Samsung | NC221 | Samsung NC221 Používateľská príručka

Používateľská
príručka
NC191
NC221
NC241
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od
konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú
zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme
zvyšovania výkonu.
BN46-00327A-06
Obsah
PRED POUŽITÍM
VÝROBKU
PRÍPRAVY
POUŽÍVANIE FUNKCIE
"PCOIP"
7
Ochrana autorských práv
7
7
Ikony použité v tomto návode
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
8
Čistenie
8
9
9
Čistenie
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
10
Bezpečnostné zásady
10
11
13
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
17
Správna poloha na používanie produktu
18
Kontrola obsahu
18
19
Vybalenie
Kontrola komponentov
21
Diely
21
23
Predné tlačidlá
Zadná strana
25
Inštalácia
25
26
26
27
29
Upevnenie držiaka
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Otáčanie monitora
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo
stojana na pracovný stôl
Zámka proti odcudzeniu
30
Čo je "PC over IP"?
Obsah
2
Obsah
31
Pripojenie na používanie funkcie "PCoIP"
31
31
32
32
32
33
33
Pripojenie LAN
Pripojenie zariadení USB
Pripojenie mikrofónu
Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
Pripojenia kábla sériového rozhrania
Pripojenie k druhému monitoru
Pripojenie napájania
34
Pripojte na hostiteľský počítač pomocou
sieťového kábla LAN
35
Inštalácia ovládača WDM
38
"PCoIP"
38
38
39
40
56
60
62
69
71
72
73
74
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Obrazovka pripojenia
OSD ponuka Options
Okno Configuration
Okno Diagnostics
Okno Information
Okno User Settings
Okno Password
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
PRIPOJENIE A
POUŽÍVANIE
ZDROJOVÉHO
ZARIADENIA
75
Pred pripojením
75
Kontrolné body pred pripojením
76
Pripojenie a používanie počítača
76
77
78
79
Pripojenie k počítaču
Inštalácia súčasti "Windows Driver"
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Zmena rozlíšenia pomocou počítača
NASTAVENIE OBRAZOVKY
81
Brightness
81
Nastavenie položky Brightness
Obsah
3
Obsah
KONFIGURÁCIA
NASTAVENIA ODTIEŇA
ZMENA VEĽKOSTI ALEBO
POLOHY OBRAZOVKY
82
Contrast
82
Konfigurácia položky Contrast
83
Sharpness
83
Konfigurácia položky Sharpness
84
SAMSUNG MAGIC Bright
84
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Bright
85
Coarse
85
Nastavenie položky Coarse
86
Fine
86
Nastavenie položky Fine
87
SAMSUNG MAGIC Color
87
Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC
Color
88
Red
88
Konfigurácia položky Red
89
Green
89
Konfigurácia položky Green
90
Blue
90
Konfigurácia položky Blue
91
Color Tone
91
Konfigurácia nastavení položky Color Tone
92
Gamma
92
Konfigurácia položky Gamma
93
H-Position a V-Position
93
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
94
Menu H-Position a Menu V-Position
94
Konfigurácia položiek Menu H-Position a
Menu V-Position
Obsah
4
Obsah
NASTAVENIE A
VYNULOVANIE
PONUKA INFORMATION A
ĎALŠIE MOŽNOSTI
INŠTALÁCIA SOFTVÉRU
SPRIEVODCA RIEŠENÍM
PROBLÉMOV
TECHNICKÉ ÚDAJE
95
Reset
95
Vynulovanie nastavení (položka Reset)
96
Language
96
Zmena položky Language
97
Display Time
97
Konfigurácia položky Display Time
98
Menu Transparency
98
Zmena položky Menu Transparency
99
Power Key
99
Povolenie funkcie Power Key
100
INFORMATION
100
Zobrazenie položky INFORMATION
100
Konfigurácia funkcie Volume na úvodnej
obrazovke
101
Natural Color
101
Čo je systém Natural Color?
102
MultiScreen
102
103
Inštalácia softvéru
Odstránenie softvéru
104
Požiadavky pred kontaktovaním
strediska zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung
104
104
104
Testovanie produktu
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Skontrolujte nasledovné.
107
Otázky a odpovede
109
Všeobecné
111
Šetrič energie
Obsah
5
Obsah
PRÍLOHA
112
Tabuľka štandardných signálových
režimov
116
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
122
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
122
122
122
Nejde o poruchu výrobku
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Iné
124
Správna likvidácia
124
124
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
125
Terminológia
INDEX
Obsah
6
Pred použitím výrobku
Ochrana autorských práv
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2013 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung
Electronics je zakázané.
Microsoft a Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards
Association.

Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak

(a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

(b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).

Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v
práci alebo domácnosti.
Ikony použité v tomto návode
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa
môžu líšiť od zobrazenia na obrázkoch.
Symboly pre bezpečnostné opatrenia
Výstraha
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné dodržiavať.
Pred použitím výrobku
7
Pred použitím výrobku
Čistenie
Čistenie
Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko
poškriabať.
Pri čistení postupujte nasledovne.
1. Vypnite monitor a počítač.
2. Odpojte napájací kábel od monitora.
Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami.
V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
3. Monitor utrite čistou, mäkkou a suchou tkaninou.

Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom
alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
!

Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na
výrobok.
4. Pri čistení vonkajšieho povrchu monitora namočte mäkkú a suchú
handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5. Po vyčistení výrobku k nemu pripojte napájací kábel.
6. Zapnite monitor a počítač.
!
Pred použitím výrobku
8
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie

Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže
spôsobiť požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie
uvedeného alebo väčšieho priestoru.
Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Opatrenia pri skladovaní
Ak potrebujete vyčistiť vnútro monitora, je nevyhnutné sa obrátiť na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 116). (Poskytnutie služby je spoplatnené.)
Pred použitím výrobku
9
Pred použitím výrobku
Bezpečnostné zásady
Elektrická energia a bezpečnosť
Nasledujúce obrázky sú len orientačné. Situácie z reálneho života sa môžu líšiť od zobrazenia na
obrázkoch.
Výstraha
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú
zásuvku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte veľký počet výrobkov.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu zásuvky a vzniku požiaru.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.

Nestabilné pripojenie môže spôsobiť požiar.
!
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky. (len izolované zariadenia
typu 1).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel
nezaťažujte pôsobením ťažkého predmetu.

Poškodený napájací kábel môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo
požiar.
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Z okolia kontaktov zástrčky a zásuvky odstráňte cudzorodé látky, napríklad
prach, pomocou suchej tkaniny.
!

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím výrobku
10
Pred použitím výrobku
Upozornenie
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.

Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Napájací kábel nepoužívajte pre iné výrobky okrem schválených výrobkov
dodávaných spoločnosťou Samsung.

!
Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.

Ak sa pri výrobku vyskytne akýkoľvek problém, úplne prerušte prívod
napájania výrobku odpojením napájacieho kábla.
!
Pomocou vypínača nemožno úplne odpojiť napájanie výrobku.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Inštalácia
Výstraha
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety.
Výrobok neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v úzkych priestoroch s nedostatočným vetraním, napríklad
na polici na knihy alebo v nástennej skrinke.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Plastový obal výrobku odložte na mieste, kde je mimo dosahu detí.

Deti by sa ním mohli udusiť.
!
Pred použitím výrobku
11
Pred použitím výrobku
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica,
naklonený povrch a pod.).

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť
jeho poškodenie alebo vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu
prachu, vlhkosti (kvapky vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo
horúcich predmetov, napríklad kachlí.

V opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť
požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Upozornenie
Pri premiestňovaní výrobku postupujte opatrne, aby výrobok nespadol.

V opačnom prípade môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
!
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.

Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj
prednej časti výrobku neprečnieval.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.

Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Pred použitím výrobku
12
Pred použitím výrobku
Výrobok opatrne položte.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
!
SAMSUNG
!
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej
koncentrácii jemného prachu, chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo
vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo prevádzkovaný počas
dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.

Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, pred inštaláciu je
nevyhnutné sa poradiť so servisným strediskom pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 116).
Prevádzka
Výstraha
Vo výrobku sa nachádza vysoké napätie. Nepokúšajte sa výrobok sami
rozoberať, opravovať alebo upravovať.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 116).
Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel a všetky
ostatné pripojené káble.
!

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť požiar
alebo zásah elektrickým prúdom.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym,
okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung (stránka 116).
!

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.

Výrobok môže spadnúť a spôsobiť dieťaťu poranenie alebo vážnu ujmu.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší povrch, vypnite ho, odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung (stránka 116).

V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
13
Pred použitím výrobku
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety, hračky ani sladkosti.

Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie,
keď sa deti pokúšajú dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
V prípade búrky alebo bleskov vypnite vypínač a odpojte napájací kábel.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
!
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky.
Priestor taktiež okamžite vyvetrajte.
!
GAS

Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný
kábel.

V opačnom prípade sa napájací kábel môže poškodiť a spôsobiť poruchu
výrobku, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné
látky.
!

Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.

V opačnom prípade môže vzniknúť požiar v dôsledku zvýšenia vnútornej
teploty.
Pred použitím výrobku
14
Pred použitím výrobku
100
Do vetracích otvorov alebo konektorov výrobku nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) alebo zápalné predmety (papier, zápalky a pod.).

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 116).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a
pod.) ani kovové predmety.

Ak sa do výrobku dostane voda alebo iná cudzorodá látka, vypnite ho,
odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov
spoločnosti Samsung (stránka 116).

Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Upozornenie
Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže
spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.

!
Ak sa výrobok chystáte dlhšie nepoužívať, aktivujte režim úspory energie
alebo šetrič obrazovky s pohyblivým obrazom.
-_!
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru v dôsledku nahromadeného
prachu, prehriatia, zásahu elektrickým prúdom alebo elektrického zvodu.
Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.

Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
!
Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
!
Monitor nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.

Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.

Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Pred použitím výrobku
15
Pred použitím výrobku
Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút
oddýchnuť.
!

Únava očí sa zmierni.
Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť
horúca.
Malé súčasti príslušenstva k výrobku odložte mimo dosahu detí.
!
Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.

V opačnom prípade môže u detí dôjsť k privretiu alebo poraneniu prstov
alebo rúk.
!

Nadmerné naklonenie výrobku môže spôsobiť jeho pád a následné
poranenie.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Pri použití slúchadiel nedávajte hlasitosť na príliš vysokú úroveň.

Dlhodobé počúvanie hlasných zvukov cez slúchadlá môže viesť k
poškodeniu sluchu.
Pred použitím výrobku
16
Pred použitím výrobku
Správna poloha na používanie produktu
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:

Narovnajte chrbát.

Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku
by ste sa mali pozerať mierne smerom nadol.
Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.

Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.

Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.

Lakte majú byť približne v pravom uhle.

Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90
stupňov, päty položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
Pred použitím výrobku
17
1
1.1
Prípravy
Kontrola obsahu
1.1.1 Vybalenie
1
Otvorte balenie. Pri otváraní balenia ostrým nástrojom dajte pozor, aby ste nepoškodili výrobok.
2
Z výrobku odstráňte polystyrénové obalové materiály.
3
Skontrolujte komponenty a odstráňte polystyrén a plastové vrece.
4

Vzhľad skutočných komponentov sa môže líšiť od uvedeného obrázka.

Obrázok je len pre porovnanie.
Krabicu odložte na suché miesto tak, aby ste ho mohli v budúcnosti použiť pri premiestňovaní
produktu.
1 Prípravy
18
1
Prípravy
1.1.2 Kontrola komponentov

Ak niektorá položka chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Vzhľad samostatne predaných komponentov a položiek sa môže líšiť od uvedeného obrázka.
Komponenty
Príručka rýchlym nastavením
Záručný list
(V niektorých lokalitách nie je k dispozícii)
Napájací kábel
Podstavec stojana
Používateľská príručka
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
1 Prípravy
19
1
Prípravy
Samostatne predávané položky
Nasledovné položky môžete zakúpiť u vášho najbližšieho predajcu.
Kábel LAN
Kábel D-SUB
Kábel USB
Kábel RS232C
Stereofónny kábel
Kábel DVI
Myš USB
Klávesnica
Slúchadlá
MIC
1 Prípravy
20
1
1.2
Prípravy
Diely
1.2.1 Predné tlačidlá
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Sprievodca pre OSD
SOURCE
SOURCE
AUTO
AUTO
Ikony
Popis

Slúži na otvorenie alebo zatvorenie obrazovkovej ponuky (OSD) alebo
na návrat do poslednej ponuky.

