Samsung | U28D590D | Samsung U28D590D Používateľská príručka

Používateľská
príručka
U28D590D
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00410A-14
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
7
Ochrana autorských práv
7
Ikony použité v tomto návode
8
Čistenie
9
Zabezpečenie priestoru inštalácie
9
Opatrenia pri skladovaní
10
Bezpečnostné zásady
10
11
12
14
Symboly
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
19
Správna poloha na používanie produktu
20
Kontrola obsahu
20
Kontrola komponentov
21
Diely
21
22
23
25
Ovládací panel
Sprievodca smerovými klávesmi
Sprievodca klávesmi funkcií
Zadná strana
26
Inštalácia
26
27
28
29
Upevnenie stojana
Odstránenie stojanu
Nastavenie sklonu výrobku
Zámka proti odcudzeniu
30
Pred pripojením
30
Kontrolné body pred pripojením
Obsah
2
Obsah
NASTAVENIE OBRAZOVKY
NASTAVENIE OBRAZOVKY
30
Pripojenie a používanie počítača
30
31
31
32
32
33
35
36
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
Manažment pripojených káblov
Pripojenie napájania
Inštalácia ovládača
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
37
Brightness
37
Nastavenie položky Brightness
38
Contrast
38
Konfigurácia položky Contrast
39
Sharpness
39
Konfigurácia položky Sharpness
40
Game Mode
40
Konfigurácia položky Game Mode
41
SAMSUNG MAGIC Bright
41
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright
43
SAMSUNG MAGIC Angle
43
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Angle
45
Color
45
Konfigurácia položky Color
47
HDMI Black Level
47
Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
48
Response Time
48
Konfigurácie položky Response Time
49
Image Size
49
Zmena položky Image Size
Obsah
3
Obsah
KOORDINÁCIA OSD
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
51
H-Position a V-Position
51
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
52
PIP/PBP
53
54
55
56
57
59
63
Konfigurácia položky PIP/PBP Mode
Konfigurácia nastavenia Size
Konfigurácia položky Position
Konfigurácia nastavenia Sound Source
Konfigurácia nastavenia Source
Konfigurácia nastavenia Image Size
Konfigurácia položky Contrast
65
Language
65
Konfigurácia nastavenia Language
66
Display Time
66
Konfigurácia položky Display Time
67
Transparency
67
Zmena položky Transparency
68
Eco Saving
68
Konfigurácia položky Eco Saving
69
PC/AV Mode
69
Konfigurácia položky PC/AV Mode
70
DisplayPort Ver.
70
Konfigurácia nastavenia DisplayPort Ver.
71
Source Detection
71
Konfigurácia funkcie Source Detection
72
Key Repeat Time
72
Konfigurácia položky Key Repeat Time
73
Off Timer
73
74
Konfigurovanie funkcie Off Timer
Konfigurácia funkcie Turn Off After
Obsah
4
Obsah
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
75
Power LED On
75
Konfigurácia funkcie Power LED On
76
Reset All
76
Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
77
Information
77
Zobrazenie položky Information
78
Konfigurácia položiek Brightness,
Contrast a Sharpness z úvodnej
obrazovky
79
Konfigurácia položky Volume na úvodnej
obrazovke
79
Volume
80
Easy Setting Box
80
81
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
82
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
82
82
82
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
85
Otázky a odpovede
87
Všeobecné
88
Šetrič energie
89
Tabuľka štandardných signálových
režimov
Obsah
5
Obsah
PRÍLOHA
93
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
93
93
93
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
95
Správna likvidácia
95
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
96
Terminológia
INDEX
Obsah
6
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2014 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.

Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!

Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung. (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ
ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku. Je
nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
Symboly
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia
typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.

!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať.
Chráňte výrobok pred znečistením olejom.
Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti sporáka.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.

Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
13
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej
koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo
vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas
dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung.
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.
Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky
ostatné pripojené káble.
!

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
14
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
V prípade búrky alebo bleskov vypnite vypínač a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
15
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung.

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

Inak sa vám môže zhoršiť zrak.
!
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
16
Pred použitím výrobku
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo
mokré.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa
alebo snehu.

Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
!
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
!

Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pred použitím výrobku
17
Pred použitím výrobku
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!

Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.

Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
Pred použitím výrobku
18
Pred použitím výrobku
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

Narovnajte chrbát.

Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.

Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.

Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.

Lakte majú byť približne v pravom uhle.

Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
19
1
1.1
Prípravy
Kontrola obsahu
1.1.1 Kontrola komponentov

Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
Komponenty
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
Používateľská príručka
(V niektorých lokalitách nie je k
dispozícii)
(možnosť)
Napájací adaptér
jednosmerného prúdu
Napájací adaptér
jednosmerného prúdu
(integrovaný)
(odpojiteľný)
(možnosť)
(možnosť)
kábel HDMI (možnosť)
kábel HDMI-DVI (možnosť)
Kábel DP (možnosť)
Podstavec stojana
Konektor stojana
Napájací kábel
(Dodáva sa len s odpojiteľným
jednosmerným napájacím
adaptérom.)

Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.

Odporúča sa používať kábel HDMI a DP poskytnutý dodávateľom.

