Samsung | 205BW | Samsung 205BW Používateľská príručka

SyncMaster 205BW
Inštalácia ovládača
Inštalácia programu
Značky
Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu
zariadenia.
Zakázané
Dôležité prečítať si a rozumieť za
každých okolností
Nerozoberajte
Odpojte zástrčku zo zásuvky
Nedotýkajte sa
Uzemnenie kvôli zabráneniu
elektrickému šoku
Napájanie
Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič
obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.
Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.
z
Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie
zariadenia.
Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.
z
Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.
Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne neklaďte ťažké
predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacých káblov alebo
rozdvojok.
z
Môže to spôsobiť požiar.
PPočas používania monitora neodpájajte napájací kábel.
z
Oddelenie môže spôsobiť prepätie, ktoré môže poškodiť monitor.
Sieťový kábel nepoužívajte v prípade, ak je zaprášený konektor alebo
zástrčka.
z
z
Ak sú konektor alebo zástrčka napájacieho kábla zaprášené, vyčistite
ich suchou handričkou.
Používanie napájacieho kábla so zaprášenou zástrčkou alebo
konektorom môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
Inštalácia
Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou
alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na
miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné
stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.
V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.
Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.
z
Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.
Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.
z
Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na poličku tak, aby
koniec podstavca nevyčnieval z vitríny alebo poličky.
z
Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.
Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým
povrchom.
z
Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a
ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.
Neumiestňujte výrobok na podlahu.
z
Niekto, najmä deti, môže oň zakopnúť.
Chráňte výrobok pred horľavými predmetmi, ako sú sviečky, insekticídy
či cigarety.
z
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.
Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.
z
Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k
požiaru.
Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na
poličku s knihami, do skrine, atď.
z
Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.
Monitor pokladajte opatrne.
z
Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.
Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.
z
Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.
Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.
z
z
Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.
Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti
od steny (minimálne 10 cm/4 palce).
z
Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo
môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený
výkon.
Uschovajte plastový obalový materiál (sáčok) mimo dosahu detí.
z
Plastový obal (sáčok) môže zadusenie, ak sa s ním deti budú hrať.
Čistenie
Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne
navlhčenou, mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode
rozpustený neagresívny čistiaci prostriedok.
Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.
z
Môže to spôsobiť poškodenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.
Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený,
dobre ho očistite suchou látkou.
z
Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.
z
V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok
mäkkou suchou látkou.
z
Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá,
insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.
Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo
zákazníckym strediskom.
z
Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo
vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie
alebo požiar.
Ostatné
Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé
zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte
autorizovaného predajcu alebo servis.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta.
Neinštalujte ho do vozidiel.
z
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde
by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.
Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte
napájaciu šnúru. V takom prípade sa spojte so Service Center (servisné
stredisko).
z
Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa
dlhšiu dobu nepoužíva.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický
kábel alebo kábel signálu.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený
poškodením kábla.
Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo
signálny kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený
poškodením kábla.
Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.
z
Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.
Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé
kovové objekty na monitor.
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom
kontaktujte servisné stredisko.
Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými
látkami.
z
Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.
Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.
Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky
alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích
otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.
z
Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Ak do výrobku
vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete
a obráťte sa na servisné centrum.
Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť
reziduálny obraz alebo rozmazanie.
z
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na
úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.
z
Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.
20 palca (51 cm) - 1680 X 1050
Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť
poškodenie zraku.
Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú
prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.
Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na
miesto vystavené vibráciám.
z
Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.
Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho
životnosť alebo spôsobiť požiar.
Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom
monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a
káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.
z
Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru
alebo elektrickému šoku.
Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a
poškodiť ho.
z
Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca
usmrtenie.
Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.
z
V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z
nazhromaždených nečistôt alebo poškodenej izolácie, čo môže viesť k
úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo
môže byť pre deti príťažlivé).
z
Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali.
Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca
usmrtenie.
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.
Aké niektoré položky chýbajú, kontaktujte dodávateľa.
Voliteľné položky môžete zakúpiť u miestneho obchodného zástupcu.
Vybalenie
Monitor s Posuvný podstavec
Príručka
Stručný sprievodca
nastavením
Kábla
Záručný list
(Nie je k dispozícii všade)
Používateľskou príručkou,
ovládačom monitora,
softvérom Natural Color,
MagicTune™
D-sub kábla
Napájacia šnúra
DVI kábel (voliteľné)
Predná časť
Tlačidlo MENU [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD
alebo návrat do predchádzajúceho menu.
Tlačidlo MagicBright™ MagicBright™ je nová funkcia poskytujúca optimálne
zobrazovacie prostredie závislé na obsahu obrazu, ktorý
[ ]
sledujete. Aktuálne sú k dispozícii 6 odlišné režimy: Custom,
Text, Internet, Game, Sport a Movie. Každý režim má svoju
vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. S ľahkosťou môžete zvoliť
jedno zo 6 nastavení, jednoducho stlačením tlačidla
'MagicBright™'.
1) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici,
prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho
vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast
(Kontrast) prostredníctvom menu OSD.
2) Text
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
3) Internet
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text
a grafika.
4) Game
Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
5) Sport
Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
6) Movie
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
Tlačidlo Jas [ ]
Tlačidlo NASTAVENIE Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v
menu.
[
]
Používa sa na výber menu OSD. /
Tlačidlo enter
[ ]/
Tlačidlo Source
(Zdroj)
Keď stlačíte ' ' tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri
vypnutom OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené
tlačidlo zdroja, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa,
zobrazujúca aktuálny režim -- vstupný signál Analog, Digital)
Poznámka: Ak zvolíte digitálny režim, musíte pripojiť monitor ku
grafickej karte s digitálnym DVI portom s použitím DVI kábla.
Tlačidlo AUTO
Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho
prístupu.
Tlačidlo HLAVNÝ
VYPÍNAČ [ ] /
Ukazovateľ napájania
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora. /
Počas bežnej prevádzky svieti toto svetlo namodro a keď monitor
ukladá vaše nastavenia, raz blikne namodro.
Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je táto
funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná časť
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
POWER IN
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej
časti monitora.
DVI IN
RGB IN
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
ON [ | ] / OFF [O]
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Zámok Kensington
Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy
systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykacie zariadenie si
musíte zakúpiť osobitne.)
Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte
miesto, kde ste ho zakúpili.
Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .
Pripojenie monitora
1.
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte
napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
2-1.
Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu D-sub na zadnej strane počítača.
[ RGB IN ]
2-2.
Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.
Pripojte kábel DVI do DVI portu na zadnej strane monitora.
[ DVI IN ]
2-3.
Pripojenie k Macintoshu
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-sub pripájacieho kábla.
2-4.
V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac
adaptéra(voliteľné).
3.
Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.
Inštalácia podstavca
Posuvný podstavec
A. Zarážka na stojane
Pripevňovanie podstavca
Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 75 mm x 75
mm.
A. Monitor
B. Montážna medzipodložka (Predáva sa samostatne)
1. Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane
obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua
prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž
na stenu alebo inému podstavcu.
Inštalovanie ovládača monitora (Automatický)
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými
systémami nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém.
Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej
stránke, ktorá je tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsung.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Windows ME
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Ovládač Windows ME".
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK"
4. Klinite na tlačidlo "Inštalovať" v okne "Upozornenie" .
5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Windows XP/2000
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Ovládač Windows XP/2000"
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
4. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" (Aj tak
pokračovať). Potom kliknite na tlačidlo "OK".
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia
nepoškodí váš systém.Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú
stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung.com/.
5. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Inštalovanie ovládača monitora (Príručka)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými
systémami nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém.
Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej
stránke, ktorá je tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsung.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Microsoft® Windows® Operačný systém XP
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Štart" —> "Ovládací Panel" potom kliknite na ikonu "Vzhľad a motívy".
3. Kliknite na ikonu "Zobrazenie" a vyberte kartu "Nastavenia", potom kliknite na
"Rozšírené..".
4. Kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" na karte "Monitor" a vyberte kartu "Ovládač" .
5. Kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a vyberte "Inštalovať zo zoznamu alebo..", potom
kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
6. Vyberte "Nehľadať, ja..", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Mám disk".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu
monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
8. Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" (Aj tak
pokračovať). Potom kliknite na tlačidlo "OK".
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš
systém.Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung.com/.
9. Kliknite na tlačidlo "Zatvoriť", potom postupne klikajte na tlačidlo "OK" .
10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Microsoft® Windows® Operačný systém 2000
Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riaďte sa týmito krokmi.
1. Vyberte tlačidlo "OK"na okne "Vložiť disk" .
2. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor" .
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Spôsob inštalácie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie" .
Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené..".
Vyberte "Monitor".
Prípad Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite
1:
nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
Prípad Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa
2:
postupne riaďte ďalšími krokmi.
Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na
tlačidlo "Ďalej" .
Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol
vybrať konkrétny ovládač" , potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disku".
Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" , potom vyberte A:(D:\Ovládač).
Kliknite na tlačidlo "Otvoriť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej" , potom kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
Kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdený" , potom kliknite na tlačidlo "Áno". A
kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "Zatvoriť" .
Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie" .
Vyberte kartu "Nastavenia" a kliknite na tlačidlo "Rozšírené vlastnosti".
Vyberte kartu "Monitor" .
Kliknite na tlačidlo "Zmeniť" v oblasti "Typ monitora" .
Vyberte "Určite umiestnenie ovládača".
Vyberte "Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení.." , potom
kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
Kliknite na tlačidlo "Z diskety"
Určite A:\(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Vyberte "Ukázať všetky zariadenia" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste
pripojili k počítaču a kliknite na "OK".
Ďalej vyberajte tlačidlo "Zatvoriť" a tlačidlo "OK" , až kým nezatvoríte dialógové okne
Vlastnosti zobrazenia.
Microsoft® Windows® Operačný systém NT
1. Kliknite na Štart, Nastavenia, Ovládací panel, a potom dvakrát kliknite na ikonu
Zobrazenie .
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na
Všetky zobrazovacie režimy.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a
potom kliknite na OK.
4. Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) ak vidíte, že po stlačení tlačidla Test pracuje obrazovka
normálne. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho
rozlíšenia, farieb, frekvencie).
Poznámka: Ak v možnosti Všetky režimy zobrazenia nie je žiadny režim, vyberte
úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa Prednastavených zobrazovacích
režimov v užívateľskej príručke.
Operačný systém Linux
Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového
nastavovacieho súboru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
Tretia obrazovka je pre nastavenie myši.
Nastavte myš pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre výber klávesnice.
Nastavte klávesnicu pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre nastavenie monitora.
Najskôr pre monitor nastavte horizontálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Nastavte pre monitor vertikálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Zadajte názov modelu monitora. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
Nastavenie monitora je hotové .
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru spustite X-Window.
Natural Color
Softvérový program Natural Color
Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených
tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá,
ako farba zobrazená na monitore.
Softvér Natural Coloer je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb
vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a
telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory
Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s
farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.
Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná
obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte
softvér Natural Color. Aby ste program nainštalovali ručne, vložte disk CD, ktorý vám bol
dodaný spolu s monitorom od spoločnosti Samsung do jednotky CD-ROM, kliknite na tlačidlo
[Start] (Štart) systému Windows a vyberte položku [Run...] (Spustiť...).
Zadajte D:\colorr\eng\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .
(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)
Odobratie softvérového programu Natural Color
Vyberte "Setting" / "Control Panel" (Nastavenie / Ovládací panel) v ponuke "Start" (Štart) a
potom dvakrát kliknite na "Add/Delete a program" (Pridať/Odstrániť program).
Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].
1. [
]Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do
predchádzajúceho menu.
2. [
]Upravujú položky v menu.
3. [ ]Aktivujte zvýraznenú položku menu.
4. [AUTO]Aby ste zapli automatické nastavenie zariadenia na prichádzajúci PC signál, stlačte toto
tlačidlo. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastavia automaticky.
