Samsung | 2032MW | Samsung 2032MW Rýchly sprievodca

LCD MONITOR
quick start guide
932MW 2032MW 932MG 2032MG
ii
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú,
kontaktujte dodávateľa.
Voliteľné položky môžete zakúpiť u miestneho obchodného zástupcu.
Vybalenie
Bez stojana
So stojanom
Príručka
Stručný sprievodca
nastavením
Kábla
Záručný list
(Nie je k dispozícii všade)
Používateľská príručka,
ovládač monitora
D-sub kábla
Napájacia šnúra
Zvukový kábel
Ostatné
Diaľkové ovládanie
Batérie (AAA X 2)
Čistiaca handrička
Predáva sa samostatne
TV anténový kábel
RCA kábel
Component kábel
S-VIDEO kábel
Slúchadlá
Konektor Scart
DVI kábel
Kábel DVI do HDMI
HDMI kábel
kábel RCA do stereo (pre PC)
Predná časť
1. SOURCE
2. MENU
3. VOL / - +
4. CH / - +
5. Senzor diaľkového
ovládania
6. [
] Zapínacie
tlačidlo / Ukazovateľ
napájania
7. Reproduktor
1. SOURCE
Aktivujte zvýraznenú položku menu.
Zmena zdroja je dovolená iba v prípade externých zariadení, ktoré sú v tom čase pripojené
k monitoru.
Režimy obrazovky sa prepínajú nasledovné:
[PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
2. MENU
Toto tlačidlo sa používa na otváranie menu na obrazovke a na jeho opustenie, resp.
zatvára menu nastavenia obrazovky.
3. VOL / - +
Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej v horizontálnom smere, resp. upravuje
zvolené hodnoty menu. Tiež upravuje hlasitosť.
4. CH / - +
Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej vo vertikálnom smere, resp. upravuje zvolené
hodnoty menu. V režime TV vyberá TV kanály.
5. Senzor diaľkového ovládania
Nasmerujte diaľkové ovládanie smerom na toto miesto na monitore.
6. [
] Zapínacie tlačidlo / Ukazovateľ napájania
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Toto vám umožní skontrolovať celkový stav napájania systému. Viac informácii nájdete
v časti PowerSaver(Šetrič energie).
7. Reproduktor
Zvuk môžete počuť po pripojení zvukovej karty počítača k monitoru.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je
táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná časť
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
POWER
z
2.
Pripojte napájací kábel monitora do POWER na zadnej
strane monitora.
Tento výrobok sa môže používať pri striedavom napätí
100 ~ 240 V (+/- 10%).
DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN
1. PC
: Pripojte signálový kábel k portu PC na zadnej strane
monitora.
2. DVI-D
: Pripojte DVI kábel k portu DVI-D na zadnej strane
monitora.
3. HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN
: Pripojte port HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na zadnej
strane monitora k zvukovej karte počítača.
3.
COMPONENT IN
1. R - AUDIO - L
: Pripojte port DVD, VCR (koncový prijímač DVD /
DTV) do portu R-AUDIO-L monitora.
2. PR, PB,Y
: Pomocou komponentného video kábla (PR, PB,Y)
pripojte port VIDEO VÝSTUPU koncového prijímača
DVD / DTV k vstupným portom PR, PB,Y.
4.
ANT IN
z
5.
HDMI IN
z
6.
Pripojte CATV alebo anténny koaxiálny kábel do
koncovky antény na zadnej časti monitora.
Musíte použiť koaxiálny anténny kábel.
Pomocou HDMI kábla pripojte HDMI konektor na
zadnej strane vášho monitora k HDMI konektoru vášho
digitálneho výstupného zariadenia.
EXT(RGB)
z
Pomocou konektora Scart pripojte port EXT (RGB)
monitora k DVD prehrávaču.
Pre port monitora EXT(RGB) tvorí vstup a výstup pre
TV alebo VIDEO signál.
7.
z
8.
S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L /
Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické
opravy systému, pri použití na verejných miestach.
(Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)
Pre informácie o používaní uzamykacieho
zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.
1. S-VIDEO / VIDEO
: Vstupné zariadenia, ako sú DVD, VCR alebo
kamkordéry, sú pripojené ku koncovke videa alebo svidea s použitím RCA alebo s-video kábla.