Zámka ovládania OSD: Zachová aktuálne nastavenia alebo uzamkne
ovládanie OSD, aby sa predišlo neúmyselným zmenám v
nastaveniach.
Zapnúť: Ak chcete uzamknúť ovládanie OSD, stlačte tlačidlo ponuky
[ MENU ] na päť sekúnd.
Vypnúť: Ak chcete odomknúť uzamknuté ovládanie OSD, stlačte
tlačidlo ponuky [ MENU ] na viac ako päť sekúnd.
Pripojenie k serveru.
Slúži na presun k hornej alebo dolnej ponuke alebo na nastavenie
hodnoty položky v ponuke OSD.
Nastavte položku Volume.
Keď sa zobrazuje sprievodca OSD, tlačidlo [
položke Volume.
] aktivuje funkciu priradenú
1 Prípravy
21
1
Prípravy
Ikony
Popis
Potvrdenie výberu ponuky.
Stlačením tlačidla [
] v čase, keď sa nezobrazuje ponuka OSD, sa
zmení vstupný zdroj (Client/Analog). Ak výrobok zapnete alebo zmeníte
vstupný zdroj stlačením tlačidla [
], v ľavom hornom rohu
obrazovky sa zobrazí správa s informáciou o zmenenom vstupnom
zdroji.
Režim Analog: Automaticky upraví nastavenia obrazovky.
Režim Client: Odpojí sa od servera.
Zapínanie alebo vypínanie produktu.

Prejdite na položky SETUP&RESET
Power Key a vyberte
možnosť Power Off alebo Screen Off. (V časti „7.5 Power Key“
nájdete podrobnosti o položke Power Key).

Ak chcete výrobok zapnúť alebo vypnúť, keď je vybratá položka
Power Off, stlačte tlačidlo napájania.

Predvolené nastavenie je Power Off.
Pri stlačení ovládacieho tlačidla na výrobku sa pred otvorením ponuky na
obrazovke zobrazí sprievodca OSD. (Sprievodca zobrazuje funkciu
stlačeného tlačidla.)
Sprievodca pre OSD
Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia sprievodcu získate tak,
že príslušné tlačidlo stlačíte ešte raz.
Sprievodca OSD sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo modelu
výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
1 Prípravy
22
1.2.2 Zadná strana
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
AUDIO IN
MIC
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
RGB IN
1
Prípravy
DVI OUT
POWER IN
SERIAL
LAN
ON
Port
Popis
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
MIC
AUDIO IN
Pripojenie k mikrofónu.
Pripojte k zdroju audio signálu pomocou audio kábla.
Pripojte k zariadeniu USB.
RGB IN
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla D-SUB.
DVI OUT
SERIAL
Pripája sa k sekundárnemu monitoru pomocou kábla DVI.
Pripojte k zariadeniu, ktoré podporuje pripojenie typu RS-232C
(rozhranie).
LAN
Slúži na pripojenie do siete pomocou kábla LAN.
1 Prípravy
23
1
Prípravy
Port
Popis
POWER IN
ON
Pripája sa k napájaciemu káblu.
Reproduktory
Ak sa na 11. mieste kódu modelu nachádza písmeno M, model má
interné reproduktory
Napr.) LF19NEBHBNM, LF22NTBHBNM, LF24NEBHBNM
1 Prípravy
24
1
1.3
Prípravy
Inštalácia
1.3.1 Upevnenie držiaka
Na plochý podklad umiestnite
tkaninu alebo vankúš. Potom na
tkaninu alebo vankúš umiestnite
produkt čelnou stranou nadol.
Do stojana v smere šípky vložte
podstavec stojana.
Upevňovací kolík nevyberajte,
kým nedokončíte montáž
stojana.
Skrutky pevne priskrutkujte
(pomocou skrutkovača alebo
mince) do dolnej časti základne.
Po namontovaní stojana
umiestnite produkt do vztýčenej
polohy.
Teraz môžete vybrať upevňovací
kolík a nastaviť stojan.
- Upozornenie
Produkt nedržte hore nohami len
za stojan.

Rozobratie predstavuje opačné poradie montáže.

Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
1 Prípravy
25
1
Prípravy
1.3.2 Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom
zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
-3°(±2°) ~ 25°(±2°)

Ak chcete nastaviť výšku, odstráňte fixačný kolík.

Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.

Uchopte hornú stranu výrobku v strede a opatrne nastavte výšku.
1.3.3 Otáčanie monitora
Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.

Kým začnete monitor otáčať, úplne vysuňte stojan.

Ak by ste otáčali monitor bez úplného vysunutia stojana, roh monitora by mohol naraziť na podklad
a poškodiť sa.

Monitor neotáčajte proti smeru hodinových ručičiek. Monitor by sa mohol poškodiť.
1 Prípravy
26
1
Prípravy
1.3.4 Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
Pred inštaláciou
Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
Na plochý podklad umiestnite
tkaninu alebo vankúš. Potom na
tkaninu alebo vankúš umiestnite
produkt čelnou stranou nadol.
Odskrutkujte skrutku zo zadnej
strany zariadenia.
Zdvihnite a demontujte stojan.
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl
2
1
A
3
4
B
A Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
B Konzola (predáva sa samostatne)
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave držiaka
na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
1 Prípravy
27
1
Prípravy
Poznámky

Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.

Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.

Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej sily.
Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.

Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.

Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.

Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.

Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec
stojana.
1 Prípravy
28
1
Prípravy
1.3.5 Zámka proti odcudzeniu
Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach. Tvar
uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu. Uzamykacie zariadenie sa predáva
samostatne.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
3
4
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
Uzamknite uzamykacie zariadenie.

Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.

Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
1 Prípravy
29
2
2.1
Používanie funkcie "PCoIP"
Čo je "PC over IP"?

Tento monitor dokáže dekódovať a zobraziť zakódovanú obrazovku serverového PC a vysielať ju cez
sieť (LAN), ako aj zobraziť obrazovku počítača ako bežný monitor. Tento monitor vykazuje podstatne
vylepšený výkon ako normálny RDP a navrhol sa tak, aby podporoval rozlíšenie 1280*1024(NC191),
1920*1080(NC221, NC241) pixelov pre vysokokvalitné grafické práce.

Tento monitor umožňuje posilnenú bezpečnosť, pretože sa používa tak, že sa pripojí k serverovému
PC a umožní vám získať prístup k internetu, vytvoriť dokumenty a upravovať čísla. Okrem toho tento
nový koncept monitora vám umožňuje prehrávať hudbu, videá a hry tak, že sa pripojí k externému
vstupnému zariadeniu, ako napríklad DSC, MP3, externému úložnému zariadeniu atď., cez port
USB.

Tento monitor sa môže používať pre rôzne oblasti, ako napríklad videokonferencie a
spolupracovanie tým, že zobrazí sieťovo zobrazovanú obrazovku na inom zobrazovacom zariadení
tak, že pripojí zariadenie cez port DVI OUT.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
30
2
2.2
Používanie funkcie "PCoIP"
Pripojenie na používanie funkcie "PCoIP"

Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
2.2.1 Pripojenie LAN
LAN
1
Pripojte kábel LAN k portu [LAN] na zadnej strane produktu.

Nie je podporovaná, keď je rýchlosť siete nižšia alebo rovná 10Mbps.

Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
*STP: tienená krútená dvojlinka
2.2.2 Pripojenie zariadení USB
1

Port [
] podporuje rozhranie USB po verziu 2.0.

Vyžaduje sa softvér VMware View 4.6 alebo novší. V závislosti od sieťových podmienok sa môže
znížiť rýchlosť prenosu údajov.
Zariadenie USB, napríklad klávesnicu alebo myš, pripojte k portu [ ] na zadnej strane výrobku.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
31
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.2.3 Pripojenie mikrofónu
MIC
1
Pripojte mikrofón ku konektoru [MIC] na zadnej strane výrobku.
2.2.4 Pripojenie k slúchadlám alebo reproduktorom
1
Výstupné zvukové zariadenie, napríklad slúchadlá alebo reproduktory, pripojte k portu [
] na
zadnej strane výrobku.
2.2.5 Pripojenia kábla sériového rozhrania
SERIAL
1
Pomocou kábla RS-232C pripojte konektor [SERIAL] na zadnej strane výrobku ku konektoru
[SERIAL] na zariadení alebo počítači s podporou pripojenia (rozhrania) RS232C.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
32
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.2.6 Pripojenie k druhému monitoru
1
DVI OUT
RGB IN
DVI OUT
DVI IN
Pripojte konektor [DVI OUT] na výrobku ku konektoru [DVI IN] alebo [RGB IN] na inom monitore
pomocou kábla DVI alebo DVI/D-SUB.

Zásuvka [DVI OUT] sa môže používať iba na pripojenie k duálnemu monitoru.

Ak chcete zobraziť ten istý obraz na inom monitore, napríklad projektore, zapojte ho na port [DVI
OUT]. (Na prezentačné účely)

Pri pripojení duálneho monitora je maximálne rozlíšenie 1 920 x 1 200.
2.2.7 Pripojenie napájania
POWER IN
1
Pripojte napájací kábel k výrobku, zapojte ho do sieťovej zásuvky a zapnite vypínač.
(Vstupné napätie sa automaticky prepína).
2 Používanie funkcie "PCoIP"
33
2
2.3
Používanie funkcie "PCoIP"
Pripojte na hostiteľský počítač pomocou sieťového kábla
LAN
1
Hostiteľský počítač
2
Rozbočovač
3
Kábel LAN
4
1
Zapojte napájací kábel do príslušného výstupu na zadnej strane monitora.
2
Do portov USB zapojte myš a klávesnicu.
3
Pripojte sieťový port LAN na zadnej strane monitora na rozbočovač.
4
Pripojte rozbočovač na sieťový port LAN hostiteľského počítača.
Monitor
Hostiteľskému počítaču treba prideliť adresu IP.
Po zapojení sieťového portu LAN a nastavení adresy IP sa na monitore zobrazí obrazovka hostiteľského
počítača.
Pomocou portu USB môžete k počítaču pripojiť externé úložné zariadenie (napr. DSC, MP3, externý
disk a pod.).
Pripojenie jedného hostiteľského PC k viacerým klientskym zariadeniam sa dá vykonať len vtedy, keď je
v hostiteľskom PC nainštalované riešenie virtualizácie, ako napríklad vmware.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
34
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.3.1 Inštalácia ovládača WDM
1
Uložte súbor ovládača WDM do žiadaného virtuálneho zariadenia (VM) a dekomprimujte súbor.
2
Prejdite na položku Štart
Ovládací panel
Správca zariadení.
Ak sa v správcovi zariadení nezobrazí zariadenie "TUSB3410 Device", odpojte a opäť pripojte
virtuálne zariadenie. Tento symptóm patrí medzi známe problémy a bude vyriešený neskôr než
firmvér Teradici vo verzii 4.0.3.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
35
2
Používanie funkcie "PCoIP"
3
Kliknite na položku "TUSB3410 Boot Device" a zvoľte položku "Update Driver Software".
Následne kliknite na položku "Browse my computer for driver software".
4
Kliknite na tlačidlo "Browse" a vyberte priečinok, v ktorom je uložený ovládač.
5
Ak sa zobrazí bezpečnostné hlásenie systému Windows, kliknite na možnosť "Install this driver
software anyway".
2 Používanie funkcie "PCoIP"
36
2
Používanie funkcie "PCoIP"
6
Po dokončení inštalácie kliknite na tlačidlo "Close".
7
Prejdite na položku Štart
Ovládací panel
Správca zariadení.
Presvedčte sa, či je zariadenie TUSB3410 správne rozpoznané na porte COM.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
37
2
2.4
Používanie funkcie "PCoIP"
"PCoIP"
2.4.1 OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Používateľovi sa zobrazí miestny GUI zobrazenia na obrazovke (OSD), keď sa zariadenie zapne a
neprebieha relácia PCoIP. Zobrazenie OSD umožňuje používateľovi pripojiť sa k hostiteľskému zariadeniu
prostredníctvom okna Connect.
Okno Connect umožňuje prístup k stránke Options, ktorá obsahuje niektoré z funkcií dostupných
prostredníctvom webového rozhrania na správu.
Ak chcete získať prístup k stránke Options, kliknite na ponuku Options v okne Connect.
2.4.2 Obrazovka pripojenia
Okno Connect sa zobrazí počas spustenia s výnimkou prípadov, keď je klient nakonfigurovaný na
riadené spustenie alebo automatické opätovné pripojenie.
Logo, ktoré sa zobrazí nad tlačidlom Connect, môžete zmeniť nahratím náhradného obrázka pomocou
ponuky Upload webového rozhrania na správu.
Tlačidlo Connect
Kliknutím na tlačidlo Connect spustite reláciu PCoIP. Zatiaľ čo prebieha pripojenie PCoIP, miestne
rozhranie GUI zobrazenia OSD zobrazí správu o prebiehajúcom pripojení. Keď sa pripojenie nadviaže,
prestane sa zobrazovať miestne rozhranie GUI zobrazenia OSD a zobrazí sa obraz relácie.
Obrázok 2-1: Obrazovka pripojenia OSD (Pripájanie)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
38
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.3 OSD ponuka Options
Výberom ponuky Options sa zobrazí zoznam možností výberu. Ponuka Options v OSD obsahuje:

Configuration
Táto možnosť umožňuje nakonfigurovať rôzne nastavenia zariadenia, napríklad nastavenia siete, typ
relácie, jazyk a iné nastavenia.