Pri použití kábla HDMI alebo HDMI-DVI, ktorý nepodporuje vysokorýchlostný prenos, nemusí byť
dostupné optimálne rozlíšenie.

Pre správne zobrazenie obrazovky odporúčame použiť kábel DP, ktorý podporuje rozlíšenie 3840 x
2160 pri 60 Hz. Môžete však použiť aj kábel HDMI, ktorý podporuje rozlíšenie 3840 x 2160 pri 30 Hz.
1 Prípravy
20
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Ovládací panel
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
NAHOR
DOĽAVA
STLAČENIE(ENTER)
DOPRAVA
NADOL
Ikony
Popis
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
Tlačidlo JOG
Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo
možno použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo
ako tlačidlo Enter.
Sprievodca klávesmi funkcií
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca
klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo
modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
1 Prípravy
21
1
Prípravy
1.2.2 Sprievodca smerovými klávesmi
Inštrukcie pre klávesy skratiek sa zobrazia pod správou OSD (Zobrazenie na obrazovke) po presunutí
tlačidla JOG niektorým zo smerov.
Brightness
Volume
Features
Game Mode Off

NAHOR/NADOL: Nastavenie položiek Brightness/Contrast/Sharpness

DOĽAVA/DOPRAVA: nastavenie položky Volume.

STLAČENIE(ENTER): Sprievodca klávesmi funkcií.
Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Game Mode.

[
]: Off

[
]: On
1 Prípravy
22
1
Prípravy
1.2.3 Sprievodca klávesmi funkcií
Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí
Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
Return

NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí
popis každej položky.

STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Ikony
Popis
Výberom ikony [
] zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na
obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa
v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí správa.
Výber ikony [
] presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií. Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na
obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.
Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/odomknúť ovládanie OSD, po
zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10 sekúnd.
Ak je ovládanie OSD uzamknuté,
Je možné nastaviť položky Brightness a Contrast. K dispozícii je
položka PIP/PBP. Je možné zobraziť položku Information.
Výber ikony [
] presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačte toto tlačidlo, ak je potrebné vykonať konfiguráciu nastavení pre
funkciu PIP/PBP.
Výber ikony [ ] presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
1 Prípravy
23
1
Prípravy
Žiadanú funkciu používajte podľa jej skutočného vzhľadu a popisu.
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez
signálu
NAHOR
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2
sekundy
Vypnutie
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
NAHOR/NADOL
Akcia
- Posun možnosti
- Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
- Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia hodnoty.
- Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
- Prechod na nasledujúcu úroveň.
- Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
- Prechod na nasledujúcu úroveň.
- Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
1 Prípravy
24
1
Prípravy
1.2.4 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Port
Informácie o portoch
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI.
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Zvuk bude fungovať, len ak sa používa kábel HDMI do HDMI
alebo kábel DP.
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
1 Prípravy
25
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie stojana
Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať
nadol.
Do stojanu vložte konektor
stojanu v smere, ako je to
znázornené na obrázku.
Skontrolujte, či je konektor
stojanu pevne pripojený.
Úplne otočte pripájacou
skrutkou na spodnej strane
stojanu tak, aby sa úplne
upevnila.
Na stôl položte mäkkú tkaninu,
aby ste chránili výrobok a
výrobok položte na stôl tak, že
predná strana výrobku bude
smerovať nadol.
Hlavnú časť tela výrobku
uchopte rukou tak, ako je to
zobrazené na obrázku.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami
len za stojan.
Zatlačte zložený stojan do
hlavnej časti tela v smere šípky
tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
1 Prípravy
26
1
Prípravy
1.3.2 Odstránenie stojanu
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a
výrobok položte na stôl tak, že predná strana výrobku bude
smerovať nadol.
Jednou rukou uchopte puzdro stojana a druhou zovretou rukou
udrite na vrchnú časť základne stojana v smere šípky, čím
oddelíte základňu stojana.
Otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu, aby ste
ho oddelili.
Konektor stojanu vyberte zo stojanu tak, že ho vytiahnete v
smere šípky, ako je to zobrazené na obrázku.
1 Prípravy
27
1
Prípravy
1.3.3 Nastavenie sklonu výrobku
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-1° (±2.0°) ~ 15° (±2.0°)

Môžete nastaviť sklon monitora.

Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
1 Prípravy
28
1
Prípravy
1.3.4 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
3
4
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
29
2
2.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
2.1.1 Kontrolné body pred pripojením

Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.

Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.

2.2
Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie a používanie počítača
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
2.2.1 Pripojenie pomocou kábla HDMI
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Pomocou kábla HDMI pripojte port [HDMI IN 1] alebo [HDMI IN 2] na zadnej strane výrobku k portu
HDMI v počítači.
2
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6
3
Pripojenie napájania“.)
Zmena vstupného zdroja na HDMI 1 alebo HDMI 2 pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla
JOG v prípade, že nie je zvolený vstupný zdroj.

Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.

