Samsung | 710N | Samsung 710N Používateľská príručka

SyncMaster 710T / 910T / 710N / 910N / 510T / 510N / 512N / 515V / 915V
/ 712N / 912N / 711T / 912T / 913N / 701T
Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu
zariadenia.
Zakázané
Dôležité prečítať si a rozumieť za každých
okolností
Nerozoberajte
Odpojte zástrčku zo zásuvky
Nedotýkajte sa
Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému
šoku
Napájanie
Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPMS. Ak používate šetrič obrazovky,
nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.
Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.
z
Toto môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.
z
Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie
zariadenia.
Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne neklaďte ťažké
predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacých káblov alebo rozdvojok.
z
Môže to spôsobiť požiar.
Inštalácia
Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.
z
Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.
Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.
z
Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.
Umiestnite monitor na hladký a stabilný povrch.
z
Monitor môže svojím pádom spôsobiť zranenie.
Monitor pokladajte opatrne.
z
Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.
Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.
z
Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.
Inštaláciu nástenného držiaka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.
z
z
Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie.
Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.
Medzi výrobkom a stenou nechajte priestor na vetranie.
z
Zlá ventilácia môže spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty a viesť k požiaru.
Čistenie
Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou,
mäkkou látkou. Nečistite plochý monitor vodou. Použite vo vode rozpustený neagresívny
čistiaci prostriedok.
Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.
Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.
Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený,
dobre ho očistite suchou látkou.
z
Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so servisným strediskom alebo
zákazníckym strediskom.
z
Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri
počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.
Ostatné
Neodnímajte kryt (alebo zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne
časti, ktoré by dokázal opraviť používateľ.
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.
Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé
zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného
predajcu alebo servis.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Dbajte na to, aby sa do monitora nedostala voda, resp. nevystavujte
monitor pôsobeniu vlhkosti.
z
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by
mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.
Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte
napájaciu šnúru.
z
z
Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
V takom prípade sa spojte so Service Center (servisné stredisko).
Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa
dlhšiu dobu nepoužíva.
z
Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Nepokúšajte sa hýbať s monitorom ťahaním za šnúru alebo signálny kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením
kábla.
Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo
signálny kábel.
z
Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením
kábla.
Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.
z
Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.
Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové
objekty na monitor.
z
z
Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.
Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom kontaktujte
servisné stredisko.
Nepoužívajte alebo neukladajte v blízkosti monitora zápalné látky.
z
Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.
Do otvorov monitora nikdy nevkladajte žiadne kovové predmety.
z
Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.
Nevkladajte do vetracích otvorov alebo do konektorov pre slúchadlá alebo
A/V konektorov kovové predmety, ako sú nástroje, drôt alebo vrtáky alebo
ľahko horľavé materiály, ako sú kúsky papiera alebo zápalky.
z
z
Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
Ak sa do monitora dostanú cudzorodé látky/predmety, vždy sa spojte so
Service Center (servisné stredisko).
Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť
reziduálny obraz alebo rozmazanie.
z
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu
energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.
z
Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.
15" palca
- 1024 X 768
17,19" palca - 1280 X 1024
Môž e to spôsobiĢ poruchu, elektrick ý šok alebo po žiar zapríþinen ý poškodením
kábla.
Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú
prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.
Nepoužívajte monitor tam, kde môže byť vystavený silným vibráciám.
z
Vystavenie silným vibráciám môže spôsobiť požiar a skrátiť životnosť monitora.
Pri presune monitora vypnite vypínač a vytiahnite napájaciu šnúru. Pred
presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového
kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.
z
Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo
elektrickému šoku.
SyncMaster 510T / 710T / 910T / 711T / 912T / 701T
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú,
kontaktujte dodávateľa.
Vybalenie
Voliteľné 1
SyncMaster 510T / 701T
Monitor s jednoduchým stojanom
Spodná časť
Voliteľné 2
Monitor s kĺbovým stojanom
Príručka
Používateľská príručka,
Stručný sprievodca
nastavením
ovládač monitora, CD so
softvérom pre Natural Color
Záručný list
(Natural Color Pro) a
MagicTune™
(Nie je k dispozícii všade)
Kábla
D-sub kábla
Napájacia šnúra
DVI kábel
(voliteľné)
Predná časť
1.
Tlačidlo menu [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat
do predchádzajúceho menu.
2.
Tlačidlo MagicBright
[ ]
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre
pozeraniev závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k
dispozícii tri rôzne režimy: Text, Interneta Zábava. Každý režim má
vlastnú prednastavenú hodnotu jasu.ľahko si môžete zvoliť jedno z troch
nastavení jednoduchým stlačenímovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.
1) Text : Normálny jas
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2) Internet : Stredný jas
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3) Entertain : Vysoký jas
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
4) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené
hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu
pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast)
prostredníctvom menu OSD.
3.
Tlačidlo na nastavenie
jasu [ ]
2,3. Tlačidlá pre
nastavovanie [
Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
]
Používa sa na výber menu OSD. /
Keď stlačíte „zdrojové“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri
vypnutom OSD. (Keď stlačíte zdrojové tlačidlo, aby ste zmenili vstupný
režim, v strede obrazovky sa objaví hlásenie, ktoré zobrazuje aktuálny
režim – analógový alebo digitálny vstupný signál.) Poznámka: Ak zvolíte
digitálny režim, musíte pripojiť monitor ku grafickej karte s digitálnym
portom s použitím DVI kábla.
4.
Tlačidlo potvrdenia
[ ]/
Zdrojové tlačidlo
5.
Tlačidlo autom. nastav. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
6.
Zapínacie tlačidlo
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
7.
Ukazovateľ napájania
Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a
jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je
táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná čas
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
Zásuvka napájania
2.
3.
Port DVI
Port D-sub 15-pin
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti
monitora.
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .
SyncMaster 710T / 910T / 711T / 912T / 701T(Option
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
Zásuvka napájania
2.
3.
4.
Port DVI
Port D-sub 15-pin
Spínač zap./vyp. el.
napájania
(voliteľné)
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej
časti monitora.
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie
monitora .
SyncMaster 510N / 710N / 910N / 512N / 712N / 912N / 913N / 515V / 915V
Presvedčite sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky. Aké niektoré položky chýbajú,
kontaktujte dodávateľa.
Vybalenie
SyncMaster 510N / 512N / 515V
Voliteľné 1
Monitor s jednoduchým stojanom
Spodná časť
Voliteľné 2
Monitor s kĺbovým stojanom
Príručka
Používateľská príručka,
Stručný sprievodca
nastavením
ovládač monitora, CD so
softvérom pre Natural Color
Záručný list
(Natural Color Pro) a
MagicTune™
(Nie je k dispozícii všade)
Kábla
D-sub kábla
Napájacia šnúra
Predná časť
1.
