Samsung | PX2370 | Samsung PX2370 Používateľská príručka

SyncMaster PX2370
LCD monitor
Návod na použitie
Farba a vzhľad sa môžu líšiť v závislosti od výrobku
a technické údaje podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie výkonu.
Obsah
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Skôr než začnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Starostlivosť a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Bezpečnostné opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
MONTÁŽ VÝROBKU
Obsah balenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Montáž stojana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Prepojenie s počítačom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Pripojenie AV zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Pripojenie k zosilňovaču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Uzamknutie Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
POUŽÍVANIE VÝROBKU
Nastavenie optimálneho rozlíšenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tabuľka režimu štandardného signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Inštalácia ovládača zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Tlačidlá na obsluhu výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Používanie ponuky Nastavenie obrazovky
(OSD: Zobrazenie na obrazovke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Vlastná diagnostika monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Skôr, než zavoláte do servisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
VIAC INFORMÁCIÍ
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Funkcia šetrenie energiou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung) . . . . 6-3
Správna likvidácia tohto produktu
(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) - len v Európe . . 6-4
1
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-1
Skôr než začnete
Ikony používané v tejto príručke
IKONA
NÁZOV
VÝZNAM
Upozornenie
Označuje prípady, kedy funkcia nemusí pracovať alebo kedy sa nastavenie môže zrušiť.
Poznámka
Označuje radu alebo tip, ako používať funkciu.
Používanie tejto príručky
•
Úplne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi skôr, ako použijete tento výrobok.
•
Ak sa vyskytne problém, pozrite si časť „Riešenie problémov“.
Poznámka o autorskom práve
Informácie v tejto používateľskej príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia na vylepšenie výkonu.
Chránené autorským právom © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.
Autorské právo na túto príručku je vyhradené spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Obsah tejto príručky sa nesmie čiastočne, ani úplne reprodukovať, distribuovať alebo používať v akejkoľvek forme bez
písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logo SAMSUNG a SyncMaster sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows a Windows NT sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované ochranné známky Asociácie pre normy video elektroniky.
Logo ENERGY STAR® je registrovanou ochrannou známkou Agentúry USA pre ochranu životného prostredia.
Všetky ostatné tu uvedené ochranné známky patria svojim príslušným spoločnostiam.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-1
1-2
Starostlivosť a údržba
Údržba vonkajšieho povrchu a obrazovky
Výrobok čistite mäkkou, suchou tkaninou.
•
Výrobok nečistite horľavými látkami, ako je napr. benzén alebo
riedidlo, ani nepoužívajte vlhkú tkaninu. Môže to mať za
následok problémy s výrobkom.
•
Neškriabte po obrazovke nechtami, ani ostrým predmetom.
Môže to spôsobiť ryhy alebo poškodenie výrobku.
•
Nečistite výrobok tak, že budete priamo na výrobok striekať
vodu.
Ak sa do výrobku dostane voda, môže spôsobiť požiar, zásah
elektrickým prúdom alebo problémy s výrobkom.
•
Na povrchu modelu s veľmi lesklou obrazovkou sa môžu
vytvoriť biele škvrny kvôli prirodzenej povahe materiálu, ak
používate supersonický zvlhčovač.
Vzhľad a farba sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Zabezpečenie priestoru inštalácie
•
Zachovávajte požadované vzdialenosti medzi zariadením a okolitými objektmi (napr. stenami), aby sa zabezpečilo
dostatočné vetranie.
Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar spôsobený vnútorným prehriatím.
Zariadenie inštalujte tak, aby sa zachovali uvádzané požadované vzdialenosti.
Vzhľad sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
Pri inštalácii zariadenia na stojan
O stálych obrázkoch
•
Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo škvrna. Ak výrobok nebudete dlhší čas
používať, nastavte úsporný režim alebo šetrič obrazovky.
•
Kvôli technologickým obmedzeniam výrobcu LCD panela sa môže obraz vytvorený týmto výrobkom zdať buď jasnejší, alebo
temnejší ako za normálnych podmienok. 1 ppm (častíc v milióne) pixel.
Počet subpixelov LCD panela podľa veľkosti: Počet subpixelov = Max. horizontálne rozlíšenie x max. vertikálne rozlíšenie x 3
(Príklad) Ak je maximálne rozlíšenie 1920 x 1080, počet subpixelov je 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.
1-2
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-3
Bezpečnostné opatrenia
Ikony používané pri bezpečnostných opatreniach
IKONA
NÁZOV
VÝZNAM
Upozornenie
Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok vážne poranenie
alebo dokonca smrť.
Upozornenie
Nedodržanie opatrení označených touto značkou môže mať za následok poranenie osôb
alebo poškodenie majetku.
Význam značiek
Nerobiť.
Musíte dodržať.
Nerozoberať.
Sieťová zástrčka musí byť odpojená od sieťovej zásuvky na stene.
Nedotýkať sa.
Musí sa uzemniť, aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom.
Súvisiace s elektrickou energiou
Nasledujúce obrázky sú pre vašu referenciu a môžu sa líšiť v závislosti od modelov a krajín.
Upozornenie
Nepoužívajte poškodený napájací kábel
alebo zástrčku, prípadne uvoľnenú sieťovú
zásuvku.
•
Nezapájajte viacero elektrických zariadení
do jednej sieťovej zásuvky.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Vyhnite sa pripájaniu alebo odpájaniu prívodu elektrickej energie mokrými rukami.
•
!
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom.
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar z dôvodu prehriatia
sieťovej zásuvky.
Sieťovú zástrčku pevne zasuňte.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
!
Uistite sa, že ste pripojili sieťový kábel k
uzemnenej sieťovej zásuvke (iba pre zariadenia izolačnej triedy 1).
Vyhnite sa nadmernému ohýbaniu alebo
skrúcaniu sieťového kábla a na kábel
neklaďte ťažké predmety.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
zranenie.
Sieťový kábel a výrobok držte mimo ohrievača.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar z dôvodu poškodeného
napájacieho kábla.
Ak sú kolíky sieťovej zástrčky alebo sieťovej
zásuvky na stene pokryté prachom, vyčistite
ich pomocou suchej tkaniny.
!
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
1-3
Upozornenie
Neodpájajte zástrčku napájania, zatiaľ čo sa
produkt používa.
•
V opačnom prípade to môže poškodiť
produkt z dôvodu zásahu elektrickým
prúdom.
!
•
Pri odpájaní zástrčky napájania zo sieťovej
zásuvky sa uistite, že ju budete držať za
zástrčku a nie za kábel.
!
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Uistite sa, že používate iba sieťový kábel
dodaný od našej spoločnosti. Okrem toho
nepoužívajte sieťový kábel z iného elektrického spotrebiča.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky na stene tak, aby ste na ňu mohli ľahko dosiahnuť.
!
•
Ak sa vyskytne problém s výrobkom,
musíte odpojiť sieťovú zástrčku, aby ste
úplne vypli prívod energie. Prívod
energie sa nedá úplne vypnúť len za
pomoci tlačidla napájania na výrobku.
Súvisiace s montážou
Upozornenie
Na produkt nedávajte horiace sviečky,
odpudzovač hmyzu alebo cigarety a produkt
neinštalujte v blízkosti kúrenia.
•
Produkt neinštalujte v ľahko dostupnej výške, kde k nemu budú mať dosah deti.
Produkt neinštalujte na zle vetranom
mieste, ako napríklad v poličke na knihy
alebo v skrinke.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.
Plastové vrecká použité na balenie výrobku
držte mimo dosahu detí.
•
!
!
1-3
•
Ak sa dieťa dotkne výrobku, výrobok
môže spadnúť, čo môže mať za
následok poranenie.
•
Keďže predná časť je ťažšia, položte
výrobok na rovný a stabilný povrch.
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
Ak si deti dajú plastové vrecká na hlavu,
mohli by sa udusiť.
Kvôli vetraniu zachovajte pri montáži vzdialenosť aspoň 10 cm od steny.
•
!
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.
