Samsung | S25HG50FQU | Samsung 25'' Gaming monitor SHG50 Používateľská príručka

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
Herný monitor
S*HG5*
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Iné ochranné známky než tie, ktoré patria spoločnosti Samsung Electronics, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.
••
Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
‒‒ (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
‒‒ (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
••
Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.
Obsah
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Opatrenia pri skladovaní
4
4
Bezpečnostné opatrenia
Symboly
Čistenie
Elektrická energia a bezpečnosť
Inštalácia
Prevádzka
4
4
5
5
6
7
Prípravy
Diely
Ovládací panel
Sprievodca klávesmi funkcií
Tlačidlo nastavenia hry
Zmena nastavení Brightness, Contrast a
Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Zadná strana
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
Otáčanie obrazovky monitora
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania
monitora
10
10
11
12
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na
pracovný stôl (len modely S25HG50FQ*)
21
Pripevnenie nástennej konzoly
(len modely S27HG50QQ*)
22
Pripojenie a používanie
zdrojového zariadenia
Picture Mode
30
Refresh Rate
31
Black Equalizer
31
Response Time
31
FreeSync
32
Kontrolné body pred pripojením
23
Low Input Lag
33
Pripojenie a používanie počítača
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie slúchadiel
23
23
23
24
24
Screen Size
33
Save Settings
34
13
13
14
14
15
16
Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB HUB
(len modely S27HG50QQ*)
24
Pripojenie počítača k produktu
24
Používanie výrobku v režime USB HUB
25
Pripojenie napájania (len modely S25HG50FQ*) 26
Pripojenie napájania (len modely S27HG50QQ*) 26
Manažment pripojených káblov
(len modely S25HG50FQ*)
27
Manažment pripojených káblov
(len modely S27HG50QQ*)
28
16
Správna poloha pri používaní výrobku
29
Inštalácia ovládača
29
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
29
Inštalácia
17
Upevnenie stojana (len modely S25HG50FQ*) 17
Upevnenie stojana (len modely S27HG50QQ*) 18
Odstránenie stojanu (len modely S25HG50FQ*) 19
Odstránenie stojanu (v prípade pripevnenia
NÁSTENNEJ KONZOLY) (len modely S27HG50QQ*)20
Game
Nastavenie obrazovky
Picture Mode
35
Brightness
36
Contrast
36
Sharpness
36
Color
36
SAMSUNG MAGIC Angle
37
HDMI Black Level
37
Eye Saver Mode
38
Screen Adjustment
38
2
Obsah
Úprava nastavení OSD
(zobrazenie na obrazovke)
Sprievodca riešením problémov
Language
39
Display Time
39
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
44
Testovanie produktu
44
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
44
Skontrolujte nasledovné.
44
Otázky a odpovede
Nastavenie a vynulovanie
Volume
40
Eco Saving Plus
40
Off Timer
41
PC/AV Mode
41
DisplayPort Ver.
41
Source Detection
41
Key Repeat Time
42
Power LED On
42
Reset All
42
Information
42
46
Technické údaje
Všeobecné
47
Tabuľka štandardných signálových režimov
48
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady vzniknuté
zákazníkom)
56
Nejde o poruchu výrobku
56
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka 56
Iné
56
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
43
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu 43
Systémové požiadavky:
43
3
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Zabezpečenie priestoru inštalácie
Bezpečnostné opatrenia
Kvôli vetraniu zabezpečte dostatočný priestor okolo produktu. Zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť
požiar a poškodenie produktu. Pri montáži produktu zabezpečte vytvorenie nižšie uvedeného alebo
väčšieho priestoru.
Upozornenie
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM –
NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT. (ALEBO ZADNÚ STRANU)
――Exteriér sa v závislosti od produktu môže odlišovať.
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU
BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ.
10 cm
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM
ODBORNÍKOM.
10 cm
10 cm
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku.
10 cm
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
10 cm
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité
informácie týkajúce sa prevádzky a údržby.
Symboly
Opatrenia pri skladovaní
Na modeloch s vysokým leskom sa na povrchu môžu vytvoriť biele škvrny, ak sa v blízkosti používa
ultrazvukový zvlhčovač.
Výstraha
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť zraneniu osôb alebo
škodám na majetku.
――V prípade, že je potrebné vyčistiť vnútrajšok produktu, obráťte sa na stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung (za úkon vám bude naúčtovaný servisný poplatok).
4
Čistenie
――Pri čistení postupujte nasledovne.
1
Vypnite výrobok a počítač.
2
Odpojte napájací kábel od výrobku.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k
zásahu elektrickým prúdom.
3
Elektrická energia a bezpečnosť
Výstraha
•• Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
•• Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
•• Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami.
Poutierajte monitor čistou, mäkkou a suchou handričkou.
•• Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
‒‒ Na monitor nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo
aktívnych látok.
•• Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
‒‒ Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
4
Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju
vyžmýkajte.
5
Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6
Zapnite výrobok a počítač.
•• Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod ťažkým
predmetom.
•• Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
Upozornenie
•• Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
•• Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací kábel
nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
‒‒ Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
5
Inštalácia
Výstraha
Upozornenie
•• Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
•• Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy alebo
skrinka.
•• Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
‒‒ Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
‒‒ Deti by sa ním mohli udusiť.
•• Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch
a pod.)
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
‒‒ Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
•• Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky
vody a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Výrobok položte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného prachu,
chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok
trvalo prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
‒‒ Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
‒‒ Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
•• Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
•• Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte
výrobok v kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.
6
Prevádzka
Výstraha
•• Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
‒‒ Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ak chcete výrobok presunúť, najprv od neho odpojte všetky káble, vrátane napájacieho kábla.
•• Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové
predmety (paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
‒‒ Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na výrobok alebo vyliezali na jeho vrchnú časť.
‒‒ Deti môžu utrpieť zranenie alebo závažnú ujmu.
•• Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
‒‒ Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky, sladkosti
a pod.).
‒‒ Výrobok alebo ťažké predmety môžu spadnúť a spôsobiť vážne poranenie, keď sa deti pokúšajú
dosiahnuť na hračky alebo sladkosti.
•• Počas výskytu bleskov alebo búrky vypnite výrobok a odpojte napájací kábel.
•• Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite
vyvetrajte.
•• Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
‒‒ Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
7
Upozornenie
•• Ponechanie obrazovky bez zmeny na statickej snímke dlhšiu dobu môže spôsobiť vypálenie
zvyškového obrazu alebo vznik chybných pixelov.
‒‒ Ak výrobok nebudete dlhšiu dobu používať, aktivujte režim úspory energie alebo šetrič obrazovky
s pohyblivým obrazom.
•• Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
‒‒ Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
•• Výrobok používajte s odporúčaným rozlíšením a frekvenciou.
‒‒ Môže dôjsť k zhoršeniu zraku.
•• Napájací konektor zasuňte do adaptéra AC/DC, kým nezaznie cvaknutie.
•• Do elektrickej zásuvky nezasúvajte samotný napájací konektor.
•• Nepoužívajte iný ako dodaný adaptér AC/DC.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Nezasúvajte adaptér AC/DC do elektrickej zásuvky na strope.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Otočte napájací konektor na adaptéri AC/DC tak, aby ste nepresiahli maximálny rozsah (0 až 90°).
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Napájací konektor po zmontovaní nikdy rozoberajte. (Po zmontovaní sa nedá oddeliť.)
•• Adaptéry AC/DC neumiestňujte k sebe.
•• Napájací konektor nikdy nepoužívajte pre iné zariadenia.
•• Pred použitím odstráňte z adaptéra AC/DC plastový obal.
•• Pri vyberaní adaptéra AC/DC z elektrickej zásuvky uchopte a vytiahnite teleso adaptéra AC/DC.
•• Zabezpečte, aby sa do adaptéra AC/DC nedostala voda a aby nebol mokrý.
‒‒ Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
‒‒ Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
‒‒ Dajte pozor, aby ste adaptér AC/DC nenamočili pri umývaní podlahy.
•• Adaptér AC/DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Na adaptér AC/DC nenechajte spadnúť žiadne predmety, ani ho nevystavujte otrasom.
‒‒ V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Adaptér AC/DC používajte, až keď z neho odstránite plastový obal.
‒‒ V opačnom prípade to môže viesť k požiaru.
‒‒ V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• Adaptér AC/DC umiestnite na dobre vetrané miesto.
•• Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor, mohla by sa doň dostať
voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
8
•• Výrobok nedržte hore nohami ani ho nepremiestňujte tak, že ho držíte za stojan.
‒‒ Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Dlhodobé sledovanie obrazovky príliš zblízka môže spôsobiť zhoršenie zraku.