Diagnostics
Táto možnosť umožňuje riešiť problémy so zariadením.

Information
Táto možnosť umožňuje zobraziť určité podrobnosti o zariadení.

User Settings
Táto možnosť umožňuje používateľovi definovať nastavenia Certificate checking mode, Mouse,
Keyboard, Display Topology, ako aj kvalitu obrazu protokolu PCoIP.

Password
Táto možnosť umožňuje aktualizovať správcovské heslo zariadenia.
V prípade firmvéru verzie 4.6.0 alebo novšej je predvolene nastavené prázdne heslo. Produkt sa
odomkne kliknutím na tlačidlo Unlock a stlačením klávesu Enter.
Výberom určitej možnosti sa zobrazí okno s nastaveniami.
Obrázok 2-2: OSD ponuka Options
2 Používanie funkcie "PCoIP"
39
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.4 Okno Configuration
Možnosť Configuration vo webovom rozhraní na správu a v zobrazení OSD umožňuje konfigurovať
rozličné nastavenia zariadenia.
Karty v okne Configuration sú:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Každá karta obsahuje nasledujúce tlačidlá: OK, Cancel a Apply. Pomocou týchto tlačidiel môže správca
potvrdiť alebo zrušiť vykonané zmeny.

Možnosti konfigurácie OSD predstavujú podmnožinu možností dostupných vo webovom rozhraní
na správu.

Navštívte lokalitu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com, kde nájdete ďalšie
podrobnosti o kartách SCEP, Label a Access.

Na zabezpečenie optimálnej výkonnosti nainštalujte softvér Teradici Audio Driver na vaše
zariadenie VM a vyberte ho ako predvolené prehrávacie zariadenie.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, navštívte lokalitu Teradici Support Site na adrese
http://techsupport.teradici.com a prihláste sa.
Prejdite k položkám Download Center
Teradici Virtual Audio Driver.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
40
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Network
Sieťové nastavenia hostiteľa a klienta môžete konfigurovať na stránke Initial Setup alebo Network.
Po aktualizovaní parametrov na tejto stránke uložte zmeny kliknutím na tlačidlo Apply.
Sieťové parametre sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-3: Konfigurácia karty Network

Enable DHCP
Keď sa zapne možnosť Enable DHCP, zariadenie kontaktuje server DHCP, aby sa mu priradila IP
adresa, maska podsiete, IP adresa brány a serveri DNS. Pri vypnutí zariadenie vyžaduje, aby sa tieto
parametre nastavili manuálne.

IP Address
Adresa IP zariadenia. Ak je vypnutá možnosť DHCP, musíte v tomto políčku zadať platnú adresu IP.
Ak je zapnutá možnosť DHCP, toto políčko nemožno upravovať.

Subnet Mask
Maska podsiete zariadenia. Ak je vypnutá možnosť DHCP, musíte v tomto políčku zadať platnú
masku podsiete. Ak je zapnutá možnosť DHCP, toto políčko nemožno upravovať.
Je možné nakonfigurovať nepovolenú kombináciu adresy IP/masky podsiete (napríklad neplatnú
masku), čím sa zariadenie stane nedostupným. Skontrolujte, či ste masku podsiete nastavili
správne.

Gateway
Adresa IP brány zariadenia. Ak sa vypne DHCP, bude sa toto políčko vyžadovať. Ak je zapnutá
možnosť DHCP, toto políčko nemožno upravovať.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
41
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Primary DNS Server
Adresa IP primárneho servera DNS zariadenia. Toto políčko je voliteľné. Ak je adresa IP servera DNS
nakonfigurovaná pomocou programu Správca pripojení, adresa môže byť namiesto adresy IP
nastavená ako názov FQDN.

Secondary DNS Server
Adresa IP sekundárneho servera DNS zariadenia. Toto políčko je voliteľné. Ak je adresa IP servera
DNS nakonfigurovaná pomocou programu Správca pripojení, adresa môže byť namiesto adresy IP
nastavená ako názov FQDN.

Domain Name
Použitý názov domény (napríklad 'domain.local'). Toto políčko je voliteľné. Toto políčko určuje
hostiteľa alebo doménu klienta.

FQDN
Úplný názov domény hostiteľa alebo klienta. Predvolená hodnota je pcoip-host-<MAC> alebo
pcoipportal-<MAC>, kde MAC predstavuje adresu MAC hostiteľa alebo klienta. Ak sa používa názov
domény, je pripojený aj tento názov (napríklad pcoip-host-<MAC>.domain.local). Toto políčko je na
tejto stránke len na čítanie.

Ethernet Mode
Umožňuje nakonfigurovať Ethernet mode hostiteľa alebo klienta na možnosť:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Keď vyberiete možnosť 10 Mbps Full-Duplex alebo 100 Mbps Full-Duplex a potom kliknete na
tlačidlo Apply, zobrazí sa upozornenie.
„Výstraha: Keď je na zariadení PCoIP vypnutá možnosť automatického vyjednávania, musí byť
vypnutá aj na prepínači. Okrem toho zariadenie PCoIP a prepínač musia byť nakonfigurované tak,
aby používali rovnakú rýchlosť a parametre duplexu. Odlišné parametre môžu spôsobiť stratu
sieťového pripojenia. Naozaj chcete pokračovať?“ Kliknutím na tlačidlo OK zmeňte parameter.
Položku Ethernet Mode by ste mali vždy nastaviť na možnosť Auto a možnosti
10 Mbps Full-Duplex alebo 100 Mbps Full-duplex používať len v prípade, ak iné sieťové
zariadenie (napríklad prepínač) je tiež nakonfigurované na prevádzku v režime
10 Mbps Full-Duplex alebo
100 Mbps Full-duplex. Nesprávne nastavenie položky Ethernet Mode môže spôsobiť prevádzku
siete s polovičným duplexom, ktorý nepodporujte protokol PCoIP. Relácia bude mať mať výrazne
znížený výkon a nakoniec dôjde k jej odpojeniu.

Enable 802.1X Security: Ak pripojená sieť podporuje štandard 802.1x, funkcia
Enable 802.1X Security by mala byť zapnutá, pričom bude možné používať len zariadenia so
zabezpečením overovania. Ak je funkcia Enable 802.1X Security zapnutá, nakonfigurujte
nastavenia Authentication, Identity a Client Certificate. V súčasnosti je ako overovací protokol
podporovaný len protokol TLS (Transport Layer Security).
2 Používanie funkcie "PCoIP"
42
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Identity: Zadajte identifikátor výrobku, ktorý sa bude používať v sieti.

Client Certificate: Vyberte certifikát odovzdaný zo stránky Certificate Upload.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
43
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta IPv6
Stránka IPv6 umožňuje povoliť protokol IPv6 pre zariadenia PCoIP pripojené k sieti s protokolom IPv6.
Ak zmeníte niektoré z nastavení na tejto stránke, musíte zariadenie reštartovať, aby sa táto zmena
uplatnila.
Obrázok 2-4: Konfigurácia karty IPv6

Enable IPv6
Začiarknutím tohto políčka povolíte protokol IPv6 pre zariadenia PCoIP.

Link Local Address
Toto políčko je automaticky vyplnené.

Gateway
Zadajte adresu brány.

Enable DHCPv6
Začiarknutím tohto políčka nastavíte pre vaše zaradenie protokol Dynamic Host Configuration
Protocol verzie 6 (DHCPv6).

Primary DNS
Adresa IP primárneho servera DNS zariadenia. Ak je povolená položka DHCPv6, toto pole bude
automaticky otvorené serverom DHCPv6.

Secondary DNS
Adresa IP sekundárneho servera DNS zariadenia. Ak je povolená položka DHCPv6, toto pole bude
automaticky otvorené serverom DHCPv6.

Domain Name
Použitý názov domény (napríklad 'domain.local') pre hostiteľa alebo klienta. Ak je povolená položka
DHCPv6, toto pole bude automaticky otvorené serverom DHCPv6.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
44
2
Používanie funkcie "PCoIP"

FQDN
Plne kvalifikovaný názov domény pre hosťa alebo klienta. Ak je povolená položka DHCPv6, toto pole
bude automaticky otvorené serverom DHCPv6.

Enable SLAAC
Začiarknutím tohto políčka nastavíte pre vaše zaradenia automatickú bezstavovú konfiguráciu adries
(SLAAC).

Enable Manual Address
Začiarknutím tohto políčka nastavíte pre zaradenie manuálnu (statickú) adresu.

Manual Address
Zadajte adresu IP zariadenia.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
45
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Label
Stránka Label je dostupná z hostiteľa alebo klienta. Stránka Label umožňuje pridať informácie týkajúce
sa zariadenia.
Parametre označenia portálu sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-5: Konfigurácia karty Label

PCoIP Device Name
Položka PCoIP Device Name umožňuje správcovi poskytovať logický názov portálu alebo hostiteľa.
Predvolená hodnota je pcoip-host-MAC alebo pcoip-portal-MAC, kde MAC predstavuje adresu
MAC hostiteľa alebo portálu.

PCoIP Device Description
Opis a dodatočné informácie, napríklad umiestnenie koncového bodu pre zariadenie. Firmvér
nepoužíva toto políčko. Je k dispozícii len pre použitie správcom.

Generic Tag
Všeobecné označovacie informácie o zariadení. Firmvér nepoužíva toto políčko. Je k dispozícii len
pre použitie správcom.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
46
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Discovery
Pomocou nastavení na stránke Discovery môžete vymazať zisťovanie hostiteľov a klientov v systéme
PCoIP a výrazne znížiť úsilie potrebné na konfiguráciu a údržbu komplexných systémov. Tento
mechanizmus zisťovania je nezávislý od zisťovania DNS SRV.
Na zabezpečenie funkčnosti zisťovania SLP musia byť smerovače nakonfigurované na posielanie
údajov rozosielania ďalej medzi podsieťami. Keďže väčšina nasadení tento postup neumožňuje,
odporúčaným spôsobom zisťovania je zisťovanie typu DNS-SRV.
Obrázok 2-6: Konfigurácia karty Discovery

Enable Discovery
Ak je zapnutá možnosť Enable Discovery, zariadenie dynamicky zistí zariadenia na rovnakej úrovni
pomocou zisťovania cez SLP, a to bez predchádzajúcich informácií o ich umiestneniach v sieti. Toto
môže dramaticky obmedziť snahy konfigurácie a údržby pri komplexných systémoch.
Zisťovanie cez SLP vyžaduje, aby konfigurácia smerovačov umožňovala rozosielanie.
Odporúčaným spôsobom je zisťovanie typu DNS-SRV.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
47
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Session
Stránka Session umožňuje nakonfigurovať spôsob, akým sa hostiteľské alebo klientske zariadenie
pripája k zariadeniam na rovnakej úrovni alebo od nich prijíma pripojenia.
Parametre relácie sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-7: Konfigurácia karty Session

Connection Type
Výberom položky Direct to Host zo stránky Session zobrazíte nasledujúce položky nastavenia:

Direct to Host: Pripojte sa k počítaču alebo pracovnej stanici s nainštalovanou súčasťou Host Card.