Produkt neinštalujte na miesto, ktoré je
nestabilné alebo vystavené nadmerným vibráciám, ako napríklad nestabilná alebo šikmá polička.
•
Výrobok môže spadnúť a môže to mať
za následok poškodenie výrobku alebo
poranenie.
•
Ak výrobok použijete na mieste
vystavenom nadmerným vibráciám,
môže to mať za následok problémy s
výrobkom alebo požiar.
Produkt neinštalujte na mieste vystavenom
prachu, vlhkosti (sauna), olejom, dymu
alebo vode (dažďové kvapky) a neinštalujte
ho vo vozidle.
Produkt neinštalujte na mieste vystavenom
priamemu slnečnému svetlu a neinštalujte
ho v blízkosti zdroja tepla, ako napríklad krb
alebo kúrenie.
•
•
Môže to mať za následok úraz
elektrickým prúdom alebo požiar.
Môže to skrátiť životnosť výrobku alebo
spôsobiť požiar.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Upozornenie
Počas prenášania nenechajte výrobok
spadnúť.
Neumiestňujte výrobok čelnou stranou smerom na podlahu.
•
•
!
Môže to mať za následok problémy s
výrobkom alebo zranenie.
Keď montujete výrobok na konzolu alebo na
policu, uistite sa, že predná strana výrobku
nevyčnieva z konzoly alebo z police.
SAMSUNG
!
•
Inak môže dôjsť k pádu výrobku,
následkom čoho môže byť zlyhanie
alebo zranenie.
•
Uistite sa, že použijete skrinku alebo
policu, ktorá je vhodná pre veľkosť
produktu.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu panelu.
Keď výrobok kladiete, manipulujte s ním
opatrne.
•
!
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom alebo zranenie.
Ak sa výrobok nachádza na mieste, kde sa
značne líšia prevádzkové podmienky, môže
kvôli okolitému prostrediu dôjsť k vážnemu
problému s kvalitou. V takomto prípade
namontujte výrobok až potom, ako sa o
záležitosti poradíte s jedným z našich servisných technikov.
•
Miesta vystavené mikroskopickému
prachu, chemikáliám, príliš vysokým
alebo príliš nízkym teplotám, vysokej
vlhkosti, ako sú napríklad letiská alebo
stanice, kde sa výrobok sústavne dlhý
čas používa atď.
Súvisiace s čistením
Ak budete používať čistiace prostriedky obsahujúce veľké množstvo alkoholu, rozpúšťadiel alebo iných silných
chemikálií, môže to mať za následok stratu farieb alebo praskanie vonkajšej strany výrobku alebo olupovanie
panelu. Uistite sa, že používate iba odporúčané čistiace prostriedky.
V servisnom stredisku si môžete zakúpiť odporúčaný čistiaci prostriedok.
!
Pred čistením výrobku odpojte sieťový
kábel.
Keď čistíte výrobok, nestriekajte vodu
priamo na diely výrobku.
•
•
Uistite sa, že sa voda nedostala do
vnútra výrobku.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
problém s produktom.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
1-3
Upozornenie
Nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na
produkt.
•
Mohlo by to mať za následok stratu
farieb alebo praskanie vonkajšej strany
výrobku alebo olupovanie panelu.
Pri čistení výrobku odpojte sieťový kábel a
výrobok jemne vyčistite mäkkou, suchou
tkaninou.
!
•
!
Keďže vonkajšia strana výrobku sa môže
ľahko poškriabať, uistite sa, že používate
správnu tkaninu na čistenie. Čistiacu tkaninu používajte s malým množstvom vody.
Avšak ak sa tkanina znečistí cudzími časticami, môže poškriabať vonkajší povrch.
Preto pred použitím otraste z tkaniny všetky
cudzie častice.
Používajte mäkkú tkaninu navlhčenú v „čistiacom prostriedku určenom výlučne na
monitory“ a utrite ňou výrobok.
•
!
Ak nemáte k dispozícii čistiaci
prostriedok určený výlučne na monitory,
zrieďte pred čistením výrobku čistiaci
prostriedok s vodou v pomere 1:10.
Pri čistení produktu nepoužívajte
chemikálie, ako napríklad vosk, benzén,
alkohol, riedidlo, odpudzovač hmyzu,
vonné prostriedky, mazadlá alebo
čistiaci prostriedok.
Môže to mať za následok deformácie
vonkajšej strany alebo odstránenie
potlače.
Súvisiace s používaním
Upozornenie
Keďže výrobkom prechádza vysoké napätie, výrobok sami nikdy nerozoberajte,
neopravujte, ani neupravujte.
•
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
Keď čistíte výrobok, nestriekajte vodu
priamo na diely výrobku.
•
1-3
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
problém s produktom.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
V opačnom prípade to môže spôsobiť
pád produktu, čo môže zapríčiniť
zranenie alebo smrť.
Na hornú stranu produktu nedávajte
objekty, ako napríklad hračky alebo koláčiky.
Ak príde búrka, odpojte sieťový kábel a za
žiadnych okolností sa nedotýkajte kábla
antény, pretože je to veľmi nebezpečné.
!
•
Nedovoľte deťom, aby sa vešali alebo liezli
na produkt.
V prípade, že vám výrobok spadne alebo ak
sa pokazí skrinka, vypnite napájanie a
odpojte sieťový kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
•
Uistite sa, že sa voda nedostala do
vnútra výrobku.
Ak výrobok potrebuje opravu, obráťte sa
na servisné stredisko.
Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený
zápach alebo dym, ihneď odpojte sieťový
kábel a obráťte sa na servisné stredisko.
!
•
!
Ak sa dieťa zavesí na výrobok, aby
uchopilo predmet, predmet alebo
výrobok môžu spadnúť a môže to mať
za následok zranenie alebo dokonca až
smrť.
Nehádžte objekty ponad produkt, prípadne
do produktu nebúchajte.
•
!
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
Produkt nepremiestňujte tak, že budete
ťahať za sieťový kábel alebo kábel antény.
•
V opačnom prípade to môže z dôvodu
poškodenia kábla spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, požiar alebo
problém s produktom.
V prípade, že dôjde k úniku plynu, nedotýkajte sa výrobku alebo sieťovej zástrčky a
okamžite vyvetrajte.
!
GAS
Nezdvíhajte alebo nepremiestňujte produkt
tak, že ho budete držať len za napájací kábel alebo signálový kábel.
•
V opačnom prípade to môže z dôvodu
poškodenia kábla spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, požiar alebo
problém s produktom.
Iskra môže spôsobiť výbuch alebo
požiar.
•
Počas búrky s hrmením alebo blýskaním
sa nedotýkajte sieťového kábla a ani
kábla antény.
V blízkosti produktu nepoužívajte alebo
nedávajte horľavé spreje alebo objekty.
•
!
Dávajte pozor, aby ste nezablokovali vetráky obrusom alebo záclonou.
•
•
100
V opačnom prípade to môže spôsobiť
požiar z dôvodu vnútorného prehriatia.
Môže to mať za následok výbuch alebo
požiar.
Do produktu (vetracích prieduchov, otvorov
atď.) nevkladajte kovové objekty, ako napríklad paličky, mince alebo sponky do vlasov, prípadne horľavé objekty.
•
Ak sa do výrobku dostane voda alebo
cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte
sieťový kábel a obráťte sa na servisné
stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom, zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
Nad produkt nedávajte nádobu s tekutinou,
ako napríklad vázu, črepník, nápoje, kozmetiku alebo liečivá, prípadne kovové
objekty.
•
Ak sa do výrobku dostane voda alebo
cudzia látka, vypnite napájanie, odpojte
sieťový kábel a obráťte sa na servisné
stredisko.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom, zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
Upozornenie
Po dlhom zobrazení statickej snímky sa na
obrazovke môže vytvoriť stály obraz alebo
škvrna.
!
•
Ak výrobok nebudete dlhší čas
používať, nastavte úsporný režim alebo
nastavte šetrič obrazovky na režim
pohyblivého obrazu.
Nastavte správne rozlíšenie a frekvenciu
pre výrobok.
