Samsung | NX-N2 | Samsung NX-N2 Používateľská príručka

Používateľská
príručka
NX-N2
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00400A-02
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
POUŽÍVANIE FUNKCIE
"PCOIP"
4
Ochrana autorských práv
5
5
Ikony použité v tomto návode
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
6
Zabezpečenie priestoru inštalácie
6
Opatrenia pri skladovaní
7
Bezpečnostné zásady
7
9
10
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
14
Kontrola komponentov
14
Kontrola komponentov
16
Diely
16
18
Pohľad spredu
Zadná strana
19
Inštalácia
19
20
21
Upevnenie držiaka
Pripevnenie výrobkov
Zámka proti odcudzeniu
22
Čo je "PC over IP"?
23
Pripojenie na používanie funkcie "PCoIP"
23
24
25
25
26
27
28
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie k druhému monitoru
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie mikrofónu
Pripojenie LAN
Pripojenie zariadení USB
Pripojenie napájania
29
Pripojte na hostiteľský počítač pomocou
sieťového
kábla LAN
Obsah
2
Obsah
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
PRÍLOHA
30
"PCoIP"
30
30
31
32
48
52
54
61
63
64
65
66
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Obrazovka pripojenia
OSD ponuka Options
Okno Configuration
Okno Diagnostics
Okno Information
Okno User Settings
Okno Password
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
67
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
67
Skontrolujte nasledovné.
68
Všeobecné
69
Spotreba energie
70
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
75
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
75
75
76
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
77
Správna likvidácia
77
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
77
INDEX
Obsah
3
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2014 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
Logo SAMSUNG je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Samsung Electronics.
Microsoft a Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Pred použitím výrobku
4
Pred použitím výrobku
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
5
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť
požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo
väčšieho priestoru.

Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.

Tento výrobok je možné inštalovať na výšku alebo na šírku
Opatrenia pri skladovaní
Ak potrebujete informácie o spôsobe čistenia vnútra výrobku, obráťte sa najskôr na servisné stredisko
(stránka 70). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
6
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky.
(len izolované zariadenia typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Ak sú kolíky napájacieho kábla alebo elektrická zásuvka pokryté cudzou látkou
(prach, atď.), utrite ju pomocou suchej látky.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.

Len pomocou tlačidla napájania na výrobku nie je možné úplne odpojiť
napájanie.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu
(nestabilná polica, naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať.
Neinštalujte výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Výrobok opatrne položte.

SAMSUNG
!
Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej
koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo
vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas
dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 70).
Výrobok nenechávajte ani neinštalujte na podlahe.

Pôsobenie nadmernej sily, napríklad pri zakopnutí, alebo nadmernej
hmotnosti, ak sa na výrobok napríklad stúpi, môže spôsobiť jeho poruchu
alebo zranenie osôb.
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 70).
Pred premiestňovaním výrobku vypnite napájanie a odpojte napájací kábel a
všetky ostatné pripojené káble.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 70).

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zabezpečte, aby si deti nesadli na výrobok ani do neho nekopli.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 70).

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nesadajte si na výrobok.

Mohol by sa poškodiť obal alebo konektory výrobku alebo dôjsť k poraneniu
osôb.
Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nepremiestňujte uchopením len za napájací kábel alebo signálový kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety,
napríklad paličky, mince alebo spony do vlasov. Do vetracích otvorov alebo
konektorov výrobku nevkladajte zápalné predmety, napríklad papier alebo
zápalky.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 70).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny
(vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 70).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo
mokré.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa
alebo snehu.

Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
!
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Pri použití slúchadiel nedávajte hlasitosť na príliš vysokú úroveň.

Dlhodobé počúvanie hlasných zvukov cez slúchadlá môže viesť k
poškodeniu sluchu.
Pred použitím výrobku
13
1
1.1
Prípravy
Kontrola komponentov
1.1.1 Kontrola komponentov

Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
Komponenty
Záručný list
Príručka rýchlym nastavením
(V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii)
Produkt
Napájací kábel
Držiak
Skrutka (M4 X L8)
Používateľská príručka
Napájací adaptér
jednosmerného prúdu
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
1 Prípravy
14
1
Prípravy
Samostatne predávané položky
Nasledovné položky môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.
Kábel LAN
Kábel USB
Kábel HDMI-DVI
Kábel DVI
Kábel DVI-RGB
Kábel DP
Myš (USB)
Klávesnica
MIC
Slúchadlá
1 Prípravy
15
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Pohľad spredu
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
A
Porty
Popis
Zapínanie alebo vypínanie produktu.
Na dve sekundy stlačte tlačidlo
.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Pripojenie k mikrofónu.
Pripojte k zariadeniu USB.

Klávesnicu a myš sa odporúča pripojiť k portom [
(2.0)].

Externý pevný disk je potrebné pripojiť k vyhradenému portu
[
(2.0) HDD]. Odporúča sa použiť prenosný pevný disk s
externým napájaním pomocou napájacieho adaptéra.
1 Prípravy
16
1
Prípravy
Porty
Popis
Pripojte k zariadeniu USB.
A
Reproduktor
1 Prípravy
17
1
Prípravy
1.2.2 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Porty
Popis
Pripojte k zariadeniu USB.
Pripojenie k monitoru pomocou kábla DP.
Zvukový výstup cez port [DP OUT] nie je podporovaný.
Pripojenie k monitoru pomocou kábla DVI.
Tento port podporuje digitálny aj analógový výstup. Ak chcete
použiť analógový výstup, pripojte zariadenie k tomuto portu
pomocou kábla DVI-RGB (predáva sa samostatne).
Slúži na pripojenie do siete pomocou kábla LAN.
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
1 Prípravy
18
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie držiaka

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento výrobok je možné inštalovať na výšku alebo na šírku
Vertikálny typ
Horizontálny typ
1 Prípravy
19
1
Prípravy
1.3.2 Pripevnenie výrobkov
4
A
Poznámky

Pri pripevnení výrobku k monitoru overte, či je okolo zostavy výrobku a monitora medzera
minimálne 10 cm.

Pri pripevnení výrobku k monitoru sa odporúča upevniť výrobok do držiaka horizontálne.
Neupevňujte ho vertikálne.

Rozmery výrobku sú 100 x 100 mm podľa noriem VESA. Je potrebné použiť skrutky
zodpovedajúce normám VESA. Pri použití skrutiek, ktoré nie sú kompatibilné s normami VESA,
môže dôjsť k poškodeniu výrobku alebo odpadnutiu pripevnenej časti. Spoločnosť Samsung
nenesie zodpovednosť za škody súvisiace s tým, že neboli použité súčasti zodpovedajúce
normám VESA.

Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.