2. R - AUDIO -L
: Pripojte port DVD, VCR (koncový prijímač DVD /
DTV) do portu R-AUDIO-L monitora.
3.
Slúchadlá pripojte do koncovky na pripojenie
slúchadiel.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .
Diaľkové ovládanie
Výkon diaľkového ovládania môže byť ovplyvnený televíznym prijímačom alebo inými elektrickými
zariadeniami prevádzkovanými v blízkosti monitora, ktoré môžu spôsobiť nefungovanie z dôvodu
zasahovania do frekvencie.
1.
POWER
2.
Číselné tlačidlo
3.
-/--
4.
5.
MENU
6.
MUTE
7.
Tlačidlá Hore-Dolu, VľavoVpravo
8.
ENTER
9.
INFO
10.
SOURCE
11.
PRE-CH
12.
P
13.
EXIT
14. P.MODE, M/B (MagicBright™)
15. S.MODE
16. STILL
17. P.SIZE
18. SOURCE
19. TTX/MIX
20. DUAL I-II
21. SLEEP
22. PIP
23. AUTO
1.
POWER
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
2. Číselné tlačidlo
V režime TV vyberá TV kanály. Používa sa na zmenu kanálov, keď je zvolená funkcia PIP a
keď je PIP SOURCE (Zdroj PIP) nastavený na TV.
3. -/-(Výber jedno-/dvojciferného kanálu )
Používa sa na výber a kanálu s číslom 10 alebo viac.
Stlačte toto tlačidlo a zobrazí sa symbol „—“.
Zadajte dvojciferné číslo kanála.
4.
Upravuje hlasitosť.
5.
MENU
Toto tlačidlo sa používa na otváranie menu na obrazovke a na jeho opustenie, resp. zatvára
menu nastavenia obrazovky.
6.
MUTE
Stlačte, aby ste dočasne vypli zvuk.
Zobrazený v ľavom spodnom rohu obrazovky.
Aby ste funkciu Mute (Stlmiť) zrušili, znovu stlačte tlačidlo MUTE. Aby ste funkciu Mute
(Stlmiť) zrušili, alternatívne stlačte tlačidlo
.
7.
Tlačidlá Hore-Dolu, Vľavo-Vpravo
Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej v horizontálnom smere, vertikálnom smere,
resp. upravuje zvolené hodnoty menu.
8.
ENTER
Aktivujte zvýraznenú položku menu.
9.
INFO
Aktuálne informácie o obraze sa zobrazujú v hornom ľavom rohu obrazovky.
10.
SOURCE
Prepína medzi režimom PC a Video.
Zmena zdroja je dovolená iba v prípade externých zariadení, ktoré sú v tom čase pripojené
k monitoru.
11.
PRE-CH
Toto tlačidlo sa používa na návrat na bezprostredne predchádzajúci kanál.
12.
P
V režime TV vyberá TV kanály.
13.
EXIT
Opúšťa obrazovku menu.
14. P.MODE, M/B (MagicBright™)
Stlačte, aby ste vybrali predvolený Picture Mode (Obrazový režim) monitora alebo aby ste
podľa potreby zmenili atmosféru obrazu.
Pri stlačení tohoto tlačidla sa poniže stredu obrazovky objaví aktuálny režim.
TV / AV / Ext. / S-Video / Component / HDMI : P.MODE
Monitor má štyri automatické nastavenia obrazu, ktoré sú nastavené z výroby.
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú
k dispozícii.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI : M/B ( MagicBright™ )
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeraniev závislosti
od obsahu obrazu, ktorý sledujete.
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú
k dispozícii.
( Entertain → Internet → Text → Custom )
15. S.MODE
Pri stlačení tohoto tlačidla sa poniže stredu obrazovky objaví aktuálny režim.
Monitor má zabudovaný stereozosilňovač s vysokou úrovňou reprodukcie zvuku.
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú
k dispozícii.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
16. STILL- Pracuje len pre CVBS, S-Video a RF zdroje signálu.
Stlačením tlačidla raz zastavíte obraz. Opätovným stlačením obraz znova uvediete do
pohybu.
17. P.SIZE
Stlačením môžete zmeniť veľkosť obrazovky.