AUTO
Menu
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia,
ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
(K dispozícii iba v režime analógového)
AUTO
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením
funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
z
z
Locked
Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie
nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické
nastavenie).
Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí
funkcia automatického nastavenia.
Menu
Locked
Popis
Keď tlačidlo „MENU“ pridržíte dlhšie ako 5 sekúnd, funkcia OSD sa
zablokuje (odblokuje).
Pomocou uzamykacej funkcie nastavenia OSD môžete
nastaviť aj jas a kontrast monitora.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte
po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- šesť rôznych režimov (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
Menu
Brightness
Popis
Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
SOURCE
Menu
Popis
Výber obrazového signálu pri vypnutom OSD.
SOURCE
Picture
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Auto Source
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
Menu
Brightness
Popis
Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu jasu
podľa vášho želania.
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na
obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte
jas.
[MENU →
Contrast
Spustenie/Zastavenie
→
→ ,
→ MENU]
Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu
kontrastu podľa vášho želania.
[MENU →
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Color
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť
Samsung vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho
obrazu a na zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak,
aby nebola narušená kvalita obrazu.
MagicColor
1) Off - Navracia do pôvodného režimu.
2) Demo - Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví
napravo a obrazovka po použití MagicColor sa objaví
naľavo.
3) Full - Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú
farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú farbu skinov.
4) Intelligent - Zobrazuje živú prirodzenú farbu
zreteľnejšie.
[MENU → ,
Color Tone
→
→ ,
→ MENU]
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo
štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm
(teplý) a Custom (vlastný).
[MENU → ,
Color
Control
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého
ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou
svietivosťou.
Gamma
z
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Image
Menu
Coarse
Popis
Odstráni šum, ako napr. vertikálne pásy. Hrubé
nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovania
obrazu. Do stredu ho môžete presunúť pomocou
ponuky Horizontal Control (Horizontálne ovládanie).
(K dispozícii iba v režime analógového)
[MENU → ,
Fine
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Pri zmene horizontálnej pozície celkového
zobrazenia monitora sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
(K dispozícii iba v režime analógového)
[MENU → ,
V-Position
→
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte
nasledovnými pokynmi.
[MENU → ,
H-Position
→
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak
rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom)
ladení,
opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho
kmitočtu).
(K dispozícii iba v režime analógového)
[MENU → ,
Sharpness
Spustenie/Zastavenie
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
(K dispozícii iba v režime analógového)
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
OSD
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
Môžete si zvoliť jeden z 9 jazykov.
Language
Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD.
Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na
počítači.
[MENU → ,
H-Position
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
[MENU → ,
Transparency
→
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
[MENU → ,
V-Position
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
V prípade, že sa počas istého časového úseku
neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky vypne.
Display Time
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na
obrazovke.
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Setup
Menu
Popis
Auto Source
Vyberte Auto Source a monitor si automaticky
vyberie signálový zdroj.
[MENU → ,
Image Reset
→
→
→ ,
→ MENU]
Parametre obrazu sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
[MENU → ,
Color Reset
Spustenie/Zastavenie
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Parametre farby sú nahradené štandardne
nastavenými hodnotami z výroby.
[MENU → ,
Information
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Menu
Popis
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
Information
[MENU → ,
→ MENU]
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Prehľad
Čo je MagicTune™
Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a
iných činiteľov prostredia. Aby ste na monitore dosiahli najlepší obraz, musíte ho nastaviť na vaše jedinečné
nastavenia. Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš
zložité. Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese
postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.
Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po viacúrovňových
menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná väzba, ktorá
napomáha správnemu nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program, ktorý vás vedie
procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené pre každý ovládací
prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje jednoduchý spôsob
výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré zadefinované
prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.
Základné funkcie
MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané
prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune™ supports
Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.
MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.
MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie
monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.
Režim OSD
Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených
krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Prehľad
Čo je MagicTune™
Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a
iných činiteľov prostredia. Aby ste na monitore dosiahli najlepší obraz, musíte ho nastaviť na vaše jedinečné
nastavenia. Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš
zložité. Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese
postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.
Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po viacúrovňových
menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná väzba, ktorá
napomáha správnemu nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program, ktorý vás vedie
procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené pre každý ovládací
prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje jednoduchý spôsob
výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré zadefinované
prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.
Základné funkcie
MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané
prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune™ supports
Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home, and XP Professional.
MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™ 2000 alebo novšom.
MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie
monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.
Režim OSD
Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených
krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Inštalácia
1.
Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
2.
Kliknite na inštalačný súbor programu MagicTune™.
3.
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.
4.
Po otvorení okna Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" ("Ďalej").
5.
Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania
produktu.
6.
Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune™.
7.
Kliknite na „Inštaluj“.
8.
Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.
9.
10.
Kliknite na „Dokončiť“.
Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program
MagicTune™ spúšťať.
Program spustíte dvojitým kliknutím na ikonu.
Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune™, sa nemusí objaviť. (Závisí to od
technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade
stlačte tlačidlo F5.
Problémy pri inštalácii
Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska
počítača a prostredie siete.
Ak máte počas inštalácie problémy, pozrite čas?Riešenie problémov.
Systémové požiadavky
Operačné systémy
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows™2000
alebo novšom.
Technické prostriedky
Viac ako 32MB pamäteViac ako 25MB miesta na pevnom disku
* Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke programu MagicTune™.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
MagicTune™ umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko
ukladať a používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.
z
z
z
Režim OSD sa nemusí zhodovať s vysvetlením v príručke, keďže
závisí od technických parametrov jednotlivých monitorov.
Pri zapnutej funkcii Otočenia moľno nebude čas» programu
MagicTune™ fungova» normálne.
Automatické otočenie: Po otočení monitora sa zobrazenie
obrazoviek automaticky otočí.
z
z
z
z
z
Aby ste spustili program AutoRotation, postupujte podµa
pokynov uvedených niľąie.