Pri pripevnení výrobku k monitoru zarovnajte a dôkladne upevnite držiak ( A ) k otvorom na
monitore.
1 Prípravy
20
1
Prípravy
1.3.3 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
3
4
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Do bezpečnostnej zásuvky na bočnej strane výrobku vložte zámku Kensington Lock.
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
21
2
2.1
Používanie funkcie "PCoIP"
Čo je "PC over IP"?
Stojanový server

Pracovná stanica
Výrobok prijíma obraz z kódovaného súboru na serverovom počítači prostredníctvom siete LAN a
následne dekóduje a zobrazuje obraz na pripojených zobrazovacích zariadeniach. Ak je k portu DP
na výrobku pripojené len jedno zobrazovacie zariadenie, výrobok podporuje jeden displej s
maximálnym rozlíšením 2560 x 1600. Ak sú k portom DP a DVI-I OUT súčasne pripojené dve
zobrazovacie zariadenia, výrobok podporuje oba displeje s maximálnym rozlíšením 1920 x 1200.

Výrobok sa pripája k serverovému počítaču. Tým je zabezpečená vyššia úroveň zabezpečenia a
možnosť prístupu na internet, vytvárania dokumentov a upravovania obrázkov pomocou
serverového počítača. K dispozícii sú porty USB s možnosťou pripojenia a používania externých
vstupných zariadení.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
22
2
2.2
Používanie funkcie "PCoIP"
Pripojenie na používanie funkcie "PCoIP"
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
2.2.1 Pripojenie pomocou kábla DP
DP OUT
1
DP IN
Kábel DP pripojte k portu [DP OUT] na zadnej strane zariadenia a portu [DP IN] na počítači.
Zvukový výstup cez port [DP OUT] nie je podporovaný.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
23
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.2.2 Pripojenie k druhému monitoru
1
DVI-I OUT
DVI IN
DVI-I OUT
RGB IN
DVI-I OUT
HDMI IN
Pripojte kábel DVI, DVI-RGB alebo DVI-HDMI (predáva sa samostatne) k portu [DVI-I OUT] na zadnej
strane výrobku a k portu [DVI IN], [RGB IN] alebo [HDMI IN] na počítači.

Port [DVI-I OUT] je určený pre druhý monitor.

Ak sa vyžaduje duálny režim zobrazenia, pripojte port [DVI-I OUT] k druhému monitoru.

Použite kábel DVI-RGB (predáva sa samostatne), ak chcete zobraziť analógový výstup. Použite
kábel DVI alebo DVI-HDMI (predáva sa samostatne), ak chcete zobraziť digitálny výstup.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
24
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.2.3 Pripojenie slúchadiel
1
Pripojte slúchadlá ku [
] na prednej strane produktu.
2.2.4 Pripojenie mikrofónu
1
Pripojte mikrofón ku konektoru [
] na prednej strane produktu.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
25
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.2.5 Pripojenie LAN
LAN
1
Pripojte kábel LAN k portu [LAN] na zadnej strane produktu.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
26
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.2.6 Pripojenie zariadení USB
(2.0) HDD
(2.0)
A
1
Zariadenia USB pripojte k portom
na prednej alebo zadnej strane výrobku.

Zariadenia typu klávesnice a myši je potrebné pripojiť k portu [

Na pripojenie externého pevného disku použite port [
pevný disk s vlastným napájacím adaptérom.

Zariadenie s prúdovým odberom viac ako 0,5 A, ako je napríklad externý pevný disk, je potrebné
pripojiť k vyhradenému portu [
(2.0) HDD].
A
Porty
[
Pri používaní portov
(2.0)] + [
(2.0) HDD]
súčasne
Pri používaní len portu
[
(2.0) HDD]
(2.0)].
(2.0) HDD]. Odporúča sa použiť externý
Maximálny výstupný prúd pre
port [
(2.0) HDD]
1,0 A
1,5 A
2 Používanie funkcie "PCoIP"
27
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.2.7 Pripojenie napájania

Napájací kábel pripojte k sieťovému napájaciemu adaptéru.
Potom pripojte napájací adaptér DC k portu [DC 14V] na zadnej strane výrobku.
Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
DC 14V
Vstupné napätie sa automaticky prepína.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
28
2
2.3
Používanie funkcie "PCoIP"
Pripojte na hostiteľský počítač pomocou sieťového
kábla LAN
Stojanový server
Pracovná stanica
Kábel LAN
NX-N2
1
Hostiteľský počítač
2
Rozbočovač
3
Kábel LAN
4 NX-N2
1
Zapojte napájací kábel do konektora napájania na zadnej strane výrobku.
2
Do portov USB zapojte myš a klávesnicu.
3
Prepojte port siete LAN na zadnej strane výrobku a rozbočovač.
4
Pripojte rozbočovač na sieťový port LAN hostiteľského počítača.
Hostiteľskému počítaču treba prideliť adresu IP.
Po zapojení sieťového portu LAN a nastavení adresy IP sa na monitore zobrazí obrazovka hostiteľského
počítača.
Pomocou portu USB môžete k počítaču pripojiť externé úložné zariadenie (napr. DSC, MP3, externý
disk a pod.).
Pripojenie jedného hostiteľského PC k viacerým klientskym zariadeniam sa dá vykonať len vtedy, keď je
v hostiteľskom PC nainštalované riešenie virtualizácie, ako napríklad vmware.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
29
2
2.4
Používanie funkcie "PCoIP"
"PCoIP"
2.4.1 OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Používateľovi sa zobrazí miestny GUI zobrazenia na obrazovke (OSD), keď sa zariadenie zapne a
neprebieha relácia PCoIP. Zobrazenie OSD umožňuje používateľovi pripojiť sa k hostiteľskému zariadeniu
prostredníctvom okna Connect.
Okno Connect umožňuje prístup k stránke Options, ktorá obsahuje niektoré z funkcií dostupných
prostredníctvom webového rozhrania na správu.
Ak chcete získať prístup k stránke Options, kliknite na ponuku Options v okne Connect.
2.4.2 Obrazovka pripojenia
Okno Connect sa zobrazí počas spustenia s výnimkou prípadov, keď je klient nakonfigurovaný na
riadené spustenie alebo automatické opätovné pripojenie.
Logo, ktoré sa zobrazí nad tlačidlom Connect, môžete zmeniť nahratím náhradného obrázka pomocou
ponuky Upload webového rozhrania na správu.
Tlačidlo Connect
Kliknutím na tlačidlo Connect spustite reláciu PCoIP. Zatiaľ čo prebieha pripojenie PCoIP, miestne
rozhranie GUI zobrazenia OSD zobrazí správu o prebiehajúcom pripojení. Keď sa pripojenie nadviaže,
prestane sa zobrazovať miestne rozhranie GUI zobrazenia OSD a zobrazí sa obraz relácie.
Obrázok 2-1: Obrazovka pripojenia OSD (Pripájanie)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
30
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.3 OSD ponuka Options
Výberom ponuky Options sa zobrazí zoznam možností výberu. Ponuka Options v OSD obsahuje:

Configuration
Táto možnosť umožňuje nakonfigurovať rôzne nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia siete, typ
relácie, jazyk a iné nastavenia.

