Samsung | 225UW | Samsung 225UW Rýchly sprievodca

LCD MONITOR
quick start guide
225UW
ii
Model
SyncMaster 225UW
Obsah balenia
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.
Aké niektoré položky chýbajú, kontaktujte dodávateľa.
Voliteľné položky môžete zakúpiť u miestneho obchodného zástupcu.
Vybalenie
Po inštalácii stojana
Monitor
Po zložení stojana
Monitor s jednoduchým stojanom
Príručka
Stručný sprievodca nastavením
Záručný list
Registračná karta
(Nie je k dispozícii všade)
Používateľskou príručkou,
ovládačom monitora, softvérom
Natural Color, MagicTune™
RGB-IN kábla
USB kábel
Kábla
Napájacia šnúra
Predáva sa samostatne
S-Video kábel
Ostatné
Čistiaca handrička
Bude sa vzťahovať výlučne na čierne a vysokolesklé modely.
Váš monitor
Predná časť
Tlačidlo MENU [ Otvára ponuku OSD. Použite ho aj na opustenie ponuky OSD alebo
návrat do predchádzajúcej ponuky.
]
Tlačidlo
NASTAVENIE [
]
Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
Tlačidlo
MagicBright™
[ ]
MagicBright™ je nová funkcia poskytujúca optimálne zobrazovacie
prostredie závislé na obsahu obrazu, ktorý sledujete. Aktuálne sú k
dispozícii 6 odlišné režimy: Custom, Text, Internet, Game, Sports a
Movie. Každý režim má svoju vlastnú prednastavenú hodnotu jasu. S
ľahkosťou môžete zvoliť jedno zo 6 nastavení, jednoducho stlačením
tlačidla 'MagicBright™'.
1) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené
hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu
pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast
(Kontrast) prostredníctvom menu OSD.
2) Text
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
3) Internet
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
4) Game
Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
5) Sports
Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
6) Movie
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
>> Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
Tlačidlo
hlasitosti
[ ]
Keď sa zobrazenie na obrazovke (OSD) na obrazovke nenachádza,
stlačte tlačidlo, aby ste nastavili hlasitosť.
>> Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
Tlačidlo enter [
]/
Tlačidlo
SOURCE
Aktivuje označenú položku v ponuke. /
Keď stlačíte „
“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom
OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo zdroja, v
ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny
režim -- vstupný signál Analog, Digital)
Ak zvolíte digitálny režim, musíte pripojiť monitor ku grafickej karte s
digitálnym DVI portom s použitím DVI kábla.
>> Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
Tlačidlo AUTO
Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
>> Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
Tlačidlo
HLAVNÝ
VYPÍNAČ [ ]
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Ukazovateľ
napájania
Toto vám umožní skontrolovať celkový stav napájania systému. Viac informácii
nájdete v časti PowerSaver (Šetrič energie).
Reproduktor
Zvuk môžete počuť po pripojení zvukovej karty počítača k monitoru.
Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je
táto funkcia popísaná. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná časť
Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.
POWER
z
POWER
: Pripojte napájací kábel monitora do POWER na zadnej
strane monitora.
DVI IN
z
DVI IN
: Pripojte DVI kábel k portu DVI IN na zadnej časti monitora.
RGB-IN /
RGB-IN
: Pripojte RGB konektor na zadnej strane vášho monitora k
počítaču.
: Prepojte
monitora a USB počítača pomocou USB
cable (USB kábla).
Kensington Lock
z
Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy
systému, pri použití na verejných miestach.
(Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.))
Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia
kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.
/ MIC/
: Výstupný konektor slúchadiel
MIC
: Mikrofón pripojte do terminálu MIC.
: Prepojte
USB monitora a USB zariadenia pomocou
USB cable (USB kábla).
Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora.
Pripájacie káble
Pripojenie k počítaču
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.
Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
Použite prepojenie, ktoré je vhodné pre váš počítač.
Použitie RGB-IN (analógového) konektora na grafickej karte.
- Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkového portu RGB-IN na zadnej strane monitora.
[ RGB-IN ]
Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.