Ak chcete zobraziť rozlíšenie 3840 x 2160 pri 30 Hz, použite kábel HDMI, ktorý podporuje
rozlíšenie 3840 x 2160 pri 30 Hz. Uistite sa, že grafická karta zdroja HDMI podporuje rozlíšenie
3840 x 2160 pri 30 Hz.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
30
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.2 Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Kábel HDMI-DVI pripojte k portu [HDMI IN 1] alebo [HDMI IN 2] na zadnej strane zariadenia a portu
DVI na počítači.
2
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6
3
Pripojenie napájania“.)
Zmena vstupného zdroja na HDMI 1 alebo HDMI 2 pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla
JOG v prípade, že nie je zvolený vstupný zdroj.
Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
2.2.3 Pripojenie pomocou kábla DP
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
DP IN
1
2
Kábel DP pripojte k portu [DP IN] na zadnej strane zariadenia a portu DP na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.6
3
Pripojenie napájania“.)
Zmena vstupného zdroja na DisplayPort pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
v prípade, že nie je zvolený vstupný zdroj.

Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.

Ak chcete zobraziť rozlíšenie 3840 x 2160 pri 60 Hz, použite kábel DP, ktorý podporuje rozlíšenie
3840 x 2160 pri 60 Hz. Uistite sa, že grafická karta zdroja DP podporuje rozlíšenie 3840 x 2160 pri
60 Hz.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
31
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.4 Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov. Najprv pripojte zdrojové zariadenie,
až potom napájací kábel.
1
Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte k portu [
] na
výrobku.
Zvuk bude fungovať, len ak sa používa kábel HDMI do HDMI alebo kábel DP.
2.2.5 Manažment pripojených káblov
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
32
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.6 Pripojenie napájania
Pripojenie napájania pomocou integrovaného jednosmerného napájacieho adaptéra.

Napájací adaptér pripojte ku konektoru [DC 14V] na zadnej strane produktu. Napájací kábel pripojte
k sieťovej zásuvke.
DC 14V
Vstupné napätie sa automaticky prepína.
Pripojenie napájania pomocou odpojiteľného jednosmerného napájacieho adaptéra.

Napájací kábel pripojte k sieťovému napájaciemu adaptéru. Potom pripojte napájací adaptér DC k
portu [DC 14V] na zadnej strane výrobku. Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
DC 14V
Vstupné napätie sa automaticky prepína.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
33
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Úprava nastavení zvuku v systéme Windows
Ovládací panel
→ Audio → Reproduktory → Nastavenie reproduktorov
1
2
3
4
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
34
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.7 Inštalácia ovládača

Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.

Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.

Ak dodaný súbor nie je správny, prejdite na lokalitu spoločnosti Samsung
(http://www.samsung.com/) a prevezmite súbor.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
35
2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
2.2.8 Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA si zvoľte jazyk. Následne stlačte tlačidlo JOG.
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo JOG.

Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.

Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
2 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
36
3
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
3.1
Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.
3.1.1 Nastavenie položky Brightness
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Brightness pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Color
4
5
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Brightness.
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
37
3
3.2
Nastavenie obrazovky
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a
položka Size nastavená na možnosť
(režim PBP).
3.2.1 Konfigurácia položky Contrast
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Contrast pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Color
4
5
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Contrast.
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
38
3
3.3
Nastavenie obrazovky
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
3.3.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Sharpness pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
Custom
Off
Wide
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Sharpness.
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
39
3
3.4
Nastavenie obrazovky
Game Mode
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry. Túto funkciu môžete použiť pri hraní
hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad PlayStation™ alebo Xbox™.
3.4.1 Konfigurácia položky Game Mode
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Game Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Color
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.

Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia
Game Mode sa nastaví na možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.

Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
3 Nastavenie obrazovky
40
3
3.5
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia MAGIC
Angle.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
3.5.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
SAMSUNG
Presuňte sa na položku MAGIC
Bright pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Color
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200

Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.

Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.

Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
3 Nastavenie obrazovky
41
3
Nastavenie obrazovky
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na
SAMSUNG
možnosť AV, položka MAGIC
Bright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard,
Movie a Custom), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic,
Standard, Movie alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše
osobné nastavenia obrazu.

Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.

Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý
obraz.

Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu
očí.

4
Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
42
3
3.6
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
Pomocou položky MAGIC
Angle možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu podľa
pozorovacieho uhla.

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Pomocou tejto funkcie možno podľa vašich požiadaviek nastaviť pozorovací uhol, jas a odtieň.
3.6.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Angle
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
SAMSUNG
Presuňte sa na položku MAGIC
Angle pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
100
Brightness
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Select an angle that
best suits your viewing
position.
75
Off
60
Lean Back Mode 1
Custom
50
Lean Back Mode 2
Off
50
Standing Mode
Off
2200
Side Mode
Wide
0
3 Nastavenie obrazovky
43
3
Nastavenie obrazovky
Picture
100
Brightness
Contrast
Select an angle that
best suits your viewing
position.
75
Group View
Sharpness
60
Custom
Game Mode
Custom
50
SAMSUNG
Off
50
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
2200
Color
Wide
0
MAGIC Bright
4
1
1
5
5
2
3
① : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.

Off

Lean Back Mode 1
② : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo
nižšie ako výrobok.

Lean Back Mode 2
③ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako
pri režime Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako
výrobok.
⑤ : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.