- PC/ DVI mode : Wide / 4:3
- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
18. SOURCE - Dá sa nastaviť, keď je ZAPNUTÁ funkcia PIP (Obraz v obraze)
Slúži na výber obrazového zdroja.(PIP)
19. TTX/MIX
TV kanály poskytujú prostredníctvom teletextu informačné služby v textovej podobe.
z Tlačidlá teletextu
Ďalšie informácie získate > TTX / MIX
20. DUAL I-II
Pri sledovaní TV možno v závislosti od druhu vysielania s použitím tlačidla DUAL na
diaľkovom ovládaní zapínať STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll a MONO/NICAM
MONO/NICAM STEREO.
21. SLEEP
Vypne monitor po uplynutí predvoleného času.
22. PIP - K dispozícii iba v režime PC/DVI
Stláčaním tlačidla PIP prepínate medzi On/Off obrazovky PIP.
23. AUTO - K dispozícii iba v režime PC
Automaticky upravuje zobrazenie obrazovky.(PC)
Pripojenie monitora
1. Pripojenie k počítaču
1.
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.
Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
2.
Použite prepojenie, ktoré je vhodné pre váš počítač.
2-1. Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálový kábel k portu PC na zadnej strane monitora.
[PC]
2-2.
Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.
Pripojte DVI kábel k portu DVI-D na zadnej strane monitora.
[DVI-D]
3.
Pripojte port HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN na zadnej strane monitora k zvukovej karte počítača.
4.
Zapnite počítač a monitor.
2. Pripojenie k Macintoshu
1. Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálový kábel k portu D-SUB na zadnej strane monitora.
[PC]
2. Zapnite monitor a Macintosh.
Pripojenie k iným zariadeniam
Tento monitor umožňuje používateľovi pripojiť ho k takým vstupným zariadeniam, ako je DVD
prehrávač, VCR a kamkordér, DTV alebo TV bez odpojenia počítača.
Konfigurácia na zadnej časti monitora sa môže líšiť podľa výrobku.
1. Pripojenie AV / Pripojenie slúchadla
Monitor má AV koncovky na pripojenie AV vstupných zariadení, ako sú DVD, VCR a kamkordéry. AV
signály máte k dispozícii počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.
K monitoru je možné pripojiť slúchadlá.
1. Vstupné zariadenia, ako sú DVD, VCR alebo kamkordéry, sú pripojené ku koncovke videa alebo svidea s použitím RCA alebo s-video kábla.
2. Pripojte port DVD, VCR (koncový prijímač DVD / DTV) do portu R-AUDIO-L monitora.
3. Slúchadlá pripojte do koncovky na pripojenie slúchadiel.
4. Potom pustite DVD, VCR alebo kamkordéry, v ktorých sa nachádza DVD disk alebo páska.
5. Pre výber možností AV alebo S-Video použite tlačidlo SOURCE.
2. Pripojenie EXT.(RGB) - Platí len pre AUDIOVIZUÁLNE ZARIADENIE podporujúce Scart.
Pomocou konektora Scart pripojte port EXT (RGB) monitora k DVD prehrávaču. Aby ste mohli
jednoducho sledovať DVD, stačí len prepojiť DVD s monitorom, pokiaľ je zapnuté napájanie.
1. Pomocou konektora Scart pripojte port EXT (RGB) monitora k DVD prehrávaču.
2. Pre výber možností Ext. použite tlačidlo SOURCE.
3. Pripojenie TV
Môžete sledovať televízne programy na monitore, ak je spojený s anténou alebo káblom CATV bez
potreby inštalovania zvláštneho hardvéru alebo softvéru na príjem TV na vašom počítači.
1. Pripojte CATV alebo anténny koaxiálny kábel do koncovky antény na zadnej časti monitora.
Musíte použiť koaxiálny anténny kábel.
Pri používaní vnútornej anténnej koncovky:
Najskôr skontrolujte anténnu koncovku na stene a pripojte anténny kábel.
Pri používaní vonkajšej antény:
Ak používate vonkajšiu anténu, ak je to možné, zabezpečte na montáž odborníka.
Pripojenie RF kábla do koncovky anténneho vstupu:
Zabezpečte, aby medená časť kábla RF bola rovná.
2. Zapnite monitor.
3. Vyberte TV s použitím zdrojového tlačidla spomedzi tlačidiel nastavenia externého signálu.
4. Vyberte želaný TV kanál.
Spôsobuje slabý signál zlý príjem?