Nainątalujte si do počítača programy MagicRotation™ aj
MagicTune™ 3.6.
Spustite program MagicTune™ 3.6
Option (Voľba) › Preference (Preferencie) › Kliknite na malé
okienko v ponuke aktivovať blok s úlohami.
Ovládanie funkcie MagicTune™ (Magické ladenie) sa bude pre
jednotlivé modely monitorov líšiť.
Povolený uhol otáčania monitora závisí od typu monitora.
Režim OSD
Režim OSD značne zjednodušuje úpravu nastavení na monitoroch. Pri výbere jednotlivých kariet sa v hornej časti ovládacieho
okna zobrazuje všeobecný popis nastaviteľných položiek nižšieho menu. Pri výbere jednotlivých kariet sa zobrazuje zoznam
menu. Režim OSD umožňuje ľahký a pohodlný prístup ku všetkým kartám a položkám nižších menu potrebným na rýchlu
úpravu nastavení monitora.
Funkcie tlačidiel karty
OK
Umožňuje použitie všetkých zmien a opustenie MagicTune™.
Reset
Umožňuje obnovenie nastavených hodnôt monitora zobrazených v aktívnom ovládacom
okne na hodnoty odporúčané výrobcom.
Cancel (Zrušiť)
Umožňuje opustenie programu MagicTune™ bez uplatnenia vykonaných zmien.
Ak ste v ovládacom okne nevykonali žiadne zmeny, kliknutie na tlačidlo „Zrušiť“ nemá
nijaký účinok.
Funkcie karty Picture (Obraz)
Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia obrazovky na želané hodnoty.
Brightness
Umožňuje stmavnutie alebo zjasnenie celej obrazovky. V prípade, že jas nie nastavený na náležitú
úroveň, môžu sa detaily obrázkov v tmavých oblastiach strácať. Umožňuje prispôsobenie jasu tak, aby
boli zabezpečené najlepšie podmienky na pozeranie.
Contrast
Umožňuje úpravu rozdielu v jase medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrazovke. Určuje ostrosť
obrazu.
Resolution
(Rozlíšenie)
Vypíše všetky rozlíšenia podporované programom.
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeraniev závislosti od obsahu
obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti je k dispozícii šesť rôznych režimov. Každý režim má vlastnú
prednastavenú hodnotu jasu. Ľahko si môžete zvoliť jedno zo šiestich nastavení jednoduchým stlačením
ovládacieho tlačidla MagicBright™.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Text : Normálny jas Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
Internet : Stredný jas Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
Game Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
Sport Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
Movie : Vysoký jas Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
Custom Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v
závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness
(Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.
Ovládanie funkcie MagicBright (Magický jas) sa bude pre jednotlivé modely monitorov
líšiť. Niektoré monitory budú podporovať iba Štyri režimy.(Text, Internet, Entertain,
Custom)
Funkcie karty Color (Farba)
Umožňuje úpravu „teploty“ farby pozadia monitora alebo obrazu.
Funkcie MagicColor (Magické farby) a Gamma (Gama) sa zobrazia iba na tých
monitoroch, ktoré ich podporujú.
Umožňuje zmenu odtieňa farby.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
(Farebnýodtieňa)
Režim Color Tone (Farebný tón) sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré
monitory budú podporovať iba Štyri režimy.( Warm, Normal, Cool, Custom)
Color Control
(Farebný odtie)
Umožňuje úpravu farieb obrazu monitora.
Farby monitora si môžete zmeniť podľa svojho želania.
z
Calibration
(Kalibrácia)
R- G - B
Proces, prostredníctvom ktorého sa optimalizujú a nastavujú vami zvolené farby. Uvidíte, že
MagicTune™ je veľmi užitočný nástroj, najmä ak patríte medzi tých, ktorí chcú na obrázkoch vidieť
všetky detaily, vrátane obrázkov z internetu a obrázkov pochádzajúcich z digitálneho fotoaparátu alebo
skenera.
MagicColor je nová technológia, ktorú spoločnosť Samsung vyvinula výlučne na zlepšenie digitálneho
obrazu a na zreteľnejšie zobrazenie prirodzenej farby tak, aby nebola narušená kvalita obrazu.
1.
2.
OFF : Navracia do pôvodného režimu.
DEMO : Obrazovka pred použitím MagicColor sa objaví napravo a obrazovka po použití
3.
4.
5.
MagicColor sa objaví naľavo.
Full : Zobrazuje živú prirodzenú farbu zreteľnejšie.
Intelligent : Zreteľnejšie zobrazuje nielen živú prirodzenú farbu, ale tiež realistickejšiu prirodzenú
farbu skinov.
MagicZone
{ MagicZone (Magická zóna) zaisťuje jasné a ostré zobrazenie animovaných multimédií
alebo fotografií tým, že zvyšuje jas, ostrosť, sýtosť, farebný odtieň určitej oblasti na
obrazovke. Ponúka rozhranie, ktoré sa jednoducho používa a pomocou automatickej
detekcie a premiestnením zvýrazňuje tú časť vášho multimediálneho programu, ktorá
prehráva video.
{
{
{
{
Keď je kurzor myši aktivovaný ( ) a musí sa deaktivovať, aby sa použil na iné úlohy,
kliknite pravým tlačidlom myši alebo umiestnite aktivovaný kurzor ( ) na panel úloh a
kliknite. Po deaktivovaní sa zmení ikona na obrazovke naspäť na takú, aká bola pred
aktiváciou.
MagicZone (Magická zóna) je vhodná najmä pre používanie pohyblivého obrazu.
Auto Detect (Automatická detekcia): Ak v niektorých prehrávačoch spustíte film,
MagicZone automaticky zvýrazní obrazovku na prehrávanie (podporujú to prehrávače
Gom, Adrenalin, KCP, Window Media a Power DVD, atď.) Niektoré iné prehrávače je tiež
možné zvýrazniť, ale mohli by s tým mať problémy.
Blok s ponukami
HUE
Prispôsobí odtieň farby.
Saturation Prispôsobí sýtosť farieb.