Side Mode

Group View: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených
v možnostiach

4
①, ④ a ⑤.
Custom: Možnosť Lean Back Mode 1 sa predvolene použije pri výbere možnosti Custom.
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
44
3
3.7
Nastavenie obrazovky
Color
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.

SAMSUNG
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
3.7.1 Konfigurácia položky Color
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Color pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte
tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Color
Wide
Color
Red
50
Green
50
Blue

Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100
znamenajú vyššiu intenzitu farby.

Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100
znamenajú vyššiu intenzitu farby.

Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100
znamenajú vyššiu intenzitu farby.
3 Nastavenie obrazovky
45
3
Nastavenie obrazovky

Color Tone : Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.

Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.

Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.

Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.

Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV,
položka Color Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).

4
5
Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.

Mode1

Mode2

Mode3
Presuňte sa na požadovanú možnosť pomocou tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
46
3
3.8
Nastavenie obrazovky
HDMI Black Level
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu. V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.

Táto funkcia je dostupná iba v režime HDMI 1 alebo HDMI 2.

Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
3.8.1 Konfigurácia nastavení HDMI Black Level
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku HDMI Black Level pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
HDMI Black Level
Normal
Response Time
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.

Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.

Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
Položka HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
3 Nastavenie obrazovky
47
3
3.9
Nastavenie obrazovky
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.

Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo
Faster.

Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
3.9.1 Konfigurácie položky Response Time
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Picture pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Response Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
3 Nastavenie obrazovky
48
4
4.1
Nastavenie obrazovky
Image Size
Zmeňte veľkosť obrazu.
Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a položka
Size nastavená na možnosť
(režim PBP).
4.1.1 Zmena položky Image Size
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Image Size pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
V režime PC
Screen
Image Size
Auto
100
H-Position
Wide
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
PIP/PBP

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
4 Nastavenie obrazovky
49
4
Nastavenie obrazovky
V režime AV
Screen
Image Size
4:3
100
H-Position
16:9
75
V-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
PIP/PBP
4

4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.

Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania.

Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.

Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.

Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.

Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný
normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).

Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka
PC/AV Mode je nastavená na možnosť AV.
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
50
4
4.2
Nastavenie obrazovky
H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Image Size v režime AV nastavená na hodnotu
Screen Fit . Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime
AV a monitor je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu
polohu v 0-6 úrovniach.
4.2.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla
JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
PIP/PBP
4
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
Upravte položku H-Position alebo V-Position pomocou ovládania tlačidla JOG DOĽAVA/
DOPRAVA a potom stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
51
4
4.3
Nastavenie obrazovky
PIP/PBP
Funkcia PIP (obraz v obraze) rozdelí obrazovku na dve časti. Jedno zdrojové zariadenie sa zobrazuje na
hlavnej obrazovke a zároveň sa vo vloženom okne zobrazuje ďalšie zdrojové zariadenie.
Funkcia PBP (obraz vedľa obrazu) rozdeľuje obrazovku na polovicu a zobrazuje výstup z dvoch rôznych
zdrojov súčasne na ľavej a pravej polovici obrazovky.

Kompatibilné so systémom Windows 7 a Windows 8.

Funkcia PIP/PBP možno nebude dostupná v závislosti od technických údajov použitej grafickej
karty. Ak je obrazovka v režime PIP/PBP po zvolení optimálneho režimu prázdna, v počítači
prejdite na položku Ovládací panel → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky a kliknite na
položku Zistiť. (Pokyny sú založené na operačnom systéme Windows 7.) Ak je obrazovka po
nastavení optimálneho rozlíšenia prázdna, rozlíšenie zmeňte na 1280 x 1024.

Obrazovka môže krátko blikať alebo sa obraz môže zobraziť s oneskorením, keď zapnete alebo
vypnete funkciu PIP/PBP alebo keď zmeníte veľkosť obrazovky pri aktivovanej funkcii PIP/PBP.
Zvyčajne sa to môže stať pri pripojení počítača a monitora k dvom alebo viacerým vstupným
zdrojom. Nesúvisí to s funkčnosťou monitora.
Tento jav je spôsobený hlavne oneskorením video signálov pri prenose do monitora v závislosti od
výkonu grafickej karty.

Na dosiahnutie maximálnej kvality obrazu sa odporúča používať grafickú kartu s podporou
rozlíšenia 4K (3840 x 2160).

Keď je zapnutá funkcia PIP/PBP, rozlíšenie sa nebude môcť automaticky prepnúť na optimálne
rozlíšenie v dôsledku problému s kompatibilitou medzi grafickou kartou a systémom Windows.
Nastavte položku PIP/PBP Mode na možnosť Off alebo manuálne zmeňte nastavenie na
optimálne rozlíšenie pomocou rozhrania systému Windows.
4 Nastavenie obrazovky
52
4
Nastavenie obrazovky
4.3.1 Konfigurácia položky PIP/PBP Mode
Funkciu PIP/PBP môžete zapnúť alebo vypnúť.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku PIP/PBP Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
50
V-Position
50
Configure the settings
for using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
PIP/PBP

5
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Image Size
Image Size
Contrast
Contrast
2Q
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
75/75
Off / On
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
53
4
Nastavenie obrazovky
4.3.2 Konfigurácia nastavenia Size
Vyberte veľkosť a pomer strán vedľajšej obrazovky.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Size pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne stlačte
tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

75/75
: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PBP s optimálnym rozlíšením pre ľavú a pravú
stranu obrazovky 1920 x 2160 (šírka x výška).