- Pripojte kábel DVI do DVI IN portu na zadnej strane monitora.
[ DVI-IN ]
Pripojenie k Macintoshu.
- Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím RGB-IN pripájacieho kábla.
Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.
Pripájanie USB
Zapnite svoj monitor a PC. Ak pripojíte kábel
ku konektoru
na vašom monitore a
kábel
ku konektoru
vášho PC, inštalačné programy týkajúce sa mikrofónu a
videokamery sa vykonajú automaticky.
Môžete použiť USB zariadenie, ako napríklad myš, klávesnica, pamäťová karta Memory Stick alebo
externý pevný disk tak, že ich pripojíte k
monitora bez potreby ich pripojenia k PC.
USB port monitora podporuje vysokorýchlostné certifikované
rozhranie USB 2,0.
Rýchlosť toku údajov
Prepojte
Vysoká rýchlosť
Plná rýchlosť
Nízka rýchlosť
480 MB za
12 MB za
1,5 MB za
monitora a USB počítača pomocou USB cable (USB kábla).
Aby ste použili
PC.
vstupného toku údajov, tak musíte pripojiť kábel výstupného toku údajov k
Uistite sa, že ste na prepojenie
Prepojte
monitora a USB počítača použili dodaný USB kábel.
USB monitora a USB zariadenia pomocou USB cable (USB kábla).
Postup použitia je rovnaký ako postup, ktorý sa používa pre pripojenie externého zariadenia k PC.
z
z
z
z
Môžete pripojiť a používať klávesnicu a myš.
Môžete prehrať súbor zo zariadenia na prehrávanie médií.
(Príklady zariadení na prehrávanie médií: MP3, digitálny fotoaparát atď.)
YNa shranjevalni napravi lahko datoteke poganjate, premikate, kopirate ali brišete.
(Príklady zariadení na uloženie údajov: externá pamäť, pamäťová karta, čítačka pamäťových kariet,
MP3 prehrávač s pevným diskom atď.)
Môžete použiť iné USB zariadenia, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču.
z
z
Počas inštalácie neodpájajte kábel USB.
Program sa nemusí kompletne nainštalovať alebo nebude správne fungovať.
Keď pripájate zariadenie k portu
monitora, tak ho pripojte pomocou kábla,
ktorý je vhodný pre dané zariadenie.
(Ohľadom zakúpenia kábla a externých zariadení kontaktujte servisné stredisko
príslušného produktu.)
z
z
z
Spoločnosť nie je zodpovedná za problémy alebo poškodenia externých zariadení
spôsobených použitím nepovoleného kábla pre pripojenie.
Niektoré produkty nie sú v súlade s normou USB, čo môže spôsobiť zlyhanie
zariadenia.
Ak zariadenie zlyhá aj v prípade, že sa pripojí k počítaču, tak kontaktujte servisné
stredisko pre dané zariadenie/počítač.
Použitie podstavca
Tento monitor podporuje rozličné druhy štandardných podstavcov VESA. Na inštaláciu
podstavca VESA je potrebné, aby ste podstavec buď zložili alebo ho odňali.
Kot nagiba
Monitor môže mať sklon -3 až 22 stupňov.
Pripevňovanie podstavca
Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100
mm x 100 mm.
Monitor
Montážna medzipodložka (voliteľné)
1.
Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
2.
Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3.
Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
4.
Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua
prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na
montáž na stenu alebo inému podstavcu.
z
z
z
z
z
z
z
Nepoužívajte dlhšie skrutky, ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú
stranu monitora.
Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa
normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy
VESA.
Skrutky príliš silno nedoťahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo spôsobiť pád
produktu, ktorý by viedol k fyzickému zraneniu.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za takýto druh nehôd.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie,
keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený,
prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
Na montáž monitora na stenu si musíte zakúpiť súpravu na montáž na stenu, ktorá
umožňuje namontovať monitor najmenej 10 cm od povrchu steny.
Skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom spoločnosti Samsung, kde získate
ďalšie informácie. Spoločnosť Samsung Electronics neponesie zodpovednosť za škody
spôsobené iným používaním podstavca, ako je uvedené.
Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.
Kontrolný zoznam
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť
sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, telefónne
číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez obrazu.
Monitor sa nedá zapnúť.
Kontrolný zoznam
Riešenia
Je napájacia
šnúra riadne
pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el.
energie.
Vidíte na
obrazovke
hlásenie " Check
Signal Cable " ?
(Pripojenie s použitím D-sub kábla.)
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
Ak je monitor
zapnutý,
reštartujte počítač
a pozrite si
úvodnú
obrazovku
(prihlasovaciu
obrazovku), ktorá
sa objaví.
Vidíte " "Not
Optimum Mode",
"Recommended
mode 1680 x
1050 60 Hz" " na
obrazovke?
(Pripojenie s použitím DVI kábla.)
Ak na obrazovke aj naďalej, napriek správnemu
pripojeniu monitora, vidíte (chybové) hlásenie,
skontrolujte, či je stav monitora nastavený na
Analog.
Stlačením '
' tlačidla monitor dvakrát
skontroluje zdroj vstupného signálu.
Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia
obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom
režime (bezpečný režim pre Windows
ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu
grafickej karty.
(Pozrite časť Prednastavené režimy obnovovania )
Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo predajcu.
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej
karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu,
ktoré monitor zvláda bez problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré
monitor zvláda bez problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo 75 Hz, zobrazí
sa hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended
mode 1680 x 1050 60 Hz". Ak displej presiahne 85
Hz, displej bude pracovať normálne, avšak na
jednu minútu sa objaví hlásenie "Not Optimum
Mode", "Recommended mode 1680 x 1050 60
Hz", ktoré následne zmizne.
Počas tohto jednominútového úseku zmeňte
prosím nastavenie na odporúčaný režim.
(Ak sa systém opätovne naštartuje, správa sa
objaví znova.)
Na obrazovke nie
je žiadny obraz.
Bliká ukazovateľ
napájania na
monitore raz za 1
sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou,
čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na
obrazovke.
Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte
tlačidlo ''
''.
Následne znovu stlačte ľubovoľné tlačidlo na
klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili
obraz na obrazovke.
Je monitor
pripojený
pomocou kábla
DVI?
Obrazovka môže zostať prázdna ak spustíte
systém pred pripojením DVI kábla, resp. ak
odpojíte a znova pripojíte DVI kábel počas chodu
systému, pretože isté typy grafických kariet
nevysielajú obrazový signál.
Pripojte DVI kábel a potom systém znova
naštartujte.
Nevidím displej na
obrazovke.
Zablokovali ste
menu On Screen
Display (OSD)
kvôli zabráneniu
zmenám?
TNa obrazovke sa objavujú
zvláštne farby alebo len
čierna a biela.
Zobrazuje
obrazovka len
jednu farbu,
akoby ste sa
pozerali na
obrazovku cez
celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového kábla.
Zmenili sa farby
na obrazovke na
zvláštne po
spustení
programu alebo z
dôvodu kolízie
medzi
aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta
nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Zmenili ste
grafickú kartu
alebo ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.
Upravili ste
rozlíšenie alebo
frekvenciu
monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte.
(Pozrite časť Prednastavených režimov
obnovovania.)
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Odblokujte OSD stlačením tlačidla '
na 5 sekúnd.
' najmenej
Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do
svojej zásuvky.
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklom signálov grafickej karty.
Polohu opätovne nastavte pomocou OSD.
Obrazovka je mimo ohniska
alebo OSD sa nedá
nastaviť.
Upravili ste
rozlíšenie alebo
frekvenciu na
monitore?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte.
(Pozrite časť Prednastavených režimov
obnovovania.)
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je obraz.
Je frekvencia pri
kontrole Display
Timing
(Frekvencia
obnovovania) v
menu nastavená
správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa príručky
grafickej karty a Prednastavených režimov
obnovovania.
(Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v
závislosti od výrobku meniť.)
