Samsung | 400DX | Samsung 400DX Rýchly sprievodca

LCD MONITOR
quick start guide
460 DX
ii
Vybrať jazyk
Hlavná strana
Model
Bezpečnostné pokyny
Úvod
Obsah balenia
Váš monitor
Mechanické rozmiestnenie
Pripojenia
Používanie softvéru
Nastavovanie monitora
Riešenie problémov
Technické údaje
Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu
zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Úvod
Informácie
Obsah balenia
Appendix
Poznámka
• Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.
Aké niektoré položky chýbajú, kontaktujte dodávateľa.
Voliteľné položky môžete zakúpiť u miestneho obchodného zástupcu.
Poznámka
• Neumiestňujte výrobok na podlahu. Voliteľné položky môžete zakúpiť u
Monitor
Príručka
Stručný sprievodca
nastavením
Záručný list
(Nie je k dispozícii
všade)
Kábla
D-sub kábla
Ostatné
Napájacia šnúra
Užívateľská príručka, softvér
MDC
Diaľkové ovládanie MagicNet
Konektor adaptéra BNC RCA
Batérie (AAA X 2)
(Nie je k dispozícii všade)
Kryt otvoru
Pomocný podstavec
Skrutka: 4EA
Reproduktorová súprava
DVI kábel
Predáva sa samostatne
SÚPRAVA nástenného
podstavca
BNC kábel
Váš monitor
Predná časť
1)
MENU
Toto tlačidlo sa používa na otváranie menu na obrazovke a na jeho opustenie, resp. zatvára menu
nastavenia obrazovky.
2)
Navigačné tlačidlo (tlačidlo Hore-Dolu)
Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej vo vertikálnom smere, resp. upravuje zvolené hodnoty menu.
V režime TV vyberá TV kanály.
3)
Tlačidlo nastavenia (tlačidlo Vľavo-Vpravo)/ Tlačidlo hlasitosti
Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej v horizontálnom smere, resp. upravuje zvolené hodnoty menu.
Tiež upravuje hlasitosť.
4)
ENTER
Aktivujte zvýraznenú položku menu.
5)
SOURCE
Aktivujte zvýraznenú položku menu.
Zmena zdroja je dovolená iba v prípade externých zariadení, ktoré sú v tom čase pripojené k monitoru.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
6)
PIP
PIP Stláčaním tlačidla PIP prepínate medzi On/Off obrazovky PIP.
Na obrazovke nemôže byť zobrazený cez obraz viac ako jeden PIP, keďže kábel BCN a kábel zloženého
signálu používajú rovnaký konektor.
>>Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.
• PC
AV / S-Video / Component / HDMI Mode
• BNC
AV / S-Video / HDMI Mode
• DVI
AV / S-Video / Component Mode
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Režim
• Component
PC / DVI Režim
• HDMI
PC / BNC Režim
7)
Zapínacie tlačidlo
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
8)
Senzor jasu
Funkcia Senzor jasu produktu automaticky zaznamená jas v okolí pomocou snímača jasu a v závislosti od
toho nastaví svoj jas.
9)
Ukazovateľ napájania
Ukazovateľ napájania Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a jedenkrát blikne,
keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.
10) Senzor diaľkového ovládania
Nasmerujte diaľkové ovládanie smerom na toto miesto na monitore.
Poznámka
• Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je táto funkcia
popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná časť
Poznámka
• Podrobné informácie o káblových pripojeniach nájdete v položke Pripájacie káble v časti Nastavenie.
Konfigurácia zadnej časti monitora sa môže mierne líšiť v závislosti od typu monitora.
1)
POWER S/W ON/OFF
Vypne a zapne monitor.
2)
POWER IN
Napájací kábel, pripája sa do monitora a do
zásuvky v stene.
3)
REMOTE OUT/IN
Môžete použiť diaľkové ovládanie na kábli tak,
že ho pripojíte k svojmu monitoru.
4)
RS232C OUT/IN (Sériový port RS232C)
Programový port MDC (Multiple Display
Control)
5)
DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO
IN] (Pripájacia svorka PC/DVI/BNC audio
(vstup))
6)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Pomocou HDMI kábla pripojte HDMI konektor
na zadnej strane vášho monitora k HDMI
konektoru vášho digitálneho výstupného
zariadenia.