•
!
V opačnom prípade to môže spôsobiť
namáhanie zraku.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
-_!
Keď výrobok nebudete dlhší čas používať,
napríklad keď odídete z domu, odpojte sieťový kábel zo zásuvky na stene.
•
Inak môže dôjsť k nahromadeniu
prachu, výsledkom čoho môže byť
požiar spôsobený prehriatím alebo
skratom alebo zásah elektrickým
prúdom.
Produkt nedávajte spodnou stranou nahor
alebo pri jeho premiestňovaní nedržte len
stojan.
•
Môže to spôsobiť pád výrobku, v
dôsledku čoho sa výrobok môže
poškodiť alebo sa môžete zraniť.
1-3
Adaptér nedávajte na iný adaptér.
•
Sieťový adaptér uchovajte z dosahu akéhokoľvek iného zdroja tepla.
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
•
Pred použitím adaptéra z neho odstráňte
vinylový kryt.
•
Sieťový adaptér vždy uchovajte na dobre
vetranom mieste.
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
!
Dávajte pozor, aby sa adaptér nedostal do
kontaktu s vodou a aby sa nenamočil.
•
Môže to spôsobiť zlyhanie, zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
Nepoužívajte adaptér pri vode alebo
vonku, a to obzvlášť vtedy, keď prší
alebo sneží. Dávajte pozor, aby sa
adaptér nenamočil, zatiaľ čo čistíte
podlahu vodou.
Sústavné sledovanie výrobku z príliš blízkej
vzdialenosti môže poškodiť zrak.
!
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovač,
ani varič.
•
V opačnom prípade to môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom alebo
požiar.
V opačnom prípade to môže mať za
následok požiar.
!
Je dôležité, aby si váš zrak trochu odpočinul
(5 minút každú hodinu), keď pozeráte na
obrazovku produktu počas dlhšieho časového obdobia.
•
Keďže panel displeja je po dlhom používaní
horúci, výrobku sa nedotýkajte.
Toto zmierni namáhanie očí.
Malé príslušenstvo držte mimo dosahu detí.
!
Pri nastavovaní uhla výrobku alebo výšky
stojanu si dávajte pozor.
•
Ak si zachytíte ruku alebo prst, môžete
sa zraniť.
•
Ak výrobok nadmerne nahnete, výrobok
môže spadnúť, dôsledkom čoho môže
byť zranenie.
!
Nad produkt nedávajte ťažký objekt.
•
V opačnom prípade to môže spôsobiť
problém s produktom alebo zranenie.
Uchovávanie správneho držania tela pri používaní tohto výrobku
Keď používate tento výrobok, uchovávajte správne držanie tela.
1-3
•
Vystrite si chrbát.
•
Udržujte vzdialenosť očí od obrazovky 45 až 50 cm. Pozerajte sa na obrazovku zhora,
tvárou na prednú stranu obrazovky.
•
Keď používate tento výrobok, uchovávajte správne držanie tela.
•
Uhol výrobku nastavte tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
•
Lakte držte v pravom uhle a ramená v rovine so zadnou stranou rúk.
•
Lakte držte v pravom uhle.
•
Päty položte rovno na zem, zatiaľ čo kolená budú zvierať uhol 90 stupňov alebo vyšší a
udržujte polohu ramena tak, že rameno bude pod srdcom.
Dôležité bezpečnostné upozornenia
2
Montáž výrobku
2-1
Obsah balenia
•
Rozbaľte výrobok a skontrolujte, či boli pribalené všetky nasledujúce veci.
•
Odložte obalovú škatuľu pre prípad, že budete musieť presúvať výrobok na väčšie vzdialenosti.
P
monitorom
OBSAH
Montážna príručka
Záručný list k výrobku
Používateľská príručka
Kábel typu DVI do D-SUB
Stojan
Napájací kábel
(nie je všade dostupná)
Adaptér jednosmerného prúdu
Čistiaca handrička
VOLITEĽNÉ DIELY
Kábel HDMI
Kábel HDMI do DVI
DVI kábel
Tkanina na čistenie sa dodáva iba pri čiernych modeloch s vysokým leskom.
Montáž výrobku
2-1
2-2
Montáž stojana
Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
Na stôl položte mäkkú tkaninu, aby ste chránili výrobok a výrobok položte na stôl tak, že
predná strana výrobku bude smerovať nadol.
1
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO
OUT
HDMI IN
Hlavnú časť tela výrobku uchopte rukou tak, ako je to zobrazené na obrázku.
2
DVI IN
DC 12V
HDMI IN
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO
OUT
Zatlačte zložený stojan do hlavnej časti tela v smere šípky tak, ako je to zobrazené na
obrázku.
Úplne otočte pripájacou skrutkou na spodnej strane stojanu tak, aby sa úplne upevnila.
3
Po upevnení stojana pretočte monitor tak, ako je zobrazené na obrázku.
4
P
2-2
Montáž výrobku
- Upozornenie
Predchádzajte zdvíhaniu produktu tak, že ho budete držať len za stojan.
HDMI IN
AUDIO OUT
DC 12V
DIGITAL
AUDIO
OUT
DVI IN
Rozobratie predstavuje opačné poradie montáže.
Montáž výrobku
2-2
2-3
Prepojenie s počítačom
Pripájacia časť sa môžu odlišovať v závislosti od modelu výrobku.
1. Pripojte výrobok k počítaču v závislosti od video výstupu podporovaného počítačom.
•
Ak grafická karta umožňuje D-Sub (Analog) output
•
Pripojte [DVI IN] port výrobku k portu D-Sub počítača pomocou kábla DVI to D-Sub.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO
OUT
HDMI IN
DVI IN
•
Keď grafická karta poskytuje výstup DVI(Digital)
•
Prepojte port [HDMI IN] produktu k portu DVI na počítači pomocou kábla HDMI do DVI.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO
OUT
HDMI IN
HDMI IN
Zmeňte režim tak, že vyberiete položky [MENU] → [SETUP&RESET] → [PC/AV Mode] → [PC].
•
Pripojte [DVI IN] port výrobku k portu DVI počítača pomocou kábla DVI.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
DVI IN
•
2-3
Keď grafická karta poskytuje výstup HDMI
Montáž výrobku
•
Prepojte port [HDMI IN] produktu k portu [HDMI] na počítači pomocou kábla HDMI.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
HDMI IN
2. Pripojte jeden koniec napájacieho kábla do adaptéra jednosmerného prúdu a zapojte druhý koniec do príslušnej 220 V alebo
110 V sieťovej zásuvky.
(Vstupné napätie sa automaticky prepína.)
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
POWER
•
Keď je výrobok pripojený k počítaču, môžete výrobok zapnúť a používať ho.
•
Keď sú súčasne pripojené káble HDMI a DVI (<Analógový, Digitálny>), môžete vybrať vstupný signál <Analógový,
Digitálny, HDMI> tak, že stlačíte tlačidlo
.
Montáž výrobku
2-3
2-4
Pripojenie AV zariadení
1. Prepojte výstupný port HDMI vášho digitálneho výstupného zariadenia s portom [HDMI IN] produktu pomocou kábla HDMI.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
HDMI IN
2. Prepojte výstupný port DVI vášho digitálneho výstupného zariadenia s portom [HDMI IN] produktu pomocou kábla HDMI do
DVI.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
HDMI IN
3. K portu [AUDIO OUT] produktu pripojte reproduktor.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
AUDIO OUT
Tento produkt nevydá žiadny zvuk, keď je pripojený len kábel HDMI bez pripojeného reproduktora.
Keď dokončíte všetky pripojenia, môžete zapnúť a používať produkt a DVD prehrávač (alebo digitálne výstupné
zariadenie).
Stlačte tlačidlo
2-4
a ako vstupný signál vyberte <HDMI>.
Montáž výrobku
2-5
Pripojenie k zosilňovaču
1. Pripojte konektor [DIGITAL AUDIO OUT] vášho monitora k optickému vstupu vášho zosilňovača pomocou optického kábla.
DVI IN
DC 12V
AUDIO OUT
HDMI IN
DIGITAL
AUDIO
OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
•
Ak z monitora nevychádza žiadny zvuk, musíte použiť zosilňovač.