Tlačidlo menu [ ]
Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat
do predchádzajúceho menu.
2.
Tlačidlo MagicBright
[ ]
MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre
pozeraniev závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k
dispozícii tri rôzne režimy: Text, Interneta Zábava. Každý režim má
vlastnú prednastavenú hodnotu jasu.ľahko si môžete zvoliť jedno z troch
nastavení jednoduchým stlačenímovládacích tlačidiel funkcie MagicBright.
1) Text : Normálny jas
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
2) Internet : Stredný jas
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
3) Entertain : Vysoký jas
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
4) Custom
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené
hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu
pôsobiť príjemne.
Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast)
prostredníctvom menu OSD.
3.
Tlačidlo na nastavenie
jasu
[ ]
2,3. Tlačidlá pre
nastavovanie [
Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
]
Používa sa na výber menu OSD.
4.
Tlačidlo potvrdenia
[ ]
5.
Tlačidlo autom. nastav. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
6.
Zapínacie tlačidlo
Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
7.
Ukazovateľ napájania
Toto svetlo svieti počas normálneho fungovania zelenou farbou a
jedenkrát blikne, keď si monitor ukladá zmeny v nastavení.
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti PowerSaver, kde je
táto funkcia popísaná.. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo
nepoužívate, vypínajte ho.
Zadná čas
(Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobku meniť.)
1.
Zásuvka napájania
2.
Port D-sub 15-pin
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti
monitora.
Pripojte signálový kábel do zásuvky pre grafiku na počítači
Poznámka : Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti Pripojenie monitora .
SyncMaster 510T / 710T / 910T / 711T / 912T / 701T
1.
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte
napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
2-1.
Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.
2-2.
Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.
Pripojte DVI kábel k portu DVI na zadnej časti monitora.
2-3.
Pripojenie k Macintoshu
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
2-4.
V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3.
Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.
SyncMaster 510N / 710N / 910N / 512N / 712N / 912N / 913N / 515V / 915V
1.
Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora. Zasuňte
napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
2-1.
Použitie D-sub (analógového) konektora na grafickej karte.
Pripojte signálovú šnúru k 15-pinovému D-sub konektoru na zadnej časti monitora.
2-2.
Pripojenie k Macintoshu
Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím D-SUB pripájacieho kábla.
2-3.
V prípade staršieho modelu Macintosha treba monitor pripojiť s použitím špeciálneho Mac adaptéra.
3.
Zapnite počítač a monitor. Keď monitor zobrazuje obraz, inštalácia je hotová.
Zmontovanie monitora
SyncMaster 510T / 510N / 512N / 515V
701T
1. Monitor a spodná časť
2. Monitor a záves
Kĺbovým stojanom
Pripevňovanie podstavca
Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 100 mm x 100 mm.
SyncMaster 510T / 510N / 512N / 515V / 701T
Jednoduchým stojanom
A. Monitor
Kĺbovým stojanom
B. Montážna medzipodložka
1.
2.
3.
4.
Vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru.
Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
Odnímte obe skrutky a následne oddeľte stojan od LCD monitora.
Zarovnajtemontážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytua prichyťte ju
štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému
podstavcu.
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami
nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si
čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je
tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung-monitor.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsungusa.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Windows XP/2000
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Ovládač Windows XP/2000"
3. Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
4. Kliknite na tlačidlo "Inštalovať" v okne "Upozornenie" .
5. Keď uvidíte nasledovné okno "Správa" , potom kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" .
Potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí
váš systém.Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti
Samsung Monitor
http://www.samsung-monitor.com/.
6. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je
priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami
nepatrne líši. Riaďte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém. Nachystajte si
čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je
tu uvedená.
z
Internetová stránka:
http://www.samsung-monitor.com/ (Pre celý svet)
http://www.samsungusa.com/monitor (Pre USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Pre Kóreu)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Pre Čínu)
Microsoft® Windows® Operačný systém XP
1. Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na "Štart" —> "Ovládací Panel" potom kliknite na ikonu "Vzhľad a motívy".
3. Kliknite na ikonu "Zobrazenie" a vyberte kartu "Nastavenia", potom kliknite na "Rozšírené..".
4. Kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" na karte "Monitor" a vyberte kartu "Ovládač" .
5. Kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a vyberte "Inštalovať zo zoznamu alebo..", potom kliknite
na tlačidlo "Ďalej" .
6. Vyberte "Nehľadať, ja..", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Mám disk".
7. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu
monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
8. Keď uvidíte nasledovné okno "Správa" , potom kliknite na tlačidlo "Napriek tomu pokračovať" .
Potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.Schválený
ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor
http://www.samsung-monitor.com/.
9. Kliknite na tlačidlo "Zatvoriť", potom postupne klikajte na tlačidlo "OK" .
10. Inštalácia ovládača monitora je hotová.
Microsoft® Windows® Operačný systém 2000
Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riaďte sa týmito krokmi.
1. Vyberte tlačidlo "OK"na okne "Vložiť disk" .
2. Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor" .
3. Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK" .
How to install
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie" .
Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené..".
Vyberte "Monitor".
Prípad 1: Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite
nakonfigurovaný. Prosím, zastavte inštaláciu
Prípad 2: Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne
riaďte ďalšími krokmi.
Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na tlačidlo
"Ďalej" .
Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol
vybrať konkrétny ovládač" , potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disku".
Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" , potom vyberte A:(D:\Ovládač).
Kliknite na tlačidlo "Otvoriť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
9. Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej" , potom kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
10. Kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdený" , potom kliknite na tlačidlo "Áno". A kliknite
na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "Zatvoriť" .
Microsoft® Windows® Operačný systém NT
1. Kliknite na Štart, Nastavenia, Ovládací panel, a potom dvakrát kliknite na ikonu Zobrazenie .
2. V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na Všetky
zobrazovacie režimy.
3. Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom
kliknite na OK.
4. Ak po kliknutí na tlačidlo Test vidíte, že obrazovka pracuje normálne, kliknite na tlačidlo Použiť . Ak
obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).
Poznámka: Ak v možnosti Všetky režimy zobrazenia nie je žiadny režim, vyberte úroveň
rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa Prednastavených zobrazovacích režimov v užívateľskej
príručke.
Operačný systém Linux
Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového
nastavovacieho súboru.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
Tretia obrazovka je pre nastavenie myši.
Nastavte myš pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre výber klávesnice.
Nastavte klávesnicu pre počítač.
Ďalšia obrazovka je pre nastavenie monitora.
Najskôr pre monitor nastavte horizontálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Nastavte pre monitor vertikálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
Zadajte názov modelu monitora. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.