Na obrazovke je
zobrazených iba 16 farieb.
Sú farby
operačného
Windows XP :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel →
Farby obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej karty.
Objavilo sa hlásenie so
znením "Unrecognized
monitor, Plug & Play (VESA
DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený
monitor Plug & Play (VESA
DDC)").
V prípade náležitého
nefungovania funkcie
MagicTune™ vykonajte
kontrolu.
systému Windows
nastavené
správne?
Vzhľad a témy → Zobrazenie → Nastavenia.
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel →
Zobrazenie → Nastavenia.
Je grafická karta
nastavená
správne?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Nainštalovali ste
ovládač
monitora?
Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na
inštaláciu ovládača.
Pozrite príručku
ku grafickej karte
a zistite, či je
podporovaná
funkcia Plug &
Play (VESA
DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na
inštaláciu ovládača.
Funkciu
MagicTune™
možno nájsť iba
na PC (VGA) s
operačným
systémom
Windows, ktorý
podporuje Plug
and Play.
* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre
MagicTune™, sa riaďte krokmi uvedenými nižšie
(pre operačný systém Windows XP);
Ovládací panel → Výkon a údržba → Systém →
Hardware → Správca zariadení → Monitory → po
zrušení monitora Plug and Play vyhľadávaním
nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play.
MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento
monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš
monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou
kartou, navštívte našu webovú lokalitu a
skontrolujte zoznam kompatibilných grafických
kariet.
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Funkcia MagicTune™
nepracuje správne.
Zmenili ste PC
alebo grafickú
kartu?
Nainštalovali ste
program?
Prevezmite si najnovší program. Tento program si
môžete prevziať na adrese
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Po prvej inštalácii programu počítač reštartujte. Ak
už mate nainštalovanú kópiu programu, odstráňte
ju, reštartujte počítač a potom program opätovne
nainštalujte. Musíte reštartovať počítač, aby po
inštalácii alebo odstránení programu normálne
fungoval.
Navštívte webovú stránku MagicTune™ a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune™ MAC.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy.
(Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je
nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~75 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 75 Hz.)
Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a
znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť
frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od
verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť
rozlíšenie?
Windows XP :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Vzhľad a témy →
Zobrazenie → Nastavenia.
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Zobrazenie → Nastavenia.
Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.
Ako môžem nastaviť
funkciu Šetrenie energie?
Windows XP :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Vzhľad a témy →
Zobrazenie → Šetrič obrazovky.
Nastavte funkciu v nastavení BIOS-u počítača.
Windows ME/2000 :
Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Zobrazenie → Šetrič
obrazovky.
Nastavte funkciu v nastavení BIOS-u počítača.
Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču.
Ako môžem vycistit
vonkajšiu skrinu/LCD
panel?
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s
použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu.
Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.
Ako môžem kompletne
odstrániť „Inštalačný
program UC monitora“?
Aby ste úplne odstránili inštalačný program zariadenia USB Device pri UC
monitore, kliknite na možnosť „Pridanie alebo odstránenie programov“ v
položke „Ovládací panel“ a zobrazí sa zoznam práve nainštalovaných
programov.
Zo zoznamu vyberte nainštalovaný ovládač (USB videozariadenie a USB
zvukové zariadenie) pri pripojení vášho zariadenia UC monitor a kliknite
na položku „Odstrániť“.
Automatické testovanie
Samokontrola | Upozorňovacie hlásenia | Prostredie | Užitočné tipy
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.
Samokontrola
Vypnite počítač a monitor.
Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
Zapnite monitor.
Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.
Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.
Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky
a počítačový systém; monitor funguje správne.
Upozorňovacie hlásenia
Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka
prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo
snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.
Prostredie
Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.
Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej
miestnosti.
Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v
dosahu jedného metra od monitora.
Užitočné tipy
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto
môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V
tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom
alebo svojím predajcom.
Posúdenie prevádzkového stavu monitora
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended
mode 1680 x 1050 60 Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor
je v prevádzkovom stave.
V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.
Download PDF