•
Informácie o spôsobe pripojenia reproduktora a zosilňovača nájdete v príslušných používateľských príručkách, ktoré
vám poskytli ich výrobcovia.
Montáž výrobku
2-5
2-6
Uzamknutie Kensington
Zámok Kensington Lock je zariadenie na ochranu proti krádeži, ktoré používateľom umožňuje uzamknúť výrobok tak, že ho môžu
bezpečne používať na verejných priestranstvách. Keďže tvar a používanie uzamykacieho zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od
modelu a od výrobcu, pozrite si ďalšie informácie v príručke pre používateľa dodávanej spolu s uzamykacím zariadením. Musíte
si zakúpiť ďalšie uzamykacie zariadenie.
Uzamykanie výrobku
1. Vložte uzamykaciu súčasť uzamykacieho zariadenia do otvoru v zámku Kensington Lock výrobku (
uzamykania (
) a otočte ho v smere
).
2. Pripojte kábel zámku Kensington.
3. Pripevnite kábel zámku Kensington Lock k stolu alebo k ťažkému predmetu.
Uzamykacie zariadenie si môžete zakúpiť v obchode s elektronikou, internetovom obchode alebo v našom servisnom
stredisku.
2-6
Montáž výrobku
3
Používanie výrobku
3-1
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Ak výrobok po zakúpení zapnete, na obrazovke sa objaví správa týkajúca sa nastavenia optimálneho rozlíšenia.
Vyberte jazyk a optimálne rozlíšenie.
▲/▼: Pomocou týchto tlačidiel môžete vybrať jazyk.
: Ak stlačíte toto tlačidlo, správa zmizne.
•
Ak rozlíšenie nenastavíte na optimálne rozlíšenie, správa sa objaví až 3 krát.
•
Nastavenie rozlíšenia na optimálne rozlíšenie
•
Keď je počítač vypnutý, pripojte výrobok k počítaču a zapnite napájanie.
•
Na pracovnej ploche kliknite pravým tlačidlom a z roletovej ponuky vyberte položku „Vlastnosti“.
•
Na karte „Nastavenia“ nastavte rozlíšenie na optimálne rozlíšenie.
•
Vyššie uvedené kroky sa môžu odlišovať, a to v závislosti od operačného systému Windows.
Používanie výrobku
3-1
3-2
Tabuľka režimu štandardného signálu
•
LCD monitor má na rozdiel od CDT monitora jedno optimálne rozlíšenie pre najlepšiu vizuálnu kvalitu v závislosti od
veľkosti obrazovky, kvôli inherentným charakteristickým vlastnostiam panelu.
•
Preto sa vizuálna kvalita zníži, ak nenastavíte pre rozmer panelu optimálne rozlíšenie. Je to odporúčané nastavenie
rozlíšenia pre optimálne rozlíšenie výrobku.
Ak je signál z počítača jedným z nasledujúcich režimov štandardného signálu, obrazovka sa nastaví automaticky. Avšak, ak
signál z počítača nie je jedným z nasledujúcich režimov signálu, môže sa zobraziť prázdna obrazovka alebo sa môžu zapnúť len
LED diódy napájania. Preto ho nakonfigurujte nasledovne, za pomoci príručky pre používateľa grafickej karty.
REŽIM
ZOBRAZENIA
HORIZONTÁLNA
FREKVENCIA (KHZ)
VERTIKÁLNA
FREKVENCIA (HZ)
VZORKOVANIE
(MHZ)
SYNCHRONIZAČNÁ
POLARITA (H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horizontálna frekvencia
Čas, po ktorý trvalo snímanie jedného pásmo z najkrajnejšej ľavej polohy do najkrajnejšej pravej polohy na obrazovke sa nazýva
horizontálny cyklus a ekvivalent horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa vyjadruje v
kHz.
Vertikálna frekvencia
Panel musí zobrazovať rovnaký obraz na obrazovke každú desatinu sekundy, aby ľudia mohli sledovať obraz. Táto frekvencia sa
nazýva vertikálna frekvencia. Vertikálna frekvencia sa vyjadruje v Hz.
3-2
Používanie výrobku
3-3
Inštalácia ovládača zariadenia
Ak inštalujete ovládač zariadenia, môžete pre výrobok nastaviť príslušné rozlíšenie a frekvenciu. Ovládač zariadenia je
súčasťou disku CD-ROM, ktorý sa dodáva spolu s výrobkom. Ak je dodaný súbor ovládača poškodený, navštívte servisné
stredisko alebo webovú stránku spoločnosti Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) a stiahnite si ovládač.
1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné CD ovládača.
2. Kliknite na položku „Ovládač pre systém Windows“.
3. Dokončite zostávajúce kroky inštalácie podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
4. Zo zoznamu modelov vyberte model vášho výrobku.
5. Skontrolujte, či sa v nastaveniach Ovládacieho panela zobrazuje správne rozlíšenie a obnovovací kmitočet obrazovky. Viac
informácií si pozrite v dokumente o operačnom systéme Windows.
Používanie výrobku
3-3
3-4
Tlačidlá na obsluhu výrobku
Tlačidlá na obsluhu výrobku
P
P
Tlačidlo napájania na tomto monitore je citlivé. Stláčajte ho jemne.
IKONA
OPIS
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte Zobrazenie na obrazovke (OSD).
Toto tlačidlo sa tiež používa na opustenie OSD alebo na návrat na vyššiu úroveň ponuky
OSD.
* Zámok nastavenia OSD
Táto funkcia uzamyká OSD, aby sa zachovali aktuálne nastavenia alebo aby sa inej osobe
zabránilo robiť zmeny v nastaveniach.
Zapnúť: Ak stlačíte a podržíte tlačidlo
OSD sa zapne.
na 5 sekúnd, funkcia Zámok nastavenia
Vypnutý: Ak znovu stlačíte a podržíte tlačidlo
venia OSD sa vypne.
na 5 sekúnd, funkcia Zámok nasta-
Dokonca aj keď je funkcia Zámok nastavenia OSD zapnutá, používatelia môžu
nastaviť jas a kontrast a môžu nastaviť funkciu nastavenia priradenú [ ].
▲/▼
Použite tieto tlačidlá na navigovanie cez ponuku alebo na nastavenie hodnoty v OSD.
Používatelia môžu nastaviť Customized Key na jednu z nasledujúcich funkcií. Ak používateľ
po nastavení stlačí prispôsobené tlačidlo [ ], vykoná sa nakonfigurovaná funkcia.
•
<PC> : <MagicBright> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
•
<AV> : <Picture Mode> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
•
Funkciu Customized Key môžete nastaviť výberom <SETUP&RESET>-><
Customized Key> v OSD.
•
Aby ste vybrali vami požadovaný režim, stlačte tlačidlo <Customized Key> [
tlačidlo [ ].
]a
Toto tlačidlo použite na nastavenie jasu displeja.
Ak sa vstupný zdroj pripojí prostredníctvom HDMI, dá sa kontrolovať zvuk.
3-4
Používanie výrobku
IKONA
OPIS
Toto tlačidlo použite na výber funkcie.
Ak stlačíte tlačidlo [
], keď tam nie je žiadne OSD, prepne sa vstupný signál (Analog/
Digital). Keď prepnete vstupný signál stlačením tlačidla [
] alebo keď zapnete výrobok,
v ľavej hornej časti obrazovky sa objaví správa zobrazujúca vybraný vstupný signál.)
AUTO
Stlačte tlačidlo [AUTO] pre automatickú úpravu nastavení obrazovky.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
Ak sa zmenia nastavenia rozlíšenia v položke Vlastnosti zobrazenia, vykoná sa funkcia
AUTO adjustment .
Senzor jasu
Tento snímač znižuje únavu očí tak, že automaticky nastaví jas displeja podľa okolitého prostredia.
Obráťte sa na funkciu <MagicLux> v ponuke OSD.