Brightness Prispôsobí jas.
MagicColor
Sharpness
Prispôsobí rozdiel medzi najsvetlejšími a najtmavšími oblasťami na
displeji.
Zone Off
Vypne zachytenú zónu.
Reset
Vráti sa k predvoleným nastaveniam od predajcu.
z
V závislosti od modelov monitorov nebude možné funkcie Color Control,
Sharpness, Contrast, Color Tone, Brightness nastaviť v režime
MagicColor na funkciu Full a Intelligent.
z
MagicTune™ (Magické ladenie) zmizne, ak spustíte MagicZone (Magickú zónu) a
po prispôsobení a zatvorení MagicZone (Magickej zóny) sa opäť zobrazí
MagicTune™ (Magické ladenie). (Systémový blok nie je začiarknutý)
MagicTune™ (Magické ladenie) zmizne, ak spustíte MagicZone (Magickú zónu) a
po prispôsobení a zatvorení MagicZone (Magickej zóny) sa opäť nezobrazí
MagicTune™ (Magické ladenie). (Systémový blok je začiarknutý)
z
Režim MagicColor (Magické farby) sa bude pre jednotlivé modely monitorov
líšiť.
Režim MagicZone (Magická zóna) sa zobrazí, ak túto funkciu monitor podporuje.
Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.
Gamma
Režim Gama sa bude pre jednotlivé modely monitorov líšiť. Niektoré monitory budú
podporovať len Tri režimy (Mode1, Mode2, Mode3)
Funkcie karty Image (Zobrazenie)
Nastaví hodnoty Fine (Jemné), Coarse (Hrubé) a Position (Pozícia).
z
Image Setup
(Nastavenie
z
Fine (Jemné): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. horizontálne pruhy.
Ak rušenie pretrváva aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave
frekvencie (taktovacieho kmitočtu).
Coarse (Hrubé): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. vertikálne pruhy.
obrazu)
z
Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu
Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.
Auto Setup : Automatické nastavenie umožňuje monitoru samonastavenie
prichádzajúceho videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého a pozície sa nastavujú
automaticky.
Position
(Umiestnenie)
Umožňuje zmeniť horizontálnu, vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje
OSD.
Sharpness
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte nasledovnými pokynmi.
Funkcie karty Option (Možnosti)
Program MagicTune™ môžete nastaviť s použitím nasledovných možností.
Načíta dialógové okno s predvoľbami.Používané predvoľby sú v príslušnom štvorčeku
označené odfajknutím.Výber alebo zrušenie predvoľby uskutočňujete umiestnením kurzora
nad príslušný štvorček a následným kliknutím.
Preferences
(Predvoľby)
z
z
Source Select
z
z
Menu Enable task tray (Zapnutie panela úloh).
- Pre prístup do ponúk MagicTune™ kliknite na ikonu v [task tray menu] (ponuka
bloku s úlohami). Ponuky sa nezobrazia, ak je zrušené [Enable System Tray]
(Aktivovať systémový blok) v [Options] (Voľby) → [Basic Settings] (Základné
nastavenia).
Select Language (Výber jazyka) – Zvolený jazyk ovplyvňuje len jazyk OSD.
Analog
Digital
Funkcie karty Support (Podpora)
Ukazuje Asset ID a číslo verzie programu a umožňuje použitie funkcie Help (Pomocník).
Help
(Pomocník)
V prípade, že potrebujete pomoc pri inštalácii alebo obsluhe programu MagicTune™, navštívte
jeho internetovú stránku alebo kliknite na súbory Pomocníka (používateľská
príručka).Používateľská príručka sa otvára v základnom okne prehliadača.
Asset ID
(Asset ID)
Môžete použiť server na ovládanie monitora klienta. (Aby ste mohli používať tento monitor ako
klienta, musí byť nainštalovaný program pre server )
Version
(Verzia)
User Name
Zobrazí meno používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.
User ID
Zobrazí ID používateľa, ktoré je zaregistrované v počítači.
Server IP
Napíšte IP servera.
Department
Napíšte oddelenie.
Location
Napíšte polohu.
Zobrazuje číslo verzie programu MagicTune™.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Color Calibration (Kalibrácia farieb)
1. Color Calibration (Kalibrácia farieb)
„Kalibrácia farieb“ vám umožňuje dosiahnutie optimálnych farebných podmienok na monitore.
Optimálne farebné podmienky na monitore dosiahnete podľa nasledovných 5 krokov.
1.
2.
3.
Na porovnanie jasu kontrolného štvorca a jasu vzoru na pozadí použite ovládaciu lištu jasu.
Pri zistení osobitného farebného odtieňa v kontrolnom štvorci pohnite kurzorom smerom k farebnému odtieňu
podľa toho, ako ukazuje referenčný farebný kruh.
=> Po náležitom vykonaní úpravy na kontrolnom štvorci nezistíte žiadny farebný odtieň.
Po ukončení úpravy v kroku 1 kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).
4.
5.
Opakujte postupy 1), 2), 3) pre zostávajúce kroky 2 ~ 5.
Výsledok kalibrácie si môžete pozrieť jednoduchýmstlačením tlačidla „Preview“ (Náhľad).
Používanie upravených hodnôt farieb viacerými používateľmi.
Vymedzenie
Pri používaní monitora viacerými používateľmi možno hodnoty farieb, ktoré nastavia jednotliví používatelia, ukladať a
používať prostredníctvom kalibrácie farieb. Uložené hodnoty farieb môže používať až 5 používateľov
1.
2.
Ukladanie upravených hodnôt farieb:
Stlačením Next (Ďalej) sa zmení na Apply (Použiť) a potom môžete upravené hodnoty farieb uložiť. Možno uložiť
až 5 hodnôt.
Použitie uložených hodnôt farieb:
Stlačením tlačidla Multi User (Viacerí používatelia) na hlavnej obrazovke vyberiete a použijete jednu z uložených
hodnôt farieb.
2. Preview (Náhľad)
V možnosti „Color Calibration“ (Kalibrácia farby)stlačte tlačidlo „Preview“ (Náhľad)..