Diagnostics
Táto možnosť umožňuje riešiť problémy so zariadením.

Information
Táto možnosť umožňuje zobraziť určité podrobnosti o zariadení.

User Settings
Táto možnosť umožňuje používateľovi definovať nastavenia Certificate checking mode, Mouse,
Keyboard, Display Topology, ako aj kvalitu obrazu protokolu PCoIP.
Výberom určitej možnosti sa zobrazí okno s nastaveniami.
Obrázok 2-2: OSD ponuka Options
2 Používanie funkcie "PCoIP"
31
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.4 Okno Configuration
Možnosť Configuration vo webovom rozhraní na správu a v zobrazení OSD umožňuje konfigurovať
rozličné nastavenia zariadenia.
Karty v okne Configuration sú:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Každá karta obsahuje nasledujúce tlačidlá: OK, Cancel a Apply. Pomocou týchto tlačidiel môže správca
potvrdiť alebo zrušiť vykonané zmeny.

Možnosti konfigurácie OSD predstavujú podmnožinu možností dostupných vo webovom rozhraní
na správu.

Navštívte lokalitu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com, kde nájdete ďalšie
podrobnosti o kartách SCEP, Label a Access.

Na zabezpečenie optimálnej výkonnosti nainštalujte softvér Teradici Audio Driver na vaše
zariadenie VM a vyberte ho ako predvolené prehrávacie zariadenie.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, navštívte lokalitu Teradici Support Site na adrese
http://techsupport.teradici.com a prihláste sa.
Prejdite k položkám Download Center
Teradici Virtual Audio Driver.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
32
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Network
Sieťové nastavenia hostiteľa a klienta môžete konfigurovať na stránke Initial Setup alebo Network.
Po aktualizovaní parametrov na tejto stránke uložte zmeny kliknutím na tlačidlo Apply.
Sieťové parametre sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-3: Konfigurácia karty Network

Enable DHCP
Keď sa zapne možnosť Enable DHCP, zariadenie kontaktuje server DHCP, aby sa mu priradila IP
adresa, maska podsiete, IP adresa brány a serveri DNS. Pri vypnutí zariadenie vyžaduje, aby sa tieto
parametre nastavili manuálne.

IP Address
Adresa IP zariadenia. Ak je vypnutá možnosť DHCP, musíte v tomto políčku zadať platnú adresu IP.
Ak je zapnutá možnosť DHCP, toto políčko nemožno upravovať.

Subnet Mask
Maska podsiete zariadenia. Ak je vypnutá možnosť DHCP, musíte v tomto políčku zadať platnú
masku podsiete. Ak je zapnutá možnosť DHCP, toto políčko nemožno upravovať.
Je možné nakonfigurovať nepovolenú kombináciu adresy IP/masky podsiete (napríklad neplatnú
masku), čím sa zariadenie stane nedostupným. Skontrolujte, či ste masku podsiete nastavili
správne.

Gateway
Adresa IP brány zariadenia. Ak sa vypne DHCP, bude sa toto políčko vyžadovať. Ak je zapnutá
možnosť DHCP, toto políčko nemožno upravovať.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
33
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Primary DNS Server
Adresa IP primárneho servera DNS zariadenia. Toto políčko je voliteľné. Ak je adresa IP servera DNS
nakonfigurovaná pomocou programu Správca pripojení, adresa môže byť namiesto adresy IP
nastavená ako názov FQDN.

Secondary DNS Server
Adresa IP sekundárneho servera DNS zariadenia. Toto políčko je voliteľné. Ak je adresa IP servera
DNS nakonfigurovaná pomocou programu Správca pripojení, adresa môže byť namiesto adresy IP
nastavená ako názov FQDN.

Domain Name
Použitý názov domény (napríklad 'domain.local'). Toto políčko je voliteľné. Toto políčko určuje
hostiteľa alebo doménu klienta.

FQDN
Úplný názov domény hostiteľa alebo klienta. Predvolená hodnota je pcoip-host-<MAC> alebo
pcoipportal-<MAC>, kde MAC predstavuje adresu MAC hostiteľa alebo klienta. Ak sa používa názov
domény, je pripojený aj tento názov (napríklad pcoip-host-<MAC>.domain.local). Toto políčko je na
tejto stránke len na čítanie.

Ethernet Mode
Umožňuje nakonfigurovať Ethernet mode hostiteľa alebo klienta na možnosť:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Keď vyberiete možnosť 10 Mbps Full-Duplex alebo 100 Mbps Full-Duplex a potom kliknete na
tlačidlo Apply, zobrazí sa upozornenie.
„Výstraha: Keď je na zariadení PCoIP vypnutá možnosť automatického vyjednávania, musí byť
vypnutá aj na prepínači. Okrem toho zariadenie PCoIP a prepínač musia byť nakonfigurované tak,
aby používali rovnakú rýchlosť a parametre duplexu. Odlišné parametre môžu spôsobiť stratu
sieťového pripojenia. Naozaj chcete pokračovať?“ Kliknutím na tlačidlo OK zmeňte parameter.
Položku Ethernet Mode by ste mali vždy nastaviť na možnosť Auto a možnosti
10 Mbps Full-Duplex alebo 100 Mbps Full-duplex používať len v prípade, ak iné sieťové
zariadenie (napríklad prepínač) je tiež nakonfigurované na prevádzku v režime
10 Mbps Full-Duplex alebo
100 Mbps Full-duplex. Nesprávne nastavenie položky Ethernet Mode môže spôsobiť prevádzku
siete s polovičným duplexom, ktorý nepodporujte protokol PCoIP. Relácia bude mať mať výrazne
znížený výkon a nakoniec dôjde k jej odpojeniu.

Enable 802.1X Security: Ak pripojená sieť podporuje štandard 802.1x, funkcia
Enable 802.1X Security by mala byť zapnutá, pričom bude možné používať len zariadenia so
zabezpečením overovania. Ak je funkcia Enable 802.1X Security zapnutá, nakonfigurujte
nastavenia Authentication, Identity a Client Certificate. V súčasnosti je ako overovací protokol
podporovaný len protokol TLS (Transport Layer Security).
2 Používanie funkcie "PCoIP"
34
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Identity: Zadajte identifikátor výrobku, ktorý sa bude používať v sieti.

Client Certificate: Vyberte certifikát odovzdaný zo stránky Certificate Upload.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
35
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta IPv6
Stránka IPv6 umožňuje povoliť protokol IPv6 pre zariadenia PCoIP pripojené k sieti s protokolom IPv6.
Ak zmeníte niektoré z nastavení na tejto stránke, musíte zariadenie reštartovať, aby sa táto zmena
uplatnila.
Obrázok 2-4: Konfigurácia karty IPv6

Enable IPv6
Začiarknutím tohto políčka povolíte protokol IPv6 pre zariadenia PCoIP.