Nastavenie monitora je hotové .
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru spustite X-Window.
Natural Color
Softvérový program Natural Color
Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou
alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená
na monitore.
Softvér Natural Coloer je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý
spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným
výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho
funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo
skenovaných obrázkov.
Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.
Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka
inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color.
Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM
mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť].
Zadajte D:\colorr\eng\setup.exe a potom stlačte tlačidlo <Enter> .
(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)
Odobratie softvérového programu Natural Color
Vyberte [Nastavenia]/[Ovládací panel] v menu [Štart] a potom dvakrát kliknite na [Pridať/Odobrať
program].
Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrať].
SyncMaster 510T / 710T / 910T / 711T / 912T / 701T
1. Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. Upravujú položky v menu.
3. Upravujú položky v menu.
4. Aktivujte zvýraznenú položku menu.
5. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
AUTO
Menu
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia,
ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
(K dispozícii iba v režime analógového)
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením
funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
AUTO
z
z
Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie
nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické
nastavenie).
Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí
funkcia automatického nastavenia.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po
prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- štyroch rozdielnych režimov (Vlastný/Text/Internet/Zábava)
Brightness
Menu
Brightness
Popis
Nastavte Jas.
Source
Menu
Source
1. Picture
2. Color
3. Image
4. OSD
5. Setup
6. Information
Popis
Výber obrazového signálu pri vypnutom OSD.
Brightness
Color Tone
Coarse
Language
Auto Source
Contrast
Color Control
Fine
H-Position
Image Reset
Gamma
Sharpness
V-Position
Color Reset
H-Position
Transparency
V-Position
Display Time
Picture
Menu
Popis
Brightness
Contrast
Spustenie/Zastavenie
Nastavte Jas.
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na obrazovke
nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
Nastavte Kontrast.
Color
Menu
Popis
Color Tone
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo
štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm
(teplý) a Custom (vlastný).
Color Control
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého
ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).
Gamma
Vyberte jednu z troch prednastavených úrovní gamma
žiarenia.
Image
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Coarse
Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé
nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť
obrazovky. S použitím menu Horizontal Control
(Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do
stredu.
(K dispozícii iba v režime analógového)
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak
rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení,
opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho
kmitočtu).
(K dispozícii iba v režime analógového)
Fine
Sharpness
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
H-Position
Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
(K dispozícii iba v režime analógového)
V-Position
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
(K dispozícii iba v režime analógového)
OSD
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Language
Pri zmene jazyka používaného v menu sa riaďte
nasledovnými krokmi. Môžete si vybrať jeden zo
siedmich jazykov. (anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, taliansky, švédsky, ruský)
Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD.
Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na
počítači.
H-Position
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
V-Positon
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
Transparency
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
Display Time
V prípade, že sa počas istého časového úseku
neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky
vypne.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na
obrazovke.
Setup
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Spustenie/Zastavenie
Auto Source
Vyberte Auto Source a monitor si automaticky vyberie
signálový zdroj.
Image Reset
Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Color Reset
Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Information
Menu
Information
Popis
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
SyncMaster 510N / 710N / 910N / 512N / 712N / 912N / 913N / 515V / 915V
1. Otvára menu OSD. Používa sa tiež na opustenie menu OSD alebo návrat do predchádzajúceho menu.
2. Upravujú položky v menu.
3. Upravujú položky v menu.
4. Aktivujte zvýraznenú položku menu.
5. Toto tlačidlo použite na automatické nastavenie priameho prístupu.
AUTO
Menu
Popis
Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia,
ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede.
Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením
funkcie „AUTO” pričom je zároveň zapnuté „AUTO PATTERN”.
AUTO
z
z
Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie
nastavíte opätovným stlačením tlačidla Auto (automatické
nastavenie).
Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí
funkcia automatického nastavenia.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Popis
Potom sa opätovným stláčaním tlačidla funkcie MagicBright™ pohybujte po
prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.
- štyroch rozdielnych režimov (Vlastný/Text/Internet/Zábava)
Brightness
Menu
Brightness
1. Picture
2. Color
3. Image
4. OSD
5. Setup
6. Information
Popis
Nastavte Jas.
Brightness
Color Tone
Coarse
Language
Image Reset
Contrast
Color Control
Fine
H-Position
Color Reset
Gamma
Sharpness
V-Position
H-Position
Transparency
V-Position
Display Time
Picture
Menu
Popis
Brightness
Contrast
Color
Nastavte Jas.
Vlastnosti priameho ovládania : Keď na obrazovke
nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
Nastavte Kontrast.
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Color Tone
Možno zmeniť farebný tón a možno vybrať jeden zo
štyroch režimov – Cool (studený), normal (bežný), Warm
(teplý) a Custom (vlastný).
Color Control
Riaďte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého
ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).
Gamma
Vyberte jednu z troch prednastavených úrovní gamma
žiarenia.
Spustenie/Zastavenie
Image
Menu
Popis
Coarse
Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé
nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť
obrazovky. S použitím menu Horizontal Control
(Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do
stredu.
Fine
Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak
rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení,
opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho
kmitočtu).
Spustenie/Zastavenie
Sharpness
Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riaďte nasledovnými
pokynmi.
H-Position
Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
V-Position
Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia
monitora sa riaďte nasledovnými pokynmi.
OSD
Menu
Popis
Language
Pri zmene jazyka používaného v menu sa riaďte
nasledovnými krokmi. Môžete si vybrať jeden zo
siedmich jazykov. (anglický, nemecký, španielsky,
francúzsky, taliansky, švédsky, ruský)
Poznámka: Zvolený jazyk ovplyvňuje iba jazyk OSD.
Nemá žiadny vplyv na akýkoľvek softvér spúšťaný na
počítači.
H-Position
Umožňuje zmeniť horizontálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
V-Positon
Umožňuje zmeniť vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na
monitore objavuje OSD.
Transparency
Zmeňte priehľadnosť pozadia OSD.
Display Time
V prípade, že sa počas istého časového úseku
neuskutočnia žiadne zmeny, menu sa automaticky
vypne.
Môžete nastaviť čas, počas ktorého menu zostáva na
obrazovke.
Setup
Spustenie/Zastavenie
Menu
Popis
Image Reset
Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Color Reset
Spustenie/Zastavenie
Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými
hodnotami z výroby.
Information
Menu
Information
Popis
Ukazuje obrazový zdroj, režim zobrazovania na obrazovke OSD.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Prehľad
Čo je MagicTune™
Výkon monitora sa môže meniť v závislosti od grafickej karty, hostiteľského počítača, podmienok osvetlenia a
iných činiteľov prostredia. Kvôli dosiahnutiu najlepšieho obrazu na monitore musíte vykonať vlastné nastavenie.