DNS Name or IP Address: Zadajte názov DNS alebo adresu IP servera, ku ktorému sa chcete pripojiť.
Obrázok 2-8: Konfigurácia karty Connection Type
2 Používanie funkcie "PCoIP"
48
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Keď na stránke Session vyberiete typ View Connection Server, zobrazia sa konkrétne možnosti
konfigurácie.

View Connection Server: Pripojte sa k serveru VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure).
VMware VDI je riešenie virtuálnej pracovnej plochy.

DNS Name or IP Address: Zadajte názov DNS alebo adresu IP servera funkcie VMware View
Connection.
Obrázok 2-9: Konfigurácia karty Connection Type

Advanced
Navštívte lokalitu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com, kde nájdete ďalšie
podrobnosti.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
49
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Language
Stránka Language umožňuje zmeniť jazyk používateľského rozhrania.

Toto nastavenie ovplyvňuje miestne rozhranie GUI zobrazenia OSD. Je dostupné len na klientovi.

Parametre jazyka sa dajú tiež konfigurovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-10: Konfigurácia karty Language

Language
Slúži na konfiguráciu jazyka zobrazenia OSD. Toto nastavenie určuje jazyk len pre zobrazenie OSD.
Neovplyvňuje nastavenie jazyka pre samotnú používateľskú reláciu.
Podporované jazyky: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean,
Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
Slúži na zmenu rozloženia klávesnice. Keď používateľ spustí reláciu, toto nastavenie je ovládané
prostredníctvom virtuálneho zariadenia. Ak nastavenie objektu skupinovej politiky (GPO) systému
Windows umožňuje nastavenie rozloženia klávesnice, toto nastavenia sa použije počas relácie
používateľa. Ak objekt GPO systému Windows nie je nastavený tak, že umožňuje toto nastavenie,
nastavenie sa nepoužije.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
50
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Power
Obrázok 2-11: Konfigurácia karty Power

OSD Screen-Saver Timeout (bez pripojenia k relácii): Pripojené monitory prejdú do
pohotovostného režimu po uplynutí určeného času nečinnosti (v sekundách). Ak nechcete použiť
funkciu pohotovostného režimu, zadajte hodnotu „0“.

Display Suspend Timeout (pri pripojení k relácii): Pripojené monitory prejdú do pohotovostného
režimu po uplynutí určeného času nečinnosti (v sekundách). Ak nechcete použiť funkciu
pohotovostného režimu, zadajte hodnotu „0“.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
51
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Display
Stránka Display umožňuje povoliť režim nahradenia údajov
Extended Display Identification Data(EDID).
Táto funkcia je dostupná len prostredníctvom zobrazenia OSD.
Pri normálnej prevádzke pošle GPU v hostiteľskom počítači otázku na monitor pripojený k zariadeniu
zero client s cieľom zistiť možnosti monitora. V niektorých situáciách môže byť monitor pripojený ku
klientovi spôsobom zabraňujúcim klientovi čítanie informácií EDID, ako napríklad keď sa pripája cez
niektoré zariadenia KVM. Pomocou možností na tejto stránke je možné skonfigurovať klienta na
oznamovanie predvolených informácií EDID GPU.
Povolením nahradenia údajov displeja sa vynúti použitie predvolených údajov o zobrazovaní na
monitore, ktoré nemusia byť kompatibilné s pripojeným monitorom, čo môže spôsobiť stratu zobrazenia
na monitore. Nahradenie údajov displeja povoľte len v prípade, ak nie sú k dispozícii platné údaje EDID
a sú známe zobrazovacie charakteristicky monitora.
Obrázok 2-12: Konfigurácia karty Display

Enable Attached Display Override
Táto možnosť je určená pre staršie systémy. Klient sa tým skonfiguruje na odosielanie predvolených
informácií EDID hostiteľskej strane v prípadoch, keď monitor nie je možné nájsť alebo keď nie je
pripojený ku klientovi. Vo verziách OS Windows pred verziou Windows 7 platilo, že ak hostiteľ nemal
k dispozícii informácie EDID, fungoval s predpokladom, že nie sú pripojené žiadne monitory
a o opätovné kontroly sa už nepokúšal. Táto možnosť predpokladá, že hostiteľ má vždy k dispozícii
informácie EDID v prípade, že klient sa zúčastňuje relácie.
Po zapnutí tejto možnosti sa deklarujú nasledovné predvolené rozlíšenia:

800x600 @60 Hz

1024x768 @60 Hz (uvedené sú natívne rozlíšenia)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
52
2
Používanie funkcie "PCoIP"

1280x800 @60 Hz

1280x960 @60Hz

1280x1024 @60 Hz

1600x1200 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1920x1200 @60 Hz
Ak sa aktivuje funkcia Enable Attached Display Override, všetky displeje pripojené ku klientovi sa
nastavenia na predvolené rozlíšenie 1024 x 768.

Enable Display Cloning
Táto funkcia umožňuje zobraziť rovnakú obrazovku súčasne na dvoch monitorov počas používania
režimu dvoch monitorov.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
53
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Audio
Môžete nakonfigurovať zvukové nastavenia (napr. mikrofón a slúchadlá).
Obrázok 2-13: Konfigurácia karty Audio

Enable Local USB Audio Driver
Počas prehrávania hudby zo servera bude zvuk znieť z interných reproduktorov.

Zvukový výstup a pripojené zariadenia
Pripojené zariadenia
Enable Local USB
Audio Driver
Slúchadlá USB +
štandardné slúchadlá
Začiarknite políčko
Slúchadlá USB +
štandardné slúchadlá
Začiarknite políčko
(
(
)
)
Device Type
Zvukový výstup
USB
Slúchadlá USB
Analog
Štandardné
slúchadlá
-
Štandardné
slúchadlá
-
Interné
reproduktory
Zrušte začiarknutie
Len štandardné slúchadlá
políčka (
)
Zrušte začiarknutie
-
políčka (
)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
54
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Reset
Stránka Reset umožňuje vynulovanie konfigurácie a povolení na predvolené výrobné hodnoty uložené v
internej pamäti flash.

Vynulovanie sa dá tiež spustiť pomocou webového rozhrania na správu.

Opätovné resetovanie na výrobné hodnoty nebude mať za následok vrátenie firmvéru na pôvodnú
verziu, ako ani vyčistenie loga OSD.
Obrázok 2-14: Konfigurácia karty Reset

Reset Parameters
Keď kliknete na toto tlačidlo, zobrazí sa správa s výzvou na potvrdenie. Slúži na to, aby sa predišlo
neúmyselnému vynulovaniu.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
55
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.5 Okno Diagnostics
Ponuka Diagnostic obsahuje prepojenia na stránky s informáciami o čase spustenia a funkciami, ktoré
môžu byť užitočné pri riešení problémov.
Možnosti v ponuke Diagnostic v OSD sú podmnožinou Rozhrania webovej správy.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Každá karta obsahuje tlačidlo Close na zatvorenie okna.
Karta Event Log
Stránka Event Log umožňuje zobraziť a vymazať správy so záznamami udalostí z hostiteľa alebo klienta.
Pomocou webového rozhrania na správu môžete zmeniť nastavenie filtra záznamov, pomocou ktorého
sa ovláda úroveň podrobností správ v zázname. Keď filter nastavíte na „terse“ režim, zariadenie bude
zaznamenávať krátke a stručné správy.
Stránka Event Log umožňuje povoliť a definovať systémový záznam na zhromažďovanie a vykazovanie
udalostí, ktoré zodpovedajú štandardu IETF pre zaznamenávanie správ programu.
Položku Event Log môžete tiež inicializovať pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-15: Konfigurácia karty Event Log

View event log messages
Políčko View event log messages zobrazuje správy so záznamami s informáciami časovej
pečiatky. Dostupné sú dve tlačidlá.

Refresh
Výberom tlačidla Refresh obnovíte zobrazené správy záznamu udalostí.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
56
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Clear
Kliknutím vymažete všetky správy so záznamami udalostí uložené v zariadení.
Karta Session Statistics
Stránka Session Statistics umožňuje zobraziť aktuálnu štatistiku počas aktívnej relácie. Ak relácia nie je
aktívna, môžete zobraziť štatistiku z poslednej relácie.
Stránku Session Statistics môžete zobraziť aj pomocou webového rozhrania na správu.
Obrázok 2-16: Konfigurácia karty Session Statistics

Štatistika paketov protokolu PCoIP

PCoIP Packets Sent
Celkový počet paketov protokolu PCoIP odoslaných počas aktuálnej/poslednej relácie.

PCoIP Packets Received
Celkový počet paketov protokolu PCoIP prijatých počas aktuálnej/poslednej relácie.

PCoIP Packets Lost
Celkový počet paketov protokolu PCoIP stratených počas aktuálnej/poslednej relácie.

Štatistika bajtov

Bytes Sent
Celkový počet bajtov odoslaných počas aktuálnej/poslednej relácie.

Bytes Received
Celkový počet bajtov prijatých počas aktuálnej/poslednej relácie.

Round Trip Latency
Minimálna, priemerná a maximálna doba výmeny údajov systému PCoIP (napríklad od hostiteľa ku
klientovi a potom späť k hostiteľovi) a latencia siete v milisekundách (+/- 1 ms).
2 Používanie funkcie "PCoIP"
57
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta PCoIP Processor
Stránka PCoIP Processor umožňuje vynulovať hostiteľa alebo klienta a zobraziť dobu prevádzky
procesora klienta PCoIP od posledného spustenia.
Doba prevádzky pre položku PCoIP Processor sa dá tiež zobraziť vo webovom rozhraní na správu.
Obrázok 2-17: Konfigurácia karty PCoIP Processor
2 Používanie funkcie "PCoIP"
58
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Ping
Stránka Ping umožňuje zistiť dostupnosť zariadenia a overiť, či je dostupné v rámci siete IP. Môže vám to
pomôcť určiť, či je hostiteľ dostupný. Vzhľadom na to, že verzie firmvéru 3.2.0 alebo novšie uplatňujú v
príkaze ping nastavenie „bez segmentovania“, môžete pomocou tejto funkcie určiť maximálnu veľkosť
jednotky MTU.
Obrázok 2-18: Konfigurácia karty Ping

Nastavenia dostupnosti

Destination
IP adresa alebo FQDN k zistiteľnosti

Interval
Interval medzi paketmi dostupnosti

Packet Size
Veľkosť paketu dostupnosti

Packets

Sent
Počet prenesených paketov príkazu ping

Received
Počet prijatých paketov dostupnosti
2 Používanie funkcie "PCoIP"
59
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.6 Okno Information
Stránka Information umožňuje zobraziť podrobnosti týkajúce sa zariadenia. Webové rozhranie na správu
zobrazuje verziu, údaje VPD a informácie o pripojenom zariadení. Zobrazenie OSD umožňuje zobraziť
informácie o verzii zariadenia.
Stránka Version umožňuje zobraziť podrobnosti o verzii hardvéru a firmvéru zariadenia.
Obrázok 2-19: Konfigurácia karty Version

Informácie VPD
Základné údaje o výrobku (Vital Product Data, VPD) predstavuje informácie nastavené pri výrobe na
jedinečné identifikovanie každého portálu alebo hostiteľa.