Link Local Address
Toto políčko je automaticky vyplnené.

Gateway
Zadajte adresu brány.

Enable DHCPv6
Začiarknutím tohto políčka nastavíte pre vaše zaradenie protokol Dynamic Host Configuration
Protocol verzie 6 (DHCPv6).

Primary DNS
Adresa IP primárneho servera DNS zariadenia. Ak je povolená položka DHCPv6, toto pole bude
automaticky otvorené serverom DHCPv6.

Secondary DNS
Adresa IP sekundárneho servera DNS zariadenia. Ak je povolená položka DHCPv6, toto pole bude
automaticky otvorené serverom DHCPv6.

Domain Name
Použitý názov domény (napríklad 'domain.local') pre hostiteľa alebo klienta. Ak je povolená položka
DHCPv6, toto pole bude automaticky otvorené serverom DHCPv6.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
36
2
Používanie funkcie "PCoIP"

FQDN
Plne kvalifikovaný názov domény pre hosťa alebo klienta. Ak je povolená položka DHCPv6, toto pole
bude automaticky otvorené serverom DHCPv6.

Enable SLAAC
Začiarknutím tohto políčka nastavíte pre vaše zaradenia automatickú bezstavovú konfiguráciu adries
(SLAAC).

Enable Manual Address
Začiarknutím tohto políčka nastavíte pre zaradenie manuálnu (statickú) adresu.

Manual Address
Zadajte adresu IP zariadenia.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
37
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Label
Stránka Label je dostupná z hostiteľa alebo klienta. Stránka Label umožňuje pridať informácie týkajúce
sa zariadenia.
Parametre označenia portálu sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-5: Konfigurácia karty Label

PCoIP Device Name
Položka PCoIP Device Name umožňuje správcovi poskytovať logický názov portálu alebo hostiteľa.
Predvolená hodnota je pcoip-host-MAC alebo pcoip-portal-MAC, kde MAC predstavuje adresu
MAC hostiteľa alebo portálu.

PCoIP Device Description
Opis a dodatočné informácie, napríklad umiestnenie koncového bodu pre zariadenie. Firmvér
nepoužíva toto políčko. Je k dispozícii len pre použitie správcom.

Generic Tag
Všeobecné označovacie informácie o zariadení. Firmvér nepoužíva toto políčko. Je k dispozícii len
pre použitie správcom.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
38
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Discovery
Pomocou nastavení na stránke Discovery môžete vymazať zisťovanie hostiteľov a klientov v systéme
PCoIP a výrazne znížiť úsilie potrebné na konfiguráciu a údržbu komplexných systémov. Tento
mechanizmus zisťovania je nezávislý od zisťovania DNS SRV.
Na zabezpečenie funkčnosti zisťovania SLP musia byť smerovače nakonfigurované na posielanie
údajov rozosielania ďalej medzi podsieťami. Keďže väčšina nasadení tento postup neumožňuje,
odporúčaným spôsobom zisťovania je zisťovanie typu DNS-SRV.
Obrázok 2-6: Konfigurácia karty Discovery

Enable Discovery
Ak je zapnutá možnosť Enable Discovery, zariadenie dynamicky zistí zariadenia na rovnakej úrovni
pomocou zisťovania cez SLP, a to bez predchádzajúcich informácií o ich umiestneniach v sieti. Toto
môže dramaticky obmedziť snahy konfigurácie a údržby pri komplexných systémoch.
Zisťovanie cez SLP vyžaduje, aby konfigurácia smerovačov umožňovala rozosielanie.
Odporúčaným spôsobom je zisťovanie typu DNS-SRV.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
39
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Session
Stránka Session umožňuje nakonfigurovať spôsob, akým sa hostiteľské alebo klientske zariadenie
pripája k zariadeniam na rovnakej úrovni alebo od nich prijíma pripojenia.
Parametre relácie sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-7: Konfigurácia karty Session

Connection Type
Výberom položky Direct to Host zo stránky Session zobrazíte nasledujúce položky nastavenia:

Direct to Host: Pripojte sa k počítaču alebo pracovnej stanici s nainštalovanou súčasťou Host Card.

DNS Name or IP Address: Zadajte názov DNS alebo adresu IP servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.
Obrázok 2-8: Konfigurácia karty Connection Type
2 Používanie funkcie "PCoIP"
40
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Keď na stránke Session vyberiete typ View Connection Server, zobrazia sa konkrétne možnosti
konfigurácie.

View Connection Server: Pripojte sa k serveru VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
VMware VDI je riešenie virtuálnej pracovnej plochy.

DNS Name or IP Address: Zadajte názov DNS alebo adresu IP servera funkcie VMware View
Connection.
Obrázok 2-9: Konfigurácia karty Connection Type

Advanced
Navštívte lokalitu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com, kde nájdete ďalšie
podrobnosti.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
41
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Language
Stránka Language umožňuje zmeniť jazyk používateľského rozhrania.

Toto nastavenie ovplyvňuje miestne rozhranie GUI zobrazenia OSD. Je dostupné len na klientovi.

Parametre jazyka sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-10: Konfigurácia karty Language

Language
Slúži na konfiguráciu jazyka zobrazenia OSD. Toto nastavenie určuje jazyk len pre zobrazenie OSD.
Neovplyvňuje nastavenie jazyka pre samotnú používateľskú reláciu.
Podporované jazyky: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean,
Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
Slúži na zmenu rozloženia klávesnice. Keď používateľ spustí reláciu, toto nastavenie je ovládané
prostredníctvom virtuálneho zariadenia. Ak nastavenie objektu skupinovej politiky (GPO) systému
Windows umožňuje nastavenie rozloženia klávesnice, toto nastavenia sa použije počas relácie
používateľa. Ak objekt GPO systému Windows nie je nastavený tak, že umožňuje toto nastavenie,
nastavenie sa nepoužije.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
42
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Power
Obrázok 2-11: Konfigurácia karty Power

OSD Screen-Saver Timeout (bez pripojenia k relácii): Pripojené monitory prejdú do
pohotovostného režimu po uplynutí určeného času nečinnosti (v sekundách). Ak nechcete použiť
funkciu pohotovostného režimu, zadajte hodnotu „0“.