•• V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Po každej hodine používania výrobku nechajte svoje oči na viac ako 5 minút oddýchnuť alebo sa
pozerajte na vzdialené predmety.
•• Ak bol výrobok dlhšiu dobu zapnutý, nedotýkajte sa obrazovky, pretože môže byť horúca.
•• Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Pri nastavovaní uhla výrobku a výšky stojana postupujte opatrne.
‒‒ Môže dôjsť k privretiu a poraneniu rúk alebo prstov.
‒‒ Nakláňanie výrobku v nadmernom uhle môže spôsobiť jeho pád a následné poranenie.
•• Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
‒‒ Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
‒‒ Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
9
2. kapitola
Prípravy
Diely
Diely
Popis
Viacsmerové tlačidlo uľahčujúce navigáciu.
Tlačidlo JOG
Ovládací panel
――Tlačidlo JOG sa nachádza na zadnej strane výrobku vľavo. Tlačidlo možno
použiť na pohyb nahor, nadol, doľava alebo doprava alebo ako tlačidlo
Enter.
Kontrolka LED je indikátor stavu napájania, ktorý funguje ako
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
•• Zapnutie napájania (tlačidlo napájania): Vypnuté
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
•• Režim úspory energie: Bliká
Tlačidlo JOG
NAHOR
Indikátor LED napájania
•• Vypnutie napájania (Tlačidlo napájania): Zapnuté
――Spôsob fungovania indikátora napájania je možné zmeniť príslušnou
POWER IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
úpravou v ponuke. (System → Power LED On) Skutočné modely nemusia
DOPRAVA
DOĽAVA
mať túto funkciu z dôvodu funkčných variácií.
Po zapnutí obrazovky stlačte tlačidlo JOG. Zobrazí sa Sprievodca
STLAČENIE(ENTER)
NADOL
Sprievodca klávesmi funkcií
klávesmi funkcií. Prístup k ponuke na obrazovke počas zobrazenia
sprievodcu získate tak, že príslušné smerové tlačidlo stlačíte ešte raz.
――Sprievodca klávesmi funkcií sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo
Sprievodca klávesmi funkcií
modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom výrobku.
Pomocou klávesových skratiek môžete pristupovať k uloženým
vlastným herným režimom.
Tlačidlo nastavenia hry
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Tlačidlá nastavenia hry sa nachádzajú vpravo dolu na prednej strane
monitora. Ak chcete upraviť a uložiť vlastný herný režim, prejdite na
položky Game → Save Settings.
Indikátor LED
napájania
Tlačidlo nastavenia hry
Return
10
Sprievodca klávesmi funkcií
――Ak chcete vstúpiť do hlavnej ponuky alebo použiť iné položky, po stlačení tlačidla JOG sa zobrazí Sprievodca
klávesmi funkcií. Zo sprievodcu vyjdete opätovným stlačením tlačidla JOG.
NAHOR/NADOL/DOĽAVA/DOPRAVA: presun k žiadanej položke.
Pri zmene zvýraznenia sa zobrazí popis každej položky.
STLAČENIE(ENTER): použije sa zvolená položka.
Ikony
Popis
Menu
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií.
Zobrazí sa funkcia OSD (Zobrazenie na obrazovke) vášho monitora.
Source
Výberom ikony
zmeníte vstupný signál – presuňte tlačidlo JOG na
obrazovke sprievodcu klávesmi funkcií. Po zmene vstupného signálu sa
v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí správa.
Výber ikony
presúvaním pomocou tlačidla JOG po obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií.
Stlačením zapnete alebo vypnete režim Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Ak je dostupná funkcia Eye Saver Mode, nasledujúce položky nie sú
dostupné.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
Return
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Eco Saving Plus
Power Off
Výber ikony
presunom pomocou tlačidla JOG na obrazovke
sprievodcu klávesmi funkcií – vypne sa monitor.
――Skutočné modely môžu mať možnosti sprievodcu klávesmi funkcií odlišnú z dôvodu funkčných variácií.
11
V prípade, že monitor nezobrazuje obraz (napr. v prípade režimu šetrenia energiou alebo režimu bez
signálu), 2 smerové klávesy pre ovládanie zdroja signálu a napájania je možné používať podľa popisu
nižšie.
Tlačidlo JOG
Režim šetrenia energiou/bez signálu
NAHOR
Zmena zdroja
Tlačidlo nastavenia hry
Nastavenie môžete rýchlo zobraziť pomocou klávesovej skratky v spodnej časti bez použitia ponuky OSD.
Uvidíte nastavenia pre tri rôzne režimy.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Nadol
STLAČENIE(ENTER) na 2 sekundy
Vypnutie
Keď sa na monitore zobrazuje hlavná ponuka, tlačidlo JOG možno použiť nasledovne.
Tlačidlo JOG
Akcia
NAHOR/NADOL
Posun možnosti
Ukončenie hlavnej ponuky.
DOĽAVA
Game Setting 3
Game Setting 2
Game Setting 1
Zatvorenie zoznam nižšej úrovne bez uloženia hodnoty.
Zníženie hodnoty na posuvnom ovládači.
DOPRAVA
STLAČENIE(ENTER)
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Zvýšenie hodnoty na posuvnom ovládači.
Prechod na nasledujúcu úroveň.
Uloženie hodnoty a zatvorenie zoznamu nižšej úrovne.
120
12
Black Equalizer
Response Time
Game Setting 1
Hz
Off
On
Refresh Rate
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――Zobrazené obrázky vyjadrujú stav funkcií podľa nastavení v ponuke OSD pre príslušné funkcie, ktoré sa môžu
líšiť od hodnôt v reálnom čase.
12
Zmena nastavení Brightness, Contrast a Sharpness
Zmena nastavenia Volume
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položky Brightness, Contrast alebo Sharpness môžete nastaviť pohybom
tlačidla JOG nahor alebo nadol.
Ak sa nezobrazuje ponuka OSD, položku Volume môžete nastaviť pohybom tlačidla JOG vľavo alebo
vpravo.
Sharpness
Brightness
Volume
Mute
100
Contrast
50
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
――Ak je kvalita zvuku pripojeného vstupného zariadenia nízka, funkcia Auto Mute výrobku môže spôsobiť
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Brightness
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Contrast
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema.
stíšenie alebo prerušovanie zvuku pri použití slúchadiel alebo reproduktorov. Nastavte vstupnú hlasitosť
vstupného zariadenia na minimálne 20% hodnotu a ovládajte hlasitosť pomocou ovládania hlasitosti
(DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG) na výrobku.
――Čo je to Auto Mute?
Táto funkcia stíši zvuk s cieľom zlepšiť zvukový efekt v prípade výskytu šumu alebo pri slabom vstupnom
signáli, zvyčajne pri problémoch s hlasitosťou vstupného zariadenia.
――Ak chcete aktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a pomocou tlačidla JOG presuňte
zvýraznenie nadol.
Sharpness
Ak chcete deaktivovať funkciu Mute, prejdite na ovládaciu obrazovku Volume a potom zvýšte alebo znížte
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema.
nastavenie Volume.
13
Zadná strana
Nastavenie naklonenia a výšky produktu
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Pozri informácie o príslušnom
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
výrobku.
-2,0°(±2,0°) ~ 92,0°(±2,0°)
Port
Popis
-15,0°(±2,0°) vľavo ~ +15,0°(±2,0°) vpravo
Pripojte sieťový kábel monitora k POWER IN portu v zadnej časti
výrobku.
POWER IN
――(len modely S25HG50FQ*)
Pripája sa k adaptéru AC/DC.
DC 19V
HDMI IN 1
――(len modely S27HG50QQ*)
HDMI IN 2
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla
HDMI-DVI.
-3,0°(±2,0°) ~ 20,0°(±2,0°)
135,0 mm (135,0, ± 5,0 mm)
Slúži na pripojenie k počítaču prostredníctvom kábla DP.
DP IN
Slúži na pripojenie k výstupnému zvukovému zariadeniu, napríklad
slúchadlám.
1
2
(PC IN)
Pripojte k zariadeniu USB.
――(len modely S27HG50QQ*)
Slúži na pripojenie k počítaču pomocou kábla USB. Kompatibilné s
káblom rozhrania USB verzie 3.0 alebo nižšej.
――Tento konektor možno pripojiť len k počítaču.
――(len modely S27HG50QQ*)
•• Naklonenie a výšku produktu môžete nastaviť.
•• Pri nastavovaní naklonenia alebo výšky uchopte obe strany výrobku a nepoužívajte nadmernú silu,
aby nedošlo k jeho poškodeniu.