Nanešťastie ručné ovládacie prvky, ktoré sú k dispozícii na ladenie obrazu, sa často ukazujú ako príliš zložité.
Správne nastavenie (ladenie) si vyžaduje program nenáročný na obsluhu, ktorý je založený na procese
postupného dosahovania najlepšej celkovej kvality obrazu.
Vo väčšine prípadov si aj jednoduché nastavenie Jasu alebo Kontrastu vyžaduje prechádzanie po
viacúrovňových menu displeja na obrazovke (OSD), ktoré nie sú zrozumiteľné. Navyše nie je prítomná spätná
väzba, ktorá napomáha správnemu nastaveniu ovládacích prvkov monitora. MagicTune™ je obslužný program,
ktorý vás vedie procesom ladenia pomocou zrozumiteľných pokynov a obrazcov v pozadí, ktoré sú vytvorené
pre každý ovládací prvok monitora. Nastavenia zobrazenia pre každého používateľa možno uložiť, čo poskytuje
jednoduchý spôsob výberu vlastností v prostredí s viacerými používateľmi alebo pre jedného používateľa viaceré
zadefinované prednastavenia založené na zobrazovanom obsahu a osvetlení prostredia.
Basic Functionality
MagicTune™ je obslužný program, ktorý dovoľuje nastavenie monitora a ladenie farby s použitím protokolu
Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. Všetky nastavenia displeja sú ovládané
prostredníctvom softvéru, čo vylučuje potrebu používania displeja na obrazovke (OSD). MagicTune supports
Windows 98SE, Me, 2000, NT, XP Home, and XP Professional.
MagicTune umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a používať konfigurácie
monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.
Režim OSD
Režim OSD umožňuje jednoduchú úpravu nastavení monitora bez potreby uskutočňovania vopred vymedzených
krokov. Prístup k položke menu, ktorú si želáte nastaviť, je pohodlný.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Inštalácia
1.
Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
2.
Kliknite na inštalačný súbor programu MagicTune.
3.
Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.
4.
Keď sa objaví okno inštalačnej aplikácie InstallShield, kliknite na „Ďalej“.
5.
Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania
produktu.
6.
Vyberte priečinok na inštaláciu programu MagicTune.
7.
Kliknite na „Inštaluj“.
8.
Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.
9.
10.
Kliknite na „Dokončiť“.
Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicTune
2.5 spúšťať.
Program spustíte dvojitým kliknutím na ikonu.
Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune, sa nemusí objaviť. (Závisí to od
technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade
stlačte tlačidlo F5.
11.
Ak je inštalácia úspešná, objaví sa nasledovné okno.
12.
Nasledovné chybové hlásenie signalizuje, že systém používa video kartu, ktorú program MagicTune
nepodporuje.
Problémy pri inštalácii
Inštalácia programu MagicTune 2.5 môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska
počítača a prostredie siete.
Ak máte počas inštalácie problémy, pozrite čas?Riešenie problémov.
Systémové požiadavky
Operačné systémy
z
z
z
z
z
z
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
98 SE
Me
NT
2000
XP Home Edition
XP Professional
Technické prostriedky
z
z
32MB Memory above
25MB Hard disk space above
* For more information, visit the MagicTune website.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
MagicTune umožňuje rýchle a presné ladenie zobrazenia, s možnosťou ľahko ukladať a
používať konfigurácie monitora, ktoré vám najlepšie vyhovujú.
z
z
Režim OSD sa nemusí zhodovať s vysvetlením v príručke, keďže závisí
od technických parametrov jednotlivých monitorov.
Pri zapnutej funkcii Pivot nemusí ?as? programu MagicTune fungova?
správne.
Režim OSD
Režim OSD značne zjednodušuje úpravu nastavení na monitoroch. Pri výbere jednotlivých kariet sa v hornej časti
ovládacieho okna zobrazuje všeobecný popis nastaviteľných položiek nižšieho menu. Pri výbere jednotlivých
kariet sa zobrazuje zoznam menu. Režim OSD umožňuje ľahký a pohodlný prístup ku všetkým kartám a
položkám nižších menu potrebným na rýchlu úpravu nastavení monitora.
Funkcie tlačidiel karty
OK
Umožňuje použitie všetkých zmien a opustenie MagicTune.
Reset
Umožňuje obnovenie nastavených hodnôt monitora zobrazených v aktívnom ovládacom
okne na hodnoty odporúčané výrobcom.
Cancel (Zrušiť)
Umožňuje opustenie programu MagicTune bez uplatnenia vykonaných zmien.
Ak ste v ovládacom okne nevykonali žiadne zmeny, kliknutie na tlačidlo „Zrušiť“ nemá
nijaký účinok.
Funkcie karty Picture (Obraz)
Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia obrazovky na želané hodnoty.
j Resolution n
k
l
m
i Brightness n
j
k
l
m
n
j Contrast n
k
l
m
j MagicBright
k
l
m
Brightness
Umožňuje stmavnutie alebo zjasnenie celej obrazovky. V prípade, že jas nie nastavený na
náležitú úroveň, môžu sa detaily obrázkov v tmavých oblastiach strácať. Umožňuje
prispôsobenie jasu tak, aby boli zabezpečené najlepšie podmienky na pozeranie.
Contrast
Umožňuje úpravu rozdielu v jase medzi jasnými a tmavými oblasťami na obrazovke.
Určuje ostrosť obrazu.
Resolution
(Rozlíšenie)
Vypíše všetky rozlíšenia podporované programom.
MagicBright™ je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v
závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. V súčasnosti sú k dispozícii štyri rôzne
režimy: Text, Internet, Zábava a Vlastný. Každý režim má vlastnú prednastavenú hodnotu
jasu. Ľahko si môžete zvoliť jedno zo štyroch nastavení jednoduchým stlačením
ovládacieho tlačidla MagicBright™.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
Text: Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
Internet: Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
Entertain (Zábava):Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo VCD.
Custom: Custom (Vlastné): Napriek tomu, že naši technici starostlivo vyberali
prednastavené hodnoty, nemusia podľa vášho vkusu na pohľad pôsobiť
príjemne.Ak je tomu tak, prostredníctvom menu OSD upravte Brightness (Jas) a
Contrast (Kontrast).
Funkcie karty Color (Farba)
Umožňuje úpravu „teploty“ farby pozadia monitora alebo obrazu.
i Color Tone n
j
k
l
m
n
j Color Control n
k
l
m
j Calibration
k
l
m
Color Tone
(Farebnýodtieňa )
Umožňuje zmenu odtieňa farby.
z
z
Color Control
(Farebný odtie)
Umožňuje úpravu farieb obrazu monitora.