Display Suspend Timeout (pri pripojení k relácii): Pripojené monitory prejdú do pohotovostného
režimu po uplynutí určeného času nečinnosti (v sekundách). Ak nechcete použiť funkciu
pohotovostného režimu, zadajte hodnotu „0“.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
43
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Display
Stránka Display umožňuje povoliť režim nahradenia údajov
Extended Display Identification Data(EDID).
Táto funkcia je dostupná len prostredníctvom zobrazenia OSD.
Pri normálnej prevádzke pošle GPU v hostiteľskom počítači otázku na monitor pripojený k zariadeniu
zero client s cieľom zistiť možnosti monitora. V niektorých situáciách môže byť monitor pripojený ku
klientovi spôsobom zabraňujúcim klientovi čítanie informácií EDID, ako napríklad keď sa pripája cez
niektoré zariadenia KVM. Pomocou možností na tejto stránke je možné skonfigurovať klienta na
oznamovanie predvolených informácií EDID GPU.
Povolením nahradenia údajov displeja sa vynúti použitie predvolených údajov o zobrazovaní na
monitore, ktoré nemusia byť kompatibilné s pripojeným monitorom, čo môže spôsobiť stratu zobrazenia
na monitore. Nahradenie údajov displeja povoľte len v prípade, ak nie sú k dispozícii platné údaje EDID
a sú známe zobrazovacie charakteristicky monitora.
Obrázok 2-12: Konfigurácia karty Display

Enable Attached Display Override
Táto možnosť je určená pre staršie systémy. Klient sa tým skonfiguruje na odosielanie predvolených
informácií EDID hostiteľskej strane v prípadoch, keď monitor nie je možné nájsť alebo keď nie je
pripojený ku klientovi. Vo verziách OS Windows pred verziou Windows 7 platilo, že ak hostiteľ nemal
k dispozícii informácie EDID, fungoval s predpokladom, že nie sú pripojené žiadne monitory
a o opätovné kontroly sa už nepokúšal. Táto možnosť predpokladá, že hostiteľ má vždy k dispozícii
informácie EDID v prípade, že klient sa zúčastňuje relácie.
Po zapnutí tejto možnosti sa deklarujú nasledovné predvolené rozlíšenia:

2560x1600 @60 Hz

2048x1152 @60 Hz
2 Používanie funkcie "PCoIP"
44
2
Používanie funkcie "PCoIP"

1920x1440 @60 Hz

1920x1200 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1856x1392 @60 Hz

1792x1344 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1600x1200 @60 Hz

1600x900 @60 Hz

1440x900 @60 Hz

1400x1050 @60 Hz

1366x768 @60 Hz

1360x768 @60 Hz

1280x1024 @60 Hz

1280x960 @60 Hz

1280x800 @60 Hz

1280x768 @60 Hz

1280x720 @60 Hz

1024x768 @60 Hz

848x480 @60 Hz

800x600 @60 Hz

640x480 @60 Hz
Ak sa aktivuje funkcia Enable Attached Display Override, všetky displeje pripojené ku klientovi sa
nastavenia na predvolené rozlíšenie 1024 x 768.

Enable Display Cloning
Táto funkcia umožňuje zobraziť rovnakú obrazovku súčasne na dvoch monitorov počas používania
režimu dvoch monitorov.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
45
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Audio
Môžete nakonfigurovať zvukové nastavenia (napr. mikrofón a slúchadlá).
Obrázok 2-13: Konfigurácia karty Audio

Enable Local USB Audio Driver
Počas prehrávania hudby zo servera bude zvuk znieť z interných reproduktorov.

Zvukový výstup a pripojené zariadenia
Pripojené zariadenia
Enable Local USB
Audio Driver
Slúchadlá USB +
štandardné slúchadlá
Začiarknite políčko
Slúchadlá USB +
štandardné slúchadlá
Začiarknite políčko
(
(
)
)
Device Type
Zvukový výstup
USB
Slúchadlá USB
Analog
Štandardné
slúchadlá
-
Štandardné
slúchadlá
-
Interné
reproduktory
Zrušte začiarknutie
Len štandardné slúchadlá
políčka (
)
Zrušte začiarknutie
-
políčka (
)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
46
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Reset
Stránka Reset umožňuje vynulovanie konfigurácie a povolení na predvolené výrobné hodnoty uložené v
internej pamäti flash.

Vynulovanie sa dá tiež spustiť pomocou webového rozhrania na správu.

Opätovné resetovanie na výrobné hodnoty nebude mať za následok vrátenie firmvéru na pôvodnú
verziu, ako ani vyčistenie loga OSD.
Obrázok 2-14: Konfigurácia karty Reset

Reset Parameters
Keď kliknete na toto tlačidlo, zobrazí sa správa s výzvou na potvrdenie. Slúži na to, aby sa predišlo
neúmyselnému vynulovaniu.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
47
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.5 Okno Diagnostics
Ponuka Diagnostic obsahuje prepojenia na stránky s informáciami o čase spustenia a funkciami, ktoré
môžu byť užitočné pri riešení problémov.
Možnosti v ponuke Diagnostic v OSD sú podmnožinou Rozhrania webovej správy.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Každá karta obsahuje tlačidlo Close na zatvorenie okna.
Karta Event Log
Stránka Event Log umožňuje zobraziť a vymazať správy so záznamami udalostí z hostiteľa alebo klienta.
Pomocou webového rozhrania na správu môžete zmeniť nastavenie filtra záznamov, pomocou ktorého
sa ovláda úroveň podrobností správ v zázname. Keď filter nastavíte na „terse“ režim, zariadenie bude
zaznamenávať krátke a stručné správy.
Stránka Event Log umožňuje povoliť a definovať systémový záznam na zhromažďovanie a vykazovanie
udalostí, ktoré zodpovedajú štandardu IETF pre zaznamenávanie správ programu.
Položku Event Log môžete tiež inicializovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-15: Konfigurácia karty Event Log

View event log messages
Políčko View event log messages zobrazuje správy so záznamami s informáciami časovej
pečiatky. Dostupné sú dve tlačidlá.

Refresh
Výberom tlačidla Refresh obnovíte zobrazené správy záznamu udalostí.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
48
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Clear
Kliknutím vymažete všetky správy so záznamami udalostí uložené v zariadení.
Karta Session Statistics
Stránka Session Statistics umožňuje zobraziť aktuálnu štatistiku počas aktívnej relácie. Ak relácia nie je
aktívna, môžete zobraziť štatistiku z poslednej relácie.
Stránku Session Statistics môžete zobraziť aj pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-16: Konfigurácia karty Session Statistics

Štatistika paketov protokolu PCoIP

PCoIP Packets Sent
Celkový počet paketov protokolu PCoIP odoslaných počas aktuálnej/poslednej relácie.

PCoIP Packets Received
Celkový počet paketov protokolu PCoIP prijatých počas aktuálnej/poslednej relácie.

PCoIP Packets Lost
Celkový počet paketov protokolu PCoIP stratených počas aktuálnej/poslednej relácie.

Štatistika bajtov

Bytes Sent
Celkový počet bajtov odoslaných počas aktuálnej/poslednej relácie.

Bytes Received
Celkový počet bajtov prijatých počas aktuálnej/poslednej relácie.