Stlačením tohto tlačidla produkt zapnete alebo vypnete.
Diódy LED napájania
Táto dióda LED je zapnutá, ak výrobok pracuje normálne.
Ďalšie informácie o funkcii úspory energie nájdete pod funkcia úspory energie v časti
Ďalšie informácie. Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, odporúčame vám odpojiť
sieťový kábel, aby sa minimalizovala spotreba energie.
Používanie výrobku
3-4
3-5
Používanie ponuky Nastavenie obrazovky (OSD: Zobrazenie na obrazovke)
Ponuka Nastavenie obrazovky (OSD: Zobrazenie na obrazovke) Štruktúra
HLAVNÉ PONUKY
PODPONUKY
Brightness
Contrast
Sharpness
MagicBright
Picture Mode
MagicAngle
Coarse
Fine
Response Time
HDMI Black Level
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
Color Effect
Gamma
SIZE & POSITION
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
SETUP&RESET
Reset
Language
MagicLux
MagicReturn
MagicEco
Customized Key
Off Timer On/Off
Off Timer
Setting
Auto Source
PC/AV Mode
Display Time
Menu Transparency
PICTURE
COLOR
INFORMATION
PICTURE
<PC signály>
PONUKA
Brightness
Contrast
3-5
<AV signály>
OPIS
Ovláda jas obrazovky.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic
Contrast>.
•
Podporuje sa len vtedy, keď je položka <MagicEco> nastavená na možnosť <Power Saving
off >.
•
Podporuje sa, keď sa funkcia <MagicLux> nastaví na možnosť <Sensor OFF>.
Ovláda kontrast obrazu zobrazovaného na obrazovke.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic
Contrast> alebo <Cinema>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full>
alebo režim <Intelligent>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <Color Effect>.
Používanie výrobku
PONUKA
Sharpness
MagicBright
Picture Mode
OPIS
Ovláda jas detailov obrazov zobrazovaných na obrazovke.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic
Contrast> alebo <Cinema>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full>
alebo režim <Intelligent>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <Color Effect>.
Ponúka predvolené nastavenia obrazu pre rozličné používateľské prostredia, ako je úprava dokumentu, surfovanie po internete, hranie hier, sledovanie športov alebo filmov atď.
•
<Custom>
Ak predvolené režimy obrazu nepostačujú, používatelia môžu priamo pomocou tohto režimu
nakonfigurovať <Brightness> a <Contrast>.
•
<Standard>
Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•
<Game>
Tento režim ponúka nastavenie obrazu vhodné na hranie hier obsahujúcich množstvo grafiky a
ktoré vyžadujú rýchly obnovovací kmitočet obrazovky.
•
<Cinema>
Tento režim ponúka nastavenie jasu a ostrosti podobné ako pri TV pre najlepšie zábavné
prostredie (film, DVD atď.).
•
<Dynamic Contrast>
Automaticky ovláda kontrast obrazu tak, že svetlé a tmavé obrazy sú celkovo vyvážené.
•
Podporuje sa vtedy, keď je položka <MagicAngle> nastavená na možnosť <Off> a položka
<MagicEco> je nastavená na možnosť <Power Saving off>.
•
Podporuje sa, keď sa funkcia <MagicLux> nastaví na možnosť <Sensor OFF>.
Monitor má od výroby nastavené štyri automatické nastavenia obrazu (<Dynamic>, <Standard>,
<Movie> and <Custom>). Môžete aktivovať nastavenie <Dynamic>, <Standard>, <Movie> alebo
<Custom>. Ak zvolíte nastavenie “Custom”, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•
<Dynamic>
Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•
<Standard>
Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•
<Movie>
Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•
<Custom>
Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
•
Používanie výrobku
Podmienky aktivácie <Picture Mode>
•
Keď pripájate k digitálnemu výstupnému zariadeniu prostredníctvom kábla DVI/HDMI
•
Keď je rozlíšenie signálu 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p
•
Keď je položka <PC/AV Mode> nastavená na možnosť <AV>
•
Podporuje sa, keď sa funkcia <MagicLux> nastaví na možnosť <Sensor OFF>.
•
Podporuje sa vtedy, keď je položka <MagicAngle> nastavená na možnosť <Off> a položka
<MagicEco> je nastavená na možnosť <Power Saving off>.
3-5
PONUKA
MagicAngle
OPIS
Táto funkcia umožňuje sledovať obraz v optimálnej kvalite v závislosti od pozície sledovania.
Keď pozeráte na obrazovku pod uhlom zdola, zhora alebo z bočnej strany monitora, môžete nastavením príslušného režimu pre každú polohu dosiahnuť podobnú kvalitu obrazu, ako pri pozeraní na
obrazovku priamo spredu.
Nastavte na možnosť <Off>, keď pozeráte priamo spred obrazovky.
Coarse
•
<Off>
- Vyberte pri sledovaní spredu.
•
<Lean Back Mode1>
- Vyberte pri sledovaní mierne zospodu.
•
<Lean Back Mode2>
- Vyberte pri sledovaní zospodu.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
•
<Custom> -Keď sa vyberie možnosť <Custom>, predvolene sa použijú nastavenia pre možnosť
<Lean Back Mode 1>. Používatelia môžu podľa potreby nastaviť vhodnú kvalitu obrazu.
- Vyberte pri sledovaní zhora.
- Vyberte pri sledovaní zľava alebo sprava.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic
Contrast> alebo <Cinema>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <MagicColor> alebo <Color Effect>.
Odstraňuje vertikálne čiary šumu (konfigurácia siete) z obrazovky.
Umiestnenie obrazovky sa po nastavení môže zmeniť. V tomto prípade pohnite obrazovkou tak, že
sa obrazovka zobrazí v strede zobrazovacieho panela s pomocou ponuky <H-Position>.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
Fine
Odstraňuje horizontálne čiary šumu (konfigurácia siete) z obrazovky.
Ak sa šum nedá úplne odstrániť pomocou funkcie <Fine>, upravte položku <Coarse> a potom znovu
použite funkciu <Fine>.
Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
3-5
Používanie výrobku
PONUKA
Response Time
OPIS
Zrýchľuje čas odozvy LCD panela oproti pôvodnému času odozvy tak, že pohyblivý obraz sa zdá byť
ostrejší a prirodzenejší.
•
<Normal>
•
<Faster>
•
<Fastest>
Keď nepozeráte film, odporúča sa nastaviť možnosť Normal alebo Faster.
HDMI Black Level
Ak je k vášmu TV prostredníctvom <HDMI> pripojené DVD alebo set-top-box, môže v závislosti od
pripojeného externého zariadenia dôjsť k zníženiu kvality obrazu, ako napríklad zvýšenie úrovne čiernej, nízky kontrast alebo strata farieb a pod. V takomto prípade upravte kvalitu obrazu TV konfiguráciou <HDMI Black Level>.
•
<Normal>
•
<Low>
Nastavenia <HDMI Black Level> sa dajú zapnúť len vtedy, keď sa vstupný zdroj pripojí
prostredníctvom HDMI a vstupný signál je <HDMI RGB444>.
COLOR
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic Contrast> alebo <Cinema>.
Používanie výrobku
3-5
PONUKA
MagicColor
Red
Green
Blue
Color Tone
3-5
OPIS
Zobrazuje prirodzené farby jasnejšie bez zmeny kvality obrazu pomocou vlastnej technológie na
zlepšenie kvality obrazu vyvinutej spoločnosťou Samsung Electronics.
•
<Off> - Vypína funkciu MagicColor.
•
<Demo> - Môžete porovnať snímky spracované funkciou MagicColor s pôvodnými snímkami.
•
<Full> - Poskytuje jasnejší obraz vrátane oblastí korešpondujúcich s farbou pokožky.
•
<Intelligent> - Zlepšuje farebnosť snímok, s výnimkou oblastí korešpondujúcich s farbou pokožky.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <MagicAngle>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <Color Effect>.
Môžete upraviť hodnotu červenej farby snímok podľa vašich predstáv.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full>
alebo režim <Intelligent>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <Color Effect>.
