Samsung | 913N | Samsung 913N Používateľská príručka

Inštalácia ovládača
Inštalácia programu
SyncMaster 913N/915N/912T
Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu
zariadenia.
Zakázané
Dôležité prečítať si a rozumieť za
každých okolností
Nerozoberajte
Odpojte zástrčku zo zásuvky
Nedotýkajte sa
Uzemnenie kvôli zabráneniu
elektrickému šoku
Napájanie
Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič
obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.
Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.
z
Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie
zariadenia.
Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne neklaďte ťažké
predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacých káblov alebo
rozdvojok.
z
Môže to spôsobiť požiar.
Inštalácia
Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou
alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na
miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné
stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.
V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.
Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.
z
Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.
Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.
z
Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na poličku tak, aby
koniec podstavca nepresahoval za vitrínu alebo poličku.
z
Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.
Monitor pokladajte opatrne.
z
Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.
Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.
z
Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.
Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.
z
z
Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.
Výrobok umiestnite tak, aby bol od steny vzdialený 10 cm kvôli
vetraniu.
z
Prehriaty výrobok môže spôsobiť požiar.
Čistenie
Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne
navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode
rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.
Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.
Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.
Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený,
dobre ho očistite suchou látkou.
z
Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo
zákazníckym strediskom.
z
Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo
vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie
alebo požiar.
Ostatné
Neodnímajte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne
časti, ktoré by dokázal opraviť používateľ.
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé
zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte
autorizovaného predajcu alebo servis.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Dbajte na to, aby sa do monitora nedostala voda, resp. nevystavujte
monitor pôsobeniu vlhkosti.
z
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde
by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.
Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte
napájaciu šnúru.
z
z
Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
V takom prípade sa spojte so Service Center (servisné stredisko).
Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa
dlhšiu dobu nepoužíva.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nepokúšajte sa hýbať s monitorom ťahaním za šnúru alebo signálny
kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený
poškodením kábla.
Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo
signálny kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený
poškodením kábla.
Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.
z
Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.
Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé
kovové objekty na monitor.
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom
kontaktujte servisné stredisko.
Nepoužívajte alebo neukladajte v blízkosti monitora zápalné látky.
z
Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.
Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.
Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky
alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích
otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.
z
Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku
vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete
a obráťte sa na servisné centrum.
Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť
reziduálny obraz alebo rozmazanie.
z
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na
úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.
z
Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.
15" palca
- 1024 X 768
17,19" palca - 1280 X 1024
Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť
poškodenie zraku.
Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú
prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.
Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na
miesto vystavené vibráciám.
z
Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.
Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho
životnosť alebo spôsobiť požiar.
Pri presune monitora vypnite vypínač a vytiahnite napájaciu šnúru. Pred
presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového
kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.
z
Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru
alebo elektrickému šoku.
SyncMaster 913N / 915N
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú,
kontaktujte dodávateľa.
Vybalenie
Voliteľné 1
Monitor s jednoduchým stojanom
Spodná časť
Voliteľné 2
Monitor s kĺbovým stojanom
Príručka
Používateľská príručka,
Stručný sprievodca
nastavením
Záručný list
(Nie je k dispozícii všade)
D-sub kábla
Napájacia šnúra
ovládač monitora, CD so
softvérom pre Natural
Color(Natural Color Pro) a
MagicTune™
Kábla
Predná časť
1.
Tlačidlo menu [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo
návrat do predchádzajúceho menu.
2.
Tlačidlo MagicBright
[ ]
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie
pre pozeraniev závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V
súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Interneta Zábava.
Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu.ľahko si
môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým
stlačenímovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.
1) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici,
prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z
vášho pohľadu pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast)
prostredníctvom menu OSD.
2) Text : Normálny jas
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
3) Internet : Stredný jas
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text
a grafika.
4) Entertain : Vysoký jas
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
3.
Tlačidlo na nastavenie Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
jasu
[ ]
2,3. Tlačidlá pre
nastavovanie [
Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
]
4.
Tlačidlo potvrdenia
[ ]
Používa sa na výber menu OSD.
5.
Tlačidlo autom.
nastav.
Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
6.
Zapínacie tlačidlo
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
7.
Ukazovateľ napájania
Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a
jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver,
kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete
alebo nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná čas
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
Zásuvka napájania
2.
Port D-sub 15-pin
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej
časti monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie
monitora .
SyncMaster 912T
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú,
kontaktujte dodávateľa.
Vybalenie
Monitor s kĺbovým stojanom
Príručka
Stručný sprievodca
nastavením
Záručný list
(Nie je k dispozícii všade)
Používateľská príručka,
ovládač monitora, CD so
softvérom pre Natural
Color(Natural Color Pro) a
MagicTune™
D-sub kábla
Napájacia šnúra
DVI kábel
Kábla
Predná časť
1.
Tlačidlo menu [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo
návrat do predchádzajúceho menu.
2.
Tlačidlo MagicBright
[ ]
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie
pre pozeraniev závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V
súčasnosti sú k dispozícii tri rôzne režimy: Text, Interneta Zábava.
Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu jasu.ľahko si
môžete zvoliť jedno z troch nastavení jednoduchým
stlačenímovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.
1) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici,
prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z
vášho pohľadu pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast)
prostredníctvom menu OSD.
2) Text : Normálny jas
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
3) Internet : Stredný jas
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text
a grafika.
4) Entertain : Vysoký jas
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
3.