Objaví sa vyššie uvedený obrázok.
1.
2.
Stlačte tlačidlo „View Calibrated“ (Ukážkalibrované) a uvidíte výsledok úpravy kalibrácie.
Stlačte tlačidlo „View Uncalibrated“ (Ukážnekalibrované) a uvidíte pôvodné zobrazenie.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Odinštalovanie
Program MagicTune™ možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na
ovládacom paneli operačného systému Windows™.
Pri odstránení programu MagicTune™ sa riaďte nasledovnými pokynmi.
1.
Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží
pod operačným systémom Windows™ XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2.
Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3.
V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program MagicTune™. Kliknutím ho zvýraznite.
4.
Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5.
Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6.
Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.
Technickú podporu pre program MagicTune™, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie
softvéru nájdete na internetovej stránke programu MagicTune™.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Riešenie problémov
Aktuálny počítačový systém nie je kompatibilný s programom MagicTune. Stlačte,
prosím, OK a kliknite na "Skratku k internetovej stránke programu MagicTune", ktorá
vás pripojí na našu domovskú stránku, na ktorej nájdete ďalšie informácie.
Ak sa vaša video/grafická karta nenachádza v zozname 'Available' (Dostupné),
môže dôjsť k chybe. (Najnovšie alebo veľmi staré grafické karty môžu byť
nekompatibilné.)
Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej
domovskej stránke.
Ak výrobca karty zmenil ovládač alebo grafický čip video karty, môže takisto dôjsť
k chybe, a to aj napriek tomu, že je karta uvedená v zozname.
Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej
domovskej stránke.
Skontrolujte, či je výrobcom vášho monitora spoločnosť Samsung. Pri monitoroch
iných výrobcov môže dochádzať k chybám.
Túto funkciu podporujú len výrobky spoločnosti Samsung.
Chyba môže vzniknúť aj pri monitore vyrobenom spoločnosťou Samsung v
prípade, že ide o zastaralý model. Skontrolujte, či je váš monitor schopný
podporovať program MagicTune.
Túto funkciu podporujú len monitory, ktoré sú zaregistrované na našej domovskej
stránke. Pred kúpou skontrolujte monitor, pretože zastaralé modely nie sú
podporované.
K chybe dôjde aj v prípade, že pre aktuálny monitor neexistujú informácie o EDID
(Extended Display Identification Data - Rozšírené identifikačné údaje o monitore).
K tomuto dôjde, keď na pracovnej ploche cez Start (Štart)> Setup (Nastavenia)>
Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Hardware > Device Manager
(Správca zariadení) > vyberiete položku Monitor, odstránite aktuálny monitor typu
"Plug-and-play" a spustíte vyhľadávanie nového hardvéru, ale systém nemôže
nájsť žiadny monitor typu "Plug-and-play".
Časť týkajúcu sa Odstraňovania problémov (Troubleshooting) nájdete na našej
domovskej stránke.
Chyba sa vyskytne aj v prípade, ak pri vypnutom počítači vymieňate monitor za
nový, ale systém nebol reštartovaný.
Po každej výmene monitora pred tým, než spustíte program MagicTune, reštartujte
systém.
K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne
nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet
zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup
(Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca
zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).
Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si najnovšie ovládače.
Viac informácii o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.
Reštartovaním vášho operačného systému zabezpečíte normálnu prevádzku
zariadenia.
K chybe môže dôjsť, ak po nainštalovaní programu MagicTune nereštartujete
systém. (Platí len pre Win98SE a WinMe.)
Pred používaním reštartujte systém.
Nastavením optimálneho rozlíšenia dosiahnete ideálnu činnosť programu MagicTune.
Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v Užívateľskej príručke (User Guide).
Ak nenastavíte optimálne rozlíšenie a nevykonáte kalibráciu farieb (Color
Calibration), monitor nemôže byť nastavený na optimálnu prevádzku.
Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v návode.
Táto grafická karta nepodporuje program MagicTune.
Nainštalujte, prosím, nový ovládač grafickej karty.
K chybe dôjde aj v prípade, že ovládač grafickej karty nie je správne
nainštalovaný. K tomuto dôjde, ak nie je aktuálny zoznam grafických kariet
zobrazený normálne. Môžete ho skontrolovať cez Start (Štart) > Setup
(Nastavenia) > System (Systém) > Hardware > Device Manager (Správca
zariadení) > Display Adapter (Grafické adaptéry).
Navštívte domovskú stránku výrobcu grafickej karty a stiahnite si a nainštalujte
najnovšie ovládače. Viac informácii o vašej grafickej karte získate od jej výrobcu.
Keďže program Highlight používa komunikačné linky, pred použitím MagicTune
ukončite program Highlight.
Niektoré monitory typu CDT spoločnosti Samsung podporujú funkciu Highlight. Pri
súčasnom používaní funkcie Highlight a programu MagicTune dochádza ku
konfliktom, ktoré spôsobujú chyby.
Pred používaním programu MagicTune skontrolujte, či je vypnutá (OFF) funkcia
Highlight.
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky programu MagicTune vymení monitor alebo aktualizuje ovládač grafickej karty,
program nemusí fungovať. Ak sa tak stalo, prosím, reštartuje operačný systém.
Príznak
V prípade náležitého
nefungovania
funkcie MagicTune
vykonajte kontrolu.
Kontrolné otázky
Funkcia MagicTune™ sa
nachádza len na počítači
(VGA) s operačným
systémom Windows, ktorý
podporuje Plug and Play.
Riešenia
Aby ste zistili, či je váš počítač schopný spustiť
funkciu MagicTune™, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie (Ak je operačný systém
Windows XP);
Control Panel (Ovládací panel) -> Performance
and Maintenance (Výkon a obsluha) -> System
(Systém) -> Hardware (Hardvér) -> Device
Manager (Správca zariadení) -> Monitors
(Monitory) -> Potom, ako vymažete monitor
Plug and Play, vyhľadajte 'Plug and Play
monitor' pomocou vyhľadávania nového
hardvéru.