MAC Address
Jedinečná adresa MAC hostiteľa/klienta

Unique Identifier
Jedinečný identifikátor hostiteľa/klienta

Serial Number
Jedinečné sériové číslo hostiteľa/klienta

Firmware Part Number
Číslo súčasti aktuálneho firmvéru

Hardware Version
Číslo verzie hardvéru hostiteľa/klienta

Informácie o firmvéri
Položka Informácie o firmvéri odzrkadluje aktuálne podrobnosti o firmvéri PCoIP.

Firmware Version
Verzia aktuálneho firmvéru
2 Používanie funkcie "PCoIP"
60
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Firmware Build ID
Kód revízie aktuálneho firmvéru

Firmware Build Date
Dátum zostavenia aktuálneho firmvéru

PCoIP Processor Family
Zobrazí sa názov rodiny produktov Tera. Tera je hostiteľský procesor od spoločnosti Teradici. Tento
výrobok využíva typ TERA2321 z rodiny hostiteľských procesorov novšej generácie Tera2 a
zobrazuje sa ako Tera2.

PCoIP Processor Revision
Kremíková revízia procesora PCoIP. Revízia B kremíka je označená ako 1.0.

Informácie Bootloader
Informácie o Bootloader odzrkadľujú aktuálne podrobnosti bootloader PCoIP.

Bootloader Version
Verzia aktuálneho zavádzacieho programu (bootloader)

Bootloader Build ID
Kód revízie aktuálneho zavádzacieho programu (bootloader)

Bootloader Build Date
Dátum zostavenia aktuálneho zavádzacieho programu (bootloader)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
61
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.7 Okno User Settings
Stránka User Settings poskytuje prístup ku kartám, pomocou ktorých možno definovať režim kontroly
certifikátov, nastavenia myši a klávesnice, kvalitu obrazu protokolu PCoIP a topológiu displeja.
Karty v ponuke User Settings sú:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
Karta Certificate
Na tejto karte vyberte ďalšie kroky, ktoré sa majú vykonať, ak nie je možné overiť zabezpečenie pripojenia
k serveru. Toto nastavenie sa odporúča meniť len so súhlasom správcu systému.
Obrázok 2-20: Konfigurácia karty Certificate

Never connect to untrusted servers: Vyberte túto možnosť, ak sa nechcete pripojiť k serveru bez
certifikátu alebo s nedôveryhodným certifikátom.

Warn before connecting to untrusted servers: Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa pred
pripojením k nedôveryhodnému serveru zobrazilo upozornenie.

Do not verify server identity certificates: Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť pripojenia k
serveru bez overovania identifikačného certifikátu servera.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
62
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Mouse
Stránka Mouse umožňuje zmeniť nastavenia rýchlosti kurzora myši pre reláciu OSD.
Nastavenia rýchlosti kurzora myši pre OSD nemajú vplyv na nastavenia kurzora myši, keď je aktívna
relácia PCoIP, pokiaľ sa nepoužíva funkcia miestneho ovládača klávesnice hostiteľa. Ďalšie podrobnosti
nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Táto funkcia je dostupná len
prostredníctvom zobrazenia OSD. Nie je k dispozícii vo webovom rozhraní na správu.
Obrázok 2-21: Konfigurácia karty Mouse

Mouse Speed
Nakonfiguruje rýchlosť kurzora myši.
Rýchlosť myši môžete nakonfigurovať aj prostredníctvom softvéru hostiteľa PCoIP. Ďalšie
podrobnosti nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".
2 Používanie funkcie "PCoIP"
63
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Keyboard
Stránka Keyboard umožňuje zmeniť nastavenia opakovania klávesnice pre reláciu OSD.

Nastavenia klávesnice nemajú vplyv na nastavenia klávesnice, keď je aktívna relácia PCoIP, pokiaľ
sa nepoužíva funkcia miestneho ovládača klávesnice hostiteľa. Ďalšie podrobnosti nájdete v
"PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Toto nastavenie je dostupné len
prostredníctvom zobrazenia OSD. Nezobrazuje sa vo webovom rozhraní na správu.

Nastavenia opakovania klávesnice môžete nakonfigurovať aj prostredníctvom softvéru hostiteľa
PCoIP. Ďalšie podrobnosti nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide:
TER0810001".
Obrázok 2-22: Konfigurácia karty Keyboard

Keyboard Repeat Delay
Umožňuje používateľom nakonfigurovať oneskorenie opakovania klávesnice klienta.

Keyboard Repeat Rate
Umožňuje používateľom nakonfigurovať rýchlosť opakovania klávesnice klienta.

Repeat Settings Test Box
Umožňuje používateľom otestovať vybraté nastavenia klávesnice.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
64
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Image
Stránka Image umožňuje zmeniť kvalitu obrazu relácie PCoIP.
Obrázok 2-23: Konfigurácia karty Image

Image Quality Preference
Pomocou posúvača upravte pomer medzi ostrosťou obrazu a plynulosťou pohybu počas relácie
PCoIP, keď je obmedzená šírka pásma siete.
Táto položka je dostupná aj na hostiteľovi, ak je nainštalovaný softvér hostiteľa PCoIP. Posúvač sa
nachádza na karte Image softvéru hostiteľa.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
65
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Display Topology
Ak chcete použiť funkciu topológie displeja v relácii PCoIP medzi nulovým klientom a hostiteľom PCoIP,
musí byť na hostiteľovi nainštalovaný softvér hostiteľa PCoIP. Ďalšie podrobnosti nájdete v "PCoIP Host
Software for Windows User Guide: TER0810001".
Ku karte Display Topology neexistuje zodpovedajúca ponuka vo webovom rozhraní na správu.
Podrobnosti o funkcii topológie displeja pre reláciu PCoIP medzi kartou hostiteľa a nulovým klientom
nájdete v "PCoIP Host Software for Windows User Guide (TER0810001)".
Na zmenu nastavení topológie displeja vždy použite kartu Display Topology v rozhraní OSD
Options
User Settings interface nulového klienta.
Obrázok 2-24: Konfigurácia karty Display Topology

Enable Configuration
Pre zariadenie možno nakonfigurovať nastavenia polohy displeja, otočenia a rozlíšenia, ak sú tieto
nastavenia povolené. Nastavenia sa uložia po kliknutí na tlačidlo Apply alebo OK a použijú sa pri
vynulovaní zariadenia.

Display Layout
Vyberte, či chcete pre svoje displeje (A a B) nastaviť horizontálne alebo vertikálne rozvrhnutie. Toto
nastavenie by malo zohľadňovať fyzické rozostavenie displejov na vašom stole.

Horizontal: Vyberte, ak chcete displeje A a B usporiadať horizontálne, pričom A sa nachádza
naľavo od B.

Vertical: Vyberte, ak chcete displeje A a B usporiadať vertikálne, pričom A sa nachádza nad B.
V rovnakom čase môžu byť povolené maximálne dva displeje.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
66
2
Používanie funkcie "PCoIP"

Alignment
Zvoľte, ako chcete usporiadať displeje A a B, pokiaľ majú rôznu veľkosť.
Toto nastavenie ovplyvňuje, ktorá oblasť obrazovky sa použije, keď presúvate kurzor z jedného
displeja na druhý. Možnosti rozvrhnutia, ktoré sa zobrazujú v rozbaľovacom zozname, závisia od
toho, či ste zvolili horizontálne alebo vertikálne rozvrhnutie displejov.

Primary
Nakonfigurujte, ktorý port DVI na nulovom klientovi chcete nastaviť ako primárny port.
Displej, ktorý je pripojený k primárnemu portu, sa stane primárnym displejom (t. j. displejom, ktorý
obsahuje ponuky OSD pred spustením relácie PCoIP a používa sa pre panel úloh systému
Windows po spustení relácie).

Port 1: Výberom tejto možnosti ako primárny port nakonfigurujete port DVI-1 na nulovom
klientovi.

Port 2: Výberom tejto možnosti ako primárny port nakonfigurujete port DVI-2 na nulovom
klientovi.

Position
Špecifikujte, ktorý displej je fyzicky pripojený k výstupom Port 1 a Port 2.

Rotation
Nakonfigurujte natočenie displeja pod položkou Port 1 a Port 2:


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
Pre reláciu PCoIP medzi virtuálnym zariadením alebo hostiteľom a nulovým klientom možno
nakonfigurovať rozlíšenie displeja. Nulový klient rozpozná podporované rozlíšenia monitora a vyplní
ich ako položky v rozbaľovacej ponuke. Predvolene sa použije natívne rozlíšenie displeja.

Revert
Resetujú sa konfigurácie na tejto stránke na posledné uložené nastavenia.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
67
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Karta Touch Screen
Stránka Touch Screen umožňuje konfiguráciu a kalibráciu určitých nastavení pripojeného displeja
Elo TouchSystems s dotykovou obrazovkou.
Stránka Touch Screen je k dispozícii len prostredníctvom zobrazenia OSD. Nie je k dispozícii vo
webovom rozhraní na správu.
Obrázok 2-25: Konfigurácia karty Touch Screen

Enable right click on hold
Výberom tohto políčka umožníte používateľom emulovať kliknutie pravým tlačidlom myši tým, že sa
dotknú obrazovky a podržia ju niekoľko sekúnd. Ak je táto možnosť vypnutá, kliknutie pravým
tlačidlo myši nebude podporované.

Right click delay
Posunutím nastavte ukazovateľ na určité miesto medzi položkami Long a Short, čím určíte, na ako
dlho sa musí používať dotknúť obrazovky a podržať ju, aby sa emulovalo kliknutie pravým tlačidlom
myši.

Touch screen calibration
Pri prvom pripojení dotykovej obrazovky k nulovému klientovi sa spustí kalibračný program. Na
dotykovej obrazovke sa dotknite troch cieľových bodov, ktoré sa zobrazia.
Na otestovanie kalibrácie prejdite prstom po monitore a skontrolujte, či kurzor nasleduje jeho pohyb.
Ak test nie je úspešný, kalibračný program sa automaticky reštartuje. Po dokončení kalibrácie sa
súradnice uložia do pamäte flash.
Ak chcete spustiť kalibračný program manuálne, na stránke Touch Screen v zobrazení OSD kliknite
na položku Start. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
68
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.8 Okno Password
Táto možnosť je dostupná prostredníctvom programu Management Console Program.
Navštívte lokalitu Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com, kde nájdete ďalšie
podrobnosti.
Stránka Password umožňuje aktualizovať miestne správcovské heslo zariadenia. Heslo môže mať
najviac 20 znakov.

Tento parameter ovplyvňuje webové rozhranie na správu a miestne rozhranie GUI zobrazenia
OSD.

Pri aktualizácií hesla klienta postupujte opatrne, pretože v prípade straty hesla sa môže klient stať
nepoužiteľným.
Obrázok 2-26: Konfigurácia karty Change Password

Old Password
Skôr ako budete môcť aktualizovať heslo, musí toto políčko zodpovedať aktuálnemu
správcovskému heslu.

New Password
Nové správcovské heslo pre webové rozhranie na správu aj pre miestne rozhranie GUI zobrazenia
OSD.

Confirm New Password
Aby sa heslo aktualizovalo, toto políčko sa musí zhodovať s políčkom New Password.

Reset
Ak dôjde ku strate hesla klienta, môžete si kliknutím na tlačidlo Reset vyžiadať asistenčný kód od
dodávateľa klienta. Dodávateľovi sa odošle kód výzvy. Dodávateľ vyhodnotí požiadavku a v prípade
schválenia spoločnosťou Teradici odošle asistenčný kód.
Po správnom zadaní asistenčného kódu sa heslo klienta nastaví na prázdnu hodnotu. Musíte zadať
nové heslo.
Ohľadom ďalších informácií pri potrebe autorizovaného vynulovania hesla kontaktujte dodávateľa
klienta. Táto možnosť nie je k dispozícii prostredníctvom webového rozhrania na správu. Je k dispozícii
len prostredníctvom zobrazenia OSD.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
69
2
Používanie funkcie "PCoIP"
Obrázok 2-27: Konfigurácia karty Authorized Password Reset
Podrobnosti o používaní protokolu PCoIP sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pre
najnovšie informácie navštívte lokalitu Teradici http://www.teradici.com.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
70
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.9
Wake On LAN
Táto funkcia vám umožňuje zapnúť produkt odoslaním prednastaveného príkazu z externého systému do
produktu cez sieť.
Skontrolujte, či je sieť schopná komunikovať údaje s počítačom, ktorý do produktu vyšle príkaz. Zistite, či
máte program schopný generovať signály Wake on LAN.