Tlačidlo na nastavenie Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
jasu [ ]
2,3. Tlačidlá pre
nastavovanie [
4.
Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
]
Tlačidlo potvrdenia
[ ]/
Zdrojové tlačidlo
Používa sa na výber menu OSD. /
Keď stlačíte „zdrojové“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri
vypnutom OSD. (Keď stlačíte zdrojové tlačidlo, aby ste zmenili
vstupný režim, v strede obrazovky sa objaví hlásenie, ktoré
zobrazuje aktuálny režim – analógový alebo digitálny vstupný
signál.) Poznámka: Ak zvolíte digitálny režim, musíte pripojiť
monitor ku grafickej karte s digitálnym portom s použitím DVI kábla.
5.
Tlačidlo autom.
nastav.
Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
6.
Zapínacie tlačidlo
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
7.
Ukazovateľ napájania
Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a
jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver,
kde je táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete
alebo nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná čas
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
Zásuvka napájania
2.
3.
4.
Port DVI
Port D-sub 15-pin
Spínač zap./vyp. el.
napájania
(voliteľné)
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej
časti monitora.
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie
monitora .
SyncMaster 913N / 915N
1.
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte
napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
2-1.
Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.
2-2.
Pripojenie k Macintoshu
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
2-3.
V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac
adaptéra.
3.
Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.
Zmontovanie monitora
Monitor a spodná časť
Kĺbovým stojanom
A. Stand Stopper
Pripevňovanie podstavca
Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x
100 mm.
Jednoduchým stojanom
A. Monitor
Kĺbovým stojanom
B. Montážna medzipodložka
1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane
obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua
prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž
na stenu alebo inému podstavcu.
SyncMaster 912T
1.
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte
napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
2-1.
Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.
2-2.
Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.
2-3.
Pripojenie k Macintoshu
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
2-4.
V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac
adaptéra.
3.
Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.
Kĺbovým stojanom
A. Stand Stopper
Pripevňovanie podstavca
Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x
100 mm.
Kĺbovým stojanom
A. Monitor
B. Montážna medzipodložka
1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane
obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua
prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž
na stenu alebo inému podstavcu.
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými
systémami nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém.
Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej
stránke, ktorá je tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsungusa.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Windows ME
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Ovládač Windows ME".
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK"
4. Klinite na tlačidlo "Inštalovať" v okne "Upozornenie" .
5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Windows XP/2000
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Ovládač Windows XP/2000"
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
4. Kliknite na tlačidlo "Inštalovať" v okne "Upozornenie" .
5. Keď uvidíte nasledovné okno "Správa" , potom kliknite na tlačidlo "Continue
Anyway" . Potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia
nepoškodí váš systém.Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú
stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung.com/.
6. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými
systémami nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém.
Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej
stránke, ktorá je tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsungusa.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Microsoft® Windows® Operačný systém XP
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Štart" —> "Ovládací Panel" potom kliknite na ikonu "Vzhľad a motívy".
3. Kliknite na ikonu "Zobrazenie" a vyberte kartu "Nastavenia", potom kliknite na
"Rozšírené..".
4. Kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" na karte "Monitor" a vyberte kartu "Ovládač" .
5. Kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a vyberte "Inštalovať zo zoznamu alebo..", potom
kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
6. Vyberte "Nehľadať, ja..", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Mám disk".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu
monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
8. Keď uvidíte nasledovné okno "Správa" , potom kliknite na tlačidlo "Napriek tomu
pokračovať" . Potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš
systém.Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung.com/.
9. Kliknite na tlačidlo "Zatvoriť", potom postupne klikajte na tlačidlo "OK" .
10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Microsoft® Windows® Operačný systém 2000
Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riaďte sa týmito krokmi.
1. Vyberte tlačidlo "OK"na okne "Vložiť disk" .
2. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor" .
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
How to install
1. Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
2. Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie" .
3. Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené..".
4. Vyberte "Monitor".
Prípad Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite
1:
nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
Prípad Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa
2:
postupne riaďte ďalšími krokmi.
5. Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na
tlačidlo "Ďalej" .
6. Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol
vybrať konkrétny ovládač" , potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disku".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" , potom vyberte A:(D:\Ovládač).
8. Kliknite na tlačidlo "Otvoriť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej" , potom kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
10. Kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdený" , potom kliknite na tlačidlo "Áno". A
kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "Zatvoriť" .
Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie" .
Vyberte kartu "Nastavenia" a kliknite na tlačidlo "Rozšírené vlastnosti".
Vyberte kartu "Monitor" .
Kliknite na tlačidlo "Zmeniť" v oblasti "Typ monitora" .
Vyberte "Určite umiestnenie ovládača".
Vyberte "Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení.." , potom
kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
Kliknite na tlačidlo "Z diskety"
Určite A:\(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Vyberte "Ukázať všetky zariadenia" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste
pripojili k počítaču a kliknite na "OK".
Ďalej vyberajte tlačidlo "Zatvoriť" a tlačidlo "OK" , až kým nezatvoríte dialógové okne
Vlastnosti zobrazenia.
(Môže sa tiež objaviť obrazovka s varovným hlásením alebo iným, potom kliknite na želanú
možnosť pre monitor.)
Microsoft® Windows® Operačný systém NT
1. Kliknite na Štart, Nastavenia, Ovládací panel, a potom dvakrát kliknite na ikonu
Zobrazenie .