Round Trip Latency
Minimálna, priemerná a maximálna doba výmeny údajov systému PCoIP (napríklad od hostiteľa ku
klientovi a potom späť k hostiteľovi) a latencia siete v milisekundách (+/- 1 ms).
2 Používanie funkcie "PCoIP"
49
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta PCoIP Processor
Stránka PCoIP Processor umožňuje vynulovať hostiteľa alebo klienta a zobraziť dobu prevádzky
procesora klienta PCoIP od posledného spustenia.
Doba prevádzky pre položku PCoIP Processor sa dá tiež zobraziť vo webovom rozhraní na správu.
Obrázok 2-17: Konfigurácia karty PCoIP Processor
2 Používanie funkcie "PCoIP"
50
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Ping
Stránka Ping umožňuje zistiť dostupnosť zariadenia a overiť, či je dostupné v rámci siete IP. Môže vám to
pomôcť určiť, či je hostiteľ dostupný. Vzhľadom na to, že verzie firmvéru 3.2.0 alebo novšie uplatňujú v
príkaze ping nastavenie „bez segmentovania“, môžete pomocou tejto funkcie určiť maximálnu veľkosť
jednotky MTU.
Obrázok 2-18: Konfigurácia karty Ping

Nastavenia dostupnosti

Destination
IP adresa alebo FQDN k zistiteľnosti

Interval
Interval medzi paketmi dostupnosti

Packet Size
Veľkosť paketu dostupnosti

Packets

Sent
Počet prenesených paketov príkazu ping

Received
Počet prijatých paketov dostupnosti
2 Používanie funkcie "PCoIP"
51
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.6 Okno Information
Stránka Information umožňuje zobraziť podrobnosti týkajúce sa zariadenia. Webové rozhranie na správu
zobrazuje verziu, údaje VPD a informácie o pripojenom zariadení. Zobrazenie OSD umožňuje zobraziť
informácie o verzii zariadenia.
Stránka Version umožňuje zobraziť podrobnosti o verzii hardvéru a firmvéru zariadenia.
Obrázok 2-19: Konfigurácia karty Version

Informácie VPD
Základné údaje o výrobku (Vital Product Data, VPD) predstavuje informácie nastavené pri výrobe na
jedinečné identifikovanie každého portálu alebo hostiteľa.

MAC Address
Jedinečná adresa MAC hostiteľa/klienta

Unique Identifier
Jedinečný identifikátor hostiteľa/klienta

Serial Number
Jedinečné sériové číslo hostiteľa/klienta

Firmware Part Number
Číslo súčasti aktuálneho firmvéru

Hardware Version
Číslo verzie hardvéru hostiteľa/klienta

Informácie o firmvéri
Položka Informácie o firmvéri odzrkadluje aktuálne podrobnosti o firmvéri PCoIP.

Firmware Version
Verzia aktuálneho firmvéru
2 Používanie funkcie "PCoIP"
52
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Firmware Build ID
Kód revízie aktuálneho firmvéru

Firmware Build Date
Dátum zostavenia aktuálneho firmvéru

PCoIP Processor Family
Zobrazí sa názov rodiny produktov Tera. Tera je hostiteľský procesor od spoločnosti Teradici. Tento
výrobok využíva typ TERA2321 z rodiny hostiteľských procesorov novšej generácie Tera2 a
zobrazuje sa ako Tera2.

PCoIP Processor Revision
Kremíková revízia procesora PCoIP. Revízia B kremíka je označená ako 1.0.

Informácie Bootloader
Informácie o Bootloader odzrkadľujú aktuálne podrobnosti bootloader PCoIP.

Bootloader Version
Verzia aktuálneho zavádzacieho programu (bootloader)

Bootloader Build ID
Kód revízie aktuálneho zavádzacieho programu (bootloader)

Bootloader Build Date
Dátum zostavenia aktuálneho zavádzacieho programu (bootloader)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
53
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.7 Okno User Settings
Stránka User Settings poskytuje prístup ku kartám, pomocou ktorých možno definovať režim kontroly
certifikátov, nastavenia myši a klávesnice, kvalitu obrazu protokolu PCoIP a topológiu displeja.
Karty v ponuke User Settings sú:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
Karta Certificate
Na tejto karte vyberte ďalšie kroky, ktoré sa majú vykonať, ak nie je možné overiť zabezpečenie pripojenia
k serveru. Toto nastavenie sa odporúča meniť len so súhlasom správcu systému.
Obrázok 2-20: Konfigurácia karty Certificate

Never connect to untrusted servers: Vyberte túto možnosť, ak sa nechcete pripojiť k serveru bez
certifikátu alebo s nedôveryhodným certifikátom.

Warn before connecting to untrusted servers: Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa pred
pripojením k nedôveryhodnému serveru zobrazilo upozornenie.

Do not verify server identity certificates: Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť pripojenia k
serveru bez overovania identifikačného certifikátu servera.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
54
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Mouse
Stránka Mouse umožňuje zmeniť nastavenia rýchlosti kurzora myši pre reláciu OSD.
Nastavenia rýchlosti kurzora myši pre OSD nemajú vplyv na nastavenia kurzora myši, keď je aktívna
relácia PCoIP, pokiaľ sa nepoužíva funkcia miestneho ovládača klávesnice hostiteľa. Ďalšie podrobnosti
nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Táto funkcia je dostupná len
prostredníctvom zobrazenia OSD. Nie je k dispozícii vo webovom rozhraní na správu.
Obrázok 2-21: Konfigurácia karty Mouse

Mouse Speed
Nakonfiguruje rýchlosť kurzora myši.
Rýchlosť myši môžete nakonfigurovať aj prostredníctvom softvéru hostiteľa PCoIP. Ďalšie
podrobnosti nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".
2 Používanie funkcie "PCoIP"
55
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Keyboard
Stránka Keyboard umožňuje zmeniť nastavenia opakovania klávesnice pre reláciu OSD.

Nastavenia klávesnice nemajú vplyv na nastavenia klávesnice, keď je aktívna relácia PCoIP, pokiaľ
sa nepoužíva funkcia miestneho ovládača klávesnice hostiteľa. Ďalšie podrobnosti nájdete v
"PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Toto nastavenie je dostupné len
prostredníctvom zobrazenia OSD. Nezobrazuje sa vo webovom rozhraní na správu.

Nastavenia opakovania klávesnice môžete nakonfigurovať aj prostredníctvom softvéru hostiteľa
PCoIP. Ďalšie podrobnosti nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide:
TER0810001".
Obrázok 2-22: Konfigurácia karty Keyboard

Keyboard Repeat Delay
Umožňuje používateľom nakonfigurovať oneskorenie opakovania klávesnice klienta.

Keyboard Repeat Rate
Umožňuje používateľom nakonfigurovať rýchlosť opakovania klávesnice klienta.