Môžete upraviť hodnotu zelenej farby snímok podľa vašich predstáv.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full>
alebo režim <Intelligent>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <Color Effect>.
Môžete upraviť hodnotu modrej farby snímok podľa vašich predstáv.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full>
alebo režim <Intelligent>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <Color Effect>.
Teplotu farieb môžete nastaviť podľa svojich preferencií.
•
<Cool> - Nastaví teplotu farieb obrazovky na chladnejšiu farbu.
•
<Normal> - Nastaví teplotu farieb obrazovky na bežnú teplotu farieb.
•
<Warm> - Nastaví teplotu farieb obrazovky na teplejšiu farbu.
•
<Custom> - Vyberte túto ponuku, aby ste manuálne nastavili teplotu farieb.
Ak nemáte radi predvolené teploty farieb, manuálne môžete upraviť farby funkcie <Color Effect>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full>
alebo režim <Intelligent>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <MagicAngle>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <Color Effect>.
Používanie výrobku
PONUKA
Color Effect
OPIS
Môžete zmeniť celkovú atmosféru tak, že zmeníte farby obrazov.
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicColor> nastavená na režim <Full> alebo režim
<Intelligent>.
Gamma
•
<Off> - Vypína funkciu Color effect.
•
<Grayscale> - Zobrazuje snímky čiernobielo.
•
<Green> - Zobrazuje snímky v zelenej monochromatickej farbe.
•
<Aqua> - Zobrazuje snímky v akvamarínovej monochromatickej farbe.
•
<Sepia> - Zobrazuje snímky v sépiovej monochromatickej farbe.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <MagicAngle>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <MagicColor>.
Pomocou tejto ponuky môžete meniť intenzitu farieb stredného jasu.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
Táto ponuka nie je dostupná, keď je nastavená funkcia <MagicAngle>.
SIZE & POSITION
PONUKA
H-Position
V-Position
Používanie výrobku
OPIS
Presúva polohu zobrazovanej oblasti na obrazovke horizontálne.
•
Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
•
<H-Position> sa aktivuje, zatiaľ čo je vstupom digitálny alebo HDMI signál, keď je položka
<PC/AV Mode> nastavená na možnosť <AV> a veľkosť obrazu je nastavená na možnosť
<Screen Fit>.
Presúva polohu zobrazovanej oblasti na obrazovke vertikálne.
•
Táto funkcia je dostupná iba v režime Analog.
•
<V-Position> sa aktivuje, zatiaľ čo je vstupom digitálny alebo HDMI signál, keď je položka
<PC/AV Mode> nastavená na možnosť <AV> a veľkosť obrazu je nastavená na možnosť
<Screen Fit>.
3-5
PONUKA
Image Size
OPIS
Analógové signály
•
<Auto> - Obraz sa zobrazuje s pomerom strán vstupného signálu.
•
<Wide> - Obraz sa zobrazuje na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného signálu.
•
Signál, ktorý nie je v tabuľke štandardného režimu, nie je podporovaný.
•
Ak je rozlíšenie nastavené na optimálne rozlíšenie, pomer strán sa nezmení, či už je
položka <Image Size> nastavená na možnosť <Auto> alebo <Wide>.
signálom Digital / HDMI
•
<4 : 3> - Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3.
•
<16 : 9> - Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•
<Screen Fit> - Ak je v režime vstupu HDMI vstupom signál 480P, 576P , 720P, 1080i alebo
1080P, obraz sa zobrazí v danom stave bez orezania.
•
Podmienky aktivácie <Image Size>
•
Keď pripájate k digitálnemu výstupnému zariadeniu prostredníctvom kábla DVI/HDMI
•
Keď je rozlíšenie signálu 480p, 576p , 720p, 1080i, 1080p
•
Keď je položka <PC/AV Mode> nastavená na možnosť <AV>
Menu H-Position
Môžete upraviť horizontálnu polohu OSD.
Menu V-Position
Môžete upraviť vertikálnu polohu OSD.
SETUP&RESET
PONUKA
Reset
OPIS
Túto funkciu použite na obnovenie vizuálnej kvality a nastavení farieb na výrobné nastavenia.
•
Language
<No> - <Yes>
Vyberte jazyk pre OSD.
Vybraný jazyk sa aplikuje iba na OSD výrobku. Toto nastavenie nemá vplyv na ostatné funkcie
počítača.
3-5
Používanie výrobku
PONUKA
MagicLux
OPIS
Automaticky zaznamená intenzitu svetla v okolí, aby sa mohol príslušne upraviť jas obrazovky.
•
MagicReturn
MagicEco
Customized Key
Off Timer On/Off
•
Ak sa <MagicBright> nastaví do režimu <Dynamic Contrast>, funkcia <MagicLux> sa
vypne.
•
Ak sa <MagicEco> nastaví do režimu <Power Saving Off>, funkcia <MagicLux> sa zapne.
•
Ak intenzita okolitého svetla dosahuje 400 luxov alebo viac, jas obrazovky sa nastaví na
maximum.
Funguje len pri operačnom systéme Windows 7 a odporúča sa pri používaní viacerých monitorov.
•
<Off> - Keď sa vyberie možnosť <Off>, funkcia <MagicReturn> sa vypne.
•
<On> - Keď sa vyberie možnosť <On>, funkcia <MagicReturn> sa vypne.
•
Táto funkcia nepodporuje analógový režim.
•
Táto funkcia je dostupná len pre digitálny signál pri duálnom modeli.
•
Táto funkcia nie je dostupná v systéme Windows2000/XP/Vista. Odporúča sa vybrať
možnosť <Off>.
•
Keď sa zobrazí OSD <Check Signal Cable>, používateľ môže stláčať tlačidlo Down po dobu
5 sekúnd a následne sa funkcia <MagicReturn> automaticky nastaví na možnosť Off.
•
Funkcia<MagicReturn>nemusí správne fungovať s grafickými kartami, ktoré nie sú plne v
súlade so špecifikáciami DVI.Ak je to váš prípad, kontaktujte príslušného výrobcu grafickej
karty, prípadne nastavte funkciu<MagicReturn>na možnosť <Off>.
Táto funkcia poskytuje používateľovi režim nízkeho napájania, ktorý sa uskutočňuje znížením príkonu zobrazovacieho panelu.
•
<100%> - Keď sa vyberie <100%>, spotreba napájania je 100% z predvoleného nastavenia.
•
<75%> - Keď sa vyberie <75%>, spotreba napájania je 75% z predvoleného nastavenia.
•
<50%> - Keď sa vyberie <50%>, spotreba napájania je 50% z predvoleného nastavenia.
•
<Power Saving Off> - Keď sa vyberie možnosť <Power Saving Off>, funkcia sa vypne.
•
Podporuje sa, keď sa funkcia <MagicLux> nastaví na možnosť <Sensor OFF>.
•
Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka <MagicBright> nastavená na režim <Dynamic
Contrast>.
Funkciu prispôsobeného tlačidla môžete nastaviť na jednu z nasledujúcich.
•
<PC> : <MagicBright> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
•
<AV> : <Picture Mode> - <MagicLux> - <MagicAngle> - <MagicEco> - <Image Size>
Off Timer (Vypnutie časovača) môžete zapnúť alebo vypnúť.
•
Off Timer Setting
<Sensor Off> - <Sensitivity-Low> - <Sensitivity-Middle> - <Sensitivity-High>
<Off> - <On>
Automaticky vypína napájanie, keď sa dosiahne nakonfigurovaný čas.
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď sa vyberie možnosť <On> pri položke <Off Timer On/
Off>.
Auto Source
PC/AV Mode
•
<Auto> - Monitor automaticky vyberá vstupný signál.
•
<Manual> - Používatelia musia vstupný signál vybrať manuálne.
Pri pripojení k PC nastavte na PC.
Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na AV.
Táto funkcia nepodporuje analógový režim.
Používanie výrobku
3-5
PONUKA
Display Time
OPIS
OSD automaticky zmizne, ak používateľ nevykoná žiadnu činnosť.