MagicTune je doplnkový softvér pre tento
monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš
monitor podporovať. Ak máte problém s
grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu
a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických
kariet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Funkcia
MagicTune™
nepracuje správne.
z
z
Zmenili ste PC alebo
grafickú kartu?
Prevezmite si najnovší program. Tento program
si môžete prevziať na adrese
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Navštívte našu webovú stránku a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune MAC.
Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a
aktualizácie softvéru nájdete na internetovej stránke programu MagicTune.
Kontrolné otázky
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete
odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na
záručnom liste, telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez
obrazu. Monitor sa
nedá zapnúť.
Kontrolné otázky
Riešenia
Je napájacia šnúra
riadne pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej
šnúry a prívod el. energie.
Vidíte na obrazovke
hlásenie "Check
Signal Cable" ?
(Pripojenie s použitím D-sub kábla.)
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
(Pripojenie s použitím DVI kábla.)
Ak na obrazovke aj naďalej, napriek správnemu
pripojeniu monitora, vidíte (chybové) hlásenie,
skontrolujte, či je stav monitora nastavený na
Analog. Stlačením (potvrdenia /Zdrojové )
tlačidla monitor dvakrát skontroluje zdroj
vstupného signálu.
Ak je monitor zapnutý,
reštartujte počítač a
pozrite si úvodnú
obrazovku
(prihlasovaciu
obrazovku), ktorá sa
objaví.
Keď sa objaví úvodná obrazovka
(prihlasovacia obrazovka),
naštartuje počítač v príslušnom
režime (bezpečný režim pre
Windows ME/XP/2000) a následne
zmeňte frekvenciu grafickej karty.
(Pozrite časťPrednastavené režimy
obnovovania)
Poznámka: Ak sa úvodná
(prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo
predajcu.
Vidíte " "Not
Optimum Mode"
"Recommended
mode 1680 x 1050 60
Hz" " na obrazovke?
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď
signál z grafickej karty presahuje
maximálne rozlíšenie a frekvenciu,
ktoré monitor zvláda bez problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a
frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo 75
Hz, zobrazí sa hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1680 x 1050 60 Hz". Ak
displej presiahne 85 Hz, displej
bude pracovať normálne, avšak na
jednu minútu sa objaví hlásenie
"Not Optimum Mode.
Recommended mode 1680 x 1050
60 Hz", ktoré následne zmizne.
Počas tohto jednominútového úseku
zmeňte prosím nastavenie na
odporúčaný režim. (Ak sa systém
opätovne naštartuje, správa sa
objaví znova.)
Na obrazovke nie je
žiadny obraz. Bliká
ukazovateľ napájania
na monitore raz za 1
sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný
režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite
myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz
na obrazovke.
Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte
tlačidlo ' (potvrdenia /Zdrojové) '.
Následne znovu stlačte ľubovoľné tlačidlo na
klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili
obraz na obrazovke.
Je monitor pripojený
pomocou kábla DVI?
Obrazovka môže zostať prázdna ak
spustíte systém pred pripojením DVI
kábla, resp. ak odpojíte a znova
pripojíte DVI kábel počas chodu
systému, pretože isté typy
grafických kariet nevysielajú
obrazový signál. Pripojte DVI kábel
a potom systém znova naštartujte.
Nevidím displej na
obrazovke.
Zablokovali ste menu
On Screen Display
(OSD) kvôli
zabráneniu zmenám?
Odblokujte OSD stlačením tlačidla
MENU najmenej na 5 sekúnd.
TNa obrazovke sa
objavujú zvláštne farby
alebo len čierna a
biela.
Zobrazuje obrazovka
len jednu farbu, akoby
ste sa pozerali na
obrazovku cez
celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Zmenili sa farby na
obrazovke na zvláštne
po spustení programu
alebo z dôvodu kolízie
medzi aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta
nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Zmenili ste grafickú
kartu alebo ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s
použitím OSD.
Upravili ste rozlíšenie
alebo frekvenciu
monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa Prednastavenými
režimami obnovovania).
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Skontrolujte, či je grafická karta
úplne zasunutá do svojej zásuvky.
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej karty.
Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.
Obrazovka je mimo
ohniska alebo OSD sa
Upravili ste rozlíšenie
alebo frekvenciu na
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
nedá nastaviť.
monitore?
(Riaďte sa Prednastavenými
režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je obraz.
Je frekvencia pri
kontrole Display
Timing (Frekvencia
obnovovania) v menu
nastavená správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa
príručky grafickej karty a
Prednastavených režimov
obnovovania.
(Maximálna frekvencia na rozlíšenie
sa môže v závislosti od výrobku
meniť.)
Na obrazovke je
zobrazených iba 16
farieb. Farby
obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej
karty.
Sú farby operačného
systému Windows
nastavené správne?
Pre Windows ME/XP/2000:
Náležite nastavte farby na Ovládací
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Je grafická karta
nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so
znením "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený
monitor Plug & Play
(VESA DDC)").
Nainštalovali ste
ovládač monitora?
INainštalujte ovládač monitora
podľa Pokynov na inštaláciu
ovládača..
Pozrite príručku ku
grafickej karte a
zistite, či je
podporovaná funkcia
Plug & Play (VESA
DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača.
V prípade náležitého
nefungovania funkcie
MagicTune™
vykonajte kontrolu.
* Funkcia
MagicTune™ sa
nachádza len na
počítači (VGA) s
operačným systémom
Windows, ktorý
podporuje Plug and
Play.
* Aby ste zistili, či je váš počítač
schopný spustiť funkciu
MagicTune™, postupujte podľa
krokov uvedených nižšie (Ak je
operačný systém Windows XP);
Control Panel (Ovládací panel) →
Performance and Maintenance
(Výkon a obsluha) → System
(Systém) → Hardware (Hardvér) →
Device Manager (Správca
zariadení) → Monitors (Monitory) →
Potom, ako vymažete monitor Plug
and Play, vyhľadajte 'Plug and Play
monitor' pomocou vyhľadávania
nového hardvéru.