•• Pre nastavenie otočenia a výšky platí určitá tolerancia. Pri otáčaní alebo nastavovaní výšky výrobku
dodržiavajte túto toleranciu.
•• Kada podešavate visinu postolja, možete čuti zvuk. Ovaj zvuk se stvara zato što kugla u postolju klizi
kada se podešava visina postolja. To je normalan zvuk, a ne kvar proizvoda.
14
Otáčanie obrazovky monitora
Upozornenie
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia
kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Monitor môžete otáčať nasledujúcim spôsobom.
1
2
3
•• Uchopte ľavú a pravú stranu monitora a nastavte náklon.
90˚
4
5
6
――Upravte obrazovku podľa smeru šípky.
――Otočte obrazovku v smere hodinových ručičiek až kým sa nedostane celkom do vertikálnej polohy voči
•• Uchopte rám za okraje na oboch stranách a otočte monitor. (Dávajte pozor, aby ste nedržali priamo
displej LCD.)
•• Obrazovku možno otočiť až o 90° v smere hodinových ručičiek pri pohľade spredu.
povrchu stola.
――Otáčaním obrazovky proti smeru hodinových ručičiek sa môže produkt poškodiť. K poškodeniu produktu môže
dôjsť aj pri otáčaní obrazovky, keď je produkt vo vzpriamenej polohe alebo keď nie je nastavená maximálna
výška.
15
Zámka proti odcudzeniu
Upozornenia týkajúce sa premiestňovania monitora
――Zámka proti odcudzeniu vám umožňuje bezpečné používanie produktu aj na verejných miestach.
――Tvar uzamykacieho zariadenia a spôsob uzamknutia závisia od výrobcu. Podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti odcudzeniu.
Uzamknutie uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu:
•• Pri premiestňovaní držte monitor za spodnú
stranu.
DP IN
DP IN
1
Kábel uzamykacieho zariadenia proti odcudzeniu pripevnite k ťažkému predmetu, ako napríklad k
stolu.
2
Jeden koniec kábla prevlečte cez slučku na druhom konci.
3
Uzamykacie zariadenie vložte do zásuvky zámky proti odcudzeniu na zadnej strane produktu.
4
Uzamknite uzamykacie zariadenie.
HDMI IN 2
HDMI IN 2
HDMI IN 1
HDMI IN 1
POWER IN
POWER IN
•• Pri premiestňovaní monitor otočte na výšku a
držte ho za horný a dolný okraj.
•• Produkt nedržte hore nohami len za stojan.
‒‒ Uzamykacie zariadenie proti odcudzeniu môžete zakúpiť samostatne.
‒‒ Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke dodanej s vašim uzamykacím zariadením proti
odcudzeniu.
‒‒ Uzamykacie zariadenia proti odcudzeniu môžete zakúpiť u predajcov elektroniky alebo on-line.
16
Inštalácia
Upevnenie stojana (len modely S25HG50FQ*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok
smerom nadol na polystyrén podľa znázornenia na
obrázku. Ak polystyrén nie je k dispozícii, použite
hrubú podložku na sedenie.
2
Pripevnite krk stojana k monitoru a potom ho
spoľahlivo upevnite pomocou 2 skrutiek k základni.
3
Jednou rukou zatlačte na spodnú vrstvu
polystyrénu a zároveň druhou rukou zodvihnite krk
stojana.
4
Krk stojana vložte do základne stojana v smere
znázornenom na obrázku.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
možnému poraneniu.
Do monitora vložte krk stojana v smere
znázornenom na obrázku.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
možnému poraneniu.
5
Nainštalujte základňu stojana a utiahnite skrutky
na spodnej strane základne stojana.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
možnému poraneniu.
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
17
Upevnenie stojana (len modely S27HG50QQ*)
――Pred zložením výrobku položte výrobok na rovný a stabilný povrch tak, že obrazovka bude smerovať nadol.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén
(podložku), ktorý je súčasťou balenia,
a položte výrobok smerom nadol
na polystyrén podľa znázornenia na
obrázku. Ak polystyrén nie je k dispozícii,
použite hrubú podložku na sedenie.
2
Pripevnite krk stojana k monitoru a
potom ho spoľahlivo upevnite pomocou
4 skrutiek k základni.
3
Upevnite KRYT OTOČNEJ ZADNEJ
ČASTI STOJANA ku krku stojana podľa
znázornenia na obrázku.
4
Otáčajte KRYT OTOČNEJ ZADNEJ ČASTI
STOJANA v smere hodinových ručičiek,
čím ho upevníte k zadnému krytu.
5
Jednou rukou zatlačte na spodnú vrstvu
polystyrénu a zároveň druhou rukou
zodvihnite krk stojana.
Do monitora vložte krk stojana v smere
znázornenom na obrázku.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana
nachádzala na určenom podklade, aby
nedošlo k jej odpadnutiu a možnému
poraneniu.
6
Krk stojana vložte do základne stojana v
smere znázornenom na obrázku.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana
nachádzala na určenom podklade, aby
nedošlo k jej odpadnutiu a možnému
poraneniu.
7
Nainštalujte základňu stojana a utiahnite
skrutky na spodnej strane základne
stojana.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor.
Hrozí riziko poškodenia monitora.
nachádzala na určenom podklade, aby
nedošlo k jej odpadnutiu a možnému
poraneniu.
18
Odstránenie stojanu (len modely S25HG50FQ*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
1
Položte na podlahu ochranný polystyrén (podložku),
ktorý je súčasťou balenia, a položte výrobok
smerom nadol na polystyrén podľa znázornenia na
obrázku.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
2
Uvoľnite skrutky na spodnej strane základne
stojana.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
3
Demontujte základňu stojana.
4
Odskrutkujte skrutku zo zadnej strany zariadenia.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
možnému poraneniu.
možnému poraneniu.
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
možnému poraneniu.
5
Zdvihnite a demontujte krk stojana.
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
19
Odstránenie stojanu (v prípade pripevnenia NÁSTENNEJ KONZOLY) (len modely S27HG50QQ*)
――Pred odmontovaním stojana z monitora položte monitor na rovný a stabilný povrch tak, aby obrazovka smerovala nadol.
1
Položte obrazovku na polystyrénovú alebo mäkkú
podložku, ktorá je súčasťou balenia, jednou
rukou uchopte základňu stojana a druhou rukou
demontujte skrutky zo základne stojana.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
2
3
Uvoľnite skrutky na spodnej strane základne
stojana.
Po odstránení základne stojana položte zariadenie
naležato.
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
――Zabezpečte, aby sa základňa stojana nachádzala na
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
možnému poraneniu.
možnému poraneniu.
4
Otočte zadný otočný kryt stojana proti smeru
hodinových ručičiek a potiahnutím nahor ho
oddeľte od zadného krytu.
určenom podklade, aby nedošlo k jej odpadnutiu a
možnému poraneniu.
5
Demontujte zadný otočný kryt stojana po jeho
oddelení od zadného krytu.
6
Demontujte 4 skrutky, ktorými je krk stojana
pripojený k zariadeniu, a potom zdvihnite a
demontujte krk stojana.
7
Zdvihnite a vyberte stojan.
Upozornenie
Netlačte smerom nadol na monitor. Hrozí riziko
poškodenia monitora.
20
Inštalácia súpravy držiaka na stenu alebo stojana na
pracovný stôl (len modely S25HG50FQ*)
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej
sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
2
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
HDMI IN 1
POWER IN
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
1
•• Poznámky
HDMI IN 2
DP IN
POWER IN
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
3
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
4
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec stojana.
Jednotky: mm
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 1
DP IN
HDMI IN 2
DP IN
POWER IN
POWER IN
Názov
modelu
Špecifikácie pre otvory
Štandardná skrutka
skrutiek podľa normy VESA v
milimetroch
Φ 4,0 mm, stúpanie 0,7 * dĺžka
10,0 mm
A Sem namontujte súpravu držiaka na stenu alebo stojan na pracovný stôl
S25HG50FQ*
B Konzola (predávajú sa samostatne)
――Súpravu držiaka na stenu neinštalujte, keď je výrobok zapnutý. Mohlo byť dôjsť k poraneniu v dôsledku zásahu
Zarovnajte závity a pevne dotiahnite skrutky na konzole produktu k príslušným dielom na súprave
držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl, ktorý chcete namontovať.
100,0 x 100,0
Množstvo
4 ks
elektrickým prúdom.