7)
DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Pripájacia
svorka pre video PC)
Použitie kábla D-Sub (15-kolíkový D-Sub) –
režim PC (Analógový PC)
8)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)]
(Pripájacia svorka pre video PC)
Použitie kábla DVI (DVI-D do DVI-D)) – režim
DVI (Digitálny PC)
9)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Pripájacia svorka Component Audio (vstup))
10) BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H,
V] (Pripájacia svorka BNC/Component
(výstup))
Pripojenie BNC (Analógový PC): pripájanie portu R,
G, B, H, V
Pripojenie Component: pripájanie portu PR, Y, PB
11) BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Pripájacia svorka BNC/Component(vstup))
12) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Pripájacia svorka
Monitor Audio) (vstup)
13) AV OUT [VIDEO] (Pripájacia svorka VIDEO):
Režim AV (výstup)
14) AV IN [VIDEO] (Pripájacia svorka VIDEO)
(vstup)
15) AV OUT [S-VIDEO] (Pripájacia svorka SVideo): Režim S-Video (výstup)
16) AV IN [S-VIDEO] (Pripájacia svorka S-Video)
(vstup)
17) EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +]
(Reproduktor EXT (8 Ω))
18) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Pripájacia svorka
Monitor Audio) (vstup)
AUDIO OUT VÝSTUP: pripojenie PC, DVI, BNC
Poznámka
• Číslo monitora, ktorý je možno pripojiť na výstup môže byť rôzny, podľa okolností, ako sú kábel, zdroj
signálu, atď. Pri použití kábla bez degradácie alebo zdroja signálu je možné pripojiť desať monitorov.
19) Zámok Kensington
Zámok Kensington je zariadenie používané na
fyzické opravy systému, pri použití na verejných
miestach. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť
osobitne.)
Pre informácie o používaní uzamykacieho
zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho
zakúpili.
Poznámka
• Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .
Diaľkové ovládanie MagicNet
Poznámka
• Výkon diaľkového ovládania môže byť ovplyvnený televíznym prijímačom alebo inými elektrickými
zariadeniami prevádzkovanými v blízkosti monitora, ktoré môžu spôsobiť nefungovanie z dôvodu
zasahovania do frekvencie.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Tlačidlá MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Tlačidlá Hore-Dolu, Vľavo-Vpravo
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
2)
MAGICNET
Tlačidlo rýchleho spustenia MagicNet.
- Pre tento monitor nie je dostupná funkčná závislosť.
3)
MDC
Tlačidlo rýchleho spustenia MDC.
4)
LOCK
Toto tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje všetky funkčné klávesy aj na diaľkovom ovládaní, aj na monitore,
okrem tlačidiel napájania a LOCK.
5)
Tlačidlá MagicNet
Na MagicNet môžete použiť tieto tlačidlá.
• Písmeno/Číslo: Použite pri zadávaní adresy webovej stránky.
• DEL: Použite ako kláves BackSpace.
• SYMBOL: Použite pri zadávaní znamienok. (.O_-)
• ENTER: Použite pri zadávaní údajov.
- Pre tento monitor nie je dostupná funkčná závislosť.
6)
+100 -/-Stlačte pri výbere kanálov presahujúcich 100.
Napr. na výber kanálu 121 treba stlačiť „+100“ a následne „2“ a „1“.
- Pre tento monitor nie je dostupná funkčná závislosť.
7)
VOL
Upravuje hlasitosť.
8)
MUTE
Dočasne pozastavuje (stlmuje) zvukový výstup.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Zvuk sa obnoví v režime Stlmenie stlačí MUTE alebo - VOL +.
9)
TTX/MIX
TV kanály poskytujú prostredníctvom teletextu informačné služby v textovej podobe.
[TTX / MIX sa používa hlavne v Európe. ]
10)
MENU
Toto tlačidlo sa používa na otváranie menu na obrazovke a na jeho opustenie, resp. zatvára menu
nastavenia obrazovky.