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na
Všetky zobrazovacie režimy.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a
potom kliknite na OK.
4. Ak po kliknutí na tlačidlo Test vidíte, že obrazovka pracuje normálne, kliknite na tlačidlo
Použiť . Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia,
farieb, frekvencie).
Poznámka: Ak v možnosti Všetky režimy zobrazenia nie je žiadny režim, vyberte
úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa Prednastavených zobrazovacích
režimov v užívateľskej príručke.
Operačný systém Linux
Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového
nastavovacieho súboru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
Tretia obrazovka je pre nastavenie myši.
Nastavte myš pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre výber klávesnice.
Nastavte klávesnicu pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre nastavenie monitora.
Najskôr pre monitor nastavte horizontálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Nastavte pre monitor vertikálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Zadajte názov modelu monitora. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
Nastavenie monitora je hotové .
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru spustite X-Window.
Natural Color
Softvérový program Natural Color
Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených
tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá,
ako farba zobrazená na monitore.
Softvér Natural Coloer je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb
vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a
telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory
Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s
farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.
Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná
obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte
softvér Natural Color. Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom
Samsung do CD-ROM mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a
potom vyberte [Spustiť].
Zadajte D:\colorr\eng\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .
(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)
Odobratie softvérového programu Natural Color
Vyberte [Nastavenia]/[Ovládací panel] v menu [Štart] a potom dvakrát kliknite na
[Pridať/Odobrať program].
Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].
SyncMaster 913N / 915N
1. Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho
menu.
2. Upravujú položky v menu.
3. Upravujú položky v menu.
4. Aktivujte zvýraznenú položku menu.
5. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
AUTO
Menu
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia,
ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením
funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
AUTO
z
z
Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie
nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické
nastavenie).
Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí
funkcia automatického nastavenia.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte
po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- štyroch rozdielnych režimov (Vlastný/Text/Internet/Zábava)
Brightness
Menu
Popis
Nastavte Jas.
Brightness
1. Picture
Brightness
Contrast
2. Color
Color Tone
Color Control
Gamma
3. Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
4. OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
5. Setup
6. Information
Image Reset
Color Reset
Picture
Menu
Popis
Brightness
Contrast
Spustenie/Zastavenie
Nastavte Jas.
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na
obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte
jas.
Nastavte Kontrast.
Color
Menu
Popis
Color Tone
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo
štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný),
Warm (teplý) a Custom (vlastný).
Color Control
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave
jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej
Spustenie/Zastavenie
a modrej (R, G, B).
Gamma
Vyberte jednu z troch prednastavených úrovní
gamma žiarenia.
Image
Menu
Popis
Coarse
Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé
nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť
obrazovky. S použitím menu Horizontal Control
(Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete
presunúť do stredu.
Fine
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak
rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom)
ladení,
opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho
kmitočtu).
Sharpness
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte
nasledovnými pokynmi.
H-Position
Pri zmene horizontálnej pozície celkového
zobrazenia monitora sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
V-Position
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
OSD
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Language
Pri zmene jazyka používaného v menu sa riaďte
nasledovnými krokmi. Môžete si vybrať jeden zo
siedmich jazykov. (anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, taliansky, švédsky, ruský)
Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk
OSD. Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér
spúšťaný na počítači.
H-Position
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde
sa na monitore objavuje OSD.
V-Position
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa
na monitore objavuje OSD.
Transparency
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
Display Time
V prípade, že sa počas istého časového úseku
neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky
vypne.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva
na obrazovke.
Setup
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
Image Reset
Parametre obrazu sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
Color Reset
Parametre farby sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
Information
Menu
Information
Popis
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
SyncMaster 912T
1. Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho
menu.
2. Upravujú položky v menu.
3. Upravujú položky v menu.
4. Aktivujte zvýraznenú položku menu.
5. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
AUTO
Menu
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia,
ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
(K dispozícii iba v režime analógového)
AUTO
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením
funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
z
z
Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie
nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické
nastavenie).
Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí
funkcia automatického nastavenia.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte
po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- štyroch rozdielnych režimov (Vlastný/Text/Internet/Zábava)
Brightness
Menu
Popis
Nastavte Jas.
Brightness
Source
Menu
Source
Popis
Výber obrazového signálu pri vypnutom OSD.
1. Picture
Brightness
Contrast
2. Color
Color Tone
Color Control
Gamma
3. Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
4. OSD
Language
H-Position
V-Position
5. Setup
6. Information
Auto Source
Image Reset
Color Reset
Transparency
Display Time
Picture
Menu
Popis
Brightness
Contrast
Color
Nastavte Jas.
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na
obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte
jas.
Nastavte Kontrast.
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Color Tone
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo
štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný),
Warm (teplý) a Custom (vlastný).
Color Control
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave
jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej
a modrej (R, G, B).
Gamma
Vyberte jednu z troch prednastavených úrovní
gamma žiarenia.
Spustenie/Zastavenie
Image
Menu
Popis
Coarse
Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé
nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť
obrazovky. S použitím menu Horizontal Control
(Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete
presunúť do stredu.
(K dispozícii iba v režime analógového)
Fine
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak
rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom)
ladení,
opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho
kmitočtu).
(K dispozícii iba v režime analógového)
Sharpness
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte
nasledovnými pokynmi.