MagicTune™ je doplnkový softvér
pre tento monitor. Niektoré grafické
karty nemusia váš monitor
podporovať. Ak máte problém s
grafickou kartou, navštívte našu
webovú lokalitu a skontrolujte
zoznam kompatibilných grafických
kariet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Funkcia MagicTune™
nepracuje správne.
Zmenili ste PC alebo
grafickú kartu?
Prevezmite si najnovší program.
Tento program si môžete prevziať
na adrese
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Navštívte webovú stránku MagicTune™ a prevezmite si inštalačný softvér pre program
MagicTune™ MAC.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný
servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je
nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~75 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom
režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení",
reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné
stredisko.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti
od verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel,
Zobrazenie, Nastavenia.
* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u
počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k
operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistit vonkajšiu
skrinu/LCD panel?
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou
s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani
neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala
voda.
Funkcia samokontroly
Samokontrola | Upozorňovacie hlásenia | Prostredie | Užitočné tipy
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje
správne.
Funkcia samokontroly
1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.
Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video
kábel.
4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte
riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.
Upozorňovacie hlásenia
Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp.
obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže
ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny
kábel.
Prostredie
Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie
monitora.
1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite
woofer do inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny,
ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.
Užitočné tipy
z
z
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou,
toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo
rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so
servisným strediskom alebo svojím predajcom.
Posúdenie prevádzkového stavu monitora
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum
Mode","Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor
zostáva zapnutý.
{ Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že
monitor je v prevádzkovom stave.
{ V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.
Všeobecné technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 205BW
LCD Panel
Rozmery
20.1 palca diagonálne (51 cm)
Oblasť obrazovky
433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)
Rozostup bodov
0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,7 M farby (8 bitov + RGB)
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1680 x 1050@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1680 x 1050@60 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógové pripojenie RGB , DVI (Digitálne vizuálne rozhranie) zhodné s digitálnym pripojením RGB,
Zložená H/V synchronizácia, 0.7Vp-p Pozitívne na 75Ω ±10%
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
156 MHz
Napájanie el. energiou
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,60/50 Hz ± 3 Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný, 1,8 m
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľn ý, 2,0 m (voliteľné)
Spotreba energie
Menej než 55 W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
471,4 x 200,0 x 351,8 mm / 18,5 x 7,9 x 13,9 palca (so základným podstavcom) / 6,8 kg / 15 lbs
471,4 x 69,5 x 307,9 mm / 18,5 x 2,7 x 12,1 palca (Po inštalácii stojana)
Montážne rozhranie VESA
75 mm x 75 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play.
Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a
nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si
používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.292.000.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho
ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento
systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu
používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo
stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA
DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v
počítači.
Stav
Normálna
prevádzka
Režim vypnutia
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
EPA/ENERGY
2000
(Zapínacie
tlačidlo)
Ukazovateľ
napájania
modrý
modrý, bliká
Čierna
Čierna
Spotreba energie
Menej než 55 W
Menej než 2 W
Menej než 1 W
(120 Vac / 220
Menej než 0 W
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
(Spínač zap./vyp.
el. napájania)
(Režim vyp.)
Vac)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava
EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co.,
Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre
energetickú účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania,
obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj
napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte
obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
60.000
60.000
108.00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.00
+/+
VESA, 1680 x 1050
65.290
59.954
146.25
-/-
Režim
zobrazovania
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý
okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus
a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna
frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako
žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia
tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
Skontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Celosvetový Samsung)
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti
Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
SAMSUNG.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1600 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Podmienky
Rozostup bodov
Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe
bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva
"rozostup bodov". Jednotka: mm
Vertikálna frekvencia
Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť
niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna
frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka: Hz
Príklad :
Ak sa rovnaké svetlo opakuje 60-krát za sekundu, považuje sa to za 60 Hz.
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky
v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa
nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Metódy prekladania a neprekladania
Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva
neprekladaná metódy, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva
prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie
jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.
Plug & Play
Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje
počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi
medzinárodnou normou VESE DDC pre funkciu Plug & Play.
Rozlíšenie
Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa
nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na
vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových
informácií.
Príklad :Ak je rozlíšenie 1680 x 1050, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1680
horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1050 vertikálnych bodov (vertikálne
rozlíšenie).
Pre lepšie zobrazenie
1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na
ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou
kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na
obrazovke môže byť nerovnomerná.
{
{
Rozlíšenie: 1680 x 1050
Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a
BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to
spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
{
Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 5.292.000.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho
prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola
čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť
škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie
automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla
ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu
JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz
alebo rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo
nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Oprávnenia
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti
Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.
Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v
tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním,
fungovaním alebo používaním.
Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows a Windows NT sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPMS
a DDC sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo ENERGY
STAR® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako
partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok
spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov
spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich
príslušných vlastníkov.
Trieda B
Toto zariadenie je digitálny prístroj Triedy B. Príručku o bezpečnosti a zhode s EMC nájdete
v príručke s „Regulačnými informáciami“.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)
U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na
druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu.
Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené
pred retenciou obrazu.
Záruka
Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.
Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.
Čo je to retencia obrazu?
Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak,
ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré
uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom
tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto
sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu
displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobku.
Prosím riaďte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými
nižšie.
Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie
Príklad)
z Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
- Po používaní po dobu 24 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
- Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
z Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
- Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
z Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo
Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.
Pokyny pre konkrétne účely použitia
Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenn?ch papierov, banky a riadiace
systémy
Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému
riadili nasledovnými pokynmi:
Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého
obrazu.
Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte
logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.
Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).
Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.
Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo
svietivosti.
Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.
Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)
Príklad)
z
Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.
Príklad)
z
- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.
Príklad)
Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC
alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.
Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť.
Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po
dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré
pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v
napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého
kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť
predchádzajúci obraz.
Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.
Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu
a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im
výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
Download PDF

advertising