Kvôli lepšiemu príjmu si zakúpte a nainštalujte zosilňovač signálu.
4. Pripojenie DVD/DTV set top box-u
Ak má zariadenie DVD/DTV konektor, pripojte ho do vstupu DVD/DTV set top box-u. Súčasť môžete
sledovať jednoduchým spojením súčasti s monitorom počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.
1. Pripojte port DVD, VCR (koncový prijímač DVD / DTV) do portu R-AUDIO-L monitora.
2. Pomocou komponentného video kábla (PR, PB,Y) pripojte port VIDEO VÝSTUPU koncového
prijímača DVD / DTV k vstupným portom PR, PB,Y.
3. Pre výber možností Component použite tlačidlo SOURCE.
5. Pripojenie HDMI
PC nemôžete pripojiť ku konektoru HDMI IN.
1. Vstupné zariadenia, ako napr. digitálny DVD prehrávač, sú pripojené na terminál monitora HDMI IN
pomocou HDMI kábla.
2. Potom zapnite DVD prehrávač s vloženým diskom DVD.
3. Pre výber možností HDMI použite tlačidlo SOURCE.
6. Pripojenie pomocou kábla DVI do HDMI
1. Pripojte konektor DVI výstupu digitálneho výstupného zariadenia ku konektoru HDMI IN na
monitore pomocou kábla DVI do HDMI
2. Pripojte červené a biele konektory kábla RCA do stereo (pre PC) k rovnako sfarbeným konektorom
výstupu zvuku na zariadení s digitálnym výstupom a pripojte opačnú koncovku ku konektoru HDMI /
PC / DVI-D AUDIO IN na monitore.
3. Potom zapnite DVD prehrávač s vloženým diskom DVD.
4. Pre výber možností HDMI použite tlačidlo SOURCE.
Inštalácia podstavca
1. Zloženie podstavca
Monitor môže mať sklon 0 až 18 stupňov.
SyncMaster 932MW/932MG
Funkcia samokontroly
Pred zavolaním servisu si sami skontrolujte nasledovné položky. V prípade výskytu problémov,
ktoré nedokážete vyriešiť sami, sa spojte so servisným strediskom.
Funkcia samokontroly | | Režim, ktorý nie je optimálny | Ovládač grafického adaptéra
Údržba a čistenie | Príznaky a odporúčané kroky
1. Funkcia samokontroly
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.
1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Keď je monitor v bežnom prevádzkovom stave, na čiernom pozadí sa objaví obrázok dolu
(„Kontrola signálového kábla“), a to aj napriek tomu, že neregistruje žiadny obrazový signál. Počas
režimu samokontroly kontrolka napájania zostáva zelená a obrázok sa pohybuje po obrazovke.
4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a
počítačový systém; monitor funguje správne.
2. Režim, ktorý nie je optimálny
Ak vertikálne rozlíšenie nie je v optimálnom režime, obraz je napriek tomu viditeľný, avšak dolu sa objaví
varovné hlásenie, ktoré po jednej minúte zmizne.
The user must adjust the frequency within that one minute.
Rozlíšenia alebo frekvencie podporované monitorom nájdete, keď si otvoríte Špecifikácie >
Prednastavené režimy obnovovania.
3. Ovládač grafického adaptéra
Grafický adaptér je zobrazovací adaptér počítača. Ak nie je adaptér nastavený správne, nedá sa
upraviť rozlíšenie, frekvencia alebo farba a nedá sa nainštalovať ovládač monitora.
1. Kontrola grafického adaptéra
Kliknite na Štart -> Nastavenia -> Ovládací panel -> Zobrazenie -> Nastavenie -> Upresniť ->
Adaptér.
Ak je označený “pôvodný“ alebo nesprávny model výrobku znamená to, že ovládač nie je
nainštalovaný správne. Znovu nainštalujte ovládač adaptéra podľa informácií poskytnutých
výrobcami počítača alebo grafickej karty.
2. Inštalácia ovládača adaptéra
Pokyny uvedené dolu sú určené pre všeobecné okolnosti. V prípade konkrétnych
problémov sa spojte s príslušnými výrobcami počítača alebo zobrazovacieho adaptéra.