H-Position
Pri zmene horizontálnej pozície celkového
zobrazenia monitora sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
(K dispozícii iba v režime analógového)
V-Position
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
(K dispozícii iba v režime analógového)
Spustenie/Zastavenie
OSD
Menu
Popis
Language
Pri zmene jazyka používaného v menu sa riaďte
nasledovnými krokmi. Môžete si vybrať jeden zo
siedmich jazykov. (anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, taliansky, švédsky, ruský)
Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk
OSD. Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér
spúšťaný na počítači.
H-Position
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde
sa na monitore objavuje OSD.
V-Position
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa
na monitore objavuje OSD.
Transparency
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
Display Time
V prípade, že sa počas istého časového úseku
neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky
vypne.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva
na obrazovke.
Setup
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
Auto Source
Vyberte Auto Source a monitor si automaticky
vyberie signálový zdroj.
Image Reset
Parametre obrazu sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
Color Reset
Parametre farby sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
Information
Menu
Information
Popis
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Prehľad
Čo je MagicTune™
Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a
iných činiteľov prostredia. Kvôli dosiahnutiu najlepšieho obrazu na monitore musíte vykonať vlastné nastavenie.
Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš zložité.
Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese
postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.
Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po
viacúrovňových menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná
väzba, ktorá napomáha správnemu nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program,
ktorý vás vedie procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené
pre každý ovládací prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje
jednoduchý spôsob výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré
zadefinované prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.
Basic Functionality
MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané
prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune supports
Windows 98SE, Me, 2000, NT, XP Home, and XP Professional.
MagicTune umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie
monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.
Režim OSD
Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených
krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Inštalácia
1.
Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
2.
Kliknite na inštalačný súbor programu MagicTune.
3.
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.
4.
Keď sa objaví okno inštalačnej aplikácie InstallShield, kliknite na „Ďalej“.
5.
Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania
produktu.
6.
Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune.
7.
Kliknite na „Inštaluj“.
8.
Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.
9.
10.
Kliknite na „Dokončiť“.
Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicTune
2.5 spúšťať.
Program spustíte dvojitým kliknutím na ikonu.
Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune, sa nemusí objaviť. (Závisí to od
technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade
stlačte tlačidlo F5.
11.
Ak je inštalácia úspešná, objaví sa nasledovné okno.
12.
Nasledovné chybové hlásenie signalizuje, že systém používa video kartu, ktorú program MagicTune
nepodporuje.
Problémy pri inštalácii
Inštalácia programu MagicTune 2.5 môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska
počítača a prostredie siete.
Ak máte počas inštalácie problémy, pozrite čas?Riešenie problémov.
Systémové požiadavky
Operačné systémy
z
z
z
z
z
z
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
98 SE
Me
NT
2000
XP Home Edition
XP Professional
Technické prostriedky
z
z
32MB Memory above
25MB Hard disk space above
* For more information, visit the MagicTune website.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
MagicTune umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a
používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.
z
z
Režim OSD sa nemusí zhodovať s vysvetlením v príručke, keďže závisí
od technických parametrov jednotlivých monitorov.
Pri zapnutej funkcii Pivot nemusí ?as? programu MagicTune fungova?
správne.
Režim OSD
Režim OSD značne zjednodušuje úpravu nastavení na monitoroch. Pri výbere jednotlivých kariet sa v hornej časti
ovládacieho okna zobrazuje všeobecný popis nastaviteľných položiek nižšieho menu. Pri výbere jednotlivých
kariet sa zobrazuje zoznam menu. Režim OSD umožňuje ľahký a pohodlný prístup ku všetkým kartám a
položkám nižších menu potrebným na rýchlu úpravu nastavení monitora.
Funkcie tlačidiel karty
OK
Umožňuje použitie všetkých zmien a opustenie MagicTune.
Reset
Umožňuje obnovenie nastavených hodnôt monitora zobrazených v aktívnom ovládacom
okne na hodnoty odporúčané výrobcom.
Cancel (Zrušiť)
Umožňuje opustenie programu MagicTune bez uplatnenia vykonaných zmien.
Ak ste v ovládacom okne nevykonali žiadne zmeny, kliknutie na tlačidlo „Zrušiť“ nemá
nijaký účinok.
Funkcie karty Picture (Obraz)
Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia obrazovky na želané hodnoty.
j Resolution n
k
l
m
i Brightness n
j
k
l
m
n
j Contrast n
k
l
m
j MagicBright
k
l
m
Brightness
Umožňuje stmavnutie alebo zjasnenie celej obrazovky. V prípade, že jas nie nastavený na
náležitú úroveň, môžu sa detaily obrázkov v tmavých oblastiach strácať. Umožňuje
prispôsobenie jasu tak, aby boli zabezpečené najlepšie podmienky na pozeranie.
Contrast
Umožňuje úpravu rozdielu v jase medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrazovke.
Určuje ostrosť obrazu.
Resolution
(Rozlíšenie)
Vypíše všetky rozlíšenia podporované programom.
MagicBright™ je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v
závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii štyri rôzne
režimy: Text, Internet, Zábava a Vlastný. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu
jasu. Ľahko si môžete zvoliť jedno zo štyroch nastavení jednoduchým stlačením
ovládacieho tlačidla MagicBright™.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
Text: Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
Internet: Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
Entertain (Zábava):Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
Custom: Custom (Vlastné): Napriek tomu, že naši technici starostlivo vyberali
prednastavené hodnoty, nemusia podľa vášho vkusu na pohľad pôsobiť
príjemne.Ak je tomu tak, prostredníctvom menu OSD upravte Brightness (Jas) a
Contrast (Kontrast).