Farby monitora si môžete zmeniť podľa svojho želania.
z
Calibration
(Kalibrácia)
Warm - Normal - Cool
Custom
R- G - B
Proces, prostredníctvom ktorého sa optimalizujú a nastavujú vami zvolené farby. Uvidíte,
že Magic Tune je veľmi užitočný nástroj, najmä ak patríte medzi tých, ktorí chcú na
obrázkoch vidieť všetky detaily, vrátane obrázkov z internetu a obrázkov pochádzajúcich z
digitálneho fotoaparátu alebo skenera.
Funkcie karty Image (Zobrazenie)
Umožňuje úpravu hodnôt pre Position (Umiestnenie), Fine (Jemné) a Coarse (Hrubé) .
i Image Setup n
j
k
l
m
n
j Position
k
l
m
z
Image Setup
(Nastavenie
obrazu)
z
z
Position
(Umiestnenie)
Fine (Jemné): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. horizontálne pruhy.
Ak rušenie pretrváva aj po jemnom ladení, zopakujte jemné ladenie po úprave
frekvencie (taktovacieho kmitočtu).
Coarse (Hrubé): Odstraňuje rušenie, ako sú napr. vertikálne pruhy.
Hrubé nastavenie môže posunúť oblasť zobrazovaného obrazu. S použitím menu
Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.
Auto Setup : Automatické nastavenie umožňuje monitoru samonastavenie
prichádzajúceho videosignálu. Hodnoty jemného, hrubého a pozície sa nastavujú
automaticky.
Umožňuje zmeniť horizontálnu, vertikálnu pozíciu miesta, kde sa na monitore objavuje
OSD.
Funkcie karty Option (Možnosti)
Program MagicTune môžete nastaviť s použitím nasledovných možností.
Načíta dialógové okno s predvoľbami. Používané predvoľby sú v príslušnom štvorčeku
označené odfajknutím.Výber alebo zrušenie predvoľby uskutočňujete umiestnením kurzora
nad príslušný štvorček a následným kliknutím.
Preferences
(Predvoľby)
z
z
Source Select
z
z
Menu Enable task tray (Zapnutie panela úloh).– K menu programu MagicTune sa
dostanete kliknutím na ikonu v [menu panela úloh].Menu sa nezobrazujú, ak nie je
zvolená možnosť [Enable System Tray] (Zpanutie systémového panela) v [Options]
(Možnosti)' [Basic Settings] (Základné nastavenia).
Select Language (Výber jazyka) – Zvolený jazyk ovplyvňuje len jazyk OSD.
Analog
Digital
Funkcie karty Support (Podpora)
Ukazuje Asset ID a číslo verzie programu a umožňuje použitie funkcie Help (Pomocník).
Help
(Pomocník)
V prípade, že potrebujete pomoc pri inštalácii alebo obsluhe programu MagicTune, navštívte
jeho internetovú stránku alebo kliknite na súbory Pomocníka (používateľská
príručka).Používateľská príručka sa otvára v základnom okne prehliadača.
Asset ID
(Asset ID)
Otvára informatívne okno, kde je uvedený dátum výroby monitora.
Version
(Verzia)
Zobrazuje číslo verzie programu MagicTune.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Color Calibration (Kalibrácia farieb)
1. Color Calibration (Kalibrácia farieb)
„Kalibrácia farieb“ vám umožňuje dosiahnutie optimálnych farebných podmienok na monitore.
Optimálne farebné podmienky na monitore dosiahnete podľa nasledovných 5 krokov.
1.
2.
3.
4.
5.
Na porovnanie jasu kontrolného štvorca a jasu vzoru na pozadí použite ovládaciu lištu jasu.
Pri zistení osobitného farebného odtieňa v kontrolnom štvorci pohnite kurzorom smerom k farebnému odtieňu
podľa toho, ako ukazuje referenčný farebný kruh.
=> Po náležitom vykonaní úpravy na kontrolnom štvorci nezistíte žiadny farebný odtieň.
Po ukončení úpravy v kroku 1 kliknite na tlačidlo „Next“ (Ďalej).
V prípade zostávajúcich krokov 2 až 5 opakujte postup uvedený v bodoch 1), 2), 3).
Výsledok kalibrácie si môžete pozrieť jednoduchýmstlačením tlačidla „Preview“ (Náhľad).
Používanie upravených hodnôt farieb viacerými používateľmi.
Vymedzenie
Pri používaní monitora viacerými používateľmi možno hodnoty farieb, ktoré nastavia jednotliví používatelia, ukladať a
používať prostredníctvom kalibrácie farieb. Uložené hodnoty farieb môže používať až 5 používateľov
1.
2.
Ukladanie upravených hodnôt farieb:
Stlačením Next (Ďalej) sa zmení na Apply (Použiť) a potom môžete upravené hodnoty farieb uložiť. Možno
uložiť až 5 hodnôt.
Použitie uložených hodnôt farieb:
Stlačením tlačidla Multi User (Viacerí používatelia) na hlavnej obrazovke vyberiete a použijete jednu z uložených
hodnôt farieb.
2. Preview (Náhľad)
V možnosti „Color Calibration“ (Kalibrácia farby)stlačte tlačidlo „Preview“ (Náhľad)..
Objaví sa vyššie uvedený obrázok.
1.
2.
Stlačte tlačidlo „View Calibrated“ (Ukážkalibrované) a uvidíte výsledok úpravy kalibrácie.
Stlačte tlačidlo „View Uncalibrated“ (Ukážnekalibrované) a uvidíte pôvodné zobrazenie.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Odinštalovanie
Program MagicTune možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na
ovládacom paneli operačného systému Windows.
Pri odstránení programu MagicTune sa riaďte nasledovnými pokynmi.
1.
Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží
pod operačným systémom Windows XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2.
Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3.
V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program MagicTune. Kliknutím ho zvýraznite.
4.
Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5.
Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6.
Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.
Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie
softvéru nájdete na internetovej stránke programu MagicTune.
Prehľad
| Inštalácia
|
Režim OSD
| Kalibrácia farieb | Odinštalovanie
| Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky programu MagicTune vymení monitor alebo aktualizuje ovládač grafickej karty,
program nemusí fungovať. Ak sa tak stalo, prosím, reštartuje operačný systém.
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune vykonajte kontrolu.
* Funkciu MagicTune možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows,
ktorý podporuje Plug and Play.
* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune, sa riaďte krokmi
uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP);
Ovládací panel -> Výkon a údržba -> Systém -> Hardware -> Správca zariadení -> Monitory -> po
zrušení monitora Plug and Play vyhľadávaním nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play.
Technickú podporu pre program MagicTune, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie
softvéru nájdete na internetovej stránke programu MagicTune.
