). Počas hrania sa môže vyskytnúť blikanie obrazovky.
Keď zapnete funkciu FreeSync, použite maximálnu obnovovaciu frekvenciu obrazovky, aby sa dosiahol
optimálny efekt funkcie FreeSync.
Spôsob nastavenia obnovovacej frekvencie nájdete v časti Otázky a odpovede
frekvenciu?
Ako môžem zmeniť
Funkciu FreeSync možno používať len s určitými modelmi grafických kariet AMD. Podporované grafické
karty nájdete v nasledujúcom zozname:
Je potrebné nainštalovať najnovšie oficiálne ovládače grafických kariet od spoločnosti AMD, ktoré
podporujú funkciu FreeSync.
――Informácie o ďalších modeloch grafických kariet AMD, ktoré podporujú funkciu FreeSync, nájdete na
oficiálnej webovej lokalite spoločnosti AMD.
――Vyberte možnosť FreeSync Off, ak používate grafickú kartu od iného výrobcu.
•• AMD Radeon R9 300 Series (nezahŕňa 370 / 370X)
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 400 Series
――Pri používaní funkcie FreeSync použite kábel HDMI/DP dodaný výrobcom monitora.
Ako sa zapína funkcia FreeSync?
――Táto funkcia nie je dostupná pre port USB Type-C.
1 V ponuke OSD nastavte položku FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine.
Ak sa funkcia FreeSync používa počas hrania hry, môžu sa vyskytnúť tieto prejavy:
2 Zapnite funkciu FreeSync v časti AMD Radeon Settings:
•• V závislosti od typu grafickej karty, nastavení možností hry alebo prehrávaného videa môže
obrazovka blikať. Vyskúšajte tieto postupy: znížte hodnoty nastavení v hre, zmeňte aktuálny režim
funkcie FreeSync na možnosť Standard Engine alebo prejdite na webovú lokalitu spoločnosti AMD,
skontrolujte verziu ovládača grafickej karty a vykonajte jeho aktualizáciu na najnovšiu verziu.
Kliknite pravým tlačidlom myši
AMD Radeon Settings
Display
Funkcia „AMD FreeSync“ musí byť nastavená na možnosť „Zap.“. Ak funkcia ešte nie je zapnutá,
vyberte možnosť „Zap.“.
•• Keď sa používa funkcia FreeSync, obrazovka môže blikať v dôsledku zmien výstupnej frekvencie
grafickej karty.
•• V závislosti od rozlíšenia môže počas hry kolísať rýchlosť odozvy. Pri vyššom rozlíšení sa rýchlosť
odozvy vo všeobecnosti znižuje.
•• Kvalita zvuku monitora sa môže znížiť.
――Ak sa pri používaní tejto funkcie vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
45
46
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Funkcia Smart ECO Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného
panelom monitora.
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Smart ECO Saving.
•• On: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
Off Timer Plus
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor v režime HDMI/DisplayPort/USB Type-C a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable
alebo sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami
a potom vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
Konfigurácia funkcie Off Timer
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa
výrobok automaticky vypne.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak
nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky
System
Off Timer Plus a funkciu Off
Timer prepnite do polohy Off.
Konfigurácia funkcie Eco Timer
Eco Timer: Slúži na zapnutie režimu Eco Timer.
Eco Off After: Funkciu Eco Timer možno nastaviť od 10 do 180 minút. Po uplynutí stanoveného času sa
výrobok automaticky vypne.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Eco Timer nastavená na možnosť On.
47
Source Detection
Information
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
――Táto ponuka nie je dostupná, keď je vybratý režim MST pre port DP OUT.
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení
tlačidlo zareaguje len raz.
Power LED On
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
48
8. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky
spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
Hardvér
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
49
9. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite
na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne.
Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Testovanie produktu
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
1 Vypnite počítač a aj produkt.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti
obrazovky, aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
2 Odpojte kábel od výrobku.
3 Zapne výrobok.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
4 Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka
štandardných signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
50
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Text je neostrý.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows
Písma
Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie
10): Prejdite na položky Ovládací panel
položky Zapnúť technológiu ClearType.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.54).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť
to, že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.54)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI, DP alebo USB Type-C.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zdrojového zariadenia
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
――V závislosti od pozorovacieho uhla používateľa môžu byť v ráme výrobku viditeľné svetlá LED. Ich svetlo je
pre ľudí neškodné a nemá vplyv na vlastnosti ani výkon výrobku. Používanie výrobku je bezpečné.
51
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a témy → Obrazovka → Nastavenie → Rozšírené → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows ME/2000: Prejdite do položky Ovládací panel → Displej → Nastavenie → Rozšírené → Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
•• Windows Vista: Prejdite do položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenia displeja → Pokročilé nastavenie → Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa
nachádza v položke Nastavenie monitora.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia → Systém → Zobrazovacie zariadenie → Rozšírené nastavenia zobrazenia → Vlastnosti grafického adaptéra → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania
obrazovky v časti Nastavenie monitora.
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a témy → Displej → Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
•• Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel → Displej → Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
•• Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia → Systém → Zobrazovacie zariadenie → Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a Motívy → Obrazovka → Nastavenia šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Obrazovka → Nastavenia šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenia šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenia šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenie šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo
NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie → Prispôsobiť → Obrazovka uzamknutia → Nastavenie časového limitu obrazovky → Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
52
10. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
S24H850QF*
S27H850QF*
Veľkosť
Trieda 24 (23,8 palcov / 60,4 cm)
Trieda 27 (26,9 palcov / 68,4 cm)
Oblasť zobrazenia
526,848 mm (H) x 296,352 mm (V)
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
Odstup pixlov
0,2058 mm (H) x 0,2058 mm (V)
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
Maximálne vzorkovanie
250 MHz
Prívod energie
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa
v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete
prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna
(1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
Signálové konektory
HDMI, DP, USB Type-C
upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
Okolité podmienky
Prevádzka
――Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
53
Tabuľka štandardných signálových režimov
Názov modelu
Synchronizácia
Rozlíšenie
S24H850QF*/S27H850QF*
Horizontálna frekvencia
30 – 89 kHz
Vertikálna frekvencia
50 – 75 Hz
Optimálne rozlíšenie
2560 x 1440 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
2560 x 1440 pri 60 Hz
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka
môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
54
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria
v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu.
Ak tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
――V závislosti od parametrov grafickej karty nemusia byť dostupné niektoré rozlíšenia uvedené v tabuľke vyššie.
55
11. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
56
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
57
Download PDF

advertising