21
Pripevnenie nástennej konzoly (len modely
S27HG50QQ*)
――Vypnite produkt a odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
1
2
•• Poznámky
‒‒ Ak použijete skrutku dlhšiu ako je štandardná dĺžka, môžete poškodiť interné komponenty
zariadenia.
‒‒ Dĺžka skrutiek nevyhnutná pre držiak na stenu, ktorý nevyhovuje štandardom VESA, sa môže
odlišovať v závislosti od technických parametrov.
‒‒ Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa noriem VESA.
Súpravu držiaka na stenu ani stojan na pracovný stôl nedemontujte pôsobením nadmernej
sily. Produkt sa môže poškodiť alebo spadnúť a spôsobiť fyzické zranenie. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za žiadne škody ani osobné ujmy spôsobené použitím nevhodných
skrutiek alebo montážou súpravy držiaka na stenu alebo stojana na pracovný stôl pôsobením
nadmernej sily.
‒‒ Spoločnosť Samsung nepreberá zodpovednosť za žiadne poškodenia produktu ani ujmy na zdraví
spôsobené používaním iného ako špecifikovaného držiaka na stenu ani pokusmi o svojpomocnú
montáž držiaka na stenu.
3
4
‒‒ Ak chcete zariadenie namontovať na stenu, zakúpte súpravu držiaka na stenu, ktorú je možné
nainštalovať 10 alebo viac cm od steny.
‒‒ Použite súpravu držiaka na stenu, ktorá vyhovuje príslušným štandardom.
‒‒ Ak chcete monitor nainštalovať pomocou držiaka na stenu, odpojte od monitora podstavec stojana.
‒‒ Ak je hrúbka zakúpeného držiaka na stenu menšia ako 4 mm, môžete použiť dodané skrutky
M4*8; ak je hrúbka zakúpeného držiaka na stenu väčšia ako 4 mm, použite iné vhodné skrutky.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku alebo zraneniu. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za akékoľvek poškodenie výrobku ani zranenie spôsobené nedodržaním pokynov k
inštalácii a používaniu držiaka na stenu.
Jednotky: mm
A Tu pripojte nástennú konzolu
B Nástenná konzola
Zarovnajte B s A na monitore a potom pevne priskrutkujte pomocou skrutiek vybratých zo stojana (s.20).
Názov
modelu
S27HG50QQ*
Špecifikácie pre otvory
Štandardná skrutka
skrutiek podľa normy VESA v
milimetroch
100,0 x 100,0
Φ 4,0 mm, stúpanie 0,7 * dĺžka
10,0 mm
Množstvo
4 ks
――Nástennú konzolu nemontujte, keď je monitor zapnutý. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
22
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Kontrolné body pred pripojením
Pripojenie a používanie počítača
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
――Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Porty na produkte sa môžu líšiť v závislosti on konkrétneho produktu.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Funkcia zvuku nie je podporovaná, ak je zdrojové zariadenie pripojené pomocou kábla HDMI-DVI.
23
Pripojenie pomocou kábla DP
Pripojenie výrobku k počítaču v režime USB
HUB (len modely S27HG50QQ*)
DP IN
Pripojenie počítača k produktu
――Po pripojení k počítaču pomocou kábla USB môže výrobok pracovať ako rozbočovač (HUB). Zdrojové
――Odporúča sa používať kábel DP kratší ako 1,5 m. Použitie kábla s dĺžkou presahujúcou 1,5 m môže mať vplyv
na kvalitu obrazu.
zariadenie môžete pripojiť priamo k výrobku a ovládať ho z výrobku bez potreby pripojenia zariadenia k
počítaču.
Ak chcete výrobok používať ako rozbočovač USB (USB HUB), pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
Pripojenie slúchadiel
(PC IN)
――Slúchadlá používajte pri zabezpečení prenosu zvuku pomocou kábla HDMI-HDMI alebo DP.
Pripojte kábel USB k portu
na zadnej strane výrobku a k portu
na počítači.
――Na pripojenie výrobku k počítaču možno použiť kábel rozhrania USB 2.0. Ak však chcete v plnej miere využiť
funkcie rozhrania USB 3.0, na prepojenie počítača a výrobku použite kábel rozhrania USB 3.0. Uistite sa, že
počítač podporuje rozhranie USB 3.0.
24
Používanie výrobku v režime USB HUB
Pri používaní výrobku ako rozbočovača môžete k výrobku súčasne pripojiť a používať rozličné zdrojové
zariadenia.
Počítač neumožňuje súčasné pripojenie k viacerým zdrojovým zariadeniam, pretože má obmedzený počet
dostupných vstupno-výstupných konektorov. Pri použití funkcie rozbočovača (HUB) na výrobku sa zlepší
efektivita práce, pretože budete môcť súčasne pripojiť viacero zdrojových zariadení ku konektorom USB
na výrobku bez toho, aby ste ich pripojili k počítaču.
――Ak chcete rozpoznať a spustiť zariadenie USB rýchlejšie, pripojte ho k portu USB 3.0 na výrobku. Rýchlosť
čítania/zápisu ovplyvňuje zariadenie USB aj počítač.
――Tento výrobok nepodporuje prehrávanie médií. Ak potrebujete prehrať súbor v zariadení USB, pripojte
výrobok k počítaču ako rozbočovač a prehrajte súbor pomocou počítača.
――V prípade problémov súvisiacich s rozhraním USB, ktoré sú spôsobené operačným systémom, ovládačmi
alebo softvérom, sa obráťte na príslušných dodávateľov.
――Keďže sa na trh uvádzajú rozličné zariadenia USB, nedokážeme zaručiť, že naše výrobky budú kompatibilné so
všetkými zariadeniami USB.
――V prípade externého pevného disku (HDD) na ukladanie údajov, ktorý vyžaduje externé napájanie, je potrebné
pripojiť ho k napájaciemu zdroju.
――Ak je prúd príliš vysoký alebo dôjde k neštandardnému stavu, aktivuje sa nadprúdová ochrana. Je to
normálne nastavenie výrobku.
――Zariadenia USB, ktoré vyžadujú vysoký prúd, nemusia byť podporované. Porty
maximálny prúd 1,0 A.
1a
2 podporujú
――Nabíjanie batérie je možné v režime úspory energie, nie je však možné, keď je výrobok vypnutý.
――Nabíjanie zariadenia USB nie je možné, ak je napájací kábel odpojený zo sieťovej zásuvky.
(PC IN)
――Zariadenie USB je potrebné zakúpiť samostatne.
Ak sú k počítaču pripojené viaceré zdrojové zariadenia, množstvo káblov okolo počítača pôsobí
neusporiadane. Pripojením zariadení priamo k tomuto výrobku sa tento problém odstráni.
Keď je výrobok pripojený k počítaču, môžete k nemu pripojiť mobilné zariadenia, napríklad prehrávač
MP3 alebo smartfón. Budete tak môcť ovládať toto zariadenie z počítača, alebo nabíjať batériu zariadenia.
25
Pripojenie napájania (len modely S25HG50FQ*)
Pripojenie napájania (len modely S27HG50QQ*)
1
2
DC 19V
POWER IN
POWER IN
HDMI
HDMI IN
IN 11
HDMI
HDMI IN
IN 22
DP IN
3
Ak chcete zariadenie začať používať, napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke a k portu POWER IN na
samotnom zariadení.
4
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
1
Napájací konektor pripojte k adaptéru AC/DC.
2
Kábel adaptéra AC/DC pripojte k portu DC 19V na zadnej strane monitora.
3
Pripojte adaptér AC/DC do elektrickej zásuvky.
4
Monitor zapnite stlačením tlačidla JOG v zadnej časti zariadenia.
――Vstupné napätie sa automaticky prepína.
26
Manažment pripojených káblov (len modely S25HG50FQ*)
1
Zostavenie stojana je dokončené.
5
Umiestnite príslušné káble do držiaka v krku
stojana. Kábel nenapínajte. Do jedného držiaka sa
odporúča umiestniť dva káble.
2
Otočte zariadenie do vertikálnej polohy.
6
Zakryte ĽAVÚ ČASŤ KRYTU KRKU STOJANA.
3
Pripojte príslušné káble.
7
Otočte zariadenie do horizontálnej polohy.
4
Otvorte ĽAVÚ ČASŤ KRYTU KRKU STOJANA a otočte
otvorenú časť naspodku.
8
Usporiadajte externé káble.
27
Manažment pripojených káblov (len modely S27HG50QQ*)
1
Zostavenie stojana je dokončené.
Upravte obrazovku podľa smeru šípky.
2
Otočte zariadenie do najvyššej
vertikálnej polohy.