SyncMaster 510T / 710T / 910T / 711T / 912T / 701T
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete
odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom
liste, telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez
obrazu. Monitor sa
nedá zapnúť.
Kontrolné otázky
Riešenia
Je napájacia šnúra riadne pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej
šnúry a prívod el. energie.
Vidíte na obrazovke hlásenie "
Check Signal Cable " ?
(Pripojenie s použitím D-sub
kábla.)
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla. ( Pripojenie s použitím DVI
kábla.)
Ak na obrazovke aj naďalej, napriek
správnemu pripojeniu monitora, vidíte
(chybové) hlásenie, skontrolujte, či je
stav monitora nastavený na
analógový. Stlačením zdrojového
tlačidla monitor dvakrát skontroluje
zdroj vstupného signálu.
Ak je monitor zapnutý, reštartujte
počítač a pozrite si úvodnú
obrazovku (prihlasovaciu obrazovku),
ktorá sa objaví.
Keď sa objaví úvodná obrazovka
(prihlasovacia obrazovka), naštartuje
počítač v príslušnom režime
(bezpečný režim pre Windows
ME/XP/2000) a následne zmeňte
frekvenciu grafickej karty.
(Pozrite časťPrednastavené režimy
obnovovania)
Poznámka: Ak sa úvodná
(prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo
predajcu.
Vidíte " "Not Optimum Mode"
"Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz" " na obrazovke?
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál
z grafickej karty presahuje maximálne
rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor
zvláda bez problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a
frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo 75
Hz, zobrazí sa hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz". Ak
displej presiahne 85 Hz, displej bude
pracovať normálne, avšak na jednu
minútu sa objaví hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz", ktoré
následne zmizne. Počas tohto
jednominútového úseku zmeňte
prosím nastavenie na odporúčaný
režim. (Ak sa systém opätovne
naštartuje, správa sa objaví znova.)
Na obrazovke nie je žiadny obraz.
Bliká ukazovateľ napájania na
monitore raz za 1 sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver
(Úsporný režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo
pohnite myšou, čím aktivujete
monitor a obnovíte obraz na
obrazovke.
TNa obrazovke sa
objavujú zvláštne
farby alebo len čierna
a biela.
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Pripojenie s použitím DVI kábla?
Obrazovka môže zostať prázdna ak
spustíte systém pred pripojením DVI
kábla, resp. ak odpojíte a znova
pripojíte DVI kábel počas chodu
systému, pretože isté typy grafických
kariet nevysielajú obrazový signál.
Pripojte DVI kábel a potom systém
znova naštartujte.
Zobrazuje obrazovka len jednu farbu,
akoby ste sa pozerali na obrazovku
cez celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Skontrolujte, či je grafická karta úplne
zasunutá do svojej zásuvky.
Zmenili sa farby na obrazovke na
zvláštne po spustení programu alebo
z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Zmenili ste grafickú kartu alebo
ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s
použitím OSD.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa Prednastavenými režimami
obnovovania).
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej
karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.
Obrazovka je mimo
ohniska alebo OSD sa
nedá nastaviť.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu na monitore?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa >Prednastavenými
režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je
obraz.
Je frekvencia pri kontrole Display
Timing (Frekvencia obnovovania) v
menu nastavená správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa
príručky grafickej karty a
Prednastavených režimov
obnovovania.
(Maximálna frekvencia na rozlíšenie
sa môže v závislosti od výrobku
meniť.)
Na obrazovke je
zobrazených iba 16
farieb. Farby
obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej
karty.
Sú farby operačného systému
Windows nastavené správne?
Pre Windows ME/XP/2000:
Náležite nastavte farby na Ovládací
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Je grafická karta nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie
so znením
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený
monitor Plug & Play
(VESA DDC)").
Nainštalovali ste ovládač monitora?
INainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača..
Pozrite príručku ku grafickej karte a
zistite, či je podporovaná funkcia
Plug & Play (VESA DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre
základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný
ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 75 Hz alebo 85 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a
znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.
Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od
verzie použitého ovládača meniť.
(Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Windows ME/XP/2000: Nastavte rozlíšenie v Ovládací panel,
Zobrazenie, Nastavenia.
* Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne
podrobnosti.
Ako môžem nastaviť funkciu
Šetrenie energie?
Windows ME/XP/2000: Funkciu nastavte v nastavení BIOS-u počítača
alebo šetriča obrazovky. (Pozrite do príručky k operačnému systému
Windows/počítaču).
How can I clean the outer
case/LCD Panel?
Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s
použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.
Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte
skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.
Funkcia samokontroly
Samokontrola | Upozorňovacie hlásenia | Prostredie | Užitočné tipy
Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje
správne.
Funkcia samokontroly
1. Vypnite počítač a monitor.
2. Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
3. Zapnite monitor.
If the monitor is functioning properly, you will see a box with a border and text inside as shown in
the following illustration: The three boxes inside the border are red, green and blue.
Ak sa niektorý z rámčekov neobjaví, znamená to, že monitor má problém. Rámček sa tiež objavuje
počas normálneho fungovania, ak sa grafický kábel odpojí alebo poškodí.
4. Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.
Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie
grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.
Upozorňovacie hlásenia
Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka
prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je
mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.
Prostredie
Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.
1. Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do
inej miestnosti.
2. Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v
dosahu jedného metra od monitora.
Užitočné tipy
z
z
Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže
spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto
prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo
svojím predajcom.
Posúdenie prevádzkového stavu monitora
Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum Mode","Recommanded
mode 1280 x 1024 60Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.
{ Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je
v prevádzkovom stave.
{ V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.
SyncMaster 510N / 710N / 910N / 512N / 712N / 912N / 913N / 515V / 915V
Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistite, či problémy nedokážete
odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom
liste, telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu.
Príznak
Obrazovka je bez
obrazu. Monitor sa
nedá zapnúť.
Kontrolné otázky
Riešenia
Je napájacia šnúra riadne pripojená?
Skontrolujte pripojenie napájacej
šnúry a prívod el. energie.
Vidíte na obrazovke hlásenie "
Check Signal Cable " ?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Ak je monitor zapnutý, reštartujte
počítač a pozrite si úvodnú
obrazovku (prihlasovaciu obrazovku),
ktorá sa objaví.
Keď sa objaví úvodná obrazovka
(prihlasovacia obrazovka), naštartuje
počítač v príslušnom režime
(bezpečný režim pre Windows
ME/XP/2000) a následne zmeňte
frekvenciu grafickej karty.
(Pozrite časťPrednastavené režimy
obnovovania)
Poznámka: Ak sa úvodná
(prihlasovacia) obrazovka neobjaví,
kontaktuje servisné stredisko alebo
predajcu.
