Samsung | C27F581FDU | Samsung C27F581FDU Používateľská príručka

Používateľská príručka
C27F581FD*
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
••
Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
‒‒ (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
‒‒ (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
••
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo
domácnosti.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Symboly
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
4
4
5
5
6
7
Prípravy
Diely
9
Ovládací panel
9
Sprievodca smerovými klávesmi
10
Sprievodca klávesmi funkcií
11
Zmena nastavení Brightness, Contrast a
Sharpness13
Zmena nastavenia Volume13
Zadná strana
14
Nastavenie sklonu výrobku
14
Zámka proti odcudzeniu
15
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania
monitora
15
Inštalácia
Upevnenie stojana
Odstránenie stojanu
16
16
17
Pripojenie a používanie
zdrojového zariadenia
Game Mode
24
Response Time
24
Kontrolné body pred pripojením
18
Picture Size
25
Pripojenie a používanie počítača
Pripojenie pomocou kábla D-SUB
(analógový typ)
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie slúchadiel
Pripojenie napájania
18
Screen Adjustment
25
18
19
19
19
19
20
Úprava nastavení OSD
(zobrazenie na obrazovke)
Transparency
26
Správna poloha pri používaní výrobku
20
Position
26
Inštalácia ovládača
21
Language
26
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
21
Display Time
26
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Brightness
23
Contrast
23
Sharpness
23
Color
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
HDMI Black Level
24
Eye Saver Mode
24
2
Obsah
Nastavenie a vynulovanie
Sprievodca riešením problémov
FreeSync
27
Eco Saving Plus
29
Off Timer
29
PC/AV Mode
29
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
32
Testovanie produktu
32
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
32
Skontrolujte nasledovné.
32
Source Detection
29
Otázky a odpovede
Key Repeat Time
29
Power LED On
30
Reset All
30
Information
30
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
31
34
Technické údaje
Všeobecné
35
Tabuľka štandardných signálových režimov
36
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
38
Nejde o poruchu výrobku
38
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka 38
Iné
38
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného
alebo väčšieho priestoru.
Upozornenie
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT. (ALEBO ZADNÚ
STRANU)
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU
BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
10 cm
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM
ODBORNÍKOM.
10 cm
10 cm
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM –
NEOTVÁRAŤ
10 cm
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri
výrobku.
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
Symboly
Výstraha
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Na obrazovku monitora netlačte rukami ani inými predmetmi. Hrozí riziko poškodenia obrazovky.
4
Čistenie
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
1 Vypnite výrobok a počítač.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
2 Odpojte napájací kábel od výrobku.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť
k zásahu elektrickým prúdom.
3 Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
‒‒ Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
‒‒ Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
4 Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju
vyžmýkajte.
5 Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6 Zapnite výrobok a počítač.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod
ťažkým predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
Upozornenie
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací
kábel nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
‒‒ Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy
alebo skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
‒‒ Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
‒‒ Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený
povrch a pod.)
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
‒‒ Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky
vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného
prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude
výrobok trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu
výrobku.
‒‒ Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
‒‒ Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje (ako napríklad sójový olej) môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Chráňte výrobok
pred znečistením olejom. Výrobok taktiež neinštalujte ani nepoužívajte v kuchyni ani v blízkosti
sporáka.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
‒‒ Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové
predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
‒‒ Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
‒‒ Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky,
sladkosti a pod.).
‒‒ Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú
dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež
okamžite vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
‒‒ Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie
zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
‒‒ Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič
obrazovky s pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
‒‒ Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
‒‒ Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
‒‒ Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
‒‒ Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
•• Adaptéry AC/DC neumiestňujte k sebe.
•• Pred použitím odstráňte z adaptéra AC/DC plastový obal.
•• Zabezpečte, aby sa do adaptéra AC/DC nedostala voda a aby nebol mokrý.
‒‒ Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
‒‒ Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
‒‒ Dajte pozor, aby ste adaptér AC/DC nenamočili pri umývaní podlahy.