ENTER
11)
Aktivujte zvýraznenú položku menu.
12)
P.MODE
Pri stlačení tohoto tlačidla sa poniže stredu obrazovky objaví aktuálny režim.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Monitor má štyri automatické nastavenia obrazu, ktoré sú nastavené z výroby.
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
PC / DVI Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeraniev závislosti od obsahu
obrazu, ktorý sledujete.
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
( Entertain
Internet
Text
Custom )
13) AUTO
Automaticky upravuje zobrazenie obrazovky.(PC)
Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, spustí sa funkcia AUTO.
14)
ENTER/PRE-CH
Toto tlačidlo sa používa na návrat na bezprostredne predchádzajúci kanál.
- Pre tento monitor nie je dostupná funkčná závislosť.
15)
CH/P
V režime TV vyberá TV kanály.
- Pre tento monitor nie je dostupná funkčná závislosť.
16)
SOURCE
Prepína medzi režimom PC a Video.
17)
INFO
Aktuálne informácie o obraze sa zobrazujú v hornom ľavom rohu obrazovky.
EXIT
18)
Opúšťa obrazovku menu.
19) Tlačidlá Hore-Dolu, Vľavo-Vpravo
Presúva sa od jednej položky menu k ďalšej v horizontálnom smere, vertikálnom smere, resp. upravuje
zvolené hodnoty menu.
20)
S.MODE
Pri stlačení tohoto tlačidla sa poniže stredu obrazovky objaví aktuálny režim.
Monitor má zabudovaný stereozosilňovač s vysokou úrovňou reprodukcie zvuku.
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Opätovným stlačením obraz znova uvediete do pohybu. Stlačením tlačidla raz zastavíte obraz.
22) FM RADIO
Zapína/vypína FM Radio.
V režime PC/DVI nastavuje pre FM Radio iba ZVUK.
V oblastiach so slabým signálom sa pri vysielaní FM RADIO môže objaviť šum.
Vo všeobecnom režime OBRAZOVÝ ZDROJ nastavuje FM RADIO a vypína obrazovku.
- Pre tento monitor nie je dostupná funkčná závislosť.
23) P.SIZE
Zoom1, Zoom2 nie sú dostupné v 1080i(alebo nad 720p) DTV.
SRS
24)
SRS
25)
DUAL/MTS
DUALPri sledovaní TV možno v závislosti od druhu vysielania s použitím tlačidla DUAL na diaľkovom ovládaní
zapínať STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll a MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.
MTSNastavením „MTS“ na ON zvolíte Mono, Stereo alebo SAP.
Typ zvuku Režim_MTS/S
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Predvolený
Manuálna zmena
Mono
- Pre tento monitor nie je dostupná funkčná závislosť.
26)
PIP
Stláčaním tlačidla PIP prepínate medzi On/Off obrazovky PIP.
27)
SOURCE
Slúži na výber obrazového zdroja.(PIP)
28) SWAP
Prehodenie obsahu obrazovky PIP a hlavnej obrazovky.
Obrazovka okna PIP sa objaví na hlavnej obrazovke a hlavná obrazovka sa objaví v okne PIP.
29)
SIZE
Umožňuje prepínať veľkosť obrazu.
30)
REW
Previnúť späť
31)
Stop
Zastaviť
32)
PLAY / PAUSE
Play / Pause
33)
FF
Previnúť dopredu
© 1995~2007 SAMSUNG. Všetky práva vyhradené
Vybrať jazyk
Hlavná strana
Model
Bezpečnostné pokyny
Úvod
Pripojenia
Inštalácia podstavca
Zapojenie monitora
Používanie softvéru
Nastavovanie monitora
Riešenie problémov
Technické údaje
Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu
zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Pripojenia
Informácie
Inštalácia podstavca
Appendix
Poznámka
• Používajte len podporované podstavce.
Výstraha
Samsung Electronics nezodpovedá za poškodenia spôsobené používaním iného než predpísaného
podstavca.
Inštalácia Pomocného podstavca
Ľavý
Pravý
podstavec
podstavec
Výstraha
Štítok “CAUTION” nalepte opačne.