Vidíte " "Not Optimum Mode"
"Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz" " na obrazovke?
Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál
z grafickej karty presahuje maximálne
rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor
zvláda bez problémov.
Nastavte maximálne rozlíšenie a
frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez
problémov.
Ak displej presiahne SXGA alebo 75
Hz, zobrazí sa hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz". Ak
displej presiahne 85 Hz, displej bude
pracovať normálne, avšak na jednu
minútu sa objaví hlásenie "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz", ktoré
následne zmizne. Počas tohto
jednominútového úseku zmeňte
prosím nastavenie na odporúčaný
režim. (Ak sa systém opätovne
naštartuje, správa sa objaví znova.)
Na obrazovke nie je žiadny obraz.
Bliká ukazovateľ napájania na
monitore raz za 1 sekundu?
Monitor je v režime PowerSaver
(Úsporný režim).
Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo
pohnite myšou, čím aktivujete
monitor a obnovíte obraz na
obrazovke.
TNa obrazovke sa
objavujú zvláštne
farby alebo len čierna
a biela.
Obrazovka je náhle
nevyrovnaná.
Zobrazuje obrazovka len jednu farbu,
akoby ste sa pozerali na obrazovku
cez celofán?
Skontrolujte pripojenie signálového
kábla.
Skontrolujte, či je grafická karta úplne
zasunutá do svojej zásuvky.
Zmenili sa farby na obrazovke na
zvláštne po spustení programu alebo
z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?
Reštartujte počítač.
Je grafická karta nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Zmenili ste grafickú kartu alebo
ovládač?
Upravte polohu a rozmery obrazu s
použitím OSD.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu monitora?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa Prednastavenými režimami
obnovovania).
Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklu signálov grafickej
karty. Upravte nastavenie pozície s pomocou OSD.
Obrazovka je mimo
ohniska alebo OSD sa
nedá nastaviť.
Upravili ste rozlíšenie alebo
frekvenciu na monitore?
upravte rozlíšenie a frekvenciu na
grafickej karte.
(Riaďte sa >Prednastavenými
režimami obnovovania).
Kontrola bliká, ale na
obrazovke nie je
obraz.
Je frekvencia pri kontrole Display
Timing (Frekvencia obnovovania) v
menu nastavená správne?
Náležite upravte frekvenciu podľa
príručky grafickej karty a
Prednastavených režimov
obnovovania.
(Maximálna frekvencia na rozlíšenie
sa môže v závislosti od výrobku
meniť.)
Na obrazovke je
zobrazených iba 16
farieb. Farby
obrazovky sa zmenili
po zmene grafickej
karty.
Sú farby operačného systému
Windows nastavené správne?
Pre Windows ME/XP/2000:
Náležite nastavte farby na Ovládací
panel, Zobrazenie, Nastavenia.
Je grafická karta nastavená správne?
Nastavte grafickú kartu podľa
príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie
so znením
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" ("Neidentifikovaný
monitor, bol nájdený
monitor Plug & Play
(VESA DDC)").
Nainštalovali ste ovládač monitora?
INainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača..
Pozrite príručku ku grafickej karte a
zistite, či je podporovaná funkcia
Plug & Play (VESA DDC).
Nainštalujte ovládač monitora podľa
Pokynov na inštaláciu ovládača.
Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.
1. Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
2. Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy. (Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre
základnú dosku počítača.)
3. Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný
ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
4. Skontrolujte, či je snímací pomer nastavený na 75 Hz alebo 85 Hz.
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 60 Hz.)
5. Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustite počítač v bezpečnom režime,
odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a
znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).
Poznámka: Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 710T / 711T / 701T
LCD Panel
Rozmery
17" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
337,92 (H) x 270,336 (V)
Rozostup bodov
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,194,277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľn ý
Spotreba energie
Menej než 34W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)
370,0 x 60,3 x 316,0 mm (bez podstavca)
370,0 x 195,4 x 386,5 mm (so základným podstavcom) / 4,4 kg
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Kĺbovým stojanom)
370,0 x 60,3 x 316,0 mm (bez podstavca)
370,0 x 200,0 x 404,0 mm (so základným podstavcom) / 5,8 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
(Spínač zap./vyp.
el. napájania)
(voliteľné)
Stav
Normálna
prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY
2000
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
(Zapínacie
tlačidlo)
Ukazovateľ
napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Čierna
Spotreba energie
Menej než 34W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W
(120Vac/220 Vac)
Menej než 0W
(711T 1.5W)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 910T / 912T
LCD Panel
Rozmery
19" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
376,32 (H) x 301,056 (V)
Rozostup bodov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,777,219
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľn ý
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 215,2 x 424,6 mm (so základným podstavcom) / 5,6 kg
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Kĺbovým stojanom)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 200,0 x 420,6 mm (so základným podstavcom) / 7,2 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
(Spínač zap./vyp.
el. napájania)
(voliteľné)
Stav
Normálna
prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY
2000
Mechanické
vypnutie
softvérového
zapínania
(Zapínacie
tlačidlo)
Ukazovateľ
napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W
(120Vac)
Menej než 0W
(911T 1.5W)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 710N / 712N
LCD Panel
Rozmery
17" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
337,92 (H) x 270,336 (V)
Rozostup bodov
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,194,277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 34W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)
370,0 x 60,3 x 316,0 mm (bez podstavca)
370,0 x 195,4 x 386,5 mm (so základným podstavcom) / 4,4 kg
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Kĺbovým stojanom)
370,0 x 60,3 x 316,0 mm (bez podstavca)
370,0 x 200,0 x 404,0 mm (so základným podstavcom) / 5,8 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 34W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W(120Vac/220 Vac)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 910N / 912N / 913N / 915V
LCD Panel
Rozmery
19" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
376,32 (H) x 301,056 (V)
Rozostup bodov
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16 194 277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1280 x 1024@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1280 x 1024@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
140 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 38W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Jednoduchým stojanom)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 215,2 x 424,6 mm (so základným podstavcom) / 5,6 kg
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť (Kĺbovým stojanom)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm (bez podstavca)
416,6 x 200,0 x 420,6 mm (so základným podstavcom) / 7,2 kg
Montážne rozhranie VESA
100 mm x 100 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 38W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W(120Vac)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 510T
LCD Panel
Rozmery
15" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
304,1 (H) x 228,1 (V)
Rozostup bodov
0,297mm (H) x 0,297mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 61 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,194,277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1024 x 768@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB, Digitálny RGB v súlade s DVI.