Repeat Settings Test Box
Umožňuje používateľom otestovať vybraté nastavenia klávesnice.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
56
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Image
Stránka Image umožňuje zmeniť kvalitu obrazu relácie PCoIP.
Obrázok 2-23: Konfigurácia karty Image

Image Quality Preference
Pomocou posúvača upravte pomer medzi ostrosťou obrazu a plynulosťou pohybu počas relácie
PCoIP, keď je obmedzená šírka pásma siete.
Táto položka je dostupná aj na hostiteľovi, ak je nainštalovaný softvér hostiteľa PCoIP. Posúvač sa
nachádza na karte Image softvéru hostiteľa.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
57
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Display Topology
Ak chcete použiť funkciu topológie displeja v relácii PCoIP medzi nulovým klientom a hostiteľom PCoIP,
musí byť na hostiteľovi nainštalovaný softvér hostiteľa PCoIP. Ďalšie podrobnosti nájdete v "PCoIP Host
Software for Windows User Guide: TER0810001".
Ku karte Display Topology neexistuje zodpovedajúca ponuka vo webovom rozhraní na správu.
Podrobnosti o funkcii topológie displeja pre reláciu PCoIP medzi kartou hostiteľa a nulovým klientom
nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)".
Na zmenu nastavení topológie displeja vždy použite kartu Display Topology v rozhraní OSD
Options
User Settings interface nulového klienta.
Obrázok 2-24: Konfigurácia karty Display Topology

Enable Configuration
Pre zariadenie možno nakonfigurovať nastavenia polohy displeja, otočenia a rozlíšenia, ak sú tieto
nastavenia povolené. Nastavenia sa uložia po kliknutí na tlačidlo Apply alebo OK a použijú sa pri
vynulovaní zariadenia.

Display Layout
Vyberte, či chcete pre svoje displeje (A a B) nastaviť horizontálne alebo vertikálne rozvrhnutie. Toto
nastavenie by malo zohľadňovať fyzické rozostavenie displejov na vašom stole.

Horizontal: Vyberte, ak chcete displeje A a B usporiadať horizontálne, pričom A sa nachádza
naľavo od B.

Vertical: Vyberte, ak chcete displeje A a B usporiadať vertikálne, pričom A sa nachádza nad B.
V rovnakom čase môžu byť povolené maximálne dva displeje.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
58
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Alignment
Zvoľte, ako chcete usporiadať displeje A a B, pokiaľ majú rôznu veľkosť.
Toto nastavenie ovplyvňuje, ktorá oblasť obrazovky sa použije, keď presúvate kurzor z jedného
displeja na druhý. Možnosti rozvrhnutia, ktoré sa zobrazujú v rozbaľovacom zozname, závisia od
toho, či ste zvolili horizontálne alebo vertikálne rozvrhnutie displejov.

Primary
Nakonfigurujte, ktorý port DVI na nulovom klientovi chcete nastaviť ako primárny port.
Displej, ktorý je pripojený k primárnemu portu, sa stane primárnym displejom (t. j. displejom, ktorý
obsahuje ponuky OSD pred spustením relácie PCoIP a používa sa pre panel úloh systému
Windows po spustení relácie).

Port 1: Výberom tejto možnosti ako primárny port nakonfigurujete port DVI-1 na nulovom
klientovi.

Port 2: Výberom tejto možnosti ako primárny port nakonfigurujete port DVI-2 na nulovom
klientovi.

Position
Špecifikujte, ktorý displej je fyzicky pripojený k výstupom Port 1 a Port 2.

Rotation
Nakonfigurujte natočenie displeja pod položkou Port 1 a Port 2:


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
Pre reláciu PCoIP medzi virtuálnym zariadením alebo hostiteľom a nulovým klientom možno
nakonfigurovať rozlíšenie displeja. Nulový klient rozpozná podporované rozlíšenia monitora a vyplní
ich ako položky v rozbaľovacej ponuke. Predvolene sa použije natívne rozlíšenie displeja.

Revert
Resetujú sa konfigurácie na tejto stránke na posledné uložené nastavenia.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
59
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Touch Screen
Stránka Touch Screen umožňuje konfiguráciu a kalibráciu určitých nastavení pripojeného displeja
Elo TouchSystems s dotykovou obrazovkou.
Stránka Touch Screen je k dispozícii len prostredníctvom zobrazenia OSD. Nie je k dispozícii vo
webovom rozhraní na správu.
Obrázok 2-25: Konfigurácia karty Touch Screen

Enable right click on hold
Výberom tohto políčka umožníte používateľom emulovať kliknutie pravým tlačidlom myši tým, že sa
dotknú obrazovky a podržia ju niekoľko sekúnd. Ak je táto možnosť vypnutá, kliknutie pravým
tlačidlo myši nebude podporované.

Right click delay
Posunutím nastavte ukazovateľ na určité miesto medzi položkami Long a Short, čím určíte, na ako
dlho sa musí používať dotknúť obrazovky a podržať ju, aby sa emulovalo kliknutie pravým tlačidlom
myši.

Touch screen calibration
Pri prvom pripojení dotykovej obrazovky k nulovému klientovi sa spustí kalibračný program. Na
dotykovej obrazovke sa dotknite troch cieľových bodov, ktoré sa zobrazia.
Na otestovanie kalibrácie prejdite prstom po monitore a skontrolujte, či kurzor nasleduje jeho pohyb.
Ak test nie je úspešný, kalibračný program sa automaticky reštartuje. Po dokončení kalibrácie sa
súradnice uložia do pamäte flash.
Ak chcete spustiť kalibračný program manuálne, na stránke Touch Screen v zobrazení OSD kliknite
na položku Start. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
60
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.8 Okno Password
Ak chcete použiť funkciu Password, nakonfigurujte položku Options pre nulového klienta pomocou
položky PCoIP MC. Navštívte lokalitu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com, kde
nájdete ďalšie podrobnosti.
Stránka Password umožňuje aktualizovať miestne správcovské heslo zariadenia. Heslo môže mať
najviac 20 znakov.

Tento parameter ovplyvňuje webové rozhranie na správu a miestne rozhranie GUI zobrazenia
OSD.

Pri aktualizácií hesla klienta postupujte opatrne, pretože v prípade straty hesla sa môže klient stať
nepoužiteľným.
Obrázok 2-26: Konfigurácia karty Change Password

Old Password
Skôr ako budete môcť aktualizovať heslo, musí toto políčko zodpovedať aktuálnemu
správcovskému heslu.

New Password
Nové správcovské heslo pre webové rozhranie na správu aj pre miestne rozhranie GUI zobrazenia
OSD.

Confirm New Password
Aby sa heslo aktualizovalo, toto políčko sa musí zhodovať s políčkom New Password.