Funkcie karty Color (Farba)
Umožňuje úpravu „teploty“ farby pozadia monitora alebo obrazu.
i Color Tone n
j
k
l
m
n
j Color Control n
k
l
m
j Calibration
k
l
m
Color Tone
(Farebnýodtieňa )
Umožňuje zmenu odtieňa farby.
z
z
Color Control
(Farebný odtie)
Umožňuje úpravu farieb obrazu monitora.
Farby monitora si môžete zmeniť podľa svojho želania.
z
Calibration
(Kalibrácia)
Warm - Normal - Cool
Custom
R- G - B
Proces, prostredníctvom ktorého sa optimalizujú a nastavujú vami zvolené farby. Uvidíte,
že Magic Tune je veľmi užitočný nástroj, najmä ak patríte medzi tých, ktorí chcú na
obrázkoch vidieť všetky detaily, vrátane obrázkov z internetu a obrázkov pochádzajúcich z
digitálneho fotoaparátu alebo skenera.
Funkcie karty Image (Zobrazenie)
Umožňuje úpravu hodnôt pre Position (Umiestnenie), Fine (Jemné) a Coarse (Hrubé) .
i Image Setup n
j
k
l
m
n
j Position
k
l
m
z
Image Setup
(Nastavenie
obrazu)
z
z
Position
(Umiestnenie)
Fine (Jemné): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. horizontálne pruhy.
Ak rušenie pretrváva aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave
frekvencie (taktovacieho kmitočtu).
Coarse (Hrubé): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. vertikálne pruhy.
Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu
Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.
Auto Setup : Automatické nastavenie umožňuje monitoru samonastavenie
prichádzajúceho videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého a pozície sa nastavujú
automaticky.
Umožňuje zmeniť horizontálnu, vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje
OSD.
Funkcie karty Option (Možnosti)
Program MagicTune môžete nastaviť s použitím nasledovných možností.
Načíta dialógové okno s predvoľbami. Používané predvoľby sú v príslušnom štvorčeku
označené odfajknutím.Výber alebo zrušenie predvoľby uskutočňujete umiestnením kurzora
nad príslušný štvorček a následným kliknutím.
Preferences
(Predvoľby)
z
z
Source Select
z
z
Menu Enable task tray (Zapnutie panela úloh).– K menu programu MagicTune sa
dostanete kliknutím na ikonu v [menu panela úloh].Menu sa nezobrazujú, ak nie je
zvolená možnosť [Enable System Tray] (Zpanutie systémového panela) v [Options]
(Možnosti)' [Basic Settings] (Základné nastavenia).
Select Language (Výber jazyka) – Zvolený jazyk ovplyvňuje len jazyk OSD.
Analog
Digital
Funkcie karty Support (Podpora)
Ukazuje Asset ID a číslo verzie programu a umožňuje použitie funkcie Help (Pomocník).
Help
(Pomocník)
V prípade, že potrebujete pomoc pri inštalácii alebo obsluhe programu MagicTune, navštívte
jeho internetovú stránku alebo kliknite na súbory Pomocníka (používateľská
príručka).Používateľská príručka sa otvára v základnom okne prehliadača.
Asset ID
(Asset ID)
Otvára informatívne okno, kde je uvedený dátum výroby monitora.
Version
(Verzia)
Zobrazuje číslo verzie programu MagicTune.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Color Calibration (Kalibrácia farieb)
1. Color Calibration (Kalibrácia farieb)
„Kalibrácia farieb“ vám umožňuje dosiahnutie optimálnych farebných podmienok na monitore.
Optimálne farebné podmienky na monitore dosiahnete podľa nasledovných 5 krokov.
1.
2.
3.
4.
5.
Na porovnanie jasu kontrolného štvorca a jasu vzoru na pozadí použite ovládaciu lištu jasu.
Pri zistení osobitného farebného odtieňa v kontrolnom štvorci pohnite kurzorom smerom k farebnému odtieňu
podľa toho, ako ukazuje referenčný farebný kruh.
=> Po náležitom vykonaní úpravy na kontrolnom štvorci nezistíte žiadny farebný odtieň.
Po ukončení úpravy v kroku 1 kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).
V prípade zostávajúcich krokov 2 až 5 opakujte postup uvedený v bodoch 1), 2), 3).
Výsledok kalibrácie si môžete pozrieť jednoduchýmstlačením tlačidla „Preview“ (Náhľad).
Používanie upravených hodnôt farieb viacerými používateľmi.
Vymedzenie
Pri používaní monitora viacerými používateľmi možno hodnoty farieb, ktoré nastavia jednotliví používatelia, ukladať a
používať prostredníctvom kalibrácie farieb. Uložené hodnoty farieb môže používať až 5 používateľov
1.
2.
Ukladanie upravených hodnôt farieb:
Stlačením Next (Ďalej) sa zmení na Apply (Použiť) a potom môžete upravené hodnoty farieb uložiť. Možno
uložiť až 5 hodnôt.
Použitie uložených hodnôt farieb:
Stlačením tlačidla Multi User (Viacerí používatelia) na hlavnej obrazovke vyberiete a použijete jednu z uložených
hodnôt farieb.
2. Preview (Náhľad)
V možnosti „Color Calibration“ (Kalibrácia farby)stlačte tlačidlo „Preview“ (Náhľad)..