Skontrolujte, či je napájanie vždy pripojené, aby ste zaistili fungovanie tejto funkcie aj pri vypnutom
produkte.

Táto funkcia je určená na zapínanie produktu. (Nepodporuje možnosť vypnutia produktu.)
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Ak chcete zmeniť nastavenia napájania, prihláste sa (položka Log In) a vyberte položku
Configuration
4
Power.
Nakonfigurujte nastavenia tak, aby zodpovedali prostrediu, v ktorom sa bude výrobok používať.
(Pozrite si obrázok nižšie.)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
71
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.10
Wake on USB
Ak vypnete napájanie po aktivovaní funkcie Wake On USB na webovej stránke na správu výrobku,
systém sa prepne do pohotovostného režimu.
Funkcia Wake on USB prepne systém z pohotovostného do normálneho režimu, ak sa zaznamená
zmena na vstupe z klávesnice alebo myši.
Ide napríklad o kliknutie tlačidlom myši alebo stlačenie klávesu na klávesnici.
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Ak chcete zmeniť nastavenia napájania, prihláste sa (položka Log In) a vyberte položku
Configuration
4
Power.
Nakonfigurujte nastavenia tak, aby zodpovedali prostrediu, v ktorom sa bude výrobok používať.
(Pozrite si obrázok nižšie.)
2 Používanie funkcie "PCoIP"
72
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.11
OSD Logo Upload
Pomocou stránky OSD Logo Upload môžete zmeniť logo zobrazené v časti Teradici OSD.
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Prihláste sa (položka Log In) a vyberte možnosť Upload
OSD Logo. Zobrazí sa stránka
OSD Logo Upload. (Pozrite si obrázok nižšie.)
4
Vyberte nový súbor, ktorým chcete nahradiť logo, a vyberte možnosť Upload.
Uistite sa, že súbor s logom OSD je súbor bitovej mapy vo formáte 24 bitov na pixel s rozlíšením najviac
256 x 64 pixelov.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
73
2
Používanie funkcie "PCoIP"
2.4.12
Firmware Update
Pomocou stránky Firmware Update môžete zmeniť súčasť Teradici Firmware.
Konfigurácia nastavení
1
Nastavte adresy IP výrobku a počítača tak, aby sa výrobok mohol pripojiť k počítaču
prostredníctvom siete.
2
Na prístup k webovej stránke na správu výrobku zadajte nastavenú adresu IP výrobku do poľa pre
adresu URL na počítači.
3
Prihláste sa (položka Log In) a vyberte možnosť Upload
Firmware. Zobrazí sa stránka
Firmware Upload. (Pozrite si obrázok nižšie.)
4
5
Vyberte položku Firmware, ak chcete nahradiť logo, a stlačte tlačidlo Upload.
Po dokončení odosielania sa zobrazí tlačidlo Reset. Kliknutím na tlačidlo Reset reštartujte klienta.
Prejdite do časti Options
Information a pozrite si informácie v časti Firmware Version.
2 Používanie funkcie "PCoIP"
74
3
3.1
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
3.1.1 Kontrolné body pred pripojením

Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.

Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.

Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
75
3
3.2
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pripojenie a používanie počítača
3.2.1 Pripojenie k počítaču

Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.

Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla D-SUB (analógový typ)
RGB IN
1
2
Kábel D-SUB pripojte k portu [RGB IN] na zadnej strane produktu a k portu RGB na počítači.
Napájací adaptér zapojte k produktu a do napájacej zásuvky. Potom zapnite vypínač na PC.
(Podrobnosti nájdete v časti „2.2.7
3
Stlačením tlačidla [
Pripojenie napájania“.)
] na výrobku zmeňte vstupný zdroj na možnosť Analog.
Pripojenie stereofónneho kábla
AUDIO IN

Pripojte port [AUDIO IN] na zadnej strane monitora k zvukovej karte PC.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
76
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
3.2.2 Inštalácia súčasti "Windows Driver"

Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných
ovládačov pre tento produkt.

Inštalačný ovládača je súčasťou disku CD, ktorý sa dodáva spolu s produktom.
1
2
3
4
Disk CD používateľskej príručky dodaný spolu s produktom vložte do mechaniky CD-ROM.
5
Prejdite na vlastnosti obrazovky a skontrolujte správnosť rozlíšenia a obnovovacej frekvencie.
Kliknite na položku "Windows Driver".
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.
Zo zoznamu modelov vyberte model vášho produktu.
Ďalšie podrobnosti si pozrite v príručke vášho OS Windows.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
77
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
3.2.3 Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Vyberte jazyk a zmeňte rozlíšenie na optimálnu hodnotu.
NC191
NC221
The optimal resolution for this monitor is as follows:
NC241
The optimal resolution for this monitor is as follows:
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1280 x 1024 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1080 60Hz
Follow the above settings to set the resolution.
Follow the above settings to set the resolution.
Follow the above settings to set the resolution.
English
English
English
AUTO
1
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [
AUTO
].
Ak chcete skryť informačnú správu, stlačte tlačidlo [ MENU ].

Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a
opätovnom zapnutí výrobku.

Ak produkt slúži ako štandardný monitor, optimálne rozlíšenie je možné nastaviť v ovládacom
paneli počítača.

Ak chcete nastaviť rozlíšenie pri používaní produktu ako sieťového monitora, prečítajte si časť „2.4
"PCoIP"“.
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
78
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
3.2.4 Zmena rozlíšenia pomocou počítača

Pokyny uvedené nižšie platia len v prípade, že produkt sa používa ako štandardný monitor.

Kvôli získaniu optimálnej kvality obrazu nastavte rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v ovládacom
paneli vášho počítača.

Kvalita obrazu displejov TFT-LCD sa môže znížiť, ak nevyberiete optimálne rozlíšenie.
Zmena rozlíšenia v systéme Windows XP
Prejdite na položky Ovládací panel
Obrazovka
Nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
Zmena rozlíšenia v systéme Windows Vista
Prejdite na položky Ovládací panel
Prispôsobenie
Obrazovka - nastavenie a zmeňte rozlíšenie.
4
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
79
3
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 7
Prejdite na položky Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a zmeňte rozlíšenie.
4
Zmena rozlíšenia v systéme Windows 8
Prejdite na položky Nastavenie
Ovládací panel
Obrazovka
Rozlíšenie obrazovky a zmeňte
rozlíšenie.
4
5
3 Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
80
4
4.1
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas alebo farebný tón.
Brightness
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright nastavená v režime Dynamic Contrast.
4.1.1 Nastavenie položky Brightness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Brightness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Brightness pomocou tlačidla [
AUTO
࣏ࢽ
۴੔
].
4 Nastavenie obrazovky
81
4
4.2
Nastavenie obrazovky
Contrast
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.


SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
4.2.1 Konfigurácia položky Contrast
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Contrast a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine :
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Contrast pomocou tlačidla [
AUTO AUTO
࣏ࢽ
۴੔
].
4 Nastavenie obrazovky
82
4
4.3
Nastavenie obrazovky
Sharpness
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.


SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright v režime Cinema alebo Dynamic
Contrast.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
4.3.1 Konfigurácia položky Sharpness
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Sharpness a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Sharpness pomocou tlačidla [
AUTO AUTO
࣏ࢽ
۴੔
].
4 Nastavenie obrazovky
83
4
4.4
Nastavenie obrazovky
SAMSUNG MAGIC Bright
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.
Jas môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
4.4.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Bright
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Bright a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
: Custom
Coarse
: Off
Game
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔

Custom: Umožňuje upraviť kontrast a jas podľa potreby.

Standard: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na úpravy dokumentov alebo používanie
internetu.

Game: Umožňuje dosiahnuť kvalitu obrazu vhodnú na hranie hier s mnohými grafickými efektmi
a dynamickými pohybmi.

Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na
diskoch DVD.

Dynamic Contrast: Umožňuje dosiahnuť vyvážený jas prostredníctvom automatického
nastavenia kontrastu.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
4 Nastavenie obrazovky
84
4
4.5
Nastavenie obrazovky
Coarse
Umožňuje upraviť frekvenciu obrazovky.
Dostupné len v režime Analog.
4.5.1 Nastavenie položky Coarse
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Coarse a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Coarse pomocou tlačidla [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
].
4 Nastavenie obrazovky
85
4
4.6
Nastavenie obrazovky
Fine
Umožňuje jemné nastavenie obrazovky na dosiahnutie živého obrazu.
Dostupné len v režime Analog.
4.6.1 Nastavenie položky Fine
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Picture a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Fine a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
PICTURE
Brightness
:
Contrast
:
Sharpness
:
SAMSUNG
MAGIC Bright
: Custom
Coarse
:
Fine
:
ࢇࢷ֩Ѝ
4
Upravte položku Fine pomocou tlačidla [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
].
4 Nastavenie obrazovky
86
5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
SAMSUNG
Je možné upraviť odtieň obrazovky. Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Bright
nastavená v režime Cinema alebo Dynamic Contrast.
5.1
SAMSUNG MAGIC Color
SAMSUNG
Funkcia MAGIC
Color predstavuje novú technológiu na zlepšenie kvality obrazu, ktorú nezávisle vyvinula
spoločnosť Samsung. Umožňuje zobrazovanie živých farieb bez zníženia kvality obrazu.
5.1.1 Konfigurovanie funkcie SAMSUNG MAGIC Color
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
] sa presuňte na položku MAGIC
Color a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
:
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
Off
Demo
Full
Intelligent
AUTO AUTO
۴੔

SAMSUNG
Off: Vypne funkciu MAGIC
Color.

SAMSUNG
Demo: Umožňuje porovnanie normálneho obrazovkového režimu s režimom MAGIC
Color.

Full: Umožňuje dosiahnuť živé podanie obrazu vo všetkých oblastiach vrátane farieb pokožky v
obraze.

4
5
Intelligent: Zdokonaľuje farebnosť všetkých oblastí obrazu okrem farieb pokožky.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
87
5
5.2
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Red
Umožňuje nastaviť hodnotu červenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.2.1 Konfigurácia položky Red
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Red a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Upravte položku Red pomocou tlačidla [
AUTO AUTO
۴੔
].
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
88
5
5.3
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Green
Umožňuje nastaviť hodnotu zelenej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.3.1 Konfigurácia položky Green
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Green a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Upravte položku Green pomocou tlačidla [
AUTO AUTO
۴੔
].
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
89
5
5.4
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Blue
Umožňuje nastaviť hodnotu modrej farby v obraze. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zvýši intenzitu farby.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.4.1 Konfigurácia položky Blue
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Blue a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku. Zobrazí
sa nasledovná obrazovka.
COLOR
4
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode 1
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
࣏ࢽ
Upravte položku Blue pomocou tlačidla [
AUTO AUTO
۴੔
].
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
90
5
5.5
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Color Tone
Nastavuje všeobecný farebný tón obrazu.
SAMSUNG
Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia MAGIC
Color v režime Full alebo Intelligent.
5.5.1 Konfigurácia nastavení položky Color Tone
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Color Tone a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
Gamma
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Cool 2
Cool 1
: ૲ࣱ
Normal
Warm 1
: ֻҖ
Warm 2
Custom
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔

Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.

Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.

Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.

Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.

Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.

Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
91
5
5.6
Konfigurácia nastavenia odtieňa
Gamma
Nastavte stredopásmový jas (Gamma) obrazu.
5.6.1 Konfigurácia položky Gamma
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku COLOR a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Gamma a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
COLOR
4
5
Stlačením tlačidla [
SAMSUNG
MAGIC Color
: Off
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
5 Konfigurácia nastavenia odtieňa
92
6
6.1
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
Dostupné len v režime Analog.
6.1.1 Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
[
] sa presuňte na položku H-Position alebo V-Position a stlačte tlačidlo
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
1
Menu V-Position
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
SIZE&POSITION
Stlačením tlačidla [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] vykonajte konfiguráciu položky H-Position alebo V-Position.
6 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
93
6
6.2
Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
Menu H-Position a Menu V-Position
Menu H-Position: Umožňuje posun ponuky doľava alebo doprava.
Menu V-Position: Umožňuje posun ponuky nahor alebo nadol.
6.2.1 Konfigurácia položiek Menu H-Position a Menu V-Position
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SIZE&POSITION a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
stlačte tlačidlo [
] sa presuňte na položku Menu H-Position alebo Menu V-Position a
]. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SIZE&POSITION
H-Position
:
50
H-Position
:
50
V-Position
:
50
V-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu H-Position
:
50
Menu V-Position
:
1
Menu V-Position
:
1
ࢇࢷ֩Ѝ
4
SIZE&POSITION
Stlačením tlačidla [
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
ࢇࢷ֩Ѝ
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
] vykonajte konfiguráciu položky Menu H-Position alebo Menu V-Position.
6 Zmena veľkosti alebo polohy obrazovky
94
7
7.1
Nastavenie a vynulovanie
Reset
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
7.1.1 Vynulovanie nastavení (položka Reset)
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Reset a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Language
No
Yes
English
Display Time
20 sec
Menu Transparency
On
Power Key
Power Off
ࢇࢷ֩Ѝ
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Stlačením tlačidla [
࣏ࢽ
࣏ࢽ
ࢇѰ
AUTO AUTO
۴੔
۴੔
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
95
7
7.2
Nastavenie a vynulovanie
Language
Nastavte jazyk ponuky.

Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.

Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
7.2.1 Zmena položky Language
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Language a stlačte tlačidlo [
] na výrobku.
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Language
Display Time
Menu Transparency
Power Key
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
ࢇࢷ֩Ѝ
4
5
Stlačením tlačidla [
ࢇѰ
AUTO AUTO
۴੔
] sa presuňte na požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo [ MENU].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
96
7
7.3
Nastavenie a vynulovanie
Display Time
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane
zobrazovať.
7.3.1 Konfigurácia položky Display Time
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Display Time a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Display Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Menu Transparency
Power Key
Return
4
5
Stlačením tlačidla [
Adjust
AUTO AUTO
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
97
7
7.4
Nastavenie a vynulovanie
Menu Transparency
Nastavte priehľadnosť pre okná ponuky:
7.4.1 Zmena položky Menu Transparency
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Menu Transparency a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Display Time
20 sec
Menu Transparency
Off
On
Power Key
Return
4
5
Stlačením tlačidla [
Adjust
AUTO AUTO
Enter
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
98
7
7.5
Nastavenie a vynulovanie
Power Key
Tlačidlo napájania na výrobku slúži na dve funkcie.
Predvolené nastavenie je Power Off.
7.5.1 Povolenie funkcie Power Key
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku SETUP&RESET a stlačte tlačidlo [
] na
výrobku.
3
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku Power Key a stlačte tlačidlo [
]. Zobrazí sa
nasledovná obrazovka.
SETUP&RESET
Reset
Language
English
Display Time
20 sec
Menu Transparency
On
Power Key
Screen Off
Power Off
AUTO

Ak je vybratá možnosť Screen Off, použite tlačidlo napájania nasledovne:

Vypnutie obrazovky: Stlačte tlačidlo napájania. Zobrazí sa správa: "The screen will turn off
in 5 seconds. Power Off: Press & hold
for 2 seconds." Obrazovka sa vypne po uplynutí
5 sekúnd. Indikátor napájania na prednej strane výrobku bude striedavo zhasínať (na 3
sekundy) a rozsvecovať sa (na jednu sekundu).


Zapnutie obrazovky/napájania: Stlačte tlačidlo napájania.

Vypnutie napájania: Stlačte tlačidlo napájania na viac ako 2 sekundy.
Ak chcete výrobok zapnúť alebo vypnúť, keď je vybratá položka Power Off, stlačte tlačidlo
napájania.
4
5
Stlačením tlačidla [
] prejdite na želanú možnosť a stlačte tlačidlo [ MENU ].
Použije sa zvolená možnosť.
7 Nastavenie a vynulovanie
99
8
8.1
Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
INFORMATION
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
8.1.1 Zobrazenie položky INFORMATION
1
Stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku sa zobrazí sprievodca OSD. Potom
stlačením tlačidla [ MENU ] zobrazíte príslušnú obrazovku ponuky.
2
Stlačením tlačidla [
] sa presuňte na položku INFORMATION. Zobrazí sa aktuálny vstupný
zdroj, frekvencia a rozlíšenie.
PICTURE
COLOR
Analog
64.0kHz 60Hz PP
SIZE&POSITION
1280 x 1024
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
֩Ѝ‫ی‬Ԃक
࣏ࢽ
AUTO AUTO
۴੔
Zobrazované položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
8.2
Konfigurácia funkcie Volume na úvodnej obrazovke
Upravte položku Volume stlačením tlačidla [
1
] pri zobrazenom sprievodcovi OSD.
Sprievodcu OSD zobrazte stlačením ľubovoľného tlačidla na prednej strane výrobku (keď sa
nezobrazuje žiadna obrazovka ponuky). Potom stlačte tlačidlo [
2
].
Zobrazí sa nasledovná obrazovka.
9ROXPH
50
EXIT
3
Upravte položku Volume pomocou tlačidla [
].
8 Ponuka INFORMATION a ďalšie možnosti
100
9
9.1
Inštalácia softvéru
Natural Color
9.1.1 Čo je systém Natural Color?
Jedným z problémov pri používaní počítača je ten, že farby, ktoré vidíte na obrazovke, sa líšia od farieb
vytlačených obrázkov alebo farieb pôvodných snímok vstupujúcich cez skener alebo digitálny fotoaparát.
Funkcia Natural Color je systém riadenia farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics na vyriešenie
tohto problému. Tento softvér funguje len s produktmi od spoločnosti Samsung a umožňuje vám upraviť
zobrazené farby na obrazovke, aby sa zhodovali s farbami vytlačených obrázkov. Viac informácií nájdete
v online pomocníkovi softvéru (F1).
Aplikácia Natural Color sa poskytuje on-line. Môžete si ju prevziať a nainštalovať z nižšie uvedenej
webovej stránky;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
9 Inštalácia softvéru
101
9
9.2
Inštalácia softvéru
MultiScreen
Program MultiScreen je možné nainštalovať na virtuálnom zariadení servera VDI alebo na hostiteľskom
počítači s kompatibilným operačným systémom Windows.
Infraštruktúra virtuálnej pracovnej plochy: počítač vybavený softvérom VMware View a Teradici
Hostcard
MultiScreen
Funkcia MultiScreen umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
9.2.1 Inštalácia softvéru
1
2
Do jednotky [CD-ROM] vložte inštalačné médium CD.
Vyberte program nastavenia "MultiScreen".
Ak sa na hlavnej obrazovke neobjaví roletová obrazovka inštalácie softvéru, vyhľadajte a dvakrát
kliknite na súbor nastavenia funkcie "MultiScreen" na disku [CD-ROM].
3
4
Po spustení Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" (Ďalej).
V inštalácii pokračujte postupovaním podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.

Ikona "MultiScreen" sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov
o produkte.

Ak sa ikona skratky neobjaví, stlačte tlačidlo "F5".
Obmedzenia a problémy pri inštalácii (MultiScreen)
Inštalácia funkcie "MultiScreen" môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým
prostredím.
Operačný systém
"Operačný systém"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"

"Windows XP Professional"

"Windows Vista 32bit"

"Windows 7 32bit"

"Windows 8 32bit"
9 Inštalácia softvéru
102
9
Inštalácia softvéru
Pre "MultiScreen" sa odporúča operačný systém "Windows 2000" alebo novší.
"Hardvér"

Pamäť najmenej 32 MB.

Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
9.2.2 Odstránenie softvéru
Kliknite na tlačidlo Start (Štart), vyberte možnosť Settings (Nastavenia)/Control Panel (Ovládací
panel) a potom dvakrát kliknite na položku Add or Remove Programs (Pridať alebo odstrániť
programy).
Zo zoznamu programov vyberte položku "MultiScreen" a kliknite na tlačidlo Add/Delete (Pridať/
odstrániť).
9 Inštalácia softvéru
103
10
Sprievodca riešením problémov
10.1 Požiadavky pred kontaktovaním strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung
10.1.1 Testovanie produktu
Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt
nasledovne. Ak problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
2
3
4
Vypnite počítač a aj produkt.
Odpojte kábel od výrobku.
Zapne výrobok.
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
10.1.2 Kontrola rozlíšenia a frekvencie
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť „11.3 Tabuľka
štandardných signálových režimov“), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
10.1.3 Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
SSkontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi
výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené. (Pozrite si časť „3.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa
nezapne.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací
kábel. (Pozrite si časť „3.2 Pripojenie a používanie
počítača“)
10 Sprievodca riešením problémov
104
10
Sprievodca riešením problémov
Problém obrazovky
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k
výrobku. (Pozrite si časť „3.2 Pripojenie a
používanie počítača“)
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu
zapnuté.
Zobrazuje sa hlásenie Not Optimum Mode.
Táto správa sa zobrazí v prípade, že signál z
grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie
alebo frekvenciu pre tento výrobok.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby
zodpovedala parametrom výrobku, podľa
informácií v časti Tabuľka štandardných
signálových režimov (stránka 112).
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k výrobku (pozrite si
časť „3.2 Pripojenie a používanie počítača“)
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Upravte položky Coarse (stránka 85) a Fine
(stránka 86).
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací
kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú
úroveň. (Pozrite si časť „11.1 Všeobecné“)
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni
duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a
frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie
kompatibilnej s produktom. Ak je to potrebné,
zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu
štandardného signálu (stránka 112) uvedenej v
tomto návode a podľa ponuky INFORMATION v
produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš
tmavá.
Upravte položky Brightness (stránka 81) a
Contrast (stránka 82).
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky COLOR. (Pozrite si
časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky COLOR.
(Pozrite si časť „ Konfigurácia nastavenia odtieňa“)
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka
napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením
ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
10 Sprievodca riešením problémov
105
10
Sprievodca riešením problémov
Problém zdrojového zariadenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC
odneste do servisu.
10 Sprievodca riešením problémov
106
10
Sprievodca riešením problémov
10.2 Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.

Windows XP: Vyberte položky Ovládací panel
témy
Obrazovka
Nastavenie
Vzhľad a
Rozšírené
Monitor
a zmeňte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows ME/2000: Prejdite do položky Control Panel
Display
Settings
Advanced
Monitor a nastavte
možnosť Frekvencia obnovovania, ktorá sa nachádza v
položke Nastavenie monitora.

Windows Vista: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
nastavenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Obrazovka -
Rozšírené nastavenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.

Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel
prispôsobenie
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Vzhľad a
Rozlíšenie obrazovky
Monitor a zmeňte položku
Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie monitora.

Windows 8: Vyberte položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
obrazovky
Ovládací panel
Obrazovka
Rozšírené nastavenie
Rozlíšenie
Monitor a zmeňte
položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
10 Sprievodca riešením problémov
107
10
Sprievodca riešením problémov
Otázka
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
Odpoveď

Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel
témy

Vzhľad a
Nastavenia a nastavte rozlíšenie.
Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel
Displej

Displej
Nastavenia a rozlíšenie nastavte.
Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Prispôsobenie
Vzhľad a
Nastavenia displeja a
rozlíšenie nastavte.

Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel
prispôsobenie
Displej
Vzhľad a
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie
nastavte.

Windows 8: Prejdite na položky Nastavenie
Vzhľad a prispôsobenie
Displej
Ovládací panel
Upraviť rozlíšenie a
rozlíšenie nastavte.
Ako nastavím režim úspory
energie?

Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a témy
Displej
Nastavenia šetriča
obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Displej
Nastavenia šetriča obrazovky
alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke
Ovládací panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.

Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací
panel
Vzhľad a prispôsobenie
Prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.