3
Pripojte príslušné káble.
――Monitor sa môže poškodiť, ak otočíte
4
Usporiadajte káble tak, aby nemali
tendenciu sa skrúcať, a vytiahnite ich cez
drážky v SPODKU ZADNEJ ČASTI KRYTU.
5
Zakryte SPODOK ZADNEJ ČASTI KRYTU.
obrazovku bez naklonenia alebo proti
smeru hodinových ručičiek
6
Otvorte ĽAVÚ ČASŤ KRYTU KRKU
STOJANA a otočte otvorenú časť
naspodku.
7
Umiestnite príslušné káble do držiaka
v krku stojana. Kábel nenapínajte. Do
jedného držiaka sa odporúča umiestniť
tri káble.
8
Zakryte ĽAVÚ ČASŤ KRYTU KRKU
STOJANA.
9
Otočte zariadenie do horizontálnej
polohy.
10
Usporiadajte externé káble.
28
Správna poloha pri používaní výrobku
Inštalácia ovládača
――Optimálne rozlíšenie a frekvenciu môžete pre tento produkt nastaviť inštaláciou príslušných ovládačov pre
tento produkt.
――Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu ovládača výrobku, prevezmite ju z webovej stránky spoločnosti
Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
Nastavenie optimálneho rozlíšenia
Pri prvom zapnutí výrobku po zakúpení sa zobrazí informačná správa o nastavení optimálneho rozlíšenia.
Nastavte na výrobku jazyk a zmeňte rozlíšenie na počítači na optimálne nastavenie.
Výrobok používajte v správnej polohe podľa nasledujúceho opisu:
•• Narovnajte chrbát.
•• Vzdialenosť medzi očami a obrazovkou má byť 45 až 50 cm, pričom na obrazovku by ste sa mali
pozerať mierne smerom nadol.
――Ak nevyberiete optimálne rozlíšenie, správa sa na určený čas zobrazí najviac trikrát pri vypnutí a opätovnom
zapnutí výrobku.
――Optimálne rozlíšenie možno vybrať aj v ovládacom paneli na počítači.
――Ak chcete zmeniť obnovovaciu frekvenciu a zároveň zachovať aktuálne rozlíšenie, vyberte možnosť Game →
Refresh Rate v ponuke OSD.
•• Oči sa majú nachádzať priamo pred obrazovkou.
•• Uhol nastavte tak, aby sa od obrazovky neodrážalo svetlo.
•• Predlaktie má byť kolmo voči hornej časti ruky a vodorovne so zadnou stranou ruky.
•• Lakte majú byť približne v pravom uhle.
•• Výšku výrobku nastavte tak, aby ste mohli mať kolená ohnuté v uhle minimálne 90 stupňov, päty
položené na podlahe a ruky nižšie ako na úrovni srdca.
•• Vykonávajte očné cvičenia alebo často žmurkajte, aby ste predišli únave očí.
29
4. kapitola
Game
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
V režime PC
•• Custom: prispôsobenie nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvýšenie jasu tmavých oblastí na obrazovkách hier FPS. Tento režim zvyšuje viditeľnosť
nepriateľov v hrách FPS.
Picture Mode
•• RTS: Zvýšenie teploty farieb a kontrastného pomeru, aby sa zlepšila viditeľnosť obrazovky RTS a
minimapy.
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.
•• RPG: Tento režim je optimalizovaný pre 3D grafiku a komunikáciu pomocou rýchlych správ na
obrazovke v hrách RPG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• AOS: Zvýšením kontrastného pomeru získate kvalitu obrazu optimalizovanú pre hry AOS.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia SAMSUNGAngle.
MAGIC
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť
AV, položka Picture Mode má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom),
ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo
Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
30
Refresh Rate
Response Time
Slúži na zmenu obnovovacej frekvencie obrazovky. Vyššia obnovovacia frekvencia môže znížiť namáhanie
očí.
Umožňuje zrýchliť dobu odozvy panela, aby video pôsobilo živšie a prirodzenejšie.
S25HG50FQ*
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia FreeSync nastavená v režime Standard Engine alebo Ultimate Engine.
――Ak nesledujete film, funkciu Response Time je najvhodnejšie nastaviť na možnosť Standard alebo Faster.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• HDMI1 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
S27HG50QQ*
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• HDMI1 : 60 Hz
•• HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia FreeSync nastavená v režime Standard Engine alebo Ultimate Engine.
――V dôsledku zmeny nastavenia Refresh Rate môže v závislosti od grafickej karty počítača prísť k blikaniu
obrazovky.
――Funkcia je k dispozícii v počítači vybavenom grafickou kartou, ktorá umožňuje zmeniť obnovovaciu frekvenciu.
Nie je k dispozícii v zariadeniach (napríklad zariadeniach AV) s pevnými obnovovacími frekvenciami. Ak sa
táto funkcia použije, môže dôjsť k nesprávnej funkcii obrazovky.
Black Equalizer
Slúži na úpravu jasu tmavých oblastí.
Čím viac sa hodnota blíži k 1, tým sú tmavé oblasti obrazovky jasnejšie, čo uľahčuje hľadanie nepriateľov
pri hraní hier. Ak chcete, aby sa vám počas hrania hry ľahšie hľadali nepriatelia, nastavte nižšiu hodnotu.
Čím viac sa hodnota blíži k 20, tým sú tmavé oblasti obrazovky tmavšie a zvyšuje sa kontrast.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema.
31
FreeSync
Technológia FreeSync predstavuje riešenie, ktoré eliminuje rozpad obrazu na obrazovke bez zvyčajného
oneskorovania alebo latencie.
Táto funkcia eliminuje rozpad a oneskorovanie obrazu na obrazovke počas hrania hier. Získate lepší
zážitok z hrania.
Ako sa zapína funkcia FreeSync?
1
V ponuke OSD nastavte položku FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine.
2
Zapnite funkciu FreeSync v časti AMD Radeon Settings:
Kliknite pravým tlačidlom myši → AMD Radeon Settings → Display
Funkcia „AMD FreeSync“ musí byť nastavená na možnosť „Zap.“. Ak funkcia ešte nie je zapnutá,
vyberte možnosť „Zap.“.
Zobrazené položky ponuky FreeSync na monitore sa môžu líšiť v závislosti od modelu monitora a
kompatibility s grafickou kartou AMD.
•• Off: Vypne funkciu FreeSync.
•• Standard Engine: zapnutie základných funkcií FreeSync na grafickej karte AMD.
•• Ultimate Engine: zapnutie funkcie FreeSync s vyššou frekvenciou snímok obrazovky. V tomto režime
sa znižuje efekt rozpadu obrazu (problém so synchronizáciou medzi obrazovkou a obsahom). Počas
hrania sa môže vyskytnúť blikanie obrazovky.
Použite optimálne rozlíšenie pri používaní funkcie FreeSync.
Spôsob nastavenia obnovovacej frekvencie nájdete v časti Otázky a odpovede → Ako môžem zmeniť
frekvenciu?
――Funkcia FreeSync je zapnutá len v režime HDMI1, HDMI2 alebo DisplayPort.
Pri používaní funkcie FreeSync používajte kábel HDMI/DisplayPort dodaný výrobcom.
Ak sa funkcia FreeSync používa počas hrania hry, môžu sa vyskytnúť tieto prejavy:
•• V závislosti od typu grafickej karty, nastavení možností hry alebo prehrávaného videa môže
obrazovka blikať. Vyskúšajte tieto postupy: znížte hodnoty nastavení v hre, zmeňte aktuálny režim
funkcie FreeSync na možnosť Standard Engine alebo prejdite na webovú lokalitu spoločnosti AMD,
skontrolujte verziu ovládača grafickej karty a vykonajte jeho aktualizáciu na najnovšiu verziu.
•• Keď sa používa funkcia FreeSync, obrazovka môže blikať v dôsledku zmien výstupnej frekvencie
grafickej karty.
•• V závislosti od rozlíšenia môže počas hry kolísať rýchlosť odozvy. Pri vyššom rozlíšení sa rýchlosť
odozvy vo všeobecnosti znižuje.
•• Kvalita zvuku monitora sa môže znížiť.
――Ak sa pri používaní tejto funkcie vyskytnú akékoľvek problémy, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti
Samsung.
――Keď sa pri nastavení položky FreeSync na možnosť Standard Engine alebo Ultimate Engine zmení rozlíšenie,
môže občas dôjsť k rozpadu obrazu na obrazovke. Nastavte položku FreeSync na možnosť Off a zmeňte
rozlíšenie.