1) Kliknite na Štart -> Nastavenia -> Ovládací panel -> Zobrazenie -> Nastavenie -> Upresniť ->
Adaptér -> Aktualizovať ovládač -> Ďalej -> Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto
zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač -> Ďalej -> Z diskety (vložte disketu s
ovládačom zobrazovacieho adaptéra) -> OK -> Ďalej -> Ďalej -> Dokončiť.
2) V prípade, že máte inštalačný súbor ovládača adaptéra v počítači: Spustite Setup.exe alebo
Install.exe, ktoré sa nachádzajú v inštalačnom súbore ovládača adaptéra.
4. Údržba a čistenie
1. Údržba skrine monitora Čistite s mäkkou látkou po odpojení napájacej šnúry
z
z
Nepoužívajte benzén, riedidlo alebo iné zápalné látky, resp.
mokrú látku
Odporúčame, aby sa kvôli zabráneniu poškodenia obrazovky
používal čistiaci prostriedok od spoločnosti Samsung.
2. Údržba obrazovky FPD Čistite jemne s mäkkou látkou (bavlnený flanel).
z
z
Nikdy nepoužívajte acetón, benzén alebo riedidlo. (Môžu
spôsobiť kazy alebo deformácie povrchu obrazovky.)
Používateľ bude musieť uhradiť náklady a súvisiace výdavky na
opravu škôd, ktoré spôsobil.
5. Príznaky a odporúčané kroky
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou,
toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, nepodporovanie obrazového režimu a
pod. V tomto prípade najskôr nájdite príčinu problému a potom sa skontaktujte so servisným
strediskom alebo vaším predajcom.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor počas štartovania pípne viac ako 3-krát.(Ak áno, požiadajte o dodatočný
servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je
nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a ovládač monitora.
4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~75 Hz. (Pri používaní
maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér v umiestnení "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte
počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Kontrolné otázky
Nasledovná tabuľka vymenúva možné problémy a ich riešenie. Skôr než zavoláte servis, pozrite
si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc,
zavolajte prosím na telefónne číslo v časti Informácie alebo sa spojte s predajcom.
Problémy s inštaláciou | Problémy s obrazovkou | Problémy so zvukom | Problémy s diaľkovým ovládaním
1. Problémy s inštaláciou
Problémy s inštaláciou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
PC
TV
Riešenia
Zdá sa, že PC nefunguje
normálne.
z
Obrazovka monitora bliká
z
TV obrazovka je rozmazaná,
resp. sa objavujú šumové
signály.
z
Skontrolujte, či je ovládač grafického adaptéra
(ovládač VGA) nainštalovaný tak, ako treba. (Pozrite
si časť Inštalácia ovládača)
Skontrolujte, či je signálový kábel medzi počítačom a
monitorom pevne pripojený a natiahnutý. (Pozrite si
Pripojenie k počítaču)
Skontrolujte, či je konektor TV antény pevne
pripojený k vonkajšej anténe. (Pozrite si Pripojenie k
TV)
z Na automatickú konfiguráciu kanálového systému
vyberte Automatický program. (Pozrite si časť Auto Store)
Nedochádza k príjmu TV
signálu
2. Problémy s obrazovkou
Problémy s obrazovkou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
Riešenia
Obrazovka je zhasnutá a
kontrolka napájania je vypnutá.
z
Hlásenie "Check Signal Cable"
z
z
Hlásenie "Not Optimum Mode"
z
z
Obraz sa pohybuje vo
vertikálnom smere.
z
Obraz nie je jasný. Obraz je
rozmazaný.
z
z
z
Obraz je nestály a kmitá.
z
Na obrazovke sú duchovia.
Obraz je príliš svetlý alebo príliš
tmavý.
z
Farba obrazu nie je konzistentná
z
Presvedčte si, či je napájacia šnúra pevne pripojená a či je
LCD monitor zapnutý. (Pozrite si časť Pripojenie monitora)
Presvedčte si, či je signálový kábel pevne pripojený k PC
alebo obrazovým zdrojom. (Pozrite si Pripojenie monitora)
Zabezpečte, aby PC alebo obrazové zdroje boli zapnuté.
Skontrolujte maximálne rozlíšenie a frekvenciu video
adaptéra.
Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v tabuľke Prednastavené
režimy obnovovania.
Skontrolujte, či je signálový kábel pevne pripojený. Znova ho
pevne pripojte. (Pozrite si Pripojenie k počítaču)
Spustite Coarse a Fine ladenie frekvencie.