Môžete určiť čas, počas ktorého sa bude čakať, kým sa OSD skryje.
•
Menu Transparency
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Môžete vybrať priehľadnosť OSD.
•
<Off> - <On>
INFORMATION
PONUKA
INFORMATION
3-5
OPIS
Zobrazuje frekvenciu a rozlíšenie nastavené na počítači.
Používanie výrobku
4
Inštalácia softvéru
4-1
Natural Color
Čo je Natural Color ?
Tento softvér funguje iba na výrobkoch spoločnosti Samsung Electronics a umožňuje úpravu zobrazovaných farieb výrobku a
zosúlaďuje farby výrobku s farbami vytlačených obrázkov. Viac informácií nájdete v online pomocníkovi softvéru (F1).
Aplikácia Natural Color sa poskytuje on-line. Môžete si ju prevziať a nainštalovať z nižšie uvedenej webovej stránky;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
Inštalácia softvéru
4-1
4-2
MagicTune
Čo je MagicTune?
MagicTune je softvérový program, ktorý pomáha s nastaveniami monitora tak, že ponúka komplexný popis funkcií monitora a
ľahko pochopiteľné pokyny.
Používatelia môžu výrobok nastaviť pomocou myši a klávesnice, bez používania prevádzkových tlačidiel výrobku.
Inštalácia softvéru
1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2. Vyberte program nastavenia MagicTune.
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor
nastavenia funkcie programu MagicTune na disku CD-ROM.
3. Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na položku [Next] (Ďalej).
4. Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
•
Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
•
Ikona MagicTune sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
•
Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu (MagicTune™)
Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.
Systémové požiadavky
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Operačný systém Windows Vista, 32-bitový
•
Operačný systém Windows 7, 32-bitový
Pre MagicTune™ sa odporúča operačný systém Windows 2000 alebo novší.
Hardvér
•
Pamäť najmenej 32 MB.
•
Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
Viac informácií nájdete na webovej stránke.
Odstránenie softvéru
Program MagicTune™ môžete v systéme Windows odstrániť iba pomocou položky [Add or Remove Programs (Pridať alebo
odstrániť programy) ].
Program MagicTune™ odstránite nasledujúcimi krokmi.
4-2
Inštalácia softvéru
1. Kliknite na položku [Start (Štart)], vyberte možnosť [Settings (Nastavenia)] a z ponuky vyberte položku [Control Panel
(Ovládací panel)].
V systéme Windows XP kliknite na položku [Start (Štart)] a z ponuky vyberte možnosť [Control Panel (Ovládací panel)].
2. Dvakrát kliknite na ikonu [Pridať alebo odstrániť programy] na ovládacom paneli.
3. V okne [Add/Remove (Pridať/odstrániť)] vyhľadajte a vyberte program MagicTune™ tak, aby sa zvýraznil.
4. Kliknutím na položku [Change or Remove Programs (Zmeniť alebo odstrániť programy)] odstráňte softvér.
5. Výberom možnosti [Yes (Áno)] spustíte odstraňovanie programu MagicTune™.
6. Počkajte, kým sa zobrazí okno správy, ktorá vás bude informovať o tom, že softvér bol úplne odstránený.
Technickú podporu, FAQ (často kladené otázky) alebo informácie o aktualizácii softvéru pre program MagicTune™ nájdete
na webovej stránke.
Inštalácia softvéru
4-2
4-3
MultiScreen
Čo je MultiScreen?
Funkcia MultiScreen umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Inštalácia softvéru
1. Do jednotky CD-ROM vložte inštalačné médium CD.
2. Vyberte program nastavenia MultiScreen.
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor
nastavenia funkcie MultiScreen na disku CD-ROM.
3. Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej).
4. Dokončite zostávajúce kroky inštalácie softvéru podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
•
Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
•
Ikona MultiScreen sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
•
Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MultiScreen)
Inštalácia funkcie MultiScreen môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým prostredím.
Operačný systém
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Operačný systém Windows Vista, 32-bitový
•
Operačný systém Windows 7, 32-bitový
Pre MultiScreen sa odporúča operačný systém Windows 2000 alebo novší.
Hardvér
•
Pamäť najmenej 32 MB.
•
Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo [Start (Štart)], vyberte možnosť [Settings (Nastavenia)]/[Control Panel (Ovládací panel)] a potom dvakrát
kliknite na položku [Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť programy)].
Zo zoznamu programov vyberte položku MultiScreen a kliknite na tlačidlo [Add/Delete (Pridať/odstrániť)].
4-3
Inštalácia softvéru
5
Riešenie problémov
5-1
Vlastná diagnostika monitora
•
Pomocou funkcie Vlastná diagnostika môžete skontrolovať, či výrobok pracuje správne.
•
Ak sa zobrazuje prázdna obrazovka a dióda LED napájania bliká, dokonca aj pri správnom prepojení výrobku s
počítačom, vykonajte funkciu vlastná diagnostika podľa nižšie uvedených postupov.
1. Vypnite výrobok a počítač.
2. Od výrobku odpojte kábel D-Sub.
3. Zapnite výrobok.
4. Ak produkt správne funguje, zobrazí sa správa „Check Signal Cable“.
Ak sa v takomto prípade znovu zobrazí prázdna obrazovka, uistite sa, že s počítačom a prepojením nie je žiadny problém.
Výrobok pracuje správne.
Riešenie problémov
5-1
5-2
Skôr, než zavoláte do servisu
Skôr, ako zavoláte popredajný servis, skontrolujte nasledujúce veci. Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko Samsung Electronics.
ZOBRAZUJE SA PRÁZDNA OBRAZOVKA / NEMÔŽEM ZAPNÚŤ VÝROBOK.
Je napájací kábel správne pripojený?
Skontrolujte stav pripojenia sieťového kábla.
Zobrazila sa na obrazovke správa „Check Signal Cable“?
Skontrolujte kábel spájajúci počítač s výrobkom.
Ak sa správa objaví na obrazovke dokonca aj po správnom
pripojení kábla, skontrolujte znovu vstupný signál tak, že stlačíte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazuje sa na obrazovke správa „Not Optimum Mode“?
Toto sa vyskytne vtedy, keď signál z grafickej karty prekročí
maximálne rozlíšenie alebo maximálnu frekvenciu výrobku.
V takomto prípade nastavte príslušné rozlíšenie a frekvenciu
pre výrobok.
Zobrazuje sa prázdna obrazovka a bliká dióda LED napájania
v 1 sekundových intervaloch?
Toto sa vyskytne vtedy, keď je spustená funkcia šetrenie
energiou.
Ak kliknete myšou alebo stlačíte ktorékoľvek tlačidlo, obrazovka sa zapne.
OBRAZ JE PRÍLIŠ TMAVÝ ALEBO PRÍLIŠ SVETLÝ
Nastavte Brightness a Contrast.
(Pozrite si časť <Brightness>, <Contrast>)
Jas displeja sa môže odlišovať v závislosti od nastaveného režimu pre <MagicAngle>.
Ak sa funkcia <MagicBright> nastaví na možnosť <Dynamic Contrast>, jas displeja sa môže odlišovať v závislosti od vstupného signálu.
NEZOBRAZUJE SA PONUKA NASTAVENIA NA OBRAZOVKE (OSD)
Nezrušili ste nastavenie obrazovky?
Skontrolujte, či j funkcia Nastavenie uzamknutia OSD nastavená na možnosť vypnuté.
FARBA JE ČUDNÁ / OBRAZ SA ZOBRAZUJE ČIERNOBIELO.
Zobrazuje sa celá obrazovka v rovnakej farbe, ako pri pozeraní sa na obrazovku cez celofánovú fóliu?
Skontrolujte pripojenie kábla k počítaču.
Znovu úplne zasuňte grafickú kartu do počítača.
Skontrolujte, či je položka <Color Effect> nastavená na možnosť <Off>.
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky pre používateľa.
ZOBRAZOVANÁ OBLASŤ SA NÁHLE POHNE K OKRAJU ALEBO DO STREDU
Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?
Stlačte tlačidlo [AUTO], aby ste spustili funkciu automatického
nastavovania.