•• Adaptér AC/DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
‒‒ V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Adaptér AC/DC umiestnite na dobre vetrané miesto.
•• Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor, mohla by sa doň
dostať voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť.
8
2. kapitola
Prípravy
Diely
Ikony
Popis
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
Tlačidlo JOG
Ovládací panel
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo
možno použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo ako
tlačidlo Enter.
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
•• Režim úspory energie: Bliká
Indikátor LED napájania
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť príslušnou
úpravou v ponuke. (System
Power LED On) Skutočné modely
nemusia mať túto funkciu z dôvodu funkčných variácií.
Sprievodca klávesmi funkcií
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca
klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo
modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Indikátor LED
napájania
Tlačidlo JOG
NAHOR
DOĽAVA
STLAČENIE(ENTER)
Sprievodca klávesmi funkcií
DOPRAVA
NADOL
Return
9
Sprievodca smerovými klávesmi
――Obrazovka s tlačidlami skratiek (ponuka OSD) zobrazená nižšie sa zobrazí, len keď sa zapne obrazovka monitora, zmení sa rozlíšenie počítača alebo sa zmení vstupný zdroj.
――Stránka s funkčnými tlačidlami zobrazuje, či je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
: On
: Off
Režim Analog
Režim HDMI, DisplayPort
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Možnosť režimu Analog
••
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――Možnosť režimu HDMI, DisplayPort
••
/
: Nastavte položky Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Nastavte položky Volume, Mute.
••
: Sprievodca klávesmi funkcií.
――Zmena rozlíšenia vo vlastnostiach obrazovky aktivuje funkciu Auto Adjustment.
――Táto funkcia je dostupná len v režime Analog.
••
: Nastavte položky Volume, Mute.
••
: Sprievodca klávesmi funkcií.
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke. Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Return
Ikony
Popis
Výberom ikony
správa.
Výber ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v nastaveniach.
Zapnúť/Vypnúť: ak chcete zamknúť/odomknúť ovládanie OSD, po zobrazení hlavnej ponuky stlačte tlačidlo DOĽAVA na 10 sekúnd.
― Ak je ovládanie OSD zamknuté, naďalej je možná úprava nastavení Brightness a Contrast. Funkcia Eye Saver Mode je dostupná.
Je možné zobraziť položku Information.
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú dostupné.
•• Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
•• System
Eco Saving Plus
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez signálu
NAHOR
Zmena zdroja
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutie
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
Akcia
NAHOR/NADOL
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia
hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
STLAČENIE(ENTER)
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej
úrovne.
12
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Sharpness môžete nastaviť
pohybom tlačidla JOG nahor alebo nadol.
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG vľavo alebo
vpravo.
Sharpness
100
Brightness
50
Volume
Mute
Contrast
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Brightness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
Sharpness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť
stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť
vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti
(DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom
signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG
presuňte zvýraznenie nadol.
Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a potom zvýšte alebo znížte
nastavenie Volume.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGUpscale v režime Mode1 alebo Mode2.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
13
Zadná strana
Nastavenie sklonu výrobku
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-2.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°)
Port
Popis
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo
kábla HDMI-DVI.
•• Sklon môžete nastaviť.
•• Držte dolnú časť produktu a opatrne nastavte naklonenie.
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
Prijíma zvuk z počítača pomocou zvukového kábla.
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
Pripája sa k adaptéru AC/DC.
14
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania monitora
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v
používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
•• Netlačte priamo na obrazovku.
•• Pri premiestňovaní monitora nedržte obrazovku.
1 Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2 Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3 Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4 Uzamknite uzamykacie zariadenie.
‒‒ Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
‒‒ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
•• Pri premiestňovaní držte monitor za spodnú stranu.
‒‒ Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
15
Inštalácia
Upevnenie stojana
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom
nadol na polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
4
Pripevnite základňu stojana ku krku stojana a potom
ho spoľahlivo upevnite pomocou dvoch skrutiek k
základni.