Po odstránení všetkého príslušenstva (predlžovací obrazový
kábel a pod.) znova zapnite.
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na odporúčané rozsahy
Skontrolujte, či rozlíšenie a frekvencia nastavené pre
zobrazovací adaptér počítača sú v rozsahu podporovanom
monitorom. Ak nie, nastavte ich znova podľa aktuálnych
Informácií v rámci menu monitora a Prednastavených
režimov obnovovania.
Nastavte Brightness a Contrast.
(Pozrite si Brightness, Contrast)
Nastavte farbu s použitím Custom v menu nastavenia farby
OSD.
Farebný obraz je zdeformovaný
tmavými odtieňmi
Biela farba je slabá.
Kontrolka napájania bliká
nazeleno.
z
Obrazovka je zhasnutá a
kontrolka napájania je nepretržite
zelená alebo bliká v intervale 0,5
alebo 1 sekundy.
z
Obrazovka je prázdna a bliká.
z
z
Monitor práve ukladá zmeny vykonané v nastaveniach do
pamäte OSD.
Monitor využíva svoj systém na riadenie spotreby el. energie.
Stlačte niektoré tlačidlo na klávesnici
Ak sa po stlačení tlačidla MENU na obrazovke objaví
hlásenie „TEST GOOD“ (TEST V PORIADKU), skontrolujte,
či je v poriadku káblové spojenie medzi monitorom a
počítačom.
3. Problémy so zvukom
Problémy so zvukovými signálmi a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
Žiadny zvuk
Riešenia
z
z
Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
z
z
Zvuk je príliš vysoký alebo príliš
hlboký.
z
Presvedčte sa, či je zvuková šnúra pevne pripojená k
zásuvke zvukového vstupu na monitore a k zásuvke
zvukového výstupu na zvukovej karte. (Pozrite si Pripojenie
monitora)
Skontrolujte úroveň hlasitosti. (Pozrite časť Volume)
Skontrolujte úroveň hlasitosti. (Pozrite si Volume)
Ak je aj napriek otočeniu ovládača na maximum hlasitosť
príliš slabá, skontrolujte ovládanie hlasitosti na zvukovej karte
alebo v softvérovom programe.
Nastavte Bass a Treble na vhodnú úroveň.
4. Problémy s diaľkovým ovládaním
Problémy s diaľkovým ovládaním a ich riešenia sú uvedené nižšie.
Problémy
Tlačidlá diaľkového ovládania
nereagujú.
Položky, ktoré treba skontrolovať
z
z
z
z
z
Skontrolujte póly batérie (+/-).
Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
Skontrolujte, či je monitor zapnutý.
Skontrolujte, či je napájacia šnúra pevne pripojená.
Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza zvláštna žiarivka
alebo neónka.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
z
z
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
z
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v
závislosti od verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej
karte.)
Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací
z
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
z
Ako môžem vycistit vonkajšiu
skrinu/LCD panel?
z
z
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u
počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k
operačnému systému Windows/počítaču).
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou
látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani
neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora
dostala voda.
SyncMaster 2032MW/2032MG
Funkcia samokontroly
Pred zavolaním servisu si sami skontrolujte nasledovné položky. V prípade výskytu problémov,
ktoré nedokážete vyriešiť sami, sa spojte so servisným strediskom.
Funkcia samokontroly | | Režim, ktorý nie je optimálny | Ovládač grafického adaptéra
Údržba a čistenie | Príznaky a odporúčané kroky
1. Funkcia samokontroly
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.
1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
Keď je monitor v bežnom prevádzkovom stave, na čiernom pozadí sa objaví obrázok dolu
(„Kontrola signálového kábla“), a to aj napriek tomu, že neregistruje žiadny obrazový signál. Počas
režimu samokontroly kontrolka napájania zostáva zelená a obrázok sa pohybuje po obrazovke.
4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a
počítačový systém; monitor funguje správne.
2. Režim, ktorý nie je optimálny
Ak vertikálne rozlíšenie nie je v optimálnom režime, obraz je napriek tomu viditeľný, avšak dolu sa objaví
varovné hlásenie, ktoré po jednej minúte zmizne.
The user must adjust the frequency within that one minute.