1)
Aby ste ochránili svoj produkt, tak sa ako príslušenstvo dodáva kryt otvoru. Tento kryt chráni otvor na
spodnej strane monitora, kde sa vloží stojan. Ak nainštalujete súpravu pre upevnenie na stenu pre svoj
monitor, do otvoru umiestnite kryt otvoru.
2)
Vložte ho do otvoru na spodnej strane monitora. Na označenom mieste zasuňte skrutku dodanú s krytom
otvoru a poriadne ju dotiahnite.
Výstraha
Rozlíšenie sa môže odlišovať pre každý model produktu. Informácie o optimálnom rozlíšení nájdete v
používateľskej príručke.
Zapojenie monitora
V prípade napájacieho kábla s uzemnením
Em caso de falha, o cabo com ligaçao a terra pode causar um choque eléctrico. Antes de ligar uma
alimentaçao de CA a tomada, ligue correctamente o cabo com ligaçao a terra. Quando desligar o
cabo com ligaçao a terra, retire previamente a alimentaçao de CA da tomada.
Poznámka
• K monitoru možno pripojiť audio/video vstupné zariadenia, ako sú prehrávače DVD, videorekordéry alebo
kamkordéry. Podrobné informácie o pripojení AV vstupných zariadení nájdete v položke Nastavenie
monitora v časti Užívateľské ovládacie prvky.
Pripojenie k počítaču
1)
Pripojte napájací kábel monitora do napájacej zásuvky na zadnej strane monitora.
Zapnite vypínač.
2)
Sú tri možnosti pripojenia D-sub k monitoru.
Vyberte jednu z nasledovných možností:
2-1)
Pomocou konektora D-sub (analógový) na videokarte.
Pripojte D-sub do zásuvky 15-kolíkového portu RGB na zadnej strane monitora.
2-2)
Pomocou konektora DVI (digitálny) na videokarte.
Pripojte kábel DVI do DVI(HDCP) portu na zadnej strane monitora.
2-3)
Pomocou konektora BNC (analógový) na videokarte.
Pripojte kábel BNC do BNC/COMPONENT IN - zásuvka R, G, B, H, V na zadnej strane monitora.
3)
Pripojte audio kábel monitora do zásuvky audio na zadnej strane počítača.
Poznámka
• Zapnite počítač aj monitor.
Poznámka
• Kábel DVI a kábel BNC sú voliteľné.
Ak si chcete zakúpiť voliteľné položky, kontaktujte miestne servisné centrum Samsung Electronics.
Pripojenie k videorekordéru
1)
AV vstupné zariadenia (videorekordéry alebo kamkordéry) sa pripájajú do AV IN [VIDEO] alebo AV IN [SVIDEO] na monitore pomocou kábla S-VHS alebo BNC.
2)
Pripojte koncovky videorekordéra alebo kamkordéra Audio (L) a Audio (R) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na
monitore pomocou audio káblov.
Poznámka
• Vyberte AV alebo S-Video, ktoré je pripojené k videorekordéru alebo kamkordéru pomocou tlačidla Zdroj
na prednej strane monitora alebo diaľkovým ovládaním.
• Potom zapnite videorekordér alebo kamkordér s vloženou kazetou.
Poznámka
• Káble S-VHS alebo BNC sú voliteľné.
Pripojenie k prehrávaču DVD
1)
Pripojte sady audio káblov medzi COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitore a konektormi AUDIO
OUT na prehrávači DVD.
2)
Pripojte kábel Component medzi BNC/COMPONENT IN - zásuvka PR, Y, PB na monitore a konektory P R,
Y, PB na prehrávači DVD.
Poznámka
• Zvoľte Component, ktorý je pripojený prehrávač DVD, pomocou tlačidla Zdroj na prednej strane monitora
alebo diaľkovým ovládaním.
• Potom zapnite prehrávač DVD s vloženým diskom DVD.
Poznámka
• Kábel Component je voliteľný.
Vysvetlivky ku štandardu Component video nájdete vo vašej príručke k prehrávaču DVD.