: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 720 x 480 (šírka x výška).

: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 1280 x 720 (šírka x výška).

: Vyberte túto ikonu, ak chcete použiť režim PIP s optimálnym rozlíšením pre vedľajšiu
obrazovku 1920 x 1080 (šírka x výška).
5
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
54
4
Nastavenie obrazovky
4.3.3 Konfigurácia položky Position
Z dostupných možností vyberte pozíciu vedľajšej obrazovky.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Position pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
/

5
/
/
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.

Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť PBP.

Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.
4 Nastavenie obrazovky
55
4
Nastavenie obrazovky
4.3.4 Konfigurácia nastavenia Sound Source
Nastavte, pre ktorú obrazovku chcete počuť zvuk.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Sound Source pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Biela oblasť ikony znamená, že položka Sound Source sa vzťahuje na hlavnú obrazovku/vedľajšiu
obrazovku alebo na obrazovku vľavo/vpravo.
PIP
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

5
75/75
/
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
56
4
Nastavenie obrazovky
4.3.5 Konfigurácia nastavenia Source
Vyberte zdroj pre jednotlivé obrazovky.
PIP
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
V režime PIP (Size
/
/
) pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku Source
a potom stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Image Size
HDMI 2
Contrast
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.

Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.

Okrem aktuálneho vstupného zdroja možno vybrať ďalšie dva vstupné zdroje.

Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.

Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií, pohybom tlačidla JOG DOĽAVA vyberte ikonu [
potom stlačte tlačidlo JOG.
Hlavná obrazovka sa prepne v poradí DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
4 Nastavenie obrazovky
]a
57
4
Nastavenie obrazovky
PBP
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
V režime PBP (Size
) pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku Source a potom
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
6RXUFH
HDMI 1
Display
$SSO\
Port
&DQFHO
5
6

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Ovládajte tlačidlo JOG NAHOR/NADOL a vyberte externý vstupný zdroj vľavo/vpravo.
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA vyberte položku Apply a potom stlačte tlačidlo JOG.
Stlačením tlačidla JOG po výbere položky Cancel zrušíte konfiguráciu v položke Source a vrátite sa
do ponuky ovládania funkcie PIP/PBP.

Vstupný zdroj pre hlavnú obrazovku sa zmení.

Ak je vstupný signál nestabilný, obrazovka môže blikať.

Keď je vstupný signál pre ľavú a pravú obrazovku rovnaký, operáciu nie je možné vykonať.

Keď sa zobrazí sprievodca klávesmi funkcií, pohybom tlačidla JOG DOĽAVA vyberte ikonu [
potom stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa tá istá ponuka nastavenia zdroja PBP.
4 Nastavenie obrazovky
]a
58
4
Nastavenie obrazovky
4.3.6 Konfigurácia nastavenia Image Size
Vyberte veľkosť obrazu pre vedľajšiu obrazovku.
PIP
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
V režime PIP (Size
/
/
) pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku
Image Size a potom stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
V režime PC
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Auto
Wide
Contrast

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre
jednotlivé obrazovky.
4 Nastavenie obrazovky
59
4
Nastavenie obrazovky
V režime AV
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source

Source
4:3
Image Size
16:9
Contrast
Screen Fit
4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné
vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.

Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania
obsahu.
5

Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.

Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.

Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.

Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný
normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).

Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka
PC/AV Mode je nastavená na možnosť AV.
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
60
4
Nastavenie obrazovky
PBP
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
V režime PBP (Size
) pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku Image Size a
potom stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
V režime PC
,PDJH6L]H
$SSO\
Auto
Auto
&DQFHO

Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja pre jednotlivé obrazovky.

Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja pre
jednotlivé obrazovky.
4 Nastavenie obrazovky
61
4
Nastavenie obrazovky
V režime AV
,PDJH6L]H
$SSO\
16:9
16:9
&DQFHO

4:3: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné
vysielanie.

16:9: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s pomerom strán 16:9.

Screen Fit: Zobrazí obraz vedľajšej obrazovky s originálnym pomerom strán bez orezania
obsahu.
5
6

Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.

Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.

Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.

Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný
normálneho zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).

Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka
PC/AV Mode je nastavená na možnosť AV.
Presuňte sa na požadovanú možnosť pomocou tlačidla JOG a potom stlačte tlačidlo JOG.
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
62
4
Nastavenie obrazovky
4.3.7 Konfigurácia položky Contrast
PIP
Nastavte úroveň kontrastu pre vedľajšiu obrazovku.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
V režime PIP (Size
/
/
) pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku
Contrast a potom stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
75
Contrast
5
6
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Contrast.
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
63
4
Nastavenie obrazovky
PBP
Nastavte úroveň kontrastu pre jednotlivé obrazovky.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Screen pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PIP/PBP pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
V režime PBP (Size
) pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku Contrast a
potom stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
3%3&RQWUDVW
5
6
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Contrast.
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
64
5
5.1
Koordinácia OSD
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Language
Nastavte jazyk ponuky.

Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.

Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
5.1.1 Konfigurácia nastavenia Language
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Options pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Language pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
Français
Italiano
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
65
5
5.2
Koordinácia OSD
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
5.2.1 Konfigurácia položky Display Time
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Options pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Display Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Options
Language
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
English
100
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
66
5
5.3
Koordinácia OSD
Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
5.3.1 Zmena položky Transparency
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Options pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Transparency pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Options
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
2
20 sec
On
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
5 Koordinácia OSD
67
6
6.1
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Eco Saving
Funkcia Eco Saving znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
6.1.1 Konfigurácia položky Eco Saving
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Eco Saving pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Eco Saving
Off
PC/AV Mode
Minimum
DisplayPort Ver.
Maximum
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
4
Stand-by

Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving.

Minimum: Zmení spotrebu energie monitora na 75% predvolenej úrovne.

Maximum: Zmení spotrebu energie monitora na 50% predvolenej úrovne.
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
68
6
6.2
Nastavenie a vynulovanie
PC/AV Mode
Nastavte PC/AV Mode na AV. Veľkosť obrazu sa zväčší. Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.

Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.

Ak je monitor (keď je nastavený na HDMI 1, HDMI 2 alebo DisplayPort) v úspornom režime alebo
zobrazuje správu Check Signal Cable, stlačte tlačidlo MENU, aby sa zobrazili správy na
obrazovke (OSD). Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
6.2.1 Konfigurácia položky PC/AV Mode
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku PC/AV Mode pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku HDMI 1, HDMI 2 alebo DisplayPort pomocou ovládania NAHOR/NADOL
tlačidla JOG a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Eco Saving
Off
Set to AV to enlarge
the picture.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
HDMI 2
5
Select the PC/AV mode
for the DisplayPort
source.
Stand-by
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI 1 source.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
69
6
6.3
Nastavenie a vynulovanie
DisplayPort Ver.
Vyberte svoje rozhranie DisplayPort. Rozhranie DisplayPort 1.1 podporuje režim vysokej bitovej rýchlosti
(HBR) 1 a verzia 1.2 tohto rozhrania podporuje režim HBR 2.

Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že obrazovka zhasne. V takom prípade si overte
špecifikácie zariadenia.

Ak je monitor (keď je nastavený na HDMI 1, HDMI 2 alebo DisplayPort) v úspornom režime alebo
zobrazuje správu Check Signal Cable, stlačte tlačidlo [
], aby sa zobrazili správy na obrazovke
(OSD). Môžete si vybrať možnosť 1.1 alebo 1.2.

Ak vyberiete možnosť 1.1, maximálne rozlíšenie obrazovky sa zníži na 2560 x 1440 v dôsledku
obmedzení prenosovej rýchlosti v režime HBR1.
6.3.1 Konfigurácia nastavenia DisplayPort Ver.
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku DisplayPort Ver. pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Eco Saving
Off
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
Key Repeat Time
Off Timer
Power LED On

4
Stand-by
1.1 / 1.2
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
70
6
6.4
Nastavenie a vynulovanie
Source Detection
Slúži na aktivovanie položky Source Detection.
6.4.1 Konfigurácia funkcie Source Detection
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Source Detection pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Eco Saving
Off
Decide how input
sources will be
detected.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Manual
Off Timer
Power LED On
4

Auto: Vstupný zdroj sa rozpozná automaticky.

Manual: Vyberte vstupný zdroj ručne.
Stand-by
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
71
6
6.5
Nastavenie a vynulovanie
Key Repeat Time
Ovláda rýchlosť reakcie tlačidla pri jeho stlačení.
6.5.1 Konfigurácia položky Key Repeat Time
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Key Repeat Time pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Off
Eco Saving
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Off Timer
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
Power LED On

Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri
stlačení tlačidlo zareaguje len raz.
4
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
72
6
6.6
Nastavenie a vynulovanie
Off Timer
Produkt môžete nastaviť na automatické vypínanie.
6.6.1 Konfigurovanie funkcie Off Timer
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Off Timer pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Off Timer pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Eco Saving
Off
Enable or disable the
Off Timer.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Off Timer
5
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: Vypne časovač vypnutia, takže výrobok sa nebude automaticky vypínať.

On: Zapne časovač vypnutia, takže výrobok sa bude automaticky vypínať.
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
6
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
73
6
Nastavenie a vynulovanie
6.6.2 Konfigurácia funkcie Turn Off After
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Off Timer pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
4
Presuňte sa na položku Turn Off After pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Turn Off After.
Použije sa zvolená možnosť.

Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa výrobok
automaticky vypne.

Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.

Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Tento postup je v súlade s predpismi
týkajúcimi sa napájacej siete. Ak nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky
MENU → Settings a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
6 Nastavenie a vynulovanie
74
6
6.7
Nastavenie a vynulovanie
Power LED On
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
6.7.1 Konfigurácia funkcie Power LED On
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Power LED On pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG
a následne stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Off
Eco Saving
Set the status of the
power LED.
PC/AV Mode
1.2
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Key Repeat Time
4
Off Timer
Working
Power LED On
Stand-by

Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.

Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
75
6
6.8
Nastavenie a vynulovanie
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
6.8.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset All)
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Settings pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
3
Presuňte sa na položku Reset All pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Settings
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
1R
Presuňte sa na žiadanú možnosť pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
5
Použije sa zvolená možnosť.
6 Nastavenie a vynulovanie
76
7
7.1
Ponuka Information a ďalšie možnosti
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Information
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
7.1.1 Zobrazenie položky Information
1
Po zobrazení sprievodcu klávesmi funkcií zvoľte pomocou tlačidla JOG jeho presunom NAHOR
položku [
].
Následne stlačte tlačidlo JOG.
2
Presuňte sa na položku Information pomocou ovládania NAHOR/NADOL tlačidla JOG a následne
stlačte tlačidlo JOG.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Information
Picture
Screen
Options
Settings
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
Information
7 Ponuka Information a ďalšie možnosti
77
7
7.2
Ponuka Information a ďalšie možnosti
Konfigurácia položiek Brightness, Contrast a Sharpness
z úvodnej obrazovky
Ak sa na obrazovke zobrazí Sprievodca smerovými klávesmi, položky Brightness, Contrast a
Sharpness upravte pomocou ovládania tlačidla JOG.
Brightness

SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving.
Contrast

SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Táto ponuka nie je dostupná, pokiaľ je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On a
položka Size nastavená na možnosť
(režim PBP).
Sharpness

1
SAMSUNG
Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Cinema alebo
Dynamic Contrast.

Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.

Nie je dostupné, keď je položka PIP/PBP Mode nastavená na možnosť On.
Pri ovládaní NAHOR/NADOL tlačidla JOG sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
Brightness
Contrast
Sharpness
2
3
Pohybom tlačidla JOG NAHOR/NADOL vyberte položku Brightness, Contrast alebo Sharpness.
Pohybom tlačidla JOG DOĽAVA/DOPRAVA upravte nastavenie položky Brightness, Contrast alebo
Sharpness.
7 Ponuka Information a ďalšie možnosti
78
7
7.3
Ponuka Information a ďalšie možnosti
Konfigurácia položky Volume na úvodnej obrazovke
7.3.1
Volume
Ak sa na obrazovke zobrazí Sprievodca smerovými klávesmi, položku Volume upravte pomocou
ovládania tlačidla JOG.
1
Pri ovládaní DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG sa zobrazí nasledujúca obrazovka.
Volume
2
50
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Volume.
Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť
stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov.
Nastavte vstupnú hlasitosť vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť
pomocou ovládania hlasitosti (DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.

Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom
vstupnom signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
7 Ponuka Information a ďalšie možnosti
79
8
8.1
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Funkcia "Easy Setting Box" umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
8.1.1 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "Easy Setting Box".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie programu "Easy Setting Box" na disku CD-ROM.
3
4
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo Ďalej.
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "Easy Setting Box" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických
údajov o produkte.

Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu ("Easy Setting Box")
Inštalácia funkcie "Easy Setting Box" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky
Operačný systém

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Hardvér

Pamäť najmenej 32 MB.

Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
8 Inštalácia softvéru
80
8
Inštalácia softvéru
8.1.2 Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte možnosť Nastavenia/Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na
položku Pridať alebo odstrániť programy.
Zo zoznamu programov vyberte položku "Easy Setting Box" a kliknite na tlačidlo Pridať/odstráni.
8 Inštalácia softvéru
81
9
9.1
Sprievodca riešením problémov
Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
9.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapne výrobok.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
9.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „10.3 Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
9.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Problémy
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Riešenia
SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
9 Sprievodca riešením problémov
82
9
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Problémy
Riešenia
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku. (Pozrite si časť „2.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie Not Optimum Mode.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka 89).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu. (Pozrite
si časť „2.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a
frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie
kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné,
zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu
štandardného signálu (stránka 89) uvedenej v
tomto návode a podľa ponuky Information v
produkte.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Upravte položky Brightness (stránka 37) a
Contrast (stránka 38).
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky Color.
(Pozrite si časť „3.7 Color“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky Color.
(Pozrite si časť „3.7 Color“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
(Pozrite si časť „3.7 Color“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
9 Sprievodca riešením problémov
83
9
Sprievodca riešením problémov
Problém zvuku
Problémy
Nepočuť žiadny zvuk.
Riešenia
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo
nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na
maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom
programe.
Problém zdrojového zariadenia
Problémy
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Riešenia
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
V závislosti od pozorovacieho uhla používateľa môžu byť v ráme výrobku viditeľné svetlá LED. Ich svetlo
je pre ľudí neškodné a nemá vplyv na vlastnosti ani výkon výrobku. Používanie výrobku je bezpečné.
9 Sprievodca riešením problémov
84
9
9.2
Sprievodca riešením problémov
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.

Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
Vzhľad a témy
Obrazovka
Nastavenie
Rozšírené
Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti
Nastavenie monitora.

Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
Display
Settings
Advanced
Monitor a nastavte
možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v
položke Nastavenie monitora.

Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Obrazovka - nastavenie
Rozšírené nastavenie
Monitor a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti
Nastavenie monitora.

Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Rozlíšenie obrazovky
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Monitor a
zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti
Nastavenie monitora.

Windows 8: Vyberte položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
Rozlíšenie obrazovky
Ovládací panel
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Monitor a
zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti
Nastavenie monitora.
9 Sprievodca riešením problémov
85
9
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď

Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a témy

Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej

Displej
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.

Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Displej
Upraviť rozlíšenie a
rozlíšenie nastavte.

Windows 8: Prejdite na položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Upraviť rozlíšenie a
rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory
energie?

Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a témy
Displej
Nastavenia
šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Displej
Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.

Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.

Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke
Nastavenie
Ovládací panel
Prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS
SETUP v počítači.
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
9 Sprievodca riešením problémov
86
10
Technické údaje
10.1 Všeobecné
Názov modelu
Panel
U28D590D
Veľkosť
28 palcov (70 cm)
Oblasť zobrazenia
620,93 mm (H) x 341,28 mm (V)
Odstup pixlov
0,16 mm (H) x 0,16 mm (V)
Prívod energie
AC 100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Rozmery (Š x V x H)
/ hmotnosť
Bez stojana
660,9 x 410,0 x 64,7 mm
So stojanom
660,9 x 486,3 x 169,4 mm / 5,65 kg
Pokyny pre životné
prostredie
Prevádzka
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z
milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou
Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné
nastavenia môžete prispôsobiť.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
10 Technické údaje
87
10
Technické údaje
10.2 Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby
kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa
napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo
pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory
energie.
Šetrič energie
Spotreba energie v
režime Energy Star
Režim úspory
energie
Vypnutie napájania
(Tlačidlo napájania)
Indikátor napájania
Vypnuté
Bliká
Zapnuté
Príkon
Bezne 32 wattov


Bezne 0,3 wattov
Max. 0,45 wattov
Menej ako 0,3 wattov
Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení.
ENERGY STAR® je v USA registrovaná značka organizácie Agentúry pre ochranu životného
prostredia USA.
Napájanie v režime Energy Star sa meria testovacou metódou uvedenou v aktuálnej norme Energy
Star®.

Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo
odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací
kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením
napájacieho kábla.
10 Technické údaje
88
10
Technické údaje
10.3 Tabuľka štandardných signálových režimov

Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto
môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie
určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.

Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak
monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT
predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.
Názov modelu
Synchronizácia
Horizontálna frekvencia
U28D590D
30 ~ 134 kHz (DisplayPort)
30 ~ 90 kHz (HDMI)
Vertikálna frekvencia
56 ~ 75 Hz (DisplayPort)
24 ~ 75 Hz (HDMI)
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
3840 x 2160 pri 60Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 pri 30Hz (HDMI)
Maximálne rozlíšenie
3840 x 2160 pri 60Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 pri 30Hz (HDMI)
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
10 Technické údaje
89
10
Technické údaje
Displayport
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchroniza
čná polarita
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Technické údaje
90
10
Technické údaje
HDMI
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchroniza
čná polarita
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+

Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
10 Technické údaje
91
10
Technické údaje

Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).

V závislosti od parametrov grafickej karty nemusia byť dostupné niektoré rozlíšenia uvedené v
tabuľke vyššie.
10 Technické údaje
92
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.

Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi. (internet, anténa, káblový signál
atď.).

Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.

Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.

Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.

Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.

Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:

vonkajším nárazom alebo pádom na zem,

používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,

opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,

jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,

nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné

Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
Príloha
93
Príloha

Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
Príloha
94
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Príloha
95
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000-krát za sekundu. Horizontálna frekvencia
sa udáva ako 85 kHz.
Príloha
96
Príloha
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1200 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1200 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
97
Index
B
O
Bezpečnostn zásady 10
Ochrana autorských práv 7
Ostrosť 39
Č
Otázky a odpovede 85
Časovač vypnutia 73
Čistenie 8
P
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
D
82
Diely 21
Pred pripojením 30
Doba odozvy 48
Priehľadnosť 67
Doba opakovania tlačidiel 72
Pripojenie a používanie počítača 30
E
R
Easy Setting Box 80
Režim PC/AV 69
Rozpoznávanie zdrojov 71
F
Rozsvietenie indikátora LED napájania 75
Funkcia Eco Saving 68
S
H
HDMI úroveň čiernej 47
Herný režim 40
SAMSUNG MAGIC Angle 43
SAMSUNG MAGIC Bright 41
Správna likvidácia 95
Správna poloha na používanie produktu 19
I
INFORMÁCIE 77
Inštalácia 26
J
Jas 37
Š
Šetrič energie 88
T
Tabuľka štandardných signálových režimov
89
Jazyk 65
Terminológia 96
K
V
Kontrast 38
Veľkosť obrázka 49
Kontrola obsahu 20
Verzia rozhrania DisplayPort 70
Index
98
Index
Všeobecn 87
Vynulovať všetko 76
Z
Zobrazenie času 66
Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom) 93
Index
99
Download PDF

advertising