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
81 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
DVI-D na DVI-D konektor, odnímateľn ý
Spotreba energie
Menej než 25W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
338,0 X 56,3 X 272,0 mm (bez podstavca)
338,0 X 195,4 X 342,5 mm (so základným podstavcom) / 3,0 kg
Montážne rozhranie VESA
75 mm x 75 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 2 359 296.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 25W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W/1.5W(110Vac/220 Vac)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Všeobecné
Všeobecné
Názov modelu
SyncMaster 510N / 512N / 515V
LCD Panel
Rozmery
15" palca diagonálne
Oblasť obrazovky
304,1 (H) x 228,1 (V)
Rozostup bodov
0,297mm (H) x 0,297mm (V)
Typ
a-si TFT aktívna matrica
Aktívne zobrazenie
Horizontálne
30 ~ 61 kHz
Vertikálne
56 ~ 75 Hz
Farba displeja
16,194,277
Rozlíšenie
Optimálne rozlíšenie
1024 x 768@60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1024 x 768@75 Hz
Vstupný signál, Ukončený
Analógový RGB
Zložená H/V synchronizácia, SOG, 0,7Vp-p Pozitívny pri 75 ohmoch
Oddelená H/V synchronizácia, úroveň TTL pozitívna alebo negatívna
Šírka pásma
81 MHz
Napájanie el. energiou
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Signálový kábel
15pin-na-15pin D-sub kábel, odnímateľný
Spotreba energie
Menej než 25W
Rozmery (ŠxHxV) / Hmotnosť
338,0 X 56,3 X 272,0 mm (bez podstavca)
338,0 X 195,4 X 342,5 mm (so základným podstavcom) / 3,0 kg
Montážne rozhranie VESA
75 mm x 75 mm (na použitie so špeciálnym montážnym príslušenstvom (na rameno))
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota
32°F ~ 104°F(0°C ~ 40°C)
Vlhkosť 10% ~ 80%, nekondezačn
Skladovacia teplota
-4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Vlhkosť 5% ~ 95%, nekondenzačn
Plug and Play
Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné
pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre
monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber
alternatívnych nastavení.
Prijateľná kvalita bodu
Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 2 359 296.
Poznámka: Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.
PowerSaver
Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí
energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa
automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici.
Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém
PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPMS nainštalovanou v počítači. Na nastavenie
tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.
Stav
Normálna prevádzka
Režim vypnutia
EPA/ENERGY 2000
Mechanické vypnutie
softvérového
zapínania
Ukazovateľ napájania
Zelený
Zelený, bliká
Čierna
Spotreba energie
Menej než 25W
Menej než 1W
(Režim vyp.)
Menej než 1W/1.5W(110Vac/220 Vac)
Pri vybavení počítača funkciou VESA DPMS tento monitor dodržiava EPA
ENERGY STAR® a ENERGY2000.
Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd.
určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
účinnosť.
Prednastavené režimy obnovovania
Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa
upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka
napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.
Tabuľka 1. Prednastavené režimy obnovovania
Režim
zobrazovania
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(kHz)
Pixelové
časovanie
(MHz)
Polarita
synchronizácie
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj
obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné
číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Vertikálna frekvencia
Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka,
opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto
opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Jednotka: Hz
Servis
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MEXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
Fax. 52-55-47 52 02
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
TEL. 52-55-5747-5100
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
Suwon City, Kyoungki-Do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com/monitor/
Podmienky
Rozostup bodov
Obraz na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým
je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov".
Jednotka: mm
Vertikálna frekvencia
Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obraz, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za
sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Jednotka: Hz
Príklad: Ak sa to isté svetlo opakuje 60-krát za sekundu, potom je jeho frekvencia 60 Hz. V tomto
prípade možno na obrazovke pozorovať blikanie. Na zabránenie tomuto problému je
prítomný Flicker-free Mode (Režim bez blikania), ktorý používa vertikálnu frekvenciu nad 70
Hz.
Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na nasnímanie jedného riadka spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v
horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva
horizontálna frekvencia. Jednotka: kHz
Metódy prekladania a neprekladania
Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná
metódy, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda.
Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda
prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.
Plug & Play
Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšie kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču
a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESE
DDC pre funkciu Plug & Play.
Rozlíšenie
Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva
"rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých
úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.
Príklad: Ak je rozlíšenie 1024 X 768, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1024 horizontálnych
bodov (horizontálne rozlíšenie) a 768 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).
Pre lepšie zobrazenie
1. Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom
paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s
najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť
nerovnomerná.
{
{
Rozlíšenie: 1024 x 768 / 1280 x 1024
Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia): 60 Hz
2. Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s
presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENEJ, ZELENEJ, MODREJ a BIELEJ
farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou
kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
z Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 3.932.160.
3. Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho
prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne,
ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
4. Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie
automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia
okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO
nastavenia.
5. Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo
rozmazanie.
Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte
šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.
Oprávnenia
Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.
© 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung
Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.
Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto
materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo
používaním.
Samsung je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows
a Windows NT sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; VESA, DPMS a DDC sú
registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo ENERGY STAR® sú registrované
obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner ENERGY STAR® , spoločnosť
Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú
efektívnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo
registrované známky ich príslušných vlastníkov.
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes
the following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration
5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following
European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or
television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use
the equipment according to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far
for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these
potentially damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic
equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use
of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have
an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts
its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
z
electronics components concerned with the display unit.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing
of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone
layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with
consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally
adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an
international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling
scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional
Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation),
Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as
computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far
possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g.
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy.
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of
energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the
presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)
and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and
the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings.
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have
been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or
electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception.
Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today
there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a
Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
z
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in
cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in
a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following
countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those
who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling
information for the products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
ADDRESS
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4
tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse
42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
info@el-kretsen.se adm@elektronikkretur.no
http://www.elkretsen.se/
GERMANY
49 0 2234 9587 - 0
vfw.info@vfw-ag.de
http://www.elretur.no/
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use
in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the
IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other
device(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for
medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC
601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output
part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with
the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR
DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung
INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)
U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na
druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu.
Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené
pred retenciou obrazu.
Čo je to retencia obrazu?
Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak,
ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré
uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom
tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto
sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu
displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobku.
Prosím riaďte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými
nižšie.
Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie
Príklad)
z Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
- Po používaní po dobu 24 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
- Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
z Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
- Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
z Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo
Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.
Pokyny pre konkrétne účely použitia
Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenn?ch papierov, banky a riadiace
systémy
Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému
riadili nasledovnými pokynmi:
Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého
obrazu.
Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte
logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.
Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).
Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.
Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo
svietivosti.
Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.
Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)
Príklad)
z
Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.
Príklad)
z
- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.
Príklad)
Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC
alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.
Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť.
Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po
dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré
pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v
napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého
kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť
predchádzajúci obraz.
Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.
Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.
Download PDF

advertising