Pripojenie ku kamkordéru
1)
Nájdite výstupné konektory A/V na kamkordéri. Obvykle sa nachádzajú na bočnej alebo na zadnej časti
kamkordéra.
Pripojte sadu audio káblov medzi konektory AUDIO OUTPUT na kamkordéri a AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]
na monitore.
2)
Pripojte video kábel VIDEO OUTPUT na kamkordéri a AV IN [VIDEO] na monitore.
Poznámka
• Zvoľte AV, ktorý je pripojený ku kamkordéru, pomocou tlačidla Zdroj na prednej časti monitora alebo
diaľkovým ovládaním.
• Potom zapnite kamkordér s vloženou kazetou.
Poznámka
• Tu zobrazené audio-video káble sa obvykle dodávajú s kamkordérom.
(Ak nie, navštívte miestny obchod s elektronikou.)
Ak máte stereo kamkordér, musíte pripojiť sadu dvoch káblov.
Pripojenie k DTV Set Top Box
Poznámka
• Pripojenia k typickému Set Top Box sú znázornené dole.
1)
Pripojte kábel Component medzi BNC/COMPONENT IN - zásuvka PR, Y, PB na monitore a konektory P R,
Y, PB na prehrávači Set Top Box.
2)
Pripojte sady audio káblov medzi COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitore a konektormi AUDIO
OUT na prehrávači Set Top Box.
Poznámka
• Zvoľte Component, ktorý je pripojený do DVD Set Top Box, pomocou tlačidla Zdroj na prednej strane
monitora alebo diaľkovým ovládaním.
Poznámka
• Vysvetlivky ku štandardu Component video nájdete v užívateľskej príručke k Set Top Box.
Pripojenie reproduktorov
Poznámka
• Utiahnite súpravu a reproduktor pomocou skrutiek.
* Namontujte súpravu reproduktorov bez reproduktorového stojana.
Poznámka
• Pripojte pripájací kábel reproduktora do pripájacieho konektora reproduktora na zadnej strane súpravy a
do pripájacieho konektora reproduktora na zadnej strane reproduktora.
Poznámka
• Nepresúvajte súpravu držaním za reproduktor, keď je súprava pripojená k reproduktoru.
Držiak reproduktora slúžiaci na pripojenie reproduktora súpravy by sa mohol poškodiť.
Pripojenie k audiosystému
Poznámka
• Pripojte sadu audio káblov medzi konektory AUX L, R na AUDIOSYSTÉME a AUDIO OUT [L-AUDIO-R]
na monitore.
Pripojenie k diaľkovému ovládaniu na kábli
Poznámka
• Svoj monitor môžete ovládať tak, že mu umožníte prijímať signály diaľkového ovládania iných zariadení
prostredníctvom konektora REMOTE OUT.
• Zariadenie môžete ovládať tak, že mu umožníte prijímať signály diaľkového ovládania iných zariadení
prostredníctvom konektora REMOTE IN.
Poznámka
• Obmedzenia: Dostupné len v prípade, ak druhé zariadenie podporuje konektory I/O diaľkového ovládania
na kábli.
Pripojenie HDMI
Poznámka
• Vstupné zariadenia, ako napr. digitálny DVD prehrávač, sú pripojené na terminál monitora HDMI IN
pomocou HDMI kábla.
Poznámka
• PC nemôžete pripojiť ku konektoru HDMI IN.
Pripojenie pomocou kábla DVI do HDMI
1)
Pripojte konektor DVI výstupu digitálneho výstupného zariadenia ku konektoru HDMI IN na monitore
pomocou kábla DVI do HDMI.
2)
Pripojte červené a biele konektory kábla RCA do stereo (pre PC) k rovnako sfarbeným konektorom výstupu
zvuku na zariadení s digitálnym výstupom a pripojte opačnú koncovku ku konektoru HDMI/PC DVI-D
AUDIO IN na monitore.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
Vybrať jazyk
Hlavná strana
Model
Bezpečnostné pokyny
Úvod
Pripojenia
Používanie softvéru
Nastavovanie monitora
Riešenie problémov
Funkcia samokontroly
Kontrolné otázky
Otázky a odpovede
Technické údaje
Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu
zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Riešenie problémov
Informácie
Funkcia samokontroly
Appendix
Poznámka
• Pred zavolaním servisu si sami skontrolujte nasledovné položky. V prípade výskytu problémov, ktoré
nedokážete vyriešiť sami, sa spojte so servisným strediskom.