Objaví sa vyššie uvedený obrázok.
1.
2.
Stlačte tlačidlo „View Calibrated“ (Ukážkalibrované) a uvidíte výsledok úpravy kalibrácie.
Stlačte tlačidlo „View Uncalibrated“ (Ukážnekalibrované) a uvidíte pôvodné zobrazenie.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Odinštalovanie
Program MagicTune možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na
ovládacom paneli operačného systému Windows.
Pri odstránení programu MagicTune sa riaďte nasledovnými pokynmi.
1.
Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží
pod operačným systémom Windows XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2.
Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3.
V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program MagicTune. Kliknutím ho zvýraznite.
4.
Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5.
Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6.
Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.
Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie
softvéru nájdete na internetovej stránke programu MagicTune.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky programu MagicTune vymení monitor alebo aktualizuje ovládač grafickej karty,
program nemusí fungovať. Ak sa tak stalo, prosím, reštartuje operačný systém.
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune vykonajte kontrolu.
* Funkciu MagicTune možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows,
ktorý podporuje Plug and Play.
* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune, sa riaďte krokmi
uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP);
Ovládací panel -> Výkon a údržba -> Systém -> Hardware -> Správca zariadení -> Monitory -> po
zrušení monitora Plug and Play vyhľadávaním nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play.
Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie
softvéru nájdete na internetovej stránke programu MagicTune.
SyncMaster 913N / 915N
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete
odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na
záručnom liste, telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez
obrazu. Monitor sa
nedá zapnúť.
Kontrolné otázky
Riešenia
Je napájacia šnúra riadne
pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej
šnúry a prívod el. energie.
Vidíte na obrazovke hlásenie "
Check Signal Cable " ?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Ak je monitor zapnutý, reštartujte
počítač a pozrite si úvodnú
obrazovku (prihlasovaciu
obrazovku), ktorá sa objaví.
Keď sa objaví úvodná obrazovka
(prihlasovacia obrazovka),
naštartuje počítač v príslušnom
režime (bezpečný režim pre
Windows ME/XP/2000) a následne
zmeňte frekvenciu grafickej karty.
(Pozrite časťPrednastavené režimy
obnovovania)
Poznámka: Ak sa úvodná
(prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo
predajcu.
Vidíte " "Not Optimum Mode"
"Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz" " na obrazovke?
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď
signál z grafickej karty presahuje
maximálne rozlíšenie a frekvenciu,
ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a
frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo
75 Hz, zobrazí sa hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz". Ak
displej presiahne 85 Hz, displej
bude pracovať normálne, avšak na
jednu minútu sa objaví hlásenie
"Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz", ktoré následne zmizne.
Počas tohto jednominútového
úseku zmeňte prosím nastavenie na
odporúčaný režim. (Ak sa systém
opätovne naštartuje, správa sa
objaví znova.)
Na obrazovke nie je žiadny obraz.
Bliká ukazovateľ napájania na
monitore raz za 1 sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver
(Úsporný režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo
pohnite myšou, čím aktivujete
monitor a obnovíte obraz na
obrazovke.
TNa obrazovke sa
objavujú zvláštne farby
alebo len čierna a
biela.
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Zobrazuje obrazovka len jednu
farbu, akoby ste sa pozerali na
obrazovku cez celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Skontrolujte, či je grafická karta
úplne zasunutá do svojej zásuvky.
Zmenili sa farby na obrazovke na
zvláštne po spustení programu
alebo z dôvodu kolízie medzi
aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Zmenili ste grafickú kartu alebo
ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s
použitím OSD.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa Prednastavenými
režimami obnovovania).
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty.
Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.
Obrazovka je mimo
ohniska alebo OSD sa
nedá nastaviť.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu na monitore?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa >Prednastavenými
režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je obraz.
Je frekvencia pri kontrole Display
Timing (Frekvencia obnovovania)
v menu nastavená správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa
príručky grafickej karty a
Prednastavených režimov
obnovovania.
(Maximálna frekvencia na rozlíšenie
sa môže v závislosti od výrobku
meniť.)
Na obrazovke je
zobrazených iba 16
farieb. Farby
obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej
karty.
Objavilo sa hlásenie so
znením "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený
monitor Plug & Play
(VESA DDC)").
Sú farby operačného systému
Windows nastavené správne?
Pre Windows ME/XP/2000:
Náležite nastavte farby na Ovládací
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Je grafická karta nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Nainštalovali ste ovládač
monitora?
INainštalujte ovládač monitora
podľa Pokynov na inštaláciu
ovládača..
Pozrite príručku ku grafickej karte
a zistite, či je podporovaná funkcia
Plug & Play (VESA DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný
servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je
nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 75 Hz alebo 85 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom
režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení",
reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti
od verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel,
Zobrazenie, Nastavenia.
* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u
počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k
operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistit vonkajšiu
skrinu/LCD panel?
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou
s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani
neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala
voda.
Funkcia samokontroly
Samokontrola | Upozorňovacie hlásenia | Prostredie | Užitočné tipy
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje
správne.
Funkcia samokontroly
1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Ak monitor pracuje normálne, objaví sa nasledovné.
Ak sa niektorý z rámčekov neobjaví, znamená to, že monitor má problém. Rámček sa tiež
objavuje počas normálneho fungovania, ak sa grafický kábel odpojí alebo poškodí.