Rozlíšenia alebo frekvencie podporované monitorom nájdete, keď si otvoríte Špecifikácie >
Prednastavené režimy obnovovania.
3. Ovládač grafického adaptéra
Grafický adaptér je zobrazovací adaptér počítača. Ak nie je adaptér nastavený správne, nedá sa
upraviť rozlíšenie, frekvencia alebo farba a nedá sa nainštalovať ovládač monitora.
1. Kontrola grafického adaptéra
Kliknite na Štart -> Nastavenia -> Ovládací panel -> Zobrazenie -> Nastavenie -> Upresniť ->
Adaptér.
Ak je označený “pôvodný“ alebo nesprávny model výrobku znamená to, že ovládač nie je
nainštalovaný správne. Znovu nainštalujte ovládač adaptéra podľa informácií poskytnutých
výrobcami počítača alebo grafickej karty.
2. Inštalácia ovládača adaptéra
Pokyny uvedené dolu sú určené pre všeobecné okolnosti. V prípade konkrétnych
problémov sa spojte s príslušnými výrobcami počítača alebo zobrazovacieho adaptéra.
1) Kliknite na Štart -> Nastavenia -> Ovládací panel -> Zobrazenie -> Nastavenie -> Upresniť ->
Adaptér -> Aktualizovať ovládač -> Ďalej -> Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto
zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač -> Ďalej -> Z diskety (vložte disketu s
ovládačom zobrazovacieho adaptéra) -> OK -> Ďalej -> Ďalej -> Dokončiť.
2) V prípade, že máte inštalačný súbor ovládača adaptéra v počítači: Spustite Setup.exe alebo
Install.exe, ktoré sa nachádzajú v inštalačnom súbore ovládača adaptéra.
4. Údržba a čistenie
1. Údržba skrine monitora Čistite s mäkkou látkou po odpojení napájacej šnúry
z
z
Nepoužívajte benzén, riedidlo alebo iné zápalné látky, resp.
mokrú látku
Odporúčame, aby sa kvôli zabráneniu poškodenia obrazovky
používal čistiaci prostriedok od spoločnosti Samsung.
2. Údržba obrazovky FPD Čistite jemne s mäkkou látkou (bavlnený flanel).
z
z
Nikdy nepoužívajte acetón, benzén alebo riedidlo. (Môžu
spôsobiť kazy alebo deformácie povrchu obrazovky.)
Používateľ bude musieť uhradiť náklady a súvisiace výdavky na
opravu škôd, ktoré spôsobil.
5. Príznaky a odporúčané kroky
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou,
toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, nepodporovanie obrazového režimu a
pod. V tomto prípade najskôr nájdite príčinu problému a potom sa skontaktujte so servisným
strediskom alebo vaším predajcom.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor počas štartovania pípne viac ako 3-krát.(Ak áno, požiadajte o dodatočný
servis pre základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je
nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a ovládač monitora.
4. Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~75 Hz. (Pri používaní
maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér v umiestnení "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte
počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Kontrolné otázky
Nasledovná tabuľka vymenúva možné problémy a ich riešenie. Skôr než zavoláte servis, pozrite
si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc,
zavolajte prosím na telefónne číslo v časti Informácie alebo sa spojte s predajcom.
Problémy s inštaláciou | Problémy s obrazovkou | Problémy so zvukom | Problémy s diaľkovým ovládaním
1. Problémy s inštaláciou
Problémy s inštaláciou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
PC
TV
Riešenia
Zdá sa, že PC nefunguje
normálne.
z
Obrazovka monitora bliká
z
TV obrazovka je rozmazaná,
resp. sa objavujú šumové
signály.
z
Skontrolujte, či je ovládač grafického adaptéra
(ovládač VGA) nainštalovaný tak, ako treba. (Pozrite
si časť Inštalácia ovládača)
Skontrolujte, či je signálový kábel medzi počítačom a
monitorom pevne pripojený a natiahnutý. (Pozrite si
Pripojenie k počítaču)
Skontrolujte, či je konektor TV antény pevne
pripojený k vonkajšej anténe. (Pozrite si Pripojenie k
TV)
z Na automatickú konfiguráciu kanálového systému
vyberte Automatický program. (Pozrite si časť Auto Store)
Nedochádza k príjmu TV
signálu
2. Problémy s obrazovkou
Problémy s obrazovkou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
Riešenia
Obrazovka je zhasnutá a
kontrolka napájania je vypnutá.
z
Hlásenie "Check Signal Cable"
z
z
Hlásenie "Not Optimum Mode"
z
z
Obraz sa pohybuje vo
vertikálnom smere.
z
Obraz nie je jasný. Obraz je
rozmazaný.
z
z
z
Obraz je nestály a kmitá.
z
Na obrazovke sú duchovia.