Funkcia samokontroly
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.
1)
Vypnite počítač a monitor.
2)
Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3)
Zapnite monitor.
Keď je monitor v bežnom prevádzkovom stave, na čiernom pozadí sa objaví obrázok dolu („Kontrola
signálového kábla“), a to aj napriek tomu, že neregistruje žiadny obrazový signál. Počas režimu
samokontroly kontrolka napájania zostáva zelená a obrázok sa pohybuje po obrazovke.
4)
Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a
počítačový systém; monitor funguje správne.
Režim, ktorý nie je optimálny
Obrazovku môžete zobraziť aj v rozlíšení väčšom ako 1360 x 768. Približne na minútu sa však zobrazí
nasledovní hlásenie. Počas tohto času môžete vybrať, či chcete zmeniť rozlíšenie a zostať v súčasnom režime.
Ak je pri danom rozlíšení obnovovacia frekvencia vyššia ako 85Hz, zobrazí sa prázdna obrazovka, pretože
monitor nepodporuje frekvenciu vyššiu ako 85Hz.
Poznámka
• Používateľ musí upraviť frekvenciu v rámci uvedenej jednej minúty.
Údržba a čistenie
1)
Údržba skrine monitora Čistite s mäkkou látkou po odpojení napájacej šnúry
•
Nepoužívajte benzén, riedidlo alebo iné zápalné látky, resp. mokrú
látku
•
Odporúčame, aby sa kvôli zabráneniu poškodenia obrazovky
používal čistiaci prostriedok od spoločnosti Samsung.
2)
Údržba obrazovky FPD Čistite jemne s mäkkou látkou (bavlnený flanel).
Nikdy nepoužívajte acetón, benzén alebo riedidlo.
•
Nikdy nepoužívajte acetón, benzén alebo riedidlo.
(Môžu spôsobiť kazy alebo deformácie povrchu obrazovky.)
•
Používateľ bude musieť uhradiť náklady a súvisiace výdavky na
opravu škôd, ktoré spôsobil.
Príznaky a odporúčané kroky
Poznámka
• Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže
spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, nepodporovanie obrazového režimu a pod. V tomto prípade
najskôr nájdite príčinu problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo vaším predajcom.
1)
Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2)
Skontrolujte, či monitor počas štartovania pípne viac ako 3-krát.
(Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
3)
Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný
ovládač adaptéra (grafickej karty) a ovládač monitora.
4)
Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 50 Hz ~ 85 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5)
Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér v umiestnení "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte
počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Kontrolné otázky
Poznámka
• Nasledovná tabuľka vymenúva možné problémy a ich riešenie. Skôr než zavoláte servis, pozrite si
informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte
prosím na telefónne číslo v časti Informácie alebo sa spojte s predajcom.
Problémy s inštaláciou (PC)
Poznámka
• Problémy s inštaláciou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
Obrazovka monitora bliká
Riešenia
z
Skontrolujte, či je signálový kábel medzi počítačom a monitorom
pevne pripojený a natiahnutý.
(Pozrite si Pripojenie k počítaču)
Problémy s obrazovkou
Poznámka
• Problémy s obrazovkou monitora a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
Obrazovka je zhasnutá a kontrolka
Riešenia
z
Presvedčte si, či je napájacia šnúra pevne pripojená a či je LCD
monitor zapnutý.
napájania je vypnutá.
(Pozrite si Pozrite si Pripojenie monitora)
Hlásenie "Check Signal Cable"
z
Presvedčte si, či je signálový kábel pevne pripojený k PC alebo
obrazovým zdrojom.
(Pozrite si Pozrite si Pripojenie monitora)
Hlásenie „Not Optimum Mode“
z
Zabezpečte, aby PC alebo obrazové zdroje boli zapnuté.
z
Skontrolujte maximálne rozlíšenie a frekvenciu video adaptéra.
z
Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v tabuľke Prednastavené
režimy obnovovania.