――Táto funkcia nie je k dispozícii v zariadeniach (napríklad zariadeniach AV), ktoré nemajú grafickú kartu od
spoločnosti AMD. Ak sa táto funkcia použije, môže dôjsť k nesprávnej funkcii obrazovky.
32
Modely v zozname grafických kariet s podporou funkcie FreeSync
Funkciu FreeSync možno používať len s určitými modelmi grafických kariet AMD. Podporované grafické
karty nájdete v nasledujúcom zozname:
Je potrebné nainštalovať najnovšie oficiálne ovládače grafických kariet od spoločnosti AMD, ktoré
podporujú funkciu FreeSync.
――Informácie o ďalších modeloch grafických kariet AMD, ktoré podporujú funkciu FreeSync, nájdete na oficiálnej
webovej lokalite spoločnosti AMD.
――Vyberte možnosť FreeSync Off, ak používate grafickú kartu od iného výrobcu.
Low Input Lag
Minimalizuje oneskorenie pri rýchlych reakciách skrátením času spracovania videa.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia FreeSync.
――Táto ponuka nie je dostupná, keď je položka Refresh Rate nastavená na 60 Hz.
――Ak sa obnovovacia frekvencia počítača líši od nastavenia Refresh Rate na monitore, funkcia nemusí byť
podporovaná.
――Pri použití funkcie FreeSync prostredníctvom rozhrania HDMI môže dôjsť k zlyhaniu funkcie v dôsledku
obmedzenia šírky pásma na niektorých grafických kartách AMD.
•• AMD Radeon R9 300 Series (nezahŕňa 370 /
370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon R9 290
Screen Size
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
Slúži na výber najvhodnejšej veľkosti a pomeru strán obrazovky.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia FreeSync.
V režime PC
•• Auto: Zobrazí obraz podľa pomeru strán vstupného zdroja.
•• Wide: Zobrazí obraz na celej obrazovke bez ohľadu na pomer strán vstupného zdroja.
•• 17" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 17-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 21.5" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 21,5-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 22" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 22-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 23" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 23-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán
sa nezobrazí.
33
V režime AV
•• 4:3: Zobrazí obraz s pomerom strán 4:3. Vhodné pre video a štandardné vysielanie.
•• 16:9: Zobrazí obraz s pomerom strán 16:9.
•• Screen Fit: Zobrazí obraz s originálnym pomerom strán bez orezania.
•• 17" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 17-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" (4:3): Použije pomer strán 4:3 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán sa
nezobrazí.
•• 19" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 19-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 21.5" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 21,5-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
Save Settings
Môžete uložiť až tri vlastné herné režimy podľa vašich preferencií. Ak chcete priamo aktivovať obľúbený
vlastný herný režim, stlačte klávesovú skratku herného režimu v dolnej časti monitora.
――Ak upravíte a uložíte vlastný herný režim, predchádzajúce nastavenia sa odstránia. Pri úprave režimu
postupujte opatrne.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Tlačidlo nastavenia hry
Nastavenie môžete rýchlo zobraziť pomocou klávesovej skratky v spodnej časti bez použitia ponuky OSD.
Uvidíte nastavenia pre tri rôzne režimy.
•• 22" Wide (16:10): Použije pomer strán 16:10 na 22-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom
strán sa nezobrazí.
•• 23" Wide (16:9): Použije pomer strán 16:9 na 23-palcovej obrazovke. Obraz s odlišným pomerom strán
sa nezobrazí.
――Funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od portov dodaných na produkte.
――Možnosť zmeniť veľkosť obrazovky je k dispozícii, keď sú splnené nasledujúce podmienky.
――Digitálne výstupné zariadenie je pripojené pomocou kábla HDMI/DP.
――Vstupný signál je vo formáte 480p, 576p, 720p alebo 1080p a monitor je schopný normálneho zobrazovania
(nie každý model podporuje všetky uvedené signály).
――Toto sa dá nastaviť iba vtedy, keď je externý vstup pripojený cez HDMI/DP a položka PC/AV Mode je
nastavená na možnosť AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: Táto možnosť je dostupná, keď je vypnutá funkcia FreeSync)
34
5. kapitola
Nastavenie obrazovky
Upravte nastavenia obrazovky, napríklad jas.
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
V režime PC
•• Custom: prispôsobenie nastavení obrazovky.
•• FPS: Zvýšenie jasu tmavých oblastí na obrazovkách hier FPS. Tento režim zvyšuje viditeľnosť
nepriateľov v hrách FPS.
Picture Mode
•• RTS: Zvýšenie teploty farieb a kontrastného pomeru, aby sa zlepšila viditeľnosť obrazovky RTS a
minimapy.
Táto ponuka umožňuje nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej pre prostredie, v ktorom sa výrobok
používa.
•• RPG: Tento režim je optimalizovaný pre 3D grafiku a komunikáciu pomocou rýchlych správ na
obrazovke v hrách RPG.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• AOS: Zvýšením kontrastného pomeru získate kvalitu obrazu optimalizovanú pre hry AOS.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
•• Cinema: Umožňuje dosiahnuť jas a ostrosť obrazu vhodnú na sledovanie videa a obsahu na diskoch
DVD.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia SAMSUNGAngle.
MAGIC
V režime AV
Keď je externý vstup pripojený cez rozhranie HDMI/DP a položka PC/AV Mode je nastavená na možnosť
AV, položka Picture Mode má štyri automatické nastavenia obrazu (Dynamic, Standard, Movie a Custom),
ktoré sú vopred nastavené od výroby. Môžete aktivovať nastavenie Dynamic, Standard, Movie alebo
Custom. Ak zvolíte nastavenie Custom, automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
•• Dynamic: Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime Standard.
•• Standard: Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.
•• Movie: Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.
•• Custom: Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.
35
Brightness
Color
Nastavuje všeobecný jas obrazu. (Rozsah: 0~100)
Je možné upraviť odtieň obrazovky.
Vyššia hodnota spôsobí jasnejšie zobrazenie obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eco Saving Plus.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
――Ponuka Color Tone a Gamma nie je dostupná, keď je zapnutá funkcia SAMSUNGAngle.
MAGIC
•• Red: Nastavenie úrovne sýtosti červenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Contrast
•• Green: Nastavenie úrovne sýtosti zelenej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Nastavte kontrast medzi objektmi a pozadím. (Rozsah: 0~100)
•• Blue: Nastavenie úrovne sýtosti modrej farby. Hodnoty približujúce sa k hodnote 100 znamenajú
vyššiu intenzitu farby.
Vyššia hodnota zvýši kontrast, aby sa tak objekty zobrazovali jasnejšie.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema.
•• Color Tone: Vyberte farebný tón, ktorý vám pri sledovaní najlepšie vyhovuje.
‒‒ Cool 2: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako pri nastavení Cool 1.
‒‒ Cool 1: Nastaví farebnú teplotu na nižšiu hodnotu ako v režime Normal.
Sharpness
‒‒ Normal: Zobrazí štandardný farebný tón.
‒‒ Warm 1: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako v režime Normal.
‒‒ Warm 2: Nastaví farebnú teplotu na vyššiu hodnotu ako pri nastavení Warm 1.
Spôsobí, že obrysy objektov budú jasnejšie alebo rozmazanejšie. (Rozsah: 0~100)
Vyššia hodnota zjasní obrysy objektov.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema.
‒‒ Custom: Umožňuje prispôsobiť farebný tón.
――Keď je externý vstup pripojený pomocou HDMI/DP a režim PC/AV Mode je nastavený na AV, položka Color
Tone má štyri nastavenia farby teploty (Cool, Normal, Warm a Custom).
•• Gamma: Nastavenie strednej úrovne svietivosti.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
36
SAMSUNG MAGIC Angle
HDMI Black Level
SAMSUNG
Pomocou položky MAGIC
Angle možno upraviť nastavenia na dosiahnutie optimálnej kvality obrazu podľa
pozorovacieho uhla.
Ak je DVD prehrávač alebo set-top-box pripojený k zariadeniu pomocou rozhrania HDMI, v závislosti od
druhu pripojeného zdrojového zariadenia môže dôjsť k zníženiu kvality obrazu (degradácia kontrastu/
farieb, úrovne čiernej atď.). V takomto prípade položku HDMI Black Level je možné použiť na nastavenie
kvality obrazu.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je funkcia Picture Mode nastavená v režime Cinema.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
Uhol môžete prispôsobiť tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.
4
V takomto prípade napravte zníženú kvalitu obrazu pomocou položky HDMI Black Level.