――Použite polystyrénový diel (vankúš) dodaný s
monitorom.
2
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, zatlačte krk stojana v
smere šípky podľa znázornenia na obrázku.
- Upozornenie
3
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, nadvihnite krk stojana
v smere šípky a upravte ho podľa znázornenia na
obrázku.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
16
Odstránenie stojanu
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
: Výrobok je zakrivený. Keď je výrobok položený na rovnom povrchu, pôsobením tlaku sa môže poškodiť. Keď je výrobok položený na povrchu prednou stranou nahor alebo nadol, netlačte naň.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok smerom
nadol na polystyrén podľa znázornenia na obrázku.
4
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, vytiahnite a demontujte
krk stojana v smere šípky podľa znázornenia na
obrázku.
――Použite polystyrénový diel (vankúš) dodaný s
monitorom.
2
Pri demontáži odskrutkujte dve skrutky na základni
stojana.
3
Zatiaľ čo pridŕžate monitor, nadvihnite krk stojana
v smere šípky a upravte ho podľa znázornenia na
obrázku.
- Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
17
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Kontrolné body pred pripojením
Pripojenie a používanie počítača
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
D-SUB IN
AUDIO IN
18
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla DP
DP IN
HDMI IN
――Odporúča sa používať kábel DP kratší ako 1,5 m. Použitie kábla s dĺžkou presahujúcou 1,5 m môže mať vplyv
na kvalitu obrazu.
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
HDMI IN
Pripojenie slúchadiel
AUDIO IN
――Funkcia zvuku nie je podporovaná, ak je zdrojové zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI-DVI.
――Slúchadlá používajte pri zabezpečení prenosu zvuku pomocou kábla D-SUB + AUDIO, HDMI-DVI + AUDIO,
HDMI-HDMI alebo DP.
19
Správna poloha pri používaní výrobku
Pripojenie napájania
1
2
3
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
1 Napájací kábel pripojte k adaptéru AC/DC. Potom pripojte adaptér AC/DC k portu DC 14V na zadnej
strane výrobku.
2 Ďalej zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3 Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
20
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre
tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho
rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
21
4. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
SAMSUNG MAGIC Bright
V režime PC
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa
výrobok používa.
•• Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
•• Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického nastavenia
kontrastu.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť
SAMSUNG
Bright má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a
AV, položka MAGIC
Custom), ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie
alebo Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
HDMI Black Level
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
Return
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
•• Basic Color: Tento model podporuje fotochromatickú funkciu. Pri prepnutí do tohto režimu sa
farebný priestor upraví tak, aby bol podobný štandardnému farebnému rozsahu sRGB.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
22
Brightness
Color
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Cinema, Dynamic Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Dynamic Contrast.
alebo Basic Color.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Contrast
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema, Dynamic Contrast alebo Basic
MAGIC
Color.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
‒‒ Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
‒‒ Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGUpscale v režime Mode1 alebo Mode2.
Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Upscale môže vylepšiť jednotlivé vrstvy podrobností obrazu a jeho realistickosť.
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Táto funkcia má viditeľnejšie efekty pri obraze v nízkom rozlíšení.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť
„On“, úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita
obrazu potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených
nastaveniach a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami
štandardov „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright nastavená v režime Cinema alebo Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režim Mode2 má v porovnaní s režimom Mode1 silnejší efekt.
HDMI Black Level
Game Mode
Môžete nakonfigurovať nastavenia obrazovky výrobku pre režim hry.
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu.
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
Túto funkciu môžete použiť pri hraní hier na počítači alebo pri pripojení hernej konzoly, napríklad
PlayStation™ alebo Xbox™.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Basic Color.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Keď sa monitor vypne, prejde do režimu úspory energie alebo prepne vstupný zdroj, funkcia Game Mode sa
nastaví na možnosť Off, aj keď bola nastavená na možnosť On.
――Ak chcete, aby bola funkcia Game Mode stále zapnutá, vyberte možnosť Always On.