Windows 8: Režim úspory energie nastavte v položke
Nastavenie
Ovládací panel
Prispôsobenie
Vzhľad a prispôsobenie
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS
SETUP v počítači.
Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
10 Sprievodca riešením problémov
108
11
Technické údaje
11.1 Všeobecné
Názov modelu
NC191
NC221
NC241
Formát
obrazu
19 palcov (48,1 cm)
21,5 palcov
(54,6 cm)
23,6 palcov
(59 cm)
Oblasť
zobrazenia
376,32 mm (H) x
301,06 mm (V)
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
521,28 mm (H) x
293,22 mm (V)
Panel
Horizontálna
frekvencia
31 ~ 80 kHz
Vertikálna
frekvencia
56 ~ 75 Hz
Synchronizácia
Farba displeja
16,7 milióna
Optimálne
rozlíšenie
1280 x 1024 pri
60 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne
rozlíšenie
1280 x 1024 pri
75 Hz
1920 x 1080 pri 60 Hz
135,00 MHz
(Analógový, Digitálny)
148,50 MHz (Analógový, Digitálny)
Rozlíšenie
Maximálne vzorkovanie
Konektor servera
Gigabitový port siete Ethernet (LAN Port)
Tento produkt využíva 100 až 240 V.
Prívod energie
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné
napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové konektory
RGB IN, DVI OUT
Reproduktory
1 W x 2 (Stereofónne)
So stojanom
Rozmery (Š x V
x H)/Hmotnosť
Bez stojana
(Minimálne) 407,0 x
352,9 x 210,0 mm /
5,0 kg
(Minimálne) 504,3 x
335,4 x 210,0 mm /
4,9 kg
(Minimálne) 554,6 x
380,3 x
224 mm / 6,1 kg
(Maximálna) 407,0 x
452,9 x 210,0 mm /
5,0 kg
(Maximálna) 504,3 x
435,4 x 210,0 mm /
4,9 kg
(Maximálna) 554,6 x
510,3 x
224 mm / 6,1 kg
407,0 x 336,0 x 60,6
mm / 3,6 kg
504,3 x 301,9 x 61,2
mm / 3,4 kg
554,6 x 330,5 x 61,2
mm / 4,5 kg
VESA
100 mm X 100 mm
Sklon stojana
-3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚)
USB
USB 2.0 x 4 (smerom nadol)
11 Technické údaje
109
11
Technické údaje
Názov modelu
Pokyny pre
životné
prostredie
NC191
NC221
NC241
Prevádzka
Teplota: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek
systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná
výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje
nastavenia monitora. Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky.
Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší
alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1 ppm). Nemá to vplyv na
výkon produktu.
Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
11 Technické údaje
110
11
Technické údaje
11.2 Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby
kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu nepoužíva. V režime úspory energie sa
napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo
pohýbte myšou. Režim úspory energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory
energie.
Normálna prevádzka
Šetrič energie
Bežne
Kontrolka
napájania
Príkon
Menovitá
hodnota
Zapnuté
NC191
26 W
41 W
NC221
31 W
46 W
NC241
28 W
52 W
Režim s
vypnutým
panelom
Vypnuté napájanie
(Tlačidlo napájania
vypnuté)
Vypnutie
(mechanické
vypnutie)
Bliká
Vypnuté
Vypnuté
menej ako 7,5 W
menej ako 1,1 W
0W

Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach
alebo po zmene nastavení.

Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0 wattov, vypnite vypínač na zadnej strane výrobku alebo
odpojte napájací kábel. Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, nezabudnite odpojiť napájací
kábel. Keď spínač napájania nie je k dispozícii, spotrebu energie znížte na 0 wattov odpojením
napájacieho kábla.
11 Technické údaje
111
11
Technické údaje
11.3 Tabuľka štandardných signálových režimov

Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno
rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Pri inom ako určenom rozlíšení sa preto
môže znížiť kvalita obrazu. Aby k tomu nedošlo, odporúča sa, aby ste vybrali optimálne rozlíšenie
určené pre veľkosť obrazovky vášho výrobku.

Frekvenciu skontrolujte, keď monitor CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za monitor LCD. Ak
monitor LCD nepodporuje 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte na 60 Hz pomocou monitora CDT
predtým, ako ho vymeníte za monitor LCD.
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka
sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov,
obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia
zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
NC191
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA,1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
11 Technické údaje
112
11
Technické údaje
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
VESA,1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
MAC,640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA,640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA,640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
IBM,720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
NC221
11 Technické údaje
113
11
Technické údaje
NC241
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna
frekvencia
(Hz)
Frekvencia
vzorkovania
(MHz)
Synchronizačn
á polarita (H/V)
IBM,640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
MAC,640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA,640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA,640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA,640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
IBM,720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA,800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA,800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA,800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA,800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC,832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA,1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA,1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA,1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA,1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC,1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA,1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva
horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
11 Technické údaje
114
11
Technické údaje

Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu.
Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a
vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
11 Technické údaje
115
Príloha
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Webová lokalita: www.samsung.com/displaysolutions
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím,
kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular
#SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-27919267
800-2791-9111
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
Príloha
116
Príloha
LATIN AMERICA
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG
(0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
800 111 31,
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/
Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
Príloha
117
Príloha
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"
#$%$
##'
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267
090 726 786
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55
Príloha
118
Príloha
CIS
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
CHINA
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
INDONESIA
021-56997777
08001128888
JAPAN
0120-363-905
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
01-2399888
NEW ZEALAND
0800 726 786
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-329999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
S.W.A
BANGLADESH
INDIA
09612300300
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
0094117540540
0094115900000
Príloha
119
Príloha
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
EGYPT
08000-726786
16580
IRAN
021-8255
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
Príloha
120
Príloha
AFRICA
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Príloha
121
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté zákazníkom)
V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.

Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.

Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).

Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.

Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.

Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.

Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.

Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.

Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:

vonkajším nárazom alebo pádom na zem,

používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,

opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,

modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,

jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými prípojkami,

nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné

Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
Príloha
122
Príloha

Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
Príloha
123
Príloha
Správna likvidácia
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.
Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť
tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne
naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo
príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť
likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa
po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V
prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty
smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie
alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie
likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho
systému bezplatného zberu batérií.
Príloha
124
Príloha
Terminológia
OSD (zobrazenie ponuky na obrazovke)
Zobrazenie ponuky na obrazovke (OSD) umožňuje podľa potreby na obrazovke konfigurovať
nastavenia na optimalizáciu kvality obrazu. Pomocou ponúk zobrazených na obrazovke možno
zmeniť jas obrazovky, odtieň, veľkosť a mnohé iné nastavenia.
Položka Coarse
Položka Coarse označuje frekvenciu kmitov rádiových vĺn za sekundu. Vyššia frekvencia umožňuje
preniesť väčšie množstvo údaje a ľahšie sa odráža. Nižšia frekvencia ľahšie preniká cez prekážky a
má väčší dosah, umožňuje však preniesť menšie množstvo údajov. Ponuka Coarse umožňuje ručne
upraviť frekvenciu na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu. Položku Coarse upravte na základe
tabuľky štandardných signálových režimov (stránka 112) podľa funkčných charakteristík vášho
výrobku, čím môžete dosiahnuť lepšiu kvalitu obrazu.
Nastavenie hodnoty gama
Ponuka Gamma umožňuje nastaviť stupnicu šedej, ktorá predstavuje stredné odtiene na obrazovke.
Pri nastavení jasu sa zmení jas celej obrazovky, pri nastavení hodnoty gama sa zmení len jas
stredných odtieňov.
Stupnica šedej
Stupnica označuje úrovne intenzity farieb, ktoré vyjadrujú variácie zmeny farieb medzi tmavšími a
svetlejšími oblasťami na obrazovke. Zmeny jasu obrazovky sú vyjadrené prostredníctvom zmien
čiernej a bielej farby a stupnica šedej sa vzťahuje na oblasť stredných odtieňov medzi čiernou a bielou
farbou. Zmenou stupnice šedej prostredníctvom nastavenia hodnoty gama sa zmení jas stredných
odtieňov na obrazovke.
Snímkovacia frekvencia
Snímkovacia frekvencia, resp. obnovovacia frekvencia, označuje frekvenciu obnovovania obsahu
obrazovky. Pri obnovovaní obsahu obrazovky sa prenášajú obrazové údaje, pomocou ktorých sa
zobrazuje obraz, hoci toto obnovovanie nie je voľným okom viditeľné. Počet obnovení obsahu
obrazovky sa označuje ako snímkovacia frekvencia a meria sa v hertzoch (Hz). Snímkovacia
frekvencia 60 Hz znamená, že obsah obrazovky sa obnoví 60 krát za sekundu. Snímkovacia
frekvencia obrazovky závisí od výkonu grafickej karty v počítači a od monitora.
Horizontálna frekvencia
Znaky alebo obrázky zobrazené na obrazovke monitora sa skladajú z veľkého množstva bodov
(pixelov). Pixely sa prenášajú po horizontálnych riadkoch a ich vertikálnym usporiadaním sa vytvára
obraz. Horizontálne frekvencia sa meria v kilohertzoch (kHz) a udáva, koľkokrát za sekundu sa
Príloha
125
Príloha
horizontálne riadky prenesú a zobrazia na obrazovke monitora. Horizontálna frekvencia 85 znamená,
že horizontálne riadky vytvárajúce obraz sa prenesú 85 000-krát za sekundu. Horizontálna frekvencia
sa udáva ako 85 kHz.
Vertikálna frekvencia
Obraz je zložený z množstva horizontálnych riadkov. Vertikálna frekvencia sa meria v hertzoch (Hz) a
vyjadruje, koľkokrát za sekundu možno vytvoriť obraz pomocou týchto horizontálnych riadkov.
Vertikálna frekvencia 60 znamená, že obraz sa prenesie 60 krát za sekundu. Vertikálna frekvencia sa
označuje aj ako „obnovovacia frekvencia“ a má vplyv na blikanie obrazovky.
Rozlíšenie
Rozlíšenie predstavuje počet pixelov v horizontálnom a vertikálnom smere, ktoré vytvárajú obraz na
obrazovke. Predstavuje úroveň zobrazovania detailov.
Pri vyššom rozlíšení sa na obrazovke zobrazí viac informácií, čo je vhodné pri vykonávaní viacerých
úloh naraz.
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1080 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1080 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Napríklad rozlíšenie 1920 x 1200 obsahuje 1920 pixelov v horizontálnom smere (horizontálne
rozlíšenie) a 1,200 vertikálnych riadkov (vertikálne rozlíšenie).
Plug & Play
Funkcia Plug & Play umožňuje automatickú výmenu informácií medzi monitorom a počítačom na
vytvorenie optimálneho zobrazovacieho prostredia.
Na vykonanie funkcie Plug & Play používa monitor VESA DDC (medzinárodná norma).
Príloha
126
Index
K
"PCoIP" 38
Konfigurácia funkcie Volume na úvodnej
obrazovke 100
Kontrast 82
B
Bezpečnostn zásady 10
Č
Červená 88
Čistenie 8
Kontrola obsahu 18
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 116
M
Modrá 90
MultiScreen 102
Čo je PC over IP 30
N
D
Natural Color 101
Diely 21
O
F
Farebný odtieň 91
Ochrana autorských práv 7
Ostrosť 83
Otázky a odpovede 107
G
Gamma 92
P
Power Key 99
H
Hrub 85
Požiadavky pred kontaktovaním strediska
zákazníckych služieb spoločnosti Samsung
104
Pred pripojením 75
I
Priehľadnosť ponuky 98
INFORMÁCIE 100
Pripojenie a používanie počítača 76
Inštalácia 25
Pripojenie na používanie funkcie PCoIP 31
Pripojte na hostiteľský počítač pomocou
sieťovho kábla LAN 34
J
Jas 81
Jazyk 96
Jemn ladenie 86
S
SAMSUNG MAGIC Bright 84
SAMSUNG MAGIC Color 87
Správna poloha na používanie produktu 17
Index
127
Index
T
Tabuľka štandardných signálových režimov
112
Terminológia 125
V
Všeobecn 109
Vynulovať 95
Z
Zelená 89
Zobrazenie času 97
Index
128
Download PDF

advertising