Obraz je príliš svetlý alebo príliš
tmavý.
z
Farba obrazu nie je konzistentná
z
Farebný obraz je zdeformovaný
tmavými odtieňmi
Biela farba je slabá.
Presvedčte si, či je napájacia šnúra pevne pripojená a či je
LCD monitor zapnutý. (Pozrite si časť Pripojenie monitora)
Presvedčte si, či je signálový kábel pevne pripojený k PC
alebo obrazovým zdrojom. (Pozrite si Pripojenie monitora)
Zabezpečte, aby PC alebo obrazové zdroje boli zapnuté.
Skontrolujte maximálne rozlíšenie a frekvenciu video
adaptéra.
Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v tabuľke Prednastavené
režimy obnovovania.
Skontrolujte, či je signálový kábel pevne pripojený. Znova ho
pevne pripojte. (Pozrite si Pripojenie k počítaču)
Spustite Coarse a Fine ladenie frekvencie.
Po odstránení všetkého príslušenstva (predlžovací obrazový
kábel a pod.) znova zapnite.
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na odporúčané rozsahy
Skontrolujte, či rozlíšenie a frekvencia nastavené pre
zobrazovací adaptér počítača sú v rozsahu podporovanom
monitorom. Ak nie, nastavte ich znova podľa aktuálnych
Informácií v rámci menu monitora a Prednastavených
režimov obnovovania.
Nastavte Brightness a Contrast.
(Pozrite si Brightness, Contrast)
Nastavte farbu s použitím Custom v menu nastavenia farby
OSD.
Kontrolka napájania bliká
nazeleno.
z
Obrazovka je zhasnutá a
kontrolka napájania je nepretržite
zelená alebo bliká v intervale 0,5
alebo 1 sekundy.
z
Obrazovka je prázdna a bliká.
z
z
Monitor práve ukladá zmeny vykonané v nastaveniach do
pamäte OSD.
Monitor využíva svoj systém na riadenie spotreby el. energie.
Stlačte niektoré tlačidlo na klávesnici
Ak sa po stlačení tlačidla MENU na obrazovke objaví
hlásenie „TEST GOOD“ (TEST V PORIADKU), skontrolujte,
či je v poriadku káblové spojenie medzi monitorom a
počítačom.
3. Problémy so zvukom
Problémy so zvukovými signálmi a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
Žiadny zvuk
Riešenia
z
z
Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
z
z
Zvuk je príliš vysoký alebo príliš
hlboký.
z
Presvedčte sa, či je zvuková šnúra pevne pripojená k
zásuvke zvukového vstupu na monitore a k zásuvke
zvukového výstupu na zvukovej karte. (Pozrite si Pripojenie
monitora)
Skontrolujte úroveň hlasitosti. (Pozrite časť Volume)
Skontrolujte úroveň hlasitosti. (Pozrite si Volume)
Ak je aj napriek otočeniu ovládača na maximum hlasitosť
príliš slabá, skontrolujte ovládanie hlasitosti na zvukovej karte
alebo v softvérovom programe.
Nastavte Bass a Treble na vhodnú úroveň.
4. Problémy s diaľkovým ovládaním
Problémy s diaľkovým ovládaním a ich riešenia sú uvedené nižšie.
Problémy
Tlačidlá diaľkového ovládania
nereagujú.
Položky, ktoré treba skontrolovať
z
z
z
z
z
Skontrolujte póly batérie (+/-).
Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
Skontrolujte, či je monitor zapnutý.
Skontrolujte, či je napájacia šnúra pevne pripojená.
Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza zvláštna žiarivka
alebo neónka.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
z
z
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
z
z
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
z
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v
závislosti od verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej
karte.)
Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u
počítača alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k
operačnému systému Windows/počítaču).
Ako môžem vycistit vonkajšiu
skrinu/LCD panel?
z
z
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou
látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani
neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora
dostala voda.
Download PDF