Reset
Ak dôjde ku strate hesla klienta, môžete si kliknutím na tlačidlo Reset vyžiadať asistenčný kód od
dodávateľa klienta. Dodávateľovi sa odošle kód výzvy. Dodávateľ vyhodnotí požiadavku a v prípade
schválenia spoločnosťou Teradici odošle asistenčný kód.
Po správnom zadaní asistenčného kódu sa heslo klienta nastaví na prázdnu hodnotu. Musíte zadať
nové heslo.
Ohľadom ďalších informácií pri potrebe autorizovaného vynulovania hesla kontaktujte dodávateľa
klienta. Táto možnosť nie je k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania na správu. Je k dispozícii
len prostredníctvom zobrazenia OSD.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
61
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Obrázok 2-27: Konfigurácia karty Authorized Password Reset
Podrobnosti o používaní protokolu PCoIP sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pre
najnovšie informácie navštívte lokalitu Teradici http://www.teradici.com.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
62
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.9
Wake On LAN
Táto funkcia vám umožňuje zapnúť produkt odoslaním prednastaveného príkazu z externého systému do
produktu cez sieť.
Skontrolujte, či je sieť schopná komunikovať údaje s počítačom, ktorý do produktu vyšle príkaz. Zistite, či
máte program schopný generovať signály Wake on LAN.

Skontrolujte, či je napájanie vždy pripojené, aby ste zaistili fungovanie tejto funkcie aj pri vypnutom
produkte.

Táto funkcia je určená na zapínanie produktu. (Nepodporuje možnosť vypnutia produktu.)
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Ak chcete zmeniť nastavenia napájania, prihláste sa (položka Log In) a vyberte položku
Configuration
4
Power.
Nakonfigurujte nastavenia tak, aby zodpovedali prostrediu, v ktorom sa bude výrobok používať.
(Pozrite si obrázok nižšie.)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
63
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.10
Wake on USB
Ak vypnete napájanie po aktivovaní funkcie Wake On USB na webovej stránke na správu výrobku,
systém sa prepne do pohotovostného režimu.
Funkcia Wake on USB prepne systém z pohotovostného do normálneho režimu, ak sa zaznamená
zmena na vstupe z klávesnice alebo myši.
Ide napríklad o kliknutie tlačidlom myši alebo stlačenie klávesu na klávesnici.
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Ak chcete zmeniť nastavenia napájania, prihláste sa (položka Log In) a vyberte položku
Configuration
4
Power.
Nakonfigurujte nastavenia tak, aby zodpovedali prostrediu, v ktorom sa bude výrobok používať.
(Pozrite si obrázok nižšie.)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
64
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.11
OSD Logo Upload
Pomocou stránky OSD Logo Upload môžete zmeniť logo zobrazené v časti Teradici OSD.
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Prihláste sa (položka Log In) a vyberte možnosť Upload
OSD Logo. Zobrazí sa stránka
OSD Logo Upload. (Pozrite si obrázok nižšie.)
4
Vyberte nový súbor, ktorým chcete nahradiť logo, a vyberte možnosť Upload.
Uistite sa, že súbor s logom OSD je súbor bitovej mapy vo formáte 24 bitov na pixel s rozlíšením najviac
256 x 64 pixelov.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
65
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.12
Firmware Update
Pomocou stránky Firmware Update môžete zmeniť súčasť Teradici Firmware.
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Prihláste sa (položka Log In) a vyberte možnosť Upload
Firmware. Zobrazí sa stránka
Firmware Upload. (Pozrite si obrázok nižšie.)
4
5
Vyberte položku Firmware, ak chcete nahradiť logo, a stlačte tlačidlo Upload.
Po dokončení odosielania sa zobrazí tlačidlo Reset. Kliknutím na tlačidlo Reset reštartujte klienta.
Prejdite do časti Options
Information a pozrite si informácie v časti Firmware Version.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
66
3
3.1
Sprievodca riešením problémov
Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
3.1.1 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie
Problémy
Výrobok sa nedá zapnúť.
Riešenia
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel.
(Pozrite si časť „2.2.7 Pripojenie napájania“)
Problém zvuku
Problémy
Nepočuť žiadny zvuk.
Riešenia
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte v programe
na nastavenie zvuku.
3 Sprievodca riešením problémov
67
4
4.1
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
NX-N2
Prívod energie
100 až 240 V stried. (±10 %)
Video signál
DP OUT x 1 ks, DVI-I OUT x 1 ks
Podporovaný protokol
PCoIP
Reproduktor
4 Ω, 2,0 W, mono
Rozmery
(Š x V x H) /
Hmotnosť
S držiakom
Vertikálny typ: 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g
Horizontálny typ: 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g
Bez držiaka
150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g
Držiak
115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g
USB
USB 2.0 x 6 ks
(4 porty vpredu, 2 porty vzadu, 2 porty vpredu a všetky porty
vzadu sú prepojené prostredníctvom rozbočovača USB HUB)
Pokyny pre
životné
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálnym zariadením triedy A.
4 Technické údaje
68
4
4.2
Technické údaje
Spotreba energie
Normálna prevádzka
Šetrič energie
Menovitá
hodnota
Bežne
Kontrolka
napájania
Príkon
Zapnuté
menej ako
7W
menej ako
30 W
Pohotovostný režim
(prebudenie
pomocou rozhrania
USB)
Vypnutie
Vypnuté
Vypnuté
menej ako
1,1 W
menej ako
0,4 W

Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení.

Ak chcete znížiť spotrebu energie na úroveň 0 wattov, odpojte napájací kábel. Ak výrobok
nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací kábel. Keď spínač napájania nie je k
dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením napájacieho kábla.
4 Technické údaje
69
Príloha
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Webová lokalita: www.samsung.com/displaysolutions
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
COSTA RICA
0-800-507-7267
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
001-800-5077267
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA
800-7267
PARAGUAY
009 800 542 0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000 405 437 33
VENEZUELA
0-800-100-5303
Príloha
70
Príloha
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
07001 33 11, share cost tariff
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24,
148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 **
!"#$%$$&
"#$%$$&
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
Príloha
71
Príloha
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
1800-88-9999
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
Príloha
72
Príloha
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-32-9999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
MENA
ALGERIA
0800 100 100
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786
IRAN
021-8255
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
080 100 2255
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
Príloha
73
Príloha
AFRICA
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0685 88 99 00
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Príloha
74
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.

Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).

Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.

Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.

Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.

Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.

Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:

vonkajším nárazom alebo pádom na zem,

používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,

opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,

jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,

nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Príloha
75
Príloha
Iné

Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.).

Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.).
Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
Príloha
76
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa
po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V
prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie
likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho
systému bezplatného zberu batérií.
Príloha
77
Index
V
"PCoIP" 30
Všeobecn 68
B
Z
Bezpečnostn zásady 7
Zodpovednosť za platen služby (náklady
vzniknut zákazníkom) 75
Č
Čo je PC over IP 22
D
Diely 16
I
Inštalácia 19
K
Kontrola komponentov 14
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 70
O
Ochrana autorských práv 4
P
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
67
Pripojenie na používanie funkcie PCoIP 23
Pripojte na hostiteľský počítač pomocou
sieťovho kábla LAN 29
S
Spotreba energie 69
Správna likvidácia 77
Index
78
Download PDF

advertising