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720P a 1080P.
Response Time
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo Faster.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Zmeňte veľkosť obrazu.
Dostupné len v režime Analog.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Picture Size v režime AV nastavená na hodnotu Screen Fit.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor
je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6
úrovniach.
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
Konfigurácia funkcie Coarse
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
――Dostupné len v režime Analog.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho
Konfigurácia funkcie Fine
zobrazovania (nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.
――Dostupné len v režime Analog.
nastavená na možnosť AV.
(DisplayPort/HDMI: Táto možnosť je dostupná, keď je vypnutá funkcia FreeSync)
25
5. kapitola
Úprava nastavení OSD (zobrazenie na obrazovke)
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
Transparency
Position
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky.
Slúži na zmenu polohy ponuky.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Nastavte jazyk ponuky.
20 sec
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
Return
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
26
6. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
FreeSync
Technológia FreeSync predstavuje riešenie, ktoré eliminuje rozpad obrazu na obrazovke bez zvyčajného
oneskorovania alebo latencie.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Táto funkcia eliminuje rozpad a oneskorovanie obrazu na obrazovke počas hrania hier. Získate lepší
zážitok z hrania.
•• Off: Vypne funkciu FreeSync.
•• Standard Engine: zapnutie základných funkcií FreeSync na grafickej karte AMD.
•• Ultimate Engine: zapnutie funkcie FreeSync s vyššou frekvenciou snímok obrazovky. V tomto
režime sa znižuje efekt rozpadu obrazu (problém so synchronizáciou medzi obrazovkou
a obsahom). Počas hrania sa môže vyskytnúť blikanie obrazovky.
Keď vyberiete režim Ultimate Engine, použite maximálnu obnovovaciu frekvenciu obrazovky, aby sa
dosiahol optimálny efekt funkcie FreeSync.
Spôsob nastavenia obnovovacej frekvencie nájdete v časti Otázky a odpovede
frekvenciu?
Ako môžem zmeniť
――Funkcia FreeSync je zapnutá len v režime HDMI alebo DisplayPort.
Pri používaní funkcie FreeSync používajte kábel HDMI/DisplayPort dodaný výrobcom.
Ak je zapnutá funkcia FreeSync, môžu sa vyskytnúť nasledujúce javy:
•• V závislosti od nastavení hry môže obrazovka počas hry blikať. Zníženie hodnôt nastavení hry
môže pomôcť odstrániť blikanie. K odstráneniu tohto problému môže prispieť aj nainštalovanie
najnovších ovládačov z webovej lokality spoločnosti AMD.
•• V závislosti od rozlíšenia môže počas hry kolísať rýchlosť odozvy. Pri vyššom rozlíšení sa rýchlosť
odozvy vo všeobecnosti znižuje.
•• Kvalita zvuku monitora sa môže znížiť.
――Ak sa pri používaní tejto funkcie vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
27
Modely v zozname grafických kariet s podporou funkcie FreeSync
Funkciu FreeSync možno používať len s určitými modelmi grafických kariet AMD. Podporované grafické
karty nájdete v nasledujúcom zozname:
Je potrebné nainštalovať najnovšie oficiálne ovládače grafických kariet od spoločnosti AMD, ktoré
podporujú funkciu FreeSync.
――Informácie o ďalších modeloch grafických kariet AMD, ktoré podporujú funkciu FreeSync, nájdete na
oficiálnej webovej lokalite spoločnosti AMD.
――Vyberte možnosť FreeSync Off, ak používate grafickú kartu od iného výrobcu.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Ako sa zapína funkcia FreeSync?
1 V ponuke OSD nastavte položku FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine.
2 Zapnite funkciu FreeSync v časti AMD Radeon Settings:
Kliknite pravým tlačidlom myši
AMD Radeon Settings
Display
Funkcia „AMD FreeSync“ musí byť nastavená na možnosť „Zap.“. Ak funkcia ešte nie je zapnutá,
vyberte možnosť „Zap.“.