4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte
riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.
Upozorňovacie hlásenia
Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp.
obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže
ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny
kábel.
Prostredie
Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie
monitora.
1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite
woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny,
ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.
Užitočné tipy
z
z
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou,
toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo
rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so
servisným strediskom alebo svojím predajcom.
Posúdenie prevádzkového stavu monitora
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum
Mode","Recommanded mode 1280 x 1024 60Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor
zostáva zapnutý.
{ Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že
monitor je v prevádzkovom stave.
{ V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.
SyncMaster 912T
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete
odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na
záručnom liste, telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez
obrazu. Monitor sa
nedá zapnúť.
Kontrolné otázky
Riešenia
Je napájacia šnúra riadne
pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej
šnúry a prívod el. energie.
Vidíte na obrazovke hlásenie "
Check Signal Cable " ?
(Pripojenie s použitím D-sub
kábla.)
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla. ( Pripojenie s použitím DVI
kábla.)
Ak na obrazovke aj naďalej, napriek
správnemu pripojeniu monitora,
vidíte (chybové) hlásenie,
skontrolujte, či je stav monitora
nastavený na analógový. Stlačením
zdrojového tlačidla monitor dvakrát
skontroluje zdroj vstupného signálu.
Ak je monitor zapnutý, reštartujte
počítač a pozrite si úvodnú
obrazovku (prihlasovaciu
obrazovku), ktorá sa objaví.
Keď sa objaví úvodná obrazovka
(prihlasovacia obrazovka),
naštartuje počítač v príslušnom
režime (bezpečný režim pre
Windows ME/XP/2000) a následne
zmeňte frekvenciu grafickej karty.
(Pozrite časťPrednastavené režimy
obnovovania)
Poznámka: Ak sa úvodná
(prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo
predajcu.
Vidíte " "Not Optimum Mode"
"Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz" " na obrazovke?
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď
signál z grafickej karty presahuje
maximálne rozlíšenie a frekvenciu,
ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a
frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo
75 Hz, zobrazí sa hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz". Ak
displej presiahne 85 Hz, displej
bude pracovať normálne, avšak na
jednu minútu sa objaví hlásenie
"Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz", ktoré následne zmizne.
Počas tohto jednominútového
úseku zmeňte prosím nastavenie na
odporúčaný režim. (Ak sa systém
opätovne naštartuje, správa sa
objaví znova.)
Na obrazovke nie je žiadny obraz.
Bliká ukazovateľ napájania na
monitore raz za 1 sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver
(Úsporný režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo
pohnite myšou, čím aktivujete
monitor a obnovíte obraz na
obrazovke.
TNa obrazovke sa
objavujú zvláštne farby
alebo len čierna a
biela.
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Pripojenie s použitím DVI kábla?
Obrazovka môže zostať prázdna ak
spustíte systém pred pripojením
DVI kábla, resp. ak odpojíte a znova
pripojíte DVI kábel počas chodu
systému, pretože isté typy
grafických kariet nevysielajú
obrazový signál. Pripojte DVI kábel
a potom systém znova naštartujte.
Zobrazuje obrazovka len jednu
farbu, akoby ste sa pozerali na
obrazovku cez celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Skontrolujte, či je grafická karta
úplne zasunutá do svojej zásuvky.
Zmenili sa farby na obrazovke na
zvláštne po spustení programu
alebo z dôvodu kolízie medzi
aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Zmenili ste grafickú kartu alebo
ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s
použitím OSD.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa Prednastavenými
režimami obnovovania).
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty.
Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.
Obrazovka je mimo
ohniska alebo OSD sa
nedá nastaviť.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu na monitore?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa >Prednastavenými
režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je obraz.
Je frekvencia pri kontrole Display
Timing (Frekvencia obnovovania)
v menu nastavená správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa
príručky grafickej karty a
Prednastavených režimov
obnovovania.
(Maximálna frekvencia na rozlíšenie
sa môže v závislosti od výrobku
meniť.)
Na obrazovke je
zobrazených iba 16
farieb. Farby
Sú farby operačného systému
Windows nastavené správne?
Pre Windows ME/XP/2000:
Náležite nastavte farby na Ovládací
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej
karty.
Je grafická karta nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so
znením "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený
monitor Plug & Play
(VESA DDC)").
Nainštalovali ste ovládač
monitora?
INainštalujte ovládač monitora
podľa Pokynov na inštaláciu
ovládača..
Pozrite príručku ku grafickej karte
a zistite, či je podporovaná funkcia
Plug & Play (VESA DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný
servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je
nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 75 Hz alebo 85 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom
režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení",
reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti
od verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel,
Zobrazenie, Nastavenia.
* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u
počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k
operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistit vonkajšiu
skrinu/LCD panel?
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou
s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani
neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala
voda.
Funkcia samokontroly
Samokontrola | Upozorňovacie hlásenia | Prostredie | Užitočné tipy
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje
správne.
Funkcia samokontroly
1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Ak monitor pracuje normálne, objaví sa nasledovné.
Ak sa niektorý z rámčekov neobjaví, znamená to, že monitor má problém. Rámček sa tiež
objavuje počas normálneho fungovania, ak sa grafický kábel odpojí alebo poškodí.
4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte
riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.
Upozorňovacie hlásenia
Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp.
obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže
ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny
kábel.