――Táto funkcia je dostupná len v režime HDMI1, HDMI2.
•• Normal: Vyberte tento režim, ak nedochádza k poklesu kontrastného pomeru.
1
1
5
2
5
3
•• Low: Vyberte tento režim, ak chcete znížiť úroveň čiernej a zvýšiť úroveň bielej, ak dochádza k
poklesu kontrastu.
――Funkcia HDMI Black Level nemusí byť kompatibilná s niektorými zdrojovými zariadeniami.
――Funkcia HDMI Black Level sa aktivuje len pri určitom rozlíšení v režime AV, napríklad 720Ppri60Hz a
1080Ppri60Hz.
•• Off
1
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta priamo pred výrobkom.
•• Lean Back Mode 1
výrobok.
2
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je o niečo nižšie ako
•• Lean Back Mode 2 3 : Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je nižšie ako pri
režime Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
•• Side Mode
5
4
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu z miesta, ktoré je vyššie ako výrobok.
: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu zboku výrobku.
•• Group View: Túto možnosť vyberte pri sledovaní obrazu viacerými osobami z miest uvedených v
možnostiach
1
,
4
a
5
.
•• Custom: Možnosť Lean Back Mode 1 sa predvolene použije pri výbere možnosti Custom.
37
Eye Saver Mode
Slúži na nastavenie optimálnej kvality obrazu vhodnej na uvoľnenie očí.
Certifikácia „Low Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland sa vzťahuje na výrobky, ktoré spĺňajú
požiadavky na nižšie úrovne modrého svetla. Keď je položka Eye Saver Mode nastavená na možnosť „On“,
úroveň modrého svetla s vlnovou dĺžkou približne 400 nm sa zníži a dosiahne sa optimálna kvalita obrazu
potrebná na uvoľnenie očí. Úroveň modrého svetla je zároveň nižšia než pri predvolených nastaveniach
a bola testovaná organizáciou TÜV Rheinland a certifikovaná v súlade s požiadavkami štandardov „Low
Blue Light Content“ organizácie TÜV Rheinland.
Screen Adjustment
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka PC/AV Mode nastavená na možnosť AV.
――Táto ponuka je dostupná, len pokiaľ je položka Screen Size v režime AV nastavená na hodnotu Screen Fit.
Keď sa do zariadenia privádza signál vo formáte 480P, 576P, 720P alebo 1080P v režime AV a monitor
je schopný normálneho zobrazovania, zvolením položky Screen Fit nastavte horizontálnu polohu v 0-6
úrovniach.
Konfigurácia položiek H-Position a V-Position
H-Position: Umožňuje posun obrazovky doľava alebo doprava.
V-Position: Umožňuje posun obrazovky nahor alebo nadol.
38
6. kapitola
Úprava nastavení OSD (zobrazenie na obrazovke)
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
Display Time
upozornenia.
Nastaví obrazovkovú ponuku (OSD) tak, aby sa automaticky prestala zobrazovať, ak sa počas určitého
času nepoužíva.
Language
Pomocou položky Display Time možno určiť čas, po uplynutí ktorého sa ponuka OSD prestane zobrazovať.
Nastavte jazyk ponuky.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke.
――Nepoužije sa na iné funkcie vášho počítača.
39
7. kapitola
Nastavenie a vynulovanie
K dispozícii je podrobný opis jednotlivých funkcií. Pozrite si podrobnosti pre vaše zariadenie.
――Funkcie, ktoré sú k dispozícii, sa môžu líšiť v závislosti od modelu výrobku. Farba a tvar dielov sa môžu líšiť
od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
Eco Saving Plus
upozornenia.
Funkcia Eco Saving Plus znižuje spotrebu energie reguláciou elektrického prúdu využívaného panelom
monitora.
Volume
Pomocou ovládania DOĽAVA/DOPRAVA tlačidla JOG upravte nastavenie Volume.
――Táto ponuka nie je dostupná, ak je zapnutá funkcia Eye Saver Mode.
•• Off: Deaktivujte funkciu Eco Saving Plus.
•• Auto: Spotreba energie sa automaticky zníži približne o 10 % v porovnaní s aktuálnym nastavením.
(Miera zníženia spotreby energie závisí od jasu obrazovky.)
•• Low: Spotreba energie sa zníži o 25% v porovnaní s predvoleným nastavením.
•• High: Spotreba energie sa zníži o 50% v porovnaní s predvoleným nastavením.
40
Off Timer
DisplayPort Ver.
Off Timer: Slúži na zapnutie režimu Off Timer.
Vyberte svoje rozhranie DisplayPort.
Turn Off After: Časovač vypnutia možno nastaviť v rozsahu 1 až 23 hodín. Po určenom počte hodín sa
výrobok automaticky vypne.
――Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť, že obrazovka zhasne. V takom prípade si overte špecifikácie zariadenia.
――Táto možnosť je dostupná, len ak je položka Off Timer nastavená na možnosť On.
――Pri výrobkoch určených na trhy v niektorých oblastiach je funkcia Off Timer nastavená tak, aby sa automaticky
aktivovala 4 hodiny po zapnutí výrobku. Je to tak v súlade s predpismi o spotrebe energie. Ak nechcete, aby sa
časovač aktivoval, prejdite na položky
→ System a funkciu Off Timer prepnite do polohy Off.
――Ak je monitor (nastavený na možnosť HDMI1, HDMI2 alebo DisplayPort) v režime úspory energie alebo sa na
obrazovke zobrazí správa Check Signal Cable alebo sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG
zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom stlačením tlačidla
(OSD). Môžete vybrať možnosť 1.1 alebo 1.2↑.
zobrazte ponuku na obrazovke
――Pri nastavení položky DisplayPort Ver. na možnosť 1.1 nemôžu grafické karty kvôli obmedzeniu šírky pásma
protokolu DisplayPort 1.1 dosiahnuť skutočnú maximálnu výstupnú obnovovaciu frekvenciu na úrovni 120
Hz/144 Hz.
PC/AV Mode
Nastavte položku PC/AV Mode na možnosť AV. Veľkosť obrazu sa zväčší.
Táto možnosť je užitočná pri sledovaní filmu.
•• Pri pripojení k PC nastavte na „PC“.
Source Detection
Vyberte možnosť Auto alebo Manual ako spôsob rozpoznania vstupného signálu.
•• Pri pripojení k zariadeniu AV nastavte na „AV“.
――Dodáva sa len pre širokouhlé modely, ako napríklad 16:9 alebo 16:10.
――Ak je monitor v režime HDMI1, HDMI2, DisplayPort a na obrazovke sa zobrazí správa Check Signal Cable alebo
sa aktivuje režim úspory energie, stlačením tlačidla JOG zobrazte obrazovku s funkčnými tlačidlami a potom
vyberte ikonu
. Môžete vybrať možnosť PC alebo AV.
41
Key Repeat Time
Information
Vybrať možno položky Acceleration, 1 sec alebo 2 sec. Ak je vybratá položka No Repeat, pri stlačení
tlačidlo zareaguje len raz.
Zobrazí aktuálny vstupný zdroj, frekvenciu a rozlíšenie.
12
Power LED On
Black Equalizer
120
Off
On
Refresh Rate
FreeSync
Low Input Lag
Hz
Response Time
Picture Mode: Custom
Môžete nakonfigurovať nastavenia na zapnutie alebo vypnutie indikátora LED napájania, ktorý sa
nachádza v dolnej časti výrobku.
Game
Information
Picture
LS *********
•• Working: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok zapnutý.
OnScreen Display
•• Stand-by: Indikátor LED napájania svieti, keď je výrobok vypnutý.
System
Reset All
S/N :*************
Information
HDMI1
Exit
****x****
** kHz ** Hz
Obnoví všetky nastavenia výrobku na predvolené hodnoty nastavené pri výrobe.
――Položky Game Setting 1, Game Setting 2 a Game Setting 3 uložené v možnosti Save Settings sa nezmenia.
――V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
42
8. kapitola
Inštalácia softvéru
Easy Setting Box
Systémové požiadavky:
Operačný systém
Hardvér
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Pamäť najmenej 32 MB.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Najmenej 60 MB voľného miesta na pevnom disku.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Funkcia Easy Setting Box umožňuje používateľom používať monitor rozdelením na viacero častí.
Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu softvéru Easy Setting Box, prevezmite ju z webovej stránky
spoločnosti Samsung Electronics na adrese http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Softvér nemusí správne pracovať, ak po inštalácii nereštartujete počítač.