28
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funkcia Eco Saving Plus znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
――Táto možnosť nie je dostupná, ak je funkcia SAMSUNGBright v režime Dynamic Contrast.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Game Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
•• Low: Spotreba energie sa zníži o 25% v porovnaní s predvoleným nastavením.
•• High: Spotreba energie sa zníži o 50% v porovnaní s predvoleným nastavením.
Off Timer
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa
výrobok automaticky vypne.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa
automaticky aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak
nechcete, aby sa časovač aktivoval, prejdite na položky MENU
System a funkciu Off Timer prepnite do
polohy Off.
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
•• Ak sa pripájate k počítaču pomocou kábla HDMI-DVI, nastavte možnosť DVI PC.
――Táto funkcia nepodporuje režim Analog.
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor v režime HDMI, DisplayPort a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa
aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom
vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
Source Detection
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
Key Repeat Time
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení
tlačidlo zareaguje len raz.
29
Power LED On
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
Reset All
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
Information
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
30
7. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Easy Setting Box
Hardvér
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky
spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a
sieťovým prostredím.
31
8. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite
na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne.
Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Testovanie produktu
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1 Vypnite počítač a aj produkt.
2 Odpojte kábel od výrobku.
3
Zapne výrobok.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti
obrazovky, aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
4 Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Problém obrazovky
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka
štandardných signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
32
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť
to, že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.36).
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Upravte Coarse a Fine.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.36)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej
karte vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI alebo DP.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zdrojového zariadenia
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Text je neostrý.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows
Písma
Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie
10): Prejdite na položky Ovládací panel
položky Zapnúť technológiu ClearType.
33
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
Vzhľad a témy
•• Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
•• Windows Vista: Prejdite do položky Control Panel
nachádza v položke Nastavenie monitora.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
Display
Nastavenie
Settings
Advanced
Appearance and Personalization
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie
v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia
časti Nastavenie monitora.
Obrazovka
Systém
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v položke Nastavenie monitora.
Display Settings
Rozlíšenie obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Personalization
Obrazovka
Ovládací panel
Rozšírené
Advanced Settings
Rozšírené nastavenie
Obrazovka
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.
Rozlíšenie obrazovky
Rozšírené nastavenia zobrazenia
Monitor a nastavte možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa
Rozšírené nastavenie
Vlastnosti grafického adaptéra
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania
Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania obrazovky v
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
Vzhľad a témy
•• Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
•• Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia
Displej
Systém
Prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Vzhľad a prispôsobenie
Zobrazovacie zariadenie
Displej
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Vzhľad a Motívy
•• Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
•• Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel
Obrazovka
Obrazovka
Nastavenia šetriča obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie
Prispôsobiť
Nastavenia šetriča obrazovky
Prispôsobiť
Prispôsobiť
Ovládací panel
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Nastavenia šetriča obrazovky
Nastavenia šetriča obrazovky
Vzhľad a prispôsobenie
Obrazovka uzamknutia
Prispôsobiť
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
Nastavenie šetriča obrazovky
Nastavenie časového limitu obrazovky
Možnosti napájania alebo
Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
34
9. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
C27F581FD*
Veľkosť
Trieda 27 (27,0 palcov / 68,6 cm)
Oblasť zobrazenia
597,89 mm (H) x 336,31 mm (V)
Odstup pixlov
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maximálne vzorkovanie
148,5 MHz
Prívod energie
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože
štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže
odlišovať.
Signálové konektory
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Okolité podmienky
Prevádzka
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plugand-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia
monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete
prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna
(1 ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
――Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
Teplota: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
35
Tabuľka štandardných signálových režimov
Synchronizácia
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
30 – 81 kHz
Vertikálna frekvencia
56 – 72 Hz
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka
môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria
v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu.
Ak tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
37
10. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
38
Download PDF

advertising