Nezmenili ste príslušné rozlíšenie a frekvenciu výrobku?
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na príslušné hodnoty v grafickej karte.
pozrite si (Tabuľku štandardných režimov signálu)
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Nastavte grafickú kartu podľa príručky pre používateľa.
OBRAZY NIE SÚ ZAOSTRENÉ
Nezmenili ste príslušné rozlíšenie a frekvenciu výrobku?
Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na príslušné hodnoty v grafickej karte.
pozrite si (Tabuľku štandardných režimov signálu)
5-2
Riešenie problémov
FARBA SA ZOBRAZUJE 16 BITOCH (16 FARIEB). FARBA SA ZMENILI POTOM, ČO SA VYMENILA GRAFICKÁ
KARTA.
Nainštalovali ste ovládač zariadenia pre výrobok?
Windows ME/XP/2000 : Farbu nastavte znovu výberom
položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Displej)→
Settings (Nastavenia).
Windows Vista : zmeňte nastavenie farieb tak, že vyberiete
položky „Control Panel (Ovládací panel)“ → „Appearance and
Personalization (Vzhľad a prispôsobenie)“→„Personalization
(Prispôsobenie)“→„Resolution (Rozlíšenie)“.
Windows 7 : zmeňte nastavenie farieb tak, že vyberiete
položky „Control Panel (Ovládací panel)“ → „Personalization
(Prispôsobenie)“→„Display (Obrazovka)“→„Change display
settings (Zmeniť nastavenia obrazovky)“→„Advanced settings
(Rozšírené nastavenia)“→„Monitor“.
Je grafická karta správne nakonfigurovaná?
Farbu znova nakonfigurujte v súlade s novým ovládačom grafickej karty.
KEĎ SA POZERÁM NA VONKAJŠIE OKRAJE VÝROBKU, OBJAVUJÚ SA NA ŇOM MALÉ CUDZIE ČASTICE.
Keďže tento výrobok je navrhnutý tak, že farba má mäkký vzhľad vďaka pokrytiu čiernych okrajov priesvitným materiálom,
môžete vidieť takéto veci. Toto nie je chyba výrobku.
PRI ZVÁDZANÍ POČÍTAČA POČUŤ ZVUK „PÍP, PÍP“.
Ak pri zavádzaní počítača počuť zvuk pípnutia 3 alebo viac krát, požiadajte o opravu počítača.
Riešenie problémov
5-2
5-3
FAQ
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY!
Ako môžem zmeniť frekvenciu video signálu?
SKÚSTE NASLEDUJÚCE!
Musíte zmeniť frekvenciu na grafickej karte.
(Viac informácií nájdete v príručke pre používateľa počítača
alebo grafickej karty.)
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Windows XP: Rozlíšenie zmeňte výberom položiek Control
Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes (Vzhľad
a témy) → Display (Displej) → Settings (Nastavenia).
Windows Vista : zmeňte rozlíšenie tak, že vyberiete položky
„Control Panel (Ovládací panel)“ → „Appearance and Personalization (Vzhľad a prispôsobenie)“→„Personalization (Prispôsobenie)“→„Resolution (Rozlíšenie)“.
Windows 7 : zmeňte rozlíšenie tak, že vyberiete položky
„Control Panel (Ovládací panel)“ → „Personalization (Prispôsobenie)“→„Display (Obrazovka)“→„Adjust resolution (Nastavenie obrazovky)“.
(Viac informácií nájdete v príručke pre používateľa počítača
alebo grafickej karty.)
Ako môžem používať funkciu úspory energie?
Windows XP: Nakonfigurujte ju výberom položky Control
Panel (Ovládací panel) → Appearance and Themes (Vzhľad
a témy) → Display (Displej) → Screen Saver Setting (Nastavenia šetriča obrazovky) alebo ju nakonfigurujte v nastavení
BIOS počítača.
Windows ME/2000: Nakonfigurujte ju výberom položky Control Panel (Ovládací panel) → Display (Displej) → Screen
Saver Setting (Nastavenia šetriča obrazovky) alebo ju nakonfigurujte v nastavení BIOS počítača.
Windows Vista : zmeňte nastavenia tak, že vyberiete položky
„Control Panel (Ovládací panel)“ → „Appearance and Personalization (Vzhľad a prispôsobenie)“→„Personalization (Prispôsobenie)“→„Screen Saver (Šetrič obrazovky)“. Tiež môžete
použiť ponuku BIOS SETUP v počítači.
Windows 7 : zmeňte nastavenia tak, že vyberiete položky
„Control Panel (Ovládací panel)“ → „„Personalization (Prispôsobenie)“→„Screen Saver (Šetrič obrazovky)“. Tiež môžete
použiť ponuku BIOS SETUP v počítači.
(Viac informácií nájdete v príručke pre používateľa počítača
alebo grafickej karty.)
5-3
Riešenie problémov
6
Viac informácií
6-1
Technické údaje
NÁZOV MODELU
LCD panel
synchronizácia
Veľkosť
23 palcov (58 cm)
Oblasť zobrazenia
509,184 mm (H) x 286,416mm (V)
Odstup pixlov
0,2652 mm (H) x 0,2652 mm (V)
Horizontálne
30 ~ 81 kHz
Vertikálne
56 ~ 60 Hz
Farba displeja
Rozlíšenie
PX2370
16,7 M
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne vzorkovanie
164 MHz (DVI-I, DVI-D, HDMI)
Prívod energie
Tento produkt podporuje 100 - 240 V.
Pretože sa bežné napätie môže odlišovať v závislosti od krajiny,
skontrolujte štítok na zadnej strane produktu.
(DC 12V
3,0 A)
Signálový kábel
29 kolíkový konektor DVI-I, konektor HDMI
Rozmery (Š x V x H)/hmotnosť (Jednoduchý stojan)
557,5 X 433,5 X 230,0 mm / 4,1 kg
Pokyny pre životné prostredie
Prevádzková teplota: 10? ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Obsluha
Vlhkosť: 10 % až 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota uskladnenia: -20? ~ 45? (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % až 95 %, bez kondenzácie
Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)
Toto zariadenie bolo zaregistrované podľa normy EMI pre používanie v domácnostiach (trieda B). Môže sa používať vo
všetkých oblastiach. (Vybavenie triedy B vyžaduje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)
Viac informácií
6-1
6-2
Funkcia šetrenie energiou
Tento výrobok ponúka funkciu šetrenia energiou, ktorá automaticky vypína obrazovku, keď sa výrobok nepoužíva po vopred
určené časové obdobie, aby sa znížila spotreba energie. Ak výrobok vstúpi do režimu šetrenia energie, dióda LED napájania
zmení farbu, čím označuje, že výrobok je v režime šetrenia energiou. Keď je výrobok v režime šetrenia energiou, napájanie sa
nevypne a obrazovku môžete znova zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo kliknutím myši. Avšak funkcia šetrenie energiou
funguje iba vtedy, keď je výrobok pripojený k počítaču, ktorý umožňuje funkciu šetrenia energiou.
STAV
NORMÁLNA PREVÁDZKA
REŽIM ÚSPORY ENERGIE
VYPNUTIE
Indikátor napájania
Zapnúť
Bliká
Vypnutý
Príkon
25 wattov
0,3 wattov
0,3 wattov
Ak nemáte žiadny vypínač energie, spotreba energie je „0“ iba vtedy, keď odpojíte sieťový kábel.
6-2
Viac informácií
6-3
Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)
•
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum
starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
Viac informácií
6-3
EUROPE
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864,€ 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
U.K
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
8-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http:// www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
6-3
Viac informácií
ASIA PACIFIC
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST & AFRICA
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
0800-726786
JORDAN
800-22273
KSA
9200-21230
QATAR
800-2255
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
SYRIA
1825-22-73
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
Viac informácií
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
6-3
6-4
Správna likvidácia tohto produktu (Odpadové elektrické a elektronické
vybavenie) - len v Európe
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s
ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami,
mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
6-4
Viac informácií
Download PDF

advertising