――Ikona Easy Setting Box sa nemusí objaviť v závislosti od systému počítača a technických údajov o produkte.
――Ak sa nezobrazí ikona klávesovej skratky, stlačte tlačidlo F5.
Obmedzenia a problémy pri inštalácii programu
Inštalácia funkcie Easy Setting Box môže byť ovplyvnená grafickou kartou, základnou doskou a sieťovým
prostredím.
43
9. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung
――Pred zavolaním do strediska zákazníckych služieb spoločnosti Samsung otestujte váš produkt nasledovne. Ak
problém pretrváva, kontaktujte stredisko zákazníckych služieb spoločnosti Samsung.
Testovanie produktu
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Ak sa obrazovka vypne a indikátor napájania bliká, aj keď je výrobok správne pripojený k počítaču,
vykonajte vlastný diagnostický test zariadenia.
1
Vypnite počítač a aj produkt.
2
Odpojte kábel od výrobku.
3
Zapne výrobok.
4
Ak sa zobrazí správa Check Signal Cable, výrobok pracuje normálne.
――Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte počítačový systém, video ovládač a kábel.
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte, či je správne zapojený kábel medzi výrobkom a počítačom a či sú konektory pevne
pripojené.
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a k počítaču, na všetkých štyroch stranách
obrazovky sa nachádzajú voľné miesta.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti obrazovky,
aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
Problém obrazovky
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
V prípade režimu, pri ktorom je prekročené podporované rozlíšenie (pozrite si časť Tabuľka štandardných
signálových režimov), sa nakrátko zobrazí správa Not Optimum Mode.
Zobrazí sa správa Check Signal Cable.
――Zobrazované rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti od nastavení počítačového systému a káblov.
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel.
Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k výrobku.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
44
Not Optimum Mode sa zobrazí.
Prehrávanie videa nie je plynulé.
Táto správa sa zobrazí v prípade, ak signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie alebo
frekvenciu pre tento výrobok.
Prehrávanie veľkých súborov s videom vo vysokom rozlíšení nemusí byť plynulé. Dôvodom môže byť to,
že prehrávač videa nie je optimalizovaný pre prostriedky počítača.
Zmeňte maximálne rozlíšenie a frekvenciu tak, aby zodpovedala parametrom výrobku, podľa informácií
v časti Tabuľka štandardných signálových režimov (s.48).
Skúste súbor prehrať v inom prehrávači videa.
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo. Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni duchovia.
Skontrolujte, či je nastavené rozlíšenie a frekvencia PC v rozsahu rozlíšenia a frekvencie kompatibilnej
s produktom. Ak je to potrebné, zmeňte nastavenia podľa tabuľky režimu štandardného signálu (s.48)
uvedenej v tomto návode a podľa ponuky Information v produkte.
Obrazovka je príliš jasná. Obrazovka je príliš tmavá.
Upravte Brightness a Contrast.
Farba obrazovky je nekonzistentná.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte
vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Zvuk nie je počuť, ak sa na pripojenie vstupného zariadenia používa kábel HDMI-DVI.
Pripojte zariadenie pomocou kábla HDMI alebo DP.
Farby na obrazovke obsahujú tieň a sú skreslené.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Problém zdrojového zariadenia
Biela nevyzerá skutočne bielo.
Zmeňte nastavenia položky Color.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
Produkt je v režime úspory energie.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Text je neostrý.
Ak používate operačný systém Windows (napr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows
10): Prejdite na položky Ovládací panel → Písma → Upraviť text ClearType a zmeňte nastavenie položky
Zapnúť technológiu ClearType.
45
Otázky a odpovede
――Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v používateľskej príručke k počítaču alebo grafickej karte.
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows 7: Vyberte položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania v časti Nastavenie
monitora.
•• Windows 8(Windows 8.1): Vyberte položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Obrazovka → Rozlíšenie obrazovky → Rozšírené nastavenie → Monitor a upravte položku Frekvencia
obnovovania v časti Nastavenie monitora.
•• Windows 10: Vyberte položky Nastavenia → Systém → Zobrazovacie zariadenie → Rozšírené nastavenia zobrazenia → Vlastnosti grafického adaptéra → Monitor a upravte položku Frekvencia obnovovania
obrazovky v časti Nastavenie monitora.
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 8(Windows 8.1): Prejdite na položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej → Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 10: Prejdite na položky Nastavenia → Systém → Zobrazovacie zariadenie → Rozšírené nastavenia zobrazenia a upravte rozlíšenie.
Ako nastavím režim úspory energie?
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenia šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 8(Windows 8.1): Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenie šetriča obrazovky → Možnosti napájania alebo
NASTAVENIE BIOSU na počítači.
•• Windows 10: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie → Prispôsobiť → Obrazovka uzamknutia → Nastavenie časového limitu obrazovky → Napájanie a spánok alebo NASTAVENIE BIOSU na
počítači.
46
10. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
Veľkosť
S25HG50FQ*
Trieda 25 (24,5 palcov / 62,2 cm)
Oblasť zobrazenia 543,74 mm (H) x 302,62 mm (V)
S27HG50QQ*
Trieda 27 (26,9 palcov / 68,4 cm)
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
Odstup pixlov
0,2832 mm (H) x 0,2802 mm (V)
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
Maximálne
vzorkovanie
HDMI1: 297 MHz
HDMI1: 241,5 MHz
HDMI2: 346,5 MHz
HDMI2: 590 MHz
DisplayPort: 346,5 MHz
DisplayPort: 590 MHz
Prívod energie
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v
jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Signálové
konektory
HDMI, DisplayPort
Okolité
podmienky
Prevádzka
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-andPlay. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora.
Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
――Body panelu (pixely)
Kvôli povahe výroby tohto produktu môže byť na paneli LCD jasnejší alebo tmavší približne 1 pixel z milióna (1
ppm). Nemá to vplyv na výkon produktu.
――Vyššie uvedené technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
――Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.
――Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung Electronics.
Teplota: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlhkosť: 10 % – 80 %, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlhkosť: 5 % – 95 %, bez kondenzácie
47
Tabuľka štandardných signálových režimov
Názov modelu
Synchronizácia
Rozlíšenie
S25HG50FQ*
S27HG50QQ*
Horizontálna frekvencia
30 – 167 kHz
30 – 223 kHz
Vertikálna frekvencia
30 – 120 Hz (HDMI1)
50 – 75 Hz (HDMI1)
30 – 144 Hz (HDMI2)
50 – 144 Hz (HDMI2)
30 – 144 Hz (DisplayPort)
50 – 144 Hz (DisplayPort)
1920 x 1080 pri 120 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 pri 60 Hz (HDMI1)
1920 x 1080 pri 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI2)
1920 x 1080 pri 144 Hz (DisplayPort)
2560 x 1440 pri 144 Hz (DisplayPort)
1920 x 1080 pri 120 Hz (HDMI1)
2560 x 1440 pri 60 Hz (HDMI1)
1920 x 1080 pri 144 Hz (HDMI2)
2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI2)
1920 x 1080 pri 144 Hz (DisplayPort)
2560 x 1440 pri 144 Hz (DisplayPort)
Optimálne rozlíšenie
Maximálne rozlíšenie
Ak sa signál, ktorý patrí medzi nasledujúce štandardné signálové režimy, prenáša z počítača, obrazovka sa nastaví automaticky. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže
byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
48
S25HG50FQ*
HDMI1
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
49
S25HG50FQ*
HDMI2
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080
166,587
143,981
346,500
+/-
50
S25HG50FQ*
DisplayPort
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080
166,587
143,981
346,500
+/-
51
S27HG50QQ*
HDMI1
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
108,000
+/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
52
S27HG50QQ*
HDMI2
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,00
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
Unique Custom Timing, 2560 x 1440
213,265
144,000
580,080
+/-
53
S27HG50QQ*
DisplayPort
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia (kHz)
Vertikálna frekvencia (Hz)
Frekvencia vzorkovania (MHz)
Synchronizačná polarita (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,00
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
54
――Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
――Vertikálna frekvencia
Opakovaním rovnakých snímok mnohokrát za sekundu je možné zobrazenie prirodzeného obrazu. Frekvencia opakovania sa označuje ako „vertikálna frekvencia“ alebo „obnovovacia frekvencia“ a vyjadruje sa v hertzoch (Hz).
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu. Ak
tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
55
11. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby (náklady
vzniknuté zákazníkom)
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika v
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
nasledujúcich prípadoch.
Nejde o poruchu výrobku
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň a
pod.)
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť účtovaný
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
56
Download PDF

advertising