Prostredie
Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie
monitora.
1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite
woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny,
ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.
Užitočné tipy
z
z
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou,
toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo
rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so
servisným strediskom alebo svojím predajcom.
Posúdenie prevádzkového stavu monitora
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum
Mode","Recommanded mode 1280 x 1024 60Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor
zostáva zapnutý.
{ Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že
monitor je v prevádzkovom stave.
{ V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 913N
LCD Panel
Rozmery
19" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
376,32 (H) x 301,056 (V)
Rozostup bodov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,194,277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 215,2 x 424,6 mm (so základným podstavcom) / 5,6 kg
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Kĺbovým stojanom)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 200,0 x 420,6 mm (so základným podstavcom) / 7,2 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play.
Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a
nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si
používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo
stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA
DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v
počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W
(120Vac)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava
EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co.,
Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre
energetickú účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania,
obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj
napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte
obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Režim
zobrazovania
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý
okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus
a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna
frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako
žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia
tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 915N
LCD Panel
Rozmery
19" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
376,32 (H) x 301,056 (V)
Rozostup bodov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,194,277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 215,2 x 424,6 mm (so základným podstavcom) / 5,6 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play.
Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a
nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si
používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo
stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA
DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v
počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W
(120Vac)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava
EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co.,
Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre
energetickú účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania,
obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj
napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte
obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Režim
zobrazovania
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý
okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus
a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna
frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako
žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia
tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 912T
LCD Panel
Rozmery
19" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
376,32 (H) x 301,056 (V)
Rozostup bodov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,777,219
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľn ý
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 200,0 x 420,6 mm (so základným podstavcom) / 7,2 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play.
Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a
nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si
používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo
stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA
DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v
počítači.
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
(Spínač zap./vyp.
el. napájania)
(voliteľné)
Stav
Normálna
prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY
2000
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
(Zapínacie
tlačidlo)
Ukazovateľ
napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W
(120Vac)
Menej než 0W
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava
EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co.,
Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre
energetickú účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania,
obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj
napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte
obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Režim
zobrazovania
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý
okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus
a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna
frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako
žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia
tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
Servis
Firemná adresa a telefónne číslo sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MÉXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com/monitor/
Podmienky
Rozostup bodov
Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe
bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva
"rozostup bodov". Jednotka: mm
Vertikálna frekvencia
Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť
niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna
frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz
Príklad: Ak sa to isté svetlo opakuje 60-krát za sekundu, potom je jeho frekvencia 60 Hz. V
tomto prípade možno na obrazovke pozorovať blikanie. Na zabránenie tomuto
problému je prítomný Flicker-free Mode (Režim bez blikania), ktorý používa
vertikálnu frekvenciu nad 70 Hz.
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky
v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa
nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Metódy prekladania a neprekladania
Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva
neprekladaná metódy, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva
prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie
jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.
Plug & Play
Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje
počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi
medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.
Rozlíšenie
Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa
nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na
vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových
informácií.
Príklad: Ak je rozlíšenie 1280 X 1024, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1280
horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1024 vertikálnych bodov (vertikálne
rozlíšenie).
Pre lepšie zobrazenie
1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na
ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou
kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na
obrazovke môže byť nerovnomerná.
{
{
Rozlíšenie: 1280 x 1024
Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a
BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to
spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
{
Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho
prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola
čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť
škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie
automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla
ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu
JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz
alebo rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo
nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Oprávnenia
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti
Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.
Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v
tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním,
fungovaním alebo používaním.
Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows a Windows NT sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPMS
a DDC sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo ENERGY
STAR® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako
partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok
spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov
spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich
príslušných vlastníkov.
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes
the following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration
5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following
European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or
television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use
the equipment according to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far
for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these
potentially damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic
equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use
of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have
an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts
its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
electronics components concerned with the display unit.
z
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing
of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone
layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with
consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally
adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an
international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling
scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional
Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation),
Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as
computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far
possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g.
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy.
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of
energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the
presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)
and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and
the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings.
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have
been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or
electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception.
Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today
there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a
Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
z
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in
cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in
a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following
countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those
who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling
information for the products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
ADDRESS
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4
tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse
42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
info@el-kretsen.se adm@elektronikkretur.no
http://www.elkretsen.se/
GERMANY
49 0 2234 9587 - 0
vfw.info@vfw-ag.de
http://www.elretur.no/
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use
in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the
IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other
device(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for
medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC
601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output
part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with
the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR
DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung
INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)
U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na
druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu.
Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené
pred retenciou obrazu.
Čo je to retencia obrazu?
Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak,
ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré
uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom
tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto
sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu
displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobku.
Prosím riaďte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými
nižšie.
Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie
Príklad)
z Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
- Po používaní po dobu 24 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
- Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
z Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
- Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
z Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo
Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.
Pokyny pre konkrétne účely použitia
Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenn?ch papierov, banky a riadiace
systémy
Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému
riadili nasledovnými pokynmi:
Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého
obrazu.
Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte
logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.
Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).
Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.
Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo
svietivosti.
Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.
Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)
Príklad)
z
Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.
Príklad)
z
- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.
Príklad)
Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC
alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.
Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť.
Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po
dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré
pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v
napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého
kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť
predchádzajúci obraz.
Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.
Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.
Download PDF

advertising