Obraz sa pohybuje vo vertikálnom
z
Skontrolujte, či je signálový kábel pevne pripojený.
Znova ho pevne pripojte.
smere.
(Pozrite si Pripojenie k počítaču)
Obraz nie je jasný. Obraz je
z
Spustite Coarse a Fine ladenie frekvencie.
rozmazaný.
z
Po odstránení všetkého príslušenstva
(predlžovací obrazový kábel a pod.) znova zapnite.
z
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na odporúčané rozsahy
z
Skontrolujte, či rozlíšenie a frekvencia nastavené pre
Obraz je nestály a kmitá.
zobrazovací adaptér počítača sú v rozsahu podporovanom
monitorom.
Na obrazovke sú duchovia.
Ak nie, nastavte ich znova podľa aktuálnych Informácií v rámci
menu monitora a Prednastavených režimov obnovovania.
Obraz je príliš svetlý alebo príliš
z
Nastavte Brightness a Contrast.
(Pozrite si Brightness, Contrast)
tmavý.
Farba obrazu nie je konzistentná
Farebný obraz je zdeformovaný
z
tmavými odtieňmi
Nastavte farbu s použitím Custom v menu nastavenia farby
OSD.
Biela farba je slabá.
Kontrolka napájania bliká
z
Monitor práve ukladá zmeny vykonané v nastaveniach do
pamäte OSD.
nazeleno.
Obrazovka je zhasnutá a kontrolka
napájania je nepretržite zelená
z
Monitor využíva svoj systém na riadenie spotreby el. energie.
alebo bliká v intervale 0,5 alebo 1
z
Stlačte niektoré tlačidlo na klávesnici
z
Ak sa po stlačení tlačidla MENU na obrazovke objaví hlásenie
sekundy.
Obrazovka je prázdna a bliká.
„TEST GOOD“ (TEST V PORIADKU), skontrolujte, či je v
poriadku káblové spojenie medzi monitorom a počítačom.
Problémy s obrazovkou
Poznámka
• Problémy so zvukovými signálmi a ich riešenie sú uvedené nižšie.
Problémy
Žiadny zvuk
Riešenia
z
Presvedčte sa, či je zvuková šnúra pevne pripojená k zásuvke
zvukového vstupu na monitore a k zásuvke zvukového výstupu
na zvukovej karte.
(Pozrite si Pozrite si Pripojenie monitora)
Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
z
Skontrolujte úroveň hlasitosti.
z
Skontrolujte úroveň hlasitosti.
z
Ak je aj napriek otočeniu ovládača na maximum hlasitosť príliš
slabá, skontrolujte ovládanie hlasitosti na zvukovej karte alebo v
softvérovom programe.
Zvuk je príliš vysoký alebo príliš
z
hlboký.
Nastavte Výšky a Basy na vhodnú úroveň.
Problémy s diaľkovým ovládaním
Poznámka
• Problémy s diaľkovým ovládaním a ich riešenia sú uvedené nižšie.
Problémy
Riešenia
Tlačidlá diaľkového ovládania
z
Skontrolujte póly batérie (+/-).
nereagujú.
z
Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
z
Skontrolujte, či je monitor zapnutý.
z
Skontrolujte, či je napájacia šnúra pevne pripojená.
z
Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza zvláštna žiarivka
alebo neónka.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od
verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k
počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
z
Windows XP:
Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel, Vzhľad a témy,
Zobrazenie, Nastavenia.
z
Windows ME/2000:
Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu
z
Windows XP:
Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel, Vzhľad a témy,
Šetrenie energie?
Zobrazenie, Nastavenia.
Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča
obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému
Windows/počítaču).
z
Windows ME/2000:
Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča
obrazovky.
Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača alebo šetriča
obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému
Windows/počítaču).
Ako môžem vycistit vonkajšiu
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s
skrinu/LCD panel?
použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte
skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.
© 1995~2007 SAMSUNG. Všetky práva vyhradené
Download PDF

advertising